Page 1

UWAGA !

Tutaj własnoręcznie wpisz miesiąc i rok, za który wystawiany jest rachunek

RACHUNEK do umowy zlecenia nr …

Pierwszą stronę rachunku wysyłaj zawsze na początku miesiąca, najlepiej wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc poprzedni. Np. Pierwszą stronę rachunku za kwiecień wysyłamy w pierwszych dniach kwietnia wraz z dokumentacją za marzec.

na realizację przez Latarnika Polski Cyfrowej Lokalnego Planu Działania rachunek za miesiąc: …………………….. data rachunku: …………………..

Jako datę wystawienia rachunku wpisujemy pierwszy Dane zleceniobiorcy - Latarnika Polski Cyfrowej: roboczy dzień miesiąca, za który 1. Imię: wystawiany jest rachunek 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: NIP: Kasa chorych (województwo): Urząd Skarbowy: Nr rachunku bankowego, na który należy przelać wynagrodzenie:

Dane zleceniodawcy: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów, REGON: 850542303 Wyliczenia kwoty netto grantu: kwota brutto koszty uzyskania przychodu ZUS - zdrowotne ZUS - zdrowotne od netta zaliczka podatku do urzędu skarbowego kwota do wypłaty Powyższa kwota grantu dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Pamiętaj o czytelnym podpisie! podpis zleceniobiorcy (Latarnika Polski Cyfrowej) Stwierdzam wykonanie prac za poprzedni miesiąc w całości zgodnie z umową i akceptuję niniejszy rachunek do wypłaty.

Sprawdź czy na każdej stronie dokumentu są poprawnie wydrukowane logotypy

podpis zleceniodawcy


UWAGA ! Drugą stronę rachunku wysyłaj zawsze po zakończeniu miesiąca, najlepiej wraz z dokumentami rozliczeniowymi za dany miesiąc. Np. Drugą stronę rachunku za kwiecień wysyłamy wumowy pierwszych Wykaz rodzajów kosztów związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu i dniach maja wraz z dokumentacją za kwiecień. poniesionych przez zleceniobiorcę w okresie rozliczeniowym:

dotyczy miesiąca: …………………….. data wykazu: …………………..

(Koszty poniesione są zaznaczone. Koszty nieponiesione są niezaznaczone) Jako datę na drugiej stronie rachunku należywwpisać ostatni praca własna Latarnika związana z realizacją działań ramach Planu działania roboczy dzień miesiąca, za który wystawiany jest rachunek. wynagrodzenia ekspertów oraz innych osób wspierających Latarnika w realizacji Planu działania przejazdy druk, powielanie i produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych materiały biurowe, promocyjne, multimedia oraz materiały niezbędne do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu poczęstunek dla osób objętych działaniami Latarnika usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne i internetowe usługi bankowe w związku z obsługą płatności wynikających z realizacji umowy najem sal najem sprzętu

Jeżeli zaznaczasz pole „inne” koniecznie wypisz jakie to są koszty i czego dotyczą

kwoty podatków zapłaconych przez Latarnika, nie podlegających zwrotowi inne: ………………………………… Pracę wykonałem osobiście wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Projektu systemowego  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Stowarzyszenie „Miasta w Internecie.

Pamiętaj o czytelnym podpisie!

podpis zleceniobiorcy (Latarnika Polski Cyfrowej)

Stwierdzam wykonanie prac w całości zgodnie z umową.

Sprawdź czy na każdej stronie dokumentu są poprawnie wydrukowane logotypy

podpis zleceniodawcy

rachunek-wzor+instrukcja.pdf  
rachunek-wzor+instrukcja.pdf  

brak

Advertisement