Victoria Apartments - katalog 2022

Page 1

2

Just at the Dąbie Lake, we have created a place where peace, closeness to nature and beautiful views are parts of everyday life of its residents. Here, the passion for water sports can be realized right next to the place of resi dence.

Victoria Apartments is a new quality in Szczecin – modern architecture, smart home solutions, inclusion of the investment within green space, with the ut most care for execution, with the option of turnkey finishing.

Victoria Apartments wurde an einem der schönsten Orte in Stettin gegrün det. Am Dammscher See selbst haben wir eine Wohnsiedlung geschaffen, wo Ruhe, Naturverbundenheit und schöne Aussichten für die Bewohner All tag sind. Hier lässt sich die Leidenschaft für den Wassersport direkt neben dem Wohnort ausleben.

Die Victoria Apartments stehen für eine neue Qualität in Stettin – moderne Architektur, Smart-Home-Lösungen, Einbettung der Investition inmitten von Grünflächen, mit größter Sorgfalt um höchste Verarbeitungsqualität mit mög licher schlüsselfertiger Fertigstellung.

Victoria Apartments is pleased to have you aboard

Victoria Apartments was build in one of the most beautiful places in Szczecin.

Komm an Bord Victoria Apartments

Zapraszamy na pokład Victoria Apartments

W jednym z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie powstała Victoria Apartments. Nad samym jezio rem Dąbie stworzyliśmy osiedle, na którym spo kój, bliskość natury i piękne widoki są dla mieszkańców codziennością. Tutaj pasja do sportów wodnych może być realizowana tuż przy miejscu Victoriazamieszkania.Apartments to nowa jakość w Szczecinie – nowoczesna architektura, rozwiązania typu smart home, wpisanie inwestycji w zieloną przestrzeń, z najwyższą dbałością o wykonanie, z możliwością wykończenia „pod klucz”.

3

4

5

Comfortable apartments were built in the eastern part of Szczecin, just at the Dąbie Lake - the fourth largest lake in Poland, from where you can observe white-tailed eagles and cranes. There are yacht marinas and sailing clubs at the Victoria Apartments estate.

Komfortowe apartamenty powstały we wschod niej części Szczecina, tuż nad jeziorem Dąbie – czwartym co do wielkości jeziorem w Polsce, skąd można obserwować orły bieliki i żurawie. Przy osiedlu Victoria Apartments znajdują się przystanie jachtowe i kluby żeglarskie.

Lokalizacja

6

Im östlichen Teil von Szczecin, direkt am Dammscher See - dem viertgrößten See Polens - wurden komfortable Apartments gebaut,von wo aus Sie Seeadler und Kraniche beobachten können. Neben dem Anwesen der Victoria Apart ments befinden sich Jachthäfen und Segelclubs.

Szczecin is a city bulit on diversity. Its location allows easy contact with major European destinations. You can get to Berlin by car or to London by plane in less than two hours, and an hour is enough to fly to Copenhagen.

7

Miejsce

8 parks Untres Odertal konzipiert. Wir arrangieren den schönstern Teil der Stadt - für Träumer, Aktive, Familien, die Ruhe und Natur zu schätzen wizzen.

Bei der Planung des Anwesens haben wir uns auf Funktionalität, Modernität und Komfort konzentriert. Gut geschnittene Wohnungen erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse – das Angebot umfasst Wohnungen unterschiedlicher Größe, mit Terrasse oder Balkon, 2-4-Zim mer-Wohnungen werden die Erwartungen eines Wassersportlers, eines Paares, das seinen Platz in der Nähe der Natur haben möchte, oder einer Familie, die einen komfortablen Raum sucht, erfüllen. Das Projekt Victoria Apartments ist eine Kombination aus Funktion alität, Originalität und Schönheit.

Planując osiedle postawiliśmy na funkcjonalność, nowoczesność i wygodę. Dobrze zaprojektowane apartamen ty odpowiadają różnym potrzebom – w ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanych powierzchniach, z ta rasami lub balkonami. Mieszkania 2-4-pokojowe spełnią oczekiwania pasjonata sportów wodnych, pary chcącej mieć swoje miejsce blisko natury czy rodziny szukającej komfortowej przestrzeni. Projekt Victoria Apartments to połączenie funkcjonalności, oryginalności i piękna.

Architektura

When planning the estate, we focused on functionality, modernity and comfort. Well-de signed apartments meet various needs – the offer includes apartments of various siz es, with terraces or balconies. Two and four room apartments will meet the expecta tions of a water sports enthusiast, couples wanting to have their place close to nature or a families looking for a comfortable space. The Victoria Apartments project is a combi nation of functionality, originality and beauty.

Apartamenty wyposażone są w system smart home – inteligentne rozwiązania to wygoda, bez pieczeństwo i oszczędność energii. Każdy apartament może zostać wykończony „pod klucz”, wedle potrzeb i oczekiwań przy szłych mieszkańców. Dzięki współpracy z reno mowanym biurem projektowym zyskają Państwo oryginalny projekt, pewność wykonania dzięki koordynacji prac fachowców, materiały najwyż szej jakości. Słowem – mogą być Państwo spo kojni i oczekiwać finalnego efektu, jakim będzie wymarzone wnętrze.

In two stages Victoria Apartments comprises a total of 83 apartments and 2 commercial and gastronomic premises. The first stage of the estate was completed and commissioned in the spring of 2022. The size of the apartments starts from 40 m 2 and reaches 70 m 2 Large glazing provides good sunlight all year round.

Jeden Appartement kann schlüsselfertig fertiggestellt werden, je nach den Bedürfnissen und Erwartungen der zukünftigen Bewohner. Dank der Zusam menarbeit mit einem renommierten Konstruktionsbüro erhalten Sie ein ori ginelles Projekt und Sicherheit bei der Fertigstellung dank der Koordination der Arbeit von Fachleuten und dem Einsatz von Materialien höchster Qualität. Krzgefasst – Sie können ruhig schlafen und auf Ihre Traumwohnung sorgen los warten.

Die Wohnungen sind mit einem Smart-Home-System ausgestattet – intelli gente Lösungen bedeuten Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

10

The apartments are equipped with a smart home system – intelligent solutions mean comfort, safety and energy savings.

Each apartment can be finished on a turnkey basis, according to the needs and expectations of future residents. Thanks to cooperation with a reputable design office, you will gain an original design, certainty of execution thanks to the coordination of the work of professionals and the highest quality materials. In a word - you can be calm and expect the final effect, which will be your dream interior.

Apartamenty

Victoria Apartments umfasst in zwei Bauabschnitten insgesamt 83 Apartments und 2 Gewerbe- und Gastronomieflächen. Der erste Bauabschnitt der Siedlung wurde im Frühjahr 2022 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Größe der Wohnungen beginnt bei 40 m2 und reicht bis 70 m2. Große Verglasungen sorgen das ganze Jahr über für gute Sonneneinstrahlung.

W dwóch etapach Victoria Apartments znajdują się łącznie 83 apartamenty i 2 lokale usługowe: gastronomiczny i handlowy. I etap osiedla został zrealizowany i oddany do użytku wiosną 2022 r. Metraże mieszkań zaczynają się od 40 m2 i się gają 70 m2. Duże przeszklenia zapewniają dobre nasłonecznienie przez cały rok.

L L ZM ZM ZM ZM ZM P P PPP mieszkańrozkładPrzykładowy 2. piętro 67,25 m2 66,20 m2 40,91 m2 66,05 m2 65,42 m2

The estate is an oasis of peace for the residents, a place of rest, whose surro unding fauna and flora are undoubted advantage. We designed the apartments in such a way as to ensure the highest comfort of living as well as functional and modern space. All thisin Szczecin, which is a unique city - greenery and wa ter occupy more than half of its area here. It is also a huge capital of the port and tourist city with access to The Baltic Sea and the Oder River. Victoria Apart ments is comfortable and safe place consistent with the surrounding nature.

Das Anwesen ist eine Oase der Ruhe für die Bewohner, ein Ort der Erfrischung, dessen umgebende Fauna und Flora zweifellos seine Vorteile sind. Wir haben die Appartements so konzipiert, dass sie den höchsten Wohnkomfort gewähr leisten und dass die Räume funktional und modern sind. Alles in Stettin, in einer einzigartigen Stadt, wo Grünflächen und Gewässer mehr als die Hälfte der Stadtfläche einnehmen. Stettin verfügt über enorme Möglichkeiten als Hafenund Touristenstadt mit Zugang zur Ostsee und zur Oder. Victoria Apartments ist ein komfortabler, sicherer und konsistenter Ort mit der umgebenden Natur.

14

Miasto możliwościwielu

Osiedle jest dla mieszkańców oazą spokoju, miejscem wypoczynku, którego niewątpliwym atutem są fauna i flora w najbliższym otoczeniu. Apartamenty projektowaliśmy w taki sposób, by zapewnić najwyższy komfort życia, by prze strzeń była funkcjonalna, nowoczesna. A wszyst ko to w Szczecinie, który jest miastem wyjątko wym – zieleń i woda zajmują tu ponad połowę jego powierzchni. To też ogromny kapitał miasta portowego i turystycznego, posiadającego do stęp do Morza Bałtyckiego i Odry. Victoria Apart ments to miejsce wygodne, bezpieczne i spójne z otaczającą je naturą.

2018 war die nächste Stufe der bewussten Expansion von PCG. Der größte Ent wickler in Legnica - Modernbud, der über 30 Jahre Erfahrung in der Entwick lungsbranche hat, hat sich seinen Strukturen angeschlossen, dadurch wird das Angebot durch neue Investitionen erweitert und der Aktionsradius auf neue Städte ausgeweitet. Im September 2021 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Im Jahr 2020 startete PCG seine erste Investition in Szczecin und schuf ein Projekt, das noch nie auf der Karte dieser Stadt zu finden war. Apartments direkt am Dąbie-See, die sich durch moderne Architektur, Smart-Home-Sys tem und eine Reihe von Annehmlichkeiten für die Bewohner auszeichnen.

Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem wy wodzącym się z Dolnego Śląska. Mamy ponad 32 lata doświadczenia na rynku nieruchomości, jesteśmy obecni w sześciu miastach w Polsce: we Wrocławiu, Legnicy, Jaworze, Szczecinie, Zielonej Górze i Wałbrzychu. Z każdym rokiem PCG po większa portfel nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych rozwijając jednocześnie obszar działalności. PCG jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się deweloperów na Dolnym Ślą sku, aktywnie działającym w ramach struktur Pol skiego Związku Firm Deweloperskich.

Rok 2018 był kolejnym etapem świadomej roz budowy PCG. Przyłączyło do swoich struktur największego dewelopera w Legnicy - firmę Modernbud, która w branży deweloperskiej ma ponad 30-letnie doświadczenie, powiększając tym samym swoją ofertę o kolejne inwestycje i rozszerzając zakres działalności o kolejne mia sta. We wrześniu 2021 r. firma przekształciła się w spółkę akcyjną.

O PCG

W 2020 r. PCG rozpoczęło pierwszą inwestycję w Szczecinie, tworząc projekt, jakiego na mapie tego miasta jeszcze nie było. Apartamenty tuż nad jeziorem Dąbie, których wyróżnikiem jest nowoczesna architektura, system smart home, szereg udogodnień dla mieszkańców.

The year 2018 was another stage in the conscious expansion of PCG. It saw the incorporation into its structures of the largest real estate developer in Legnica – Modernbud, a company with close to 30 years of experience in the industry. Thereby, PCG extended its offering and scale of operations with further invest ments and cities. In September 2021, the company turned into a joint-stock Incompany.2020,PCG started its first investment in Szczecin, creating a project that has not been on the map of this city before. Apartments right at the Dąbie Lake, distinguished by modern architecture, smart home system, a range of amenities for residents.

Wir sind ein überregionaler Entwickler aus Niederschlesien. Wir haben über 32 Jahre Erfahrung auf dem Immobilienmarkt und sind in sechs Städten in Po len präsent: Wrocław, Legnica, Jawor, Szczecin, Zielona Góra und Wałbrzych. Die PCG erweitert jedes Jahr ihr Portfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilien und erweitert gleichzeitig ihr Tätigkeitsfeld. PCG ist einer der sich am dyna mischsten entwickelnden Entwickler in Niederschlesien, aktiv in den Struktu ren des Polnischen Entwicklerverbandes tätig.

We are a national real estate developer hailing from Lower Silesia. We have 32 years of experience on the real estate market, and we are currently engaged in construction projects in six Polish cities: Wrocław, Legnica, Jawor, Szczecin, Zielona Góra and Wałbrzych. Year by year, PCG enlarges its port folio of residential and commercial properties, developing at the same time its area of operations. PCG is one of the most dynamically growing real estate developers in Lower Silesia, actively working within the structures of the Polish Association of Developers.

17

Dawniej ważny ośrodek przemysłowy Dolnego Śląska, dziś z ambicjami, by stać się centrum na ukowym, technologicznym i turystycznym regio nu. „Zielone Miasto” przeżywa dziś drugą młodość – jest otwarte na innowacje, odpowiednio dofinansowane, realizuje spójną i zrównoważoną strategię rozwoju.

Miasta

Dynamicznie rozwijający się ośrodek miejski i przemysłowy. Położona na skrzyżowaniu dwóch kluczowych szlaków komunikacyjnych skutecznie przyciąga dziś inwestorów do miejscowych stref ekonomicznych. Stymuluje to rozwój rynku mieszkaniowego.

Wałbrzych

Legnica

Szczecin

Zielona Góra

Wrocław Lokalizacja głównej siedziby i kluczowy rynek działalności grupy. Jedno z najdynamiczniej rozwijają cych się miast w Polsce. Największy w zachodniej części kraju ośrodek akademicki oraz centrum IT i BPO ze stale rosnącą powierzchnią biurową.

18

Centrum niemal 800-tysięcznej aglomeracji ze stale wzrastającym potencjałem mieszkaniowym. Sprzy jająca lokalizacja – bliskość granicy z Niemcami i naturalnej infrastruktury rekreacyjnej – została tu uzupełniona ambitnymi działaniami rozwojowymi. Skuteczne pozyskiwanie biznesu i inwestorów zmie nia miasto w jeden z najbardziej atrakcyjnych ośrod ków północnej Polski. Jawor Kolejne dolnośląskie miasto z prężnie rozwijającą się strefą ekonomiczną, przyciągającą do miasta nowych mieszkańców. Siedziby mają tu m.in. dwie fabryki koncernu motoryzacyjnego Mercedes-Benz.

Stolica województwa lubuskiego, która wraz z Sulechowem i Nową Solą tworzy tzw. Lubuskie Trójmiasto. Zlokalizowana na międzynarodowym szlaku drogowym i kolejowym, łączy Skandynawię z południem Europy, stając się hubem transporto wym, logistycznym i przemysłowym regionu.

Liegnitz

Jawor

It is one of the most dynamically growing cities in Poland. It features the largest academic center in the western part of the country and an IT and BPO center with constantly growing office space.

Wałbrzych

Früher ein wichtiges Industriezentrum Niederschlesiens, heute mit Ambitionen, das wissenschaftliche, technologische und touristische Zentrum der Region zu werden. Heute erlebt die „Green City“ eine zweite Jugend – sie ist offen für Innovationen, mit angemessener Finanzierung eine kohärente und nachhaltige Entwicklungsstrategie umsetzt.

Stettin

Eine weitere niederschlesische Stadt mit einer sich dynamisch entwickelnden Wirt schaftszone, die neue Einwohner in die Stadt zieht. Sie befinden sich unter anderem hier zwei Fabriken des Automobilkonzerns Mercedes-Benz

The capital city of the Lubuskie Voivodeship, which along with Sulechów and Nowa Sól forms the so-called the Tricity of Lubuskie. The city lies on an international road and railway trade route that connects Scandinavia with Southern Europe, becoming a transport, logistics, and industrial hub of the region.

Die Hauptstadt der Woiwodschaft Lubuskie, die zusammen mit Sulechów und Nowa Sol die sog Lubuskie Dreistadt. An der internationalen Straßen - und Schienenroute gelegen, verbindet es Skandinavien mit dem Süden Europas und wird zu einem Trans port-, Logistik- und Industriezentrum der Region.

Zielona Góra

Wałbrzych

Another city of Lower Silesia that features a rapidly growing economic zone that brings new inhabitants to the city. Among others, the automotive company Mercedes-Benz.

Jawor

The location of our main headquarters and the key market for our operations.

Ein sich dynamisch entwickelndes Stadt- und Industriezentrum. An der Kreuzung zweier wichtiger Verkehrswege gelegen heute lockt es erfolgreich Investoren in lokale Wirtschaftszonen. Dies stimuliert die Entwicklung des Wohnungsmark tes.

19 Wroclaw

A dynamically developing urban and industrial center. Situated at the junction of two key communication routes Legnica nowadays attracts investors to the local economic zones. This stimulates growth of the local housing market.

In the past, it was an important industrial center of Lower Silesia. Today, it has the ambition to become the scientific, technological, and tourism center of the region. “The Green City” has got its second wing nowadays – it is open for innovations, receives proper co-financing, and realizes a coherent and balanced development strategy.

It is the center of an agglomeration inhabited by almost 800,000 people; and its resi dential potential is still growing. The localization is favorable – the city is close to the German border and it has a natural leisure infrastructure complemented with ambi tious developmental activity. Effi cient acquisition of business and investors changes this city into one of the most attractive areas in northern Poland.

Szczecin

Legnica

Standort des Hauptsitzes und Schlüsselmarkt für die Aktivitäten der Gruppe. Eine der sich am dynamischsten entwickelnden Städte Polens. Das größte akademis che Zentrum im westlichen Teil des Landes und ein IT und BPO-Zentrum mit stetig wachsender Bürofläche.

Zentrum einer Agglomeration mit knapp 800.000 Einwohnern mit stetig wachsendem Wohnpotential. Die günstige Lage – die Grenznähe zu Deutschland und die natur nahe Erholungsinfrastruktur – wurde hier durch ambitionierte Entwicklungsaktivi täten ergänzt. Die erfolgreiche Akquisition von Unternehmen und Investoren macht die Stadt zu einem der attraktivsten Zentren Nordpolens.

Zielona Góra

Breslau

Marcin Wróblewski

President of the Management Board of PCG S.A.

Odpowiada za przygotowywanie strategii za rządzania ryzykiem, planowanych i realizowanych inwestycji i kontrolę bieżącej działalności operacyjnej i finansowej PCG S.A. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu grupy kapitałowej PCG. Wcześniej, od 2012 roku, był dyrektorem finansowym spółki. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Lan gego we Wrocławiu.

Wiceprezes Zarządu PCG S.A.

Zarząd PCG

Mr Baran is responsible for supervising ongo ing operations and ensuring the systematic development of PCG S.A. He has many years of experience in leading construction projects in Poland and abroad. Since the beginning of 2016, he has been serving as the Vice-Pres ident of the Wrocław Branch of the Polish Association of Developers. He graduat ed fromthe Faculty of Civil Engineering at the Wrocław University of Science and Tech nology. He is an active sports enthusiast, and is especially passionate about triathlon.

CEO

Odpowiada za nadzorowanie bieżącej dzia łalności i systematyczny rozwój PCG S.A. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów budowlanych w Polsce i poza gra nicami kraju. Od początku 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa wrocławskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądo wego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Czynny pasjonat sportu, a przede wszystkim triathlonu.

Vorstandsvorsitzender der PCG S.A. Verantwortlich für die Überwachung des lau fenden Betriebs und der systematischen Ent wicklung der PCG S.A. Er verfügt über lang jährige Erfahrung in der Durchführung von Bauprojekten im In- und Ausland. Seit Anfang 2016 ist er Vizepräsident der Niederlassung Breslau des Polnischen Entwicklerverbandes. Seit Anfang 2016 ist er Vizepräsident der Nie derlassung Breslau des Polnischen Entwick lerverbandes. Aktiv sportbegeistert, insbeson dere Triathlon.

20

Piotr Baran

Verantwortlich für die Ausarbeitung von Risiko managementstrategien, geplanten und durch geführten Investitionen und Kontrolle der lau fenden Geschäfts- und Finanzaktivitäten von PCG S.A. Seit 2016 ist er Vizepräsident der Ge schäftsführung der PCG-Kapitalgruppe. Zuvor war er seit 2012 Finanzdirektor des Unterneh mens. Absolvent der Wirtschaftsuniversität Os kar Lange in Breslau.

Vice-President of the Management Board of PCG S.A. CEO

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PCG S.A.

Prezes Zarządu PCG S.A.

He is responsible for preparation of risk man agement strategies for the planned and im plemented investments as well as for the controlling of current operating and fi nancial activities of PCG. Since 2016, he has been the vicepresident of management board of the PCG group of companies. Before that, since 2012, he had been the fi nancial director of the company. He graduated from the Wrocław Uni versity of Economics and Business.

Posiada największe doświadczenie w firmie z zakresu budownictwa. Góralskie korzenie pomagają mu w realizacji najtrudniejszych zadań tak, aby osiedla PCG zostały wykonane w terminie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Gó ral i miłośnik Tatr, który z uwagi na obecne miejsce zamieszkania, chętnie przemierza Wrocław podczas długich spacerów w rodzinnym gronie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Vorstandsmitglied der PCG S.A. Vorstandsvorsitzender der PCG GW Sp. z o.o.

Członek Zarządu PCG S.A. Prezes Zarządu PCG GW Sp. z o.o

Member of te Management Board of PCG S.A. President of the Management Board of PCG GW Sp. z o.o

Er hat die meiste Erfahrung im Unternehmen im Baubereich. Highlander-Wurzeln helfen ihn bei der Umsetzung der schwierigsten Auf gaben Ja, dass die PCG-Nachlässe terminge recht fertiggestellt werden und im Einklang mit der Baukunst. Bergsteiger und ein Liebhaber der Tatra, was angesichts des aktuellen Stand orts Residenz, er durchquert eifrig Wrocław bei langen Spaziergängen in der Familie Gruppe. Absolvent der Technischen Universität Breslau.

Wojciech Nowicki

Mr Nowicki has the greatest experience in con struction out of anyone working in the compa ny. His Highlander roots help him perform the most difficult of tasks, so that PCG residential areas are delivered on time and in line with principles of construction. Lover of the Tatras, he is now keen on spending long hours walking along the streets of Wrocław, his city of resi dence, with his family. He graduated from the Wrocław University of Science and Technology.

Pod ideą #wedeveloppeople kryje się także nasze zobowiązanie do dbania o środowisko, w którym żyjemy. Kształtujemy przestrzenie miejskie, które mają być przyjaznym miejscem do ży cia. W 2021 r. posadziliśmy wspólnie

Unter der Idee von #wedeveloppeople steht auch unser Engagement für die Umwelt, in dem wir leben. Wir gestal ten urbane Räume, die ein freundlicher Ort zum Leben sein sollen. Im Jahr 2021 wir haben zusammen mit dotlenieni.org 2.500 Bäume gepflanzt! Wir haben uns auch an der Vogel fütterungsaktion in Szczecin beteiligt. Zusammen mit Mar zena Białowolska, ein berühmter lokaler Wildtieraktivist, wir beschlossen, die ersten Bird Buffets in der Stadt zu bauenVerkaufsautomaten für gesundes Vogelfutter. Wir haben sie an Orten platziert, an denen Vögel natürlich leben, welche Winter Schwierigkeiten haben, Nahrung zu finden. Eines der Geräte wurde neben unserer Investition Victoria Apartments installiert.

The wellbeing of residents and employees

Kunden wollen Grün, und wir reagieren auf dieses Be dürfnis und schaffen Orte zum Leben, an denen man durchatmen kann. Unsere Landgüter sind Orte, an de nen Sie sich erholen, Zeit mit Ihrer Familie unter freiem Himmel verbringen und Sport treiben können.

The idea of #wedeveloppeople also involves our com mitment to the environment we live in. We shape res ident-friendly urban space. In 2021, together with dotlenieni.org, we planted 2,500 trees! We also got involved in bird feeding campaign in Szczecin. Together with Marze na Białowolska, a popular local wildlife campaigner, we de cided to establish the first Bird Buffets in the city – automat ic machines providing healthy feed for the birds. We placed them where the birds, which have problems finding food in winter, naturally reside. One of our devices is located at out Victoria Apartments investment by the Dąbie Lake.

Wir gestalten grüne Wohnsiedlungen

Designing green residential areas

i pracowników

Clients crave green space. Addressing this need, we create living space where you have the room to breathe. Our residential areas are where you can rest, spend time with your family, and do sports.

We develop people

Projektujemy zielone osiedla

Klienci pragną zieleni, a my, odpo wiadając na tę potrzebę, tworzymy miejsca do życia, w których będzie można głęboko odetchnąć. Nasze osiedla to miejsca, gdzie można odpocząć, spędzić czas z rodziną na świeżym powietrzu i uprawiać sporty.

z dotlenieni.org 2500 drzew! Zaangażowaliśmy się też w akcję dokarmiania ptaków w Szczecinie. Wspólnie z Marze ną Białowolską, znaną lokalną działacz ką na rzecz dzikich zwierząt, postanowiliśmy postawić pierwsze Ptasie Bufety w mieście – automaty ze zdrową kar mą dla ptactwa. Rozlokowaliśmy je w miejscach naturalnego przebywania ptaków, które zimą mają trudność w znalezieniu pożywienia. Jedno z urządzeń stanęło przy naszej inwesty cji Victoria Apartments.

Wohlergehen der Bewohner und Mitarbeiter

22

Dobrostan mieszkańców

Moving cities – Sports Patronage

At PCG, we appreciate the potential that cities have, and care to actively develop it, proud that we can form a part of them. We want to move the cities we build in. We want to promote an active lifestyle among the in habitants of the cities we build in. Our belief is that a healthy society is a happy society, and that any city can get off the couch! We achieve this not only by supporting local centres, organisations, and events, but also by pro viding proper infrastructure for the inhabitants.

Bei PCG wissen wir das Potenzial von Städten zu schätzen und kümmern uns um ihre aktive Entwicklung. Wir sind stolz darauf, dass wir ein Teil von ihnen werden können. Wir wollen die Städte bewegen, in denen wir bauen. Wir wollen bei den Bewohnern der Städte, in denen wir bauen, einen aktiven Lebensstil fördern. Wir glauben, dass eine gesunde Gesellschaft eine glückliche Gesellschaft ist und dass jede Stadt von den Sofas bewegt werden kann! Wir tun dies nicht nur, indem wir lokale Zentren, Organisationen und Veran staltungen unterstützen, sondern auch, indem wir die ent sprechende Infrastruktur für die Bewohner vorbereiten.

In previous PCG investments, up to 60% of flats were sold in the turnkey finishing option. For years, we be lieve that a fully equipped flat is a model that the market is aims for and the service customers are looking for. A place to live, designed for the individual needs of res idents.

W poprzednich inwestycjach PCG na wet 60% mieszkań sprzedawanych było w opcji wykończenia „pod klucz”. Od lat wierzymy, że kompletnie wyposażone mieszkanie to model, do którego dąży rynek oraz usługa, której poszukują klienci. Miejsce do życia, zaprojektowa ne pod indywidualne potrzeby mieszkańców.

Bei früheren PCG-Investitionen wurden bis zu 60% der Wohnungen als schlüsselfertige Ausbauvarianten ver kauft. Seit Jahren glauben wir, dass eine voll ausges tattete Wohnung das ist, was der Markt benötigt und zudem ein Service ist, nach dem die Kunden Ausschau halten. Ein Ort zum Leben, der auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt ist.

W PCG doceniamy potencjał miast i zależy nam na ich aktywnym rozwoju, jesteśmy dumni, że możemy stawać się ich częścią. Chcemy poruszać miasta, w których budujemy. Zależy nam, by promować aktyw ny tryb życia wśród mieszkańców miast, w których budujemy. Wierzymy, że zdrowe społeczeństwo to szczęśliwe społeczeństwo i że każde miasto można ruszyć z ka nap! Robimy to nie tylko wspierając lokalne ośrodki, organizacje i wydarzenia, ale także przygotowując odpowiednią infrastrukturę dla mieszkańców.

Inteligentne mieszkania, energooszczędne osiedla i internet rzeczy to obszary szcze gólnie istotne dla odpowiedzialnej i innowacyjnej firmy deweloperskiej. Stosowanie przez PCG elementy systemu smart będą oczywistością za kilka lub kilkanaście lat. My wdrażamy je „dziś”, myśleliśmy nad nimi już od „wczoraj”.

23

Intelligente Wohnungen, energieeffiziente Wohnsied lungen und das Internet der Dinge sind ein Bereich von besonderer Bedeutung für ein verantwortungsbewusstes und innovatives Bauunternehmen. Die von der PCG ver wendeten Smart-System-Elemente erden in einigen oder mehr Jahren offensichtlich sein. Wir setzen sie „heute“ um und wir dachten bereits seit „gestern“ über sie nach.

Wir bewegen Städte - der Patron des Sports

Smart system

Smart-System

Schlüsselfertige Fertingstellung

Wykończenie pod klucz

Intelligent apartments, energy-efficient housing estates and the internet of things are particularly important for a responsible and innovative property developer. The smart system components used by PCG will be an ob vious solution in a few or dozen years. Implementing them „today“, we have been thinking about them since „yesterday“.

System Smart

Poruszamy miasta – Mecenas sportu

Turnkey finishing

Inwestycja segmentu premium – pierwszy taki projekt we Wrocławiu i w portfolio PCG. Przyszli mieszkańcy mieli możliwość samodzielnego za projektowania rozkładu pomieszczeń w apartamencie na etapie przedsprzedaży oraz dostosowania rozbudowanego systemu inteligentnego zarządzania smart home.

Wybrane realizacje PCG

Investition im Premiumsegment – das erste Projekt dieser Art in Wrocław und im Portfolio von PCG. Zukünftige Wohnungen hatten die Möglichkeit, die Raumaufteilung der Wohnung im Vorverkauf selbstständig zu gestalten und das umfangreiche Smart-Home-System anzupassen.

Premium segment investment – the first such project in Wroclaw and in the PCG portfolio. Future residents had the opportunity to independently design rooms in the apartment at the pre-sale stage and adapt the extensive smart home intelligent management system.

24

Wuwart

Eine Investition, di sich durch moderne Architektur und innovative Lösungen auszeichnet. Smart-Home-System, große Verglasungen, Gärten, Balkone, Dachterrassen, privater Pocket-park. Den Einwohnern von Futuria stehen außerdem eine Ladestation für Elektrofahrzeuge und eine Fahrradreparatur station zur Verfügung.

The investment distinguished by modern architecture and innovative solu tions. Smart home system, large glazing, gardens, balconies, roof terraces, private pocket park. The residents of Futuria also have an electric vehicle charging station and a bicycle repair station at their disposal.

Inwestycja wyróżniająca się nowoczesną archi tekturą i innowacyjnymi rozwiązaniami. System smart home, duże przeszklenia, ogrody, balkony, tarasy na dachach, prywatny park kieszonkowy. Mieszkańcy Futurii mają także do dyspozycji sta cję do ładowania pojazdów elektrycznych i rowe rową stację naprawczą.

Futuria

25

26

Inwestycja premium w zabytkowej części Legnicy, gdzie wyróżniająca się architektura spotyka się z nowoczesnością i stylem – osiedle mieszka niowe, jakiego w Legnicy dotąd nie było. Podwyż szony standard z dwoma zielonymi dziedzińcami dla mieszkańców, wygodny parking podziemny, mieszkania z tarasami, balkonami lub ogrodami.

A premium investment in the historic part of Legnica, where the distinctive architecture meets modernity and style – a housing estate that has never been seen in Legnica. Increased standard with two green courtyards for resi dents, convenient underground parking, terraces, balconies or gardens.

Moderno

Eine Premium-Investition in den historischen Teil von Liegnitz, wo heraus ragende Architektur auf Modernität und Stil trifft – eine Wohnsiedlung wie keine andere in Liegnitz. Ein höher Standard mit zwei grünen Innenhöfen für die Bewohner, einer komfortablen Tiefgarage, Wohnungen mit Terrassen, Balkonen oder Gärten.

Salon sprzedaży Sales office Verkaufsbüro ul. Panieńska 17, 70-535pcg.plSzczecin +48 735 200 szczecin@pcg.pl002

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.