Page 1

หนังสือสรุป

ม.3 เทอม 1 กลางภาค


ถึ ง คุ ณ ผู� อ� า น เชื่อหรือไม รอยละ90ของผูอานนิตยสารสวนใหญ ไมอานหนานี้ เพราะจะขามไปอานเนื้อหาขางในเลย หรือไมก็ใกลจะสอบแลวก็เลยรีบเปดเขามาอาน โดยขามหนาตางๆที่ไมสำคัญไป ดวยเหตุนี้ทางผูเขียนก็ขอถือโอกาส ไมเขียนหนานี้เลยแลวกัน ปล.ไมไดขี้เกียจจริงๆนะ ปวัน ธนพรพันธ


ส า ร บั ญ หนังสือสรุป ม.3 เทอม1 กลางภาค แบบปก: นพ.สมิทธิ� อารยะสกุล

- 01 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 21 ประวัติศาสตร� - 31 ภาษาไทย - 39 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน & เพิ�มเติม - 43 คณิตศาสตร�พื้นฐาน & เพิ�มเติม -?? วิทยาศาสตร� - ??สุขศึกษา และ พลศึกษา


สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01


เครื่องมือทางภูมิศาสตร� แผนที่

คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นแสดงลักษณะภูมิประเทศที่เห็น ดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งหมดดวยสี สัญลักษณ และแถบแทน รายละเอียดที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้น ตาม มาตราสวนลงบนสวนวัสดุแบนราบ

ประเภทของแผนที่ 1. แผนที่ภูมิประเทศ 2. แผนที่เฉพาะเรื่อง เชน -แผนที่รัฐกิจ -แผนที่เขตภูมิอากาศ -แผนที่ปาไม -แผนที่ธรณีวิทยา -ฯลฯ 3. แผนที่เลม

02


รูปถ�ายทางอากาศ

มาจากการถายดวยกลองที่ติดตั้งอยูบนอากาศยานหรือ นำไปกับอากาศยานดวย รูปถายทางอากาศแตละภาพตองมี พื้นที่ที่ทับซอนตามแนวนอน ประมาณรอยละ 60 และภาพ ซอนดานขางประมาณรอยละ20-30 เพื่อไมใหมีพื้นที่ขาดหาย

ประเภทของรูปถ�ายทางอากาศ

1. รูปถายทางอากาศในแนวตั้ง ใชมาประกอบกับแผนที่ 2.รูปถายทางอากาศในแนวเฉียง -เฉียงต่ำ: ทำมุมประมาณ 30 ํ จากแนวตั้งฉาก คลุมพื้นที่แคบ เหมาะสำหรับศึกษาในพื้นที่แคบ -เฉียงสูง: ทำมุมประมาณ 60 ํจากแนวตั้งฉาก เห็น ความตางระดับ อาจเห็นเสนขอบฟา ใชทำแผนที่การบินได

03


ภาพจากดาวเทียม

จะไดภาพที่กวางกวารูปถายทางอากาศ และเนื่องจาก โคจรซ้ำเดิม ภาพที่ไดจะมีขอมูลที่เปนปจจุบันกวา และเปน ขอมูลเชิงเลข สามารถเอาไปใชกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดโดยตรง

ดาวเทียมที่สำคัญ

1. LANDSAT สำรวจขอมูลการเกษตร ดิน ปาไม แรธาตุ และประชากร 2. IKONOS สำหรับการพานิชย 3. QUICKBIRD สำหรับการพานิชย 4. NOAA สำหรับสมุทรศาสตร วัดอุณหภูมิน้ำทะเล 5. THEOS ของไทย ใชในหลายๆดาน

04


ระบบสารสนเทศ : GIS สวนประกอบ

1.ฮารดแวร สวนประกอบตางๆของคอมพิวเตอร 2.ซอฟตแวร ชุดคำสั่งที่ใชรวมกับคอมพิวเตอร 3.ขอมูล -เชิงพื้นที่ มี 2 รูปแบบ vector - ใชสัญลักษณแทนลักษณะพื้นที่ตางๆใชพื้นที่ นอย ความแมนยำสูง แกไขขอมูลไดตลอด แตอาจ ตองใชหลายแผน เนื่องจากหนึ่งแผนใหขอมูลแบบเดียว raster - ประกอบดวยพิกเซลมาก ใชพื้นที่มาก ความ ละเอียดขึ้นอยูกับจุดภาพ ตัวอยางเชน ภาพถายตางๆ สามารถนำไป แปลงเปน vector ได -เชิงอธิบาย 4.กระบวนการวิเคราะห นำเขา -> จัดการ -> แสดงผล 5.บุคลากร

05


เว็บไซต�น�าสนใจ

www.gisclimatechange.org การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ www.cartogis.org การทำแผนที่และขอมูลทางภูมิศาสตร www.fgdc.gov ขอมูลทางภูมิศาสตรของอเมริกา www.usgs.gov ทรัพยากรธรณี

จีพีเอส

มีจำนวนอยางนอย 24 ดวง โคจรเหนือพื้นโลกประมาณ 20,200 กิโลเมตร มีองคประกอบ 3 สวน 1.สวนอวกาศ มีดาวเทียม 24 ดวง แบงเปน 6 วงโคจร 2.สวนสถานีควบคุม เปนสถานี ติดตาม 5 แหง สถานี รับสงสัญญาณ 3 แหง 3.สวนผูใช *ในการระบุตำแหนงจะ ใชดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง*

06


ทวีปอเมริกาเหนือ ประวัติอเมริกาเหนือ

คริสโตเฟอร โคลัมบัสเปนผูคนพบ แตเขาใจผิดวาเปนเอเชีย อเมริโก เวชปุชชี ทวงบอกวาเขาใจผิด เลยตั้งชื่อทวีปนี้ใหเกียรติ

ที่ตั้ง

ทั้งหมดอยูในซีกโลกเหนือ ระหวาง ละติจูด 7 ํ- 83 ํN และ ลองจิจูต 55 ํW - 172 ํE ทิศเหนือ - จดมหาสมุทรอารคติก ทิศตะวันออก - จดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต - ติดกับอเมริกาใต โดยมีชองแคบปานามากั้น ทิศตะวันตก - จดมหาสมุทรแปซิฟก

การแบ�งเขตภูมิภาค

1.แองโกลอเมริกา - แคนาดา & สหรัฐอเมริกา 2. ลาตินอเมริกา- ที่เหลือทีไมใชแองโกลอเมริกา

07


ลักษณะภู ม ป ิ ระเทศ 1.เขตเทือกเขาสูงตะวันตก

เกิดจากการโกงตัวของภูเขาอายุนอยเกิดภูเขาไฟและแผนดินไหว บอย เทือกเขาสำคัญ ไดแก เทือกเขาร็อกกี้ ทิวเขาแคสเคด เทือกเขา เชียรราเนวาดา ทิวเขาโคสต เทือกเขารามาเดร และเทือกเขาอะแลสกา ซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในทวืปอเมริกาเหนือคือ ยอดเขาเมาตแมกคินลีย *มีแกรนดแคนยอน เกิดจากแมน้ำโคโรลาโด* 2.เขตที่ราบภาคกลาง มี 6 เขตยอย -ที่ราบลุมแมคเคนซี หนาวเย็น ประชากรเบาบาง -ที่ราบลุมแพรรีแคนาดา แหลงปลูกขาวสาลีชั้นดี -ที่ราบลุมทะเลสาบเกรตเลกส และ ลุมน้ำเซนตลอวเรนซ ประกอบดวยทะเลสาบเกรตเลกส 5 แหง คือ Huron, Ontario, Mitchigan, Erie และ Superior เรือผานเยอะ -ที่ราบลุมแมน้ำมิสซิปป-มิสซูรี แรเยอะ ดินดี -ที่ราบชายฝงอาวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติก -ที่ราบบนที่สูง เหมาะปลูกเขาสาลี และเลี้ยงสัตว 3.เขตหินเกาแคนาดา เหมือนบอลติกชีลดในยุโรป 4.เขตภูเขาภาคตะวันออก เทือกเขาไมสูง เพราะสึกกรอน

08


แม�น้ำสำคัญ

1.มิซซิสซิปป สำคัญที่สุดในอเมริกาเหนือ ไหลลงอาวเม็กซิโก 2.มิสซูริ ยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ ไหลลงอาวเม็กซิโก 3.รีโอแกรนด เกิดที่เทือกเขาร็อคกี้ 4.ยูคอน เกิดที่เทือกเขาร็อคกี้ 5.ซัสแคตเชวัน เกิดที่เทือกเขาร็อคกี้ 6.โคลัมเบีย เกิดที่เทือกเขาร็อคกี้ 7.โคโรลาโด มีเขื่อนสรางกระแสไฟฟา เกิดที่เทือกเขาร็อคกี้ 8.เซนตลอวเลนซ จุดเดินเรือสำคัญ เกิดที่ทะเลสาบออนแทริโอ 9.เฟรเซอร เกิดที่เทือกเขาร็อคกี้

ปัจจัยที่มีผลต�อภูมิอากาศ

1.ที่ตั้ง ยิ่งหางจากเสนศูนยสูตรยิ่งหนาว 2.ลักษณะภูมิประเทศ ยิ่งสูงยิ่งหนาว 3.กระแสน้ำ -กระแสน้ำอุนกัลฟสตรีมทำใหชายฝงตะวันออกอบอุน -มีแกรนดแบงสที่ปลาชุมมากมาย 4.ลมประจำ -ลมคาตะวันออกเฉียงเหนือพาความชื้นมา -ลมฝายตะวันตกทำใหฝนตก

09


เขตภู1.เขตรมอิอน ากาศ ฝนตกชุก ปาดิบชื้นเขียวตลอดป

2.ทุงหญาเมืองรอน มีทุงหญาสะวันนา 3.ทะเลทราย ฝนตกนอย สวนใหญพืชมีหนาม 4.ทุงหญากึ่งทะเลทราย มีทุงหญาสั้นชื่อสเตปป 5.อบอุนชิ้น มีทุงหญายาวชื่อแพรรี 6.ภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก ฤดูรอนอบอุน ฤดูหนาวไม หนาวจัด มีฝนตกสม่ำเสมอ 7.เมติเตอรเรเนียน มีทุงหญาสลับปาไมพุมเตี้ย หรือปาแคระ 8.ขื้นภาคพื้นทวีป ฤดูหนาวมีอากาศหนาว ฤดูรอน มีอากาศรอน 9.กึ่งขั้วโลก(ไทกา) อากาศหนาว อยูใกลขั้วโลก 10.ทุนดรา หนาวเย็นแบบขั้วโลก 11.ทุงน้ำแข็ง หนาวถึงหนาวที่สุด 12.ที่สูง ยิ่งสูงยิ่งหนาว

10


ทรัพยากรธรรมชาติ

-ดิน สวนใหญดินดี ปลูกได โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา -ปาไม สวนใหญเปนไมสน และปาผลัดใบ -สัตวปา มีการลดลงเพราะลาเยอะ แตก็มากกวายุโรป -พลังงาน ถานหิน เกือบทั้งหมดสหรัฐอเมริกา น้ำมันและกาซธรรมชาติ เม็กซิโกมีสำรองเยอะ แตสหรัฐอเมริกาผลิตเยอะกวา พลังงานน้ำ มีการสรางเขื่อน -แร สวนใหญอยูสหรัฐอเมริกา

เชื้อชาติ

1.ผิวเหลือง ชาวเอเชีย เปนพวกเอสกิโม 2.ผิวขาว มาจากยุโรป 3.ผิวดำ มาจากแอฟริกา 4.เลือดผสม เมสติโซ=ขาว+อินเดียน มูแลตโต=ดำ+ขาว

ภาษา

ฝงแองโกล-อเมริกาพูดอังกฤษ ที่เหลือพูดสเปน ,ฝรั่งเศส และอื่นๆ

11


ศาสนา ฝงแองโกล-อเมริกานับถือคริสตนิกายโปรเตสแตนต ที่เหลือนับ ถือคริสตนิกายโรมันคาทอลิก หรืออื่นๆ

เศรษฐกิ จ การเกษตร ขาวสาลีดีที่แพรรี่ ฝายดีที่แดนฝาย

การเลี้ยงสัตว หาพบไดทั่วไป ปาไม มีไมสนและไมผลัดใบอื่นๆ ทำประมง มีดีที่แกรนดแบงส ไดปลาแซลมอน ซารดีน ฯลฯ เหมืองแร ถานหินมีที่เทือกเขาแอปพาเลเชียน สวนแรและกาซ ธรรมชาติอื่นๆหาไดที่สหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรม ดีที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา การคา สหรัฐอเมริกาทำการคามากที่สุด

การคมนาคมขนส� ง ถนน - มีทางหลวงสายอเมริกัน

รถไฟ - ตา มา รถไฟ (ฮา) ครอบคลุม แตไมทั้งหมด ทางน้ำ - ทางทะเลเชื่อมทางชายฝง ทางแมน้ำดีที่เกรตเลกส ทางอากาศ - มีสนามบินตางๆรองรับสำหรับนานาชาติ ทางทอ - สงน้ำมันและกาซธรรมชาติ ไมไดสงมนุษย (ฮา)

12


ทวีปอเมริกาใต� ประวัติอเมริกาใต�

เปนที่ตั้งดั้งเดิมของชาวอินคา (อินเดียน) ตอมาตกเปนอิทธิพลของ สเปน และประเทศตางๆก็ถูกยึด (บราซิลยึดโดย เปรตุเกส ที่เหลือก็สเปน) เพราะมีทรัพยากรดีตอมาหลัง สงครามโลกครั้งที่2ประเทศตางๆก็เรียกรองความเปนอิสระยกเวนเฟรนซเกียนา และหมูเกาะฟอลกแลนด

ที่ตั้ง

สวนใหญอยูในซีกโลกใต ระหวาง ละติจูด 12 ํN- 56 ํS และ ลองจิจูต 34 ํW - 81 ํW ทิศเหนือ - อเมริกาเหนือ มีชองแคบปานามากั้น ทิศตะวันออก - จดมหาสมุทร แอตแลนติก ทิศใต - จดชองแคบเดรก ทิศตะวันตก - จดคลองปานามา และมหาสมุทรแปซิฟก

13


ลักษณะภู ม ป ิ ระเทศ 1.เขตเทือกเขาสูงตะวันตก

มีเทือกเขาสำคัญคือเทือกเขาแอสดีส เปนเทือกเขาที่ยาวที่สุดใน โลก เปนตนกำเนิกแมน้ำอะเมซอน และมีเทือกเขาอากอนกากวาที่สูง ที่สุดในแอฟริกาใต มีที่ราบสูงอัลติปลาโน คนอยูเพราะอบอุน 2.เขตที่ราบลุมแมน้ำ มีเขตใหญๆ 3 แหง - โอรีโนโก แหลงเลี้ยงสัตวสำคัญ - แอมะซอน เปนที่ราบลุมแมน้ำใหญที่สุดในโลก มีตนน้ำ อยูที่เทือกเขาแอนติส แหลงปาไมและชนเผาสำคัญ - ปารานา(อารเจนตินา)-ปารากวัย-อุรุกวัย มีอาวใหญชื่อ รีโอเดลาปลาดา เกิดจากแมน้ำทั้งสามมาบรรจบ 3.ที่ราบสูงดานตะวันออก แบงได 4 เขต - กีอานา มีน้ำตกแอนเจล สูงที่สุดในบราซิล - บราซิล โครงสรางยุคหินเกา มีฟอซซิลที่แสดงใหเห็นวา เคยเปนสวนหนึ่งของเอเชียและแอฟริกา - มาตูโกรสซู แหลงเลี้ยงสัตวสำคัญ - ปาตาโกเนีย เลี้ยงแพะดี คอนขางแหงแลง แตอบอุน

14


แม�น้ำสำคัญ

1.แอมะซอน สำคัญมากที่สุด ยาวอันดับ2ของโลก 2.ปารานา ยาวรองจากแอมะซอน 3.ปารากวัย เกิดที่ราบสูงบราซิล 4.โอรีโนโก เกิดที่เขตที่ราบสูงกีอานา 5.มักดาเลนา เกิดที่เทอกเขาแอนดีส 6.เซาฟรังซีสกู เกิดที่ที่ราบสูงบราซิล

ปัจจัยที่มีผลต�อภูมิอากาศ

1.ที่ตั้ง ยิ่งหางจากเสนศูนยสูตรยิ่งหนาว 2.ลักษณะภูมิประเทศ ยิ่งสูงยิ่งหนาว 3.กระแสน้ำ -กระแสน้ำเย็นเวสตวินด อากาศชิลีและเปรูเลยไมรอน -กระแสน้ำเย็นฟอลกแลนดเจอกระแสน้ำอุนบราซิล เลยรอน 4.ลมประจำ -ลมคาตะวันออกเฉียงเหนือพาความชื้นมา

15


เขตภูมิอากาศ

1.ปาฝนเขครอน มีปา ”เซลวาส” หรือ ปาดิบชื้น 2.ทุงหญาเขตรอน มีทุงหญาและปาโปรง 3.ทะเลทราย มีพืชจำพวกกระบองเพชร และในบริเวณโอเอซิส มีไมพุงหนาม 4.ทุงหญากึ่งทะเลทราย ฤดูหนาวอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยไมสูง 5.อบอุนชื้น มีทุงหญาปมปา คลายกับทุงหญาแพรรี่ 6.ภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก ฝนตกชุก มีไมสนและผลัดใบ 7.เมดิเตอรเรเนียน ฤดูรอนอากาศรอน ฤดูหนาวฝนตก 8.ที่สูง ยิ่งสูงยิ่งหนาว

16


ทรัพยากรธรรมชาติ

-ดิน สวนใหญดินดี ปลูกได ถาแหงแลงมีน้ำก็ปลูกได -ปาไม มีพื้นที่ปาดิบชื้นมากที่สุดในโลก -สัตวปา มีสัตวนานาชนิด โดยเฉพาะเกาะกาลาปาโกส -พลังงาน ถานหิน ชีลี บราซิล อารเจนตินา โคลอมเบีย ปโตรเลียม โคลอมเบีย เวเนซุเอลา พลังงานน้ำ มีการสรางเขื่อนอิไตปู -แร กระจายไปทั่ง ถาขอสอบถาม ถาจำ ไมได แนะนำใหเดาชิลี (ฮา)

เชื้อชาติ

1.อินเดียน ชนพื้นเมือง รวมกับคนผิวขาว ไดเมสติโซ 2.ผิวขาว พวกชาวยุโรป 3.ผิวดำ มักถูกนำไปใชเปนแรงงาน

ภาษา

เกือบทุกประเทศใชภาษาสเปน ยกเวนเชน บราซิลใชโปรตุเกส ฯลฯ

17


ศาสนา สวนใหญนับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาโทลิค จากสเปนและ โปรตุเกส

เศรษฐกิ จ การเกษตร กาแฟมีเยอะที่บราซิล

การเลี้ยงสัตว หาพบไดทั่วไป ปาไม ดีที่ปาแอมะซอน ทำประมง มีดีที่นานน้ำมหาสมุทรแปซิฟก เหมืองแร อาน “ทรัพยากรธรรมชาติ” หนา 17 อุตสาหกรรม สวนใหญเกี่ยวกับการเกษตร การคา สวนใหญเสียดุล ยกเวนบราซิลกับเวเนซุเอลา

การคมนาคมขนส� ง ถนน - มีทางหลวงสายแพนอเมริกัน ถึงชิลี

รถไฟ - มีเชื่อมแคเมืองใหญ ทางน้ำ - แมน้ำปารานาเปนสายสำคัญ ทางอากาศ - มีคอนขางเยอะเพราะเปนปาทึบ

18


สิ�งแวดล�อมในอเมริกาเหนือ & ใต� ปัญหาในอเมริกาเหนือ 1.ปาไมถูกตัด โดยเฉพาะที่บริติชโคลัมเบีย 2.การเกษตรผิดวิธีและมีการขยายตัว 3.เขตเมืองและอุตสาหกรรมขยาย 4.สัตวทะเลลดลง 5.เกิดฝนกรด จากควันรถและโรงงาน 6.สารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรมลงสูน้ำ 7.สภาพโลกเปลี่ยนแปลง เกิดพายุแคทรีนาที่รุนแรงที่สุด 8.คราบน้ำมันที่เม็กซิโก

ปัญหาในอเมริกาใต�

1.ปาไมถูกตัด โดยเฉพาะปาแอมะซอน 2.เขตเมืองและอุตสาหกรรมขยาย 3.ดินมีมลพิษ 4.สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบอย (ทำไมไมใชทิฟฟ (ฮา))

19


แนวทางอนุรักษ�

อเมริกาเหนือ: 1.โครงการเสนทางเสือดำ รวมอุทยานตางๆเขาดวยกัน 2.พลังงานทดแทน ใชลมมากสุด 3.อเมริการางกฎหมาย ลดการปลอยแกซเรือนกระจก 4.ลดความแออัดในเม็กซิโกซิตี้ โดยการสนับสนุนการทองเที่ยว อเมริกาใต: 1.พลังงานทดแทน ผลิตเอทานอลจากออย ใชแทนน้ำมัน 2.จัดตั้งอุทยานนิเวศวิทยากวาราปรางกา ลดการตัดปา 3.เขารวมพิธีสารเกียวโต (เขาทุกประเทศ ยกเวนซูรินาเม)

ผลกระทบต�อประเทศไทย

เศรษฐกิจ โดยสินคาตองทำใหเขาตามขอกำหนดตางๆ

จบบริบูรณ� 20


ประวัติศาสตร�

21


กระบวนการทางประวัติศาสตร�

มีขั้นตอนง�ายๆ 5 ขั้นตอน! 1.กำหนดหัวเรื่อง *สำคัญสุด* 2.รวบรวมหลักฐาน จากแหลงตางๆ 3.ประเมินคุณคาหลักฐาน วานาเชื่อถือแคไหน 4.วิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมู 5.เรียบเรียง และนำเสนอเปนอันเสร็จพิธี

ประเภทหลักฐาน

แบงไดสองแบบ 1.ตามความสำคัญ ชั้นตน - โดยคนในเหตุการณ ชั้นรอง - โดยคนนอกเหตุการณ 2.ตามลักษณะ เปนลายลักษณอักษร - เปนเขียน ไมเปนลายลักษณอักษร - ไมใชงานเขียน

22


23


สนธิสัญญาเบาว�ริ�ง

ผลดี1. คนไทยจะไปทำงานที่อังกฤษก็ได จากขอ 1

“บรรดาคนที่อยูในบังคับไทยที่จะไปอยูในแดนอังกฤษ ขุนนางอังกฤษ ก็จะชวยบำรุงรักษาใหอยูเปนศุขสบาย” 2. สามารถซื้อขายกับชาวอังกฤษไดโดยตรง จากขอ 4 “คนอยูในบังคับอังกฤษจะมาคาขายตามหัวเมืองชายทเลซึ่งขึ้นแกกรุงเ ทพฯ ก็คาขายไดโดยสดวก” 3. จะมีการบันทึกทะเบียนชื่อชาวอังกฤษที่แนนอน จากขอ 5 “คนอยูในบังคับบัญชาอังกฤษที่เขามาอาไศรยอยู ณ กรุงเทพมหานคร ตองไปบอกแกกงสุลใหจดชื่อไว”

ผลเสี ย 1.ถาคนอังกฤษทำผิด ก็ไมจำเปนตองขึ้นศาลไทย จากขอ 2

“ถาคนอยูในบังคับอังกฤษทำผิด กงสุลจะทำโทษตามกฎหมายอังกฤษ” 2. ถูกจำกัดเก็บภาษีขาเขารอยละ 3 จากขอ 8 “ภาษีสิ่งของขาเขาขาออก สินคาเขาจะตองเสียภาษีรอยละสาม” 3. ถาจะใหอะไรกับชาติอื่น ก็ตองใหอังกฤษดวย จากขอ10 “ถาฝายไทยยอมใหสิ่งใด ๆ แกชาติอื่น ๆ นอกจากหนังสือสัญญานี้ ก็จะตองยอมใหอังกฤษแลคนในบังคับอังกฤษเหมือนกัน” (จริงๆมันมีเยอะกวานี้ แตทำขอสอบไดก็พอเนอะ)

24


ภูมิปัญญา

คือองคความรู ความสามารถ และ ทักษะ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม

ประสบการณ เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาชีวิต มี 9 ดาน 1.ดานเกษตรกรรม เชน การปลูกพืชแบบผสมผสาน 2.ดานอุตสาหกรรมและหัตกรรม เชน การทอเสื่อ 3.ดานการแพทย เชน การแพทยแผนโบราณ 4.ดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การบวชปา 5.ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน เชน การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย 6.ดานศิลปกรรม เชน หมอลำ รำมโนราห 7.ดานภาษาและวรรณกรม แตละภาคใชภาษาตางกัน และก็มี งานเขียนที่ควรอนุรักษ เชน ขุนชางขุนแผน พระอภัยมณี 8.ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี เชน การทำบุญ 9.ดานโภชนาการ นำวัตถุดิบที่เปนยามาทำอาหาร

25


ภูมิปัญญาของร.9

ดานพัฒนาแหลงน้ำ เชน กังหันชัยพัฒนา ฝนหลวง แกมลิง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ฝายชะลอความชุมชื้น ดานการเกษตร เชน การจัดสรรพื้นที่ ที่อยู 10 น้ำ 30 พืชไรพืชสวน 30 ขาว 30 ดานสิ่งแวดลอม เชน ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ปา - ใชสอย, รับประทาน, เชื้อเพลิง ประโยชน - ใชสอย รับประทาน เศรษฐกิจ และอนุรักษดิน และน้ำ แกลงดิน - ทำใหดินเปรี้ยวจนถึงที่สุด แลวเอาน้ำออก หญาแฝก ปองกันการพังทลายของหนาดิน

ภูมิปัญญาของราชินี

ตั้งศูนยมูลนิธิศิลปาชีพ สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม

26


วัฒนธรรมไทย

คือสิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงามและสืบตอกันมา

มี4ดาน 1. ขนมธรรมเนียมประเพณี มีทั้งเกี่ยวกัับกษัตริย บานเมือง พระพุทธศาสนา พราหมณ และชาวบาน 2. วรรณกรรม 3. ทัศนศิลป 4. ดนตรีและนาฏศิลป

27


ร.1

ร.2

ร.3

ร.4

ร.5

ร.6 28


วัฒนธรรมในร.1

หลังจากปราบดาภิเษก (ขึ้นครองราชยจากการชนะศัตรู) - ดานขนบธรรมเนียมประเพณี รื้อฟนมาจากสมัยอยุธยา - ดานวรรณกรรม โปรดนำนักปราชญที่เคยอยููในอยุธยามาชำระ วรรมกรรม เชน สามกก ราชาธิราช ไซฮั่น เปนตน - ดานทัศนศิลป กอตั้งกรมชางสิบหมู ทรงฟนฟูสถาปตยกรรม - ดานดนตรีและนาฏศิลป ฟนฟูอีกครั้ง มีการฝกหัดโขน

วัฒนธรรมในร.2

- ดานขนบธรรมเนียมประเพณี คงตามร.1 - ดานวรรณกรรม มีกวีคนสำคัญ “สุนทรภู” - ดานทัศนศิลป ทรงฝกงานชางดวยพระองคเอง มีเครื่องถวย เบญจรงค และ ลายน้ำทอง - ดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดวงดนตรีไทย สืบทองมาจากสมัยอยุธยา

วัฒนธรรมในร.3

- ดานขนบธรรมเนียมประเพณี คงตามร.1 - ดานวรรณกรรม ใหความสำคัญกับตำราวิชาความรูมากกวา - ดานทัศนศิลป รุงเรืองมากในดานศาสนา วัดรูปแบบจีน - ดานดนตรีและนาฏศิลป ยกเลิกละครวังหลวง

29


วัฒนธรรมในร.4

- ดานขนบธรรมเนียมประเพณี รับอารยธรรมตะวันตก - ดานวรรณกรรม เกิดนิราศลอนดอน ทรงเขียนรอยแกวดี - ดานทัศนศิลป มีขรัวอินโขง ทำงานศิลปผสมผสานตะวันตก - ดานดนตรีและนาฏศิลป นำละครหลวงกลับมาอีกครั้ง

วัฒนธรรมในร.5

- ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ปรับหลังจากเสด็จประพาสยุโรป ใช พ.ศ. แทน ร.ศ. ยกเลิกระบบทาส ยกเลิกการหมอบคลาน ฯลฯ - ดานวรรณกรรม เริ่มใชนามปากกา ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก - ดานทัศนศิลป เกิดประติมากรรม นำสถาปตยกรรมยุโรปผสม - ดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดละครแนวโอเปรา และ พันทาง

วัฒนธรรมในร.6

- ดานขนบธรรมเนียมประเพณี เปลี่ยนใชธงชาติไทย มีนามสกุล ใชพ.ศ. แทน ร.ศ. แตงกายสุภาพ ฯลฯ - ดานวรรณกรรม วรรณกรรมรุงเรือง คทั่วไปก็เขียนหนังสือได - ดานทัศนศิลป มีศิลป พีระศรี จากอิตาลี ใชศิลปกรรมสมัยใหม - ดานดนตรีและนาฏศิลป ฟนฟู กอตั้งรร. แตงหนาตามตะวันตก

จบบริบูรณ�

30


ภาษาไทย

31


งานเขียน สละสลวยไหม ไม�

ใช� ร�อยกรอง

ร�อยแก�ว

ไม�

ถูกยกย�องโดย วรรณคดีสโมสรไหม

วรรณกรรม

ใช�

วรรณคดี 32


คุณค�าทางวรรณคดี

รสในวรรณคดี

1.เสาวรจนี - ชมความงาม 2.นารีปราโมทย - เกี้ยวพาราสี 3.พิโรธวาทัง - แสดงความโกรธ 4.สังคลาปงคพิไสย - แสดงความเศรา

33


เรื่องที่เรียน อิศรญาณภาษิ ต แตงโดย : หมอมเจาอิศรญาณ เพื่อ : เสียดสี และ สั่งสอน แตงเปน : กลอนเพลงยาว ขอคิด : ใหขอคิดตางๆในการใชชีวิต

พระอภั ย มณี แตงโดย : สุนทรภู

เพื่อ : เลี้ยงชีวิตไปวันๆ (ในคุก) แตงเปน : กลอนเพลง ขอคิด : ควรมีีความเสียสละ เมตตา ความรักซึ่งกันและกัน เรื่องยอ : พระอภัยมณีมีลูกกับผีเสื้อสมุทรชื่อสินสมุทร วันหนึ่ง สินสมุทรหนีไป แลวจับนางเงือกมา นางเงือกก็พยายามชวย โดยพอดี ที่นางผีเสื้อสมุทรฝนวาโดนรุมตีจนตาย พระอภัยมณีจึงหลอกใหไปบวช ที่ตีนเขา ผีเสื้อสมุทรก็เชื่อ หลังจากไปแลว พระอภัยมณีก็หนีไปกับนาง เงือกและสินสมุทร พอครบกำหนดผีเสื้อสมุทรกลับมา ก็รูทัน จึงตามลา สินสมุทรก็หลอกลอจนเกือบถูกกิน แตก็หนีมาได สวนเงือกเฒาก็หลอก ไปอีกทางหนึ่ง จนถูกจับกิน พระอภัยมณไปจนถึงเกาะแกวพิสดาร เจอ พระโยคี ก็มาชวย และเสกทรายจนผีเสื้อสมุทรหนีไป

34


สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย สำนวน มีลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ เชน ปากเสีย, ไขสือ

ยกเมฆ, ชั่วชางชี ดีชางสงฆ ฯลฯ

สุภาษิต

ใชในทํานองเสียดสีประชดประชันเพื่อใหสะทอนความคิด เชน ทำดีไดดีทำชั่วไดชั่ว, ตนเปนที่พึ่งแหงตน, คนลวงทุกขไดเพราะ ความเพียร ฯลฯ

คำพัถองยคํเพย าที่เปรียบเทียบเหตุการณ หรือเรื่องราวตางๆเชน

งมเข็มในมหาสมุทร, ขิงก็ราขาก็แรง, ตำน้ำพริกละลายแมน้ำ ฯลฯ

35


การสื่อสาร

โฆษณา คือสื่อที่โนมนาวใจใหทำบางสิ่งบาอยาง เชน การโฆษณาสินคา

โฆษณารณรงค ฯลฯ โดยโฆษณาที่ดีควรรับผิดชอบตอสังคม

คำขวั ญ คือ คำที่สนับสนุนคานิยมที่ดี เชน ยืดอกพกถุง, เรียนดี กีฬาเดน

เนนคุณธรรม, ยิ้มวันละนิด จิตแจมใส ฯลฯ

คติพคือ จน� คำที่เปนคติเตือนใจ เชน ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน, ความ

พยายามอยูที่ไหน ความสำเร็จอยูที่นน ฯลฯ

คำคม คือคำที่มีลักษณะคมคาย แฝงขอคิด เชน รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง

ชนะรอยครั้ง, จินตนาการ สำคัญกวาความรู ฯลฯ

36


ที่ ศธ ๑๒/๑๕๖๐

โรงเรียนสารสุรทิศวิทยาลัย ๒๕๖ ถนนชลธารประสานมิตร อำเภอหวยปากตอง จังหวัดลำปาง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมศูนยศิลปาชีพบางไทร เรียน ประธานศูนยศิลปาชีพบางไทร สิ่งที่แนบมาดวย กำหนดการ และรายชื่อนักเรียน เนื่องดวยในปจจุบัน การศึกษานอกโรงเรียนถือวามีความสำคัญมาก เนื่องจากจะไดเรียนรูในสิ่งตางๆมากมายที่ทางโรงเรียนเอง ทางโรงเรียนจึง มีความตองการที่จะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จำนวน ๑๒ คน พรอม ทั้งคุณครูควบคุมอีก ๒ คน เขาชมทางศูนยศิลปาชีพบางไทร ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห จากทานจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ (นายอานันท อุไทวรรณ) ผูอำนวยการโรงเรียนสารสุรทิศวิทยาลัย โรงเรียนสารสุรทิศวิทยาลัย โทร ๐-๔๗๒๓-๓๒๑๒ ตอ (๑๑๕) โทรสาร ๐-๔๗๒๓-๒๐๐๒ www.sansuratid.ac.th

37


จดหมาย ส�วนประกอบจดหมาย 1.หัวจดหมาย 2.ลำดับที่ของจดหมาย 3.วันเดือนป 4.เรื่อง... 5.เรียน... 6.สิ่งที่แนบมาดวย 7.ขอความเนื้อหา 8.คำลงทาย 9.ลายมือชื่อ 10.ชื่อเต็ม 11.ตำแหนงของผูเขียน 12.หนวยงานที่ออกจดหมาย 13.ซองจดหมาย

จบบริบูรณ� 38


ภาษาอังกฤษ

39


Tense Present Simple ฟอรม S+V.1+O

เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หรือกิจวัตรประจัาวัน เชน I always eat breakfast before I go to school. He usually goes to Central.

Present Continuous ฟอรม S+is/am/are+V(gerund)+O

เหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หรือในอนาคตอันใกลมากๆ เชน We are cooking a delicious cake. She is travelling to Bali next week.

Past Simple ฟอรม S+V.2+O

เหตุการณที่เกิดในอดีตและจบไปแลว They slept terribly last night My dog killed the mailman yesterday.

40


Quick Vocab Shopping

Discount - สวนลด Promotion - โปรโมชั่น ขอเสนอ

Fast food Take away - นำไปทานดานนอก Eat in - รับประทานในราน

Airport Departure - ขาออก

Arrival - ขาเขา Check-in counter - โตะเช็คอิน Carry on - กระเปาที่นำขึ้นเครื่อง Check-in luggage - กระเปาที่โหลดลงเครื่อง Boarding pass - ตั๋วผานขึ้นเครื่อง Domestic - ในประเทศ International - ตางประเทศ

41


Conversation

คุณผู�อ�านน�าจะใช� Common Sense ได�แหละนะ จบบริบูรณ� 42


คณิตศาสตร�

43


รูปทรง ปริมาตรรูปทรงต�างๆ ปริซึม พื้นที่ฐาน × h พีรามิด 1/3 × พื้นที่ฐาน × h ทรงกระบอก π(r^2)h กรวย 1/3π(r^2)h ทรงกลม 4/3π(r^3)

พื้นที่ผิวรูปทรงต�างๆ ปริซึม พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน พีรามิด พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน ทรงกระบอก 2πr(h+r) กรวย πrl (l คือสูงเอียง) ทรงกลม 4π(r^2)

44


ทางผู�เขียนไม�มีแรง ฮึดเขียนต�อไปได�แล�ว ขออภัยมา ณ ที่นี้ด�วย ฝันดี ราตรีสวัสดิ�

45

Profile for Pawan Nye

หนังสือสรุป ม.3 เทอม1 กลางภาค  

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อ่านมา และจะอ่านหน้าห้องสอบ

หนังสือสรุป ม.3 เทอม1 กลางภาค  

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อ่านมา และจะอ่านหน้าห้องสอบ

Profile for pawannye
Advertisement