Page 1


Novena

Kan Señor

San Jose

PHILIPPINES


Novena Kan seĂąor san jose All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without the written permission from the publisher. Published and distributed by Paulines Publishing House Daughters of St. Paul 2650 F.B. Harrison Street 1302 Pasay City, Philippines E-mail: edpph@paulines.ph Website: www.paulines.ph Cover design: Ann Marie Nemenzo, fsp 1st Printing 2019 ISBN 978-971-590-882-5

at the service of the Gospel and culture


NGA KASAKIT 6 - IKA-UNOM UG KALIPAY O mahimayaon nga San Jose, anghel ha tuna, nga kinita ka ha dako nga paghitingala, han Hadi han langit nga nagsusugut han imo mga kaladnganan. Kun an kalipay mo, ha pagbalik tikang ha Egipto may salakut nga kaguol dara han imo kahadlok han Arquelao, tinapud ka man liwat han pahibaroa ha imo han anghel ug nagmalipayon ka ha imo pag-okoy didto ha Nazaret upod kan Jesus ug kan Maria. Tungod hini nga kasakit ug kalipay, idangat kami an mainampuon ha imo, nga mahigawas kami han kahadlok nga nakakaraut, na magmalipay an amon hunahuna, ug magokoy kami hin 17


waray kahadlukan upod kan Jesus ug kan Maria ug mamatay kami ha ira atubangan. Hinaut pa unta. Amay Namon, Maghimaya Ka Maria, Himaya Sa Amay‌‌

NGA KASAKIT 7 - IKA-PITO UG KALIPAY O susgaranan han pagkasantus, mahimayaon nga San Jose. Nalolooy ako ha imo tungod han kawara han bata nga waray mo hiaguii tubtub ha ikatulo kaadlaw, ug nagpapalipay ako ha imo han dako mo nga kalipayan han paghiaguii mo na didto ha templo. Tungod hini nga kasakit ug kalipay, nakikimalooy ako ha imo nga idangat mo kami han grasya nga diri namon mawara 18


hi Jesus tungod han sala; ug kon, tungod hin amon kabalhinan ha buot: mawara hiya ha amon. Buligi kami nga mahibalik hiya ha amon dida han amon pagbasol, ngan mahitampo kami ha iya tubtub ha katpusan han amon kinabuhi. Hinaut pa unta. Amay Namon, Maghimaya Ka Maria, Himaya Sa Amay‌‌

Antifona - Katluan ka tuig an iya panuigon, ug kinikilala hiya nga anak ni Jose. V./ Ig-ampo mo kami, Sr. San Jose. R./ Basi kami matakus han mga isininaad ha amon ni Jesukristo.

19

Profile for Paulines Publishing House

Novena kan Señor San Jose  

9 days novena prayer in honor of St. Joseph the husband of Mary

Novena kan Señor San Jose  

9 days novena prayer in honor of St. Joseph the husband of Mary

Advertisement