Page 1


Novena San Mahal nga Patrona

Nuestra SeĂąora De Natividad Calbayog City Agosto 31 - Setyembre 8

PHILIPPINES


Novena san mahal nga patrona nuestra seĂąora de natividad All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without the written permission from the publisher. Published and distributed by Paulines Publishing House Daughters of St. Paul 2650 F.B. Harrison Street 1302 Pasay City, Philippines E-mail: edpph@paulines.ph Website: www.paulines.ph Cover design: Ann Marie Nemenzo, fsp 1st Printing 2019 ISBN 978-971-590-879-5

at the service of the Gospel and culture


1 SIYAHAN NGA ADLAW I – Anay Magtikang: Mag-uruna: Yana aton tinikangan an novena ha pag-andam han aton kalugaringon pagsalinurog han fiesta ha pagkatawo ni Maria Santisima. Dinhi hini nga siyahan ka adlaw nga pag-ampo, ipangangamuyo naton ha Diyos nga matakus unta kita pagkarawat han mga grasya nga iya ihahatag ha aton ug han aton mahal nga patrona. Tukdaw kita ug magkanta. Ngatanan: HIMNO O Virgen Maria Ig-ampo mo kami; Ha mga panulay 4


Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Bituon ha dagat Hayagan mo kami; Ha amon ikamatay Buligan mo kami.

Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria

II – Siyanhan Nga Pag-Ampo Mag-uruna: Manluhod kita ug magampo. Makagarahum nga Amay, imo ginpalangga ug ginpalabi an baraan nga Virgen Maria ha ngatanan nga imo mga tinguha, kay imo man hiya ginpili han waray pa mga katuigan nga magin iroy han imo bugtong nga Anak. 5


Ngatanan: Pamati-a kami nga aanhi yana nagkakatitirok ha pagdayig ha iya, ug ihatag ha amon an amon mga pinangangaro. Mag-uruna: Ginoo Jesucristo, nagpakatakus ka hin pagpakatawo ha tiyan ni Maria ug imo hiya gintahud ug ginhigugma nga imo matuod nga Iroy. Ngatanan: Tutdu-i kami hin hingpit nga pagdayig ha iya hini nga amon novena, sugad han imo karuyag nga amon pagdayigon. Mag-uruna: Santos nga Espiritu, ikaw an naglarang nga ini nga putli nga Virgen magin iroy ha diyos, iroy ha diyos, ug pinaagi han grasya ni Jesucristo magin iroy man liwat namon. 6


Ngatanan: Andama an amon mga kasing-kasing ug mga huna-huna hin bungahan nga pagsalin-urog han kaadlawan niya, basi dida han pagpa-angbit namon han panabang hini manta nga baraan nga Virgen Maria mahi-usa kami ha imo Santos nga Trinidad, uusa la nga Diyos, nga buhi ug naghahadi ha dayon nga mga katuigan. Matuman kunta.

III – An Pulong sa Dios: Mag-uruna: Mangalingkod ug mamati, An dios manta an magtutdo ha aton mahitungod kan Maria pinaagi han iya mga pulong ha Santos nga Surat. (Sirach 24:14-31) 7


(Sa katapusan): Mao ngadto an mga pulong sa Dios. Ngatanan: Salamat sa Diyos.

IV – Wali: Mag-uruna: An padi maglalaygay ha aton han kahulugan han mga pulong sa Diyos nga aton pala (5 minutos nga sermon)

V – Gozos San Virgen: Mag-uruna: Tukdaw kita ug pagawiton naton an kaharangdon ni Maria.

8


Gozos I Virgen sagrada Maria. . . Bato barani han gugma; Mahal kon daw mutya. Imo hi kami lingi-a Ma’mhot nga kabukaran, Ma’mhot nga kabukaran, Si Maria ‘say nanawantawan

II Han sala waray kahilabti, Kay diri angay saktan; Sa Dios ka inogayan Hin grasya kamahalan, Pagkatawo nga palaran Han Virgen iroy man, Han kan Adam kamamatan, Han kan Adan kamamatan. Virgen sagrada Maria. 9

Profile for Paulines Publishing House

Novena San Mahal nga Patrona Nuestra Señora De Natividad  

9 days novena prayer in honor of Our Lady of Nativity

Novena San Mahal nga Patrona Nuestra Señora De Natividad  

9 days novena prayer in honor of Our Lady of Nativity

Advertisement