Page 1

สารสนเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


คานา โรงเรียน มัธยมวัดนายโรง ได้จัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสนองหลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหาร จัดการของ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงาน และงบประมาณงบประมาณ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการ ทั่วไป และงานต่างๆของโรงเรียน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน พัฒนาปรับปรุง งาน และวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ บริหารงานของโรงเรียน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บงานสารสนเทศและ ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในโรงเรียน มัธยมวัดนายโรงได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่ http://www.nairong.ac.th ขอขอบคุณฝุายบริหาร

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยม

วัดนายโรงทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทางานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

(นายสุรพงศ์ งามสม) ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผู้จัดทา นางสาวศิริรัตนา สกุลเสริมไกรศรี


สารบัญ ประวัติโรงเรียน ที่ตั้งและแผนที่โรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน คาขวัญ ปรัชญา เอกลักษณ์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารจัดการ ทาเนียบผู้บริหาร ผลงานดีเด่นของโรงเรียน การศึกษาดูงานต่างประเทศ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ตารางการเปรียบเทียบขีดจากัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2553-2555 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น LAS

1 2 3 3 4 5 6 7 8-11 12-20 21 22-24 25-39 40 40 41 42-44 45-46 47 48-59 60 61 62


สารบัญ ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ข้อมูลคณะที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ภาคผนวก

63 63 64 64 65-68 69-74 75-79


ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง ” ซึ่งเป็นชื่อของวัดอัน เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ได้ชื่อว่า “วัดนายโรง” เนื่องด้วย “เจ้ากรับ ” ซึ่งเป็น “นายโรง” ละคร นอกที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ สืบเนื่องจนถึงรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จึงได้ชื่อ ว่าวัดนาย-โรงและเป็นชื่อของโรงเรียนสืบมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ บนที่ดินของวัด ๒ วัด คือวัดนายโรง และวัดบางบาหรุ โดยพระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้มอบที่ดิน จานวน ๕ ไร่ ๒ ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบที่ดินให้ อีก ๑๑๙ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา

เปิดทาการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ โดยอาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดนายโรง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๗๗ คน ครู ๓ คน มีนายธารง โกมลบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนวัดนายโรง ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ” ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๙ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่ น ของกรม สามัญศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ และ ๒๕๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard School Project หรือ ISSP) ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอน หลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยม วัดนายโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 1


โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕๘/๒ ซอยบรมราชชนนี ๑๕ ถนน บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707 0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรสาร 0-2433-6735 E-mail nairong@nairongschool.com Website www.nairong.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงศิริราช เขตบางพลัด แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ แขวงบางยี่ขัน แขวงบางอ้อ เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ

ทีต่ ั้งและผังการเดินทาง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 2


สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียน ตราชฎาได้มาจากภาพบนฝาผนังพระอุโบสถวัดนายโรง” ชื่อย่อโรงเรียน น.ร. พระประจาโรงเรียน พระพุทธภูมินารถ บรมศาสดาประภากร สุนทรวรรณมงคล สีประจาโรงเรียน สีฟูา หมายถึง ความสงบเยือกเย็น สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” คาขวัญของโรงเรียน ศิษย์และครูรู้หน้าที่ เป็นศักดิ์ศรีของนายโรง เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา อัตลักษณ์ของโรงเรียน สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นเฟื่องฟูา

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 3


วิสัยทัศน์ ภายใน ปี 2555 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะเป็นเลิศด้านการศึกษานานาชาติ บูรณาการภูมิปัญญา คานิยมไทยและความเป็นสากล

พันธกิจ จัดการเรียนการสอนด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เป็นสากลโดยเฉพาะ การใช้ภาษาสากลในทุกกลุ่มสาระยกเว้นภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการทักษะการคิดและการจัดการให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตความเป็นไทย ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ มาตรฐานสู่สากล จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อ เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ สุขอนามัย และมีสานึก ในวิถีชีวิตของชาวบางกอก มุ่งบริหารจัดการสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมในทุกภาคส่วน

เป้าหมาย สร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร รู้เวลาและหน้าที่ สามารถสื่อสารสู่มาตรฐานสากล คุณลักษณะทางด้านวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางของชาติ ค่า O-Net สูงขึ้น สื่อสาร เรียนรู้เนื้อหาสาระ ด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นาเสนอและ แลกเปลี่ยนผลงานในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร รู้เวลาและหน้าที่ สามารถสื่อสารสู่มาตรฐานสากล สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 4


คณะผู้บริหาร

นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นายฐิติพงศ์ งามชุ่ม รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

นางวรินพร เจริญแล้ว รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางเดือนเพ็ญ สาราญศิลป์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักงานผู้อานวยการ

นางสมศรี รสารักษ์ รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสายใจ สิทธิเขตรกรณ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 5


ข้อมูลผู้บริหาร ผู้อานวยการโรงเรียน นายสุรพงศ์ งามสม วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน E-mail : mr.eis.th@gmail.com รองผู้อานวยการโรงเรียน นายฐิติพงศ์ งามชุ่ม E-mail : thitipong.nr.th@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางวรินพร เจริญแล้ว E-mail : nuch.589.nr@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป นางสมศรี รสารักษ์ E-mail : r.somsri26@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน นางสายใจ สิทธิเขตรกรณ์ E-mail : saijaita@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ นางเดือนเพ็ญ สาราญศิลป์ E-mail : fullmoon2500@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. ภาษาไทย รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานสานักงานผู้อานวยการ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 6


โครงสร้างการบริหารจัดการ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 7


ทาเนียบผู้บริหาร

นายธารง โกมลบุตร การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2498 - 2506

นายพีระ ดาวเรือง การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2513 - 2519

นายเสนอ สุนทรเนตร การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2506 - 2513

นายประจวบ วัจนะรัตน์ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2519 - 2522

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 8


ทาเนียบผู้บริหาร

นายประยูร สระน้า การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2523 - 2528

นายจรัล แก้วเหล็ก การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2528 - 2534

นายเกรียงศักดิ์ กาเนิดเหมาะ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2534 - 2536

นายดารง เตชะศิริ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2536 - 2539

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 9


ทาเนียบผู้บริหาร

นางสาวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2539 - 2540

นางสุรณี ทศิธร การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2540 - 2542

นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2542 - 2543

นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2544 - 2544

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 10


ทาเนียบผู้บริหาร

นายธวัช หมื่นศรีชัย การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2545 - 2550

นางเบญญาภา คงรอด การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2550 - 2553

นายสุรพงศ์ งามสม การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 11


ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ได้รับรางวัล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน น.ส.วาสนา พิทักษ์สาลี

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม (Thailand Wisconsin International Sunrise Program)

นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน นางสายใจ สิทธิเขตรกรณ์ นางสุวรรณา พิบูลศาสนสกุล นางพิสมัย มิ่งเมือง น.ส.วาสนา พิทักษ์สาลี นางเดือนเพ็ญ สาราญศิลป์ นายชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ ภาษาฝรั่งเศสในงาน Rangeaux Mille Limeres น.ส.เทียนทิพย์ โฉลกคงถาวร ม. 6/2 ม.ปลาย

ประกาศนียบัตร รางวัลที่ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 12


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 1.กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นายภานุวัชร รากบัว ม. 5/1 2.นายปุณณรัตน์ ศุภเลิศพร ม. 5/1

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

3. นายณัฐนันท์ ศรีไพศาลเจริญ ม. 5/1

2.กิจกรรมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ 1.ด.ญ.สิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์ ม.2/3 ระดับ ม.ต้น 2.นายคามิน วงษ์กิจพัฒนา ม.6/1 ระดับ ม.ปลาย

3.กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ด.ญ.เพราะรัก เครื่องถมยา ม. 3/1

4.กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับ ม.ปลาย นายพลวิชญ์ คงกลิ่นสุคนธ์ ม. 6/5

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์งานวันวิชาการ “ก้าวพ้นวิกฤตชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี 5.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นายคามิน วงษ์กิจพัฒนา ม. 6/1 2.นายธีรภัทร บุพโพดม ม. 6/1

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย

7.การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1.นายคามิน วงษ์กิจพัฒนา ม. 6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

2.นายธีรภัทร บุพโพดม

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ม. 6/1

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 13


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 1.กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม. 1-3 1. ด.ช.ปณชัย ศิรินิยมผล ม. 2/5 2. ด.ญ.ญานานนท์ บุญเพ็ง ม. 2/5

รางวัลระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

3. ด.ญ.ธิศาทัต ทองกลิ่น ม. 2/5

2. กิจกรรมการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 1-2 1. ด.ช.ฐิติกร พงศ์มรกต ม. 3/1 2. ด.ช.ธนวัต ตั้งพรพิสิฐ ม. 3/1

รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทนเขต

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

3. กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 1.ด.ช.สรัล เมืองสมบูรณ์ ม.3/1 2. ด.ญ.รมย์รวินท์ เพ็ชรโยธิน ม.3/1

รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทนเขต

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

4. กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-3 1. ด.ช.ภูมิธรรม เบญจศิริมงคล ชั้น ม.3/1 2. ด.ช.ธนกร ประยูรกิตติกุล ชั้น ม.3/1

รางวัลระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

5. กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ม.1-3 1. ด.ญ.พรมภรณ์ อภิชากิตติ์วงษ์ ม.2/4 2. ด.ญ.รวิกานต์ คุรุวงศ์วัฒนา ม. 2/4

รางวัลระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 14


6. กิจกรรมงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียน) ระดับชั้น ม.1-3 1. ด.ญ.เกื้อจิต เพ็งลี ชั้น ม. 1/5 2. ด.ญ.ชนม์นิภา ชินวงศ์ ชั้น ม. 1/5 3. ด.ญ.ปรียารัตน์ บัวเหม ชั้น ม. 2/6

รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 2

4. ด.ญ.สิริยากร วงษ์ขวัญ ชั้น ม. 2/6

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

5. ด.ญ.วศินี กรรณวัลลี ชั้น ม. 3/6 6. ด.ช.ณรงค์กร เลอบุญ ชั้น ม. 3/6

7. กิจกรรมงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น) ระดับชั้น ม.4-6 1. นายธนโชค ชีวาสุขถาวร ชั้น ม. 4/4 2. นางสาวกชกร วงศ์อัศวนฤมล ชั้น ม. 4/4

รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 2

3. นางสาวแพรวพลอย ริ้วบารุง ชั้น ม. 4/5

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

4. นางสาวปติกัญญา จิตรสารวย ชั้น ม. 4/5 5. นางสาวสิรีธร ยิ้มสาย ชั้น ม. 4/5

รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 2

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

รางวัลระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

6. นายนราวิชญ์ พรมโส ชั้น ม. 4/6

8. กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6 1. นางสาววลัยพร ทวีศักดิ์ ชั้น ม.4/5 2. นางสาวณัฐณิชา พรมแดง ชั้น ม.4/5 3. นางสาวนริศรา มารุอิ ชั้น ม.4/5

9. กิจกรรมอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) ระดับชั้น ม.4-6 1. นางสาวพาณิภัค ศิริฤทธิ์ ชั้น ม.5/6 2. นางสาวชัญญานุช วงศ์ธรรมชัย ชั้น ม.5/6

รางวัลระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย เขตพระนคร

3. นางสาวชนัญญา คชรัตน์ ชั้น ม.5/6

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 15


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 1.การแข่งขัน Multiskills ณ.โรงเรียนสตรีวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร บุพโพดม ม.5/1

รางวัลอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสตรีวิทยา

2.การแข่งขัน Multi Skills ณ.โรงเรียนกาญนานุเคราะห์ จ.กาญนบุรี นายธีรภัทร บุพโพดม ม.5/1

รางวัลระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนกาญนานุเคราะห์

3.การแข่งขัน Impromtu Speech ณ.โรงเรียนโยธินบูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร ด.ญ.ธนพร คุปตานนท์ ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนโยธินบูรณะ

4.การแข่งขัน Impromtu Speech ณ.โรงเรียนกาญนานุเคราะห์ จ.กาญนบุรี ด.ญ.ธนพร คุปตานนท์ ม.3/2

รางวัลระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนกาญนานุเคราะห์

5.การแข่งขัน Spelling Bee ณ.โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ด.ช.ร่มพระคุณ เธียรธาดากุล ม.3/1

รางวัลอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง

โรงเรียนมักกะสันพิทยา

6.การแข่งขัน Spelling Bee ณ.โรงเรียนกาญนานุเคราะห์ จ.กาญนบุรี ด.ช.ร่มพระคุณ เธียรธาดากุล ม.3/1

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

โรงเรียนกาญนานุเคราะห์

7.การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การแข่งขัน Impromtu Speech ด.ญ.ธนพร คุปตานนท์ ม.3/2 ม.ต้น

ระดับโซน A ที่ 1 เหรียญทอง ระดับภาค ที่ 2 เหรียญทอง

น.ส.เทียนทิพย์ โฉลกคงถาวร ม.6/2 ม.ปลาย

ระดับโซน A ที่ 1 เหรียญทอง ระดับภาค ที่ 2 เหรียญทอง

การแข่งขัน Multi Skills ด.ญ.รมรวินทร์ เพ็ชรโยธิน ม.3/1 ม.ต้น

ระดับโซน A เหรียญเงิน

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 16


การแข่งขัน Singing Contest ด.ญ.ณัฎฐ์ณิฐา ศรีสว่าง ม.2/1 ม.ต้น

ระดับโซน A ที่ 2 เหรียญทอง ระดับภาค ที่ 2 เหรียญทอง

น.ส.ชมพูนิกข์ ไชยกาญจน์ ม.5/4 ม.ปลาย

ระดับโซน A ที่ 2 เหรียญทอง ระดับภาค เหรียญทอง

การแข่งขัน Story Telling ด.ญ.จิศิรินทร์ พุ่มศิริ ม.2/1 ม.ต้น

ระดับโซน A เหรียญทอง

น.ส.ชนากานต์ ขจรเสรี ม.5/1 ม.ปลาย

ระดับโซน A ที่ 2 เหรียญทอง ระดับภาค ที่ 2 เหรียญทอง

การแข่งขัน Spelling Bee ด.ช.สรัล เมืองสมบูรณ์ ม.3/1 ม.ต้น ด.ญ.ศุภรดา สุรภักดี

ระดับโซน A เหรียญทอง

ม.3/1 ม.ต้น

นายศิริประภาส บุญชัยพัฒนกิจ ม.6/1 ม.ปลาย

ระดับโซน A เหรียญเงิน

การแข่งขัน Debete ด.ช.สรัล เมืองสมบูรณ์ ม.3/1 ม.ต้น ด.ช.ธนวัต ตั้งพรพิสิฐ

ม.3/1 ม.ต้น

ด.ญ.จิณห์จุฑา พานิช

ม.2/1 ม.ต้น

ระดับโซน A เหรียญทองแดง

นายธรรมชาติ จันทพลาบูรณ์ ม.4/2 ม.ปลาย นายธนพล พรโชคธนเสถียร ม.4/2 ม.ปลาย น.ส.ชมพูนิกข์ ไชยกาญน์

ระดับโซน A เหรียญเงิน

ม.5/4 ม.ปลาย

การแข่งขัน Skit ด.ญ.ชิดชนก บรรจงเพียร ม.2/3 ม.ต้น ด.ญ.พิชชา เนียมแสง

ม.2/3 ม.ต้น

ระดับโซน A เหรียญทอง

ด.ญ.วรกานต์ ศรีวุวรรณภพ ม.2/3 ม.ต้น

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 17


ด.ญ.สายรุ้ง จุลเสวก

ม.2/3 ม.ต้น

ด.ญ.สิรินดา มูฮะหมัด

ม.2/3 ม.ต้น

การแข่งขัน Prgject Work ด.ญ.จิศิรินทร์ พุ่มศิริ ม.2/1 ม.ต้น ด.ญ.รินรดา เพิ่มพูน

ม.2/1 ม.ต้น

ด.ญ.อี้โหลว ลี

ม.2/1 ม.ต้น

ระดับโซน A เหรียญเงิน

ด.ญ.รัตตวัลย์ คอสุวรรณ ม.3/2 ม.ต้น

8.กิจกรรมแข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ด.ช.ฐิติกร พงศ์มรกต

รางวัลชมเชย

มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา การแข่งขันประกวดร้องเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 1.การแข่งขัน ร้องเพลงไทยสากลหญิง ณ.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร นางสาวชมพูนิกข์ ไชยกาญจน์

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับภาค เหรียญทองอันดับ 1

โรงเรียนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

ระดับโซน A ที่ 1 เหรียญทอง ระดับภาค ที่ 1 เหรียญทอง

โรงเรียนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

2.การแข่งขัน ร้องเพลงไทยสากลหญิง น.ส.เทียนทิพย์ โฉลกคงถาวร ม.6/2

3.การประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ หัวข้อ "เจริญรอยตามคาพ่อสอน " โครงการสร้างลูกเสือบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ชื่อผลงาน "จากรอยน้าสู่รอยพ่อหลวง" 1.ด.ญ.ธัญมน กาลอรุณกิจ

ม.3/4

2.ด.ญ.พัทธนันท์ อมรชมชูพงค์

ม.3/4

3.ด.ญ.พิรญาณ์ รัตน์รุ่งเรืองยศ

ม.3/4

รางวัลชนะเลิศ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 18


4.ด.ช.ชวกร เขษมสุนทร

ม.3/4

5.ด.ญ.นัชชา มั่นศิลป์

ม.3/4

4.โครงการประกวดการออกแบบนิตยสาร(Smart Magazine Contest) ครั้งที่ 1 ชื่อผลงาน Eternity Magazine 1.น.ส.ศุภมณี ศุภพัฒน์ศิริ ชั้น ม.5/4 2.น.ส.ปริชมน ชัยคงทอง ชั้น ม.5/4

เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย ของระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร

3.น.ส.ธรรมธีรา ธรรมดา ชั้น ม.5/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล “fashion Recycle 2011” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. น.ส.พิมพ์รัชฎ เรืองธนาภักดี 2. น.ส.สุนิสา ถวิลพงษ์ 3. น.ส.นุชรินทร์ ธิวัฒน์ธนากร

ชนะเลิศในระดับมัธยมปลาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพ และบริการ กรุงเทพ

รางวังรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมปลาย

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พยาบาล

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. น.ส.พิมพ์รัชฎ เรืองธนาภักดี 2. น.ส.สุนิสา ถวิลพงษ์ 3. น.ส.นุชรินทร์ ธิวัฒน์ธนากร 4. น.ส.สุญัญา แก้วมณี 5. น.ส.ฐานิกา จารุศักดิ์

ออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล “fashion Recycle 2012” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. น.ส.พิมพ์รัชฎ เรืองธนาภักดี 2. น.ส.สุนิสา ถวิลพงษ์ 3. น.ส.นุชรินทร์ ธิวัฒน์ธนากร 4. น.ส.สุญัญา แก้วมณี

ชนะเลิศในระดับ 2 มัธยมปลาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพ และบริการ กรุงเทพ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 19


ออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล “Recycle fashion designer 2012” 1. น.ส.พิมพ์รัชฎ เรืองธนาภักดี 2. น.ส.สุนิสา ถวิลพงษ์ 3. น.ส.นุชรินทร์ ธิวัฒน์ธนากร 4. น.ส.สุญัญา แก้วมณี

รองชนะเลิศอันดับ 2

ห้างสรรพสินค้า Supreme complex

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 20


การศึกษาดูงานต่างประเทศ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร ระยะเวลา รายละเอียด 24 มี.ค. – 6 พ.ค. 2555 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 25 – 28 มี.ค. 2555 การศึกษาดูงาน

สถานที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์

26 -30 พ.ค. 2555

การศึกษาดูงาน

กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย

14 – 17 พ.ค. 2555

การประชุมสัมมนา นานาชาติ

ประเทศอินโดนีเซีย

15 20 ต.ค. 2555

การศึกษาดูงาน

ประเทศมาเลเซีย

24 – 28 ต.ค. 2555

การศึกษาดูงาน

ประเทศเกาหลี

รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน นายสุริยันต์ สายสิงห์ นายชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร นายสุรพงศ์ งามสม นายไพศาล บริบูรณ์นางกูร นางประทุมทิพย์ แก้วสีเขียว นางผาณิต เพชรจารัส นางสาวอรุณี คงสวัสดิ์ นายสุรพงศ์ งามสม นางสมศรี รสารักษ์ นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ นางสาวศันสนีย์ ศานติรัตนชัย นายสุรพงศ์ งามสม นางสาวปัทมา จันทร์ประไพ นางสาวกานต์สินี เศวตนัย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นายสุรพงศ์ งามสม นายฐิติพงศ์ งามชุ่ม นางสาวศันสนีย์ ศานติรัตนชัย นายธีรวี สาราญศิลป์ นายณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 21


ข้อมูลนักเรียน จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจานวนทั้งสิ้น 382 คน (ข้อมูล : วันที่ 10 มิถุนายน 2556) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,107 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายละเอียดตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1 จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 ช่วงชั้น/ระดับชั้น

จานวนห้องเรียน

ม.1 ม.2 ม.3 รวมช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ม.4 ม.5 ม.6 รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) รวมทั้งสิ้น

6 6 6 18 6 6 6 18 36

จานวนนักเรียน หญิง รวมจานวนนักเรียน 100 180 105 181 97 199 302 560 99 187 102 185 98 175 299 547 601 1,107

ชาย 80 76 102 258 88 83 77 248 506

สถิติจานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ม.1-3 (ช่วงชั้นที่ 3) และ ม.4-6 (ช่วงชั้นที่ 4) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ม.6 ม.5 ม.4 หญิง

ม.3

ชาย

ม.2 ม.1 0

20

40

60

80

100

120

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 22


จานวนห้องเรียนทั้งสิ้น 36 ห้อง จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตารางที่ 2 จานวนห้องเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 ช่วงชั้น/ระดับชั้น

English Program 2 2 2 6 2 2 2 6 12

ม.1 ม.2 ม.3 รวมช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ม.4 ม.5 ม.6 รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) รวมทั้งสิ้น

จานวนห้องเรียน Mini Integrated English Program English Program 3 1 3 1 3 1 9 3 2 2 2 2 2 2 6 6 15 9

รวมทั้งสิ้น 6 6 6 18 6 6 6 18 36

สถิติจานวนห้องเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ม.1-3 (ช่วงชั้นที่ 3) และ ม.4-6 (ช่วงชั้นที่ 4)

จานวนห้ องเรี ยนจาแนกตามระดับชัน้ ที่เปิ ดสอน ม.6 ม.5 ม.4

Integrated English Program

ม.3

Mini English Program English Program

ม.2 ม.1 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 23


ข้อมูลนักเรียน จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1.จานวนนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,058 คน คิดเป็นร้อยละ 97.60 2.จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0 3.จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ 4.จานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.53 5.จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ 6.จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 7.สถิติการขาดเรียน/ปี 933 คน คิดเป็นร้อยละ 86.07 8.จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ – จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ม.3 จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ม.6 จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : (แยกตามระดับ) - ม.1 1 : 15 - ม.2 1 : 15 - ม.3 1 : 17 - ม.4 1 : 16 - ม.5 1 : 15 - ม.6 1 : 15 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 95 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 95.94 จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 97.04 จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่าเสมอ 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดใน หลักสูตรสถานศึกษา 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 100

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 24


ข้อมูลครูและบุคลากร จานวนข้าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะและเพศ ปีการศึกษา 2555 ตารางที่ 3 ข้อมูลครู จาแนกตามวิทยฐานะและเพศ ปีการศึกษา 2555 ที่

เพศ

ตาแหน่ง

ข้าราชการครู 1 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.4 2 รองผู้อานวยการชานาญการ คศ.2 3 ครู คศ.4 4 ครู คศ.3 5 ครู คศ.2 6 ครู คศ.1 7 ครูผู้ช่วย รวม

ชาย

หญิง

1 1 2 5 4 2 15

2 11 12 4 2 31

รวม 1 3 13 17 8 4 46

ข้อมูล : วันที่ 30 เมษายน 2556

สถิติจานวนข้าราชการครูจาแนกตามวิทยฐานะและเพศ

จานวนข้ าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะและเพศ ครูผ้ ชู ่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3

หญิง

ครู คศ.4

ชาย

รองผู้อานวยการชานาญการ คศ.2 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.4 0

2

4

6

8

10

12

14

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 25


จานวนบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2555 ตารางที่ 4 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2555 ที่

เพศ

ตาแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษา 1 พนักงานราชการ 2 ครูพิเศษ 3 ครูต่างชาติ 4 ลูกจ้างประจา 5 ลูกจ้างชั่วคราว รวม

ชาย

หญิง

5 13 3 5 26

10 8 1 13 32

รวม 15 21 4 18 58

ข้อมูล : วันที่ 30 เมษายน 2556

สถิติจานวนบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามสายงานและเพศ

จานวนบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามสายงานและเพศ ลูกจ้ างชัว่ คราว ลูกจ้ างประจา ครูตา่ งชาติ

หญิง ชาย

ครูพิเศษ พนักงานราชการ 0

2

4

6

8

10

12

14

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 26


ข้อมูลครูและบุคลากร จานวนข้าราชการครู จาแนกตามสายงานและวุฒิ ปีการศึกษา 2555 ที่

ฝ่าย/กลุ่มสาระ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ฝ่ายบริหาร ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บรรณารักษ์ รวม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 4 1 3 2 3 1 6 1 3 1 3 3 4 1 7 2 1 10 1 35

รวม 4 4 5 7 4 4 3 4 8 2 1 46

สถิติจานวนข้าราชการครูจาแนกตามสายงานและวุฒิ

จานวนข้ าราชครู จาแนกตามสายงานและวุฒิ ปี การศึกษา 2555 บรรณารักษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ฝ่ ายบริ หาร

ปริ ญญาตรี ป.บัณฑิต

ปริ ญญาโท

0

1

2

3

4

5

6

7

8

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 27


ข้อมูลครูและบุคลากร ครูประจาการ ทั้งหมด 42 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1

นางสาวนงนุช นาคมาศ

58

35

ครู/คศ.2

ป.ตรี (ค.บ.)

ภาษาไทย

ภาษาไทย/ ม.1

3/24

2

นางเดือนเพ็ญ สาราญศิลป์

56

34

ครู/คศ.2

ป.ตรี (ค.บ.)

ภาษาไทย

ภาษาไทย/ ม.6

3/24

3

นางผาณิต เพชรจารัส

61

38

ครู/คศ.2

ป.โท (กศ.ม.)

มัธยมศึกษ าการสอน

ภาษาไทย/ ม.1

3/24

4

นายจักรภพ เมืองสุวรรณ์

38

1

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี (ค.บ.)

ภาษาไทย

ภาษาไทย/ ม.4

3/24

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/ชั่วโมง หมายเหตุ ที่รับการพัฒนา/ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ที่

1

ชื่อ-สกุล

อายุ

นางสาวแก้ว 33 สกุลเสริมไกรศรี

นางสาววาสนา 2 56 พิทักษ์สาลี

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

8

ครู/คศ. 1

34

ป.โท นวัตกรรม (ศษ.ม.) หลักสูตรการสอน

จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่ หมายเหตุ รับการพัฒนา/ปี

คณิตศาสตร์ ม.4,5

1/30

ป.โท ประเมินผล ครู/ค.ศ.3 (ค.ม.)

คณิตศาสตร์ ม.1,5,6

2/36

การวัด,การ การศึกษา

3

นางวันเพ็ญ มณีเกษร

61

38

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (ค.บ.)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม. 4,1

2/20

4

นางสาวจิรภัทร 47 บุญครอบ

24

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (ค.บ.)

คณิตศาสตร์

คณิตศาตร์ ม.2,5

2/20

5

นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน

4

ครู/คศ.1

ป.ตรี (กศ.บ.)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสร์ ม.5,6 GSP

2/24

35

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 28


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

1

นายชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร

59

35

2

นางอรพินท์ อุทะนุต

58

3

นางตรีชุดา ประไพจันทร์

4

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

วุฒิ

วิชาเอก

ครู/ค.ศ.3

ป.โท (ค.ม.)

เคมีวิจัยการ ศึกษา

เคมี /ม.4

8 /60

35

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี (กศ.บ.)

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ /ม.4, 5

8 /48

60

35

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี วิทยาศสตร์/ ชีววิทยา-เคมี (กศ.บ.) ม.3

3 /38

นางนฤมล หลายสุทธิสาร

52

29

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์

โลกดาราศาสตร์ /ม.4

5 /84

5

นายสุริยันต์ สายสิงห์

31

3

ครู /คศ.1

ป.ตรี (วท.บ.)

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ / ม.5, 6

3 /72

6

นายสมโภช พ่วงเจริญ

30

1

ครู/ผู้ช่วย

ป.ตรี (วท.บ.)

เคมี

เคมี/ ม.6

8 /56

7

นางสาวจิรัฐ นันทพฤทธิ์

30 6 เดือน ครูผู้ช่วย

ป.ตรี (วท.บ)

เคมี

วิทยาศาสตร์/ม. 1,2,3

8 /56

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 29


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สังคมศึกษา

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

1

นางสาวณัฐกมล ลิมปนะชัย

27

3

ครู /คศ.1

ป.ตรี (กศ.บ.)

สังคมศึกษา/ ม.4,5

1/40

2

นางสาวปิยะรัตน์ แสงสุกใส

55

29

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี สังคมศึกษา/ ประวัติศาสตร์ (กศ.บ.) ม.2,3

1/20

3

นางสาวอุไรวรรณ 57 ม่วงมิ่งสุข

34

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี สังคมศึกษา/ ประวัติศาสตร์ (ค.บ.) ม.1,5

1/20

18

สังคมศึกษา ภาษา ครู/ค.ศ.2 ป.บัณฑิต อังกฤษเพื่อ อาชีพ

4

นายวินัย รัตนเชษฐากุล

58

สังคมศึกษา/ ม.2,3

1/20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

1

นายนรเสฏฐ์ ตรีแสงรัตน์

56

33

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (กศ.บ.)

พลศึกษา

สุขศึกษา-พล ศึกษา/ ม.1,3

2

นายปภังกร หัสดีธรรม

49

22

ครู/ค.ศ.2

ป.โท (ค.ม.)

การบริหาร สุขศึกษาและพล การศึกษา ศึกษา/ม.1,6

3

นายกิตติกุล ศรีสว่าง

57

36

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี (กศ.บ.)

พลศึกษา

พลศึกษา/ ม.1,4

4/30

4

นายไพศาล บริบูรณ์นางกูร

57

35

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (ค.บ.)

พลศึกษา

สุขศึกษา-พล ศึกษา 2/ ม.2

4/30

6/36 2/24

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 30


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

1

นายวัฒนา สิทธิตรีวัฒน์

59

37

2

นางสาวลักขณา เพิ่มกุศล

3

นางรัชดา มีปูอม

50

55

24

34

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

วุฒิ

วิชาเอก

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (ค.บ.)

ศิลปศึกษา

ทัศนศิลป์/ ม.2,4,6

2/25

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี (ค.บ.)

นาฎศิลป์

ดนตรีนาฎศิลป์/ ม.2,6

2/25

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี (ค.บ.)

นาฎศิลป์

ดนตรีนาฎศิลป์/ ม.2,6

2/25

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

1

นางพิสมัย มิ่งเมือง

57

31

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)

ม.4

1/32

2

นางนฤมล แดงสอน

52

27

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.)

ม.1, ม.4

1/32

3

นายปัทพงษ์ ธรรมสอน

32

7

ครู /คศ.1

ป.ตรี (ค.บ.)

คอมพิวเตอร์

ม.3, ม.6

1/32

4

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทพร ศรีแสง

31

5

ครู /คศ.1

ป.ตรี (ค.บ.)

คอมพิวเตอร์

ม.2, ม.5

1/32

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 31


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

1

นางเสาวณี พู่พิทยาสถาพร

59

33

ครู/ค.ศ.2

ป.โท (ค.ม.)

ภ.ฝรั่งเศส

ภ.ฝรั่งเศส ม. 3-6

2/20

2

นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ

30

4

ครู/คศ.1

ป.ตรี (ค.บ.)

ภ.อังกฤษ

ภ.อังกฤษ ม.3-4

2/20

3

นางสุวรรณา พิบูลศาสนสกุล

58

35

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (กศ.บ.)

ภ.อังกฤษ

ภ.อังกฤษ ม.3

2/20

4

นางสายใจ สิทธิเขตรกรณ์

58

36

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (ศศ.บ.)

ภ.อังกฤษ

ภ.อังกฤษ ม.2

2/20

5

นางทัศนีย์ คาภูแสน

60

35

ครู/ค.ศ.2

ป.ตรี (ศศ.บ.)

ภ.อังกฤษ

ภ.อังกฤษ/ ม.1,2

2/20

6

นางสาวศันสนีย์ ศานติรัตนชัย

37

5

ครู/ค.ศ.1

ป.ตรี ภ.อังกฤษ อังกฤษ/ฝรั่งเศส (ค.บ.) ม.2,3

2/20

7

นายธีรวี สาราญศิลป์

31

4

ครู/ค.ศ.1

ป.ตรี (ศศ.บ.)

ภ.อังกฤษ

ภ.อังกฤษ ม.1,2

2/20

8

นางสาวพัชรี มานิตวิรุฬห์

29

6 เดือน ครูผู้ช่วย

ป.ตรี (ศศบ.)

ภาษาจีน

ภ.จีน ม.1,2,4,5,6

2/20

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 32


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

จานวนครั้ง/ สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ พัฒนา/ปี

1

นางประทุมทิพย์ แก้วสีเขียว

56

36

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี

ภาษาไทย

แนะแนว ม.3,6

2/25

2

นางทัศนีย์ หล้าธรรม

52

30

ครู/ค.ศ.3

ป.ตรี

แนะแนว

แนะแนว ม.1,4

2/25

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ ราชการ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

นางสาวอรุณี คงสวัสดิ์

55

29

ครู/คศ.2

บรรณารักษ์ ที่

1

จานวนครั้ง/

วุฒิ

สอนวิชา/ ชั่วโมงที่รับการ หมายเหตุ ชั้น พัฒนา/ปี

วิชาเอก

ป.ตรี ห้องสมุดและ บรรณารักศาสตร์ (กศ.บ.) แหล่งเรียนรู้

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 42 จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 42

คน คน

1/6

คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100

สถิติจานวนข้าราชการครูจาแนกแบ่งตามสายงาน

จานวนข้ าราชการครู แบ่ งตามสายงาน บรรณารักษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ฝ่ ายบริ หาร

จานวนครู

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 33


ข้อมูลครูและบุคลากร ครูอัตราจ้าง ทั้งหมด 21 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ที่ ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์ การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

1

นางสาวนุชนารถ คชรัตน์

34

7 ปี

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

รายได้ สถานศึกษา

2

นางสาววิไลภรณ์ ชาวพงษ์

28

4 ปี

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

รายได้ สถานศึกษา

3

นางสาวธอร เงินวิบูลย์

27

2 ปี

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

รายได้ สถานศึกษา

4

นายณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย

33

3 ปี

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

รายได้ สถานศึกษา

อายุ

ประสบการณ์ การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ที่ ชื่อ-สกุล

สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

1

นายสมศักดิ์ ฉัตรหลวง

69

44

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ ม.3

รายได้ สถานศึกษา

2

นางประภาภรณ์ ปานรสทิพย์

63

36

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ ม.1

รายได้ สถานศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 34


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ ชื่อ-สกุล 1

นางยืนยง มงคลสวัสดิ์

อายุ

ประสบการณ์ การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

66

41

ป.ตรี

ชีววิทยา โท เคมี

วิทยาศาสตร์/ ม.3,4

รายได้ สถานศึกษา

รายได้ สถานศึกษา รายได้ สถานศึกษา

สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

2

นางสาวกาญจนา จาปาหอม

30

1

ป.ตรี

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ ม.1,2 โลกดาราศาสตร์ ม.4

3

นางสาวชัญญ์ชญา ศรีสุดใจ

32

2 เดือน

ป.โท

จุลชีววิทยา ประยุกต์

ชีววิทยา/ ม.4,6

4

นางสาววิภาวดี บุดดา

27

1 ปี

ป.โท

เคมี

เคมี/ม.5 รายได้ วิทยาศาสตร์/ม.1 สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

1

นางสาวลัดดา เกตุพันธุ์

68

2

นางสาววิภาจรีย์ สมจิต

26

ประสบการณ์ วุฒิ การสอน (ปี)

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

34 ปี

ป.ตรี สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/ม.1

รายได้ สถานศึกษา

3 ปี

ป.ตรี สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/ม.1

รายได้ สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

1

นายวีรชาติ ศรีสันติแสง

27

ประสบการณ์ วุฒิ การสอน (ปี)

3 ปี

ป.ตรี

วิชาเอก พลศึกษา

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

สุขศึกษา-พลศึกษา/ รายได้ ม.4,5 สถานศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 35


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประสบการณ์ วุฒิ การสอน (ปี)

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

1

นายจิรศักดิ์ มีคุณ

28

3

2

นายชานนท์ กุลประดิษฐ์

28

3

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

ป.ตรี

ดนตรีสากล

ทัศนศิลป์/ ม.1 ดนตรี/ม.1-5

รายได้ สถานศึกษา

ป.ตรี

จิตรกรรม

ทัศนศิลป์/ม.3-5

รายได้ สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประสบการณ์ วุฒิ การสอน (ปี)

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

1

นางสาวชมพู่ นุ่มนวล

29

4

ป.โท

คอมพิวเตอร์

ม.3,5

รายได้ สถานศึกษา

2

นายสานุ ก้านอินทร์

35

10

พธ.พ

คหกรรมศาสตร์

ม.3,6

รายได้ สถานศึกษา

3

นางสาวรัตนพรรณ จันทร์ไผ่

26

2

ป.ตรี

สัตวศาสตร์ และเทคโน โลยีการเกษตร

ม.2-4

รายได้ สถานศึกษา

4

นางสาวจิติมนต์ เรือนคา

28

9

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

ม.1,4

รายได้ สถานศึกษา

5

นางสาวสุภาพ แจ้งจารัส

35

9

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

ม.3,6

รายได้ สถานศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 36


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

1

นางสาววราภรณ์ เขียนนอก

28

ประสบการณ์ วุฒิ การสอน (ปี)

3

ป.ตรี

วิชาเอก แนะแนว

สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน แนะแนว/ ม.2,5

หมายเหตุ

รายได้ สถานศึกษา

จานวนครูอัตราจ้างที่สอนวิชาตรงเอก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูวิทยากรพิเศษ Part-Time จานวนครูวิทยากร ที่สอนตรงวิชาเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ครูชาวต่างประเทศ จานวนครูชาวต่างประเทศ ที่สอนตรงตามวิชาเอก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ลูกจ้างประจา ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบ การณ์ (ปี)

ตาแหน่ง

วุฒิ

จ้างด้วยงิน

1

นายสวิง รุ่งเรือง

47

17

พนักงานรักษา ความปลอดภัย

ม.3

งบประมาณ

2

นายไพฑูรย์ อินจันทร์

51

19

พนักงานเจ้าหน้าที่

ป.6

งบประมาณ

3

นายชวลิต อ่อนละมูล

53

21

พนักงานเจ้าหน้าที่ ปวส.

งบประมาณ

4

นางสมบัติ พ่วงพูล

55

19

พนักงานเจ้าหน้าที่

งบประมาณ

ป.4

หมายเหตุ

จานวนลูกจ้างประจา 4 คน

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 37


ข้อมูลครูและบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราวจานวนทั้งหมด 19 คน ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์ (ปี)

1 นายสิทธิชัย มิ่งเมือง

57

6

2 นางสาวทิตา ศศิยศชาติ

61

36

การเงิน

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

3 นางสาวสุวารี จิรันดรวัฒนากุล

33

6

การเงิน

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

4 นายจักรกฤษ์ ปานสกุล

42

6

เจ้าหน้าที่คอมฯ ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

5 นายปิยพัชร แจ่มจรัสรัตนา

27

4

เจ้าหน้าที่คอมฯ ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

6 นางสาวปัทมา จันทร์ประไพ

30

5

ธุรการ

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

7 นางสาวชุติมา เข็มทอง

33

4

ธุรการ

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

8 นางสาวพรพรรณ บัวอ่อน

35

6

วัดผล

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

9 นางกัญวรา สุทธิบุญ

42

7

สนง. EP

ปวช. รายได้สถานศึกษา

10 นางวรรณา ฤทธิเดช

51

7

สนง. EP

ปวช. รายได้สถานศึกษา

11 นางสาวกานต์สินี เศวตนัย

31

2

สนง. EP

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

12 นางสาวเปรมวดี วันกุมภา

30

4

ผช.บรรณารักษ์ ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

13 นางวรรณวิมล ขันจะนันท์

35

5

พยาบาล

14 นางสาวรัญชญา เกล้าไพศาลกุล

51

9

พัสดุ

ปวส.

รายได้สถานศึกษา

15 นางสาวขวัญชนก รุ่งเรือง

28

2

พัสดุ

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

ที่

ตาแหน่ง

วุฒิ

เจ้าหน้าที่คอมฯ ป.ตรี

จ้างด้วยเงิน

หมายเหตุ

รายได้สถานศึกษา

ปวส. รายได้สถานศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 38


ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์(ปี)

ตาแหน่ง

วุฒิ

จ้างด้วยเงิน

16 นายกฤษณะ ขันจะนันท์

35

5

พนักงานขับรถ ปวส.

รายได้สถานศึกษา

17 นายมานพ เหิกขุนทด

32

3

พนักงานขับรถ ปวส.

รายได้สถานศึกษา

18 นางสาวกรกมล เอี่ยมอารมณ์

51

9

แม่บ้าน

ปวช.

รายได้สถานศึกษา

19 นางสาวทิพวรรณ กลิ่นชนะ

32

1

ธุรการ

ป.ตรี

รายได้สถานศึกษา

หมายเหตุ

จานวนลูกจ้างชั่วคราว 19 คน

สรุปจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจาการในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 ฝุายบริหาร จานวน 4 คน ครูประจาการ จานวน 42 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 21 คน ครูวิทยากรพิเศษ จานวน 20 คน ครูต่างชาติ จานวน 21 คน ลูกจ้างประจา จานวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 39


ข้อมูลอาคารสถานที่ อาคารเรียน จานวน 1 หลัง ห้องปฏิบัติการทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา พระพุทธศาสนา ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ห้องการงานและอาชีพ ห้องคหกรรม สนามวอลเลย์บอลโรงยิมเนเซียม สนามแฮนด์บอล ห้องสุขาภายในอาคารทุกชั้นแยกชาย-หญิง

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน

1 หลัง 3 ห้อง 3 ห้อง 3 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง 1 โรง 1 สนาม 60 ห้อง

ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2555 งบประมาณ (รับ-จ่าย) รายรับ เงินงบประมาณ

จานวน/บาท

รายจ่าย

-

งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

เงินนอกงบประมาณ

41,287,283.50

เงินอื่น ๆ (เงินบริจาค)

-

รวมรายรับ

จานวน/บาท

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งบอื่น ๆ (ระบุ)

41,287,283.50

21,048,886.23 -

รวมรายจ่าย

งบดาเนินการ/เงินเดือน – บาท เงินค่าจ้าง - บาท งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 21,048,886.23 บาท

-

21,048,886.23

คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของรายรับ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายรับ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 40


ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะผสมผสาน ทั้งสภาพสวนไม้ดอก ไม้ประดับและร้านค้า อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 33,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนายโรง วัดบางบาหรุ ที่พักอาศัย ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร สวนไม้ดอก ไม้ประดับ และส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธ ได้แก่ ทาบุญตักบาตร เวียนเทียนในวันสาคัญทางพุทธศาสนา 2) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.76 ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 350,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัด 2 วัด คือวัด นายโรงและวัดบางบาหรุ ไม่ติดถนนใหญ่ ด้านตะวันตกติดคลองบางกอกน้อย บรรยากาศจึง เงียบสงบไม่มีเสียง รถยนต์รบกว น ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุุนละอองน้อย จึงเหมาะสาหรับการเรียนการสอน และได้รับความ เมตตาอย่างดียิ่งจากเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด ให้ใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และทากิจกรรมทางศาสนา นอกจากนั้น ถนน บรมราชชนนีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและโรงเรียนสอนเสริม สาขาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียน สอนศิลปะ สอนดนตรี เป็นต้น เขตบางกอกน้อยเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิล ปะ วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรีจึงมี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสาหรับนักเรียน เช่น อู่เรือพระราชพิธี ขันลงหินบ้านบุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ อู่เรือพระราชพิธี วัดระฆังโฆสิตาราม โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น ข้อจากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไม่ได้ตั้ง อยู่ริมถนนใหญ่ มีทางเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 11 และ 15 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 เส้นทางเดินรถทางเดี ยว สาหรับออกจากโรงเรียนเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ โรงเรียนได้จัดรถบริการ รับ- ส่งนักเรียน ทั้งเช้าและเย็น เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดสถานที่ จอดรถสาหรับผู้ปกครองที่ต้องการรับ- ส่ง บุตรหลานด้วยตนเองเพื่อลดปัญหาการจราจรในซอย บรมราชชนนี 15

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 41


โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) ระดับชั้น

รวม สังคมศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษา กิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ และ ศิลปะ และ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน วัฒนธรรม พลศึกษา เทคโนโลยี

ม. 1

120 (12)

120 (12)

120 (12)

160 (16)

80 (8)

80 (8)

80 (8)

120 (12)

120 (12)

1,000 (100)

ม. 2

120 (12)

120 (12)

120 (12)

160 (16)

80 (8)

80 (8)

80 (8)

120 (12)

120 (12)

1,000 (100)

ม. 3

120 (12)

120 (12)

120 (12)

160 (16)

80 (8)

80 (8)

80 (8)

120 (12)

120 (12)

1,000 (100)

รวม

360 (36)

360 (36)

360 (36)

160 (16)

240 (24)

240 (24)

240 (24)

360 (36)

360 (36)

1,000 (100)

·

จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปีเท่ากับ 1,000 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ โรงเรียนสองภาษา ความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 42


ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) ระดับ แผน สังคมศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ กิจกรรม รวม ภาษาต่าง ชั้น การเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ และ ศิลปะ และ พัฒนา วัฒนธรรม พลศึกษา ม. 4

ม. 5

ม.6

เทคโนโลยี

ประเทศ

ผู้เรียน

วิทย์คณิต

80 (5.56)

200 (13.89)

460 (31.94)

120 (8.33)

80 (5.56)

80 (5.56)

120 (8.33)

160 (11.11)

140 (9.72)

1,440 (100)

คณิต– อังกฤษ

160 (11.27)

200 (14.08)

120 (8.45)

160 (11.27)

80 (5.63)

120 (8.45)

120 (8.45)

320 (22.54)

140 (9.86)

1,420 (100)

อังกฤษจีน

160 (10.96)

80 (5.48)

120 (8.22)

120 (8.22)

80 (5.48)

80 (5.48)

120 (8.22)

560 (38.36)

140 (9.59)

1,460 (100)

อังกฤษฝรั่งเศส

160 (10.96)

80 (5.48)

120 (8.22)

120 (8.22)

80 (5.48)

80 (5.48)

120 (8.22)

560 (38.36)

140 (9.59)

1,460 (100)

วิทย์คณิต

80 (5.80)

200 (14.49)

400 (28.99)

120 (8.70)

80 (5.80)

80 (5.80)

120 (8.70)

160 (11.59)

140 (10.14)

1,380 (100)

คณิต– อังกฤษ

160 (11.27)

200 (14.08)

120 (8.45)

160 (11.27)

80 (5.63)

120 (8.45)

120 (8.45)

320 (22.54)

140 (9.86)

1,420 (100)

อังกฤษจีน

160 (11.59)

80 (5.80)

120 (8.70)

120 (8.70)

80 (5.80)

80 (5.80)

120 (8.70)

480 (34.78)

140 (10.14)

1,380 (100)

อังกฤษฝรั่งเศส

160 (11.59)

80 (5.80)

120 (8.70)

120 (8.70)

80 (5.80)

80 (5.80)

120 (8.70)

480 (34.78)

140 (10.14)

1,380 100)

วิทย์คณิต

80 (6.06)

200 (15.15)

380 (28.79)

80 (6.06)

80 (6.06)

80 (6.06)

120 (9.09)

160 (12.12)

140 (10.61)

1,320 (100)

คณิต– อังกฤษ

160 (12.31)

200 (15.38)

120 (9.23)

80 (6.15)

80 (6.15)

80 (6.15)

120 (9.23)

320 1,300 140 (10.77) (24.62) (100)

อังกฤษ-จีน

160 (11.94)

80 (5.97)

120 (8.96)

80 (5.97)

80 (5.97)

80 (5.97)

120 (8.96)

480 (35.82)

140 (10.45)

1,340 (100)

อังกฤษฝรั่งเศส

160 (11.94)

80 (5.97)

120 (8.96)

80 (5.97)

80 (5.97)

80 (5.97)

120 (8.96)

480 (35.82)

140 (10.45)

1,340 (100)

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 43


โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) ระดับ แผน สังคมศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ กิจกรรม รวม ภาษาต่าง ชั้น การเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ และ ศิลปะ และ พัฒนา วัฒนธรรม พลศึกษา

รวม

วิทย์คณิต

240 600 1,240 (5.80) (14.49) (30.19)

เทคโนโลยี

ประเทศ

ผู้เรียน

320 (7.73)

240 240 (5.79) (5.79)

360 (8.70)

480 420 4,140 (11.59) (10.14) (100)

คณิต– 480 600 อังกฤษ (11.59) (14.49)

360 (8.69)

400 (9.66)

240 320 (5.79) (7.73)

360 (8.69)

960 420 4,140 (23.19) (10.14) (100)

อังกฤษ- 480 240 จีน (11.48) (5.74)

360 (8.61)

320 (7.65)

240 240 (5.74) (5.74)

360 (8.61)

1,520 420 4,180 (36.36) (10.05) (100)

อังกฤษ- 480 240 ฝรั่งเศส (11.48) (5.74)

360 (8.61)

320 (7.65)

240 240 (5.74) (5.74)

360 (8.61)

1,520 420 4,180 (36.36) (10.05) (100)

จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,440 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ การจัดการเรียนการสอนสองภาษา รูปแบบ EP/MEP นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับ Advanced

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 44


แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ห้องสมุด มีขนาด 384 ตาราเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 33,525 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ การยืม-คืน ใช้ระบบยืม –คืนด้วยบัตรห้องสมุด มีนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2555 เฉลี่ย 378 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34.87 ของนักเรียนทั้งหมด 2. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 3 ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา จานวน 1 ห้อง ห้องดนตรีสากล จานวน 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 ห้อง ห้องการงานและอาชีพ จานวน 2 ห้อง ห้องคหกรรม จานวน 1 ห้อง โรงยิมเนเซียม จานวน 1 โรง 2. ห้องคอมพิวเตอร์ มีจานวน 150 เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน 150 เครื่อง ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน 75 เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2555 เฉลี่ย 350 คนต่อวัน คิดเป็น ร้อยละ 31.61 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จานวน 28 เครื่อง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 45


แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

1. ห้องสมุด

75,600

2. ศูนย์ Self Access

8,400

3. ห้องจริยธรรม

400

4. ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์

250

5. ห้องดนตรีสากล

400

6. ห้องเรียนพลศึกษา

300

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

150,000

8. โรงอาหาร

100

9. สนามกีฬาแฮนด์บอล

120

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

1. วัดนายโรง

12

2. คลองบางกอกน้อย

1

3. วัดบางบาหรุ

12

4. ปุาชายเลนบ้านคลองโคนสมุทรสงคราม

2

5. โรงพยาบาลศิริราช

2

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 46


ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน ในปีการศึกษา 2555 1. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 2. น.อ.หญิงชูทิพย์ ทิพยบุญทอง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 3. น.ต.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วจินดา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 4. น.ต.ดร.เทพประธาน รุจิราภา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 5. ร.ศ.มณฑา โกเฮง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 6. ดร.นันทวัน สุวรรณรูป สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 7. นายเจตนา จิตรพันธ์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 8. นายพรหมพัฒน์ ธรรมะรัตน์จินดา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 9. ดร.ยุพา ผลโภค สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 10. อ.แพรวพรรณ โชติสกุลรัตน์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้

ให้ความรู้เรื่องธรรมกับภาษาอังกฤษ จานวน 34 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาสังคมศึกษา จานวน 63 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 63 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 93 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาการงานอาชีพ จานวน 64 ครั้ง/ปี ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา จานวน 29 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาศิลปศึกษา จานวน 30 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 138 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 65 ครั้ง/ปี ให้ความรู้ภาษาจีน จานวน 48 ครั้ง/ปี

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 47


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จานวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ภาษาไทย - ท 21101 108 - 8 19 25 27 38 35 ท20201 180 1 13 45 32 38 37 11 คณิตศาสตร์ - ค 21101 180 5 11 14 28 45 42 21 - ค 20201 180 2 3 22 38 36 43 11 วิทยาศาสตร์ - ว 21101 180 - 28 41 41 46 17 2 - ว 20201 180 - 4 23 43 48 42 13 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 21101 180 29 30 29 31 20 20 5 - ส 21102 180 - - - 13 14 63 51 - ส 21103 180 - 0 4 23 38 50 24 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 21101 180 - - 2 11 47 59 28 - พ 21102 180 - - - 1 10 58 52 ศิลปะ - ศ 21101 180 - - 11 19 18 22 24 - ศ 21102 180 - 2 1 6 11 38 11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 21101 180 - 5 12 38 45 45 22 - ง 20201 180 - 1 13 46 70 28 12 ภาษาต่างประเทศ - อ 21101 180 - 9 25 30 15 28 16 - อ 20201 180 - - - 1 16 16 29 20231 180 2 6 6 19 19 25 14

4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

28 3

101 51

56.11 28.33

14 25

77 79

42.78 43.89

5 7

24 62

13.33 34.44

16 39 41

41 153 115

22.78 85.00 63.89

33 59

120 169

66.67 93.89

89 111

132 160

73.33 88.89

13 10

80 50

44.44 27.78

57 118 89

101 163 128

56.11 90.56 71.11

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 48


กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

ภาษาไทย - ท 21102 184 -ท 20202 184 คณิตศาสตร์ - ค 21102 184 - ค 20202 184 วิทยาศาสตร์ - ว 21102 184 - ว 20202 184 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 21104 184 - ส 21105 184 - ส 21106 184 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 21103 184 - พ 21104 184 ศิลปะ - ศ 21103 184 - ศ 21104 184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 21102 184 - ง 20202 184 ภาษาต่างประเทศ - อ 21102 184 - อ 20202 184 -จ 20232 184

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

1 4 5 4

10 26 22 41 33 39 37 27 43 19

47 13

121 72

65.76 39.13

5 7 3 3

26 31 38 39 13 25 38 42 34 13

25 29

77 76

41.85 41.30

8 31 51 32 31 22 3 5 3 36 30 56 29 13

6 12

31 54

16.85 29.35

3 5 - - -

15 31 39 52 23 - 2 10 50 48 5 31 36 35 18

16 74 59

91 172 112

49.46 93.48 60.87

-

-

1

2

37 68 50 39 7 21 51 102

147 174

79.89 94.57

-

-

9

- 3 68 18 45 47 41 9

95 33

181 83

98.37 45.11

- 6 3

6 4

26 79 29 25 16 30 39 36

19 50

73 125

39.68 67.93

9 9 - - 3

34 22 20 26 18 46 2 69 10 33 20 113 14 29 21 21 14 82

90 166 117

48.91 90.22 63.59

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 49


กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

ภาษาไทย - ท 22101 180 -ท 20203 180 คณิตศาสตร์ - ค 22101 180 - ค 20203 180 วิทยาศาสตร์ - ว 22101 180 - ว 20203 180 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 22101 180 - ส 22102 180 - ส 22103 180 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 22101 180 - พ 22102 180 ศิลปะ - ศ 22101 180 - ศ 22102 180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 22101 180 - ง 20203 180 ภาษาต่างประเทศ - อ 22101 180 - อ 20204 180 - จ 20233 180

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

2 7 19 27 35 56 24 5 14 23 29 53 38 14

10 4

90 56

50.00 31.11

6 4 1 2

15 22 28 30 24 17 25 33 33 21

51 48

105 102

58.33 56.67

4 17 38 38 30 19 14 - 3 19 25 30 49 27

20 27

53 103

29.44 57.22

-

20 42 56 34 15 29 36 56 33 20 7 25 35 55 28

10 7 30

59 60 113

32.78 33.33 62.78

1 11 17 34 34 36 27 - - - - 12 57 64

20 47

83 168

46.11 93.33

13 11 18 22 107 - - - - 180

147 180

81.67

3 -

3 4 - -

2 -

100

- 14 16 23 33 50 29 4 6 25 30 48 48 17

15 2

94 67

52.22 37.22

- - - 19 32 59 27 - 25 24 33 34 30 17 1 5 11 19 24 20 21

43 17 79

129 64 120

71.67 35.56 66.67

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 50


กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

ภาษาไทย - ท 22102 180 -ท20204 180 คณิตศาสตร์ - ค 22102 180 - ค 22204 180 วิทยาศาสตร์ - ว 22102 180 - ว 20204 180 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 22104 180 - ส 22105 180 - ส 22106 180 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 22103 180 - พ 22104 180 ศิลปะ - ศ 22103 180 - ศ 22204 180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 22102 180 - ง 20204 180 ภาษาต่างประเทศ - อ 22102 180 - อ 20204 180 - จ 20234 180

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

3 12 21 36 47 31 17 8 8 26 38 46 30 18

13 6

61 54

33.89 30.00

6 8 30 36 27 33 19 3 10 23 33 29 26 28

21 28

73 82

40.56 45.50

2 15 17 29 28 28 25 4 15 1 11 37 53 30

36 29

89 112

49.44 62.22

-

3 1 4

18 32 46 48 17 - 5 17 41 32 13 16 36 58 23

16 84 30

81 157 111

45.00 87.22 61.67

-

-

1 -

5 -

47 36 20 53 - 22 696 92

109 180

60.56 100

1 1 - -

7 -

12 16 24 24 95 - - - 23 157

143 180

79.44 100

2 8 37 46 35 28 16 - 11 22 35 44 52 11

8 5

52 68

28.89 37.78

- - 4 17 38 51 36 - 16 27 22 14 37 26 8 11 7 12 21 16 14

34 38 91

121 101 121

67.22 56.11 67.22

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 51


กลุ่มสาระการ เรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) จานวน ที่เข้า จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย - ท 23101 198 คณิตศาสตร์ - ค 20205 198 - ค 23101 198 วิทยาศาสตร์ - ว 20205 198 - ว 23101 198 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 23101 198 - ส 23102 198 - ส 23103 198 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 23101 198 - พ 23102 198 ศิลปะ - ศ 23101 198 - ศ 23102 198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 20205 198 - ง 23101 198 ภาษาต่างประเทศ - อ 20205 198 - อ 20211 74 - อ 23101 198 -ฝ 20216 198

-

-

8

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

29 45 45 32

38

116

58.59

3 23 32 33 27 21 15 3 17 26 24 29 25 23

44 51

80 99

40.40 50.00

-

8 -

8 28 65 47 18 20 39 44 31 17

24 89 47

95

44.95 47.98

1 5 - - -

14 26 27 38 18 - 17 39 46 28 2 40 59 48 20

69 68 29

125 142 97

63.13 71.72 48.99

-

2 -

11 10 22 47 33 - - 1 59 65

73 73

153 197

77.27 99.49

3

-

- 2 4 4 5 183 20 32 39 45 29 30

192 104

96.97 52.53

-

5 -

7 8

23 34 45 32 34 42 60 20

52 34

129 114

65.15 57.58

2 24 27 46 24 38 16 3 15 17 24 11 2 2 2 9 14 40 31 35 19 - - 4 21 28 32 23

21 48 90

75 4 102 145

37.88 5.41 51.52 73.23

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 52


กลุ่มสาระการ เรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) จานวน ที่เข้า จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย - ท 23102 198 คณิตศาสตร์ - ค 23102 198 - ค 20206 198 วิทยาศาสตร์ - ว 20206 198 - ว 23102 198 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 23104 198 - ส 23105 198 - ส 23106 198 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 23103 198 - พ 23104 198 ศิลปะ - ศ 23103 198 - ศ 23104 198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 23102 198 - ง 20206 198 ภาษาต่างประเทศ - อ 20212 74 - อ 23102 198 - อ 20206 198 -ฝ 20217 198

3 4

4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

35 82 44 16

10

70

35.35

4 16 19 33 32 20 26 3 28 30 48 28 20 13

48 28

94 61

47.47 30.81

- 7 11 14 51 48 34 3 18 24 41 32 25 19

33 36

115 80

58.08 40.40

3 3 - 2 - -

7 5 3

16 23 27 21 5 26 36 26 7 52 58 19

98 98 59

146 160 136

73.74 80.81 68.69

-

1 -

4 1

2 2

15 34 50 92 5 27 30 133

176 160

88.89 95.96

1 2 2 -

2

6 8 16 23 142 17 32 48 40 57

181 145

91.41 73.23

2 6 - 1

10 15 48 56 17 11 19 28 42 31

44 66

117 139

59.09 70.20

3 52 52 57

13 112 113 105

17.57 56.57 57.07 53.03

3 12 14 13 19 - 11 19 29 27 - 13 19 25 25 - - 6 44 43

5 5 37 23 41 20 31 17

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 53


กลุ่มสาระการ เรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภาษาไทย - ท 31101 170 1 - ท 30201 77 2 3 คณิตศาสตร์ - ค 30201 127 - 4 - ค 31101 170 3 3 วิทยาศาสตร์ - ว 30201 93 1 26 - ว 30221 93 - - ว 30241 93 - - ว 30104 170 1 15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ส 30201 34 2 6 - ส 31101 170 2 - ส 31102 170 1 3 สุขศึกษาและพลศึกษา - พ 30201 170 - - พ 31101 170 - ศิลปะ - ศ 30207 34 - 6 - ศ 31101 170 - - ศ 30201 170 - 1 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี - ง 31101 170 - - ง 30241 170 - 6 ภาษาต่างประเทศ - อ 30201 170 - - อ 30207 77 - - อ 30209 77 3 6 - อ 31101 170 - - ฝ 30216 12 - -จ 30231 31 1 7

4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

2 7

15 9

26 18

42 7

33 10

51 21

126 38

74.12 49.35

28 25

25 41

13 33

22 21

12 8

23 36

57 65

44.88 38.24

9 1 21

13 11 10 29

23 32 33 23

8 18 27 27

8 12 11 20

5 19 12 34

21 49 50 81

22.58 52.69 53.76 47.65

5 7 22

7 29 31

5 33 52

7 35 33

2 14 19

52 9

9 101 61

26.47 59.41 35.88

-

1

6 3

34 13

42 68

88 85

164 166

96.47 97.65

4 3 5

2 1 11

5 15 27

5 10 38

6 16 40

6 125 48

17 151 126

50 88.82 74.12

3 15

15 27

27 31

38 40

36 40

51 11

125 91

73.53 53.53

3 8 10 1 2

42 9 5 5 1 7

33 10 9 28 2 3

40 21 12 41 2 3

22 9 10 35 3 2

30 20 22 60 4 6

92 50 44 136 9 11

54.12 64.94 57.14 80.00 75.00 35.48

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 54


กลุ่มสาระการ เรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

ภาษาไทย - ท 31102 170 - ท 30202 80 คณิตศาสตร์ - ค 30202 131 - ค 31102 170 วิทยาศาสตร์ - ว 30101 78 - ว 30202 90 -ว 30222 90 -ว 30242 90 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 30202 40 - ส 31103 170 - ส 31104 170 สุขศึกษาและพล ศึกษา - พ 31102 170 - พ 30202 170 ศิลปะ - ศ 30208 40 - ศ 31102 170 - ศ 30202 170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 30201 170 - ง 31102 170 ภาษาต่างประเทศ - อ 30202 170 - อ 30208 80 - อ 30210 80 - อ 31102 170 - ฝ 30217 12 - จ 30232 28

0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5

-

1 2

4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

18 36 44 22 13 28 26 6

45 0

111 32

62.29 40

11 15 19 28 13 14 7 4 13 26 30 19 23 14

24 41

45 78

34.35 45.88

-

8 -

13 16 14 14 5 16 19 27 16 4 4 26 12 12 8 - 8 22 16 14

8 8 29 31

27 28 49 61

34.62 31.11 54.44 67.78

5 3

- - 2 15 42 48 4 12 13 25 34 11 23 26 25 25 21 10

63 66 37

153 111 68

90.00 65.29 40.00

-

-

5

2 2

15 42 48 8 24 37

63 94

153 155

90.00 94.18

-

1 2

4 2 6

5 7 8

5 6 3 15 19 20 15 75 32

16 107 32

25 146 139

62.50 85.88 81.76

1

1

- 8 15 32 60 14 11 32 44 29

55 38

147 111

86.47 65.29

2 2

3 1 5

4 4 -

28 22 22 98 6 6

128 56 63 154 10 14

75.29 70.00 78.75 90.59 83.33 50.00

4 5

14 28 63 37 1 16 7 27 4 6 25 16 1 15 29 27 1 1 2 2 2 5 5 3

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 55


จานวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้าสอบ ภาษาไทย - ท 30203 89 - ท 32101 181 คณิตศาสตร์ - ค 30203 138 - ค 32101 181 วิทยาศาสตร์ - ว 30203 92 - ว 30102 89 - ว 30223 92 - ว 30243 92 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ส 30201 46 - ส 32101 181 - ส 32102 181 สุขศึกษาและพลศึกษา - พ 32101 181 - พ 30203 181 ศิลปะ - ศ 30209 46 - ศ 32101 181 - ศ 30203 181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 32101 181 - ง 30221 181 ภาษาต่างประเทศ - อ 30211 89 - อ 30213 89 - อ 32101 181 - อ 30203 181 - ฝ 30218 11 - จ 30233 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

2 1 5 7 3 14 17 - 1 10 20 30 49 44

40 27

71 120

79.78 66.30

1 1 12 20 12 25 19 3 4 14 50 45 28 14

48 23

92 65

66.67 35.91

2 -

- 5 29 22 16 5 6 18 22 24 5 7 - - 4 14 32 17 1 - 4 24 36 7

15 5 25 20

36 17 74 63

39.13 19.10 80.43 68.48

1 8 10 13 7 5 2 1 6 9 10 13 20 26 - 1 2 14 29 55 32

96 48

7 142 135

15.22 78.45 74.59

2 1 -

-

1 -

1 -

22 20 135 1 4 175

177 180

97.79 99.45

- - 1 - -

-

6 -

2 4

15 1 24 9 31 138 25 8 144

40 178 177

86.96 98.34 97.79

- 2 2

6 1

29 56 48 20 13 29 56 26

22 52

90 134

49.72 74.03

39 23 63 13

57 17 99 132 2 20

64.04 19.10 54.70 72.93 18.18 62.50

1 3

- - 15 17 - 21 21 30 - 1 17 64 - 6 15 28 - 3 1 4 3 2 2 2

11 7 13 4 42 34 48 21 2 3 4

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 56


จานวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้าสอบ ภาษาไทย - ท 32102 181 - ท 30204 90 คณิตศาสตร์ - ค 30204 139 - ค 32102 181 วิทยาศาสตร์ - ว 30204 92 - ว 30224 92 - ว 30103 89 - ว 30244 92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ส 30202 47 - ส 32103 181 - ส 32104 181 สุขศึกษาและพลศึกษา - พ 32102 181 - พ 30204 181 ศิลปะ - ศ 30210 47 - ศ 32102 181 - ศ 30204 181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 30261 181 - ง 32102 181 ภาษาต่างประเทศ - อ 30204 181 - อ 30212 47 - อ 32102 181 - อ 30214 90 - ฝ 30219 11 - จ 30234 31

0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5

4

4

5

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

96

53.04 85.56

5 -

32 3

48 47 1 13

34 12

15 52

1 3 16 11 17 50

18 21

17 16 21 25

25 7

43 29

84 61

60.43 33.70

1 1 -

1 11 - 2 3 9 1 4

26 5 17 19

28 22 26 19

12 29 15 14

3 18 12 8

11 15 6 27

26 62 33 49

28.26 67.39 37.08 53.26

5 8 8 11 4 10 2 3 10

8 13 19

12 5 20 27 19 30

1 21 20

0 75 78

6 123 128

12.77 67.96 70.72

-

2 -

2 -

10 -

25 61 8 30

48 83

33 60

142 173

78.45 95.58

-

-

1 24

5 17

8 7 1 21 31 9

7 51 22

19 108 78

33 180 109

70.21 99.45 60.22

2 1

- 17 2 9

27 23

37 46 27 53

23 25

29 41

98 119

54.14 65.75

1 4

1 1 2

7 5 15 18 4

22 5 43 24 3

27 8 26 12 1 1

102 11 48 7 6 13

171 28 115 43 10 17

94.48 59.57 63.54 47.78 90.9 54.84

2 8 8 4 1

21 9 41 24 3 3

77

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 57


จานวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้าสอบ

0

ภาษาไทย - ท 30205 86 - ท 33101 171 คณิตศาสตร์ - ค 30205 124 - ค 33101 171 วิทยาศาสตร์ - ว 30281 85 - ว 30245 85 - ว 30205 85 - ว 30225 85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ส 33101 171 1 สุขศึกษาและพลศึกษา - พ 33101 171 - พ 30205 171 ศิลปะ - ศ 33101 171 - ศ 30205 171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 33101 171 - ง 30243 171 ภาษาต่างประเทศ - อ 33101 171 - จ 33215 86 - อ 30217 86 - ฝ 30220 17 - ฝ 30222 17 - จ 30235 30 - จ 30237 30 -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5

4

1

4

2 15 26 31 37 45

21 27

22 16

2 2

17 32 22 22 18 44 33 33

16 22

1 1 -

2 9 14 33 - 11 29 26 22 15 18 12 1 10 21 26

0

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

69

80.23 51.46

13 19

51 74

41.13 43.27

11 12 5 14

15 7 12 13

59 45 29 53

69.41 52.94 34.12 62.35

10 10 31 50

27

42

119

69.59

6

1

8 16 60 7 34 49

41 47

43 27

147 123

85.96 71.93

12 -

4 -

10 16 35 1 - 2

39 21

55 147

129 170

75.44 99.42

2

- 2 4 24 11 12 7 16

62 46

79 77

165 139

96.49 81.29

8 7 5 11

8 2 2 1 2 4

15 14 10 1 3 1 1

76 51 50 2 2 4 3

114 72 70 5 5 11 6

66.67 83.72 81.40 29.41 29.41 36.67 20.00

20 3 6 2 3 6 3

29 9 10 0 1 6 6

23 7 10 2 0 6 2

88

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 58


กลุ่มสาระการ เรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

0

ภาษาไทย - ท 30207 86 - ท 33102 171 1 คณิตศาสตร์ - ค 40206 124 - ค 33102 171 วิทยาศาสตร์ - ว 30282 86 - ว 30102 165 - ว 30101 171 - ว 40103 165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ส 33102 171 สุขศึกษาและพลศึกษา - พ 33102 171 - พ 30206 171 ศิลปะ - ศ 30206 171 - ศ 33102 171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ง 33102 171 - ง 30262 171 ภาษาต่างประเทศ - อ 33102 171 - อ 30216 39 - อ 30218 86 - ฝ 30221 17 - ฝ30223 17 - จ 30236 30 - จ 30238 30 -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 12

1 37

22 28 30 43

-

19 19

2 1 22 1

4

จานวน นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป

27 7 18 13

1 17

35 48

40.70 28.07

26 32 33 45

18 13 24 26

16 24

47 74

37.90 43.27

12 8 18 12

16 43 32 32

17 31 24 49

13 18 20 10

8 27 27 14

38 76 71 73

44.19 46.06 41.52 44.24

13

20

24 36

30 22

26

78

45.61

1

2 1

8 17 16 23

33 38 38 40

73 52

144 130

84.21 76.02

13

9

11 12

- 5 166 26 23 77

171 171

100 100

26 2

18 4

25 19 7 10

6 6 14 25

71 109

83 148

48.54 86.55

5 6 4 4

8 11 4 5 4 3

19 29 22 31 5 3 3 6 6 5 8 9 2 1 2 1 2 1 1 3 3 7 2 5 6 6 2

62 21 47 3 1 7 4

115 30 64 5 3 16 12

67.25 76.92 74.42 29.41 17.65 53.33 40.00

18 37 28 47

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 59


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ปีการศึกษา 2555 (O-NET) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน คะแนน คน เฉลี่ย

สาระวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม

196 196 196 196 197 197 197 196

37.60 63.93 48.63 59.84 64.97 52.51 60.05 58.70

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 15.73 8.53 15.16 11.50 7.97 9.91 12.47 21.42

เฉลี่ย จานวน/ร้อยละของนักเรียน ร้อยละ ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง 35.03 62.36 45.84 57.72 63.50 50.69 57.76 54.75

97/49.49 118/60.20 112/57.14 126/69.29 111/56.35 116/58.88 133/67.51 114/58.16 59.63

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน คะแนน คน เฉลี่ย

สาระวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ

170 33.99 169 56.13 168 38.79 170 39.60 168 59.61 168 37.00 168 51.75 170 44.87 เฉลี่ยรวม เฉลี่ยทั้งหมด (ม.3, ม.6)

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 18.45 15.19 13.41 8.51 9.59 9.37 11.71 20.06

เฉลี่ย จานวน/ร้อยละของนักเรียน ร้อยละ ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง 30.34 53.12 36.12 37.92 57.70 35.13 49.42 40.90

69/40.59 95/56.21 76/45.24 85/50.00 91/54.17 85/50.59 101/60.12 79/46.47 44.61 52.12

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 60


ตารางการเปรียบเทียบขีดจากัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2553, 2554 และ 2555

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 61


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2555 (LAS) 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (LAS) สาระวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วน จานวน คะแนน คะแนน เบี่ยงเบน คน เต็ม เฉลี่ย มาตรฐาน 175 40 17.97 4.13 195 40 15.09 6.00 175 40 16.74 4.64

เฉลี่ย ร้อยละ 44.94 37.71 41.84

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี 2.86 57.14 40.00 3.43 68.57 28.00 3.43 62.29 34.29

175

50

22.73

5.10

45.46

3.43

61.71

34.86

175 175 175

50 20 20

35.32 13.50 10.02

10.69 1.91 2.23

70.64 67.51 50.09

0.57 2.86 3.43

21.14 69.71 68.57

78.29 27.43 28.00

175

20

12.37

2.69

61.83

4.00

61.14

34.86

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี 8.43 74.16 17.42 10.67 57.87 31.46 8.43 71.91 19.66

178 178 178

40 25 40

17.84 9.72 14.93

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 3.79 3.40 4.15

178

50

25.21

5.26

50.42

7.87

74.72

17.42

178 178 178

30 20 20

18.19 10.89 10.37

5.24 1.93 2.70

60.62 54.47 51.83

2.81 5.62 7.87

36.52 73.03 69.66

60.67 21.35 22.47

178

20

10.76

2.25

53.82

8.99

69.10

21.91

จานวน คะแนน คน เต็ม

คะแนน เฉลี่ย

เฉลี่ย ร้อยละ 44.61 38.90 37.32

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 62


ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน ทั้งหมด 184 180 198 170 181 171 1,084 100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 136 42 6 95 79 6 117 72 9 117 26 24 3 52 79 50 171 688 298 95 3 63.48 27.49 8.76 0.28

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน ทั้งหมด 184 180 198 170 181 171 1084 100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 36 103 45 44 88 48 70 87 41 82 65 23 71 88 22 68 53 50 371 484 229 34.22 44.65 21.13 -

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 63


ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวนนักเรียน ทั้งหมด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม เฉลี่ยร้อยละ

184 180 198 170 181 171 1,084 100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ผ่าน ไม่ผ่าน 172 12 175 5 198 166 4 172 9 171 1,054 30 97.23 2.77

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียน 5 ด้าน ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 2) ด้านความสามารถในการคิด 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จานวน นักเรียน ทั้งหมด 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084

ผ่าน จานวน ร้อยละ นักเรียน 1,066 98.34 823 75.92 904 83.39 1,004 92.62 1,076 99.26

ไม่ผ่าน จานวน ร้อยละ นักเรียน 18 1.66 261 24.08 180 16.61 80 7.38 8 0.74

รวม

1,084

89.91

10.09

ด้าน

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 64


สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้

แหล่งเรียนรูห้ ้องปฏิบัติการต่างๆ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 65


สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้

ห้อง NR Digital Knowledge Centre

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 66


สภาพและบรรยากาศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 67


สภาพและบรรยากาศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 68


ข้อมูลคณะที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ข้อมูลคณะที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2545 – 2555 ปีการศึกษา 2545  คณะครู – อาจารย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี  นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศ อังกฤษ จานวน 10 โรง และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจานวน 10 โรง เข้าร่วม ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร การศึกษาในโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศอังกฤษ จานวน 2 คน คือ Mr.Alasdair Macdonald จาก Morpeth School ในเมือง Cambridge มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาในโรงเรียน  คณะครู – อาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดของแก่น  ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษและผู้บริหารจากสโมสร ฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด (Leeds United Football Club ) Ms.Emma Stanford และคณะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของการใช้กีฬาในการเรียนรู้ของนักเรียนในหัวข้อ Sports as a Tool for Education Development  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต  สานักงานประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎิ์ จังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ( ดูงานครั้งที่ 1 )  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 69


ปีการศึกษา 2546               

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารจาก UNITED KINGDOM คณะผู้บริหารจากประเทศศรีลังกา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนครพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2547            

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐ Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้บริหารจากโรงเรียนเปรมฤทัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกระทุ่นพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ( รัชดา ฯ ) กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ทั่วประเทศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวิสุทธิรังสี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ( บริบูรณ์ศึกษา ) จังหวัดปทุมธานี

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 70


ปีการศึกษา 2548                 

โรงเรียนกะทู้วิทา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ( ดูงานครั้งที่ 2 ) โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด อุบลราชธานี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเกาะและโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพังงา คณะนักการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิสิตปริญญาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีการศึกษา 2549       

ผู้บริหารสถานศึกษาฝึกปฎิบัติศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาฝึกปฎิบัติศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มที่ 2 โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัด ราชบุรี  โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร  ผู้ปกครองโรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ อบจ. จังหวัดสมุทรสาคร

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 71


 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม และโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม  โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัด ระยอง  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลาพูน  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี  Mr.Doug Brown & British Council Staff  คณะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ปีการศึกษา 2550                    

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปภัมภ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี คณะครูนักเรียน Woodcote High school sports college โรงเรียนรุ่งอรุณ ( ครั้งที่ 1 ) กรุงเทพมหานคร คณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมฮวยเซิง ประเทศไทเป Huai Sheng Junior High school โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนรุ่งอรุณ ( ครั้งที่ 2 ) กรุงเทพมหานคร โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 72


ปีการศึกษา 2551     

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลางราชาวาส กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2552       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศศรี ลังกา โรงเรียน วังน้อย จังหวัดอยุธยา โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนเทพลีลา

ปีการศึกษา 2553         

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนในเครือศูนย์ประสานงานมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี คณะผู้แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ตามโครงการ One School One Couestey ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ นายพิศนุ ศรีพล และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 73


ปีการศึกษา 2554          

ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย School Princpals and Teachers Center Java, Indonesia On Study Visit to Matthayom watnairong School Bangkok คณะครูโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ คณะครูโรงเรียนเขมาภิริตาราม จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จังหวัดอ่างทอง

ปีการศึกษา 2555          

โรงเรียนนครนายก จังหวัดนครนายก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพ Jemleer University From Indonesia 102 Teachers & officers from SMAN4 Denpasar, Indonesia Jam IL High School (Korea)

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 74


ภาคผนวก

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 75


ประมวลภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 76


ประมวลภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 77


ประมวลภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 78


ประมวลภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2555 หน้า 79

สารสนเทศปีการศึกษา2555