Page 1

M LLÎ E

L-3

T.C. T M BAKANLI I

AÇIKÖ RET M L SES 2007-2008 Ö RET M YILI 2. DÖNEM SINAVI 3. OTURUM: 18 MAYIS 2008 Saat: 10.00 Aday%n Ad% Soyad% ve Aday Numaras% D KKAT: 1.

:

Bu oturumda, 30 derse ait test sorular yer almaktad r.

D L ve ANLATIM - 2 TÜRK EDEB YATI- 2 TÜRK EDEB YATI - 5 D N KÜLTÜRÜ ve AH. B L. - 4 TAR H - 3 T.C. NK. TAR H ve ATA. - 2 CO RAFYA - 4

MATEMAT K - 3 FZK-1 FZK-5 K MYA - 4 B YOLOJ – 3 SA LIK B LG S - 2 NG L ZCE - 2

ALMANCA - 2 FRANSIZCA - 2 M LLÎ GÜVENL K B L. - 1 PS KOLOJ - 2 B LG ve LET 8. TEK. - 2 TUR ZM - 2 S YER - 2 K NC Y. D L. NG. – 4

K NC Y. D L ALM. - 4 K NC Y. D L FRAN. - 4 GEOMETR - 2 SANAT TAR H - 1 8LETME - 1 D L ve ANLATIM - 6 FIKIH - 2 CO RAFYA - 6

2. Adaylar test kitapç klar n kontrol ederek bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için s nav ba lamadan önce salon sorumlular na ba vuracaklard r. 3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktad r. Bu oturum için, toplam 150 dakikal%k cevaplama süreniz vard r. Not: Ö rencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamam n kullanabilir. .

D L ve ANLATIM – 2 1. A=a>%dakilerin hangisinde “terim” yoktur? A) Matematik dersinde aç%lar% i=ledik. B) Kök hücre tedavisi oldukça geli=ti. C) Maç%n tek golü penalt%dan oldu. D) Bu emeklerinin kar=%l%>%n% alacaks%n. 2. A=a>%daki sözcüklerden hangisinin e= seslisi yoktur? A) Çay C) Kara

B) Gönül D) Yüz

3. A=a>%dakilerden hangisi birle=ik sözcüktür? A) Kalemler C) K%r%kkale

B) Gözlükçülük D) A>açs%zl%k

4. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak… Kanad% k%r%k ku= merhamet ister. S. Karakoç Bu dizelerdeki alt% çizili sözcüklerden hangisi yap%m eki alm%=t%r? A) K%r%k C) Beyaz

5. A=a>%dakilerin hangisinde isimden isim yapma eki vard%r? A) Tarak C) Kaçak

Bu dörtlükte kaç tane ikileme kullan%lm%=t%r? B) 2

A) Ali çal%=kan çocuktur. B) Törene be= ki=i kat%lmam%=. C) Gecenin sonunda uykuya dalabildi. D) Yine k%rm%z% kalemini kaybetmi=.

B) Ba=ak D) Yatak

6. Ilg%t %lg%t esen seher yelleri, Esip esip yâre de>meli de>il. Ak elleri elvan elvan k%nal%, Karad%r gözleri sürmeli de>il. Karacao>lan

A) 1

9. A=a>%dakilerin hangisinde s%fat tamlamas% yoktur?

C) 3

A) Bata ç%ka B) A=a>% yukar% C) Deniz meniz D) Ses seda 8. A=a>%dakilerin hangisinde tamlayan ek almam%=t%r?

B) Gülleri D) Merhamet -1-

A) Ar% k%zd%ran% sokar. B) Ar% bal alacak çiçe>i bilir. C) El elin aynas%d%r. D) El üstünde gömlek eskimez.

D) 4

7. A=a>%dakilerden hangisi “e= anlaml% ikileme”dir?

A) Elif’in elbisesi B) Bahçenin kap%s% C) Yolun sonu D) Bilgisayar masas%

10. A=a>%daki atasözlerinden hangisi sadece özne ve yüklemden olu=mu=tur?

11.

sim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onlar%n yüklem olmalar%n% sa>layan dil birimine ne denir? A) Ek fiil C) S%fat–fiil

B) Fiil D) sim–fiil

12. A=a>%daki cümlelerin hangisinde sözde özne vard%r? A) Ö>renciler okulun kap%s%n% k%rm%z%ya boyam%=t%. B) Duvarlar desenli kâ>%tlarla dö=enecek. C) Bahçeyi yapraklardan temizledi. D) Art%k hayat%ma bir yön vermeliyim.


3. OTURUM 13. “Biz ma>aray%, ay% bal%>%n% b%rak%p Sivri’nin kaleye bakan k%y%s%na ç%kt%k.”

18. A=a>%daki cümlelerin hangisinde anlat%m bozuklu>u vard%r?

Bu cümlenin öge dizili=i a=a>%dakilerden hangisidir?

A) Meyveler suda çok kald%klar% için bozulmu=. B) Karde=inizi tan%yoruz ve güveniyoruz. C) Annemle hem ko=tuk hem yürüdük. D) Babam gelmedi ama telefon etti.

A) Nesne, zarf tümleci, yüklem, dolayl% tümleç B) Özne, dolayl% tümleç, zarf tümleci, yüklem C) Nesne, dolayl% tümleç, yüklem, zarf tümleci D) Özne, zarf tümleci, dolayl% tümleç, yüklem 14. A=a>%daki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur? A) Naim Efendiler Kanl%ca’ya ta=%nmad%lar. B) Yürüye yürüye kayal%>%n dibine vard%. C) Samsun’dan Erzurum’a dün geldik. D) Kap% h%zl% h%zl% vuruldu. 15. A=a>%dakilerden hangisi fiil cümlesidir? A) Geni= mantosu yerlere kadar uzanm%=t%. B) Küçük çocuk bu durumun fark%nda de>ildi. C) Ne güzel bir romanm%= bu. D) O y%llar, =en =akrak, pembe y%llard%r. 16. A=a>%daki cümlelerden hangisinde eylemin gerçekle=mesi bir =arta ba>l%d%r? A) D%=ar% ç%kmak için haz%rlan%yordu. B) Ekmek almas%n% istiyorsan çocu>a para ver. C) Ak=amlar% erken dönmek için çabal%yordu. D) Okula geç kal%nca derse giremedi. 17. A=a>%daki cümlelerin hangisinde anlat%m bozuklu>u yoktur? A) Yüzüme gülümseyerek bak%nd%. B) Manzaras% çok güzel ama havas% temiz. C) Hastal%>a yakalanma =ans% çok yüksektir. D) Sen bu kitab% okuyacaks%n.

19. 8iir, kelimelerle güzel =ekiller kurma sanat%d%r. Ama kelime nedir? Annedir, dosttur, hasrettir, hayaldir; yani bir anlam%, bir ça>r%=%m%, bir gölgesi, hatta bir rengi ve tad% olan nesnedir. 8u da var ki kelimeleri tan%mak, sevmek, ok=amas%n% bilmek laz%m. Hangi kelime, hangi kelime ile yan yana geldi>inde nas%l bir %=%k ortaya ç%kar? Bunu bilmek laz%m. Bu paragraftan a=a>%dakilerin hangisi ç%kar%lamaz? A) 8iir, kelimelerle yap%lan bir sanatt%r. B) Kelimelere canl% bir varl%k gibi yakla=mak gerekir. C) Birbirine uygun kelimeleri yan yana getirebilmek ustal%k i=idir. D) Kelimelerin anlamlar% zamana ba>l% olarak de>i=ir. 20. Çocuklar%ndan yak%nan babalar kendi çocukluklar%n% unutmu= gibidirler. Bilmezler ki bir zamanlar kendi babalar% da ayn% =ekilde onlardan yak%nm%=lard%r. T%pk% kendilerinin =imdi yapt%klar% gibi babalar% onlara “Biz çocukken böyle miydik, sinema nedir bilmez, büyüklerimizin sözünden ç%kmazd%k. Ya =imdikiler? Nerede eski günler?” demi=lerdi. Ama bunlar% hat%rlayan var m%? Bu paragraftan a=a>%dakilerin hangisine ula=%l%r? A) Babalar%n çocuklar%n% önemsediklerine B) Babalarla çocuklar%n iyi ileti=im kurduklar%na C) Babalar%n geçmi=e özlem duyduklar%na D) Çocuklar%n babalar%n%n isteklerine uygun davrand%klar%na

-2-

TÜRK EDEB YATI – 2 1. A=a>%dakilerden hangisi bir dü=ünce eseridir? A) 8iir C) Makale 2.

B) Masal D) Tiyatro

Sevgili Ziya, ki emanetini birkaç gün arayla ald%m. Her ikisine de ne kadar sevindi>imi anlatamam. Sen onlar% bana gönderirken benim ne kadar sevinece>imi biliyordun. Binaenaleyh bildi>in bir =eyi sana tekrar etmeye lüzum yok, de>il mi? Bu parça a=a>%dakilerin hangisinden al%nm%=t%r? A) Deneme C) Mektup

B) Gezi yaz%s% D) An%

3. A=a>%dakilerden hangisi hikâyedeki “dü>üm bölümü”nü ifade etmektedir? A) Olay%n geçti>i ortam%n ve ki=ilerin tan%t%ld%>% bölümdür. B) Ba=layan olay%n ne =ekilde geli=ece>inin belirlendi>i bölümdür. C) Ele al%nan olaylar%n sonuçland%>% bölümdür. D) Olay ve olay ki=ilerinin betimlemesinin yap%ld%>% bölümdür. 4. A=a>%dakilerden hangisi öykünün ögelerinden biri de>ildir? A) Ki=iler C) Zaman

B) Olay D) Yay%nc%

5. A=a>%daki eserlerden hangisi masal de>ildir? A) Binbir Gece B) Kelo>lan C) Kül Kedisi D) Yaban 6. A=a>%dakilerden hangisi divan edebiyat%ndaki mesnevilerden biri de>ildir? A) Leyla vü Mecnun B) Hüsn ü A=k C) Yusuf u Züleyha D) Sedef Bac%


3. OTURUM 7. Sihir bu ya! Me>er üvey analar% bunlar% öyle bir ku=a benzetmi=, öyle bir ku=a benzetmi= ki gün bat%p da sular karard% m% ete, kemi>e bürünüyor; insan olup görünüyorlarm%=. Gün do>up da ortal%k a>ard% m% tüye, tele>e geliyor; kanatlan%p uçuyorlarm%=. Bu parça a=a>%dakilerin hangisinden al%nm%=t%r? A) Hikâye C) Tiyatro

B) Masal D) An%

8. Padi=ah ya da devlet büyüklerinden birinin bir =ehri ziyaretini veya =airin kendi =ehrinin güzelliklerini anlatt%>% mesnevilere ne ad verilir? A) Cenk destanlar% mesnevisi B) 8ehrengiz mesnevisi C) A=k hikâyeleri mesnevisi D) Ahlaki ve didaktik mesnevi 9. AL – Seninkini dinle, kafeste di=i keklik gibi. San%rs%n seni ça>%r%yor. OSMAN – =aret mi ediyor dersin? AL – Elbette, bo=una m% ötüp duruyor? OSMAN – Birazdan görür o! Bu parça a=a>%dakilerin hangisinden al%nm%=t%r? A) Roman C) Tiyatro

B) Destan D) Masal

10. A=a>%dakilerden hangisi komedinin türlerinden biri de>ildir? A) Bale B) Vodvil C) Fars D) Komedi santimantal

12. Karagöz oyununda, Hacivat’%n “Y%kt%n perdeyi eyledin viran, varay%m sahibine haber vereyim heman.” sözlerinin yer ald%>% bölüm a=a>%dakilerden hangisidir? A) Giri= C) Fas%l

B) Biti= D) Muhavere

13. Deneme ile ilgili olarak a=a>%dakilerden hangisi söylenemez? A) Duygu ve dü=ünceler samimi bir biçimde dile getirilir. B) Yazar âdeta kendisiyle konu=ur gibi yazar. C) Denemede konu s%n%rl%l%>% yoktur. D) Ortaya koyulan dü=ünceler kan%tlanmak zorundad%r. 14. Bir yazar%n veya önemli bir ki=inin ba=%ndan geçen ya da ya=ad%>% devirde tan%k oldu>u, duydu>u olaylar% anlatt%>% yaz%lara ne ad verilir? A) Biyografi C) Öykü

B) An% D) Makale

15. “Bizde roman yok!” diye bir tak%m sözler ediliyor. Sürgün’ü, Yaban’%, Ankara’y% ne yap%yorlar? Yeni yazarlar%m%z%n, hikâyecilerimizin de>erlerini bilmez de>ilim, içlerinde bize çok umut verenler var. Ama do>rusunu söyleyeyim, onlar%n yaz%lar%n%n hiçbirinde Yakup Kadri’nin romanlar%ndaki dolgunlu>u bulam%yorum. Bu parça a=a>%daki yaz% türlerinin hangisinden al%nm%=t%r? A) Öykü C) Ele=tiri

B) Gezi yaz%s% D) An%

16. Babam öleli henüz birkaç y%l ol11. A=a>%dakilerden hangisi “trajemu=tu. Hayatta yaln%zd%m. Beni di”nin özelliklerinden biri de>ildir? tutan, bana avuntu veren kimseler yoktu. Yaln%z beni geçmi=e ba>laA) Kahramanlar soylu ki=ilerden yan kopmaz bir =eyler vard% içimseçilir. de. Eski baharlar%n özlemi uyan%B) Yüksek bir üslup kullan%l%r. vermi=ti. Galiba sokak ortas%nda C) Eserlerde üç birlik kural%na okuyuvermi=tim bu =iiri. Tekrar uyulur. ede ede yürümü=tüm. D) nsanlar%n gülünç yanlar%n% ortaya koyar.

Bu parça a=a>%daki yaz% türlerinin hangisinden al%nm%=t%r? A) An% C) Makale

B) F%kra D) Ele=tiri -3-

17. A=a>%dakilerden hangisi ele=tiri ile ilgili de>ildir? A) Bir sanat eserinin ya da sanatç%n%n gerçek de>erini ortaya koymak için yaz%l%r. B) ncelenen konu güçlü ve zay%f yönleriyle ele al%n%r. C) Günlük olaylarla ilgili ki=isel görü= ve dü=ünceler güzel bir üslupla anlat%l%r. D) Ele=tirilen eser bütün olarak ele al%n%r, eser hakk%nda pe=in yarg%lardan kaç%n%l%r. 18. Bir yazar%n ya da sanatç%n%n gezip gördü>ü yerleri edebî bir anlat%mla ele ald%>% yaz%lara ne ad verilir? A) Makale B) Söyle=i C) Gezi yaz%s% D) Röportaj 19. Ba=ka bir yerde bulunan bir kimseye, bir kuruma ya da bir toplulu>a bir maksad% bildirmek amac%yla yaz%lan yaz%lara ne ad verilir? A) Mektup B) An% C) Gezi yaz%s% D) Biyografi 20. A=a>%dakilerden hangisi göstermeye ba>l% edebî metinlerin özelliklerinden biri de>ildir? A) Uzun ve kurall% cümleler kullan%l%r. B) Olaylar oyuncular taraf%ndan canland%r%l%r. C) Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer. D) Sosyal hayatta ya=an%lanlar% konu edinir.


3. OTURUM TÜRK EDEB YATI – 5 1. nsan ve toplum ya=ant%s%ndan do>an bütün olay, duygu, dü=ünce ve hayallerin söz ve yaz% ile güzel ve etkili bir biçimde anlat%lmas% sanat%na ne ad verilir? A) Edebiyat C) Müzik

B) Resim D) Sinema

2. Edebiyat ile ilgili a=a>%da verilen bilgilerden hangisi yanl%=t%r? A) Edebiyat içinde bulundu>u toplumun sosyal ve siyasi yap%s%ndan etkilenir. B) Toplumdaki tüm geli=meler ve de>i=meler edebiyata yans%r. C) Edebiyat dü=üncelerimizi geli=tirir, duygular%m%z% zenginle=tirir. D) Evrensel bir nitelik ta=%yan edebiyat, toplumlar% birbirine yakla=t%rmaz. 3. A=a>%daki yazar – eser e=le=tirmelerinden hangisi yanl%=t%r? A) Nam%k Kemal – Zavall% Çocuk B) Ziya Pa=a – Harabat C) Muallim Naci – 8air Evlenmesi D) Recaizâde Mahmut Ekrem – Araba Sevdas% 4. A=a>%dakilerden hangisi Tanzimat Edebiyat%n%n kinci Dönem sanatç%lar% aras%nda yer almaz? A) Nam%k Kemal B) Abdülhak Hamit Tarhan C) 8emsettin Sami D) Nabizade Naz%m 5. “8iir ve in=a” adl% makale kime aittir? A) 8emsettin Sami B) Ziya Pa=a C) 8inasi D) Nam%k Kemal 6. A=a>%dakilerden hangisi 8inasi taraf%ndan yaz%lm%= atasözleri kitab%d%r? A) Tercüme-i Manzume B) Durub-% Emsal-i Osmaniye C) Tasvir-i Efkâr D) Tercüman-% Ahvâl Mukaddimesi

7. “Türk edebiyat%nda yeniliklerin öncüsüdür. 1860’ta Tercüman-% Ahvâl’i, 1862’de Tasvir-i Efkâr’% ç%kard%. lk makaleyi, ilk piyesi o yazd%. Noktalama i=aretlerini de ilk defa o kulland%.”

13. A=a>%dakilerden hangisi Tanzimat Edebiyat%n%n Birinci Dönem sanatç%lar% aras%nda yer almaz? A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Ziya Pa=a C) 8inasi D) Nam%k Kemal

Bu paragrafta tan%t%lan edebiyatç% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp B) Yahya Kemal C) Nam%k Kemal D) 8inasi

14.

A) Nabizâde Naz%m B) Recaizâde Mahmut Ekrem C) Ziya Pa=a D) 8emsettin Sami

8. A=a>%dakilerden hangisi bir tiyatro eseri de>ildir? A) Tar%k C) Makber

B) 8air Evlenmesi D) çli K%z

9. “Gülnihâl” adl% tiyatro metninin yazar% kimdir? A) Ziya Pa=a B) Nam%k Kemal C) 8inasi D) 8emsettin Sami 10. “Her yazar, içinde bulundu>u ça>%n ve toplumun aynas%d%r.” sözüne göre yazarlarla ilgi olarak a=a>%dakilerden hangisi söylenebilir? A) Bilim ve sanat%n her dal%yla u>ra=malar% gerekti>i B) Kültürel yap%y% =ekillendirmek için eserler verdikleri C) Çevrelerini gözlemlemeleri ve sürekli okumalar% gerekti>i D) Eserlerinde içinde bulunduklar% dönemin zihniyetini (özelli>ini) yans%tt%klar% 11. “Araba Sevdas%” adl% eserin Türk edebiyat%ndaki yeri a=a>%dakilerden hangisidir? A) B) C) D)

lk realist romand%r. lk ele=tiri eseridir. lk tiyatro oyunudur. lk öykü kitab%d%r.

12. Türk edebiyat%nda, edebiyat tarihi ile ilgili ilk çal%=malar a=a>%dakilerin hangisinde yap%lmaya ba=lanm%=t%r? A) Cumhuriyet Dönemi B) Klasik Dönem C) Millî Edebiyat Dönemi D) Tanzimat Dönemi -4-

lk kez edebiyat kurallar%n% ö>reten Talim-i Edebiyat adl% eserin yazar% kimdir?

15.

lk çeviri roman%m%z a=a>%dakilerden hangisidir? A) Sergüze=t C) Telemak

B) Araba Sevdas% D) ntibah

16. Sanatç%y% s%kan kuralc%l%>a tepki olarak 18. yüzy%l%n sonunda ba=layan ve 19. yüzy%l%n ortalar%na kadar süren ak%m a=a>%dakilerden hangisidir? A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm D) Sürrealizm 17. A=a>%daki eser – yazar e=le=tirmelerinden hangisi do>rudur? A) Küçük 8eyler – Sami Pa=azâde Sezâî B) Nesteran – Nam%k Kemal C) Sahra – Muallim Naci D) Demdeme - 8inasi 18. “Terkib-i bend” ile ilgili olarak a=a>%da verilen bilgilerden hangisi yanl%=t%r? A) Bentlerinin her birine terkiphane denir. B) Divan edebiyat% naz%m biçimlerindendir. C) Her biri gazel tarz%nda uyaklanm%= 33-99 bentten meydana gelir. D) Genellikle dinî, felsefi ve sosyal ya=amla ilgili konular i=lenir.


3. OTURUM 19. Edebiyat%m%za en önemli katk%lar%ndan biri Bat% yanl%s% gençleri Servet-i Fünûn dergisi etraf%nda toplamas%d%r. Zemzeme Mukaddimesi ve Takdir-i Elhan, eserlerinden baz%lar%d%r. Bu edebiyatç%m%z a=a>%dakilerden hangisidir?

4. Hz. Muhammed hac vaktinin ve hacc%n yap%ld%>% kutsal beldenin haram oldu>u gibi insanlar%n kanlar% ve mallar%n%n da haram oldu>unu bildirmi=tir. Onun bu aç%klamas% a=a>%daki haklardan hangisiyle ilgilidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Muallim Naci C) Nabizâde Naz%m D) Recaizâde Mahmut Ekrem

A) Sa>l%k hakk% B) Ya=ama hakk% C) badet hakk% D) Özel ya=am%n gizlili>i hakk%

20. Abdülhak Hamit Tarhan hakk%nda verilen a=a>%daki bilgilerden hangisi yanl%=t%r?

5. A=a>%dakilerden hangisi dü=ünce özgürlü>ünün bir gere>i olarak görülemez?

A) Agâh Efendi ile ilk özel gazeteyi ç%kard%. B) 8iir, düz yaz% ya da =iir-düz yaz% biçiminde tiyatro eserleri yazd%. C) Türk =iirini geleneklerden kurtararak ona kimlik kazand%rd%. D) Türk =iirine Bat%l% bir kimlik kazand%rd%. D N KÜLTÜRÜ ve AH. B L. – 4 1. “… Çünkü Allah =ifas%n% vermedi>i hiçbir hastal%k yaratmam%=t%r. 8ifas% olmayan tek bir hastal%k vard%r, o da ihtiyarl%kt%r.” (Buhari, Edep) Bu hadisin ba=%na a=a>%daki cümlelerden hangisi yaz%lmal%d%r? A) Tedavi olunuz. B) Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmay%n%z. C) Birbirinizin gizli ve ay%p hâllerini ara=t%rmay%n%z. D) Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. 2. “Adaletin, hukukun gerektirdi>i veya birine ay%rd%>% =ey, kazanç” olarak tan%mlanabilecek kavram a=a>%dakilerden hangisidir? A) Yetki C) Hak

B) bret D) Menfaat

3. A=a>%daki yarg%lardan hangisi özgürlük hakk%nda ileri sürülemez? A) E=itlik ilkesini kald%r%r. B) Ba=kalar%n%n özgürlüklerini k%s%tlad%>% yerde biter. C) nsan haklar%n%n özüdür. D) Yasalarla güvence alt%na al%n%r.

A) Dü=ünce veya kanaatlerinden dolay% ki=inin k%nanmamas% B) Dü=ünce veya kanaatleri nedeniyle bireyin cezaland%r%lmamas% C) Ki=inin dü=ünce ve kanaatlerini aç%klayabilmesi D) Ki=inin dü=üncelerini ba=kalar%na zorla kabul ettirebilmesi 6. Hz. Peygamber’in Necran H%ristiyanlar% ile yapt%>% antla=mada =u madde yer almaktayd%:” Necranl%lar ve onlara tabi olanlar%n mallar%, din ve cemaatleri, kiliseleri ve sahip olduklar% di>er =eylere Allah’%n himayesi ve Muhammed’in güvencesi vard%r.” Antla=man%n bu maddesinde a=a>%daki haklardan hangisine de>inilmemi=tir? A) badet hakk% B) nanç özgürlü>ü C) Mülkiyet hakk% D) Sa>l%k hakk% 7. A=a>%dakilerden hangisi slam dininin özel ya=am%n gizlili>ini sa>lamaya yönelik düzenlemelerinden de>ildir?

8. Zararl% al%=kanl%klar%n hak ve özgürlüklerin kullan%lmas%n% nas%l engelledi>ine ili=kin a=a>%daki aç%klamalardan hangisi yanl%=t%r? A) Ki=inin sa>l%kl% dü=ünebilmesini engelleme B) E>itim hakk%ndan tam anlam%yla yararlanmas%na engel olma C) Bireyin kanun önünde e=it tutulmas%na engel olma D) Ki=inin nas%l davranaca>%n% bilinçli olarak belirlemesini engelleme 9. Hukuk: Ki=ilerin birbirleriyle ve toplumla olan ili=kilerini düzenleyen ve uyulmas% kanun gücüyle desteklenmi= bulunan toplumsal kurallar%n bütünüdür. Bu tan%ma göre hukukun a=a>%daki özelliklerden hangisine sahip oldu>u söylenemez? A) Ki=iyi ba>layan bireysel kararlar olma B) Bireylerin toplumla ili=kilerini düzenleme C) Ki=ilerin birbirleriyle ili=kilerini düzenleme D) Kanun gücüyle desteklenmi= olma 10. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bildirdi>ine göre, üzerinde kul hakk% bulunan kimse, hakk%n% yedi>i kimselere kendisini ba>%=latmal%d%r. Bunu yapmad%>%nda, ahiret gününde, haks%zl%k yapan ki=inin salih amelleri yapt%>% haks%zl%k ölçüsünde al%narak hak sahibine verilir. Bu aç%klamaya göre a=a>%dakilerden hangisi do>rudur? A) slam’da salih amellerin de>erli olmad%>% B) slam’da kul hakk%na önem verildi>i C) Hak sahibinin hakk%n% helal etmemesi gerekti>i D) badetlerin kul hakk%n% ortadan kald%rd%>%

A) Ba=kas%n%n evine izinsiz girmenin yasaklanmas% B) Aile içinde bile yatak odas%na girmek için izin alman%n emredilmesi 11. “Milletimiz, dil ve ………….. gibi C) Hak ve özgürlüklerin ki=iye ba>kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu l% ve devredilemez say%lmas% faziletleri hiçbir kuvvet, milletiD) Ba=kas%n%n özel yaz%lar%na veya mizin kalp ve vicdan%ndan çekip e=yas%na bakman%n yasaklanalamam%=t%r ve alamaz.” mas% Atatürk’ün bu sözünde bo= b%rak%lan yere yaz%lmas% gereken kavram hangi seçenekte verilmi=tir? A) Cesaret C) Din -5-

B) Sanat D) taat


3. OTURUM 12. Din anlay%=%nda yozla=maya en önemli neden olarak a=a>%dakilerden hangisi gösterilebilir? A) Eski âlimlerin kitaplar%ndan yararlanmamak B) Dünyadaki geli=me ve ilerlemeleri takip etmemek C) Dinin toplumdaki birle=tirici, bütünle=tirici etkisini kavrayamamak D) Cehalet ve taassup içinde olmak 13.

slam ile bilim ili=kisi ve slam’da bilginin de>eri ile ilgili a=a>%daki aç%klamalardan hangisi yanl%=t%r? A) slam, bilimsel çal%=malar% te=vik eder. B) slam bilimsel çal%=malar%n insanl%>%n yarar%na olmas%n% ö>ütler. C) slam’a göre bilimin bir amac% da insan% Allah’%n varl%>%n% kavramaya götürmektir. D) slam, bilimsel çal%=malar%n objektif olmas%na kar=% ç%kar.

14. Vahiyle gelen bilgiler a=a>%dakilerden hangisini konu edinmez? A) nançla ilgili konular B) Mesleki bilgiler C) badetlerle ilgili kurallar D) Ahlaki bilgiler 15. – 16. sorular% a=a>%daki ifadeye göre cevaplay%n%z. “ lim ve hikmet, müminin yiti>idir. Her nerede bulursa onu al%r.” 15. Verilen ifade ile ilgili a=a>%daki nitelemelerden hangisi do>rudur? A) Ayettir. B) Hadistir. C) Atasözüdür. D) Deyimdir.

17. Peygamberimiz’in Medine’deki mescidin yan%na yapt%rd%>%, gündüzlü ve yat%l% olarak Müslümanlara hizmet veren, tüm masraflar% varl%kl% ki=ilerce kar=%lanan e>itim kurumunun ad% nedir?

20.

A) Dârül Hikme B) Kurtuba Camii C) Suffa D) Darul Kurrâ 18. A=a>%dakilerden hangisi slam’% ara=t%rma ve ö>renmede do>ru bir yol de>ildir? A) Bir konuyu ara=t%r%rken tarafs%z davranmak B) Konuyla ilgili kaynaklar% taramak C) Kaynaklar% bütünlük içinde inceleyerek çözümler geli=tirmek D) Kaynaklarda yaln%zca belli bir dü=ünceyi destekleyen ifadeler aramak 19. Müslümanlar%n ortaya koyduklar% bilimsel teori ve icadlar%n bir ço>u, bugünkü modern bilimin temelini olu=turmu=tur. A=a>%dakilerden hangisi bu yarg%ya örnek olu=turacak nitelikte de>ildir? A) Harezmi’nin “el-Cebr ve’l-Mukabala adl% eseri ile Cebir ilminin temellerini ortaya koymas% B) Arap dilinin dilbilgisi özelliklerini tespit eden eserler yaz%lmas% C) brahim Fezari’nin gökyüzünün izlendi>i usturlâb aletini yapmas% D) Fergâni’nin nilometre’yi (su seviyesi ölçer) icat etmesi

16. Verilen ifadeden al%nmas% gereken mesaja en yak%n hadis hangi seçenekte yer almaktad%r?

Avrupal% denizciler taraf%ndan ke=fedilmesinden çok önce, Antartika k%tas%n% gösteren XV. yüzy%l tarihli yukar%daki haritay% çizen Müslüman Türk denizci ve bilim adam% kimdir? A) Ebu Said es-Siczî B) Birûni C) bn Havkal D) Piri Reis TAR H – 3 1. Osmanl% Devleti’nin kuruldu>u s%ralarda Balkanlarda güçlü bir devlet yoktu. Bu bölgelere o dönemde küçük krall%klar ve prenslikler egemendi. A=a>%dakilerden hangisi bu krall%klardan biri de>ildir? A) Bulgar C) Arnavut

B) Polonya D) S%rp

2. Türklerin Rumeli’ye ilk kez geçmeleri a=a>%daki olaylardan hangisiyle gerçekle=mi=tir? A) Edirne’nin fethiyle B) Ni>bolu Sava=%’n%n kazan%lmas%yla C) Çimpe Kalesi’nin al%nmas%yla D) Fetret Devri’nin sona ermesiyle 3. Osmanl% tarihinde görülen; I- Koyunhisar II- Ankara III- S%rp S%nd%>% IV- . Kosova

A) lim Çin’de de olsa al%n%z. B) Ki=inin akl% tam olmad%kça huyu tam olmaz. C) Hiç kimse, kendini hatadan koruyup do>ruya götüren ak%ldan daha üstün bir nimete sahip olmam%=t%r. D) … Hem dünyay% hem ahireti isteyen ilme sar%ls%n.

sava=lar%ndan hangileri Y%ld%r%m Bayezit Döneminde yap%lm%=t%r? A) Yaln%z I C) II – III -6-

B) Yaln%z II D) III – IV


3. OTURUM 4. A=a>%dakilerden hangisi, Fatih Sultan Mehmet Döneminde fethedilen yerlerden biri de>ildir? A) Eflak C) Amasra

B) K%r%m D) Rodos

5. Osmanl% Devleti Hint Okyanusu’nda üstünlük sa>lamak için hangi devletle sava=m%=t%r? A) Portekiz C) Fransa

B) Almanya D) Rusya

6. A=a>%daki bilgilerden hangisi do>rudur? A) Ertu>rul Gazi’nin 1299 y%l%nda ölümü üzerine yerine o>lu Orhan Bey geçmi=tir. B) Palekanon Sava=%, 1364 y%l%nda Osmanl%larla ranl%lar aras%nda yap%lm%=t%r. C) Anadolu Hisar%’n% Osmanl% padi=ah% Y%ld%r%m Bayezit yapt%rm%=t%r. D) Osmanl% tarihinde 1413 – 1421 y%llar% aras%nda ya=anan dönem “Fetret Devri” olarak isimlendirilir. 7. Nant Ferman% ile Protestanlara ve Kalvenistlere inanç serbestisinin tan%nd%>% ülke, a=a>%dakilerden hangisidir? A) talya C) Almanya

B) Fransa D) ngiltere

8. Yeni Ça>da barutun ate=li silahlarda kullan%lmas%, güçlü surlara sahip kalelerin y%k%lmas%nda etkili olmu=tur. Avrupa’da krallar, mutlak otoritelerini gerçekle=tirmek için barutun bu gücünü öncelikle a=a>%dakilerden hangisine kar=% kullanm%=lard%r? A) Derebeyliklere B) Kom=u ülkelere C) Farkl% dinden olanlara D) Korsanlara

9. A=a>%dakilerden hangisi Rönesans’%n nedenleri aras%nda yer almaz? A) Avrupa’da sanatç%lar% koruyan ve destekleyen ailelerin ortaya ç%kmas% B) Papalar%n halka Endülüjans denilen günah ç%karma belgesi satmas% C) Matbaan%n kullan%m alan%n%n geni=lemesiyle eski döneme ait eserlerin bast%r%lmas% D) Edebiyat ve sanattan zevk alan üstün bir s%n%f%n ortaya ç%kmas% 10. A=a>%daki antla=malardan hangisi ran ile yap%lm%=t%r? A) Hotin C) Vasvar

B) Zitvatorok D) Serav

11. A=a>%dakilerden hangisinin, 17. yüzy%lda Osmanl% Devleti’nde idari, askerî ve mali alanda bozulmalar%n ortaya ç%kmas%yla do>rudan bir ilgisi yoktur? A) Ülkede iç isyanlar%n ç%kmas% B) Rü=vet ve adam kay%rman%n yayg%nla=mas% C) Milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesi D) Yeniçerilerin devlet yönetiminde etkili hâle gelmeleri 12. Osmanl% Devleti’nin ilk kez toprak kaybetti>i antla=ma, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Küçük Kaynarca B) Vasvar C) stanbul D) Karlofça 13. Orduda %slahat yapma ve Yeniçeri Oca>%’n% kald%rma dü=üncelerinin yeniçeriler taraf%ndan ö>renilmesiyle tahttan indirilerek öldürülen Osmanl% padi=ah%, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Genç Osman B) Sultan Abdülmecid C) . Mustafa D) . Abdülhamit

14. Osmanl% Devleti’nin Bo>azlar üzerindeki egemenlik haklar%n% kullanarak imzalad%>% son antla=ma, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Berlin Antla=mas% B) Hünkâr skelesi Antla=mas% C) Londra Bo>azlar Sözle=mesi D) Pasarofça Antla=mas% 15.

Trablusgarp ve Bingazi talya’ya verildi. On ki Ada, geçici olarak talya’ya b%rak%ld%. Verilen maddeler, a=a>%daki antla=malardan hangisine aittir? A) Londra C) Bükre=

16. A=a>%daki bilgilerden hangisi yanl%=t%r? A) Mora’da 1821 y%l%nda ç%kan Yunan isyan%n% bast%rmak isteyen padi=ah . Mahmut, M%s%r valisi Mehmet Ali Pa=a’dan yard%m istemi=tir. B) Karlofça Antla=mas%’n%n yap%ld%>% dönemde Osmanl% padi=ah% . Mustafa idi. C) Bulgaristan Krall%>%, 1908’de ba>%ms%zl%>%n% ilan ederek Osmanl% Devleti’nden ayr%lm%=t%r. D) Birinci Dünya Sava=% öncesinde ngiltere, Fransa ve Rusya kendi aralar%nda anla=arak Üçlü ttifak Devletleri grubunu olu=turmu=lard%r. 17. Amerika’daki koloniler, ba>%ms%zl%k sava=%n% a=a>%dakilerden hangisine kar=% vermi=lerdir? A) Rusya C) ngiltere

B) sviçre D) Japonya

18. Mutlakiyet rejiminin e= anlaml%s% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Oligar=i B) Monar=i C) Me=rutiyet D) Demokrasi 19. Napolyon Bonapart, hangi tarihte Fransa imparatoru olmu=tur? A) 1804 C) 1830

-7-

B) Nöyyi D) U=i

B) 1815 D) 1848


3. OTURUM 20. A=a>%daki devletlerden hangisi, Sanayi nk%lab%’ndan olumsuz yönde etkilenmi=tir?

5. Sosyal ve ekonomik alanda kad%n erkek e=itli>ini sa>layan kanun, a=a>%dakilerden hangisidir?

A) ngiltere B) Fransa C) Osmanl% Devleti D) talya T.C. NK. TAR H ve ATA. – 2 1.

Yeni Türk Devleti’nin yönetim =ekli belirlendi. Meclis Hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçildi. TBMM Hükûmetleri Dönemi sona erdi. Meclis ba=kanl%>% ile hükûmet ba=kanl%>% birbirinden ayr%ld%. Verilen geli=meler a=a>%dakilerden hangisiyle sa>lanm%=t%r? A) Saltanat%n kald%r%lmas%yla B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle C) Halifeli>e son verilmesiyle D) Çok partili döneme geçilmesiyle

2. Cumhuriyetin ilan%ndan sonra Yeni Türk Devleti’nin ilk ba=bakan%, a=a>%dakilerden hangisi olmu=tur? A) smet nönü B) Fethi Okyar C) Rauf Orbay D) Kâz%m Karabekir 3. A=a>%dakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yap%lan ink%laplardan biri de>ildir? A) Halifeli>e son verilmesi B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ç%kar%lmas% C) Saltanat%n kald%r%lmas% D) Erkân-% Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kald%r%lmas% 4. Cumhuriyet rejimine kar=% ç%kan ilk isyan, a=a>%dakilerden hangisidir? A) 31 Mart Ayaklanmas% B) Kabakç% Mustafa syan% C) 8eyh Sait syan% D) Anzavur Ayaklanmas%

A) Türk Medeni Kanunu B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu C) Kabotaj Kanunu D) Takrir-i Sükûn Kanunu 6.

Avrupa ile kültür al%=veri=i h%zland%. Okuma yazma daha kolayla=t%. Okur-yazar oran% artt%. Bilim ve kültürde geli=me sa>land%. Verilen geli=meler a=a>%daki ink%laplardan hangisinin sonuçlar% aras%nda yer al%r? A) Saltanat%n kald%r%lmas%n%n B) Harf ink%lab%n%n C) Türk Tarih Kurumunun kurulmas%n%n D) Türbelerin kapat%lmas%n%n

7. A=a>%daki ink%laplardan hangisinin, devletin yap%s%nda laikle=meyi sa>lamak amac%yla yap%ld%>% söylenemez? A) Saltanat%n kald%r%lmas% B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ç%kar%lmas% C) Türk Dil Kurumunun kurulmas% D) Halifeli>e son verilmesi 8. E>itim sistemimizde uygulanan a=a>%daki ilkelerden hangisi, ülkesinin ve milletinin ç%karlar%n% ki=isel ç%karlar%ndan üstün tutan nesiller yeti=tirmeyi öngörmektedir? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkç%l%k D) Devletçilik 9. A=a>%dakilerden hangisi toplumsal alanda yap%lan yeniliklerden biridir? A) Cumhuriyetin ilan edilmesi B) Soyad% Kanunu’nun ç%kar%lmas% C) A=ar vergisinin kald%r%lmas% D) Medreselerin kapat%lmas%

-8-

10. I- Ölçüler, saat ve takvimde de>i=iklik yap%lmas% II- Tekke, zaviye ve türbelerin kapat%lmas% III- K%yafette de>i=iklik yap%lmas% IV- A=ar vergisinin kald%r%lmas% Yukar%daki ink%laplardan hangileri Bat% ülkeleriyle olan ticari ve resmî ili=kileri kolayla=t%rmak için yap%lm%=t%r? A) Yaln%z I C) II – III

B) Yaln%z II D) III – IV

11. A=a>%daki yeniliklerden hangisi ekonomik alanla ilgili de>ildir? A) A=ar vergisinin kald%r%lmas% B) = Bankas%n%n kurulmas% C) Te=vik-i Sanayi Kanunu’nun ç%kar%lmas% D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi 12. Türk Hava Kuvvetlerinin temeli a=a>%dakilerden hangisi taraf%ndan at%lm%=t%r? A) Hüseyin Avni Pa=a B) Mahmut 8evket Pa=a C) Enver Pa=a D) Tevfik Pa=a 13. A=a>%dakilerden hangisi, Atatürk Döneminde d%= politikada ya=anan Türk-Yunan sorunudur? A) Nüfus Mübadelesi B) Irak S%n%r% Sorunu C) Hatay Sorunu D) K%br%s Sorunu 14. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesini teklif eden devletler, a=a>%dakilerden hangileridir? A) ngiltere – Fransa B) spanya – Yunanistan C) talya – Yunanistan D) Fransa – talya


3. OTURUM 15.

I- Yabanc% Okullar Sorunu II- Musul Sorunu III- Hatay Sorunu IV- Bo>azlar Sorunu

20.

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin d%= siyasetinde ya=anan yukar%daki sorunlardan hangileri, Türkiye aleyhine sonuçlanm%=t%r? A) Yaln%z II C) II – IV

A) Var=ova Pakt% B) Briand - Kellogg Pakt% C) Kuzey Atlantik Pakt% D) Sadabat Pakt%

B) I – II D) III – IV

16. Almanya ve talya’n%n yay%lmac% politika izleyerek dünya bar%=%n% tehdit etmeleri kar=%s%nda, Türkiye s%n%rlar%n%n güvenli>ini sa>lamak için ittifak antla=malar% yapm%=t%r.

CO RAFYA – 4 1. Türkiye’de i=lenen tarla alanlar%nda en büyük pay a=a>%daki ürünlerden hangisine ayr%lm%=t%r? A) Tah%llara B) Baklagillere C) 8eker pancar%na D) Ya>l% tohumlulara

Türkiye a=a>%daki antla=malardan hangisiyle bat% s%n%rlar%n% güvence alt%na alm%=t%r? A) Sadabat Pakt% B) Balkan Antant% C) Kars Antla=mas% D) Briand - Kellogg Pakt% 17.

kinci Dünya Sava=%’ndan sonra Sovyetler Birli>i’nin öncülü>ünde NATO’ya kar=% kurulan uluslar aras% örgüt, a=a>%dakilerden hangisidir?

A) Sadabat Pakt% B) Balkan Antant% C) Montrö Sözle=mesi D) Lozan Antla=mas% 18. Atatürk ilkeleri için a=a>%dakilerden hangisi söylenemez? A) Türk toplumunun ihtiyaçlar%ndan do>mu=tur. B) Temelinde millî kültürümüz vard%r. C) Sözcük anlam%nda kalm%=lar, uygulanamam%=lard%r. D) Akla ve bilime dayan%rlar.

A) Gölden sürekli tuz elde edilmesi B) Göl çevresinin orman bak%m%ndan fakir olmas% C) Yaz mevsiminin a=%r% s%cak ve kurak geçmesi D) Göl çevresindeki arazinin sade yap%da olmas% 3. Maki ve çal%lar%n yayg%n oldu>u yerlerde daha çok hangi hayvan türü yeti=tirilir? A) K%l keçisi C) S%>%r

A) Celal Bayar B) Cevdet Sunay C) Cemal Gürsel D) smet nönü

B) Koyun D) pek böce>i

4.

2

1

19. Atatürk’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba=kanl%>%na, a=a>%dakilerden hangisi seçilmi=tir?

4

3

Yukar%daki Türkiye haritas%nda numaraland%r%larak verilen taral% alanlardan hangisinde bitki örtüsü daha fakirdir? A) 1

B) 2

C) 3

-9-

A) Ya>%=larla iyi y%kanm%=t%r. B) Çay ve kivi yeti=tiricili>ine uygundur. C) Organik madde bak%m%ndan zengindir. D) Toros s%rada>lar%n%n güney yamaçlar%nda yayg%nd%r. 6. A=a>%daki illerden hangisinde seramik sanayisi geli=memi=tir? A) Bilecik B) Zonguldak C) Çanakkale D) Kütahya 7. Türkiye’de yerle=melerin k%rsal ve kentsel olarak s%n%fland%r%lmas%nda a=a>%daki özelliklerden hangisinin etkisi olamaz?

2. Tuz Gölü’nün yüzölçümünde y%l içinde görülen önemli de>i=imin sebebi a=a>%dakilerden hangisidir?

talyan tehlikesine kar=% Orta Do>u’nun güvenli>ini sa>lamak amac%yla imzalanan antla=ma, a=a>%dakilerden hangisidir?

5. A=a>%dakilerden hangisi kahverengi orman topraklar% için söylenemez?

D) 4

A) Bar%nd%rd%>% toplam nüfus miktar%n%n B) Ekonomik faaliyet çe=itlili>inin C) Çevresindeki bitki örtüsü yo>unlu>unun D) Yerle=me yerinin e>itim ve kültürel yap%s%n%n 8. Üniversite ile yüksekokullar%n bulundu>u, çe=itli bilim, sanat ve kongre etkinlikleri ile festivallerin düzenlendi>i =ehirler, a=a>%dakilerden hangileri içinde yer al%r? A) Kültürel =ehirler B) Liman =ehirleri C) Sanayi =ehirleri D) Askerî =ehirleri 9. Ülkemizde geleneksel yaylac%l%k faaliyetlerinde temel amaç a=a>%dakilerden hangisidir? A) Sebze yeti=tirmek B) Hayvanlar% otlatmak C) Ar%c%l%k yapmak D) Festivaller düzenlemek 10. A=a>%daki =ehirlerden hangisi liman% olmas%na ra>men ula=%m yollar%n%n yetersizli>i nedeniyle hinterland%ndan di>erleri kadar yararlanamaz? A) Sinop C) Samsun

B) Trabzon D) zmir


3. OTURUM 11. K%rsal nüfus oran% yüksek olan bir ülke için a=a>%dakilerden hangisi söylenebilir? A) Ki=i ba=%na dü=en elektrik tüketimi yüksektir. B) Tar%m ve hayvanc%l%k en önemli ekonomik faaliyettir. C) Tar%mda makine kullan%m% yayg%nd%r. D) Okur – yazar oran% çok yüksektir. 12. Osmanl% Devleti’nde 1831 y%l%nda asker ve vergi yükümlülerini belirlemek amac%yla ilk nüfus say%m% hangi padi=ah döneminde yap%lm%=t%r? A) Abdülmecit B) Abdülaziz C) II. Abdülhamit D) II. Mahmut 13. A=a>%dakilerden hangisi Türkiye’de köylerden kentlere göçün nedenlerindendir? A) Tar%mda kullan%lan gübre miktar%n%n artmas% B) Sulanabilen tar%m alanlar%n%n geni=lemesi C) Zararl% ha=erelerle daha bilinçli mücadele edilmesi D) Tar%mda makine kullan%m%n%n yayg%nla=mas% 14.

zmir liman%ndan gemisine yükledi>i sanayi ürünlerini Suudî Arabistan’a götürmek isteyen kaptan en k%sa yoldan gitmek için hangi kanal% kullanmal%d%r? A) Panama kanal% B) Süvey= kanal% C) Cebelitar%k bo>az% D) Macellan bo>az%

4

3

1

A) Engebeli bir araziye sahip olmalar% B) Bitki örtüsünün çok seyrek olmas% C) Nüfus yo>unluklar%n%n çok dü=ük olmas% D) Çok az ya>%= alan yerler olmalar%

B) 2

C) 3

1. 21726 saniyelik aç% kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? A) 5° 1 6 C) 6° 1 16 2.

A) Bilim ve teknolojik düzeyinin B) Enerji potansiyelinin C) Nüfus art%= h%z%n%n D) Hammadde zenginli>inin

3 4 C) 3

B) Hindistan D) Meksika

0

A) Verimli tar%m alanlar%n%n olu=mas% B) Hava s%cakl%klar%n%n geçici olarak azalmas% C) Baz% =ehirlerin lavlarla ortadan kalkmas% D) Yeni hayvan türlerinin ortaya ç%kmas%

7000 KM

2.m( A) m(B) a=a>%dakilerden hangisidir? A) 56° 30 10 C) 57° 19 9

5 ise cos + ’n%n 12 2 de>eri a=a>%dakilerden hangisidir?

12 13 5 C) 13 A)

5 13 12 D) 13 B)

A

5. ABC dik üçgeninde m(C) = 90 , 25 |AB|=25 cm ve 4 tir. cos B = 5 B Buna göre, 2 A(ABC) kaç cm dir? A) 75 C) 200 6.

.

C

B) 150 D) 300

tan 48 + tan 12 ifadesinin de>eri 1 tan 48. tan 12 a=a>%dakilerden hangisidir?

C) 1

-10-

B) 56° 21 10 D) 57° 20 10

4. tan =

A)

D) 4

2 3 D) 2

m(B) = 24 50 16 ise

19. A=a>%daki ülkelerden hangisi deprem bölgesinde yer almas%na ra>men depremin etkilerine kar=% çok ba=ar%l% önlemler alm%=t%r? A) ran C) Japonya

B)

3. m( A ) = 40 35 43 ve

18. 26 Aral%k 2004’te yakla=%k 300.000 ki=inin ölümüne sebep olan tsunami, a=a>%dakilerden hangisinin k%y%lar%nda görülmü=tür? A) Atlas Okyanusunun B) Büyük Okyanusun C) Akdeniz’in D) Hint Okyanusunun

B) 5° 2 18 D) 6° 2 6

81 radyanl%k aç%n%n esas ölçüsü 6 a=a>%dakilerden hangisidir? A)

17. Bir ülkenin Dünya ekonomisinde a>%rl%>% olan güçlü bir devlet olmas%nda a=a>%dakilerden hangisinin etkisi daha azd%r?

Ümit Burnu’nu, yukar%daki Dünya haritas%nda numaraland%r%larak verilen noktalardan hangisi göstermektedir? A) 1

MATEMAT K – 3

20. A=a>%dakilerden hangisi volkanik patlamalar%n sonucu ortaya ç%kan durumlardan biri de>ildir?

15.

2

16. Dünya üzerinde karayolu a>%n%n çok seyrek oldu>u alanlar%n ortak özelli>i a=a>%dakilerden hangisidir?

3 3

B)

2 2

D)

3


3. OTURUM 7. cos(A + B) = cosA . cosB sinA . sinB oldu>una göre, cos 75° nin de>eri a=a>%dakilerden hangisidir? A)

C)

3 +1 2 6

3

B) 2

2 6 1 4

D)

4

2

C)

3

1

B)

2 2

3 +1

1 4

1 denkleminin çözüm 9. 1 sin x = 2 kümesi a=a>%dakilerden hangisidir? x: x =

B)

x: x =

C)

x: x =

D)

x: x =

8 6 4

+k , k +k , k +

12

k , k 2

+

A) 5 3i 1 7

Z

k , k 2

B) i D) 1

2 3i = a + bi ise 1+ i a + b kaçt%r? B) 1 D) 3

x ifadesinin sonucu y a=a>%dakilerden hangisidir?

A)

2 7

B)

3 3 + i sin 4 4

5 5 + i sin 3 3

D) Z = 2 cos

7 7 + i sin 4 4

D) 5

>una göre,

D) 1 2 3i

C) Z = 2 cos

C) 2 2

20. x = log 7 64 ve y = log 7 16 oldu-

14. Z = 2 2i kutupsal gösterimi a=a>%dakilerden hangisidir?

A) 16 C) 16 + 16i

2 3

4

C)

3 2

D)

7 3

FZK–1 1. A=a>%dakilerin hangisi maddeler için ay%rt edici bir özellik de>ildir? A) Esneklik C) Öz kütle

B) 16i D) 16 16i

+ i sin karma=%k 3 3 say%s%n%n kareköklerinden biri a=a>%dakilerden hangisidir?

3 3 3 + i 2 2 3 3i C) 3 2 A)

24

A) 0 C) 2

1 48

16. Z = 9 cos

Z

B) 4 4i D) 3 + 4i

12. a, b R için

2 B) 2

B) Genle=me D) Kütle

2. Yar%çap% 2 cm olan kürenin hacmi 3 kaç cm tür? ( = 3 al%n%z.) A) 48

B) 32

C) 16

D) 8 3

Z

1 i ifadesinin de>eri a=a>%1+ i dakilerden hangisidir? A) 1 + i C) 1

19. loga8 + loga4 = 5 oldu>una göre, a kaçt%r? A)

+ i sin ise Z a=a4 4 >%dakilerden hangisidir?

10. P(x) = x 4x + 3 ise P(i) nin de>eri a=a>%dakilerden hangisidir?

11.

B)

15. Z = 2 cos

Z

2

A) 2 4i C) 1 + 4i

1 4 3i dakilerden hangisidir?

11 11 B) Z = 2 cos + i sin 6 6

2

A)

ifadesinin de>eri a=a>%-

A) Z = 2 cos

1 D) 2

2 2

1

C)

8. sin15°.cos15° ifadesinin de>eri a=a>%dakilerden hangisidir? A)

13.

x

3 3 + i 2 2 3 3 3 + D) i 2 2 B)

-1

17. f(x)=3 2 ise f (x) a=a>%dakilerden hangisidir? x+2 3 x C) log3 2 A)

B) log3 (x + 2) x

D) 2 + 3

18. log 1 8 ifadesi a=a>%dakilerden 4

C) 2

3 2

B) D) 3

A) 20

2 3

C) 55

D) 90

5 10 4. 1 grama duyarl% =ekildeki e=it kollu terazi m 10 g dengede oldu>una göre m kütlesi kaç gramd%r?

A) 20

B) 10

C) 5

D) 2

5. A=a>%daki ifadelerden hangileri do>rudur? I- Bir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine a>%rl%k denir. II- A>%rl%k bir kuvvettir. III- A>%rl%k dinamometre ile ölçülür. B) Yaln%z II D) I – II – III

6. 25 kg kütleli bir cismin a>%rl%>% çekim alan =iddetinin 1,2 N/kg oldu>u yerde kaç N olur? A) 50

-11-

B) 35

A) Yaln%z I C) I – III

hangisine e=ittir? A)

3. Dereceli silindirdeki 35 cm su içine at%lan ta=, su seviyesini 3 55 cm e ç%kar%yor. Buna göre 3 ta=%n hacmi kaç cm tür?

B) 30

C) 25

D) 12


3. OTURUM 3

7. 10 cm hacmindeki metal blo>un kütlesi 100 gramd%r. Metalin öz 3 kütlesi kaç g/cm tür?

I

A) 10 C) 1000

II

III

IV

V

B) 100 D) 10000

8. Kütlesi 128 g olan küp =eklindeki bir cismin yap%ld%>% maddenin öz 3 kütlesi 2 g/cm tür. Bu küpün bir kenar% kaç cm’dir? A) 2

3

17. 20 °C deki hacmi 4000 cm olan cam küre %s%t%ld%>%nda hacmi 3 4010,2 cm oluyor. Bu hacme gelebilmesi için cam küre kaç dereceye kadar %s%t%lmal%d%r? -5 ( cam = 8,5. 10 1/°C)

13. S%cakl%k (°C)

B) 4

C) 8

A) 25 0

3

3

A) 0,8 B) 0,9 C) 1,2 D) 1,8 10. A=a>%daki ifadelerden hangileri do>rudur? Sabit s%cakl%k ve bas%nç alt%nda; I- Gazlar%n öz kütlesi oldukça küçüktür. II- Gazlar%n öz kütleleri her gaz için farkl%d%r. III- Gazlar%n öz kütleleri gazlar için ay%rt edici bir özelliktir. A) Yaln%z I C) II – III

B) Yaln%z II D) I – II – III

11. A=a>%dakilerden hangileri do>rudur? I- Gazlar%n hepsi çok esnektir. II- Ayn% ko=ullarda bütün gazlar%n esnekli>i ayn%d%r. III- Esneklik gazlar için ay%rt edici özelliktir. A) Yaln%z II C) I – II

B) Yaln%z III D) I – III

12. A=a>%daki aletlerin hangileri maddenin esneklik özelli>inden yararlan%larak yap%lm%=t%r? I- Sismograf II- Yayl% müzik aletleri III- Metal barometreler A) Yaln%z I C) I – II

Bir kat%n%n gaz hâline geçi= s%ras%nda s%cakl%>%n zamana ba>l% de>i=imi grafi>i yukar%daki gibidir. Buna göre, madde hangi aral%klarda hâl de>i=tirmi=tir?

D) 10

9. Öz kütleleri 1,6 g/cm ve 0,8 g/cm olan K ve L s%v%lar%ndan e=it hacimde al%narak kar%=t%r%l%yor. Olu=an homojen kar%=%m%n öz 3 kütlesi kaç g/cm olur?

B) Yaln%z II D) I – II – III

Zaman (dak)

A) I – III – V C) III – V

15.

F F F

B) 300 T1 T2 T3

C)150

D) 50

F

B) Yaln%z III D) I – II – III

19. Uzama katsay%lar% M > L > K olan metaller ile olu=turulan KL, LM ve KM metal çiftleri %s%t%ld%klar%nda bükülme =ekilleri hangisindeki gibi olur? A)

K L L M K M

B) K

K

F

L

L

F

L M

L

Bu tellerin her iki ucuna ayn%

M

K M

C)

büyüklükteki F kuvvetleri =ekildeki gibi uyguland%>%nda tellerin boylar% de>i=mektedir. Tellerin son boylar%n%n büyüklüklerinin s%ralan%=% hangisindeki gibi olur?

K M

D) K

K

L

L L M

L M

K

K

M

M

A) T3 > T2 > T1 B) T1 > T2 >T3 C) T3 > T1 = T2 D) T1 = T2 = T3

20. A=a>%dakilerden hangileri do>rudur?

16. 0 °C deki 100 gram su 0 °C’ de buza dönü=tü>ünde d%=ar%ya kaç Joule %s% verir? (Le = 335000 J/kg) B) 33000 D) 23500

-12-

D) 40

I- Termostat II- Yang%n alarmlar% III- Metal termometreler

Boylar% e=it T1, T2 ve T3 telleri ayn% maddeden yap%lm%= olup kal%nl%klar% farkl%d%r.

A) 33500 C) 30000

C) 35

18. A=a>%dakilerin hangilerinde metal çiftleri kullan%lmaktad%r?

A) Yaln%z I C) II – III

B) II – IV D) V

14. 283 K’deki suyun s%cakl%>%n% 333 K’e ç%karmak için gerekli %s% miktar% 104500 J ise, suyun kütlesi kaç gramd%r? (csu= 4180 J/kgK) A) 500

B) 30

I- Gazlar%n genle=mesi hacimce genle=medir. II- Bütün gazlar%n genle=me katsay%lar% ayn%d%r. III- Genle=me, gazlarda ay%rt edici bir özelliktir. A) Yaln%z I C) II – III

B) I – II D) I – II – III


3. OTURUM 5.

FZK–5

K

L

2 kg

1 kg

V = 30 m/s

6 m/s’lik sabit h%zla giden K cismi durmakta olan L cismine merkezi olarak çarp%yor. Çarp%=madan sonra birlikte hareket eden sistemin h%z% kaç m/s olur? (Sürtünmeler ihmal edilmi=tir.)

20 m

1.

V = 6 m/s

x=? Sürtünmesiz ortamda =ekildeki gibi yatay do>rultuda at%lan cisim, 2

kaç m ileriye dü=er? ( g = 10 m/s )

A) 20

B) 60

C) 80

D) 120

A) 2

3. Sürtünmesiz bir ortamda 80 m yükseklikten serbest b%rak%lan bir cisim, yere kaç saniyede dü=er? 2

( g = 10 m/s ) A) 4

B) 8

C) 10

D) 16

4. Bir cisme hareket do>rultusunda 12 N’luk kuvvet 5 saniye süreyle uyguland%>%nda, cismin h%z%nda 20 m/s lik art%= gözleniyor. Bu cismin kütlesi kaç kg’d%r? (Sürtünmeler ihmal edilmi=tir.) A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

C) 4

D) 6

I- Cisimlerin yük miktarlar%na II- Cisimlerin hacimlerine III- Cisimlerin bulundu>u ortama A) Yaln%z I C) I – III

A) 60 C) 240

B) 120 D) 480

11.

12

B) I – II D) I – II – III

10. Suyun elektrolizi deneyinde 3 devrede 240 cm hidrojen gaz% 3 birikiyor. Buna göre kaç cm oksijen gaz% birikir?

6. Momentum (kg.m/s)

2. Sürtünmesiz ortamda e>ik at%= hareketi ile ilgili a=a>%da verilen ifadelerden hangisi yanl%=t%r? A) Cismin maksimum yüksekli>e ç%k%= süresi, ini= süresine e=ittir. B) Cismin hareket boyunca yatay h%z bile=eni sabittir. C) Cisme hareket boyunca sabit bir kuvvet etki etmektedir. D) Cismin maksimum yükseklikte dü=ey yöndeki ivmesi s%f%rd%r.

B) 3

9. Elektrik yüklü iki cisim aras%ndaki Coulomb kuvveti a=a>%dakilerden hangilerine ba>l%d%r?

10 7 4

6

R + –

Zaman (s) 0 2 4 Momentum – Zaman grafi>i verilen bir cisme etki eden net kuvvet kaç Newton’dur?

A) 3

B) 6

C) 8

A) B) C) D)

L +3q 2q +2q +8q

8. 3r ve 2r yar%çapl% iletken K ve L kürelerinin yükleri s%ras% ile +8q ve 3q’dur. K ve L birbirine dokundurulup ayr%ld%>%nda son yükleri a=a>%dakilerin hangisinde do>ru olarak verilmi=tir? A) B) C) D)

K +3q +2q 2q 3q

L +2q +3q 3q 2q

-13-

A) 1

D) 16

7. Yükleri 6q ve +10q olan özde= K ve L küreleri birbirine dokundurulup ayr%l%yor. Buna göre, kürelerin son yükleri a=a>%dakilerin hangisinde do>ru olarak verilmi=tir? K +3q 2q +2q 8q

V 8ekilde verilen devrede e=de>er direnç 12 oldu>una göre, R direnci kaç dur?

12.

B) 4

C) 6

D) 8

2 2 2 + – V 8ekilde verilen devrenin e=de>er direnci kaç dur? A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

13. A=a>%dakilerden hangisinde transformatör kullan%lmaz? A) Pillerde B) Trafolarda C) Buz dolaplar%nda D) Televizyonlarda


3. OTURUM 14. A=a>%daki transformatörlerden hangileri yükseltici olarak kullan%lmaktad%r?

Np = 20

Ns = 40

17. 1 metre uzunlu>undaki ipin ucuna ba>l% 2 kg kütleli K T cismi dü=ey düzlemde 6 saniye periyotlu K düzgün dairesel hareket yapmaktad%r.

1. Atom numaralar% ayn% iki atomun birbirinin izotopu olup olmad%>%n% anlamak isteyen bir ö>renci atomlarla ilgili a=a>%dakilerden hangisini bilmek zorundad%r? A) Kütle numaralar%n% B) Proton say%lar%n% C) Elektron say%lar%n% D) yonla=ma enerjilerini

Buna göre, K en alt noktadayken ipteki T gerilme kuvveti kaç N olur?

I

2

( g = 10 m/s ,

Vp = 10 V

Vs = 20 V

ip = 8 A

A) 20

B) 22

= 3 al%n%z.) C) 24

D) 26

18. 10 metre yar%çapl% bir yörüngede dairesel hareket yapan bir cismin periyodu 5 s’dir. Cismin çizgisel h%z% kaç m/s’dir? ( = 3 al%n%z.)

II

is = 2 A A)

III A) Yaln%z I C) I – III

K MYA – 4

B) II – III D) I – II – III

15. Jeneratörlerle ilgili a=a>%daki ifadelerden hangisi yanl%=t%r? A) Dinamo do>ru ak%m jeneratörüdür. B) Alternatör alternatif ak%m jeneratörüdür. C) Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler. D) Rotor ve statordan olu=ur. 16. Nükleer enerji a=a>%da verilen yöntemlerin hangisi sonucunda aç%>a ç%kar?

6 5

B)

12 C) 6 5

D) 12

19. Yay sabiti 20 N/kg olan bir yayl% sarkac%n periyodu 12 s’dir. Sarkaçta ba>l% bulunan cismin kütlesi kaç kg’d%r? ( = 3 al%n%z.)

A) 80 C) 8

B) 40 D) 4

20. Merkezcil kuvvetle ilgili a=a>%daki ifadelerden hangileri do>rudur? I- Çizgisel h%za dik oldu>undan i= yapmaz. II- Yönü daima merkeze do>rudur. III- Do>rultusu sürekli de>i=ir. A) I – II C) II – III

B) I – III D) I – II – III

A) Elementlerin kimyasal yolla birle=tirilmesi B) Bile=iklerin elementlerle ayr%=t%r%lmas% C) Kararl% haldeki elementlerin oksijenle yak%lmas% D) Radyoaktif elementlerin atomlar%n%n parçalanmas%

234 2. X 90Th + reaksiyonuna göre radyoaktif bozunmaya u>rayan X elementi a=a>%dakilerden hangisidir?

3.

A)

238 92 X

B)

238 94 X

C)

239 93 X

D)

234 90 X -

226 88 Ra

izotopu 4 ve 3 %=%malar% yapt%>%nda a=a>%daki hangi elemente dönü=ür? A)

210 77

C)

210 83 Bi

r

B)

222 87 Fr

D)

237 93 Np

4. A=a>%daki ifadelerden hangileri do>rudur? I-

%=%mas% yapan atomun atom numaras% 2 azal%r. II- %=%mas% yapan atomun atom numaras% 1 artar. + III%=%mas% yapan atomun atom numaras% 1 azal%r. A) I – II C) II – III

B) I – III D) I – II – III

5. A=a>%daki tepkimelerden hangisi do>al radyoaktif bozunmad%r? A) F2(g) + %s% B)

75 33 As

C) 21H + D)

+

2F(g) 4 2 He

2 1H

217 At 85

78 35 Br

3 1H

213 Bi 83

+

+ 01n

+ 11H 4 He 2

7 ’inin 8 bozunmas% için 12 y%l geçti>ine göre elementin yar%lanma süresi kaç y%ld%r?

6. Bir radyoaktif elementin

A) 3

-14-

B) 4

C) 7

D) 8


3. OTURUM 7. Ba=lang%ç miktar% 48 g olan radyoaktif bir maddenin yar%lanma sonunda 6 gram% bozunmadan kalm%=t%r. Bu madde kaç defa yar%lanm%=t%r? A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

8. Radyoaktif bir elementin yar%lanma süresi 4 y%ld%r. m gram elementin 12 y%l sonunda kaç gram% bozunmadan kalm%=t%r? A)

m 2

B)

m 4

m 8

C)

D)

m 16

9. Yar%lanma süresi 5 gün olan bir radyoaktif elementin 10 gün sonunda % kaç% bozunmu=tur? A) 10

B) 25

C) 50

D) 75

10. Atom numaras% büyük olan çekirdeklerin kendili>inden ya da ba=ka parçac%kla bombard%man% sonucu, atom numaras% küçük radyoaktif çekirdekler olu=mas%na fisyon tepkimesi denir. Buna göre a=a>%dakilerden hangisi fisyon tepkimesidir? A) 2 11H + 2 01n B)

235 1 92 U + 0 n

C)

27 13 Al

D) 11.

14 7N

+ +

4 2 He 4 2 He

4 2 He 92 36 Kr

1 + 141 56 Ba + 3 0 n 30 15 P

17 8O

+ +

1 0n 1 1H

ki atom aras%ndaki ba>lar% koparmak için gereken enerji miktar%na ne denir? A) Ba> enerjisi B) Entalpi de>i=imi C) Ekzotermik tepkime D) Tepkime %s%s%

2H 12. H H + tepkimesine ait ba> enerjileri çizelgedeki gibi oldu>una göre, tepkime %s%s% ( H) kaç kJ’dur? Ba>%n cinsi H H H A) -7

Ba> enerjisi (kJ/mol) 436 151 297

B) -85 C) 290 D) 587

13. A=a>%dakilerden hangisi endotermik bir olayd%r? A) Yanma tepkimeleri B) Tepkimede yeni ba> olu=mas% C) Suyun donmas% D) Atomdan bir elektron kopar%lmas%

19. 3NO2(g) + H2O(s)

2HNO3(s) + NO(g) H= -69 kJ oldu>una göre, 4HNO3(s) + 2NO(g) 6NO2(g) + 2H2O(s) tepkimesinin H’% kaç kJ’dür?

A) -69

tepkimelerine göre; NO2(g) + SO2(g) +H2O(s)

I- D%=ar%dan %s% al%r. II- D%=ar%ya %s% verir. III- Kendili>inden gerçekle=ir.

I- H2O(s) H2O(g) H= +44 kJ II- S(k) + O2(g) SO2(g) H= -297 kJ 2Hg(s)+O2(g) H= +394 kJ III- 2HgO(k)

A) I – II C) II – III

B) I – III D) I – II – III

16. H2(g) + ½ O2(g) H2O(s) + 286 kJ reaksiyonuna göre N8A’da 11,2 litre H2 harcand%>%nda kaç kJ %s% aç%>a ç%kar? A) 34 C) 136

B) 68 D) 143

17. Potansiyel enerji (kJ) 4Z

246 111

A) -41 B) -69 C) 21

Tepkimenin yönü

4Z tepkimesinin 2X + Y yukar%daki grafi>e göre tepkime %s%s% ( H) kaç kJ’dür? B) -35 D) 357

18. Tepkime %s%lar% a=a>%daki hangi cihazla ölçülür? A) Termometre B) Elektrikli f%r%n C) Kalorimetre D) Ay%rma hunisi

-15-

D) 49

B YOLOJ – 3 1. Belirli bir problem ile ilgili gerçeklere ne denir? A) Hipotez C) Teori 2.

B) Veri D) Kanun

I- Yaprak ye=il renktedir. II- 1 litre su, 1 kilogramd%r. III- Kolonya güzel kokuludur. Yukar%dakilerden hangileri nitel gözleme örnektir? A) I – II C) I – III

B) II – III D) I – II – III

3. Carolus Linnaeus hangi bilimsel çal%=may% yapm%=t%r? A) DNA yap%s%n%n ortaya ç%kar%lmas% B) Röntgen %=%nlar%n%n bulunmas% C) Kuduz a=%s%n%n bulunmas% D) lk bilimsel s%n%fland%rmay%

2X+Y

A) -57 C) 135

H2SO4(s) + NO(g)

tepkimesinin H de>eri kaç kJ’dür?

B) I – III D) I – II – III

15. A=a>%daki tepkimelerden hangileri endotermiktir?

D) 138

20. NO2(g) NO(g) + ½ O2(g) H=14 kJ SO2(g) + ½O2(g) + H2O(s) H2SO4(s) H=-55 kJ

14. A=a>%dakilerden hangileri ekzotermik tepkimenin özelli>idir?

A) I – II C) II – III

B) -138 C) 69

4. Canl%lar%n d%= görünü=lerini inceleyen bilim dal% hangisidir? A) Morfoloji C) Anatomi

B) Fizyoloji D) Ekoloji

5. A=a>%daki bilim dallar%ndan hangisinin biyoloji bilimiyle do>rudan bir ili=kisi yoktur? A) Antropoloji B) Jeoloji C) Biyokimya D) Sosyoloji


3. OTURUM 6. A=a>%dakilerden hangisi laboratuvarda yap%lan çal%=malar%n verimli olabilmesi için uyulmas% gereken kurallardan de>ildir? A) Çal%=ma hakk%nda önceden bilgi edinilmelidir. B) Çal%=ma plan%na ve bilimsel yöntemlere uygun olmal%d%r. C) Kullan%lacak malzemeleri etiketlemeye gerek yoktur. D) Asit, baz gibi tehlikeli maddeler kullan%l%rken dikkatli olunmal%d%r. 7. Herhangi bir canl%dan al%nan dokunun uygun ortamda saklanmas% ve bu ortamlarda büyüme yetene>i kazanmas%n% sa>layan tekni>e ne denir?

12. Azot döngüsünde, nitrit olu=umundan hemen sonra a=a>%dakilerden hangisi gerçekle=ir? A) Nitrat olu=umu B) Nitrojen gaz% aç%>a ç%kmas% C) Amonyum olu=umu D) Nitrojen gaz%n%n amonyuma dönü=mesi 13. Bir canl%n%n do>al olarak ya=ad%>% ve üredi>i yere ne ad verilir?

8. A=a>%dakilerden hangisi canl%lar% etkileyen biyotik etmenlerden de>ildir?

14. A=a>%dakilerden hangisi bir populasyon örne>idir? A) Ankara’da ya=ayan hayvanlar B) Van’da ya=ayan Van kedileri C) Karadeniz’deki bal%klar D) Beynam orman% 15. Belirli bir alanda ya=ayan farkl% populasyonlar%n olu=turdu>u toplulu>a ne denir? A) Komünite C) Habitat

A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Ayr%=t%r%c%lar D) Mineraller

16.

9. A=a>%dakilerden hangisi herbivor (otçul) canl% de>ildir? A) Koyun C) Aslan

B) nek D) Keçi

10. Bir arada ya=ayan canl%lardan birinin yarar sa>larken di>erinin zarar gördü>ü ya=am birlikteli>i hangisidir? A) Parazitlik B) Kommensalizm C) Mutualizm D) Rekabet 11. Ot, kartal, y%lan, kurba>a, çekirge canl%lar%n%n olu=turdu>u besin zinciri hangisindeki gibidir? A) Y%lan - ot - kurba>a - kartal çekirge B) Ot - çekirge - kurba>a - y%lan kartal C) Kurba>a - y%lan - çekirge kartal - ot D) Kartal - kurba>a - ot - çekirge y%lan

17.

B) Ekosistem D) Biyosfer

I- Plans%z kentle=me II- Tar%mda kullan%lan yanl%= ilaçlar III- Hava kirlili>i sonucu olu=an asit ya>murlar% Yukar%da verilenlerden hangileri toprak kirlili>ine neden olur? A) I - II C) I - III

B) II - III D) I - II – III

I- Kurba>alar%n kendilerini korumak için gündüz hareketsiz kalmas% II- Kedinin fareyi görünce onu yakalamak için tepki vermesi III- Sirk aslanlar%n%n ate=li çemberden atlamas% Yukar%da verilenlerden hangileri içgüdüsel davran%=t%r? A) I – II C) I – III

A) Fototropizma B) Kemotropizma C) Fotonasti D) Kemonasti 19. A=a>%dakilerden hangisi sosyal ya=ayan canl%lardan de>ildir? A) Ar% C) Aslan

A) Populasyon B) Süksesyon C) Habitat D) Komünite

A) Boyama tekni>i B) Fiksasyon C) Vital inceleme D) Doku kültürü

18. Ak=am sefas% bitkisinde çiçeklerin, ak=am açmas% hareketi hangisine örnektir?

B) II – III D) I – II – III

-16-

B) Kar%nca D) Tav=an

20. Canl%lar%n, kendisine benzer canl%lardan üreme yoluyla olu=tu>unu ileri süren görü= a=a>%dakilerden hangisidir? A) Panspermia görü=ü B) Biyogenez görü=ü C) Abiyogenez görü=ü D) Ototrof görü=ü

SA LIK B LG S – 2 1. Trafik kazas% geçiren bir ki=inin omurgas%n%n zedelendi>inden =üpheleniliyorsa, yaral%y% hastaneye ula=t%rmak için en uygun zemin ve pozisyon a=a>%dakilerden hangisidir? Zemin A) Sert B) Yumu=ak C) Sert D) Yumu=ak

Pozisyon S%rtüstü Yüzüstü Sabit yan yat%= S%rtüstü

2. A=a>%dakilerden hangisi bay%lman%n nedenlerinden biridir? A) Zehirlenmeler B) A=%r% alkol C) Korku D) Havale 3. A=a>%dakilerden hangisi birinci derecede yard%ma ihtiyac% olan yaral%lar aras%nda yer almaz? A) 8ok geçiren B) Ayak bile>i burkulan C) Solunum güçlü>ü çeken D) A>%r kanamas% olan


3. OTURUM 4. Burun kanamas%n% durdurmak için hastaya verilecek en uygun pozisyon a=a>%dakilerden hangisidir?

9. Normal gebelik süresi ortalama kaç haftad%r? A) 10

A) Ba= öne e>ilir, dik oturtulur. B) Yüzüstü yat%r%l%r. C) Ba= arkaya yat%r%l%r, yar% oturtulur. D) S%rtüstü yat%r%l%r. 5. ç kanamas% olan bir hastaya yap%lacak müdahale ile ilgili olarak a=a>%dakilerden hangisi yanl%=t%r? A) lk yard%m%n ABC’si uygulan%r. B) Üzeri örtülerek %s% kayb% önlenir. C) Ayaklar% 30 cm kadar kald%r%l%r. D) Hemen s%cak çorba içirilir. 6. Akci>erlerin bir veya birkaç lobunun iltihaplanmas%yla ortaya ç%kan hastal%k a=a>%dakilerden hangisidir? A) Hepatit C) Zatürre

B) S%tma D) Bo>maca

7. Kalbi duran bir hastaya yap%lacak kalp masaj% için, en uygun zemin ve pozisyon hangi seçenekte do>ru olarak verilmi=tir? Zemin A) Yumu=ak B) Sert C) Yumu=ak D) Sert

Pozisyon Yüzüstü Sabit yan yat%= S%rtüstü S%rtüstü

8. Dü=ük, a=a>%dakilerden hangisinde do>ru olarak tan%mlanm%=t%r? A) Gebeli>in 20. haftadan önce sona ermesidir. B) Gebeli>in 40. haftadan sonra sona ermesidir. C) Gebeli>in 60. haftadan önce sona ermesidir. D) Gebeli>in 80. haftadan sonra sona ermesidir.

B) 40

C) 70

D) 90

10. HIV virüsü a=a>%dakilerden hangisinin etkenidir? A) Verem C) Frengi

B) Kuduz D) AIDS

11. A=a>%dakilerden hangisi aile planlamas% hizmetlerinin yürütülmesinde yer almaz? A) Hekim C) Hem=ire

B) Veteriner D) Ebe

12. A=a>%dakilerden hangisi ülkemizde en çok ölüme sebep olan hastal%klar aras%nda yer almaz? A) Kanser B) Tansiyon C) So>uk alg%nl%>% D) Kalp krizi 13. Ülkemizde, yasal olarak evlenme ya=% kaçt%r? A) 16

B) 18

C) 26

D) 28

14. Anne sa>l%>%n% korumak ve sa>l%kl% çocuklara sahip olmak için, gebelik aral%>%n%n en az kaç y%l olmas% gerekir? A) 2–3 C) 6–7

B) 4–5 D) 8–9

15. A=a>%dakilerden hangisi dolayl% bula=ma yoluyla yay%lan hastal%klara kar=% al%nacak önlemlerden biri de>ildir? A) Hastan%n içme ve kullanma sular%n%n temizli>ini sa>lamak B) Hastan%n odas%n% sürekli havaland%rmak C) Hastan%n özel e=yalar%n% kullanmamak D) Hastan%n yan%nda devaml% durmak

-17-

16. A=a>%dakilerden hangisi bir hastal%>%n belirli bir co>rafik bölgede ya da toplumda, di>er hastal%klardan daha yüksek oranda görülmesini ifade eder? A) Epidemi C) Endemi

B) Tecrit D) Kuluçka süresi

17. A=a>%dakilerden hangisi aile planlamas%n%n temel amaçlar% aras%nda yer almaz? A) A=%r% do>urganl%>% te=vik etmek B) Gebe kalma aral%>%n% düzenlemek C) stenmeyen gebelikleri önlemek D) Çocuk sahibi olamayan ailelere yard%mc% olmak 18. Vücudun herhangi bir yerindeki hücresel yap%n%n bozulmas% sonucu, hücrelerin kontrolsüz ço>almas% ile olu=an hastal%k a=a>%dakilerden hangisidir? A) Kolera C) Kanser

B) Verem D) K%zam%k

19. A=a>%dakilerden hangisi çekirdek ailede bulunmaz? A) Evlenmemi= çocuklar B) Babaanne C) Baba D) Anne 20. 8arbonun kayna>% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Toprak C) nsan

B) Bitki D) Hayvan


3. OTURUM NG L ZCE – 2 1. ve 2. sorular% a=a>%da verilen resme göre cevaplay%n%z.

5. By the time Jack reached the airport, ……… had landed. A) the train C) the car

B) the bus D) the plane

6. We hadn’t eaten anything ………. my mother came home. A) because C) by

B) until D) that

7. The policeman: “Where is the driver?” The policeman asked ………… A) if was the driver B) who was the driver C) where the driver was D) when the driver came

1. Yukar%da verilen resme göre a=a>%dakilerden hangisi do>rudur? A) Jack went to school yesterday. B) Jack washed the dishes last night. C) After Jack had had the dinner, he went to bed. D) Before Jack had dinner, he had gone to bed. 2. Yukar%daki resme göre a=a>%daki ifadelerden hangisi yanl%=t%r? A) Jack reads book every night. B) He was sleeping at ten o’clock. C) Jack had dinner at eight o’clock. D) Before Jack went to bed, he had had dinner. 3. – 16. sorularda bo= b%rak%lan yerlere uygun olan kelime veya ifadeleri i=aretleyiniz. 3. Kudret Can ………. running until he had reached the train. A) stopped C) will stop

B) didn’t stop D) stops

4. It started to rain after Mehmet had ……….. his car. A) spoken C) cleaned

8. Ay=e asks Murat how old he is. Ay=e to Murat: …………….. ? A) How old are you? B) How old is Murat? C) How old is Ay=e? D) How old are Ay=e and Murat? 9. Selçuk: “ can drive a car.” Selçuk said that …………. A) can drive a car. B) he can drive a car. C) could drive a car. D) he could drive a car. 10. Ali: “You are very beautiful, Zeynep!” Ali told Zeynep that …….. very beautiful. A) was C) we were

B) she was D) they were

11. Tom to Susan “How long have you been living in America?” Tom wonders …………………. A) who has been living in America B) when Tom lived in America C) how long Tom has been living in America D) how long Susan has been living in America

B) read D) eaten

-18-

12. Cenk to Burak “Do you like sandwiches?” Cenk wants to know ………… A) if Burak likes sandwiches. B) if Burak ate sandwiches. C) if Cenk ate sandwiches. D) if Cenk likes sandwiches. 13. Our house ………..…. next week. A) is painting B) paints C) will be painted D) should paint 14. English is …………. in England. A) spoken C) had

B) gone D) made

15. A: …………………. B: Your pencil was used by Jack. A) Where is my book? B) Who used my pencil? C) Whose pencil is that? D) What is this? 16. Zeynep to Ali: “When will you go to stanbul?” She asked him when Ali ………… A) can go to stanbul. B) can go to Ankara. C) would go to Ankara. D) would go to stanbul. 17. “ first saw an elephant in zmir.” cümlesine anlamca en yak%n olan% a=a>%dakilerden hangisidir? A) have never seen an elephant. B) hadn’t seen an elephant before that. C) didn’t see an elephant. D) saw an elephant in Ankara for the first time.


3. OTURUM 18.-20. sorularda verilen cümlelerin anlam%n% içeren edilgen (passive) ifadeyi bulunuz. 18. “Tom may visit his grandmother today.” A) Tom may visit his friend. B) His grandmother may be visited by Tom today. C) Tom may go to cinema. D) His grandmother may visit Tom. 19. “The children have eaten the apple pie.” A) The apple is very delicious. B) The children liked the apple pie. C) The apple pie has been eaten by the children. D) The children cooked an apple pie. 20. “People grow cotton in Çukurova.” A) People grow their children in Çukurova. B) They sell cotton in Adana. C) You can find cotton mostly in Çukurova. D) Cotton is grown in Çukurova. ALMANCA – 2 1. – 17. sorularda bo= b%rak%lan yerlere uygun dü=en sözcük veya ifadeyi bulunuz. 1. Hans lernt Deutsch, ..……. sein Deutsch ……….. verbessern. A) weil - zu C) um - zu

B) damit - um D) ob - um

2. Wenn Sie …….. haben, trinken Sie ein Glas Wasser. A) Durst C) Haus

B) Wohnung D) Hunger

3. Wenn das Wetter sehr schön ist, ……… ich ins Park. A) um C) im

B) gehe D) ob

4. - Warum fährt Otto nach Deutschland? - Er fährt nach Deutschland, ……… er dort ……….. studieren. A) zu - um C) um - zu

B) weil - zu D) damit - zu

5. - Warum brauchst du so viel Geld? - Um eine Wohnung …….…….. . A) zu B) um - zu C) kann - kaufen D) zu - kaufen

B) Wann D) Wo

7. Ich gehe zum Arzt, …….. ich krank bin. A) damit C) weil

A) weil C) denn

15. Ich fahre nach Deutschland, ......... mein Deutsch verbessern …..... . A) um - zu C) damit - zu

A) Wenn C) Damit

B) -e / -er D) -e / -en

C) -es D) -en

10. Hans ist …….. alt ……. Fritz. A) wie - so C) als - wie

B) so - wie D) um - zu

11. Das Auto fährt schneller ….. der Bus. A) wie B) mit C) zu

D) als

12. Ich arbeite ……. Arçelik. A) bei B) für C) um D) so 13. Manfred kommt ….... Deutschland. A) in C) aus

B) zu D) so

-19-

B) Um D) Als

A) wird - gehen B) werden - spazierengehen C) will - spazierengehen D) werdet – gehen 18. Wie spät ist es?

B) um D) denn

9. Familie Kern wohnt in einem alt ………… Bauerhaus. A) -er B) -e

B) weil - muss D) denn - zu

17. Meine Eltern ……….. am Montag mit mir ……….. .

8. Ein ………. Schwarz …….. Tasche steht im Schaufenster. A) -e / -e C) -es / -er

B) um - zu D) als

16. …...….. wir in Deutschland lebten, lernte ich Deutsch.

6. -…......… kommt der Zug aus Frankfurt? 00 - Der Zug kommt um 10. Uhr aus Frankfurt. A) Wie C) Warum

14. Ich lerne Deutsch, …… ich Deutsche Bücher lesen möchte.

11 12 1 10 2 3 9 4 8 7 6 5

A) Es ist viertel vor Zehn Uhr. B) Es ist viertel nach Zehn Uhr. C) Es ist zehn vor Zehn Uhr. D) Es ist zwanzig nach Zehn Uhr. 19. “Ich schreibe den Brief meinen Freund.“ cümlesinin Perfekt =ekli hangisidir? A) Ich werde den Brief meinen Freund schreiben. B) Ich soll den Brief meinen Freund geschreiben. C) Ich habe den Brief meinen Freund geschreiben. D) Ich schreibe den Brief meinen Freund. 20. Wir / wirklich / mitkommen / 1 2 3 wollen? 4 Kurall% bir cümle olu=turunuz. A) 1 – 2 – 4 – 3 B) 1 – 4 – 3 – 2 C) 2 – 3 – 4 – 1 D) 1 – 4 – 2 – 3


3. OTURUM FRANSIZCA – 2 1.-14. sorularda bo=luklara uygun dü=en kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Metin, qu’est-ce que tu veux, ……… chocolat chaud ou ………. limonade fraiche? A) du / de C) du / de la

B) le / la D) de la / da

2. Vous ne voulez pas ……. pain? A) de

B) du C) le

D) des

3. Moi, j’aime ……… lait; toi, tu aimes ….. thé. A) du / du C) du / le

B) le / le D) le / la

4. Pour acheter du sucre, je ……….. aller à l’épicerie. A) suis C) dois

B) doit D) ai

5. A- Monsieur, je voudrais de l’aspirine. B- Allez ……………………….. A) chez-toi B) à la poste C) à la boucherie D) à la pharmacie 6. Ça coûte combien ……..…. de fromage? A) le bouqet C) le litre

8. A- Tu veux de la confiture? B- Non, ……………………… A) je n’en veux pas. B) je n’y veux pas. C) il n’en veut pas. D) j’en ne veux pas. 9. Mes fils sont ……… à l’école. A) allé C) aller

B) allées D) allés

10. A midi, il …………… dans un restaurant. A) déjeunés C) déjeuner

B) a déjeuné D) sont déjeunés

11. …………. qui est-elle allée en vacances? A) Quand C) Oui

B) C’est moi D) Avec

12. Les garçons ….... dans le jardin. A) joueront C) jouerons

B) sont joués D) jouait

13. Il y a un beau film ………….. télévision. A) au C) à la

B) dans la D) la

14. Ils n’iront pas à Paris ………………….. . A) cet été C) hier

B) il y a 2 jours D) avant hier

B) le kilo D) le paquet

15. Je suis sorti avec mon ami. A) suis allé C) suis parti

B) suis entré D) suis monté

16. Il a réussi à l’examen. A) ne travaille pas B) a passé C) a parlé D) a échoué 17.-20. sorularda yan%tlara uygun olan sorular% bulunuz. 17. A: ………………….. B: Je ne sais pas ce qu’il fera cet été. A) Qu’est-ce qu’il a fait cet été? B) Que fera-t-il cet été? C) Que feras-tu cet été? D) Que fais-tu cet été? 18. A: ………………….. ? B: Si, j’en bois tous les matins. A) Tu bois du lait tout les matins? B) Tu ne bois pas de lait? C) Qu’est-ce qu’il boit le matin? D) Que bois-tu? 19. A: …………………….? B: J’habite à Beyo>lu. A) Comment habites-tu? B) Où est-ce qu’il habite? C) Où habitez-vous? D) Où allez-vous? 20. A: ……………………? B: lls sont dans la rue.

7. Je ne bois …………. de vin. A) avec C) jamais

15.-16. sorulardaki alt% çizili ifadelerin z%t anlaml%s%n% bulunuz.

B) quand D) manger

A) Les garçons jouent au jardin? B) Où vont les enfants? C) Quand sont-ils allés? D) Où sont les enfants?

-20-


3. OTURUM M LLÎ GÜVENL K B LG S – 1 1. A=a>%dakilerden hangisinin, Millî Güvenlik Kurulu toplant%lar%na kat%ld%>% halde oy kullanma hakk% yoktur?

5. Emniyet Te=kilat% Kanunu’nun 8’nci maddesi polisin görevlerini adli, idari ve siyasi olmak üzere üç k%sma ay%rm%=t%r.

A) Denk bütçeyi sa>lama B) Yolsuzluk ve haks%z kazanç yollar%n% ortadan kald%rma C) Tüketti>inden çok üreten bir millet olma D) ç ve d%= tehdit unsurlar%n% cayd%racak özelliklerde bir orduya sahip olma 3. A=a>%dakilerden hangisi, Türk Silahl% Kuvvetleri (TSK)’nin özel yasalar%ndan biridir? A) 7126 say%l% Sivil Savunma Kanunu B) 1739 say%l% Millî E>itim Temel Kanunu C) 211 say%l% ç Hizmet Kanun ve Yönetmeli>i D) 66 say%l% stiklal Madalyas% Kanunu 4. A=a>%dakilerden hangisi, özellikle ileri teknoloji ürünü silah, araç ve gereçlerin yurt içinde üretilerek yerli savunma sanayisine destek olmak amac%yla kurulmu= =irketlerden biri de>ildir? A) HAVELSAN A8 B) TE A8 C) M KES A8 D) ASP LSAN A8

A) Trafik kazas% B) Lav püskürmesi C) Heyelan D) Ç%>

A=a>%dakilerden hangisi, polisin adli görevleri aras%nda say%labilir?

A) Jandarma Genel Komutan% B) Ba=bakan Yard%mc%lar% C) Cumhurba=kan% D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 2. A=a>%dakilerden hangisi ülkemizin ekonomik hedeflerinden biri de>ildir?

9. A=a>%dakilerden hangisi do>al afet say%lmaz?

A) Trafik düzen ve ak%=%n% sa>lama B) stihbarat faaliyetinde bulunma C) Devlete kar=% koyanlar% yakalama D) Suçlu hakk%nda soru=turma yapma 6. Polis Kolejlerine al%nacak ö>rencilerde aranan ö>renim =art%, a=a>%dakilerden hangisidir? A) lkö>retim mezunu olmak B) Ortaö>retimin son s%n%f%nda bulunmak C) Önlisans program%n% kazanm%= olmak D) Lisans düzeyinde (dört y%ll%k) e>itim veren bir bölüm mezunu olmak 7.

10. Sadece hassas bölgelerde kurulan Sivil Savunma Mahallî Kuvveti, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Uyar% Alarm Merkezleri B) Resmî ve Özel Kurulu=lar%n Te=killeri C) Sivil Savunma Koleji D) Korunma K%lavuzlar% 11. A=a>%dakilerden hangisi Atatürk’e göre milleti olu=turan unsurlardan biri de>ildir? A) Yurt birli>i B) Din birli>i C) Ortak sosyal hayat tarz% D) Dil birli>i 12. A=a>%dakilerden hangisi Atatürkçülükle ba>da=maz?

Seferberlik Türleri

I

A) Ekonomik kalk%nman%n yabanc% sermayeye dayand%r%lmas% B) Egemenli>in kay%ts%z =arts%z millete ait olmas% C) Ülkenin ba>%ms%zl%>%n%n korunmas% D) Ça>da= uygarl%k düzeyine ç%kma ülküsünün benimsenmesi

II

Uygulama Alan% Bak%m%ndan

Kapsam Bak%m%ndan

I

II

Topyekûn Seferberlik

? ……………..

II

I Personel Seferberli>i

? …………

Verilen =emada bo= b%rak%lan yerlere a=a>%daki seferberlik türlerinden s%ras%yla hangileri getirilmelidir? A) Silahl% Kuvvetler – Lojistik B) Lojistik – Bölgesel C) Genel – Silahl% Kuvvetler D) Bölgesel – Genel 8. Seferberlik faaliyetinin ba=lat%ld%>% gün ve saatten, kald%r%ld%>% güne kadar devam eden duruma verilen isim, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Bar%= hâli B) Sava= hâli C) Seferberlik hâli D) S%k%yönetim hâli -21-

13. A=a>%dakilerden hangisi, insanlara sayg% gösterme anlay%=% ile ba>da=mayan davran%=lardand%r? A) Farkl% inanç ve tutumlara ön yarg%s%z yakla=ma B) Fikir hürriyetini k%s%tlama C) Hasta ziyaretinde bulunma D) Ho=görülü olma 14.

stiklal Mar=% kaç dizeden olu=ur? A) 36

B) 40

C) 41

D) 44


3. OTURUM 15.

rticai faaliyetlerin ülkemizdeki amac%, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Demokrasiyi gerçekle=tirmek B) Monar=ik düzen kurmak C) Me=rutiyeti ilan etmek D) Teokratik düzene dayal% devlet kurmak

16. A=a>%dakilerden hangisi jeopoliti>in de>i=meyen unsurlar%ndan biridir?

PS KOLOJ – 2 1. Kelime anlam%; zihin keskinli>i, çabuk anlama, çabuk kavrama olan kavram hangisidir? A) Ki=ilik C) Karakter

2. A=a>%dakilerden hangisi, Jean Piaget’in ileri sürdü>ü zihinsel geli=im evrelerinden biri de>ildir? A) Duyusal devimsel dönem B) =lem öncesi dönem C) Somut i=lemler dönemi D) Çat%=ma dönemi

A) Zaman B) Askerî de>erler C) Fizikî yap% D) Sosyo – kültürel de>erler 17. Ba>%ms%z Devletler Toplulu>u, a=a>%daki tarihlerin hangisinde kurulmu=tur?

3. Bir testin hangi niteli>i ölçmek amac%yla haz%rlanm%=sa o niteli>i ölçmesi, o testin hangi özelli>e sahip oldu>unu gösterir?

A) 21 Aral%k 1991 B) 01 Ocak 1996 C) 11 Kas%m 2002 D) 01 May%s 2004 18. A=a>%dakilerden hangisi, Türkiye ile Yunanistan aras%ndaki mevcut sorunlardan biri de>ildir? A) K%ta Sahanl%>% Sorunu B) Arama – Kurtarma Sorumluluk Sahas% Sorunu C) Musul Sorunu D) Co>rafi Formasyonlar Sorunu 19. A=a>%dakilerden hangisi 01 May%s 2004 tarihinde Avrupa Birli>i’ne yeni üye olan devletlerden biri de>ildir? A) Polonya C) Malta 20.

B) Macaristan D) Lüksemburg

slam Konferans% Örgütü ( KÖ)’nün merkezinin bulundu>u ülke ve =ehir, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Türkiye – Ankara B) Suudi Arabistan – Cidde C) ran – Tahran D) Suudi Arabistan – Medine

B) Zekâ D) Dengelenme

A) Standardizasyon B) Güvenirlilik C) Geçerlilik D) Standart norm 4.

Zekâ ya=%n%n, takvim ya=%na bölünüp 100’le çarp%lmas%yla elde edilen oran, Zekâ testlerinden elde edilen puanlar%n ay, y%l olarak hesaplanmas%ndan elde edilen say% Yukar%da verilen tan%mlar s%ras%yla a=a>%daki kavramlardan hangilerini kar=%lamaktad%r? A) Zekâ bölümü – Takvim ya=% B) Zekâ ya=% – Zekâ bölümü C) Takvim ya=% – Zekâ ya=% D) Zekâ bölümü – Zekâ ya=%

5. nsan%n herhangi bir alanda yetenekli olup olmad%>% a=a>%dakilerin hangisinden anla=%l%r? A) Hayal gücünün zenginli>inden B) Karakter özelliklerinden C) Ba=ard%>% i=ten D) Zekâ seviyesinden

-22-

6. Projektif testlerin haz%rlanma amac% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Bireylerin iç dünyas%n% d%=a yans%tmak B) Bireyin di>er insanlar üzerinde b%rakt%>% izlenimleri ölçmek C) nsan%n davran%= al%=kanl%klar%n% belirlemek D) Bireyde çe=itli ki=ilik özelliklerinin ne derecede bulundu>unu saptamak 7. Bir insan% di>er insanlardan ay%ran, insan% kendi k%lan bütün özelliklerini ortaya koydu>u hal, hareket, tav%r a=a>%daki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Zekâ C) Yetenek

B) Ki=ilik D) Güvenirlilik

8. Bilinçalt%na itilen duygu, dü=ünce, arzu ve isteklerin insan%n ki=ili>ini etkiledi>ini savunan ki=ilik kuram% hangisidir? A) Temel e>ilim kuramlar% B) Psikodinamik kuramlar C) Ö>renme kuramlar% D) Hümanistik ve varolu=çu kuramlar 9. A=a>%dakilerden hangisi Hümanistik ve varolu=çu kurama ait bir görü= de>ildir? A) Evrende kendi varl%>%n% yaratabilen tek varl%k insand%r. B) Özgür iradeyle kendi varl%>%n% gerçekle=tirmek insana sorumluluk verir. C) Her insan kendine özgü bir bütünlüktür. D) Ki=ilik beden yap%s%yla birlikte do>u=tan gelen bir yap%d%r. 10. A=a>%dakilerden hangisi çevresel engele örnek olur? A) Havan%n çok so>uk olmas% nedeniyle soka>a ç%kamamam%z B) Boyumuzun yetmemesi nedeniyle dolaba ula=%p istedi>imizi alamamam%z C) Zihnimize tak%lan bir sorun nedeniyle karars%zl%k içinde olmam%z D) Çok k%zd%>%m%z hâlde büyüklerimize k%zg%nl%>%m%z% belli etmememiz


3. OTURUM 11. Ayn% anda iki ya da daha fazla motivin aktif olmas% hâlinde insan%n hangisini seçece>ine karars%z kalmas% durumu a=a>%dakilerden hangisiyle ifade edilir? A) Dengelenme B) Çat%=ma C) Al%=ma D) Fobi 12. Stresle ilgili olarak a=a>%da verilen bilgilerden hangisi yanl%=t%r? A) Stres organizmada fizyolojik ve psikolojik de>i=melere neden olur. B) Belirli düzeyde stres, bir bak%ma ihtiyaçt%r. C) Stres, iyi stres ve kötü stres olarak ikiye ayr%l%r. D) Stres sadece çevresel etkenlere ba>l% olarak geli=ir. 13. “ nsan%n ho=lanmad%>% ama zorunlu olarak ba>l% oldu>u ki=ilere kar=% duygular%n%n tam tersi davran%=lar göstermesidir.” Yukar%da aç%klanan savunma mekanizmas% hangisidir? A) Özde=im B) Yön de>i=tirme C) Kar=%t tepki geli=tirme D) Ödünleme 14. A=a>%dakilerden hangisi stresle ba=etmeyi sa>lay%c% bir yöntem de>ildir? A) Çe=itli konularda a=%r% derecede h%rsl% olunmas% B) Olaylar%n ak%lc% bir analizinin yap%lmas% C) Baz% olumsuz davran%= biçimlerinin de>i=tirilmesi D) Düzenli bedensel egzersizlerin yap%lmas% 15. A=a>%dakilerden hangisi hafif ruh hastal%klar% olan nevrotik bozukluklardan de>ildir? A) Fobi B) 8izofreni C) Obsasyon D) Amnezi

16. A=a>%dakilerden hangisi “paranoya” hastal%>%nda görülen özelliklerden de>ildir? A) A=%r% ku=kuculuk B) Üstünlük duygusu C) Sabit fikirlilik D) Dü=üncelerini kolayl%kla de>i=tirme 17. A=a>%daki kavramlardan hangisinin kelime anlam% yanl%= verilmi=tir? A) Hezeyan - çoklu ki=ilik B) Bellek yitimi - haf%za kayb% C) Fobi - korku saplant%s% D) Obsasyon - tak%nak 18. A=a>%dakilerden hangisi, sosyal psikolojinin inceleme konular%ndan de>ildir? A) Bir gruba mensup olman%n, bireyin davran%=lar% üzerindeki etkisi B) nsan davran%=lar%nda sosyal etkinin rolü ve önemi C) Anormal davran%=lar%n tedavi yöntemleri D) Tutum ve önyarg%lar%n kayna>% 19. A=a>%dakilerden hangisi “itaat”i art%ran faktörlerden de>ildir? A) Ödül B) Tehdit C) Kendine güven D) Ceza 20. Kimlik olu=umu sürecini ba=ar%yla geçirmi= bir gençte a=a>%dakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A) Aile ve toplumun beklentilerine ters dü=en davran%=lar sergilemesi B) Hayat%na bir tak%m de>er yarg%lar% ve dünya görü=ünün egemen olmas% C) Kendi ruhsal durumunu aile ve çevre =artlar%n% tan%mas% D) Yetene>i, bilgi ve becerilerine göre neler yapmas% gerekti>ine karar vermesi

-23-

B LG ve LET 8 M TEKNOLOJ . – 2 1. Powerpoint program%n%n temel amac% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Elektronik tablo haz%rlama B) Doküman haz%rlama C) Veritaban% olu=turma D) Sunu haz%rlama 2. A=a>%dakilerden hangisi Powerpoint program%nda haz%rlanan sununun görüntülenmesi için kullan%lan yollardan de>ildir? A) Klavyeden F5’i kullanmak B) Görünüm Slayt Gösterisi C) Biçim Slayt Tasar%m% D) Slayt Gösterisi Gösteriyi Görüntüle 3. Slaytlara sayfa numaras%, tarih, saat gibi bilgileri eklemek için a=a>%dakilerden hangisi kullan%l%r? A) Aç%klamalar B) Üstbilgi ve Altbilgi C) Gösteri Ayarla D) Eklentiler 4. çerisinde Normal, Slayt S%ralay%c%s%, Not Sayfas%, Siyah Beyaz, Araç Çubuklar%, Cetvel ve K%lavuz gibi komutlar%n bulundu>u menü a=a>%dakilerden hangisidir? A) Görünüm C) Biçim

B) Ekle D) Araçlar

5. Powerpoint’te zamanlama ayar% yapmak için kullan%lan “Zamanlama Provas%” hangi menü içinde yer al%r? A) Ekle C) Araçlar

B) Biçim D) Slayt Gösterisi

6. Excel’de, sat%r ve sütunlar%n birle=ti>i yerlere ne ad verilir? A) Hücre C) Çerçeve

B) Kolon D) Çal%=ma sayfas%


3. OTURUM 7. Excel program%nda a=a>%daki aritmetik i=lemlerinden hangisi öncelik bak%m%ndan ilk s%rada yer al%r? A) Toplama i=lemi B) Parantez içleri C) Çarpma i=lemi D) Üs alma 8. Grafik komutu Excel’de hangi menü içinde yer al%r? A) Düzen C) Araçlar

B) 899,17 D) 899,1738

10. Excel’de hücrelere kenarl%k vermek için hangi menüden yararlan%l%r? A) Dosya C) Biçim

B) Pencere D) Ekle

11. Kullan%c%ya, araç çubuklar%na yeni komutlar% ekleme veya kendi özel araç çubuklar%n% olu=turma olana>%n% Excel’in hangi komutu sa>lar? A) Özelle=tir B) Seçenekler C) Denetleme D) Eklentiler 12. A=a>%dakilerden hangisi Access veritaban% program%n%n bile=enlerinden de>ildir? A) Tablolar C) Sorgular

B) Formlar D) Araçlar

13. Access’de, herhangi bir problemi çözmek için gerekli olan birden fazla i=lemi bir defada yerine getirmek için hangi bile=en kullan%l%r? A) Makrolar C) Raporlar

A) S%rala C) Süz

B) Otomatik Düzelt D) Listele

15. Access’te a=a>%dakilerden hangisi internet adresi gibi ba>lant% yap%lacak olan verilerin alanlar% için tan%mlan%r? A) Metin B) Köprü C) Tarih/Saat D) Para Birimi

B) Ekle D) Biçim

9. Excel’de, =A8A IYUVARLA(899,1738;3) =eklinde yaz%lan formülün sonucu ne olur? A) 899,1 C) 899,173

14. Access’te veri sayfas%na veriler girildikten sonra belirli özellikteki kay%tlar% seçmek için hangi komut kullan%l%r?

16.

nternet’te hat h%z%n% belirtmek için hangi birim kullan%l%r? A) ppp C) dot

B) pps D) bps

17. Bir bina içerisindeki bilgisayarlar aras%nda kurulan a> sistemine ne ad verilir? A) WAN C) MAN

B) LAN D) TCP/IP

18. A=a>%daki protokollerden hangisi kablosuz sistemlerin internete ba>lanmas% için kulland%klar% protokoldür? A) FTP C) WAP

B) SMTP D) HTTP

19. “www.egitek.gov.tr” olarak verilen internet adresinde hangi bölüm sayfan%n dâhil oldu>u grup kodunu verir? A) www C) gov

B) egitek D) tr

20. Ticari kurulu=lar internet adreslerinde hangi k%saltmay% kullanmaktad%r? A) mil C) net

B) edu D) com

B) Modüller D) Formlar

TUR ZM – 2 1. A=a>%daki turizm =ekillerinden hangisi Türkiye’de tüm y%l yap%labilmektedir? A) Av turizmi B) Deniz turizmi C) Sa>l%k turizmi D) K%= turizmi 2. A=a>%daki kapl%calar%m%zdan hangisi Ni>de ili s%n%rlar%m%z içerisindedir? A) Çiftehan C) Ortakç%

B) Kuzuluk D) Kur=unlu

3. A=a>%dakilerden hangisi sa>l%k turizminin ekonomik yönden yararlar%ndan biridir? A) nsanlara sinirsel aç%dan iyi gelmesi B) De>i=ik hastal%klar%n tedavisinde kullan%lmas% C) Do>al varl%klara ekonomik ürün niteli>i kazand%rmas% D) nsanlar%n fiziksel yorgunluklar%n% gidermesi 4. Klimatizm aç%s%ndan önem ta=%yan, Burdur ilimizdeki ma>ara a=a>%dakilerden hangisidir? A) Damlata= Ma>aras% B) nsuyu Ma>aras% C) Karain Ma>aras% D) Dilek Kuyu Ma>aras% 5. Gençlik turizmine imkân sa>layan, Kültür ve Turizm Bakanl%>%na ba>l% kurulu= a=a>%dakilerden hangisidir? A) K%z%lay B) Ye=ilay C) YURT-KUR D) TUREM 6. A=a>%dakilerden hangisi, gençlerin turizm hareketlerine kat%lma düzeyinin yüksek olma nedenlerinden de>ildir? A) Gelir seviyelerinin yüksek olmas% B) Maceraya daha fazla aç%k olmalar% C) Fazla sorumluluk üstlenmemeleri D) Fazla lüks aramamalar%

-24-


3. OTURUM 18. A=a>%dakilerden hangisi ülkemi7. A=a>%dakilerden hangisi av turiz13. A=a>%dakilerden hangisi Karazin sahip oldu>u turizm potansiminin özelliklerine göre do>rudur? deniz Bölgesi’nde bulunan turisyelinin bile=enleri aras%nda tik de>erlerimizdendir? A) Turistlerin istedi>i yerde ve de>ildir? zamanda avlanabilme imkânA) Peri bacalar% A) Do>al de>erler lar% vard%r. B) Manavgat =elalesi B) Kültürel de>erler B) E>itime dayal% olarak, do>aya C) Sümela Manast%r% C) Tarihi de>erler zarar vermeden yap%lan turizm D) Köprülü Kanyon D) Teknolojik de>erler faaliyetidir. C) Gelir düzeyi normal ki=ilerin 14. Yerli ve yabanc% turistlerin yo>un 19. Turizm sektöründe yeni yat%kat%ld%>% bir turizm türüdür. ilgisini çeken Safranbolu Evleri r%mlar%n ve i= alanlar%n%n yap%lD) Her türlü yaban hayvan% avlahangi ilimizdedir? mas%, a=a>%dakilerden hangisini nabilmektedir. olumlu etkiler? A) Karabük B) Kastamonu 8. Ülkemizde av turizmine aç%lan C) Zonguldak D) Ankara A) stihdam% avlaklar% hangi bakanl%k belirleB) hracat% mektedir? 15. A=a>%daki yarg%lardan hangisi C) Do>al çevreyi turizmin sosyal önemini aç%klaD) Tüketimi A) Tar%m ve Köyi=leri Bakanl%>% maktad%r? B) çi=leri Bakanl%>% 20. Ülkemizin turizm faaliyetlerinden C) Kültür ve Turizm Bakanl%>% A) Turizm yat%r%mlar% yeni i= alansa>lad%>% dövizler a=a>%dakilerden D) Çevre ve Orman Bakanl%>% lar%n% olu=turmas% ile i=sizli>i hangisine do>rudan katk%da azalt%r. bulunur? 9. Av turizminin yap%labildi>i Munzur B) Turizm faaliyetlerinden ülkeler Vadisi hangi ilimiz s%n%rlar% içeriönemli ölçüde döviz elde A) Kamu gelirlerine sindedir? ederler. B) Ödemeler dengesine C) De>i=ik ülkelerden insanlar%n C) hracata A) Elaz%> B) Hakkari bir araya gelmeleri ile dünya D) stihdama C) Tunceli D) Bingöl bar%=%na katk%da bulunulur. D) nsanlar turizm faaliyetlerine 10. A=a>%dakilerden hangisi Türkat%larak bedensel ve psikolojik kiye’nin turizm potansiyelinin yönden daha sa>l%kl% olurlar. S YER – 2 yüksek olmas% nedenlerinden olamaz? 16. A=a>%dakilerden hangisi turizmin 1. A=a>%dakilerden hangisi Hz. Mukültürel önemini ifade eder? hammed’in (s.a.v.) Medine’deki ilk A) Birçok uygarl%klar%n kurulmas% etkinlikleri aras%nda yer almaz? B) Nüfus yo>unlu>unun bölgelere A) Turizm hareketleri insan sa>l%göre dengesiz olu=u >%na iyi gelir. A) slam’% tebli> için kom=u ülkeC) Do>al güzellikler bak%m%ndan B) Turizm yeni istihdam alanlar% lere elçiler gönderme zengin olu=u olu=turur. B) lk nüfus say%m% D) Yazlar%n uzun, s%cak ve güne=li C) Turizm sa>lad%>% döviz ile ekoC) Mescid-i Nebî’nin in=as% olu=u nomiye katk%da bulunur. D) Müslümanlar%n karde= ilan D) Turizm kültür hazinelerinin edilmesi 11. Millî park olan Manyas Ku= Cenneti, korunmas%n% sa>lar. hangi ilimizde bulunmaktad%r? 2. Hz. Muhammed Medine’ye hicret 17. Di>er ülkelerle iyi ve bar%=ç%l ili=etti>inde kalaca>% yeri nas%l A) Bursa B) Ayd%n kiler geli=tirmek, turizmin hangi belirledi? C) Mu>la D) Bal%kesir önemi ile ilgilidir? 12. Kommagene Krall%>% dönemine ait dev heykellerin bulundu>u Nemrut Da>% hangi ilimizde bulunmaktad%r? A) Nev=ehir C) Erzurum

A) Politik önemi B) Ekonomik önemi C) Sosyal önemi D) Kültürel önemi

B) Ad%yaman D) Aksaray

-25-

A) Medineli en ya=l% sahabinin evine misafir oldu. B) Devesinin çöktü>ü yere en yak%n eve misafir oldu. C) Yahudi liderlerin evine misafir oldu. D) lk Akabe biat%na kat%lan sahabilere dönü=ümlü olarak misafir oldu.


3. OTURUM 3. Mescid-i Nebî’nin arsas%n%n nas%l temin edildi>ine ili=kin a=a>%daki bilgilerden hangisi do>rudur? A) Arsa, münaf%klardan Abdullah b. Übey taraf%ndan hediye edildi. B) Arsa, Hz. Ebu Bekir taraf%ndan ödenen parayla sahiplerinden sat%n al%nd%. C) Arsa, 2 yetim karde= taraf%ndan Peygamberimize hediye edildi. D) Arsa, sahibi olmad%>% için kolayl%kla istimlak edildi. 4. Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicret etti>inde Medine halk%n% olu=turan s%n%flar aras%nda a=a>%dakilerden hangisi yoktu? A) Muhacirler B) Ensar C) Yahudi kabileleri D) Hristiyan kabileleri 5. Bedir Sava=% ne zaman yap%lm%=t%r? A) 624 C) 627

B) 625 D) 628

6. Bedir Sava=%nda Kurey=lilerin ve Müslümanlar%n kayb% a=a>%dakilerin hangisinde do>ru olarak verilmi=tir? Kurey=liler A) 70 ölü B) 70 ölü C) 100 ölü D) 140 ölü

Müslümanlar 40 =ehit 14 =ehit 41 =ehit 70 =ehit

7. “Siz vadiye en yak%n ve onlar da en uzak yamaçta idiler; kervan%n süvarileri sizden daha a=a>%da idi. Sava= için bulu=mak üzere sözle=meye kalksayd%n%z, vaktini tayinde anla=mazl%>a dü=erdiniz…” (Enfal suresi, 42. ayet) Bu ayette hangi olaydan söz edilmektedir?

8. Uhut Sava=%nda Kurey=lilerden biri =ehit etti>i bir sahabiyi Hz. Muhammed’e benzeterek “Muhammed’i öldürdüm!” diye ba>%rm%= ve bu durum Müslümanlar%n moralini bozmu=tur. Bu olayda Hz. Muhammed’e benzetilen sahabi kimdir? A) Hz. Hamza B) Zübeyr b. Avvam C) Abdullah b. Ummi Mektum D) Mus’ab b. Umeyr 9. Müslümanlarla yapt%klar% antla=may% ilk bozan Yahudi kabilesi a=a>%dakilerin hangisinde verilmi=tir? A) Kaynukao>ullar% B) Kurayzao>ullar% C) Nadiro>ullar% D) Hayber Yahudileri 10. ve 11. sorular% a=a>%daki parçaya göre cevaplay%n%z. Hz. Muhammed’in Bizans’a ba>l% Basra valisine gönderdi>i elçinin Bizans’%n di>er bir valisi taraf%ndan =ehit edilmesi üzerine Müslümanlar ilk kez Hristiyanlarla sava=mak zorunda kalm%=lard%r. 10. Yukar%daki metinde sözü edilen sava=%n ad% nedir? A) Taif Ku=atmas% B) Tebuk Sava=% C) Mute Sava=% D) Huneyn Sava=% 11. A=a>%daki sahabilerden hangisi Hristiyanlarla yap%lan bu sava=ta Müslüman ordusuna komutanl%k etmemi=tir? A) Zeyd b. Harise B) Cafer b. Ebi Talip C) Ali b. Ebi Talip D) Halit b. Velid

A) Hicret B) Bedir Sava=% C) Uhut Sava=% D) Hudeybiye Antla=mas%

12. Hz. Muhammed’in slam’a davet mektubuyla birlikte gönderdi>i elçiyi iyi kar=%layan, ancak slam’% kabul etmeyip Mariye adl% cariye ve baz% hediyeleri Medine’ye gönderen hükümdar a=a>%dakilerden hangisidir? A) Bizans mparatoru Herakleios B) ran kisras% Hüsrev Perviz C) Gassan hükümdar% Haris b. Ebu 8emir D) M%s%r hükümdar% Mukavk%s 13. Hz. Muhammed (s.a.v.) Arap Yar%madas%nda ve çevresindeki emirlere, kabile reislerine elçiler göndermi=tir. Elçiler ve gönderildikleri ki=ilerle ilgili a=a>%daki bilgilerden hangisi yanl%=t%r? A) Dihye b. Halife el-Kelbi’yi Bizans hükümdar%na B) Abdullah b. Huzeyfe esSehmi’yi - ran Kisras%na C) Hatib b. Ebi Beltaa’y% – skenderiye hükümdar%na D) Hz. Hamza’y% - Gassan Kral%na 14. “… Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim (tamamlad%m), üzerinizdeki nimetimi tamamlad%m ve sizin için din olarak slam’a raz% oldum…” (Mâide suresi, 3. ayet) Bu ayet Hz. Muhammed’e nerede indirilmi=tir? A) Hudeybiye’de B) Bedir’de C) Arafat’ta D) Medine’de 15. Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethetmesi üzerine, Hevazin kabilesi, Sakif kabilesi ile birle=erek Müslümanlara kar=% sava= haz%rl%>%na giri=ti. Bunu haber alan Hz. Muhammed’in ordusuyla onlar%n üzerine yürümesi sonucunda yap%lan sava= a=a>%dakilerden hangisidir? A) Huneyn Sava=% B) Tebuk Sava=% C) Mute Sava=% D) Hamraul Esed

-26-


3. OTURUM 16. “Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyar%c% olarak göndermi=izdir…” (Sebe suresi, 28. ayet) Bu ayetten yola ç%karak, Hz. Muhammed (s.a.v) hakk%nda a=a>%dakilerden hangisini söylemek yanl%=t%r? A) Bütün insanl%>a peygamber olarak gönderildi>ini B) Allah’tan ald%>% vahiyleri insanlara iletti>ini C) slam’% tebli>de zengin kabileleri tercih etti>ini D) Tebli>ini her yerde sürdürdü>ünü 17. Hz. Peygamber (s.a.v) Üsame b. Zeyd’e “Allah’%n emrini yerine getirmemem konusunda bana arac% m% oluyorsun?” ifadesini hangi konuyla ilgili olarak söylemi=tir? A) H%s%zl%k yapan Fatma binti Kays’%n cezas%n%n affedilmesiyle B) Amcas% Hz. Hamza’y% öldüren Vah=i’nin affedilmesiyle C) Kendisini zehirlemek isteyen Zeynep’in affedilmesiyle D) Ahtab’%n k%z% Safiye’nin özgür b%rak%lmas%yla 18. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün Safa Tepesi’ne ç%karak Mekkelilerle “… 8ayet ben size =u tepenin arkas%nda, =ehri istila etmek isteyen bir dü=man ordusu gelip karargâh kurmu= desem bana inan%r m%s%n%z?” dedi. Mekkeliler “Sen asla yalan söylemedin, senin söyleyece>in her =eye inan%r%z.” dediler. Bu cevap üzerine Peygamberimiz halka slam’% tebli> etti. Bu olay onun e>itim ö>retimde kulland%>% yöntemlerden en çok hangisine bir örnek te=kil eder? A) Soruyla soruya kar=%l%k verme B) Soru – cevap yöntemine C) Yaparak ya=ayarak ö>renmeye D) Anlat%m yöntemine

19. Hz. Muhammed, Kur’an okuyan mümini kokusu ve tad% güzel olan turunçgillere, Kur’an okumayan mümini de kokusu olmay%p tad% güzel olan hurmaya benzetmi=tir. Onun Kur’an okuman%n önemini bu =ekilde anlatmas% a=a>%daki e>itim-ö>retim yöntemlerinden hangisine örnek olu=turur? A) Soru-cevap yöntemi B) Örneklendirme yöntemi C) Tart%=ma yöntemi D) Yaparak ve ya=ayarak ö>retme ve ö>renme yöntemi 20. Mekke döneminde kararl%l%kla slam ça>%r%s%n% sürdürmekte iken, bundan vazgeçmesi için Sevgili Peygamberimize teklif edilenler aras%nda a=a>%dakilerden hangisi yoktur? A) Devlet ba=kanl%>% B) Yüklü bir servet C) Mekkelilerin en güzel k%z%yla evlenme D) Farkl% bir mezhep geli=tirme

K NC Y. D L NG L ZCE – 4 1. - 16. sorularda bo= b%rak%lan yerlere uygun olan kelime veya ifadeleri i=aretleyiniz. 1. She ….….. tea but now she drinks milk. She does not drink tea anymore. A) used to drink B) used to swim in C) did not use to swim in D) did not use to drink 2. They used to live in a small town but they do not live there ……. now. A) anywhere B) anymore C) much more D) anything 3. She has just finished her homework …..…… she can watch TV now. A) so C) if

B) may D) already

-27-

4. She likes travelling by train but she ………..…. flying. A) loves C) hates

B) enjoys D) likes

5. Peaches are …….… in Bursa. A) drunk C) watched

B) made D) grown

6. Coffee is made …... coffee beans. A) by C) in

B) with D) from

7. A chair is made of ……………. A) wood C) flour

B) milk D) oil

8. My father is 52. He ….. be 53 next year. A) may C) will

B) could D) would

9. She will call us ……………… A) yesterday C) tomorrow

B) 3 days ago D) last month

10. A: ……… were you last summer? B: was in Bodrum. A) when C) who

B) where D) why

11. Erdem: What’s the matter with you? Alper: I’ve got a bad …………. Erdem: Then go to the dentist. A) headache B) toothache C) stomachache D) earache 12. A: Who invented the electricity? B: ……………….. A) Edison. B) A hundred years ago. C) n America. D) At his home.


3. OTURUM 13. A: ………... do you feel yourself? B: feel better now, thanks. A) Where C) How

B) Why D) Who

14. A: What time were you at school yesterday? B: ……………………… A) By school bus. B) With my friends. C) At home. D) At 8 o’clock yesterday morning. 15. A: Would you like a tea? B: No, thank you. ’ve ………. had a coffee. A) yet C) then

B) just D) after

16. A: Can speak to Nihat? B: ’m sorry. He has just ……. home A) studied C) left

B) stopped D) played

17. A: What do you think of this dress? B: think it’s …………… Yukar%da verilen konu=madaki bo=lu>a, hangi kelime getirilemez? A) fantastic C) amazing

B) lovely D) clever

18. A: May borrow your dictionary? B: …………………………. Yukar%daki konu=mada, sorulan soruya hangi cevap verilemez? A) Certainly. C) ’m sorry.

B) Of course D) First cook it.

19. She’s a hardworking student. …………. she’ll pass her exams. Verilen ifadede, bo=lu>a uygun gelmeyecek seçenek a=a>%dakilerden hangisidir? A) B) C) D)

’m afraid think believe that ’m sure

20. I hope Selin will make a birthday cake. Verilen cümlenin Türkçe kar=%l%>% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Umar%m Selin bir do>um günü pastas% yapacak. B) Korkar%m ki Selin bir do>um günü pastas% yapmayacak. C) Bence Selin bir do>um günü pastas% ister. D) Eminim Selin bir do>um günü pastas% %smarlayacak. K NC Y. D L ALMANCA – 4 1. – 13. sorularda bo= b%rak%lan yerlere uygun dü=en sözcük veya ifadeyi bulunuz. 1. Peter ……… Vater hat seinem Schlüssel verloren. A) s

B) e

C) en

D) ins

2. Ich komme ……….. England. A) am C) in

B) aus D) ins

3. - Woher kommst du? - Ich komme ……… Deutschland. A) aus B) ins C) im

D) in

4. - Was sind Sie Beruf? - Ich ……… Lehrer. A) sind C) bin

B) ist D) seid

5. Das Kind bringt ………. Vater …………. Hut. A) der / der C) den / den

B) den / dem D) dem / den

6. - Haben Sie Hamburger? - Nein, wir haben kein ……… Hamburger. A) kein C) keine

B) keiner D) keinen

7. Ich wäsche ………. die Hände. A) mir B) dir C) sie D) er

-28-

8. - Warum gehst du zum Krankenhaus? - Ich gehe zum Krankenhaus, …….. ich krank bin. A) denn C) weil

B) als D) damit

9. - Warum trinkst du das Wasser? - Ich trinke das Wasser, ……… ich krank ……… . A) bin / weil C) weil / bin

B) damit / bin D) denn / ist

10. - Was willst du kaufen? - Ich möchte ein ……… Schwarz ……….. Mantel kaufen. A) en / e C) e / e

B) en / en D) er / er

11. Ich gehe zuerst ………. die Strasse ……….. . A) entlang / geradeaus B) geradeaus / entlang C) erste / entlang D) zweite / entlang 12. - Was willst du in den Ferien machen? - Ich will gern Klavier …….. . A) spielen C) nehmen

B) schreiben D) kochen

13. Wo liegt das Heft? Es liegt ……..………. Tisch. A) aus / die C) auf / dem

B) an / der D) in / der

14. Hangisi di>erlerinden farkl%d%r? A) Montag B) Dienstag C) Donnerstag D) Sommer 15. Hangisi di>erlerinden farkl%d%r? A) Mai C) März

B) Frühling D) April

16. Hangisi di>erlerini kapsamaktad%r? A) September B) Oktober C) Herbst D) November


3. OTURUM 17. Wie spät ist es?

11 10 9 8 7

12

6

1

K NC Y. D L FRANSIZCA – 4 2 3 4

5

A) Es ist drei Uhr. B) Es ist zehn nach zwei. C) Es ist viertel nach zwei. D) Es ist zwei Uhr. 18. Ich / heute / ins Kino / gehe 1 2 3 4 Kurall% cümle olu=turunuz! A) 3 / 1 / 2 / 4 C) 2 / 1 / 3 / 4

B) 1 / 3 / 2 / 4 D) 1 / 4 / 2 / 3

19. Ich / will / nach Deutschland / 1 2 3 fahren 4

1. Si vous allez en France, vous ........ la Tour Eiffel. A) verrez C) avez vu

B) 1 / 3 / 2 / 4 D) 2 / 4 / 1 /3

20. “Hans ist fleissiger als Manfred.” cümlesinin Türkçesi hangi seçenekte verilmi=tir? A) Hans Manfred’ten daha da çal%=kand%r. B) Hans Manfred kadar çal%=kand%r. C) Hans Manfred kadar çal%=kan de>ildir. D) Manfred ve Hans çal%=kand%r.

B) verrons D) verront

2. Si elle prend froid, elle …….. malade. A) fera C) invitera

B) deviendra D) viendra

3. Demain, il …… ses amis chez lui. A) invitera C) fera

Kurall% cümle olu=turunuz! A) 1 / 2 / 3 / 4 C) 2 / 1 / 4 / 3

1. - 6. sorularda bo= b%rak%lan yerlere uygun dü=en kelime veya ifadeyi bulunuz.

B) ira D) inviteras

4. Elle est belle …… sa mère. A) aussi C) comme

B) plus D) moins

5. L’éléphant est ……… fort que le chat. A) aussi C) meilleur

B) moins D) plus

6. Si, vous …………… trop, vous grossirez. A) voulez C) prenez

B) lisez D) mangez

7.-10. sorularda verilen sorular%n cevaplar%n% bulunuz. 7. Que feras-tu demain? A) Demain, j’irai au cinéma. B) Demain, je vais au cinéma. C) Demain, je suis allé au cinéma. D) Demain, j’allais au cinéma. 8. Où est ta mère? A) Elle a dîné au restaurant. B) Ce matin, à 7 heures. C) Dans un restaurant. D) Elle est arrivée ce matin.

-29-

9. Pourquoi tu préfères cet appartement? A) Elle est plus grand que l’autre. B) Elle est aussi belle que l’autre. C) l est plus grand que l’autre. D) Elle est plus petite que l’autre. 10. Où dînez-vous? A) Je vois un avion. B) Je dîne chez mon ami. C) Je bois du thé. D) Je mange de la viande. 11.- 12. sorularda verilen cümlelerin sorular%n% bulunuz. 11. Elle mange des fruits. A) Pourquoi elle mange des fruits? B) Qu’est-ce qu’elle mange? C) Comment est-ce qu’elle mange des fruits? D) Mangez-vous des fruits? 12. Nous sommes allés à zmir. A) Où est-ce que vous êtes allés? B) Où est-ce que tu es allé? C) Où vous êtes allé? D) Où nous sommes allé? 13. “Qu’est-ce qu’elle ne fera plus la semaine prochaine?” sorusunun cevab% a=a>%dakilerden hangisi de>ildir? A) Elle ne regardera plus la télévision. B) Elle n’ira plus au théâtre. C) Elle mangera du chocolat. D) Elle n’invitera plus son ami. 14. “Quel temps fait-il?” sorusunun cevab% a=a>%dakilerden hangisi de>ildir? A) B) C) D)

l fait beau. l fait mauvais. l fait du brouillard. l fera froid.


3. OTURUM 15.-16. sorularda verilenlerle kar=%la=t%rma yap%n%z.

20. Une / si / sommes / nous / achèterons / nous / maison / riche

A) Patricia est plus grand que. B) Jean est plus grand que Patricia. C) Jean est moins grand que Patricia. D) Patricia est aussi grande que Jean.

A) B) C) D)

l y a du brouillard. l y a de la pluie. l y a de la neige. l fait du vent.

18. “J’écris une lettre à ma mère.” cümlesinin gelecek zamanda kullan%m% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Hier, j’ai écris une lettre à ma mère. B) Demain, j’ai écris une lettre à ma mère. C) La semaine prochaine, j’ai écris une lettre à ma mère. D) Demain, j’écrirai une lettre à ma mère. 19. Travailleur kelimesinin z%t anlaml%s% a=a>%dakilerden hangisidir?

80°

D E

110°

?

A) Si, nous sommes riche, nous achèterons une maison. B) Si nous achèterons une maison, nous sommes riche. C) Si, nous achèterons riche, nous sommes une maison. D) Si, nous sommes une maison, nous achèterons riche.

16. - Céline : 60 kg. - Caroline : 60 kg.

17. “ l y a du vent.” cümlesinin dengi a=a>%dakilerden hangisidir?

C

Yukar%daki kelimelerin kurall% bir cümle hâline getirilmi= =ekli a=a>%dakilerden hangisidir?

15. - Jean : 1.90 m. - Patricia : 1.72 m.

A) Céline est moins grosse que Caroline. B) Céline est plus grand que Caroline. C) Céline est aussi grosse que Caroline. D) Céline est aussi vieux que Caroline.

5.

B

A

8ekildeki ABCD dörtgeninde,

A ve B aç%lar%n%n aç%ortaylar% s%ra ile [AE] ve [BE] d%r. m (C) = 80° ve m( D ) = 110° oldu>una göre,

m( AEB) kaç derecedir? GEOMETR – 2 1. Bir d%= aç%s%n%n ölçüsü 30° olan düzgün çokgenin kaç kenar% vard%r? A) 12

B) 11

C) 10

D) 9

2. 10 kenarl% bir düzgün çokgenin bir iç aç%s%n%n ölçüsü kaç derecedir? A) 90

A) 85

B) 95

C) 100 D) 105

6. 8ekilde kö=egenleri birbi4 riyle dik olarak A kesi=en ABCD dörtgeni veriliyor. 5 AB = 5 cm, DC = 3 cm

ve AD = 4 cm

B) 108 C) 144 D) 240

D 3 C

B

oldu>una göre, BC kaç cm’dir?

3. a 7a

3a

A) 3 2

B) 3 3

C) 6

D) 4 2

7. 4a

5a

E

ç aç%lar%n%n ölçüleri s%ras%yla, a, 3a, 4a, 5a ve 7a olan y%ld%z%l be=genin en büyük aç%s% kaç derecedir? A) 54

B) 63

C) 72

D) 84

4. Kö=egen say%s%, kenar say%s%n%n 3 kat% olan çokgen kaç kenarl%d%r? A) 6

B) 8

C) 9

A) paresseux B) précieux C) peureux D) bavard

-30-

D) 12

14

D

K

6

C

L

F B

A

8ekildeki ABCD dörtgeni bir yamuk, [EF] orta taband%r. KL = 6 cm ve DC = 14 cm oldu>una göre, AB kaç cm’dir? A) 20

B) 26

C) 32

D) 34


3. OTURUM 8.

12.

A

A

6 2

B

16 30°

45°

B

16.

B

8ekildeki ABCD dikdörtgeninde; [BH] ! [AC], AH = 16cm ve

m( ABC) = 45° ve m(BCA) = 30° dir.

2

A(ABCD) kaç cm dir?

2

A(ABC) kaç cm dir?

C) 42

D) 36(1 + 2)

9.

A) 64

B) 80

C) 128 D) 160

A N

48

B

8ekildeki [BN] aç%ortay, 2 A(ABC) = 45 cm , 2 A(ABN) = 27 cm ve AB = 9 cm

A) 9

B) 12

C) 15

D) 18

oldu>una göre, BC kaç cm’dir? B) 4

C) 5

10.

A

B

8

15

D

10

C) 10

BD = 8 cm ve DC = 10 cm oldu-

15.

B) 30

C) 24

B

C

x kaç cm’dir? A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

A 4y+10°

B

D

2x+40°

4x+20°

B

7y+5°

A

C

8ekildeki ABCD dörtgeni bir kiri=ler dörtgenidir.

uzunlu>u 9 cm ise "ADC" kaç cm’dir? ( ’yi 3 al%n%z.) A) 36

Verilen =ekilde, AB = AC = 15 cm,

A

AD = (x + 3)cm oldu>una göre,

Bu çemberin yar%çap%n%n C

D) 12

3)cm ve

18.

120°

m(ABC) = 120° dir. 15

CD = (3x

C

14. 8ekilde A, B, C, D noktalar% çemberin üzerinde ve D

D) 6

B) 8

BC = (2x + 1)cm D

8ekildeki O merkezli çemberin yar%çap% 30 cm ve [AB] kiri=inin uzunlu>u 48 cm’dir. Buna göre, [AB] kiri=inin merkezden uzakl%>% kaç cm’dir?

C

D

O

17. 8ekildeki ABCD dörtgeni te>etler dörtgenidir. AB = (x + 2)cm

30

B

A) 3

A) 6

O

9

C

ise çemberin yar%çap% kaç cm’dir?

13.

A

4

O merkezli çemberde [AB te>et ve [AD, O noktas%ndan geçen kesendir. AB = 8 cm, AC = 4 cm

HC = 4 cm oldu>una göre,

AB = 6 2 cm oldu>una göre,

B) 18 (1 + 3)

A

C

D

8ekildeki ABC üçgeninde

A) 18

4

H

C

8

m(A) = 4y + 10° , m(B) = 2x + 40° ,

D) 18

m(C) = 7y + 5° ve m(D) = 4x + 20° oldu>una göre, x + y kaç derecedir?

K

2

>una göre, A(ABD) kaç cm dir? A) 36

B) 48

C) 54

D) 60

11. Çevresinin uzunlu>u 60 cm ve kö=egenlerinden birinin uzunlu>u 18 cm olan e=kenar dörtgenin 2 alan% kaç cm dir? A) 108 C) 216

B) 180 D) 270

125° N

?

L

M

Verilen =ekilde [LK ve [LM çembere te>ettir. m(KNM) = 125° ise m(KLM) kaç derecedir? A) 45

B) 55

C) 60

-31-

D) 70

A) 10

B) 15

C) 35

D) 40


3. OTURUM 19.

SANAT TAR H – 1 1. A=a>%dakilerden hangisi karma sanatlardan biri de>ildir?

O 120° B

A

8ekildeki O merkezli çemberin yar%çap% 4 cm ve m(AOB) = 120° oldu>una göre, taral% bölgenin 2 alan% kaç cm dir?

A)

16

12 3 3 4 3 12 3

B) 16 C) 16 D)

16 3

B A 20° O

C

8ekilde A ve B noktalar% [DC] çapl% çember üzerindedir. m(ACD) = 20° oldu>una göre, m(ABC) kaç derecedir? B) 90

B) Antropoloji D) Arkeoloji

3. A=a>%dakilerden hangisi, Dünyan%n Yedi Harikas% olarak kabul edilen eserlerden biridir?

20.

A) 80

B) Heykel D) Dans

2. Toprak veya su alt%nda kalm%= olan, geçmi= uygarl%klara ait tarihî eserlerin kaz% yoluyla ortaya ç%kar%lmas%n% ve de>erlendirilmesini sa>layan bilim dal%, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Mitoloji C) Etnoloji

4 3

D

A) Sinema C) Opera

C) 100 D) 110

A) Efes Artemis Tap%na>% B) Denizli Hierapolis Tiyatrosu C) Atina Parthenon Tap%na>% D) Bo>azköy Yaz%l%kaya Aç%k Hava Tap%na>% 4. Çakmak ta=%ndan yap%lm%= mikrolit ad% verilen aletler, a=a>%daki tarih öncesi ça>lardan hangisine özgüdür? A) Kalkolitik C) Mezolitik

B) Neolitik D) Paleolitik

5. Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemine ait merkezler ve bu merkezlerin günümüzde ba>l% bulunduklar% iller a=a>%da e=le=tirilmi=tir. Bu e=le=tirmelerden hangisi do>rudur? A) kiztepe – Afyon B) Aslantepe – Malatya C) Kö=khöyük – Burdur D) Truva – Bal%kesir

-32-

6.

nsanlar bu dönemde korunmak ve s%>%nmak için ma>aralar% kullanm%=lard%r. Dönemin insanlar% avc%l%k ve toplay%c%l%k ile ya=amlar%n% sürdürmü=lerdir. Ma>ara duvarlar%na resimler yapm%=lard%r. Anadolu’da bu ça>a ait buluntulara Antalya yöresindeki Karain, Beldibi, Öküzini, Kumbuca>% ma>aralar%nda rastlan%lm%=t%r. Baz% özellikleri verilen Tarih Öncesi Ça>, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Paleolitik Ça> B) Mezolitik Ça> C) Neolitik Ça> D) Kalkolitik Ça>

7. “Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemini ayd%nlatan merkezlerden biri de bugünkü ..…. ili s%n%rlar% içerisindeki Fikirtepe Höyü>ü’dür.” Verilen cümlede bo= b%rak%lan yere, a=a>%daki illerden hangisi getirilmelidir? A) Çanakkale B) Kayseri C) Malatya D) stanbul 8. lk Ça>da Anadolu’da kurulmu= olan devletlerle ba=kentleri a=a>%da e=le=tirilmi=tir. Bu e=le=tirmelerden hangisi yanl%=t%r? Sard A) Lidya Hattu=a= B) Hitit Tu=pa C) Urartu Truva D) Frigya


3. OTURUM 9. A=a>%dakilerden hangisi Hitit mimarisinin özelliklerinden biri de>ildir? A) Binalar%n temellerinde iri ta=lar%n kullan%lmas% B) 8ehirlerin savunulmas%nda sur duvarlar%ndan ve kulelerden yararlan%lmas% C) Tap%naklarda ve saraylarda çok sütunlu apadana ad% verilen kabul salonlar%n%n in=a edilmesi D) Sur kap%lar%n%n, sfenksler ve aslan heykelleriyle süslenmesi 10. A=a>%dakilerden hangisi, Urartu sanat%yla ilgili bilgi edinilebilen yerlerden biri de>ildir? A) Erzincan Alt%ntepe Höyü>ü B) Denizli Beycesultan Höyü>ü C) Varto Kayal%dere Höyü>ü D) Van Kalesi Höyü>ü 11. “Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri aras%nda kalan bölgeye lk Ça>da …… denirdi.” Bo= b%rak%lan yere, a=a>%dakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kapadokya B) Frigya C) Kilikya D) Lidya 12. “E=ek Kulakl% Midas” öyküsü, a=a>%daki lk Ça> uygarl%klar%ndan hangisine aittir? A) Hititlere C) Urartulara

B) Friglere D) Lidyal%lara

13. A=a>%daki bilgilerden hangisi yanl%=t%r? A) M%s%r uygarl%>%n% dünyaya tan%tan en önemli eserler piramitlerdir. B) Sakkara’da bulunan Coser Piramidi, basamakl% piramitlerin ilk örne>idir. C) M%s%r resim sanat%na ait örneklerin en bol oldu>u merkez Uruk’tur. D) lk Ça>larda Dicle ve F%rat nehirleri aras%ndaki bölgeye Mezopotamya denirdi.

14. Bir ki=i veya olay% an%msatmak amac%yla dikilmi= kare, daire ya da dikdörtgen planl%, tepeye do>ru incelerek devam eden ve bir ba=l%k, heykel ya da piramitle sonlanan sütuna, bir ba=ka ifadeyle dikilita=a verilen isim, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Obelisk C) Fibula

B) Mastaba D) Volüt

15. Ünlü “Akbabalar Steli” kabartmas%, a=a>%dakilerden hangisine aittir? A) Sümerlere B) M%s%rl%lara C) Urartulara D) Bizansl%lara 16. A=a>%dakilerden hangisi, Anadolu’da kurulmu= olan ilk Yunan kentlerinden de>ildir? A) Efes C) Bergama

B) Atina D) Güllübahçe

17. Yunan tap%naklar%nda kaç tür mimari tarz (nizam) uygulanm%=t%r? A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

18. A=a>%daki bilgilerden hangisi do>rudur? A) Bizans, Roma mparatorlu>u’nun ikiye ayr%lmas%ndan sonra merkezi Atina olan bat% k%sm%n%n ad%d%r. B) Foça, Milet ve zmir, Anadolu’da kurulan ilk Yunan kentlerinden baz%lar%d%r. C) Zeus Olympos (Olimpos) Tap%na>%, Efes’tedir. D) Didim’deki Apollon Tap%na>%, Korint nizam%nda yap%lm%=t%r. 19. “Disk Atan Atlet” heykeli, a=a>%daki heykelt%ra=lardan hangisine aittir? A) Lisippos C) Miron

B) Praksiteles D) Polikletos

20. Bizansl%lardan kalma “Binbirdirek Sarn%c%” a=a>%daki =ehirlerin hangisinde bulunmaktad%r? A) zmir C) Trabzon

B) stanbul D) Edirne

-33-

8LETME – 1 1. =letmelerin a=a>%daki amaçlar%ndan hangisi i=sizli>i azaltmaya yöneliktir? A) Kâr elde etme B) stihdam% sürekli k%lma C) Mal veya hizmet üretme D) Ülkeye hizmet etme 2. Bankalar%n i= dünyas%nda ana faaliyet konusu a=a>%dakilerden hangisidir? A) Ula=%m C) Finans

B) leti=im D) Pazarlama

3. A=a>%dakilerden hangisi =ah%s i=letmelerinin olumlu özelliklerinden biridir? A) =letme küçük çapl% oldu>u için esnektir. B) Büyüme yetene>i sonsuzdur. C) Yönetim belli bir sisteme ba>l%d%r. D) Alacakl%lara kar=% sorumluluk s%n%rl%d%r. 4. A=a>%daki mallardan hangisi, nihai tüketiciler için mal üreten i=letmelerin üretti>i bir mald%r? A) Çimento C) Pamuk

B) Kereste D) Konserve

5. A=a>%daki i=letmelerden hangisi dayan%kl% mal üreten i=letmelere örnek olur? A) Konserve fabrikas% B) Makarna fabrikas% C) Otomobil fabrikas% D) Deterjan fabrikas% 6. Kamu i=letmelerinde i=letmenin mülkiyeti a=a>%dakilerden hangisine aittir? A) Özel sektöre B) Devlete C) 8irketlere D) Yöneticilere 7. “Amaçlar%n belirlenmesi ve bunlara ula=may% sa>layacak araçlar%n seçimidir.” ifadesi, hangi yönetim fonksiyonunun tan%m%d%r? A) Organizasyon B) Denetim C) Sevk ve idare D) Planlama


3. OTURUM 8. =letme yönetiminde ba=ar%l% olunup olunmad%>% hangi yönetim fonksiyonu ile anla=%l%r?

14. A=a>%dakilerden hangisi i=letmelerde eksik örgütlenme nedenlerinden de>ildir? A) Herhangi bir fonksiyonun dü=ünülmemi= olmas% B) Bölümler aras%ndaki ba>lar%n gev=ek olu=u C) Denetimin yetersiz olmas% D) Bilinen organizasyon kurallar%n%n uygulanmas%

A) Denetim B) Planlama C) Organizasyon D) Sevk ve idare 9. =letmelerin ticari faaliyetleri ile ilgili kay%tlar%n% belirli bir sisteme göre tutulmas%n% sa>layan i=lev a=a>%dakilerden hangisidir? A) Yönetim B) Üretim C) Muhasebe D) Pazarlama 10.

15. 24 saat üretimin yap%ld%>% i=letmelerde a=a>%daki bölümlendirmelerden hangisi uygulan%r? A) Zaman faktörüne göre bölümlendirme B) Sürece göre bölümlendirme C) Bölgelere göre de>erlendirme D) Fonksiyonlar%na göre bölümlendirme

=letmenin hangi i=levinde reklam etkinlikleri yerine getirilir? A) Muhasebe B) Pazarlama C) Finans D) Yönetim

11. A=a>%dakilerden hangisi i=letmelerde te=kilatlanma kapsam%nda yer almaz? A) =letmenin araç ve imkânlar%n%n bir düzende toplanmas% B) Çal%=anlar%n kimlere emir vereceklerinin ve kimlerden emir alacaklar%n%n belirlenmesi C) =letme faaliyetleri için gerekli kredinin sa>lanmas% D) Görev, yetki ve sorumluluklar%n iyi bir biçimde da>%t%lmas% 12.

17. A=a>%dakilerden hangisi büro hizmetlerinden biridir? A) Reklam ve tan%t%m faaliyetleri B) Gerekli kredilerin bulunmas% C) Evrak ve dosyalama i=leri D) =letme çevresinin düzenlenmesi 18. Aç%k bürolarda yönetici odalar%n%n personeli görecek yerde ve caml% olmas%n%n amac%, a=a>%dakilerden hangisidir? A) Estetik görünü= sa>lamak B) = güvenli>ini sa>lamak C) Rahat çal%=ma düzeni sa>lamak D) yi görü= ve denetimi sa>lamak

=letmelerde çal%=anlar%n isimlerini, unvanlar%n% gösteren te=kilat =emas% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Kadrolar% gösteren te=kilat =emas% B) Fonksiyonel te=kilat =emas% C) Yap%sal te=kilat =emas% D) Dikey te=kilat =emas%

=letmeyi de>i=en ko=ullara göre yeni ba=tan düzenlemek için a=a>%dakilerden hangisi uygulan%r? A) A=%r% örgütlenme B) Yeniden örgütlenme C) Eksik örgütlenme D) Serbest örgütlenme

= yükü artan yöneticilerin, yetkilerinin bir k%sm%n% alt düzeydeki yöneticilere devretmesine ne denir? A) Hiyerar=i B) Komuta yetkisi C) Kurmay yetki D) Yetki devri

13.

16.

19.

=letmelerde idari tefti= kim taraf%ndan yap%l%r? A) Müfetti= B) Giri=imci C) Genel müdür D) Hukuk dan%=man%

-34-

20. Bürolara al%nacak araç, gereç ve makinelerin seçiminde a=a>%dakilerden hangisinin dikkate al%nmas% uygun de>ildir? A) Bak%m ve onar%m% kolay olmal% B) Yabanc% marka ve gösteri=li olmal% C) Yap%lan hizmete uygun olmal% D) Sa>lam ve kullan%=l% olmal%

D L ve ANLATIM – 6 1. A=a>%dakilerden hangisi röportaj%n özelliklerinden biri de>ildir? A) Tek bir yaz% olabilece>i gibi, ayn% konuda dizi yaz% da olabilir. B) Amac%, konuyu çarp%tmadan belgesel olarak okuyucuya sunmakt%r. C) Ö>retici, aç%klay%c% vb. anlat%m türlerinden yararlan%l%r. D) Röportajc%n%n kendi görü= ve dü=üncelerine yer verilmez. 2. Belli bir alanda üne kavu=mu= ki=ilerin özelliklerinin belirtildi>i röportaj türü a=a>%dakilerden hangisidir? A) Bölgeyi konu alan röportaj B) Bir yeri konu alan röportaj C) nsan% konu alan röportaj D) E=yay% konu alan röportaj 3. A=a>%daki cümlelerin hangisinde alt% çizili sözcük yap% bak%m%ndan basit de>ildir? A) Arkada=%m ak=am bize geldi. B) Güzel bir bahçede piknik yapt%k. C) Yar%n okullar tatile girecek. D) Sayg% duydu>um bir ki=iydi. 4. A=a>%dakilerden hangisi mülakat yapan ki=inin yerine getirmesi gereken davran%=lardan biri de>ildir? A) Mülakat yapaca>% ki=iden görü=me zaman%n% belirlemesini istemek B) Ald%>% cevaplar% yorumlayarak yay%mlamak C) Sab%rl%, dikkatli ve nazik olmak D) Konu=aca>% ki=i ve konu hakk%nda ön haz%rl%k yapmak


3. OTURUM 5. “ mambay%ld% yeme>inin nas%l yap%ld%>%n% bilmiyordum.” cümlesindeki birle=ik sözcük a=a>%dakilerden hangisidir? A) Bilmiyordum B) Yeme>inin C) mambay%ld% D) Yap%ld%>%n% 6. Bir topluluk önünde belirli bir konuda yap%lan etkili ve inand%r%c% konu=malara ne ad verilir? A) Söylev C) Mülakat

B) Röportaj D) Ele=tiri

7. Söylevde amaç a=a>%dakilerden hangisidir? A) Konu=aca>% ki=i ve konu hakk%nda bilgi edinmek B) Dinleyenleri kendi dü=üncesinden yana çekmek C) Konuyu çarp%tmadan belgesel olarak okuyucuya sunmak D) Çe=itli gösterilerle izleyicileri e>lendirmek 8. Mahkemelerde, yarg%lama s%ras%nda suçlamak ya da savunmak amac%yla söylenen söyleve ………. denir. Bu cümlede bo= b%rak%lan yere a=a>%dakilerden hangisi getirilmelidir? A) Bilimsel içerikli söylev B) Hutbe C) Askerî söylev D) Hukuksal söylev 9. A=a>%dakilerden hangisi II. Me=rutiyet Döneminde yeti=en tan%nm%= söylevcilerden biridir? A) Hamdullah Suphi Tanr%över B) Necati Cumal% C) Nam%k Kemal D) Mehmet Kaplan

11. Mustafa Kemal Atatürk, Söylevi “………….” ile bitirir. Bu cümledeki bo=lu>a a=a>%dakilerden hangisi getirilmelidir? A) Gençli>e Sesleni= B) Ata Yurdu C) Samsun D) Balkan Sava=% 12. Herhangi bir gazetecinin ünlü bir ki=iyi ziyaret ederek ona alan%yla ilgili sorular sormas% ve bu sorulara verilen cevaplardan olu=an yaz%lara ne denir? A) Makale B) Mülakat C) Gezi Yaz%s% D) Deneme 13. Ben kendi pa=a gönlümü tatmin etmek için yaz%yorum. Okuyanlar be>eniyorlar. E>itmek benim görevim de>il. Okuyan kitab% kapatt%>%nda zaten bir =eyler yakalar. Ben gerçe>i yazar%m. Bu parça a=a>%daki sorulardan hangisine cevap olarak yaz%lm%=t%r? A) Eserlerinizi yazarken ba=kalar%ndan fikir al%r m%s%n%z? B) Sizce yazar%n toplumu e>itmek gibi bir görevi var m%d%r? C) Edebî bir topluluk içerisinde bulundunuz mu? D) Edebiyatla ve edebiyat dergileriyle ne zaman tan%=t%n%z? 14. A=a>%daki cümlelerin hangisinde alt% çizili sözcük ald%>% ek nedeniyle yeni bir anlam kazanm%=t%r? A) Bu bilgilere senin de ihtiyac%n olacak. B) Çevre sorunlar% temelde, insan kaynakl%d%r. C) Kiral%k Konak, tam anlam%yla ba= ucu kitab%d%r. D) Teyzem, Kahramanmara=’%n bir köyünde oturuyor.

10. Bilim toplant%lar%nda söylenen 15. A=a>%dakilerden hangisi Eski Yusöylev a=a>%dakilerden hangisidir? nan edebiyat%n%n söylevcilerinden biridir? A) Siyasi B) Dinsel C) Akademik D) Askerî A) Mirabeau B) Cicero C) Demosthenes D) Bossuet -35-

16. A=a>%dakilerden hangisi sözlü anlat%m türlerinden biri de>ildir? A) Biyografi C) Mülakat

B) Nutuk D) Röportaj

17. A=a>%dakilerden hangisi söylev kavram%n% kar=%lamaktad%r? A) Nutuk C) Söyle=i

B) Hatip D) Miting

18. A=a>%dakilerden hangisi söylev türünün özelliklerinden biri de>ildir? A) Etkili, heyecanl% ve aç%k cümlelerle bitirilir. B) Tiyatro ile birlikte geli=mi=tir. C) Söylevci konu=mas%n% duru=, jest ve hareketleriyle desteklemelidir. D) Alan%nda tan%nm%= ki=iler için yap%l%r. 19. Yap%m eki almam%= sözcüklere ne ad verilir? A) Türemi= C) Birle=ik

B) Basit D) E= anlaml%

20. A=a>%daki cümlelerin hangisinde birden fazla birle=ik sözcük kullan%lm%=t%r? A) Anneannemin hastal%>% hepimizi üzdü. B) En sevdi>i çiçe>in han%meli oldu>unu söyledi. C) Yar%n Çanakkale’ye gitmesi gerekiyor. D) Gülveren’e bir bilgisayarc% daha aç%ld%.


3. OTURUM FIKIH - 2 1. Hayattaki problemlere dinden bir cevap olu=turmak için ortaya konulan her türlü çabaya ne denir? A) Müctehid C) cmâ

B) ctihat D) Fakih

2. A=a>%dakilerden hangisi sahabî ve tâbiî içtihatlar%ndan biri de>ildir? A) Hz. Ömer’in k%tl%k y%l%nda h%rs%zl%k cezas%n% uygulamamas% B) Hz. Peygamber döneminde kalpleri kazan%lmak istenilen kimselere verilen zekât%n Hz. Ebu Bekir zaman%nda =artlar de>i=ti>i için verilmemesi C) Hz. Peygamberin Tebük Seferi’nde geçerli olmayan mazeretlerle izin isteyen münaf%klara izin vermesi D) Daha önce topluca k%l%nmayan teravih namaz%n% Hz. Ömer’in cemaatle k%l%nmas%n% ba=latmas% 3. Dinî metinlerin do>ru anla=%labilmesinde a=a>%dakilerden hangisi do>ru bir ifade de>ildir? A) Dinî metinler, anla=%labilmesi için yorumlanmak zorundad%r. B) Lafzî yorumda dilin özelliklerine bak%larak gramer tahlilleri yap%lmal%d%r. C) Metnin sözlük anlam%na bak%l%r, cümle içinde kazanm%= oldu>u yeni anlamlar tespit edilir. D) Metnin lafzen yorumlanarak hükme var%lmas% gerekli ve yeterli bir usuldür. 4. “Namaz% k%l%n, zekât% verin.” (Bakara suresi, 43. ayet) Ayette geçen hüküm nas%l bir hükümdür? A) Mü=terek C) Mukayyet

B) Emir D) Nehy

5. “Allah’%n resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra han%mlar% ile evlenmeniz sonsuza dek caiz de>ildir.” (Ahzab suresi, 53. ayet) Yukar%daki ayette “sonsuza dek” lafz% anlam aç%kl%>% aç%s%ndan hangi çe=it bir sözcüktür? A) Müfesser C) Zâhir

B) Nass D) Muhkem

6. Dinî metinlerde yer alan, ancak anlam% hiçbir zaman anla=%lamayacak derecede kapal% olan sözcüklere ne denir? A) Mücmel C) Mü=kil

B) Müte=âbih D) Hafi

7. Zahir ve nass%n lafzî anlamlar%, baz% =artlar%n bulunmas% hâlinde terk edilebilir ve bunlar bir ba=ka manaya yorumlanabilir. Bu =ekilde yap%lan yoruma ne denir? A) Tevil (yorum) B) Hakikat C) Mecaz D) Kinaye 8. A=a>%dakilerden hangisi abdestin farzlar%ndan de>ildir? A) A>z% ve burnu y%kamak B) Yüzü y%kamak C) Ba=%n dörtte birini meshetmek D) Ayaklar% topuklarla birlikte y%kamak 9. Ki=inin boy abdesti (gusül) almay% gerektiren durumlarda, a=a>%dakilerden hangisini yapmas% mubaht%r? A) Kâbe’yi tavaf etmek B) Mescide girmek C) Namaz k%lmak D) Dua etmek 10. Mest ve sarg% ile ilgili a=a>%da verilenlerden hangisi yanl%=t%r? A) Mestler üzerine yirmi dört saat süre ile mesh edilebilir. B) Meshin süresi mestin aya>a giyildi>i andan ba=lar. C) Yolculuk hâlinde meshin süresi yetmi= iki saattir. D) Yara üzerine sar%lan sarg% bezine yara iyile=inceye kadar mesh edilebilir. -36-

11. A=a>%dakilerden hangisi namaz%n vaciplerindendir? A) Ba=lang%ç tekbirinde parmaklar% açarak elleri kald%rmak B) Tekbirleri imam%n aç%ktan söylemesi C) Son oturu=ta “Tahiyyat”tan sonra Peygamberimize “salat ve selam” okumak D) Oturu=larda “Tahiyyat” okumak 12. A=a>%dakilerden hangisi namazla birlikte abdesti de bozar? A) Namaz%n rükünlerinden birini eksik yapmak B) Namazda konu=mak C) Namazda seslice gülmek D) Namazda bir =ey yemek içmek 13. Herhangi bir noksanl%ktan dolay% bir namaz%n ayn% vakit içerisinde ikinci kere k%l%nmas%na ne ad verilir? A) Eda C) Kaza

B) ade D) 8art

14. A=a>%dakilerden hangisi tutulmas% vacip olan bir oruçtur? A) Bozulmu= nafile oruçlar%n kazas% için tutulan oruç B) Ramazan orucunun kazas% için tutulan oruç C) Muharrem ay%n%n 9, 10, ve 11. gününde tutulan oruç D) Kamerî aylar%n 13, 14 ve 15’inde tutulan oruç 15. Herhangi bir maddi ç%kar beklentisi olmadan, s%rf Allah r%zas%n% kazanmak ve bir ba=kas%n%n s%k%nt%s%n% gidermek amac%yla borç vermek a=a>%daki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Adak B) F%t%r sadakas% C) Karz-% hasen D) Sadaka-i cariye


3. OTURUM 16. A=a>%dakilerden hangisi muamelât ile ilgili bir konudur? A) Hacc%n nas%l yap%laca>% B) Zekât%n kimlere verilece>i C) Cemaatle namaz%n =artlar% D) Evlili>in sona erdirilmesi (bo=anma) 17. A=a>%dakilerden hangisi aile birli>inin korunmas% ile ilgili al%nan önlemlerden de>ildir? A) Konut dokunulmazl%>% B) Aile s%rlar%n%n korunmas% C) Bo=anman%n helal görülmesi D) Zinan%n yasaklanmas% 18. A=a>%dakilerden hangisi cezai yapt%r%mlarla ilgili Kur’anî ilkelerden biri de>ildir? A) Suç ve cezan%n belirlenmesinde keyfilik olmaz. B) Cezalar =ahsidir. C) Cezalar suça denk olur. D) Cezalar (hadler) ku=ku sebebiyle dü=ürülmez. 19. A=a>%dakilerden hangisi mülkiyet hakk%na yönelik haks%z eylemlerden de>ildir? A) Ticaret C) tlaf

B) Gasp D) H%rs%zl%k

20. “Dinde zorlama yoktur. Art%k do>rulukla e>rilik birbirinden ayr%lm%=t%r.” (Bakara suresi, 256. ayet) Bu ayet a=a>%dakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? A) Ki=i ve toplum güvenli>i B) nanç hürriyeti C) Ya=ama hakk% D) Cezai yapt%r%mlar

CO RAFYA - 6 1. A=a>%dakilerden hangisi kültürü olu=turan maddi (somut) unsurlardand%r? A) Dil B) Co>rafi konum C) Hukuk kurallar% D) Dünya görü=ü

8.

30°

700

20°

600 500 400

10°

300 200 100

Aylar O

2. A=a>%dakilerden hangisi dünyan%n yedi harikas%ndan biridir? A) Ad%yaman Nemrut Da>% B) Japonya Kushiro Nehri C) Babil’in Asma Bahçeleri D) spanya Altamira Ma>aras% 3. Dünya Turizm Örgütünün 2004 y%l% tahmini verilerine göre dünyada en fazla turist çeken ülke a=a>%dakilerden hangisidir? A) Almanya C) ngiltere

B) Fransa D) Türkiye

4. Japonya için a=a>%dakilerden hangisi söylenemez? A) Atlas Okyanusunda yer al%r. B) Adalardan olu=an bir devlettir. C) Geli=mi= teknolojiye sahiptir. D) Kentsel nüfus oran% fazlad%r. 5. Hindistan’da çal%=an nüfusun en fazla istihdam edildi>i sektör a=a>%dakilerden hangisidir? A) Tar%m C) Ula=%m

B) Sanayi D) Madencilik

6. A=a>%daki =ehirlerden hangisi Hollanda’da yer al%r? A) Bombay C) Kobe

B) Brüksel D) Amsterdam

7. A=a>%daki madenlerden hangisinin kullan%m% ve yayg%nla=mas% günümüze daha yak%nd%r? A) Demir C) Bor

B) Bak%r D) Kömür

-37-

Ya>%= Miktar% (mm)

S%cakl%k °C

M N M H T A E E K A Ya>%= S%cakl%k

8ekilde ya>%= ve s%cakl%k grafi>i verilen merkez için a=a>%dakilerden hangisi söylenemez? A) Yaz aylar% en ya>%=l% dönemidir B) S%cakl%k ortalamas%n%n en yüksek oldu>u ay Hazirand%r. C) Ortalama s%cakl%klar 20°C’nin alt%na dü=mez. D) Temmuz ay% ya>%= miktar% y%ll%k toplamdan fazlad%r. 9. Pulluk ve traktörün icad% a=a>%daki dönemlerin hangisinde gerçekle=mi=tir? A) Maden Ça>% B) Sanayi Ça>% C) Neolitik Ça> D) Paleolitik Ça> 10. Topo>rafya haritalar%nda a=a>%daki özelliklerden hangisi gösterilmez? A) E>im B) Nüfus yo>unlu>u C) Bitki örtüsü D) Drenaj durumu 11. A=a>%dakilerden hangisinin icad% petrolün önemini daha da art%rm%=t%r? A) Dinamonun B) Matbaan%n C) Buhar makinesinin D) çten yanmal% motorlar%n


3. OTURUM 12. Sanayi devriminin ngiltere’de do>up geli=mesinde bu ülkenin a=a>%daki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur? A) Bir ada ülkesi olmas%n%n B) Sahip oldu>u deniz gücünün C) Çok say%da ülkede sömürge olu=turmas%n%n D) Bilim adamlar%na özgür çal%=ma ortam% sa>lamas%n%n

III I

IV

0 7000 KM

Yukar%daki haritada numaraland%r%larak verilen yerlerden hangisi dünya ticaret a>%n%n birle=ti>i alanlardan biri de>ildir? A) I

B) II

C) III

D) IV

14. A=a>%daki ülkelerden hangisinin elektrik üretiminde nükleer enerjinin pay% daha yüksektir? A) Belçika C) Fransa

A) Çevredeki nem oran%n%n azalmas% B) Yeni tar%m alanlar%n%n kazan%lmas% C) Biyolojik çe=itlili>in artmas% D) Yer alt% su dengesinin bozulmas% 18. Atmosferdeki sera etkisine a=a>%dakilerden hangisin katk%s% daha azd%r?

13.

II

17. A=a>%dakilerden hangisi sulak alanlar%n (batakl%klar%n) kurutulmas% sonucunda gözlenemez?

B) Bulgaristan D) Slovakya

A) Enerji tüketiminin B) Sanayi faaliyetlerinin C) Orman tahribinin D) Tar%msal etkinliklerin 19. A=a>%dakilerden hangisi küresel boyutta çevre sorunu de>ildir? A) Hava kirlili>i B) Su kirlili>i C) At%klar%n toplanmas% D) Ozon tabakas%n%n seyrelmesi 20. Sanayi ink%lâb%na damgas%n% vuran kömürden hemen sonra dünya enerji piyasas%nda egemenlik kuran enerji kayna>% a=a>%dakilerden hangisidir? A) Su gücü C) Do>algaz

B) Petrol D) Uranyum

15. A=a>%dakilerden hangisi barajlar%n kurulu= amaçlar%ndan biri de>ildir? A) Elektrik üretmek B) Tar%msal üretimi art%rmak C) Ta=k%nlar% kontrol etmek D) klimi %l%manla=t%rmak 16.

Çevre dostudur. Gaz ve s%v% hâlde bulunabilir. Fosil yak%tlar%n azalmas%na kar=%n Dünya’da en çok bulunan elementtir. Yukar%daki özellikleriyle 21. yy’%n yak%t% olarak görülen element a=a>%dakilerden hangisidir? A) Hidrojen C) Sodyum

TEST B TT . CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

B) Oksijen D) Karbon

-38-


D L ve ANL. - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B C A B C D D C C A B D A A B D B D C

TÜRK ED. - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C C B D D D B B C A D B D B C A C C A A

TÜRK EDEB. - 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A D C A B B D C B D A D A B C C A C D A

D N K. AH. B L. - 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C A B D D C C A B C D D B B A C D B D

TAR H - 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C B D A C B A B D C D A B D D C B A C

T.C. NK. TAR. - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A C C A B C B B A D B A B A B A C D A

CO RAFYA - 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C A D D B C A B A B D D B B C C D C D

MATEMAT K - 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D D B B B D C B C A C D C D A A B A B C

FZK-1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B A C D B A B C D C D B A A A B D C B

FZK-5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D A B C A C A C B C B A D C D B D A D


3. OTURUM K MYA - 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A A C D D B B C D B A A D C B D C C D A

B YOLOJ - 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C D A B C D D C A B A C B A D A C D B

SA LIK B L. - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C B A D C D A B D B C B A D C A C B D

YABANCI D L - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C A B C D B C A D B D A C A B D B B C D

M LLÎ GÜV. -1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D D C B D A A C A D B A B C D C A C D B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

PS KOLOJ - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B L. ve LET.TEK.-2

B D C D C A B B D A B D C A B D A C C A

TUR ZM - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

-3-

D B B A D A B B C C A D A C B D B C C D

C A C B D A B D C B D B C A C D A D A B

S YER - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A B B D A B B D A C C D D C A C A B B D

K NC YAB.D L-4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A B A C D D A C C B B A C D B C D D A A


3. OTURUM GEOMETR - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C B C B A B B D B C D D A D A C C A D

SANAT TAR H -1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D A C B A D D C B D B C A A B D B C B

8LETME - 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C A D C B D A C B C D A D A B C D A B

D L VE ANLATIM-6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D C D B C A B D A C A B B A C A A D B D

FIKIH - 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C D B D B A A D B D C B A C D C D A B

CO RAFYA-6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C B A A D C D B B D A C C D A C D C B

-4-

Acik Ogretim Lisesi 3.Oturum  

Acik Ogretim Lises 2008 Donemi 3.Oturum Soru ve Yanitlari Katatogu

Acik Ogretim Lisesi 3.Oturum  

Acik Ogretim Lises 2008 Donemi 3.Oturum Soru ve Yanitlari Katatogu

Advertisement