Page 1

YAZILIM VE VERİTABANI UZMANLIĞI

400 saat

KARİYER EĞİTİM PROGRAMI

NEDEN BİLGE ADAM’DA YAZILIM ve VERİTABANI UZMANLIĞI EĞİTİMİ? ÂÂ Günümüzde BT sektörü çok yönlü ve nitelikli yazılım ve veritabanı uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış; Microsoft, Oracle ve Sun gibi bu alandaki üç dünya liderinin teknolojilerini kapsayan tek eğitim programıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Kariyer

Hızla gelişen bilişim ve internet

Eğitim Programına yazılım ve veritaba-

teknolojileri, yazılım sektöründe faaliyet

nı teknolojileri alanında uzmanlaşarak,

gösteren uzmanların web, Windows, mobil

bilgisayar programlama konusunda

ve kurumsal uygulamaların tümüne hakim

kariyer sahibi olmayı hedefleyen, en az

olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bilge

lise mezunu herkes katılabilir.

Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı

Bu programa, halihazırda bu alanda çalışan profesyoneller veya öğrenim gören bireyler de kendilerini en son teknolojiler ile geliştirmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almak için katılabilir.

ÂÂ Sadece Bilge Adam, Microsoft’un orijinal İngilizce eğitim kitaplarına (MOC) ek olarak O’Reilly, Addison Wesley ve Wrox gibi alanında dünyanın önde gelen yayıncılarının kitaplarını da öğrencilerine Türkçe olarak verir. Bilge Adam akademik kadrosu tarafından hazırlanan özel yayınlar ile beraber 6.500 sayfayı aşan bu benzersiz set öğrencilere ücretsiz olarak verilir. ÂÂ Bu alandaki eğitimlerde aranması gereken

Kariyer Eğitimi sektörde ihtiyaç duyulan

önemli bir kriter de uygulama ve proje ça-

çok yönlü uzmanların yetiştirilmesi

lışmalarıdır. Bilge Adam Yazılım ve Veritaba-

hedeflenerek geliştirilmiştir. Bilge Adam

nı Uzmanlığı Eğitiminde uygulama ve proje

öğrencileri bu programda yalnızca program

ağırlıklı bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

kodu yazmayı öğrenmekle kalmayıp,

Eğitim süresince Bilge Adam öğrencileri, iş

bir yazılımcının olmazsa olmazları olan

hayatlarında birer referans portföy niteliği

veritabanı, proje yönetimi ve yazılım

taşıyacak olan en az iki proje teslim eder.

tasarımı eğitimlerini de almaktadır. Eğitim, büyük ölçekli yazılım projelerinde görev alabilecek yazılımcılar yetiştirmek üzere, Oracle ve Java programlama dillerini de içerecek şekilde, uluslararası trendler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

ÂÂ Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Kariyer Eğitimi süresince ASP.NET, Microsoft SQL Server, C# gibi yazılım ve veritabanı teknolojilerinin sektörde en yaygın olarak kullanılan versiyonları öğretilmektedir.


400 saat

EĞİTİM PROGRAMI 01 PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ ººC# ile Programlamaya Giriş ººVeri Yapıları ve Algoritmalar ººWindows Programlamaya Giriş

Programlamanın Temelleri bölümünün amacı, Bilge Adam öğrencilerine programlama mantığını kavratmak ve bir programcı gibi düşünmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, tüm programlama dillerinin temeli olan algoritmalar, döngüler, karar yapıları ve metotlar bu

60 saat

bölümde anlatılır. Ayrıca tüm eğitim süresince kullanılacak olan Visual Studio .NET platformunun resmi dili C#’ın son versiyonuna detaylı örneklerle giriş yapılır.

02 VERİTABANI YÖNETİMİ VE PROGRAMLAMA ººVeritabanı Temelleri ººMicrosoft SQL Server 2005

Sektörde ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri arasında geniş bir kullanım alanına sahip olan MS SQL Server ailesinin en yaygın üyesi MS SQL Server 2005’in yönetimi ve programlaması bu bölümde ele alınır. Yazılım projelerinin temelini oluşturan veritabanı modellemesi

50 saat

ve analizi detaylı olarak incelenir. Ayrıca raporlama araçları ve Visual Studio .NET ile SQL Server işbirliği yine bu bölümde detaylandırılır.

03 WEB PROGRAMLAMA ººHTML ve JavaScript ile DHTML Programlama ººASP.NET 2.0 ve AJAX ººADO.NET 2.0 ººXML ile Veritabanı Uygulamaları ººProje

Bu bölümde alışveriş siteleri, portallar, e-ticaret, e-learning ve forumlar gibi kullanıcı ile etkileşimli, dinamik siteleri oluşturmak için kullanılan web programlama dilleri ASP.NET 2.0 ve Ajax incelenir. Ayrıca hosting, HTML, CSS, JavaScript gibi temel web kavramları,

90 saat

sitelerin güvenliklerini sağlama, site performanslarını artırma teknikleri, veritabanı ve uygulama arasında köprü vazifesi gören ADO.NET teknolojisi ve farklı platformlar arasında veri paylaşımını sağlayan XML dili bu bölümde ele alınır.

04 İLERİ .NET UYGULAMALARI ººC# 3.0 ile İleri Windows Programlama ºº.NET Framework 3.0 ººDağıtık Uygulamalar ve Mobil Teknolojiler ººProje

Bu bölümde amaç, Bilge Adam öğrencisinin Windows platformunda uygulama geliştirmesini sağlamaktır. Daha sonra .NET platformu programlama çatısı anlatılmaktadır. Son olarak XML Web Servisleri, Remoting ve Windows Communication Foundation teknolojileri öğ-

100 saat

retilmektedir. Bu teknolojiler ile sektörde dağıtık uygulamalar olarak bilinen ve performans, güvenlik ve benzeri sebeplerle birden fazla sunucu ile yönetilen kurumsal çözümlerin geliştirilmesi sağlanır.

05 ORACLE VE JAVA TEKNOLOJİLERİ ººOracle Veritabanı ve PL SQL ººJava ile Programlama

Bu bölüme kadar C# programlama dili ve MS SQL Server ilişkisel veritabanı yönetim sistemini öğrenen Bilge Adam öğrencileri, bu bölümde sektörde yaygın olarak kullanılan Java programlama dili ve Oracle ilişkisel veritabanı yönetim sistemi ile tanışır. Java’nın C#’a ve

60 saat

Oracle’ın MS SQL Server’a olan benzerlikleri sebebiyle eğitimin bu bölümünde teknolojiler arasındaki farklara odaklanılmaktadır.

06 PROJE ANALİZİ, TASARIMI VE YÖNETİMİ ººProje Tasarımı ve Planlaması ººProje Yönetimi ve Takım Çalışması ººProje Çalışması

Bir yazılım projesinin aşamaları genel olarak gereksinim analizi, ihtiyaca uygun teknolojinin seçimi, maliyet ve süreç planlaması, uygulama geliştirme, test, dokümantasyon, dağıtım ve destektir. Bu bölümde, yazılım proje süreçlerinin nasıl tasarlandığına dair uygulamalı ve detaylı anlatımlar konu edilmektedir. MSF ve UML olarak bilinen proje üretim ve yönetim metodolojileri de bu bölümde incelenir.

40 saat


SINAV ve SERTİFİKALAR

YAYINLAR

KATILIM SERTİFİKALARI

BİLGE ADAM BAŞARI SERTİFİKALARI

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitim

Bilge Adam, uyguladığı Ölçme Değerlendirme

Programını bitiren bütün Bilge Adam

Sistemi kapsamında öğrencilerini eğitim

öğrencileri, hem Bilge Adam hem de

süresince çeşitli sınavlara tabi tutar. Yazılım ve

Microsoft Katılım Sertifikası almaya hak

Veritabanı Uzmanlığı Kariyer Eğitimi boyunca

kazanır.

beş çoktan seçmeli sınav uygulanır ve iki

aşkın İngilizce ve Türkçe kitaplar, Bilge Adam öğrencilerine ücretsiz olarak te-

proje yaptırılır. Bu sınavların ve projelerin not ortalamaları alınarak katılımcıların

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR

Kaynak olarak kullanılan 6500 sayfayı

mezuniyet notu hesaplanır. Mezuniyet notuna göre katılımcılar Başarı ya da Üstün Başarı

min edilmektedir. Bu kapsamlı yayınlar program içerikleri ile paralel olarak tasarlandığı için öğrencilerin derste işlenen konuları evlerinde de takip edebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programında kullanılan yayınlar, uygulamalarla desteklenmiş aşağıdaki kitaplardan oluşmaktadır:

Sertifikası almaya hak kazanır.

Bilge Adam mezunları, yetkinliklerini tüm dünyada geçerli olan sertifikalarla kanıtlamak isterlerse, Microsoft, Oracle ve Sun’ın dijital İngilizce sertifikasyon sınavlarına katılabilir. Bu sınavları başarıyla geçen öğrenciler, aşağıdaki unvanları almaya hak kazanır:

TEKNİK İNGİLİZCE Kariyer Eğitim Programına katılan öğrenciler İngilizce bilgilerini yetersiz bulmaları durumunda veya uluslararası İngilizce

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist : ÂÂ .NET Framework 2.0 Web Applications

sertifikasyon sınavlarına katılmak istedikleri

Programına indirimli olarak katılabilir ve

ÂÂ .NET Framework 2.0 Distributed Applications

yetkinliklerini artırabilir.

ÂÂ SQL Server 2005

ÂÂ Web Developer ÂÂ Windows Developer ÂÂ Enterprise Applications Developer

ºº ASP.NET 2.0 ile Veritabanı Uygulamaları ºº ASP.NET 2.0 Temelleri ºº C# 3.0 ile Programlama Temelleri

taktirde Bilge Adam’ın Teknik İngilizce Eğitim

ÂÂ .NET Framework 2.0 Windows Applications

MCPD - Microsoft Certified Professional Developer :

YAYIN LİSTESİ

Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı

ºº C# ile Veritabanı Uygulamaları ºº C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle

DİJİTAL SINAV NOKTALARI

ºº SQL Server ile Programlama

Bilge Adam, MeasureUp deneme sınavları ile

ºº Windows Forms 2.0 ile

öğrencilerini Microsoft, Oracle ve Sun’ın dijital sertifika sınavlarına “ücretsiz” olarak hazırlar. Böylece Bilge Adam mezunlarının büyük bir çoğunluğu global yazılım ve donanım şirketlerinin uluslararası sertifikasyon sınavlarına daha ilk girişlerinde başarılı olabilmektedir. Ayrıca Bilge Adam, öğrenci ve mezunlarının bu sınavları yine Bilge Adam bünyesinde alabilmeleri için Bakırköy Town Center, Kadıköy ve Beşiktaş şubelerinde; Prometric, Vue ve Certiport gibi uluslararası dijital sınav üreticileri tarafından yetkilendirilmiş Dijital Sınav Noktalarına sahiptir.

ºº Yazılım Projeleri Kitapçığı

Programlama ºº Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım ºº PMP (Profesyonel Proje Yönetimi) ºº .NET 3.0 ile ileri C# Uygulamaları


YAZILIM VE VERİTABANI UZMANI HANGİ ALANLARDA ÇALIŞABİLİR? Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programını başarıyla tamamlamış mezunlar kazandıkları yetkinlikleri, bilişim teknolojileri alanında kariyer edinmek ve kendilerini geliştirmek, kendi işini kurmak veya freelance (serbest) çalışmak gibi amaçlar için kullanabilir. Yazılım ve Veritabanı uzmanları bankacılıktan iş çözümlerine, mobil uygulamalardan oyun programlamaya kadar çok çeşitli alanlarda branşlaşabileceği gibi, analiz veya test uzmanı gibi farklı roller de üstlenebilir. Yazılım uzmanları her türlü kurum ve kuruluşta çalışabilecekleri gibi freelance (serbest) olarak da çalışabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI ÂÂKurumsal şirketlerin / kurumların bilgi işlem ve yazılım departmanları ÂÂKOBI’lerin bilgi işlem ve yazılım geliştirme bölümleri ÂÂYazılım geliştirme şirketleri ÂÂMicrosoft İş Ortakları ÂÂOracle İş Ortakları ÂÂSun İş Ortakları ÂÂBilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık firmaları ÂÂKendi yazılım şirketini kurmak ÂÂFreelance (serbest)

ALINABİLECEK UNVANLAR ÂÂUygulama Geliştirici ÂÂYazılım Mimarı ÂÂYazılım Uzmanı ÂÂVeritabanı Uzmanı ÂÂProje Yöneticisi ÂÂAnalist Programcı ÂÂUygulama Analisti ÂÂTeknik Danışman ÂÂBilgi İşlem Yöneticisi

İLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI Bilge Adam’ın Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programına katılan Bilge Adam öğrencileri herhangi bir sınava katılma zorunluluğu olmadan ileri eğitim programlarına kayıt olabilir. Ancak ileri eğitim programlarına dışarıdan katılmak isteyen katılımcıların bilgi düzeyleri Seviye Tespit Sınavı (STS) ile belirlenir. Bu eğitim programlarına sadece STS’yi geçenler katılabilir.

SharePoint Server – I

30 saat

Son dönemde kurumsal şirketlerde yoğun biçimde kullanılmaya başlanan SharePoint Server, şirketlerin döküman yönetimi ve iç portal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu eğitim, sunucunun yönetim detaylarını içermektedir.

SharePoint Server – II

30 saat

SharePoint Server, şirketlerin döküman yönetimi ve iç portal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu eğitim, sunucu üzerinde uygulama geliştirtirme ve özelleştirme detaylarını içermektedir.

SQL Server İş Zekası - I

15 saat

Özellikle yüksek hacimde verinin olduğu veritabanı sunucularında karar vericilerin veritabanını yüksek hızlarda sorgulamalarını, veriyi daha iyi analiz etmelerini sağlayan altyapı bu eğitimin konusudur.

SQL Server İş Zekası - II

15 saat

Verinin farklı platformlar ve veritabanları arasında transferinin anlatıldığı eğitimdir. Özellikle veri analizi için kullanılan küplerin OLTP veritabanlarındaki veriler ile beslenmesi için veri transferi bu eğitimin konusudur.

SQL Server İş Zekası - III

15 saat

SQL Server, üzerinde tuttuğu ya da farklı kaynaklarda bulunan verileri raporlama yeteneğine sahiptir. Eğitimin konusu bu raporlama servisleridir.

BizTalk Server

30 saat

Orkestrasyon sunucusu olarak da bilinen Biztalk Server, farklı platform ya da yazılımların birbiri ile entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu eğitimde BizTalk Server detaylarıyla incelenmektedir.

Bireysel: Bakırköy | Beşiktaş | Kadıköy | Fatih | Town Center Kurumsal: Fulya | Kozyatağı

444 33 30 | www.bilgeadam.com

FOY YAZILIM 400  

FOY YAZILIM 400

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you