Page 1

20

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Εκεί, εκεί, στη Γ’ Εθνική µε νέα νίκη!

Γνώρισε τεράστια επιτυχία

Σελίδα 31

Σελίδες 26-27

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38332

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00€

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ – ΜΠΑΣΚΕΤ

www.patrisnews.gr

Σε λίγες ηµέρες µε την εφ.

96

Το ένθετο γάµος-βάπτιση 2011 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

30 Μαΐου 2011

Αγανακτισµένοι συνταξιούχοι στην Ηλεία βλέπουν τη ζωή τους σε αδιέξοδο...

«ΘΗΛΙΑ» ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ... «∆ε ζητάµε ελεηµοσύνη. Να πάρουµε όσα έχουµε πληρώσει 40-50 χρόνια...» Σελίδες 8-9

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

Πρώιµη διάγνωση πλήρης θεραπεία... * ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α Σελίδες 12-13

26

Συγκινητικές εκδηλώσεις Σελίδες 7 και 11


»

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2011

]

2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΗΛΕΙΑΚΑ

δρώµενα

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Ε

PAYLOPOYLOS 05 ίναι δεδοµένο πως οι νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που έχουν 30/05/11 τεθεί σε ισχύ στον Πύργο έχουν φέρει αναστάτωση στις µέχρι

πρότινος κυκλοφοριακές συνήθειες των οδηγών που κινούνται εντός της πόλης. Η ολοκλήρωση της εφαρµογής της κυκλοφοριακής µελέτης θα φέρει ακόµα µεγαλύτερη αναστάτωση αφού βασικές οδοί του Πύργου θ’ αλλάξουν φορά, αλλά αυτό σε καµία περίπτωση δε δικαιολογεί την παραβίαση των σηµάτων, γεγονός που εγκυµονεί την πρόκληση ατυχήµατος. Την προηγούµενη εβδοµάδα πάνω από δεκαπέντε περιπτώσεις που αυτοκίνητα εισήλθαν σε µονόδροµο και µόνο από καθαρή τύχη δεν έγιναν ατυχήµατα. Π. Παύλ.

!"#"$% 114 Πληθυσµός κάτω από τα όρια της φτώχειας

Ανατολή ηλίου: 6:05 ∆ύση ηλίου: 20:40 Σελήνη 28 ηµερών

[

Το 2004, κάτω από το όριο της φτώχειας ζούσε το 19,6% του πληθυσµού, δηλαδή 2.088.701 άτοµα ή 832.456 νοικοκυριά.

&'()*+ ,-./ 0123'

Ο όσιος Ισαάκιος, καταγόταν από την Ανατολή, αλλά έδρασε στο Βυζάντιο την εποχή του αυτοκράτορα Ουάλη, ο οποίος ήταν θερµός υποστηρικτής των κακόδοξων και δυσεβών Αρειανών. Όταν οι Οστρογότθοι κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν τη Κωνσταντινούπολη, ο Ουάλης αναγκάσθηκε να εκστρατεύσει εναντίον τους. Τότε ο Ισαάκιος, ο οποίος ήταν ηγούµενος στην περίφηµη µονή των ∆αλµάτων συνάντησε τον αυτοκράτορα, τον πολέµιο των ορθοδόξων, και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογο του, τον συµβούλευσε µε τα εξής λόγια: «∆ώσε στα ποίµνια τους άριστους ποιµένες και χωρίς κόπους θα πάρεις τη νίκη. Αν όµως δεν αποδεχθείς αυτά πού σου λέγω και δε συµφωνήσεις µαζί τους, θα µάθεις από την πείρα σου ότι είναι σκληρό πράγµα να κλωτσάς τα καρφιά. ∆ιότι ούτε εσύ θα γυρίσεις από τον πόλεµο και σύντοµα θα χάσεις και το στράτευµα».

Το 2004 το όριο της φτώχειας ήταν 5.649,78 ευρώ ανά άτοµο ετησίως και 11.864 ευρώ για νοικοκυριό. Σήµερα κάτω από το όριο της φτώχειας ζει το

40,7% των µονογονεϊκών οικογενειών µε ένα παιδί, έναντι 14,3% των νοικοκυριών µε δύο γονείς και

!µ"#$µ%&'(

)#(

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ ."352#( 30/05/2011

03:00

."352#( ." 352#( 30/05/2011 3 0/05 /20 11

*"#µ/+'(

,-#(+'(

./"01. (&2µ$3- 4&5(+%

6(/#78 - 9(/&7µ"&(

19 °C

85%

2 !"#$%& '

()*' +,--./'

09:00 0 9:00

20 2 0° °C C

67% 6 7%

2 !"#$%& !"#$%& '

()*' ( )*' +,--./' + ,--./'

."352#( ." 352#( 30/05/2011 3 0/05 /20 11

15:00 1 5:00

27 2 7° °C C

43% 4 3%

3 !"#$%& !"#$%& -0 0

()*' ( )*' +,--./' + ,--./'

."352#( ." 352#( 30/05/2011 3 0/05 /20 11

21:00 2 1:00

22 2 2° °C C

69% 6 9%

2 !"#$%& !"#$%& N

()*' ( )*' +,--./' + ,--./'

:#'5% : #'5% 31/05/2011 3 1/05 /20 11

03:00 0 3:00

18 1 8° °C C

88% 8 8%

1 !"#$%& !"#$%& '

1'2'34+ 1 '2'34+

:#'5% : #'5% 31/05/2011 3 1/05 /20 11

09:00 0 9:00

20 2 0° °C C

69% 6 9%

2 !"#$%& !"#$%& BA B A

'31.5' ' 31.5' +,--./' +,--./'

:#'5% 31/05/2011

15:00

28 °C

44%

4 !"#$%& 0

()*' +,--./'

:#'5% 31/05/2011

21:00

23 °C

67%

2 !"#$%& -0

1'2'34+

:"5;#5% 01/06/2011

03:00

18 °C

98%

1 !"#$%& 0

1'2'34+

στην Ηλεία

ένα εξαρτώµενο παιδί. Το ποσοστό των ατόµων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες, φτάνοντας το 20,9% έναντι 18,3% στους άνδρες. Σχεδόν τα µισά από τα φτωχά νοικοκυριά, έχουν εισόδηµα πάνω από το 75,9% του ορίου της φτώχειας.

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30

Μαΐου

2011

Επί του θέµατος

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

3

Οι αυξοµειώσεις της απογραφής... Α

ν και επισήµως οι ανακοινώσεις επί των αποτελεσµάτων και της διαδικασίας θα γίνουν τον επόµενο –ίσως και λίγο αργότερα- µήνα, η απογραφή στην Ηλεία φαίνεται να ολοκληρώθηκε χωρίς σηµαντικά προβλήµατα. ∆υσκολίες βέβαια, υπήρξαν, και είχαν να κάνουν περισσότερο µε την άρνηση ορισµένων πολιτών να απαντήσουν πάνω σε όλα τα ερωτώµενα στοιχεία παρά τη διαβεβαίωση των απογραφέων ότι αυτά θα χρησιµοποιηθούν αυστηρά και µόνο για την ειδικότερη ανάθεση του έργου τους.

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr_plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

Τούτη τη φορά επίσης, δεν είχαµε το ... νεύρο και την αγωνία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που το 2001 καλούσε τον κόσµο να παραµείνει και να απογραφεί στον τόπο του, µε µοναδική εξαίρεση το δήµο Ήλιδας που το έπραξε µόλις τις δύο τελευταίες µέρες της νέας απογραφής...

οκτώ χρόνια, µε τη διαφορά όµως ότι και στις δύο ο νοµός µας δεν ήταν αυτοτελής. Και τούτο διότι η µεν επαρχία της Ηλείας, υπαγόταν στο Ν.Αχαιοήλιδας, η δε επαρχία Ολυµπίας στο Ν.Μεσσηνίας (Από τότε δηλαδή κοιτούσαν οι γείτονές µας να µας... εξαφανίσουν!).

«Τα νέα µεγέθη έχουν τώρα αποτυπωθεί. Σηµασία µεγάλη ωστόσο δεν έχει πόσοι µετρηθήκαµε αλλά σε ποια κατάσταση είµαστε...»

Έτσι, σταµάτησε κάπως και ο άτυπος ανταγωνισµός µεταξύ των δύο άλλοτε Καποδιστριακών δήµων Πύργου και Αµαλιάδας, οι ∆ηµοτικές Αρχές των οποίων έδιναν τη «µάχη» του εντυπωσιασµού για το ποιος από τους δύο θα απογράψει τους περισσότερους κατοίκους, γεγονός που ήταν στη συνέχεια και ουσιαστικό αφού ο... «κερδισµένος» θα δικαιούται και µεγαλύτερη µερίδα χρηµατοδοτήσεων (ΣΑΤΑ κλπ) βάσει καταγεγραµµένων κεφαλών...

Το 1940 γίνεται η επόµενη απογραφή µε την Ηλεία συγκροτηµένη πλέον, σε δικό της νοµό, να αριθµεί 186.945 κατοίκους. Παρά τα µεγάλα προβλήµατα και τις απώλειες του πολέµου και της κατοχής ο τόπος µας όχι µόνο κρατά τον πληθυσµό του αλλά τον ... αυξάνει δείχνοντας το 1951 ότι διαθέτει 188.247 κατοίκους. Τον ίδιο πληθυσµό (188.861) διατηρεί και στην επόµενη δεκαετία βάση της απογραφής του 1961!

Τα ιστορικά στοιχεία τώρα της προαναφερόµενης διαδικασίας ξεκινούν από το 1920 καθώς εκείνη τη χρονιά έγινε η πρώτη απογραφή, για να ακολουθήσει άλλη µία ύστερα από

Το κύµα όµως της µετανάστευσης που ακολουθεί στο εξωτερικό αλλά κυρίως και στην Αθήνα µας οδηγεί εκ των πραγµάτων σε πληθυσµιακή µείωση, µε αποτέλεσµα το 1971 η

Ηλεία να εµφανίζει 165.056 κατοίκους. Η µείωση αυτή συνεχίστηκε και τα επόµενα χρόνια σε µικρότερο πάντως βαθµό, για να φθάσουµε µε την απογραφή του 1981 τους 160.305 κατοίκους. Σηµαντική ανάκαµψη συντελέστηκε µέσα στη δεκαετία του ’80 και έτσι το 1991 όταν ήρθε η ώρα µιας ακόµη τέτοιας πρωτοβουλίας καταγράψαµε πληθυσµό 179.429 πολιτών... Εντυπωσιακά ήσαν και τα δεδοµένα δέκα χρόνια αργότερα καθώς η απογραφή του 2001 παρουσιάζει το µεγαλύτερο από ποτέ αριθµό κατοίκων, δηλαδή 193.288... Τα νέα µεγέθη έχουν αναµφιβόλως αποτυπωθεί και θα περιµένουµε να δούµε που βρισκόµαστε κατά το 2011. Θα διαπιστώσουµε άραγε και τώρα θεαµατικές µεταβολές; Πιθανότατα όχι, αλλά ας µη βιαζόµαστε. Άλλωστε πλέον δεν έχει και τόση µεγάλη σηµασία πόσοι µετρηθήκαµε αλλά σε ποια κατάσταση είµαστε...

editorial


4

» Με το µάτι των συντακτών µας ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

?

Η έλλειψη ναυαγοσωστών θα αποτελέσει και φέτος τροχοπέδη στην κάλυψη όλων των πολυσύχναστων παραλιών, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κενές θέσεις ακόµα και την ώρα που ο κόσµος θα έχει ξεχυθεί στις θάλασσες ;

!

Θα πρέπει λοιπόν από τώρα να µεριµνήσουν οι δήµοι για την πρόσληψή τους, ενώ αναγκαίο είναι και η δηµιουργία µίας σχολής που θα εκπαιδεύονται και νέοι στο πώς θα µπορούν να σώζουν µία ζωή.

«∆ιώξτε την...»

Ο συµπολίτης καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιά Τάκης Κανελλόπουλος µε άρθρο του υπό τον τίτλο «∆ιώξτε την τρόικα τώρα», στη χθεσινή Ελευθεροτυπία δίνει τη δική του εκδοχή στο πρόβληµα της κρίσης. Ο κ. Κανελλόπουλος αφού υπογραµµίζει ότι το πρόγραµµα εξυγίανσης της ελληνικής οικονοµίας χρειάζεται δέκα χρόνια επιτίθεται στους εκπροσώπους των δανειστών µας για τις επιτακτικές και ατελείωτες απαιτήσεις και εκβιάσεις τους. Σήµερα ο κ. Κανελλόπουλος είναι καλεσµένος στην εκποµπή του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, «Καληµέρα Ελλάδα». Γ.Ν.

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

» Παγίδες…

Παγίδες γεµάτες κινδύνους για πεζούς και οχήµατα αποτελούν τα παλιά κτίρια και ειδικότερα τα διατηρητέα, λόγω της κακής κατάστασης της στατικής συµπεριφοράς των τοιχωµάτων τους. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται τα περισσότερα που ανά πάσα στιγµή µπορούν να καταρρεύσουν και να προκαλέσουν ατυχήµατα. Για αυτό άµεσα θα πρέπει να µεριµνήσουν οι ιδιοκτήτες τους ώστε να µην έχουµε κανένα δυσάρεστο απρόοπτο…

Ενδιάµεσος

Υπεύθυνος σχέσεων κοινωνίας και κόµµατος ορίστηκε το στέλεχος της ΝΟ∆Ε Ηλείας ∆ηµ. Τσάκαλης, ο οποίος βρίσκεται καθηµερινά στα γραφεία της Ν.Ε. στον Πύργο, από τις 10 π.µ. έως τις 12 το µεσηµέρι. Ο ορισµός του κ. Τσάκαλη σε τοπικό επίπεδο έχει να κάνει µε το «άνοιγµα» του κόµµατος προς την κοινωνία , µε αντίστοιχο τµήµα που υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο, το οποίο έχει σαν υπεύθυνο τον αρµόδιο της Ν.∆. κ. ∆. Καραχάλιο. «Σκοπός µου είναι να µεταβιβάζω στο κόµµα µας τα παράπονα, προβληµατισµούς, και τις απόψεις για διάφορα ζητήµατα της καθηµερινότητας , όχι µόνο των φίλων της Ν.∆. αλλά και όλων των πολιτών» τόνισε ο κ. Τσάκαλης. Κ.Α.

Γνώστης…

«Το νοµοσχέδιο ανοίγει φαρδιούς δρόµους στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα µε αποτέλεσµα την εµφάνιση και τη δηµιουργία και στην περιφέρεια µεγάλων διαγνωστικών κέντρων για εργαστηριακές, µικροβιολογικές, απεικονιστικές και πολύ πιθανόν και κλινικές εξετάσεις», είχε τονίσει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου κ Νίκος Γαλανόπουλος σε δηλώσεις του παλαιότερα. Μερικούς µήνες αργότερα επιβεβαιώνεται, αφού µε τα νέα µέτρα ουσιαστικά ο πολίτης θα πρέπει να πληρώνει για να έχει την υγεία του…

Π Παύλ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Mαΐου 2011

Π. Παύλ

» Φωτισµός

Ανεξέλεγκτα...

Οι νεαροί που... τύλιξαν τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύργου µε ένα πανό, γονείς µε παιδιά σίγουρα δεν ήσαν. Βέβαια δε φταίνε αυτοί για την... αρένα που δηµιούργησαν. Φταίνε εκείνοι που γύρω – γύρω από τα έδρανα τους ... κοιτούσαν! Κακόµοιρη δηµοκρατία...

...αλλά αληθινά

[ Ακούει κανείς; ]

Παρά το ότι για περισσότερο από ένα χρόνο κυοφορείται η νοµοθετική ρύθµιση για τη σύσταση φορέα υδρογονανθράκων , ο οποίος θα διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου σε θέµατα έρευνας και εκµετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου , ο υφυπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, ανακοίνωσε ότι µέσα στο πρώτο 15ηµερο του Μαΐου ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης σχετικών ερευνών στη λεκάνη του Ιονίου Πελάγους και νότια της Κρήτης.

*** Υπενθυµίζεται ότι η δηµιουργία του Φορέα έχει περάσει από το Υπουργικό Συµβούλιο από τις 9 του περασµένου ∆εκεµβρίου και περνά για δεύτερη φορά από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο. Πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα σήµερα αποτελεί θλιβερό παράδειγµα – προς αποφυγή

Επιτακτική ανάγκη είναι η τοποθέτηση φωτισµού στο δρόµο που πηγαίνει από τον Πύργο προς το Κατάκολο αφού το βράδυ η ορατότητα είναι σχεδόν µηδαµινή µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος για πρόκληση ατυχήµατος να είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. Η τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών είναι αίτηµα των κατοίκων της περιοχής που καθηµερινά βλέπουν ατυχήµατα να γίνονται έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους.

» Καθαρισµός

Π Παύλ

σε παγκόσµιο επίπεδο – κράτους που δεν διαθέτει φορέα για τη διαχείριση των δικαιωµάτων του και την προστασία του περιβάλλοντος και του ενεργειακού του πλούτου σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. *** Καθίσταται σαφές ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής θα υιοθετήσει το νορβηγικό µοντέλο που ακολουθείται στην έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, αξιόπιστο και ελκυστικό. Σύµφωνα µε αυτό, εξειδικευµένες εταιρίες του κλάδου επενδύουν σε έρευνες και τα δεδοµένα που προκύπτουν πωλούνται ως πακέτα πληροφοριών – προγραµµάτων έρευνας και παραγωγής στις περιοχές αυτές. Π.Α.

Έχει ήδη αρχίσει ο καθαρισµός των παραλιών από την υπηρεσία καθαριότητας ενόψει του καλοκαιριού που µπαίνει σε κάτι λιγότερο από 15 µέρες αλλά σε πολλά σπίτια οι ιδιοκτήτες έχουν αφήσει τα χόρτα να ψηλώσουν αρκετά… Επίσης πολλά παρατηµένα οικόπεδα που βρίσκονται µέσα στον οικιστικό ιστό των παραλιακών οικισµών έχουν καταστεί καταφύγιο για φίδια και διαφόρων ειδών τρωκτικών και θα πρέπει να υπάρξει φροντίδα για τον καθαρισµό τους, λόγω του ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των κατοίκων της περιοχής…

Π Παύλ


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Και πάλι… «Εν Λευκώ» Για µια ακόµα φορά το γνωστό µεζεδοπω λείο «Εν Λευκώ» και ο ιδιοκτήτης του Θανάσης Μπούκλης «φιλοξένησαν» επώνυµους πελάτες… Αυτοί δεν ήταν άλλοι από τη δηµοφιλή ηθοποιό Άννα Βαγενά, τον «δικό» µας Βασίλη Παλαιολόγο και τα υπόλοιπα µέλη του θιάσου που βρέθηκαν εκεί µετά την παράσταση του «Γάλα» το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαΐου…

Φωτογραφικά

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Η σηµερινή κρίση χρέους στην οποία έχει βυθιστεί η Ελλάδα και το επακόλουθο γενικευµένο κύµα ανασφάλειας έχει αντιστρέψει και πάλι την εικόνα. Με βάση την πρόσφατη έρευνα της Public Issue , η αποδοχή του ευρώ προσεγγίζει σήµερα το 58%, παραµένει σχετικά σταθεροποιηµένο το τελευταίο εξάµηνο, ενώ είναι σαφώς υψηλότερη µεταξύ των περισσότερο ευάλωτων και πληττόµενων οµάδων του πληθυσµού (π. χ. συνταξιούχοι, νοικοκυρές). Ταυτοχρόνως, 2 στους 3 ερωτώµενους (66%) απορρίπτουν το ενδεχόµενο εγκατάλειψης του ευρώ και επιστροφής στη δραχµή, θεωρώντας ότι µια παρόµοια µεταβολή θα επιδείνωνε την κατάσταση. Αντιθέτως, υπέρ της επιστροφής στη δραχµή τάσσεται σήµερα το 16%, δηλαδή σχεδόν ένας στους έξι Ελληνες πολίτες.

»

«Σήµερα κάνουµε µια νέα αρχή…» Τα προβλήµατα του δήµου Ήλιδας, της πεδινής Ηλείας αλλά και του νοµού γενικότερα καταγράφτηκαν στην χθεσινοβραδινή διευρυµένη συνεδρίαση των κοµµατικών στελεχών της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Εργατικό Κέντρο της Αµαλιάδας. Τη συνάντηση διοργάνωσε η ∆ηµοτική Οργάνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας Αµαλιάδας σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Επιτροπή του κόµµατος. Αναλυτικό ρεπορτάζ, εξαιτίας του προχωρηµένου της ώρας, στο αυριανό φύλλο της εφ. «Πατρίς». Σ.Π.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

»

Τα αυτονόητα

Γ.Γ.

Κρίση χρέους και ευρώ...

Ξαναλειτουργεί… Μια ευχάριστη έκπληξη περίµενε όσους πέρασαν από την κεντρική πλατεία της Ανδραβίδας καθώς είδαν… το σιντριβάνι να λειτουργεί και πάλι! Το σιντριβάνι είχε αρκετό καιρό να λειτουργήσει και επισκευάστηκε µε πρωτοβουλία του προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέα Κοροµηλά. Σ.Π.

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα …

Α

Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο

πο τους επιφανείς ρωµαίους πολιτικούς και φιλοσόφους του 1ου π.Χ. αιώνα ο Κάτων ο Νεώτερος ή Μάρκος Πόρκιος Κάτων, όπως αλλοιώς ελέγονταν. Σηµάδεψε ανεξίτηλα τη ρωµαϊκή γραµµατολογία, ενώ πολύ εµπνευσµένο και ευφυές υπήρξε το χιούµορ του. Ο Κάτων είχε αδυναµία στις γυναίκες και µε κάθε ευκαιρία εκδήλωνε αυτήν του τη ροπή. Φιλοξενήθηκε κάποτε στην Καππαδοκία απο κάποιον επιφανή ονόµατι Μαρφαδάτη, βασιλικής καταγωγής που είχε µια πολύ όµορφη γυναίκα, την οποία ονόµαζαν Ψυχή. Ο Κάτων καλοκάθησε τότε και δεν έλεγε να φύγει... Οι δε Ρωµαίοι έγραφαν για να σατυρίσουν «Ο Πόρκιος και ο Μαρφαδάτης, µια ψυχή ...» ή ακόµα «Ο Κάτων είναι λαµπρός και ευγενής και έχει βασιλική ψυχή». Άλλοτε είχε περιέλθει σε βαθιά περισυλλογή και δεν µιλούσε. Του είπαν δεικτικά «Κάτων, σε κατηγρούν για την σιωπή σου». Και ο Πόρκιος µε ευφυΐα «Αρκεί να µην µε κατηγορούν γιαν την ζωή µου» απάντησε µε σθένος. Όταν κυριεύθηκε το Αριµίνιο, ήλθε η είδηση πως ο Καίσαρας κατέφθανε µε στρατό, εναντίον της πόλεως. Όλοι τότε µη εξαιρουµένου και του µεγάλου Ποµπήιου, έστρεψαν τα µάτια τους στον Κάτωνα για να τους συµβουλεύσει. Και ο Πόρκιος «Αν µε είχατε ακούσει παλιότερα, σήµερα ούτε τον ένα θα φόβασασταν, αλλά και ούτε σε έναν θα στηρίζατε τις ελπίδες σας». Γεννήθηκε το 94 π.Χ και πέθανε το 46 www.pavramopoulos.gr π.Χ.

5

Καφές µε…κλήση

»

Πήγαν για καφέ και έφυγαν µε…κλήση. Ο λόγος για όσους χθες θέλησαν να απολαύσουν τον καφέ ή το φαγητό τους στο Κατάκολο, εκµεταλλευόµενοι το καλό καιρό. Όσοι ήταν…τυχεροί και βρήκαν θέση στάθµευσης στην χερσαία ζώνη του λιµανιού και συγκεκριµένα δίπλα στο τουριστικό περίπτερο, τελικά αποδείχθηκαν άτυχοι, αφού όταν επέστρεψαν στα αυτοκίνητά τους βρήκαν και το ροζ χαρτάκι της κλήσης στο παρµπρίζ. Οι απαγορευτικές πινακίδες τοποθετήθηκαν προ λίγων ηµερών, ωστόσο, κάποιοι –απ’ αυτούς που συνηθίζουν κάθε Κυριακή να πίνουν τον καφέ τους στο Κατάκολο – δεν ήταν τόσο παρατηρητικοί και στάθµευσαν τα αυτοκίνητά τους στο συγκεκριµένο σηµείο, όπως κάνουν τόσα χρόνια άλλωστε. Έτσι, επιστρέφοντας βρήκαν τις κλήσεις µε το ποσό των 40,00 ευρώ. Αποφάσισαν δηλαδή να βγουν µια µέρα να πιουν τον καφέ τους ή να γευµατίσουν µε φίλους – αυτές τις ηµέρες περιµένουν και οι καταστηµατάρχες της περιοχής για να δουλέψουν λίγο – και το πλήρωσαν χρυσό. Οι περισσότεροι έφυγαν αγανακτισµένοι και πολύ φοβάµαι ότι θα ξεχάσουν και τον δρόµο για το Κατάκολο… Ν.Σ

»

Κυκλοφοριακό

Για κυκλοφοριακές δυσχέρειες κυρίως στην περιοχή πλησίον του πρώην γυµνασίου Αρρένων στον Πύργο, κάνουν λόγο επαγγελµατίες που βλέπουν αύξηση και όχι µείωση των οχηµάτων που παρκάρουν εκατέρωθεν στα πεζοδρόµια.Σε αρκετές περιπτώσεις εξάλλου οι αλλεπάλληλες πινακίδες που τοποθετήθηκαν προκειµένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχηµάτων, µπερδεύουν τους οδηγούς που κάνουν ολόκληρες αποστάσεις για µπουν ακόµη και σε πολύ µικρούς δρόµους.Πλησίον του πρώην γυµνασίου µάλιστα εξακολουθεί να υπάρχει πινακίδα που προειδοποιεί ότι από το δρόµο διέρχονται µαθητές… Κ.Α.


6

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ

«Φούντωσε» φορτηγό!

Η άµεση κινητοποίηση των κατοίκων του Λεβεντοχωρίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου «έσωσαν» χθες το βράδυ ένα φορτηγό- ψυγείο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, στο χώρο του κινητήρα του. Το φορτηγό ήταν παρκαρισµένο όταν κάτοικοι του Λεβεντοχωρίου αντιλήφθηκαν την ύπαρξη καπνού. Αµέσως ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενώ µε ό,τι µέσο διέθεταν προσπάθησαν να κατασβήσουν την πυρκαγιά, πριν επεκταθεί και καταστρέψει ολοσχερώς το φορτηγό. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου επενέβη στην κατάσβεση.

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Έκλεψαν χρυσαφικά Χρυσαφικά αξίας 2000 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από µονοκατοικία σε σπίτι στην περιοχή «Αγίου Αθανασίου» της Γαστούνης, οι οποίοι µπήκαν παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα.

ΛΕΧΑΙΝΑ

∆ιέρρηξαν εξοχική οικία Άγνωστοι µπήκαν σε εξοχική οικία στην περιοχή Μυρσίνης Λεχαινών και αφαίρεσαν διάφορα ηλεκτρονικά είδη αξίας 500 ευρώ.

Έκλεψαν αρνιά και κοτόπουλα Πέντε αρνιά και δέκα κοτόπουλα έκλεψαν άγνωστοι από ποιµνιοστάσιο την αγροτική περιοχή «∆ροσελή» Λεχαινών, προχθές τα ξηµερώµατα.

ΠYΡΓΟΣ

Έφυγαν µε χρυσαφικά… Χρυσαφικά αξίας 5.000 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από διαµέρισµα πολυκατοικίας στον Πύργο όπου µπήκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη διάρρηξης.

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡ∆ΑΣ

Έφεραν στον κόσµο ένα πρόωρο κοριτσάκι!

«Σ

υναγερµός» σήµανε χθες, λίγα λεπτά µετά τις 8 το απόγευµα στο Κέντρο Υγείας Βάρδα ς όταν µια 26χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία, που διαµένει µόνιµα στη Νέα Μανολάδα, εµφανίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυµα µε έντονους πόΣυναγερµός σήµανε στο Κέντρο νους τοκετού. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι Υγείας Βάρδας χθες το απόγευµα µε ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τους εφηµερεύοντες γιατρούς και όλο «αγκάλιασαν» τη νεα ρή µητέρα, βοη- το νοσηλευτικό προσωπικό να «αγκαθώντας την να φέρει στον κόσµο το τέ- λιάζουν» τη νεαρή µητέρα στον πρόωρο τοκετό της. ταρτο παιδί της… Αφού διαπιστώθηκε ότι όντως η γυναίκα ήταν έτοιµη να φέρνει στον κόσµο το παιδί της ξεκίνησε η διαδικασία της γέννας στην οποία πήρε µέρος όλο το προσωπικού του Κέντρου Υγείας Βάρδας, µε επικεφαλής τους εφηµερεύοντες γιατρούς κ.κ. ∆ηµήτρη Γιαννόπουλο και Νίκο Αναστασόπουλο. Λίγη ώρα αργότερα, ένα κοριτσάκι βάρους 1,900 γραµµαρίων ερχόταν στον Οι πρώτες φροντίδες στο νεογνό αµέσως µετά τη γέννησή του. κόσµο, µε την παιδίατρο του Κέντρου Υγείας κα Νίκη Σιώρη, που εφηµέρευε, να του προσφέρει τις πρώτες φροντίδες. Η 26χρονη είχε µόλις συµπληρώσει τον 8ο µήνα της εγκυµοσύνης της και κλήθηκε αµέσως ασθενοφόρο προκειµένου να διακοµίσει το µωρό στη Μονάδα Νεογνών στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, όπου και εισήχθη σε θερµοκοιτίδα. Λίγη ώρα αργότερα, το δρόµο για το Ρίο πήρε και η 26χρονη µητέρα. Ο «όρκος του Ιπποκράτη» από τη µια και κυρίως η αγάπη για τον άγνωστο συνάνθρωπο από την άλλη, έκαναν για ακόµα µια φορά το θαύµα τους, φέρνοντας στον κόσµο µια ακόµα ζωή. Τι και αν οι δύο εφηµερεύοντες γιατροί

Ένα κοριτσάκι 1.900 γραµµαρίων έφερε στον κόσµο η 26χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία που διαµένει στη Νέα Μανολάδα.

έχουν ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, τι και αν ένα Κέντρο Υγείας υστερεί σε εξοπλισµό από ένα µεγάλο Νοσοκοµείο… Οι «άνθρωποι» είναι τελικά αυτοί που κάνουν… τη διαφορά και οι συγκεκριµένοι άνθρωποι του Κέντρου Υγείας Βάρδας, οι µικροί «ήρωες» της καθηµερινότητας, αξίζουν θερµά συγχαρητήρια για µία ακόµα φορά!

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Εκδηλώσεις µνήµης στο Κάστρο Τ

ους ηρωϊκούς προγόνους που αγωνίστηκαν για να κρατήσουν «ζω ντανή» τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αλλά «έπεσαν» όµως ένδοξα µαζί µε την «Βασιλεύουσα», τίµησε χθες ο δήµος Ανδραβίδας- Κυλλήνης σε µια «ζεστή» και συνάµα συγκινητική εκδήλωση που διοργάνω σαν τα µέλη της Πολιτιστικής Οµάδας Εφήβων Κάστρου «Η Ελπίδα». Νωρίς το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου Κάστρου χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επίσκοπου Ωλένης κ. Αθανασίου. Στη συνέχεια, στο ηρώο της κεντρικής πλατείας του Κάστρου, διαβάστηκε επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες της άλωσης της «Πόλης», ενώ ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων απ’ τον ∆ήµαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κάστρου κ. Σωτήρη Νικολουτσόπουλο και από τον κ. Χρήστο Ασηµακόπουλο εκ µέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος» και της Πολιτιστικής Οµάδας Εφήβων Κάστρου «Η Ελπίδα». Ακολούθησαν οµιλίες για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης µε κεντρικό οµιλητή τον ∆ήµαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη, ενώ από την πλευρά της «Ελπίδας» ο νεαρός Χρήστος Ασηµακόπουλος µίλησε για τη σχέση του µαρµαρωµένου βασιλιά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου µε το Κάστρο. Τον λόγο έλαβε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος και µίλησε για το ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο εκείνη. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στο Πνευµατικό Κέντρο του ιερού

Για το ρόλο της Εκκλησίας στα χρόνια της Άλωσης µίλησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος.

Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ο δήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης.

Επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες στην Άλωση τέλεσε ο κλήρος της περιοχής χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου. Στεφάνι στη µνήµη των ηρωϊκών προγόνων καταθέτει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάστρου κ. Σωτήρης Νικολουτσόπουλος.

∆εκάδες κάτοικοι και φορείς της περιοχής παρευρέθηκαν στις χθεσινές εκδηλώσεις µνήµης στο Κάστρο.

ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Κάστρου προσφέροντας στους παρευρισκόµενους καφέ, γλυκά και αναψυκτικά. Τα παιδιά της «Ελπίδας» σαν γνήσια τέκνα του «Πα-

λαιολόγου» τίµησαν τον τόπο τους και την ιστορία τους. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Κατάθεση στεφάνου από τον δήµαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη.


8

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

«Το βαρέλι δεν έχει πάτο…» Σηµαντικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν σήµερα οι άνθρωποι του µόχθου και της σκληρής βιοπάλης…

Οξύνονται διαρκώς τα προβλήµατα για τους συνταξιούχους που έχουν να αντιµετωπίσουν και την ανεργία των δικών τους ανθρώπων

«Τ

Ρεπορτάζ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ώρα έχουµε δύο φορές Κατοχή. Τότε υπήρχαν µικρές δουλειές που έφερναν το ψωµί τους, τώρα που να το βγάλουµε; Τότε που δουλεύαµε µεροκάµατο φτιάχναµε σπίτια, τώρα δεν µπορούµε να αλλάξουµε ούτε κλειδαριά». Η κα Αγγελική Τσεκέ από τον Πύργο 76 ετών σήµερα θυµάται τα δύσκολα εκείνα χρόνια µε άσχηµες αναµνήσεις, αλλά τροµάζει ακόµη περισσότερο όταν βλέπει τις σηµερινές εξελίξεις στη χώρα µας, που προδιαγράφουν ένα δυσοίωνο µέλλον. Η ίδια ανησυχεί για το εάν εξακολουθήσει να παίρνει τη σύνταξή της από το ΙΚΑ η οποία «κουτσουρεύτηκε» από δώρα και κάποιες µικρές παροχές , αλλά πολύ περισσότερο για τα εγγόνια της που βιώνουν έντονα το φάσµα της ανεργίας. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε χιλιάδες άλλους συνταξιούχους στην Ηλεία αλλά και γενικότερα, που πλέον µέσα στα µεγάλα προβλήµατα που έχουν ν’ αντιµετωπίσουν στην καθηµερινότητά τους , ήλθε να προστεθεί ένα ακόµη πιο εφιαλτικό και ανυπέρβλητο: την ανεργία των παιδιών και εγγονιών τους , που τους αναγκάζει µετά από δεκαετίες σκληρού µόχθου να περιορίζουν στο …µηδέν τα έξοδά τους , προκειµένου να µη δυστυχήσουν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα.

Παράπονο

Το µεγάλο παράπονο για όλους τους συνταξιούχους είναι πως για να αποκτήσουν τη σύνταξη που επί το πλείστον µόλις τους φτάνει για επιβίωση, εργάστηκαν ακούραστα και υπό δύσκολες συνθήκες για πολλά χρόνια. Στο πέρασµα των χρόνων άκουγαν για µεγάλα ανοίγµατα αλλά και ατασθαλίες στα

ασφαλιστικά ταµεία, που έφτασαν να γίνουν «µαύρες τρύπες» που απειλούν να τινάξουν στον αέρα ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστηµα. «Οι συνταξιούχοι δε ζητάµε ελεηµοσύνη. Να πάρουµε θέλουµε αυτά που µας ανήκουν , για τα οποία έχουµε πληρώσει 40-50 χρόνια. Παλεύουµε να επιστραφούν όσα χρήµατα εκλάπησαν από το 1951 τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 58 δισ. Τώρα µεθοδεύεται να βάλουν στο χέρι και τις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή τους ήδη συνταξιούχους, ώστε να µην υπερΟι κινητοποιήσεις αποτελούν το µοναδικό δρόµο για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους και για τους βαίνουν το 20% της σύνταξης» συνταξιούχους… ανέφερε ο πρόεδρος του Σωµα-

«Το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο κυρίως σ’ αυτούς που είναι χαµηλοσυνταξιούχοι. ∆έχοµαι να γίνουν κρατήσεις εκεί που υπάρχει δυνατότητα αλλά να βρουν δουλειά για τα παιδιά µας» εξέφρασε την άποψη ο πρ. πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πύργου Κων/νος Πέππας.

«∆ε ζητάµε ελεηµοσύνη. Να πάρουµε, θέλουµε, αυτά για τα οποία έχουµε πληρώσει 40-50 χρόνια...»

τείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Πύργου και περιχώρων Γεωρ. Πικέας.

Η περίθαλψη

Εξάλλου ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ποιος µπορεί να έχει εµπιστοσύνη στα λεγόµενά τους; Θέλουν να µας φέρουν στα επίπεδα του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Κίνας. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή, µόνο µε αγώνα να συσπειρωθούµε και όχι µεµονωµένα» ανέφερε ο συνταξιούχος Μανώλης Κόκκας.

«Οι συνταξιούχοι δε ζητάµε ελεηµοσύνη. Να πάρουµε θέλουµε αυτά που µας ανήκουν , για τα οποία έχουµε πληρώσει 40-50 χρόνια» δήλωσε ο πρόεδρος του Σωµατείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Πύργου και περιχώρων Γεωρ. Πικέας.

που αντιµετωπίζουν σήµερα οι συνταξιούχοι έχει να κάνει µε την περίθαλψή τους. Όπως επισηµαίνουν προκειµένου να λάβουν νούµερο για να κλείσουν ραντεβού µε γιατρό θα πρέπει να πάνε στο ΙΚΑ από τις 7 το πρωί κι εφόσον τελικά µπορέσουν να πάρουν σειρά , λόγω συνωστισµού, για να εξεταστούν µπορεί να περάσει σηµαντικό χρονικό διάστηµα… Συγχρόνως πολλοί συνταξιούχοι λόγω οικονοµικής αδυναµίας προµηθεύονται βερεσέ τα φάρµακα , αφού πλέον πρώτα πληρώνουν τα φάρµακα και στη συνέχεια πηγαίνουν µε απόδειξη στο ΙΚΑ το οποίο σύµφωνα µε τους απόµαχους της δουλειάς, καλύπτει µόνο ποσοστό που φτάνει το 20%.

Η αγανάκτηση είναι πλέον το καθηµερινό φαινόµενο που παρατηρείται µεταξύ των συνταξιούχων , που βλέπουν να …εξανεµίζονται οι συντάξεις τους.

«Μας έλεγαν κάποτε ότι δεν πρόκειται να θίξουν µισθούς και συντάξεις. ∆εν πέρασε λίγος καιρός και συνέβη το αντίθετο...» «Ο διαρκής φόβος µου είναι πως θα πάω µια ηµέρα στην τράπεζα και δε θα µου δώσει τα χρήµατα γιατί δε θα τα έχει βάλει το ΙΚΑ… ∆ε ζητάω από κανέναν, είναι τα δικά µου λεφτά δουλεµένα!» λέει µε εµφανή την αγωνία στο πρόσωπό της η κα Τσεκέ.

Περικοπή

Φόβος στους συνταξιούχους υπάρχει ακόµη και για περικοπή των χορηγήσεων για θεραπευτικό τουρισµό (λουτρά κ.α.) , αφού οι πληροφορίες µιλούν για µείωση κατά 40% των αντίστοιχων προγραµµάτων κατά τη φετινή περίοδο.

«Μας διακατέχει φόβος γιατί δεν µπορούµε να έχουµε καµία εµπιστοσύνη στα λεγόµενα της κυβέρνησης , διότι αυτά που µας διαβεβαιώνει σήµερα αύριο τα αναιρεί. Μας έλεγαν κάποτε ότι δεν πρόκειται να θίξουν µισθούς και συντάξεις. ∆εν πέρασε λίγος καιρός και συνέβη το αντίθετο. Μας διαβεβαίωσαν ότι δε θα θίξουν δώρα και επιδόµατα. Να τ’ αποτελέσµατα… Κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια οι επικουρικές συντάξεις και εδώ υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δε θα τις πειράξουν. Ποιος µπορεί να έχει εµπιστοσύνη στα λεγόµενά τους; Θέλουν να µας φέρουν στα επίπεδα του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Κίνας. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή, µόνο µε αγώνα να συσπειρωθούµε και όχι µεµονωµένα» ανέφερε ο συνταξιούχος και µέλος του ∆.Σ. του σωµατείου Συνταξιούχων Μανώλης Κόκκας. «Το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο κυρίως σ’ αυτούς που είναι χαµηλοσυνταξιούχοι. ∆έχοµαι να γίνουν κρατήσεις εκεί που υπάρχει δυνατότητα αλλά να βρουν δουλειά για τα παιδιά µας. Οι µετανάστες θα πρέπει να περιοριστούν στους νόµιµους για να τονωθεί η απασχόληση. Οι συνταξιούχοι θέ-

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

«Ο διαρκής φόβος µου είναι πως θα πάω µια ηµέρα στην τράπεζα και δε θα µου δώσει τα χρήµατα γιατί δε θα τα έχει βάλει το ΙΚΑ…» είπε η κα Αγγελική Τσεκέ.

λουµε να έχουµε ιατρό αλλά είναι κάτι το δύσκολο… Όλοι οι υπεύθυνοι να γονατίσουν για να λυθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν» τόνισε ο πρ. πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πύργου Κων/νος Πέππας.

9


10 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

«Μοναδική υπεύθυνη δύναµη είναι το ΠΑΣΟΚ» Τ

α προβλήµατα της Ελλάδας του σήµερα µέσα στο γενικότερο Παγκόσµιο Περιβάλλον, η υπεράσπιση τω ν δικαιωµάτων του κόσµου, η επαναφορά των αξιών της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης µέσα σε αυτή την συγκυρία καθώς και οι τοµές που θα πρέπει να γίνουν από το κυβερνώ ν κόµµα για την αντιµετώπιση της κρίσης ήταν τα θέµατα που κυριάρχησαν στη διευρυµένη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Αµαλιάδας το απόγευµα του Σαββάτου, στην Παπαχριστοπούλειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Στη συνεδρίαση συµµετείχαν εκπρόσωποι των ∆ηµοτικών Οργανώσεων από τους δήµους της πεδινής Ηλείας καθώς και στελέχη της Νοµαρχιακής Επιτροπής, ενώ εκτός των άλλων το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιάννης Κουτσούκος, ο βουλευτής κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, ο δήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης κ.α. Τη συνεδρίαση συντόνισαν τα στελέχη της ∆ηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Αµαλιάδας κ.κ. ∆ηµή-

τρης Παναγιωτάρας και Νίκος Λουκόπουλος, «Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η επιτάχυνση της παγκοσµιοποίησης και η αποτυχία των σοσιαλδηµοκρατικών κυβερνήσεων είναι η εικόνα του Παγκόσµιου Περιβάλλοντος σήµερα », ενώ όπως λέχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης «αποτέλεσµα όλων αυτών των παραµέτρων εντός και εκτός συνόρων είναι: η επικράτηση της αριστεράς ανευθυνότητας και διαµαρτυρίας, η κυριαρχία του κεφαλαίου και της ελεύθερης αγοράς, οικονοµικές κρίσεις, ύφεση, ανισότητες, φτώχεια, ανεργία, αδικίες, απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας, τροµοκρατία». Τα στελέχη που συµµετείχαν στη διευρυµένη συνεδρίαση στην Αµαλιάδα τόνισαν: «Απορρίπτουµε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την αριστερά του βερµπαλισµού και της ρητορείας, που αδυνατεί µε το λόγο, τη δράση και τις προτάσεις της να δώσει λύσεις και προοπτικές για έναν καλύτερο κόσµο. Επιδιώκουµε την επαναφορά των αξιών της συλλογικότητας της κοινωνικής αλληλεγγύης,

Τη διευρυµένη συνεδρίαση συντόνισαν τα στελέχη της ∆ηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Αµαλιάδας κ.κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας και Νίκος Λουκόπουλος.

την οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική προάσπιση των συµφερόντων ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και κυρίως των χαµηλόµισθων και των µεσαίων στρωµάτων, την πολιτική υπεράσπισης του δηµόσιου συµφέροντος, τη στήριξη των κοινωνικά άπορων και την εγγύηση δηµόσιων αγαθών, όπως η παιδεία, η υγεία και το περιβάλλον, την κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών, τη διασφάλιση της απασχόλησης και την ενίσχυση δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, την αλλαγή µοντέλου ανάπτυξης που οι πολιτικές µας έχουν δηµιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια».

∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Στελέχη από όλο το νοµό συµµετείχαν στη διευρυµένη συνεδρίαση στην Παπαχριστοπούλειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας.

Στο σηµείο πώς θα επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επεσήµαναν: «Αναδεικνύεται γι’ άλλη µια φορά πως µοναδική υπεύθυνη πολιτική δύναµη που µπορεί να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ όµως που: Θ’ αναλάβει πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω της σοσιαλιστικής διεθνούς, θα προχωρήσει σε ρήξεις, τοµές, ανατροπές και θα επιδιώξει τον άλλο δρόµο, θ’ αναλάβει κινηµατική δράση και θ’ απεγκλωβιστεί από τις δουλείες

της παγκοσµιοποίησης των οικονοµικών διαδικασιών, τις πιέσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και την επιρροή των ιδεολογηµάτων της ελεύθερης αγοράς, θα γίνει φορέας διακίνησης διαφορετικών ιδεών και απόψεων». Τέλος, τα κοµµατικά στελέχη που συµµετείχαν στη σύσκεψη υπογράµµισαν: «Με πρόταγµά µας την ηθική, την ευθύνη, την υπεύθυνη δράση και ένα νέο όραµα διεκδικούµε θεσµική συµµετοχή στη διαµόρφωση και στην άσκηση της πολιτικής». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

11

Γιατί συντηρούµε το φαύλο πολιτικό σύστηµα;

Το αφιέρωµα περιελάµβανε αφηγηµατικά µέρη και ποιήµατα από τους µαθητές 9 δηµοτικών σχολείων.

Ιδιαίτερο τόνο έδωσε στην εκδήλωση η συµµετοχή Κεντρικοί οµιλητές ήταν οι Σχολικοί Σύµβουλοι Λεωνίδας Λυµ- της χορωδίας και του τµήµατος παραδοσιακών οργάνων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μηπέρης και ∆ηµήτρης Τσανταρλιώτης. τρόπολης Ηλείας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Συγκινητικό αφιέρωµα! Α

φιερωµένη στην Κωνσταντινούπολη κα ι στην επέτειο της Άλωσης, στις 29 Μαΐου 1453, ήταν η πολιτι στική-ιστορική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε χθες το απόγευµα, στο κατάµεστο από κόσµο θέατρο «Απόλλων» του Πύργου. Μια συγκινητική και άρτια σχεδιασµένη εκδήλω ση που το κοινό χειροκρότησε δυνατά, επιβραβεύοντας µαθητές, εκπαιδευτικούς και µουσικούς που συναντήθηκαν επί σκηνής. Την ευθύνη διοργάνωσης της εκδήλωσης είχαν οι Σχολικοί Σύµβουλοι 1ης, 2ης και 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Ηλείας, η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ΕκΠλήθος κόσµου, µεταξύ των οποίων στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, αιρετοί, παίδευσης και το 4ο Γραφείο Π.Ε Ηλείας εκπρόσωποι του κλήρου και δεκάδες γονείς και µαθητές, παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την εκδήλωση. ενώ σηµαντική ήταν η αρωγή της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας Τσα ντα ρλιώ της και σήµερα και αύριο – Κοιτίδα Πολιτικαι του Συλλόγου ∆αΛεωνίδας σµού», µέσα από αφηγηµατικά κείµενα, και σκάλων κα ι ΝηπιαγωΛυµπέρης που ποιήµατα, τραγούδια και χορούς. Ιδιαίγών των Εκπαιδευτικών ανέπτυξαν τις τερο τόνο στην εκδήλωση, από την αρχή Περιφερειών Πύργου, ενδιαφέρουσες µέχρι το τέλος, έδωσε η συµµετοχή των ενώ πρωταγωνιστικό και εισηγήσεις µελών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ρόλο είχαν οι µαθητές τους µε θέµα της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας υπό τη διεννέα ∆ηµοτικώ ν Σχ ο«Ο Μαρµαρω- εύθυνση του Γ. Παπαγεωργίου τόσο του λείων των παραπάνω µ έ ν ο ς τµήµατος Παραδοσιακών Οργάνων όσο εκπαιδευτικών περιφεΒασιλιάς» και και της Χορωδίας της σχολής, που παρειών. Σύντοµο χαιρετισµό στην εκδήλωση «Η Εκπαίδευση ρεµβάλλονταν των αφηγηµατικών µερών Η εκδήλωση άνοιξε µε απηύθυναν ο Επίσκοπος Ωλένης στο Βυζάντιο» της εκδήλωσης µε ψαλµωδίες και παραχαιρετισµό από τον κ.Αθανάσιος και ο προϊστάµενος αντίστοιχα, µε δοσιακά τραγούδια. Επίσκοπο Ωλένης του 4ου Γραφείου Π.Ε Σάκης Αλετο κοινό να πα- Ένα µεγάλο µπράβο κ.Αθα νάσιο, που συνεξόπουλος. Το παρατεταµένο χειροκρότηµα του ρακολουθεί µε χάρη τους διοργανωπροσοχή και εν- κοινού, στο τέλος της εκδήλωσης, αποτές για την διαφέρον. τέλεσε την επιβράβευση των κόπων των πρωτοβουλία διοργάΤο λόγο πήραν τα παιδιά, οι µαθητές µαθητών, εκπαιδευτικών και στελεχών νωσης µιας τόσο σηµαντικής εκδήλωσης της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των ∆ηµοτικών της εκπαίδευσης που τις τελευταίες από την οποία µικροί και µεγάλοι έχουν Σχολείων Επιταλίου, Αρχαίας Ολυµπίας, εβδοµάδες εργάστηκαν και συνεργάνα µάθουν πολλά, αλλά και τον προϊστά- Κα λλικώµου, Λάλα , Μα κρισίων, Νεµούστηκαν πυρετωδώς και για πολλές ώρες, ου µενο του 4 Γραφείου Π.Ε Σάκη Αλεξό- τας, Πελοπίου, Πέρσαινας και 11ου ∆ηµ. καταφέρνοντας να παρουσιάσουν µια πουλο που τόνισε ότι τέτοιες Σχολείου Πύργου που παρουσίασαν το άρτια – από κάθε άποψη – πολιτιστική και προσπάθειες προάγουν το εκπαιδευτικό αφιέρωµα για την Άλωση της Κωνσταν- ιστορική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που έργο και τη σηµαντική δουλειά που κάτινούπολης, σε τρία διαφορετικά µέρη έδειξε ποιο είναι – και ποιο πρέπει να είναι νουν οι δάσκαλοι µέσα στα σχολεία, πολύ που αφορούσαν την «Ακτινοβόλα πρω- – το σηµερινό σχολείο. περισσότερο όταν γίνονται σε συνεργαΝάνσυ Σπυροπούλου τεύουσα του Βυζαντίου», την «Αποσία. Κεντρικοί οµιλητές της εκδήλωσης (n_spyropoulou@yahoo.gr) φράδα µέρα 29 Μαϊου 1453» και «Χθες ήταν οι Σχολικοί Σύµβουλοι ∆ηµήτρης

Μέχρι σήµερα η πρόβλεψη αναβαθµίσεως των ελληνικών κοµµάτων ως θεσµών «αξιοποιήθηκε» από τις πολιτικές µας ηγεσίες µόνον αναφορικά µε τη χρηµατοδότησή τους από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Έτσι τα πολιτικά µας κόµµατα παραµένουν αµιγώς αρχηγικά, µε την ηγεσία τους να έχει την αποκλειΒΑΣΙΛΗΣ ∆. στική ευθύνη για τη χάραξη ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και την άσκηση της πολιτικής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗτους, για τη στελεχική τους ΜΟΝΑΣ/ ειδ .∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ διάρθρωση και λειτουργία και εν τέλει για την επιλογή των ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙυποψηφίων βουλευτών, µε- ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ταξύ των οποίων καλείται να εκλέξει ο ελληνικός λαός εκείνους στους οποίους θα «εµπιστευθεί» την άσκηση της εξουσίας και τη λειτουργία του πολιτεύµατος... Το στελεχικό τους δυναµικό εξακολουθεί επί 10ετίες να παράγεται και να ανακυκλώνεται µέσα στις γνωστές κοµµατικές θερµοκοιτίδες. ∆ηλαδή τις κοµµατικές νεολαίες, τις κοµµατικές οργανώσεις, τον κοµµατικό συνδικαλισµό, τα πολιτικά τζάκια. Mε αυτούς τους κοµµατικούς κλώνους καταρτίζονται, σχεδόν στο σύνολό τους, τα εκλογικά ψηφοδέλτια, οπότε οι διακηρύξεις περί ανανεώσεως, περί ποιοτικής αναβαθµίσεως, περί αξιοκρατίας κ.λπ. όχι µόνον είναι κενές περιεχοµένου, αλλά εύλογα θεωρούνται από τον Έλληνα πολίτη ως εµπαιγµός και προσβολή της νοηµοσύνης του.Έτσι η πολιτική αντιπαράθεση, ιδίως εν όψει εκλογών, αναπαλαιώνεται παγίως µε πολιτικές συνταγές του παρελθόντος, οι οποίες έχουν ως κύριο συστατικό την ανάγκη εξοβελισµού του «µειοδότη του Έθνους» για την έλευση του «εθνοσωτήρα». Ιδιαίτερα τα δύο µεγάλα κόµµατα εναλλάσσονται στους ρόλους κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως µε αντίστοιχη αλληλοδιάψευση, από τη µια πλευρά των κατηγοριών περί αντικοινωνικής και ανάλγητης πολιτικής και από την άλλη των διακηρύξεων περί φιλολαϊκών προγραµµάτων και κοινωνικών παροχών.Στην κοινωνία µας τα κοινωνικά εγκλήµατα των επαγγελµατιών της πολιτικής τα αµνηστεύουµε. Με απίστευτη ευκολία. Αµνηστεύουµε µε την ψήφο µας κατάφωρες κλοπές, µεροληπτικές αδικοπραγίες, κακουργηµατικές ιδιοτέλειες και απάτες κατά συρροήν. Τη θεσµική κατάργηση κάθε πειθαρχικού και ποιοτικού ελέγχου και κάθε αξιοκρατίας στη λειτουργία του κράτους, κατάργηση που γίνεται για λόγους χυδαίου λαϊκισµού, δηλαδή ασύστολης ψηφοθηρίας.Εµείς όµως Τους ξαναψηφίζουµε. Για δεύτερη, για τρίτη, για πολλοστή φορά.Μήπως έφτασε η ώρα για την πολιτική µας ζωή να πάψει να συνιστά διεθνώς –αν όχι παγκοσµίως– ενδεικτικότατο παράδειγµα προς αποφυγήν...

ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πρόεδρος ο Θανάσης Χατζηµιχαήλ Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του τµήµατος «Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και την Οικονοµία» του ΤΕΙ Αµαλιάδας ο Θανάσης Χατζηµιχαήλ

Ο

Θανάσης Χατζηµιχαήλ από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΠ είναι επισήµως από χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του τµήµατος «Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και την Οικονοµία» του ΤΕΙ Αµαλιάδας. Χθες, τα νεοεκλε-

γέντα µέλη του Συλλόγου συνεδρίασαν προκειµένου να κατανείµουν τα νέα τους αξιώµατα. Τη θέση του αντιπροέδρου κατέλαβε ο Μιχαήλ Εσκέιφ, του Γενικού Γραµµατέας ο Ανδρέας Σαρρής και του Ειδικού Γραµµα-

τέα ο Κώστας Μολιός, και οι τρεις από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΠ, ενώ τις θέσεις του Ταµία και των µελών του Συλλόγου κατέλαβαν τα εκλεγµένα µέλη µε το ψηφοδέλτιο της Μ.Α.Χ.Υ. Σ.Π.


12 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατάµεστη ήταν η αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του δήµου Πύργου, στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο.

Π

Χαιρετισµούς απηύθυναν µεταξύ άλλων οι βουλευτές Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, Τάκης Αντωνακόπουλος, Κώστας Τζαβάρας, ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκοµείου του Ρίου Γαβρίλης Λιατσής και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου Ολυµπίας Νίκος Γαλανόπουλος.

ολύ µικρή αποδείχθηκε τελικά η αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του δήµου Πύργου για να χωρέσει όλους εκείνους που παρευρέθηκαν στην ηµερίδα µε θέµα «Γυναίκα και Μαστός», που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευµα, από την Χειρουργική Κλινική του νοσοκοµείου Πύργου, τον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου-Ολυµπίας, την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α, υπό την αιγίδα της 6ης ΥΠΕ. Πολύ µικρή για να χωρέσει το ενδιαφέρον των κατοίκων του νοµού και κυρίως των γυναικών για το σοβαρό αυτό θέµα, που απασχολεί όλο και περισσότερες από εµάς. Ωστόσο, όπως τονίστηκε στην ηµερίδα, τα µηνύµατα είναι θετικά, εν ρίξουµε βάρος στην πρόληψη. Όπως τόνισε, µιλώντας στην εφ. «Πατρίς», ο καθηγητής –διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α Γιώργος Ζωγράφος, «είναι πολύ σηµαντικές οι πρωτοβουλίες για την ενηµέρωση του κόσµου, όσον αφορά την πρώιµη ανακάλυψη παθήσεων. Ιδίως στον καρκίνο του µαστού, ο οποίος είναι µια πάθηση ενός οργάνου που απασχολεί πάρα πολύ το γυναικείο πληθυσµό. Είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιηµένες οι γυναίκες εποµένως είναι το καλύτερο έδαφος ώστε να βρει ανταπόκριση η πρώιµη

Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Μάζης υποδέχθηκαν συγκινηµένοι, µε µια ανθοδέσµη, την κυρία Τσάκωνα.

διάγνωση. Η πρώιµη διάγνωση στον καρκίνο του µαστού είναι δυνατή, είναι κατορθωτή. Και αν θέλετε είναι στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη. Εποµένως, είναι καθήκον του γιατρού αφενός ο ίδιος να είναι ενηµερωµένος για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να κάνει την πρώιµη διάγνωση αφετέρου δε και ο κόσµος ο οποίος και αυτός οφείλει να είναι ενηµερωµένος για όλες τις δυνατότητες που έχει η επιστήµη να του προσφέρει. Γιατί η πρώιµη ανακάλυψη του καρκίνου είναι η µόνο λύση η οποία µπορεί να θεραπεύσει πλήρως την νόσο αυτή. Αξίζουν συγχαρητήρια στον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής

του νοσοκοµείου Πύργου Βαγγέλη Παπαγεωργίου διότι ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και πιστεύω ότι θα προσφέρει τα ανάλογα µηνύµατα στον τοπικό πληθυσµό και όχι µόνο». Η εκδήλωση άρχισε µε χαιρετισµό του κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κ. Ζωγράφο και τους οµιλητές της ηµερίδας αλλά και τη διοίκηση του νοσοκοµείου για τη στήριξή της. «Είναι η πρώτη πανηλειακή διοργάνωση για ένα σοβαρό θέµα που µαστίζει το γυναικείο πληθυσµό», τόνισε χαρακτηριστικά και ευχαρίστησε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα.

Χαιρετισµούς απηύθυναν ο Ανδρέας Μάζης, διευθυντής χειρουργικής κλινικής Γ.Ν Πατρών «Άγιος Ανδρέας», οι βουλευτές Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, Τάκης Αντωνακόπουλος, Κώστας Τζαβάρας, ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκοµείου του Ρίου Γαβρίλης Λιατσής, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου Ολυµπίας Νίκος Γαλανόπουλος, η περιφερειακή σύµβουλος Νίκη Κοκκαλιάρη, αναπληρώνοντας τον αντιπεριφερειάρχη Χαράλαµπο Καφύρα, η διοικήτρια του νοσοκοµείου Πύργου Ελένη Σιουρούνη και ο αστυνοµικός διευθυντής Νίκος Μαρούντας. Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στη µνήµη του Dr.Νικολάου Τσάκωνα, χειρούργου, διευθυντή Κρατικής Χειρουργικής Κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Πάτρας. Παρούσα ήταν και η σύζυγος του αείµνηστου αυτού µεγάλου επιστήµονα, στην οποία δόθηκε µια ανθοδέσµη από τον κ. Παπαγεωργίου και τον κ. Μάζη, µε πολλές ευχαριστίες για την παρουσία της. Ο διευθυντής συντονιστής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκοµείου Πύργου Βαγγέλης Παπαγεωργίου µίλησε µε θέµα «Ιστορική αναδροµή του καρκίνου του µαστού», ο διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ιωάννης Φλέσσας µε θέµα «Αρχική προσέγγιση», η επίκουρος καθηγήτρια Παθολογικής


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

13

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ

Αφύλακτη διάβαση

ρεπορτάζ

Ο κ. Παπαγεωργίου ενώ απευθύνει χαιρετισµό.

Πρώιµη ανακάλυψη σηµαίνει πλήρης θεραπεία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Ανατοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Αφροδίτη Νόννη µε θέµα «Ορισµός παθολογοανατοµικές µορφές», η διευθύντρια ακτινολογικού «Ασκληπιείου» Βούλας Ελένη Λυκάκη µε θέµα «Απεικονιστική προσέγγιση», ο επιµελητής Α΄ χειρουργός «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α Πέτρος Γρηγορόπουλος µε θέµα «Κυτταρολογική προσέγγιση». Μετά από µια σύντοµη διακοπή, ο κ. Ζωγράφος µίλησε µε θέµα «Ελάχιστη επεµβατική βιοψία», ο επίκουρος καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κότζογλου µε θέµα «Χειρουργική θεραπεία του πρώιµου καρκίνου», ο λέκτορας χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μιχάλης Κοντός µε θέµα «Ογκοπλαστική χειρουργική», η ογκολόγος Φλώρα Ζαγουρή µε θέµα «Θεραπεία», η εθελόντρια συλλόγου µε καρκίνο µαστού «Άλµα ζωής» Αχαΐας Σία Πασσά µε θέµα «Η ζωή µου µετά τον καρκίνο του µαστού». Σχολιαστές στην ηµερίδα ήταν ο διευθυντής ακτινολογικού τµήµατος «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α Σπύρος Καββαδίας και η διευθύντρια παθολογικής ανατοµίας «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α Ζέτα Καφίρη. Πέλυ Μπεβούδα pelyzz@hotmail.gr

«Αφύλακ τη διάβαση» ε ίνα ι ο τίτλος τ ου ποιητικ ού βιβλίου του Άγγελ ου Αντωνόπουλου, η παρουσίαση τ ου οποίου θα γ ί νει σήµερα στις 8:00 το βράδυ, στο Θέα τρ ο «Απόλλων». Την εκδήλωση παρουσ ί α σ η ς διοργανώνει η ∆ ηµόσια Κεν- Το ποιητικό βιβλίο του Άγγελου τ ρική Βιβλ ιοΑντωνόπουλου θήκη Πύργου, στο πλαίσιο που θα παρουσιαστεί σήµερα των πνευµατιστις 8:00 το βράδυ, κών εκδηλώστο Θέατρο «Απόλλων» σεων που πραγµατοποιεί στα 85 χρόν ια πολιτιστικής π ρ ο σ φ ο ρ ά ς Στην εκδήλωση θα συµµετάσχει τ ης. Την εκδήτόσο ο ίδιος ο συγγραφέας λωση παρουόσο και η ηθοποιός Κάτια σίασης θα ∆ανδουλάκη προλογίσει η εκπαιδευτικός που θα απαγγείλει Ξ ένη Λιατσή ποιήµατα ενώ το βιβλίο θα παρουσιάσει ο ∆ηµοσιογράφος – Λογοτέχνης Γιάννης Νικολόπουλος. Ποιήµατα από τη συλλογή θα απαγγείλουν τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου Άγγελος Αν των όπουλ ος όσο και η γνωστή ηθοποιός Κάτια ∆ανδουλάκη. Ν.Σ

Περιφερειακή σύσκεψη για τα προβλήµατα των συνταξιούχων Ο καθηγητής –διευθυντής Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α Γιώργος Ζωγράφος µε το διευθυντή της χειρουργικής κλινικής του νοσοκοµείου Πύργου Βαγγέλη Παπαγεωργίου.

Μεταξύ των παρευρισκόµενων, από δεξιά προς αριστερά, ο βουλευτής Τ. Αντωνακόπουλος, ο διοικητής του νοσοκοµείου Κρεστένων Κ. Μπουγάς, ο βουλευτής Κ. Τζαβάρας, ο βουλευτής Μ. Κατρίνης, η κυρία Τσάκωνα, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ο δήµαρχος Πύργου Μ. Παρασκευόπουλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκοµείου του Ρίου Γ. Λιατσής, ο αστυνοµικός διευθυντής Ν. Μαρούντας, η διοικήτρια του νοσοκοµείου Πύργου Ε. Σιουρούνη, η εκπρόσωπος του αντιπεριφερειάρχη, περιφερειακή σύµβουλος Ν. Κοκκαλιάρη και ο αντιδήµαρχος Πύργου Ν. Παναγόπουλος.

Θα συµµετέχει στο αντίστοιχο σωµατείο ΙΚΑ Πύργου Στην περιφερειακή σύσκεψη Πελοποννήσου και Αιτωλοακαρνανίας που έχει προγραµµατιστεί να γίνει αύριο 31 Μαΐου, θα συµµετέχει το προεδρείο του Σωµατείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Πύργου. Η σύσκεψη θα γίνει στο πλαίσιο αντίστοιχων συγκεντρώσεων που έχουν προγραµµατιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο , για τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι. «Βρισκόµαστε σε µια περίοδο που οι συνταξιούχοι χτυπιούνται από όλες τις πλευρές σε σχέση µε ότι απέµεινε από τις κατακτήσεις και τα δικαιώµατα που απέκτησαν µετά από πολύχρονους αγώνες, από µία κυβέρνηση που δε δίστασε αλλά και που δε διστάζει να εφαρµόσει τη βάρβαρη –αντιλαϊκή πολιτική της σε βάρος µας και σε βάρος των άλλων λαϊκών στρωµάτων» επισηµαίνει µε ανακοίνωσή του το Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Πύργου. Κ.Α.


∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ

Πού είναι ο στόχος; Ό

ποια παραλλαγή για τον ίδιο εκβιασµό κι αν που είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση, αν θες να είχαν τη χρησιµοποίησαν: «Εθνικά υποχρετιµάς την έννοια του εργαζόµενου. ωτική» είδε τη συναίνεση ο ένας. Κι επειδή Απέναντι στο λαό αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν πως δεν υπάρσύστηµα που καταστρέφει εργαζόµενους και χει τίποτα κοινό ανάµεσα στον καπιταλιστή και τον στην Ελλάδα, και στην Ισπανία, και στη µητρόεργάτη, συµπληρώνει τον εκβιασµό µε τα περί χρεπολη του καπιταλισµού, τις ΗΠΑ, και στις περίοκοπίας. Τον ίδιο εκβιασµό απευθύνουν και οι Ευφηµες αναδυόµενες αγορές. Στη γειτονική ρωπαίοι συνεταίροι, για να εξασφαλίσουν - εκτιµούν Βουλγαρία που τόσο προβλήθηκε σαν επενδυτιορισµένοι - ότι θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα. κός παράδεισος από τους καπιταλιστές, οι ερΑκριβώς απέναντι, το συµφέρον του λαού που έχει γάτες ήδη γεύονται σκληρά τον καπιταλιστικό Αβα Βαγγελάτου ήδη χρεοκοπήσει: Το κρίσιµο είναι να µην εφαρµοπαράδεισο. Στο 12% η ανεργία. Στα 4 εκατοµµύστεί το πρόγραµµα, το κρίσιµο είναι κανένας να µη ρια οι άνεργοι στις ΗΠΑ. Η κρίση δεν είναι ελληφοβηθεί. Το κρίσιµο είναι να γυρίσει µπούµερανγκ νικό φαινόµενο. Ακόµα κι αν προσωρινά αυτή η πολιτική. ξεπεραστεί, θα ξανάρθει, είναι στο αίµα του συστήµατος. Προβάλλουν ως δίληµµα τον εκβιασµό για τη χρεοκοπία για Το κρίσιµο είναι ο λαός να είναι οργανωµένος, να αποσπά να αποφύγουν το πραγµατικό δίληµµα: Στην Ευρωπαϊκή κατακτήσεις, να βάζει στόχο την ίδια την εξουσία για τον Ένωση και τις επιπτώσεις της, ή έξω απ’ αυτήν µε Λαϊκή εαυτό του. Οι κοµµουνιστές δε θα πάψουν να αναλύουν έτσι Εξουσία. Για το λαό αυτό είναι ένα πραγµατικό δίληµµα, στο την κατάσταση, να σχεδιάζουν έτσι τον αγώνα, ώστε όλο και οποίο, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να απαντήσει. περισσότερες µάζες εργαζοµένων να παίρνουν µέρος στην Οι αυταπάτες τελειώνουν, καθώς δε γίνεται να ‘ναι κι ο σκύ- πάλη, ανεβάζοντας την ταξική τους συνείδηση ως εκεί, που, λος - καπιταλιστής χορτάτος και η πίτα για να φάει ο λαός ως τάξη για τον εαυτό τους, θα διεκδικούν όσα τους ανήγιοµάτη. Όπως δε γίνεται να θέλει κάποιος την Ευρωζώνη κουν. Αυτή είναι η συνεισφορά του οργανωµένου κινήµατος, χωρίς τις επιπτώσεις της Ευρωζώνης. κι αυτήν τη συµβολή κανείς δεν µπορεί να την κρατήσει έξω Όσο αυταπάτη είναι ότι µπορούν να γιγαντώνονται τα µο- από το µαζικό κίνηµα. νοπώλια και, ταυτόχρονα, να κερδίζουν οι εργάτες, άλλο Η αστική τάξη θέλει ένα κίνηµα, στο οποίο η ίδια θα καθορίτόσο παραπλανητικό είναι να καταγγέλλονται γενικά τα κόµ- ζει το σύνθηµα, η ίδια θα κερδίζει από την εκτόνωσή του. µατα, αλλά να ζητείται από αυτά τα ίδια να γίνουν καλύτερα Έτσι θέλει και οι διαδηλώσεις να είναι µόνο διαδηλώσεις καχωρίς να χτυπηθεί η πολιτική που επαγγέλλονται και για την τσαρόλας, γιατί γνωρίζει ότι τα συµφέροντά της κινδυοποία έχουν δώσει ξανά και ξανά εξετάσεις. νεύουν όταν το εργατικό κίνηµα είναι αυτό που βάζει τη Το σύνθηµα «έξω τα κόµµατα», που έντεχνα καλλιεργεί η σφραγίδα του. αστική τάξη, στοχεύει να κρατήσει τη λαϊκή αντίδραση µα- Ας φροντίσουµε να είναι τέτοια η εξέλιξη: κριά από το µόνο κόµµα που αντιστρατεύεται το σύστηµα, Παντού: Στις πικετοφορίες που ξεδιπλώνονται στις γειτοτο ΚΚΕ. Είναι σύνθηµα εκ του πονηρού και η υιοθέτησή του νιές, στις συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, στα συλυπονοµεύει τον ίδιο τον αγώνα όσων θέλουν να διαµαρτυ- λαλητήρια, στη διαρκή όξυνση της ταξικής πάλης. Οι ρηθούν ενάντια στην εφαρµοζόµενη πολιτική. περίπατοι στο Σύνταγµα και στις πλατείες, µε µπύρες, τσιΕίναι άλλο πράγµα η διάθεση των ανθρώπων να διαµαρτυ- γάρα και συνθήµατα κατά των κλεφτών είναι εκτονωτική ταρηθούν, να διαδηλώσουν, κι άλλο η επιδίωξη των οργανω- κτική που πριµοδοτείται από τα συγκροτήµατα του Τύπου τών να εγκλωβίσουν τη διαµαρτυρία, ώστε, έτσι όπως (δες SKY, MEGA, STAR), που ποτέ άλλοτε δεν ασχολήθηφουσκώνει, έτσι και να χαθεί, να κεφαλαιοποιηθεί τελικά καν τόσες ώρες µε οποιοδήποτε οργανωµένο κίνηµα. Αυτό υπέρ του συστήµατος. που πρέπει να γίνεται όλο και πιο καθαρό είναι η απόφαση Είναι άλλο πράγµα να παίρνεις µε τις πέτρες τους εργατο- της εργατικής τάξης να ξεµπερδεύει µε τους εκµεταλλευτές πατέρες και να χτίζεις συνδικάτα ταξικά, κι άλλο να µην ορ- της, να γκρεµίσει την εξουσία τους. γανώνεσαι, να εκχωρείς το δικαίωµά σου στην οργάνωση,

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

14

Η οικονοµική κρίση άλλοθι για τη βία Η προστασία των δικαιωµά των των εργαζοµένων και η διεκδίκηση για την διατήρηση των όσων µε αγώνες και αίµα έχουν κατακτηθεί δε µπορεί να αποτελούν άλλοθι, λόγω κρίσης, για την εκδήλω ση φαινοµένων άκρατης βίας από µειοψηφίες πολιτών… Η συνολική αναθεώρηση της λειτουργίας του κράτους, ώ στε τα όσα σήΠαναγιώτης Παυλόπουλος µερα βιώνουµε ως paylopoulos2004@yahoo.gr πολίτες να µη τα paylopoulos2009@gmail.com υποστούν οι επόµενες γενιές, θα πρέπει να γίνει µέσα από θεσµικά κατοχυρωµένες διαδικασίες, προκειµένου ο δρόµος που οδηγεί στην κοινωνική ανατροπή που επιθυµούµε όλοι να έλθει, να µη µετατρέψει την χώρα µας σε ζούγκλα όπου ο ισχυρός και τα όπλα θα ρυθµίζουν την ζωή µας. Και µπορεί ορισµένοι να νοµίζουν ότι είµαστε µακριά από τέτοιους είδους συµπεριφορές, αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό που δείχνουν ότι ένας τέτοιος κίνδυνος είναι ορατός. Οι συνέπειες τότε θα είναι δύο φορές χειρότερες απ’ αυτές που σε καθηµερινή βάση αντιλαµβανόµαστε και αισθανόµαστε στο πετσί µας σήµερα, αφού δεν θα υπάρχει συνολική προσπάθεια για την ανεύρεση της οδού που θα µας βγάλει από το σκοτεινό τούνελ στο οποίο βρισκόµαστε, αλλά πολλές, διαφοροποιηµένες, χωρίς κοινό στόχο που θα συµβάλλουν και στην διάσπαση της συνοχής µας ως κοινωνία. Παράλληλα οι θεσµοί, έστω και αν δεχθούµε ότι λειτουργούν µε λάθος ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, δεν θα µπορούν ούτε υποτυπωδώς να παίξουν το στρατηγικό και τον ελεγκτικό ρόλο τους που είναι απαραίτητος για ένα οργανωµένο σύνολο που θέλει να εργάζεται µε άστρο την ελπίδα γι’ ένα αύριο ποιο φωτεινό. Η συνολική αντίσταση κατά των όσων θεωρούµε ότι αποτελούν βάρη στις πλάτες µας που τα φόρτωσαν και δε µπορούµε να τα σηκώσουµε λόγω της µείωσης της δυναµικής µας για επιβίωση, είναι ένας βασικός παράγοντας που σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζει την οµαλή. Μόνο που όµως θα πρέπει να διακατέχεται από ένα ιδεολογικό πλαίσιο που θα διαµορφωθεί από τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας, του πολίτη, των κατοίκων κάθε περιοχής και όχι από πολιτικές που ταυτίζονται µε σχηµατισµούς που στόχος τους είναι η εξουσία. Κι αυτό αφορά και τα µικρά κόµµατα που η τακτική που ακολουθούν δείχνει πως κίνητρό τους είναι η καταγραφή όσο το δυνατό µεγαλύτερης δύναµης για να ισχυροποιήσουν στο πολιτικό σκηνικό την παρουσία τους χρησιµοποιώντας ακόµα και κινήσεις εντυπωσιασµού αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που επιφέρουν στη βάση του λαού. Η λαϊκή εξουσία δεν θέλει αφεντάδες και χειραγωγούς, ούτε εκφραστές της πρώτης γραµµής που δεν διστάζουν να χρησιµοποιήσουν ακόµα και την βία… αλλά ιδεολογίες που θα αναφέρονται στα πραγµα τικά προβλήµατα που καθηµερινά αλλάζουν και που θα δίνει λύσεις ουσίας, ώστε να ελπίζουν πως ο αγώνας στον οποίο συµµετέχουν οδηγεί σε ένα αύριο όπου το φως θα µπαίνει από τις χαραµάδες των παραθύρων των σπιτιών τους…


20

2ος ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Έγραψε ιστορία …

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Σελ. 26,27

30.05.11 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κανελλόπουλος Χρήστος Μουρούτης Γιάννης Παπαφωτόπουλος Γιώργος

«SUPER BARCA»

Αυτή η οµάδα απλά δεν παίζεται …

«Πέταξε » γ ια τη ν Γ’ Ε θν ικ ή

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Αργυρακόπουλος Άκης Λαγκαδινός Θέµης Μαντάς

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ∆Α 70-54

Σελ. 21

Τεράστια νίκη για την οµάδα της Ηλείας που κέρδισε πανάξια την άνοδο Σελ. 31


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Κρίσιµη εβδοµάδα! Χ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com ωρίς κάποια ουσιαστική εξέλιξη – όπως σας είχαµε … προειδοποιήσει – κύλησε το Σαββατοκύριακο για τον Πανηλειακό. Όµως οι µέρες περνούν και πολύ σύντοµα θα πρέπει να έχουµε θετικές εξελίξεις στο θέµα της συγκρότησης της νέας διοίκησης. Αν οι προσπάθειες της απερχόµενης διοίκησης δεν καταλήξουν κάπου, τότε ο Πανηλειακός θα βρεθεί στην πιο δύσκολη ίσως κατάσταση της σύγχρονης ιστορίας του.

Αντίστροφη µέτρηση Ο σύλλογος µπαίνει πλέον στην αντίστροφη µέτρηση για την τρίτη, τελευταία και άκρως κρίσιµη Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου (την επόµενη ∆ευτέρα). ο µέλλον του Πανηλειακού εξαΤο κολουθεί να παραµένει “µαύρο”, αφού η αδιαφορία φορέων και επιχειρηµατιών του Πύργου και του Νοµού είναι πρωτόγνωρη. Και είναι ήδη σίγουρο ότι στην προσεχή Συνέλευση θα πρέπει να παρθούν κρίσιµες αποφάσεις. ∆υστυχώ ς τα τωρινά δεδοµένα δεν επιτρέπουν καν στην οµάδα τη

∆υστυχώς τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα για τους «ερυθρόλευκους»

συµµετοχή της στο προσεχές πρωτάθληµα, για οικονοµικούς λόγους! Κι αυτό δεν πρέπει κανείς να το ξεχνά! Από καµιά πλευρά δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ούτε προέκυψε κάτι νεότερο το Σαββατοκύριακο µε τα διοικητικά από τον επιχειρηµατία και πρόεδρο του Ολυµπιακού Πύργου, Κώστα Ντάβαρη. Η τελευταία κίνηση... Στο µεταξύ από το απερχόµενο ∆.Σ. του ΤΑΠ Πανηλειακός παραµένει σε ισχύ κάλεσµα προς οποιονδήποτε ιδιώτη, επιχειρηµατία, κ.τ.λ., είτε ντόπιο είτε απ’ αλλού, που να επιθυµεί την ενασχόληση µε την οµάδα και τη στήριξή της. Και είναι η τελευταία κίνηση πάνω σ’ αυτό τον τοµέα, από την απερχόµενη διοίκηση, αφού δεν πρόκειται να ξαναασχοληθεί µε τέτοιο θέµα! Αυτό µας µετέφερε πάλι κι ο απερχόµενος πρόεδρος Κ. Θεοδωρόπουλος, ρητά και κατηγορηµατικά! “Η Γ.Σ. αυτή είναι η τρίτη και τελευταία, ας το καταλάβουν όλοι, και µαζί ας συναισθανθούν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί”, επεσήµανε χαρακτηριστικά... Αναµονή και για την ΕΠΟ Στο µεταξύ στον Πανηλειακό αναµένουν και κάτι νεότερο (κι επί-

Οι παίκτες του Πανηλειακού περιµένουν τις εξελίξεις στην οµάδα τους.

σηµο) από την ΕΠΟ σε ότι αφορά το θέµα που η Οµοσπονδία είχε ανακινήσει περί της ασφαλιστικής ενηµερότητας του συλλόγου. Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη Τετάρτη συνεδρίασε η Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ µε θέµα τον έλεγχο της νοµιµότητας δελτίων οµάδων, µεταξύ των οποίων κι ο Πανηλειακός, µε τις άλλες περιπτώσεις πάντως να είναι

πολύ διαφορετικές από αυτή της πυργιώτικης οµάδας. Αφού η δική του ήταν γνήσια και νοµιµότατη, αλλά απλώς η ΕΠΟ έθεσε (µόλις τώρα...) θέµα ότι δεν ήταν τυπικά η κατάλληλη για τη χρήση αυτή. Χωρίς όµως να έχει ενηµερώσει τότε, ότι ήθελε κάτι άλλο! Άλλωστε ο Πανηλειακός προσκόµισε κανονικά ασφαλιστική (όπως και φορολογική) ενηµερότητα τον

Ιανουάριο, προκειµένου να έχει το δικαίωµα µεταγραφών, όπως ήταν η απαίτηση των κανονισµών. Ενώ διαθέτει και πλήρεις καταστάσεις όλων των παικτών που πρέπει να είναι στο ΙΚΑ από την αρχή της περιόδου, καθώς και τα ένσηµα του καθενός. Καθώς επίσης, σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, διαθέτει και τωρινή ενηµερότητα!

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ

Υπάρχει για όλους µια θέση στον ήλιο Μεγάλη και αξιόπιστη εταιρία παροχής υπηρεσιών στο τοµέα ενέργειας (φωτοβολταΐκη τεχνολογία & πράσινη ενέργεια) και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ζητά δυναµικούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Συνδεθείτε µε τη νέα τεχνολογία. Συνδέστε την περιφέρειά σας µε τη νέα εποχή. Ο ήλιος µπορεί να ζεστάνει και «οικονοµικά» την Ελλάδα. Για αυτό ανοίξτε σήµερα παράθυρο στη νέα εποχή. Καρόλου 41-43, 26 223 Πάτρα, Τηλ: 2611 625300, e-mail: info@frg.gr, site: www.frg.gr


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Mαΐου 2011

ΑΣΤEΡΑΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μέχρι την Τετάρτη οι ανακοινώσεις !

Προέχουν οι συµφωνίες

Τ

Οι παίκτες του Αστέρα από χθες είναι σε διακοπές…

Του Γιάννη Μουρούτη

O Ντ. Παναγιωτακόπουλος και οι συµπαίκτες του στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου βρίσκονται εν αναµονή των ανακοινώσεων της οµάδας τους.

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

έχρι την ερχόµενη Τετάρτη θα έχουµε τις πρώτες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τις πρώτες αποχωρήσεις στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου καθώς πάγια αρχή των ανθρώπων του συλλόγου στα τέσσερα αυτά χρόνια της ύπαρξής του, είναι πριν προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ιδίως για τη λήξη της συνεργασίας του µε κάποιον παίκτη να τον ευχαριστεί πρώτα για την προσφορά του στο σύλλογο! Καθώς προµηνύονται σηµαντικές αλλαγές σε ότι αφορά φυσικά το ρόστερ της νέας περιόδου, αφού αυτό απαιτεί ο πρωταθλητισµός στη ∆’ Εθνική, ενώ δεν αποκλείεται… να φύγουν και άλλοι παίκτες στην πορεία, αν χρειαστεί να «εκκενωθούν»… και άλλες θέσεις ! Σε πρώτη

φάση πάντως θα αποχωρήσουν οι παίκτες που είχαν ελάχιστο χρόνο συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Α1, αυτοί που δεν πρόσφεραν τα αναµενόµενα µε βάση την ποδοσφαιρική τους αξία όταν αποκτήθηκαν και κάποιοι µεγάλοι σε ηλικία! Ο σύλλογος θα αποκτήσει ότι καλύτερο υπάρχει εντός της Ηλείας , ενώ αν χρειαστεί θα πάρει παίκτες και εκτός! Ο σχεδιασµός ήδη έχει ξεκινήσει, µε αργά αλλά σταθερά βήµατα, ενώ αναµένεται να γίνουν µεταγραφές ουσίας και όχι εντυπωσιασµού! Καθώς η ∆’ Εθνική είναι ένα δύσκολο και πολύ ιδιόµορφο πρωτάθληµα, το οποίο δεν έχει καµία σχέση φυσικά µε τα έως τώρα δεδοµένα των πρωταθληµάτων της ΕΠΣΗ.

17

ην τελευταία τους συνάντηση πραγµατοποίησαν χθες το βράδυ οι «βυσσινί». Το ∆.Σ, ο τεχνικός Τάσος Φερεκίδης και οι παίκτες συναντήθηκαν σε καφετέρια της Αµαλιάδας και το επόµενο ραντεβού θα ανανεωθεί για τον Ιούλιο, οπότε θα ξεκινήσει και η προετοιµασία για τη νέα περίοδο . Στην παρούσα φάση, αυτό που

προέχει για τον Αστέρα είναι να ξεκαθαριστούν, ναι µεν οι φιλοδοξίες της νέας χρονιάς, αλλά και να µην υπάρχει καµία αµφιβολία…για την ποδοσφαιρική χρονιά που πέρασε. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξεκαθαρίσει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο και αν µπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της κρίσης…και του αντίστοιχου πρωταθλήµατος, που θα λάβει µέρος. Άρα, είτε το επιτρέψουν οι καταστάσεις, είτε όχι, για συµµετοχή στην Γ’Εθνική, αυτό που προέχει στην οµάδα της Αµαλιάδας, είναι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό τοπίο. Οι υποχρεώσεις του πρωταθλήµατος που ολοκληρώθηκαν πριν δυο εβδοµάδες, από εκεί και πέρα είναι αρκετές και αυτές που πρέπει να τακτοποιηθούν, ώστε να ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες για το νέο πρωτάθληµα. Οι υπεύθυνοι και αρµόδιοι, ας φροντίσουν γι’ αυτά τα θέµατα ή εντέλει όσοι είχαν τάξει και υποσχεθεί, για να βγει εις πέρας η χρονιά, από τον Ιανουάριο και µετά. Όλα αυτά, πιθανότατα θα διασαφηνιστούν στη Γ.Σ του συλλόγου, που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα γίνει το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου.


18

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Σωστοί χειρισµοί και αξιοπιστία Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης κατά την εισήγησή του µίλησε για το πλέον αξιόπιστο πρωτάθληµα των τελευταίων ετών και ανέφερε ότι θα πρέπει να µπει βαθµολογική δικλείδα στη διεξαγωγή των play out.

Για το κύπελλο είπε ακόµη ότι πολύ σωστά έπραξε η ΕΠΣΗ και διοργάνωσε τον τελικό στο Ενωσιακό γήπεδο το οποίο αυτή τη στιγµή στην κατάσταση που βρίσκεται είναι καλύτερο και από τα χορτάρινα στην Ηλεία. Σύντοµα δε όπως δήλωσε θα

γίνει και η εγκαινίασή του µε εκπροσώπους της ΕΠΟ. Αναφέρθηκε ακόµη στην εξασφάλιση του δανείου και την εγκατάσταση των λειτουργιών της Ένωσης στα νέα γραφεία, µια κίνηση, η σπουδαιότητα της οποίας θα φανεί σίγουρα στο

άµεσο µέλλον... Ανακοίνωσε δε ότι µετά και από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύργου, ξεκινά η διαδικασία για το ∆ηµοτικό Ιατρείο όπου µε ελάχιστο κόστος θα γίνεται ο προαθλητικός έλεγχος ποδ/των και διαιτητών.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ικανοποίηση για τον απολογισµό... Συγχαρητήρια για οικονοµία και πρωτάθληµα!... ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Υπήρξε µια υγιής αντίδραση του ∆.Σ. προς τα φαινόµενα που ήθελαν να γελοιοποιήσουν το πρωτάθληµα...». ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Όλα ήσαν σωστά και καλά στο πρωτάθληµα! Προτείνω δε το κύπελλο να γίνεται στο ... Ενωσιακό (!) αλλά όχι τέτοια ώρα όπως έγινε το φετινό». ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Το επίπεδο της Ηλειακής ∆ιαιτησίας παραµένει µέτριο παρά τις φιλότιµες προσπάθειες της Επιτροπής. Η φετινή προκήρυξη έδωσε ενδιαφέρον και στις µικρότερες κατηγορίες, και νοµίζω ότι ήταν η καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας!...». ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Για το έργο του ταµία στον οικονοµικό απολογισµό έχω να πω ότι είναι υπέροχο!...».

Μ

ε εγκεκριµένο το διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό και µε µια συζήτηση επί της ουσίας που έγινε στο τελευταίο ∆.Σ. η ΕΠΣ Ηλείας οδηγείται στην ετήσια γενική συνέλευσή της που θα γίνει την ερχ. Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο Πύργου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε από το σύνολο τω ν συµβούλων (πλειοψ ηφίας και µειοψηφίας) η αίσθηση της ικανοποίησης για τη διοργάνω ση τω ν πρωταθληµά των, έγιναν παρατηρήσεις για τη βελτίω ση κάποιω ν πραγµάτων όπω ς π.χ. τα play out ενώ θετική εικόνα δηµιουργήθηκε για τη διοργάνωση και του κυπέλλου παρά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε τη µία οµάδα. Εξαιρετική εξ άλλου εντύπωση προκάλεσε και ο οικονοµικός απολογισµός που είχε ετοιµάσει ο τα-

µίας Γιάννης Πρόκοπος και ο οποίος εστάλη ήδη προς τα Ηλειακά Σωµατεία.

Ο Σάκης Καραλάγας, χαρακτήρισε ακολούθως αρκετά καλή την προκήρυξη ενώ για το κύπελλο υποστήριξε ότι έγιναν δυνατά παιχνίδια, µε οµάδες που έκαναν και εκπλήξεις ενώ το θέµα έδρας ως πλεονέκτηµα για τους µικρότερους Συλλόγους αναβάθµισε το θεσµό. Καλά λόγια είπε για το πρωτάο πρώην πρόεδρος θληµα Γεω ργ.Παπα γεωργίου καθώς τόνισε ότι ήταν σωστό. Χαρακτήρισε όµως το κύπελλο ως µια παρωδία λόγω του κρύου που επικρατούσε και ανάγκασε τον κόσµο να φύγει. Παρ’ όλα αυτά πρότεινε να γίνεται ο τελικός στο Ενωσιακό!... Ο ίδιος έκανε επίθεση στο σηµερινό πρόεδρο για όσα ο τελευταίος σε συ-

νέντευξή του στην τηλεόραση είπε όπως και για το γεγονός ότι δεν του έδωσε έγγραφα τα οποία ζητούσε. Ο Πάνος Κατσώλης ζήτησε να καταργηθούν τα play out ενώ µε αρκετές παρεµβάσεις του βοήθησε στο να δροµολογηθεί σε ουσιαστικό περιεχόµενο η συζήτηση. Πριν τη διαµόρφωση της νέας προκήρυξης ο Παύλος Τσάµης ζήτησε να δει η Επιτροπή Πρωτ/τος τι θα γίνει µε τους οµίλους της ∆’ Εθνικής αφού ο πρωταθλητής Ηλείας θα πρέπει να παίζει µπαράζ µε τον πρωτ/τη άλλου νοµού για την είσοδό του στην ανωτέρω κατηγορία και ίσως εδώ δε θα ήταν σωστό να επιφορτισθεί µε αγώνες play off. Επέµεινε εξ άλλου στην πληρωµή των παρατηρήσεων 2008-09. Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος συνεχάρη την Επιτροπή Πρωταθλή-

Εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της ΕΠΣ Ηλείας ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης µατος και είπε ότι οι αλλαγές που έγιναν µε τα µπαράζ ανόδου-καθόδου συνέβαλαν ώστε να περιοριστούν τα φαινόµενα γελοιοποίησης του πρωτ/τος. Για το κύπελλο πρόσθεσε ότι όπου προκύπτουν νέα δεδοµένα µπορούµε να διαφοροποιηθούµε ενώ για τον απολογισµό επιφυλάχθηκε αφού όπως δήλωσε δεν έλαβε έγγραφες τοποθετήσεις για το έργο των Επιτροπών... Ο γεν.γραµµατέας Χρίστος Πλευριάς επεσήµανε ότι η εξέλιξη των πρωταθληµάτων προσέδωσε µια πολύ καλή χρονιά ενδιαφέρουσα και στο τέλος απροσδόκητη και πρόσθεσε ότι επιβάλλεται να γίνουν αλλαγές στην προκήρυξη εκεί όπου ήδη έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα. Ζήτησε µάλιστα από

την Ε.Π. πριν διαµορφώσει τα νέα δεδοµένα να συνοµιλήσει και να λάβει υπόψιν της τις απόψεις των Σωµατείων. Έκανε ακόµη λόγο και για αποδοτική χρονιά σε ό,τι έχει σχέση µε προγραµµατισµένες ή µη παρεµβάσεις που η ΕΠΣΗ έκανε σε κοινωνικού, ανθρωπιστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα δρώµενα. Τέλος ο αρχιδιαιτητής Σάκης Γιαννόπουλος τόνισε ότι ως Επιτροπή ∆ιαιτησίας είναι ευχαριστηµένοι από τη χρονιά και επεσήµανε ότι όλα τα µπαράζ δεν υπάρχει κανένα παράπονο από κάποια οµαλά. Είπε ακόµη ότι µε τις δύο Σχολές ∆ιαιτησίας µπήκε νέο αίµα ενώ εξαιρετικά τα πήγαν οι Ηλείοι διαιτητές και στα παιχνίδια των εθνικών κατηγοριών.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Ανακοινώνει ∆.Σ και προπονητή Του Γιάννη Μουρούτη Οι επόµενες µέρες είναι αρκετά σηµαντικές για τη ∆όξα Ν. Μανολάδας, αφού αναµένεται να έχουµε τη σύνθεση του νέου ∆.Σ της οµάδας, αλλά και το όνοµα του νέου τεχνικού για το καινούργιο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, το νέο Η ∆όξα είναι η πρώτη οµάδα της Α1 ∆.Σ θα είναι και πάλι Κατηγορίας που έχει προχωρήσει αρκετά το σχεδιασµό της. δυνατό, µε πρόεδρο πιθανότατα τον Αντρέα Χαµουζά και τον Αντώνη Λάζαρη, λογικά να παραµένει στο νέο σχήµα, από την θέση του αντιπροέδρου. Επίσης, όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενα ρεπορτάζ η ∆όξα, τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα προσπαθήσει να ανεβάσει και άλλο τον πήχη…και να διεκδικήσει µε πολλές αξιώσεις, την άνοδο στην ∆’Εθνική. Το ενδιαφέρον είναι µεγάλο, από επιχειρηµατίες της περιοχής, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι σχετικές συζητήσεις για την θέση του προπονητή και την στελέχωση του έµψυχου δυναµικού. Πρώτο φαβορί στην παρούσα φάση, είναι έµπειρος τεχνικός που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον χώρο του ποδοσφαίρου και είναι µια ιδανική λύση για τους στόχους και τις φιλοδοξίες των «αετών» στο ερχόµενο πρωτάθληµα.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Η Γ.Σ την Τετάρτη Του Γιάννη Μουρούτη Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Ηλειακού ορίστηκε για την Τετάρτη 1 Ιουνίου και πιο συγκεκριµένα στις 8 µ.µ. Εκεί θα γίνει ο απολογισµός της περιόδου που µας πέρασε, ενώ παράλληλα θα ορισθεί και η ηµεροµηνία για την διεξαγωγή της Β’ Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα είναι και αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ∆.Σ. Στο µεταξύ κανονικά συνεχίζεται η λαχειοφόρος της οµάδας, µε το νικητή να αναδεικνύεται αύριο Τρίτη 31 Μαΐου, όταν θα γίνει Ο Ηλειακός είναι στην και η κλήρωση του λαϊκού λααφετηρία…για τη νέα χείου. Υπενθυµίζουµε ότι ο τυπερίοδο. χερός (που θα έχει τον ίδιο λαχνό µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του λαϊκού λαχείου), θα κερδίσει ένα σκάφος.

19

O σχεδιασµός των «νεοφώτιστων» της Α2! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ΑΠΟ Κουρτεσίου Βλέψεις για τη νέα περίοδο, µε βασικό στόχο πρωτίστως την άνετη παραµονή και την εδραίωση στην κατηγορία, χωρίς να λέει όχι ακόµα και στην άνοδο έχει ο ΑΠΟΚ! Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από την ενίσχυση της οµάδας στη µεταγραφική περίοδο(ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές) και από την υλοποίηση των προσδοκιών του πρόεδρου της οµάδας κ. Βασίλη Σταθόπουλου, που θέλει να δει το σύλλογο όσο ψηλότερα γίνεται. Πάντως στον πάγκο της οµάδας θα παραµείνει εκτός απροόπτου ο Νίκος Φλώρος, καθώς οι άνθρωποι του ΑΠΟΚ είναι ευχαριστηµένοι από το έργο του, πέρυσι! Πολλά πάντως θα ξεκαθαρίσουν στην Γ.Σ. των πρωταθλητών της Β’ κατηγορίας που θα γίνει το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου.

Αλφειονίδα Αλφειούσας Για το ερχόµενο Σάββατο έχει προγραµµατιστεί η τακτική γενική συνέλευση της φιναλίστ του τελικού της Β’ κατηγορίας Αλφειονίδας Αλφειούσας, όπου και θα ξεκινήσει ο σχεδιασµός για τη νέα περίοδο. Βέβαια ο βασικός στόχος της οµάδας είναι η άνετη παραµονή στην κατηγορία και βλέπουµε… όπως λένε οι παράγοντες της οµάδας. Όµως οι πληροφορίες λένε… ότι έχουν ξεκινήσει οι επαφές µε κάποιους µεταγραφικούς στόχους και κάποιοι παίκτες θεωρούνται κλεισµένοι! Έτσι δεν αποκλείεται η οµάδα να κάνει την έκπληξη, καθώς διαθέτει έναν έµπειρο βασικό κορµό!

Υψηλές βλέψεις έχουν για τη νέα περίοδο παρότι «νεοφώτιστοι», ΑΠΟ Κουρτεσίου και Αλφειονίδα.

Α.Ο. Χελιδόνια Έχοντας τον ενθουσιασµό του «πρωτάρη» στην Α2 κατηγορία, ο Α.Ο. Χελιδόνια µε βασικό µέληµα την παραµονή στην κατηγορία σχεδιάζει το µέλλον του! Ήδη εκλέχτηκε το νέο ∆.Σ. της οµάδας µε τον ∆ηµ. Πετρόπουλο να συνεχίζει στην προεδρία , όπως αποφάνθηκαν τα 40 µέλη που έδωσαν το παρών στη Γ.Σ.! Πλέον η οµάδα ξεκίνησε το µεταγραφικό σχεδιασµό της και το σίγουρο είναι ότι θα αποκτηθούν 3 – 4 παίκτες ενδεκάδας. Ενώ παράλληλα το ∆.Σ. βρίσκεται και σε αναζήτηση ενός καταξιωµένου τεχνικού, που θα οδηγήσει την οµάδα στη νέα κατηγορία!

Αετός Κέντρου Μετρηµένες κινήσεις προβλέπεται να γίνουν στον Αετό Κέντρου, έλλειψη ρευστού… όπως λένε οι διοικούντες του συλλόγου, που τις

επόµενες ηµέρες θα κάνουν Γ.Σ. προκειµένου να µπουν κάποια νέα πρόσωπα µε όρεξη και διάθεση για προσφορά! Έτσι µε την περσινή «συνταγή» και έµφαση στο ντόπιο υλικό(ήδη υπάρχουν στις ακαδηµίες 40 παιδιά), η οµάδα θα στοχεύσει στην παραµονή. Το πολύ να αποκτηθούν ένας δυο µικροί από την γύρω περιοχή, ενώ εκείνο που απασχολεί τους διοικούντες είναι η έλλειψη γηπέδου µε χόρτο, µε αυτό των Καλυβίων να είναι η νέα µάλλον έδρα!

Άρης ∆ήµητρας Τις επόµενες ηµέρες και εδώ θα γίνει η Γ.Σ. του συλλόγου, µε στόχο να µπουν στο ∆.Σ κάποια νέα πρόσωπα µε διάθεση για δουλειά. Ενώ το σίγουρο είναι ότι ο Άρης θα ενισχυθεί µε 4 – 5 παίκτες ενδεκάδας, µε στόχο την παραµονή στην κατηγορία. Ενώ από το βοηθητικό του Βαρθολοµιού η οµάδα όλα δείχνουν ότι µετακοµίζει στο κεντρικό στάδιο.


20

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΘΕΜΑ

Οι 76 του Champions League 2011-2012 Αναλυτικά οι 76 οµάδες του Champions League 2011-2012 Οι 22 των οµίλων Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τσέλσι Μάντσεστερ Σίτι Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια Μίλαν Ίντερ Νάπολι Ντόρτµουντ Λεβερκούζεν Λιλ Μαρσέιγ Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ΤΣΣΚΑ Μόσχας Σαχτάρ Ντόνετσκ Οτέλουλ Γκαλάτι (Ρουµανία) Πόρτο Άγιαξ Φενέρµπαχτσε Ολυµπιακός Βασιλεία Οι 5 των play-off Άρσεναλ Βιγιαρεάλ Ουντινέζε Μπάγερν Μονάχου Λιόν (ή Παρί Σεν-Ζερµέν) 3ος προκριµατικός γύρος Γκενκ* Κοπεγχάγη* Ρέιντζερς* Ρουµπίν Καζάν Ντιναµό Κιέβου Τιµισοάρα (Ρουµανία) Μπενφίκα Τβέντε Τράµπζονσπορ Παναθηναϊκός Ζυρίχη Σταντάρ Λιέγης Οντένσε *πρωταθλητές

2ος προκριµατικός γύρος Λίτεξ Λόβετς (Βουλγαρία) Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) Στουρµ Γκρατς (Αυστρία) Μακάµπι Χάιφα (Ισραήλ) ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) Ρόζενµποργκ (Νορβηγία) Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) Μάλµε (Σουηδία) Παρτίζαν Βελιγραδίου (Σερβία) Βίσλα Κρακοβίας (Πολωνία) Ντιναµό Ζάγκρεµπ (Κροατία) ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) Σάµροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) Ελσίνκι (Φινλανδία) Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία) Εκράνας (Λιθουανία) Σκόντο (Λετονία) Ντάτσια Κισινάου (Μολδαβία) Μάριµπορ (Σλοβενία) Βίντεοτον (Ουγγαρία) Ζεσταφόνι (Γεωργία) Νέφτσι Μπάκου (Αζερµπαϊτζάν) Breiðablik (Ισλανδία) Σκέντια (Σκόπια) Τόµπολ Κόσταναϊ (Καζαχστάν) Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) Σκεντέρµπεου Κόρτσε (Αλβανία) Πιούνικ (Αρµενία) Μπάνγκορ Σίτι (Ουαλία) Μόγκρεν ή Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο) Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε) Λίνφιλντ (Β.Ιρλανδία) 1ος προκριµατικός F91 Ντούντελανζ (Λουξεµβούργο) Σάντα Κολόµα (Ανδόρα) Βαλέτα (Μάλτα) Τρε Φιόρι ή Τρε Πένε (Άγιος Μαρίνος)

Σ

Ο Ολυµπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει ήδη να σχεδιάζουν τη συµµετοχή τους στο νέο CHAMPIONS LEAGUE.

ήµερα, λίγες ηµέρες µετά την ολοκλήρωση των play off της Σούπερ Λίγκα, σας παρουσιάζουµε τις 76 οµάδες του Champions League 20112012, τους πιθανούς δηλαδή αντιπάλους του Παναθηναϊκού στα προκριµατικά, αλλά και του Ολυµπιακού στους οµίλους. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση του ελληνικού πρωταθλήµατος, αλλά και αυτών σε Ελβετία και Αυστρία, ήρθε η ώρα για την παρουσίαση των 76 οµάδων του Champions League 2011-2012. Οι εκκρεµότητες που υπάρχουν είναι µόνο τρεις για αυτές τις 76 οµάδες. Συγκεκριµένα, µένει να δούµε ποια θα τερµατίσει 3η στην Γαλλία, Λιόν ή Παρί ΣενΖερµέν, ποιος θα πάρει το πρωτάθληµα στο Μαυροβούνιο, Μόγκρεν ή Μπουντούτσνοστ, αλλά και στο Σαν Μαρίνο (!), Τρε Φιόρι ή Τρε Πένε. Από αυτές τις 76 οµάδες, οι 22 έχουν εξασφαλίσει θέση στους οµίλους, µαζί τους και ο Ολυµπιακός, ενώ οι άλλες 54 θα διεκδικήσουν τις υπόλοιπες 10 θέσεις. Από αυτές τις 10 θέσεις, τις 5 θα πάρουν πρωταθλητές και τις άλλες 5 µη πρωταθλητές, στους οποίους ανάµεσα είναι φυσικά και ο Παναθηναϊκός.

σοάρα (άρα µία από αυτές θα είναι η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟ). Οι 5 που θα περάσουν θα συναντήσουν στον γύρο των playoff (4ο προκριµατικό) τις Μπάγερν, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ, Λιόν (ή Παρί Σ.Ζ.) και Ουντινέζε. Εκεί, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι σίγουρα στους αδύναµους αν περάσουν και οι Μπενφίκα, Ντιναµό Κιέβου. Για να είναι στους δυνατούς θα πρέπει να αποκλειστούν και οι δύο αυτές οµάδες αν υπάρχει η Λιόν και όχι η Παρί Σεν-Ζερµέν.

Το µονοπάτι των µη πρωταθλητών

Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει στους οµίλους θα είναι στο 3ο group δυναµικότητας, αλλά µε πολλές ελπίδες για να ανέβει στο 2ο. Συγκεκριµένα, αν περάσει θα είναι στην λίστα που ακολουθεί κάτω από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, και έχοντας αποκλείσει ήδη έναν ισχυρό, θα χρειάζεται να αποκλειστούν δύο ακόµη για να ανέβει στο 2ο group.

Ο Παναθηναϊκός και άλλοι 9 µη πρωταθλητές ξεκινούν από τον 3ο προκριµατικό γύρο και θα δηµιουργήσουν 5 ζευγάρια. Το “τριφύλλι” είναι στο group των ισχυρών µε Μπενφίκα, Ντιναµό Κιέβου, Τβέντε και Σταντάρ Λιέγης, ενώ οι αδύναµοι είναι οι Ρουµπίν Καζάν, Ζυρίχη, Οντένσε, Τράµπζονσπορ και Τιµι-

Στο 3ο group δυναµικότητας ο Ολυµπιακός Ο Ολυµπιακός θα είναι στο 3ο group δυναµικότητας στην κλήρωση των οµίλων του Champions League στις 25 Αυγούστου στο Μονακό. Για να καταφέρει να µπει στο 2ο θα πρέπει να αποκλειστούν 6 οµάδες από τις Μπάγερν, Άρσεναλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ντιναµό Κιέβου, Λιόν (ή Παρί Σ.Ζ.), Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Και ο ΠΑΟ στο 3ο group αν περάσει

Τα group δυναµικότητας των οµίλων

Group A Μάντσεστερ Γ. Μπαρτσελόνα Τσέλσι Μπάγερν* Άρσεναλ* Ρεάλ Πόρτο Ίντερ

Group B Μίλαν Σαχτάρ Βαλένθια Μπενφίκα* Βιγιαρεάλ* ΤΣΣΚΑ Μόσχας Μαρσέιγ Ντιναµό Κιέβου* / Λιόν* Group C Ζενίτ Ρέιντζερς* Άγιαξ Λεβερκούζεν Κοπεγχάγη* Ολυµπιακός

Φενέρµπαχτσε Μάντσεστερ Σίτι

Group D Λιλ ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ Ντόρτµουντ Μακάµπι Χάιφα* Νάπολι Ντιναµό Ζάγκρεµπ Βασιλεία Οτέλουλ Γκαλάτι

Αν περάσει η Λιόν µπαίνει στο 2ο group κάτω από την Μίλαν και ρίχνει τους υπόλοιπους µία θέση ** Αν περάσει η Παρί Σεν-Ζερµέν µπαίνει στο 3ο group κάτω από την Λεβερκούζεν (άρα τον Ολυµπιακό δεν τον νοιάζει αν βγει 3η η Λιόν ή η Παρί στην Γαλλία, αντιθέτως τον ΠΑΟ συµφέρει να βγει 3η η Παρί)

Οι ηµεροµηνίες αγώνων και κληρώσεων...


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

21

Μπαρτσελόνα η ανίκητη!

Η

Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της, νικώντας µε 3-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του “Γουέµπλεϊ”, χάρη σε γκολ των Πέδρο, Μέσι και Βίγια. ∆ύο χρόνια µετά την Ρώµη, η Μπαρτσελόνα νίκησε και πάλι στον τελικό του Champions League την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατέκτησε όπως αναφέραµε το τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία της και 3η τα τελευταία 6 χρόνια, αφήνοντας τους “κόκκινους διαβόλους” στις 3 κατακτήσεις.Ο Κάρλες Πουγιόλ δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα, µπήκε στο 88’, αλλά έδωσε το περιβραχιόνιο στον Ερίκ Αµπιντάλ πριν την απονοµή, και ο Γάλλος ήταν αυτός που σήκωσε πρώτος το τρόπαιο στον ουρανό του Λονδίνου. Του άξιζε µετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το τρόπαιο στο “Γουέµπλεϊ”, το γήπεδο στο οποίο το είχε κάνει για πρώτη φορά το 1992, νικώντας την Σαµπντόρια στον τελικό, ενώ τα άλλα δύο ήρθαν το 2006 στο Παρίσι κόντρα στην Άρσεναλ και το 2009 στην Ρώµη κόντρα στην ManUtd. Έφτασε έτσι στις 4 κατακτήσεις την Μπάγερν Μονάχου και τον Άγιαξ, στην 4η θέση της σχετικής λίστας, µε την Ρεάλ να έχει 9, την Μίλαν 7, και την Λίβερπουλ 5. Όσον αφορά στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχει 3 τρόπαια σε 5 τελικούς, έχοντας χάσει µόνο από την Μπαρτσελόνα, δύο φορές, τα 3 τελευταία χρόνια. Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 12 γκολ στην φετινή διοργάνωση και φυσικά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για 3η

Οι κατακτήσεις

Η Μπαρτσελόνα είναι σίγουρα η κορυφαία οµάδα του κόσµου.

σερί χρονιά (!), µε τους Σαµουέλ Ετο’ό (Ίντερ) και Μάριο Γκόµεζ (Μπάγερν) να είναι στην δεύτερη θέση µε 8 τέρµατα. Αυτό ήταν το τελευταίο µατς στην καριέρα του Έντβιν φαν ντερ Σαρ, ενώ ο 40άχρονος, Πεπ Γκουαρντιόλα, έγινε ο νεότερος τεχνικός στην ιστορία του Champions League που κατακτά δεύτερη φορά το τρόπαιο, µε τον Ζοζέ Μουρίνιο να το έχει καταφέρει στα 47 του πέρσι µε την Ίντερ (το 1ο µε την Πόρτο το 2004).

12 γκολ Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα) 8 γκολ Σαµουέλ Ετο’ό (Ίντερ) Μάριο Γκόµεζ (Μπάγερν) 7 γκολ Νικολά Ανελκά (Τσέλσι)

Οι κατακτήσεις ανά χώρα

Σαν … τρελοί πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡΣ 6 γκολ Καρίµ Μπενζεµά (Ρεάλ) Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ) Ροµπέρτο Σολδάδο (Βαλένθια) 5 γκολ Ραούλ (Σάλκε) Πέδρο (Μπαρτσελόνα)

4 γκολ Γουέιν Ρούνεϊ (Μάν. Γιουν.)

Χαβιέρ Ερνάντες (Μάν. Γιουν.) Εντουάρντο (Σαχτάρ) Μάρκο Μποριέλο (Ρόµα) Γκάρεθ Μπέιλ (Τότεναµ) Λουΐζ Αντριάνο (Σαχτάρ) Πίτερ Κράουτς (Τότεναµ) Χέφερσον Φαρφάν (Σάλκε) Ζλάταν Ιµπραχίµοβιτς (Μίλαν)

ΑΣΙΣΤΣ: 6 Μεσούτ Εζίλ (Ρεάλ). 5 *Α Κάρλος Μαρτίνς (Μπενφίκα), Άαρον Λένον (Τότεναµ), Ντάριο

Σρνα (Σαχτάρ) και Ράιαν Γκιγκς (Μάν. Γιουν.). 4 Χουάν Κούλιο (Κλουζ), Σαµουέλ Ετο’ό (Ίντερ) και Αντρές Ινιέστα (Μπαρτσελόνα). 3 Λουΐς Σουάρες (Άγιαξ), Μπενουά Σεϊρού (Μαρσέιγ), Γκόραν Πάντεβ (Ίντερ), Χουάν Μάτα (Βαλένθια), Σαµίρ Νασρί (Άρσεναλ), Πίτερ Κράουτς (Τότεναµ), Τζακ Γουΐλσιρ (Άρσεναλ), Ντόουγκλας Κόστα (Σαχτάρ), Άνχελ ντι Μαρία (Ρεάλ) και Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα)

«Superbarça!»

Α

υτόν το χαρακτηρισµό έδωσε η µαδριλένικη ιστοσελίδα «As» στην Μπαρτσελόνα, µετά την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της ιστορίας της.

σαν την νίκη επί της Μάντσεστερ. Τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Μπαρτσελόνα, το τρίτο σε πέντε χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ηλεκτρονική µορφή της «As».

«Κολοσσιαία εµφάνιση από τον Μέσι. Πέδρο και Βίγια ολοκλήρω-

Ενώ και η έτερη µαδριλένικη ιστοσελίδα η «Marca» σχολίασε τον

Ρεάλ Μαδρίτης 9 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002) Μίλαν 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) Λίβερπουλ 5 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) Μπάγερν 4 (1974, 1975, 1976, 2001) Μπαρτσελόνα 4 (1992, 2006, 2009, 2011) Άγιαξ 4 (1971, 1972, 1973, 1995) Ίντερ 3 (1964, 1965, 2010) Μάντσεστερ Γ. 3 (1968, 1999, 2008) Μπενφίκα 2 (1961, 1962) Γιουβέντους 2 (1985, 1996) Νότιγχαµ Φόρεστ 2 (1979, 1980) Πόρτο 2 (1987, 2004) Σέλτικ 1 (1967) Αµβούργο 1 (1983) Στέαουα Βουκουρεστίου 1 (1986) Μαρσέιγ 1 (1993) Φέγενοορντ 1 (1970) Άστον Βίλα 1 (1982) Αϊντχόφεν 1 (1988) Ερυθρός Αστέρας 1 (1991) Ντόρτµουντ 1 (1997)

τίτλο της οµάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα γράφοντας: «Μία ονειρεµένη Μπαρτσελόνα». Συγκεκριµένα η «Marca» εκθείασε τους «µπλαουγκράνα» γράφοντας: «Μπάρτσα, Μπάρτσα, Μπάρτσα και Μπάρτσα! Η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη οµάδα στην ήπειρο και µόλις επιβεβαίωσε το

στάτους της. Η «οµάδα του Πεπ» κατέκτησε ακόµη ένα Champions League µε την ίδια υπεροχή, όπως κέρδισε και το προηγούµενο. Το ποδόσφαιρο της ήταν άριστο, ακόµα καλύτερο από ότι είχαµε δει στην Ρώµη όπως το απαίτησε ο Γκουαρδιόλα.

Ισπανία Ιταλία Αγγλία Γερµανία Ολλανδία Πορτογαλία Γαλλία Σκωτία Ρουµανία Γιουγκοσλαβία *σε παρένθεση οι χαµένοι τελικοί

13 (9) 12 (14) 11 (7) 6 (8) 6 (2) 4 (5) 1 (5) 1 (1) 1 (1) 1 (1)


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ται ορφώνον µ ια δ ς ώ Π αι αναµένετ και πώς στούν οι ια σ υ ο ρ α να π ωνιστική γ α ν η τ ς 16 οµάδε 1-12. 201 περίοδο

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η «εικόνα»… των 16 οµάδων Ε

Του Γ. Παπαφωτόπουλου δώ και σχεδόν ενάµιση µήνα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθληµα της Α2 κατηγορίας, µε την έναρξη του νέου να

θέλει ακόµη… µπόλικο χρόνο. Συγκεκριµένα η σέντρα στο νέο πρωτάθληµα (6ο στην ιστορία της Α2) θα είναι περί τα µέσα Σεπτεµβρίου, και οι οµάδες έχουν όλο το χρόνο να προγραµµατίσουν τις κινήσεις τους! Πάντως τα περισσότερα

σωµατεία αυτή την ώρα βρίσκονται σε διακοπές, όµως λογικά σιγά – σιγά θα πρέπει να φουλάρουν… Εµείς θα επιχειρήσουµε σήµερα, να δώσουµε στους φιλάθλους – αναγνώστες µια εικόνα για το πώς πρόκειται να κινηθούν οι 8 από τις

Ατρόµητος Βαρβάσαινας Περισσότερο στο σύλλογο του δήµου Πύργου ασχολούνται µε την ένσταση που έχασαν στα γραφεία της ΕΠΣΗ, και την έφεση στην Αθήνα, παρά µε οτιδήποτε άλλο, καθώς δεν έχουν πιστέψει ακόµα τον υποβιβασµό από την Α1 κατηγορία. Το ∆.Σ.(και ο πρόεδρος κ. Νίκος Κουσκουλιάνος ), µε το δίκιο του φυσικά είναι απογοητευµένο, ενώ κάποιοι «µονοχρονίτες» θα αποτελέσουν παρελθόν και κάποιοι… ντόπιοι θέλουν να φύγουν, µε τον χρόνο να κυλάει… πλέον σε βάρος του ιστορικού σωµατείου. Πάντως όπως όλα δείχνουν, η οµάδα έχει στόχο την άνετη παραµονή, κάνοντας µετρηµένες κινήσεις !

Α.Ο. Κάστρου aΕρωτηµατικό αποτελεί αυτή την ώρα η κάθοδος του Α.Ο. Κάστρου στο νέο πρωτάθληµα της Α2 µετά από ένα χρόνο απραξίας. Καθώς οι όποιες προσπάθειες έγιναν για να επανακάµψει η οµάδα από πλευράς του πρώην προέδρου κ. Νίκου Αλεξόπουλου έως τώρα, έχουν πέσει στο κενό! Έτσι δεν αποκλείεται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά να µείνει εκτός πρωταθληµάτων ο ιστορικός σύλλογος, εκτός και γίνει κάποια «έκπληξη» στο παρά – πέντε! Καθώς τελευταία έχουν δείξει κάποιο ενδιαφέρον κάποιοι παλαίµαχοι παίκτες, όµως ακόµα αυτό δεν έχει εκδηλωθεί!

Άρης Στρεφίου Φαίνεται πως η περσινή περιπέτεια και ο υποβιβασµός από την Α1 κατηγορία να στοίχησε στην οµάδα που τα τελευταία χρόνια είχε συνηθίσει να κάνει πορεία πρωταθλητισµού. Η οµάδα πλέον αλλάζει «ρώτα» και θα στηριχτεί στο ντόπιο υλικό µε κάποιες λίγες προσθήκες, χωρίς φυσικά να βάζει στόχους. Το ζητούµενο βέβαια είναι να υπάρξει ένα ισχυρό ∆.Σ. που θα ξανακάνει και πάλι τον ιστορικό Άρη πρωταγωνιστή! Γιατί κάθε χρόνο δεν µπορεί δυο παράγοντες (Τζούβαλης και Μιχαλόπουλος) να βγάζουν τα «κάστανα» από τη φωτιά!

Α.Ε. Κανουλίων Με στόχο και πάλι την άνετη παραµονή και ότι ήθελε προκύψει στην πορεία, θα µπει και στο επόµενο πρωτάθληµα η οµάδα των Σπύρου ∆αρζέντα και Νίκου Αργυρόπουλου (πρόεδρος και προπονητής αντίστοιχα). Βέβαια στο ρόστερ θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, αφού κάποιοι παίκτες που ήταν για έναν χρόνο δεν υπολογίζονται …, όµως ο βασικός κορµός που πέρυσι εντυπωσίασε, αναµένεται να παραµείνει! Με πρώτο φυσικά τον έµπειρο αρχηγό Πάνο Τσαγκάρη!

ΠΑΟ Κακοβάτου Σηµαντικές αλλαγές προβλέπονται στην οµάδα του δηµ. Ζαχάρως, σε ότι έχει να κάνει µε τον προπονητή αλλά και το έµψυχο δυναµικό! Με τον ακούραστο πρόεδρο Γρ. Κανέλλη να «ηγείται» για άλλη µια φορά… θέλοντας όµως στήριξη! Όσο για τον πάγκο, την οµάδα πολύ δύσκολα θα παραµείνει ο καταξιωµένος Γιαννιώτης τεχνικός Σταύρος Μεντής καθώς ενδιαφέρονται πολλές οµάδες για αυτόν, ενώ και το ρόστερ αλλάζει πολύ, καθώς κάποιοι από τους βασικούς παίκτες της περασµένης περιόδου, έχουν εκφράσει την επιθυµία να δηµιουργήσουν… το Νέο Ολυµπιακό Ζαχάρως!


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

της Α2 κατηγορίας 16 οµάδες, τι «εικόνα» έχουν αυτή τη στιγµή και πού φαίνεται ότι στοχεύει η κάθε µια. Την επόµενη ∆ευτέρα τώρα θα επανέλθουµε µε τις υπόλοιπες 8 οµάδες, για να ολοκληρώσουµε τις 16 που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο

νέο πρωτάθληµα! Το ζήτηµα πάντως είναι, ότι οι στόχοι της κάθε οµάδας αναµένεται να καθοριστούν ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες που θα έχει η κάθε µια. Θα ξεκινήσουµε µε τις οµάδες οι οποίες έπεσαν από την Α1 κα-

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου Σε καλό δρόµο δείχνει να βρίσκεται ο σύλλογος του ∆ήµου Πηνειού που εντυπωσίασε πέρυσι, παρότι «νεοφώτιστος»! Τα περισσότερα µέλη του υπάρχοντος ∆.Σ. συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά στην οµάδα και την νέα περίοδο, ενώ και ο τεχνικός Σπύρος Αντωνόπουλος εκτός απροόπτου… θα συνεχίσει, κάνοντας και την ενίσχυση που απαιτείται! Μια ενίσχυση η οποία πάντως δεν θα είναι σε µεγάλο βαθµό, αφού υπάρχει ο βασικός κορµός από πέρυσι, ενώ θα δοθεί έµφαση και στο ντόπιο υλικό. Έτσι η οµάδα µπορεί να πρωταγωνιστήσει!

Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου Με τον Θανάση Τσαµπρινό(αποτελεί εγγύηση) για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στο «τιµόνι» του, θα πορευτεί ο Λευκός Αστέρας. Πάντως στο ρόστερ δεν προβλέπονται σηµαντικές αλλαγές, αφού ο βασικός κορµός αναµένεται να παραµείνει αναλλοίωτος, µε τους παίκτες πλέον να παίζουν για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά σε χορτάρι. Το σίγουρο είναι ότι ο σύλλογος θα ενισχυθεί, και µε την εµπειρία που διαθέτει ο βασικός «κορµός», µπορεί να πρωταγωνιστήσει!

τηγορία, θα συνεχίσουµε βάσει βαθµολογικής κατάταξης µε τις οµάδες που ήταν και πέρυσι στην Α2, και θα κλείσουµε την αναφορά µας µε τις οµάδες που ανέβηκαν!

23

Σήµερα ο ι8 πρώτες ο µά από τις 1 δες 6τ περιόδου ης νέας .

Πέλοπας Πύργου Με την ίδια «συνταγή»… της περασµένης περιόδου και τον Σπ. Παναγιωτακόπουλο για µια ακόµα χρονιά στον πάγκο, θα πορευτεί και την επόµενη περίοδο στην Α2 όπως όλα δείχνουν ο σύλλογος του Πύργου. Ο οποίος έχει βέβαια έναν καλό βασικό κορµό από την περασµένη περίοδο, όµως χρειάζεται και ενίσχυση, ιδίως αν θέλει να πρωταγωνιστήσει ! Βέβαια εκείνο που απασχολεί πάντα τους παράγοντες της οµάδας είναι το δικό τους γήπεδο που θα τους λύσει… τα χέρια! Όµως µε τέτοια οικονοµική κρίση, αυτό είναι ένα απλησίαστο όνειρο!


24 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Έπεσε κερδίζοντας Ι Απίστευτη είναι η πορεία της Νήαρ Ηστ το τελευταίο διάστηµα, στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Μπάσκετ. Η ιστορική οµάδα της Καισαριανής παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει αποχαιρετήσει την Α2 Εθνική, δείχνει ότι δε χαρίζεται σε κανέναν! Η Νήαρ Ηστ έχει επικρατήσει οµάδων όπως της Ερυθραίας και του Κοροίβου, που παλεύουν για σωτηρία ενώ αποκορύφωµα αποτελεί η προχθεσινή επιτυχία επί των Ικάρων, που ήλπιζαν για άνοδο. Α.Κ.

Έπεσε κερδίζοντας ΙΙ Τραγική ειρωνεία είναι , ότι η οµάδα της Καισαριανής τώρα έπεσε µαθηµατικά… Μπράβο στη Νήαρ Ηστ που δεν έγινε «σάκος του µποξ» παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει υποβιβασθεί. Το ίδιο ελπίζουµε ότι θα κάνει όµως και το ερχόµενο Σάββατο µε το γειτονικό Παγκράτι, καθώς αυτό το µατς ενδιαφέρει έµµεσα και τον Κόροιβο Αµαλιάδας… Α.Κ.

Ασκώντας κριτική Την περασµένη εβδοµάδα, συνάντησα τον γνωστό στην Ηλειακή κοινωνία Βασίλη Κουσάβελο -πασίγνωστο στην αθλητική οικογένειακαι συζητήσαµε πολλά θέµατα, φυσικά …µνηµονιακά και αντιµνηµονιακά, θέµατα παιδείας, αθλητισµού και Πανηλειακού, στο µικρό και φιλόξενο µαγαζί του στον κόµβο Φιλοθέης-Πύργου. Πολλοί από τους παλιούς ποδοσφαιριστές, συζητώντας µαζί τους, παρατηρείς µέσα από την ανταλλαγή απόψεων, µέσα από το διάλογο, ότι λες και δεν µπήκαν ποτέ σε γήπεδο. Σε άλλους διαπιστώνεις ότι οι απόψεις τους είναι αντιστρόφως ανάλογες µ’ αυτό που υποστηρίζει η κοινή λογική.Στην περίπτωση του Κουσάβελου βρίσκει εφαρµογή αυτό που έλεγε αείµνηστη φιλόλογος του Γυµνασίου Αρρένων «Πατρός Σωφροσύνη µέγιστον τέκνοις παράγγελµα» δηλαδή: η σύνεση του πατέρα µεγάλη κληρονοµιά για τα παιδιά… Το απόφθεγµα του ∆ηµόκριτου βρίσκει εφαρµογή σ’ αυτά που υποστηρίζει ο Βασίλης Κουσάβελος. Ο παλιός ποδοσφαιριστής του Αλφειού, του Πανηλειακού επί σειρά ετών, του Ηλειακού Λεχαινών αλλά και προπονητής µετέπειτα, έχει απόλυτο δίκιο να λέει: ό,τι και να συµβεί στον Πανηλειακό, οι Ακαδηµίες πρέπει να προσεχθούν «ως κόρη οφθαλµού». «Να νικάς τον εαυτόν σου είναι η πρώτη και καλύτερη νίκη» είπε ο Κουσάβελος , ο ∆ηµόκριτος το έχει πει 1800 χρόνια ενωρίτερα ως εξής: «Νικάν αυτόν, εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη». Αυτή η παραδοχή που διαθέτει ο συνοµιλητής µας για τους ανθρώπους που πήραν τον Πανηλειακό τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει περίτρανα ότι όσοι σκέφτονται χωρίς εγωισµούς και καθαρά, την άποψη του Κουσάβελου, έχουν. Η οµαδικότητα φέρνει το αποτέλεσµα. Κοινή η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών µέσα στο παιχνίδι και όσο πιο συµπαγής και γρήγορη είναι : βλέπε Μπαρτσελόνα , έλεγε ο συνοµιλητής µας, ωραίο και το θέαµα. Όσο δεµένη είναι η προσπάθεια των φιλάθλων, των παραγόντων, υψηλότερη κατηγορία, η οµάς.Την µικρή απόσταση που κράτησε από τα γήπεδα ως προπονητής, ο Κουσάβελος, λόγω επαγγελµατικών απασχολιών, φαίνεται ότι εξαφανίζεται, αφού εκ νέου µπαίνει στα γήπεδα να δηµιουργήσει. Κάτι που ξέρει καλά να κάνει, συνδυάζοντας γνώσεις, εµπειρία και ύφος. Παρουσίες στο ποδόσφαιρο- όπως του Κουσάβελου- τιµούν το χώρο αλλά και «δει γαρ ποιητή ωφελείν» που έλεγε και ο µέγας και επίκαιρος σήµερα Αριστοφάνης, δηλαδή ο ποιητής πρέπει να ωφελεί. Συµπληρώνουµε εµείς και οφείλει και στο χώρο (που επίσης παραδέχεται) Με το καλό …. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται ανθρώπους κ. Κουσάβελε που γνωρίζουν το αντικείµενο, έχουν τις παιδαγωγικές απόψεις της σχολής Κοσµόπουλου κατά νου, και το ταλέντο να τις εφαρµόσουν απελευθερώνοντας νέες ποδοσφαιρικές δυνάµεις. Θέµης Μαντάς

Το ποδό σφαιρ ο π ου ίζ αξ ει…

Κ

αµιά φορά πρέπει να βάζουµε και τέτοιες φωτογραφίες για να αντιλαµβανόµαστε την αξία του ποδοσφαίρου. Στο άθληµα το συγκεκριµένο, όποιος ασχολείται δεν πρέπει να το κάνει µόνο για τα λεφτά… Ο γνωστός συµπαθέστατος παράγοντας και παλαίµαχος ποδοσφαιριστής του Λευκού Αστέρα Γαβρίλης Μπερτσάτος µας έδωσε από το αρχείο του, µια φωτογραφία που πραγµατικά θα γεννήσει απίστευτες αναµνήσεις. Πρόκειται για

Μία εβδοµάδα έµεινε πριν από την 3η και τελευταία Γ.Σ. του Πανηλειακού. Και κανείς αυτή τη στιγµή δε γνωρίζει αν οι «ερυθρόλευκοι» θα µπορέσουν να βρουν µια λύση στο διοικητικό και οικονοµικό πρόβληµα που τους ταλαιπωρεί.

Μ

οµάδα επίλεκτων του Αγίου Ηλία Πύργου (την περίοδο 196364). ∆ιακρίνονται από αριστερά(όρθιοι): Αντώνης Παπαγεωργίου (Γαλατάς), Τάκης Φτερνιάτης, Χαράλαος Κουλούρης, Γιώργος Μαλεβίτης Πέτρος Φτερνιάτης, Γιάννης Μπαρούνης. Από αριστερά( καθιστοί ): Παναγιώτης Φτερνιάτης, Γαβρίλης Μπερτσάτος, Σπήλιος Πήττας, Μίµης Ανδρικόπουλος, Γιώργος Μπαρούνης Γ.Μ

Αν ο Πανηλειακός δεν µπορέσει να εκλέξει διοίκηση, τότε δε θα µπορέσει να αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Γ’ Εθνική. Και ακολούθως, είτε θα παίξει µε παιδιά της Ακαδηµίας του στη ∆’ Εθνική, είτε θα µπει σε … χειµερία νάρκη. Περιµένοντας πότε θα έρθει η άνοιξη για να ξυπνήσει…

Η κορυφαία στιγµή του Γιώργου!

πορεί να έχουν περάσει περίπου είκοσι ηµέρες από εκείνο το µπαράζ ανόδου στο ∆ηµ. Στ. Πύργου µεταξύ του Ολυµπιακού Σαβαλίων και του ΠΑΟ Κακοβάτου, όµως αξίζει να αφιερώσουµε δυο λόγια σε έναν παίκτη υπόδειγµα στα Ηλειακά γήπεδα, όπως είναι ο νυν αρχηγός των Σαβαλίων ο Γιώργος Γκατζούνας. Ο 33χρονος σήµερα αρχηγός της οµάδας(έχει γεννηθεί το 1978), µπορεί να ήταν φέτος ο µεγαλύτερος σε ηλικία

παίκτης της οµάδας, όµως ήταν και από τους κορυφαίους. Καθώς αυτή η οµάδα είναι όλη του η ζωή! Μπορεί να έφυγε για λίγο στον Αίαντα, αλλά επέστρεψε αµέσως, καθώς για τον Ολυµπιακό Σαβαλίων ο Γιώργος είναι η «σηµαία» του! Έχει αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της ενδεκάδας χωρίς δεύτερη κουβέντα, όπως φέτος που από «φουλαριστός» έπαιξε λίµπερο! Μόνο γκολκίπερ δεν έχει ακόµα παίξει. Για αυτό και αµέσως µετά τη λήξη του µπαράζ µε τον Κακόβατο κυριολεκτικά πέταξε! Ήταν σίγουρα για αυτόν η κορυφαία στιγµή της καριέρας του, η οποία σίγουρα θα συνεχιστεί και στην Α1! Γ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

25

Ο

Τελευταία εβδοµάδα των δηλώσεων! λοκληρώνονται αυτή την εβδοµάδα στα γραφεία του συνδέσµου, η υποβολή των δηλώσεων προσφοράς υπηρεσιών των εν ενεργεία και µη διαιτητών για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2011 – 12! Οι τελευταίες δηλώσεις θα γίνουν ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6.30 µε 9 το απόγευµα, δηλ. έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου ! Τα µέλη πέρα από την ετήσια συνδροµή προς τον σύνδεσµο για τη σεζόν 2011-12 που θα πρέπει να καταβάλουν, για να γίνει δεκτή η δήλωσή τους, θα πρέπει να έχουν και την απόδειξη πληρωµής του ΚΑ∆ΙΠ. Καθώς θα πρέπει να καταθέσουν στο λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας, 155/482163 – 71 αναλόγως σε ποια κατηγορία αγωνίζονται, το αντίστοιχο ποσό. Καθώς ως γνωστόν τα ποσοστά των αγώνων καταβάλλονταν στην ΕΠΣΗ, µε το που έπαιρναν το φύλλο αγώνος! Σύµφωνα τώρα µε απόφαση του Σ.∆.Π.Η. καθώς και της Ε.∆./ΕΠΣΗ, δεν πρόκειται να δοθεί καµία παράταση! Γ.Π.

Κερκίδες Με τον ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

Τίποτα

∆υστυχώς µέχρι και σήµερα δεν έχουµε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα διοικητικά πράγµατα του Πανηλειακού. Απροθυµία απόλυτη υπάρχει και µάλλον ο ιστορικός σύλλογος θα οδηγηθεί σε Α∆ΙΕΞΟ∆Ο. Λένε ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις χωρίς ουσία, είναι απλά για να γίνονται και να δηµιουργούνται εντυπώσεις και τίποτα περισσότερο. ∆εν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα.

Μέσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σηµειώσατε «1»…

Τα εύσηµα στο Λάκη Μαρίνο!

Θα ζωντανέψει ο θρύλος

Σε λίγες ηµέρες στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου θα εκτεθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό και όχι µόνο που αφορά την ιστορική διαδροµή του Πυργιώτικου συλλόγου. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από νέα παιδιά που µε πολύ κόπο συγκεντρώνουν το υλικό για την έκθεση που θα γίνει. Ίσως είναι η σπίθα που θα δώσει τη ζωντάνια στους φιλάθλους.

Mεγάλη παρουσία…

Έ

νας από τ ο υ ς αθόρυβους προπονητές της Α2 κατηγορίας κατά την περασµένη περίοδο ήταν ο τεχνικός του Ν. Απόλλωνα ∆ουνεΐκων Λάκης Μαρίνος. Ο πυροσβέστης από την Αµαλιάδα και παλαίµαχος παίκτης του Αστέρα και του Π α ν η λ ε ι α κ ο ύ πραγµατικά ήταν για την σεζόν που έληξε ο «πυροσβέστης» της οµάδας των ∆ουνεΐκων, καθώς πήρε µια οµάδα σχεδόν «διαλυµένη» και όχι µόνο την κράτησε στην κατηγορία µέσα από το µπαράζ µε τον Ηλειακό Βαρθολοµιού, αλλά την έκανε και οµάδα… µε αποτέλεσµα τα ∆ουνέικα να παίζουν και καλό ποδόσφαιρο ιδίως στο τέλος της σεζόν, κάτι που έδειξαν και στο µπαράζ µε το Βαρθολοµιό! Σίγουρα του ανήκουν τα εύσηµα για αυτή την προσπάθεια που έκανε µαζί µε τους παίκτες του! Πλέον το ∆.Σ. που θα προκύψει µέσα από τη Γ.Σ. της οµάδας έχει το λόγο ενόψει της νέας περιόδου, όπου ο Ν. Απόλλων θα αγωνίζεται από την αρχή στο γήπεδό του, και µπορεί µε την ανάλογη ενίσχυση πολλά πράγµατα!

Πέτυχε

Π

αρών δηλώνει ο κόσµος του Κοροίβου Αµαλιάδας, στην πιο κρίσιµη καµπή του πρωταθλήµατος. Η οµάδα της Ηλείας, δίνει αγώνα προκειµένου να καταφέρει να ανανεώσει το ραντεβού της στην Α2 Εθνική και ο φίλαθλος κόσµος της Αµαλιάδας και της περιοχής, ανταποκρίνεται στο κάλεσµα του «κυανόλευκου» συλλόγου. Στο προχθεσινό παιχνίδι µε τον Ερµή η ατµόσφαιρα ήταν αρκετά καλή και σε αυτό φυσικά βοήθησε ο αρκετός κόσµος που άφησε τη βόλτα του για να σπεύσει στο κλειστό της πόλης. Ο Κόροιβος πήρε τη νίκη και πλέον έχει ακόµα ένα παιχνίδι µπροστά στο κοινό του, το ερχόµενο Σάββατο µε τους Ίκαρρους Σερρών. Το συγκεκριµένο παιχνίδι είναι το τελευταίο της σεζόν στην Αµαλιάδα και ταυτόχρονα το πιο κρίσιµο για την επιβίωση του Αµαλιαδίτικου συλλόγου. Γι’ αυτό το λόγο, άπαντες πρέπει να βρεθούν στο κλειστό και να βοηθήσουν µε τη φωνή τους, ώστε οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη να φτάσουν στην επιτυχία. Α.Κ.

Σε λίγο κλείνει δύο χρόνια η νέα αθλητική αρχή του τόπου. ∆ύο χρόνια είναι αρκετά να κρίνεις πώς τα πήγε στα δύσκολα ποδοσφαιρικά πράγµατα του τόπου. Συνάντησα σε διαφορετικούς χρόνους δύο πολύ ικανούς παράγοντες παραδοσιακών οµάδων της µεγάλης κατηγορίας της Ηλείας, που τους ρώτησα πώς κρίνουν το έργο της ΕΠΣΗ και οι απόψεις τους δεν είχαν διαφορά, µου είπαν: «Το έργο της ΕΠΣΗ όλο αυτό το διάστηµα κινείται σε σωστή κατεύθυνση και δίνει αποτελεσµατικές και δίκαιες λύσεις σε όλα τα προβλήµατα».

Κοινωνικό πρόσωπο

Ο ένας εκ των παραγόντων λοιπόν συνεχίζοντας για την ΕΠΣΗ προχώρησε ακόµη περισσότερο λέγοντας «Εµείς σαν οµάδα δεν έχουµε κανένα παράπονο, τιµωρήθηκε παίκτης µας δικαίως και δε διαµαρτυρηθήκαµε γιατί βλέπω πως η µεταχείριση σε όλα τα σωµατεία είναι η Ι∆ΙΑ σε κάθε επίπεδο. Θέλω όµως να τονίσω ότι η ∆ιοίκηση της ΕΠΣΗ δεν περιορίζεται στα στενά µόνο καθήκοντά της. Η εκδήλωση που έγινε για το «Χαµόγελο του Παιδιού» ήταν σηµαντική δείχνοντας και το κοινωνικό της πρόσωπο». Οι δύο παράγοντες θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυµία τους, κάτι σεβαστό.


26

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30

Μαΐου

2011

2ος ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΕ∆Κ – ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

Γράφει ιστορία η ποδηλασία στο νοµό Επιµέλεια κειµένου Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

Μ

εγάλη υποδοχή από τους φιλάθλους και τους κατοίκους της Ηλείας, γνώρισε ο αγώνας ποδηλασίας δρόµου 142 χλµ που διεξήχθη χθες Κυριακή, στην διαδροµή Αρχ. Ήλιδα - Αρχ. Ολυµπία – Επικούριος Απόλλωνας. Ο αγώνας έγινε για 2η συνεχή χρονιά και τον διοργάνωσε ο Ποδηλατοδρόµος Πύργου σε απόλυτη συνεργασία µε την ΤΕ∆Κ στο νοµό και µε τη στήριξη της Περιφέρειας και των εθελοντών που πήραν κυριολεκτικά στην αγκαλιά τους τον αγώνα, όπως ο Ερ. Σταυρός, η ∆. Ε. Ο. Φιγαλείας, η Λούξ, η Ιντεραµέρικαν ασφαλιστική, το ξενοδοΛέσχη χείο «ΗΛΙΣ», η Μοτοσικλέτας Αµαλιάδας, ενώ µεγάλη ήταν η βοήθεια που υπήρχε από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας, µε πρωταγωνιστές τους άνδρες της Τροχαίας που θεσµικά συµµετείχε στο πρόσωπο του κου Γ. Κωστόπουλου, ο οποίος ήταν παρών σε όλη τη διαδροµή. Όλοι τους αγκάλιασαν και στήριξαν τον αγώνα µε πραγµατικά πρωτοφανή επαγγελµατισµό, µεταφέροντας πλούσιο συναίσθηµα ασφάλειας σε όλους καθώς ο αγώνας είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας.Είναι σηµαντικό πως η τροχαία κυριολεκτικά λει-

τούργησε σε απόλυτο ρόλο, σε Ευρωπαϊκά πρότυπα τέτοιων αγώνων, κάτι που άφησε έκπληκτο και τον τελευταίο συµµετέχοντα. Χαρακτηριστικό ήταν ότι υπήρχε και πλήθος εθελοντών στο σέρβις όπως ο κος ∆ιαµαντόπουλος Παναγιώ της στην τροφοδοσία, ενώ στην ασφάλεια βοήθησαν τα µέλη και οι φίλοι του Ποδηλατοδρόµου Πύργου που ανταποκρίθηκαν στο µέγιστο.Επίσης η Ολυµπιακή Ακαδηµία βοήθησε για την πρόσβαση των αθλητών από τον χώρο, ο δήµος Αµαλιάδας και ο κος Γιάννης Λυµπέρης προσωπικά είχαν µεγάλη συνεισφορά στην πραγµατοποίηση αυτής της ιδέας από την πρώτη στιγµή, ενώ αξίζουν συγχαρητήρια και ο δήµος Κρέστενας – Ανδρίτσαινας, ο δήµος Αρχ. Ολυµπίας, οι κάτοικοι της Αµαλιάδας και όλου του ορεινού όγκου για την καταπληκτική ατµόσφαιρα που δηµιούργησαν και την υποδοχή των αθλητών κυρίως στο ύψος της Φιγαλείας που έδειξαν πραγµατικά πως ξέρουν να συµµετέχουν και να γιορτάζουν. Ο αγώνας έγινε µε 78 συµµετοχές από οµάδες όλης της χώρας, όπως οι Α.Ο. Θησέας, Π. Ο. Πα τρών, Μεσσηνιακός, Σπαρτιατικός, Π. Α. Σ. Πηνειός, Ο. Φ. Π. Ιω αννίνων, Ερµής Μαρκόπουλου, Κρόνου Νίκαιας, ∆ιαγόρας Αιγ., Καρδίτσα, Λευκά δα, Βέροια κ.λπ., ενώ συµµετείχαν και αρκετοί χοµπίστες όπως ο ποδηλατικός όµιλος Αµα-

+

Από την απονοµή στην κατηγορία MASTERS όπου πρώτος ήταν ο Γκίνης Γιώργος, δεύτερος ο Μαντάς ∆ιονύσιος του ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ και τριτος ο Μαυρογιάννης Μάριος. ∆ίπλα τους είναι ο κ. Γιάννης Λυµπέρης, ο κ. Γιαννακόπουλος Γρηγόρης και ο αθλητής Τσιλιάνος ∆ηµήτρης.

λιάδας στην ΟΠΕΝ που συνόδεψε τους αθλητές στον αγώνα, καθώς

και άλλων.Ο πρώτος αθλητής τερµάτισε σε 4 ώρες και 48 λεπτά

κερδίζοντας τη φανέλα του νικητή στην κατηγορία του.

Γρηγόρης Γιαννακόπουλος : «Η ποδηλατοδροµία έχει στόχο να στείλει το µήνυµα της Ειρήνης»

Τ

ο µέλος της Τ.Ε.∆.Κ. Ν. Ηλείας και συντονιστής της ποδηλατοδροµίας κ. Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, µιλώντας για τον αγώνα και την πρωτοβουλία της ΤΕ∆Κ και του ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ, ανέφερε στις δηλώσεις του. «Στόχος µας δεν είναι φυσικά µόνο η ανάδειξη του ποδηλάτου ως µέσου µετακίνησης, αλλά και η ενοποίηση των τριών αρχαιολογικών χώρων µέσα από µια ποδηλατοδροµία που στόχο έχει να στείλει το µήνυµα της Ειρήνης. Στόχος της Τ.Ε.∆.Κ. είναι να κάνει γνωστούς σε όλους τους συµµετέχοντες αλλά και σε όλη τη χώρα αυτούς τους τρεις ιστορικούς αρχαιολογικούς

Τ

χώρους. Να προβάλει σε όλη την Ελλάδα την ιστορία και τις οµορφιές της Ηλείας». έλος, σε ό,τι αφορά στη συµµετοχή των αθλητών ο κ. Γιαννακόπουλος τόνισε: «Είναι µεγάλη η συµµετοχή των αθλητών τόσο από την Ηλεία, όσο και από ολόκληρη την Ελλάδα. Συµµετέχουν 80 άτοµα, αθλητές όλων των κατηγοριών και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη συνέχιση αυτής της ποδηλατοδροµίας». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

200 200

Κ

Ο

ΥΠ

Ο

Ν

Ι

27υ

Ν ο Μ αΐ ο


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Στην κατηγορία εφήβων πρώτευσε ο Κώστας Καρανάσης, µε δεύτερο τον Παναγιωτόπουλο Χρήστο και τρίτο το Χριστόπουλο Χέλλερ Παν.

27

Από την απονοµή στην κατηγορία ανδρών. Πρώτος ο Παύλος Χαλκιόπουλος, δεύτερος ο Παναγιώτης Εξαρχόπουλος και τρίτος ο ∆ηµητρακόπουλος ∆ηµήτρης του ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ. ∆ιπλά τους διακρίνεται και ο δήµαρχος Ηλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης.

Οι συντελεστές του αγώνα. Το µέλος της ΤΕ∆Κ και συνδιοργανωτής της ποδηλατοδροµίας κ. Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ανάµεσα στους προέδρους των Τοπικών Ενοτήτων Ήλιδας και Καλυβίων Ήλιδας κ.κ. Νίκο Καγιανά και Γεώργιο Τσουµπελή.

Οι νικητές στην κατηγορία Ανδρών 1) Χαλκιόπουλος Παύλος 2) Εξαρχόπουλος Παναγιώτης 3) ∆ηµητρακόπουλος ∆ηµήτρης

Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Κατηγορία Εφήβων 1) Καρανάσης Κωνσταντίνος ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2) Παναγιωτόπουλος Χρήστος ( ΠΑΙ∆ΑΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3) Χριστόπουλος Χέλλερ Παν. (ΠΑΙ∆ΑΣ) ∆ΙΑΓΟΡΑΣ 4)Μαρίνος Παναγιώτης (ΠΑΙ∆ΑΣ) ΠΟ∆ΗΛΑΤ. ΠΥΡΓΟΥ Κατηγορία Νέων 1) Κούβελας Κώστας 2) Χιώνης Παναγιώτης 3) Σταµόπουλος Άρης

Κατηγορία Μάστερ Α 1) Φραµπίτσης Κώστας 2) Αθανασόπουλος Κώστας 3) ∆ηµητρακόπουλος Ευστ. Μάστερ Β 1) Γκίνης Γιώργος 2) Μαντάς ∆ιονύσιος 3) Μαυρογιάννης Μάριος Μάστερ Γ 1) Μυστριώτης Βασίλης 2) Μπονάρος Ευθ.

Από την εκκίνηση του αγώνα στην Αρχαία Ήλιδα.

4.48.43 4.50.26 4.52.20 4.53.13 5.14.24 5.24.24 5.26.41

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ

4.50.01 4.51.32 4.59.51

Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

5.Ο4.30 5.11.51 5.23.04

Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚ.

4.57.02 5.08.07 5.20.52

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

5.30.20 5.38.21

Ο Νίκος Σπυρόπουλος του ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ τερµατίζει σε ένα συγκινητικό πλάνο µε το συναθλητή του στον Επικούριο Απόλλωνα.

Ο Ποδηλατοδρόµος Πύργου κλείνοντας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κο Γιαννακόπουλο Γρηγόρη και την πόλη της Αµαλιάδας που έκανε δικό της τον αγώνα µε µεγάλη στήριξη και όλους όσοι βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί ο αγώνας και που δεν είναι δυνατόν ονοµαστικά να αναφερθούν, δίνοντας ραντεβού για το 2012 που ο αγώνας θα είναι 2-3 ηµερών µε την συµµετοχή Εθνικών Οµάδων από την Ευρώπη, ύστερα από πρόταση του ∆ήµαρχου Αµαλιάδας κου Λυµπέρη, ο οποίος είναι άξιος συγχαρητηρίων αφού σε ό,τι αφορά τον αγώνα αυτόν από την πρώτη στιγµή έδειξε πως βαδίζει κυριολεκτικά «πολλά χρόνια µπροστά» από τη σύγχρονη γενιά των πολιτικών . *** Περισσότερη ενηµέρωση για την ποδηλασία στο www.podilatodromos.gr


28

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ (Προπονητής Ηλειακού Βαρθολοµιού) ριάντα πέντε χρόνια προσφορά στο χώρο του Ηλειακού ποδοσφαίρου δεν είναι και λίγα γι’ έναν 50 χρονο τεχνικό, όπως είναι ο Παναγιώτης Κουρκουµέλης. Ο δάσκαλος και προπονητής από το Βαρθολοµιό, που όταν µιλάει κανείς γι’ αυτόν, µιλάει για το ήθος, την αγωνιστικότητα και το πάθος που τον διακρίνει, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο και αυτόν του ποδοσφαίρου! Έχει συνδέσει το όνοµά του άµεσα µε την αναγέννηση του Πανηλειακού και το ποδόσφαιρο του Βαρθολοµιού και όχι µόνο! Σήµερα καταθέτει τις απόψεις του µε ειλικρίνεια και την εµπειρία τόσων ετών!

Ο προπονητής – παιδαγωγός που επί 35 χρόνια υπηρετεί το Ηλειακό ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κουρκουµέλης στο γήπεδο του Βαρθολοµιού που αποτελεί το «δεύτερο σπίτι του»!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Ποιός όµως είναι ο δάσκαλος – προπονητής από το Βαρθολοµιό; Γεννήθηκε στο Βαρθολοµιό το 1961 και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία µόλις 15 ετών (το 1976) από τον Ηλειακό Βαρθολοµιού. Όµως ξεχώρισε πολύ γρήγορα για το ταλέντο και την αγωνιστικότητα του, και έτσι το 1981 επί προεδρίας Μαρίνη Ντοά, µετακοµίζει στον Πανηλειακό, όπου λαµβάνει µέρος στο πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής. Και µάλιστα τον βοηθά, ώστε το 1982 ο Πανηλειακός ν’ ανέβει στην Β’ Εθνική! Στην οµάδα του Πύργου υπέγραψε δυο φορές επαγγελµατικό συµβόλαιο το 1982 και το 1987. Στο διάστηµα της παραµονής στον Πύργο, δούλεψε µε αρκετούς επώνυµους προπονητές, όπως οι( Λουκανίδης, Θεοχαρόπουλος, Μασίκας, Ράπτης, Γκαϊτατζής, Χουάν Ραµόν Ρότσα, ∆αβουρλής, Καρποδίνης, Κορωνέλος) και βοήθησε ώστε το 1990 η οµάδα του Πύργου να ανακάµψει, επιστρέφοντας στην Γ’ Εθνική, όπου και ο ίδιος αγωνίστηκε, για να επιστρέψει κατόπιν στον Ηλειακό Βαρθολοµιού. Στην προπονητική του καριέρα, έχει θητεύσει στον πάγκο του Ηλειακού Βαρθολοµιού, στον οποίο βρίσκεται και τώρα (από το τέλος της σεζόν 2008 – 09), του Άρη ∆ήµητρας, της ∆άφνης Ανδραβίδας και του Ατρόµητου Καβασίλων. Είναι διπλωµατούχος προπονητής µε σήµα UEFA B, δάσκαλος στο επάγγελµα στο ∆ηµ. Σχ. Βαρθολοµιού, έγγαµος µε δυο παιδιά. Πως είδες το πρωτάθληµα της Α1 και Α2 κατηγορίας; Για την Α1 κατηγορία θα έλεγα πως δίκαια κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, καθώς έδειξε µια σταθερότητα, την οποία δεν είχε ο ΠΑΟΒ σ’ όλο το πρωτάθληµα! Όσο για την Α2, θεωρώ ότι ήταν ίσως το καλύτερο πρωτάθληµα της

ΕΠΣΗ, καθώς οι δυο πρώτες θέσεις ανόδου κρίθηκαν αργά … ενώ έγινε «µάχη» µέχρι το φινάλε για την 3η , 4η και 5η θέση των µπαράζ ανόδου, καθώς και την αποφυγή των µπαράζ παραµονής . Ποια είναι τα συναισθήµατά σου για τον υποβιβασµό της οµάδας σας; Σίγουρα στενοχώρια για τον υποβιβασµό της οµάδας, όµως νιώθω και κάποια ικανοποίηση που επιτέλους ο Ηλειακός στελεχώθηκε µε παιδιά του δήµου µας.

Είχατε κάνει κάποιο προγραµµατισµό στην αρχή της σεζόν; ∆εν µπορούσε να συνεχιστεί άλλο το «πόσα µου δίνεις για να παίξω» και Η οµάδα του Ηλειακού Βαρθολοµιού (της σεζόν 2010 – 11 ) την οποία έχει υπηρετήσει για χρόνια ως µετά από ώριµη σκέψη, σε συµφωνία παίκτης και τώρα ως προπονητής ο Παν. Κουρκουµέλης, µε την ελπίδα να επιστρέψει σύντοµα στα µεγάλα «σαλόνια»! µε τον πρόεδρο Γιάννη Τζίκα και το συµβούλιο, αποφασίσαµε, να δηµιΥποµονή-δουλειά σε βάθος-εµπιστοσύνη και ουργήσουµε οµάδα επιπέδου µε παιδιά από Ό σ ο γ ι α τ ο ν Η λ ε ι α κ ό Β α ρ θ ο λ ο µ ι ο ύ τα σωµατεία να πλαισιωθούν µε προπονητές ; την ευρύτερη περιοχή του Βαρθολοµιού! Όπως σας είπα ο Ηλειακός είναι µια οµάδα όχι περαστικούς, εφήµερους, αλλά µε προ∆εν σκεφτήκατε το κόστος του υποβιβα- µε βάθος µε Προπαιδική – Παιδική οµάδα. πονητές που αψηφούν το κόστος και παράΕίναι ζήτηµα χρόνου η επιτυχία. ∆εν τον φο- γουν έργο ουσιαστικό και όχι επιφανειακό σµού; Εγώ προσωπικά όχι, γιατί ούτε εγώ δεν πε- βίζει η Β΄ Κατηγορία, διότι οι νεαροί παίχτες και περιστασιακό. Για να σταµατήσουν πια ριµένω τώρα να δικαιωθώ ή να καταξιωθώ ( η θα πάρουν εµπειρίες χωρίς µεγάλη πίεση και να διαλύονται σωµατεία εξ αιτίας της έλλει20ετή πορεία µου σαν προπονητής τα λέει άγχος και πιστεύω ότι είναι θέµα χρόνου λοι- ψης έµψυχου υλικού!!! όλα), ούτε ο πρόεδρος, διότι κι αυτός είναι πόν να ανεβαίνει χρόνο µε το χρόνο κατηγνώστης του αθλητισµού και ο µόνος χρη- γορία. Νιώθω υπέροχα, διότι τολµήσαµε κάτι - Γενικά πιστεύεις ότι υπάρχουν ταλέντα µατοδότης που σκέφτεται την ουσία και το που κανένας άλλος δεν θα τολµούσε φο- στην Ηλεία; «Ταλέντα υπάρχουν πολλά, οι υποχρεώσεις µέλλον. Και µην ξεχνάµε ότι έπονται δύσκο- βούµενος το κόστος. Η οµάδα έχει 30 δελτία ηλικίας 15-20 ετών τους όµως για τη µόρφωσή τους, αναγκάζει λοι καιροί για το ποδόσφαιρο. και χαιρόµουν που άλλες οµάδες έβαζαν για πολλά απ’ αυτά να µείνουν ταλέντα! Καλό θα Για το µέλλον του ποδοσφαίρου γενικότερα αλλαγή 40άρη κι εµείς βάζαµε 14χρονα και είναι τα σωµατεία να πλαισιωθούν µε τους 15χρονα. Θα έρθει το πλήρωµα του χρόνου κατάλληλους προπονητές, ώστε να βοηθήτι βλέπεις; Πιστεύω ότι οι οµάδες που έχουν βάθος θα και θα δικαιωθεί ο πρόεδρος και το συµβού- σουµε αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν ποδοσφαιρική παιδεία! Την κύρια ευθύνη έχουν οι µπορέσουν να υπάρξουν. Και πραγµατικά λιό του. παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να εµπιλυπάµαι που θα δούµε οµάδες ιστορικές να διαγράφονται από τα ποδοσφαιρικά δρώ- - Τι προτείνεις µε την εµπειρία που έχεις στεύονται εργάτες προπονητές – παιδαγωστις διοικήσεις των οµάδων; γούς». µενα του τόπου µας.

Το καίριο ερώτηµα - Ποιο πιστεύεις ότι είναι το µέλλον του Πανηλειακού;

“Θέµα χρόνου… η επιστροφή του Ηλειακού στα µεγάλα «σαλόνια»”

«Ξέρετε ότι µετά τον Ηλειακό ο Πανηλειακός είναι η δεύτερη «αγάπη» µου! Καταρχήν χάρηκα που άρχισε η ανάκαµψή του… όµως για να

πάψει να είναι «ασανσέρ», χρειάζεται να βρεθεί η να βρεθούν κάποιοι ισχυροί οικονοµικοί παράγοντες. Με λίγα λόγια χρειάζεται ένας «νέος» Σταυρόπουλος για

να φτάσει και πάλι ψηλά! Για µένα ήταν «έγκληµα» που άφησαν τον κ. Σάκη Σταυρόπουλο να φύγει από την οµάδα µε τον τρόπο που έφυγε. Το καλό για την οµάδα

αυτή την ώρα είναι ότι µπόρεσε να σταθεί στην Γ’ Εθνική. Μακάρι να βρεθεί ο χρηµατοδότης ώστε να πρωταγωνιστήσει τη νέα περίοδο».


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30

Μαΐου

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

2011

29

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΟ GP ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΙΚΗΤΗΣ O ΦΕΤΕΛ

Ο

Άντε πιάστε τον…

Σεµπάστιαν Φέτελ ανταγωνίζεται µόνο τον εαυτό του! Παρά το σκληρό πρέσινγκ του Φερνάντο Αλόνσο, ο Γερµανός παγκόσµιος πρωταθλητής πήρε την καρό σηµαία στο GP του Μονακό, πανηγυρίζοντας την πέµπτη του φετινή του νίκη. Μπορεί να αποµένουν 13 αγώνες, αλλά αν συνεχίσει έτσι µπορούµε να πούµε πως δύσκολα θα χάσει το «στέµµα» του… Η παράδοση των τελευταίων τεσσάρων χρόνων που θέλει στο Μονακό να κερδίζει διαφορετικός οδηγός συνεχίστηκε και φέτος (2007 Αλόνσο, 2008 Χάµιλτον, 2009 Μπάτον, 2010 Γουέµπερ). Ο Φέτελ πήρε την νίκη στους δρόµους του Μόντε Κάρλο για πρώτη φορά στην καριέρα του και αύξησε και άλλο την διαφορά του στο πρωτάθληµα των Οδηγών. Τον «πιλότο» της Red Bull ακολούθησε µε καθυστέρηση 1,1 δευτερολέπτου ο Ισπανός Φερνάντο Αλόνσο, ενώ τρίτος ήταν ο Βρετανός Τζένσον Μπάτον. Να σηµειωθεί ότι ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά, πέντε γύρους πριν από το τέλος, ύστερα από ατύχηµα στο οποίο ενεπλάκησαν οι Πετρόφ, Αλγκουερσουάρι και Χάµιλτον. Η κατάσταση της υγείας του Πετρόφ, τον οποίο παρέλαβε από την πίστα ασθενοφόρο για να τον µεταφέρει στο νοσοκοµείο για εξετάσεις, είναι καλή, όπως έγινε γνωστό από την οµάδα του την Renault, αν και ο Ρώσος οδηγός ένιωθε πόνο στα πόδια.

Ο Γερµανός παγκόσµιος πρωταθλητής είναι ασταµάτητος…

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα

Βαθµολογία οδηγών

Φέτελ Red Bull Νικητής Αλόνσο Ferrari +1.1 Μπάτον McLaren +2.3 Γουέµπερ Red Bull +23.1 Κοµπαγιάσι Sauber +26.9 Χάµιλτον McLaren +27.2 Σούτιλ Force India +1 γύρο Χάιντφελντ Renault +1 γύρο Μπαρικέλο Williams +1 γύρο Μπουέµι Toro Rosso +1 γύρο Ρόζµπεργκ Mercedes +2 γύροι Ντι Ρέστα Force India +2 γύροι Τρούλι Lotus +2 γύροι Κοβαλάινεν Lotus +2 γύροι Ντ’ Αµπρόσιο Virgin +3 γύροι Λιούτσι Hispania Racing +3 γύροι Καρθικέγιαν Hispania Racing +4 γύροι

Φέτελ Χάµιλτον Γουέµπερ Μπάτον Αλόνσο Χάιντφελντ Ρόζµπεργκ Μάσα Πετρόφ Κοµπαγιάσι Σουµάχερ Σούτιλ Μπουέµι Μπαρικέλο Πέρεζ Ντι Ρέστα

143 85 79 76 69 29 26 24 21 19 14 8 7 2 2 2

Βαθµολογία κατασκευαστών

Εγκατέλειψαν Μαλντονάντο Williams 73ο γύρο Πετρόφ Renault 67ο γύρο Αλγκουερσουάρι Toro Rosso 66ο γύρο Μάσα Ferrari 32ο γύρο Σουµάχερ Mercedes 32ο γύρο Γκλοκ Virgin 30ό γύρο

∆εν χάνει ο Λεµπ στην Κόρδοµπα

Ο Σεµπάστιαν Φέτελ στην απονοµή µε τον Πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτο.

Red Bull 222 McLaren 161 Ferrari 93 Renault 50 Mercedes 40 Sauber 21 Force India 10 Toro Rosso 7 Williams 2 Lotus 0 Virgin 0 Hispania Racing 0

Ο Σεµπαστιάν Λεµπ παραµένει αήττητος στην Αργεντινή από το 2004. Ο πολυπρωταθλητής έρχεται στο Ακρόπολις µε διαφορά 13 βαθµών από τον Μίκο Χίρβονεν. Ο Σεµπαστιάν Λεµπ αναδείχθηκε για έκτη φορά νικητής στο Ράλι Αργεντινής στην επαρχία της Κόρδοµπα και... ευχαρίστησε τον τιµέιτ του στη Citroen, Σεµπαστιάν Οζιέ για το δωράκι του. Ποιο ήταν αυτό; Ο Οζιέ τούµπαρε το DS3 WRC στην πρώτη ειδική του τρίτου σκέλους, επιτρέποντας στον Λεµπ και στον Μίκο Χίρβονεν (Ford) να τον περάσουν.

Η τελική κατάταξη

1.Σεµπαστιάν Λεµπ Citroen DS3 WRC 4ωρ.3λεπ.56.9δευτ. 2.Μίκο Χίρβονεν Ford Fiesta RS WRC +2.4δευτ. 3.Σεµπαστιάν Οζιέ Citroen DS3 WRC +7.3 4.Πέτερ Σόλµπεργκ Citroen DS3 WRC +32.6 5.Μαντς Όστµπεργκ Ford Fiesta RS WRC +5:16.8 6.Φεντερίκο Βιγιάγκρα Ford Fiesta RS WRC +6:48.5 7.Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα Ford Fiesta RS WRC +11:34.5 8.Μάθιου Γουίλσον Ford Fiesta RS WRC +13:32.7 9.Χέιντεν Πάντον Subaru Impreza STi +25:43.8 10.Πατρικ Φλοντιν Subaru Impreza STi +33.34.1

Bαθµολογία οδηγών 1.Λεµπ 2.Χίρβονεν 3.Οζιέ 4.Λάτβαλα 5.Π.Σόλµπεργκ 6.Όστµπεργκ 7.Γουίλσον 8.Βιγιάγκρα

126β. 113 96 74 61 48 28 20


30 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30

Μαΐου

2011

ΚOΡΟΙΒΟΣ - ΕΡΜHΣ Λ. 75-68

Νίκησε και ελπίζει… Π

ετυχηµένο ήταν το πρώτο από τα τρία βήµατα που είχε θέσει ο Κόροιβος, µετά και την ήττα της προηγούµενης αγωνιστικής από τη Νήαρ Ηστ στη Καισαριανή. Οι «κυανόλευκοι» όπως έχει ξαναειπωθεί χρειάζονταν τρεις νίκες για να προλάβουν το τρένο της παραµονής. Η πρώτη ήρθε προχθές το απόγευµα στην Αµαλιάδα, όπου ο Κόροιβος επικράτησε του Ερµή Λαγκαδά µε 75-68, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής. Έτσι, δύο στροφές πριν από τη λήξη της φετινής κούρσας, οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται µία θέση κάτω από τη ζώνη σωτηρίας και µε δύο συνεχόµενες νίκες, θα ανανεώσουν το ραντεβού τους στη κατηγορία. Η ήττα της Ερυθραίας από τον πρωταθλητή Κ.Α.Ο.∆. ανέβασε την οµάδα της Αµαλιάδας (έστω και σε ισοβαθµία) στη 14η θέση µε 38 βαθµούς, έναντι 39 που έχει ο Πιερικός και το Παγκράτι, το οποίο επικράτησε του Λαυρίου µε 71-65. Πλέον, ο αµαλιαδίτικος σύλλογος θέλει αρχικά να κερδίσει τους Ίκαρρους Σερρών το επόµενο Σάββατο στην Αµαλιάδα, (στο τελευταίο εντός έδρας µατς της σεζόν) και να τα παίξει όλα για όλα τελευταία αγωνιστική στο κεκλεισµένων κλειστό του Παγκρατίου. Το θετικό είναι,

ότι η ήττα των Ίκαρων από την υποβιβασµένη Νήαρ Ήστ έστειλαν το Ρέθυµνο στην Α1, κάτι που σηµαίνει ότι οι Σερραίοι θα έρθουν στην Αµαλιάδα µε σαφώς λιγότερα κίνητρα για τη νίκη. Πάντως, το θέµα είναι ότι ο Κόροιβος κρατά την τύχη στα χέρια του και η παραµονή εξαρτάται από αυτόν αποκλειστικά και µόνο. Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία από όλους στην Αµαλιάδα, ότι η οµάδα της Ηλείας µπορεί να κάνει τις δύο νίκες και να γράψει για ακόµη µία φορά ιστορία, στα αθλητικά τεκταινόµενα της περιοχής µας.

ολοκληρώθηκε 63-46, µε τον Κόροιβο να είναι ο µεγάλος κυρίαρχος της αναµέτρησης. Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη χαλάρωσαν λίγο, µε αποτέλεσµα οι φιλοξενούµενοι να βρουν την ευκαιρία να µειώσουν, αρχικά σε 68-58 στο 35’ µε ένα σερί 2-10, ενώ έφτασαν µέχρι και στους 6 πόντους (72-66) 2’ πριν το φινάλε. Ένα τρίποντο όµως του Πέττα στο 39’ ήταν αρκετό για τον Κόροιβο, ώστε να «κλειδώσει» τη νίκη, µε το τελικό 75-68 να διαµορφώνεται µε δύο βολές του Ράλλη.

Προβάδισµα από νωρίς… Όσον αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, ο Κόροιβος ήταν καλύτερος από τον Ερµή και δίκαια κατέκτησε το ροζ φύλλο αγώνα µε 75-68. Μάλιστα, αν οι «κυανόλευκοι» δε χαλάρωναν στο τέλος, η διαφορά θα ήταν διψήφια. Πάντως, το θετικό είναι ότι ο Κόροιβος πήρε τη διαφορά (είχε χάσει 79-73 στο Λαγκαδά), σε περίπτωση που οι δύο οµάδες ισοβαθµήσουν στο τέλος, η οµάδα της Αµαλιάδας θα έχει το πάνω χέρι. Με την παρουσία του κόσµου, να είναι σαφώς πιο αυξηµένη απ’ άλλες φορές οι γηπεδούχοι µπήκαν φουριόζοι και αφού πρώτα προηγήθηκαν στο 5’ µε 13-9,

∆ιαιτητές: Καλδίρης - Μπίκας Μαγκλογιάννης Φάση από το προχθεσινό παιχνίδι , µε το ∆ηµήτρη Αποστολόπουλο να εφορµά προς το αντίπαλο καλάθι.

έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούµενοι µε 6, 21-15. Με το Νίκο Πέττα, να αναλαµβάνει το σκοράρισµα και πάλι, αλλά και όλους τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, ο Κόροιβος γρήγορα ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθµό, όταν ο Κοσανόβιτς και ο Υφαντής µε διαδοχικά καλάθια έκαναν το σκορ, 28-17 στο 13’. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ανεβάζουν στροφές και πριν

την ανάπαυλα, δύο τρίποντα από Υφαντή και Αποστολόπουλο το σκορ έγινε 45-29, για να µειώσουν οι φιλοξενούµενοι σε 45-32 , όπου ήταν και το σκορ του ηµιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Ερµής µείωσε προς στιγµήν στους 11, 51-40 µε τρίποντο φάουλ του Πλιούγκα, αλλά η αµαλιαδίτικη οµάδα µε ένα σερί 10-3 έκανε το σκορ 61-43 2’ πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Τελικά το δεκάλεπτο

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 45-32, 63-46, 75-68. ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Μπεκρής, Τσαµπής 7 (1), Κωνσταντόπουλος, Πέττας 24 (1), Θεοδωρόπουλος, Αποστολόπουλος 3 (1), Υφαντής 16 (2), Ξιούρας 7 (1), Κοσάνοβιτς 12, ∆ηµητριάδης 6 (1). ΕΡΜΗΣ Λ. (Αγγέλης): Παναγιωτόπουλος 8 (1), Στέβοβιτς, Τρούλιαλης 3 (1), Πλιούκας 6 (1), Παπακωνσταντίνου 5 (1), Ράλλης 12, Νησιώτης 6, Γκαµούρας 13.

Η Νήαρ Ηστ «στέλνει» το Ρέθυµνο στην Α1…

Μ

όνο µία λέξη ταιριάζει πιθανότατα στου Ίκαρους Σερρών. “Αυτοκτονία”! Οι Σερραίοι γκρέµισαν ό,τι έχτιζαν τις τελευταίες εβδοµάδες, χάνοντας από την ουσιαστικά πεσµένη Νήαρ Ηστ, µέσα στην έδρα τους. Έτσι το Ρέθυµνο που επέστρεψε στις επιτυχίες µετά από τρεις εβδοµάδες, πλέον βρίσκεται µε το ενάµισι πόδι στην Α1 και πλέον χρειάζεται µία νίκη για να πάρει το εισιτήριο ανόδου... Τραγική ειρωνία, ωστόσο, είναι πως παρά την εντυπωσιακή της νίκη, η Νήαρ Ηστ αποχαιρέτησε σήµερα και µαθηµατικά την κατηγορία. Πέραν των Σερρών η έτερη χαµένη οµάδα της αγωνιστικής, προέκυψε λίγα χιλιόµετρα πιο µακριά και είναι ο Πανερυ-

Αποτελέσµατα (28η αγωνιστική) ΚΑΟ∆ - Πανερυθραϊκός 79-67 Ρέθυµνο - Αρκαδικός 86-71 Κόροιβος Αµ. - Ερµής Λαγκαδά 75-68 Απόλλων Π. - ΑΕΚ Άργους 74-59 Πιερικός/Αρχέλαος - Πανελευσινιακός 76-73 Αµύντας - Ολυµπιάδα Π. 76-66 Παγκράτι - Λαύριο 81-75 Ίκαροι Σερρών - Νήαρ Ηστ 98-104

θραϊκός. Η οµάδα της Ν. Ερυθραίας έχασε από τον ΚΑΟ∆ στη ∆ράµα και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα αποτελέσµατα βρέθηκε και πάλι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασµού! Ο Κόροιβος µε τη νίκη του επί του Ερµή Λαγκαδά πήρε τεράστια ανάσα όπως και το Παγκράτι µε τον Πιερικό/Αρχέλαο που κέρδισαν το Λαύριο και τον Πανελευσινιακό, αντίστοιχα. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές οι τέσσερις οµάδες (ο Ερµής και η Ολυµπιάδα θέλουν µία ακόµα νίκη για να παρα-

µείνουν και µαθηµατικά) θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στη Β’ Εθνική. Τέλος, ο Απόλλωνας (την ΑΕΚ Άργους)

Η επόµενη αγωνιστική (29η, 4/6) Πανερυθραϊκός - Ρέθυµνο Ερµής Λαγκαδά - Αρκαδικός ΑΕΚ Αργους - ΚΑΟ∆ Πανελευσινιακός - Απόλλων Π. Ολυµπιάδα Π. - Πιερικός/Αρχέλαος Λαύριο - Αµύντας Νήαρ Ηστ - Παγκράτι Κόροιβος Αµ. - Ικαροι Σερρών

Σε ακόµη ένα παιχνίδι, ηγέτης και σκόρερ του Κοροίβου, ήταν ο Νίκος Πέττας.

και ο Αµύντας (την Ολυµπιάδα) συνέχισαν νικηφόρα σκαρφαλώνοντας κι άλλο στο βαθµολογικό πίνακα.

Αποτελέσµατα(28Η αγωνιστική) Η βαθµολογία (σε 28 αγώνες) 1. ΚΑΟ∆ 53 25-3 2189-1883 2. Ρέθυµνο 47 19-9 2258-1990 ——————————————————————————————3. Ικαροι Σερρών 46 18-10 2119-2052 4. Λαύριο 45 17-11 2244-2146 5. Αρκαδικός 43 15-13 2034-2027 6. Απόλλων Π. 43 15-13 1883-1891 7. Αµύντας 42 14-14 2073-2084 8. Πανελευσινιακός 42 14-14 2054-1972 9. ΑΕΚ Αργους 41 13-15 1983-2030 10. Ολυµπιάδα Π. 40 12-16 2038-2204 11. Ερµής Λαγκαδά 40 12-16 1960-2072 12. Πιερικός/Αρχέλαος 39 11-17 1955-2003 13. Παγκράτι 39 11-17 1984-2040 ——————————————————————————————14. Κόροιβος Αµ. 38 10-18 2044-2137 15. Πανερυθραϊκός 38 10-18 2004-2088 16. Νήαρ Ηστ 36 8-20 2010-2213


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Α1 ΕΣΚΑ-Η

31

ΟΛΥΜΠΙΟΝIΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙA∆Α 70-54

Εκεί, εκεί στη Γ’Εθνική! Μ

εγάλες στιγµές ζει από χθες το βράδυ η Αρχαία Ολυµπία, αφού ο Ολυµπιονίκης εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του, την άνοδο στη Γ Εθνική. Οι «κοκκινόµαυροι» της Ηλείας είναι από χθες πανάξιοι πρωταθλητές στην Α1 ΕΣΚΑ-Η για τη φετινή περίοδο, καθώς επικράτησαν και στον τρίτο τελικό της Απολλωνιάδας, µε 70-54 και έκαναν το 3-1 στις νίκες. Μετά από µια µεγαλειώδη εµφάνιση, η ηλειακή οµάδα έκανε υπερήφανους τους φιλάθλους της που κατέκλεισαν το κλειστό της πόλης για να γιορτάσουν τη µεγάλη επιτυχία του συλλόγου. Το κατόρθωµα του Ολυµπιονίκη φυσικά και είναι πραγµατικά σπουδαίο, αφού η οµάδα της Ηλείας κατάφερε στη δεύτερη συµµετοχή της στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Παράλληλα, ο σύλλογος της Αρχαίας Ολυµπίας έγινε η 3η οµάδα του νοµού, µετά τον Κόροιβο και τη Γ.Ε.Π. , που παίρνει την άνοδο στη Γ’ Εθνική. Παίκτες, διοίκηση και φυσικά η τεχνική ηγεσία,

αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη µεγάλη επιτυχία, αφού κατάφεραν να αναδείξουν και να προάγουν τον αθλητισµό, στον τόπο που γεννήθηκε!! Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί στη µεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, πιάνοντας από το «λαιµό» τους «µελανόλευκους». Μετά το 8-8 στο 5’ οι «κοκκινόµαυροι» πήραν µπρος και µε 7-0 σερί(Παγιάννης τρ.,Λαµπρόπουλος και Συναδινός), έκλεισαν το α’ δεκάλεπτο προηγούµενοι 15-8. Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυµπιονίκης συνέχισε στον ίδιο ρυθµό, µε την πατρινή οµάδα να τα έχει χαµένα. Με ένα σερί 11-1 το σκορ έγινε 26-9 στο 18’, ενώ το ηµίχρονο ολοκληρώθηκε 32-13. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ολόκληρο δεκάλεπτο οι φιλοξενούµενοι πέτυχαν µόλις ένα καλάθι και τρεις βολές. Στην επανάληψη, η Απολλωνιάδα µπήκε πιο δυνατά, µειώνοντας στους 8(34-26 στο 24’. Κάπου εκεί όµως οι «κοκκινόµαυροι» µε δύο τρίποντα από Συναδινό και Τζαµάκο έκαναν το σκορ 41-30(και µία βολή ενδιάµεσα),

ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο κορυφαίος του αγώνα Παπαγιάννης(µαζί µε το Συναδινό) που µε δύο µεγάλα τρίποντα έκανε το σκορ 4930, όπου ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Η τελευταία περίοδος, είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα και άπαντες περίµεναν τη λήξη, για να ξεκινήσει το γλέντι! Το τελευταίο άκουσµα της κόρνας, σήµανε την αρχή των πανηγυριών, µε τους παίκτες, φιλάθλους και τεχνική ηγεσία να γίνονται ένα... κουβάρι.

Τα δεκάλεπτα ήταν: 15-8,3213,49-30,70-54 Ο λ υ µ π ι ο ν ί κ η ς : Σακελ λαρίου 7(1),Οικονόµου 2, Λαµπρόπουλος 13, Τροχανάς, Κριτσέλης,Τζαµάκος 5(1), Παπαγιάννης 18(4), Μανώλης 5,Χαντζής 2,Συναδινός 18(3). Απολλωνιάδα: Σωτηρόπουλος 2, Τσιρώνης 23(1), Κ. Ρεκούτης 4, Τσίχλας 7 , Νακόπουλος, Ι. Παπακώστας 3, Χατζηκάλφας, Μπέκος 11 (1), Αδαµόπουλος 4.

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι, µε το διακριθέντα Λαµπρόπουλο να πετυχαίνει καλάθι.

Η δήλωση του τεχνικού Γιάννης Ελευθεριάδης «Έκλεισε ο κύκλος µου» Μετά το τέλος της αναµέτρησης, ο προπονητής της οµάδας Γιάννης Ελευθεριάδης, εµφανώς ικανοποιηµένος από την έκβαση της αναµέτρησης δήλωσε στην εφηµ. «Π»: «Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για τη µεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά. Ήταν µια δύσκολη χρονιά, αλλά το ευχάριστο είναι ότι στο τέλος καταφέραµε να χαµογελάσουµε. Προσωπικά, για µένα πιστεύω ότι έκλεισε µε τον καλύτερο τρόπο ένας κύκλος τριών χρόνων στην οµάδα, στα οποία καταφέραµε να πετύχουµε δύο ανόδους. Ελπίζω η οµάδα να βρει το δρόµο της και στη Γ’ Εθνική, ενώ όσον αφορά εµένα, θα είµαι σε νέα οµάδα ή στον νέο Ολυµπιονίκη και ο νοών νοείτο», ήταν τα λόγια του πατρινού τεχνικού, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το θέµα παραµονής του, στο «τιµόνι» της οµάδας και την επόµενη σεζόν.

Στον έβδοµο ουρανό και οι φίλοι του Ολυµπιονίκη, που πανηγύρισαν µε την ψυχή τους, την άνοδο της οµάδας τους.


32

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

«ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ»

1ο Πανελλήνιο τουρνουά «Γκολ στο κοινωνικό αποκλεισµό»

Γραµµατέα Αθλητισµού, το ∆ήµο Πατρέων και το σωµατείο «∆ιογένης», συµµετείχε και η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας, µαζί µε άλλες επτά οµάδες(από την Κοµοτηνή, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βόλο,Αθήνα, Πάτρα και Χανιά). Στην πρεµιέρα του τουρνουά, η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας ήταν πολύ καλή και σηµείωσε δύο νίκες( 3-1 την Αθήνα και 6-5 στα πέναλτι την Κοζάνηκαν.αγώνας 1-1), Το Σάββατο η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας πέτυχε τρεις νίκες και έτσι προκρίθηκε στην ηµιτελική φάση. Απέναντι στον Βόλο(2-1), στην Πάτρα(2-1) και στα Χανιά( 1-0). Χθες αντιµετώπισε την Κοζάνη στον ηµιτελικό από την οποία έχασε 2-0 και έτσι έπαιξε στον µικρό τελικό κόντρα στην Θεσσαλονίκη. Η νίκη µε 4-3 στα πέναλτι, 1-1 κ.α,

Στην 3η θέση η Αρχαία Ολυµπία

Πολύτιµος και σε τουρνουά 5Χ5 ο έµπειρος Λυµπέρης ∆ιονυσόπουλος και πρώτος σκόρερ για το συγκρότηµα που εκπροσώπησε την Ηλεία

Του Γιάννη Μουρούτη

Με την παρουσία του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού κ.Παναγιώτη Μπιτσαξή, ξεκίνησε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε χθες στην Πάτρα το 1ο Πανελλήνιο τουρνουά « Γκολ στο κοινωνικό αποκλεισµό». Στους αγώνες(τουρνουά 5χ5) που διοργάνωσε το σωµατείο Γαλήνη, σε συνεργασία µε τη Γενική

χάρισε στην οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας τη 3η θέση, σε ένα τουρνουά, όπου πάνω από όλα είχε κοινωνική σηµασία και µέτρησε η συµµετοχή(το βράδυ έγιναν και απονοµές στις τρεις πρώτες νικήτριες οµάδες στην πλατεία Γεωργίου) . Στον τελικό η Κοζάνη νίκησε 1-0 την Πάτρα και κατέκτησε την 1η θέση. Η συγκρότηση της οµάδας της Αρχαίας Ολυµπίας έγινε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, παρόλα αυτά όµως η παρουσία τους ήταν εξαιρετική. Η σύνθεση της οµάδας ήταν η εξής: Ανδρικόπουλος, Αγριδιώτης, ∆ιονυσόπουλος, Κατσαιδόνης, Κανελλόπουλος, Σιώπας, Χαριτόπουλος, Χαριτοπούλου, Μουρτζάκη, ενώ τεχνικόςσυνοδός ήταν ο κ. Γιώργος Λινάρδος και µαζί του ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου της Αρχαίας Ολυµπίας ο κ. Θοδωρής Παπαηλίου (που µάλιστα έκανε και χαιρετισµό στις απονοµές, σε µια διοργάνωση που έβαλε γκολ… στην φτώχεια) Ο Χάρης Αγριδιώτης ήταν από τους πρωταγωνιστές για την οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας

Αγώνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Γηπεδούχος ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΙΝΤΕΡ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΛΙΝΓΚΜΠΙ ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡ. ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ ΒΑΑΣΑ ΓΙΑΡΟ ΑΒΑΪ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ

-

Φιλοξενούμενη ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. (CHL) ΠΑΛΕΡΜΟ (ΚΥΠ) ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ ΟΝΤΕΝΣΕ ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝ. ΣΕΑΡΑ ΣΑΝΤΟΣ ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ

Σκορ 3-1 ΚΥ 22:00 2-0 2-0 0-0 0-2 2-4 1-0 1-0 1-3 1-3 0-1 1-0 1-0

Αποτέλεσμα 1 1 1 Χ 2 2 1 1 2 2 2 1 1


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

33

Κριτές και κοινό οµόφωνα τον ανέδειξαν πρωταθλητή Ο πρωταθλητής σε διάφορες πόζες και µε την παγκόσµια πρωταθλήτρια Κωνσταντίνα Κασκάνη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ BODY BUILDING

Άθλος! Ο Πάρις Πουρνάρας 2ος Mr Ελλάς

Γ

Γράφει ο Θέµης Μαντάς

ια πολλούς που γνώριζαν το συµπολίτη λογιστή δεν ήταν έκπληξη η διάκρισή του στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα –συµµετείχαν και ξένοι αθλητές –όπου κέρδισε τη 2η θέση στο πασίγνωστο και ζηλευτό κόσµο του Body Building, στην κατηγορία Μr Ελλάς. Ο κ. Πάρις Πουρνάρας , ο Πυργιώτης «Πύργος» µετά από έναν επίπονο και

µου συµπαραστάθηκαν και µε βοήθησαν να πετύχω τη διάκριση». Ο Πρωταθλητής γυµνάζεται 15 χρόνια και τα τελευταία χρόνια µε την εµπειρία που διαθέτει έφτασε στο βάθρο της κατηγορίας Ανδρών. Ο Πουρνάρας έχει ξανανέβει σε βάθρο Πανελλήνιων αγώνων, το 2003 στα Juniors. Η φετινή του προετοιµασία ξεκίνησε πριν από 15 εβδοµάδες, στο Γυµναστήριο του κ. ∆ηµήτρη Σταθά, ο οποίος του πρόσφερε συνθήκες πρωταθλητισµού και για

ρουσιαστούν στον τελικό. Οι πόζες ήταν καλά δουλεµένες, το τεχνικό κοµµάτι άψογο αλλά αν ο Πάρις Πουρνάρας δεν είχε να επιδείξει ένα «Ηράκλειο» παρουσιαστικό, καλοδουλεµένο, χωρίς υπερβολές, αρµονικότατο σε σχέση µε το ύψος και τις διαστάσεις του δεν υπήρχε περίπτωση να διακριθεί σε µία κατηγορία που ο συναγωνισµός ήταν αφόρητα πιεστικός. ∆ε θα ήταν υπερβολή να αναφέρουµε τα

Ο Πάρις Πουρνάρας µε το Χρήστο Παπαδόπουλο µε το κύπελλο του πρωταθλητή.

Μια Πυργιώτικη παρέα: O Πουρνάρας, ο Παπαδόπουλος µε αίσθηση χιούµορ δείχνει τον πρωταθλητή, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος περσινός πρωταθλητής. Μαζί τους ο ∆ηµήτρης Σταθάς.

σκληρό αγώνα επίδειξης –έγινε την περασµένη Κυριακή στην Αθήνα- πέτυχε έναν πραγµατικό άθλο σ’ ένα σπορ που µπορεί να φαίνεται παρεξηγηµένο αλλά έχει µεγάλη απήχηση πέραν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. «Ήταν µία επίπονη διαδικασία, µε ένταση από όλους τους αθλητές» είπε ο κ. Πουρνάρας. «Κάθε προσπάθεια όταν έχει στόχους και φιλοδοξίες έχει δυσκολίες και συνοδεύεται από στερήσεις, επειδή οι προπονήσεις είναι εξαντλητικές . Το αποτέλεσµα όταν είναι το επιθυµητό σε γεµίζει ικανοποίηση και σου δίνει κουράγιο για κάτι ανάλογο στο µέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι

αυτό θερµά τον ευχαριστεί. Συνοδοιπόρο και συµπαραστάτη - µε καίριες συµβουλές – είχε το γνωστό Πανελλήνιο πρωταθλητή από την περσινή αγωνιστική περίοδο κ. Χρήστο Παπαδόπουλο κοµµωτή στο επάγγελµα, που ως παρτενέρ του κ. Πουρνάρα λειτούργησε εξαιρετικά και το αποτέλεσµα επιβεβαίωσε αυτή τη συνεργασία. Η επιτυχία του κ. Πουρνάρα θεωρείται µοναδική γιατί αγωνίστηκε στην κατηγορία των απεριορίστων κιλών, µία κατηγορία δύσκολη αλλά και µε αστάθµητους παράγοντες διότι εκ των προτέρων δεν γνωρίζει ο αγωνιζόµενος ποιοι αντίπαλοι θα του πα-

σχόλια της επιτροπής αλλά και του κοινού που εκλέγει καλύτερους που χαρακτήρισαν τον συµπολίτη Έλληνα αθλητή των αρχαίων Ολυµπιακών αγώνων… Ενθουσιασµένος και ο Χρήστος Παπαδόπουλος για την επιτυχία του φίλου του και συµπαραστάτη του τόνισε: «Νοµίζω ότι η ικανοποίηση και η χαρά µου για τον άθλο του Πάρι είναι ίδια µε αυτήν που είχα πέρσι που και γω είχα διακριθεί. Μπράβο του, αγωνίστηκε τέλεια, προπονήθηκε µε αυταπάρνηση, το αξίζει και δικαίωσε όλους µας. Εύχοµαι να είναι γερός και δυνατός και να πορεύεται µε ταπεινότητα γιατί αθλητισµός χωρίς χαρακτήρα δεν υπάρχει».


34 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σε έναν ακόµη τίτλο.

Μια νίκη από το πρωτάθληµα ο Παναθηναϊκός

Μ

παίνοντας αφηνιασµένος στο β’ ηµίχρονο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε για δεύτερη φορά του Ολυµπιακού µε σκορ 78-66 κι έκανε το 2-0 απέχοντας πλέον µία νίκη από το πρωτάθληµα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν γηπεδούχος, αλλά ο Ολυµπιακός µπήκε αποφασισµένος στο παρκέ να διεκδικήσει τη νίκη και να ισοφαρίσει. Οι “ερυθρόλευκοι” είχαν τον έλεγχο του αγώνα σε όλο το πρώτο ηµίχρονο ωστόσο στην επανάληψη οι παίκτες του Οµπράντοβιτς µπήκαν πιο αποφασισµένοι στο παρκέ και κατάφεραν να γυρίσουν το

µατς.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 37-43, 6058, 78-66 Παναθηναϊκός (Ζέλιµιρ Οµπράντοβιτς): Τέπιτς, Μάριτς 4, Μπατίστ 19 (6/8 δίποντα, 7/8 βολές), Φώτσης 5 (1), Σάτο 7 (1), Νίκολας 9 (2), Τσαρτσαρής 6, ∆ιαµαντίδης 15 (1), Βουγιούκας 2, Καλάθης 9 (1), Καϊµακόγλου 2.

Ολυµπιακός (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Παπαλουκάς 3 (1), Γκόρντον 11 (1), Σπανούλης 14 (2), Πρίντεζης, Μπουρούσης 12, Κέσελ, Μαυροκεφαλίδης 14, Χαλπερίν, Γλυνιαδάκης 5, Παπανικολάου 2,

Έρτσεγκ 3 (1), Τεόντοσιτς 2. Τρίτο ραντεβού των δύο «αιωνίων» το βράδυ της Τετάρτης (10µ.µ., ΝΕΤ) στο ΣΕΦ...

Άρης - ΠΑΟΚ 73-70

Σε ένα συναρπαστικό µατς αντάξιο της ιστορίας των δύο οµάδων, ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ σε 1-1, καθώς επικράτησε µε 73-70. Από τους νικητές οι Μπάβτσιτς, Χαραλαµπίδης πραγµατοποίησαν εξαιρετική εµφάνιση, καθώς σηµείωσαν 22 και 20 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τον ΠΑΟΚ οι Ντόζιερ, Στίγκερς πέτυχαν από 16.

ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ ΝΕΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ε

Τρίτος ο Στέλιος Λαινόπουλος πεισοδιακό ήταν το Ράλι Σπριντ Νέο Λουτράκι που διοργάνωσε η ΠΑ.Λ.Μ.Α.. Ο αγώνας προσµετρούσε στο φετινό Κύπελλο Χώµατος και συγκέντρωσε 46 συµµετοχές εκ των οποίων δεν ξεκίνησαν οι τρεις. Νικητές του αγώνα στη συνολική κατάταξη ήταν οι Νίκος Ζιώβας – Νίκος Πετρόπουλος µε Mitsubishi EVO IX που επικράτησαν ασφαλώς και στην κορυφαία κλάση. Στη δεύτερη θέση της µεγάλης κλάσης έµειναν οι Σπανός –

Γκότοβος και το βάθρο αυτής συµπλήρωσαν ο Στέλιος Λαϊνόπουλος της ΑΟΛΑΠ µε συνοδηγό τον Γρηγόρη Ανδριανόπουλο (Subaru Impreza). Στην κλάση µέχρι 2.000 κ. εκ. επικράτησαν εύκολα οι Χαράλαµπος Γαζετάς – Παναγιώτης Χαλάτσης (Opel Corsa S1600) µε τους Σάββα Λευκαδίτη – Βαγγέλη Ακράτο (Peugeot 206 Kit Car) να τους ακολουθούν και τους Ανδρέα Καροτσιέρη – Παναγιώτη Κατάρα (Ford Escort) να είναι τρίτοι.

Στην κλάση µέχρι 1.600 κ.εκ. οι Γιάννης Χεκιµιάν – Νίκος Λαδογιάννης (Daihatsu Sirion) επικράτησαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση από τους Αντώνη Κωτσόπουλο – Γιάννη Κόλλια (Citroen Saxo VTS) που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση σχεδόν ένα λεπτό εµπρός από τους τρίτους Κώστα Μαυραγάνη – ∆ηµήτρη ∆ηµητρόπουλο (Toyota Corolla). Τέλος στην κλάση µέχρι τα 1.400 κ. εκ. οι Θανάσης Τσάκαλος – Βαγγέλης Σεβαστόπουλος επικράτησαν στην κλασική πλέον µο-

Τρίτος στη µεγάλη κατηγορία ο Στέλιος Λαϊνόπουλος.

νοµαχία των Yaris και στην επίσης κλασική πλέον οικογενειακή µονοµαχία µε τους Θόδωρο Τσάκαλο Σπύρο Τσέλιο. Την τριάδα των

Toyota Yaris ολοκλήρωσαν οι ∆ηµήτρης Χαϊδάς – Θανάσης Τσιούκας.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Art@ERT

22.15 23.15 24.00 01.30

Παιδικό πρόγραµµα Μανώλης ο ντελµπεντέρης (Ε) Γυναίκες Ουράνιο τόξο Παιδικό πρόγραµµα Ζακ και Κόντι εν πλω ΙΙ Οι µάγοι του Γουεϊβερλι Πλεϊς Escape Αrt@ERT.GR Μονά ζυγά δικά σας Φιλοξενούµενοι «Το σκοτεινό τρυγόνι»: Mια απροσδόκητη συνάντηση (Ε) Ελένη Μπουκούρη –Αλταµούρα: η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος Παγκόσµιο πρωτάθληµα Ράλι Escape Αrt@ERT.GR

Οι νέοι φάκελοι

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 20.45 21.00 22.00 23.00 01.00

19.00 Πρωινή ενηµέρωση Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα Ειδήσεις Εχει γούστο Ειδήσεις Το οικοσύστηµα της νήσου Κλίπερτον Ελληνική ταινία «Ο γαµπρός µου ο δικηγόρος» Κωµωδία Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα Ειδήσεις NETweeK Ξένη ταινία «Ζωή σαν λούνα παρκ» Κοµεντί Εγκληµα και έρευνα (Ε)

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Κηπουρέµατα (Ε) Nταντά πρώτων βοηθειών Chef στον αέρα (Ε) ΣΚΑΪ life Ειδήσεις στη νοηµατική Απίστευτα βίντεο Τα νέα του Σκάι The most extreme Chef στον αέρα Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ /Eco news CSI, Miami Oι νέοι φάκελοι Human prey The cleaner Απίθανες στιγµές Sea rescue Biography The Oprah Wifrey show

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 02.30 02.40 02.50 03.50 04.50 05.20 05.30

Φίλα το βάτραχό σου (E) Καληµέρα Ελλάδα 10 µε 1 µαζί Με αγάπη ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) ANT 1 News στη νοηµατική Kismet (E) Εκείνες κι εγώ ANT 1 News Μην το πεις στη νύφη Wipe out (E) Ράδιο αρβύλα OLA 11 ΑΝΤ1 news Mε αγάπη (Ε) Μην το πεις στη νύφη (Ε) Το Καφέ της Χαράς (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Σόλο καριέρα (Ε)

Πάνω στην ώρα Καφές µε την Ελένη Ειδήσεις Κους κους το µεσηµερι ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική Οικογενειακές ιστορίες Ειδήσεις Κάτι ψήνεται Ξένη ταινία «Zoolander: ο άρχοντας της πασαρέλας» Κωµωδία Οικογενειακές ιστορίες (Ε) Sex and the city (Ε) The big game Αλλαξέ το (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Τηλεαγορές (Ε) Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.00 20.00 22.00 23.00

Μαγειρική του κόσµου Παγκόσµια οικογένεια Μαγικός κόσµος Γίνε ένα µε τα πλάσµατα Καθηµερινά Ταξίδια στην άκρη του κόσµου µε τον Αρτ Γουλφ Αγριος τρόπος ζωής Η ελληνική µου κουζίνα Ειδήσεις Τόλµη και γοητεία Burt wolf: O,τι τρώµε- Η ιστορία του καφέ Μάγικος κόσµος Ειδήσεις Πέντε και… Ο κόσµος των σπορ Μυθικές διαδροµές: Περού, τα ίχνη των Ινκας Ελληνική ταινία «Ο κόσµος τρελάθηκε» Κωµωδία Ειδήσεις Ξένη ταινία « Βανίλια και σοκολάτα» Αισθηµατική

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

«Απόλυτη ευφυΐα» 7.50 & 10.10 µ.µ.

«Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (3D) 7.30 & 10.10 µ.µ.

15:00-16:00 16:00-22:00 22:00-00:00

Βέρα στο δεξί (Ε) Koινωνία, ώρα ΜΕGA Πρωινό mou Η ζωή της άλλης (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Ντόλτσε Βίτα (Ε) Μ+Μ (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Σ’αγαπώ, µ’ αγαπάς (Ε) Singles (E) 50-50 (E) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Τα µυστικά της Εδεµ Ανατροπή Τελευταία γεγονότα Λόγω τιµής (Ε) Παλίρροια (Ε) Ενας έρωτας (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

Νόµος και τάξη: Αστυνοµικές ιστορίες

06.00 06.45 07.30 10.00 11.30 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.45 23.45 00.45 01.45

office : An American workplace Παιδικό πρόγραµµα Πρωινή Μελέτη Nηστικοί πράκτορες Μαρία αγγελέ µου Eιδήσεις Super Star Αξίζει να το ζεις Ειδήσεις στη νοηµατική Φώτης Μαρία live Ειδήσεις Ξένη ταινία «Νext» Περιπέτεια Νόµος και Τάξη: Αστυνοµικές ιστορίες Fringe Nip/Tuck (E) Ξένη ταινία «Μια γυναικάρα για το µπαµπά» Αισθηµατική κοµεντί 04.00 Ξένη ταινία «Κυνηγός κροκοδείλων» Κωµωδία

Πρέµιερ Λιγκ

Repo men

05.00 06.40 08.25 10.10 11.40 12.05 14.15 16.05 17.55 18.30 20.05 22.00 00.10 02.05 03.45

- ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ(ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 12)

Τα µυστικά της Εδεµ

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 23.20 00.45 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

Βανίλια και σοκολάτα

Πάνω στην ώρα

07.00

23.00 05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 17.25 17.30 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45

Εκείνες κι εγώ

22.00

07:00 KONTRA CHANNEL - ΠΡΩΪΝΟΣ ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΤΖΟΥΜΑ 08:00 KONTRA CHANNEL – ΚΟΝΤΡΑ ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟ 10:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 12:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 13:00 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 17:00 MAD OK 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΣΤΕΡΗ 00:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 11.00 12.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 21.00 22.00

Μένουµε Ελλάδα

23.00

10.00

12:00-13:00 13:00-14:00

13.00

18.45

Άρωµα Ελλάδας

10:00-12:00

14:00-15:00

22.45

Μια γυναίκα ανακαλύπτει ότι ο άνδρας της την απατά και αποφασίζει να τον εγκαταλείψει, αφήνοντάς του τα τρία παιδιά τους…

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ - DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3

15.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00-07:00 07:00-10:00

21.00

TV

ET 3 23.00 Bανίλια και σοκολάτα

Εµφιαλώνοντας … την τύχη Artherapy Grazy on the outside Μάχη για το στέµµα Κινηµατογραφικά νέα The express Killers Γράµµατα στην Ιουλιέτα Films & Stars Jesse Stone: No remorse Η τιτανοµαχία Repo Men The Runaways Ενα τρελό, τρελό τζακούζι Μαύρο λιβάδι

«Μαχητές των δρόµων 5: Ληστεία στο Ρίο» 7.30 & 10.10 µ.µ.

35

09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 21.00 23.00 01.00 03.00 05.00 07.00

Πρωτάθληµα Γαλλίας (Ε) Σούπερ Λιγκ (Ε) Τσάµπιονς Λιγκ (Ε) Πρέµιερ Λιγκ Στιγµιότυπα πρωταθλήµατος Γαλλίας (Μ) Ανασκόπηση Πρεµιερ Λιγκ Europa League (E) Σουπερ Λιγκ (Ε) Πρωτάθληµα Γαλλίας (Ε) Πρωτάθληµα Αργεντινής (Μ) Europa League (E) Europa League (E) Πρωτάθληµα Γαλλίας (Ε)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (3D) 7.30 & 10.10 µ.µ.


36

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΗ∆ΕΙEΣ Τον αγαπηµένο µας

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος Λαστεΐκων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Λαστέικα 30-5-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Θεοδώρα και Χάιντερ Καραϊν, Νικόλαος Χριστόδουλος, Γιώργος και Μαρία Χριστοδούλου, Ευσταθία και Θεόδωρος Μούνδρος, Ευαγγελία και Ιωάννης Βασιλείου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την αγαπηµένη µας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΪ∆ΩΝΗ

ΕΤΩΝ 91 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Κλαδέου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Κλαδέος 30-5-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιερέας Νικόλαος και Πρεσβυτέρα Μαρία, ∆ήµητρα και Θανάσης, Γεώργιος και Κων/να, Βασίλης και ∆ήµητρα, Μαρίνα, Ιωάννης και Σπυριδούλα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 51 Θερµότατα ευχαριστούµε. Αρχαία Πίσσα 30-5-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασιλική,Παναγιώτα Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Βασίλειος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Φωτεινή και Πάνος Βαλλιώτης, Παναγιώτης και Αθηνά Κωστοπούλου Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Φωνή λαού (οργής και αγανάκτησης) για τον ευλογηµένο τόπο της Ηλείας Πολιτικό κείµενο Γιώργη Τάκη ∆όξα (Αθήνα 27-5-2011) Είτε το θέλουν, είτε δε το θέλουν. Είτε το είχαν σκεφτεί , είτε δε το είχαν σκεφτεί. Είτε το είχαν φανταστεί, είτε δε το είχαν φανταστεί. ΕΚΕΙ, σε µια πλατεία Συντάγµατος, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονική σε κάθε ενεργό σηµείο της Ελλάδας µας. Αφησαν τις πολυθρόνες. Εκλεισαν την τηλεόραση. ∆ιέγραψαν τη σιωπή και τη προσµονή της ελπίδας κι ένας – ένας, δυο – δυο, χιλιάδες Ελληνες και Ελληνίδες (κάθε ηλικίας από διάφορους επαγγελµατικούς και κοινωνικούς χώρους. Αγνωστοι µεταξύ αγνώστων. Με µια καρδιά, µε µια φωνή οργής και θυµου. Με τη γαλανόλευκη στα χέρια, µε βαθιά πίστη και σεβασµό στις πανανθρώπινες αξίες, ένιωσαν στιβαρά τη ψυχή τους για να διατρανώσουν το µεγάλο ΟΧΙ στο συστηµατικό ευτελισµό της ζωής και του αύριο. ∆εν ήταν ∆εξιοί, µήτε Σοσιαλιστές, µήτε Οικολόγοι, µήτε κοµµουνιστές.Ηταν και είναι ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ. Γυναίκες, παιδιά, νέοι, ηλικιωµένοι, ανάπηροι. Αυτοί είναι οι ΕΛΛΗΝΕΣ και οι ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ. Βαρέθηκαν , αήδιασαν, θύµωσαν, οργίστηκαν και «τόλµησαν» να βγουν στους δρόµους. Τόλµησαν για πρώτη φορά µαζικά – να εξαποστείλουν προς πάσα πολιτική παράταξη το βραβείο της πενταδάκτυλης ανοιχτής παλάµης και µε στεντόρεια φωνή «τους µήνυ-

σαν» «άντεστε στο διάολο και κάπου περισσότερο...» Αυτοί οι – µέχρι σήµερα - «σιωπηλοί» Ελληνες και Ελληνίδες, είναι η ισχυρή και καθοριστική δύναµη για να διασωθεί (και να διαφυλαχθεί) η ζωή και η Ελλάδα. Για να µην ξεφτιλιστεί η ποιότητα της ζωής, το µέλλον των παιδιών, οι αξίες του Εθνους, η Πολιτιστική κληρονοµιά, η εδαφική ακεραιότητα, ο Παρθενώνας, ο Ερµής του Πραξιτέλη. Αγωνίστηκαν ( και θα αγωνιζόµαστε µε πολλαπλάσια αριθµητική συµµετοχή) για να µην γίνει πράξη η «προφητεία οδηγία» του αλήστου µνήµης Κίσινγκερ . «Αν θέλεις να νικήσεις τους Ελληνες , εξάλειψε τη γλώσσα, την οικογένεια, τη θρησκεία και την ιστορία τους». Γι’ αυτό ο αυθόρµητος ξεσηκωµός πρέπει να συνεχιστεί και να χαλυβδωθεί. Για να νιώσουν καλά στο πετσί τους οι προσωρινοί αφεντάδες της Ελλάδας µας, ότι οι Ελληνες τα πάντα µπορούν να υποστούν και να αντέξουν, ειµή µόνο τη ξεφτίλα και το φτύσιµο. Κι αν ο ξεσηκωµός στην Ελλάδα ξεκίνησε οι ΗΛΕΙΟΙ (γνήσια τέκνα / απόγονοι) του ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, της Τέχνης, του Αθλητισµού, της Εµπορικής Βιοµηχανικής δραστηριότητας, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ’ναι πρώτοι και δυνατοί «άοπλοι µαχητές για να δώσουν το ηχηρό ράπισµα σ’ ΑΥΤΟΥΣ που επι σειρά ετών την κατέστρεψαν και πνοή ελπίδας στη διαφύλαξη της ιστορικής κληρονοµιάς και πίστη στου νέους (µας) για ό,τι θετικό στο αύριο. Το µήνυµα είναι σαφές: ή ΤΩΡΑ ή ΠΟΤΕ! .... (κι όποιοι συµφωνούν ή και διαφωνούν ας µου τηλεφωνήσουν στο 6975064016 και µε ιδιαίτερη χαρά θα τους ακούσω...).

Η οικογένεια του εκλιπόντος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ευχαριστεί θερµά όλους όσοι παρευρέθηκαν στη νεκρώσιµο ακολουθία που ετελέσθη στις 27 Μαΐου 2011. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τον Εµπορικό Σύλλογο Ζαχάρως. 30 Μαΐου 2011 Η οικογένεια

ΠΕΝΘΗ

στην Κρέστενα

Σωτήριος Η. Αρχοντόπουλος Πύργος: Παπαδοπούλου Ευγ. (Αγ. Γεωργίου 4- Τηλ. 2621039938) Aµαλιάδα: Μελιτσοπούλου Παρ. (Ελ. Βενιζέλου 8, τηλ. 2622023046) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

XAΘΗΚΕ σκύλος ράτσας Σέττερ , χρώµα καφέ – άσπρο , αρσενικό, περιοχή Κολιρίου (διασταύρωση). ∆ίδεται αµοιβή. Τηλ. 6936119002

Η τοπική κοινωνία του Σκιλλούντος, αποχαιρέτισε προχθές, έναν άνθρωπό της: Το Σωτήρη Αρχοντόπουλο, πρώην διοικητικό ∆ιευθυντή του Νοσοκοµείου. Εφυγε από τη ζωή πλήρης ηµερών, ακµαίος και ακέραιος. Ο Σωτήρης Αρχοντόπουλος ήταν ο τελευταίος της οικογένειας Αρχοντόπουλου, που η ρίζα της κρατούσε απ’ τα Λαγκάδια, πατρίδα των χτιστάδων. Τ’ αδέλφια του Γιώργης, Πάνος και Κώστας ήσαν οι πρωτοπόροι της Οικοδοµικής τέχνης για πολλά χρόνια. Ανθρωποι τίµιοι, ενάρετοι και δηµιουργικοί που αγαπήθηκαν και εκτιµήθηκαν ιδιαίτερα. Ο Σωτήρης Αρχοντόπουλος υπηρέτησε το κοινωνικό σύνολο µέσα από το ιστορικό Νοσοκοµείο της Κρέστενας, µε αυταπάρνηση. Αγνός, ειλικρινής και αλτρουϊστής, ξεπλήρωσε το χρέος του ως δηµόσιος λειτουργός ως άριστος οικογενειάρχης, ως πατριώτης. Τη σύζυγό του Αγγελική, τα παιδιά του Ηλία και Ελένη, την αδελφή του και τους συγγενείς του θερµά συλλυπούµεθα. Γ.Ν.

Συγχωροχάρτι σε κανέναν!!! Από τοποθέτηση στο πρόσφατο ∆ηµ. Συµβούλιο Ο µεγάλος θόρυβος που έχει ξεσπάσει από τις 3-5-2011 σχετικά µε τα εικονικά τιµολόγια στο ∆ήµο Πύργου καθώς και την «ένοχη σιωπή της αντιπολίτευσης» για την οποία έκανε λόγο µερίδα του τοπικού Τύπου, αφήνει υπονοούµενα για τα µέλη της παράταξής µας. Καθηµερινά γινόµαστε αποδέκτες ειρωνικών σχολίων και αναφορών από την τοπική κοινωνία του δήµου µας, για το άλλο θέµα που πρόσφατα έγινε αντικείµενο ευρείας αναφοράς από τη δηµοτική αρχή. Η υπόθεση αυτή όπως είναι γνωστό, προέκυψε από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου που έκανε το Σ∆ΟΕ για την περίοδο 2000-2006 το οποίο διαπίστωσε εικονικά τιµολόγια ύψους 1.443.678 . Αυτό το θέµα δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα σε σηµαντική µερίδα επαγγελµατιών που είχαν συναλλαγές µε το ∆ήµο µας, µε άσχηµες οικονοµικές συνέπειες σ’ αυτούς από τα εξοντωτικά φορολογικά πρόστιµα, ιδιαίτερα σε µια εποχή που κλείνει η µια επιχείρηση πίσω από την άλλη. Στους περισσότερους είναι γνωστό, ότι ο ελεύθερος επαγγελµατίας εαν δεν ενδώσει στους κρατούντες το σύστηµα τον πετάει έξω και γι’ αυτό πολλές φορές παρά τη θέλησή του, υποκύπτει και γίνεται ευάλωτος... Πεποίθησή µου είναι πως όταν ακούγονται τέτοιες κατηγορίες οφείλουµε να παίρνουµε θέση, όπως επίσης στην δικαιοδοσία του καθενός είναι να τοποθετείται έγκαιρα γιατί σπιλώ-

νονται και απαξιώνονται θεσµοί και πρόσωπα. Οσον µε αφορά καθότι τυγχάνω ∆ηµοτικός Σύµβουλος της αντιπολίτευσης και υπηρετώ το θεσµό του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα ξεκαθαρίζω λέγοντας πως όσοι αποδεδειγµένα έχουν «λερώσει» τα χέρια τους και εµπλακεί στη συγκεκριµένη υπόθεση, πρέπει να πληρώσουν από οπουδήποτε αν προέρχονται και συγχρόνως όσοι συγκαλύπτουν ή υποθάλπτουν άνοµες πράξεις έχουν το δικό τους µερίδιο ευθύνης... Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να προκύπτουν στοιχεία για «διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος» τη στιγµή που χιλιάδες άνεργοι και χαµηλόµισθοι, δίνουν σκληρή µάχη για το καθηµερινό αγώνα επιβίωσης, των ίδιων και των οικογένειών τους. Η κατεύθυνση όλων µας θα πρέπει να είναι στο δρόµο της εντιµότητας και της καθαρότητας, αλλάζοντας χρόνιες νοοτροπίες της κοινωνίας µας σχετικά µε τα πρόσωπα που επιλέγονται να υπηρετήσουν το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να σεβαστούµε τα παιδιά µας, τις νέες γενιές που έρχονται, τον τόπο µας που «αιµορραγεί» από τα δικά µας λάθη και τις άσχηµες επιλογές µας. Απλετο φως παντου, καµία σκιά απ’ όπου κι αν προέρχεται, η κοινωνία µας δε δείχνει τέτοιες ανοχές, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ο,τι λέµε πρέπει να το κάνουµε, ότι άσχηµο θα το καταδικάζουµε, κανένα συγχωροχάρτι δεν επιτρέπουν οι πολίτες. Αυτό πρεσβεύω, έτσι θα πορευτώ, µε οποιαδήποτε κόστος και τίµηµα. Παναγιώτης Σκαρτσιάρης Αντιπρόεδρος ∆ηµ. Συµβουλίου Πύργου


37

∆ευτέρα 30 Μαου 2010

Kάθε ∆ευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

650 Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 --------------------------------. ΚΟΠΕΛΕΣ & ΚΥΡΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για διανοµή έντυπου υλικού – προώθηση, αµοιβή σύµφωνα µε την απόδοση. Τηλ. 6938186201. ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ µε γνώσεις µάρκετινγκ – µάνατζµεντ µε υψηλούς στόχους για επαγγελµατική και οικονοµική εξέλιξη. Προσφέρουµε πακέτο οµαδικής συνεργασίας – εκπαίδευσης. Πληρ. τηλ. 6972960162. ΜΑ9446 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για την κουζίνα σε εστιατόριο – ψη-

. Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ Ε’ Κατηγορίας ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

για δροµολόγια σε όλη την Ελλάδα, ηλικίας 28 τών. Πληρ. τηλ. 6977217983. ΜΑ9723

σταριά στα Καλύβια Ήλιδας και να γνωρίζει ψήσιµο. Πληρ. τηλ. 6937177385. ΜΑ9594 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για εργασία σε καφετέρια (µπαρ και σέρβις). Πληρ. τηλ. whats up 6976036520. ΜΑ9674 --------------------------------.ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ή ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε δίπλωµα οδήγησης για εισαγωγική εταιρεία στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944454210, κο Γιώργο. ΜΑ9709 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για ρεσεψιόν Ξενοδοχείου ΛΕΤΡΙΝΑ. Απαραίτητες προϋποθέσεις, απόφοιτος Λυκείου και µε γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν στο ξενοδοχείο ∆ευτέρα & Τετάρτη – 12.30 µ.µ. ΜΑΣ9724 --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ/ΚΥΡΙΑ για στελέχωση της εταιρείας achtypis tours που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισµού από το 1965. Αγγλικά άριστου επιπέδου απαραίτητα (2η γλώσσα Γερµανικά ή Ισπανικά σηµαντικά), εξοικείωση µε τεχνολογία (προτιµητέα πτυχία τεχνολογικής κατεύθυνσης, αρχαιολογίας, φιλολογίας). Προσφέρονται: πλήρης απασχόληση, όλες οι νόµιµες αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, πολιτισµένο περιβάλλον εργασίας. CV στο info@achtypistours.gr, www.achtypistours.gr. ΜΑ2461. ---------------------------------

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

βοηθός µάγειρα, σερβιτόροι – ες, καµαριέρα για τουριστική επιχείρηση στην Κουρούτα. Πληρ. τηλ. 6973781880, 26220/22901.ΜΑ9737

. HONDOS CENTER. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για το κατάστηµα Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 26210/22111. ΜΑΣ9727 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ για καφενείο στην περιοχή Γαστούνης. Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ. τηλ. 6933090398. ΜΑ9722 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ από 20-30 ετών για οδηγός – διανοµέας. Μόνιµη απασχόληση και όρεξη για δουλειά. Πληρ .τηλ. 26210/61000. ΜΑ9721 -----------------------------. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα κατηγορίας ∆’ ζητεί ανάλογη εργασία σε εταιρία. Πληρ. τηλ. 6937835743. ΜΑ9743 -----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΚΟΠΕΛΑ για βραδινή εργασία σε internet cafe στη Γαστούνη.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

προώθησης, ανάπτυξης δικτύου προϊόντων, εταιρείας Καλλυντικών, υγιεινής διατροφής, εκπαίδευση δωρεάν, υψηλές προοπτικές. Πληρ. τηλ. 26210/31407, κιν. 6973835248, ώρες επικοινωνίας 17.00 – 20.00. ΜΑ9651

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

Πληρ. τηλ. 6975946846. ΜΑ9749 -----------------------------. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ από τη Ρουµανία, µε πολλά χρόνια νόµιµα στην Ελλάδα, ΖΗΤΑ εργασία στην περιοχή της Αµαλιάδας, για φύλαξη παιδιών, φύλαξη ηλικιωµένων (την ηµέρα), καθαριότητα σπιτιών, οικιακές εργασίες. Πληρ. τηλ. 6974543274, Αµαλιάδα. ΜΑ9773 -----------------------------. ΚΥΡΙΑ 35 ΕΤΩΝ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένου ή καθαρισµό σπιτιού. Πληρ. τηλ. 6994119212. ΜΑ9762 -----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για να εργαστεί ως εσωτερική. Πληρ. τηλ. 6943422016. ΜΑ9761

. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΖΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

µε γνώσεις marketing, Η/Υ και αγγλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση, δίπλωµα οδήγησης. Θα προτιµούν αυτοί που έχουν προϋπηρεσία. Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σηµείωµα στο fax: 26220/20001. ΜΑ9708

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

έως 40 ετών µε γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Απαραίτητη προσκόµιση βιογραφικού και φωτογαφίας. Πληρ. τηλ. 6936119095.

ΜΑΣ7956

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ για εργασία σε διαφηµιστική εταιρία. Πληρ. τηλ. 6976444940, 26210/30087.

ΜΑΣ9014


38

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΜΑ9617 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 48 µ² καινούρια, Παπαφλέσσα 20, έναντι Πανεµπορικής στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33612. ΜΑΣ8752 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούρια ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη 35 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Ολυµπίων 40 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/69020, 6979461332. ΜΑ9740 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, 1ος όροφος, µε αυτόνοµη θέρµανση – a/c, επιπλωµένη κοµπλέ. Πληρ. τηλ. 6936753692.ΜΑ9772 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Αµαλιάδα πλήρως επιπλωµένη µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26220/23665, 6939246316. ΜΑ9765 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επί της οδού Συγγρού στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6977998602. ΜΑ9732 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες στο κέντρο του Πύργου κοντά στα ΤΕΙ. Κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑ9620 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40 τ.µ. στον Πύργο, Σινόπουλου 3, επιπλωµένο, A/C, αυτόνοµο µε όλα τα ηλεκτρικά. Πληρ. τηλ. 6974798549, µόνο φοιτητές – φοιτήτριες. ΜΑ9763 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στα ∆ουνέικα επιπλωµένη και ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τριών δωµατίων στην Αµαλιάδα, οδός Κύπρου 15. Πληρ. τηλ. 6973000397, 210/3826005.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ 60µ², υπερυψωµένο ισόγειο, 1 υ/δ, νεόδµητο ’09, 30µ. από το φοιτητικό εστιατόριο, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, ηλ. κουζίνα, κλιµατισµός, ηλιακό, ελάχιστα κοινόχρηστα, 320 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932624415 Γιώργος, 26220/22611 κα Γιώτα. ΜΑ9390 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60µ² στην οδό Ζακύνθου και Πατρών στον Πύργο (πάνω από τη VODAFONE). Πληρ. κ. Πάνο Χαραλαµπίδη, τηλ. 26210/22569, 6948272769, 6945419522. ΜΑΣ9280 --------------------------------. ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για διακοπές. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για τους θερινούς µήνες ΟΙΚΙΑ δίπλα στη θάλασσα, 20µ. από το κύµα. Στην Κουρούτα Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6979732632. ΜΑ9752 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50 τ.µ., 3ου ορόφου, καινούριο, Γορτυνίας 39. Πληρ. τηλ. 6971892113. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6979973625. ΜΑ9529 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 90m², γ’ ορόφου, ∆εληγιάννη 38 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6976835764, 26210/95138. ΜΑ9619 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΡΙΑΡΙ σε 2όροφη οικοδοµή, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση, προαύλιο και περιφραγµένο χώρο, Αλφειού 50, τιµή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977085246. ΜΑ9597 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ καινούριο, περίπου 70 τ.µ. στο δεύτερο όροφο, µεγάλη βεράντα, περιοχή Μαρµαρένιας βρύσης, οδός Σαρανταπόρου, επιπλωµένο ή χωρίς επίπλωση. Πληρ. τηλ. 6936985212. ΜΑ9764 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c, µπόιλερ. Πληρ. τηλ. 6982503738. ΜΑ9751 -----------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 65µ², χωρίς κοινόχρηστα,

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANS

Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905

∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός θερµοσίφωνας, τέντες, 2ου ορόφου, άνωθεν «ΕΠΩΝΥΜΟ» στον πεζόδροµο. Πληρ. τηλ. 2610/277055, 6977265767. ΜΑ9624 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ διαµπερές 60 τ.µ., στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, Γερµανού και Ξενοφώντος στον Πύργο, έχει αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, aircondition. Πληρ. τηλ. 6972021510 ώρες 18.00 µ.µ. – 20.00 µ.µ. ΜΑ9725 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ∆ΩΜΑΤΙΑ, πλήρως επιπλωµένα, µε πλήρες σετ, οικονοµικά για 15µερο, µήνα, εξάµηνο, χρόνο, µεταξύ Κουρούτας και Παλουκίου Αµαλιάδας στα οποία διατίθεται και parking στεγασµένο 20 θέσεων. Πληρ. τηλ. 26220/26672, 69757089030.ΜΑ9662. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ-3ΑΡΙ επί της οδού Μανωλοπούλου. Πληρ. τηλ. 6972016276, 26210/34548. ΜΑ9660 ---------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ . ΑΘΗΝΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 5ου οροφοδιαµέρισµα µεγάλα µπαλκόνια, ηλιακό, θωρακισµένη πόρτα στην οδό Κιθαιρώνος 2, Κυψέλη. Πληρ. τηλ. 6972427757. ΜΑ9691 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 104 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο, µε 2WC, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, parking, έναντι σταδίου στον Πύργο. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Κολοκοτρώνη – ∆ιάκου 2, µε θέα το Επαρχείο εµβαδού 62,00 µ² µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό 6974640648. ΜΑΣ9705

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

καινουργή στο ισόγειο 40 τ.µ., άνευ κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6970870676. ΜΑ9449

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για σεζόν στο Καβούρι. Πληρ. τηλ. 6977281385, 210/5139460.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

Ραγκαβης 13-15, Γκύζη, πλησίον Πεδίο Άρεως, πλήρως ανακαινισµένη µε πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ. 6938875955. ΜΑ9729

6976961669. ΜΑ9741 -----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΠΙΤΙ (όχι µεγάλο) για όλο το χρόνο, περιοχές Κατακόλου και Σπιάτζας. Πληρ. τηλ. 6983519178. ΜΑ9742 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΡΙΑΡΙ (σε διώροφη οικοδοµή) 110 τ.µ. οροφοδιαµέρισµα, φουλ έξτρα, Καρακανδά 129. Πληρ. τηλ. 6932364400. ΜΑ9766 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3ΑΡΙ δωµατίων, χωρίς κοινόχρηστα, µε ηλιακό, µε ρυθµιζόµενη θέρµανση, µε a/c, πολυτελούς κατασκευής. 2άρι, χωρίς κοινόχρηστα, ηλιακό, ρυθµιζόµενη θέρµανση, a/c, πολυτελούς κατασκευής επιπλωµένο στο πεζόδροµο Αµαλιάδας, Όθωνος Αµαλίας 24 άνωθεν «ΕΠΩΝΥΜΟ». Πληρ. τηλ. 2610/277055, 6977265767. ΜΑ9753 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ Γ’ ορόφου, Λιούρδη 8 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/32315. ΜΑ9739 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της οδού Φραγκαβίλας 6 προς γήπεδο 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε µονοκατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι. Πληρ. στα

. ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

53µ² γωνιακό φρεσκοβαµµένο, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη, σε ηµιόροφο στην Κυψέλη Αθήνας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Ε’ ορόφου, 25µ² φρεσκοβαµµένο και επιπλωµένη. Ελάχιστα κοινόχρηστα, Κερκύρας και Σκύρου, Κυψέλη. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932924343, 6 9 3 8 9 9 0 6 1 3 , 26210/25011. ΜΑΣ9754

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

διώροφης κατοικίας 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα, µε ενιαίο χώρο, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, δύο δωµάτια και µπάνιο. ∆ιαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, αυλή, τέντες και µπαλκόνια. Τιµή προσιτή. Πληρ. τηλ. 26220/27245, 26250/23722.ΜΑ9684.

. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα). Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

τηλ. 26220/29380 και 6982945832. ΜΑ9774 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στον Πύργο, οδός Ολυµπιονικών 19, (πλησίον παλιάς Νοµαρχίας) µε φουλ έξτρα, κτιµατιστικά – τζάκι – ηλιακό – αυτόνοµη θέρµανση, τιµή ενοικίου 400,00 ευρώ. Πληροφ. στο τηλ. 6977154150. ΜΑ9665 --------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ.

26210/22111-12. ΜΑΣ8279 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 2ου ορόφου, Κοροίβου 5 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/26510.ΜΑ9525.

ΤΕΣΣΑΡΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 4ΑΡΙ, οροφοδιαµέρισµα, 3ου ορόφου, επί της Γεωργίου Παπανδρέου 73. Πληρ. τηλ. 6972542202, 6973537893.ΜΑ9760


∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

59µ² Α’ ορόφου, κοντά στη Νοµαρχία, µε δικό του λέβητα και ρολόι νερού, ανακαινισµένο, µισθωµένο 300 ευρώ, 25ετίας, τιµή 50.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ σε ωραία περιοχή 104 τ.µ., 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο και δεύτερο ντουζ στον εξωτερικό χώρο, κεντρική θέρµανση, µόνωση σκεπής, 2 αποθήκες, οικόπεδο 586 τ.µ., τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972707170.ΜΑ9570.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. γωνία – Υψηλάντου – Ιερολοχιτών αριθ. (3), µέσα σε οικόπεδο (463) τ.µ. µε ηµιυπόγειο, περιφραγµένο µάντρες – κάγκελα και αρτεσιανό. Πληρ. τηλ. 6934748556, 2610/279148.ΜΑ8979.

ΣΠΙΤΙΑ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

6971891292. και υπόγειο9251 ΜΑ9251 -----------------------------. 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη στα Κρέστενα Ηλείας ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ µετά υπογείου (ηµιτελούς). Το υπόγειο κατοικήσιµο. 2) Επίσης δύο στρέµµατα στη θέση Καµίνια του ∆.∆. Κρεστένων όπου δύναται να οικοδοµηθεί οικία 100 µ² µετά υπογείου 100µ². Πληρ. τηλ. 6938848098. ΜΑ9591 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΛΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. σε οικόπεδο ενός στρέµµατος στο Καταράχι. Πληρ. τηλ. 6932955472, 6988805907. ΜΑ9657 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 36 τ.µ. στο κέντρο του Πύργου, 1ου ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6945205104.ΜΑ9747 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2ΑΡΙ πλήρως ανακαινισµένο 60µ² στην Αµαλιάδα, όπισθεν ΕΑΣ, 65.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976408392. ΜΑ9666 ---------------------------------

κοντά στο γήπεδο Κολιρίου, µέσα σε 6.000 τ.µ. και καρποφόρα δέντρα. Πληρ. τηλ. 6976656529, κο Κώστα. ΜΑ9678

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

ΜΑΣ150

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

.ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΑ επιπλωµένη 160 τ.µ., εντός σχεδίου, τρεις κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, τρία µπάνια, κουζίνα µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, εντοιχισµένες, αποθήκη µεγάλη, δύο σαλόνια µε τζάκι και τραπεζαρία, έχει καλοριφέρ, αιρκοντίσιον, συναγερµό, έκταση οικοπέδου 2.450, φανταστικός κήπος µε πολλά οπωροφόρα δένδρα και λουλούδια, γεώτρηση έξι ίντσες στεγασµένο µπάρµπεκιου, ένα ξενώνα µε το µπάνιο του, υπόλοιπο οικοδοµήσιµο άλλα 1040 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6980563531, ιδιώτης. ΜΑ9744

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε µικρή καινούρια πολυκατοικία, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ β’ ορόφου 95 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 µπάνια, ηλιακό, αποθήκη, θέση πάρκινγκ, πολύ κοντά στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/34479.

ΜΑ9697

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3ΑΡΙ 90 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Αγ. Γεωργίου και Παπαγεωργίου. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο ∆ Υ Α ΡΙ

Στην

39

. ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ 151µ² πλησίον δηµοτ. σχολ. Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 26250/31279.ΜΑ9558

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ, τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜ. που περιέχει 80 µεγάλα καρποφόρα ελαιόδενδρα εντός οικισµού. Προσφέρεται ολόκληρο ή µέρος. ∆υνατότητα νόµιµης οικοδόµησης ανά στρέµµα. Πληρ. τηλ. 22940/32850, 6942474813.

ΜΑ9693

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου, 100 µ², 105.000 ευρώ, επιπλωµένο. 3) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες. 4) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ. 5) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο 45 χιλ. ευρώ 8) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 9) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 10) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 11) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και 2,5 στρ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες 35,50 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.


40

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

--------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ µε όλο τον εξοπλισµό του και µεγάλο parking επί της Καταραχίου 26. Πληρ. τηλ. 6 9 3 6 7 3 4 3 9 3 , 2621101337.ΜΑ9548 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Γερµανού 4 στον Πύργο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Πληροφορίες στα τηλ. σταθερό 26210/22979, κιν. 6944637365. ΜΑ9692 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 64µ² επί της Γερµανού 5 και Μπότσαρη γωνία µε πατάρι και υπόγειο. Πληρ. τηλ. 26210/25420. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Ραγκαβης 13-15, Γκύζη, πλησίον Πεδίο Άρεως, πλήρως ανακαινισµένη µε πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ. 6938875955. ΜΑ9729 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. για αποθήκη, βιοτεχνία ή οποιαδήποτε άλλη

∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τµ. και υπόγειο 17 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6944418741. ΜΑ6824.

χρήση. Πληρ. τηλ. 6945860898. ΜΑ9759 --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ των 35µ² και 40µ² κοντά στο κέντρο, συνεχόµενα µε υπόγειο και πατάρι, καινούρια, κατάλληλα για όλες τις δουλειές, ενοίκιο πολύ καλό. Πληρ. τηλ. 6936496522. ΜΑ9775

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

40µ², α’ ορόφου, Λετρίνων 19 (πλ. ∆ικαστηρίων) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974337546.ΜΑ9652

µε 40 ελιές επί του δρόµου Λαστεΐκων - Αγ. Γεωργίου. Πληρ. τηλ. 6977616176 , 6976161091 ή 210/8049164.ΜΑ8670.

. ΑΡΚΟΥ∆Ι – ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

152 τ.µ. Κτίζει 182 τ.µ. και βγάζει και υπόγειο. Έχει κλίση, έχει απεριόριστη θέα θάλασσα, 100 µέτρα από τον αιγιαλό. Στο κέντρο του οικισµού, 100 µέτρα από την πλατεία. Τηλέφωνο 6932546823. ΜΑ9647

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 368µ² επί της οδού Υψηλάντου, συντ. δόµησης 1,4, 98.000 ευρώ... προλάβετε τις αντικειµενικές!!! Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός οικισµού Αγ. Ιωάννη, θέση Παναγούλα, στρέµµατα 11.250, ολόκληρο ή τεµαχισµένο. Πληρ. τηλ. 6971564174.ΜΑ7773.

άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Αγ. Γεωργίου Λαστεΐκων. Πληρ. τηλ. 6976161091 ή 210/ 8049164 ή 6977616176.ΜΑ8669.

. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 250 τ.µ., πρόσοψη 10 µ., µε ισόγειο οικία, έναντι πλατείας Αγ. ∆ηµητρίου, ΠΩΛΕΙΤΑΙ. Πληρ. τηλ. 210/8026135, κιν. 6944345312. ΜΑ9640

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στον Πύργο 570 µ² µε 2 συντ. δόµησης. Πληρ. τηλ. 6937115091. ΜΑ9579 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 6 στρεµ. µε 120 ελιές, αρδευόµενο, περιοχή Σκουροχώρι – Κορακοχώρι, τιµή 30.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6946494940. ΜΑ9598 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 ΣΤΡ. ποτιστικό στη Μυρσίνη – Λεχαινά Ηλείας. Πληρ. τηλ. 210/2623039, 6948373138. ΜΑ9690 --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.605 τ.µ. προς επένδυση στο κέντρο του Πύργου, περιοχή Ρήγα Φεραίου, προέκταση Κολοκοτρώνη. µόνο 100.000 ευρώ & ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός του χωρίου Κολίρι 250 τ.µ. πάνω στο δρόµο άρτιο οικοδοµικά/160 τ.µ. οικοδοµεί, 20.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974424311. ΜΑ9599 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη θέση Κούβελος 1140 τ.µ., µε συντελεστή 2, τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6944516202. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Ραγκαβης 13-15, Γκύζη, πλησίον Πεδίο Άρεως, πλήρως ανακαινισµένη µε πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ. 6938875955. ΜΑ9729 --------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ. Αγίας Μαρίνης έναντι οικία Ν. Φάµεφλου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο από αναδασµό 3.005 τ.µ., γωνιακό κτίζει 400 µ. υπό ένταξη ΠΩΛΕΙΤΑΙ. Πληρ. τηλ. 6976713451.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8στρ. µε 80 ρίζες ελιές στην περιοχή ΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ (5’ από το χωριό) µε απεριόριστη θέα προς βορά 10.000 ευρώ. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. κα Βάσω τηλ. 6940778853.

. ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α – ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ9500

. ΣΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο άρτιο και οικοδοµήσιµο 130 µ² κεντρικό. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6944337365. ΜΑ9641


∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου. Πληρ. τηλ. 6942936841. ΜΑ9746 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε πτυχίο αγγλικής φιλολογίας και πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλα τα επίπεδα και πτυχία. Πληρ. τηλ. 6948174587. ΜΑ9757

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Πανεπιστηµίου, τµ. Χηµείας παραδίδει µαθήµατα Χηµείας σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Υπάρχει δυνατότητα ταχύρρυθµου προγράµµατος. Πληρ. τηλ. 6933089533. ΜΑ9188

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας

Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα κατοικία 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ.µ. σε 6 στρέµµατα στα Λαδέϊκα Σωστίου σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τ.µ. σε κεντρικό µέρος Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέµµα στο δρόµο Αµαλιάδας –Σαβαλίων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 100 τ.µ. διόροφης οικοδοµής σε καλή τοποθεσία στην Αµαλιάδα ΜΑΣ766

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑΣ3590

41

. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδουν ιδ. µαθήµατα σε µαθητές Γυµν. – Λυκείου. Προετοιµασία κατευθύνσεων. Πληρ. τηλ. 6 9 8 2 3 7 4 0 6 2 , 6980958135. ΜΑ9588

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος Κιν.: 6956032263 ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. οικοδοµ. 300 τ.µ., Πύργος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 µε 70 ρίζες ελιές, Σκουροχώρι. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκου-

ροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό Τρίφατσο (Σ.Π.Κ-ΘΕΟΤΟΚΗ-ΖΑΙΜΗ) 633τµ, Σ.∆ 1.8.!! 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.5στρ στο κάτω Σαµικό,2χλµ από θάλασσα ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ. µε Υπόγειο 190 τ.µ. και Προαύλιο χώρο (Οικόπεδο) 1,8 στρ. καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο (∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εστιατόριο-ψησταριά 150τ.µ (30τ.µ κουζίνα), πλήρως εξοπλισµένο, µε υπαίθριο χώρο 500τ.µ, σε πλεονεκτική θέση του Κορακοχωρίου. 1.200€

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής 120τ.µ µε Υπόγειο 120τ.µ, 05΄+ παλαιά Οικία 61τ.µ, στην Ξυλοκέρα.! ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 112τ.µ µε υπόγειο 30τ.µ σε Οικόπεδο 1500τ.µ στο Πελόπιο.,Καλαίσθητος κήπος,ήσυχη περιοχή. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά, άρτιο και οικοδοµήσιµο (200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.


42

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.500 ευρώ. SUZUKI SWIFT GTi 1600, µοντ. 2007, 145 ΗΡ, 2πορτο, σκούπα, µαύρο χρώµα, ανάρτηση, ζάντες KOSEi 17”, εξατµίσεις ZEBRING, αγωνιστικό καταλύτη, a/c, υδραυλ. τιµόνι, φιµέ τζάµια, όλα ηλεκτρικά, 1ο χέρι, ατρακάριστο, ΑΡΙΣΤΟ, 9.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 6.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2 πορτη 2005, full extra, άριστο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ (Υπάρχει και 5πορτη). FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ TOYOTA AVENSIS, 1600 c.c., µοντ. 2000, 5πορτο, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES 220 µοντέλο 2004 µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6976529135, 7.00 έως 14.00.ΜΑ9730.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW TRANSPORTER 2500c.c., πετρέλαιο. Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6978287393. ΜΑ9478.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MEGA SCOOTERS ΥΑΜΑΗΑ Τ- ΜΑΧ 500, ΑΒS, BLUE BLACK SPECIAL EDITION (επετειακό), µοντέλο 2007, 500 κυβικά, 45 ίπποι, χρώµα blue black, ABS, 13.500 χιλιόµετρα, xenion φώτα, τετράχρονο, δικύλινδρο, µπαγκαζιέρα, γνήσια YAMAHA, ατρακάριστο σε άριστη κατάσταση. Τιµή 6.500 ευρώ. Τηλ. επικ. 6983690161. ΜΑ9718

∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Στην

µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. FIAT BARCHETTA CABRIO 1600c.c., µοντ. ’98 ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθ. – κλειδαριές, κ.α. 3.500ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προσφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’. SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.900 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 4.200 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1600c.c., VTS

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ολόκληρα αυτοκίνητα για ανταλλακτικά ή µεµονωµένα BMW 520, µοντ. ‘92 MERCEDES 190, µοντ. ’91 αυτόµατο. ROVER 414, µοντ. ’96. Πληρ. τηλ. 6945273274, 6980812454, ∆ηµήτρης. ΜΑ9768

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΟΤΑ COROLLA ’95 µοντ., 1300c.c., µε συναγερµό, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές – κεντρικό κλείδωµα σε καλή κατάσταση και µε εγγύηση. Τιµή 2.000. Πληρ. τηλ. 6972324782.ΜΑ9687

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία 140 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου 17” ΟΖ, ανάρτηση, εξάτµιση ΠΟΠΑΥ, χειροποίητη από µπρος, χταπόδι, ηχοσύστηµα, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 1ο χέρι απο καινούριο. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. FIAT BRAVO 1250c.c., 16V, 85 ΗΡ, Α/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, 2πορτο, ράδιο CD, κ.α. µοντ. 2001, 2.900 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS, 5πορτο ασηµί, µοντ. 2000, 1000c.c., υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α., 4.500 ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, ευκαιρία 8.800 ευρώ. OPEL VECTRA 1800c.c., 2006, µαύρο 4πορτο, full extra, 8.300 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. OPEL ASTRA CABRIO 1600c.c., 2004, µαύρο µε δερµάτινο σαλόνι µπεζ, full extra, 8.500 ευρώ. PEUGEOT 206 cabrio, ROLLAND GAROSS, επετειακό, δερµάτινο σαλόνι, 1600c.c., full extra 7.000 ευρώ (2 αυτοκίνητα) ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. OPEL ASTRA 1400, 4πορτο, full extra, 2001 3.800 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). FORD KA 1200c.c., υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. κ.α. 2.500 ευρώ. ΜΑΣ987

---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PORSCHE BOXTER 2.700c.c., χρώµα µαύρο µεταλλικό – xenon φώτα, 74.000 km, µοντέλο 2001. Τιµή 17.000. Πληρ. τηλ. 6942981770. ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΤΑΧΙ µε έδρα Σαβάλια Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6937851639. ΜΑ9663 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MONTENAS, µηχανάκι KRISTAR 125c.c. σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6974043220. ΜΑ9699 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CEVROLET – CRUZE χρώµατος, µαύρο µεταλλικό µοντέλο β’ εξάµηνο του 2009 µε 6.500 χιλιόµετρα, φυλασσόµενο σε γκαράζ καινούριο, 8 AIRBAG- ABSANTISPIN – full extra, σε πολύ καλή τιµή, λόγω αγοράς ακινήτου. Πληρ. τηλ. 6986008707. ΜΑ9703 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ σπαστό, 32 ίππους, µε φρέζα, καταστροφέα, ψεκαστικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460 – 32478. ΜΑ9711 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 145, µοντέλο ’97, 1400 c.c., καινούρια µηχανή boxer, 86000 χλµ., χαµηλωµένο, ηλεκτρικά παράθυρα, υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα. Πληρ. τηλ. 6946200460. ΜΑ9735 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT LAGUNA II, DYNAMICE 1,8c.c., 9ος 2003, full extra. Πληρ. τηλ. 6977793904. ΜΑ9734 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN MICRA 1000 c.c., χρώµα κόκκινο σε πολύ καλή κατάσταση, περασµένο από ΚΤΕΟ έως το 2012. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 26210/35543. ΜΑ9733 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ OPEL VECTRA, µοντ. 1996, 1600c.c. Πληρ. τηλ. 26210/34376, 6944717094. ΜΑ9767 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN XANTHIA 1600c.c., full extra, φυλασσόµενο σε γκαράζ µε 70.000 χλµ. Πληρ. τηλ. 6945801574.ΜΑ9463.

4141 MERCEDES ACTROS τετραξονικό καινούριο ΟΚΜ 915 MERDEDES ATEGO Μουσαµάς 2006 67000 χλµ. 26314 ΜΑΝ Σασι 400.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 26314 ΜΑΝ ψυγείο 409.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 1528 MERCEDES Κοφα 400.000 Κ.Μ. 2004 µοντ. 817 MERCEDES Κουρτινα 280.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 8163 ΜΑΝ Σασι –ψυγείο 128.000 Κ.Μ. 2002 µοντ. Α/C 3513 ΝΙSSAN Ανατροπή 67.000 Κ.Μ. 2005 µοντ. 818 MERCEDES ψυγείο ΤS 200 410.000 KM 2002 µοντ. 817 MERCEDES ψυγείο CARRIER 444, 182.000 KM 2000 µοντ. 815 ΜΕRCEDES ψυγείο CARRIER 444, 200.000 KM 2000 µοντ. 413 MERCEDES Κόφα SPRINTER 271000 KM 2003 µοντ. 110 AT LEON ψυγείο 167.000 ΚΜ 2000 µοντ. 223 MERCEDES Μουσαµάς 425.000 ΚΜ 2000 µοντ. 416 ΜΕRCEDES SPRINTER 159.000 KM 2004 µοντ. 815 ΣΑΣΙ 270000 ΚΜ 2000 µοντ. 311MERCEDES SPRINTER DOKA 223.000 KM 2000 µοντ. 914 MERCEDES Ψυγείο 250.000 ΚΜ 1998 µοντ. 818 MERCEDES Moυσαµάς 317.000 ΚΜ 2001 µοντ. 95430 ΧF DAF Τράκτορας 530.000 ΚΜ 2005 µοντ. A/C Kαρότσα 13.900 ΚΜ 2005 µοντ. SCHMITZ επικαθήµενη σκάλα για µετακοµίσεις 32 µέτρα TAUPEN 2000 µοντ. KLARK TOUOTA DIESEL 1,5 τον. 1998 µοντ. KLARK ΜΙΤSUBISHI DIESEL 2,0 τον. 1998 µοντ. και παντός τύπου ηλεκτρικά 815 κοφα MERCEDES 167.000 KΜ 2001 µοντ. ΝΙSSAN NAVARA τετράπορτο 87.000 ΚΜ 2001 µοντ. 917 MERCEDES 260.000 ΚΜ, 96 µοντ. καρότσα κοφα 815 MERCEDES Koφα 2000 µοντ. 184.000 ΚΜ υδραυλική πόρτα 124 και 470 SCANIA 2001 µοντ. 701.000 ΚΜ τριαξονικό 815 MERCEDES KOFA 2002 243.000 και υδραυλική πόρτα ΜΑ8281

ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅ ȈȊȃǼȇīǼǿȅ ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȍȃ

ĭȍȉǾȈ ǽǹȋǹȇȅȆȅȊȁȅȈ ȈȊȈȉǾȂǹȉǹ ȊīȇǹǼȇǿȅȀǿȃǾȈǾȈ GASITALY

ï 50%ȅǿȀȅȃȅȂǿǹ ï ĭǿȁǿȀȅ ȆȇȅȈ ȉȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ

Ǽ.ȅ ȆȊȇīȅȊ-Ȇǹȉȇȍȃ (ȅȆǿȈĬǼȃ Ȉȋȅȁȍȃ ȅǹǼǻ) ȉǾȁ:2621032001- Ȁǿȃ:6977588331 email:fzaxaropoulos@hotmail.com

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρός-πίσω, χρώµα εργοστασίου. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5).ΒΜW 316 i µοντέλο 2006, 1600c.c., 116 ίπποι, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου ανθρακί, full extra, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα – κλιµατισµός – bucket σαλόνι, υπολογιστής ταξιδίου – αισθητήρες βροχής – book service. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. HYUNDAI GETZ 1100c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, A.B.S., ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωµα – ηλεκτρικοί καθρέπτες – CD PLAYER- βιβλίο σέρβις – λάστιχα καινούρια. ALFA ROMEO 156 1600c.c., µοντέλο 2001, ατρακάριστο, χρώµα εργοστασίου, βιβλίο – σέρβις – airbac -ΧΕΝΟΝ Φώτα – κλιµατισµός (A/C) ABS – ηλεκτρικά παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικοί καρθέπτες – cd player - backet καθίσµατα – συναγερµός – δισκόφρενα εµπρός – πίσω – περασµένο ΚΤΕΟ – προβολάκια – αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE Coupe 1600c.c., µοντέλο 2001, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – ηλεκτρικά παράθυρα – A/C – backet καθίσµατα – σπορ χαµηλή ανάρτηση – ζαντολάστιχα.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46


∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ στον πεζόδροµο Νοµαρχίας. Τηλ. επικ. 26210/34580. ΜΑ9025 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 τ.µ. και 80 τ.µ. ηµιυπόγειο µε εσωτερική σκάλα στον κεντρικό δρόµο επί της Κατακόλου, κατα-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µετά υπογείου 100 τ.µ. σε ανεγειρόµενη οικοδοµή επί της Υψηλάντου γωνία σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6970870676. ΜΑ9442

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ Υψηλάντου 17 Πύργος ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 τ.µ. ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ Πληροφορίες στο κατάστηµα. ΜΑΣ7716

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 12ΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ειδών κιγκαλερίας – κουρτινόξυλα - χρωµάτων - σιδηρικών εργαλείων - ειδών διακόσµησης – ζωγραφικής - ταπετσαρίες στο κέντρο της Γαστούνης µε σταθερή πελατεία λόγω αναχώρησης από την περιοχή. Πληρ. τηλ. 6976676669, 6976676668. ΜΑ9567

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑΣ8876

σκευή 2009 και ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος όροφος 80 τ.µ., ηµιτελές επί της Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6978190065. ΜΑ9627 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ο εξοπλισµός µπουγάτσα – fast food, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/32448, 6977472604. ΜΑ9679 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παιδικών ενδυµάτων – υποδηµάτων – αξεσουάρ, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6983874885. ΜΑ9671 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ µαζί επι της 28ης Οκτωβρίου. Τιµή 35.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6984078144, κος ∆ηµήτρης. ΜΑ9717 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στα Λαστέικα. Πληρ. τηλ. 6944368498.ΜΑ9731 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ σε τιµή ευκαιρίας στο κέντρο της Αµαλιάδας λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6980659900.ΜΑ9441. -----------------------------. ΓΚΑΡΑΖ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Ηλείας, Αγ. Αρτεµίου 2, παράλληλος της Ρήγα Φεραίου, γκαράζ ισόγειο 27 τ.µ., αξίας 16.000 ευρώ. ΜΟΝΟΝ 11.500 ευρώ λόγω αναχώρησης. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ. Πληρ. τηλ. 6981705054. ΜΑ9769 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ λόγω σοβαρού προβλήµατος 18.000 ευρώ µε το εµπόρευµα. Πληρ. τηλ. 6972566047.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο κέντρο του Πύργου, 45 τ.µ. το καθένα στην τιµή 90.000 ευρώ, έκαστο. ΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 130.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/30887.

µε µπιζου και accessories εν λειτουργία σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, µε χαµηλό ενοίκιο, λόγω αλλαγής αντικειµένου. Πληρ. τηλ. 6932246820. ΜΑ9738

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ 24 τ.µ. οδός Μίλτωνος Ιατρίδου και Σωκράτους (προέκταση Ρήγα Φεραίου). Πληρ. τηλ. 6943076076.

ΜΑΣ9361

43

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ µε σύνταξη δηµοσίου ζητά κυρία για γνωριµία και ό,τι προκύψει. Πληρ. τηλ. 6985569983. ΜΑ9750

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α για συµβίωση και γάµο, υποχρεωτικά κάτω των 60 ετών, από Πύργο και νοµό. Πληρ. τηλ. όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 26210/21906.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΜΑΣ8350

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑ9755

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ SNAK BAR πλήρως εξοπλισµένο µε σταθερή πελατεία λόγω αλλαγής επαγγέλµατος, χαµηλό ενοίκιο και µε ευκολίες πληρωµής, Πατρών και Κοκκίνου. Πληρ. τηλ. 6984572344, κος Θανάσης. ΜΑ9688

ΜΑΣ44

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075


44

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ & ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ ρούχων. Πληρ. τηλ. 6976444945. ΜΑΣ9140 ------------------------------. ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Αποκτάτε πολυτελές σπίτι βιοκλιµατικό Α’ κλάσης µε φωτοβολταϊκή στέγη η οποία εξασφαλίζει την εξόφληση α) ολόκληρου του δανείου κατασκευής, β) του λογ/σµού ∆ΕΗ για 25 χρόνια!! Έχετε το οικόπεδο; Φυτέψτε δωρεάν το σπίτι των ονείρων σας! Χρηµατοδότηση 100% - Μελέτη – Άδεια – Κατασκευή. Τηλεφωνήστε µας: κιν. 6944616477, σταθ. & φαξ 2610/277849. Τραπεζικές Μεσολαβήσεις «Παπαθεοδώρου» - Παντανάσης 64 (2ος) – Πάτρα. ΜΑ9604 --------------------------------. ΣΩΤΗΡΙΕΣ ρυθµίσεις τραπεζικών δανείων (ενήµερα ή σε καθυστέρηση), Ιδιωτών, Νοµ. Προσώπων κ.λ.π. ΑΝΑΣΑ µε νέες πολύ χαµηλότερες δόσεις και µετάθεση της 1ης νέας δόσης για µετά από 6 µήνες. ΝΟΜΙΚΗ κάλυψη µε γνώση, υπευθυνότητα και θετικά αποτελέσµατα. ΣΩΣΤΕ τις επιχειρήσεις και τις περιουσίες σας από κατασχέσεις. Ακόµη. ΝΕΑ στεγαστικά κ.λ.π. δάνεια και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εικόνας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Τραπεζικές Μεσολαβήσεις «Παπαθεοδώρου».

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΠΕΤΡΟ 0,65 καράτι, εξαιρετικής κοπής και χρώµατος µε ιταλικό χρυσό δέσιµο του κοσµηµατοπωλείου «Καίσαρης» συνοδευόµενο από το Garantie TN. Τιµή πολύ λογική. Τηλ. επικοινωνίας 6984704357.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΛΟΥΒΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΑΠΟ ΚΥΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 20 ΚΛΟΥΒΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1Χ2Χ2 ΒΙ∆ΩΤΑ, ΝΤΥΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΑ 4Α∆ΕΣ ή 5Α∆ΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. Τηλ. 6993980971. ΜΑΣ9278

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

Στην

Παντανάσσης 64, (2ος) Πάτρα, τηλ./φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ9605 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 5,20 για 4 άτοµα, 1 ψυγείο MITSUBISHI 3.500kg για κρέατα, 1 θάλαµος για κατάψυξη ή συντήρηση, 1 θάλαµος µικρός για συντήρηση. Πληρ. τηλ. 26210/31617 - 22681, 6948047163. ΜΑ9585 --------------------------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & µε καταστροφέα. Τιµές οικονοµικές. Πληρ. τηλ. 6972850327. ΜΑ9636 --------------------------------. ∆ΑΝΕΙΑ σε ∆. Υπαλλήλους – συνταξιούχους – ΙΚΑ – Υπερχρεωµένους ιδιώτες – υπαλλήλους ∆ΕΗ, ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών, εξυπηρέτηση Πανελλαδική. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Τηλ. 2310/554514, FAX: 2310554517, 6972886998, 6974309016, web site:www.money cashgram.gr. ΜΑ9637 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ, κατάλληλη για φοιτητή: 1 πλυντήριο ρούχων σχεδόν καινούριο (χρησιµοποιηµένο 1 µήνα) 150 ευρώ. Συσκευή τηλεόρασης 14 ιντσών σχεδόν καινούρια (χρησιµοποιήθηκε για 1 µήνα) 50 ευρώ, κεραία NOVA 100 ευρώ, ψυγείο µικρό σχεδόν καινούριο (χρησιµοποιήθηκε για 1 µήνα) 100 ευρώ, καναπές σχεδόν καινούριος (2 ετών) τριθέσιος µε πορτοκαλί ύφασµα ΙΚΕΑ, 300 ευρώ, κρεβάτι – καναπές (γίνεται 2 µονά κρεβάτια) + κοµοδίνο 150 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937294921 κ. Ανδροµάχη Αλαµάνου.ΜΑ9638 --------------------------------. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΡΑ σκαλιστή από κατεδαφισµένη οικία στο Χρυσοχώρι Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 6977908456. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ζαχαροπλαστείου και αρτοποιίας , εντελώς αχρησιµοποίητα. Πληρ. τηλ. 6945860898. ΜΑ9756

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΓΛΙΚΑ SETTER, 1 αρσενικό και 1 θηλυκό ξεκινηµένα σε ορτύκι και µπεκάτσα, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6977980262. ΜΑΣ5980 ------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ, λαγόσκυλα Γιούρα – Γκέκα 3 µηνών, πλήρως εµβολιασµένα µε γραπτή εγγύηση. Πληρ. τηλ. 6930510356. ΜΑ9476 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ µικρά και µεγάλα καθώς και µε το πλαίσιο. Πληρ. τηλ. 26210/27400, 69374419994. ΜΑ9745 ------------------------------

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Γερµανικός Ποιµενικός. Πληρ. τηλ. 6974727528. ΜΑ9695 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ για τσοπανόσκυλα από µάνα Καυκάσου και πατέρα Ελληνικό Ποιµενικό. Πληρ. τηλ. 6988924597. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ ΚΡΙΑΡΙΑ Λακόν 3 ετών σε χαµηλή τιµή λόγω ετήσιας αντικατάστασης. Πληρ. τηλ. 6981442784.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ

συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ. άρτια οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. µε κήπο 200 τ.µ., δεντροπερίβολο στην Αµαλιάδα. 3. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ. στο Γεράκι Αµαλιάδας επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο 5. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ κατοικία 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας. 8. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. 11. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα. 13. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά ενοικιασµένα στο ισόγειο. 14. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. 15. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Φραγκαβίλας. 16. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6½ στρ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας µε σπίτι παλαιό µέσα. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδα – Γεράκι, άρτιο και οικοδοµήσιµο. ΜΑ766

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 5’ ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 6988888850- 6980254057 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΑ705

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΣ 5’’ ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ 1000 – 100.000 ευρώ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΛ. 6984278090 – 6983237155 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΑ709

Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλισµός fast food – καφετέριας και φώτα και ήχο, bar – club, σε αρίστη κατάσταση λειτουργίας, µόνο 6 µηνών. Πληρ. τηλ. 6979316750. ΜΑ9771

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο από την περιοχή νοµού Ηλείας «ΕΛΑΙΟΝ ΕΛΑΙΑΣ». Πληρ. τηλ. 6930999297. ΜΑ9720

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . 190.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . τοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΤιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωστην Παναγία, σε καλή τιµή. νιακά κοντά στην αστυνοµία. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινιΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή σµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. τιµή. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. θάλασσα. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 150.000 ΕΥΡΩ. Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε ΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟδοµησης 130 τ.µ. ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο ΕΥΡΩ παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια ΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οιΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗκοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται ΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 38.000 ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεννης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. τρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . 85.000 ευρω. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 20.000 ΕΥΡ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λει800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . τουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑκεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα ΟΙΚΙΕΣ: ΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όρο1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. φος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟCLUB. τοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή ΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙ180.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ.ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ.ΤΙΜΗ 14.000 ΕΥΡ ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου για κυλληνη 6.500 τ.µ. µε φανταστικη θεα θαλασσα. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 5.500 ΣΤΡ.600 Μ.ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ.


45

∆ευτέρα 30 Μαϊου 2011

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική φυσιοθεραπεία σε παιδια-ενηλίκους

•Ορθοπαιδική Φ/Θ •Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ: ∆ΗΜΟΣΙΟ-ΟΠΑ∆, ΤΥ∆ΚΥ ΚΑΙ ΝΑΤ ∆ευτέρα έως Παρασκευη: πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30

Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774

ΚΟΚΚΙΝΟΥ 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ. ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης

Φυσιοθεραπευτής – Χειροθεραπευτής Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθηνών Αξιολόγηση, Εντοπισµένη θεραπεία, Αποκατάσταση, Πρόληψη, Κινητοποίηση – Σταθεροποίηση Αρθρώσεων και Σπονδυλικής Στήλης. 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

Λογοθεραπεία

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Στην

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών

∆έχεται µε ραντεβού-∆εκτά όλα τα ταµεία Τηλ.: 26230 73224-6978814140

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία


46 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης 28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130

Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

∆ρ. Καραγεώργος Χρ. Αθανάσιος Χειρουργός Ορθοπαιδικός ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ωρες: πρωί :8.30 έως13.30 Απόγευµα: 17.30 έως 20.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα Σύµβαση µε ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) Ε.Τ.Α.Α ΤΥ∆ΚΥ, Ν.Α.Τ ∆ραγατσανίου 21 & Παπαφλέσα Πύργος 27100 Τηλ. 2621400400 , κιν. 6972277818 a. karageorgos@hotmail.com

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα

Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900

Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ Ιατρός

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ : ΠΡΩΙ 8-1 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-8 ΤΗΛ. ΙΑΤΡ. 26240/31472-26240/31471 ΚΙΝΗΤΟ :6976023365 ΠΕΛΟΠΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Στόµατος D.D.S. , M.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εξειδίκευση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Τ.Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου(έναντι ΙΚΑ) 2ος όροφος - Πύργος Ηλείας Τηλ.26210-34600 Fax 26210-34166

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

Εναρξη λειτουργίας νέου ιατρείου

Μπελαβγένης Β. Γεώργιος Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πατρών/Ειδικευθής στο ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινά πρωϊ 09:00π.µ.-13:30µ.µ. Καθηµερινά απόγευµα: 18:00µ.µ-21:00µ.µ. (εκτός Τετάρτης Μυστρά 17 & Μανωλοπούλου Πύργος τηλ. fax: 2621101145, κιν.:6932581851 e-mail: gbbellas@yahoo.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΟΤΣΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Παιδίατρος Καθηµερινά πρωί 9.00-13.00 Τρίτη – Πέµπτη – Παρασκευή Απόγευµα 17.00 έως 20.00 ∆ευτέρα – Τετάρτη Απόγευµα 17.30-20.00 Κρέστενα Ηλείας (πλησίον ∆ΟΥ) Τηλ. 2625023501-6932372547

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

Εναρξη νέου ιατρείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Σπυρόπουλος Χ. Νικόλαος

Ειδικός Ορθοδοντικός D.D.S Dipl.Orth. Ειδικευθείς Πανεπιστηµίου Frankfurt Μ. Γερµανίας Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Gleccen Γερµανίας Θεµιστοκλέους & Μ. Αλεξάνδρου 1 (Εναντι ΟΤΕ) Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621030004 fax: 2621030024 e-mail: nspyropoulos@hotmail.com

Εναρξη νέου ιατρείου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Μανωλοπούλου & Προύσης 2 (1ος όροφος – άνωθεν ∆ΟΥ) Πύργος Ηλείας27100 Τηλ./fax: 2621300481- Kιν.6974149524 e-mail:Leoleonardopoulos@yahoo.com ∆ΕΚΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆έχεται καθηµερινά: 9.00 π.µ. -2.30µ.µ. και 5.30µ.µ. – 8.30µ.µ. Επείγοντα περιστατικά δυνατότητα επισκέψεων κατ’ οίκον

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

Πνοή ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε 5 3ος όροφος (παραπλεύρως ΕΛΤΑ) τηλ. 262100183 fax: 262100980

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr

47

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ

Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380


ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

2ος ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Έρχεται µια κρίσιµη εβδοµάδα! Σελ. 16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ BODY BUILDING

Ο Πάρις Πουρνάρας 2ος Mr Ελλάς

Γνώρισε τεράστια επιτυχία

Σελ. 33

Σελ. 26,27

ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΕΡΜΗΣ Λ. 75-68 Πετυχηµένο ήταν το πρώτο από τα τρία βήµατα που θέλει να κάνει ο Κόροιβος, για την παραµονή του, αφού προχθές η οµάδα της Ηλείας επικράτησε του Ερµή Λαγκαδά µε 75-68. Σελ. 30

Πολύ σκληρός για να … πέσει ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ∆Α 70-54

Εκεί, εκεί, στη Γ’ Εθνική … Σελ. 31

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement