Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΙΑΝΟΣ

∆έκα χρόνια στην εξυπηρέτηση του πολίτη

Τ Η Σ ∆∏™

Σελίδα 9

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 12 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ./ FAX

26210 32037

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38480 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ Λαός χωρίς ιστορική µνήµη είναι λαός χωρίς ελπίδα Το ανθρώπινο ξέσπασµα ενάντια στο άδικο είναι µια συναισθηµατική ενέργεια που συχνά βρίσκει την κατανόηση, τη συµπάθεια και ίσως και την αποδοχή ενός αντικειµενικού παρατηρητή. Η πολιτική, η εκ προθέσεως οργανωµένη δηµόσια συµπεριφορά, µοιραίως έχει και άλλη αφετηρία αλλά και άλλα κριτήρια. Στις µικρές κοινωνίες που ζούµε είµαστε όλοι γνωστοί µεταξύ µας και συνεπώς είναι γνωστά και τα δηµόσια πρόσωπα και ό,τι αυτά πολιτικά εκπροσωπούν. Ο σεβασµός στην αντίθετη άποψη είναι αποδεκτός, όπως αυτονόητος είναι και ο σεβασµός στη δηµοκρατία. Ως εκ τούτου, η ηµέρα συµβολισµού της συλλογικής βούλησης και της ενότητας ενός λαού και όχι ενός στρατιωτικού ηγέτη, ο οποίος (λαός) όρθωσε το ανάστηµά του σε ένα πολεµικό εισβολέα, δεν ενδείκνυνται ως ηµέρα επιβολής της συµπεριφοράς µιας πολιτικής – συντεχνιακής οµάδας επί του συνόλου της τοπικής µας κοινωνίας. Οργή δίκαιη για τους υπαίτιους της σηµερινής οικοµικής κατάστασης πολιτικούς, οργή πολύ περισσότερη για τους ασυνείδητους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς ινστρούχτορες. Αυτούς που αδιαφορούν για τη γενναιότητα και τον πατριωτισµό µιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία µε πόνο και θυσίες υποµένει τα πάνδεινα από αγάπη και µόνο για την Ελλάδα µας, προβάλλουν τη δική τους «γενναιότητα» πράξεων. Πράξεις οι οποίες το µόνο που εγγυώνται είναι, τελικά, ένας... επικοινωνιακός φραµπαλάς. Στόχος όπως πιστεύουµε, ο οποίος απέχει παρασάγγας από τη σωτηρία της Ελλάδας. «Π»

•Τα γεγονότα στην προχθεσινή παρέλαση στον Πύργο σχολιάζουν οι συντάκτες της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ΕΝ

Ε

ΟΙ ∆

ΟΙ Μ

(+) Ήταν παρόντες ως εκπρόσωποι σηµαντικών κατακτήσεων του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος... (-) Συνυπεύθυνοι, ως άσωτες συντεχνίες, για τη σηµερινή κατάντια της χώρας που ζούµε...

(+) Ήταν παρόντες ως θεσµικοί παράγοντες, εκπροσωπώντας το δηµοκρατικό µας πολίτευµα... (-) Κοµµάτι, κατ’ ακολουθία, ενός πολιτικού συστήµατος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σηµερινή χρεοκοπία της χώρας µας...

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 2,3,6,7

ΕΝ ΟΙΚΩ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ «Οι συνθήκες «γεννούν» τους ήρωες»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ

Σελίδες 20-21

Όνοµα ποιότητας και σιγουριάς Σελίδα 23

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΛΛΗ ΣΤΑΗ «Ο δηµοσιογράφος δεν µπορεί να είναι δηµόσιος υπάλληλος» Σελίδα 19

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ

Έγινε στάχτη κατοικία 85χρονου Σελίδα 5

Κάθε µήνα 8

Σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν αγ ορ ά τ ου Ν ο µ ού Η λ εί α ς ε ν ι σχ ύ ο υ µ ε τ η ν τ οπ ι κ ή οι κ ον ο µ ί α


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 30 Οκτωβρίου 1962

« Mε την εκλογή του νέου διοικητικού συµβουλίου δηµιουργείται διαχειριστική, αναπτυξιακή και παράλληλα µεταβατική µορφή για τη νέα εταιρία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.»

Παναγιώτης Πλατανιάς, πρόεδρος νέας Αναπτυξιακής εταιρίας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας

Εκτακτος επιµελητής αρχαιοτήτων εις Αρχ. Ολυµπίαν ∆ι΄ αποφάσεως του υπουργείου Παιδείας ωρίσθη ο δηµοδιδάσκαλος Αρχ. Ολυµπίας Ευάγγ. Κάµπρας έκτακτος επιµελητής αρχαιοτήτων περιφέρειας Αρχαίας Ολυµπίας. Ο ανωτέρω δέον να µεριµνά δια την συγκέντρωσιν των ανευρισκόµενων εις την ως άνω περιφέρειαν αρχαιολογικών αντικειµένων τα οποία θα παραδίδονται εις την Εφορείαν Αρχαιοτήτων.

∆ια την ηλεκτροδότησιν περιοχής Μανωλάδος

Εν συνεχεία διαβήµατος της κοινότητος Μανωλάδος δια την επέκτασιν εις την περιοχήν της εθνικού ηλεκτρικού δικτύου, το υπουργείον Βιοµηχανίας έδωκεν εντολήν προς την ∆ΕΗ όπως προβή εις την µελέτην της ανω κοινότητος.

«Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος «Αλ.Μπαλτατζής» στοχεύουν κυρίως στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µικρής κλίµακας στην ύπαιθρο.»

Βαγγέλης ∆ιβάρης Ειδικός Γραµµατέας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 + Ε’ ΛΟΥΚΑ, Κλεόπα και Αρτεµά απ., Ζηνοβίου & Ζηνοβίας µαρτύρων Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία Αδέλφια από την Κιλικία επί ∆ιοκλητιανού. Ο Ζηνόβιος ήταν επίσκοπος. Βασανίσθηκαν µε κάρβουνα και βραστό νερό και τελικά αποκεφαλίσθηκαν (30ς αι.). Οι άγιοι ζούσαν επί της βασιλείας του ∆ιοκλητιανού και ήταν τέκνα ευσεβών γονέων. Και ο µεν Ζηνόβιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεµόνα. Καθώς λοιπόν ανακρινόταν, παρουσιάστηκε από µόνη της και η αδελφή του Ζηνοβία. Κτυπώνται λοιπόν κα οι δύο και ρίχνονται σε λέβητα πίσσας. ∆ιατηρήθηκαν όµως µε τη χάρη του Χριστού αβλαβείς, οπότε και δέχονται τον διά ξίφους θάνατο. ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 Στάχυος, Απελλού, Αριστοβούλου εκ των 70 Αποστόλων Σελήνη: 4ηµ. Aν. Hλίου: 06:48 ∆ύση Hλίου: 17:29

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

«Με τη νέα ΚΑΠ φαίνεται ότι ξεκινάει µείωση των επιδοτήσεων σταδιακά µέχρι το 2020, που αυτόµατα σηµαίνει και µείωση του προϋπολογισµού. Εµείς λέµε το ελάχιστο που θα πρέπει να δει η Ευρώπη σ’ αυτή την ύφεση, είναι ο προϋπολογισµός για τη γεωργία να παραµείνει στο ίδιο ύψος».

Μ

ε το 79/1967 Β.∆., ιδρύθηκε το Λάτσειο Ίδρυµα. Έδρα του η Αθήνα. Σκοπός η χορήγηση υποτροφιών σε άπορους Ηλείους σπουδαστές και η απονοµή σε αριστεύσοντες µαθητές των γυµνασίων Ηλείας τιµητικών διπλωµάτων, καθώς και η παροχή χρηµατικών επάθλων. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο του Ιδρύµατος αποτέλεσαν ο επιφανής Ηλείος Γεώργιος Κανελλάκης, πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου Ολυµπίων (ιδρύθηκε το 1887- βραβεύθηκε το 1987 από την Ακαδηµία Αθηνών, γιατί «επί αιώνα, ήδη, πολλά πολιτικά και παιδευτικά έργα υπέρ της επαρχίας Ολυµπίας επιτελεί»), ο Ζαφείρης Γαλανόπουλος, απόστρατος ανώτατος αξιωµατικός και οι καθηγητές Πανεπι-

Γεράσιµος Καλιµώρος, πρόεδρος ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας

στηµίου Νικόλαος Καβαζαράκης, Γεώργιος Κουρµούλης, ∆ηµήτρης Κωνσταντόπουλος, Εµµανουήλ Πρωτοψάλτης, Θεόδωρος ∆εληγιάννης, και Χριστίνα ∆ελούση. Πρόεδρος του Λατσείου Ιδρύµατος εκλεγόταν για 28 συνεχή χρόνια (1967-1995) ο Γεώργιος Κανελλάκης . Στην αναµνηστική φωτογραφία, Ηλείοι σπουδαστές µε τον ειδικό σύµβουλο του Ιδρύµατος Στάθη ∆άγλαρη, σε µια από τις συχνές δεξιώσεις του Ιδρύµατος προς τους υπότροφους. Στην εκδήλωση αυτή παρέστησαν ο Γιάννης Λάτσης µε τη σύζυγό του Μαριέττα και την κόρη του Μαριάννα, το ∆.Σ. του Λατσείου Ιδρύµατος και αρκετοί προσκαλεσµένοι. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

∆εν κατάλαβαν τι έγινε;

Α

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

πό το µπαράζ ανακοινώσεων των κοµµάτων και των πολιτικών προσωπικοτήτων (όχι βέβαια στο σύνολό τους) που ακολούθησαν των πρωτοφανών γεγονότων µετά τη ακύρωση των παρελάσεων σε διάφορες πόλεις της χώρας κατάλαβα ένα πράγµα. Στην πλειοψηφία τους ή δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς έγινε ή το κατανόησαν µεν αλλά συνέχισαν το πολιτικό… βιολί τους. Και εξηγούµαι: 1ον) Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις δεν αφορούσαν τις “µικρές µειοψηφίες” που τα προκάλεσαν αλλά τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού που τα επιδοκίµασε έστω κι αν δε συµµετείχε. Όπου κι αν ρώτησα η απάν-

τηση ήταν µία, “Μωρέ καλά τους έκαναν” 2ον) Ο τρόπος της διαµαρτυρίας στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν τέτοιος που να µην εµποδίζει την παρέλαση, λόγω της εθνικής επετείου. 3ον) Η λαϊκή αντίδραση και τα συνθήµατα που επικρατούσαν ήταν τέτοια που έδειχναν ότι ο κόσµος διαµαρτυρήθηκε στα πρόσωπα και στην πολιτική που ακολουθούν και όχι στους θεσµούς που αντιπροσώπευαν. Με βάση τα πιο πάνω αδιάψευστα γεγονότα θα έπρεπε το σύνολο του πολιτικού συστήµατος της χώρας (αυτοί δηλ. που το εκπροσωπούν) να σιωπήσει και να ζητήσει αφ’ενός συγνώµη και αφ’ετέρου να κάτσει να συζητήσει και να αποφασίσει για το πώς οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν στο µέλλον θα κατασιγάσουν τη λαϊκή οργή. Η λαϊκή οργή (που εύκολα µπορεί να

γίνει λαϊκή εξέγερση µε πολύ οδυνηρές συνέπειες) µπορεί να καταλαγιάσει µόνο µε ένα τρόπο. Αν οι αποφάσεις είναι δίκαιες και η κατανοµή των βαρών- όπως επιτάσσει το σύνταγµα- είναι ανάλογη της οικονοµικής δυνατότητας των πολιτών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτά που θα έλθουν δεν µπορούν να προβλεφθούν. Οι πολιτικοί µας, τώρα, αντί να συναισθανθούν την ουσία αυτών που έγιναν άρχισαν να µιλούν για “µειοψηφία” για “φασίζουσα νοοτροπία” για “κοµµατική υποκίνηση” και διάφορα άλλα τέτοια. Όλοι µιλούσαν (και ήταν εµφανές αυτό) έχοντας ένα κοινό παρανοµαστή. Την αξιοποίηση για κοµµατικό όφελος αυτών που έγιναν. Έτσι το αντελήφθη ο λαός και έτσι το διατύπωνε στις διάφορες συζητήσεις του.

∆υστυχώς το πολιτικό σύστηµα και η πλειοψηφία αυτών που το εκπροσωπεί δεν εννοεί να “αλλάξει τροπάρι”. Υ.Γ. Σε προσωπικό επίπεδο ήµουν και είµαι αντίθετος στην οποιασδήποτε µορφή διαµαρτυρίας κατά την ηµέρα της εθνικής επετείου. Γιατί θεωρώ αυτή την ηµέρα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ και ΙΕΡΗ. Γιατί κι εγώ όπως πολλοί από µας έχουµε κοντινούς συγγενείς που πολέµησαν, σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν για να ζούµε εµείς ελεύθεροι. Και αυτούς τιµάµε. Τιµάµε την απόφασή τους, τη µνήµη τους. Και επ’ ουδενί πρέπει να την προσβάλλουµε µε τον όποιο τρόπο. Από τη στιγµή όµως που έγινε ό,τι έγινε προχθές, είναι ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ κάποιοι να µην ερµηνεύσουν (σκόπιµα;) σωστά τα γεγονότα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Oκτωβρίου 2011

Καταδίκασε τα επεισόδια ο Μητροπολίτης Ηλείας Τα επεισόδια που σηµειώθηκαν την 28η Οκτωβρίου στην πόλη του Πύργου, καταδίκασε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός, ο οποίος έκανε αναφορά στο θέµα στα πλαίσια της εκδήλωσης στο δηµοτικό διαµέρισµα Χαβαρίου για τη βράβευση των επιτυχόντων φοιτητών. Στη διάρκεια του χαιρετισµού του ο Σεβασµιότατος ανάφερε, απευθυνόµενος στους φοιτητές και τους παρευρισκόµενους: «Στενοχωρήθηκα µε τη βία των καθηγητών και των δασκάλων, που δίδαξαν τα παιδιά να γυρίσουν την πλάτη στους επισήµους. Γιατί µας τα έφεραν τα παιδιά; Και µου πέταξαν και εµένα ένα µπουκάλι και είχαµε και ξένη γυναίκα φιλοξενούµενη. Οι ευγενείς Ηλείοι να πετάξουν µπουκάλι µε νερό; Ήταν έτοιµοι να µας λιντσάρουν οι δάσκαλοι των παιδιών µας. Παιδιά, να παλέψετε στη ζωή και γι’ αυτό να καταρτιστείτε, για να µπορείτε να επιβάλετε τις απόψεις σας µε το λόγο και όχι µε τη βία. Ποιοι ψήφισαν τους κυβερνώντες; Όλοι εµείς. Οι ευγενείς λοιπόν λένε, ότι σας ψηφίσαµε, κάναµε λάθος και δεν θα σας ξαναψηφίσουµε. Η ελευθερία να µπορείς να είσαι ελεύθερος, είναι µεγάλος αγώνας». Μ.Κ.

Η

Το άλλο «ΟΧΙ»

εθνική επέτειος του ΟΧΙ του 1940 συµβολίζει και διδάσκει. Συµβολίζει εθνική ενότητα, εθνική ανεξαρτησία και αγάπη για την πατρίδα αλλά και την ελευθερία. Τα έκτροπα όµως αµαύρωσαν τη σηµασία της εθνικής εορτής και αυτό είναι το αποτέλεσµα της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που µετά από 71 χρόνια βρε-

θήκαµε να είµαστε υποταγµένοι σε ξένες δυνάµεις που πολεµήσαµε το 1940. Εκφράστηκαν πολίτες µε άλλο ΟΧΙ. Η φτώχεια και η πείνα είναι ο πιο κακός σύµβουλος του πολίτη αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να µη δίνει σηµασία. Αποσπάσµατα των δηλώσεων του πολιτευτή Ν.∆. κ. Βλαγκούλη στην ΟΡΤ για την προχθεσινή επέτειο.

Υποδειγµατική παρουσία Με τους µικρούς του ιππότες, τα παιχνίδια του, στα χέρια, καθισµένος στο πάτωµα, ο µικρός Γεράσιµος παρακολούθησε την επετειακή σχολική γιορτή στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πύργου. Αν και πολύ µικρός ακόµη, η παρουσία του ήταν υποδειγµατική. Στα «κενά» µεταξύ των δρώµενων, έπαιζε ήσυχος και κατά τη διάρκεια της γιορτής παρακολουθούσε µε αφοσίωση τους µαθητές να απαγγέλουν και να λένε τα ποιήµατά τους. Με απόλυτη φυσικότητα, µας «χάρισε» µια υποψία χαµόγελου, την οποία απαθανάτισε ο φακός µας…

Σ

Για τους ξεχασµένους!

τ ο υ ς χειµεριν ο ύ ς ρυθµούς επανήλθε από τις 3 τα ξηµερώµατα η ζωή των Ελλήνων αλλά και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, στις 4 τα ξηµερώµατα οι δείκτες των ρολογιών γύρισαν µία ώρα πίσω. Η χειµερινή ώρα θα

«Η Παιδική Φωλίτσα» και φέτος, µε µεγάλη χαρά και περηφάνια, παρέλασε στους δρόµους της Αµαλιάδας, τιµώντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι µικροί µαθητές έκλεψαν την παράσταση, καθώς µε δόξα και καµάρι παρήλασαν κρατώντας την ελληνική σηµαία, υπενθυµίζοντας στους πολίτες ότι, τα εθνικά ιδανικά και το φρόνηµα, όχι µόνο δεν έχουν χαθεί, αλλά υπάρχουν και ζουν µέσα στην καρδιά µας από τα παιδικά µας χρόνια. Η συµµετοχή στην παρέλαση ήταν µία µοναδική εµπειρία της «Παιδικής Φωλίτσας», που γέµισε συγκίνηση και χαρά τους γονείς, τα παιδιά και τις δασκάλες τους. Π.Α.

«Ενδείξεις- Αποδείξεις» από την Τρίτη 1 Νοεµβρίου και κάθε µέρα 10.00 π.µ.-12.00µ.

* εφηµερίδες * σχόλια

Π

διαρκέσει µέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2012.

Προς κ.κ. Παπανδρέου – Σαµαρά Ξυπνήστε βρε, τα παθήµατα δεν σας έγιναν µαθήµατα;

Το µήνυµα του αγώνα βρήκε στόχο...

ολλά ακούστηκαν τις τελευταίες ώρες για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στον Πύργο, κατά τη διάρκεια των παρελάσεων και των εορτασµών της εθνικής επετείου. Από όλα όσα καταγράφτηκαν, το πιο κραυγαλέο όλων ήταν η µεθοδευµένη και συντονισµένη προσπάθεια, οι αντιδράσεις των πολιτών να «αποκτήσουν» κηδεµόνες, καθοδηγητές, υποκινητές… Φαίνεται ότι κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι

από όπου και αν έγινε η αρχή, όσο οργανωµένη-ας το δεχτούµε και αυτό-και αν ήταν η πρώτη κίνηση, η αγανάκτηση, η οργή του κόσµου τον έκανε να γίνει ένα µε αυτούς που πρώτοι τόλµησαν να «σηκώσουν κεφάλι». Εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που κατέγραψαν τα ρεπορτάζ µας δίνουν τις ατράνταχτες, τις αναµφισβήτητες αποδείξεις γι’ αυτό. Απλοί πολίτες, ο λαός, άνθρωποι κάθε ηλικίας, κοµµατικής «τοποθέτησης», επαγγελµατικού προσανατολισµού, έκα-

Να φωνάξω αλλά εκεί που πρέπει!

εν είχαν περάσει παρά λίγα λεπτά από τα όσα συνέβησαν στην «ιστορική» παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2011 στον Πύργο και µέχρι να φτάσω µε τα πόδια στο σπίτι αναρωτήθηκα. Γιατί έγιναν όλα αυτά; Αµέσως µου ήρθε στο µυαλό ότι οι µισθοί και οι συντάξεις µειώνονται, τα παιδιά

Π

ερί αυταρχισµού µίλησε ο πρωθυπουργός, αναφορικά µε τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη και πολλές πόλεις της χώρας, στη διάρκεια του εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Επεισόδια που κατά πολλούς αντικατοπτρίζουν την αγανάκτηση στην οποία έχουν

Γ.Ρ

]

Το ν α παιδιά ν αφήνεις τα α παρελ ά γ ι α να µη σε γ σουν ιουχάρουν οι γ γ ι ο υ χά ρ ο ν ε ί ς κ α ι ν α ει ς µ ετ ά εσ ύ την «εξ έδρα» π ριν την παρέλα ση το υ σ τού για να σε «δ τραει» και ο κόσ µος, α πο κουτοπ όνηρη κ τελεί α ικ κριτέα π ολιτική αταπράξη.

Π.Μ

Παρούσα στην παρέλαση η «Παιδική Φωλίτσα»

* τηλεφωνικές συνοµιλίες * συνεντεύξεις...

[

Σχόλια 3

στα σχολεία κάνουν µάθηµα µε φωτοτυπίες , οι νέοι ετοιµάζονται για την ξενιτιά , στα νοσοκοµεία µαλώνουν πάνω από τα άρρωστα παιδιά οι γιατροί και Καλά κάνουν» . είπα µέσα µου «Κ Ωραία ξηµέρωσε η επόµενη µέρα, ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Μήπως άλλαξαν τα πράγµατα, µήπως συγκινήθηκαν οι ανευθυ-

ναν ένα βήµα µπρος. Σε µια ιστορική στιγµή για τον τόπο µας, για την Ελλάδα, ο πολίτης που έχει δει µέσα σε λίγους µήνες να κλονίζεται απόλυτα η ίδια του η ζωή, άνοιξε το στόµα του…µίλησε…φώναξε…αντέδρασε… Η σύγχρονη ιστορία µας γράφεται αυτές τις στιγµές. Και οι σελίδες της θα περιγράφουν ένα λαό που όσο και αν στα «εύκολα» επαναπαύεται, στα δύσκολα γίνεται µια γροθιά και βάζει στόχο να µπορεί να δει τον ήλιο καθαρά, χωρίς

νοϋπεύθυνοι και έδειξαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον στον κόσµο που υποφέρει. Η απάντηση είναι όχι και τέτοιες στιγµές όπως την προχθεσινή θα την ξαναζήσουµε στον Πύργο ή σε άλλες πόλεις της Ηλείας και της χώρας αλλά και µπροστά στη Βουλή χωρίς κάποιο αποτέλεσµα. Γιατί και πριν το µνηµόνιο

«µαύρα σύννεφα» και σκιές που θυµίζουν άλλες εποχές… Όσο για το νόηµα της εθνικής επετείου και το αν αυτό αµαυρώνεται, ίσως να είναι η πρώτη φορά που το µήνυµα του 1940 βρίσκει τόσο απόλυτα τον στόχο του. Γιατί κάτι µου λέει πως αν οι ήρωες του τότε µπορούσαν να µιλήσουν, θα ήταν περήφανοι για ένα λαό που αντιστέκεται, που διεκδικεί, που αξιολογεί και καταδικάζει όσους τον πρόδωσαν…

δεν είχαµε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας µε έκτροπα και νεκρούς. Τότε είχαµε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι µας; Αλήθεια θα παραδεχθώ όλους αυτούς που πιστεύουν ότι έχουν πληγεί περισσότερο από εµάς να φωνάξουν έξω από τα σπίτια των δέκα µεγάλων οικονοµικά οικογενειών της χώρας που όλα

Πέλυ Μπεβούδα

αυτά τα χρόνια έχουν κάνει αµύθητη περιουσία µε την ελληνική σηµαία στα καράβια τους αλλά και σε όλους αυτούς τους «άγνωστους» που έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια την Ελλάδα µας… Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Αυταρχισµός ή αγανάκτηση; περιέλθει σήµερα οι πολίτες της χώρας εξαιτίας της οικονοµικής κατάστασης, κατά συνέπεια σε ένα βαθµό ήταν δικαιολογηµένα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη, που κάνει λόγο για υποκινούµενες ενέργειες, που στόχο έχουν να βλάψουν τη ∆ηµοκρατία, προσβάλλοντας το κοινωνικό αίσθηµα, τους θεσµούς και τη συγκεκριµένη επέ-

τειο, που έχει χαρακτήρα µνήµης και τιµής απέναντι σε γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του τόπου. Ωστόσο, η επέτειος του «ΟΧΙ» φέτος είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Γιατί οι Έλληνες αισθάνονται περήφανοι για το «ΟΧΙ» των προγόνων, η πλειοψηφία όµως σήµερα αισθάνεται προδοµένη από τα

αλλεπάλληλα «ΝΑΙ», που οδηγούν ένα λαό στην εξαθλίωση. Και αυτό είναι που πονά περισσότερο. Γιατί τότε, κάποιοι είπαν το «ΟΧΙ» και θυσίασαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν το δίκαιο, ενώ σήµερα υπάρχει η αίσθηση ότι τα αλλεπάλληλα «ΝΑΙ» οδηγούν σε άλλου είδους υποδούλωση, σε άλλου είδους αφανισµό. Εύλογα κατά πολ-

λούς µια τέτοια ηµέρα να γίνεται ο συνειρµός και οι εκδηλώσεις αποδοκιµασίας να είναι πιο έντονες, όχι για να θιγούν θεσµοί, αλλά για να εκδηλωθεί η αντίθεση απέναντι σε αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις. Αλλά το ερώτηµα είναι άλλο. Τελικά, σε αυτή τη χώρα, ποιοι είναι οι αυταρχικοί;

Μαρία Καραµπάτση


Απόψεις

4

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Η γνώµη του

[

]

Τα µέτρα ‘τσακίζουν’ τους απόµαχους της εργασίας

Τ

Γιώργος Λυκούρεσης-

(Πρόεδρος συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αµαλιάδας)

α νέα µέτρα της κυβέρνησης, του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τσακίζουν και οδηγούν τους συνταξιούχους στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανέχεια. Σαρώνουν ότι µε αγώνες, αίµα και θυσίες κατακτήσαµε. ∆εν τους φθάνουν αυτά που µας πήραν, αλλά έρχονται τώρα να µην αφήσουν τίποτα όρθιο. Ο πλούτος που παράξαµε, τόσο οι απόµαχοι της δουλειάς, όσο και αυτόν που τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας σήµερα παράγουν, δε χάθηκε, αλλά τον παραδίδουν σταθερά στο µεγάλο

κεφάλαιο και τις τράπεζες. Γι’ αυτούς δουλεύουν και αυτούς υπηρετούν. Για εµάς τους απόµαχους, το µόνο που έχουν βάλει στόχο, είναι να µας εξοντώσουν. Μας πρόσθεσαν νέο χαράτσι στις συντάξεις µε νέο ΛΑΦΚΑ, µας βάζουν νέο κεφαλικό φόρο στα ήδη φορολογηµένα πενιχρά εισοδήµατά µας. Βάζουν νέους φόρους στις κατοικίες, Ετοιµάζουν µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, τα ΕΚΑΣ. Βάζουν σε λειτουργία τον ΕΟΠΥ για µεγαλύτερες περικοπές σε φάρµακα και υγεία. Τσακίζουν τα παιδιά µας µε την ανεργία, την

κατάργηση των ΣΣΕ, τα αβάσταχτα βάρη της παιδείας. Τα ασφαλιστικά ταµεία ληστεύουν για άλλη µια φορά µε τα αποθεµατικά τους να γίνονται οµόλογα 30ετίας. Το ΙΚΑ βουλιάζει και είναι ζήτηµα αν σε λίγο θα µπορεί να πληρώνει τις συντάξεις µας, το ΟΠΑ∆ βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση από τα αλλεπάλληλα χτυπήµατα που δέχεται από την κυβέρνηση, ο ΟΑΕΕ δεν έχει διαφορετική τύχη από τα άλλα ταµεία και οι µελλοντικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις µπαίνουν σε αµφιβολία. Το ΝΑΤ δεν έχει διαφορετικά προβλή-

Πρόσωπο

«Τα ωραία που αγάπησες…»

Ο

Κώστας Επιταλιώτης, γεννήθηκε, µεγάλωσε και εξακολουθεί να ζει στο Επιτάλιο. Έχει γράψει τρεις ποιητικές συλλογές, «910 µέρες», το 1970, «20 αιώνες όνειρα», το 1981, «Η θλίψη της αιωνιότητας», το 1999, τη νουβέλα «Η ξένη αδερφή», το 1968, που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Αυγή. Έχει τιµηθεί µε το µετάλλιο ευδοκίµου υπηρεσίας ΣΕΠ. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου του δήµου Βώλακος. Για τον Κώστα, ο πλήρης ορισµός της ποίησης είναι αυτός που έγραψε ο ∆άντης: «Η ποίηση είναι φτιαγµένη από λέξεις εναρµονισµένες µε µουσικό δεσµό».

Κώστας Επιταλιώτης

Ως Κώστα Κανελλόπουλο ίσως δεν τον γνωρίζουν πολλοί.

Ως Κώστα Επιταλιώτη τον αναγνωρίζουν οι περισσότεροι, είτε µέσα από τις ποιητικές του συλλογές, είτε µέσα από τις ραδιοφωνικές του εκποµπές στο ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο Πύργου, που άφησαν εποχή, είτε µέσα από την ενασχόλησή του µε το ερασιτεχνικό θέατρο. Ένας ιδιαίτερα ευγενικός, ευαίσθητος και καλοσυνάτος άνθρωπος, µε τρόπο σκέψης πέρα από τα καθηµερινά και περιορισµένα, µε ορίζοντες ανοιχτούς και ταλέντο πηγαίο. Ο Κώστας Κανελλόπουλος από µικρός ανακάλυψε τον τρόπο να εκφράζεται µέσα από την ποίηση. Υπέγραφε τα κοµµάτια που έβγαζε στο χαρτί από την ψυχή του µε το ψευδώνυµο «Επιταλιώτης». Ήταν τελικά το όνοµα που τον ακολουθεί µέχρι σήµερα. Πνευµατικό του πατέρα θε-

ωρεί τον Τάκη ∆όξα. Αυτός τον ώθησε να γράψει. Ήταν κάπου στο 1955 όταν ο Κώστας είδε να δηµοσιεύονται από τον ∆όξα, στην Αυγή Πύργου, ποιήµατα νέων παιδιών. Πήγε ένα δικό του ποίηµα και το είδε δηµοσιευµένο. Από τότε άρχισε µια συνεργασία µε την Αυγή Πύργου για 15 ολόκληρα χρόνια. Ο Κώστας Επιταλιώτης εργάστηκε στον πρώην δήµο Βώλακος. Παράλληλα, σαν δεύτερη ενασχόληση, ακολούθησε τη δηµοσιογραφία. Συνεργάστηκε µε αθηναϊκές εφηµερίδες και περιοδικά όπως Βραδινή, Νέα Εστία, Ηπειρώτικη Εστία, Νουµάς. Το 1957 εξέδωσε στον Πύργο το λογοτεχνικό περιοδικό «Η φωνή των νέων» και το 1962 ανέλαβε τη διεύθυνση της µηνιαίας εφηµερίδας «Ηλειακή Φωνή».

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Μ

Τα σώβρακα µε τις φανέλες

ες τους ναούς γιορτάστηκε και µε δοξολογία

Σχολεία σηµαίες µαθητές κι έξω παραλογία. Φορείς, στεφάνια για νεκρούς µε σεβασµό ηρώο Τιµή ήταν για ήρωες Ελλάδας το µητρώο. Κόσµος πολύς µαζεύτηκε των µαθητών γονείς Να δουν παιδιά τους µε σχολεία, πατρίδα την πονείς. Κι όλοι επεριµέναµε σηµαίες πάνε πρώτα Παρέλαση δεν έγινε τρέχουν λαγοί καρότα. Θεσσαλονίκη δυστυχώς τον πρόεδρο µας βρίζουν Ρεµάλια και αληταριό Ελλάδα αµαυρίζουν. Παπούλιας επολέµησε παιδόπουλο αντάρτης Νέος δεκαπεντάχρονος µήνας του έτους Μάρτης. Εδάκρυσε µε λόγια του και σεβασµό καθόλου Πρόεδρος της πατρίδας µας µε πράξεις του διαβόλου. Χιλιάδες κόσµος µε µωρά παππούδες µε εγγόνια Για να τιµήσουν τους νεκρούς της Πίνδου µες τα χιόνια. Παρέλαση δεν έγινε κι άδειασε η εξέδρα Στηµένη είχαν άνανδροι στον πόλεµο ενέδρα. Κι ένας ψηλός µε τραβηκτό µαζί και µε κοτσίδα Του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ως βουλευτής και στην TV τον είδα.

Κουράκη εβαπτίσανε κι έλεγε για προβλήµατα Σήµερα θα τα λύσουµε, για ΟΧΙ ήρθα θύµατα. Είναι ηµέρα εθνική, µνήµης και ιστορίας Κι όχι σουλάτσα κόµµατος να θέλουν φασαρίας. Κι αλλού το ίδιο έγινε ξεχάσανε νεκρούς Σαν µανιασµένα άλογα εβγάζανε αφρούς. Γνωστή η κρίση της πατρίς µνηµόνιο και άλλα προβλήµατα για το λαό και στο λαιµό κρεµάλα. ∆ουλειές εκλείσανε πολλές σπίτια σε ανεργία Σ’ όλους χτυπά την πόρτα µας και κάνουν απεργία. Όλα αυτά τα σέβοµαι πνίγοµαι και φωνάζω Τα ακραία ως φαινόµενα τα γράφω και τα κράζω. Περνάει µέρα εορτής στο δρόµο το Σαββάτο Σήµερα βρήκες για φωνές στη στέγη σαν το γάτο. Στα Τρίκαλα στα δυο στενά του βουλευτή κεφάλι Εχτύπησε πισώπλατα δειλός που λεν ρεµάλι. Αν δε σ’ αρέσει µαύρισε και βγάλε κάποιον άλλον Εκλέχτηκε εκπρόσωπος µε ψήφους των Τρικάλων. Τα κόµµατα µ’ ένα βιολί καθένα το δικό του Παραφωνία και µιλούν µ’ απότερο σκοπό του. Μη θέλανε µες το λαό να ρίξουν καπνογόνα Να κηνυγιούνται καθ’ οδόν και µάτια δακρυγόνα. Την τσίχλα πάλι µάσησαν για µέτρα που δεν πήραν Φταίει και πάλι το ΠΑΣΟΚ µε λόγια το εδείραν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π MSC Earthguake Engineering Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Οικοδομικές άδειες Ειδικές μελέτες φερουσών κατασκευών Ελεγχος – ενίσχυση υφισταμένων κτηρίων

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ, ΚΑΤ/ΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Λετρίνων 8 Πύργος Ηλείας τηλ. 2621026430 Fax: 2621020640

µατα από τα άλλα ταµεία.

Έχουν το θράσος οι κυβερνώντες µε τη συνδροµή της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και τα κόµµατα που στηρίζουν την πολιτική της, να απειλούν τον εργατόκοσµο και τους συνταξιούχους µε χρεοκοπία. Ποιους; Τους ήδη χρεοκοπηµένους από την πολιτική τους; ∆εν µας ξεγελάτε, απορρίπτουµε τους εκβιασµούς σας. ∆εν µας τροµάζετε, δεν έχουµε τίποτε άλλο να χάσουµε, µας τα πήρατε όλα. ∆εν θα σας επιτρέψουµε να µας πάρετε και τη ζωή µας.

Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια µε τον τοπικό Τύπο και το ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο Πύργου, ως υπεύθυνος στο τµήµα ενηµέρωσης και σε εκποµπές πολιτιστικού και φιλολογικού περιεχοµένου. Επί πολλά χρόνια οι πολιτιστικές του δραστηριότητες ιδιαίτερα µε το ερασιτεχνικό θέατρο, όπου είχε ανεβάσει πολλά έργα σαν σκηνοθέτης και σκηνογράφος, του έχουν χαρίσει ευµενέστατες κριτικές και σχόλια του Τύπου. Είναι µέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας και µέλος της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, έχει διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Επιταλίου και γραµµατέας του Φιλολογικού Συλλόγου «Ηλειακός Παρνασσός» στον Πύργο.

Την κυρα-Αλέκα άκουσα και έβγαλα καντίλες Μ’ αυτά που εδήλωσε του έθνους µας πιτσίλες. Ως σηµασία δεύτερη παρέ- Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ λαση µετράει Μήπως µ’ αθάνατο κρασί ο Περισσός µεθάει. Καλάθια πάλι έµπλεξες και τρέχεις µε βιασύνη Βράδυ κοιτάς τα τούρκικα, ζηλεύεις τη Φροσύνη. Και ιστορία ξέχασες και τους αγωνιστές Και στο σαράντα πόλεµο ήταν κουµουνιστές. Έτσι θα πείσεις το λαό για νέα λες πορεία Στη Β’ βάζεις εθνική του έθνους ιστορία. Στον Πύργο και πρωτεύουσα κι εδώ κάποιοι λεβέντες Λάβαρο εσηκώσανε και είπανε κουβέντες. Εξέδρα στους επίσηµους βγάλανε τη χολή τους Φαντάροι δεν παρήλασαν τιµώντας τη στολή τους. Εις την TV τον άκουσα ο γραµµατεύς του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Το ΟΧΙ είπε ο λαός και το γαµπρό εξύριζα. Καθηγητής επάγγελµα θέλει να µας διδάξει Για όλους εθνική γιορτή σαν κόρακας ας κράξει. Και εγώ µε τα προβλήµατα το πλοίο πάει ξέρα Οι δάσκαλοι θα σ’ έµαθαν, τιµούν αυτή τη µέρα. Φύκια και σήµερα πουλούν τα κόµµατα κορδέλες Μπερδέψανε τα σώβρακα µαζί µε τις φανέλες.

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ώρα της «αναελλήνωσης»... Στους σκληρούς και αδυσώπητους καιρούς που ζούµε αναζητούµε τις ατραπούς της σωστής σκέψης και του σωτήριου στοχασµού για να απολυτριωθούµε και ελευθερωθούµε από τις δυναστεύσεις και δοκιµασίες του. Αναζητούµε τον ορθοτόµο λόγο για να ερµηνεύσουµε τα γεγονότα και τα φαινόµενα του εκπεσµού και εκφυλισµού των εννοιών του βίου µας. Καιροί µαταιοφροσύνης και απανθρώπησης. Καιροί επιστροφής στον εαυτό µας και στην αυθεντικότητά µας. Αν διακινδυνεύαµε κάποια γενική εκτίµηση για την εποχή µας, θα λέγαµε, όχι άδικα, ότι χαρακτηρίζεται από την επιτήδευση, το θεατρινισµό. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η ουσία. Αν κατέχεις το αξίωµα του βουλευτή, για παράδειγµα, το µόνο που σε απασχολεί είναι να µη σε πάρει ο ύπνος σε συνεδρίαση της βουλής και στραφούν οι τηλεοπτικές κάµερες πάνω σου και χάσεις πέντε – δέκα ψηφοφόρους. Αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει το ύφος σου να είναι προκλητικό, να µοιάζεις αταλάντευτος, δεν έχει σηµασία τι ανακοινώνεις αλλά πώς το ανακοινώνεις. Αν είσαι φοροφυγάς, πρέπει να κάνεις θόρυβο, να είσαι διαρκώς αγανακτισµένος,τάχα ότι σου πίνουν το αίµα οι φοροµπήχτες. Αυτό που επείγει περισσότερο τις ηµέρες µας είναι το γεγονός ότι όλοι µας, τόσο ως πολίτες κεχωρισµένοι, όσο και ως λαός, συνολικά, οφείλουµε να επαναπροσδιορίσουµε τα µέτρα µας. Να δεχθούµε τη συγκατάβαση σαν κανόνα της συµβίωσής µας και την προσήνεια ως γνώµονα στην αποδοχή του πλησίον µας. Να σταθούµε µακριά από υπερφίαλες συµπεριφορές, µακριά από αλόγιστες αναλύσεις των δυνατοτήτων µας. Να µην προβαίνουµε στην αθέµιτη υπέρβαση των ορίων και να µείνουµε µετρηµένοι στις πράξεις και τις προσδοκίες µας. Κυρίως προσεκτικοί, ταπεινοί και συγκρατηµένοι, αυτοκυριαρχηµένοι. Μόνο έτσι θα λύσουµε την απαιτούµενη αξία στο παρόν που ζούµε. Μόνο έτσι θα προσδώσουµε στην εθνική µας υπόσταση την ελάχιστη αυτοσυνειδησία. Να µετρηθούµε ξανά. Και να υποστούµε τη δοκιµασία των φυσικών µας ορίων. Να ξαναβρούµε τα µέτρα µας. Είναι χρήσιµο όσο ποτέ άλλοτε να τονιστεί ότι σε όλους τους τοµείς του βίου µας διαπιστώνονται, από ασυγνωστες αµέλειες έως επιµεληµένες δολιότητες. Το πνεύµα της σήψης καταλύπτει τις συνειδήσεις και υποδεικνύει µόνο αδιέξοδα. Το µερίδιο της ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας της χώρας είναι µεγάλο. Αυτοί είναι οι ταγοί της κοινωνίας που πρέπει να αναδείξουν τα προς µίµηση παραδείγµατα. Φταίνε οι κυβερνώντες, ο πολιτικός κόσµος ή ο λαός. Μήπως οι πολιτικοί µας είναι κατώτεροι των περιστάσεων γιατί ο λαός δεν µπορεί να γεννήσει τέκνα που να εξαρθούν ως το ύψος των περιστάστεων; Ή µήπως οι πολιτικοί εξαχρειώνουν το λαό και εξουθενώνουν τις ευγενικές προθέσεις του στη γένεσή τους; Η πατρίδα µας θα χαθεί αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες αντιστάσεις. Ηγεσία και λαός δεν έχουν καιρό για χάσιµο. Και οι δύο τους πρέπει να ανανήψουν γιατί ο κατήφορος που πήραν οδηγεί σε αφανισµό. Ένα δραστικό φάρµακο στη χρόνια ασθένεια της κατάπτωσης είναι η άκρα υπευθυνότητα στη διαχείριση της κρίσης. Πρέπει να ξαναβρούµε τον ελληνικό εαυτό µας, να ξυπνήσει η εθνική µας ψυχή, που κοντεύει να χαθεί στη µαζοποίηση, να αναπτερωθούµε ως έθνος γύρω από τα αιώνια ιδανικά και τις αξίες που µας έκαναν να µεγαλουργήσουµε. Ας γίνουµε στον τοµέα της ευθύνης εθελοντές σ’ αυτή την επιχείρηση της σωτηρίας του τόπου πριν να είναι αργά.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΕΓΙΝΕ ΣΤΑΧΤΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

∆ήλωση- απάντηση Γ. Κουτσούκου

Έµεινε στο δρόµο 85χρονος

Σ

τα 85 του χρόνια, είδε το σπίτι του να τυλίγεται στις φλόγες, να γίνεται στάχτη το νοικοκυριό του. Ο κύριος Παναγιώτης Λαµπρόπουλος σώθηκε από θαύµα από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στο συνοικισµό Μύλοι της Ανδρίτσαινας προχθές το βράδυ. Η ώρα ήταν περίπου 8.00 το βράδυ και ο κύριος Παναγιώτης είχε ανάψει το τζάκι στη µονοκατοικία που ζούσε µόνος για να ζεσταθεί. Πιθανόν όµως έβαλε πολλά ξύλα µε αποτέλεσµα να ξεσπάσει φωτιά στο δωµάτιο η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι. Ο ίδιος πρόλαβε να

αποµακρυνθεί. Γείτονες ειδοποίησαν το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Κρεστένων και λίγο αργότερα έφτασε το περιπολικό της Καλλιθέας για να ακολουθήσουν έξι πυροσβεστικά οχήµατα µε 12 πυροσβέστες που ρίχθηκαν στη µάχη µε τις φλόγες. Ωστόσο, η φωτιά κατάφερε να καταστρέψει τα πάντα, πέρα από ελάχιστα πράγµατα που κατάφεραν οι πυροσβέστες να αποµακρύνουν. Το ύψος των ζηµιών εκτιµάται στις 50.000 ευρώ. Ο 85χρονος, καταβεβληµένος, συντετριµµένος που είδε µέσα σε λίγη ώρα να χάνει το σπίτι του, δεν µπορούσε να πιστέψει

Επειδή ο κ. Τζαβάρας έχασε την ψυχραιµία του και περιέπεσε σε ύβρεις και µάλιστα σε προσωπικό επίπεδο δηλώνω, ότι αδυνατώ να τον ακολουθήσω σ’ αυτόν τον κατήφορο γιατί όπως και ο ίδιος λέει «δεν είµαστε όλοι ίδιοι» . Τα επιχειρήµατα και τα στοιχεία που παρέθεσα σύµφωνα µε τα οποία τα χρήµατα του ΕΤΑΕΑ (Ταµείο Μολυβιάτη) θα χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο εδόθησαν παραµένουν και είναι στην κρίση των Ηλείων πολιτών.

αυτό που ζούσε. Στο πλευρό του, από την πρώτη στιγµή βρέθηκαν συγγενείς και γείτονες ενώ έντονο ήταν το ενδιαφέρον του δήµου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων. Από την πρώτη στιγµή έφτασε στο σηµείο ο αντιδήµαρχος Θανάσης Κωστόπουλος για να του συµπαρασταθεί ενώ υπήρξε και µέριµνα από τον ίδιο ο παππούς να φιλοξενηθεί σε ξενοδοχείο, για όσο διάστηµα χρειαστεί. Ωστόσο, ο 85χρονος αγκαλιάστηκε από όλους και τελικά βρήκε τη στήριξη που χρειαζόταν αυτές τις δύσκολες ώρες σε συγγενικά του πρόσωπα…

ΖΑΧΑΡΩ

Συνεδριάζει αύριο το δηµοτικό συµβούλιο Με 16 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο, στις 7.30 το βράδυ, το δηµοτικό συµβούλιο Ζαχάρως. Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι η Γ΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η Β1 φάση της µελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Ζαχάρως, για την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γνωµοδοτήσει, η υποβολή πρότασης Σχεδίου Παρεµβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης µε τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα- Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013», η έγκριση κανονισµού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ζαχάρως, επεκτάσεις δηµοτικού φωτισµού Τ.Κ. Αγίου Ηλία, Τ.Κ. Αρτέµιδας, Τ.Κ. Σχίνων κ.α.

Π.Μ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο

Σύλληψη 18χρονου για διακεκριµένες κλοπές

ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Παρέλαση µε µαύρα περιβραχιόνια Το δικό τους µήνυµα, την αντίθεσή τους στα σκληρά µέτρα λιτότητας, στα µέτρα που υπονοµεύουν το µέλλον της νεολαίας, έστειλαν ανήµερα του εορτασµού της εθνικής επετείου οι µαθητές στην πόλη του Βαρθολοµιού. Στην καθιερωµένη µαθητική παρέλαση, οι µαθητές του λυκείου Βαρθολοµιού παρήλασαν φορώντας µαύρα περιβραχιόνια, εκφράζοντας µε αυτό τον τρόπο τη διαφωνία και την αντίθεσή τους στα όσα γίνονται και απέσπασαν το χειροκρότηµα του κοινού. Μ.Κ.

Έ

νοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίµων σηµειώθηκε το βράδυ της παραµονής της 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Κρέστενας, στον κόµβο της εθνικής οδού που οδηγεί στην πόλη. Οι δύο δράστες, έδρασαν µε χαρακτηριστικό θράσος καθώς όχι µόνο εµφανίστηκαν σαν πελάτες αλλά είχαν και ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Η ώρα ήταν λίγο µετά τις 8.30 το βράδυ και ο Γιάννης Μιχαλόπουλος

είδε ένα µηχανάκι να σταµατά στις αντλίες. Πίστεψε ότι το… ζητούµενο ήταν ο ανεφοδιασµός καυσίµων και έτσι πλησίασε ανυποψίαστος το δίτροχο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτοµα. Τότε, ο ένας από τους δύο έβγαλε πιστόλι, µάλιστα το όπλισε και απειλώντας τον του ζήτησαν να τους δώσει όσα χρήµατα είχε. Ξαφνιασµένος ο κ. Μιχαλόπουλος έβγαλε όσα λεφτά είχε, περίπου 400 ευρώ και τους τα παρέδωσε. Στη συ-

νέχεια, οι δύο ληστές διέφυγαν µε το µηχανάκι προς την περιοχή του Καλλικώµου. ∆υνάµεις της αστυνοµίας έφτασαν λίγο αργότερα στο σηµείο, συνέλεξαν πληροφορίες για τους δράστες που πήγαν να ληστέψουν χωρίς ούτε καν να φορούν κουκούλες και άρχισαν έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψή τους. Π.Μ

Συνελήφθη στην Πάτρα, από Αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας νεαρός, ηλικίας 18 ετών και σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.Ειδικότερα, ο 18χρονος µετέβη σε κατάστηµα, το οποίο ήταν σε λειτουργία, και αφαίρεσε δύο κινητά τηλέφωνα και χρηµατικό ποσό 85 ευρώ από τσάντα 18χρονης. Έγινε όµως αντιληπτός και συνελήφθη από ειδοποιηθέντες Αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, που περιπολούσαν στην περιοχή. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν τα δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηµατικό ποσό, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα, καθώς και µία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ηρωίνη συνολικού βάρους 4,6 γραµµαρίων και ένα φαρµακευτικό δισκίο Vulbegal, τα οποία κατασχέθηκαν, ως ναρκωτικές ουσίες.Έπειτα σε έλεγχο που διενήργησαν οι Αστυνοµικοί στο Ι.Χ. Επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µία ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο κινητά τηλέφωνα. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, εξιχνιάστηκε µία ακόµη κλοπή. Συγκεκριµένα, την 25-8-2011 το µεσηµέρι, ο δράστης είχε αφαιρέσει από γραφείο στην Πάτρα το χρηµατικό ποσό των 800 ευρώ και ένα βιβλιάριο Τράπεζας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εµπλοκή του δράστη και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.


6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Η παρέλαση στην Αµαλιάδα πραγµατοποιήθηκε χωρίς παρατράγουδα

Οι µαθητές της Αµαλιάδας καταχειροκροτήθηκαν από όσους παρακολούθησαν την παρέλαση

Στην παρέλαση έλαβε µέρος και το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών και ∆ιασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Χωρίς βουλευτές και σε ήρεµο κλίµα Α

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

πουσία βουλευτών αλλά σε ήρεµο κλίµα και χωρίς παρατράγουδα, πραγµατοποιήθηκε η µαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Αµαλιάδας. Για πρώτη φορά στην εξέδρα των επισήµων υπήρχαν κενά καθίσµατα, ωστόσο µαθητές και εκπαιδευτικοί παρέλασαν κανονικά και παρατηρήθηκαν µεµονωµένα περιστατικά που µαθητές έστρεψαν τα κεφάλια τους την ώρα που περνούσαν µπροστά από την εξέδρα των επισήµων. Το πρόγραµµα

Ο εορτασµός για την 28 Οκτωβρίου ξεκίνησε µε την καθιερωµένη ∆οξολογία στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Αµαλιάδας, όπου και χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος. Στη συνέχεια τελέστηκε επιµνηµόη

συνη δέηση στο µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Ηρώων και αµέσως µετά τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε η δικηγόρος κα Αθανασία Καραµέρου, η οποία αναφέρθηκε στο έπος του ’40. Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε κατάθεση στεφάνων από τις αρχές του τόπου και ακολούθησε η καθιερωµένη µαθητική παρέλαση στις οδούς Αρχαίας Ήλιδος και Ερµού. Στην παρέλαση έλαβαν µέρος οι µαθητές και οι µαθήτριες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών- ∆ιασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Τµήµα της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρέλασης, αλλά και των λοιπών εκδηλώσεων δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβληµα και όλα κύλησαν οµαλά και αµέσως µετά το πέρας των εκδηλώσεων ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεξιώθηκαν τις αρχές και τους πολίτες στο φουαγιέ

του Λαζαράκειου ∆ηµοτικού Μεγάρου. Παρουσίες Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, οι αντιδήµαρχοι κ. Αβραάµ Μπούρας, κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος και κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ. κ. Σάκης Κότσιφας, ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Νίκος Νικολόπουλος, οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ. Ευγένιος Μπαλκάµος και κα Νίκη Κοκκαλιάρη, ο διευθυντής της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας κ. Αλέξης Μπίρµπας, ο διοικητής του Τµήµατος της Τροχαίας κ. Γιώργος Καρατζάς, ο διοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος κ. Γιώργος Μοσχόπουλος, ο διοικητής του Τµήµατος Ασφαλείας κ. Βασίλης Κυριακόπουλος, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας κ. Νίκος Στασινόπουλος, ο προ-

Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε η δικηγόρος κα Αθανασία Καραµέρου

ϊστάµενος του Λιµενικού Σταθµού Παλουκίου κ. Παναγιώτης Κρουστάλης, ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου κ. Νίκος Κυπρούλης, ο

Για πρώτη φορά στην εξέδρα των επισήµων υπήρχαν κενές καρέκλες

πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Τάκης Τσαούσης, ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Πέτρος Παπαδάτος, ο αναπληρωτής προϊστάµενος του 1ου γραφείου Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κ. ∆η-

µήτρης Καγιάς, ο προϊστάµενος του 1ου γραφείου ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ. Αριστείδης Ραµαντάς, ο πολιτευτής κ. Θεόδωρος Βλαγκούλης και ο καθηγητής οικονοµικών κ. ∆ιονύσης Χιόνης.

ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Σ

Παρέλαση χωρίς παρατράγουδα

ε ήρεµο κλίµα και χωρίς εντάσεις και επεισόδια πραγµατοποιήθηκε ο εορτασµός της εθνικής επετείου στο δήµο Αρχαίας Ολυµπίας. Το πρωί της Παρασκευής τελέσθη επίσηµη δοξολογία στον Ιερό Ναό «ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», παρουσία των αρχών της περιοχής και πλήθους κόσµου καθώς και της µαθητιώσας νεολαίας. Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε ο Προϊστάµενος του 2ου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας Νικόλαος Αγγελόπουλος. Ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων από το δήµαρχο Θύµιο Γκοτζιά, τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών Γιώργο Γεωργιόπουλο, τον επίτιµο αντιδήµαρχο Θουκυδίδη Κοσµόπουλο, το ∆ιοικητή του

Μαθητές νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου κατά την παρέλαση.

Η εξέδρα των επισήµων.

Αστυνοµικού Τµήµατος και του Πυροσβεστικού Κλιµακίου, τον Προϊστάµενο του 2ου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µαθητές σχολείων, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των ηρωικά πεσόντων και οι µαθητές έψαλαν τον Εθνικό Ύµνο. Στον κεντρικό δρόµο της πόλης, στις 11.00 έγινε η καθιερωµένη παρέλαση µαθητών

Νηπιαγωγείου- ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, παρουσία των Αρχών και δεκάδων κατοίκων της περιοχής. Μετά το πέρας της παρέλασης, παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από µαθητές του ∆ηµοτικού και Γυ-

µνασίου στο προαύλιο του παλιού ∆ηµαρχείου ενώ στις 12.30 ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεξιώθηκαν τις Αρχές και τους πολίτες στο νέο ∆ηµαρχείο.

Πέλυ Μπεβούδα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Μ

Με λεβεντιά και υπερηφάνεια

ε λαµπρές εκδηλώσεις τίµησαν το πρωί της Παρασκευής οι µαθητές και οι φορείς της Γαστούνης τη µνήµη των ηρώων του έπους του ’40. Με τη φιλαρµονική απούσα αυτή τη χρονιά οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν µε τη µαθητική παρέλαση, την οποία, για πρώτη φορά φέτος, άνοιξαν τα οχήµατα και οι εθελοντές του ΕΣΕΠΑ Βαρθολοµιού. Νωρίς το πρωί τελέστηκε η ∆οξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Γαστούνης χωροστατούντος του Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη π. Φιλάρετου Σπανόπουλου. Στη συνέχεια, σύσσωµες οι αρχές και η µαθητιώσα νεολαία της Γαστούνης µετέβησαν στο Μνηµείο των Ηρώων, όπου τελέστηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των γενναίων πολεµιστών τους έπους του ’40. Στεφάνια κατέθεσαν ο δήµαρχος Πηνειού κ. Αλέξης Καστρινός, ο περιφερειακός σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης Βάλαρης, η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πηνειού κα Βάντα Κοντούλη εκ µέ-

Ο εορτασµός του «ΟΧΙ» στην Κρέστενα Η εξέδρα των επισήµων στη µαθητική παρέλαση της Γαστούνης.

Με χάρη και υπερηφάνεια παρήλασαν οι µαθητές της Γαστούνης µπροστά από την εξέδρα των επισήµων.

ρους της Εθνικής Αντίστασης, εκπρόσωποι της 117 Πτέρυγας Μάχης Γαστούνης και του Αστυνοµικού Τµήµατος Γαστούνης, ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Γεώργιος Μπουραντάς, οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων, των αθλητικών σωµατείων και όλων των φορέων της περιοχής, µε την “τιµητική” τους φυσικά να έχουν οι µαθητές

όλων των σχολείων της Γαστούνης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν µε την παρέλαση την οποία, για πρώτη φορά, άνοιξαν τα οχήµατα του εθελοντικού σταθµού ΕΣΕΠΑ Βαρθολοµιού. Με λεβεντιά και υπερηφάνεια οι µαθητές της Γαστούνης κράτησαν “ψηλά” την ελληνική σηµαία, ενώ µε εντυπωσιακές παραδο-

“Ψηλά” κρατούν οι µαθητές της Γαστούνης την ελληνική σηµαία και τα ιδανικά τους.

σιακές στολές παρήλασαν και τα µέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων της Γαστούνης. Στο τέλος της µαθητικής παρέλασης ο δήµαρχος Πηνειού κ. Αλέξης Καστρινός ευχαρίστησε τόσο τους µαθητές όσο και

όλους τους φορείς της περιοχής για τον άψογο εορτασµό της εθνικής µας επετείους, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο χώρο του δηµαρχείου.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@yahoo.com)

Με λαµπρότητα, γιορτάστηκε στο δήµο Ανδρίτσαινας- Κρεστένων η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Στις 10.00 το πρωί τελέσθη δοξολογία από τον ιερό κλήρο της πόλης στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Το πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε η εκπαιδευτικός του γυµνασίου Κρεστένων Αλεξία Λιάγκουρα και στις 10.45 πραγµατοποιήθηκε η παρέλαση των µαθητών στον κεντρικό δρόµο της πόλης. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Σάκης Μπαλιούκος, οι περιφερειακοί σύµβουλοι Παναγιώτης Πλατανιάς και Ανδρέας Μαρίνος, αντιδήµαρχοι, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου Γιώργος Νικολακόπουλος, δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και κάτοικοι της περιοχής.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

«Παρέλαση» οργής και ευθυνών για όλους! Η

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Οι µαθητές εξέφρασαν µε το δικό τους τρόπο την αγανάκτησή τους. Όταν περνούσαν µπροστά από την εξέδρα των επισήµων έστριβαν το κεφάλι τους αριστερά...παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2011 στον Πύργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ! ∆ιαδηλωτές, καθηγητές και µέλη της ΕΛΜΕ , δάσκαλοι και µέλη του κινήµατος « ∆εν πληρώνω» µπήκαν από το ύψος της Κοκκίνου µε πανό και µαύρες σηµαίες στην οδό Μανωλοπούλου πριν την εµφάνιση των τµηµάτων στρατού και έγινε ένας πραγµατικός χαµός. Οι διαδηλωτές συµπαρέσυραν και το αγανακτισµένο πλήθος που βρισκόταν αριστερά και δεξιά του δρόµου και όλοι µαζί κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των επισήµων, υψώνοντας τη φωνή της αγανάκτησής τους. Για περισσότερο από µισή ώρα οι αστυνοµικοί προσπαθούσαν να τους απωθήσουν, όµως ο όγκος των διαδηλωτών δεν υποχωρούσε που ζητούσε την αποχώρηση των επισήµων από την εξέδρα. Μέσα στο γενικό αναβρασµό ένα µικρό άδειο µπουκάλι νερού που εκτοξεύτηκε µέσα από το πλήθος χτύπησε στον ώµο το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κκ Γερµανό ο οποίος αποχώρησε αµέσως. Η αποχώρηση από την

Το κλίµα είχε εξέδρα της εκπροσώπου της δυναµιστεί κυβέρνησης Γενικής από την κατάΓραµµατέας του υπουρεξέφρασαν τη δική θεση στεφάνων γείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας τους αγανάκτηση προς Από την καΜπαζιώτη, του Περιτους πολιτικούς που βρίτάθεση των φερειάρχη Απόστοσκονταν στην εξέδρα των στεφάνων όπου λου Κατσιφάρα, του ακούστηκαν Αντιπεριφερειεπισήµων στρέφοντας αποδοκιµασίες άρχη Χαράλαµτο κεφάλι τους διαφαινόταν ότι που Καφύρα τα πράγµατα δεν εκτόνωσε την αριστερά… ήταν καθόλου εύκολα κατάσταση για τους επίσηµους. Στη ωστόσο οι διαδηλωδοξολογία στον Ιερό Ναό τές επέµεναν και στην αποχώρηση του δηµάρ- Αγίου Νικολάου χοροστάτησε ο Σεβασµιόταχου Πύργου Μάκη Πα- τος Μητροπολίτης κκ Γερµανός και παρέρασκευόπουλου που στησαν η Γενική Γραµµατέα του υπουργείου ωστόσο αρνήθηκε να Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας Μπαζιώτη , φύγει. Εκείνο το οποίο ο βουλευτής Κώστας Τζαβάρας , ο Περιφεζητήθηκε από τους δια- ρειάρχης Απόστολος δηλωτές ήταν να µην Κατσιφάρας, ο Αντιπευπάρχει κανείς επίση- ριφερειάρχης Χαράµος πάνω στην εξέδρα λαµπος Καφύρας, ο Πύργου µε τους διαδηλωτές να δήµαρχος κάνουν κατάληψη και Μάκης Παρασκευόπουλος ∆ιαδηλωτές καθηγητές απ να σηκώνουν πανό που οι στρατιωτικές και αστυνοό την ΕΛ ΜΕ , δάσκαλοι και µέλη το έγραφε: «1941 – 2011 µικές αρχές , εκπρόσωποι υ κικοµµάτων κ.α Αντίσταση ξανά»! νήµατος « ∆ε

Μαθητές

ν πληρώνω» µπήκαν µε πανό και µαύρες σηµα ίες στη Μανωλοπούλου πριν την εµφάνιση των τµηµάτων στρατού…

Το πανό αναρτήθηκε µετά την πορεία στους δρόµους του Πύργου στο µπαλκόνι του δηµαρχείου...

Η παρέλαση έχει διακοπεί, µε τη γενική γραµµατέα κα Μπαζιώτη και τους κ.κ. Κατσιφάρα, Καφύρα, Παρασκευόπουλο να συζητούν για το µέλλον της...

Με συνθήµατα ενάντια στα µέτρα του µνηµονίου οι διαδηλωτές διέσχισαν την κεντρική πλατεία...

Ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος ήταν ο µόνος που έµεινε µπροστά από την «κατειληµµένη» εξέδρα των επισήµων παρά τις αντιδράσεις των διαδηλωτών.


8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΗΜΕΡΙ∆Α ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

Π

Πώς θα διαµορφωθεί ο Καϊάφας

ολύ κοντά στο πρώτο, σηµαντικό βήµα, για την ανάπτυξη του Καϊάφα µας «φέρνει» η δηµοπράτηση, το ∆εκέµβριο, της µελέτης που αφορά στη δια µόρφωση υπαίθριων χώρων και τις νέες εγκαταστάσεις διηµέρευσης, περίπου 1.200 τ.µ. Αυτό τονίστηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού, 1ου Συµποσίου ∆ράσης που διοργάνωσε στο ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΑ, µέσα στον Καϊάφα, ο σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως. Όπως τόνισε µάλιστα ο εκπρόσωπος των ΕΤΑ Κώστας Πλουµάκης, το Μάιο του 2012 αναµένεται να αναδειχθεί ο µειοδότης της µελετητής, και 9 µήνες µετά, µόλις ολοκληρωθεί η µελέτη, να γίνει η δηµοπράτηση του έργου. Η ολοκλήρωση των έργων τοποθετείται στις αρχές του 2016. Θέµα του συµποσίου, που το παρακολούθησαν µεταξύ άλλων ο ΣεΜητροπολίτης βασµιότατος Τριφυλίας και Ολυµπίας, κ. κ. Χρυσόστοµος, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής αλλά και πλήθος κόσµου, ήταν: «Οι προκλήσεις ,οι προοπτικές και οι δυνατότητες ανάπτυξης του Καϊάφα, της παραλιακής ζώνης και του ποταµού της Νέδας Τα µαθήµατα από την καταστροφή του 2007 και η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής µας». Τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε, µεταξύ άλλων: «Βρισκόµαστε εδώ γιατί θέλουµε να στηρίξουµε ως Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας την προσπάθεια που κάνει κάθε τοπικός σύλλογος και φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάδειξης

του φυσικού κάλλους της περιοχής, της προστασίας των µνηµείων της περιοχής, της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει πάρει πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, η παρουσία µας εδώ έχει να κάνει και µε την αρωγή και στήριξη σε ένα σύλλογο που τον τελευταίο καιρό έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και ελπίζουµε τελικά ότι αυτό εδώ το συµπόσιο θα δώσει το γόνιµο έδαφος και τις βάσεις που πρέπει, προκειµένου να αναπτυχθεί µια προβληµατική που µπορεί να µας οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς ,∆ιδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστηµίου τόνισε το συµβολισµό της εκδήλωσης που σηµατοδοτεί το νέο ξεκίνηµα για την περιοχή που διψά για ανάπτυξη, για δηµιουργία και νέες θέσεις εργασίας. Ο αρχιτέκτονας µηχανικός, εκπρόσωπος των ΕΤΑ, Κώστας Πλουµάκης, παρουσίασε το σχέδιο χωρικής οργάνωσης µε συγκεκριµένες λειτουργίες στο χώρο, δηλαδή το συνολικό σχέδιο που περιλαµβάνει την αποκατάσταση των κτιρίων που ήδη υπάρχουν, διαµόρφωση υπαίθριων χώρων και νέες εγκαταστάσεις διηµέρευσης. Όπως είπε, το ∆εκέµβριο θα δηµοπρατηθεί σαν µελέτη η διαµόρφωση υπαίθριων χώρων και οι νέες εγκαταστάσεις διηµέρευσης. Συγκεκριµένα, στην είσοδο, από τον εθνικό δρόµο µέχρι τη γέφυρα του δίαυλου, θα διαµορφωθεί χώρος στάθµευσης και υποδοχής και σύνδεση µε την παραλία. Στη χωρική ενότητα που ορίζεται από τις εγκαταστάσεις του σκι θα γίνει αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων

και ίσως γίνει και ένα νέο συµπληρωµατικό κτίριο. Στο τέλος του νησιού προς τον προβλήτα θα γίνει ένα καφέ-εστιατόριο, ένας πόλος έλξης διασύνδεσης των διαφόρων κέντρων του Καϊάφα, του νησιού Αγίας Αικατερίνης, του υδροθεραπευτηρίου, του νοτίου άκρου και του προβλήτα. Μια άλλη χωρική ενότητα είναι τα λουτρά, όπου προβλέπεται διαµόρφωση υπαίθριων χώρων. «Στον προβλήτα έχουµε ένα χώρο για αθλοπαιδιές, µε γήπεδα, χώρο τεχνικής πισίνας σε συνέχεια της λίµνης µε εκβάθυνση και καθαρισµό του νερού, ένα εστιατόριο «πλωτό» που θα συνδέεται µε µια γέφυρα. Οι αποκαταστάσεις κτιρίων θα ακολουθήσουν σε άλλη φάση του έργου. Ένα µεγάλο µέρος αφορά στις υποδοµές, όπως ηλεκτρισµός, βιολογικός καθαρισµός».

Ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών Γιώργος Γεωργιόπουλος εξέφρασε το έντονο, έµπρακτο ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την περιοχή.

Για την ανάπτυξη της περιοχής µίλησε και ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,Γενική

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυµπίας, κ. κ. Χρυσόστοµος, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσµου.

Ο αρχιτέκτονας µηχανικός, εκπρόσωπος των ΕΤΑ, Κώστας Πλουµάκης, παρουσίασε το σχέδιο χωρικής οργάνωσης.

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γεώργιος Κρεµλής ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του βι-

Ο πρόεδρος του συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως Κώστας Αγραπιδάς.

βλίου που εκδόθηκε από το σύλλογο.

Πέλυ Μπεβούδα

Επετειακή εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Αµαλιάδας

ΟΧΙ στην ακύρωση της Ολυµπίας Οδού Ένα ακόµη απαράδεκτο και δόλιο χτύπηµα από την κεντρική εξουσία και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εξοντώνει την Ηλεία. Η ελπίδα µας για ένα από τα µεγαλύτερα και πιο αναπτυξιακά έργα ακυρώνεται. Ο καθένας µας αντιλαµβάνεται ότι η ∆υτική Ελλάδα για το ΠΑΣΟΚ και το Γιώργο Παπανδρέου τελειώνει στην Πάτρα. Κύριοι βουΑνδρέας Μαρίνος λευτές του ΠΑΣΟΚ τα Περιφερειακός επικοινωνιακά σας τεχνάΣύµβουλος σµατα και οι διαβεβαιώσεις ∆υτικής Ελλάδας σας, οι οποίες δεν έχουν αντίκρισµα, δεν πείθουν κανένα. Η ελαστική έως ανύπαρκτη διεκδίκηση των συµφερόντων της Ηλείας και των κατοίκων της από µέρους σας, σας χρεώνει την κατάντια του τόπου µας και τις καταστροφικές συνέπειες για την οικονοµία του. Αλήθεια οι Ηλείοι δεν έχουν δικαίωµα στην ασφαλή µετακίνησή τους, δεν έχουν δικαίωµα στην ανάπτυξη και σ’ ένα καλύτερο αύριο. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και διεκδικήστε ανυποχώρητα τα συµφέροντα του νοµού µας. Και εσείς κ. Καφύρα ως αντιπεριφερειάρχης, µαζί µε όλους µας τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, χαράξτε επιτέλους το δρόµο της αντίστασης, κόντρα στην άθλια αντιµετώπιση του τόπου µας από αυτήν την κυβέρνηση. Είµαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει αυτός ο τόπος και το µέλλον του. Αποδείξτε το!!!

Στο πάνελ, από αριστερά κ. Αγραπιδάς, ο κ. Κρεµλής, ο κ. Γεωργιόπουλος και ο κ. Πλουµάκης.

Πρωταγωνιστής ο κόσµος του Πύργου

Τ

Τις εντυπώσεις έκλεψε η χορωδία του ΚΑΠΗ

ο «ΟΧΙ» του 1940, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τίµησαν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, σε µία όµορφη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Αµαλιάδας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε το απόγευµα της Πέµπτης στο χώρο του ΚΑΠΗ Αµαλιάδας, παρουσία και της προέδρου του, της δηµοτικής συµβούλου κας Βασιλής Λάβδα.

+

Κατάµεστη από κόσµο ήταν η αίθουσα του ΚΑΠΗ

Τα µέλη του ΚΑΠΗ είχαν ετοιµάσει και παρουσίασαν επετειακά ποιήµατα, ενώ έγινε αναφορά στο χρονικό των γεγονότων. Για µία ακόµη φορά τις εντυπώσεις έκλεψε η χορωδία του ΚΑΠΗ, καθώς τα µέλη της παρουσίασαν επετειακά τραγούδια και απέσπασαν το θερµό χειροκρότηµα του κοινού που είχε κατακλύσει την αίθουσα. Μ.Κ.

Ο κόσµος του Πύργου είπε χθες το δικό του ΟΧΙ στην υποταγή της χώρας στην τρόικα και τη µετατροπή της σε προτεκτοράτο. Η πορεία διαµαρτυρίας της ΕΛΜΕ Ηλείας, καταχειροκροτήθηκε από τους πολίτες, ανάγκασε την αστυνοµία να υποχωρήσει και µετατράπηκε αυθόρµητα σε µαζική αντίδραση εκατοντάδων πολιτών. Όπως και σ’ όλη την Ελλάδα, η δυναµική έκφραση της λαϊκής οργής και αγανάκτησης αποτελεί τον καλύτερο φόρο τιµής στους αγωνιστές του 1940. Οι αντιστάσεις του λαού απέναντι στον αυταρχισµό αποτελούν την καλύτερη τιµή για όσους έπεσαν για την ελευθερία του τόπου µας. Το µήνυµα ήταν σαφές: Να σταµατήσει η εξόντωση της κοινωνίας, να ανατραπεί η νεοφιλελεύθερη χούντα που κυβερνά την Ελλάδα, να αγωνιστούµε για την αξιοπρέπειά µας. Η Τοπική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Πύργου

200 200

ΚΟ

Ν ΠΟ

Ι

8 2 Νο

Υ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με το Θανάση Λιανό

Ερ: Ο ρόλος των ΚΕΠ είναι διαµεσολαβητικός; Απ: Το 2001 έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα ΚΕΠ , η ιδέα απλή και καινοτόµα παράλληλα .Η δηµιουργία µιας δηµόσιας υπηρεσίας που θα λειτουργούσε επικουρικά µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες , θα είχε διαµεσολαβητικό ρόλο στις συναλλαγές του πολίτη µε το δηµόσιο, στόχο την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την κατάργηση του «γρηγορόσηµου» ήταν γεγονός .Εµπνευστής της ο τότε υφυπουργός Εσωτερικών Σταύρος Μπένος . Τα Κ.Ε.Π. ήταν ένα πείραµα που πέτυχε , από τη δηµιουργία τους µέχρι και σήµερα έχουν συµβάλει όσο καµιά άλλη υπηρεσία στη µείωση της γραφειοκρατίας και έχουν την απόλυτη αποδοχή από τους πολίτες, µε βάση την τελευταία στατιστική έρευνα προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα : Ερ: Ως θεσµός είνα ι πετυχηµένος; Απ:«Τα ΚΕΠ αναγνωρίζει αυθόρµητα και αναφέρεται σ’ αυτά µε την επωνυµία τους το 68% των πολιτών - Για την ταχύτητα εξυπηρέτησης των υποθέσεων από τους πολίτες, δηλώνει ικανοποιηµένο το 93% - Από την ταχύτητα παραλαβής των πιστοποιητικών/εγγράφων η ικανοποίηση φτάνει το 85% - Η ικανοποίηση από τις πληροφορίες που πήραν από τα ΚΕΠ έφτασε στο 92% - Από το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ, ικανοποιηµένοι δηλώνουν το 81%» Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας θα τη ζήλευαν και επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τοµέα . ∆έκα χρόνια µετά η φράση, «πήγαινε σ’ ένα ΚΕΠ να το φτιάξεις», έχει γίνει σλόγκαν και όλοι παραδέχονται ότι είναι η αποτελε-

ιαστάσεις επικήρυξης του ανθρώπινου είδους, περιβαλλοντικού διωγµού, µαζικού ξεκληρίσµατος και επιχείρησης κοινωνικής και ηθικής εξόντωσης δεκάδων φτωχών αγροτικών οικογενειών του οικισµού Σαµαραίϊκα Μανολάδας Ηλείας, παίρνει η εκατοντάχρονη διαφορά τους µε εκκλησία -δηµόσιο. Η επιχείρηση -Σαµαροκτονία εξελίσσεται στο όνοµα της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος µε σηµαιοφόρο και συµπρωταγωνιστή την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) . Το γεγονός ότι ο οικισµός αποτελεί µία από τις τρείς όµορες προς το δάσος οικιστικές οντότητες της Μανολάδας που προέκυψαν από την µαζική κάθοδο Βυτιναίων Γορτύνιων κτηνοτρόφων γύρω στο 1835 που όλοι τους από το 1880 και µετά εγκαταστάθηκαν µόνιµα σε αυτούς , σύµφωνα µε τις δικαστικές αγωγές της παραπάνω οργάνωσης δεν αντιστοιχεί σε δικαίωµα ούτε σε µια σπιθαµή γης! Το κράτος υπερασπίζεται τέσσερες διαφορετικές απόψεις - ταυτότητες για την έκταση (∆ασαρχείο Πάτρας, ∆ιεύθυνση ∆ασών Αχαίας, ∆ιεύθυνση ∆ασών Ηλείας, ∆ιεύθυνση Γεωργίας Ηλείας). Οι κάτοικοι αντιδικούν ταυτόχρονα και ξεχωριστά µε τις τέσσερες διαφορετικές Ελλάδες και την εκκλησία, στερούµενοι και το στοιχειώδες δικαίωµα του κοινού κακούργου να δικαστεί σε ένα δικαστήριο για το ενδεχόµενο έγκληµά του! Στην διαπάλη των κεφαλών της τετρακέφαλης κρατικής Λερναίας Ύδρας κερδίζει έδαφος, µε την βοήθεια της ΟΙΚΙΠΑ, η αντίληψη της ολοκληρωτικής περιβαλλοντικής προσφυγιάς. Στο µέτωπο αυτό έχουν προσχωρήσει ο σηµερινός ΓΓ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ.

σµατικότερη υπηρεσία που έχει επιδείξει ποτέ ο δηµόσιος τοµέας. Πού οφείλεται όµως αυτό, πώς ξεπήδησε µέσα από το δαιδαλώδη γραφειοκρατικό λαβύρινθο του δηµοσίου κάτι το διαφορετικό; Η απάντηση είναι απλή, τα συστατικά της συνταγής ήταν αυτά που οδήγησαν στην επιτυχία του πειράµατος . Η ιδέα ήταν η βάση , η υλοποίησή της όµως πραγµατώθηκε από το έµψυχο προσωπικό που στελέχωσε τα ΚΕΠ , ήταν η πρώτη φορά που επανδρώθηκε µια δηµόσια υπηρεσία ταυτόχρονα στο σύνολο της µε ηλικιακά νέο προσωπικό . ∆εν συναντήσαµε τη λεγόµενη «δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία» στην πορεία µας και µε µια σιωπηρή συµφωνία µεταξύ µας θα έλεγε κανείς, δεν την υιοθετήσαµε. Aντίθετα προτάξαµε την εξυπηρέτηση του πολίτη σαν βασική αρχή. Αν στα προηγούµενα προσθέσεις τις γνώσεις και τις ικανότητες στις νέες τεχνολογίες που κατείχε στο σύνολό του το προσωπικό των ΚΕΠ, φτιάχνεις ένα µίγµα που είναι σίγουρο ότι θα πετύχει . Ερ:Νίκησαν τη γραφειοκρατία; Οι εργαζόµενοι στα ΚΕΠ Απ: ανέλαβαν µια παρθενική δηµόσια υπηρεσία µε επικουρικό ρόλο και την ανέδειξαν αδιαµφισβήτητα στην κατ’ εξοχήν κύρια υπηρεσία για τις συναλλαγές του πολίτη µε το δηµόσιο, αντικαθιστώντας σε µεγάλο βαθµό τις άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου και αυτό πολλές φορές ειδικά σε περιόδους αιχµής έχει ξεπεράσει τις αντοχές της υπηρεσίας . Εδώ δεν µπορώ να µην αναφέρω ενδεικτικά δυο παραδείγµατα . Η θεώρηση του γνησιου υπογραφής και του ακριβούς φωτοαντιγράφου γίνεται από όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες βάσει του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, παρ΄ όλα αυτά επιφορτίζονται υπερβολικά τα ΚΕΠ µε

∆έκα χρόνια ΚΕΠ στην εξυπηρέτηση του πολίτη

Σ

τη σηµερινή κατάσταση λόγω κρίσης που βιώνουµε ως λαός και στη σηµαντικότητα για τη διοίκηση και τους πολίτες της ύπαρξης των ΚΕΠ, µιλά σε 1ο Ενικό στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο Ηλείος πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας

αυτές τις διαδικασίες και έχουµε φαινόµενα πανελλαδικά που δηµόσιες υπηρεσίες αρνούνται να κάνουν τις παραπάνω θεωρήσεις και στέλνουν τους πολίτες στα ΚΕΠ .Το δεύτερο παράδειγµα είναι η µη τήρηση της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δηµόσιων εγγράφων από τις υπηρεσίες που ισχύει από το

Θανάσης Λιανός τα τελευταία δύο χρόνια είναι πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ ΚΕΠ ενώ έχει διατελέσει και γενικός γραµµατέας. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνδικαλιστική του δράση και για τη µαχητικότητά του στην προστασία των συµφερόντων των συναδέλφων του.

2006 µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των πολιτών και την παράλληλη συµφόρηση των ΚΕΠ µε διαδικασίες που θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται µε εσωτερικές διαδικασίες µεταξύ των υπηρεσιών χωρίς να εµπλέκονται σε αυτές οι πολίτες ή τα ΚΕΠ. Ερ: Ποια προβλήµατα αντιµετωπίσατε; Απ: Στην πορεία µας µέχρι σήµερα τα λειτουργικά και εργασιακά προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε είναι πολλά και οφείλονται: Στο µεγάλο πλέον όγκο υποθέσεων που αναλαµβάνουµε, στη µη ανάλογη αύξηση του προσωπικού, αντίθετα πρόκυψε σηµαντική µείωση των εργαζοµένων εφόσον δεν έχουν συναφθεί οι νέες συµβάσεις που έληξαν πρόσφατα και έχουµε σήµερα 460 ΚΕΠ περίπου που έκλεισαν ή

υπολειτουργούν και 600 περίπου συναδέλφους συµβασιούχους απολυµένους . Στην έλλειψη σωστής οργάνωσης από τις επιτελικές υπηρεσίες του υπουργείου. Στη µη ορθή συνεργασία των άλλων δηµόσιων υπηρεσιών. Στη σύγχυση ιεραρχίας που επικρατεί µεταξύ υπουργείων και δήµων και αφορά τη διοίκηση των ΚΕΠ .Ήµαστε η µοναδική υπηρεσία που διοικείται από τρεις αρχές , το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης , το υπουργείο Εσωτερικών που ανήκει η τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήµους. Εξαιτίας των παραπάνω δεν είναι λίγες οι φορές που λειτουργούµε στην κυριολεξία µε αυτόµατο πιλότο και αναγκαζόµαστε να έρθουµε σε σύγκρουση επικαλούµενοι το ελλιπές είναι αλήθεια, θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα ΚΕΠ για να προστατέψουµε το θεσµό , το ρόλο του , αλλά και τους εργαζόµενους σε αυτόν . Ζώντας από µέσα την υπηρεσία ως εργαζόµενος αλλά και λόγω του ρόλου µου ως εκπρόσωπος εργαζοµένων, γίνοµαι αποδέκτης του συνόλου των προβληµάτων που ταλανίζουν το θεσµό , προβληµάτων που δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν σε µερικές γραµµές και είναι τόσο σοβαρά που απειλούν την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας . Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι στην δύσκολη εποχή που ζούµε µια υπηρεσία που αποδεδειγµένα µπορεί να γίνει µοχλός ανάπτυξης και όπλο, το µοναδικό ίσως, για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας αφήνεται στη τύχη της αποδεκατίζεται µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο από προσωπικό , χωρίς την ανάλογη οργάνωση , µέριµνα για προστασία , αξιοποίηση , βελτίωση και εξέλιξη . Θεωρώ επίσης απαράδεκτο την απόλυση των συµβασιούχων συναδέλφων µου που εργάσθηκαν στο θεσµό µε τις ψευδεπίγραφες συµβάσεις έργου και µισθούς πείνας (500 €), πρόσφεραν

Εργαζοµένων κ. Θανάσης Λιανός. Χαρακτηρίζει τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως το βασικότερο χτύπηµα στο κράτος της γραφειοκρατίας που µειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών. τα µέγιστα για 6, 7, 8 και 9 έτη και αυτή τη στιγµή είναι άνεργοι χωρίς να δικαιούνται ούτε ταµείο ανεργίας, γιατί η πολιτεία τους είχε προσλάβει σαν εργολάβους µε αυτασφάλιση στον ΟΑΕΕ . Εκτός από την ηθική πλευρά του θέµατος είναι και παράλογη σπατάλη έµπειρου ειδικευµένου εργατικού δυναµικού γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη εµπειρία σε όλο το δηµόσιο τοµέα αφού τα ΚΕΠ είναι παρθενική υπηρεσία .

τικό χώρο αλλά και στον κλασικοσυνδικαλισµό, που για πολλούς αποτέλεσε δεκανίκι των κοµµάτων, απαξιώνοντας έτσι τον πραγµατικό του ρόλο και χάνοντας την αξιοπιστία του απέναντι σε αυτούς που εκπροσωπούσε και εν τέλει εκ του σηµερινού δυσµενούς αποτελέσµατος που βιώνουµε όλοι , δικαιώνεται η επιλογή που κάναµε πριν χρόνια. Είναι πιο δύσκολος αυτός ο δρόµος αλλά τον προτιµούµε .

Ερ: Πώς προσπαθείτε να τα αντιµετωπίσετε; Απ: Από την πλευρά της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας και των 6 Πρωτοβάθµιων σωµατείων που εκπροσωπούν τους εργαζοµένους του κλάδου δίνεται και θα δίνεται µια διαρκή µάχη για την προστασία του Θεσµού και των συναδέλφων . Στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω µια αναφορά στη δοµή της εκπροσώπησης και στη διαφορά που υπάρχει από τον υπόλοιπο συνδικαλιστικό χώρο . Η δοµή λοιπόν των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 6 Πρωτοβάθµιων Σωµατείων αλλά και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας από τη γένεσή τους έως σήµερα δεν αποτελείται από κοµµατικές παρατάξεις.Με κοινή και ισχυρή απόφαση όλων µας έχουµε αφήσει απ’ έξω κάθε είδος χειραγώγησης , είµαστε εργαζόµενοι και εκπροσωπούµε εργαζοµένους και όχι κόµµατα .Τα βάζουµε µε όλους και διαπραγµατευόµαστε µε όλους, προτάσσοντας το καλό της υπηρεσίας και τα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων . Είµαστε ίσως η µοναδική περίπτωση πανελλαδικά σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπροσώπησης που έχουµε αφήσει απ’ έξω τον κοµµατισµό . Όπως τα ΚΕΠ είναι µια καινοτόµος υπηρεσία υπήρξε και ανάλογη καινοτοµία στο συνδικαλισµό µας . Αν αναλογιστούµε, τις παρούσες αντίξοες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα , το µοίρασµα των ευθυνών στον πολι-

Ερ:Πώς βλέπετε την κατάσταση; Θα επιβιώσουµε; Απ: Οι εργαζόµενοι σε όλη τη επικράτεια σήµερα , στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα δέχονται πρωτόγνωρη επίθεση, δεν χάνουµε απλά δικαιώµατα χάνουµε σαν λαός το δικαίωµα στην επιβίωση και στην αξιοπρέπεια , οι ευθύνες για αυτό ανήκουν σε πολλούς. Από δω και πέρα θα ζούµε σε συνθήκες µακροχρόνιου πολέµου και αλίµονο µας αν είµαστε µπουλούκι και διασπασµένοι απέναντι σε τακτικό στρατό . Τις επιπτώσεις του διαίρει και βασίλευε και του τεχνηέντως κηρυγµένου εµφυλίου µεταξύ των κοινωνικών οµάδων τις βιώσαµε για τα καλά όλοι µας. Χάσαµε σε χρόνο ρεκόρ κεκτηµένα ετών, γιατί υπήρξε αιφνιδιαστική επίθεση σε όλες τις κοινωνικές οµάδες και το µοναδικό αποτελεσµατικό όπλο για την άµυνα µας που είναι η συλλογική συνείδηση, το είχαµε απολέσει από καιρό . Θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο, οργανωµένο, συµπαγές και απογαλακτισµένο συνδικαλιστικό µέτωπο µε συλλογική συνείδηση για να µπορέσουµε να αµυνθούµε .

O Θανάσης Λιανός πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα ΚΕΠ

Η «αριστερή παρέµβαση» ∆υτικής Ελλάδας για τα Σαµαραίικα Μανολάδας Αποστολόπουλος και οι δασικές υπηρεσίες του Νοµού Αχαΐας . Χείρα βοηθείας στην προσπάθεια να ξεπλύνει τις ποµπές του στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου έχει δώσει και το τµήµα γης (της γνωστής κυρίας Μαντέλη) του Υπουργείου Γεωργίας. Ουσιαστικό µέρος της επιχείρησης αποτελεί η απόπειρα για βίαιη διοικητική ένταξη του οικισµού των Σαµαραίϊκων στην πρώην κοινότητα Μετοχίου Αχαΐας µε την οποία προσαρτούν αυτόµατα τις εκτάσεις στο ∆άσος της φερόµενης ιδιοκτησίας της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου. Ικανοποιώντας έτσι τις εντελώς αυθαίρετες διεκδικήσεις της, για τις οποίες δεν κατάφερε να δικαιωθεί µε έναν κυκεώνα δικαστικών διώξεων ενάντια στους κατοίκους από το 1923 µέχρι σήµερα. Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, όλες τις υπουργικές αποφάσεις κύρωσης των απογραφών από το 1960 µέχρι σήµερα, τις υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης των Καποδιστριακών και Καλλικρατικών ∆ήµων σύµφωνα µε τις οποίες τα Σαµαραίϊκα αποτελούν αυτοτελή οικισµό της Μανολάδας Ηλείας. Γεγονός που ενισχύθηκε και µε την πρόσφατη αποτύπωση των διοικητικών ορίων επί του εδάφους µε βάση την απόφαση του 1926 που τα καθόρισε, από την επιτροπή που όρισε ο προηγούµενος Γ.Γ. της Περιφέρειας. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι ανέκαθεν εγγράφονται, βαπτίζονται, πηγαίνουν σχολείο, ψηφίζουν , παντρεύονται , πουλάνε, αγοράζουν, σηκώνουν ανάσταση και θάβονται στη Μανολάδα, όλα αυτά αποτελούν ψιλά γράµµατα µπροστά στα «ιερά και τα όσια» των ορίων της Καλογεροκρατίας - «Οικολογίας». Το σκάνδαλο µε τα επιχειρούµενα όρια ξεπερνάει τα Σαµαραίϊκα.

Με πρωταγωνιστικό ρόλο και συµµετοχή της ΟΙΚΙΠΑ που αυτοαναγορεύτηκε σε ανώτατη κρατική αρχή ορίων έγινε απόπειρα να µπουν και παλούκια στο έδαφος σύµφωνα µε τα όρια των γενικότερων διεκδικήσεων της µονής από το 1923 απέναντι σε ιδιωτικές, κοινοτικές και δηµόσιες εποικιστικές εκτάσεις. Συµπεριέλαβαν στην ιδιοκτησία της µονής ακόµη και τις εκτάσεις που το Υπουργείο Γεωργίας παραχώρησε το 1924 στην κοινότητα Μανολάδας για την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής που εγκαταστάθηκαν στον συνοικισµό τότε και µετέπειτα κοινότητα Νέας Μανολάδας! Ανάµεσα στα µέσα για την νοµική κάλυψη της επιχείρησης είναι και η κακοποίηση δικαστικών αποφάσεων στο περιεχόµενο και την ερµηνεία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αναφορά σε απόφαση του ΣΤΕ µε την οποία το ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε το αίτηµα της εκκλησίας για ακύρωση της πράξης αναδάσωσης. ∆ιότι ο λόγος της κυριότητας που πρόβαλε είναι της αρµοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων και είναι ανεξάρτητος από τον χαρακτήρα των εκτάσεων. Η παρεµπίπτουσα αναφορά στο Φάκελο του ∆ασαρχείου Πάτρας που τα προσδιόριζε ως δάσος στην κοινότητα Μετοχίου Αχαϊας, µετατράπηκε σε τελεσίδικη απόφαση για τον χαρακτήρα των εκτάσεων και για την διοικητική ένταξη τους στο Νοµό Αχαΐας. Αρνούµαστε να πιστέψουµε ότι ο αρµόδιος Γενικός ∆ιευθυντής, ο νοµικός σύµβουλος του κ. Αποστολόπουλου και ο ίδιος προσωπικά, αγνοούν αυτό που οποιοσδήποτε νοµικός ή διοικητικός υπάλληλος (που δεν πήρε νύκτα πτυχίο) γνωρίζει. Ότι δηλαδή, το ακυρωτικό δικαστήριο αποφασίζει

αποκλειστικά επάνω σε συγκεκριµένους λόγους ακύρωσης των αιτούντων και µόνο οι αποφάσεις του σε αυτούς είναι δεσµευτικές. Παρεµπίπτουσες αναφορές ή και κρίσεις αναγκαίες για την τελική απόφαση δεν δηµιουργούν καµία δέσµευση. Με τα παραπάνω δεδοµένα το πρόβληµα Σαµαραίϊκα από «υφαλοκρηπίδα» των Νοµών Ηλείας και Αχαΐας µετατρέπεται σε ιδιότυπο Βατοπέδιο µε την ταµπέλα και το άλλοθι της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο περιβαλλοντικός διωγµός του δασοπαρόχθιου πληθυσµού υποστηρίζεται δηµόσια µε νοσηρά φαινόµενα ισοπεδωτικής αναγωγής ατοµικών παραβατικών πράξεων σε συλλογική ευθύνη και απαιτήσεις συλλογικής τιµωρίας. Συνοδεύεται µε φαινόµενα διαπόµπευσης, συκοφαντικού διασυρµού και διέγερσης αυτόµατων κοινωνικών αντανακλαστικών. Ένας τέτοιος οικολογικός «πολιτισµός» µε όση δόση περιβαλλοντικής πλειοδοσίας και αν συνοδευτεί, είναι όψη της δασοκτόνας πολιτικής και ταυτόχρονα απόπειρα ξεπλύµατός της σε εύκολους στόχους. Από αυτό τον «πολιτισµό» δεν γλύτωσε ούτε ο ∆ήµαρχος ∆υτικής Αχαΐας που προπηλακίστηκε πολιτικά και ηθικά από την ΟΙΚΙΠΑ επειδή θεώρησε ότι έχει περισσότερη αρµοδιότητα από την ίδια για τα διοικητικά όρια του ∆ήµου του και τόλµησε να θέσει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση! Ύστερα απ’ όλα αυτά: Απαιτούµε από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας να παρέµβει άµεσα ώστε να σταµατήσουν οι απαράδεκτες εξελίξεις που δροµολογούνται για τις εκτάσεις µε την διοικητική τους κακοποίηση και τα

έκτακτα δασοδικεία Σαµαροκτονίας. Απαιτούµε να εφαρµοστεί η οµόφωνη απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβούλιου της Ηλείας για ανάκληση όλων των διοικητικών πράξεων των δασικών υπηρεσιών της Αχαΐας που στηρίζονται στον εσφαλµένο διοικητικό προσδιορισµό. Ο ΓΓ της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας κ. Αποστολόπουλος οφείλει να εναρµονίσει άµεσα τις αρµοδιότητες των δασικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τα διοικητικά όρια, όπως αποτυπώθηκαν πρόσφατα από την επιτροπή που όρισε ο προκάτοχός του, µε την υιοθέτηση της µοναδικής πρότασης που ετέθη επί του εδάφους. Να σταµατήσει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο τρώγοντας χρόνο για να πασάρει το πρόβληµα όπως οι προηγούµενοι στον επόµενο. Να σταµατήσει να παριστάνει τον αναρµόδιο να εφαρµόσει ενιαία γραµµή ορίων για τις υπηρεσίες του, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί εαυτόν πλήρως αρµόδιο να υπογράφει φαρδιά πλατιά, σε διαφορετικές εκδοχές ορίων, ανάλογα µε το έγγραφο και την υπηρεσία (άλλα τα πολεοδοµικά διοικητικά όρια , άλλα τα δασικά –µοναστηριακά και κατά τα άλλα χρηστή διοίκηση πάνω από όρια από τον ίδιο). Για την συνέργειά του στην διοικητική κακοποίηση εκτός από πολιτικές, επωµίζεται και βαριές ποινικές ευθύνες για αµέλεια στη προστασία της ευαίσθητης περιοχής. Γιατί µε το διοικητικό αλαλούµ όπου όλοι είναι αρµόδιοι και αναρµόδιοι, υπονοµεύεται το καθεστώς προστασίας και ιδιαίτερα η δυνατότητα έγκαιρης παρέµβασης και συντονισµού σε περίπτωση κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά). Να ξαναµπούν, εδώ και τώρα, τα τσιµενοπάλουκα στην ίδια ακριβώς θέση που είχαν µπει το 1962, µε τα οποία είχαν οριοθετηθεί 745

στρέµµατα καλλιεργηµένες εκτάσεις από το δάσος σύµφωνα µε το αντίστοιχο τοπογραφικό που τα αποτυπώνει όλα λεπτοµερώς. Σηµειώνουµε ότι ο Ο∆ΕΠ που τα έβαλε το 1962, τα έβγαλε επί χούντας για να ξεκινήσει ένα νέο γύρο δικών απέναντι στους κατοίκους συνέχεια των οποίων είναι οι σηµερινές διώξεις. Επειδή οι εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Κτηµατολογίου Μανολάδας στο οποίο είναι εγγεγραµµένες, να σταµατήσει η υπονόµευσή του. Ζητήµατα που αφορούν τον χαρακτήρα τους να αντιµετωπιστούν στα πλαίσιά του, στην επικείµενη ανάρτηση δασικών χαρτών µε τα ίδια ακριβώς κριτήρια όπως και οι υπόλοιπες όµορες µε το δάσος εκτάσεις του κτηµατολογίου Μανολάδας. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πράξεις που στηρίχθηκαν στην διοικητική κακοποίηση της περιοχής. Τέλος το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβληµα των χρήσεων γης των χιλιάδων στρεµµάτων αντίστοιχων εκτάσεων ολόκληρου του παλιού κτήµατος Μανωλάδας, από Άραξο µέχρι Κοτύχι, δεν λύνεται µε εχθρικές ενέργειες απέναντι σε φτωχοµεσαίους αγρότες. Αντίθετα θα λυθεί µε προνοµιακή χρηµατοδότηση και µε επιστηµονική και τεχνική στήριξη τους, για καλλιέργειες και µεθόδους φιλικές στο περιβάλλον, αξιοποιώντας τον θησαυρό του µικροκλίµατος αυτών των περιοχών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δώσουµε την µάχη και στα πλαίσια του Περιφερειακού Συµβούλιου ∆υτικής Ελλάδας. ΠΑΤΡΑ 26/10/2011 «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α»


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

10

ΚΗ∆ΕΙA Τον πολυαγαπηµένο µας

ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΤΟΛΕΤΑ

ΕΤΩΝ 82 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 30/10/2011 και ώρα 11.30 π.µ. από τον ιερό ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Νεκροταφείο Ζαχάρως) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Ζαχάρω 30/10/2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αναστάσιος Κοντολέτας, Κανέλλα Μαρία Κοντολέτα Η Α∆ΕΛΦΗ: Φωτούλα και Θεόδωρος Κουσκουλής ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ο Οφθαλµίατρος

Γαλανόπουλος Αθανάσιος

Στην αγαπηµένη µας ΝΙΚΟΛΙΑ ΝΙΚ. ΛΥΚΟΥΡΑ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΩΤ. ΤΣΑΝΟ, ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ.: Ιερέως Νικολάου Κατσηδήµα Στον αγαπηµένο µας εγγονό ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΝΤΟΝΗ που αντήλλαξε δακτύλιο αρραβώνος µε τη ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Ο παππούς και η γιαγιά: Χαράλαµπος και Κων/να Κοντονή Στην αγαπηµένη µας ανιψιά και εξαδέλφη ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΝΤΟΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ.: Ανδρέα Καράµπελα Στην αγαπηµένη µας εξαδέλφη και θεία ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΝΤΟΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ.: Γεωργίου Ασηµακόπουλου Στην αγαπηµένη µας εξαδέλφη και θεία ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΝΤΟΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ. Νικολάου Γιαννίκου Στην αγαπηµένη µας εξαδέλφη και θεία ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΝΤΟΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ: Γεωργίου Αγγουριδάκη

θα απουσιάσει έως και το Σάββατο 5 Νοεµβρίου.

Τελούµε την Κυριακή 30/10/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Βασιλείου Πελοπίου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 78 και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αφροδίτη και Σπύρος, Γεωργία και Παναγιώτης, ∆ήµητρα και Νίκος, ∆ήµος και Αλεξία, Μαρία, Άγγελος, Παναγιώτης και Αλίνα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ «ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΟ –ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τηλ. 6989550100-6974491354

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Με γονείς ατόµων µε Αυτισµό Υψηλής λειτουργικότητας Τηλ. 6984943878

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΑ∆Α ΕΤΩΝ 79

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 30/10/2011 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χρυστούλα Μπραδά, Ελένη Μπραδά, Κων/νος Μπραδάς, Αθανάσιος και Ειρήνη Μπραδά, Αναστασία χα Ιωάννου Μπραδά, Σοφία και ∆ηµήτρης Σαράτσης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

∆ΠΠ-Η/Περιοχή Πύργου

∆ιακοπή Hλεκτρικού ρεύµατος Eιδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆EH θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος: Την Τρίτη 01/11/2011 και από ώρα 08.00 έως 15.00 στην αγροτική περιοχή Επιταλίου τµηµατικά από ξηραντήρια έως αντλιοστάσιο Ε2 και στη γύρω παραλίµνια και παραθαλάσσια περιοχή του δήµου Πύργου και συγκεκριµένα στο Βουστάσιο ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ, θερµοκήπια Κουνέλη και Πετσετάκη. Aν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆EH θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. Eτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόµα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήµατος. Γ. Φ. Θεοδωρόπουλος ∆ιευθυντής Περιοχής Πύργου

«ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ»

Η ΕΛΛΑ∆Α και οι ΑΞΙΕΣ της, που στη είναι: σηµερινή εορτή µιλούν και µιλούν ακρι-Μια συνεχής πάλη και επιλογή και, βώς γι’ αυτά µιλούν στην ικανότητα της -Ενα συνεχές ξεσκαρτάρισµα (σήµερα) ψυχής: από τα µηνύµατα του 4ου ΡΑΪΧ που λει-Να σκιρτάει, τουργεί σήµερα στη ΧΩΡΑ µας. -Να συναισθάνεται (!!) και, Ενα ξεσκαρτάρισµα από τις προσπάθειες -Να αγωνίζεται των… εγκάθετων (ξενόφερτων) καθώς και… Στην ικανότητα της ψυχής: ντόπιων συνεργατών, ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ της -Να είναι φωτιά, ΧΩΡΑΣ µας, οι οποίοι θέλουν και προσπα-Να µας κρατάει ζωντανούς, θούν να γίνει η ΕΛΛΑ∆Α… υποχείριο και … -Αγωνιστικά ικανούς και, βορά των εχθρών της, ενθαρρύνοντες -∆ηµιουργικούς (!!!) έτσι, ποικιλοτρόπως την…. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΑυτό είναι το ΜΗΝΥΜΑ του… ΟΧΙ (!!!) ΠΟΙΗΣΗ και τον… ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (!!) της του… 1940 εθνικής µας κυριαρχίας (κατά κα ΨαΓράφει ο ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΕΦ Αυτό είναι το ΜΗΝΥΜΑ, προς τους ρούδα Μπενάκη και Χ. Κίσσιγκερ ) και (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ) ΝΕΟΥΣ µας, της εορτής της 28ης της… Στρατιωτικής µας ισχύος, καθώς και ΝΕΜΟΥΤΑ Οκτωβρίου 1940 και του … ΟΧΙ (!!) που των εθνικών µας … ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και… εορτάζουµε σήµερα. ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΩΝ. Και αν οι ΝΕΟΙ µας δεν αισθάνονται τη Αυτή είναι η κατάσταση της ΠΑΓΚΟψυχή τους να σκιρτάει… ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ και … ΕΘΝΙΚΑ ΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και γνωστοί οι… ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (!!) ακούγοντας… ΕΛΛΑ∆Α και βλέποντας τη… ΣΗΜΑΙΑ µας… Γιατί ;; είναι σήµερα η ΕΛΛΑ∆Α ελεύθερη;; ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Γι’ αυτό και φοβούνται ορισµένοι και δε θέλουν να κατα-Μήπως ευθύνονται οι ΕΛΛΗΝΕΣ αυτοί που είπανε… Ναι λάβουµε ότι η ΕΛΛΑ∆Α ΕΟΡΤΑΖΕΙ (καθηγητής ΑΝ(!!) στα ΙΜΙΑ;; ∆ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ) -Μήπως οι ΕΛΛΗΝΕΣ αυτοί που επί χρόνια επιµελώς σιω- Και ο λόγος γιατί θα καταλάβουµε ότι το σηµερινό ΟΧΙ πούσαν (επι εποχής «ΤΙΤΟ» και «ΒΑΡΝΤΑΣΚΑΣ») καθώς (!!!) της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 είναι κάθε µέρα και πιο και άλλοι που σήµερα ετοιµάζονται να ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΗ επίκαιρο (!!!) … ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ µας;; Γιατί κάποια στιγµή πρέπει να πούµε: -Μήπως ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ αυτοί που ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και -ΟΧΙ στην … πάσης φύσεως ΥΠΟ∆ΟΥΛΩΣΗ και ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ να ονοµάζονται σήµερα τα στενά των -ΟΧΙ στην… ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. ∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΩΝ κλπ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΕΝΑ;; (εφηµ. ΕΛΕΥ- Και αυτό το ΟΧΙ όσο υπάρχει ανάγκη για ΛΕΥΤΕΡΙΑ της ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6/6/2003 σελίς 71, ΥΠΕΞ. Γ. ΠΑΠΑΝ- ψυχής είναι πάντα …ΕΠΙΚΑΙΡΟ. ∆ΡΕΟΥ κυβ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ «ΠΑΤΡΙΣ» 20/11/2003). Αυτή είναι η σηµερινή έννοια του ΟΧΙ του 1940 που είναι -Μήπως οι ΕΛΛΗΝΕΣ αυτοί , που ετοιµάζονται να προ- το ΟΧΙ του… 2009, 2010…, 2011, µέχρις ότου η σαρτήσουµε τη ΘΡΑΚΗ µας στην ΤΟΥΡΚΙΑ;; «ΜΠΟΤΑ» της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ της χυδαίας -Μήπως αυτοί που οδήγησαν τη ΧΩΡΑ σε… ΧΡΕΟΚΟ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ που εκχυδαΐζει τον άνθρωπο… ΠΙΑ;; φύγει από τη µέση. Μήπως;; Και κάτι ακόµη. Αδέρφια, είµαστε κάθε µέρα µέσα σε ένα καινούριο… Κατά τον εορτασµό της επετείου αυτής ακούµε συνήΟΧΙ. θως… δηλώσεις… σχόλια,… ποιήµατα , ακούµε επαίνους µεΚαι ο λόγος , γιατί η ζωή δεν είναι : γάλων ηγετών, αλλά… ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ (!!!) ΟΙ - Ενας βλακώδης … ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ και, ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΓΕΤΕΣ της περιόδου αυτής. - Ενας στείρος… ΚΑΤΩ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Γεγονός που µοιάζει ΩΣΑΝ (!!!) ένας λαός, χωρίς ηγεσία, Η ζωή είναι µια µάχη του πνεύµατος έναντι του σκότους χωρίς κατεύθυνση, να πορεύεται συντεταγµένος (πρωγια την αναζήτηση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. τοφανές κοινωνικό φαινόµενο) προς τη ∆ΟΞΑ (!!!) (ΜηΕνας πόλεµος του καλού µε το κακό, που θα πει πως νιαίο ∆ελτίο ΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ Α.∆. 94). Στο σηµείο αυτό πρέπει να θυµήσουµε ( και οι ΝΕΟΙ µας να πληροφορηθούν) και να πούµε οτι… ΗΓΕΤΕΣ της περιόδου εκείνης ήσαν” - Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Β’ - Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (και η κυβέρνησή του) και, -Αρχηγός των ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ oι οποίοι αν τίποτε άλλο δεν έκαναν,όµως πρόσφεραν µαζί µε τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ (!!) στους ΕΛΛΗΝΕΣ.. τη ∆ΟΞΑ του 1940 (!!!) Και έτσι ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΛΑΟΣ (!!!) ( όπως προαναφέραµε) παράλληλα µε τις … αγωνιστικές ικανότητές του (!!!) και τα… αναµφισβήτητα χαρίσµατά του (!!!) και τις … ένδοξες καταβολές του κατέστη… « ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΛΑΟΣ» (!!!) καθοδηγούµενος από τους… ΗΓΕΤΕΣ του και την … ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Κατσαφάνας Παν. (Πατρών 45, 2621027706) Aµαλιάδα: Παπαγεωργίου Γεωργ. (Ερµού 13 τηλ. 26220027216) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

Λαϊκές Aγορές

Kυριακή: N. Mανολάδα

Ο∆ΟΝΤΡΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ 30/10/11 Παρνασσά Μάρθα 2621032660,6977591211 Μανωλοπούλου 28 Αµαλιάδα: Κ 30/10/11 ∆αλιάνη – Λαµπρινού Αθηνά (Καποδιστρίου 8) 2622028296- 6982715943

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Το γένος ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 30/10/2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανάσιος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σταυρούλα, Ελένη και Άγγελος Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Νίκος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 86

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 30-10-2011

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Τη ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, παραµονή της εορτής των Αγ. Αναργύρων και ώρα 17.00 µ.µ., το απόγευµα, θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγ. Αναργύρων του Γεν. Νοσοκοµείου Πύργου «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», πανηγυρικός Εσπερινός µετά αρτοκλασίας χοροστατούντος του θεοφιλέστατου επισκόπου Ωλένης κου Αθανασίου. Την Τρίτη 1 Νοεµβρίου 2011, κυριώνυµο ηµέρα της εορτής και ώρα 7.00 – 9.30 π.µ. θα τελεστεί θεία λειτουργία µετά αρτοκλασίας. Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της µε αριθµό 769/2011 Γ’ επαν. περίληψης εκθέσεως αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων Η ∆ικαστική Επιµελήτρια στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδας Φωτεινή Μονόλιθου – Σερέτη κάτοικος Λεχαινών, οδός ∆. Κλοκανά 1315, ∆ηλώνω ότι: Στις δέκα έξι (16) Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00 έως 17.00 µ.µ. της ιδίας πιο πάνω ηµέρας στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Λεχαινών Ηλείας ορισµένο για τους πλειστηριασµούς τόπο σύµφωνα µε το ν. 3714/2008 και ενώπιον της Συµβολαιογράφου Μυρτουντίων ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ σαν υπάλληλος επί του πλειστηριασµού και σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται ή θα απουσιάζει, ενώπιον του νόµιµου αναπληρωτού της βγαίνει σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η παρακάτω αναφερόµενη και περιγραφόµενη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Χρήστου Καρατσαπη του Παναγιώτη και της ∆ιονυσίας κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Νικηταρά και Τζαβέλα 16, ως οµόρρυθµο εταίρο της οµόρρυθµης εταιρίας που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αγίας Αννης 14 και Βορ. Ηπείρου µε την επωνυµία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Την εικοστήν τρίτην (23ην) του µηνός Νοεµβρίου δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ηµέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευµατινή ώρα της ίδιας ηµέρας, στο Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας και ενώπιον της συµβολαιογράφου Πύργου Μαρίας Στασινοπούλου, που κατοικοεδρεύει στον Πύργο Ηλείας, ως υπαλλήλου του πλειστηριασµού, ή σε περίπτωση κωλύµατός της, ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτή της, µε επίσπευση της Α.Ε. µε την επωνυµία «DOKA HELLAS- Καλουποτεχνική Τεχνολογική Α.Ε.» που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Αθανασίου αρ.5) και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της παρούσας για λόγους συντοµίας «επισπεύδουσα», θα εκτεθούν σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό τα κατασχεθέντα σύµφωνα µε την µε αριθµό 2899/2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, του ∆ικαστικού Επιµελητή ∆ηµητρίου Τσίµπρη, ακίνητα του Σπυρίδωνα Θεοδώση του ∆ιονυσίου και της Μαρίας, κατοίκου Πύργου Πατρών 22 και Μ. Αλεξάνδρου, που θα αποκαλείται στη συνέχεια, για λόγους συντοµίας «ο καθού η εκτέλεση», των οποίων η ακριβής περιγραφή έχει ως εξής: 1) Ένα αγροτεµάχιο συνολικής εκτάσεως (4.547 µ2), που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΤΑ» Κορακοχωρίου Ηλείας, το οποίο αποτελεί τµήµα διαιρετό µεγαλύτερου αγροτεµαχίου και συνορεύει γύρωθεν Βόρεια µε ιδιοκτησία Σοφίας Κατσιροπούλου, Ανατολικά µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Τερζή, Νότια µε ακίνητο πρώην ιδιοκτησίας Βασιλείου Κορκολόπουλου και νυν Χρήστου Νικολακόπουλου και ∆υτικά µε αγροτικό δρόµο. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη δυνάµει του υπ’ αριθµ. 3281/23-9-2008 συµβολαίου αγοραπωλησίας της συµβ/φου Πύργου ∆ήµητρας Θεοδωροπούλου, νοµίµως µεταγραµµένου στον τόµο 18 και αριθµ. 2079 των βιβλίων µεταγραφών του ∆. Πύργου (Λετρίνων). Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των (45.669,96) ευρώ και µετά από διόρθωση, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 268/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, για το ποσό των (80.000,00) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύσει το ποσό των (45.669,96) ευρώ και µετά από διόρθωση, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 268/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, το ποσό των (53.333,00) ευρώ. 2) Ένα αγροτεµάχιο συνολικής εκτάσεως (4.474 µ2) που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΤΑ» Κορακοχωρίου το οποίο αποτελεί

«ΚΑΡΑΤΣΑΠΗΣ – ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Technocapas» νοµίµως εκπροσωπουµένης που κατασχέθηκε µε την µε αριθµό 756/24-1-2011 έκθεσή µου αναγκαστικής κατάσχεσης ύστερα από επίσπευση του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΝΤΑ του Παναγιώτη , κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ι. Στριφτού 15, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 13518/2010 ∆ιαταγή Πληρωµής του Πρωτοδικείου Αθηνών που φέρει τον τύπο της εκτέλεσης και αριθµό απογράφου 13412/2010 για απαίτηση σύµφωνα µε την επιταγή που εκδόθηκε και η περιγραφή έχει ως ακολούθως: 1. Το υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ1) κατάστηµα του ισογείου διωρόφου οικοδοµής κτισµένης σε οικόπεδο εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 270 τ.µ. κατά πρόσφατη καταµέτρηση 277,77 τ.µ. εντός του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και στο ∆.∆. Λεχαινών Ηλείας επί της οδού ∆ηµησιάνου 2 όπως αυτό φαίνεται µε τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Α-Β-Γ-∆-Α στο από µήνα Αύγουστο 1983 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολ. Μηχ. Χρύσανθου Ραυτόπουλου και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά ∆-Α14,30µ. µε ιδιοκτησία Τασίας Κόλλια, ∆ΥΤΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ 7,10µ. µε δηµοτικό δρόµο , ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά Α-Β 25,40µ. µε δηµοτικό δρόµο Βασ. ∆ηµησιάνου και ΝΟΤΙΑ σε πλευρά Γ-∆ 27,50µ. µε ιδιοκτησία κληρονόµων Σπήλιου Καρα-

τσαπή. Το κατάστηµα φαίνεται µε τα παραπάνω στοιχεία Κ1 στο από µήνα Αύγουστο 1983 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολ. Μηχ. Χρύσανθου Ραυτόπουλου αποτελείται από ένα χώρο έχει επιφάνεια 28,75 τ.µ. όγκο ιδιόκτητο 123,63 κυβ. µέτρα, αναλογία στο οικόπεδο 19,89 τ.µ. εξ αδιαιρέτου και ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ολόκληρο το οικόπεδο 71,60%ο εξ αδιαιρέτου , φέρει αριθµό ΚΑΕΚ 151233519016/0/1 και συνορεύει Α σε πλευρά 7,10 µέτρων µε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού µε ιδιοκτησία Τασίας Κόλλια, ∆ σε πλευρά 7,10 µέτρων µε το Κ2 κατάστηµα, Β σε πλευρά 4,20 µέτρων µε οδό Βασ. ∆ηµησιάνου και Ν σε πλευρά 3,90 µέτρων µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής και πέραν αυτής µε ιδιοκτησία κληρ. Σπήλιου Καρατσαπή. 2. Το υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ∆ΥΟ (Κ2) κατάστηµα του ισογείου διωρόφου οικοδοµής κτισµένης σε οικόπεδο εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 270τ.µ. κατά πρόσφατη καταµέτρηση 277,77 τ.µ. εντός του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και στο ∆.∆. Λεχαινών Ηλείας επί της οδού ∆ηµησιάνου 2, όπως αυτό φαίνεται µε τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Α-Β-Γ-∆-Α στο από µήνα Αύγουστο 1983 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολ. Μηχ. Χρύσανθου Ραυτόπουλου και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά ∆-Α 14,30µ. µε ιδιοκτησία Τασίας Κόλλια, ∆ΥΤΙΚΑ σε

πλευρά Β-Γ 7,10µ. µε δηµοτικό δρόµο, ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά Α-Β 25,40µ. µε δηµοτικό δρόµο Βασ. ∆ηµησιάνου και ΝΟΤΙΑ σε πλευρά Γ-∆ 27,50µ. µε ιδιοκτησία κληρονόµων Σπήλιου Καρατσαπή. Το κατάστηµα φαίνεται µε τα παραπάνω στοιχεία Κ2 στο από µήνα Αύγουστο 1983 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολ. Μηχ. Χρύσανθου Ραυτόπουλου, αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 27,80τ.µ. όγκο ιδιόκτητο 119,54 κυβ. µέτρα, αναλογία στο οικόπεδο 19,22 τ.µ. εξ αδιαιρέτου και ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ολόκληρο το οικόπεδο 69,20 %0 εξ αδιαιρέτου φέρει αριθµό ΚΑΕΚ 151233519016/0/2 και συνορεύει Α σε πλευρά 7,10 µέτρων µε το Κ1 κατάστηµα ∆ σε πλευρά 7,15 µέτρων µε το Κ3 κατάστηµα, Β σε πλευρά 3,90 µέτρων µε οδό Βασ.∆ηµησιάνου και Ν σε πλευρά 3,90 µέτρων µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής και πέραν αυτής µε ιδιοκτησία κληρ. Σπήλιου Καρατσαπή. Ως πρώτη προσφορά για τα ακίνητα το ποσό των Ευρώ για το 1ο 60.000,00 και για το 2ο 60.000,00. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται στον τόπο και το χρόνο που αναφέρεται πιο πάνω για να πλειοδοτήσουν. Λεχαινά 27/10/11 Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Τ.Σ. Υπογραφή ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ – ΣΕΡΕΤΗ

τµήµα διαιρετό µεγαλύτερου αγροτεµαχίου και συνορεύει γύρωθεν Βόρεια µε ιδιοκτησία Γεωργίου Σταυρόπουλου, Ανατολικά µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Τερζή, Νότια µε ιδιοκτησία Σοφίας Κατσιροπούλου και ήδη Σπυρίδωνα Θεοδώση και ∆υτικά µε αγροτικό δρόµο. Εντός αυτού βρίσκεται η µε στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ ∆ΥΟ (2) οριζόντια ιδιοκτησία (ηµιτελής κατά τον τίτλο κτήσης στο στάδιο του σκελετού) είναι το ηµιτελές κτίσµα που βρίσκεται προς το Νοτιοανατολικό τµήµα του όλου οικοπέδου, αποτελείται από υπόγειο επιφανείας (59,81µ2) ισόγειο επιφανείας (59,81µ2) και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας (44,20µ2) που επικοινωνούν µε εσωτερική κλίµατα (µεζονέτα), έχει υπόλοιπο δόµησης 0,73µ2 και συνορεύει γύρωθεν µε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και µε κοινόχρηστο χώρο ισογείου και πέραν αυτού µε την υπό στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1) οριζόντια ιδιοκτησία, ποσοστό συνιδιοκτησίας ισογείου, πρώτου και µελ. δόµησης, ήτοι 496,52/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του υπολοίπου δόµησης 3,48/1000 εξ αδιαιρέτου. Η ως άνω οριζόντιος ιδιοκτησία έχει χώρο αποκλειστικής χρήσης και συνορεύει γύρωθεν Βόρεια µε τµήµα αποκλειστικής χρήσης της µε στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1) οριζόντιας ιδιοκτησίας Ανατολικά µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Τερζή, Νότια µε ιδιοκτησία Σπυρίδωνος Θεοδώση και ∆υτικά µε αγροτικό δρόµο. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη δυνάµει του υπ’ αριθµ. 3281/23-9-2008 συµβολαίου αγοραπωλησίας της συµβ/φου Πύργου ∆ήµητρας Θεοδωροπούλου, νοµίµως µεταγραµµένου στον τόµο 18 και αριθ. 2079 των βιβλίων µεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πύργου (Λετρίνων), σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 4262/2-3-10 πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών της συµβ/φου Πύργου ∆ήµητρας Θεοδωροπούλου, νοµίµως µεταγραµµένου στον τόµο 20 και αριθ. 1430 των βιβλίων µετραγραφών του υποθηκοφυλακείου Πύργου (Λετρίνων). Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των (44.937) ευρώ και µετά από διόρθωση, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 268/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, για το ποσό των (190.000,00) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύσει το ποσό των (44.937) ευρώ και µετά από διόρθωση, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 268/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, το ποσό των (126.000,00) ευρώ. 3) Το ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου εκτάσεως συνολικής 353,31µ2 που βρίσκεται εντός

οικισµού στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ» Κατακόλου και συνορεύει γύρωθεν Βορειοανατολικά µε κοινόχρηστο µονοπάτι, Ανατολικά µε µονοπάτι «Ιχθύος άκραν», Νοτιοανατολικά µε µονοπάτι «Ιχθύος άκραν» και µε ιδιοκτησία κληρονόµων Χρήστου Μινάογλου, Νοτιοδυτικά µε ιδιοκτησία Μαρίας Θεοδώση κ.λ.π. και Βορειοδυτικά µε ιδιοκτησία Άγγελου Μπακιρτζή. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου δυνάµει του υπ’ αριθµ. 2732/21-11-2007 συµβολαίου αγοραπωλησίας της συµβ/φου Πύργου ∆ήµητρας Θεοδωροπούλου, νοµίµως µεταγραµµένου στον τόµο 17 και αριθ. 2811 των βιβλίων µεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πύργου (Λετρίνων). Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των (32.681) ευρώ και µετά από διόρθωση, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 268/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, για το ποσό των (50.000,00) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύσει το ποσό των (32.681) ευρώ και µετά από διόρθωση, δυνάµει της υπ’ αριθ. 268/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, το ποσό των (33.333,00) ευρώ. ∆υνάµει του υπ’ αριθµ. 810/12-42011 πιστοποιητικού του υποθηκοφύλακος Πύργου πιστοποιείται ότι όπως προκύπτει από τα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του δήµου Πύργου (πρώην Λετρίνων) µέχρι και χθες δεν υπάρχει άλλη υποθήκη ή προσηµείωση ή κατάσχεση κατά του Σπυρίδωνα Θεοδώση του ∆ιονυσίου και της Μαρίας, κατοίκου Πύργου επί των ακινήτων που αναφέρονται και περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 2899/11 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ∆ικαστικού επιµελητού του Πρωτοδικείου Ηλείας ∆ηµητρίου Τσίµπρη, πλην των παρακάτω: 1) Της σε τόµο 265 αριθµ. 39 γραµµένη προσηµείωσης την 7ην Οκτωβρίου 2008, υπέρ της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, για ποσό (186.000,00) ευρώ, δυνάµει της υπ’ αριθ. 1031/2008 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας επί των υπ’ αριθµ. (1) και (2) εκ των ανωτέρω ακινήτων. Στο περιθώριο της άνω προσηµείωσης έχει σηµειωθεί την 5η Αυγούστου 2010 ότι δυνάµει της υπ’ αριθ. 518/2010 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας ανακαλείται µερικά η υπ’ αριθµ. 1031/2008 άνω απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας και διατάσσεται η εξάλειψη της προσηµείωσης ως προς την οριζόντια ιδιοκτησία µε στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1) όπως αυτή συστήθηκε µε την υπ’ αριθ. 4262/2010 σύσταση οριζοντίων

ιδιοκτησιών της Συµβ/φου Πύργου ∆ήµητρας Θεοδωροπούλου (τόµος 20 αριθ. 1430 ΒΜ) και παραµένει ισχυρή ως προς τα λοιπά ακίνητα. 2) Της σε τόµο 274 αριθ. 25 γραµµένης προσηµείωσης την 1ην Νοεµβρίου 2010, υπέρ της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «EFG Eurobank Ergasias Leasing Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, για ποσό (22.000,00) ευρώ, δυνάµει της υπ΄αριθµ. 320/2010 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, επί του υπ’ αριθµ. (3) εκ των ανωτέρω ακινήτων και επί άλλων. Στο περιθώριο της άνω προσηµείωσης έχει σηµειωθεί την 16ην ∆εκεµβρίου 2010 ότι τρέπεται η άνω προσηµείωση σε υποθήκη δυνάµει της υπ’ αριθµ. 320/27-10-2010 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας. 3) Της σε τόµο 25 αριθ. 72 γραµµένης αναγκαστικής κατάσχεσης την 25ην Μαΐου 2010, υπέρ του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» που εδρεύει στην Αθήνα, για ποσό (14.768,10) ευρώ, δυνάµει της υπ’ αριθ. 170/21-52010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της ∆ικαστικής Επιµελήτριας του Πρωτοδικείου Ηλείας Ευγενίας Παπακωστοπούλου, επί του υπ’ αριθµ. (1) εκ των ανωτέρω ακινήτων. 4) Της σε τόµο 26 αριθ. 86 γραµµένη συντηρητικής κατάσχεσης την 3ην Μαρτίου 2011 υπέρ των: 1) Γεωργίου Κουρκούτα του ∆ιονυσίου και της Ζωής και 2) Φλώρας συζ. Γεωργίου Κουρκούτα, θυγ. Μιχαήλ και Μαριγούλας Περήφανου, κατοίκων Πύργου, για ποσό (10.000,00) ευρώ, δυνάµει της υπ’ αριθ. 5/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πύργου, επί των ανωτέρω ακινήτων και επί άλλου και 5) Της σε τόµο 26 αριθ. 104 γραµµένης αναγκαστικής κατάσχεσης την 11ην Απριλίου 2011, υπέρ της Α.Ε. µε την επωνυµία «DOKA HELLAS- Καλουποτεχνική Τεχνολογική Α.Ε.» που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, για ποσό (25.000,00) δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2899/2011 άνω έκθεσης. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές των πιο πάνω ακινήτων να προσέλθουν σύµφωνα µε τα παραπάνω τόπο, χρόνο και υπάλληλο και πλειοδοτήσουν συµµορφούµενοι µε τους όρους της περίληψής µου αυτής και των διατάξεων του νόµου. Αυτοί που πλειοδοτούν για τρίτους οφείλουν να δηλώσουν προηγουµένως στην υπάλληλο του πλειστηριασµού τα πλήρη στοιχεία του τρίτου και να καταθέσουν το ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε το οποίο χορηγείται η σχετική εντολή. Πύργος 27/10/2011 Ο ∆ικ. Επιµελητής ∆ηµήτρης Τσίµπρης


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Τα σκουπίδια «άναψαν» τα αίµατα

Επίσηµοι και πλήθος κόσµου παρακολούθησαν την εκδήλωση

Οι νέοι Χαβαραίοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

ΘΕΣΜΟΣ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΒΑΡΙ

Τιµήθηκε η επιτυχία

Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταξύ του κ. Λυµπέρη και του κ. Κότσιφα

Ε

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Την εκδήλωση παρουσίασε ο πανεπιστηµιακός καθηγητής κ. Βαγγέλης Μαραζιώτης

Στην εκδήλωση µίλησε και ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός

Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ην επιτυχία τίµησαν για ακόµη φορά οι φορείς του δηµοτικού διαµερίσµατος Χαβαρίου, βραβεύοντας τους νέους Χαβαραίους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα της χώρας κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Τοπική Επιτροπή Φορέων της Τοπικής Κοινότητας Χαβαρίου και αποτελείται από τους ιερείς και τους προέδρους της Τοπικής Κοινότητας και των Συλλόγων, πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Παρασκευής στην αίθουσα του Μπεκιαρείου Πνευµατικού Κέντρου Χαβαρίου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε και οµιλία µε θέµα τα ιατρικά σφάλµατα από τον οµότιµο καθηγητή της νευροχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Θεόδωρο Μαραζιώτη.

26 βραβεία Φέτος τιµήθηκαν 26 νέοι φοιτητές και ένας αριστούχος µαθητής τελειόφοιτος Γυµνασίου και εκτός από τους τιµητικούς επαίνους οι επιτυχόντες έλαβαν και ένα συµβολικό χρηµατικό ποσό που προήλθε από τις χορηγίες φορέων, ιερέων και κατοίκων του χωριού. Εκ µέρους των φορέων ο καθηγητής κ. Βαγγέλης Μαραζιώτης, έδωσε τις ευχές του στους νέους φοιτητές και τους επεσήµανε ότι πρέπει να επιδιώξουν να αποκτή-

Χαιρετισµό απηύθυνε και ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος

σουν τη γνώση που θα είναι βασισµένη σε κοινωνικές αρχές και αξίες, ενώ τους παρότρυνε να µην σπαταλήσουν άσκοπα το χρόνο της Ακαδηµαϊκής τους ζωής. Αµέσως µετά το λόγο πήρε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός, ο οποίος κάλεσε τους νέους φοιτητές να αγωνιστούν και να µπουν στο στάδιο της κοινωνίας και στο τέλος να πάρουν το βραβείο του νικητή. Χαιρετισµό απηύθυνε και ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος µετέφερε και τις ευχές του ∆ηµάρχου Ήλιδας και παρότρυνε τους φοιτητές να ενώσουν τις δυνάµεις τους, ώστε η γνώση που θα αποκτήσουν να έχει αντίκρισµα. Αµέσως µετά το λόγο πήρε ο περιφερειακός σύµβουλος κ. Παναγιώτης Πλατανιάς, ο οποίος επεσήµανε ότι η εκδήλωση των βραβεύσεων είναι ένας θεσµός και σήµερα µέσα στο κοινωνικό χάος σηµατοδοτεί την αλληλεγγύη στις τοπικές κοινωνίες. Τις ευχές του έδωσε και ο πρόεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Χαβαρίου κ. Σπύρος Παπαζαφειρόπουλος, ο οποίος απευθυνόµενος στους νέους φοιτητές εξέφρασε την εµπιστοσύνη του στις δυνάµεις τους και τους κάλεσε να επιστρέψουν πιο δυνατοί. Και οι γιατροί κάνουν λάθη Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε την οµιλία του κ. Θεόδωρου Μαραζιώτη, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα: «Ιατρικά Σφάλµατα: Μύθοι και Πραγµατικότητα». Στην οµιλία

Στο θεσµό αναφέρθηκε ο περιφερειακός σύµβουλος κ. Παναγιώτης Πλατανιάς

Τις ευχές του έδωσε και ο πρόεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος κ. Σπύρος Παπαζαφειρόπουλος

Κεντρικός καθηγητής στην εκδήλωση ήταν ο καθηγητής νευρολογίας κ. Θεόδωρος Μαραζιώτης

ν µέσω σφοδρής αντιπαράθεσης, όπου αντηλλάγησαν βαριές κουβέντες, και διακοπών εκτυλίχθηκε η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας το βράδυ της Πέµπτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε το θέµα της κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη θέση ‘Τριανταφυλλιά’ και τα πνεύµατα δεν άργησαν να πάρουν φωτιά, µε αποτέλεσµα να έρθουν σε σκληρή αντιπαράθεση ο ∆ήµαρχος Ήλιδας και ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σάκης Κότσιφας. Για την ‘Τριανταφυλλιά’

Τα πρώτα βραβεία παρέδωσε ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός

του ο κ. Μαραζιώτης επεσήµανε µεταξύ άλλων, ότι το σφάλµα είναι το αντίτιµο της ανθρώπινης βούλησης και κρίσης και οι γιατροί κάνουν σφάλµατα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει γιατρός που να θέλει να µην πάει καλά ο ασθενής του. «Στην άσκηση της ιατρικής υπάρχει και το αναπάντεχο. Ο Ιπποκράτης έλεγε: Θα επαινέσω το γιατρό που κάνει µικρά σφάλµατα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαραζιώτης. Ξεκαθάρισε δε ότι το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από τρεις συνιστώσες: Εξαρτάται από τη νόσο, από την αντιδραστικότητα εκ µέρους του ασθενούς και από την ιατρική παρέµβαση. Κλείνον-

Τους νέους φοιτητές συνεχάρη και ο πολιτευτής κ. Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος απένειµε βραβείο

τας και απευθυνόµενος στους παρευρισκόµενους, ανέφερε ότι ιατρικά σφάλµατα γίνονται και θα γίνονται, όχι όµως στη συχνότητα που πιστεύει η κοινή γνώµη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απονοµή των βραβείων. Να σηµειωθεί ότι παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων, ο βουλευτής κ. Κώστας Τζαβάρας, ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Αβραάµ Μπούρας, η περιφερειακή σύµβουλος κα Νίκη Κοκκαλιάρη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Τάκης Τσαούσης, ο διοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Πύργου κ. Γιάννης Σεϊντής και ο πολιτευτής κ. Θόδωρος Βλαγκούλης.

Το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ήταν η υποβολή πρότασης για τη χρηµατοδότηση του έργου: «Εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, µονάδα παραγωγής ενέργειας και ΧΥΤΥ Νοµού Ηλείας» στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. Ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης επιχειρηµατολόγησε υπέρ της κατασκευής του έργου και της αναγκαιότητας άµεσης υποβολής της πρότασης για να µπορέσει να εξασφαλιστεί η σχετική χρηµατοδότηση, δίνοντας λύση όπως είπε στο µεγάλο πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων που αντιµετωπίζει ο νοµός Ηλείας, ενώ επιχειρηµατολόγησε και υπέρ της νέας τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί, όπως ορίζεται και από τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίθη-

καν από το Υπουργείο. Όταν ωστόσο πήρε το λόγο ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σάκης Κότσιφας, κατηγόρησε τον κ. Λυµπέρη ότι µε την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου στην περιοχή της ‘Τριανταφυλλιάς’ επιχειρεί να µετατρέψει την Αµαλιάδα σε σκουπιδότοπο και άφησε αιχµές για τον τρόπο διαχείρισης του κονδυλίου που προορίζεται για το έργο. Όπως ήταν φυσικό τα αίµατα δεν άργησαν να ανάψουν µε τον κ. Λυµπέρη να απειλεί µε την υποβολή µηνύσεων και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση µεταξύ των δύο, οι οποίοι αποχώρησαν από την αίθουσα και διεκόπη η συνεδρίαση. Τελικά, το θέµα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, µε τη µειοψηφία να το καταψηφίζει, όπως έγινε και στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορούσε στην υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση των µελετών και του έργου µε τίτλο: «Εγκατάσταση µονάδας δεµατοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή ‘Κονιδέϊκα’ του δήµου Ήλιδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. Η παράταξη της µείζονος µειοψηφίας αποχώρησε στη συνέχεια από τη συνεδρίαση, όταν ήρθε προς συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα για έγκριση µελετών που αφορά στην κατασκευή και βελτίωση σχολικών κτιρίων (µεταξύ αυτών το 2ο λύκειο, το 4ο δηµοτικό, το Γυµνάσιο- Λύκειο Σιµόπουλου). Ο κ. Λυµπέρης χαρακτήρισε κατεπείγον το θέµα για την υποβολή του φακέλου, ωστόσο ο κ. Κότσιφας αρνήθηκε να συζητήσει κάτι χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση.


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

«ΟΧΙ» ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ, «ΟΧΙ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

∆ηµοσκόπηση -ανατροπή για το πολιτικό σύστηµα Αθήνα Αρνητικά αξιολογεί η κοινή γνώµη τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ευρωζώνης για την αντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από αποκαλυπτική δηµοσκόπηση της Κάπα Research, για λογαριασµό του Βήµατος της Κυριακής την επόµενη της Συνόδου. Η πλειοψηφία του δείγµατος της έρευνας (58,9%) αξιολογεί αρνητικά τις αποφάσεις για το κούρεµα του χρέους και το νέο δάνειο, εκτιµώντας ότι το «αντάλλαγµα» που θα κληθούν να καταβάλλουν οι Έλληνες θα είναι πολύ ακριβό και µάλιστα χωρίς

εγγυηµένα αποτελέσµατα, αλλά εξακολουθεί επίσης να απορρίπτει σενάρια εξόδου από το ευρώ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα προκύπτουν και για τα πολιτικά κόµµατα µε τους πολίτες να ζητούν κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, αλλά να παρουσιάζουν έντονες αντιφάσεις σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που θα την αποτελούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι προτείνουν για τη σύνθεσή της πρόσωπα, τα οποία σε άλλη ερώτηση της έρευνας κρίνουν ως ακατάλληλα να κυβερνήσουν! Σε χαµηλά ποσοστά εξακολουθούν να κινούνται τα µεγάλα κόµµατα, µε τη Ν∆ όµως να προηγείται πλέον και µε οκτώ κόµµατα να διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή.

Η κρίση δεν έχει τελειώσει! Απαιτείται πλήρης εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων επισηµαίνουν Τρισέ- Μπαρόζο

Παρίσι: Λίγες µόλις ηµέρες πριν ο Ζαν – Κλοντ Τρισέ παραδώσει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον Ιταλό Μάριο Ντράγκι, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφηµερίδα “Le Monde” κάνει απολογισµό του έργου του σε µια από τις κρισιµότερες περιόδους της ευρωζώνης και εµφανίζεται αισιόδοξος για το µέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο κύριος Τρισέ υπεραµύνεται των αποφάσεών του να αγοράζει οµόλογα προβληµατικών χωρών, δηλώνοντας στη γαλλική εφηµερίδα πως η πολιτική της ΕΚΤ µπορεί να έµοιαζε τολµηρή για τη Γερµανία, αλλά έµοιαζε ελάχιστα τολµηρή για άλλες χώρες. Απατώντας στην ερώτηση του Γάλλου δηµοσιογράφου για το ενδεχόµενο δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής αρχής επί οικονοµικών θεµάτων ο κ. Τρισέ δηλώνει πως ευελπιστεί στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όχι ως Πρόεδρος της ΕΚΤ, αλλά ως Ευρωπαίος πολίτης. Αναφορικά µε τη συµφωνία του eurogroup για το «κούρεµα» των ελληνικών οµολόγων ο κ. Τρισέ δηλώνει πως οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής πρέπει να εφαρµοστούν ταχύτητα. Την ίδια στιγµή ο Πρόεδρος της

ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ

«Το ευρώ δέχεται επίθεση επειδή δεν έπεισε»

Ρώµη «Το ευρώ δεν έπεισε κανέναν, είναι ένα περίεργο νόµισµα, δεν υπάρχει µια κεντρική τράπεζα ως σηµείο αναφοράς και δεν έχει µια ενωµένη κυβέρνηση για την οικονοµία» δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός προκαλώντας αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό, επειδή είναι ένα πρωτοφανές φαινόµενο, βρίσκεται σε εξέλιξη µια επίθεση της κερδοσκοπίας και είναι προβληµατική η διάθεση των οµολόγων που καλύπτουν το δηµόσιο χρέος» πρόσθεσε, µιλώντας στη «Γενική Συνέλευση για το εµπόριο της Ιταλίας µε το εξωτερικό». Αργότερα, πάντως, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι οι δηλώσεις του παρερµηνεύτηκαν: «Το ευρώ είναι η σηµαία µας. Όπως πάντα, κάποιοι προσπαθούν να δηµιουργήσουν πολεµικές, βασιζόµενοι σε µια φράση µου, την οποία ερµηνεύουν µε τρόπο ανακριβή και κακόβουλο» τόνισε ο Σίβλιο Μπερλουσκόνι.

ΥΠΟΨΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Χάκερ επιτέθηκαν σε δορυφόρους των ΗΠΑ

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο σε συνέντευξή του στην εβδοµαδιαία πορτογαλική εφηµερίδα “Expresso” δήλωσε ρητά και κατηγορηµατικά πως η συµφωνία για το κούρεµα του ελληνικού χρέους είναι κάτι µοναδικό και δεν πρόκειται να επαναλη-

φθεί για καµία άλλη χώρα. Απατώντας σε ερωτήσεις του Πορτογάλου δηµοσιογράφου ο κ. Μπαρόζο απέκλεισε το ενδεχόµενο αναδιάρθρωσης του πορτογαλικού χρέους. Η Πορτογαλία δεν επιθυµεί «κούρεµα» των οµολόγων της από φόβο πως θα αποκλειστεί

από τις διεθνείς αγορές. Μπροστά στο δίλληµα ο Πορτογάλος υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε περισσότερα µέτρα λιτότητας. Η ύφεση στη χώρα αναµένεται να αγγίξει το 2,5% του ΑΕΠ και η ανεργία να φθάσει στο ποσοστό ρεκόρ του 13,4%.

Νέα Υόρκη Χάκερ που δεν αποκλείεται να δρούσαν για λογαριασµό του κινεζικού στρατού επενέβησαν στη λειτουργία δύο αµερικανικών ερευνητικών δορυφόρων το 2007 και το 2008, αναφέρει έγγραφο επιτροπής του Κογκρέσου που διέρρευσε στη δηµοσιότητα. «Παρεµβολές αυτού του είδους αποτελούν δυνητική απειλή, ιδιαίτερα αν αφορούν δορυφόρους µε πιο ευαίσθητες λειτουργίες» αναφέρει το προσχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Επιθεώρησης Οικονοµίας και Ασφάλειας ΗΠΑ-Κίνας. Το έγγραφο περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg ενόψει της επίσηµης δηµοσιοποίησης της έκθεσης τον επόµενο µήνα.


Σ Π Ο Ρ 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ - Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

∆ύσκολη έξοδος µε Στρατώνι

Έ

Του Χρ.Κανελλόπουλου να ακόµη δύσκολο αγώνα δίνει σήµερα ο Κόροιβος Αµαλιάδας, που αντιµετωπίζει εκτός έδρας το Στρατώνι.Ο αγώνας για συγκοινωνιακούς λόγους θα ξεκινήσει στις 1 το µεσηµέρι και η οµάδα της Αµαλιάδας θέλει την 4η νίκη στο πρωτάθληµα. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά ο Κόροιβος µπορεί να πάρει τους δυο βαθµούς, αν παρουσιάσει το καλό του πρόσωπο µέσα στο παρκέ.Αγωνιστικά ο Γιάννης Ελευθεριάδης δεν αντιµετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβληµα και θέλει από τους αθλητές του να παίξουν ... Έξυπνα για να πάρουν τη νίκη. Αναλυτικά οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής : Σήµερα Αρναίας 13.00 ΣΑ Στρατωνίου-Κόροιβος Λαζαρίδης-Τσιρτσιµάλης (Τοζακίδης) ∆ούκα 17.00 ΑΣΕ ∆ούκα-Ηράκλειο ΟΑΑ

Τη δυνατή οµάδα του Στρατωνίου αντιµετωπίζει σήµερα ο Κόροιβος Αµαλιάδας

Μπλέτσας-Μαντήλας (Παπαδόπουλος Στ.) Νήαρ Ηστ 17.00 Νήαρ Ηστ-Νίκη Β. Επιτροπάκης-Μάλαµας (Μακρίδης) ∆ιαγόρα 16.30 ∆ιαγόρας Ρ.-Φιλαθλητικός

Πίγκας-∆ηµόπουλος (Κουνελές) ∆ΑΚ Ευόσµου 17.00 Αίας Ευόσµου-ΚΑΠ Καλούτσας-Πιτσίλκας Μ (Κυµιατζής) Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής-Αίολος Τρικ. Τζι-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Οµάδα Β. Ν-Η Πόντοι 1. Νίκη Βόλου 8 4-0 355-239 4-0 335-279 2. Αίολος Τρικάλων 8 3-1 286-242 3. Κόροιβος Αµαλιάδας 7 ——————————————— 4. Φιλαθλητικός 7 3-1 326-252 5. ∆ούκας 7 3-1 310-268 6. Στρατώνι 6 2-2 289-302 2-2 346-350 7. Αναγέννηση Φλόγας 6 8. ΜΕΝΤ 6 2-2 277-294 9. Αιγάλεω 6 2-2 277-300 10. Ηράκλειο* 5 2-1 219-208 1-3 310-329 11. ∆ιαγόρας Ρόδου 5 12. Αγ. Παρασκευή 5 1-3 304-267 13. Νήαρ Ηστ* 5 2-1 227-219 14. Αίας Ευόσµου 4 0-4 273-309 ——————————————— 15. Χαλκηδόνα 4 0-4 283-323 16. Ηρακλής 4 0-4 152-388 * Έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο

βελεκίδου-Λόρτος (Παπαδόπουλος Ν) Αιγάλεω 17.00 Αιγάλεω-ΜΕΝΤ Τσώνος ΜΚωνσταντινόπουλος (Παππάς) Χαλκηδόνας 17.00 Χαλκηδόνα-Αναγέννηση Φλόγα Πολυχρονιάδης-Μοσχοτόγλου (Πολυχρονίδης)


14 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ - Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ Σήµερα ο πρώτος εντός έδρας αγώνας στην κατηγορία

Ιστορική ηµέρα για την Ολυµπία

Σ

τα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής µπάσκετ, ο Ολυµπιονίκης αντιµετωπίζει σήµερα στις 5µ.µ. την Ολυµπιάδα Πατρών. Η οµάδα της Ολυµπίας θέλει τη νίκη στο σηµερινό αγώνα για να µπορέσει να πάρει το πρώτο και συνάµα ιστορικό «ροζ» φύλλο αγώνα στην κατηγορία. Και παρότι η οµάδα της Πάτρας είναι αρκετά δυνατή, ο Ολυµπιονίκης µπορεί να κατακτήσει τη νίκη αν παρουσιαστεί δυνατός µέσα στο παρκέ. Πέρα από τη γνωστή απουσία του Κώστα Μπακόπουλου, ο οποίος θα επιστρέψει σε ένα µήνα περίπου, οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση της οµάδας.

Χ.Κ

Η 2η Αγωνιστική – Γ’Εθνική Μπάσκετ ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.Φ. -

ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡ ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΛΟΥΤΡ. ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ -

ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ

ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΓΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι παίκτες του Ολυµπιονίκη κάνουν πρεµιέρα σε Εθνικά Πρωταθλήµατα µπροστά στον κόσµο τους

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Π

ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Στην Τούµπα ο ΠΑΟ ολύ σηµαντικά είναι τα τρία σηµερινά µατς στη Σούπερ Λίγκα. Στο ντέρµπι της Τούµπας ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό, που δεσπόζει στο πρόγραµµα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Σούπερ Λιγκ, η οµάδα της Θεσσαλονίκης θέλει τη νίκη για να ανέβει ακόµη περισσότερο στη βαθµολογία, ενώ τον ίδιο στόχο θα έχει και η οµάδα του Ζεσουάλδο Φερέιρα για να παραµείνει στην πρώτη θέση. ∆ύσκολη αποστολή θα έχει η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τον Αρη και θα

πρέπει να ξεπεράσει τα σοβαρά εσωτερικά προβλήµατα της και την αξιόµαχη οµάδα του Σάκη Τσιώλη για να φθάσει στη νίκη. Τέλος βαθµούς ψυχολογίας…θέλουν Εργοτέλης και Αστέρας Τρίπολης, σε ένα µατς όπου οι γηπεδούχοι λόγω έδρας έχουν το προβάδισµα για την κατάκτηση της νίκης. Το τηλεοπτικό πρόγραµµα και η ώρα έναρξης των αγώνων έχουν ως εξής: 15.00 Εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης (novasports2) 17.15 ΑΕΚ-Άρης (novasports1HD) 19.30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (novasports1-HD)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Σπουδαίο παιχνίδι σήµερα στην Τούµπα ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό

Από τους Ενωσιακούς Προπονητές των Μικτών Οµάδων της Ε.Π.Σ. Ηλείας καλούνται οι ποδοσφαιριστές των Μικτών Οµάδων (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ) για την Προπόνηση έν όψη της 2ης Αγωνιστικής( ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11/2011) του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ·∆ευτέρα 31/10/2011 Ενωσιακό γήπεδο Σπιάντζας · Ώρα προσέλευσης 15:45 ΠΑΙ∆ΩΝ: 1997-1998 16:45 NEΩN:1995-1996 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τηλ.6946465214 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τηλ.6932638386


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

15

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όλοι οι αγώνες του Πανηλειακού

Από το αρχηγείο του Τώνη Ροζή www.tonisrozis.webs.com

Σ

ε 6 αγώνες έχει αγωνιστεί σαν σήµερα 30 Οκτωβρίου ο Πανηλειακός στη µακρόχρονη ιστορία του. Από αυτούς οι δύο έγιναν στον Πύργο και οι υπόλοιποι εκτός έδρας. Αναλυτικά οι αγώνες: 1967 ΦΙΛΙΚΟ/ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 0-0 Στα πλαίσια της προετοιµασίας του, για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικης, που θα ξεκινούσε αρχές ∆εκεµβρίου, ο Πανηλειακός έδωσε µια σειρά φιλικών. Έτσι σαν σήµερα αντιµετώπισε την πρώτη (τότε) οµάδα της Καλαµάτας, το Μεσσηνιακό στο ιδιόκτητο γήπεδό του. Παρόλα που οι δύο οµάδες έµειναν στο 0-0 το αποτέλεσµα θεωρείται πολύ καλό για τους Πυργιώτες µιας και πάντα η εκάστοτε κορυφαία οµάδα της Μεσσηνίας ήταν ψηλά στη λίστα των καλύτερων οµάδων της Πελοποννήσου. 1974 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 3-1 Τη µοναδική ευκαιρία να θαυµάσουν τον Πανηλειακό αντιµέτωπο του Παναργειακού είχαν τόσο οι φίλαθλοι του Πύργου στις 27 Οκτωβρίου για το πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής, όσο και οι φίλαθλοι του Άργους 3 ηµέρες αργότερα (30 Οκτωβρίου). Παρόλα που στον

πρώτο αγώνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρµατα, ωστόσο όντας γηπεδούχοι οι Αργολιδείς νίκησαν άνετα µε 3-1, αποκλείοντας τους «ερυθρόλευκους» από το θεσµό του κυπέλλου. Το µοναδικό γκολ της οµάδας µας πέτυχε ο Καλαµατιανός ∆ηµ. Ασηµακόπουλος. 1979 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3-0 Για το ερασιτεχνικό πρωτάθληµα ο Πανηλειακός αντιµετώπισε στο στάδιο Πύργου τη δεύτερη πλέον οµάδα της Μεσσηνίας καθώς τον πρώτο λόγο είχε πια η οµώνυµη οµάδα της Καλαµάτας νικώντας µε 3-0. Όλα τα τέρµατα πέτυχε ο Χρ. Ψηµµένος (10’, 63’, 79’) ενώ στο 51’ ο Καλαµατιανός παίκτης του Πανηλειακού ∆ηµ. Ασηµακόπουλος σηµάδεψε το δοκάρι. Τη χρονιά αυτή η πορεία των «ερυθρολεύκων» ήταν αξιόλογη αφού τερµάτισαν 3οι, ενώ είχαν σηµειώσει 64 τέρµατα και είχαν δεχτεί λιγότερα από τα µισά (29). 1982 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 1-0 Επιτέλους νίκη. Παρουσία περίπου 1000 θεατών ο Πανηλειακός σαν σήµερα νίκησε τον Παναυπλιακό µε 1-0. Το µοναδικό γκολ της αναµέτρησης που έφερε πάλι το χαµόγελο στα χείλη των φιλάθλων προήλθε από ανατροπή του Π. Κορωναίου και εύστοχο κτύπηµα πέναλτι του Ι. Τεκερλέκη. 1988 ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆Ρ. – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 0-1 Στην τελευταία συµµετοχή του στο τοπικό πρωτάθληµα ο Πανηλειακός πέρασε νικηφόρα από την Ανδραβίδα µε 1-0. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν το λιγότερο εντυπωσιακό αφού τη χρονιά αυτή οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριπταν τους

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΡΓΚΕΣ, Πιτέστι Ρουµανίας: 1-3 11-2-1980 Παλαµάρας, Νεοφώτις, Σκαρτσιάρης, Τεκερλέκης, Μαγδαλόπουλος, Ζαφειράκης. Καθιστοί: Νικολόπουλος, Κορωναίος, Ψηµµένος, Κουτσογιαννόπουλος, Ρούµπας (Με τις ερυθρόλευκες φανέλες) (Η φωτό είναι από το αρχείο του Σωτ. Νεοφώτιστου

αντιπάλους τους µε µεγάλα σκορ. Στο 26’ κτύπησε κόρνερ ο Α. Παναγιωτονάκος και στην προσπάθειά του να αποµακρύνει την µπάλα ο Οικονοµόπουλος την έστειλε στα δίχτυα της οµάδας του. 1994 Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 3-2 Παίζοντας µε 10 παίκτες στα τελευταία 20 λεπτά λόγω αποβολής του Κ. Κολοσκόπη ο Πανηλειακός έχασε στην καυτή έδρα της Καλαµάτας µε σκορ 3-2. Το πρώτο ηµίχρονο έληξε ισόπαλο 2-2 χάρη στα γκολ που πέτυχαν για τους Μεσσήνιους οι Μανρέας 12’ και Μουφ 30’. Οι Πυργιώτες είχαν καταφέρει να ισοφαρίσουν τη «Μαύρη Θύελλα» σε 2-2 µε το Θ. Αρµύλαγο στο 40’ και τον Π. Τζόρτζεβιτς στο 44’. Το τελικό 3-2 σηµείωσε στο 81’ ο Μιλόγεβιτς.

29-08-2011 Οι παλαίµαχοι ποδοσφαιριστές ∆ηµ. Καρυανός, Ιωαν. Χρονόπουλος, Κώστας Λιακόπουλος, Κώστας Χρονόπουλος που φόρεσαν τα ερυθρόλευκα του Πανηλειακού µέχρι το 1967, 1970, 1967 και 1973 αντίστοιχα.

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.


16 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

A1 KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Ο ΠΑΟΒ υποδέχεται τον Κένταυρο Μαγούλας

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

στην έδρα του δίνει ο Ηλειακός. Μετά την «γκέλα» µε τον Αχιλλέα, φιλοξενεί σήµερα τον Αργοναύτη και δε θέλει να πετάξει…και άλλους βαθµούς στο γήπεδο του. Οι «κυανόλευκοι» είναι το φαβορί της αναµέτρησης, αλλά και η οµάδα του Κατακόλου, έχει σοβαρές πιθανότητες για την κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσµατος. ∆ιαιτητής ο Κυριαζής

ρία παιχνίδια διεξάγονται σήµερα στις 3 µ.µ (µε την αλλαγή της ώρας…) για την Α1 Κατηγορία Βέρροιος) και ο αγώνας που ξεχωρίζει θα γίνει στο «Γρηγόριος Καλάκος», όπου ο ΠΑΟ Βάρδας θα φιλοξενήσει τον Κένταυρο Μαγούλας. Τα άλλα δύο µατς, µε τα οποία ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική είναι Ηλειακός ΛεχαινώνΑργοναύτης Κατάκολου και Ολυµπιακός Σαβαλίων-Ήφαιστος Βουνάργου: Αναλυτικά τα τρία µατς:

Βάρδα: Μετά το επιβλητικό 5-0 στην Κρέστενα ο ΠΑΟ Βάρδας θέλει να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσµατα και κόντρα στον Κένταυρο Μαγούλας, στοχεύει µόνο και µόνο στην κατάκτηση των τριών βαθµών. Οι γηπεδούχοι συνήλθαν…από τις δύο ήττες(∆όξα και Παλαιοχώρι) και στην παρούσα φάση , είναι σε καλύτερη κατάσταση

Ο Αργοναύτης του Χρ.Προκόπη έχει δύσκολη αποστολή στα Λεχαινά, ενώ ο ΠΑΟ Βάρδας του ταλαντούχου Σαρανταυγά φιλοξενεί στο «Γρ.Καλάκος» το δυνατό Κένταυρο Μαγούλας

από τους φιλοξενούµενους, που τελευταία δείχνουν ότι «δεν πατούν γερά στα πόδια

τους». ∆ιαιτητής ο Καραβίδας

Λεχαινά: ∆εύτερο συνεχόµενο «τρίποντο»

Παλαιοχώ ρι: Πολύ σηµαντικό µατς δίνουν σήµερα ο Ολυµπιακός Σαβαλίων µε τον Ήφαιστο Βουνάργου, αφού και οι δύο οµάδες θέλουν «βαθµούς- ανάσα» ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήµατος. Ανοικτή σε κάθε αποτέλεσµα η αναµέτρηση. Σηµαντικές απουσίες έχουν πάντως οι δύο προπονητές και µάλιστα σε καίριες θέσεις( Πατήρης και Στεργίου αντίστοιχα), σε ένα µατς που αναµένεται δυνατό και επαναλαµβάνουµε είναι κρίσιµο. ∆ιαιτητής ο Κούρτης

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αµφίρροπα µατς σε Πελόπιο και Βαρβάσαινα

Χωρίς το µεγάλο µατς!

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε τέσσερα ακόµα µατς, ολοκληρώνεται σήµερα η 7η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, η οποία ως γνωστόν ξεκίνησε χθες µε τέσσερις συναντήσεις. Από τα σηµερινά τώρα µατς δεν υπάρχει θα λέγαµε το µεγάλο παιχνίδι, όµως υπάρχουν αµφίρροπες αναµετρήσεις που κρύβουν παγίδες! Όπως είναι στις συναντήσεις σε Καράτουλα , Πελόπιο και Βαρβάσαινα Αναλυτικά – παίζουν

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3 µ.µ.: Ντέρµπι του ∆ήµου Πύργου είναι η συνάντηση του γηπεδούχου Πανωλενιακού µε αντίπαλο την πάντα δυνατή Α.Ε. Κανουλίων, που έως τώρα τουλάχιστον δεν έχει δείξει την πραγµατική της αξία. Σε αντίθεση µε τους γηπεδούχους που έχουν τον πρώτο λόγο, και εύκολα – δύσκολα αναµένεται να πάρουν το τρί-

Κυριακή

30

Οκτωβρίου 2011

Η Ατζέντα της ηµέρας

Σούπερ Λίγκα 15.00 Εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης (novasports2) 17.15 ΑΕΚ-Άρης (novasports1-HD) 19.30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (novasports1-HD)

ποντο. Το µατς παίζει ο Κούλης . ΠΕΛΟΠΙΟ 3 µ.µ.: Ίσως… το πιο ενδιαφέρον µατς της αγωνιστικής να είναι η συνάντηση των «νεοφώτιστων» Α.Ο. Χελιδόνια µε έµπειρο και δυνατό φέτος Α.Ο.Χάβαρι, καθώς οι γηπεδούχοι «καίγονται…» για βαθµούς παραµονής , ενώ ο Α.Ο. Χάβαρι θέλει τη νίκη για να παραµείνει ∆ύσκολη αποστολή έχουν σήµερα στο «τούµπι» σε τροχιά ανόδου…! Το µατς της Βαρβάσαινας οι παίκτες του Ν. Απόλλωνα παίζει ο Παυλόπουλος . ∆ουνείκων απέναντι στον Ατρόµητο.

ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 3 µ.µ.: Να επιστρέψει στις νίκες θα επιδιώξει σήµερα ο πρωτοπόρος Ατρόµητος Βαρβάσαινας µετά το «στραπάτσο» στο Σκουροχώρι, απέναντι στον ενισχυµένο φέτος Ν. Απόλλωνα ∆ουνείκων του Ζώη Ανδριόλα, που παίζει καλύτερα εκτός, και θέλει να κάνει µια µεγάλη νίκη για να ανέβει ψυχολογικά! Το µατς παίζει ο Καλογεράκος . Basketleague 18.50 Καβάλα-ΠΑΟΚ (ΕΤ3) 19.00 Πανιώνιος-Ηλυσιακός (ΝΕΤ) Primera Division (OTE Sport1)13.00 Σπόρτινγκ Χιχόν-Αθλέτικ Μπιλµπάο 17.00 Οσασούνα-Λεβάντε 19.00 Σανταντέρ-Μπέτις 21.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Σαραγόσα 23.00 Μάλαγα-Εσπανιόλ Serie A13.30 Σιένα-Κιέβο (OTE Sport2)16.00 Φιορεντίνα-Τζένοα (OTE Sport3)16.00 Ουντινέζε-Παλέρµο (OTE Sport2)21.45 ΚάλιαριΛάτσιο (OTE Sport2)Apertura (novasports4)19.00 Λάνους-Γκοντόι

ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 3 µ.µ.: Μετά τη βαριά… ήττα στη Σπιάντζα από τον Πέλοπα Π. η τοπική Αλφειονίδα θέλει να επιστρέψει στις νίκες µε αντίπαλο τον Άρη ∆ήµητρας που παίζει δεύτερο συνεχόµενο µατς εκτός έδρας, και θα επιδιώξει να πάρει ότι έχασε στο φινάλε στα ∆ουνέικα την προηγούµενη αγωνιστική. Το µατς παίζει ο Γκατζόπουλος. 23.10 Μπόκα Τζούνιορς-Ατλέτικο Ραφαέλα 11.15 Formula 1 (Ινδία): Grand Prix (ALPHA & OTE Sport3) 18.00 Τότεναµ-QPR (novasports2)18.30 Bundesliga: ΑµβούργοΚαϊζερσλάουτερν (OTE Sport2) 21.45 Serie A: Κάλιαρι-Λάτσιο (OTE Sport2) 22.00 Ligue 1: Βαλενσιέν-Λιλ (novasports2)23.00 Primera Division: Μάλαγα-Εσπανιόλ (OTE Sport1) 01.00 MLS: Κολοράντο Ράπιντς ή Κολούµπους Κριού-Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι (OTE Sport3)

Του Γ. Παπαφωτόπουλου ∆εκατρία µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής και στους δυο οµίλους, καθώς χθες έγιναν οι πρώτοι τρεις αγώνες του προγράµµατος που αφορούσαν τον 1ο µόνο όµιλο. Από τα σηµερινά τώρα µατς ξεχωρίζει σίγουρα το γειτονικό ντέρµπι του 1ου οµίλου που θα γίνει στη Φιγαλεία , µεταξύ του τοπικού Απόλλωνα και του Νέδα Γιαν/ου, καθώς και η συνάντηση της Θύελλας Καρδαµά µε τον Ηλειακό Βαρθολοµιού.

Αναλυτικά – παίζουν 1ος όµιλος ΕΝΩΣΙΑΚΟ 11 π.µ.: Θρίαµβος Πύργου – Άρης Λανθίου ΕΛΑΙΩΝΑΣ 11 π.µ.: ∆όξα Ελαιώνα – Ενιππέας Λατζοίου Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ 3 µ.µ.: Απόλλων – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου ΩΛΕΝΑ 3 µ.µ.: Ωλενιακός - Α.Ο. Αµπελώνας ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ.: Α.Ο. Αγ. Γεωργίου – Α.Ο. Νεοχωρίου 2ος όµιλος ΜΥΡΣΙΝΗ 11 π.µ.: Μυρσιναϊκός – Φίλιππος Ανδραβίδας ΚΑΛΥΒΙΑ 11 π.µ.: Εθνικός Αµαλιάδας – Ατρόµητος Καβασίλων ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 3 µ.µ.: Θύελλα Καρδαµά - Ηλειακός Βαρθολοµιού ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 3 µ.µ.: Λέοντες Αµαλιάδας – Εθνικός Αµπελοκάµπου ΑΛΠΟΧΩΡΙ 3 µ.µ.: Αετός Αλποχωρίου – ∆όξα Αγ. Μαύρας ΣΩΣΤΙ 3 µ.µ.: Κένταυρος Σώστι – Ν. Κόροιβος Κατσαρού ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3 µ.µ.: Άρης Ξυλοκέρας – Εθνικός Γερακίου ΜΥΡΤΙΑ 3 µ.µ.: Ολυµπιακός Μυρτιάς – Ελπίδα Βαρθολοµιού


Σ Π Ο Ρ 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ

Άρεσε…παρά την ήττα µε 3-1 στη Λειβαδιά

T

Του Γιάννη Μουρούτη

ην ήττα µε 3-1 γνώρισε ο Πανηλειακός χθες στη Λιβαδειά σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Λεβαδειακό που φέτος θα αγωνίζεται στη Superleague. Ο τεχνικός Σωτήρης Αντωνίου δοκίµασε αρκετά σχήµατα απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο και πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πολύ καλοί και δηµιούργησαν αρκετές ευκαιρίες στην εστία του Λεβαδειακού. Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους ο Φαβάλι µε πλασέ στο 22’ και ο Ηλείος Γιώργος Μπουντόπουλος διπλασίασε τα τέρµατα για τους γηπεδούχους στο 31’(βασικός έπαιξε και ο άλλος Ηλείος παίκτης, που προέρχεται από τον Ηρακλή Πύργου, ο ∆ηµήτρης Μαχαίρας). Ο Πανηλειακός(που στο 0-0 είχε σηµαντικές ευκαιρίες µε τους Κυριακίδη και Κάλφα), αντέδρασε και µείωσε µε εύστοχο χτύπηµα πέναλτι του Θωνιάτη

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ – ∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ 1 – 1

Έσωσε την παρτίδα… στο 89’ Του Γ. Παπαφωτόπουλου Ισόπαλη µε σκορ 1 – 1 έφυγε από το Χειµαδιό, η φιλόδοξη ∆όξα ισοφαρίζοντας µάλιστα στο 89΄, (σε κόρνερ του Γραµµατικόπουλου και κεφαλιά του Μελετίδη). Στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δηµιούργησε ο Κεραυνός στο 32΄κατάφερε να προηγηθεί, όταν σε µπάσιµο από δεξιά του Γαλανόπουλου και ασίστ στο νεαρό Φωτακόπουλο, ο τελευταίος µε δυνατό σουτ έγραψε το 1 – 0! Σε ένα µατς µε τη ∆όξα να είναι πολύ κακή στο α΄ µέρος, να ξυπνά… στο β΄ παίζοντας όµως ανορθόδοξα! Στο 67΄ «να φωνάζει» για πέναλτι πάνω στον Χαλούλο, στο 70΄να έχει δοκάρι σε κεφαλιά του Λιούρη, και στο 85΄να αποβάλλεται µε απευθείας κόκκινη κάρτα ο Τόγιας γιατί κάτι είπε στους φιλάθλους! Στο 90΄ο Χαλούλος µόνος του σούταρε άουτ, και στο 92΄ το πλασέ του Ζαφειράκη για τον Κεραυνό βρήκε το δοκάρι, που µε τη σειρά του « φωνάζει» για πέναλτι στο 93΄πάνω στο Φωτακόπουλο(κορυφαίος παίκτης του Χειµαδιού) Κεραυνός Χειµα διού : Π. Μπουλούµπασης, Ν. Μπουλούµπασης, Μαραθιάς, Ξουλεής, Κατσίκης, Κουτσογιαννόπουλος, Φωτακόπουλος, Ν. Κωνσταντόπουλος,Γαλανόπουλος(67΄Χαραλαµπόπουλος, Ζαφειράκης ∆ηµητρόπουλος ∆όξα Ν.Μ. : Τσάκωνας, Κυριαζής(λ.τρ.30΄Γκοτσόπουλος), Χανιάς, Νταλάπας, Λαγός, Λιούρης, Μιχαηλίδης ,Κανελλόπουλος (37΄ Χαλούλος), Μελετίδης , Γραµµατικόπουλος, Τόγιας

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ Κουρτεσίου – Πέλοπας Πύργου: Αετός Κέντρου – ΠΑΟ Κακοβάτου: Αρης Στρεφίου – Λευκός Αστέρας Σκ/ου: Αναγέννηση Παλαιοχωρίου- Θύελλα Πύργου: Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος

1-3 1-1 2-2 3-2

Ολυµπιάδα Γουµέρου – Ερµής Πλατάνου : 3-1 Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων – Κεραυνός Βρίνας :1 - 2 Κεραυνός Καλλικώµου – Ηρακλής Πύργου : 3-2 Μπάσκετ-Α1 ΕΣΚΑ-Η Ζάκυνθος-Πανηλειακός 80-56

Γ.Π.

στο 34’ ( «την εσχάτη των ποινών» πήρε ο Κυριακίδης από τον Λισγάρα). Το τελικό σκορ 3-1 διαµορφώθηκε στο 92ο λεπτό µε κεφαλιά του Λισγάρα. Νωρίτερα οι Βοιωτοί αστόχησαν σε πέναλτι του Ζουρούδη (στο 61’) που απέκρουσε ο Θεοδωρακόπουλος, ενώ ο Πανηλειακός είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει µε τον Σωτηρόπουλο(σουτ άουτ στο 73’). Πανηλειακός: Μανωλόπουλος, Μανιάτης, Βατσής, Κολόκας, Ακπαρίδης, Θωνιάτης, Ταφαρλής, Λώττας, Τοµαράς, Κάλφας Κυριακίδης.Στο δεύτερο ηµίχρονο αγωνίστηκαν οι Θεοδωρακόπουλος, Νικολόπουλος, Σωτηρόπουλος, Κρυστάλλης και Μπράβος Πολύ καλός ήταν χθες ο Πανηλειακός απέναντι στον Λεβαδειακό

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ-ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2-1

∆AΦΝΗ – ΞΕΝΟΦΩΝ 0-0

Στη µοναξιά της κορυφής

Μοιράστηκαν βαθµούς

Την ξέφρενη πορεία της συνεχίζει η Προοδευτική που επικράτησε χθες του Αίαντα µε 2-1 και πέρασε µόνη στην κορυφή της βαθµολογίας µε 18 βαθµούς. Με πέναλτι ο Νικολετάκης στο 39’ έκανε το 1-0 ( «την εσχάτη των ποινών» υπέδειξε ο διαιτητής Απόστολόπουλος σε χέρι του Π.Γαβριλόπουλου εντός περιοχής) . Από κόρνερ του Μπενέτου µε κεφάλια ο Μπιτούνης στο 52’ σηµείωσε το 2-0 και µείωσε σε 2-1 στο 76’ για την οµάδα της Γαστούνης, µε κεφαλιά ο Π.Τσουκαλάς. Οι φιλοξενούµενοι είχαν δοκάρι νωρίτερα(61’) µε τον Καλοµοίρη, ενώ µετά το 2-1 είχαν δύο καλές ευκαιρίες για την ισοφάριση, µε τον Μαστροπαναγιωτόπουλο και τον Καλοµοίρη(77’ και 83’). Πρόοδευτική: Σκρέπας, Κ.Κατσιµιτσήρης, Π.Παλούκος(70’Ελ.Σάµαρης), Μπελεκούκιας, Χοντζάι, Ράικος, Βαλογιάννης, Μπιτούνης, Μπενέτος(88’Στεργιόπουλος), Καναβόγιαννης, Νικολετάκης(81’Α.Κατσιµιτσήρης) Αίας: Τσαούσης, Βετουλαδίτης( 59’Κάσας), Σταµατάτος, Μαστροπαναγιωτόπουλος, Π.Γαβριλόπουλος, ∆όσης, ∆.Τσουκαλάς, Τσόλος(64’Σταθάτος), Καλοµοίρης, Π.Τσουκαλάς, Χριστόπουλος(71’Μπουρούκης)

Σε ένα µέτριο ποιοτικά µατς, χωρίς αρκετές φάσεις, η ∆άφνη Ανδραβίδας και ο Ξενοφών Κρεστένων αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Οι γηπεδούχοι απείλησαν µε τον Μητροπανόπουλο δύο φορές(34’ και 77’), ενώ δυο χαµένα τετ α τετ είχαν και οι φιλοξενούµενοι µε τους Χρονόπουλο και ∆ιονυσόπουλο στο 60’ και 67΄αντίστοιχα. ∆άφνη: Κουτσαβίτης, Μενίκου Ν, Πετρόπουλος, ∆ιαµαντόπουλος, Πανταζής, Χρόνης, Γιαννακόπουλος, Πανταζής Π(46΄ Λογώνης), Μητροπανόπουλος, Τσελεπής, Θεοδωρόπουλος (71΄ Γότης) Ξενοφών: Βασιλόπουλος, ∆ιονυσόπουλος Π, ∆ιονυσόπουλος Γ, Θεοφιλόπουλος, Μιχαλόπουλος, Ρήγας, Κουτσογιαννάκης, Χρονόπουλος (71΄ ∆ηµητρουλόπουλος), Ζαπάντης Α (46΄ Κιάµος), Ζωγόπουλος, ∆ιονυσόπουλος Ε

Γ.Μ

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 2-3

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2 – 0

Σπουδαίο διπλό

«Καθάρισε» ο Χριστοφοράτος!

Σηµαντικό διπλό πήρε χθες ο Ολυµπιακός Λαµπετίου µε σκορ 3-2 επί του Αλφειού, σε ένα συναρπαστικό µατς, που έγινε στο Επιτάλιο, Στο 15΄ έγινε το 0-1 µε το Μπαρδάκη, ενώ στο 23΄ είχαµε το 0-2 µε πέναλτι και πάλι από τον Μπαρδάκη. Μείωσε προσωρινά σε 1-2 στο 35΄ ο Βαρβούνης και πριν το ηµίχρονο έγινε και το 2-2 στο 41΄ από τον Μπάρκα. Οι γηπεδούχοι στο 60΄ έφτασαν κοντά στην ανατροπή αλλά το φάουλ του Παπακωστόπουλου, χτύπησε στο δοκάρι. Το τελικό 2-3 διαµόρφωσε ο Κασκούτης στο 72’.

Έχοντας σε µεγάλη ηµέρα τους Χριστοφοράτο- Παπουτσή ο Αχιλλέας επέστρεψε στις νίκες απέναντι στη Νίκη Τραγανού µε σκορ 2 – 0. Στο ξεκίνηµα του µατς, φιλοξενούµενοι ήταν καλύτεροι, και είχαν δοκάρι µε τον Μπίκο, όµως προοδευτικά ανέβηκαν οι γηπεδούχοι, και στο 25΄ανοιξαν το σκορ µε πλασέ του Χριστοφοράτου εντός περιοχής. Μάλιστα στο 32΄ο ίδιος παίκτης κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του, και ο Μιχ. Παπουτσής ευστόχησε από τα έντεκα βήµατα, κάνοντας το 2 – 0! Στην επανάληψη είχαµε παιχνίδι κέντρου, µε τον Αχιλλέα να έχει δοκάρι στο 80΄.

Αλφειός: Ξένος, Βερβελές (72΄ Θεοδωρακόπουλος), Βαρβούνης, Ψιλογιαννόπουλος, Σεµπέκος, Πέρρας (82΄ Μερτζάνης), Κόττας, Παπακωστόπουλος, Καββαθάς (35΄ Πρίφτης Αλ), Μπάρκας, Πρίφτης Αν. Ολυµπια κός Λαµπετίου Κουρλός, Ντάβαρης, Καψής(46΄ Οικονοµίδης), Κωνσταντόπουλος, Ντούζας, Παπαγεωργίου, Πετρόπουλος (62΄ Σανούσι), Κασκούτης (90΄ Γιωργάκης), Σόλοµον, Κιουκς, Μπαρδάκης Γ.Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Αχιλλέας Νεοχωρίου: Κολίτζας, Χάσα Σπ.(21 ΄Ζαπάντης), Χάσα Αλ.(54΄ ΄Αλεξανδρής), Μπαρδούσης , ∆ιον. Παναγόπουλος, ∆ούµας, Καλουτάς, ∆ιαµ. Παναγόπουλος, Χριστοφοράτος, Παπουτσής(90΄Παναγιωτόπουλος), Ψυχογιός Νίκη Τραγανού: Φ. Νικολόπουλος, Κ. Κολοτούρος, Γκρίλλας, Βουρτσάνης(60΄Καράµπελας), Ε. Κολουτούρος, Μαρκόπουλος, Β. Νικολόπουλος(46΄Σταθόπουλος), Μπίκος, Τσιχλιάς, Μπακιού Ν. Κολοτούρος(46΄Σταµούλιας).


18

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

31 Οκτωβρίου: ΠαγκόσÌια ΗÌέρα ΑποταÌίευσης... αποταÌιεύεις ή Ìόνο δανείζεσαι

My name is Smarnakis…

Akis Smarnakis! T

ον γνωρίσαµε στο Ζαχαροπλαστείο «Σµαρνάκης», µέσα από τις διαφορετικές και…«πειραγµένες» γεύσεις των γλυκών που µας προτείνει, καταφέρνοντας πάντα να αναστατώσει ευχάριστα τους ουρανίσκους µας. Ο λόγος για τον Άκη Σµαρνάκη, που όταν µπαίνει στο εργαστήριο, δεν φτιάχνει απλά γλυκό, πειραµατίζεται και δηµιουργεί. Σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Αναβύσσου µε ειδίκευση στη Ζαχαροπλαστική. ∆ούλεψε σε µεγάλα ξενοδοχεία δίπλα σε µεγάλους Σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει µπει στις κουζίνες των Intercontinental, Caravel, Divani Palace, Zafolia και Park στην Αθήνα και Olympic Palace στη Ρόδο, δηµιουργώντας για τους απαιτητικούς πελάτες τους. Εκτός από τη 2µηνη παραµονή του στην Γαλλία (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ως σπουδαστής) κάθε χρόνο, 4-5 φορές, παρακολουθεί σεµινάρια ζαχαροπλαστικής στην Αθήνα από γνωστούς σεφ από Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία. Επέστρεψε και για λίγα χρόνια δούλεψε σε κάποια ζαχαροπλαστεία του Πύργου, ενώ τον Σεπτέµβρη του 2008 έκανε αυτό που πάντα ήθελε. ∆ηµιούργησε τον δικό του χώρο (στην οδό Αγίου Γεωργίου και Παπαγεωργίου) στον οποίο, εκτός από τα κλασικά και παραδοσιακά, θα βρείτε πολλά, διαφορετικά και πρωτότυπα γλυκά. Γλυκά που θα σας αλλάξουν την άποψη που είχατε για τα γλυκά, όχι µόνο από άποψη γεύσης αλλά και εµφάνισης… Νάνσυ Σπυροπούλου

Είναι η ζαχαροπλαστική πιο υψηλή…τέχνη από τη µαγειρική;; Η ζαχαροπλαστική βασίζεται περισσότερο στην ακρίβεια, µε µεγάλη επίσης δόση φαντασίας. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η µαγειρική στερείται της φαντασίας. Στη ζαχαροπλαστική όµως, αναδεικνύεται πιο…περίτρανα το αποτέλεσµα.

Ποιο ήταν το πρώτο γλυκό που έφτιαξες και ποιο είναι το πιο πρόσφατο που εµπνεύστηκες; Το πρώτο µου γλυκό το έφτιαξα στη σχολή, µέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί καθόλου µε µαγειρική και ζαχαροπλαστική. Έφτιαξα λοιπόν γαλακτοµπούρεκο (και µάλιστα µε επιτυχία)

και κάποια βιενέζικα σιροπιαστά, βασισµένα στη σφολιάτα, έχοντας στο πλευρό µου έναν Αυστριακό σεφ. Όσον αφορά τα πιο πρόσφατα, είναι η τούρτα και η πάστα «Caramelino» ενώ σε λίγες ηµέρες θα έχουµε µια νέα χειµερινή πρόταση.

Χρήστος Παρασκευόπουλος ( 26) «Συνήθως δανείζοµαι για να κάνω αποταµίευση...»

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου γλυκό και τι γλυκά τρώει ο Πύργος; Το αγαπηµένο µου είναι Κρέµα σοκολάτας µε κρέµα φιστίκι Αιγίνης και παντεσπάνι από πράσινο τσάι. Όσον αφορά τον κόσµο, ο Πύργος είναι ανοιχτός σε προτάσεις. Όλοι θέλουν να δοκιµάσουν µια καινούρια γεύση. Σ’ αυτό έχουν παίξει ρόλο και οι εκποµπές µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που παρακολουθούν από την τηλεόραση. Τι πρέπει να διαθέτει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί µε τη ζαχαροπλαστική; Η ζαχαροπλαστική είναι δηµιουργία. Απαιτεί φαντασία και ατέλειωτες ώρες δουλειάς µέχρι να βγει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Πάνω απ’ όλα βασίζεται στη λεπτοµέρεια γιατί «παίζουµε» µε τα γραµµάρια. Ένα µικρό λάθος µπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσµα.

Η Ηλεία δε φηµίζεται για τα γλυκά της όπως άλλες περιοχές της Ελλάδας…συµφωνείς ή έχεις λόγους να διαφωνείς; Η αλήθεια είναι πως δεν έχουµε παράδοση. ∆εν υπάρχει κάποιο γλυκό που να έχει συνδεθεί µε την Ηλεία όπως επίσης δεν έχουµε ένα δικό µας προϊόν, που θα µας δώσει την πρώτη ύλη να κάνουµε ένα παραδοσιακό γλυκό, όπως π.χ η µαστίχα στη Χίο ή ο Κρόκος Κοζάνης.

Πόσο έχουν αυξήσει την πελατεία οι εκποµπές µαγειρικής-ζαχαροπλαστικής που παρακολουθεί ο κόσµος; Η αλήθεια είναι πως έχουν κάνει τη δουλειά µας πιο γνωστή ευρέως σε ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ µε την ζαχαροπλαστική και ως τέχνη. Αλλά όπως προανέφερα, δεν έχει αυξηθεί ο κόσµος αλλά οι απαιτήσεις που έχει από το γλυκό, στο πάντρεµα γεύσεων και στην εµφάνιση. Έτσι ξεφεύγει από το παραδοσιακό και αναζητά καινούριες γεύσεις

Βαθµολογία

7

Κώστας Χασαπόπουλος (26) «Προσπαθώ να κάνω αποταµίευση για να µην φτάσω στο σηµείο να δανειστώ και φυσικά να µπορώ να είµαι ανεξάρτητος οικονοµικά.»

Βαθµολογία

9

And the winner is...

… δύσκολοι καιροί για να κάνει κανείς οικονοµία αλλά ορισµένοι όπως ο Κώστας την... παλεύουν! Βέβαια µε τη συρρίκνωση των εισοδηµάτων, η λέξη αποταµίευση για πολλούς είναι απαγορευµένη!


Με τον καφέ της Κυριακής 19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

EΛΛΗ ΣΤAΗ:

«Ο δηµοσιογράφος δεν µπορεί να είναι δηµόσιος υπάλληλος» υναντήσαµε την Έλλη Στάη την περασµένη Τετάρτη (19 Οκτωβρίου) ενώ η Αθήνα «έβραζε». Τη στιγµή που σχεδόν κάτω από το µπαλκόνι της ήταν σε εξέλιξη µία από τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας τα τελευταία χρόνια, εκείνη µίλησε µαζί µας για όλα χωρίς φόβο και πάθος, µε έµφαση στην ψυχραιµία την οποία, όπως δηλώνει, θεωρεί απαραίτητη προκειµένου να µπορέσουµε να βρούµε διέξοδο στα αδιέξοδα που αντιµετωπίζουµε ως κοινωνία.

Σ

– Τ ον τελευταίο καιρό επικρατεί αναβρασµός στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Θεωρείτε ότι οι κυβερνητικοί σχεδιασµοί για την ΕΡΤ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση; «Γενικώς πιστεύω ότι παρέµβαση στο δηµόσιο τοµέα έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό είναι δεδοµένο. Οµως στην περίοδο της κρίσης που διανύουµε γίνονται όλα πάρα πολύ άτσαλα και µέσα σε αυτή την ατσαλοσύνη γίνονται και λάθος πράγµατα. Οπότε στο κατ’ αρχήν συµφωνώ, στα επιµέρους διαφωνώ σε πάρα πολλά».

– Σας βρίσκει σύµφωνη το κλείσιµο της ΕΤ1;

«∆ε νοµίζω ότι το να κλείσεις µια συχνότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχεις αυτό το περίφηµο “συµµάζεµα”. Θα µπορούσε να είχε γίνει µια πιο σωστή κατανοµή του προσωπικού, ώστε να αξιοποιηθούν άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στην ΕΡΤ. ∆ηλαδή ένα νέο οργανόγραµµα που είχα ακούσει ότι ετοιµαζόταν από πέρυσι, θα ήταν µια σωστή κατεύθυνση σε καιρό ειρήνης. Τώρα όµως έχουµε καιρό πολέµου και, όπως γνωρίζετε, δε φέρνει τίποτα λογικό».

– Ποια η άποψή σας για τη µετατροπή δηµοσιογράφων που εργάζοντα ι στο δηµόσιο τοµέα σε κρατικούς υπαλλήλους; «Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική. Ο δηµοσιογράφος δεν µπορεί να είναι δηµόσιος υπάλληλος γιατί έτσι χάνει το χαρακτήρα και την ουσία του επαγγέλµατός του. ∆ιαφωνώ κάθετα».

– Πώς είδατε τα πράγµατα επιστρέφοντας στην τηλεόραση; Ε ίστε ευχ αριστηµένη στην Ε Ρ Τ;

«Ο λόγος που δέχτηκα την πρόταση να παρουσιάζω καθηµερινό δελτίο είναι επειδή έβλεπα ότι βρισκόµαστε σε µια ιστορική καµπή και ότι το να είσαι µέσα στα πράγµατα είναι απαραίτητο. Το είχα προσωπική ανάγκη. Είµαι ευχαριστηµένη, κυρίως µε την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΡΤ, γιατί είδα ότι πολλοί µύθοι ήταν απλά µύθοι. ∆ηλαδή δουλεύουµε πολύ πιο ανεξάρτητα από όσο ο µύθος µε έκανε να πιστεύω ότι θα δουλεύαµε».

– Σας έχουν ασκηθεί ποτέ πιέσεις από την πολιτική εξουσία να χαµηλώσετε τους τόνους στο δελτίο ειδήσεων;

«Θα πω κάτι και ας το ερµηνεύσουν οι αναγνώστες. Προσωπικά σε εµένα ανάλογη παρέµβαση δεν έγινε ποτέ. ∆εν µπορώ να γνωρίζω τι έχει γίνει αλλού. Ξέρω όµως ότι έχουν δυσαρεστηθεί διάφοροι πόλοι εξουσίας από το γεγονός ότι είµαστε πιο ανεξάρτητοι από όσο ήθελαν. Το µήνυµα το έχω πάρει. Και όταν µιλάω για πόλους εξουσίας δεν αναφέροµαι µόνο στην κυβέρνηση. Είναι πολλοί αυτοί οι πόλοι. Αλλά δε χαµπαριάζουµε».

– Η εκποµπή που παρουσιάζετε κάθε ∆ευτέρα στη ΝΕΤ αφιερώνει το δεύτερο µισό της σε µια «πρόσωπο µε πρόσωπο» συνέντευξη µε έναν από τους πνευµατικούς ανθρώπους της χώρας. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση η οποία µέχρι στιγµής φαίνεται να έχει καλή απήχηση; «Αυτή η ιδέα είναι απόρροια της ανάγκης της εποχής. Κατ’ αρχήν ήταν µια ανάγκη δική µου. Πίστευα ότι οι πολιτικές συζητήσεις έτσι όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί µπροστά σε πάρα πολλά αδιέξοδα και υπεύθυνοι είµαστε όλοι. Η εποχή µας όµως δεν τα σηκώνει πια όλα αυτά. Ο κόσµος χρειάζεται απαντήσεις, καθοδηγητικές απόψεις και ο κόσµος είµαστε όλοι µας. Ένας από αυτούς είµαι κι εγώ. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν να πουν πολλά και αλλιώτικα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο. Χαίροµαι που η

ιδέα αυτή έχει βρει ανταπόκριση. Και δεν οµιλώ για ποσοστά τηλεθέασης, αλλά για την απήχηση που έχει στον κόσµο». – Υπάρχ ει µια αίσθηση στην κοινωνία ότι το πολιτικό σύστηµα έχει αποτύχει ή τουλάχιστον έχει απογοητεύσει οικτρά τους πολίτες.

«∆εν είναι δεδοµένη η απογοήτευση; Βεβαίως είµαστε απογοητευµένοι. Νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει Έλληνας που να µην έχει αυτή την αίσθηση. Βέβαια θα έλεγα ότι πολλές φορές νιώθω απογοητευµένη και από εµάς τους ίδιους. Γιατί και εµείς ως λαός αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα µε πολύ θυµικό. Παρ’ όλο που κατανοώ και την οργή και την αγανάκτηση όταν βρισκόµαστε εµπρός σε απροσδόκητα αδιέξοδα, πιστεύω ότι η δυνατότητα να βάζεις τη λογική να δουλεύει είναι κάτι που µας λείπει. Πάντως, η υπάρχουσα πολιτική σκηνή διαχειρίστηκε τα χρόνια που οδήγησαν στην πτώση. Λογικό δεν είναι να υπάρχει έλλειµµα εµπιστοσύνης;».

– Πιστεύετε ότι η παρούσα ηγεσία της χώρας έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ή έχει αποδειχθεί κατώτερη;

«Επειδή στην πολιτική αυτό που µετράει είναι το τελικό αποτέλεσµα, το ερώτηµα θα το έθετα αλλιώς: Αν έχει έρθει η στιγµή να δούµε το τελικό αποτέλεσµα ή θα το δούµε σε λίγο καιρό. Εχω την αίσθηση ότι η τελική στιγµή έρχεται. Προς το παρόν αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει µια σειρά λαθών. Ζούµε µια σειρά από καθηµερινές αλλαγές. Αυτό που έχει λείψει µέχρι στιγµής είναι µια σταθερή πορεία. Μπορεί να σε πηγαίνει κάπου πολύ δύσκολα αλλά να σου δίνει την εγγύηση ότι κάποιοι την έχουν δει, την έχουν µελετήσει και την έχουν διαγράψει από πριν. Βέβαια από τη στιγµή που το ευρωπαϊκό σύστηµα δεν έχει µια σταθερή πορεία, πώς να είναι αυτή που χαράζει η ελληνική κυβέρνηση;». «Πήραν αέρα τα µυαλά πολλών στα media»

– Για την κρίση στα ελληνικά media τι άποψη έχετε;

«Πιστεύω ότι υπάρχει ένας συνδυασµός οικονοµικής κρίσης και κρίσης αξιοπιστίας που είναι αλληλένδετες. Σε αυτή την περίφηµη φούσκα που ζήσαµε τα media έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο. Και αυτό δεν αφορά µόνο τους δηµοσιογράφους, αφορά και τους εκδότες, τους επιχειρηµατίες. ∆ιογκώθηκε πολύ ο χώρος αυτός στην Ελλάδα και πήραν αέρα τα µυαλά πολλών». – Η τηλεόραση δεν έπαιξε ρόλο;

«Γενικά η τηλεόραση είναι κυρίαρχο µέσο, παρ’ όλο που τα νέα ιντερνετικά µέσα έχουν τεράστια απήχηση τελευταία. Φοβάµαι ότι

έχουµε ζαλιστεί και εµείς που κάνουµε τηλεόραση και ανεβάζουµε τους τόνους περισσότερο από όσο ίσως θα χρειαζόταν. Πιστεύω πολύ στην ψυχραιµία, ότι µπορείς δηλαδή να πεις τα πιο σκληρά και επιθετικά πράγµατα χωρίς υστερία. ∆εν µπορώ πλέον να ακούω φωνές και αντάρες στο κενό».

– Τι πιστεύετε για το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης γενικά;

«Να πω ότι είµαι ευχαριστηµένη που βλέπω συνέχεια να παίζονται τουρκικά σίριαλ; ∆εν είµαι. Θεωρώ ότι η φτώχεια έχει φέρει κατήφορο. Έχουν γεµίσει τα κανάλια τουρκικές σειρές. Ο κόσµος βέβαια τα βλέπει. Ίσως να λειτουργούν συλλογικά σαν αναλγητικά. Ίσως είναι µια διέξοδος. Αλλά µε πιάνει και θλίψη. Φτωχαίνουµε παντού». – Αισιοδοξείτε για το µέλλον;

«Επιθυµώ να είµαι αισιόδοξη, έχω όµως και την αίσθηση ότι τα πράγµατα είναι πολύ ζορισµένα και οι δυνατότητες πολύ περιορισµένες».

– Ως µητέρα, στην επαφή σας µε τη νέα γενιά, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο;

«Ότι αυτά τα παιδιά ξεκινούν µε το αδιέξοδο µπροστά τους. Και αυτό έχει πάρα πολλά πλοκάµια. Τι χειρότερο µπορεί να αντιµετωπίσει ένας νέος στο ξεκίνηµα της ζωής του όταν καταγράφονται αυτά τα απίστευτα ποσοστά ανεργίας; Εκείνο που µε ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι αρκετά παιδιά αντιµετωπίζουν ως αναγκαιότητα το ενδεχόµενο να φύγουν από τη χώρα». Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα «Βήµα της Κυριακής» (23 Οκτωβρίου 2011)


20

Εν οίκω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Οι συνθήκες «γεννούν» Η

αγάπη του για την αρχαιολογία, την ιστορία, τον ελληνικό πολιτισµό, είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Όπως λέει, η προσέγγιση του Ελληνικού Πνεύµατος είναι µια γοητευτική υπόθεση… Λάτρης των βιβλίων, της φύσης αλλά και του ρόλου του ως εκπαιδευτικού, ο Γιώργος Κουρκούτας µιλά σήµερα στο «Εν Οίκω» για τις επιλογές της ζωής του, για τους ήρωες του τότε και του σήµερα και την αξιοπρέπεια του Έλλην α…

Ο πατέρας του, από τον Πύργο. Η µητέρα του, από τα Φιλιατρά. Ο ίδιος µεγάλωσε στη Γορτυνία, την Κρέστενα, την Πάτρα, τελείωσε το λύκειο στον Πύργο και φοίτησε στο Πανεπιστήµιο στα Γιάννενα. Στρατιώτης, βρέθηκε στη Μυτιλίνη. Μέχρι τα 23 του χρόνια είχε γυρίσει πέντε πόλεις, είχε γνωρίσει πολλές «εικόνες» της Ελλάδας. Ο Γιώργος, από παιδί, αγαπούσε και θαύµαζε την Αρχαία Ελλάδα και µέσα από αυτήν και την αρχαιολογία και τα κείµενα των αρχαίων. Ήθελε να γίνει ή ιστορικός, ή αρχαιολόγος ή φιλόλογος. Και έγινε το τελευταίο. Η εκπαιδευτική διαδικασία, είναι κάτι που τον µαγεύει και στο οποίο δίνει µεγάλο βάρος. Του αρέσει που οι µαθητές του χαίρονται και αναγνωρίζουν τη δουλειά του και ο ίδιος κάνει τα πάντα για να τους µεταδώσει πραγµατικές γνώσεις. Παράλληλα, ασχολείται µε τη λογοτεχνία, βιβλιοπαρουσιάσεις, στην αρθρογραφία συµπλήρωσε 20 χρόνια, µε άρθρα γνώµης ιστορίας και εξωτερικής πολιτικής ενώ συνεργάζεται και µε τον τοπικό Τύπο.

Παράλληλα, συνεργάζεται µε τις εκδόσεις «Βιβλιοπανόραµα», την έκδοση της «Ηλειακή Πρωτοχρονιάς» και φίλους που γράφουν βιβλία, διορθώνει εκδόσεις και προλογίζει. Όπως µας είπε «κάτι καλό πνευµατικό πρέπει να προβάλεται. Να δίνει ερεθίσµατα στην κοινωνία και αυτό ανανεώνει το ενδιαφέρον για τν δουλειά µου. Και το µεταδίδω και στα παιδιά. Ακόµη και µαθητές που δε διαβάζουν, κάτι κερδίζουν. ∆εν µπορείς να τους αγνοήσεις». Χόµπι του, η ορειβασία και η πεζοπορία. Έχει γυρίσει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο αλλά και Ήπειρο. Έχει µεταδώσει την αγάπη για τη φύση και στα παιδιά και όταν έχουν χρόνο, την εκµεταλλεύονται. Όπως λέει, «είµαστε σε µια από τις ωραιότερες περιοχές της Ευρώπης και πρέπει να την γνωρίζουµε είναι σηµαντικό. Χαράδρες της Γορτυνίας, η περιοχή της Λαµπείας, η Νέδα, η Φιγαλεία, µαγευτικές περιοχές. Περιοχές που πολλοί δεν ξέρουµε, αν και ζούµε εδώ. Θα πρέπει να γνωρίζουµε, να αξιολογήσουµε και

Με µαθητές του από το γυµνάσιο Καράτουλα στη Βουλή, µε το βουλευτή Κώστα Τζαβάρα.

να αγαπήσουµε τον τόπο µας. όταν είσαι εκεί, καταλαβαίνεις ότι είµαστε µέρος της φύσης, χαίρεσαι τα τοπία». Οι όµορφες εικόνες που συναντούσε όταν ταξίδευε, τον οδήγησαν στο να αγαπήσει τη φωτογραφία. Με το φακό του καταγράφει στιγµές, πολλές από αυτές έχουν δηµοσιευθεί στην εφ. «Πατρίς», σαν συµπλήρωµα ρεπορτάζ. «Είναι η επαφή µε τη φύση, η θαυµασµός των χρωµάτων, η ξεκούραση. Και να παίρνεις µια αρµονία από τη φύση και να την µεταφέρεις στους µαθητές σου γιατί δεν είµαστε αστοί µε την αθηναϊκή έννοια στην Ηλεία, είµαστε άνθρωποι που είµαστε µεταξύ αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι ευκαιρία, δεν είναι µειονέκτηµα». Ο Γιώργος Κουρκούτας είναι παράλληλα γραµµατέας στο Σύνδεσµο Οπλιτών νοµού Ηλείας. Η δράση των µελών του είναι να αναδείξουν την τοπική ιστορία, την ιστορική µνήµη, να συµµετάσχουν στις κεντρικές εκδηλώσεις της κεντρικής εξουσίας, των στρατιωτικών αρχών. Έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη τοπικών εορτών όπως η θυσία του Βιλαέτη στο Λατζόι, η εκδήλωση που γίνεται στο Φραγκαπήδηµα για τους Ηλείους 350 νεκρούς. «Εκεί, για πρώτη φορά οικογένειες των νεκρών είδαν ότι κάποιος από τον τόπο

Σε εκδήλωση για το Βιλαέτη.

τους το θυµήθηκε. Μιλάµε πολύ εύκολα για τους ήρωες και δεν ξέρουµε ότι είναι γείτονές µας, άνθρωποι δικοί µας. Έχουµε ανθρώπους που έχουν κάνει ηρωισµούς. Μας φαίνεται µυθιστόρηµα µακρινό αυτό το γεγονός αλλά είναι πολύ απλό. Άνθρωποι απλοί αγρότες, που τους πήραν και τους πήγαν στο µέτωπο και προσπαθούσαν να επιζήσουν, έγιναν σύµβολα του λαού. Αυτοί είναι οι ήρωες, δεν είναι οι ήρωες αυτοί που βγαίνουν από κάποιο µηχάνηµα. Ήρωες είναι οι άνθρωποι που την κρίσιµη στιγµή κάνουν κάτι ηρωικό. Έχουν γίνει µεγάλοι ηρωισµοί από ανθρώπους της περιοχής µας. Από απλούς ανθρώπους, φτωχούς που στο µέτωπο

έδειξαν φοβερό θάρρος». Τον ρωτάµε αν σήµερα ο Έλληνας µπορεί να γίνει ήρωας και «στρατιώτης» για τη χώρα του. «Οι συνθήκες κάνουν τον ήρωα αν και υπάρχουν και ήρωες που κάνουν τις συνθήκες. Εφόσον οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, πρέπει να αντέξεις στους ώµους. Και επειδή µιλούν αυτές τις ηµέρες, σχετιζόµενοι µε το έπος του 1940 και για το Γαλλογερµανικό άξονα και έναν άξονα που θέλει να επιβληθεί στη χώρα, να πω για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων τα δύο τουλάχιστον πρώτα χρόνια της κατοχής απέναντι στους κατακτητές, που δε δέχονταν ούτε ελεηµοσύνη, που προτιµούσαν να πεινάσουν παρά να τους δώσει

Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε τους συµφοιτητές του και τον αείµνηστο Θανάση Κανελλόπουλο.

Ανθρωπιστική αποστολή στη Βόρειο Ήπειρο για διανοµή τροφίµων, το 1990.


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Εν οίκω

τους ήρωες…

Εκδήλωση στα Καραβουλέικα Βάρδας.

Με τη σύντροφο της ζωής του, την Αναστασία, και τα παιδιά τους, Άγγελο και Ελένη. Από εκποµπή στην Ολυµπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

Προσκύνηµα στην Κύπρο.

Ορειβασία στην Ορεινή.

βοήθεια ο κατακτητές. Αυτό δείχνει ότι ο Έλληνας έχει ένα βαθµό αξιοπρέπειας. Τον εκδηλώνουµε πολλές φορές. Μιλούν, λένε ότι δεν αντέχουν. Πρέπει κάποια στιγµή να τον υλοποιήσουµε. Να µην περιµένουν να µας βρίζει κάποιος, η Μέρκελ, για να θυµηθούµε το ∆ίστοµο, ή να µας κατηγορήσουν οι Τούρκοι για να θυµηθούµε τον Κολοκοτρώνη. Έχουµε την ιστορία και πρέπει να την µαθαίνουµε µόνοι µας. Να µην περιµένουµε µόνο από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο». Ποιο είναι όµως για το Γιώργο το µήνυµα των ηµερών; «Αξιοπρέπεια και αντίσταση το µήνυµα των ηµερών. Η αντίσταση είναι µια στάση απέναντι σε κάποια δράση που δηµιουργεί βέβαια στη φυσική αντίρροπη δύναµη αλλά το βασικό είναι αξιοπρέπεια, που έχει τις λέξεις και πρέπον και αξία. Τους χαρακτηρίζει τους Έλληνες όταν θίγεται το φιλότιµο. Όταν είµαστε νηφάλιοι γινόµαστε δυστυχώς άνθρωποι που θέλουµε να βολευτούµε. Και σε αυτό το µειονέκτηµα πάτησαν και οι εξουσίες µας για να µας κολακέψουν και να τις ξαναεπιλέξουµε και οι ξένοι που µας βρίζουν τώρα. ∆εν µπορώ να δεχθώ ότι ο ίδιος λαός έγραψε ιστορία και κολακεύτηκε και από τους εχθρούς να είναι σήµερα τεµπέλης και µη αξιοπρεπής ή ότι ο Έλληνας στο εξωτερικό διαπρέπει και εδώ τεµπελιάζει και ονειρεύεται να γίνει δηµόσιος υπάλληλος. Μήπως είναι οι συνθήκες που σε κάνουν και ήρωα αλλά και δειλό; Άρα οφείλουµε να γίνουµε εµείς ήρωες της καθηµερινότητάς µας, για το σπίτι µας, την οικογένειά µας, τη γειτονιά µας, το χωριό µας, την πόλη µας. Να µην περιµένουµε από το κράτος το απρόσωπο».

Με τον αείµνηστο Παύλο Βρέλλη, στο Μουσείο Βρέλλη στα Ιωάννινα, µε το Σύνδεσµο Οπλιτών.


22

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Sony Bravia Πρόγραµµα δωρεάν επιθεώρησης για συγκεκριµένα µοντέλα

YouTube Αγορά εισιτηρίων και µουσικών άλµπουµ

Μετά τις αναφορές από την Ιαπωνία για ορισµένα µοντέλα τηλεοράσεων Sony Bravia που περιέχουν ένα ελαττωµατικό εξάρτηµα, η εταιρεία εγκαινίασε και στην Ελλάδα ένα πρόγραµµα δωρεάν επιθεώρησης. Οι σειρές των συγκεκριµένων µοντέλων είναι οι KDL-40D3400, KDL-40D3500, KDL-40D3550, KDL-40D3660, KDL40V3000, KDL-40W3000, KDL-40X3000, KDL-40X3500 και κυκλοφορούν στην Ευρώπη από τον Ιούνιο του 2007. Όσοι διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα –κάτι που µπορούν να διαπιστώσουν από την ετικέτα στο πίσω µέρος της τηλεόρασης– πρέπει να επικοινωνήσουν µε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις για να κανονίσουν µια επίσκεψη από τεχνικό της Sony.

Μία νέα υπηρεσία µε την επωνυµία Merch Store θα λανσάρει σύντοµα το YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα σε εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται τα πνευµατικά δικαιώµατα τραγουδιστών που διαθέτουν «κανάλι» στο σάιτ, να πωλούν εισιτήρια, αναµνηστικά δώρα και µουσικά άλµπουµ. Σύµφωνα µε το µπλογκ τεχνολογίας TechCrunch, η υπηρεσία θα είναι προσβάσιµη από όλο τον κόσµο και αναµένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, ενώ από όλες τις αγοραπωλησίες το σάιτ θα παρακρατά ένα µικρό ποσοστό ως προµήθεια. Οι υπεύθυνοι του YouTube, όπως και η Google στην οποία αυτό ανήκει, ποντάρουν στην επιτυχία του Merch Store λόγω της τεράστιας δηµοφιλίας του σάιτ.

LG Optimus Pad: Το πρώτο tablet µε κάµερα 3D!

Η καφετιέρα που… θυµάται τις προτιµήσεις στον καφέ

Μ

ετά το ντόρο που προκάλεσε η LG µε το Optimus 3D, το πρώτο 3D κινητό, η κορεάτικη εταιρεία έρχεται να ταράξει ακόµα περισσότερα τα νερά, εισάγοντας την τρισδιάστατη τεχνολογία και στο χώρο των tablets. Ασφαλώς, το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το LG Optimus Pad από τον ανταγωνισµό είναι η 3D κάµερα, που προσφέρει στερεοσκοπικές εικόνες και βίντεο. Εκτός της 3D κάµερας, το Optimus Pad δεν φείδεται άλλων χαρακτηριστικών. Αρχικά, ξεχωρίζει η οθόνη που δεν είναι ούτε 7, ούτε 10 όπως έχουµε συνηθίσει στα tablets, αλλά 8,9 ιντσών, µε ανάλυση 1280x768.Το Optimus Pad βασίζεται στην πλατφόρµα Android 3.1 και ενσωµατώνει το διπύρηνο επεξεργαστή NVIDIA Tegra 2 στο 1GHz. Όσον αφορά στον υπόλοιπο εξοπλισµό του Optimus Pad, συναντάµε 32GB αποθηκευτικού χώρου, χωρίς όµως δυνατότητα επέκτασης µέσω κάρτας microSD. Στον τοµέα της συνδεσιµότητας, υπάρχει Wi-Fi µε υποστήριξη πρωτοκόλλου n, GPS µε A-GPS, Bluetooth 2.1, microUSB 2.0, HSDPA στα 10.2 Mbps και HSUPA στα 2 Mbps και, όπως προαναφέραµε, έξοδο HDMI. Αισθητή –και µάλλον χωρίς λόγο- η απουσία ραδιοφώνου… Εκτός της διπλής κάµερας, να σηµειώσουµε την ύπαρξη µπροστινής κάµερας 2 megapixels για βιντεοκλήσεις…

Με µια µατιά…

∆ίκτυο λειτουργίας: HSDPA 10.2Mbps/HSUPA 2Mbps/GSM quadband/GPRS Λειτουργικό σύστηµα: Android 3.1 Επεξεργαστής: NVIDIA Tegra 2 1GHz Οθόνη: LCD capactive αφής 8,9”, 1280×768 pixels, 16 εκατ. χρώµατα Κάµερα: 3D LCD, 5 MP, video 1080p@30fps (2D), video 720p@30fps (3D) + 2ΜΡ front camera Ενσωµατωµένη µνήµη: 32GB Συνδεσιµότητα: Wi-Fi DLNA (λειτουργία ως Wi-Fi hotspot), GPS µε AGPS, Bluetooth 2.1 A2DP, microUSB 2.0, θύρα HDMI ∆ιαστάσεις: 243,8 x 150 x 12,7 mm Βάρος: 621 γραµ. Τιµή: €649

Υπάρχει τρόπος µια καφετιέρα να φτιάχνει τον σωστό καφέ για όλους; Ναι, αν µπορεί να αναγνωρίζει τα ξεχωριστά δαχτυλικά αποτυπώµατα του καθενός και να «θυµάται» πώς ο καθένας θέλει τον καφέ του… Η συσκευή Saeco Xelsis Digital ID της Philips είναι η πρώτη στον κόσµο που διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωµάτων. Μόλις ο χρήστης την αγοράζει, πιέζει το δάχτυλό του σε µια µικρή υποδοχή δηµιουργώντας έτσι το «προφίλ» του. Στη συνέχεια προγραµµατίζει την καφετιέρα πώς ακριβώς θέλει τον καφέ του (πόσο δυνατός, πόσο γάλα, πόσος αφρός κλπ). Κάθε φορά που ο χρήστης αγγίζει τη συγκεκριµένη υποδοχή στην καφετιέρα, αυτή ξέρει τις προτιµήσεις του. Η συσκευή, που παράγεται στην Ιταλία, θα κοστίζει περίπου 2.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά στο τέλος του µήνα, ενώ θα πωλείται και µέσω του Amazon.com.

Unthink: Eλληνοαµερικανοί ιδρύουν το «anti-Facebook»

Nokia: Nέα κινητά τηλέφωνα σε συνεργασία µε τη Microsoft

«∆εν είµαστε ένα ακόµα κοινωνικό δίκτυο. Είµαστε µια κοινωνική επανάσταση». Με αυτό το ανατρεπτικό σλόγκαν ξεκίνησε αθόρυβα τη λειτουργία του το Unthink, που περιγράφει τον εαυτό του ως αντι-Facebook. Ιδρύτρια και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Unthink Corporation, που βρίσκεται πίσω από το δίκτυο, είναι η Νατάσα Ντέντις, ενώ συνιδρυτές είναι ο Πάνος Κοντσές (που είναι επίσης πρόεδρος) και ο Σπύρος Βέρρας (που είναι και νοµικός σύµβουλος), όλοι απόφοιτοι αµερικανικών πανεπιστηµίων µε µεγάλη επαγγελµατική και επιχειρηµατική εµπειρία. Οι χρήστες του Unthink έχουν την πλήρη κατοχή και τον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων τους (όνοµα, ηλικία, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις κ.α.), που θα θελήσουν να προσθέσουν στο «προφίλ» τους.

H Nokia, ανακοίνωσε τα πρώτα τηλέφωνά της που χρησιµοποιούν λογισµικό της Microsoft. Η εταιρεία ελπίζει ότι έτσι θα δώσει ένα έναυσµα για τη διάσωση των εγχειρηµάτων της στον τοµέα των smartphones. O φινλανδικός κολοσσός προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σε µια πολύ ανταγωνιστική βιοµηχανία γι’ αυτό λοιπόν αποκάλυψε τα νέα µοντέλα lumia 710 και 800 στο Λονδίνο… η τιµή τους, στα 270 και 420 ευρώ αντιστοίχως, δεν περιλαµβάνει φόρους. Το lumia 800 θα περιλαµβάνει ολοκληρωµένη και δωρεάν υπηρεσία πλοήγησης. Τα τηλέφωνα θα είναι διαθέσιµα στην Ευρώπη και σ’ άλλες αγορές παγκοσµίως µέχρι το τέλος του χρόνου.


Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ

23

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Όνοµα ποιότητας και σιγουριάς ο 1992 η εταιρεία Αφοί Ζαχαρόπουλοι ιδρύεται στο κέντρο του Πύργου ως µια επιχείρηση εµπορίας ειδών υγιεινής και πλακιδίων, προσφέροντας στους πελάτες της προϊόντα ποιότητας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, η εταιρεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, µεταφέρεται σε δικές της ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6.200τ.µ. και συνεχίζει µέσα από την πολύχρονη εµπειρία της να δίνει στους πελάτες της

ιδέες και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού ή του επαγγελµατικού χώρου. Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η επιχείρηση αναλαµβάνει την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση πισίνας, ενώ τα έπιπλα κουζίνας συνεχίζουν δυναµικά στα νέα δεδοµένα εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών της σύγχρονης εποχής. Η εταιρεία Αφοί Ζαχ αρόπουλοι έχει δώσει µεγάλη σηµασία στην ολοκληρωµένη υποστήριξη των προϊόντων της µε την υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού της, παρέχοντας έτσι στους πελάτες της, ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι ιδιοκτήτες της εταιρίας Αφοί Ζαχαρόπουλοι, Αριστοµένης, Κώστας και Γιώργος.

Τα πρόσωπα

Τ

Η εταιρία

Την εταιρία από την πρώτη στιγµή λειτουργίας της, διευθύνουν τα τρία αδέλφια, Γιώργος, Κώστας και Αριστοµένης Ζαχαρόπουλος, οι οποίοι ως επαγγελµατίες και µε πείρα 30 ετών στο χώρο της οικοδοµής, αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Και οι τρεις σήµερα, είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στην κοινωνία του Πύργου, καθώς µέσα από την πολύχρονη εµπειρία τους, έχουν δείξει ότι µπορούν να προσφέρουν όχι µόνο προϊόντα ποιότητας αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη.

Προϊόντα

Σήµερα στην επιχείρηση Αφοί Ζαχαρόπουλοι θα βρείτε είδη υγιεινής, πλακάκια, έπιπλα κουζίνας και µπάνιου, εντοιχισµένες ντουλάπες και ηλιακούς θερµοσίφωνες, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το προϊόν που θέλετε µέσα από µια πλού-

σια γκάµα σχεδίων και ιδεών για κάθε χώρο. Το διαχρονικό «ντιζάιν» για χώρους µε αισθητική και άποψη, η σύγχρονη τεχνολογία και η υψηλή ποιότητα κατασκευής εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσµα, παρέχοντας λύσεις σε οποιαδήποτε «δυσκολία» παρουσιάζει ο χώρος.

Στόχος

Η εταιρία Αφοί Ζαχαρόπουλοι εισάγει τα προϊόντα της και την τεχνογνωσία της και τα προωθεί στην ελληνική αγορά παρέχοντας στον πελάτη της υψηλή ποιότητα, υψηλή τεχνογνωσία και προσιτές τιµές. Ως στόχος όλα αυτά τα χρόνια έχει τεθεί η άµεση ικανοποίηση όλων των απαιτητικών αναγκών της εποχής, κάτι το οποίο έχει γίνει πράξη µέσα από τη συνέπεια και την υπευθυνότητα των εργασιών που αναλαµβάνει η επιχείρηση. «Εκείνο που προσπαθούµε να καταφέρουµε είναι η επιχείρηση Αφοί Ζαχαρόπουλοι, να παραµείνει υγιής, παρά τα δύσκολα δεδοµένα της εποχής προσφέροντας έτσι ένα λιθαράκι ανάπτυξης στην ελληνική οικονοµία», τονίζουν τα αδέλφια της οικογένειας Ζαχαρόπουλου.


24

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

T

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής Η «Καταναλωτική Συνείδηση» ενηµερώνει

Βιολογικά προϊόντα: Τι πρέπει να προσέχουµε…

ι είναι τα βιολογικά προϊόντα

Τα βιολογικά προϊόντα προέρχονται από φιλικές για το περιβάλλον καλλιέργειες δίχως χρήση χηµικών λιπασµάτων και χηµικών φυτοφαρµάκων. ∆εν χρησιµοποιούνται συνθετικές ορµόνες προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερος όγκος , καλύτερο χρώµα και ταχύτερη ωρίµανση ούτε χηµικά συντηρητικά , βελτιωτικά , χρωστικές ουσίες και άλλα πρόσθετα στα προϊόντα τα οποία δέχονται επεξεργασία. Τι παραπάνω προσφέρουν σ’ όλους µας τα βιολογικά προϊόντα; Είναι πιο υγιεινά προϊόντα καθώς δεν αναπτύχθηκαν µε ορµόνες, συνθετικά λιπάσµατα, βιταµίνες και αντιβιοτικά. Έχουν ανώτερη διατροφική αξία και συχνά είναι πιο γευστικά και µυρωδάτα. Σηµαντικό είναι ότι καλλιεργούνται µε µεθόδους που είναι πιο φιλικές για το περιβάλλον, συντελώντας έτσι στην αειφορία του πλανήτη. Τα φυτά που καλλιεργούνται µε βιολογικό τρόπο αναπτύσσονται µε φυσιολογικό ρυθµό και αυτό τα βοηθά να µεταβολίζουν όλες τις θρεπτικές ουσίες που τους παρέχονται (βιολογικά-οργανικά λιπάσµατα) και να δίνουν καρπούς που περιέχουν λιγότερο νερό και περισσότερη µάζα θρεπτικών ουσιών. Τα προϊόντα βιολογικής τροφής συνήθως διαφέρουν σε εµφάνιση, σε γεύση, σε υφή από τα µη βιολογικά. Είναι όντως βιολογικά; Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων) είναι

η αρµόδια Αρχή Επίβλεψης του συστήµατος. Όλοι οι ιδιωτικοί φορείς Πιστοποίησης, οι επιχειρηµατίες που παράγουν, συσκευάζουν, εισάγουν ή διαθέτουν στο εµπόριο προϊόντα που φέρουν ενδείξεις σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής, υπόκεινται σε καθεστώς τακτικού ελέγχου από τον

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Σήµερα τα βιολογικά είναι από τα πλέον ελεγχόµενα τρόφιµα. Ελέγχονται όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, η µεταποίηση, η συσκευασία, η επισήµανση, οι εισαγωγές, οι χώροι χονδρικής και λιανικής πώλησης των βιολογικών προϊόντων, ενώ

παράλληλα διενεργούνται δειγµατοληψίες και αναλύσεις σε διαπιστευµένα εργαστήρια.

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής όταν αγοράζει βιολογικά;

• Τα βιολογικά πρέπει να είναι συσκευασµένα και να φέρουν την κατάλληλη σήµανση. Η σήµανση πρέπει να δίνει στοιχεία για την επιχείρηση, πού παράγονται και πού συσκευάζονται τα τρόφιµα, τον κωδικό πιστοποίησης, τα στοιχεία του φορέα πιστοποίησης και την ένδειξη µε το αντίστοιχο στάδιο πιστοποίησης. • Τα χύµα προϊόντα, ακόµα και από τον ίδιο παραγωγό ∆ΕΝ είναι πάντα βιολογικά εκτός και αν ο παραγωγός αποδεικνύει τα κατάλληλα έγραφα πιστοποίησης των προϊόντων. • Ζητάτε πάντα απόδειξη για το βιολογικό προϊόν που αγοράσατε, γιατί µ’αυτό τον τρόπο µπορεί να ελεγχθεί πιο αποτελεσµατικά η µονάδα και να τεκµηριωθεί κατά ότι τα προϊόντα που διακινούνται είναι βιολογικά • Τα παραδοσιακά προϊόντα δεν είναι κατ' ανάγκη βιολογικά, εκτός αν στη συσκευασία αναγράφεται ότι τα συστατικά του προϊόντος είναι βιολογικής καλλιέργειας.


υγεία-διατροφή

Ο

Σε 5-10 χρόνια κυκλοφορεί το χάπι της µακροζωίας!

ι ερευνητές παρασκεύασαν φάρµακα που επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης. Υπολογίζουν πως θα κυκλοφορήσουν στο εµπόριο τα επόµενα 5 µε 10 χρόνια. «Στόχος δεν είναι η επιµήκυνση της επιβίωσης, αλλά µια µεγάλη σε διάρκεια υγιή ζωή», τόνισαν οι ίδιοι Φάρµακα που επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης, και τα οποία θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν το λιγότερο µέχρι τα 150, θα κυκλοφορήσουν στο εµπόριο µέσα στα επόµενα 5-10 χρόνια αναφέρει έρευνα Αυστραλών επιστηµόνων! Μπορεί τα χάπια που θα παρασκευαστούν να µη µας κάνουν αθάνατους, όπως η φιλοσοφική λίθος που προσπαθούσαν να βρουν οι αλχηµιστές του Μεσαίωνα, αλλά σίγουρα, όπως τόνισε στην παρουσίαση της έρευνάς του σε συνέδριο που έγινε στην Αυστραλία ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ, Πίτερ Σµιθ, θα µας προσφέρουν µια µεγαλύτερη σε διάρκεια και καλύτερη σε ποιότητα ζωή. Τα θαυµατουργά χάπια έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν όλες εκείνες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού που του επιτρέπουν να «επιδιορθώνει» τον εαυτό του και κατά συνέπεια θέτουν συνεχώς εµπόδια στη γήρανση και τα επακόλουθά της, ενώ είναι πολύ πιθανό ο συνδυασµός τους µε θεραπείες βλαστοκυττάρων να βελτιώνει ακόµα περισσό-

Τ

25

Γαϊδουράγκαθο

Το λεξικό των βοτάνων

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Tα φύλλα και τα κλαδάκια του γαϊδουράγκαθου βοηθούν στην αποβολή των τοξινών από το σώµα, ενώ παράλληλα τονώνουν τη λειτουργία του ήπατος. Eάν νιώθετε ιδιαίτερα κουρασµένοι, λοιπόν, και έχετε ταλαιπωρήσει τον οργανισµό σας µε άφθονα γλυκά αλλά και φάρµακα, το γαϊδουράγκαθο µπορεί να σας βοηθήσει. Πώς θα το πιείτε (αφέψηµα) : Bράζετε το βότανο µαζί µε το νερό για 3-4΄, σουρώνετε και πίνετε µέχρι 2 φλιτζάνια την ηµέρα (πρωί, βράδυ) για ένα µήνα. Yπολογίστε 2 πρέζες για 1 φλιτζάνι νερό.

Γάλιο (Κολλητσίδα) τερο την ποιότητα της ζωής.

Κατά την παρουσίασή του στο ετήσιο συνέδριο πανεπιστηµιακών του τοµέα της υγείας, ο καθηγητής Πίτερ Σµιθ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγµατικές ελπίδες να µπορέσουµε να επεκτείνουµε την ανθρώπινη ζωή µε µερικές δεκαετίες ακόµα. Ο στόχος δεν είναι να προσφέρουµε µια επιµήκυνση της επιβίωσης, αλλά µια µεγάλη σε διάρκεια υγιή ζωή. ∆εν θέλουµε απλώς να ζούµε περισσότερο, αλλά να ζούµε και σε καλές συνθήκες. Αυτά τα φάρµακα θα βοηθήσουν τις διαδικασίες που χρησιµοποιεί ο οργανισµός για να ξανανιώνει, κάνοντας τους ανθρώπους να ζουν πολύ και καλά».

Ελπίδες

Μάλιστα, όπως τόνισε: «Οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να πάρουν σύνταξη στα 65 και να αναγκαστούν να περάσουν δεκαετίες ανήµποροι στο σπίτι». Σε αυτό συµφωνεί µε δηλώσεις της στη βρετανική εφηµερίδα «Ντέιλι Μίρορ» και η νευροεπιστήµονας του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, βαρόνη Σούζαν Γκρίνφιλντ, η οποία ανέφερε πως µε αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν µια δεύτερη καριέρα µετά τα 65. Μάλιστα, σύµφωνα µε την Γκρίνφιλντ, οι µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενοι θα µπορούν να απασχολούνται σε µη χειρωνακτικές δουλειές που θα έχουν ως βάση τη γνώση και την εµπειρία. Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Το νερό εχθρός του ζαχάρου

κίας 30 - 65 ετών, που είχαν φυσιολογικό ζάχαρο στην αρχή της µελέτης. Το 19% από αυτούς έπιναν λιγότερο από µισό λίτρο νερό τη µέρα, ενώ οι υπόλοιποι περισσότερο.

η σχέση ανάµεσα στην κατανάλωση νερού και τα επίπεδα του ζαχάρου µελέτησαν Γάλλοι ερευνητές, διαπιστώνοντας ότι όσοι πίνουν λιγότερα από δύο ποτήρια νερό την ηµέρα είναι πιθανότερο να εµφανίσουν αφύσικα υψηλό ζάχαρο.

Στα επόµενα εννέα χρόνια, 565 άτοµα εµφάνισαν υψηλό ζάχαρο και 202 διαβήτη τύπου 2. Όσοι έπιναν πάνω από µισό λίτρο νερό, είχαν κατά µέσο όρο 28% λιγότερες πιθανότητες να εµφανίσουν υψηλό ζάχαρο στο αίµα τους, σε σχέση µε όσους έπιναν µικρότερη ποσότητα νερού καθηµερινά.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την Λιζ Μπανκίρ του γαλλικού εθνικού ερευνητικού ινστιτούτου INSERM, διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες που πίνουν µέχρι µισό λίτρο νερό τη µέρα (περίπου δύο ποτήρια), έχουν αυξηµένες πιθανότητες να εµφανίσουν προ-διαβήτη, δηλαδή έχουν αρκετά υψηλό ζάχαρο και κινδυνεύουν να αναπτύξουν την ίδια τη νόσο τα επόµενα χρόνια.

Πάντως αν και επιβεβαίωσαν τη σχέση ανάµεσα στην κατανάλωση νερού και στο επίπεδο του ζαχάρου, δεν απέδειξαν ότι το λίγο νερό είναι αυτό που προκαλεί προδιαβήτη. Από την άλλη, δεν είναι βέβαιο ότι αν κανείς πίνει πολύ νερό, θα µειωθεί το ζάχαρό του και ο κίνδυνος για εµφάνιση διαβήτη.

µόνη βασοπρεσίνη, που βοηθά τον οργανισµό να ρυθµίσει την κατακράτηση των υγρών. Αν κανείς δεν πίνει αρκετό νερό, το επίπεδο της βασοπρεσίνης αυξάνεται, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση και του ζαχάρου στο αίµα.

Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι η έλλειψη νερού επηρεάζει την αντιδιουρητική ορ-

Οι Γάλλοι επιστήµονες µελέτησαν τις περιπτώσεις περίπου 3.600 ενηλίκων ηλι-

Πάντως, δεν διαπιστώθηκε αξιόλογη στατιστική συσχέτιση ανάµεσα στην ποσότητα του νερού και στην εµφάνιση του ίδιου του διαβήτη, γι΄ αυτό οι επιστήµονες επεσήµαναν την ανάγκη να γίνει µια νέα έρευνα σε µεγαλύτερο δείγµα πληθυσµού. Σύµφωνα τέλος µε τους ερευνητές, όσοι πίνουν λίγο νερό, µπορεί να καταφεύγουν συχνότερα σε αναψυκτικά µε ζάχαρη και αυτό αυξάνει το ζάχαρό τους, ενώ τους προσθέτει και παραπανίσια κιλά.

Η κολλιτσίδα είναι ένα αξιόπιστο διουρητικό που χρησιµοποιείται για να αποπλύνει την άµµο και τις πέτρες του ουροποιητικού και για τη θεραπεία λοιµώξεων του ουροποιητικού. Ακόµη, διεγείρει το λεµφικό σύστηµα κι ανακουφίζει τους πρησµένους λεµφαδένες. Το σώµα βασίζεται στο λεµφικό σύστηµα για την αποµάκρυνση τοξινών και αποβλήτων, που, υπό την επίδραση της κολλιτσίδας, θα διοχετευτούν στα ούρα, κι έτσι γίνεται κατανοητό το γιατί το φυτό έχει περιγραφεί ως ένα µετατρεπτικό, εξαγνιστικό του αίµατος. Είναι χρήσιµο, λοιπόν, στη θεραπεία ασθενειών όπως το έκζεµα, η ψωρίαση και η αρθρίτιδα, όπου απαιτείται αποτοξίνωση του σώµατος. Χρησιµοποιείται, επίσης, παραδοσιακά κατά του καρκίνου, ιδίως αυτού του λεµφικού συστήµατος. Έχει τη φήµη αντι-υπερτασικού και αντιπυρετικού και χρησιµοποιείται εξωτερικά ως πλύση σε έλκη και τραύµατα.

Γαρύφαλλο ή µοσχοκάρφι ή καρυόφυλλο (Eugenia caryophyllata) Το γαρύφαλλο διεγείρει την κυκλοφορία του αίµατος, ανεβάζει τη θερµοκρασία του σώµατος, διεγείρει τις στοµαχικές λειτουργίες και καθαρίζει από βακτήρια το στοµάχι, το δέρµα, τα νεφρά τα έντερα, τα πνευµόνια και τους βρόγχους. Σε περίπτωση πονόδοντου ενδείκνυται το µάσηµά του. Αφέψηµα: 1 κουταλάκι του τσαγιού γαρύφαλλα σε 2 κούπες νερό. Πάρε 3 φορές τη µέρα 1/8 της κούπας.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

Ζητάω συγνώµη… εια σας φίλες και φίλοι µου! Θα ήθελα να συστηθώ µέσω της στήλης αν και µε πολλούς κατοίκους του Πύργου γνωριζόµαστε ήδη… Είµαι ο Μαξ, ο Ρεξ, ο Τζακ, ο Μπούµπης, ο Πίτουρας, ο Σπίθας… αυτά είναι µερικά από τα ονόµατα που µου έχετε δώσει εσείς, οι «φίλοι της πλατείας»… Είµαι «γνήσιος κοπρίτης», αγνώστου πατρός, ενώ τη γνωστή µητέρα µου την πάτησε αυτοκίνητο λίγες ηµέρες αφότου γεννήθηκα! Έτσι εγώ και τ’ αδέρφια µου –που έχω να τα δω από τότε που χάσαµε τη µητέρα µας- βρεθήκαµε από νωρίς στους δρόµους χωρίς γάλα και καµία φροντίδα… Μέχρι τώρα τη βγάζω «καθαρή» τρώγοντας από τα σκουπίδια, από µαγαζιά που πουλάνε φαγητά και µε κανένα κουλούρι που µου δίνουν οι, µικρής ηλικίας φίλοι µου στην πλατεία… Όµως, µέσα στη µιζέριά µου και την άχαρη ζωή µου αισθάνοµαι… Κύριος και οφείλω να ζητήσω µια µεγάλη συγνώµη από όλους εσάς, τους καλοντυµένους και καλοθρεµµένους που µε κοιτάζετε µε µισό µάτι, επειδή σας χαλάω την… αισθητική όταν λιάζοµαι στο γρασίδι. Είµαι λίγο βρόµικος βέβαια και περιµένω καµιά βροχή για να κάνω µπάνιο, γι’ αυτό και ζητάω συγνώµη απ’ όσους λερώνουν τα παπούτσια τους όταν µε… κλωτσάνε για να πάω παραπέρα! Ζητάω συγνώµη επίσης για τις ακαθαρσίες µου που ρυπαίνουν το χώρο… στα «χοντρά» προσπαθώ και κρατιέµαι και αποµακρύνοµαι γιατί δεν µ’ αρέσει να µε βλέπουν… όσο για τα «ψιλά», όπως ξέρετε εµείς οι σκύλοι τα χρησιµοποιούµε για «σύνορα»… Τέλος ζητάω συγνώµη γιατί διάλεξα το

Γ

1)

Ο σκυλάκος που βλέπετε βρέθηκε µε κοµµένο σκοινί να περπατάει µέσα στη µέση του δρόµου µπροστά από το ΚΤΕΛ Πύργου. Φιλοξενείται σε σπίτι φιλόζωου έως ότου βρεθεί ο ιδιοκτήτης του… Αν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε στο 6945 887780

2)

Χαρίζεται το κουταβάκι της φωτο που βρέθηκε από µέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου παρατηµένο! Είναι αρσενικό, περίπου 2µηνών, εµβολιασµένο και αποπαρασιτωµένο… (6945 887780)

χώρο που διασκεδάζετε για να επιβιώσω… βλέπετε στην πλατεία του Πύργου δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα –µόνο µηχανάκια- και έχω µια φοβία από τότε που έχασα τη µητέρα µου… Βέβαια υπάρχει και ένα ζήτηµα στον ανοιχτό χώρο της πλατείας όταν βρέχει… φοβάµαι πολύ τις αστραπές και τους κεραυνούς και δεν ξέρω πού να κρυφτώ… Σταµατάω όµως µε τις συγνώµες γιατί ίσως και να το παράκανα… ότι χάθηκε το φιλότιµο κι άλλα τινά! Αλλά, εν τέλει, αναρωτιέµαι κιόλας… ποιος το έχασε το φιλότιµο, εγώ ή εσείς που δεν φροντίσατε να µου παρέχετε ένα χώρο να πηγαίνω µε τα φιλαράκια µου και να είµαστε ζεστά, να βρίσκουµε λίγο φαγητό και στέγη για να κοιµηθούµε τα βράδυα;… Πείτε µου… αν είναι πολλά αυτά που ζητάω, µου αρκεί και µια συγνώµη από όλους σας για όλα αυτά που τραβάω…

Ο αδέσποτος… ήµερα η νέα συνάντηση των Φιλόζωων του Πύργου… Όπως ήδη είχαµε προαναγγείλει την περασµένη Κυριακή µια ακόµα συνάντηση των µελών του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου είναι προγραµµατισµένη για σήµερα στις 7 µ.µ. Η νέα συνάντηση θα «φιλοξενηθεί» στην πολύ «ζεστή» αίθουσα που διαθέτει το ΚΤΕΛ στον Πύργο (σ.σ. βρίσκεται δίπλα από το κυλικείο) και σ’ αυτήν µπορούν να δώσουν το παρών και όσοι φιλόζωοι επιθυµούν να ενταχθούν στο σύλλογο… Κατά τη διάρκεια της σύναξης των φιλόζωων θα συζητηθούν και πάλι αρκετά –από τα φλέγοντα- θέµατα που απασχολούν τους φιλόζωους ενώ θα υπάρχει και ενηµέρωση για τις εξελίξεις όσον αφορά τη δηµιουργία Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων από το ∆ήµο Πύργου…

Σ

Αγγελίες-Χαρίζονται

3)

Η Μαυρούλα όταν έµεινε έγκυος το αφεντικό της την άφησε αδέσποτη. Όταν γέννησε µια κυρία την µάζεψε την φρόντισε και χάρισε όλα τα κουταβάκια της εκτός από ένα αρσενικό τον Μπλάνκυ που είναι τώρα 6 µηνών. Η κυρία δε ζει µόνιµα στον Πύργο µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει κάποιος να φροντίζει τα σκυλάκια… Γι’ αυτό το λόγο χαρίζονται µαζί ή ξεχωριστά σε κατάλληλα αφεντικά. Είναι εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα… (6945 887780)

4)

Χαρίζονται τα δυο κουταβάκια σε ενηµερωµένους φιλόζωους που µπορούν και έχουν τη διάθεση να τα φροντίσουν… (6970 6653100

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Άγρια ζώα

Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Κινηµατογράφος

Event

2

3

«Ραντεβού» λυκείων Πύργου στο Gallerie!

Το βράδυ της ερχόµενης Παρασκευής, 4 Νοεµβρίου, οι µαθητές των 4 λυκείων του Πύργου έχουν σκοπό… να τα «σπάσουν» στο 1ο µαθητικό πάρτι για τη φετινή σεζόν! Αυτό θα συµβεί στο Gallerie Studio µε την είσοδο να κοστίζει 7 ευρώ (µαζί µε το ποτό)… Η κοινή διοργάνωση προµηνύει ότι η βραδιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα!

«Contagion» µε λαµπρό καστ!

Όταν σε µια ταινία που σκηνοθετεί ο Steven Soderbergh συµµετέχουν οι Matt Damon, Marion Cotillard, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Jude Law και Laurence Fishburne δεν νοµίζουµε ότι υπάρχει κάποια καλή δικαιολογία για να µην τη δεις!... Περιπέτεια που «τρέχει» δυνατά όπως και η φονική και ταχύτατα µεταδοτική πανδηµία που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσµο που αποτελεί και το θέµα του story της ταινίας… ∆είτε την στο Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) και στον κινηµατογράφο «Σινεµά» (Αµαλιάδα).

1

Ο Tonino Carotone live στην Πάτρα!

O εκκεντρικός Βάσκος καλλιτέχνης καθαρά ιταλικών προδιαγραφών, µε το τσιγγάνικο ταµπεραµέντο και τις punk καταβολές, επιστρέφει στην Πάτρα για να χαρίσει στο κοινό του µία ξεχωριστή βραδιά στην Ακτή ∆υµαίων (πρ. «Χάραµα») την Παρασκευή 4 Νοεµβρίου! Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 (προπώληση) και 20 (στην είσοδο) ευρώ…

4 Έξοδος/Live Event

Οι 12 Tones στο Skull bar!

Αν το ερχόµενο Σάββατο, 5 Νοεµβρίου, βρεθείς στην Αθήνα δοκίµασε να περάσεις µια βόλτα από το Skull bar (βρίσκεται στη διασταύρωση της Λ. Κατσώνη µε την Ιπποκράτους)… στο χώρο θα «συναντηθούν» µουσικά οι Metrics και Bassjolt αλλά και οι «δικοί» µας 12 Tones σε µια tech βραδιά για… ανήσυχους nightlifers!

Live

Βράδυ Σαββάτου µε live στο… «Καβούρι»!

5

Και πιο συγκεκριµένα στo χώρο-σήµα κατατεθέν της οµώνυµης παραλίας του Κατακόλου που δεν είναι άλλο από το εστιατόριο «Καβούρι» που διαθέτει πλέον ένα πλήρως ανανεωµένο µενού που δε θ` αφήσει κανέναν ασυγκίνητο! Μάλιστα κάθε Σαββατόβραδο µαζί µε τις γεύσεις που επιλέγετε, απολαµβάνετε και Live ελληνική βραδιά... για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 26210 41343


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Τα πουλόβερ σώζουν τους πιγκουίνους! Και όµως... Υπάρχουν πλεκτά πουλόβερ για πιγκουίνους που, εκτός από το... στιλ που τους προσδίδουν, τους προστατεύουν κι από βέβαιο θάνατο! Πώς; Σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας στις περιοχές των συµπαθέστατων ζώων, τα πουλόβερ είναι ο µόνος τρόπος να γλιτώσουν από το κρύο και από τη δηλητηρίαση! Με την πρόσφατη καταστροφή στη Νέα Ζηλανδία όπου πολλοί πιγκουίνοι καλύφτηκαν µε µολυσµένα καύσιµα, πολλά οικολογικά site ζητούν από τους αναγνώστες να πλέξουν µικροσκοπικά πουλόβερ για την προστασία των ζώων αυτών που κινδυνεύουν. Μάλιστα, έχουν δηµοσιευτεί και σχέδια, προκειµένου να διευκολυνθούν όλοι αυτοί που προθυµοποιήθηκαν να δηµιουργήσουν σωτήρια πλεκτά ρούχα για πιγκουίνους!

Υπάρχουν άνθρωποι µε… µπλε αίµα!

Τυφλή σκυλίτσα µε οδηγό… σκύλο!

Πάµε κι εµείς για µπάνιο... Η παραλία Haeundae στη Νότια Κορέα είναι ίσως η πιο... κορεσµένη στον πλανήτη. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, χιλιάδες Κορεάτες κατακλύζουν την παραλία, µήκους 1,5 χιλιοµέτρου. Όσοι διαµαρτύρονται για την πολυκοσµία σε κάποιες ελληνικές παραλίες, ας ρίξουν µια µατιά στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Ένα «ξενοδοχείο»… στο κέντρο της Γης!

ΚΑΙΡOΣ

Η Αγγλίδα Polly Neti (12 χρονών) είναι ένα συνηθισµένο κορίτσι, µόνο που το αίµα της είναι στο χρώµα µελιτζάνας. Κατά τη γέννηση της το αιµατολογικό κέντρο διαβεβαίωσε τους γονείς ότι το παιδί θα αναπτυχθεί φυσιολογικά. Όταν ρώτησαν γιατί το αίµα είναι µπλε ; Η απάντηση ήταν απρόσµενη: υπεύθυνο για αυτήν την κατάσταση ήταν το αντισυλληπτικό που έπαιρνε η µητέρα του κοριτσιού αρκετά χρόνια προτού µείνει έγκυος. Ο γιατρός της Πόλλυ, καθηγητής στο Κέντρο Αιµατολογίας του Λονδίνου Efresi Robert, εξήγησε: « Στον κόσµο υπάρχουν περίπου 7000 άτοµα των οποίων το αίµα έχει µια µπλε απόχρωση.» Αποκαλούνται κυανητικοί από το cyanea (κυανό αρχ. Ελληνικά= µπλε). Ο σιδήρος στο αίµα τους, αντικαθίσταται από χαλκό, χωρίς την αλλαγή όµως των λειτουργιών του, το χρώµα µπλε-ιώδες προέρχεται από τις προσµείξεις χαλκού και σιδήρου».

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

Η µία σκυλίτσα είναι τυφλή και η άλλη είναι η οδηγός της και τα δύο όµως σκυλάκια ψάχνουν νέο σπίτι µαζί, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν µπορούν πια να τα κρατήσουν. Το προσωπικό του κέντρου φροντίδας σκύλων στο Shropshire της Αγγλίας αναζητά άτοµα που θα φροντίσουν την τυφλή Lily και την καλύτερή της φίλη Maddison. Το ζευγάρι είναι αχώριστο εδώ και 5 χρόνια, από την στιγµή που οι κτηνίατροι αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν και τα δύο µάτια της πανέµορφης Lily.

Γυναίκα βρήκε το φως της µετά από καρδιακή προσβολή! Η 74χρονη Joyce Urch, µητέρα πέντε παιδιών, υπήρξε τυφλή για 25 ολόκληρα χρόνια και βρήκε ξανά την όρασή της µετά από ένα επεισόδιο καρδιακής προσβολής, το οποίο παραλίγο να της στοιχίσει την ίδια της τη ζωή. Από το 1979 η Joyce Urch ζούσε σχεδόν στο απόλυτο σκοτάδι, αφού έβλεπε µόνο σκιές, ενώ τη νύχτα ήταν αδύνατον να κυκλοφορήσει. Η ζωή της ήταν πολύ δύσκολη, ενώ δεν είχε καταφέρει να δει τα 12 εγγόνια της και τα τρία δισέγγονά της. Το 2004 υπέστη καρδιακή προσβολή και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, όπου οι γιατροί έδωσαν µάχη τέσσερις µέρες για να την κρατήσουν στη ζωή. Μόλις, όµως, η Joyce βγήκε από την εντατική, έκπληκτη αντιλήφθηκε ότι η όρασή της είχε επανέλθει. Οι γιατροί δεν µπόρεσαν να εξηγήσουν τι ακριβώς είχε συµβεί και πού οφειλόταν η «θεραπεία» της αλλά η ίδια την απέδωσε σε «θαύµα»!

!"#$%&' ! "# $ % & ' 3 30/10/2011 0/10 /201 1

09:00 0 9:00

65% 5% 3 ! !"#$%& "#$%& ' 13 1 3° °C C 6

(')'*+, ( ')'*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 3 30/10/2011 0/10 /201 1

15:00 1 5:00

41% 1% 3 ! !"#$%& "#$%& 20 2 0° °C C 4

(')'*+, ( ')'*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 3 30/10/2011 0/10 /201 1

21:00 2 1:00

66% 6% 1 ! !"#$%& "#$%& 16 1 6° °C C 6

(')'*+, ( ')'*+,

()"*+#% () "*+#% 3 31/10/2011 1/1 0/2 011

03:00 0 3:00

57% 7% 4 ! !"#$%& "#$%& ' 14 1 4° °C C 5

./0' . /0' , ,12234' 12234'

Μέσα στις σήραγγες και στις στοές ενός µεσαιωνικού ορυχείου αργύρου, 125 χιλιόµετρα έξω από την πόλη της Στοκχόλµης, οι επισκέπτες µπορούν να διαµείνουν σε µια πολυτελέστατη σουίτα, απολαµβάνοντας όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα «συµβατικό» ξενοδοχείο κυριολεκτικά στα… έγκατα της Γης! Η «Sala Silvermarine» (όπως ονοµάζεται) µπορεί να βρίσκεται 155 µέτρα κάτω από την επιφάνεια αλλά δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις εντυπωσιακές σουίτες σε ρετιρέ ξενοδοχείων ή ακόµη αυτές που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα. Το δωµάτιο διατηρεί όλα τα φυσικά στοιχεία του ορυχείου, ενώ τη διακόσµηση συµπληρώνουν ασηµένια έπιπλα και κρυστάλλινα φωτιστικά. Το κόστος διαµονής για δύο άτοµα/ηµέρα αγγίζει τα 430€, ενώ οι ένοικοι µπορούν να απολαύσουν το δείπνο τους στην µεγάλη τραπεζαρία, να συµµετέχουν σε περιπετειώδεις εξερευνήσεις στο ορυχείο αλλά και να κάνουν µοναδικές βόλτες στις στοές. Εφοδιαστείτε, λοιπόν, µε ζεστά ρούχα (σ.σ. η θερµοκρασία είναι -2 βαθµούς στις σήραγγες), ξεπεράστε την… κλειστοφοβία σας και απολαύστε µια µοναδική εµπειρία στο κέντρο της Γης!

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Άνεµοι: από ανατολικές διευθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 07 έως 22 βαθµούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement