Page 1

Σε λίγες ηµέρες µε την εφ.

96

Το ένθετο γάµος-βάπτιση 2011 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Τ Η Σ ∆∏™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 29 Μαΐου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38331 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Λαχανόκηποι σε αυλές και µπαλκόνια

Οι Ηλείοι υιοθετούν την πρόταση για µείωση Σελίδες 6 και 11

Σελίδα 8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝ ΟΙΚΩ Αννίκα Μάνου Έργα από κερί Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ.∆ΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έπιπλα κουζίνας που αντέχουν στο χρόνο

∆ηµιουργείται νέος κλώνος στις φυτείες της ΣΚΟΣ στο Σκουροχώρι

Τ

Σελίδα 19

ο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε τη ΣΚΟΣ και την ΕΑΣ Ηλείας - Ολυµπίας µέσα από ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, έχει στόχο την ανάπτυξη της σταφιδοκαλλιέργειας µε δυναµικές ποικιλίες για την ουσιαστική στήριξη των σταφιδοπαραγωγών. Οι δράσεις του σχεδίου αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Κουτσούκου στις φυτείες της ΣΚΟΣ στο Κορακοχώρι παρουσία του προέδρου της ΣΚΟΣ και της ΕΑΣ Γεράσιµου Καλιµώρου, στελεχών και γεωπόνων της ΕΑΣ και του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μανώλη Σταυρακάκη. Θετικά εξάλλου είναι τα νέα για τη φετινή τιµή του προϊόντος, µε το Γεράσιµο Καλιµώρο να δηλώνει στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» ότι «Όπως κάναµε τις προηγούµενες χρονιές και φέτος θα δείξουµε το έµπρακτο ενδιαφέρον µας για τη στήριξη των παραγωγών µας.» Σελίδα 7

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΛΟΚΑ

«Πρέπει να τολµά κανείς στη ζωή» Σελίδα 23

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Β. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ «Η οργανωτική δοµή και η εµπειρία είναι τα εφόδιά µας» Σελίδα 5

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ Αχ Ηλεία µου καηµένη ποια κατάρα σε βαραίνει

Θετικά τα πρώτα µηνύµατα για την τιµή στη νέα σεζόν

«Σφραγίζει» την άνοδο στη Γ’ Εθνική Σήµερα στις 7µ.µ. µε Απολλωνιάδα Σελίδα 13

Σήµερα ο 2ος ολυµπιακός δρόµος ειρήνης Σελίδα 15

Σελίδα 9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή –συγγραφέα κ. Αλέξη Π. Μητρόπουλου µε τίτλο

ΠΑΣΟΚ: από την 3η του Σεπτέµβρη στο µνηµόνιο Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι κ.κ. Γιώργος Κασιµάτης, οµότιµος καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νίκος Κοτζιάς, συγγραφέας – καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιά, Νότης Μαριάς, αν. καθηγητής Θεσµών Ε.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης, Σπύρος Παπασπύρου, πρόεδρος Α∆Ε∆Υ Σοφία Σακοράφα, ανεξάρτητη βουλευτής Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Στάθης Σταυρόπουλος δηµοσιογράφος – σκιτσογράφος Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011 στις 19.00 στο Πολεµικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2).

Κάθε µήνα

8

Πληροφορίες: ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Σόλωνος 98-106-80 Αθήνα http:// www. livanis.gr e-mail: webmaster@livanis.gr Τηλ. 2103661212, 2103661209 Μαρία Κουκουβίνου και Ευτυχία Χατζοπούλου


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

2η σελίδα

Είπαν...

Χρονολόγιο 29 Μαΐου 1976

∆ηµήτρης Αρβανίτης (∆ήµαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης)

«Πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα και να δώσουµε λύση ώστε να διευθετηθεί το ζήτηµα. Στόχος µας δεν είναι µόνο να λυθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν αλλά και να πάρουµε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν ανάλογα του παρελθόντος. Αυτό θα γίνει µε τη σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης της λειτουργίας των κοιµητηρίων».

270.000 ∆ΡΧ. ∆Ι’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ -∆)ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ ∆ι’ αποφάσεως του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ενεκρίθη η διάθεσις πιστώσεως 150.000 δρχ. προς την ∆ιεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλείας και 120.000 δρχ. προς την τοιαύτην Μεσσηνίας δια την αντιµετώπισιν διοικητικών δαπανών.

Η ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΙΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ο βουλευτής Ηλείας και τέως υπουργός καθηγητής κ. Αθαν. Κανελλόπουλος εγνώρισε προς τον ∆ιευθυντήν του Επαρχιακού Τύπου κ. Πάνον Πανόπουλον ότι η ηλεκτροδότησις του χωρίου Πουρνάρι συµπεριελήφθη εις την γ’ φάσιν του προγράµµατος της ∆ΕΗ τρέχοντος έτους.

ΠΥΡΚΑΙΑ ΕΙΣ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑ Συνεπεία πυρκαϊάς που εξερράγη εις την αποξηρανθείσαν λίµνην Αγουλινίτσης απετεφρώθησαν δύο στρέµµατα κριθής ιδιοκτησίας Παν. Τσούρα εξ Ανεµοχωρίου.

Κυριακή 29 Μαΐου 2011 +ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Θεοδοσίας µαρτ. Η αγία οσιοµάρτυς Θεοδοσία, γεννήθηκε από ευσεβείς και πλούσιους γονείς στην Κωνσταντινούπολη, στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Αδραµυττηνού. Μετά το θάνατο του πατέρα της, σε ηλικία επτά ετών η µητέρα της µοίρασε την τεράστια περιουσία της στους πτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά και επιδόθηκε µε µεγαλύτερο ζήλο στην άσκηση και τη νηστεία στη Μονή της, η οποία ευρίσκετο κοντά στο «Σκοτεινόν φρέαρ»και την λεγόµενη « Άσπαρον στέρνην». ∆έκα χρόνια µετά την κουρά της, στο µοναστήρι ξέσπασε ο απηνής διωγµός των υποστηρικτών των ιερών εικόνων. ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2011 Ισαακίου ηγουµένου Σελήνη: 27 ηµ. Aν. Hλίου: 06.06’ ∆ύση Hλίου: 20.39’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

τις 29 Μαΐου 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωµανών Τούρκων και του Σουλτάνου τους Μωάµεθ Β’ η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα του Βυζαντίου, της Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ηµεροµηνία αυτή της Αλώσεως της Βασιλίδας των πόλεων υπήρξε αντικείµενο µνήµης για ένα ολόκληρο γένος από την Ηπειρο ως την Κρήτη και από τον Πόντο ως την Κύπρο.

Η πτώση της παρηκµασµένης τότε βασιλεύουσας και η θυσία του αυτοκράτορος Κω νσταντίνου ΙΑ’ και των ηρωικών υπερασπιστών έγιναν θρήνος και θρύλος για πολλές γενιές σκλαβωµένων. Ολες αυτές οι γενιές από το 1453 έως το 1821 πρωτοστάτησαν σε επαναστατικά κινήµατα κατά των βαρβάρων κατακτητών και προετοίµασαν το έδαφος για την παλιγγενεσία του 1821 και τη Μεγάλη ιδέα του ελληνισµού. Το γεγονός της Αλώ σεω ς του 1453 δεν υπήρξε τυχαίο. Είχε προηγηθεί η καταστροφή της Αυτοκρατορίας των «αιρετικών» και «σχισµατικών» Ελλήνων (οπως µας αποκαλούσε η παπική ∆ύση µετά το Σχίσµα των Εκκλησιών του 1054) από τους διαβόητους σταυροφόρους της ∆’ Σταυροφορίας, τον Απρίλιο του 1204. Τότε είχε λεηλατηθεί ο πολιτισµός της Ελληνικής Ορθοδόξου Ανατολής και εκλάπησαν από ∆υτικούς πολλά έργα τέχνης από την Κωνσταντινούπολη. Από τότε «ράγισε το γυαλί» µε-

Γεώργιος ∆. Κουρκούτας Καθηγητής Φιλόλογος

ταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Αυξήθηκε η καχυποψία και η εχθρότητα, ενώ οι Λατίνοι (Βενετοί και Φράγκοι) ετίθεντο στην ίδια µοίρα µε τους Μουσουλµάνους Τούρκους, κατά τους Ελληνες. Το τουρκικό σαρίκι ήταν ίδια απειλή (και ίσως µικρότερης, κατά µερικούς) από τη λατινική κουκούλα. Από το 1204 ως σήµερα υπάρχει αυτή η διάσταση µε τη ∆ύση.

Η ίδια η Κωνσταντινούπολη (η πόλη που έχτισε το 330 µ.Χ ο Μέγας Κωνσταντίνος στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου, µιας αποικίας των Μεγαρέων) παρέµεινε κέντρο αναφοράς και για τους κατακτητές, την Οθωµανική Αυτοκρατορία που την έκαναν πρωτεύουσα ως τα χρόνια του Μουσταφά Κεµάλ. Σήµερα στην Πόλη ειναι η έδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνστα ντινουπόλεως. Είναι όµως µια έδρα που διαρκώς βρίσκεται σε οµηρία έναντι των αυθαιρεσιών της Τουρκικής ∆ιοικήσεως. Οι αµέτρητες εξορίες και οι φόνοι 6 πατριαρχών από το 1453 έως σήµερα δείχνουν την τουρκική διάθεση έναντι του Φαναρίου. Στη σηµερινή Κωνσταντινούπολη ο εκεί Ελληνισµός , όσος απέµεινε, ζει άσχηµη περίοδο. Οι διωγµοί του 1955 και του 1964 ώθησαν πολλές χιλιάδες Ρωµιών στο ελληνικό κράτος, ενώ σχολεία και ιδρύµατα που έχτισαν

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

22

Μαρτίου 1966. Ο Σύνδεσµος των εν Αθήναις Κορινθίων «Κορινθιακή Εστία» διοργάνωσε φιλολογική βραδιά προς τιµή του Κορίνθιου πεζογράφου Λουκά Σταθακόπουλου. Στην ωραία αυτή εκδήλωση προσήλθαν γνωστοί άνθρωποι των Γραµµάτων, πολιτικοί, επιστήµονες, εκπρόσωποι φορέων, ο ∆ήµαρχος Κορίνθου, δηµοτικοί σύµβουλοι και αρκετοί Κορίνθιοι. Για τη συµβολή του τιµώµενου στα Κορινθιακά γράµµατα µίλησαν ο πρόεδρος της «Κορινθιακής Εστίας » Νίκος Αντωνίου, ο πρόεδρος του Συνδέσµου των εν Πειραιεί Κορινθίων Νικήτας Αναγνωστόπουλος και οι λογοτέχνες Ντίνος Βλαχογιάννης, Γιάννης Φλιάσιος, Γιάννης Γκίκας και Στάθης ∆άγλα-

«Προσπαθούµε να συντονίσουµε τις ενέργειες µας, έτσι ώστε να αποµακρύνουµε το ενδεχόµενο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο δήµο µας, αλλά παράλληλα να είµαστε έτοιµοι και να είναι καίρια η παρέµβασή µας σε περίπτωση που χρειαστεί να προχωρήσουµε σε κατάσβεση φωτιάς. Η συνδροµή των πολιτών σε κάθε περίπτωση είναι πολύτιµη». ρης. Οι Νικηφόρος Βρεττάκος, Βασίλης Ρώτας, Αστέρης Κοββατζής, Τάκης Σινόπουλος, Τάκης ∆όξας, Εφη Αιλιανού, Αντιγόνη Γαλανάκη – Βουρλέκη, Μυρτιώτισσα, Σήφης Κόλλιας και πολλοί άλλοι συνεχάρησαν το Λ.Σ. µε τηλεγράφηµατά τους. ∆ιαβάστηκε απόσπασµα απο το βραβευµένο µυθιστόρηµα «Ο άνθρωπος µε το πένθος» του αλησµόνητου συγγραφέα και απαγγέλθησαν χαρακτηριστικά ποιήµατα Κορινθίων ποιητών, περιλαµβανόµενα στην «Ανθολογία Ποιητών Αργολίδας και Κορινθίας», που κυκλοφόρησε το 1957 από τους Λουκά Σταθακόπουλο και Γιάννη Γκίκα, µε πρόλογο του Ηλείου καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεωργίου Θ. Ζώρα. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

29 Μαΐου 1453: Αναφορά στην ‘Αλωση Σ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100)

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

«Ο δήµος είναι µε το µέρος του νόµιµου εµπορίου και θα πάρει κάθε αναγκαίο µέτρο για να υπερασπιστεί το νόµιµο εµπόριο. Για το ζήτηµα αυτό οι έλεγχοι θα γίνονται αυστηρότεροι και πιο εντατική. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε και σε κατασχέσεις εµπορευµάτων».

Βαγγέλης Χριστοφόρου (Αντιδήµαρχος Ήλιδας)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

Λάµπης Αριστειδόπουλος (Αντιδήµαρχος Πύργου)

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

Ελληνες αντιµετωπίζουν την τουρκική ανθελληνικότητα. ∆ύο κορυφαίοι πνευµατικοί άνθρωποι της ∆ύσης επισήµαναν µε θλίψη για το γεγονός της Αλωσης: Στέφαν Τσβάιχ: «Η ανθρωπότις δεν θα µπορέσει να εκτιµήσει ποτέ σε όλη του την έκταση, το κακό που εισέβαλε από την Κερκόπορτα εκείνη τη µοιραία ώρα, ουτε το τι έχασε ο κόσµος του πνεύµατος µε την κατάληψη του Βυζαντίου». Σερ Στηβεν Ράνσιµαν: «Οι ∆υτικοί συκοφάντησαν το Βυζάντιο, επειδή αισθάνθηκαν ενοχή, επειδή εγκατέλειψαν την πόλη. Μια εγκατάλειψη που στοίχισε και στους ίδιους».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Του Ηλία Φροντιστή

iliasfrontistis@in.gr

Τα λάθη του παρελθόντος θα πληρώσει αυτός ο νοµός... ΤΟΥΣ κάθε είδους νέους σχεδιασµούς και τις διαρθωτικές αλλαγές για την οικονοµική κατάσταση της χώρας επόµενο είναι να τα πληρώσει ο νοµός Ηλείας. ΓΙΑΤΙ επι δεκαετίες σε αυτό το νοµό λειτούργησαν τα κάθε είδους «φόβητρα» και «σκιάχτρα» µε κάθε είδους λαϊκισµούς και τοπικισµούς που λειτουργούσαν για πολιτική και κοµµατική εκµετάλλευση.ΜΕ κανένα έργο υποδοµής για να µην διαταραχθούν οι κάθε είδους πολιτικές και κοµµατικές ισορροπίες.Για να διατηρηθούν τα κάθε είδους φέουδα των «πυραµίδων» των εξουσιών... Και έφθασε εκεί που έφθασε αυτός ο νοµός το οποίο οµολογούν οι πάντες δηλ. στις τελευταίες θέσεις της λεγόµενης ανάπτυξης, από όλους τους νοµούς της χώρας.ΜΟΝΟ που γι’ αυτή τη κατάντια δεν ευθύνονται οι απλοί πολίτες αυτού του νοµού, απλώς έπεσαν θύµατα ή ανέχθηκαν και πολλές φορές συµπαραστάθηκαν οι απλοί πολίτες ντοπαρισµένοι στα κάθε είδους παιχνίδια του τοπικισµού που τους «χτύπαγαν τα τύµπανα» των σωτήρων της ανάπτυξης και των κάθε είδους ... αναπτυξιολόγων. ΚΑΠΟΤΕ έγινε µια αρχή για τουριστικές επιχειρήσεις και τελικά προχώρησαν µόνο δύο και µάλιστα µετά από αντιδράσεις. Τότε που έγιναν αυτές οι επενδύσεις και τι δεν τους είχαν υποσχεθεί. Οτι θα άρχιζε να λειτουργεί ως πολιτικό αεροδρόµιο της Ανδραβίδας και ότι θα κατασκευαζόταν ο αυτοκινητόδροµος... Και τα δύο αυτά έµειναν... µετέωρα.. ΝΑ πάρουµε για παράδειγµα περί επενδύσεων στον ιδιωτικό τοµέα για δηµιουργία θέσεων εργασίας; Εκλεισαν όλα αυτά τα χρόνια και όποιες µονάδες λειτουργούσαν.ΚΑΙ όχι µόνο αυτό όλα αυτά τα χρόνια των «παχιών αγελάδων» σε τούτο το νοµό παρά τις δυνατότητες που δόθηκαν σαµποταρίστηκε η κατασκευή βιοµηχανικής περιοχής ούτε ακόµα και η δηµιουργία ενός βιοτεχνικού πάρκου έγινε για να υπάρχουν κάποια κίνητρα για κάποιους που θα ενδιαφέρονταν να επενδύσουν και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. ΧΑΜΟΣ έγινε κάποτε περί σχεδίων αξιοποίησης του Καϊάφα γιατί θα καταστρεφόταν το περιβάλλον και θα ξεπουλιόταν. Μέχρι που κατέστρεψαν τα πάντα οι φωτιές... Αντίθετα οι κάθε είδους καταπατητές ακόµα από ολόκληρη την Ελλάδα και από τα νησιά τα αξιοποίησαν σε όλες τις παραλίες της Ηλείας µε κάθε είδους αυθαίρετα... ΜΕΧΡΙ και η νυν υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη στην παρθενική της οµιλία στη Βουλή λες και ήξερε τι έχει συµβεί στην ευρεία περιοχή την προστατευόµενη του Καϊάφα µίλησε ότι δε θα διέλθει ο δρόµος από αυτή την περιοχή και... καθάρισε. ΚΑΙ µετά λένε πως χρεοκόπησε η Ελλάδα που επι δεκαετίες γίνονται τα έργα για την εκτροπή του Αχελώου από όλες τις κυβερνήσεις και εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών. Την εβδοµάδα που µας πέρασε έγινε για άλλη µια φορά στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο η δίκη µεταξύ Ελλήνων εκπροσώπων για το αν θα σταµατήσουν τα έργα ή θα συνεχιστούν... Και µετά ευθύνονται οι Ευρωπαίοι που παρεµβαίνουν λες και τα πακέτα της Ε.Ε. επί δεκαετίες δεν έπεφταν για το µεγάλο δήθεν έργο της εκτροπής του Αχελώου που θα ήταν πρωτοποριακό...

Το «κορφόκοµα»

Για περισσότερο από µια ώρα περπάτησε µέσα στις φυτείες στο Κορακοχώρι ο κ Κουτσούκος µε τον πρόεδρο της ΣΚΟΣ και της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας Γ.Καλιµώρο και τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μανώλη Σταυρακάκη. Κάποια στιγµή ο κ Κουτσούκος θέλησε να δείξει και τις γνώσεις του στο «κορφόκοµα» . «Ελάτε να δείτε πως κορφοκόβουµε» είπε ο Ηλείο υφυπουργός.

Γ.Ρ

[

Σχόλια 3 Φαραωνικοί αγώνες Μετά την πρόσφατη συνάντηση Σαµαρά – Κυριακού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.∆. κ.Κώστα Τζαβάρα στον ΑΝΤ1, ο οποίος µεταξύ άλλων µίλησε µε ξεκάθαρη γλώσσα για την επιβάρυνση στην εθνική οικονοµία των Ολυµπιακών Αγώνων, που κόστισαν, αντί για 2 δισ., 20 δισ. ευρώ. Μάλιστα, υπό την έννοια αυτή, τους χαρακτήρισε «Φαραωνικούς». Ολόκληρη η τοποθέτηση Τζαβάρα στον ΑΝΤ1 είναι η ακόλουθη: «∆ηµοσιογράφος: Κύριε Τζαβάρα, σας φταίει ο κρατισµός τώρα επειδή πήγαµε και πληρώσαµε ως ελληνικό ∆ηµόσιο 300 και 500 φορές πάνω τα

∆ε σταµάτησε να χτυπά…

κοµµάτια των διαφόρων µηχανηµάτων της Siemens ή τα στάδια των Ολυµπιακών Αγώνων ή όλες αυτές τις φιέστες; Ο κρατισµός µάς φταίει τώρα; Κώστας Τζαβάρας: Όχι βέβαια. ∆ηµοσιογράφος: Α! Εµείς τα ξεχνάµε. Κώστας Τζαβάρας: ∆εν ξεχνάω τίποτα. ∆εν ξεχνάω τίποτα και βεβαίως πολύ ορθά το επισηµαίνετε ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο για απολογισµό και ίσως να έχουν και υποχρέωση να ενηµερώσουν τον ελληνικό λαό αυτοί οι φαραωνικοί αγώνες τι έχουν αφήσει πίσω τους και κυρίως εάν ο προϋπολογισµός επάνω στον οποίο αυτοί οι Ολυµπιακοί Αγώνες είχαν σχεδιαστεί ξεπε-

ράστηκε και κατά πόσο, γιατί, τουλάχιστον από τις πληροφορίες οι οποίες διαχέονται, από το 1,5 δισ., ή δεν ξέρω, τα 2 δισ. που είχε γίνει τότε ο προϋπολογισµός, έχουµε ξεπεράσει τα 20 δισ., όπως λένε κάποιοι. Είναι πράγµατι ζητούµενο και σε αυτόν τον τοµέα ειδικά των Ολυµπιακών Αγώνων να δούµε και πού πήγαν τα λεφτά και πόσα ήταν τα λεφτά που δαπανήθηκαν». «Π»

Το κινητό τηλέφωνο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Κουτσούκου δε σταµάτησε να χτυπά κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Κορακοχώρι. Τα αγροτικά ζητήµατα παραµένουν ανοιχτά και τα ραντεβού της εβδοµάδας πρέπει να κλειστούν µέσα στο Σαββατοκύριακο…

]

Εκτίµηση και πρόβλεψη Προ διµήνου, µε συνέντευξη του σε Αθηναϊκή Εφηµερίδα, ο Βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος, είχε τονίσει ότι οι συνθήκες απαιτούν κυβέρνηση οικουµενικής στήριξης και παράλληλα ένα λαϊκό – πατριωτικό ακηδεµόνευτο κίνηµα. Τότε ορισµένοι θορυβήθηκαν ή διαφώνησαν. Τις τελευταίες µέρες, συνέβησαν εξελίξεις που δικαίωσαν τις συγκεκριµένες προβλέψεις. «Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κάλεσε όλο τον πολιτικό κόσµο σε µια οικουµενική στήριξη προς την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται - προς το παρόν – ένα αυτόνοµο λαϊκό κίνηµα που εναντιώνεται στις αρχές του νεοφιλελευθερισµού και στην απόλυτη κυριαρχία του τραπεζικού συστήµατος» σύµφωνα µε δηλώσεις του Βουλευτή. «Π»

Την ιστορία τη γράφουν οι ... παρέες Στην εκδήλωση της Αριστερής Πρωτοβουλίας την 1η Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Νοµαρχίας θα παρέµβει µε οµιλία-αιρετικών απόψεων και ο δικός µας Αργύρης Σαλπέας, Οικονοµολόγος, µέλος της τριµελούς παρέας που ξεκίνησε την Αριστερή Πρωτοβουλία το 1998 στην καφετέρια τα «Σκαλάκια» στην Αθήνα. Οι άλλοι δύο ήταν ο Στέλιος Σπαθής και φυσικά ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. «Π»

Συνεχίζεται η συνεδρίαση Με 23 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη, στις 8.30 το βράδυ, το δηµοτικό συµβούλιο Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Τα σηµαντικότερα θέµατα που θα συζητηθούν είναι η δηµιουργία θέσεων στο δήµο για την πρακτική άσκηση σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ορισµός µελών σε διάφορες επιτροπές και διοικητικά συµβούλια, έγκριση µελέτης επέκτασης δηµοτικού φωτισµού Αµυγδαλιών, έγκριση κατασκευής και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης λειτουργίας της διώρυγας Παπαδούς κ.α. Π.Μ.

Πενήντα χρόνια ∆ΟΑ Την Κυριακή 26 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευµα στο λόφο της Πνύκα ς, θα πραγµατοποιηθεί η τελετή ένα ρξης της 51ης ∆ιεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες, µε αφορµή κα ι τη συµπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει µε την ανάκρουση του Ολυµπιακού Ύµνου. Θα ακολουθήσει η προσφώνηση του προέδρου της σίδωρου Κούβελου και θα ∆ΟΑ Ισ απονεµηθούν ειδικές διακρίσεις προς τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή δια του προέδρου ∆ρος Ζακ Ρογκ, την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή δια του προέδρου Σπύρου Καπράλου και το µέλος της ∆ΟΕ Λάµπη Νικολάου. Θα ακολουθήσει συναυλία υπό τη µουσική διεύθυνση του συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου και την ερµηνεία της Έλλης Πασπαλά, µε δηµιουργίες των Τσιτσάνη, Χατζηδάκι, Θεοδω-

Πήραν την ΠΟΛΗ πήρα την

ράκη και Ξαρχάκου. Η εκδήλωση θα κλείσει µε την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου, από την χορωδία της Εµπορικής Τράπεζας. Ν.Σ.

Ο υγειονοµικός χάρτης

Με σοβαρότητα, µακριά από µικροπολιτικές σκοπιµότητες, θα πρέπει να δούµε όλοι τη διαµόρφωση του υγειονοµικού χάρτη στο νοµό µας. Ένα νοµό, οι πολίτες του οποίου χρόνια τώρα όταν αρρωσταίνουν, ταλαιπωρούνται αφάνταστα, είτε στα εντός ορίων του νοµού νοσοκοµεία που χαρακτηρίζονται από βασικές ελλείψεις είτε στα εκτός ορίων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι ακόµη και η αξιέπαινη προσπάθεια των γιατρών και του προσωπικού των τριών νοσοκοµείων, η επιστηµονική τους υπόσταση και η φιλότιµη παροχή υπηρεσιών, ακυρώνονται όταν ο πολίτης δεν τυγχάνει της περίθαλψης που χρειάζεται και αξίζει επειδή κάποιοι, χρόνια τώρα, έχουν

αφήσει «κουτσά» τα νοσηλευτικά µας ιδρύµατα. Η ύπαρξη των τριών νοσοκοµείων ταυτόχρονα δοκιµάστηκε στο χρόνο και δεν οδήγησε σε ασφαλείς λύσεις. Και είναι πλέον σίγουρο, ότι ο πολίτης έχει συνειδητοποιήσει πως οι υπηρεσίες υγείας δεν πρέπει να είναι ούτε θέµα πολιτικής αντιπαράθεσης για να κερδηθούν εντυπώσεις ούτε «τοπικιστικών αναχωµάτων», που και αναχρονιστικά είναι και καµία σχέση δεν έχουν µε την ουσία του πράγµατος. Ας µείνουµε, λοιπόν, στην ουσία και ας παλέψουµε γι’ αυτήν.

Π.Μ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Με την ευκαιρία της Αποφράδας ηµέρας Πέµπτης της 29/5/1453, ας θυµηθούµε µερικά ΑΦΥΣΙΚΑ όσο και δυσεξήγητα γεγονότα που διαδραµατίσθηκαν και προηγήθηκαν κυρίως εκείνης της ηµέρας. 1. Την 24/5, λίγο πριν την επίθεση στην Πόλη από Πανσέληνος που ήταν, έγινε ξαφνική έκλειψη και διήρκησε επί τρεις (3) ώρες. 2. Την 26/5, η εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ που περιέφερε ο αυτοκράτωρ Κων/νος Παλαιολόγος στο πλήθος προς εµψύχωσή του, έπεσε από τα χέρια του και ευθύς αµέσως χαλάζι χονδρό έφερε κοσµοχαλασιά! 3. Την 27/5 πυκνή οµίχλη σκέπασε την πόλη και ο έξω από τα τείχη κόσµος είδε τον τρούλο της Αγιάς Σοφιάς να φωτίζεται και να ανεβαίνει στον ουρανό ψηλά µέχρι που εχάθη. Τελική επίθεση έγινε την ηµέρα της Αγίας Θεοδοσίας 29/5/1453. Ο αυτοκράτωρ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ έµεινε στο θρόνο και εβασίλευσε 4 χρόνια, 4 µήνες και 4 ηµέρες!!! Η πόλη χτίστηκε από Κων/νο και Ελένη και από Κων/νο και Ελένη εχάθη. Ιδρύθηκε Κων/λη την 11/5 του 330 µ.Χ. και αλώθηκε την 29/5/1453 δηλ. έζησε και µεγαλούργησε 1123 χρόνια. Αντώνης Κουτσ.

∆ιευκρινίσεις για ασφάλιση των σχολικών φυλάκων ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ασφάλιση των σχολικών φυλάκων περιλαµβάνονται σε εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ. Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων επισηµαίνονται τα εξής: Από τον ΟΑΕ∆ καταρτίζονται προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέργων, αποφοίτων λυκείου, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων , τα οποία χρηµατοδοτούνται από τον ΟΑΕ∆ και είναι διάρκειας 11 µηνών. Για την ασφάλιση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα αυτά οι σχετικές διατάξεις ορίζουν ότι οι συµµετέχοντες που δεν είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος. Κ.Α.


Απόψεις

4

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Η γνώµη

[

∆ρ. Γεράσιµος Χουλιάρας, Ερευνητής Σεισµολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ε

ίναι γνωστό ότι ζούµε σε µία χώρα µε υψηλή σεισµικότητα. Καθηµερινά, εµείς οι σεισµολόγοι παρακολουθούµε τη σεισµική δραστηριότητα και καταγράφουµε δεκάδες σεισµούς -άλλους µικρής έντασης, που δεν µας ανησυχούν, κι άλλους µεσαίας ή µεγαλύτερης έντασης, που µας κάνουν να προβληµατιστούµε. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουµε έναν σεισµό της τάξης των 6 Ρίχτερ και για αυτό το λόγο είµαστε η χώρα µε την υψηλότερη σεισµικότητα στην Ευρώπη. Πολλές φορές ακόµη και µε τον µικρότερο σεισµό, ορισµένοι πανικοβάλλονται.

Αυτή η ανασφάλεια δείχνει έλλειψη γνώσης. Τα κτίρια σκοτώνουν, όχι ο σεισµός. Στις τεχνολογικά πιο προηγµένες χώρες, όπως στην Ιαπωνία, Η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι το «φάρµακο» για την καταπολέµηση των φυσικών καταστροφών, όπως επίσης η ΓΝΩΣΗ µέσα από την ιστορία, τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσµατά του (και το µάθηµα αυτό ξεκινά από την παιδική ηλικία, από το ∆ηµοτικό σχολείο). Πιο σηµαντικό απ’ όλα, βέβαια, τα µέτρα πρόληψης και προστασίας. Με την οµάδα ΒΑΝ και την καθοδήγηση του καθηγητή Παναγιώτη Βαρώτσου, από το 1981 και µετά,

έπειτα από τον σεισµό στις Αλκυονίδες και τις τραγικές επιπτώσεις στην πρωτεύουσα, παρατηρώ τις διαταραχές του ηλεκροµαγνητικού πεδίου στη χώρα µας και τη συσχέτιση αυτών µε ισχυρούς σεισµούς. Τα σήµατα που κατά καιρούς καταγράφονται έχουν βοηθήσει στην ανίχνευση περιοχών, οι οποίες είναι στο κρίσιµο σηµείο πρίν από την εκδήλωση µεγάλου σεισµού και ελπίζω ότι στο µέλλον θα µας δώσει τη δυνατότητα να φθάσουµε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πρόβλεψή του.

Πρόσωπο

Ο

Κωνσταντίνος Μουσάς –Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας

Σταθερή αξία η αγάπη για το κυνήγι

Κωνσταντίνος Μουσάς γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αµαλιάδα, αποφοίτησε από το Β’ Λύκειο και το 2003 αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο του Coventry της Αγγλίας στο τµήµα Computers Networking and Communication Technology for engineers. Το χρονικό διάστηµα 2003-2004 έκανε µεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο Πανεπιστήµιο του Coventry της Αγγλίας στο τµήµα Msc Information & Communication Technology for Engineers. Από το τέλος των σπουδών του έως σήµερα εργάζεται στην Αµαλιάδα στο πρακτορείο διανοµής ηµερήσιου και περιοδικού Τύπου «ΕΥΡΩΠΗ’, ως υπεύθυνος διανοµών και επιστροφών Τύπου, µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για το νοµό Ηλείας. Παράλληλα είναι παντρεµένος και πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού. Πριν από µερικές ηµέρες επανεξελέγη πρό-

εδρος στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αµαλιάδας αφού η αγάπη του για το κυνήγι κρατά πολλά χρόνια. Όταν βρισκόταν στην Αγγλία του είχε ζητηθεί συνεργασία από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και έγραφε διάφορα άρθρα για το κυνήγι, όπου είχε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην εικόνα που επικρατεί για το κυνήγι και στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται στο εξωτερικό, αντλώντας πληροφορίες από προσωπικά του βιώµατα. Ασχολήθηκε πρώτη φορά µε τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αµαλιάδας το 2005, οπότε και έθεσε υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες και εξελέγη και έκτοτε παραµένει ενεργό µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Από το 2007 έως το 2010 ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα και τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε τη θέση του προέδρου. Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες στο Σύλλογο, αναδείχθηκε δεύτερος σε σειρά

ψήφων και εξελέγη εκ νέου πρόεδρος. Παραµένει ενεργός σε ό,τι αφορά τα κυνηγετικά δρώµενα, προσπαθεί να ενηµερώνεται άµεσα για τις εξελίξεις γύρω από το κυνήγι, κάνοντας και σχετικές παρεµβάσεις, όπως µε την προσφυγή εναντίον της ετήσιας ρυθµιστικής κυνηγιού του Αγγελέτου στο ΣτΕ, έλαβε µέρος µαζί µε τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου κ. Βαγγέλη Χριστοφόρου στη γενική συνέλευση της Γ’ Κ.Ο.Π. καθώς και στη συνάντηση των Κυνηγετικών Συλλόγων του νοµού παρουσία του Νοµάρχη και των βουλευτών του νοµού, εκθέτοντας τις απόψεις και διεκδικώντας τα δικαιώµατα όλων των κυνηγών. Βασικός του στόχος είναι να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το θήραµα και το περιβάλλον γενικότερα, µε φιλοθηραµατικές ενέργειες.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Μουλαροπείσµατα ή Ανθέλληνες Με ευθύνης µέγα αίσθηµα, εκάλεσε Παπούλιας ∆ηµοκρατίας Πρόεδρος Αυγερινό και Πούλιας Αυγερινός ένας µικρός δεν έβγαλε µουστάκι Και Πούλια µια συντρόφισσα κόκκινο αστεράκι. Καθήκον είπε ιστορικό Ελλάδα µε φουρτούνα Τα χρέη έφθασαν ψηλά µας κάηκε η γούνα. Ηδη φωτιά µας κύκλωσε, ψυχή και σώµα καίει Τώρα θα κάνεις κριτική να δούµε ποιος φταίει. Απ’ τον κυκλώνα να σωθώ κι απ’ του αέρα δύνες Στο µέλλον και µε σύνεση ν’ αποδοθούν ευθύνες. Σύσκεψη είπε αρχηγών και όλοι µε γραβάτα Ο Τσίπρας µε πουκάµισο κι Αλέκα βάζει βάτα. Τρεις ώρες εµιλάγανε λύση για την Ελλάδα ∆εν πήγανε για φαγητό µόνο πορτοκαλάδα. Ολους τους εχαιρέτισε κι όρθιοι σηκώθηκαν Αλέκα ήταν καθιστή τα πόδια της πιάστηκαν. Στα µάτια τους εκοίταξε, µε έκκληση προς όλους Ολοι σας προς των ευθυνών δεν παίζουµε µε βόλους. ∆ύο οµάδες, όµως παίζανε, Γιώργος µε Σαµαρά Κερκίδα άλλοι βλέπανε κι οφ-σάιντ καθαρά. Το αποτέλεσµα γνωστό σχοινί κι οι δυο τραβάνε Ευθύνες κι ίσα ποσοστά Ελλάδα που την πάνε. Κι οι δύο το χέρι βάλανε και στο λαιµό την πέτρα Κυβέρνησαν ως κόµµατα και χρόνια τώρα µέτρα.

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Η

]

Είµαστε η χώρα µε την υψηλότερη σεισµικότητα στην Ευρώπη

γούµενος λοιπόν του «Εθνικού Συναγερµού» ο Αλέξανδρος Παπάγος έλαβε το 49,2% του λαού και απέσπασε διακόσιες σαράντα επτά, απο τις τριακόσιες έδρες του Κοινοβουλίου. Ο αντίπαλος κεντρώος συνδυασµός (Ε.ΠΕ.Κ.) έλαβε ποσοστό 34,2% και απέσπασε πενήντα µια έδρες. Στο πηδάλιο της πρωθυπουργίας ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος θα παραµείνει για τρία χρόνια ως και την φυσική του έκλειψη το 1955, οπότε και προσεβλήθη βαρέως στην υγεία του. Και βέβαια απολαµβά-

Ταξίδι Γιώργος έφυγε µέρες ολίγες Χίο Πρώτος εβγήκε εκλογές του έτυχε λαχείο. Το χρέος όµως φούντωσε και έγινε ως δάσος Τα δανεικά µας έπνιξαν και που να βγει ο άσος. Καλύτερα θα είµαστε, αν άλλοι κυβερνούσαν Θα πλήρωναν τα χρέη µας σε όλους τα χρωστούσαν Οι αυταπάτες τελείωσαν καθώς και παραµύθια Αρνάκι τέλος και ψητά καλά τα κολοκύθια. Κι οι αρχηγοί οµίλησαν στο γάµο του Κουτρούλη Αλλοι ζήταγαν εκλογές για ψήφους στο σακούλι. Πρωθυπουργός για εκλογές, πρόωρες τ’ χει κόψει Συναίνεση τους εζήτησε, χώρα για να προκόψει. ∆ιλήµµατα εκβιασµού, τώρα βρήκαν την ώρα. Στη Καλαµάτα οι συκιές Αντώνη πιάσαν ψώρα. Μεγάλες γίνουν αλλαγές πατάξουµε το πλιάτσικο Πηδάγανε και κλέβανε σαν το αγριοκάτσικο. Κι η Ευρώπη ζήτησε κοµµάτων συννενόηση Αυτό που λέµε εθνική κι απ’ όλους κατανόηση. Μήνυµα να’ χουµε κοινό προς χώρα και προς ξένους Κτύπηµα όχι πλάτη µας δε θέλουµε επαίνους. Την ώρα τούτη κρίσιµη να βρούµε µια λύση Λαός θα κρίνει στάση µας και εκλογές θα φτύσει. Οχι, σαν νέος Μεταξάς, κυβέρνηση στηµένη

τι προτιµάς Αντώνη µας στον τάφο πεθαµένη. Στο µόνο που συµφώνησε κράτους περιουσία Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Για πούληµα επενδυτές κίνηση µε ουσία Κι οι ∆ΕΚΟ γίνουν µετοχές στην χώρα επενδύσεις Αυτό ήδη προχώρησε άλλο να τους ζητήσεις. Συνεργασία, σύµπνοια να σώσουµε πατρίδα Πρόσκοπος ήσουνα µικρός ξέρεις από πυξίδα. Ανατροπή ξεσήκωµα στου ΣΕΒ µηχανισµό Η Παπαρήγα µίλησε θάνατος στον καπιταλισµό. Χρεωκοπία βλέπει αυτή, γυαλί δεν καθαρίζει Κι οι Κινέζοι κόκκινοι, χρόνια µασάνε ρύζι. Καρέκλα όλοι θέλετε και σιγουριά της θέσης Καρατζαφέρης µίλησε µε µια κλωτσιά θα πέσεις. Η χώρα θέλει σιγουριά κι ολοι µαζί αντάµα Κερί ν’ ανάψεις Παναγιάς κάνει και ένα τάµα Και τελειώνω µε µικρό που έκλεισε τα έξι Στα σπάργανα πολιτικής φωνάζουνε Αλέξη. Να φύγει η κυβέρνηση για το καλό του λαού Μήνυµα η γυναίκα του, πάνες να πάρεις γιου του. Κι έληξε η συνάντηση καθένας στο τσαρδί τους και µε µουλαροπείσµατα δεν ίδρωσε τ’ αυτί τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Μέρος Εβδοµηκοστό Πρώτο) νοντας ο τόπος κυβερνητική σταθερότητα για τρία χρόνια, µετά απο µια µακρά περίοδο διαλυτικών κυβερνητικών φαινοµένων, κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου για την ανασυγκρότησή του. Αυξάνεται έτσι ραγδαίως το κατά κεφαλήν εισόδηµα των ελλήνων πολιτών και γνωρίζει αλµατώδη άνοδο η οικονοµική ανάπτυξη και δραστηριότητα εν γένει. Ο τόπος δείχνει να αποδεσµεύεται απο την προηγούµενη κακή πολιτική και οικονοµική του κατάσταση και να οδεύει στην πολυπόθητη ανασυγκρότηση. Στην πολύ σηµαντική για τον τόπο κυβέρνηση Παπάγου, που στην κυριολεξία βοηθά την χώρα να ανασάνει και

να βρεί αναπτυξιακό προσανατολισµό, συµµετέχουν καινούριες προσωπικότητες, πολλές εκ των οποίων θα πρωταγωνιστήσουν αργότερα στην πολιτική µας σκηνή. Αναφέρουµε τους σηµαντικότερους Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Σπ. Μαρκεζίνη, Γεώργιο Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραµανλή, Εµ. Τσουδερό και Γεώργιο Ράλλη. Κορυφαίος όλων ένα ακαταδάµαστο πνεύµα και ασύλληπτο ταλέντο της πολιτικής, που τα εγωπαθή του σύνδροµα όµως και η άκρατη αλαζονεία του, δεν θα του επιτρέψουν να µα µετουσιώσει αυτές τις σπάνιες αρετές του, σε ένα ωφέλιµο και µακράς διαρκείας στον ιστορικό

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφέας και βιβλίο... Ενα µικρό φωτεινό διάλειµµα ζωής, µέσα στην αιθαλοµίχλη των καιρών που ζούµε είναι η αυριανή εκδήλωση της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου, στον «Απόλλωνα». Παρουσιάζει το ποιητικό βιβλίο του εκλεκτού ηθοποιού δασκάλου του θεάτρου Αγγελου Αντωνόπουλου «Αφύλακτη διάβαση» µε την ευγενική παρουσία και συµµετοχή της πρωταγωνίστριας και διανοούµενης του θεάτρου Κάτιας ∆ανδουλάκη. ∆ιαφορµίσεις της εκδήλωσης αυτής συναθροίζονται στις ακολουθούµενες σκέψεις που θα µπορούσαν να τιτλοφορηθούν: Ο συγγραφέας και το βιβλίο. Εχει γραφτεί και ειπωθεί ότι ο συγγραφέας, ιδιαίτερα ο λογοτέχνης, είναι η ψυχή του βιβλίου, που πλάθει και παραδίδει στη δηµοσιότητα καθώς το βιβλίο είναι η ψυχή του συγγραφέα. Η προσφορά του στο λαό ήταν ανέκαθεν το βιβλίο κατόρθωµα. Οι άνθρωποι – κάποτε – κοινωνούσαν το βιβλίο κι έτσι γνώριζαν και επικοινωνούσαν µε το συγγραφέα. Κι ενώ επί αιώνες τα δεδοµένα παρέµεναν αναλλοίωτα, τους τελευταίους αιώνες, ιδίως στην Ευρώπη, η κοινωνία άρχισε να ζητεί, πέρα από το βιβλίο κι άλλα από το συγγραφέα : την ενεργό παρουσία του στις διαδικασίες της δηµόσιας ζωής, την παρέµβασή του επώνυµα µέσα στις εµπλοκές του κοινού βίου, την εξέχουσα µετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες. Ολα τούτα επιτέλεσαν µια συγκλονιστικής σηµασίας και συνεπειών µεταβολή: Ο συγγραφέας έπαψε πλέον να είναι το βιβλίο κι έγινε και όνοµα, υπογραφή. Από το σηµείο αυτό και µετά γνωρίσαµε τον εξευτελισµό του συγγραφέα, στον αιώνα που πέρασε, µε την υποταγή του στις αξιώσεις µιας αναιδούς πολιτικής εξουσίας, να υπηρετήσει µια ιδεολογία, έναν σκοπό από συσχετισµένο από το υψηλό,ιερό λειτούργηµα του δηµιουργού ενός βιβλίου. Επρεπε να γκρεµιστούν όλες οι ιδεολογίες για να θραυσθεί µαζί και η ταπεινωτική αρπαγή των πολύτροπων στρατεύσεων και να κατορθώσει ο συγγραφέας να ασκήσει το λειτούργηµά του µέσα στη δηµιουργική ζέση της απόλυτης πνευµατικής του ελευθερίας. Ισως να µην ήρθε ο καιρός ακόµα να ξαναγίνει ο συγγραφέας βιβλίο και το βιβλίο συγγραφέας. Γιατί η υψηλόφρονη αξίωση του πνευµατικού πολιτισµού έχει υποβιβαστεί σε µια σειρά «εκδηλώσεων» δηµοσίων, µαζικών λειτουργιών, στα πλαίσια ενός κενοφάλου και αυτάρεσκου «πολιτισµού των διασκεδάσεων». Ο συγγραφέας δεν είναι βιβλίο που λειτουργεί µέσα στην ολόφωτη µόνωση του αναγνώστη ως κοινωνία ψυχών. Ο συγγραφέας για να γίνει νοητός και αποδεκτός, πρέπει να γίνει θέαµα. Να µην αναζητεί τον αναγνώστη αλλά το κοινό. Να παρουσιάζεται και να παρουσιάζει, να εκτίθεται. ∆εν είναι πια ο µοναχικός λειτουργός, ο σηµερινός συγγραφέας. Είναι ο γοητευτής του πλήθους, αυτός που το διασκεδάζει µε τις εµφανίσεις του και διεκδικεί τα χειροκρότηµατά του. Η στήλη σας προτρέπει να βρεθείτε στην παρουσίαση του βιβλίου µε την ψυχή του συγγραφέα – ποιητή Αγγελου Αντωνόπουλου... θα είµαστε όλοι εκεί στον «Απόλλωνα» στις 8 η ώρα...

µας ορίζοντα, πολιτικό έργο. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εποπτεύων επτά υπουργείων Σαντορινιός πολιτικός Σπυρίδων Μαρκεζίνης. Γ. ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Η φυσική έκλειψη του Αλέξανδρου Παπάγου, θα σηµάνει την ανάδειξη στην κεντρική πολιτική µας σκηνή του άστρου του µεγάλου Κωνσταντίνου Καραµανλή. Η ανάληψη της πρωθυπουργίας απο τον δραστήριο και πολλά υποσχόµενο τότε Υπουργό ∆ηµοσίων Έργων του «Εθνικού Συναγερµού», θα αποτελέσει έκπληξη για το πολιτικό µας σύστηµα. Και τούτο διότι θα γίνει µε την οριακής ηθικής δεοντολογίας επιλογή των ανακτόρων, έστω και αν η εξέλιξη απέδειξε ότι ο βορειοελλαδίτης πολιτικός ήταν απο στόφα πολύ µεγάλου ηγέτη, που επάξια θα λάβει τον τίτλο του εθνάρχη, πλάι στον ακα-

ταγώνιστο Ελευθέριο Βενιζέλο. Αντίπερα στην φυσική αναµενόµενη διαδοχή της πρωθυπουργίας, απο έναν εκ των δυο αντιπροέδρων της κυβερνήσεως Παναγιώτη Κανελλόπουλο και Στέφανο Στεφανόπουλο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε την τελείως αντισυνταγατική ανάµειξη του στέµµατος στα κυβερνητικά δρώµενα της χώρας. Και βεβαίως κατά ιστορική ειρωνεία, το παλάτι που θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην ανέλιξη του Κωνσταντίνου Καραµανλή στην ηγεσία του συντηρητικού χώρου και στην πρωθυπουργία, είναι αυτό το ίδιο, που θα συντελέσει το 1963 στην αποµάκρυνσή του απο τα πολιτικά µας πράγµατα, όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, εκδηλώνοντας στοιχεία πολιτικής αυτονοµίας, θα αρνηθεί να ικανοποιεί τις πολτικές επιταγές του... Συνεχίζεται …

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 5

«Η οργανωτική δοµή και η εµπειρία είναι τα εφόδιά µας»  ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο «Η εµπειρία του ∆ηµάρχου, το έµπειρο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το σωστό επιτελείο, η καλή συνεργασία µεταξύ των δηµοτικών συµβούλων και η καλόπιστη διάθεση των πολιτών, παρά τις δύσκολες εποχές που βιώνουµε, συνηγορούν στο να πετύχουµε τους στόχους µας, να κάνουµε το µεγάλο άλµα της ανάπτυξης», αναφέρει ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του δήµου Ήλιδας κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος, ο οποίος εµφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία του δήµου, παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι η εµπειρία των προηγούµενων ετών, αποτελεί µεγάλο εχέγγυο για να υπάρξουν και θετικές εξελίξεις στο µέλλον. -Μετά από 12 χρόνια στον «Καποδιστρια κό» δήµο Αµαλιάδας, επωµιστήκατε ένα δύσκολο έργο στον «Καλλικρατικό» δήµο Ήλιδας. Πιστεύετε ότι οι νέοι δήµοι είναι έτοιµοι να ανταποκριθούν από οικονοµικής πλευράς στο νέο πλαίσιο λειτουργίας; Το πρόγραµµα «Καλλικράτης», δίνει τη δυνατότητα στους νέους δήµους να διαχειριστούν αυτόνοµα µία σειρά από σηµαντικά ζητήµατα των δηµοτών τους. Σίγουρα, η 12ετης εµπειρία από τον ‘Καποδίστρια’, αποτελεί ασφαλή δίοδο προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας τη δυνατότητα να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις και να διορθωθούν τυχόν λάθη. Σε αυτή τη νέα αρχή, σηµαντική είναι η οργάνωση των υπηρεσιών που είχε ο

πρώην δήµος Αµαλιάδας και η επάνδρωσή του µε το προσωπικό του πρώην δήµου Πηνείας, που αποτελεί «περιουσιακό στοιχείο» για το νέο δήµο. Επίσης, το «νοικοκύρεµα» που υπήρχε στο δήµο Αµαλιάδας, αποτελεί ένα επιπλέον εχέγγυο, δίνει τη δυνατότητα στο νέο δήµο για να πορευτεί προς την ανάπτυξη. Να επισηµάνουµε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και ηµέρα µε την ηµέρα παρουσιάζονται νέες, όµως όπως προ είπα, η οργανωτική δοµή και η εµπειρία που υπάρχει, µας δίνουν τη δυνατότητα να τις αντιµετωπίσουµε και να επιτύχουµε το καλύτερο δυνατό για τους δηµότες µας.

[Ήταν µεγάλη έκπληξη για εµάς η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών µε την κατάταξη του δήµου Ήλιδας στην ‘πορτοκαλί λίστα’ γιατί τα οικονοµικά στοιχεία του δήµου, που είναι ήδη γνωστά, αποδεικνύουν το αντίθετο].

-Πρόσφατα, ο δήµος Ήλιδας βρέθηκε από τ ο υπουργείο Οικονοµικών σε «πορτοκα λί λίστα». Είναι πραγµατικά αυτά τα στοιχεία, όντως έχει πρόβληµα ο δήµος Ήλιδας ή πρόκειται για καλή εκτίµηση; Ήταν µεγάλη έκπληξη για εµάς η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών µε την κατάταξη του δήµου Ήλιδας στην ‘πορτοκαλί λίστα’, γιατί τα οικονοµικά στοιχεία του δήµου που είναι ήδη γνωστά, καταρχήν µε την κατάρτιση του προϋπολογισµού αλλά και µε την απογραφή των δύο δήµων µε ηµεροµηνία 28/2/11, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί και στο υπουργείο Εσωτερικών, αποδεικνύουν το αντίθετο. Ότι δηλαδή, ο δήµος Ήλιδας είναι στους ‘πράσινους δήµους’. Αυτό συνέβη, γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε το χρηµατικό υπόλοιπο στις 31/12/10 που ήταν 4.421.796 ευώ, ούτε τις απαιτήσεις του δήµου από άλλους φορείς για έργα που διενεργεί για λογαριασµό τους, όπως ΟΣΚ, Γ’ Κ.Π.Σ., ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 2.723.300 ευρώ. Αν όλα αυτά ληφθούν υπόψη, αυτοµάτως αποδεικνύεται το «πράσινο» του δήµου Ήλιδας. -Πόσο εύκ ολο ή δύσκολο είν αι να νοικοκυρευτεί ένας δήµος και να αποδώσει τα αναµεν όµεν α εν µέ σω οικονοµικής κρίσης; Το ‘νοικοκύρεµα’ ενός Οργανισµού, είναι πράγµατι µία δύσκολη διαδικασία. Έτσι και το νοικοκύρεµα του δήµου µας σήµερα, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, δεν είναι και το πιο εύκολο και πιστεύω ότι θα αντιµετωπίσουµε δυσκολίες. Όµως, η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών του δήµου, ο περιορισµός των δαπανών, η είσπραξη των τελών, είτε αυτά είναι ανταποδοτικά ή τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και εν γένει των χώρων που έχουν θεσπιστεί για τους δήµους, αλλά και η ‘πλάτη’ που θα ζητηθεί να βάλει όλο το προσωπικό του δήµου, που είναι και η µεγαλύτερη επιχείρηση του δήµου µας, ο µεγαλύτερος στόχος µας, θα µας βοηθήσουν να νοικοκυρέψουµε το δήµο στο πλαίσιο του ‘Καλλικράτη’ και να ανταπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις

που έχουµε αναλάβει µε την ψήφιση του προϋπολογισµού. -Το ∆ηµοτικ ό Συµβούλιο Ήλιδα ς πριν από λίγο καιρό έ λαβε απόφαση για α ναπροσαρµογή των δηµοτ ικών τελών, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει; Η πρόταση που κάναµε στην Οικονοµική Επιτροπή και εν συνεχεία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µειώνει, αναπροσαρµόζει, αφήνει σταθερά και θεσπίζει νέες κατηγορίες τελών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές από το νόµο. Εµείς προχωρήσαµε, αφού λάβαµε υπόψη µας τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, το αίτηµα του Συλλόγου Πολυτέκνων για µείωση τελών, τις παρεχόµενες υπηρεσίες του δήµου, την ανταποδοτικότητα των τελών, την έκταση και τη συχνότητα παροχής υπηρεσίας στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές και τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων και βάση αυτών τω κριτηρίων προχωρήσαµε στην αναπροσαρµογή. Ο δήµος όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει στην πράξη ότι δεν προβαίνει συχνά σε αναπροσαρµογές τελών και εξαντλεί πάντα όλα τα περιθώρια. Και φυσικά, η όποια αύξηση είναι πάντα σε πολύ χαµηλά επίπεδα. -Είστε αισιόδοξος για την πορεία του νέου δήµου; Εκ φύσεως είµαι αισιόδοξος. Η 12ετης εµπειρία στα δρώµενα του δήµου Αµαλιάδας από καίρια πόστα, όπως αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοικητικών υπηρεσιών, πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σήµερα στον ‘Καλλικρατικό’ δήµο αντιδήµαρχος Οικονοµικών, συν και ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτω για να εργαστώ για το δήµο, µε κάνουν όχι µόνο αισιόδοξο αλλά σίγουρο για την αναπτυξιακή πορεία του νέου δήµου. Η εµπειρία του ∆ηµάρχου, το έµπειρο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το σωστό επιτελείο, η καλή συνεργασία µεταξύ των δηµοτικών συµβούλων και η καλόπιστη διάθεση των πολιτών, παρά τις δύσκολες εποχές που βιώνουµε, συνηγορούν στο να πετύχουµε τους στόχους µας, να κάνουµε το µεγάλο άλµα της ανάπτυξης.

“Έσβησε” αβάπτιστο κοριτσάκι στον Πύργο Για τη γειτονιά των αγγέλων «ταξίδεψε» χθες ένα κοριτσάκι, µόλις έξι µηνών από τον Πύργο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του. Το µωράκι µεταφέρθηκε τις 2.30 το πρωί στο νοσοκοµείο του Πύργου από τον πατέρα του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το κοριτσάκι, που είχε γεννηθεί πρόωρα τον περασµένο Νοέµβριο, αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα υγείας ενώ σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, είχε νοσηλευτεί επί µακρόν και σε ΜΕΘ στην Αθήνα, καθώς αντιµετώπιζε νευρολογικά προβλήµατα και συχνά επεισόδια πνιγµονής. Από το Α.Τ. Πύργου παραγγέλθηκε νεκροψίανεκροτοµή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Π.Μ

Στην Ανδραβίδα, άγνωστοι παραβίασαν την πόρτα σπιτιού, µπήκαν µέσα και αφού έσπασαν την ντουλάπα, αφαίρεσαν ένα κυνηγετικό όπλο. Επίσης, αφαίρεσαν ένα χορτοκοπτικό µηχάνηµα και ένα πετρογκάζ, αξίας 1.000 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΑ 558 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

«Εις την Πόλιν…» «Εις την Πόλιν…» είναι το θέµα της πολιτιστικήςιστορικής εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα, στις 6:00 το α πόγευµα στο Θέατρο «Απόλλων» του Πύργου, µε αφορµή τη συµπλήρωση 558 χρόνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Την πρωτοβουλία και ευθύνη διοργάνωσης της εκδήλωσης έχουν οι Σχολικοί Σύµβουλοι 1ης, 2ης και 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Ηλείας, µε τη συνεργασία της ∆ιευθύντριας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας και του Προϊσταµένου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ηλείας. Πολύτιµη θα είναι η συµµετοχή των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων Επιταλίου, Αρχα ίας Ολυµπίας, Καλλικώµου, Λάλα , Μακρισίων, Νεµούτας, Πελοπίου, Πέρσαινας και 11ου ∆ηµ. Σχολείου Πύργου µε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους, στην παρουσίαση της εκδήλωσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε την αρωγή της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας και του Συλλόγου ∆ασκάλω ν και Νηπιαγωγών Εκπαιδευτικών Περιφερειών Πύργου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει επίσης η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι.Μ.Η., Γεωργίου Παπαγεωργίου.

Η COSMOTE φέρνει το εξαιρετικά λεπτό Sony Ericsson XperiaTM Arc - Για γρήγορο Mobile Internet µε τη σιγουριά του 3G δικτύου της COSMOTE, για σερφάρισµα µε ταχύτητες που γρηγορότερες δεν υπάρχουν! Ακόµη ένα εντυπωσιακό Smartphone φέρνει τον Ιούνιο στους πελάτες της η COSMOTE, για να είναι πάντοτε online, όπου κι αν βρίσκονται, µε τη σιγουριά του 3G δικτύου της και σερφάρισµα µε ταχύτητες που γρηγορότερες δεν υπάρχουν.

Πρόκειται για το εξαιρετικά λεπτό Sony Ericsson XperiaTM Arc που εφαρµόζει τέλεια στην παλάµη και διαθέτει οθόνη αφής 4.2’’ µε τεχνολογία Bravia® Engine για µια εντυπωσιακή multimedia εµπειρία, κάµερα 8.1MP, ενώ µε τον βραβευµένο αισθητήρα Exmor RTM µπορεί κανείς να τραβήξει φωτογραφίες και video µοναδικής ποιότητας ακόµα και µε χαµηλό φωτισµό. Παράλληλα, µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Google, αλλά και σε χιλιάδες εφαρµογές µέσω του Android Market.

To Sony Ericsson XperiaTM Arc διατίθεται φθηνότερα στα προγράµµατα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, σε όλα τα καταστήµατα COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTEshops, καθώς και στο εκτεταµένο εµπορικό δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρείας. Επιπλέον, µπορεί κανείς να τo προ-παραγγείλει στo site της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο www.germanos.gr.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ηλώσεις πολιτών

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ»

Για το θέµα της µείωσης των βουλευτών, πολίτες και φορείς της Ηλείας µε δηλώσεις τους ανέφεραν στην εφηµ.«Π» τα εξής:

Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ χθες στον Πύργο

Αθαν. Παπαγεωργίου: «Πιστεύω ότι για οικονοµικούς λόγους θα ήταν µια καλή λύση , όπως επίσης και για τη λειτουργία της Βουλής αφού θα µετατρεπόταν σε ένα µικρό και ευέλικτο κέντρο αποφάσεων. Και τώρα που είναι 300 οι βουλευτές διαπιστώνουµε πως όταν πρόκειται για σοβαρή συζήτηση δεν είναι περισσότεροι από 60 , οι οποίοι πιστεύω ότι αρκούν! Συγχρόνως από εκείνους που θήτευσαν στο Κοινοβούλιο ας κόψουν µια σύνταξη προκειµένου να δώσουν το παράδειγµα της οικονοµίας στην κοινωνία µας…»

∆ιον. Κωνσταντόπουλος: « Εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε οι βουλευτές στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 150… Όπως µειώθηκαν οι περιφέρειες αλλά και οι δήµοι , κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει στη Βουλή συνεισφέροντας στην οικονοµία της χώρας µας που βρίσκεται σε πολύ άσχηµη κατάσταση και ταυτόχρονα ενισχύοντας λειτουργικά τη δηµοκρατία µας».

Γιαν. Λεβεντούρης: « Θα µπορούσε να γίνει ένα είδος «Καλλικράτη» και στη Βουλή µε σηµαντικά οφέλη στην οικονοµία αφού θα µειωθούν αρκετά οι κρατικές δαπάνες , ενώ και θεσµικά πιστεύω πως θα προέκυπταν πλεονεκτήµατα από τη µείωση του αριθµού των βουλευτών».

Χρ. Γαρύφαλλος: «Κάτι τέτοιο πρώτα θα έπρεπε οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου να το κάνουν για τη Βουλή προκειµένου να εξασφαλιστούν οικονοµικοί πόροι σε µια τόσο δύσκολη εποχή. Να γίνει «Καλλικράτης» σε όλα τα επίπεδα , στους δήµους, στο ∆ηµόσιο, στο στρατό και στο Κοινοβούλιο. Πιο λίγοι βουλευτές θα είναι πιο οικονοµικοί αλλά και λειτουργικοί».

Γεωρ. Αδαµόπουλος: «Όχι 300 στη Βουλή, 150 και πολύ! Είµαστε µια χούφτα άνθρωποι και δεν µπορούµε να έχουµε τριακόσια …στόµατα να ταίσουµε. Έτσι θα σηµάνει και µεγαλύτερη οικονοµία για το κράτος. Οι βουλευτές έχουν δηµιουργήσει κλειστό κλαµπ και ο ένας προωθεί τον άλλον!».

Βλέπουν θετικά τη µείωση Συλλαλητήριο διοργάνωσε χθες το πρωί στην πλατεία του ΟΤΕ το ΠΑΜΕ όπως άλλωστε έγινε και σε πολλές πόλεις της χώρας. Σε ανακοίνωσή του οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου επισηµαίνουν ότι «τα νέα µέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι κόλαση για το λαό-παράδεισος για το κεφάλαιο. Φορτώνουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των εργαζοµένων, κόβουν κάθε δικαίωµα στη ζωή σε µας και στα παιδιά µας, φέρνουν ένα νέο εργασιακό µεσαίωνα. Έτσι θωρακίζεται η ανταγωνιστικότητα των µονοπωλίων». Στην συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόµους του Πύργου µε συνθήµατα για «Εργατική αντεπίθεση».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ «Η ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΣ»

«Ταξίδι» στην παράδοση!

Κατάµεστο το Κουρβισιάνειο στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης και περιχώρων «Η Αρχαία Ήλις».

Μ

Ρεπορτάζ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ε θετικό µάτι βλέπουν οι πολίτες στην Ηλεία το ενδεχόµενο της µείωσης του αριθµού των βουλευτών στην Ελλάδα , προκειµένου όπως επισηµαίνουν να προκύψουν οικονοµικά αλλά και λειτουργικά οφέλη για το Κοινοβούλιο.

Η µείωση του αριθµού των βουλευτών από 300 σε 200 είναι ένα ζήτηµα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει τα πολιτικά κόµµατα , κορυφαίοι εκπρόσωποι των οποίων (αρχηγοί, πρωτοκλασάτοι , υπουργοί, αλλά και βουλευτές) έχουν ταχθεί υπέρ ενός τέτοιου σχεδιασµού σύµφωνα µε όσα προβλέπει το Σύνταγµα. Ειδικότερα στο άρθρο 51 παρ. 1 του Συντάγµατος αναφέρεται πως ο αριθµός των βουλευτών δε µπορεί να είναι µικρότερος των 200 ούτε µεγαλύτερος των 300. Στόχος της µείωσης είναι αφενός η βελτίωση της λειτουργίας της Βουλής και αφετέρου η κατοχύρωση της οικονοµικής ανεξαρτησία ς µέσω της διαµόρφω σης τω ν οικονοµικών τους απολαβών ανεξάρτητα από την αριθµητική σύνθεση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ωστόσο και οι αντίθε-

Ακόµη και σε ιδιαίτερα σοβαρά ζητήµατα για τη χώρα µας, η εικόνα του Κοινοβουλίου θυµίζει …επαρχιακή αίθουσα συσκέψεων ρουτίνας!

τες φωνές εκ µέρους του πολιτικού κόσµου όπως αυτή του προέδρου της Βουλής ο οποίος επιχειρηµατολογώντας πρόσφατα είπε ότι «το συνολικό κόστος της λειτουργίας του Κοινοβουλίου είναι 3,5 τοις χιλίοις των συνολικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού, ενώ οι αµοιβές των σηµερινών «300» αντιπροσωπεύουν το 1 τοις χιλίοις».

Μείωση του κόστους

Ωστόσο σύµφωνα µε τους υπο-

λογισµούς η άµεση µείωση του κόστους ανέρχεται, µόνο από µισθούς βουλευτών σε 600.000 ευρώ µηνιαίως, ενώ αν υπολογιστεί και το µισθολογικό κόστος των (µετακλητών) απασχολούµενων στα γραφεία τους ανέρχεται σε περισσότερο από 1.000.000 ευρώ ανά µήνα. Αν συνυπολογιστούν επίσης οι ατέλειες, οι παροχές και άλλα έξοδα που θα εξοικονοµηθούν, ο προϋπολογισµός της Βουλής, άρα και η χώρα, θα εξοικονοµήσουν περισσότερα από 15 εκατοµµύρια

ν υιοθετού ς ία ε λ Η ς της Οι πολίτε δεχόµενο να το εν ν ριθµός τω α ο ί ε θ µας µειω τη χώρα σ ν ώ τ ς υ ε βουλ εκ µέρου » ς έ ν ω φ « Αντίθετες ιτικού κόσµου του πολ

ευρώ ετησίως από τη µείωση των βουλευτών κατά το 1/3. Αν µάλιστα µειωθεί συνολικά, µαζί µε τους βουλευτές, το σύνολο του προϋπολογισµού της Βουλής κατά το 1/3 (περιλαµβανοµένης της µείωσης χώρων, υπαλλήλων,

δαπανών κλπ) θα εξοικονοµηθεί ποσό που ανέρχεται στο ύψος των 72 εκατοµµυρίων ευρώ, επί συνόλου 218 εκατοµµυρίων ευρώ που είναι σήµερα ο προϋπολογισµός της Βουλής.

ΟΛΥΜΠΙΑ Χορούς από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν τα µέλη του Συλλόγου.

«Άνοι ξης κα λέσµατα , αλλοτινών χορώ ν κελεύσµατα» ήταν το τίτλος της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε, στο κατάµεστο από κόσµο Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαστούνης και Περιχ ώρων «Η Αρχ αία Ήλις». Την εκδήλωση άνοιξε το χορευτικό τµήµα των παραστάσεων του Συλλόγου, ενώ από τη σκηνή του Κουρβισιάνειου πέρασαν στη συνέχεια τα τρία παιδικά τµήµατα µε χορούς από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Κέρκυρα, τα δύο εφηβικά τµήµατα του Συλλόγου µε χορούς από τη Μικρά Ασία και τις Κυκλάδες, το τµήµα γυναικών µε χορούς από την Θράκη, ενώ την παράσταση έκλεισαν οι χορευτές του τµήµατος παραστάσεων, µε χορούς από την Κρήτη. Την εκδήλωση παρακολούθησαν µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Πηνειού κ. Αλέξης Κα στρινός, η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Βάντα Κοντούλη, δηµοτικοί σύµβουλοι καθώς και ο πρόεδρος κ. Σπύρος Τσιάνος και το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαστούνης, ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού και Αθλητισµού του δήµου Πηνειού κ. Χρήστος Βρυώνης, οι αντιδήµαρχοι του δήµου Πηνειού, ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Γαστούνης κ. Σω τήρης Φανός και πολλοί ακόµα εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων από ολόκληρο το δήµο. Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης και Περιχώρων, ο πρόεδρός του κ. Αλέξης ∆εληγιάννης ευχαρίστησε όλους τους χορευτές, τους γονείς, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν το σύλλογο, ενώ επίσης ευχαρίστησε τη δασκάλα των χορευτικών κ. Γεωργία Λάττα, τον κ. Λευτέρη Ξένο για τη βοήθειά του στην πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, όπως επίσης και το δήµο Πηνειού και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου Α

πό την Ολυµπία ξεκίνησε χθες το πρόγραµµα δωρεάν προληπτικού ιατρικού ελέγχου για τους δηµότες Αρχαίας Ολυµπίας, σε συνεργασία µε τους Γιατρούς του Κόσµου. Η συµµετοχή των κατοίκων της περιοχής ήταν µεγάλη χθες, πρώτη ηµέρα εξετάσεων για τους κατοίκους της Ολυµπίας ενώ θα συνεχιστούν και σήµερα, στον ίδιο χώρο, στο ισόγειο του δηµαρχείου. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι δηµότες θα εξετασθούν από γενικό ιατρό, πνευµονολόγο, οφθαλµίατρο και γυναικολόγο. Οι εξετάσεις για τους δηµότες Αρχαίας Ολυµπίας θα συνεχιστούν τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου στο ∆ηµαρχείο Φολόης και στο ∆ηµαρχείο Λαµπείας και το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Μαΐου, στη ∆ηµο-

Ο αντιδήµαρχος Πέτρος Γιαννακόπουλος τόνισε ότι η συνεργασία µε τους Γιατρούς του Κόσµου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων πρόνοιας για τους κατοίκους που αναλαµβάνει ο δήµος.

τική Ενότητα Λασιώνος και συγκεκριµένα στο αγροτικό ιατρείο Πανόπουλου.

Οµιλητής στη Ζάκυνθο ο Τάκης Αντωνακόπουλος Επικεφαλής κλιµακίου στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα ευρίσκεται σήµερα το απόγευµα στη Ζάκυνθο, ο Βουλευτής, και τοµεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ Τάκης Αντωνακόπουλος.Ο κος Αντωνακόπουλος θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής, στα γραφεία της Ν.Ε., ενώ θα είναι κύριος εισηγητής σε συγκέντρωση στελεχών στη Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη.

Ο δήµαρχος Θύµιος Κοτζιάς, ο αντιδήµαρχος Πέτρος Γιαννακόπουλος και οι εργαζόµενες στην κοινωνική υπηρεσία του δήµου, που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του προγράµµατος.

Μιλώντας για την υλοποίηση του προγράµµατος, ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πέτρος Γιαννακόπουλος τόνισε ότι υπάρχει διαρκής και έντονη µέριµνα από την πλευρά του δήµου για τους κατοίκους της περιοχής, στο πλαίσιο των κοινωνικών παροχών. Η υλοποίηση του προγράµµατος αποδείχθηκε ότι ήταν αναγκαίο για την περιοχή, και αυτό φάνηκε από τη µεγάλη συµµετοχή του κόσµου, επεσήµανε ο κ. Γιαννακόπουλος.

Πέλυ Μπεβούδα

Μεγάλη ήταν η συµµετοχή του κόσµου.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Η µαυροµάτα έτοιµη να κατακτήσει τη διεθνή αγορά! Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τη ΣΚΟΣ και την ΕΑΣ Ηλείας- Ολυµπίας έχουν σχέδιο για την ανάπτυξη της καλλιέργειας και την ουσιαστική στήριξη των σταφιδοπαραγωγών. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Τ

ο ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη και στήριξη της σταφιδοκαλλιέργειας στην Ηλεία παρουσίασε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στις φυτείες της ΣΚΟΣ στο Κορακοχώρι. Ο κ Κουτσούκος µετά τη συνάντηση που είχε µε τον πρόεδρο της ΣΚΟΣ και της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας Γεράσιµο Καλιµώρο επισκέφθηκαν την περιοχή και συζήτησαν µε τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μανώλη Σταυρακάκη για την εξέλιξη του προγράµµατος όπου όπως έγινε γνωστό σε ένα περίπου χρόνο θα έχει δηµιουργηθεί από πολλαπλασιαστικό υλικό κλώνος κορινθιακής σταφίδας, που θα έχει καλύτερη απόδοση στην παραγωγή αλλά και θα έχει πιο ισχυρή αντίσταση στις ασθένειες. Ο Ηλείος υφυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τη ΣΚΟΣ και την ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας για την προώθηση του προϊόντος

Ο κ Κουτσούκος στις φυτείες στο Κορακοχώρι ενηµερώνεται από τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Μ.Σταυρακάκη ενώ δίπλα είναι οι κκ Γ.Καλιµώρος και Σ.Γιακουµέλος.

στην εσωτερική και διεθνή αγορά και πρόσθεσε ότι πολιτική του υπουργείου είναι να στηρίξει µε δράσεις που θα έχουν αντίκτυπο στο εισόδηµα των παραγωγών. Ο κ Κουτσούκος αναφέρθηκε στην Ευρωπαική αναγνώριση της κορινθιακής σταφίδας µε την έγκριση σε «Περιοχή Γεωγραφικής Ένδειξης» που θα ανοίξει νέους δρόµους στη διεθνή

αγορά, στο µέτρο των σχεδίων βελτίωσης όπου η σταφίδα βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα καθώς και στην προώθηση προγράµµατος για την ερευνητική προσπάθεια να δηµιουργηθούν ποικιλίες αµπελοειδών που τις ζητάει η ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά. Επίσης ο κ Κουτσούκος πρόσθεσε ότι µια ακόµα πρωτοβουλία του υπουργείου για τη

στήριξη της κορινθιακής σταφίδας ήταν η ένταξή της στο πρόγραµµα προώθησης φρούτων –λαχανικών στα σχολεία της χώρας.

«∆ουλεύουµε µεθοδικά…» Από την πλευρά του ο κ Καλιµώρος ευχαρίστησε τον Ηλείο υφυπουργό για το ενδιαφέρον που δείχνει σε ζητήµατα που του έχουν τεθεί από τη διοίκηση της συνεταιριστικής οργάνωσης και πρόσθεσε ότι « η µεθοδική δουλειά που γίνεται έχει επιφέρει τα επιθυµητά

Σ

αποτελέσµατα.» Ο κ Καλιµώρος τόνισε ότι στόχος είναι η στήριξη του εισοδήµατος των Ηλείων σταφιδοπαραγωγών ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή όπου υπάρχει η οικονοµική κρίση, ενώ υπογράµµισε την αγαστή συνεργασία που υπάρχει µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και τον κ Σταυρακάκη για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών. Την περιοχή επισκέφθηκε χθες και αντιπροσωπεία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια της ενηµέρωσης και την καλλιέργεια της κορινθιακής σταφίδας στο νοµό.

Οι δράσεις που τέθηκαν επί τάπητος στη χθεσινή επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ.Κουτσούκου στις φυτείες της ΣΚΟΣ στο Κορακοχώρι παρουσία του Γ.Καλιµώρου, στελεχών της ΕΑΣ και του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μ.Σταυρακάκη.

Έρχονται καλά νέα για την τιµή!

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Μ.Σταυρακάκης µε γεωπόνους και µέλη του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κρεστένων.

ε σχετική ερώτηση που τέθηκε στον πρόεδρο της ΣΚΟΣ Γεράσιµο Καλιµώρο για το εάν έχει συζητηθεί που θα κυµανθεί φέτος η τιµή του προϊόντος απάντησε τα εξής: « Οι παραγωγοί µας να συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο την καλλιέργεια, και να γνωρίζουν ότι όπως κάναµε τις προηγούµενες χρονιές και φέτος θα δείξουµε το έµπρακτο ενδιαφέρον µας για τη στήριξη του εισοδήµατός τους. Αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να πω περισσότερα θα έχουµε την ευκαιρία να τα πούµε και µέσα στο καλοκαίρι µε τις συναντήσεις που θα γίνουν αφού πρώτα εξετάσουµε τη διεθνή αγορά.»

Γ.Καλιµώρος: « Θα δείξουµε και φέτος το έµπρακτο ενδιαφέρον µας…»

ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΪΑΦΑ

Αισιοδοξία ότι θα λειτουργήσουν εντός του Ιουνίου

Τ

ην αισιοδοξία του ότι τα λουτρά του Καϊάφα θα λειτουργήσουν φέτος από τον Ιούνιο εξέφρασε ο διευθυντής των εγκαταστάσεων Νίκος Λευκαδίτης. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το ενδιαφέρον φέτος από την πλευρά των λουοµένων είναι µειωµένο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι τα ταµεία δεν καλύπτουν στο βαθµό που κάλυπταν άλλες χρονιές τα ιαµατικά λουτρά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Όπως τόνισε ο κ. Λευκαδίτης, ήδη έχει αρχίσει και βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό στάδιο η προετοιµασία τόσο των ξενοδοχείων όσο και των λουτρών. «Είµαστε σχεδόν έτοιµοι, το ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΑ είναι έτοιµο, αποµένει ένας γενικός καθαρισµός. Στα λουτρά επίσης, έχει γίνει συντήρηση και καθαρισµός. Φέτος, όπως και πέρυσι, θα λειτουργήσουν µε εξωτερική πισίνα και λουτήρες καθώς δεν

είχαµε καµία εξέλιξη για τις σπηλιές». Σε εκκρεµότητα παραµένει η διαδικασία για την πρόσληψη του προσωπικού. Ενώ ήδη από την ΕΤΑ έχουν εγκριθεί οι 28 θέσεις που απαιτούνται για την λειτουργία, µε 4µηνη σύµβαση και έχει αρχίσει εδώ και καιρό η διαδικασία των υπογραφών της απόφασης από τα αρµόδια υπουργεία, παραµένει σε εκκρεµότητα η υπογραφή από το υπουργείο Εσωτερικών. «Πριν από λίγο καιρό, έλειπε η τελευταία υπογραφή από το υπουργείο Εσωτερικών. ∆εν έχουµε νεότερη ενηµέρωση. Οι επαγγελµατίες της περιοχής ανησυχούν. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα λουτρά θα ανοίξουν µέσα στον Ιούνιο, ίσως όχι ταυτόχρονα µε τα ξενοδοχεία τα οποία µάλλον θα ανοίξουν αργότερα», τόνισε ο κ. Λευκαδίτης. Η ανησυχία των επαγγελµατιών της περιοχής είναι απόλυτα δικαιολογηµένη καθώς

πέρυσι τα λουτρά άνοιξαν στις 2 Αυγούστου και πρόπερσι στις 27 Ιουλίου, µε αποτέλεσµα να χαθεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της λουτρικής περιόδου. Αυτό που περιµένουν είναι να δοθεί η προκήρυξη των θέσεων καθώς από τη στιγµή της δηµοσίευσης απαιτούνται επιπλέον 15 περίπου ηµέρες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους και την επιλογή του προσωπικού. Ο κ. Λευκαδίτης πάντως δεν έκρυψε την ανησυχία του για το µειωµένο ενδιαφέρον που παρατηρείται από κόσµο που ζητά τηλεφωνικά πληροφορίες και ζητά κρατήσεις. Η µείωση είναι σηµαντική σε σχέση µε πέρυσι και αυτό αποδίδεται στο ότι υπάρχουν πληροφορίες για προβλήµατα µε τα ταµεία. «Έχω µάθει ότι υπάρχουν προβλήµατα µε τα ταµεία που ίσως δε θα καλύψουν φέτος τους λουόµενους. ∆εν δίνονται εγκρίσεις, υπάρ-

Ο διευθυντής των λουτρών Νίκος Λευκαδίτης.

χει αυτός ο θόρυβος και δεν έχουµε κίνηση ως τώρα, δεν παίρνουν πληροφορίες όπως άλλες χρονιές. Τώρα έχουν ξεκινήσει οι επιτροπές του ΙΚΑ, όπως πληροφορούµαι και ελπίζω να µην κοπεί η κάλυψη των λουτρών από ταµεία, καθώς ο κόσµος δεν θα µπορέσει να έρθει, αν χρειαστεί να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα», επεσήµανε ο κ. Λευκαδίτης. Πέλυ Μπεβούδα

Μειωµένο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς λουοµένων, σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Αίτηµα για θεσµοθέτηση και ανάδειξη Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Ψήφισµα διαµαρτυρίας προς το δήµο Ήλιδας, απέστειλε χθες το «Σωµατείο Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη», στο οποίο επισηµαίνεται η αναγκαιότητα θεσµοθέτησης της λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Αµαλιάδας. Το ψήφισµα απεστάλη στο δήµαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη, τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας κ. Απόστολο Λιώση και την πρόεδρο του νέου Νοµικού Προσώπου « Ο Ηλείος». Στο ψήφισµα επισηµαίνεται ότι 15 έτη µετά τη θεσµοθέτηση του Ν.Π.∆.∆. ως Παπαχριστοπούλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, µε αναγκαία τη θεσµοθετηµένη λειτουργία της, το θέµα βρίσκεται στο σηµείο µηδέν. Αγωνιούν Μεταξύ άλλων στο ψήφισµα αναφέρεται: «Στις 19-5-2009, µε τέλος του Προγράµµατος του δήµου Αµαλιάδας, που οι εργαζόµενοι σε αυτό δεν προσέφεραν και το «καλύτερο» στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, σήµανε συναγερµός έκτακτης (;) ανάγκης διάσωσης της Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας και του Λαογραφικού Μουσείου. Λάβαµε το µήνυµα και αντιδράσαµε οι αγωνιούντες για το µέλλον, που δεν επιθυµούµε να καταντήσει χωρίς αξίες και σύµβολα, όπως πιστεύουµε, ότι συµβολίζουν τη Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο. ∆εν αντιληφθήκαµε αν το µήνυµα αυτό είναι καίριο και κύριο ή δευτερεύον για το δήµο Ήλιδας. ∆υο χρόνια µετά, εµείς αγωνιούµε προσπαθώντας. Κι αν όλη η δραστηριότητα που παράγεται καθηµερινά: ∆ανεισµός βιβλίων, εξυπηρέτηση µαθητών, φοιτητών ΑΤΕΙ (που λίγα µόνο βιβλία έχουµε στη διάθεσή τους, δυστυχώς και αδυνατούµε ως εκ τούτου να συµβάλλουµε σε ένα πλαίσιο υποστήριξης), συµβολή σε διδακτορικές εργασίες ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ....δράσεις, οµιλίες, σεµινάρια «∆ια βίου Εκπ/σης», Μουσικές Βραδιές, Κινηµατογράφος, Εργαστήρι ζωγραφικής, Εκθέσεις ζωγραφικής, εξυπηρέτηση οµάδων µε παραχώρηση χώρου δραστηριοτήτων τους κ.α –είναι κινητικότητα, είναι γίγνεσθαι, είναι πολιτισµός που έχει ανάγκη ο τόπος µας. Αν η Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας πρέπει να λειτουργεί και ως σύµβολο Πολιτισµού και Αισθητικής στην ΚΑΡ∆ΙΑ της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ, της πρωτεύουσας του δήµου ΗΛΙ∆ΑΣ, αν θέλουµε να φέρουµε επάξια το όνοµα της Ήλιδας, παγκόσµιο σύµβολο Πολιτισµού και Ειρήνης, τότε πρέπει να γρηγορούµε...». Τα µέλη του Σωµατείου αντιδρούν σε όποια αναβολή για τη θεσµική λειτουργία της βιβλιοθήκης και σε όποια αναβολή της αισθητικής παρουσία της και επισηµαίνουν ότι είναι αναγκαία η ανάδειξη και ο συµβολισµός τον οποίο εµπεριέχει, εκφράζοντας έτσι την αγωνία τους.

ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ «ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΗΛΕΙΟΥΣ …

Λαχανόκηποι σε αυλές και µπαλκόνια! Π

ριν δυο χρόνια, όταν η οικονοµική κρίση βρισκόταν στο απόγειο της στις Η.Π.Α., σε κάποιο άρθρο είχα διαβάσει ότι πολλές οικογένειες προκειµένου να κάνουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη οικονοµία είχαν φτιάξει ξεχωριστές γωνιές στους κήπους αλλά και στα µπαλκόνια τους, όπου καλλιεργούσαν διάφορα κηπευτικά… Κάτι ανάλογο συµβαίνει εδώ και λίγο καιρό, όχι µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, αλλά και στην Ηλεία όπως µας επιβεβαιώνει και ο Τάσος Παπαγίνης, ιδιοκτήτης φυτωρίου στον Πύργο (σ.σ. στο τέρµα της οδού Ιφίτου) το οποίο και επισκεφθήκαµε προκειµένου να µάθουµε περισσότερα… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Το άσχηµο στην υπόθεση δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι χρειάστηκε να µας «χτυπήσει» την πόρτα η οικονοµική κρίση προκειµένου να ανακαλύψουµε την µεγάλη αξία που έχει το να διαθέτουµε το προσωπικό µας µποστάνι! Κάτι που επιτρέπει στον καλλιεργητήιδιοκτήτη –ακόµα κι αν µένει σε πολυκατοικία- να έχει στη διάθεση του φρέσκα και δωρεάν κηπευτικά στο πιάτο του! «Έχουν αυξηθεί οι νέοι πελάτες κι αυτό γιατί είναι πάρα πολλοί που θέλουν να φτιάξουν το δικό τους µπαξέ προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να φάνε κάτι φρέσκο και να είναι σίγουροι ταυτόχρονα ότι αυτό που θα φάνε είνα ι “καθα ρό” από φάρµακα. Κάνουν οικονοµία και συνάµα ξέρουν τι τρώνε»… τονίζει ο κος Παπαγίνης για να διευκρινίσει ότι… «οι πελάτες µπορεί να είναι περισσότεροι σε σχέση µε πέρυσι είναι όµως πιο φειδωλοί στα ποσά που ξοδεύουν! Η οικονοµική κρίση αύξησε την πελατεία µας αλλά όχι το εισόδηµά µας. Προσπαθούµε να κρατάµε χαµηλά τις τιµές αν και το κόστος για εµάς σαν παραγωγούς συνεχώς αυξάνεται!» «Οι περισσότεροι αγοράζουν για να τα καλλιεργήσουν στις αυλές και στους κήπους τους, αν µένουν σε µονοκατοικία, αλλά δεν είναι λίγοι κι αυτοί που τα παίρνουν για να τα φυτέψουν σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες στο µπαλκόνι της πολυκατοικίας που µένουν. Μ’ αυτό τον τρόπο µπορούν να εξυπηρετηθούν αν

+

χρειάζονται ας πούµε δυο πιπεριές, δυο µελιτζάνες είτε µυρωδικά»... συµπληρώνει ο κος Παπαγίνης. Όπως οµολογεί ο έµπειρος παραγωγός η µεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει για ντοµάτες κα ι ακολουθούν οι µελιτζάνες, τα αγγούρια και οι πιπεριές. Κηπευτικά που θα τους δώσουν καρπούς για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε µικρότερο βαθµό υπάρχει ζήτηση για κολοκύθια αλλά και καρπούζια µε πεπόνια! Αν κάποιος θελήσει να δει το θέµα από τη… λογιστική του πλευρά θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι δίνοντας περίπου 10 ευρώ για να αγοράσει µερικά φυντάνια ντοµάτας και µελιτζάνας που θα µεταφυτεύσει στο χώρο του –στην αυλή ή στο µπαλκόνι του- µπορεί να πάρει καρπούς που θ’ αξίζουν ακόµα και το δεκαπλάσιο που θα ξόδευε για να τους προµηθευτεί στο εµπόριο! Κάτι που ακόµα αξίζει αναφοράς και δεν έχει να κάνει µε την οικονοµική πλευρά- είναι το γεγονός που επισηµαίνουν ειδικοί ότι όσοι καλλιεργούν λαχανικά στο σπίτι τους έχουν την τάση να διατρέφονται και πιο υγιεινά αλλά ταυτόχρονα να µυούν και τα παιδιά τους από µικρή ηλικία στους κανόνες της σωστής διατροφής αφού αυτά εξοικειώνονται µε την εικόνα και τη γεύση των κηπευτικών.

«Οι περισσότεροι αγοράζουν µποστάνια για να τα καλλιεργήσουν στις αυλές και στους κήπους τους, αν µένουν σε µονοκατοικία, αλλά δεν είναι λίγοι κι αυτοί που τα παίρνουν για να τα φυτέψουν σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες στο µπαλκόνι της πολυκατοικίας που µένουν»… δηλώνει ο ιδιοκτήτης φυτωρίου κηπευτικών στον Πύργο Τάσος Παπαγίνης.

Η µεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει για ντοµάτες και ακολουθούν οι µελιτζάνες, τα αγγούρια και οι πιπεριές ενώ σε µικρότερο βαθµό υπάρχει ζήτηση για κολοκύθια αλλά και για καρπούζια και πεπόνια!

200 200

ΟΥ

Π

ΟΝ

Κ Νο

Μ

Ι

26υ αΐ ο


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Αχ Ηλεία µου καηµένη * ποιά κατάρα σε βαραίνει

Ζ

Του Ζαχαρία Μαντά mantas zax@yahoo.gr

ούµε σε µια εποχή κατά την οποία η οικονοµική ανάγκη έχει «υποδουλώσει» την χώρα µας στις προσταγές της «τρόϊκας» µε αποτέλεσµα να βλέπουµε καθηµερινά να καταργούνται πάρα πολλά από αυτά που δηµιουργήθηκαν επι δεκαετίες και στα οποία καλώς ή κακώς στηρίχθηκε η όποια ανάπτυξη. Κατάργηση υπηρεσιών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, του σιδηροδρόµου και ακόµα σταµάτηµα σηµαντικών έργων κλπ είναι τώρα στην ηµερήσια διάταξη. Κάνοντας µια µικρή αναδροµή βλέπουµε ότι: Ολα τα προηγούµενα χρόνια οι πολιτικοί, είτε υπηρέτησαν τον τόπο στο Κοινοβούλιο, είτε στην αυτοδιοίκηση, ασχολήθηκαν κατά βάση µε την εξυπηρέτηση µικροσυµφερόντων (και δεν εννοώ τους διορισµούς) και όχι µε το πως θα δηµιουργήσουν πραγµατική ανάπτυξη έτσι ώστε να αυξηθεί το εγχώριο προϊόν και να συµβαδίσει µε την καταναλωτική αύξηση που άρχισε να παρατηρείται τα τελευταία 20-25 χρόνια. Οι κάποιες λίγες εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν την κοινή άποψη. Ας έλθουµε τώρα στο Νοµό Ηλείας. - Είναι ψέµµατα ότι ιδρύθηκαν υπηρεσίες σε διάφορες πόλεις και χωριά µόνο και µόνο για ψηφοθηρικούς λόγους; -Είναι ψέµµατα ότι χτίστηκαν σχολεία σε περιοχές που ο µαθητικός πληθυσµός σηµείωνε ραγδαία µείωση; Και την ίδια ώρα το κράτος πλήρωνε ενοίκια σε ιδιωτικά κτήρια για να στεγάσει άλλα σχολεία µε πολυάριθµο µαθητικό δυναµικό; -Είναι ψέµµατα ότι µας παρουσίασαν ως µεγάλα αναπτυξιακά έργα, δροµολόγια πλοίων και αεροδρόµιο που ήταν θνησιγενή και ποτέ δε λειτούργησαν; Θα µπορούσα να αναφέρω πολλά ανάλογα περιστατικά τα οποία άλλωστε λίγο – πολύ είναι γνωστά. Στηρίξαµε – ως νοµός – την «ανάπτυξη σε υπηρεσίες που επι της ουσίας ήταν αντιπαραγωγικές. Την ίδια ώρα βλέπαµε σταδιακά να κλείνουν εργοστάσια και σφυρίζαµε αδιάφορα, να συρρικνώνεται η αγροτική παραγωγή και να µην γίνεται η περιβόητη και πολυ-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9

θρύλητη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, να κλείνει η ΗΛΒΙΓΑΛ, να υποβαθµίζεται έως κατάργησης το Ινστιτούτο Κοροίβου, να καταργείται ο ΑΣΟ και να µένει ανεκµετάλλευτη η τεράστια περιουσία του κατά το µεγαλύτερο τµήµα της και µια σειρά άλλων ενεργειών που στην ουσία µείωναν την παραγωγή. Μπροστά σε εκείνη την «λαίλαπα» οι εκπρόσωποι του τόπου έµεναν απαθείς ή σχεδόν απαθείς. Οταν το 1994 αποφασίστηκε να γίνει η πρώτη µεγάλη µεταρρύθµιση και να αναλάβει ο κάθε νοµός τις τύχες στα χέρια του πολλοί πίστεψαν ότι κάτι θα άλλαζε. Θεσπίστηκε η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και το εκλεγµένο νοµαρχιακό συµβούλιο ενώ καταργήθηκε ο κρατικός νοµάρχης. Και τότε όµως κυριάρχησε το µικροκοµµατικό συµφέρον (π.χ. περιφέρειες) ενω το κράτος δεν έδωσε αρµοδιότητες ουσίας. Παρόλα αυτά η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση πήρε σάρκα και οστά και το 1998 έγινε το 1ο Πανηλειακό Αναπτυξιακό συνέδριο στην Αρχ. Ολυµπία. Σε εκείνο το συνέδριο (ακολούθησαν κι άλλα) είχε τεθεί ένας «πιασάρικος» τίτλος : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ του 21ου ΑΙΩΝΑ. Μίλησαν δεκάδες πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, επιστήµονες κ.α. Θα σας θυµίσω ποιοί ήταν οι στόχοι τότε αφού πρώτα σηµειώσω ότι από τότε πέρασαν 4 κοινοτικά πρόγραµµα (Σαντέρ, Ντελόρ κλπ) 1ον. Ανάπτυξη Αρχ. Ολυµπίας – έργα υποδοµής Τι έγινε; Στην ουσία µόνο η παράκαµψη. 2ο ν. Συνολική ανάδειξη αρχ αιολογικού χώρου Τι έγινε; Ο «κρυφός» φωτισµός που δεν τον ανάβουν 3ον . Μεγάλα έργα Συγκοινωνιακά Τι έγινε;Τίποτα Αντιθέτως χάσαµε και το τρένο Λιµάνια Τι έγινε; Μια προβλήτα στο Κατάκολο και τίποτα πέραν αυτού. Εγινε και µια µαρίνα που είναι άχρηστη. Ανάπλαση παραλιών

Τι έγινε; Αυξήθηκαν τα...αυθαίρετα. Αλήθεια, που πήγαν εκείνα τα 372.570.000 δρχ. για την προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Κυπαρισσιακού κόλπου; Που περιελάµβαναν διάνοιξη µονοπατιών, αναπαλαίωση του παλαιού πύργου του Καϊάφα, τεχνικές παρεµβάσεις προστασίας κ.α. Το µόνο που έγινε ήταν να... καεί ο Καϊάφας. Μίλησαν επίσης τότε για βιώσιµη και εφικτή ενσωµάτωση των αυθαιρέτων µε την δηµιουργία οικισµών β’ κατοικίας. Τι έγινε; Γκρεµίσαµε καµία εκατοστή αυθαίρετα και τα µπάζα είναι ακόµα εκεί. 4ον Αξιοποίηση πηγών Ποιές πηγές αξιοποιήθηκαν πλην της Αύρας; Και εν µέρει του Κακοταρίου; Βέβαια εδώ – για να είµαστε δίκαιοι – έγινε µια πρόοδος µε το νερό του Ερυµάνθου και το διυλιστήριο στο φράγµα Πηνειού. Χρειάστηκε όµως να περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια κι ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. 5ον Αντισεισµική θωράκιση Τι έγινε; Αυξήσαµε µόνο τον αντισεισµικό συντελεστή. 6ον ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων Τι έγινε; Εδώ γελάνε... 7ον Επαναπληµµυρισµός λίµνης Μουριάς Τι έγινε; Κι εδώ γελάνε... Οχι µόνο µε το επαναπληµµυρισµό αλλά και µε το γεγονός ότι οι εκτάσεις παραµένουν αναξιοποίητες. Οι αειµν. Μιχάλης Ξυστρής ήθελε αυτοκινητοδρόµιο για αγώνες φόρµουλα ( που τώρα πάει να γίνει στην Πάτρα) και αργότερα τέθηκε η πρόταση για θεµατικό πάρκο που έµεινε στα σχέδια και τελευταία για φωτοβολταϊκά. Και δεν πρόκειται φυσικά να γίνει τίποτα που θα έδινε δουλειά και θα έφερνε χρήµα, πέραν των αγροτεµαχίων που νοικιάζονται. Ειπώθηκαν και προγραµµατίστηκαν και άλλα πολλά και τότε και µετέπειτα, από τα οποία τίποτα δεν έγινε. Για την αξιοιποίηση του Κουνουπελίου, για πολεοδοµικές ανασυγκροτήσεις κι ακόµα τρέχουν οι δήµαρχοι για τα σχέδια πόλης, για το δηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων και τις µονάδες µεταποίησης

(κλείνουν κι αυτές που υπήρχαν), για την εθνική οδό Πύργου –Τρίπολης (κι ακόµα δεν έχει παραδοθεί η παράκαµψη του Λούβρου που έγινε πριν 10 χρόνια) για την τουριστική ανάπτυξη κλπ. Ακόµα κι όταν πήγε να γίνει κάτι (έστω το ελάχιστο) αντιδρούσαµε πιστεύοντας ότι θα γίνει το µέγιστο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το σωφρονιστικό κατάστηµα στην Ανδρίτσαινα. Οι περισσότεροι αντέδρασαν τότε. ∆απανήθηκαν χρήµατα αλλά το έργο µαταιώθηκε. Σήµερα που πάνε να εφαρµόσουν τον Καλλικράτη στη ∆ΟΥ, την ΑΤΕ, τα ΕΛΤΑ και να τα κλείσουν κι αυτά τι θα αποµείνει; Ετσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να γίνονται επενδύσεις, χωρίς να γίνονται τα έργα υποδοµής που θα ξεκολούσαν το νοµό από την προτελευταία θέση του σχετικού πίνακα. Εχει ευθύνη ο λαός γι αυτή την κατάσταση; Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Εχουµε όλοι τις ευθύνες µας. Τις µεγαλύτερες όµως ευθύνες τις έχουν όλοι αυτοί τους οποίους κατά καιρούς εµπιστευθήκαµε µε τη ψήφο µας για να µας κυβερνήσουν. Αυτοί ήσαν που δεν είχαν: 1ον Την διορατικότητα να κάνουν αυτό που έπρεπε να γίνει. 2ον Το σθένος να αντισταθούν στις µικροκοµµατικές εξυπηρετήσεις. 3ον Το θάρρος να πουν την αλήθεια στο λαό. 4ον Τις ηγετικές ικανότητες να τραβήξουν το άρµα της ανάπτυξης για την Ηλεία. ∆εν κάθησαν ποτέ σ’ ένα τραπέζι να καταθέσουν και να συµφωνήσουν στο όραµά τους (αν είχαν) για την Ηλεία. Αφιέρωναν όµως ατελείωτες ώρες για να επικοινωνούν µε τους ∆ντες διαφόρων υπηρεσιών για να εξυπηρετήσουν τους κοµµατικούς τους φίλους που ζητούσαν «ρουσφέτι». Αφιέρωναν ώρες ατελείωτες για να ενηµερώσουν τους ψηφοφόρους ότι «κατόπιν ενεργειών τους» (σ.σ. αργότερα

Ερχόµαστε λοιπόν στο δια ταύτα ΤΟ ΠΡΩΤΟ που πρέπει να γίνει είναι να «ξυπνήσουµε» όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες αυτού του νοµού (δεν έχουν άδικο οι Ισπανοί που λένε ότι «κοιµόµαστε»). ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ είναι να πάψουµε να σκεφτόµαστε µόνο το ίδιο όφελος (κοινώς την πάρτη µας). ΤΟ ΤΡΙΤΟ να αξιολογούµε το κάθε δηµόσιο πρόσωπο όχι απ’ αυτά που λέει αλλά από αυτά που κάνει. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ να παροτρύνουµε ως κοινωνία τους νέους και άφθαρτους που θέλουν να ασχοληθούν µε τα κοινά που έχουν ιδέες οράµατα και ικανότητες, που δεν έχουν αγκυλώσεις και δε είναι «ποτισµένοι» από το παλαιό πολιτικό σύστηµα, να µπουν µπροστάρηδες στην προσπάθεια ανάπτυξης αυτού του τόπου. Και τέτοιοι υπάρχουν. Υπάρχουν γύρω µας, δίπλα µας αλλά δε τολµούν να µιλήσουν γιατί ξέρουν ότι η φωνή τους θα πέσει στο κενό. H ανάδειξη των ικανότερων σε συνδυασµό µε την αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας µας είναι η µοναδική διέξοδος απο τη σηµερινή τραγική πραγµατικότητα. Είναι ο µόνος τρόπος για να κρατήσουµε τα παιδιά µας εδώ στον τόπο που µεγάλωσαν.

*∆ηµοσιογραφική αδεία παρέφρασα το γνωστό ποίηµα του Φώντα Λάδη, που παραµένει επίκαιρο.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α ∆ Ε Ι Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Η ΛΕ Ι Α Κ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ, Η ΧΕΛΩΝΑ, Η ΑΡΑΧΝΗ Η Ελληνίδα ΜΑΝΝΑ (χτες και σήµερα) ΚΑΙ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Μεταµορφώσεις ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μια µάνα είχε τέσσερα παιδιά, τ’ ανάστησε, τ’ ανάθρεψε, τ’ ανάδειξε σ’ ανθρώπους µε καµάρι, µε νοικοκυριά. Εκείνα σπιτωθήκανε και γίνανε µεγάλοι µέσα στο χωριό. Μα της γριάς της µάνας τους της έγραψεν η τύχη, άσχηµη ευχή κι απόθανεν ο γερός της κι απόµεινεν εκείνη χήρα, χήρα και φτωχή. Κι αυτό σα να µην έφτασε, αρρώστησε µια νύχτα, µια κακή βραδιά. Εφώναξε ένα γείτονα: «Σύρε να πεις του γιόκα µου να ‘ρθει να µε κοιτάξει και δεν ηµπορώ!» Επήγε κι ήρθε και λαλεί: «Τ’ αµπέλι του θα φράξει και δεν έχει καιρό!» «Η φράχτη να πάει στη ράχη του», είπε τότε εκείνη. Κι από τότε ο κακός ο γιος σκαντζόχοιρος εγίνη, βρίσκει τον καιρό. «Σύρε τώρα στην κόρη µου να ‘ρθει να µε ιδεί που δεν ηµπορώ.» Επήγε κι ήρθε και λαλεί: «Πλένει, δεν έχει καιρό!» «Η σκάφη να πάει στη ράχη της», είπε η µάνα µε καηµό. Κι από τότε η κακιά η κόρη χελώνα έχει γίνει, σέρνεται στη γη. «Σύρε στην άλλη κόρη µου να ‘ρθει να µε ιδεί.» Επήγε κι ήρθε και λαλεί: «Υφαίνει, δεν έχει καιρό!» «Να υφαίνει και να βιάζεται και να ‘ναι πάντα χωρίς πανί.» Κι από τόχε η άπονη η κόρη αράχνη έχει γίνει, µαταιοπονεί. «Σύρε στην άλλη κόρη µου, την κόρη, τη µικρή, να ‘ρθει να µε ιδεί.» Εκείνη αµέσως έτρεξε και πάει να την ιδεί. «Γιατί στα χέρια, κόρη µου, στα δάχτυλα ζυµάρι κι άλευρα εδώ;» «Εζύµωνα, µανούλα µου, µα είδηση έχω πάρει κι ήρθα να σε ιδώ.» «Ανθόσκινη τ’ αλεύρι σου

έγινε «µετά από παρέµβαση») πέτυχαν να ικανοποιηθεί το αίτηµά τους. Με λίγα λόγια δεν καθοδήγησαν σωστά το λαό. Εκαναν όµως και κάτι άλλο, όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι. Φρόντιζαν πάντα να συντηρούν ένα σύστηµα το οποίο θα διευκόλυνε την επανεκλογή τους και «δεν άφηναν» να αναδειχθεί κανένας άλλος που θα απειλούσε την θέση τους. Εστω κι αν ο άλλος ήταν πιο «ανοιχτόµυαλος» πιο ικανός από αυτούς. Ετσι οδήγησαν τους πολίτες στην αποστασιοποίηση από τα κοινά, στον «ωχαδερφισµό» στο «δε βαριέσαι» και εν τέλει στην αποµόνωση. Αυτή είναι η κατάσταση που επικράτησε µέχρι τώρα. Και τώρα τι γίνεται; θα ρωτήσει κάποιος

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ

κι η σκάφη σου κυψέλη. Στο βίο σου ό,τι πιάνεις να γίνεται µέλι, µέλι γλυκερό.» Λαλεί και µε χαµόγελο αποκοιµιέται εκείνη για παντοτινά. Κι από τότε η καλή κόρη µέλισσα εγίνη, στ’ άνθη τριγυρνά.

Από το αναγνωστικό της ∆’ τάξης ∆ηµοτικού, του έτους 1918.

Οι µαννάδες των εµπόλεµων χωρών α) Τραγική είναι η θέση των µαννάδων των παιδιών που βρίσκονται σήµερα στην εµπόλεµη ζώνη µέσα στη φωτιά (Αφρική, Αίγυπτος, Λιβύη, Υεµένη, Μέση Ανατολή, Συρία, Βαλκάνια, πρόσφατα στη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο. Έντροµες οι µαννάδες προσπαθούν να ξεφύγουν από την κόλαση των αδελφοκτόνων συρράξεων µε τα παιδιά τους σφιχτά στην προστατευτική αγκαλιά τους. Σήµερα το πρωί στο ραδιόφωνο άκουσα µε φρίκη ότι µη έχοντας που ν’ αλλού να αποκουµπήσουν γυναικόπαιδα από τη Λιβύη κατέφυγαν σε καράβι για να σωθούν, που βούλιαξε ανοιχτά της Λιβύης. Ανάµεσα στους απωλεσθέντες ήταν τρία µωρά µε τις µαννάδες τους! Ο ΟΗΕ, και η διεθνής κοινότητα, πρέπει να αποµακρύνουν µε δικά τους µέσα, το γρηγορότερο τα γυναικόπαιδα από αυτές τις επικίνδυνες περιοχές και τον αφανισµό τους.

Οι µαννάδες της Κατοχής Αλλά και οι µαννάδες της Γερµανικής Κατοχής στον τόπο µας, έδωσαν την ψυχή τους µε αυταπάρνηση για να σώσουν τα παιδιά τους στην πείνα και τον εµφύλιο. Τις αντιπροσωπεύει το περίφηµο γλυπτό της µάννας που πεθαίνει από την πείνα µε το µωρό της να θηλάζει στο στήθος της νεκρής. Το γλυπτό αυτό βρίσκεται πάνω στον τάφο της Μάννα της Κατοχής στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Αλλά και η Γερµανίδα Κάτε Κόλβιτς, αντιφασίστρια και µεγάλη ζωγράφος, ζωγράφισε έναν εκπληκτικό πίνακα που τιτλοφορείται «Μάννα που προστατεύει τα παιδιά της από τον πόλεµο» που εικονίζει µία έντροµη µάννα µε τη φρίκη να καθρεφτίζεται στα µάτια της και το παιδί της κολληµένο πάνω της. Τελευταία αφήσαµε την Ελληνίδα, αγρότισσα µάννα που σηκωνόταν χαράµατα ζαλωµένη µε το παιδί της στη νάκα, που την κρεµάει στο κλαδί για να πιάσει εκείνη το τσαπί. Για την Πόντια µάννα ένα παραδοσιακό τραγούδι είναι το «Η µαν’ εν βράχος». Φτάσαµε στο τέλος της σηµερινής τιµητικής βραδιάς για

τη Μάννα σ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης. Ήρθε η ώρα του χωρισµού από τη µάννα. Ο θεατρικός συγγραφέας και έγκριτος ∆ηµοσιογράφος και χρονογράφος Παύλος Παλαιολόγος θ’ αποχαιρετήσει µαζί µας τη µητέρα του, που ποιος ξέρει, µπορεί να ήταν και η δική µας η ΜΑΝΝΑ…

Εισαγωγικό σηµείωµα Ένα χρονογράφηµα, για την αξία του πιο λατρευτού πλάσµατος, της Μητέρας. Συµπυκνώνει µέσα του όλη τη σοφία, όλη την αγάπη και τη λατρεία που τρέφουµε όλοι µας για τούτη την ύπαρξη που δηµιούργησε τη ζωή και το χαρακτήρα µας. Κορύφωση αυτού του πεζού ύµνου είναι η φράση που απευθύνει ο συγγραφέας προς τους γονείς του: «Όσον καιρό ζούσατε εσείς ένα παιδί ζούσε µέσα µας!» Την ωρα του χωρισµού Αν ήξεραν το κακό που µας κάνουν οι «γέροι» που φεύγουν... Μας φέρνουν στη ζωή χωρίς να µας ρωτήσουν, µας αφήνουν χωρίς προειδοποίηση. Να τους συχωρέσουµε το πρώτο κακό που τους οφείλουµε. Πώς όµως να τους συχωρέσουµε και το δεύτερο; Κι έχουν µια βία... Σαν να φοβούνται µην τους προλάβουµε και βρούµε απροετοίµαστο το κρεβάτι µας. Είναι το µόνο τέρµα, στο οποίο φιλοδοξούν να µας ξεπεράσουν. Σ’ όλα τ’ άλλα παραχωρούν σε µας την προτεραιότητα και τίποτε δεν τους κάνει πιο ευτυχισµένους και πιο περήφανους παρά όταν µας βλέπουν καλύτερους απ’ αυτούς. Όταν πρόκειται, όµως, για το µεγάλο ταξίδι, εκεί µας τα χαλούν. ∆ιεκδικούν τα πρωτεία. Η µόνη εκδήλωση εγωισµού απέναντι των παιδιών τους. Να µας αγαπούν τόσο πολύ και να µας προξενούν τόσο µεγάλο πόνο... Θαρρείτε πως δεν το ξέρουν, ότι ο θάνατος δεν είναι υπόθεση εκείνων που µένουν, γιατί αυτοί µόνο τον αισθάνονται. Τι τους νοιάζει; Ήσυχοι κι αδιάφοροι, µας αφήνουν να κάνουµε καλά µαζί του. Έτσι που σας παίρνει το παράπονο. Σας έρχεται να τους φράξετε το δρόµο προς την ανάπαυση και να τους πείτε: Για που το βάλατε; Εµάς δε µας λογαριάζετε καθόλου σ’ αυτή την ιστορία; Ανήλικα βέβαια δεν είµαστε. Μας σκόνισε και µας ο δρόµος της ζωής. Το βλέπουµε, µας το λένε οι άλλοι αν κάνουµε πως το ξεχνούµε. Ναι, αλλά ένα παιδί ζούσε µέσα µας όσο σεις εζούσατε. Ζούσε, γιατί σαν παιδιά µας βλέπατε. Στο παιδί απλώνει το χέρι της η µητέρα σε θωπεία, και όταν ακόµη αυτό βρίσκεται στο κατώφλι των γηρατιών του. Ένα χάδι που δεν χάνει τη συνέχεια του. Το ίδιο απαλό χάδι, που δεχτήκαµε στα παιδικά µας χρόνια. Κι αισθανόµαστε πάλι σαν παιδιά κάθε φορά που το δεχόµαστε. Το παιδί αυτό µάς το παίρνετε και φεύγετε. Πώς να µείνει κοντά µας, αφού δε θα βρεθεί πια -δεν µπορεί πια να βρεθεί- χέρι να το χαϊδέψει όπως σεις το θωπεύατε; Παίρνετε µαζί σας το παιδί και βρισκόµαστε ξαφνικά γερασµένοι, πιο γερασµένοι από πρώτα.

Γερασµένοι και µόνοι, κατάµονοι. Πώς αδειάζει_ο_τόπος όταν φεύγει η µάνα! Βρίσκεστε στο κενό. Ένα δεντράκι µέσα στην έρηµο. Βαρκούλα στον ωκεανό. Καµιά επαφή ίσως να µην έχετε µε τους γονείς σας. Σε άλλη γενιά ανήκουν αυτοί, σε άλλη σεις. Αλλιώς σκέπτονται εκείνοι κι αλλιώς σκέπτεστε σεις. ∆ιαφορετική η γλώσσα που µιλάτε, διαφορετικά τα γούστα σας, διαφορετική η πίστη, διαφορετικός ο κύκλος της µαθήσεως σας. Άλλες οι ιδέες σας. Οι ιδέες του πατέρα πολύ σπάνια είναι και ιδέες του παιδιού. Η ηθική της µητέρας δεν είναι και δική µας ηθική, ούτε και οι συνήθειες της είναι συνήθειες µας. Καµιά πνευµατική συγγένεια µαζί τους. Σε τεράστιαν απόσταση βρίσκεται από σας η «γριά» σας. Τίποτα δεν της είπατε από τη ζωή σας. Πολύ περισσότερο ενηµερωµένος απ’ αυτήν για τα σχέδια, για τα όνειρα, για τις ανησυχίες, για τις ιδεολογικές κατευθύνσεις σας είναι ο φίλος, ο οµοϊδεάτης, ο συναγωνιστής σας. Αυτή όµως νιώθει και όχι εκείνος. Σας νιώθει χωρίς να πληροφορηθεί τίποτα, χωρίς να της πείτε λέξη. Η ζωή σας γι’ αυτήν είναι γραµµένη στα µάτια σας. Σας βλέπει και τη µαθαίνει. Όσο τεχνίτης κι αν είστε στο καµουφλάρισµα του εαυτού σας, άδικα εξαντλείτε την τέχνη σας. Όλους θα τους παραπλανήσετε* αυτήν ποτέ. Κάτω από τη µάσκα του θλιµµένου, θα δει το χαρούµενο, και πίσω από το προσωπείο του χαρούµενου, ξέρει να δει το θλιµµένο. Κανένας άλλος δεν έχει την ικανότητα αυτή. θα τύχει κι άλλοι ίσως να σας αγαπήσουν µε διαφορετικό τρόπο αλλά µε την ίδια ένταση. Κανένας όµως δε θα σας καταλάβει όσο αυτή, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δε σας ξέρει όσο αυτή. Οι άλλοι, η γυναίκα, η φίλη, ο φίλος, ο γνώριµος, µας ξέρουν από τη στιγµή της συναντήσεως µας και στο µέτρο που εµείς τους επιτρέπουµε να µας γνωρίσουν. Ως τότε διανύσαµε τη ζωή ξένοι ο ένας για τον άλλον. Τα παιδιά µας; Τα ξέρουµε µεις. Εκείνα δεν µας ξέρουν, ούτε τους αφήνουν καιρό οι ανησυχίες τους να µας γνωρίσουν. Η µητέρα, όµως, που µαζί µε τον ασπασµό του πατέρα δέχτηκε την πνοή της δηµιουργίας, η γυναίκα που πρώτη ένιωσε την παρουσία µας και, χλωµή από τη συγκίνηση, µετέδωσε το µήνυµα του ερχοµού µας, αυτή που επικοινώνησε µαζί µας όταν ήµασταν αόρατοι για τον άλλο κόσµο και γίναµε σάρκα της σάρκας της και τραφήκαµε µε το αίµα της και αναπνεύσαµε την αναπνοή της, µόνο αυτή µπορεί να πει πως µας ξέρει. Μας ξέρει και όµως φεύγει, για να µας αφήσει σ’ έναν κόσµο, στον οποίο πλανιόµαστε, άγνωστοι ανάµεσα σε αγνώστους. Της το έλεγα προχτές την ώρα του χωρισµού µας. Άκουε γαλήνια, µε τα µάτια κλειστά, µε τα χεράκια σταυρωµένα, µε το χαµόγελο διάχυτο στη µορφή έτσι όπως µας ακούνε όσοι είναι αποφασισµένοι να µη µας δώσουν απάντηση. Παύλου Παλαιολόγου Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. Χρόνια πολλά στις µαννάδες όλου του κόσµου. Ζ. Θ. Σπυροπούλου 8-5-2011 1

(Ηρόδοτος, v 11165). 2 (Παυσανίας v 3,2).


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαϊου 2011

ΚΗ∆ΕΙΑ Την αγαπηµένη µας σύζυγο,αδελφή και θεία

Άννα Αδαµοπούλου- Ραβάνη

ΕΤΩΝ 72 Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 6.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και τιµήσουν τη µνήµη της. Μυρτιά 29 Μαΐου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεώργιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ω

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Απουσίες ιατρών

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

Ο ιατρός παιδίατρος Σπ. Λιατσής θ’ απουσιάζει στο εξωτερικό από 25/5 έως 29/5/11 λόγω συµµετοχής του στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδογαστρεντορολογίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ

ΕΤΩΝ 96 Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 29-5-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γιώργος και Πόπη Ταρκαζίκη, Παναγιώτης και Σοφία Ταρκαζίκη, Βασιλική και Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θανάσης, Μαρίνης, Κων/να, Ζαχαρούλα, Κων/να ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

Ο ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου και της ∆ιονυσίας το γένος Σαρακίνη που γεννήθηκε και κατοικεί στον Πύργο και η ΦΛΕΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής το γένος Βίτσα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Κρέστενα πρόκειται να παντρευτούν στην Κρέστενα. O PATRIC NICE του IKE και της Joy το γένος ΙΚΕ που γεννήθηκε στη Νιγηρία και κατοικεί στην Αµαλιάδα και η ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΚΡΗ του Γεωργίου και της Ελένης το γένος Μπεκρή που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στην Αµαλιάδα θα παντρευτούν στην Αµαλιάδα.

ΝΙΚΗΣ χας ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. 22650

ΕΤΩΝ 78

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Ανακοίνωση Ο ∆ήµος Πύργου µε την υπ’ αριθ. 150/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα προβεί στην τροποποίηση του σχεδίου Πόλεως Πύργου, στο οικοδοµικό τετράγωνο 260 και συγκεκριµένα στη µετατόπιση και ταύτιση Ο.Γ. και Ρ.Γ. κατόπιν αιτήσεως του κ. Νικολάου Βενιζέλου. Το σχέδιο της τροποποίησης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Τάκη Πετροπούλου 2 και Πατρών, 1ος όροφος. Για τυχόν αντιρρήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 15 ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 26213-62431 στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Πύργου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (κ. ∆ιονυσοπούλου). Πύργος 27-5-2011 Ο Αντιδήµαρχος Πύργου Παναγόπουλος Βασίλης

29-5-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Μαρία και Κώστας Αρβανίτης, Αργυρώ και Γιώργος Μελάς, Παναγιώτης και Νίκη Σπηλιωτοπούλου, Νίκος Σπηλιωτόπουλος ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

Για τις 40 ηµέρες απουσίας Στο δάσκαλο, στο δηµιουργό Αλέκο Σταυρόπουλο

Μ

εσηµέρι του Πάσχα και η άνοιξη έσφυζε από ζωή στα χρώµατα των λουλουδιών στο «κτήµα Σταυρόπουλου» στο Παλαιοχώρι, εκεί που το Μεγάλο αυτό µεσηµέρι ήχουσαν οι ευχές της Ανάστασης στο τε-

Ȇ.ȁǹȎȃǹȈ Ȁǹǿ Ȉǿǹ ǼȆǼ ''GEORION''

ǿȈȅȁȅīǿȈȂȅȈ ȉǾȈ 31 ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȊ 2010-8Ș ǼȉǹǿȇǿȀǾ ȋȇǾȈǾ(1 IANOYAȇǿȅȊ 2010 - 31 ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȊ 2010) ȆȠıȐ ıİ İȣȡȫ ȀȜİȚȠȝ. ȤȡȒı. 31.12.10 ȆȠıȐ ıİ İȣȡȫ ȆȡȠȘȖ. ȤȡȒı. 31.12.09 ȆǹĬǾȉǿȀȅ ǹ. ǿǻǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ǹȟȓĮ ȀIJȒı. ǹʌȠıȕȑıİȚȢ ǹȞĮʌ.ǹȟȓĮ ǹȟȓĮ ȀIJȒı. ǹʌȠıȕȑıİȚȢ ǹȞĮʌ.ǹȟȓĮ 34.303,75 304,03 33.999,72 12.763,47 304,03 12.459,44 ǿ. ǼIJĮȚȡȚțȩ ȀİijȐȜĮȚȠ III. ǼʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ENEȇīǾȉǿȀȅ Ǻ.ǼȄȅǻǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȈ 2.ȁȠȚʌȐ ȑȟȠįĮ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ ī. Ȇǹīǿȅ ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅ ǿǿ.ǼȞıȫȝĮIJİȢ ǹțȚȞȘIJȠʌȠȚȒıİȚȢ 1. īȒʌİįĮ-ȠȚțȩʌİįĮ 3. ȀIJȓȡȚĮ & IJİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ 4. ȂȘȤĮȞȒȝĮIJĮ - IJİȤȞȚțȑȢ İȖț/ıİȚȢ 5. ȂİIJĮijȠȡȚțȐ ȝȑıĮ 6. DzʌȚʌȜĮ & ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȈȪȞȠȜȠ ǹțȚȞȘIJȠʌȠȚȒıİȦȞ (ī ǿǿ) ȈȪȞȠȜȠ ȆĮȖȓȠȣ ǼȞİȡȖȘIJȚțȠȪ (ī ǿǿ) ǻ. ȀȊȀȁȅĭȅȇȅȊȃ ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅ ǿ. ǹʌȠșȑȝĮIJĮ 1.ǼȝʌȠȡİȪȝĮIJĮ 2. ȆȡȠȧȩȞIJĮ ȑIJȠȚȝĮ & ȘȝȚIJİȜȒ 4.ȆȡȫIJİȢ & ǺȠȘș.ȊȜİȢ 5.ȆȡȠțĮIJĮȕȠȜȑȢ ȖȚĮ ĮȖȠȡȑȢ ĮʌȠșİȝȐIJȦȞ

179.015,10 10.500,14 13.900,00 38.571,75 40.667,77 282.654,76

0,00 0,00 10.765,73 4.427,59 38.042,84 53.236,16

179.015,10 179.015,10 10.500,14 10.500,14 3.134,27 13.900,00 34.144,16 5.000,00 2.624,93 40.667,77 229.418,60 249.083,01 229.418,60

0,00 0,00 7.985,73 1.500,00 26.881,68 36.367,41

2.731.510,50 256.682,78 1.556.283,89 58.116,44 4.602.593,61

IV.ǻȚĮșȑıȚȝĮ

ȆȠıȐ ȆȡȠȘȖ. ȤȡȘı.31.12.09 150.000,00

2.ǻȚĮijȠȡȑȢ Įʌȩ ĮȞĮʌȡ ʌİȡȚȠȣı. ıIJȠȚȤİȓȦȞ 19.772,79 179.015,10 3. ǼʌȚȤ. ǼʌİȞį. ʌȐȖȚȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ 19.269,32 10.500,14 39.042,11 5.914,27 IV.ǹʌȠșİȝĮIJȚțȐ ȀİijȐȜĮȚĮ 3.500,00 1.ȉĮțIJȚțȩ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȩ 31.864,36 13.786,09 ȈȪȞȠȜȠ ǿįȓȦȞ ȀİijĮȜĮȓȦȞ (ǹǿ+ǹǿǿI+AIV) 1.537.906,47 212.715,60 212.715,60 B.ȆȇȅǺȁǼȌǼǿȈ īǿǹ ȀǿȃǻȊȃȅȊȈ Ȁǹǿ ǼȄȅǻǹ 2.ȁȠȚʌȑȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ 33.195,00

19.772,79 18.000,00 37.772,79

882.491,86 ī. ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ 146.372,19 ǿǿ. ǺȡĮȤȣʌȡȩșİıȝİȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ 66.749,54 1.ȆȡȠȝȘșİȣIJȑȢ 36.690,19 2Į.ǼʌȚIJĮȖȑȢ ʌȜȘȡȦIJȑİȢ 1.132.303,78 4.ȆȡȠțĮIJĮȕȠȜȑȢ ȆİȜĮIJȫȞ 5.ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ Įʌȩ ijȩȡȠȣȢ-IJȑȜȘ 2.058.885,86 6.ǹıijĮȜȚıIJȚțȠȓ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȓ 230.966,19 11.ȆȚıIJȦIJȑȢ įȚȐijȠȡȠȚ 935.224,27 ȈȪȞȠȜȠ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ (īǿǿ) 66.706,45 3.291.782,77

957.531,12 69.214,21 58.223,99 10.940,71 1.095.910,03

ǿǿ. ǹʌĮȚIJȒıİȚȢ 1. ȆİȜȐIJİȢ 2.īȡĮȝȝȐIJȚĮ İȚıʌȡĮțIJȑĮ 3. ǼʌȚIJĮȖȑȢ İȚıʌȡĮțIJȑİȢ 11. ȋȡİȫıIJİȢ įȚȐijȠȡȠȚ

ȆȠıȐ ȀȜİȚȠȝ. ȤȡȘı.31.12.10 1.467.000,00

52.787,87 74.059,03 449.867,26 348.590,26 502.655,13 422.649,29 ȈȪȞȠȜȠ ȀȣțȜȠij/ȞIJȠȢ ǼȞİȡȖȘIJȚțȠȪ (ǻǿ+ǻǿǿ+ǻǿV) 6.201.158,77 4.846.735,84 īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅȊ (Ǻ+ī+ǻ) 6.464.577,09 5.071.910,88 KATAȈȉǹȈǾ ȁȅī/ȈȂȅȊ ǹȆȅȉEȁ/ȉȍȃ ȋȇǾȈǼȍȈ 31ȘȢ ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȊ 2010 I. AȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼȍȈ ȆȠıȐ ıİ İȣȡȫ ȀȜİȚȠȝ. ȤȡȒı. 31.12.10 ȆȠıȐ ıİ İȣȡȫ ȆȡȠȘȖ. ȤȡȒı. 31.12.09 ȀȪțȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌȦȜȒıİȚȢ) 6.685.970,58 6.125.974,97 ȂİȓȠȞ: ȀȩıIJȠȢ ʌȦȜȘșȑȞIJȦȞ 5.871.497,96 5.348.374,58 ȂȚțIJȐ ĮʌȠIJ/IJĮ (țȑȡįȘ) İțȝİIJĮȜȜİȪıİȦȢ 814.472,62 777.600,39 ȆȜȑȠȞ : 'ǹȜȜĮ ȑıȠįĮ İțȝİIJĮȜȜİȪıİȦȢ 1.482,71 3.827,00 ȈȪȞȠȜȠ 815.955,33 781.427,39 ȂİȓȠȞ: 1.ǼȟȠįĮ įȚȠȚțȘIJȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ 318.223,18 304.899,61 3.ǼȟȠįĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ įȚĮșȑıİȦȢ 245.712,32 563.935,50 212.390,61 517.290,22 ȂİȡȚțȐ ĮʌȠIJ/IJĮ (țȑȡįȘ) İțȝ/ıİȦȢ 252.019,83 264.137,17

25.332,73 213.105,52

0,00

2.094.291,43 2.288.124,74 46.767,82 133.833,33 101.711,31 228.746,99 4.893.475,62

1.589.716,99 1.792.250,54 79.329,46 13.841,10 66.635,31 1.317.031,96 4.858.805,36

6.464.577,09

5.071.910,88

1.ȉĮȝİȓȠ 3.ȀĮIJĮșȑıİȚȢ ȩȥİȦȢ

ȆȁǼȅȃ ( Ȓ ȝİȓȠȞ )

4. ȆȚıIJȦIJȚțȠȓ IJȩțȠȚ țĮȚ ıȣȞĮijȒ ȑıȠįĮ ȂİȓȠȞ: 3.ȋȡİȦıIJ. IJȩțȠȚ & ıȣȞĮijȒ ȑȟȠįĮ ȅȜȚțȐ ĮʌȠIJ/IJĮ (țȑȡįȘ) İțȝ/ıİȦȢ ȂİȓȠȞ

1. DzțIJĮțIJĮ țĮȓ ĮȞȩȡȖĮȞĮ ȑȟȠįĮ 3. DzȟȠįĮ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ȤȡȒıİȦȞ 4. ȆȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȖȚȐ ȑțIJĮțIJȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȅȡȖĮȞȚțȐ țĮȓ ȑțIJĮțIJĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ (țȑȡįȘ) ȂİȓȠȞ ȈȪȞȠȜȠ ĮʌȠıȕȑıİȦȞ ʌȐȖȚȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ȂİȓȠȞ: ȅȚ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞİȢ ıIJȩ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩ țȩıIJȠȢ

ȀǹĬǹȇǹ ǹȆȅȉ/ȉǹ (ȀǼȇǻǾ) ȋȇǾȈǼȍȈ ʌȡȠ ijȩȡȦȞ ȅ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈȉǾȈ ȆǹȆǹȃǿȀȅȁȅȆȅȊȁȅȈ ĬǼȅĭǹȃǾȈ ǹǻȉ ǹǼ 224567

0,00 4.633,18 1.565,93 30.420,00 33.195,00

16.868,75 16.868,75

-4.633,18 247.386,65

65.180,93

182.205,72

304,36 2.454,53 4.774,46 0,00 0,00

15.105,37 15.105,37

īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ ȆǹĬǾȉǿȀȅȊ (A+B+ī) ȆǿȃǹȀǹȈ

ǻǿǹĬǼȈǼȍȈ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉȍȃ

ȀĮșĮȡȐ ĮʌȠIJ/IJĮ (țȑȡįȘ) ȤȡȒıİȦȢ. (-) : ǻȚĮijȠȡȑȢ ijȠȡȠȜ.ʌȡȠȖ.Ȥȡ. MEION: 1:ĭȩȡȠȢ İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ ȀȑȡįȘ ʌȡȠȢ įȚȐșİıȘ Ǿ įȚȐșİıȘ IJȦȞ țİȡįȫȞ ȖȓȞİIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ: 1.TĮțIJȚțȩ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȩ 2.ȀȑȡįȘ ȆȜȘȡȦIJȑĮ

ȆȠıȐ ȀȜİȚȠȝ. ȤȡȘı.31.12.10 182.205,72 114.537,18 51.572,34 16.096,20

ȆȠıȐ ȆȡȠȘȖ. ȤȡȘı.31.12.09 257.212,24 0,00 64.303,06 192.909,18

6.531,67 9.564,53 16.096,20

9.645,46 183.263,73 192.909,19

-2.150,17 261.987,00

4.774,46

257.212,54

Ǻǹȇǻǹ 31-3-2011

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

Προκήρυξις µειοδοτικής δηµοπρασίας Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του εν Πύργω Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 6ης/2011 πράξεώς του εγκρινοµένης υπό της υπ΄αριθµ. 6ης αποφάσεως της 4ης/2011 συνεδριάσεως του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, αλλά και µε την υπ΄ αριθµ. 40/ 5-10-2010 γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ. του υπουργείου Πολιτισµού δια τη συντήρηση και αποκατάσταση ξυλογλύπτου τέµπλου του ως άνω Ιερού

ȅ ȊȆǼȊĬ.ȁȅīǿȈȉǾȇǿȅȊ ȀȅȊĭȅȆȅȊȁȅȈ Ȁȍȃ/ȃȅȈ ǹǻȉ AB 389977

Ναού, προβαίνει εις µειοδοτική δηµοπρασία δι εσωκλείστων προσφορών συµφώνως µε τους όρους που ορίζει η σχετική µελέτη. ∆εκτοί στη δηµοπρασία θα γίνονται οι κατέχοντες άδεια εξασκήσεως του Υπ. Πο.Τ. σε ανάλογα έργα. Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει τη 15/6/2011. ∆ια περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ιερού Ναού καθηµερινώς και ώρες 8:00-12:00 µ.µ. και 5:00-8:00 µ.µ. ή στο τηλέφωνο 2621022349. Πύργος 27/5/2011 Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ράστιο τραπέζι των αειµνήστων ξεχωριστών ανθρώπων του Μενέλαου και της Βάσως Σταυροπούλου. Εκεί που διδαχτήκαµε όλοι εµείς για τη οικογένεια που ενώνεται µόνο µε τη ψυχή, την αγάπη, τον καλό λόγο, εκεί που νιώθαµε την αγκαλιά της κυράς Βάσως να µας υποδέχεται µε την ανοιχτή της καρδιά για να µας κάνει παιδιά της, αφού έτσι ένιωθε τους φίλους των παιδιών της. Αυτές οι πιο συγκινητικές αναµνήσεις ζωής ήλθαν στις σκέψεις µας µε το γύρισµα του χρόνου, το «χρώµα» ζωής που το κόκκινο της χαράς γίνεται το µαύρο του πόνου. Την ίδια ηµέρα , την ίδια ώρα ταυτίστηκαν τα γεγονότα που δύσκολα µπορείς να τα δεχτείς γιατί δεν θέλεις , γιατί το µόνο που νιώθεις µέσα σου είναι το κρίµα, το άδικο. Ο λαµπερός ήλιος της Μεγάλης αυτής µέρας µας µελαγχόλησε, η Μέρα της Ανάστασης ήταν για όλους µας ηµέρα πένθους όταν βρεθήκαµε να αποχαιρετήσουµε για πάντα το ∆ικό τους Αλέκο για τα µοναδικά του αδέλφια τη Σοφούλα, τον Κώστα, το Σάκη , τη Ζωή , το Φώτη , τη Βάσω για τα ανίψια του τη Χρυσούλα, τη Βάσια, το Μενέλαο, την Ελενίτσα, την Ελένη, την Αλεξία , που λάτρευε αλλα και τη µοναδική του Πηνιώ την αγαπηµένη του θεία τον άνθρωπο της ψυχής του, της καρδιάς του, που ήταν η ζωή της, η ανάσα της, εκείνος για εκείνη και εκείνη για εκείνον. Τα ξαδέλφια του η Ελένη του, ο Φώτης του, η Τζουλιάνα του που τον ένιωθαν αληθινά αδελφό τους. Αυτός για εκείνους και εκείνοι γι αυτόν. Ηταν η βασική έγνοια τους. Ηταν η υπερηφανιά τους, ήταν αυτός που απογείωνε τα όνειρά τους, ήταν αυτός που η χαρά τους, ήταν και χαρά του, η επιτυχία τους τον έκανε ευτυχισµένο και περήφανο. Σχέση µοναδική που την έδινε µε την ψυχή του, την καρδιά του. Ηταν ο αγαπηµένος τους, ο ξεχωριστός τους. Ετσι όλοι τον νιώθαµε. Ανήκε στους ανθρώπους – καθηγητές που γνώρισε µεγάλη αποδοχή µε την απλότητά του που κανείς δεν κατάφερε να την αγγίξει. Η αίσθηση ευθύνης, η σκληρή δουλειά σ’ αυτό που αγαπούσε, το πάθος του για τη Φυσική, οι εµπειρίες του , ο µεγάλος δείκτης νοηµοσύνης , η εργατικότητά του, η τελειοµανία του, ολοκλήρωναν την ταυτότητά του. Τίποτα δεν ήταν δεδοµένο και αυτονόητο για το γνωστό καθηγητή που µετέδιδε τη γνώση µε τη διεισδυτικότητα του στις ψυχές των µαθητών του, των αγαπηµένων ανιψιών του που στην πορεία της ζωής τους ήταν η δηµιουργική τους επιρροή για τις πετυχηµένες τους σπουδές. Στις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις ήταν δίκαιος κριτής µε την αυθεντική του έκφραση, την ειλικρινειά του, την ανιδιοτέλειά του, το ρεαλισµό του, σε ό,τι παρατηρούσε. Συνάντησε ευτυχισµένους, εγωϊστές, φιλικούς, έξυπνους, πρόθυµους, τρυφερούς, θυµωµένους, αγαπηµένους, συναισθηµατικούς, ανυπόφορους, συµµαθητές µέσα σ’ αυτό το µικρόκοσµο του σχολείου. Εβρισκε τα στοιχεία εκείνα που του επέτρεπαν να κατανοήσει καλύτερα την κοινωνία χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Οσα κι αν ειπώθηκαν στο αποχαιρετιστήριο λόγο από τον αγαπηµένο του µαθητή το γνωστό δικηγόρο Θοδωρή Αντωνόπουλο που µε σπαραγµό ψυχής σκιαγράφησε τη µεγάλη του προσωπικότητα ήταν θαυµαστά για εκείνον , ήσαν αληθινά. Ανθρωπος που νιοαζόταν για το χωριό του το Παλαιοχώρι, αυτό που αγάπησε γιατί εκεί έµαθε να ζει και να µεγαλώνει έτσι απλά µε την στοργική αντατροφή των γονιών του. Μεγαλώνοντας ήθελε να προσφέρει και στην πόλη της Γαστούνης όπου εκεί συµµετείχε στη δηµιουργία του Συνεταιρισµού θέλοντας να την αναβαθµίσει. Σαν καθηγητής του «Ηλειακού Εκπαιδευτηρίου», άφησε την σφραγίδα του µε τις γνώσεις του, την έµπνευσή του, τη τόλµη του, την αξιοπρέπειά του, την πολύπειρη εµπειρία του στους στόχους του, τον ενθουσιασµό, το πείσµα, τη µεθοδολογία της σκέψης ένα χαρακτήρα που σπάνια συναντάς. Ευαίσθητος µε τη φύση και το κτήµα του που λάτρεψε µε οικολογική συνείδηση. «Οταν είµαι εδώ ανάµεσα στους αµπελώνες, τις πορτοκαλιές, στα λουλούδια αυτό µου δίνει ζωή, το συναίσθηµα για να φτιάξω κάτι το καινούργιο», µας έλεγε. Ετσι το συναίσθηµα αυτό τον οδήγησε να δηµιουργήσει µαζί µε τον Σάκη του, τον Κώστα του, τον Φώτη του το «Οινοποιείο» «Κτήµα Σταυρόπουλου». Με τη δική του στήριξη, γνώση και προστασία. Το κρασί της παραγωγής τους , του έδινε τόση χαρά όταν του έλεγαν ότι άλλο δεν υπάρχει, που τον έκανε περήφανο γι ‘ αυτό το µεράκι της ζωής του. Οι πόρτες του Οινοποιείου, Αλέκο µας σήµερα θα ανοίξουν σαν το φιλόξενο σπίτι σου. Σήµερα όλοι εµείς θα ακουµπήσουµε τις ζωντανές αναµνήσεις µας από σένα στο χώρο του µε την φιγούρα σου, το πανήψυλο κορµί σου, το ταπεινό σου χαµόγελο. Σαν να σε ακούµε να µας λές: «Νάρχεσθε, µη µε αφήνετε µόνο µου, µην αφήνετε την φύση που αγάπησα, το σπίτι που ένιωσα εκεί την απόλυτη ευτυχία κοντά σας, έτσι θα νιώθω ότι είµαι εκεί και υπάρχω σε κάθε του γωνιά, σε κάθε του δωµάτιο, σε κάθε αίθουσα του «Οινοποιείου». Για τ’ αδέλφια σου και για τ’ ανίψια σου θα είσαι πάντα οδηγητής τους και γι’ εµάς θα είσαι η αληθινή µας ανάµνηση, αγάπη και εκτίµηση... Με υπόκλιση στον καθηγητή µας Σοφία Βαρουξή


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Νίκος Παπαδόπουλος «Ο Ιερός Λόχος έχει 150, εµείς γιατί να έχουµε 300; Οι 300 βουλευτές είναι πάρα πολλοί για τη χώρα µας και πρέπει να µειωθεί ο αριθµός τουλάχιστον στο µισό. Και µαζί να µειώσουν και τα χρήµατα που λαµβάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά. Εµείς πρέπει να δουλεύουµε µέχρι τα 70 για να πάρουµε σύνταξη και αυτοί παίρνουν µε δύο θητείες στο Κοινοβούλιο».

Γιώργος Λαγκαδινός «Τάσσοµαι υπέρ της µείωσης των βουλευτών. Αυτή τη στιγµή είναι πάρα πολλοί οι 300 και εάν γίνεται να µειωθούν ακόµη και στους 100. ∆ε χρειάζονται 300 για να τους πληρώνει ο ελληνικός λαός και να µην του λύνουν και τα προβλήµατα από πάνω. Εκατό και πολλοί είναι».

Τρύφωνας Καρούντζος «Αναλογικά µε τον πληθυσµό στη χώρα µας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι βουλευτές πρέπει να είναι 60 µε 70 σε αριθµό. Πρέπει κάποτε να σταµατήσει αυτό το πελατειακό σύστηµα που είναι µία από τις αιτίες που οδήγησε τη χώρα στον οικονοµικό µαρασµό µε αποτέλεσµα η διακυβέρνησή της να γίνεται από τους δανειστές µας, γιατί ποτέ οι 300 δεν ενδιαφέρθηκαν για το καλό της πατρίδας, πλην εξαιρέσεων που υπήρχαν και θα υπάρχουν».

Γεράσιµος Γερασιµόπουλος «Ο αριθµός των βουλευτών είναι υπερβολικός. Να γίνουν 100 και πολλοί είναι, γιατί δε χρειάζονται. Εάν έκαναν σωστά τη δουλειά τους θα το συζητούσαµε, αλλά τώρα οι 300 δεν κάνουν τίποτα και όλοι βλέπουν τα χάλια της χώρας µας. Να µείνουν λίγοι και να εκλέγονται αυτοί που αξίζουν πραγµατικά».

Βασίλης Θανόπουλος «Όλοι είναι άχρηστοι και όλοι πρέπει να φύγουν. ∆εν τους θέλουµε γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό τον τόπο, δεν ενδιαφέρεται για εµάς. Τι να τους κάνουµε και τους 300, είναι πάρα πολλοί. Ας εκλέγονται λιγότεροι, αλλά αυτοί που θα εκλέγονται να είναι ικανοί για τη διακυβέρνηση του τόπου».

Σπύρος Σπηλιόπουλος «Είµαστε υπέρ της µείωσης των βουλευτών. Όπως µειώνονται οι υπάλληλοι πρέπει να µειωθούν και οι βουλευτές. Άλλωστε µπορούν και λιγότεροι να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή, δε χρειάζονται και οι 300. Αν και θα έπρεπε να εκλέγονται λιγότεροι και πιο ικανοί».

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Εκατό και πολλοί είναι! Υ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

πέρ της µείωσης των βουλευτών που εκλέγονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τάσσονται οι πολίτες της Αµαλιάδας και µάλιστα δεν αρκούνται σε µικρή µείωση άλλα υποστηρίζουν ότι οι βουλευτές που θα εκλέγονται δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 100 σε αριθµό! Πρόσφατα ο υπουργός Μεταφορών κ. ∆ηµήτρης Ρέππας, σε συνέντευξή του, έκανε πρόταση να µειωθούν οι βουλευτές

από 300 σε 200 και µπορεί σε άλλες εποχές αυτό να έµοιαζε εξωπραγµατικό, σήµερα όµως µία τέτοια πρόταση θεωρείται από πολλούς ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, τη στιγµή µάλιστα που η Ελλάδα αναλογικά µε τον πληθυσµό της διαθέτει τους περισσότερους βουλευτές σε σχέση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Με δεδοµένη την οικονοµική κρίση και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες στην καθηµερινότητά τους, οι 300 της Βουλής βρίσκονται στο στόχαστρο. Οι πολίτες τούς θεωρούν

υπεύθυνους για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και αν υπολογίσει κανείς και το πόσο κοστίζουν οι βουλευτές για µία χώρα που βρίσκεται µισό βήµα πριν από την πτώχευση, είναι αυτονόητο ότι η πρόταση περί µείωσής τους θα βρει πρόσφορο έδαφος. Οι πολίτες δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους και υποστηρίζουν ότι από τη στιγµή που στη χώρα αυτή πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, καλό θα είναι να ξεκινήσουν από την «πηγή του κακού» για πολλούς, που είναι ο µεγάλος αριθµός

βουλευτών και να προχωρήσει γενικότερα η αναδιάρθρωση στο κράτος, θέτοντας πλέον νέες βάσεις, εξαλείφοντας φαινόµενα κακοδιαχείρισης, παράνοµων συναλλαγών, ρουσφετιών και πάει λέγοντας. Προς το παρόν βέβαια µιλάµε πάντα για σενάρια, ωστόσο διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πολίτες ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, να αλλάξει κάτι, να αλλάξει κάτι ουσιαστικό για να µπορέσει να προχωρήσει ο τόπος µπροστά. Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να µειωθεί ο αριθµός των βουλευτών

ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ασυντήρητο το δίκτυο του ΟΣΕ στην Αµαλιάδα

Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

α τρένα έπαψαν να σφυρίζουν στην Ηλεία, αφήνοντας πίσω τους µια ολόκληρη εποχή, αλλά και µία σειρά από προβλήµατα. ∆εν είναι µόνο ότι ‘χάσαµε’ τα τρένα σε αυτό τον τόπο και ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τη ζωή µας ένα βασικό µέσο µεταφοράς, αλλά γίναµε κληρονόµοι όλων εκείνων των προβληµάτων που αφήνει πίσω του κάθε τι που καταργείται έτσι αιφνιδιαστικά. Πριν από λίγο καιρό γράφαµε για τους σταθµούς του ΟΣΕ που ερειπώνουν, καταρρέουν και έχουν µετατραπεί σε στέκια

συγκέντρωσης περιθωριακών. Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα έχει έρθει στο προσκήνιο επιτακτικά ένα άλλο θέµα. Η µη συντήρηση του σιδηροδροµικού δικτύου. Όσο ήταν χειµώνας κανείς δεν είχε αντιληφθεί το πρόβληµα που θα ανέκυπτε στην πορεία. Όσο όµως ανεβαίνει ο υδράργυρος, τόσο φουντώνουν και τα χόρτα που έχουν καλύψει πλέον τις σιδηροδροµικές γραµµές στην περιοχή της Αµαλιάδας. Με το που σταµάτησαν τα τρένα, σταµάτησε και ο ΟΣΕ να συντηρεί το δίκτυο, µε αποτέλεσµα να έχει ανακύψει αυτή τη στιγµή έντονο πρόβληµα. Οι σιδηροδροµικές γραµµές µετατρέπονται ηµέρα µε την ηµέρα σε ζούγκλα, αποτελούν εστία µό-

λυνσης και ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει εκεί θα βρουν καταφύγιο ερπετά και τρωκτικά. Ο αντιδήµαρχος καθαριότητας του δήµου Ήλιδας κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, απέστειλε έγγραφο στη διοίκηση του ΟΣΕ στην Πάτρα για συντήρηση του δικτύου και έλαβε αρνητική απάντηση και τώρα έχει απευθυνθεί στα κεντρικά της Αθήνας. «Η συντήρηση είναι δική τους ευθύνη. ∆εν µπορούν να αφήνουν έτσι το δίκτυο το οποίο βρίσκεται πλέον σε κακό χάλι. Και δεν είναι µόνο θέµα αισθητικής, είναι θέµα προστασίας του περιβάλλοντος και φυσικά δεν µπορούν να κινδυνεύουν και οι πολίτες, άρα οι υπεύθυνοι πρέπει να κάνουν κάτι» ανέφερε ο κ. Χριστοφόρου.

«Πρέπει να κάνουν κάτι οι υπεύθυνοι» ανέφερε ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου

Στην κεντρική διάβαση του ΟΣΕ στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην Αµαλιάδα, δε φαίνονται πλέον οι γραµµές από τα χορτάρια

11


Συγκεντρώνει το 19,5% έναντι 19% του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. ακολουθεί το Κ.Κ.Ε. µε 9%, ο ΛΑ.Ο.Σ. και µε 5,5%, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Προηγείται η Ν.∆. σε νέα δηµοσκόπηση Αθήνα: Ελαφρύ προβάδισµα της Ν.∆. έναντι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και χαµηλά ποσοστά για τα δύο κόµµατα εξουσίας καταγράφει δηµοσκόπηση της εταιρείας Pulse - RC, που δηµοσιεύει ο «Τύπος της Κυριακής». Συγκεκριµένα, στην εκτίµηση της πρόθεσης ψήφου, η Ν.∆. συγκεντρώνει το 19,5% έναντι 19% του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Ακολουθεί το Κ.Κ.Ε. µε 9%, ο ΛΑ.Ο.Σ. µε 5,5%, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. µε 4%, οι Οικολόγοι Πράσινοι µε 2,5%, ενώ από 2% συγκεντρώνουν ∆ηµοκρατική Αριστερά, ∆ηµοκρατική Συµµαχία και Άρµα Πολιτών. Ένα 3,5% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόµµα, το 23,5% δηλώνει πως θα ψηφίσει λευκό είτε θα απέχει από την ψηφοφορία, ενώ το 7,5% εµφανίζεται αναποφάσιστο. Ισοπαλία υπάρχει µεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαµαρά στο ερώτηµα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, καθώς συγκεντρώνουν από 20,5%, µε το 56% να µην επιλέγει πάντως κανέναν από τους δύο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 74% των ερωτηθέντων εκτιµά πως η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε επαναδιαπραγµάτευση των όρων του µνηµονίου, ενώ το 53% τάσσεται κατά των πρόωρων εκλογών. Την ίδια ώρα, το 76% των πολιτών εκτιµά πως τα προτεινόµενα µέτρα από την κυβέρνηση δεν µπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Το 52% θεωρεί σωστή την απόφαση του Αντώνη Σαµαρά να µη συµφωνήσει µε τα περισσότερα µέτρα της κυβέρνησης, ενώ το 53% εµφανίζεται θετικό όσον αφορά στις προτάσεις του προέδρου της Ν.∆. για τη µείωση της φορολογίας. Τέλος, ένα 46% εκτιµά πως οι αποκρατικοποιήσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας.

Η Ελλάδα θα τα καταφέρει… Αποφασισµένος να συνεχίσει την προσπάθεια για εθνική συνεννόηση δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός

Αθήνα Αποφασισµένος να συνεχίσει την προσπάθεια για εθνική συνεννόηση δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, µετά τη συνάντησή του χθες µε τον Καναδό οµόλογό του Στίβεν Χάρπερ και την υπογραφή συµφωνίας για την κινητικότητα των νέων µεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε την ελπίδα ότι πολλές πολιτικές δυνάµεις θα ανταποκριθούν στην προσπάθεια αυτή και ότι θα δείξουµε πως όλοι κατανοούµε την κρισιµότητα της στιγµής, ενώ επέκρινε όσους γράφουν καθηµερινά για δεινά της Ελλάδας και προφητεύουν τη ∆ευτέρα Παρουσία. Τόνισε δε, ότι η Ελλάδα ήδη πέτυχε πολλούς στόχους, αν και µένουν ακόµη να γίνουν πολλά. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, από την πλευρά του, δήλωσε πεπεισµένος πως οι Έλληνες θα µπορέσουν τελικά να λύσουν τα προβλήµατα προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας, της ευρωζώνης αλλά και της παγκόσµιας οικονοµίας. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Καναδά συναντήθηκε µε τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο. «Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν τε-

∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ «Μάλτα γιοκ» στους ισόβιους γάµους

Βαλέτα: Τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ακόµη απαγορεύεται να πάρει ένα ζευγάρι διαζύγιο, η Μάλτα καλεί τους πολίτες της σήµερα σε µη δεσµευτικό δηµοψήφισµα ώστε να αποφασίσουν για την νοµιµοποίηση ή µη του διαζυγίου µεταξύ παντρεµένων ζευγαριών “τα οποία ήδη βρίσκονται σε διάσταση για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, χωρίς λογική ελπίδα επανασύνδεσης”. Μετά την απόφαση των Μαλτέζων, οι οποίοι στις δηµοσκοπήσεις εµφανίζονται έντονα διχασµένοι για το επίµαχο ζήτηµα, το κοινοβούλιο θα κληθεί να συζητήσει το ζήτηµα σε θεσµικό επίπεδο. Η πλειοψηφία των βουλευτών του συντηρητικού Εθνικού Κόµµατος τάσσονται κατά του διαζυγίου, µε τον υπουργό Υποδοµών Όστιν Γκατ να δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την πρόταση για αλλαγή του ισχύοντος νόµου, ενώ σηµαντική µερίδα των πολιτών εµφανίζεται αναποφάσιστη. Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της εφηµερίδας MaltaToday που πραγµατοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, το 35,2% των Μαλτέζων επιθυµούν την νοµιµοποίηση του διαζυγίου, το 32,3% αντιτίθενται σε αυτήν, ενώ 24,2% δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόµη κατασταλάξει και περίπου ένα 8,3% δεν προτίθεται να ψηφίσει.

«ΚΑΛΛΩΠΙΖΕΤΑΙ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ Το Λονδίνο διώχνει πόρνες και άστεγους

λευταίως, η Ελλάδα σηµείωσε σηµαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες» ανέφερε ο Στίβεν Χάρπερ. Ο Φ. Πετσάλνικος αναφέρθηκε στον σηµαντικό ρολό της ελληνικής οµογένειας στον Καναδά που αποτελεί, όπως είπε τη γέφυρα ανάµεσα στους δύο λαούς. Σηµείωσε µάλιστα ότι ο Καναδάς υποδέχθηκε τους πολιτικούς πρόσφυγες επί δικτατορίας, ανάµεσα στους οποίους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο νυν πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου. Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε πως 250.000 Έλληνες βρίσκονται στον Καναδά, από τους οποίους δύο βρίσκονται µαζί του και είναι ο υπουργός Θησαυροφυλακίου (κυπριακής κα-

Στα Καλάβρυτα θα βρεθούν σήµερα ο Γ. Παπανδρέου και ο καναδός οµόλογός του Στίβεν Χάρπερ ταγωγής) Τόνι Κλέµεντ και ο βουλευτής Κ. Μενεγάκης. Μαζί µε Έλληνες επιχειρηµατίες Σε στρογγυλή τράπεζα Καναδών και Ελ-

λήνων επιχειρηµατιών παρέστη το µεσηµέρι ο Καναδός πρωθυπουργός κ. Χάρπερ, ο οποίος σηµείωσε την ανάγκη ανάπτυξης των διµερών και επιχειρηµατικών σχέσεων, µεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα υπογράµµισε το ενδιαφέρον του Καναδά για την ολοκλήρωση της συµφωνίας ελευθέρου εµπορίου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται, όπως είπε, στο τελικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων. Στα Καλάβρυτα, τόπο θυσίας και µαρτυρίας για τους αγώνες της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα βρεθούν σήµερα ο Γ. Παπανδρέου και ο καναδός Πρωθυπουργός όπου θα επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.

Λονδίνο: Πόρνες, µπαρ µε στριπτίζ, «βαρκόσπιτα» και άστεγοι άρχισαν να αποµακρύνονται από το Λονδίνο εν όψει των Ολυµπιακών του 2012. Η αστυνοµία ενέτεινε τις εφόδους σε οίκους ανοχής ενώ αποφασίστηκε να µην χορηγούνται άδειες «σεξουαλικής ψυχαγωγίας» σε κλαµπ και παµπ. Άνθρωποι που ζουν σε σπίτια-βάρκες κοντά στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις του ανατολικού Λονδίνου καταγγέλλουν ότι οι αρχές προσπαθούν να «καθαρίσουν» την περιοχή. «Είναι λυπηρό το ότι χρειάστηκε να διοργανώσουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες για να αρχίσουµε πραγµατικά να αναλαµβάνουµε δράση κατά της σεξουαλικής εκµετάλλευσης για εµπορικούς σκοπούς και της εξάπλωσης της σεξουαλικής βιοµηχανίας», είπε η Αννα Βαν Χίσγουικ από την οργάνωση «Object» που αγωνίζεται για τα δικαιώµατα των γυναικών. Ο Οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις του Λονδίνου βρίσκονται κυρίως στον δήµο του Νιούχαµ, τον έκτο φτωχότερο στην Αγγλία _ από περισσότερους από 350.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Σ Π Ο Ρ 13

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Σφραγίζει» την άνοδο στη Γ’ Εθνική Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com Ολυµπιονίκης βρίσκεται ένα βήµα πριν από τη Γ’ Εθνική. Η οµάδα της Ολυµπίας µετά τη νίκη στην Πάτρα µε 63-62 επί της Απολλωνιάδας (έκανε το 21 στις νίκες) θέλει σήµερα στις 7.00 το απόγευµα, στο κλειστό της Ολυµπίας, να πάρει εκ νέου το «ροζ» φύλο αγώνα, στην αναµέτρηση µε την Πατρινή οµάδα, για να … «ξεχυθεί» για τη µεγαλύτερη κατηγορία. Όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, ο Ολυµπιονίκης είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση της νίκης και της ανόδου. Αν είναι προσεκτικός στο σηµερινό αγώνα, µε την συµπαράσταση των Ηλείων φιλάθλων θα φτάσει στην επιτυχία. Στα θετικά για τον τεχνικό του Ολυµπιονίκη

Ο

Σήµερα στις 7µ.µ. µε Απολλωνιάδα στο κλειστό της Ολυµπίας Γιάννη Ελευθεριάδη είναι η απουσία σοβαρών αγωνιστικών προβληµάτων. Έτσι µε όλα τα «όπλα» στη διάθεσή του, ο Ολυµπιονίκης είναι έτοιµος σήµερα να ζήσει µια ιστορική στιγµή στην ιστορία του. Αυτή τη µεγάλη ευκαιρία που έχει δεν πρέπει να τη χάσει … *** Η συµµετοχή του Λαµπρόπουλου θα κριθεί σήµερα λίγο πριν τον αγώνα, αφού ο αθλητής έχει πρόβληµα από τον τραυµατισµό που είχε στο µάτι στον αγώνα της Πάτρας.

Με νίκη πετάει για Γ’ Εθνική σήµερα ο Ολυµπιονίκης.


14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σαν σήµερα 22 Μαΐου ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Σ

ε τέσσερις αγώνες έχει αγωνιστεί σαν σήµερα ο Πανηλειακός από το 1957 έτος ίδρυσής του έως σήµερα. Οι τρεις από αυτούς έγιναν στον Πύργο, ενώ ένας έγινε σε ουδέτερο στάδιο µε τυπικά γηπεδούχο την οµάδα µας. Ο απολογισµός είναι αρνητικός αφού έχει δεχθεί δύο ήττες, µία ισοπαλία και µόνο µία νίκη. Αναλυτικά οι αγώνες:

στην Α’ Εθνική. Οι τυπικά γηπεδούχοι (Πυργιώτες) προηγήθηκαν στο 21’ µε τον Χατζηαθανασίου. Στο 27’ ο ∆ράκος ισοφάρισε και µε αυτό το σκορ οι δύο οµάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη οι νησιώτες διέσυραν τον Πανηλειακό µε το σαρωτικό σκορ 5-1 αφού πέτυχαν άλλα τέσσερα γκολ. Τα τρία από αυτά ο Κωττής στο 42’, 54’, 81’ και στο 60’ ο Παπαοικονόµου αντίστοιχα.

1977 Β’ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός- Α.Ο.Ρόδος 1-5

Σαν σήµερα ο Πανηλειακός αντιµετώπισε την οµώνυµη οµάδα της Ρόδου στο στάδιο της Κάτω Αχαγιάς λόγω τιµωρίας µε τρεις αγωνιστικές του σταδίου Πύργου, για επεισόδια µε τον Ηρόδοτο Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης. Η Ροδίτικη οµάδα νίκησε µε 5-1 στον προτελευταίο εκτός έδρας αγώνα της. Με αυτό τον ανεπανάληπτο θρίαµβο τα «ελάφια» ανέβηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους

1988 ∆’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός- Αίας Γαστούνης 1-1 Τρεις φορές στην ιστορία του ο «Άγιαξ» της Γαστούνης δέχθηκε ισάριθµους υποβιβασµούς στους οποίους καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι ερυθρόλευκοι του Πύργου, που ήταν όµως απλά και µόνο οι αντίπαλοί τους. Στον αγώνα που έγινε σαν σήµερα το 1988 παρουσία χιλιάδων φιλάθλων από το νοµό µε τον ήδη υποβιβασµένο Πανηλειακό, ο Αίας δεν µπόρεσε να πάρει το τρίποντο της νίκης.

.* ∆εκάδα (Απουσιάζει ο αρχηγός Κουρκουµέλης) ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 1980-81: ∆ηµόπουλος, Σκαρτσιάρης, Κωσταριάς, Νεοφώτιστος, Παλαµάρας. Καθιστοί: Κορωναίος, Κουτσογιαννόπουλος, Τεκερλέκης, Ντάνασης, Μουγγός. Η φωτό είναι από το αρχείο του Σωτ.Νεοφώτιστου.

Όµως τη χαριστική βολή την έδωσε ο Βύζας Μεγάρων νικώντας τον στη Γαστούνη 3-1 στον προ τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Οι Πυργιώτες προηγήθηκαν στο 33’ µε τον Σάκη Μπουλούµπαση που όµως αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, για άσεµνη χειρονοµία. Τελικά στο 5ο λεπτό της καθυστέρησης οι φιλοξενούµενοι ισοφάρισαν µε τον Π.Κορωναίο, αλλά η απώλεια και των βαθµών αυτών οδήγησε τον Αίαντα στην επιστροφή του στην ΕΠΣ Ηλείας.

1994 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός-Ηρόδοτος 5-0

.* 1975-77 Β’ Εθνική ∆ιακρίνονται ο αείµνηστος δήµαρχος Πύργου Μιχ. Ξυστρής, ο πρόεδρος Ιωσήφ Γιαννακόπουλος, ο προπονητής Μπάµπης ∆ρόσος κ.α. Η φωτό είναι από το αρχείο του Σωτ.Κανελλόπουλου.

Α.Ο. «ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ» Αύριο Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 7 µ.µ. στο Κλειστό Γυµναστήριό µας «ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ∆Α» Το τελευταίο «ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ» για την άνοδο της οµάδας µας στην «Γ’ Εθνική Κατηγορία» που θα σηµάνει ένα γεγονός πρωτόγνωρο για τη µικρή αλλά ένδοξη πόλη µας. Ολοι οι φίλοι της Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής µε την παρουσία τους στην πανηγυρική αυτή συνάντηση θα εµψυχώσουν και θα ενδυναµώσουν τους παίκτες µας για µια ιστορική, θα λέγαµε νίκη. Από τη ∆ιοίκηση

Από το αρχείο του Τώνη Ροζή

Με το σαρωτικό 5-0 ο Πανηλειακός σκόρπισε τον Ηρόδοτο Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης και οδηγεί µε διαφορά 13 βαθµών την κούρσα της Γ’ Εθνικής. Οι Πυργιώτες χρειάστηκαν µόνο ένα δεκάλεπτο για να καθαρίσουν το παιχνίδι αφού πέτυχαν τρία γκολ µε τους Γ.Στράντζαλη, Αλέµη και αυτογκόλ παί-

χτη του Ηρόδοτου, πριν συµπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Ο Κ.Λούσκος στο 37’ έκανε το 4-0 και ο Κ.Κολοσκόπης στο 68’ το τελικό 5-0. Στο υπόλοιπο διάστηµα ο αγώνας µετατράπηκε σε προπόνηση!

1996 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός-Ηρακλής 1-2

Στην πρώτη συµµετοχή του στην Α’ Εθνική ο Πανηλειακός είχε µία καλή παρουσία, αφού σε σύνολο 18 οµάδων κατέλαβε τη δωδέκατη θέση. Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς που έγινε υπο καταρακτώδη βροχή στον Πύργο, ο Ηρακλής νίκησε τους ερυθρολεύκους µε 2-1 και συγχρόνως εξασφάλισε την έξοδό του στην Ευρώπη. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 30’ µε τον Ανατολάκη. Ο µεγάλος γκολτζής Θ.Αρµύλαγος ισοφάρισε στο 57’. Όµως στο «παρα-τρία» δηλαδή στο τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου (93’) ο Γ.Παπαδόπουλος πέτυχε το γκολ το «χρυσό».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαϊου 2011

ΣΠΟΡ

15

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Σήµερα ο 2ος ολυµπιακός δρόµος ειρήνης

ε µεγάλη συµµετοχή από όλη τη χώρα πραγµατοποιείται σήµερα ο 2ος ολυµπιακός δρόµος ειρήνης 2011 µια πραγµατικά µεγάλη επιτυχία για την οµάδα του ποδηλατοδρόµου Πύργου που βλέπει το όνειρό της, να ενώσει τους τρεις ιερούς τόπους της Αρχαίας Ήλιδας – Αρχαίας Ολυµπίας – Επικούριου Απόλλω να µε ποδήλατο, να γίνεται πραγµατικότητα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ο αγώνας είναι κάτι µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα και φιλοδοξεί, κυρίως της ιδέας που αγαλλιάζει µέσα του, να καλύπτει κάθε αθλητή που θα ήθελε να ζήσει έναν τέτοιο αγώνα. Σήµερα τέτοιοι αγώνες είναι τα Αλεξάνδρεια, η Μάχη της Κρήτης, ο Γύρος Θυσίας

Μ

Μεγάλη συµµετοχή από όλη τη χώρα – 80 οι συµµετοχές και ελπίζουµε µε τη βοήθεια των φορέων αλλά και των εθελοντών που δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος να πάρει τη θέση που του αξίζει στο ελληνικό στερέωµα . Πράγµα που εγγυάται η µεγάλη συµµετοχή των αθλητών παρόλα την κρίσιµη εποχή που περνάει οικονοµικά η χώρα αλλά και η µεγάλη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει αγωνιστικά η οµάδα του ποδηλατοδρόµου Πύργου τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα και όχι µόνο, δηµιουργώντας δεσµούς φιλίας µε τα σωµατεία και τους αθλητές που συµ-

Οι Ηλείοι αθλητές πέρυσι στον Επικούριο Απόλλωνα µετά τον τερµατισµό

παραστέκονται στον ποδηλατοδρόµο, την ίδια ώρα που στην Ελλάδα γίνονται την ίδια µέρα 2 ακόµα αγώνες στην Εύβοια και τον Υµηττό. Σηµαντική συµπαράσταση παρέχουν στον αγώνα η ΤΕ∆Κ ΗΛΕΙΑΣ µε οικονοµική στήριξη για τα δέοντα καθώς και σύσσωµοι οι δήµοι που εµπλέκονται , η Περιφέρεια ∆. Ελλάδος και πάρα πολλές οµάδες εθελοντών

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Αναµονή για Γ.Σ και σχεδιασµό

Όλα είναι ρευστά …

Του Γιάννη Μουρούτη Την τελευταία τους συνάντηση έχουν ορίσει σήµερα το βράδυ οι «βυσσινί». Το ∆.Σ., ο τεχνικός Τάσος Φερεκίδης και οι παίκτες θα συναντηθούν σε καφετέρια της Αµαλιάδας και το ραντεβού (για όσους µείνουν…) θα ανανεωθεί για τον Ιούλιο. Στην παρούσα φάση, αυτό που προέχει για τον Αστέρα είναι να ξεκαθαριστεί, ποιοι θα είναι οι στόχοι του για τη νέα περίοδο. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξεκαθαρίσει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο και αν µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κρίσης…και του αντίστοιχου πρωταθλήµατος, που θα λάβει µέρος. Άρα, είτε το επιτρέψουν οι καταστάσεις, είτε όχι, για συµµετοχή στη Γ’Εθνική, αυτό που προέχει στην οµάδα της Αµαλιάδας, είναι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό τοπίο. Πρώτα βέβαια, πρέπει να εκπληρωθούν και οι υποχρεώσεις του πρωταθλήµατος που ολοκληρώθηκε πριν δυο εβδοµάδες και από εκεί και πέρα, να ξεκινήσουν και οι όποιες διαδικασίες για το νέο πρωτάθληµα. Όλα αυτά, πιθανότατα θα διασαφηνιστούν στη Γ.Σ του συλλόγου, που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα γίνει το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου.

Κυριάκη

29

Μαΐου 2011

Η Ατζέντα της ηµέρας

Τένις: Ρολάν Γκαρός, 12:00 Eurosport 1 Τένις: Ρολάν Γκαρός, 13:00 Eurosport 2 Ποδηλασία: Γύρος της Ιταλίας, 17:00 Eurosport 1 Τένις: Ρολάν Γκαρός, 18:30 Eurosport 1 Μπάσκετ - Α1 Ανδρών, 19:00 ΑρηςvsΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο: Φιλικός αγώνας, 21:00 conn-x TV Sport 1 ΓερµανίαvsΟυρουγουάη Ποδόσφαιρο: Κύπελλο Ιταλίας: Τελικός, 21:45 Novasports 1 ΙντερvsΠαλέρµο Ποδόσφαιρο: Πρωτάθληµα Γαλλίας, 22:00 Novasports 2 ΜονακόvsΛιόν Μπάσκετ - Α1 Ανδρών, 22:00 ΝΕΤ ΠαναθηναϊκόςvsΟλυµπιακός

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Α

υτή τη στιγµή στον Πανηλειακό όλα είναι ρευστά… Κανείς δε γνωρίζει ποιο θα είναι το µέλλον

Θα υπάρξουν εξελίξεις στον Πανηλειακό;

όπως ο Ερυθρός Σταυρός, η ∆ιασωστική Οµάδα Φιγαλείας, το ξενοδοχείο «ΗΛΙΣ» στην Ολυµπία, η Λέσχη Μοτοσικλέτας Αµαλιάδας η εταιρία αναψυκτικών ΛΟΥΞ, η NTERAMERICAN µε ένα ασθενοφόρο, ο δήµος Ανδρίτσαινας, Αµαλιάδας καθώς και η Αστυνοµική διεύθυνση Ηλείας µε τα κατά τόπους τµήµατα στον τοµέα της ασφάλειας.

Η αγωνία για το µέλλον όλο και µεγαλώνει

της οµάδας, αφού εξελίξεις στο θέµα της εισόδου κάποιου επιχειρηµατία στα διοικητικά δεν είχαµε. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουµε κάτι τις προσεχείς ηµέρες. Η µόνη είδηση που είχε κυκλοφορήσει, ήταν το ενδιαφέρον του κ. Ντάβαρη, σε συνεργασία µε έναν Ελληνοαυστραλό επιχειρηµατία, αλλά δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη τις προηγούµενες ηµέρες. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Κάτι που αγχώνει ακόµη περισσότερο τους φιλάθλους της οµάδας, αλλά και την απερχόµενη διοίκηση που δε θέλει να αφήσει τους «ερυθρόλευκους» στο … χάος. Το ερώτηµα είναι τι µπορεί να συµβεί τις επόµενες ηµέρες. Θα έχουµε κάποια σοβαρή πρόταση πριν από την 3η Γ.Σ. (είναι για τις 6 Ιουνίου) ή όλα θα ξεκαθαρίσουν εκεί; ∆υστυχώς ο Πύργος και η Ηλεία γενικότερα, δε δείχνουν καµία διάθεση να βοηθήσουν τον Πανηλειακό. Και αν δεν υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, πιθανότατα εκτός νοµού, τότε είναι πολύ πιθανόν ο Πανηλειακός να µην κατέβει στο νέο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής. Αν το θέλουµε αυτό, καλά να πάθουµε …


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

16 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Όλοι οι παίκτες του Πανηλειακού κάθονται σε … αναµµένα κάρβουνα για το µέλλον της οµάδας; Όχι και όλοι, αφού ένας τουλάχιστον τον έχει δέσει το γάιδαρό του… Πάει για άλλες πολιτείες…

«Τυφώνας» αναµένεται να περάσει λίαν συντόµως από το Πανόπουλο. Και δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα όρθιο. Όλα θα τα πάρει παραµάζωµα …

«Πρόταση από Ολυµπιακό ο Ρίο-Κόκερ!» Πρόταση από τον Ολυµπιακό έχει σύµφωνα µε βρετανικό ΜΜΕ ο πρώην αµυντικός µέσος της Άστον Βίλ, Νάιτζελ ΡίοΚόκερ, ο οποίος εξετάζει σοβαρά την προοπτική των Πειραιωτών. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το βρετανικό «thesportscampus.com», ο 27χρονος Άγγλος µέσος που αποχώρησε πριν λίγες µέρες από την Άστον Βίλα έχει ήδη δεχθεί πρόταση από τον Ολυµπιακό και εξετάζει σοβαρά την προοπτική της Ελλάδας, των «ερυθρόλευκων» και του Champions League! Ο Ρίο-Κόκερ έχει καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε, είναι 23 φορές διεθνής µε την Εθνική Αγγλίας Κ21, ενώ έχει σηµειώσει ένα τέρµα µε τα «Λιοντάρια».

Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Εδώ και τώρα και πάλι ο Σαλπιγγίδης στον Παναθηναϊκό…

Μπλάνκο “Με σκότωσαν ψυχολογικά”

Εξωτικό εξοχικό

Ο Ισµαέλ Μπλάνκο µίλησε σε χθεσινή του συνέντευξη για το λόγο που δεν αποδέχθηκε την τελευταία πρόταση της ΑΕΚ, αναφέρθηκε στον κόσµο που για πρώτη φορά τον έκανε να νιώσει σηµαντικός και αποκάλυψε πως η ΑΕΚ ήθελε να ανανεώσει το συµβόλαιό του µόνο και µόνο για να τον πουλήσει στη συνέχεια.

Για άλλη µια φορά οι πράσινοι στα τελευταία χρόνια παίρνουν µεγάλη νίκη µέσα στο Σ.Ε.Φ., κάνουν το break και πλέον η σειρά µεταφέρεται στο ΟΑΚΑ σήµερα Κυριακή για το 2-0 από τον Παναθηναϊκό ή την ισοφάριση και ανάκτηση του πλεονεκτήµατος έδρας από τον Ολυµπιακό. Η φωτο σας παρουσιάζει το ΣΕΦ σε στιλ καρτ ποστάλ, που αποδεικνύεται γούρικο για τον Παναθηναϊκό αφού εκεί σηµειώνει µεγάλες νίκες εναντίον του µεγάλου του αντιπάλου Ολυµπιακού, το οποίο οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού το έχουν µετονοµάσει εδώ και µερικά χρόνια σε εξοχικό.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ … Χαµός γίνεται σε οµάδα της Γ’ Εθνικής που ήταν και αντίπαλος του Πανηλειακού… Οι παίκτες σκοτώνονται µε τον πρόεδρο και η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει …

«Άγριες» περικοπές στον Παναθηναϊκό

Άνθρωπος που ξέρει πράγµατα και καταστάσεις, όταν άκουσε για ενδιαφέρον επιχειρηµατιών για τον Πανηλειακό έσκασε στα γέλια και κούνησε το κεφάλι… Τυχαίο;

Αλήθεια! Με το θέµα του σκέπαστρου στο στάδιο του Πύργου έχουµε κάποια εξέλιξη… Γιατί κάποιοι τα έχουν πάρει άσχηµα …

Σε προτάσεις µειώσεων συµβολαίων που θα φτάνουν ακόµη και το 50% θα προχωρήσει σε αρκετούς παίκτες ο Παναθηναϊκός, µε Καραγκούνη, Κατσουράνη και Καντέ να είναι οι πρώτοι υποψήφιοι. Συγκεκριµένα στο στόχαστρο της διοίκησης των Πρασίνων είναι οι παίκτες που έχουν ετήσιες απολαβές περίπου στο ένα εκατοµµύριο ευρώ. Μείωση αποδοχών σαφώς και δεν θα έχουν οι Σισέ, Λέτο και Μπουµσόνγκ καθώς η ΠΑΕ περιµένει να βάλει σηµαντικά ποσά στα ταµεία από τις πωλήσεις τους, ωστόσο οι Κατσουράνης, Καραγκούνης και Καντέ θα κληθούν να συζητήσουν µε τη διοίκηση για τη µείωση των απολαβών, που θα τους προταθεί να αγγίζει ακόµη και το 50%. Βέβαια το αν αυτοί θα δεχθούν αυτές τις µειώσεις παραµένει ερωτηµατικό, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι όποια νέα συµβόλαια υπογραφούν θα φορολογηθούν µε 45% και όχι µε 21%.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

17

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά το ευχαριστώ … οι ανακοινώσεις! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Εν αναµονή των επίσηµων ανακοινώσεων από πλευράς του ∆.Σ. πιθανότατα την ∆ευτέρα, βρισκόµαστε στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, καθώς πάγια αρχή των ανθρώπων του συλλόγου στα τέσσερα αυτά χρόνια της ύπαρξής του, είναι, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ιδίως για την λήξη της συνεργασίας του µε κάποιον παίκτη, να τον ευχαριστήσει πρώτα για την προσφορά του στον σύλλογο! Το ίδιο θα γίνει και τώρα µέσα στο Σαββατοκύριακο που διανύουµε,

µετά την απόφαση της Παρασκευής για αποχώρηση σε πρώτη φάση 12 παικτών από το περσινό ρόστερ! Καθώς προµηνύονται σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι φυσικά αφορά το ρόστερ της νέας περιόδου, αφού αυτό απαιτεί ο πρωταθλητισµός στη ∆’ Εθνική, ενώ δεν αποκλείεται… να φύγουν και άλλοι παίκτες στην πορεία, αν χρειαστεί να «εκκενωθούν»… και άλλες θέσεις ! Σε πρώτη φάση πάντως θα αποχωρήσουν οι παίκτες που είχαν ελάχιστο χρόνο συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Α1, αυτοί που δεν πρόσφεραν τα αναµενόµενα µε

βάση την ποδοσφαιρική τους αξία όταν αποκτήθηκαν, και κάποιοι µεγάλοι σε ηλικία! Με βάση λοιπόν τις έως τώρα ενδείξεις, από τον περσινό βασικό κορµό της οµάδας θα παραµείνουν 6 µε 7 παίκτες, και συνολικά γύρω στους 11 από το περσινό ρόστερ! Ενώ βέβαια θα αποκτηθούν τουλάχιστον 12, αφού το τεχνικό τιµ θέλει να δουλέψει µε 22 έως 24 το πολύ παίκτες! Ο σύλλογος θα αποκτήσει ότι καλύτερο υπάρχει εντός της Ηλείας , ενώ αν χρειαστεί θα πάρει παίκτες και εκτός! Έτσι ξεκινά ο σχεδιασµός,

Άραγε πόσοι από αυτή την ενδεκάδα του τελικού του κυπέλλου µε τον Αστέρα Αµαλιάδας θα φορούν τη φανέλα του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου και στη ∆’ εθνική;

µε αργά αλλά σταθερά βήµατα, και πάνω από όλα µε µεταγραφές ουσίας, και όχι εντυπωσιασµού! Καθώς η ∆’ Εθνική είναι ένα δύσκολο και πολύ ιδιόµορφο πρωτάθληµα, το οποίο δεν έχει καµία

σχέση φυσικά µε τα έως τώρα δεδοµένα των πρωταθληµάτων της ΕΠΣΗ, και βέβαια απαιτεί σκληρή δουλειά, παίκτες εργάτες… και επαγγελµατίες, ιδίως όταν η οµάδα επιδιώκει τον πρωταθλητισµό!

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

Συγκροτείται σε σώµα το διευρυµένο ∆.Σ.!

Με το βλέµµα στο µέλλον… στις 7.30 µ.µ. η Γ.Σ.!

Σ

Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου ε πολύ καλό δρόµο βρίσκεται ο ιστορικός Αίας Γαστούνης, καθώς είναι ήδη η πρώτη οµάδα από αυτές της Α1, που κινείται ενόψει της νέας σεζόν από πολύ νωρίς! Ως γνωστόν το βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας έγινε συγκέντρωση του παλιού ∆.Σ. καθώς και κάποιων µελών από αυτά που θα µπουν στο διευρυµένο σχήµα της οµάδας, η οποία είχε διερευνητικό χαρακτήρα, και αντήλλαξαν απόψεις, αναφορικά µε την τελική συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆.Σ., που θα γίνει σήµερα στις 9 το βράδυ, πιθανότατα στο ∆ηµ. Στ. Γαστούνης. Με βάση αυτή την ενθαρρυντική για το µέλλον της οµάδας εξέλιξη, είναι φανερό ότι οι στόχοι της οµάδας σε σχέση µε πέρυσι αλλάζουν! Πλέον ο στόχος είναι µια καλύτερη πορεία που µπορεί να φτάσει µέχρι και τον τίτλο, αν υλοποιηθούν οι µεταγραφικοί στόχοι της οµάδας. Καθώς ο Αίας είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί µε 4

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Σε µια πορεία φυσικά καλύτερη από πέρυσι και γιατί όχι και τον τίτλο θα στοχεύσει φέτος µε την οµάδα του ο τεχνικός και παίκτης Αλέξης Γαβριλόπουλος.

– 5 παίκτες ενδεκάδας, σε θέσεις που, «πονά» που θα κάνουν και τη διαφορά! Ήδη οι άνθρωποι της οµάδας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας στο «καρνέ» τους κάποιους συγκεκριµένους στόχους. Οι οποίοι θα αρχίσουν να «βολιδοσκοπούνται»… µετά την ανακοίνωση του διευρυµένου ∆.Σ. Σηµασία πάντως έχει ότι στο στρατόπεδο του Αίαντα πνέει ένας νέος άνεµος αισιοδοξίας, σε σχέση µε τα τελευταία χρόνια, που µπορεί µε σωστό προγραµµατισµό και πολλή δουλειά να φτάσει στον τίτλο!

αυτά βέβαια µε την προϋπόθεση στην σηµερινή πρώτη Γ.Σ. να υπάρχει απαρτία! Γιατί διαφορετικά δεν µπορούν να παρθούν αποφάσεις. Και ο προγραµµατισµός θα πάει κι άλλο πίσω! Πάντως όλα είναι ρευστά… αυτή την ώρα στην οµάδα, καθώς ακόµα δεν έχει ανοίξει τα «χαρτιά» του, ούτε και ο νυν πρόεδρος της οµάδας, γνωστός δικηγόρος, κ. Σπ. Χαρώνης!

πρώτη επίσηµη συνάντηση ενάµιση σχεδόν µήνα µετά τη λήξη του πρωταθλήµατος της Α1 κατηγορίας, είναι σήµερα στις 7.30 το βράδυ στον ΠΑΟ Βάρδας. Όπου ουσιαστικά αναµένεται να ξεκινήσει και ο σχεδιασµός για τη νέα περίοδο. Μετά την πικρή …περσινή χρονιά, η οµάδα της Βουπρασίας, αφού κάνει τον απολογισµό της, θα επιδιώξει να κάνει το ξεκίνηµα για το καινούριο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας. Η πρώτη λοιπόν Γενική Συνέλευση ορίστηκε για το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ∆ηµαρχείου Βουπρασίας, όπου καλούνται από το παρών ∆.Σ. όλα τα µέλη και οι φίλοι της οµάδας να δώσουν δυναµικό παρών! Αφού εγκριθεί ο οικονοµικός και διοικητικός απολογισµός της σεζόν που έφυγε, το σώµα της Γ.Σ. θα ασχοληθεί µε το µέλλον της οµάδας, και ποιο θα είναι αυτό! Αναµένεται λοιπόν να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι της νέας περιόδου, αφού όλα θα Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένει τη σηµερινή ξεκαθαρίσουν µετά και την τελική Γ.Σ. ο Αν. Γούρµος και οι συµπαίκτες µορφή που θα πάρει το ∆.Σ. Όλα του στον ΠΑΟΒ.

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

Σήµερα στις 8.30 µ.µ. η Γ.Σ.

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ο περσινό πάθηµα της ιστορικής οµάδας του Αλφειού Επιταλίου φαίνεται πως έγινε µάθηµα… στους παράγοντες της οµάδας του πρώην δήµου Βώλακος, και έτσι σε σχέση µε άλλα χρόνια προσπαθούν από πολύ νωρίς να σχεδιάσουν την οµάδα της νέας περιόδου, ώστε να µην τραβήξει και πάλι αυτά που βίωσε τη σεζόν που έληξε. Έτσι

προγραµµάτισαν για σήµερα και ώρα 8. 30 το βράδυ την πρώτη γενική συνέλευση του συλλόγου στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βώλακος, φυσικά στο πρώην ∆ηµαρχείο Βώλακος. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα γίνει ο οικονοµικός και διοικητικός απολογισµός της σεζόν που έληξε, ενώ θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. Έτσι το απερχόµενο ∆.Σ. καλεί όλα τα µέλη και τους φίλους

της οµάδας να δώσουν δυναµικό παρών, ώστε να ξεκινήσει αµέσως ο σχεδιασµός της νέας περιόδου. Μια νέα περίοδος στην οποία ο ιστορικός Αλφειός θα πρέπει να εµφανιστεί ενισχυµένος και αρκετά ανταγωνιστικός αν θέλει να πετύχει την απευθείας άνοδο, που λογικά θα είναι και ο στόχος της νέας περιόδου. Για αυτό και απαιτείται αν είναι δυνατόν από την 1η Γ.Σ. να εκλεγεί το νέο ∆.Σ., ώστε να πιάσει αµέσως δουλειά!

Να ξεχάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα την περασµένη περίοδο θέλουν οι παίκτες στον Αλφειό Επιταλίου ελπίζοντας σε ένα καλύτερο µέλλον!


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαϊου 2011

Μεθαύριο Τρίτη είναι η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καπνίσµατος... τι σηµαίνει για `σένα αυτό;

My name is Lavda...

…Lydia Lavda

Το κάπνισµα αποτελεί σήµερα την πρώτη αιτία νοσηρότητας παγκοσµίως. Σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε µια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος στον πνεύµονα και σε άλλα όργανα, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, τα καρδιακά νοσήµατα, η περιφερική αγγειακή νόσος, η εγκεφαλική αγγειακή νόσος, η ελαττωµατική εµβρυϊκή ανάπτυξη (σωµατικά και νευρολογικά), το µειωµένο βάρος γέννησης κ.α...

Αγγελική Ερωτόκριτου

Β

ρίσκεται πίσω από τις µπάρες εδώ και αρκετά χρόνια (resident barwoman στο Nitro Club στην Αµαλιάδα) αποτελώντας µια από τις πιο γνώριµες και συνάµα εντυπωσιακές φιγούρες του nightlife στην Ηλεία... Η Λυδια Λάβδα µας µιλά για τη “σχέση” της µε τη µπάρα και όχι µόνο χαρίζοντας µας ένα χαµόγελο...

−Πως νιώθεις όταν βρίσκεσαι πίσω από την µπάρα; Πλέον η µπάρα για µένα είναι ο χόρος µου! Νιώθω πολύ άνετα και πολύ όµορφα χωρίς να αγχώνοµαι και ταυτόχρονα διασκεδάζω µε τον κόσµο! - Τι ρόλο παίζει η εξωτερική εµφάνιση για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά; Θεωρώ ότι η εξωτερική εµφάνιση ενός ανθρώπου τα τελευταία χρόνια παίζει σηµαντικό ρόλο στην οποιαδήποτε δουλειά κάνει κι ακόµα περισσότερο στη δουλειά που κάνω εγώ. Αυτό νοµίζω ότι αποτελεί “δηµιουργία” των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και κατά την άποψη µου δεν θα έπρεπε να συµβαίνει σε τέτοιο βαθµό. Το καλαίσθητο είναι και όµορφο αλλά για µένα η οµορφιά του ανθρώπου βρίσκεται στο χαµόγελο του! Ένα ζεστό χαµόγελο δεν στοιχίζει τίποτα και µπορεί να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους... - Πόσο εύκολο είναι να διασκεδάζεις ενώ δουλεύεις; Όταν η δουλειά που κάνεις σου αρέσει τότε την κάνεις µε περισσότερο κέφι και χαρά! Έχω τελειώσει και κοµµωτική, επάγγελµα που µου αρέσει πολύ και θα ήθελα σύντοµα να το εξασκήσω µε το ίδιο κέφι που δουλεύω ως barwoman! Μου αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία µε τον κόσµο κι αυτό είναι κάτι που βγάζω προς τα έξω, πιστεύοντας ότι αυτή η δουλειά µου ταιριάζει απόλυτα και µου δίνει παράλληλα την ευκαιρία να διασκεδάζω ταυτόχρονα µε το κόσµο. - Ποιοί είναι οι καλύτεροι πελάτες; Αυτοί που ξέρουν να διασκεδάζουν... αυτοί που θα παραγγείλουν το ποτό τους µ` ένα χαµόγελο! - Η ατάκα που λες συνήθως; Χαµογελάστε γιατί η ζωή είναι πολύ όµορφη ακόµα και µε τις δυσκολίες της! Χαρίστε το χαµόγελο σας γιατί υπάρχουν πολλοί που το χρειάζονται! - Η κλασική ερώτηση σε κάποιον που δουλεύει µπαρ είναι το πιο περιέργο ποτό που του έχουν παραγγείλει... ποιό είναι το δικό σου; Έρχεται πελάτης και µου λέει... “θυµάσαι το ποτό που µου έφτιαξες την προηγούµενη φορά;”... Του λέω όχι κι αυτός απαντά... φτιάξε το ίδιο!”. Φτιάχνω λοιπόν ένα ποτό χρησιµοποιώντας διάφορα µπουκάλια για να το πετύχω... (γελάει)... και του το δίνω! ∆εν µου το επέστρεψε!

“Προτείνω να δηµιουργηθούν περισσότερα Ιατρεία ∆ιακοπής Καπνίσµατος όπου η αντιµετώπιση του καπνιστή είναι συστηµατική και πολύπλευρη!”

Βαθµολογία

9

Αλέξανδρος Κίτσος

“Νοµίζω για τους Έλληνες δεν λέει και πολλά πράγµατα! Άλλωστε και η εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου δεν έχει ανταπόκριση!”

Βαθµολογία

9

Ιφιγένεια Σκυλλάκου

“Σε µια έρευνα που διάβασα οι καπνιστές στην Ελλάδα µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια από 46% σε 36%... κάτι είναι κι αυτό!”

Βαθµολογία

10

And the winner is...

...αν και οι καπνιστές -αλλά και τα τσιγάρα που καπνίζουν καθηµερινώς- µειώνονται τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα που πρέπει να γίνουν για να πάψουµε σαν λαός να έχουµε την πιο “στενή” σχέση µε την βλαβερή συνήθεια του καπνίσµατος...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Πρόσωπα & Επιχειρήσεις 19 DESIGN ∆ΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ (PYRGOS JULIA)

Έπιπλα κουζίνας που αντέχουν στο χρόνο ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Γ

ια να γίνεται πράξη κάθε σας επιθυµία, η επιχείρηση DESIGN ∆ ΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ (PYRGOS JULIA), ικανοποιεί κάθε απαίτηση, δηµιουργώντας την αίσθηση της πολυτέλειας και της υψηλής ποιότητας που αναζητάτε στους χώρους του σπιτιού σας.

Η πλούσια γκάµα των χρωµάτων και σχεδίων που διαθέτει η επιχείρηση αλλά και η δυνατότητα κατασκευής της κουζίνας και ντουλάπας που εσείς θέλετε, καθιστούν το DESIGN ∆ ΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ (PYRGOS JULIA), την πιο σωστή επιλογή στην δηµιουργία ή ανακαίνιση των επίπλων της κουζίνας και ντουλάπας. Ο ι νέες ερ γοστα σι α κές εγκα ταστά σει ς που λειτουρ γούν εδώ και έξ ι µήνες περίπου, µε το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πλέον προϊόντα ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής µε πολύ µικρό κόστος τόσο γ ια ι δι ώ τες

όσο και για επαγγελµατί ες. Τα τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα, πιστοποιηµένα κατά ISO, και η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων µε βάση τις ανάγκες του πελάτη έχουν ήδη ξεχωρίσει το κατάστηµα DES IGN ∆ ΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ (PYRGOS JULIA). Στόχος της επιχείρησης είναι η κατασκευή προϊόντων που αντέχουν στο χρόνο συνδυάζοντας σε αυτό το κοµµάτι τις χ α µηλές τιµές και την γ ρήγορη παρ άδοση σ τ α χ ρ ο ν ι κ ά π λ α ί σ ια π ο υ π ρ έ π ε ι και θέλει ο πελάτης. Κουζίνες µοναδικές, ντουλάπες υπνοδωµατίου και πόρτες εσωτερικές κατασκευάζονται αποκλειστικά στα πρότυπα τα δικά σας και ε ναρ µονί ζ οντα ι µε κά θε χ ώ ρο του σπι τι ού. Στη νέα µονάδα παραγωγής του DESIGN ∆ ΑΜΑΣΚΟΠΟ ΥΛΟΣ (PYRGOS JULI A), δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη έτσι ώστε τα προϊόντα να καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό το DESIGN ∆ ΑΜΑΣΚΟΠΟ ΥΛΟΣ (PYRGOS JULI A) αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου το σχεδιασµό, την κατα-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 4ο χλµ Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας, Βαρβάσαινα, 26210 44046 ΕΚΘΕΣΗ 4ο χλµ Ε.Ο. Πύργου – Πάτρας, Πύργος, 26210 20367 σκευή και την τοποθέτηση των προϊόντων που επιλέγετε. «Στα πλαίσια της κατασκευής ποιοτικών προϊόντων που αντέχουν στο χρόνο και τα οποία θα είναι ακόµα πιο ανταγωνιστικά όσον αφορά τις τιµές στον κλάδο µας, λειτουργούµε σε ιδιόκτητο χώρο, εργοστάσιο παραγωγής κουζίνας – ντουλάπας, µε σκοπό την ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών αναγκών. Προσπάθειά µας είναι να βρισκόµαστε κοντά στον πελάτη και για το λόγο αυτό ενηµερωνόµαστε διαρκώς για τα νέα προϊόντα και τα υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά έχοντας την καλύτερη συνεργασία, από το σχεδιασµό έως την τοποθέτηση

Για τη λειτουργία της νέας µονάδας παραγωγής κουζίνας – ντουλάπας µίλησε ο ιδιοκτήτης του DESIGN ∆ΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ (PYRGOS JULIA), Γιώργος ∆αµασκόπουλος, τονίζοντας ότι σκοπός της επιχείρησης είναι η ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών αναγκών στην κατασκευή ποιοτικών και µε µικρό κόστος προϊόντων.

της κουζίνας ή της ντουλάπας, µε σκοπό να πετύχουµε το ιδανικό αποτέλεσµα», ανέφερε ο

ιδιοκτήτης της Μονάδας, Γι ώ ρ γος ∆α µα σκόπουλος.


20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Εν οικω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΑΝΝΙΚΑ ΜΑΝΟΥ

Έργα από Ε

ίναι ένα κορίτσι γελαστό, ήρεµο. Με φωτεινό πρόσωπο, ευγενική και εκπέµπει µια θετική ενέργεια που δεν µπορείς παρά να την αντιληφθείς από την πρώτη φορά που τη συναντάς. Η Αννίκα Μάνου ανακάλυψε το δηµιουργικό της ταλέντο από πολλή µικρή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει βρει τρόπο έκφρασης µέσα από τις κατασκευές και κυρίως την κηροπλαστική. Σήµερα, η Αννίκα µιλά στο «Εν Οίκω» για τη ζωή της στο Πελόπιο, τις ώρες της δηµιουργίας και την αποδοχή από όσους γνωρίζουν από κοντά τη δουλειά της. Παράλληλα, λίγο πριν γίνει µανούλα, µοιράζεται µαζί µας το όνειρό της να δηµιουργήσει το δικό της χώρο, ένα εργαστήριο και εκθετήριο των έργων της.

Η Αννίκα γεννήθηκε στην Αθήνα και ήρθε στην Ηλεία όταν ήταν 4,5 ετών. Μένει στο Πελόπιο, όπου τελείωσε το σχολείο. Τελειώνοντας το λύκειο , δεν πέτυχε στις Πανελλήνιες αλλά δεν το έβαλε κάτω. Αρχική της σκέψη µετά το λύκειο ήταν να φύγει για την Αθήνα, σε κάποια ιδιωτική σχολή χωρίς να ξέρει ακριβώς τι ήθελε. Έκανε σεµινάριο για υπολογιστές και έπιασε δουλειά στην Ολυµπία σε µια καφετέρια, ώστε να παρακολουθήσει κάποια σχολή από το δεύτερο εξάµηνο. Ήταν η πρώτη φορά που εργάστηκε, που κατάλαβε πώς βγαίνουν τα λεφτά και µη θέλοντας να επιβαρύνει τους γονείς της οικονοµικά, αποφάσισε να παραµείνει στον τόπο της. Μια απόφαση ζωής που τελικά της βγήκε σε καλό. ∆ούλεψε σχεδόν ένα χρόνο σε καφετέρια, εκεί γνώρισε και τον µελλοντικό της σύζυγο και έτσι το να φύγει ήταν πια πολύ µακρινό. Η αγάπη την κράτησε εδώ. Η Αννίκα πάντα ζωγράφιζε, πάντα αγαπούσε την δηµιουργία. Μόνη της, µε την βοήθεια της δασκάλας της, της Βίκυς Βασιλοπούλου, εκφραζόταν από όταν ήταν παιδί. Πιο πολύ ζωγράφιζε τα καλοκαίρια, όταν πήγαιναν στο εξοχικό τους στην Σπιάτζα σε ακουαρέλα και ξύλο. Παράλληλα, µετά το σχολείο σπούδασε βρεφοκόµος στον ΟΑΕ∆ και εργάστηκε και σε παιδικό σταθµό στον Πύργο, καθώς η µεγάλη της αδυναµία είναι τα παιδιά. Πάντα όµως αναζητούσε τρόπους να εκφραστεί δηµιουργικά. Καθοριστική ήταν η ηµέρα που παρακολούθησε µια εκποµπή στην τηλεόραση για το πώς φτιάχνονταν τα κεριά. Αµέσως κατάλαβε ότι αυτή η µορφή τέχνης θα την ενδιέφερε. Μάζεψε παλιά κεριά και έφτιαξε ένα µόνη της στο σπίτι. Έτσι έγινε η αρχή. Στη συνέχεια, αναζήτησε στο διαδίκτυο ένα εργαστήρι στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε σεµινάριο. Όταν το σεµινάριο τελείωσε, αγόρασε υλικά, καλούπια, όλα τα απαραίτητα και γύρισε πίσω. Όπως λέει και η ίδια, ποτέ δεν γίνεται αυτό που θες την ώρα που το θες. Το κουτί µε τα υλικά γρήγορα κατέληξε κάτω από το κρεβάτι της. Ένα χρόνο µετά, και ενώ είχε ήδη φύγει από τον παιδικό σταθµό, άρχισε να φροντίζει στο σπίτι ένα παιδάκι. Μαζί του δεν έπαψε να κάνει κατασκευές. Η αρχή έγινε όταν η µητέρα του µικρού Γιώργου αναζητούσε να

Η επεξεργασία του κεριού.

βρει µια όµορφη λαµπάδα για τη βαφτιστήρα της. Τότε η Αννίκα έφτιαξε την πρώτη της λαµπάδα. Κάπως έτσι άρχισαν όλα. Το κουτί βγήκε κάτω από το κρεβάτι και η Αννίκα άρχισε να δηµιουργεί µερικά µοναδικά κεριά αλλά και διακοσµητικά αντικείµενα. Τα περασµένα Χριστούγεννα µάλιστα έκανε έκθεση στο σπίτι της, µε κεριά. Κεριά µε αποξηραµένα αλλά και ζωγραφιστά και µε την τεχνική του ντεκουπάζ, µια τεχνική που έµαθε στο εργαστήρι «Τε-

χνοτροπίες». Έκανε από το Σεπτέµβριο σεµινάριο κηροπλαστικής ως τα Χριστούγεννα στη ΝΕΛΕ και µετά παρακολούθησε εργαστήριο για την τεχνική του ντεκουπάζ στον Πύργο, στις «Τεχνοτροπίες». Είναι όπως µας λέει µια τεχνική που συνδυάζει και την ζωγραφική και την σύνθεση. «Μπορείς να φτιάξεις για παράδειγµα προσκεφάλι σε κρεβάτι, τοίχους, µπουκάλια, πίνακες». Το όνειρό της είναι να ανοίξει ένα δικό της χώρο, ένα εργαστήρι εκθετήριο για να µπορεί να δουλεύει και


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

κερί να παρουσιάζει τη δουλειά της. Είναι στα µελλοντικά της σχέδια. Η Αννίκα δε µετανιώνει στιγµή που δεν έφυγε για την Αθήνα γιατί εδώ βρήκε τελικά αυτό που αγαπά. Κάνει αυτό που την γεµίζει. «∆εν υπάρχει καλύτερο πράγµα από το να κάνεις το χόµπι επάγγελµα» µας λέει. Άλλωστε εδώ βρήκε και την αγάπη της ζωής της και σύντοµα θα γίνει µανούλα… Τι άλλο, αλήθεια, να ζητήσει από τη ζωή;

21

Εν οικω


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαϊου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

Θετικό γεγονός η έναρξη λειτουργίας εκπαιδευτηρίου κυνηγόσκυλων στην Ζαχάρω!

όνο ώς κάτι θετικό µπορεί να εκλειφθεί το γεγονός ότι ξεκίνησε να λειτουργεί στην περιοχή της Ζαχάρως (σ.σ. στη θέση “Παλιόβρυση”) εκπαιδευτήριο κυνηγετικών σκύλων από τον τοπικό Κυνηγετικό Σύλλογο. Οι σκύλοι θα εκπαιδεύονται µε το σωστό τρόπο κάτι που θα έχει πολλαπλά ωφέλη γιατί... “µαθαίνουν τι πρέπει να κυνηγήσουν ή να ανιχνεύσουν δίχως να προκαλούν παράπλευρες απώλειες. Επίσης τα κυνηγόσκυλα µαθαίνουν να αποφεύγουν και τις φώλες και έτσι δεν θα δηλητηριάζονται. Συνάµα το εκπαιδευτήριο προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια ενώ έχει πολλά θετικά και για την χλωρίδα και την πανίδα γενικότερα”... τονίζει ο υπεύθυνος λειτουργίας της Φιλοζωικής Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” Ηρακλής Ματρώζος. Ευχή της στήλης είναι σε ανάλογη κίνηση να προχωρήσουν όλοι οι κυνηγετικοί σύλλογοι της Ηλείας!

Μ

Σηµείο εγκατάλειψης η γέφυρα του Αλφειού...

“21-05-2011... σηµερα το µεσηµερι ειδα το πιο λυπηρο θεαµα! Καποιος παρατησε µια σκυλιτσα µε τα 6 κουταβακια της στην ακρη του δροµου σε µια περιοχη κοντα στη γεφυρα του Αλφειου ποταµου. Σιγουρα ειναι φρεσκοπαρατηµενα και απορω µε την καρδια αυτου του "ανθρωπου" που παρατησε αυτα τα καηµενα ξεροντας πως σιγουρα θα πεθανουν!!! Τους εβαλα νερακι, φαγακι και ρουχαλακια να βγαλουν τη νυχτα. Κανανε τρελες χαρές... ηταν ολα τους πολυ διψασµενα και επιναν συνεχως νερακι!!! Οπως καταλαβαινετε πρεπει να βρεθουν οικογενειες για αυτα τα πλασµατακια και τη µανουλα τους. Ειναι πολυ κοντα στο δροµο και υπαρχει κινδυνος να πεσουν σε κανενα αυτοκινητο. Παρακαλω πολυ ιδιαιτερα οσοι ειστε απο το Νοµο Ηλειας ή και µακρια προωθειστε να βρεθει καποιος γι' αυτα τα καηµενα γιατι δεν νοµιζω να αντεξουν για πολυ εκει!!!”...

Τα παραπάνω έγραφε φιλόζωη στο προφίλ της στο Facebook κοινοποιώντας και σχετικές φωτο µε τα παρατηµένα κουταβάκια και την µητέρα τους. Φαίνεται ότι το συγκεκριµένο σηµείο

Φόλες στα Γρανιτσέικα! Φαίνεται ότι για κάποιους δεν αλλάζει τίποτα! Αφού γίνεται τόσος λόγος για την αλλαγή αντίληψης σε σχέση µε το πως θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε τα ζώα ξεχνώντας τις αποτροπιαίες “τακτικές” του παρελθόντος ορισµένοι συνεχίζουν να επιµένουν και βάζουν φόλες!!! “Ήρθε εις γνώσιν µας περιστατικό τοποθέτησης φόλας στην περιοχή του νεκροταφείου Γρανιτσείκων. Μάλιστα στόχος ήταν εκτός από αδέσποτα σκυλιά και αλεπούδες”... τονίζει η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου Γωγώ Μαστρογιαννοπούλου. Εφ` όσον όντως υπάρχει πρόβληµα στη συγκεκριµένη περιοχή θα µπορούσε αυτός που το διαπίστωσε να απευθυνθεί στους αρµόδιους και οχι να επιλέξει τις φόλες! Υπάρχει όµως – σε µεγάλο βαθµό ακόµα- η λάθος αντίληψη του να επιχειρεί κάποιος να “λύσει” το πρόβληµα µε τον δικό του “τρόπο”... Βλέπετε, υπάρχει και ελλιπής ενηµέρωση γενικότερα Άγρια ζώα ενώ και οι αρµόδιοι φορείς Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελέχουν πιο σοβαρά θέµατα ν` ληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων) ασχοληθούν... 6932 326800 “Περιµένουµε ακόµα να Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. οριστεί η συνάντηση που Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου έχουµε ζητήσει µε τον δή6932 593045 µαρχο Πύργου”... τονίζει µε Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών νόηµα η κα Μαστρογιαννο6936 978351 πούλου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για...

αποτελεί ιδανικό τόπο εγκατάλειψης για νεογέννητα ζώα αφού δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό... Για την ιστορία αναφέρουµε ότι την οικογένεια των σκύλων περιθάλπτει ήδη ο Αχαικός Φιλοζωικός Σύλλογος...


Με τον καφέ της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

23

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΛΟΚΑ Η

λυρική κολορατούρα σοπράνο Ειρήνη Μπελόκα γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Πύργο και το ερχόµενο Σάββατο θα “πρωταγωνιστήσει” στη βραδιά κλασικού Σαν όνειρο τραγουδιού, όπερας και οπερέτας µε τίτλο “Σ µαγευτικό…”. ∆ιαθέτοντας στο ενεργητικό της πλήθος συναυλιών και παραστάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχοντας θητεύσει στο πλευρό της διάσηµης ντίβας της Όπερας, Μονσερά Καµπαγιέ η µουσική βραδιά που θα “φιλοξενηθεί” στο θέατρο “Απόλλων” αναµέ-

νεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον...

Για τους µουσικόφιλους της περιοχής µας επειδή θ’ αποτελέσει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία ν’ απολαύσουν µια εξαιρετική συναυλία και για τη “δική” µας σοπράνο επειδή θα είναι η πρώτη της εµφάνιση στα πάτρια εδάφη...

Για όλα τα παραπάνω και για αρκετά ακόµα µας µιλά στη σηµερινή συνέντευξη...

“Πρέπει να τολµά κανείς στη ζωή!” Πώ ς αισθάνεστε για την πρώ τη σας εµφάνιση στη γενέτειρά σας;

Είναι τιµή για µένα που θα τραγουδήσω στο θέατρο “Απόλλων” του Πύργου µπροστά στο κοινό της πόλης µου. Αγαπώ πολύ τον Πύργο και γενικότερα την περιοχή της Ηλείας. Περιµένω µε πολλή χαρά τον κόσµο το Σάββατο κι εύχοµαι πραγµατικά να απολαύσει τη βραδιά που µε πολύ µεράκι έχουµε ετοιµάσει. Ποιες είναι οι µνήµες που «κουβαλάτε» από τον Πύργο και την Ηλεία; Στον Πύργο µεγάλωσα και πέρασα το µεγαλύτερο µέρος των παιδικών και εφηβικών µου χρόνων. Το σχολείο µου ήταν το πρώτο λύκειο Πύργου απ’ όπου και αποφοίτησα. Ακόµα θυµάµαι πολλούς αγαπηµένους καθηγητές από τα χρόνια εκείνα. Το µεγαλύτερο µέρος των αναµνήσεών µου Γράφει ο είναι από εκεί. Μα και Γιώργος Γουβιάς τώρα όµως επισκέπτοgougio@hotmail.com µαι συχνά την πόλη µου. Οι γονείς µου διαµένουν εκεί και οι πιο αγαπηµένοι µου φίλοι βρίσκονται και εργάζονται αυτή τη στιγµή στον Πύργο. Αυτό που µου αρέσει από την Ηλεία – πέρα από το υπέροχο φυσικό της τοπίο και την ιστορία που κουβαλάειείναι η ηρεµία που προσφέρει και το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και φιλόξενοι. Η Ηλεία αποτελεί τόπο προνοµιακό και ιδανικό να ζει κανείς. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε µε το κλασικό τραγούδι; Αρχικά η σχέση µου µε το τραγούδι ξεκινά από τον Πύργο, όταν µε παρέες φίλων συναντιόµασταν και τραγουδούσαµε αγαπηµένα τραγούδια του Χατζιδάκη, του Θεοδωράκη, του Λοΐζου, καθώς και άλλων µεγάλων Ελλήνων συνθετών. Όταν αργότερα µετακόµισα στην Αθήνα, για τις σπουδές µου στο Πανεπιστήµιο, είδα πιο σοβαρά την προοπτική να ξεκινήσω σπουδές στο κλασικό τραγούδι και σιγά σιγά άρχισαν να εµφανίζονται και οι ευκαιρίες. Έτσι ξεκίνησα

κλασικό τραγούδι στο “Ωδείο Αθηνών”. Είχα πάντα βέβαια σαν πρότυπο τη Μαρία Κάλλας, η οποία αποτέλεσε την πηγή έµπνευσής µου και τον οδηγό µου σ’ αυτό το δύσκολο – πλην όµως συναρπαστικό και γοητευτικό- δρόµο του λυρικού τραγουδιού. Έτσι πήρα την απόφαση να ξεκινήσω. Πρέπει να τολµά κανείς πιστεύω στη ζωή. Αυτό το «motto» αποτελεί για µένα γενικότερη στάση ζωής και το υποστηρίζω σε κάθε µου βήµα. Το συγκεκριµένο είδος δεν ελκύει τον Έλληνα... πόσο δύσκολο είναι να σταδιοδροµήσει κάποιος στο χώρο; ∆εν πιστεύω ότι το κλασικό τραγούδι δεν έλκει τον Έλληνα. Το αντίθετο συµβαίνει κατά τη δική µου γνώµη. ∆ε δίνεται όµως η δυνατότητα σε πολλούς να έρθουν σε επαφή µε την όπερα κι έτσι δεν γνωρίζουν αυτό το είδος. Μήπως η ελληνική οπερέτα δεν έχει µεγάλο κοινό; Μα και πάλι αν αναλογιστεί κανείς πόσοι άνθρωποι ασχολούνται στην Ελλάδα µε το κλασικό τραγούδι επαγγελµατικά, τότε διαπιστώνει ότι οι Έλληνες αγαπούν το κλασικό τραγούδι. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια από την Πολιτεία για τον πολιτισµό. Αν υπήρχαν λόγου χάρη περισσότερα από ένα θέατρα στην Ελλάδα, γιατί αυτή την στιγµή έχουµε µόνο την Εθνική Λυρική Σκηνή, τότε σίγουρα δε θα ενεργοποιείτο και το ενδιαφέρον του κόσµου; Κι έτσι πάλι µε ένα µόνο θέατρο πώς να βρει ένας λυρικός τραγουδιστής εργασία µόνιµη; Ξέρετε πόσοι Έλληνες διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό και εργάζονται στα θέατρα στην όπερα; Και τι ταλέντο έχουν! Τους θαυµάζουν και τους αναγνωρίζουν οι ξένοι, ενώ εδώ εµείς δεν τους γνωρίζουµε καν! Μάλιστα η κάθε πόλη εκεί έχει και τη δική της όπερα. Εποµένως κατά τη δική µου γνώµη, ο λόγος που ο λυρικός καλλιτέχνης δεν είναι δυνατόν να σταδιοδροµήσει στην Ελλάδα, είναι όχι γιατί δεν υπάρχει κοινό, αλλά γιατί η Πολιτεία δεν υποστηρίζει, όσο θα έπρεπε την όπερα. Στο παλµαρέ σας κατα γράφονται πλήθος συναυλιών και παραστάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό... ξεχωρίζετε κάποια; Οι εµφανίσεις που είναι ιδιαίτερες για µένα είναι εκείνες που έχω κάνει στην Εθνική Λυ-

ρική Σκηνή. Και αυτό γιατί εκεί νιώθω σαν να βρίσκοµαι στο “σπίτι” της όπερας της Ελλάδας. Άλλες πάλι ενδεικτικά είναι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Ζάππειο Μέγαρο µε την ορχήστρα του δήµου Αθηναίων, στο Ωδείο Αθηνών µε την ορχήστρα του Ωδείου, όπου έκανα το ντεµπούτο µου σε δύο διαφορετικές όπερες, στο θέατρο “Παρνασσός” στην Αθήνα, στο θέατρο της Λεοντείου Σχολής, όπου έκανα φέτος το ντεµπούτο µου στο “Ριγκολέτο” του Βέρντι, στο ρόλο της Τζίλντας, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο δήµο Ευρωστίνης, που τόσο µεγάλη ήταν η αγάπη του κόσµου, αλλά και σε πολλούς άλλους δήµους. Όσον αφορά το εξωτερικό, στην Ισπανία στο Οντιτόριουµ, στη Βιέννη, στη Γερµανία και αλλού. Και τώρα αυτό που µε κάνει να είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη είναι η συµµετοχή µου στις παραστάσεις του Ηρωδείου αυτό το καλοκαίρι στο έργο “Ναµπούκο”, του Βέρντι. Υπήρξατε µαθήτρια σε σεµινάριο της διάσηµης Ισπα νίδας, ντίβας της Όπερας, Μονσερά Καµπαγιέ... οι εντυπώσεις σας; Είχα πράγµατι την τιµή να γνωρίσω από κοντά αυτή τη µεγάλη ντίβα της όπερας. Η Μονσερά Καµπαγιέ είναι για τους Ισπανούς, ότι είναι η Μαρία Κάλλας για εµάς. Τι ζεστός κι ευγενικός άνθρωπος! Στο θέατρο, στο Οντιτόριο της Ζαραγόσας στην Ίσπανία, βρισκόµασταν τραγουδιστές από όλο τον κόσµο. Εκείνη µας καλούσε έναν-έναν για να µας γνωρίσει αρχικά. Μετέπειτα ανεβαίναµε επί σκηνής, τραγουδούσαµε κι εκείνη µας καθοδηγούσε. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που φερόταν σε όλους. Ήταν πάρα πολύ ευγενική και είχε τεράστια υποµονή. Ξεκινούσαµε να τραγουδάµε από το πρωί και σταµατούσαµε χωρίς διάλειµµα στις 11 το βράδυ. Κι εκείνη απτόητη, ήταν τόσο πολύ δοσµένη στον σκοπό της να είναι εκεί για εµάς, να µας προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις της και την εµπειρία της, που δεν καταλάβαινε ούτε κούραση, ούτε τίποτα. Και µην ξεχνάµε ότι είναι µια γυναίκα µιας κάποιας ηλικίας... Και αυτό κράτησε για µέρες. Κάτι άλλο που µε κατέπληξε σε εκείνη, ήταν η τόση της απλότητα. Παράδειγµα, επειδή όλοι οι τραγουδιστές που ήµασταν εκεί είχαµε σοβαρά βιογραφικά, θυµάµαι πολλές φορές ανέβαιναν επί σκηνής τραγουδιστές και ζητούσαν τη βοήθειά της κι εκείνη τους ευχαριστούσε τόσο θερµά για την τιµή που

της έκαναν να ζητούν τις συµβουλές της! Κι έλαµπε το πρόσωπό της από ενθουσιασµό. Φυσικά η τιµή ήταν δική µας, αλλά τόση ήταν η απλότητά και η αγάπη της προς τους νέους καλλιτέχνες.

Υπάρχει κάποιος ρόλος που αποτελεί το κρυφό, ερµηνευτικό, όνειρο σας; Είµαι λυρική κολορατούρα σοπράνο. Αυτό σηµαίνει ότι έχω µεγάλη γκάµα ρόλων που µπορώ να ερµηνεύσω. Η κάθε όπερα είναι διαφορετική από την άλλη. Έτσι και ο κάθε ρόλος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. ∆εν µπορώ να πω ότι έχω κρυφό όνειρο να τραγουδήσω κάποιον συγκεκριµένο ρόλο και αυτό γιατί απλά όλοι οι ρόλοι απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Θέλω να τραγουδήσω όσο πιο πολλούς ρόλους γίνεται. Αυτό ίσως είναι και το όνειρό µου. Κι αυτό γιατί µε µαγεύει η ιδέα να καταφέρω να ερµηνεύσω µε όσο πιο µεγάλη ακρίβεια αυτό που ο κάθε συνθέτης ζητάει στα έργα του. Μπορώ να σας πω όµως κάποιους από τους αγαπηµένους µου ρόλους επί σκηνής. Για παράδειγµα, από την όπερα του Μπελίνι “Η Υπνοβάτις”. Βρίσκω το ρόλο της ηρωίδας Αµίνα µαγευτικό... επίσης ο “Ριγκολέτος” του Βέρντι, ο ρόλος της Τζίλντας. Και άλλοι...


Ταύρος Θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε λύσεις σε πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κάντε αλλαγές οι οποίες θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα *Προτιµήστε να περάσετε το χρόνο σας όσο πιο ήρεµα µπορείτε *Μην κάνετε πράγµατα που µπορούν να σας κουράσουν ή να σας πιέσουν ∆ίδυµοι Με τον δυναµισµό σας θα µπορέσετε να ισορροπήσετε πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κάντε αλλαγές οι οποίες θα σας ωφελήσουν πολύ *Προσπαθήστε να βάλετε σε µια τάξη πράγµατα που έχουν να κάνουν µε την οικογένεια σας *Τολµήστε αλλαγές που θα σας ωφελήσουν Καρκίνος Τα άστρα θα είναι αρκετά φιλικά µαζί σας και θα σας κάνουν να δείτε κάποιες καταστάσεις από διαφορετική σκοπιά *Μην κάνετε επιπολαιότητες *Φροντίστε λίγο καλύτερα την εικόνα σας *Κάντε αλλαγές οι οποίες θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα µε τον εαυτό σας, φίλοι µου Λέων Θα χρειαστεί να κινηθείτε δυναµικά για να µπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδια σας *Αποφύγετε να κάνετε αλλαγές καλύτερα *Προσέξτε τις κινήσεις σας *Καταστάσεις που σας πίεζαν θα µπορέσουν να ξεπεραστούν *Μην αφήσετε να σας κρατήσουν στάσιµους ζητήµατα τρίτων Παρθένος Με τον δυναµισµό σας θα µπορέσετε να φέρετε εις πέρας πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κάντε πράγµατα που θα σας ωφελήσουν πάρα πολύ *Ορισµένες ευκαιρίες που πιθανόν να σας παρουσιαστούν αξιοποιήστε τις *Κινηθείτε δυναµικά ώστε να µπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας Ζυγός Θα χρειαστεί να σκεφτείτε ορισµένα πράγµατα µε προσοχή για να µπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδια σας *Μην κάνετε πράγµατα που θα σας πιέσουν *Μιλήστε µε πρόσωπα που εµπιστεύεστε για τις ανησυχίες σας *Ανοίξετε τη καρδιά σας και βγάλτε από µέσα σας όσα σας αγχώνουν Σκορπιός Τη σηµερινή ηµέρα θα χρειαστεί να σκεφτείτε µε σοβαρότητα κάποια πράγµατα για το µέλλον σας *Μην κάνετε κινήσεις που θα σας πιέσουν ψυχολογικά *Ακολουθήστε ένα πρόγραµµα σε ο,τι και αν κάνετε *Μην αφήσετε τα περιθώρια να σας επηρεάσουν εξωγενείς παράγοντες Τοξότης Τη σηµερινή ηµέρα καλά θα κάνετε να προσέξετε λίγο περισσότερο τα λόγια σας *Αποφύγετε συζητήσεις µε τρίτους που θα δηµιουργήσουν εντάσεις *Σκεφτείτε περισσότερο τον εαυτό σας *Κάντε πράγµατα τα οποία θα σας ωφελήσουν *Μη δώσετε σηµασία σε πράγµατα που αφορούν το παρελθόν Αιγόκερως Τη σηµερινή ηµέρα θα µπορέσετε να ισορροπήσετε πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κάντε πράγµατα τα οποία θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα *Μπορείτε µε τις ικανότητες που έχετε να ισορροπήσετε πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κάντε αλλαγές που θα σας τονώσουν Υδροχόος Θα χρειαστεί προσοχή για να βρείτε λύσεις σε µερικά ζητήµατα *Αποφύγετε να κάνετε αλλαγές αυτό το διάστηµα *Σκεφτείτε το συµφέρον σας *Καταστάσεις που έχουν να κάνουν µε την οικογένεια, καλά θα κάνετε να τις προσέξετε *Αποφύγετε να πάρετε βιαστικές αποφάσεις Ιχθείς Προσοχή θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας *Κάποια πράγµατα είναι πιθανό να µην πάνε όπως τα υπολογίζατε *Προσέξτε τις κινήσεις σας *Φροντίστε να έχετε τα µάτια σας ανοιχτά σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την οικογένεια *Μην κάνετε επιπολαιότητες, φίλοι µου

24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ

Βιβλιοπωλείο «ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ» Πατρών 12-14, εντός στοάς , Πύργος

Η

Χωρίς χειροκρότηµα Ειρήνη πάντα πίστευε αυτό που της είχε πει η γιαγιά της «Το ουράνιο τόξο είναι η σκάλα που χρησιµοποιούν οι ψυχές για να φτάσουν στον ουρανό…». Έτρεχε µαζί της και αναζητούσε την αρχή του, µικρό κορίτσι στο χωριό της κοντά στα σύνορα. Όνειρό της να γίνει δασκάλα, αλλά η µοίρα έχει διαφορετική άποψη. Για ν’ αποφύγει ένα γάµο που της κανονίζει ο πατέρας της, η Ειρήνη θα βρεθεί στην Αθήνα και δίπλα στην θεία της, τη µεγάλη τρα-

γουδίστρια Βένια, θα γνωρίσει τη λάµψη της show biz, αλλά και το σκοτάδι της…. Ο έρωτας και η σχέση της µε το Μάξιµο, θα γίνει βορά στα θηρία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και θα τραβήξει πάνω της όλα τα πυρά και όχι µόνο τα τηλεοπτικά….. Θα χρειαστεί και πάλι η Ειρήνη ν’ αναζητήσει την άκρη του ουράνιου τόξου; Ποια ψυχή θα βρει να ταξιδεύει στις πολύχρωµες ουράνιες κορδέλες του;

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 267

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Μισός άνθρωπος µισό άλογο, µυθ. 2. Πράγµατι, στα αλήθεια- Κατηγορία νέων παιδιών. 3. Το σύστηµα υγείας αντ.-Άδειος αυτός. 4. Πρώτο συνθετικό εντοµοκτόνου- ∆έκα δεκάδες. 5. Απαντάει στα πόσα- Μέσα στα πράγµατα. 6. Το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών- Πρόθεµα που σηµαίνει το µισό. 7. Μετράει τη ροή των υγρών. 8. Το βλέπουµε στις ταµπέλες καταστηµάτων- Η ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων. ΚΑΘΕΤΑ 1. Μίλαν... µεγάλος Τσέχος συγγραφέας. 2. Αποκαλούνται οι στρατιωτικοί και αστυνοµικοί. 3. Θεωρία που δέχεται την ύπαρξη Θεού. 4. Παλιό άρθρο δοτικής- Αντιδικτατορικό µέτωπο. 5. Η σχολή κινηµατογράφου της χώρας µας- Την ίδρυσε ο γερο-Παπανδρέου. 6. Το µεγαλύτερο εργατικό κέντρο. 7. Κατηγορία ψαριών- Ζηλιάρα θεά. 8. Είναι ο Κ.Μητσοτάκης στη Ν∆. 9. Κοντή κάλτσα.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΛΥΣΗ

Ωροσκόπιο Κριός Περάστε το πρωινό σας όσο πιο ευχάριστα µπορείτε *Κάντε πράγµατα που θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα *Σκεφτείτε λίγο και τον εαυτό σας, φίλοι µου *Η σηµερινή ηµέρα είναι κατάλληλη για να ασχοληθείτε µε το σπίτι σας προκειµένου να κάνετε µερικές αλλαγές που θα το ανανεώσουν

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Παναγοπούλου Κλεον. (Κολοκοτρώνη 13, τηλ. 2621021966) Aµαλιάδα: Ζαφειρόπουλος Π. (∆εληγιάννη 23, τηλ. 2622027465) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Γαστούνη: Τσουκαλά Aφροδίτη (2623032584) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Πύργος: Κ -29/5/11 Μπαµπίλη Γεωργία 2621025723, 6944272892 Αγ. Κυριακής 4 Αµαλιάδα : Κ -29/5/11 ∆αλιάνη –Λαµπρινού Αθηνά (Καποδιστρίου 8) 2622028296- 6982715943 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

TV

00:00-11:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 11:00-13:00 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΕΪΝΤΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 13:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ – ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00 00:30 02:00

Κηπουρέµατα

05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 04.45

20.45 21.00 22.00 23.00 01.00

Η φύση γύρω µου Grash science Planet science Πρόσωπα και απόψεις (Ε) Κυριακή µε δράση Κηπουρέµατα Γυρίσµατα Θέµα διατροφής Mπες στο κλίµα (Ε) Πρόσωπα και απόψεις Oι µάχες των Ελλήνων (Ε) Built it bigger Θανατηφόρες µέδουσες Amstel live Τα νέα του ΣΚΑΪ Για πάντα πρωταθλητές Τοp gear Crime & punishment Is it real: Πλοία –φαντάσµατα Φυλές του κόσµου Ματιές στον κόσµο Magnificent obsessions The Oprah Winfrey show

Γκραν Πρι Μονακό

06.00 06.30 07.30 08.30 09.30 12.50 13.55 14.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 00.15

Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Ερωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Μη µαδάς τη µαργαρίτα (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Μες στην καλή χαρά Star system Eιδήσεις Formula 1: Γκραν Πρι Μονακό Ειδήσεις στη νοηµατική Greek idol (Ε) Ειδήσεις Oliver’s twist Chart Show- Your Countdown (E) «Gazoo»-Onirama –M. Στρατης – Mark Anjelo -Shaya 03.15 Αλλαξέ το (Ε) 04.15 Τηλεαγορές 04.45 Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.30 17.50 18.00 20.00 21.00 00.30 01.15 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

Φίλα το βάτραχό σου (Ε) Λίφτινγκ (Ε) Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) Λίτσα.com (Ε) Eλληνική ταινία Ελληνική σειρά (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Φίλοι και εραστές» Αισθηµατική κοµεντί Ελληνικό πρόγραµµα (Ε) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Ελληνική ταινία ΑΝΤ 1 News Daning with the stars: The show Ξένη ταινία «Ο µακρύς δρόµος του γυρισµού» ∆ραµατική ANT 1News Ξένη ταινία (συνέχεια) Πλάκα κάνεις (E) Λόλα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Σόλο καριέρα (Ε)

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 15.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00

«Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (3D) 7.30 & 10.10 µ.µ.

06.00 07.00 10.00 10.15 12.30 13.15 14.00 14.50 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.30 00.45 01.45 02.45 03.45 04.30

Τόποι ζωής Θεία Λειτουργία Ταραγµένα χρόνια Αληθινά σενάρια Ελλήνων δρώµενα Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ο ταυροµάχος προχωρεί» Κωµωδία Κυριακή στο χωριό: Λεπτοκαρυά Πιερίας Balkan express 7ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τσίρκο Βουδαπέστης 2007 Eλληνική ταινία «Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα» Κωµωδία Ειδήσεις Ξένη ταινία «Στο φως του φεγγαριού» ∆ραµατική

05.20 06.55 07.55 09.55 11.50 13.45 15.30 17.30 18.25 19.25 21.00 22.00 23.55 01.45 03.30

Mαρτυριάρα καρδιά Κινηµατογραφικά νέα Ο τελευταίος σταθµός Αγαπηµένες µου Τζον Ερωτική απληστία Οταν έρχονται τα σύννεφα Τhe mentalist III NCIS VII Κινηµατογραφικά νέα Jesse Stone: No remorse NCIS VII H τιτανοµαχία Ηρθε ο έρωτας στην πόλη Ι love you, Phillip Morris H σκοτεινή πλευρά της πόλης

«Μαχητές των δρόµων 5: Ληστεία στο Ρίο» 7.30 & 10.10 µ.µ.

Ιατρικές υποθέσεις 17.50

Βέρα στο δεξί (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) Mommy Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) Οι αταίριαστοι (Ε) Traction Ειδήσεις Ξένη ταινία «Στα βήµατα του πάθους» Αισθηµατική Ματιές στα γεγονότα Ελληνικές σειρές (Ε) Food and the city Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ξένη ταινία «Οι Αγγελοι του Τσάρλι» Περιπέτεια Πρωταγωνιστές Eιδήσεις Λόγω τιµής (Ε) Παλίρροια (Ε) Ενας έρωτας (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

Η τιτανοµαχία

Ελλήνων δρώµενα

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

«Απόλυτη ευφυΐα» 7.50 & 10.10 µ.µ.

14.50

13.30

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Ποδήλατο παντού Ειδήσεις Οι παρέες γράφουν ιστορία Ειδήσεις Προσωπικά Μαρτυρίες: Οι θησαυροί της Βεργίνας (Ε) Ειδήσεις Το οικοσύστηµα της νήσου Κλίπετρον Ελληνική ταινία «Αυτο το κάτι άλλο» Κωµωδία Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα Ειδήσεις Η µηχανή του χρόνου Aθλητική Κυριακή Εγκληµα και έρευνα (Ε)

22.00

20:00 21:00 22:00

18.00 18.15 19.00

Στα βήµατα του πάθους

22.00

19:00

07.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 15.00 16.00 17.00

12.00

18:00

07.15 Κόκκινο – Κίτρινο- µπλε (Ε) 08.00 Θεία Λειτουργία 11.00 Μήλα µου πράσινα : ∆ιάθεση βιολογικώ προϊόντων 11.30 Σε ήχο ελεύθερο (Ε) 12.30 Μουσική παράδοση: Κωνσταντινούπολη (Ε) 13.00 Μετά Μουσείο 14.00 Συνάντησα και ευτυχισµένους µαστόρους: ο αµαξάς 15.00 Ξένη ταινία «Μαγεία» Κωµωδία 16.45 Επέτειος Αλωσης Κων/πολης: Κωνσταντινούπολη, το κέντρο της ρωµιοσύνης (Ε) 17.45 Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα 18.00 Συναυλία της Γλυκερίας (Ε) 20.00 Orient Express 21.00 Νοικοκυρές σε απόγνωση 22.00 Φαντάσµατα 23.00 Παγκόσµιο πρωτάθληµα ράλι (Αργεντινή) 23.30 Μικρή οθόνη- Μεγάλες παραστάσεις: «Κάρµεν» χορός

14.00

14:30 15:30 17:00

07.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ – ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗ TRAVEL GUIDE – ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ JAZZ LIVE ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ KONTRA CHANNEL – ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

12.00

07:00 10:00 12:00 13:00

Φίλοι και εραστές

Η µηχανή του χρόνου 22.00

Κινούµενα σχέδια

21.00

Νοικοκυρές σε απόγνωση

09.00 15.00 15.30 16.30 19.00 22.00 00.30 02.15 04.00 06.00

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Φαντάροι για κλάµατα» Κωµωδία 15.45 Τα φιλαράκια VΙΙ (Ε) 16.50 Two and a half Men 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ιατρικές υποθέσεις (Ε) 18.50 Επτά 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Μια ζωή την έχουµε» Κοµεντί 23.30 Ξένη ταινία «Constantine» Περιπέτεια 02.00 Ξένη ταινία «Ο άσχετ Ball» Kωµωδία 03.45 Ξένη ταινία «Οι κατηγορούµενοι» Κοινωνικό δράµα

Κύπελλο Ιταλίας: Ιντερ- Παλέρµο

Novasports Special O κόσµος της Πρέµιερ Λιγκ Στιγµιότυπα FIA GTI Πρέµιερ Λιγκ Τσάµπιονς Λιγκ Κύπελλο Ιταλίας Πρωτάθληµα Γαλλίας Σούπερ Λιγκ Πρωτάθληµα Γαλλίας Στιγµιότυπα Πρεµιερ Λιγκ

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (3D) 7.30 & 10.10 µ.µ.


26

υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Νέο φάρµακο υπόσχεται να «σβήνει» τις άσχηµες αναµνήσεις

Μ

ια ουσία που µπλοκάρει την ορµόνη που σχετίζεται µε το στρες δύναται να απαλύνει τα αρνητικά φορτισµένα συναισθήµατα που συνοδεύουν τις άσχηµες αναµνήσεις ή ακόµα και να «σβήσει» αυτές τις ίδιες. Με τον τρόπο αυτό, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται υπό την επήρεια αυτής της ουσίας, µπορεί να διαγράφει τις πιο οδυνηρές εµπειρίες και ο εγκέφαλός του να µην ενεργοποιεί ξανά το τραυµατικό συναισθηµατικό φορτίο και τον ανάλογο ψυχικό πόνο. Πρόκειται για τη µετυραπόνη και οι ερευνητές του καναδικού πανεπιστηµίου του Μόντρεαλ και του Κέντρου Μελετών του Ανθρώπινου Στρες του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου Λουί-Λαφοντέν, µε επικεφαλής τη Μαρίν-Φρανς Μαρέν, έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό κλινικής ενδοκρινολογίας και µεταβολισµού «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism», σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters. Η νέα µελέτη αµφισβητεί τη θεωρία ότι οι µνήµες δεν µπορούν να τροποποιηθούν από τη στιγµή που εγγράφονται και αποθηκεύονται στον εγκέφαλο. Η µετυραπόνη µειώνει σηµαντικά το επίπεδο της κορτιζόλης, της κατεξοχήν

ορµόνης του στρες, η οποία εµπλέκεται άµεσα στην ανάκληση των αναµνήσεων. Η αύξηση της µετυραπόνης µειώνει τα αρνητικά συναισθήµατα που έχουν συνδεθεί µε τις αναµνήσεις. Οι κλινικές δοκιµές µε 33 εθελοντές, οι οποίοι πήραν τόσο πραγµατικό όσο και εικονικό φάρµακο (πλασέµπο), έδειξαν ότι η µετυραπόνη έκανε τους συµµετέχοντες να µη µπορούν -µέχρι και τέσσερις µέρες µετά τη χορήγηση του φαρµάκου- να ανακαλέσουν τις πιο αρνητικές πλευρές µιας ιστορίας, ενώ δεν είχαν πρόβληµα να θυµηθούν τις συ-

Ό

ναισθηµατικά ουδέτερες πλευρές. Μάλιστα, ακόµα και όταν η δράση της µετυραπόνης σταµατούσε και το επίπεδο κορτιζόλης αύξανε, πάλι οι ίδιοι άνθρωποι συνέχιζαν να µην µπορούν να θυµηθούν και να «βιώσουν» τις οδυνηρές αναµνήσεις. Οι Καναδοί ερευνητές πιστεύουν ότι η µετυραπόνη µπορεί να βοηθήσει τα άτοµα που κυρίως πάσχουν από µετατραυµατικό στρες, αλλά και γενικά όσους βασανίζονται συχνά από άσχηµες αναµνήσεις. Όµως ένα πρόβληµα είναι ότι η µετυραπόνη δεν παρασκευάζεται πλέον στο εµπόριο. Επιπλέον, δεν είναι σαφές µε ποιο ακριβώς µηχανισµό η συγκεκριµένη ουσία «δουλεύει» στον εγκέφαλο. Ορισµένοι άλλοι επιστήµονες υποπτεύονται ότι, επειδή η µετυραπόνη αλλάζει το επίπεδο της κορτιζόλης και η τελευταία εµπλέκεται άµεσα στην ανάκληση των αναµνήσεων, µπορεί τελικά το φάρµακο να έχει ως παρενέργεια τη διαστρέβλωση της µνήµης και τη µερική απώλειά της σε όσους λαµβάνουν την ουσία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, επεσήµαναν ότι χρειάζονται και άλλες µελέτες, πριν δοκιµαστεί σε ασθενείς αυτό το φάρµακο ή κάποιο άλλο παρεµφερές, το οποίο επίσης θα µειώνει δραστικά την κορτιζόλη.

O θηλασµός κάνει καλό και στον εγκέφαλο

σο µεγαλύτερη χρονική περίοδο µια µητέρα θηλάζει το νεογέννητο παιδί της, τόσο µεγαλώνει ο εγκέφαλός του και αποκτά αυξηµένες νοητικές δυνατότητες. Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληξε µια νέα έρευνα Βρετανών επιστηµόνων, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στο µέγεθος του εγκεφάλου ενός θηλαστικού (συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπων) και του χρόνου θηλασµού. Ερευνητές δήλωσαν ότι προς το παρόν δεν γνωρίζουν αν υπάρχει κάτι στο γάλα που βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψή τους ενισχύει τη θέση όσων υποστηρίζουν ότι ο θηλασµός είναι η καλύτερη επιλογή για ένα µωρό. Η διαµάχη σχετικά µε το κατά πόσο ο θηλασµός είναι αναντικατάστατος, κρατά χρόνια. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, «δεν µπορούµε να πούµε ακόµα µε σιγουριά ότι το παρασκευασµένο βρεφικό γάλα δε συνιστά επαρκές υποκατάστατο του θηλασµού».

Πρόσθεσε όµως ότι, σε γενικές γραµµές, φαίνεται σωστή η αντίληψη πως ο θηλασµός υπερτερεί και τόνισε ότι η νέα έρευνα στηρίζει τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας οι νέες µητέρες να θηλάζουν, αν µπορούν, από 18 µήνες έως δύο χρόνια. Οι Βρετανοί ερευνητές µελέτησαν 128 είδη θηλαστικών (ανάµεσά τους και τον άνθρωπο) για να εξακριβώσουν αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στον χρόνο που «επενδύει» µια µητέρα στον θηλασµό και στο µέγεθος του εγκεφάλου του βρέφους. Συµπέραναν ότι, όσο περισ-

σότερο διαρκεί αφενός η κύηση και αφετέρου ο θηλασµός, τόσο αυξάνει ο εγκέφαλος. Για παράδειγµα, ένα θηλυκό ελάφι, που έχει περίπου παρόµοιο βάρος µε έναν άνθρωπο, µένει έγκυο για επτά µήνες και θηλάζει µέχρι έξι µήνες, µε αποτέλεσµα να έχει εγκέφαλο έξι φορές µικρότερο από τον ανθρώπινο. Πριν από τρία χρόνια, µια άλλη επιστηµονική έρευνα, µεταξύ περίπου 14.000 παιδιών, είχε καταλήξει στη διαπίστωση ότι όσα είχαν θηλάσει για καιρό, είχαν σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις στα κατοπινά τεστ νοηµοσύνης. Μια πιο πρόσφατη µελέτη, που δηµοσιεύτηκε αυτόν τον µήνα, έδειξε ότι τα µωρά που έχουν θηλάσει, τα καταφέρνουν καλύτερα στην ανάγνωση, τη γραφή και τα µαθηµατικά, όπως έδειξαν τεστ που πραγµατοποιήθηκαν αργότερα, στις ηλικίες των 5, 7, 11 και 14 ετών. Το γάλα του θηλασµού βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα των παιδιών, βοηθώντας στην καταπολέµηση των µολύνσεων, του άσθµατος και άλλων παθήσεων. Πηγή: ygeiaonline

Αλλεργίες: Φαινόµενο της εποχής που µας ταλαιπωρεί

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα µας, οι εποχικές αλλεργίες δεν λένε να υποχωρήσουν, αντιθέτως εµφανίζουν αύξηση και τα κρούσµατα γίνονται ολοένα και περισσότερα. Αλλεργιολόγοι επισηµαίνουν ότι κληρονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι αυτοί που εντείνουν τα αλλεργικά συµπτώµατα, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία µπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες επιπλοκές της νόσου. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.), οι βασικές αναπνευστικές αλλεργίες που πλήττουν σήµερα τον ελληνικό πληθυσµό είναι η αλλεργική ρινίτιδα και η αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Η αλλεργική ρινίτιδα έχει ως κύρια συµπτώµατα το µπούκωµα των ρινικών κοιλοτήτων, την καταρροή, το φτέρνισµα καθώς και τον κνησµό της µύτης. Τα κύρια συµπτώµατα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας είναι η ερυθρότητα, το οίδηµα, ο κνησµός, το «αίσθηµα ξένου σώµατος», η δακρύρροια, καθώς και η φωτοφοβία. Οι παθήσεις αυτές µπορούν σταδιακά να οδηγήσουν στη δηµιουργία αλλεργικού άσθµατος, που καταλήγει συνήθως σε ξηρό βήχα, δύσπνοια, συριγµό και σφίξιµο του στήθους. Ως κύρια αίτια των αλλεργικών παθήσεων εποχικού χαρακτήρα αναφέρονται συνήθως οι γύρεις αλλεργιογόνων φυτών, που µεταφέρονται µε τον άνεµο από αποστάσεις ακόµα και έως 300 χιλιόµετρων. Τα µικροσωµατίδια, αφού διεισδύσουν στο βλεννογόνο των οργάνων-στόχων, όπως τα µάτια, η µύτη και το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται τα πρώτα συµπτώµατα. Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Ένωση Αλλεργιολόγων, µείζονα αλλεργιογόνα στον ελλαδικό χώρο είναι η παριετάρια (περδικάκι), που πλήττει σχεδόν το 50% των αλλεργικών, καθώς και οι αγρώστιδες, όπως το γρασίδι και τα δηµητριακά, που πλήττουν το 45% των αλλεργικών. Ακολουθούν η ελιά (40%), τα ακάρεα σκόνης, όταν υπάρχει αυξηµένη σχετική υγρασία στην ατµόσφαιρα (35%), οι κυπαρισσίδες (8%) και το πεύκο (5%). Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι βασικές αιτίες της συνεχούς αυξητικής τάσης εµφάνισης αλλεργιών και της γενικότερης «ανοσοποιητικής ευαισθητοποίησης» είναι κυρίως οι κλιµατολογικές αλλαγές, περιβαλλοντικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον λεγόµενο «δυτικό τρόπο ζωής», αλλά και σε πιο περιορισµένο βαθµό, η κληρονοµικότητα. Αναφορικά µε την κληρονοµικότητα, σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Ε.Α.Κ.Α., όταν ο ένας γονέας είναι αλλεργικός, τότε η πιθανότητα του να γεννηθεί παιδί που θα εµφανίσει αλλεργική νόσο είναι περίπου 25 µε 30% (λίγο µεγαλύτερη από του γενικού πληθυσµού), όταν είναι και οι δύο γονείς αλλεργικοί, τότε η πιθανότητα υπερβαίνει το 50% και στη περίπτωση που πάσχουν και οι δύο γονείς από την ίδια αλλεργική νόσο, τότε η πιθανότητα ξεπερνά το 65%.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής

Εισβολή επικίνδυνων ειδών στη Μεσόγειο! Π

Η έρευνα του πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ, από τον Στέφανο Καλογήρου του Τµήµατος Θαλάσσιας Οικολογίας, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Μεσόγειος είναι η θάλασσα που διεθνώς έχει δεχτεί τη µεγαλύτερη εισβολή ξένων ειδών.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται, υπάρχει ανεπαρκής κατανόηση του πώς και πόσο

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για

ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε κατα-

ναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα

ερισσότερα από 900 νέα ξένα είδη (µη ενδηµικά) έχουν εντοπιστεί στα παράκτια οικοσυστήµατα της ανατολικής Μεσογείου Θάλασσας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, µε συνέπεια όλη η θαλάσσια τροφική αλυσίδα να έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές και πιέσεις. Τα εν λόγω συµπεράσµατα εξήχθηκαν έπειτα από τετραετή έρευνα του ελληνικής καταγωγής επιστήµονα στη Σουηδία, Στέφανου Καλογήρου, η οποία εστιάστηκε στις παράκτιες περιοχές της Ρόδου. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες και γνώσεις, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες αξιολογήσεις του κινδύνου από αυτά τα ξένα είδη.

Η έρευνα του πανεπιστηµίου Γκέτεµποργκ

27

στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους

13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 2621027502,κ.Γ.Γουβιά.

αυτή η εισβολή επηρεάζει τα οικοσυστήµατα, ζώων και φυτών, ιδίως στην ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, «από τη στιγµή που ένα είδος εγκατασταθεί στην Μεσόγειο, είναι σχεδόν αδύνατη η εκρίζωσή του», όπως ανέφερε ο Καλογήρου, σύµφωνα µε το «Science Daily». Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καναλιού του Σουέζ το 1869, άνοιξε µια δίοδος για την εξάπλωση ξένων ειδών από άλ-

λους ωκεανούς στη Μεσόγειο, µε αποτέλεσµα έως σήµερα, λόγω αυτής της σωρευτικής εισβολής, να έχουν λάβει χώρα δραµατικές µεταβολές στις κοινότητες φυτών και ζώων της σχεδόν κλειστής αυτής θάλασσας.

Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα του Αιγαίου

τησε ειδικότερα τα οικοσυστήµατα των θαλάσσιων οργανισµών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, κοντά στη Ρόδο, τόσο σε αµµώδη βυθό, όσο και σε βυθό µε θαλάσσια βλάστηση. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατά του υπάρχουν σαφείς οικολογικές συνέπειες από την εµφάν ιση και εγκατ άστα ση τ ων ξένων ειδών, προκαλώντα ς ανατ αραχή στην τροφική αλυσίδα και, συνεπώς, στην αλιεία. Ιδιαίτερα απειλητικό είναι ένα δηλητηριώδε ς ψάρι (pufferfish) που πρόσφατα έκανε την εµφάνισή του στα νερά της ανατολικής Μεσογείου και διαθέτει µια ισχυρή τοξίνη, η οποία προκαλεί µυϊκή παράλυση και διακοπή της α ναπν οής, που µπορεί να αποβεί ακόµα και θανατηφόρα. Στα παράκτια οικοσυστήµατα που ο Σ. Καλογήρου µελέτησε, το συγκεκριµένο ψάρι φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση, µε οικολογικές επιπτώσεις

Ο ελληνικής καταγωγής επιστήµονας µελέ-

Κέντρα αδυνατίσµατος: Χρειάζεται προσοχή… Ο

ι προσκλήσεις των ΚΕΝΤΡΩΝ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ, τόσο µε διαφηµίσεις όσο και µε επιθετικούς τρόπους προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν, µας κατακλύζουν καθηµερινά. Και ενώ από τη µια αποτελεί έκπληξη και προκαλεί υποψίες το γεγονός ότι σε µια εποχή που η στρόφιγγα των δανείων έχει κλείσει, οι καταναλωτές χρεώνονται υπέρογκα ποσά µέσω τραπεζικών προϊόντων.

Τα κέντρα αδυνατίσµατος υποπίπτουν σε σω ρεία παραβάσεων τόσο του νόµου όσο και των συναλλακτικών ηθών:

1.Λαµβάνουν υπέρογκα ποσά ως προκα ταβολή για υπηρεσίες που δεν έχουν ακόµα παράσχει. 2.Τις περισσότερες φορές δεν δίνουν αντίγραφα των συµβάσεων που συνάπτουν µε τους καταναλωτές, ούτε βέβαια έντυπο υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση Ζ11262/2007. 3.Σπάνια χ ρεώνουν πλέον πιστωτικές κάρτες. Πείθουν τους υποψήφιους πελάτες τους είτε να αναλάβουν µετρητά µε την πιστωτική τους κάρτα, είτε να πάρουν καταναλωτικά δάνεια. Τους συνο-

δεύουν στην τράπεζα, εκταµιεύουν τα χρήµατα, τα οποία λαµβάνει ο υπάλληλος του Κέντρου Αδυνατίσµατος χωρίς να δώσει απόδειξη! (Η πρακτική αυτή βεβαίως εφαρµόζεται µε την σύµπραξη και συνενοχή υπαλλήλων τραπεζών. Απόδειξη αυτού είναι ότι δεν πηγαίνουν σε οποιοδήποτε κατάστηµα τράπεζας.) 4.Εκµεταλλεύονται αδύναµα άτοµα (ηλικιωµένα, µε άγνοια για τον τρόπο χρήσης των πιστωτικών καρτών και δανείων, άτοµα µε ελάχιστες γραµµατικές γνώσεις, ή ακόµα και µε ψυχοπνευµατικά προβλήµατα), τα οποία «φορτώνουν»

µε προγράµµατα ύψους 50 και 60 χιλιάδων ευρώ! Η «Καταναλωτική Συνείδηση» καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να µην παρασύρονται από εντυπωσιακές διαφηµίσεις και «προσφορές». Συµβουλεύει τους καταναλωτές να προσέχουν τα εξής: -Μην ξεκινήσετε κανένα πρόγραµµα αδυνατίσµατος αν δεν εγγυάται έγγραφα ο γιατρός σας, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία σας. - Μην προπληρώνετε ολόκληρο το πρόγραµµα.

- Μην δίνετε προκαταβολή. - Μην υπογράφετε τίποτα αν δεν διαβάσετε προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα. - Μην θεωρείτε καµία παροχή ή εξυπηρέτηση δεδοµένη, αν δεν πάρετε έγγραφη δέσµευση. - Ζητήστε συγκεκριµένες και ξεκάθαρες πληροφορίες για το είδος των υπηρεσιών που θα σας προσφέρουν, για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσετε, για την διάρκεια του προγράµµατος, τον αριθµό των επισκέψεων και τον χρόνο ανά επίσκεψη. - Ζητήστε έγγραφη διαβεβαίωση για το κόστος του προγράµµατος και τον τρόπο αποπληρωµής. - Απαιτήστε να σας δώσουν αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου υπογράφετε.

- Αν διαφωνήσετε σε κάτι µετά την υπογραφή της σύµβασης, γνωστοποιήστε το εγγράφως στην επιχείρηση και ζητήστε έγγραφη απάντηση. - Εάν για οποιονδήποτε λόγο µετανιώσατε και δεν επιθυµείτε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε το πρόγραµµα που έχετε υπογράψει, δικαιούστε να ζητήσετε την ακύρωσή του και την επιστροφή των χρηµάτων σας για τις επισκέψεις που δεν πραγµατοποιήσατε.


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Μαϊου 2011

∆ιαστηµική µπύρα!

Η πρώτη µπύρα που θα είναι πόσιµη στο διάστηµα είναι πλέον γεγονός αποδεικνύοντας πως και οι πιο ιδιαίτεροι ταξιδιώτες έχουν δικαίωµα στο αλκοόλ. Η αυστραλιανή ζυθοποιία 4 Pines καινοτοµεί και κατασκευάζει τη Vostok “4 Pines Stout”, την πρώτη διαστηµική µπύρα που προορίζεται για κατανάλωση στα προγραµµατισµένα ταξίδια του διαστηµικού τουρισµού. Είναι ειδικά σχεδιασµένη για να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα διαστηµικά αεροσκάφη και πρόκειται στην ουσία για µία µπύρα µε εντονότερη γεύση και λιγότερο αφρό. Στο διάστηµα το πρόσωπο των αστροναυτών και η γλώσσα τους πρήζονται µε αποτέλεσµα η αίσθηση της γεύσης να εξασθενεί. Έτσι, η αστρο-µπύρα έχει προσθήκες από σιρόπι σοκολάτας και καραµέλας για να ενισχυθεί η γεύση της, ενώ διατηρεί τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, η νέα µπύρα θα είναι λιγότερο αφρώδης, καθώς στο διάστηµα η έλλειψη της βαρύτητας δεν επιτρέπει το διαχωρισµό των αερίων και των υγρών κατά τη διάρκεια ενός ρεψίµατος!

Ανατινάζονται τα καρπούζια!

Α

γρότες στην ανατολική Κίνα µένουν έκπληκτοι καθώς τα καρπούζια που καλλιεργούν αρχίζουν να ανατινάζονται το ένα µετά το άλλο. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τα κρατικά µέσα ενηµέρωσης, στην περιοχή του Jiangsu έδειξε ότι πολλά στρέµµατα φρούτων καταστράφηκαν εξαι τίας του προβλήµατος. Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα τηλεοπτικού καναλιού στην Κίνα, φαίνεται πως πίσω από την µυστήρια ανατίναξη των καρπουζι ών βρίσκεται χηµική ουσία που βοηθά τα φρούτα να αναπτυχθούν και να ωριµάσουν πιο γρήγορα. Το εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο δήλωσε ότι οι αγρότες ψεκάζουν την καλλιέργειά τους µε χηµικές ουσίες ελπίζοντας ότι θα µπορούν να βγάλουν τα φρούτα στην αγορά πριν από την περίοδο αιχµής και να αυξήσουν τα κέρδη τους…

ΚΑΙΡOΣ

Το µεγαλύτερο χρυσό δαχτυλίδι στον κόσµο πωλείται στο κοσµηµατοπωλείο «Kanz Jewels» στη διάσηµη αγορά χρυσού, του Ντουµπάι. Για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν 5,17 κιλά πολύτιµων λίθων και 58.7 κιλά χρυσού. Το «Αστέρι της Τάµπα», όπως ονοµάζεται κόστισε 547.000 δολάρια για να φτιαχτεί το 2000, αλλά µε την άνοδο των τιµών του χρυσού η αξία του σήµερα ξεπερνά τα 3 εκατ. δολάρια!

Στην Ελλάδα

Έναντι του ποσού των 90.000 ευρώ πωλήθηκε µέσω ebay το καπέλο που φορούσε η πριγκίπισσα Βεατρίκη στον γάµο του ξαδέλφου της πρίγκιπα Γουίλιαµ µε την Κέιτ Μίντλετον. Κάποιοι, µάλιστα, το παροµοιάζουν µε καπάκι τουαλέτας! Μέχρι και η ίδια η πριγκίπισσα Βεατρίκη, πρώτη ξαδέλφη του Γουίλιαµ και κόρη του πρίγκιπα Ανδρέα και της Σάρας Φέργκιουσον, αιφνιδιάστηκε από τα σχόλια. Το ευχάριστο, όµως, είναι ότι το ποσό θα διατεθεί για καλό σκοπό.

Τι να κάνετε, εάν σας επιτεθούν ζόµπι!

Το µεγαλύτερο χρυσό δαχτυλίδι στον κόσµο

Στην Ηλεία

Πριγκιπικό καπέλο αξίας… 90.000 ευρώ!

Απίστευτο κι όµως αληθινό! Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία δίνονται οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κάποιος σε περίπτωση επίθεσης από ζόµπι! Όσον και αν γελάτε, το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων έβγαλε την περασµένη εβδοµάδα ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Preparedness 101: Zombie Apocalypse» και λίγες µέρες µετά η είδηση έκανε τον γύρο του κόσµου! Σύµφωνα µε τη Huffington Post, η επισκεψιµότητα στη σελίδα ήταν τόσο µεγάλη, ώστε τέθηκε εκτός λειτουργίας! «Σχέδιο εκκένωσης. Όταν τα ζόµπι πεινάνε, δεν σταµατούν, µέχρι να φάνε (µυαλό), το οποίο σηµαίνει πως πρέπει να φύγετε από την πόλη αµέσως. Σχεδιάστε πολλαπλές διαδροµές, ώστε, σε περίπτωση που συµβεί κάτι τέτοιο, να έχετε εναλλακτικές επιλογές. Το ίδιο σχέδιο µπορείτε να ακολουθήσετε σε φυσικές καταστροφές για τον εντοπισµό καταφύγιου» αναφέρει η επίµαχη ανακοίνωση. Εκπρόσωπος του Κέντρου δήλωσε πως η ιδέα προέκυψε, βλέποντας στο Twitter πως η λέξη «ζόµπι» ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής και η ανακοίνωση φτιάχτηκε µε σκοπό να είναι προετοιµασµένοι οι άνθρωποι σε ακραίες καταστάσεις.

!"#"$%&'( ! "#"$%& '( "# 27/05/2011 27/05/2011

09:00 0 9: 00

19 19 °C ° C

70% 7 0%

2! !"#$%& "#$%& '

()**+,-'(!+*.( ( )**+,-'(!+*. (

!"#"$%&'( ! "#"$%& '( "# 27/05/2011 27/05/2011

15:00 1 5: 00

28 28 °C ° C

43% 4 3%

3! !"#$%& "#$%& /

'0'-1 ' 0'-1 ()**+,-' ()**+,-'

!"#"$%&'( ! "#"$%& '( "# 27/05/2011 27/05/2011

21:00 2 1: 00

22 22 °C ° C

77% 7 7%

2! !"#$%& "#$%& */ * /

2-3' 2 -3' ()**+,' ()**+,'

)*++",) *++",- 2 28/05/2011 8/05/2011

03:00 0 3: 00

18 18 °C ° C

99% 9 9%

1! !"#$%& "#$%& NA N A

()**+,-'(!+*.( ( )**+,-'(!+*. (

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Στα νησιά του Ιονίου γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες θα είναι αυξηµένες και θα σηµειωθούν βροχές και, κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Άνεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 5 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 14 έως 29 βαθµούς κελσίου.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patris news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you