Page 1

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 Άδικη ισοπαλία...

«Λαβωµένος» και µε Χανιά

Σελίδα 9

Σελίδα 13

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ

«Ανάσα» για τις αγροτικές περιοχές Σελίδα 9

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 39173 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

Εσείς τι κάνατε;...

ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ OI ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Λαχτάρα από τα 4,2 ρίχτερ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 17ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Έριξε εκρηκτικό µηχανισµό στο σχολείο του Σελίδα 7

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ

Σελίδα 4

Σελίδα 9

Είµαι «παρών» αλλά δεν διεκδικώ τον δηµαρχιακό θώκο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΧΘΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας Ολυµπίας συµµετέχοντας στο εγκεκριµένο τριετές πρόγραµµα ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ) που διέπεται από τον Καν. 867/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και την ΚΥΑ 266342/12-02-09 όπως ισχύουν, αναλαµβάνει να υλοποιήσει το εγκεκριµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων προς όφελος των ελαιοπαραγωγών-µελών της που θα θελήσουν να συµµετέχουν και αφορά στις ∆ράσεις: βi: µε τίτλο «Συλλογικές εργασίες για την διατήρηση του χαρακτήρα του ελαιώνα της Αρχαίας Ολυµπίας καθώς και τη διατήρηση του τοπίου της περιοχής» βiv: µε τίτλο «Σύσταση οµάδας παραγωγών και δηµιουργία θυλάκων εκπαίδευσής τους στους ΚΟΓΠ και ένταξη αυτών σε ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφών» δi: µε τίτλο «Ανάπτυξη – επέκταση και εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας µε εφαρµογή ISO 22005». Η ΕΑΣ ΗΛ ΟΛ επιδιώκει την κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία οµάδας παραγωγών, η οποία θα εφαρµόσει µε συνέπεια και σοβαρότητα σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης και θα επιτύχει τους στόχους της. Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα είναι η κατανόηση της σηµασίας της ολοκληρωµένης διαχείρισης, της ιχνηλασιµότητας και της εφαρµογής ορθών ελαιοκοµικών πρακτικών σε ιδιαίτερα περιβάλλοντα. - Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 στο ∆∆ Λάλας του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. - Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 στο ∆.∆. Καλυβάκια του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας και - Την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 στον Πύργο, στις εγκαταστάσεις του νέου Οινοποιείου της ΟΕΦ ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας και ώρα 5.00 µ.µ. διοργανώνεται συγκέντρωση – εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας που αποσκοπούν στη διατήρηση του τοπίου της περιοχής. Στη συνέχεια και ώρα 6.00 µ.µ. θα ακολουθήσει εκπαίδευση µε θέµα: Εφαρµογή καλλιεργητικών φροντίδων στην ελαιοκαλλιέργεια σύµφωνα µε τις αρχές της ολοκληρωµένης γεωργίας, για την πρώτη ηµέρα συγκεντρώσεων και Μέθοδοι φυτοπροστασίας στην Ολ. γεωργία, κατάλληλα φυτοπροστατευτικά, ασφαλής χρήση και φύλαξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων, για τις δύο επόµενες ηµέρες. Τέλος και ώρα 7.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση µε θέµα: ∆ιαδικασία ιχνηλασιµότητας, κανόνες συγκοµιδής, βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισµό των ελιών, τη δεύτερη ηµέρα των συγκεντρώσεων. Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της ∆ράσης γi µε τίτλο: «Εφοδιασµός επιδεικτικών µέσων συγκοµιδής ελαιόκαρπου», θα πραγµατοποιηθεί δωρεάν διανοµή εξοπλισµού (δεξαµενές αποθήκευσης ελαιολάδου και πλαστικούς κλωβούς µεταφοράς των ελιών), στα µέλη – ελαιοπαραγωγούς που έχουν δηλώσει συµµετοχή στη ∆ράση βiv µε τίτλο: «Σύσταση οµάδας παραγωγών και δηµιουργία θυλάκων, εκπαίδευσή τους στους ΚΟΓΠ, και ένταξη αυτών σε ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφών», οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επισπεύδουσα ήταν µια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ∆εκάδες οι συγκεντρωθέντες έξω από τα δικαστήρια σε ένδειξη συµπαράστασης

Το κράτος µε τους νόµους που θέσπισε έχει ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου 8 “„–—  –¡ £•£

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

∆ρόµοι που οδηγούν στα σχολεία σε κακή κατάσταση

Εµβολιάζουν τα αδέσποτα σκυλιά

Σελίδα 5

™™ –£•£–—•  –£•£–—• œž– œž–

•ˆ£•‚•–£ £“–

Σελίδα 8

)кÑÆÐŤȾºÂÆ¥ÑÌÖÔ ÐÍÌÖÁ¾ÐѸÔÑÌÖ£“–„½ÏÄÌÖ

Σελίδα 11

Σελίδα 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο νέος φόρος στα ακίνητα, θα πληρώσουν και τα µαντριά! Αρχές 2014 η πιλοτική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος Παρασκευή και πώληση καφέ σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία Σελίδα 23

•ÊÂϺÁ¾Äƾ ÑÅ¿ÆÌÉÌÄÆȹ ÄÂÓÏĺ¾ÐÑÅË Ê¾ÉƝÁ¾

Ƭ

NjİǏǁįĮ Njİ LJƿNjĮ ©ƳNJǎljNJdžǏǔNjƿnjǎ ıǒƿįLjǎ ȺǏǎǙ LJdžıdžǐ IJdžǐ ĮȺĮıǒǗNJdžıdžǐ ljĮLj IJdžǐ İȺLjǒİLjǏdžNjĮIJLj ljǗIJdžIJĮǐ ıIJǎnj IJǎNjƿĮ IJdžǐ ǃLjǎNJǎDŽLjljǀǐ DŽİǔǏDŽǁĮǐ ıIJǎnj įǀNjǎ ơNJLjįĮǐª ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjǀLJdžljİ ǒLJİǐ IJǎ ĮȺǗ DŽİǑNjĮ ıIJĮ DŽǏĮijİǁĮ IJǎǑ ƪNjȺǎǏLjljǎǘ ƶǑNJNJǗDŽǎǑ ƧNjĮNJLj ƾįĮǐ ıIJdžnj ȺNJĮIJİǁĮ ƧnjİNjǎNjǘNJǎǑ Njİ ȺǏǔIJǎǃǎǑNJǁĮ IJdžǐ ƩdžNjǎIJLjljǀǐ ƮǎLjnjǔijİNJǎǘǐ ƪȺLjǒİǁǏdžıdžǐ ơNJLjįĮǐ ȺǎǑ İǁ njĮLjİIJĮǁǏǎǐIJdžǐƧnjĮȺIJǑǍLjĮljǀǐƶǘNjȺǏĮǍdžǐ©%LRơNJLjǐª ƨĮıLjljǗǐıIJǗǒǎǐIJdžǐdžNjİǏǁįĮǐǀIJĮnjdžȺĮǏǎǑıǁĮıdžljĮLj  džȺǏǎǙLJdžıdžIJǔnjǑȺǎįǎNjǙnjljĮLjȺǏĮljIJLjljǙnjDŽLjĮIJdžnjĮǍLj ǎȺǎǁdžıdžİnjĮNJNJĮljIJLjljǙnjIJǏǗȺǔnjİȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀǐįǏĮıIJdž ǏLjǎȺǎǁdžıdžǐıIJdžnjǃLjǎNJǎDŽLjljǀDŽİǔǏDŽǁĮljĮLjıIJdžnjȺǏǎǙLJdžıdž ǃLjǎNJǎDŽLjljǙnjȺǏǎǕǗnjIJǔnjIJǔnjƱƿǔnjƪȺLjıIJdžNjǗnjǔnjƧnjƿǏDŽǔnj ljĮLjƧDŽǏǎIJǙnj±ĮnjįǏǙnj DŽǑnjĮLjljǙnjIJǎǑįǀNjǎǑơNJLjįĮǐƬ džNjİǏǁįĮƾnjǎLjǍİNjİǒĮLjǏİIJLjıNjǗIJǎǑȺǏǎƿįǏǎǑIJdžǐƮǎLjnjǔ ijİNJǎǘǐƪȺLjǒİǁǏdžıdžǐljƴƿIJǏǎǑƴĮȺĮįƾIJǎǑ

Ʒ

ǎLJƿNjĮIJdžǐıǁIJLjıdžǐ©ljĮǁİLjªIJǎǑǐijǎLjIJdžIJƿǐIJǎǑƷƪƭ ƴǘǏDŽǎǑ ƴǏǎǒLJƿǐ ǎNJǎljNJdžǏǙLJdžljİ dž džNJİljIJǏǎnjLjljǀ ǑȺǎǃǎNJǀIJǔnjıǒİIJLjljǙnjĮLjIJǀıİǔnjljĮLjIJLjǐİȺǗNjİnjİǐ džNjƿǏİǐIJĮNjƿNJdžIJǎǑƩƶIJǎǑƶǑNJNJǗDŽǎǑƶȺǎǑįĮıIJǙnjLJĮıǑ njĮnjIJdžLJǎǘnjNjİIJǎnjǑȺİǘLJǑnjǎIJdžǐNJƿıǒdžǐıǁIJLjıdžǐȺǏǎljİLj NjƿnjǎǑnjĮİǍİǑǏİLJİǁNJǘıdžǙıIJİnjĮNjdžNjİǁnjİLjNjİDŽƾNJǎǐĮǏLjLJ NjǗǐıȺǎǑįĮıIJǙnjǒǔǏǁǐIJǎįLjljĮǁǔNjĮnjĮıLjIJǁDžİIJĮLjįǔǏİƾnj ƴĮǏƾNJNJdžNJĮ IJĮ NjĮLJǀNjĮIJĮ ıǑnjİǒǁDžǎnjIJĮLj ljĮnjǎnjLj ljƾ ıIJǎ IJNjǀNjĮ ƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐ ljĮLj ưưƪ İnjǙ DŽǁnjİIJĮLj ljĮLj ıǑnjįLjįĮıljĮNJǁĮ NjĮDžǁ Njİ IJǎǑǐ ijǎLjIJdžIJƿǐ IJǎǑ njƿǎǑ IJNjǀNjĮIJǎǐ ıIJĮ NjĮLJǀNjĮIJĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj ıIJĮ įǘǎ ȺǏǎ DŽǏƾNjNjĮIJĮ ıȺǎǑįǙnj ưĮLJdžNjĮIJLjljƾ ƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀ  ƣıǎnjĮijǎǏƾIJdžnjƿnjĮǏǍdžįLjįĮıljĮNJǁĮǐljĮLjIJǔnjǑȺǎNJǎǁ ȺǔnjNjĮLJdžNjƾIJǔnjıǘNjijǔnjĮNjİȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐIJdžǐİij©ƴĮ  IJǏǁǐªȺǏǎıįLjǎǏǁDžİIJĮLjDŽLjĮIJdžnjƷǏǁIJdžƳljIJǔǃǏǁǎǑljƾIJLj

ȺǎǑĮnjĮNjƿnjİIJĮLjnjĮǎǏLjıIJLjljǎȺǎLjdžLJİǁİnjIJǗǐIJdžǐİǃįǎNjƾįĮǐ ƳLjljĮLJdžDŽdžIJƿǐljĮLjǎLjıȺǎǑįĮıIJƿǐljĮIJĮǃƾNJNJǎǑnjİȺLjȺNJƿ  ǎnjȺǏǎıȺƾLJİLjİǐǙıIJİnjĮNjdžǒĮLJİǁljĮnjƿnjĮNjƾLJdžNjĮĮȺǗIJǎ ǑȺƾǏǒǎnjȺǏǗDŽǏĮNjNjĮıȺǎǑįǙnjNjİIJdžNjdžljƾNJǑǓdžIJǔnjįLj įĮljIJLjljǙnjǔǏǙnjƶȺǎǑįĮıIJƿǐIJǎǑƷƪƭƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐljĮLj ưưƪİȺLjıdžNjĮǁnjǎǑnjǗIJLjİNJNJǎǒİǘİLjljǁnjįǑnjǎǐnjĮ©ljĮǎǘnjª ǎǏLjıNjƿnjĮNjĮLJǀNjĮIJĮljĮLjnjĮĮijĮLjǏİLJǎǘnjĮȺǗIJǎȺǏǗDŽǏĮNj NjĮıȺǎǑįǙnjưLjĮIJƿIJǎLjĮİǍƿNJLjǍdžLJĮǀIJĮnjljĮIJĮıIJǏǎijLjljǀ ljĮLj LJĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǎǘıİ ©įİįLjljĮıNjƿnjǎª Njİ ıǑnjƿȺİLjĮ IJdžnj GHIDFWRljĮIJƾǏDŽdžıdžIJdžǐNjİIJĮǃĮIJLjljǗIJdžIJĮǐljĮLjljĮIJ¶İȺƿ ljIJĮıdžIJǎǑǁįLjǎǑIJǎǑIJNjǀNjĮIJǎǐ

€ÅÉÎËÌÖÊÂ;ϻËÑÂÔ¦

•¾Ë¾ÐÝÉÂƾÑÓËÃÌÆÑÅÑÎË

ƠȺİLjIJĮĮȺǗıǑnjĮnjIJǀıİLjǐNjİ ©ĮǏNjǗįLjǎǑǐ ȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐª įLjĮNjĮǏIJǑǏǁİǐȺǎǏİǁİǐıǑNJ NJĮNJdžIJǀǏLjĮƾȺİLjǏİǐDŽİnjLjljƿǐ ıǑnjİNJİǘıİLjǐ IJǔnj ıȺǎǑįĮ ıIJǙnjıǑnjİnjIJİǘǍİLjǐıİIJdž NJİǎȺIJLjljǎǘǐ ljĮLj ǏĮįLjǎijǔnjLj ˜¾Ïº¾£ÐºÏÌÖ ˆÍÌÖÁÐÑÏƾ   ljǎǘǐ ıIJĮLJNjǎǘǐ ƾǏLJǏĮ ıİ £“–„ÉÅÏÌÃÌÏÆȹÔȾƘ˜“    İijdžNjİǏǁįİǐ įdžNjLjǎǑǏDŽLjljƿǐ İljLJƿıİLjǐljĮLjljǑǏǁǔǐIJdžnjljĮIJƾNJdžǓdžȺǎǑNjĮǐljǗıIJLjıİƿnjĮİǍƾ NjdžnjǎıȺǎǑįǙnjİȺLjıIJǏƿǓĮNjİƪȺLjıIJǏƿǓĮNjİıİĮǑIJǗȺǎǑĮDŽĮ ȺƾNjİljĮLjıİĮǑIJǗȺǎǑįLjİljįLjljǀıĮNjİİǍĮnjIJNJǙnjIJĮǐljƾLJİıIJĮ DŽǗnjĮİNJȺǁįĮǐƶIJǎƷƪƭNjĮǐ ƷƪƭƩǑIJLjljǀǐƪNJNJƾįĮǐȺNJƿǎnj  ƧǏljİIJǎǁıȺǎǑįĮıIJƿǐĮȺǎijƾıLjıĮnjǘıIJİǏĮĮȺǗȺǎNJNJǀıljƿ Ǔdž njĮ İDŽljĮIJĮNJİǁǓǎǑnj IJLjǐ ıȺǎǑįƿǐ IJǎǑǐ ıIJǎ ȺĮǏƾǏIJdžNjĮ IJǎǑƴǘǏDŽǎǑƳLjNJǗDŽǎLjƮƾȺǎLjǎLjǁıǔǐįİnjİǁǒĮnjIJdžnjǎLjljǎnjǎ NjLjljǀįǑnjĮIJǗIJdžIJĮnjĮĮnjIJĮȺİǍƿNJLJǎǑnjıIJĮƿǍǎįĮIJdžǐijǎLjIJdž IJLjljǀǐDžǔǀǐƮƾȺǎLjǎLjƾNJNJǎLjDŽLjĮIJǁȺLjƿıIJdžljĮnjǓǑǒǎNJǎDŽLjljƾljĮLj LJİǙǏdžıĮnjȺǔǐLJĮǀIJĮnjljĮNJǘIJİǏǎDŽLjĮİljİǁnjǎǑǐnjĮljƾnjǎǑnj ƿnjĮnjƿǎǍİljǁnjdžNjĮıİNjǁĮƾNJNJdžįdžNjǗıLjĮǀLjįLjǔIJLjljǀıǒǎNJǀ ƣıǎLj NjİǁnjĮNjİ įdžNJǙnjǎǑNjİ ȺĮǏǗnjIJİǐ ljĮLj İIJǎLjNjĮDžǗNjĮıIJİ DŽLjĮ IJǎ NjİDŽĮNJǘIJİǏǎ ıIJǎǁǒdžNjĮ Ʒǎ ıIJǎǁǒdžNjĮ IJdžǐ įLjĮIJǀ Ǐdžıdžǐ ljĮLj IJdžǐ ©İȺLjǃǁǔıdžǐª IJǎǑ IJNjǀNjĮIJǎǐ ƠnjĮ IJNjǀ NjĮ Njİ NjǎnjĮįLjljǗ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ ıȺǎǑįǙnj İljȺĮLjįİǑIJLjljǎǘǐ ȺǎǑ IJǎ ĮDŽĮȺƾnjİ ljĮLj ıǑnjİLjįdžIJǎȺǎLjdžNjƿnjǎǑǐ ıȺǎǑįĮıIJƿǐ ȺǎǑ İǍĮljǎNJǎǑLJǎǘnj njĮ įLjİljįLjljǎǘnj ljƾLJİ įLjįĮljIJLjljǀ ǙǏĮ ƳNjİDŽĮNJǘIJİǏǎǐıIJǗǒǎǐNjĮǐİǁnjĮLjnjĮĮȺǎįİǁǍǎǑNjİȺǔǐIJǁ ȺǎIJĮįİnjƿǒİLjǒĮLJİǁĮljǗNjĮưİȺǏǎıǔȺLjljǀȺǏǎıȺƾLJİLjĮljĮLj LJƿNJdžıdžİNJȺǁDžǎǑNjİıIJdžnjǑDŽLjǀNJİLjIJǎǑǏDŽǁĮIJǎǑIJNjǀNjĮIJǎǐljĮLj IJdžnjȺǎLjǗIJdžIJĮIJdžǐİljȺĮLjįİǑIJLjljǀǐįLjĮįLjljĮıǁĮǐĬĮijǏǎnjIJǁ ıǎǑNjİ njĮ ǍİȺİǏƾıǎǑNjİ ǎIJLjįǀȺǎIJİ ıIJĮLJİǁ ǔǐ IJǏǎǒǎȺƿįdž ıIJdžNjǗǏijǔıǀNjĮǐ©ƪNjȺǗįLjĮİǁnjĮLjİljİǁnjĮIJĮȺǏƾDŽNjĮIJĮȺǎǑ ǃNJƿȺİLjǐǗIJĮnjȺĮǁǏnjİLjǐIJĮNjƾIJLjĮıǎǑĮȺ¶IJǎıIJǗǒǎª +DQQK 0RUH 

ƶǑnjĮLjıLJǀNjĮIJĮĮnjdžıǑǒǁĮǐljĮLjĮǃİǃĮLjǗIJdžIJĮǐįdžNjLjǎǑǏDŽǎǘ njIJĮLjıIJǎǑǐıȺǎǑįĮıIJƿǐIJǎǑƷNjǀNjĮIJǎǐƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐljĮLj 00(ljĮLJǙǐdžnjƿĮĮljĮįdžNjĮǕljǀǒǏǎnjLjƾǍİljǁnjdžıİNjİȺǏǎ ǃNJǀNjĮIJĮljĮLjĮǏljİIJƿǐİNJNJİǁǓİLjǐljǑǏǁǔǐıIJǎİljȺĮLjįİǑIJLj ljǗȺǏǎıǔȺLjljǗƳLjǀįdžǑȺƾǏǒǎnjIJİǐljĮLJdžDŽdžIJƿǐƿǒǎǑnjǍİ ljLjnjǀıİLjIJĮNjĮLJǀNjĮIJĮȺĮıǒǁDžǎnjIJĮǐnjĮįLjįƾǍǎǑnjǗıĮȺLjǎ ȺǎNJNJƾNjȺǎǏǎǘnjĮNJNJƾįǑıIJǑǒǙǐIJǎȺǏǗǃNJdžNjĮȺĮǏĮNjƿnjİLj ƧȺǎIJƿNJİıNjĮǗNJǔnjĮǑIJǙnjİǁnjĮLjƿnjĮNjİDŽƾNJǎNjƿǏǎǐIJǔnj  ijǎLjIJdžIJǙnjnjĮĮȺǎDŽǎdžIJİǘİIJĮLjljĮLjnjĮijǎǃƾIJĮLjNjdžǒĮLJİǁljĮLj ĮǑIJǗIJǎİǍƾNjdžnjǎƧȺǗIJdžnjƾNJNJdžNjİǏLjƾǑȺƾǏǒİLjljĮLjƿnjĮƾNJNJǎ ljǎNjNjƾIJLjijǎLjIJdžIJǙnjȺǎǑNjİǗNJİǐĮǑIJƿǐIJLjǐįǑıljǎNJǁİǐȺİǁıNjǔ ıİljĮLjƾǏǒLjıİnjĮȺĮǏĮljǎNJǎǑLJİǁȺİǏLjııǗIJİǏĮNjĮLJǀNjĮIJĮ ƶİĮǑIJǗıǑnjƿǃĮNJİljĮLjIJǎDŽİDŽǎnjǗǐǗIJLjdžıǒǎNJǀIJǎ ıIJĮNjĮIJƾ njĮ ǑijǁıIJĮIJĮLj ǑȺǎǒǏİǙnjǎnjIJĮǐ IJǎǑǐ ıȺǎǑįĮ ıIJƿǐnjĮǃLjĮıIJǎǘnjDŽLjĮnjĮIJdžnjIJİNJİLjǙıǎǑnjƷƿNJǎǐĮǐİNJȺǁ ıǎǑNjİǗIJLjIJǎǗnjİLjǏǎDŽLjĮȺIJǑǒǁǎįİnjLJĮNJǀǍİLjƾįǎǍĮ

ƴĮnjĮDŽLjǙIJdžǐĭǔIJİLjnjǗȺǎǑNJǎǐ )RSDQ#JPDLOFRP

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ƪǑIJǑǒǁĮƭıƾnjǎDŽNJǎǑ

ˆÖ˸ËÑÂÖÇÅ£½ÍÌÖ

ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Ƭ ƪȺLjIJǏǎȺǀ ƧDŽǙnjĮ IJǎǑ ưİIJǙȺǎǑ ƧDŽǙnjĮ ƶȺǎǑįĮ ıIJǙnjƷƪƭƴǘǏDŽǎǑįLjǎǏDŽĮnjǙnjİLjıǑnjƿnjIJİǑǍdžƷǘȺǎǑ  ıǀNjİǏĮƴƿNjȺIJdžljĮLjǙǏĮNjNjıIJǎnjǒǙǏǎIJǎǑ ƷƪƭNjİLJƿNjĮIJĮIJĮȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮȺǎǑĮnjIJLjNjİIJǔȺǁDžǎǑnj ǎLjıȺǎǑįĮıIJƿǐIJǔnjįǘǎIJNjdžNjƾIJǔnjĮDŽǔnjLjıIJLjljƾNjƿIJǏĮ ĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdžǐIJǔnjȺǏǎǃNJdžNjƾIJǔnjȺǎǑĮȺǎijƾıLjıİdž ƪȺLjIJǏǎȺǀƧDŽǙnjĮıİȺǏǗıijĮIJdžıǑnjƿNJİǑıǀIJdžǐ

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


2

ΣΧΟΛ ΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

«Η Μεταπατερική Θεολογία» από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος ήταν ο εισηγητής στην ετήσια Ιερατική Σύναξη της μητροπόλεως Ηλείας που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στον Πύργο παρουσία όλων των αιδεσιμότατων εφημερίων της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον αίθουσα εκδηλώσεων της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, (δίπλα από τον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου), με βασικό θέμα “Η Μεταπατερική Θεολογία”. Νωρίτερα τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού. Γ.Ρ

Αλλαγή «φρουράς» «Παρελθόν» αποτελεί πλέον για την Αμαλιάδα η Αγροτική Τράπεζα, η οποία ως γνωστόν πέρασε στον Όμιλο Πειραιώς. Η ταμπέλα που βρισκόταν στο κτίριο του πεζόδρομου στην Αμαλιάδα με τα διακριτικά της Αγροτικής Τράπεζας δεν υπάρχει πια. Τις τελευταίες ημέρες η ταμπέλα αντικαταστάθηκε και πλέον στο κτίριο υπάρχει το λογότυπο της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα ξεκινά η μεταφορά της Τράπεζας Πειραιώς στο συγκεκριμένο κτίριο, από αυτό που βρίσκεται σήμερα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και επίσημα θα ξεκινήσει η λειτουργία της εκεί από τις 25 Νοεμβρίου. Μ.Κ.

Περιμένει την απόφαση Την απόφαση του αρμόδιου υπουργού, μέσω της οποίας, θα πάρει ουσιαστικά το «ναι» για την εγκατάσταση του δεματοποιητή στο σημείο στη θέση «Λίμνες», αναμένει μέχρι σήμερα ο δήμος του Πύργου, ύστερα από την προσφυγή που έχουν κάνει οι κάτοικοι της Αλφειούσας για το συγκεκριμένο θέμα. Πηγές του δήμου Πύργου, εκτιμούν πως η απόφαση θα «φτάσει» εντός ολίγων ημερών ωστόσο οι μέρες περνούν επικίνδυνα και το μόνο σίγουρο είναι πως η προθεσμία εκτάκτου ανάγκης φτάνει στο τέλος της… Π.Γ.

Επικίνδυνη λακκούβα

Υποχρέωση των πολιτών να ορίσουν τον «ακατάσχετο» τραπεζικό λογαριασμό

Εικόνα από το προσεχές μέλλον…! Αυτή την εικόνα θα συναντάμε (αν δεν συμβαίνει ήδη) το επόμενο διάστημα μετά τη νέα φοροκαταιγίδα στα αγροτεμάχια. Δεν μένει πλέον τίποτε χωρίς να μην φορολογείται … μέχρι και τα μαντριά θα πληρώνουν από το 2014 τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Τι άλλο θα δούμε… Γ.Ρ

Άκρως επικίνδυνη είναι για τους διερχόμενους οδηγούς η λακκούβα που έχει δημιουργηθεί επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αμαλιάδα, λίγα μέτρα από την διασταύρωση με την οδό Αντωνίου Πετραλιά. Στο συγκεκριμένο σημείο είχε πέσει πίσσα, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις δεν βοήθησαν και ένα τμήμα βύθισε, σχηματίζοντας μία μεγάλη λακκούβα. Και μπορεί την ημέρα να είναι ορατή, τα βράδια ωστόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Μ.Κ.

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 Αρέθα μεγαλ., Σεβαστιανής μ. Έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστίνου Α`. Ήταν επιφανής πολίτης της πόλης Νεγρά στην Αιθιοπία. Αρχικά ήταν ειδωλολάτρης, αλλά γρήγορα διείδε την αλήθεια των ευαγγελικών λόγων και ασπάσθηκε το χριστιανισμό. Ο Αρέθας δέχθηκε πολλές πιέσεις για να αλλαξοπιστήσει αλλά αντιστεκόταν. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο δια αποκεφαλισμού. Η Αγία Σεβαστιανή καταγόταν από την πόλη Σεβαστή της Φρυγίας και διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη από τον απόστολο Παύλο, και πήρε τη θερμότητα και την ανδρεία του διδασκάλου της. Η Αγία Σεβαστιανή έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και χρησιμοποιούσε τη ζωή της κάθε μέρα για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έφθασε στην Ηράκλεια της Θράκης όπου πάλι συνελήφθη, από τον ηγεμόνα Πομπηιανό, και φυλακίστηκε. Αλλά η γυναικεία της φύση, ντρόπιασε τους βασανιστές της. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 Μαρκιανού, Μαρτυρίου, Σελήνη: 21 ημ. Aν. Hλίου: 7.42’ Δύση Hλίου: 6.36

Οδηγίες στους πολίτες παρέσχε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες. Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση πως από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20). Ωστόσο για να ισχύσει το εν λόγω ακατάσχετο πρέπει να προηγηθεί δήλωση του καταθέτη προς την τράπεζα του με την οποία να προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο. Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τους καταθέτες να προβούν στη σχετική δήλωση προς την τράπεζά τους, ώστε να μην κατάσχονται οι καταθέσεις τους για χρέη προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες. Γ.Ρ.

Τροχονόμοι στους πεζόδρομους! Και λέμε πλέον αφού η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας έχει ως αποτέλεσμα να κυριαρχεί πλήρης ασυδοσία στους δρόμους που δημιουργήθηκαν στην πρωτεύουσα της Ηλείας πάνω στους οποίους θα είχαν τον πρώτο λόγο οι πεζοί… Όμως αυτό δεν συμβαίνει και το… κακό το τελευταίο διάστημα έχει παραγίνει αφού στους πεζόδρομους τα αυτοκίνητα κυριαρχούν ενώ δεν υπάρχει πλέον καμία ασφάλεια για τους ενήλικες πεζούς αλλά και τα μικρά παιδιά… Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε κάποια σημεία τους (σ.σ. όπως στην πλατεία Δικαστηρίων) ίσως χρειάζεται και… τροχονόμος για να ρυθμίζει την κυκλοφορία! Γ.Γ.


ΠΑΤΡΙΣ

Σ ΧΑΠΟΨΕΙ ΟΛΙΑ 3 ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

τη 23 Οκτωβρίου ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 232013 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Σαν σήμερα Σαν σήµερα Σαν σήµερα

σήµερα

Ο Ιάσονας Ο Ιάσονας Ο πιο άτυχος Ο Ιάσοναςπολίτης

1648: Υπογράφεται η Συνθήκη της Βεστφαλίας, που τερματίζει τον Τριακονταετή Πόλεμο και επιφέρει αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων της Ευρώπης. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα της Ελβετίας. 1857: Ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο, η αγγλική Σέφιλντ (Sheffield F.C.), που σήμερα αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. 1909: Η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, αγοράζει το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 24 εκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται από κληροδότημα του Γεώργιου Αβέρωφ. 1929: Μαύρη Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης Dow Jones χάνει σε μία συνεδρίαση το 12,8% της αξίας του. Μέσα στη μέρα κλείνουν 50.000 επιχειρήσεις. 1945: Τίθεται σε ισχύ ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. (Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ) 1963: Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, «για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες».

Κάποτε στην Ηλεία

Χρονολόγιο

Kάποτε στην Ηλεία 23 Οκτωβρίου 1963

Χρονολόγιο Κάποτε στην Ηλεία

24 Οκτωβρίου 1963

Χρονολόγιο

ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 23 Οκτωβρίου 1963 ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Υπό της Αμερικανικής οργανώσεως ΚΕΑΡ ειδοΚάποτε στην Ηλεία ποιήθη η Νομαρχία Ηλείας ότι τρόφιμα δια την λειτουργίαν των μαθητικών συσσιτίων εις κοινό-

τητας, δεν είναι δυνατόν ν’αποσταλώσι προ της ρονολόγιο 1ης Δεκεμβρίου ε.ε. Κατά συνέπειαν θα καθυστε-

η λειτουργία1963 των σισσιτίων. Η καθυστέρη23 ρήση Οκτωβρίου σις αυτή, ως γνωρίζεται, οφείλεται εις το ότι το αμερικανικόν υπουργείον Γεωργίας δεν ανήγγειλεν ακόμη την προώθησιν φασολιών, τύρου και άλλων ειδών.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ Ο κ. ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΝΗΣ

Μετά δίμηνον απουσίαν εις Ιταλίαν, επέστρεψεν ο συμπολίτης δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος Ενώσεως Αναπήρων – θυμάτων πολέμου κ. Νικ. Χιώνης.

ΤΟ «ΡΕΞ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΥΠΗΡΗΦΑΝΕΙΑ ΣΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ Ο ΡΟΚΟ ΚΑΙ Τ’ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

29 επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ για την εξωστρέφεια Τις 1.143 έφτασαν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Δευτέρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανέρχεται σε 137.884.012,14 ευρώ, με δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί σε 59.962.702,25 ευρώ και υπερκαλύπτει κατά δύο φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (30 εκατ. ευρώ). Στο πρόγραμμα υπέβαλαν πρόταση 575 πολύ μικρές, 371 μικρές, 146 μεσαίες και 51 μεγάλες επιχειρήσεις. Από αυτές, 155 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε 49 συνεργατικά σχήματα. Στη Δυτ. Ελλάδα υπεβλήθησαν 49 αιτήσεις.

Πολλοί είναι οι άτυχοι πολίτες να τακτοποιήσει την αυθαιρεσία σήμερα. Ωστόσο υπάρχουν και του, έσπευσε να την δηλώσει και οι πιο άτυχοι από τους άτυχους. μάλιστα πλήρωσε εφάπαξ και το Του Dr. Med. Ιδού το πορτρέτο του πιο άτυχου πρόστιμο που του επιβλήθηκε. Tάσου Βούτσα* πολίτη με μερικές μόνο από τις Ενώ όμως είχε ηρεμήσει ότι είχε * Στο κείµενο αυτό διασοβαρότερες ταλαιπωρίες που ρυθμίσει την εκκρεμότητά του, Του Dr. Med. τηρείται η ορθογραφία υφίσταται. νέος Νόμος καταργεί τον παλαιό Tάσου Βούτσα* του αρθρογράφου Ταλαιπωρία πρώτη: Τον Ιούλιο και του λέει να πάει να εντάξει το Της Αλεξάνδρας του 2012, δηλαδή προ δέκα * Στο κείµενο αυτό δια- αυθαίρετό του σε αυτόν. Σαν να Του Dr. Med. Στεφανοπούλου* πέντε μηνών, ο άτυχος πολίτης τηρείται ορθογραφία μην φθάνει αυτή η ταλαιπωρία TάσουηΒούτσα* υποχρεώθηκε να πληρώσει τα φάρμακά προστίθεται προχθές και νέα αφού του ζητάει τουτου, αρθρογράφου επειδή οι φαρμακοποιοί που τους χρωστούσαν νέα στοιχεία με δελτία δομήσεως επάρκειας Στο κείµενοκαι αυτό κάτι εκατομμύρια τα Ταμεία δεν *εκτελούσαν δεν διαξέρει τι άλλο καινούριο εμπόδιο θα του τηρείται η ορθογραφία τις συνταγές των ασφαλισμένων παρά μόνο βγάλουν αύριο. αρθρογράφου αν κατέβαλαν αυτοί το τίμημα. Οτου άτυχος Ταλαιπωρία τέταρτη: Σε λίγες ημέρες τελειώνει πολίτης υπέβαλε τις αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ ο μήνας Οκτώβριος. Μέχρι σήμερα όμως ο πιο μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής προκειμένου άτυχος από τους άτυχους πολίτης δεν έχει να του καταβληθεί εντός μηνός το ποσόν λάβει ακόμη το εκκαθαριστικό της Εφορίας που δικαιούται, όπως συνέβαινε μέχρι πέρσι. για το εισόδημα που έχει δηλώσει για το έτος Επειδή ακόμη δεν έλαβε ούτε δεκάρα του 2012! Την μεν δήλωσή του είχε υποβάλει ευρώ μέχρι σήμερα, πήγε στον ΕΟΠΥΥ για ηλεκτρονικά όπως απαιτούσε ο Νόμος τον να απαιτήσει τα λεφτά του. «Θα τα λάβετε εν Ιούνιο του 2013. Τον Ιούλιο του ζητήθηκε να καιρώ», του είπαν. Πόσο καιρό όμως, δεν του υποβάλει τα πρωτότυπα των αποδεικτικών καθόρισαν. στοιχείων για να προβεί η Εφορία σε έλεγχο. Ταλαιπωρία δεύτερη: Ο ίδιος πιο άτυχος Ο άτυχος πολίτης τα απέστειλε με συστημένο από τους άτυχους πολίτες δικαιούται ταχυδρομείο, όπως είχε το δικαίωμα. επίδομα πετρελαίου για τη θέρμανση. Στην Έκτοτε αγνοείται η εξέλιξη του ελέγχου και πολυκατοικία όπου διαμένει όμως μόνο οι εκκαθαριστικό ουκ έλαβε ο άτυχος, αλλά ούτε πέντε από τους είκοσι ιδιοκτήτες δικαιούνται και σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση υπάρχει! το επίδομα. Οι δεκαπέντε, λοιπόν, δεν δέχονται Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ο άτυχος δεν να λειτουργήσει η κεντρική θέρμανση επειδή ξέρει πόσα χρήματα θα του ζητήσει η Εφορία έχουν βρει άλλες λύσεις που θεωρούν πιο και πότε θα του τα ζητήσει! συμφέρουσες. Ποιος θα τετραγωνίσει αυτό Θα πείτε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα τον κύκλο; αυτά στον ίδιον άνθρωπο; Δυστυχώς δεν είναι Ταλαιπωρία τρίτη: Ο ίδιος πιο άτυχος μόνο ένας ο άτυχος που αντιμετωπίζει αυτό από τους άτυχους πολίτης διέπραξε το το τσουνάμι των ταλαιπωριών. Είναι αρκετές αμάρτημα να «κλείσει» ένα τμήμα της χιλιάδες πιο άτυχοι από τους άτυχους. βεράντας του διαμερίσματός για να δημιουργήσει περισσότερο εσωτερικό χώρο * Η Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου είναι για την οικογένεια. Μόλις δόθηκε από την σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και πολιτεία η δυνατότητα να νομιμοποιήσει ή χρονογράφος της εφ. «ΕΣΤΙΑ»

Οι πολίτες

ΑΠΑΝΤΟΥΝ

ες

ολίτ Οι πΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΜΕΣΩ

ΔίωρηΑΠΑΝΤΟΥΝ συζήτηση για το «Ταμείο Μολυβιάτη» Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αναπτύχθηκε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της δίωρης εκπομπής που υλοποιήθηκε στην ΕΡΤ – από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής – με θέμα τα χρήματα του «Ταμείου Μολυβιάτη» που δεν δόθηκαν στους πυρόπληκτους της Ηλείας μετά τις πυρκαγιές του 2007. Προσωπικότητες του πνεύματος, του πολιτισμού, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και απλοί πολίτες θύματα της πύρινης λαίλαπας πήραν μέρος σε αυτή την δίωρη συζήτηση που μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. Μεταξύ άλλων στην εκπομπή

Οι πολίτες

ΑΠΑΝΤΟΥΝ

συμμετείχαν οι Ηλείοι, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μανώλης, δικηγόρος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας, Νίκος Ζούδιαρης, συνθέτης – τραγουδοποιός, Πάνος Τριγάζης, οικονομολόγος – διεθνολόγος, συγγραφέας, Γιώργος Μαρινόπουλος, δημοσιοργάφος κ.α. Στην εκπομπή τέθηκε το σοβαρό θέμα των χρημάτων του «Ταμείου Μολυβιάτη» που, όπως αναφέρθηκε, όχι μόνο δεν δόθηκαν στους πυρόπληκτους αλλά σπαταλήθηκαν «εδώ κι εκεί».

Οι πολίτες

ΑΠΑΝΤΟΥΝ Ηλικιωμένες κυρίως τσιγγάνες, προθυμοποιούνται, έναντι αμοιβής φυσικά, να μας πουν τη μοίρα μας. Τί γίνεται όμως εάν δώσουμε το χέρι μας;

Βαγγέλης Δημητρόπουλος «Συνήθως, πλησιάζουν ηλικιωμένους και δεν ξέρω πώς και γιατί το κάνουν, πάντως τους κλέβουν. Σε πλησιάζουν είτε με την πρόφαση ότι θέλουν τσιγάρο, είτε με την φράση «να σου πω τη μοίρα σου». Έχω βρεθεί μπροστά σε σύλληψη, εξαιτίας χρημάτων που απέσπασαν, τσιγγάνων από ηλικιωμένο».

3

Του Δημήτρη Μάλλιου ΤουΤου ∆ηµήτρη Μάλλιου ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr epimall@yahoo.gr epimall@yahoo.gr

Τρίμηνες φάρσες Όλοι γνωρίζουμε πως κάθε τρίμηνο γίνονται με την Τρόικα, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, σχετικά με την πορεία του προγράμματος που επιβλήθηκε στην χώρα μας, του λεγόμενου και μνημονίου, ως προαπαιτούμενο για την λήψη της επόμενης δόσης, ή για τον έλεγχο της πορείας της αναδιάρθρωσης του Δημοσίου, που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας και αναγκασθήκαμε να φωνάξουμε επιτηρητές. Η κυβέρνησή μας κάθε τόσο βάζει τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές, πέραν των οποίων δεν θα υποχωρήσει, δεν θα υποκύψει, θα αντισταθεί σθεναρά και θα τα πει ορθάκοφτά στους υπαλλήλους των δανειστών, αλλά και κάθε τόσο υποχωρεί και παραχωρεί κάτι περισσότερο από τα συμφωνηθέντα, κάποιο ακόμη κουτσούρεμα σε μισθούς και συντάξεις, κάποια «φούσκα» περί δήθεν πάταξης της παραοικονομίας και κάποια πιο προχωρημένη εκδοχή περί αναδιάρθρωσης και περιορισμού του κράτους. Τελευταία μάλιστα, με το επιχείρημα του πρωτογενούς πλεονάσματος, χωρίς βέβαια να αναφέρει την αύξηση των ανέργων του ιδιωτικού τομέα, πολλοί υπουργοί εμφανίζονται, ως να επαναστατούν και να πολεμούν την τρόικα των μνημονίων, σθεναρά, τόσο που θυμίζουν τους αγανακτισμένους του Παπανδρεϊκού μνημονίου το 2010, οι οποίοι έκτοτε μάλλον κουράστηκαν και αποσύρθηκαν στην βόλεψή τους. Ακόμη και η κυβέρνηση λοιπόν μεταλλάχθηκε σε αντιμνημονιακή, στο φαίνεσθαι βέβαια, έτσι που όλη η χώρα είναι αντιμνημονιακή και παρ’ ολίγον να μας προκύψει και σοσιαλιστική τελευταίως, καταγγέλλουσα τις οριζόντιες μελλοντικές περικοπές μισθών και συντάξεων, κατ’ επιλογήν βέβαια, αφού τελικά φαίνεται πως θα γίνουν, αλλά με διαφορετική ονομασία, όπως ας πούμε, διαρθρωτικές παρεμβάσεις δήθεν. Κοντεύουμε να απολέσομε και την ελληνική μας γλώσσα, να μετατρέψουμε τις έννοιες και τα νοήματα, σύμφωνα με τις επιταγές των ανομημάτων που συντελούνται εις βάρος της κοινωνίας, προς σωτηρία του νεοφιλελεύθερου συστήματος και την παγίωση της γνωστής άποψης περί της ιδανικής δυτικής κοινωνίας των δύο τρίτων. Και βέβαια οι «ντελάληδες» και «διαμετακομιστές», αυτής της άγονης και αλλοπρόσαλλης κυβερνητικής πολιτικής, μια χαρά κάνουν την προπαγάνδα και ασφαλώς είναι άξιος ο μισθός τους, στα πλαίσια της επικρατούσας αντιμνημονιακής άποψης, αλλά με απόλυτα μνημονιακό περιεχόμενο,όπως υπέγραψε και δεσμεύθηκε η παρούσα κυβέρνηση και ουσιαστικά αποδέχθηκε όλη η αντιπολίτευση, αποφεύγουσα να αντιδράσει μαζικά και μεθοδευμένα. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτής της μεθοδευμένης σύγχυσης, που κάθε τρίμηνο εξελίσσεται σε κακόγουστη φάρσα, προς κατανάλωση των «ιθαγενών», επισείεται και το πλέον ισχυρό κυβερνητικό χαρτί,εκβιαστικά προς τους δανειστές, περί προκήρυξης εκλογών,με τους γκαλοπατζήδες παρόντες και δίδοντες ανάσα πρωτιάς στην νεοαριστερά. Και πάλι προσδοκούμε, στην λήξη του τρέχοντος τριμήνου, μήπως επί τέλους από την επομένη σοβαρευτεί η πολιτική εξουσία και κύρια η κυβερνητική και προχωρήσει άμεσα σε πραγματικές αλλαγές με στόχο την ανάπτυξη, την πάταξη της παραοικονομίας, την αναδιάρθρωση του δημοσίου και την αυτόνομη και ανεξάρτητη πορεία μας.-

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

140 ευρώ

ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΜΙ∆ΙΠΛΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

150 ευρώ

ΚΡΕΒΑΤΙ ∆ΙΠΛΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

170 ευρώ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΣΤΙΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆Ρ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΛ.: 2621027511 - 23413

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα: ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΜΙ∆ΙΠΛΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

140 ευρώ 150 ευρώ

ΚΡΕΒΑΤΙ ∆ΙΠΛΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

170 ευρώ ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛ ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΣΤΙΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆Ρ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΛ.: 2621027511 - 23413


4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Τράπεζα είναι έτοιµη, το υπουργείο σε αναµονή…

*Υπάρχει σχετική προετοιµασία για έναρξη της διαδικασίας πίστωσης λογαριασµών από αύριο το µεσηµέρι ώστε το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου να είναι διαθέσιµα τα χρήµατα στους αγρότες Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε οριστικοποιήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ακριβή ηµεροµηνία που θα πιστωνόταν η προκαταβολή του 50% της Ενιαίας Ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότεςπαραγωγούς και κτηνοτρόφους. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι σύµφωνα µε ανώτερα στελέχη της τράπεζας Πειραιώς υπάρχει σχετική προετοιµασία για έναρξη της διαδικασίας πίστωσης λογαριασµών από αύριο το µεσηµέρι ώστε το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου( µεσολαβεί Σαββατοκύριακο και αργία την ∆ευτέρα λόγω της Εθνικής επετείου) να είναι διαθέσιµα τα χρήµατα στους αγρότες. Κάθε λεπτό που περνάει όλα τα ενδεχόµενα είναι ανοιχτά ωστόσο σήµερα εκτός απροόπτου θα γίνουν ανακοινώσεις από το υπουργείο µετά το στραπάτσο που έπαθε µε την εξισωτική αποζηµίωση…

Μετά τις διαµαρτυρίες βρέθηκαν τα λεφτά…

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της εξισωτικής που από πλευράς Κυβέρνησης κάποιοι επέµεναν ότι η πληρωµή που πραγµατοποιήθηκε ήταν και η τελευταία αλλά στη συνέχεια, οι διαµαρτυρίες των παραγωγών έκαναν τον Πρωθυπουργό να ανατρέψει τα δεδοµένα και να βρεθούν τα χρήµατα ώστε να πληρωθούν και οι «επιλαχόντες». Για την εξισωτική αποζηµίωση υπενθυµίζουµε ότι σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο ανέφερε: «Με απόφαση της κυβέρνησης, µετά την εξασφάλιση ισοδύναµου αποτελέσµατος, εξευρέθηκαν οι επιπλέον πόροι και έγιναν οι πληρωµές της περιόδου 2011 (µέσα στο 2012) ενώ οι πληρωµές για την περίοδο 2012 (µέσα στο 2013) ανήλθαν σε περίπου 123,7εκατ. ευρώ µε ποσό ένταξης δικαιούχων 130 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι ο προϋπολογισµός για την εξισωτική αποζηµίωση, µε την έγκριση του ΠΑΑ 2007-2013, ήταν 445 εκατ. ευρώ και τα προβλήµατα προϋπολογισµού αντιµετωπίζονται κάθε χρονιά από το 2008, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ο προϋπολογισµός 845 εκ. ευρώ περιλαµβάνοντας και την τελευταία προκήρυξη (130 εκατ. ευρώ 2012). Για την υπέρβαση αυτού του ορίου, ώστε να πληρωθούν οι δικαιούχοι του 2012, είχε υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές. Ως εκ τούτου, η επιλογή να καταβληθούν άµεσα τα εγκεκριµένα 130 εκατ. ευρώ, που ήταν διαθέσιµα, ήταν η ενδεδειγµένη γιατί διευκολύνθηκαν µε την προκαταβολή και την εξόφληση να αποκτήσουν τις αναγκαίες ζωοτροφές οι κτηνοτρόφοι».

Εσείς τι κάνατε;...

ΣΤ Η Ν ΤΟ Π ΙΚ Η ΑΥ ΤΟ ∆Ι ΟΙ ΚΗ ΣΗ

«Είµαι «παρών» αλλά δεν διεκδικώ ∆ηµαρχιακό θώκο»

«Τ

ο ζητούµενο είναι ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πράξη µε αυτοτελείς πόρους» υποστηρίζει ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοικητικών υπηρεσιών του δήµου Ήλιδας κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος, ο οποίος δηλώνει «παρών» και στις επερχόµενες ∆ηµοτικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διεκδικεί δηµαρχιακό θώκο. Ο ίδιος εκλέγεται ανελλιπώς από τις εκλογές του 1998 µε την παράταξη του νυν ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη και από το 1999 έως το 2006 διατέλεσε αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοικητικών υπηρεσιών, από το 2006 έως το 2010 πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και από το 2011 έως σήµερα, αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοικητικών υπηρεσιών του δήµου Ήλιδας.

-Πιστεύετε ότι εν µέσω οικονοµικής κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πλέον σε κοµβικό σηµείο;

Ο κόσµος όλος και η Ελλάδα, βρίσκονται σε κοµβικό σηµείο, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που ζούµε και βιώνουµε καθηµερινά, πόσο µάλλον η Τοπική Αυτοδιοίκηση που από δηµιουργίας της, σκοπό έχει να υπηρετήσει και να προστατεύσει τα συµφέροντα των πολιτών και καθηµερινά να βρίσκεται δίπλα τους, αρωγός για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρει την ταυτότητά της και να παίξει τον ρόλο εκείνο που απαιτούν οι καιροί, να γίνει µπροστάρης για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αυτό που πρέπει να επιδιώξουµε όλοι και το οποίο πρέπει να γίνει πράξη, είναι µία Τοπική Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, µε αυτοτελείς πόρους, στην οποία θα υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στο ρόλο των δηµοτικών αρχών και τις αρµοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε ο καθένας να επιτελεί το καθήκον του, µε προτεραιότητα την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία, επ’ ωφελεία των δηµοτών.

-Η µετάβαση στον «Καποδιστριακό» δήµο Αµαλιάδας και στη συνέχεια στον «Καλλικρατικό» δήµο Ήλιδας, είχε οφέλη, βγήκαν κερδισµένοι ο δήµος και οι δηµότες ή απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις;

Ο Νόµος αρχικά για τη δηµιουργία των «Καποδιστριακών» δήµων και εν συνεχεία ο Νόµος για την δηµιουργία των «Καλλικρατικών» δήµων, ήταν στη σωστή βάση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, παρουσίασαν πολλά προβλήµατα στην πράξη και την εφαρµογή τους, γιατί δεν συνοδεύτηκαν από τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία που θα έφερναν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. ∆όθηκαν δοµές και αρµοδιότητες χωρίς καµία προετοιµασία, µε αποτέλεσµα κατά την εφαρµογή τους στην πράξη να µη φέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και να διαψευστούν οι προσδοκίες των δηµοτών. ∆εν δόθηκαν οι οικονοµικοί πόροι και τα κίνητρα που είχαν προβλεφθεί αρχικά, και έτσι παρουσιάστηκε µεγάλο έλλειµµα στην λειτουργία των δήµων. Ο «Καποδιστριακός» δήµος Αµαλιάδας όµως, παρά τα προαναφερθέντα, βγήκε κερδισµένος λόγω της οµοιογένειάς του και της προσπάθειας της ∆ηµοτικής Αρχής, που επί τρεις τετραετίες ήταν η ίδια και είχε αρχές, οράµατα καις στόχους, πέτυχε πάρα πολλά πράγµατα και φυσικά βοήθησε στις υποδοµές και τη δοµή ολόκληρου του δήµου. Η δηµιουργία του «Καλλικρατικού» δήµου Ήλιδας δεν ήταν η αναµενόµενη ως προς τη γεωγραφική του έκταση και, ως εκ

τούτου, δεν ικανοποιήθηκαν και οι προσδοκίες των κατοίκων του ευρύτερου χώρου της Αρχαίας Ήλιδας. Η µόνη ικανοποίηση που υπήρξε, ήταν ότι εν τέλει ο πρώην δήµος Πηνείας βρέθηκε στον φυσικό του χώρο, γιατί πιστεύω ότι οι κάτοικοι της ∆ηµοτικής Ενότητας Πηνείας ήταν και είναι η ατµοµηχανή και η πηγή πλούτου, για την πόλη της Αµαλιάδας. Ο πληθυσµός είναι οµοιογενής µε τους κατοίκους της Αµαλιάδας, καθώς οι περισσότεροι Αµαλιαδίτες κατάγονται από την Πηνεία. Ωστόσο, η Πηνεία δεν έχει τύχει της απαιτούµενης προσοχής και υποστήριξης και θεωρώ ότι πριν τον «Καλλικράτη» έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα βήµατα. Εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, ο «Καλλικρατικός» δήµος αντιµετώπισε µεγάλα προβλήµατα, πέτυχε όµως να προετοιµάσει και να εντάξει µεγάλα έργα, καθώς επίσης και να συνεχίσει όσα είχαν ξεκινήσει οι δήµοι Αµαλιάδας και Πηνείας. Οι περικοπές χρηµατοδοτήσεων (ΚΑΠ και ΣΑΤΑ κλπ.) και η προσπάθεια προετοιµασίας των µεγάλων έργων προς ένταξη, από ίδια έσοδα, µας στέρησε την δυνατότητα να δώσουµε λύσεις στα προβλήµατα της καθηµερινότητας της πόλης και των Τοπικών Κοινοτήτων, και δόθηκε η εντύπωση ότι προσέξαµε το κέντρο και όχι τις Τοπικές Κοινότητες. ∆εν είναι όµως έτσι ακριβώς τα πράγµατα. Βεβαίως, οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων έχουν δίκιο να αισθάνονται αδικηµένοι, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η λύση των µεγάλων προβληµάτων του δήµου, είναι προς όφελος όλων των δηµοτών µας Πιστεύω ότι η κεντρική εξουσία πρέπει να αναθεωρήσει τις θέσεις της για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε µε την σειρά της η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους δηµότες όσα στερήθηκαν, σε υποδοµές, υπηρεσίες κ.λπ, και η δηµοτική αρχή να σταµατήσει να είναι εξαρτηµένη από τις πολιτικές τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κεντρικής εξουσίας.

αυτό τον τοµέα.

-Εσείς έχετε λάβει τις αποφάσεις σας για τις επόµενες εκλογές; Θα είστε εκ νέου υποψήφιος;

Είµαι ενεργός πολίτης και θέλω να παραµείνω ενεργός. Γι’ αυτό, δηλώνω «παρών» σε οποιονδήποτε χώρο και εάν βρεθώ, χωρίς να διεκδικώ δηµαρχιακό θώκο. Ανήκω εδώ και 16 τουλάχιστον χρόνια, σε µία παράταξη που έχει δώσει αγώνες για τον δήµο (Καποδιστριακό και Καλλικρατικό) και θα παραµείνω µέλος της. Έχω δηλώσει πριν από αρκετό καιρό, ότι αν ο σηµερινός ∆ήµαρχος συνεχίσει να διεκδικεί τη ∆ηµαρχία, θα είµαι στο πλευρό του συµµετέχοντας, αν φυσικά το θέλει κι ο ίδιος. ∆ηλώνω όµως σήµερα, ότι εάν ο ∆ήµαρχος διεκδικήσει την Περιφέρεια και δηµιουργηθεί κάποια κίνηση µέσα στην παράταξη, µέσω των απαιτούµενων διεργασιών, που θα µε εκφράζει, τότε θα τη στηρίξω µε όλες µου τις δυνάµεις, είτε συµµετέχοντας σε συνδυασµό, αν µου ζητηθεί, είτε µε την ψήφο και τους αγώνες µου για να κερδίσει τις εκλογές. Κι αυτό γιατί πιστεύω ότι από τη δηµοτική παράταξη πέρασαν αξιόλογα άτοµα, καθώς και ότι έχει αξιόλογα µέλη που µπορούν να διεκδικήσουν και να διαχειριστούν τις τύχες αυτού του δήµου. Επισηµαίνω όµως, ότι θα πρέπει να προέλθουν από διευρυµένες διεργασίες εντός τής δηµοτικής παράταξης, χωρίς κοµµατικές ταυτότητες και ταµπέλες.

-Ποιες θα πρέπει κατά τη γνώµη σας να είναι οι προτεραιότητες της επόµενης δηµοτικής αρχής, που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου;

Πρώτα απ’ όλα η συνέχιση των ήδη ενταγµένων και δηµοπρατηµένων έργων και υποδοµών όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, ο ΧΥΤΥ και το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριµµάτων, το ∆ιοικητήριο, η ολοκλήρωση και επέκταση των υποδοµών τής Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η αντιρρύπανση, ο δρόµος ‘Αµαλιάδα- Σιµόπουλο-111’ και όλα τα υπόλοιπα έργα. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την αξιοποίηση των παραλιών µας, της Αρχαίας Ήλιδας, του φράγµατος Πηνειού, του ορεινού όγκου, να γίνει βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, ενώ πρέπει πλέον να αξιοποιηθεί τα µέγιστα η αγροτική παραγωγή σε συνδυασµό µε την λειτουργία του ΤΕΙ. Επίσης, κυρίαρχος στόχος πρέπει να είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου τού δήµου µε δράσεις κατά της φτώχειας και της ανεργίας, µε πράξεις και δοµές αλληλεγγύης στους δηµότες µας που αντιµετωπίζουν µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα. Κάτι τέτοιο γίνεται βέβαια και σήµερα, αλλά απαιτείται πλέον, λόγω των συνθηκών, µεγαλύτερη έµφαση σε (Αντιδήµαρχος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δήµου Ήλιδας)

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Να ξεκαθαρίσει το ύψος των ενισχύσεων στα βοσκοτόπια

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: wwww.patrisnews.com ww. patrisnews.com patrispy@otenet.gr patrispy @otenet.gr

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φειούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπίας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµιού: 26230 42747 Γαστούνη: 26230 32933 Γαστούνη: 26230 33238

Επιταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κάστρο: 2623095215 Κρέστενας: 26250 24140 Κυλλήνης: 26230 92287 Λάλα: 26240 41213 Λεχαινών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝ ΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο ΡΤ TV Ο ΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043

Σκληρή γλώσσα χρησιµοποιούν οι κτηνοτρόφοι της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) σε ανακοίνωσή τους προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για το θέµα των βοσκότοπων ενόψει της Νέας ΚΑΠ. «Το τελευταίο διάστηµα ακούγονται κάποιες τιµές για τo ύψος των βασικών ενισχύσεων στα βοσκοτόπια ενόψει της Νέας ΚΑΠ από 11 έως 12 ευρώ το στρέµµα. Μέχρι σήµερα οι κτηνοτρόφοι ήξεραν ότι το ύψος της ενίσχυσης θα κυµαίνεται στα 24 ευρώ το στρέµµα και σε συνδυασµό µε τις έµµεσες ενισχύσεις θα ξεπερνούσε τα 30 ευρώ/στρέµµα. Αν ισχύσουν όντως αυτά που ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστηµα θα µπει πραγµατικά… ταφόπλακα στην κτηνοτρο-

Το τελευταίο διάστηµα ακούγονται τιµές από 11 έως 12 ευρώ το στρέµµα!

φία», αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΕΚ, κ. ∆ηµήτρης Καµπούρης. Και προσθέτει: «ζητούµε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να βγει και να διαψεύσει αυτά τα σενάρια. Αν δεν το κάνει και τελικά ισχύσει καλύτερα να παραιτηθεί. Αναλυτική η ανακοίνωση της ΠΕΚ για το θέµα αναφέρει: « Οι κτηνοτρόφοι είναι έξω φρενών µε τα όσα δηµοσιεύονται για τη νέα ΚΑΠ. Εάν οι τιµές των βο-

σκοτόπων που δηµοσιεύονται αληθεύουν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε όσο το δυνατόν πιο νωρίς στα σπίτια

σας, παραιτούµενοι, για να µην σας χρεωθεί η πολιτική ευθύνη της καταστροφικής πολιτικής για την κτηνοτροφία. Μέχρι τώρα µας καθησυχάζατε λέγοντάς µας ότι η κτηνοτροφία θα είναι η ευνοηµένη της νέας ΚΑΠ. Απ’ αυτά όµως που δηµοσιεύονται βγαίνει το συµπέρασµα της οριζόντιας καταστροφής της. Εξοργιζόµαστε απ’ αυτό ζητούµε την άµεση διάψευσή τους, εάν δεν αληθεύουν, και σε κάθε περίπτωση την άµεση συνάντησή µας µαζί σας.»


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

∆εκάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν έξω από τα ∆ικαστήρια, προκειµένου να συµπαρασταθούν στον συµπολίτη τους και να αποτρέψουν τον πλειστηριασµό. Και τα κατάφεραν.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

Στον δρόµο για 200 ευρώ!

Σ

το…δρόµο κινδυνεύει να βρεθεί µια τετραµελής οικογένεια από τον Πύργο, για οφειλή ύψους 200 ευρώ!!! προς εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία, κινήθηκε νοµικά προς τον οφειλέτη Κωνσταντίνο Παπαδάτη, ζητώντας την αναγκαστι κή κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του. Ο πλειστηριασµός, που θα πραγµατοποιείτο χθες το µεσηµέρι στο ∆ικαστικό Μέγαρο Πύργου, απετράπη προς το παρόν, χάρη στην παρουσία δεκάδων µελών της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης ενάντια στους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις, εκπροσώπων κοµµάτων και πολιτών, που βρέθηκαν στο πλευρό του συµπολίτη τους, αποφασισµένοι να αποτρέψουν οποιονδήποτε πλειοδότη εµφανιστεί. Που όµως, δεν εµφανίστηκε…

Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Παπαδάτη, πρωταγωνιστή και ταυτόχρονα θύµα µιας υπόθεσης…παραλόγου, η αδυναµία του να ανταποκριθεί έγκαιρα στην οικονοµική οφειλή προς την εταιρεία, σε συνδυασµό µε την άρνηση των υπευθύνων της να δείξουν ανθρώπινο πρόσωπο, αναλογιζόµενοι τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και την διάθεση συνεργασίας που είχε δείξει, αφήνουν τον ίδιο, τη σύζυγο και τα δυο τους παιδιά… στο δρόµο. Από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, του …έβαλαν το µαχαίρι στο λαιµό, ή θα πληρώσει το ποσό των 2.500 ευρώ (200 ευρώ περίπου η οφειλή και 2.300 ευρώ τα δικαστικά έξοδα) ή θα προχωρήσουν τη διαδικασία εκποίησης – πλειστηριασµού του σπιτιού του. Όλα αυτά, την ώρα που µεγαλοεπιχειρηµατίες, µε ανείσπρακτες οφειλές εκατοµµυρίων ευρώ κυκλοφορούν επιδεικτικά ανενόχλητοι, σ’ ένα ανύπαρκτο κράτος δικαίου και απουσία οποιασδήποτε έννοιας ισονοµίας προς τους πολίτες.

«Με βγάζουν στο πεζοδρόµιο για 200 ευρώ»

«Ζω και εργάζοµαι στον Πύργο 30 χρόνια, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβληµα µε χρέη και δοσοληψίες και τώρα, για 200 ευρώ µου παίρνουν το σπίτι», λέει ο Κωνσταντίνος Παπαδάτης, που διατηρεί συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων βαρέου τύπου, περιγράφοντας την απίστευτη περιπέτεια στην οποία έχει εµπλακεί για ένα ανεξόφλητο λογαριασµό. «Ο λογαριασµός έφτασε 600 ευρώ µε τα πάγια, για ένα αριθµό που ουσιαστικά δεν είχα και είχα ζητήσει διακοπή. Κάποια στιγµή έκανα διακανονισµό, πλήρωσα τις δυο δόσεις και µου έµεινε η 3η δόση των 200 ευρώ, γιατί την ίδια περίοδο µου ήρθε και η Εφορία και ήταν πολλά τα χρήµατα. Τα πράγµατα είναι δύσκολα, η δουλειά έχει µείνει πίσω γιατί ο κλάδος µας έχει υποστεί µε-

Νοµικά - όπως εξήγησε και η εθελόντρια δικηγόρος ∆ώρα Καλάκου - υπήρχε η δυνατότητα αποτροπής, αλλά, ο ίδιος ο κ.Παπαδάτης, εξηγεί πως και αυτό χρειαζόταν χρήµατα, τα οποία δεν είχε.

γάλη ζηµιά τα τελευταία 6 χρόνια, κι έπρεπε κάτι να αφήσω πίσω. ∆εν έδωσα την τελευταία δόση στην εταιρεία και µε οδήγησε στον πλειστηριασµό του σπιτιού µου», λέει ο κ. Παπαδάτης, συµπληρώνοντας µάλιστα ότι, όταν ζήτησε πίστωση χρόνου από την εταιρεία για να βρει τα χρήµατα της τελευταίας δόσης, εξηγώντας την κατάσταση και σηµειώνοντας ότι έχει ήδη πληρώσει τις δυο πρώτες δόσεις, η απάντηση που πήρε ήταν ότι «τελείωσαν τα περιθώρια χρόνου».

Του χρωστούν 12.000 ευρώ!

«…είµαι εδώ για να παρακολουθήσω πώς βγαίνει σε πλειστηριασµό το σπίτι µου, πώς σωριάζονται 38 χρόνια δουλειάς σε ένα δευτερόλεπτο», λέει ο κ. Πα παδά της, αγανακτισµένος, θυµωµένος και ανήσυχος για την επόµενη ηµέρα για την οικογένειά του, για τη σύζυγο, και τα δυο του παιδιά, έναν γιο 25 χρόνων πτυχιούχο ΑΕΙ άνεργο και τον µικρό, µαθητή Γυµνασίου, που το βράδυ της Τρίτης έκλεγε, βλέποντας ότι η οικογένειά

Απετράπη πάντως ο πλειστηριασµός λόγω της αντίδρασης δεκάδων κατοίκων που συγκεντρώθηκαν για συµπαράσταση

Τ

Ο οφειλέτης Κωνσταντίνος Παπαδάτης ισχυρίζεται ότι το κράτος του χρωστάει 12.000 ευρώ

του θα µείνει στο δρόµο… Κι όλα αυτά, για 200 ευρώ, τη στιγµή µάλιστα που το ∆ηµόσιο του χρωστά 12.000 ευρώ περίπου «Συνεργάζοµαι µε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και µου χρωστάνε χρήµατα περίπου 12.000 ευρώ για υπηρεσίες που έχω προσφέρει. Αν µου είχαν δώσει αυτά τα χρήµατα, θα ήµουν συνεπής κι εγώ στις υποχρεώσεις µου και δε θα κινδύνευα να χάσω το σπίτι µου».

∆εκάδες πολίτες στο πλευρό του

Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Παπαδάτη γνωστοποιήθηκε µέσω του διαδικτύου και από στόµα σε στόµα, δεκάδες πολίτες, χθες το µεσηµέρι, συγκεντρώθηκαν έξω από τα ∆ικαστήρια του Πύργου, προκειµένου να αποτρέψουν οποιονδήποτε πλειοδότη. Κάτι που δεν έγινε, αφού, ακόµα κι αν κάποιος να ήθελε να πλησιάσει, µάλλον θα το σκέφτηκε πολλές φορές, βλέποντας το συγκεντρωµένο πλήθος στα ∆ικαστήρια. Ανάµεσά τους και εθελόντρια δικηγόρος, που συµβούλευσε νοΠαπαδάτη. Για την αποφυγή επειµικά τον κ.Π σοδίων πάντως κλήθηκε και η Αστυνοµία, η παρουσία της οποίας όµως ήταν ιδιαίτερα διακριτική.

«Κανένα παιδί χωρίς σπίτι»

Εκ µέρους της Πρωτοβουλίας Αλλη-

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Εγκρίθηκε η συµµετοχή στο πρόγραµµα Comenius ο Γυµνάσιο Γαστούνης το Φεβρουάριο του 2013 υπέβαλε αίτηση στο ΙΚΥ για συµµετοχή σε Πολυµερή Σχολική Σύµπραξη µε τίτλο “People Events Around Countries of Europe” (PEACE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης Comenius. Η αίτηση εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 12838/10-072013 απόφαση του ΙΚΥ και θα έχει διάρκεια 2 έτη µε ηµεροµηνία έναρξης την 1η Αυγούστου 2013. Στη Σύµπραξη συµµετέχουν οι παρακάτω χώρες : Ρουµανία µε 110 µαθητές και 25 καθηγητές, Πορτογαλία µε 200 µαθητές και 15 καθηγητές, Πολωνία µε 90 µαθητές και 23 καθηγητές, Λετονία µε 70 µαθη-

«…είµαι εδώ για να παρακολουθήσω πώς σωριάζονται 38 χρόνια δουλειάς σε ένα δευτερόλεπτο», λέει ο Κωνσταντίνος Παπαδάτης, το σπίτι του οποίου βγήκε σε πλειστηριασµό για οφειλή ύψους 200 ευρώ σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

τές και 13 καθηγητές, Τουρκία µε 50 µαθητές και 10 καθηγητές και Ελλάδα (Γυµνάσιο Γαστούνης) µε 80 µαθητές και 5 καθηγητές. Νόµιµος εκπρόσωπος του σχολείου έχει ορισθεί η ∆ιευθύντρια του σχολείου κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, υπεύθυνη για την εκτέλεση του προγράµµατος είχε ορισθεί η καθηγήτρια Χαντζή Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ06 και µέλη της παιδαγωγικής οµάδας οι καθηγητές: Κουσινιώρης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ03, Ανυφαντοπούλου Αγγελική, κλάδου ΠΕ05, Γιάντσιου Όλγα, κλάδου ΠΕ11 Καραµπάτσου Αγγελική-Κων/να, κλάδου ΠΕ03.50, Καλκαβούρα Αντωνία., κλάδου ΠΕ02.50 και Βάκρινου Ασπασία, κλάδου ΠΕ16.

Η παρουσία µελών της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης ενάντια στους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις, απέτρεψε ενδεχόµενο πλειοδότη να…εµφανιστεί στο ∆ικαστήριο για να «χτυπήσει» το σπίτι του συµπολίτη τους.

λεγγύης ενάντια στους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις, µέλη της οποίας συγκεντρώθηκαν στα ∆ικαστήρια, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Πα παδά τη, ο Κυριάκος Μπίστας διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιτρέψουν κανένας συνάνθρωπός µας να µείνει χωρίς σπίτι, λέγοντας χαρακτηριστικά «Έγινε µια σηµαντική κινητοποίηση µε πολύ κόσµο, για να αποτρέψουµε ένα πλειστηριασµό. Κάθε πλειστηριασµός κατοικίας είναι µια οικονοµική βία και σήµερα αποτρέψαµε αυτή τη βία και τον συγκεκριµένο άνθρωπο να µείνει άστεγος. Από σήµερα δηµιουργείται µια Επι-

τροπή Αλληλεγγύης που θα αποτρέπει τον οποιοδήποτε πλειστηριασµό, όχι µόνο από µια πολυεθνική που ήταν η συγκεκριµένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, και ντροπή της, αλλά και από την Εφορία, από τις Τράπεζες και από όσα προβλήµατα έχει να αντιµετωπίσει ο καθένας. ∆ε θα αφήσουµε κανένας συνάνθρωπός µας και κανένα παιδί να µείνουν χωρίς σπίτι».

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Εντός των ηµερών η εγκατάσταση του εργολάβου για την οδό Ζακύνθου»

«Σ

τη δηµοπρασία που διεξήχθη την 6/8/2013 για το έργο «ΑΣΦΑΛΤ ΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΖΑΚΥ ΝΘ Ο Υ Ε Μ Π Ρ Ο ΣΘ Ε Ν Π Α Ι ∆ Ι Κ Ο Υ ΣΤ Α Θ Μ Ο Υ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ» µε προϋπολογισµό 17.252,87 µε τον ΦΠΑ, ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο Ε∆Ε κ. ∆ιονύσιος – Αναστάσιος Λούκας. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 16349/1-10-2013 έγγραφό µας προσκαλέσαµε τον εργολάβο να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να υπογραφεί η σύµβαση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και αναµένεται η εγκατάστασή

του εντός των ηµερών. Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου είναι: Ασφαλτόστρωση της οδού Ζακύνθου σε µήκος 150 µ. και µέσο πλάτος 7,00 µ. αρχίζοντας από την συµβολή της µε την οδό Αγ. Ελεούσας αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισµού του καταστρώµατος της οδού. Καθώς επίσης θα κατασκευαστεί τµήµα πεζοδροµίου. Οφείλουν όσοι ασχολούνται µε τα κοινά ή προσδοκούν να ασχοληθούν ξανά µε αυτά να γνωρίζουν τις διαδικασίες που επιβάλλονται από τη δηµοπράτηση µέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου και όχι να κάνουν µικροπολιτική που στερείται σοβαρότητας».


6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

Συνελήφθη 57χρονος για οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισµούς Συνελήφθη από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Ανδραβίδας ένας ηµεδαπός άνδρας, ηλικίας 57 ετών, ο οποίος το απόγευµα της Τρίτης πυροβόλησε µε πιστόλι µια φορά στον αέρα, στην κεντρική πλατεία της Ανδραβίδας. Για τη διερεύνηση του περιστατικού στο σηµείο µετέβησαν άµεσα αστυνοµικοί οι οποίοι συνέλαβαν τον 57χρονο ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του όπλου του, προέκυψε ότι το κατείχε παράνοµα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αµαλιάδας ενώ το πιστόλι, ο κάλυκας του πυροβολισµού και τέσσερα φυσίγγια που κατείχε κατασχέθηκαν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Εξιχνιάστηκε η κλοπή των σχαρών των υπονόµων

«Θέλουµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες στον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ηλείας Ταξίαρχο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο και τον ∆ιοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατος Γαστούνης κ. Κωνσταντίνο Κουτρουµπή για την άµεση διαλεύκανση της υπόθεσης της κλοπής των σιδηρών σχαρών που έγινε τις προηγούµενες µέρες στο ∆ήµο µας. Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας χθες, 23/10/2013 µε τον κ. Αστυνοµικό ∆ιευθυντή συζητήσαµε µεταξύ άλλων τα θέµατα ενίσχυσης της αστυνόµευσης στο ∆ήµο µας ώστε να επέλθει ηρεµία στους κατοίκους της περιοχής µας».

Έρευνα για τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων

Η ληξίαρχος του Πύργου, Μαρία Κουή – Λαδέα, τόνισε πως λόγω της επικινδυνότητας της διαδικασίας στο Ληξιαρχείο του Πύργου δεν δηλώθηκε παιδί µε προσκόµιση απλής υπεύθυνση δήλωσης.

Ξεκίνησε από χθες η διαδικασία των ερευνών στα Ληξιαρχεία της χ ώρας, ύστερα από την παρέµβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ευτέρ- ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com πης Κουτζα µάνη, που

ζήτησε να διεξαχ θούν κατεπείγουσες έρευνες σε όλες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών προκειµένου να διακριβωθεί αν την τελευταία πενταετία (2008 – 2013) έχουν συνταχθεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών µε βάση απλώς υπεύθυνες δηλώσεις. Και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, χθες το πρωί, σύµφωνα µε πηγές, ζητήθηκαν στοιχεία της τελευταίας πενταετίας για τις γεννήσεις παιδιών από το Ληξιαρχείο του δήµου Πύργου, προκειµένου να διαπιστωθούν αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ενώ σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε η ληξιάρχος Πύργου, Μαρία Κουή – Λαδέα, τα τελευταία χρόνια το Ληξιαρχείο του Πύργου δεν έχει κάνει κάποια εγγραφή παιδιού µόνο µε την προσκόµιση απλής υπεύθυνση δήλωσης. Αντίθετα, όπως εξήγησε η κ. Κουή – Λαδέα, αν και ο νόµος 344/76 σε άρθρο του αναφέρεται πως ο ληξίαρχος είναι δυνατόν να λάβει υπόψη του – ελλείψει ιατρικών βεβαιώσεων – απλή υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφεροµένων γονέων, στο Ληξιαρχείο του Πύργου καµία τέτοια περίπτωση δεν καταγράφηκε µε δεδοµένη την επικινδυνότητα της διαδικασίας. «Ούτε µία φορά δεν δηλώθηκε παιδί µε υπεύθυνη δήλωση σε εµάς παρά τους παραπέµπαµε όλους στο δικαστήριο. Από το 1993 που είµαι Ληξιάρχος δεν έχει εγγραφεί παιδί µε υπεύθυνη δήλωση στα βιβλία µας γιατί κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο», δήλωσε η ληξίαρχος του Πύργου ενώ επεσήµανε πως τέτοιες υποθέσεις έχουν καταγραφεί µόνο ύστερα από δικαστικές αποφάσεις.

Πεζοπορία Αµαλιάδα- Άγιος Νικόλαος Έως το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Αµαλιάδας, θα έχουν την ευκαιρία να πεζοπορήσουν τα µέλη και οι φίλοι του Πεζοπορικού Οµίλου Αµαλιάδας. Πρόκειται για την 750η πεζοπορία, που θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Η συγκέντρωση θα γίνει στα ΕΛΤΑ Αµαλιάδας στις 3:15 το µεσηµέρι και η αναχώρηση στις 3:30. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 6975512901.

Ο εργολάβος του βιολογικού καθαρισµού τελείωσε τη δουλειά του, έφυγε και ο δρόµος έµεινε έτσι» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Φώτιος Ταρναβάς.

Όταν βρέχει τόσο οι ηλικιωµένοι όσο και τα παιδιά δεν µπορούν να περάσουν τον δρόµο» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. ∆ιονύσιος Γερµενής.

ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Αδιάβατος ο δρόµος που ενώνει τρία σχολεία!

Τ

ις έντονες διαµαρτυρίες τους εκφράζουν στην εφ. «Πατρίς» οι κάτοικοι της οδού Ζακύνθου, στο Βαρθολοµιού, αλλά και τα µέλη της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Βαρθολοµιού για την κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριµένο αλλά και τους γύρω δρόµους της πόλης. Μάλιστα η οδός Ζακύνθου, που µοιάζει µε «βοµβαρδισµένη» από την µια της µεριά µέχρι την άλλη, είναι ο δρόµος που ενώνει τρία σχολεία του Βαρθολοµιού και καθηµερινά τη διασχίζουν δεκάδες µαθητές! Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο κ. ∆ιονύσιος Γερµενής, που µένει µόνιµα στην οδό Ζακύνθου, δίπλα από τον παιδικό σταθµό, είπε: «Καθηµερινά, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεχόµαστε όλες τις διαµαρτυρίες των γονέων που φέρνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, των ταξιτζήδων, όλου του κόσµου. Όταν βρέχει τόσο οι ηλικιωµένοι όσο και τα παιδιά δεν µπορούν να περάσουν τον δρόµο. Εµείς που µένουµε εδώ έχουµε σπάσει τα αυτοκίνητά µας. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και ζούµε έτσι 5-6 χρόνια τώρα. Πλήρης εγκατάλειψη». Ένας ακόµα κάτοικος της περιοχής, ο κ. Νίκος Μπαλάσης, είπε στην εφ. «Πατρίς»: «Είµαι αναγκασµένος όταν βρέχει να πηγαίνω από άλλο δρόµο στο σπίτι µου. Η ταλαιπωρία είναι µεγάλη, πόσο µάλλον από τη στιγµή που πηγαινοέρχοµαι τέσσερις φορές την ηµέρα από το σπίτι µου στο κτήµα µου. Έχουν περάσει χρόνια, χωρίς την παραµικρή παρέµβαση και η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται». ∆έκτες καθηµερινών παραπόνων γίνονται καθηµερινά από τους γονείς και τους κατοίκους

της περιοχής τα µέλη της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Βαρθολοµιού, µε τον εκπρόσωπό τους κ. Άγγελο Μπράτη, που βρέθηκε χθες στην οδό Ζακύνθου µαζί µε την κα Σοφία Μαρινοπούλου και την κα Ελένη Αρβανιτάκη να δηλώνει στην εφ. «Πατρίς»: «Καθηµερινά, σαν Κίνηση αλλά και σαν πολίτες που ενδιαφερόµαστε για τα πράγµατα σε όλο τον Καλλικρατικό δήµο, δεχόµαστε τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής, των γονέων, των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη ιδιαίτερα από τη στιγµή που η οδός Ζακύνθου εξυπηρετεί τις ανάγκες τριών σχολείων, του Παιδικού Σταθµού, του 2ου Νηπιαγωγείου και του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου». Συνεχίζοντας ο κ. Μπράτης τόνισε: «Μακριά από εµάς η µικροπολιτική και η αντιπολίτευση για τέτοια σοβαρά θέµατα που απασχολούν την κοινωνία. Με παράπονο ωστόσο και πικρία µπορούµε να πούµε ότι αν και ο δήµαρχος τα γνωρίζει αυτά τα θέµατα, την Κίνηση πολιτών, τους πρώην δηµάρχους αλλά και κάποιους από εµάς, µας θεωρεί

«Είµαι αναγκασµένος όταν βρέχει να πηγαίνω από άλλο δρόµο στο σπίτι µου» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Νίκος Μπαλάσης.

Στην οδό Ζακύνθου βρέθηκαν χθες τα µέλη της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Βαρθολοµιού Άγγελος Μπράτης, Σοφία Μαρινοπούλου και Ελένη Αρβανιτάκη.

γραφικούς και δεν µας υπολογίζει καθόλου. Τόσο εγώ, ως πρώην αντιδήµαρχος, όσο και η κα Μαρινοπούλου, σαν πρώην πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γνωρίζουµε τα προβλήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πόσο δύσκολη είναι η θέση του κάθε δήµου. Αλλά προβλήµατα σαν της οδού Ζακύνθου και της καθηµερινότητας, όπως του φωτισµού, της ύδρευσης, της καθαριότητας ο δήµος οφείλει να τα ιεραρχήσει και να δώσει λύσεις».

Στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου

Λίγα µέτρα πιο µακριά από την οδό Ζακύνθου, οι κάτοικοι της οδού Ανδρέα Παπανδρέου

αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, καθώς ο δρόµος τους σκάφτηκε κατά την διάρκεια των εργασιών για τα δίκτυα του βιολογικού καθαρισµού, µε τις τοµές να µην έχουν επουλωθεί ακόµα. «Μας έχουν εγκαταλείψει» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Φώτιος Ταρναβάς, που µένει στην συγκεκριµένη οδό και συνέχισε: «Αυτός ο δρόµος οδηγεί σε αγροτικές καλλιέργειες και θερµοκήπια και µε τα µηχανήµατα και τα τρακτέρ που περνούν η κατάστασή του χειροτερεύει. Τελείωσε ο εργολάβος που έφτιαχνε τον βιολογικό καθαρισµό και έχει µείνει έτσι 2-3 χρόνια τώρα. Λίγα µέτρα πιο κάτω έπεσε µια γυναίκα και έσπασε το χέρι της. Ευτυχώς για καλή της τύχη την

εντόπισαν δύο άλλες γυναίκες που περνούσαν εκείνη την ώρα πεσµένη στο δρόµο. Επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει».

«∆εν κάνουµε αντιπολίτευση»

Τέλος, αναφερόµενος για ακόµα µια φορά στην χθεσινή τους διαµαρτυρία ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Βαρθολοµιού κ. Άγγελος Μπράτης επεσήµανε: «∆εν έχουµε σκοπό να πιανόµαστε από τα προβλήµατα της περιοχής µας για να κάνουµε µε κάθε ένα από αυτά αντιπολίτευση. Το θέµα των δρόµων παραµένει ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα που βασανίζει καθηµερινά πάρα πολλούς συµπολίτες µας και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια µικρών µαθητών. Λύση ζητάµε στο πρόβληµα και την κατανόηση του δήµου και όλων των φορέων».

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜ. «ΠΑΤΡΙΣ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

∆ίνει ελπίδες ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες για αποζηµιώσεις από τα ΠΣΕΑ

ύσκολες µέρες περιµένουν τη µεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του Νοµού που εξαρτώνται από το αγροτικό εισόδηµα. Η ακαρπία στα ελαιόδεντρα στο σύνολο σχεδόν του Νοµού έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους παραγωγούς. Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιµος Χαρακόπουλος µε αποκλειστικές δηλώσεις του στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» αν και έκλεισε την πόρτα των αποζηµιώσεων µέσω ΕΛΓΑ , δεσµεύτηκε ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες µε την υποβολή φακέλου στην Ε.Ε για την καταβολή των κρατικών ενισχύσεων στους πληγέντες παραγωγούς. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού αναφέρει τα εξής: «Το πρ όβληµα της α καρπίας και της µειωµένης πα ρα γω γής α φορά, δυστυχώ ς, τις περι σσότερ ες ελαι οπα ρ αγ ω γ έ ς π ε ρ ι ο χέ ς τ η ς χ ώ ρας, ανάµεσά τους κα ι την Ηλεία. Η Πολι τεία οφείλει να είνα ι α ρ ω γ ό ς τ ω ν α γ ρ ο τ ών την ώρα της δοκιµασίας. Ωστόσο δεν θέλω να κα λλιεργ ώ φρούδες ελπίδες όσον αφορά τυχόν α ποζ ηµιώ σει ς από τον ΕΛΓΑ. ∆ ιότι ο Κανονι σµός Ασφάλι σης Φυτι κής Πα ραγ ωγής του ΕΛΓΑ είναι σα φής: δεν προβλέπονται αποζηµιώσεις καθώς δεν καλύπτετα ι ασφαλι στικά η α κ αρ π ί α . Τούτο βεβ α ί ω ς , δ ε ν σ η µ αί ν ε ι ό τ ι α φήνουµε τους ελα ιοπα ραγ ωγούς στην τύχη τους. Ερ γαζόµαστε προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης στο πρόβληµα. ∆ιερευνούµε τη δυνα τότητα κα τα βολής Κρατικώ ν Οι κονοµι κώ ν Ενισχ ύσεων, ΠΣΕΑ. Μόλι ς, λοιπόν, έχουµε

στα χέρια µα ς έναν πλήρω ς τεκµηριω µένο φά κελο, µε την έγκριση και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα τον καταθέσουµε στην Ευρω πα ϊκή Επιτροπή. Παρά τις καθυστερήσει ς που σηµειώ θηκα ν στο παρ ελθόν στα ΠΣΕΑ, τόσο ο ΕΛΓΑ, όσο και το ΥπΑΑΤ καταβάλλουν σηµαντική προσπάθεια προκειµένου να επι σπευσθούν αυτές οι δια δικα σίες και συνακόλουθα η κατα βολή τω ν κρατικώ ν ενισχ ύσεω ν στους πληγέντες παραγω γούς. Στόχ ος µας είναι οι αγρότες να αποζηµι ώνονται όσο το δυνατόν πι ο γρήγορα . Τέλος, θα ήθελα να ενηµερώσω, µέσω της εφηµερ ίδος σ ας , τους παρα γω γούς ότι το νέο έτος θα εκπονηθεί µεγά λη α να λογιστι κή µελέτη γι α τις δυνατότητες ένταξης στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ κα ι κι νδύνων, που σήµερα δεν αποζηµιώ νονται, όπως η α καρπία».

Τι λέει για την αναλογιστική µελέτη και τις δυνατότητες ένταξης στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ κινδύνων, που σήµερα δεν αποζηµιώνονται, όπως η ακαρπία στα ελαιόδεντρα

Στο χθεσινό πρωτοσέλιδο άρθρο της η εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης


ΠΑΤΡΙΣ

ΡΕΠΟΡΤΑ Ζ

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ

Συνελήφθη χθες 17χρονος μαθητής στον Πύργο Τ

ην πρόκληση μικρών φθορών στους τοίχους και το πάτωμα αλλά και το κάψιμο μιας καρέκλας αίθουσας του σχολείου του, είχε ως αποτέλεσμα η πυροδότηση ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που έκανε πράξη, από «συμβουλές» του διαδικτύου, ένας 17χρονος μαθητής χθες τα ξημερώματα.

Ο 17χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, που εξιχνίασε άμεσα την υπόθεση, αξιοποιώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο, κατάφερε να κατασκευάσει έναν πρόχειρο αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο αφού πυροδότησε έριξε, για χάριν εντυπωσιασμού, από ανοικτό

παράθυρο σε ισόγεια αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου του. Από την αστυνομική έρευνα που ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου προέκυψε ότι δράστης της έκρηξης ήταν ο 17χρονος μαθητής ο οποίος και συνεληφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει τα αδικήματα του εμπρησμού, της έκρηξης, της πρόκλησης διακεκριμένων φθορών και των παραβάσεων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες. Ο συλληφθεις αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Με έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που έφτιαξε και πυροδότησε ένας 17χρονος μαθητής, προκάλεσε μικρές ζημιές στο σχολείο του, ενώ συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

7

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ

Διαμαρτύρεται για την έλλειψη ταμείου στη ΔΕΗ

Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πύργου, Κώστας Δημητρακόπουλος και Γιάννης Βένδρας αντίστοιχα, κάλεσαν τη Διοίκηση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε άμεση δημιουργία ταμείου ΔΕΗ, ώστε να σταματήσει η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών - από την καταβολή της προμήθειας προς τις Τράπεζες για την πληρωμή των λογαριασμών - αλλά και η ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται.

Τ Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο, λειτουργεί για δεύτερη ημέρα ώστε να εξυπηρετεί συμπολίτες που έχουν ανάγκη.

Εθελοντές ιατροί έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ιατρικού Συλλόγου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βρίσκονται στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Μπήκε μπροστά…

Το Κοινωνικό Φαρμακείο, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων αλλά και ποσότητες ώστε να καλύψει τις ανάγκες του επόμενου τετραμήνου.

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Γ

ια δεύτερη ημέρα συνεχίζει τη λειτουργία του το Κοινωνικό Ιατρείο – Κοινωνικό Φαρμακείο της ευρύτερης περιοχής του δήμου Πύργου, το οποίο, προσπαθεί να βοηθήσει τους άνεργους και άπορους πολίτες που αδυνατούν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη λόγω των οικονομικών δυσκολιών και της ανεργίας που μαστίζει πολλούς κλάδους. Οι φορείς που έχουν στηρίξει την προσπάθεια λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Κοινωνικού Φαρμακείου της περιοχής, βρίσκονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα στο χώρο που παραχωρήθηκε από τη διοίκηση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ηλείας, στο ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), όπου προσφέρουν τις ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες τους σε όσους έχουν ανάγκη. Μάλιστα, η τρίτη αυτή κοινωνική δομή που λειτουργεί στο δήμο του Πύργου, μετά το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φροντιστήριο διαθέτει – όσον αφορά το φαρμακείο – ένα πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα με επαγγελματικό πρόγραμμα, στο οποίο έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά όλες οι ποσότητες των φαρμάκων που,

παρά τις δύσκολες εποχές, όπως αναφέρθηκε, μπορούν να καλύψουν έναν μεγάλο αριθμό πολιτών.

Νίκος Γαλανόπουλος, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πύργου – Ολυμπίας «Είμαστε εδώ, για να υποδεχθούμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όσων έχουν ανάγκη και στερούνται δημόσιας ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Οι δομές είναι έτοιμες, τα φάρμακα είναι αρκετά και η διάθεση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών από όλους μας και από τους φορείς είναι μεγάλη. Έχουν ανταποκριθεί στη λειτουργία του Κοινωνικού ιατρείου πάνω από 25 ιατροί όλων των ειδικοτήτων, έχει καλυφθεί ένα πρόγραμμα μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου».

Ολυμπία Ραυτοπούλου, γενική ιατρός – εθελόντρια «Δεχθήκαμε την πρόσκληση από τον κ. Γαλανόπουλο και γενικότερα από τον Ιατρικό Σύλλογο, είμαστε ορκισμένοι ιατροί, προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι εμείς τους συμπολίτες μας τις δύσκολες ημέρες και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μιας και είμαστε ιατροί του ΕΣΥ υπάρχει ένα ωράριο για εμάς που είναι μέχρι τις 4 το μεσημέρι οπότε μετά μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ αν δεν έχουμε εφημερία. Είναι αρκετά εύκολο για εμάς».

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά Σύμφωνα με τα όσα επεσήμαναν οι φορείς που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Κοινωνικού Φαρμακείου, η διαδικασία για να γίνει κάποιος δικαιούχος είναι αρκετά απλή. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι άτομα που δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη και αδυνατούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προσκομίζοντας βεβαίωση από το ασφαλιστικό τους ταμείο πως δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή βεβαίωση που να πιστοποιεί πως δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. Τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις υποβάλλουν στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Πύργου η οποία στη συνέχεια θα εκδίδει ειδική κάρτα με την οποία ο δικαιούχος θα μπορεί να παίρνει τα φάρμακά του από το Κοινωνικό Φαρμακείο και να εξετάζεται από τους ιατρούς του Κοινωνικού Ιατρείου.

Μοναδική πρωτεύουσα χωρίς Ταμείο ΔΕΗ

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλείας «Είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε στο Φαρμακείο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν και φαρμακοποιοί και ιατροί, υπάρχουν αρκετά φάρμακα, έχουμε όλα τα φάρμακα πλην των ναρκωτικών, τα οποία δεν θα τα δεχθούμε και να τα φέρουν με δεδομένο πως δεν είναι τα επείγοντα φάρμακα. Υπάρχουν εθελοντές που είναι και φαρμακοποιοί και άτομα τα οποία βοηθούν παράλληλα με τους φαρμακοποιούς. Καλούμε όσους έχουν ανάγκη να κάνουν αίτηση».

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, γ.γ. Εργατικού Κέντρου Πύργου «Είμαστε ευτυχείς που καταφέραμε και υλοποιήσαμε αυτό το κοινωνικό μας εγχείρημα, οι κοινωνικοί φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και στήριξαν και έφεραν εις πέρας αυτή την προσπάθεια είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μπορούμε να λειτουργούμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα και καλούμε τους άνεργους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας να έρχονται εδώ για να τους προσφέρουμε τις όποιες υπηρεσίες μπορούμε».

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Χειμερινό ωράριο από 1η Νοεμβρίου

Σ

ε ισχύ τίθεται από την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου το Χειμερινό Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, που έχει καταρτίσει ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο πρόεδρος Αθανάσιος Σκορδαλής. Το ωράριο, θα ισχύσει μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2014. Εμπορικά Καταστήματα: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 8:30-14:30. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:30-14:00 και απόγευμα 17:00-20:30. Σούπερ Μάρκετ – Παντοπωλεία: Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00-21:00. Σάββατο: 8:00-20:00. Καταστήματα Τροφίμων: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 8:30-14:30. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:30-14:00 και απόγευμα 17:00-21:00. Κρεοπωλεία: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 8:00-14:30. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00-14:00 και απόγευμα 17:00-21:00.

η Διοίκηση της ΔΕΗ για τη μη λειτουργία του Ταμείου, που σταμάτησε να λειτουργεί μετά την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2011, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Πύργου, κάνοντας λόγο για «οικονομική αιμορραγία» των πολιτών προς τις τράπεζες και απίστευτη ταλαιπωρία για την πληρωμή ενός λογαριασμού και άλλων συναλλαγών με τη ΔΕΗ. Ο γραμματέας και ο αναπληρωτής γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πύργου Κώστας Δημητρακόπουλος και Γιάννης Βένδρας, μετά από παράπονα των πολιτών, για τον εξαναγκασμό, στην ουσία, πληρωμής των λογαριασμών στις Τράπεζες με καταβολή και ποσού προμήθειας, προχώρησαν σ’ ένα πρόχειρο υπολογισμό των χρημάτων που φτάνουν στα ταμεία των τραπεζών, με αυτό τον τρόπο. «Η οικονομική αιμορραγία των πολιτών προς τις Τράπεζες είναι τεράστια. Στην περιοχή μας εκδίδονται 63.700 λογαριασμοί κάθε δίμηνο και 1.230 κάθε μήνα. Το χρόνο λοιπόν, εκδίδονται συνολικά 400.000 ευρώ λογαριασμοί. Οι μισοί από αυτούς να πληρωθούν στις τράπεζες, πληρώνοντας από 80 λεπτά έως 1.50 ευρώ για προμήθεια, φεύγουν 250.000 ευρώ το χρόνο από τις τσέπες των πολιτών και της αγοράς και καταλήγει στις Τράπεζες. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί, επί 2,5 χρόνια η ΔΕΗ να μην έχει φτιάξει ένα Ταμείο στην πρωτεύουσα του Νομού Ηλείας. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό - με τους πρόχειρους υπολογισμούς που έχουμε κάνει - και για μια τεράστια ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται οι πολίτες τρέχοντας στις Τράπεζες να ψάχνουν να βρουν λύση πώς να πληρώσει στα μηχανήματα που έχουν βάλει για αυτόματη πληρωμή», λέει ο κ.Βένδρας, καλώντας τη διοίκηση της ΔΕΗ να δώσει άμεσα λύση, είτε με τη δημιουργία Ταμείου είτε με την επιβάρυνση της προμήθειας στη ΔΕΗ και όχι στον καταναλωτή.

Ιχθυοπωλεία: Δευτέρα έως Σάββατο: 6:00-14:00 Οπωροπωλεία: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 7:30-14:30. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 7:30-14:00 και απόγευμα 17:00-21:00. Κάβες – Ζαχαροπλαστεία: Δευτέρα έως Σάββατο: 8:30-22:00. Κυριακή 11:00-22:00. Καταστήματα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 7:30-14:30. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 7:30-14:00 και απόγευμα 17:00-21:00. Καταστήματα Βιομηχανικών Προϊόντων – είδη κιγκαλερίας – υδραυλικά – χρώματα: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 8:30-14:30. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00-14:00 και απόγευμα 17:00-21:00. Καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων: Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00-16:00. Σάββατο 8:00-14:00. Ν.Σ

«Το ωράριο έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο, στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού», λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου Αθανάσιος Σκορδαλής.

Αν και ο Πύργος, είναι η μοναδική πρωτεύουσα Νομού χωρίς να λειτουργεί Ταμείο ΔΕΗ, ωστόσο, όπως σχολίασε ο γραμματέας Κώστας Δημητρακόπουλος, αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, αφού ως φαινόμενο είναι συχνό στην περιοχή, αλλά εξέφρασε την απορία του για την απουσία παρεμβάσεων από τους τοπικούς φορείς και συλλόγους (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο Πύργου, Καταναλωτικές Οργανώσεις) για τη μη λειτουργία του. Πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης προς τους πολίτες, ο κ. Δημητρακόπουλος μίλησε για την ταλαιπωρία των πολιτών. «Οι διακανονισμοί, που είναι συχνό φαινόμενο στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, ξεκινούν από τη ΔΕΗ και ο καταναλωτής πρέπει να πάει στην Τράπεζα, να πληρώσει και να επιστρέψει. Το ίδιο συμβαίνει με τις διακοπές και επανασυνδέσεις, επίσης καθημερινό φαινόμενο, την υπογραφή συμβολαίων για ηλεκτροδότηση, επίσης συχνό φαινόμενο, ειδικά με τους φοιτητές. Κάτι που δεν θα γινόταν αν λειτουργούσε το ταμείο στη ΔΕΗ. Όσο για τις επιστροφές, οι πολίτες πρέπει να απευθυνθούν στην Αμαλιάδα ή στα Λεχαινά. Πώς να ξεκινήσει μια γερόντισσα από την Ανδρίτσαινα, να πάει στην Αμαλιάδα ή στα Λεχαινά να πάρει 30 ευρώ - για παράδειγμα - επιστροφής, τα οποία ο κόσμος έχει ανάγκη. Αυτά δεν είναι σωστά να γίνονται σε έναν τόσο ταλαιπωρημένο Νομό, ο οποίος εκτιμώ ότι έπρεπε να τύχει άλλης αντιμετώπισης και από την κεντρική διοίκηση της ΔΕΗ και από την κεντρική πολιτεία», σημειώνει ο κ.Δημητρακόπουλος. Όσον αφορά το θέμα των εγκαταστάσεων, ο κ.Δημητρακόπουλος εξήγησε πως θα πρέπει, όχι μόνο να λειτουργήσει το Ταμείο αλλά και να αναζητηθεί χώρος για την στέγαση του Ταμείου, ώστε να επιτευχθεί η σωστή και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτηση των πολιτών, που μέχρι τη λειτουργία του, δημιουργούνταν ουρές μέχρι τον δρόμο και με ομπρέλες, κάθε φορά που έβρεχε. Σ’ αυτό, αναφέρθηκε με αφορμή τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Εμπορικού, σε συνέδριο της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των καταστημάτων πώλησης της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα, με ενιαία οπτική εικόνα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Πύργος. Γι’ αυτό και ο κ.Δημητρακόπουλος κάλεσε τη διοίκηση να βρει έναν κατάλληλο χώρο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


8

8

ΕΠΙΚ Α ΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φοιτητική γωνιά

ΠΑΤΡΙΣ ΠΑΤΡΙΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ

H σίτιση «καίει» τους σπουδαστές του ΤΕΙ Πύργου

Ημερίδα για τη βιολογική γεωργία στην Αμαλιάδα

Η

μερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στον δήμο Ήλιδας», πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας στην πλατεία Ανεμομύλου, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας, που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Bio-Ήλις». Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση και η προώθηση των υποδομών και πρακτικών, για την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην βιολογική γεωργία και στην προώθηση βιολογικών προϊόντων των Νέων Επιστημόνων, Ανέργων και Αγροτών –ανδρών & γυναικών του δήμου Ήλιδας. Η ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Πέτρου Παπαδάτου.

Τ

ο θέμα της σίτισης «καίει» τους φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου. Προχθές ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων και τις επόμενες ημέρες τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών θα συναντηθούν με τον υπεύθυνο της λέσχης σίτισης, προκειμένου να εξευρεθεί λύση ώστε να μη μείνει μεγάλος αριθμός σπουδαστών χωρίς το δικαίωμα να σιτίζεται δωρεάν. Παράλληλα, τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ενώ γίνεται και συνδιδασκαλία μαζί με τους φοιτητές του νέου τμήματος στα μαθήματα που είναι στα δύο προγράμματα σπουδών (Μαθηματικά, Πληροφορική). Όσον αφορά την έναρξη διδασκαλίας και των υπολοίπων μαθημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», προσδιορίζεται για την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, κάτι

που αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός της εβδομάδας. Οι καθηγητές και οι σπουδαστές καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες ώστε να μη χαθεί κανένα μάθημα από το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών με τη μη κάλυψη των διδακτικών ωρών. Σπουδαστές του ΤΕΙ Πληροφορικής και ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ελλοχεύει κίνδυνος να «καούν» ορισμένα μαθήματα και να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα σπουδών. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική και θα δημιουργούσε «δεδικασμένο», με συνέπεια την de facto κατάργηση της μεταβατικότητας και κατ’ επέκταση του ίδιου του τμήματος. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος Fopan83@gmail.com

Δηλώνουμε παρόντες…

Η ανασφάλεια των φοιτητών

Έπειτα από συναντήσεις με «αρμόδιους παράγοντες», διαμαρτυρίες, πορείες, συλλαλητήρια, άπειρες γενικές συνελεύσεις των σπουδαστών, συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνι- Μαρία Τσίρου, Σπουδάστρια κούς σταθμούς, άρθρα σε ΤΕΙ Πληροφορικής και ΜΜΕ εφημερίδες, δημιουργικές εκθέσεις και κυρίως την κατάληψη που μας κόστισε ένα εξάμηνο σπουδών, επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε σε αυτό που αγαπάμε και σε αυτό που διεκδικήσαμε, εξαντλώντας κάθε σταγόνα ελπίδας. Στο Τ.Ε.Ι. μας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας πλέον). Αρκετοί σπουδαστές αποφάσισαν ύστερα από πολλή σκέψη να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους στο παράρτημα του Πύργου. Οι λόγοι; Κάποιοι ίσως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της φοιτητικής ζωής. Κάποιοι άλλοι γιατί πιέστηκαν ψυχολογικά και θεώρησαν πως θα ήταν καλύτερο για εκείνους να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα σε μία άλλη δημόσια ή ιδιωτική σχολή. Όσοι μείναμε, δηλώνουμε παρόντες και ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο στοίχημα. Το στοίχημα της διατήρησης και της «επιβίωσης» του τμήματος. Ένα τμήμα με μοναδικό αντικείμενο σπουδών, εκπαιδευτικούς που το αγαπάνε και συνειδητοποιημένους σπουδαστές που εξακολουθούν να διεκδικούν κάθε διδακτική ώρα. Ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι να αποδείξουμε πως τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα. Με προσωπική προσπάθεια και θέληση, ελπίζουμε στην υγιή λειτουργία του τμήματος και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα φροντίσουμε να ξεπεράσουμε οτιδήποτε σταθεί ως τροχοπέδη στη μόρφωσή μας. «Εμπόδια είναι εκείνα τα πράγματα που βλέπεις, όταν παίρνεις τα μάτια σου απ’ το στόχο». (Hannh More)

Συναισθήματα ανησυχίας και αβεβαιότητας δημιουργούνται στους σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής και MME, καθώς η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα και αρκετές ελλείψεις, κυρίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι ήδη υπάρχοντες καθηγητές έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα πασχίζοντας να διδάξουν όσα πιο πολλά μπορούν αλλά δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών να απογοητεύεται και να φοβάται μη χαθεί και αυτό το εξάμηνο. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι φοιτητών που με όλες αυτές τις δυσκολίες πείσμωσε και άρχισε να παρακολουθεί περισσότερα μαθήματα. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι η σχολή το 2018 σταματά να υφίσταται, υποχρεώνοντας τους σπουδαστές να βιαστούν για να την τελειώσουν. Τέλος, ας ελπίσουμε ότι το όνειρο για πτυχίο δεν θα λήξει άδοξα. Ευτυχία Ισάνογλου

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Επετειακή εκδήλωση

Τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 6ου δημοτικού σχολείου Πύργου ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πύργου «Ηλείων Παράδοσις» θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επετειακή εκδήλωσή του.

Ομιλητής με θέμα «Ο Διεθνής Αντίκτυπος του Έπους του 1940», θα είναι ο ιστορικός ερευνητής κ. Γεώργιος Κουρκούτας.

Χορευτικές ομάδες του ομίλου θα παρουσιάσουν χορούς από την Ήπειρο, Θεσσαλία και Πελοπόννησο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"

Ανακοίνωση Εκπροσωπώντας τα 2/3 των εργαζομένων της ΕΑΣ Η-ΟΛ θέλουμε να δηλώσουμε ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με την Διοίκηση τα μέλη της ΕΑΣ Η-Ο και την Γενική της Συνέλευση για ν’ ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις των καιρών. Δεν υπήρξε ποτέ μέλημά μας η ιδιοτέλεια και οι παχυλοί μισθοί που απολαμβάνουν άλλοι αλλά η συνέχιση του έργου και της προσφοράς μας προς τα μέλη και τους παραγωγούς της οργάνωσης που μας ξέρουν και τους ξέρουμε καλά, αφού για δεκαετίες τώρα συμπορευόμαστε στο πιστεύω μας την συνεταιριστική ιδέα. Μέσα από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και την οικονομική κρίση που χτυπάει την Χώρα, η οργάνωσή μας έχει καταφέρει ν’ ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, να υπάρχει μέχρι σήμερα και να σχεδιάζει το μέλλον. Την στιγμή μάλιστα που κολλοσοί και πολυεθνικές γύρω μας καταρρέουν, χωρίς βέβαια όλο αυτό να είναι τυχαίο αλλά επιτεύχθηκε με μόχθο και οργάνωση, δυστυχώς όχι από όλους. Γιατί πάντα υπάρχουν και αυτοί που εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα για…. άλλους λόγους.

Συνέντευξη Τύπου Η Επιτροπή Αγώνα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών Τ.Ε.Ι Πύργου διοργανώνει συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στον χώρο του ΤΕΙ, με θέματα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των δύο τμημάτων, αγωνιστικά μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που αποφάσισε η Επιτροπή Αγώνα σε πρόσφατη συνέλευσή της.

Τέλος δεν πτοούμαστε με δυσκολίες και τρικλοποδιές ούτε ποτέ στην Ιστορία έχασε η πλειοψηφία, αντίθετα όλα αυτά είναι πρόκληση για να συνεχίσουμε ακόμη δυνατότερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η-Ο Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Τα 4R τρόµαξαν γιατί ο σεισµός ήταν δίπλα µας… Α

ναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Ηλείας σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε χ θες το απόγευµα στις 18:37. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνώ ν, η σεισµική δόνηση ήταν µεγέθους 4 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ µε επίκεντρο την περιοχή Γλυκόριζο, κοντά στο Βούναργο, 6 χλµ βορειοδυτικά του Πύργου, και εστιακό βάθος 23 χλµ.

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Ο σεισµολόγος Ευθύµιος Λέκκας δήλωσε στην εφ. Πατρίς ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς «τέτοιοι σεισµοί έρχονται και παρέρχονται. Όλη η ερευνητική οµάδα παρακολουθεί τη µετασεισµική ακολουθία». Η σεισµική δόνηση δεν ήταν µεγάλης διάρκειας, ωστόσο προκάλεσε ισχυρό θόρυβο. Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, δεν αναφέρθηκαν ζηµιές. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

«Επιµορφωτική συνάντηση Θεολόγων»

Ο σεισµολόγος Ευθύµιος Λέκκας δήλωσε στην εφ. «Πατρίς» ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Επιµορφωτική συνάντηση των Θεολόγων καθηγητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο 4ο Γυµνάσιο Πύργου, µετά από πρόσκληση του σχολικού Συµβούλου Ευτύχιου Καλογεράκη. Θέµα της συνάντησης ήταν «Σχεδιασµός και χαρακτηριστικά των θεµάτων των εξετάσεων. Παρατηρήσεις και επισηµάνσεις» και µε την ολοκλήρωση της ενδιαφέρουσας οµιλίας του, ακολούθησε εποικοδοµητικός διάλογος και επιλύθηκαν από τον κ. Καλογεράκη, απορίες και ερωτήµατα που εκφράστηκαν από τους συµµετέχοντες καθηγητές.

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Αναδροµή στον επιχειρηµατικό συνδικαλισµό του Νοµού µας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έκρινα σωστό ότι πρέπει να γνωρίζουν οι νεότεροι επιχειρηµατίες του Νοµού µας την µεγάλη ιστορική σηµασία των οργάνων που διαθέτει ο επιχειρηµατικός µας συνΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΒΡΑ δικαλισµός. Γι’ αυτό παραΓενικού Γραµµατέα θέτω µερικά γεγονότα Εµπορικού Συλλόγου που µένουν ανεξίτηλα Πύργου και Γενικού στην διάρκεια των χρόΓραµµατέα Οµοσποννων. δίας Εµπορικών Η Οµοσπονδία ΠαραΣυλλόγων Ηλείας γωγικών Τάξεων Ν. Ηλείας ιδρύθηκε το 2005 από τον επίτιµο Πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου Πύργου και πρώην Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελο Αγγελόπουλο. Είχε την διορατικότητα να ενεργοποιήσει και να ιδρύσει συλλόγους και σωµατεία για την καλύτερη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, αλλά και την καλύτερη άµυνα στις επιβουλές των εκµεταλλευτών µας. Ο κ. Αγγελόπουλος έχει ιδρύσει ακόµη την Οµοσπονδία των Εµπορικών Συλλόγων Ηλείας το 1992 µε όλες τις µέχρι σήµερα επιτυχείς παρεµβάσεις της. Η διορατικότητα του επιτίµου Προέδρου διαφαίνεται από το έτος ίδρυσης της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Ηλείας. Είναι η πρώτη στην Ελλάδα ιδρυθείσα δευτεροβάθµια οργάνωση που ανήκει στην ΕΣΕΕ, έχει ιδρυθεί προ της ίδρυσης της Οµοσπονδίας Αθηνών – Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πελοποννήσου. Αυτήν την διορατικότητα του κ. επιτίµου Προέδρου του την αναγνωρίζουµε. Ευχαριστούµε τον επίτιµο Πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου Πύργου κ. Αγγελόπουλο Άγγελο για την µεγάλη του συµβολή στον επιχειρηµατικό συνδικαλισµό του Νοµού µας και τις µεγάλες διεκδικήσεις που είχε κάνει σε όλα τα θέµατα, γνωστές σε όλους µας. Ακόµη να τον ευχαριστήσουµε γιατί επί προεδρίας του αγοράσθηκε η ιδιόκτητη αίθουσα συνεδριάσεων και η αίθουσα γραµµατείας του Εµπορικού Συλλόγου Πύργου, όπου πολλές οργανώσεις συνεδριάζουν και ανταλλάσουν απόψεις για τα θέµατα της αγοράς. Αν αναλογισθούµε ότι όταν ανέλαβε ως Πρόεδρος ο κ. Αγγελόπουλος παρέλαβε ταµείο 940 δραχµές, καταλαβαίνετε όλοι την υπεράνθρωπη προσπάθεια του για την αγορά της ιδιόκτητης στέγης του Συλλόγου. Ένας από τους πρώτους στόχους του ήτο η απόκτηση στέγης του ιστορικού «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» , όπως ονοµαζόταν κατά τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του το όπου έπαιζε σηµαντικότατο ρόλο στις εµπορικές, εξαγωγικές και εισαγωγικές εργασίες και εν γένει επαγγελµατικές ασχολίες του Νοµού µας. Ο Εµπορικός – Εισαγωγικός Σύλλογος Πύργου έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αγορά της Ηλείας. Μέχρι το έτος 1928 όπου ιδρύθηκε το Επιµελητήριο Ηλείας, διαχειριζόταν όλα τα επιχειρηµατικά θέµατα, κυρίως τα θέµατα γύρω από το µαύρο χρυσό της εποχής, την ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙ∆Α, παραγωγή, εµπόριο, εξαγωγή και όχι µόνο. Συνέχισε όµως να διαχειρίζεται όλα τα θέµατα των επαγγελµατιών γι’ αυτό διαπιστώνουµε ότι κατά την πορεία των χρόνων που ακολούθησαν από το 1928 οι εκάστοτε Πρόεδροι του Επιµελητηρίου Ηλείας ήταν στελέχη του Εµπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πύργου. Υπηρέτησαν τον Σύλλογο επιτυχώς δίνοντας εξετάσεις στον επιχειρηµατικό κόσµο της εποχής, ο οποίος τους αναδείκνυε κατόπιν προέδρους και επιφανή στελέχη του Επιµελητηρίου Ηλείας. Εµείς ως νέοι εκτιµούµε και αναγνωρίζουµε την µεγάλη προσφορά του Επίτιµου Προέδρου του Εµπορικού Συλλόγου Πύργου και πρώην Προέδρου επί 18 συνεχή έτη του Επιµελητηρίου Ηλείας, στον επιχειρηµατικό κόσµο. Του αναγνωρίζουµε ακόµη την υλοποίηση του οράµατος και του ονείρου των επί σειρά 93 ετών προσπαθειών των διάφορων ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Συλλόγου για απόκτηση ιδιωτικής στέγης. Το όνειρο αυτό ο κος Αγγελόπουλος Άγγελος ως Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πύργου το υλοποίησε σε ελάχιστο χρόνο, αγοράζοντας στο κεντρικότερο σηµείο της πόλεως µας το πολυτελές σηµερινό ιδιωτικό ακίνητο, µε την προσωπική του προσπάθεια, συνεπικουρούµενος και από τα διάφορα επιχειρηµατικά στελέχη του. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι δίπλα µας να µας συµβουλεύει, διαθέτοντας την πολυετή εµπειρία του για το καλό των επιχειρηµατιών του Νοµού µας. Το δηµοσίευµα αυτό είναι µια µικρή αναφορά στη διαχρονική ιστορία των 110 ετών του επιχειρηµατικού συνδικαλισµού. Είναι όµως αναγκαίο να επανέλθω αναφερόµενος σε σπουδαία γεγονότα και σε άλλα πρόσωπα που πρόσφεραν στη µακραίωνη ιστορικότητα του Συλλόγου.

Η 2η Αντιφασιστική Συναυλία

Στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων σε επιχειρήσεις και η συµβουλευτική υποστήριξη σε όσους θέλουν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση.

Μεγάλη η προσέλευση του κόσµου και κυρίως νέων ανθρώπων που είναι και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Η

Αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυµπίας είναι ο στόχος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης “ΠΑΣΙΘΕΑ”, που παρουσιάστηκε εκτενώς κατά την χθεσινή Εναρκτήρια Ηµερίδα Ενηµέρωσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης “τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών” (ΤΟΠΣΑ). Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσµου και κυρίως νέων ανθρώπων που είναι και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, ενώ την ηµερίδα παρακολούθησε και ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, κ. ∆ιονύσης Μπαλιούκος. Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη συµµετέχουν η Αναπτυξιακή Ολυµπίας ως συντονιστής, οι ∆ήµοι Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ολυµπίας, Ζαχάρως, το ΚΕΚ Μανωλα Α.Ε., η Ολυµπιακή Εκπαιδευτική ΕΠΕ, το ΚΕΚ Εργασία Α.Ε, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυµπίας και Περιχώρων, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών “Η ∆ήµητρα”, ο Σύλλογος Νέων Αγροτών και το ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδος. Ποιοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση Το πρόγραµµα απευθύνεται στους κατοίκους των ∆ήµων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ολυµπίας και Ζαχάρως και συγκεκριµένα σε άνεργους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ µε ιδιαίτερη έµφαση στους νέους και τις γυναίκες, σε νέους επιστήµονες (Γεωπόνους, Οικονοµολόγους, Λογιστές, Μηχανικούς, Τοπογράφους, Ιατρούς, κ.λπ.) και σε ασφαλισµένους του ΟΓΑ µε χαµηλό εισόδηµα. Η γεωργία, ο τουρισµός και η επιστηµονική υποστήριξη είναι οι τρεις τοµείς, στους οποίους θα παρασχεθεί συµβουλευτική υποστήριξη σε όσους επιλεγούν και επιθυµούν να βρουν δουλειά ή να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι ενδιαφε-

ρόµενοι θα παρακολουθήσουν σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης και στη συνέχεια θα προωθηθούν σε επιχειρήσεις για απασχόληση ή θα υποστηριχθούν µε σκοπό την σύσταση των δικών τους επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που αποτελούν το νέο θεσµό της Κοινωνικής Οικονοµίας και όπως τονίστηκε θα συντελέσουν θετικά στην µείωση της ανεργίας. Για τα άτοµα που θα προωθηθούν σε επιχειρήσεις θα δηµιουργηθεί ένα Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καθενός, ενώ για κάθε νέα επιχείρηση θα παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. αίτηση υπαγωγής σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης). Πρόγραµµα µε επίδοµα Τα προγράµµατα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν εκπαιδευτικό επίδοµα 5 ευρώ/ ώρα (µεικτά) και αφορούν τους τοµείς: Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων (18 άτοµα), Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων µε έµφαση στις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων (20 άτοµα), Σχεδιασµό Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικού Εµπορίου για την Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων και Κρατήσεις Τουριστικών Υπηρεσιών (24 άτοµα), Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων Παροχής Ολοκληρωµένων Επιστηµονικών Υπηρεσιών και Συµβουλών (18 άτοµα).

«Πραγµατοποιήσαµε την Εναρκτήρια Ηµερίδα για το ΤΟΠΣΑ, το οποίο θα π ρα γ µ α τ ο π ο ι ηθ ε ί στους ∆ήµους Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Νίκος Ολυµπίας και Ζαχάρως. Πρόκειται για Θεοφιλόπουλος ∆ιευθυντής ένα ολοκληρωµένο Αναπτυξιακής πρόγραµµα που Ολυµπίας αφορά την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας αφενός για να βρουν καινούριες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και αφετέρου να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη είναι µια σύµπραξη που θα υλοποιήσει το πρόγραµµα από έντεκα φορείς, οι οποίοι έχουν αναλάβει από µία υποχρέωση. Θα βρουν τους άνεργους, θα τους καταρτίσουν σε προγράµµατα και στη συνέχεια θα τους υποστηρίξουν ώστε σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις της περιοχής να βρουν θέσεις εργασίας ή θα τους υποστηρίξουν µε σκοπό να στήσουν την δική τους επιχείρηση. Επίσης, θα δώσουµε µεγάλη βαρύτητα στη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από νέους ανθρώπους. Πρόκειται για έναν νέο θεσµό, ο οποίος θα βοηθήσει πολύ στην αντιµετώπιση της ανεργίας. Θα ακολουθήσουν ακόµα δύο ηµερίδες, µία στη Ζαχάρω και µία στην Αρχαία Ολυµπία. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις στους τρεις δήµους και ακολούθως θα γίνει η επιλογή για να ξεκινήσει το πρόγραµµα».

Αιτήσεις συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται αιτήσεις συµµετοχής

από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυµπίας και τους ∆ήµους Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ολυµπίας και Ζαχάρως.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Τ

Στην κεντρική πλατεία γιορτάζουν τον µητρικό θηλασµό

ον 4ο Πανελλαδικό Ταυτόχρονο ∆ηµόσιο Θηλασµό διοργανώνει την ερχόµενη Κυριακή στις 11 το πρωί, στην κεντρική πλατεία του Πύργου το Πανελλήνιο ∆ίκτυο Εθελοντικών Οµάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασµού και Μητρότητας, στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρικού Θηλασµού 2013. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδήλωσης αναµένεται στις 12 το µεσηµέρι τα µωράκια που θα θέλουν να θηλάσουν θα καταµετρηθούν την ίδια ώρα σε όλες τις συµµετέχουσες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες τη φετινή χρονιά αριθµούν στις 39. «Σε αυτή τη γιορτή µας δίνεται η αφορµή µητέρες – µέλη των οµάδων του ∆ικτύου µας, να ευαισθητοποιήσουν, να αφυπνίσουν και να υποστηρίξουν τις νέες µητέρες και την ελληνική κοινωνία γενικότερα για τον µητρικό θηλασµό, όχι µόνο ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε µία

Τον 4ο Πανελλήνιο Ταυτόχρονο ∆ηµόσιο Θηλασµό διοργανώνει στην κεντρική πλατεία του Πύργου το Πανελλήνιο ∆ίκτυο Εθελοντικών Οµάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασµού και Μητρότητας.

οµιλία, αλλά εµπράκτως, ως εικόνα και παρουσία. Στόχος µας είναι η Ελλάδα να αποτελέσει µια χώρα υποστηρικτική και φιλική προς το θηλασµό, που θα αγκαλιάζει και θα στηρίζει την νέα µητέρα όσο εκείνη θα µαθαίνει την τέχνη του θηλασµού», αναφέρει σε σχετική

ανακοίνωση το Πανελλήνιο ∆ίκτυο Εθελοντικών Οµάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασµού και Μητρότητας. Να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα µοιραστεί ενηµερωτικό υλικό και θα γίνουν συζητήσεις πάνω στο αντικείµενο.

Τη 2η Αντιφασιστική Συναυλία µε µουσικά σχήµατα µαθητών σχολείων του Πύργου και τοπικά µουσικά σχήµατα νέων της πόλης, διοργανώνει αύριο Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, στις 11:30 το πρωί, στην Κεντρική Πλατεία του Πύργου, η ΕΛΜΕ Ηλείας και ο Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου, καλώντας εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς, σωµατεία και όλους τους ∆ηµοκράτες πολίτες της Ηλείας, να συµµετάσχουν. Η Αντιφασιστική Συναυλία, πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τον Αντιφασιστικό Οκτώβρη 2013. Καθηγητές και δάσκαλοι, ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, που σηµατοδότησε την αρχή της αντίστασης στον γερµανικό και ιταλικό φασισµό και στους ντόπιους συνεργάτες τους, καλούν τους εκπαιδευτικούς να παρέµβουν στην εκπαιδευτική διαδικασία µε αντιφασιστικές δράσεις σε µαθήµατα όπως η Ιστορία, η Λογοτεχνία, η Κοινωνική Αγωγή, η Κοινωνιολογία, η Μουσική, τα Καλλιτεχνικά ή µε όποιο άλλο τρόπο κρίνεται προσφορότερος. Ν.Σ

Με τη συµµετοχή µουσικών σχηµάτων µαθητών σχολείων και νέων της πόλης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Θα τιµήσουν τον προστάτη τους Την Κυριακή 3 Νοεµβρίου, θα τιµηθεί η µνήµη των Τερεντίου Νεονίλλης και των τέκνων τους, προστατών των πολύτεκνων οικογενειών. Η Θεία Λειτουργία, για τον εορτασµό, από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Πύργου και Περιχώρων, θα τελεστεί φέτος στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πύργου (οδός Αγίου Γεωργίου) και θα ακολουθήσει καφές για όλα τα µέλη του συλλόγου στο Ενοριακό Κέντρο του ναού. Ν.Σ

Mπενφίκα-Ολυµπιακός 1-1

Θα τους «βουλιάξει» στον Πειραιά Το λάθος του Ροµπέρτο στοίχισε χθες στον Ολυµπιακό έναν θρίαµβο που ερχόταν από το γκολ του Τσόρι, µέσα στον κατακλυσµό της Λισσαβόνας (1-1). µε τέτοια εµφάνιση θα «πνίξει» την Μπενφίκα στον Πειραιά. Σε ένα µατς που το είχε από το 29ʼ µε το γκολ του Τσόρι, έµενε µέχρι το 83ʼ «στεγνός» στην τροµερή καταιγίδα της Λισσαβόνας, παρόλα αυτά έφυγε µε τον βαθµό της ισοπαλίας µε 1-1 κόντρα στην Μπενφίκα. Ένα και µοναδικό λάθος από τον Ροµπέρτο, έφερε το γκολ από τον Καρντόσο, το οποίο προήλθε από κόρνερ που δεν ήταν. Όµως µε τέτοια εµφάνιση οι «ερυθρόλευκοι» θα «πνίξουν» την Μπενφίκα στον Πειραιά, έχοντας πλέον προβάδισµα για τη δεύτερη θέση, οι οποίοι σε δύο εβδοµάδες υποδέχονται τους Πορτογάλους στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στο άλλο χθεσινό µατς Άντερλεχτ-Παρί 0-5(µε 4 γκολ του Ιµπραίµοβιτς,Καβάνι ) Μπενφίκα (Χόρχε Ζέσους): Άρτουρ, Αλµέιδα, Σιγκουέιρα, Λουισάο, Γκαράι, Μάτιτς, Πέρεζ (82ʼ Αµορίµ), Γκαϊτάν (82ʼ Ροντρίγκο), Λίµα, Τζον (46ʼ Καβαλέιρο), Καρντόσο. Ολυµπιακός (Μίτσελ): Ροµπέρτο, Σαλίνο, Μανωλάς, Σιόβας, Χολέµπας, Σάµαρης, Μανιάτης, Ντοµίνγκεζ (86ʼ Μεντζανί), Φουστέρ (68ʼ Γιαταµπαρέ), Βάις (56ʼ Εντινγκά), Μήτρογλου. Η βαθµολογία: 1. Παρί Σεν Ζερµέν 2. Ολυµπιακός 3. Μπενφίκα 4. Άντερλεχτ

9 βαθµούς 4 βαθµούς 4 βαθµούς 0 βαθµούς


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Το ιατρείο της

Ο ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου και της Τασίας το γένος Μονια που γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα Αχαΐας και η ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου και της Αφροδίτης το γένος Σαφλάνη που γεννήθηκε στη Νυρεµβέργη Γερµανίας και κατοικεί στο Βούναργο Ηλείας πρόκειται να παντρευτούν στην Πάτρα Αχαΐας.

∆ήµητρας ∆ήµου µεταφέρεται στην οδό Τάση Καζάζη 6 (πρώην Αχιλλέως) έναντι εισόδου ΟΤΕ και θα λειτουργήσει ξανά από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Τηλ. 6974756202

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ

Θρησκευτική Πανήγυρις Το Σάββατο 26η Οκτωβρίου 2013 εορτή του Μεγαλοµάρτυρος Αγίου ∆ηµητρίου του Μυροβλύτου εορτάζει και πανηγυρίζει µετά πάσης θρησκευτικής επισηµότητας ο φερώνυµος Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου ∆.∆. Κοσκινά του ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας. Την παραµονή της εορτής, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 µ.µ. θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασιών στον οποίο θα προστεί και θα κηρύξει το Θείο λόγο ο εφηµέριος Αρχ. Ολυµπίας πρωτοπρεσβύτερος π. Μιχαήλ Μπότσας, θεολόγος. Την κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεστεί ο Όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετά αρτοκλασιών υπό του πρεσβυτέρου π. Άγγελου Ζέζα, θεολόγου εφηµερίου Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πύργου, όστις και θα κηρύξει το Θείο Λόγο. Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της ιεράς εικόνας στον κεντρικό δρόµο Κοσκινά. Τους χορούς των ιεροψαλτών την παραµονή και ανήµερα θα διευθύνει από το δεξιό αναλόγιο, ο άρχων πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυµπίας, ∆ιευθυντής και καθηγητής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής κ. Ιωάννης Γιαννακούρος. Στο αριστερό αναλόγιο θα ψάλει ο πτυχιούχος Ιεροψάλτης και διπλωµατούχος της Βυζαντινής µουσικής Σχολής κ. Γεώργιος Κωτσάκης. Παρακαλούνται οι φιλέορτοι χριστιανοί της ενορίας και των περιχώρων να παρακολουθήσουν τας ως άνω ιεράς ακολουθίας προς ψυχική και σωµατική τους ωφέλεια. ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νέα έκδοσις βιβλίου Ο συγγραφεύς Καράργιωργας Ιωάννης του Αντωνίου από τον Καρδαµά Ηλείας εξέδωσε το πολύτιµο και κοινωνικό, θρησκευτικό βιβλίο «ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» εις δύο τόµους. Το από 891 σελίδες του, γράφει σε απλή και πολύ καταληπτή γλώσσα, τους πονηρούς και αµαρτωλούς λογισµούς του ανθρώπου από το προπατορικό αµάρτηµα µέχρι των ηµερών µας. Ο άνθρωπος φοβάται την αµαρτία και θέλει να την αποβάλλει. Έχει όµως την θέληση και το θάρρος , λόγω της ανθρώπινης αδυναµίας να την αποβάλλει; Την απάντηση ο αναγνώστης του βιβλίου τούτου θα την εύρει στις σελίδες του. Στη συγγραφή του αυτή συνάντησε πολλά εµπόδια και πειρασµούς. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος τον «εδυνάµωσε» λέγοντας ότι «πάν έργο καλόν, πάσα πράξις θεάρεστος θα έχει και εµπόδια και πειρασµούς (….). ∆εν πρέπει εις τα εµπόδια του µισόκαλου να οπισθοχωρούµε, αλλά να βαδίζοµε προς τα εµπρός επικαλούµενοι την βοήθεια του θεού και των Αγίων µας, δια να άρουν τα εµπόδια (...). Ο,τι δύνασαι ποίησον και γράψον, αλλά η σηµερινή πονηρά γενεά οφθαλµούς έχει και ου βλέπει ώτα και ουκ ακούει». Στις διδακτικές σελίδες του βιβλίου του, γράφει ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να απογοητεύεται. Αναφέρει την κάθε αµαρτία κατ’ αλφαβητική σειρά και το πώς µπορεί να την αποφύγει ο άνθρωπος δια να σώσει την ψυχή του. Γράφει αναλυτικά τα εµπόδια που εµποδίζουν τον άνθρωπο από τη χριστιανική ζωή και την αρετή που τον ρίχνουν στην αµαρτία. Είναι ένα σύγγραµµα µάλλον πρωτότυπο και πολύ ωφέλιµο δια κάθε ηλικίας ανθρώπου. Είναι άξιος θαυµασµού δια την πρωτότυπη αυτή συγγραφή του. Τον συγχαίρω. Το βιβλίο του πωλείται εις την Ιερά Μητροπόλη Πύργου Ηλείας, τα δε έσοδά του δίδονται ως βοήθηµα δια τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα της Μητροπόλεως Ηλείας. Επίσης πωλείται και εις τα βιβλιοπωλεία της Αµαλιάδας. Αναστασία Γ. Γεωργακοπούλου Φιλόλογος Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση: ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αµερικής ΠΑΤΡΑ Πληρ. ∆ηµ. Θεοδωροπούλου Τηλ2613613537 Fax: 2613613538 Aριθ. Πρωτ. 279857/967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Αλλαγή επωνυµίας για το πρατήριο Υγρών Καυσίµων µε πλυντήριο – λιπαντήριο από το όνοµα Μπαντές ∆ηµήτριος σε Κουτσούµπος Παναγιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε που βρίσκεται εντός του ∆.∆. Νεοχωρίου ∆ήµου Ζαχάρως επί της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας Ν. Ηλείας. Σας γνωρίζουµε ότι παραλήφθηκε από την Π∆Ε/ ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ/ Σχεδιασµού/Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ηλείας η υπ’ αριθµ. Α.Π 6246/202093/03-9-2013 (Α∆Α: ΒΛ9Θ7Λ6-ΣΜΗ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος να λάβει γνώση της απόφασης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος (Γραφείο προέδρου Π.Σ.) Αντίγραφο της Απόφασης θ’ αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ». Πάτρα 23-10-2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

«Γιορτή Τσικουδιάς» την Κυριακή στον Πύργο Τηρώντας το έθιµο των τελευταίων χρόνων ο Σύλλογος Κρητικών νοµού Ηλείας διοργανώνει και φέτος «Γιορτή Τσικουδιάς». Η γιορτή είναι προγραµµατισµένη για την ερχόµενη Κυριακή 27 Οκτωβρίου (σ.σ. παραµονή της Εθνικής επετείου), στον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων του συλλόγου που βρίσκονται δίπλα από την Παιδική Χαρά των Εργατικών Κατοικιών της οδού Κατακόλου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει λίγο µετά τις 10 το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευµα ενώ θα περιλαµβάνει επιτόπια παρασκευή τσικουδιάς που θα προσφέρεται απλόχερα σε όλους µαζί µε άλλα παραδοσιακά εδέσµατα της Κρήτης. Φυσικά στην εκδήλωση δεν θα µπορούσαν να µην ακουστούν Κρητικά τραγούδια και µουσική αφού στο χώρο θα υπάρχει µουσικό σχήµα (αποτελούµενο από τους Χάρη Ζωΐδάκη και Στέφανο Μπατουδάκη) που θα φροντίσει ώστε η ατµόσφαιρα να αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερο κέφι… Γ.Γ.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Εµπειρογνωµόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών Στην Ολυµπία θα συνεχιστούν σήµερα οι εργασίες του «3ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Εµπειρογνωµόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών», οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν χθες στο Μουσείο Ακροπόλεως. Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και η ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, σε συνεργασία µε την Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αποτελεί συνέχεια του «2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Εµπειρογνωµόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Σεούλ, Ν. Κορέας τον Οκτώβριο του 2012. Ν.Σ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆OΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆IEYΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθ. πρωτ. 1653/15-06-2012 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την ανωτέρω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Κωτσάκη Κωνσταντίνου του ∆ιονυσίου χαρακτήρισε τις εκτάσεις συνολικού εµβαδού 2.329,73 τ.µ. (τµήµα Ε1 &Ε2) που βρίσκονται εντός οικισµού Κλήµα της Τ.Κ. Μυρωνείων ∆.Ε Αλιφείρας του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ως εκτάσεις που δεν είναι δάσος ή δασική έκταση εµπίπτουσες στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6ε του Ν. 998/79 µη διεπόµενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο απ’ τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Kατά της πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο δήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο, ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως, ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Νοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2625024000.

Τελούµε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 08.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνα Λαστεΐκων 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

ΕΤΩΝ 80 Παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Λαστέικα 26 Οκτωβρίου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρία Κουτρουµπή και Ανδρέας Αποστολόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κυριακή, Βασιλική ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ουρανία χα Ιωάννη Σεϊντή, ∆ιονυσία και Ρολφ Μένχ, Ιωάννης Νικ. Κουτρουµπής, Μαριάννα Κροχ, Αθανάσιος και Αικατερίνη Κουτρουµπή ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 8.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βαρβάσαινας 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΕΛΑ

(ΓΟΝΤΙΚΑ) ΕΤΩΝ 83 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του. Βαρβάσαινα 27 Οκτωβρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χρήστος και Ευδοκία Τσόπελα, Αριστέα και Γρηγόρης Σπυρόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σοφία και Παναγιώτης ∆ιαµαντόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ∆ηµήτρης, Κωνσταντίνος- Παναγιώτης, Ελένη- ∆έσποινα, Φρόσω, Ελένη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση Τελούµε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 08.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΝΕΣΙΑ∆Η

ΙΑΤΡΟΥ Παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πύργος 26 Οκτωβρίου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ρένα Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Βασίλειος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΘΑΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84 του οποίου η κηδεία έγινε στον Κλαδέο , θερµότατα ευχαριστούµε. Κλαδέος 24 Οκτωβρίου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Τασία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ρουµπίνη και Βασίλης Σταυρόπουλος, Σοφία και Γιάννης Φράγκης, Κώστας και Ελένη Αγγελοπούλου, Θοδωρής και Αντωνία Αγγελοπούλου, Νίκος Αγγελόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096 24ωρη εξυπηρέτηση

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσκληση Η πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιµής και µνήµης της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα πραγµατοποιηθεί στις 27/10/2013 και ώρα 7.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» , µε οµιλητή τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο. Την εκδήλωση πλαισιώνει η µικτή χορωδία του Λυκείου µας.

Αδιέξοδα και πολιτικός ταρτουφισµός Η Ελληνική κοινωνία ωθείται σε έναν διάπλου ενός ωκεανού αδιεξόδων µε τις πιθανότητες επιτυχούς διάπλευσής του να είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες,σχεδόν ανύπαρκτες. Ο λαός ανέγνωµος παγιδεύθηκε σε διλείµµατα και εκβιαστικές πολιτικές µίξεις για κινδύνους ανύπαρκτους και προβληµατισµούς χωρίς νόηµα. Από πρωταγωνιστής µετατράπηκε σε θεατή κακότεχνων παραστάσεων που σκηνοθετούν και πρωταγωνιστούν ο πολιτικός ταρτουφισµός και αβδηριτισµός σε έναν θερµό εναγκαλισµό µε ευφάνταστους αναλυτές και σχολιαστές, τρωκτικά του πολιτειακού πνεύµατος και ήθους. Εικόνα τραγελαφική της πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας όπου αποφλειωµένες πολιτικές συνειδήσεις συνωθούνται στην ευηµερία της βλακείας. Την ώρα που οι διάφορες χρυσαυγιάδες σπάζουν ταµεία, η πολιτική της αναµέτρησης µε τα µεγέθη των κοινωνικών προβληµάτων παραµένει σε λεξιθηρικά επίπεδα.Οι καταστροφείς της χώρας κρυµµένοι πίσω από την επίφαση της δηµοκρατίας εσκεµµένα συγκαλύπτουν την αλήθεια, αποσκοπούν στην κατεδάφιση των πάντων παριστάνοντας ταυτόχρονα τους τιµητές! Οι παραστάσεις της χρυσαυγιάδας αποσπούν την προσοχή των κοινωνικών οµάδων από την ουσία των προβληµάτων.Ο λαός ως κυρίαρχος και δηµοκρατικός ευαισθητοποιείται µε κάθε προοπτική κατάλυσης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Είναι ο ίδιος λαός ωστόσο που περιχαρακωµέ-

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΧΟΝ∆ΡΟΣ Συντονιστής Οµίλου Προβληµατισµού και Παρέµβασης

νος στην ανασφάλειά του δέχεται παθητικά την κακοποίηση της δηµοκρατίας στην καθηµερινή πρακτική των κυβερνώντων. µε τη µωροπιστία του επαληθεύει τα λόγια του Φάουστ όταν ο Θεµιστοφελής χρησµοδοτεί:..Νοµίζεις ότι σπρώχνεις αλλά σε σπρώχνουν! Βεβαίως την ίδια ώρα που οι πολίτες στριµώχνονται στην πολιτική µυθοπλασία και φαντασµαγορία, οι τροϊκανοί αλωνίζουν στα υπουργεία, σχεδιάζουν την επιβολή νέων δυσβάσταχτων µέτρων µε τους υπουργούς της εύκαµπτης σπονδυλικής στήλης να µή προβάλλουν την παραµικρή αντίδραση. ς λαός έχουµε σοβαρό πρόβληµα. Αρνούµαστε να δούµε κατάµατα την οδυνηρή πραγµατικότητα. Μας φοβίζει η αλήθεια τόσο ως κοινωνία των πολιτών όσο και ως άτοµα. Αρνούµαστε να αντικρύσουµε την πραγµατικότητα µε

κάποια προοπτική, µε παρησσία και ευθύτητα, έξω από επιφανειακότητες προκαταλήψεις και εθισµούς. Σε αυτά υπεισέρχεται και ο παράγοντας ατοµικισµός οπότε η έλλειψη του ρυθµιστικού ενστίκτου γίνεται εντονότατη. Τι µας αποµένει; Ο ορθός λόγος. Η ιστορία των κοινωνιών ωστόσο καταδείχνει µε αρκετή πειστικότητα πως ο ορθός λόγος είναι µια πλάνη. Είναι περιττό να τρεφόµαστε µε µύθους και να διαγκωνιζόµαστε στο θέατρο του παραλόγου που µας στήνουν οι επιτήδειοι της πολιτικής οι οποίοι τελικά από πρωταγωνιστές στην παραγωγή τους καταλήγουν κοµπάρσοι λόγω της παροιµιώδους ανικανότητά τους µε µόνη τους καταφυγή, εν καιρώ, την ατίµωση. Είµαστε κοινωνία φοβισµένων και µονίµως ικανών να δεχθούµε κάθε πολιτικό κρετινισµό αρκεί αυτός να µη µας θυµίζει το θέµα της ηθικής µας αποτυχίας. Γιαυτό και µένουµε κουφοί απέναντι στην πειθώ. Αν δεν αντιδράσουµε σύντοµα στα συµπτώµατα του παραλογισµού , του στρατευµένου ενθουσιασµού και των έξαλλων αφοµιώσεων θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε την απέχθεια που προκαλεί η ιδέα να υποστούµε εγκεφαλική άµβλωση. Με το να κάνουµε απεριόριστες πιστώσεις στο µέλλον δεν εξυπηρετούµε τίποτα...τους εαυτούς µας κοροϊδεύουµε, επιτείνουµε την ουτοπία η οποία, εν παρόδω, µπορεί να είναι χρήσιµη ως µιά πνευµατική διαφυγή αλλά καθόλου χρήσιµη στο ρεαλισµό της ζωής….Τα ψέµατα τελείωσαν!

Κρέστενα 15-6-2012 Ο ∆ασάρχης Ολυµπίας Γιακουµής Βασίλειος ∆ασολόγος

Τρίτη – Πέµπτη – Παρασκευή 8.30-14.00 και 17.00 -20.30 ∆ευτέρα –Τετάρτη – Σάββατο 8.30-14.30


ΠΑΤΡΙΣ

Νέα της Ήλιδας

Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Αρχίζει άµεσα ο εµβολιασµός των αδέσποτων

Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ην ενέργεια των ασυνείδητων που δηλητηρίασαν προχθές τρεις σκύλους στην Αµαλιάδα, καταδίκασε απερίφραστα χθες ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, ο οποίος έκανε λόγο για απάνθρωπη πράξη, ενώ υποστήριξε ότι όλοι έχουν µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην πόλη µε τα αδέσποτα ζώα.

Το σχετικό ρεπορτάζ δηµοσιεύθηκε χθες στην εφηµερίδα «Πατρίς» και ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι ο δήµος δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο για το περιστατικό, ενώ από την πλευρά του δήµου έγινε η περισυλλογή και η ταφή των τριών σκύλων.

Να τους προσφέρουν στέγη Επεσήµανε ωστόσο ότι ήταν λανθασµένη η κίνηση να συντηρούν κάποιοι τα σκυλιά µέσα στο χώρο του υπό επισκευή 4ου δηµοτικού σχολείου και τόνισε ότι καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται για τα

Ο αντιδήµαρχος Ήλιδας Βαγγέλης Χριστοφόρου καταδίκασε την ενέργεια θανάτωσης των σκύλων

Τα τρία σκυλιά περισυλλέγησαν από τον δήµο Ήλιδας

αδέσποτα ζώα, όχι µόνο να τους προσφέρουν λίγο φαγητό αλλά να αναζητούν και τρόπους για να µπορέσουν να φιλοξενηθούν κάπου αυτά τα ζώα που περιφέρονται στους δρόµους. «Εµείς σαν δήµος έχουµε κατά καιρούς πολλές καταγγελίες για επιθέσεις αδέσποτων σκύλων και το σωστό είναι όσοι έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν κάποια από αυτά τα σκυλιά, σε

Σεµινάριο από τις «Ρίζες» Σεµινάριο µε θέµα: «Τραγούδια και χοροί από τα παράλια της Μικράς Ασίας και της Καππαδοκίας», διοργανώνει ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαλιάδας «Οι Ριζές», συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την διάδοση και διάσωση των παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου στις 6 το απόγευµα στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας και εισηγητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Σιταράς. Στο µεταξύ, συνεχίζονται οι εγγραφές για µαθήµατα παραδοσιακού χορού, καθηµερινά στα γραφεία του Συλλόγου από τις 7 το απόγευµα έως τις 10 το βράδυ, στα γραφεία του Συλλόγου, Θεµιστοκλέους 31, έναντι του 4ου δηµοτικού σχολείου Αµαλιάδας. Μ.Κ.

Εκδήλωση από τον Ερυθρό Σταυρό Αµαλιάδας Εκδήλωση- καφέ διοργανώνουν την επόµενη Τετάρτη 30 Οκτωβρίου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός περιφερειακό τµήµα Αµαλιάδας και το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 5 το απόγευµα στο ξενοδοχείο «Amalias Hotel» στην Κουρούτα, προκειµένου να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο του Τµήµατος.

κάποιο δικό τους χώρο. Εµείς σαν δήµος, αναζητούµε εδώ και πολύ καιρό κονδύλια, προκειµένου να καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε ένα χώρο για τα αδέσποτα ζώα. Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν πολλοί φιλόζωοι και οι περισσότεροι έχουν ευαισθησίες, αλλά δεν αρκεί µόνο η στείρα κριτική, απαιτούνται και πράξεις» τόνισε ο κ. Χριστοφόρου. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι πολύ

σύντοµα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον εµβολιασµό των αδέσποτων σκύλων, καθώς έχει λάβει σχετική απόφαση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας και έχει εγκριθεί και σχετικό κονδύλι, προκειµένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις µε την εµφάνιση ασθενειών. Ο εµβολιασµός θα γίνει από ιδιώτη κτηνίατρο και σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο, θα γίνει και στείρωση σκύλων. Ο στόχος είναι να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατόν η παραπάνω διαδικασία.

ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

Οµιλητής ο ∆ήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο η εναρκτήρια εκδήλωση για το πρόγραµµα ROMED 2 – ROMACT και ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης είναι εκ των κεντρικών οµιλητών, µε την ιδιότητα του προέδρου του ∆ικτύου ΡΟΜ (Πανελλήνια Σύµπραξη δήµων για την ένταξη των Ροµά), ενώ στην ίδια εκδήλωση οµιλητής πριν τον ∆ήµαρχο Ήλιδας θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Συµβούλιο της Ευρώπης και εκτός από τον ∆ήµαρχο Ήλιδας θα λάβει µέρος και ο τοπικός Σύλλογος των Ροµά «Άγιος Γεώργιος» της συνοικίας Παπακαυκά. Το πρόγραµµα ROMED 2 – ROMACT τέθηκε σε εφαρµογή µετά την υπογραφή συµφωνίας στις 01/04/2013 ανάµεσα στο Συµβούλιο της Ευρώπης και την Γενική ∆ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGEAC). Το ROMED 2 είναι στην ουσία ο δεύ-

Ο ∆ήµαρχος Ήλιδας είναι εκ των κεντρικών οµιλητών στην εκδήλωση

τερος κύκλος του ROMED. Το αρχικό πρόγραµµα (ROMED 20112012) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του έργου των διαπολιτισµικών µεσολαβητών που εργάζονται σε κοινότητες των Ροµά, µε σκοπό την υποστήριξη της καλύτερης επικοινωνίας και συ-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΜΠΑ

νεργασίας µεταξύ των Ροµά και των ∆ηµοσίων Οργανισµών, καθώς και την προώθηση και διασφάλιση του επαγγέλµατος του διαµεσολαβητή. Οι επιµέρους στόχοι παρατίθενται στη συνέχεια. Πιο συγκεκριµένα : Η ενίσχυση και βελτίωση της ισότιµης πρόσβασης των Ροµά στις δηµόσιες υπηρεσίες. Η ενίσχυση και βελτίωση του διαλόγου και η οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των δηµοσίων φορέων και της κοινότητας των Ροµά. Η ενίσχυση της δηµοκρατικής συµµετοχής και η ορατή ενδυνάµωση των κοινοτήτων Ροµά Η τόνωση του ενδιαφέροντος για την αυξανόµενη ανταπόκριση των δηµοσίων οργανισµών απέναντι στις κοινότητες των Ροµά. Ο δεύτερος κύκλος του ROMED (2013-2014) βασίζεται στα επιτεύγµατα του ROMED 1 και προσεγγίζει πιο στοχευµένα τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και πέρα από τους στόχους της πρώτης φάσης. Μ.Κ.

11

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Νέα προγράµµατα Ο ∆ήµος Ήλιδας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης), συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) του ∆ήµου Ήλιδας. Το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) του ∆ήµου Ήλιδας µε επιτυ- Υπεύθυνη του προγράµµατος είναι η κα Βασιχία ξεκίνησε τη λειτουρλική Γιαννακοπούλου. γία των εξής προγραµµάτων: ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα e-επιχειρείν, ιταλικής γλώσσας, διαµόρφωσης και διακόσµησης εσωτερικών χώρων. Για το µήνα Νοέµβριο αναµένεται να ξεκινήσουν τα εξής προγράµµατα : Επεξεργασία Κειµένου – ∆ιαδίκτυο, διάρκειας 50 ωρών Ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), διάρκειας 25 ωρών Αγγλικά για το χώρο εργασίας , διάρκειας 25 ωρών Αγγλικά για τον τουρισµό , διάρκειας 25 ωρών Γαλλικά για τον τουρισµό, διάρκειας 25 ωρών ∆ιαχείριση εργασιακού άγχους - Εναρµόνιση επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής, διάρκειας 25 ωρών ∆ηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση, διάρκειας 25 ωρών Προστασία και δικαιώµατα του καταναλωτή, διάρκειας 25 ωρών Αστικοί λαχανόκηποι, διάρκειας 25 ωρών Επαγγελµατική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών, διάρκειας 25 ωρών Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης. .

Η συµµετοχή στα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης είναι ∆ΩΡΕΑΝ Το έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν από το ΚΕΠ ∆. Ήλιδας καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ήλιδας (http://www.dimosilidas.gr/index.php/epikoinwnia/gra feio-typou/enimerosi/408-2013-08-20-08-07-24). Τα Κ.∆.Β.Μ. εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο Πράξεων «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηµατοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Υπεύθυνη εκπαίδευσης είναι η κα Βασιλική Γιαννακοπούλου και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 6978869289 ή στοemail: kdvm.hlidas@gmail.com.

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

* ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ * ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

∆εληγιάννη 23 (1ος όροφος -ΑΝΩΘΕΝ ΚΤΕΛ) ΑΜΑΛΙΑ∆Α 27200 Τηλ. 2622038060 Κιν. 6977229924 fax:2622038061 e-mail:nikossaliba@yahoo.com

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΑΛΤΑΝΗ Ιατρός Κυτταρολόγος

τ. ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» *Τεστ Παπανικολάου * Κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων, ούρων και υγρών * Παρακεντήσεις οργάνων (θυρεοειδούς, µαστού,λεµφαδένων, σιελογονων, κλπ)

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆εληγιάννη 17 Αµαλιάδα (Πάνω από Eurobank) Τηλ. ιατρ. 2622038360 Κινητό: 6972305520

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


12 Η Λ Ι ∆ Α

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Οι σχολικοί σύµβουλοι Παναγιώτης Ζεύλας και ∆ιονυσία Τουρκάκη, συνεχίζουν την επικοινωνία τους µε τους δασκάλους

Το κτίριο που κάποτε είχε λειτουργήσει και ως δηµοτικό σχολείο, είναι πλέον ετοιµόρροπο

Τµήµα της στέγης έχει ήδη καταρρεύσει

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«Θα πλακώσει άνθρωπο…»

Ά

κρως επικίνδυνο για την δηµόσια ασφάλεια έχει καταστεί το κτίριο που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Αµαλιάδας και στο παρελθόν είχε λειτουργήσει και ως σχολείο.

Το ισόγειο κτίριο ανήκει στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη και βρίσκεται εντός του οικισµού, ακριβώς απέναντι από την εκκλησία, και τα τελευταία χρόνια καταρρέει ηµέρα µε την ηµέρα, ενώ οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει κατά πολύ την κατάστασή του, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για το ενδεχόµενο πρόκλησης ατυχήµατος. Στο παρελθόν, και για µία εικοσαετία περίπου, το κτίριο είχε παραχωρηθεί από την εκκλησία και είχε λειτουργήσει το δηµοτικό σχολείο της περιοχής και µετέπειτα λειτούργησε εκεί ένα µαρµαράδικο. Πρόκειται για ένα πλινθόκτιστο οίκηµα, ηλικίας 100 ετών περίπου, το οποίο τα τελευταία επτά χρόνια περίπου είναι κενό, εγκαταλελειµµένο και καταρρέει σιγά- σιγά.

Η εκκλησία έχει κάνει ενέργειες και περιµένει τις υπηρεσίες Έχουν καλέσει την Περιφέρεια

Η εκκλησία έχει κάνει ενέργειες για την κατεδάφισή του, ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχουν ευοδωθεί οι προσπάθειες και οι κάτοικοι εύλογα αναρωτιούνται, αν θα πρέπει πρώτα να θρηνήσουν ένα θύµα και µετά να γίνει η κατεδάφιση του κτιρίου. Από τις 6 Μαρτίου του 2013 η Πολεοδοµία Αµαλιάδας έχει απο-

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ν Οι κάτοικοι ζητού µεσα να προχωρήσει ά υ η κατεδάφισή το

Ηλίας Τουτούνης

(Πρόεδρος Συλλόγου «Ωλονός») «Το κτίριο έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία επτά χρόνια περίπου και είναι άκρως επικίνδυνο. ∆εν είναι περιφραγµένο και καθηµερινά παίζουν παιδιά εκεί. Εάν µπει κάποιο µέσα να παίξει κρυφτό και πέσει το κτίριο, τι θα γίνει τότε; Η εκκλησία έχει στείλει χαρτί για να το κατεδαφίσουν και ακόµη περιµένουµε τις υπηρεσίες. Από τον Μάρτιο περιµένουν την Περιφέρεια. Πρέπει δηλαδή να σκοτώσει κάποιον πρώτα και µετά να έρθουν; Ανησυχούµε πολύ και θέλουµε να γίνει κάτι».

Χαράλαµπος Πλέσσας «Είναι πολύ επικίνδυνο το συγκεκριµένο κτίριο και πρέπει να το γκρεµίσουν. Πάνε τα παιδιά µας και παίζουν εκεί και θα τα πλακώσει. ∆εν έχει ούτε ένα προστατευτικό για να µην πλησιάζουν και είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Να έρθουν να το κατεδαφίσουν».

στείλει σχετικό έγγραφο στην ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ Σχ. ∆υτικής Ελλάδας (Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού),

ΓΑΣΤΟΥΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 6945994621

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Στα θρανία κάθισαν οι δάσκαλοι της Α’ τάξης Με αµείωτη ένταση συνεχίζουν τις επιµορφωτικές ηµερίδες οι σχολικοί σύµβουλοι της 3ης και της 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Αµαλιάδας κ. Παναγιώτης Ζεύλας και κα ∆ιονυσία Τουρκάκη αντίστοιχα, προκειµένου να δοθούν κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς και από κοινού να λυθούν προβλήµατα και να γίνει αποδοτικότερο το εκπαιδευτικό έργο. Χθες, σειρά είχαν οι Μαρία Καραµπάτση δάσκαλοι που διδά(karabatsimaro@yahoo.gr) σκουν στην Α’ τάξη των δηµοτικών σχολείων και η ηµερίδα φιλοξενήθηκε σε αίθουσα του 6ου δηµοτικού σχολείου Αµαλιάδας. Αντικείµενο της χθεσινής συνάντησης, ήταν η διδακτική του µαθήµατος της Γλώσσας στην Α’ τάξη του δηµοτικού σχολείου, καθώς και οι µαθησιακές δυσκολίες µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι δάσκαλοι.

Πλαίσιο επικοινωνίας

Οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει την κατάσταση

Παναγιώτης Γαλανόπουλος «Φοβόµαστε πάρα πολύ. Το συγκεκριµένο κτίριο θέλει γκρέµισµα. Έτσι όπως έχει γίνει θα πλακώσει κανένα παιδί στο τέλος. ∆εν γίνεται να το αφήνουν άλλο έτσι. Είναι άλλωστε και εστία µόλυνσης για την περιοχή µας».

µε το οποίο ζητεί να ελεγχθεί η συγκεκριµένη οικοδοµή. Όπως επισηµαίνεται στο έγγραφο, σε αυτοψία που διενήργησε η Πολεοδοµία, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ισόγεια ωµοπλινθόκτιστη κεραµοσκεπής εγκαταλελειµµένη οικοδοµή, τµήµατα της φέρουσας τοιχοποιίας της οποίας, καθώς και τµήµα της στέγης, έχουν µερικώς καταρρεύσει. Η εναποµείνασα φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει αποσαθρώσεις µαζών,

Γιάννης Καρπέτας «Καθηµερινά πέφτει και ένα κοµµάτι του κτιρίου και είναι πολύ επικίνδυνο. Παίζουν τα παιδιά στο σηµείο και υπάρχει µεγάλος κίνδυνος. Πρέπει κάτι να κάνουν, να το διώξουν από το σηµείο, να φύγει γιατί θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο».

διαµπερείς ρωγµές και απόκλιση από την κατακόρυφο σε βαθµό επικίνδυνα ετοιµόρροπου.

Παίζουν τα παιδιά

Οι κάτοικοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους, αφού το οίκηµα βρίσκεται εντός του οικισµού και δίπλα ακριβώς από το δρόµο, µε τον κίνδυνο να καταρρεύσει ανά πάσα στιγµή καταπλακώνοντας τυχόν διερχόµενο όχηµα, ενώ ο µε-

γαλύτερος φόβος τους έχει να κάνει µε τα παιδιά της περιοχής και των παρακείµενων εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη, τα οποία παίζουν καθηµερινά στο σηµείο και είναι ορατό το ενδεχόµενο να τραυµατιστούν από την πτώση τµήµατος ή ολόκληρου του κτιρίου. Το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί προστατευτικά µέτρα, δηµιουργεί περαιτέρω προβλήµατα, αφού είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν τα παιδιά και να περιορίσουν το παιχνίδι τους στο σηµείο και όσο βλέπουν ότι δεν υπάρχει απαγορευτικό και το κτίριο βρίσκεται στην θέση του, τόσο το προσεγγίζουν, παρά το γεγονός ότι καταρρέει κοµµάτι- κοµµάτι, ενώ ήδη έχει υποχωρήσει τµήµα της στέγης. Αυτό που ζητούν λοιπόν οι κάτοικοι, είναι να ληφθούν άµεσα µέτρα και ουσιαστικά να προχωρήσει ην κατεδάφιση του κτιρίου, το οποίο σηµειωτέον αποτελεί πλέον και εστία µόλυνσης για την περιοχή, αφού συγκεντρώνονται σκουπίδια και διάφορα τρωκτικά.

Όπως ανέφερε η κα Τουρκάκη, στόχος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι η πρώτη ανάγνωση και γραφή, γίνεται σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας. Εξήγησε δε, ότι αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διδάσκουν συλλαβές και φωνήµατα χωρίς τα εντάξουν σε ένα πλαίσιο µιας ιστορίας. «Έχουµε µία µετάβαση από την παλιά αναλυτικοσυνθετική µέθοδο, σε ένα νέο πλαίσιο αναλυτικοσυνθετικής και ολικής µεθόδου» είπε χαρακτηριστικά η κα Τουρκάκη. Η ηµερίδα χθες διήρκησε από τις 9 το πρωί έως τις 2 το µεσηµέρι και στο δεύτερο µέρος της, παρουσία και δασκάλας ειδικής αγωγής, έγινε προσπάθεια προκειµένου να οι εκπαιδευτικοί να δουν και να ανακαλύψουν και νέους τρόπους, µε τους οποίους θα µπορέσουν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος µπορεί να διαφέρει, εξαιτίας της διαφορετικότητας που έχει το κάθε παιδί. Χθες ήταν η πρώτη συνάντηση µε τους δασκάλους της Α’ τάξης και έπεται συνέχεια µε τους δασκάλους που διδάσκουν στην ∆’ τάξη και τους δασκάλους που διδάσκουν στην Β’ τάξη.

Χθες πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση µε τους δασκάλους που διδάσκουν στην Α’ τάξη


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΝΗΛΕΙΑΚΟΥ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΠΑ

Στις 17 Νοεµβρίου η σέντρα του πρωταθλήµατος

Στις 17 Νοεµβρίου θα γίνει η σέντρα του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής, µε τον Πανηλειακό να συµµετέχει στον 3ο όµιλο. Την Τετάρτη έγινε κι η κλήρωση. Αναλυτικά ο όµιλος της Πυργιώτικης οµάδας:

3ος ΟΜΙΛΟΣ:

Ατρόµητος Ζαρουχλέικων Αχαΐας ∆όξα Πηγαδακίων Ζακύνθου Παναρκαδικός ΑΕ Ζακύνθου Πανηλειακός Ροδιά Ξυλοκάστρου Αµαζόνες Κορινθίας

Αναλυτικά το πρόγραµµα:

17/11 1η Αγωνιστική Παναρκαδικός - Αµαζόνες Κορινθίας Ατρόµητος Πατρών - ∆όξα Πηγαδακίων Ροδιά Ξυλόκαστρου - Πανηλειακός 1/12 2η Αγωνιστική Αµαζόνες Κορινθίας - Ατρόµητος Πατρών Πανηλειακός - Παναρκαδικός

ΚΟΡΟΙΒΟΣ

∆όξα Πηγαδακίων - Ροδιά Ξυλοκάστρου 8/12 3η Αγωνιστική Αµαζόνες Κορινθίας - Πανηλειακός ∆όξα Πηγαδακίων - Παναρκαδικός Ατρόµητος Πατρών - Ροδιά Ξυλοκάστρου 22/12 4η Αγωνιστική Πανηλειακός - ∆όξα Πηγαδακίων Παναρκαδικός - Ατρόµητος Πατρών Ροδιά Ξυλ. - Αµαζόνες Κορινθίας

19/1 5η Αγωνιστική ∆όξα Πηγαδακίων - Αµαζόνες Κορινθίας Ατρόµητος Πατρών - Πανηλειακός Ροδιά Ξυλοκάστρου - Παναρκαδικός * Οι αγώνες του δεύτερου γύρου γίνονται τις εξής ηµεροµηνίες (µε την αλλαγή της γηπεδούχου οµάδας), 2/2, 23/2, 16/3, 30/3, 13/4

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

«Λαβωµένος» και µε Χανιά

Ανεβαίνουν οι ρυθµοί Στην τελική της ευθεία µπαίνει η προετοιµασία του Κοροίβου εν όψει του κρίσιµου εκτός έδρας παιχνιδιού κόντρα στους Ικάρους, που θα λάβει χώρα το προσεχές Σάββατο στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Σερρών. Ο Βασίλης Νιπεργιάλης αντιµετώπισε αρκετά προβλήµατα τραυµατισµών στο ξεκίνηµα της εβδοµάδας και οι προπονήσεις γίνονταν µετ’ εµποδίων, όµως πλέον οι ρυθµοί ανεβαίνουν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα υπάρξει κάποια απουσία στο ντέρµπι µε την οµάδα του Νίκου Οικονόµου. Εν τω µεταξύ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ηµέρας, η ΚΕ∆ / ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της τρίτης αγωνιστικής στην Α2. Το µεγάλο ντέρµπι των Ικάρων µε τον Κόροιβο στις Σέρρες θα διευθύνουν οι ρέφερι: Παφίλης, Λαζαρίδης και Θωµόπουλος. Αναλυτικά όλοι οι ορισµοί: ∆ΑΚ Σερρών 17.00 Ίκαροι Σ.-Κόροιβος Αµαλ. Παφίλης-Λαζαρίδης-Θωµόπουλος (Κυµιατζής) Τρίπολης 17.00 Αρκαδικός-Φιλαθλητικός ∆ιαµαντής-Τσώνος Μ-Μπούσιας (Γιαλικάρης) Λαγκαδά 17.00 Ερµής Λ.-Ηρακλής Μπήτης-Πουρσανίδης Κ.-Τζίµα (∆ροσόπουλος) Κοντόπευκου 17.00 ΚΑΠ-Φίλιππος Βέρ. Παντελίδης-Ξάνθος-Μάλαµας (Μαυρουδής) ∆ΑΚ Αλ. ∆ηµόγλου 17.00 Καβάλα-ΑΕΚ Πουρσανίδης Γ-Παγώνης-Συµεωνίδης (Λαµπρίδης) Μετς Α’ 17.00 Παγκράτι-ΟΦΗ Κοτσιµπός-Σαλαβός-Κωνσταντινόπουλος (Ελευθεριάδης) Ψυχικό 17.00 Ψυχικό-Λαύριο Καλδίρης-Τσώνος Β-∆ιµπινούδης (Παλάτος) Του Νίκου Βαγγέλη

21:00 20:00 18:00 17:00 16:00

967 032 822 570 146

14:00 13:00 12:00 11:00 10:00

033 628 5 9 6 1η κλήρωση : 12, 14, 16, 25, 28 7 7 4 2η κλήρωση : 8, 10, 13, 18, 32 243

3, 6, 7, 9, 33, 42 + 34

Ο

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

αυριανός αγώνας µε τα Χανιά (Παρασκευή 25/10 στις 4.00 το µεσηµέρι στο Στάδιο Πύργου για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Β’ Εθνικής κατηγορίας), έχει κοµβική σηµασία για την οµάδα της Ηλείας, που θέλει να επιστρέψει στις νίκες (µετά το άτυχο αποτέλεσµα µε την Καλλιθέα) και στις καλές εµφανίσεις.

Οι Κωνσταντινίδης, Λιόσης, Σταµατής, Θωµόπουλος και Καραπέτσας αντιµετωπίζουν πρόβληµα τραυµατισµού Οι παίκτες του Πανηλειακού µπροστά στους φιλάθλους τους, θέλουν να πετύχουν µια σηµαντική νίκη, για πολλούς λόγους. Και κυρίως για να κρατηθούν ψηλά στην βαθµολογία και να δείξουν στους φιλάθλους τους ότι η εµφάνιση της ∆ευτέρας ήταν µια απλή …στάση στην πορεία τους για την καθιέρωση στα µεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδόσφαιρου. Πάντως ο Πανηλειακός έχει αρκετά προβλήµατα για τον αυριανό αγώνα, που δυσχεραίνουν το έργο του Πέτρου ∆ηµητρίου. Ο Έλληνας προπονητής αναζητά λύσεις για το σηµαντικό αγώνα µε τα Χανιά, και ψάχνει για τους παίκτες που θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Συγκεκριµένα οι Κωνσταντινίδης, Σταµατης και Καραπέτσας εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα τραυµατισµών και δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι στην διάθεση του προπονητή τους για τον αυριανό αγώνα. Ο Λιόσης που εξέτισε την ποινή του, είναι και αυτός τραυµατίας, ενώ ο Θωµόπουλος αποχώρησε από το παιχνίδι µε την Καλλιθέα µε διάστρεµµα και παραµένει άγνωστο αν προλάβει το αυριανό παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. ∆ηµητρίου κάνει πολλές δοκιµές στις προπονήσεις αναζητώντας λύσεις στο

δηµιουργικό κοµµάτι της οµάδας και στην συγκρότηση της µεσαίας και επιθετικής γραµµής, αφού ο Πανηλειακός θα αγωνισθεί στο γήπεδο του και ενδιαφέρεται πρώτιστα να δηµιουργήσει και να αναζητήσει το τρίποντο, που θα τον διατηρήσει στο προσκήνιο. Ο έλληνας τεχνικός έχει αρκετές σκέψεις στο µυαλό του και προσπαθεί να βρει τις καλύτερες λύσεις, εξαντλώντας όλα τα χρονικά περιθώρια που έχει στην διάθεση του, προκειµένου να καταλήξει στο κατάλληλο σχήµα. Τέλος πρέπει να αναφερθεί, ότι για µία ακόµη φορά, ο Πανηλειακός περιµένει την ανταπόκριση του κόσµου του και την δυναµική παρουσία του και σε αυτό το παιχνίδι.

Κυριακή 3/11 µε Φωκικό στην Άµφισσα

Στο µεταξύ, σε ό,τι αφορά το επόµενο µατς του Πανηλειακού, της 6ης αγωνιστικής, µε το Φωκικό στην Άµφισσα, ορίστηκε να γίνει την Κυριακή 3 Νοεµβρίου.

Ο τεχνικός του Πανηλειακού αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα τραυµατισµού ενόψει του αγώνα της Παρασκευής.

Για την ίδια αγωνιστική, 4 µατς του Οµίλου, ορίστηκαν για τη ∆ευτέρα 4/11: ΒΥΖΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Κι αυτό, επειδή λίγες µέρες νωρίτερα, την Πέµπτη 30/10, οι περισσότερες από αυτές µετέχουν σε αγώνες ρεβάνς του Β’ γύρου Κυπέλλου Ελλάδας.


14 Ο Π ΠΑ ΑΡ ΡΑ ΑΣ ΣΚ ΚΗ ΗΝ Ν ΙΙΟ Ο 14 ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟ

ΠΑΤΡΙΣ Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

ΑRT OF SPEED 4ος ο ΚΑΨΗΣ στον αγώνα Λουξ CUP 2013 Πολύ καλή παρουσία είχαμε για τον Αλέξανδρο Καψή της Art Of Speed ο οποίος πήρε μέρος στον αγώνα καρτ που έγινε την Κυριακή στη πίστα Καρτμάνια στα Βραχνείκα Πάτρας. Ο Καψής τερμάτισε στην 4η θέση ανάμεσα σε 15 οδηγούς, παρόλο που στο πρώτο σκέλος μια επαφή τον ανάγκασε να εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα

Σάββατο Πέμπτη

19 24

Οκτωβρίου Οκτωβρίου 2013 2013

στο δεύτερο σκέλος να ξεκινήσει τελευταίος. Παρ’ όλα αυτά μετά από έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο και με αρκετές προσπεράσεις κατάφερε και αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση. Επόμενο ραντεβού για τον τελευταίο αγώνα του Λουξ CUP σε ένα μήνα στην πίστα της Kartm Χ.Κ. ania.

Ο Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) στον αγώνα Πανηλειακός – Χανιά

Η Ατζέντα της ηµέρας

14:00 OTE Sport 2 ATP 500 Βαλένθια, προκριματικά 15:00 OTE Sport 3 ATP 500 Βασιλεία, προκριματικά 15:45 Eurosport 2 Ιαπωνία – Τυνησία Παγκόσμιο κύπελλο παίδων 15:45 Eurosport Ρωσία – Βενεζουέλα Παγκόσμιο κύπελλο παίδων 18:00 Eurosport 2 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πολωνία, 69 κιλά γυναικών 18:45 Eurosport Κροατία – Ουζμπεκιστάν Παγκόσμιο κύπελλο παίδων 19:00 Novasports 7 Σαχτιόρ Καραγκάντι – Άλκμααρ Europa League 19:00 Novasports 3 Λοκομοτίβ Κουμπάν - Λιέτουβος Ρίτας Euroleague 20:00 Eurosport 2 Μαρόκο – Παναμάς Παγκόσμιο κύπελλο παίδων 20:00 ANT1 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Χάιφα Europa League 20:00 Novasports 4 Europa League Λεπτό προς λεπτό 20:00 Novasports 2 - HD2 Σέριφ – Τότεναμ Europa League 20:00 Novasports 1 - HD1 Απόλλων Λεμεσού – Λάτσιο Europa League 21:00 Eurosport Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πολωνία, 77 κιλά ανδρών 21:30 Novasports 3 Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Euroleague 21:45 ΔΤ Γαλατάσαραϊ – Ολυμπιακός Euroleague 21:45 Novasports 7 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάμπεργκ Euroleague 22:05 Novasports 2 - HD2 Μπορντό – ΑΠΟΕΛ Europa League 22:05 Novasports 1 - HD1 Σουόνσι – Κουμπάν Europa League 03:00 Novasports 2 - HD2 Μπόστον Ρεντ Σοξ - Σεντ Λούις Κάρντιναλς MLB - 2ος τελικός 03:50 OTE Sport 2 MotoGP: Ιαπωνία Ελεύθερα δοκιμαστικά 1

Παρακαταθήκη για το μέλλον Ο φετινός Ολυμπιονίκης δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που έπαιξε την τελευταία διετία στη Γ’ Εθνική, όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να εκπέμπει υγεία, παρά τις σημαντική αποχώρηση του Ξενοφώντα Σακελλαρίου. Οι «τρεις σωματοφύλακες»: Πάνος Ζωγόπουλος, Ηρακλής Κριτσέλης και Χάρης Τροχανάς παρέμειναν στην Αρχαία Ολυμπία, αποκτήθηκε ο «μπόμπερ» Χαρίτος και έχει δοθεί πρωταγωνιστικός ρόλος σε παιδιά από τα τμήματα υποδομής, με τον Χρήστο Θεοδωρόπουλο να έχει μέχρι στιγμής εξαιρετική απόδοση. Ο Τάσος Σκίπης δουλεύει σκληρά τόσο στο αντρικό, όσο και στο εφηβικό τμήμα, κοιτάζοντας και το μέλλον του συλλόγου. Ν. Β.

Η

Δύο ματς στη Γαστούνη Δύο παιχνίδια θα γίνουν για την 7η αγωνιστική της Α2 Κατηγορίας στο Στάδιο Γαστούνης. Το Σάββατο, η Δάφνη θα παίξει ως γηπεδούχος(μετά τη Μανολάδα και τη Βάρδα) με αντίπαλο τον Κένταυρο Μαγούλας, ενώ τη Δευτέρα η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου, ανήμερα της 28ης Οκτωβρί-

Παιχνίδι με εξελίξεις…

1ος όμιλος Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Πανηλειακός - ΑΟ Χανιά (16:00, OTE TV) Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Τσίκνας (Αιτ/νίας) Σάββατο 26 Οκτωβρίου Ολυμπιακός Βόλου - Φωκικός (16:00) Διαιτητής: Σωσώνης (Φθιώτιδας) Βοηθοί: Δουδούμης, Δόσκορης (Φθιώτιδας)

Κάτι θα γίνει… την Κυριακή στο ματς Εθνικός Σαγεΐκων - Ατρόμητος Αχαΐας. Σε όποια ομάδα χάσει, θα υπάρξουν εξελίξεις, είναι ξεκάθαρο πλέον... Ο Εθνικός δεν έχει πλέον πολλές ευκαιρίες να ανατρέψει την κατάσταση και ο Ατρόμητος θα δείξει τι μπορεί να κάνει παίζοντας πλήρης...Ντέρμπι Αχαΐας για τον 4ο όμιλο της Γ’Εθνικής, όπου όλα είναι ανοικτά, άσχετα αν οι φιλοξενούμενοι δείχνουν να είναι ανώτεροι. Τουλάχιστον σε έμψυχο υλικό… Γ.Μ

Γλυφάδα - Επισκοπή (16:00) Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά) Βοηθοί: Σγαντζός, Σινιοράκης (Πειραιά) Αστέρας Μαγούλας - Φωστήρας (16:00) Διαιτητής: Ντοκάκης (Χανίων) Βοηθοί: Καλφάκης (Χανίων), Αναγνωστόπουλος (Αχαΐας) Κυριακή 27 Οκτωβρίου Βύζας Μεγάρων - Αχαρναϊκός (15:00) Διαιτητής: Κοσικίδης (Αθηνών) Βοηθοί: Κουντουρέλης, Νικολαδός (Αθηνών) Παναιγιάλειος - Καλλιθέα (15:00) Διαιτητής: Ανούσος (Λακωνίας) Βοηθοί: Παλαμίδας (Λακωνίας), Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας)

Τους βαθμούς που έχασα στην Καλλιθέα θα τους κερδίσω αύριο με τα Χανιά. Αλλιώς θα πάω κολυμπώντας στην Κρήτη στον β’ γύρο…

Ξεκίνησε και η Γ’ Κατηγορία

Ηρακλής Ψαχνών - Παναχαϊκή (18:00, OTE TV) Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας) Βοηθοί: Καραμπούλας, Αναστασίου (Λάρισας)

Χ.Κ.

Η Super League κατά του ρατσισμού

Στις 3.15μ.μ οι αγώνες Αλλαγή ώρας έχουμε την Κυριακή τα ξημερώματα, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν πίσω μια ώρα και μαζί αλλάζει και η ώρα έναρξης των αγώνων. Το Σάββατο όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 4 μ.μ, ενώ την Κυριακή τα απογευματινά ματς θα ξεκινήσουν στις 3.15 μ.μ. Όπως και την Δευτέρα, τα δύο ματς που έχουν οριστεί θα ξεκινήσουν στις 3.15 μ.μ. Δηλαδή ο αγώνας της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος Αναγέννηση Παλαιοχωρίου-Αίας Γαστούνης και της Α2 Κατηγορίας Χελιδόνια-Ολυμπιακός Μυρτιάς. Γ.Μ

Κατά... συνθήκη πλέι μέικερ Η απουσία του Πέταρ Τσόσιτς ήταν σημαντική για τον Κόροιβο στο ματς με τον Αρκαδικό και ο Σάκης Καρύδας ξεπέρασε τον εαυτό του, καθώς αγωνίστηκε τραυματίας, βοηθώντας ουσιαστικά την ομάδα του. Βέβαια, ο αρχηγός έπρεπε να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες για να μην... σκάσει και ο Βασίλης Νιπεργιάλης έδωσε λίγα λεπτά στη θέση του πλέι μέικερ στον γκαρντ / φόργουορντ, Γιάννη Θανόπουλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε καλά στο κατέβασμα της μπάλας, αποφεύγοντας τα λάθη. Ν. Β.

ου θα παίξει και αυτή ως γηπεδούχος… με αντίπαλο τον Αίαντα. Σωστή σκέψη, αφού στις μέρες μας… όταν μαζεύεις καμιά 300αρια(στη χειρότερη… για το συγκεκριμένο γήπεδο) τάλιρα είναι υπόθεση!!! Γ.Μ

ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής στους δύο ομίλους της Football League. Τον αγώνα του Πανηλειακού με τα Χανιά, αύριο Παρασκευή θα διευθύνει ο Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) με βοηθούς τους Βεργέτη (Αρκαδίας), Τσίκνα (Αιτ/νίας). Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής :

Η 9η αγωνιστική της Super League ΟΠΑΠ, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου, αφιερώνεται για έβδομη συνεχή χρονιά στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία κατά του ρατσισμού, που υλοποιεί η FARE (Football Αgainst Racism in Europe), υπό την αιγίδα της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των φιλάθλων, θα διανεμηθούν κόκκινες κάρτες στους θεατές σε όλα τα γήπεδα με το σύνθημα «Κόκκινη κάρτα στο ρατσισμό!», ενώ παράλληλα όλοι οι ποδοσφαιριστές και τα παιδιά που τους συνοδεύουν κατά την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους θα φορούν πολύχρωμα μπλουζάκια με μηνύματα κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού.

H ώρα έναρξης αγώνων Γ’ Κατηγορίας LEGEA την 2η αγωνιστική (27/10/2013) Άλλη μία κατηγορία ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ηλεία. Στη Γ΄Κατηγορία είχαμε πρεμιέρα με το δικό της ενδιαφέρον κυρίως, κάθε Κυριακή πρωί. Μια βολτούλα… κατά τις 11 το πρωί εκείνης της ημέρας, με καφεδάκι στο πλαστικό αξίζει για τους «ρομαντικούς» του αθλήματος. Στην φωτογραφία φάση από το ματς Κορυφή-Περιστέρι, όπου διακρίνεται ο προπονητής παίκτης της Αναγέννησης Γιώργος Μόσχοβος. Γ.Μ

Γίνεται γνωστό στα σωματεία της Γ΄ LEGEA κατηγορίας ότι οι πρωινοί και μόνον αυτοί αγώνες πρωταθλήματος της 2ης αγωνιστικής της 27/10/2013 θ’ αρχίσουν ώρα 11:00 και όχι 11:30, που εκ παραδρομής αναγράφεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα.


Σ Π Ο Ρ 15

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Νίκη Τραγανού

Ξενοφών Κρεστενών

Με γνώση στο Χειµαδιό Σ

την πρώτη θέση της βαθµολογίας βρίσκεται η Νίκη Τραγανού στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος, µετά από τις πρώτες 6 αγωνιστικές. Το συγκρότηµα του Σπύρου Αντωνόπουλου έχει µια ισοπαλία στη Γαστούνη µε τον Αίαντα (2-2) και πέντε νίκες, επί των Λευκού Αστέρα (2-1), Μαγούλας (21) και Χαβαρίου (5-1) εντός έδρας και επί του Ενιπέα (0-1) και της Προοδευτικής (0-2) εκτός έδρας.

τις νίκες επέστρεψε ο Ξενοφών Κρεστένων κόντρα στον Λευκό Αστέρα και µάλιστα µε ευρύ σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πολύ καλή απόδοση στο µεγαλύτερο µέρος του αγώνα, πέτυχαν πέντε γκολ, χωρίς να δεχτούν κανένα και έτσι άφησαν µε τον καλύτερο τρόπο πίσω τους… την κακή παρένθεση µε τον ΠΑΟ Κακοβάτου. Ο αγώνας αυτός ανήκει στο παρελθόν όµως, αφού το Σάββατο υπάρχει το µατς µε την Προοδευτική. Η αναµέτρηση θα διεξαχθεί και

Του Γιάννη Μουρούτη Με σύνεση και χωρίς πανηγυρισµούς και τυµπανοκρουσίες, η Νίκη συνεχίζει την παρουσία της στο πρωτάθληµα, προσδοκώντας σε κάθε µατς στη καλύτερη δυνατή εµφάνιση και βλέποντας… τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Την Κυριακή, επόµενο µατς για την οµάδα του Τραγανού είναι κόντρα στον Κεραυνό Χειµαδιού. Μια αναµέτρηση µε πολλές δυσκολίες, αφού µέχρι τώρα η οµάδα του Χειµαδιού έχει δείξει ότι είναι «σκληροτράχηλη» και διεκδικεί όλα τα µατς. Ο Νίκος Κολοτούρος θα λείψει από αυτό το µατς, αφού αποβλήθηκε στο νικηφόρο 5-1 απέναντι στον Α.Ο Χάβαρι, ενώ διαθέσιµος είναι και πάλι ο Πέτρος Γουβαλάρης, ο οποίος

Σ

Χωρίς Π. ∆ιονυσόπουλο µε Προοδευτική

Του Γιάννη Μουρούτη

Ο Πέτρος Γουβαλάρης είναι στη διάθεση του Σπ. Αντωνόπουλου και πάλι

προφυλάχθηκε στην αναµέτρηση της περασµένης Κυριακής. Ο έµπειρος µεσοαµυντικός της Νίκης ακολουθεί κανονικά το πρόγραµµα προπονήσεων και υπολογίζεται από τον Σπύρο Αντωνόπουλο, µετά από

κάποιες µικροενοχλήσεις που είχε την περασµένη εβδοµάδα. Σήµερα θα διεξαχθεί προπόνηση σε κανονικούς ρυθµούς και η προετοιµασία για το µατς µε τον Κεραυνό ολοκληρώνεται αύριο το απόγευµα.

αυτή στο γήπεδο Ζαχάρως, που είναι η έδρα του Ξενοφώντα, µέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Κρεστένων. Ο τεχνικός Ντίνος Ράπτης έχει κάποια προβλήµατα ενόψει του αγώνα µε την οµάδα της Μανολάδας, αλλά το θετικό για τον Ξενοφώντα είναι ότι επιστρέφει ο τερµατοφύλακας Καπιζιώνης από τιµωρία. Θα απουσιάσει βέβαια και πάλι ο Σάκης Θεοδωρακόπουλος, λόγω του σοβαρού του τραυµατι-

Ο Π. ∆ιονυσόπουλος δεν προλαβαίνει… το µατς µε την Προοδευτική λόγω τραυµατισµού

σµού στον ώµο, στην αναµέτρηση µε τον Ολυµπιακό Σαβαλίων, όπως και ο Παντελής ∆ιονυσόπουλος που τραυµατίστηκε στην προπόνηση της περασµένης Παρασκευής. Το µατς µε την Προοδευτική πάντως θέλει

προσοχή από τον Ξενοφώντα, αφού οι αντίπαλοι ψάχνουν βαθµούς… και είναι φυσιολογικό ότι θα προσπαθήσουν µε όλες τους τις δυνάµεις για την κατάκτηση του θετικού αποτελέσµατος.

Πανελλήνιο πρωτάθληµα motocross

Εντυπωσιακός ο ∆ηµήτρης Κοντολέτας στην Καρδίτσα Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Στιγµιότυπο από τον αγιασµό στην ακαδηµία ποδοσφαίρου του δήµου Πηνειού στο Βαρθολοµιό.

Σε αναβαθµισµένες εγκαταστάσεις θα αθλούνται φέτος τα παιδιά του δήµου Πηνειού.

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

«Έ

Ξεκίνησε σε αναβαθµισµένες εγκαταστάσεις η φετινή χρονιά

να χρόνιο αίτηµα των γονιών και των µαθητών των ακαδηµιών ποδοσφαίρου του ∆ήµου Πηνειού στο Βαρθολοµιό, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις µας” αναφέρει ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πηνειού κ. ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος. Στον προχθεσινό αγιασµό που πραγµατοποιήθηκε ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, παρουσία του Προέδρου του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού Αθλητι-

σµού και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πηνειού κ. ∆ηµήτρη Βασιλόπουλου - ο οποίος επέβλεψε προσωπικά όλες τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν και οραµατίστηκε την αναµόρφωση του χώρου - του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βαρθολοµιού κ. Αλέξανδρου ∆ρακόπουλου και του µέλους κ. Θεοδόση Κλαµαριά και όλων των γονέων και των µαθητών, οι παρευρισκόµενοι διαπίστωσαν την τοποθέτηση νέου υλικό στο ταρτάν, την κατασκευή κερκίδων για τους θεατές, την περίφραξη και την τσιµεντόστρωση του περιβάλλοντα

Ο ∆ηµήτρης Κοντολέτας ήταν για άλλη µια φορά πολύ καλός.

χώρου. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Βασιλόπουλος, τόνισε ότι “επενδύοντας στα παιδιά µας και δηµιουργώντας υποδοµές, χτίζουµε το µέλλον” και εξήρε το ρόλο του προπονητή κ. Νίκου Αριδάκη, ο οποίος εκτός από τα µυστικά του ποδοσφαίρου και της συµπεριφοράς στους αγωνιστικούς χώρους που διδάσκει στους νέους των ακαδηµιών ποδοσφαίρου, ασχολείται και µε την διαπαιδαγώγηση και την ψυχολογική τους στήριξη.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ EΝΩΣΕΩΝ: Η εικόνα της 2ης αγωνιστικής

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήµατος Ενώσεων της ΕΠΟ είχαµε τα εξής αποτελέσµατα : ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/ΙΘΑΚΗΣ 4-0 ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ

Ό

ΝΕΟΙ ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/ΙΘΑΚΗΣ 4-0 ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ *** Οι µικτές Ηλείας αρχίζουν την 3η αγωνιστική (06/11/2013) µε ΕΠΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης εκτός έδρας.

Όλα είναι έτοιµα για το 1ο ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ 3s ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ

φανταστούµε ότι πρόκειται για φιλικό αγώνα. H χωµάτινη διαδροµή που βρίσκεται στην περιοχή Αλφειούσα του ∆ήµου Πύργου έχει µήκος 6,5km. Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στο Ι.ΚΤΕΟ Πύργου περιοχή Συντριάδα και ώρα 17:00 έως 19:00. Η εκκίνηση του αγώνα, θα γίνει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 10:00. Ο δρόµος θα κλείσει για τους θεατές στις 09:00. Η απονοµή των επάθλων θα γίνει στο ∆.∆. Αλφειούσα του ∆ήµου Πύργου. Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 26210.27786, κιν 6937.206832 στο Fax: 26210.33028 και στο mail της λέσχης artofspeed@hotmail.gr.

λα είναι έτοιµα για το 1ο ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ 3s ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ, το οποίο πρόκειται να διοργανώσει η Art Of Speed αυτή την Κυριακή, στην γνώριµη σε όλους χωµάτινη ειδική διαδροµή. Σύµµαχος του αγώνα θα είναι ο καιρός, οπότε αναµένεται πλήθος κόσµου να δώσει το παρών και να απολαύσει ένα όµορφο αγώνα απο τα χωµάτινα πληρώµατα. Ο αγώνας είναι φιλικός και αποτελεί το ξεκίνηµα της Ηλειακής λέσχης στους χωµάτινους αγώνες, µε τα µέλη της να δίνουν δυναµικό παρών ως αγωνιζόµενοι. Οι συµµετοχές ολοκληρώθηκαν τη ∆ευτέρα, έπειτα απο µικρή παράταση και είναι συνολικά 15 πληρώµατα, αρκετά καλός αριθµός αν

Σ

Οι 5 τυχεροί που κερδίζουν τα διαρκείας του Πανηλειακού

τα χέρια των 5 τυχερών βρίσκονται τα ισάριθµα διαρκείας του Πανηλειακού, που είναι µια ευγενική προσφορά της εφηµερίδας ΠΑΤΡΙΣ και της ΠΑΕ Πανηλειακός. Να θυµίσουµε ότι την κλήρωση έκανε ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του Πανηλειακού Γιάννης Καλλιτζάκης µαζί µε τους υπεύθυνους λειτουργίας του patrisnews.com Λευτέρη και Σάκη Βαρουξή. Οι νικητές που παρέλαβαν τα διαρκείας είναι οι :

Νέα πολύ καλή εµφάνιση για τον ∆ηµήτρη Κοντολέτα στον τελευταίο αγώνα για το πανελλήνιο πρωτάθληµα motocross της χρονιάς. Ο ∆ηµήτρης Κοντολέτας στην ανανεωµένη και πάντα θεαµατική πίστα µερικά χιλιόµετρα έξω από την Καρδίτσα και δίπλα από την όµορφη λίµνη Πλαστήρα, ήταν για άλλη µια φορά πολύ καλός. Ο Κοντολέτας, παρότι προσφάτως ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στην ΜΧ2, πήρε στην Καρδίτσα την απόφαση να δοκιµάσει τις δυνάµεις του στην µεγάλη κατηγορία, µε τα αποτελέσµατα να τον δικαιώνουν. Ύστερα από µάχες στα δύο σκέλη, τόσο µε τον ∆ηµήτρη Βαγγελάκο, όσο και µε τον Μανώλη Σκύβαλο, ο ∆ηµήτρης Κοντολέτας, στην πρώτη εµφάνιση της καριέρας του στο πανελλήνιο πρωτάθληµα µε µοτοσυκλέτα 450 κυβικών, ήταν νικητής και στα δύο σκέλη της µεγάλης κατηγορίας ΜΧ1. Χωρίς ακόµη να έχει ανακοινώσει επίσηµα τα σχέδιά του για το 2014, οι φαν του αθλήµατος θα περίµεναν µε ανυποµονησία να δουν τον ∆ηµήτρη Κοντολέτα να µάχεται στο άµεσο µέλλον µε τον κυρίαρχο της κατηγορίας τα τελευταία χρόνια, Παναγιώτη Κουζή. Την στιγµή που ο Κοντολέτας βάδιζε προς την καρό σηµαία, οι γνωστές µάχες των τριών βασικών διεκδικητών του βάθρου συνεχίζονταν. Ο ∆ηµήτρης Βαγγελάκος τερµάτισε και στα δύο σκέλη στην δεύτερη θέση, ενώ η τρίτη θέση του βάθρου άλλαξε χέρια µεταξύ του Γιώργου Ηλιόπουλου και του Μανώλη Σκύβαλου στα αντίστοιχα σκέλη. Η απουσία του ∆ηµήτρη Κοντολέτα από την µπάρα εκκίνησης της ΜΧ2 αναπτέρωσε το ηθικό πολλών εκ των βασικότερων αντιπάλων του για τη φετινή χρονιά στην κατηγορία.

Εκλογή ∆.Σ. στο Επιστηµονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ηλείας Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου Ε.Σ.Π.Φ.Α.Ν.Η. (Επιστηµονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νοµού Ηλείας). Το νεοεκλεγέν ∆.Σ. συγκροτήθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και εξέλεξε για Πρόεδρο : Γιάννη Αλτάνη Αντιπρόεδρο: Βάσω Τσαντίλη Γραµµατέα: Ρούλα Καραµάνη Ταµία : Ολυµπία Ρεντζέλου Μέλη : Κουτσούνη Χαρά Μέλη : Ζάγκλη ∆ιονύση Καλούνται όλοι οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής να επικοινωνήσουν µε το e-mail του συλλόγου gymnasts.ileias@gmail.com ή µε τα τηλέφωνα 6936815292 (Γιάννης Αλτάνης), 6972920178 (Τσαντίλη Βάσω) .

Μετάθεση της λαχειοφόρου του Λευκού Αστέρα Σκουροχωρίου Αθανάσιος Ξενογιάννης (Πύργος)

Παναγιώτης Κοτσώνης (∆ουνεΐκα)

Ευθύµιος Μιχαλόπουλος (Πύργος)

Φίλιππος Μουσταφέρης (Πύργος)

Ιωάννης Φακιάς (Λαµπέτι)

Ο Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου ανακοινώνει ότι η κλήρωση της λαχειοφόρου του (µε έπαθλο ένα µηχανάκι), µετατίθεται για την Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου. Η κλήρωση θα γίνει µε το λαϊκό λαχείο.


16

Ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Σ

το «Captain Phillips» ο δύο φορές βραβευµένος µε Όσκαρ Τοµ Χάνκς (Forrest Gump, Cast Away), ενώνει τις κινηµατογραφικές του δυνάµεις µε τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Πολ Γκρίνγκρας (The Bourne Ultimatum, The Bourne Supremacy), σε µια συναρπαστική, ηρωική, αληθινή ιστορία που βάζει Γιώργος Γουβιάς υποψηφιότητα για Όσκαρ… Παράλληλα από σήµερα στο Cineplex gougio@hotmail.com «Ορφέας» στον Πύργο ξεκινά να προβάλλεται το «Βρέχει κεφτέδες 2» (3D) ενώ συνεχίζουν και τα «Prisoners» (σ.σ. που αναµένεται να συγκεντρώσει επίσης πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ) καθώς και η εντυπωσιακή ταινία κινουµένων σχεδίων «Εγώ, ο απαισιότατος 2»…

«Captain Phillips» µε Τοµ Χάνκς για Όσκαρ!

00:00-05:00 – ORT FM PLAY LIST - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 05:00-07:00 - ORT FM PLAY LIST - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 07:00-10:00 – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - PORTOSALTE@SKAI.GR 10:00-13:00 – ORT FM PLAY LIST - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 13:00-14:00 – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΕΙ 14:00-15:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ –ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ 15:00-17:00 – ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 17:00-18:00 – ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ 18:00-20:00 – ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ 10:00-22:00 - ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΖΈΛΙΩΤΗΣ 22:00-00:00 – ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

και τον Σοµαλό οµόλογό του (Barkhad Abdi), καθώς και οι δύο θα 嵫Captain Phillips» πλακούν σε διαπραγµατεύσεις που αφορούν ανθρώπινες ζωές, αλλά Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΓΚΡΙΝΓΚΡΑΣ Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ, ΜΠΑΡΚΧΑΝΤ ΑΜ- και οικονοµικές δυνάµεις που είναι εκτός του ελέγχου τους. ΒασιΠΝΤΙ, ΜΑΞ ΜΑΡΤΙΝΙ, ΚΑΘΡΙΝ ΚΙΝΕΡ, ΚΡΙΣ σµένο σε πραγµατικά γεγονότα, το Captain Phillips διηγείται µια πολύπτυχη ιστορία σύγχρονης πειρατείας που συγκλόνισε την Αµερική ΜΑΛΚΕΪ το 2009, αφού πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατάληψης αµε∆ιάρκεια: 134 λεπτά ρικανικού πλοίου που σηµειώθηκε τα τελευταία διακόσια χρόνια. Η Υπόθεση: Την πλοκή πυροδοτεί η κατάληψη ιδιαίτερη σκηνοθετική µατιά του Greengrass υπόσχεται µια αγωτου αµερικανικού φορτηγού πλοίου Maersk νιώδη, αλλά και εκλεπτυσµένη ταινία δράσης για τις σύνθετες επιAlabama από πτώσεις της παγκοσµιοποίησης, ενώ η εξαιρετική πρωταγωνιστική Σοµαλούς πει- ερµηνεία µπορεί να ξαναφέρει τον Tom Hanks στα Όσκαρ... Ώρες προβολής: 7.30 και 10 µ.µ. ρατές. Η ταινία επικεντρώνεται «Βρέχει κεφτέδες 2» (3D, µεταγλ.) στη σχέση ανάΣκηνοθεσία: ΚΟΝΤΙ ΚΑΜΕΡΟΝ µεσα στον Ca∆ιάρκεια: 95 λεπτά ptain Phillips Υπόθεση: Η ιδιοφυΐα του εφευρέτη Flint Lockwood επιτέλους (Tom Hanks) αναγνωρίζεται όταν το είδωλό του, Chester V, τον προσλαµβάνει στην εταιρεία The Live Corp Company, µαζί µε τους καλύτερους και λαµπρότερους εφευρέτες του κόσµου. Το όνειρο του Flint ήταν ανέκαθεν να αναγνωριστεί ως µέγας εφευρέτης, αλλά όλα αλλάζουν όταν ανακαλύπτει ότι η κακόφηµη µηχανή του -η οποία µετατρέπει το νερό σε φαγητό- εξακολουθεί να λειτουργεί παράγοντας µεταλλαγµένα υβρίδια τροφίµων, τα "foodimals"… Ώρες προβολής: 6 και 7.50 µ.µ. Συνεχίζουν να προβάλλονται και οι ταινίες «Prisoners» στις 9.45 µ.µ. Εγώ, ο απαισιότατος 2» (3D, ΜΕ«Ε ΤΑΓΛ.) στις 5.45 µ.µ. (Σαββάτο-Κυριακή∆ευτέρα)

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

ANT 1 38,35,45 UHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Με τέσσερις ταινίες στο πρόγραµµά του! Με τέσσερεις συνολικά ταινίες συνεχίζει τις προβολές του ο κινηµατογράφος «Σινεµά» στην Αµαλιάδα για την νέα κινηµατογραφική εβδοµάδα… Πιο συγκεκριµένα, οι ταινίες και οι ώρες προβολής τους έχουν ως εξής:

«Captain Phillips» στις 7.30 και 10 µ.µ. «Prisoners» στις 7 και 9.45 µ.µ.

«Βρέχει κεφτέδες 2» (3D, µεταγλ.) στις

5.45 µ.µ.

«Εγώ, ο απαισιότατος 2» (3D, µεταγλ.) στις 5.15 µ.µ. (από Παρασκευή 25 έως ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου) Γ.Γ.

STAR 29,42,61 UHF

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

02.15 Superntaural

16.00 ∆έστε τους!

∆Τ 20.00 ΠΑΟΚ –Μακάµπι Χάιφα

21.45 Γαλατασαράι– Ολυµπιακός

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

17.50 Στο παρα πέντε

23.15 CSI, Las Vegas

07.00

07:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:00 16:00 17:00 19:00 19:30 21:00 22:30

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ MAD - MAD OK ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ (ΕΚΠΟΜΠΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ MAD

07.00 10.00 12.00 12.45 13.00 15.00 16.00 16.30 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 21.45 23.45 01.00 03.00

Πρωινή ενηµέρωση Επικαιρότητα Ο,τι φτιάχνεται, το φτιάχνετε How does that work Μένουµε Ελλάδα – Βest of Επικαιρότητα Aστυνόµος Σαΐνης Ελληνική ταινία «Ενας ιππότης µε τσαρούχια» Κωµωδία Ειδήσεις Κρυµµένη εικόνα: Κρατικοί θεσµοί Ταξιδεύοντας µε τη Μάγια: Μπενίν Το πανόραµα του αιώνα Euroleague- Pregame Μπάσκετ : Ευρωλίγκα Στα µονοπάτια της επιστήµης : Λευτέρης Οικονόµου – Φυσική Μένουµε Ελλάδα (Ε) Ο,τι φτιάχνεται, το φτιάχνετε

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.50 15.00 16.00 16.10 17.50 18.00 18.45 19.45 20.00 22.10 00.10 01.30 02.30 03.15 04.30 05.00

Και οι παντρεµένοι έχουν ψυχή (E) Πρωινό ΑΝΤ1 Το πρωινό Με αγάπη ΑΝΤ1 news TV Quiz Άκρως οικογενειακόν (Ε) TV Quiz Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) TV Quiz Το καφέ της Χαράς (Ε) ANT 1 News στη νοηµατική Βαλς µε δώδεκα θεούς ANT 1 News Pregame League ΠΑΟΚ – Μακάµπι Χάιφα Ξένη ταινία « Γονείς της συµφοράς» Europa League live Της Ελλάδος τα παιδιά (Ε) Τα µαχαιρώµατα (Ε) Το καφέ της Χαράς (Ε) Πάτερ ηµών (Ε) Τηλεµάρκετινγκ – Τηλεαγορά (Ε)

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.20 16.30 17.30 18.40 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Κοινωνία, ώρα MEGA Πρωινό mou Χαι ροκ (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Ρετιρέ (Ε) Ματιές στα γεγονότα Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) Στο πάρα πέντε (Ε) Fatmagul Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ευτυχισµένοι µαζί (Ε) 50-50 (Ε) Drop dead diva Τελευταία γεγονότα Antony Bourdain: No Reservations Drop dead diva Φεύγα (Ε) Παράλληλοι δρόµοι (E) Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 14.45 16.30 16.45 18.45 19.45 20.55 21.00 22.00 01.15 02.15 03.00

Miami trauma Παιδικό πρόγραµµα ΦΜ live (Ε) Live U Μελέτησέ το ΦΜ Live Ειδήσεις Mίλα Η προδοσία Ειδήσεις Kλήρωση ΛΟΤΤΟ NCIS (E) Ξένη ταινία «Ιnception» Φαντασίας Τhe Closer (E) Supernatural (Ε) Ξένη ταινία «Ο πρόεδρος, ένα ροζ σκάνδαλο κι ένας πόλεµος» Κωµωδία

05.45 07.00 08.00 08.30 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 17.25 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00 23.45 01.00 02.00 03.00 03.15 04.15 05.00

∆έστε τους (Ε) Έρωτας µε επιδότηση (Ε) Πες µου ναι (Ε) Χορεύοντας στη σιωπή (E) Θυρίδα τηλεπώλησης Frasier Avenida Brasil Ειδήσεις Eλένη ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική Οικογενειακές ιστορίες Ειδήσεις Κάτι ψήνεται (Ε) Πάµε πακέτο Μην αρχίζεις τη µουρµούρα (Ε) Αυτοψία 10η εντολή (Ε) Κόκκινος κύκλος (Ε) Θυρίδα τηλεπώλησης Judging Amy (Ε) Patras aller retour (E) Εικόνες (Ε)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.40 16.45 17.50 18.45 21.00 22.15 23.15 00.15 01.15 02.00 03.00 05.00

Πρώτη γραµµή Τώρα Magazino ΕxeL!ent Live ∆ελτίο στη νοηµατική Γεύσεις στη φύση (Ε) Chef στον αέρα (E) ΣΚΑΪ µε το Νίκο Ευαγγελάτο Τα νέα του ΣΚΑΪ Ηawaii five-0 CSI, Las Vegas The Good Wife Californication Αmerica’s next top model ΕxeL!ent (Ε) Στην πράξη (Ε)

Χρήσιµα Τηλέφωνα Α σ τ υ ν οµ ί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υ ρο σ βε σ τι κή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆η µ α ρχ εί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµενικ ό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

• Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166

Ι ατ ρι κ έ ς Β ο ή θε ι ες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 2622360100 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έντρ α Υ γ εία ς • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 2623360300 • Σιµόπουλο: 26233-60400 Ι δι ω τ ι κ έ ς κ λ ι ν ι κ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λ άβ ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923

ΚΤΕΟ • Πύργος: 2621/3637002621/363115 Οδ ι κ ή Β ο ήθ ε ι α • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στα θµ ο ί Κ Τ ΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/54595ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος : Παναγιωτοπούλου Σπυρ. (Κατακόλου 53, Τηλ. 2621036258) Aµαλιάδα: Ρουµελιώτη Μαρ. (Ελ. Βενιζέλου 22 Τηλ. 2622021621)- Μελιτσοπούλου Παρ. (Ελ. Βενιζέλου 8, τηλ. 2622023046) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Παπαναστασοπούλου Μαρία Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Κολόκα Πολυξένη Βάρδα: Μάρκος

54288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 Ρ Α∆ Ι Ο Τ ΑΞ Ι • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/3415422541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527 ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πέµπτη: Γαστούνη – Kρέστενα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ . ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚ ΑΡΣ Ο ΝΙ ΕΡ ΕΣ . ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες

από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ σε ρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από νεόδµητο κτήριο, 220 ευρώ σε όλες τιςπλήρως περιοχέςεξοπλισµέτου Πύργου και σεΣκουφά αρίστη κατάσταση. Πληρ.Φεραίου, ΜΕΣΙΤΙΚΟ νες, 13 και Ρήγα ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ 2 ΠΥΡΠληρ. τηλ. Γ. Πατρόκλου 6944448046, ΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 6981464533.ΜΑ1961. ΜΑΣ23 -----------------------------------------------------------------------------------------------.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι οροΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ (κουΑΜΑφοδιαµερισµα από 190 ευρώ ΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη, επιπλωµένη, ζίνα, µπάνιο, καθιστικό, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση. κρεββατοκάµερα, διαµπερές µε µεΠληρ. τηλ. 6977674770 και γαλα µπακλόνια και αυτόνοµη θέρ6974590001.ΜΑ1031 µανση Επιπλωµένο ή οχι. Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------2621029020, 6978518149 ΜΑΣ5461 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µικρή επι----------------------------------------------πλωµένη. Πληρ. τηλ. 6932397711. ΜΑ1151 .-----------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 52 έπιπλα τ.µ. καιπλήρως εξοπλισµένη, µε όλα τα νούρια, µερικώς επιπλωµένη, Σκουφά και ηλεκτρικά είδη, TV, A/R – στην INTERNET, (κάτω από το Επαρχείο). Πληρ. ηλειακό θερµοσίφωνα, µε 40 τ.µ. τηλ. βε6944601757, 26210/31877 (ώρες καταστηράντα και απεριόριστη θέα, γωνιακή, πεµάτων). ριφραγµένο πάρκινγκ. Για ζευγάρι, σε -------------------------------------------------ωραίο καταπράσινο περιβάλλον . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Αανά∆ΥΟ µεσα σε βιλίτσες (165 ευρώ) είναι σε ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωµένες ή µη, µε αυπροάστιο 6ο χλµ. από τα φανάρια Αγ. τόνοµη θέρµανση, ηλιακό, air condition, Γεωργίου, επί του κεντρικού δρόµου ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ και ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑ(περιοχή Αµπελώνα). ΣΜΟ ΝΕΡΟΥ. ∆ιαθέτει Επίσης επιπλέονΠΩΛΕΙΤΑΙ χώρο parking, τέρµα Ναυαρίνου. Πληρ. του τηλ. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ. στο κέντρο 6932911621, 6932605109. Πύργου, Ερµού 1, µισθωµένη 220 ευρώ. -------------------------------------------------Πληρ. τηλ. 6937583707, 26210/95108. ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ --------------------------------------------υπερ λουξ επιπλωµένη σε ρετιρέ επίεπιτης . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ οδού Μίλτωνος Ιατρίδου 55, εξοπλισµένη, Πύργος, χωρίς πλωµένη 36 τ.µ., πλήρως κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6976907440. ανεξάρτητη, χωρίς κοινόχρηστα στη -----------------------------------------------Γούναρη Πληρ. τηλ. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 26210/36827, ΠΥΡΓΟΣ:27. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6940015552. οροφοδιαµέρισµα (κουζίνα, µπάνιο, καθι-----------------------------------------------στικό,κρεββατοκάµερα, διαµπερές µε µε.γαλα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ου µπακλόνια καιΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ αυτόνοµη θέρµανση ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα επιπλωΠληρ. τηλ. 2621029020, 6978518149 ΜΑΣ5461 µένη, µε αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Χαρα-----------------------------------------------λάµπους 24 και Κοραή Πύργος. Πληρ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τηλ. 6976444087.ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, δίπλα στα ΤΕΙ Πύρ-----------------------------------------------αυτόνοµη θέρµανση, ψυγείο, .γου, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ διαθέτει ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙµικρή τηλεόραση και γραφείο. Επίσης στην ΚΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ίδια πολυκατοικία ∆ΥΑΡΙ στον 2ο όροφο, αυεπιπλωµένες, στον Πύργο, έναντι τόνοµη θέρµανση, ηλιακός. Πληρ. τηλ. ΚΤΕΛ στα Χαλικιάτικα. Τιµή 100-150 26210/31525 και 6944717094. ΜΑ1202 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6946758503 και -----------------------------------------------6972231577. ΜΑ3507 . ΑΜΑΛΙΑ∆Α 25ης Μαρτίου 46, νεόδµητη ----------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα (STUDIO) 50 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή ’07, µπάνιο, 40 αυ.τ.µ., ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ τόνοµη ηλεκτρικά αυτόνοµη παράθυρα, τ.µ., 2οςθέρµανση, όροφος, διαµπερές, πόρτα ασφαλείας, τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. θέρµανση στην Αµαλιάδα (Παπαφλέσσα 6937/352002. 82). Πληρ.MA1248 τηλ. 6982788781, -----------------------------------------------6974434554. ΜΑ3565 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο -------------------------------------του Πύργου, Πατρόκλου 6, 32 τ.µ., 2ου ορό.φου, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ κοντά αυτόνοµη θέρµανση, aircondition, µε στα Πάτρα, επιπλωµένη, καιόλεςΤΕΙ τις στην ηλεκτρικές συσκευές, µε ή χωρίς νούρια θέρµανση, έπιπλα. οικοδοµή, Πληρ. αυτόνοµη τηλ. 6973684977, τιµή 170 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972574508. 6975856745. MA1250 ------------------------------------------------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη χωρίς42κοινόχρηστα, θέρµανση, air conπλωµένη τ.µ., πλήρως εξοπλισµένη, dition. Πληρ. τηλ. 6978582809. ανεξάρτητη, 3ος όροφος, MA1251 αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός, TV, πλυντήριο, AC, µπαλκόνια µεγάλο µε θέα, τέντες κ.λ.π., χωρίς κοινόχρηστα, Παπαγεωργίου 36 Πύργος. Πληρ .τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6970444531. Μ3510 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ----------------------------------------------στο κέντρο του Πύργου, κοντά στα . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιΤΕΙ, πλήρως επιπλωµένες, χωρίς πλωµένη στο κέντρο του λογαριασµό Πύργου. Τηλ: κοινόχρηστα και χωρίς νερού, κατάλληλες 6939498918. ΜΑ3853 για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ) στην κεντρική πλατεία µε ελάχιστα κοινόχρηστα, 28ης Οκτωβρίου 11 στον πεζόδροµο. Πληρ. τηλ. . ΑΜΑΛΙΑ∆Α 6942217261, 2621771987. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τ.µ. ----------------------------------------------στο 2ο όροφο, 2 µπαλκόνια, αυτό. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονοµη θέρµανση, επιπλωµένο, δωνιέρες 150 ευρώ, δυάριαχαµηλά από 170 ρεάναπό ασύρµατο internet, ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. και6973395041. 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ studio, πλήρως επιπλωµένο, Μαγνησίας και Τάκη Πετροπούλου στον Πύργο. Πληρ. .τηλ. 6978184760, 2ΑΡΑΚΙ 6978184817. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούριο, επιπλωµένο µε air condiΜΑ3532 tion, 2ου ορόφου, χωρίς κοινόχρη------------------------------------------

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑΡΙΑ

στα, διαθέτει και parking, οδός Αγ. Σπυρίδωνα και Ρήγα Φεραίου 77. Πληρ. τηλ. 6947935407, 6989412486. ΜΑ1233

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΡΕΤΙΡΕ 50µ²

στον Πύργο επί της οδού Μ. Ιατρί. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δου∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 στον 1ο ∆ΥΑΡΙ όροφο,60 φωτεινή, τ.µ., ηλιόλουστη, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ. 1ου ορόφου σε τετραόροφη οικοδοµή, πολυτελούς κατασκευής µε αυτόνοµη Πληρ. τηλ. 6970769440, θέρµανση και air condition, µε λίγα κοι6983038709.ΜΑ3156.

νόχρηστα στον Πύργο, πλησίον ΤΕΙ, Γιαννιτσών και Αγίου Ανδρέου 16. Πληρ. τηλ. 6972586111.

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πλήρως επιπλωµένη στον 1ο όροφο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ. µε2αράκι, δωρεάν Πληρ.∆ΟΥ τηλ. 4ου ίντερνετ. ορόφου, πλησίον 6936753692. ΜΑ3523 Πύργου. Πληρ. τηλ. 6976177725. MA1190

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η. Μ ΙΥΠΟΓΕΙΟΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΚΑΡοικοδοµή, ΣΟΝΙΕµεΡαυτόνοµη Α σε νεόδµητη

θέρµανση, 50 τ.µ., Αγ. ∆ηµητρίου 22. όπισθεν δικαστηρίων για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6944948294. MA1092 Πληρ. τηλ. 6974022762. ΜΑ1073.

ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) 2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµµένο, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, µε µεγάλη ηλιόλουστο στο στο κέντροβεράντα, του Πύργου, κοντά στα κέντρο του Πύργου, πλησίον ΕµποριΤΕΙ, πλήρως επιπλωµένες, χωρίς κής Τράπεζαςκαι καιχωρίς λογαριασµό κοινόχρηστα β) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ουγια ορόφου φρενερού, κατάλληλες φοιτητές. σκοβαµένη. Πληρ. τηλ. 26210/25011, Πληρ. τηλ. 6948834571.ΜΑΣ1270. 6932924343, 6938990613. ΜΑΣ1128

------------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 56 τ.µ., διαµπερές, 1ου ορόφου, διεύθυνση Παυσανίου 1 (Μαρµαρένια βρύση). Πληρ. .τηλ.. 26210/ 26416, 6932827380. ΜΑ879 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τ.µ., τρίτου ορόφου, ασανσέρ, αυτόνοµη θέρµανση, Καπετάν Γιώργη και Ζαΐµη. Πληρ. τηλ. 6976069963. MA1249 -------------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ∆ΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ. φουλ επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση καιΠατρών κλιµατιΜΕΡΙΣΜΑ 30µ² επιπλωµένο, σµό,Ζακύνθου, κατασκευή β) 2007-2008, διαθέτει 42µ² θέση και ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ parking. ∆ιεύθυνση Στρατηγού Σακελλάρη, Μαγνησίας 5 µε A/C. δίπλα στα ΤΕΙ, τιµή συζητήσιµη. επικοιγ) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40µ² Εθν. Τηλ. Αντιστάνωνία 6975876933 και 6973391967. σεως. δ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² ΜΑ1230 µε πα----------------------------------------τάρι 84µ², Τάκη Πετροπούλου ενιαίο ή ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, και µεµονωµένα. καινούρια οικοδοµή 55 τ.µ.,Πληρ. µε ηλιακό,τηλ. κου6938630035, 6945419522, ζίνα, τζάκι, τέταρτος όροφος. Πληρ. τηλ. 6979002206.ΜΑΣ9280. 6937135463, 26210/93015, 93389. -----------------------------------------------------------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στον Πύργο, στην οδό Σκουφά 7, πλησίον κεντρικής πλατείας, 3ΑΡΙΑ καινούρια, πολυτελούς καταεπιπλωµένο ή όχι, καινούριας κατασκευής. σκευής, πλήρως επιπλωµένα, A/C, και Πληρ. τηλ. 6944747531. αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/27490.. ΜΑ4698 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ β’ ορό-----------------------------------------------µε αυτόνοµη ∆ΥΑΡΙ θέρµανση στην στον Αρχ. .φου, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τ.µ. Ολυµπία. Πληρ. τηλ. 6976889785, Πύργο µε αυτόνοµη θέρµανση, AC και 6977014206. χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6976882146, 26210/28279, ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & 26210/25255. 3ΑΡΙΑ καινούρια, πολυτελούς κατασκευής, ----------------------------------------------πλήρως επιπλωµένα, A/C, και αυτόνοµη θέρ.µανση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ µερικώς επιΠληρ. τηλ. 26210/27490.. ΜΑ4698 -------------------------------------------------πλωµένο επί της οδού Αναπαύσεως ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ χωρίς ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο στον Πύργο, κοινόχρηστα σε ή µη, µε αυτόνοµη ισόγειο, µε καλή τιµή. Πληρ.θέρµανση, τηλ. 6944657581, κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Α’ Νε6989750025. κροταφείου Πύργου. Τιµή 270 ευρώ. Πληρ. --------------------------------------------6944880083. ΜΑΣ690 .τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 55µ², φρεσκο------------------------------------------------βαµµένο, πλήρως επιπλωµένο, ΠΥΡΓΟΣ:.ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) ηλεκτρι∆ΙΑΜΕΡΙκές συσκευές, µεορόφου, αυτόνοµη θέρµανση 60 τ.µ., 5ου 38 τ.µ. 1ου ορόΣΜΑΤΑ και πλησίον ΤΕΙ επί της ΟκτωφουA/C, (επιπλωµένο) στην οδό 28ης Πατρών και βρίου. Πληρ. τηλ. 6976944019. ΜΑ3571 Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνη--------------------------------------------σίας 5. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ² .Τ.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ισόΠετροπούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε πατάρι Εθνικής Πληρ. γειο στη17µ² Σκαφιδιά 60Αντιστάσεως τ.µ. και 80 τ.µ. βετηλ. 6945419522, ράντες, επιπλωµένο, 6979002206, αυτόνοµη 6938630035κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280 θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6979049662, ---------26210/23058. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50 τ.µ., ∆’ ορόφου, µπαλκόνια, µεγάλα γύρω – γύρω, αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. ∆ηµητρίου 22 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944948294.ΜΑ3178. -------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 93 τ.µ. στον Πύργο ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ3ΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιεπί της οδού Γιαννιτσών 24, 5οςθέρµανση, όροφος µε πλωµένο ή µη, µε αυτόνοµη τζάκι, ηλιακό cool, και αποισόγειο, µε θερµοσίφωνα, κήπο, χωρίς air κοινόχρηστα, θήκη. Πληρ. Βασίλη, τηλ. 6937317310. πλησίον Α’κ. Νεκροταφείου Πύργου. -------------------------------------------------Τιµή 220 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944880083. ΜΑΣ690 . ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΤΡΙΑΡΙΑ 96 ------------------------------------------------τ.µ. το ένα ισόγειο και 1ος όροφος, χωρίς ..κοινόχρηστα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µε αυτόνοµη θέρµανσηεπικαι πλωµένο στον Πύργο, κοντά στα ΤΕΙ, χώρο για πάρκινγκ, Αλφειού 50, κο Χρήστο. 3ου 50µ², διαθέτει Πληρ.ορόφου, τηλ. 6977085246. ΜΑ1180 κουζίνα, καθιστικό, µεγάλο µπάνιο, υπνοδωµά-----------------------------------------------τιο, βεράντα, τέντες, αυτόνοµη ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA θέρστην Αρχιµήδους Πύργο. Πληρ. και Κοκκίνου µανση, αποθήκη και στον επιπλωµένο µε τηλ. 26210/34465, ψυγείο, κουζίνα, 6936119098. τραπεζαρία,ΜΑΣ5086 δύο κρεβάτια, καναπέ. Πληρ. τηλ. 6987244323. ΜΑ3959 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ΡΕΤΙΡΕ 50τ.µ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ Ε’ ορόφου στον Πύργο (Παπαφλέσσα 2ου ορόφου διαµπερές, επί των 28α, έναντι παλ. Γυµνασίου Αρρένων). οδών Πατρόκλου και ∆εληγιάννη Άριστη µε θέα 23, διαρρύθµιση Πύργος. – βεράντα Πληρ. τηλ. 26210/27419. MA1131 – 6932291818, φρεσκοβαµµένο. Πληρ. τηλ. 6972604452, 6940688085. ΜΑ2682. ---------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ καινούριο, πλήρως επιπλωµένο, µε αυτόνοµη θέρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µανση και µπόιλερ σε λογική 94 τιµή. Πλη∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ τ.µ. ροφορίες στα 6937485353 διαµπερές στοντηλ. 2ο όροφο, Γερµανούή 6946061708. 36, Πύργος.ΜΑ3415 Αποτελείται από δύο κρε-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ ΥΑΡ Ι Α

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΑΡΙΑ

βατοκάµαρες, σαλοτραπεζαρία – µεγάλη κουζίνα και µπάνιο, όλα πλήρως επιπλωµένα. Για πληροφ. στο τηλέφ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 26210/22346. MA1208

(2) ∆ΥΟ ∆ΥΑΡΙΑ

το ένα επιπλωµένο, µε αυτόνοµη θέρµανση, λίγα κοινόχρηστα, χα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µηλή τιµή, στην πάροδο Μπελούση, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ Πύργος. στον 2ο όροφο, διαµπερές σε καιΠληρ. τηλ. 26210/32973 απογευµανούρια οικοδοµή, θέρτινές ώρες, µε αυτόνοµη 6977403843, µανση. Πληροφορίες τηλ. 6997794912.ΜΑ3402. 6982518245. ΜΑ1235

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ . ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 1ου ορόφου σε νεόδµητη πολυκαΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ τοικία επί των οδών Παπαφλέσσα

και Θεοτόκη, 1ου ∆ηµοτικού πλησίον ΚΤΕΛ έναντι – κέντρο πόλεως. Καισχολείου στον Πύργο. Αυτόνοµη νούρια, αντισεισµικής προστασίας, θέρµανση και πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. φουλ επιπλωµένα (ψυγείο-MA1188 κουζίνα – 26210/26430 και 22254. tv, κ.λ.π.), απέναντι Hondos, πλησίον ΚΤΕΛ, κέντρο της πόλης. Πληρ. τηλ. 6936396090. ΜΑ3329

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 51µ², Γ’ ΠΥΡΓΟΣ:. 4ΑΡΙ διαµέρισµα

3ου ορόφου (υπνοδωµάτιο, ορόφου, Παπαφλέσσα 9 στον Πύργο.κουζι∆ιαθέτει ηλ. νοτραπεζαρία, συσκευές και σαλόνι. τηλ. µπάνιο)Πληρ. στον MA1186πλατεία Ξυστρή, 1ο 6976606197. Πύργο, στην ----------------------------------------δηµοτικό σχολείο, 100 µέτρα από .ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ (113 Νοµαρχία και ΤΕΙ, ιδανικό για τ.µ.) εκµε-2ου ορόφου, διαµπερές διπλοκατοικία πλησίον τάλλευση ή σε κατοικία ζεύγους. 1ουΠληρ. ∆ηµοτικού χωρίς κοινόχρηστα. τηλ. Σχολείου 6937869520.ΜΑΣ1970. Πληρ. τηλ. 6946411240. ΜΑ1229 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου,. 130 τ.µ., 3 υπνοδωµάτια, 2WC, αυτόΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, απο2 ΙΣΟΓΕΙΑ 3ΑΡΙΑ θήκη, πιλοτή, κήπο και χωρίς κοινόχρηστα στην 95 τ.µ. έκαστο, κοινόχρηστα ΜΑ1227 Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ.χωρίς 6932360437. µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο ----------------------------------------για πάρκινγκ, Αλφειού 50. Τιµή 250 .ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆’ ορόφου µε αυτόνοµηκ.θέρευρώ. Πληρ.διαµπερές, τηλ. 6977085246, µανση, Ζακύνθου 38 και Τοµπάζη στον Πύργο. Χρήστος.ΜΑΣ1180. (∆ιαθέτει θέση parking και αποθήκη). Πληρ. τηλ. 6973788628, 6975764539. ΜΑ1024 ------------------------------------------------. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, 110 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τ.µ., διαµπερές, 3 υπνοδωµατίων – αυτόνοµη θέρΕΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ µανση, Τάκη Πετροπούλου 50Α. Πληρ. τηλ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΥΑΡΙ 26210/71181, 6976476379. MA1248 β’ ορόφου στο κέντρο του Πύργου -----------------------------------------------. και στην οδό ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Μεγ. Αλεξάνδρου 9, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ου ορόφου, 110 τ.µ., διαµπερές, 3 υπνοδωµατίων – αυτόεπάνω από το παιδικό όνειρο. Τηλ.: νοµη θέρµανση, Τάκη Πετροπούλου 50Α. Πληρ. 6944637821, κ. Βασίλης. ΜΑ7286. τηλ. 26210/71181, 6976476379.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ---------------------------------------------MONOKATOIKIEΣ .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου

ορόφου, οδός Αγίου Γεωργίου και ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΣυγγρού στονΠύργο, Πύργο (υπνοδωµάτιο, ΚΙΑ 95 τ.µ.4στον Ολυµπίων πάροδος σαλόνι, µπάνιο) 8 µαζί µε κουζίνα, κήπο 500 τ.µ., κύριοιηλιόλουστο, χώροι 2 υπνοαυτόνοµη θέρµανση, σχεδόν 1καινούδωµάτια, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ριο, 220πάρκινγκ. ευρώ. Πληρ. χώρος Πληρ.τηλ. τηλ.26210/54740 26210/23955, –κιν. 6985702697.ΜΑ3666. 6976993516, κ. Γιώργος. ΜΑ1156 ----------------------------------------------------------------------------------------------ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, Αλφειού 56, ..ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 58 τ.µ. 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι, τραπεζαρία κουζίνα καινούριας κατασκευής (ΛΟΥΞ)–ανατοενιαία,µεαυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό µπόιλερ, λικό βεράντα, ενιαία κουζίνα – σατέντες. λογική. Πληρ. τηλ. 6930368616, λόνι µε Τιµή πάσο, κρεβατοκάµαρα, µπάνιο, 6907543718. πατάρι και MA1216 µε αυτόνοµη θέρµανση. -------------------------------------------------Τιµή πολύ καλή. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. 6978028854, 6976977849, µε αυλή περιφραγµένη, χωρίς κοινόχρηστα, µε 26210/27329. ΜΑ3441 αυτόνοµη θέρµανση, σύγχρονη κατασκευή, ---------------------------------------------τιµή 270 ευρώ, Πύργος. Πληρ. τηλ. .6936856818. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑ1228 ∆ΥΑΡΙΑ επιπλωµένα στο κέντρο της Αµαλιάδας στην οδό Φιλελλήνων δίπλα στο ξενοδοχείο OLYMPIC INN, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6934416432. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -----------------------------------------------ΜΕΖΟΝΕΤΑ τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ95 στον δεύτερο πολυτελούς κατασκευής, µε αυτόόροφο, επί της οδού Ατταλείας 4, µενοµη και αυτόνοµη θέρ-και ταξύ τωνείσοδο οδών 28ης Οκτωβρίου µανση, ηλιακό, πλησίον χωρίς κοινόχρηστα Μανωλοπούλου, ΤΕΙ. Πληρ. του Πύργου, Καρκαβίτηλ.στο κιν.κέντρο 6977673617. ΜΑ3015 τσα και Τσαλδάρη γωνία. Πληρ. ----------------------------------------------τηλ. 6977450420. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 54τ.µ. στην οδό Πατρών 45, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ.: 6934411698 και 6972184836. ΜΑ7177. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ 60 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ τ.µ., ΕΤΟΣ Συγγρού 17, περιοχή 2010 Πύργου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Πληρ. ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τηλ. 26210/33838, 6945215770.ΜΑ2059. Α’ ΟΡΟΦΟΣ -----------------------------------------------73 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, κουζινο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο, τραπεζαρία – µπάνιο, µεγάλο µπαλκόνι. Χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη γωνιακό, µε λίγα κοινόχρηστα, περιοχή θέρµανση, 200 κρυφούς φωτισµούς µε ∆εξαµενής, ευρώ. Πληρ. τηλ. γυψοσανίδα, Παυσανίου 12, Πύργος. 6981558294, 26210/28457. .ΜΑ3578 Πληρ. τηλ. 26210/28870, ΤΙΜΗ ΛΟ-----------------------------------------------ΓΙΚΗ.ΜΑ335 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ. σε καινούρια διώροφη οικοδοµή, µε αυτό-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΑΡΙ

στην πλατεία Κύπρου, χωρίς κοινό-

χρηστα και µε αυτόνοµηαίθουσα θέρµανση. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και για ΜΑ3570 Πληρ .τηλ. 6980558722. κατάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και Κοραή 1). Πληροφορίες στο τηλ. 6977203858 ΜΑΣ5376 ----------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ χώρος καταστηµάτων 120 τ.µ. ισόΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI γειο, όλο στον πρόσοψη 20 µ. φρεσκοβαµµήκος, µεγάλο α) 2άρι 2ο όροφο, πεζοδρόµιο, κοντά στο κέντρο µε υπόγειο µένο, επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, καιµεπατάρι καινούριο, για όλα µεγάλη βεράντα,κατάλληλο ηλιόλουστο στο τα επαγγέλµατα, ιδανικό για κατάστηµα τροφίκέντρο του Πύργου, πλησίον Εµποριµων. Άριστο για πολυκατάστηµα µεγάλων κής Τράπεζας και επιχειρήσεων. ∆υνατότητα να χωριστεί σε 4ου ορόφου φρε80β)ήΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. Μικρό ενοίκιο και σε χαµηλή σκοβαµένη. Με a/cτηλ. και 6936496522. τα δύο. Πληρ. τιµή πώλησης. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6932924343, -------------------------------------------------. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑ6938990613. ΜΑΣ1128 ΤΑΣΤΗΜΑ 70µ², πατάρι, υπόγειο στην κεντρική πλατεία Πύργου Λετρίνων (πεζόδροµος), έναντι ψηστ. «Ο ΒΑΣΙΛΗΣ». Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ1085 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73µ² ΣΤΗΜΑ 77µ² (δυνατότητα χωρισµού) πλατεία Ηφαίστου 29, έναντι ανεξάρτητο, ηλιόλουστο χωρίςΦούρνου κοιΠαπανδρέου Χαλικιάτικα. Πληρ.µετηλ. νόχρηστα µε– ατοµική θέρµανση 6945904242, 6934606061. µεγάλες βεράντες επίMAΣ1171 της οδού

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120µ² 1ου ορόφου, ηλιόλουστο µε τρεις κάµαρες, κουζίνα, σαλόνι, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµική θέρµανση, επί οδού Αγίας Μαρίνης 37. Η της ξενοδοχειακή αλυσίδα Πληρ. τηλ. 6974312372, Aldemar Hotels & Spa, 6979249141. ∆ιαθέτει καταστήµατα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 46µ² προς ενοικίαση 3ου ορόφου, ηλιόλουστο, µε µε(κοσµηµατοπωλείο & ειδή δώρων) γάλα χωρίς κοινόχρηεντός µπαλκόνια, των πολυτελών ξενοδοχείων στα, µε ατοµικό επί της Olympian Villageκαλοριφέρ & Royal Olympian οδού Αγίας Μαρίνηςµπορούν 37. Πληρ.νατηλ. Οι ενδιαφερόµενοι επι6974312372, κοινωνούν µε6979249141. τον κο ΜήκοΜΑ7141. ∆ηµήτρη

στο Τηλ.: 2621082000 από 08:0016:00 ΜΑ 1232

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟΒΑΜΜΕΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ νοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6972715775. ΜΑ3534 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ 55m² µε υπέροχη θέα στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6978489770. ΜΑ3531 ----------------------------------------------.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Τ Ρ ΙΑ Ρ Ι Α ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΤΕΣΣΑΡΙ τρίτου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΙΑ διώροφης κατοικίας, 95 τ.µ. µε ορόφου, διαµπερές 90 τ.µ. σε αρίστη κατάενιαίο χώρο κουζίνα, σαλονοτραπεζασταση, 1, δίπλα στη Μητρόπολη ρία, δύοΚοκκίνου υπνοδωµάτια, µπάνιο, τζάκι στηναυτόνοµη καλύτερη περιοχή του Πύργου. Τιµή και θέρµανση. ∆ιαθέτει ευκαιρίας 75.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. µπαλκόνια – αυλή και αποθήκη, πολύ 26210/25355, κιν. 6951707589. MA1215 καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26220/27245, ----------------------------------------26250/23722. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΜΑ3492 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕ----------------------------------------------ΡΙΣΜΑ 97 τ.µ., 2ου ορόφου µε αυτό.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA νοµη θέρµανση στον Πύργο. Πληρ. τηλ. στην Αρχιµήδους και Κοκκίνου στον 26210/28050, 6945391440. ----------------------------------------Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34465, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ µε ισόγειο 6936119098. ΜΑΣ5086 & όροφο επί της οδού Αλφειού 37 ο -----------------------------------------------ΟΡΟΦΟΣ τριών δωµατίων ..ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ και σοφίτα, 90 τ.µ. Πληρ. Ρήγα τηλ. ΤΡΙΑΡΙ στον Πύργο, Γ’ όροφο, 6933002717. Φεραίου και Γιαννιτσών, πίσω από τα ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6939082797. ΜΑ7415. -------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ., γωνιακό, διαµπερές, µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό, 2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση, πίσω από ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τα ∆ικαστήρια στον Πύργο. Πληρ. τηλ. τ.µ. κατοικήσιµη στον Πύργο 3508 σε οικόπεδο 26210/25672, 6979493264. 195 τ.µ. και συνεχόµενο ανεξάρτητο οικό-------------------------------------τ.µ., κτίζει το πρώτο 350ΤΡΙΑΡΙ τ.µ. και . πεδο ΣΤΟΝ172 ΠΥΡΓΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το 2ο 330 τ.µ. 2ου Προνοµιούχα στον ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ορόφου θέση µε αυτόΠύργο, τιµή 80.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. νοµη θέρµανση 75 τ.µ. στην οδό Τσαλ6932238662 MA1183. δάρη 13 πάνω από το φούρνο της ----------------------------------------∆ήµητρας. Απέναντι από το 1ο Γυµνά. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ µετρητοίς ∆ΙΑΜΕσιο. Πληρ. τηλ. 6932569930. ΡΙΣΜΑ ή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στονΜΑ3957 Πύργο, 2 ----------------------------------------------υπνοδωµατίων, τριάρι, περίπου 80 τ.µ. Πλη. ροφορίες ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ άνετο, κοντά στο κος Καραγιάννης, τηλ. 6947304110. ΜΑ1064 ξενοδοχείο MARILY φρεσκοβαµµένο, --------------------------------------------------------φωτεινό σε προσιτή τιµή, επιπλωµένο ή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 105 τ.µ. σε µη. Πληρ.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τηλ. 6977523555, 1,5 στρέµµα οικόπεδο µε ελιές και πορτο6936142025. καλιές, κοντά στο Επιτάλιο. Πληρ. τηλ. --------------------------------------------6973495487. ΜΑ1207 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου 85 τ.µ. στον Πύργο, οδός Πλήθωνος 15, κοντά στο 1ο ∆ηµοτικό, πλήρως ανακαινισµένο, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6976059222, 6945376402, 210/2385571 (απόγευµα). ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στον ίδιο όροφο, 50 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/26598. ----------------------------------------------κατοικήσιµη χειµώνα – καλοκαίρι . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ηλιόλουστο µε καλοριφέρ και τζάκι, τιµή προ-σε καινούρια οικοδοµή, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗσιτή λόγω υγείας. Πληρ. τηλ. ΣΤΑ, µε αυτόνοµη θέρµανση και µεγάλα 6985670069.ΜΑ492. µπαλκόνια στον Πύργο, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. τηλ. 6936985212.ΜΑ3493. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2όροφης οικοδοµής, 80 τ.µ. πάροδος Αγ. Γεωργίου µε 2 υπνοδωµάτια (Εργ. ΑΘΗΝΑ - Λ.Πύργο, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., Κατοικίες) στον αυτόνοµη θέρµανση), A/C, πλησίον χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. ΙΚΑ, τηλ. 2621035130, 6938775725.ΜΑ3564 διαµέρισµα 145 τ.µ., --------------------------------------------3ου ορφ., τριών προσόψεων, πολύ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 70 τ.µ., ισόφωτεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, γειο, χωρίς µεγάλοι κοινόχρηστα, επιπλωµένο γραφείο, χώροι υποδοχής, ή µη, τζάκι, A/C, καλοριφέρ, χώρος 2 µπάνια, δωµάτιο υπηρεσίας, πάρκινγκ, 240 ευρώ. τηλ. πόρτα τιµή ασφαλείας, µε Πληρ. φυσικό 2622400562, 6992124757. αέριο. Κατάλληλο και γιαΜΑ3830 επαγγελ--------------------------------------------µατική στέγη δικηγόρων, γιατρών . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον κ.λπ, µε δυνατότητα συστέγασης Πύργο, Παυσανίου 97 τ.µ., 3ου τουλάχιστον τριών 40, επαγγελµατιών. Μεγάλες ευκολίεςµπαλκόνια πληρωµής. ορόφου µε µεγάλα καιΤηλ. θέρ6945-107182 ΜΑ967 µανση οικονοµική, λίγα κοινόχρηστα σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937135463, 6984177696. ΜΑ3840 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.µ., υπερυψωµένο στο Κατάκολο 50 µ. από την πλατεία επί της ασφάλτου, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, ηλιακό µε µπαλκόνια.Πληρ. τηλ. 6955059969, 6979215512. ηµιτελές 300ΜΑ3555 τ.µ. σε δύο ορόφους και --------------------------------------------σε οικόπεδο 10652 τ.µ., µε αµµώδη πα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ρε-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 τ.µ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΜΑΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ

ραλία και απεριόριστη θέα στο Ιόνιο και το νησάκι του Αγ. Ανδρέα. Πληρ. τηλ. 6947680103. ΜΑ1785.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

τιρέ 90 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, 5ος όροφος µε απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6945603970. ΜΑ3839 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στο Καλλίκωµο, πλησίον Κρέστενας, ευήλια σε κεντρική θέση και αποτελείται από κουζίνα, δύο δωµάτια και µπάνιο. ∆ιαθέτει τζάκι, θέρµανση, αυλή και µεγάλες βεράντες. Τιµή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26250/23722, 6936446420. ΜΑ3553 ------------------------------------------. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α’ ορόφου, 85 τ.µ., ανακαινισµένο . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ και επιπλωµένο, έναντι νέου ∆ηµαρΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ εκτάσεως 5.400 τ.µ. κείχείου Κρεστένων και επί της οδού Ξενοµενο: Στην αγροτική περιφέρεια Πλατάφώντος. Πληροφ. τηλ. νου, άρτιο και οικοδοµήσιµο για κάθε 6970061336.ΜΑ3250. χρήση 500 µ., πλησίον Ξενοδοχείου --------------------------------------------AMALIA, εκπληκτική θέα, επί της παλαιάς . Εθν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ οδού Πύργου - Αρχ. Ολυµπίας. ρετιρέ, µε ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι Πληρ. τηλ. 6932434913, 6948823714. και ατοµική θέρµανση στην περιοχή Αγ. MA1020 Βαρβάρας Πύργου. Πληρ. τηλ. ----------------------------------------6932073616. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 40 ΣΤΡΕΜ. περιοχή -----------------------------------------------(Κάµπος) Μυρτιάς Σκουροχωρίου. Πληρ. . τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 97 τ.µ. Κολοβέρου ∆ιονυσία, τηλ. 6944673389. Μαθιού MA1217 5, 3ος όροφος, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Πληρ. τηλ. ----------------------------------------26210/29895, 6945938452. ΜΑ3554 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ άνω των 40 στρεµ------------------------------------------µάτων στην Αλφειού, στο ύψος του Σαπωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ και τµηµατικώς. . κέλη, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ, Εφαπτόµενο1ος σε 2όροφος, δρόµους,Υψηλάντου µε φωτισµό διαµπερές, και Θεµιστοκλέους νερό του δήµου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙκαι (άνωθεν ΚρεοπωΝΗΤΟΜαλλιόπουλου), αυτόνοµο επί τηςλίγα Ερµού. Πληρ. λείου κοινόχρητηλ. Πληρ. 26210/32516 (ώρες καταστηµάστα. τηλ. 26210/33036 πρωινές των). MA1244 ώρες, 34305 απόγευµα. ΜΑ3683 -----------------------------------------------------------------------------6ΜΙΣΗ ΣΤΡΕΜΜ. σε πά. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ροδο 95 τηςτ.µ., Αγ. Γεωργίου στοναρίστης Πύργο, κακα3ΑΡΙ, 2ου ορόφου, τάλληλο µε γιααυτόνοµη σπίτι. θέρµανση Πληρ. τηλ. τάστασης και MA1252 26210/33043, 6945410920. τέντες. Πληρ. τηλ. 26220/29075, 6944565061. -----------------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3ΑΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 91 τ.µ., ισόγειο, 5.360 τ.µ. άρτιοαυτόνοµη και οικοδοµήσιµο στο υπερυψωµένο, θέρµανση, βουνό Πύργος. Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε περιοχή ∆ιαµπερές µε τέντες, πανοραµική περιέχει ρίζες ελιές. τιµή λογική. θέα, Πληρ. τηλ.806978913605. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήΜΑ3548 σιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 1ου ορόφου, 90 τ.µ., διαµπερές, ηλιόλουστο, αυτό. ΠΩΛΕΙΤΑΙ νοµη θέρµανση, boiler, ασανσέρ. Πληρ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΣΤΡΕΜ. .τηλ. 210/5721928, 6979074061, στην περιοχή Ροφιά, γωνιακό επί 6981769813. του δρόµου, αρδευτικό, καλλιεργή--------------------------------------------σιµο, τιµή συζητήσιµη. Πληροφο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) 26210/20471 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ρίες στα τηλέφωνα 83 πρωινές τ.µ., 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, ώρες και στο 3)∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6948720024.ΜΑ641. 6947800302, Πύργος. ΜΑΣ1862 -----------------------------------------. ENOIKIAΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ Αγ. Ανδρέου 8, πίσω από το ΤΕΙ, 2 υπνοδωµάτια, αυ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες. άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο Πληρ. 6973667447, 6945021666. χλµ.τηλ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εΜΑ3528 κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Μ Ο ΝΟ Κ Α Τ Ο ΙΚ Ι Ε Σ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΕΚΤΑΣΗ 9 ΣΤΡΕΜ.

στη νέα εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Πληρ. τηλ. 6977413105. ----------------------------------------. . . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70µ², µεγάλη βεράντα και µικρή αποθήκη, δίπλα στην εθν. οδό, Πύργου – ΕΝΟΙΚΙΑΣΩ ΖΗΤΩ ΝΑ Κυπαρισσίας, ωραίο περιβάλλον, 5 χλµ. από Πύργο. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ τηλ. 26210/71102. ΜΑΣ3432 ποτιστικά εκτάσεως από 20 έως 200 στρέµµατα, στην περιοχή από ---------------------------------------------Αρχαία Ολυµπία µέχρι Κατά. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 100τοτ.µ., Ποκολο. 35, µε Τηλ. επικοινωνίας σειδώνος δύο υπνοδωµάτια, µε6973371752. γάλο σαλόνι µεΜΑ510 τζάκι, τραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα και µε αυλή. Πληρ. τηλ. 26210/28224, 6936404613. ΜΑ3265

. ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

σε καινούρια για πρώτη διαµπερές 110πολυκατοικία, τ.µ., αυτόνοµη θέρφοράΑποτελείται επί της οδούαπό Κοκκίνου και Πλήµανση. καθιστικό µε θωνος 3, ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 70µ² διαµπερές κουζίνα, 2 κύρια υπν/τια µε µεγάλες β’ όροφος, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25µ², β’ βεράντες, µεγάλες ντουλάπες, 2 όροφος επιπλωµένη, 5ΑΡΙ 115µ², τουαλέτες και βοηθητικός χώρος διαµπερές δ’ όροφος (∆ιαθέτουν 6Α. αυαποθήκης, οδός Μπελούση τόνοµη θέρµανση, πάρκινγκ, αποΠληρ. τηλ. 6936547900.ΜΑ3489 θήκη). Πληρ. τηλ. 6932608181.ΜΑ387.

---ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ----------------------------------------ΕΣΣΑΡΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΙΑ . ΛΕΧΑΙΝΑ.ΤΠΩΛΕΙΤΑΙ 245

τ.µ. µε Σ.∆. 2, µε ισόγεια οικία, έναντι κεντρικής πλατείας ∆ηµητρίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ Αγίου καινούριο 60 τ.µ. (οδός ∆ηµησιάνου 5). θέρµανση Πληρ. τηλ. στην Κυλλήνη, αυτόνοµη µε 210/8056588, 6944-345312. MA1214 βεράντα 100 τ.µ. και σκέπαστρο 40 τ.µ. θέα το λιµάνι. Τιµή ενοικίου 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26230/92243, 6976827003. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130 τ.µ. µε 2 WC, 3 κρεστον Πύργο Ηλείας στη συµβολή βατοκάµαρες, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, στο Θεµιστοκλέους 1ο όροφο, χωρίςκαι κοινότων οδών χρηστα. Τιµή ικανοποιητική, Πύργος. Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 6945343066. ΜΑ3825 --------------------------------------------Πληρ. τηλ. 6974011113.ΜΑ3956. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ο 1ος ΟΡΟΦΟΣ (125τ.µ) σε διώροφη κατοικία στο ∆.∆. Λαστέικα Πύργου, 3 υ/δ, 2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση & boiler ζεστού . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ νερού, εξωτερικός χώρος 4 στρ. µε δένΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α τραάρτια και γκαζόν, ήσυχη περιοχή, χωρίς και οικοδοµήσιµα εντός κοινόχρηστα. Τηλ: Πληρ. 6974135441, της κοινότητας. τηλ. 6977464436.ΜΑ3160. 26210/51808, 6976555286. --------------------------------------------ΜΑΣ6605 . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α και στην οδό Ευαγγελιστρίας 62 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου, 112 τ.µ., (3 υ/δ) διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλιακό θερµοσίφωνα και ανοιχτό πάρΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κινγκ γιαΚοινότητα 2 Ι.Χ αυτοκίνητα. Πληροφορίες στην Μακρισίων, θέση τηλ. 26220/27821. .ΜΑ3579 Θοδωρια εµβαδού 730 τ.µ., άρτιο --------------------------------------------και οικοδοµήσιµο και συνορεύει . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 140και τ.µ. ανατολικά µε κοινοτικό δρόµο µη επιπλωµένο σε αρίστη κατάσταση, µε 3 ιδιοκτησίες: ∆υτικά µε Ξεν. πολύ καλή τιµή, Παπασταθοπούλου 8, Γρηγορατου, Βόρεια Πληρ. µε ∆ασκ. τέρµα ∆ηµαρχείου. τηλ. Τσουρα και 6974428140. Νότια µε Κων. Τριαντό26210/22830, ΜΑ3414 πουλου. Πληρ. τηλ. 6944441518, --------------------------------------------

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 387µ²

6971667236. MA1134

------

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ .Α ΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α Κ ΤΑΣΤ– Η Μ ΑΤ Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικο-

ΠΥΡΓΟΣ: αίθουσα και δοµήσιµα.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πληρ. τηλ. 6932206301. γιαΜΑ1542 κατάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και Κοραή 1). Πληροφορίες στο τηλ. 6977203858 ΜΑΣ5376 -------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ, 2ος όροφος, 30 τ.µ., επιπλωµένο, Λετρίνων 5. Πληρ. τηλ. 6976992785, 26210/81144.ΜΑ3486 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κοµµωτήριο) στο 56 τ.µ., µε πρόσοψη στην κεντρική πλακέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6981442072 τεία Πύργου στον 1ο όροφο, πάνω από MA1141 το «πρώην Κρόνιο». Πληρ. τηλ. --------------------------------------------------------6944305088, 6944630483.ΜΑ2992. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ ---------------------------------------------ΚΙΝΗΤΩΝ µε όλο τον σύγχρονο εξοπλισµό .του. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ. ΕΝΟΙΕξασφαλισµένη πελατεία, όπισθεν Σχο ΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδροµο Λετρίνων, λών ΟΑΕ∆ Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972173364. έναντι ψησταριά «Βασίλης» ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70µ² - πατάρι, κυρίας χρήσεως . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Πρατήριο Καυσί 30µ² υπόγειο πλήρως 80µ². Πληρ. τηλ. µων –και Πλυντήριο), εξοπλισµένο 6974960226. ΜΑ3496 χωρίς δέσµευση από εταιρεία, στον Πύργο ---------------------------------------------Ηλείας. Λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό .Πληροφορίες ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 200µ² MA1206 σε αρίστο τηλ. 6945336915. στη θέση για ταβέρνα, ιατρικό κέντρο, --------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ internet cafe, ΠΡΟΠΟ, φούρνο, ζαχαΠίτσα, καφέ, delivery, ροπλαστείο, super κοινωνικές market, εκδηλώσεις παντοπωparking, fullγεωργικά εξοπλισµός, άριστη τοποθεσία λείο, βιοµηχανικά προοπτικές µεγάλες. Εξασφαλείστε το µέλλον µηχανήµατα, καλλυντικά αρώµατα, έπισας. Ελέξτε κοντά. Σοβαρές προτά πλα, νυφικάτο– από βαπτίσεις, κρεοπωλείο, σεις. Πληρ. τηλ. 6955528861. MA1243 κατεψυγµένα, mini market, αντιπροσωπεία, εµπορικό κέντρο. Πληρ. τηλ. 6955528861. ΜΑ3529 ---------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 70 τ.µ., 50 µ. απόΕΣΤΙΑΣΗΣ την πλατεία ΚαΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τακόλου, επί τηςµεασφάλτου, στην Αµαλιάδα 3 άδειες σεέναντι λειαλσυλλίου, νεόκτιστη οικοδοµή. Πληρ. τουργία. Τιµή συζητήσιµη.6979215512. Πληρ. τηλ. τηλ. 6955059969, 6937779828, ώρες 18.00 – 21.00 ΜΑ3556 --------------------------------------------. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 85 τ.µ., έναντι νέου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ηµαρχείου. Κρεστένων επί της οδού Ξενοφώντος. Πληροφ. INTERNET CAFE τηλ. 6970061336.ΜΑ3251. στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6979707100. ΜΑΣ5240

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 65 τ.µ.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη και υπόγειο 45 τ.µ. στην ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Αθήνα – Αγία καινούριο µε Παρασκευή, air condition,Αγελάου επί της 7 και Μάρκου Αυγέρη 20. Πληρ. τηλ. κεντρικής πλατείας Πύργου Ηλείας, 6977887382. έναντι ΕθνικήςΜΑ3575 Τραπέζης. Πληρ. τηλ. 6945122302.ΜΑ415.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙΑ 94 τ.µ.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περιοχή Γουδί, πλατεία Αγ. Θωµά, στον 2ο όροφο, Γερµανού 38, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ πλησίον Ιατρικής Σχολής και Λαϊκού διαµπερές, αποτελούµενο από 2 κατάλληλο για επαγγελµατική 300 τ.µ. Νοσοκοµείου, εξαιρετικό τριάρι 1ου κρεβατοκάµαρες, σαλοτραπεζα(και οποιαδήποτε άλλη χρήση). Μαζί στέγη (ιατρείο – γραφείο) ή οποιορόφου, φωτεινό, ήσυχο, µε ελάχιρία, κουζίνα, µπάνιο, πλήρως επιµε όλο το εξοπλισµό και πάρκινγκ 2 32 αδήποτε άλληΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ επιχείρηση σε κενστα κοινόχρηστα σε λογική τιµή. πλωµένη. στρεµµάτων. Πλούσια πελατεία, τρικό δρόµο, πάροδος Γερµανού. Επίσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΠΙΤΙ Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληροστην Π.Ε.Ο στα φανάρια Αεροδρο2621030335 στις εργατικές κατοικίες Αλφειού Πληρ. τηλ. 26210/25011, µίου – Κυλλήνης καιΚΩΝ/ΝΑ Ανδραβίδας φορίες στο τηλ. 6972142109.ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ µε µεγάλο κήπο. Λεχαινών. Λόγω συνταξιοδότησης. 6938990613. ΜΑΣ3235 353551 Πληρ. τηλ. 2621022346. ΜΑ3969

AGROTAX ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Ο.Ε

ΤΗΛ.2622772772 .ΚΙΝ. 6973200697 ΑΦΜ. 047503061 Πληρ. τηλ. 26230/54967. ΜΑΝΟΥΡΑ 7 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ .27300

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 7 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ. 2,5 ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ΕΩΣ 200 ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ 120 ΤΜ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 13 ΤΜ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 240 µ2 ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Ι∆ΙΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΙΣΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 722 Μ2 ΣΤΟ 6Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 200 µ2 , 165 µ2 . ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 336 µ2 ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 7,5 ΣΤΡ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 9,7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Α∆ΕΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

900τµ.εντος σχεδίου µε 0,8σδ.

12.Πωλειται στην Αγιά Μαρίνα ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ αγροτεµάχιο στην Αµαλιάδα 1 ΑΙΓΑΛΕΩ1.Πωλείται ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΑστο Ο∆ΟΣΤεχνικό 280 &ΘΗΒΩΝ λύ-20 ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 38 30στρ. κειο κατοικία 60τµ σε 4 στρ. οικόπεδο . ΚΟΚΚΙΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82 ΦΡΑΓΚΟΥ 74 13.Πωλουνται στην Γλυφα 10 στρ.ΥΜΗΤΤΟΥ µε 130 2.στην Αµαλιάδα στον άγιο Ν.Νικόλαο κα-21 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ριζες ελιες . 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 53 22 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΑΜ.ΠΡΕΣΒΕΙΑ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 90 τοικία 96ΚΑΡΑΜΑΝΗ τµ σεΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 στρ. οικόπεδοΤΣΑΛ∆ΑΡΗ . 14. Πωλειται αγροτεµάχιο στο κάστρο Κυλ3.Πωλείται 75τµ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ κάθε 57όρο-23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΠΠΑΣδιπλοκατοικία ΘΑΝΑΣΗ ΓΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΗΦΙΣΣΙΑ 8 φος ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο λήνης 8,500τµ . 5 ΚΟΛΩΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 24 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΣ) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΣΙΑ 98 &ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 15.Πωλειται αγροτεµάχιο στον δρόµο Αµα350τµ. λιάδας , Μαραθιας 6 ΣΕΠΟΛΙΑ4.Πωλείται MONKA στην JANI Αµαλιάδα µονοκατοικία ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 144 25 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΦΩTΟΥ ΛΑΜΠΡ. 4,300τµ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 16.Πωλουνται 2 αγροτεµάχια 5.000τµ έκα100τµ σε 4,5 στρ. οικόπεδο. 7 ΣΕΠΟΛΙΑ CACAJ AVNI ∆ΡΑΜΑΣ 147 26 ΑΘΗΝΑ(∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ 95 5.Πωλείται παλιά µονοκατοικία στο κάστρο στο δίπλα στο ιδιωτικό Κτεο στα Καβάσιλα 8 ΣΕΠΟΛΙΑ ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟΥ ΣΜΟΛΙΚΑ 2 27 ΑΘΗΝΑ(ΚΥΨΕΛΗ) ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ µε πρόσωπο και στην εθνική οδό. ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ 1 Κυλλήνης 120τµΚΑΛΙΟΠΗ σε οικόπεδο 2.500τµ 17.Πωλουνται στα ηµιτελής Γλυφα28 ΓΑΛΑΤΣΙ 9 ΣΕΠΟΛΙΑ6.Πωλείται ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛ. κατοικία στηνΣΙΩΚΟΥ ΓΑΚΙΑΣ Ι. αγροτεµάχιο 30στρ. ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 2 ∆ουνέικα µε καρυδιές . 100τµ σε οικόπεδο 1.500τµ. 10 ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ) ΓΛΥΚΑΣ ∆. ΣΕΠΟΛΙΩΝ 5 29 ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜ ΤΡΑΛΛΕΩΝ 68 7.Πωλειται στο Αυγείo διπλοκατοικία 110τµ 18.Πωλειται ελαιώνας στον κάµπο Πηνείας 17 στρ. ο κάθε όροφος σε 800τµ οικόπεδο. 11 ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 79-81 30 ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΡ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 19.Πωλουνται 2 παραθαλάσσια αγροτεµά8.Πωλειται στην Πάτρα παλιά µονοκατοικία 12 ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 18 31 ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΣΠ.ΠΑΤΣΗ 80τµ σε οικόπεδο 195τµ κοντά στο πανπε- χια στο Λεβεντοχώρι 10 και 8 στρ. 13 ΑΘΗΝΑλοποννησιακο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 71-73 32 Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΗΣάδειες Θ. ΣΥΓΓΡΟΥ 81 20.Πωλουντε φωτοβολταϊκών στάδιο. ,έτοιµα πάρκα που ήδη παράγουνΠΛ.ΥΜΜΗΤΟΥ και αναΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 14 ΑΘΗΝΑ(ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆. ΣΤΑ∆ΙΟΥ&∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 33 ΥΜΜΗΤΟΣ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 λαµβάνουµε την πώληση αδειών σας , στις 9.Πωλουνται στην Αµαλιάδα 2 κατάστηµα 15 ΑΘΗΝΑ ΧΡΕΠΑΣ ΓΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40 34 ∆ΑΦΝΗ ΣΚΟΡ∆ΟΣ ΠΑΝ. ΠΛ.ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ καλύτερης τιµές τις αγοράς. 60τµ. εκαστο µισθωµένα . 21.Πωλειται αγροτεµάχιο 72 στρ. στη Γα16 ΑΘΗΝΑ10.Πωλειται ΤΡΑΠΕΖΑΛΙ∆ΗΣ 44 σε35 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 50 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ µαγαζί 65τµ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ µισθωµένο στούνη. φαρµακείο και κατοικία διώροφη 90τµ στην 17 ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ &ΣΙΝΑ 36 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 70 Ενοικιαζονται 2 γραφεία ολοκαίνουργια κάτω Παναγία. 18 ΑΘΗΝΑ ΥΙΟΙ ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΗΛΙΑ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΡΜΟΥ 37 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ.45 τµ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 165 & ΣΚΡΑ στην Αµαλιάδα 35 και ΟΙΚΟΠΕ∆Α-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 19 ΑΘΗΝΑ11.Πωλειται ΤΗΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΙΟΥ 6 στην Β.ΣΟΦΙΑΣ(ΕΙΣΟ∆ΟΣΕΘΝ.ΚΗΠΟΥ) Αµαλιάδα οικόπεδο38 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΑΙΓΑΛΕΩ

Ετσι λέγονται εδώ και χρόνια οι µεγάλες επιτυχίες των Μικρών Αγγελιών µας


18 A Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆Ι ΑΜ Ε ΡΙ Σ Μ ΑΤ Α

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Ι ΚΟΠ Ε ∆Α

Μ ΑΘΗ Μ ΑΤ Α

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ LUX, επιπλωµένο 102 τµ., µε 100 τ.µ., προαύλιο χώρο σε διώροφη κατοικία και 102 τ.µ. αέρα στον Πύργο (Αγ. Σπυρίδωνος 50). Ευκαιρία. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6986417657. ΜΑ3509 ---------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι διώροφης οικοδοµής στον Πύργο, 1υ/δ, κουζίνα µε καθιστικό, σαλόνι, µπάνιο, µεγάλη αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, Α/C, πολύ φωτεινό. Τιµή 45.000,00 συζητήσιµη. Τηλ. 6972076332-6987078435 ΜΑ3511 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., 1ος όροφος, γωνιακή, µε ιδιόκτητη ταράτσα (όχι άλλος όροφος) Πύργος, οδός Κατακόλου (600 ευρώ το τ.µ.) Πληρ. τηλ. 6971908335. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 85 τ.µ., ισόγειο 85 τ.µ., ηµιυπόγειο, WC, έχει εξωτερική πεζοδρόµηση 150 τ.µ. (τιµή λογική) Πύργος στην οδό Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6971908335. ΜΑ3546 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2ΜΙΣΑΡΙ ΓΩΝΙΑΚΟ Αγ. Γεωργίου 34 ή όποιος µάστορας ενδιαφέρεται να το φτιάξει να µένει δωρεάν µέχρι να τελειώσουν τα εργατικά και µετά µε πολύ χαµηλό ενοίκο. Πληρ. τηλ. 2744028286, 26210/34243. ΜΑ3545 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ου ορόφου, 107 τ.µ., διαµπερές, µε τρία υπνοδωµάτια, σαλόνι µε τζάκι, κουζίνα, 2 WC, 2 αποθήκες, µε θέση πάρκινγκ πλησίον ∆ΟΥ Πύργου. Πληρ. τηλ. 6977426587, 6973306605. ΜΑ3557

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500µ² στον Πύργο, Αλφειού 56, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. τηλ. 6975820459.ΜΑ3497 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στην Κουρούτα 17 στρεµµάτων, 200 µ. από την θάλασσα σε κεντρικό σηµείο για επαγγελµατική και τουριστική χρήση. Ολόκληρο ή το 50%. Πληρ. τηλ. 6944625583. ΜΑ3547 ---------------------------------------------. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο κέντρο της Αρχαίας Ολυµπίας, έκτασης 2.500 τ.µ. και σε απόσταση λίγων µέτρων από την κεντρική αγορά. Απόσταση από αρχαιολογικό χώρο: 2km, τιµή συζητήσιµη. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980234763, 6973847122. ---------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο κέντρο του Κατακόλου 2.300 τ.µ. αµφιθεατρικό, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973013424, 6934119191.ΜΑ3195.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

διαµπερές, δευτέρου ορόφου, επάνω ελεύθερο, σε άριστη κατάσταση, 13 ετών, ύδρευση δική του, 2 µπάνια, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, τέντες, κατάλληλο και για γραφείο, δίπλα στο Μουσείο. Πληροφ. τηλ.: 6946519901.ΜΑ2931.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΘΗΝΑ - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., πλησίον ΙΚΑ,

. ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 310τ.µ.

(15,5Χ20) εντός του οικισµού στην Α’ ζώνη, 300 µ. από την παραλία. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6985947189. ΜΑ3472

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ1542

.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ιδιαίτερα και σε γκρουπ και προετοιµάζει για εξετάσεις όλων των διπλωµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6972399209. -----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Αναλαµβάνονται και γκρουπ 2-3 ατόµων. Τιµές πολύ χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ2768 ----------------------------------. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών αναλαµβάνει την προετοιµασία µαθητών δηµοτικού και παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών σε µικρούς µαθητές (δηµοτικό). Τιµές προσιτές (6 ευρώ την ώρα). Πληρ. τηλ. 6972711788. ΜΑ3408 ---------------------------------. ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου µε εµπειρία και σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας (τιµή 10 ευρώ την ώρα και το πρώτο 2ωρο διδασκαλίας δωρεάν). Επίσης παραδίδει µαθήµατα στους φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου στα Μαθηµατικά και προχωρηµένα θέµατα Γραφικών Υπολογιστών. Πληρ. τηλ. 6979055712.ΜΑ2900. ---------------------------------. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ κατ’ οίκον από έµπειρη καθηγήτρια πτυχιούχο Γερµανικής γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών µε σπουδές στη Γερµανία και µεταπτυχιακά. Προετοιµασία για όλα τα επίπεδα και για το ειδικό µάθηµα γερµανικών για τη Γερµανική Φιλολογία. Πληρ. τηλ. 6980141056. ΜΑ3498 ---------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε πολυετή εµπειρία αναλαµβάνει την παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6980325696. ??3526 ----------------------------------------------

. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φύλαξη παιδιών σχολικής ηλικίας µέχρι και 12 ετών. Εξυπηρετώ περιοχές: (Κυλλήνη – Κάτω Παναγιά, Κάστρο, Νεοχώρι, Ανδραβίδα, Λεχαινά, Μυρσίνη, Γαστούνη και Βαρθολοµιό). Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6987071339.ΜΑ3527. ---------------------------------------------. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον όλων των επιπέδων σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Επίσης, Φυσική και Χηµεία σε µαθητές Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6983644081. Ωρες επικοινωνίας: 14.0023.00. ΜΑ3563 ---------------------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη βοήθεια µαθητών δηµοτικού – γυµνασίου. Πληρ. τηλ. 6973896453. .ΜΑ3582 --------------------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του πανεπιστηµίου Πατρών µε πολυετή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου. Την τιµή την προτείνει ο πελάτης. Πληρ. τηλ. 6984777716. ΜΑ3561 ---------------------------------------------. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ µε διδακτική εµπειρία αναλαµβάνει τη µελέτη και πλήρη δηµιουργική απασχόληση παιδιών. Πληρ. τηλ. 6976944019.

. ΧΗΜΙΚΟΣ

µε εµπειρία στην παράδοση ιδιαιτέρων µαθηµάτων, αναλαµβάνει µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου σ’ όλα τα θετικά µαθήµατα. Υπάρχει δυνατότητα ταχύρρυθµων θερινών µαθηµάτων. Τιµές πολύ προσιτές. Υπάρχουν σοβαρές συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6980252973. ΜΑ2043

. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

µε ευχέρεια λόγου και καλή επικοινωνία µε τα παιδιά παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, κατ’ οίκον, σε µαθητές ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ. Τιµή ιδιαίτερου 6 ευρώ την ώρα. Πληρ. τηλ. 6972340438.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

αναλαµβάνει την προετοιµασία µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου στα φιλολογικά µαθήµατα στην περιοχή της Αµαλιάδας. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6974327887. ΜΑ3347

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 1250 τ.µ., υπερυψωµένο ισόγειο και 1250 τ.µ. ηµιυπό ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 49 τ.µ., νεόκτιστο στην οδό Ζαΐµη, 1ου ορόφου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 57 τ.µ., νεόκτιστο, 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα (δίπλα στην κεντρική πλατεία) αποτελούµενο από ισόγειο 108 τ.µ., υπόγειο 97,5 τ.µ. και πατάρι 47,5 τ.µ. µισθωµένο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 207 τ.µ. στην οδό Ερµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη οικοδοµή αποτελούµενη από κατάστηµα 85 τ.µ. και κατοικία 90 τ.µ. στην οδό Κατακόλου (πλησίον παλιού νοσοκοµείου) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη µεζονέτα 180 τ.µ. σε οικόπεδο 2.350 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα στο Σµίλα 54 τ.µ., σε οικόπεδο 119 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2,5 στρεµµάτων περίπου εντός οικισµού στο κέντρο του Κατακόλου αµφιθεατρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο βουνό Κατακόλου 6.000 τ.µ. (πλαγιά) µε φανταστική θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4995 τ.µ. στο δρόµο Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ου νεόκτιστη, 39 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο 50 τ.µ., ηµιώροφος δεκαετίας 30.000 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας µε αποθήκη στην οδό ∆εληγιάννη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 101 τ.µ., 3ου ορόφου στην οδό Μπιζανίου και 28ης Οκτωβρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Σαµικό οικόπεδο 2253 τ.µ. µε µεγάλη θέα, κατάλληλο για µεζονέτες. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών οικόπεδο 9.500 τ.µ. µε πρόσοψη στο βοηθητικό δρόµο της Εθνικής και στο δρόµο του νοσοκοµείου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30 τ.µ., στην οδό Κολοκοτρώνη (µισθωµένο). ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τ.µ. µε παλιά οικία στο Βούναργο στο κέντρο του χωριού. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ γωνιακό νεόκτιστο δίπλα στο 4ο δηµοτικό 3ου ορόφου 101 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 102 τ.µ. στην οδό Γερµανού και Καπετάν Γιώργη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 420 τ.µ., άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Κατάκολο επί δρόµου, τιµή 50.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1675 τ.µ. εντός οικισµού στο Κορακοχώρι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 50 τ.µ. στην οδό Αναπαύσεως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 57 τ.µ., 1ου και 3ου ορόφου στην οδό Ατταλείας, διαθέτουν και µεγάλη αποθήκη στο υπόγειο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36 τ.µ. µε πατάρι στην οδό Ερµού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ νεόκτιστο 2ου ορόφου, επιπλωµένο στο κέντρο, τιµή 250 ευρώ. ΜΑΣ2930 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη νεόκτιστη 39 τ.µ., 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 38.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17.000 τ.µ. στο Στρέφι µε Ξυνόδενδρα, τιµή 40.000 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 150 τ.µ. µε υπόγειο στην οδό Ζαΐµη µε πρόσοψη επί του πάρκου της ΣΠΚ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 1ου, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 200 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2ου στο κέντρο, τιµή 150 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη επιπλωµένη, 1ου ορόφου, έναντι 4ου δηµοτικού σχολείου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου σε νεόκτιστη διώροφη µονοκατοικία στην οδό Ολυµπίων. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι νεόκτιστο στην οδό ∆εληγιάννη. Τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα και δυάρι στη ∆εξαµενή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι επιπλωµένο στην οδό Σ.Π.Κ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 85 τ.µ. στην οδό Γιαννιτσών. Τιµή 50.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο 47 τ.µ. σε διώροφη µονοκατοικία στην ∆εξαµενή. Τιµή 47.000 ευρώ.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου και προετοιµασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τηλ. 6981445968. ΜΑ7217

διαµέρισµα 145 τ.µ.,

3ου ορφ., τριών προσόψεων, πολύ φωτεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, 2 µπάνια, δωµάτιο υπηρεσίας, πόρτα ασφαλείας, µε φυσικό αέριο. Κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη δικηγόρων, γιατρών κ.λπ, µε δυνατότητα συστέγασης τουλάχιστον τριών επαγγελµατιών. Μεγάλες ευκολίες πληρωµής. Τηλ. 6945-107182 ΜΑ967

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ε Κ ΤΑ Σ ΕΙ Σ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 13 στρεµ. στη θέση Κάκαβος Πλατάνου, 260 ρίζες πενταετίας. Τιµή 15.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974910633. ---------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3,7 στρεµ. µε λίγες ελιές στην περιοχή Βαρβάσαινα Ηλείας. Τιµή 10.000 ευρώ (συζητήσιµη). Έχει πρόσβαση σε δρόµο. Πληρ. τηλ. 6937294921. ΜΑ3538

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παρασκευοπούλου – Λιακοπούλου Κωνσταντίνα ΤΗΛ.2622772772 .ΚΙΝ. 6973200697 ΜΑΝΟΥΡΑ 7 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ .27300

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 13.Πωλειται στην Αγιά Μαρίνα αγροτεµάχιο 30στρ. 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή Μαραθιά (Γαύρας) µονοκατοικία 95 τ.µ. ανα- 14.Πωλουνται στην Γλυφα 10 στρ. µε 130 ριζες ελιες . καινισµένη σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 15. Πωλειται αγροτεµάχιο στο κάστρο Κυλλήνης 8,500τµ . 3.Πωλείται διπλοκατοικία 75τµ κάθε όροφος ο ένας όροφος ηµιτελής σε 16.Πωλειται αγροτεµάχιο στον δρόµο Αµαλιάδας , Μαραθιας 4,300τµ οικόπεδο 350τµ. 17.Πωλουνται 2 αγροτεµάχια 5.000τµ έκαστο δίπλα στο ιδιωτικό Κτεο στα 4. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Βαρθολοµιό παλιά µονοκατοικία 120 τ.µ. σε οικόπεδο 350 Καβάσιλα µε πρόσωπο και στην εθνική οδό. τ.µ. γωνιακό. 18.Πωλουνται αγροτεµάχιο 30στρ. στα ∆ουνέικα µε καρυδιές . 5. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά πέτρινη µονοκατοικία 80 τ.µ. στη Γαστούνη σε οικόπεδο 19.Πωλειται ελαιώνας στον κάµπο Πηνείας 17 στρ. 213 τ.µ. γωνιακό. 20.Πωλουνται 2 παραθαλάσσια αγροτεµάχια στο Λεβεντοχώρι 10 και 8 στρ. 6.Πωλείται ηµιτελής κατοικία στην Γλυφα 100τµ σε οικόπεδο 1.500τµ. 21.Πωλουντε φωτοβολταϊκών ,έτοιµα πάρκα που ήδη παράγουν και . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ήάδειες ΝΕΑ 7.Πωλειται στο Αυγείo διπλοκατοικία 110τµ ο κάθε όροφος σε 800τµ αναλαµβάνουµε την πώληση αδειών σας , στις καλύτερης τιµές τις αγοράς. να εργαστεί στοοι-τµήµα πώλησης της εταιρείας κόπεδο. «Γραφοτεχνική» (έδρα22.Πωλειται Πύργος). Θααγροτεµάχιο προτιµηθούν 72 στρ. στη Γαστούνη. έχοντες γνώσεις marketing. 8.ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Λεχαινά µονοκατοικία 76τµ. σε αγροτεµάχιο οι 6.000τµ. 23. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στα όρια της Αµαλιάδας 3 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού µε2 γεωτρήσεις , 100 µανταρινιές και 45 πορτοκαλιέ 25. οικόπεδο στην Ανδραβίδα εντός οικισµού 103τµ γωνιακό χτίζει 85τµ κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. 9. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Βαρθολοµιό όροφος διπλοκατοικίας 70τµ. και σε ηοικόπεδο στον δρόµο τις λαϊκής αγορ 118τµ. 26. Ενοικιαζονται 2 γραφεία ολοκαίνουργια στην Αµαλιάδα 35 και 45 τµ . ΜΑΣ4337 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη διπλοκατοικία µε πιλοτή, ισόγειο 60Πληρ. τ.µ. καιτηλ. 1ος 6976444940 α. Μεζονέτα στην Αµαλιάδα 130 τ.µ. σε Οικόπεδο 80 τ.µ., 65 τ.µ. ο κάθε όροόροφος 110 τ.µ. σε οικόπεδο 244 τ.µ. φος ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα σε διπλοκατοικία, 1ος όροφος 83 τ.µ. 19 ετών µε β. Μονοκατοικία στην Αµαλιάδα 95 τ.µ σε Οικόπεδο 300 τ.µ. τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση. γ. Στη Γαστούνη Οικόπεδο 400 τ.µ. κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Πωλείται στην Γαστούνη µονοκατοικία 120τµ σε αγρόκτηµα 37στρ. µε δεύΠωλείται στην Γαστούνη κατάστηµα 45τµ κεντρικό διατίθεται και για ενοι- τερη κατοικία 30 τµ και στάβλο 1200 τµ. περίπου κίαση . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι στην Αµαλιάδα 50 τ.µ. επιπλωµένο. 10.Πωλουνται στην Αµαλιάδα 2 κατάστηµα 60τµ. εκαστο µισθωµένα . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4άρι ισόγειο σε διπλοκατοικία στην Αµαλιάδα µε αύλειο 11.Πωλειται µαγαζί 65τµ µισθωµένο σε φαρµακείο και κατοικία διώροφη χώρο. 90τµ στην κάτω Παναγία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα 3άρι, 1ος όροφος διπλοκατοικίας ΟΙΚΟΠΕ∆Α-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα ρετιρέ 3άρι πίσω από το πολυτεχνείο. 12.Πωλειται στην Αµαλιάδα οικόπεδο 900τµ.εντος σχεδίου µε 0,8σδ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr www.pmeidanis.gr

Α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.620 µ² εντός οικισµού και αναδασµού στο 7ο χλµ. Ε.Ο Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας. β) ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 3 στρ. δίπλα στον Αγ. ∆ηµήτριο Παλαιοβαρβάσαινας. Πληρ. τηλ. 6973052133. ΜΑ2751

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠ Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε ΩΝ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ πλήρως εξοπλισµένη στην κεντρική πλατεία Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947023990.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6934706407. ΜΑ3572

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

µεγάλων δυνατοτήτων, λειτουργεί ως Restaurant – cafe – beach bar. Πλήρως εξοπλισµένο, περιοχή Παλούκι Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6937298594, 6930936042.ΜΑ3574

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

στο κέντρο του Πύργου, µε µόνιµη πελατεία πολλών ετών, λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6980336854. ΜΑΣ2822.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τ.µ. σε κεντρικό µέρος Αµαλιάδος µε συντελεστή 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17 στρ. στην περιοχή Ραδιοφάρος, Καρδαµά Αµαλιάδα σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.µ. µε κήπο στο Χάβαρι Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220 τ.µ. µε συντελεστή 2 στο κέντρο της Αµαλιάδας, επαγγελµατικός χώρος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 25 στρεµ. τα 6 είναι λιοστάσι µε αρτεσιανό στο δρόµο Αµαλιάδας – Αγ. Ιωάννη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650τ.µ. µε µονοκατοικία στο κέντρο της Αµαλιάδας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. σε κεντρικό µέρος της Αµαλιάδας σε συµφέρουσα τιµή. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 στρεµ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Παλούκι Αµαλιάδας οικοδοµήσιµο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 στρεµ. στο Σώστι µέσα στο χωριό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7 ΣΤΡΕΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Σώστι σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 13 στρ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδος, συντελεστής 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 17 ΣΤΡΕΜ. στη θέση Ασφάλακτος Καρδαµά. Παραγωγή πάνω από 20%.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 7555τ.µ. τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 θα- 80.000. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 80.000 β) Β’τ.µ.οικοπεδο.θεα όροφος 55 τ.µ. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ επί τηςΣΤΗΝ εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, βίλα – µεζονέταΚΑΒΑΣΙΛΑ. 230 τ.µ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο σε οικόπεδο τ.µ. υπέρ λουξ,Τ.Μ.ΜΕ περιφραγµένο, υπόγειο, ΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 70.000 ευρω. ΕΠΙ ΤΗΣ700 ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩΤΟ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟΠΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΘΕΑ ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οικοπεδοόλα 300 τ.µ.αποσταση παραλια 200 2010, ΣΙΜΟ σε ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ROBΙNSOΝ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟ-οροφος σεηλιακό, αυτόµατα,απο κατασκευής καλή τιµή. 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΝΑ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ Καρδιακαύτι, ηµιτελήςΚΥΛΛΗΝΗ 93 τ.µ.Μ.ΤΙΜΗ στα τούβλα. ΣΙΜΙΖΑ 2ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆ΙΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα προς θαλασσα.τιµη 130000 ευρω.συΑΠΟοικία ΠΑΡΑΛΙΑ 100 70.000 Ε. Τιµή 39.000 ευρώ. ∆ΟΝΤΑΙΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΠΑΝΩ ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ζητησιµη. ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΤΗ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑ 257 τ.µ. ηµιτελής εντός σχεδίου, κεντρικότατο σε οικόπεδο 1.038, κατάλληλο και γιαΣΧΟΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . Μ.ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. επαγγελµατική χρήση. Τιµή προσφοράς. ΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. πλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΛΕΧΑΙΝΑ2ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ22 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ- ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ 180500 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 80000 καλοριφέρ. Τιµή ΣΙΜΙΖΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΡ. 11 ΣΤΡ.Α "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΒΙΛΛΑ ΧΩΡΙΟ Μ.∆Ι∆ΟΝΛΕΧΑΙΝΑ. Μονοκατοικία 65 τ.µ.ΛΕΧΑΙΝΑ σε οικόπεδο 410 τ.µ. ανακαινισµένο, ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΤΑΙΡΑΣ. ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700ΚΑΙΕΥΡΩ.ΤΟ 70.000. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΡ. 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000προσφοράς ΕΥΡ . ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ48.000 ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΚΥΛΛΗΝΗ. ∆ιαµέρισµα τ.µ. ΚΥΛΛΗΝΗ ηµιτελές εντός από παραλία ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ60 ΣΕ ΟΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 πλατείας. Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΑπόσταση ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Σ.∆.0,7100 ΤΙΜΗ ΛΕΧΑΙΝΑ 6 13.600 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . 40.000 ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΝΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΚΟΤΥΧΙ ΕΛΙΕΣΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ µ. Τιµή 40.000. 45.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ 48.000 ΛΕΧΑΙΝΑ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., υπερυψωµένη, καλοριφέρ, τζάκι, σε οικόπεδο ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30.000 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ33 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ4.000 ΤΟ ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 ΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.100 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕ400 τ.µ. Τιµή 110.000. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, οικοδοµήσιµο στην παλιά αγορά Σ.∆. 2. Τιµή 69.000 ΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 575.000. ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ4.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ 76τ.µ. οικόπεδο 1.000 τ.µ. καλοριφέρ, τζάκι, µπάρµπεκιου, Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞµεζονέτα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕ- σε ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ 12 ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ ΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.360 ΕΝΤΟΣαπό ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΝΙΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ γκαράζ, περιφραγµένο, θεά – θάλασσα, απόσταση λιµάνι 800µ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΟΛΑΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000. ΚΑΠΕΛΕΤΟ 9 ΣΤΡ.ΜΕ ΟΙΚΙΑ 50 Τ.Μ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ.ΤΙΜΗ 110.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τ.µ. προς το γήπεδο. Τιµή 30.000 ΝΙΟΧΩΡΙ 4012ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ 200 Μ.ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟ ΤΙΜΗΣΤΡ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 75 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.000 ΕΥΡΩ ΛΕΧΑΙΝΑ ΣΤΡ.ΣΤΑΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ 2.500 ΕΥΡΩ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΚΥΛΛΗΝΗ 4.300 επί κεντρικού δρόµου έναντι ∆ιασποράς. Κατάλληλο και για ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513Ι επιχείρηση τ.µ. σε καλή τιµή. δωµάτια ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ.ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟεπαγγελµατική χρήση. Τιµή 120.000. ΚΑΣΤΡΟ ενοικιαζόµενα εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων ΣΦΟΡΑΣ 165.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ 200παραπλεύρως. Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ.δρόµου Τιµή800ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 24 επί του κεντρικού µ. από ROBINSON CLUB µεευρώ. θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή ΚΑΣΤΡΟ40 6.200 τ.µ. µε θέαΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ θάλασσα και βίλες Τιµή προσφοΑ∆ΡΑΒΙ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 140 Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 148.000. 690.000 ευρώ.70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ κεντρικού δρόµου έναντι ∆ιασποράς. Κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. ράς 13.0004.300 ευρώ επί το στρ. ΚΥΛΛΗΝΗΣΤΗΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 Τ.Μ.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ,ΚΟΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα ΛΕΧΑΙΝΑ παραλία 40 στρ. επί του κεντρικού δρόµου απόσταση από παραλία Τιµή 120.000. 78.000 ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 70.000 Ε. από ROBINSON CLUB. 500 µ. Τιµή 12.000 ΛΕΧΑΙΝΑ Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 410 τ.µ. ανακαινισµένο, καλοριΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 ΚΑΣΤΡΟ 6.200 τ.µ.τοµεστρ. θέα θάλασσα και βίλες παραπλεύρως. Τιµή προσφοράς 13.000 ευρώ το στρ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ Λεχαινών 20 στρ. και 30 στρ. Αµουδερικα. Τιµή 1.600 το στρ. φέρ, κ.λ.π. τιµή 95.000 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΛΕΧΑΙΝΑ παραλία 40 στρ. επί του κεντρικού δρόµου απόσταση από παραλία 500 µ. Τιµή 12.000 το 38.000 ΕΥΡ . Α) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 ΒΑΡ∆Α νεόδµητη οικοδοµή επί της Πατρών – Πύργου στρ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 80000 τ.µ. 100.000 α) Α’ ΟΡΟΦΟΣ 55τ.µ. 80.000 β) Β’ όροφος 55 τ.µ. 80.000. ΑΓ.2) ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ Λεχαινών 20 στρ. ΟΙΚΙΕΣ: και 30 στρ. Αµουδερικα. Τιµή 1.600 το στρ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 80.000 ευρώ. ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΑΠΕΛΕΤΟ ΒΑΡ∆ΑΣ: 45 στρέµµατα 2 χλµ. εθνική οδό. Τιµή 3.000 το στρέµµα. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’αµουδερικα, όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή γιααπό ολόκληρο 220.000. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 232 Τ.Μ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΤΙΟ ΟΙ- ΚΑΙΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 35 στρέµµατα εντός αναδασµού, τιµή 1900 το στρέµµαΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 25.000 ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Σ.∆.0,7 ΤΙΜΗ 40.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε

ΣΙΜΙΖΑ 2 ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 10+10 στρ. µε 80 ρίζες το κάθε ένα. ∆ίδεται και χωριστά. Τιµή 12.000 το κάθε ένα. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α δίπλα από φάρµα Γιαννακάκη 30 στρ. εντός αναδασµού. Τιµή 2.500 το στρ. ΚΑΣΤΡΟ 6 στρ. µε φανταστική θέα θάλασσα και βίλες παραπλεύρως. Τιµή προσφοράς 40.000 ευρώ ΝΙΟΧΩΡΙ 22 στρ. εντός αναδασµού Α’ ποιότητα χώµατος. Τιµή 2.000 το στρ. ΚΑΣΤΡΟ ΝΙΟΧΩΡΙ 23 στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα. Τιµή 69.000 ευρώ ΒΡΑΝΑΣ 6 στρ. µε 70 ρίζες ελιές ποτιστικό. Τιµή 24.000. ΒΑΡ∆Α πίσω από το κέντρο «ΜΙΝΟΡΕ» 50 στρ. εντός αναδασµού. Τιµή 2.500 το στρ. ΚΑΠΕΛΕΤΟ 20 στρ. ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ, 2 χιλιόµετρα από Εθνική οδό. Τιµή 2.500 το στρ. 3) ΚΑΣΤΡΟ 4½ στρ. δίπλα από κάµπινγκ «ΜΕΛΙΣΣΑ» σε καλή τιµή. 4) ΣΤΡΟΥΣΙ 12½ στρ. εντός αναδασµού. Τιµή προσφοράς 1.700 το στρ. ΑΡΕΤΗ 19 στρ. εντός αναδασµού. Τιµή προσφοράς 1.500 το στρ.

ΟΙΚΙΕΣ: 2) ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 80.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 70.000 ευρω. ΒΑΡ∆Α: 40 τ.µ. σε ηµιώροφο, κεντρικό, ανακαινισµένο, lux. Τιµή προσφοράς 28.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 130000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 75 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 Τ.Μ.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ,ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 78.000 ΒΑΡ∆Α νεόδµητη οικοδοµή επί της Πατρών – Πύργου Α) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. 100.000 α) Α’ ΟΡΟΦΟΣ

ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30.000 ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.360 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ΚΑΣΤΡΟ 2½ στρ. εντός οικισµού µε φανταστική θέα Ιόνιο Πέλαγος και βίλες παραπλεύρως. Τιµή προσφοράς 45.000 ΛΕΧΑΙΝΑ. Οικόπεδο κεντρικότατο 240 τ.µ. έναντι Ειρηνοδικείου. Συντελεστής δόµησης 2, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Νέα τιµή 140.000. ΜΥΡΣΙΝΗ- δρόµος προς ΣΤΡΟΥΣΙ, 7 στρ. επί ασφάλτου κεντρικά. Τιµή προσφοράς 55.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ 2 οικόπεδα των 2 ½ στρ. το κάθε ένα µε θέα θάλασσα κοντά στο γήπεδο. Χτίζει 300 τ.µ. το κάθε ένα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και χωριστά. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ κεντρικό οικόπεδο 600 τ.µ. σε 2 δρόµους. Τιµή 45.000. ΑΡΕΤΗ οικόπεδο 780 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, οικοδοµήσιµο, αντικειµενικής αξίας 20.000, τιµή πώλησης 15.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ οικόπεδο 2.312 εντός σχεδίου, µε φανταστική θέα – θάλασσα. Κόβονται και σε 4 οικόπεδα. ∆ίδεται ολόκληρο ή χωριστά. Τιµή προσφοράς.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ 500µ. από Robinson ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 µεζονέτες 40 τ.µ. η κάθε µία µε φανταστική θέα Ιόνιο, σε οικόπεδο 10 στρ. Τιµή 620.000. ΑΡΚΟΥ∆Ι επί κεντρικής πλατείας διώροφο κτήριο αποτελούµενο από κατάστηµα 130 τ.µ. 4 επιπλωµένα διαµερίσµατα και ρετιρέ 73 τ.µ. Σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ: απόσταση από παραλία 50µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήριο – µεζονέτα 450τ.µ. σε 4 ½ στρ. οικόπεδο κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. ΚΑΣΤΡΟ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο 3 αστέρων, κατασκευής 1990, απόσταση από Robinson Club 30µ., αποτελούµενο από: 80 κλίνες, 1 σουίτα, 2 γκαρσονιέρες, 1 κατάστηµα, επί κεντρικού δρόµου, πισίνα 25x12, εστιατόριο 120 τ.µ., αποθηκευτικούς χώρους σε 7.500τ.µ. τιµή προσφοράς.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


A Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ 19

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ζ ΩΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ Ι Α Φ ΟΡ Α

ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ Η Τ ΗΣ Η

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

για εργασία µε αντικείµενο πωλήσεις και υποστήριξη σε τεχνικό πολυκατάστηµα µε λιανικές και χονδρικές πωλήσεις. Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο iliocurr@otenet.gr ΜΑ3405

ΕΡΓΑΣΙΑ Π Ρ Ο Σ ΦΟ Ρ Α

26230 95075 ΜΑ3541 ΒΟΗΘΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ κα γεν κών κα θηκόντων ΖΗΤΑ µεγάλη Ξενοδοχε ακή µονάδα Πελοποννήσου Απαρα τητη προϋπόθεση ανάλογη προϋπηρεσ α κα συστάσε ς Αποστολή Α τησης – Β ογραφ κού φαξ Νο 26230 95075 ΜΑ3540

. . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δαΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΚΥΛΙΑ από µηνών έως .. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ΚΟΠΕ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ή ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, κτυλογράφηση πάσης φύσεως εργα10 ετών, αρσενικά-θηλυκά, εµβολιαΛΕΣ για 2 καταστήµατα στη Γαµεγάλη συλλογή cd, ελληνικά και ξένα, σιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, σµένα, αποπαρασιτωµένα και εµβολιαστούνη. Για ίντερνετ καφέ και για παλαιά και καινούρια τραγούδια. Πληρ. συγγράµµατα), βιογραφικών σηµεισµένα. Πληροφορίες 6976 711487 & καφετέρια. Πληρ. τηλ. 6979751282. τηλ. 6993262874. ωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλ6945 493304 (10 π.µ.-7 µ.µ.) . --------------------------------------ΜΑ3849 ΖΗΤΕ ΤΑ ΕΜΦΑΝ Σ ΜΗ ΚΟΠΕΛΑ γ α λικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. ------------------------------------. .. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ όλα ---------------------------------καφενε ο στην Αµαλ άδα Πληρ τηλ επικ. 6980770473. ΜΑΣ7150 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 150 ΠΡΟΒΑΤΑ ετοιµόµαζί ή και χωριστά µια ντουλάπα air con. Από την «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΠΕ – 6977124824 ΜΑ3566 . -------------------------------------γεννα και 30 ΓΙ∆ΕΣ ετοιµόγεννες. Πληdition, µια διπλή επαγγελµατική κρεπιέρα Υπηρεσίες ταξί µε έδρα την Αµαλιάδα . ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη µιγκαζιού, µια χοντοπιέρα, µια τριπλή βιροφ. ώρες 20.30 – 22.00 στο τηλ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ κάτοχος: α) ειδιΖΗΤΕ ΤΑ ΑΤΟΜΟ γ α τη στελέχωση τρίνα τυροπιτιέρα θερµοθάλαµος, ένας κρών παιδιών ή ηλικιωµένων (και πάσης 26210/35447. ΜΑ3979 του τουρ στ κού γραφε ου Ach yp s κής κάρτας οδήγησης ταξί και β) κάρπτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ µικρός θερµοθάλαµος, ένας ψύκτης ----------------------------------φύσεως εργασία) σε Βαρθολοµιό, ΓαTou s στον Πύργο P o ec ency αγγλ κά τας ανεργίας ΟΑΕ∆. Πληροφορίες για χειρισµό κάµερας. νερού πίδακας, µια στόφα για ζύµες. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΓΙ∆ΙΑ. Πληρ. τηλ. στούνη και περίχωρα. Πληρ. τηλ. σπουδές σχετ κές µε ξένες γλώσσες στο τηλ. 6972726670 (Νίκος). ΜΑ3484 Πληρ. τηλ. 26210/22549. Όλα σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. γνώσε ς ή σπουδές σχετ κές µε τεχνο 6974602905. ΜΑ3562 6978612604. -----------------------------6980280530. ΜΑ3474 λογ α Παρακαλώ στε λτε το β ογραφ κό -----------------------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ άνω των 30 ---------------------------------σας στο n o@ach yp s ou s g webs e . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ ΚΟΥΤΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΜΑΝΙετών µε εµπειρία στις τηλεφωνικές . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΑΠΟΣΙΤΙ 8,80 το σακί και www ach yp s ou s g ΜΑ3567 ΒΙΑ ελληνικού ποιµενικού. Πληρ .τηλ. ΚΙΟΥΡ – ΤΖΕΛ, ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ, ΟΝΥΧΟΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα πωλήσεις και µε βασικές γνώσεις inεπίσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΙΟΝΙ∆Ι 1,80 το σακί. 6951802241. ΜΑ3552 ΠΛΑΣΤΙΚΗ. Πληρ. τηλ. 6976300021, ternet για 4ωρη απασχόληση από το ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, Πληρ. τηλ. 6978723820. ΜΑ3518 ΖΗΤΕ ΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡ ΚΗ ΕΤΑ ΡΕ Α --------------------------------Πύργος. ΜΑ7663. σπίτι. Αναγκαίο σταθερό τηλέφωνο ---------------------------------ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΩΛΗΤΡ Α ΕΞΩΤΕΡ ΚΗ ελαιοχρωµατισµούς . ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΥΤΑΒΙΑ δια---------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΚΟΡΝΑ µεγάλης εµβέκαι internet. Ώρες επικοινωνίας 9-10 µε δ πλωµα αυτοκ νήτου καλή επ κο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σταύρωσης κόλεϊ µε Γκέκα. Πληρ. τηλ. . ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη λειας 50 ευρώ π.µ. και 14-15 µ.µ. Τηλέφωνο επικοινων α προϋπηρεσ α προα ρετ κή έως 28 µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα 6936712034, 6932366241. ηλικιωµένων και 24ωρη. Πληρ. τηλ. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ για αµάξι, 50 ευρώ ου 2013 νωνίας 6939492533. ΜΑ3519 ετών πτυχ ο ΤΕ ή ΑΕ Αποστολή Β ο κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539. ΠΑΤΡ Σ 300w Tετάρτη 11 Σεπτεµβρ --------------------------------6984965618, 6975655741 ΜΑ3544 ΣΤΕΡΕΟ PHILIPS παίρνει 7cd, 2 κασέ-----------------------------γραφ κού o 98@o ene g ΜΑ3577 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΙΜΕ---------------------------------τες, otorevers ράδιο, παίζει, χρήζει επι. ΦΥΛΑΚΑ βραδινό και γενικών καΝΙΚΑ (λυκόσκυλα). Βλέπετε τους γο. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη σκευής, 50 ευρώ θηκόντων ΖΗΤΑ µεγάλη Ξενοδοχεινείς. Πληρ. τηλ. 6979051859.ΜΑ3504. ηλικιωµένων. Πληρ. τηλ. 6956715263. ΡΟΛΟΪ χρυσό TESOT άλφα, 100 ευρώ ακή µονάδα Πελοποννήσου. . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ --------------------------------ΜΑ3558 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ µηχανή κοπής, σαλάµι, Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΛΟΓΑ, φυλή ΑνδραΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ κρέας και πολλά άλλα, 40 ευρώ. ---------------------------------µίας ξένης γλώσσας, απόφοιτος Λυβίδας, πουλάρια, αρσενικό και θηλυκό. ΧΟΡ∆ΕΣ για κιθάρα, µπουζούκι και . ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑσε καφενείο στο Βαρθολοµιό, µικείου, δίπλωµα οδήγησης, συστάσεις Πληρ .τηλ. 6983305223. πολλά άλλα έγχορδα, 300 κοµµάτια, 50 ΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων στην πεσθός ικανοποιητικός, παρέχει δωκαι ανάλογη προϋπηρεσία. Αποστολή ευρώ. ριοχή του Πύργου. Μόνο σοβαρές ρεάν διατροφή και διαµονή. Πληρ. Αίτησης – Βιογραφικού, Φαξ, Νο Ε ΜΑ 50 ΕΤΩΝ κα επ θυµώ γνωρ µ α ΑΡΜΟΝΙΟ σινθεσάιζερ 250Rk ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΟΛΑ ΜΑΖ ή Φαρφισα ΞΕΧΩΡ ΣΤΑ µε προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6994859731. τηλ. 26230/41800, 6936968283. ΠΩΛΕ ΤΑ ΕΠ ΧΕ ΡΗΣΗ στο κέντρο µε κυρ α υψηλών προδ αγραφών ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ µε κα τηξένα βάση του, 80 ΧΑΡ ΖΟΝΤΑ ΣΚΥΛ Α από µηνών έως 10 άλη συλλογή cd ελλην κά παλα ά κα ΜΑ3559 του Πύργου Πληρ τηλ 6945453058 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αευρώ. νούρ α τραγούδ α Πληρ τηλ 6993262874 Πληρ τηλ 6946255565 ΜΑ3499 ετών αρσεν. κά θηλυκά εµβολ ασµένα ---------------------------------ΜΑ2902 τωµένα κα εµβολ ασµένα Πλη ΚΑ∆ΡΟ ΜΕΓΑΛΟ κεντητό, θέµα κυνήγι αποπαρασ 30 . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΕΣ . ΚΟΠΕΛΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ΠΩΛΕ ΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 4µ µήκος µε τα σκυλιά τους, εργασία 4 έτη, 70 ροφορ ες 6976 711487 & 6945 493304 10 ΑΛΛΑΞΕ Ρ Ζ ΚΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ κα ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΥΛΙΧΤΗΣ ηλικιωµένων ή µικρών παιδιών. Πληρ. διασταυρωµένες, πεεευρώ. ανατροπή – φρένα κα σταθερά παραπέτ α π µ 7ετοιµόγεννες µµ ΠΩΛΕ ΤΑ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γω κάνε το αύρ ο γλυκ ά προσµονή 35 Στα πλαίσια ανάπτυξης για µόνιµη εργασία στην Λαδόηλ 6944418676 ΜΑ1252 τηλ. 6985069803. ριοχή Αγ. Ιωάννη. Πληρ. τηλ. ΠΑΓΟΥΡΙ ξύλινο σκαλιστό 2 λίτρα για ν ακό 85 τ µ σόγε ο κα 85 τ µ ηµ υ χρόν α πε ρας κα εµπε ρ ας εγγυάτα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήκολλα. Πληρ. τηλ. 6979778322. --------------------------------ΓΕΡΜΑΝ ΚΟΣ ΠΟ ΜΕΝ ΚΟΣ Κ9 θηλυκό ποτόΤΑ 30 ευρώ. 26210/35447, 6984161295. πόγε ο WC έχε εξωτερ κή περ τρανα την επ τυχ α µε ευθύνη – συ των του , ΠΩΛΕ ΤΡΟΧΟΣΠ ΤΟ Γερµαν κό 5 20 δα . ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για 3 µηνών ΠΩΛΕ ΤΑ 100 ευρώ Πληρ τηλ ΚΑ∆ΡΟ κεντητό µεγάλο, 1 οέτους εργαΜΑ3573 πεζοδρόµηση 150 τ µ τ µή λογ κή κό γ α κτήµα µε κουζ να ψυγε θέρµανση νέπε α – εµπ στοσύνη – εχεµύθε α Τον ο όµιλος Ρουµελιώτη , 6949846659 φύλαξη ηλικιωµένων εσώκλειστη ή για σία, 50ευρώ ευρώ. µή 800 Τηλ 6940228290 ΜΑ3056 Πύργος στην οδό Κατακόλου Πληρ κόσµο των γνωρ γάµου – πε συµβ Η εγγύηση του Γραφε ου µας ε να µη ών πολυετής ρα ω λίγες ώρες. Πληρ. τηλ. 6972386211. ζητά να προσλάβει ΠΙΝΑΚΑΣ µεγάλος ζωγραφικής σε µουτηλ κ ν 6971908335 ΜΑ1133 σης – σχέσης µε δ ακρ τ κότητα Πρω ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΑΓΓΛ ΚΑ ΣΕΤΤΕΡ κουτάβ α --------------------------------µας κα ο σεβασµός τοπόρο µας στον πελάτη Πλήρης εχεµύ ΠΩΛΕ λόγω αναχώρησης ΕΠ ΠΛΩΣΗ 1) διευθυντικά στελέχη για την σαµά ΤΑ θέµα 2 καράβια σε θαλασσοταακόµη κα στην τ µή Μαζ µε 3ων µηνών από κυνηγό εµβολ ασµένα απο . ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ΡΑΦΕ νουρ α γραφε ο δ ευθυντή επάνδρωση των καταστηµάτων του ραχή,ΟΥ 100ολοκα ευρώ. θε α σοβαρότητα υπευθυνότητα Τηλεφωνήστε γ α πε ΦΠΑ µόνο 30 ευρώ Κυρ ες ∆ΩΡΕΑΝ ΠΩΛΕ ΤΑ ΠΕΡ ΠΤΕΡΟ δκαι πλασεαπό το παρασ τωµένα δηλωµένα στον Κ Ο Ε Από βλ οθήκησκαλιστό τρ φυλληµεκαπρόσωπο µονόφυλλη κάθ σµα ηλικιωµένων, κατάκοιτων 24ωρη στον νοµό Ηλείας , µε σχετική προΤΟΞΟ Ινδιάνου, 30 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρα τέρω πληροφορΤηλ ες 6988387667 στο 6982614980WATS γονε ς µε πολύ καλά α µατα Πληρ τηλ 6942580633 UP στάδ ο Πληρ. τηλ. Πύργου Τηλ αευρώ. πολυθρόνα δερµάτ νη 2 καθ σµατα επ σκε ϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις στον βάση. 6978923735. 697493301830 ΜΑ2808 ΓΙ∆ΕΣ ΝΕΕΣ 6976936392 WATS UP 26210 25170 κ ν 6932154703 τών δερµάτ να Γ α α θουσα αναµονής Κανα 6984897180 ΜΑ3110 χώρο των Σουπερ µάρκετ , ΦΑΝΑΡΙ µεγάλο, κρεµαστό πολλών ετών --------------------------------ές τρ θέσ ος δερµάτ νος 4 καθ σµατα ΣΥΝΤΑΞ ΟΥΧΟΣ 56 ΕΤΩΝ ΖΗΤΑ Γεννάνε το 1ο δεκαπενθήµερο του ΜΑ777 2) υπεύθυνο κεντρικών αποθηκών 30 ευρώ . ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ έµπειρη αναΠΩΛΟΥΝΤΑ ∆ΥΟ ΓΚΕΚ ΚΑ ΣΚΥΛ Α ξεκ ραπεζάκ σαλον ού κα γραφε ο γραµµατέως ΓΝΩΡ Μ Α µε αλλοδαπή ηλ κ ας άνω ∆εκέµβρη. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΕ ΤΑφύλαξη, ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ . Όποια επιχείρηση ζητά µε εµπειρία σε αντίστοιχη θέση µε ΠΟΛΥΦΩΤΟ 4 κρύσταλλα οπαλίνα, τα νηµένα λαµβάνει δηµιουργική γω απαΤηλ 6987940061 ΜΑ1120 ηλ 6938647752µεΜΑ1314 των 35 Θα ασχολε τα µόνο µε το σπ τ νσχόληση ακό 85 τ µ σόγε –ο παιδιών. 85τ µ ηµΠληρ. υπόγετηλ. ο 26240/51301, κος Κώστας. ΜΑ3525 έδρα την Γαστούνη . Οι ενδιαφεαντίστοιχη ειδικότητα να κρύσταλλα παλαιού τύπου, µπρούτζινο, παιδιού νο κοκυρά τα χωράφ α κα τ ς ελ ές WC έχε εξωτερ κή πεζοδρόµηση ρόµενοι µπορούν να στείλουν βιο30 ευρώ. ΣΤΕΡΕΟ PH L PS πα ρνε 7cd ΠΩΛΟΥΝΤΑ επικοινωνήσει µε τα τηλέΠΩΛΟΥΝΤΑ ΚΟΥΤΑΒ Α ΝΤΟΠΕΡΜΑΝ 6974176908. ΜΑ3560 τα έχω αναλάβε εγώ ∆εν σηκώνω τη γραφικά στην ηλεκτρονική 150τ µ τ µή λογ κή Πύργος στην οδό ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ απόεπτο 1927 πα και αρσεν κά – θηλυκά χρώµα µαύρο ηµερο κασέτες ηχε α ράδ ο χρήζε σκευής --------------------------------φωνα 6972449680 λέφωνο µε απόκρυψη Τηλ διεύθυνση : 50 ευρώ παλιά και ξένα. κέρµατα Κατακόλου Πληρ τηλ 6971908335 µην α γέννησης 11 8 Τηλ 6984237868 . ΠΟΛΩΝΕΖΑ 56 ΕΤΩΝ, ψάχνει εργακ. Γιάννη, 6984571382. ΤΕΡΕΟ DAEWOO 2 κοµµάτ ηχε α χρήζε 6975608127 ΜΑ3500 matheou@roumeliotis-sm.gr ή στο σαιτ ΚΑΡΤΕΣ τηλεφώνου για ασυλλέκτη, 230 ΜΑ2803 σία για φύλαξη ηλικιωµένων, περιοχή πκάρτες, σκευής πα 70 ευρώ 6 cd πα ρνε www.roumeliotis-sm.gr. ΜΑ3353 ΠΩΛΟΥΝΤΑ .ΠΡΟΒΑΤΑ έγκυα γεννάνε 30 ζε ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ηλείας και Ζακύνθου. Πληρ. τηλ. ΒΑ ΣΤΕΡΕΟ πα ρνε 3 cd302 ευρώ. κασέτες χρήζε τέλη Σεπτέµβρη µε αρχές Οκτώβρη Κα ΒΙΝΤΕΟ τελεφούγκεν ΠΩΛΕ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΤΟ Κ Α 90τ µ 1ος 6978496986. πDVD σκευής 2 ηχε α το ράδ ο πα ζε ΚΟΥΤΑΒΙ 3 ΜΗΝΩΝ ραγκούν κα δ ασταυρωµένα Μουζάκ Κρέσκι, 30 ευρώ. όροφος γων ακή µε δ όκτητη ταράτσα ΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ρεύµατος µάρκα Βεργ να τηλ 6989871790 ΣΠΡΙΓΚΕΡ 6979698568 κος Θανάσης. Τηλ. Πληρ ΕΠΑΝΙΕΛ . ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ 0Ι∆ΙΩΤΗΣ, ευρώ όχ άλλος όροφος Πύργος οδός Κα 6983768430. ΜΑ3140 Πληρ. τηλ. 6973896737. ΜΑ3491 ΟΛΟ χρυσό Τ ΣΟΤ ΑΛΦΑ 100 ευρώ τακόλου 600 ευρώ το τ µ Πληρ τηλ ΠΩΛΟΥΝΤΑ 1000 βέργες τρ µετρες πλα . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ Π---------------------------------ΤΡΑΠΕΖ Α µηχανή κοπής κρέατος 40 . ΑΓΟΡΑΖΩ κ ν 6971908335 ΜΑ1133 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΜΠΑΛΙΑΣΤΙΚΑ Καλιγ- στ κές Φ20 Τ µή 600 ευρώ Πληρ τηλ υρώ ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ 6934622761 ΟΡ∆ΕΣ αµεταχε ρ στες όλων των τύπωνκαλή εγ κάνη, µοντ. 6190 και 7100, σε πολύ ΠΩΛΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΕΠ ΧΕ ΡΗΣΗ στο Κατά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ όρδων οργάνων Πληρ. 400 κοµµάτ 50 ευρώ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ κατάσταση. τηλ.α 6937116343. . ΑΓΟΡΕΚΟΥΤΑΒ Σ – ΠΩΛΗΣΑΕΙΣγνήσ ΠΑΛαΕΤΓερµα ΩΝ LCD – PLASMA ΠΩΛΟΥΝΤΑ κολο Ηλε ας Πληρ τηλ 6937299606 ΤΕΡΕΟ ΟΡΤΟΝ ΚΑ π κάπ κασέτα 4 κοµµά µε γνώσεις στους τοµείς ΛογιστιΜΑ3535 Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας & LAP TOP ν κά – Πο µεν κά καταγόµενα από βασ λ κά α---------------------------------συν 2 ηχε α 70 ευρώ 26210 41627 κής – Υπολογιστών και Ξένης ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοα µατα Βλέπε γονε ς κα χαρτ ά Πληρ κος ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΤΕΡΕΟ χερ ού µεγάλο Υ 4 ηχεντόπιο α εν γλώσσας για να εργαστεί σε εµ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΙΤΑΡΙ Χ&ΝΒΟ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ βαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω Πληρ.τηλ. Πάνος τηλ 6977641612 ωµατωµένα µέγεθος 67 επ 36 2 κασέτες πορική εταιρεία στον Πύργο. παραγωγό στην περιοχή του Πύρ6944385651. ΜΑ1565. ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 6976936392 ααπό ζε 40 ευρώ γου. Πληρ. τηλ.π6978281062. Πληρ. τηλ. 6970054670. ΜΑ3516 ΝΤΕΡΝΑΣ ΟΝΑΛ κάπ ράδ ο 2ΜΑ3543 κασέτες ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΝΟΥΑ κουταβάκ α γνή ΠΩΛΕΙΤΑΙΠΕΚ ΚΑΝΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ---------------------------------οµπ ούτερ πα ζε 40 ευρώ σ α γεννηµένα 4 8ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 2013 Πληρ τηλ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑ2751 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ελα- 6972090419 ΡΜΟΝ Ο Σ ΝΘΕΣΑ ΖΕΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, FARF SA 250RK ΚΑΙΚΙΤΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΕΜ φρώς µεταχειρισµένα, πολυ- Επ σης 1ΠΩΛΕ άρτα µνήµης τραπεζάκ κα τραπέζια, νούρ ο 80 ευρώ ΣΚΥΛΟΣ καθαρόα µος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛ Α µεγάλαπλυντήριο µε την θήκη τους 30 ευρώ Γερµανού 16 στον Πύργο Πληρ θρόνες, επαγγελµατικό, Αγ Βερνάδου 2µ σηΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ετών λόγω έλλε ψης . Ο ΨΙΛΟΣ Ο ΛΙΤΡΟΥΒΙΑΡΗΣ ΟΜΠΑ KEROSUN µέγεθος 30 ευρώ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 κλιµατισµός καιµεγάλο εξαερισµός οροφής. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ χώρου Πληρ τηλ 6972090419 ΜΑ2885 τηλ ΑΓΟΡΑΖΕΙ 6973201213ΛΑ∆Ι & ΣΤΑΦΙ∆Α ΑΓΟΥΡ ΞΥΛ 6982345087. ΝΟ σκαλ στό γΜΑ3542 α ποτό 30 ευρώ 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ Πληρ. τηλ. ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ Σταφίδα 1,20 και 1,10. Α∆ΡΟ µεγάλο κεντητό εργασ α 4 έτη 80 ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΤΗΛ. 9 Γ ∆ΕΣ & 1 ΤΡΑΓΟΣ Τ µή ---------------------------------26220/31342 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πληρ. τηλ. 6982475902, υρώ Πληρ τηλ 6970499465 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρέκλεςτραπέζια στέ- 1000 ευρώΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134. ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6970983335. Α∆ΡΟ στρογγυλό κεντητό εργασ α 1 –έτος στο κέντρο του Πύργου µε 0ρεο ευρώCD – µηχανή καφέ – ηλ. κόφτης ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΟΣΚΥΛΑ µε δο mixer – πάγκοι – ταµπέλες – εξαερισµός ΝΑΚΑΣ ζωγραφ κής θαλασσοταραχή µε κα µόν µη πελατε α πολλών – πιάτα – ποτήρια – φλιτζάνια – φούρνος κ µή Πληρ τηλ 6972885564 ΜΑ3192 άβ 500 ετών 100 ευρώ ετών λόγω αλλαγής επαγ – Φουντούλη – µπόιλερ ΟΞΟ & ΦΛΟΓΕΡΑ πυρότουγλο νδ άν κα 30 ευρώ γέλµατος Παρακαλώ µόνο στο κέντρο του Πύργου Πληρ τηλ ΛΕΚΤΡΟΦΩΝΟ µε το ηχε οκ.λ.π. του πα ζε σε 78 αρί45 ζεστό νερό θέρµανση, Όλα σοβαρές προτάσε ς Τηλ 3στη στροφές κατάσταση. 30 ευρώ Πληρ. τηλ. 6980336854 ΜΑΣ2822 ΜΑΣ5240 6979707100 ΑΝΑΡ µεγάλο κρεµαστό πολλών ετών 30 ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ14-16 &ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΣ Π ΑΤΡΟΚΛΟΥ14-16 & ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κ ΑΤΩ ΑΠΟ ΑΠΟ Τ ΟΝ Ο.Τ.Ε Ο.Τ.Ε Π ΥΡΓΟΣ 6955528861.ΜΑ3530 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ υρώ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ14-16 &ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε ΠΥΡΓΟΣ --------------------------------ΦΟΥΡΝΟΣ Π ΤΣΑΡ ΑΣ µε ξύλα ΤΗΛ. 26210 -20750 20751 ΚΙΝΗΤΟ 6948 510404 Τ Η Λ . 2 6 2 1 0 2 0 7 5 0 2 0 7 5 1 Κ Ι Ν Η Τ Ο 6 9 4 8 5 1 0 4 04 ΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕ ΡΟΣ 12VOLT ακτ να δράσης . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΛ. 26210 -20750 - 20751 - ΚΙΝΗΤΟ 6948 510404 00 µέτρα 30 ευρώ Με την µπαταρ α του δ ώ ολοκα νουρ ος Πληρ 130Χ70, καυστήρας Γερµανίας WEIZER, ς τηλ 6983768430 6974798549 ΜΑ3142 e-maiI:dogkask@hotmaiI.com --www.dogkasgroup.gr 1 Λέβητας Μαυροβελης 30.000 θερµίδες, . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΕ ΤΑ ΚΛΟΥΒΑ χε ροπο ητη µεγάλη γα Ο ΚΟΠΕΔΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧ Α Δ ΑΜΕΡ ΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟ Κ ΕΣ 5ετίας. τηλ. 6977468850. Ο ΙΚΟΠΚΟΡΑΚΟΧΩΡ ΕΔΑ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟκον ΤΕάΜσΑόΧκΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Δ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ αναρ ν α Πληρ. µε 30 καναρ ν α µεγάλα 25 γαρδέ ήμα Σ μ η επ ου κ ΠΥΡΓΟΣ ρε ρέ κα νούργ ο 215 μ αρ σ ης κα ασκευής ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ Κ ΑΤΣΙΚΑκωδ ΡΙ α γροτεδρόμου μάχιο λ6 .80ασ 0 τ.μ(ευκαιρία)(κωδ.834 τ.9μ945 (ευκαμιραρ ία)(οκο ωκοδομησ δ.834 μο ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ αγροτεμάχιο 6.800 Π ΥΡΓΟΣ ρετιρέ ρετιρέ κ αινούργιο 215 2κλε 15 στ.μ τ.ό μ γκαράζ α ρίστημε ς κατασκευής κθέα ατασ ευής ην ΠΥΡΓΟΣ καινούργιο αρίστης α--------------------------------Όλα µαζ κα όχ µεµονωµένα Τηλ οσ ο κπύργο θάλασσα 353 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 945029896 Π Υ Ρ Γ Ο Σ κ α τ σ ι κ ά ρ ι α γ ρ ο τ ε μ ά χ ι ο 1 5 . 7 0 0 τ . μ ((κωδ.831) κωδ.831) ΠΥΡΓΟΣ κατσικάρι αγροτεμάχιο 15.700 τ.μ κλειστό γκαράζ με θέα το πύργο την θάλασσα(κωδ,353) κ λ ε ι σ τ ό γ κ α ρ ά ζ μ ε θ έ α τ ο π ύ ρ γ ο τ η ν θ ά λ α σ σ α ( κ ω δ , 3 5 3 ) ΜΑ3831 ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ρε ρέ κα νούργ α 100 κα 100 μ κα αρ σ ης ΠΥΡΓΟΣ Ε Ο πύργου πα ρών ο κόπεδο 6 081 σχισµένα 110 ευρώ ο τόνος. Πληρ. τηλ. ΟΡΑΚΟΧΩΡΙ κ οντά σ κτήμα Σιμίτη Σιμίτη επι επι του υ κεντρικού κεντρικού κοντά Π ΥΡΓΟΣ ρετιρέ ρετιρέ κ αινούργια 1 00 κ αι 1 00 ττ.μ κ αι α ρίστης Κ ΠΥΡΓΟΣ καινούργια 100 και 100 και αρίστης . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ άδεστό ατόκακτήμα ασ ήμα ος 292 μτογων ακό κα άλληλ κα ασκευής κλε.μσ ό γκαράζ θέα ηνΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ θάλασσα κωδ 357 από γονεκατασκευής ςτάρ ΠΩΛΕ ΤΑ ΦΟΥΡΝΟΣ Π ΤΣΑΡ ΑΣ µε ξύλα 6988615822, 6977558002. ΜΑ3568 δρόμου,λιοστασι 9.945 9.945 τ.μ τ.μ αρτιο αρτιο οικοδομησιμο(κωδ.793) οικοδομησιμο(κωδ.793) κα ασκστης ευής κλειστό κµορφολειστό γκαράζ γκαράζ θέα θέα την την θάλασσα(κωδ.357) θάλασσα(κωδ.357) δρόμου,λιοστασι κα ο κ α β ο εχν ες επαγγ σ έγη γων ακό γ α ΠΥΡΓΟΣ κέν ρο δ αμέρ σμα 7 ε ών 80 μ 1ος οροφος 50 ΠΡΟΒΑΤΑ λοκα νουρ ος Πληρ 6974798549 --------------------------------λογ ας Π µε Π ΥΡΓΟΣ Ε .Ο π ύργου π ατρών οικόπεδο οικόπεδο 6.081 6.081 ττ.μ .μ μ ε ΠΥΡΓΟΣ Ε.Ο πύργου πατρών με ΥΡΓπ Οστοπο Σ κέντρο κέντροητ δ ιακά μέρισμα 7 ετών ετών 8 0 ττ.μ .μ 1 ος οροφος οροφος ΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 80 1ος μή ευκα ρ ας 90 000 δ απραγμα εύσ μη κωδ αυ θέρμανση έν ες κλε σ ό γκαράζ 30 μ κωδ 761 ράτσας Καραγκούν κα κα δ ασταυ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFE – BAR άδεια καταστήματος καταστήματος για για 292 292 τ.μ τ.μ γωνιακό γωνιακό κατάλληλο,για κατάλληλο,για άδεια αυτ. αυτ. θέρμανση θκα έρμα η τέντες, τέντεp ς, κλειστό κλειστό γκαράζ γκαράζ 30 30 τ.μ τ.μ (κωδ.761) (κωδ.761) γνησ ότητας mνσcroch ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΠΑ ∆ ΚΑ ΠΑ ΧΝ ∆ Α σε αρ στη ΒΑΡΒΑΣA ΝΑ 1 095 μ κ ζε 400 μ εχε εκδο ΠΥΡΓΟΣ κα νούργ α δ αμερ σμα α 125 100 κα 57 μ σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ.ταλ τηλ. ρωµένα περφέρε α Βάρδας Τηλ κατοικία, κατοικία, βιοτεχνίες,επαγγ. βιοτεχνίες,επαγγ. στέγη, στέγη, γωνιακό γωνιακό για για τα τα πάντα πάντα Π ΥΡΓΟΣ καινούργια καινούργια δ ιαμερίσματα 125,100, 125,100, κ αι 5 7 ττ.μ .μ ΠΥΡΓΟΣ διαμερίσματα και 57 ατάσταση ελαφρώς µεταχε ρ σµένα κής Τ µή 250 ευρώ Τηλ: αρ σ ης κα ασκευής κα ελεύθερο πάρκ νγκ κωδ 524 120 μ σόγε ο &120 υπόγε ο με θέα ο πύργο κ 6973456958, what’s up. ΜΑ3569 6940610097 2623072679 ΜΑ3125 τ ι μ ή ( ε υ κ α ι ρ ί α ς ) 9 0 . 0 0 0 δ ι α π ρ α γ μ α τ ε υ σ ι μ η ( Κ ω δ . 8 2 0 ) τιμή (ευκαιρίας) 90.000 διαπραγματευσιμη (Κωδ.820) α ρ ί σ τ η ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς , κ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο π ά ρ κ ι ν γ κ ( κ ω δ . 5 2 4 ) αρίστης κατασκευής,και ελεύθερο πάρκινγκ (κωδ.524) ατασκευής κατάλληλα γ α πα δ ά από 2 έως ΠΥΡΓΟΣ οροφοδ αμέρ σμα τρ άρ 99 μ 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Αγ ου Γεωργ ου ο κόπεδο 4 350 μ 7 6936508651 ΥΡΓΟΣ Α γίου Γ εωργίου ο ικόπεδο 4 .350 ττ.μ .μ 7 5μ ετρα ΠΥΡΓΟΣ Αγίου Γεωργίου οικόπεδο 4.350 75 μετρα ΠΥΡΓΜΑ1232 ΟΣ οροφοδιαμέρισμα οροφοδιαμέρισμα τ ριάρι 9 9 ττ.μ .μ 1 ος οροφος οροφος Π τριάρι 99 1ος 2 ετών Υπάρχουν τσ πάκ α γουρούνα µηχα κα ουδ.σε άκ αυτοκ νητάκ αυτοκ νούµενα µε µπαταρ α πρόσοψη για κατοικία πράσ όσαση οψηκωδ για 577 κατοικπρόσοψη ία και και επαγγελματική επγααγγ ελομκαα τικκα ή στέγη(κωδ.66) σεπαγγελμα τέγη(κωδ.κή 66σ ) έγη κοντά στην στην Αγ. Αγ. Γεωργίου Γεωργίου σε σε κον καλά ή σκατάσταση(κωδ.577) καην τάΑγ σταΓεωργ ση(κω 57καλή 7) κα κοντά καλή ΚΑΤΣΑΡΟΥ αγρο εμάχ ο εν ός ο κ σμού ΠΥΡΓΟΣ κα νούργ α δ αμερ σμα α αρ σ ης κα ασκευής υτοκ νήτου Υπάρχουν κα αλογάκ α σταθερά Κ ΑΤΣΑΡΟΥα γροτεμάχιο ε ντός οικισμού οικισμού 4 .482 ττ.μ4άρτια .μ4άρτι4α482 ΚΑΤΣΑΡΟΥ αγροτεμάχιο εντός 4.482 Π ΥΡΓΟΣ καινούργια καινούργια διαμερίσματα διαμερίσματα αρίστης αρίστης κατασκευής κατασκευής ΠΥΡΓΟΣ ολκόπεδα αο ολόκληρο κ νούµενα µε ρεύµα όλα ε να κατάλληλα κα οικόπεδα ,πωλείται ολόκληρο ή ανά οικόπεδο οικόπκωδ εδα352 ,πω356 λείται ο όκληροπωλε ανά ικόπεδοή(κωδ.735) (κανά ωδο.7κόπεδο 35) 55 τ,μ τ,μ 2ος,3ος 2ος,3ος αυτ. αυτ. θέρμανση, θέρμανσ55 η, γκαράζ γμ κα2ος ράζ3ος (καυ ωδ.θέρμανση 352,356) γκαράζ 55 (κωδ.352,356) α επαγγελµατ κή χρήση Πληρ στο ΠΑΝΤΟ ο κά σμού 1789 μ0άρ μέ θέα 73ε ΟΛ ΥΡο Ι πύργο ύ ψωμα ντΚΟΛΥΡ ός ο ικισύψωμα μού 1 7εν 89ός ττ.μ .μ ρτιο κ τίζει 4 0 ο ΚΟΛΥΡΙ ύψωμα εντός οικισμού 1789 άρτιο κτίζει 400 Λ ΑΜΠΕΤΙ αρχή αρχή μ εζονέτα ττου1976 οΛΑΜΠΕΤ υ1976 μ έαρχή θ έα μεζονέτα ττο οπ ύργοου1976 73 Κ ΛΑΜΠΕΤΙ μεζονέτα μέ θέα πύργο 73 ΩΛΕ Ο ΕΥΤΥΧ ΑΣ ΚΑΨΑΣΚΗ & στο περ πτερο δαν κό γ αύρ βγλα μεατθέα κ τ μυπνόδωμάτια 1ος υπνόδωμά ττ.μ .μ μ ιιδανικό δ5αν ικό γ ια β ίλαα μ εμ θ έα ττο οπ ο,κ άκοο λοπύργο (κωδκα .54άκολο 0) για βίλα με θέα πύργο,κατάκολο(κωδ.540) τ.μ ισόγειο ισόγειο 73 73 τ.μ τ.μ 1ος 1ος οικόπεδο οικόπετδμο σόγε 325οτ.μ τ73 .μ 5 υπ νόοδκόπεδο ωμάτια 325 τ.μ 325 γ ωάννη Πύργου Πληρ τηλ 26210 29654 Αεδ πανόραμα μύεν ός ευκα ρΙα 714 ΚΑΦ ΔΙκωδ Α πανόραμα πα νόραΣΚΑΦ μα οικόπεδο οικΔ όπ ο 500 500 τ.μ τ.μο εντός εκόπεδο ντός οικισμού οι500 κισμο ΣΚΑΦΙΔΙΑ σαλόνι,κουζινα ,τζάκι,κήπος55.000(ευκαιρία)(κωδ.714) ,τζάκι,κήπος5σαλόν 5.000κουζ (ευκνα αιρίζάκ α)(κκήπος55 ωδ.714000 ) Σ σαλόνι,κουζινα 6210 33325 ΜΑ3194

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

A Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ 19

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σ Υ Ν ΟΙ ΚΕ Σ Ι Α ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕ Ο ∆ΗΜΟΣ ΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟ ΚΕΣ ΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ µε 18 χρόνια εµπειρία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

“DOGKAS “ DOGK AS GROUP” GROUP” “DOGKAS GROUP”

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ INTERNET CAFE

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΑΦΙΑ ποτιστικά από 20 έως 200 στρέµµατα το καθένα. Πληρ. τηλ. 6973371752.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ από 1000 έως 2500 ευρώ και παλαιά νοµίσµατα και χαρτο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νοµίσµατα. Πληρ. τηλ. ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 6988489365.ΜΑ2581.

140 ευρώ ο τόνος

Έτο µα σχ σµένα ξερά Παραδ δοντα στον χώρο σας Πληρ τηλ ΜΑ381

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΙΑΣ . ΞΥΛΑ ΑΓΟΡΑΖΩ έτοιµα για φόρτωµα. Πληρ. ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΡΟ∆ΙΤΕΣ

τηλ.

.ΜΑ3581 κα 6973820020. δ άφορα ανεξαρτήτως βαθ µού – µετρητο ς Τηλ 6943410687 6943410682 ΜΑ2959

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

- ΕΝΑ. ΨΥΓΕΙΟ πάνελ 10άρι µε ΦΤΙΑΧΝΩ ανοξείδωτες τσεγγελες, ράουλα, ΣΠΙΤΙΚΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ κ.λ.π. – ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ - ΒΙΤΡΙΝΑ καθιστή 3 µέτρα Πληρ τηλτου 6932010162 - ΜΗΧΑΝΗ κιµά ψυχόµενη - ΖΥΓΑΡΙΑ ραγιάκ αυτόµατη - ΠΑΓΚΟΙ και ζυγαριά πάγκου. Πληρ. τηλ. 6986417657. ΜΑ3501

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ένα ψυγε.ο ΑΓΟΡΑΖΩ πάνελ 10αρ µε ανοξε δω ες σεγγέλες ραουλα κ λ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ βτα ρ ναπαλιά καθ σ ή 3σας µέ ρα χρυσά κοσµήµατα ό,τι περιέχει µηχανή ου κ µά και ψυχόµενη χρυσό. τηλ. υγαρ ά ράγ ας αυ Πληρ. όµα η 6980327826. ΜΑΣ4448 πάγκο κα υγαρ ά πάγκου Πληροφορ ες ηλ 6986417657 ΜΑ2957

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 50 ΣΤΡΕΜ. ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ επίπεδη,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ.ΔΟΓΚΑΣ Κ ΩΝΣΤΑΝΓΕΩΡ.ΔΟΓΚΑΣ ΤΙΝΟΣ Γ ΕΩΡ.ΔΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΕΣ*ΠΩΛΗΣΕΙΣ*ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ*ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α ΓΟΡΕΣ*ΠΩΛΗΣΕΙΣ*ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ*ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ*ΠΩΛΗΣΕΙΣ*ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ*ΑΚΙΝΗΤΩΝ

e-maiI:dogkask@hotmaiI e -maiI:dogkask@hotmaiI -www.dogkasgroup.gr -www.dogkasgroup.gr

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΩΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

. ∆Α∆ΕΣ

6932646081

ΜΕΣΙΤΙΚΟ Μ ΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

περιφραγµένη,

LCD – PLASMAµε & αρτεσιανό, LAP TOP αρδευόµενη ελεύθερη. Χαµηλό ενοίΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τηλ. Πληρκιο.Πληρ. τηλ 6944385651 ΜΑ1565 6937374399. ΜΑ3455

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από 20 στρ. και άνω στις περιοχές: Αµαλιάδας, ΛαβδεΐΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ κων, Σώστι και από Αµπελόκαµπο έως Κόροιβο, κυρίως ο .αλ εμάρ κ ΟΛΥΜΠ Ατισε δ όροφο αμέρ . ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ άρενα τιο δ π ανορσμα αμικ90 ή θέα θέάρ α το τοο πανοραμ ιόνιο και καικήτο τοθέα αλτοεμόν άρο (κωδ.501) (κα κωδ 501 ) άρτιο πανοραμική ιόνιο αλτεμάρ ΠΥΡΓΟΣ μ ονοκατοικία 1 32ΑΡΧΑ ττ.μ .μ 3 Α υ π νοδωμά α ,,σαλονι, σα λονι, 1ος μονοκατοικία 132 υπνοδωμάτια ΕΛΙΑΣ Αεδ πανόραμα μύεν ός ενα μ4 σόγε α ΙΔ ων Σ ΚΑΦ ΙΑ30πανόραμα παμνόαραΣΚΑΦ μα οικόπεδο οικΔ όπ ο 400 400 τ.μ τ.μο εντός εκόπεδο ντός οικισμού οι400 κισμο ΣΚΑΦΙΔΙΑ 2μ πανια,τσάκι,γκαράζ,θέρμταμνσ ησδυαρ εο ικό45 πεδο .850οτ.με μ 3 γραφε μπανια,τσάκι,γκαράζ,θέρμανσησε οικόπεδο 4.850τ.μ κόκκινα χώµατα ή µαύρα αµµουδερά.ΣΕ Το ενοίκιο προπληΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ. ενο κασμενα 200 ο9κάθε ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑτηλ. ΛΑΓΟ άένα ρτιοκα π αμναορσόγε αμικα ή θέα θέάρ α το τοο πανοραμ ιόνιο και καικήτο τοθέα αλτοεμόν άρο κα (κωοδαλ .49εμάρ 9) πανοραμική ιόνιο αλτεμάρ (κωδ.499) 2αποθήκες,περιφραγμένη,σε 2 αποθήκες,περιφραγμένη,σε2 κ αλή κ ατάστμε ασ η(κευρω ωδ.82 ) άρτιο καλή κατάσταση(κωδ.829) ρώνεται. Πληρ. κιν. 6936727908. ΜΑ3476 ΔικΑσμ3ο750 μ 0100 έρα σ τσάκι σεΤοΕκόπεδο ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ Λ ΑΣ ΙΚΑ ύ ψ450 ωμα ΣΚΑΦ ε ντος ο ύ5 .70 αρμέ τιόρα τηταπο α1 .κύμα 000 μέ α ΛΑΣΤΕΙΚΑ ύψωμα εντος οικσμού 5.700 αρτιότητα 1.000 ΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία μονοκατοικία κ αινγκαρσον ούργια ττριάρι100 ριά30 ρι10μ0αρ τ.μ τησκα άκάσ ι αση καινούργια τ.μ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 2λοηκόπεδα όντρ οέκα εμάρ κ μή ευκα ρ1ας 600 οικόπεδα πωλείται ολόκληρο και ανά στρέμμα για ττ.μ .μ281 5ο ικόπ601 εδα602 π ωλε1ίτ500 αι ο λμόκ ρο η κ αθέα ια νο άσ μμαλ αγ ια σε οικόπεδο οικΣΑΣ όπεδο 4.000 4.000 ττ.μ .μ θ έρμανμσμόνο ηκ αόλα λορμαζ ιφέρ ((κωδ.411) κω δ.41 ) κωδ θέρμανση καλοριφέρ σε ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ύψωμα ορόφος ορόφου ΚύργΛΑΣΤΕ ίλε135 ς,με μθ έ3αΔττο οΣ πύργο π ο ττη η θάλασσα θάΚΑ λασ σα &κατάκολο(κωδ.561) &κεν ατος άκο ολκσμού ο(κω5 δ.700 561αρ ) όη βίλες,με θέα Γ ΡΑΝΙΤΣΕΙΚΑ 1 ος ο ρόφος ΓΡΑΝ δ ιορόΤΣΕ φουΚΑ 1 31ος 5 ττ.μ .μ 3Δ .Σδ.Κ . β ΓΡΑΝΙΤΣΕΙΚΑ 1ος ορόφος διορόφου 135 Δ.Σ.Κ. ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ κόπεδα ολόκληρο ας κάμπο ευκα ρΑ αΡκωδ 599 ΟΥΝ ΓΟ 369 3 69 τ.μ τ.μ με ν5τοός του ο ικπωλε ισμούα ά ρτιο ((κωδ.670) κωηδκα .67ανά 0) σ ρ ΒΟΥΝΑΡΓΟ εντόςτου οικισμού άρτιο πολυτελείας, τσάκι,θέα τσάκι,θέα τον τον κάμπο(ευκαιρία)(κωδ.599) κπολυ άμποελε (ευ καισάκ ρία)θέα (κωδον .59 9) Β πολυτελείας, Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802 η .θάλασσα κ ΣΑΛΜΩΝΗ ο κόπεδο 606 κωδ Υ ΛΟΚμΕΡ Α λιοστάσι λ679 ιοστάσβι λες 3 .9με 01θέα ττ.μ .μ ονερό νπύργο ερό Τ .Ο Ε.Β (κωδ.671) (κω&κα δ.67άκολο 1) ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3.901 Τ.Ο.Ε.Β Β ΑΡΒΑΣΑΙΝΑ-ΣΑΛΜΩΝΗ ο ικόπεδο -λιοστασι -λκα ιοσοτκαα σι56 6 .1μ 65 ττ.μ .μ Ξ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ-ΣΑΛΜΩΝΗ οικόπεδο 6.165 ΙΡ Α ΑΡΧ Α6Ρ165 Χ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΛμΥΜ ΠΙΑ ακάδημια ακάδ369 ημια μ4.000 4εν .00ός 0 τ.μ(κωδ.695) του .μ(οκκωσμού δ.69άρ 5) ο κ ΜΙΡΑΚΑ μ έκ ατοικία 6 3 τ.μ τ.μ 2. 2. Δ.Σ.Κ Δ.Σ.Κ ττσάκι,αιρκοντίσιον σάκι,αιρκοΝΑ ντίΣΑΛΜΩΝΗ σιον σε σε αρίστη αροίσκόπεδο τη Μ μέ κατοικία 63 ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΒΑΡΒΑΣΑ λΑ οσΚασ ΑΤΑσΚον ΟΛ Υ αρχή α 4 .530 ττ.μ .μ στό σλτοσ όΓ .Π.Σ ά ρτιομ((κωδ.417) κ ωδ.Τ41 ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 4.530 Γ.Π.Σ άρτιο κατάσταση( ε υκαιρία) τιμή τιμή διαπραγματευσιμη(κωδ.125) δμέ ιαπ ραογκμαατ63 ευσμιμ2η(Δκω δ.1σάκ 25) αΚ κατάσταση( ευκαιρία) άσ 3 901 νερό Ο7Ε) Β κ κα ΣΚ ρκον σεΟαρ σρηχήΞΥΛΟΚΕΡΑ ΑΡ ΒΑμη ΣAκωδ IΝΑ125 λιοστΜ άσ ι 80 80 ελιές3.358 εΑΡΧ λιές3ΟΛΥΜΠ .358 τ.μ τ.μ αρ τιότητα α1 00 μ κ ΒΑΡΒΑΣAIΝΑ λιοστάσι ΠΥΡΓΟΣ υ ψηλάντου δ υάρι 2ος 2 5 8αση ττ.μ .μ ευκα μ εθέα δ.8δ2απραγμα 2) Β υψηλάντου δυάρι 58 μεθέα(Κωδ.822) ΡΑΚΑ Α αρτιότητα1000 ακάδημ 40000 καοςάσ ρ(αΚωμή ευσ 3άρτια οικόπεδα ολόκληρο ανά οικόπεδο(κωδ.556) 3 άρτια ο ικό81 πεδαΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ο λόκληρο ή α νά ο όπεδμοσ(κόωΓδΠ.5Σ56 ) ο ΠΥΡΓΟΣ καινούργια καινούργια μονοκατοικια μονοκαΠΥΡΓΟΣ τοικια ,διόροφη ,κα διόνούργ ροφηατριάρι τμονοκα ριάρι , 81 8 αρχή 4ικ530 άρ ο1κ α ττ.μ δ.μόροφη ρ άρ ΥΡΓΟΣ Ε .Ο 1 1.55ΚΟΛΥΡ 0 ττ.μ .μ μ εαρχή κ τίσμ α2 .5μ 00 .ός μμ εταλικήό η α ΠΥΡΓΟΣ Ε.Ο 11.550 με κτίσμα 2.500 μεμεταλική τ.μ αποθηκη τ.μ Α όροφος όροφος ισόγειο ισόγειο 86 86 τ.μ τ.μ μ απΑοόροφος θηκη ,γκαράζ ,γκ αράοζ αυτον. α . ονΠ 1053 ενττ.μ ο εκμσμούαρ σόγε 86υτομναυ θέρμανση μπό λερ Κάντε τώρα υπαγωγή στο νόµο 3869/10 (Νόµο Κατσέλη) καεύσ τασμη κευκωδ ή σύν700τ.μ σύ809 ν700τ.μμγία γάρ ία επαγγελματικήστέγη(κωδ.826) εοπκαγζε γε400 λματιμγ κήα στκα έγο η(κκαωδμή .822 26)000 θέρμανση,τιμή(ευκαιρίας)διαπραγματεύσιμη θέρμανση,τιμή(ευκαιρίας)διασυν πραελ γμδόμησης1 ατεύσιμη8(κωδ.809) (κω 09) κατασκευή μήδδ.8απραγμα Στο γραφείο µας έµπειροι οικονοµολόγοι σε συνεργασία µε εξιδεικευµένους δικηΠΒΑΡΒΑΣA ΑΡΑΘΑΛ ΑΣ ΣΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΥΡΓΟΣ υψηλάντου υψηλάντου διαμέρισμα διαμέρισμα ττεσσάρι εσσάρι 1 00 τ.μ τΟ.μΚΟΠΕΔΑ με 3 100 με ΝΑ λ οσ άσ 80 ελ ές3 358 μ αρ ό γόρους σε τραπεζικά θέµατα µελετούν το πρόβληµά σας και δίνουν την καλύτερη Α ΙΟοΣοΗΛΙΑΣ Η ΛΙΑΣ 4 55 ττ.μ .μ ε ντός κισμούολόκληρο ,άρτιο κ τίήζεανά ι4 0ο0κόπεδο ττ.μ .μ ΑΓΙΟΣ 455 εντός οικισμού,άρτιο κτίζει 400 Δ.Σ.Κ κατάσταση Δ.Σ.Κ με με μεγάλη μεγάλη θέα θέα και και σε σε καλή κΑΓ αλή καΓΕΩΡΓ τάστασ η (κωδ,821) (ύψωμα κωδ,842310 1) μ 3άρ αο ο ικόπεδα κ ΟΣ ΟΣ μΓ αρ κοδομήσ μο λύση. 600 διαππραγματεύσιμη 600ομέτρα μπύργο έτρα ττιμή ιμ ήδ ιοαππ ραγματοεύσ η ((ευκαιρια)(Kωδ762) ευμκγων αιρακό ια)(K ωδ7δομ 62)1 8 κ ΟΙΚΟΠ ΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ε ιμ202 συν μεΕπανοραμ κή κα απληκ κή θέα όλο όλο Στο νόµο υπάγονται άνεργοι, συνταξιούχοι, ∆ηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, µια Γ Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ 2621023996 κα 6932623342 ΑΚΟ ΧΩΡΙ κα οικόπεδο εντός εντός του του ο ίκισμού 300τ.μαρτιο 300τ.μα ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο οίκισμού Α ΓΙΟΣ Γ ΕΩΡΓΙΟΣ ύψωμα ύψωμα 4.310 4.όν 31ο0 ττ.μ .μ αρτιο αορκα τιοάκολο οικοδοκα μήάλληλο σιμο γΚ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ οικοδομήσιμο ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣ Αρτιο κα αΟβΡλα αβέρνα µεγάλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελµατιών και µικροέµποροι. -ο ικρ οδας ομή σιμο808 πάνωΑΓ κεΟΣ ντρΗΛ ικό ΑΣ σ το δρόμμο Δός .Δο((κωδ.772) ωδ.7άρ 72)ο κ ζ οικοδομήσιμο πάνω κεντρικό στο δρόμο με πανοραμική πανοραμική καταπληκτική καταπληκτικήγεν θέκά α όλο ό λο το το πύργο, πύρκή γοσ, έγη όλο μή το ευκα με θέα όλο το 455 ενΔ.Δ κκσμού επαγγελμα Κωδ Απευθυνθείτε σε µας και µην ξεχνάτε η ενηµέρωσή σας είναι... ∆ΩΡΕΑΝ. ΕΒΕ ΤΟΧΩκα ΡΙ πρώτο πρώ τομέ σ τρα ο κύμα κύμή μαδ4.300 4αππραγμα .300 τ.μ τ.μ μοναδικό μεύσ οναμη δικευκα όγ ιαρ α ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ στο για Ιόµνιηµ ο υπό και το το κατάκολο κατάκολο , κατάλληλο κατάλ ληλο για για βίλα, βίλα,4001 ταβέρμνάρ α και κα Ιόνιο και ταβέρνα 600 ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ οι μέΛ θέα ονΝπύργο Κ ΑΖΕΤΑ α άσ ηµαγια πληροφορίες µ υπ ρυψωµ ο και σό ο α ECONNET SERVICES Λ. Γούναρη 181-183 ΕΝΟ Πάτρα τηλέφωνα β ίλαρφ ώςκωδ ν ερό ε χει ε κδοθεί ο ικοδοομκόπεδο ική ά δεεν ια ός ((κωδ.518) κω δ.ο5κ1σμού 8) βίλα φώς νερό εχει εκδοθεί οικοδομική άδεια γενικά επαγγελματκή επαγγελματκή στέγη στέγη τιμή τιην μήθάλασσα (ευκαιρκα ίαςάλληλο )(Κωδγ.8α0β8λα ) ευκα γενικά (ευκαιρίας)(Κωδ.808) ΠΩΛΕ ΤΑ δυάρ µ ό σ ο σ η οδό Ζα µη ου ορόφου ΚΟΡΑΚΟΧΩΡ ου 30 α 791 ραντεβού στα 2610315584 – 2613011011 εργάσιµες ώρες (∆ευτέρα ως Παρασκευή ΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ 1450 ττ.μ .μ 50 50 μέτρα μμο έτρπάνω α απο απκεν ο τη τηρ θ άλσαοσδρόμο σα και κα Δ Δ κ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ θάλασσα Α ΝΘΟΠΥΡΓΟΣ 4001 4001 ττ.μ .μ ά ρΚΟΛΥΡ τιο μ έθ έα ττον ο5159 νπ ύρμγο αόι η α1Λ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ άρτιο μέ θέα πύργο και ΠΩΛΕ ΤΑ δυάρ µ ό σ ο ου ορόφου π ησ ο ΤΕ κό αρχή αρκ 000 μ κ ζε 400 1μ45ο0 κοδομήσ πρωί 8.30 – 14.00 και απόγευµα 18.00 – 20.30 πλην Τετάρτης).ΜΑ3446 με θέα ολο ολόκληρο μισό 725 μ εθ έα ο λο ττό ό ιιόνιο όνιο ο λόκληρο η μ ισό 7 25 ττ.μ .μ ((κωδ.563) κωδ 563 τούµ ην θάλασσα θοάαπό λασό σσαο κατάλληλο κατά ληλο για για βίλα βίλα (ευκαιρία (ευκαιρία )(κωδ.791) )(κωδ.791) ΠΩΛΕ ΤΑ ρ ό α άσ ηµα δ π α σ η ρ ή π α α απο την µ λυπό γ ά β λες πωλε α ολόκληρο ή ανά ο κόπεδο κωδ 174 ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡ πρώ ο σ ο κύμα 4 300 μ μον ΑΤΑΚΟΛΟ ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ ο ικόπεδα 5 00 ττ.μ .μ ν όμιμα(κωδ 634 ΚΑΤΑΚΟΛΟ οικόπεδα 500 νόμιμα(κωδ.634) Κ ΟΛΥΡΙ α ρχή 5159 5159 τ.μ τ.μ αρτιότητα1.000 αρτιότητα1.000 τ.μ τ.μ κτιζει κτιζει 4 00 τ.μ τ.μ Κ ΚΟΛΥΡΙ αρχή 400 καθηµερ νά από 07 00 έως ο µ α πα άρ µ µ σ ωµ ο β λα φώς νερό εχε εκδοθε ο κοδομ κή άδε α κω ΠΥΡΓΟΣ 505 μ άρ ο συν 1 4 κ ζε 707 μ Κωδ 793 Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - Γ ΡΑΦΕΙA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙA γ ιά β ίλες,πωλείται ο λόκληρο ή α νά ο ικόπεδο ((κωδ.174) κωδ.174) γιά βίλες,πωλείται ολόκληρο ανά οικόπεδο ΠΩΛΕ ΤΑ α άσ ηµα µ σ η οδό Ερµού 19 00 Τηλ 2625031905 – ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡ 1450 μ 50 μέ ρα απο η θάλα ΚΟΛΥΡ λ οσ άσ 4 000 μ εν ός ο κ σμού αρ ό η α ΥΡΓΟΣ κ ατάστημα κ έντρο π ύργου 1 00 τ.μ τ.μ ((κωδ.495) κωδ 495 ΠΥΡΓΟΣ κατάστημα κέντρο πύργου 100 Π ΥΡΓ ΟαΣ α5 05α ττ.μ .μ µά ρτηιο συντ.1,4 συντ.1,4 κ τίζει 707τ.μ(Κωδ.793) 707τ.μ(Κωδ.793) Π ΠΥΡΓΟΣ 505 άρτιο κτίζει ΠΩΛΕ ΤΑ δ ώροφη ό σ η ο οδοµή απο ούµ η από α άσ ηµα µ ο σ 6984272862 1000 μ θέα ο πύργο ο κα άκολο πωλε α ολόκληρο με θέα ολο ό όν ο ολόκληρο η μ σό 725 μ κ οδό Κα α ό ου π ησ ο πα ού οσο οµ ου Π ΥΡΓΟΣ ε πι ττις ις Αλφειού Αλφειού κ ατάστημα 66 66 τ.μ τ.μ ((κωδ.830) κωδ 830 ΠΥΡΓΟΣ επι κατάστημα Κ ΟΛΥΡΙ λ ιοστάσι 4 .000 τ.μ τ.μ ε ντός ο ικισμού α ρτιότητα ΚΟΛΥΡΙ λιοστάσι 4.000 εντός οικισμού αρτιότητα ΜΑ2977 ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΣΥΚ Α ο κόπεδα 500 μ νόμ μα κ κα ανά ο κόπεδοόλο 50 000 ευρώ ευκα ρ α κωδ 767 ΠΩΛΕ ΤΑ δ ώροφη ό σ η µ ο α µ σ ο όπ δο µ1 σ 0ο 0 δρόµο ου ττο αύόρου ΥΡΓΟΣ ο .τ.ε κ ατάστημα 1 08 ττ.μ .μ ((ευκαιρία) ευκαιρία) ((κωδ.660) κωδ 660 ΠΥΡΓΟΣ ο.τ.ε κατάστημα 108 1000 θέα πύργο, κατάκολο,πωλείται ολόκληρο 0 ττ.μ .μΠύρ θ έα οΚαπ γο, ττο οκ ατάκολο,πωλείται ο λόκληρο Π ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕ ΚΟΛΥΡ ύψωμα 2 050 μ ο κοδομήσ μο με αρ ό η α ΠΩΛΕ ΤΑ ρ ό α άσ ηµα σ ο Σµ α µ σ ο όπ δο µκ ΥΡΓΟΣ κ ατάστημα θ εμιστοκλέους 1 28 ττ.μ .μ (κωδ.661) (κω δ 661 A ΠΥΡΓΟΣ κατάστημα θεμιστοκλέους 128 και ανά οικόπεδοόλο 50.000 ευρώ(ευκαιρία)(κωδ.767) αι α νά ο ικόπεδοόλο 5 0.000 ε υρώ(ευκαιρία)(κωδ.767) Π κέν 000 μσθέα κα γ α β λα κωδ ΠΩΛΕ ΤΑ ο όπ δο σ ρ µµά ω π ρ που ό ο σµού σ ο Κ ροΟΛ ουΥΚαΡαΙ όύ ουω αµφ ό 0 τ.μ Π ΥΡΓΟΣ κ ατά665 στημαΠΥΡΓΟΣ μ ε ττο ομ εκα γάάσ λο ημα π έρα σμρο α, πύργου γ ια ό λε100 ς τις τς μ κ ΠΥΡΓΟΣ κατάστημα με μεγάλο πέρασμα, για όλες ψ μα α2.050 2.ρ05 τ.μ ο ι1κο δομή ιμοπύργο με αρτιότητα ακα ρτιόοτη ταάκολο ΚΟΛΥΡΙ ύψωμα οικοδομήσιμο , με ο τ.μ ευκα ΠΥΡΓΟΣ κόπεδο κ πάντα ζεάνταΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΕ ΤΑ σ ο ου ό Κα α ό ου µ π α ά µ φα ασ ή 1 α.000 ττ.μ με με έμπρόσθεν πριν χσυν ρήσεδομ ις γιά γι1ά4τά τά π με 185 185 τ.εμκα μ εάσ έ μημα πρό108 σθενμπ ρ ν το τρο α κω 1.000 θέα πύργο,και κατάκολο για βίλα(κωδ.665) .μ θ έα π ύργο,και ττο οκ ατάκολοογ ια β ίλα1 (κ105 ωδ.6μ6άρ 5) ο χρήσεις ΠΩΛΕ ΤΑ ο όπ δο µ σ ο δρόµο Σ ουρο ωρ ου Λ ο ωρ ου σ πεζοδρόμιο, οκλέους γ νατο. δ κοδομή κακτίζει πεζοδρομιο ανοικτό χώρο με πεζοοκδα ροκωδ μιο 754 ανοικτό ΠΥΡΓΟΣ χώρο 130 13κα 0 τ.μ τάσ .μ ημα με φαδύ φθεμ αδύ π εζοδρό128 μο μ κ Π ΥΡΓΟΣ οικόπεδο οικόπεδο 1 .105 τ.μ τ.μ1άρτιο ά547 ρτιο μσ υ ομ. 1,4 1,4 κτγίζαεμονοκα ι ΠΥΡΓΟΣ 1.105 συντ. δομ. ΠΩΛΕ ΤΑ αρσο ρα ου ό σ η µ π ησ ο ΤΕ με οαμεγάλο ΑΡΧ ΟΛΥΜΠ ααια με πάν 730 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ θέρμανση στον κ μ ε διαμερισμα διαακωδ μερισ μα 110 1ΠΥΡΓΟΣ 10 τ.μ τ μ αυτόνομη ακα υτόάσ νοημα μη θ έρμ νση σ τπέρασμα ον 1ο 1ο γ α 1.547 μονοκατοικία(κωδ.754) 1.547 τ.μ τ μ για για οικοδομή οικοδομή και και για για μον οκατοικΑία275 (κωδμ7κεν 54)ρ κό γ και ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ. ΠΩΛΕ ΤΑ δυάρ σ ο ρο µ ηµ ώροφο δ α α υρώ γ λάα άμαζί(ευκαιρία) 185 μκω μεδέμπρόσθεν κή και Δ.Σ.Κ.Μ μόνο όροκή φοκα3 απληκ ΔΣΚΜ καχρήσε μόνος όλα ό μπάν αζ εαυκμε αρ α (κωδ.32) 32 Λ ΑΜΠΕΤ ύψωμα ύψωμα 4 009 τ.μ τ μ ΛΑΜΠΕΤ πανοραμύψωμα κή κ ατ4α009 πληκμτ πανοραμ κή όροφο ΛΑΜΠΕΤΙ 4.009 πανοραμική, καταπληκτική ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ρ άρ δ α α µ απο ή η σ η οδό ∆ η ά η ΑΛΟΓΑ ΑΡΑΒΑΝΙΑ όαχώρο 130 μ δμε8φαδύ θέα οκ πύργο ο δόν ο0δαν κό γΡ α ΓβΟ λα Π Υ Σ κωδ ε π τις τ690 ς Aλφειού Aλπεζοδρομ φε ού κ αοτανο άστκημ 6 6 ττ.μ μ (κωδ.830) κω 30 πεζ ΠΥΡΓΟΣ επι κατάστημα 66 θέΟα ωττο ορ ου πύργο κα όλο όλο το το Ιόνιο όν ο δαν ό για γ α κα β λόλο α κω 69 πύργο,και δανικό βίλα(κωδ.690) ΠΩΛΕ ΤΑ σσάρ µΣΑΣ ου ορόφου σ η οδό Μπ α ου α ηθέα ΣΤΟ ΧΩΡΟ Φυλή Πηνε αςΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ αναπαραγωγής µας κα 110 μυρ αυ ΠΥΡΓΟΣ κόπεδο μΥμε ΡΓπρόσοψη ΟΣ Ο ΤΕ487 0 ττ.μ μ ενοικιασμένο εμε νοδκαμερ ασμσμα ένο 7 50 ε ώ όνομη κωδθέρμανση 36 ΠΥΡΓΟΣ ΟΤΕ 70 750 ευρώ (κωδ.36) ο κόπεδο α λφε ού 2 564 ττ.μ μο ,με με π ρόαλφε σοψού η 48 428564 Π ΠΥΡΓΟΣ αλφειού 2.564 πρόσοψη ΠΩΛΕ ΤΑΓΕΡΑΝΟΥ σ ο Σαµ ό ο όπ δο µ µ µ ά η α α ά η οΠ αΥµΡοΓΟΣ οικόπεδο ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ όροφο ΔΖ ΣΟ ΚΝ ΜΤ κα κοδομήσ Πληρ τηλ 6973534172 ΜΑ2923 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΙΚ3ΙΑ ΑΙμόνο όλα μαζ ευκα ρ α τ μ οικοδομήσιμο ο κσοοδοοημήη σ όμδρόµο ο κτίζει κτ ζ κατο κμαο 200 2 00 τ.μ τ μ κατάλληλο κμο ατκάλζε ληκα λο ογια γκαα 200 μ κα άλληλο γ α Ε τ.μ ΠΩΛΕ ΤΑ ση ή οδό Πύρ ου Πα ρώ ο όπ δο µ µ πρόσοψη η ε κατοικία ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΠΥΡΓΟΣ ενο 750 κ α,ευκαιρία επαγγελμα ευκα ρ αΔ κωδ Σ ΚΑΦ Α μεζονέτα με30 ζονέτα ττριόροφη ρ όροφΟΤΕ η 90 9070 τ μ μκαινούργια,τσάκι, κα νοκύασμένο ργ α τσ άκευρώ ΣΚΑΦΙΔΙΑ τ.μ κατο κ α και κα επαγγελματική επαγγελματ κή χρήση χκα ρήο ση εκα υκα ρ α (κωδ.30) κωδκή3χρήση 0 κατοικία Ε ή α σ ο δρόµο ου οσο οµ ου Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802 ΑΖΟΝΤΑ μλεαρστοό π κααρ άλληλο κλειστό παρκινγκ,θέα και αλτεμάρ (Κωδ.656) κ νγκ θέα ττο ο ιόνιο όν ο κ α ττο οΕΝΟ α λτεμΚάρ Κωδ 656 ΝΘΟΠΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΕΤ 8.020 8ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ 020 τ.μ τμα ρτ οΛΑΜΠΕΤ κατάλλη8 λο020 κ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ-ΛΑΜΠΕΤΙ αρτιο ,κατάλληλο ΠΩΛΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µ σ η οδό Κο ο ο ρώ η µ σ ωµ οΑ ρε ρέ ρρ όροφο οροφοδ αβ οΥμΡσό 804 ΓΟΚωδ ΣΔ Ο Υ ττριάρι ρ άΠΥΡΓΟΣ ρ 4 ος 6 7 ττ.μ μ σε σ εα στη κ ατάστααμέρ ση σμα ΠΥΡΓΟΣ Δ.Ο.Υ 4ος 67 σε αρίστη κατάσταση γροα ου β λωρ εςούπωλείται πωλε τα ολόκληρο ολόκληρογ ή καλεςτο τοπωλε μ σό α(Κωδ.804) Κολόκληρο ωδ 804 ή κα Π βίλες, και μισό ΠΩΛΕ ΤΑ Ο ΚΟΠΕ∆Ο µ µ πα ά ο α σ ο Βού αρ ο σ ο για ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡ λοσ μεανο75 ΠΩΛΕ ΤΑ ΤΡ ΑΡ ω α ό ό σ ο δ π α σ ο ο δηµο ό ου ορόφου µ Α ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡ ΣΚΑΦ α υ5τ 358 θ έρμμαάρ νσηο π ραμμ κδήαμπερές θ έα ττο ο αυ κ ατον άκθέρμανση ολο (κωδ.799) κωδευκα 799 ρ α κω αυτ. θέρμανση πανοραμική θέα κατάκολο Σ ΚΑΦ Δ λοστάΔ σ Α5 358 ττ.μ μά ρτ ο μ ε άσ ΣΚΑΦΙΔΙΑ-ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ λοστάσι 5.358 άρτιο με ΠΩΛΕ ΤΑ ΤΡ ΑΡ µ σ η οδό Γ ρµα ού α Καπ ά Γ ώρ η πανοραμική Δο ΟρΥοφροάρ 4ος αρ θέα όλο όν4ο7κα κα άκολο 470 ΥΡ ΓΟΣ Κωδ ρ ετ ρ έ σε σε ΠΥΡΓΟΣ τρ όροφο δα μέρ67σμμασε τ ασςη κα ΠΥΡΓΟΣ ρετιρέ τριόροφο οροφοδιαμέρισμα 5ε ετίας πανοραμ κή θέα θέα όλο όλο το το Ιόνιο όν οπανοραμ κα το το κατάκολο(Κωδ.470) κκή ατά κολ ο Κοωδ 0 οΠ και ΠΩΛΕ ΤΑ Ο ΚΟΠΕ∆Ο µ άρ ο α ο οδοµήσ µο σ ο Κα ά ο Χ ο ΑπΝδρόµου υρώ 7 5οττ.μ δ αμμπε200 ρές αυταυ ον θ έρμανσηπανοραμ ευκα ρ κωοδκα 78άκολο 6 75 διαμπερές,αυτον θέρμανση (ευκαιρία)(κωδ.786) ΑΚ Αµή ΛΕΠ ΟΧΩΡ αγροτεμάχιο αγΧΑΝΑΚ ροτεμάχ 9 500 ττ,μ μ 2 00 εμάχ ΧΑΝΑΚΙΑ -Α ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 9.500 200 θέρμανση κήαθέα κω Α ο ΑΛΕΠΟΧΩΡ αγρο 9μ500 ΠΩΛΕ ΤΑ ο όπ δο µ ό ο σµού σ ο Κορα ο ώρ Π Υπερ ΡΓΟ Σκ έντρο ν εόΠΥΡΓΟΣ δμητο 3 ος ό ροσμα φος 87 δ αμμέ3ος ρ σμρ αάρ 1 40 ΠΥΡΓΟΣ κέντρο νεόδμητο 3ος όροφος διαμέρισμα 140 μ έτρα α πο την την Ε Ο πύργου πύργου μέ π αρα τραπο ών π γμένο πα ρών μέτρα απο Ε.Ο πατρών, περιφραγμένο, δ αμερ 10 ε ώ ηνερΕ φ Ορα πύργου φραγμένο ΠΩΛΕ ΤΑ µο ο α ο α µ σ η οδό Α απαύσ ω τ μ 3 κα Δ θερμοκήπ Σ Κ 2 μπάνια μπ α ,αυτόνομη αυτόνπανοραμ ομη θέρμανση θέρκή μαθέα νση ο(κωδ.630) κπύργο ωδ 63300 0 Ε κω τ.μ Δ.Σ.Κ ρ εύμα ν ερό δ αμορφωμένο ρεύμα γαφ άνερό ρμα ,και α θ ερμοκήπγ α φάρμα ρεύμα, νερό, διαμορφωμένο για φάρμα θερμοκήπια, δκαμορφωμένο α άνθέρμανση ΠΩΛΕ ΤΑ ∆ΥΟΜ ΣΑΡ µ ου α ου ορόφου σ η οδό Α α ά α ρτδ αο γ ουα κατοικίες ή ηοτεχν έςάρκ.λ Π ΥΡρΓΟ γ κα811 ρσον έ ρα κ α νκέν ούρρο γ ανεόδμη ο κοδοο3ος μή 2οςόροφος 2όροφος οςόροφ ος ΠΥΡΓΟΣ γκαρσονιέρα καινούργια οικοδομή άρτιο για κααµτοάκη εαπο ς ,βιοτεχνιές β κλ εαυκα καορκ α 81ές 1 κ λ ευκα ΠΥΡΓΟΣ οροφοδ ο γ(ευκαιρία)(κωδ.811) ες κ βω ο δεχν α Σκωδ σ ο υπό ο θέρμανση , πλήρως αφερα υτόνου ομ2η800 θέρμμανση140 πλμ ήρ ωΔςΣεπιπλωμένη εΚ π 2πμπάν λωμέαναυ η (κωδ.616) κ ωδ 616 Π ΥΡΓΟΣ Τ Ε κάτω α πό ττη ηΠΥΡΓΟΣ ρ ήγα φ εΤρΕ α ουκά2.800 2ω 80 0 τ.μ τ μη ρήγα αυτόνομη ΠΥΡΓΟΣ Τ.Ε.Ι κάτω από ρήγα φεραίου 3 όν θέρμανση κ από ΠΩΛΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µ µ πα άρ σ η οδό Ερµού Π Υμη ΡΓΟΚωδ Σγ κ806 αρσον έΠΥΡΓΟΣ ρα κ α νο ύργ α ο κοδ ή3 οαςό οφος 3ος ΠΥΡΓΟΣ γκαρσονιέρα καινούργια οικοδομή 3οςόροφος για διαπραγματευσιμη γ αμ ονοκατο κ α ττιμή απρα ατευσ μ Κμή ωδδ8απραγμα 06 γκαρσον έρα καομ νούργ ορκοδομή γ γαμμονοκα ο ηκ α(Κωδ.806) ευσ ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ∆ΥΑΡ ό σ ο ου ορόφου π π ωµ ο σ ο ρο µήμονοκατοικία υρώ ΜΑΣ2930 μή δ α όνομμη δαν θέρκό μαγνα σηαυ πόνομη λήρωθέρμανση ς επιπλωμένη επ πλω νη (κωδ. κω 815 θέρμανση ,πλήρως 815) 238 τ.μ τ υρώ μ εντός εντός οικισμού ο κ σμΚΟΛΥΡ ού κτίζει κτ ζε238 220μτ.μ τεν μ ός δαονκκσμού ό για γ ακ αυτόνομη ΚΟΛΥΡΙ 220 ιδανικό καμέπλήρως επδπλωμένη κ ζευτ220 ΠΩΛΕ ΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝ ΕΡΑ δ ωρη ό σ η µ ου ορόφου π Κ ησΟ ο ΛΤΕΥΡµή238 Π Υ ΡΓΟΣΚωδ γρα807 φε ο 50 5ΠΥΡΓΟΣ 0 τ.μ τμ3χ ώρο δίπλα δπ λα 40 σταμδικαστήρια, δ5osεπ καστήπλωμένη ρα ΠΥΡΓΟΣ γραφείο χώροι, στα (Κωδ.807) μ α με με θέα θέα τον τον πύργο πύργο και κμεζονέ α το το κατάκολο καατμε άκθέα ολοον Κπύργο ωδ 80κα 7 ο κα γκαρσον έρα άκολο ΠΩΛΕ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧ Ο µ σ ο Σ ρ φ µ Ξυ όδ δρα μεζονέτα µήεζονέτυρώ για κ τάλρλκό ηλο γ α δικηγορικό δ60 κηγΠΥΡΓΟΣ ορ κό γραφείο,ιατρείο γργκαρσον αφε ο ατέρα3οςοροφοςεπ ρε ο κ.λ κ λ (κωδ.769) κωδ 7 69 ΟΥΝΕπ Κ 02η8 ΣΠΚ ττ.μ μπ ρόσοΔΟΥΝΕ ψη σ τοΚΑ κ εν ρ κό μ δ ρπρόσοψη όμο 6 0 σ κατάλληλο ΔΟΥΝΕΙΚΑ πρόσοψη στο κεντρικό δρόμο 60 πλωμένη 4τ028 οακεν δρόμο ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µ µ υπό ο σ η οδό Ζα µη µ Δ πρόσοψη ουΑπάρ4.ου Π ΥΡΓΟΣ γ ραφ εο4 0 τ.μ1οςδίπλα τ μ1οςγραφε δ πλα οσ τή π ατχώρο ε α κω 77σ 1αδκ ΠΥΡΓΟΣ γραφειο 40 στή πλατεία(κωδ.771) έ τρα α ρτ ο ο κοδομήσ μο μ εμέθ έρα α ττη ηθ σσα κω δ με 78θέα 9 η μέτρα αρτιο οικοδομήσιμο με θέα θάλασσα(κωδ.789) ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝ ΕΡΑ ό σ η ου π ησ ο ΤΕ µή μ υρώ ΠΥΡΓΟΣ 50 μλ3 δδ πλα αρ οάολα κοδομήσ μο θάλασσα κωδ 789 ΓΟΣ κέντρο κέπα ντρρών οε π κα παάλληλο τρών γ κό κ α τάγραφε στημα 1α3ρε 5τομ κ λ κ ΠΥΡΓΟΣ επί πατρών γωνιακό κατάστημα Δ ΟΥΝΕ ΚΑ Α ΛΕΠΟΧΩΡ ε π ττης ης Ε.Ο Ε Ο ΑΛΕΠΟΧΩΡ π ύργου πατρών πατεπ ρώνης Π ΔΟΥΝΕΙΚΑΑΛΕΠΟΧΩΡΙ επί πύργου ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝ ΕΡΑ ου σ ο ρο µή υρώ γω α νδ α κηγορ κό ο 135τ.μ ΔΟΥΝΕ ΚΑ ΕΥ ΟΡπύργου ισόγειο 135 υπόγειο κατάλληλο για πάντα(κωδ.573) σόγε οεπ 13εθν 5 τμ τμκής υ πόγΠΥΡΓΟΣ εοκ ατάλγραφε ληλο γ α μ1οςδ π άντα κωσδή5πλα 73 ε α 16.000 επι λο 16 ού 00σ0ο τ.μ τ ου μ πρόσοψη πρόσοψλ η οσ επάσ ττηςεθνικής ης εθν κ ής 95 9ο16 5 μέτρα μ000 έτρα μ πρόσοψη εµβολ ασµένη στε ρωµένη δαν κή ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝ ΕΡΑ ό σ η π π ωµ η ου ορόφου λιοστάσι α στά ουσδηµο οα 40ττα πλα αγρο εμάχ ΓΟΣ στήν στήν κή ΑΓ .Γεωργιου ΓΠΥΡΓΟΣ εωργ ουκέν κατρο ασεπ τημ α ρών 8 4 τ.μ(κωδ.610) τγων μ κακό ωδκατάστημ 610 ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ καταστημα 84 γαασ κατοικία κη αοδό το Οκ υµπ α και κωα για γ α τα τα πάντα πάντα95 βλμέ έπρα ε θάλασσα(κωδ.800) θάρ άλαοσκα σαάλληλο κωδ 8γ0α0κα οΠ βλέπει γ α σπ τ κα κήπο Πληρ τηλ ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ρ άρ ου ορόφου σ ό σ η δ ώροφη µο ο α ο για πα κΥαΡεπαγγελμα 6945887780 6985811682 ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ ρ άρ ό σ ο σ η οδό ∆ η ά η Τ µή υρώ έγη πάν ρ ιαέρ κωδ Ε νοικιάζονται διαμερίσματα,γκαρσονιέρες δσια μεαρ ίσαμβλέπε αταθάλασσα ,γκαρευκα σον ες800 ,,γραφεία,καταστήματα γρασόγε φεοί135 α,κμαυπόγε τασοτκαήάλληλο ματαγ α α πάν α Ενοικιάζονται

. ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ; Υπάρχει Λύση ΜΕΣΙΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

. ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΖΙΤΖΙ

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕ Σ ΠΑΛΕΤΩΝ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚ ΒΩΤ Α ΚΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ε ∆ ΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ Γ Α ΕΛΑ ΟΤΡοΒΕ Α 140 ευρώ τόνος ΠΩΛΕ ΤΑ ΚΑΝΤ ΝΑ ΑΥΤΟΚ ΝΟΥΜΕΝΗ Έτοιµα σχισµένα, ξερά. Παραδίδονται ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛ ΣΜΕΝΗ σας. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πληρ. τηλ. 1στον ΚΑ Κ χώρο ΣΕ ΑΡ ΣΤΗ 6932646081. ΜΑ381 ΠΩΛΕ ΤΑ ΕΡΠ ΣΤΡ ΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEP LAR 955

. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 2 ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΙΑ

γ α φύλακες κα ΠΩΛΕ ΤΑ ΕΝΑ

ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ αρσο ρα α δυάρ σ η ∆ αµ ή ΕΝΟ Κ ΑΖΕΤΑ δυάρ π π ωµ ο σ η οδό Σ Π Κ Ενοικιάζονται σε όλο το πύργο από 150 και 180 ευρώ σ εό λο τ ο π ύργο διαμερίσματα,γκαρσονιέρες α πό 1 50 κ αι 1 80 ε υρώ.,γραφεία,καταστήματ ΠΩΛΕ ΤΑ ρ άρ µ σ η οδό Γ α σώ Τ µή υρώ σεΑόλο ΠΩΛΕ ΤΑ δυάρ ό σ ο µ σ δ ώροφη µο ο α ο α σ η ∆ αµ ή Τ Μ µή ΕΓυρώ ΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ Κ Ι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Πτο ΡΟπύργο ΣΦΟΡαπό ΕΣ 150 ΘΑκαιΒΡΕITE Β180 ΡΕIευρώ TE . ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ ΜΑΣ ΜΚΑΙ ΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΒΡΕITE ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ


20 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α Υ ΤΟ Κ Ι Ν ΗΤ Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621400389 ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ . OPEL TIGRA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc,143hp, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, ∆ΕΡΜΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ4.800 ευρώ. . LANCIA DELTA HF 2πορτο, κίτρινη, 1999, 1.600cc, ζάντες ΜΟΜΟ, δέρµα, clima κ.α. 2999 ευρώ. . MAZDA 6 2.300cc, µαύρο, δέρµα, οροφή, ζάντες 18’’, clima, όλα ηλεκτρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. .. MERCEDES CLK 200 compressor 1.800 c.c. (2 αυτ/τα) µαύρα full extra. .. FORD FOCUS CMAX 1.800cc 2005 ασηµί full extra, 4.800 ευρώ. DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300c.c., TURBODIESEL, full extra DIESEL OPEL CORSA 1300 turbo diesel, full extra (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700c.c., turbodiesel επαγγελµατικό FIAT PUNTO 04-05, turbodiesel, full extra, επαγγελµατικό (3 αυ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007, full extra (πετρέλαιο) ( ΤΡΑΚΤΕΡ SAME minitauro, 60HP, υδραυλικό τιµόνι . ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ). ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1700 ευρώ CITROEN SAXO 1100c.c., 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι κ.α., λευκό, , υδρ. τιµόνι.1.900 ευρώ. SMART 800c.c. turbodiesel (πετρέλαιο) 2004, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, κ.α. ΤΟΥΟΤΑ AURIS, 1400c.c., 2008, full- full extra (3 αυτ/τα) HYUNDAI GETZ, 1300c.c., 2004,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ WV SCIROCCO

1400 ΚΥΒΙΚΑ 160 ΙΠΠΟΙ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ – FULL EXTRA 52.735 ΧΛΜ. ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ – ΒΙΒΛΙΟ SERVICE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6974407942. ΜΑ3524

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 3.500 ευρώ. JAGUAR S TYPE 3.000c.c., 2001 µπεζ δέρµα – οροφή ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 LAND ROVER Freelander 1.800c.c., 2003 full extra 4X4, 5porto, 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., λευκό µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, CD, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια κ.α. 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., µαύρο, µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες BRABUS, ράδιο CD, κ.α. 3.700 ευρώ (Υπάρχει και 2ο µαύρο 600c.c. µε 3.000 ευρώ). TOYOTA AURIS 1400c.c., 2008 µπλε, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδ. αερόσακους, CD, κ.α. 7.700 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 133 HP, 2004 µιάµιση καµπίνα, full extra, 10.500 ευρώ. CITROEN BERLINEO DIESEL επαγγελµατικό ή αγροτικό, 4.000 ευρώ. FORD FIESTA 2008 DIESEL, αγροτικό ή επαγγελµατικό, full extra 6.500ευρώ OPEL CORSA 2009, OPC, 1600c.c., TURBO, 270ΗΡ, µε extra πάνω από 15.000 ευρώ. Πωλείται µόνο 8.500 ευρώ. OPEL CORSA 5πορτο 2004, ABS, ζάντες αλουµινίου, BBS, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, υδραυλ. τιµόνι, αερόσακοι κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. FORD FOCUS 2009, ασηµί 5πορτο, full extra, 6.999 ευρώ. FORD FOCUS 2006, 4πορτο SEDAN 1600c.c., 115ΗΡ, έκδοση GHIA, full extra, 6.000 ευρώ. ALFA ROMEO 159, µαύρη 2007, 1.800c.c., 145HP clima, ABS, 10 αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, ηχοσύστηµα κ.α. full extra, 7.500 ευρώ FIAT PANDA 1250 κυβικά (2) 2005 & 2006, a/c, υδραυλικό τιµόνι, κ.α. από 4.000 ευρώ TOYOTA COROLLA 1600c.c., 2005, 5πορτη έκδοση EXCELLENCE 1ο χέρι, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά full extra, 5.400 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2πορτη, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.300 ευρώ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

PEGEUOT 207 GT turbo, µοντέλο 2009, σε τιµή ευκαιρίας – ατρακάριστο, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6945228551.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ AUΤO APOSTOLOPOULOS Τηλ. 6979232769 – 6986879765. MA1093

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

HONDA CIVIC HYBRID 1300 c.c., 2009, 1o χέρι – τέλη κυκλοφορίας 0- κατανάλωση 5λιτρα/100km, 4πορτο σε αρίστη κατάσταση, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.500 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ YARIS –Diesel – 1400 c.c., 2005, ολοκαίνουρια λάστιχα A/C – ABS – αερόσακοι, κ.α. 7.000 ευρώ. VW PASSAT 1600c.c., 2000 µοντ., full extra, 3.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 5πορτο, 2006, µαύρο, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 3.900 ευρώ. . PEUGEOT 206 2πορτο, 2006, µαύρο, DYNAMIC, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 4.000 . PEUGEOT 307 ασηµί, 2πορτο, 2005, οροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµ., ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ABS, αερόσακους κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.000 ευρώ. . PEUGEOT 206 Cabrio Roland Garros σκληρή οροφή, ηλεκτρική, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµιν., όλα ηλεκτρικά, full extra, 4.000 ευρώ. . MERCEDES CLS 350 CGi 2008 µαύρο, ελληνικό, 1ο χέρι, ατρακάριστο, άριστη κατάσταση, αερανάρτηση, 292hp, clima, ABS, airbags, καφέ δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.000 ευρώ. . RENAULT MEGANE coupe 1.400cc κόκκινο ’98, 2.300 ευρώ. . NISSAN ALMERA ασηµί ’01, 1.400cc, full extra, 2.800 ευρώ. . BMW 330, 2008, 28.000 χλµ, coupe, µπεζ δέρµα, οροφή, 19αρες κ.α. 20000 ευρώ. . FIAT PANDA 900cc 1.991, 1.200 ευρώ. . VW POLO αγροτικό – επαγγελµατικό Diesel, ’95, 2.500 ευρώ. . SUZUKI BANDIT (moto) 1.800cc, ’98, 3.300 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA 4X4, 4πορτο λευκό DIESEL ’98, 6.900 ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ MITSUBISHI L200 4X4, ’98 4πορτο έκδοση MAGNUM, ζάντες αλουµινίου, µπάρες νίκελ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 2004 133 ΗΡ, µιάµιση καµπίνα, αρίστη κατάσταση. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10.000 ευρώ. VESPA SYM CITYCOM 300, 2009, 2.500 ευρώ. ΠΑΠΙ HONDA INNOVA 2006, 125c.c., εξάτµιση DRAGON, 1.000 ευρώ. ΜΑΣ987 . MOTO SUZUKI Bandit 1200cc, 1998. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 3.500 ευρώ. -----------------------------------------.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW EOS CABRIO, 2.0Fsi, 150hp, 2007, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, από ιδιώτη, τιµή: 9.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932981415. -----------------------------------------. . OPEL CORSA, 1200c.c., καινούριο 12.000km, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ µε FIAT STRADA, 1300c.c., ανάλογης κατάστασης. Πληρ. τηλ. 6974727589. ---------------------------------------. OPEL ASTRA, µοντ. 2008, 1400 GTC σε αρίστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974727589, ιδιώτης. ΜΑ3576

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT

880 διπλό διαφορικό 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα 80-66 διπλό διαφορικό 980 µονό διαφορικό, καµπίνα 80-66 διπλό διαφορικό

FIAT 70-76 αµπελουργικό, µονό διαφορικό FIAT 70-76 δενδροκοµικό διπλό διαφορικό LP (REVARSA). FIAT 70-66 µονό διαφορικό FIAT 60HP αµπελουργικό διπλό διαφορικό SAME 45HP αµπελουργικό, διπλό διαφορικό SAME 50HP δενδροκοµικό, διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό

JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 Ψεκαστικά – δενδροκοµικά 1000lt

1) ΤΟΥΟΤΑ YARIS START STOP εξατάχυτο 1350c.c., 69.000km, µοντέλο 2009, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra. 2) OPEL ASTRA ESSENTIA 1400c.c., 40.000km, µοντέλο 2007, τετράπορτο µε το χρώµα του εργοστασίου, σε καινουργή κατάσταση. 3) OPEL ASTRA COSMO 1400c.c., µοντέλο 2008 STASION, full extra, όλα ηλεκτρικά – κλιµατισµός, ελληνικής αντιπροσωπείας, ζάντες αλουµινίου. 4) OPEL ASTRA COSMO 1600c.c., µοντέλο 2007, χρώµα εργοστασίου, χρυσαφί, full extra, κλιµατισµός, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. 5) RENAULT MEGANE AUTHENTIC 16V, 1400c.c., µοντέλο 2007, τετράπορτο, χρώµα εργοστασίου, µαύρο, full extra. 6) SEAT IBIZA COMFORT PACKET 16V, 1400c.c., µοντέλο 2007, τετράπορτο, χρώµα εργοστασίου, ασηµί µεταλλικό, αυτόµατος κλιµατισµός. Η πλούσια έκδοση. 7)HYUNDAI i30 CLASSIC 1400c.c., µοντέλο 2008, τετράπορτο, χρώµα εργοστασίου, µαύρο µεταλλικό, αυτόµατος κλιµατισµός σε καινούρια κατάσταση. 8) BMW 318 cambrio, µοντέλο 2004, LOOK Μ3, δίπορτο, χρώµα εργοστασίου ασηµί µεταλλικό, full extra, κλιµατισµός, αυτόµατος πιλότος. 9) CITROEN C4, 1600c.c., ELEGANCE, µοντέλο 2007, κλιµατισµός, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο τριακτινο τιµόνι, θερµαινόµενοι καθρέπτες. 10) VW GOLF PLUS 1400c.c., πολυµορφικό 56.000km, µοντέλο 2007, σε καινουργή κατάσταση. 11) FORD FOCUS AMBIENTE 1400c.c., µοντέλο 2010, χρώµα εργοστασίου ασηµί µεταλλικό, full extra, κατάσταση καινουργή. 12) SUZUKI BALENO 1300c.c., µοντέλο 2000, χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό, A/C. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.999 ευρώ. 13) CITROEN AX 1400c.c., τετράπορτο, υδραυλικό, A/C. Προσφορά 900 ευρώ. 14) PEGEUOT 106 RALLY 1600c.c., 140 ίπποι, κίτρινο, υδραυλικό, A/C. Προσφορά 2.650 ευρώ. 15) NISSAN ALMERA ACENTA full extra, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι – χρώµα εργοστασίου. 16) AUDI A4, µοντέλο 2006, πετρέλαιο, full extra. 17) FORD RANGER 4X4, TDI, 2.500c.c., πετρέλαιο, 107.000km. Σε αρίστη κατάσταση.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472

ΜΑΣ4158

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 10o χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092410, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

RENAULT LAGUNA 1600c.c., 2000 µοντέλο, 92.000 χλµ. σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6975544444, 26230/55111.

∆ΙΑΣΤ. ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO NISSAN TIDA,

1600c.c., µοντ. 2008, full extra, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976983490.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τπλησίον 3καινούριο, ε ην 0ετ πτ.µ. εµείάδεια ροικοδοµής α µ ςπεριοχή 1) 82M τ.µ., 3ος όροφος Εφορίας αυ-ή 1) 1.300 σεα ύψωµα, αευρώ σο υ µευρώ. ε θ1.000 σ τόνοµη θέρµανση. Τιµή ανάα τ.µ. ς δώ Βαρβάσαινας. Τιµή 40.000 2) ∆ύο διαµερίσµατα ισόγειαο δίπλα πρώην 2) 812 τ.µ.ο οικόπεδο στην οδό Αγίας Μαρίνης, άρτιο οιπ ο(ΟΑΕ∆) ια75 δή π τε και 85 τ.µ. καινούρια µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 1.100 κοδοµήσιµο. Τιµή 85.000 ευρώ. π λ η ρ ο φ ο ρ ί α σ χ ε ικ άπεριοχή Αγιος ανά τ.µ. 3) 2.000 τ.µ. οικόπεδοτ εντός οικισµού, 3) Γκαρσονιέρα µ 49 τ.µ. στην τ οδό ο ΑτΙωάννης. Τιµή 65.000 ε σ α ςευρώ. ακίνητό ταλείας (πλησίον 1ου δηµοτικού σχοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ λείου) µε αυτόνοµη θέρµανση, 4ος 1) Κολίρι (βίλα) σε 7 στρέµµατα κοντά στο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όροφος. Τιµή 1.000 ευρώ ανά τ.µ. γήπεδο Κολιρίου, γκαράζ, µπάρµπεκιου, 4) 59 τ.µ. δυάρι καινούριο (περιοχή φούρνος, ξενώνας, κ.λ.π. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, Αγία Βαρβάρα, 1ος και 2ος όροφος, ∆ΥΑΡΙΑ. ΤΡΙΑΡΙΑ, 2) Μονοκατοικία (βίλα) στο δρόµο Πύραυτόνοµη θέρµανση, τιµή 1.250 ευρώ γου – Κατακόλου 200 τ.µ. σε 3 επίπεδα, ΤΕΣΣΑΡΙΑ ανά τ.µ. έκταση 1500 τ.µ., γκαράζ, µπάρµπεκιου, 5) 75 τ.µ. 1ος όροφος σε 3όροφη οικ.λ.π. Τιµή 220.000 ευρώ. ΑΠΌ 150 ΕΥΡΩ κοδοµή στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος. 3) ∆ιώροφο εντός Πύργου 90 τ.µ. ο κάθε Τιµή 65.000 ευρώ. όροφος ενοικιασµένο σε οικόπεδο 240 6) Γκαρσονιέρα 37 τ.µ. ισόγεια 25 Ειδικά για τους τ.µ. Τιµή 150.000 ευρώ. ετών οικοδοµή, πλησίον 1ου δηµοτιΜονοκατοικία Αλφειού 70 τ.µ. σε φοιτητές ΧΩΡΙΣ 4) κού σχολείου. Τιµή 10.000 ευρώ. έκταση 5.000 τ.µ. µε 200 πορτοκαλιές, πεΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ µεσιτική αµοιβή. ριφραγµένο. Τιµή 70.000 ευρώ. 1) Αγροτεµάχιο 6.200 τ.µ. περιοχή ΒυΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ τινεΐκων, τιµή 18.000 ευρώ (αναδα1) Κατάστηµα 62 τ.µ. στην οδό Ερµού σµού). στον Πύργο σε οικόπεδο 142 τ.µ. Τιµή 2) Αγροτεµάχιο 3.127 τ.µ. περιοχή Κάστα Κατακόλου 200.000 ευρώ. (αναδασµού). Τιµή 10.000 ευρώ. 2) Κατάστηµα στην οδό Ζαΐµη, 75 τ.µ. Τιµή 60.000 ευρώ. 3) 4 στρέµ. περιοχή Αγίου Γεωργίου. Τιµή 40.000 ευρώ. 3) Κατάστηµα πλησίον θεάτρου «Απόλλων» 45 τ.µ. Τιµή 4) 10 στρέµµατα περιοχή Κατακόλου επί ασφάλτου ΠΩ- 50.000 ευρώ. ΛΟΥΝΤΑΙ και ανά 5 στρέµµατα. Τιµή όλο 100.000 ευρώ. Και πολλά ακόµα ακίνητα σε όλες τις περιοχές και διά5) Αγροτεµάχια ανά 4 στρέµµατα επί ασφάλτου Κατα- φορες τιµές στο γραφείο µας. κόλου, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή από 80.000 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6) 4.150 τ.µ. περιοχή Καβασιλάκια Πύργου, τιµή 70.000 Ενοικιάζονται ∆ιαµερίσµατα, Γραφεία, Καταστήµατα σε ευρώ. όλες τις περιοχές από 200 ευρώ το µήνα.ΜΑΣ3076

15ετής πείρα

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέν-

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, ∆ΥΑΡΙΑ. ΑΠΌ 150 ΕΥΡΩ ΚΑΙ EΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ Ειδικά για τους φοιτητές ΧΩΡΙΣ µεσιτική αµοιβή.

τρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ρετιρέ νεόδµητο 240 τ.µ. Τιµή 300.000 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα λουξ 87 τ.µ. τελευταίου ορόφου (4ου) νεόδµητο µε τζάκι. Τιµή 120.000 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. 2 χρονών µε τζάκι και θέση στάθµευσης. Τιµή 130.000 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 54 τ.µ. 3 χρονών κοντά σε σχολεία. Τιµή 60.000 ευρώ συζητήσιµα ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 43 τ.µ. νεόδµητο λουξ κατασκευής. Τιµή 58.000 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται µονοκατοικία (µεζονέτα) µε υπόγειο 135 τ.µ. εντός οικισµού καινούριας κατασκευής. Τιµή 180.000 ευρώ συζητήσιµα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α : ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ 51 τ.µ. 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ. ΤΙΜΗ 35.000 ΕΥΡΩ. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται διαµέρισµα 2ου ορόφου κεντρικά στον Πύργο 64 τ.µ. Τιµή 45.000 ευρώ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται µονοκατοικία εντός οικισµού 95 τ.µ κατασκευής του 2010 σε 1 στρέµµα οικόπεδο µε 3 κρεβατοκάµαρες ,2 µπάνια και µε υπόγειο 95 τ.µ. Τιµή 130.000 ευρώ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 115 τ.µ. σε τριώροφη οικοδοµή 15 ετίας µεταξύ Μανωλοπούλου και Τάκη Πετροπούλου. Τιµή 90.000 ευρώ συζητήσιµα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται (αυτόνοµο) ρετιρέ 58 τ.µ. σε τριώροφη οικοδοµή 15 ετίας µεταξύ Μανωλοπούλου και Τάκη Πετροπούλου. Τιµή 45.000 ευρώ συζητήσιµα. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλούνται 2 δυάρια 47 τ.µ. και 43 τ.µ. καινούρια 900 ανά τετραγωνικό. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ :Πωλείται µονοκατοικία 140 τ.µ. µπροστά στη θάλασσα. Τιµή 300.000 ευρώ συζητήσιµα. ΚΟΡΙΝΘΟΣ : Πωλείται κτήριο στα µπετά 4.000 τ.µ. µε οικόπεδο 1.400 τ.µ. που έχει πρόσοψη προς το λιµάνι της Κορίνθου. ΣΤΡΕΦΙ: Πωλείται µονοκατοικία πλήρως επιπλωµένη 112 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 200.000 ευρώ ΚΟΛΥΡΙ : Πωλείται µονοκατοικία 140 τ.µ. καινούρια και σε οικόπεδο 1,5 στρεµ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΥΚΑΙΡΙΑ : Πωλείται δυάρι ρετιρέ κατασκευής 2010 και µε αποθήκη. ΤΙΜΉ 52.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Ενοικιάζεται δυάρι καινούριο 50 τ.µ. πλήρως επιπλωµένο. Τιµή 230 ευρώ ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο σε διπλοκατοικία 110 τ.µ. πλήρως επιπλωµένο κατασκευής 2009. Τιµή 400 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται ρετιρέ αυτόνοµο 4άρι 140 τ.µ. επιπλωµένο µε µεγάλα µπαλκόνια

τζάκι και κλειστό γκαράζ , κατασκευής 2001. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Ενοικιάζεται µονοκατοικία 150 τ.µ. επιπλωµένη µε κήπο σε άριστη κατάσταση.Μόνο σοβαρές προτάσεις ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται 2άρι 65 τ.µ.κοντά στα ΤΕΙ µε λίγα κοινόχρηστα. ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται δυάρι καινούριο 50 τ.µ. πλήρως επιπλωµένο µε λίγα κοινόχρηστα. Τιµή 260 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται µονοκατοικία 8 χρονών κοντά στα ΤΕΙ επιπλωµένη ή όχι.Τιµή 270 ευρώ ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται τριάρι 80 τ.µ. σε διπλοκατοικία επί της Κατακόλου χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή 300 ευρώ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΜΑΚΡΙΣΙΑ : Πωλέιται οικόπεδο εντος οικισµού 1.110 τ.µ ανάµεσα σε βιλλες κοντά στον κεντρικό δρόµο Κρέστενα-Μακρίσια. Τιµή 27.000 ευρώ συζητήσιµα ΚΑΛΑΚΕΙΚΑ: Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµ.εντος οικισµού ανάµεσα σε βιλλες.Τιµή 70.000 συζητήσιµα ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται οικόπεδο 277 τ.µ. µε Σ.∆ 1,4 κοντά στη Ρήγα Φεραίου. Τιµή 50.000 ευρώ συζητήσιµα. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται οικόπεδο 150 τ.µ. κοντά στη Ρήγα Φεραίου.Τιµή 45.000 ευρώ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται οικόπεδο 350 τ.µ. επί της Ρήγα Φεραίου κοντά στη ∆ΟΥ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση Τιµη 100.000 ευρώ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ : Πωλείται οικόπεδο 500 τ.µ σε ύψωµα άρτιο και οικοδοµήσιµο .Τιµή 12.000 συζητήσιµα. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται οικόπεδο κοντά στο Επαρχείο 550 τ.µ. µε δυνατότητα τεµαχισµού και Σ.∆. 1,6 .Τιµή 160.000 ευρώ συζητήσιµα. ΒΡΟΧΙΤΣΑ : Πωλείται οικόπεδο 1,400 άρτιο και οικοδοµήσιµο που βρίσκεται ανάµεσα σε 3 κεντρικούς δρόµους. Τιµή 30.000 ευρώ συζητήσιµα. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται οικόπεδο 3.200 εντός ζώνης οικισµού άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα. Τιµή 45.000 ευρώ. ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ : Πωλείται οικόπεδο 330 τ.µ. εντός οικισµού 100µ. από τη θάλασσα .Τιµή 100.000 ευρώ συζητήσιµα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α : Πωλείται οικόπεδο 190 τ.µ. µε Σ.∆ 1 .Τιµή 40.000 ευρώ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΛΑΣΤΕΙΚΑ : Πωλείται οικόπεδο 1 στρεµ. άρτιο και οικοδοµίσιµο ανάµεσα σε βίλλες. Τιµή 25.000e ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ :Πωλείται οικόπεδο 500 τ.µ. µε θέα το Ιόνιο 150 µέτρα απο τη θάλασσα.Τιµή 50.000 ευρώ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 1.200 επί της Εθνικής Πύργου-Αρχαίας Ολυµπίας ανάµεσα σε βίλλες. Τιµή 25.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ: Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο (αγροτεµάχιο) 16 στρεµ. µε άµεση πρόσβαση στη θάλασσα. Αρχική τιµή 18.000 ανά στρέµµα. ΠΑΛΟΥΚΙ : Πωλείται αγροτεµάχιο 40 στρεµ. 300 µέτρα από την Εθνική. Τιµή 3.500 συζητήσιµα ανά στρέµµα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ∆ΟΥΝΕΙΚΑ : Πωλείται κτήµα 30 στρεµ. µε καρυδιές τύπου Καλλιφόρνιας ετήσια παραγωγή 15 τόνους και µε υπόγειο πότισµα. Τιµή 110.000 συζητήσιµα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 ΣΤΡΕΜ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡΩ (ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΑ) ΠΥΡΓΟΣ : Πωλούνται στο Κατσικάρι 4 στρεµ. µε ελιές 100µ. από τον κεντρικό δρόµο της Καταρραχίου. Τιµή 60.000 συζητήσιµα ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλούνται 4,100 στρεµ. µε ελιές και θέα. Τιµή 55.000 ευρώ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ (ΠΥΡΓΟΣ): Πωλείται 1 στρεµ.στη περιοχή Ντόµπρινο Αγίου Γεωργίου αµφιθεατρικό άρτιο και οικοδοµίσιµο. Τιµή 50.000 ευρώ συζητήσιµα. ΜΥΡΤΙΑ: Πωλείται λιοστάσι 5,5 στρεµ.µε ελιές κορονέικες. Τιµή 15.00 ευρώ ΕΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ : Πωλούντα 27 στρεµ. ελιές κορονέικες µε απόδοση 25%. ΛΑΜΠΕΤΙ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Πωλείται έκταση 6.200 σε ύψωµα ανάµεσα σε βίλλες. Τιµή 50.000 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται κατάστηµα επί της Ρήγα Φεραίου 90 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας 190.000ευρώ µόνο σοβαρές προτάσεις. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ : Πωλούνται γραφεία 60 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας. Τιµή 35.000 ευρώ. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται κατάστηµα ισόγειο γωνιακό κεντρικά στο Πύργο 32 τ.µ. µε 16 τ.µ. πατάρι και 32 τ.µ. υπόγειο. Τιµή 85.000 ευρώ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α : Πωλείται κατάστηµα 70 τ.µ. και 35 τ.µ.επί της Ερµού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α : Πωλείται επί της Ρήγα Φεραίου κτίριο 80 τ.µ. κατάστηµα και 80 τ.µ. όροφος. Τιµή 130.000 ευρώ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται γραφείο επί της Μανωλοπούλου 50 τ.µ. Τιµή 47.000 ευρώ. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται κατάστηµα 104 τ.µ. κοντά στη κεντρική πλατεία του Πύργου µε υπόγειο και πατάρι και µε ήδη µηνιαίο εισόδηµα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ : Πωλείται κατάστηµα 50 τ.µ. κοντά στη κεντρική πλατεία του Πύργου µε υπόγειο και πατάρι και µε ήδη µηνιαίο εισόδηµα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. . ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται κατάστηµα γωνιακό σε κεντρικό σηµείο της πόλης 90 τ.µ. ισόγειο 67 τ.µ. πατάρι και 60 τ.µ. υπόγειο. Τιµή 295.000 ευρώ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. µε πατάρι 50 τ.µ. και υπόγειο 50 τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της Πόλης. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επαγγελµατική στέγη 75 τ.µ. µε πρόσοψη στη πλατεία Ιατρείδη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επαγγελµατική στέγη 120 τ.µ. ή και το µισό.κατάλληλο και για ιατρείο. Τιµή ευκαιρίας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Α∆ΕΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α.

Τεχνικό Γραφείο Μελέτες- Κατασκευές Πωλήσεις ∆ιαµερισµάτων

∆ηµήτρης Αρβανίτης Πολ. Μηχ/κος Κων/νος Αρβανίτης Πολ. Μηχ/κος Χρήστος Κατσιγιαννης ΤΕ Μηχανικός Στεφανοπούλου 9, Πύργος Τηλ. 2621023000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469.

Καθηµερινά από τις 8.30 το πρωί µέχρι τις 8 το βράδυ µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα.


ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

21

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΒΙΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ που ως γνωστόν εδρεύει επί της οδού Στεφανοπούλου 7 στην Αρχαία Ολυµπία και σας εξυπηρετεί υπεύθυνα και αξιόπιστα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι ήδη λειτουργεί ανανεωµένο και πλήρως εξοπλισµένο µε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα υπό τη συνεχή επιστηµονική υπευθυνότητα και παρακολούθηση της ιατρού Βιοπαθολόγου κας Καλιακµάνη Μάρθας –Τερζοπούλου.

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Τηλ. Εργαστηρίου: 2624023242

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

τ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

Δέχεται με ραντεβού: 10 π.μ. - 5 μ.μ. τηλ. 26210 31410 & 6970019031

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

Γεώργιος Ν. Πλάκας

µαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6975618740

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ειδικός Παθολόγος Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 κιν. 6974632165

Απόστολος Γ. Πατρίκιος µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6936086168

∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Χρίστος Γεωργιάδης

Γενικός Χειρουργός τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 ΕΩΣ 13.30 18.00 ΕΩΣ 20.30 Γρηγορίου Ε’ 11-13 Τηλ. 26210 28428-6932297046

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

e-mail:gcr@otenet.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI

terzonick@gmail.com

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Χρυσαυγή Α. Βλαχαναστάση – Πανταζοπούλου Ιατρός Ειδικός Ρευµατολόγος ∆έχεται µε ραντεβού ∆ευτέρα –Τρίτη πρωί απόγευµα Τετάρτη πρωί

Θεµιστοκλέους 2 (έναντι ΟΤΕ) Πύργος Τηλ. 2621028322 , Κιν. 6936875552 e-mail:chrisavgivl@gmail.com

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα και Σάββατο 9-13 πρωί

Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035


22 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΙΟΡ∆ΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ-ΟΑΕΕ & ΟΓΑ) ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy • Ορθοπαιδική Φ/Θ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

•Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

∆ΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Άµεση Ανάγκη Αντιµετώπισης των Ελλείψεων Εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού στο ΕΕΕΕΚ Πύργου Την ανάγκη άµεσης κάλυψης των ελλείψεων µε το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και µε στελέχη άλλων ειδικοτήτων, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του ΕΕΕΕΚ Πύργου, καθώς και την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασής του επεσήµανε µεταξύ άλλων, σε επιστολή της προς τον Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ηλείας ∆ρ. ∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου. Ειδικότερα, η Βουλευτής στην επιστολή της ανέφερε πως στο ΕΕΕΕΚ Πύργου οι µαθητές βρίσκονται επί πολλά χρόνια σε λυόµενες αίθουσες ελλείψει κτιριακής υποδοµής, αλλά και λόγω της συστέγασης του ΕΕΕΕΚ Πύργου µε το Ειδικό Γυµνάσιο. Μολονότι υπάρχει οικόπεδο το οποίο παραχωρήθηκε από τον ΟΣΚ, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ. Επιπλέον, µε τη συστέγαση αλλά και την αύξηση των µαθητών, η διδασκαλία γίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η Βουλευτής του Νοµού ζητά από το Υπουργείο να προωθήσει το θέµα, τόσο στον ΟΣΚ, όσο στις αρµόδιες τοπικές αρχές.

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αξιολόγηση, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους σε νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά. Προεγχειρητική εκπαίδευση , µετεγχειρητική αποκατάσταση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε ΕΟΠΥΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621022230 –fax: 2621022225 Kινητό: 6978448562 e-mail: alexandropoulou@ live.com

∆ευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από το MULTIRAMA) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ 1-ΖΑΧΑΡΩ ΚΙΝ. 6974863150

Εργοθεραπεία

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Εκπαιδευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων Ψυχοθεραπεία Αποκατάσταση µαθησιακών δυσκολιών Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών Συµβουλευτική γονέων Στήριξη σε θέµατα συµπεριφοράς των παιδιών Συµβουλευτική ζεύγους Θεραπεία ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών Θεραπεία άγχους, κατάθλιψης, φοβιών

Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, Αµαλιάδα ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ.:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

Πτυχ. Παντείου Πανεπιστ. – Ολοκληρωµένη εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων * Ειδική σε ατοµική ψυχοθεραπεία άγχους, φοβιών, κατάθλιψης * Στήριξη σε στρεσογόνα γεγονότα, πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις * Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών - εφήβων * Συµβουλευτική γονέων * ∆ιάγνωση δυσκολιών µάθησης και λόγου, τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 26210-21957 Κιν: 6977781282

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

15 προτάσεις για την αντιµετώπιση της φτώχειας και τη στήριξη των κοινωνικά αδυνάµων Οµιλία στη Βουλή

Τις προτάσεις του αναφορικά µε την αντιµετώπιση της φτώχειας και τη στήριξη των κοινωνικά αδυνάµων διατύπωσε κατά τη διάρκεια οµιλία του στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της Ν∆ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης, στο πλαίσιο ηµερίδας που διοργανώθηκε από τις Επιτροπές Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Γενική Γραµµατεία ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Κοντογιάννης, σε ένα περιβάλλον που οι κοινωνικές δοµές παρουσιάζουν ρωγµές και που οι οικονοµικά αδύναµοι είναι ανίσχυροι να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης, η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες θα έχουν διπλό στόχο: Από τη µία θα προστατεύουν τους πολίτες κι από την άλλη θα λειτουργήσουν ως ανάχωµα σε όλους εκείνους που εκµεταλλεύονται τις καταστάσεις και εξωθούν τους κοινωνικά κατατρεγµένους στα άκρα. Σε περιόδους κρίσης η κοινωνική πρόνοια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αντίθετα προαπαιτούµενο για την ανάκαµψη, καθώς διαφορετικά δεν θα υπάρχει κοινωνική συνοχή που αποτελεί προϋπόθεση για πολιτική σταθερότητα και τη βάση για την πρόοδο της χώρας. Οι προτάσεις του Γιώργου Κοντογιάννης ως προς την αντιµετώπιση της φτώχειας και την αναγκαία ενίσχυσης της αγοράς, είναι οι εξής: Το κράτος να πληρώσει τα χρέη του στους ιδιώτες και να διευρυνθεί η διαδικασία του συµψηφισµού καθώς σήµερα ισχύει µόνο για το στενό δηµόσιο τοµέα. Να στηριχθούν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που προσφέρουν τις περισσότερες από τις θέσεις εργασίας της αγοράς και µε ρυθµίσεις για χρέη προς το δηµόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταµεία για όσες εξ αυτών είναι υγιείς. Να δηµιουργηθεί ένα Εθνικό Αποθεµατικό Κεφάλαιο για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ (σαν επασφάλιστρο κινδύνου) για τις περιπτώσεις εκείνες που οι εργαζόµενοι πληρώνουν κανονικά τις εισφορές στο ΙΚΑ και οι επιχειρήσεις που δουλεύουν χρεοκοπούν, χωρίς να καλύψουν µέρος των ενσήµων των εργαζοµένων. Να υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο σύστηµα υγείας για τα παιδιά, ανεξαρτήτως της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι γονείς (άνεργοι, χρωστούν στα Ταµεία, εφορία κλπ.). Να θεσπιστούν προγράµµατα απασχόλησης (vouchers) για ανέργους και άνω των 30 ετών. Να θεσπιστούν προγράµµατα εργασίας µέσω ΕΣΠΑ για τους χρόνια πάσχοντες και να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς ενσήµων σε όσους εξ αυτών έχουν εργαστεί ένα διάστηµα χωρίς να έχουν συµπληρώσει το κατώτερο όριο των 4.500 ενσήµων. Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, µε µείωση των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% και κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια για νέες επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις που δηµιουργούν νέοι κάτω από 30 ετών. Να µειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη διαβίωσης, όπως επίσης και σε αγαθά και υπηρεσίες που συνιστούν τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας Να δοθούν κίνητρα (πχ επιδότηση για την αγορά ζώων, κεφαλαίων κλπ) σε ανέργους που κατέχουν γη, όχι µόνο για να ξεκινήσουν αγροτικές εργασίες αλλά και να τις συνεχίσουν. Ο ΟΑΕ∆ να συµβαδίζει µε τις κοινωνικές συνθήκες και να λειτουργήσει και ενηµερωτικά για τους ανέργους. πχ να υπάρχουν πίνακες ενηµέρωσης µε θέσεις εργασίας (ακόµη και στον πρωτογενή τοµέα) στους χώρους που δίνονται τα συσσίτια από τους ∆ήµους και τις εκκλησίες. Να µετατραπούν τα εγκαταλελειµµένα κτίρια του ∆ηµοσίου και της Εκκλησίας σε υποτυπώδεις ξενώνες που θα προσφέρουν στέγη σε εκατοντάδες αστέγους. Η Εκκλησία, µε την αιγίδα και τη συνεργασία της πολιτείας, θα µπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην στήριξη των κοινωνικά αδυνάµων, µέσω (εκτός των άλλων) της δηµιουργίας ενός λαχείου κοινωνικής αλληλεγγύης, του οποίου τα έσοδα θα διατίθενται σε συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να καταγράψει την εγκαταλελειµµένη ιδιωτική περιουσία στην µεθόριο, και αφού έρθει σε επαφή µε τους ιδιώτες, µε επιδότηση της πολιτείας, να προχωρήσει σε µακροχρόνια µίσθωση των περιουσιών αυτών και να τις αποδώσει σε ανέργους, µε την υποχρέωση όχι απλώς να παραµείνουν εκεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αλλά και να καλλιεργούν τη γη ή να εκτρέφουν ζώα την αγορά των οποίων θα επιδοτήσει. Να µειωθούν τα στεγαστικά δάνεια που αφορούν στην πρώτη κατοικία δανειοληπτών µε εισοδήµατα κάτω από 30.000 € εφ’ όσον η αξία του ακινήτου είχε υπολογισθεί από 200.000 και κάτω µε τιµές προ κρίσεως Να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των πιστωτικών καρτών µε µείωση επιτοκίου.

Επίκαιρη ερώτηση Ανδρέα Μαρίνου για τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών διαµερισµάτων Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ηλείας της Ν.∆. κ. Μαρίνος προς τον Υπουργό Εσωτερικών έπειτα από δηµοσιεύµατα σχετικά µε την κατάργηση των προέδρων των τοπικών και κοινοτικών διαµερισµάτων, ενόψει του νέου εκλογικού νόµου. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι « ο νέος εκλογικός νόµος για τις επερχόµενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, δεν περιλαµβάνει καµία αναφορά για το θεσµικό ρόλο των προέδρων των τοπικών και δηµοτικών διαµερισµάτων. Αντίθετα, έχει τεθεί το θέµα για την κατάργησή τους κάτι το οποίο, αν τελικά ισχύσει, οδηγεί αυτόµατα αφενός στην αποδιοργάνωση των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και αφετέρου προσθέτει πολυάριθµα προβλήµατα στα ήδη υπάρχοντα που αντιµετωπίζουν εν καιρώ κρίσης. Οι δηµοτικές κοινότητες αποτελούν τους πυλώνες των δήµων και ο ρόλος των προέδρων τους είναι εξαιρετικά σηµαντικός µε αξιόλογες θεσµικές αρµοδιότητες που ουσιαστικά καθορίζουν εξ΄ ολοκλήρου την οµαλή λειτουργία τους». Στην συνέχεια της ερώτησής του υπογραµµίζει ότι είναι αδήριτη ανάγκη να παραµείνουν οι πρόεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων και να συνεχίσουν να συµβάλλουν µε το σπουδαίο έργο τους στην αντιµετώπιση των δυσχερειών, αλλά και την πολλαπλή υποστήριξή τους στους ∆ήµους στους οποίους ανήκουν. Τέλος ο κ. Μαρίνος ζητά από τον αρµόδιο Υπουργό να εξετάσει το µείζον αυτό θέµα και ερωτά τί προτίθεται να κάνει το Υπουργείο αναφορικά µε τον νέο εκλογικό νόµο για την θέση των προέδρων των τοπικών και δηµοτικών διαµερισµάτων.

ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ

«Θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα σε εργοτάξιο κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας ελαιοπυρήνα στον Πύργο Ηλείας»

Ερώ τηση κατέθεσε στο Κοινοβούλιο η βουλευτής του Νοµού Ηλεία ς του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, µε αφορµή το θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα σε εργοτάξιο κατασκευής εργοστασίου επεξεργα σίας ελα ιοπυρήνα στον Πύργο Ηλείας.

Συνοπτικά στην Ερώτηση αναφέρονται τα εξής: Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, περίπου στις 20:00 το βράδυ, συνέβη θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην περιοχή της Κεραίας στον Πύργο Ηλείας σε εργοτάξιο για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας ελαιοπυρήνα. Ο 54χρονος Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος από τον Πύργο, καταπλακώθηκε από τη σιδερένια γκαραζόπορτα του εργοταξίου µπροστά στα µάτια του ανήλικου γιού του. Συγκεκριµένα, τη στιγµή που έκλεινε την γκαραζόπορτα, ένας µηχανισµός έσπασε, µε αποτέλεσµα η γκαραζόπορτα να ξεφύγει από τη ράγα της και να τον πλακώσει. Οι συνάδελφοι του µετέφεραν τον άτυχο άνδρα µέχρι την Αγία Μαρίνα στο Καταρράχι και από εκεί τον παρέλαβε το πλήρωµα του ΕΚΑΒ και ο άτυχος εργάτης διακοµίστηκε στο Νοσοκοµείο του Πύργου. ∆υστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά γι’ αυτόν, παρόλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν αρχικά οι διασώστες και µετέπειτα οι γιατροί του Νοσοκοµείου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε καταγγελία της Οµοσπονδίας Οικοδόµων και Ξύλου προς το Υπουργείο Εργασίας το ΣΕΠΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ έχει µείνει µόνο µε δύο (2) άτοµα µε αποτέλεσµα να στενεύουν και να περιορίζονται οι απαιτούµενοι έλεγχοι ποσοτικά και ποιοτικά παρόλες τις φιλότιµες προσπάθειες των εργαζοµένων. Ο Υπουργός Εργασίας ερωτάται για το σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εν λόγω επιχείρηση, για το ποια µέτρα θα προβεί ώστε να αντιµετωπιστούν τα ενδεχόµενα προβλήµατα επιβίωσης της οικογένειας του θανόντος εργαζόµενου και ποια θα είναι τα άµεσα µέτρα που θα αναλάβει για την στελέχωση του ΣΕΠΕ Ν. Ηλείας αλλά και σε όλη την χώρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Στήριξη των οικονοµικά αδυνάτων ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα Άξονες Τοποθέτησης του Γιάννη Κουτσούκου Βουλευτή Ηλείας ΠΑ.ΣΟ.Κ., για Ελάχιστο Εγγυηµένο Επίπεδο ∆ιαβίωσης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Η διαµόρφωση ενός ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης (δίχτυ ασφαλείας) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία των πλέον ευάλωτων από την διευρυµένη φτώχεια στις συνθήκες της κρίσης και της ύφεσης. Ιστορικά το ΠΑΣΟΚ µε την σύνταξη στους ανασφάλιστους από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που κάλυψε 800.000 ανασφάλιστους (360,00€), αλλά και κοινωνικές παροχές (ανεξάρτητα από την αποτελεσµατικότητά τους), δηµιούργησε δίχτυ κοινωνικής προστασίας το οποίο στις συνθήκες της κρίσης και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής δοκιµάζονται (ΕΚΑΣ – Επίδοµα των ΑµεΑ κλπ.). Χρειάζεται εποµένως ένα πλέγµα οριζοντίων και καθέτων ρυθµίσεων (στοχευµένων) που θα εγγυώνται το Ελάχιστο Επίπεδο διαβίωσης. Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα (Ν.4093/2012) είναι µόνο µία παράµετρος, µε τις εξής προϋποθέσεις. ∆ιεύρυνση της πιλοτικής εφαρµογής µε αύξηση του προϋπολογισµού των 20 εκατ. (σε συνδυασµό µε την πορεία των δηµοσιονοµικών) ώστε το 2015 να καλύψει όλη την Ελλάδα, µε αντιπροσωπευτική επιλογή περιοχών αυξηµένης φτώχειας (Βιοµηχανικές – Αγροτικές – Φυσικές Καταστροφές –Πυρόπληκτες κλπ) Προσδιορισµός του ατοµικού – οικογενειακού βοηθήµατος µε τρόπο που να καλύπτει το όριο φτώχειας, όπως καθορίζεται από τους ∆ιεθνής Οργανισµούς (4.800 για τετραµελή οικογένεια) συνυπολογιζοµένων των λοιπών εισοδηµάτων (και της περιουσίας) κλιµακούµενο να άτοµο µε τρόπο που να µην λειτουργεί ως αντικίνητρο για ανάληψη εργασίας. Συµπληρωµατικές παροχές για την κάλυψη αναγκών Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (Βιβλιάριο Ανασφάλιστων) Οι λοιπές παράµετροι που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν το Εγγυηµένο Επίπεδο διαβίωσης είναι: Τα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της ανεργίας Επέκταση προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας κατά 50.000 άµεσα µε στόχο 200.000 µέχρι τέλος του 2014. Εισιτήριο στην απασχόληση για 80.000 επιπλέον νέους. Ενίσχυση επιχειρήσεων για διατήρηση θέσεων εργασίας (µείωση εισφορών µε κριτήριο την απασχόληση) Επαναφορά προγράµµατος για νέους ανέργους πτυχιούχους. Αξιοποίηση του πλαισίου για ΚΟΙΝΣΕΠ (κοινωνική οικονοµία)µέσω ΟΑΕ∆ και χρηµατοδοτική ενίσχυση από ΕΣΠΑ. Έναρξη προγράµµατος για απασχόληση ανέργων στον Αγροτικό Τοµέα. Ασφαλιστική κάλυψη ανέργων για νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (και Ελεύθερων Επαγγελµατιών) µε βάση πρόταση που έχουµε καταθέσει. Πρόγραµµα αστικής κινητικότητας και ανέργων. Άρση αδικιών σε ευάλωτες οµάδες Εξαίρεση των ατόµων µε βαριές αναπηρίες από την περικοπή συντάξεων (Ν. 4093/2012) Επανεξέταση της Ρύθµισης για το καθεστός συνταξιοδότησης των υπερηλίκων ανασφάλιστων (Ν. 4093/2012) (Μείωση του χρόνου αναµονής στα 5 έτη – να συµψηφίζεται και να µην περικόπτεται η σύνταξη) ΚΕΠΑ: Στελέχωση και ταχύτητα εξυπηρέτησης Βοήθεια στο σπίτι και διεύρυνση προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων Μέτρα προστασίας δανειοληπτών – Προστασία πρώτης κατοικίας ∆ιεύρυνση πεδίου ακατάσχετου καταθέσεων και για Ελεύθερους Επαγγελµατίες. Το Επόµενο Βήµα στον ΕΟΠΥΥ (αµοιβή γιατρών 20,00€) ∆ιαµόρφωση ∆ικτύου και πολιτικών, υποστήριξης των Κοινωνικών πρωτοβουλιών των Ο.Τ.Α. και άλλων φορέων που καλύπτουν ανάγκες σίτισης και στέγασης των πλέον φτωχών και αδυνάτων. Τέλος ο κ. Κουτσούκος ζήτησε από τους παριστάµενους Υπουργούς κ. Στουρνάρα και Βρούτση να κλείσει άµεσα η συζήτηση που άνοιξε για νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις µε αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, ώστε όπως επεσήµανε, α µην καλλιεργείται κλίµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στους πολίτες.

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

«Η Ηλεία πάσχει από έλλειψη πολιτικής εκπροσώπησης»

«Αυτό που γίνεται στη Μεσσηνία, πρέπει να γίνει σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα» είπε την προηγούµενη εβδοµάδα ο υπουργός Ανάπτυξης κ.Χατζηδάκης αναφερόµενος στην τεράστια αναπτυξη που παρουσιάζει ο γειτονικός Νοµός. Είναι γεγονός ότι τα προϊόντα της Μεσσηνίας κατακτούν όλο και περισσότερο τις ξένες αγορές ενώ οι αεροπορικές αφίξεις στη Μεσσηνία σηµείωσαν φέτος αύξηση-ρεκόρ κατά 44%. Βλέποντας ακόµα την ολοκλήρωση -εν καιρώ κρίσης- του αυτοκινητόδροµου στη Μεσσηνία, το Αεροδρόµιο, το Πανεπιστήµιο, το ΤΕΙ, το λιµάνι, τις εργασίες ολοκλήρωσης του δυτικού Μεσσηνιακού αυτοκινητόδροµου, τη µεγάλη ιδιωτική επένδυση της Πύλου και τη σοβαρή πιθανότητα η ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Κυπαρισσίας, να αποκτήσει τοπικό προαστιακό Σιδηρόδροµο αναρωτιέται κανείς: Η Ηλεία ποιά κατάρα κουβαλάει και είναι σε αυτό το τέλµα; Τί φταίει και αντί ο Νοµός να κάνει ένα βήµα µπροστά, µετράει κάθε µέρα και µία νέα απώλεια, ένα καινούργιο πλήγµα; Γιατί τόσα χρόνια δεν εκµεταλλευτήκαµε τα τεράστια πλεονεκτήµατα του ευλογηµένου αυτού

τόπου; Γιατί δεν αξιοποιήσαµε ποτέ τον φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Ηλείας; Σε τί υστερεί ο Νοµός µας έναντι της Μεσσηνίας; Σε τίποτα ασφαλώς. Έχουµε αναµφισβήτητα µεγαλύτερο φυσικό πλούτο, έχουµε µεγαλύτερες αναπτυξιακές προϋποθέσεις, έχουµε τεράστιους πολιτιστικούς θυσαυρούς και κυρίως: Έχουµε το ισχυρότερο “brand name” στον κόσµο: Την Αρχαία Ολυµπία. Γιατί λοιπόν όλα αυτά ρηµάζουν, µένουν ανεκµετάλλευτα αντί να δίνουν στην Ηλεία την αναπτυξιακή πρωτιά που θα έπρεπε να κατέχει σε ολόκληρη την Ελλάδα; Η απάντηση είναι αυτονόητη: Το ένα και µοναδικό πρόβληµα της Ηλείας είναι η έλλειψη πολιτικής εκπροσώπησης σε όλα τα επίπεδα. ∆υστυχώς, την τελευταία εικοσαετία των µεγάλων αλλαγών στην Χώρα η Ηλεία εγκλωβίστηκε σε ένα ένα πολιτικό προσωπικό µιας οµάδας 20 30 ανθρώπων οι οποίοι ανακυκλώνονται στις πολιτικές θέσεις, παριστάνοντας πότε τον δήµαρχο, πότε το νοµάρχη και πότε τον βουλευτή. Τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, που εναλλάσονται στα δηµόσια αξιώµατα.

Αυτό το πολιτικό προσωπικό µε τα συγκεκριµένα ονόµατα που ηχούν στα αυτιά µας µονότονα τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι τα βαρίδια που κρατούν την Ηλεία στον πάτο της υπανάπτυξης και το τέλµα. Η εγκληµατική τους απουσία από τις εξελείξεις και η ανεπάρκειά τους για την οποιαδήποτε διεκδίκηση, καταδίκασαν την Ηλεία στην υποβάθµιση, την αποκοπή της από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ανεργία και την φτωχοποίηση των πολιτών της. Ένα πολιτικό προσωπικό κατώτερο των περιστάσεων, υπόλογο για την κατάντια της Ηλείας που καταφέρνει να επιβιώνει ακόµα, επικαλούµενο τα ρουσφέτια του παρελθόντως και τις κούφιες υποσχέσεις του µέλλοντος. Επειδή όµως όλη αυτή η παρέα, δεν διοικεί από µόνη της αλλά µε την δική µας ψήφο, όταν αποφασίσουµε εµείς να αλλάξουµε νοοτροποία, τότε θα αλλάξουν και οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές για την Ηλεία και τον λαό της. Ας διδαχθούµε από την Μεσσηνία... *Ο ∆ιαµαντής Καρασούλας είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων


Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 23

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αυτός είναι ο νέος φόρος στα ακίνητα !"#"$%&'&"

!"#"$%&'&"

()*&+#+,&-.

()*&+#+,&-. !"#"$%&'&". !"#"$%&'&". 26 !"# $%& '() 1,00 26 !"# $%& '() 1,00 20 !)* 25 !"# 1,05 !"#"$%&'&" ()*&+#+,&-. 20 !)* 25 !"# 1,05 19 !"# !"#"$%&'&". 1,10 15 !)* $%& 19 15 !"#!)* $%&1,10 10 !)* $%& 1426 !"#!"# 1,15 10 !)*$%& $%&'() 14 !"# 1,15 1,00 5 !)* $%& 9 !"# 1,20 5 !)* $%& 9 !"# 1,20 20 !)* 25 !"# 1,05 +!,-& $%& 4 !"# 1,25

+!,-& 15 !)* $%& $%& 419!"# !"# 10 !)* $%& 14 !"# 5 !)* $%& 9 !"# +!,-& $%& 4 !"#

Βουτιά 3,82% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Αθήνα Έντονα πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν µέρος των κερδών που κατέγραψαν οι τιµές των µετοχών στις επτά προηγούµενες συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηµατιστηριακός δείκτης σηµείωσε άνοδο 8,39% και είχε καταγράψει νέα υψηλά από τα τέλη Ιουλίου του 2011. O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 1.156,36 µονάδες σηµειώνοντας πτώση σε ποσοστό 3,82%. Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε και κάτω από τα επίπεδα των 1.150 µονάδων, καταγράφοντας κατώτερη τιµή στις 1.142,34 µονάδες, όταν σηµείωνε απώλειες έως και 4,98%. Οι τράπεζες κατέγραψαν πτώση 5,3% µε τις δηλώσεις της ΕΚΤ περί αυστηρών ελέγχων στον κλάδο το 2014 να εντείνουν τις πιέσεις. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, την ψυχολογία επιβάρυναν οι διαφωνίες της κυβέρνησης µε την τρόικα για το ύψος του δηµοσιονοµικού κενού το 2014 και την ανάγκη λήψης νέων µέτρων. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 133,34 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 3,60%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 4,22%. Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κόντρα στο ρεύµα κινήθηκαν οι µετοχές της ΕΥ∆ΑΠ (+3,12%), της Folli Follie (+0,29%) και της Βιοχάλκο (+0,16%). Αντιθέτως τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Εθνικής (-7,45%), της MIG (-7,35%), του ΟΠΑΠ (6,55%), της Ιντραλότ (-6,44%), της Motor Oil (5,49%), της Σωληνουργεία Κορίνθου (-5,12%), των ΕΛΠΕ (-4,99%), της ΜΕΤΚΑ (-4,71%), του ΟΤΕ (4,63%) και της ∆ΕΗ (-4,51%). Από τους επιµέρους δείκτες άνοδο σηµείωσε µόνο ο δείκτης του Εµπορίου (+0,31%), ενώ τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Ταξιδιών (-6,20%), των Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (-5,42%), των Τραπεζών (-5,32%) και του Πετρελαίου (-5,20%). Ανοδικά κινήθηκαν 45 µετοχές, 102 πτωτικά και 13 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Αθηνά +20,00%, ΝΕΛ+17,86%, Γαλαξίδι +16,67%, Γενική +16,29% και ΑΛΚΟ +10,00%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: ∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες 19,85%, Ελληνική Υφαντουργία -19,73%, Παρνασσός -19,40%, Pasal -14,69% και Λεβεντέρης (π) -10,00%.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

Παρασκευή και πώληση καφέ σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία

()*&+#+,&. 10%21) ()*&+#+,&()*&+#+,&-. /0121. ./012&3 0,98 . 10%21) 3* !"#"$%&'&". 45012&3 $%& 1 1,00 3* 3* ./012&31,02 0,98 1,00 2 $%& 3 43* $%& 53* 1,0313* ()*&+#+,&1,05 45012&3 $%& 1,00 3* 63* $%& '() 23* /0121. 1,04 . 10%21) $%& 3 1,02 1,10 /0121.

Αθήνα: ∆όθηκε χθες για διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόµου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων (ΕΝΦΑ) που θα ισχύσει από 1/1/2014, σε αντικατάσταση του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων και του ΦΑΠ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονοµικών, ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων έχει στόχο να συγκεντρώσει λιγότερα χρήµατα από περισσότερους πολίτες, καθώς είναι µεσοσταθµικά µειωµένος κατά 16% σε σχέση µε τον προηγούµενο φόρο. Ειδικά για τους αγρότες σηµειώνεται ότι το 90% των αγροτεµαχίων βρίσκεται µέσα στις τρεις πρώτες ζώνες, στις οποίες η τιµή διαµορφώνεται στα 1,5 ευρώ ώς 2,25 ευρώ ανά στρέµµα. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται ότι η κυβέρνησης «κατανοώντας τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο αγροτικός κλάδος αποφάσισε την ελάχιστη φορολογία των αγροτεµαχίων για πρώτη φορά, ενώ εξαιρούνταν όλα τα προηγούµενα χρόνια. Σε µια εξαιρετικά κατάσταση επιλέγονται και έκτακτες λύσεις. Ο αγροτικός κόσµος καλείται µέσα σε µια χειµαζόµενη κατάσταση να συνεισφέρει το ελάχιστο ώστε όλοι µαζί να βγούµε από την κρίση µια ώρα αρχύτερα». Αντίθετα, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν µε µεγάλη έκπτωση οι οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. Συγκεκριµένες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (άνεργοι, άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) µε οικονοµική αδυναµία, είτε εξαιρούνται είτε έχουν πολύ σηµαντικές ελαφρύνσεις. ∆εν πρόκειται να πληρώσουν πολίτες που αντικειµενικά δεν µπορούν.

Κύρια χαρακτηριστικά Κτίρια

Ακολουθήθηκε το µοντέλο ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗ∆Ε) Έχει όµως πολλές περισσότερες φορολογικές ζώνες (20) σε σχέση µε το ΕΕΤΗ∆Ε. Η διαφορά ΕΕΤΗ∆Ε –ΕΝΦΑ είναι κατά µ.ο. 16%. Η διαφορά ξεκινά από µείον 10 και φθάνει στο µείον 29% χαµηλότερα από τον προηγούµενο φόρο. Στις 5 πρώτες ζώνες βρίσκεται το 85% των κτηρίων Ο φόρος αυξοµειώνεται ανάλογα µε συντελεστές παλαιότητας, ορόφου (αυξάνεται από τον 2ο όροφο και πάνω) και προσόψεως. Οι µονοκατοικίες θα έχουν συντελεστή 1,03 και θα προσµετράται η ηλικία τους. Προσοχή: µόλις το 0.6% των µονοκατοικιών θα πληρώσει µεγαλύτερο φόρο σε σχέση µε τον προηγούµενο. Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για οικοδοµές της τελευταίας 10ετίας, επειδή η ∆ΕΗ υπολόγιζε κύριους και βοηθητικούς χώρους ενιαία, και τώρα αυτό διαχωρίζεται, θα προκύπτει χαµηλότερος φόρος.

Αστικά οικόπεδα

Αθήνα: «Απελευθερώνεται» η παρασκευή και πώληση καφέ και στα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής. Σε συνάντηση του υπουργού και του υφυπουργού Υγείας µε το ∆Σ της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων, Περιχώρων, οι κ.κ. Αδ. Γεωργιάδης Αντ. Μπέζας, ενηµέρωσαν ότι υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία αντιµετωπίζεται αίτηµα του κλάδου και ρυθµίζεται από υγειονοµικής πλευράς η δυνατότητα παρασκευής και πώλησης καφέ πάσης φύσεως σε διερχόµενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των Αρτοποιείων.

1,25 1,10 1,15 1,20 1,25

Υπολογίζεται η τιµή του οικοπέδου όπως υπολογίζεται και τώρα 25 οι φορολογικές ζώνες από 20ευρ/στρ –

43* $%& 53* ./012&3 63* $%& '() 45012&3 $%& 13* 23* $%& 33* 43* $%& 53* 63*60-,'. $%& '() 3451.

2,3 έως 17 ευρώ ανά τετραγωνικό ο φόρος στα κτίσµατα, από 0,02 ευρώ έως 30 ευρώ ο φόρος στα οικόπεδα

60-,'. ((6) 6'53* 7 6%5&$7 !$"%5# 0,5 ()*&+#+,&835$0"3/3* 3451. 60-,'. 0,6 +3(32"7* 9%::&!-12&% . 10%21)1,0 +2"%::2;3 – <%"3µ2;3 ( 0,98 1,2 ./%;=-&% >$=25#/?@-3& 6'53* 7 6%5&$7 !$"%5# 1,00 5"'=µ2A5#* %A"3$&(7")( $%&60-,'. 3451. 835$0"3/3* 6 1,02 1,5 %(%BA,7* +3(32"7* 9%::&!-12&% C:%&3$%::&!-12&% 1,03 1,8 62(D-3$%::&!-12&2* +2"%::2;3 – <%"3µ2;3 6'53* 7 6%5&$7 !$"%5# 1,04 2,0

1,5 ευρώ ανά στρέµµα ο βασικός φόρος για τα αγροτεµάχια- Τα µαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο 30.000 ευρ/στρ Τα ¾ των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν µέχρι 250 ευρ/στρ Συνήθως οι εκτάσεις στα αστικά οικόπεδα δεν είναι µεγάλες και πολλές φορές οι συνδικαιούχοι µοιράζονται τον φόρο. Η όποια φορολογία µένει για αστικό οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσµα είναι -25%. Νοµικό πρόσωπο : ο Φόρος πλέον εκπίπτει ως δαπάνη και άρα αυτό που καταβάλλεται είναι µειωµένο κατά 26% Σε αγροτεµάχια που έχουν µέσα κτίριο, µπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό κτίριο και να πληρώνει 10%

0 501 -

Αγροτεµάχια

751 -

Το 90% των µην αστικών οικοπέδων βρίσκεται µέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιµή διαµορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέµµα. Θα υπάρχουν 10 ζώνες Θα προσµετράται και ο συντελεστής τοποθεσίας, αλλά και ο συντελεστής χρήσης ( µονοετής καλλιέργεια 1, ελαιώνας 2, πολυετής καλλιέργεια: 2,5) Βοηθητικός χώρος σε αγροτεµάχιο: φόρος 10% Τα µαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο

Ποιοι δεν απαλλάσσονται και ουσιαστικά για πρώτη φορά φορολογούνται

Κόµµατα

Συνδικαλιστικές οργανώσεις Κτίρια Νοσοκοµείων που αξιοποιούνται εµπορικά Ακίνητα και εκτάσεις επιταγµένες από το στρατό Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυµες εταιρείες του ∆ηµοσίου

7$µ- 89*'. (:/µ2)

1.001 1.251 1.501 1.751 2.001 2.251 2.501 2.751 3.001 3.251 -

Απαλλαγές

3.501 -

Ευπαθείς οµάδες

50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα (7.000 + 1.000 για κάθε παιδί) 100% απαλλαγή για νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000)

Νοµικά πρόσωπα

Αναβολή της πληρωµής του φόρου αν έχει χαµηλό τζίρο (δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου Αναβολή της πληρωµής του φόρου αν έχει υποστεί 30% µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος

1,15 1,03 0,98 1,04 1,20 1,00 1,25 1,02 ()*&+#+, 1,03 1,04 &-.

3.751 4.001 4.251 4.501 4.751 5.001 +

500 750 1.00 0 1.25 0 1.50 0 1.75 0 2.00 0 2.25 0 2.50 0 2.75 0 3.00 0 3.25 0 3.50 0 3.75 0 4.00 0 4.25 0 4.50 0 4.75 0 5.00 0

./%;=-&% >$=25#/?@-3& 835$0"3/3* 5"'=µ2A5#* %A"3$&(7")( $%& +3(32"7* 9%::&!-12&% ;101#1 %(%BA,7* +2"%::2;3 – <%"3µ2;3 >",$=%. -<$=;%01. C:%&3$%::&!-12&% ./%;=-&% >$=25#/?@-3& 89*' (:/µ2) 62(D-3$%::&!-12&2* 5"'=µ2A5#* %A"3$&(7")( $%& %(%BA,7* 1 2,3 3451. 60-,'. C:%&3$%::&!-12&% 2 2,7 62(D-3$%::&!-12&2* 6'53* 7 6%5&$7 3 !$"%5# 3,0 835$0"3/3* 4 3,2 +3(32"7* 9%::&!-12&% +2"%::2;3 – <%"3µ2;3 5 3,6 ./%;=-&% >$=25#/?@-3& 5"'=µ2A5#* %A"3$&(7")( $%& 6 4,0 %(%BA,7* C:%&3$%::&!-12&% 7 4,5 62(D-3$%::&!-12&2* 8

5,0

9

6,0

10

7,0

11

8,0

12

9,0

13

10,0

14

11,0

15

12,0

16

13,0

17

14,0

18

15,0

19 20

16,0 17,0

ΜΕ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Αρχές 2014 η πιλοτική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος

Αθήνα Στα 20 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 2014 για την πιλοτική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας µιλώντας σε ηµερίδα στη Βουλή. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί αρχικώς σε δύο περιοχές της χώρας και θα αφορά πληθυσµιακές οµάδες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το 2015 θα επεκταθεί πανελλαδικά. Τονίζοντας ότι το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα του προϋπολογισµού ο κ. Στουρνάρας ανέφερε χαρακτηριστικά «επιδοµατική πολιτική µε δανεικά, που στέλνει το λογαριασµό στην επόµενη γενιά, δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε αναδιανεµητική». Ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως η εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου ει-

σοδήµατος θα είναι ένα µικρό αλλά σηµαντικό βήµα για την οικοδόµηση ενός

αποτελεσµατικού και σταθερού κοινωνικού κράτους δικαίου, ωστόσο ξεκαθά-

ρισε πως θα πρέπει να γίνει µε τρόπο µεθοδικό, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος. «Πρέπει να εργαστούµε µε µεθοδικότητα και βάσει των επιστηµονικών εργαλείων που έχουµε στη διάθεση µας, αλλά και την εµπειρία, έως σήµερα, από την άσκηση της προνοιακής πολιτικής, ώστε να εντοπίσουµε ποιες είναι οι πληθυσµιακές οµάδες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και να παρέχουµε στους δικαιούχους εισοδηµατική ενίσχυση, συνδυαζόµενη µε δράσεις κοινωνικής ένταξης» είπε ο υπουργός Οικονοµικών. ∆ιευκρίνισε ότι «στόχος είναι να καταγραφεί ο πληθυσµός που χρειάζεται τη βοήθεια αυτή και να εξασφαλιστεί ότι όλη η βοήθεια θα παρασχεθεί στοχευµένα, µε τη µέγιστη δυνατή ωφέλεια, ώστε στη συνέχεια να µπορέσουµε να προβούµε και στην πανελλαδική επέκταση του προγράµµατος».


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Κείµενο 43 σηµείων

ΛΟΥΞΕΜΒΡΟΥΡΓΟ

Τρικοµµατική θα είναι και πάλι η κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, µόνο που αυτή τη φορά θα απουσιάζει το κόµµα που παραδοσιακά «τροφοδοτεί» το Μεγάλο ∆ουκάτο µε πρωθυπουργούς. Το κεντροδεξιό CSV του Γιούνκερ µπορεί να ήρθε πρώτο, όµως οι υπόλοιποι αποφάσισαν να συνεργαστούν και να αφήσουν τον βετεράνο πολιτικό στην Αντιπολίτευση. Υπενθυµίζεται ότι το κόµµα του Γιούνκερ έλαβε το 33,7% των ψήφων και 23 έδρες, οι σοσιαλδηµοκράτες του LSAP 20,2% και 13 έδρες, όσες και το Φιλελεύθερο Κόµµα (DP). Επίσης, 6 έδρες εξασφάλισαν οι Πράσινοι.

ΣΑΝΑΑ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Υεµένη η πυρπόληση µίας 15χρονης από τον πατέρα της επειδή την έπιασε να µιλά στο τηλέφωνο µε τον αρραβωνιαστικό της. Η έφηβη υπέκυψε στα τραύµατά της. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στο δραµατικό θάνατο οκτάχρονης από αιµορραγία στο κρεβάτι του «γάµου» πριν από έναν µήνα.

ΚΑΜΠΟΥΛ

Νεαρό ζευγάρι εραστών, περίπου 20 ετών και οι δύο, βρέθηκαν αποκεφαλισµένοι στο νότιο Αφγανιστάν. Η δολοφονία τους αποδίδεται στο γεγονός ότι το αγόρι και το κορίτσι διατηρούσαν ερωτική σχέση χωρίς να έχουν παντρευτεί, όπως δήλωσαν στελέχη της αστυνοµίας στην επαρχία Χελµάντ.

ΣΙ∆ΝΕΪ

Χωρίς να γίνει πραγµατικότητα το χειρότερο σενάριο για εξάπλωση των πυρκαγιών λόγω του καιρού δύει ο ήλιος στην Αυστραλία, µε τις αρχές να θεωρούν ότι προς το παρόν αποτράπηκε ο κίνδυνος µεγαλύτερης καταστροφής. Εκατοντάδες Αυστραλοί είχαν αποµακρυνθεί από τα σπίτια τους στις παρυφές των Γαλάζιων Όρεων, τα οποία «αγγίζουν» την άκρη του Σίδνεϊ, εξαιτίας του κινδύνου επέκτασης των πύρινων µετώπων λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία µαίνονται 59 φωτιές, οι 19 από τις οποίες εκτός ελέγχου, ενώ οι πυροσβέστες µάχονται σχεδόν µία εβδοµάδα µε τις φλόγες.

Ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα του ναζισµού και του ρατσισµού

ΡΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ

ΕΠΤΑ ΝΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΜΙΚ

Αθήνα: Το τελικό κείµενο της προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ Ν∆ και ΠΑΣΟΚ ενέκριναν χθες στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βαγγέλης Βενιζέλος. Όπως αναφέρεται η διακήρυξη αυτή αποτελεί «συνέχεια, συµπλήρωση και επικαιροποίηση της προηγούµενης που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2012». Σηµειώνεται πως «ορίζοντας διακυβέρνησης είναι πάντα η τετραετία», ενώ στο σύνολό της ή σε επί µέρους σηµεία της είναι ανοικτή για συζήτηση µε άλλες κοινοβουλευτικές δυνάµεις, πέρα από τα δύο κόµµατα που στηρίζουν την σηµερινή κυβέρνηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά στο πρόβληµα της Χρυσής Αυγής, αν και αυτή δεν κατονοµάζεται. «Η προστασία της ∆ηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού από αυτούς που εκµεταλλεύονται την ανεκτικότητα των δηµοκρατικών και δικαιοπρακτικών θεσµών για να υπονοµεύσουν και να λοιδορήσουν την ίδια τη κοινοβουλευτική δηµοκρατία και η θεσµική αν-

Με νερό από τον Ιορδάνη τα βασιλικά βαφτίσια

τίδραση απέναντι στον ναζισµό, τον ρατσισµό και την ξενοφοβία είναι προγραµµατική αρχή της κυβέρνησης, καθήκον κάθε πολίτη και κοινή υποχρέωση όλων των δυνάµεων της “δηµοκρατικής ευθύνης”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείµενο, που κάνει και άνοιγµα προς τις δυνάµεις του λεγόµενου συνταγµατικού

τόξου καθώς στις δυνάµεις δηµοκρατικής ευθύνης αναφέρονται όλες οι δυνάµεις «που πέρα από τις διαφωνίες που µπορούν να έχουν για τη διακυβέρνηση της χώρας, συµπίπτουν απολύτως στη διαφύλαξη της δηµοκρατικής νοµιµότητας και στο σεβασµό των δηµοκρατικών θεσµών».

Λονδίνο: Τελέστηκε χθες στο βασιλικό παρεκκλήσι του Σεν Τζέιµς στο Λονδίνο, η βάπτιση του πρίγκιπα Γεώργιου, πρωτότοκου γιου του δούκα και της δούκισσας του Κέµπριτζ. Το µυστήριο τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρµπουρι. Στην τελετή παρευρέθησαν επίσης ο πρίγκιπας Χάρι, η βασίλισσα Ελισάβετ µε τον δούκα του Εδιµβούργου, ο πρίγκιπας Κάρολος µε την Καµίλα,οι γονείς και τα αδέρφια της Κέιτ και φυσικά οι 7 νονοί του βασιλικού µωρού. Ο πρίγκιπας Γεώργιος φόρεσε το παραδοσιακό δαντελένιο ένδυµα, ακριβές αντίγραφο αυτού που έχουν φορέσει πάνω από 60 µέλη της βασιλικής οικογένειας, από το 1841. Η επίσηµη φωτογράφιση της βάπτισης έχει ανετέθη στον Βρετανό φωτογράφο Τζέισον Μπελ, γνωστό για τα πορτρέτα διασηµοτήτων.

Αλ. Τσίπρας: Αυτοί που υπέγραψαν µέτρα κάνουν τους Ροβεσπιέρους…

Αθήνα: ∆ριµεία κριτική στην πολιτική που ασκείται µέσω των µνηµονίων, αλλά και στην πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων που, όπως είπε, οδήγησαν στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος, εξαπέλυσε ο Αλ. Τσίπρας, σε οµιλία του από το βήµα του Συνεδρίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων στο ΙΚΑ. «Το ΙΚΑ είναι εγκαταλελειµµένο χωρίς µηχανοργάνωση, χωρίς σύγχρονα εργαλεία για να εξυπηρετήσει τον πολίτη και κάποιοι ρίχνουν το βάρος στους εργαζόµενους όταν διαρκώς προχωρούν σε πολιτικές απαξίωσης µε απολύσεις» τόνισε. Η διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα µας βεβαίως ήταν µια υπόθεση που αφορά όλα τα προηγούµενα χρόνια, αλλά πήρε διαστάσεις εγκλήµατος, τραγωδίας µε το PSI, είπε ο κ. Τσίπρας, εστιάζοντας στο καταστροφικό «κούρεµα» στα ασφαλιστικά ταµεία που δεν αποκαθίσταται, εν αντιθέσει µε το «κούρεµα» στις τράπεζες για τις οποίες γίνεται ανακεφαλαιοποίηση. Ο κ.Τσίπρας είπε ότι το ΙΚΑ είναι ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας που υποβαθµίζεται και απαξιώνεται, κυρίως µέσω της υποχρηµατοδότησης αλλά και της υποστελέχωσής του. Από τους 9.000 υπαλλήλους που είχε το 2009 έµειναν περίπου οι µισοί. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχώρησε σε 200 διαθεσιµότητες και σε απολύσεις εκατοντάδων εργαζοµένων που είχαν πετύχει µάλιστα µε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι απαιτείται η ενίσχυση και όχι η απαξίωση και η διάλυση τόσο του ΙΚΑ όσο και των ελεγκτικών µηχανισµών, είπε ο κ. Τσίπρας και δήλωσε ότι το κόµµα του θέτει ως στόχο την αξιοποίηση της λίστας των µεγαλοοφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την

αύξηση των εσόδων του ιδρύµατος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, αγωνίζεται για ένα αναβαθµισµένο, δηµόσιο, καθολικό και αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Αναφερόµενος στις διαπραγµατεύσεις κυβέρνησηςτρόικας, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου λέγοντας ότι «αυτοί οι οποίοι έχουν συνυπογράψει και ψηφίσει όλα αυτά τα µέτρα που µας έχουν οδηγήσει σε κατάσταση λεηλασίας, σήµερα µας παριστάνουν τους Ροβεσπιέρους, τους επαναστάτες, σηκώνουν δήθεν το λάβαρο της επανάστασης και λένε, όχι νέα µέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση». Στο σηµείο αυτό, ο κ. Τσίπρας έθεσε το ακόλουθο ερώτηµα: «Κάθε φορά που βγαίνω στα ΜΜΕ, αγαπητοί φίλοι, µε ρωτούν οι δηµοσιογράφοι, αν εσείς πείτε όχι σε συνέχιση του µνηµονίου και σε νέα µέτρα και σας πουν κι αυτοί όχι, τι θα κάνετε; Ρωτώ λοιπόν. Γιατί δεν γίνεται µια τέτοια ερώτηση σ’ αυτούς που παριστάνουν σήµερα τους επαναστάτες. Αν η τρόικα τους πει όχι, τι θα κάνουν; ∆εν θα ανοίξει η γη να µας καταπιεί; ∆εν θα µας κόψουν τη χρηµατοδότηση; ∆εν θα καταστραφεί η

Στην Ηλεία

ΚΑΙΡOΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Να µην εγκαταλείψει η επόµενη γερµανική κυβέρνηση την µέχρι τώρα πολιτική στην ευρωπαϊκή κρίση ζητά ο πρόεδρος της Κοµισιόν, λέγοντας πως το Βερολίνο δεν πρέπει να αποµακρυνθεί από τις πολιτικές για «δηµοσιονοµική εξυγίανση, δοµικές µεταρρυθµίσεις και στοχευµένες επενδύσεις». Το µήνυµα πρέπει να θεωρηθεί ότι απευθύνεται λιγότερο στους Χριστιανοδηµοκράτες και περισσότερο στους Σοσιαλδηµοκράτες, µε τους οποίους ξεκινούν στο Βερολίνο οι διαβουλεύσεις για προγραµµατική συµφωνία.

για την προγραµµατική συµφωνία ενέκριναν Σαµαράς και Βενιζέλος

χώρα αν η τρόικα πει όχι; Μόνο αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέσει ζήτηµα ακύρωσης του µνηµονίου και πει η τρόικα όχι, θα καταστραφεί η χώρα;».

Οι προτάσεις για το ασφασιλιστικό Συνοπτικά, ο κ. Τσίπρας ανέφερε τα εξής για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος: - µεταφορά µετοχών των κερδοφόρων οργανισµών του δηµοσίου σε ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήµατος. - θεσµοθέτηση νέων δηµόσιων πόρων, συµπληρωµατικών στην τριµερή χρηµατοδότηση, για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης. Οι πόροι αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τα χαµηλά και µικροµεσαία εισοδήµατα, είπε. - άµεση ανασυγκρότηση και αναβάθµιση των δηµοσίων µηχανισµών πρόληψης, ελέγχου και αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής. - περιφρούρηση και είσπραξη των θεσµοθετηµένων πόρων της κοινωνικής ασφάλισης µε πάταξη της ανασφάλιστης «µαύρης» εργασίας, της εισφοροαπαλλαγής και της εισφοροδιαφυγής, των χα-

003:00 3:00

1166° °C C

009:00 9:00

1166° °C C

3& &#' #' ( 1166 Km/h Km / h

663% 3%

3& &#' #' BA B A

)(*(+,) (*(+,-

)(*(+,) (*(+,-

1166 Km/h Km / h

!"µ#$% ! "µ#$% 224/10 4/10

!/0/12345 ! /0/12345 225/10 5/10

666% 6%

ριστικών ρυθµίσεων καθώς και απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στα Ταµεία. - ενίσχυση του ΙΚΑ και των ελεγκτικών µηχανισµών. - αξιοποίηση της λίστας των µεγαλοοφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αύξηση των εσόδων του. - ακύρωση των πρόσφατων µειώσεων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και ακύρωση της µνηµονιακής δέσµευσης για περαιτέρω µείωσή τους. - «Φρένο» στις µειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών και ανάλογα µε την πορεία της οικονοµίας, σταδιακή αποκατάσταση τους µε βάση τους ρυθµούς ανάκαµψης της οικονοµίας ξεκινώντας πρώτα απ’ όλα από τους πιο αδύναµους, δηλαδή από την αύξηση της κατώτερης σύνταξης. - άµεση αντιµετώπιση του εκρηκτικού προβλήµατος δυσλειτουργίας των ΚΕΠΑ (Κέντρων εκτίµησης ποσοστών αναπηρίας). - Ακύρωση της αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια. «∆εν αντιµετωπίζεται το ασφαλιστικό πρόβληµα µε διαρκείς µεταρρυθµίσεις και αλλαγές σε παραµέτρους όπως το όριο ηλικίας. Αντιθέτως, επιτείνεται η κοινωνική αναστάτωση», είπε ο κ. Τσίπρας. - επέκταση της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής κάλυψης και σε ανασφάλιστους πολίτες. - ακύρωση του αντισυνταγµατικού, όπως ανέφερε, θεσµού της διαθεσιµότητας – απόλυσης και αποκατάσταση µεγάλων αδικιών, όσων δηλαδή απολύονται ή απολύθηκαν µε αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα τη στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΥΥ µε το αναγκαίο προσωπικό, πρώτα απ’ όλα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε όσους και όσες πέτυχαν στους διαγωνισµούς 8Κ και 9Κ του ΑΣΕΠ.

115:00 5:00

2255° °C C

221:00 1:00

2200° °C C

003:00 3:00

1166° °C C

009:00 9:00

1144° °C C

115:00 5:00

2233° °C C

336% 6%

3& &#' #' . 1166 Km/h Km / h

666% 6%

1& &#' #' . 3 Km/h Km/h

661% 1%

3 &#' &#' ( 1166 Km/h Km / h

553% 3%

3 &#' &#' ( 1166 Km/h Km / h

551% 1%

2 &#' &#' . 9 Km/h Km/h

)(*(+,) (*(+,-

)(*(+,) (*(+,-

)(*(+,) (*(+,-

)(*(+,) (*(+,-

)(*(+,) (*(+,-

ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

Ένταλµα για Β. Παλαιοκώστα για ένοπλη επίθεση κατά αστυνοµικών

Αθήνα: Φωτογραφίες του 47χρονου καταζητούµενου Βασίλη Παλαιοκώστα και του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον Φεβρουάριο του 2011 στη Βοιωτία έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «διαβιβάστηκε, προς εκτέλεση, στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ένταλµα σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τον ανακριτή Λιβαδειάς Βοιωτίας, σε βάρος του αναζητούµενου Βασίλη Παλαιοκώστα του Λεωνίδα, που γεννήθηκε το 1966 στο Μοσχόφυτο Τρικάλων». Το ένταλµα σύλληψης, όπως σηµειώνεται, «αφορά στις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της παράνοµης οπλοφορίας και οπλοχρησίας από κοινού, κ.ά. αδικήµατα, που έλαβαν χώρα στις 6.2.2011, στον οδικό άξονα Λιβαδειάς Αράχοβας κατά τη διάρκεια καταδίωξης αυτοκινήτου Audi A4 από αστυνοµικές δυνάµεις». Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, στο 7ο χιλιόµετρο του οδικού άξονα Λιβαδειάς Αράχωβας, οι επιβάτες του αυτοκινήτου αφού ακινητοποίησαν το όχηµά τους, ο συνοδηγός όταν αντιλήφθηκε όχηµα του Τµήµατος Ασφάλειας µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας από απόσταση περίπου 100 µέτρων, πυροβόλησε επανειληµµένα µε καλάσνικοφ κατά των αστυνοµικών. Οι αστυνοµικοί ακινητοποίησαν το περιπολικό και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από τη συµπλοκή τραυµατίστηκε ο οδηγός του περιπολικού στον αριστερό µηρό. Στο σηµείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23 κάλυκες. Το αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκε εγκαταλελειµµένο έξω από τη Χαιρώνεια Βοιωτίας και όπως προέκυψε από την έρευνα αφαίρεσαν από την περιοχή άλλο ΙΧ αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

patrisnews241013a  
Advertisement