Page 1

ΣΗΜΕΡΑ

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38940 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

Η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ

Η καρδιά του πολιτισµού χτυπά στην Αµαλιάδα!

Η ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Με προοπτικές σωστής ανάπτυξης ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΙΠΕ∆

«∆ΩΡΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΑ ∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΠΟ Σελίδα 15

ΣΤΟ ΘΟΛΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

Σελίδα 6

«Ανάσα» για υπερχρεωµένα νοικοκυριά και δανειολήπτες οι τελευταίες δικαστικές αποφάσεις

Παρ’ ολίγο τραγωδία µε κυνηγούς Σελίδα 7

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΝΙΚΟΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ

Στη Γιουροβίζιον µόνο µε τη λύρα µου

ρεών χ » α µ ε ρ ύ «Κο » και «φρένο ολικές β ρ ε π υ ς ι τ σ ραπεζών Τ ν ω τ ς ι ε απαιτήσ

Σελίδα 17

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ

Με σεβασµό στη φύση

Σελίδες 7 και 12

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σελίδες 22-23

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ανακοίνωση

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας συµµετέχοντας στο εγκεκριµένο τριετές πρόγραµµα ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ) που διέπεται από το Καν. 867/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και την ΚΥΑ 266342/12-02-09 όπως ισχύουν αναλαµβάνει να υλοποιήσει το εγκεκριµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων προς όφελος των ελαιοπαραγωγών – µελών της που θα θελήσουν να συµµετέχουν και αφορά στις ∆ράση: -βiv µε τίτλο «Σύσταση οµάδας παραγωγών και δηµιουργία θυλάκων, εκπαίδευσή τους στους ΚΟΓΠ και ένταξη αυτών σε ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφών» Η ΕΑΣ ΗΛ –ΟΛ επιδιώκει την κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία οµάδας παραγωγών η οποία θα εφαρµόσει µε συνέπεια και σοβαρότητα σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης και θα επιτύχει τους στόχους της. Την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.30µ.µ. διοργανώνεται συγκέντρωση – εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας στο νέο οινοποιείο στον Πύργο, µε θέµα: Βασικές αρχές λειτουργίας του συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης και υποχρεώσεις του παραγωγού σε σχέση µε αυτό. Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της ∆ράσης γi µε τίτλο: «Εφοδιασµός επιδεικτικών µέσων συγκοµιδής ελαιόκαρπου» θα πραγµατοποιηθεί δωρεάν διανοµή εξοπλισµού (δεξαµενές αποθήκευσης ελαιολάδου) στα µέλη – ελαιοπαραγωγούς που έχουν δηλώσει συµµετοχή στη ∆ράση βiv µε τίτλο: «Σύσταση οµάδας παραγωγών και δηµιουργία θυλάκων, εκπαίδευσή τους στους ΚΟΓΠ και ένταξη αυτών σε ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφών» οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν. Η διανοµή του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί στις 26,27 και 28 Φεβρουαρίου 2013 στα δηµοτικά διαµερίσµατα της Ζαχάρως, των Κρεστένων και του Πύργου (στο νέο Οινοποιείο) αντίστοιχα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πάγωµα δόσεων για 4 χρόνια Πληρωµή µόνο των τόκων... ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΒΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Σήµερα µε Καλαµάτα εκτός έδρας Σελίδα 27

Νέα πλαστά τιµολόγια µε Ηλείο αγρότη!

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Νέα νίκη επί της ∆όξας Λευκάδας Σελίδα 30

Σελίδα 10

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ – ΑΡΒΕΛΕΡ

Σελίδα 10

Το µέλλον της Ελλάδας εξαρτάται µόνο από τους Έλληνες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΣ» δεν ΄Οσοι συνδροµητές της εφ. «Π κατέστη δυνατόν να προµηθευτούν τον 19ο τόµο καθως και όλους τους προηγούµενους της σειράς: Αλφαβητάρι της Μαγειρικής – Αλεξία και Βέφα Αλεξιάδου µπορούν να τον προµηθευτούν

ΣΗΜΕΡΑ

• από τον συνοδό από τον οποίο προµηθεύονται την εφηµερίδα τους • από τα πρακτορεία της περιοχής τους • από τα περίπτερα της περιοχής τους • τηλεφωνώντας στα γραφεία µας στο 2621022549-32563, ώστε να

τους τον παραδώσουµε άµεσα Τιµή τόµου 2.70 ευρώ

«Π»

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

2η σελίδα Χρονολόγιο 24 Φεβρουαρίου 1953

Είπαν...

∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η διακοπή της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας χθές εις την πόλιν µας µε Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκην κλπ. Έδωσε την αφορµήν να υπάρχουν διάφοροι διαδόσεις αλλά και ανησυχίαι. Η διακοπή ήρχισε την 8ην π.µ. και παρετάθη επί 5ωρον περίπου. Βραδύτερον διευκρινίσθη ότι η διακοπή της επικοινωνίας ωφείλετο εις βλάβην των τηλεφωνικών γραµµών που επροξένησε σκαπτικόν µηχάνηµα εις την περιοχήν των Λεχαινών. 59.890 ∆Ρ. ∆Ι’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΝ ΑΠΑΛΛΟΤΕΙΩΣΕΩΝ ΑΛΦΕΙΟΥ ∆ι’ αποφάσεως του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ενεκρίθη η διάθεσις πιστώσεως 59.890 δρχ. διά την αποζηµίωσιν των απαλλοτριωθέντων ακινήτων προς κατασκευήν, των αρδευτικών δικτύων χζώνης ή πεδιάδος Αλφειού. ∆ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΕΙΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΝ Υπό της ΤΥ∆Κ της Νοµαρχίας Ηλείας συνετάγη και απεστάλη αρµοδίως προς έγκρισιν µελέτη κατασκευής υπονόµου επί της οδού Κοκκίνου Επιταλίου, προϋπολογισµού δαπάνης 150.000 δρχ.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 + ΙΣΤ Λουκά Α’ & Β’ Ευρ. Τιµ. Κεφ. Ιωάννου Πρ. Μετά τον αποτρόπαιο θάνατο του αγίου Ιωάννου του Προδρόµου, η κεφαλή του γενναίου υπερασπιστή της ηθικής και της αλήθειας ετάφη µε διαταγή της δυσεβούς Ηρωδιάδος σε κάποιο σηµείο κοντά στο παλάτι, όπου κατά καιρούς πήγαινε και πατούσε για να ικανοποιεί το ακόρεστο µένος της εναντίον του. Εκεί παρέµεινε θαµµένη, έως ότου δύο µοναχοί έφθασαν στα Ιεροσόλυµα για να προσκυνήσουν τον τάφο του Κυρίου. Ύστερα δε από όραµα καθ’ υπόδειξη του ίδιου του Προδρόµου, κατευθύνθηκαν στο παλάτι του Ηρώδη και στο σηµείο που τους υποδέχτηκε βρήκαν την τίµια κεφαλή και αφοσιώθηκαν στη φύλαξή της. ∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 Ταρασίου Κων/λεως Σελήνη: 15ηµ. Aν. Hλίου: 7.04’ ∆ύση Hλίου: 18.13

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

www. patrisnews.com

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φειούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπίας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµιού: 26230 42747 Γαστούνη: 26230 32933 Γαστούνη: 26230 33238

Επιταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κάστρο: 2623095215 Κρέστενας: 26250 24140 Κυλλήνης: 26230 92287 Λάλα: 26240 41213 Λεχαινών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝΙ Α ΤΗ ΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV ΟΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Γιάννης Λυµπέρης

(∆ιοικήτρια Νοσοκοµείου Αµαλιάδας)

« Είναι σηµαντικό ότι µέσω του Φεστιβάλ, γνωρίστηκαν µεταξύ τους οι εκθέτες-παραγωγοί και το κυριότερο είναι ότι τόσος κόσµος που ήρθε και ανταποκρίθηκε- και αυτό έχει τη σηµασία του και πρέπει να το ερµηνεύσουµε- έφυγε µε µία αισιοδοξία, έφυγε µε ένα χαµόγελο, γιατί µέσα σε αυτή τη δυσκολία και την ανέχεια που υπάρχει σήµερα, νοµίζω πως είδε ότι υπάρχει όντως η πραγµατική Ελλάδα, υπάρχουν οι πραγµατικοί Έλληνες, που δεν είναι άλλοι από αυτούς οι οποίοι σκέφτονται, εργάζονται, κουράζονται, για να παράγουν και να προσφέρουν. Εποµένως, αυτό είναι το µήνυµα, αυτό είναι το παρόν και το µέλλον µας».

«Καταβάλλουµε έντονες προσπάθειες σε ό,τι αφορά το παιδιατρικό τµήµα, για να συνεχίσουµε να προσφέρουµε υγειονοµικές υπηρεσίες υψηλού επιστηµονικού επιπέδου, στηρίζοντας τους παιδιάτρους µας στο έργο τους και στην συνεχιζόµενη ιατρική τους εκπαίδευση. Έχουµε ξαναπεί ότι σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο επενδύουµε στον επιστήµονα, γι’ αυτό και εγκρίνουµε συµµετοχή σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Γι’ αυτό και καλούµε τους γονείς, αφενός να δείχνουν εµπιστοσύνη, αφετέρου να δείχνουν κατανόηση και υποµονή, ειδικά για τον χρόνο αναµονής και στις περιπτώσεις όπου λόγω εκτάκτων περιστατικών µπορεί να παρακαµφθεί η σειρά προτεραιότητας».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Ο

Μαρία Παπαθεοχάρη

(∆ήµαρχος Ήλιδας)

1

Αντώνης Παρασκευόπουλος (Πρόεδρος Εξαγωγικού Τµήµατος ΕΒΕ) «Οι εικόνες µίλησαν από µόνες τους, η προσέλευση του κόσµου ήταν µαζική και κατορθώσαµε µέσα από το συγκεκριµένο Φεστιβάλ να αναδείξουµε τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό, καταφέραµε να δείξουµε στους πολίτες ότι και εν µέσω κρίσης υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται καθηµερινά για την ανάπτυξη του τόπου. Το Φεστιβάλ ήταν άκρως επιτυχηµένο, δείξαµε ότι η Ηλεία µπορεί και φυσικά βάλαµε τις βάσεις προκειµένου το Φεστιβάλ να καθιερωθεί και να γίνει θεσµός».

977. Ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα β’ εθνικής. Στο κατάµεστο γήπεδο Πύργου διεξήχθη ο αγώνας µεταξύ των οµάδων Πανηλειακού και Παγκορινθιακού. ∆ιαιτητής ήταν ο Λ. Βαµβακόπουλος. Ο αγώνας έληξε µε 2-0 υπέρ του Πανηλειακού. Ο πρόεδρος της τοπικής οµάδας, αείµνηστος Ιωσήφ Γιαννακόπουλος, συνεχάρη τους παίκτες για την αγωνιστικότητα και απόδοσή τους. Στη φωτογραφία, η εντεκάδα του Πανηλειακού: Τάκης Λαµπρόπουλος, Αντώνης Κλάδης, Αρίστος Ασηµακόπουλος, Σωτήρης Κανελλόπουλος, ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος, Κώστας Παπαθεοφάνους, Ζώης Γιαννακόπουλος, ∆ιονύσης Προβατάς, Αντώνης Κουβελιώνης, Κώστας Κωνσταντόπουλος και Αλέκος Παπαδόπουλος (τερµατοφύλακας). Το ποδόσφαιρο είναι το πιο διαδεδοµένο παιχνίδι µε µπάλα στον κόσµο. Οι πρώτες προσπάθειες για την εισαγωγή και τη διαδόση του στην Ελλάδα έγιναν το 1895. Η προσθήκη του στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων του 1896 (Αθήνα) υπήρξε ισχυρό κίνητρο για την ενασχόληση της νεολαίας της εποχής εκείνης µε το άθληµα. Το 1926, ιδρύθηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (ΕΠΟ). Από το 1932, άρχισαν να διεξάγονται και οι αγώνες του κυπέλλου Ελλάδος. Η πρώτη επίσηµη πρωταθλήτρια (1927-1928) υπήρξε η οµάδα του Άρη Θεσσαλονίκης και το πρώτο κύπελλο Ελλάδος κατέκτησε η ΑΕΚ, το 1932. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και τα δίκαια των αγροτών

κυκεώνας των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα αναπόφευκτα οδηγεί τους αγρότες στους δρόµους των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Έτσι για µια ακόµη φορά γινόµαστε µάρτυρες ενός ξεσπάσµατος διαµαρτυρίας των αγροτών γιατί είναι προφανές ότι οι αγρότες αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης. Σήµερα η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα µπορεί να περιγραφεί µε δύο λόγια. Κατακόρυφη άνοδος των τιµών εισροών και κάθετη πτώση των τιµών των κυριότερων αγροτικών προϊόντων. ∆ηλαδή πληρώνουν εισροές (πετρέλαιο, φάρµακα, λιπάσµατα κλπ. Γεωργικά εφόδια) σε υψηλές τιµές και όταν φθάνει η ώρα να πουλήσουν την παραγωγή τους, για διάφορους λόγους γνωστούς και άγνωστους που όµως οι αγρότες δεν µπορούν από µόνοι τους να ελέγξουν αλλά και τώρα τελευταία η εγχώρια και ∆ιεθνή Οικονοµική κρίση προκαλεί κατάρρευση των τιµών. Έτσι λοιπόν πολύ απλά όταν µια καλλιεργητική περίοδος υψηλού κόστους συνδυάζεται µε χαµηλές τιµές τότε αυτό συνεπάγεται ζηµιά. Αυτό καταρχήν πρέπει να το καταλάβουν «αυτά τα παιδιά του καθοδικού Σωλήνα» των Αθηναϊκών καναλιών που είτε που άγνοια είτε ευρισκόµενοι σε «διατεταγµένη» υπηρεσία κάθε φορά που οι αγρότες διεκδικούν δυναµικά την επιβίωσή του ή τους κατηγορούν για τις επιδοτήσεις ή

προσπαθούν να στρέψουν εναντίον τους άλλες παραγωγικές τάξεις . Όσον αφορά την εκάστοτε πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ πάντα έχει έτοιµη µια πρόσκληση για κοινωνικό διάλογο και ∆ιαβούλευση. Αλήθεια τόσος διάλογος που έχει γίνει µέχρι τώρα που πήγε; Όσο ο ρόλος του Υπουργείου θα συνεχίζει να είναι διαχειριστικός στην αντιµετώπιση των προβληµάτων ή όσο κάποιοι αγρότες θα συγχέουν το αγροτικό ζήτηµα µόνο µε τη διεκδίκηση «πακέτων» τόσο το αγροτικό πρόβληµα θα παραµένει πρόβληµα γιατί δεν µπορώ να καταλάβω πως αν πληρωθούν οι ροδακινοπαραγωγοί ταυτόχρονα µπορεί να λυθούν και τα προβλήµατα των αγροτών της Ηλείας, της Αχαΐας κλπ. Θεωρώ βέβαια πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι οι τελευταίες κινητοποιήσεις ανέδειξαν ένα κίνηµα νέων αγροτών από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη που βγήκαν στους δρόµους όχι µόνο να διεκδικήσουν το χαµένο εισόδηµά τους αλλά να εκφράσουν και την αγωνία τους για το µέλλον διεκδικώντας και θεσµικές αλλαγές. Προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό όµως που όλοι πρέπει να καταλάβουν είναι ότι υπάρχουν προβλήµατα για τα οποία µέσα από το διάλογο µπορούν να δροµολογηθούν λύσεις αλλά και προβλήµατα που η λύση τους δεν είναι θέµα διαλόγου αλλά θέµα γενναίων πο-

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

λιτικών αποφάσεων που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν και κόστος. Για παράδειγµα Η επαναλειτουργία ενός σύγχρονου δικτύου γεωργικών εφαρµογών και έρευνας (δοκιµαστικοί και πειραµατικοί αγροί) που θα φθάνει µέχρι και την τελευταία κοινότητα για την στήριξη των παραγωγών. Η κατοχύρωση του επαγγέλµατος του αγρότη µε κριτήρια αντικειµενικά και ευδιάκριτα. Η σύγχυση που επικρατεί στον καθορισµό της έννοιας γεωργός ή κατά κύριο επάγγελµα γεωργός και που είναι πηγή πολλών προβληµάτων και παρερµηνειών. Η στήριξη της ποιότητας και η ύπαρξη αξιόπιστων και απλών συστηµάτων ποιότητας. Η οργάνωση της εµπορίας των αγροτικών προϊόντων και η λήψη µέτρων για να µπει µια τάξη στην αγορά. Ως χώρα έχουµε το πιο «αρρωστηµένο» σύστηµα εµπορίας

αγροτικών προϊόντων και είµαστε οι πρώτοι µε το µεγαλύτερο άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ τιµών παραγωγού και καταναλωτή, 1:5 (ενώ στις άλλες χώρες 1:2). Αυτή η άθικτη «διαχρονική απάτη» οδηγεί σε συρρίκνωση το εισόδηµα των παραγωγών και των καταναλωτών. Η ουσιαστική στήριξη των νέων συλλογικών µορφών οργάνωσης των παραγωγών. Η αναδιάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών ου ΥΠΑΑΤ αλλά και των περιφερειακών που έχουν πάψει να συνεργάζονται και να λειτουργούν ικανοποιητικά µε όφελος του αγρότη. ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΛΥΘΕΙ ΧΘΕΣ. Θέµα διαλόγου όµως είναι ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασµός που δεν θα περιορίζεται στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων, που θα αντιµετωπίζει τις δυσµενείς επιπτώσεις της ΚΑΠ, θα δίνει έναν προσανατολισµό στους αγρότες και που σε τελευταία ανάλυση θα καθορίζει τι θέλουµε από τους αγρότες να κάνουν. Θέµα διαλόγου µπορεί να γίνει η µετά το 2013 ΚΑΠ και πως ο αγροδιατροφικός τοµέας της χώρας µας από κλάδος ελλειµµατικός και εξαρτηµένος θα γίνει κλάδος αυτάρκειας. Θέµα διαλόγου και γενναίας πολιτικής απόφασης είναι η αναδια-

νοµή της ενιαίας ενίσχυσης ώστε το σύνολο των πόρων να το καρπώνονται όσοι παραµένουν στην παραγωγή (περιφερειακό µοντέλο). Θέµα διαλόγου είναι η ανατροπή του στρεβλού, ξεπερασµένου και αναχρονιστικού µοντέλου οργάνωσης και ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Θέµα διαλόγου π.χ είναι ο Σχεδιασµός που έπρεπε να είχε αρχίσει για τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα δηµιουργηθούν από τις κλιµατικές αλλαγές στον αγροτικό τοµέα. Συνεπώς χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητες τις ακραίες µορφές διεκδίκησης των δίκαιων αιτηµάτων των αγροτών δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς τη δικαιολογηµένη ανησυχία για το µέλλον τους. Η έλλειψη προβληµατισµού για το αβέβαιο µέλλον της ελληνικής γεωργίας και η αδυναµία σύνθεσης πρότασης για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου οδηγεί στις ίδιες αοριστίες που για 10ετίες τώρα τις ονοµάζουν θέσεις. Συνεπώς ο αγροτικός τοµέας απαιτεί ουσιαστική στήριξη για την επίλυση χρόνιων και συσσωρευµένων αλλά και των πρόσφατων προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει η Πολιτική Ηγεσία να αφήσει τους αυτοσχεδιασµούς και τις µικροπολιτικές εντυπώσεων αν θέλει να δώσει στη γεωργία και τους γεωργούς προοπτική


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Μέσω του ΕΤΕΑΝ η απεµπλοκή για τη χρηµατοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης Στην επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης. «Επειδή εµείς δίνουµε 50% επιδότηση, 20% έχει ίδια συµµετοχή και 30% δάνειο, όλα κόλλησαν στο κοµµάτι των τραπεζών, δεν µπορούσαν να πάρουν ούτε εγγυητική για να πάρουν τη δικιά µας επιδότηση και αυτό το λύσαµε τώρα µε το ΕΤΕΑΝ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαυράρης. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση του υπουργείου µέχρι αυτή την στιγµή έχουν ελεγχθεί από γνωµοδοτικές επιτροπές περισσότερες από 4.455 αιτήσεις. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες έχουν εκδοθεί περισσότερες από 2.160 εγκρίσεις. Γ.Ρ

ΣΧΟΛΙΑ

«Ένωση» Αρχαίας Ήλιδας και Αρχαίας Ολυµπίας Αρχαία Ήλιδα και Αρχαία Ολυµπία θα ενωθούν κάτω από ένα θεσµό που θα έχει διεθνή χαρακτήρα και αντικείµενό του θα είναι το θέατρο. Αυτό ανακοίνωσε χθες από την Αµαλιάδα ο Αν. Υπουργός Πολιτισµού κ. Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος δεν θέλησε να πει περισσότερα, προϊδέασε όµως για κάτι που θα είναι πολύ σπουδαίο για την ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών του τόπου. Όπως είπε, εντός των ηµερών θα υπάρξει επίσηµη ανακοίνωση για την αξιοποίηση του θεάτρου της Αρχαίας Ήλιδας που θα την ενώνει µε την Αρχαία Ολυµπία κάτω από ένα θεσµό που θα είναι διεθνής και θα απευθύνεται στους µαθητές του κόσµου! Όπως είπε χαρακτηριστικά σε 15 µε 20 ηµέρες θα υπάρξει σχετική ένταξη στο ΕΣΠΑ και αναµένονται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις… Μ.Κ.

∆ε δίστασε να «συγκρουστεί» Μπορεί από σήµερα να αρχίζει η καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων, ωστόσο για να έρθει αυτή η µέρα, χρειάστηκε ο Αντιδήµαρχος Πύργου Λεωνίδας ∆ηµουλιάς όχι µόνο να δώσει «σκληρή µάχη» µε την Πολιτεία, αλλά, αρκετές φορές να µιλήσει «έξω από τα δόντια» γι’ αυτά που συµβαίνουν και φέρνουν σε δύσκολη θέση συνανθρώπους µας που έχουν πραγµατική ανάγκη. Η εικόνα αυτή για τον συγκεκριµένο Αντιδήµαρχο που διακρίνεται για την εξαιρετική ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέµατα, τον έφερε συχνά – πυκνά σε θέση «σύγκρουσης» µε τη διοίκηση και την κεντρική εξουσία. Και τούτο σίγουρα «ενοχλεί» τους ανθρώπους της τελευταίας...

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό

Κυριακάτικο πρωϊνό Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα και η σύζυγος τηγανίζει αυγά.O σύζυγος, αγουροξυπνηµένος, ετοιµάζει τον καφέ, πίνει µια γουλιά και µετά πάει και στέκεται ακριβώς δίπλα από την σύζυγο, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά. Πίνει άλλη µια γουλιά καφέ... Και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος: - Πρόσεχε...ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη µου! Έχεις βάλει µαζί στο τηγάνι! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο. Μα που θα βρούµε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν µ’ ακούς εµένα... ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; Ξέχασες να τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ! Η γυναίκα έχει µείνει αποσβολωµένη. - Τι έπαθες άνθρωπέ µου; Τι φωνάζεις µέσα στο αυτί µου; Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεµεί τελείως και απαντάει... - Ήθελα να σου δείξω πως είναι να σε έχω συνοδηγό όταν οδηγάω.

Χ.Π.

Η ίδια εικόνα

Το γεγονός ότι η περιοχή της Αγκινάρας και γενικά της Κεραίας πληµµυρίζει κάθε τόσο δεν είναι κάτι νέο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και µάλλον θα συνεχίσει

να κρατάει καθώς αν δεν γίνει άµεσα ο καθαρισµός των τάφρων το πρόβληµα δεν θα λυθεί… Π.Γ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με την κα ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η εκποµπή «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» που επιµελείται και παρουσιάζει η κα Μάχη Μικελοπούλου στην ΟΡΤ κάθε Κυριακή, αυτή την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα φιλοξενήσει την κα Εφη Κασσα, εργοθεραπεύτρια µε θέµα: «Εργασιοθεραπεία». Σηµ. Καταβάλλεται προσπάθεια η εκποµπή να πάρει µια νέα µορφή, να ασχοληθεί κυρίως µε συνήθη προβλήµατα παιδιών και εφήβων, να γίνει µια χρήσιµη τηλεοπτική συµβουλευτική γονέων.

Ενδιαφέρον για τη βιοκλιµατική ενέργεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο Αν. Υπουργός Πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας, για τον σχεδιασµό που έχει κάνει ο δήµος Ήλιδας για την αναβάθµιση του Λαζαράκειου ∆ηµοτικού Μεγάρου και της Παπαχριστοπουλείου Βιβλιοθήκης µε βιοκλιµατική ενέργεια µέσω του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Για το κάθε κτίριο προβλέπεται το χρηµατικό ποσό των 250.000 ευρώ και ο κ. Τζαβάρας προέτρεψε τον κ. Λυµπέρη να διεκδι-

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

3

κήσει το έργο. Αν και δεν έχει αµφιβολία επ’ αυτού, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά χθες, ο κ. Λυµπέρης ήταν ο πρώτος ∆ήµαρχος από την Ηλεία που τον επισκέφθηκε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του και του παρέδωσε τη µελέτη για το «∆ηµοτικό Θέατρο», εξ ου και τα θετικά αποτελέσµατα. Μ.Κ.

Η καλύτερη διαφήµιση

Στο Λονδίνο και στη Βιέννη βρίσκονται πλέον τα προϊόντα Navarino Icons, σε δύο καταστήµατα-ορόσηµα. Στο πολυκατάστηµα Harrods του Λονδίνου, ένα από τα πιο γνωστά παγκοσµίως, καθώς και στο κορυφαίο γκουρµέ κατάστηµα Julius Meinl am Graben στη Βιέννη, έχουν κατακτήσει µια θέση τα προϊόντα που δηµιουργήθηκαν µε βάση τη γαστρονοµική παράδοση, την ιστορική κληρονοµιά και τη φύση της Μεσσηνίας, γνωστά για τις ποιοτικές επιλογές που προσφέρουν. Οι επισκέπτες τους θα µπορούν να γνωρίζουν τη Μεσσηνία και την Costa Navarino µέσα από τη γαστρονοµική παράδοση της περιοχής και τα προϊόντα της. Τα Navarino Icons από την Costa Navarino, δηµιουργούνται σε συνεργασία µε µικρούς τοπικούς παραγωγούς, µε σεβασµό στον πολιτισµό, την ιστορία του τόπου και τις συνταγές που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Η παραγωγή περιλαµβάνει µικρές ποσότητες, χρησιµοποιούνται παραδοσιακές µέθοδοι, και ακολουθείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε κάθε στάδιο. Η συλλογή που φιλοξενείται στα Harrods περιλαµβάνει το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τις ελιές, το εξαιρετικά παρθένο ξύδι µε δενδρολίβανο και θυµάρι, το αλάτι, το πετιµέζι που παράγεται από ποικιλία Chardonnay, και το σπιτικό γλυκό του κουταλιού ελιά. Στο Julius Meinl am Graben βρίσκονται ήδη το ελαιόλαδο, οι ψητές κόκκινες πιπεριές και το dip πιπεριάς-ντοµάτας, ενώ επιπλέον προϊόντα θα βρεθούν σύντοµα στα ράφια του. Γ.Ρ


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσωπο

[

Ένα «ισχυρό» πρόσωπο της περιφέρειας

Πέτρος Τατούλης

Ο Πέτρος Τατούλης γεννήθηκε το 1953 στο Καστρί Κυνουρίας. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε ως Ιατρός - Χειρουργός. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία σαν ιατρός στην Κω. Εργάστηκε ως αγροτικός ιατρός στο Καστρί Κυνουρίας, ενώ άσκησε το ιατρικό λειτούργηµα στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο, στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο Αθηνών και στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιά. Το 1990 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αρκαδίας µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και έκτοτε είναι συνεχής η παρουσία του στη Βουλή των Ελλήνων εφόσον ο αρκαδικός λαός τον τιµά αδιάλειπτα µε την ψήφο του. Από την εκλογή του και εξής έχει διατελέ-

σει µεταξύ άλλων: Ειδικός εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας για την ψήφιση του προϋπολογισµού του 2004. Ειδικός απεσταλµένος της Νέας ∆ηµοκρατίας στη συνδιάσκεψη της Γενεύης το ∆εκέµβριο του 2003 για την επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήµατος. Ειδικός απεσταλµένος της Νέας ∆ηµοκρατίας το Νοέµβριο του 2003 στο αρχηγείο του Παλαιστίνιου ηγέτη Γ. Αραφάτ στη Ραµάλα. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αναπληρωτής Γραµµατέας Πολιτικού Σχεδιασµού της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μέλος της άτυπης διακοµµατικής επιτροπής για την παρακολούθηση και προώθηση θέσεων αναφορικά µε τη δίκαιη λύση του Κυπριακού ζητήµατος. Μέλος των ∆ιακοµµατικών Επιτροπών της Βουλής για τα Ναρκω-

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η γνώµη του

Πέτρος Κ. Κλάδης (Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστηµίου)

«Τελείωσαν οι εποχές των ψευδαισθήσεων» Εδώ και µια πενταετία στην Ελλάδα , η κάθε αρχή της νέας χρονιάς ξεκινά µε αβεβαιότητα σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο . Όσο ανθρώπινο είναι για το καθένα µας να ελπίζει, να πιστεύει αισιοδοξώντας ότι τα πράγµατα θα γίνουν καλύτερα άλλο τόσο σηµαντικό αποτελεί (ειδικά σήµερα ) να βλέπεις και να αντιµετωπίζεις τα πράγµατα απλά, λογικά – ρεαλιστικά . Τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα κάνοντας εκτιµήσεις για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια ταυτίστηκε η ίδια η λογική µε την απαισιοδοξία, χάθηκε ακόµη και η ελπίδα, τα όνειρα της νέας γενιάς, σταδιακά η χώρα έγινε η χώρα της κατάθλιψής, της µιζέριας των αυτοκτονιών µε µοναδικό συµπέρασµα την γενικότητα: ότι τα πράγµατα θα γίνουν δυσκολότερα – χειρότερα. Πέντε χρόνια µετά , στην αυγή του νέου έτους

ίσως υπάρχει µια µικρή διαφορά –λεπτοµέρεια η οποία µπορεί να δώσει ένα αισιόδοξο µήνυµα . Όλες οι προηγούµενες δύσκολες χρονιές µας έκαναν να καταλάβουµε και να συνειδητοποιήσουµε όσο ποτέ ως υπεύθυνοι νεοέλληνες ότι µαγικές επιλογές για λύση δεν υπάρχουν πουθενά, ενώ οι διάφορες τυχοδιωκτικές υποσχέσεις τους τις περισσότερες αποτελούν εµπόριο απελπισίας , απόγνωσης , πόνου και οργής. Το δραµατικό 2012 αποχώρησε αφήνοντας πίσω του µνηµόνια, περικοπές, ανεργία, αυτοκτονίες, αστέγους κλπ , η µόνη χρησιµότητά του ήταν ότι µέσα από αυτό οφείλουµε να βγούµε όλοι πιο ώριµοι, σοφότεροι και προσγειωµένοι στην πραγµατικότητα. Τι αλλάζει µε το νέο έτος ; ενδεχοµένως απολύτως τίποτα. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι οι περισσότεροι σήµερα ξέρουµε ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα και ανάλογα θα πράξουµε. Η

αβεβαιότητα έχει γίνει πλέον κανόνας για τον καθένα µας καθηµερινά. Ως µέλη µιας νέας ελληνικής κοινωνίας πρέπει να κατανοήσουµε ότι οι εποχές των ψευδαισθήσεων τελείωσαν, η σταδιακή προσαρµογή µας στην νέα πραγµατικότητα είναι η µόνη λύση. Σαφώς το κόστος είναι µεγάλο και επώδυνο όµως ειδικά σήµερα γνωρίζουµε ότι πρέπει να δούµε τα πράγµατα υπεύθυνα –σοβαρά αντικρίζοντας την αλήθεια για µια νέα αρχή σε µια χώρα που δυστυχώς επί χρόνια έζησε ως αλήθεια την υποκρισία και την πλάνη µιας δυναστικής κοµµατοκρατίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαλυθούµε οριστικά όχι ως οικονοµία αλλά ως κοινωνία, µε µοναδική χαρά και ικανοποίηση µας ενδεχοµένως την δυστυχία του κάθε συνανθρώπου, η οποία µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την δική µας µε το γνωστό κλισέ «από τα χειρότερα υπάρχουν και χειρότερα».

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Πράσινο Συνέδριο

Στην ΑΘΗΝΑ µαζευτούνε παλαιά είδα στελέχη Νέων όµως απουσία κι από ψήφους θα απέχει. Μ’ εικοσιτέσσερις Βαγγέλη είπε πως θα προχωρούσε Τέσσερις που επανήλθαν έναν – έναν τους καλούσε. Σύναξη είπαν θα γίνει στο Ειρήνης και φιλίας Και για PARKING θα ‘χει χώρο στο Φαλήρου παραλίας. Μόνο ύψιστε µην βρέξεις, να νοικιάσω µια βάρκα Τζιτζιφιές τραγούδι λέει µε Τσιτσάνη πάµε τσάρκα. Μόνο φίλοι τα σπαθιά σας εις την πόρτα να αφήσεις Ό,τι θέλεις να το γράψεις και θα πάρεις απαντήσεις. Γενικά θα µας µιλήσουν ή για την πορεία χώρας Όλοι πρέπει συνταχτούµε, κρήσιµας αυτά τας ώρας. Αν αναδροµή θα κάνω θυµηθούµε το επτά Ήταν έτος συνεδρίου και ΠΑΣΟΚ είχε λεπτά. Πού θα µοίραζε λαός του για γλυκό το πεντεσπάνι Μα δεν πρόλαβε ο Γιώργος είχε Μέρκελ ραµαζάνι. Κι έτσι στην νηστεία ρύζι, σχέτα ήταν µακαρόνια Αν και ήταν καλοκαίρι τα βουνά µας είχαν χιόνια. ∆ε θα λιώσουµε πατέρα µε ρωτούσαν τα παιδιά µου Τι να πω, που εντρεπόµουν βοήθησε κι η αφεντιά µου. Πού ψηφίζοντας µεγάλο λένε στην Ελλάδα κόµµα Η σηµαία µόνο µένει και του Έλληνα το πτώµα. Τώρα πάλι µας καλούνε για να βρούµε νέα λύση

Αίτηση την έχω κάνει µα δεν ξέρω ποιος ψηφίσει. Και να πούµε όλοι γνώµη δεν νοµίζω να φιµώσουν Η αλήθεια θαν καθάρια µα δεν ξέρω µην θυµώσουν. Να µιλήσουν οι αγρότες προϊόντα και χωράφια Που πατάνε µε κατάντια εις του ∆ΝΤ ξυράφια. Νέος κρέµασε πτυχίο τον ταΐζει ο πατέρας Πού ‘ναι οι δουλειές Βαγγέλη τις επήρε ο αέρας. Κάποιοι που τους κοροϊδευαν κι είπανε συµβασιούχοι Και ποιοι έρχονται κατόπι, δύστυχοι συνταξιούχοι. Και ζητάνε και µας παίρνουν και πληρώνουµε χαράτσι Βόρειοι, νότιοι αντάµα και απέναντι απάτσι. Κάποιοι πού ‘ναι βολεµένοι και αρπάξαν εξουσία Μην παράπονα µας κάνουν και στην τσέπη η ουσία. Ποιος περίµενε που είχε πίστη πράσινη στα στήθια Ο Αντώνης να ζητά Βαγγελάκη µου βοήθεια. Εποµένως για κεντρώο και αριστερό τον χώρο Οι Πασόκοι να ξεχάσουν φεύγω Αίγινα και Πόρο. ∆ίδυµα στη γέννα ήρθαν µας το είπε και η µαία Πράσινα και µπλε αδέλφια ίδια έχουνε σηµαία. Και θυµάµαι κάθοδό µου χωριστά τα καφενεία Τώρα όλοι ίδια τάξη και µαζί εις τα θρανία. Κι όταν διάλειµµα θα γίνει θάλασσα κοιτώ αγνάντια Την καµπούρα µου κοιτάω και πατρίδος µου κατάντια. Όσοι τώρα ψηφιστείτε και τηλέφωνα θα πάρω

]

τικά, το ∆ηµογραφικό Πρόβληµα και την Προστασία των ∆ασών. Υφυπουργός Πολιτισµού από το Μάρτιο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2006. Έχει διατελέσει µέλος των ∆ιαρκών Επιτροπών Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. Σήµερα είναι Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Από το 2003 έχει δηµοσιεύσει έναν εκτεταµένο αριθµό άρθρων, πολιτικού και κοινωνιολογικού περιεχοµένου, σε ελληνικές εφηµερίδες όπως «Απογευµατινή», «Καθηµερινή», «Ελευθεροτυπία». Είναι παντρεµένος µε την ιατρό Σοφία Λουτσίου και έχει 4 παιδιά: την Παρασκευή, τη Χρισταλένη, την Ιωάννα και τον Παναγιώτη.

Μην ξεχάσω και κανέναν και ιδίως τον κουµπάρο. Μαζευτείτε τη ∆ευτέρα για νοµό, µε µια θέση Μια φωνή και µια γνώµη κι Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ όχι εκδροµή µε φέσι. Οι φορείς µας τι θα κάνουν θα µας λύσουν τα σκουπίδια Πάλι παραγγείλουν τίτλο και θα πουν από τα ίδια. Τα κτήµατα απότιστα µας κλέβουν τις ποµόνες Μα ποιος τολµά και τραγουδά «Νέο ξεκίνηµα νέοι αγώνες» Και απορώ κι εξίσταµαι συνέδριο τι βγάλει Τα παγωµένα κάστανα χωρίς φωτιά µαγκάλι. Και γυναίκα προεδρείο Γεννηµατά θα είναι Φώφη Χαιρετούρες κι αγκαλίτσες όλων των νοµών συντρόφοι. Έχω λύπη που το γράφω δύο λείψουν ως στελέχη ∆ηµητρουλόπουλος ο Τάκης έφυγε δεν συµµετέχει Και ο Φάµελος ο Νίκος στα συνέδρια ως πρώτος Με Κατσέλη είχε πάει και στο κόµµα καµαρώτος. Και οι θέσεις τώρα άδειες κάθεται θα λέω άλλος Ο Νοµάρχης, γραµµατέας, του νοµού ο παπαγάλος.

Σήµερα Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, αγαπητοί µου αναγνώστες και όπως λέγει ο λαός µας απλοϊκά «ανοίγει το Τριώδιον». ∆ηλαδή έχουµε τις τρεις προπαρασκευαστικές εβδοµάδες, πριν εισέλθουµε εις το καθαρά πνευµατικό στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, περίοδον εντόνων πνευµατικών αγώνων, πνευµατικής αθλήσεως και καταρτίσεως. Ο Απ. Παύλος απευθυνόµενος προς τον αγαπητόν του µαθητήν Τιµόθεον, Επίσκοπον Εφέσου, τον συµβουλεύει χαρακτηριστικά: «Συ δε µένε εν οις έµαθες και επιστεύθης, ειδώς παρά τίνος έµαθες , και ότι από βρέφους τα ιερά γράµµατα οίδας, τα δυνάµενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν δια πίστεως της εν Χριστώ Ιησού» (Α Τιµοθέου Γ 15). Τα λόγια αυτά απευθύνονται και σε µας,που εισερχόµεθα στο Τριώδιο και ανοίγει η πύλη της µετανοίας, η πύλη του Ουρανού, όπως παρακαλούµεν τον Πανάγαθον Θεόν δια του υµνογράφου της Εκκλησίας µας: «της µετανοίας άνοιξόν µοι πύλας, Ζωοδότα». Κατά τον Απ.Παύλον η πύλη της µετανοίας ανοίγει δια της γνώσεως και βιώσεως των ιερών γραµµάτων. Αυτά έχουν την δυνατότητα να γεµίσουν την ψυχή του ανθρώπου µε ουράνια και θεία σοφία, να τον οδηγήσουν δια της πίστεως προς τον Ιησούν Χριστόν , εις την σωτηρίαν και τον αγιασµόν. Τα θεία γράµµατα λοιπόν οδηγούν τον άνθρωπον εις την αληθινή γνώση και ευσέβεια. Αυτή η ευσέβεια είναι εκείνη που ενοχλεί τον σαρκικόν άνθρωπον και τον διάβολον.Είναι η ζωή που προκαλεί το µίσος και τον διωγµόν του κόσµου. Ο Κύριός µας µας διαβεβαίωσε : «ει εµέ εδίωξαν και υµάς διώξουσι» (Ιωάννου ΙΕ 20). Απόδειξις τούτου τα εκατοµµύρια των µαρτύρων της πίστεώς µας κατά τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνας, µε πρωτοπόρα τα 14.000 νήπια που έσφαξε ο αιµοταγής Ηρώδης. Τοιούτοι Ηρώδες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε δυστυχώς, για να δηµιουργούν προβλήµατα εις την ζωήν των ευσεβών και φιλησύχων ανθρώπων. Ηρώδες που µε τις ιδέες τους και τα κηρύγµατά τους δηµιουργούν προβλήµατα και αµφιβολίες στην ζωήν µας. Πολλά κηρύγµατα ακούµε καθηµερινά από τα µέσα Ενηµερώσεως. Πολλές θεωρίες κυκλοφορούν σχετικά µε την ύπαρξη του Θεού, την εµφάνισι της ζωής στον Πλανήτη κ.λ.π., θεωρίες που ανατάραξαν τα λιµνάζοντα ύδατα του εφησυχασµού και της αυτάρκειας. Θεωρίες που δίχασαν Θεολογία και Επιστήµη. Αποτέλεσµα αυτού του διχασµού ήτο να καλλιεργηθή η υγιής θεολογική και Επιστηµονική σκέψη. Για την επίλυσιν αυτών των προβληµάτων η Ιερά Μητρόπολίς µας έχει προγραµµατίσει το εφετινό ετήσιο Θεολογικό της Συνέδριο, µε κεντρικό θέµα «Θεός και Αστρο-Φυσική», το οποίον διεξήχθη χθες (23-2-2013) εις το εν Πύργω Φοιτητικόν Οικοτροφείον Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ , της Ιεράς Μητροπόλεώς µας, και σήµερα (24-2-2013) εις την εν Αµαλιάδι αίθουσα της Θείας Οικοδοµής. Σπεύδει η Ιερά Μητρόπολις ,ως φιλόστοργος µητέρα, να απαντήση στα ερωτήµατα και τους προβληµατισµούς των Χριστιανών της, µε τις όντως θαυµάσιες και διδακτικές εισηγήσεις των Πανεπιστηµιακών Καθηγητών, µε τις οποίες διαφωτίζουν τα µέγιστα το πρόβληµα, διασκορπίζουν τις αµφιβολίες και τα σκοτάδια, πληµµυρίζουν την ψυχήν κάθε πιστού ανθρώπου µε χαρά και ικανοποίησι, αφού οι κ. Εισηγητές είναι αληθινοί Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι . Όπως : Ο κ.Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα : « Φιλοσοφικο-θεολογικοί προβληµατισµοί από µια πιθανή ανακάλυψη νοήµατος ζωής στο σύµπαν». Ο κ. Ιωάννης Γραµµατικάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα : « Η φαντασιακή δόµηση της Φυσικής και το σωµατίδιο του Θεού ». Ο κ. Σπύρος Τσιτσίγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα : « Σώµα Χριστού και σωµατίδιο του Θεού». Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Απ. Παύλου, ότι τα ιερά γράµµατα δύνανται πάντας « σοφίσαι εις σωτηρίαν δια πίστεως της εν Χριστώ Ιησού» . ΑΜΗΝ.

ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ

Στο φεστιβάλ «κερναµε Ελλάδα» και η «Κεραµουργική Αφοί Αριστειδόπουλοι»

Κερνάµε Ελλάδα» «Κ Σπουφεστιβάλ πραγµατοποιήθηκε το περατο

σµένο Σαββατοκύριακο στην Αµαλιάδα συµµετείχε και η εταιρεία Αφοί Αριστειδόπουλοι» η οποία «Α δραστηριοποιείται στην παραγωγή τούβλων. Σύµφωνα µε δηλώσεις της κ. Αριστειδοπούλου «η επιτυχία της έκθεσης ξεπέρασε κάθε προσδοκία µας, καθώς δεν αναµέναµε τόσο µεγάλο αριθµό επισκεπτών. Στη διάρκειά της είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε πλήθος κόσµου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να κάνουµε γνωστά τα προϊόντα µας, κάτι που στην δύσκολη περίοδο που διανύουµε δίνει ελπίδα ανάκαµψης σε ένα τοµέα όπως αυτός της οικοδοµικής δραστηριότητας που έχει πληγεί βαθύτατα. Ήταν οπωσδήποτε µια από τις πλέον αξιέπαινες προσπάθειες του Επιµελητηρίου Ηλείας που ελπίζουµε να καθιερωθεί και να αποτελέσει θεσµό της περιοχής µας.»

Στήριξη του ΕΚΑ στους εργαζόµενους του «Βοήθεια στο σπίτι» Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Η διακοπή των κοινωνικών δοµών, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» από τα τέλη του επόµενου µήνα, ήταν το αντικείµενο της συνάντησης που είχε η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας κα Νατάσσα Παναγιωτάρα, µε τους εργαζόµενους στο παραπάνω πρόγραµµα. Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήµου Ήλιδας και συµµετείχαν όλοι οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» που υλοποιείται στους δήµους Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας- Κυλλήνης, υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήµου Ήλιδας. Οι εργαζόµενοι εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την κατάργηση των δοµών και τον σχεδιασµό του νέου προγράµµατος «Κατ’ οίκον φροντίδα» µέσω του ΙΚΑ, όπου καλούνται οι εργαζόµενοι να δηµιουργήσουν νέες κοινωνικές δοµές. Μετέφεραν την άρνησή τους στην πρόεδρο του ΕΚΑ να µπουν σε µία τέτοια διαδικασία και ζήτησαν την στήριξή της για να µην χαθούν αυτές οι δοµές, που έχουν προσφέρει τα

Από τη συνάντηση της κας Παναγιωτάρα µε τους εργαζόµενους από το «Βοήθεια στο σπίτι»

µέγιστα όλα αυτά τα χρόνια. Γι’ αυτό και ανέλυσαν άλλωστε τα προγράµµατα. Από την πλευρά της η κα Παναγιωτάρα, επεσήµανε στους εργαζόµενους ότι ήταν λάθος από την πλευρά τους να υπογράφουν συµβάσεις ορισµένου χρόνου, γιατί αυτό τους στερεί την δυνατότητα να διεκ-

δικήσουν τα δικαιώµατά τους. Συµφώνησε πάντως ότι το νέο πρόγραµµα ουσιαστικά δηµιουργεί εργασιακό µεσαίωνα και οδηγεί σε ηµεροµίσθια τριτοκοσµικού τύπου και µετέφερε στους εργαζόµενους τη στήριξη την δική της και του Εργατικού Κέντρου.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Συνέχιση της λειτουργίας µε ταυτόχρονη αναβάθµιση Η

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ΛΜ Α

Έφυγαν πολλοί Να σηµειωθεί ότι κατά το έτος 2012 καταγράφηκαν και πολλές συνταξιοδοτήσεις προσωπικού και πιο συγκεκριµένα συνταξιοδοτήθηκαν έξι άτοµα από το βοηθητικό προσωπικό, έξι από το νοσηλευτικό, ένας µάγειρας και τρεις γιατροί του ΕΣΥ, οι οποίοι όπως είπε η κα Παπαθεοχάρη, προσέφεραν την ψυχή τους για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου και τους ευχαρίστησε θερµά γι’ αυτό. Ευχές και µηνύµατα από τον κ. Μιχαλόπουλο και την κα Παπαθεοχάρη

ΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙ ΔΑ Σ

Ο

Π

πρόθεση και προτεραιότητα των εργαζοµένων αλλά και της διοίκησης, να συνεχίσει να λειτουργεί το Νοσοκοµείο της Αµακαι λιάδας παράλληλα να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες του, διατυπώθηκε ξεκάθαρα χθες κατά την διάρκεια της λιτής εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στον χώρο του Νοσοκοµείου για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. «Να κρατηθεί όρθιο, να διατηρηθεί «ζωντανό» και να συνεχίσει να προσφέρει…», αυτός είναι ο στόχος των εργαζοµένων για το Νοσοκοµείο και είναι κάτι που θα το παλέψουν µε νύχια και µε δόντια.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Να το κρατήσουµε όρθιο»

Ο πρόεδρος του Σωµατείου εργαζοµένων του Νοσοκοµείου κ. Βασίλης Μιχαλόπουλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά, κουράγιο και δύναµη σε αυτές τις εποχές που είναι δύσκολες για την πατρίδα και ευχήθηκε σε όλους να είναι δυνατοί στην πορεία και να συνεχίσουν να παλεύουν απέναντι σε αυτούς που έχουν βάλει στόχο να κλείσουν το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας, ξεχνώντας όπως είπε χαρακτηριστικά, την προσφορά του συγκεκριµένου νοσηλευτικού ιδρύµατος στον χώρο της υγειονοµικής περίθαλψης στην Ηλεία. «Να βάλουµε όλοι πλάτη και να το κρατήσουµε όρθιο» υπογράµµισε ο κ. Μιχαλόπουλος και κάλεσε τους εργαζόµενους να απαιτήσουν από όλους όσους δείχνουν την ευαρέσκειά τους για την λειτουργία του Νοσοκοµείου, να το δείξουν και στην πράξη, στηρίζοντας το Νοσοκοµείο µε προσωπικό και µε την όσο το δυνατόν πιο σύντοµη αποπεράτωση της νέας πτέρυγας, που θα είναι παρακαταθήκη για καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

Συλλογική δουλειά µε ψυχή

Από την πλευρά της η διοική-

Τ

όλο το βάρος της περίθαλψης του Νοµού, όταν πληµµύρισε το Νοσοκοµείο του Πύργου, στα ευµενή σχόλια που εισέπραξε το Νοσοκοµείο, παρ’ ότι «πολλοί δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρουµε» υπογράµµισε η κα Παπαθεοχάρη. Σε ό,τι αφορά το νέο ενιαίο Οργανισµό λειτουργίας, ανέφερε ότι ο Οργανισµός δίνει οικονοµική αυτοτέλεια στο Νοσοκοµείο, το οποίο συνεχίζει να προχωρά χωρίς να αλλάζει κάτι και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται καµία µετακίνηση προσωπικού. Ενηµέρωσε επίσης ότι έχει ζητηθεί η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και ήδη υπάρχουν κάποιες εγκρίσεις αλλά και υποσχέσεις, ενώ αναφορικά µε τη νέα πτέρυγα, τόνισε ότι γίνεται αγώνας προκειµένου να παραδοθεί εντός του καλοκαιριού το

Ο Άγγελος Γεωργακόπουλος θα εκτελεί προσωρινά χρέη προϊσταµένου στον Σ∆ΟΕ ∆υτικής Ελλάδος, καθώς το υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε την παύση των τριών υπαλλήλων του Σ∆ΟΕ ∆υτικής Ελλάδος που κατηγορούνται για χρηµατισµό και ήδη δροµολογούνται διαδικασίες απόλυσής τους. Την περ. Πέµπτη βρέθηκε στην Πάτρα Κλιµάκιο Εσωτερικών Υποθέσεων και η Οικονοµική Επιθεωρήτρια του Σ∆ΟΕ έπειτα από εντολή του Υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, προκειµένου να ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία εις βάρος των τριών υπαλλήλων που συνελήφθησαν στη Λευκάδα και κατηγορούνται για χρηµατισµό. Η συνεδρίαση ήταν µαραθώνια και διήρκεσε µέχρι τις 7.30 το βράδυ, ενώ για πολλές ώρες εξετάστηκε ο Προϊστάµενος του Σ∆ΟΕ Ν.Μ. ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους και τον οποίο το κλιµάκιο «ανέκρινε» εξονυχιστικά. Σε ό,τι αφορά το τέταρτο πρόσωπο που εµπλέκει στην υπόθεση ο 57χρονος επιχειρηµατίας από τη Βόνιτσα που έκανε την καταγγελία, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για υπάλληλο του Σ∆ΟΕ που εδρεύει στον τέταρτο όροφο της Υπηρεσίας, του οποίου το επώνυµο αρχίζει από Γ., για τον οποίο ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί εµπλοκή του στην υπόθεση.

Και υπάλληλος της ∆ΕΗ στο κόλπο της ρευµατοκλοπής στην Πάτρα;

Ο πρόεδρος του Σωµατείου εργαζοµένων Βασίλης Μιχαλόπουλος και η διοικήτρια Μαρία Παπαθεοχάρη έκοψαν την πίτα

έργο και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην βοήθεια του διοικητή της 67ης ΥΠΕ. «Συνεχίζουµε, εντατικοποιούµε τις προσπάθειες, διεκδικούµε, γιατί οφείλει να διατηρηθεί ζωντανή η µονάδα»

είπε χαρακτηριστικά η κα Παπαθεοχάρη. Στην συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας και τυχερή του φλουριού ήταν η επισκέπτρια υγείας κα Αθανασία Γάλιου.

Οι πυροσβέστες «δίδαξαν» σε µικρούς µαθητές!

ο µάθηµα άλλαξε χθες για µια περίπου ώρα στην Πρότυπη Προσχολική Αγωγή «Ρήγα» µε τον ρόλο των δασκάλων να αναλαµβάνουν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου. Η διοίκηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της ∆νσης της Προσχολικής Αγωγής και βρέθηκε µε τον Πυραγό Νίκο Σµαρνάκη και δύο συναδέλφους του στον χώρο του νέου σχολείου. Τον κ Σµαρνάκη υποδέχθηκαν θερµά τόσο οι ιδιοκτήτες της Πρότυπης Προσχολικής Αγωγής κκ Τάκης και Γιώργος Ρήγας όσο και οι µικροί µαθητές. Μετά την ενηµέρωση που έγινε για τον ρόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον κ Σµαρνάκη ακολούθησαν οι ερωτήσεις από τους µικρούς που ζήτησαν να µάθουν ποιο είναι το καθηµερινό πρόγραµµα των πυροσβεστών. Ακολούθησε και επίδειξη στον εξωτερικό χώρο του σχολείου µε τις µάνικες µε τους µικρούς µαθητές να ξεσπούν σε χειροκροτήµατα…

Παύονται οι τρεις υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ ∆υτικής Ελλάδας!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

Στην κοπή της πίτας έδωσαν το «παρών» γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και εργαζόµενοι

τρια κα Μαρία Παπαθεοχάρη, αναφέρθηκε στην επίσκεψη που πραγµατοποίησε στο Νοσοκοµείο στα τέλη Ιανουαρίου ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, ο οποίος εξέφρασε την µεγάλη του ικανοποίηση για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και τους καλούς οικονοµικούς δείκτες, συγκαταλέγοντάς το βάσει των στοιχείων ανάµεσα στα τρία καλύτερα της 6ης ΥΠΕ. «Αυτό είναι αποτέλεσµα συλλογικής, οµαδικής δουλειάς, δουλειάς µε ψυχή. Λειτουργούµε συντονισµένα µε κοινό σκοπό την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πάσχοντα» επεσήµανε η κα Παπαθεοχάρη και ευχαρίστησε τους πάντες για την προσπάθεια. ∆εν παρέλειψε να αναφερθεί και στο χρονικό διάστηµα που το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας σήκωσε

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Νέες διαστάσεις λαµβάνει το θέµα µε τη ρευµατοκλοπή από δεκάδες καταστήµατα της Πάτρας. Όπως κατήγγειλε ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής της ∆ΕΗ Σπύρος Μυλωνάς, στο κόλπο πρέπει να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει καλά τα θέµατα της ∆ΕΗ. Οι έλεγχοι από τη ∆ΕΗ συνεχίζονται σε καταστήµατα αλλά και σε σπίτια. Όποιος εντοπιστεί να κλέβει ρεύµα, τότε υποχρεώνεται σε διακοπή και άµεση καταβολή του συνόλου της οφειλής του η οποία προκύπτει κατ΄ εκτίµηση από προηγούµενους λογαριασµούς. Υπολογίζεται πως µόνο στην Πάτρα, οι οφειλές είναι από 4.000 ευρώ µέχρι και αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε έναν που έκανε ρευµατοκλοπή. Όπως αποκάλυψε χθες το Lepanto, υπάλληλος της ∆ΕΗ πλησίαζε γνωστούς του και τους υποσχόταν πως µε 2.500 ευρώ θα µπορούσε να τους εξασφαλίσει... δωρεάν ρεύµα! Σε κάποιες περιπτώσεις έκανε και έκπτωση και η ταρίφα έφθανε τις 700 ευρώ.

Μάθηµα στην Προσχολική Αγωγή Ρήγα για τον σηµαντικό ρόλο της Πυροσβεστικής

Η διοίκηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της ∆νσης της Προσχολικής Αγωγής ΡΗΓΑ και βρέθηκε µε τον Πυραγό Νίκο Σµαρνάκη και δύο συναδέλφους του στον χώρο του νέου σχολείου.

Ακολούθησε και επίδειξη στον εξωτερικό χώρο του σχολείου µε τις µάνικες µε τους µικρούς µαθητές να ξεσπούν σε χειροκροτήµατα…

Τον κ Σµαρνάκη υποδέχθηκαν θερµά τόσο οι ιδιοκτήτες της Πρότυπης Προσχολικής Αγωγής κκ Τάκης και Γιώργος Ρήγας όσο και οι µικροί µαθητές.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆Ε ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΛΗΣΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕ∆

Το Κατάκολο έχει µεγάλη προοπτική ανάπτυξης

Σηµαντικές εισηγήσεις στη χθεσινή ηµέρα που διοργάνωσε η ∆ΗΜΑΡ

Π

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ροτάσεις κα ι απόψεις για τις προοπτι κές α νά πτυξης του λιµανιού στο Κατάκολο, κατέθεσαν χθες το πρω ί στην ηµερ ίδα της ∆ηµοκρα τικής Αριστεράς, που έγινε στο θέα τρ ο Απόλλων στον Πύργο διακεκριµένοι επι στήµονες και πολιτικά στελέχ η του κόµµατος. Η ηµερίδα διοργανώθηκε ενόψει των επερχόµενων εξελίξεων που αφορούν στον επανασχεδιασµό της λιµενικής πολιτικής της χώρας και στην πιθανότητα εξόρυξης υδρογονανθράκων από το γνωστό κοίτασµα της περιοχής του Κατακόλου ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων πρωτοβουλιών της νοµαρχιακής επιτροπής της ∆ΗΜ.ΑΡ. για την ανάδειξη και προώθηση των σηµαντικότερων ζητηµάτων της Ηλείας. Το θέµα της ηµερίδας ήταν «Κατάκολο: Το λιµάνι και οι προοπτικές του», µε εισηγητές τους Άρη Καλλιπολίτη, µέλος δ.σ. του ΤΑΙΠΕ∆, Θάνο Πάλλη, επίκουρο καθηγητή Οικονοµικής και Πολιτικής Λιµένων Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ισµήνη Μώρου, ξεναγό και Σταύρο Λιβαδά, µέλος ΕΕ ∆ΗΜΑΡ.

Εν αναµονή της συνάντησης µ ε Τ Α Ι ΠΕ ∆

Τα συµπεράσµατα που βγήκαν από την ηµερίδα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς µέσα από τις παρεµβάσεις και τον διάλογο που ακολούθησε µε τους παρευρισκόµενους πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων και πολίτες του Πύργου, ήταν οι παρεµβάσεις που αναµένεται να γίνουν από την πλευρά της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς στη Βουλή για τη λιµενική πολιτική για το λιµάνι του Κατακόλου, ενώ παράλληλα, επισηµάνθηκε από τα στελέχη του κόµµατος, πως θα βρίσκονται στην αναµονή για την επίσκεψη του ΤΑΙΠΕ∆ στο Κατά-

Το πάνελ της ηµερίδας αποτελούσαν οι διακεκριµένοι επιστήµονες, Άρης Καλλιπολίτης και Θάνος Πάλλης, καθώς και τα στελέχη του κόµµατος Ισµήνη Μώρου, Χρήστος Κωνσταντόπουλος και Σταύρος Λιβαδάς.

κολο, που θα γίνει στις αρχές Μαρτίου και τη συνάντηση µε τον δήµο του Πύργου και το Λιµενικό Ταµείο της περιοχής, ώστε να διευκρινιστούν ποια κοµµάτια θα παραχωρηθούν από το λιµάνι. Να σηµειωθεί, πως κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕ∆, Άρης Καλλιπολίτης έκανε εκτενή αναφορά για το τι ακριβώς σηµαίνει η λέξη παραχώρηση ξεκαθαρίζοντας πως σε περίπτωση που παραχωρηθούν κοµµάτια του λιµανιού του Κατακόλου, αυτό δεν θα σηµαίνει και πώλησή τους ενώ εκείνο που επισηµάνθηκε είναι το αυξηµένο ενδιαφέρον που υπάρχει από ιδιωτικές εταιρείες περισσότερο για το λιµάνι του Κατακόλου και όχι για την µαρίνα η οποία – λόγω των κατασκευαστικών της λαθών – ουσιαστικά δεν υφίσταται.

Ο τουρισµός και η λιµενική πολιτική

Στις νέες προοπτικές που µπορεί να υπάρξουν ως προς την τοπική επιχειρηµατικότητα από τον τουρισµό της κρουαζιέρας ανέπτυξε

γ.γ. Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, Θάνος Πάλλης ανέπτυξε προτάσεις για µια σύγχρονη ανταγωνιστική λιµενική πολιτική, ένα θέµα το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων. Για

Εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν την ηµερίδα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς χθες το πρωί.

στην εισήγησή της η ξεναγός και συντονίστρια του τοµέα τουρισµού της ∆ΗΜΑΡ, Ισµήνη Μώρου ενώ

από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής Οικονοµικής και Πολιτικής Λιµένων του Παν. Αιγαίου και πρώην

το αξιοποιήσιµο κοίτασµα πετρελαίου που έχει βρεθεί στην περιοχή

του Κατακόλου καθώς και για το κατά πόσο αυτό µπορεί να επηρεάσει τον τουρισµό της κρουαζιέρας ανέλυσε στην εισήγησή του το µέλος ΕΕ της ∆ΗΜΑΡ, Σταύρος Λιβαδάς, ο οποίος επεσήµανε πως εφόσον τηρηθούν οι όροι ασφάλειας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις συνθήκες εργασίας τότε η εξόρυξη των υδρογονανθράκων από το κοίτασµα του Κατακόλου µπορεί να γίνει χωρίς προβλήµατα. Το γενικό συµπέρασµα από την χθεσινή ενδιαφέρουσα ηµερίδα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς στον Πύργο, ήταν ο διάλογος που άνοιξε επί της ουσίας για το λιµάνι του Κατακόλου και τις προοπτικές αξιοποίησής του ενώ παράλληλα εξετάστηκαν όλες οι πτυχές για τους τρόπους αναβάθµισής του.

Οι παρευρισκόµενοι

Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν οι βουλευτές της ∆ΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός και Νίκος Τσούκαλης, ο υπεύθυνος Τύπου του κόµµατος, Ανδρέας Παπαδόπουλος, οι βουλευτές, Γιάννης Κουτσούκος και Γιώργος Κοντογιάννης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Χαράλαµπος Καφύρας, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος, ο περιφερειακός σύµβουλος, Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο δήµαρχος Πύργου, Μάκης Παρασκευόπουλος, ο αντιδήµαρχος, Λάµπης Αριστειδόπουλος, οι πρόεδροι των Λιµενικών Ταµείων Κατακόλου, Κυλλήνης και Ζακύνθου, ∆ηµήτρης Αποστολόπουλος, Ανδρέας Κοροµηλάς και Τιµόθεος Ζώντος αντίστοιχα, ο γραµµατέας της Ν.Ε. της ∆ΗΜΑΡ, Βασίλης Μανδαράκης, καθώς επίσης εκπρόσωποι επαγγελµατικών φορέων, επιστηµονικών συλλόγων κ.ά. Την ηµερίδα συντόνιζε ο δηµοσιογράφος και µέλος της νοµαρχιακής επιτροπής της ∆ΗΜΑΡ, Χρήστος Κωνσταντόπουλος.

ΕΝΤΟΝΗ ∆ΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι «πληγές» της κακοκαιρίας εξαντλούν τον δήµο Αρχ. Ολυµπίας Σ

ε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «στα χαρτιά», έµεινε ο δήµος Αρχαίας Ολυµπίας αφού µε δικά του µέσα και µε εθελοντές προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, µε την απουσία του κράτους να ανοίγει µια ακόµα πληγή, οικονοµική, στον δήµο, αφού είναι αναγκασµένος να δαπανά από αυτά που…δεν έχει. Από τις 16 Ιανουαρίου µέχρι και σήµερα ο δήµος έχει να αντιµετωπίσει πολλά κατολισθητικά φαινόµενα, καθιζήσεις, πτώσεις δέντρων και καταπτώσεις βράχων στα ορεινά αλλά και πληµµύρες στα πεδινά, µε αποτέλεσµα ο δήµος να µην µπορεί να αντεπεξέλθει µε τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που έχει. Τα τηλέφωνα του δήµου χτυπούν ασταµάτητα, µε τους κατοίκους να ενηµερώνουν για αποκλεισµούς επαρχιακών δρόµων αλλά και αγροτικών, µε τους κατοίκους να µη µπορούν να φτάσουν στα ποιµνιοστάσια και τις αγροτικές καλλιέργειές τους. «Τα µηχανήµατα του δήµου δουλεύουν καθηµερινά, πρωί και απόγευµα, όπου υπάρχει δυνατότητα για να επουλώσουν πληγές. Και σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόµενους και κυρίως στους εθελοντές της Οµάδας ∆ίας του δήµου µας για την πολύτιµη βοήθειά τους, αφού ο δήµος µας δεν έχει το απαιτούµενο προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες όλου του δήµου», εξηγεί ο αρµόδιος για θέµατα Πολιτικής Προστασίας Αντιδήµαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος. Οι ζηµιές και τα προβλήµατα

Ο «κατάλογος» των ζηµιών είναι ατελείωτος αφού η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει και οι συνεχείς βροχοπτώσεις «βοηθούν» τα φαινόµενα να εξελιχθούν και να δηµιουργήσουν ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα. Εκτός από τα πληµµυρικά φαινόµενα στην Ν.Ε.Ο Πύργου - Αρχαίας Ολυµ-

πίας στο ύψος της αερογέφυρας, όπου έγινε άντληση υδάτων και διάνοιξη του υδραύλακα για τη διοχέτευση των υδάτων, ο δήµος παρενέβη και στην οικία του Ανδρικόπουλου, κοντά στη διασταύρωση Πλατάνου, που πληµµύρισε. Ο δρόµος Αρχαία Πίσα - Λάλα κάθε µέρα «κάθεται» και πιο πολύ, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας να έχουν ενηµερωθεί για το φαινόµενο και να επιχειρούν όσο τακτικά γίνεται για τη ρίψη χαλικιού προκειµένου να µη διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων. Κλειστός έµεινε για αρκετές ώρες και ο δρόµος Κρυονέρι-Λάσδικα όπου σηµειώθηκε κατάπτωση βράχων, και άνοιξε µε την παρέµβαση των µηχανηµάτων του δήµου, όπως και ο δρόµος

«∆ε βλέπω η πολιτεία να καταλαβαίνει την κατάσταση και την οικονοµική δυνατότητα που δεν έχουν οι δήµοι για να αντεπεξέλθουν», λέει ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Γεωργακόπουλος. Σε εξέλιξη είναι και το φαινόµενο των καθιζήσεων στην Καυκανιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους.

Ο δρόµος Αρχαίας Πίσας - Λάλα «κάθεται» διαρκώς και όσο οι βροχές συνεχίζονται το φαινόµενο δε θα σταµατήσει ώστε να δοθεί οριστική λύση.

Χελιδόνι-Νεράιδα που έκλεισε από την πτώση 9 πεύκων και µάλιστα στο σηµείο εγκλωβίστηκε και το µηχάνηµα που καθάριζε προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά των µαθητών. ∆ιπλή κατολίσθηση σηµειώθηκε και στον Ξηρόκαµπο, ευτυχώς χωρίς θύµατα. Πρόβληµα που ζητά οριστική λύση

είναι αυτό της Καυκανιάς αλλά αν δεν σταµατήσει η εξέλιξη του φαινοµένου, αυτό δεν είναι εφικτό. «Στην Καυκανιά, ελήφθησαν τα πρώτα µέτρα και έγιναν µικρές παρεµβάσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων και για να γίνεται η µεταφορά των µαθητών, ενώ αποκαταστάθηκε και το δίκτυο ύδρευσης. Ωστόσο, δεν µπορούµε να προ-

Ανοιχτή «πληγή» για τον δήµο Αρχαίας Ολυµπίας αποτελεί η κατολίσθηση στο τούνελ της «Εκεχειρίας» εκεί που τον προηγούµενο µήνα σηµειώθηκε µάλιστα και τροχαίο ατύχηµα.

βούµε σε καµία άλλη παρέµβαση ακόµα, γιατί το φαινόµενο βρίσκεται Γεωργακόπουσε εξέλιξη», εξηγεί ο κ.Γ λος. Σοβαρό πρόβληµα αντιµετωπίζουν όµως και οι ορεινές ∆.Ε Λαµπείας και Λασιώνος από τις καταπτώσεις βράχων. «Έχουµε σοβαρό πρόβληµα από καταπτώσεις βράχων, στις περιοχές

Κρυόβρυση-Τσίπιανα-Αγία Κυριακή και ∆ίβρη - Κορυφή. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί» συµβουΓεωργακόπουλος. λεύει ο κ.Γ «Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει» Με τα έξοδα να υπερβαίνουν τους αρχικούς υπολογισµούς του δήµου, αν

δεν έρθει άµεσα η βοήθεια από την πολιτεία, ο δήµος δεν θα µπορέσει να βοηθήσει άλλο τα χωριά τους. «∆ε βλέπω η πολιτεία να καταλαβαίνει την κατάσταση και την οικονοµική δυνατότητα που δεν έχουν οι δήµοι για να αντεπεξέλθουν. Αν και κηρύχθηκε η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη δεν έχουµε δει καµία οικονοµική βοήθεια. Επίσης, τα καύσιµα αποτελούν τη µεγαλύτερη πληγή για το δήµο ενώ τελειώνει και η παράταση που είχαµε δώσει για τα καύσιµα. Τα έξοδα που έχουν δηµιουργηθεί εξαιτίας των φαινοµένων και των ζηµιών είναι πολλά και επείγει µια οικονοµική ενίσχυση και τον δικό µας τον δήµο Αρχαίας Ολυµπίας και στον γειτονικό δήµο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων που επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζηµιές», κατέληξε ο αντιδήµαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 7

Α

Παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία η εξόρµηση για κυνήγι δύο φίλων στο Θολό προχθές.

Παρ’ ολίγον τραγωδία µε κυνηγούς...

πό κα θαρή τύχη δεν σηµειώ θηκε τραγωδία στο κυνήγι στην περιοχή του Θολού Ηλείας, όταν από λάθος ένας νεαρός πυροβόλησε τον φίλο του που κυνηγούσαν µαζί, τραυµατίζοντάς τον σοβαρά στο µάτι! Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δύο νεαροί ηλικίας 27 και 23 ετών είχαν πάει το απόγευµα της Παρασκευής για κυνήγι εν πορεία, προ-

χωρώντας παράλληλα για τον εντοπισµό των θηραµάτων. Κάποια στιγµή ωστόσο ο 23χρονος στην προσπάθειά του να ρίξει σε κάποιο θήραµα, πυροβόλησε προς την κατεύθυνση που βρισκόταν, ο φίλος του ο οποίος είχε προχωρήσει πιο µπροστά και δεν βρίσκονταν στην ίδια ευθεία! Από τον πυροβολισµό σκάγια βρήκαν τον 27χρονο στο µάτι, προκαλώντας του σοβαρό

τραύµα. Αµέσω ς ο τραυµατίας κυνηγός µεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκοµείο Πύργου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία σε νοσοκοµείο των Αθηνών όπου έπειτα από µεγά λη προσπάθεια των ιατρών, ευτυχώς διασώθηκε το µάτι του. Να σηµειωθεί ότι ο 27χρονος διαµένει µόνιµα στην Αθήνα, αλλά

ΟΙ ΝΕΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν

«Σώζουν» δανειολήπτες και υπερχρεωµένα νοικοκυριά

έες ευνοϊκές αποφάσεις για τρία υπερχρεωµένα νοικοκυριά εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Καλαµάτας. Στις δύο προβλέπετα ι κούρεµα χρεώ ν των δανειοληπτών προς τις τράπεζες, ενώ στη µια -η οποία αφορά άπορη οικογένεια- οι µηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές παγώνουν και προσδιορίζεται νέα δικάσιµος, προκειµένου να εξεταστεί εκ νέου η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας.

Συγκεκριµένα, η πρώτη εκδοθείσα απόφαση για το τρέχον έτος αφορά έναν 45χρονο δανειολήπτη, εργαζόµενο σε ιδιωτική επιχείρηση. Τα χρέη του προς δύο τράπεζες από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες ανέρχονται σε 38.472 ευρώ, από τα οποία θα πληρώσει 8.494 ευρώ. Ο αιτών έχει δύο ενήλικα παιδιά και οι µηνιαίες αποδοχές του φτάνουν τα 1.189 ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο δικαστήριο, για να ζήσει η οικογένειά του και να καλυφθούν βασικές ανάγκες και λογαριασµοί χρειάζεται 1.000 ευρώ το µήνα. Μάλιστα για να µπορεί να αντεπεξέρχεται στα µηνιαία έξοδα έχει µετακοµίσει στο σπίτι του πατέρα του, γιατί δεν µπορούσε να πληρώνει ενοίκιο. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλλει ο δανειολήπτης επί µια τετραετία 72,25 ευρώ στη µια τράπεζα και 104,72 ευρώ στην άλλη. Ετσι µετά από µια τετραετία η µια τράπεζα θα έχει πάρει πίσω 3.468 ευρώ ενώ η άλλη 5.026 ευρώ.

ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΑΛΛΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΤΖΙΠ Η δεύτερη περίπτωση αφορά µια 52χρονη γυναίκα, άνεργη από τον Απρίλιο του 2011, µε δάνεια από τρεις τράπεζες και συνολικές οφειλές 49.494 ευρώ. Η γυναίκα εργαζόταν σε µεγάλη εταιρεία η οποία έκλεισε και άφησε άνεργους πολλούς από το προσωπικό της πανελλαδικά. Με την απόφαση του δικαστηρίου θα πληρώσει στις τράπεζες 4.800 ευρώ, ενώ θα πουληθεί και το τζιπ που έχει στο όνοµά της, αξίας 17.000 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί µέρος των χρεών της. Η αιτούσα µετά το κλείσιµο της επιχείρησης έπαιρνε για ένα χρόνο επίδοµα ανεργίας από τον

ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΑΕ∆ ύψους 454 ευρώ. Τα δάνεια, όπως αποδείχτηκε στο δικαστήριο, τα πήρε για προσωπικό πρόβληµα υγείας που αντιµετώπιζε. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια ο πατέρας της πάσχει από ανίατη ασθένεια και χρειάζεται έναν άνθρωπο να τον φροντίζει. Για τη φροντίδα του πατέρα της

δίνει 200 ευρώ το µήνα και χρειάζεται µε τον σύζυγό της άλλα 200 ευρώ ως έξοδα µετακίνησης, για να επισκέπτονται τον πατέρα της στο χωριό όπου µένει. Ο σύζυγός της εργάζεται αλλά οι µηνιαίες αποδοχές του έχουν µειωθεί, ενώ χρωστά και ο ίδιος προς τράπεζες το ποσό των 75.000 ευρώ. Με το µισθό του συζύγου της βγαίνουν όλα τα έξοδα του σπιτιού που ανέρχονται σε 900 ευρώ το µήνα. Η δανειολήπτρια έχει στην κατοχή της ένα ελαιοπερίβολο εκτιµώµενης αξίας 3.000 ευρώ,

λόγω της µεγάλης αγάπης που έχει για το κυνήγι ερχόταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο στο χωριό του, πηγαίνοντας για εξορµήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή τη φορά ωστόσο η απροσεξία από τον 23χρονο παραλίγο να του στοιχίσει αυτή την αγάπη για το κυνήγι, αλλά τελικά στάθηκε τυχερός µέσα στην ατυχία του. Πηγή: kinigetikanea.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Α.Τ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗ

Έκλεβαν για να φάνε! Τρεις αλλοδαποί, ένας 20χρονος Ινδός, ένας 21χρονος επίσης Ινδός και ένας 22χρονος από το Μπαγκλαντές, είναι οι δράστες των ζωοκλοπών που σηµειώθηκαν το τελευταίο διάστηµα στο Μαρκόπουλο και την ευρύτερη περιοχή του Τραγανού. Το Αστυνοµικό Τµήµα Ανδραβίδας είχε συλλέξει πληροφορίες για την δράση των τριών και µετά από συντονισµένες έρευνες τους εντόπισε χθες το πρωί στην Όλγα Τραγανού όπου έµεναν, σε ένα παράπηγµα και οι αστυνοµικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους. Οι τρεις αλλοδαποί εργάζονταν σε καλλιέργειες φράουλας και πολύ κοντά στο παράπηγµα, σε απόσταση δέκα µέτρων, οι αστυνοµικοί βρήκαν θαµµένα τα δέρµατα των ζώων που είχαν κλέψει οι αλλοδαποί. Ειδικότερα, οι τρεις το τελευταίο διάστηµα είχαν αφαιρέσει από την περιοχή τέσσερα πρόβατα και έναν τράγο, τα οποία είχαν σφάξει και είχαν γδάρει και στην συνέχεια τα µαγείρεψαν και τα έφαγαν µε οµοεθνείς τους. Οι τρεις συλληφθέντες οµολόγησαν την πράξη τους και κρατούνται στο Α.Τ. Ανδραβίδας για να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας. Μ.Κ.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

το οποίο το δικαστήριο έκρινε πως δεν πρέπει να εκποιηθεί γιατί το λάδι που βγάζει καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες της οικογένειας. Οµως ένα τζιπ του 2008 που είχε αγοράσει η δανειολήπτρια, εµπορικής αξίας 17.000 ευρώ, θα πουληθεί και µε επιθυµία της ίδιας, ώστε µε τα χρήµατα να ξεπληρώσει µέρος του χρέους της προς τις 3 τράπεζες. Μάλιστα το δικαστήριο αποφάσισε να οριστεί εκκαθαριστής δικηγόρος προκειµένου να φροντίσει για την πώληση του οχήµατος, µε ελάχιστο τίµηµα τα 15.000 ευρώ. Ακόµη το δικαστή-

ριο αποφάσισε, εκτός από τα χρήµατα της ρευστοποίησης του αυτοκινήτου, η δανειολήπτρια να καταβάλλει κάθε µήνα επί 4 χρόνια το ποσό των 100 ευρώ και προς τις 3 τράπεζες. ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟΡΩΝ Η τρίτη περίπτωση αφορά ένα ζευγάρι απόρων µε ανήλικο παιδί, που προσέφυγε για τη δικαστική ρύθµιση των χρεών του προς 2 τράπεζες, ύψους 20.694 ευρώ. Μάλιστα η 44χρονη γυναίκα και ο 45χρονος σύζυγός της έχουν και την ευθύνη των

δύο ενήλικων παιδιών της από άλλο γάµο, τα οποία δεν εργάζονται. Η οικογένεια ζει µε τη βοήθεια του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου Καλαµάτας, φίλων και συγγενών - ενώ και το σπίτι στο οποίο µένει της έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Ο σύζυγος, αυτοκινητιστής µέχρι το 2008, αρρώστησε και έµεινε βαριά ανάπηρος. Από τον Μάιο του 2009 έως και το Μάιο του 2012 έπαιρνε επίδοµα 313 ευρώ από την Πρόνοια, το οποίο έχει διακοπεί µέχρι την επανεξέτασή του από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή. Η σύζυγος παίρνει ένα επίδοµα τριτέκνων ύψους 134 ευρώ το µήνα, ενώ οι µηνιαίες ανάγκες της πενταµελούς οικογένειας ανέρχονται σε 800 ευρώ. Επιπρόσθετα η αιτούσα από τον Αύγουστο του 2011 βρίσκεται υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε να παγώσουν οι µηνιαίες καταβολές προς τις τράπεζες στην παρούσα φάση και όρισε νέα δικάσιµο για τον επαναπροσδιορισµό της οικονοµικής κατάστασης του ζευγαριού, στις 24 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Συνελήφθη 16χρονος Σύριος για κλοπές Συνελήφθη την περασµένη Παρασκευή αργά το απόγευµα, στην Πάτρα, από Αστυνοµικούς της Άµεσης ∆ράσης Πατρών, ένας 16χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Συρίας, σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριµένων κλοπών. Ειδικότερα, ο δράστης αφαίρεσε από αναΈχοντας στο «ενεργησφάλιστο σταθµευµένο τικό» του αρκετές κλοπές και διαρρήξεις όχηµα την πρόσοψη του συνελήφθη από τις radio - cd αλλά έγινε ανΑρχές στην Πάτρα ένας τιληπτός από πολίτες και ανήλικος υπήκοος Συσυνελήφθη από αστυνο- ρίας (φωτογρ. αρχείου). µικούς που περιπολούσαν στην περιοχή. Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνοµικοί βρήκαν το radio - cd που µόλις είχε αφαιρέσει το οποίο αφού κατασχέθηκε αποδόθηκε στην 49χρονη ιδιοκτήτρια του οχήµατος. Από την αστυνοµική έρευνα που ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών προέκυψε ότι ο 16χρονος πριν από έναν µήνα περίπου είχε διαρρήξει άλλα δυο καταστήµατα στην Πάτρα αφαιρώντας ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και µικρό χρηµατικό ποσό. Για τη διάρρηξη των καταστηµάτων ο δράστης έσπαζε τους υαλοπίνακες των µαγαζιών, ρίχνοντας σε αυτούς µεταλλικές σχάρες που αφαιρούσε από τα φρεάτια των οδών.

Π. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

8 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Το Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης

Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ «κερνάµε Ελλάδα»

Η

άριστη διοργάνωση του Φεστι βάλ Γα στρονοµία ς από τα τµήµατα Μα γ ειρ ι κής το υ Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ και των Παιδι κώ ν Εργα στηρίω ν από τα τµήµατα Πα ιδαγ ωγ ι κώ ν έκλεψαν τις εντυπώσεις στο τριήµερο Φεστιβάλ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑ∆ Α που πραγµατοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου στην Αµαλιάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των Περιφερειών Ελλάδος και των Επιµελητήριων Ελλάδος.

Τα εγκαίνια πραγµατοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουρ γός Πα ι δεί ας Υπεύθυνος για θέµα τα Πολιτισµού κ. Κώ στα ς Τζ αβά ρα ς ο οποίος συνεχάρη προσωπικά τον κ. Σπύρ ο Βέρ γη κα ι την κ. Λέτ α Βέρ γη για την υποδειγµατική διοργάνωση του φεστιβάλ και το υψηλό επίπεδο των σπουδών που παρέχει το ΙΕΚ. Ο Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χη ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ κ. Πέτρ ος Τα τούλης ενθουσιάστηκε µε τα εκπληκτικά εδέσµατα που δηµιούργησαν οι ανερχόµενοι σεφ και έδωσε τα εύσηµα για την άριστη εκπαίδευση και ποιότητα σπουδών. Το Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία µε πιο πρόσφατη την συµµετοχή του στο πιλοτικό πρόγραµµα Π3 Πι στοπ οίησης Ποι ότητας στην Επαγγελµατική Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας, µε την Πιστοποίηση γι α τις ειδικότητες Πληροφορ ικής από το Παρατηρητήριο ∆ιαδικτυακών Επαγγελµάτων e—jobs Observatory της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε αποκορύφωµα την πι στοποίηση Συσ τ ή µ α τ ο ς ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Π ο ι ό τ η τ ας ISO 9001:2008 για παροχές Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Η αξιοπιστία και η ποιότητα των σπουδών που προσφέρει το Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ και η πολύχρονη και καταξιωµένη πορεία στο χώρο της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ήταν τα κριτήρια που

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Τζαβάρας.

εκλήθη να αναλάβει µέρος της διοργάνωσης του φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα» που στοχεύει στην προώθηση των επιχειρήσεων της περιφέρειας, την προώθηση των ΠΟΠ προϊόντων και την εξωστρέφεια. Η ταυτόχρονη γαστρονοµική παρουσίαση εδεσµάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας δηµιουργηµένα από τους πολυάριθµους σπουδαστές Μαγειρικής του Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ σε συνεργασία µε τη Λέσχη

Οι Ηλείοι του Μόντρεαλ γιορτάζουν τον Άγιο Χαράλαµπο Το Σάββατο 9 Φεβρουάριου παραµονή της εορτής του Αγίου Χαραλάµπους στις 6 µ.µ στον ιερό ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη από το 1966 αρτοκλασία προς τιµή του πολιούχου του Πύργου και του συλλόγου µας Αγίου Χαραλάµπους.Τον κατανυκτικό εσπερινό και την αρτοκλασία παρακολούθησαν παρά πολλοί συµπατριώτες Ηλείοι και φίλοι. Η υπεροχή οµιλία του πατρός Νικολάου Παπαγεωργιου ιερατικού προϊστάµενου του ναού της Θεοτόκου αφού αναφέρθηκε στο βίο και στη θαυµατουργό δράση του Αγίου και στην προστασία του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής αναφέρθη µε τα καλύτερα λόγια και στο έργο της Μητροπόλης ΗΛΕΙΑΣ αλλά και στα µέλη του συλλόγου Ηλείων στο Μοντρεαλ και στην δράση τους γενικά. Στην συνέχεια ο Πατήρ Νικόλαος προσφέροντας όπως κάθε χρόνο και το δικό του φιλοδώρηµα για τον σκοπό της περιφοράς του δίσκου, για την ενίσχυση του έργου της Μητρόπολης Ηλείας.Το σεβαστό ποσόν που συνγκεντρώθηκε θα σταλεί στη Μητροπόλη και ειδικά για το άσυλο Ανιάτων Πύργου(Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ). Μετά το πέρας του εσπερινού το διοικητικό συµβούλιο και το γυναικείο τµήµα παρέθεσαν Πλούσια Συνεστίαση µε φαγητό και Ορεκτικά στη λέσχη του συλλόγου µας .Εκει ο Πρόεδρος του συλλόγου µας κ. Νίκος Τεντόππουλος καλωσόρισε τους συµπατριώτες και φίλους και σε σύντοµη οµιλία του οµίλισε για την ιστορία του ιστορικού Ναού του Αγίου Χαραλάµπους, αλλά και τα θαύµατα και την προστασία του Αγίου στην πόλη του Πύργου και τους κατοίκους. Κλείνοντας την όµορφη αυτή εκδήλωση ευχόµεθα σε όλους τους απανταχού Ηλείους χρόνια πολλά και ο Αγιος Χαράλαµπος ας είναι βοήθεια όλων µας. Με εκτίµηση και αγάπη, Νικόλαος Τεντόππουλος. Sent from my iPhone

Ο κ. Σπύρος Βέργης, µε τον ∆ήµαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη.

Πλήθος κόσµου στο περίπτερο του Ι. ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ

Α ρ χ ι µ αγ ε ί ρ ω ν Ε λ λ ά δ α ς – C H E F CLU B προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι γεύτηκαν µοναδικές συνταγές δηµιουργικής κουζίνας µε προϊόντα ΠΟΠ αλλά και παραδοσιακά πιάτα. Πλήθος λιλιπούτειων επισκεπτών συµµετείχε στα Παιδικά Εργαστή-

κών. Πλήθος κόσµου είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί από κοντά και να λάβει µέρος στις επιδείξεις που παρουσίασαν όλο το τριήµερο οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ. Το Γρ α φεί ο Επα γγ ελµα τι κής Αποκα τά στα σης του Ι.ΙΕ Κ ΒΕ ΡΓΗ έκλεισε πολυάριθµες συµφωνίες συνεργασίας για απασχόληση νέων στελεχών µε επαγγελµατίες, βραβευµένους Chef και εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι δήλωσαν εντυπωσιασµένοι µε την αρτιότητα των γνώσεων που επέδειξαν οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ. Ως επιστέγασµα του Φεστιβάλ ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Στρατηγικού Σχεδιασµού, το Επιµελητήριο Ηλείας, ο ∆ήµος Ήλιδας και η

ρια που επιµελήθηκαν οι σπουδάστριες Προσχολικής Αγωγής µε µουσικοχορευτικά δρώµενα, παιχνιδοµαγειρέµατα µε προσκεκληµένο τον γνωστό τηλεµάγειρα Ευτύ χη Μπλέτσα και πλήθος δραστηριοτήτων ενώ η θεατρική διασκευή του «Καρυοθραύστη» απέσπασε το

Παιδικά εργαστήρια

θερµότερο χειροκρότηµα. Το περίπτερο του Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ, το µεγαλύτερο της έκθεσης, εντυπωσίασε µε την αισθητική του, αποτέλεσµα της δουλειάς των τµηµάτων Γραφιστικής και Multimedia, και τις επιδείξεις Θεατρικού Μακιγιάζ, Κοµµωτικής, Αισθητικής και Γραφι-

Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδας βράβευσαν τους σπουδαστές για το άψογο αποτέλεσµα που προσέφεραν υπό την καθοδήγηση της ∆ιευθύντριας Σπουδών κ. Λι λί κας Βέργη-Κα φετζή και του Υπεύθυνου Σπουδών Μαγειρικής Τέχνης Chef κ. Θωµά Λα ζανά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ «Η ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΣ»

Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του! Στο κατάµεστο από κόσµο ΚΑΠΗ Γαστούνης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης «Η Αρχαία Ήλις». Μετά τους σύντοµους χαιρετισµούς από τους επίσηµους προσκεκληµένους, τον λόγο έλαβε ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σπύρος Βασιλείου ο ποίος, πέραν από τις καθιερωµένες ευχές, έδωσε το στίγµα των δράσεων και των εκδηλώσεων του συλλόγου που θα ακολουθήσουν! Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος και εκπρόσωποι του ιερού κλήρου της Γαστούνης, οι βουλευτές κ.κ. Ανδρέας Μαρίνος, Έφη Γεωργοπούλου Σαλτάρη και Γιάννης Κουτσούκος, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, οι αντιδήµαρχοι Πηνειού κ.κ. Θοδωρής Λούρµπας και ∆ηµήτρης ∆ήµου καθώς και αρκετοί δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι,ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος του δήµου κ. ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηλείας κ. Άρης Κουλούρης και εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυγιάς, του Αιµοδοτικού Συλλόγου Τραγανού, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοροίβου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδιακαυτίου, του Συλλόγου Νεολαίας Καβασίλων,

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε και έκοψε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος.

Χαιρετισµός από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης «Η Αρχαία Ήλις» κ. Σπύρο Βασιλείου.

Κατάµεστη η αίθουσα του ΚΑΠΗ Γαστούνης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µε την δασκάλα των χορευτικών κα. Γεωργία Λάττα.

του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου Κυλλήνης «Το Μυρτούντιο», του Συλλόγου Κεφαλλονιτών, του Μουσικοχο-

ρευτικού Συλλόγου «Ρίζες», του Συλλόγου Μικρασιατών, του Εµπορικού Συλλόγου Γαστούνης, της Θεατρικής Οµά-

δας και πολλοί ακόµα. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε και έκοψε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 9

Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Ζαχάρως Αργύρης Παύλος µε τον πρόεδρο του Εµπορικού συλλόγου Πύργου Αθανάσιο Σκορδαλή

Η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε παρουσία του σεβασµιότατου µητροπολίτη Τριφυλίας- Ολυµπίας κ Χρυσοστόµου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ή

Πρωτοπορεί και στηρίζει τους επαγγελµατίες και εµπόρους

ταν µια εκδήλωση που από την αρχή µέχρι το τέλος της πήρε άριστα. Ο εµπορικός σύλλογος Ζαχάρως έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του µέσα σε κλίµα εορταστικό και συναδελφικό δείγµα της σπουδαίας δουλειάς που γίνεται από τον πρόεδρο Αργύρη Παύλο και τα µέλη του συµβουλίου. Η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε παρουσία του σεβασµιότατου µητροπολίτη Τριφυλίας- Ολυµπίας κ Χρυσοστόµου παρευρέθηκαν ο δήµαρχος Γιώργος Μπάµης, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου και αντιδήµαρχοι, ο πρόεδρος του εµπορικού συλλόγου Πύργου Αθανάσιος Σκορδαλής, πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων και πολλοί επαγγελµατίες της περιοχής. Στην οµιλία του ο κ Παύλος επεσήµανε µεταξύ άλλων τα εξής: « Η κοινή µας παρουσία, όλων των επαγγελµατιών εµπόρων και παροχής υπηρεσιών του δήµου Ζαχάρως στη σηµερινή εκδήλωση αποτελεί ένα ισχυρό µήνυµα ενότητας, αλλά και αισιοδοξίας. Αποτελεί τη δική µας απάντηση, του συνόλου του επιχειρηµατικού κόσµου του ∆ήµου µας , στην οικονοµική κρίση και στην ύφεση που δοκιµάζει τις αντοχές και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Ο τόπος µας και συγκεκριµένα ο δήµος µας που στη παρούσα φάση περνάει την κρίση του µε την αποµάκρυνση του καταστήµατος του ΙΚΑ την υποβάθµιση του Κέν-

τρου Υγείας αλλά και τελευταία της Εφορίας γεγονός που µας έχει ταλαιπωρήσει όλους αφού δεν έχει ετοιµαστεί το ΚΕΦ για την εξυπηρέτηση όλων των επαγγελµατιών ,αλλά και τα προβλήµατα των µελών που για τον καθένα µας είναι σηµαντικά καθιστούν την ανάγκη να υπερβούµε τις παθογένειες του χθες για να χτίσουµε, σε στερεές βάσεις, ένα καλύτερο αύριο, για τα παιδιά µας και την ανάπτυξη µιας υγιούς επιχειρηµατικότητας προσφέροντας στο πολίτη καταναλωτή τις καλύτερες υπηρεσίες. Η κοινή µας παρουσία εδώ σήµερα είναι ορόσηµο, για να διαχυθεί στην κοινωνία των πολιτών του δήµου µας το µήνυµα της συστράτευσης και της ενεργοποίησης όλης της κοινωνίας , για την αντιστροφή του κλίµατος για µια νέα πορεία. Για να αποτελέσει το 2013 την αφετηρία µιας ανοδικής πορείας για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας και την ευηµερία της κοινωνίας µας. Ο Εµπορικός Σύλλογος έχει δηµιουργήσει µέσα από πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια υποδοµές για την προώθηση του επαγγελµατία και του δήµου µας όπως την ιστοσελίδα ,ένα δικτυακό σπίτι που µπορεί να στεγάσει όλους τους συνάδελφους δωρεάν .Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι η επισκεψιµότητα τις ιστοσελίδας έχει ξεπεράσει τις 5000 σε διάστηµα τριών µηνών . Όλοι µαζί µπορούµε να

Μεγάλη συµµετοχή στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Ζαχάρως Αργύρης Παύλος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα…

πετύχουµε πολύ περισσότερα . Εύχοµαι το 2013 να αποφέρει στον καθέναν ξεχωριστά καλές πωλήσεις, οικογενειακή ευτυχία και υγεία . Το φλουρί για το επαγγελµατία είναι ένας µήνας ΟΑΕΕ. Για τους φίλους 100 ευρώ. Η αίθουσα είναι προσφορά της κ. Αγγελικής Κοπανιτσάνου ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου .» Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Το φλουρί ήταν είναι ένας µήνας ΟΑΕΕ για επαγγελµατία της περιοχής Ευχές στον πρόεδρο από επαγγελµατίες της περιοχής ….

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ

Γ

Εξαιρετική εκδήλωση µε παιδικά χαµόγελα!

λυκιά…γεύση και πολλά χαµόγελ α, από µικρούς και µεγάλους, είχε η εκδήλωση κοπής της Πρωτ οχρονιά τικ ης πίτας τ ου ∆ηµοτ ικού Σχολείου Μυρτιάς που πραγµατοποιήθηκε πριν λίγες ηµέρες, παράλληλα µε την κλήρωση της λαχειοφόρου. Η εκδήλωση, µε τον καιρό σύµµαχο, πραγµατοποιήθηκε στο προαύλιο του σχολείου και την πίτα ευλόγησε ο πατ. Παντελεήµων Πα παηλ ιού, παρουσία του διευθυντή Κωνσταντίνου Κούλη και του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµήτρη Νικολακ όπουλου καθώς και αρκετών γονέων. Το τυχερό φλουρί βρήκε η µαθήτρια του σχολείου Κωνσταν τίνα - Παναγιώτα Πήττα η οποία και τράβηξε τον τυχερό αριθµό για την λαχειοφόρο που διοργάνωσε ο Σύλλογος και Κηδεµόνων µε στόχο την ενίσχυση του σχολείου για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Νικητές της κλήρωσης ήταν δυο συµµαθητές της, τα αδέλφια Παναγιώτης και Παν αγιώτα Μα ρτζιώτη που αµέσως παρέλαβαν το δώρο τους, ένα ορειβατικό ποδήλατο (mountain) 18 ταχυτήτων, προσφορά του καταστήµατος «Μότ ο Παρρά ς» στον Πύργο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, µε τον διευθυντή Κούλη να εκφράζει, εκ µέρους κ.Κ όλων των εκπαιδευτικών αλλά και µαθητών του σχολείου, τις ευχαριστίες τους προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων που έµπρακτα δείχνει την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το ∆ηµοτικό Σχολείο Μυρτιάς. Ν.Σ

ΚΑΙ ∆ΩΡΟ ΕΝΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν όχι µόνο οι µαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου αλλά και αρκετοί γονείς.

Από την κλήρωση της λαχειοφόρου που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων, µε στόχο την ενίσχυση του σχολείου για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

Από την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Μυρτιάς, την οποία ευλόγησε ο πατ. Παντελεήµων Παπαηλιού και έκοψαν ο διευθυντής Κώστας Κούλης παρουσία και του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµήτρη Νικολακόπουλου.

Συνάντηση εργασίας σε εορταστική ατµόσφαιρα

Σ

υνάντηση εργασίας πραγµατοποιήθηκε στο εργοστάσιο της UNILEVER στη Γαστούνη, µε αφορµή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζοµένων, παρουσία του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Unilever Ελλάδας κ. Σπύρου ∆εσύλλα , της ∆/ντριας του εργοστασίου κας. Στέλλας Γεωργανά, του ∆/ντη προσωπικού του εργοστασίου κ.Βασίλη Ιωαννίδη και του ∆ηµάρχου Πηνειού κ. Αλέξη Καστρινού. Μεταξύ άλλων, οι παρευρισκόµενοι συζήτησαν θέµατα που αφορούν στην αύξηση της απορρόφησης των τοπικών προϊόντων µέσω εξαγωγών που θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των θέσεων εργασίας. Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Unilever Ελλάδας κ. Σπύρος ∆εσύλλας επιβεβαίωσε στο ∆ήµαρχο Πηνειού τη θέληση της εταιρείας να συνεχίσει να ενισχύει και να στηρίζει µε ποικίλους τρόπους την τοπική κοινωνία Ο ∆ήµαρχος Πηνειού εξήρε της συνεισφορά της Unilever στην τοπική κοινωνία λόγω, αφενός της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και αφετέρου της απορρόφησης και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο. Τόνισε δε ότι καθοριστικό ρόλο στην παρουσία της εταιρείας στην τοπική κοινωνία δια-

ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ UNILEVER ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ δραµατίζει ένας άνθρωπος µε έντονο και πραγµατικό ενδιαφέρον, η κα. Στέλλα Γεωργανά. Επιπλέον, ο ∆ήµαρχος Πηνειού , στα πλαίσια της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης αλλά και των άριστων δεσµών που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ του ∆ήµου Πηνειού και της Unilever, αιτήθηκε τη συνδροµή της εταιρείας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της περιοχής.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

10 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

“Τ

«Το µέλλον της Ελλάδας εξαρτάται µόνο από τους Έλληνες…»

ο µέλλον της Ελλάδας εξαρτάται µόνο από τους Έλληνες. Μόνο από τους Έλληνες και επιµένω…” τόνισε χθες µε έµφαση η παγκοσµίου βεληνεκούς Βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην πολιτική εκδήλωση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ηλείας της Νέας ∆ηµοκρατίας µε θέµα «Κρίση και Κρίσεις» που πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο ΣΠΑΠ της Αρχαίας Ολυµπίας. Η κα Αρβελέρ το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τµήµατος Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο της Σορβόνης και το 1976 εξελέγη Πρύτανης στο Πανεπιστήµιο της Σορβόνης (η πρώτη γυναίκα που τιµήθηκε µε τέτοια θέση στα 700 χρόνια παράδοσης του Πανεπιστηµίου) µιλώντας για τους νέους επεσήµανε: «Ευτυχώς

Τόνισε χθες η παγκοσµίου βεληνεκούς Βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ από την Αρχαία Ολυµπία οι νέες γενιές δεν έζησαν αυτό που έζησε η δική µου γενιά µε την κατοχή, πείνα, δυστυχία, σκοτωµούς. Έρχονται όµως οι δυσκολίες αλλιώς. Αυτό που έχω να πω λοιπόν στους νέους ανθρώπους είναι ότι έχουν δικαιώµατα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Από κει και πέρα οι νέοι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι προτεραιότητές τους και τι θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους και να µη το εγκαταλείπουν ποτέ.» Η κα Αρβελέρ θεωρείται

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Προχωρούν σε καθολική απεργία για το ΤΕΙ

µία από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστηµιακές και πνευµατικές προσωπικότητες του τόπου µας που τιµούν πραγµατικά την πατρίδα µας στο εξωτερικό. Η εργογραφία της είναι ιδιαίτερα σηµαντική και παραµένει σηµείο αναφοράς των µελετητών. Στο φύλλο της εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» της ∆ευτέρας περισσότερες λεπτοµέρειες από την εκδήλωση στο ΣΠΑΠ της Αρχαίας Ολυµπίας.

Από την χθεσινή εκδήλωση στο ΣΠΑΠ της Αρχαίας Ολυµπίας µε οµιλήτρια την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Αγρότες από την Θήβα δήλωσαν ότι έστειλαν στον Πύργο κρεµµύδια αξίας 8 εκατ. ευρώ! Ξ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Την πραγµατοποίηση καθολικής απεργίας την ερχόµενη Τετάρτη αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή πολιτών και ο δήµος Πύργου µε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία στις 10 το πρωί ύστερα απο την λαϊκή συγκέντρωση που έλαβε χώρα στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο χθες το απόγευµα για την παραµονή του ΤΕΙ στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στην οποία συµµετείχαν η δηµοτική αρχή Πύργου µε την παρουσία του δηµάρχου, Μάκη Παρασκευόπουλου και των αντιδηµάρχων Βασίλη Παναγόπουλου και Γιάννη Αργυρόπουλου, καθώς και εκατοντάδες πολίτες και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, ακούστηκαν αρκετές απόψεις και προτάσεις ως προς τον τρόπο και τις µορφές των δράσεων που θα πρέπει να γίνουν. Τόσο ο δήµαρχος Πύργου, Μάκης Παρασκευόπουλος όσο και οι εκπρόσωποι των φορέων και των συλλόγων της περιοχής που πήραν το λόγο στη συγκέντρωση εξέφρασαν τη στήριξή τους σε κάθε µορφή αγώνα που θα επιλέξουν οι φοιτητές ενώ ζήτησαν παράλληλα να πραγµατοποιηθεί µια κοινή απεργία από όλους. Οι µικροεντάσεις δεν έλειψαν από τη συγκέντρωση µεταξύ των πολιτών και εκπροσώπου της ΕΛΜΕ ως προς τη µορφή των δράσεων που θα ακολουθήσουν δάσκαλοι και καθηγητές για την παραµονή του ΤΕΙ µε τον δήµαρχο Πύργου να διαµαρτύρεται έντονα ζητώντας την καθολική συµµετοχή όλων στις µορφές πάλης που θα αποφασιστούν. Απο την χθεσινή συγκέντρωση πάντως το συµπέρασµα που βγήκε ήταν πως όλοι οι πολίτες του Πύργου θα παλέψουν µε κάθε τρόπο για να παραµείνει το ΤΕΙ στην πόλη αλλά και για να λυθούν τα προβλήµατα που αυτό αντιµετωπίζει.

ανά στο µικροσκόπιο των ελεγκτών του Σ∆ΟΕ βρίσκονται περιπτώσεις συναλλαγών µε πλαστά ή εικονικά τιµολόγια συνολικής αξίας άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ που έχουν πραγµατοποιηθεί από αγρότες στη Θήβα και τις γύρω περιοχές για το διάστηµα 2005 – 2008 µε συµµετοχή και της Ηλείας! Περίπου 300 - 400 αγρότες φέρονται να εισέπρατταν παράνοµα επιστροφές ΦΠΑ (11%) για προϊόντα τα οποία ουδέποτε παρήγαγαν ή πούλησαν. Στελέχη της ελεγκτικής υπηρεσίας από την Αθήνα µίλησαν στην εφηµερίδα « Καθηµερινή» για εκτεταµένη απάτη, η διερεύνηση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός από τους αγρότες, στην απάτη φαίνεται ότι εµπλέκονται και εταιρείες οι οποίες εξέδιδαν κάποια από τα τιµολόγια, ενώ το Σ∆ΟΕ δεν έχει ακόµα κοινοποιήσει εµπλοκή δηµοσίων λειτουργών. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα η έρευνα ξεκίνησε το 2010 κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στη Θήβα, ωστόσο απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, εξαιτίας των διασυνδέσεων των παραβατών της περιοχής µε επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Για παράδειγµα, από έλεγχο επιχείρησης στην Πρέβεζα που εµφανίζεται ως οπωροπωλείο προέκυψαν τιµολόγια αγοράς κρεµµυδιών από τη Θήβα συνολικής αξίας 1.400.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσότητες ικανές να ταΐσουν όλη την Ήπειρο. Κατάστηµα στον Πύργο που πουλάει τρόφιµα για κατοικίδια εµφανίζεται να έχ ει α γορά σει µέσα σε δύο χ ρόνια κρεµµύδια από τη Θήβα αξίας 8 εκατ. ευρώ . Σε έλεγχο που έγινε στα λογιστικά βιβλία του κα ταστήµατος δεν βρέθηκαν κατα χωρηµένες οι συγκεκριµένες συναλλαγές, γεγονός που ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι ο καταστηµατά ρχης δεν είχε ανάµειξη στις συναλλα-

Νέα απίστευτη υπόθεση συναλλαγών µε πλαστά ή εικονικά τιµολόγια για επιστροφή ΦΠΑ ερευνά το Σ∆ΟΕ

γές. Το ίδιο έχουν υποστηρίξει αρκετοί επιχειρηµατίες που εµφανίζονται ως αγοραστές κηπευτικών σε τιµολόγια που κατατέθηκαν στην εφορία από τους αγρότες για την επιστροφή ΦΠΑ.

Μέσα και η Ζαχάρω…!

Ακόµα, επιστροφή ΦΠΑ φαίνεται να έχει εισπραχθεί παράνοµα µε τη χρήση εικονικών τιµολογίων σε Κόρινθο, Καλαµάτα και Ζαχάρω. Στην Κόρινθο, αγρότης χωρίς ούτε ένα κιλό πα-

ραγωγής είχε εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ 500.000 ευρώ. Στη Ζαχάρω, «αγρότης έλαβε εικονικό τιµολόγιο 900.000 ευρώ, ενώ στην Καλαµάτα σε έλεγχο εντός Ι.Χ. βρέθηκαν στοιχεία για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων µε πλαστά τιµολόγια αξίας 2,5

εκατοµµυρίων ευρώ», αναφέρει πηγή του Σ∆ΟΕ. Αγρότες που εξετάζονται από το Σώµα αρνούνται την ενοχή τους, λέγοντας ότι οι παραγωγές που δηλώθηκαν είναι πραγµατικές. Στο ερώτηµα γιατί δεν υπάρχουν κινήσεις στους τραπεζι-

κούς τους λογαριασµούς που να αποδεικνύουν τις σχετικές συναλλαγές, οι ίδιοι απαντούν ότι οι πωλήσεις και οι πληρωµές γίνονταν επί τόπου, στα χωράφια. Ακόµα και αν τα ποσά ξεπερνούσαν τις 30.000 ευρώ τη φορά.

Πανίσχυρο µέντιουµ Ιερού ∆άσους. Εικοσαετής εµπειρία. Λύσεις σε όλα τα προβλήµατά σας, εργασιακά, οικογενειακά, χρόνιες παθήσεις, τύχη. Επαναφορά προσώπων. Λύσιµο µαγείας. Αποτελέσµατα 100% 6959888989, 6980598420 2610 423090 ΠΑΤΡΑ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ Νοµού Ηλείας

Κάλεσµα συµµετοχής για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι ένα κορυφαίο γεγονός, η κρισιµότητα του οποίου στην παρούσα συγκυρία αφορά τόσο στην ενότητα και την προοπτική της ευρύτερης ∆ηµοκρατικής Παράταξης και της Κεντροαριστεράς, όσο και στην ενότητα, την πολιτική σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στην κρίσιµη αυτή φάση για το κίνηµά µας και παρά τις αδυναµίες και τα προβλήµατα της προσυνεδριακής διαδικασίας, µπορεί και πρέπει να πάρει όλες εκείνες τις αποφάσεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα να ξεπεράσει την κρίση στην οποία βρίσκεται και να ξαναβρεί το δρόµο του, πέρα από τις αναγκαίες επιλογές της συγκυρίας. Στόχος µας είναι ένα σύγχρονο σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα της ευρύτερης κεντροαριστεράς µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό και δηµοκρατική λειτουργία. Στόχος µας είναι να συµβάλλουµε στο ξεπέρασµα της κρίσης µε εθνική στρατηγική και σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Ελλήνων, αυτούς που πρέπει να εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, που ενώνει και δεν διχάζει τους Έλληνες. Στόχος µας, στην παρούσα δύσκολη φάση για τους Έλληνες πολίτες, είναι να συµφωνήσουµε ότι δεν µπορεί, πλέον, να τους επιβαρύνουµε µε άλλα πρόσθετα µέτρα και ότι θα εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουµε αυτούς που έχουν την περισσότερη ανάγκη. Το ΠΑΣΟΚ στην ιστορική του διαδροµή στηρίχθηκε πάντα στην οργανωµένη λαϊκή του βάση, η οποία και προσδιόριζε την πορεία του και την φυσιογνωµία του. Μπροστά στο 9ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η οργανωµένη του βάση, οι δηµοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες, καλούνται και πάλι µε τη µαζική τους συµµετοχή στις κάλπες της Κυριακής να ξαναπάρουν την τύχη του ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους και να δώσουν το µήνυµα της ενότητας, της συσπείρωσης και της ελπίδας που τόσο έχει ανάγκη το κίνηµά µας, αλλά και ο τόπος.

∆ΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα συνάντηση µε µέλη της Συντονιστικής των αγροτών του Νοµού Ηλείας στο ΥΠ.Α.ΑΤ Νέα συνάντηση θα έχουν την ερχόµενη εβδοµάδα εκπρόσωποι των αγροτών, µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Νοµού Ηλείας και Αχαΐας, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Μάξιµο Χαρακόπουλο, µε πρωτοβουλία της Βουλευτού Ηλείας, ∆ιονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου και τη συµµετοχή και άλλων βουλευτών του Νοµού. Η Πρόεδρος εξέθεσε τα προβλήµατα των αγροτών του Ηλειακού και του Αχαΐκού κάµπου και ενηµέρωσε το ΥΠ.Α.Α.Τ. ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής έχει ήδη συνεδριάσει µε θέµα την ορθή χρήση των φυτοφαρµάκων και των λιπασµάτων. Ζήτησε δε, από τον Υπουργό παρέµβαση έτσι ώστε να αναγράφεται λεπτοµερώς η λιανική τιµή τους έτσι ώστε να µην υπάρχουν υπερβολικές τιµές και εκµετάλλευση των παραγωγών. Ο Υπουργός σηµείωσε ότι οι τιµές των εφοδίων και µάλιστα των φυτοφαρµάκων και των λιπασµάτων συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο προτίθεται να συζητήσει άµεσα µε τα συναρµόδια υπουργεία προκειµένου να υπάρξουν λύσεις. Ο κ. Χαρακόπουλος ζήτησε εξ’άλλου, την παρέµβαση της κας. Αυγερινοπούλου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των αγροτικών εδαφών και δη των βοσκοτόπων έτσι ώστε να βρεθεί λύση που θα προστατεύει το δασικό περιβάλλον, αλλά θα απελευθερώνει και τα σηµαντικού ύψους ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δίνει η νέα Κ.Α.Π για τις εκτάσεις αυτές. Εξ’άλλου, µετά από αίτηµα της κας. Αυγερινοπούλου στη συνεδρίαση παρέστη και ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων κ. Θεοχαρόπουλος. Η Ηλεία Βουλευτής κάλεσε τον κ. Θεοχαρόπουλο να ενηµερώσει µε λεπτοµέρεια τους παραγωγούς για τα νέα ευρωπαϊκά προγράµµατα δεδοµένου ότι η νέα Κ.Α.Π. θέτει υψηλά στην ατζέντα των δράσεών που θα χρηµατοδοτεί φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές στις καλλιέργειες και θα ενισχύει γεωργούς που θα τις εφαρµόζουν. Η Ηλεία Βουλευτής που είχε συναντηθεί µε αντιπροσωπεία µελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Νοµού Ηλείας στα γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας και στις 18 Φεβρουαρίου ανταποκρίθηκε άµεσα στο αίτηµα να οριστούν στοχευµένες συναντήσεις µε υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη προκειµένου να αντιµετωπιστούν χρονίζοντα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα της Ηλείας. Η αντιπροσωπεία των Ηλείων παραγωγών εξέθεσε στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών του Νοµού τόσο σε ό,τι αφορά τις κλιµατολογικές συνθήκες και τις ζηµίες που υφίστανται από συχνές φυσικές καταστροφές, όσο και λόγω της φύσης των καλλιεργειών που διαθέτουν (θερµοκηπιακές καλλιέργειες). Η νέα συνάντηση κλείστηκε για την ερχόµενη εβδοµάδα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου θα συζητηθούν εκ νέου τα αιτήµατά τους και µεταξύ άλλων, το σοβαρότατο για τους παραγωγούς, θέµα των παράνοµων ελληνοποιήσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στόχος του νέου φορολογικού είναι να είναι απλό, δίκαιο και λειτουργικό για ιδιώτες και επιχειρήσεις, δηλώνει ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης στην εφ. «ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ», ο οποίος σηµειώνει πως σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής υπάρχουν αποτελέσµατα, τα οποία σύντοµα θα είναι «ορατά και κυρίως µετρήσιµα στα δηµόσια ταµεία». Σχετικά µε τη ρύθµιση των δόσεων προς την εφορία διευκρινί-

11

ζει ότι εξετάζονται «τεχνικές βελτιώσεις», ενώ για τα έσοδα επισηµαίνει πως, παρότι τον Ιανουάριο σηµειώθηκε κάµψη, είναι νωρίς για να βγουν συµπεράσµατα. Ο κ. Μαυραγάνης προαναγγέλλει αλλαγές στον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ, προκειµένου να γίνεται γρηγορότερα, καθώς και πριµοδότηση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να επιβραβεύονται για την εισροή χρηµάτων στη χώρα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Έχουµε πόλεµο µε τη φοροδιαφυγή...»

Τελικά µε τις δόσεις στην εφορία τι θα γίνει; Τι ρύθµιση θα ισχύσει; Υπάρχει ήδη σε ισχύ ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη που υπό προϋποθέσεις, µπορεί να εξοφληθούν σε βάθος τετραετίας. Καλό είναι, λοιπόν, οι πολίτες που δυσκολεύονται να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους να εκµεταλλευτούν αυτό το καθεστώς και να προβούν σε ρύθµιση των οφειλών τους. Υπήρξε σύγχυση... Επειδή δεν είναι σωστό αποµονώνοντας ένα σηµείο από µια γραπτή απάντηση 3-4 σελίδων να γεννάται θέµα εκεί που δεν υπάρχει, θα πω ξανά ότι το πλαίσιο της απάντησης αφορούσε το υφιστάµενο – σήµερα – καθεστώς. Εξετάζουµε τεχνικές βελτιώσεις ώστε το καθεστώς αυτό να γίνει πιο λειτουργικό και αποτελεσµατικό και να ανταποκρίνεται αφενός στις πράγµατι µεγάλες ανάγκες των φορολογουµένων και αφετέρου στην επίτευξη εύρυθµης εισπραξιµότητας των ληξιπρόθεσµων χρεών από πλευράς ∆ηµοσίου. Η κυβέρνηση, να ξέρετε, δεν είναι αποκοµµένη από την κοινωνία. Αφουγκράζεται και, µέσω στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που µας παρέχει η γενικότερη οικονοµική κατάσταση, δρα. Και να είστε σίγουρος ότι το κάνει.

Με τα έσοδα στις εφορίες τι γίνεται; Υπάρχει άτυπη στάση πληρωµών, προφανώς λόγω αδυναµίας του κόσµου να πληρώσει και όχι λόγω «άποψης». Είναι γεγονός ότι κατά τον µήνα Ιανουάριο παρουσιάστηκε κάµψη στα έσοδα. Ωστόσο, όµως, δεν είναι ενδεικτικό και δεν είναι σωστό να κρίνουµε την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού από τις πρώτες 45 µέρες. Και πέρυσι, που είχα τα έσοδα εγώ στις αρµοδιότητές µου, υπήρχαν αστοχίες κατά διαστήµατα, ωστόσο στο τέλος ο προϋπολογισµός έκλεισε εντός στόχων. Και µάλιστα καταφέραµε να ανεβάσουµε την εισπραξιµότητα του φόρου εισοδήµατος στο 75%, από το 60% που είχε πέσει το 2011. Είδαµε το πρόβληµα και προχωρήσαµε στη ρύθµιση µε τις δόσεις και οι πολίτες ανταποκρίθηκαν. Πλέον, βέβαια, η αρµοδιότητα έχει περάσει στον ανεξάρτητο γενικό γραµµατέα Εσόδων, τον οποίο όλοι συντρέχουµε στο έργο του. Κάθε νέος θεσµός χρειάζεται χρόνο και υποστήριξη. Εµείς βέβαια εδώ

στην κατεύθυνση απλοποίησης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, της σύνταξης Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας και της προσθήκης µέτρων κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

Το χαράτσι στα ακίνητα έχει εξελιχθεί σε casus belli για την κοινωνία. Υποτίθεται ότι ήταν ένα έκτακτο µέτρο και τώρα συζητείται να γίνει µόνιµο. Είναι λογικό σε µια οικονοµία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση να µπαίνουν χαράτσια στα σπίτια και σε ακίνητα που δεν αποφέρουν έσοδα στον ιδιοκτήτη τους; Ή σε ανθρώπους που ξεπληρώνουν στεγαστικά; Αρχικά να σας πω ότι πρόθεση της κυβέρνηση είναι η κατάργηση του ΕΕΤΗ∆Ε και του ΦΑΠ και η θέσπιση ενός ενιαίου, δίκαιου, απλού και σταθερού φόρου, ο οποίος θα είναι και αποδοτικός. Σε σύγκριση µε το ΕΕΤΗ∆Ε, εκτιµώ ότι θα υπάρξει για φέτος σηµαντική ελάφρυνση. Υπάρχουν τα διάφορα σενάρια και θα πρέπει να επιλέξουµε το προσφορότερο. Στόχος αυτού του φόρου είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε προοδευτική επιβάρυνση.

δεν έχουµε την απεριόριστη πολυτέλεια του χρόνου. Είµαστε σε πόλεµο. Κατά της φοροδιαφυγής, φαντάζοµαι... Φυσικά. Την ώρα που η χώρα δίνει έναν τιτάνιο αγώνα, δεν έχουµε το δικαίωµα να µην κάνουµε τα πάντα για να χτυπήσουµε καίρια τη φοροδιαφυγή, πηγή πολλών από τα σηµερινά δεινά, πιστέψτε µε. Ενισχύουµε συνεχώς τους µηχανισµούς ελέγχου µε ανθρώπους, αλλά και µε εξειδικευµένα εργαλεία, και εκτιµώ ότι τα αποτελέσµατα της ολιγόµηνης, το τονίζω, προσπάθειάς µας θα είναι σύντοµα ορατά και κυρίως µετρήσιµα στα δηµόσια ταµεία.

λαν εµβάσµατα στο εξωτερικό και δεν ήταν απόλυτα δικαιολογηµένοι. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες, µε βάση τα αποτελέσµατα από τις ειδοποιήσεις που εστάλησαν, θα προχωρήσουν στις επόµενες ενέργειές τους. Είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που έγιναν και τα δύο και είναι σηµαντικό ότι αποτελούν πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης που ανέλαβα να την υλοποιήσω και την έφερα εις πέρας τάχιστα. Προχωράµε και σε άλλα βήµατα, και θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσµο ότι θα έχουµε αποτελέσµατα. ∆εν είχαµε όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς, τους δηµιουργούµε όµως και προχωράµε.

Τι αποτελέσµατα; Εν συντοµία θα σας πω ότι καταγράφηκαν για πρώτη φορά όλες οι εξωχώριες εταιρίες µε ακίνητα πανελλαδικά. Τα στοιχεία από τη µέχρι τώρα επεξεργασία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Επίσης, µέσα σε χρόνο – ρεκόρ στήθηκε ένα σύστηµα, έγινε η επεξεργασία και στάλθηκαν χιλιάδες ειδοποιήσεις σε εκείνους που έστει-

Το νέο φορολογικό σε τι κατεύθυνση θα κινηθεί; Στόχος µας είναι ένα απλό, σταθερό, δίκαιο και λειτουργικό φορολογικό σύστηµα. Να γνωρίζει ο πολίτης ή ο επενδυτής µε τι ακριβώς έχει να κάνει. Να µη βρίσκεται συνέχεια µπροστά σε νέες ρυθµίσεις, σε ευκαιριακές τροποποιήσεις, να µη νιώθει ανασφάλεια. Εργαζόµαστε

Με τη ρευστότητα στην αγορά τι θα γίνει; Οι τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγγα. Είναι χάλια η αγορά, µε χιλιάδες λουκέτα, δεν υπάρχει και χρηµατοδότηση. Οι προσπάθειες όλων µας είναι στο να αναστραφεί η οικονοµική κατάσταση στη χώρα. Είναι καθήκον µας να αλλάξουµε αυτή την κατάσταση και να διαµορφώσουµε ένα υγιές και θετικό κλίµα για τους µικροµεσαίους και όχι µόνο. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα σταθεροποιήσει πλήρως το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Όµως θεωρώ ότι και πριν από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης οι τράπεζες θα πρέπει να συµβάλουν στην αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. Επιπλέον, στη διαπραγµάτευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού η Ελλάδα είχε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στους πόρους που θα λάβει, παρά τον γενικά µειωµένο προϋπολογισµό. Το ΕΣΠΑ θα φέρει χρήµατα στην αγορά και η φορολογική µεταρρύθµιση, όπως προανέφερα, θα δηµιουργήσει ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την επένδυση, την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία.

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-2» ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Στον «Γύψο» ∆ήµοι και Περιφέρειες

«Σκέφτοµαι σοβαρά να προτείνω στον πρωθυπουργό και στους αρχηγούς της συγκυβέρνησης κάτι ανατρεπτικό, τολµηρό και πλήρως αντισυµβατικό, για να εξοβελίσουµε πλήρως τον κοµµατισµό από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Να θεσπίσουµε χωριστό ψηφοδέλτιο για Περιφερειάρχες και ∆ηµάρχους, αλλά ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Μόνο ένα τέτοιο σύστηµα θα αναδείξει προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα της Τ.Α., εδραιώνοντας την αξιοσύνη ως κριτήριο επιλογής, εµπεδώνοντας κουλτούρα συνεργασίας χωρίς ιδεοληψίες και γκρεµίζοντας τα στεγανά του µικροκοµµατισµού των παρατάξεων και τη διαπλοκή των τοπικών κυκλωµάτων. Έτσι µόνο θα αναγεννηθεί η αδέσµευτη αυτοδιοίκηση, θα αναδειχτούν οι άξιοι στις τοπικές κοινωνίες, θα αποµονωθούν τα άκρα και οι ακρότητες και θα αρχίσει το ξήλωµα ενός εξαντληµένου και ξεπερασµένου παλαιοκοµµατικού συστήµατος». Πρόκειται για αποκαλυπτικές δηλώσεις στους δηµοσιογράφους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη (2/2/2013). ∆ηλώσεις που ήδη αναπαράγονται µε αρθρογραφία στον επαρχιακό τύπο. Παράλληλα, Περιφερειάρχες και ∆ήµαρχοι, στο παρασκήνιο και «από τα κάτω», προφανώς σε συνεννόηση µε το Υπουργείο και κατανοµή ρόλων, ζυµώνουν και προωθούν την τροποποίηση του «Καλλικράτη» (Νόµος 3852/2010). Αυτός ορίζει ρητά (άρθρα 9 και 114) ότι οι Περιφερειακές και ∆ηµοτικές εκλογές θα γίνουν µαζί µε τις Ευρωεκλογές, τον Ιούνη του 2014. Ζητούν από την συγκυβέρνηση τη νοµοθετική - διοικητική παράταση της θητείας τους (λήγει στις 31/8/2014) για ένα ή ενάµιση χρόνο, µέχρι το τέλος του 2015! Βασικό “επιχείρηµα” γι΄ αυτή την αντιδηµοκρατική µεθόδευση - διακωµώδηση της λαϊκής ψήφου, που θυµίζει σκοτεινές εποχές, είναι η καλύτερη προετοιµασία τους για “το ψητό” του νέου ΕΣΠΑ (2014 - 2020). Ενώ είναι γνωστό, ότι οι αποφάσεις για την υλοποίηση της νέας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014 - 2020) θα ληφθούν εντός του 2013 και όχι του 2014! Εποµένως, κάπου αλλού,

βαθύτερα, στοχεύει η πραξικοπηµατική παράταση της θητείας τους. Ταυτόχρονα, στα Περιφερειακά Συµβούλια (π.χ. ∆υτικής Ελλάδας) οι συγκυβερνώντες προωθούν επειγόντως την τροποποίηση “επί το αντιδραστικότερον” του Κανονισµού Λειτουργίας. Το “επιχείρηµά” τους είναι, ότι τα δικαιώµατα των πολιτικών παρατάξεων είναι υπερβολικά, λειτουργούν δήθεν σε βάρος των ατόµων - Περιφερειακών Συµβούλων, προκαλούν «δυσλειτουργίες» στο Περιφερειακό Συµβούλιο και “αλλοιώνουν” τάχα τους πολιτικούς συσχετισµούς υπέρ των µικρών και σε βάρος των µεγάλων παρατάξεων (Ν.∆., ΠΑ.ΣΟ.Κ.)! O σηµερινός αντιδηµοκρατικός Κανονισµός Λειτουργίας επιβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ανάµεσα σε άλλα, επιβάλλει την αναγκαστική συναινετική “εκλογή” των Προεδρείων και των Οικονοµικών Επιτροπών από τις µεγάλες παρατάξεις (Ν.∆., ΠΑ.ΣΟ.Κ.). Τώρα πάνε να τον χειροτερέψουν, να τον µετατρέψουν κυριολεκτικά σε σωφρονιστικό κανονισµό! Είναι φανερό, ότι πρόκειται για ενορχηστρωµένη, καλά προετοιµασµένη και άκρως συντονισµένη αντιδηµοκρατική εκστρατεία της συγκυβέρνησης Ν.∆. ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ∆ΗΜ.ΑΡ. σε βάρος και των τελευταίων υπολειµµάτων και προσχηµάτων “τοπικής αυτοδιοίκησης”. Που συµβαδίζει µε τη γενικότερη επίθεση στα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις λαϊκές ελευθερίες (χτύπηµα απεργιών, διαδηλώσεων και συνδικαλιστικών ελευθεριών, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και “παρασύνταγµα”, επερχόµενη αντιδραστικότερη αναθεώρηση του Συντάγµατος, χειροτέρευση του εκλογικού νόµου κ.ά.). Τα «επιχειρήµατα» που χρησιµοποι-

ούνται είναι έωλα και παραπλανητικά. Έγινε για παράδειγµα νοµοθετική - διοικητική κατάργηση των παρατάξεων – ψηφοδελτίων στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, ακριβώς µε τα ίδια επιχειρήµατα. Αυτή, δεν περιόρισε, αντίθετα διόγκωσε τον κοµµατισµό της απο-πολιτικοποίησης, τις συναλλαγές, τη διαπλοκή και τα κυκλώµατα του τοπικού κεφαλαίου, τα λαµόγια, τις ρεµούλες και τα σκάνδαλα. Βοήθησε να προωθηθούν και να επικρατήσουν οι δήθεν “άχρωµοι” και “ακοµµάτιστοι” κυβερνητικοί και τοπικοκρατικοί εγκάθετοι και να αποµονωθούν - περιθωριοποιηθούν οι έντιµοι, οι άξιοι, οι αγωνιστές, ιδιαίτερα της Αριστεράς. Αυτό το αντιδραστικό “παράδειγµα” θέλουν τώρα να το επεκτείνουν και να το γενικεύσουν στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες, συνολικά στην πολιτική ζωή της χώρας. Το ωµό πραξικόπηµα της παράτασης της θητείας των Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Συµβουλίων µαζί µε την επιβολή του πλειοψηφικού εκλογικού συστήµατος στις εκλογές τους, συνιστά καταδολίευση και διακωµώδηση της λαϊκής ψήφου και κυριαρχίας. Αποτελεί διαστρέβλωση, παραχάραξη και προσπάθεια ακύρωσης της µαζικής λαϊκής καταδίκης της συγκυβέρνησης, της πολιτικής της και των εκπροσώπων της στις διπλές εκλογές του 2014. Στοχεύει στην προώθηση των ιδιοτελών κοµµατικών συµφερόντων της Ν.∆. αλλά και των κυβερνητικών “συνιστωσών” της (ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ΗΜ.ΑΡ.). Στην επιβολή συναίνεσης δια ροπάλου στην αντιλαϊκή πολιτική. Στο χτύπηµα και την περιθωριοποίηση της Αριστεράς στα ∆ηµοτικά και Περιφερειακά Συµβούλια, ιδιαίτερα των αντικαπιταλιστικών, αντιδιαχειριστικών και ανατρεπτικών της τάσεων και δυνάµεων. Αντιλαϊκά σχέδια, που πρέπει άµεσα να µαταιωθούν µε την κοινή αγωνιστική - ανατρεπτική δράση όλης της Αριστεράς. 19/2/2013 ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ – Γιάννης Σεφερλής, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α ∆ηµήτρης ∆εσύλλας, Περιφερειακός Σύµβουλος

ΣΥΡΙΖΑ Ερώτηση για «Αθηνά» Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατέθεσε στις 7/2/13, επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση για την Ανώτατη Εκπαίδευση Η θεσµική αυτή κίνηση πραγµατοποιήθηκε αναγνωρίζοντας παράλληλα την ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων που ίδρυσαν, χωρίς ακαδηµαϊκά, επιστηµονικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, Τµήµατα και Σχολές Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σε διάφορες πόλεις της πατρίδας µας. Στην πρακτική αυτή οι δυνάµεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς αντιτάχθηκαν εδώ και χρόνια και κατήγγειλαν τις πελατειακές και ρουσφετολογικές µεθοδεύσεις που παραπλανούσαν τις τοπικές κοινωνίες, µε την εξαγγελία ή ίδρυση Τµηµάτων χωρίς µέριµνα για την αναγκαία στήριξη σε υποδοµές και προσωπικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ υπερασπίζεται την αναβάθµιση της δηµόσια και δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία βάλλεται βάναυσα από τις µνηµονικές πολιτικές. Αντιθέτως το σχέδιο «Αθηνά» αναγκάζει τα δηµόσια Πανεπιστήµια και ΤΕΙ να λειτουργήσουν ως ο «δούρειος ίππος» για την ανάπτυξη των ιδιωτικών πανεπιστηµίων που θα αποµυζούν όσες ελληνικές οικογένειες αντέχουν ακόµα να σπουδάσουν τα παιδιά τους έναντι οιουδήποτε τιµήµατος.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

12 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Περιθωριακές εκφράσεις – ιδιώµατα Γράφει ο Τάκης Αντωνακόπουλος

Σήµερα η γλώσσα µας εκτός του ότι εκφέρεται, κυρίως στον προφορικό λόγο ασύντακτη και κακοποιηµένη, δυστυχώς, ακόµη και από εκπροσώπους θεσµών, από λεγόµενους λογίους, από πολλούς δηµοσιογράφους κ.α., επι πλέον «στολίζεται» µε περιθωριακές εκφράσεις – ιδιώµατα, δηλαδή, γλωσσικές ποικιλίες, που αποτελούν ακραίες περιπτώσεις κοινωνικών διαλέκτων, µεταξύ κυρίως των νέων. Το φαινόµενο αυτό, που έχει εµφανιστεί προ πολλών ετών διαρκώς διευρύνεται και καθίσταται εθισµός, παρά την τοξικότητά του!!! Υπάρχουν ιδιώµατα γλωσσικά, που αναπτύσσονται ως σύµβολα (!) αµφισβήτησης των αξιών της ευρύτερης κοινωνίας, όπως είναι η γλώσσα της νεολαίας, της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι: η υιοθέτηση λέξεων από ακραία περιθωριακά ιδιώµατα, που δείχνει πώς οι νέοι αισθάνονται περιθωριακοί σε µια κοινωνία που δεν τους στηρίζει. Η υιοθέτηση εκφράσεων, όπως , «τη βρίσκω», που εντάσσεται στη γλώσσα των τοξικοµανών. Τη χρήση ελληνικών λέξεων µε διαφορετική σηµασία, για σαρκασµό και ειρωνεία, όπως: «Κουφός, χάσιµο µεγάλε, καλή φάση µεγάλε». Τη χρήση ξένων λέξεων που δείχνουν επίδραση της Αγγλικής και αλληλεγγύης προς µια διεθνή νεολαία, όπως: νταουνιάζω (είµαι ντάουν, κάτω) κουλάρω (είµαι κουλ, ψύχραιµος, δροσερός). Και τέλος η χρήση του παρατονισµού της γενικής των ουσιαστικών, όπως: του Πανεπιστηµίου, του άσυλου, όπου το τελευταίο εκφράζει αριστερές πολιτικές θέσεις. Η γλώσσα των νέων κρίνεται συχνά ως ποιοτικά κατώτερη και φτωχή (λεξιπενία) και κατηγορείται, δυστυχώς, από αυτούς που φέρουν την απόλυτη ευθύνη, ότι απειλεί την επιβίωση της ελληνικής. Τα ιδιώµατα αυτά είναι, οι κοινωνικές διάλεκτοι και επιλογές που κάνουν οι οµιλητές «κατά περίστασιν» για να µεταδώσουν εκτός από τη σηµασία των λέξεων και µηνύµατα κοινωνικής και πολιτικής τοποθέτησης. Εκτός από τα κουτσαβάκια, τα ρεµπέτικα, τα κλαριαυτά, το ιδίωµα των νέων, των µοτοσικλετιστών, της πολιτικής υπάρχουν και άλλα περισσότερο ή λιγότερο διαφοροποιηµένα που αντιπροσωπεύουν διάφορες κοινωνικές οµάδες, όπως οι αθίγγανοι τους οποίους τώρα αποκαλούµε επί το ευγενέστερο «Ροµά». Οι γλωσσικές αυτές ποικιλίες, αξίζει να µελετηθούν, γιατί, διαφωτίζουν όχι µόνο την πολλαπλότητα των εκφραστικών µέσων της γλώσσας, αλλά και εξοµαλύνουν από µπερδέµατα την κοινωνική δοµή της χώρας. Ενισχυτικά, υπερ των ανωτέρω αναφέρω: α. Από την ελευθεριότητα του λόγου: Είναι πια αµφίβολο αν η λέξη µαλάκας είναι ακόµα βρισιά. Αν κρίνει κανείς από την άνεση (sic) µε την οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες Γυµνασίων και Λυκείων αλληλοπροσφωνούνται έτσι, στους δρόµους και τα διαλλείµµατα, µπορεί να είναι βέβαιος ότι βρισκόµαστε µπροστά στην ίδια µεταµόρφωση που έκαµε το µωρέ σε βρε, για να καταλήξει στο ρε και να αποτελέσει το τελευταίο προσφώνηση οικειότητας. β. Από τη γλώσσα των νέων: Την έκαναν από νωρίς σήµερα. Είχα ξενυχτήσει και προσπαθούσα να κουλάρω µε κάθε τρόπο. Μου τη σπάει που πρέπει να ξυπνάω νωρίς. Το πρωί τίποτα δε µε φτιάχνει. Αγχώνοµαι γιατί αν δεν φθάσω στην ώρα µου στο σχολείο θα τη βάψω. Ειδικά η καθηγήτρια που έχουµε την πρώτη ώρα µου τη δίνει. Το παίζει αυστηρή και έχει στο µάτι εµένα και τον κολλητό µου.Άσε που µε τους βαθµούς που βάζει έχει φλιπάρει όλη η τάξη. Ενας δικός µου, από µεγαλύτερη τάξη, πολύ φάση άνθρωπος, µου είχε πει ότι το παίζει ντίβα. Πολύ όµως µε κουφαίνει ο µαθηµατικός. Εγώ και ο κολλητός µου, όµως του την κάναµε γυριστή στο διαγώνισµα. Αντιγράψαµε µια πολύ ζελεκοτή απάντηση και σκίσαµε. Αφού απόρησα και εγώ. Τον κάναµε τσιµπητό και χωρίς πισάκι µάλιστα… Θεωρώ αυτή την κατάντια στη γλώσσα µας, ως µείζονα κρίση! Σφάλλω; Αν όχι ας κάνουµε επιτέλους κάτι… Γιατί, η γλώσσα είναι η ψυχή µας !!!

Η αδιαφορία των αρµοδίων Κύριε διευθυντά ,

Ο βαρύς χειµώνας που περνάµε φέτος έχει δηµιουργήσει ποικίλα προβλήµατα στους κατοίκους του Νοµού µας. Λόγω συνεχούς βροχόπτωσης αρκετοί αγροτικοί δρόµοι είναι αποσπέλαστοι διότι κανένας, ούτε δήµαρχος, ούτε αντιδήµαρχοι, ούτε ακόµα και ο πρόεδρος του Χειµαδιού έχουν εµφανιστεί για να δώσουν λύση στο τεράστιο πρόβληµα που έχουν οι αγρότες σχετικά µε την µετάβασή τους στις περιουσίες τους για εργασία. Όλοι οι δρόµοι του Χειµαδιού είναι ακατάλληλοι και όσοι τολµούν να τους χρησιµοποιήσουν σπάνε τα αυτοκίνητά τους. Κεντρικός αγροτικός δρόµος που εξυπηρετεί σχεδόν τους µισούς κατοίκους του Χειµαδιού έχει σε πολλά σηµεία υποστεί διάβρωση και κατολίσθηση που καθιστά αδύνατη την διέλευση των οχηµάτων, όσοι δε τολµούν να περάσουν κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός δρόµου ενώ τα αυτοκίνητα γεµίζουν µε λάσπη παντού ( και στις δύο πλευρές των οχηµάτων). Γνωρίζουµε ότι υπάρχει οικονοµικό πρόβληµα και στους ∆ήµους της χώρας, όµως οι αγρότες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους απ’ τα οποία επιβιώνουν οι άνθρωποι της υπαίθρου αλλά και οι άνθρωποι της πόλης, που απολαµβάνουν τα αγαθά που παράγονται µε χίλια δύο προβλήµατα και ζηµιές κατά την διάρκεια της καλλιέργειας. Παρακαλούµε όπως στείλετε άµεσα µηχάνηµα για την επιδιόρθωση των δρόµων του Χειµαδιού διότι και µε το δίκιο τους οι κάτοικοι του χωριού είναι αγανακτησµένοι και θυµοµένοι µε την αδιαφορία σας στο καυτό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά. Ο γράφων οδηγός ο ίδιος νοµίζει πως βρίσκεται σε βάρκα όταν χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο δρόµο. Με τιµή ΖΕΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Π

Καταργούν και τις απεργίες

ρελούδιο (και) θεσµικού αυταρχισµού ήταν η κυβερνητική µεθόδευση για την απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ), που σταµάτησε µετά από 6 µέρες, λόγω επιστράτευσης των ναυτικών, αλλά και των τεράστιων µηχανισµών καταστολής στο Λιµάνι Πειραιά. Οι ναυτεργάτες, εργαζόµενοι σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες διεκδικούσαν:

- Ανάκληση του Ν/Σ του υπουργείου Ναυτιλίας που επιτρέπει στους πλοιοκτήτες την εξυπηρέτηση των νησιών ανάλογα µε τις διαθέσεις και τα συµφέροντα τους. Μειώνει, επίσης, την οργανική σύνθεση των πληρωµάτων, όχι µόνο στα πλοία εσωτερικού, αλλά και αυτών µεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας. - Υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης και σταµάτηµα των ατοµικών συµβάσεων. - Άµεση εξόφληση δεδουλευµένων. Οι εφοπλιστές χρωστούν 22 εκατ. ευρώ, µε συνέπεια το 70% των ναυτεργατών να µένουν απλήρωτοι πάνω από 7 µήνες. Παράλληλα, τριπλασιάστηκε η φορολογία τους, ενώ οι εφοπλιστές απολαµβάνουν 59 φοροαπαλλαγές. - Η αντιµετώπιση της ανεργίας των ναυτικών που έχει φτάσει πια στο 27%. Αντίθετα, η µαύρη εργασία θεριεύει µε 50%. Σηµειώνουµε, ότι το επίδοµα απεργίας ανέρχεται στα 235 ευρώ.

Από τον αυτοµατισµό στην επιστράτευση Η κυβέρνηση αρχικά προσπάθησε να προκαλέσει συγκρούσεις µε άλλες κοινωνικές οµάδες, κυρίως µε αγρότες της Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης και οι βουλευτές της συγκυβέρνησης περιδιάβαιναν το νησί, προκειµένου να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοµατισµό. Όµως, όλοι γνωρίζουν ότι οι ναυτεργάτες δεν µπορεί να κατηγορηθούν ως «προνοµιούχοι κηφήνες» του δηµοσίου, όπως συλλήβδην κατηγορούν τους δηµόσιους υπάλληλους. Πολύ περισσότερο που είναι απλήρωτοι από ιδιώτες επιχειρηµατίες. Τελικά ο Α. Σαµαράς πιστός στο δόγµα «νόµος και τά ξη», παρά τις ενστάσεις, ακόµα, και του υπουργού Ναυτιλίας και εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, όπου ήθελε να εµφανιστεί χωρίς κοινωνικές συγκρούσεις, προχώρησε στην επιστράτευση, τέταρτη των ναυτεργατών από το 2001. Η άρση, πριν λίγους µήνες µάλιστα, της προηγούµενης του 2010 που επέβαλε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου έγινε µε επικοινωνιακούς πανηγυρισµούς από την κυβέρνηση Σαµαρά «ότι αλλάζουµε σελίδα». Ο πρωθυπουργός, βέβαια, γνώριζε ότι σ’ αυτή την άκρως αυταρχική ενέργεια θα έβρισκε σύµφωνο τον Β. Βενιζέλο και την ανοχή του Φ. Κουβέλη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ∆ΗΜΑΡ αυτή τη φορά δεν εξέδωσε ούτε καν ανακοίνωση, όπως για το

τακινώντας τα πλοία στη θάλασσα και σε πλησίον αγκυροβόλια. Οι ενέργειες των κατασταλτικών µηχανισµών συνοδεύτηκαν και από τραµπούκικες εργοδοτικές συµπεριφορές, όπως αυτών στα δροµολόγια Ηρακλείου-Πειραιά. Τέρµα οι απεργίες

µετρό… Ούτε προφανώς οι δύο υπουργοί της Μανιτάκης - Ρουπακιώτης ανατρίχιασαν, αν και επρόκειτο για επιστράτευση, απλήρωτων εργαζοµένων! Τα ΜΑΤ υπάλληλοι των εφοπλιστών Τα ναυτεργατικά σωµατεία αποφάσισαν να αγνοήσουν την επιστράτευση για τα λιµάνια της Αττικής, καλώντας εργαζόµενους να στηρίξουν τον αγώνα τους. Η ΓΣΕΕ, µάλιστα, προχώρησε σε κήρυξη 24ωρης απεργίας για το Λεκανοπέδιο. Πράγµατι, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στο λιµάνι. Όµως, γύρω στις 3 το πρωί εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ και του Λιµενικού είχαν αποκλείσει την προσέλευση του κόσµου, από ξηρά και θάλασσα (!). Τελικά οι ΜΑΤατζήδες έκοψαν τους κάβους, χωρίς τα πληρώµατα να ανάψουν τις µηχανές, γεγονός άκρως επικίνδυνο, µε-

Πριν από λίγες µέρες σηµειώναµε σ’ αυτή την εφηµερίδα, ότι η κυβέρνηση σκέπτεται να απαγορεύσει τις απεργίες που προκηρύσσονται από υπερκείµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΚ - Οµοσπονδίες - ΓΣΕΕ) που καλύπτουν κινητοποιήσεις σωµατείων που έχουν θεωρηθεί παράνοµες και καταχρηστικές. Φαίνεται όµως ότι πέσαµε έξω. Η κυβέρνηση σκέπτεται να προχωρήσει σε µεγαλύτερες αυταρχικού τύπου ενέργειες. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν∆ Μ. Βορίδης ήταν απόλυτα σαφής: «Υπάρχουν οµάδες που έχουν τόση δύναµη που µπορεί να συντρίβουν την οικονοµία. Να δούµε περιορισµούς στο τι σηµαίνει απαρτία, στο µε ποια πλειοψηφία θα παίρνονται οι αποφάσεις». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β. Κεγκέρογλου εµφάνισε, µάλιστα, το ΠΑΣΟΚ ότι έχει το κοπυράιτ, «ώστε να αλλάξει συνολικά το καθεστώς στο όνοµα του δηµόσιου συµφέροντος». Από δίπλα και ο Ν. Τσούκαλης της ∆ΗΜΑΡ, που, υποστηρίζοντας τους παραπάνω συναδέλφους του στη συγ-

κυβέρνηση, υπογράµµισε ότι «οι µέθοδοι και τα εργαλεία που µέχρι πρότινος γνωρίζαµε πρέπει να αναθεωρηθούν». Πέντε µέρες µετά ο (τέως συνδικαλιστής) υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης πιστοποιούσε µε τυµπανοκρουσίες τη κυβερνητική κατεύθυνση ασφυκτικού περιορισµού, έως τη κατάργηση, της απεργίας. Έως και την επαναφορά του λοκ άουτ διανοήθηκαν! Οι σφοδρές αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ(όχι, φυσικά, της Χρυσής Αυγής) καθώς και συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανάγκασαν ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ να πάρουν και αυτά αρνητική θέση. Η κυβέρνηση, αναδιπλώθηκε προσωρινά. Είναι ζήτηµα συγκυρίας. Η στρατηγική της έντασης µε τη κοινωνία είναι στις προτεραιότητες της. Κάποια στιγµή, εντός του 2013, όταν θα οξυνθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις θα το επαναφέρουν. ΠΑΣΟΚ∆ΗΜΑΡ, πάλι θα ψελλίσουν επιφυλάξεις, αλλά τελικά θα συναινέσουν «µπροστά στη σωτηρία της πατρίδας».. Έτσι, η πανεργατική απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ για τις 20 Φεβρουαρίου λαµβάνει –πέραν της αντίστασης στη λιτότητα και τη κοινωνική καταστροφή– και χαρακτηριστικά προστασίας του δικαιώµατος της απεργίας. Για την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζοµένων, ανέργων, συνταξιούχων, µικροµεσαίων. Μια απεργία που µπορεί να οδηγήσει και σε πολιτικές ανατροπές. Μάκης Μπαλαούρας

«ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ Ο∆ΥΝΗΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ... ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΛΕΗΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ή... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΧΜΗ;»

Σ

(ΑΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΑ ΒΟΛΕΥΕΣΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ)

το κρίσιµο αυτό ΕΡΩΤΗΜΑ απαντά, ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής του Πανεπιστηµίου ΠΕΙΡΑΙΑ, πρώην ∆ιοικητής του Ι.Κ.Α, του Ο.Α.Ε.∆ και επί σειρά ετών εκλεγµένο µέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, κος ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ. Και η ΑΠΑΝΤΗΣΗ... κατά την παρουσίαση του ΒΙΒΛΙΟΥ του (19/12/12), ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ, Η ΑΠΟΜΥΑΘΗΝΑ) µε τίτλο: «Η ΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ» (41 απαντήσεις για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (!!) στη δραχµή), της οποίας µας... συγκίνησαν και µας... προβληµάτισαν τα ακόλουθα µέρη. 1) Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: Ο τότε (2002) ∆ιοικητής της τράπεζας, της ΕΛΛΑ∆ΟΣ και µετέπειτα ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (µη εκλεγµένος) της χώρας κος ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ και ο τότε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κος ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, το έτος 2002 και µε... ΠΛΑΣΤΑ(!!) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (όπως είναι γνωστό), µας οδήγησαν στο... ΕΥΡΩ. Έτσι η ΕΛΛΑ∆Α εισήλθε στην... ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, στη γνωστή ΕΥΡΩΖΩΝΗ. Η ταπεινή ΙΣΤΟΡΙΚΗ δραχµή... αποσύρεται(!!!). Η ΕΛΛΑ∆Α κτυπά τις πύλες του... ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ. Στις 2/1/2002 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κος Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ, δηλώνει στα «ΝΕΑ»... «Μια ΕΛΛΑ∆Α ισχυρή και υπερήφανη διασφαλίζει(!!) την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και κατοχυρώνει(!!) την ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην... πρόοδο και στην... Ανάπτυξη µε συνθήκες ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ γίνεται πιο... ισχυρή(!!) πιο... ανταγωνιστική, πιο... αποτελεσµατική. Αποκτά νέες δυνατότητες στη δηµιουργία... ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (!!) στην ανάπτυξη και στην πραγµατική ΑΥΞΗΣΗ(!!) του εισοδήµατος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.....». Όµως, αντί για τον ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ καταλήξαµε στη γνωστή ΚΟΛΑΣΗ(!!) των... ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και της... ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ (!!). Και σήµερα ακόµα, οι κρατούντες στηριζόµενοι από µερίδα ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ και µέσων Μ.Ε και παρά τη θλιβερή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(!!) που βρίσκεται η χώρα µας, εξαιτίας κυρίως του ΕΥΡΩ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ στο ΑΝΕΛΕΗΤΟ ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ για να ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στον... ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ του ΕΥΡΩ(!!). Το κάνουν για το... ΚΑΛΟ µας(!!). Με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ και το ΕΥΡΩ η επίσηµη ΑΝΕΡΓΙΑ ξεπερνάει το 26% και αυτή των Νέων το 50%.

Και έπεται συνέχεια µε... πάνω από 1,5 εκατ. ΑΝΕΡΓΟΥΣ(!!) σήµερα και κάθε µέρα 1.200 άνθρωποι (περίπου) ΧΑΝΟΥΝΕ(!!) τη ∆ΟΥΛΕΙΑ τους και (3-4)... ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ(!!). Θλιβερές φιγούρες ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΩΝ αναζητούν ΤΡΟΦΗ σε... ΣΥΣΣΙΤΙΑ, αλλά και... ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ(!!). Οι... µισθοί,... συντάξεις,... κοινωνικές παροχές,... ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(!!)... ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ(!!). Το ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ υποχωρεί (επισήµως), περισσότερο από 26%. Η χώρα γυρίζει 10ετίες πίσω(!!) Επτά (7) στις δέκα (10) επιχειρήσεις ΚΛΕΙΝΟΥΝ (!!) ή βρίσκονται στα όρια της ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ(!!). Μεγάλες επιχειρήσεις δραπετεύουν στο... ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Το ίδιο κάνουν και πολλοί ΝΕΟΙ(!!) (κυρίως επιστήµονες), αναζητώντας µία καλύτερη µοίρα στη ζωή τους. Τα αλεπάλληλα ΜΝΗΜΟΝΙΑ µαστιγώνουν ΑΛΥΠΗΤΑ(!!) τους... πολίτες και τους... επιχειρηµατίες, εξοντώνοντας το ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και τιµωρούν τους γονείς µε... ΠΟΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ(!!). Η παράλογη ακραία ΛΙΤΟΤΗΤΑ του... νέου ΘΑΤΣΕΡΙΣΜΟΥ (Μαρκελισµού): - εξοντώνει(!!) την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και, - παραλύει (!!) κάθε ελπίδα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εξηγεί ο... Καθηγητής. ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ... ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ(!!!) ΙΙ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΧΜΗΣ: Έτσι, αλλά και σε συνδυασµό και µε άλλες επιζήµιες, για τη χώρα δραστηριότητες (από τη µεταπολίτευση 1974, εκτιµάµε) και µε ευθύνη των κοµµάτων εξουσίας (χωρίς να απαλλάσσονται τ’ άλλα)... Ο∆ΗΓΗΘΗΚΕ η χώρα σε πορεία... ΒΥΘΙΣΗΣ (!!). Όµως, στην πορεία αυτή (στην Ε/ΖΩΝΗ)... ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ(!!). Μας ακολουθούν και άλλες περιφερειακές χώρες, οι λεγόµενες «GIPSI» (ΕΛΛΑΣ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ), ακόµα και η ΚΥΠΡΟΣ(!!) Το γεγονός «GIPSI» όµως, έχει αν όχι ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΗ οπωσδήποτε όµως ΣΟΒΑΡΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ σηµασία για το... ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ του θέµατος. Και η σηµασία του γεγονότος, επειδή εξ αυτού φαίνεται ότι το συγκεκριµένο ΠΡΟΒΛΗΜΑ της περιφέρειας (ουσιαστικά της Ε/ΖΩΝΗΣ) δεν είναι ΤΥΧΑΙΟ(!!) αλλά οφείλεται σε... ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... ΘΕΣΕΙΣ ή και σε... ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (εκτιµάµε), που αφορούν την ΕΥΡΩΖΩΝΗ και το ΕΥΡΩ. Και ο λόγος, αφού οι περισσότε-

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΕΦ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)

ρες χώρες της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ καταρρέουν (!!) σε αντίθεση µε χώρες ΕΞΩ από το ΕΥΡΩ(!!). Είναι καιρός πια να καταλάβουµε, ισχυρίζεται ο καθηγητής, πως αυτό το ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΩ (υπερτιµηµένη ισοτιµία...), δηλαδή το συγκεκαλυµµένο «ΜΑΡΚΟ», ευνοεί µόνο τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τις... Α∆ΕΛΦΕΣ χώρες(ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ), που παράγουν ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΑ προϊόντα (λίγες µόνο επιχειρήσεις τα παράγουν), ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (υψηλού κόστους). Και αυτά, σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ µε τα δικά µας (γνωστά) προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά, το «ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ» κατεστηµένο βοµβαρδίζει σήµερα ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ(!!) ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, θεοποιώντας το... ΕΥΡΩ και... ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝΤΑΣ τον στην πιθανότητα... ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη δραχµή(!!). Παράλληλα όµως, αποκαλεί... ΣΥΜΜΩΡΙΑ της δραχµής (!!) όσους έχουν ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ. Και µάλιστα τους κατηγορούν, ότι θέλουν να ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΗΣΟΥΝ(!!) µε την επιστροφή στο ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Έτσι, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ βοµβαρδίζονται από... αίολα έως... φεδρά, αλλά και από άλλα επιχειρήµατα, για την περίπτωση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ µας στη δραχµή. Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα στα οποία δίνονται και αντίστοιχες απαντήσεις: 1) Χρειαζόµαστε (1-2) χρόνια(!!) για να τυπώσουµε δραχµές. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισχυρισµός που δεν αντέχει σε κρίση, αφού η εκτύπωση δραχµών θα γίνει σταδιακά σε λίγες ηµέρες. Βέβαια για (3-4) µήνες θα κυκλοφορούν και τα δύο νοµίσµατα µαζί. 2) Θα βγούµε από την Ε.Ε. και θα αποµωνθούµε. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε άλλο(!!). Πολλές χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. βρίσκονται ΕΞΩ από το ΕΥΡΩ (∆ΑΝΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ,...). 3) ∆εν θα έχουµε εισαγώµενα... τρόφιµα, πρώτες ύλες, φάρµακα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι τιµές πολλών εισαγόµενων ειδών θα ΑΥΞΗΘΟΥΝ(!!) απότοµα και ορισµένα

θα λείψουν αρχικά από την αγορά και θα υπάρξουν εστίες αθέµιτης κερδοσκοπίας. Όµως, η κυβέρνηση οφείλει να πατάξει(!!) τους ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΟΥΣ και να φροντίσει για τον οµαλό ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ της αγοράς µε βασικά είδη πρώτης ΑΝΑΓΚΗΣ. Η εσωτερική ΠΑΡΑΓΩΓΗ θα υποκαταστήσει άλλωστε πολλά από τα ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ είδη. Και η ισχυρή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, είναι σε θέση να παράσχει τη συντριπτική πλειοψηφία των περισσότερων ΦΑΡΜΑΚΩΝ, εξηγεί ο καθηγητής κος Θ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ. 4) Θα χάσουµε τις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ µας: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί(!!) καταθέσεις µέχρι 100 χιλ. ΕΥΡΩ ανά καταθέτη. Με την προϋπόθεση, ότι για µια αρχική περίοδο (2-6) µηνών ή και περισσότερο, δεν θα επιτρέπεται η απόσυρση καταθέσεων πέρα ενός ορίου π.χ. της τάξεως των 100 ΕΥΡΩ/εβδοµάδα για κάθε καταθέτη και ενός µεγαλύτερου µεγέθους για επιχειρήσεις ανάλογα µε το µέγεθός τους. 5) Θα υπερτιµηθούν τα ∆ΑΝΕΙΑ(!!) στις τράπεζες (έχουν υποθηκευθεί σπίτια): ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν γίνει ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗ, αυτό θα είναι πολύ ΚΑΚΟ, ... αλίµονο(!!). Όµως το κράτος οφείλει να επιβάλλει στις τράπεζες ανάλογη ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ των χρεών µε αυτή της υποτίµησης της δραχµής έναντι του ΕΥΡΩ. 6) Αν η αντιστοιχεία του ΕΥΡΩ σε δραχµές συµφωνηθεί να είναι π.χ. 1 ΕΥΡΩ=520 δραχµές, τότε τα 10 ΕΥΡΩ π.χ. µε πόσες δραχµές θα αντιστοιχούν;; (εξαργυρωθούν;;). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα εξαργυρωθούν µε 520Χ10= 5.200 δραχµές. Με την προϋπόθεση, ότι ο πολλαπλασιασµός µε το 520 θα γίνεται µέχρι του ποσού των... 100 χιλ. ΕΥΡΩ (ανά καταθέτη, που οι τράπεζες θα έχουν εγγυηθεί, ίσως). 7) ∆εν θα έχουµε ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό είναι ένα ΠΡΟΒΛΗΜΑ, που µπορεί να αντιµετωπιστεί µε... ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ για αγορά καυσίµων µε πίστωση. Κάτι που γίνεται άλλωστε και σήµερα. Το ΙΡΑΝ και η ΡΩΣΙΑ αποτελούν ΠΗΓΗ µε ευνοϊκούς όρους για τη χώρα µας. Η ΑΛΒΑΝΙΑ πώς τα καταφέρνει;; Και εµείς παλαιότερα πώς;; Εποµένως το ΠΡΟΒΛΗΜΑ έχει λύση. Παράλληλα πρέπει να πούµε, ότι: Τα οφέλη από εξαγωγές, διαφορές επιτοκίων «Spreads», καταθέσεις, κ.λ.π.) που αποκοµίζουν οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ από την... ΝΟΜΙ-

ΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και από την... ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ παραµονή της ΜΕΕΛΛΑ∆ΟΣ στο ΕΥΡΩ είναι...Μ ΓΑΛΑ(!!). Ναι, ξοδεύουµε πολλά για να διατηρούµε την ΕΛΛΑ∆Α στην ΕΥβγάζουµε ΡΩΖΩΝΗ, αλλά περισσότερα(!!) είπε προ ηµερών, ισχυρός εκπρόσωπος του ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ κατεστηµένου στον κον ΣΟΪΜΠΛΕ(!!). ΜΠΙΖΝΕΣ(!!) δηλαδή σε βάρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

ΙΙΙ) ΓΝΩΜΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ. - Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΧΑΝΣ ΒΕΡΝΕΡ ΖΙΝ, σε οµιλία του στο πανεπιστήµιο Tilburg της ΟΛΑΝ∆ΙΑΣ στις 2/6/12, ανέΗ ΕΛΛΑ∆Α δεν µποφερε πως... «Η ρεί να σωθεί (!!) παρά µόνο µέσα ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ από µία... ΕΞΟ∆Ο από το ΕΥΡΩ(!!). Αυτό θα τη βοηθούσε να ξαναβρεί(!!) την ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της, αφού ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ... µέσα στην ΕΥΡΩΖΩΝΗ. - Ο πρωθυπουργός της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ τόνισε προ ηµερών σε συνέντευξή του ότι...» Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ την ένταξή της στην... ΕΥΡΩΖΩΝΗ. - Ο πρόεδρος της ΤΣΕΧΙΑΣ είπε... «ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟ ΛΑΘΟΣ (!!) να βασανίζεται η ΕΛΛΑΣ. - Ο ΥΠ.ΕΞ της ΦΙΛΑΝ∆ΙΑΣ του ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ (µέλος χώρου) µίλησε για... ΖΟΥΡΛΟΜΑΝ∆ΙΑ(!!). - Η ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και ΡΟΥΜΑΝΙΑ (χώρες της Ε.Ε. εκτός Ε/ΖΩΝΗΣ) έχουν άµεσα ή έµµεσα ΑΠΟΣΥΡΕΙ(!!) την πρόθεση ένταξής τους σε αυτή. - Η ∆ΑΝΙΑ και ΒΡΕΤΑΝΙΑ έχουν... ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΘΕΙ από την Ε/ΖΩΝΗ. - Η ΣΕΡΒΙΑ δείχνει µικρό ενδιαφέρον, ενώ η ΤΟΥΡΚΙΑ, έχει αποµακρυνθεί από αυτή την προοπτική. Βλέπουµε λοιπόν, ότι η εµπιστοσύνη πολλών κρατών της Ε.Ε. για το ΕΥΡΩ και την Ε/ΖΩΝΗ βρίσκεται σε... ΚΡΙΣΗ (!!). Και το ερώτηµα (κρίνουµε): Εµείς τώρα ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;; Πού ΠΑΜΕ;; Και πώς;; IV) ΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΧΜΗΣ: Σήµερα ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στη δραχµή µε... ΣΧΕ∆ΙΟ,... ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ και... ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ, είναι Ο ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ(!!) της ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα.

Συνεχίζεται


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ε

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Με τον πρόεδρο της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, Γιώργο Λαγκαδινό

Πόσα χρόνια λειτουργεί η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη; Η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» µπαίνει φέτος στα δέκα χρόνια λειτουργίας της και αυτή τη στιγµή αριθµεί γύρω στα διακόσια µέλη ενώ την απαρτίζουν περίπου διακόσιοι εθελοντές, από τους οποίους ενεργοί εθελοντές είναι περίπου πενήντα άτοµα. Και αυτό γιατί, ο κάθε εθελοντής προσφέρει την εθελοντική βοήθειά του ανάλογα µε τις ανάγκες του και τον χρόνο που διαθέτει. Για τον λόγο αυτό ενεργούς εθελοντές έχουµε γύρω στους πενήντα. Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια ποια είναι η εικόνα που έχει σχ ηµατιστεί (εµπειρι κά) γύρω από την κοινωνική ανάγκη; Εµείς στην αρχή είχαµε ξεκινήσει µε ευπαθείς οµάδες οι οποίες ήταν πολύ λίγες. Σήµερα τα πράγµατα είναι δύσκολα και στην κατηγορία αυτή έχουν µπει κι άλλες οµάδες ανθρώπων όπως οι άνεργοι, οι οποίοι παραµένουν χωρίς δουλειά εδώ και πολλά ίσως χρόνια και άρα χωρίς κάποιο εισόδηµα. Πολλοί άνεργοι έχουν περάσει στις ευπαθείς οµάδες. Όµως σήµερα αντιµετωπίζουµε πολλά προβλήµατα και σαν Ανθρώπινη Αλληλεγγύη. Περνάµε κι εµείς µια κρίση γιατί ο κόσµος που κάποτε µπορεί να βοηθούσε µε µεγαλύτερη ένταση σήµερα, δεν έχει να προσφέρει και η βοήθεια προς εµάς είναι λιγοστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δυσκολευόµαστε να ανταπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις µας. Βέβαια δεν προσφέρουµε µόνο τρόφιµα αλλά παρέχουµε ιατρικές εξετάσεις δωρεάν σε ανα-

Who

is

σφάλιστους συµπολίτες µας και ψυχολογική υποστήριξη σε όσους χρειάζονται. Η οργάνωση σε τι µπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα µε δεδοµένη την δύσκολη συγκυρία που περνάµε και λόγω της µείω σης της εθελοντικής βοήθειας από πολίτες; Αυτή τη στιγµή, περισσότερο σε γιατρούς και εξετάσεις. Τα τρόφιµα έχουν τελειώσει και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν, για να καταφέρουµε κι εµείς να συνεχίζουµε να στηρίζουµε τους συνανθρώπους µας. Ας σκεφτεί ο καθένας πως ο άνθρωπος που βοηθά µπορεί να είναι και ένας δικός του άνθρωπος, ένας συγγενής του ή κάποιος φίλος που δεν θέλει η ιστορία του να µαθευτεί και έχει απευθυνθεί στην Ανθρώπινη Αλληλεγγύη ή ακόµα ας σκεφτούν και τους ίδιους τους εαυτούς τους σε κατάσταση ανάγκης και ας αναρωτηθούν αν θα ήθελαν βοήθεια ή αν θα δέχονταν βοήθεια από τους συνανθρώπους τους. Ο εθελοντισµός είναι κάτι πολύ σηµαντικό στις µέρες µας και πιστεύω πως θα πρέπει όλοι να τον υποστηρίζουµε. Υπάρχει αύξηση τον τελευταίο χρόνο στη ζήτηση βοήθειας από συνα νθρώπους µας και σε τι ποσοστό; ∆υστυχώς υπάρχει αύξηση στο 100% από

Who

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

σε «Πρώτο Ενικό» και αποκαλύπτει πόσο πολύ έχει αλλάξει ο χάρτης των κοινωνικά ευπαθών συµπολιτών µας που σε καθηµερινή βάση παλεύουν για να ανταπεξ έλθουν στις δυσκολίες.

Για την …ανθρώπινη αλληλεγγύη

Ο Γιώργος Λαγκαδινός, είναι συνταξιούχος υπάλληλος της ∆ΕΗ και κατάγεται από την περιοχή της Αµαλιάδας. Από την πρώτη στιγµή ίδρυσης της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης έχει προσφέρει τα µέγιστα στην Οργάνωση τόσο ως εθελοντής και ο ίδιος όσο και ως πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

δώ και δέκα ολόκληρα χρόνια, φροντίζει, να είναι γεµάτο το τραπέζι κάθε άπορης οικογένειας που αντιµετωπίζει προβλήµατα διαβίωσης στην οικονοµική κρίση που µαστίζει τα νοικοκυριά. Ο πρόεδρος της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, Γιώργος Λαγκαδινός, µιλά σήµερα

άτοµα που έχουν ζητήσει βοήθεια από την Ανθρώπινη Αλληλεγγύη. Και είναι συµπολίτες µας που κατάγονται από όλη την Ηλεία και όχι µόνο από την Αµαλιάδα όπου είναι η έδρα της οργάνωσης. Το σηµαντικό για εµάς είναι πως όταν κάνεις µια ευγενική χορηγία στον συνάνθρωπο ο άλλος το βλέπει µε µεγάλη αγάπη και συγκίνηση. Επίσης όπου υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός, όπως αυτό της Αλφειούσας, εµείς είµαστε εκεί και κάνουµε ότι είναι δυνατόν για να προσφέρουµε βοήθεια ή ψυχολογική στήριξη είτε µπορούµε είτε όχι. Άλλωστε γι’ αυτό ιδρύθηκε η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη, για να δίνει την αλληλεγγύη της σε όσους έχουν ανάγκη. Από πού «στηρίζεται» η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη; Η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη στηρίζεται από τους εθελοντές της που βοηθούν στο να παραδοθούν τα υλικά που συγκεντρώνουµε και φυσικά στηρίζεται από όλους τους ευαισθητοποιηµένους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. ∆εν θέλω να ασχοληθώ µε τους φορείς. Όµως δεν µπορούν να επαναπαύονται όλοι στην Ανθρώπινη Αλληλεγγύη. Εµείς έχουµε δηµιουργηθεί εδώ στην Ηλεία και η έδρα µας είναι εδώ και έχουµε παραρτήµατα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Σί-

«Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» που δραστηριοποιείται ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Ο Γιώργος Λαγκαδινός αποτελεί και ιδρυτικό µέλος της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης και µέχρι σήµερα κρατά τα ηνία της συνεχίζοντας µε την ίδια αγάπη να προσφέρει στο συνάνθρωπο.

γουρα χρειαζόµαστε στις µέρες µας περισσότερη στήριξη από συµπολίτες µας γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι ανάγκες αυξάνονται και δυστυχώς τα υλικά αγαθά µειώνονται. Εµείς αυτό προσπαθούµε να προλάβουµε. Να µην λείπουν τουλάχιστο τα απαραίτητα από το τραπέζι άπορων συνανθρώπων µας. Ένα σχόλιο για τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνίας;

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ 2Ο

13

ΤΑΚΗΣ ∆ΟΞΑΣ «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

ΣΑΝ ΠΟΛΗ ο Πύργος παρουσιάζεται πολύ αργά. Μεσολάβησαν, φαίνεται, χρόνια αφάνειας κι ασηµότητας, όπου τίποτα δεν ξεχώριζε και δε σηµαδευόταν σε τούτο τον τόπο. Ένας λόγος ήταν ο φόβος απ’ τους πειρατές που λυµαίνονταν τα παράλια, και γι’ αυτό οι άνθρωποι έκαναν τους συνοικισµούς τους σ’ ορεινά µέρη, ενώ όσοι έµεναν στον κάµπο άνοιγαν λαγούµια κι’ έκρυβαν τα ζωντανά τους ή κατάφευγαν κι’ οι ίδιοι για να σωθούν από τους επιδροµείς. Τέτοιες κρύπτες ή κατακόµβες βρίσκονται ακόµα κάτω απ’ τον έναν απ’ τους πολλούς λόφους του Πύργου (όπου η εκκλησία της Αγίας Κυριακής) κι’ είναι γεµάτες κόκκαλα ζώων και προγόνων µας. Εξ’ άλλου, ήταν ο αβάσταχτος καιρός που σ’ όλη την Ελλάδα αποπνιχτικά βάραιναν της σκλαβιάς τα σύννεφα. Κι’ ο Πύργος, εκτός απ’ αυτά, µόλις τότε πρωτοχτιζόταν κι’ έπαιρνε τη µορφή της πολιτείας. Όλοι σχεδόν οι ιστορικοί σηµειώνουν µεσ’ απ’ το θολό ίσκιο των Αλγερινών κουρσάρων την πρώτη συγκεκριµένη παρουσία του Πύργου στο 1687, τότε δηλαδή που είχε λήξει ο Τουρκοενετικός πόλεµος µε τη φοβερή κατατρόπωση των Τούρκων στη µάχη της Πάτρας. Αργότερα, στα στερνά της δεύτερης Τουρκοκρατίας (1715 – 1821), ανάµεσα στις 24 επαρχίες του Μοριά ήταν κι’ ο Πύργος. Σ’ αυτή την εποχή (1815) πέρασε από δω ο Πουκεβίλλ και δίνει µια χαρακτηριστική περιγραφή: «Η πόλις, εκτισµένη επί εξέχοντος µέρους, εν η εύρον εσχάτως µεγάλα υπόγεια (κατακόµβας) πλήρη οστών, συνέκειτο εξ 900 οίκων µε 1000 οικογενείας και 7.000 κατοίκους, εν οίς και κινητός πληθυσµός τεχνιτών και εµπόρων». Μα ο µεγάλος µεσαιωνοδίφης Κ. Σάθας σε σχετικό σύγγραµµά του αναφέρει γεγονότα πιο παλιάς εποχής διαπιστώνοντας ότι «Τον Ιούνιον του 1687 απέθανον τρείς από πανούκλαν εις τον Πύργον (της Ηλείας). Οπόταν πρέπει να παραδεχτούµε τον ιστορικό που αναφέρει ότι στον Πύργο κατοικούσαν 5.000 Έλληνες κι’ η Πύλη τοποθέτησε τον πρώτο της αγά, ενώ απ’ το 1715 η πόλη έγινε έδρα του Τούρκου Υποδιοικητή (βοεβόδα)… Πρώτοι οικιστές του Πύργου ήταν κυρίως δυό µεγάλες, κι’ ιστορικές ύστερα οικογένειες: Οι Άχολοι πρώτα κι’ οι Βιλαεταίοι έπειτα. Οι Άχολοι κατέβηκαν µε τα κοπάδια τους τα ζώα απ’ την Ήπειρο και τα Μεσόγεια για χειµαδιά, µα τους καλάρεσε ο τόπος κι’ έµειναν καλλιεργώντας χωράφια κι’ αµπέλια που τους έδωσαν αρκετό βιός. Απ’ αυτούς ξεχώρισαν κιόλας ορισµένοι: ο Σπύρος κι’ ο Γιώργης Άχολος έγιναν προεστοί, ο ∆ηµήτρης Άχολος πήρε το βάφτισµα του Φιλικού. Μα κι’ οι τσελιγγάδες Βιλαεταίοι σκόρπισαν µαζί µε τα πρόβατα και τους «πιστούς» τους γόνους κι’ απόγονους στον Πύργο. ∆υό µάλιστα απ’ την πρώτη ρίζα αυτής της φαµίλιας, ο Λύσανδρος κι’ ο Χαράλαµπος που διακρινόταν για την παλικαριά τους, σήκωσαν στο Επαρχείο, πάνω, ίσως, στον παλιό πύργο του Τσερνοτά ή µεγαλώνοντας και συµπληρώνοντας τον, ένα επιβλητικό οικοδόµηµα πραγµατικό λες κάστρο µ’ εξώστες και πολεµίστρες, και πλάι στο λόφο την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που σήµερα είναι η µητρόπολη του τόπου (ξαναχτισµένη βέ-

βαια έπειτ’ απ’ το σεισµό του 1886 που τη γκρέµισε). Το οικοδόµηµα εκείνο αργότερα έγινε το ∆ιοικητήριο, τόπος αγώνων και µαρτυρίων, και το ανάκτορο του Έπαρχου αγά. Οι ίδιοι Βιλαεταίοι έφεραν απ’ τη βορειοηπειρωτική πατρίδα τους τα Βελά, προστάτη κι’ ευεργέτη τους, τον Άγιο Χαράλαµπο – παλιά οικογενειακή τους εικόνα, για χάρη και για τιµή του αρχηγού τους πούχε τ’ όνοµά του. Αυτοί Χαράλαµπος επίσης έχτισαν και το σηµερινό εκκλησάκι του Αγίου στην ίδια ειδυλλιακή θέση που δεσπόζει ολόγυρα. Ύστερ’ απ’ τις πρώτες καλύβες τους οι Άχολοι κι’ οι Βιλαεταίοι άρχιζαν να χτίζουν σπίτια και να τα οχυρώνουν περίγυρα µε µικρούς προστατευτικούς πύργους. Με τον ίδιο τρόπο έκαµαν την εγκατάστασή τους στον τόπο κι’ όσοι κατέβαιναν σιγά – σιγά απ’ τα γύρω χωριά, ώστε απ’ αυτή την εποχή άρχισε ν’ ακούγεται τ’ όνοµα του νέου συνοικισµού «Οι Πύργοι» ή «Ο Πύργος». Τότε ήρθαν νεώτεροι οικιστές, απ’ τα Κρέστενα οι Κρεστενίτες, απ’ τη ∆ίβρη οι Στεφανόπουλοι, οι Βεργαίοι, οι Θεοδωρίδες, Ψηµεναίοι, Σωτηρόπουλοι, Πιεραίοι κι’ άλλοι, απ’ τα Καλάβρυτα οι ∆ηµακόπουλοι και Θεοχαρόπουλοι… Ανάµεσα σ’ αυτούς και σ’ άλλους τα προεπαναστατικά χρόνια λάµψανε σηµαντικές µορφές, όπως οι Λυκούργος Κρεστενίτης, Αυγερινοί, Γεώργιος Μήτσος, Γεώργιος Σισίνης, Θαλής Θεοδωρίδης κ.α. Γνήσιοι πάντως κι’ αληθινοί Έλληνες όλοι, µε την πολιτική και µυστική δράση τους πρόσφεραν πολλά, και κείνο τον καιρό της προετοιµασίας κι’ αργότερα στον Αγώνα, για τη Λευτεριά. Ο Λυκούργος Κρεστενίτης κι’ ένα άλλο καρποφόρο κλαδί της ίδια οικογένειας, ο Γιάννης Κρεστενίτης, µε το πρόσχηµα του δάσκαλου µάζευαν ολόγυρά τους τα παιδόπουλα και τους άντρες και τις γυναίκες του Πύργου κι’ άναβαν στις ψυχές των σκλάβων τη φωτιά για την αυριανή Επανάσταση. Κι’ όλ’ αυτά όχι µόνο στα «Κρυφά σχολειά», µα και µπροστά στα µάτια των Τούρκων που διαφέντευαν τη µοίρα και τούτης της πολιτείας. Την εποχή αυτή ο τόπος είχε αναπτύξει σοβαρή εµπορική κίνηση που τα πρωτεία της κρατούσαν οι Αυγερινοί. Για το λόγο µάλιστα τούτο ο Χαράλαµπος κι’ ο ∆ηµήτρης Αυγερινός έγιναν προεστοί του Πύργου, κι’ απ’ αυτούς ο πρώτος µυήθηκε το 1819 στη Φιλική Εταιρία, ενώ αρκετοί άλλοι Αυγερινοί, όπως ο ∆ιονύσης, ο Γεωργάκης, Χριστόδουλος κι’ Απόστολος πολέµησαν αργότερα σε πολλές µάχες του Αγώνα. Η ΜΕΓΑΛΗ ώρα δεν είχε βέβαια έρθει. Ζύγωνε όµως. Τα επαναστατικά ηφαίστεια κρυφόκαιγαν σε κάθε ελληνική γωνιά προετοιµάζοντας τη φωτιά και τη λάβα που θα καταπληµµύριζε την αλυσοδεµένη πατρίδα. Ένα τέτοιο ηφαίστειο ήταν κι’ εδώ στον Πύργο, έτοιµο στη διάτα του Θεού ν’ ανοίξει το πυρακτωµένο του στόµα και να ξεσπάσει. Βρισκόµαστε στο 1806, χρόνο που σηµαδεύει την πρώτη συµµετοχή του Πύργου στον εθνικό ξεσηκωµό. Κυρίαρχος τότε σ’ όλη την Ηλεία ήταν ένας πανίσχυρος κι’ ατρόµητος αγάς του Λάλα, ο Αλή Φαρµάκης. Εχθρός της

Πύλης κι’ ανυπότακτος κυβερνήτης ο Αλή Φαρµάκης, αποφάσισε ν’ αποτινάξει την κυριαρχία του Σουλτάνου και να κάµει το Μοριά Αυτόνοµο Ελληνοαλβανικό Κράτος. Έστειλε λοιπόν µήνυµα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που βρισκόταν τότε στη Ζάκυνθο, και του ζήτησε τη βοήθειά του. Κι’ ο Γέρος του Μοριά δέχτηκε. Ο Κολοκοτρώνης ήρθε απ’ τη Ζάκυνθο στο Κορακοχώρι, πέρασε στον Πύργο και µάζεψε ορισµένα παλικάρια που ήταν σύµφωνα για την επιχείρηση που τους πρότειναν. Μια απ’ τις λίγες ώρες πούµεινε στην πόλη ο θρυλικός στρατάρχης, δεν ξέχασε το προσκύνηµα που συνήθιζε να κάνει σε κάθε διάβα του απ’ το Πύργο: στάθηκε στην εκκλησιά του Αγίου Χαραλάµπους, άναψε το φτωχό του κερί, γονάτισε και προσευχήθηκε για να ευλογηθεί η πορεία που άρχιζε… Ο Άγιος Χαράλαµπος λατρευόταν από τότε σαν πολιούχος γιατί πιστεύεται ότι έσωσε και σώζει τον τόπο απ’ τη φοβερή επιδηµία της πανούκλας, και κάθε χρόνο στις 10 Φλεβάρη γίνεται στη µνήµη του µεγάλη τοπική γιορτή. Αρκετοί – κι’ ανάµεσά τους ο Πέτρος κι’ ο καπετάν Γιώργης Μήτσος, ο Χαρ. Βιλαέτης, Αυγερινοί, Άχολοι, Σπηλιωτόπουλοι, Βλαχοχρηστέοι, Παπασταθόπουλοι, Κούκοι, ∆ιον. ∆ιάκος κ.α. – ήταν εκείνοι που µε τα παλικάρια τους ακολούθησαν το Γέρο του Μοριά, ανέβηκαν µαζί του στο Λάλα κι’ ενώθηκαν µε τον Αλή Φαρµάκη. Εκεί οχυρώθηκαν και περίµεναν την ώρα της µάχης… Έµαθε ο Σουλτάνος την ανταρσία κι’ έδωσε τη φονική προσταγή του. δέκα χιλιάδες στρατό πήρε τότε µαζί του ο διοικητής του Μοριά Βελή πασάς (γιός του πολυθρύλη του Αλήπασα) και ξεκίνησε να χτυπήσει τους Τουρκαλβανούς του Λάλα. Η µάχη κράτησε 15 ολάκερες µέρες κι’ είχε πολλά θύµατα κι’ απ’ τα δύο στρατόπεδα. Κύριος στόχος του Βελή πασά στάθηκε ο πύργος του Αλή Φαρµάκη, και χιλιάδες κανονιές πέσαν απάνω του απ’ τους υποταχτικούς του Σουλτάνου πούχαν ταµπουρωθεί στο σηµερινό χωριό Βεληµάχι. Μα το κάστρο κρατήθηκε όρθιο κι’ άπαρτο! Κι’ ο στρατός του Βελή γύρισε µε τη ντροπή της αποτυχίας στη βάση του. Η λαϊκή µούσα τραγούδησε αυτή τη µάχη µε συµπάθεια, φυσικά, για τον αντάρτη αγά του Λάλα: Σάββατο πιάνει ο πόλεµος µεσ’ στο Μοναστηράκι. Βάστα µωρ’ Αλή Φαρµάκη, µε το Κολοκοτρωνάκη… ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επιλογή της θέσης και την ανέγερση του ναού του Αγίου Χαραλάµπους σας παραπέµποµε στις ιστορικές επιφυλλίδες της Πατρίδας: • Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 1959 «Ο προστάτης τους» • Τετάρτη 24 Μαρτίου 1965, αρ. φύλλου 24180 «Το σπίτι του Γαλανέτου µε τη µισογερµένη ελιά του Κολοκοτρώνη» • Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 1968 «Μια δικαίωση».

Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να τρέξουµε, να οπλιστούµε και να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας µε την βοήθεια βέβαια και των συµπολιτών µας που κι εµείς θα τη µεταδώσουµε. Χέρι χέρι και µε ενότητα όλοι µαζί µπορούµε να καταφέρουµε να αλλάξουµε την ασχήµια και τις κακουχίες που µπορεί να περνά µια οικογένεια στις µέρες µας λόγω της κρίσης που πλήττει τον κόσµο.

ΟΜΑ∆Α ΘΕΑΤΡΟΥ «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

«Το πένθος δεν ταιριάζει στην Ηλέκτρα»

οι Κάποιος σοφός έχει πει ότι… «ο υποσχέσεις δίνονται για παίρνονται πίσω». Υποσχέθηκα να µην ξαναγράψω για τα τοπικά θεατρικά δρώµενα, αλλά δεν µπορώ να αντισταθώ στην πίεση που δέχτηκα αλλά και στη χαρά που εισέπραξα βλέποντας αυτήν την παράσταση. Είδα την καλύτερη παράσταση αυτών των ΠΑΙ∆ΙΩΝ. Άριστη σκηνοθεσία, εκπληκτικά σκηνικά και µια οµάδα ερασιτεχνών σε επίπεδο επαγγελµατία χωρίς τα εξηρτηµένα ανακλαστικά ενός επαγγελµατία που έχει βαρεθεί να «παίζει». Θα σταθώ για λίγο σε κάποια µόνο πρόσωπα, χωρίς να θέλω να µειώσω τους άλλους λόγω ρόλων και χώρου. Έτη φωτός καλύτερη από τον ρόλο της στην ΜΠΛΑΝΣ η κα ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ, εκπληκτική σε ένα τόσο δύσκολο ρόλο η κα ΑΝΝΑ ΤΡΙΠΥΛΑ και εξαιρετικός ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ σε ρόλο έκπληξη γι’ αυτόν. Σταθερή αξία η κα ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ όπως πάντα και ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Υ∆ΡΑΙΟΣ πολύ καλά συγκρατηµένος από τα συναισθήµατα ενός µάταιου και σκληρά αξιοποιήσιµου από τρίτους έρωτα. Κανένας δεν υστέρησε, ο δε κος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ το έχει και καλό είναι να το δουλέψει το θεατρικό του. Κανένας δεν υστέρησε , αλλά «δεν χωράει ο χώρος» να γράψω όλα αυτά που θέλω και πρέπει. Το έργο αυτό της απέραντης θλίψης, δηµιουργεί την ηδονή της αισθητικής απόλαυσης, ξεπερνώντας, λόγω εξαιρετικής παράστασης, τον κίνδυνο της ενσάρκωσης µιας παρατεταµένης κατάθλιψης που θα µπορούσε να υπεισέλθει στο θέατρο µέσω της σηµερινής κοινωνίας. Χαρακτήρες αβέβαιοι, αµφίσηµοι, πολλαπλών εκδοχών απόψεις, θρησκευτικές παραλλαγές για την ζωή και τον έρωτα, ανικανότητα επιβίωσης χωρίς κάποιο πάθος να βασιλεύει στην ζωή τους. Γύρω τους µια κοινωνία µε συµβατικές απόψεις, όπως πάντα, θα τους ερµηνεύει όπως βολεύει την παθητικότητά της σε υπερβάσεις και νέες νοηµατικές εκδοχές των θεµελίων της ύπαρξης. Υπάρχουν συγγραφείς που τους θαυµάζεις για το έργο τους και συγγραφείς ή γενικότερα άνθρωποι του πνεύµατος που θαυµάζεις την στάση ζωής τους και µέσω αυτής βρίσκεις και υποστηρίζεις το έργο τους. Με τον Ο’ΝΗΛ συµβαίνουν και τα δυο. Θαυµάζεις το έργο του και βρίσκεις πίσω του µια ζωή ανώτερη από το έργο σε τραγικούς τόνους, µαθαίνεις την ζωή του και βρίσκεις πολλές άλλες νέες αναγνώσεις στο έργο του. ∆εν θα το αναλύσω εδώ αυτό. ∆ιαβάζοντας κανείς την ζωή του Ο’ΝΗΛ και βλέποντας τα έργα του, σηµειώνει, αν µη τι άλλο , την εξαιρετική συνέπεια της ζωής του µε τις καταστάσεις που περιγράφει και αναλύει στα έργα του. ∆εν ξέρω εάν έγραφε και µετά τα ζούσε ή τα ζούσε και µετά τα έγραφε. Ξέρω µόνο ότι αυτοί οι Άνθρωποι είναι πραγµατικοί Επαναστάτες, διότι πρώτοι αυτοί πληρώνουν το τίµηµα της αµφισβήτησής τους. Στην παράσταση ταιριάζει απόλυτα ο στίχος του Η θλίψη µας οµορφαίνει γιατί της µοιΕΛΥΤΗ «Η άζουµε». Η θλίψη που αναδύεται σε µανδύα οµορφιάς, παράγει πάντα µια παρθενογεννηµένη ηδονή. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ! ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΑΛΠΕΑΣ


14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 4 Τηλ. 2621022749

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

KH∆ΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Την αγαπηµένη µας µητέρα, αδελφή και θεία

ΙΩΑΝΝΑ χα ΒΑΣ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσα οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4), θα οµιλήσει η Θεολόγος κα Γεωργία Ζαχαροπούλου – ∆ηµακοπούλου καθηγήτρια µε θέµα: «Η θεολογία της σιωπής».

Σας προσκαλούµε στον αποκριάτικο χορό που διοργανώνει ο Σύλλογός µας στις 2 Μαρτίου 2013 ηµέρα Σάββατο και ώρα 21.00 στο κτήµα «Rifugio» στο Στρέφι Με τιµή Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτή οµιλία.

Τιµή πρόσκλησης: 10 (µε πλήρες µενού, ποτά αναψυκτικά άφθονα)

Μήτσος Σταθόπουλος Συν/χος Ταχυδροµικός

Τριήµερο (δυο διανυκτερεύσεις) στο ξενοδοχείο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ» στην Ανδρίτσαινα θα κληρωθεί µε το απόκοµµα της πρόσκλησης. ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διεύθυνσης του ξενοδοχείου.

Σαν κεραυνός εν αιθρία ακούστηκε στο συνοικισµό Καταραχίου η είδηση του θανάτου του Μήτσου Σταθόπουλου, Συν/χου Ταχυδροµικού, υιός του Κώστα Σταθόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή νωρίς και άφησε πίσω του µια πολυµελής οικογένεια. 4 αγόρια, µεγαλύτερο ο εκλιπών ∆ηµήτρης ή Μήτσος ακολούθησαν Ιωάννης, Βασίλης, Γεώργιος και 2 κορίτσια Τασούλα και Γκόλφω οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν και τον είχαν για προστάτη τους. Όλα ήταν µικρά. Αρχικά εργάσθη ως αγρότης µετά πήγε στρατιώτης και όταν απολύθηκε διορίσθη στο Ταχυδροµείο του Πύργου στο οποίο εργάθη ευδοκίµως και συνταξιοδοτήθη. Ο Μήτσος ως άνθρωπος υπήρξε υπολογίσιµος και µε χόµπι του χορευτή όσοι τον γνώριζαν από κοντά είχαν ένα καλό λόγο να πουν. Θα ήτο µεγάλο σφάλµα αν δεν ήµουν συνεπής όταν σε µια συζήτηση µε τον εκλιπόντα είχαµε πει όποιος πεθάνει νωρίτερα από τον άλλον να του γράψει συνοπτικά δύο λόγια για τη ζωή του. Γιατί δεν παρευρίσκοµαι στην τελετή της κηδείας είναι λόγοι υγείας. Μα η βάναυσος µοίρα δεν έχει έλεος και χατήρια σε κανέναν, αφού προ ετών είχε πάρει τη σύζυγό του που τον υπεραγαπούσε. Εµείς οι λατρευτοί σου φίλοι σου λέµε καλό κατευόδι και ο Θεός να ρίξει όσο βάλσαµο µπορεί στους δικούς του, να ζουν να τον θυµούνται. Καλό σου ταξίδι Αγαπηµένε µας φίλε Ν. Μπρης Μουσικός

Συν/χο ∆ασκάλα ΕΤΩΝ 81 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 24 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μιλτιάδης Κοπανιτσάνος, Μιχάλης Κοπανιτσάνος, Μαρία Κοπανιτσάνου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αλεξάνδρα και Γιώργος Καραλής, Φώτης και ∆ιονυσία Κοπανιτσάνου, Ιερέας ∆ηµήτριος και πρεσβυτέρα Φιλιώ Κοπανιτσάνου, Πρεσβυτέρα Ελευθερία χα Ιερέως Κωνσταντίνου Βλασόπουλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Παράκληση στέφανα να µην κατατεθούν και αντί αυτών τα χρήµατα να δοθούν στο «Χαµόγελο του Παιδιού» Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Τον αγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΑΓΓΕΛΟ ∆ΑΝΙΚΑ

ΕΤΩΝ 52 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 3.00 µ.µ από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Σιµόπουλο και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Σιµόπουλο 24 Φεβρουαρίου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρία, Θεόδωρος, Νικόλαος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κώστας και Κατερίνα ∆ανίκα, Χρήστος και Ευτυχία ∆ανίκα, Ιωάννης και Γεωργία ∆ανίκα, Νικόλαος ∆ανίκας, Μαρία και Σωτήριος Πολυχρονόπουλος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN: ANTΩNHΣ ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ Ή MΠOYPAΣ 1) ΠOPTEΣ AXAΪAΣ: Tηλ. 26930-92344 - 921622) ΠΑΤΡΩΝ -ΠΥΡΓΟΥ 59: Τηλ. 2610526888, Κιν. 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2624061930 Την αγαπηµένη µας

∆ΙΟΝΥΣΙΑ χα ΙΩΑΝ. ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗ –ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ

ΠΕΝΘΗ ∆ηµήτριος Σταθόπουλος σ. Ταχυδροµικός Πλήρης ηµερών έφυγε από τη ζωή ο ∆ηµήτρης Κων. Σταθόπουλος, συνταξιούχος ΕΛΤΑ Πύργου. Εξ επαρχίας Ολυµπίας ορµώµενος ο εκλιπών έζησε και σταδιοδρόµησε στον Πύργο µαζί µε τα 5 αδέλφια του. Υπηρέτησε στα ΕΛΤΑ Πύργου για 40 περίπου χρόνια διακριθείς για το ήθος, την τιµιότητα και την καλοσύνη του. Προσφιλής και κοινωνικός, ακέραιος και ειλικρινής, υπηρέτησε το κοινωνικό σύνολο µε ζήλο και αυταπάρνηση. ∆ηµιούργησε µια καλή οικογένεια µαζί µε την αείµνηστο σύζυγό του Ελένη. Είχε κερδίσει την αγάπη και την εκτίµηση των συναδέλφων του αλλά και της Πυργιώτικης κοινωνίας. Ο ∆ηµήτρης Σταθόπουλος ο Μητσάρας για πολλούς, ήταν ένας αληθινός Ελληνας µε λεβεντιά, µε ανοιχτή καρδιά και µε πλούτο αισθηµάτων. Αιωνία θα µείνει η µνήµη του. Γ.Ν

(Συν/χο Λυκειάρχη) ΕΤΩΝ 89 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 4.00µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 24 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σταµάτης και Ασηµίνα Μαντζουράτου, Αγγελική χα Γεωρ. Λαναρά, Ευσταθία χα Νικ. Κελεµένη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Την αγαπηµένη µας

ΕΛΕΝΗ χα ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ 89 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. ∆ηµητρίου Λαντζοΐου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Λαντζόι 24 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παναγιώτης και Πέγκυ Κουτσούρου, Ασήµω και Αντώνης Αντωνόπουλος, ∆ήµητρα και Θεόδωρος Καυκάς, Βάσω χα Καρνέζη, Νίκος Κουτσούρος, Γιώργος και Μαρία Κουτσούρου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση

ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Χθες Σάββατο 23/2/12 στην Ιερά Μονή Παναγίας Κρεµαστής τελέσαµε σε στενό οικογενειακό κύκλο 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χας ΑΝ∆ΡΕΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ

«ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Α ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Πύργος 24-2-2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κωνσταντίνος και Αθανασία Βυθούλκα, Φωτούλα χα ∆ιον. Βυθούλκα, Μπετίνα Βυθούλκα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μια νέα σειρά στην ΕΤ-1 Από την Τρίτη 5 Μαρτίου στις 21: 00 αρχίζει ξεκινά η προβολή σειράς ντοκυµαντέρ από τη συχνότητα της ΕΤ-1,µε τον τίτλο “Πρωτοσέλιδα Ιστορίας”. Η σειρά έχει ως αντικείµενό της θέµατα και πρόσωπα τα οποία κυριάρχησαν καθοριστικά στην επικαιρότητα από την περίοδο της Κατοχής έως την πρώτη πενταετία του ’50. Γεγονότα, προσωπικότητες, πολιτικές πρωτοβουλίες, αναµετρήσεις, που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία του τόπου κι απασχόλησαν θετικά ή αρνητικά την κοινή γνώµη, γίνονται αντικείµενο πολύπλευρης έρευνας και λεπτοµερούς εξέτασης. Αναζητούνται τα αίτια, τα κίνητρα, οι προθέσεις και οι στρατηγικές επιλογές όλων των παραγόντων που αναµίχθησαν και ώς ένα βαθµό διαµόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία. Συγκροτούν την επιµέρους θεµατική κάθε εκποµπής. Τα πρώτα επεισόδια είναι τα εξής: 1). “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ”. (5- 3- 2013) 2) “Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ”. (12- 3- 2013) 3) “ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ”. (19- 3- 2013) 4) “ Ο ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”. (26- 32013) Θα ακολουθήσουν τα επεισόδια: - “ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ, ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ” - “ΗΛΘΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΡΣΑΛ! ΤΙ ΕΓΙΝΕ;” - “∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΤΟ ΕΝΑ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ” - “Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’40” - “ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΚ;” - “ΟΡΓΑΝ ΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Ο.Π.Λ.Α.): ΤΙΜΩΡΕΙ Ή ΕΚ∆ΙΚΕΙΤΑΙ;” Σε κάθε επεισόδιο συµµετέχουν σηµαντικοί ιστορικοί αναλυτές (καθηγητές Ιστορίας, Πολιτικών Επιστηµών, Κοινωνιολογίας κλπ), ερευνητές, ειδικοί και πρόσωπα που έχουν ζήσει τα γεγονότα. Στη δηµοσιογραφική επιµέλεια της εκποµπής ο Γιάννης Τζαννετάκος. Στη σκηνοθεσία οι Νίκος Αναγνωστόπουλος, ∆ηµήτρης Γκουζιώτης και Θανάσης Παπακώστας. Στη διεύθυνση φωτογραφίας ο ∆ιονύσης Πετρουτσόπουλος. Στη µουσική ο Γιώργος Μαγουλάς. Στην αρχισυνταξία και στο συντονισµό ο Πιέρρος Τζαννετάκος. Στη δηµοσιογραφική έρευνα οι Σταύρος Μιχελής και Κώστας Παπαδόπουλος. Στην εκτέλεση παραγωγής η ∆ήµητρα Μπέσση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ 96 Θερµότατα ευχαριστούµε. Ηράκλεια 24 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παναγιώτης και Αικατερίνη, Κωνσταντίνος και Σταυρούλα, Νικόλαος και Γιαννούλα, Μαρία και Ανδρέας, Γεωργία, Κωνσταντίνα και Νικόλαος, Γιαννίτσα και Σωτήρης ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84 Θερµότατα ευχαριστούµε. Χειµαδιό 24-2-2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σπύρος και Θεοδώρα, Ανδρέας και Θεοδώρα, Χαράλαµπος και Ελένη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΩΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 100 Θερµότατα ευχαριστούµε. Αλφειούσα 24 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τυ ν ο µί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υρ οσ β ε στ ι κ ή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆η µ αρ χεί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµενικό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166 Ι ατρ ι κές Β ο ήθ ει ες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

• Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 Kέ ντ ρα Υ γ ε ί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ιδ ι ω τι κ έ ς κ λ ι ν ικ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λά βες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Οδ ική Βο ή θει α • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µο ί Κ ΤΕ Λ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892

• Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ∆ ΙΟ ΤΑ Ξ Ι • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Κοζύρης Λυµ. (Ολυµπίων 1 τηλ. 2621030630) Aµαλιάδα: Τραγουστής Αθ. (Φιλ. Εταιρείας 6τηλ. 2622023912)Γιαννακόπουλος Π. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622022244) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτη Γεωργία (2623022686) Πελόπιο: ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος

BENZIΝΑ∆ΙΚΑ

Πύργος: ∆ιονυσόπουλος A. SHELL Κατακόλου Πύργος

ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/34154-22541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ -24/2/13 Καλικότσης Παναγιώτης 2621036442, 6934593541 28ης Οκτωβρίου 3 Αµαλιάδα: : Κ -24/2/13 Κουλούρη Βασιλική Καραϊσκάκη 7- τηλ. 26220 23308-κιν. 6974427640

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙ∆ΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΗ

Αυτό άλλωστε επισηµάνθηκε και στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού κ. Κώστας Τζαβάρας, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης και ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Απόστολος Λιώσης.

Ευχαριστίες από την πόλη Μία συνέντευξη που παραχωρήθηκε από το γραφείο του ∆ηµάρχου Ήλιδας, ο οποίος χαρακτήρισε ως ξεχωριστή την χθεσινή ηµέρα, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Πολιτισµού έφερε ένα πολύ µεγάλο δώρο για την Αµαλιάδα και την ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Λυµπέρης χαρακτήρισε καταρχήν την Ιερά Μονή Φραγκαβίλλας το σηµαντικότερο µνηµείο του δήµου και από τα σηµαντικότερα στο νοµό Ηλείας, το οποίο όπως είπε: «επιτέλους ολοκληρώνεται» και τόνισε ότι πρόκειται για µία εκ βάθρων αναπαλαίωση- ανακαίνιση του µνηµείου που είχε υποστεί διάφορες παρεµβάσεις και επανέρχεται στην αρχική του µορφή. «Για εµάς η Παναγία η Φραγκαβίλλα είναι σηµείο αναφοράς όχι µόνο για την θρησκευτική λατρεία, αλλά και για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις» επεσήµανε. Στην συνέχεια, επικέντρωσε στην κατασκευή

ΛΜ Α

ΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙ ΔΑ Σ

Ο

«Π

νοή πολιτισµού», µε την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού Κώστα Τζαβάρα, για την πόλη της Αµαλιάδας, µετά την έγκριση της οριστικής µελέτης για την κατασκευή του «∆ηµοτικού Θεάτρου» στις παλιές φυλακές, που σε συνδυασµό µε την απόφαση για την ολοκλήρωση της στερέωσης και αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Αµαλιάδα να συγκαταλέγεται στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις που είναι συνυφασµένες µε την αδιάρρηκτη ιστορική συνείδηση.

Π

«Η καρδιά του πολιτισµού χτυπά στην Αµαλιάδα» ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Ο ∆ήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης και ο πρόεδρος του ∆.Σ. Απόστολος Λιώσης, παρουσίασαν τα σχέδια του «∆ηµοτικού Θεάτρου» στον Αν. Υπουργό Πολιτισµού Κώστα Τζαβάρα

Στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Αν. Υπουργός Πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας, ανάµεσα στον Γιάννη Λυµπέρη και τον Απόστολο Λιώση

του «∆ηµοτικού Θεάτρου», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Υπουργός χαρακτηρίζει την Υπουργική του θητεία µε το σηµαντικό αυτό έργο για την πόλη, η µελέτη του οποίου είχε ξεκινήσει από το 2000 και τόνισε: «Βρέθηκε η στιγµή που έχουµε έναν Ηλείο Υπουργό, ο οποίος επανειληµµένως έχει δηλώσει ότι θέλει να αφήσει ένα χνάρι παντού στον τόπο, για εµάς βέβαια δεν είναι απλώς ίχνος είναι πέλµα το οποίο αποτυπώνεται για την πόλη της Αµαλιάδας. Είναι ένα «∆ηµοτικό Θέατρο» που θα χαρακτηρίσει την πόλη. Τον ευχαριστώ και να ευχηθώ να ευοδωθεί γρήγορα η προσπάθεια και να βρεθούµε στην θεµελίωση του έργου».

Προάγεται το πολιτιστικό επίπεδο Ξεχωριστή χαρακτή-

ρισε την χθεσινή ηµέρα ο κ. Τζαβάρας, καθώς όπως είπε εισπράττει την ικανοποίηση ότι οι κοινές προσπάθειες που ξεκίνησε µε τον κ. Λυµπέρη (ήταν ο πρώτος Ηλείος ∆ήµαρχος που τον επισκέφθηκε όταν ανέλαβε καθήκοντα), έφεραν αποτέλεσµα και εγκρίθηκε η οριστική µελέτη προκειµένου αυτό το παλαιό κτίσµα που στέγαζε κάποτε φυλακισµένους να πάρει µία καινούργια ζωή και στο άψυχο ερείπιο να δοθεί πνοή πολιτισµού. «Είναι µία πρόκληση για όλους µας και το σπουδαιότερο είναι ότι επιτέλους µία πόλη όπως η Αµαλιάδα, µε ενεργούς πολίτες, µε µία κοινωνία η οποία δονείται από ένα δυναµισµό και προοδευτικότητα, θα αποκτήσει και στον πολιτισµό µία στέγη και κυρίως αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να µπορέσουµε µέσα από αυτή την στέγη, να προάγουµε το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της κοινωνίας, µέσα από την θεατρική τέχνη» υπογράµµισε ο κ. Τζαβάρας. Επεσήµανε δε

ότι η συγκεκριµένη έγκριση της µελέτης ήταν η βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, όπου και επικεντρώνεται πλέον η προσπάθεια. Μεγάλη επιτυχία χαρακτήρισε και την απόφαση για την στερέωση και ανάδειξη της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, που χαρακτήρισε µνηµείο της πολιτιστικής κληρονοµιάς, το οποίο πρέπει να διασωθεί και να παραδοθεί στις επόµενες γενιές, γιατί: «για εµάς το χρέος είναι να διατηρούµε την ιστορική µνήµη και να την παραδίδουµε στις επόµενες γενιές» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα ο κ. Τζαβάρας, ανέφερε ότι ο πολιτισµός και όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την τέχνη, την κοινωνική πρόοδο, το εµπόριο, δίνουν διεξόδους σε στιγµές οικονοµικής κρίσης και ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ο τόπος και να βρεθεί το αντίδοτο για να γίνει αυτό που χρειάζεται ο τόπος. «∆εν µπορούµε να έχουµε άλλη φιλοδοξία όσοι ασχολού-

«∆ώρο» για την πόλη το «∆ηµοτικό Θέατρο» και η αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας

µαστε µε τα κοινά, από το να αφήσουµε στο πέρασµά µας ένα ίχνος που να δείχνει απέναντι στον τόπο µας, απέναντι στην πατρίδα µας, το χρέος µας. Αυτή είναι η µοναδική µου φιλοδοξία» τόνισε. Σχέση ιστορικής συνείδησης Από την πλευρά του ο κ. Λιώσης, εξήρε την δράση του κ. Τζαβάρα και επεσήµανε ότι µε τέτοιες ενέργειες δηµιουργείται η σχέση της ιστορικής συνείδησης στον τόπο. Τόνισε δε, ότι υπήρχε πολιτιστικό έλλειµµα µε την έλλειψη θεάτρου και αυτό όπως είπε: «∆ηµιουργεί νέο θεσµό ώστε η παράδοση να έρθει στο προσκήνιο και το παρελθόν να είναι παρόν και µέλλον ταυτόχρονα. Η πράξη αυτή δηµιουργεί νέες προϋποθέσεις σύγχρονων ελληνικών πόλεων, που είναι συνυφασµένες µε την αδιάρρηκτη ιστορική συνείδηση. ∆ιώχνουµε την κρίση µε τον πολιτισµό».

Άποψη των σχεδίων του «∆ηµοτικού Θεάτρου»

Το πλάνο Το κτίριο των παλιών φυλακών θα µετατραπεί σε «∆ηµοτικό Θέατρο- Πινακοθήκη» και θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, χώρο υποδοχής, φουαγιέ, γραφεία, βιβλιοθήκη και οι επισκέπτες του θεάτρου θα διέρχονται από το τµήµα της Πινακοθήκης. Η Πινακοθήκη θα αναπτυχθεί στον όροφο του νεοκλασικού και κατά µήκος του διατηρητέου ανατολικού τοίχου, όπου θα υπάρχει εσωτερικός εξώστης. Το θέατρο θα καταλαµβάνει το εσωτερικό τµήµα του οικοπέδου, µε τη σκηνή και τα καµαρίνια και θα είναι ένας σύγχρονος χώρος δηµιουργίας. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 7 εκ. ευρώ.

για το θέµα των ΤΕΙ, ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να µπει σε λεπτοµέρειες. Ανέφερε βέβαια ότι προχθές ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του σχεδίου «Αθηνά» και την Πέµπτη θα παρουσιαστεί στην διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων και αµέσως µετά τόνισε ότι και ο ίδιος θα µπορεί να πει περισσότερα, εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι οι εξελίξεις θα είναι θετικές. Είπε ωστόσο χαρακτηριστικά ότι: «Μας ενδιαφέρει η Ηλεία και εί-

µαστε υπέρ της αρµονικής συνεργασίας των πόλεων. Το παρελθόν θα πρέπει να µας δίνει µάθηµα και παράδειγµα προς αποφυγή. ∆εν χρειαζόµαστε ούτε αντιπαλότητες, ούτε αντιδικίες, οι άνθρωποι πλέον έχουν απορρίψει αυτόν τον παλαιοκοµµατικό τρόπο που υποδαυλίζει τις τοπικιστικές αντιθέσεις. Αυτά τελείωσαν και λειτουργούµε για το κοινό καλό των πόλεων της Ηλείας».

Για τα ΤΕΙ Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης ο κ. Τζαβάρας ρωτήθηκε και

Κερνάµε Ελλάδα στην Αµαλιάδα

Ενα πρωτόγνωρο γεγονός έλαβε χώρα στην πόλη µας δίνοντάς µου το έναυσµα να γράψω δύο λόγια… Και να δώσω και εγώ συγχαρητήρια σε όλους τους ιθύνοντες για την ωραία τους ιδέα… Και πρώτα στον πρόεδρο του Επιµελητηρίου τον κ. Νικολούτσο και τους συν αυτώ που πρόσφεραν τα πάντα… Τον δήµαρχό µας κ. Λυµπέρη και όλους όπου ακάµατα δούλεψαν για την επιτυχία της ωραίας εκδήλωσης, γιορτής, έκθεσης που έγινε η αιτία να γνωριστούν τα προϊόντα του νοµού µας και όχι µόνο… Αλλά και για όλους µια πρωτόγνωρη γιορτή, για µικρούς και µεγάλους, ένα ωραίο σασπένς κόντρα στο γκρίζο των ηµερών, στην κατάθλιψη, στις αυτοκτονίες και στη µιζέρια… κλπ µια χαραµάδα χαράς και αισιοδοξίας, ένα πετάρισµα πως ίσως – ίσως έλθουν καλύτερες ηµέρες, αν όλοι αγαπηµένοι σµίξουµε και αναπτύξουµε τις ιδιαιτερότητές µας , ο καθένας στον τοµέα του… Αυτή η

εκδήλωση είχε απήχηση σε όλους ξεσηκώνοντάς τους για την έκθεση, πληµµύρισε ο χώρος από µια λαοθάλασσα που ξεχύθηκε σαν ποτάµι στους διαδρόµους, ανάµεσα στα όµορφα περίπτερα των εκθετών που ακούραστοι φίλευαν τους ατελείωτους επισκέπτες τα προϊόντα τους. Οι έµπειροι σεφ καµάρωναν επιδεικνύοντας την τέχνη της µαγειρικής τους φιλεύοντας τους επισκέπτες. Οι µικροί µπόµπιρες, ευκαιρίας δοθείσης, ξέδωσαν παίζοντας και δηµιουργώντας… Οι κοµµωτές τα ωραία τους χτενίσµατα. Ολοι πρόσφεραν για να στεφθεί µε επιτυχία η ωραία εκδήλωση. Και κατά γενική οµολογία ήταν πολύ επιτυχηµένη. Ευχόµαστε να επαναληφθεί και να γίνει θεσµός για την Αµαλιάδα µας !!! Συγχαρητήρια Ευχαριστώ Μαίρη Κοροµάντζου –Βαρβαρήγου Αµαλιάδα

H KAΠΑΛΑΜ∆Α σε συνεργασία µε εξειδικευµένους Ηλείους επιστήµονες και µε αναγνωρισµένα µελετητικά γραφεία της Ελλάδας, αναλαµβάνει την κατάθεση προτάσεων για υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

24/02/2013

Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ο ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Πληροφορίες: κ. Βαρουξής Σάκης Τηλ. 2622022123, email: sakvar87@gmail.com

ΙΑΤΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡ∆Α

Πάγωµα δόσεων για 4 χρόνια σε στεγαστικά! Αθήνα: «Για τέσσερα χρόνια παγώνει η καταβολή της δανειακής δόσης και ο δανειολήπτης θα πληρώνει µόνο τη δόση του τόκου», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Αθανάσιος Σκορδάς , µιλώντας χθες στην πρωινή εκποµπή της ΝΕΤ. Ο κ. Σκορδάς χαρακτήρισε τη ρύθµιση ως «προσπάθεια ανακούφισης» των πιο δοκιµασµένων δανειοληπτών.

Σε αυτή τη ρύθµιση µπορούν να µπουν όσοι έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως 25.000 ευρώ και έχει µειωθεί το εισόδηµά του την τελευταία τριετία πάνω από 35%. Επίσης µπορούν να µπουν όλοι οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, οι µακροχρονίως πάσχοντες και όλοι οι συµπολίτες µας µε αναπηρία», υπογράµµισε ο υφυπουργός. Ερωτηθείς για τις κριτικές που δέχεται η κυβέρνηση ότι το όριο των 25.000 ευρώ είναι χαµηλό, ο Αθανάσιος

Όµως η ρύθµιση αφορά εισόδηµα έως 25.000 ευρώ Σκορδάς σηµείωσε ότι «είναι γεγονός και δε λέµε ότι είµαστε ευτυχείς αλλά αυτό είναι το µέγεθος το οποίο µπορούµε».

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες

Αθήνα Φουντώνουν τα σενάρια για ανασχηµατισµό, ωστόσο αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει πριν ολοκληρώσει ο ένας από τους κυβερνητικούς εταίρους, το ΠΑΣΟΚ, τις εσωκοµµατικές του διαδικασίες, δηλαδή το συνέδριό του που ξεκινά στις 28 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 3 Μαρτίου. Σύµφωνα µε «Τα Νέα» Σαββατοκύριακο, το Μέγαρο Μαξίµου επιθυµεί να αποφύγει το ενδεχόµενο εισόδου του Ευάγγελου Βενιζέλου στην κυβέρνηση, κι αν εκφραστεί τέτοια επιθυµία από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τότε ο ανασχηµατισµός θα καθυστερεί διαρκώς και οι κυβερνητικές αλλαγές θα γίνονται µεµονωµένα και µε το σταγονόµετρο, στο µοντέλο Βιρβιδάκη. Από την πλευρά του άλλου κυβερνητικού εταίρου, η ∆ΗΜΑΡ δεν θέλει να βγουν από το κυβερνητικό σχήµα οι υπουργοί ∆ικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Αντώνης Μανιτάκης, κάτι που προκαλεί δυσφο-

Ανασχηµατισµός ενόψει, φουντώνουν τα σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήµα µέσα στο Μάρτιο

ρία στο κέντρο της κυβέρνησης. Τα σίγουρα του ανασχηµατισµού -σύµφωνα µε την εφηµερίδα- είναι το υπουργείο Υγείας, όπου µάλλον όλα αλλάζουν, και το «σπάσιµο» του Ανάπτυξης. Αλλαγές πιθανολογούνται επίσης στο ΥΠΕΚΑ και στο υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Υπάρχει, επίσης, σειρά από πρόσωπα που δεν µετακινούνται. Ο Γιάννης Στουρνάρας µένει στο υπουργείο Οικονοµικών, ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στο υπουργείο Παιδείας, ο Νίκος ∆ένδιας στο υπουργείο Προστα-

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

σίας του Πολίτη και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο υπουργείο Άµυνας. ∆εν υπάρχουν επίσης παράπονα για τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Από τους υπουργούς που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ επιτυχηµένος θεωρείται ο Αθανάσιος Τσαυτάρης στο Γεωργίας. Αντιθέτως, η διατηρησιµότητα του Λιβιεράτου στο ΥΠΕΚΑ δεν είναι απόλυτη. Η άλλη αλλαγή είναι στο χαρτοφυλάκιο του Κωστή Χατζηδάκη που θα ξανασπάσει, καθώς θεωρείται

υπερβολικά φορτωµένο. Ανοίγουν λοιπόν δύο σηµαντικές θέσεις, αφού εκτός από την καρέκλα του Υγείας δεν αποκλείεται να επανασυσταθεί το Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πολλοί προεξοφλούν και έξοδο του Κωστή Μουσουρούλη από το υπουργείο Ναυτιλίας, εν µέρει και για να υπάρξει δυνατότητα εναλλαγής µε βουλευτές της Ν∆ που περιµένουν. Σηµαντικό ερώτηµα είναι και τι θα γίνει µε τον υφυπουργό Οικονοµικών Μαυρα-

γάνη, που δεν είχε τόσο πρόβληµα µε τον Γ.Στουρνάρα όσο για το ότι είχε µπει στο µάτι της τρόικας που θέλει ανθρωποκυνηγητό φοροφυγάδων. Αυτός είναι άνθρωπος του Μαξίµου, ενώ βρέθηκε η λύση του γραµµατέα Χάρη Θεοχάρη, ώστε να τονωθεί ο τοµέας των εσόδων µε ενίσχυση του εκτελεστικού τοµέα. Η τελική εκτίµηση είναι ότι ο Μαυραγάνης µένει στην καρέκλα του.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

Κρέας αλόγου σε ιταλικά λαζάνια και σε 2,5 τόνους κιµά Ρώµη: Οι ιταλικές αρχές εντόπισαν για πρώτη φορά κρέας αλόγου σε εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε έξι τόνους κιµά καθώς και σε 2.400 πακέτα από “λαζάνια µπολονέζ”, τα οποία κατασχέθηκαν από την εταιρεία Primia κοντά στην Μπολόνια. Όπως µετέδωσε χθες το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, τα προϊόντα αυτά παρασκευάστηκαν στο Σαν Τζιοβάνι, στο Περσιτσέτο της Μπολόνια. Είναι η πρώτη φορά που τα απο-

τελέσµατα των εξετάσεων για την ύπαρξη κρέατος αλόγου στην Ιταλία βγαίνουν θετικά από τότε που ξέσπασε το νέο αυτό διατροφικό σκάνδαλο. Πολύ πρόσφατα, οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν εντόπισαν ίχνη κρέατος αλόγου σε παρτίδες προϊόντων που κατασχέθηκαν της ελβετικής εταιρείας τροφίµων Nestle. Την ίδια ώρα, ο γερµανός υπουργός Ανάπτυξης, Ντερκ Νίµπελ, δήλωσε χθες στην Bild ότι θεωρεί πως θα πρέπει να διανεµηθούν στους

φτωχούς οι ποσότητες κρέατος αλόγου που κατασχέθηκαν. Χθες, εξάλλου, µία φινλανδική εταιρεία αγροτοδιατροφικών προϊόντων ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει από τις υγειονοµικές αρχές να της δοθεί άδεια ώστε να διανείµει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις τα προϊόντα έτοιµου φαγητού που αποσύρθηκαν από την αγορά επειδή περιείχαν κρέας αλόγου.

Αναστασιάδης και Μαλάς για την προεδρία Λευκωσία Στα θέµατα της οικονοµίας και στο µνηµόνιο, τα οποία κυριάρχησαν σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, επικεντρώθηκε η προχθεσινή τελευταία συζήτηση των δύο «µονοµάχων», του προέδρου του ∆ΗΣΥ Νίκου Αναστασιάδη και του υποψηφίου του ΑΚΕΛ Σταύρου Μαλά, ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών για την ανάδειξη του έβδοµου προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε ότι θα επιδιώξει αναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου για να βελτιωθούν κάποιες στρεβλώσεις που αφορούν ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. «Έχουµε αποταθεί σε ευρωπαϊκά και όχι µόνο κράτη για βραχυπρόθεσµο δάνειο» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχουµε πολυτέλεια για επ’ αόριστον διαπραγµατεύσεις. Ο Σταύρος Μαλάς εξήγησε ότι, αν εκλεγεί πρόεδρος, το πρώτο που θα κάνει είναι να προχωρήσει στη συνοµολόγηση ενός µνηµονίου µε κάποιες µικρές αναπροσαρµογές, µε διαπραγµάτευση του επιτοκίου και του θέµατος των ιδιωτικοποιήσεων. «Εµείς δεν συζητούµε ιδιωτικοποιήσεις» είπε. Ερωτηθείς αν αποδέχεται το Μνηµόνιο ως έχει, απάντησε θετικά προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν εσωτερικές ρυθµίσεις που δίνουν την ευκαιρία για εσωτερικές αλλαγές όσον αφορά τους έκτατους υπαλλήλους και άλλα. ∆εν απάντησε όµως στο κρίσιµο ερώτηµα: ποιο είναι το δικό του Πλάνο Β’ για να αντλήσει λεφτά το κράτος µέχρι να υπογραφεί το Μνηµόνιο, αφού η πρώτη δόση δεν αναµένεται πριν τον ερχόµενο Μάιο.


Με τον καφέ της Κυριακής 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ: «Θα πήγαινα στην Eurovision µόνο µε τη λύρα µου και έντονο το Κρητικό στοιχείο» έννηµα θρέµµα Κρητικός, ο Νίκος Βεζυράκης, στα 28 του χρόνια, έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο top των καλύτερων της λύρας και του Κρητικού τραγουδιού! Από την ηλικία κιόλας των 6 χρόνων έπιασε στα χέρια του την λύρα, κάνοντας πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως τον λυράρη φαινόµενο! Μαθήτευσε στο πλευρό του µεγάλου Βαγγέλη Πυθαρούλη! Έχει στο ενεργητικό του 6 δισκογραφικές δουλειές, µε πρόσφατη το «Μην µου

Γ

λες αντίο» από όπου έχουν ξεχωρίσει πολλά τραγούδια που ακούγονται στα ραδιόφωνα όλης της χώρας! Ερµηνεύει µε πρωτόγνωρο πάθος, «σπάει» την λύρα του σε κάθε εµφάνισή του. Στην συνέντευξη που κάναµε µαζί του δηλώνει πως δεν θα πήγαινε ποτέ σε talent show για να αναδείξει το ταλέντο του, θα έλεγε «ναι» στην Eurovision µε την προϋπόθεση του κρητικού στοιχείου και της λύρας… ενώ εξηγεί τους λόγους που ευχαριστεί την Ελένη Μενεγάκη!

Γιώ ργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

- Αν σου ζητούσα σε µια µαντινάδα να περιλάβεις την µέχρι σήµερα ζωή σου… ποια θα ήταν αυτή; Ώστε να ζω θα σε γλεντώ, Κρήτη λεβεντογέννα γιατί µε τραγούδια σου, µεγάλωσες κι εµένα.

- Στην ηλικία των 6, τι σε οδήγησε να µάθεις τη λύρα; Σε µια τόσο µικρή ηλικία είναι δύσκολο να δώσεις µια σαφή απάντηση του τι µπορεί να σε οδηγήσει προς µια κατεύθυνση! Ίσως λίγο η περιέργεια, λίγο το έντονο κρητικό στοιχείο που υπήρχε µέσα στην οικογένεια… είναι σίγουρα µερικοί από τους λόγους που µε οδήγησαν σε αυτή την επιλογή!

- Θα άνοιγες βεντέτα γι α τον έρ ωτα µι ας γυναίκας; Γίνονται ακόµα στις µέρες µας ανά λογα σκηνικά στην Κρήτη; Θεωρώ πως όλα τα θέµατα λύνονται µε το διάλογο και την αγάπη. Οπότε εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα έµπαινα σε µια τέτοια διαδικασία. ∆υστυχώς όµως οι βεντέτες υπάρχουν ακόµα και σήµερα στην Κρήτη, ευτυχώς όµως µεµονωµένα περιστατικά.

- Μίλησέ µας για τη νέα σου δισκογραφική δουλειά… Τι δι αφορετικό µπορεί να έχ ει από τις προηγούµενες; Η νέα µου δισκογραφική δουλειά µε τίτλο «Μην λες αντίο» κυκλοφόρησε τον περασµένο Οκτώβριο από την δισκογραφική εταιρία «Φαίστος»! Πρόκειται για µια ζωντανή ηχογράφηση µε πολλά νέα τραγούδια όπως επίσης και παλαιότερες επιτυχίες δικές µου και άλλων καλλιτεχνών. Το ιδιαίτερο αυτή της δουλειάς είναι ότι µπορεί εύκολα να κάνει τον ακροατή να αισθανθεί ότι βρίσκεται µέσα στο γλέντι και να νιώσει έντονα συναισθήµατα πάθους ερωτισµού και έντασης.

-Γιατί πιστεύεις πως έχ ει αντέξει η κρητική µουσική τόσα χρόνια και για ποιο λόγο πιστεύεις πω ς ακούγετα ι περισσότερο την τελευταία δεκα ετία; Ο κρητικός λαός είναι περήφανος και κρατάει πάντα ψηλά τον πήχη των ανθρώπινων αξιών. Είναι λαός αξιοπρεπής, φιλότιµος, φιλόξενος και διατηρεί πολύ δυνατούς δεσµούς µε το παρελθόν του. Για τον Κρητικό, η παράδοση είναι η µεγαλύτερη κληρονοµία, είναι τα εφόδια του για το παρόν και το µέλλον. Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της παράδοσης είναι και η µουσική του τόπου. Ο Κρητικός µέσα από τον ήχο της λύρας και του λαούτου και µέσα από τη µαντινάδα εκφράζει τα συναισθήµατά του, τις ανησυχίες και τα προβλήµατά του, τις χαρές και τις λύπες του. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί από εµάς, τους νεότερους συνήθως καλλιτέχνες, µέσα από τις εµφανίσεις που κάνουµε εκτός του νησιού σε ολόκληρη την Ελλάδα, µυήσαµε ένα µεγάλο µέρος ανθρώπων στη µουσική µας κληρονοµιά και στην ευρύτερη κουλτούρα µας. Η κρητική µουσική και ιδιαίτερα η µαντινάδα, γοητεύει πάρα πολύ κόσµο και κερδίζει ολοένα και περισσότερους οπαδούς, χάρις τη δυναµική του ήχου αλλά και την ιδιαιτερότητα και πολυθεµατικότητα του στίχου.

- Θα πήγα ινες σε ένα talent show τύπου Xfactor; Είναι ένα θέµα που πραγµατικά δεν µε έχει απασχολήσει και δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Όπως και να έχει, κάθε άνθρωπος θέτει στόχους και προσπαθεί να τους προσεγγίζει µε τους δικούς του τρόπους. Προσωπικά εγώ δεν θα πήγαινα. ∆εν είναι στις επιλογές µου! - Θα ήθελες να συµµετάσχει ς στην Γιουροβίζιον και αν ναι µε τι τραγούδι; ∆εν είµαι καθόλου αρνητικός στο θεσµό της Eurovision. Ναι θα πήγαινα. Αλλά αν συµµετείχα θα ήταν σίγουρα µε ένα τραγούδι που θα είχε έντονα το κρητικό στοιχείο και τον ήχο της λύρας.

- Την τηλεοπτική σου ανάδειξη γνωρίζω ότι την οφείλεις στην Ελένη Μενεγάκη… Πώ ς σε ανακάλυψ ε;

Η γνωριµία µου µε την Ελένη Μενεγάκη ήταν εντελώς µοιραία και µεγάλης σηµασίας για εµένα. Πραγµατικά µε στήριξε πολύ έντονα στα πρώτα µου επαγγελµατικά βήµατα και µε βοήθησε να γίνω ευρύτερα γνωστός στο κοινό. Την ευχαριστώ για όλα…! - Παρά το νεαρό της ηλικίας σου έχεις καταφέρει πολλά… πού οφείλεις την επιτυχία σου;

Επαγγελµατικά ξεκίνησα να παίζω σε ηλικία 19 ετών που µπήκα και στη δισκογραφία. Αν και το πρώτο γλέντι που ανέλαβα να βγάλω εξολοκλήρου το πρόγραµµα ήταν στα 14 µου. Πού οφείλεται η επιτυχία µου; Ίσως να είναι η αγάπη που νιώθω για αυτό που κάνω αλλά και για τον κόσµο που εκφράζεται µέσα από τη δική µου προσπάθεια. Με το κοινό µου υπάρχει µια µοναδική χηµεία που µας δένει εδώ και πολλά χρό-

νια. Εγώ προσπαθώ να µιλήσω µε τα τραγούδια και τις µαντινάδες µου µέσα από στις ψυχές του κόσµου που µε ακολουθεί και µε ανταµείβει µε το χειροκρότηµά του. ∆εν υπάρχει για εµένα µεγαλύτερη ικανοποίηση. Αυτή είναι η κινητήριος δύναµή µου…

- Ένα ς κρ ητικός τραγουδι στής µπορ εί να είναι ταυτόχρονα και λαϊκός τραγουδιστής; Γιατί όχι; Αν µπορεί να ερµηνεύσει και τα δυο αυτά είδη µουσικής µε αξιοπρέπεια, θεωρώ πως ναι!

- Τη λύρα σου… µε τι θα την αντάλλα σσες στο κόσµο; Με ΤΙΠΟΤΑ!

- Ας κλείσουµε µε µια µαντινάδα σου που σε εκφράζει… και πες µας το γιατί! Μια µαντινάδα που µε εκφράζει και είναι ο οδηγός µου στην ζωή είναι η εξής: Όποτε θεέ µου σου ζητώ δύναµη να µου δίνεις, µου λες σου στέλνω βάσανα πιο δυνατός να γίνεις. Και µια µαντινάδα για τον κόσµο! «Σε όλο τον κόσµο εύχοµαι, µέσα από αυτή την κόλλα, υγεία αγάπη προκοπή και γλέντι πάνω από όλα.»


18

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Original διασκέδαση στο Mercado!

∆υναµικά συνεχίζει την πορεία του στο nightlife της περιοχής µας για την φετινή σεζόν το Mercado Bar στον Πύργο (στην παλαιά Αγορά). Φιλοξενώντας διάφορα event και special θεµατικές βραδιές βρίσκει πάντα τον τρόπο να προσφέρει κάτι διαφορετικό στους θαµώνες του. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι διαθέτει πολλούς και φανατικούς φίλους που βρίσκουν στο Mercado ένα χώρο που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για νύχτες µε πραγµατική… original διασκέδαση!

Σκέψεις…

Π

Της Μαριάννας Μητροπούλου αραπονιέσαι κάθε µέρα ότι ζεις µια ανιαρή καθηµερινότητα, µια µίζερη ζωή. Ότι ασφυκτιάς σαν ψάρι µέσα στη γυάλα σου. Μην ξεγελιέσαι, η καθηµερινότητα δεν είναι τόσο πεζή όσο µας την παριστάνουν. Σκέψου µόνο ότι, µια µικρή στιγµή, µια λεπτοµέρεια... µπορεί να µας αλλάξει όλη τη µέρα και να τη µετατρέψει σε γιορτή. Μια ζεστή κούπα καφέ, ένα χαµόγελο, ένα βλέµµα, µια βόλτα, µια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα τραγούδι. ∆εν φταίει η καθηµερινότητα, είναι που εµείς δεν την

Μόνο ο έρωτας! αφήνουµε να κάνει πια παρέα µε την φαντασία και τα όνειρά µας. Είµαστε οι επιλογές µας. Επέλεξε επιτέλους να είσαι ευτυχισµένος. ∆εν είπε κανείς ότι είναι απλό. Η ευτυχία είναι ένας κινητός στόχος, εκεί που την ζούµε και είναι µπροστά στα µάτια µας, δεν φτάνει παρά µόνο να τα ανοιγοκλείσουµε και έχει εξαφανιστεί. Το απλό όµως είναι να τολµήσεις. Ρίσκαρε, γκρέµισε την συµβατικότητα και τις φοβίες σου. Νιώσε την αίγλη της στιγµής, της στιγµής εκείνης που θα κοιτάξεις τον άλλον µες τα µάτια και θα του πεις “Σε θέλω, σε

ερωτεύοµαι”. Ας είναι ο έρωτας και η ευτυχία υπεύθυνοι για το χαµόγελο σου. Πίστεψε µε αυτό σου το χαµόγελο θα είναι µεταδοτικό. Η ενέργεια σου θα αγκαλιάσει όποιον βρίσκεται πλάι σου. Και συ ο ίδιος θα νιώσεις πλήρης. Γιατί αυτή η πληρότητα που όλοι αναζητούµε, µας δίνεται στην ύστατη στιγµή ενός σαρωτικού έρωτα... Ρίσκο θα µου πεις. Εγώ όµως το λέω ευτυχία. Άλλωστε πάντα ο έρωτας, θα είναι η µόνη αιτία που αυτός ο κόσµος θα συνεχίσει να υπάρχει, θα συνεχίσει να ονειρεύεται.


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Ήταν συνειδητή η απόφαση να επιστρέψω στα “πάτρια εδάφη” και για το λόγο αυτό χαίροµαι ιδιαίτερα. Η περιφέρεια έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Ακόµα όµως κι αν το ποτήρι, σε ορισµένα θέµατα, για κάποιους είναι “µισοάδειο”, σηµασία έχει κάποιοι άλλοι να προσπαθούν να το γεµίσουν. Σε µια εποχή σαν αυτή που ζούµε, σκοπός µας δε θα πρέπει να είναι να αλλάξουµε τόπο, αλλά να προσπαθήσουµε να αλλάξουµε τον τόπο µας.

Γεννήθηκε και µεγά λωσε στον Πύργο και τους τελευταίους µήνες επέστρεψε – µετά από αρκετά χρόνια- και πάλι στην Ηλεία όπου εργάζεται ως καθηγητής (σ.σ. διαθέτει πτυχίο Φυσικής ενώ είναι και γραµµατέας του συντονιστικού οργάνου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών). Στα 28 του ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, ασχολείται για πρώτη φορά µε το θέατρο υποδυόµενος τον Άνταµ Μπραντ στην παράσταση «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» που παίζεται αυτές τις ηµέρες από την Οµάδα Θεάτρου «Προσκήνιο» στο θέατρο «Απόλλων» στον Πύργο… γι` αυτό και για αρκετά ακόµα µας µιλά σήµερα ως φιλοξενούµενος της στήλης…

Γ

Ποιο είναι, συνήθως, το καθηµερινό σου πρόγραµµα;

Τον τελευταίο καιρό, λόγω δουλειάς και θεάτρου, ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος, κυρίως τα πρωινά. Προσπαθώ καθηµερινά, όµως, να “ξεκλέβω” µισάωρα, για δύο λόγους, για να επισκεφτώ τους γονείς µου και να απολαύσω ένα από αυτά τα θετικά της περιφέρειας, που λέγαµε… το σπιτικό φαγητό και για να δω φίλους σε καφέ, ποτό, περπάτηµα, ακόµα και τρέξιµο!

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Τι πιστεύεις ότι µπορεί να κάνει πιο ευχάριστη την καθηµερινότητα –εν µέσω οικονοµικής κρίσης- σε µια περιοχή όπως η δική µας;

Ο χαρακτήρας σου ταιριάζει περισσότερο σε µια θεατρική παράσταση ή σ` έναν τύπο Φυσικής;

Μάλλον κάτι ενδιάµεσο, θα έλεγα. Είµαι φανατικός ρεαλιστής. Υπάρχουν πάντα, όµως, περιθώρια γι’ αυτό που προσφέρει µια θεατρική παράσταση, δηλαδή εναλλαγές εικόνων, καταστάσεων, συναισθηµάτων.

Ένας φυσικός που παίζει θέατρο… συνδέονται κάπως αυτά τα δύο;

Αν η φυσική ακολουθούσε µόνο τα ήδη γνωστά µονοπάτια, τα πάντα γύρω µας θα ήταν διαφορετικά. Το ίδιο θα συνέβαινε και αν η τέχνη, σε κάθε µορφή της, δεν ακολουθούσε διαφορετικά ρεύµατα. Αυτή η συνεχής αναζήτηση δηµιουργεί µια αλληλουχία ανάµεσα στη φυσική και το θέατρο.

Έχοντας παίξει ήδη στις πρώτες παραστάσεις του έργου ποιες είναι οι εντυπώσεις σου;

Όταν πήρα το σενάριο, η αλήθεια είναι πως αναρωτήθηκα για πολλά πράγµατα. Είναι ένα έργο µε υψηλές απαιτήσεις. Υπήρχε, όµως, από την αρχή ένα πολύ όµορφο κλίµα στην οµάδα και ο καθένας µας προσπαθεί συνεχώς για το καλύτερο. Είναι µοναδικό συναίσθηµα να βλέπουµε να βγαίνει στον κόσµο όλη αυτή η ενέργεια. Η εµπειρία της έκθεσης στα µάτια του κοινού;…

Αγωνία και αρκετό άγχος, µέχρι την πρεµιέρα. Βοηθά πολύ, όµως, ο χώρος και ο κόσµος που έρχεται. ∆ηµιουργούν µια ζεστασιά και περισσότερο νιώθω να εναρµονίζοµαι µε το κοινό, παρά να εκτίθεµαι σε αυτό. Η πιο αυστηρή κριτική που άκουσες;

Καλώς ή κακώς, δεν έχω ακούσει κάποιο πολύ αυστηρό σχόλιο ακόµα. Γνωρίζουµε όλοι ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και οι παραινέσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι διαρκείς και φυσικά ευπρόσδεκτες.

Πώς νιώθεις που εδώ και µερικούς µήνες είσαι και πάλι κάτοικος Ηλείας;

19

My name is Georgakopoulos...

…Giorgos Georgakopoulos!

Το ζήτηµα της διασκέδασης δεν είναι οικονοµικό. Ποτέ δεν ήταν. Είναι θέµα ψυχολογίας. ∆ιέξοδοι υπάρχουν, αρκεί να ανακαλύψει ο καθένας αυτήν που του ταιριάζει. Αν θες µια πιο καθαρή απάντηση, ο καναπές σίγουρα δε βοηθά. Μια βόλτα στην παραλία, όµως, δεν τη λες ρουτίνα…

Ως εκπαιδευτικός ποιο πιστεύεις ότι είναι το κυριότερο πρόβληµα στην Ελληνική Παιδεία;

Είναι πολλά τα προβλήµατα που διεκδικούν την πρωτιά. Από τις πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης έως και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συνοψίζονται σε µία λέξη: αξιολόγηση. Υποτυπώδης, υποκειµενική ή ακόµα και ανύπαρκτη αξιολόγηση, ανθρώπινου δυναµικού, εγχειριδίων, ακόµα και υποδοµών. Φυσικά υπήρχαν πάντα και λαµπρές εξαιρέσεις στον κανόνα, οι οποίες όµως δυστυχώς λιγοστεύουν, απόρροια ίσως της οικονοµικής κρίσης, αλλά και της κρίσης αξιών που προηγήθηκε.

Σε ότι αφορά τον µετεωρίτη που έπληξε τη Ρωσία, και οποιονδήποτε µελλοντικό, τι δυνατότητες αναχαίτισης προσφέρει η Φυσική; Μπορούµε να προβλέψουµε και να προστατευτούµε από ανάλογες απειλές στο µέλλον;

Υπάρχουν µέθοδοι πρόβλεψης για πολλές από τις λεγόµενες “φυσικές καταστροφές”, ή µάλλον για τα περισσότερα φυσικά φαινόµενα. Πολλές από αυτές µε υψηλά ποσοστά ακρίβειας και πολύ µικρά σφάλµατα και αποκλίσεις. Το ζήτηµα είναι κατά πόσο είναι έτοιµος –και εδώ η Παιδεία έχει πρωταρχικό ρόλο- ο καθένας µας να ακούσει µια τέτοια πρόγνωση. Τώρα, όσον αφορά τις δυνατότητες αναχαίτισης µέσω της Φυσικής, είναι ανύπαρκτες. Η ίδια η επιστήµη θα αναιρούσε κάτι τέτοιο. Η κίνηση των ουράνιων σωµάτων είναι προκαθορισµένη και η φυσική µόνη της απλώς την εξηγεί. ∆εν την αλλάζει. Αν τώρα, η φυσική συνδυαστεί µε τη µηχανολογία, τη χηµεία, τη ροµποτική… τότε είναι δυνατό ένα σενάριο γνωστής ταινίας να γίνει πραγµατικότητα και κάποιος µελλοντικός µετεωρίτης να καταστραφεί πριν καν εισέλθει στη γήινη ατµόσφαιρα!


20

Cocktail

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

σόκο-σόκο @katerina_krousi Κάνε το καλό και ρίξτον στο γκρεµό. Basil Davvetas @Basil_Davvetas Έβαλα τις πρώτες µου δώσεις, νιώθω υπερήφανος ως Έλληνας. Dimitra.A. @DemiDi_ Ο καιρός παίρνει ψυχοφάρµακα! ∆εν εξηγείται αλλιώς..! Μαρία_Ονέτα @Treli_t_Kastrou Μιας που το θυµήθηκα, τα πιο ευφάνταστα κοµπλιµέντα τα έχω ακούσει στην λαϊκή. λιαα @LKoukou1 Έτσι µου 'ρχεται να τα παρατήσω όλα, εκτός το τουίτερ.

2

3

Acoustic Live Rock Tuesday στον Πύργο!

Τα Live συνεχίζονται κάθε δεύτερη Τρίτη στο Soul Bar στον Πύργο (στην Στοά του πεζόδροµου της Μιαούλη)… Το 6o Rock Live θα πραγµατοποιηθεί µεθαύριο Τρίτη 26 Φεβρουαρίου παρέα µε τους Πάνο Χατζηλαζαρίδη (Κιθάρα-Φωνή), Ηλία Καζάζη (Κιθάρα) και Φώτη Αθανασόπουλο (Κρουστά).

Εικαστικά «12 Μήνες»: Ο ένας από τους 12 ανήκει στον Άρη!

Ο Τεχνοχώρος «Εικαστικές Αναζητήσεις» στην Αθήνα (Σπευσίππου 21 στο Κολωνάκι, 210 7221556 ), την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου (µετά τις 7 µ.µ.) και µε αφορµή την επανέναρξη λειτουργίας του φιλοξενεί την έκθεση «12 Μήνες». Το ενδιαφέρον για εµάς τους Ηλείους εστιάζεται στη συµµετοχή ενός «δικού µας παιδιού», του δηµιουργικότατου Άρη Χρυσανθόπουλου… αν βρεθείτε στην πρωτεύουσα περάστε µια βόλτα! Έχετε προθεσµία έως τις 30 Μαρτίου!

Extreme Art Festival στην Πάτρα

1

4

5

Φωτογραφία «Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ» από την Leica Academy

Η Ακαδηµία ∆ηµιουργικής Φωτογραφίας (Ι.Ι.Ε.Κ. Leica Academy) συνεχίζοντας την δηµιουργική της πορεία, διοργανώνει οµαδική έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών της µε θέµα «Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ». Η έκθεση που ξεκίνησε προχθές Παρασκευή θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο στον αύλειο χώρο της Σχολής και θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου µε την είσοδο να είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες: 210 7525343 – 210 7525328

Σήµερα που όλοι µιλούν για την ανάγκη µιας αµεσότερης επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπων, καλλιτεχνών, εταιρειών και θεσµών το Extreme Art Festival έρχεται να δώσει την δική του απάντηση... Πρόκειται για την 1η ∆ιεθνή ∆ιαδραστική Συνάντηση Πολιτισµού, που θα διεξαχθεί από 1-3 Μαρτίου (από τις 10.30 το πρωί έως τις 3 το βράδυ) στο γήπεδο ∆ηµήτριος Τόφαλος στην Πάτρα. Πλαισιώνεται από έκθεση έργων Τέχνης, Graffiti - Φωτογραφίας, Ζωγραφικής, Fashion design, Hair Styling, Χειροποίητων Κοσµηµάτων, Extreme Sport, Make-Up Artists, Graffistic Design, πολεµικές και χορευτικές παραστάσεις - live & DJ’set - Σεµινάρια και εµπορική έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6987 821366 – 6947 841146.

Κινηµατογράφος «Μη µου χαλάς τη µέρα» µε Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ!

Είναι ότι πιο καινούργιο προβάλλεται στην Ηλεία και είναι σίγουρο ότι οι φανατικοί του φίλοι θα τρέξουν να το δουν! Οι πιο φανατικοί κινηµατογραφόφιλοι θα ξενυχτήσουν απόψε παρακολουθώντας την απονοµή των βραβείων Όσκαρ… Αναλυτικά το πρόγραµµα προβολών σε Πύργο και Αµαλιάδα έχει ως εξής (σε παρένθεση οι ώρες προβολής των ταινιών): Cineplex «Ορφέας» (Πύργος)

«Μη µου χαλάς τη µέρα» (7.50 και 10 µ.µ.) «Η αγάπη έρχεται στο τέλος» (7.45 και 10 µ.µ. Κυριακή και στις 6 µ.µ.) «Οι διώκτες του εγκλήµατος» 7.45 και 10 µ.µ. «Οι περιπέτειες του Σάµµυ 2» (µεταγλ. Κυριακή στις 6 µ.µ.) Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Οι Άθλιοι» 9.30 µ.µ. «Η αγάπη έρχεται στο τέλος» (6.20 και 7.50 µ.µ.)

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Ακούστε τον µετεωρίτη που έρχεται (στα Ουράλια Όρη της Ρωσίας)! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Russian Fireball Largest Ever Detected by CTBTO’s Infrasound Sensors Για να µπορέσει κανείς να ακούσει τον ήχο, το σήµα φιλτραρίστηκε και επιταχύνθηκε κατά 135 φορές!!!

Το απαγορευµένο τρέιλερ του Πιστόριους! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: M-Net Oscar Pistorius campaign ∆ιαφηµίζει την προβολή των βραβείων Όσκαρ, αλλά αντί για καλό, δηµιουργησε µόνο προβλήµατα, στο δίκτυο που το επέλεξε...

Η γαλλική διαφήµιση εσωρούχων που ενώνει δυο στήθη! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Finally Together - Airport Οι Γάλλοι (σχεδόν) πάντα σκέπτονται και κάνουν κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερα πρωτότυπο

Την ψώνισε το… Τσίου! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Το Πουλάκι Τσίου - Σούπερσταρ Τσίου Μετά από τόση επιτυχία το καβαλάς το καλάµι…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Τι κάνουµε σε περίπτωση που κάποιος µας απειλήσει για το αδέσποτο που φροντίζουµε;

Κ

αλό είναι να θυµόµαστε πως πρέπει να συµπεριφερόµαστε σε περιπτώσεις που φροντίζουµε το αδέσποτο της γειτονιάς µας και ο "γείτονας" ενοχλείται από την παρουσία του τόσο πολύ ώστε να φτάσει στο σηµείο να απειλήσει ότι θα το σκοτώσει/εξαφανίσει/φολιάσει κλπ! Αφορµή µας έδωσε τηλεφώνηµα αναγνώστη της στήλης από την Ορεινή Ηλείας του οποίου ο γείτονας απείλησε ότι θα ρίξει φόλα στο σκύλο του επειδή τον ενοχλεί όταν γαβγίζει!... σηµειώστε! 1) Την ίδια στιγµή και όχι όταν γίνει το κακό (σ.σ. τότε θα είναι αργά) επισκεπτόµαστε το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής µας στον Αξιωµατικό υπηρεσίας, και ζητούµε να καταγραφεί στο βιβλίο συµβάντων η απειλή κατά της ζωής του ζώου. 2) Τους υποδεικνύουµε τον Ν.4039/2012 επισηµαίνοντας το άρθρο 16 διότι οι περισσότεροι ακόµα δεν το γνωρίζουν…

3) Ζητούµε να ενηµερωθεί ο γείτονας ότι από εκείνη την στιγµή και µετά καθίσταται υπεύθυνος για όποια κακοµεταχείριση εις βάρος του ζώου ενώ θα φροντίσει η αστυνοµία να τον ενηµερώσει για τις νέες βαριές ποινές! (1-5 έτη φυλάκιση και 5.000-15.000 πρόστιµο).

Αγγελίες – Χαρίζονται Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6945 887780. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στον χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφασή σας…

Χαρίζεται ο Άλφι.

Χαρίζεται ο Ρας.

Χαρίζεται ο Τσέλιος.

Χαρίζεται ο Πρίνς.

Χαρίζεται ο Snowy.

Χαρίζεται η Κάντυ.

4) Ζητάτε πάντα αντίγραφο από την καταγραφή στο βιβλίο συµβάντων και ενηµερώνεται άµεσα το φιλοζωικό σωµατείο της περιοχής σας να συνδράµει στην προσπάθειά σας!

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Οικονοµική ανάσα από το event στο Body Shop Πύργου

Έ

να ικανοποιητικό χρηµατικό ποσό συγκεντρώθηκε µετά το event που διοργάνωσε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου το απόγευµα της περασµένης Τρίτης 19 Φεβρουαρίου σε συνεργασία µε το κατάστηµα Body Shop Πύργου. Μέλη του συλλόγου «έστησαν» τον πάγκο τους έξω από το κατάστηµα µοιράζοντας ενηµερωτικά φυλλάδια και καλώντας ταυτόχρονα τις γυναίκες κάθε ηλικίας που περνούσαν από το σηµείο στον πεζόδροµο της 28ης Οκτωβρίου να δεχθούν το δωρεάν µακιγιάρισµα και βάψιµο που πρόσφερε το κατάστηµα.

Παράλληλα η διεύθυνση του Body Shop πρόσφερε και το 20% της τιµής των προϊόντων που αγοράστηκαν εκείνο το απόγευµα ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο την προσπάθεια του συλλόγου. Αν προσθέσουµε και τα κουπόνια ενίσχυσης που διατέθηκαν σε περαστικούς τότε αντιλαµβάνεται κανείς πως µαζεύτηκε ένα χρηµατικό ποσό που θα επιτρέψει στο σύλλογο να αγοράσει τροφές για τα 150 περίπου σκυλιά που περιθάλπει στο χώρο που λειτουργεί ως καταφύγιο στην περιοχή της Συντριάδας. Αυτό όµως έως και το τέλος της εβδοµάδας που έρχεται γιατί τα χρήµατα αρκούν

Χαρίζεται η Σπιθούλα.

Χαρίζεται ο Άδωνης.

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com

∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:

Ένα ευρώ το µήνα στο λογαριασµό της ΕΥ∆ΑΠ για τα αδέσποτα

µόνο µέχρι τότε… Τα µέλη του Φιλοζωικού όµως δεν κάθονται µε σταυρωµένα τα χέρια και για το λόγο αυτό ετοιµάζουν κι άλλες τέτοιου είδους δράσεις για να µην πεινάσουν τα σκυλιά… Ξέχωρα από όλα τα παραπάνω όσοι έχετε την δυνα-

τότητα και µπορείτε να συνδράµετε µε οποιοδήποτε ποσό τον Φιλοζωικό Σύλλογο µπορείτε να το κάνετε καταθέτοντας το εδώ: ALPHA BANK IBAN: GR9401405600560002002 005490

Να και µια είδηση που φανερώνει ότι υπάρχουν περιοχές όπου το φιλοζωικό αίσθηµα είναι πιο έντονο απ’ ότι στην Ηλεία… Ο ∆ήµος Πρέβεζας έκανε ένα βήµα παίρνοντας µια πρωτοποριακή απόφαση που έχει να κάνει µε τη θέσπιση τέλους της τάξης του ενός ευρώ υπέρ των αδέσποτων ζώων στον τριµηνιαίο λογαριασµό του νερού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας. Με συντριπτική πλειοψηφία η πρόταση πέρασε και το τέλος θα ενσωµατωθεί στο λογαριασµό της ΕΥ∆ΑΠ και µε αυτά τα έσοδα ο ∆ήµος θα φροντίζει τα αδέσποτα του Καταφυγίου αλλά και τα άλλα που περιφέρονται άρρωστα και πεινασµένα στους δρόµους της Πρέβεζας. Να δούµε ποιοι άλλοι ∆ήµοι θα ακολουθήσουν το παράδειγµα του δηµάρχου Πρέβεζας...


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Επιχείρηση

Οινοποιία Μαρκόγιαννη

ΚYΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦIΑ ΤΗΣ ΕIΝΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜOΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ H

Οινοποιία Μαρκόγιαννη είναι µια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται από το 1982 στην καλλιέργεια αµπελώνω ν µε σκοπό την παραγωγή οίνων ποιότητας. Από το 2001 οι αµπελώνες της εταιρείας καλλιεργούνται µε βιολογικό τρόπο, πιστοποιούνται από τον οργανισµό ∆ΗΩ και βρίσκονται στη περιοχή της Σκιλλουντίας και Γραίκα του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων. Την ίδια χρονική περίοδο η δραστηριότητα της επιχείρησης επεκτείνεται και στην παραγωγη αποστά γµατος στεµφύλω ν, το γνωστό µας τσίπουρο. Εκτός από τους ιδιόκτητους αµπελώνες η οινοποιία Μαρκόγιαννη προµηθεύεται σταφύλια από επιλεγµένους αµπελώνες της ευρύτερης περιοχής της Σκιλλουντίας. Κύρια φιλοσοφία της είνα ι ο σεβασµός στη φύση και η παραγωγή ποιοτικών οίνων. Μια µοναδική εµπειρία και µια µοναδική ενασχόληση µε τον πλούτο της φύσης είναι ο τρυγητός. Ξεκινά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη και ολοκληρώνεται τις πρώτες ηµέρες του Οκτώβρη ανάλογα βέβαια µε την ποικιλία και τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν ανά εσοδεία. Ο προσδιορισµός του χρόνου συγκοµιδής των σταφυλών γίνεται µετά από έλεγχο της πορείας ωρίµανσης ώστε να βρίσκονται στο επιθυµητό επίπεδο τεχνολογικής ωριµότητας . Η Οινοποιία «Μαρκόγιαννη» παράγει λευκούς, ροζέ και ερυθρούς ξηρούς οίνους καθώς και εκλεκτό τσίπουρο από επιλεγµένα στέµφυλα των αµπελώνων της. Οι παραγόµενοι οίνοι προέρχονται από τις ποικιλίες: Μανδηλαριά Μ Μαυρούδι Μ Μαυροδάφνη Μ κκολλινιάτικο Refosco R Ροδίτη Ρ Ασπρούδες Α Chardonnay C Cabernet Sauvignon C Ο µυθικός Αλφειός ποταµός που χωρίζει τον Σκιλλούντα από την Αρχαία Ολυµπία, το ανάγλυφο της περιοχής και τα αµµοαργιλώδη εδάφη διαµορφώνουν ιδιαίτερες

κλιµατικές συνθήκες και αποτελούν τις παραµέτρους που επισφραγίζουν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα των οίνων µας. Η επωνυµία του Οινοποιείου είναι ΥΙΟΙ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και ο διακριτικός τίτλος µε τον οποίο είναι γνωστή η επιχείρηση και περιλαµβάνεται σε όλες τις ετικέτες είναι «Οινοποιία Μαρκόγιαννη». Η φιλοσοφία ήρθε από την επιθυµία της σηµερινής γενιάς να κρατήσει το παρελθόν ζωντανό µε το πέρασµα των χρόνων. Ειδικότερα, ο παππούς Γιάννης ήταν γνωστός στην περιοχή µε το ψευδώνυµο Μαρκόγιαννης (ως ο Γιάννης ο εγγονός του Μάρκου) Το κτήµα που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του οινοποιείου ήταν γνωστό ως το κτήµα του Μαρκόγιαννη Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τους γιους του Μαρκόγιαννη και µε το πέρασµα των χρόνων παρουσιάστηκε µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Λόγω της άριστης ποιότητας και γεύσης του κρασιού κατέληξαν να γίνεται πώληση και εµπορία και κάπως έτσι φτάνουµε στο σήµερα. Στο σήµερα, όπου η νεότερη γενιά µε σταθερά και αργά βήµατα συνεχίζει αυτή τη πορεία µε γνώµονα πάντα τη συνεχή εξέλιξη. Ένα σηµαντικό χρονικό σηµείο για την πορεία της επιχείρησης είναι το έτος 2000, όπου µε ένα επιδοτούµενο πρό-

Who is Who

Ο Γιάννης Χριστόπουλος είναι Γεωπόνος µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Οινολογία-Αµπελουγία και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων. Η Αντωνία Χριστοπούλου µε σπουδές στο κλάδο των Τουριστικών Επαγγελµάτων είναι παραγωγικό µέλος του Οινοποιείου. Βρίσκονται σε µια άµεση συνεργασία µε το οινολογικό εργαστήριο του Γιώργου Σκουτέρη, όπου η

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τα αδέλφια Γιάννης και Αντωνία Χριστοπούλου σε έναν από τους αµπελώνες του κτήµατος.

νέο προϊόν το τσίπουρο συµπεριλαµβάνεται στα προϊόντα παραγωγής του Οινοποιείου. Με φοβερή υποµονή, επιµονή και αρκετά στάδια βελτίωσης φτάνουµε στο 2007 όπου πλέον η επιχείρηση εµφιαλώνει µε δικές τις ετικέτες το πρώτο τσίπουρο. Στην αγορά µέχρι και σήµερα διατίθενται σε συσκευασία: Bag inbox(ασκοί) B φιάλες pet φ φιάλες 750ml φ φιάλες 187ml φ

Ο Γιάννης Χριστόπουλος εν ώρα εργασίας στο χώρο των οινοδεξαµενών δοκιµάζοντας κρασί της εσοδείας του 2012.

γραµµα επέκτασης και εκσυγχρονισµού το Οινοποιείο εξοπλίστηκε µε νέα µηχανήµατα, τα οποία έφεραν παραγωγή υψηλότερης ποιότητας. Αυτό ήταν ένα κοµβικό σηµείο για την επιχείρηση καθώς αρχίζει σταδιακά να προοδεύει και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των οίνων της. Τ0 2001 η επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στην αµπελουργία.

Αυτή τη στιγµή είναι σε θέση να καλλιεργεί 34,5 στρέµµατα µε βιολογικό τρόπο ενώ συνεργάζεται µε περίπου 80 στρέµµατα αµπελώνων της περιοχής εξασφαλίζοντας την σταθερή και ελεγχόµενη ποιότητα των κρασιών. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι το 2001 στην επιχείρηση εγκαταστάθηκε το αποστακτήριο της οικογένειας. Ένα

βοήθεια και η συµβουλή του Χηµικού Οινολόγου είναι για αυτούς πολύτιµη. Αξία και για τα δύο αδέλφια είναι να µπορούν να παράγουν ποιοτικό οίνο και τσίπουρο. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος και παλεύουν να κρατήσουν την επιχείρηση σε ένα υψηλό επίπεδο µε σταδιακά και σταθερά βήµατα βελτίωσης. Είναι και οι δυο σαφώς άτοµα µε διαφορετικούς χαρακτήρες που όµως κάπου εκεί στη παράθεση των προσωπικών τους απόψεων καταφέρνουν να βρουν ένα αποτέλεσµα µου µπορεί να χαρακτηριστεί άριστο. Ένα αποτέλεσµα που έχει αγαπηθεί από το καταναλωτικό κοινό και επρόκειτο να ενθουσιάσει ακόµα µεγαλύτερη

Στόχοι της Οινοποιίας Μαρκόγιαννη είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων οίνων και του τσίπουρου, η ανάδειξη γηγενών ποικιλιών της περιοχής, η φύτευση νέων αµπελώνων κυρίως µε ελληνικές ποικιλίες και η παραγωγή οίνων µε προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που να εκφράζουν τα αµπελοτόπια τους. Επίσης, µία ακόµη προοπτική της επιχείρησης είναι ο οινοτουρισµός και η επισκεψιµότητα του κτήµατος.

µερίδα κοινού. Από µικρή κιόλας ηλικία είχαν µια ενασχόληση µε το αντικείµενο καθώς πάντα βοηθούσαν την οικογένειά τους και ήταν δίπλα τους να µαθαίνουν τα µικρά µυστικά του επαγγέλµατος. Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως µπορεί να ανέλαβαν µια επιχείρηση που προϋπήρχε όµως καταβάλουν τροµερή προσπάθεια και αρκετές ώρες δουλειάς µε σκοπό να επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.. Άλλωστε δίπλα στην παλαιότερη γενιά είχαν µάθει να πορεύονται µε σταθερά βήµατα µε γνώµονα πάντα την εξέλιξη και την ποιότητα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Επιχείρηση

23

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

Ο ιδρυτής της επιχείρησης από τον οποίο εµπνεύστηκαν το λογότυπο το οποίο διαθέτει σήµερα η Οινοποιία Μαρκογιάννη. Η φωτογραφία ταιριάζει απόλυτα µε την ανθρώπινη µορφή που έχει το λογότυπο. Ο τόπος µοσχοβολούσε από τη παραγωγή του οίνου και οι κάτοικοι ενθουσιαζόντουσαν από τη άριστη γεύση.

1981 Ίδρυση της οινοποιίας.

Οίνοι Μαρκόγιαννη

2000

Λευκός Μαρκόγιαννη: Η λυρική συνεύρεση του γηγενούς Ροδίτη και του κοσµοπολίτικου Chardonnay δηµιουργούν οίνο που διακρίνεται για τα αρώµατα φρέσκων φρούτων και εσπεριδοειδών, την καλή δοµή, την ευχάριστη και διαρκή γεύση. Ροζέ Μαρκόγιαννη: Η λυρική συνεύρεση των εκλεκτών γηγενών ποικιλιών του αµπελώνα στη θέση Κόβιτσα δηµιουργεί έναν οίνο µε αρώµατα φρέσκων φρούτων, ισορροπηµένη οξύτητα, δυνατή και ευχάριστη γεύση. Ερυθρός Μαρκόγιαννη: Η λυρική συνεύρεση του κοσµοπολίτικου Cabernet Sauvignon µε τις γηγενές ποικιλίες Refosco και µαυροδάφνη και την πολύµηνη ωρίµανση σε βαρέλι δηµιουργούν έναν οίνο µε ιδιαίτερο αρωµατικό χαρακτήρα, γεµάτο στόµα και τη διακριτική αίσθηση της δρυός.

Εξοπλισµός του οινοποιείου µέσω επιδοτούµενου προγράµµατος µε κατάλληλα µηχανήµατα για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας οίνου.

2001 Έναρξη βιολογικής καλλιέργειας 34,5 ιδιόκτητων στρεµµάτων. Ίδρυση αποσταγµατοποιίας για παραγωγή τσίπουρου Εδώ βρίσκεται ο χώρος ωρίµανσης των οίνων και του τσίπουρου.

Όνησις Λευκός : Είναι φρουτώδης, δροσερός, ευχάριστος… η έκφραση του Ροδίτη στην περιοχή του Σκιλλούντα

2002 Η εταιρεία αποκτά τον διακριτικό τίτλο «Μαρκόγιαννη»

Όνησις Ερυθρός : Αρώµατα κόκκινων φρούτων, βελούδινη και γεµάτη γεύση...η έκφραση εκλεκτών ποικιλιών στη γη του Σκιλλούντα.

Λίγο µετά την πρόσφατη εµφιάλωση στο Οινοποιείο. Η εικόνα είναι η επιβράβευση των κόπων και της πολύωρης ενασχόλησης από το πρώτο στάδιο µέχρι και το τελευταίο για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσµα.

Τα προϊόντα

Επωνυµία : ΥΙΟΙ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ∆ιακριτικός τίτλος: Μαρκόγιαννη Οινοποιία Θέση αµπελώνων και οινοποιείου: Σκιλλουντία Ολυµπίας Σκιλλουντία Ολυµπίας 26250 51483 - 6947 940598 Email: info@markogianni.gr

Τσίπουρο Μαρκογιάννη: Ένα απόσταγµα καρδιάς, γνώσης και παράδοσης. Αρώµατα ώριµων φρούτων και βελούδινη γεύση που ξυπνούν όµορφες αναµνήσεις από το παρελθόν...

Παλαιό Τσίπουρο Μαρκόγιαννη: Νέο εγχείρηµα για το Οινοποιείο. Βάσει νοµοθεσίας το τσίπουρο όταν µπει και µείνει για κάποιο χρονικό διάστηµα σε ξύλινο βαρέλι και ωριµάσει τότε µπορεί να πάρει την έγκριση ως παλαιωµένο. Αρώµατα βανίλιας ,γλυκών µπαχαρικών, ώριµων και αποξηραµένων φρούτων, γεµάτο στόµα, σύνθετη και διαρκής επίγευση ..

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

24

Ε ν οίκω ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

∆ίνει «Ζωή» µέσα από το σίδερο

Γεννήθηκε το 1939 στην Αµαλιάδα και λίγα χρόνια αργότερα, φτάνει στην Αθήνα, κατατρεγµένος, µε µια τσάντα στον ώµο, όπως ο ίδιος µας εξιστορεί και ψάχνοντας για δουλειά. Εκεί, κατάφερε να βρει µια πολύ καλή δουλειά σε ένα εργοστάσιο και να µείνει για δέκα ολόκληρα χρόνια στις υπηρεσίες του εργοδότη του που τον αγάπησε και είδε την αξία του. Ο κυρ Παναγιώτης σήµερα, έχει να θυµάται πολλές στιγµές από τη ζωή του γενικότερα και την πορεία της στα χρόνια που έχουν

Ε

ίναι ένας άνθρωπος, που έχει περάσει πολύ δύσκολες εποχές, από τότε που ήταν µικρός και ορφάνεψε, αναγκαζόµενος να φύγει για την Αθήνα και ενώ έπρεπε να αφήσει πίσω του τους φίλους του και τα δικά του πρόσωπα στην Αµαλιάδα. Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος ή Πέπας όπως τον γνωρίζουν πολλοί σήµερα, είναι ο άνθρωπος, που έχει καταφέρει να δηµιουργήσει µέσα από τα άψυχα και σκουριασµένα σίδερα εικόνες και φιγο ύρες ξεχωριστές, ολοζώντανες.

περάσει. Εκείνο που τον «βαστά» ακόµα είναι η τέχνη, που όπως µας λέει, µιλά µέσα στην ψυχή του και τον κάνει να νιώθει ένα κοµµάτι ξεχωριστό ανάµεσα στα πολλά. Η αλήθεια του Όµως η πραγµατική αλήθεια για τον κυρ Παναγιώτη, που σήµερα είναι 74 ετών και συνεχίζει µε το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη να σµιλεύει τα σίδερα δηµιουργώντας ξεχωριστές φιγούρες, είναι µόνο µία. Η αρχή της επαφής του µε την τέχνη. Μια

τέχνη, καθόλου εύκολη, αντιθέτως µια τέχνη που χρειάζεται ψυχή και καθαρό µυαλό για να δηµιουργήσεις. Ξεκίνησε την τέχνη αυτή της γλυπτικής στο σίδερο όταν συνταξιοδοτήθηκε και ασχολείται µε αυτή τα τελευταία δέκα χρόνια. Ποτέ πριν δεν είχε ασχοληθεί µε αυτό. Ο λόγος που την ξεκίνησε είναι γιατί δεν ήθελε ποτέ να σταµατήσει να εργάζεται. Μάλιστα την πρώτη του έκθεση ο κ. Παναγόπουλος την

έχει κάνει στον Πύργο και έχει ακόµα στο ενεργητικό του µια έκθεση στην Αθήνα η οποία δια µέσου του δήµου Αθηναίων τον έκανε αρκετά γνωστό. «Ο άνθρωπος που µε υποστήριξε…» Μιλώντας µε λόγια ευµενή για τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερµανό, ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, φανερά συγκινηµένος θυµάται την αµέριστη


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

στήριξη που ο ίδιος είχε από τη Μητρόπολη Ηλείας. «Ο Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Γερµανός, είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο βρήκα αµέριστη στήριξη στο έργο µου και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλός ποιµενάρχης και τον ευγνωµονώ», αναφέρει βαθιά συγκινηµένος ο κ. Παναγόπουλος.

Κάτω από έναν πλάτανο

Με τη σκιά ενός πλατάνου και µε δανεικά µηχανήµατα και εργαλεία, ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, εδώ και τόσα χρόνια, σµιλεύει µε τέτοιο τρόπο τα παλιοσίδερα που συγκεντρώνει από εδώ και από εκεί κάνοντάς τα να µοιάζουν ολοζώντανες φιγούρες. Σηµαντικός παράγοντας για την εργασία του είναι η παρακολούθηση µιας τεχνικής σχολής όταν βρισκόταν στην Αθήνα για τέσσερα χρόνια µε την ονοµασία «Ήφαιστος» η οποία όπως µας αποκαλύπτει λειτουργεί µέχρι σήµερα. Μετά τον στρατό όταν απολύθηκε το 1961 εργάστηκε στο Φράγµα Πηνειού και δούλεψε εκεί ως τεχνίτης. ∆έκα χρόνια εργασίας ήταν το διάστηµα που έµεινε στο φράγµα. Αυτή ήταν η τελευταία εργασία του. «Η ψυχή µου µέσα πώς να το πω; Είχα ευαισθησία απέναντι στην τέχνη και απόδειξη αυτού ήταν ότι στην δουλειά µου επάνω έδινα την ψυχή µου», αναφέρει. Αυτή τη στιγµή ετοιµάζει κι άλλα σχέδια και έργα του κάτω από τον ακούραστο και συνηθισµένο πλάτανο όσο ακούραστος είναι και ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια. Είναι παντρεµένος και έχει δύο κόρες οι οποίες του έχουν χαρίσει τέσσερα εγγόνια και τα οποία για εκείνον είναι η ίδια του η ζωή.

25

Εν οίκω


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

26

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Σηµαντική συµβουλή καλλιέργειας:

Για να καλλιεργήσουµε πατάτα φυτεύουµε πατατόσπορο , δηλαδή κονδύλους πατάτας που θα δώσουν νέα φυτά. ΠΡΟΣΟΧΗ όµως: ∆εν πρέπει να φυτεύουµε πατάτες που αγοράζουµε για µαγείρεµα διότι µπορεί να είναι φορείς ασθενειών και ιώσεων. Αντίθετα αγοράζουµε πιστοποιηµένους πατατόσπορους – σε µέγεθος περίπου µε αυτό ενός µεγάλου αυγού- από καταστήµατα γεωργικών εφοδίων , οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και είναι απαλλαγµένοι από παθογόνα. Τα νέα φυτά αναπτύσσουν τόσο υπέργειους βλαστούς µε φύλλα, άνθη όσο και υπόγειους βλαστούς τους στόλωνες στην άκρη των οποίων αναπτύσσονται οι κόνδυλοι , οι πατάτες δηλαδή που θα µαζέψουµε. Πρέπει να αποφεύγουµε την κατανάλωση πράσινης πατάτας, επειδή περιέχει υψηλά επίπεδα σολανίνης (γλυκοαλκαλοειδές). Η σολανίνη έχει πικρή γεύση. Οι πατάτες µπορεί να “πρασινίσουν” στον κήπο, κατά την αποθήκευση και στο σπίτι όταν εκτεθούν στο φως.

Πατάτες όλο τον χρόνο:

Ε

Φυτεύουµε πατάτες…!

ίναι µια εύγευστη και υγιεινή τροφή που καταναλώνεται µε πολλούς τρόπους, προσφέροντας σηµαντικά στοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισµό. Σίγουρα λοιπόν αξίζει να προσπαθήσουµε να τις παράγουµε µόνοι µας και σύντοµα να γευτούµε τους δικούς µας «καρπούς». Το φυτό της πατάτας επιστηµονικά αποκαλείται (Solanum tuberosum της οικογένειας Solanaceae). Η ονοµασία αυτή πηγάζει από τη µορφή που παίρνει το ριζικό της σύστηµα, το οποίο σχηµατίζει κονδύλους, τις δηµοφιλείς πατάτες. Είναι γνωστό ότι συνοδεύουν µε επιτυχία διάφορα φαγητά, αλλά και µόνες τους κάλλιστα παρουσιάζουν ένα νόστιµο πιάτο. Πλήθος επιστηµονικές µελέτες απέδειξαν πως η πατάτα έχει λιγότερο από 70 θερµίδες στα 100 γρ., έχει ελάχιστα λιπαρά (περίπου 0,1%) είναι πλούσια σε διατροφικές ίνες (περίπου 3%) και πρωτεΐνες ( 2-3%) . Όταν µάλιστα η πατάτα µαγειρεύεται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο (όχι δηλαδή τηγανιτή ή µε την προσθήκη µεγάλης ποσότητας βουτύρου) µπορεί να αποτελέσει την βάση ενός ολιγοήµερου προγράµµατος αδυνατίσµατος, καθώς χορταίνει γρήγορα το στοµάχι, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα στον οργανισµό πολλές από τις ουσίες που χρειάζεται. Έχουν θρεπτική αξία και διαθέτουν κυρίως άµυλο. Επίσης περιέχουν σε ορισµένες ποσότητες καροτίνη, ασβέστιο, σίδερο, βιταµίνες του συµπλέγµατος Β, καθώς και βιταµίνη C. Άνετη προσαρµογή Ξεκινάµε την καλλιέργεια της πατάτας στον κήπο µας τώρα το Φεβρουάριο σε περιοχές που δεν είναι πολύ κρύες ή πολύ ζεστές. Αν η τοποθεσία µας είναι ψυχρή, περιµένουµε τον Μάρτιο ή και αργότερα, αν είναι ορεινή. Σε θερµό κλίµα µπορούµε να αρχίσουµε, ακόµη και στην καρδιά του χειµώνα, τον Ιανουάριο

Την πατάτα την καλλιεργούµε σχεδόν όλο τον χρόνο. Ανάλογα µε το πότε την µαζεύουµε, έχουµε την: Ανοιξιάτικη Πατάτα: Φυτεύουµε Ιανουάριο – Φεβρουάριο και µαζεύουµε Μάιο –Ιούλιο Καλοκαιρινή Πατάτα: Φυτεύουµε Απρίλιο – Ιούλιο και µαζεύουµε Αύγουστο – Οκτώβριο Φθινοπωρινή Πατάτα: Φυτεύουµε Αύγουστο – Σεπτέµβριο και µαζεύουµε Νοέµβριο – Ιανουάριο

Κατάλληλο «υλικό» Τα φυτά της πατάτας αναπτύσσονται από τα µάτια που βρίσκονται στην επιφάνεια των κονδύλων της. Προµηθευόµαστε λοιπόν από ειδικά γεωπονικά καταστήµατα µικρές πατάτες, που φυτεύονται ολόκληρες. Καλό είναι πριν τη φύτευση να προηγηθεί προ- βλάστηση των κονδύλων. Γι’ αυτό

το σκοπό, αφήνουµε τις µικρές πατάτες στο φως και σε χώρο µε µέτρια θερµοκρασία κοντά στους 15° C, αποφεύγοντας τον ήλιο. Έτσι µετά έχουµε τη δυνατότητα να καταλήξουµε σε εκείνες που έβγαλαν κοντά και χοντρά βλαστάρια, απορρίπτοντας αυτές που έχουν µακριά και λεπτά. Αντί για µικρούς κονδύλους µπορούµε εναλλακτικά να χρησιµοποιήσουµε µεγαλύτερους κονδύλους πατάτας, τις οποίες θα κόψουµε στη µέση (κατά µήκος) ή σε µικρότερα κοµµάτια, αρκεί να έχουν πάνω τους τουλάχιστον δύο µάτια. Τις αφήνουµε να στεγνώσουν για λίγες ηµέρες. Προσοχή, το κοµµένο µέρος πρέπει να βρεθεί προς τα κάτω. Έτσι θα βγουν εύκολα έξω από το χώµα τα βλαστάρια που εµφανίζονται από την αντίθετη µεριά. Σωστή προετοιµασία Αφού προσδιορίσουµε τον ηλιόλουστο λαχανόκηπο µας, ελέγχουµε αν είναι αφράτο το χώµα. Για να το βελτιώσουµε , σκάβουµε καλά και το ανακατεύουµε µε αρκετή καλά χωνεµένη και απολυµασµένη κοπριά, καθώς και µε ένα πλήρες λίπασµα. Μετά θα δηµιουργήσουµε αυλάκια βάθους 20 εκ. σε απόσταση 40 εκ. περίπου. Τοποθετούµε τις πατάτες (µικρές ή κοµµένες) στα αυλάκια ανά 20 εκ. και τις σκεπάζουµε µε χώµα 10 εκ. Αν δε θέλουµε να κάνουµε αυλάκια, ανοίγουµε µικρούς λάκκους ανά 30 εκ., χρησιµοποιώντας την τσάπα ή το ειδικό εργαλείο για φύτευση βολβών. Ειδικές απαιτήσεις Μετά τη φύτευση και όταν το έδαφος έχει στεγνώσει, ποτίζουµε µε άφθονο νερό. Όσο ο καιρός είναι δροσερός, επαναλαµβάνουµε

αραιά, ειδικά όταν δε βρέχει, και πιο τακτικά όταν κάνει ζέστη. Μόλις τα νεαρά φυτά βγάλουν µερικά φύλλα -ύψος 10 εκ.- τα παραχώνουµε , γεµίζοντας χώµα τα αυλάκια ή τους λάκκους. Για να τα βοηθήσουµε ακόµη περισσότερο, πριν ανθίσουν -ύψος 15-25 εκ. περίπου- σκαλίζουµε, χορηγούµε ένα πλήρες λίπασµα και προσθέτουµε πάλι χώµα γύρω τους. Κατά καιρούς σκαλίζουµε ελαφρά για να αποµακρύνουµε και τα αγριόχορτα. Επαναλαµβάνουµε το παράχωµα της Βάσης, πριν τα φύλλα καλύψουν εντελώς το έδαφος. Προσέχουµε , µην εµποδίζουµε τη βλάστηση και τις ρίζες τους. Επίσης φροντίζουµε να µην υπάρχει υπερβολική υγρασία στην ατµόσφαιρα και στο χώµα τους.

Η δική µας συγκοµιδή Σε 90 (πρώιµες πατάτες σε ζεστές περιοχές) µέχρι 120 (όψιµες πατάτες σε κρύα µέρη) ηµέρες από τη φύτευση, τα φυτά έχουν ετοιµάσει τους κονδύλους τους. Ξεκινάµε να µαζεύουµε , όταν µαραθεί το επάνω µέρος. Αφού καθαρίσουµε το έδαφος από τα ξερά τµήµατα, σκάβουµε για να βγάλουµε τις πατάτες. Μπορούµε να ξεριζώσουµε και πιο νωρίς τα φυτά µας, όταν έχει απλά αρχίσει η αποξήρανση των φύλλων. Έτσι ή αλλιώς αποµακρύνουµε το χώµα πάνω από τους κονδύλους και πετάµε όσους έχουν πρόβληµα. Αν τους πλύνουµε , πρέπει να αφαιρέσουµε κάθε ίχνος υγρασίας. Απλώνουµε τις πατάτες σε σκιερό και καλά αεριζόµενο χώρο και τις αφήνουµε να στεγνώσουν. Τις αποθηκεύουµε σε µέρος µε παρόµοιες συνθήκες, σε ξύλινα ή µεταλλικά χαµηλά τελάρα. ∆εν τις ακουµπάµε στο έδαφος, στο δάπεδο ή σε τοίχους. Επίσης δεν τις βάζουµε σε µεγάλους σωρούς.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 27

∆’ ΕΘΝΙΚΗ

Νίκη για γόητρο και βαθµούς θέλουν Πανόπουλο και ∆όξα Σελ. 24

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Με ψυχή για το «διπλό» στην Καλαµάτα • Σχεδόν «πάνοπλοι» οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη σπουδαία νίκη στο ντέρµπι της Πελοποννήσου

Η 14η Αγωνιστική (24/02/13 – 3µ.µ.) Ρούβας - Αχαρναϊκός Καλαµάτα - Πανηλειακός Παναιγιάλειος - Αστέρας Μαγούλας Φωστήρας - AO Γλυφάδας ΠΑΣ Κόρινθος - Εθνικός Αστέρας Α.Ο. Χανιά – Προοδευτική 1-1 (χθες) Η Βαθµολογία Οµάδα Β Γκολ 1 Παναιγιάλειος 25 21-9 2 Αστέρας Μαγ. 24 15-10 3 Επισκοπή 24 18-10 4 Αχαρναϊκός 23 18-9 5 Φωστήρας 20 13-6 6 Πανηλειακός 17 18-15 ——————————————————————— 7 AO Γλυφάδας 16 18-21 8 Α.Ο. Χανιά 15 14-14 9 ΠΑΣ Κόρινθος 15 12-10 10 Προοδευτική 13 17-16 11 Ρούβας 11 10-14 12 Καλαµάτα 10 7-11 13 Εθνικός Αστέρας -2 0-36

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl@gmail.com

ε όλα σχεδόν τα «βέλη στην φαρέτρα του» (θα απουσιάσει µόνο ο ανέτοιµος Νοµικός), ο Πανηλειακός αντιµετωπίζει σήµερα στις 3 το µεσηµέρι, στην Καλαµάτα, την τοπική οµάδα για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής. Μετά τις επίµονες προσπάθειες του Κώστα Ντάβαρη, ο Μίλτος Γκόφας θα έχει σήµερα στην διάθεσή του και τους νεοαποκτηθέντες, κάτι που του δίνει περισσότερες λύσεις, ιδιαίτερα στην µεσαία γραµµή και την επίθεση. Προφανώς ο στόχος του Πανηλειακού στον σηµερινό αγώνα της Καλαµάτας είναι η κατάκτηση της νίκης, µιας νίκης που θα τον διατηρήσει στις θέσεις που οδηγούν στην Β’ Εθνική, που είναι και ο µεγάλος στόχος των «ερυθρόλευκων». Για να έρθει όµως η κατάκτηση των τριών βαθµών, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί µέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κυριαρχήσουν επί του αντιπάλου τους, που µπορεί να έχει µείνει πίσω βαθµολογικά, αλλά παραµένει, ιδίως µέσα στην έδρα του, ένας δυνατός αντίπαλος.

Ένα µεγάλο διπλό θέλει σήµερα στην Καλαµάτα ο Πανηλειακός.

Γενικά το σηµερινό παιχνίδι του Πανηλειακού µε την Καλαµάτα είναι ένα παραδοσιακό Πελοποννησιακό ντέρµπι, µε έντονη βαθµολογική, αλλά και ψυχολογική σηµασία.

*** ∆ιαιτητής του σηµερινού αγώνα είναι ο Ψυχούλας ∆ηµήτρης από την Εύβοια µε βοηθούς τους Φίλο ∆ηµήτρη και Τριανταφύλου Κωνσταντίνο.


28 Σ Π Ο Ρ

∆’Εθνική - 6ος Όµιλος

∆OΞΑ ΝEΑΣ ΜΑΝΟΛA∆ΑΣ

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Π

Για τον γύρο του θριάµβου σήµερα µε Παναρκαδικό!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ολύ σηµαντικό θεωρείται για τους «πράσινους» του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου το σηµερινό µατς στις 3 µ. µ. στην έδρα τους µε αντίπαλο τον ιστορικό Παναρκαδικό, καθώς µε νίκη οι παίκτες του Πανόπουλου «σφραγίζουν» και «µαθηµατικά» τον τίτλο τους και κάνουν το γύρο του θριάµβου! Οι «πράσινοι» που θα έχουν διαθέσιµους όλους τους παίκτες τους, όχι όµως και τον στρατευµένο Μπράβο, δεν αναµένεται λογικά ότι θα συναντήσουν πρόβληµα επικράτησης, απέναντι σε µια οµάδα που σίγουρα είναι κατώτερη σε δυναµική, κάτι που φάνηκε και στην Τρίπολη στον α΄ γύρο, όπου οι παίκτες του Λάκη Αθανασόπουλου επικράτησαν άνετα µε σκορ 4 - 0. Το συγκρότηµα της Ορεινής Ηλείας, ξέρει πώς να αντιµετωπίσει το κάθε µατς… και το ίδιο αναµένεται να κάνει και σήµερα. Θα προσπαθήσει µε σοβαρότητα και πειθαρχία να πάρει τη νίκη και να τη συνδυάσει αν το ευνοήσουν και οι καιρικές συνθήκες… και µε

Τη νίκη και τον γύρο του θριάµβου θέλουν σήµερα οι «πράσινοι» του Λάκη Αθανασόπουλου .

καλή εµφάνιση, και στο τέλος φυσικά µε το γύρο του θριάµβου. Στο αρχικό σχήµα δεν αναµένονται σπουδαίες αλλαγές, σε σχέση µε την εντεκάδα του προηγούµενου αγώνα στα Φιλιατρά . Στόχος του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου είναι να διευρύνει κι άλλο … τη διαφορά που τον χωρίζει από τον δεύτερο Ατρόµητο Λάππα που την ίδια ώρα παίζει στο ∆ώριο µε τον Εθνικό Μελιγαλά , καθώς και το αήττητο ρεκόρ του, που κατέχει από την περσινή περίοδο, ανεβαίνοντας

πανηγυρικά στην Γ΄ εθνική, κάτι που πολύ δύσκολα θα καταρριφτεί στο µέλλον! Ενώ σίγουρα οι «πράσινοι» δεν θέλουν να δεχτούν κάποιο γκολ, καθώς σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε µε θέµα τις καλύτερες άµυνες στην Ευρώπη, ο ΠΦΟ Πανόπουλου βρίσκεται στην 4η θέση του πίνακα, ανάµεσα στις 40 καλύτερες οµάδες της Ευρώπης! ∆ιαιτητής της σηµερινής αναµέτρησης είναι ο Μανούχος(Παπούλιας – Πρασσάς) από την Αργολίδα.

Να περάσει… πάνω από τη ζώνη

Ο

Του Γιάννη Μουρούτη

ι δυο νίκες που σηµείωσε η ∆όξα µε Εθνικό Σαγεϊκων και Εθνικό Μελιγαλά ήταν «χρυσάφι» για την οµάδα της Μανολάδας και επανέφεραν µετά από αρκετό χρονικό διάστηµα την ηρεµία στις τάξεις των «µαυραετών». Η οµάδα του Μίκι Τσίρκοβιτς πάντως σήµερα δίνει έναν ακόµη κρίσιµο µατς αντιµετωπίζοντας τον Πάµισο Μεσσήνης στην έδρα της. Η αναµέτρηση µε τους Μεσσήνιους θα ξεκινήσει στις 3 µ.µ και το «τρίποντο» είναι µονόδροµος για το συγκρότηµα της Ηλείας. Μάλιστα, µετά από αρκετό καιρό, αν βοηθήσουν… και λίγο τα άλλα αποτελέσµατα, η ∆όξα µε νίκη, θα βρεθεί πάνω από τη ζώνη του υποβιβασµού και στην πρώτη εξάδα του 6ου οµίλου της ∆’ Εθνικής. Εξάδα, η οποία σύµφωνα και µε την προχθεσινή απόφαση της Ε.Π.Ο, οδηγεί οριστικά στη νέα Γ’ Εθνική. Αγωνιστικά προβλήµατα ιδιαίτερα δεν

Χωρίς άγχος στο Λουτράκι

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl@gmail.com

Η βαθµολογία (σε 14 αγώνες): Εθνικός Πειραιώς 26, Πόλις Καλλιθέας 25, Νίκη Αµαρουσίου 25, Γαλάτσι 23, Αγρίνιο 22, Ζάκυνθος 22, Κεραυνός Αιγίου 20, Καλαµάτα ‘80 20, Χαλάνδρι 20, Κρανίδι 20, Ολυµπιονίκης 15, Ποσειδώνας 14.

Οι αγώνες µπάσκετ µε ηλειακό ενδιαφέρον

Οι σηµερινοί αγώνες µε ηλειακό ενδιαφέρον είναι οι ακόλουθοι : Β’ ΕΣΚΑΗ : Ίφιτος Π. – Κεφαλονια (12.00) ∆ύµη – Κρόνος Στρεφίου (16.00) Γαστούνη – Αιγέας (16.00) Γ’ ΕΣΚΑ Η : Αλφειονίδα – Στρούσι (17.00) Ανδραβίδα – Φιλαθλητικός (17.30) Βαρθολοµιό – Μυρσιναϊκός (19.30) ΕΦΗΒΙΚΟ : Απολλωνιάδα – Κόροιβος (15.00) ΠΑΙ∆ΙΚΟ : Ηρακλής – Ολυµπιάδα (14.00)

Βαθµολογία

υπάρχουν, αλλά οι παίκτες της ∆όξας πρέπει να αντιµετωπίσουν µε µεγάλη σοβαρότητα το σηµερινό µατς, άσχετα αν ο Πάµισος είναι υποβιβασµένος και δεν έχει ελπίδες ανόδου.

Οµάδα Βαθµοί 1 ΠΦΟ Πανόπουλου 38 2 Ατρόµητος Λάππα 29 3 Παναρκαδικός 22 4 Εθνικός Σαγέικων 18 5 Εθνικός Μελιγαλά 17 6 ∆όξα Νέας Μαν/δας 15 7 ∆ιαγόρας Βραχν. 15 8 Εράνη Φιλιατρών 15 9 Αχαϊκή 14 10 Πάµισος 8

Γκολ 28-3 27-10 16-16 14-18 15-23 20-18 18-19 15-24 7-14 5-20

To πρό γραµ µ α κα ι ο ι δ ιαιτη τές τη ς 1 5 ης αγω νιστική ς: ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ: Νεοφυτιάδης, Καλαράς-Μπούµπας (Κορινθίας) ∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ-ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Κακριδής Π., Μπουρτζοβίτης-Σκούρτης (Κορινθίας) ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ-ΑΧΑΪΚΗ: Τσαγκαράκης (Ρεθύµνου), Τάµαλης-Τζάκος (Αθηνών) ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ-ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: Αδαµόπουλος, Μπέης-Μποζίκης (Ζακύνθου) ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ: Μανούχος, Παπούλιας-Πρασσάς (Αργολίδας)

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Χωρίς άγχος και σκοπιµότητες, ο Ολυµπιονίκης Ολυµπίας αντιµετωπίζει σήµερα στις 5 το απόγευµα στο Λουτράκι τον τοπικό Ποσειδώνα για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής µπάσκετ. Η οµάδα της Ολυµπίας πλέον δεν έχει ελπίδες για την παραµονή στην κατηγορία και θα στηριχτεί και πάλι στα δικά της παιδιά, προσπαθώντας να κερδίσει πολύτιµες εµπειρίες για το µέλλον από τον σηµερινό αγώνα. Αναλυτικά οι αγώνες της Γ’ Εθνικής µπάσκετ : 1ος Όµιλος Νότου Λουτρακίου 17.00 Ποσειδών Λουτρ.-Ολυµπιονίκης ΦασόληςΛύρας (Πετρόπουλος) Τέντα 17.00 Καλαµάτα 1980-Κρανίδι Αιγίου 17.00 Κεραυνός Αιγίου-Γαλάτσι Σαλπέα 17.00 Εθνικός ΟΦΠΦ-Αγρίνιο Εθν. Αντίστασης 14.30 Πόλις Καλλιθέας-Ζάκυνθος Ν.Περκίζα Χαλ. 17.00 Χαλάνδρι-Νίκη Αµαρουσίου

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Απόλυτα αντίθετος µε την κατάργηση της πάλης Ο βουλευτής Ηλείας κ. Ανδρέας Μαρίνος γνωστοποίησε την απόλυτη αντίθεσή του για την κατάργηση του αθλήµατος της πάλης από τους Ολυµπιακούς αγώνες. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαρίνου : «Θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη αντίθεσή µου στην πρόθεσή της ∆ΟΕ να καταργήσει ένα από τα αρχαιότερα αθλήµατα της ιστορίας των Ολυµπιακών Αγώνων, αυτό της πάλης. Η πάλη εντάχθηκε στο ολυµπιακό πρόγραµµα το 708 π.Χ στη διάρκεια των αγώνων της 18ης Ολυµπιάδας. Το 1896 στους πρώτους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα η πάλη συγκαταλέγεται στα ολυµπιακά αθλήµατα και παίρνει το όνοµα «ελληνορωµαϊκή» προς τιµή των δύο αρχαίων πολιτισµών από τους οποίους αντλήθηκαν οι κανονισµοί και οι τεχνικές της. Σε ποια φιλοσοφία λοιπόν η ∆ΟΕ στηρίχτηκε για να αποσύρει ένα από τα ιστορικότερα αθλήµατα των Ολυµπιακών Αγώνων; Η χαµηλή τηλεθέαση ή η απορρόφηση των εισιτηρίων είναι το ζητούµενο; Θέλουµε Ολυµπιακούς θεαµάτων ή αθληµάτων; ∆υστυχώς µε το πέρασµα των καιρών οι αρχές και οι αξίες του Ολυµπιακού ιδεώδους που καθιερώθηκαν στην Αρχαία Ολυµπία και στην Αρχαία Ήλιδα αλλοτριώθηκαν και αντικαθίστανται από τους νόµους της αγοράς και του φθηνού marketing. Το σίγουρο πάντως είναι πως αν επιµείνουν, οι αντιδράσεις παγκοσµίως του αθλητικού κόσµου αλλά και των φιλάθλων θα είναι έντονες. Ελπίζω η ∆ΟΕ να µην υποκύψει στις εντολές εκείνων που θέλουν τους Ολυµπιακούς Αγώνες ως ένα παγκόσµιο τηλεοπτικό πρόγραµµα και µια φιέστα. Αισιοδοξώ πως ορθά σκεπτόµενοι θα αναθεωρήσουν.»


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 29 Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ACS

Ματς «φωτιά» στο βοηθητικό του Πύργου • Παίζουν Α.Ε. Κανουλίων – Βαρβάσαινα σε εξ αναβολής µατς!

Έ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Η Ευρώπη παίζει µπάλα

να εξ αναβολής µατς της 19 ης αγωνιστικής περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα στην Α2 Κατηγορία. Στις 3.30 µ. µ. η Α.Ε. Κανουλίων θα φιλοξενήσει τον Ατρόµητο Βαρβάσαινας στο βοηθητικό γήπεδο Πύργου, µε την ελπίδα αυτή τη φορά το µατς να γίνει! Αναλυτικά: Β. ΠΥΡΓΟΥ 3.30 µ. µ. : Η τυπικά γηπεδούχος Α.Ε. Κανουλίων υποδέχεται τον ανεβασµένο τελευταία Ατρόµητο Βαρβάσαινας σε ένα πολύ ενδιαφέρον µατς µε τους δυο αντιπάλους βέβαια να θέλουν τη νίκη για τον ίδιο λόγο! Η µεν Α.Ε.Κ. για να ελπίζει σε απευθείας παραµονή στην κατηγορία, όπως βέβαια και ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας , παρά τις καλοκαιρινές του φιλοδοξίες να πρωταγωνιστήσει!

Ντέρµπι επιπέδου Champions League σε Ιταλία, Αγγλία

Ο Αντί Στρέπι και οι συµπαίκτες του θέλουν σήµερα τη νίκη για να ανασάνουν… βαθµολογικά!

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – SM ΤΕΡΖΗΣ

Ξεχωρίζει το ντέρµπι του Βαρθολοµιού !

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ένα εξ αναβολής µατς της 20ης αγωνιστικής , περιλαµβάνει το πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας! Αφορά τον 2ο όµιλο, και είναι το ντέρµπι κορυφής, Άρης ∆ήµητρας – Ν. Κόροιβος Κατσαρού, που θα γίνει στο βοηθητικό γήπεδο του Βαρθολοµιού, εκεί δηλ. που είχε αναβληθεί πριν µια εβδοµάδα! Συνοπτικά στις 3.30 µ. µ. θα παίξουν: 2ος Όµιλος Άρης ∆ήµητρας – Ν. Κόροιβος Κατσαρού

Την νίκη θα επιδιώξει και σήµερα στο Βαρθολοµιό ο Ν. Κόροιβος Κατσαρού για να παραµείνει σε τροχιά πλέι οφ ανόδου!

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – LEGEA

Ενδιαφέροντα µατς σε Σαλµώνη και Λεχαινά!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Με εννέα ακόµα αγώνες της 16ης αγωνιστικής, συνεχίζεται σήµερα το πρωτάθληµα της Γ΄ κατηγορίας και στους δυο οµίλους! Ξεχωρίζουν πάντως οι συναντήσεις που θα γίνουν σε Σαλµώνη και Λεχαινά , καθώς είναι κρίσιµα βαθµολογικά για τους στόχους των οµάδων που αγωνίζονται! Τα σηµερινά παιχνίδια και στους δύο οµίλους µε ώρα έναρξης στις 11 το πρωί έχουν ως εξής: Α ‘Όµιλος Α.Ο. Κουτσοχέρας – Α.Ο. Μαγούλας Άρης Λανθίου – Κόκκινη Θύελλα(Σαλµώνη) Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου – Κεραυνός Βρίνας(Πελόπιο) Άφοβος Βροχίτσας – Πρόοδος Σαλµώνης Αίολος Πύργου – Α.Ο. Ανδρίτσαινας( Ενωσιακό 12 µ.µ.) Β’ Όµιλος Πήγασος Πρασίνου - Απόλλων Γαστούνης Αναγέννηση Κορυφής – Πηνειακός Αναγέννηση Αµαλιάδας – Φίλιππος Ανδραβίδας (Καρδαµάς) Α.Ο. Αρετής - Κένταυρος Καπελέτου (Λεχαινά 3.30 µ. µ.) .

Το ντέρµπι του Μιλάνου µεταξύ Ιντερ και Μίλαν, που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στο «Τζουζέπε Μεάτσα», δεσπόζει στο πρόγραµµα της 26ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήµατος. Στην Αγγλία, η Σίτι υποδέχεται το µεσηµέρι (15.30, Nova sports 2) της Κυριακής την Τσέλσι σε µία σπουδαία αναµέτρηση που στην παρούσα φάση αφορά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης καθώς οι δύο µονοµάχοι παρακολουθούν µε… κιάλια την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πορεύεται εκ του ασφαλούς στην ανάκτηση των πρωτείων στην Premier League. Στην Ιταλία, η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος Γιουβέντους αναµένεται να έχει εύκολο έργο στο Τορίνο απέναντι στη Σιένα, που παλεύει να αποφύγει τον υποβιβασµό. Αναλυτικά το πρόγραµµα των σπουδαιότερων ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων, έχει ως εξής: ΙΤΑΛΙΑ (26η αγωνιστική) Κυριακή 24/02 13:30 Σαµπντόρια - Κιέβο 16:00 Αταλάντα - Ρόµα 16:00 Μπολόνια - Φιορεντίνα 16:00 Κάλιαρι - Τορίνο 16:00 Γιουβέντους - Σιένα 16:00 Πάρµα - Κατάνια 21:45 Ίντερ - Μίλαν ΑΓΓΛΙΑ (27η αγωνιστική) Κυριακή 24/02 15:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι 15:30 Νιουκάστλ - Σαουθάµπτον ΙΣΠΑΝΙΑ (25η αγωνιστική) Κυριακή 24/02 13:00 Ράγιο Βαγεκάνο - Βαγιαδολίδ 18:00 Θέλτα Βίγκο - Γρανάδα 20:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Εσπανιόλ 22:00 Ρεάλ Μπέτις - Μάλαγα ΓΕΡΜΑΝΙΑ (23η αγωνιστική) Κυριακή 24/02 16:30 Γκλάντµπαχ - Ντόρτµουντ 18:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Λεβερκούζεν

∆ύσκολη αποστολή θα έχει σήµερα στην έδρα ο Α.Ο. Αρετής απέναντι στον πρωτοπόρο Κένταυρο Καπελέτου !

ΓΑΛΛΙΑ (26η αγωνιστική) Κυριακή 24/02 15:00 Λιόν - Λοριάν 18:00 Μπορντό - Μπρεστ 22:00 Παρί Σεν Ζερµέν - Μαρσέιγ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

30 Σ Π Ο Ρ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Εύκολα και απλά 80-64 την ∆όξα Λευκάδας

Ε

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ύκολα όπως αναµενόταν άλλωστε, έφτασε στη νίκη χθες ο Κόροιβος που επικράτησε µε 80-64 της ∆όξας Λευκάδας. Η οµάδα της Αµαλιάδας ήταν σαφώς καλύτερη από τον αντίπαλό της και πέρα από τη νίκη πρόσφερε και καλό θέαµα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό της Αµαλιάδας. Ο Κόροιβος ήταν µπροστά στο σκορ από την αρχή του αγώνα και δεν άφησε τους φιλοξενουµένους να κάνουν όνειρα για κάτι καλό στην Αµαλιάδα. Στο ηµίχρονο ο Κόροιβος ήταν µπροστά στο σκορ µε 37-33 και από κει και πέρα άρχισε να παίρνει διαφορά στο σκορ, για να νικήσει τελικά µε 16 πόντους διαφορά. Μετά και αυτή τη νίκη, ο Κόροιβος παρέµεινε στην 4η θέση της βαθµολογίας και συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο φετινό πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής µπάσκετ. ∆ΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 37-33, 57-50, 80-64 ∆ιαιτητές: Σκούτας-Θεοδωρόπουλος-Παπαθανασίου ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. (Νιπεργιάλης): Ασηµακόπουλος, Νοέας 17 (3 τρ., 13 ρ.), Αντωνόπουλος 2, Καρύδας 13 (1 τρ., 4 ασ.), Κούρτης 14 (3 τρ.), Τόµιτς 22 (2 τρ., 15 ρ.), Κλαδής, Χατζόπουλος, ∆ηµάκος, Μαγιτόµπε 2, Γκέρος 1, Τσόσιτς 7.

∆ΟΞΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (Παπαδόπουλος): Ματενίδης 6 (2), Πανάρας 17 (2), Ναούµης, Μουρατίδης 3 (1), Βαγενάς 2, Μανούσος 17 (10 ρ.), Ακτύπης, Μάρτζος 11 (1/5 τρ.), Κουκουνιας 6, Μάτιτς 2.

Τα αποτελέσµατα 62-75 Λαύριο - Φιλαθλητικός Παγκράτι - Αγία Παρασκευή 92-82 (75-75κ.α.) Τρίκαλα - ΟΦΗ 83-68 Ίκαροι Σερρών - Αρκαδικός 65-60 Ν. Κηφισιά - Νίκη Βόλου 79-51 Κόροιβος - ∆όξα Λευκάδας 80-64 Ηράκλειο - Ερµής Λαγκαδά 63-69 Βαθµολογία (σε 17 αγώνες): Φιλαθλητικός 31, Ν. Κηφισιά 31, Τρίκαλα 30, Κόροιβος 29, Ίκαροι Σερρών 28, Λαύριο 27, Παγκράτι 26, Αγ. Παρασκευή 25, Αρκαδικός 23, Ερµής Λαγκαδά 23, Ηράκλειο 22, ∆όξα Λευκάδας 21, ΟΦΗ 21, Νίκη Βόλου 20. Η επόµενη αγωνιστική (18η, 02/03): ΟΦΗ - Παγκράτι, Αρκαδικός - Τρίκαλα, Νίκη Βόλου - Ίκαροι Σερρών, ∆όξα Λευκάδας - Ν. Κηφισιά, Ερµής Λαγκαδά - Κόροιβος, Φιλαθλητικός - Ηράκλειο, Αγία Παρασκευή - Λαύριο. Η οµάδα του Κόροιβου Αµαλιάδας συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην Α2 Εθνική Μπάσκετ

Θα διεξαχθεί το κύπελλο Ερασιτεχνών Προαιρετική η συµµετοχή για οικονοµικούς λόγους

Κανονικά θα γίνει φέτος το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής το ∆Σ της ΕΠΟ. Μάλιστα, η συµµετοχή για τους κυπελλούχους των Ενώσεων θα είναι για οικονοµικούς λόγους προαιρετική. Ο Κυπελλούχος Ηλείας (που θα προκύψει από τον τελικό ΠΦΟΠ ΠανόπουλουΠΑΟ Βάρδας) θα συµµετάσχει στο 7ο όµιλο µαζί µε τους κυπελλούχους Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Μεσσηνίας, Αχαΐας και Κοριν-

θίας. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει στις 3 Απριλίου, όπερ σηµαίνει ότι οι κυπελλούχοι πρέπει να έχουν δηλωθεί στη ∆ιοργανώτρια µέχρι τις 20 Μαρτίου, όπως ενηµέρωσε η ΕΠΟ. Ωστόσο, υπάρχει ένα ελάχιστο περιθώριο, µέχρι να διεξαχθεί η κλήρωση…

ΣΟYΠΕΡ ΛΙΓΚ

Νίκες για ΠΑΟΚ και Βέροια

Ο Π.Φ.Ο Πανόπουλου είναι µια από τις οµάδες που διεκδικούν το κύπελλο Ηλείας

FOOTBALL LEAGUE 2

Ισοπαλία στα Χανιά

Ισόπαλοι µε 1-1 αναδείχθηκαν Χανιά και Προοδευτική στην αναµέτρηση του 1ου οµίλου που άνοιξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Football League 2. Η οµάδα των Χανίων που είχε δοκάρι στο 3ο λεπτό µε τον Ζαντριά, άνοιξε το σκορ µε εύστοχο χτύπηµα πέναλτι του Γωνιωτάκη στο 23’, µε την Προοδευτική να παίρνει τον βαθµό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις του αγώνα (94’) µε πέναλτι του Αργυρίου. Με τον βαθµό αυτό τα Χανιά έφτασαν στους 16 βαθµούς στον βαθµολογικό πίνακα του 1ου οµίλου, ενώ η Προοδευτική στους 14.

Στο 1-1 έµειναν χθες τα Χανιά στο µατς µε την Προοδευτική

Ο ΠΑΟΚ µε τον Πάµπλο Γκαρσία για πρώτη φορά ύστερα από καιρό στην ενδεκάδα του, νίκησε χθες µε 3-1 την Κέρκυρα, ενώ την ίδια ώρα, η Βέροια έφευγε µε σπουδαίο «τρίποντο» από τα Πηγάδια νικώντας 2-0 την Ξάνθη. Το 3-1 απέναντι στην Κέρκυρα ήρθε εύκολα για τον «δικέφαλο» και όλα ήταν υπόθεση ενός ηµιχρόνου. Τα γκολ του ΠΑΟΚ ήταν υπέροχα σε δηµιουργία και εκτέλεση, ενώ ο Σαλπιγγίδης σηµείωσε γκολ µε ανάποδα ψαλίδια. Στο 25’ το 1-0 από τον Σαλπιγγίδη και στο 30’ ο Αθανασιάδης(φωτό οι δύο σκόρερ) µε κεφαλιά µετά σέντρα του Λίνο, έκανε το 2-0. Ξανά γκολ στο 34’ ο Σαλπιγγίδης για το 30. Η Κέρκυρα µείωσε στο 67’ µε τον Γκέσιο(3-1). ΠΑΟΚ: Ιτάνζ, Αποστολόπουλος, Κατσουράνης, Σίντελνφελντ, Λίνο, Π. Γκαρσία (65’ Πέλκας), Λάζαρ, Σαλπιγγίδης(87’ Ροµπέρ), Λόρενς, Αθανασιάδης, Καµαρά(72’ Κουµάλο). Κέρκυρα: Αναστασόπουλος, Ζουµπουλάκης(32’ Ηλιάδης), Εντερ, Βενέτης, Αρµένης, Σταµόγιαννος(81’ Τσοκάνης), Μπουκουβάλας, Γκέσιος, Τσουµάνης, Γιάντσης, Κυβελίδης(46’ Αγρίτης).

«Νίκη χρυσάφι» η Βέροια στην Ξάνθη

Στα Πηγάδια, η Βέροια πέτυχε µια σπουδαία νίκη (2-0) κόντρα στη Skoda Ξάνθη. Η κατάκτηση των τριών βαθµών δίνει ελπίδες παραµονής στην οµάδα της Βέροιας και µάλιστα ήρθε ενώ οι φιλοξενούµενοι έπαιζαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε παίκτη λιγότερο. Η Ξάνθη, ήθελε, αλλά έχασε πέναλτι και γνώρισε την ήττα στην έδρα της. Στο 57’ ο Ορέστες ανέτρεψε τον Μαρσελίνιο και

καταλογίστηκε πέναλτι. Παράλληλα, ο µπακ της Βέροιας αποβλήθηκε. Ο Μάνταλος, ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει τον Λόπεζ. Στο 71’ ο Κόστλι έκανε το 0-1 και στο 90’ ο Ολαϊτάν το 0-2. Να τονιστεί ότι από το 83’ έπαιξε µε δέκα παίκτες και η Ξάνθη επειδή τραυµατίστηκε και αποχώρησε ο Βάλλας, ενώ ο Ουζουνίδης είχε κάνει και τις τρεις αλλαγές του. Ο διαιτητής: Θάνος απέ-

βαλε τον Ορέστες (57’). Skoda Ξάνθη: Λοντίγκιν, Γούτας(80’ Βασιλακάκης), Κοµεσίδης, Βάλλας, Μάνταλος, Ντιέ, Μαρίν, Ονουάτσι, Σολτάνι(46’ Μαρσελίνιο), Φλίσκας(70’ Ράνος), Μπέρτος. Βέροια: Λόπεζ, Μπερτέν, Ορέστες, Αµαραντίδης, Μπάρµπας, Καλογέρης, Ολαϊτάν, Γεωργέας, Πέρεθ, Μπαργκάν(62’ Τζηµογιάννης), Κόστλι(90’ Μοκάκε).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 31 ΛΕΥΚOΣ ΑΣΤEΡΑΣ - ΑIΑΣ ΓΑΣΤΟYΝΗΣ 1-0

Μ

«Καθάρισε ο Κουσουλάκης…»

ε γκολ του ∆. Παναγιωτόπουλου στο 36’ , ο Λευκός Αστέρας πήρε σπουδαία βαθµολογικής σηµασίας νίκη µε 1-0 απέναντι στον Αίαντα Γαστούνης στο γήπεδό του. Με το «τρίποντο» αυτό, η οµάδα του Σκουροχωρίου «σφράγισε» ουσιαστικά την παραµονή της στην κατηγορία, εν αντιθέσει µε τον Αίαντα που παρέµεινε ουραγός στη βαθµολογική κατάταξη. Ο αγώνας ήταν εξ αρχής ανοιχτός και είχε καλό ρυθµό. Οι φιλοξενούµενοι στο 34’ είχαν µια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ, όταν σε προσπάθεια του Μονόλιθου και πάσα στο Μαλισώβα, ο τελευταίος επιχείρησε εξαιρετικό σουτ, που έδιωξε όµως δύσκολα ο Ηλιόπουλος. ∆υο λεπτά αργότερα και συγκεκριµένα στο 36’ ο ∆. Παναγιωτόπουλος από πάσα του Ν. Σταµατελάτου, έπιασε εξαιρετικό µονοκόµµατο σουτ και πάνω στην κίνηση «κεραυνοβόλησε» τον Ψυχογιό, γράφοντας το 1-0. Στην επανάληψη το µατς ισορρόπησε και οι δυο οµάδες δηµιούργησαν εκατέρωθεν ευκαιρίες µπροστά από τις δυο εστίες. Μάλιστα, στο 75’ το Σκουροχώρι είχε δοκάρι µε τον Ν. Σταµατελάτο, ενώ νωρίτερα ο Ζ. Παναγιωτόπουλος (51’ , 53’και 66’) είχε τρία καλά σουτ που δεν βρήκαν στόχο. Ο Βασιλακόπουλος στο 52’ αποµάκρυνε πριν της γραµµής την προσπάθεια του Μαλισώβα. Στις καθυστερήσεις (δικαιολογηµένα… όλα τα λεπτά) ο Μπούτσκα σε δύο περιπτώσεις δεν έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους (92’ και 94’), αλλά και ο Αίας σε φάση διαρκείας στο 98’ δεν έκανε το 1-1, µε τον Γκουβερό «σαν από µηχανής θεός» να αποµακρύνει τη µπάλα στο σουτ του Λούρµπα και ενώ αυτή κατευθυνόταν προς τα δίχτυα. Να σηµειώσουµε ακόµη, ότι στις καθυστερήσεις και µετά από υπόδειξη του βοηθού Στ. Σφυρή προς τον διαιτητή Καλογεράκο , ο τελευταίος

Φάση διαρκείας στα καρέ του Αίαντα µε τον σκόρερ ∆. Παναγιωτόπουλο να διακρίνεται στο βάθος

απέβαλε µε απευθείας κόκκινη κάρτα τον Βλασσόπουλο, ο οποίος ήταν στον πάγκο του Αίαντα. Καλύτεροι των νικητών οι ∆. Παναγωτόπουλος (Κουσουλάκης), Ν. Σταµατελάτος, ∆. Σταµατελάτος, Λυµπέρης και Ηλιόπουλος, ενώ από τους φιλοξενούµενους ξεχώρισαν οι Μονόλιθος, Σ. Χριστοφοράτος, Λούρµπας και Πανάκης. Άριστος ο διαιτητής Καλογεράκος σε ένα τόσο δύσκολο µατς. ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Ηλιόπουλος, Γκουβέρος,

∆. Σταµατελάτος, Βασιλακόπουλος, Γιαννακόπουλος, Λυµπέρης, Ν. Σταµατελάτος (81’ Μουρούτης), Μοσχογιάννης, Ζ. Παναγιωτόπουλος (71’ Μπούτσκα), Σπηλιωτόπουλος (90+ Φιλάι), ∆. Παναγιωτόπουλος. ΑΙΑΣ: Ψυχογιός, Σ. Χριστοφοράτος, Σταµατάτος, Πανάκης, ∆ηµητρίου, Κ. Χριστοφοράτος, Βαγγελάκος (69’ Τσόλος), Τεκερλέκης (56’ Ραυτόπουλος), Λούρµπας, Μαλισώβας, Μονόλιθος (69’ Χαραλάµπους).

Α.Ο ΧΑΒΑΡΙ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 5 – 1

Ανάσανε… για τα καλά • Με µεγάλο πρωταγωνιστή τον ∆όση που πέτυχε χατ – τρικ!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Πολύτιµη βαθµολογικά νίκη πήρε χθες το απόγευµα στην έδρα του ο Α.Ο. Χάβαρι, κερδίζοντας µε σκορ 5 – 1 τον Αργοναύτη Κατακόλου και έτσι ανάσανε… βαθµολογικά, σε αντίθεση µε τους φιλοξενούµενους που έµπλεξαν… πλέον για τα καλά! Σε ένα πρώτο ηµίχρονο µε λίγες φάσεις να µυρίζουν… γκολ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 30΄µε κεφαλιά του ∆όση ύστερα από σέντρα ακριβείας του Μαργαρώνη! Ενώ στο 25΄ο Γεωργίου µε ωραίο πλασέ διαµόρφωσε το 2 – 0! Το οποίο όµως δεν ήταν σκορ ηµιχρόνου, καθώς στο 38΄ο Τσίτσος µε κεφαλιά µόνος αφύλακτος στην περιοχή, µείωσε σε 2 – 1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο

µατς! Στην επανάληψη και στο 50΄ο Σουσούνης έκανε την απόκρουση του αγώνα αποσοβώντας το 2 – 2 σε σουτ του Λεωνιδόπουλου, και στην αντεπίθεση οι γηπεδούχοι σκόραραν µε νέα κεφαλιά του ∆όση ύστερα από σέντρα αυτή τη φορά του Μπίρµπα, και εκεί ουσιαστικά έληξε… το µατς! Καθώς µετά το µατς άνοιξε… κυρίως από την πλευρά του Αργοναύτη , µε αποτέλεσµα ο Α.Ο. Χάβαρι να βρει την ευκαιρία στο 70΄µε νέα κεφαλιά του ∆όση από κόρνερ του Μαργαρώνη να ανεβάσει το σκορ στο 4 – 1! Το τελικό 5 – 1 διαµόρφωσε στο 85΄µε ωραία ατοµική προσπάθεια του Αργυρόπουλου! Άριστη η διαιτησία του Χρ. Κούλη και των συνεργατών του!

Α.Ο.ΧΑΒΑΡΙ: Σουσούνης , Μπίρµπας, Μπουντουβής, Λούντζης, Μαργαρώνης, Βυθούλκας (69΄Σταθόπουλος), Γεωργίου (61΄Αργυρόπουλος), ∆ιαµαντόπουλος, ∆όσης, Μπατζακόπουλος, Κοκκώνης (75΄Ζαχαρόπουλος). ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ : ∆ασκαλόπουλος, Γιαννόπουλος, Παπαγεωργίου, Ηλιόπουλος, Τσάµπρας, Καβαθάς (85΄Ανδριόπουλος), Αρβανιτίδης (48’ Αγγελόπουλος), Τσίτσος, Λεωνιδόπουλος, Πεσκελίδης, Προκόπης (46΄Αβραµόπουλος). Ο Νίκος ∆όσης µε τρεις υπέροχες κεφαλιές ήταν ο πρωταγωνιστής χθες της νίκης του Α.Ο. Χάβαρι απέναντι στον Αργοναύτη Κατακόλου!

ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

«Καίγονται» για νίκη οι γηπεδούχοι

Το τρίτο και τελευταίο εξ αναβολής µατς της 21ης αγωνιστικής διεξάγεται σήµερα στις 3.30 µ.µ στο Παλαιοχώρι, όπου η Αναγέννηση θα παίξει µε τη Νίκη Τραγανού. Οι γηπεδούχοι

«καίγονται» στην κυριολεξία για τους τρείς βαθµούς, ώστε να «ανασάνουν βαθµολογικά», αλλά το έργο τους δεν είναι εύκολο, µιας και οι φιλοξενούµενοι έχουν πολύ καλό έµψυχο υλικό.

Το µατς αναµένεται να συγκεντρώσει πάρα πολλούς φιλάθλους, αφού είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για τη µάχη της παραµονής. ∆ιαιτητής θα είναι ο Πήττας.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ Η Βαθµολογία (σε 21 αγώνες) 60-21 52 1. Αστέρας Αµαλιάδας —————————————————————————————— 2. ΠΑΟ Βάρδας 43-14 50 3. Ξενοφών Κρεστένων 37-28 35 4. Κένταυρος Μαγούλας 36-25 35 5. Νίκη Τραγανού 31-21 34 6. ∆άφνη Ανδραβίδας 40-33 34 7. Ολυµπιακός Σαβαλίων 21-25 29 8. Λευκός Αστέρας 22-22 28 9. Κεραυνός Χειµαδιού 19-32 27 10. Χάβαρι 28-33 24 11. Αναγέννηση Παλ. 22 –35 22 12. Ηλειακός Λεχαινών 34-40 20 —————————————————————————————— 13. Προοδευτική Μαν. 29 -35 18 14. Αργοναυτης Κατακ. 26 – 45 17 —————————————————————————————— 16 15. Ολυµπιακός Λαµπετίου 25-41 16. Αίας Γαστούνης 21 – 35 15 *Ο Ολυµπιακός Λαµπετίου έχει ξεκινήσει µε -5 βαθµούς τη φετινή αγωνιστική περίοδο * Από ένα µατς λιγότερο έχουν Παλαιοχώρι-Νίκη Τραγανού (θα παίξουν σήµερα) Επόµενη αγωνιστική (22η) Αναγέννηση Παλαιοχωρίου - Α.Ο. Χάβαρι Αργοναύτης Κατ. - Κεραυνός Χειµ. Νίκη Τραγανού - Αστέρας Αµ. Προοδευτική Μαν. - ΠΑΟ Βάρδας Ολυµπιακός Σαβ. - ∆άφνη Ανδρ. Ξενοφών Κρεστ. - Ηλειακός Λεχ. Κένταυρος Μαγ. - Λευκός Αστήρ Ολυµπιακός Λαµπ. - Αίας Γαστούνης ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – SM ΤΕΡΖΗΣ 2ος όµιλος Εθνικός Αµπελοκάµπου – Λέοντες Αµαλιάδας 1 – 1 Ατρόµητος Καβασίλων – Θύελλα Καρδαµά 3 – 0 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – LEGEA 2ος όµιλος Πρίγκιπες Λεχαινών – Α.Ο. Περιστερίου

4–1


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

32

Ο εγκέφαλος «προδίδει» την αληθινή αγάπη!

Μόλις ερωτευθήκατε και θέλετε να µάθετε αν η αγάπη σας θα κρατήσει για πάντα: Μπείτε στον εγκεφαλικό τοµογράφο και θα έχετε την απάντηση. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι ανακάλυψαν το «αποτύπωµα» το αληθινού έρωτα στον εγκέφαλό µας. Εξετάζοντας ερωτευµένους εθελοντές οι επιστήµονες εντόπισαν στον εγκέφαλό τους διαφορετικά µοτίβα δραστηριότητας τα οποία φάνηκαν να «οδηγούν» σε διαφορετική έκβαση την ερωτική ιστορία που µόλις είχαν ξεκινήσει: το ένα δείχνει να συνδέεται µε «ακλόνητα» συναισθήµατα και σταθερότητα στη σχέση ενώ το άλλο µάλλον αποτελεί δυσάρεστο οιωνό, προαναγγέλλοντας ότι το αρχικό πάθος σύντοµα θα… ξεφουσκώσει. Ο καθηγητής Αρθουρ Αρόν, κοινωνικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήµιο Στόνι Μπρουκ στο Λονγκ Αιλαντ της Νέας Υόρκης εξέτασε µαζί µε τους συνεργάτες του 12

εθελοντές, εκ των οποίων οι επτά γυναίκες, µε τη τεχνική της λειτουργικής µαγνητικής τοµογραφίας. Ολοι δήλωναν σφόδρα ερωτευµένοι και ήταν σε σχέση µε τους συντρόφους τους περίπου για ένα χρόνο. Οι ερευνητές έδειξαν στους εθελοντές φωτογραφίες των συντρόφων τους και τους ζήτησαν να φέρουν στο µυαλό τους αναµνήσεις που είχαν από αυτούς/αυτές. Τους έδειξαν επίσης φωτογραφίες άλλων γνωστών τους προσώπων µε τα οποία όµως δεν είχαν ερωτική σχέση και κατέγραψαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα σε όλες τις περιστάσεις. Τρία χρόνια αργότερα οι ειδικοί ανέλυσαν τις εγκεφαλικές τοµογραφίες των εθελοντών µε βάση την έκβαση της ερωτικής σχέσης του καθενός από αυτούς. Οι µισοί είχαν χωρίσει, οι άλλοι µισοί εξακολουθούσαν όµως να είναι µαζί µε τον/την σύντροφό τους.

Το πιο επικίνδυνο πτηνό στον πλανήτη!

Σύµφωνα µε το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες το πιο επικίνδυνο πτηνό στον κόσµο είναι το περίφηµο Cassowary, γνωστό στους περισσότερους για την οµορφιά του και τα εντυπωσιακά χρώµατα που έχει στο κεφάλι και το λαιµό του αλλά και για τη µεγάλη οµοιότητά του µε τη στρουθοκάµηλο. Το Cassowary έχει εξαιρετικά ισχυρά πόδια, δυνατό ράµφος και αιχµηρά νύχια που αν το αποφασίσει εύκολα µπορεί να σας… ξεκοιλιάσει! Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθετικό πτηνό µε τους ανθρώπους, γι’ αυτό σε περίπτωση που το δείτε καλό θα ήταν να ξαπλώσετε στο έδαφος και να το αφή-

σετε να σας… προσπεράσει. Σε καµία περίπτωση µη σκεφτείτε να τρέξετε, γιατί το Cassowary θα σας φτάσει πολύ γρήγορα, αφού µπορεί να αναπτύξει µεγάλη ταχύτητα. Κι αν αποφασίσετε να κολυµπήσετε για να του ξεφύγετε, απλώς σας ενηµερώνουµε ότι είναι άριστος κολυµβητής! Άλλωστε δεν φέρει άδικα τα παρατσούκλια «Καρχαρίας της ξηράς» ή «Νίνζα των πτηνών». Αν ποτέ, λοιπόν, βρεθείτε στην άγρια φύση, καλό θα ήταν να προσέχετε όχι µόνο τα άγρια ζώα και τα ερπετά αλλά και αυτά τα πανέµορφα πτηνά που αποτελούν τον Νο1 κίνδυνο για τους ανθρώπους.

Αρσενικό ψάρι επωάζει τα αυγά στο… στόµα του!

αστυνοµικός Nicolas Terry έγινε µάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού στα νερά της Νέας Νότιας Ουαλίας, όταν βρέθηκε µπροστά σε έναν… πατέρα Καρδινάλιο να κάνει «µπέιµπι σίτινγκ στα µωρά του», όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, προλογίζοντας τις φωτογραφίες που τράβηξε. «Σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα… φτύνει και µερικά αυγά, τα οποία εκκολάπτονται σιγά σιγά. Το θέαµα ήταν µοναδικό…», συµπληρώνει.

Απίθανες εικόνες από ένα σπάνιο και ιδιόρρυθµο ψάρι, το Cardinal Fish (σ.σ. ψάρι καρδινάλιος) που επωάζει τα αυγά στο στόµα του, αφού τα κρατήσει µερικές εβδοµάδες, προστατεύοντάς τα από πιθανούς κινδύνους. Πιο συγκεκριµένα, το αρσενικό διατηρεί τα αυγά στο στόµα του και απορρίπτει λίγα στο νερό, όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές και αυτά έτοιµα να βγουν από το… κέλυφός τους για να αντιµετωπίσουν τον ωκεανό! Ο 51χρονος

Στην Ηλεία

Meteorito Wine: Κρασί µε… µετεωρίτη! Ο Βρετανός οινοποιός Ian Hutcheon παράγει µια µοναδική ποικιλία κρασιού στην κοιλάδα Cachapoal της Χιλής, την οποία ονοµάζει «Meteorito», και όπως είναι φυσικό ο εξαιρετικός οίνος Cabernet Sauvignon ήρθε τη συγκεκριµένη στιγµή στο προσκήνιο. Και πώς αλλιώς άλλωστε, αφού τις τελευταίες ηµέρες κοµµάτια από τον µετεωρίτη που έπεσε στη Ρωσία πωλούνται στο διαδίκτυο ως… ενθύµια. Ο ίδιος πάντως ουδεµία σχέση έχει µε αυτό που συνέβη πρόσφατα στη Ρωσία, καθώς ασχολείται µε την οινοποιία αρκετά χρόνια πριν παράγοντας ένα ιδιαίτερο κρασί το οποίο ωριµάζει σε βαρέλια που στον πάτο τους έχουν έναν µετεωρίτη ηλικίας 4,5 δισεκατοµµυρίων ετών! «Ένας Αµερικανός συλλέκτης µού έδωσε τον µετεωρίτη πριν πολλά χρόνια. Επειδή ασχολούµαι µε την αστρονοµία και την οινοποιία αποφάσισα να συνδυάσω και τα δύο σε ένα… κρασί! Όταν το πίνετε… γεύεστε στοιχεία από τη γέννηση του ηλιακού µας συστήµατος», εξηγεί ο ίδιος. Όσο για τη γεύση του; Όσοι το έχουν δοκιµάσει µιλούν για ένα κρασί µε ιδιαίτερη επίγευση που ξετρελαίνει, ή τουλάχιστον έτσι… νοµίζουν!

Επικίνδυνο το φτέρνισµα στο τιµόνι! Το να µπαίνει κανείς πίσω από το τιµόνι ενώ είναι κρυωµένος ή είναι σε έξαρση κάποια αλλεργία που έχει, φαίνεται ότι τελικά είναι πολύ πιο επικίνδυνο από όσο κάποιος θα µπορούσε αρχικά να σκεφτεί! Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα, το φτέρνισµα, το φύσηµα της µύτης, ακόµα και το να ψάχνει ο οδηγός απλά ένα χαρτοµάντιλο ευθύνονται για 2.500 ατυχήµατα στους δρόµους κάθε εβδοµάδα. Και αυτό γιατί εκείνη την ώρα ο οδηγός, έστω και για µερικά δευτερόλεπτα, µείνει µε τα µάτια του κλειστά ή δε δίνει τη δέουσα προσοχή στο δρόµο.

6! !"# "# N NA A !"#$%&' ! "# $ % & ' 2 24/02/2013 4/02/2013 0 08:00 8:00

53% 3% 16 1 6° °C C 5

45 4 5K Km/h m/h

$%&%'() $ %&%'()

70 7 0K Km/h m/h

7! !"# "# N !"#$%&' ! "# $ % & ' 2 24/02/2013 4/02/2013 1 14:00 4:00

44% 4% 22 2 2° °C C 4

55 5 5K Km/h m/h

$%&%'() $ %&%'()

80 8 0K Km/h m/h

5! !"# "# N NA A !"#$%&' ! "# $ % & ' 2 24/02/2013 4/02/2013 2 20:00 0:00

61% 1% 17 1 7° °C C 6

35 3 5K Km/h m/h

)*++,-.%)!,+() ) *++,-.%)!,+()

55 5 5K Km/h m/h

Στην Ελλάδα

()"*+#% () "*+#% 2 25/02/2013 5/02/2013 0 02:00 2:00

!"# N NA A 70% 0% 4 !"# 16 1 6° °C C 7 24 2 4K Km/h m/h

$%&%'() $ %&%'()

()"*+#% () "*+#% 2 25/02/2013 5/02/2013 0 08:00 8:00

!"# N NA A 77% 7% 4 !"# 15 1 5° °C C 7 24 2 4K Km/h m/h

%'$,/% % '$,/% )*++,-% )*++, -%

()"*+#% () "*+#% 2 25/02/2013 5/02/2013 1 14:00 4:00

53% 3% 21 2 1° °C C 5

4! !"# "# N 24 2 4K Km/h m/h

)*++,-.%)!,+() ) *++,-.%)!,+()

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Αίθριος . Άνεµοι: νοτιοανατολικοί 2 µε 3 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 8 έως 22 βαθµούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.

patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you