Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Η ζωή µας είναι ακόµη στα χέρια µας

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38761 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

Π. ΜΑΝΟΛΑ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Πολυτέλεια η αποκοµιδή σκουπιδιών και το νερό

Αυξήθηκε η κίνηση τον Αύγουστο αλλά...

Σελίδα 7

Σελίδα 11

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝ ΟΙΚΩ ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΜΠΕΡΑΤΗΣ

«Μια ζωή ραδιόφωνο...» Σελίδες 20-21

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Η εµφάνισή µου στο «Φλόκα» θα είναι από τις καλύτερες Σελίδα 13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μια ιδέα που ευοδώθηκε θετικά Σελίδα 22

∆ιαµαρτύρονται στη Βροχίτσα – και σ’ άλλα χωριά- γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση Σελίδα 6

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΝΑΝΤΕΡ

Παρέσυρε οδηγό µοτό και τον εγκατέλειψε

Περιµένουν τα έργα εδώ και 3 χρόνια

Πυρκαγιά σαν αυτή της Ηλείας δεν έχουµε ξαναδεί

Σελίδα 5

Σελίδα 6

Σελίδα 5

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Σήµερα η επίσηµη παρουσίαση του Στέλιου Γιαννακόπουλου Σελίδα 23

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH - RACKET 2012

Ολοκληρώνεται σήµερα η 4η αγωνιστική Σελίδα 25


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

2η σελίδα

Είπαν...

Χρονολόγιο 19 Αυγούστου 1963

ΚΡΟΥΣΜΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΚΟΥΜΑΝΙ

Απόστολος Κατσιφάρας

(Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας)

Ανεφέρθη προς το ενταύθα Υγειονοµικόν Κέντρον ότι εις το χωρίον Κούµανι προσεβλήθη από λεισµανίασιν (καλααζάρ) παιδίον 8 ετών. Εξητάσθη επσιταµένως η περίπτωσις ενώ εδόθησαν τα απαραίτητα φάρµακα διά την θεραπείαν του προσβληθέντος. Επίσης ελήφθησαν ειδικά µέτρα προς αποτροπήν µεταδόσεως της νόσου.

«Το λιµάνι του Κατακόλου θα πρέπει να παραµείνει µε τη νοµική µορφή που έχει σήµερα. Υπάρχει ένας σχεδιασµός, σε Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για πλήρη αναβάθµισή του, µε πόρους του ΕΣΠΑ. Άρα, θα είναι ένα λιµάνι οικονοµικά βιώσιµο που θα βοηθά την τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την Αρχαία Ολυµπία και µε αιχµή την κρουαζιέρα. Ως αιρετή Περιφέρεια είµαστε κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε µορφή παραχώρησης και ιδιωτικοποίησης».

ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΕΙΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΥΘΕΑΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Εις την τοποθεσίν «Άγιος Ηλίας» περιοχής κοινότητος Ξηροχωρίου Ολυµπίας συνεπεία πυρκαϊάς απετεφρώθησαν περί τα 2000 πευκόδενδρα. Το πυρ κατεσβέσθη κατόπιν πολυώρων προσπαθειών χωρικών, οργάνων της Χωρ)κής και αγροφυλάκων. Εξ άλλου εις την τοποθεσίαν «Πάλκα» Τριφυλίας συνεπεία πυρκαϊάς απετεφρώθη έκτασις 30 στρεµµάτων θάµνων και ξηρών χόρτων. ∆ιενεργούνται ανακρίσεις προς ανακάληψιν του υπευθύνου διά την µετάδοσιν του πυρός.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΤΡΙΝΩΝ

Οι δηµοτικοί συνταξιούχοι του ∆ήµου Λετρίνων δι’ αναφοράς των προς το υπουργείον των Εσωτερικών διαµαρτύρονται διά την µην καταβολήν της συντάξεώς των επί τω τέλει όπως ερευνηθώσι τα αίτια της τοιαύτης παραβάσεως του καθήκοντος των αρµοδίων. Σχετικώς πληροφορούµεθα ότι καθυστερείται η καταβολή των συντάξεων µηνός Αυγούστου των συνταξιούχων οίτινες λαµβάνουν τάς µεγαλυτέρας συντάξεις, ενώ κατεβλήθησαν αι τοιαύται κάτω των 1000 δραχµών.

Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

+ΙΑ’ Ματθαίου, Ανδρέα στρατηλ. Ευτυχιανού µάρτυρος Ο Άγιος επί Μαξιµιανού τελούσε υπό τας διαταγάς του αρχιστρατήγου της Ανατολής Αντιόχου. Πολέµησε και νίκησε τους Πέρσες. Όταν όµως οι ανώτεροί του έµαθαν ότι οι περισσότεροι στρατιώτες του Ανδρέα ήταν Χριστιανοί, έστειλαν µία χιλιαρχία για να τους αφοπλίσουν. Ο Ανδρέας τους µίλησε και τους έπεισε και αυτούς να ασπασθούν τον χριστιανισµό. Ολόκληρη η χιλιαρχία ενσωµατώθηκε στον χριστιανικό στρατό του Ανδρέα. Οργισµένος ο Αντίοχος, όταν έµαθε το γεγονός, έστειλε πολυπληθή στρατό, που κατάσφαξε το στράτευµα του Ανδρέα, φυσικά και τον Άγιο. Οι νεκροί υπολογίζονται στου 2.593! (εορτάζει 12 Ιουλίου και 19 Αυγούστου). ∆ευτέρα 20 Αυγούστου 2012 + Σαµουήλ προφ., Λουκίου µάρτυρος Σελήνη: 2ηµ. Aν. Hλίου: 05:44 ∆ύση Hλίου: 19:13

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6971887457 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Γιάννης Λυµπέρης (∆ήµαρχος Ήλιδας)

«Ελπίζω ότι για την ιστορική περιοχή Καλίτσα, αυτό το κτίριο, το κτίριο Τατάνη, θα αποτελέσει όαση για τους ανθρώπους εντός και εκτός Ελλάδας. Εµείς, πρέπει να εξασφαλίζουµε την λειτουργία της κάθε δράσης που θα αναλάβουµε και φιλοσοφία µας είναι, ειδικά σε αυτές τις εποχές, έργα πολιτισµού και αθλητισµού να στηρίζονται περισσότερο στον εθελοντισµό».

Σάκης Μπουλούτας

(Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Κατακόλου)

«Η πρόταση η δική µας είναι να παραµείνει ο κόσµος στο λιµάνι του Κατακόλου. Επειδή η τουριστική σεζόν κλείνει, θέλουµε να πούµε πως δεν πρέπει να γίνει η µεταφορά προς την πλατεία και ειδικότερα στη µαρίνα ή των λεωφορείων ή των ζωήλατων οχηµάτων αλλά προτείνουµε να γίνει η µεταφορά τους στο χερσαίο χώρο έµπροσθεν του λιµεναρχείου. Προτείνουµε να µεταφερθούν αυτά τα οχήµατα στο σηµείο αυτό, γιατί έτσι θα δοθεί πραγµατικά αυτή η ώθηση που χρειαζόµαστε εµείς οι έµποροι».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από 48χρόνια, το 1964. Είναι το καφενείο «Η Ρέµβη» στον Άγιο Γεώργιο Πύργου. Ένα καφενείο γνωστό σε πάρα πολλούς Ηλείους. Κι αυτή είναι η «παλιοπαρέα». ∆ιακρίνονται οι: Βασίλης Ηλιόπουλος, Γιάννης Βρoντος, Νίκος Ντούφας, Αλέξης Στάµος, Σάκης Αβραµόπουλος, ∆ηµήτριος Βερβίτας, Κώστας Ξένος, Νίκος Στάµος, Κώστας Βρόντος.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ

Τα πετρέλαια του Κατακόλου και τα 3 κακά της µοίρας µας

α πετρέλαια του Κατάκολου είναι µια παλιά ιστορία για την Πόλη µας, γύρω από την οποία δηµιουργήθηκαν κατά καιρούς και διάφοροι µύθοι µετά τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες στην ευρύτερη περιοχή . Όπως παλιά ιστορία είναι και οι ιστορίες του αεροδροµίου ( µια της Ανδραβίδας µια του Επιταλίου και τανάπαλιν) η ιστορία του εκσυγχρονισµού των τρένων, η ιστορία της Βιοµηχανικής Ζώνης, η ιστορία της Πανεπιστηµιακής σχολής, η ιστορία του νέου Εθνικού δρόµου, η αξιοποίηση του Καϊάφα, η δωδεκάµηνη τουριστική περίοδος για την Αρχ. Ολυµπία, οι νέες µορφές γεωργικών εκµεταλλεύσεων και σύγχρονες εφαρµογές επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων και τόσα άλλα . Ιστορίες 40-50 και 60 χρόνων Σε αυτές τις ιστορίες προσθέστε την µετατροπή του Κατάκολου σε εµπορικό λιµάνι µε γερανούς (προσφορά Λάτση) τέλη της δεκαετίας του 1970 που δεν έγινε ποτέ, τα σχέδια µετατροπής των δηµοσίων παραλιακών εκτάσεων σε Ελληνική Ριβιέρα [δείτε τα χάλια µας ], η τουριστική αξιοποίηση των διάσπαρτων ιαµατικών πηγών της Ηλείας (Χειµαδιό, Κουνουπέλι, Κυλλήνη κ.λπ.) ο χειµερινός τουρισµός (δάσος Φολόης, ∆ίβρης, κ.λπ.) και θα καταλάβετε γιατί τούτος ο «ευλογηµένος» δήθεν τόπος πάει συνεχώς κατά διαόλου και θα βολοδέρνει συνεχώς ανάµεσα σε εξαγγελίες προόδου και πραγµατικότητες

καθυστέρησης . Αν επιµένετε ακόµη να µην καταλαβαίνετε ,τότε καλό είναι να συµφωνήσουµε ότι ανεπαρκείς για τον τόπο και επαρκείς για τον εαυτόν τους τον κυβέρνησαν, διαχειριζόµενοι τον ασύνταχτο, κατά Γκράµσι, κοινό νου µε το µόνο τρόπο που τους βόλευε. Την ύπνωση. Ας ελπίσουµε ότι τούτη τη φορά µε αφορµή τα Πετρέλαια του Κατακόλου δε θα γίνουν πάλι έτσι τα πράγµατα . Ας εξηγηθούµε όµως. Τα πετρέλαια του Κατάκολου είναι µε µη αισιόδοξους υπολογισµούς [10.000.000 βα ρελια] µια επένδυση 15ετιας µε µέσο όρο τουλάχιστον 50 θέσεις άµεσης εργασίας και είναι δυο σταδίων .Πρώτο στάδιο η άντληση των υπαρχόντων Πετρελαίων και δεύτερο στάδιο η άντληση του υπάρχοντος Φυσικού αερίου. Τα Πετρέλαια και το Φυσικό αέριο µπορούν να αντληθούν µε σύστηµα που θα είναι 95% κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και της Γής. Άρα καµιά επίδραση στο οπτικό και αξιοποιήσιµο τουριστικά περιβάλλον δεν θα προκληθεί. Η αποθείωση δε των παραγοµένων Υδρογονανθράκων µπορει να γίνεται παράλληλα µε την άντληση ,ώστε να µην υπάρχει περίπτωση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος χώρου από δυσάρεστες οσµές. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης δεν θα υπερβαίνουν τις ποσότητες των 5.000 t και δεν θα είναι µεγαλύτεροι από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισµού. Τα συστήµατα ασφαλείας αυτών

των εγκαταστάσεων είναι πλέον τόσο προηγµένα και , εάν δεν υπάρξει µειωµένη φροντίδα από το κράτος, δεν υπάρχει περίπτωση κινδύνου ή εάν υπάρχει είναι τόσο µικρή που δεν µπορεί να αποτελέσει αιτία να χαθεί η δυνατότητα παραγωγής αυτού του πλούτου για τον τόπο και την Χώρα. Επειδή από τις εφηµερίδες πληροφορήθηκα το Νορβηγικό ενδιαφέρον για τις έρευνες ,ας ψάξει κάποιος να δει τι προδιαγραφές έχει βάλει η Νορβηγία στην άντληση των δικών της πετρελαίων και θα καταλάβει τι εννοώ παραπάνω. Η λογική δεν θέλουµε τίποτα στον τόπο µας, παρά µόνο λεφτά από το κράτος ( που δεν είχε και δεν έχει) τέλειωσε. Άλλο η ιδιαίτερη προσοχή που χρειάζονται όλες οι επενδύσεις και άλλο η άρνηση της ανάπτυξης που βολεύει κάποιους ανεπαρκείς και βολεµένους και θάβει µονίµως το µέλλον του τόπου. Πέραν όλων των παραπάνω θέλω να επισηµάνω τα εξής χωρίς να είµαι αισιόδοξος ότι θα πάρω απαντήσεις: Η έρευνα και η άντληση πετρελαίου θα δηµιουργήσει δεκάδες θέσεις νέων Επιστηµόνων κατά συντριπτική πλειοψηφία από την Ηλεία. Όποιος διαφωνεί να βγει στους νέους επιστήµονες της περιοχής και να πει ότι θα µείνετε άνεργοι διότι εγώ δεν θέλω να βγουν τα πετρέλαια στο Κατάκολο γιατί έχω την βίλλα µου ή τα χωράφια µου. Η προσφορά τους στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και όχι µόνο σε

κάποια καταστήµατα, θα είναι πάνω από 300.000 το µήνα µέσω των µισθών των εργαζοµένων και των δαπανών λειτουργίας και διαβίωσης. Όποιος παίρνει την ευθύνη να στερήσει από την χειµαζόµενη τοπική αγορά αυτά τα χρήµατα, ας βγει καθαρά να το πει και όχι µε δήθεν επιφυλάξεις και ευαισθησίες. Τέλος πολλές ευαισθησίες τοπικών παραγόντων τις θεωρώ υποκριτικές για τους εξής λόγους: Τόσα χρόνια τα Ελαιοτριβικά απόβλητα πολλαπλασιάζουν τους καρκίνους της περιοχής και κάποιοι ψηφοθηρικά δεν κάνουν τίποτα για το πρόβληµα. Τ α πετρέλαια τους πείραξαν; Τόσα χρόνια δεν µπορούν να λύσουν τα πρόβληµα των στερεών αποβλήτων και οι εξ’αυτών παραγόµενες διοξίνες επιταχύνουν την αύξηση των καρκινογενέσεων στην περιοχή.. Τα πετρέλαια τους πείραξαν; Οι ίδιοι «ευαίσθητοι» ονόµασαν αποκατάσταση ΧΑ∆Α το θάψιµο των εκατοντάδων χιλιάδων τόνων πλαστικών µέσα από το θάψιµο των αστικών απορριµµάτων – σκουπιδιών. Έχουν αυτοί οι «ευαίσθητοι» ενηµερώσει µέχρι σήµερα την Ηλειακή κοινωνία ότι η αποδόµηση του πλαστικού κρατάει 100 χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτών των ετών θα µολύνεται συνεχώς ο υδροφόρος ορίζοντας και η καλλιεργήσιµη γη από τις ουσίες που περιέχει το πλαστικό? Τα πετρέλαια θα µας πειράξουν που δεν έχουν και απόβλητα,

Του ΑΡΓΥΡΗ ΣΑΛΠΕΑ τοπικώς αποθηκευόµενα; Τα οφέλη από την άντληση του πετρελαίου του Κατάκολου θα είναι πολλά και ποικίλα, οι δε κίνδυνοι ελάχιστοι έως και αµελητέοι. Ας αφήσουµε τις υποκρισίες στην άκρη και µε ευθύνη του ∆ήµου να δηµιουργηθεί ένα Συµβούλιο Ανάπτυξης το οποίο θα διαπραγµατευθεί το θέµα µε τους αρµόδιους φορείς, όχι για να µην γίνει το έργο αλλά για να επιτύχει µέσω αυτού το δυνατόν µεγαλύτερα οφέλη για την περιοχ ή. Το Συµβούλιο αυτό το προτείνω χρόνια τώρα και για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που χρειάζονται στην περιοχή αλλά το ιερατείο της καθυστέρησης µονίµως το αγνοεί, φοβούµενο µη χάσει τα κεκτηµένα. Τέλος, επειδή είµαι γέρος πια και δεκάδες χρόνια πολίτης, υποψιάζοµαι ότι κάποιες αντιρρήσεις εκφράζονται για διεκδίκηση βάθρου διαπραγµάτευσης θέσεων εργασίας. Οι κύριοι αυτοί(παράγοντες υποστήριξης και ανάπτυξης ενός χυδαίου λαϊκισµού) πρέπει να µάθουν ότι τα αφροδισιακά νοσήµατα των stage πέρασαν και η δηµοκρατία του δικαιώµατος στην εργασία χωρίς ευτελισµό της αξιοπρέπειας των νέων και των γονέων τους, είναι πρώτο αίτηµα στις επερχόµενες κινητοποιήσεις των «απελπισµένων» και όχι των «αγανακτισµένων» Με τους «αγανακτισµένους» την έβγαλαν καθαρή µε τους «απελπισµένους» δε θα την βγάλουν.


ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

3

Η «ασφυξία» στις φυλακές και η Ανδρίτσαινα

Του Ζαχαρία Μαντά

Υποψήφιος ο Μ. Κεφαλογιάννης για γραµµατέας στη Ν∆ Την πρόθεσή του να βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής της Ν∆ ανακοίνωσε ο βουλευτής Ηρακλείου, Μ. Κεφαλογιάννης, δίνοντας νέα τροπή στην εξέλιξη της εκλογής, που αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Μ. Κεφαλογιάννης πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του είχε ενηµερώσει τον Α.Σαµαρά.

Σήµερα δύο κρουαζιέρες ∆ύο κρουαζιέρες αναµένεται να καταπλεύσουν σήµερα στο λιµάνι του Κατακόλου, ύστερα από ένα «κενό» διήµερο για την περιοχή. Αυτό αποτελεί ανάσα για τους επαγγελµατίες της περιοχής καθώς τόσο χθες όσο και προχθές τα εµπορικά καταστήµατα στο Κατάκολο παρέµειναν κλειστά. Π.Γ.

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Ο Κρητίκαρος ο Σήφης γυρνάει σπίτι και λέει στη µάνα του. - Ορέ µάνα αποφάσισα να παντρευτώ - Ίντα µου λες καµάρι µου και ποια παίρνεις; - Μάντεψε ορέ µάνα - Παίρνεις την Κατερίνα του Μαυράκη; - Όχι µάνα -Την Ελενίτσα του Κατσανεβάκη; -Όχι µάνα -Την Μελποµένη του Παπαδάκη; -Όχι µάνα -Ε ποια παίρνεις ορέ; -Τον Μανούσο του Καπετανάκη - Ίντα µου λες και µε πικραίνεις ορέ, αυτός είναι Νεοδηµοκράτης!!!

Τον τελευταίο καιρό έχουµε γίνει µάρτυρες αποφάσεων δικαστών µε τις οποίες αφήνουν ελεύθερους – µέχρις ότου γίνει η δίκη- κατηγορούµενους για σωρεία παράνοµων πράξεων τους οποίους υπό άλλες συνθήκες θα τους έκριναν προφυλακιστέους, επειδή είναι προφανές ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων παράνοµων πράξεων (διαρρήξεις, κλοπές κ.λ.π). Τι είναι αυτό που οδήγησε τους δικαστές να πάρουν αυτές τις επιεικείς αποφάσεις; Είναι απλό. Ακόµα κι αν τους προφυλάκιζαν δε θα µπορούσαν να κρατηθούν γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι στις φυλακές. Στη χώρα µας οι φυλακές έχουν τη δυνατότητα

Τριήµερο λουκέτο Και βλέπουµε... Για το δίληµµα «παραιτήσεις ή κλείσιµο» στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι δήµαρχοι ενόψει του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕ∆Ε στις 30 Αυγούστου η στήλη σάς έχει πληροφορήσει. Η ΠΕ∆ Κρήτης φαίνεται πάντως, ότι έχει καταλήξει στην πρότασή της. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι δήµαρχοι του νησιού θα προτείνουν κλείσιµο των δήµων για τρεις ηµέρες: την παραµονή, την ηµέρα του έκτακτου Συνεδρίου της ΚΕ∆Ε, και την εποµένη.

Οι λακκούβες καλά κρατούν Πολλές είναι οι διαµαρτυρίες από οδηγούς οχηµάτων οι οποίοι καθηµερινά αναγκάζονται να «ρισκάρουν» περνώντας από τους κεντρικούς δρόµους του Πύργου. Κι αυτό γιατί, οι λακκούβες καλά κρατούν για να ταλαιπωρούν τόσο πεζούς όσο και οδηγούς, που σε καθηµερινή βάση πρέπει να κάνουν ολόκληρες «µανούβρες» για να φτάσουν στον προορισµό τους. Π.Γ.

κράτησης 9.000 ατόµων και σήµερα έχουν στοιβαχθεί σ’ αυτές 12.000 περίπου κρατούµενοι. Η κατάσταση είναι ασφυκτική. Οι ευνοϊκές νοµοθετικές διατάξεις δεν αποσυµφόρησαν τις φυλακές, ενώ τον Ιούλιο που µας πέρασε οι δικαστές ανά τη χώρα διέταζαν την προφυλάκιση καθηµερινά (κατά µέσο όρο) σε 70 κατηγορούµενες. Η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων ήταν αδύνατη επειδή δεν υπήρχαν στις φυλακές ελεύθεροι χώροι. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι από τους 12.000 κρατούµενους το 70% και πλέον είναι αλλοδαποί. Εδώ πλέον τίθεται ένα θέµα. Αυτό της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Τα ποσοστά εγκληµατικότητας – δεδοµένων των σηµερινών συνθηκών- δεν προβλέπεται να µειωθούν. Αντίθετα αυξάνονται. Τα δύο σωφρονιστικά καταστήµατα

–κυρίως στα Χανιά- που δε λειτουργούν ακόµη δε θα λύσουν το πρόβληµα. Απαιτείται η ανέγερση νέων σωφρονιστικών καταστηµάτων, σύγχρονων που να καλύψουν µε επάρκεια το θέµα που έχει δηµιουργηθεί. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, πιστεύω, ότι το υπουργείο ∆ικαιοσύνης θα πρέπει να επανεξετάσει το θέµα της ανέγερσης σωφρονιστικού καταστήµατος στην Ανδρίτσαινα. Επίσης, πιστεύω ότι τώρα πρέπει να έχει αλλάξει η άποψη εκείνων που πριν από χρόνια είχαν ταχθεί κατά της ανέγερσης φυλακών. Οικονοµικό θέµα επί της ουσίας δεν υπάρχει καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να τις χρηµατοδοτήσει. Άρα, εκτιµώ, ότι οι συνθήκες είναι ώριµες αρκεί να υπάρχει θέληση.

Πυροσβεστική ενίσχυση στη Χίο

Με Πυροσβεστικές δυνάµεις από την Ηλεία, έχει ενισχυθεί από χθες η δύναµη δασοπυρόσβεσης στο νησί της Χίου, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το µεγάλο µέτωπο της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στο νησί. Από το Νοµό Ηλείας έχουν αναχωρήσει πέντε πυροσβεστικά οχήµατα επανδρωµένα µε τέσσερις πυροσβέ-

στες το καθένα, συνολικά δηλαδή είκοσι πυροσβέστες. Ειδικότερα, έχουν αναχωρήσει, ένα όχηµα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, ένα όχηµα από Αµαλιάδα, ένα από Λεχαινά, ένα από Αρχαία Ολυµπία και ένα από Κρέστενα. Μ.Κ.

∆ιασκέδασαν στην Κουρούτα Τη νυχτερινή ζωή της Κουρούτας, απόλαυσε το «δίδυµο» του Super B, Γιώργος Παπαδηµητρακόπουλος και Ρένα Βαρδαλαχάκη. Οι δυο τους βρέθηκαν στην Κουρούτα, που κάθε χρόνο αποτελεί το must της νυχτερινής διασκέδασης, απόλαυσαν το ποτό τους και διασκέδασαν στους ρυθµούς της µουσικής των νυχτερινών καταστηµάτων της περιοχής. Μ.Κ.

Αισχροκέρδεια... Φαίνεται ότι ορισµένοι επιχειρηµατίες εστίασης ούτε καν έχουν ακούσει για την κρίση και την οικονοµική δυσπραγία των Ελλήνων. ∆εν εξηγείται αλλιώς η υπερβολική ακρίβεια που προ ηµερών συνάντησε ζευγάρι αναγνωστών µας σε εστιατόρια στον κάµπο της Ηλείας. Για ένα ουζάκι, µε χταποδάκι ψητό και µια µερίδα µύδια, συν ορεκτικό µε προσούτο και µοτσαρέλα, το ζευγάρι κλήθηκε να πληρώσει σχεδόν... 55 ευρώ! Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τιµοκατάλογο του καταστήµατος τα περισσότερα κυρίως πιάτα κόστιζαν

από 17 ευρώ και πάνω, ενώ τη χαµηλότερη τιµή την είχαν µόλις δύο, µε ..16 ευρώ! Σ’ άλλη περίπτωση, σε «πολιτιστική εκδήλωση» χρέωσαν την γουρνοπούλα 20 ευρώ το κιλό!!! Είναι προφανές, λοιπόν, ότι κάποιοι είτε δεν έχουν καταλάβει, είτε κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τη γενική δυσκολία που υπάρχει και δεν έχουν προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα διατηρώντας σε φυσιολογικά επίπεδα τις τιµές. Και έπειτα, περιµένουν αύξηση επισκεψιµότητας σε τουριστικές περιοχές...!

Φωτιές στα ακαθάριστα Άµεση ήταν η επέµβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, στην εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στον καταυλισµό των τσιγγάνων στα Βυτινέικα. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σηµείο και αποµάκρυναν έγκαιρα για προληπτικούς λόγους τους τσιγγάνους, ενώ η φωτιά κατέκαψε ξερά χόρτα και καλαµιές. Το µεγάλο πρόβληµα όµως δηµιουργείται για ακόµα µια φορά από τα ακαθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και µέχρι σήµερα αποτελούν βασική αφορµή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Π.Γ.


Απόψεις

4

[

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Η γνώµη του

Σ

Πέτρος Κ. Κλάδης (Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστηµίου)

Η Ευρωζώνη και το ευρώ

τη διάρκεια της πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνουν τα κράτη – µέλη της Ευρωζώνης παρουσιάζονται και παρατηρούνται µια σειρά από γεγονότα που προκαλούν εντύπωση ειδικά στο κοµµάτι που αφόρα τον τρόπο αντιµετώπισής της. Αποδειγµένα η ηγεσία της πολιτικής και οικονοµικής τάξης της Ε.Ε. από την αρχή της κρίσης έως τώρα δεν ήταν ικανή όχι µόνο να εκτιµήσει τα βαθύτερα αίτια της αλλά και να βρει έγκαιρα τρόπους αντιµετώπισής της. Εντός Ευρωζώνης το βασικό αίτιο της κρίσης εντοπίζεται στην προκλητική ασυδοσία των αγορών και στην πεποίθηση νεοφιλελεύθερων τάσεων που κυριαρχούν περί αυτορρυθµιστικών παραγόντων των ίδιων των αγορών ανά κράτος . Μέχρι σήµερα όµως η κατάσταση δείχνει ότι

«Κ

Η µαγειρική θέλει …καλλιτεχνική φλέβα

άθε άνθρωπος γεννιέται µε κάποια χαρίσµατα που αν τα καλλιεργήσει γίνονται ταλέντα». Με αυτές τις φράσεις ο διακεκριµένος Σεφ, ∆όξης Αντ. Μπεκρής, µιλά για την ζωή του και για την µεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλη από τη µαγειρική. Ο ίδιος ξεκίνησε να ασχολείται µε την µαγειρική επαγγελµατικά όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων της Ρόδουτο 1991. Εκεί, εργάστηκε σε ένα µεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότηµα και ύστερα αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγγλία στο University ofWolverhamton όπου και πήρε το πτυχίο «Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίµων» καθώς και το πτυχίο «∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων». Από τότε, όπως µας λέει ο ∆όξης, δεν σταµάτησε ποτέ να ασχολείται µε την µαγειρική και να προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται πάνω στο χώρο, παρόλο που αυτό δεν αποτελούσε στην αρχή το όνειρό του.

«Η µαγειρική είναι τέχνη» Ο ∆όξης Αντ. Μπεκρής, θεωρεί την µαγειρική ένα είδος τέχνης το οποίο για να αναπτυχθεί, όπως

τονίζει, χρειάζεται να έχεις καλλιτεχνική φλέβα, πολλή φαντασία, αγάπη και πάθος για δηµιουργία. «Πιστεύω ότι όποιος θέλει µπορεί να γίνει πολύ καλός σε κάτι αρκεί να το θέλει πολύ, να το πιστεύει, να το προσπαθεί µέχρι να το τελειοποιήσει και φυσικά να αγαπά αυτό που κάνει. Το κίνητρο για µένα ήταν η αγάπη της µητέρας µου για την µαγειρική το οποίο αποτέλεσε ζωντανό παράδειγµα καθώς την έβλεπα καθηµερινά να περνά πολλές ώρες στην κουζίνα. Αυτή, ήταν που µε έπεισε να ακολουθήσω αυτό το επάγγελµα», επισηµαίνει ο ∆όξης. Και ενώ η φήµη του πλέον ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο, ο ίδιος θεωρεί επιτυχία να βλέπει την ευχαρίστηση στα πρόσωπα των ανθρώπων που δοκιµάζουν τις συνταγές του, τα επαινετικά τους λόγια, το σεβασµό στα πρόσωπα των συνεργατών του και βεβαίως την επιβράβευσή του από διάφορους παράγοντες για την δουλειά του. Η εντιµότητα, η ειλικρίνεια και το πάθος για δηµιουργία είναι τρία πράγµατα που τον έχουν κάνει επιτυχηµένο και βραβευµένο Σεφ, ανά τον κόσµο. «Έχω δοκιµάσει και έχω µαγειρέψει προϊόντα που τα έβλεπα για πρώτη φορά, όπως κατσαρίδες της θάλασσας στην Κίνα, σκορπιούς στην Ιαπωνία, καθώς και ζων-

τανό σούσι γαρίδας, όπου έπρεπε να καθαρίσω την γαρίδα τόσο προσεκτικά και περίτεχνα από το κέλυφος ώστε όταν θα έφτανε το πιάτο στον πελάτη η γαρίδα να είναι ακόµα ζωντανή!!!», θυµάται ο ∆όξης Αντ. Μπεκρής, από την πορεία του ως Σεφ σε χώρες του εξωτερικού.

«Για µένα δεν είναι απλά µια δουλειά» Τον ρωτήσαµε αν σκέφτηκε ποτέ να σταµατήσει την µαγειρική και µας απάντησε ότι στον επαγγελµατικό τοµέα η µαγειρική δεν είναι και ο πιο εύκολος κλάδος. «Υπήρξαν στιγµές που σκέφτηκα όχι να παρατήσω την µαγειρική αλλά να πάψω να δουλεύω ανάµεσα σε µεγαθήρια του χώρου, γιατί ήταν πολύ κουραστικό για µένα να προσπαθώ να αποδείξω ότι αξίζω να είµαι ανάµεσά τους αλλά και να προσπαθώ παράλληλα να παραµείνω πιστός στις αρχές µου σαν άνθρωπος αλλά και σαν σεφ. Τελικά οι προσπάθειές µου απέδωσαν και κατάφερα να κερδίσω και τον σεβασµό σε διεθνές επίπεδο µε συνεργασίες σε εταιρείες και συναδέλφους που έχουν γράψει ιστορία στο διεθνές γαστρονοµικό στερέωµα. Με λίγα λόγια η µαγειρική για µένα δεν είναι απλά µια δουλειά, είναι στάση ζωής».

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Θα το παλέψουµε ρε και θα επιβιώσουµε Για Παναγιάς µείναµε λίγοι και τελευταίοι Πόλη να µην ακούσουνε κι ας είναι µουσαφιραίοι. Κι άλλοι το καθυστερούν µέχρι αρχές Σεπτέµβρη ∆ιότι ξέρουνε καλά το τι κακό θα εύρει. Παιδιά αρχίζουν το σχολειό κι αρχίζω µε βιβλία Τα δωρεάν ξεχάστηκαν µάστορα εργαλεία. Τετράδια, σακκίδια και σχολικά βοηθήµατα Η κρίση χτύπησε κι εδώ βγάλαµε εξανθήµατα. Ρούχα καινούρια τα παιδιά τα περσινά κοντύναν Λες και τραβάς τα άτιµα για φέτος λίγα µείναν. Μπουφάν για κρύο τον καιρό κι αθλητικά για τρέξιµο ∆εν είπα κι αδιάβροχα για του καιρού το βρέξιµο. Αυτά, τα σκέπτεται γονιός πίεση ανεβαίνει Μα ο µισθός µειώθηκε κι η τσέπη µας βαθαίνει. Αν πούµε και λογαριασµοί φυλάγονται κουτί τους Τους ήρθε σύγκριος ιδρώς πίσω από τ’ αυτί τους. Τη δόση δεν την ξέχασα και της ∆ΕΗ χαράτσι Σαν τα πορνεία κλέβουνε ιδρώτα µας οι τσάτσοι. Της εφορίας το χαρτί σε έξι είπαν δόσεις Τριανταµία του µηνός την πρώτη θα πληρώσεις. Αν Έλληνα και τυχερέ πόσο καλά περνάµε Πρόωρα όµως άσπρισες και στην ψυχή γερνάµε. Κάνε σταυρό στην εκκλησιά µην τύχει κι αρρωστήσεις

Καµπάνα και λυπητερή εις το χωριό χτυπήσεις. Λοβέρδο όπως τα’κανες µαζί µε τον Βουδούρη Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ στράβωσε το αγγούρι. Ανάθεµα τις αλλαγές που είχες στο κεφάλι Στις πλάτες δύστυχου λαού θα εφαρµόσουν πάλι. Γεννηµατά µε το ΕΣΥ µία σειρά να βάλει Γιατί το εχαλάσατε γιατρών κοιτώ το χάλι. Κι όλοι το χέρι βάζουµε βαθιά για επισκέψεις Ό,τι στραβό κι ανάποδο εδώ θα το γυρέψεις. Το αίµα µας το ήπιατε κλέβοντας τα ταµεία Φάρµακα τα πληρώνουµε και δεν υπάρχει µία. Αν τύχει και νοσηλευτείς βράσε χυλό µε ρύζι Ο ύψιστος µόνο βοηθά και τύχη µας ορίζει. Γιατρούς ακόµα ψάχνουµε νοσηλευτές δεν έχει Κι όλοι κοιτάµε ουρανός µα ο καιρός δε βρέχει. Ξεράθηκαν τ’ αµπέλια µας καθώς και περιβόλια Και η σταφίδα για σπερνα και ο καρπός για βόλια. Τα πανηγύρια τέλειωσαν µπίρα γουρουνοπούλα Και η Ευρώπη στην Ελλάς της λέει όλο πούλα. Λιµάνια, αεροδρόµια, οικόπεδα εκτάσεις Εκπτώσεις τώρα έχουµε, τρέξε για να προφτάσεις. Και τώρα στην επιστροφή µε το κεφάλι µέσα Αχ κοινωνία ένοχη µε έφαγες µπαµπέσα. Κι οι ξένοι επιστρέφουνε στις χώρες για χειµώνα Πάλι συντάξεις κόβουνε για χρέους την ποµόνα.

Ας αναζωογονηθεί ο πατριωτισµός των Ελλήνων

εσούσης της µεγαλύτερης µεταπολεµικής µας κρίσης, τα εθνικά µας θέµατα έχουν τεθεί στο περιθώριο. Και τα κατά τα άλλα λαλίστατα ΜΜΕ τηρούν µια αιδήµονα σιωπή. Παραχωρείται έτσι ελεύθερο το πεδίο στην επίσης πάντα πρόθυµη για παραχωρήσεις πολιτική µας τάξη, να διαπραγµατεύεται τα εθνικώς αδιαπραγµάτευτα και να κάνει αστόχαστες στο φάσµα της διπλωµατίας κινήσεις, που υπονοµεύουν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας µε αυστηρότατο τρόπο, καθορίζει τα δικαιώµατα κάθε χώρας αναφορικά µε την θάλασσα που την περιβάλλει. Ωστόσο η Τουρκία εµµανώς αρνείται να κυρώσει ως οφείλει τη σύµβαση και επιχειρεί µε στρατιωτικούς εκιβιασµούς, να ανατρέψει το κυριαρχικό µας καθεστώς στο Αιγαίο. Σ΄αυτό το πλαίσιο οι εξ ανατολών γείτονές µας, µε την αρωγή της πρόθυµης για κάθε εθνική παραχώρηση πολιτικής µας τάξης, προσπαθούν να επιβάλουν την περίφηµη αµερικάνικης σύλληψης συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο. Χωρίς δηλαδή

Ακολουθούνε και µισθοί ιδίως ιδιώτη Σειρά και το δηµόσιο φορά δεν είναι πρώτη. Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Αν πούµε για πετρέλαιο το’χουν αυτό ξεχάσει Τρέχουνε για να ζεσταθούν και στο κρεβάτι στάση. Τυλίγονται σκεπάσµατα ζευγάρια τα γερόντια Κι από το κρύο θα χτυπούν τα ξένα τους τα δόντια. Κατάντια που την έχουµε και εθνική ξεφτίλα Ούτε τους ούνους να’χαµε µε επιδροµή Αττίλα. Έτσι µας λέγαν στο ΠΑΣΟΚ αγέροχα τα νιάτα Περήφανα τα γηρατειά στο γλέντι σπάµε πιάτα. Κι άλλη τρύπα έγινε για µέση στη ζωστήρα Μπουκάλι πίνω το νερό, γεµίσω καθετήρα. Επτάψυχος ο Έλληνας κι εγώ θα επιζήσω Θα αγωνιστώ για τη ζωή τίποτα δε χαρίσω. Κι αν νοµίζουν µερικοί πως πλησιάζω κάσα Ακόµα κι αν µου κόψετε ζωής µου την ανάσα. Θα ζήσω και θα αγωνιστώ µε νύχια µου θα σκάβω Την ιστορία ως λαός εγώ ποτέ δε θάβω. Κι όπως Χριστός τον Λάζαρο εγέρθητι εκ τάφου Η χώρα χρώµα της θα βρει µε πινελιές ζωγράφου.

Γράφει ο Πάνος Αβραµόπουλος www.pavramopoulos.gr

να έχει προηγηθεί η αναγκαία και ζωτικής σηµασίας για τα εθνικά µας συµφέροντα οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, ο καθορισµός της ΑΟΖ, αλλά και ο καθορισµός των χωρικών µας υδάτων, να προχωρήσουµε µέσα σε ένα ασαφές, θολό και γεµάτο παγίδες κυριαρχικό καθεστώς, στην συνεκµετάλλευση των πολύτιµων κοιτασµάτων του Αιγαίου, µε την Τουρκία και τα καραδοκούντα αµερικάνικα πολυεθνικά µεγαθήρια του πετρελαίου. Προφανώς οι Τούρκοι και οι διαχρονικοί υπερατλαντικοί σύµµαχοί τους, «µυρίστηκαν αίµα» και σπεύδουν ύπουλα να µετατρέψουν την συνεκµετάλλευση σε συγκυριαρχία στο Αιγαίο, που είναι το αενάως γεωπολιτικό τους ζητούµενο. Οι κυβερνήσεις µας τα τελευταία χρόνια διαψεύδουν µετά βδελυγµίας την συνεκµετάλλευση, πάραυτα όµως οµολογούν την διαπραγµάτευση για το εύρος των χωρικών µας υδάτων. Όταν όµως εµείς οι ίδιοι διαπραγµατευόµαστε τα δικαιά µας, εν τοις πράγµασι απεµπολούµε το δικαίωµά µας για τα 12 ν.µ. που απορρέει απο το δίκαιο της θάλασσας και τις

]

ένωση σταδιακά πέρασε όλο και περισσότερο στον έλεγχο της γερµανικής οικονοµικής πολιτικής ενώ τα περισσότερα κράτη-µέλη ασφυκτιούν στην ύφεση. Αποτέλεσµα ήταν ότι η σταδιακή υποταγή στις αγορές µέσα από νεοφιλελεύθερες πρακτικές –πολιτικές που της επέβαλαν- ισοπέδωσε ολοκληρωτικά το όποιο κοινωνικό κράτος ( χαρακτηριστικό παράδειγµά η Ελλάδα ) Η Ε.Ε. εκπέµπει sos αδύνατη να περιορίσει την ασυδοσία του κεφαλαίου και ανίκανη να διαχειριστεί την ύφεση , το ευρώ δέκα χρόνια µετά την κυκλοφορία του µοιάζει µε µια άρρωστη σχέση που κάνεις δεν µπορεί να βεβαιώσει επίσηµα και υπεύθυνα πώς µπορεί να σωθεί από µια επικείµενη καταστροφή.

Πρόσωπο

∆όξης Αντ. Μπεκρής

Μ

η κρίση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ξεχωριστά ανά χώρα, επειδή το µόνο που δηµιουργεί είναι όλο και µεγαλύτερη ύφεση στο κάθε περιφερειακό κράτος όπως π.χ. στις χώρες του νότου. Το ευρώ ως κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα αντί για εργαλείο µηχανισµού µιας ενιαίας οικονοµικής ένωσης δέκα χρόνια µετά την δηµιουργία του µοιάζει µε χαµένο στοίχηµα. Στην ουσία η πολλά υποσχόµενη νοµισµατική ένωση δεν υπήρξε ποτέ οικονοµική ένωση των κρατών µελών της , αφού η κυκλοφορία του ευρώ έγινε βιαστικά δίχως να διαγνωστούν οι αδυναµίες των µικρότερων µη παραγωγικών κρατών όπως η Ελλάδα . Από κοινό νόµισµα των Ευρωπαίων πολιτών το ευρώ σήµερα µοιάζει όσο ποτέ άλλοτε ένα είδος οικονοµικής αντιπαροχής στην Γερµανία για την θυσία του µάρκου και η ίδια η

διεθνείς συνθήκες. Οι υψηλοί προστάτες των Τούρκων και κλειδοκράτορες της οικουµένης αµερικανοί, επιστρατεύουν κάθε διπλωµατική µηχανορραφία, για να πείσουν την ενδοτική και εφεκτική πολιτική µας τάξη, να συµφωνήσει σε καθορισµό της ΑΟΖ, χωρίς να έχουν οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά µας ύδατα, η ακόµα χειρότερα να οριοθετηθούν κατά τις ορέξεις τους στα 7-8 ν.µ. Όµως µια τέτοια επικίνδυνη αποδοχή, θα οδηγήσει αναπόδραστα σε απεµπόληση των κυριαρχικών και οικονοµικών µας δικαιωµάτων. Και ενώ είναι εν εξελίξει οι µυστικές ελληνοτουρκικές διαπραγµατεύσεις, για τις οποίες πληροφορούµαστε µόνον απο διαρροές των Ερντογάν – Νταβούτογλου (πιθανώς στο «παιχνίδι» έχουν µπει προς διαπραγµάτευση και τα 12 ν.µ. και οι ελληνικές εγγυήσεις στα «ζωτικά συµφέροντα» της Τουρκίας που εύκολα !!! αναγνώρισαν οι Σηµίτης-Πάγκαλος), κάθε τρείς και λίγο απο ελληνικής δυστυχώς πλευράς, έρχεται η απίστευτη πρόταση για ένα «Νέο Ελσίνκι» ... Μάλιστα ενώ οι ηγέτιδες δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εκ διαµέτρου αντίθετες µε την τουρκική ένταξη στον ευρωπαϊκο συνασπισµό, έρχεται η φοβική ελληνική πολιτική τάξη, να θέσει θέµα ένταξης της Τουρκίας, κάτι που βεβαίως θα αντιµετωπιστεί µε οργίλη αντίδραση απο τους εταίρους µας. Στο ίδιο µήκος κύµµατος έρχονται διαρκώς και οι αναθεωρούµενες νέες δοµές του ΝΑΤΟ, που τελικά κατατείνουν σε ελληνικές υποχωρήσεις. Τα παραπάνω

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Zήσαµε, αγαπητοί µου αναγνώστες, πριν λίγες ηµέρες την ευφρόσυνον ηµέρα της λαµπρής του Καλοκαιριού, την Κοίµησι της Παναγιάς µας. Γέµισε η ψυχή κάθε ορθόδοξου πιστού από χαρά και πνευµατική ανάτασι, γιατί η Μετάσταση της Παναγιάς µας προµηνύει και την ιδική µας µετάστασι και µεταφύτευσι από την παρούσα, την γεµάτη θλίψεις και δοκιµασίες ζωή, εις την αιώνια ζωή, την γεµάτη χαρά και µακαριότητα. Η επιτυχία αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και µόνον από εµάς. Ο Απ. Παύλος απευθυνόµενος προς τους Κορινθίους, τους συµβουλεύει: «Η σφραγίς της εµής αποστολής, υµείς εστέ εν Κυρίω» (Α Κορινθ. Θ 2). Η σφραγίδα δηλαδή της αποστολής , του έργου, παντός υπευθύνου της Εκκλησίας µας είναι η φροντίδα του για το ποιµνιό του, το ενδιαφέρον και ο ζήλος του για την πνευµατική κατάρτισι αυτού, ώστε να ζουν τα Μέλη της Εκκλησίας µας,- το πλήρωµα αυτής-, κάτω από την χάρι και την ευλογία του Θεού. Τούτο κατορθούται µε αγώνα και προσπάθεια.Ο Απ. Παύλος διεκήρυττε, ότι «τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινά σώσω» ( Α Κορινθ. Θ 22) . Ο Απ. Παύλος θυσιάζει τα πάντα στον βωµόν της αγάπης και του καθήκοντος , για να ελευθερώση τους ανθρώπους , που εύκολα υποτάσσονται και σκλαβώνονται σε θρησκευτικές πλάνες, προλήψεις και πολιτικούς φανατισµούς.Ο Απόστολος θυσιάζει ακόµη και τα ατοµικά του δικαιώµατα, για να βοηθήση περισσότερο τους ανθρώπους να γίνουν ελεύθεροι και να απαλαγούν από την σκλαβιά και δουλεία των παθών τους. ∆ιεκήρυττε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ότι ελεύθερος είναι αυτός που δεν απαιτεί ο,τι θέλει , αλλά θυσιάζει ο,τι έχει . Ο αετός π.χ. ο βασιλιάς των πτηνών, έχει δικαίωµα να κατεβαίνει και χαµηλά. Όµως αυτός προτιµά να πετά πάντοτε ψηλά και συνεχώς ψηλότερα. Έτσι έκανε και ο Απ. Παύλος. Αυτό πρέπει να επιδιώκει και ο καθένα µας. Να προσπαθεί δηλαδή να κατακτήση τα ύψη της ηθικής τελειότητος, να φθάση στην κορυφή της θαβωρείου πνευµατικής ολοκληρώσεως και να βιώσει τους καρπούς του Παναγίου Πνεύµατος. Καλούµεθα να διατηρήσουµε την σφραγίδα του Παναγίου Πνευ-µατος, που ελάβαµε δια του µυστηρίου του Αγίου Χρίσµατος. Τούτο κατορθούται δια της βιώσεως των θείων εντολών και πρώτιστα της εντολής της αγάπης. Ο Απ. Παύλος εξυµνεί την αγάπη. Εις το τέλος του ύµνου του αυτού µας αποκαλύπτει : «νυνί δε µένει πίστις , ελπίς , αγάπη, τα τρία ταύτα˙µείζων δε τούτων η αγάπη»(Α Κορινθ. ΙΓ 13). Την αγάπη µπορούµε να ιδούµε σε τρία επίπεδα. α) Στο παρά φύσιν. Είναι να µισής αυτούς που σε αγαπούν. β) Στο κατά φύσιν .Είναι να αγαπάς µόνον αυτούς που σε αγαπούν. γ) Στο υπέρ φύσιν.Είναι να αγαπάς αυτούς που σε µισούν. Κρίνοντας θεολογικά τις παραπάνω καταστάσεις, θα ελέγαµε:Το πρώτο είναι σατανικό, το δεύτερο ανθρώπινο και το τρίτο αγγελικό. Στις διαπροσωπικές µας σχέσεις , αυτές τις καταστάσεις θα τις ωρίζαµε ως εξής : Το κατώτερο, το παρά φύσιν, είναι η εκδίκησις. «Μου έκανες κακό; Θα το πληρώσης.Θα σε εκδικηθώ». Αποτέλεσµα αυτού του σκεπτικού είναι τα επεισόδια, οι καυγάδες, οι συγκρούσεις, οι αντιπαραθέσεις, τα µίση κ.λ.π. Η Κοινωνία των προσώπων τείνει να γίνη αγέλη κατασπαρασ-σοµένων θηρίων. Το µεσαίο, το κατά φύσιν, είναι η ανοχή και η υποµονή. «Μου έκανες κακό; Σε ανέχοµαι. Κάνω υποµονή. ∆εν θέλω να σου το ανταποδώσω». Το ανώτερο, το υπέρ φύσιν, είναι η συγγνώµη, η καλωσύνη, η ευεργεσία. «Μου έκανες κακό; Σε συγχωρώ, αλλά και στο πληρώνω µε µία καλωσύνη».Εδώ έχουµε την εφαρµογή των λόγων του Κυρίου λέγοντος˙ «Καλώς ποιείτε τοις µισούσιν υµάς» (Λουκά στ, 27). Ας προσπαθήση και ο καθένας µας να διατηρήση την σφραγίδα της θείας αποστολής του, να καταστή το υπόδειγµα πίστεως και αγάπης, το πρότυπο της θυσίας και της προσφοράς , της συνέπειας και της ευθύτητος και µε τον τρόπον αυτόν θα συντελέση στην σωτηρία και τον αγιασµόν του εαυτού του και της Κοινωνίας µας. Αµήν.

εµπράκτως τεκµηριώνονται απο τις αποφάσεις της Λισσαβώνος για το νέο νατοϊκό δόγµα, την κατάργηση του υποστρατηγείου της Λάρισας και την θεσµοθέτηση της επιδιαιτησίας του ΝΑΤΟ, που αφεύκτως οδηγούν στην ζωτικής σηµασίας απώλεια του επιχειρησιακού ελέγχου, που µέχρι πρόσφατα ανήκε στην Ελλάδα. Ενώ την ίδια ώρα οι ίδιες δυνάµεις, πάλι δυστυχώς µε την ενεργό συµµετοχή της φοβικής πολιτικής µας τάξης, απεργάζονται την διπλωµατική προώθηση ενός νέου σχεδίου Ανάν στην µαρτυρική και τελούσα υπο τουρκική κατοχή Κύπρο !!! Και έρχονται αίφνης στο νού, τα απαράµιλλα λόγια του ακατάβλητου πατριώτη- στρατηγού της εθνεγερσίας Ιωάννη Μακρυγιάννη «όλα τα θεριά προσπαθούν να µας φάνε». Που µε την αξεπέρα-στη ηθική τους δύναµη στην ψυχή κάθε γνήσιου έλληνα, αναρριπίζουν τον πατριωτισµό πρός την πατρίδα. Εν κατά κλείδι τούτες τις κρίσιµες ώρες, που ο ελληνισµός απειλείται µε νέες εθνικές τραγωδίες, είναι επικτακτική ανάγκη να αναζωογονηθεί ο γνήσιος πατριωτισµός των Ελλήνων. Μόνον αυτός µπορεί να αποτρέψει τα δολερά και ιταµά σχέδια των ποικυλώνυµων «φίλων» και εχθρών µας, για την σµίκρυνση της ελληνικής πατρίδας. Και αυτό πρέπει να γίνει άµεσα, προτού να είναι αργά...

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ 55ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Θύµα απάτης ηλικιωµένος Ακόµα µια περίπτωση απάτης απασχολεί από χθες τις Αρχές, καθώς επιτήδειοι δράστες, µε την γνωστή µέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωµένο το ποσό των 250 ευρώ περίπου. Πρόκειται για έναν 78χρονο από τον Πύργο, ο οποίος έπεσε θύµα των δραστών – σύµφωνα µε πληροφορίες ενός άνδρα και µιας γυναίκας – που τον πλησίασαν µε ένα τζιπ αυτοκίνητο τη στιγµή που περπατούσε σε κεντρικό σηµείο της πόλης. Πηγές λένε πως οι δύο δράστες, προσποιήθηκαν πως γνώριζαν την κόρη του θύµατος η οποία τους χρωστούσε κάποια χρήµατα µε αποτέλεσµα να πείσουν τον ηλικιωµένο να µπει αρχικά στο τζιπ των δύο επιτήδειων και στη συνέχεια να τους δώσει το ποσό που είχαν ζητήσει. Λίγο αργότερα ο ηλικιωµένος άνδρας αντιλήφθηκε πως έπεσε θύµα απάτης καθώς ύστερα από επικοινωνία µε την κόρη του έµαθε πως εκείνη δεν χρωστά χρήµατα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό βαν

Α

• Αυτόπτες µάρτυρες κάνουν λόγο για όχηµα µε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

νθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνοµικές αρχές του Νοµού Ηλείας, προκειµένου να εντοπίσουν τον οδηγό οχήµατος που χθες νωρίς το απόγευµα παρέσυρε µοτοποδήλατο και τραυµάτισε σοβαρά τον 55χρονο οδηγό του από την Αµαλιάδα, τον οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στο σηµείο του α τυχήµατος και τράπηκε σε φυγή. Το τροχαίο σηµειώθηκε γύρω στις 4 χθες το απόγευµα στο 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Αµαλιάδας- Κουρούτα, επί της Αντωνίου Πετραλιά, στο ύψος που τελειώνει η διαχωριστική νησίδα. Έκανε αναστροφή Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε το Τµήµα της Τροχαίας Αµαλιάδας, που διενεργεί την προανάκριση, βάσει όσων κατέθεσαν και αυτόπτες µάρτυρες, στο σηµείο εκινείτο ένα ΙΧΦ αυτοκίνητο τύπου βαν, πράσινου χρώµατος µε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κατεύθυνση από Αµαλιάδα προς Κουρούτα. Την ίδια κατεύθυνση είχε και το µοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 55χρονος Π.Μ. από την Αµαλιάδα και βρισκόταν πίσω από το βαν. Την στιγµή που τελείωνε η νησίδα, ο οδηγός του βαν έκανε ξαφ-

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες το πρωί ένας 82χρονος από τα Ροζιανά Κορινθίας, µετά από µετωπική σύγκρουση οχηµάτων. Το δυστύχηµα σηµειώθηκε στις 7:15 χθες το πρωί, στο 59.850 χιλιόµετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου- Πατρών, στο ύψος του ∆ερβενίου και συγκεκριµένα στη θέση «Μαύρα Λιβάδια» Κορινθίας. Το όχηµα που οδηγούσε ο 82χρονος συγκρούστηκε µετωπικά µε άλλο όχηµα που εκινείτο από την αντίθετη κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο 82χρονος να τραυµατιστεί θανάσιµα και ο οδηγός του άλλου οχήµατος να τραυµατιστεί σοβαρά. Προανάκριση διενεργεί το τµήµα Ξυλοκάστρου.

Το µηχανάκι που οδηγούσε ο 55χρονος προσέκρουσε στο βαν , όταν ο οδηγός του δεύτερου έκανε αναστροφή

νικά αναστροφή, χωρίς καµία προειδοποίηση προηγουµένως, µε αποτέλεσµα το µοτοποδήλατο να καρφωθεί µε δύναµη επάνω στο βαν και ο 55χρονος οδηγός του βρέθηκε αιµόφυρτος στο οδόστρωµα. Ο οδηγός του βαν όταν αντιλήφθηκε τι είχε συµβεί, αντί να σταµατήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή µε κατεύθυνση την Αµαλιάδα. Περίοικοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον 55χρονο και αµέσως κάλεσαν ασθενοφόρο, καθώς ο οδηγός του µοτοποδηλάτου που βρισκόταν στο οδόστρωµα, έφερε τραύµατα στο κεφάλι και στα πόδια. Στο σηµείο έσπευσε ένα ασθενοφόρο που µετέφερε τον τραυµατία στο νοσοκοµείο του Πύργου, όπου και νοσηλεύεται, µε σοβαρά τραύ-

Αστυνοµικοί και πολίτες στο σηµείο που έγινε το τροχαίο µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό του 55χρονου

µατα τα οποία όµως δεν εµπνέουν ανησυχία για τη ζωή του.

Αναζητείται Επί τόπου έσπευσαν και αστυνοµικοί του Τµήµατος της Τροχαίας Αµαλιάδας και αµέσως δόθηκε σήµα προς όλες τις αστυνοµικές δυνάµεις για τον εντοπισµό του πράσινου βαν µε τις ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, που έφερε χτύπηµα στο µπροστινό µέρος από την πλευρά του οδηγού. Κάποιες πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο οδηγός του ίσως είναι

Βούλγαρος, ενώ εθεάθη να κινείται στην περιοχή Καλίτσα στην Αµαλιάδα, µε κατεύθυνση προς Σώστι. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως, δεν είχε εντοπιστεί από τις αστυνοµικές αρχές. Θρίλερ καταγράφηκε και για τον εντοπισµό των στοιχείων του τραυµατία, αφού ο 55χρονος αρχικά δεν ήταν σε θέση να µιλήσει και δεν είχαν βρεθεί έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά του, κάτι που έγινε στη συνέχεια, οπότε και ενηµερώθηκαν οι συγγενείς του.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ «ΚΑΝΑΝΤΕΡ» ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ

Π

∆εν έχουµε ξαναδεί πυρκαγιά όπως αυτή της Ηλείας

α ρασκευή 24 Αυγούστου 2007: Η µεγάλη φωτιά που ξέσπασε πριν από πέντε χρόνια στο Νοµό της Ηλείας, έχει χαραχθεί στη µνήµη πολλών. Μια πύρινη λαίλαπα, χιλιοµέτρων, κατέκαψε στο πέρασµά της τα πάντα. Ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και ολόκληρα χωριά καταστράφηκαν. Η πρώτη φωτιά είχε ξεσπάσει κοντά στη Ζαχάρω και ήδη δύο αεροσκάφη πήραν την εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου να απογειωθούν κατευθυνόµενα προς την εστία της πυρκαγιάς. Την ίδια στιγµή, πεζοπόρα τµήµατα της Πυροσβεστικής ξεκινούσαν τη «µάχη» µε τις φλόγες. Τότε όµως οι φωτιές που ξεσπούσαν ξαφνικά µέσα στα δάση µας δεν έδωσαν περιθώρια αντίδρασης. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφ. «Έθνος» οι χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που συµµετείχαν από την πρώτη στιγµή στην κατάσβεση είναι οι άνθρωποι που κάθε καλοκαίρι δίνουν από ψηλά άνισες µάχες µε τις φλόγες και τις κερδίζουν. Είναι άνθρωποι, που µαζί µε τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στην Πυροσβεστική, δεν διστάζουν να βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να αποτρέψουν τις καταστροφικές συνέπειες µιας πυρκαγιάς.

Θανατηφόρο στην Π.Ε.Ο Πατρών – Κορίνθου

ΕΥΡΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

∆εκαεπτά συλλήψεις και 77 προσαγωγές

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας, πραγµατοποιήθηκε ακόµα µία ευρεία αστυνοµική επιχείρηση στην περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, που οργανώθηκε από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και στην οποία συµµετείχαν αστυνοµικοί και από τις τέσσερις υφιστάµενες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας). Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, ελέχθησαν συνολικά χίλια πεντακόσια εβδοµήντα τέσσερα άτοµα (1574) και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) οχήµατα. Επίσης προσήχθησαν εβδοµήντα επτά (77) άτοµα, ενώ συνελήφθησαν δεκαεπτά (17). Επιπλέον, βεβαιώθηκαν τριακόσια ογδόντα δύο (382) παραβάσεις από τις οποίες οι τριακόσιες οκτώ (308) αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρµοδίους Εισαγγελείς Πληµµελειοδικών. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν καθότι είναι στοχευµένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και την καταστολή της εγκληµατικότητας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΚΕ ΣΤΟ ΝΙΟΧΩΡΙ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συλλήψεις για ναρκωτικά

Θυµούνται την «κόλαση» στην Ηλεία Σύµφωνα µε τους χειριστές των Καναντέρ από την 355 Μοίρα Ελευσίνας, οι φωτιές της Ηλείας, ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που βίωσαν και θυµούνται ακόµα τον πανικό που υπήρξε.

«Η πιο δύσκολη κατάσταση που έχω βρεθεί ήταν στην Ηλεία το 2007. ∆εν έχω ξαναδεί τέτοιο µέγεθος πυρκαγιάς και φυσικά θρηνήσαµε τις ανθρώπινες ζωές», λέει ο Σµηναγός Μιχάλης Βάσιος ενώ ο σµηναγός Καστάνης συµπληρώνει:

«Θυµάµαι την κόλαση στην Ηλεία, το πορτογαλικό αεροσκάφος µε το οποίο επιχειρούσαµε µαζί. Και φυσικά την απογοήτευσή µας όταν µάθαµε ότι η πυρκαγιά είχε και ανθρώπινα θύµατα». ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η Οµάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήµατος στο Νιοχώρι Ζαχάρως, ύστερα από ελέγχους που πραγµατοποίησε στην περιοχή. Ειδικότερα, σύµφωνα µε πηγές, σε όχηµα που κινείτο στην περιοχή δύο άνδρες, ένας 30χρονος και ένας 37χρονος, συνελήφθησαν καθώς στο αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε αυτοσχέδια συσκευασία µε άγνωστη ναρκωτική ουσία 1,1 γραµµαρίων καθώς και ένα γυάλινο µπουκάλι µε υπολείµµατα κοκαΐνης. Επίσης ακόµα ένας έλεγχος των ανδρών της ΟΠΚΕ, απέδειξε πως στο αυτοκίνητο ενός νεαρού ζευγαριού – ενός 23χρονου και µιας 20χρονης – βρέθηκε στην κατοχή της νεαρής κοπέλας συσκευασία κάνναβης βάρους 4,8 γραµµαρίων.


Σ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ το έλεος είναι αναγκασµένοι να ζουν εκατοντάδες ασφαλισµένοι, του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι ζουν σε ορεινές περιοχές της Ηλείας και σε καθηµερινή σχεδόν βάση πρέπει να γράφουν τα φάρµακά τους µε τη νέα µέθοδο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που παρουσιάζεται ωστόσο, στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές του Νοµού είναι πως η …ττεχνολογία του ίντερνετ δεν έχει φτάσει ως εκεί ή σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχ ει καν τηλεφωνική γραµµή για σύνδεση στο ίντερνετ ώστε να µπορούν οι ιατροί στα κατά τόπους αγροτικά ιατρεία (και σε όσα ακόµα λειτουργούν) να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά. Από την άλλη, βάσει του νέου νόµου ήδη από την 1η Ιουνίου η συνταγογράφηση έχει ξεκινήσει να γίνεται ηλεκτρονικά στον νέο ασφαλιστικό Οργανισµό ενώ θα πρέπει από την 1η Σεπτεµβρίου οι συνταγογραφήσεις να γίνονται αποκλειστικά και µόνο µέσω ίντερνετ. Αυτό έχει φέρει σε αγανάκτηση πολλούς κατοίκους των

τους. Το περιφερειακό ιατρείο της Βροχίτσας, όπως και άλλα ιατρεία στα χωριά της Ηλείας, υπολειτουργεί ενώ ο ιατρός βρίσκεται στην περιοχή µία φορά την εβδοµάδα, κάτι που δηµιουργεί απίστευτη ταλαιπωρία στον κόσµο. Η έλλειψη τηλεφωνικής γραµµής για χρήση ίντερνετ καθώς και η «απουσία» ασύρµατου σήµατος σύνδεσης προκαλεί έντονη ανησυχία στους περισσότερους ασθενείς.

Να υπάρξει µια σταθερή τηλεφωνική γραµµή ώστε το ιατρείο της Βροχίτσας να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ζητά ο πρόεδρος του χωριού, ∆ηµήτρης ∆ηµητρουλόπουλος.

Ταλαιπωρείται ο κόσµος Επίσης, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο πρόεδρος, ∆ηµήτρης ∆ηµητρουλόπουλος, το περιφερειακό ιατρείο της Βροχίτσας, εξυπηρετεί

Χαράλαµπος Ζαχαρόπουλος, ασφαλισµένος «∆εν αναλαµβάνει κανένας από τους υπεύθυνους να δοθεί λύση ώστε να παίρνουµε τα φάρµακά µας που δεν µπορούµε να ταλαιπωρούµαστε έτσι πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές για να µας τα γράφουν. Πληρώνουµε τόσους φόρους. Το κράτος τι κάνει; Πήγα στο Βούναργο, δεν µου έδιναν, πήγα στο ΙΚΑ είχαν πάρει οι ιατροί άδεια και δεν µπορούσα να βρω τα φάρµακά µου, πώς θα τα πάρω;».

Θανάσης Καράµπελας, κάτοικος

Νίκος Φραγκογιάννης, κάτοικος «∆εν είναι δυνατόν να καταργούν την απλή συνταγογράφηση και να ξεκινούν την ηλεκτρονική, τη στιγµή που δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό. Πιστεύω πως σε λίγες κοινότητες µπορεί να υπάρχει ο εξοπλισµός και εκεί που δεν υπάρχει να αναγκάζονται να ταλαιπωρούνται τώρα µεγάλοι άνθρωποι για να γράψουν τα φάρµακά τους. Εγώ έχω έρθει δύο χρόνια από την Αθήνα και δεν περίµενα να βρω τέτοια χάλια».

«Με το ιατρείο εδώ υπάρχει µεγάλο πρόβληµα γιατί πληρώνουµε τα φάρµακα και ξεκινάµε να πηγαίνουµε στον Πύργο για να γράφουµε τις συνταγές µας. Ταλαιπωρούµαστε σε καθηµερινή βάση για να καταφέρουµε να πάρουµε τα φάρµακα που πρέπει για την υγεία µας. Ο γιατρός δεν έχει τη δυνατότητα να µας γράψει τα φάρµακα και έτσι αναγκαζόµαστε να πηγαίνουµε σε άλλες περιοχές για να τα γράψουµε».

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΟΧΙΤΣΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους ασφαλισµένους ορεινών και ηµιορεινών χωριών της Ηλείας, που αναγκάζονται να µεταβαίνουν σε άλλες περιοχές προκειµένου να γράψουν τα φάρµακά τους ηλεκτρονικά. Πέραν από το κόστος του ενός ευρώ για κάθε συνταγή που παίρνει ο ασφαλισµένος, πολλοί ηλικιωµένοι πρέπει να δαπανούν αρκετά µεγάλα ποσά στα δηµόσια ή ιδιωτικά µεταφορικά µέσα προκειµένου να φτάσουν στο πιο κοντινό και …διαθέσιµο µε ίντερνετ ιατρείο.

Στη Βροχίτσα

Με αφορµή τα σοβαρά προβλήµατα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον νέο ασφαλιστικό Οργανισµό ΕΟΠΥΥ οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Βροχίτσας, βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς όπως οι ίδιοι αναφέρουν, δεν µπορούν πλέον να µεταβαίνουν στον Πύργο, ή σε άλλες περιοχές ώστε να γράφουν ηλεκτρονικά τα φάρµακά τους. Από την άλλη, στην πλειοψηφία τους οι ηλικιω µένοι αδυνατούν να δαπανούν ποσά σε Ταξί ή Λεωφορεία, πολλές φορές και σε καθηµερινή βάση, προκειµένου να καταφέρουν να γράψουν ηλεκτρονικά τις συνταγές για τα φάρµακά

και άλλες κοντινές τοπικές κοινότητες του δήµου Πύργου, και είναι απανα λειτουργεί προς ραίτητο εξυπηρέτηση των ασθενών, µια τηλεφωνική γραµµή µε σύνδεση ίντερνετ. Η απίστευτη ταλαιπωρία που συχνά, είναι αναγκασµένοι να βιώνουν οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει, όπως τονίζει ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος, να σταµατήσει.

«Οι αρµόδιοι γνώριζαν πως από την 1η Ιουνίου οι συνταγογραφήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και γι αυτό το ζήτηµα δεν έκαναν τίποτα, άφησαν τον χρόνο να κυλήσει κι όταν ήρθε ο καιρός που θα γράφονταν ηλεκτρονικά οι συνταγές ο γιατρός που ήρθε στο ιατρείο, µας είπε πως δεν µπορεί να γράψει γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ. Εδώ και ενάµιση µήνα έχω ζητήσει να δοθεί από τους αρµόδιους φορείς µια λύση όµως µέχρι και σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα. Εµείς εκείνο που ζητάµε είναι να υπάρξει µια σταθερή γραµµή τηλεφώνου που θα µπορεί το ιατρείο να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ώστε να µπορεί ο ιατρός να γράφει τις συνταγές ηλεκτρονικά και να µην τρέχει ο κόσµος», επισηµαίνει ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος.

Το περιφερειακό ιατρείο της Βροχίτσας, δε διαθέτει σύνδεση στο ίντερνετ µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να µεταβαίνουν σε άλλες περιοχές για να γράψουν τα φάρµακά τους.

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΑ ΧΩΡΙΑ – ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Εδώ και τρία χρόνια περιµένουν τα έργα Τ

ην αγανάκτησή τους για τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν λόγω της ανεπαρκούς σύνδεσης ίντερνετ σε ένα µεγάλο µέρος των τοπικών διαµερισµάτων της Αρχαίας Ολυµπίας, εκφράζουν οι κάτοικοι που εδώ και τρία περίπου χρόνια περιµένουν, όπως τονίζουν, να ξεκινήσει το έργο τοποθέτησης οπτικών ινών που είχε ξεκινήσει στην περιοχή. ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

«Μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει ξεκινήσει η εργολαβία», δηλώνει ο προϊστάµενος του συγκροτήµατος διαχείρισης δικτύου του ΟΤΕ Πάτρας Αποκοµµένες από την τεχνολογία επτά περιοχές της Αρχ. Ολυµπίας

Σύµφωνα µε πηγές της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» το έργο που είχε ξεκινήσει να υλοποιείται πριν από περίπου δυόµιση χρόνια, από το τοπικό διαµέρισµα Βασιλάκι, του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, σταµάτησε σχεδόν στη µέση καθώς ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες κηρύχθηκε έκπτωτος. Από τότε µέχρι και σήµερα οι κάτοικοι των τοπικών διαµερισµάτων Λιναριάς, Μουριά ς, Πευκών, Λούβρου, Άσπρω ν Σπιτιώ ν, Ξηροκάµπου και Βασιλακίου δεν έχουν καµία επαφή µε την ασύρµατη τεχνολογία ίντερνετ (!) ενώ και όσοι έχουν την «πολυτέλεια» να διαθέτουν σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι ή την επιχείρησή τους, δυστυχώς οι ταχύτητες, όπως αναφέρουν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», είναι τόσο χαµηλές, που δεν τους δίνουν την δυνατότητα να εργαστούν σωστά.

Η Λιναριά που απέχει περίπου επτά χιλιόµετρα από την Αρχαία Ολυµπία, εδώ και τρία περίπου χρόνια έχει µείνει αποκοµµένη από την απαραίτητη τεχνολογία, µαζί µε έξι ακόµα τοπικά διαµερίσµατα.

Ταλαιπωρία µε τα ηλεκτρονικά βιβλία Σύµφωνα µε τα όσα καταγγέλλουν οι φορείς της Λιναριάς, το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν η ταλαιπωρία που αντιµετώπισαν όλοι οι γονείς κατά τη διάρκεια του περασµένου χειµώνα, µε τα ηλεκτρονικά βιβλία λόγω της έλλειψης των έντυπων εκπαιδευτικών βιβλίων. «Το πρόβληµα ήταν ακόµα µεγαλύτερο πέρυσι όπου ήµασταν αναγκασµένοι λόγω της έλλειψης βιβλίων να βρίσκουµε πληροφορίες ή ακόµα και τα βιβλία ηλεκτρονικά µέσω του ίντερνετ πράγµα το οποίο εµείς στην περιοχή µας δεν µπορούσαµε να το κάνουµε», δηλώνει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Λιναριάς «Άγιος ∆ηµήτριος», Μιχάλης Μάκαρης, ενώ αποκάλυψε πως κατά την περσινή χρονιά, οι γονείς αναζητούσαν στο κέντρο της Αρχαίας Ολυµπίας, δανεικό υπολογιστή και ίντερνετ προκειµένου να «κατεβάσουν» τα ηλεκτρονικά βιβλία για τα σχολικά µαθήµατα των παιδιών τους.

«∆εν µπορούµε να δουλέψουµε» Το πρόβληµα, δεν παρατηρείται µόνο στη νεολαία που πλέον έχει µάθει να «ζει» µε την χρήση του ίντερνετ, αλλά και στους επαγγελµατίες που σε καθηµερινή βά ση πρέπει µέσω του διαδικτύου να ολοκληρώνουν τις αγορές τους από τους προµηθευτές, να προβάλουν στα πλαίσια της ανάπτυξης του τουρισµού τις επιχειρήσεις τους ή να

Ο πρόεδρος του τοπικού διαµερίσµατος Λιναριάς, Γιώργος ∆ηµητρόπουλος τόνισε πως οι επαγγελµατίες δεν µπορούν να δουλέψουν χωρίς την χρήση του ίντερνετ.

Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιναριάς «Άγιος ∆ηµήτριος», Μιχάλης Μάκαρης, επεσήµανε τα προβλήµατα που υπάρχουν από την έλλειψη ίντερνετ στην περιοχή.

προσφέρουν στους επισκέπτες τους την δωρεάν χρήση του α σύρµατου ίντερνετ. «Οι επαγγελµατίες πλέον χρειαζόµαστε το ίντερνετ και δεν είναι δυνατόν να µην µπορούµε να δουλέψουµε. Είναι ένα µεγάλο πρόβληµα ειδικά για µια περιοχή ανεπτυγµένη τουριστικά όπως είναι η Λιναριά που βρίσκεται σε απόσταση πολύ κοντινή από την Αρχαία Ολυµπία. Εδώ πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να µας απαντήσουν τι ακριβώς συµβαίνει», τονίζει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιναριάς, Γιώργος ∆ηµητρόπουλος. «Το έργο έχει ξεκινήσει πριν δύο χρόνια και έχει σταµατήσει εδώ και ενάµιση περίπου. ∆ηλαδή ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ξεκινήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. ∆ηµητρόπουλος.

Ο προϊστάµενος του συγκροτήµατος διαχείρισης δικτύου του ΟΤΕ από την Πάτρα, Γιώργος Κανελλάκης, ανέφερε πως η νέα εργολαβία θα ξεκινήσει άµεσα.

«∆ηµοπρατήθηκε η νέα εργολαβία»

Όπως ανέφερε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο προϊστάµενος του συγκροτήµατος διαχείρισης δικτύου του ΟΤΕ από την Πάτρα, Γιώργος Κανελλάκης, το έργο αναµένεται να ξεκινήσει και πάλι µέχρι τέλος Αυγούστου, όπου θα γίνει η εγκατάσταση του νέου εργολάβου. Ο κ. Κανελλάκης, µιλώντας στην «Π» τόνισε πως η προηγούµενη εργολαβία είχε σταµατήσει λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν µε τον εργολάβο που είχε αναλάβει και ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος, ωστόσο επεσήµανε πως ήδη η νέα εργολαβία έχει βγει και το έργο που έχει δηµοπρατηθεί θα ξεκινήσει το επόµενο διάστηµα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

«∆εν ζητάµε εργοστάσια και βιοµηχανίες. Καθαριότητα και νεράκι ζητάµε» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρώην αντιδήµαρχος Βουπρασίας κ. Αγαµέµνων Κορµπάκης.

«Η ∆ηµοτική Αρχή µας έχει απαξιώσει εντελώς» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μανολάδας κ. ∆ιονύσιος Γιαννέας.

«Η περιοχή ζει µέρες πλήρους εγκατάλειψης» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Θύµιος Ρηγόπουλος.

«Καθαρίσαµε το χωριό µας για την µεγάλη γιορτή του ∆εκαπενταύγουστου µε τη βοήθεια της εκκλησίας» λέει ο κ. Βασίλης Ζορµπάς.

Με δικά τους έξοδα και προσωπική εργασία καθαρίζουν οι κάτοικοι της Μανολάδας την πλατεία τους.

ΦΩΝΕΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α

«Πολυτέλεια η αποκοµιδή των σκουπιδιών και το νερό!»

Π

ολίτες δεύτερης κατηγορίας αισθάνονται οι κάτοικοι της Παλαιάς Μανολάδας που βλέπουν καθηµερινά τα προβλήµα τα να τους «πνίγουν», χ ωρίς ωστόσο να βλέπουν, όπως τόνισαν στην εφ. «Πατρίς», κινήσεις από τον δήµο για την ανακούφισή τους. Οι κάτοικοι της Μανολάδας επισηµαίνουν ότι η αποκοµιδή των σκουπιδιών και το νερό αποτελούν πλέον… πολυτέλεια, ενώ εκφρά ζουν την α νησυχία τους για την κατάσταση που θα επικρατήσει στο χωριό τους µε τις πρώτες βροχές, αφού ο χείµαρρος «Βέργας», που έχει σπάσει από πέρυσι, δεν έχει αποκατασταθεί ακόµα. Το ποτήρι της οργής ωστόσο ξεχείλισε για το Τοπικό Συµβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, όταν ζήτησαν δύο εργά τες για τον καθαρισµό του χωριού, πριν από τη µεγάλη γιορτή του ∆εκαπενταύγουστου, και µόλις παρουσιάστηκε ένας, απλά µε µία σκούπα και ένα φαράσι! «Είµαστε ένα χωριό 2.500 κατοίκων που τα καλοκαίρια γινόµαστε 5.000 και χρειαζόµαστε µια ιδιαίτερη µεταχείριση. Καθηµερινά περνούν από εδώ 1.000 και πλέον άνθρωποι από την Πάτρα έως την Αµαλιάδα που πηγαίνουν για µπάνιο στις παραλίες µας. ∆εν έχουµε να προσφέρουµε τίποτα άλλο πέρα από τον τουρισµό, δεν µπορεί λοιπόν το χωριό να βρίσκεται σε αυτά τα χάλια» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρώην αντιδήµαρχος Βουπρασίας κ. Αγαµέµνων Κορµπάκης και συνέχισε: «∆εν ζητάµε εργοστάσια και βιοµηχανίες. Καθαριότητα και νεράκι ζητάµε, τα ζητήµατα της καθηµερινότητας. Τους καλοκαιρινούς µήνες τα απορριµµατοφόρα του δήµου Βουπρασίας δεν σταµατούσαν καθόλου. Τώρα βλέπουµε αποκοµιδή 1-2 φορές την εβδοµάδα. Αυτό το χάλι τους καλοκαιρινούς µήνες δεν το έχουµε δει πουθενά αλλού».

«Έχουν απαξιώσει το Τοπικό Συµβούλιο» «Ζήτησα από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο καθαριότητας τρεις εργάτες για να κάνουµε καθαριότητα πριν από τον ∆εκαπενταύγουστο. Μου είπε ότι θα στείλει δύο. ∆εν ήρθαν ποτέ παρά µόνο σήµερα ήρθε ένας και αυτός µε µία σκούπα και ένα φαράσι. Να το κάνουµε τι; Τι να καθαρίσουµε;» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μανολάδας κ. ∆ιονύσιος Γιαννέας και συνέχισε: «Η ∆ηµοτική Αρχή µας έχει απαξιώσει εντελώς. ∆ύο χρόνια τώρα δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε ένα αίτηµά µας. Από έργα επίσης τίποτα, ούτε ένα φορτηγό να ρίξει κάπου χαλίκι, ούτε ένα µηχάνηµα να καθαρίσει έναν δρόµο, έτσι, για τους τύπους. Πέντε πινακίδες ζητάµε για να βάλουµε στην πλατεία µας προκειµένου να µην παρκάρουν τα φορτηγά και τις περιµένουµε τώρα δύο χρόνια. Φυσικά την πλατεία δεν την έχει καθαρίσει ποτέ ο δήµος αλλά πάντα εµείς, πότε το ένα καφενείο, πότε το άλλο, πότε ο πρόεδρος, πότε οι κάτοικοι, µε δικά τους έξοδα». Παράλληλα, ο κ. Γιαννέας είπε: «Τα πρωτοβρόχια έρχονται και αναρωτιέµαι τι θα γίνει; Θα αναγκαστούµε να φτιάξουµε και τρίτη Μανολάδα από τις πληµµύρες, γιατί ο Βέργας που έσπασε πέρυσι δεν έχει επισκευαστεί ακόµα… ∆εν έχουν χλωριώσει το νερό εδώ και δύο χρόνια, δεν έχουν ανοίξει τα τερµατικά να καθαρίσει το δίκτυο, δεν έχουν καθαρίσει καν τις δεξαµενές. Εκατό και πλέον οικογένειες στον Μπρινιά δεν έχουν νερό γιατί κόβεται. Επιτέλους, γιατί δεν έχει απαντήσει ο δήµος σε όλα τα έγγραφα που του έχω στείλει και γιατί δεν έρχεται ο δήµαρχος εδώ για να καθίσουµε όλοι οι κάτοικοι να του παρουσιάσουµε τα προβλήµατά µας;».

«Η Μανολάδα δεν είναι πλέον χωριό για να ζήσεις…» «Η περιοχή ζει µέρες πλήρους εγκατάλειψης» είπε στην εφ. «Πατρίς» ένας ακόµα κάτοικος της περιοχής, ο κ. Θύµιος Ρηγόπουλος και συνέχισε: «Από πού να αρχίσουµε, από το νερό; Από τα σκουπίδια, από την αγροτική οδοποιία, από το φωτισµό;». «Εγκαταστάθηκα µόνιµα από την Πάτρα στη Μανολάδα αλλά η εικόνα του χωριού τα δύο τελευταία χρόνια µε έχει κάνει να µετανιώσω για την επιλογή µου. Η Μανολάδα δεν είναι πλέον χωριό για να ζήσεις» πρόσθεσε από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Σκλαβουνάκης και συνέχισε: «Τι θέλει ο δήµαρχος, να µαζευτούµε 2-3 λεωφορεία κάτοικοι και να πάµε

Κοµµένα εδώ και µήνες τα χόρτα δίπλα από το µνηµείο των Ηρώων, αλλά κανένας δεν τα µάζεψε!

στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να διαµαρτυρηθούµε; Γιατί δεν έρχεται επιτέλους εδώ να συζητήσουµε τα προβλήµατά µας;». Τέλος, ο κ. Βασίλης Ζορµπάς είπε: «Καθαρίσαµε το χωριό µας για την µεγάλη γιορτή του ∆εκαπενταύγουστου µε τη βοήθεια της εκκλησίας, από το δήµο δεν είχαµε καµία βοήθεια. Είναι κρίµα γιατί µιλάµε για µια εκκλησία του 12ου αιώνα, που είναι ζωντανό µουσείο και γιορτάζει. Πολιτιστικές εκδηλώσεις όµως σ’ όλο το δήµο κάνουµε. Το µοναδικό αυτό µνηµείο δεν µπορούµε να το αναδείξουµε;».

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com) Η εκκλησία ανέλαβε τα έξοδα της καθαριότητας του χώρου και του κεντρικού δρόµου.

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΙΝΙΑ

«∆εν µπορούµε να δουλέψουµε µε τα σκουπίδια πέντε ηµερών στους κάδους»

Σ

οβαρό πρόβληµα µε τ ην αποκ οµιδή των απορριµµάτων αντιµετωπίζει ο κ. Φοίβος Πετ ρόπουλος, ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής µονάδας στην περιοχή του Μπρινιά. Τα σκουπίδια µαζε ύονται από τα απορριµµατ οφόρα του δήµου κάθε Τρίτη και Πέµπτη µε αποτέλ εσµα το Σαββατ οκύριακ ο, που η περιοχή γνωρίζει ε κατοντά δες επισκέ πτε ς κα ι παραθεριστέ ς, οι κ άδοι να είναι γεµάτοι από σκουπίδια, µε τη δυσοσµία να διαχέεται παντού! «Στην περίοδο της κρίσης που διανύουµε µας έχει αποµείνει ένα Σαββατοκύριακο για να δουλέψουµε. Πώς θα δουλέψουµε όµως µε τα σκουπίδια να βρίσκονται στους κάδους από την Πέµπτη και να παραµένουν εκεί µέχρι την επόµενη Τρίτη που θα ξαναπεράσει το απορριµµατοφόρο;» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Πετρόπουλος και συνέχισε: «Επικοινώνησα µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο καθαριότητας και του είπα ότι οι µέρες που µαζεύονται τα σκουπίδια είναι λάθος και πως θα ήταν καλύτερα να αλλάξουν σε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Μου είπε ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει, αλλά πως µπορεί να µου φέρει έναν ακόµα κάδο που να κλείνει, προκειµένου να περιορίσουµε τη δυσοσµία. Ο κάδος όµως δεν έχει έρθει ακόµα και απλά περιµένουµε. Οι συνθήκες πάντως που επικρατούν στην περιοχή είναι απαράδεκτες και όλες οι προσπάθειές µας για την ανάπτυξή της, πέφτουν στο κενό!».

«Πώς να δουλέψουµε όταν οι κάδοι σε απόσταση πέντε µέτρα από την πισίνα είναι γεµάτοι και µυρίζουν» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Φοίβος Πετρόπουλος.

Σ.Π. Γεµάτοι οι κάδοι έξω από την ξενοδοχειακή µονάδα του κ. Πετρόπουλου.

Ακόµα και όταν γίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων κάθε Τρίτη και Πέµπτη, κάθε είδους σκουπίδι παραµένει πεταµένο γύρω από αυτούς!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Γιατί δεν ψηφίσαµε τη στρατηγική µελέτη για τα πετρέλαια…

Μ

Μια µελέτη που δεν άρεσε σε κανέναν, έπρεπε να επιστραφεί και να έρθει ξανά πλήρης

ετά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας όπου συζητήθηκαν οι δύο Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο ∆. Πατραϊκό και στο Κατάκολο, ο Περιφερειακός σύµβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, Κώστας Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Η συζήτηση για τη στρατηγική µελέτη ήταν η τελευταία ευκαιρία όπου το Περιφερειακό Συµβούλιο, ως πολιτικό όργανο, θα µπορούσε να διαµορφώσει µια πολιτική στάση που θα καθορίζει τις εξελίξεις - ένα απλό µήνυµα προς όλους: «πάρτε µας στα σοβαρά!». Φυσικά, µόνο στα σοβαρά δεν µας παίρνουν όταν, για τη στρατηγική µελέτη ενός σχεδίου που υπόσχεται ότι θα διαρκέσει δεκαετίες και θα φέρει δισεκατοµµύρια, το ΥΠΕΚΑ αφιερώνει χρονικό διάστηµα µόλις δύο µηνών και το ευτελές ποσό των 20.000 €. Αναπόφευκτα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που ήταν ο ανάδοχος, παρά τις επιστηµονικά συνεπείς προθέσεις του, παρουσίασε µια απλή ανασκόπηση βιβλιογραφίας που αντιγράφηκε σχεδόν αυτούσια και στις δύο µελέτες. Ανάµεσα στα πολλά αρνητικά σηµεία είναι ότι δεν εξετάζονται οι πιθανές αθροιστικές επιπτώσεις των διαφόρων οχλήσεων, δεν λαµβάνονται υπόψη σηµαντικοί παράγοντες όπως ο τουρισµός και δεν προβλέπεται η εξέταση αντισταθµιστικών µέτρων, π.χ., προς την αλιεία και τα τρία εθνικά πάρκα που πιθανότατα θα επηρεαστούν. Το παράξενο είναι ότι η εισήγηση της Περιφέρειας, ενώ στιγµάτισε λεπτοµερώς τα αρνητικά σηµεία, στο τέλος κατέληξε σε ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση «αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις

µας». Στην πράξη αυτό δίνει το µήνυµα ότι η µελέτη είναι, σε γενικές γραµµές, αποδεκτή. ∆εν έχουµε αµφιβολία ότι ο Περιφερειάρχης και το επιστηµονικό δυναµικό της ∆υτικής Ελλάδας θα παρακολουθήσουν το θέµα (συµφωνούµε µε το παρατηρητήριο που πρότεινε το ΤΕΕ). Ωστόσο, ο πολιτικός ρόλος του Περιφερειακού Συµβουλίου ήρθε σε δεύτερη µοίρα. Αν, για ένα τόσο σοβαρό θέµα, δεν µπορείς να επιστρέψεις µια πρόχειρη µελέτη, ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά; Εµείς διαφωνούµε συνολικά µε την επιλογή της εξόρυξης υδρογονανθράκων ως αναπτυξιακή προοπτική. Εκείνοι όµως που συµφωνούν θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατηµένοι. Στρώνοντας «κόκκινο χαλί» σε κάθε τέτοια επένδυση «νοµιµοποιούν» τον ελλιπή σχεδιασµό, χάνοντας επιπλέον µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και ειδικά αντισταθµιστικά οφέλη. Μήπως, τελικά, το όλο σχέδιο για εξορύξεις υδρογονανθράκων στη ∆υτική Ελλάδα αφορά σε µια οριακά επικερδή επένδυση, που «αξίζει τον κόπο» µόνο αν αγνοήσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος; Θα το µάθουµε µόνο αν είµαστε σοβαροί και τυπικοί απέναντί της.»


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ∆άφνη Λαµπρόγιαννη στο ρόλο της Πραξαγόρας

Οι πρωταγωνιστές υποκλίνονται στο κοινό

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος στο ρόλο του Νέου, που έγινε «µήλον της έριδος» µεταξύ νέων και ηλικιωµένων γυναικών

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

«Πηγή» γέλιου για το κοινό Γ

Μαρία Κα ρα µπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

έλιο µέχρι τελικής πτώσης επεφύλαξε για το κοινό η παράσταση «Εκκλησιάζουσες», που ανέβηκε το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, στα πλαίσια του οµώνυµου Φεστιβάλ. Μία παράσταση που πέτυχε το στόχο της, καθώς έκανε τους θεατές που κατέκλυσαν το θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, να γελάσουν µέχρι δακρύων, χαρίζοντας στο τέλος αβίαστα το χειροκρότηµά τους στους πρωταγωνιστές. Η κωµωδία του Αριστοφάνη αποδείχθηκε επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς πραγµατεύεται το πολιτικό σύστηµα και την πάλη των δύο φύλων και κατά την διάρκεια της παράστασης οι έµµεσες αναφορές στο σήµερα, έκαναν το κοινό να γελάσει, να προβληµατιστεί και µέσω των ηθοποιών να καυτηριάσει τα κακώς κείµενα του σήµερα.

Το έργο του Αριστοφάνη µετέφερε το κοινό στην Εκκλησία του ∆ήµου, όπου οι γυναίκες µεταµφιεσµένες σε άνδρες πετυχαίνουν να τους δοθεί η εξουσία για να σώσουν την πόλη και εκεί ξεκινούν όλα, µε τις γυναίκες να αλλάζουν την καθηµερινότητα και τον Αριστοφάνη να τραβάει το σχοινί, αντιδρώντας στο χρεοκοπηµένο σύστηµα της χώρας, κάτι ανάλογο µε ότι συµβαίνει σήµερα. Μέσα από την παράσταση παρουσιάστηκαν τα στραβά και τα ανάποδα του ανθρώπου και της κοινωνίας και αυτό ήταν το σηµείο που την έκανε τόσο επίκαιρη. Τη σκηνοθεσία της παράστασης είχε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος και τη µουσική ο Θάνος Μικρούτσικος. Οι ηθοποιοί απέσπασαν το θερµό χειροκρότηµα του

κοινού, που έφυγε µε µία χαρούµενη διάθεση, ενώ οι ίδιοι δεν αρνήθηκαν στο τέλος να µιλήσουν µε τους θαυµαστές τους, φωτογραφήθηκαν µαζί τους και υπέγραψαν αυτόγραφα.

Πλήθος κόσµου κατέκλυσε για ακόµη µία φορά το θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας

Το χθες και το σήµερα

Η Πραξαγόρα της παράστασης, που ερµήνευσε η ∆άφνη Λαµπρόγιαννη, είχε ακόµη και µαντικές ικανότητες, που της επέτρεπαν να κινείται ελεύθερα µέσα στους αιώνες και ουκ ολίγες φορές «προσγειώθηκε» στο παρόν, µε αναφορές στο σήµερα. Εξαιρετικός ο Κώστας Κόκλας στο ρόλο του Βλέπυρου, που καθ’ όλη την διάρκεια της παράστασης µε γυναικεία ρούχα, χάρισε µία απίστευτη ερµηνεία που έκανε το κοινό να γελά ασταµάτητα. Άφθονο γέλιο χάρισαν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, όπως ο Παντελής ∆εντάκης στο ρόλο του Χρέµη, αλλά και της γιαγιάς, αλλά και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος στο ρόλο του Νέου, που έγινε το «µήλον της έριδος» µεταξύ νεαρών και ηλικιωµένων γυναικών.

Ο Κώστας Κόκλας στο τέλος της παράστασης δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί µε µικρούς του θαυµαστές

Πολλά συγχαρητήρια δέχτηκε ο Γιώργος Πυρπασόπουλος

ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ 20α ΚΑΒΑΣΙΛΕΙΑ

Τιµώνται οι Ηλείοι δηµιουργοί Γ

ια την προσφορά τους στα γράµµατα, τον πολιτισµό και τις τέχνες όπως και για τη συµβολή τους µέσω των έργων τους στη διάδοση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς θα τιµηθούν σήµερα το βράδυ 18 Ηλείοι στα πλαίσια των 20ων Καβασιλείων που θα πραγµατοποιηθούν στο ανοιχτό θεατράκι στα Καβάσιλα. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβασίλων υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πηνειού αφιερώνει τα φετινά Καβασίλεια στους δηµιουργούς της Ηλείας, ενώ το πρόγραµµα περιλαµβάνει και σειρά άλλων δράσεων. Η αρχή θα γίνει µε ποδηλατοδροµία που θα ξεκινήσει στις 8 το απόγευµα της Κυριακής από την Παναγία την Καθολική της Γαστούνης µε τους συµµετέχοντες να τερµατίζουν στο ανοιχτό θεατράκι του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Στη συνέχεια ο σχολικός σύµβουλος Αντρέας Καρατζάς θα αναφερθεί στη διαχρονική παρουσία των Ηλείων στις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα και θα ακολουθήσουν οι

Ο δραστήριος πρόεδρος του συλλόγου κ. Μάλλιαρης.

τιµητικές απονοµές. Συγκεκριµένα θα τιµηθούν ο Ιωσήφ Άλεν Αργυρίου, ο Βύρων ∆άβος, ο ∆ηµόκριτος Καβάσιλας, ο Νικήτας Καβάσιλας, ο Βασίλειος Καραβούλιας, η ∆έσποινα Καραβούλια- Παπαδάτου, ο Ανδρέας Καρατζάς, ο Παύλος Κοσµόπουλος, ο Τάκης Λαϊνάς, ο Κωνσταντίνος Λούρµπας, ο Παύλος Μιντζόπουλος, ο Ανδρέας Μπαλ-

Σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στα αντλιοστάσια δήµων της ∆υτικής Ελλάδας προσανατολίζεται να προχωρήσει η ∆ΕΗ σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο περιφερειακός ∆ιευθυντής της επιχείρησης Σπ. Μυλωνάς. Ο κ. Μυλωνάς αποκάλυψε πως από τις 20 Αυγούστου η ∆ΕΗ - εάν οι δήµοι προς τους οποίους έχουν σταλεί κατ’ επανάληψη ειδοποιητήρια για εξόφληση λογαριασµών για κατανάλωση ρεύµατος σε αντλιοστάσια δεν πληρώσουνδεν έχει άλλη λύση από τη διακοπή.

τάς, η Μαρία Μπράβου- Μπουρλεσά, ο Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος, ο Νικόλαος Παπουτσής, ο Ηλίας Τουτούνης, ο Γιώργος Φάκος και ο Ανδρέας Φουσκαρίνης. Πέρα όµως από το κοµµάτι των τιµητικών απονοµών τα 20α Καβασίλεια περι-

λαµβάνουν και καλλιτεχνικό πρόγραµµα όπου όσοι παρευρεθούν θα διασκεδάσουν µε το Νίκο Μάστορα και την ορχήστρα του, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και έκθεση βιβλίου.

ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

∆ΕΗ

Θα κόψει το ρεύµα στους δήµους που χρωστούν

Από παλαιότερη εκδήλωση στο θεατράκι Καβασίλων.

Μ

Στο 95-100% η πληρότητα τον ∆εκαπενταύγουστο

είωση παρουσίασε τον περασµένο Ιούλιο η κίνηση στη γραµµή Ζακύνθου – Κυλλήνης σύµφωνα µε δηλώσεις του λιµενάρχη Ζακύνθου Νίκου Κοκκάλα. Τον περασµένο µήνα ταξίδεψαν από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο, µε τα πλοία της γραµµής, 14.700 επιβάτες λιγότεροι συγκριτικά µε τον περυσινό Ιούλιο και 4.500 λιγότερα Ι.Χ. Σε ό,τι αφορά τη µέχρι τώρα κίνηση του Αυγούστου, ο κ. Κοκκάλας, ανέφερε ότι ναι µεν είναι αυξηµένη, αλλά η πληρότητα στα δροµολόγια των πλοίων φτάνει µόνο το 70 µε 80%, ενώ, όπως είπε, την κατάσταση «σώζουν», τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία, φέτος, είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά.

Αλλά πέραν αυτού «µαύρα χάλια» Σε ό,τι αφορά την εβδοµάδα του ∆εκαπενταύγουστου η κίνηση ήταν αυξηµένη στη γραµµή Ζάκυνθος – Κυλλήνη, καθώς Έλληνες και ξένοι βρήκαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, έστω και για λίγο, µε προορισµό το γειτονικό νησί. Από το Σάββατο 11 Αυγούστου έως και την Τετάρτη η πληρότητα στα πλοία της γραµµής άγγιξε το 95 µε 100%. Βέβαια, όσον αφορά την τουριστική κίνηση, η φετινή χρονιά σε τίποτα δεν θυµίζει τις προηγούµενες.

Γέλιο µέχρι δακρύων σκόρπισε ο Κώστας Κόκλας µε το που εµφανίστηκε στη σκηνή

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Παραδειγµατική τιµωρία στους επίορκους δηµοσίους λειτουργούς Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας διαβιβάστηκαν στην Βουλή από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αντώνη Μανητάκη, ο συνολικός αριθµός του προσωπικού που υπηρετεί το ∆ηµόσιο µέχρι και τις 19 Ιουλίου τ.ε. είναι 665,740 άτοµα. (∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και λειτουργοί, υπάλληλοι ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ ά και ΄β βαθµού, ∆ΕΚΟ) Τελικά δηλαδή το νούµερο του συνόλου των ανθρώπων που πληρώνονται από το δηµόσιο κορβανά είναι πολύ µικρότερος από αυτόν που περίµεναν ορισµένοι όταν προ έτρεχαν να κατηγορήσουν τους δηµοσίους υπαλλήλους για την σηµερινή κατάσταση των οικονοµικών της Χώρας, δηλώνοντας ότι είναι αυτοί που αφαίµαξαν την οικονοµική ευρωστία του άλλοτε ʽʼκοινωνικού κράτουςʼʼ. Το νόµισµα όµως έχει δύο όψεις πάντα. Όπως σχεδόν παντού υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν µε αυξηµένο το αίσθηµα προσφοράς προς το δηµόσιο συµφέρον έτσι υπάρχουν και οι επιτήδειοι που εκµεταλλεύονται καταστάσεις και δυστυχώς εξαιτίας τους δηµιουργείται άσχηµη εικόνα για το σύνολο. Το γεγονός αυτό όµως εκτός από άδικο µπορεί να αποβεί και επικίνδυνο όταν ένα ολόκληρο σώµα που υπηρετεί το δηµόσιο χαρακτηρίζεται αναξιόπιστο και οι χειρισµοί της κεντρικής κρατικής µηχανής δρουν επί του συνόλου. Αναφερόµενος πριν στα στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός στο Σώµα της Βουλής επισήµανα τις διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού που υπηρετούν. Συνήθως όµως όταν αναφερόµαστε στο ∆ηµόσιο εννοούµε τους Υπαλλήλους του στενού δηµοσίου τοµέα. Μεγάλο λάθος όµως αφού τα κακώς κείµενα που καταγράφονται στο δηµόσιο δεν αφορούν µόνο τις παρυφές της πυραµίδας της δηµόσιας διοίκησης αλλά και και την κορυφή της (δηµόσιους λειτουργούς αιρετούς και µη). Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι λειτουργοί θα πρέπει να αξιολογούνται όπως σε όλες τις προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες για την παραγωγικότητα τους και την διαφάνεια των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επίσης είναι άκρως αναγκαίο για την αποφυγή γενικεύσεων να τηρηθεί το πόθεν έσχες για όλο το σώµα που υπηρετεί το δηµόσιο και η άµεση καταγραφή του περιουσιολόγιου που θα πρέπει να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου για όλο το εργατικό δυναµικό και έπειτα επί του συνόλου των πολιτών. Επίσης είναι αναγκαία η αυστηροποίηση των ποινών για τους επίορκους δηµοσίους λειτουργούς αιρετούς και διορισµένους. ∆εν µπορεί η κοινωνία η οποία δεινοπαθεί να βλέπει την ατιµωρησία να διαπρέπει. Οι ποινές πρέπει λοιπόν να αξιολογηθούν και να επαναπροσδιορισθούν. Έλεγχος για τους αιρετούς, της πριν και µετά αποκτηθείσας περιουσίας από την ηµεροµηνία έναρξης της υπηρεσίας τους. Είµαι υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών η οποία σε περιπτώσεις οικονοµικής επιβάρυνσης του δηµοσίου να φθάνει µέχ ρι και στην ά µεση δήµευση της περιουσίας του υπόλογου και την αυτόµατη αποποµπή του από την υπηρεσία. Να παύσουν άρα οι γενικολογίες περί διεφθαρµένου δηµόσιου συστήµατος, να αξιοποιηθούν καλύτερα οι αδιάφθαρτοι δηµόσιοι υπάλληλοι αλλά και να τιµωρούνται παραδειγµατικά οι επιτήδειοι. Μόνο έτσι αυτό που ονοµάζουµε δύσκαµπτη κρατική µηχανή θα µπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Άλλωστε είναι ολοφάνερο ότι προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η σηµερινή τρικοµµατική κυβέρνηση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγουστου 2012

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η ζωή µας είναι ακόµη στα χέρια µας» Τ

Με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ -Τι σηµα ίνε ι ε ν µέ σω οικ ονοµικής κρίσης να είστε πρόεδρος ενός συλλόγου που εκπροσωπεί υπαλλήλους των ΟΤΑ; Σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης και πιέσεων, για οποιονδήποτε πρόεδρο, τα πράγµατα δεν είναι εύκολα, πόσο µάλλον σε ένα πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο, που η συρρίκνωση του εισοδήµατός µας αγγίζει το 55% . Η ηττοπάθεια , η απογοήτευση και η πλήρης τελικά παράδοση είναι η χειρότερη στάση ζωής. Τόσο εγώ όσο και το ∆.Σ του Συλλόγου έχοντας ως βασικές αξίες για τη λειτουργίας µας την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την ανιδιοτέλεια, το σεβασµό στην ιδεολογική διαφορετικότητα, τη δηµοκρατική λειτουργία, την αγωνιστικότητα , προσπαθούµε να µεταδώσουµε θετική αύρα στα µέλη µας και να δηλώσουµε ότι η ζωή µας είναι ακόµη στα χέρια µας. Είναι η προωθητική µας δύναµη, που θα απεγκλωβίσει δυνάµεις και θα αφυπνίσει συνειδήσεις για να αλλάξουν τα δεδοµένα, για να µπορεί να γίνει το συνδικαλιστικό κίνηµα αξιόπιστο και αξιόµαχο και ο καθένας να συµβάλλει ανάλογα µε το εκτόπισµα και τις δυνατότητές του. Υποστηρίζουµε από θέση αρχής ότι ο µόνος δρόµος αντιµετώπισης της κρίσης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης , η στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής µέσω µιας κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής που να στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

Who is who

Ο Χρήστος Βούλγαρης γεννήθηκε το 1969 στην Τοπική Κοινότητα Οινόης, της δηµοτικής ενότητας πλέον Πηνείας του ∆ήµου Ήλιδας. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στο Αννόβερο της Γερµανίας. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Οινόη όπου τελείωσε το δηµοτικό σχολείο, αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Αµαλιάδας και σπούδασε στη συνέχεια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και ειδικότερα στη σχολή Ν.Ο.Π.Ε, στο τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Από το 2008 εργάζεται στο δήµο Αµαλιάδας και νυν δήµο Ήλιδας και από το 2011 είναι πρόεδρος του Συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας. Είναι παντρεµένος µε την Ελένη ∆ιαµάντη και έχουν ένα γιο, τον Γιώργο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ο

ίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, πρεσβεύει ο πρόεδρος του Συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας κ. Χρήστος Βούλγαρης, ο οποίος µιλά σήµερα στην εφηµερίδα «Πατρίς» για όλα όσα ταλανίζουν την Αυτοδιοίκηση τα δύο τελευταία χρόνια. Παράλληλα όµως, προτείνει και λύσεις.

-Τα τελευταία χρόνια τι έχασαν οι εργαζόµενοι; Τα τελευταία δυόµισι χρόνια, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι υφίστανται την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση στα οικονοµικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα. Κυβέρνηση και τρόικα, µε το πρόσχηµα «σώζουµε την Ελλάδα», εξοντώνουν τους Έλληνες, διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, ισοπεδώνουν κάθε δικαίωµα και καταργούν κατακτήσεις δεκαετιών. Αποδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα ότι οι µνηµονιακές-κυβερνητικές πολιτικές όχι µόνο δεν αποτελούν σχέδιο για να βγει η χώρα από την κρίση, ούτε ανοίγεται δρόµος ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονοµίας αλλά κάνουν την ύφεση ακόµα βαθύτερη. Η πολιτική των µνηµονίων στοχεύει στην εξάλειψη της µεσαίας τάξης και στην ενίσχυση του κεφαλαίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαµβάνονται συνεχή και καταιγιστικά µέτρα φορολογικού και εισπρακτικού χαρακτήρα σε βάρος των µεσαίων και αδύναµων οικονοµικά στρωµάτων, όταν την ίδια στιγµή αφήνουν ανενόχλητους τους κερδοσκόπους και δεν πατάσσουν τη φοροδιαφυγή και ξεπουλούν τη ∆ηµόσια περιουσία. Σήµερα, µετά από όλα τα µέτρα που προηγήθηκαν σε κάθε τοµέα οι συνολικές περικοπές στο εισόδηµα των εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση αγγίζει το 55%. Το νέο Μισθολόγιο-Βαθµολόγιο αποτέλεσε το όχηµα για νέες περικοπές, νέες διαιρέσεις (παλαιοί και νέοι) και την ουσιαστική µισθολογική-βαθµολογική καθήλωση του συνόλου των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Η πολιτική των περικοπών απ’ ότι φαίνεται θα συνεχιστεί µε αφορµή την «αξιολόγηση» των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και του υπηρετούντος προσωπικού. Επίσης, η ψήφιση και η εφαρµογή από 1-82008 του Ν.3655/2008 για την ενοποίηση των Ταµείων αλλά και η ψήφιση των Ν.3918/2011 και Ν.3984/2011 για τη δηµιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ισοπέδωσαν και συρρίκνωσαν κάθε δικαίωµα στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μετά το «κούρεµα» των αποθεµατικών των Ταµείων και την οικονοµική κατάρρευσή τους και µε άλλοθι την οικονοµική κρίση, κατακρεουργήθηκαν η Επικουρική Σύνταξη, το Εφάπαξ και η υγειονοµική-ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Η εφαρµογή ακόµη της εφεδρείας (που απέτυχε) και η απαίτηση της τρόικας για τον περιορισµό του αριθµού των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων µέχρι το 2015 κατά 150.000 και η απόλυση 15.000 µέχρι το τέλος του 2012, έχουν βασικό στόχο τις απολύσεις προσωπικού, την κατάργηση υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων ακόµα και αυτών που συνταξιοδοτούνται και ο περιορισµός των οργανικών µονάδων

Για να βγούµε από το σηµερινό αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί πρέπει εργαζόµενοι και αιρετοί το επόµενο χρονικό διάστηµα να διαµορφώσουµε ένα ευρύ κοινωνικό µέτωπο

δείχνει τις πραγµατικές διαθέσεις τους για το µέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναµικού.

-Υπάρχουν περιθώρια διεκδίκησης ή κάθε αντίδραση πέφτει στο κενό; Αλίµονο, πάντα υπάρχουν περιθώρια διεκδίκησης , άλλωστε είµαστε ένας κλάδος πάρα πολύ δυναµικός, που την τελευταία τριετία δώσαµε στο δρόµο τις µάχες µας και νοµίζω ότι, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουµε µετά την αποτίµηση αυτών των αγώνων, είναι να οργανώσουµε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις τη στάση µας, για το επόµενο χρονικό διάστηµα. Οι διεκδικήσεις του κλάδου µας ,είναι αυτές όπως ψηφίστηκαν στο 41ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2012. Περιληπτικά και για το επόµενο χρονικό διάστηµα, εµείς ζητάµε : Την εξαίρεση των Ο.Τ.Α. από την απαγόρευση πρόσληψης µόνιµου προσωπικού, να µην επιτρέψουµε την απόλυση κανενός εργαζόµενου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να υπάρξει ουσιαστική παρέµβαση στο θέµα των ∆ανείων των εργαζοµένων, να γίνει αποδεκτή η πρότασή µας για «ΚΟΥΡΕΜΑ» των ∆ανείων των εργαζοµένων όχι µόνο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αλλά και τις Ιδιωτικές Τράπεζες, αποτροπή της εφαρµογής του Ν.4052/2012 για την σύσταση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης, την αποκάλυψη της προσπάθειας µε ψευδή στοιχεία και «δήθεν» αναλογιστικές µελέτες του Υπουργείου Εργασίας για τη µείωση του εφάπαξ, την άµεση επίλυση των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί στην καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Από την πρώτη ηµέρα ψήφισης και στη συνέχεια εφαρµογής του Ν.3852/2010 «πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την ένταξή του στο πρόγραµµα σταθερότητας µε την αφαίρεση πόρων που σήµερα ξεπερνούν το 55% των τακτικών εσόδων, νοµίζω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγείται µαθηµατικά σε οικονοµική κατάρρευση. Για να βγούµε από το σηµερινό αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί πρέπει εργαζόµενοι και αιρετοί το επόµενο χρονικό διάστηµα να διαµορφώσουµε ένα ευρύ κοινωνικό µέτωπο που θα έχει δύο στόχους: Την ανατροπή αυτής της άδικης και αδιέξοδης πολιτικής και να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντιµετώπιση της κρίσης,

Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι υφίστανται την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση στα οικονοµικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα ώστε να δηµιουργήσουµε πραγµατικές συνθήκες κοινωνικής ανάπτυξης.

-Οι εργαζόµε νοι στο δηµόσιο πολλ ές φορές έχουν κατηγορηθεί ότι είναι «βολεµένοι του συστήµατος» και οι λιγότεροι εργαζόµενοι , τι απαντάτε σε αυτό; Το γεγονός ότι ένα τµήµα της κοινωνίας επιδίδεται µέσα από δηµόσιες συζητήσεις σε σκληρή κριτική εναντίον του δηµοσίου τοµέα, έχεις την αίσθηση ότι πολλοί από τους «εισαγγελείς» δεν ασκούν κριτική επειδή νοιάζονται για τη Χώρα, αλλά δίνουν την εντύπωση ότι ανήκουν στο κίνηµα της «νεκρής κατσίκας του γείτονα» , αφού καταστράφηκα εγώ ας καταστραφούν και όλοι οι άλλοι. Έχουµε ξεχάσει ότι πριν από αρκετά χρόνια κάποιοι , αν όχι όλοι , αποδοκιµάζαµε τους φίλους µας που έγιναν ΕΠ.ΟΠ, ή πήγαν στο λιµενικό ,την αστυνοµία, την καθαριότητα στους ∆ήµους. Αυτοί είναι λοιπόν τώρα οι «βολεµένοι» που δουλεύουν για 700 ευρώ ! Το στερεότυπο του τεµπέλη δηµοσίου υπαλλήλου για µένα δεν υπάρχει, γιατί είναι όπως όλοι οι άνθρωποι , το ίδιο εργατικοί και δηµιουργικοί, αλλά λειτουργούν µέσα σε έναν ασφυκτικό µηχανισµό που ουσιαστικά τους ακυρώνει και δεν τους επιτρέπει να έχουν πρωτοβουλίες. Οι επιθέσεις τέλος εναντίον του ∆ηµοσίου, µέσα από φαινόµενα παραβατικότητας και διαφθοράς, οδηγούν στην ενοχοποίηση του συνόλου των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των λίγων, εκλεκτών και ισχυρών. Γίνονται ο αγωγός για την αποσιώπηση των ευθυνών του πελατειακού, διαµεσολαβητικού ρόλου, µεγάλης µερίδας του κυρίαρχου πολιτικού συστήµατος, που κακοδιοικεί, ανέχεται, αρνείται τη διαφάνεια, την πολιτική συµµετοχή και τον αποτελεσµατικό έλεγχο από

την κοινωνία, της λειτουργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, εδώ και δεκαετίες. Ο ∆ηµόσιος υπάλληλος µπορεί να αποτελέσει µοχλό προόδου και δηµιουργίας , να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να πάψει να είναι ο αποδιοποµπαίος τράγος. Η άκριτη οµογενοποίηση των ευσυνείδητων µε τους επίορκους δεν αναστέλλεται µε επικοινωνιακά µέσα αλλά µε διαρκή δράση.

-Είστε αισιόδοξος για το µέλλον; Η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν ξεκινάει µε τους καλύτερους οιωνούς. Το - κατά γενική οµολογία - τέλος εποχής της µεταπολίτευσης δε συνοδεύεται από µια ανάλογα αισιόδοξη αρχή. Αποκαλύφθηκαν µε τρόπο εξαιρετικά οδυνηρό η παθογένεια και τα σαθρά θεµέλια στα οποία βασίστηκε το σύστηµα µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει σα χάρτινος πύργος. Οι περίφηµες αυτορρυθµίσεις της αγοράς δεν λειτούργησαν, ενώ η ευηµερία µε δανεικά αποδείχθηκε θηλιά στο λαιµό πολλών από αυτούς που την απόλαυσαν. Το σύνολο του πολιτικού κόσµου, απαξιωµένο πλήρως λόγω της αποδεδειγµένης πια ανικανότητάς του και της ελεγχόµενης εγκληµατικής ιδιοτέλειάς του, µοιάζει ανήµπορο να ανταποκριθεί. Στη δηµοκρατία όµως υπάρχει συνυπευθυνότητα, αφού ο πολίτης µε την ψήφο του αναδεικνύει τους άρχοντές του. Αυτήν την ψήφο συχνά εξαργυρώνει ασκώντας αφόρητες πιέσεις στους εκλεκτούς του για να επιτύχει τις επιδιώξεις του, ανεξάρτητα µε το πόσο µικρές ή µεγάλες και πόσο άδικες ή επιζήµιες είναι για το σύνολο. Ο κοινωνικός αυτοµατισµός που έχει αναπτύξει το σύστηµα, µε τον παρεπόµενο κανιβαλισµό της µιας οµάδας εργαζοµένων προς την άλλη, επιβάλλει την αναδιάταξη των δυνάµεων του συνδικαλισµού και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για συµπόρευση και κοινό αγώνα µε άλλες κοινωνικές οµάδες σε ένα πλαίσιο εµπιστοσύνης, διαφάνειας και προσωπικής ανιδιοτέλειας. Σε ό,τι µε αφορά ,είµαι από τη φύση µου αισιόδοξος ,διότι η ζωή µας είναι ακόµη στα χέρια µας . Η αξιοπρέπεια µας , η λογική µας ανήκουν ακόµη στον καθένα από εµάς και τα ασκούµε µε βάση τα δικά µας κριτήρια και εν τέλει τα δικά µας συµφέροντα.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ζα φείρης Νικ. Π απαµιχαλόπουλος γεννήθηκε το 1904 στον Πύργο, όπου και τέλειωσε τις γυµνασιακές του σπουδές. Έπειτα σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 1926 µπήκε στο δηµοσιογραφικό επάγγελµα µένοντας από τότε µόνιµα στην πρωτεύουσα (οδός Παρρασίου 30). Χρηµάτισε ταχτικός συντάκτης των Εφηµερίδων «Απογευµατινή», «Σκριπ», «Ε θνικός Κήρυξ» και σε πολλές άλλες, προπολεµικά, µεταπολεµικά όπως και σε διάφορα περιοδικά ως το τέλος της ζωής του. Ασχολήθηκε µε τον αφηγηµατικό λόγο, την αρχαιολογία, την ιστορία και το παιδικό θέατρο. Στο τελευταίο έκαµε µια αναµόρφωση εισάγοντας για πρώτη φορά µουσικά θεατρικά έργα για τα παιδιά (παιδική οπερέτα ή επιθεώρηση). Στα έργα αυτά που ανεβάστηκαν σε σκηνές θεάτρων των Αθηνών, του Πειραιά, Θεσσαλονίκης κ.ά. και κυκλοφόρησαν σε βιβλία, έγραψαν τη µουσική µεγάλοι Έλληνες µουσουργοί όπως ο ∆ιευθυντής του Ελληνικού Μελοδράµατος ∆ιον. Λαυράγκας, ο Ν. Λάβδας, ο Τίµος Ξανθόπουλος κ.ά. Απ’ τα βιβλία που εξέδωσε και που τα περισσότερα έχουν εξαντληθεί, αναφέρουµε τ’ ακόλουθα: «Η χρυσή νεράιδα», 1937. «Βασιλικές µαργαρίτες», 1939. «Η πριγκηπέσα Γιόρη», 1949. «Ο πόλεµος Ελλάδος και Άξονος», πρώτη επιτοµή της ιστορίας του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερµανικού πολέµου, 1948. «Παιδικό θέατρο» τόµος Α΄ 1948. «Ολυµπία», εικόνες – µύθοι, θρύλοι, ξεναγήσεις, 1960. «Η εαρινή επίθεσης», ιστορικό χρονικό 1962. Στον πόλεµο 1940 – 41 υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωµατικός και τιµήθηκε µε το παράσηµο του Χρυσού Σταυρού του Β΄ Τάγµατος Γεωργίου του Α΄ µετά ξιφών, του Πολεµικού σταυρού, µε µετάλλιο εξαίρετων πράξεων κι’ αναµνηστικά µετάλλια του Πολέµου άλλων κατηγοριών. Το κείµενο που ανθολογούµε, βρίσκεται στο βιβλίο του «Ολυµπία» (σελ. 124 – 132) Παραλειπόµενα: Στο σύνολο των εκλεκτών Ηλείων συγγραφέων, ο Ζ.Ν. Παπαµιχαλόπουλος ξεχωρίζει για την προσήλωσή του στον Ολυµπιακό Ηλειακό Πολιτισµό, αναδεικνύοντας µε την ευαίσθητη γραφίδα του τις διαχρονικές ανθρωπιστικές τους αξίες, επίκαιρες παρά ποτέ, στην εποχή της κρίσης αξιών που δυστυχώς διανύοµε… Η αρχαιολογία και η εκλαΐκευσή της ήταν η αγαπηµένη του ενασχόληση.

Η ΠΟΜΠΗ ΖΑΦ. Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι καλοκαίρι, κοντά Ιούλιος, λίγο πριν από τη «γέµιση» του φεγγαριού. Η µεγάλη Ποµπή, είναι έτοιµη να ξεκινήσει από την Ήλιδα και να περάσει µε την τελετουργική της µεγαλοπρέπεια στην πεδινή διαδροµή του δρόµου, που ήταν πάνω κάτω ο ίδιος µε τον σηµερινό από την Αµαλιάδα στον Πύργο, µε κάποιες παρεκκλίσεις, φυσικά. Ο δρόµος εκείνος, που ακολουθούσε η µεγάλη ολυµπιακή ποµπή, ήταν ένας από τους ωραιότερους ελληνικούς δρόµους και ο θεαµατικότερος, που µπορεί κανείς να φανταστεί, στην ελληνική αρχαιότητα. Γιατί, πηγαίνοντας προς την Ολυµπία, περνούσε µέσ’ από ευηµερούσες πολιτείες και χωριά καλοζωισµένων αγροτών. Στα πλευρά του ο διαβάτης εθαύµαζε τη χλωρίδα που τον περιέβαλλε, καθώς τον στόλιζαν οµορφόχτιστα ευλαβικά ιερά και επιβλητικά αγάλµατα θεών και ηρώων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στις πόλεις ακόµα και στο υπαίθριο πέρασµα του, επλαισίωναν τον δρόµο πανώρια άλση µε κάθε λογής πρασινάδες και τον οµόρφαιναν πολύχρωµα λουλούδια των αγρών ή των κήπων, ανάµεσα σε ψηλόκορµες δεντροστοιχίες, που µε τις ποκνόκλαδες φυλλωσιές τους είχαν φυτευτεί για προστασία της ιερής οδού. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι Ηλείοι την έκαναν περισσότερο υποβλητική στο πέρασµα των προσκυνητών και των αθλοφίλων. Έτσι, κατά τα ξηµερώµατα, η Ποµπή ξεκινάει από την πόλη της Ήλιδος µ’ όλη την επισηµότητα που επιβάλλει η αποστολή της. Ξεχωρίζει κανείς πρώτους στην τάξη τους Ελλανοδίκες, καθώς εκείνοι βαδίζουν σοβαροί και µεγαλοπρεπείς, σαν αρχηγοί της Ποµπής, εξωτερικεύοντας µε την τάξη τους και το βάρος της µεγάλης αποστολής τους. Ακολουθούνε στη σειρά τα µέλη της Ολυµπιακής Βουλής και τα ειδικά πρόσωπα µε τις ποικίλες υπηρεσίες και ειδικότητες των αγώνων, που φροντίζουν εκεί για την τάξη, όπως είναι οι µαστιγοφόροι «αλύται» µε επί κεφαλής τον αλυτάρχη τους. Έπειτα φαίνονται οι αθλητές µε ζωηρά ζωγραφισµένη στα πρόσωπά τους τη συγκίνηση της ελπίδας. Τους συνοδεύουν οι γυµνασµένοι για τις αρµατοδροµίες ηνίοχοι, οδηγώντας τα πολυτελή άρµατα των κυρίων τους και οι γυµναστές των αλόγων, που θα πάρουν µέρος στους αγώνες του ιπποδρόµου. Κοντά βαδίζουν οι προπονητές των αθλητών και µαζί τους οι συγγενείς, οι φίλοι και οι θαυµαστές συµπολίτες τους. Σε συνέχεια έρχονται οι θεωροί των πόλεων, επιδεικτικοί πάνω στα εντυπωσιακά τους αµάξια ή τα πολυστολισµένα τετράποδά τους, που µεταφέρουν τα πλούσια δώρα και τα τάµατα – προσφορές των πόλεων στους ιερούς βωµούς της Ολυµπίας. Τελευταίοι ακολουθούν οι θεατές, το πλήθος, να πούµε, που ξεκίνησε από τις βόρειες ή τις νοτιότερες ελληνικές πόλεις, ακόµα και από τις αποικίες και συγκεντρώθηκε στην Ήλιδα για ν’ απολαύση τα προεόρτια. Όλοι εκείνοι βιάστηκαν να φτάσουν στην πόλη του Αυγεία, γιατί θέλησαν εκεί να δοκιµάσουν πρώτοι την ευχαρίστηση της γνωριµίας τους µε τους ήρωες, να ιδούν και να πάρουν το µέρος τους στην πανηγυρικά µεγαλειώδη Ολυµπιακή Ποµπή. Την όλη ακολουθία κλείνουν τα κοπάδια των σφαγίων, που προορίζονται για την εκατόµβη και τις άλλες θυσίες στους θεούς. Το θέαµα είναι ασύγκριτο. Με των προβάτων τ’ ατελείωτα βελάσµατα και των βοδιών τα µουγκρητά ολόκληρος ο ηλειακός κάµπος της διαδροµής αντηχεί γιορτάσιµος. Η συ-

νοδεία προχωρεί, αφήνοντας ξωπίσω τα ίχνη της πορείας της ανάµεσα στα πυκνά σύννεφα της σκόνης, που καλύπτουν τον ορίζοντα. Και το πέρασµά της χαρακτηρίζεται µε τον χαρούµενο (εικόνα Ερµή του Πραξιτέλη) θόρυβο, από τον οποίο δεν λείπουν τα εύθυµα τραγούδια ή τ’ αλληλοπειράγµατα των πεζοπόρων εορτασµών. Προχωρώντας η πανηγυρική Ποµπή άφηνε κάπως αριστερά τον χώρο της σηµερινής Αµαλιάδας, περνούσε την περιοχή του Καρδαµά, διάσχιζε το λοφοπέδιο, κοντά στα ∆ουνέϊκα και από κει ερχόταν κι’ εστάθµευε για λίγο στην ιερή πηγή Πιέρα, στης οποίας το γάργαρο νερό δροσίζονταν οι πεζοπόροι κι’ επότιζαν τα ζώα. Έπειτα ξεκινούσε πάλι προς την κατεύθυνση της Μυρτιάς, για να διαβεί κατόπιν τον Ιαρδανό ποταµό. Προχωρώντας στην κατεύθυνση περίπου της σηµερινής σιδηροδροµικής γραµµής, έκανε στροφή δεξιά προς τον λόφο του Σκουροχωρίου και περνούσε τελικά στην κοιλάδα της λίµνης Μουριάς, όπου ήταν η πόλις των Λετρίνων. Από κει η Ιερή Ποµπή, ακολουθώντας σχεδόν τον σύγχρονό µας δρόµο Κατακόλου – Πύργου, έφτανε στο ∆υσπόντιο, πόλη χτισµένη στη θέση του σηµερινού Πύργου και συνεχίζοντας την κατεύθυνση προς την Ολυµπία, από το µέρος της Σαλµώνης, διάβαινε τον Ενιπέα ποταµό, έστρεφε προς την Ηράκλεια, όπου συναντούσε τον άλλο δρόµο της Ήλιδος και κατέβαινε στην κοιλάδα του Αλφειού, δυτικά του σηµερινού χωριού Φλόκα. Το τµήµα εκείνο της διαδροµής, ήταν και το θορυβωδέστερο. Εκεί συνάζονταν οι προσκυνηταί, που έβγαιναν σε προϋπάντηση της Ποµπής, για να την ακολουθήσουν ως το τέρµα της διαδροµής της. Και να που τώρα όλα εκείνα τα πλήθη µ’ επί κεφαλής τους Ελλανοδίκες, προχωρούσαν χωρίς κανένα άλλο σταθµό, βαδίζοντας κατά µήκος της δεξιάς όχθης του Αλφειού, άφηναν αριστερά τους τον λόφο του ∆ρούβα και κατέληγαν µέσα σε µια πανηγυρική ατµόσφαιρα ύµνων και επευφηµιών, στον ιερό χώρο της Άλτεως, µπαίνοντας από ειδική είσοδο, την Ποµπική. Αλλά δεν ήταν µόνος ο ιερός δρόµος που παρουσίαζε την τόση κίνηση κατά τις ηµέρες των προεορτίων. Έξη ακόµα οδικές αρτηρίες οδηγούσαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος στην Ολυµπία. Και όλες αυτές την ίδια πάνω κάτω παρουσίαζαν ζωηρότητα. Οι εορταστές και οι έµποροι ερχόντουσαν σε πυκνές οµάδες από διάφορες κατευθύνσεις, βιαστικοί, για να µη χάσουν ούτε την παραµικρή λεπτοµέρεια από τις τελετές και τις γιορτές που θα είχαν την ευτυχία ν’ απολαύσουν, ας ήσαν και απλοί θεατέ. Το ίδιο όµως κι’ εκείνοι. Καθώς έφταναν πανηγυρικά, µετέφεραν µ’ ευλάβεια στους θεούς της Ολυµπίας πολύτιµα αφιερώµατα, για να τα καταθέσουν στους βωµούς ή τους ναούς των Αθανάτων, στων οποίων την εύνοια και την προστασία πίστευαν. Όταν πια οι προπαρασκευές των ιερέων και τα προεόρτια των Αγώνων άρχιζαν µ’ όλη τη σοβαρότητα και την αυστηρότητα των θρησκευτικών τύπων στους ναούς και στους βωµούς της Άλτεως, τα πλήθη των θεατών είχαν κα-

ταλάβει τις θέσεις τους στο ύπαιθρο. Κάτω από λογής λογής παραπήγµατα, σκηνές ή καλύβες οι έµποροι διέθεταν την πραµάτεια τους. Κοντά στα ορεκτικά τρόφιµα κάθε παραγωγής και τα ποικίλα εµπορεύµατα, που είχαν µεταφερθεί εδώ µ’ όλων των ειδών της εποχής τα µεταφορικά µέσα, έβλεπε κανείς ωραιότατα καλλιτεχνήµατα, όχι ίσως µεγάλης αξίας, ικανά όµως να ευχαριστήσουν το φιλόκαλο πλήθος. Εκεί αραδιάζονταν έτοιµα αγαλµατάκια θεών ή ηρώων, αθλητών ή αλόγων, εικόνες µε ενδιαφέροντα θέµατα, αφιερώµατα σε ποικιλία µεγεθών και χρωµάτων, αγγεία, στάµνες και βάζα, υφάσµατα πολυκέντητα, αρώµατα ή θυµιάµατα, ποικίλα δώρα και άλλα αναµνηστικά της γιορτής, που τα διαλαλούσαν επιδεικτικά οι µεταπράτες και οι συνοδοί τους. Όπως ακριβώς γίνεται µε πολλήν οµοιότητα και στα σύγχρονα θρησκευτικά πανηγύρια της ελληνικής υπαίθρου, όπου κοντά στα ποικιλόµορφα εγχώρια υφαντά ή πλεχτά και άλλα εµπορεύµατα βρίσκει ο επισκέπτης και το λιβάνι, τα κεριά, τα µετάλλινα ή ξύλινα τάµατα, τις εικόνες αγίων και τα κάθε λογής στολίδια µε χάντρες και ασηµικά, κατάλληλα για µικρούς και µεγάλους. Τα ίδια έθιµα. Όπως και τότε, που τα σφάγια πήγαιναν στις θυσίες κι’ επρόσθεταν µέσα στον αλαλαγµό τα γοερά βελάσµατά τους, έτσι και σήµερα, µε τη συνήθεια του οβελία, τα αρνιά ή τα γουρουνόπουλα διασταυρώνουν τις φωνές της απελπισίας τους όταν αισθάνονται το πανηγυρικό µαχαίρι του χασάπη µε τη µυρωδιά της κνίσας να τους πνίγει τον λαιµό. Σ’ όλη αυτή την ολυµπιακή χαρά µόνο οι γυναίκες έλειπαν. Γυναίκες παντρεµένες δεν είχαν το δικαίωµα να ιδούν τους Μεγάλους Αγώνες. Το απαγόρευε ο νόµος. Ίσως για να κρατήσει τους αθλητές σε αποχή, αφού γυναίκες έµπειρες δύσκολα θα µπορούσαν να µείνουν ασυγκίνητες µπρός στους τόσους τέλειους άνδρες του Σταδίου. Όσες λοιπών γυναίκες έφταναν εδώ ή τύχαινε να βρεθούν γύρω στον ιερό χώρο, τις αποµάκρυναν πέρα από τον Αλφειό, ώσπου να τελειώσουν οι Αγώνες. ∆ιαφορετικά η γυναίκα που θα πλησίαζε αυτές τις πέντε µέρες στον χώρο της Άλτεως, υποχρεωνόταν να γκρεµιστεί από το αντικρινό όρος, το Τυπαίο! Μα ευτυχώς ποτέ δεν εφαρµόστηκε το σκληρό τούτο άρθρο του Ολυµπιακού νόµου. Στο µεταξύ το πλήθος το πολύ φρόντιζε από τις παραµονές να εξασφαλίσει µια καλή θέση στο στάδιο. Εκεί περίµενε την έναρξη των αγώνων, για να παρακολουθήσει τα πάντα και το παραµικρό. Σαράντα ή πενήντα χιλιάδες κόσµου έπιαναν τις ανασκαµµένες κερκίδες και δέχονταν υποµονετικά στις θέσεις τους τις φλογερές ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου, τη φοβερή δίψα καθώς και τις νυχτερινές ταλαιπωρίες του υπαίθριου συνωστισµού µε απίστευτη καρτερία και αντοχή. Αλλά επί τέλους! Με αυξηµένη τη γενική αγωνία της αναµονής, µε ζωηρό χτυποκάρδι και µε τα συνηθισµένα προγνωστικά, που αποτελούσαν το κυριότερο θέµα στις συζητήσεις των θεατών, περνούσε και η τελευταία νύχτα της προετοιµασίας, κάτω από τ’ απαλά βλέµµατα της αργυροθώρητης Σελήνης, που πανηγυρική διάβαινε κι’ εκείνη τον γαλαζόχρωµο ουράνιο δρόµο της.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

Απουσίες ιατρών Τον πολυαγαπηµένο µας

Το ορθοδοντικό ιατρείο του κ.

Φώτη Μπαχούρου

θα είναι κλειστό από 7/8 έως 19/8 και θα επαναλειτουργήσει κανονικά ∆ευτέρα 20/8. Τηλ. επικοινωνίας: 6978222848

Στον αγαπηµένο µας γιο, ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΙΜΟΥΡΑ που αντήλλαξε δακτύλιο αρραβώνων µε την ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οι γονείς: Στάθης και Μαρία Λίµουρα

Το ιατρείο του µικροβιολόγου

Ιωάννη Τόγια

Στην αγαπηµένη µας κόρη, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ που αντήλλαξε δακτύλιο αρράβωνων µε τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΙΜΟΥΡΑ, ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οι γονείς: Παναγιώτης και Κική Νικολοπούλου

θα παραµείνει κλειστό από Πέµπτη 16/8 έως Παρασκευή 24/8.

Στον αγαπηµένο µου αδελφό, ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΙΜΟΥΡΑ που αντήλλαξε δακτύλιο αρραβώνων µε την ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, εύχοµαι ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Ο αδελφός: Τάσος Λίµουρας

θα παραµείνει κλειστό από ∆ευτέρα 13/8 έως και Παρασκευή 24/8. Ο ιατρός

Ταυλόπουλος Γεώργιος

(χειρούργος) θα απουσιάζει έως και 31 Αυγούστου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά µου κα Ρούσση- ∆ηµητρακοπούλου Βασιλική (φροντιστήριο ABC Πύργου) που µε την εξαιρετική διδασκαλία της συνέβαλε στην επιτυχία µου για την απόκτηση του πτυχίου Sorbonne B1 και κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας Β2 της γαλλικής γλώσσας. Με αγάπη και εκτίµηση, Νάγια Κάββουρα

Έφη και Κωνσταντίνα Μπλάθρα

Αραβική Άνοιξη και Κούρδοι

Ο

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα στη Συρία 2.000.000, το 9% του συνολικού πληθυσµού της. Η Συνθήκη των Σεβρών (1920), προέβλεπε κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις δηµιουργίας κατ’ αρχήν αυτονόµου Κουρδικού Κράτους, ωστόσο όµως µε την επικράτηση του Κεµάλ στην Τουρκία οδήγησαν τελικά στην υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης (1923), που αντικατέστησε αυτή των Σεβρών, (µε την οποία ως γνωστόν η πατρίδα µας εγένετο για λίγο στα χαρτιά και µόνον, Χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών), και η οποία αναιρούσε τη συγκρότηση αυτόνοµου Κουρδικού Κράτους,

τα εδάφη του οποίου µοιράστηκαν σε τέσσερα κράτη. 30.000.000 εκατοµµύρια άνθρωποι, οι Κούρδοι αποτελούν τον µεγαλύτερο λαό χωρίς κράτος στη γη. Μετά το κύµα επαναστάσεων, που σάρωσε και σαρώνει τη Μέση Ανατολή (Τυνησία – Λιβύη- Αίγυπτος) και τελευταία και τη Συρία, οι Κούρδοι, της περιοχής αυτής, περιµένουν κι αυτοί µάταια προς το παρόν, µια δηµοκρατική αφύπνιση του έθνους τους, καθ’ ότι φαίνεται προς το παρόν, να µην τους άγγιξε ακόµα η Αραβική Άνοιξη και τούτο γιατί ως διασκορπισµένοι, που είναι ανάµεσα στην Τουρκία, το ΙΡΑΚ, το ΙΡΑΝ και τη Συρία, είναι δύσκολο, να συντονιστούν και να δράσουν από κοινού, για να επιτύχουν τον εθνικό τους στόχο και πόθο, που δεν είναι άλλος, από τη συγκρότηση ενός ενιαίου κράτους του λαού του Κουρδιστάν. Στην Τουρκία τα όπλα είναι ως τώρα η µόνη απάντηση. Οι πρόσφατες µάχες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους στις 20 Ιουνίου κοντά στην Νταγκλιτσά, στα σύνορα ανάµεσα στην Τουρκία και το Ιράκ, εκ των οποίων 8 Τούρκοι στρατιώτες και 18 αντάρτες του PKK, βύθισαν και πάλι την Τουρκία σε έναν κύκλο βίας που µένει απα-

ΤΡΑΓΑΝΟ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΤΕΛ

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

ΕΛΕΝΗ χα ∆ΗΜΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Νικολάου Επιταλίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της Επιτάλιο 19/8/2012 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών & Mνηµοσύνων: ANTΩNHΣ BAΣ. AΘANAΣOΠOYΛOΣ τηλ.2621072059 Kινητό 6973/762112 EΠITAΛIO HΛEIAΣ

ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο ∆ιασέλλων

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Την πολυαγαπηµένη µας

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

Με µεγαλοπρέπεια θα τελεστούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στον οικισµό Παπαχάνια ∆ιασέλλων του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρέστενας στις 24 Αυγούστου 2012 και ώρα 07:30 π.µ. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυµπίας κ.κ. Χρυσόστοµος.

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΠΑΝ. ΜΑΡΡΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

ι Κούρδοι είναι έθνος νοµάδων, έχουν παρουσία στις ορεινές περιοχές της Νοτιοδυτικής Ασίας εδώ και 4.400 χρόνια περίπου. Έχουν χαρακτηριστεί, όχι άδικα, ως Έθνος χωρίς Κράτος, καθώς αριθµούν, πάνω από 30.000.000 κατοίκους, ενώ το νοητό Κράτος του Κουρδιστάν µοιράζεται µεταξύ της Τουρκίας (Βορειοδυτικές επαρχίες), του ΙΡΑΚ (βόρειες επαρχίες), του ΙΡΑΝ (βορειοδυτικές επαρχίες) και της Συρίας (βορειοανατολικές επαρχίες). Το Κουρδιστάν ως χώρα των Κούρδων έχει µια εδαφική επιφάνεια 475.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα και είναι ίση περίπου µε την έκταση της Γαλλίας. Το τµήµα της Τουρκίας καταλαµβάνει έκταση 225.000 τετρ. χλµ και αναλογεί στο 30% της συνολικής έκτασής της. Στο ΙΡΑΝ καταλαµβάνει έκταση 160.000 τετρ. χλµ. Στο ΙΡΑΚ 75.000 τετρ. χλµ και στη Συρία 15.000 τετρ. χλµ. Στην Τουρκία κατοικούν 17 εκατοµµύρια, το 20% του συνολικού πληθυσµού της. Στο ΙΡΑΝ 6,5 εκατ. το 9% του συνολικού πληθυσµού του. Στο ΙΡΑΚ 5 εκατ. το 22% του συνολικού πληθυσµού του και

Τον αγαπηµένο µας

ΕΤΩΝ 76 Κηδεύουµε σήµερα Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 & ώρα 11.00 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάµενας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του. Κάµενα 19 Αυγούστου 2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ελένη & Γεώργιος Λιούγκος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούµε θερµά την καθηγήτριά µας Ελένη Τρίµµη για τη σωστή καθοδήγηση ώστε να αποκτήσουµε το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας (επιπέδου) Β1 και Β2 της ιταλικής γλώσσας.

∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΛΙΑ

ΕΤΩΝ 77 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Μάγειρα και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Μάγειρα 17 Αυγούστου 2012 Η ΖΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεωργία και Γεώργιος Γεωργιάδης, Βασίλειος και Ευδοξία Κόλλια Η Α∆ΕΛΦΗ: Αθανασία και Πέτρος Τσίγκλας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Χριστίνα, ∆ηµήτρης ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Ξυνή Άλκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΤΩΝ 62 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Στρεφίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μηλιά και Μάκης, Παναγιώτης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαµπος και Κωνσταντίνος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΓΡΗΓΟΡΗΣ KAPANIKOΛOΣ- Tηλ. 26240/31192 – ΠΕΛΟΠΙΟ, Kινητό 6932/828981 Τον πολυαγαπηµένο µας

Το οδοντιατρείο

Στην αγαπηµένη µου αδελφή, ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ που αντήλλαξε δακτύλιο αρραβώνων µε τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΙΜΟΥΡΑ, εύχοµαι ολόψυχα µια ζωή γεµάτη αγάπη και ευτυχία. Η αδελφή: Ελένη Νικολοπούλου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΓΑ

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

26230 62424

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

Χάβαρι 19 Αυγούστου 2012 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ηλίας Μπούρας, Αλεξία Μπούρα, Αρετή και Χρύσανθος Σεϊντής, Αµαλία και Παρασκευάς Κορµπάκης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ράλλακτος εδώ και 30 χρόνια και έχει στοιχήσει 45.000 νεκρούς και έχει δηµιουργήσει πάνω από 2.000.000 εκτοπισµένους, µε κόστος αυτού του ανταρτοπολέµου, άνω των 300 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση του Ερντογάν δεν προχώρησε ακόµα, παρά τις υποσχέσεις της, στην αναγνώριση µιας πολιτικής αυτονοµίας, για τους Κούρδους, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη εκεχειρία και να σταµατήσει κάποτε αυτός ο ανταρτοπόλεµος, που υποβόσκει στην Νοτιοανατολική Τουρκία (Κουρδιστάν). Οι Κούρδοι εξακολουθούν να περιµένουν µάται την άνοιξη, που αργεί να έρθει. Στο ΙΡΑΚ ως γνωστόν και συγκεκριµένα στο βόρειο τµήµα αυτού, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το 2004, αυτόνοµη Κουρδική πολιτεία, µε δική της βουλή και βασική τους επιδίωξη των Κούρδων είναι να αποκτήσουν, πλήρη ανεξαρτηρία και τη δηµιουργία δικό τους, κουρδικού κράτους, κάτι που φοβούνται πολύ οι Τούρκοι. Στο µέρος αυτό, οι Κούρδοι του ΡΚΚ έχουν δηµιουργήσει και εγκαταστήσει δικές τους βάσεις, από τις οποίες συχνά εξαπολύουν καταδροµικές επιθέσεις, εναντίον του τουρκικού στρατού και έτσι συντηρείται και τροφοδοτείται, ένας συνεχής ανταρτο-

ΤΑΞΙ

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΕΤΩΝ 80

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ: Τηλ.Επικοινωνίας

πόλεµος, στη Νοτιοανατολική Τουρκία, που κρατά την Τουρκία σε µια µόνιµη νευρική κρίση και τη διατήρηση ένεκα τούτου στρατιωτικές δυνάµεις της τάξεως των 100.000 ανδρών, στην περιοχή αυτή (Ντιαµπακίρ). Στο ΙΡΑΝ, οι Κούρδοι κρατήθηκαν σε απόσταση από το µεγάλο κύµα των διαδηλωτών, του «πράσινου κινήµατος» που προηγήθηκε τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009. Μετά την επανάσταση του Χοϊµενί του 1979, την οποία υποστήριξαν για να µπει τέλος στο καθεστώς του Σάχη, γρήγορα απογοητεύτηκαν και αποκλείστηκαν για τις συζητήσεις, για το νέο Σύνταγµα, που ισχύει σήµερα, στη Χώρα αυτή. Στο τέλος της δεκαετίας του 1980, ο ∆ρ. Αµπτούλ Ραχµάν Τασεµλού, διανοούµενος και ηγέτης του Ιρανικού Κουρδικού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, δολοφονήθηκε στη Βιέννη. Μετά την άνοδο στην εξουσία του προέδρου Μαχµούντ Αχµαντινεζάντ, το 2005, τα κουρδικά κόµµατα παραµένουν περιθωριοποιηµένα. Επιπλέον, οι καταδίκες σε θάνατο Κούρδων πολιτικών κρατουµένων πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Τον Μάιο του 2010 16 εξ αυτών απαγχονίστηκαν, γεγονός που προκάλεσε ταραχές στις κουρδικές περιφέ-

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

2621026060-026063-026069

Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

*******

ΚΤΕΟ

166

26213 63700 - 26213 63115

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΠύργος: Κ 19/08/12 Μουστάκη Αικατερίνη 2621020500 , 6944148486 Κολοκοτρώνη 2 Αµαλιάδα: Κ 19/08/12 Αθανασόπουλος Χρήστος (∆αλιάνη 12) 2622027177-6972448672

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Σγαντζή Αντωνία (Μανωλοπούλου 42τηλ. 2621026165) Aµαλιάδα: Χριστοφίδη Αγγελική (Πλατεία Καλίτσα τηλ. 2622021543)- Λαµπρινού –Σκουργιά (Καλαβρύτων 11, Τηλ.2622022070) Ζαχάρω: Καραχάλιος ∆ηµήτριος Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Σπυρόπουλος

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

ρειες. Και εδώ σιγοβράζει µια µορφή ανταρτοπολέµου όχι όµως, όπως των διαστάσεων, του ΡΚΚ στην Τουρκία και η Αραβική Άνοιξη άρχισε σιγά – σιγά να επηρεάζει και τα 6,5 εκατ. Κούρδων, που ζουν στη Χώρα των Μουλάδων. Στη Συρία, από τις πρώτες εβδοµάδες της εξέγερσης, οι Κούρδοι διαδήλωσαν αυθόρµητα, ιδιαίτερα στη µεγάλη πόλη Καµεσλιγέ, στα τουρκικά σύνορα. Αλλά µία από τις πρώτες χειρονοµίες της ∆αµασκού ήταν να αποκαταστήσει τη συριακή υπηκοότητα περίπου 300.000 Κούρδων που την είχαν στερηθεί εδώ και πενήντα χρόνια. Η κύρια κουρδική πολιτική δύναµη της Συρίας παραµένει το PVD (Κόµµα της ∆ηµοκρατικής Ενωσης), η συριακή «θυγατρική» του PKK, η οποία δεν κάλεσε τον λαό να ρίξει το καθεστώς. Εντωµεταξύ επετράπη η επιστροφή από την εξορία του πολιτικού ηγέτη Σάλιχ Μουσλίµ και οι Κούρδοι (2.000.000) ετοιµάζονται να διεκδικήσουν πλήρη τα πολιτικά δικαιώµατά τους, στη µετά τον Άσαντ εποχή στη Συρία. ∆ε θέλω να κάνω τον µάντη φαίνεται όµως ότι αυτή η πολυπληθής οµάδα των 30.000.000 Κούρδων, που ζουν σε µια συµπαγή και ενιαία περιοχή το Κουρ-

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 - 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. ΖαχάρωΓιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.0013.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.0021.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.3013.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30

διστάν εκτάσεως 475.000 τετρ. χλµ, αλλά µοιρασµένη σε τέσσερα κράτη (Τουρκία – ΙΡΑΚΙΡΑΝ- Συρία) αργά ή γρήγορα θα επηρεαστεί από την Αραβική Άνοιξη και θα ζητήσουν κι αυτοί, να αποκτήσουν σε πρώτη φάση, ένα είδος αυτονοµίας και στη συνέχεια πλήρη ανεξαρτησία σε δική τους κρατική οντότητα. ∆εν µπορεί σε τελευταία ανάλυση 30.000.000 ψυχές Κούρδων να µένουν συνεχώς χωρίς πατρίδα και δικό τους κράτος και να σφαγιάζονται από τα αφεντικά τους. Κάποτε θα την αποκτήσουν και αυτή τη στιγµή υπάρχει και το σύνθηµα και το ερέθισµα. Η εξέγερση των Αράβων σίγουρα σηµατοδοτεί κάποιου είδους κινητοποιήσεων και των Κούρδων µε πρώτο θύµα αυτή τη φορά τη γειτονική µας Τουρκία, που το κουρδικό είναι γι’ αυτήν ένα καζάνι, που σιγοβράζει και δεν έχει παρά κάποτε να εκραγεί, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή µας. Στη Τουρκία όµως εξακολουθούν ακόµα πιστά την παρακαταθήκη, του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής ∆ηµοκρατίας του Κεµάλ Αττατούρκ που είναι: Ένας λαός, µια θρησκεία, µια γλώσσα, ένα κράτος, ένα έθνος και πάνω απ’ όλα Τούρκοι για πάντα, για όλα και σ’ όλα.

Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.0017.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.3016.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.4513.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.4513.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ (Αλφειού)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Είδαν φως, όχι όµως και την Ανάσταση!

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Α

νοδική ήταν η αγοραστική κίνηση στα καταστήµατα της Αµαλιάδας τις ηµέρες του ∆εκαπενταύγουστου, όχι όµως στα επίπεδα που περίµεναν οι καταστηµατάρχες. Ουσιαστικά η εικόνα που παρατηρήθηκε τις ηµέρες του ∆εκαπενταύγουστου στην αγορά, ήταν σαφώς καλύτερη από την εικόνα που έχει καταγραφεί από την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, γι’ αυτό και οι καταστηµατάρχες εµφανίζονται συγκρατηµένα ικανοποιηµένοι.

Παναγιώτης Γρηγορόπουλος

«Μέχρι στιγµής τα πράγµατα πήγαν καλά, αλλά να δούµε από Σεπτέµβριο τι θα γίνει. Σε γενικές γραµµές ο Αύγουστος πήγε πολύ καλά, αν και γενικά οι καταναλωτές ψάχνουν περισσότερο τα φθηνά είδη. Εµείς θα συνεχίσουµε µε τις εκπτώσεις µέχρι το τέλος του µήνα και µετά µε προσφορές, ακόµη και σε χειµερινά».

Σαφώς όµως, η αγοραστική κίνηση δεν βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε την κίνηση προηγουµένων ετών. Οι καταναλωτές ήθελαν να ψωνίσουν και έκαναν αγορές, στα πλαίσια όµως των οικονοµικών τους δυνατοτήτων και δεν ξέφυγαν καθόλου από τον αρχικό τους προϋπολογισµό, αφού δεν υπάρχουν πλέον καθόλου περιθώρια για σπατάλες. Γι’ αυτό άλλωστε και οι επιλογές ήταν προσαρµοσµένες στα οικονοµικά είδη και πολλοί θέλησαν να εκµεταλλευτούν εκπτώσεις και προσφορές για να µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Μικρή ανάσα Βέβαια, αυτό δεν ήταν αρκετό για να ‘αναστήσει’ την αγορά, έδωσε όµως µία µικρή ανάσα. Η αύξηση της κίνησης παρατηρήθηκε λίγες ηµέρες πριν τον ∆εκαπενταύγουστο, καθώς µέχρι τότε η αγορά ήταν υποτονική, και σε αυτό εκτιµάται ότι συνετέλεσε και η κάθοδος των ετεροδηµοτών, που θέλησαν να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες για να ‘τιµήσουν’ και την αγορά του τόπου τους.

Η κίνηση στην αγορά χαρακτηρίστηκε ικανοποιητική

Οι καταστηµατάρχες θα συνεχίσουν τις εκπτώσεις µέχρι το τέλος του µήνα και µάλιστα η συγκεκριµένη περίοδος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πρόσφορη για τους καταναλωτές, αφού οι τιµές πέφτουν περισσότερο και υπάρχουν και πολλές προσφορές. Κατά συνέπεια, µπορούν να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία για έξυπνες

και οικονοµικές αγορές. Άλλωστε, οι προσφορές θα συνεχιστούν και µετά το τέλος των εκπτώσεων, ως είθισται βέβαια, µέχρι τα καταστήµατα να ‘υποδεχτούν’ το φθινοπωρινό εµπόρευµα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξουν προσφορές και σε χειµερινά είδη της προηγούµενης χρονιάς.

Μαρία Περδίκη

«Για τις εποχές που βιώνουµε, οι εκπτώσεις µέχρι σήµερα µπορούµε να πούµε ότι κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Άλλωστε, όταν προσπαθείς να είσαι σωστός ως επαγγελµατίας, ο κόσµος το βλέπει αυτό και το εκτιµά, µα επιλέγει και υπάρχει γενικότερα µία εκτίµηση στο κατάστηµα».

Ευστάθιος Κοντονής

«Ενώ στην αρχή των εκπτώσεων δεν υπήρχε κίνηση, από τις 12 Αυγούστου και µετά υπήρχε κίνηση στα µαγαζιά. Η παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου βέβαια δεν πήγε πολύ καλά, υπήρχε σχετική κίνηση αλλά όχι αυτή που περιµέναµε. Ο κόσµος ψάχνει τις χαµηλές τιµές και οι εκπτώσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν τουλάχιστον µέχρι να αρχίσει η νέα σεζόν. Ευελπιστούµε πάντως ότι κάτι θα γίνει, γιατί θα αρχίσει και η σχολική περίοδος».

Γιάννης ∆αλαµάρας

«Σε γενικές γραµµές η κίνηση πήγε σχετικά καλά και λόγω του ∆εκαπενταύγουστου. Ο κόσµος επιλέγει να ψωνίσει τέτοιες εποχές, καθώς επωφελείται µε τις χαµηλές τιµές των εκπτώσεων και είχαµε και ετεροδηµότες στην περιοχή. Βέβαια, η επιλογή είναι στα οικονοµικά προϊόντα και σε ότι έχει µεγαλύτερη έκπτωση. Εµείς συνεχίζουµε µέχρι το τέλος του µήνα µε τις εκπτώσεις και µε προσφορές και σε φθινοπωρινά είδη».

ΣΥΝΤΟΜΑ Η ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Π

«Επιστρέφει» η παιδική χαρά

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ρος δηµοπράτηση βαίνει το έργο αποκατάστασης της παιδικής χαράς που βρίσκεται πίσω από το κλειστό στάδιο της Αµαλιάδας και πλησίον του υπό ανέγερση κολυµβητηρίου, µετά από αναµονή πολλών ετών. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά, αν και είχε κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια, επί της ουσίας δεν λειτούργησε ποτέ και εγκαταλείφθηκε στην τύχη της, µε το χρόνο να είναι αµείλικτος. Τα παιχνίδια που είχαν τοποθετηθεί στο χώρο, έγιναν βορά στις καταστροφικές διαθέσεις περιθωριακών στοιχείων, µε αποτέλεσµα µε την πάροδο του χρόνου η παιδική χαρά να καταστεί ανενεργή και τα εναποµείναντα παιχνίδια που γλίτωσαν τους βανδαλισµούς, άκρως επικίνδυνα.

Αλλάζει χαρακτήρα

Τα παιχνίδια που «επέζησαν» επισκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εν συνεχεία τοποθετήθηκαν στο χώρο της παιδικής χαρά που βρίσκεται στο δηµοτικό κάµπινγκ της Κουρούτας. Η παιδική χαρά πίσω από το στάδιο, θα αποκτήσει πλέον άλλο χαρακτήρα, καθώς δίδεται η δυνατότητα να αναµορφωθεί εκ βάθρων και να γίνει ένας ολοκαίνουριος χώρος για τα παιδιά, ο οποίος θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Πρόκειται για ένα έργο που χρηµατοδοτείται από το πράσινο ταµείο και πολύ σύντοµα αναµένεται να γίνει η δηµοπράτησή του για να προχωρήσει η προµήθεια νέων παιχνιδιών και να ακολουθήσει η διαµόρφωση του χώρου. Σύµφωνα µε την µελέτη, η παιδική χαρά σχεδιάστηκε αποσκοπώντας στη βέλτιστη σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη αλλά και κοινωνικοποίηση των παιδιών και στόχος είναι να διαµορφωθεί εκεί ένας παιδότοπος

Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας, επεσήµανε ότι έχει γίνει πλήρης σχεδιασµός για µια οργανωµένη παιδική χαρά

που θα γίνει αγαπητός από τα παιδιά, καθώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να αθλούνται, να ψυχαγωγούνται και να κινητοποιούνται στην ύπαιθρο, ενώ θα καλύπτει όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των παιδιών.

Η παιδική χαρά πίσω από το κλειστό στάδιο της Αµαλιάδας σύντοµα θα αλλάξει όψη

Η σύνθεση της παιδικής χαρά θα έχει κεντρικό θέµα: «Το δάσος του Ροµπέν των δασών» και στο χώρο που θα διαµορφωθεί θα τοποθετηθούν πλακίδια ασφαλείας, µονοπάτια, παιχνίδια, σπιτάκι δραστηριοτήτων,

κούνιες και τραµπάλες. Το συνολικό κόστος της δαπάνης ανέρχεται σε 239.850,00 ευρώ και ο εξοπλισµός είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό και οµαδικό παιχνίδι.


SITE

E-MAIL

Υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ... όµηροι κατοίκων της Ύδρας Αντιµέτωποι µε την οργή των κατοίκων ήρθαν τα στελέχη της Οικονοµικής Αστυνοµίας που πραγµατοποιούσαν ελέγχους σε επιχειρήσεις της Ύδρας. Όπως µετέδωσε το Mega, το όλο περιστατικό ξεκίνησε την Παρασκευή. Οι άνδρες της οικονοµικής αστυνοµίας συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια επιχείρησης επειδή δεν βρήκαν αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών. Ενώ οδηγείτο στο τµήµα, η γυναίκα λιποθύµησε και οι άνδρες του Σ∆ΟΕ συνέλαβαν τον γιο της. Κάτοικοι του νησιού «πολιόρκησαν» το αστυνοµικό τµήµα µε αποτέλεσµα τα στελέχη της Οικονοµικής Αστυνοµίας να περάσουν όλη τη νύχτα εγκλωβισµένοι. Παράλληλα, προπηλακίστηκε το πλήρωµα του ιπτάµενου δελφινιού που µετέφερε το κλιµάκιο στο νησί.

Τελικά χρειάστηκε η αποστολή δυνάµεων των ΜΑΤ από την Αττική στην Ύδρα προκειµένου να ανοίξει το αστυνοµικό τµήµα και να αποχωρήσουν τα στελέχη του Σ∆ΟΕ. Σύµφωνα µε όσα µετέδωσε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι, το Σάββατο ο αρχιλογιστής της πλοιοκτήτριας εταιρείας κατέθεσε µήνυση στο Λιµεναρχείο, ενώ η εταιρεία µελετά σοβαρά το ενδεχόµενο να διακόψει τα δροµολόγια στο νησί επικαλούµενη λόγους ασφαλείας. Το κανάλι επικοινώνησε και µε άλλο µέλος της οικογένειας του επιχειρηµατία που συνελήφθη, ο οποίος αρνήθηκε ότι δεν έκοβε αποδείξεις.

Μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει τη Χίο Οι ισχυροί άνεµοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά που µαίνεται από τα ξηµερώµατα του Σαββάτου σε δασική έκταση στις Καρυές της κεντρικής Χίου, που έχει οδηγήσει στην προληπτική εκκένωση τριών χωριών προς το νότιο τµήµα του νησιού. Το πύρινο µέτωπο καίει χαµηλή βλάστηση και πευκοδάσος, ενώ η έκτασή του έχει φθάσει ως και τα 25 χλµ. Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 75 πυροσβέστες µε 17 πυροσβεστικά οχήµατα, 30 άτοµα πεζοπόρο τµήµα, 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Πυροσβέστες και 10 οχήµατα ξεκίνησαν επίσης από τον Πειραιά, µε τα πλοία «Νήσος Χίος» και «Πάτµος», ενώ επιπλέον δυνάµεις (20 επανδρωµένα οχήµατα) θα µεταβούν στο νησί µε αρµαταγωγό του Πολεµικού Ναυτικού. Στο νησί ήδη βρίσκεται ο διοικητής της ΑΣ∆ΕΝ, αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, για να συντονίσει τη κινητοποίηση των Ενόπλων ∆υνάµεων και τη συµµετοχή τους. Οι Ενοπλες ∆υνάµεις βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα για τη διάθεση επιπλέον δυνάµεων και µέσων, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν και τα αιτήµατα που υποβάλλονται από τις

Εκκενώθηκαν τρία χωριά

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Σύρους

Κωνσταντινούπολη Tη διανοµή τροφίµων και ανθρωπιστικής βοήθειας στους Σύρους που έχουν καταφύγει στα σύνορα έχει ξεκινήσει η Τουρκία, καθώς η επιδεινούµενη κατάσταση στη Συρία κάνει ολοένα και δυσκολότερη την παροχή βοήθειας στο εσωτερικό. Η κίνηση αυτή συµπίπτει µε τη ραγδαία αύξηση του αριθµού των Σύρων που φεύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν από τις κλιµακούµενες συγκρούσεις, ενώ ο αριθµός των προσφύγων που έχουν ζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία ανέρχεται σχεδόν σε 70.000. Η Τουρκία έχει ενηµερώσει τον ΟΗΕ για τη νέα πρακτική και για το γεγονός ότι έχει δηµιουργήσει ένα κέντρο στο νοτιοανατολική πόλη Γκαζιαντέπ για να δέχεται διεθνή βοήθεια, επεσήµανε η AFAD, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη για ξηρά τροφή, κονσέρβες, παιδικές τροφές, κλινοσκεπάσµατα και αντικείµενα προσωπικής υγιεινής. Η τουρκική Ερυθρά Ηµισέληνος έχει επίσης δηµιουργήσει τέσσερις σταθµούς παροχής βοήθειας στη µεθόριο µεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Περισσότεροι από 170.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν καταγραφεί στις γειτονικές χώρες, ενώ ακόµη 1,2 εκατοµµύριο άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε δηµόσια κτίρια και σχολεία, σύµφωνα µε τον τοπικό συντονιστή ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Εξαρθρώθηκε συµµορία Γεωργιανών διαρρηκτών

αρµόδιες αρχές. Η ισχυρή ένταση των ανέµων που πνέουν στην περιοχή, εντάσεως 8 µποφόρ, δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Πέραν της ενίσχυσης των µετώπων από τον αέρα, οι άνεµοι - που δεν προβλέπε-

ται να υποχωρήσουν ως σήµερα - προκαλούν προβλήµατα και στις επιχειρήσεις των εναέριων µέσων. Σύµφωνα µε πληροφορίες από το αρχηγείο της Πυροσβεστικής, τα χωριά Λιθί, Eλάτα και Βέσσα έχουν εκκενωθεί για

προληπτικούς λόγους. Εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών και της έκτασης της πυρκαγιάς, το πυροσβεστικό προσωπικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Eγκληµατική οµάδα που διέπραττε κλοπές σε αποθήκες πολυκατοικιών, διαµερίσµατα και καταστήµατα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και τη Μεσσηνία εξαρθρώθηκε στις 16 και 17 Αυγούστου από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιανατολικής Αττικής. Συνελήφθησαν 15 άτοµα, υπήκοοι Γεωργίας, ηλικίας από 17 έως 38 ετών και αναζητούνται 19 συνεργοί τους. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληµατική οργάνωση µε διαρκή και δοµηµένη δράση, ενεργώντας σε κάθε περίπτωση από κοινού και µε διαφορετική σύνθεση οµάδας κάθε φορά και διέπρατταν κλοπές κατ’ εξακολούθηση µε την ίδια µέθοδο δράσης.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΓΙAΝΝΗΣ ΠΛΟYΤΑΡΧΟΣ

«Η εµφάνισή µου στο Φλόκα θα είναι από τις καλύτερες!» ια έναν τραγουδιστή σαν τον Γιάννη Πλούταρχο είναι περιττό να γ ράφεις πολλά πράγµατα… είναι κάτι που δεν χρειάζεται αφού ο ίδιος δίνει τα διαπιστευτήρια του εδώ και χρόνια όντας ένας από τους πιο αγαπηµένους τραγουδιστές για το κοινό… Ένα κοινό που δεν έχει απογοητεύσει ποτέ κι όπως ο ίδιος υπόσχεται, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, προ-

Γ

Toυ Γιώργου Γουβιά gougio@hotmail.com

Πώς εξελίσσεται το φετινό καλοκαίρι όσον αφορά τις συναυλίες σου και µε δεδοµένο ότι η οικονοµική κρίση έχει επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές (και) στο χώρο της µουσικής; Προσωπικά δε θα έλεγα πως έχω επηρεαστεί ιδιαίτερα. Άλλωστε επέµεινα µε την οµάδα µου, να έχουµε χαµηλό εισιτήριο εισόδου καθώς κι εγώ να παίρνουµε λιγότερα χρήµατα, ώστε όλοι να είναι ευχαριστηµένοι κι ο κόσµος που πληρώνει κι έρχεται να µας δει, αλλά κι οι συνεργάτες µου. Η κρίση στάθηκε αφορµή για να αναβληθούν συναυλίες µεγάλων ονοµάτων του ελληνικού τραγουδιού όπως η Άννα Βίσση, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που ήταν προγραµµατισµένες στον ίδιο χώρο που θα εµφανιστείς κι εσύ… πώς «αποκωδικοποιείς» το συγκεκριµένο γεγονός; ∆εν µπορώ να ξέρω ακριβώς τι έφταιξε. Κάποιοι βγαίνουν συναυλίες κάθε χρόνο, άλλοι πάλι ίσως δεν είναι στην επικαιρότητα. Μπορεί να µην επικοινωνήθηκε κι οργανώθηκε σωστά. Πολλοί είναι οι παράγοντες για να γίνει µια σωστή, όσο και πετυχηµένη συναυλία-εµφάνιση. Εγώ χρόνια τώρα προσπαθώ να επιλέγω τους καλύτερους συνεργάτες, για να έχουµε από κοινού και το ανάλογο αποτέλεσµα. Άλλωστε ένας καλλιτέχνης δεν µπορεί να τα κάνει όλα µόνος του. Όπως σας προανέφερα χρειάζεται καλή οµάδα.

ετοιµάζει µια από τις καλύτερες του εµφανίσεις το βράδυ της ερχόµενης Τετάρτης 22 Αυγούστου στο θέατρο «Ολυµπία» στο Φλόκα… Λίγα 24ώρα πριν την συγκεκριµένη (πολυαναµενόµενη) εµφάνισή του ο δηµοφιλής τραγουδιστής µιλά για τις φετινές συναυλίες του σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την οικονοµική κρίση, για τα σχέδια του για την ερχόµενη σεζόν και άλλα που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον…

Η προηγούµενη εµφάνισή σου στον ίδιο χώρο είχε συγκεντρώσει πολλές χιλιάδες κόσµου που γέµισαν ασφυκτικά το χώ ρο του θεάτρου «Ολυµπία»… γενικότερα οι Ηλείοι δείχνουν µια λατρεία προς το πρόσωπό σου… ποιο είναι το µήνυµα που τους στέλνεις; Ευχαριστώ όλο τον κόσµο που µε τιµά κι έρχεται στις συναυλίες µου και µάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έτσι κι εµείς από τη µεριά µας µε τους συνεργάτες µου κάνουµε ότι είναι δυνατόν καλύτερο για να

πούµε τα αγαπηµένα του τραγούδια, γι’ αυτό κι όπως ξέρετε, η προπώληση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα είναι από τις καλύτερες εµφανίσεις µου, µόνο αυτό θα πω.

µείνουν ευχαριστηµένοι και να ξανάρθουν. ∆ώσαµε τον καλύτερο εαυτό µας την προηγούµενη φορά το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ο κόσµος ξέρει από πριν ότι θα έχουµε προσέξει τα πάντα, τον ήχο, τα φώτα, οι µουσικοί µας είναι από τους καλύτερους, θα του

Ποια είναι η αίσθηση που σου άφησαν οι σχετικά πρόσφατες συναυλίες στο εξωτερικό (Η.Π.Α, Λονδίνο, Γερµανία) που αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες ήταν “sold out”… Πράγµατι έτσι όπως το λες ήταν. Το κοινό ήταν επί το πλείστον Έλληνες κι όσοι άλλοι ήρθαν έφυγαν ενθουσιασµένοι. Εγώ ένιωσα ότι τραγουδώ σε Έλληνες, άσχετα αν ζούσαν στην Αµερική, ή στο Λονδίνο, ή σε άλλες χώρες. Τις καταβολές µας, τη µουσική και τον ενθουσιασµό µας τα κουβαλάµε όπου κι αν είµαστε. Φυσικά το ότι πήγαν και πάρα πολύ καλά όπως προανέφερες µε ευχαριστεί και παραπάνω. Έχεις δι αγράψ ει µια σπουδαία πορεία στο χώρο του τραγουδιού κι έχεις καταφέρει να δηµιουργήσεις µια υπέροχη οικογένεια µε 5 παι διά… έχεις σκεφτεί να σταµατήσεις να τραγουδάς προκειµένου να χαρείς πράγµατα και καταστάσεις που δεν έχεις καταφέρει έως τώρα; Προσπαθώ να συνδυάζω δουλειά κι οικογένεια. Χωρίς δουλειά δεν µπορείς να προσφέρεις στην οικογένειά σου και χωρίς οικογένεια δεν είσαι ολοκληρωµένος. Άλλοτε παίρνει πιο πολύ χρόνο ο ένας τοµέας κι άλλοτε ο άλλος. Πιστεύω πως µέχρι σήµερα έχω καταφέρει να τα ισορροπώ. Όσον αφορά την ερχόµενη σεζόν ποια είναι τα σχέδια σου; ∆ηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι θα απέχεις από τις πίστες…

Αλήθεια είναι αυτό που έχει αναφερθεί και σε δηµοσιεύµατα. Αυτή τη σεζόν θα µείνω µε την οικογένειά µου περισσότερο, θα ξεκουραστώ και θα ενηµερωθώ για όσα πρέπει, θα φορτίσω και τις µπαταρίες µου κι όταν θα είµαι έτοιµος θα επιστρέψω δυναµικά και πάλι στα πράγµατα.

∆ισκογραφικά ετοιµάζεις κάτι καινούριο µετά το “Αντίθετο Ρεύµα”; Πάντα είµαι στην προετοιµασία, αλλά και στην αναζήτηση καλών τραγουδιών κι όταν τα βρίσκω, τα συγκεντρώνω και τα κυκλοφορώ. Πάντως όχι ακόµη… ήδη το “Αντίθετο Ρεύµα”, ακούγεται πολύ κι έχουµε κι άλλα από αυτή τη δουλειά που θέλουµε να τα γνωρίσει πιο πολύ ο κόσµος.


14

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Πιστεύεις ότι Ìε τον Στέλιο Γιαννακόπουλο στον πάγκο ο Πανηλειακός έχει τις δυνατότητες για « Ìεγάλα πράγÌατα»;

Χάρης Τόγιας

«Μόνο θετική εξέλιξη µπορεί να έχει το γεγονός ότι ο Γιαννακόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της οµάδας… αποµένει να δούµε πόσο ψηλά µπορεί να φτάσει ο Πανηλειακός!...»

Βαθµολογία

10

My name is Korfiatis…

… Nikos Korfiatis! Νίκος Κορφιάτης γεννήθηκε και ζει στον Πύργο και είναι µόλις 18 ετών… αγα πά τη Hip Hop µουσική και πολλά ά λλα πράγµατα όπω ς κάθε έφηβος στην ηλικία του. Ο βασικός λόγος που αποτελεί τον σηµερινό φιλοξενούµενο της στήλης είναι το ποδήλατό του πάνω στο οποίο έχει «στήσει» ένα… megablast ηχοσύστηµα! Ας δούµε τι απαντά στις ερωτήσεις µας…

Στον Πύργο µου αρέσει το γεγονός ότι είναι µια πόλη ήσυχη και τα άτοµα στην ίδια ηλικία µε εµένα µπορούν να κυκλοφορούν χωρίς τον φόβο που υπάρχει στις πιο µεγάλες πόλεις…

Ποιος ήταν ο λόγος που δηµιούργησες αυτή τη πατέντα τοποθετώντας το ηχοσύστηµα πάνω στο ποδήλατό σου; O λόγος που έκανα κάτι τέτοιο είναι ότι ήθελα να έχω πάντα τη µουσική µαζί µου. Ακόµα και στο σπίτι µου από µικρός έφτιαχνα τέτοιου είδους πατέντες!

Τι είναι αυτό που σε ανησυχεί περισσότερο µε την οικονοµική κρίση; Με ανησυχεί το µέλλον µας… το ποια θα είναι η επαγγελµατική αποκατάσταση που θα έχουµε τόσο εµείς όσο και τα παιδιά µας.

O

Έχεις σκεφτεί να κάνεις και κάτι πιο ασυνήθιστο από αυτό; Κάτι πιο ασυνήθιστο από αυτό θα είναι… το επόµενο ηχοσύστηµα πάνω στο ίδιο ποδήλατο το οποίο θα έχει περισσότερα και µεγαλύτερα ηχεία...

Ασχ ολούνται πολλά παιδιά της ηλικίας σου µε το Hip Hop στον Πύργο; Εγώ λειτουργώ περισσότερο σαν ακροατής της συγκεκριµένης µουσικής. Στον Πύργο όµως ασχολούνται αρκετά άτοµαφίλοι µου µε και ένας από αυτούς είναι αυτός που υλοποίησε την ιδέα µου µε το ηχοσύστηµα στο ποδήλατο. Τι σου αρέσει στον Πύργο;

Και τι σε «χαλάει»; Το χάος που επικρατεί έξω από την πόλη µας αλλά και η εντύπωση που έχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για εµάς η οποία νοµίζω ότι είναι λάθος...

Για τους πολιτικούς τι γνώµη έχεις; Θα το πω όσο πιο σεµνά µπορώ… χρειαζόµαστε ριζικές αλλαγές και καινούρια πρόσωπα!

Έχεις αποφασίσει µε τι επάγγελµα θα ήθελες να ασχοληθείς µελλοντικά; Θα ήθελα να ασχοληθώ µε τα ηχοσυστήµατα και ότι έχει σχέση µε αυτά γενικότερα. Όµως ξέρω ότι αυτά αλλάζουν µε τον καιρό... σκοπός µου αυτή την στιγµή είναι να τελειώσω το σχολείο και µετά βλέπουµε τι θα ακολουθήσει... Καλοκαίρι χωρίς διακοπές σηµαίνει… Καλοκαίρι χωρίς διακοπές σηµαίνει… Νίκος χωρίς µουσική! ∆ηλαδή µονότονη ζωή και Ηµέρα χωρίς την αυγή!

Χρήστος Γιαννακόπουλος «Λόγω της εµπειρίας του ο Πανηλειακός θα έχει καλή πορεία µε τον Γιαννακόπουλο καθώς αγαπά την οµάδα στην οποία έπαιξε στο ξεκίνηµα της καριέρας του. Θα πρέπει βέβαια την προσπάθεια του Στέλιου και όλης της οµάδας να την αγκαλιάσει όλος ο κόσµος! Εύχοµαι όλα να πάνε καλά και µε τον Βαθµολογία Γιαννακόπουλο στο “τιµόνι” o Πανηλειακός να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται!...»

10

Χάρης Αγριδιώτης «Νοµίζω ότι µε την Βαθµολογία έλευση του Στέλιου Γιαννακόπουλου ο Πανηλειακός µπορεί να αποκτήσει την δυναµική που χρειάζεται για να καταφέρει πολλά πράγµατα έστω κι αν η κρίση επηρεάζει και το χώρο του ποδοσφαίρου…»

10

And the winner is...

… κύµα αισιοδοξίας για µελλοντικές διακρίσεις έχει φέρει στον Πανηλειακό και τους φίλους της οµάδας ο ερχοµός του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Κάτι δικαιολογηµένο αφού ο ίδιος διαθέτει πολύ µεγάλη εµπειρία και είναι σίγουρο ότι στο ξεκίνηµα της προπονητικής του καριέρας θέλει να καταφέρει πολλά και σηµαντικά πράγµατα…


Social Media

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Πολλά

15

ΤΑ LIKE ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

@kalampokas

Θα σας πω καθ’ υπερβολή ότι θα µπορούσε να έρθει ο Μαρινάκης µε 7-8 εκ. ευρώ να γίνει µεγαλοµέτοχος στον ΠΑΟ #alafouzos #vaggelatrelane mas

@karapapas

Καλορίζικος ο ΠΑΙΚΤΑΡΑΣ ΠΑΜΠΛΟ ΚΟΝΤΡΕΡΑΣ! Πάµε αδέρφια για το 4ο αστέρι, πιο δυνατοί απο ποτέ... Και θα το δείτε...

@M_Tsohos

O Mιραλάς στην Εβερτον µε 6 εκατ. λίρες. Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ στα ταµεία του ΟΣΦΠ. Αύριο πάει Αγγλία για ιατρικές εξετάσεις.

@kalampokas

Τι κ αν σε έχασα.,.οι σκέψεις µου σε έχουν...!!!!

@gavriliadis

Θα σας πω µια µεγάλη αλήθεια... Είναι 12 και πεφτω για υπνο :) ∆υστυχώς από ολόκληρο τον κόσµο, εµείς είχαµε την τύχη!

Φτάνει πια µε τα µεταλλαγµένα!

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Τα πιο «καυτά» κορί τσια του Λονδίνου… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: 2012 Olympics HOT Women in VIDEO TO “New” Jennifer Lopez Goin’ In Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Λονδίνου µπορεί να τελείωσαν όµως το συγκεκριµένο βίντεο µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό «αναµνηστικό»…

Sexy video clip! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Claydee - Mamacita Buena (Official Video) Από τα πιο… hot video clip του φετινού καλοκαιριού µε 6 εκατοµµύρια views!

Ζυγίζει 400 κιλά! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Σερήφ Σιαχίν Μουσταφά στο ThrakiToday Κι όµως!... ζυγίζει 400 κιλά και ζητάει βοήθεια!

Πέναλτι στα… περιστέρια! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Jonathan Soriano (Red Bull Salzburg) - Elfer FAIL !!! Penalty fail!! 12.08.2012 HD Ο Σοριάνο πίστεψε ότι έπαιζε… ράγκµπι!


16 υγεία-διατροφή

Γυµναστήριο κατά του διαβήτη

αεροβική γυµναστική, όπως το τζόγκινγκ, συνιστάται από τους ειδικούς ως ένα από τα καλύτερα «όπλα» για την πρόληψη του τύπου 2 διαβήτη – της µορφής της νόσου που αποκτά κανείς µεγαλώνοντας, εξαιτίας του ανθυγιεινού τρόπου ζωής και της παχυσαρκίας. Μία νέα µελέτη όµως αποκαλύπτει ότι προστασία δεν αποκοµίζει µόνον όποιος λαχανιάζει ενόσω γυµνάζεται, αλλά και όσοι ασχολούνται µε πιο στατικές ασκήσεις, όπως τα βάρη. Όπως γράφει η εφηµερίδα «Νιου Γιορκ Τάιµς», τη µελέτη πραγµατοποίησαν επιστήµονες από τη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, οι οποίοι ανακάλυψαν πως όταν αφιερώνει κάποιος τουλάχιστον δυόµισι ώρες την εβδοµάδα στην αεροβική άσκηση ή στην προπόνηση για περισσότερη δύναµη, ελαττώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος εµφάνισης διαβήτη. Η ίδια µελέτη, ωστόσο, αποκάλυψε ότι το µέγιστο όφελος αποκοµίζει κάποιος όταν συνδυάζει τα δύο είδη ασκήσεως. «Ανακαλύψαµε πως στην οµάδα των εθελοντών οι οποίοι ασχολούνταν και µε τα δύο (είδη ασκήσεως), ο κίνδυνος εκδήλωσης σακχα-

Εκτός από το τρέξιµο και οι ασκήσεις µε βάρη βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου

ρώδους διαβήτη τύπου 2 µειωνόταν κατά 60% – ποσοστό πραγµατικά µεγάλο», λέει ο δρ Γουόλτερ Γουίλετ, επικεφαλής του Τµήµατος ∆ιατροφής στη Σχολή. «Υπάρχουν όµως άνθρωποι οι οποίοι πραγµατικά αδυνατούν να βάλουν τις αεροβικές ασκήσεις στη ζωή τους. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, ακόµα και λίγη προπόνηση αντίστασης ή για περισσότερη δύναµη, µπορεί να είναι σηµαντική». Πολυάριθµες µελέτες έχουν δείξει ότι η συστηµατική γυµναστική µάς προστατεύει από τον τύπου 2

διαβήτη, ο οποίος εκδηλώνεται πρωτίστως σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ανθρώπους. Αν και υπήρξαν µελέτες οι οποίες έδειξαν ότι η προπόνηση για περισσότερη δύναµη βελτιώνει τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου σε πάσχοντες από τύπου 2 διαβήτη, οι έως τώρα µελέτες για την πρόληψη της νόσου επικεντρώνονταν σε αεροβικές ασκήσεις, όπως το τζόγκινγκ, το βάδην, η ποδηλασία και η κολύµβηση, οι οποίες αυξάνουν την καρδιαγγειακή αντοχή. Ο δρ Γουίλετ και οι συνεργάτες του όµως θέλησαν

να µάθουν εάν παρέχει προστασία και η προπόνηση για περισσότερη δύναµη. Ετσι, ανέλυσαν στοιχεία από 32.000 άνδρες, οι οποίοι υποβάλλονται σε συστηµατική παρακολούθηση της υγείας τους εδώ και 18 χρόνια. Οπως γράφουν στην επιθεώρηση Archives of Internal Medicine, κατά τη διάρκεια των 18 ετών, 2.278 από τους εθελοντές εκδήλωσαν τύπου 2 διαβήτη. Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη πολλές µεταβλητές, όπως η ηλικία, ο δείκτης µάζας σώµατος και η κατανάλωση αλκοόλ των εθελοντών, κατέληξαν στο συµπέρασµα πως όσοι αφιέρωναν τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδοµάδα (ή 30 λεπτά την ηµέρα, πέντε ηµέρες την εβδοµάδα) σε αεροβικές ασκήσεις, µείωναν τον κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη κατά 52% σε σύγκριση µε όσους δεν γυµνάζονταν. Αντίστοιχα, όσοι αφιέρωναν 150 λεπτά την εβδοµάδα σε ασκήσεις που αυξάνουν τη δύναµη, µείωναν τον κίνδυνο κατά 34%.

Έχετε ηµικρανία; Πιείτε νερό! E

άν ταλαιπωρείστε από πονοκεφάλους, ίσως πρέπει να αρχίσετε να πίνετε περισσότερο νερό. Μία νέα µελέτη έδειξε ότι η επαρκής κατανάλωσή του µειώνει τη σοβαρότητα του πονοκεφάλου και της ηµικρανίας, µειώνοντας την ανάγκη για φάρµακα. Την µελέτη πραγµατοποίησαν επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο του Μάαστριχτ, στην Ολλανδία, οι οποίοι ανακάλυψαν πως επτά πρόσθετα ποτήρια νερό την ηµέρα είναι αρκετά για να ελαττωθεί η ένταση του πονοκεφάλου και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που συχνάπυκνά εκδηλώνουν κεφαλαλγίες. Η µελέτη διεξήχθη έπειτα από µία παρατήρηση των ερευνητών του Μάαστριχτ. Το 2005 πρόσεξαν πως ένας ασθενής που αναγκάστηκε να αυξήσει την κατανάλωση νερού λόγω ουρολογικού προβλήµατος, είδε

τις ηµικρανίες του να αραιώνουν και να γίνονται πιο υποφερτές. Έτσι, επιστράτευσαν περισσότερους από 100 εθελοντές, οι οποίοι παρουσίαζαν συχνά µέτριους ή δυνατούς πονοκεφάλους, συµπεριλαµβανοµένων ηµικρανιών. Οι ερευνητές τους έδωσαν διάφορες οδηγίες για να καταπραϋνουν την ταλαιπωρία τους, όπως να µειώσουν το

στρες, να κοιµούνται περισσότερο και να αποφεύγουν την καφεϊνη. Στους µισούς, όµως, συνέστησαν να αυξήσουν την συνηθισµένη πρόσληψη υγρών τους κατά 1,5 λίτρο νερό την ηµέρα. Έπειτα από τρεις µήνες, όσοι έπιναν τόσο πολύ νερό, είχαν παρουσιάσει σηµαντική βελτίωση της κατάστασής τους.

Όπως γράφουν στην επιθεώρηση «Family Practice» ο δρ Μαρκ Σπίγκτ και οι συνεργάτες του, στην χειρότερη περίπτωση το εύρηµά τους υποδηλώνει πως όποιος υποφέρει από το κεφάλι του, καλό είναι να αρχίσει να πίνει περίπου επτά ποτήρια νερό περισσότερα την ηµέρα, για να δει αν θα ωφεληθεί και ο ίδιος. Από την πλευρά του, ο δρ Φαγιάζ Αχµέντ, από τον βρετανικό οργανισµό Migraine Trust, εκτιµά ότι το όφελος του νερού πιθανώς οφείλεται στο placebo effect– δηλαδή οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα, παρότι δεν αλλάζει κάτι στην φυσιολογία του οργανισµού τους. Παρ’ όλα αυτά προσθέτει πως η επαρκής ενυδάτωση έχει πολλά άλλα τεκµηριωµένα οφέλη να προσφέρει στους ασθενείς και είναι πολύ πιθανό οι πάσχοντες από ηµικρανία όντως να αισθανθούν καλύτερα – και έτσι, να µειωθούν έµµεσα και οι ηµικρανίες ή οι άλλοι πονοκέφαλοί τους.

Αγριάδα|Ζιζάνιο|Cynodon dactylon

Το λεξικό των βοτάνων

Η

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Είναι από τα πιο χρήσιµα φαρµακευτικά φυτά και συµπεριλαµβάνεται σε πολλούς συνδυασµούς για τη θεραπεία του προστάτη. Φυσικό αντιβιοτικό και από τα πιο φηµισµένα διουρητικά. Είναι µαλακτικό χωρίς παρενέργειες, καθαρίζει τον οργανισµό από τις τοξίνες και µειώνει τη χοληστερίνη του αίµατος. Βοηθά ενάντια στους κολικούς του συκωτιού, στις πέτρες στη χολή, στη χρυσή και την κυτταρίτιδα. ∆ρα ως αντισηπτικό και αντιφλεγµονώδες σε ουρικές λοιµώξεις, όπως κυστίτιδα, ουριθρίτιδα, προστατίτιδα (σε άριστο συνδυασµό µε Αχιλλαία), στον ρευµατισµό και τα αρθριτικά τις ασθένειες του δέρµατος και την ηπατίτιδα. Είναι ωφέλιµο για νεφρόλιθους και ψαµµίαση (άµµο στα νεφρά).

Αγριµόνιο|Ευπατόριο| Agrimonia Eupatoria Το Αγριµονιο χρησιµοποιείται από τους βοτανοθεραπευτές σήµερα κυρίως ως τονωτικό του πεπτικού συστήµατος και θεωρείται ένα φυτό που επουλώνει πληγές και αρρώστιες. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για τα έλκη, τους κωλικούς και τη διάρροια. Οι τανίνες που περιέχει σε συνδυασµό µε φοτοστερίνη και γόµµα του προδίδουν διουρητικές , στυπτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες. Το αγριµόνιο στη λαϊκή θεραπευτική χρησιµοποιήθηκε για την επούλωση ανοιχτών πληγών , για τσιµπήµατα εντόµων, δαγκώµατα φιδιών και διάλυση αποστηµάτων..

Αχιλλαία|Achillea millefolium Τονωτικό για τους κουρασµένους, ανοίγει την άνοιξη. Για διαταραχές στην εµµηνόπαυση & σπασµούς της µήτρας, κρυολογήµατα, καθαρίζει το αίµα, βοηθάει στην ακµή, το άσθµα, κολίτιδα, αρθριτικά, πόνους περιόδου και ρευµατισµούς. Ανακουφίζει τις ανωµαλίες στην κυκλοφορία του αίµατος, γι’ αυτό χρησιµοποιείται σε κιρσούς και φλεβίτιδες. Κάνει καλό στο λιπαρό δέρµα και το καθαρίζει σε βάθος, θεραπεύει πολλές δερµατοπάθειες, ακµή, έρπη, φλεγµονές δέρµατος, καλόγηρους, αλλεργίες, φαγούρα, λειχήνες. Επειδή καθαρίζει το αίµα, χρησιµοποιείται εσωτερικά σαν έγχυµα σε δερµατοπάθειες. Θεραπεύει ραγάδες της θηλής του µαστού, ραγάδες των χεριών. Θεραπεύει τις αιµορροΐδες και τις ανακουφίζει. Εµποδίζει την τριχόπτωση αν κάνουµε συχνές εντριβές µε αφέψηµα Αχιλλέας. Έχει παυσίπονες ιδιότητες, τα φρέσκα φύλλα της Αχιλλέας αν τα µασήσουµε σταµατάνε τον πονόδοντο.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

EVENT

Απόψε το τελευταίο Last Kings RnB Hip-Hop party!

Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

2

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Φίακας» στο θέατρο ∆ρούβα «Ο Φίακας» είναι η τελευταία θεατρική παράσταση του φετινού Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας που θα δοθεί το βράδυ της ∆ευτέρας 20 Αυγούστου στο θέατρο ∆ρούβα… Σκηνοθεσία – Οµάδα “ΘΕΑΤΡΩΜΕ’ Σκηνικό-κοστούµια – Μυρτώ Καραπιπέρη Μουσική επιµέλεια – Βασίλης Εφραιµίδης Κίνηση – Μιχάλης Εφραιµίδης Παίζουν: Γιώργος Χουλιάρας, Ντίνος Ποντικόπουλος, Ζαχαρούλα Θεοδοσίου και Ευθύµης Μπαλαγιάννης. Τιµή Εισιτηρίου: 7 ευρώ

4 EVENT

Λουλουδοπόλεµος στο White Bar! Το W-White Bar στην Κρέστενα δίνει το ρυθµό µε το πιο κεφάτο, το πιο ελληνικό, το πιο ανεβαστικό event του καλοκαιριού κάθε Πέµπτη βράδυ… Με πολύ κέφι, µε πολλές ελληνικές µουσικές και µε πολλά… λουλούδια µας περιµένει για να περάσουµε µια ακόµα αξέχαστη νύχτα γιατί στο κάτωκάτω… όλοι µια παρέα είµαστε!

3 1

7o και τελευταίο «ραντεβού» για τους φίλους του RnB και του Hip-Hop απόψε στο Thalassa Dance Bar στον Άγιο Ανδρέα! Στα decks θα βρίσκονται οι Dj Dejan(with friends), Dj Skartsiaris, Dj Nikos Panagoulias, Dj Pavlos Peskelidis, στα µικρόφωνα οι iBsx και Smokey που µαζί µε τις sexy χορεύτριες αναµένεται να προκαλέσουν… πανικό στους φίλους του είδους!

Live

Ο Γιάννης Πλούταρχος στο θέατρο Φλόκα!

Πολλοί περιµένουν µε µεγάλη ανυποµονησία το βράδυ της Τετάρτης 22 Αυγούστου εδώ και αρκετό καιρό… Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι εκείνο το βράδυ «το καλύτερο παιδί» του Ελληνικού τραγουδιού θα βρεθεί και πάλι επί Ηλειακού εδάφους για µια µοναδική συναυλία! Την προηγούµενη φορά που ο Γιάννης Πλούταρχος τραγούδησε στον ίδιο χώρο δηµιουργήθηκε το αδιαχώρητο οπότε καλό θα είναι να προµηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας και να µην περιµένετε την τελευταία στιγµή…

5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Έναρξη της νέας σεζόν σε Πύργο και Αµαλιάδα! Αυτή την Πέµπτη, 23 Αυγούστου, ετοιµαστείτε για την πρεµιέρα της νέας Κινηµατογραφικής σεζόν σε Πύργο και Αµαλιάδα! Μια σεζόν που υπόσχεται πολλές και µεγάλες συγκινήσεις τόσο στο Cineplex «Ορφέας» στον Πύργο όσο και στον κινηµατογράφο «Σινεµά» στην Αµαλιάδα… οι ταινίες που θα προβληθούν θα ανακοινωθούν την ερχόµενη Τετάρτη. Οι πληροφορίες µας λένε ότι η φετινή σεζόν θα περιέχει πάρα, µα πάρα πολλές ταινίες σε 3D προβολές!

17


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεχίζει τις δράσεις του και προετοιµάζεται για τον Χειµώνα

ια ακόµα επιτυχηµένη συµµετοχή σε εκδήλωση είχε ο Φιλοζωικ ός Σύλλ ογος Πύργου που συνεχίζει τις δράσεις του προσπαθώντας να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες αυξάνοντας τα φιλοζωικά τους αισθήµατα. Αυτή τη φορά ο σύλλογος συµµετείχε στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρα ς Νεολ αίας που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή στην πλατεία Νικάκη στον Πύργο καταφέρνοντας να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών της εκδήλωσης µε την «ατραξιόν» του, τα πανέµορφα κουταβάκια που διαθέτει, τα οποία µπορεί κάποιος να «υιοθετήσει»… Όπως συνέβη και λίγες ηµέρες νωρίτερα –στο Zero Port Festival στο Κατάκολο- στο περίπτερο του συλλόγου βρέθηκαν εκατοντάδες επισκέπτες µε τα µικρά παιδιά να δείχνουν αισθήµατα αγάπης στα µικρά κουταβάκια. Οι µεγαλύτεροι ενηµερώθηκαν από το µέλος του ∆Σ Μυρσίνη Σαλαµάνη για τις δράσεις του συλλόγου, αρκετοί ενίσχυσαν οικονοµικά την προσπάθεια που κάνει αγοράζοντας κουπόνια φανερώνοντας παράλληλα την διαθεσιµότητά τους στις µελλοντικές ενέργειές του… Εν όψει Χειµώνα ο Φιλοζωικός Σύλλογος έβγαλε και την παρακάτω ανακοίνωση: ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Βοηθήστε όλοι µε ό,τι µπορείτε, έστω και ένα ευρώ για εµάς είναι πολύτιµο, στο λογαριασµό: ALPHA BANK 560002002005490.

Χαρίζονται Για περισσότερες πληροφορίες το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487 και 6985 811682.

Μ

Η Κ. Πόπη βρήκε στην αυλή της γεννηµένα 7 κουταβάκια. Είναι όλα υπέροχα, χοντρούλικα και υγιέστατα. Θα γίνουν µεσαίου προς µεγάλου µεγέθους και όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν κάποιο από αυτά µπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στο 6936 223390 (απογευµατινές ώρες) και στο 6976 711487

Σε λίγο το καλοκαίρι θα φύγει. Ο καιρός θα αλλάξει. Το καταφύγιο µε τα αδέσποτα σκυλάκια του Πύργου χρειάζεται υποδοµές: ευρύχωρα κλουβιά µε στέγη, ώστε τα ζώα να µην είναι δεµένα και να µη βρέχονται, τσιµέντα για να µην είναι µέσα στις λάσπες, χρήµατα για φάρµακα, εµβόλια και στειρώσεις. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ.

Χαρίζονται γατάκια… πληροφορίες στο 6937 391990

Υ.Γ. Οι φωτογραφίες από το περίπτερο του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στην εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Νεολαίας είναι τραβηγµένες από τον Λάµπρο Τσακριλή.

«Ξεµύτισαν» χελωνάκια καρέτα-καρέτα στο Κατάκολο… … και πιο συγκεκριµένα το βράδυ της Παρασκευής πολύ κοντά στο beach bar “Banana”! Τα χελωνάκια έγιναν αντιληπτά από θαµώνες και κατοίκους της περιοχής που θαύµασαν –εξ αποστάσεως- το γεγονός…

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Μετά τις διακοπές - Πρώτες βοήθειες στα φυτά Ήρθε το τέλος των διακοπών και η επιστροφή στο σπίτι. Εάν τα φυτά σας δείχνουν διψασµένα και ταλαιπωρηµένα, δώστε τους τις πρώτες βοήθειες που χρειάζονται. • Αρχικά, εάν έρχονται σε απευθείας επαφή µε τον ήλιο, βάλτε τα σε µια πιο προστατευµένη θέση. • Ποτίστε τα άµεσα, αλλά όχι µε υπερβολικές ποσότητες νερού µε µιας, γιατί θα τους προκαλέσετε στρες από την απότοµη αλλαγή υγρασίας, εφόσον λείπατε πολλές µέρες και τα φυτά διψάγανε. Ποτίστε συχνά και µε µικρές ποσότητες νερού. • Εφαρµόστε µια ελαφριά λίπανση για να δυναµώσουν.

Κ

Καλοκαίρι και φυτά

αλοκαίρι και µία από τις µεγαλύτερες απολαύσεις είναι να βρίσκεστε στο µπαλκόνι ή τον κήπο σας και να απολαµβάνετε τις µυρωδιές από τα φυτά που φέρνει το αεράκι ή που αρωµατίζουν το χώρο µε ένα άγγιγµα στα φύλλα. Για να έχετε αυτή την ευχαρίστηση, πρέπει να φυτέψετε και κάποια είδη όχι µόνο µε κριτήριο τη διακοσµητική τους αξία, αλλά και το άρω µα που µπορούν να σας προσφέρουν, κυρίως τους µήνες που τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Τα δέντρα, οι θάµνοι και τα άλλα φυτά που σας προτείνουµε θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε γωνιές που θα προσφέρουν ευωδιές την ηµέρα και τη νύχτα. Επιλέξτε φυτά που έχουν διαδοχική άνθιση, έτσι ώστε να παρατείνετε και να ανανεώνετε την οσφρητική απόλαυση. Ακολουθώντας τις καλλιεργητικές συµβουλές, τοποθετήστε κάθε είδος στη θέση που του ταιριάζει για ταχύτερη ανάπτυξη και καλύτερη απόδοση, αλλά προσέξτε τις υπερβολές.

∆έντρα:

Γιουνίπερος Κωνοφόρο µε αρκετά είδη δέντρων, αλλά και θάµνων. Συνήθως έχει κωνική µορφή, αλλά µπορείτε να βρείτε πλαγιόκλαδα ή έρποντα είδη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Τα φύλλα του αναδίδουν ένα διακριτικό, ευχάριστο άρωµα. Είναι είδος που αντέχει τόσο στο κρύο όσο και στη ζέστη και χρειάζεται µέτριο πότισµα.

Μανόλια Αν και δεν µπορείτε να την καλλιεργήσετε σε γλάστρα, το φανταστικό άρωµα που αναδίδουν τα µεγάλα λευκά άνθη της την κατατάσσει στα δέντρα που, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αξίζουν να βρουν µία θέση σε έναν ευωδιαστό κήπο. Αειθαλές φυτό • Αφαιρέστε τα ξερά µε µεγάλα γυαλιστερά σκουφύλλα, τα ξερά κι ασθενικά ροπράσινα φύλλα, µπορεί να διαµορφωθεί κλαδιά και τα µαραµένα άνθη και σε κωνικό σχήµα, ανθίζει στο τέλος της άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού. Υπάρ• Αφαιρέστε τυχόν ζιζάνια χουν και κάποια φυλλοβόλα είδη µανόλιας κι αγριόχορτα που θα έχουν που βγάζουν λουλούδια µε διαφορετικά αναπτυχθεί γύρω από τα φυτά. χρώµατα (π.χ. ανοιχτό ροζ ή κίτρινο). Με τον τρόπο αυτό θα µειΕίναι φυτό που θέλει αρκετή ατµοσφαιώσετε το ανταγωνισµό µε τα ρική υγρασία και πλούσιο χώµα και δεν φυτά σας σε νερό και θρεπτικά επηρεάζεται από τις χαµηλές θερµοκρασίες, γι’ αυτό και ευδοκιµεί καλύστοιχεία και θα µπορέσετε να τερα στις πιο βόρειες περιοχές. Κατά ελέγξετε για τυχόν ασθένειες ή την περίοδο της ανάπτυξής του χρειπροσβολές. Στην περίπτωση που άζεται τακτικό πότισµα. διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα, αντιµετωπίστε το Φλαµουριά (Τίλιο) άµεσα. Επίσης δέντρο που δεν µπορείτε να καλλιεργήσετε σε γλάστρα, αλλά στον κήπο θα σας χαρίσει • Καθαρίστε τα φύλλα από τη σκόνη µε νερό. Αν τα φυτά σας έχουν µεγάλα φύλλα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό βρεγµένο πανάκι, ενώ αν έχουν µικρά, µπορείτε να τα καταβρέξετε απαλά µε άφθονο νερό.

οµορφιά και άρωµα. Είναι φυλλοβόλο δέντρο χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και εύκολο στην καλλιέργειά του. Από τα υποκίτρινα λουλούδια µε το άρωµα που θυµίζει µέλι, µπορείτε να φτιάξετε αφέψηµα.

Τζιτζιφιά (Μοσχοϊτιά): Φυλλοβόλο δέντρο ή θάµνος που καλλιεργείται για τα διακοσµητικά φύλλα, τα αρωµατικά άνθη και τους µικρούς βρώσιµους καρπούς που παράγει, οι οποίοι είναι πιο νόστιµοι όταν καταναλώνονται σε αποξηραµένη µορφή. Προέρχεται από την Κίνα, όπου χρησιµοποιείται και ως φαρµακευτικό φυτό. Είναι ανθεκτικό, ευδοκιµεί σε άγονα ή σχετικά ξηρά εδάφη και τα υποκίτρινα αρωµατικά λουλούδια, που του χαρίζουν το όνοµα µοσχοϊτιά, ανθίζουν τον Ιούνιο. Θα το συναντήσετε σε παραθαλάσσιους κήπους, αλλά το µέγεθός του δεν επιτρέπει την ανάπτυξή του σε γλάστρα.

Εσπεριδοειδή Σε γλάστρες στο µπαλκόνι και, βέβαια, στον κήπο µπορείτε να φυτέψετε διάφορα εσπεριδοειδή νάνους (κουµ κουάτ, λεµονιά, µανταρινιά), που θα αρωµατίσουν το περιβάλλον µε την ανθοφορία τους τις πρώτες ζεστές ανοιξιάτικες ηµέρες.

Θάµνοι:

Νυχτολούλουδο Χαρακτηριστικός θάµνος µε σκουροπράσινα φύλλα και υποκίτρινα διακριτικά λουλούδια που εκλύουν ένα βαρύ γλυκό άρωµα τις βραδινές ώρες. Ανθίζει όλο το καλοκαίρι, έχει γρήγορη ανάπτυξη, προτιµά θέσεις µε αρκετό ήλιο και θέλει συχνό πότισµα. Είναι ευαίσθητο στο κρύο, γι’αυτό και είναι πιο κατάλληλο για τις νότιες περιοχές.

Λυγαριά Φυλλοβόλος θάµνος µε πεντάλοβα σταχτοπράσινα φύλλα και ευλύγιστα κλαδιά που φυτρώνει άγριος στις κοίτες των ξεροπόταµων και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Ανθίζει όλο το καλοκαίρι µε άσπρους, ροζ ή µοβ κορύµβους. Τόσο τα φύλλα όσο και τα λουλούδια του έχουν ιδιαίτερο άρωµα. Αναπτύσσεται και σε φτωχά εδάφη, που στραγγίζουν όµως καλά, δεν «αγαπά» την υπερβολική υγρασία και δεν χρειάζεται πολύ πότισµα.

Γαρδένια Θάµνος αειθαλής µε ωοειδή, σκούρα πράσινα γυαλιστερά φύλλα, µέτρια ανάπτυξη και χαρακτηριστικά λευκά, αρωµατικά άνθη. Θα πρέπει να φυτεύεται σε θέσεις ηµισκιερές, σε ελαφρά όξινο χώµα (καστανόχωµα) µε καλή στράγγιση. Χρειάζεται µέτριο πότισµα.

Αναρριχώµενα:

Αγιόκληµα Αειθαλές φυτό µε πλούσια καλοκαιρινή ανθοφορία και χαρακτηριστικό άρωµα. Είναι αρκετά ανθεκτικό και καλλιεργείται σε θέσεις µε σχετική σκιά. ∆εν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο χώµα και µετά τα πρώτα χρόνια δεν απαιτεί συχνό πότισµα.

Γιασεµί Το χιώτικο ή µεγανθές γιασεµί και το γιαπωνέζικο ή γιασεµί Αζορών έχουν έντονη και χαρακτηριστική µυρωδιά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς µήνες. Το χιώτικο γιασεµί είναι ευαίσθητο στο κρύο και θέλει αρκετό ήλιο για να αναπτυχθεί. Το γιασεµί Αζορών (βγάζει λουλούδια σε µπουκετάκια και έχει µυτερά πέταλα) µπορεί να τοποθετηθεί και σε θέσεις µε λιγότερο ήλιο, αλλά πιθανώς να επηρεαστεί η ανθοφορία του. Και τα δύο είδη είναι αρκετά ανθεκτικά στο κρύο. Θέλουν συχνό και λίγο πότισµα.

Φούλι ή µπουγαρίνι Είδος γιασεµιού µε µεγάλα αρωµατικά µονά ή διπλά λουλούδια που εµφανίζονται από νωρίς την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο. Είναι φυτό ευαίσθητο στο κρύο και απαιτητικό σε ήλιο. Θέλει συχνό αλλά λίγο πότισµα και καλά στραγγιζόµενο έδαφος. Αν θελήσετε να το φυτέψετε σε γλάστρα, βάλτε πλούσιο χώµα και προσθέστε λίγη άµµο ή περλίτη που θα το βοηθούν να στραγγίζει σωστά, καθώς οι ρίζες του σαπίζουν εύκολα.

Ρυγχόσπερµο Αειθαλές αναρριχώµενο µε άνθη υποκίτρινα, αρωµατικά και άφθονα, που το καλύπτουν στις αρχές του καλοκαιριού σκορπίζοντας ένα λεπτό, γλυκό άρωµα. Θέλει γόνιµο, καλά στραγγιζόµενο έδαφος, είναι ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες και προτιµά τις προστατευµένες θέσεις µε ήλιο, αλλά µπορεί να φυτευτεί και σε θέσεις µε λίγη σκιά.

Εποχιακά Στον κήπο ή τη βεράντα σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εποχιακά φυτά για να έχετε αρώµατα τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Σε γλάστρες ή ανάµεσα από άλλα φυτά µπορείτε να φυτέψετε βιολέτες, γαρίφαλα, λίλιουµ, πετούνιες, χόστα (χαρακτηριστικό φυτό των παλιών κήπων), ηλιοτρόπιο. Επίσης, τα περισσότερα είδη τριανταφυλλιάς είναι πολύ αρωµατικά και δεν θα πρέπει να λείπουν από τον κήπο και τη βεράντα. Χρησιµοποιήστε αναρριχώµενες, θαµνώδεις, πολυανθείς, ακόµα και έρπουσες ποικιλίες. Τα πιο έντονα αρώµατα τα έχουν οι κλασικές ποικιλίες, αλλά και µερικές νεότερες, όπως η rosa centifolia (εκατόφυλλη).


20

Εν οίκω Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΜΠΕΡΑΤΗΣ

Μια ζωή ραδιόφωνο! Η

φωνή του είναι από τις πιο γνώριµες στα «ερτζιανά» της Ηλείας αφού ακούγεται στον «αέρα» τους εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία από τον RSA (σ.σ. Ραδιοφωνικός Σταθµός Αµαλιάδας)! Ο Θοδωρής Μπεράτης, από τα πιο γνωστά πρόσωπα στην πόλη της Αµαλιάδας, αποκαλύπτει σήµερα στο «Εν Οίκω» τη «σχέση» του µε το ραδιόφωνο, τις «ζωντανές» εκποµπές και τη µουσική…

Ο Θοδωρής Μπεράτης στο στούντιο του RSA εν ώρα εκποµπής.

Πώς «κόλλησες» το µικρόβιο του ραδιοφώνου; Φταίει το γεγονός ότι κατάγεσαι από µια «ραδιοφωνική οικογένεια»; Aς είναι καλά ο πατέρας µου όπου από µικρή ηλικία -Προϊστάµενος της ΕΡΤ Πύργου τότε- πήγαινα µαζί του έβλεπα, µάθαινα και άρχιζα να µπαίνω… στο νόηµα του ραδιοφώνου! Και δεν άργησα να… βγω “στον αέρα”! Αυτό συνέβη το Σάββατο 1 Ιουλίου 1989 όταν ξεκίνησα στον Ηλις FM 97,6 µε την πρώτη εκποµπή. Μετά συνέχισα ως ραδιοφωνικός παραγωγός σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ηλείας και της Πάτρας όπου ήµουν φοιτητής τότε. Τι σηµαίνει το ραδιόφωνο για σένα;

Τα πάντα ... Πάνω από όλα ένας χώρος στον οποίο ζεις και δηµιουργείς για σένα και γι’ αυτούς που ακούνε. Πώς θα χαρακτήριζες τα σηµερινά ελληνικά ραδιόφωνα;

Ήταν αναγκαίο κακό να περάσουµε όλοι τη φάση του απόλυτου mainstream µε ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό και τώρα το κάθε ραδιόφωνο που θέλει να ξεχωρίσει δίπλα σε αυτό τον τίτλο προσθέτει το δικό του ξεχωριστό στίγµα. Είµαι, όµως, αισιόδοξος για

Με το συγκρότηµα VEGAS.

καλύτερες ραδιοφωνικές µέρες αφού όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν καταλάβει ότι το “αποστειρωµένο playlist” δεν οδηγεί πουθενά. Πάντως εµείς εδώ στον 91,1 RSA έχουµε καταφέρει να κερδίσουµε την αγάπη του κοινού και της διαφηµιστικής αγοράς µέσα από το πρόγραµµά µας και να κάνουµε εδώ και 5 χρόνια το δηµοτικό ραδιόφωνο να λειτουργεί αυτόνοµα, χωρίς την οικονοµική υποστήριξη του ∆ήµου και κάνοντάς τον το µοναδικό ∆ηµοτικό ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα να λειτουργεί βιώσιµα έχοντας πάντα τη µεγάλη ηθική βοήθεια του δηµάρχου Αµαλιάδας Γιάννη Λυµπέρη και πολύτιµο “σύµµαχο” τις τεχνικές γνώσεις του πατέρα µου Σπύρου Μπεράτη. Εδώ και αρκετό καιρό οι ραδιοφωνικοί σταθµοί δεν επενδύουν σε ανθρώπους αλλά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές… πώς σου φαίνεται αυτό; Με αυτό τον τρόπο χάνεται η “µαγεία του ραδιοφώνου” και ακολουθεί κάτι που είναι ‘’ψυχρό’’, κάτι που ο ακροατής δεν το δέχεται για πολύ και γι’ αυτό τον βλέπουµε γρήγορα σε αναζήτηση άλλου ραδιοφώνου… Όσον αφορά στη δική σου εκποµπή;...

Με τη σύζυγό του Γωγώ!

Η εκποµπή µου ακούγεται δύο ώρες καθηµερινά, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ (σ.σ. ∆ευτέρα µε Πέµπτη), µε ελληνικές επιλο-

γές και µε επικοινωνία ακροατών. Κατά τη διάρκειά της προσπαθώ να “µεταφέρω” στους ακροατές τις εικόνες που συνάντησα κατά την διάρκεια της ηµέρας που πέρασε αλλά και να σχολιάσω όλα τα περίεργα… Πώς διαµορφώνεται σήµερα η «σχέση» του ραδιοφωνικού παραγωγού µε το κοινό του; Να θυµάσαι πως κάθε άνθρωπος που συναντάς κάτι φοβάται, κάτι αγαπά και κάτι έχει χάσει, για κάτι χαίρεται, για κάτι γελά... τον ακολουθείς και σε ακολουθεί... έχοντας αυτά στο µυαλό σου τον κερδίζεις µε τη µουσική σου και τον λόγο σου. Ποιες είναι οι µουσικές επιρροές σου;… σε τι ποσοστό τις «περνάς» στις εκποµπές σου; Ακούω σχεδόν όλα τα είδη της µουσικής... Είναι ανάλογα µε τα φεγγάρια µου... Υπάρχουν φάσεις και στιγµές που ακούω λαϊκό και άλλες που ακούω µέχρι και dance mainstream... Μαθαίνω να ακούω τα πάντα για να έχω την γνώση µετά να επιλέξω το καλύτερο για τον ακροατή. Αυτό που µου αρέσει και “περνώ” στις εκποµπές µου έστω και 2-3 κοµµάτια λίγο παλιότερα που µας θυµίζουν άλλες εποχές… Πιστεύεις πως ο κάθε παραγωγός έχει το δικό του κοινό;


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Συνέντευξη µε τους NIGMA.

Εν οίκω

Με τον πατέρα του Σπύρο και τον γιο του… 3 γενιές ραδιοφώνου!

∆οµή, ροή, λόγος και επιλογή των µουσικών επιλογών σου και από εκεί και πέρα το πόσο καλά ξέρεις να αντιλαµβάνεσαι το κοινό και το πώς µπορείς να το καθοδηγήσεις στο να περάσει καλά ακούγοντάς σε, είναι τα βασικά συστατικά στο να δηµιουργήσεις το δικό σου κοινό και να σε ακολουθεί σε αυτό που κάνεις. Οι Ηλείοι ακροατές «φτιάχνονται» περισσότερο µε ξένη ή ελληνική µουσική;

Πιστεύω ότι αυτό συµβαίνει µε ελληνική µουσική. Εδώ αγκαλιάζεις µεγάλο φάσµα ακροατών από µικρές ηλικίες µέχρι τις πιο µεγάλες. Αν και τα ποσοστά ελληνική µε ξένη πιστεύω είναι 70/30-35%... Σαν παραγωγός χρησιµοποιείς Social Networks (σ.σ. Υπηρεσίες Κοινωνικής ∆ικτύωσης, όπως π.χ. Facebook, Twitter, κ.τ.λ.); Αν ναι, ποια και πόσο συχνά;

Χρησιµοποιώ Facebook, Twitter ,msn γιατί µέσα από εκεί επικοινωνώ άµεσα µε το κοινό που µε ακούει. Είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που βοηθά τον ραδιοφωνικό παραγωγό να βελτιωθεί και να µαθαίνει πιο γρήγορα και άµεσα αυτό που ζητά ο ακροατής. Μπορείτε να µε “βρείτε” στα παρακάτω… στο facebook: www.facebook.com/theodorosmperatis, στο e-mail µου theodorosmperatis@hotmail.com και στην ιστοσελίδα του σταθµού www.rsafm.gr Με βάση την εµπειρία σου, ποια πιστεύεις ότι είναι τα θετικά στοιχεία του να είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός;

Στιγµές χαλάρωσης µε τον γιο του στην παραλία της Κουρούτας.

Ποια είναι η γνώµη σου για τα διαδικτυακά ραδιόφωνα;

∆εν έχουν την µαγεία του ραδιόφωνου… είναι υπολογιστής, αλλά είναι η εξέλιξη του σήµερα και το ακολουθείς µε την πεποίθηση ότι σε ακούν σε οποιοδήποτε µέρος της γης. Και τα ίδια τα ραδιόφωνα επενδύουν σε αυτά για να αποκτήσουν µεγαλύτερο εύρος κοινού. Υπάρχει ζωή και πέρα από το ραδιόφωνο;

Επικοινωνείς µε πολύ κόσµο, διασκεδάζεις ανθρώπους που µέσα από την µουσική έχουν να πουν κάτι και µεταφέρεις και λαµβάνεις απόψεις που είναι σίγουρα κάτι το ξεχωριστό.

Ζωή υπάρχει και µετά από το ραδιόφωνο µε ένα γιο 2 ετών, µε µία κόρη 5 µηνών και φυσικά µε την γυναίκα µου Γωγώ που αντέχει τις τόσες ώρες που ασχολούµαι µε το ραδιόφωνο. Το πρωί εργάζοµαι ως τεχνικός στον ΟΤΕ Αµαλιάδας, µία δουλειά που µου αρέσει πολύ.

Το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει… ο γιος του Θοδωρή Σπύρος µαθαίνει τα “κόλπα” του µικροφώνου από µωρό παιδί!

Υποδοχή από τον γιο του Σπύρο στο νέο µέλος της οικογένειας του Θοδωρή Μπεράτη, την κόρη του που γεννήθηκε πριν 5 µήνες.


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Επιχείρηση

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Μια ιδέα που ευοδώθηκε θετικά Η εταιρεία

Η ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον χώρο των ειδών υγιεινής – πλακιδίων, χρωµάτων, σιδηρικών, υδραυλικών, ειδών θέρµανσης και σωλήνων κατασκευών από το 1976. Η ΣΙ∆ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ σήµερα, αποτελεί την ένωση ξεχωριστών καταστηµάτων που λειτουργούσαν µέσα στην πόλη της Αµαλιάδας και τα οποία διατηρούσαν τα είδη που αυτή τη στιγµή εµπορεύεται η εταιρεία. Τα καταστήµατα αυτά στην πορεία των χρόνων, έγιναν ένα και στεγάζονται πλέον σε δικό τους ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Καρδαµά Αµαλιάδας,λ προσφέροντας την ίδια ποιότητα στα προϊόντα της µεγαλύτερης εταιρείας που λειτουργεί στην Ηλεία. Η ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει την έδρα της στην Αµαλιάδα του Νοµού Ηλείας, δραστηριοποιείται όµως και στην χονδρική πώληση καλύπτοντας εκτός από τον Νοµό Ηλείας και τον Νοµό Μεσσηνίας.

Τα πρόσωπα

Πρωτοϊδρυτές της εταιρείας ήταν οι Χρήστος Κουκούνας, Βασί λης Μπελογιά ννης, Παναγιώ της Καραµπέτσος, Γιώργος Καραµπέτσος, ∆ιονύσης Μάργαρης, ΑΦΟΙ Βλάχου και ΑΦΟΙ Σα φα ρή. Όλοι τους διατηρούσαν µέσα στην πόλη της Αµαλιάδας, καταστήµατα τα οποία αργότερα ενώθηκαν και δηµιούργησαν την εταιρεία ΣΙ∆ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ,

που λειτουργεί έως σήµερα µε την δεύτερη πλέον γενιά να έχει αναλάβει τα ηνία της. Ο καθένας από τους πρώτους ιδιοκτήτες συνεισέφερε στο αντικείµενό του στην νέα εταιρεία ενώ όσοι την ίδρυσαν έχουν σήµερα συνταξιοδοτηθεί εκτός από τους Αδελφούς Σαφαρή, οι οποίοι παραµένουν µέτοχοι της εταιρείας ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Σιδηρεµπορικής, είναι ο ∆ ιονύσης ∆ ηµητρα κόπουλος, ο οποίος αποτελεί την δεύτερη γενιά της µεγάλης επιχείρησης.

Στόχος Στόχος της εταιρείας είναι να µπορέσει να διατηρηθεί στον χώρο και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί είναι οι άµεσοι στόχοι όπως αναφέρει ο κ. ∆ηµητρακόπουλος ο οποίος επισηµαίνει ότι η εταιρεία λειτουργεί µε βάση το σήµερα χωρίς να θέτει µεγαλεπήβολα σχέδια που δεν γνωρίζει κατά πόσο θα ευοδωθούν ή θα γίνουν εφικτά.

Ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Σιδηρεµπορικής, ∆ιονύσης ∆ηµητρακόπουλος.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2Ο ΧΛΜ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – ΚΑΡ∆ΑΜΑ ΤΗΛ.: 26220 23873 ΚΑΙ 23874

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Σ Π Ο Ρ 23

Ετοιµάζεται το Ολυµπιακό ράλι 2012 Σελ. 24

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σήµερα η επίσηµη παρουσίαση του Στέλιου Γιαννακόπουλου • Στις 8.30µ.µ στο δηµαρχείο Πύργου

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Η έλευση του Στέλιου Γιαννακόπουλου έχει απογειώσει το ηθικό των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων.

ετά την πρόσληψη του Στέλιου Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι από την Πέµπτη στον Πύργο και παρακολουθεί τις δοκιµές που γίνονται (θα συνεχιστούν και σήµερα), η διοίκηση του Πανηλειακού ρίχνει το βάρος της στη µεταγραφική ενίσχυση της οµάδας και ήδη σήµερα – αύριο µπορεί να ανακοινωθούν οι πρώτες µεταγραφές. Ο Πανηλειακός θα ενισχυθεί µε αρκετούς παίκτες, αφού η πλειοψηφία των παικτών που έπαιζαν πέρσι έχει αποχωρήσει. Θα αποκτηθούν και έµπειροι αλλά και ταλαντούχοι παίκτες, οι οποίοι µε σκληρή δουλειά θα φτιάξουν µια

πολύ καλή οµάδα για την Γ’ Εθνική. Ήδη στο χθεσινό ρεπορτάζ µας γράφαµε για 7 παίκτες που αναµένονταν χθες στον Πύργο για να υπογράψουν (λεπτοµέρειες στο αυριανό φύλλο µας), ενώ υπάρχουν και 7-8 Ηλείοι που είναι µια ανάσα από την «ερυθρόλευκη» οµάδα (όπως οι Βλαχόπουλος, Σαραµαντάς κ.α). Οι µεταγραφές του Πανηλειακού θα ξεκαθαρίσουν µέσα στην εβδοµάδα που έρχεται, αφού άλλωστε αύριο το απόγευµα η πιο ιστορική οµάδα της Ηλείας αρχίζει την προετοιµασία της. *** Η επίσηµη παρουσίαση του Στέλιου Γιαννακόπουλου θα γίνει σήµερα στις 8.30 το βράδυ στο δηµαρχείο του Πύργου, το οποίο αναµένεται να κατακλυστεί από τους

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Ανακοινώνονται και οι πρώτες µεταγραφές

φιλάθλους της οµάδας. *** Ίσως και σήµερα να υπογράψουν το νέο τους συµβόλαιο οι Μπράβος και Βατσής, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα παραµονής του Κολόκα που σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα δεν τα βρήκε µε την Σερβική οµάδα µε την οποία ήταν σε διαπραγµατεύσεις.


24 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΑΟΛΑΠ

Ετοιµάζεται το Ολυµπιακό ράλι 2012 Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com ε γοργό ρυθµό έχουν ξεκινήσει οι προετοιµασίες για το 34ο Ολυµπιακό Ράλι 2012 που θα διεξαχθεί 8 και 9 Σεπτεµβρίου. Ο σπουδαίος αυτός αγώνας, που είναι ο καλύτερος Ελληνι κός, µετά το ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, είναι ο τρίτος γύρος του 48ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος χωµάτινων ράλι και θα αποτελείται από τέσσερις (2 επαναλαµβανόµενες) ειδικές διαδροµές, ενώ θα είναι ιδιαίτερα «κοντός» τόσο σε συνολική απόσταση όσο και σε χρονική διάρκεια.

Στόχος της οργάνωσης η µείωση στο δυνατόν των κοστολογίων στους αγωνιζόµενους. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος θα γίνει το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου το βράδυ η καθιερωµένη πανηγυρική εκκίνηση στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Οι δηλώσεις συµµετοχής ξεκινούν και αναµένεται να έρθουν και πάλι τα κορυφαία ελληνικά πληρώµατα στα χώµατα της Ηλείας.

Κύπελλο Χωµάτινων Σπριντ - µετά την Κάµενα Μετά τον τρίτο γύρο των χωµάτινων σπριντ διαµορφώθηκαν οι βαθµολογίες των αγωνιζοµένων και έπεται ενδιαφέρουσα η συνέχεια του κυπέλλου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε καµιά κατηγορία. Έτσι στην κατηγορία µέχρι 1400 κ.ε. τα µέλη της ΑΟΛΑΠ Πανούτσος Θεοδ.-Πανούτσος

Παναγ. έχουν ένα καλό προβάδισµα µε 45 βαθµούς έναντι των 2ων Μελένιου ∆ηµ.-Κουρτίδου Βάσω και 3ων Γκαβού Ευστ.-Λυµπερόπουλου Χρήστου (ΑΟΛΑΠ) που έχουν από 27 βαθµούς. Στην κατηγορία από 1400 έως 1600 κ.ε. προηγούνται οι Κόλλιας Παν.-ΜητρογιαννοπούλουΠαναγιώτα µε 33 βαθµούς µε 2ους τα µέλη της ΑΟΛΑΠ Ηλιόπουλο ∆ηµ.-Κολοτούρο ∆ιον. µε 20 βαθµούς. Στην κατηγορία από 1600 έως 2000 κ.ε. δεν άλλαξε τίποτα αφού δεν

Στις 8 και 9 Σεπτεµβρίου θα διεξαχθεί το 34ο Ολυµπιακό Ράλι 2012.

υπήρχαν εκκινούντες στον αγώνα της Κάµενας, όπου προηγούνται µε µικρό προβάδισµα οι Μποζιονέλος Ιωαν.-Παναρίτης Ευαγγ. µε 30 βαθµούς. Στη µεγάλη κατηγορία τα µέλη της ΑΟΛΑΠ Μπαντούνας Γιάν.-Σούκουλης Κων. µε δυο εντυπωσιακές εµφανίσεις στη

Σπάρτη και στη Κάµενα και αντίστοιχες νίκες πέρασαν στην 1η θέση του πίνακα µε 30 βαθµούς έναντι των 2ων Κωνσταντάκου Πάνου-Σιδεράκη Θεόδ. µε 26 και των 3ων µελών της ΑΟΛΑΠ Λαϊνόπουλου Στέλιου-Αγγελόπουλου Αντώνη µε 24 βαθµούς αντίστοιχα. Τί-

ποτα λοιπόν δεν έχει κριθεί µε τους εναποµείναντες δυο αγώνες του Φθινοπώρου να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κύπελλο χωµάτινων σπριντ. Τα στοιχεία είναι από το site της ΑΟΛΑΠ.

Με Μασάδο, Κοντρέρας στη Νάπολι ο Ολυµπιακός

Επίσηµα «πράσινος» ο Κουίνσι ως το 2015

Ανακοινώθηκε επίσηµα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η απόκτηση του Κουίνσι Οβούσου Αµπέγιε για τα επόµενα τρία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή ήταν κάτι παραπάνω από αναµενόµενη, καθώς την Παρασκευή έφτασε στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ το έγγραφο από την Αλ Σάαντ για την παραχώρηση του 26χρονου Γκανέζου. Ο Κουίνσι εντάχθηκε ήδη στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και ο Ζεσουάλντο Φερέιρα θα αποφασίσει τις επόµενες ηµέρες αν θα τον συµπεριλάβει στα πλάνα του για το παιχνίδι µε τη Μάλαγα την Τετάρτη (22/8). Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κουίνσι Οβούσου Αµπέγιε, µε τον οποίο ήρθε σε συµφωνία για την υπογραφή συµβολαίου τριετούς διάρκειας».

Τα τελευταία µεταγραφικά αποκτήµατα του Ολυµπιακού, Πάουλο Μασάδο και Πάµπλο Κοντρέρας ταξίδεψαν στην Ιταλία για το σηµερινό φιλικό µε τη Νάπολι. Ο Λεονάρντο Ζαρντίµ συµπεριέλαβε τους δύο άσους στην αποστολή για το φιλικό στην Ιταλία, όπου αναµένεται να πάρουν λίγο χρόνο συµµετοχής. Στην προπόνηση του Σαββάτου ο Κοντρέρας συµµετείχε κανονικά, όπως και ο Μασάδο, ενώ οι Αριέλ Ιµπαγάσα, Λεάντρο Γκρέκο και Νταβίδ Φουστέρ µπήκαν σε κανονικούς ρυθµούς. Ο Χολέµπας γυµνάστηκε κι αυτός χωρίς πρόβληµα και συµπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή. Μοναδικό πρόβληµα αποτελεί ο Ανδρέας Τάτος, ο οποίος προφυλάχθηκε µετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε την Παρασκευή και έµεινε στην Αθήνα. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ζαρντίµ ανακοίνωσε τα ονόµατα των ποδοσφαιριστών του Ολυµπιακού που ταξίδεψαν στη Νάπολι. Την αποστολή αποτελούν οι Κάρολ, Μέγιερι, Σιόβας, Χολέβας, Μανωλάς, Παπάζογλου, Τοροσίδης, Γκρέκο, Ιµπαγάσα, Φουστέρ, Μοδέστο, Μανιάτης, Φέισα, Αµπντούν, Μήτρογλου,

Βλαχοδήµος, Τζιµπούρ, Λυκογιάννης, Μασάδο, Κοντρέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν το πρωί της Κυριακής, στις 9:30, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε προορισµό την Ιταλία. Αµέσως µετά το τέλος του φιλικού αγώνα µε τη Νάπολι (21:00 τοπική

ώρα, 22:00 Ελλάδας) η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ελλάδα, µε την πτήση να έχει προγραµµατισµένη άφιξη στην Αθήνα στις 3:40 τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας. Εκείνη την ηµέρα οι παίκτες θα έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Τρίτη.


Σ Π Ο Ρ 25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH - RACKET 2012

Ολοκληρώνεται σήµερα η 4η αγωνιστική Η διοργάνωση διεξάγεται στη µαγευτική παραλία του Κάτω Σαµικού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/8/2012

ΤΕΤΡΑ∆ΕΣ ΜΙΚΤΕΣ

Ƨ/ Ƨ

ƻƵƧ

ƶƸƯƯƳīƳƶ

1

10:00

ƮƵƪƶƷƪƱ Ƨ

2

10:20

ƴƳƵƷƳ – ƵƧĭƷƬ

3

10:40

ƮƸƴƧƵƭƶƶƭƧ

ƳưƧƩƧ ƱƧƱƳƴƳƸƯƳƶ ƹƧƵƧƯƧưƴƳƶ – ưƧƵƮƳƸƯƭƱƳƸ ĬƪƳĭƧƱƪƭƧ – ƫƧƹƧƵƳƴƳƸƯƳƶ ƯƸƶƶƧƱƩƵƳƶ – ƴƸƯƧƵƭƱƳƸ ƮƧƷƭƧƱƧ ưƧƶƨƳƸƯƧƶ ƧĬƧƱƧƶƭƳƶ – ƴƧƴƧƫƬ ưƧƵƭƧ – ưƭƶƭƹƵƳƱƬƶ ĬƪƳƩƻƵƳƶ – ƮƯƭƷƶƳƸ ƪƯƭƱƧ ưƴƪƱƧƵƩƳƶ ƧĬƧƱƧƶƭƳƶ – ƮƧƱƪƯƯƧƮƬ ƩƬưƬƷƵƧ – ƶƸƱƧƩƭƱƳƶ ƬƯƭƧƶ – ƴƧƴƧƱƭƮƳƯƧƳƸ ƮƸƴƧƵƭƶƶƭƧ – ƮƷƪƱƧƶ ƮƻƶƷƧƶ – ƮƳƸƵƪƷƧ ƪƯƪƱƬ

ƳưƧƩƪƶ ƮƧƷƧƷƧƲƬƶ 4

11:00

ƮƵƪƶƷƪƱ Ƨ

5

11:20

ƱƧ.Ƴ.ī.Ƨ.

ƺƪƸƩƳƶ ƱƭƮƳƶ – ưƧƵƮƳƸƯƭƱƳƸ ƨƭƮƷƻƵƭƧ – ƱƭƮƳƯƳƴƳƸƯƳƶ ƹƵƬƶƷƳƶ – ƷƫƧƱƭƩƧƮƬ ƪƯƪƱƧ ƶƴƸƵƳƶ ưƳƸƵƪƯƧƷƳƶ – ƮƧƷƵƬ ƮƻƱƶƷƧƱƷƭƱƧ – ƮƧƷƶƭƳƸƯƬƶ ĭƻƷƬƶ – ưƳƸƷƶƳƴƳƸƯƳƸ ƪƯƪƱƧ

ƷƪƷƵƧƩƪƶ ƧƱƩƵƻƱ

Ο

Εντυπωσιακό θέαµα προσφέρει το άθληµα της ξυλορακέτας.

λοκληρώνεται σήµερα στη µαγευτική παραλία του Κάτω Σαµικού, η 4η αγωνιστική του 2ου Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Beach-Racket 2012, που ξεκίνησε την Παρασκευή µε οικοδεσπότες το Σύλλογο Ξυλορακέτας Κρεστένων (κατέχει τον τίτλο του Πρωταθλητή για το 2011). Στους αγώνες συµµετείχαν 102 αθλητές και δεκάδες ακόµα µέλη και φίλοι των 70 συνολικά οµάδων. Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές πραγµατοποιήθηκαν στο Πόρτο Ράφτη (Μάιο), στην Αίγινα (Ιούνιο) και στην Κυπαρισσία (Ιούλιο), ενώ η 5η και τελευταία αγωνιστική, όπου θα αναδειχθεί και ο Πανελλήνιος Πρωταθλητής 2012, θα διεξαχθεί στη Γαλάζια Ακτή στις 22 και 23 Σε-

πτεµβρίου. Σήµερα Κυριακή θα έχουµε την τελετή λήξης – που θα ακολουθήσει µετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα και την απονοµή επάθλων Οι αθλητές να θυµίσουµε πως αγωνίζονται σε 4 κατηγορίες, α) 2αδες µικτές, β) 2αδες ανδρών, γ) 4αδες µικτές και δ) 4αδες ανδρών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σήµερα Κυριακή, από τις 10:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευµα. Η ιδιαιτερότητα του νέου αυτού αθλήµατος είναι ότι υποστηρίζεται από ένα παγκόσµια καινοτόµο σύστηµα βαθµολόγησης που µετρά την ταχύτητα της µπάλας µε µεγάλη ακρίβεια, ενώ η πτώση της µπάλας στην άµµο αφαιρεί βαθµούς.

Ƨ/Ƨ

ƻƵƧ

ƶƸƯƯƳīƳƶ

ƳưƧƩƧ

1

11:45

ƮƸƴƧƵƭƶƶƭƧ

2

12:15

ƮƵƪƶƷƪƱƧ

3

12:45

ƮƸƴƧƵƭƶƶƭƧ

4

13:15

ƧƱƪƲƧƵƷƬƷƳƭ

5

13:45

ƮƵƪƶƷƪƱƧ

ƴƧƱƧīƳƴƳƸƯƳƶ īƭƧƱƱƬƶ – ưƴƪƱƧƵƩƳƶ ƧĬƧƱƧƶƭƳƶ – ƶƸƱƧƩƭƱƳƶ ƬƯƭƧƶ – ƱƭƮƳƯƧƮƳƴƳƸƯƳƶ ƴƧƱƧīƭƻƷƬƶ – ƧƯƪƲƧƱƩƵƳƴƳƸƯƳƶ ƴƧƱƧīƭƻƷƬƶ ưƴƵƭƧƶƳƸƯƬƶ ƱƭƮƳƶ – ĭƻƷƳƴƳƸƯƳƶ ƯƪƻƱƭƩƧƶ – ƷƵƭƧƱƷƳƴƳƸƯƳƶ ƹƧƵƧƯƧưƴƳƶ – ƺƪƸƩƳƶ ƱƭƮƳƶ ƮƷƪƱƧƶ ƮƻƶƷƧƶ – ƹƵƭƶƷƳƴƳƸƯƳƶ ƭƻƧƱƱƬƶ – ƵƳƸĭƳƶ ƹƵƬƶƷƳƶ – īƮƳƷƶƳƴƳƸƯƳƶ ƴƧƱƧīƭƻƷƬƶ – ƨƯƧƹƳƶ ƭƻƧƱƱƬƶ ƨƵƪƷƷƳƶ ưƪƱƬƶ – ƶƷƧƶƭƱƳƴƳƸƯƳƶ ƮƻƶƷƧƶ – ƮƳƸƶƳƸƵƬƶ ưƧƵƭƳƶ – ƧƱƷƻƱƳƴƳƸƯƳƶ ƩƬưƬƷƵƭƳƶ ƮƳƸƬƶ ƨƧƶƭƯƬƶ – ƮƳƸƬƶ ƱƭƮƳƶ – ƮƧƳƸƮƬƶ ƲƪƱƳĭƻƱ – ƮƧƯƳīƪƵƳƴƳƸƯƳƶ ƶƷƧĬƬƶ

ƩƭƧƯƪƭưưƧ 30’ ƯƪƴƷƧ ƳưƧƩƪƶ ƮƧƷƧƷƧƲƬƶ 6

14:45

ƴƳƵƷƳ – ƵƧĭƷƬ

7

15:15

ƴƳƵƷƳ – ƵƧĭƷƬ

8

15:45

ƴƳƵƷƳ – ƵƧĭƷƬ

9

16:15

ƱƧ.Ƴ.ī.Ƨ.

10

16:45

Ƨ.Ƴ.Ʋ.ƧƭīƭƱƧ

11

17:15

ƮƵƪƶƷƪƱ Ƨ

12

17:45

ƱƧ.Ƴ.ī.Ƨ.

ΩΡΑ 18:30

ƧƯƭƨƭƫƧƷƳƶ ưƧƱƳƶ – ưƧƶƨƳƸƯƧƶ ưƧƵƭƳƶ – ƧƴƳƶƷƳƯƳƴƳƸƯƳƶ īƭƻƵīƳƶ – ưƧƶƨƳƸƯƧƶ ƧĬƧƱƧƶƭƳƶ ưƭƶƭƹƵƳƱ Ƭƶ ĬƪƭƩƻƵƳƶ – ƮƧƵƧưƳƸƫƬƶ ƮƻƶƷƧƶ – ƴƯƧƮƭƻƷƬƶ ƶƷƧƸƵƳƶ – ƶƷƪĭƧƱƬƶ ƮƯƪƧƵƹƳƶ ƮƵƭƶƭƯƭƧƶ ƴƧƱƧīƭƻƷƬƶ – ƩƵƭƷƶƧƶ ƩƬưƬƷƵƭƳƶ – īƮƧƱƭƧƷƶƳƶ ĭƻƷƬƶ – ƷƫƧƱƧƮƧƮƬƶ ưƧƱƳƶ – ƨƧƶƭƯƧƮƳƴƳƸƯƳƶ ƨƧƶƭƯƬƶ ƶƴƬƯƭƻƷƳƴƳƸƯƳƶ ƷƧƶƳƶ – ưƧƸƵƳƶ ƩƬưƬƷƵƭƳƶ – ƷƶƧƷƶƧƵƻƱƬƶ īƭƻƵīƳƶ – īƭƧƱƱƪƯƬƶ ƧīīƪƯƳƶ – ƪƲƧƵƹƳƶ ƧƱƷƻƱƬƶ ƵƧƴƷƬƶ īƪƻƵīƭƳƶ – ƶƪīƵƪƩƳƶ ƴƧƱƧīƭƻƷƬƶ – ưƧƵƧīƮƳƶ ưƬƱƧƶ – ƶƪưƪƵƷƫƪƯƬƶ ƴƪƵƭƮƯƬƶ – ƶƷƧƶƭƱƳƶ ƱƭƮƳƶ ƺƪƸƩƳƶ ƱƭƮƳƶ – ƫƧƹƧƵƳƴƳƸƯƳƶ ƯƸƶƶƧƱƩƵƳƶ – ưƭƹƧƯƳƴƳƸƯƳƶ īƭƻƵīƳƶ – ƴƯƧƷƧƱƭƷƬƶ ƮƻƶƷƧƶ ưƳƸƵƪƯƧƷƳƶ ƶƴƸƵƳƶ – ưƴƳƮƭƧƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ – ƮƧƷƶƭƳƸƯƬƶ ĭƻƷƬƶ – ƴƧƯƬƳƮƻƶƷƧƶ ƧƯƪƲƭƳƶ – ƶƷƪƨƬƶ īƭƻƵīƳƶ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

ΣΑΡΑΚΙΝΑ 2012

Τουρνουά BEACH VOLLEY στο «Αλλού γι’ αλλού»

Έ

να πολύ σηµαντικό αθλητικό γεγονός ξεκίνησε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί σήµερα στην περιοχή µας. Πρόκειται για το τουρνουά Βeach Volley που διεξάγεται στην παραλία της Σαρακίνας και συγκεκριµένα στο “Αλλού γι’ αλλού” το τριήµερο από 17- 19 Αυγούστου. Το συγκεκρι µένο τουρνουά αφορά αθλητές και αθλήτριες βόλεϊ κάθε ηλικίας. Το αθλητικό αυτό γεγονός διεξάγεται µε τους ισχ ύοντες κανονισµούς του Βeach Volley δηλαδή σε δυάδες. ∆ιοργανωτής του τουρνουά αυτού είναι φυσικά το Beach bar ‘Αλλού γι αλλού” µαζί µε το σωµατείο βόλεϊ της πόλης µας “ΠΥΡΓΕΑΣ” και την πολύτιµη συνδροµή του ∆ήµου Πύργου. Στους νικητές θα απονεµηθούν µετάλλια στους 3 πρώτους και κύπελλα στο πρώτο ζευγαρι αλλά και σηµαντικά δώρα από τους χορηγούς. Πρόκειται για 4 ποδήλατα και για 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου vogue. Χορηγοί του τουρνουά είναι οι Aφοι Καλογερόπουλοι µε το κατάστηµα Comfusio που δίνει τα 2 ποδήλατα, η εταιρία Lucozade που προσφέρει τα αλλά 2 και το κατάστηµα Οptical Gallery Τερζής του κου Γιώργου Τερζή που παραχωρεί τα 2 ζευγάρια γυαλιά της Vogue. Τα πρώτα αποτελέσµατα του τουρνουά ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ για τους άνδρες έχουν ως εξής:

ΤΣΟΚΟΣ ∆.- ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗΣ Α./ ΤΖΑΦΕΡΑΪ ΑΝΤ. - ΜΠΑΣΤΑΣ ΘΕΟ∆. 2-0 ΣΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Φ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΣΤ./ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒ.- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. 2-0 ΣΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Φ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΣΤ./ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ Β.ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 2-0 ΣΕΤ ΤΣΙΛΟΤΙ Μ. - ΠΑΣΑΪ ΑΓΓ. / ΤΣΟΥΡΑΣ Γ. - ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΜΑΡ. 2-0 ΣΕΤ ΒΕΛΙΧΑΪ M. - ΜΠΙΚΟΣ Γ./ ΤΣΙΛΟΤΙ ΜΙΧ. - ΠΑΣΑΪ ΑΓΓ. 2-0 ΣΕΤ ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΝΑΣ. - ΑΣΛΑΝΗΣ Γ. / ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 0-2 ΣΕΤ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. - ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ./ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ - ΝΤΡΑΛΛΟΣ 2-0 ΣΕΤ ΤΣΟΚΟΣ Π. - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. / ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΝΤΡΑΛΛΟΣ 2-0 ΣΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π / ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΤΣΙΟΜΗΤΑΣ 2-0 ΣΕΤ ΣΑΛΒΑΝΟΣ - ΤΣΙΟΜΗΤΑΣ / ΛΟΛΑΣ ΧΑΡ.- ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ Γ. 0-2 ΣΕΤ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.- ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΛ. / ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο. 2-1 ΣΕΤ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆. - ΞΟΥΛΟΣ Γ. / ΛΙΛΑΣ - ΝΤΟΑΣ 2-0 ΣΕΤ


26 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Του Γιάννη Μουρούτη

Το έως τώρα µεταγραφικό παζάρι

Φ

θάσαµε αισίως στο δεύτερο 15νθηµερο του Αυγούστου και σχεδόν όλες οι οµάδες έχουν πραγµατοποιήσει τις µεταγραφικές κινήσεις τους. Μέχρι τώρα και στις δυο κατηγορίες έγιναν εξαιρετικές µεταγραφές και ειδικά στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος, έγιναν οι σπουδαιότερες των τελευταίων ετών. Αναµένεται µια χρονιά αµφίρροπη και µε συναρπαστική εξέλιξη. Εντυπωσίασαν ο Αστέρας Αµαλιάδας, ο ΠΑΟ Βάρδας, η ∆άφνη Ανδραβίδας,

ο Κένταυρος Μαγούλας, η Νίκη Τραγανού και ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, που πρόσφατα έκανε µια από τις καλύτερες µεταγραφές, αποκτώντας τον Κώστα Ρούνη. Λίγα πράγµατα έχουµε µέχρι τώρα από τον Ολυµπιακό Λαµπετίου, αν και πέρυσι αυτή η οµάδα ήταν εντυπωσιακή προς το τέλος της µεταγραφικής περιόδου, οπότε όλα µπορούµε να τα περιµένουµε από την οµάδα αυτή, ενώ και ο Ξενοφώντας συνέχισε την ενίσχυσή του και δείχνει ότι θα είναι τελικά µια

Ο Βασίλης Μαγκαφάς

Ο Κώστας Ρούνης

Α1 κατηγορία «Βέρροιος»

υπολογίσιµη οµάδα. Στην Α2 Κατηγορία, σε σχέση µε άλλες χρονιές δεν είχαµε µεγάλες…µεταγραφές. Είχαµε βέβαια κάποιες καλές κινήσεις, αλλά επαναλαµβάνουµε όχι σπουδαία πράγµατα!!! Πάντως αποµένουν κάποιες µέρες για να ολοκληρωθεί η µεταγραφική περίοδος και δεν αποκλείεται να έχουµε και κάποιες άλλες κινήσεις µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου. Ας δούµε όµως τι έχει γίνει µέχρι τώρα στο µεταγραφικό παζάρι:

Ο Γιώργος Σταµούλιας

Αστέρας Αµαλιάδας

Αίας Γαστούνης

Αργοναύτης Κατακόλου

Ολυµπιακός Σαβαλίων

Ήρθαν: Π.Τσουκαλάς, Ντούρος, Βυθούλκας, Κουτσαβίτης , Καµαρινός Σ.Αντωνόπουλος, Σάκκος, Γαβριλόπουλος, Καλογεράκος Έφυγαν: Μπαρτζόκας, Φ. και Γ. Παναγόπουλος, ∆ούλος, Α. και Θ. Αντωνόπουλος, Φερεκίδης, Χ. Παρασκευόπουλος, Τριανταφύλλης, Ζώντος , (Γκρίλλας ;)Αρουτίδης, Προπονητής: Νίκος Γκίνο

Ήρθαν: Ψυχογιός, Γαλιατσάτος, Τσούκας, Αναγνωστόπουλος, Τεκερλέκης , Βετουλαδίτης, Ραφτόπουλος, Χαραλάµπους, Λογώνης Έφυγαν: Τσαούσης, Καλοµοίρης, Τσουκαλάς ∆. και Π., Μπουρούκης, Τσάµης, Χριστόπουλος, Μαλισιώβας , Ιωάννου, ∆όσης Προπονητής: Βασίλης Αντωνιάδης

Ήρθαν: Μ. Τσίτσος,, Ξένος Έφυγαν: Νανόπουλος, Θ.Μουλάς, Κουρής Προπονητής: Κώστας Σκαρτσιάρης (παραµένει)

Ήρθαν: Μαντάς, Τσιτσιρόπουλος, Κ. Κόλλιας , Φ. Σκοζάι , Ρούνης Έφυγαν: Ντ. Γαλιατσάτος, ∆. Παρράς , Βετουλαδίτης , Ραφτόπουλος Προπονητής: Αλέκος Τοµαρόπουλος (παραµένει)

Ήρθαν: Καραχάλιος, Τσάκωνας, Τσουκαλάς ∆., Νικολετάκης, Βαρβαρέσος, Σπ. Ασηµακόπουλος, Βασιλικόπουλος Έφυγαν: Παναγιωτόπουλος(Ερασιτέχνες Πανιωνίου), Μαρσέλης, Ζήγκος, Τσιβγινίδης Προπονητής: Χρήστος Τσίκας

Ήρθαν: Νικ. Χριστόπουλος , Παν. ∆ρουβιώτης, Θαν. Χριστόπουλος, ∆. Φιλιππόπουλος, Χαρ. Καράµπελας, Θοδ. Θεοδωρακόπουλος, Κουτσογιαννόπουλος, Θεοδωρακόπουλος, Χρονόπουλος Έφυγαν: Τσαγκάρης, Καλύβας, Παναγιωτόπουλος, Ζέρβας, Λαµπρόπουλος Γ., Βυτόπουλος. Προπονητής: Άρης Ρουµελιώτης

ΠΑΟ Βάρδας

Προοδευτική Μανολάδας

Ήρθαν: Γ. Ορλόφ, Γ. Γιαχαλής, Τσιάτο, Κύργιος, Νάτσης Έφυγαν: Καναβόγιαννης, Μπενέτος, Νικολετάκης Προπονητής: Γιάννης ∆ανίκας

Νίκη Τραγανού

Ήρθαν: Ψυχογιος, Μπαρδούσης, Μαρσέλης, Στ.Βουρτσάνης, Π. Σολωµός, Λ.Σιδηρόπουλος, Γ. Λαµπρόπουλος , Θεοδωρόπουλος Έφυγαν: Τσιχλιάς, Καµπάς , Νικολόπουλος , Ν.Βουρτσάνης Προπονητής: Αλέξης Γαλάνης

Κένταυρος Μαγούλας

∆άφνη Ανδραβίδας

Ήρθαν: Αν. Αντωνόπουλος, Β. Κλαµπάνος, Στ. Καραλάγας, Ν. Βουρτσάνης, Β. Νικολόπουλος, Καλοµοίρης, Τσάµης, Χρ.Αντωνόπουλος, Γεωργιόπουλος , Σταµούλιας, Βάσος Έφυγαν: Χρόνης, Νικ. Και Γιαν. Μενίκου , Λογώνης, Τσελεπής, Σάκκος, Λούρµπας, Γιαννακόπουλος. Προπονητής: Γιάννης Καραλάγας

Κεραυνός Χειµαδιού

Ήρθαν: Θεοδωρόπουλος(Αµπελώνας) Έφυγαν: Καραγκούνης, Κουτσογιαννόπουλος Προπονητής: Τάκης Μαντάς

Ηλειακός Λεχαινών

Ήρθαν: Τσιχλιάς, ∆ιον. Παναγόπουλος Έφυγαν: Προπονητής: Ηλίας Φωτόπουλος (παραµένει)

Ξενοφών Κρεστένων

Ήρθαν: Ντ. Παναγιωτακόπουλος, Π. Τσαγκάρης, Π. Αλεξανδρόπουλος , Α.Καρέτσος, Β.Κουής, Γ.Κουτσογιαννάκης, ∆ηµάκης Έφυγαν: Β. και Π. ∆ιονυσόπουλος, Μυλωνάς, Ρήγας, Αγ. Ζαπάντης Προπονητής: ∆ηµ. Μπατζάκας

Ολυµπιακός Πύργου

Ήρθαν: Χρ. Κόλλιας , Αλ. Καλύβας Έφυγαν: Κουρλός, Κωνσταντόπουλος , Σανούσι , Ντούζα Προπονητής: -

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου

Ήρθαν: Καλιανιώτης , Π. Χρόνης, Γιαν. Και Νικ. Μενίκου , Π. Γαβριλόπουλος , ∆. Θεοδωρακόπουλος, Μαγκαφάς Έφυγαν: Μπελεκούκιας , Κλαµπάνος , Χριστοδουλόπουλος, Μπ. Χρόνης , Μ. Χαραλάµπους Προπονητής: Σπύρος Αντωνόπουλος (παραµένει)

Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου

Ήρθαν: Σταµατελάτος, Βαγγόπουλος, Αρ. Παναγιωτόπουλος, Τσαούσης Έφυγαν: Μπελεχρής, Γαρύφαλλος , Πανταζόπουλος, Στεφανόπουλος Προπονητής: Ντίνος Ράπτης (παραµένει)

Χάβαρι

Ήρθαν: Σπ. Μαργαρώνης , Ν. ∆όσης , Γιαν. Ζαφειράκης, Ελ. Καλλοτί, ∆ιον. Κοκκώνης Έφυγαν: Προπονητής: Νίκος Γκρίλλας (παραµένει)


Σ Π Ο Ρ 27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

στην Α1 και Α2 κατηγορία !

Έγιναν πολύ καλές κινήσεις και αναµένεται ιξη… αµφίρροπη εξέλ

Ο Αλέξης Θεοδωρόπουλος

Ο Αντώνης Καρέτσος

Ο Θύµιος Νάτσης

Ο Κώστας Ξένος

Α2 κατηγορία - Μπακοβασίλης Νικόλαος ή «Λαµπαδάριος» ΠΑΟ Κακοβάτου

Ηλειακός Βαρθολοµιού

Ήρθαν: Μπάρκας, Β. και Π. ∆ιονυσόπουλος Έφυγαν: Τόλιας, ∆ιονυσόπουλος, Ρουµελιώτης Προπονητής: Σταύρος Μεντής

Ήρθαν: Χριστοδουλόπουλος, Θ. Γιαννόπουλος, Αρ. Μπάχα, ∆ούµας Έφυγαν: Τεκερλέκης, Καρύδας, Νικητόπουλος, Τεµπέλης Προπονητής: Ανδρέας Κορµπάκης

Ενιπέας Λατζοϊου

Ήρθαν: Ντεβενέζος, Καραγκούνης, Ι. και Ν. Τεκερλέκης, ∆ρακόπουλος, Γαλανόπουλος, Ι. Σπηλιωτόπουλος Προπονητής: Νίκος Αντωνόπουλος (παραµένει)

Ολυµπιάδα Γουµέρου

Ήρθαν: ∆. Μπίρµπας , Λ. ∆ιονυσόπουλος, Β. , Θ. ∆ηµητρουλόπουλος, Χ.Οικονοµίδης, ∆ηµ. Τζίφας, Ψυχούλας Έφυγαν: Αγ. Νικολόπουλος Προπονητής: Χρ. Αγγελόπουλος

Άρης Στρεφίου

Μυρσιναικός Μυρσίνης

Ήρθαν : Χρ. Σπανός Έφυγαν: Προπονητής: Χρ. Κράγκαρης Απόλλων ∆ουνεΐκων Ήρθαν: Κ.Παρράς Έφυγαν: ∆. Καραπάνος ,Σταµατόπουλος , Χριστόπουλος Προπονητής: Ζώης Ανδριόλας

Πανωλενιακός

Ο Λάµπρος Λογώνης

Ατρόµητος Βαρβάσαινας

Αλφειός Επιταλίου

Ήρθαν: Κοζοκάρου, Μπελεχρής, Πανταζόπουλος Έφυγαν: Θαν. ∆ηµητρουλόπουλος Προπονητής: Σπ. Παναγιωτακόπουλος (παραµένει)

Ήρθαν: Καραντώνης, Κωτσάκης, Μερτζάνης Έφυγαν: Μπάρκας Προπονητής: Σ.Τζέµος

ΑΠΟ Κουρτεσίου Ήρθαν: Κλ. Καπετάνης , ∆. Κατηφόρης, Γιαν. Σταθόπουλος, Αγ. Τσιβγινίδης , Παν. Σιδηρόπουλος, Χρ. Τσαγρής Έφυγαν: Γ. Γιαχαλής, Σπ. Ασηµακόπουλος Προπονητής: Κ. Σκιαδόπουλος(παρέµεινε)

ΑΕΚ Πύργου

Ήρθαν: Αλεξανδρόπουλος, Μαντάς, Π. Καλαθάς, Αγ. Ζεκυριάς,, Λιανός, Καζαµίας , Στεφανόπουλος Έφυγαν: ∆ηµόπουλος, Καρέτσος, Παπαδόπουλος, ∆ηµάκης Προπονητής: Ν. Αργυρόπουλος (παραµένει)

Ήρθαν: Σπ. Καµπάς , Αγ. Νικολόπουλος, Γ. και Αν. Καράµπελας ,Παπαγεωργίου Έφυγαν: Ουέλιγκτον Προπονητής: Αντ. Μουζής (παραµένει)

Ήρθαν: Κ. Νανόπουλος, Π. Καλαµαράς, Ηλ. Παντελής Έφυγαν: Καλιανιώτης, Παναγιωτόπουλος, Πασχάλογλου, Μαργώνης, Σάµπαλος , Βασιλακόπουλος, Σταυρόπουλος, Βασιλόπουλος Προπονητής: Γιάννης Κουτσουνάς

Πέλοπας Πύργου

Ήφαιστος Βουνάργου

*Ήρθαν: Π. Γαβρίλης, Τ. Πλατής , Θ. Μουλάς *Έφυγαν: Ντ. Κύτταρης , Σ. Καστριτσέας , Μ. Τσίτσος , Β. Καζαµίας, Π. Καλαθάς *Προπονητής:

Ήρθαν: Π. Πλατής, Μ. Παπαλέξης , Κωτσάκης Έφυγαν: Χρ. Αντωνόπουλος, ∆ρακόπουλος, Γιακουµέλος, Χρονόπουλος , Λάγιος Προπονητής: Κύριλλος Παλαιολόγος

Ήρθαν: Έφυγαν: Μακρής, Μπίζος, Ντεβενέζος, Σκοζάι, Σταµατελάτος , Γιανγκούλας Προπονητής:

Αλφειονίδα Αλφειούσας

Αχιλλέας Νεοχωρίου

Ήρθαν: Έφυγαν: ∆ιαµ. Παναγόπουλος, ∆ιον. Παναγόπουλος, Παπουτσής, Χριστοφοράτος, Ψυχογιός , Κολίτζας , Κατηφόρης ,Ε. Καλλοτί, ∆. Αλεξανδρής, Χρ. Ανδρεάτος, Λ. Σαλίου Προπονητής:

ΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ

Συγκέντρωση γνωριµίας σήµερα στις 9.30 µ.µ Συγκέντρωση γνωριµίας έχει οριστεί σήµερα στις 9.30 µ.µ στο Κοινοτικό Κατάστηµα ∆ήµητρας, για την οµάδα του Άρη ∆ήµητρας. Καλούνται παλιοί και νέοι παίκτες να δώσουν το παρών, ενώ θα έχουµε και παραλαβή αθλητικού υλικού. Η προετοιµασία ξεκινάει την Τετάρτη. Γ.Μ


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Ιµπρεσιονιστής ζωγράφος… 9 ετών! Ο Kieron Williamson, Βρετανός από το Norfolk, είναι µόλις 9 ετών και έχει ήδη διακριθεί στη ζωγραφική τέχνη, καθώς οι τοπιογραφίες του συναγωνίζονται αυτές του Μονέ και πωλούνται ήδη σε αρκετά υψηλά ποσά, συγκεντρώνοντας πάνω από 350.000 δολάρια µέχρι τώρα από τις πωλήσεις του. Ένα παιδίθαύµα που µπορεί να του αρέσει το παιχνίδι µε τους φίλους του και το ποδόσφαιρο, όπως άλλωστε σε όλα τα παιδιά της ηλικίας του, όµως όταν πιάνει στα χέρια του τα πινέλα και τα χρώµατα τότε «µεταµορφώνεται» σε έναν πολύπειρο ζωγράφο. Μόλις από την ηλικία των 5 ετών, σε ένα ταξίδι µε τους γονείς του στην Κορνουάλη, ο µικρός Kieron εµπνεύστηκε από τις βάρκες και θέλησε να τις ζωγραφίσει. Zήτησε, λοιπόν, από τους γονείς του να του πάρουν τα απαραίτητα σύνεργα. «Έτσι ξεκίνησε το απίστευτο ταξίδι του µε την τέχνη», λέει η µητέρα του. Ενώ τα πρώτα σχέδιά του ήταν τυπικά της παιδικής ηλικίας, το στιλ του Kieron αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και ήδη από την ηλικία των 6 χρόνων τα πρώτα έργα του έκακναν την εµφάνισή τους σε διάφορες γκαλερί, λαµβάνοντας εντυπωσιακές κριτικές από τους ειδικούς της τέχνης. Με τη βοήθεια άλλων καλλιτεχνών και ζωγράφων, ο Kieron πήρε πολλές χρήσιµες συµβουλές και έµαθε αρκετά περί ζωγραφικής τεχνικής. Έδειξε, όµως, από µόνος

Μπίρα από… χρυσάφι!

του ένα εκπληκτικό ταλέντο στην ανάµειξη των χρωµάτων έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα ήρεµο… περιβάλλον στα τοπία του. Προτιµά τους δρόµους, τους βαλτότοπους, τα ποτάµια, τα βουνά και τις πεδιάδες, εικόνες παρόµοιες µε αυτές που συνήθιζε να ζωγραφίζει ο Μονέ και άλλοι ιµπρεσιονιστές ζωγράφοι, ενώ το αποτέλεσµα καταδεικνύει περίτρανα ότι η καλλιτεχνική πορεία του νεαρού ζωγράφου αναµένεται σπουδαία!

«Εξωτικό» ροζ περιστέρι κλέβει τα βλέµµατα!

Στην πόλη Ealing, δυτικά του Λονδίνου, οι κάτοικοι αντίκρισαν πριν από µερικές ηµέρες ένα παράξενο θέαµα: Ένα ροζ περιστέρι εµφανίστηκε ανάµεσα στα υπόλοιπα, που συνηθίζουν να συγκεντρώνονται στην πλατεία όλες τις ώρες της ηµέρας. Η αιτία, µάλιστα, του χρωµατισµού των φτερών παραµένει ένα µυστήριο. «Θα µπορούσε να έχει βουτήξει κατά λάθος σε χρωµατισµένο νερό, κάποιος να το έχει χρωµατίσει ηθεληµένα ή το ροζ χρώµα να οφείλεται σε κάποια αλλαγή στη διατροφή του», λένε οι ειδικοί. Στην ουσία πρόκειται για ένα ανοιχτόχρωµο περιστέρι, τα φτερά του οποίου έχουν αποκτήσει ροζ χρώµα για κάποιο άγνωστο λόγο, γεγονός που έτσι ή αλλιώς δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητο, δίνοντας την ευκαιρία στο πτηνό να αποκτήσει πολλούς θαυµαστές. Η εµφάνιση του «εξωτικού» περιστεριού έγινε δεκτή µε µεγάλη ικανοποίηση από τους κατοίκους στο Ealing, οι οποίοι έσπευσαν να το απαθανατίσουν, δηλώνοντας ότι «δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόµοιο». Αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος περιστεριού, το nesoenas mayeri, το οποίο ενδηµεί στο Μαυρίκιο και διαθέτει µέσα στο γκριζωπό φτέρωµά του ορισµένα ροζ φτερά. Η διαφορά είναι ότι από το περιστέρι του Ealing απουσιάζουν εξ ολοκλήρου τα γρι φτερά! Ο εµπειρογνώµονας πτηνών κ. Tim Webb από το RSPB (Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών) επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κλασικό περιστέρι και λέει σχετικά: «∆εν ξέρουµε για ποιο λόγο τα φτερά του έγιναν ροζ. Ίσως η τακτική κατανάλωση τροφίµων µε υψηλά επίπεδα βήτα καροτίνης και κανθαξανθίνης -αβλαβείς φυσικές χρωστικές τροφίµων- θα µπορούσε να αλλάξει το χρώµα των φτερών του».

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

Το µικρότερο περίστροφο στον κόσµο!

Σίγουρα δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ούτε θα τη βρείτε στο σουπερµάρκετ της γειτονιάς σας! Η µπίρα µε την εµπορική ονοµασία RE είναι κατάλληλη για… βασιλιάδες και απευθύνεται σε συγκεκριµένο κοινό.Ο λόγος; Η µπίρα, που είναι τύπου lager, περιέχει 0,018 γραµµάρια φύλλων χρυσού και συσκευάζεται σε µπουκάλια… σαµπάνιας, ενώ πίνεται αυστηρά και µόνο σε ψηλό ποτήρι και µάλιστα πολύ παγωµένη. Η ζυθοποιία στην Οστράβα της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας παρασκευάζει την εν λόγω µπίρα ακολουθώντας µια αυστηρή διαδικασία στην παραγωγή που κρατάει 18 ολόκληρους µήνες, ενώ µόλις 500 µπουκάλια το χρόνο καταφθάνουν στους τυχερούς πελάτες. «Ο χρυσός είναι ένα αδρανές µεταλλικό στοιχείο γι ‘αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα τη γεύση της µπίρας», δηλώνει ο Marek Pieton, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, και συµπληρώνει: «Το γευστικό αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό, ενώ ο χρυσός έχει µακροπρόθεσµα αρκετά καλή επίδραση στην υγεία». Η ονοµασία της µπίρας οφείλεται στον αιγυπτιακό θεό του Ήλιου Ρα, συνδυάζοντας µε επιτυχία το χρυσαφί χρώµα µε το χρυσό που περιέχει. Όσο για την τιµή της; ∆εν αποκαλύπτεται στους… απλούς θνητούς!

Σπάνια δεκάρα αξίας 1,6 εκ. δολαρίων!

Αν και η επαφή που έχω µε τα όπλα περιορίζεται στις ταινίες και σε κανένα videogame, ως εκ τούτου νοµίζω ότι αξίζει να ρίξουµε µια µατιά στο µικρότερο περίστροφο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγµή σε ολόκληρο τον κόσµο. Το SwissMiniGun είναι δηµιούργηµα της ελβετικής εταιρείας GunIt και το µέγεθός του δεν ξεπερνά το 1/4 µιας φυσιολογικής ανθρώπινης παλάµης, ενώ πυροβολεί κανονικά µε µίνι σφαίρες, αν και η βλάβη που µπορεί να προκαλέσει είναι -όπως φαντάζεστε- πολύ µικρότερη από ένα κλασικό όπλο. Η πολυτελής κατασκευή αλλά και η εντυπωσιακή εµφάνισή του το κατατάσσουν στα πιο cool περίστροφα, ενώ η ειδική και πρωτίστως βολική θήκη του το κάνουν ακόµη πιο λειτουργικό για το χρήστη, ο οποίος µπορεί να το παραγγείλει on-line! Η εταιρεία δέχεται παραγγελίες από όλο τον κόσµο, ενώ όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη: Η τιµή του αγγίζει τα 6.500 δολάρια, χωρίς βέβαια τις σφαίρες. Όσοι πιστοί προσέλθετε!

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 19/08/2012 9/08/2012

03:00 0 3:00

2% 24 2 4 °°C C 882%

2! !"# "# $

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 19/08/2012 9/08/2012

09:00 0 9:00

7% 24 2 4 °°C C 557%

2! !"# "# B

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 19/08/2012 9/08/2012

15:00 1 5:00

9% 32 3 2 °°C C 339%

4 !"# !"# *

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 19/08/2012 9/08/2012

21:00 2 1:00

8% 29 2 9 °°C C 448%

4! !"# "# B

()"*+#% () "*+#% 2 20/08/2012 0/08/2012

03:00 0 3:00

!"# "# B BA A 3% 2 ! 23 2 3 °°C C 553% 9K Km/h m/h

9K Km/h m/h

9K Km/h m/h

24 2 4K Km/h m/h

24 2 4K Km/h m/h

Όταν «κόπηκε» στο Κάρσον Σίτι της Νεβάδα εν έτει 1873 ήταν απλώς µια συνηθισµένη πένα, από τις πολλές που κυκλοφόρησαν µέχρι το 1893 οπότε και έκλεισε το νοµισµατοκοπείο της πόλης. Από τότε µέχρι σήµερα η τιµή της δεκάρας αυτής πολλαπλασιάστηκε. Ο ανώνυµος συλλέκτης που την αγόρασε πριν από λίγες µέρες σε δηµοπρασία που πραγµατοποιήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ έδωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,6 εκατοµµύρια δολάρια για µια δεκάρα! Ο Chris Napolitano, πρόεδρος της γκαλερί Bowers Stack, δηµοπράτησε 111 παρόµοια νοµίσµατα, καθένα από τα οποία κατέληξε σε διαφορετικό αγοραστή, συγκεντρώνοντας συνολικά το ποσό των 10 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η αµερικανική αυτή πένα του 1873 είναι ένα σπάνιο νόµισµα, που ανήκε µαζί µε τα υπόλοιπα- στη συλλογή «Battle Born Collection», η οποία περιλαµβάνει νοµίσµατα της ίδιας εποχής, που «κόπηκαν» στο νοµισµατοκοπείο του Κάρσον Σίτι. «Καλού κακού κρατάτε τις… πένες σας. Μια δεκάρα µπορεί να αξίζει… χρυσό», λέει ο Chris χαριτολογώντας.

%$&$'() % $&$'()

%$&$'() % $&$'()

%$&$'() % $&$'()

+,-$ + ,-$ ) ).//01$ .//01$

%$&$'() % $&$'()

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

patris,news  

patris,pirgos