Page 1

Στηρίζοντας την αγορά Ηλείας ενισχύουµε την τοπική Σελίδα οικονοµία Αυξηµένα µέτρατου γιαΝοµού πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων 8 Στη µνήµη του Γιάννη Παπαζαφείρη ΣΗΜΕΡΑ (5 µ.µ.) ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Η ζωή εν τάφω...

Σελίδα 13

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α M. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38639 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ν∆ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Έκλεισε ο συνδυασµός µε Κότσιφα – Κολαΐτη

Οι... αναποφάσιστοι το πρώτο κόµµα! ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Σελίδα 9

Σελίδα 4

ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΑΣ

∆ΥΟ ΕΝΟΠΛΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΑΝ ΝΑ ΛΗΣΤΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Κορυφώνεται το Θείο ∆ράµα Σελίδα 8

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Να στηρίξουµε τις αγορές της Ηλείας ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΣ Σελίδα 4

Αναστάτωση στην κεντρική πλατεία

Λ

ίγο πριν τις 3.00 µ.µ. οι δράστες από διπλανό κτίριο εισέβαλαν από το πλαϊνό παράθυρο στον 1ο όροφο της τράπεζας αλλά

οι υπάλληλοι είχαν προλάβει να βάλουν τα χρήµατα στο χρηµατοκιβώτιο που έχει χρονοκαθυστέρηση κι έτσι οι ληστές, για να µην προλάβει η

Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ. Α∆ΡΑΚΤΑΣ

ΚΡΙΝΙΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριες και δευτερεύουσες αντιθέσεις

Επαγρύπνηση για το νοσοκοµείο Πύργου

∆ήλωση της πρώην βουλευτού Ηλείας Σελίδα 4

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σελίδα 4

Σελίδα 9

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ Εµπιστευθείτε τους άξιους αγωνιστές του τόπου Σελίδα 9

αστυνοµία να τους εγκλωβίσει, έφυγαν άπραγοι, µε µοτοσικλέτα µεγάλου κυβισµού Σελίδα 5


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΣΧΟΛΙΑ

6 «Ονειδισµόν προσεδόκησεν η ψυχή µου και ταλαιπω ρία ν, κα ι υπέµεινα συλλυπούµενον, και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντας, και ουχ εύρον, και έδωκαν εις το βρώµα µου χολήν, και εις την δίψαν µου επότισάν µε όξος» (Ψαλµ,. 68/69 , 2122)

Στο Σταυρό 4.-) αποκαλύπτεται ότι ο Θεός έσωσε, «εν Χριστώ », όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί δεν προσέλαβε κάποιον άνθρωπο µεµονωµένα, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Έτσι την εν Χριστώ σωτηρία δεν την εµποδίζει ούτε η Εθνική καταγωγή, ούτε η Κοινωνική Γράφει ο Πρεσβύτε- θέση και κατηγορία, ρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (πλούσιος, φτωχός, σοφός, ΚΟΛΛΑΣ Ορθόδοξος άσοφος, κ.λ.π.), ούτε και οι Θεολόγος –Εκκλ/κός ιδεολογικές διακρίσεις. Συνήγορος Σώζονται οι πάντες, ό,τι κι αν είναι, και µε όποιες συνθήκες και αν ζουν, «ότι εις υπέρ πάντων απέθανεν... ίνα οι ζώντες µηκέτι εαυτοίς ζώσιν, αλλά τω υπέρ αυτών αποθανόντι και εγερθέτι» (Β’ Κορ. 5, 14-15). 5.-) Το ότι όλοι σώζονται εν Χριστώ, έχει τη σηµασία της δυνατότητας. ∆ηλαδή, σώζονται εάν και εφόσον συµµετέχουν στη ζωή του Χριστού, στο Σώµα Του, στην Εκκλησία Του, στα Μυστήρια, (Βάπτισµα (= είσοδος στην Εκκλησία Του), Θεία Ευχαριστία (= παραµονή στην Εκκλησία Του). Μόνο το Σώµα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία Του, έχει σχέση µε την Κεφαλή, ήτοι µε το Χριστό. Εποµένως, ο Χριστός σώζει δυνάµει τους πάντες, αλλά δε βιάζει κανέναν, ακοµη και όταν πρόκειται για τη σωτηρία του, διότι διαφορετικά ο άνθρωπος θα έπαυε να είναι ελεύθερη ύπαρξη, ελεύθερο ον. Εξάλλου εάν ο Χριστός έσωζε τους πάντες, όλους ανεξαιρέτως, τότε θα καταλήγαµε στην πλάνη της «αποκατάστασης των πάντων», όπερ άτοπον. Η Εκκλησία είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού, και όχι πρόσθετο κατάστηµα µετάδοσης Χάριτος. Η Εκκλησία είναι ο Οργανισµός του Χριστού, της Κεφαλής. Γι’ αυτό εκτός της Εκκλησίας του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία υπό την έννοια, ότι η σωτηρία βρίσκεται στην κοινωνία µε την Κεφα λή, δια του Σώµατος και του Αίµατος της Θείας Ευχαριστίας, όπου ο Χριστός ξαναπεθαίνει για τον καθένα από εµάς. Τους εκτός της Εκκλησίας Του δεν γνωρίζουµε, πώς θα τους κρίνει και θα τους σώσει ο Θεός, (Ρωµ. 2,14). 6.-) Η Σωτηρία είναι πραγµατική απαλλαγή από τις αµαρτίες µας. Ο Θεός Λόγος, όντως προσέλαβε ανθρώπινη φύση, όντως Σταυρώθηκε και όντως δια του Σταυρού ενίκησε την αµαρτία και κατάργησε το θάνατο και όντως Αναστήθηκε. Η εν Χριστώ ζωή είναι όντως αναγέννηση. Ο αµαρτωλός όντως απαλλάσσεται από τις αµαρτίες του, τις οποίες εξοµολογείται και κείνο που του αποµένει είναι η ροπή (= ζωηρή κλίση, διάθεση) προς την αµαρτία και αυτή τη ροπή οφείλει να παλέψει να την νικήσει µε τα εφόδια του ΣΤΑΥΡΟΥ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 Τα Αγια Πάθη του Χριστού , Άγιος Μαρτίνος πάπας Ρώµης Ο Άγιος Μαρτίνος, Επίσκοπος Ρώµης, γεννήθηκε στο Τόδι της Οµβρικής της Κεντρικής Ιταλίας. Ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώµης σε µια εποχή, κατά την οποία την Εκκλησία τάρασσε η αίρεση των Μονοθελητών. Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως είχε τότε εµπλακεί στην αίρεση αυτή. Ο Άγιος Μαρτίνος συγκάλεσε Σύνοδο στο ναό του Σωτήρος Λατερανού, το έτος 649 µ.Χ., η οποία καταδίκασε τον Μονοθελητισµό, ο δε Όρος αυτής ήταν επέκταση της διδασκαλίας της ∆’ Οικουµενικής Συνόδου. Ο Άγιος Μαρτίνος ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα για την εφαρµογή των αποφάσεων της Συνόδου αυτής στη ∆ύση και Ανατολή. Είχε διατελέσει παπικός αποκρισάριος στην Κωνσταντινούπολη και δεν ήταν πρόσωπο ευχάριστο στον αυτοκράτορα Κώνσταντα Β_ (641-668 µ.Χ.), ο οποίος ήταν οµόφρον µε τους αιρετικούς και διέταξε τον έξαρχο της Ιταλίας Ολύµπιο να µεταβεί στη Ρώµη και να φέρει αιχµάλωτο τον Άγιο στην Κωνσταντινούπολη. Μ. Σάββατο 14 Απριλίου 2012 Η εις Αδου κάθοδος του Κυρίου, Θωµαΐδος µαρτ.

Σελήνη :Τελ. τετ. Aν. Hλίου: 6.52’ ∆ύση Hλίου: 19.59’

]

2

]

Ουρά 100µ.!!! Στον αρχαιολογικό για ένα εισιτήριο

Αγανάκτηση και οργή ήταν τα συναισθήµατα που ένιωσαν χθες εκατοντάδες επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου στην Ολυµπία,ορισµένοι από τους οποίους τηλεφώνησαν στην εφηµερίδα µας για να διαµαρτυρηθούν. Η αιτία της αγανάκτησης ήταν η πολύωρη καθυστέρηση για την έκδοση εισιτηρίου. Γύρω στις 11.30 π.µ. η ούρα των τουριστών ξεπερνούσε τα 100 µέτρα!!!- όπως ανέφερε ένας από τους… αναµένοντες- και λει-

τουργούσε µόνο ένα εκδοτήριο για να τους εξυπηρετήσει. Και δεν είναι, δυστυχώς, η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτό το φαινόµενο. Τώρα, µπορεί να υπάρχουν πολλές δικαιολογίες αλλά η ουσία είναι µια. Το Υπουργείο Πολιτισµού κάνει ό,τι µπορεί-όπως φαίνεται-για να αγανακτούν οι τουρίστες και στη συνέχεια να µιλούν µε τα χειρότερα λόγια για τον τρόπο που τους αντιµετωπίζουµε. “Ζ”

Η δικαίωση µιας µεγάλης προσπάθειας Οι θετικές εξελίξεις στο θέµα της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης από τον Ερύµανθο, δικαίωσαν την προσπάθεια του Λάµπη Αριστειδόπουλου που ως δήµαρχος Ιάρδανου, διεκδίκησε αποτελεσµατικά το έργο για τα διαµερίσµατα του πρώην Καποδιστριακού δήµου Ιάρδανου. Προσπάθεια µάλιστα, που συνέχισε και ως Αντιδήµαρχος του διευρυµένου δήµου Πύργου σε συνεργασία µε τον επίσης αντιδήµαρχο της δηµ. ενότητας Βώλακα Παναγιώτη Φραγκαντώνη. Έτσι στα εννιά διαµερίσµατα του Ιάρδανου στα τέσσερα του Βώλακα και στις 5 δηµοτικές κοινότητες του Πύργου (Αγ. Γεώργιο, Αµπελώνα, Ελαιώνα, Μυρτιά και Αγ. Ηλία) θα φθάνει σύντοµα στις Βρύσες των σπιτιών άφθονο και καθαρό νερό από τον Ερύµανθο. Τελικά η επιµονή και η συντονισµένη δουλειά πάντα δικαιώνεται... Χ.Π.

Πασχαλιάτικος µποναµάς για 5 τυχερούς Κανέλλα ∆εσποτοπούλου, Καλλιρρόη Αναγνωστοπούλου, ∆ήµητρα Πετραλιά, Θύµιος Πετρόπουλος και Θεοδώρα Τσούρα… Και οι πέντε παραπάνω αναγνώστες της εφηµερίδας µας ήταν πολύ τυχεροί, αφού όλοι τους κέρδισαν µια δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ µετά την κλήρωση για την προσφορά της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» και των Σούπερ Μάρκετ «Τερζής» στον Πύργο! Η κλήρωση έγινε το µεσηµέρι της Μεγάλης Τετάρ-

Στο Νοµό για συναντήσεις Στην Ηλεία βρίσκονται από χθες τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος και ∆ηµήτρης Σακελλάρης, οι οποίοι όπως µάθαµε πραγµατοποιούν συναντήσεις µε στελέχη του κόµµατος από το Νοµό. Π.Γ.

της στο Σούπερ Μάρκετ «Τερζής» της οδού Ρήγα Φεραίου και ήταν πραγµατικά… εορταστική αφού ανέδειξε πέντε –και όχι δυο όπως κάθε µήνα τον τελευταίο χρόνοτυχερούς ανάµεσα σε εκατοντάδες υποψήφιους που έστειλαν για µια ακόµα φορά τα κουπόνι συµµετοχής για να πάρουν µέρος σ’ αυτήν! Και οι πέντε τυχεροί είναι από τον Πύργο και είναι σίγουρο ότι το φετινό Πάσχα για όλους θα είναι πιο πλούσιο χάρις στην δωροεπιταγή των 200 ευρώ που κέρδισαν!

Το χαρµόσυνο µήνυµα παγκόσµια από την ΕΡΑ Πύργου

Το Μ. Σάββατο η εκποµπή της ΕΡΑ που επιµελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τζουανόπουλος και µεταδίδει Παγκόσµια από τη ΦΩΝΗ της Ελλάδος θα “βγει” από την ΕΡΑ Πύργου και θα µεταδώσει ζωντανά από την Ι. Μητρόπολη Ηλείας το Χαρµόσυνο Μήνυµα της Ανάστασης. Οι ακροατές που επιθυµούν να απευθύνουν ευχές σε συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό, το Μ. Σάββατο από 22:00-01:00, µπορούν να επικοινωνούν µε την ΕΡΑ Πύργου κατά τη διάρκεια της εκποµπής στο τηλ. 26210 34191. Η εκποµπή θα µεταδίδεται σε δίκτυο από τη ΝΕΤ FM το Β’ πρόγραµµα το Γ’ πρόγραµµα και το Ράδιο κόσµος.

Παρουσιάζει τα προϊόντα της Τα προϊόντα της στην κεντρική πλατεία στον Πύργο και στον πεζόδροµο Αµαλιάδας αντίστοιχα θα παρουσιάσει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, σε µια έκθεση η οποία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί στη 1 το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας. Βέβαια όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν αν και εφόσον ο καιρός το επιτρέψει ώστε να µπορέσει ο κόσµος να επισκεφθεί την έκθεση της ΕΑΣ. Π.Γ.

Εκδήλωση για την κρίση στη βιβλιοθήκη Εκδήλωση- συζήτηση µε θέµα: «Οι αξίες ως πυξίδα ατοµικής και κοινωνικής διεξόδου από την κρίση», διοργανώνουν η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµαλιάδας και η Παπαχριστοπούλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη- «Ο Ηλείος». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη του Πάσχα 17 Απριλίου στις 7 το απόγευµα στο αναγνωστήριο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης στην πλατεία Μπελογιάννη και οµιλητές θα είναι οι καθηγητές κ. ∆ηµήτρης Μπουραντάς και κ. ∆ιονύσης Χιόνης. Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ

3

----

Σαν σήµερα Γεγονότα

1314: Ο βασιλιάς Εδουάρδος Β' απαγορεύει τα παιχνίδια στους δρόµους του Λονδίνου, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν τόσο δηµοφιλή ώστε να δηµιουργούνται προβλήµατα. Το κυρίαρχο παιχνίδι ήταν ένα είδος ποδοσφαίρου µε µπάλα από κύστη γουρουνιού. Στην ουσία πρόκειται για την πρώτη απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου. 1822: Οι πολιορκηµένοι από τους Τούρκους στον πύργο του Ζαφειράκη στη Νάουσα πραγµατοποιούν ηρωική έξοδο. 13 κορίτσια της Νάουσας, µανάδες και παιδιά, συγκεντρώνονται στη γέφυρα της Αραπίτσας και ρίχνονται στον καταρράκτη, επαναλαµβάνοντας το χορό του Ζαλόγγου. 1897: Η Λάρισα καταλαµβάνεται από τα τουρκικά στρατεύµατα, κατά τη διάρκεια του σύντοµου Ελληνοτουρκικού Πολέµου. 1922: Ο ∆ήµος Αθηναίων, µε την απόφαση 3294, νοικιάζει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας «επί µίαν διετίαν και επί µηνιαίω ενοικίω δραχµών πέντε». Η µίσθωση θα λήξει το 1924 και το γήπεδο θα παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό µε Συνταγµατική Πράξη στις 21 Ιουλίου του ιδίου έτους.

Χρονολόγιο 13 Απριλίου 1963 Κάποτε στην Ηλεία

ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ∆ια διαταγής του υπουργείου Συγκοινωνιών εντέλλονται αι αστυνοµικαί υπηρεσίαι όπως εφεξής εφαρµόζουν αυστηρώς τα διατάξεις περί απαγορεύσεως κυκλοφορίας πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων που εκπέµουν καυσαέρια. Ορίζεται ότι παντός τοιτούτου αυτοκινήτων δέον ν΄αφαιρούνται αι πινακίδες κυκλοφορίας από 15 – 30 ηµέρας. Εφ΄όσον δε οι ιδιοκτήται αυτών δεν θα συµµορφούνται δέον να εφαρµόζωνται βαρύτεραι κυρώσεις.

ΡΕΞ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ % µ.µ. ΣΥΝΕΧΩΣ Ένα πλούσιο και χορταστικό πρόγραµµα για µικρούς και µεγάλους. Ένας κολοσσός που συνδυάζει θέαµα και περιπέτεια σε τιτάνιες συγκρούσεις στρατού και ινδιάνων ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

Εµείς οι αναµάρτητοι

Τ

ους ρίξαµε λοιπόν όλη την ευθύνη. Αυτοί φταίνε που φθάσαµε στη σηµερινή δυσχερή οικονοµική κατάσταση. Τους κατακρίνουµε. Τους αντιµετωπίζουµε µε ύβρεις. Τους αποκαλούµε κλέφτες και προδότες. Τους πετάµε γιαούρτια και αυγά έτσι και τολµήσουν να κάνουν δηµόσια εµφάνιση. Σε αρκετές περιπτώσεις τους γρονθοκοπούµε, τους πετροβολούµε, τους ανοίγουµε το κεφάλι. Αυτοί και µόνο αυτοί, οι βουλευτές και οι πολιτικοί των δύο µεγάλων κοµµάτων που κυβέρνησαν τον τόπο από τη Μεταπολίτευση µέχρι το Μνηµόνιο είναι οι µόνοι που αµάρτησαν. ∆εν είναι βέβαια αθώες περιστερές οι πολιτικοί. Τι ακριβώς είµαστε όµως εµείς που τους λιντσάρουµε; Είµαστε αναµάρτητοι εµείς οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που επί τόσες δεκαετίες δε δηλώναµε τα πραγµατικά µας εισοδήµατα και δεν πληρώναµε τους φόρους που µας αναλογούσαν; Είµαστε αναµάρτητοι εµείς οι γιατροί που εισπράτταµε τα φακελάκια και που δε δίναµε ποτέ αποδείξεις στους ασθενείς οι οποίοι δεν τολµούσαν να τις ζητήσουν από φόβο µήπως αρνηθούµε να τους θεραπεύσουµε; Είµαστε αναµάρτητοι εµείς που είχαµε επιδοθεί στο λαθρεµπόριο των καυσίµων και στερούσαµε τόσα δισ. από το κράτος; Είµαστε αναµάρτητοι

Χ

Της Αλεξάνδρας Στεφανοπούλου*

εµείς που κτίζαµε αυθαίρετα και δεν πληρώναµε ούτε για άδειες, ούτε για δηµοτικά τέλη, ούτε για φόρους ακινήτων; Είµαστε αναµάρτητοι εµείς οι συνδικαλιστές της ∆ΕΗ, ή οι εργαζόµενες κυρίες του ΙΚΑ Καλλιθέας που χορηγούσαµε επιδόµατα σε µας τις ίδιες, τους αδελφούς και τους γαµπρούς µας; Κάθε ηµέρα έρχεται στην επιφάνεια και µία κοµπίνα, ένα σκάνδαλο, µια ληστεία των κρατικών εσόδων σε ολόκληρη την κλίµατα της κοινωνίας. Από τους δήµους ως την Πολεοδοµία. από τα Ασφαλιστικά Ταµεία ως τις ∆ΕΚΟ, από τους σιδηροδρόµους ως τα τελωνεία, όπου και να ρίξει κανείς τον ερευνητικό φακό του θα δει τη διαφθορά σε πλήρη ανάπτυξη. Από πού να αρχίσουµε και πού να τελειώσουµε; Σάπια κάθε βαθµίδα, σαθρό το έδαφος, µολυσµένος ο αέρας που αναπνέουµε. Όλα αυτά τα χαµένα χρήµατα

για το κράτος τα οποία πήγαιναν στις τσέπες τις δικές µας δεν έχουν προκαλέσει τη σηµερινή οικονοµική κρίση; Πώς αναγνωρίζουµε, λοιπόν, στους εαυτούς µας το δικαίωµα να πετάµε πέτρες στους πολιτικούς λες και αυτοί είναι οι αµαρτωλοί και εµείς οι αναµάρτητοι; Ακούω να διατυπώνονται διαµαρτυρίες. Οι πολιτικοί είναι υπεύθυνοι, µου λένε, επειδή έκλειναν τα µάτια στη διαφθορά µη τολµώντας να κακοκαρδίσουν αυτούς που εισέπρατταν παράνοµα επιδόµατα, που έκλεβαν το δηµόσιο χρήµα, που δεν έδιναν αποδείξεις, που δεν κατέβαλαν τους φόρους, επειδή υπολόγιζαν στο πολιτικό κόστος που θα πλήρωναν έτσι και ελάµβαναν µέτρα εξυγίανσης της λειτουργίας της κοινωνίας. Ωστόσο δεν συµβούλευσαν οι πολιτικοί το γιατρό να χορηγεί πιστοποιητικό αναπηρίας µαϊµού για πρόωρη σύνταξη, ούτε τον υδραυλικό να µη δίνει απόδειξη και να εισπράττει 30 ευρώ για να αλλάξει τα λαστιχάκια της βρύσης του µπάνιου. Εξάλλου δεν είµαστε όλοι κλέφτες. Έχω δε την υποψία ότι αυτοί που εκδηλώνουν την αγανάκτησής τους εντονότερα πετώντας πέτρες είναι οι λιγότερο αναµάρτητοι εξ ηµών. * Η Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου είναι σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και χρονογράφος της εφ. «ΕΣΤΙΑ»

Εκπλήξεις

Ισχυρίζονται πολλοί ότι είναι απαράδεκτη η κόντρα στα δύο µεγάλα, µέχρι τώρα τουλάχιστον, κόµµατα, αφού έχουν συµφωνήσει σε όλα, για τα µνηµόνια, για το δανεισµό και για την έξοδο, όπως λένε, της χώρας απ’ τη λεγόµενη οικονοµική κρίση.

Και αφού είναι έτσι και δεν υπάρχουν διαφορές θέσεων και αποκλίσεις προγραµµάτων, µε προοπτική µάλιστα και για µετεκλογική συνεργασία, τότε γιατί κατεβαίνουν αυτόνοµα στις εκλογές, δεν συγχωνεύονται για να τελειώνουµε και να ξέρει ο κόσµος την πραγµατικότητα, χωρίς να ψάχνει για «δούρειους ίππους» ή «εφιάλτες».

Οµως το ίδιο δε συµβαίνει και στο χώρο της λεγόµενης παραδοσιακής αριστεράς, που ποτέ δεν κατορθώθηκε να βρεθεί κοινή γραµµή πλεύσης, παρότι λένε τα ίδια, µε εξαίρεση το βρώµικο 89,που πλέον σήµερα όλοι αναγνωρίζουν και τολµούν να κάνουν ενίοτε και αυτοκριτική.

Ουσια στικά λοιπόν στους δύο πόλους, αριστεράδεξιά, φυσικά η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά είναι ψευδεπίγραφα φτιασίδια, επικρατεί το ίδιο καθεστώς, µε τους αριστερούς κατακερµατισµένους, παρόντες µεν, αλλά ουσιαστικά αµέτοχους απ’ τα γεγονότα και τους δεξιούς, πιο συµµαζεµένους µεν, παρόντες και συµµέτοχους στα όσα έγιναν και στα µελλούµενα, αλλά µε τάσεις διάλυσης, κατακερµατισµού και µοναχικής πορείας πολλών επιφανών µέχρι πρότινος κοµµατικών. Φαίνεται δηλαδή πως επικρατεί απόλυτη κοµµατική σύγχυση, απόντων των ιδεολογιών και των προγραµµατικών στόχων, µε µειοψηφίες που προσπαθούν οι γκαλοπατζήδες να τις αθροίσουν, ακόµη και µε το ζόρι, σε κυβερνητικό σχηµατισµό, αλλά ούτε υποθετικά βγαίνουν.

∆εν καταγράφονται αυτή την στιγµή πλειοψηφούσες πολιτικές δυνάµεις, αλλά ούτε και διάθεση µετεκλογικών συνεργασιών, κυρίως από Ν∆ και ΚΚΕ, αλλά δεν καταγράφονται ούτε λαϊκά ρεύµατα ικανά να αναδειχθούν και να πρωταγωνιστήσουν.

Η γενική αρχή και άποψη περί µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών, µε κυρίαρχη την δεύτερη, στην ουσία δεν έχει κανένα µέλλον, όπως δείχνουν οι γκαλοπατζήδες και ακολουθεί την τύχη των κινηµάτων,της πλατείας, δεν πληρώνω, της πατάτας και των µόνιµα οικολογούντων και θεωρητικολογούντων.

Αρα λοιπόν τι γίνεται; Ο κόσµος θα πάει πάλι στα ίδια , παραδοσιακά και κλειστά µονοπάτια, που θεωρητικά τουλάχιστον τον έφεραν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και στην έξαρση των ελλειµµάτων και του δανεισµού απ’ το 2004 µέχρι το 2009 και τον εξαναγκασµό στα επαίσχυντα µνηµόνια της τελευταίας διετίας. ∆υστυχώς ή ευτυχώς η κατάσταση φαίνεται πως εξελίσσεται παραδοσιακά και εθιµικά, µε παρόντες και αµέτοχους ή συµµέτοχους και µάλλον η κάλπη δεν πρόκειται να αναδείξει κρυµµένες εκπλήξεις, αφού όλα πλέον είναι φανερά και χειροπιαστά.

Με χειµερινό ωράριο ως τον Ιούνιο *∆εν προκηρύχθηκε διαγωνισµός για επιλογή εποχικών υπαλλήλων λόγω εκλογών

ειµερινό ωράριο για µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τουλάχιστον ως τον Ιούνιο. Αυτά είναι τα άσχηµα νέα για τον πολιτισµό και τον τουρισµό καθώς η προκήρυξη των εκλογών δεν άφησε το περιθώριο της πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων µέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, όπως είναι επιβεβληµένο. Όσον αφορά την καθυστέρηση πάντως, το ΥΠΠΟ δηλώνει ότι την σχετική άδεια έλαβε µόλις στις 29 Μαρτίου, γεγονός που δεν του επέτρεψε την έγκαιρη προκήρυξη του διαγωνισµού. Και πάλι όµως προσλήψεις θα γίνουν µόνον για 680 υπαλλήλους αντί των

1000, που είχαν προσληφθεί πέρυσι αλλά και πάλι δεν έφταναν. Έτσι λοιπόν τα µουσεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τις 3 το µεσηµέρι ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι ως τις 3 ή 5 µ. µ. µε εξαίρεση την Ακρόπολη που είναι ανοικτή ως τις 7. Υπάρχει ωστόσο και ένα καλό νέο, το οποίο ανακοίνωσε η γενική γραµµατέας του υπουργείου Πολιτισµού κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι από του χρόνου και ως το 2015, θα γίνονται και άλλες προσλήψεις µε επτάµηνες συµβάσεις (πάντα µέσω ΑΣΕΠ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων για κοινωφελή έργα.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ «ΜΑΧΗ» ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

«Οι καταναλωτές να στηρίξουν τα καταστήµατα της Ηλείας» Η στήριξη της αγοράς της Ηλείας κατά την περίοδο του Πάσχα, αποτελεί αυτή τη στιγµή τη µόνη ελπίδα των επαγγελµατιών του νοµού που έχουν περιέλθει σε µεγάλο αδιέξοδο, λόγω της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τα δύο τελευταία χρόνια τη χώρα µας. Τα παραπάνω τονίζει µε δηλώσεις του ο βουλευτής Ηλείας και Τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης της Ν.∆. κ. Κώστας Τζαβάρας , ο οποίος παροτρύνει τους καταναλωτές µε τις οικονοµικές δυνάµεις που διαθέτουν µετά τη δραµατική συρρίκνωση του εισοδήµατός τους, να στηρίξουν τα ντόπια καταστήµατα του νοµού προκειµένου όπως αναφέρει, να µην επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο η ύφεση στην αγορά. «Η είσοδος της χώρας µας στο ∆ΝΤ και τα σκληρά µέτρα που ελήφθησαν στη συνέχεια υπό τη διαρκή απειλή της χρεοκοπίας της χώρας από τους πιστωτές µας , έχουν προκαλέσει ασφυκτικό κλοιό στην αγορά και στους επαγγελµατίες, αφού πλέον οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόµη και στις στοιχειώσεις υποχρεώσεις τους. Τα λουκέτα στα καταστήµατα δυστυχώς είναι καθηµερινό φαινόµενο και αυτή την περίοδο µοναδική λύση για τους επαγγελµατίες είναι η προτίµηση των ντόπιων προϊόντων και καταστηµάτων, για τις αγορές ενόψει του Πάσχα» αναφέρει ο Τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης της Ν.∆. Ο κ. Τζαβάρας εξάλλου υπογραµµίζει πως η Ν.∆. ως αυριανή κυβέρνηση θα ρίξει µεγάλο βάρος στη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων , που θα

συµβάλλουν σε µέγιστο βαθµό στην επανεκκίνηση της οικονοµίας και στην αύξηση της απασχόλησης, που αυτή τη στιγµή παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση. «Η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελµατιών και κατ’ επέκταση των ΜΜΕ , αποτελεί τον υπ’ αριθµόν ένα στόχο της Ν.∆. και προσωπικά του Αντώνη Σαµαρά προκειµένου να λάβει τέλος η πρωτοφανής ύφεση που παρατηρείται στην αγορά , η οποία έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία αλλά και στην κοινωνία. Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, θα δώσουν νέα οικονοµική ώθηση στον επιχειρηµατικό τοµέα και θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην καταπολέµηση της ανεργίας» δήλωσε ο βουλευτής Ηλείας.

τουµε προτάσεις διεξόδου, καλούµε τους πολίτες να σκεφτούν καθαρά και να δώσουν µαζί µας τη µάχη για ισχυρή πράσινη παρουσία στην επόµενη Βουλή. Οπτικοποιηµένη δήλωση της Ιωάννας Κοντούλη, επικεφαλής της εκλογικής εκστρατείας και υποψήφιας µε σταυρό στην Β’ Αθήνας, στο: http://www.ecogreens-gr.org/videos/11_04_12_prokiriksi_eklogon.MOV

Αθλοπαιδιές στον Αµπελώνα! Ο πολιτιστικός σύλλογος Αµπελώνα « Η Αγία Παρασκευή» διοργανώνει τις « Αθλοπαιδιές 2012» την Κυριακή του Πάσχα στις 7.30 το απόγευµα στην αγορά του χωριού. Πρό-

Ο

Σάκης Κότσιφας-Σοφία Κολαΐτη θα συµπληρώσουν την «οκτάδα»

Προκήρυξη εκλογών: «Επιχείρηση Σκούπα» Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουµε στους πολίτες µια ειρηνική «επιχείρηση σκούπα» για τους υπεύθυνους της κρίσης και τις πολιτικές τους. Οι εκλογές δεν πρέπει να γίνουν κολυµβήθρα του Σιλωάµ για κανένα. Είναι η ώρα να επικεντρωθεί επιτέλους η συζήτηση στις εναλλακτικές λύσεις για την επόµενη µέρα. Απέναντι στα γνωστά διλήµµατα και την κινδυνολογία, οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέ-

Έτοιµο το ψηφοδέλτιο της Ν∆

κειται για µια ακόµα αξιοπρόσεκτη πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού που προσπαθεί να δώσει αέρα αισιοδοξίας µέσα στη γενική κρίση…

κύβος ερρίφθη και για το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Ηλείας, για την οριστική σύνθεση του οποίου σας είχαµε προϊδεάσει στο χθεσινό ρεπορτάζ. Όπως όλα δείχνουν θέση υποψηφίου εξασφαλίζουν ο δικηγόρος και επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του δήµου Ήλιδας, Σάκης Κότσιφας από την Αµαλιάδα, η υποψηφιότητα του οποίου ανοίγει την «πόρτα» για την είσοδο στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της Σοφίας Κολαϊτη (δηµοτικής συµβούλου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, πρώην νοµαρχιακή σύµβουλος) από την Κρέστενα, ως δεύτερης γυναικείας υποψηφιότητας, για να πληρείται έτσι και το κριτήριο της ισοµερούς γεωγραφικής κατανοµής και να υπάρχει εκπροσώπηση απ’ όλο το Νοµό. Οι άλλες έξι υποψηφιότητες που συγκροτούν την τελική «οκτάδα» ήταν ήδη γνωστές και δεν είχαµε εκπλήξεις της τελευταίας στιγµής. Ο βουλευτής Κώστας Τζαβάρας, η βουλευτής (Επικρατείας) ∆ιονυσία Αυγερινοπούλου, ο πρώην βουλευτής Παναγιώτης Αδρακτάς, ο πολιτευτής Θεόδωρος Βλαγκούλης, ο οικονοµολόγος ∆ιονύσιος Χιόνης και ο εφοριακός Ανδρέας Μαρίνος. Σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές υπάρχει ανανέωση σε ποσοστό πάνω από 60%, πέντε από τα οκτώ πρόσωπα δεν συµµετείχαν στις προηγούµενες εκλογές και είναι καινούριες υποψηφιότητες. Η επίσηµη ανακοίνωση των υποψηφίων θα γίνει από το κόµµα, ίσως την Τρίτη του Πάσχα. Χθες το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τους 7 εκ των 8 υποψηφίων. Θυµίζουµε ότι αυτοί είναι οι τρεις βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης, Γιάννης Κουτσούκος, Τάκης Αντωνακόπουλος, η «τριάδα» των γυναικών Μάγδα Ψαρρού (καθηγήτρια του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου Πατρών από το Τραγανό), Αγγελική Πολυζωγοπούλου (συνταξιούχος υπάλληλος του υπουργείου Προεδρίας από τη Βάρδα) και Μαρία Πετραλιά (κόρη του πρώην βουλευτή Ρένου Πετραλιά από την Αµαλιάδα). Υποψήφιος θα είναι και ο Αντώνης Βούρτσης (πολιτικός µηχανικός από τον Πύργο), ενώ το ψηφοδέλτιο θα κλείσει η υποψηφιότητα του Γιώργου Κουσκουλή (γραµµατέα της ΠΑΣΚΕ Εφοριακών µε καταγωγή από την Ανδρί-

Από προηγούµενη σύσκεψη στη ΝΟ∆Ε

∆ήλωση πρώην βουλευτού Κρινιώς Κανελλοπούλου

Η Σοφία Κολαΐτη

τσαινα). Όπως και µε το ψηφοδέλτιο της Ν.∆., έτσι και σε αυτό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ανανέωση κατά 60% στα πρόσωπα, αφού οι νέες υποψηφιότητες είναι πέντε στον αριθµό. Επισπεύδουν τα άλλα κόµµατα Την ίδια ώρα, µετά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων σε ΠΑΣΟΚ και Ν∆, επισπεύδονται οι διαδικασίες και στα άλλα κόµµατα, ούτως ώστε να ανακοινώσουν εγκαίρως τους υποψηφίους τους. Στα κόµµατα της αριστεράς, οι διεργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και υποψηφιότητες αναµένεται να επικυρωθούν από τα κεντρικά όργανα του κόµµατος. Όσον αφορά το ΚΚΕ, δεδοµένες προς ώρας θα πρέπει να θεωρούνται οι υποψηφιότητες των Γιώργου

∆ε θα είναι υποψήφια βουλευτής στις ερχόµενες εκλογές η Κρινιώ Κανελλοπούλου. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή της η ίδια η πρώην βουλευτής Ηλείας, η οποία µε απόφαση του προέδρου της Ν.∆. Αντώνη Σαµαρά, ορίστηκε να συµµετάσχει στην κεντρική εκλογική επιτροπή της Ν.∆. Ολόκληρη η δήλωση της Κρινιώς Κανελλοπούλου έχει ως εξής: Οπως εγνώρισα και στον πρόεδρο της Ν.∆. Αντώνη Σαµαρά κατά την πρόσφατη συνάντησή µας, δε θα θέσω υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Βεβαίως θα συνεχίσω να ασχολούµαι µε την πολιτική, να παρακολουθώ από κοντά τα προβλήµατα της Ηλείας µας και να είµαι παρούσα στις εξελίξεις. Τα πράγµατα σήµερα, µετά από τα όσα ακολούθησαν των εκλογών του 2009, είναι πολύ δύσκολα και προσωπικά αγωνιώ για τη χώρα µας. Συµµερίζοµαι απόλυτα τη δικαιολογηµένη οργή των συµπολιτών µας, οι οποίοι όµως µε µεγάλη περίσκεψη θα πρέπει να αποφασίσουν αν τη δικαιολογηµένη αυτή οργή τους εκφράσουν στην κάλπη σε µια διαµαρτυρία χωρίς αύριο ή σε µια επιλογή µε πιθανή προοπτική. Καραπάνου, Άβας Βαγγελάτου, Χρήστου Γιαννόπουλου και Χρήστου Γιάνναρου. Στον ΣΥΡΙΖΑΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ανακοινώθηκαν χθες οι πρώτες λίστες υποψηφίων σε ΑθήναΘεσσαλονίκη, αλλά ο συνδυασµός της Ηλείας ενδεχοµένως να ανακοινωθεί µετά το Πάσχα. Πάντως, έρχονται στο προσκήνιο και νέα ονόµατα, ένα από τα οποία είναι ο Σπύρος Σιδηροκαστρίτης. Στη ∆ηµοκρατική Αριστερά, η οποία χθες ανακοίνωσε

τους πρώτους συνδυασµούς τους σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, οι διαβουλεύσεις για το συνδυασµό της Ηλείας συνεχίζονται, όπως και στα υπόλοιπα κόµµατα. Έτσι, µε την ανακοίνωση των συνδυασµών, άπαντες οι υποψήφιοι µπαίνουν στη µάχη του «σταυρού», έχοντας µπροστά τους ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, αφού η προεκλογική περίοδος θα διαρκέσει περίπου 25 µέρες.

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Κύριες και ∆ευτερεύουσες αντιθέσεις Πραγµατικός ήταν ο προβληµατισµός του Βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλου, εδώ και κάποιους µήνες, εάν έπρεπε να είναι πάλι υποψήφιος Βουλευτής. Ο ίδιος µε την στάση του στη Βουλή έδειξε να διαφωνεί σε ορισµένα σηµεία της εφαρµοζόµενης πολιτικής κυρίως σε αποφάσεις που αφορούσαν τα εργασιακά και την αγορά εργασίας. Επίσης καταψήφισε µέρος

Υπεύθυνες απαντήσεις

του προϋπολογισµού του 2012, γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη για Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ηλείας. Επί πλέον ο Βουλευτής, σε συνεργασία µε άλλους συναδέλφους του έχει καταθέσει προτάσεις νόµου για το ΄΄κούρεµα΄΄ των ιδιωτικών δανείων, για την άµεση φορολόγηση καταθέσεων στο εξωτερικό, για την πώληση αγροτικών προϊόντων απευθείας από τους παρα-

γωγούς στην Αγορά. Η απόφαση του να είναι πάλι υποψήφιος έχει να κάνει όπως λέει ο ίδιος µε το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΛΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ. Η Ελλάδα στην Ευρώπη ή στην οµάδα των µοναχικών- φτωχών χωρών; Η οικονοµία στο Ευρώ ή στη ∆ραχµή; Η κοινωνία στην κρίση ή στην καταστροφή; Αυτές είναι οι κυ-

ρίαρχες αντιθέσεις. Πίσω από αυτή υπάρχουν η δευτερεύουσες αντιθέσεις, οι οποίες ενοποιούνται απέναντι στις κυρίαρχες. Πρέπει να δώσουµε τον αγώνα ΄΄εντός των τειχών΄΄ της Ευρώπης, ώστε η πατρίδα να κατακτήσει την θέση που δικαιούται. Παράλληλα πρέπει να προστατεύσουµε την κοινωνία από ΄΄σειρήνες΄΄ θεωρητικών λύ-

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΑΡΝΙΩΝ για το Πάσχα

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ. Παράδοση µέχρι Μ. Σάββατο βράδυ. Πληρ. τηλ. 26210/32675, 6974324023.

σεων ανεφάρµοστων στις σηµερ ι ν έ ς πολιτικοοικονοµικές παγκόσµιες συνθήκες. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. ∆ιακυβέρνηση µε αθροιστική πλειοψηφία αντιπολιτευόµενων και µεταξύ των σφοδρά αντιτιθέµενων καταγγελτικών κοµµάτων, δεν έχει υπάρξει ΠΟΤΕ και ΠΟΥΘΕΝΑ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Παναγιώτης Σκαρτσιάρης, αυτόπτης µάρτυρας «Ξαφνικά είδαµε έναν υπάλληλο της τράπεζας να βγαίνει έξω και να φωνάζει ληστεία. Είδαµε δύο άτοµα να βγαίνουν από την πολυκατοικία και να επιβιβάζονται σε µια µηχανή φορώντας κράνη. Εκείνη την ώρα βγήκε και ο υπάλληλος και άρχισε να φωνάζει ληστεία και εκεί καταλάβαµε πως κάτι είχε συµβεί».

Τάκης Κατσίκης, ιδιοκτήτης περιπτέρου

Στέφανος Μωραΐτης, αυτόπτης µάρτυρας

«Ήµουν στο περίπτερο και είδα µια µηχανή να περνά µε µεγάλη ταχύτητα από τον πεζόδροµο. Εκείνο που είδα είναι ότι ήσαν δύο άτοµα, φορούσαν κράνη και είχαν καλύψει το σώµα τους. Ύστερα βγήκε κάποιος από την τράπεζα και φώναζε ληστεία. Έφυγαν µε µεγάλη ταχύτητα και είχαν µηχανή µεγάλου κυβισµού».

«Ακούσαµε ένα µεγάλο θόρυβο σαν κάτι να έσπασε. Προσπαθούσαµε να καταλάβουµε από πού ακούστηκε ο ήχος που ακούσαµε. Λίγο µετά είδαµε δύο άτοµα να ανεβαίνουν σε µια µηχανή µεγάλου κυβισµού που είχαν παρκάρει απ’ έξω και έφυγαν πολύ γρήγορα. Αµέσως κάλεσα την Αστυνοµία µόλις κατάλαβα τι είχε συµβεί».

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΛΗΣΤΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΥΡΓΟΥ

Έφυγαν άπραγοι οι ένοπλοι δράστες

Οι ένοπλοι κουκουλοφόροι σπάζοντας το τζάµι του παραθύρου του 1ου ορόφου της Τράπεζας, εισήλθαν στο εσωτερικό της.

Οι δράστες σύµφωνα µε πληροφορίες έφυγαν από την πόρτα της εξόδου κινδύνου ακολουθώντας την ίδια διαδροµή.

Μ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

πορεί οι δράστες να είχαν οργανώσει σωστά τις κινήσεις τους για την ένοπλη ληστεία που προετοίµαζαν χθες στο πιο κεντρικό σηµείο του Πύργου, την Εθνική Τράπεζα, ωστόσο η χρονική στιγµή που αποφάσισαν να το κάνουν, τους τα …χάλασε! Η ώρα ήταν δέκα λεπτά πριν τις 3 το µεσηµέρι, όταν δύο άτοµα µε µηχανή µεγάλου κυβισµού και φορώντας κράνη, κατευθύνθηκαν επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Εθνική Τράπεζα. Οι δύο δράστες ανέβηκαν στον 1ο όροφο παρακείµενης πολυκατοικίας, µε την οποία εφάπτεται ο ακάλυπτος χώρος και από εκεί κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της Τράπεζας, αφού πρώτα έσπασαν µε µια µικρή βαριοπούλα το τζάµι του παραθύρου. Οι οργανωµένες κινήσεις τους, φάνηκαν όταν έγινε αντιληπτό πως – πιθανότατα κατά τη διάρκεια της προηγούµενης νύκτας – οι δράστες είχαν καταφέρει να σπάσουν την κλειδαριά των κιγκλιδωµάτων του παραθύρου και να την ανταλλάξουν, σύµφωνα

Συγγενείς των υπαλλήλων της Τράπεζας αλλά και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστηµα στην κεντρική πλατεία.

µε αστυνοµικές πηγές, µε µια δική τους, όπου και την άνοιξαν χθες το µεσηµέρι µε τη χρήση κλειδιού. Εκείνο που έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση ήταν πως οι δύο ληστές, που φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν ο ένας καλάσνικοφ και ο άλλος πιστόλι, κατευθύνθηκαν αµέσως στα χρηµατοκιβώτια που γνώριζαν πως εκείνη την ώρα θα ήταν γεµάτα, ωστόσο η …χρονική στιγµή τους χάλασε τα σχέδια καθώς ήδη η Τράπεζα είχε «κλείσει» τα ταµεία της.

Τα βρήκαν «σκούρα» Η απόπειρα των δραστών να ληστέψουν την Εθνική Τράπεζα στην κεντρική πλατεία του Πύργου και τη στιγµή που τα γύρω καφενεία ήταν γεµάτα από κόσµο, δείχνει πως είχαν σχεδιάσει όλες τις κινήσεις τους, µέχρι που µπήκαν µέσα στο κατάστηµα. Εκεί, προφανώς οι δύο άγνωστοι τα βρήκαν «σκούρα» καθώς σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, ο συναγερµός του ιδρύ-

Αστυνοµικές Αρχές µε επικεφαλής τον Αστυνοµικό ∆/ντη Νίκο Μαρούντα, κατέφθασαν άµεσα στο σηµείο.

µατος κτύπησε άµεσα ενώ είχε ήδη κλειδωθεί το κεντρικό χρηµατοκιβώτιο που λειτουργεί µε χρονοκαθυστέρηση και το οποίο περιείχε όλα τα χρήµατα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το µόνο που πρόλαβαν να κάνουν οι δύο ένοπλοι κουκουλοφόροι ήταν να ψάξουν σε κάποια σηµεία χωρίς να βρουν ούτε ευρώ! Πάντως σύµφωνα µε µαρτυρίες οι άγνωστοι φεύγοντας άφησαν πίσω τους ένα φυσίγγι από καλάσνικοφ το οποίο βέβαια δεν είχε χρησιµοποιηθεί αλλά πιθανότατα έπεσε από το όπλο

κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους ή της προσπάθειας να εισέλθουν στο πιστωτικό ίδρυµα. ∆ιέφυγαν µε τον ίδιο τρόπο Μαρτυρίες πολιτών που είδαν τις κινήσεις των δύο δραστών, κάνουν λόγο για έναν ψηλό και έναν κοντό και γεροδεµένο, που ο ένας φορούσε κράνος και ο άλλος κουκούλα. Μόλις οι δράστες κατάλαβαν ότι δεν µπορούν να αποσπάσουν χρήµατα από το πι-

στωτικό ίδρυµα τελικά διέφυγαν από την πόρτα της εξόδου κινδύνου ενώ ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο που µπήκαν. Επιβιβάστηκαν στην µεγάλου κυβισµού µηχανή που είχαν και κατευθυνόµενοι προς την οδό Ερµού στην έξοδο του Πύργου, κατάφεραν να εξαφανιστούν. Αστυνοµικές πηγές αναφέρουν πως οι δύο δράστες κατευθύνθηκαν προς την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, αναζητώντας προς αυτή την κατεύθυνση τα ίχνη τους. Οι πολίτες που είδαν τους δύο δράστες να επιβιβάζονται στη µηχανή, αποκάλυψαν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πως και τα δύο άτοµα φαίνονταν από την πρώτη στιγµή ύποπτα ενώ κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβη µόλις άκουσαν υπάλληλο της Τράπεζας να βγαίνει έντροµος από το εσωτερικό του καταστήµατος φωνάζοντας «Ληστεία». Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως η χθεσινή απόπειρα, µοιάζει σε πολλά σηµεία µε την ένοπλη ληστεία που είχε σηµειωθεί πριν από λίγους µήνες στο κατάστηµα των ΕΛΤΑ Πύργου καθώς τόσο οι περιγραφές των δραστών (ψηλός και κοντός) όσο και ο τρόπος που έδρασαν, φαίνεται να ταιριάζουν στα δυο αυτά περιστατικά.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Τι ειδικότητες θα απορροφήσει από το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας ∆ηµοσιεύτηκε από την ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η προκήρυξη για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων δεκαοκτώ (518) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νοµό Ηλείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, Μιαούλη 3, Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-31543/36350, Fax: 26210-34352 Email: info@arogiamke.gr) από τις 17 Απριλίου 2012 έως και τις 26 Απριλίου 2012. Στο πλαίσιο του προγράµµατος στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ θα απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ∆Ε Χειριστής Τρακτέρ καθαρισµού 2, ∆Ε Χειριστής µηχανηµάτων (JCB) 2, ∆Ε Οδηγοί (Γ΄κατηγορίας) 2, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 30, ∆Ε Κηπουροί 4. Στο πλαίσιο του προγράµµατος στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ θα απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ∆Ε Σερβιτόροι 4, ΥΕ Καθαριστές 6.

ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

«Φακόπιτα»… για τα ρεκόρ Γκίνες! Τη µεγαλύτερη πίτα µε φακές που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει αύριο, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, η οργάνωση «Στήριξη Ζωής», µε τη στήριξη του δήµου Πύργου. Η δράση έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ενώ Ένα ρεκόρ Γκίνες θα προσπαθήσει να για το λόγο αυτό, οι διοργανω«σπάσει» ο καθηγη- τές της έχουν προγραµµατίσει τής αρτοποιίας – ήδη να έχει πανελλαδική δηµοζαχαροπλαστικής κ. σιογραφική κάλυψη και προΝίκος Κάρδαρης! βολή. Εκτός όµως από την προβολή, στόχος των διοργανωτών της είναι να «σπάσουν» ένα από τα ρεκόρ του βιβλίου «Γκίνες»! Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο καθηγητής αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής κ. Νίκος Κάρδαρης, ο οποίος θα επιχειρήσει να «σπάσει» το ρεκόρ της µεγαλύτερης φακόπιτας στην Ελλάδα είπε: «Η εκδήλωση έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ταιριάζει απόλυτα µε τις ηµέρες του Πάσχα που όλοι, πρέπει να στέλνουµε µηνύµατα αισιοδοξίας και αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω, πρώτα απ’ όλα, τον

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ:

Καθοριστική η συνεργασία έφερε θετικό αποτέλεσµα... Τι επισηµαίνει για τη διευθέτηση του προβλήµατος µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δανειοδοτηθέντων επιχειρήσεων

Τ

ην ιδιαίτερη ικανοποίησή του µετά την αντιµετώπιση ενός πολύ σοβαρού προβλήµατος και τη διευθέτηση

δήµο Πύργου που «αγκάλιασε» την πρωτοβουλία µας, αλλά και τους χορηγούς µας, που χωρίς αυτούς δεν θα µπορούσαµε καν να ξεκινήσουµε το εγχείρηµα αυτό. Οι χορηγοί µας είναι τα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις: Τερζής Οπτικά, Olympic Car Τσιώρης, αντιπροσωπείες Πετρόγιαννης, Αφοί Μιχαλόπουλοι έπιπλα κουζίνας, Τοπιντζής – κατεψυγµένα τρόφιµα, ΗΛΒΙΖΑΧ Αφοί Χρονόπουλοι, Μπαντούνας – κατεψυγµένα τρόφιµα, Καραγιάννηςauto gas Τραγανό, Ασηµακόπουλος Απολυµαντική, Corte Café, αρτοποιείο Βέρροιος, και εστιατόριο Κανέλλα και Γαρύφαλλο Αµαλιάδα. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

επιτυχές το αποτέλεσµα. Με τη διάταξη αυτή επιλύονται νοµικοτεχνικά προβλήµατα εκπροσώπησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά τις διαδικασίες εκτέλεσης κατά επιχειρήσεων υπέρ των οποίων (το Ελληνικό ∆ηµόσιο) έχει παράσχει την εγγύησή του, για τα δάνεια που αυτές έχουν λάβει από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία µέσω της οποίας το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθορίζει τη στάση που θα τηρήσει ως πι-

στωτής, τόσο για τις απαιτήσεις του από έσοδα, όσο και για τις απαιτήσεις του που οφείλονται σε καταπτώσεις εγγυήσεων. Έτσι, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, θα διαχειρίζεται ως πιστωτής το σύνολο της τραπεζικής συµβατικής σχέσης (τόσο για το εγγυηµένο από αυτό, όσο και για το ανεγγύητο τµήµα της οφειλής) στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΟΕΒ

Να ξεπεράσουµε τα σοβαρά προβλήµατα Σ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

την ολοκλήρωσή του βαίνει το έργο του καθαρισµού της αρδευτικής διώρυγας Πύργου που φτάνει µέχρι το φράγµα του Φλόκα και που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστηµα ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, σε συνεργασία µε το δήµο του Πύργου. Η προγραµµατική σύµβαση που υπέγραψε ο ∆ήµος Πύργου µαζί µε το ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού αφορά τον καθαρισµό της κεντρικής διώρυγας προκειµένου να γίνει απρόσκοπτα φέτος η άρδευση ενώ για ακόµα µια φορά ζητήθηκε τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους ΤΟΕΒ να ανταποκριθούν στις οφειλές τους ώστε να κυλήσει οµαλά η αρδευτική περίοδος. Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Νίκος Φάµελος, υπήρξε κατηγορηµατικός στις δηλώσεις του τονίζοντας πως για να λειτουργήσει σωστά το έργο και για να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στις καλλιέργειες θα πρέπει οι ΤΟΕΒ να ανταποκριθούν οικονοµικά στον Οργανισµό ενώ ανέφερε πως όπως ο ∆ήµος Πύργου, έτσι και οι υπόλοιποι δήµοι του Νοµού θα πρέπει να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. «Μόνο όλοι µαζί µπορούµε να ξεπεράσουµε και τα οικονοµικά αδιέξοδα αλλά και τα προβλήµατα της αρδευτικής περιόδου», δήλωσε µεταξύ άλλων ο κ. Φάµελος. Ο δήµος Πύργου στο πλευρό του ΓΟΕΒ Από την µεριά του ο αντιδή-

Τη µεγαλύτερη πίτα µε φακές που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε ολόκληρη την Ελλάδα θα προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν η οργάνωση «Στήριξη Ζωής» και ο δήµος Πύργου.

παγίου αιτήµατος πολλών επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Κώστας Νικολούτσος. Όπως ανέφερε ο κ. Νικολούτσος υπήρξε ένας διαρκής και επίµονος αγώνας για να περάσει σχετική διάταξη (στο άρθρο 62) του νόµου, που ψηφίστηκε από τη βουλή, αξίζει ωστόσο να τονιστεί ότι ήταν καθοριστική η συνεργασία των Επιµελητηρίων Ηλείας και Αχαΐας ώστε να είναι

µαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος ανέφερε ότι ο δήµος Πύργου βλέποντας το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες θέλησε να βοηθήσει οικονοµικά το ΓΟΕΒ διαθέτοντας το ποσό των 40 χιλ. ευρώ για την υλοποίηση του έργου. «Προσπαθήσαµε κι εµείς να συµβάλουµε από τη µεριά µας στην επίλυση αυτού του προβλήµατος ώστε να γίνει ο καθαρισµός της κεντρικής διώρυγας για να έχουµε µια καλή αρδευτική περίοδο», επεσήµανε µεταξύ άλλων ο κ. Παναγόπουλος. Τέλος ο υπεύθυνος των ΤΟΕΒ του ∆ήµου Πύργου, Παναγιώτης Φραγκαντώνης, έκανε έκκληση σε όλους τους αγρότες να είναι προσεκτικοί στη χρήση νερού και ειδικά για τους καλλιεργητές που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Β’ ΤΟΕΒ ο κ. Φραγκαντώνης δήλωσε: «Κάνω θερµή παράκληση προς τους αγρότες του Β’ ΤΟΕΒ να δώσουν χρήµατα ώστε στη συνέχεια να πληρωθεί η ∆ΕΗ και να µπορέσουν να ποτίσουν σύντοµα».

Στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται το έργο καθαρισµού της κεντρικής διώρυγας του ΓΟΕΒ το οποίο γίνεται µε τη συνεργασία του ∆ήµου Πύργου.

Ο αντιδήµαρχος Πύργου, Β. Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Ν. Φάµελος και ο υπεύθυνος των ΤΟΕΒ ∆. Πύργου, Π. Φραγκαντώνης, µίλησαν χθες για την πορεία των έργων στην κεντρική διώρυγα.

Πώς πληρώνονται τα ποιοτικά πριµ στο σκληρό σιτάρι και τα αιγοπρόβατα Στους λογαριασµούς των αγροτών τα χρήµατα από χθες το πρωί…

Σ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

τους λογαριασµούς των αγροτών µπήκαν τη Μεγάλη Πέµπτη 17,5 εκατ. ευρώ για τις εξισωτικές αποζηµιώσεις του 2009 και του 2010 και µέχρι την Τετάρτη του Πάσχα θα πιστωθούν: Το πριµ στο σκληρό σιτάρι ύψους 8 ευρώ το στρέµµα, η πρόσθετη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας ύψους 3 ευρώ ανά ζώο, τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης (5,3 εκατ. ευρώ) και άλλα 8 εκατ. ευρώ για τα υπόλοιπα της συνδεδεµένης ενίσχυσης βάµβακος. Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδίδει την καθυστέρηση των πληρωµών στις κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Οργανισµού. Τη Μεγάλη Πέµπτη πρόλαβε να καταβληθεί ένα µέρος των χρηµάτων της επιστροφής ΦΠΑ για όσες Ενώσεις είχαν από νωρίς έτοιµους τους φακέλους µε τα τιµολόγια των µελών. Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδίδει την καθυστέρηση των «πασχα-

τάρτη του Πάσχα, καθώς, όπως µας πληροφορεί η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπάλληλοι του Οργανισµού πραγµατοποιούσαν επαναλαµβανόµενες στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων - και πιο κρίσιµων για τις πληρωµές - ηµερών.

λινών» πληρωµών στις επαναλαµβανόµενες κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Οργανισµού µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα. Πιο αναλυτικά, η εξισωτική αποζηµίωση του 2009 και του 2010 ήταν το πρώτο ποσό ύψους 17,5 εκατ. ευρώ που πιστώθηκε στους λογαριασµούς των αγροτών τη Μεγάλη Πέµπτη. Ακολούθησε η πληρωµή της πρόωρης σύνταξης

για τον µήνα Μάρτιο και εκκρεµούσε η περίπτωση να γίνει η κατάθεση των υπόλοιπων 5,3 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2011, που αφορούσε όσους είχαν λάθη στις δηλώσεις τους και έγιναν έγκαιρα οι διορθώσεις. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µέχρι το µεσηµέρι της Μεγάλης Πέµπτης δεν είχε γίνει γνωστό εάν η Αγροτική Τρά-

πεζα πρόλαβε να εκτελέσει την εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η πληρωµή να έχει δροµολογηθεί για την Τετάρτη µετά το Πάσχα. Γιατί καθυστερούν Οι υπόλοιπες εκκρεµότητες έχουν µετατεθεί για την Τε-

Πρόσθετες ενισχύσεις Έτσι, την επόµενη Τετάρτη αναµένεται να καταβληθούν οι πρόσθετες ενισχύσεις (πριµ) που προβλέπονται από το περιβόητο άρθρο 68 για το σκληρό σιτάρι και το αιγοπρόβειο κρέας. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που υπογράφτηκε τη Μεγάλη Πέµπτη, το πριµ στο σιτάρι είναι 8 ευρώ το στρέµµα και στα αιγοπρόβατα είναι 3 ευρώ το ζώο. Το αργότερο µέχρι την επόµενη Τετάρτη θα έχει κατατεθεί στους λογαριασµούς των δικαιούχων και η συνδεδεµένη ενίσχυση για το βαµβάκι, µε την προϋπόθεση ότι έχουν προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Το ποσό ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΠΕΡΓΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

«∆εν επηρεάστηκαν δροµολόγια της Ηλείας»

Σ

κηνές απείρου κάλλους έζησαν όσοι θέλησαν να ταξιδέψουν χθες το πρωί µε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κηφισού καθώς τα επεισόδια που δηµιουργήθηκαν λόγω των απεργών οδηγών υπεραστικών λεωφορείων, προκάλεσαν προβλήµατα καθυστερήσεων σε αρκετά δροµολόγια.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ηµέρας οι απεργοί οδηγοί είχαν κλείσει όλες τις εισόδους και εξόδους του σταθµού, παρεµποδίζοντας την κίνηση των λεωφορείων, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των επιβατών που περίµεναν υποµονετικά να ταξιδέψουν. Πάντως η κατάσταση φαί-

νεται να οµαλοποιήθηκε λίγο αργότερα όταν οι απεργοί ανέστειλαν την απεργία τους ενώ τα επεισόδια δεν επηρέασαν τα δροµολόγια του ΚΤΕΛ Ηλείας, όταν η απεργιακή κινητοποίηση βρισκόταν σε εξέλιξη, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, Χρήστος ∆ηµακόπου-

λος. Ειδικότερα ο κ. ∆ηµακόπουλος, τόνισε πως: «Εµείς λειτουργήσαµε κανονικά και όλα τα δροµολόγια πραγµατοποιήθηκαν κανονικά. ∆εν υπήρξε καµία καθυστέρηση στα δροµολόγια του Νοµού Ηλείας και οι επιβάτες ταξίδεψαν κανονικά από Αθήνα προς Πύργο».

Ανέστειλαν τελικά την απεργία οδηγοί υπεραστικών που απεργούσαν Αρκετά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν χθες στα δροµολόγια στο ΚΤΕΛ Κηφισού µε τα επεισόδια να µην επηρεάζουν τα αντίστοιχα δροµολόγια του ΚΤΕΛ Ηλείας.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 15% ΜΕ 20% Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΕΛ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ελαφρύς τραυµατισµός σε τροχαίο

Φεύγουν «πακέτο» τα αρνιά για την Αθήνα! Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ειωµένη σε ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 15% και 20% είναι το φετινό Πάσχα η κίνηση στο ΚΤΕΛ Αµαλιάδας, τουλάχιστον µε τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί χθες. Η πρώτη εκτίµηση είναι ότι η οικονοµική κρίση αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στη µετακίνηση των ετεροδηµοτών, αν και σε εκτιµάται ότι η γνωστοποίηση της χθεσινής απεργίας των οδηγών του ΚΤΕΛ και η κινητοποίηση που έγινε το πρωί στο σταθµό του Κηφισού, ίσως να απέτρεψε αρκετούς ετεροδηµότες να ταξιδέψουν τη χθεσινή ηµέρα και είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν να ταξιδέψουν σήµερα.

Ελαφρά τραυµατίστηκε χθες το µεσηµέρι ο οδηγός οχήµατος που ενεπλάκη σε τροχαίο στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου. Το τροχαίο σηµειώθηκε λίγο πριν τις 12 το µεσηµέρι στο ύψος των ∆ουνεΐκων όταν, σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Τµήµα της Τροχαίας Αµαλιάδας, ο οδηγός ΙΧΕ αυτοκινήτου µάρκας Peugeot που εκινείτο επί της εθνικής οδού επεχείρησε να στρίψει, µε αποτέλεσµα να πέσει επάνω του ο οδηγός ΙΧΕ αυτοκινήτου µάρκας Lancia που ακολουθούσε έχοντας την ίδια πορεία, ο οποίος και τραυµατίστηκε ελαφρά. Μετά τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη µέση της εθνικής οδού και στο σηµείο έφθασαν άµεσα άνδρες της Τροχαίας που ρύθµισαν την κυκλοφορία για την αποφυγή άλλων ατυχηµάτων.

Οι ετεροδηµότες αποφεύγουν τις µετακινήσεις λόγω κρίσης

Σήµερα καλύτερη εικόνα

Γι’ αυτό και όπως ανέφερε ο σταθµάρχης του ΚΤΕΛ Αµαλιάδας κ. Αθανάσιος Καρέλας, πιο σαφή εικόνα θα έχουµε σήµερα. Πάντως, χθες το πρωί παρά την κινητοποίηση στον Κηφισό, αρκετά ήταν τα δροµολόγια που έφθασαν από την Αθήνα στην Αµαλιάδα, µεταφέροντας ετεροδηµότες, Άλλωστε, το ΚΤΕΛ είχε µεριµνήσει και έχει προσθέσει από χθες αρκετά έκτακτα δροµολόγια για να µετακινηθεί χωρίς προβλήµατα το επιβατικό κοινό. «Η οικονοµική κρίση ‘χτύπησε’ και το ΚΤΕΛ, καθώς η κίνηση είναι µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι και απ’ ότι φαίνεται πολλοί δεν θα µετακινηθούν λόγω έλλειψης χρηµάτων. Ίσως κάποιοι να φοβήθηκαν και την απεργία, οπότε θα έχουµε καλύτερη εικόνα τη Μεγάλη Παρασκευή» σηµείωσε ο κ. Καρέλας.

‘Ταξιδεύει’ ο οβελίας

Φέτος υπάρχει και µία άλλη παράµετρος, που έχει να κάνει µε την αποστολή δεµάτων. Πολ-

Λιγότεροι σε σχέση µε πέρυσι είναι οι ετεροδηµότες που καταφθάνουν στην Αµαλιάδα

Σύλληψη 50χρονου για κατοχή κροτίδων «Φέτος η κίνηση έχει σηµειώσει πτώση γύρω στο 15% µε 20%, ίσως γιατί λόγω κρίσης δεν υπάρχουν χρήµατα για µετακινήσεις» ανέφερε ο σταθµάρχης του ΚΤΕΛ Αµαλιάδας κ. Αθανάσιος Καρέλας Πολλά πάντως είναι τα δέµατα για Αθήνα και µεταξύ αυτών είναι και αρνιά που ταξιδεύουν ‘πακέτο’ για την πρωτεύουσα

λοί που δεν θα µπορέσουν να µετακινηθούν λόγω κρίσης, ποντάρουν στους συγγενείς για να τους στείλουν τα απαραίτητα για το Πασχαλινό τραπέζι. Έτσι λοιπόν φέτος, αρκετά δέµατα

έχουν αποσταλεί µέσω ΚΤΕΛ και αρκετά αρνιά έχουν ‘ταξιδέψει’ πακέτο για την Αθήνα. Αναφορικά τώρα µε την επιστροφή των ετεροδηµοτών, από την πλευρά του ΚΤΕΛ επισηµαί-

νεται ότι θα πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν από τώρα το εισιτήριο της επιστροφής, αφού η κίνηση θα είναι αυξηµένη και τη ∆ευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα και θα πρέπει να προ-

γραµµατιστούν τα έκτατα δροµολόγια για να εξυπηρετηθούν όλοι οι επιβάτες χωρίς να υπάρξουν προβλήµατα.

Από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Αµαλιάδας συνελήφθη ένας 50χρονος ιδιοκτήτης παντοπωλείου σε δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Ήλιδας, για κατοχή κροτίδων. Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνοµικοί στο χώρο του παντοπωλείου, εντοπίστηκαν 828 κροτίδες οι οποίες και κατασχέθηκαν και σε βάρος του 50χρονου σχηµατίστηκε δικογραφία για εµπορία και κατοχή κροτίδων. Χθες ο 50χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος καθώς ορίστηκε ρητή δικάσιµος για τον ερχόµενο ∆εκέµβριο. Μ.Κ.

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Κανονικά από χθες τα δροµολόγια Α

πό τους επισκέπτες του Πάσχ α για τα νησιά της Ζακύνθου κα ι της Κεφαλονιάς «πληµµύρισε» χθες, µε τη λήξη της απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας, το λιµάνι της Κυλλήνης. Η δύναµη του Λιµεναρχείου Κυλλήνης βρισκόταν από πολύ νωρίς το πρωί «επί ποδός» για την καλύτερη και άµεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ η αυξηµένη κίνηση των επιβατώ ν για Ζάκυνθο είχ ε σαν αποτέλεσµα να προστεθεί άλλο ένα, έκτακτο, δροµολόγιο, στη 1:30 το µεσηµέρι. Το έκτακτο δροµολόγιο θα πραγµατοποιηθεί και σήµερα, µε τα δροµολόγια του τριηµέρου να διαµορφώνονται ως εξής; Για σήµερα, Μεγάλη Παρασκευή θα εκτελεστούν 7 δροµολόγια από το λιµάνι της Κυλλήνης προς Ζάκυνθο και 4 προς Κεφαλονιά. Συγκεκριµένα, για τη Ζάκυνθο θα εκτελεστούν τα δροµολόγια: 08:15, 10:15, 11:15, 12:45, 13:30, 17:00 και 21:00. Για Κεφαλονιά: 08:00, 12:15, 15:00 και 18:00. Αύριο, Μεγάλο Σάββατο από το λιµάνι της Κυλλήνης θα εκτελεστούν 4

«Τα δροµολόγια εκτελούνται κανονικά από το πρωί, χωρίς να παρουσιαστεί το παραµικρό πρόβληµα» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο Λιµενάρχης Κυλλήνης κ. Γεώργιος Σταθόπουλος.

δροµολόγια προς Ζάκυνθο και 2 προς Κεφαλονιά. Συγκεκριµένα, για Ζάκυνθο θα εκτελεστούν τα δροµολόγια: 08:15, 12:30, 17:00 και 21:00, ενώ για Κεφαλονιά: 10:00 και 16:30. Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα θα εκτελεστεί µόνο ένα δροµολόγιο για Ζάκυνθο, στις 11:30 το πρωί. «Τα δροµολόγια εκτελούνται κανο-

«Πληµµυρισµένο» από τους επιβάτες των Πασχαλινών διακοπών το λιµάνι της Κυλλήνης.

νικά από το πρωί, χωρίς να παρουσιαστεί το παραµικρό πρόβληµα» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο Λιµενάρ-

χης Κυλλήνης κ. Γεώ ργιος Σταθόπουλος και συνέχισε: «Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ταξιδιώτες αλλά

Κανονικά διεξάγονται από χθες το πρωί τα δροµολόγια των πλοίων για Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

και σε όλο τον κόσµο καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και να περάσει όµορφες γιορτές».

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Α

«Σήµερον κρεµάται επί ξύλου», αναφώνησαν οι ιερείς χθες το βράδυ στους ναούς.

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Κορυφώνεται το Θείο ∆ράµα

«Σ

ήµερον κρεµάται επί ξύλου», ανα φώνησαν οι ιερείς χ θες το βράδυ στους ναούς ανα γγέλλοντας τη Σταύρωση του Κυρίου, βυθίζοντας τα υτόχρονα σε πένθος όλο τον χριστιανισµό. Χιλιάδες πιστοί στους ναούς της Ηλείας έσπευσαν για να προσκυνήσουν τον Σταυρό πάνω στο οποίο ο Χριστός µαρτύρησε για να σώσει τον άνθρωπο και το ανθρώπινο γένος. Με θρησκευτική κατάνυξη σε όλους τους ναούς της Ηλείας διαβάστηκαν τα 12 ευαγγέλια που περιγράφουν βήµα—βήµα την πορεία του Θεανθρώπου προς τον Γολγοθά. Σήµερα το πρωί, Μεγάλη Παρασκευή οι µαθητές θα κατεβάσουν το Σώµα του από τον Σταυρό και θα το τοποθετήσουµε µέσα στον Τάφο όπου θα παραµείνει για τρεις µέρες και µετά θα Αναστηθεί. Στις εκκλησίες θα τελεστεί η ακολουθία της Αποκαθήλωσης την οποία οι πιστοί θα παρακολουθήσουν µέσα σε κλίµα κατάνυξης. Το απόγευµα η ακολουθία των Επιταφίων όπου εµπεριέχονται τα εγκώµια, οι ωραιότεροι ψαλµοί της εκκλησιαστικής ζωής. Οι Επιτάφιοι από όλες τις εκκλησίες του Πύργου θα συγκεντρωθούν

υξηµένα µέτρα έχει ήδη λάβει η Τροχαία Πύργου, ειδικά για αύριο και µεθαύριο όπου αναµένεται να κορυφωθεί η κάθοδος των ετεροδηµοτών στο Νοµό Ηλείας. Ήδη τα µέτρα της Τροχαίας είναι αυστηρά και σε όλο το οδικό δίκτυο της Ηλείας, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα αλλά και να βοηθούνται οι οδηγοί στις µετακινήσεις τους στους δρόµους. Χθες το πρωί ο ∆ιοικητής της Τροχαίας Πύργου, Γιώργος Κωστόπουλος, δήλωσε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ότι: «∆ιανύουµε ήδη τη Μεγάλη Εβδοµάδα και η κίνηση των οχηµάτων έχει αρχίσει σταδιακά να αυξάνεται. Η Υπηρεσία µας έχει σχεδιάσει και λαµβάνει ήδη έκτακτα µέτρα τροχαίας τόσο στο οδικό δίκτυο της περιοχής µας όσο και µέσα στην πόλη του Πύργου προκειµένου να βοηθούνται οι οδηγοί στις µετακινήσεις τους και να προλαµβάνονται στο µέτρο το δυνατό τα τροχαία ατυχήµατα. Με την ευκαιρία θα θέλαµε να τονίσουµε στους οδηγούς να οδηγούν µε σύνεση και διαρκώς εφισταµένη την προσοχή τους, να εφαρµόζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά ειδικότερα θα έλεγα να χρησιµοποιούν τις ζώνες ασφαλείας και οι δικυκλιστές τα κράνη τους. Βλέπουµε καθηµερινά εµείς που δραστηριο-

Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Πύργου, Γιώργος Κωστόπουλος, συνέστησε στους οδηγούς προσοχή τις ηµέρες αυτές.

ποιούµαστε στα τροχαία ατυχήµατα ότι η µη χρήση ζώνης ή κράνους πραγµατικά επιφέρει πάρα πολλά προβλήµατα σε όσους εµπλέκονται σε ατυχήµατα. Να µην ενεργούν αντικανονικές προσπεράσεις, να µην παραβιάζουν την προτεραιότητα και τουλάχιστο αν πρόκειται να πιεί κάποιος να υπάρχει ένας άλλος οδηγός ουδέτερος ο οποίος να µπορεί να κάνει τις µετακινήσεις. Εύχοµαι σε όλους καλό Πάσχα και αναίµακτο».

Συνελήφθη 40χρονη στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, για κατοχή παιδικών αθυρµάτων

Κατανυκτική ήταν χθες η ατµόσφαιρα στους ιερούς ναούς και στα µοναστήρια της Ηλείας.

στην κεντρική πλατεία του Πύργου και της Αµαλιάδας στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από το οίκηµα Μπελογιάννη, όπου θα διαβαστεί δέηση και εν συνεχεία θα αναχωρήσουν για την ενορία τους περνώντας από τις γειτονιές της πόλης.

Συνελήφθη στις 11/4/2012 το µεσηµέρι, στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, από Αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, µια ηµεδαπή γυναίκα, ηλικίας 40 ετών σε βάρος Κατασχέθηκαν της οποίας σχηµατίστηκε δικογραφία για κατοχή παιδικών αθυρµάπερισσότερα των. από 2500 παιδικά Ειδικότερα σε έλεγχο που αθύρµατα ενήργησαν οι Αστυνοµικοί σε κατάστηµα πώλησης κατεψυγµένων προϊόντων της 40χρονης, στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, βρήκαν και κατέσχεσαν 2550 παιδικά αθύρµατα. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αγρινίου.

Αυξηµένα είναι τα µέτρα ελέγχων της Τροχαίας Πύργου για τροχονοµικές παραβάσεις.

Η µεγάλη κάθοδος αναµένεται να γίνει σήµερα και αύριο γι’ αυτό η τροχαία λαµβάνει έκτακτα µέτρα.

Νώντας Νικολετσέας, ο δάσκαλος! Κηδεύτηκε προχθές 12/4 στην Πάτρα ο Νώντας Νικολετσέας, συν/χος εκπαιδευτικός,που πέθανε προχθές σε ηλικία 78 ετών χτυπηµένος από την επάρατη νόσο. Γεννήθηκε στο Εξωχώρι Μεσσηνίας, αποφοίτησε από την Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία και τη δεκαετία του ΄60 διορίστηκε δάσκαλος στο µονοθέσιο δηµοτικό σχολείο των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών και εν συνεχεία στη Νέα Μανολάδα. Στη συνέχεια τέλειωσε δύο πανεπιστηµιακές σχολές, Πάντειο και Φιλοσοφική και µετά από µια σύντοµη θητεία του σε ελληνικά σχολεία της Γερµανίας ,διορίστηκε Επιθεωρητής Στοιχ/δους Εκπαίδευσης και Σχολικός Σύµβουλος. Υπήρξε άνθρωπος ευρείας µορφώσεως , δηµιουργικός, ανιδιοτελής και για την λαµπρή σταδιοδροµία του στην στοιχειώδη εκπαίδευση και την ενεργή παρουσία του στα κοινωνικά δρώµενα ,οι µαθητές του , οι συνάδελφοί του και οι φίλοι του ,τον τίµησαν µε την αθρόα παρουσία τους και του ευχήθηκαν συγκινηµένοι για το στερνό του ταξίδι.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9

∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α∆ΡΑΚΤΑΣ

Οι... αναποφάσιστοι το πρώτο κόµµα!

Ο

ι φοιτητές/τριες του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για το µάθηµα της «Στατιστικής των Επιχειρήσεων» διεξάγουν πανελλαδική έρευνα που ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 Απριλίου. Τ’ αποτελέσµατα της έρευνας που αφορά το διάστηµα 26 Μαρτίου έως 11 Απριλίου, για την Ηλεία, δείχνουν τη Ν∆ να είναι πρώτη µε 20% και ν’ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ µε 13,9%. Απο κει και πέρα τρία κόµµατα φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά µε περίπου τα ίδια ποσοστά και ειδικότερα η ∆ηµοκρατική Αριστερά (∆ΗΜΑΡ) ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Ακολουθούν παρακάτω οι «Ανεξάρτητοι Ελληνες» και οι Οικολόγοι – Πράσινοι ενώ µε ποσοστά πολύ υψηλότερα σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές βρίσκονται «Χρυσή Αυγή» και ΑΝΤΑΡΣΥΑ

λευταίους δώδεκα µήνες έχει υποστεί µείωση εισοδηµάτων. Η µέση µείωση εισοδηµάτων είναι περίπου 30%.

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα των ερωτηθέντων είναι η ανεργία, οι απολύσεις, οι χαµηλοί µισθοί, η αύξηση της εγκληµατικότητας, το φορολογικό σύστηµα, το κλείσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η υγεία - κοινωνική ασφάλιση.

Σε επαγρύπνηση για την έγκαιρη επαναλειτουργία του Νοσοκοµείου Πύργου Στενά παρακολουθεί ευθύς εξ αρχής τις εργασίες αποκατάστασης του Νοσοκοµείου Πύργου, ο πρ. βουλευτής και υποψήφιος της Ν∆ Παναγιώτης Αδρακτάς µετά και την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο εργολάβο για την επισκευή του υποσταθµού ηλεκτρικού ρεύµατος. Η δέσµευση της διοίκησης, του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών αρµοδίων ότι το Νοσοκοµείο θα επαναλειτουργεί πλήρως ως τις 20 Μαΐου δεν δηµιουργεί κανέναν εφησυχασµό και οι πιέσεις θα πρέπει να είναι συνεχείς

ποσοστά ά λ η µ α χ Σε ονται κ σ ί ρ β ι τ ν» ό ιά «δείχνου Σε ανοδική τροχ αι Ν∆ – ΠΑΣΟΚ κ ρότερα κόµµατα τα µικ

Οι 9 στους 10 αναµένουν αύξηση της εγκληµατικότητας λόγω της οικονοµικής κρίσης. Οι 8 στους 10 κάτοικους της Ηλείας πιστεύουν ότι είναι πολύ πιθανό να δηµιουργηθεί ρεύµα µετανάστευσης Ελλήνων/νίδων στο εξωτερικό. Οι 3 στους 4 αναµένουν τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ενώ οι 7 στους 10 θεωρούν πιθανό να υπάρξουν βίαιες κοινωνικές εξεγέρσεις.

Η επικίνδυνη πολιτική του ΠΑΣΟΚ οδήγησε στη διάλυση της ∆ηµόσιας Υγείας

∆εν έχουν αποφασίσει

Στην Ηλεία οι αναποφάσιστοι αποτελούν τη µεγαλύτερη πολιτική δύναµη αφού το 28% των ερωτηθέντων δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει στις επερχόµενες εκλογές της 6ης Μαϊου.

Το 55% των ερωτηθέντων απαντά ότι αντιµετωπίζει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις δύσκολα ή πολύ δύσκολα. Το 89% των πολιτών δηλώνει ότι τους τε-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ

Εµπιστευθείτε τώρα τους άξιους αγωνιστές

Η

αφού µπορείτε να δείτε και να κρίνετε

Ζαχάρω, ένας ακόµη σταθµός των συνεχών επισκέψεων του πολιτευτή της Ν.∆ Θόδωρου Βλαγκούλη προσέφερε συγκινητικές στιγµές για τον ίδιον και τον αγώνα που εδώ και πολλά χρόνια κάνει για τον τόπο του και για τους πολίτες αυτού του Νοµού.

Στέλνουµε στη Βουλή εκείνους που αξίζουν και όχι εκείνους που άλλοι τους υποδεικνύουν…

Η Ηλεία άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά εκείνους που « Μάχοµαι » για την πραγµατικά έχουν σταθεί δίπλα της Ηλεία – όπως πάντα – µε συνέπεια σε όλες τις διεκδικήσεις της. Σπόνσορές µου είστε

Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα – συνέχισε ο Θόδωρος Βλαγκούλης – ότι δίνω την « µάχη » της Ηλείας καθηµερινά µε αυθεντικότητα και ευθύνη αλλά κυρίως µε διάρκεια. ∆εν είχα και δεν θα έχω ποτέ σπόνσορες που επιδιώκουν ένα είδος µιας άλλης πολιτικής πρακτικής αυτής που περιβάλλει µε « περιτύλιγµα » και ωραιοπρεπεί τον ξύλινο

εσείς, οι πολίτες του Είµαι εδώ και ξέρω ότι σε αυτή την δύσκολη τόπου! περίοδο, δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε η « πολυτέλεια » για µεγάλες και ανεκπλήρωτες κουβέντες… Θα πολιτικό λόγο. είµαι όµως πάντα – όπως το έκανα µέχρι τώρα – κοντά σας και θα παλέψω µαζί Σπόνσορες µου είστε εσείς µόνο σας για να µπορούµε να ελπίζουµε οι Ηλείοι πολίτες!! ξανά. Να κερδίσουµε και πάλι την αυτοπεποί- Μέσα από αυτά τα ουσιαστικά και παθηση µας! ράλληλα συγκινητικά λόγια ο κ. Βλαγκούλης ζήτησε από τους κατοίκους της Σας καλώ να µου δώσετε την Ζαχάρως να στηρίξουν την προσπάθεια του και παράλληλα, να εµπιστευθούν τη κοινοβουλευτική ευκαιρία… Ν.∆ και τον αρχηγό της Αντώνη ΣαΉταν αυτό το ξεκάθαρο µήνυµα του µαρά. Θόδωρου Βλαγκούλη προς τους πολί- Μετά από όσα συνέβησαν στην χώρα τες της Ζαχάρως. Να δώσουν πραγµα- µας και την απαξίωση που δεχθήκαµε, τικά την ευκαιρία σ’ ένα συνεπή και απαιτείται να µπούµε γρήγορα σε έντιµο αγωνιστή του τόπου, να τους εκ- δρόµο ανασυγκρότησης. Η αυτοδύναµη κυβέρνηση µπορεί να δώσει τις προσωπήσει κοινοβουλευτικά. Θέλω να το κάνετε µε την λύσεις και να εφαρµόσει το πρόγραµµα καρδιά σας – τους είπε – γιατί το θέλετε της και η Ν.∆ είναι ήδη έτοιµη για και το πιστεύετε. Εσείς το αποφασίζετε αυτό…

Η

Ε

Πολιτικοί απατεώνες

ίδαµε και στο Αυτός είναι ο ΣΥΝ/ΣΥνοµό µας τα ΡΙΖΑ. Ενώ ο στόχος στελέχη του του είναι πώς θα πλήΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ µε πεξει το ΚΚΕ, δεν τολµά ρίσσιο θράσος να να τα βάλει ευθέως µε κάνουν αναλύσεις την πολιτική του πρόγια το πως στις ταση και δράση και εκλογές θα στερήεπιτίθεται διαρκώς µε σουµε βουλευτικές κουτοπονηριές. Και έδρες από τα κόµτην ίδια στιγµή που µατα του ΠΑΣΟΚ έκανε, υποτίθεται, και της Ν∆ και θα πρόταση εκλογικής έχει κέρδος η «Αρισυνεργασίας στο ΚΚΕ, στερά». Πριν λίγο στο συνέδριο του Ερκαιρό είχαµε το µπόγατικού Κέντρου της νους των 50 εδρών. *Χρήστος Γιάνναρος, Γραµµατέας Καρδίτσας κατέβαινε της ΝΕ Ηλείας του ΚΚΕ. Μετά την αποκάσε κοινό ψηφοδέλτιο λυψη της απάτης η µε το ΠΑΣΟΚ, για να ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ κατάπιε τη χτυπηθεί το ΚΚΕ! Και στο συνέδριο γλώσσα της και άλλαξε τροπάρι. Χωρίς της εθνικής οµοσπονδίας τυφλών µε το ντροπή και χωρίς να ζητήσει συγγνώµη ΠΑΣΟΚ, τη Ν∆ και το ΛΑΟΣ. Και ούτε από τα µέλη του που κορόιδευε, η επειδή δεν έχει περάσει πολύς καιρός ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε δρι- θυµόµαστε καλά την συνεργασία τους µύτερη επιστρατεύοντας άλλη κατερ- στην Ικαρία µε τη Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και το γαριά: Πρότεινε στο ΚΚΕ συνεργασία ΛΑ.Ο.Σ. µόνο και µόνο να µην βγει δήγια τις µονοεδρικές περιφέρειες, υπο- µαρχος του ΚΚΕ. κρινόµενη µάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Αυτοί είναι που µιλάνε και «θέλουν» και υπεράνω εδρών! Ποιοι; Αυτοί που µαλ- συµµαχία!!! Είτε προσπαθούν να ψαρέλιοτραβιούνται µεταξύ τους για το πώς ψουν σε θολά νερά είτε δεν γνωρίζουν θα µοιράσουν κάθε φορά τις έδρες! τι τους γίνεται και γίνονται επικίνδυνοι Όµως, και στο θέµα των µονοεδρικών για τα συµφέροντα των εργαζοµένων, αποδεικνύονται ψεύτες. Γιατί ο εκλογι- των φτωχοµεσαίων αγροτών και των κός νόµος καθορίζει ότι ο αριθµός των αυτοαπασχολούµενων. εδρών του κάθε κόµµατος προκύπτει µε βάση το πανελλαδικό του ποσοστό. Στις εκλογές, λοιπόν, πολύ περισσότεΑκόµα κι αν ένα κόµµα πάρει όλες τις ρες και καινούριες ψήφοι πρέπει να πέµονοεδρικές, το σύνολο των εδρών του σουν στο ΚΚΕ. Και από όσους δε θα είναι το ίδιο ακριβώς που θα έπαιρνε συµφωνούν σε όλα µε το ΚΚΕ. Γιατί και χωρίς τις µονοεδρικές!... ∆ηλαδή, είναι το µόνο αντίβαρο στην εφαρµοαν και οι 8 µονοεδρικές πήγαιναν στο ζόµενη πολιτική µέσα στο λαό, για να ΚΚΕ, θα του αφαιρούνταν 8 βουλευτές βγει το κίνηµα χειραφετηµένο από µοιαπό άλλες εκλογικές περιφέρειες, έτσι ρολατρικές αντιλήψεις και προκαταλήώστε ο συνολικός αριθµός των βου- ψεις. Είναι κριτήριο ισχυροποίησης των λευτών που θα εκλέξει να είναι όσος λαϊκών µαζών η εκλογική δύναµη του αντιστοιχεί στο ποσοστό που θα πάρει. ΚΚΕ.

ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα γιατί η µέχρι τώρα επικίνδυνη πολιτική του ΠΑΣΟΚ που έχει οδηγήσει την Υγεία σε πλήρη διάλυση, δεν είναι και η καλύτερη εγγύηση. Ως γιατρός γνωρίζει από κοντά και βιώνει καθηµερινά τον ανθρώπινο πόνο και νοιώθει πόσο σηµαντικός είναι ο τοµέας της Υγείας που αυτή τη στιγµή στην Ηλεία καρκινοβατεί ειδικά από τότε που το Νοσοκοµείο Πύργου επλήγη από τις πληµµύρες και υπολειτουργεί σε τέτοιο βαθµό που δεν µπορεί να καλύψει παρά µόνο υποτυπώδεις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. « Τα παράπονα και οι διαµαρτυρίες που δέχοµαι καθηµερινά από τους συµπολίτες µου - επισηµαίνει ο κ. Αδρακτάς - κάνουν επιτακτική την ανάγκη άµεσης επαναλειτουργίας του Νοσοκοµείου Πύργου. Είναι απαράδεκτο το 2012 οι Ηλείοι και όχι µόνο για σοβαρά περιστατικά να πεθαίνουν σε κάποιο χιλιόµετρο της Εθνικής οδού, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν αν και ποιο Νοσοκοµείο από τα τρία εφηµερεύει, αν ο γιατρός θα είναι στη θέση του γιατί και οι συνάδελφοι παραµένουν απλήρωτοι για τις εφηµερίες του, αν θα υπάρχει διαθέσιµη η ειδικότητα που απαιτείται, αν το ασθενοφόρο θα φτάσει έγκαιρα Κ.Ο. µε δεδοµένη βεβαίως την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάτω από αντίξοες συνθήκες. Την ώρα που εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης διαµορφώνονται, µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, συνθήκες ανέχειας, φτώχειας και εξαθλίωσης για µεγάλη τµήµατα του ελληνικού πληθυσµού, η αντιµετώπιση του δηµόσιου Συστήµατος Υγείας, έχει ήδη φέρει σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόµενους, συνταξιούχους και ανέργους, οι οποίοι πλέον στερούνται του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατός τους στην παροχή υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος. Οι συνεχείς περικοπές και οι περιορισµοί σε φάρµακα και παροχές, οι µειώσεις στη χρηµατοδότηση και η συµπίεση των προϋπολογισµών τόσο των νοσοκοµείων όσο και του ΕΟΠΥΥ, δηµιουργούν ασύλληπτες και τραγικές συνέπειες για τους πολίτες. Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο οφείλουµε να το αντιµετωπίσουµε. Και η Ηλεία που ο κοινωνικός και οικονοµικός της ιστός είναι διαρρηγµένος από τις άστοχες πολιτικές της κυβέρνησης, πρέπει τουλάχιστον να µπορεί να προσφέρει αυτό το αγαθό της δωρεάν και ασφαλούς περίθαλψης στους κατοίκους της. Γι αυτό καλώ σε επαγρύπνηση όλους τους τοπικούς φορείς, έτσι ώστε το Νοσοκοµείο Πύργου να επαναλειτουργήσει σύντοµα, καλύτερο µάλιστα από πρώτα. Αµέσως µετά το Πάσχα θα επιδιώξω συνάντηση µε την διοίκηση του Νοσοκοµείου, τους γιατρούς και το Σύλλογο εργαζοµένων και θα µεταφέρω το µήνυµα ότι η Ν∆ ως κυβέρνηση θα θέσει ως πρωταρχικός της στόχο την άµεση επαναλειτουργία του Νοσοκοµείου. Ο πρόεδρός µας Αντώνης Σαµαράς που είναι ενήµερος για το θέµα, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει καµία χρονοτριβή».

Όχι στην κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων

τροπολογία της (ντροπολογία) που ψηφίστηκε στη Βουλή για την προ-καταβολική είσπραξη της χρηµατοδότησης των κοµµάτων πριν από τις εκλογές, αποτελεί βάναυση πρόκληση στον εργαζόµενο κόσµο που υποφέρει από το Μνηµόνιο και την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Κυρίως όµως θέτει το γενικότερο ζήτηµα της οικονοµικής και πολιτικής εξάρτησης των κοµµάτων από το κράτος. Όπως είναι γνωστό, µε το νόµο Σκανδαλίδη (νόµος 3023/2002) τα κόµµατα παίρνουν τριπλή χρηµατοδότηση α πό το κράτος: α) τακτική

χρονιάτικη, β) εκλογική τη χρονιά των εκλογών και γ) τακτική χρονιάτικη για επιµόρφωση των στελεχών τους. Η χρηµατοδότηση αυτή ισούται µε το 1,34‰ (τοις χιλίοις) της πρόβλεψης –όχι της πραγµατοποίησης- των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (1,02‰, 0,22‰ και 0,1‰ αντίστοιχα). Η χρηµατοδότηση κατανέµεται στα κόµµατα µε βάση τα ποσοστά ψήφων που παίρνουν στις εκλογές, κυρίως στα κόµµατα της Βουλής, λιγότερη στα κόµµατα της Ευρωβουλής, ακόµα πιο µικρή σε όσα παίρνουν τουλάχιστον το 1,5% των ψήφων.

Με βάση την κατανοµή του νόµου, στη δεκαετία 2000-2010 τα κόµµατα πήραν συνολικά από το κράτος 670 εκατ. Ευρώ (254 εκατ. το ΠΑΣΟΚ, 271 εκατ. η Ν∆, 63 εκατ. το ΚΚΕ, 47 εκατ. ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, 29 εκατ. ο ΛΑΟΣ για το διάστηµα 2004-2010 και 6,5 εκατ. οι Οικολόγοι). Έγινε υπέρβαση, ύψους 56 εκατ. Ευρώ για το διάστηµα 20032009, λόγω υστέρησης των τακτικών εσόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τις προβλέψεις. Το «καπέλο» αυτό στον προϋπολογισµό, παραπέµφθηκε για «αντιµετώπιση» σε Επιτροπή της Βουλής,

µετά τις εκλογές! Το 2011 τα κόµµατα πήραν συνολικά από το κράτος 54 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 6 εκατ. Ευρώ περισσότερα από το 2010. Πήραν αύξηση, σε καιρό σφαγής µισθών και συντάξεων! Την κρατική χρηµατοδότηση, ακόµα και τη µελλοντική της επόµενης 5ετίας, τα κόµµατα την έβαλαν εγγύηση και πήραν δάνεια από τις τράπεζες όπου έχουν βάλει «φέσι», κυρίως η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, 250 εκατ. Ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν αφήσει απλήρωτους ακόµα και τους υπαλλήλους τους! Είναι φανερό ότι η κρατική χρηµα-

τοδότηση είναι βασικός µοχλός εξάρτησης των κοµµάτων από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση, µοχλός συναίνεσης και έµπρακτης ακύρωσης του προγράµµατος και της πολιτικής τους. Ζήτηµα σοβαρό, ειδικά για τα κόµµατα της Αριστεράς, αφού το κράτος δεν είναι δυνατό να σε χρηµατοδοτεί για να το ανατρέψεις και να το αλλάξεις! Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει για την κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων και των «επιχειρηµατικών χορηγιών», για την οικονοµική στήριξή τους απο-

κλειστικά από τα µέλη και τους οπαδούς τους. Για την κατάργηση των µισθών, συντάξεων και όλων των προνοµίων των βουλευτών, εκτός από το προνόµιο της ψήφου κατά συνείδηση στη Βουλή (άρθρο 60 του Συντάγµατος). Για την αντικατάσταση της εκλογικής χρηµατοδότησης µε δωρεάν, υποχρεωτική και δεσµευτική, ισότιµη προβολή των προγραµµάτων όλων των κοµµάτων, µεγάλων και µικρών, σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, κρατικά και ιδιωτικά. ∆ηµήτρης ∆εσύλλας


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

∆εν εορτάζουν

Στον αγαπητό µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΗΜ. ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την ΠΑΓΩΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΥΡΤΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Ιωάννης Μαλούχος Παναγιώτης Μέντης

Την αγαπηµένη µας

Μεγάλη Παρασκευή

ΕΤΩΝ 82 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 και ώρα 10.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Γρύλλου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Γρύλλος 12 Απριλίου 2012 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΣΑΪΝΗΣ Τηλ. 2625024370-6972687619-Οικίας 2625051084 ΚΡΕΣΤΕΝΑ - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Επέθανε τ’ αντίζωο σκοτάδι, την πλάση πέρα ως πέρα τώρα ζώνει, γέρν’ η ζωή στην αγκαλιά του Αδη και τελειώνει…

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας το γένος Ρηγοπούλου που γεννήθηκε στη Σπάρτη και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και η ΓΚΟΛΦΩ ΣΑΡΑΚΙΝΗ του Αριστείδη και της Αριστέας το γένος Περγιαννάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Παιανία Αττικής µέλλουν να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κατακόλου. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ του Κων/νου και της Ανδριάνας το γένος Βασιλείου που γεννήθηκε στην Αρτα Ν. Αρτας και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας και η ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΗ του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος Παναγοπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας πρόκειται να παντρευτούν στην Αρχ. Ολυµπίας Ηλείας.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ευχετήριο Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µας, εύχεται σε όλα τα µέλη του ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και κάθε ατοµική και οικογενειακή ευτυχία.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας σύµφωνα µε την υπαρ. 3/23-2-2012 απόφασή του, καλεί τα µέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 6 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00 π.µ. για συζήτηση στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου (∆αλιάνη17) µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα κάτωθι. 1. Εκθεση πεπραγµένων της ∆ιοικήσεως για το έτος 2011 2. Έγκριση Απολογισµού του έτους 2011 3. ΄Εγκριση προϋπολογισµού του έτους 2012 4. Περί εκτάκτου εισφοράς των µελών για την κυνηγ. περίοδο 2012-2013 5. Προτάσεις µελών-Αποφάσεις Σε περίπτωση µη επιτευχθείσης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγµατοποιηθεί οριστικά την Κυριακή 13 Μαΐου την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα µε όσα µέλη παραστούν. Η παρουσίας σας κρίνεται απαραίτητη. Εκ του ∆.Σ.

Επέθανε… Σταλαγµατιές στα φύλλα πέφτουνε απ’ το στερνό Του αίµα, βουβή δέρνει τη φύση ανατριχίλα στο νεκρό βλέµµα. Ψυχές δίχως Θεό και δίχως πίστη -ο κόσµος ο παλιός, συντρίµµατα εµπρός τους, ο νέος στο Σταυρό επάνω εσβήστηψυχές δίχως ελπίδα, µ’ άδεια στήθη, µάταια ζητούν να ξαναβρούν τη φως τους στ’ όνειρο πως Εκείνος αναστήθη! Βάσος Στεφανόπουλος Το σονέτο αυτό του αείµνηστου συµπατριώτη έχει ανθολογηθεί – µαζί µε άλλα ποιήµατά του –σε πολλές ποιητικές ανθολογίες, όπως στην «Ανθολογία Περάνθη» (1979), στην «Ανθολογία θρησκευτικής ποίησης» (1969) του Σήφη Κόλλια, στην «Ηλειακή γραµµατολογία» (1963) του Τάκη ∆όξα κ.α. Ο πολιτικός – ποιητής πίστευε βαθιά στο Θεό και στην παντοδυναµία του. Πίστευε στις αιώνιες αξίες – αρετές, από τις οποίες πρέπει να εµφορείται ο κάθε χριστιανός. Εβλεπε τη θρησκευτική συνείδηση σα δύναµη ιερή, αναγεννητική. Αυτή, η ολόφωτη, θρησκευτική συνείδηση τον έκανε να λάµπει, να επιβάλλεται, να εµπνέει, να ποδηγετεί, να µαγνητίζει… Εδώ, το πνεύµα του Θεού σκορπίζεται µαγικά, µεθάει την ψυχή και οδηγεί τον καθένα σε βαθιά συγκέντρωση και φωτεινούς στοχασµούς. Πλούσιο και πολυεδρικό ταλέντο ο Βάσος Στεφανόπουλος, ασχολήθηκε µε όλα, σχεδόν, τα είδη του λόγου. Γεννήθηκε στη ∆ίβρη το 1902. Πτυχιούχος της Νοµικής σχολής (1925), άσκησε τη δικηγορία στον Πύργο, όπου διέπρεψε, κυρίως, ως ποινικολόγος. Εξελέγη βουλευτής Ηλείας το 1935 και το 1946 µε το Λαϊκό Κόµµα του Κων. Τσαλδάρη. Επίσης, το 1950 και 1951 µε τον Ελληνικό Συναγερµό του Αλέξανδρου Παπάγου. Στην ∆’ Αναθεωρητική Βουλή διετέλεσε, το 1946, µέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος και εισηγητής των κεφαλαίων περί νοµοθετικής εξουσίας και δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων. Το 1946, έγινε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και το 1948-1950 υφυπουργός Οικονοµικών. Από το 1921, ασχολήθηκε µε την ποίηση, το κριτικό δοκίµιο και το χρονογράφηµα. Τα κείµενά του δηµοσιεύονταν στην εφ.«Πατρίς» Πύργου, στο «Φιλολογικόν περιοδικόν» της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, στη «Νέα Εστία», στα «Νεοελληνικά Γράµµατα» κ.α. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Ηλειακής Βιβλιοθήκης και του Ωδείου Πύργου. Πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου 1952, στην Αθήνα. Στάθης ∆άγλαρης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΚΥΩΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10.00 µ.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αλκυώνας Κατακόλου θα τελεστεί η τελετή της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Παρακαλούνται όπως τιµήσουν την τελετή της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τα µέλη µας, οι γείτονες Σύλλογοι και οι ευσεβείς συµπολίτες µας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Φ.Α Η Πρόεδρος Ραυτοπούλου Πηγή Ο Γραµµατέας Αγγελλάκος Ιωάννης

TΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 ΕΩΣ 14:30 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 ΕΩΣ 13:30 17:30 ΕΩΣ 21:00

ΚΗ∆ΕΙΑ

Ο Λεωνίδας και η Σοφία ∆ηµουλιά, την ηµέρα του Πάσχα και εορτή του Αγ. Λεωνίδου, δε θα δεχθούν επισκέψεις.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η τελετή του Αγίου Φωτός Ολα τα ιερά προσκυνήµατα του Παναγίου Τάφου είναι φρικτά και φοβερά!! Γιατί είναι τόποι Αγιοι, τόποι καθαγιασµένοι από τη Θεία Ενανθρώπηση του θείου Ναζωραίου. Είναι τόποι Θείας Αποκαλύψεως τόσο της Παλαιάς, όσο και κυρίως της Καινής ∆ιαθήκης. Αποκορύφωµα όµως της ιεράς αυτής αποδηµίας του Θείου προσκυνήµατος των Αγίων Τόπων είναι το ΑΓΙΟ ΦΩΣ του Παναγίου Τάφου την ηµέρα του Μ. Σαββάτου. Το γεγονός αυτό είναι θαύµα θαυµάτων!! Είναι θαύµα του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, θαύµα µοναδικό και επαναλαµβανόµενο κάθε χρόνο το µεσηµέρι του Μ. Σαββάτου, στον ιερό εκείνο χώρο, το µοναδικό πάνω στη γη, που δέχτηκε νεκρό το σώµα του Θεανθρώπου και Λυτρωτού µας Ιησού και που την Τρίτη ηµέρα αναστήθηκε και έκτοτε «κατέστη» ο ιερότερος χώρος της Οικουµένης και έγινε «η πηγή της ηµών αναστάσεως» ο άξονας και το κέντρο του χριστιανικού κηρύγµατος. Το ΑΓΙΟ ΦΩΣ είναι µια ειδική και ξεχωριστή τελετή που γίνεται το Μ. Σάββατο. Τελετή ιερή και σεβάσµια. Ωρα 12 το µεσηµέρι του Μ. Σαββάτου η µεγάλη καµπάνα του πανίερου ναού της Αναστάσεως , κτυπά πένθιµα. Ο Πατριάρχης και ο κλήρος, κατέρχονται από το Πατριαρχείο µέσα από την εσωτερική κλίµακα του Αγίου Ιακώβου στο Ναό της Αναστάσεως και προχωρούν στο Αγιο Βήµα του Καθολικού, όπως ονοµάζεται ο ορθόδοξος Ναός µας. Αµέσως εκπρόσωποι από τους Αρµενίους, Σύρους και Κόπτες, εισέρχονται στο ιερό και ασπάζονται τη δεξιά του Πατριάρχου για να λάβουν «καιρόν» όπως λέγεται και να πάρουν µέρος στη τελετή του Αγίου Φωτός. Η εθιµοτυπία αυτή βασίζεται, σε ρητές διατάξεις Σουλτανικών ορισµών, που µαρτυρούν την «ιδιοκτησιακή κυριαρχίαν του ενδόξου ελληνικού µας έθνους επί του πανίερου ναού της Αναστάσεως και του ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ». Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως ο ναός της Αναστάσεως είναι σκοτεινός. Εχουν σβήσει τα πάντα. Ο Πανάγιος Τάφος αφού προηγουµένως, ερευνήθηκε εσωτερικά και πιστοποιήθηκε η έλλειψη κάθε φωτός, κλείστηκε και σφραγίστηκε εξωτερικά, µε ιδιαίτερη σφραγίδα από τους θυρωρούς του Παναγίου Τάφου. Ωρα 12.30 (µεση-

µέρι) ο ιερός κλήρος έχει ενδυθεί επιτραχήλιο και φελόνια ο Πατριάρχης πλήρη την Αρχιερατική του στολή όπως και οι εκπρόσωποι άλλων δογµάτων, εξέρχονται από το Αγιο Βήµα του Καθολικού, ενώ της όλης ποµπής, προπορεύονται λάβαρα, εξαπτέρυγα και οι χοροί των ψαλτών που ψάλλουν το γνωστό ύµνο: «Την Ανάστασιν σου ΧΡΙΣΤΕ ΣΩΤΗΡ...» Η όλη ποµπή κάνει τρεις περιφορές γύρω από τον Πανάγιο Τάφο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ορθόδοξο Ναό µας. Μετά από τον προηγούµενο ύµνο, οι ψάλτες ψάλλουν τον επιλύχνιο ύµνο: «Φως ιλαρόν». Στο τέλος της τρίτης περιφοράς οι χοροί και ο κλήρος εισέρχονται στο ιερό του καθολικού και ο Πατριάρχης στέκεται εµπρος από

Γράφει ο Θεολόγος καθηγητής – συγγραφέας πρωτοψάλτης ιεροκήρυξ Νικόλαος Ζαχαριάδης τη σφραγισµένη θύρα του ιερού κουβουκλίου και «εκδύεται» το ωµοφόριο, το σάκκο, τη µήτρα και παραµένει µε ένα κατάλευκο στιχάριο, επιτραχήλιο ζώνη, παίρνοντας δε από τους δυο διάκους δύο αργυρένιους πυρσούς, ετοιµάζεται να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο. Η στιγµή είναι άκρως συγκινητική και ιερή !!! Κάθε φωνή σβήνει και οι χιλιάδες των προσκυνητών µε κοµµένη την ανάσα έχουν στραµµένα τα βλέµµατά τους, προς τον Πανάγιο Τάφο και τον Πατριάρχη. Οι χιλιάδες των προσκυνητών έχουν καταλάβει, κάθε σηµείο του ναού της Αναστάσεως. ∆εν υπάρχει καµία απαγόρευση τη στιγµή αυτή. Ετσι οι ευλαβείς προσκυνητές βρίσκονται στο Αγιο Βήµα, στον άµβωνα, στο ∆εσποτικό, στο τρούλλο και µάλιστα βρίσκονται στο χώρο, αυτό από το βράδυ της Μ. Πα-

ρασκευής. Και τώρα η µεγάλη ώρα ! Η µεγάλη αγωνία! Ολοι περιµένουν να δουν το ΑΓΙΟ ΦΩΣ. Ειναι ανθρωπίνως αδύνατο, να περιγράψει κανείς τη στιγµή αυτή... Οι προσκυνητές είναι συγκλονισµένοι, έτοιµοι να κλαύσουν, να φωνάξουν, να παρακαλέσουν να δεηθούν. Η θύρα του Πανάγιου Τάφου αποσφραγίζεται και ο Πατριάρχης εισέρχεται στο Αγιο Κουβούκλιο µαζί του και ο Πατριάρχης των Αρµενίων που παραµένει στον προθάλαµο. Ο δικός µας Πατριάρχης ο Ορθόδοξος προχωρεί στο Πανάγιο Τάφο, όπου γονυπετής προσεύχεται προς τον Σταυρωθέντα για µας Κύριο, λέγοντας και την εξής ευχή:« Συ που µε το φως της δικής σου επιγνώσεως» εφώτισες τα έθνη, τα οποία ευρίσκονται στο σκότος. Συ που µε την κάθοδό σου στον Αδη επλήρωσες από φως κλπ Καθ’ όλο αυτό το διάστηµα οι ευλαβείς προσκυνητές ζουν στιγµές µεγάλης αγωνίας. Η ώρα είναι 1 και 12’ (µεσηµέρι) του Μ. Σαββάτου και το ΑΓΙΟ ΦΩΣ βγαίνει και υπό µορφή λάµψεων και τοξοειδών κατευθύνσεων και πληµµυρίζει το χώρο του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Το ΑΓΙΟ ΦΩΣ – ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ φωνάζουν τα πλήθη. Ρίγη συγκινήσεως και δάκρυα χαράς έχουν πληµµυρίσει τα πρόσωπα όλων. Ουρανοµήκεις φωνές ακούονται, ικανές να σχίσουν το καταπέτασµα του ναού, από άνωθεν έως κάτω. Στον προθάλαµο του Κουβουκλίου υπάρχουν δύο οπές, από τη δεξιά οπή, όπως µπαίνουµε το Αγιο Φως, παίρνει Ορθόδοξος ιερέας και το µεταφέρει στο Αγιο Βήµα του Καθολικού, όπου ο Σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου, το διανέµει στους πιστούς, από την αριστερή οπή το παραλαµβάνουν, Αρµένιοι, Κόπτες, Σύριοι. Μετά από λίγο εξέρχεται από τον Πανάγιο Τάφο, ο Πατριάρχης µε αναµµένες δεσµίδες κεριών και σιγά – σιγά µεταβαίνει στο Αγιο Βήµα όπου η τελετή του Αγίου Φωτός επισφραγίζεται µε τη Θεία Λειτουργία του Μ. Σαββάτου. Το ΑΓΙΟ ΦΩΣ είναι γαλαζωτό και τα πρώτα (20΄λεπτά) δεν καίει καθόλου µετά αποκτά καύση. ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ!! ΕΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ.


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ M. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

6,5 εκ. ευρώ για σχολικές µονάδες στο δήµο Ήλιδας Μαρία Περδίκη «Υπάρχει διάθεση από τον κόσµο για ψώνια, από την άλλη όµως υπάρχει και η οικονοµική στενότητα και µην ξεχνάµε ότι φέτος δεν βοηθά και ο καιρός. Το σηµαντικό πάντως είναι ότι ο κόσµος έχει αρχίσει και επιλέγει ελληνικά, ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιµές».

Αντώνης Ιατρόπουλος «Τα προβλήµατα είναι γνωστά, από τη στιγµή που ο Έλληνας δεν έχει χρήµατα, είναι λογικό να µην ψωνίζει όπως ψώνιζε παλαιότερα. Όλοι πλέον ψάχνουν το οικονοµικό ρούχο, για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, η όποια κίνηση δεν είναι αρκετή για να δώσει ανάσα στην αγορά που την έχει πολύ ανάγκη».

Νίκος Γκίνο «Τα πράγµατα είναι περιορισµένα φέτος, αφού από τη µία είναι η οικονοµική κρίση και από την άλλη δεν βοηθά και ο καιρός. Υπάρχει κάποια κίνηση, δεν είναι όµως αυτή που θέλαµε, ειδικά αυτές τις ηµέρες των εορτών».

Αναστάσιος Κούρτης «Με βάση τα οικονοµικά δεδοµένα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή, η αγοραστική κίνηση έχει ξεκινήσει καλά και ευελπιστούµε ότι θα κορυφωθεί το τελευταίο διήµερο. Βέβαια, φέτος δεν βοηθά ιδιαίτερα ο καιρός, αφού οι χαµηλές θερµοκρασίες φρενάρουν λίγο τους καταναλωτές».

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Η

Οι έµποροι περιµένουν τη δική τους «Ανάσταση»

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) οικονοµική κρίση από τη µία και τα τερτίπια του καιρού από την άλλη, είναι οι βασικοί παράµετροι που καθορίζουν το σκηνικό της αγοραστικής κίνησης στην πόλη της Αµαλιάδας τις φετινές γιορτές του Πάσχα. Η αγοραστική κίνηση καταγράφεται σε µέτρια επίπεδα, αν και οι καταστηµατάρχες αισιοδοξούν ότι σήµερα και αύριο οι καταναλωτές θα εξοικονοµήσουν έστω και ελάχιστα για να κάνουν ένα µικρό δώρο στον εαυτό τους. Η διάθεση άλλωστε για ψώνια υπάρχει, καθώς οι περισσότεροι θέλουν να βγουν στην αγορά και να ψωνίσουν κάτι, µόνο και µόνο για να τους αλλάξει η ψυχολογία, που έχει υποστεί καθίζηση τον τελευταίο χρόνο. Ψώνια µε µέτρο Πάντως από τις αρχές της Μεγάλης Εβδοµάδας, υπάρχει µία ‘αχτίδα φωτός’, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι η αγορά θα ανακτήσει το χαµένο έδαφος και θα βρει την αίγλη παλαιοτέρων ετών, µε τους καταναλωτές να εξορµούν στα καταστήµατα και να

∆ιάθεση από τους καταναλωτές υπάρχει, ωστόσο η οικονοµική κατάσταση τους οδηγεί στην αναζήτηση οικονοµικών αγορών

φεύγουν γεµάτοι σακούλες. Οι αγορές, σαφώς είναι περιορισµένες και οι καταστηµατάρχες που συµπάσχουν µε τους καταναλωτές προσπαθούν να κάνουν καλύτερες τιµές παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε σε εορταστική περίοδο, για να µπορέσουν να βγουν κερδισµένες και οι δύο πλευρές.

Όσο για την ποικιλία είναι µεγάλη και τα καταστήµατα έχουν εφοδιαστεί µε νέα εµπορεύµατα, µόνο που ο καιρός είναι αυτός που δεν βοηθά από την πλευρά του σε µία κάποια ανάκαµψη. Οι βροχοπτώσεις και οι χαµηλές θερµοκρασίες έχουν ‘τρελάνει’ τους καταναλωτές και πολλούς τους έχουν ‘φρενάρει’ στην αγορά

ρούχων και υποδηµάτων, αφού δεν γνωρίζουν τελικά πώς θα ντυθούν για τις εορταστικές ηµέρες και όλα εξαρτώνται από τον καιρό. Οι καταστηµατάρχες πάντως δεν σταµατούν να ελπίζουν και µε την Ανάσταση του Κυρίου, ευελπιστούν ότι θα έρθει και η ‘Ανάσταση’ της αγοράς και γενικότερα της χώρας.

Από τη Μεγάλη ∆ευτέρα, η Καφετέρια «ΖΕΥΣ» στην Αµαλιάδα, µαζί σας και τα πρωινά για καφέ και χαλάρωση. ΣΑΚΗΣ ΚΑΛ∆ΙΡΗΣ ΙΦΙΤΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΗΛ.:26220 21300

Έ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) ργα για ανέγερση, µετατροπή και αναβάθµιση σχολικών µονάδων του δήµου Ήλιδας ύψους 6.520.000 εκ. ευρώ, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική ΕλλάδαΠελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι» µε αποφάσεις του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας κ. Από- Η ανέγερση νέου κτιρίου για το 2ο Λύκειο στολου Κατσιφάρα. Πρόκειται Αµαλιάδας αποτελεί αίτηµα ετών για έργα που θα δώσουν ‘ανάσα’ στα στεγαστικά προνείας θα µετατραπεί σε σχολικό κτίριο βλήµατα των σχολικών µονάδων του για να καλύψει τις ανάγκες του Γυµναδήµου, ενώ θα πάρει πλέον σάρκα και σίου και του Λυκείου Σιµοπούλου, οστά το νέο κτίριο του 2ου Λυκείου Αµα- καθώς µετά το σεισµό του 2008 τα δύο λιάδας, που αποτελεί αίτηµα πολλών σχολεία φιλοξενούνται σε λυόµενες αίετών. θουσες, ενώ από πέρυσι καταργήθηκε Ειδικότερα, µε αποφάσεις του Περιφε- το Γυµνάσιο Εφύρας και οι µαθητές ρειάρχη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό φοιτούν πλέον στο Γυµνάσιο ΣιµοπούΠρόγραµµα τα έργα: «Ανέγερση νέου λου. κτιριακού συγκροτήµατος 2ου Λυκείου Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόΑµαλιάδας» µε προϋπολογισµό γειο και έναν όροφο και ο στόχος είναι 4.170.000 ευρώ, «Μετατροπή πρώην να γίνουν οι απαραίτητες µεταρρυθµί∆ηµαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό σεις ώστε να γίνει λειτουργικό για σχοκτίριο» µε προϋπολογισµό 1.300.000 λική στέγη. ευρώ και «Αναβάθµιση κτιριακού συγκροτήµατος και αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ Αµαλιάδας» µε προϋπο- Σε ό,τι αφορά την αναβάθµιση του κτιλογισµό 1.050.000 ευρώ. ριακού συγκροτήµατος του ΕΠΑΛ2ο Λύκειο Αµαλιάδας Η ανέγερση του κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο Λύκειο Αµαλιάδας, εκτός του ότι είναι αίτηµα ετών, αποτελεί και πάγια ανάγκη, αφού µέχρι σήµερα 2ο Λύκειο και 2ο Γυµνάσιο συστεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα, οι αίθουσες δεν επαρκούν και αναγκαστικά χρησιµοποιούνται και µισθωµένες αίθουσες. Το νέο σχολικό κτίριο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που έχει κάνει δωρεά στο δήµο ο κ. Θανάσης Παπαγεωργίου και σύµφωνα µε τη µελέτη, θα αναπτυχθεί σε δύο ορόφους και θα διαθέτει και υπόγειο βοηθητικό χώρο. Πρώην ∆ηµαρχείο Πηνείας Το πρώην ∆ηµαρχείο Πη-

ΕΠΑΣ, το συνολικό έργο αφορά στην αναβάθµιση του κτιριακού συγκροτήµατος του 1ου ΕΠΑΛ, καθώς και στην αναβάθµιση του κοινού αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Το κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ, εκτός από κατασκευαστικές κακοτεχνίες, έχει υποστεί ζηµιές και από τους σεισµούς και χρίζει αποκατάστασης. Και για τα τρία έργα η προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών έχει οριστεί η 31/12/2015.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

12 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ

Μ

Οι νέοι «ζωγραφίζουν»… το λιµάνι!

ια σηµαντική και πρωτοποριακή πρωτοβουλία αναλαµβάνει η νεολαία του δήµου Ανδραβίδας - Κυλλήνης σε συνεργασία και µε τη στήριξη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης. Η δραστήρια νεολαία του δήµου µέσω της οµάδας «4stoixeia» αποφάσισε να παρουσιάσει στα τέλη του Απριλίου το “1o Killini Port Graffiti Festival“. Από τις 10:00 το πρωί ως την δύση του ηλίου στις 21 Απριλίου, Graffiti Artists από όλη την Ελλάδα θα γεµίζουν µε χρώµα τον κυµατοθραύστη ενώ την ψυχαγωγία θα πλαισιώνουν dj sets και lives.

Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο ∆ηµήτρης Πόπορης, µέλος της οµάδας «4stoixeia» που διοργανώνει τις εκδηλώσεις, ανέφερε µεταξύ άλλων: «Είµαστε µια οµάδα νέων που επιχειρούν κάτι διαφορετικό και εναλλακτικό για τα δεδοµένα της περιοχής µας. Ένα ολοήµερο φεστιβάλ graffiti στο λιµάνι της Κυλλήνης το οποίο θα γίνει στα τέλη Απριλίου και θα πλαισιώνεται από τα υπόλοιπα 3 κοµµάτια της hip-hop κουλτούρας: χορό, dj sets(rap,reggae,dubstep,jungle,dru m&bass) και live από έλληνες mc’s. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο και αναµένεται να

Οι τυχεροί της κλήρωσης για τα δωρεάν «κινηµατογραφικά εισιτήρια» Μια ακόµα κλήρωση που ανέδειξε τους τυχερούς κινηµατογραφόφιλους αναγνώστες της «ΠΑΤΡΙΣ» για αυτήν την εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε. Τα ονόµατα των τυχερών της κλήρωσης που µπορούν να δουν την ταινία της αρεσκείας τους στο Cineplex «Ορφέας» στον Πύργο είναι τα εξής: Παναγιώτης Σταθόπουλος, Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Σοφία Αποστολοπούλου, Όλγα Ξυνή, ∆ήµητρα Αποστολοπούλου, Θεόφιλος Λουµίτης, Παναγιώτης Ρέβελος, Κατερινα Τούµπα, Αγλαΐα Σπυροπούλου, Νώντας Πουρνάρας. Την ταινία της αρεσκείας τους στον κινηµατογράφο «Σινεµά» στην Αµαλιάδα θα µπορέσουν να δουν οι: Ανθή Καψή, Νίκη Σουλιµιώτη, Κώστας Στούπας, Ιωάννα Στούπα, Βαγγέλης Στούπας, Νίκος Πυροµάλλης, Ελισάβετ Σουλιµιώτη, Μαρία Σουλιµιώτη, Παναγιώτης Στούπας, Κωνσταντίνα Σουλιµιώτη, Γιάννης Καψής. Υπενθυµίζουµε ότι κάθε η κλήρωση πραγµατοποιείται κάθε εβδοµάδα και για να συµµετάσχει κανείς σ’ αυτήν πρέπει να παραδίδει ένα από τα σχετικά κουπόνια που υπάρχουν καθηµερινά στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» στα γραφεία της εφηµερίδας µας στον Πύργο (στην οδό Θεµιστοκλέους 13). Τα ονόµατα τω ν τυχ ερών αναγνωστών υπάρχουν σε λίστα στην είσοδο των κινηµατογράφων. Η πα ρουσία των ίδιων των νικητώ ν –και όχ ι άλλων προσώπων- είναι υποχρεωτική και η προσφορά έχει ισχύ για µια εβδοµά δα από τη δηµοσίευση του συγκεκριµένου κειµένου.

έχει και την ανάλογη απήχηση, ειδικότερα στο νέο κόσµο. Σκοπός µας είναι, αφενός να οµορφύνουµε τον χώρο του λιµανιού και αφετέρου να δείξουµε µια κουλτούρα που ξενίζει τον πιο πολύ κόσµο». Οι Graffiti Artists έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή στις εκδηλώσεις είτε τηλεφωνώντας στο 6988233435, είτε µέσω ίντερνετ: 4stoixeia@hotmail.gr, www.facebook.com/oxyrwmenesantileipseis και www.4stoixeia.gr.

«Είµαστε µια οµάδα νέων που επιχειρούν κάτι διαφορετικό και εναλλακτικό για τα δεδοµένα της περιοχής µας» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο ∆ηµήτρης Πόπορης.

«Επίκεντρο» των εκδηλώσεων ο κυµατοθραύστης του λιµανιού της Κυλλήνης.

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Στα «σκαριά» το… 1ο Φεστιβάλ Ανδραβίδας Κυλλήνης!

Σ

ύσκεψη στο δηµαρχείο της Κυλλήνης πραγµατοποίησαν χθες το πρωί πρόεδροι και µέλη των πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και εκπρόσωποι όλων των φορέων πολιτισµού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, προκειµένου να σχεδιάζουν τις µελλοντικές πολιτιστικές τους δράσεις. Παράλληλα όµως, συζητήθηκαν οι τρόποι µε τους οποίους οι σύλλογοι µπορούν να ενώσουν τις «δυνάµεις» τους, δηµιουργώντας ένα µεγαλύτερο πολιτιστικό θεσµό στην περιοχ ή τους, πανελλαδικής και ακόµα µεγαλύτερης εµβέλειας! Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πολιτισµού του δήµου κ. Γρηγόρης Πόπορης, ενώ οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από το δήµαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη

τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του δήµου κ. Γεώργιο Βούκανο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε το έργο που έχουν να επιδείξουν µέχρι σήµερα οι σύλλογοι

του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ενώ τόσο ο δήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης όσο και ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του δήµου κ. Γεώργιος Βούκανος ζήτησαν από τους εκπροσώπους των

συλλόγων να καταθέσουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους µέχρι το τέλος του µήνα, προκειµένου να αξιολογηθούν και να συµπεριληφθούν στο 1ο Φεστιβάλ Ανδραβίδας – Κυλλήνης, η εµβέλεια του

Στο «πάνελ» της χθεσινής συνάντησης ο αντιδήµαρχος κ. Γρηγόρης Πόπορης, ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του δήµου κ. Γεώργιος Βούκανος και ο δήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης.

Η δηµιουργία του «1ου Φεστιβάλ Ανδραβίδας – Κυλλήνης» ήταν το κύριο θέµα της χθεσινής συνάντησης στο δηµαρχείο της Ανδραβίδας.

Όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων του δήµου συµµετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη στο δηµαρχείο της Κυλλήνης.

οποίου θα ξεπεράσει όχι µόνο τα σύνορα του νοµού, αλλά της χώρας! «Η συνεργασία είναι απόλυτα επιβεβληµένη, γιατί είναι η µόνη που µπορεί να φέρει αποτελέσµατα» ανέ-

φερε χαρακτηριστικά ο δήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Υ

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Αναβλήθηκε λόγω γηπέδου το φιλικό στη Γαστούνη! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

∆εν έγινε το προγραµµατισµένο χθες φιλικό του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου στη Γαστούνη µε τον τοπικό Αίαντα, καθώς το γήπεδο δεν είχε κουρευτεί… σύµφωνα µε τους ανθρώπους των «πρασίνων». Μπρος λοιπόν στον κίνδυνο τραυµατισµού κάποιου παίκτη το µατς δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Όµως προκειµένου να µη µαταιωθεί, αναζητήθηκαν τα γήπεδα των Καβασίλων και του Παλαιοχωρίου, όµως και αυτά δεν ήταν διαθέσιµα. Έτσι όχι µόνο το µατς δεν έγινε, αλλά οι «πράσινοι» δεν πρόλαβαν… και να προπονηθούν! Έτσι σήµερα Μ. Παρασκευή η οµάδα θα αντιµετωπίσει

σε νέο φιλικό µατς προετοιµασίας στο Χειµαδιό τον τοπικό Κεραυνό, πριν πάρουν οι παίκτες τριήµερο ρεπό , επιστρέφοντας στις προπονήσεις της Τρίτη του Πάσχα ενόψει του εντός έδρας αγώνα µε τον Ολυµπιακό Γυθείου την Κυριακή του Θωµά . Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήµατα δεν υπάρχουν , µε τον τεχνικό Λάκη Αθανασόπουλο να προσπαθεί να κρατήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση, ώστε να είναι έτοιµοι για την επανέναρξη του πρωταθλήµατος. Μοναδικός απόντας εκτός απροόπτου από το µατς αυτό θα είναι ο Αναµουρλίδης, που ως γνωστόν αποβλήθηκε στο πρόσφατο εκτός έδρας µατς µε τα Βραχνέικα!

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (Σήµερα ώρα 5:00µ.µ στο στάδιο Πύργου)

Τ

Από ∆ευτέρα… στο γήπεδο ις ηµέρες ξεκούρασης και αποφόρτισης µε τους δικούς τους ανθρώπους, απολαµβάνουν από χθες, Μ. Πέµπτη, οι παίκτες του Πανηλειακού. Όσοι µένουν µακριά αναχώρησαν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ενώ οι υπόλοιποι θα ξεκουραστούν στα “πάτρια εδάφη”. Από το απόγευµα της ∆ευτέρας του Πάσχα θα ξεκινήσουν την προετοιµασία τους για το µεγάλο ντέρµπι της επόµενης Κυριακής (22/04) µε αντίπαλο τον Απόλλωνα Σµύρνης στον Πύργο. Ο Παύλος Κυριακίδης που έχει υποστεί µερική ρήξη χιαστών και κάκωση έσω πλαγίου συνδέσµου και µένει έξω ως το τέλος της σεζόν, την προσεχή Τρίτη (17/04) έχει προγραµµατίσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειµένου να αποκατα-

Πρόβληµα τραυµατισµού στο γόνατο από το µατς µε τον ΠΑΟ Ρουφ αντιµετωπίζει ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, αλλά αναµένεται να είναι έτοιµος προσεχώς. Γραπτή θέση των οργανωµένων οπαδών

Οι παίκτες του Πανηλειακού επιστρέφουν την ∆ευτέρα στις προπονήσεις

21:00 078 20:00 351 18:00 417 17:00 975 16:00 956

14:00 13:00 12:00 11:00 10:00

130 100 188 093 227

1η κλήρωση: 2, 12, 15, 16, 22 2η κλήρωση: 2, 7, 15, 21, 24

4, 23, 28, 34, 42 και τζόκερ το 7

8687627

σταθεί η ζηµιά. Η επέµβαση θα γίνει στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. Στις προπονήσεις έχει ενσωµατωθεί τις τελευταίες µέρες ο Χρήστος Μανιάτης, ενώ εκτός παραµένουν οι Χρήστος Τοµαράς και Παναγιώτης Λόλας, µε τον τελευταίο να ακολουθεί ατοµικό πρόγραµµα. Είναι κι οι δυο αµφίβολοι ακόµα για τον Απόλλωνα.

Μετά την επίσκεψη στην προπόνηση της Μ. Τρίτης ο Σύλλογος Φίλων Πανηλειακού (Red Boys και Paniliakos Athens Club) προχώρησε και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης: “Ειπώθηκαν κάποια πράγµατα στην προχθεσινή προπόνηση της οµάδας, που ήδη δηµοσιοποιήθηκαν, ωστόσο θεωρήσαµε καλό να δηµοσιοποιήσουµε αυτά που νιώθουµε και συνοπτικά στο ευρύ κοινό: Η οµάδα µετά από έναν πολύ επιτυχηµένο πρώτο γύρο που την κατέταξε µάλιστα στην πρώτη θέση της βαθµολογίας, έχει µια σειρά αγώνων στους οποίους παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Να ξεκαθαρίσουµε ότι το τελευταίο που µας ενδιαφέρει είναι οι νίκες και η βαθµολογική κατάταξη. Αυτό είναι δεδοµένο! Συνέχεια στη σελίδα 15

Σ

Στη µνήµη του Γιάννη Σπ.Παπαζαφείρη

ήµερα το απόγευµα, ώρα 5:00, θα διεξαχθεί ο καθιερωµένος ποδοσφαιρικός αγώνας της «Μ. Παρασκευής». Θα συναντηθούν παλιοί και νέοι φίλοι από τον Πύργο και την Αµαλιάδα σε παιχνίδι 90 λεπτών τιµώντας τη µνήµη του Γιάννη Σπ. Παπαζαφείρη- που έφυγε από κοντά µας πριν από λίγους µήνες και ήταν εκ των στυλοβατών του θεσµού. Η λέξη “θεσµός” για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, που οργανώθηκε τη Μ. Παρασκευή ενός απριλιάτικου πρωινού του 1998 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου µε τον αείµνηστο Γιάννη Κυράστα να θέλει τη διεξαγωγή του, µε σκοπό τη φιλανθρωπία, συνεχίζεται… Άξιοι συµπολίτες συναισθάνονται ως χρέος τη «συνάντηση» και σήµερα όπως παρακάτω ευστόχως παρατηρεί ο γνωστός νοµικός Θοδωρής Αντωνόπουλος το πάρτι των βετεράνων είναι αφιερωµένο στο Γιάννη Παπαζαφείρη.∆ιαιτητής της συνάντησης θα είναι ο κ. Μ. Λαµπρόπουλος και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Θε.Μα.

ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ∆εν έζησε για τον έπαινο του <<δήµου και των σοφιστών>>. ∆εν τον χρειαζόταν. ∆εν έγινε συλλέκτης υλικών αγαθών. ∆εν έζησε σκυφτός και µαραζιάρης. Κι όταν έφθασε η ώρα να αντιµετωπίσει το ανίκητο θεριό, έβγαλε το πιο γλυκό του χαµόγελο. Το συµβατό µε την καθαρότητα της ψυχ ής του και µε το λεπτό υπόστρωµα των τρόπων του. <<Ωραίος ως Έλλην>> αποχώρησε ο Γιάννης Παπαζαφείρης. Κοµψός, ντελικάτος και ευθυτενής. Ευλύγι-

Ο αείµνηστος Γιάννης Παπαζαφείρης όπως θα ήθελε να τον θυµόµαστε.

στος, αλλά όχι εύκαµπτος. Σοβαρός και ταυτόχρονα προσιτός και προσηνής. Κατέλιπε απαραβίαστες αρχές στα παιδιά του. Και ανεξίτηλες µνήµες στους φίλους του. Αποχώρησε, αλλά παραµένει για πάντα παρών. Αιώνια κεκυρωµένος στην ενδεκάδα των ουρανών. Όπως και σήµερα το απόγευµα, στο καθιερωµένο πάρτυ των βετεράνων ποδοσφαιριστών. Εκεί όπου διάφορ οι ετερόγνωµοι «ακτιβιστές» θα οµονοήσουν και θα του αφιερώσουν το εναρκτήριο λάκτισµα. Και ενός λεπτού σιγή για να ακούσουν και τη δική του φωνή. Θοδωρής Τάκη Αντωνόπουλος


14 Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ο Κεραυνός Χειµαδιού δεν ξεχνά το Γ. Πανόπουλο! Είναι γεγονός πως ο επίτιµος πρόεδρος του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου κ. Γιώργος Πανόπουλος, µόνο φίλους έχει αποκτήσει στα πέντε χρόνια που υπάρχει στην ΕΠΣΗ η οµάδα της ορεινής Ηλείας. Απόδειξη ότι όλες οι οµάδες τον εκτιµούν ιδιαίτερα για το εγχείρηµα που έκανε, καθώς και για την οµάδα που δηµιούργησε, ώστε µέσα σε πέντε χρόνια από την ίδρυση της να παίζει στην ∆΄ εθνική! Ένα από αυτά τα σωµατεία είναι και ο Κεραυνός Χειµαδιού, ο οποίος προσκάλεσε την οµάδα του Π.Φ.Ο Πανόπουλου για φιλικό σήµερα Μ. Παρασκευή στο Χειµαδιό. Εκεί λοιπόν οι

12

Απριλίου 2012

Η Ατζέντα της ηµέρας

Τουρνουά Τένις US Men’s Clay Court Championship (Χιούστον) (OTE Sport2) 02.00 Προηµιτελικός 04.00 Προηµιτελικός 08.50 Formula 1 (Κίνα): Ελεύθερα δοκιµαστικά (OTE Sport3-HD) 19.00 Bundesliga 2: Γκρόιτερ Φιρτ-Σαν Πάουλι (OTE Sport3) 21.30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Βέρντερ (OTE Sport1-HD) 21.45 Serie B: Γιούβε Στάµπια-Πάντοβα (OTE Sport2)

Αφιερωµένη στο «∆υναµίτη» η γιορτή της Ολυµπιάδας! Μπορεί στο τελευταίο µατς πρωταθλήµατος µε τον Ωλενιακό η πρωταθλήτρια του 1ου οµίλου της Β΄ κατηγορίας Ολυµπιάδα Γουµέρου να µην έκανε την «φιέστα» για την ιστορική άνοδο στην Α2 κατηγορία αλλά και τη συµµετοχή της στον τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣΗ, όµως αυτό θα γίνει σήµερα το απόγευµα, µε την συµµετοχή φυσικά και των πολλών ετεροδηµοτών του χωριού! Έτσι λοιπόν στις 5 µ.µ. έχει προγραµµατιστεί ένα ενδιαφέρον φιλικό µεταξύ της τωρινής οµάδας της Ολυµπιάδας και των παλαιµάχων του Γουµέρου, όπου φυσικά θα πάρουν µέρος και παλιοί παίκτες της οµάδας που διαµένουν είτε στην Αθήνα, είτε αλλού! Θα είναι µια διαφορετική στιγµή για το σύλλογο που έχει ιδρυθεί το 1981, και φέτος µιλά όλη η φίλαθλη Ηλεία για αυτόν, καθώς το µατς αυτό είναι αφιερωµένο και στον αείµνηστο Γιώργο Αθανασόπουλο ή «∆υναµίτη», έναν παράγοντα που έδωσε τα πάντα για την Ολυµπιάδα! Μάλιστα εκ µέρους του ∆.Σ. θα απονεµηθεί πλακέτα στην οικογένεια του, ενώ θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή! Γ.Π.

Του Γιάννη Μουρούτη

Γ

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά …

»

Μ. Πέµπτη

παράγοντες του Κεραυνού θα τιµήσουν τόσο την οµάδα του Π.Φ.Ο Πανόπουλου για τις έως τώρα επιτυχίες της, αλλά και τον επίτιµο πρόεδρό της κ. Γιώργο Πανόπουλο για τα όσα έχει προσφέρει στον τόπο του και ιδιαίτερα στον αθλητισµό! Θα είναι λοιπόν σήµερα µέρα γιορτής στο Χειµαδιό, που θα σφραγίσει έτσι και την εκπληκτική φετινή πορεία της οµάδας του Κεραυνού στην Α1! Γ.Π.

ια δεύτερη συνεχόµενη χρονιά στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος, υποβιβάστηκε η οµάδα που µε δύο αποτελέσµατα βολεύονταν… για την παραµονή. Πέρυσι, ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας είχε το πλεονέκτηµα και της ισοπαλίας και χάνοντας από τον Αλφειό 1-0 , υποβιβάστηκε στην Α2 Κατηγορία. Φέτος, στην ίδια θέση βρέθηκε ο Αχιλλέας Νεοχωρίου, που έχασε 3-1 από τον Ηλειακό Λεχανών και έτσι επέστρεψε… στην Α2 Κατηγορία(είχε πάρει την άνοδο πέρυσι). Άρα, µε βάσει αυτά τα δύο παραδείγµατα, µάλλον η Ε.Π.Σ.Η, πρέπει να εξετάσει κάποιο καλύτερο… πλεονέκτηµα για την οµάδα, που θα τερµατίσει ψηλότερα στη βαθµολογία. Ποιο είναι αυτό δεν ξέρουµε. Όµως, πολλοί ήταν εκείνοι, που συζητούσαν την περασµένη Τετάρτη στο γήπεδο Τραγανού, να γίνεται και στην υπόθεση της παραµονής, ότι γίνεται και στην άνοδο… ∆ηλαδή, η οµάδα που θα έχει καλύτερη βαθµολογία, να µένει µε 4 βαθµούς και η αντίπαλος της µε 5 βαθµούς, έπειτα από τρία µατς( δύο-αν χρειαστούν- στην έδρα της οµάδας που έχει το πλεονέκτηµα και ένα στην έδρα της άλλης οµάδας). Βέβαια, ο καθένας και τα µέλη της Ε.Π.Σ.Η θα υποστηρίξουν: « Μα καλά, τα δύο αποτελέσµατα δεν είναι πλεονέκτηµα;». Η απόφαση ανήκει στην Ένωση, αλλά και στα σωµατεία, που µπορούν να κάνουν προτάσεις, όχι µόνο για αυτό το µπαράζ, αλλά γενικότερα για κάθε αγώνα πλέι-οφ. Γ.Μ

Παλαίµαχοι Κρέστενας – Ζαχάρως σήµερα στην Κρέστενα!

Ο

Στο κλαµπ των «χαζο- µπαµπάδων» και ο Σταθόπουλος! ένας µετά τον άλλον οι Ηλείοι διαιτητές, πέρα από το γεγονός ότι εγκαταλείπουν την εργένικη ζωή… γίνονται και «χαζο - µπαµπάδες»! Ένας εξ αυτών είναι και ο γνωστός βοηθός της «Σουπερ – Λίγκας» Παναγιώτης Σταθόπουλος από το Πράσινο του ∆ηµ. Πύργου και εκ των ιδιοκτητών της γνωστής καφετέριας DA - LUZ. Καθώς την Μ. Τρίτη το µεσηµέρι σε γνωστό µαιευτήριο της Αθήνας , η σύζυγος του Φωτεινή Γιαννοπούλου έφερε στον κόσµο ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.5 κιλών, που είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας Σταθόπουλου . Έτσι ποιος πιάνει το γνωστό διαιτητή, που ως γνωστόν παραµονές της γέννησης του γιου του ήταν βοηθός στο Ολυµπιακό Στάδιο στο µατς Παναθηναϊκός – Πανιώνιος. Εµείς µέσω της στήλης να ευχηθούµε στον Παναγιώτη και στη Φωτεινή να τους ζήσει ο γιόκας τους, και να τον καµαρώσουν όπως επιθυµούν, και αν είναι να πέσει το «µήλο κάτω από τη µηλιά» όπως λέει και ο λαός µας να τον δούµε και στα γήπεδα!

Είθισται πάντα το απόγευµα της Μ. Παρασκευής οι τωρινές οµάδες να αντιµετωπίζουν τους παλαιµάχους τους! Αυτό έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στην Κρέστενα όσο και στη Ζαχάρω! Φέτος όµως αυτό αλλάζει… καθώς Παλαίµαχοι Κρέστενας και Παλαίµαχοι Ζαχάρως θα αναµετρηθούν µεταξύ τους για πρώτη φορά από όσο εγώ θυµάµαι τέτοια ηµέρα. Η αναµέτρηση λοιπόν αυτή θα γίνει στο ∆ηµ. Στ. Κρεστένων µε ώρα έναρξης 4.30 µ.µ. , και εκεί καλούνται από πλευράς των διοργανωτών όλοι οι Παλαίµαχοι των δυο ιστορικών οµάδων του Ξενοφώντα και του Ολυµπιακού Ζαχάρως και όχι µόνο, ώστε να θυµίσουν στους παλιούς αλλά και στους νεότερους , µνήµες του παρελθόντος από τα µεγάλα τοπικά ντέρµπι Ξενοφώντα – Ολυµπιακού Ζαχάρως και το αντίθετο φυσικά, όπου πραγµατικά έπεφταν «κορµιά», κάτι που σίγουρα λείπει από το σηµερινό ποδόσφαιρο της ΕΠΣΗ! Γ.Π.

Κουίζ Ποιος παράγοντας οµάδας της Α2 Κατηγορίας, «πετάει στα σύννεφα» και πάει… για άνοδο σε κάθε νίκη και όταν «στραβοπατάει» η οµάδα του, δεν πάει… για τίποτα και θέλει µόνο καλό ποδόσφαιρο!!!

Γ.Π.

Φωτορεπορτάζ από το µπαράζ παραµονής της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος

Τα τρία γκολ του Ηλειακού Λεχαινών( κατά σειρά… 1-0 ο Τσαντίλης, 2-0 ο Κράγκαρης και 3-1 ο Τσαντίλης)

Ο Μπαρµπά-Τάσης (Τσαντίλης) έφαγε δυο σακουλάκια… πασατέµπο, αλλά στο τέλος έφυγε ικανοποιηµένος από το γήπεδο Τραγανού.

Οι φίλαθλοι του Αχιλλέα στάθηκαν στο πλευρό των παικτών, έχοντας µαζί τους και τύµπανο…

«Ήταν δεν ήταν… πέναλτι» σηµασία έχει, συνάδελφοι(πρώην και νυν) του Μάριου Λαµπρόπουλου, ότι η απόφαση πάρθηκε και µάλιστα, το βίντεο δικαιώνει τον Πυργιώτη διαιτητή.

Ο Ηλίας Φωτόπουλος µε «επαναστατική εντεκάδα» στον «τελικό» µε τον Αχιλλέα έχει µερίδιο στην επίτευξη παραµονής του Ηλειακού

Η αξία του ποδοσφαίρου και του αθλητισµού στο µεγαλείο της… από τον «νικητή» Γιάννη Κράγκαρη και τον «χαµένο» ∆ιονύση Παναγόπουλο


Σ Π Ο Ρ 15

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ

Γρίφος… για γερούς λύτες η τελευταία αγωνιστική

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε τους αγώνες της 29ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρωτάθληµα της Α2 την περασµένη Κυριακή, και πλέον αποµένει µια στροφή… ακόµα πριν το τέλος της κανονικής περιόδου. Με την Αναγέννηση Παλαιοχωρίου, ύστερα από 31 χρόνια να επιστρέφει στα «µεγάλα σαλόνια» κερδίζοντας την απευθείας άνοδο στην Α1 Βέρροιος µέσω του τίτλου που κατέκτησε πλέον και «µαθηµατικά»! Πάντως ελπίδες για απευθείας άνοδο, µέσω της διαφοράς έχουν ακόµη και ο Α.Ο. Χάβαρι και ο Λευκός Αστέρας, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µεγάλο ρόλο θα παίξει το γεγονός, αν θα πάρει την άνοδο ο πρωταθλητής της Ηλείας για την ∆’ Εθνική, αλλά και αν παραµείνει ο Αστέρας Αµαλιάδας( αν γίνουν και τα δύο αυτά σενάρια, θα έχει αξία πλέον και η 6η θέση). Σε ό,τι αφορά τώρα τις οµάδες που βρίσκονται στην ζώνη των µπαράζ παραµονής, ο ΑΠΟ Κουρτεσίου θέλει ακόµη έναν, για να εξασφαλισθεί µαθηµατικά, αλλά ενδεχοµένως να µην χρειαστεί και κανέναν…, αν στο φινάλε Χελιδόνια και Άρης ∆ήµητρας δεν κερδίσουν. Οι δύο τελευταίες θα προσπαθήσουν να βρεθούν στα µπαράζ παραµονής µε την προϋπόθεση βέβαια να µείνουν µέσα στη βαθµολογική διαφορά που ορίζει η προκήρυξη της Α2 κατηγορίας, για να µην υποβιβαστούν και αυτές απευθείας( Θύελλα Πύργου και Αετός Κέντρου έχουν ήδη υποβιβαστεί). ΑΕΚ Πύργου και Κακόβατος από τη µεριά τους ελπίζουν σε απευθείας παραµονή, αν επίσης δεν κερδίσουν στο φινάλε Χελιδόνια και Άρης ∆ήµητρας, µε την προϋπόθεση βέβαια να µη χάσουν αυτοί σε Ενωσιακό και Στρέφι αντίστοιχα.

Το υπόλοιπο πρόγραµµα των οµάδων της κορυφής !

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (63) Αλφειονίδα(εντός) Α.Ο.ΧΑΒΑΡΙ (59) Πανωλενιακός(εκτός) ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (58) Α.Ο. Χελιδόνια(εκτός). ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ (53) Α.Ο. Χάβαρι(εντός). ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ(50): Ατρόµητος Βαρβάσαινας(εκτός). ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ(48): Πέλοπας Π.(εντός). Όλα τα πιθανά σενάρια… των οµάδων της κορυφής!

Α.Ο. Χάβαρι: Αν κερδίσει µέσα στο Καράτουλα εξασφαλίζει την δεύτερη θέση µε ότι αυτό συνεπάγεται αν ανέβει είτε µια ακόµα οµάδα, είτε και δυο. Αν φέρει ισοπαλία κινδυνεύει να χάσει την 2η προνοµιούχο θέση, είτε µε νίκη του 3ου Λευκού Αστέρα στα Χελιδόνια, είτε ακόµα και µε ισοπαλία, καθώς υστερεί στην ισοβαθµία! Αν βέβαια χάσει, και χάσει και ο 3ος Λευκός Αστέρας διατηρεί την 2η θέση, όµως οδεύει σε πλέι – οφ ανόδου! Εποµένως η νίκη είναι το ζητούµενο για την οµάδα του Νίκου Γκρίλλα για να «κοιµάται» ήσυχη!

Λευκός Αστέρας: Αν κερδίσει, και χάσει ή φέρει ισοπαλία ο Α.Ο. Χάβαρι στο Καράτουλα , η οµάδα του Ντίνου Ράπτη κατακτά την 2η προνοµιούχο θέση που µπορεί να σηµαίνει ακόµα και την απευθείας άνοδο µε βάση φυσικά τη βαθµολογική διαφορά! Αν το Σκουροχώρι φέρει ισοπαλία ή χάσει, σίγουρα δεν χάνεται… αλλά πιθανότατα οδεύει σε µπαράζ είτε για µια θέση ανόδου, είτε για δυο ! Εποµένως και εδώ η νίκη µοιάζει «µονόδροµος» καθώς

ο Λευκός Αστέρας παίζει και την απευθείας άνοδο έναντι είτε της Βαρβάσαινας, είτε του Πέλοπα Πύργου.

Πανωλενιακός: Ένα είναι το σενάριο για να βρεθεί ο σύλλογος του πρώην ∆ήµου Ωλένης στα σίγουρα… σε πλέι – οφ ανόδου! Θα πρέπει λοιπόν να κερδίσει οπωσδήποτε στην έδρα του τον Α.Ο. Χάβαρι, ώστε να παίξει µπαράζ µε τον ίδιο, καθώς η διαφορά που θα τους χωρίζει θα είναι µικρότερη των 5 βαθµών. Αν έρθουν ισοπαλία ή αν χάσει ο Πανωλενιακός, αντίο… το µπαράζ µε τον Α.Ο. Χάβαρι, και ίσως… και µε τον Λευκό Αστέρα , αν αυτός κερδίσει τα Χελιδόνια και τερµατίσει 3ος. Ακόµη πάντως και µε ισοπαλία του Λευκού Αστέρα και ήττα δικιά του, µένει εκτός µπαράζ!

Πέλοπα ς Πύργου: Απαραίτητη προϋπόθεση και εδώ για τον Πέλοπα Πύργου του Νίκου Αντωνόπουλου είναι η νίκη µέσα στη Βαρβάσαινα, καθώς µπορεί µεν µε ισοπαλία, να πάρει την 5η θέση στην γενική βαθµολογία, αλλά µπορεί όµως να µην φτάνει… για πλέι – οφ ανόδου αν κερδίσουν Χάβαρι και Σκουροχώρι αντίστοιχα( αναλόγως βέβαια ποιος από τους δυο πάρει την 2η θέση). Εδώ υπάρχει και η περίπτωση αν χάσει ο Πανωλενιακός από το Χάβαρι και κερδίσει ο Πέλοπας στην Βαρβάσαινα να ισοβαθµήσουν στους 53 βαθµούς, και να πάνε σε νέο µπαράζ, καθώς ισοβαθµούν σε νίκες και γκολ στα µεταξύ τους παιχνίδια! Πράγµα που αυτό σηµαίνει πως αν έχει κερδίσει η έχει πάρει ισοπαλία στα Χελιδόνια το Σκουροχώρι, η οµάδα που θα κερδίσει το µπαράζ αυτό πάει στράφι… και δεν παίζει νέο µπαράζ, καθώς το Σκουροχώρι θα έχει ανέβει απευθείας ! Και µόνο ο 5ος της βαθµολογίας θα παίξει µπαράζ µε τον 2ο! Απίστευτο και όµως αληθινό σεναριο!!!

Ατρόµητος Βαρβάσαινας: Όµως και για την οµάδα της Βαρβάσαινας τα πράγµατα δεν είναι «ρόδινα» καθώς και να κερδίσει τον Πέλοπα στην έδρα της µπορεί να µην φτάσει… αν κερδίσει είτε το Χάβαρι στο Καράτουλα και τερµατίσει 2ο, είτε το Σκουροχώρι στα Χελιδόνια και είναι αυτό δεύτερο! Με λίγα λόγια η Βαρβάσαινα πέρα από δικιά της νίκη, θέλει να µην κερδίσει ούτε το Χάβαρι, αλλά ούτε και το Σκουροχώρι. Μόνο έτσι θα έχει ελπίδα ανόδου, αλλά και σε περίπτωση που ανέβει ο πρωταθλητής της Ηλείας και παραµείνει ο Αστέρας στη ∆’Εθνική. Αν δεν πάρει ούτε βαθµό κόντρα στον Πέλοπα, δεν θα παίξει µπαράζ πάντως, ούτε στην περίπτωση που ανέβουν 4 οµάδες( γιατί έχει ήδη 10 βαθµούς διαφορά από την 3η θέση).

Το υπόλοιπο πρόγραµµα των οµάδων της «ουράς»!

ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ(39): Άρης ∆ήµητρας(εντός). Α.Ε. ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ(38): Θύελλα Πύργου(εκτός). ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ(36): Άρης Στρεφίου(εκτός). Α.Ο. ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΑ(28): Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου(εντός). ΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ(28): ΑΠΟ Κουρτεσίου(εκτός)

Τι αναφέρει η προκήρυξη της Α2 κατηγορίας για προβιβασµό και υποβιβασµό! Προβιβάζονται στην Α1 κατηγορία απευθείας το πρώτο (1ο) σωµατείο στη σειρά

Τα «κοµπιούτερ» και την προκήρυξη της ΕΠΣΗ έχουν πιάσει παίκτες και παράγοντες τόσο του Λευκού Αστέρα Σκουροχωρίου όσο και του ΠΑΟ Κακοβάτου ελπίζοντας έστω και στο φινάλε να τους βγουν… οι υπολογισµοί!

γενικής κατάταξης και για το δεύτερο (2ο) ή τυχόν και τρίτο (3ο) σωµατείο θα πραγµατοποιηθούν αγώνες PLAY OFFS σε ουδέτερο γήπεδο. Προϋπόθεση ανόδου του τρίτου (3ου ) σωµατείου στη σειρά κατάταξης είναι η άνοδος του πρωταθλητή της Α1 κατηγορίας στη ∆΄ Εθνική κατηγορία και ο τυχόν υποβιβασµός σωµατείου µας από την ∆΄ Εθνική. Συγκεκριµένα, αν ανέλθουν δύο (2) σωµατεία θα γίνει αγώνας play off σε ουδέτερο γήπεδο µεταξύ του δεύτερου (2ου) και του τρίτου (3ου) σωµατείου υπό την προϋπόθεση η βαθµολογική διαφορά να µην υπερβαίνει τους πέντε (5) βαθµούς. Το ισόπαλο αποτέλεσµα ευνοεί το σωµατείο εκείνο που στο βαθµολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου έχει κα λύτερη βαθµολογία. Αν ανέλθουν τρία (3) σωµατεία θα γίνουν αγώνες play offς σε ουδέτερο γήπεδο ως εξής: Ο δεύτερος (2ος) στην κανονική περίοδο θα αγωνιστεί µε τον πέµπτο (5ο) της κανονικής περιόδου υπό την προϋπόθεση η βαθµολογική τους διαφορά να µην υπερβαίνει τους εννέα (9) βαθµούς. Ο τρίτος (3ος) στην κανονική περίοδο θα αγωνιστεί µε τον τέταρτο (4ο) της κανονικής περιόδου υπό την προϋπόθεση η µεταξύ τους βαθµολογική διαφορά να µην υπερβαίνει τους πέντε (5) βαθµούς. Αν η βαθµολογική διαφορά µεταξύ των παραπάνω σωµατείω ν είναι µεγαλύτερη από τις προαναφερόµενες δεν θα διεξαχθεί αντίστοιχα αγώνας play off. Εάν παραµείνουν και οι δύο οµάδες µας στη ∆΄ Εθνική και ανέλθει στην κατηγορία αυτή (∆΄ Εθνική) ο πρωταθλητής µας, τότε θα ανέλθει στην Α1 κατηγορία και τέταρτο (4ο) σωµατείο ως εξής: Τα δύο (2) πρώτα σωµατεία του βαθµολογικού πίνακα απευθείας και τα άλλα δύο (2) σωµατεία µέσα από αγώνες play – off. Προϋπόθεση το τρίτο (3ο) σωµατείο µε το έκτο (6ο) σωµατείο να µην έχει διαφορά µεγαλύτερη των εννέα (9) βαθµών. Σε αντίθετη περίπτωση το τρίτο (3ο ) σωµατείο ανέρχεται απευθείας. Επίσης το τέταρτο (4ο ) µε το πέµπτο (5ο ) σωµατείο να µην έχει διαφορά µεγαλύτερη των πέντε (5) βαθµών. Σε µεγαλύτερη διαφορά δεν θα πραγµατοποιηθεί αγώνας play off και το τέταρτο (4ο) σωµατείο ανέρχεται απευθείας. Τέλος αν η διαφορά µεταξύ του τρίτου (3ου) και του έκτου (6ου) σωµατείου είναι ίση η µικρότερη των εννέα (9) βαθµών θα πραγµατοποιηθεί και ο αγώνας του τέταρτου (4ου) µε τον πέµπτο (5ο) ανεξαρτή-

Η βαθµολογία (Σε 29 αγώνες)

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου 74 – 37 63 ——————————————————————————— Α.Ο. Χάβαρι 66 – 36 59 Λευκός Αστέρας Σκ/ου 74 – 30 58 Πανωλενιακός Καράτουλα 65 – 54 53 Πέλοπας Πύργου 59 – 37 50 ————————————————————————————Ατρόµητος Βαρβάσαινας 72 – 52 48 Άρης Στρεφίου 59 – 41 45 Αλφειονίδα Αλφειούσας 57 – 51 44 Ν. Απόλλων ∆ουνείκων 44 – 47 41 ΑΠΟ Κουρτεσίου 53 – 47 39 —————————————————————————— Α.Ε. Κανουλίων 38 – 40 38 ΠΑΟ Κακοβάτου 50 – 43 36 Α.Ο. Χελιδόνια 35 – 59 28 Άρης ∆ήµητρας 30 – 66 28 —————————————————— Θύελλα Πύργου 31 – 65 19 Αετός Κέντρου 13 – 107 0 Ο Άρης Στρεφίου και ο Ν. Απόλλων ∆ουνείκων ξεκίνησαν το πρωτάθληµα µε -2 βαθµούς από την περσινή περίοδο. τως βαθµολογικής διαφοράς των δύο σωµατείων. Όλοι οι αγώνες εφ’ όσον χρειαστεί θα διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος θα ευνοείται η οµάδα µε την υψηλότερη βαθµολογία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος. Υποβιβάζονται συνολικά τέσσερα (4) σωµατεία στην Β΄ ερασιτεχνική κα τηγορία. Συγκεκριµένα υποβιβάζονται απευθείας στη Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα δύο (2) τελευταία σωµατεία του βαθµολογικού πίνακα και τα άλλα δύο (2) σωµατεία θα προκύψουν µέσα από αγώνες PLAY OUTS. Οι αγώνες θα είναι µονοί κα ι θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα. Ειδικότερα θα αγωνιστεί ο 11ος µε τον 14ο και ο 12ος µε τον 13ο. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος παραµένει στην κατηγορία η οµάδα µε την καλύτερη βαθµολογία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος. Προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι προαναφερόµενοι αγώνες play outs είναι η βαθµολογική δια φορά στην διάρκεια της κανονικής περιόδου µεταξύ του 11ου και του 14ου να µην υπερβαίνει τους εννέα (9) βαθµούς κα ι η βαθµολογική διαφορά µεταξύ του 12ου και του 13ου να µην υπερβαίνει τους οκτώ (8) βαθµούς.

Α2 ΕΣΚΑ-Η – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αναµενόµενη νίκη ο Υπερίωνας- ∆ύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασµό ο Ίφιτος

Ο

Του Γιάννη Μουρούτη

Υπερίων κέρδισε όπως αναµενόταν το ∆ικέφαλο 66-52, στο πλαίσιο της 25ης( προτελευταίας αγωνιστικής) της Α2 ΕΣΚΑ-Η ενώ και ο Ίφιτος νίκησε τον Πανελλήνιο στην Πάτρα, αλλά δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασµό. Ο Υπερίωνας πάντως είναι «ζωντανός» για την άνοδο . Αρχικά, θα παίξει είτε µε τις Ιτιές (1-1 νίκες) είτε µε τη Γαλήνη (2-0) στα ηµιτελικά των πλέι-οφ, έχοντας το πλεονέκτηµα της έδρας και στη συνέχεια, µια εκ των Ληξουρίου ή Πρ.Ηλία/ΠΑΟΚ, αν βέβαια περάσει στον τελικό. Στην υπόθεση της πρώτης θέσης, που οδηγεί απευθείας στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ο Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα και τη Γαλήνη και αν την τελευταία αγωνιστική επικρατήσει των Ιτιών εντός έδρας, θα πανηγυρίσει την άνοδο . Σε ισοβαθµία µε το Ληξούρι υπερτερεί όµως η οµάδα της Κεφαλονιάς, αφού έχει καλύτερη διαφορά πόντων, στα µεταξύ τους παιχνίδια.

Υπερίωνας -∆ικέφαλος 66-52

Ο Υπερίων νίκησε χωρίς να δυσκολευτεί το ∆ικέφαλο στο κλει-

στό της Αµαλιάδας. Η οµάδα του Υπερίωνα πήρε διαφορά από την αρχή του αγώνα και την κράτησε µέχρι το τέλος. Στο παιχνίδι της Τετάρτης πάντως, έπαιξαν και αρκετοί νεαροί παίκτες που ο ∆ηµήτρης Φωτόπουλος χρησιµοποίησε κυρίως στο δεύτερο ηµίχρονο.

Η βαθµολογία (Σε 25 αγώνες)

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 41-28, 5834, 66-52

Υπερίων: Γούναρης, Κίντος 5, Κωλέτσης 3(1), Ρουµάνι 16, Φραγκιάς, Χαρίτος 26 (5), Μπουτζαρέλης, Νικολόπουλος 8, Σενα 2, Μητρόπουλος 6 (1). ∆ικέφαλος: Χ.Πασχάκης, Λιοφάγος 2, Τσαγκρώνης, Στεφανίδης 19 (2), Μαρκόπουλος, Μάλλιαρης 1, Χρυσανθόπουλος 7, Ζησιµάτος, Π. Πασχάκης 6, Ρουµελιώτης 15. Πανελλήνιος-Ίφιτος 59-65

Ο Ίφιτος χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κέρδισε τον υποβιβασµένο Πανελλήνιο στην Πάτρα, άλλα αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο στα αποτελέσµατα των τελευταίων αγωνιστικών στη Γ΄ Εθνική, θα υποβιβαστεί και αυτός στη Β΄ ΕΣΚΑΗ. Οι Πυργιώτες ήταν µπροστά σε όλη την

Ο Υπερίωνας(στιγµιότυπο από το τζάµπολ του αγώνα µε το ∆ικέφαλο) σκέφτεται… τα πλέι-οφ ανόδου

διάρκεια του αγώνα, εκτός από το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο σκορ, χωρίς όµως να απειλήσουν ιδιαίτερα για τη νίκη. Τα δεκάλεπτα: 13-15, 9-17, 1610, 21-23.

Πανελλήνιος: Τσαγκάνης 3 (1), Γάλλος 3 (1), Κοσµόπουλος 16, Σωτηρόπουλος 6, Μαλαµής 4, Μέρµηγκας 11, Ανδρουτσόπουλος 16 (1) Ίφιτος: ∆ασκαλόπουλος 3 (1), Θ. Μπαχούρος 14, Γ. Μπαχούρος 2, Μπουλούτας 2, Βαγγέλης 2,

Τα αποτελέσµατα (25η αγωνιστική) Ληξούρι-Αραχωβίτικα 60-49 Γαλήνη-Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ 50-68 Αχαιός ’47- Ροΐτικα 104-79 Υπερίων-∆ικέφαλος 66-52 Πανελλήνιος-Ίφιτος 59-65 Σπόρτιγκ-Αχαιός Σαρ. 58-60 Ιτιές-Α.Σ. ΣΦΗΚΑ 76-47 Ντεβενέζος 7, ∆ηµήτρουλας 5 (1), Γεωργακάκος 9 (2), Μπεκρής 21 (2).

Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ 45 ———————————————Ληξούρι 44 Υπερίων 43 Ιτιές 42 Γαλήνη 41 —————————————————Αραχωβίτικα 39 ΣΦΗΚΑ 38 Σπόρτιγκ 36 ∆ικέφαλος 36 Αχαιός Σαρ. 36 Αχαιός ’47 36 ———————————Ίφιτος 34 Πανελλήνιος 30 Ροΐτικα 24 Τελευταία αγωνιστική :

Ίφιτος –Ληξούρι Αχαιός Σαρ. - Γαλήνη Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ - Ιτιές ΣΦΗΚΑ - Υπερίων Ροΐτικα – Πανελλήνιος Αραχωβίτικα- Σπόρτιγκ ∆ικέφαλος -Αχαιός ’47

«Μίνι Τουρνουά» στη µνήµη Χρήστου ∆ήµα Του Γ. Παπαφωτόπουλου Ένα διαφορετικό Τη ∆ευτέρα από τα συνηθισµένα τουρνουά θα γίνει τη του ΠΑΣΧΑ ∆ευτέρα του Πάσχα στο γήπεδο του Αλποχωρίου µε πρωτοβουλία φυσικά του τοπικού Αετού. Ένα τουρνουά αφιερωµένο σε ένα παιδί της οµάδας του Αετού , τον αείµνηστο Χρήστο ∆ήµα, που έφυγε από την ζωή πολύ νέος χτυπηµένος από την επάρατη νόσο, στις 22 Απριλίου του 2007, δηλ. πριν περίπου πέντε χρόνια. Έκτοτε κανείς δεν ξέχασε αυτό το γελαστό παιδί, που µε τη φανέλα µε το 10 στην πλάτη , «όργωνε» κάθε Κυριακή µε τον αγαπηµένο του Αετό τα Ηλειακά γήπεδα. Από τότε µάλιστα η φανέλα µε το 10 τον συντροφεύει , καθώς ο εκάστοτε παίκτης του Αετού που δηλώνεται στο Φ.Α. µε το 10, φορά ως ένδειξη φόρου τιµής στον αείµνηστο αρχηγό, το 19! Τον «Χρηστάρα» όπως τον έλεγαν συµπαίκτες και αντίπαλοι, θα θυµηθούν και θα τιµήσουν και πάλι την ∆ευτέρα του Πάσχα, τόσο ο σύλλογος του ο Αετός, όσο και οι, Ολυµπιακός Μυρτιάς, Άρης Ξυλοκέρας και Εθνικός Γερακίου που συµµετέχουν . Το «µίνι» αυτό τουρνουά θα ξεκινήσει στις 4 µ.µ. µε ηµίωρους διάρκειας αγώνες κατόπιν κλήρωσης που θα προηγηθεί , έως τον τελικό που θα βγάλει το νικητή του τουρνουά!

1ο ΠΙΚ-ΝΙΚ - 5ος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

«Παίρνουµε το τάπερ... και πάµε εξοχή» Ο ΣΦΙΠΟΠ µε τον ερχοµό της άνοιξης επιστρέφει δυναµικά µε 2 εκδηλώσεις: Το 1ο Πικ-Νικ είναι µια εκδροµική εκδήλωση - περιήγηση στην ορεινή Ηλεία. Το σύνθηµα είναι «Παίρνουµε τα καλαθάκια και τα τάπερ µας και πάµε εξοχή». Το πρωί της επόµενης Κυριακής 22 Απριλίου, τα µέλη του συλλόγου θα ξεκινήσουν από τον Πύργο, και µετά από µια σύντοµη βόλτα θα καταλήξουν στο δρυοδάσος της Φολόης για ένα πραγµατικό πικ-νικ!! Η συµµετοχή είναι δωρεάν για τα µέλη και τους φίλους!! Στις 13 Μαΐου ο ΣΦΙΠΟΠ επιστρέφει µετά από περίπου 2 χρόνια στους αγώνες Regularity µε τον 5ο Ολυµπιακό Αγώνα.Πρόκειται για ένα mini-rally , προσαρµοσµένο στα οικονοµικά δεδοµένα της εποχής, µε µήκος µόλις 40 χλµ., ενώ έχει καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια από την οργάνωση, ώστε το παράβολο συµµετοχής να είναι συµβολικό. Τα πληρώµατα θα ξεκινήσουν πρωί Κυριακής από τον Πύργο, και αφού εκτελέσουν 3 ειδικές διαδροµές ακριβείας θα καταλήξουν στην Αρχ. Ολυµπία όπου και θα γίνει και η απονοµή καθώς και µια µικρή δεξίωση για τους αγωνιζόµενους.∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες κατασκευής έως το 1984, ενώ θα υπάρχει και κατηγορία Potentially Historic GT εκτός γενικής κατάταξης για οχήµατα κατασκευής έως το 1990. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όσους στηρίζουν την προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών οχηµάτων στην περιοχή µας µε την ουσιαστική συνδροµή τους και την οικονοµική βοήθεια που µας προσφέρουν. Καλούµε όλους τους Φίλους και Θαυµαστές αλλά και το υπόλοιπο κοινό να γνωρίσει την προσπάθεια µας και να απολαύσει µια διαφορετική µορφή αγώνων.Περισσότερες και νεότερες πληροφορίες για τις δυο αυτές εκδηλώσεις του ΣΦΙΠΟΠ, καθώς και το πλήρες πρόγραµµα και ωράριο του αγώνα, σύντοµα µε νέο δελτίο τύπου

Γραπτή θέση των οργανωµένων οπαδών του Πανηλειακού

Συνέχεια από τη σελίδα 13

Αυτό που απαιτούµε όµως από τους παίκτες, τον προπονητή, τη διοίκηση και γενικά από όποιον εµπλέκεται µε την οµάδα του Πανηλειακού, είναι να µας κάνουν να νιώθουµε περήφανοι όλοι εµείς (οργανωµένοι και µη) που τόσα χρόνια ζούµε και αναπνέουµε για αυτήν την οµάδα. Με πιο απλά λόγια, θέλουµε οι παίκτες να τα δίνουν ΟΛΑ µες στο γήπεδο κι ας χάνουν! ∆υστυχώς όµως στη δεδοµένη χρονική φάση παρατηρούµε κάτι άλλο. Παρατηρούµε µια προκλητική αδιαφορία, ιδιαίτερα στα εκτός έδρας µατς, η οποία είναι αδικαιολόγητη. Αν είναι κάτι άλλο, ας µας το πουν! Εµείς το λέµε, πως φαίνεται στους πολλούς, απ’ έξω! ∆εν νοείται οµάδα µε το όνοµα και την ιστορία του Πανηλειακού να χάνει αµαχητί. ∆εν ξέρουµε από πού πηγάζει αυτό, και στην τελική δεν µας ενδιαφέρει. Αυτό που µας νοιάζει είναι να νιώθουν περήφανοι όλοι οι Πυργιώτες κι οι Ηλείοι κάθε φορά που αγωνίζεται η οµάδα µας. Κι αυτό που µας ενδιαφέρει επίσης είναι να φεύγουµε κάθε φορά από το γήπεδο µε το κεφάλι ψηλά, ανεξάρτητα µε το τι αποτέλεσµα θα έχουµε φέρει. Ο κόσµος κι η κοινωνία του Πύργου και της Ηλείας “βράζει” και έχει µπει στη διαδικασία να σκέφτεται και εξωαγωνιστικά αίτια για αυτήν την κάµψη της οµάδας. Ακούγονται διάφορα, µέχρι και για την εξωγηπεδική ζωή κάποιων ποδοσφαιριστών. Να ξεκαθαρίσουµε ότι ποσώς µας ενδιαφέρει αν ο Α, Β, Γ, Χ, Ψ ποδοσφαιριστής γυρνά στο σπίτι του πιο αργά ή αν έχει πιει ένα ποτό παραπάνω. Μας ενδιαφέρει όταν παίζει ο καθένας να σέβεται και να τιµάει το έµβληµα του Πανηλειακού. Εµείς κρίνουµε µε βάση την απόδοση στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα είναι θέµατα που πρέπει ίσως να απασχολήσουν τη διοίκηση της οµάδας. Κλείνοντας να επισηµάνουµε ξανά ότι είναι ακατανόητη η αγωνιστική νωθρότητα των τελευταίων 5-6 µατς (ειδικά εκτός έδρας), αλλά επειδή πιστεύουµε στον ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ, ειδικά αυτόν της φετινής περιόδου, αναµένουµε ανάκαµψη κι επιστροφή σε εµφανίσεις ανάλογες του πρώτου γύρου. Στο χέρι των παικτών και των υπολοίπων παραγόντων της οµάδας είναι να παραµείνουµε µια γροθιά. Ξέρουν ότι τους έχουµε σταθεί (καθώς και πόσο), και περιµένουµε ανταπόδοση, αρχής γενοµένης από το ντέρµπι µε τον Απόλλωνα. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΑΡΑ ΜΙΑ ΖΩΗ!”


16 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Σπάει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο…

ΣΤΑ 4,5 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ Ο ΤΖΙΡΟΣ

Πτώση 15% στην πασχαλινή αγορά καταγράφει η ΕΣΕΕ

Απώλειες 1,22% κατέγραψε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Αθήνα Με απώλειες έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών την Μ.Πέµπτη σε µια υποτονική συνεδρίαση, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των επενδυτών απέχει ενόψει της αργίας του Πάσχα, ενώ η προκήρυξη των εκλογών για τις 6 Μαΐου και το αβέβαιο εκλογικό αποτέλεσµα βάρυναν το κλίµα. Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 714,78 µονάδες µε πτώση 1,22%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 22,331 εκατ. ευρώ. Σε εβδοµαδιαία βάση, ο βασικός χρηµατιστηριακός δείκτης σηµείωσε άνοδο 1,01%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,76% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 0,81%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Μέσων Ενηµέρωσης (+8,79%) και των Χηµικών (+4,88%). Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (-2,67%), του Πετρελαίου (-2,20%) και της Υγείας (-1,94%). Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Alpha Bank (+4,63%), της Ελλάκτωρ (+1,59%), της Βιοχάλκο (+1,24%), της Εθνικής (+1,09%) και της Motor Oil (+0,65%). Αντιθέτως τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές των ΕΛΠΕ (-3,93%) του Τ.Τ (-3,88%), της MIG (-3,45%) και της Κύπρου (-3,38%). Ανοδικά κινήθηκαν 55 µετοχές, 72 πτωτικά και 19 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Audiovisual +29,41%, Μηχανική(πο) +20,00%, HOL +19,80% και Μηχανική(πο) +19,67%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: ΣΙ∆ΜΑ 20,00%, Attica Συµµετοχών -17,23%, Flexopack -14,22% και Τηλέτυπος -13,33%.

Αθήνα Το ένα ρεκόρ µετά το άλλο καταρρίπτει η ανεργία αποδεικνύοντας ότι η χώρα βιώνει βαθιά κρίση απασχόλησης λόγω των σκληρών µέτρων λιτότητας και της παρατεταµένης ύφεσης. Το ποσοστό των ανέργων εκτινάχθηκε τον Ιανουάριο στο 21,8%, ποσοστό διπλάσιο από αυτό στην ευρωζώνη, έναντι 14,8% τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι και 21,2% το ∆εκέµβριο 2011. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.084.668 άτοµα, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 46,6%, ενώ µέσα σε ένα µήνα δηλαδή από τον ∆εκέµβριο 2011 προστέθηκαν άλλοι 32.331 άνεργοι. Στα µεγάλα θύµατα της ανεργίας οι νέοι, µε το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή οµάδα 15-24 να φθάνει το 50,8% και οι γυναίκες µε το ποσοστό να φθάνει το 25,7% έναντι 18,7% για τους άνδρες. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 23,2% καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν οι περιφέρειες Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας µε πο-

Στο 21,8% εκτοξεύτηκε η ανεργία τον Ιανουάριο, άνεργος ένας στους δύο νέους

σοστό 22,6% και 22,5% αντίστοιχα. Τα στοιχεία αναλυτικά Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Ιανουάριο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.880.120 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.084.668 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.342.853 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 363.369 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (µείωση 8,6%) και κατά 25.953 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2011

(µείωση 0,7%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 344.913 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (αύξηση 46,6%) και κατά 32.331 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2011 (αύξηση 3,1%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 21.066 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (αύξηση 0,6%) και µειώθηκαν κατά 2.965 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2011 (µείωση 0,1%). Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο του προγράµµατος βελτίωσης της διάχυσης και παρουσίασης της στατιστικής πληροφορίας, από τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2012 και εξής, προκειµένου να υπάρχει εναρµόνιση µε τον τρόπο παρουσίασης των µηνιαίων εκτιµήσεων από τη Eurostat, θα ανακοινώνει στα δελτία τύπου της τους µηνιαίους δείκτες ανεργίας εποχικά προσαρµοσµένους, για τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 ετών.

Αθήνα Πτώση του συνολικού Κύκλου Εργασιών του Λιανικού Εµπορίου κατά 15%, αλλά και του τζίρου του Λιανικού Εµπορίου των Τροφίµων και των Ποτών κατά περίπου 10% τις δυο πρώτες εβδοµάδες του Απριλίου καταγράφει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου. Σύµφωνα µε την ΕΣΕΕ η συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος οδήγησε -όπως άλλωστε αναµενόταν- στη δραµατική µείωση της κατανάλωσης της φετινής πασχαλινής αγοράς σε σύγκριση µε την περυσινή, ενισχύοντας τον ανατροφοδοτούµενο βρόγχο ύφεσης, ανεργίας και φτώχειας. Οι πρώτες εκτιµήσεις της ΕΣΕΕ ακολουθώντας την πορεία της φετινής πασχαλινής αγοράς σε όλη την Ελλάδα δείχνουν, ότι τόσο ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, όσο και ο ∆είκτης Όγκου στο λιανικό εµπόριο, σηµείωσε µείωση σε σύγκριση µε πέρυσι κατά περίπου 15%. Αναλυτικότερα, ανά κλάδο έχουµε µείωση στα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων κατά 4-7%, στα µικρά καταστήµατα τροφίµων και ποτών 9-12%, στα πολυκαταστήµατα 11-13%, στα καταστήµατα καλλυντικών 15-17%, στα καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης 18-21%, στα καταστήµατα εποχιακών δώρων 12-15%. Ο συνολικός τζίρος της πασχαλινής αγοράς κυµαίνεται ετησίως στα περίπου 5 δις, εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ αφορούν στο λιανικό εµπόριο τροφίµων. Ο φετινός τζίρος της πασχαλινής αγοράς υπολογίζεται ότι περιορίστηκε στα 4,5 δις και ο τζίρος των τροφίµων µειώθηκε σε λιγότερο από 570 εκατ. ευρώ.

Πτώση 8,8% των διεθνών τουριστικών αφίξεων στο πρώτο τρίµηνο του 2012 Αθήνα Πτώση των διεθνών τουριστικών αφίξεων που άγγιξε κατά µέσο όρο το 8,8% κατέγραψε το πρώτο τρίµηνο του 2012 η ελληνική τουριστική βιοµηχανία, µε βάση τα προσωρινά στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του ΣΕΤΕ, το πρώτο τρίµηνο του 2012 η πτώση των αφίξεων ανήλθε στο 8,8%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 53.427 τουρίστες λιγότερους από πέρυσι. Συγκεκριµένα, το ίδιο διάστηµα, τη χώρα µας επισκέφθηκαν φέτος συνολικά 551.442 ξένοι τουρίστες, έναντι 604.869 επισκεπτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αφίξεις µε αεροπλάνο στη Ρόδο το διάστηµα Ιανουάριος - Μάρτιος 2012 εµφανίζονται µειωµένες κατά 54,28% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ η αντίστοιχη µείωση στην Κω ήταν 39,66% και στην Αθήνα 15,64%.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Βερβενιώτη Χριστίνα

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5.30µ.µ. -8µ.µ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΤΥ∆ΚΥ, ΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική & Ορθοπαιδική Φ/Θ

•Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών

Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κατερίνα Καββαθά Φυσικοθεραπεύτρια ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Λογοθεραπεία

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών ∆έχεται µε ραντεβού-∆εκτά όλα τα ταµεία Τηλ.: 26230 73224-6978814140

NEA ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λογοθεραπεία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Θεραπεία διαταραχών οµιλίας, λόγου, φωνής Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών διαταραχών λόγου, καθυστέρηση οµιλίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ. 6971993126

Μαθιού 5 Πύργος (άνωθεν Υποθηκοφυλακείου)

Εργοθεραπεία

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη, Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Ειδικευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Άγχος, κατάθλιψη, χρόνιες σωµατικές ενοχλήσεις, διατροφικές διαταραχές, πένθος, φοβίες, δυσκολίες στις σχέσεις, εφηβεία και άλλα θέµατα που προκαλούν δυσκολίες στην καθηµερινότητα. ••• Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, Προσωπική ανάπτυξη, Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών. Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, έναντι δικαστηρίων, Αµαλιάδα Τηλ. για ραντεβού:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

Κέντρο Εργοθεραπείας

«ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ»

Καταραχιάς Πέτρος

Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών Αντιµετώπιση Αναπτυξιακών – Νευρολογικών – Αισθητηριακών διαταραχών Συνδρόµων – Μαθησιακών δυσκολιών Μιαούλη 1 Πύργος Ηλείας (1ος όροφος) Θεραπείες κατ’ οίκον Τηλ. για ραντεβού: 6948103710-6948103410


ENOIKIΑΣΕΙΣ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Γ Κ Α ΡΣ Ο Ν ΙΕ ΡΕ Σ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από

150 ευρώ, δυάρια γκαρσονιέρες από 170 ευρώ,από τριάΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια 50 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάαπό 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του α από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. πό 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜύργου και σε αρίστη κατάσταση. ΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ23 ΡΟΥΜ2621023996 και 6932623342 ΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. -------------------------------------------------621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 ευ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ -----------------------------------------------ρύχωρη επιπλωµένη εντελώς ανεξάρτητη περιοχή «Σ.Μ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» πρώην Γυµνάσιο Αρρένων, Πύργος προς 200 ευρώ, όλα πληρωµένα εκτός ∆ΕΗ. Πληρ. τηλ. 6944428532. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ– 2ΑΡΙΑ πολυτε---------------------------------------------------είας, καινούρια πλήρως επιπλωµένασε . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ε προάστιο A/C, αυτόνοµη θέρµανση θερµιτου Πύργου, ∆.∆.µε Αµπελώνα, οµετρητή στον οδού Πύργο. Πληρ. τηλ. 6ο χλµ. επαρχ. Αγ. Γεωργίου πλή6210/27490. ΜΑ3490 ρως επιπλωµένη µε το κλειδί στο χέρι, 40 τ.µ., µε µεγάλες βεράντες, και απε---------------------------------------------------ριόριστη θέα, επάνω από τη µονοκατοιΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ AC, ηλειακός 0 κία τ.µ.,µας, 5ου ορόφου, 38 τ.µ.θερµοσίφωνας, 1ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα, πολύ καλή τιµή. πιπλωµένο) στην οδόσε Πατρών και ΖαΕπίσης VW3ο POLO, 990c.c., ύνθου καιΠΩΛΕΙΤΑΙ 38 τ.µ. στον όροφο Μαδίπορτο του 1997, µπλε σε αρίστη κατάσταση.Πληρ. τηλ. 26210/95108, κιν. 6937583707. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30µ² ∆ΥΑΡΙ στον Πύργο στη Μ. Ιατρίδου 1, 1ος όρο1ου ορόφου, 55 τ.µ. (και για επαγφος, ηλιόλουστη ανακαινισµένη. Πληρ. γελµατική χρήση)ΜΑ4984 διαµπερές, µε τηλ. 6974798549. τέντες και κεντρική θέρµανση, --------------------------------------------------Μανωλοπούλου (έναντι 36 .οδός ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ASPIS BANK) Πύργος. Πληρ. τηλ. τ.µ., επιπλωµένη, σε καινούρια πολυκα6973795443, 2621036163. τοικία, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. 6978267928. ΜΑΣ4260 ΜΑ4966 -------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη 30 τ.µ. στον 2ο όροφο, επιπλωµένη, κοντά στην πλατεία Γεωργίου, οδός Καραϊσκάκη 136. Πληρ. τηλ. 6974405830, 6979462260. ΜΑ4964 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 27 τ.µ., 28ης Οκτωβρίου 11, στην κεντρική πλατεία Πύργου, β’ ορόφου, επιπλωµένη για φοιτητές – εκπαιδευτικούς.

∆ΥΑΡΙΑ

Πληρ. τηλ. 6937262438. ΜΑ4952 γνησίας 5. Πληρ. τηλ. 6945419522, --------------------------------------------------6979002206, κος Χαραλαµπίδης. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΣ9280 65µ², Μανωλοπούλου και Προύσσης 2 -----------------------------------------------------(ΕΦΟΡΙΑ) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό 6936458946, 6977187919. ΜΑ4794 στην πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας 1, -------------------------------------------------µε τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, ορόφου 26210/33716, 6973779282 και γ’ ώρες 10καινούριο διαµέρισµα, φωτεινό, 1460µ² και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 ∆ραγατσανίου και Παπαφλέσσα έναντι -----------------------------------------------------Α’ δηµ. σχολείου. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ Πληρ. ∆ΙΑΜΕΡΙ6974960226, 6976598284. ΜΑΣ4930 ΣΜΑ σε νεόκτιστη οικοδοµή, µε αυτό--------------------------------------------------νοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ + κοινό3ΑΡΙΑ προσόψεις, φωτεινότατο, χωρίς πολυτελούς κατασκευής, χρηστα, κοντά στο κέντρο του καινούρια, Πύργου. πλήρως επιπλωµένα, a/c6982318292, και αυτόνοµη Πληρ. τηλ. θέρµανση µε θερµοµετρητή. Πληρ. τηλ. 2621300895.ΜΑ4268 26210/27490. ΜΑ4698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2ΑΡΙ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) ∆ΙΑΜΕΡΙ57 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. ΑρΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. τεµίου 10. Πληρ. τηλ. 26210/27091, 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πα6947708055. ΜΑ4316 τρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο -------------------------------------------------όροφο Μαγνησίας 5. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ 186µ² µε πατάρι 84µ² Τ. Πετρο2ΑΡΙ 60 τ.µ., εξοπλισµένο. πούλου 10 γ)πλήρως κατάστηµα 70µ² µε Πληρ. τηλ.17µ² 26210/34973, 6973392819. πατάρι Εθνικής Αντιστάσεως ΜΑ4315 Πληρ. τηλ. 6945419522, 6979002206, -------------------------------------------------6938630035κος Χαραλαµπίδης. . ΜΑΣ9280 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, αυτόνοµη θέρµανση, καινούριο, πλησίον Μαρµα---------------------------------------------------ρένιας βρύσης, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. τηλ. 6936975212. ΜΑ4314 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 92µ², β’ ορόφου, Γερµανού 36, επιπλωµένο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. ΜΑ4999 . 26210/22346. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό ---------------------------------------------------ΣΠΑΠ 5, Πύργος. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΜΑ4231 2ου ορόφου, 26210/34465, 26210/33651. 100 τ.µ., aircondition, ηλιακός θερµοσί-------------------------------------------------µε αυτόνοµη ΙΣΟΓΕΙΟ θέρµανση, 3ΑΡΙ Φωκίω. φωνας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νος οδό46, Πύργος. Πληρ. τηλ. στην Μπελούση 20, µε αυτόνοµη 6974725957.ΜΑ4904. θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε απο-------------------------------------------------θήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 26210/33920. ΜΑ4317 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 70 µ², ηµιεπ/νο Καρκαβίτσα 32 -------------------------------------------------και Γούναρη στον 2ο όροφο µε µεγάλες . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 75µ² τεβεράντες, γωνιακό, αυτόνοµη θέρτάρτου ορόφου, αυτονοµία – πάρκινγκ, µανση. Πληρ. τηλ. 6972711797.ΜΑ4838.

∆ΥΑΡΙΑ

TΡΙΑΡΙΑ

TΡΙΑΡΙΑ

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ στον Ανεµόµυλο, έχει αυτόνοµη θέρµανση, σίτες και τέντες. Πληρ. στο τηλ. 6971643642. ΜΑ4987

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ȂȅȃȍȈǼǿȈ ȉǹȇǹȉȈȍȃ

ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ - ȊȖȡȠȝȠȞȫıİȚȢ ǹȞĮțĮȚȞȓıİȚȢ ȠȚțȚȫȞ ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝȑȤȡȚ 30% īȡĮʌIJȒ ǼȖȖȪȘıȘ

www.lampisg.gr īȡĮijİȓȠ: ǼȜȜȒȞȦȞ ȅȜȣȝʌȚȠȞȚțȫȞ 16

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) .ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έκαστο στην κεντρική αγορά της Γαστούνης, σε λογική τιµή.14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι. 180 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13 στρέµ. ελαιοστάσιο σε τιµή ευκαιρίας στο δρόµο Αµαλιάδα Τσιχλέικα.

τητη όχι κατοικίδια. ∆εκτές ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ² µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. σε καλή τιµή, α’ ορόφου 6976992766 (ώρες απογευµαστη Ζαχάρω Ηλείας. τινές). ΜΑ4258 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Πληρ. τηλ. 27610/23819, 6946712684. ΜΑ2219 Α) ∆ΥΑΡΙ στο ισόγειο πολυακτοικίας Αγ. Μαρίνης και Ρ. Φερραίου στον Πύργο. Β) 3ΑΡΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ β’. ΖΗΤΩ ορόφου, Αγ. Μαρίνης και Ρ. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ Φερραίου, πλήρως ανακαινισµένα. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ κατάλληλες για φοιτητές, πλήρως Πληρ. τηλ. 6973490298, επιπλωµένες κέντρο του Πύροικοδοµήσιµο στην πε6974072898. στο ΜΑ4894 γου, Αγ.Αγ. Χαραλάµπους 30.(τουΠληρ. ριοχή Γεωργίου λάχιστον έναΜΑ4286 στρέµµα). τηλ. 6948834571. Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

ΣΠΙΤΙΑ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ

στη ∆άφνη ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ιδιαιτέρου ενδια∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ φέροντος συνδυασµός κατοικίας Αµαλιάδας νεόδµητο, 3ου ορόφου, 75µ² στη 1ος όροφοςΤιµή 140µ²48.000 και ισόγειο για Γαστούνη. ευρώ. µονοκατοικία 113µ2 του Πληρ. τηλ. 6982320659. ΜΑ4988 οποιαδήποτε χρήση επαγγέλµα1995 εντός οικοπέδου τος 220 µ².σε Παράλληλα χωράφι 380µ2, άριστηµεκατά6 στρέµµατα ποτιστικό (αρδευόσταση. Τιµήπλησίον ευκαιρίας µενο) και πηγάδι σχολών 65.000 . Πύργου Τηλ. Τ ΟΠ Ο ΘΕΠληρ. ΤΗΣ ΙΣ Λεωφόρου – ΕΚυπαρισ6977663366. Π ΑΤΩΜτηλ. ΑΜΑΣ2973 Τ6945556258, ΩΝ σίας. Πληροφ. 22910/92235. ΜΑ4306 ΠΑΡΚΕ ∆ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 55µ² ρετιρέ στη Σκουφά στον 65,5.τ.µ., διαµπερές στον 3ο 7όροφο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πύργο (κάτω επί απότωντοοδών Επαρχείο). πολυκατοικίας, Π. ΓρηΟΙΚΟΠΕ∆Ο Πληρ. τηλ. ΜΑ4944 γορίου Ε &6945859975. Τ. Πετροπούλου στον Πύργο, ενοίκιο 280 περιοχή ευρώ. Πληρ. 3.300 τ.µ. στην ή τηλ. ΜΑ4297 το 6972686815. µισό Καλακέικα επί

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µε απορροφητικά µηχανή2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α µατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές πατωµά6,5 και 3,5 παλαιών στρεµ. στο δρόµο των Αγ. (γυαλίσµατα). Γεωργίου - Λαστεΐκων. αρίστη Πληρ.Εργασία τηλ. 6976161091 ή Ξύστρας ∆ιονύσιος ή 210/ 8049164 Τηλ. 26210/29854 Πύργος 6977616176.ΜΑ8669. Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

του δρόµου, άρτιο, οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. από την είσοδο Ξεν. AL. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ DEMAR). Πληρ. τηλ. 1ου ορόφου, 55 τ.µ. (και για επαγγελΜΑ2156 6936868697. µατική χρήση) διαµπερές, µε τέντες και κεντρική θέρµανση, οδός Μανωλοπούλου (έναντι ASPIS BANK) Πύργος. Πληρ. τηλ. 6973795443, .2621036163. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΣ4260

ΜΑΣ311

23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ

σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ1ου και 2ου ορόφου, 130 τ.µ. µε ΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, τρία υπνοδωµάτια, δύο µπάνια, µεσαλόνι, τζάκι, γκαράζ, απο3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, 40, 60, 131 τ.µ. επί της γάλο πλατείας Ξυστρή, θήκη, ηλ. θερµοσίφωνα και µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική 1ου δηµοτικού σχολείου, αυτόνοµη θέρµανση χωρίς στην Αµαθέρµανση, µόνωση κεραµοσκεηµιυπαίθριους και χωρίςλιάδα. ΦΠΑ, πολυτελούς Πληρ. τηλ. 6977481917, πής, 2 αποθήκες, τιµή 135.000 26220/27621.ΜΑ4809 κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Πληρ. τηλ. 6974960226.

ΜΑΣ5491

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

- ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANSΜΑ2004 Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι ΕΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν – Π Υ Ρ Ο Σ – ΖΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ Ω Η Σ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙ-

ȈȆǹȃȅȈ īȇǾīȅȇǾȈ

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΑ2126

Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081

FOTOPOYLOS TRANS

TEΣΣΑΡΙΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο ΛΑΜΠΗΣ

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. ΣΕ Ο140 ΛΗτ.µ.Τστη ΗΝ∆άφνη ΕΛΛΑµαλιάδας. Α∆Α ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του ρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ (π.χ.της πιάνο) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 100 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. - ΚΑΛΑΘΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. Κουρούτα. 0) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6938425859, 6944857080 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600ΤΙΜΕΣ τ.µ. στην καιMAΣ905 οικόπεδο 200 τ.µ. στην ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ Αµαλιάδα ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! Αµαλιάδα 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά νοικιασµένα στο ισόγειο. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

--------------------------------------------------πλήρως ανακαινισµένο και µισθωµένο. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Τιµή 93.000 ευρω συζητήσιµη. Πληρ. . 95µ², ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 95 γωνιακό στο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α’ όροφο µε αυτότηλ. 6937485373. ΜΑ4834 τ.µ., και για επαγγελµατική χρήση, νοµη3άρι θέρµανση και µε δύο υπνοδωµά-------------------------------------------------Μαθιού 5. Πληρ. τηλ. 26210/29895, τια, δύο µπάνια και ασανσέρ. Πληρ. τηλ. .. ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙ6945938452. 6979493264.ΜΑ4278 ΜΑ4957 ΚΟΠΕ∆Ο 245 τ.µ. µε µικρή οικία, πλη---------------------------------------------------------------------------------------------------σίον κεντρικής πλατείας Αγίου . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ηµητρίου. Πληρ. τηλ. 210/8056588, 3ΑΡΙ στην οδό Μπελούση 20, µε αυτό6944345312. ΣΠΙΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ νοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε ---------------------------------------------------Πέµπτη 7 Ιουλίου 2011 αποθήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. τηλ. . 26210/33920.ΜΑ4317. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙ--------------------------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100µ², 1ου ορόφου επί ΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ .. παρόδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ της Τσε Γκεβάρα 5, µε αυτόδιαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ 90µ² µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινοµη θέρµανση και κλειστό χώρο για χώρο. νόχρηστα Πληρ. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ parking. τηλ. 6945915419. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 στο Καβούρι Κατακόλου, πλ. Πα6974133859, 26210/34492-34367. ΜΑ4178 φιώλη. Πληρ. τηλ. 26210/23334. τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΜΑ4991 -------------------------------------------------ΜΑ4973 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαί--------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑθριο χώρο και τζάκι. ΜΕΡΙΣΜΑ, 1ου ορόφου, διαµπερές, 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 λίγα κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. και τζάκι. Παλαιολόγου 13, πλατεία ∆ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Οξαµενής. Πληρ. τηλ. 6970921852. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 ΜΑ4305 ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ---------------------------------------------------. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑ-------------------------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. ΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., σε διώροφη οικο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 2όροφη µε εσωτε. δοµή, ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσαλόνι ∆ΙΑ1ου ορόφου, µε τζάκι, 2 µπάνια, 3 µε τρεις κρεβατοκάµαρες, ρική σκάλα (όµορφη βιλίτσα) µέσα σε υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, ΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ τ.µ.), 3 υπνοδω– τραπεζαρία ένα,(105 δύο µπάνια, µπόιλερ, 5700 στρέµµατα µε λιοστάσι και άλλα ηλιακός, αυτόνοµη θέρµανση, µάτια, µπάνια, σαλοτραπεζαρία, τζάκι, ηλιακό2 θερµοσίφωνα, αύλειο χώρο µαζί δένδρα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου ή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός κατασκευής 1994 σε αρίστη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ θριο χώρο και τζάκι. Πληρ. τηλ. Πληρ. τηλ. 6944996051, µε 100 τ.µ., βεράντες. µε ισόγειο ηµιτελές σε άριστη κατά- 6930436728. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα 4ΜΑ2180 στρέµµατα. Τιµή ευ- 2ου κατάσταση. Πληρ. τηλ. ορόφου 96 τ.µ., αυτόΤηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ 6980161759. ΜΑ4294 σταση επί της οδού πάροδος ΥψηλάνΜΑ4870 6980161757. καιρίας λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. νοµη θέρµανση στον Πύργο. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ---------------------------------------------------------------------------------του. Πληρ. τηλ. 26250/24105 και .6976656529, Πληρ. τηλ. 26210/28050, κος Κώστας .ΜΑ4763 ΜΑΣ2021 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. .-------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙ- σε 6945391440. ΜΑ2241 6978162676. ΜΑ4122 καλή κατάσταση, αυτό---------------------------------------------------. ΚΙΑ περιφραγµένη, 3 υπνοδωµατίων ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300– νοµη θέρµανση. Πληρ. από. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 1ου --------------------------------τ.µ. στον Αγ. κουζίνα, Γεώργιο σε γευµα 7.30 στο τηλ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕσαλονοτραπεζαρία, θέρµανση . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ορόφου, 680έως τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, προνοµιούχο θέση (διαθέτει στον Πύργο. ΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ µε τζάκι στην περιοχή Κοκκιλώνι. Τηλ. 6980340153, ηλιακός, κλιµατιστικό, τέντες, γκαράζ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ υπόγειο, 6978170035, γκαράζ φυλασσόηµιτελής οικοδοµή, µετά επικοινωνίας 6930241894. ΜΑ2174 κλειστό 30 τ.µ., υπόγεια αποθήκη 8 τ.µ., υπογείου, ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µενα). Σε τιµή ευκαιρίας. σε πα60, 98, 131κατοικήσιµο τ.µ. επί της πλατείας ΜΑ4276 ∆εληγιάννηΠΑΡΑΘΑΛΑΣπίσω από πρώην Γυ- νοραµική . οδός ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πληρ. τηλ. 694455305-7 τοποθεσία. Πληρ. στο κέντρο του Πύργου 40 τ.µ., Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, -------------------------------------------------ΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στοΠύργου. Καβούρι στην ΜΑΣ3875 6938848098. µνάσιο – Λύκειο Πληρ. τηλ. τηλ. χωρίς κοινόχρηστα και µε δικό του χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς πρώτη σειρά µε θέα τη θά--------------------------------------------------------------2621100291, 6976022604. ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, νερό. Πληρ. τηλ. 6972235872. λασσα, τρία υπνοδωµάτια, µε. ΜΑ4539. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόδιαµπερή από οικοπεδούχο. ---------------------------------------------------γάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή ΤΟΙΚΙΑ 130 τ.µ. µε αυλή πεδο στη φως – γεΠληρ. τηλ.Σπιάτζα, 6974960226. ΜΑΣ5491. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60.000 ευρώ. 1) Πληρ. τηλ. στην Αγκινάρα Γαστούνης. ώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. 105µ², 2ου ορόφου, διαµπερές. 2)∆ΙΑ- Πληρ. τηλ. 6979336300. ΜΑ2240 6944944158. -------------------------------ΜΕΡΙΣΜΑ 54µ², 2ου ορόφου, διαµπε. ΖΑΧΑΡΩ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέριρές. 3) Ο ΑΕΡΑΣ 3ου ορόφου, 270µ². . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ορόφου ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ σµα 1ου 130 τ.µ., µε 3 υπνοδωΤιµές κάτω του κόστους. Πληρ. τηλ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60 τ.µ. ΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ µάτια, ενιαίο σαλόνι-κουζίνα, µπάνιο-wc, 6937115091. ΜΑ4922 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ος όροφος, σε µπαλκόνι τετραόροφη - παραλία – πολυτελής µεζονέτα µε αποθήκη, µεγάλο µε οικοθέα, αυ--------------------------------------------------δοµή, πολυτελούς κατασκευής, µε διαµπερές 100 τ.µ. στον τελειωµένο υπόγειο, τελευτ. τεχνοτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, . ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙ1ο κοινόχρηστα, όροφο, 28ης Οκτωλίγα αυτονοµία θέρκατασκευής µε θερµοµόνωση – θερπρόσφατα ανακαινισµένο. Τηλέφωνα ΣΜΑ 1ου ορόφου, 130 τ.µ., 3υ/δ, µπάβρίου πλησίον 40, κατάλληλο και µανσης, ΤΕΙ και 3ου Γυµοπρόσοψη. Σοβαρές προτάσεις. επικοινωνίας: 26250-61221, νιο, WC, αποθήκη, ενιαίο σαλόνι – για επαγγελµατική Πληρ. τηλ. 6939082860. ΜΑ4830 µνασίου στον Πύργο, στέγη. Αγίου 6937485373. ΜΑ4063 Τιµή 73.000. κουζίνα, αυτόνοµη θέρµανση, µπαλκόνι, Ανδρέου 16. Πληρ. Πληρ. τηλ. τηλ. 6984572210. ΜΑ2208 -------------------------------------------------Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 6972586111.

Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά, πάνω από καταστήµατα και ηµιόροφο, χτίζει 140 τ.µ. παλαιός Σ.∆., αναµονή ασανσέρ, γωνιακό, επί των οδών Ερµού και Σισίνη, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 70.000 ευρώ, συζητήσιµα (ιδιώτης). Πληρ. τηλ. 6974458304.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ȀȚȞȘIJȩ 6943076076

--------------------------------------------------Αθηνών 64 και Έλλης, περιοχή Ευαγγε. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην πάροδο Αγ. λίστριας στην Αµαλιάδα. Τιµή 300πολυκαευρώ. Μαρίνης (πίσω από Ανδριόλα Πληρ .τηλ. 6972140892. τοικία) 2 2ΑΡΙΑ & 1 3ΑΡΙ. Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------6976700228. ΜΑ4937 . --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, ∆εληγιάννη∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 8 στον Πύργο, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ου ορόφου 3ΑΡΙαπό στην 28ης Οκτωβρίου αποτελούµενο 2 κρεβατοκάµαρες, στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6948605837. σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη ΜΑ4936µεγάλα µπαλκόνια, διαµπερές, κουζίνα, --------------------------------------------------αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 34601, 3ΑΡΙ 92µ², ΜΑ4346 β’ ορόφου, Γερµανού 36, 6977330432. επιπλωµένο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------. 26210/22346. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ., 1ου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, 2 . ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑυπνοδωµάτια, χολ, σαλόνι, κουζίνα, µπάΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ νιο, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρ∆ΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ µανση στο κέντρο του Πύργου, ΣΚΑΤασ. ΦΙ∆ΙΑΣ. Πληρ.Αχιλλέως). τηλ. 26210/54725, Καζάζη 24 (πρώην Πληρ. τηλ. 6945992194. ΜΑ4784 26210/26858.ΜΑ3931. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ διαµπερές, άνωθεν ψησταριά Γωνιακού. Πληρ. τηλ. 6985079604. ΜΑ4827 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΜΙΣΑΡΙ στον Πύργο, Παπαφλέσσα 18, θέρµανση έναντι SPAR καινούριο, αυτόνοµη Βερόπουλου, µε αυτόνοµη θέρµανση, και ηλιακός 75 τ.µ., ∆ερβενακίων . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ κλιµατιστικά, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. και Περικλέους, πλησίον σούπερ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑτηλ. 6980816640. ΜΑ4923 ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µάρκετ ΤΕΡΖΗΣ. Πληρ. τηλ. --------------------------------------------------διαµπερές τ.µ. µε 10 τ.µ. 6936716226.64 ΜΑ4284 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 ΤΡΙΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου τ.µ. µε 4όροφης 15 τ.µ.πολυκατοικίας. ηµιυπαίθριο ορόφου, ∆ιαµχώρο. περές ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση, 3. ∆ιαµέρισµα 112 210/5721928, τ.µ. µε 9 ασανσέρ. Πληρ. τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τ.µ. .ηµιυπαίθριο χώρο και 6981769813, 6979074061.ΜΑ4926. τζάκι. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 3ΑΡΙ -------------------------------------------------4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές γωνιακή, νοτιοδυτικός προσα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ΤΡΙΑΡΙ 117 τ.µ. µε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 15 τ.µ. ηµιυπαί2 υπνοδωµάτια, 75νατολισµός, τ.µ., 2ος όροφος, Αγησιλάου1 27, µπάνιο,αυτόνοµη 2 WC, ιταλική κουζίνα, Πύργος, θέρµανση, χωρίς κοιπόρτα ασφαλείας, δορυφορική νόχρηστα, 230,00 ευρώ. Πληρ. τηλ. TV χωρίς κοινόχρστα, ανεξάρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6978190108, 6970077133. ΜΑ4956

ΜΑΣ1201

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόΟΙΚΙΕΣ: ΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕσβαση σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ ΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥαπό παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι ΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ κ.λ.π. σε καλή τιµή. πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόHOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. πεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50τ.µ. ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΕ νικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 µε τζάκι και ωραίαΕΠΑΝΩ θέα θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ τ.µ. σε 9 στρ. λιο- 105 τ.µ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 115 ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΟΙΚΙΑ διώροφη 240ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στηνΤ.Μ. αστυνοµία. ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 στάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα ΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ .ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΤΟ ΣΤΡ. περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. 130.000 ΚΑΣΤΡΟ2επιΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ του δροµου προς κυλληνη οικια ΚΑΙ 75 τ.µ.11 µε υπογειο τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υποΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ελιές κτίζει 400 τ.µ.ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΣΙΜΙΖΑ 22 ΣΤΡ. ΣΤΡ.Α σε 2.800 ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΛΥΓΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, ΥΠΕΡΥΨΩλοιπο δοµησης ΑΠΟΣΤΑΣΗ 130 τ.µ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από:ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΙσόγειοΕΠΙ 2 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΝΟ Ο∆ΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ 130 Τ.Μ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΥΠΕΡ ΚΑ Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο100 α’ Μ.ΣΤΗΝ όροφος ΛΟΥΞ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ.ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ σε οικοπεδο 7,500 τ.µ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. 100 τ.µ. κατασκευης µε µεγάλες βεράντεςΚΥΛΛΗΝΗ σε οικόπεδο 1.330 ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΑΠΟ ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια οικοπεδο 2010.τιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕMILLE ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΧΟΥ τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. µόνο 190.00012 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 100Τώρα Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 195.000 Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 250.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗΕΠΙ διορωφη 95 τ.µ. οΓΙΑ καθεΚΥΛΛΗΝΗ οροφος σε οικοπεδο απο παραλια 20060 µ.δι-τ.µ. µε ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ οικια ∆ΡΟΜΟΥ 5.500 300 τ.µ.αποσταση ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ κήπο εντός ΟΙΚΟΠΕ∆Ο σχεδεταιΜΕ και ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ χωριστα.τιµη 290.000 γιαΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ολοκληρο. 12.000 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Α: Τ.Μ. ΘΕΑ ΒΙΛδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., ΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 ΛΕΧΑΙΝΑ τ.µ., υπερυψωµένη, ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115Σ.τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15εισογειο ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ δίπλα στην Παναγία, σε καλή 38.000 τιµή. ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell διαµερισµα 100 τ.µ. ∆ΡΟσε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει ΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως αναµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 400 διπλατ.µ. απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ καινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 "ΚΟΚΙΟΣ"13 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ 78.000Ο∆ΟΥ ΕΥΡ . ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία ΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑθέα ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΣΦΟΡΑΣ. θάλασσα. ΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 . ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣΕΥΡ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. ΝικολάουΛΕΧΑΙΝΑ 160 τ.µ. διώροφοΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ οίκηµα.ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000ΕΥΡ . ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΘΕΑ ΘΑ- ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΚΑΙ ΓΙΑΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΥΛΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ Ο Α ΟΡΟΦΟΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 ΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡ100 Τ.Μ. ΜΕ 2 ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΠΑΡΚΙΝ,ΛΟΥΞ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35δοµησης Τ.Μ.ΚΑΙ Α 1302006.ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ. ΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟ- ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ λασσα,υπολοιπο τ.µ. ΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. 7,500 ΟΡΟΦΟΣ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ Σ.∆.0,7 ΤΙΜΗ ευρώ. 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ ΒΑΡ∆Α ∆ΙΟΡΟΦΟ 300τ.µ. Τ.Μ.203 ΕΠΙ Τ.Μ. ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ.ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο 400 απο παραλια.τιµη 85.000Α∆ΡΑΒΙ∆Α ευρω. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, 40.000 ΠΑΤΑΡΙ 140 Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 148.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. ΤιµήΚΥΛΛΗΝΗ για ολόκληρο 220.000. τηνΤ.Μ.ΜΕ κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 155 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 80.000 ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 διώροφη ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. κ.λ.π. µεσε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΤιµήΚΕΝΤΡΙΚΟ 370.000 ευρώ.∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ ΑΠΟ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 30.000 για ολοΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 διώροφο, Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.100 Τ.Μ.ΕΥΡ ΕΝΑΝΤΙ . ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. κληρο. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία.ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 ΜΕ ΚΑΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΚΟΥΛΕΧΑΙΝΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 105 τ.µ. και τ.µ. ΒΕΡΑΝΤΕΣ και 60ΜΕΖΟΝΕΤΑ τ.µ. και ο35α’ Τ.Μ. όροφος 10025τ.µ.Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ µε µεγάλες βεράντες σεΟΙοικόπεδο 1.330 τ.µ.ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ και ωραία θέα από 450.000 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλήΤΙΜΗ τιµή. 145.000 ΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 επιπλωµενο.τιµη ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 ενοικιαζόµενα τ.µ. µε 18 ελιέςδωµάτια κτίζει 400εντ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ.αριθµός ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ140ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ85.000 100.000ευρω. ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση λειτουργία κατασκευής 1995, δωµατίων 24 επ ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλαΑστην Παναγία,140 σε καλή τιµή. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ Σ.∆.1 ΤΙΜΗ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ800 ΤΗΣµ.ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΡΟΣΟΨΗ ΕΥΡΩ. του κεντρικού δρόµου από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 85.000.ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 65.000 ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑ100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλαΑΝαπό ROΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ.68 ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ SHELL ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 14Ο.ΟΟΟ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣΚΑΣΤΡΟ επι τουΟΙΚΙΑ δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ.ΣΤΡ. µεΟΙΚΟΠΕ∆Ο υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 75 ΤΟ Τ.Μ.ΣΕ 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.000 BINSON CLUB. ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000.Σ.∆.2 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ µησης 130 τ.µ. ΕΥΡΩ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΛΕΧΑΙΝΑ 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 450.000 ΕΥΡ . ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ.ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΛΟΥΞ 400 αποΣΕπαραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800ΜΟΝΟ Τ.Μ. ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΤΑΛΗΛΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ ΕΥΡ . 3Υ|∆ ΑΠΟΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε120.000 3 υπνοδ.2ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδοΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν ΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΥΛΛΗΝΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διορωφη οικια 95 τ.µ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ ο καθε οροφος οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο 2001000 µ.διδεται και ΚΑΣΤΡΟ 100 σε Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΣΕ ΚΑΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο 100παραλια Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ∆ΙΟΡΟΦΗ Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636. Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ δρόµου ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ ΕΥΡ .ROBINχωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 24 Τ.Μ. επίΜΕ του κεντρικού 80078.000 µ. από ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ Τ.Μ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Σ.∆.2 ΤΙΜΗθάλασσα 145.000 σε 2.500 ΚΑΣΤΡΟΕΠΙ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρουΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. SON152 CLUB µε θέα τ.µ. Τιµή ΜΑΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000 ΕΥΡΩ. ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ∆ΙΟΡΟΦΟ εναντι shell300 εισογειο τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται επιπλωµενο.τιµη 9 ΣΤΡ.ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ 45000. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 690.000 ΒΑΡ∆Α Τ.Μ.διαµερισµα ΕΠΙΤΙΜΗ ΤΗΣ 100 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ. και160.000 ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 85.000 ευρω. ΝΙΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7500 Τ.Μ.-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ 5½ µε ΑΡΤΙΟ φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗστρ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Σ.∆.0,7 ΤΙΜΗ 40.000 δίπλα ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300Τ.Μ.ΜΕ Μ. ΤΙΜΗ 55000. ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ROBINSON ΝΙΟΧΩΡΙ ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΒΙΛΕΣ ΓΑΛΕΟΥ 35 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Μ.ΚΑΙ Α 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑαπό ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑCLUB. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ14 ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΑΠΟΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΑΠΟΟΡΟΦΟΣ 800.000 Τ ΡΑ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 25.000 ΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . 30.000 ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΤΡ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΤΡΟΥΣΙ Τ.Μ.1.100 ΠΕ-Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000ΠΑΡΑΛΙΑ 100 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 . ΣΕ 6.500 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π. ΡΙΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, οικοδοµήσιµο στην παλιά αγορά Σ.∆. 2. Τιµή Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑ-

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603

e-mail: 41 τ.µ., 50 τ.µ., 61 τ.µ.,

pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

130 τ.µ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 ΠΛΑΤΕΙΑ στρ. µε πρόσβαση σεΞΥΣΤΡΗ καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΤηλ. ROBΙNSOΝ26210/35901, ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 6972277920. ΜΑ2139 ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΑΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΧΡΗΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ ΜΑΤΑ 48.000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ.τµ., ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. 107 186 ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ τ.µ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ1ου 2.500 ΤΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Τηλ. 26210/35901, ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΤΡ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ.,ΜΑ2138 κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή 6972277920. ΛΕΧΑΙΝΑ τιµή. 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ50ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΜ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟΕΥΡΩ. ΣΤΡ. ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 65.000 ΣΙΜΙΖΑ602 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.ΑΑΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ1.800 ΚΑΙ ΧΩΣΙΜΙΖΑ ΣΤΡ.ΚΑΙ 30 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΑΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 500 ΧΩΡΙΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΤΟΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ.ΑΠΟ καιΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ο α’ όροφος 90"ΚΟΚΙΟΣ"13 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ240 ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σε 9 ΜΕ στρ.ΕΛΙΕΣ λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π.ΚΕΝΤΡΙΚΟ µε ωραία∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ θέα θάλασσα48.000 περιΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. φραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. άρτια και οικοδοµήσιµα ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, από: Ισόγειο 2 διαµερίεντός τηςλουξ, αποτελούµενο κοινότητας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. σµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. Πληρ. τηλ. 26210/51808, θέα∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ από 450.000 ευρώ. Τώρα 25 µόνο 250.000 ευρώ. ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλαΘΕΑ στηνΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ Παναγία, σε καλή220.000 τιµή. 6976555286. ΜΑΣ6605 ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 65.000 ΕΥΡΩ. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΙΟΧΩΡΙ-ΚΥΛΗΗΝΗ 7ΣΤΡ.300 Μ. ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. 2ΚΑΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000. µε 40 ελιές επί του δρόΛΕΧΑΙΝΑ 12 ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ µου Αγ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΤΙΜΗ ΓεΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7,5 ΣΤΡ.ΟΡΙΟΛαστεΐκων ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 260.000 ωργίου. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. τηλ. 6977616176 , Πληρ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΚ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120.000 6976161091 ΛΕΧΑΙΝΑ 6,5 στρ. µε ελιές, περιβόλι, παροχές ρεύµα, νερό. Τιµή 19.000 ευρώ.ή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ

ΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603 e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

210/8049164.ΜΑ8670.

ΟΙΚΙΕΣ: 1) ΒΑΡ∆Α. Κατάστηµα κεντρικό 30 τ.µ. µε αποθήκη 15 τ.µ. επί της Αγ. Νικολάου. 2) ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 98.000

69.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 160.000 ΕΥΡ . ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Μ.ΚΑΙΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ Α ΟΡΟΦΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ35ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ521 ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεν36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . τρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 CLUB. ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 75 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.000 ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000 ΕΥΡΩ. ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ . . ΤΡΕΪΛΕΡ µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση να βγάζει άδεια ΖΗΤΩ να αγοράσω. Πληρ. τηλ. 6936281296. ------------------------------------------------. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Ψυγείο τοστ, ψυγείο βιτρίνα µίνι, ψυγείο πάγκος – bel mari, ψησταριά διπλή, ψησταριά µονή – φούσκα 2,50, φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 4 µετ., µοτέρ, λάντζες 50Χ50Χ30 διπλή, πενταπλή, γύρος – πλατό, τοστιέρα, ζυγαριά, τυροτρίφτης, (πρατήριο άρτου κοµπλέ σε πολύ καλή κατάσταση), κοτο-

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

2 καναπέδες τριθέσιοι 200 ευρώ, 1 γωνιακός 250 ευρώ πορτοκαλί, τραπεζάκι 40 ευρώ, γραφείο & καρέκλα & βιβλιοθήκη (λευκά) 80 ευρώ, 3 φωτιστικά 90 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937294921. ΜΑ4976

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ & ΠΡΟΒΑΤΑ

ASAAF από Ισπανία. Πληρ. τηλ. 6983420371. ΜΑ4945

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

πουλιέρα GAZ 32 θέσεις, aircondition οροφής, φριτέζα διπλή GAZ, κρεπιέρες, κούτσουρο, φούρνος υγραερίου, φούρνος ηλεκτρικός, παγωµηχανή, καρέκλες, τραπέζια 80Χ80, Φ60 µηχανή cafe διπλή, κόφτης, γκριλιέρα µονή GAZ. Πληρ. κύριο Καράµπελα, Αγ. Γεωργίου 29, Πύργος. Τηλ. 6948004643. ΜΑ4898 ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 5 µέτρα στο Κατάκολο, µηχανή 25HP, βυθόµετρο trailer, τέντα. Πληρ. τηλ. 6945895900. ΜΑ4959 -------------------------------------------------. ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, αλλαγή φερµουάρ, µεταποιήσεις στον Αγ. Ιωάννη. Πληρ. τηλ. 6941639356. ΜΑ4981 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΡΟΥΛΙ Φ90, 300 µ. Πληρ. τηλ. 6972802226.ΜΑ4993 --------------------------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΛΑΓΟΣΚΥΛΑ Γκέκας, πέντε και τριών ετών, άριστα. Πληρ. τηλ. 6971979406, Αντώνης.

. ΑΓΟΡΑ Α∆ΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.

Ενδιαφέροµαι να αγοράσω άδεια φωτοβολταϊκού πάρκου στη γεωγραφική περιοχή Ηλείας – Μεσσηνίας. Πληρ. τηλ. 6940823817. ΜΑ4998

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΖΟΒΟΧ

2,5µ. πλάτοςΧ8 µέτρα µήκος µε χώρισµα στη µέση και 2 τουαλέτες µε 2 ντουζ σε κάθε χώρο (ανδρών – γυναικών). Τιµή 5000 ευρώ. ∆υνατότητα µετατροπής για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. τηλ. 26230/22686, 6974876919. ΜΑ4974

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ ΑΣΑΦ

Ισπανίας. Πληρ. τηλ. 6983420371. ΜΑ4844

ΖΩΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ Μπιγκλς Χάριερ αρσενικός 8 µηνών, ξεκινηµένο στο κουνέλι. Πληρ. τηλ. 6937144867. ----------------------------------------------. ∆ΑΛΜΑΤΙΑΣ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ πανέµορφα, υγιέστατα στις 22/4/12 κλείνουν 40 ηµέρες. Τιµή 350 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944859334. ΜΑ4942 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Γερµανικά ποιµενικά (Λυκόσκυλα). Βλέπετε τους γονείς. Πληρ. τηλ. 26210/26826, 6979051859, 6973866113. ΜΑ4953 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ΜΟΣΧΑΡΙΑ, 8 ΘΗΛΥΚΑ & 7 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΑΡΝΙΑ αποκοµµένα. Πληρ. τηλ. 6973381544. ΜΑ4948 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΓΙΟΡΚ – ΣΑΙΡ καθαρόαιµα 2 µηνών. Πληρ. τηλ. 6934151298. ΜΑ4963 --------------------------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

(λόγω διακοπής εργασιών), σε άριστη κατάσταση και πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6949959658.

ENOIKIΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 56µ² επί της οδού Μαθιού, έναντι ∆ικαστηρίων Πύργου, άνωθεν καταστήµατος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Πληρ. τηλ. 6937459319.ΜΑ4292.

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΖΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

για συµβίωση και για γάµο έως 65 ετών, από Πύργο και παντού. Πληροφ. όλο το 24ωρο, τηλ. 26210/21906. ΜΑ4668

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ εν διαστάσει 38 ετών προσφέρει παρέα σε µοναχικές κυρίες, ύψος 1,88 µε πολύ χιούµορ. Πλη.ρ τηλ. 6937713099. ΜΑ4995

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 40 τ.µ.

στο ισόγειο του ξενοδοχείου Απόλλωνα για οποιαδήποτε χρήση. Απέναντι από την πόλη του ALDEMAR στα Καλακέικα. Πληρ. τηλ. 26210/54492, 6937147870. ΜΑ4977

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ HUSQVARNA

µε µηχανή briggs & straton 7,5hp, αυτοκινούµενη, µε ελάχιστες ώρες εργασίας. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973779768.ΜΑ4996

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

στη Ζαχάρω, στην Εθνική οδό Πύργου Κυπαρισσίας. Πληρ. τηλ. 6945815121. ΜΑ4997

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

µε πατάρι και υπόγειο σε κεντρικό σηµείο του Πύργου συνολικό εµβαδόν 97 τ.µ. Τιµή 450 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6970121880 και 6942678484. ΜΑ4929

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

στην 28η Οκτωβρίου 1 δίπλα στην Εθνική Τράπεζα στον 3ο όροφο, 20 τ.µ., 40 τ.µ., 50 τ.µ., 70 τ.µ. διαµπερή, κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση. Πληρ. τηλ. 6977287970. ΜΑΣ4376

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300 τ.µ.

ισόγειο, υπερυψωµένο µε άνετο εξωτερικό χώρο σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937557941. ΜΑ4908

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«ΑΘΗΝΑ»

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό.

Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑ4947

18

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΑ

από παραγωγό λόγω κοπής δένδρων ΕΛΙΩΝ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ, κατάλληλα για σόµπες και τζάκια, 100 και 120 ευρώ ο τόνος αντίστοιχα. Παράδοση ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΗΛΕΙΑΣ, ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, περιορισµένη διάθεση. Πληρ. τηλ. 6932608181. ΜΑ4914

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΥΡΩ & ΑΝΩ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 69769363392 WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777.

“DOGKAS “ DOGKAS GROUR GROUR FAST FAST LINE” LINE”

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ

€{s~Š~ˆ € {s~Š~ˆ kk‰w{~ˆ ‰w{~ˆ „†sŠw†Š~†ˆs lˆkws  „†sŠw†Š~†ˆs kk{„‰. {„‰. l ˆkws

ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802

l~wŠ‰wp{|~ˆs l ~wŠ‰wp{|~ˆs l~w€{sˆnwz}Š}s l~w€{sˆnwz}Š}s

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14-16 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε ΠΥΡΓΟΣ Π ΑΤΡΟΚΛΟΥ 1 4-16 & Ζ ΑΚΥΝΘΟΥ Κ ΑΤΩ Α ΠΟ Τ ΟΝ Ο .Τ.Ε Π ΥΡΓΟΣ Τ ΗΛ.26210 --20750 20750 - 2 0751 --20752 20752 --20753 20753 ΤΗΛ.26210 20751

e-maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.g e -maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.gr ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΠΥΡΓΟΣ €€x‡‰Šlx mx|Štx‹x x ‡‰Š x m x|Š x x €€x‡‰Šlx x ‡‰Š x xŠt‹~t €x‹xt€|~t €x x €|~ T.M M 127, 117,100, 57, x‹‰‡‰~ n|Šx‡t~ | €o|t‹~ n|t~ qxŠ€‡l€ (€…m.524 ) ΠΥΡΓΟΣ €€|‡‹Š‰ ‰Š‰‚‰t |‡ Š‰ Š|‹Š| €€x‡‰Šl‰ x ‡‰Š ‰ 44²º ² ‰ Š‰‚‰ 106 ‹..  | | qxŠ€‡l€ qxŠ€ ‡ € (€…m-27 ) ΠΥΡΓΟΣ  |}‰‡|‹x ‰Š‰‚‰t | ‰‡| x 11²º ² ‰ Š‰‚‰ 57 ‹.  22oº‰Š‰‚‰t o ‰Š‰‚‰ 57 ‹.  (|€xŠx) €…m.227) ΠΥΡΓΟΣ ΠΥ ΟΣ €€x n|Šx‡t~ x‡‰Šlx mmx|Štx‹x x|Š x x xŠt‹~t €€x x‹xt€||~t xx‹‰‡‰~  ‰‡‰~ n |Šx‡ ~ ‰Š‰‚‰t || n|x ‹~‡ nxoox 55 ‹.  112 ‹.  t|| 1²º,2²º,3²º ‰ Š‰‚‰  xttx (€…m.352.351,352 ) ΠΥΡΓΟΣ mmqox ΠΥ qox t‹~‡ ~‡ xl. l|…Šl‰ ‰m. ‰m x‡xqxt|…t x‡xqx |… mx|Štx m x|Š x ‹ŠxŠ |lxo‰ | xo‰ ‚Š|t€‰{x|‡‰ mxqŠxlx‹|t~ 99 ‹. ‚ Š| €‰{x|‡‰ t|| €€xo~ xo~ €€x‹xt‹xt~ x x x ~ ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€…m.577) ΑΘΗ ΘΗ ΗΝ ΝΑ €€„|o~ „|o~ ‰ m €Š~‡~ t‰l|x ‰ | x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 27,5 ‹.  ‹~ ~ 115.000( 5 000(€…m.367) ‰m.€Š~‡~t

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ν 30 ετή πείρα µας Mε τ–η ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1) 82 τ.µ., 3ος όροφος Εφορίας καινούριο, θέρµανση. Τιµή 1.000 θα πλησίον σα ς δ ώσαυτόνοµη ουµ ε ευρώ ανά τ.µ. οποιαδήποτε 2) ∆ύο διαµερίσµατα ισόγεια δίπλα πρώην (ΟΑΕ∆) 75 και 85 τ.µ. καινούρια µε αυτόπλΤιµή ηρ οανά φτ.µ. ορία σχετικά νοµη θέρµανση. 1.100 µ49 ετ.µ.τ οοδόα κίν ητ1ου ό δηµοτικού σας 3) Γκαρσονιέρα στην Ατταλείας (πλησίον σχολείου) µε αυτόνοµη θέρµανση, 4ος όροφος. Τιµή 1.000 ευρώ ανά τ.µ. 4) 59 τ.µ. δυάρι καινούριο (περιοχή Αγία Βαρβάρα, 1ος και 2ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, τιµή 1.250 ευρώ ανά τ.µ. 5) 75 τ.µ. 1ος όροφος σε 3όροφη οικοδοµή στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος. Τιµή 65.000 ευρώ. 6) Γκαρσονιέρα 37 τ.µ. ισόγεια 25 ετών οικοδοµή, πλησίον 1ου δηµοτικού σχολείου. Τιµή 10.000 ευρώ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεµάχιο 6.200 τ.µ. περιοχή Βυτινεΐκων, τιµή 18.000 ευρώ (αναδασµού). 2) Αγροτεµάχιο 3.127 τ.µ. περιοχή Κάστα Κατακόλου (αναδασµού). Τιµή 10.000 ευρώ. 3) 4 στρέµ. περιοχή Αγίου Γεωργίου. Τιµή 40.000 ευρώ. 4) 10 στρέµµατα περιοχή Κατακόλου επί ασφάλτου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και ανά 5 στρέµµατα. Τιµή όλο 100.000 ευρώ. 5) Αγροτεµάχια ανά 4 στρέµµατα επί ασφάλτου Κατακόλου, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή από 80.000 ευρώ. 6) 4.150 τ.µ. περιοχή Καβασιλάκια Πύργου, τιµή 70.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1) 1.300 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής σε ύψωµα, περιοχή Βαρβάσαινας. Τιµή 40.000 ευρώ. 2) 812 τ.µ. οικόπεδο στην οδό Αγίας Μαρίνης, άρτιο οικοδοµήσιµο. Τιµή 85.000 ευρώ. 3) 2.000 τ.µ. οικόπεδο εντός οικισµού, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή 65.000 ευρώ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1) Κολίρι (βίλα) σε 7 στρέµµατα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου, γκαράζ, µπάρµπεκιου, φούρνος, ξενώνας, κ.λ.π. 2) Μονοκατοικία (βίλα) στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου 200 τ.µ. σε 3 επίπεδα, έκταση 1500 τ.µ., γκαράζ, µπάρµπεκιου, κ.λ.π. Τιµή 220.000 ευρώ. 3) ∆ιώροφο εντός Πύργου 90 τ.µ. ο κάθε όροφος ενοικιασµένο σε οικόπεδο 240 τ.µ. Τιµή 150.000 ευρώ. 4) Μονοκατοικία Αλφειού 70 τ.µ. σε έκταση 5.000 τ.µ. µε 200 πορτοκαλιές, περιφραγµένο. Τιµή 70.000 ευρώ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1) Κατάστηµα 62 τ.µ. στην οδό Ερµού στον Πύργο σε οικόπεδο 142 τ.µ. Τιµή 200.000 ευρώ. 2) Κατάστηµα στην οδό Ζαΐµη, 75 τ.µ. Τιµή 60.000 ευρώ. 3) Κατάστηµα πλησίον θεάτρου «Απόλλων» 45 τ.µ. Τιµή 50.000 ευρώ. Και πολλά ακόµα ακίνητα σε όλες τις περιοχές και διάφορες τιµές στο γραφείο µας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται ∆ιαµερίσµατα, Γραφεία, Καταστήµατα σε όλες τις περιοχές από 200 ευρώ το µήνα.ΜΑΣ3076

ΡΧΑΙΑ ΟΛ ΥΜ ΠΙΑ |q Α ΑΡ ΛΥ ΜΠ |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ t|| m‰Š‰‚‰ |‡x |‡x mx|Štx m x|Š x 90 ‹.  x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 40.‹. |‡x |‡x €x‹xt‹~x €x x ~x 90 ‹ €x €x MIA M A t‰l|x ‰ | x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 30 ‹. t|| x ‰ €‰q|m‰ 450 ‹.M ‰ox ‰ox x} x €x €x ‰‡‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| qŠ‰‹xt|t qŠ‰ x | (€€… …m ‰€‰q|m‰ … m.281,600,601,602) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰ €|‡ Š‰ qxo‰ qxo ‰ m‰Š‰‚‰ m ‰Š‰‚‰ 67 t‰l|‰ ‰ | ‰ 67 1²º 1² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ |‡‰€xt|‡‰t |‡‰ € x |‡‰ t|| ‰ €‰q|m‰ 146 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ t‡‹|o. ‡ |o m‰~t~t m‰~ ~ 1,8 q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ x l‡xt‰ ‡x ‰ (€€… …m ‰€‰q|m‰ … m.598) Ε Λ ΑΙΩΝ Α ΣΠ ΥΡ Γ Ο Υ ‰‡‰€x‹‰€x ΕΛ ΛΑ ΝΑ ΑΣ ΠΥ ΡΓ ΓΟ ΟΥ ‰‡‰€x ‰ € x 78,80 ‹.  | | t€|qxt‹|t €|qx | {|Šx‡‹|t {|Šx‡ | 30 ‹.  t|| ‰€‰q|m‰ … m.581 ‰ €‰q|m‰ 182 ‹.  t|| q‰o q‰o €xo~ €xo~ €x‹xt‹xt~ €x x x ~ | | €xo‰Š‚|Š €xo‰Š ‚|Š €o|t‹‰ €o| ‰ qxŠl€l€ qxŠ € € (€€… …m Β ΑΡΒ Α ΣΑΙΝ ΑΠ ΥΡΓΟΥ ‰‡‰€x‹‰€x ΒΑ ΒΑ ΑΣ ΝΑ ΠΥ ‰‡‰€x ‰ € x qxox qxo x 63 ‹.  t|| xlŠ‰‹|x‘‰ x Š‰ |x‘ ‰ 4 t‹Š|x‹x Š|x x | | 20 20 Š}|t Š | |o|t |o | x‡|t x‡| ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.394) Π ΥΡΓΟΣ qxox ΠΥ qxo x ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x l…‡x€~ …‡ x€~ t|| 2 mŠ‰‰t mŠ‰‰ q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ ‰.‹.| 193 ‹.  €x €x | | t‡‹|o|t‹~ ‡ |o| ~ m‰~t~t m‰~ ~ 1.8 €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ ‹‰ ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ €x €x lxx €x‹xt‹~x‹x €x x ~x x ( €…m.17) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €‰‡‹x €‰‡ x t‹‰ ‰ qŠl‰ €x €x ‹~‡ ~‡ nxoxttx nxox x ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x 120 ‹.  3 m .t.€€ 2 qx‡x qx‡ x x€‰ ‹tx€ x€ 4 |‹…‡ | …‡ t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 4.850 ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€… …m ‹}x€‰} m.282) ΚΑ Τ Σ ΑΡ ΟΥ ΠΥΡ ΓΟ Σ |}‰‡|‹x ΑΤ ΤΣ ΣΑ ΡΟ ΡΓ ΟΣ | ‰‡| x 100 ‹.  3 m…x‹x m…x x txo‰‡ xo‰‡ KOYZINA KOYZ NA (€…m.585 )

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ο ΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰ m.603) €|‡ Š‰ ‰.‹.| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 198 ‹.  t‡‹. ‡ m‰~t~t m‰~ ~ 1,8 (||€xŠx) (€… …m ΛΑ Σ ΤΕΙΚ ΑΣ ΣΤ ΚΑ Α ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΥΨΩΜ ΩΜ ΜΑ Α ||‡‹‰t ‰€t‰ ‡‰ ‰ € ‰ 5.700 xxŠ‹‰‹~‹x Š ‰ ~ x 1.000 ‹  ‰€‰q|mx q…o|‹x 5‰ €‰q|mx q …o| x ‰o‰€€oo~Š‰ ~ xx‡x ‡x t‹Š|x €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx €x‹‰€|t (€…m.561) ΠΥΡΓΟΣ ΣΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 23.731 ‹.  12.000 ‹.  t‹~ ~ }…‡~ …‡~ | €€x x 11.731 ||€‹‰t €‰ }…‡~t qŠ‰t‰„|t xŠ€|‹ …‡~ 2 q Š‰ ‰„| t lxx ||qxll|ox‹€~ qx |ox €~ t‹|l~ | ~ t‰q|Š ‰q|Š  xŠ€| €€.oo ( ||€xŠx ) ( €… …m m.324) ΠΥΡΓΟΣ €€|‡‹Š‰ || t‡‹|o|t‹~ mm‰~t~t |‡ Š‰ l…‡x€‰ 750 ‹.  ‰~ ~ 1,8 €€‹}| | 1.350 ‹.  ‰‡xm€‰ ‰€‰m‰~t  ‰‡xm €‰ lxx xx‡|l|Št~ ‡| |Š ~ ‰ €‰m‰~ q…o|‹x ‰oo‰ ‰€€oo~Š‰ ~ €€x x ‹‰ ‰ t‰ (€… …m m.527) ΕΣ |‡‹‰t ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ΒΑΡΒΑΣ ΑΣΕΝΑΙΚΕΣ ΕΣ ΠΑΡΑ ΡΑΓΚ ΚΕ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 6.57799 ‹.  6 xŠ‹x xŠ x ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.000 ‹.  q…o|‹x q…o| x ‰o‰€o~Š0 ‰o‰€o~Š0 ~ x‡x x‡x ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ | | qŠ‰t‰„~ mŠ‰‰ mxqŠxlx‹|t~ qŠ‰ ‰„~ 76 ‹.  t‹‰‡ ‰‡ €|‡‹Š€‰ m Š‰‰ (|||€xŠx) TIMH MH m xqŠx x | ~ (€€…m.550) Α |‡‹‰t ΛΛΥΡΙ ΥΨΩΜ ΜΑ ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ΚΟΛΛ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.789 ‹  .xŠ‹‰ xŠ ‰ €‹}| € | 400 ‹.  |l.qŠ‰t‰„~ | qŠ‰ ‰„~ 33 |‹Šx | Šx |q |q €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ mx‡€‰ mx‡ €‰ €x‹xoo~o‰‹x‹‰ €x xoo~o‰ x ‰ lxx {ox ‰ qŠl‰ ‹~‡ n xttx €x ‹‰ €x‹x€€‰ ‰ ‰ (€€… … m.540) { ox | | n|x n|x ‹‰‡ ‰‡ ‰ ‰ooo‰ nxxoox ‰ooo‰ …m ΛΛΥΡΙ ‰€‰q|m‰ ΚΟ ΟΛ ‰ €‰q|m‰ 1053 ‹.  t‹~‡ ~‡ xŠ‘~ €‰oooŠ‰ |‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ANA ANA t‹Š|x Š|x | n|x ‹‰‡ qŠl‰ €€xx ‹‰ €€xx‹x€‰o‰ lxx €x‹‰€x €x ‰ € x (€…m. 235) ΚΑΤΑΚΟ ΛΟΥ Α ΡΧ Η 4 . 563 ‹. ΟΛ ΑΡ ΧΗ  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx |q‘|Š~t~ |q ‘| Š~ ~ €x‹‰€x €x ‰ € x (€…m.244) ΠΥΡΓΟΣ Š~l. ‚|ŠŠxx‰ l…‡x€‰ …‡ x€‰ 607 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ m‰ m‰ 1,4 €€‹}| | 850 ‹  (€…m.505) ΚΡΕΣ ΕΣΤΑΙΝΑ |‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ 1.500 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ t‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ (€…m.473) ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙΚΑ 3.216 ‹. ΚΑ ΑΚ  150 |‹Šx | Šx xq‰ xq‰ ‹‰ ‰ xxoo‹||ooxŠ €x €x ‹~‡nxoxttx ~‡nxox x xŠ‹‰‹~‹x m .536) xŠ ‰ ~ x 1500 ‹.  q… …oo|‹x ‰o‰€o~Š‰ ‰o‰€o~Š‰ ~ t‰  ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ Ilxx |qxl.t‹|l~ |qx | ~ (€€… …m Σ €x‹… ΠΥΡΓΟ ΟΣ „~oox x‡‹‰ 615 ‹. €x … xq‰ xq‰ ‹~‡ ~‡ „  | | t‡‹ ‡ m‰ m‰ 1,4 €‹}| € | 861 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ €€x x lxx |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ t‹|l~ | ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.535) ΡΧ ΑΙΑ ΟΛ ΥΜ ΠΙΑ |q Α ΑΡ ΧΑ ΛΥ ΜΠ |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ mŠ‰‰ 3 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx 3.407 ‹. 2.000 ‹. €x ‰ 6.408 ‹. €x 1039 ‹. ME ME €x‹‰€x €x ‰ € x 230 t‡‰ ‰ooo‰  q…o‰‡‹x q…o‰‡ x ‰ox x} x ~ €x €x ‘…Št‹x €x‹xoo~ox ‰ …m.558,559,560) €x xoo~ox lIAA |qxll. |qx t‹|l~ | ~ t‰q|Š xŠ€|‹ p|‡‰mm‰ ‰‘‘|‰ €.o € o (€€…

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ο ΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ||q ‰m‰t mxt‹xŠ…t~ {‰‡xŠl‰ q ‹~t ~ ||n‡€~t n‡ €~ ‰ m‰ qŠl‰ -qx‹Š…‡ m x xŠ… ~ { ‰‡xŠ ‰ 12 t‹Š|x‹x || 90  |‹Šx qŠ‰t‰„~ … m.498) Š|x x  | Šx q Š‰ ‰„~ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ t‰q|Š ‰q|Š xŠ€|‹ xŠ€| €.o € o (€€… …m ΑΣΤΕΙΚΑ ΚΑ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΥΨ ΨΩ ΩΜ ΜΑ Α 24.000 ‹. ΛΑΣ  Š ‰ ~ x 1.000 ‹.  €€x x || xxŠ‹‰‹~‹x 12.000 ‹.  |€‹‰t  Š ‰ ~ x 4.000 ‹.  t‡‰oo‰ ‰ 36 t‹Š|x‹x  |x ‰oo‰ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ || xxŠ‹‰‹~‹x || n n|x ~n nxxoox xttx €€x x ‹‰ ‰ €x‹x€€‰ ‰oo‰ ‰ €x‹xoooo~oo‰ ‰ lx €€x x‹‰€|t -{o|t ,|qxl. t‹|l~ p|‡‰ ‰m mm‰ ‰‘|‰ ‹~ ‰€€.oo q …o| x ‰o‰€o~Š‰ ~ €‰x‹ x  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| q Š‰ x | (€€… … …m m.568.570,571,572) q…o|‹x ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ 3.750 ‹.  100  | Šx xxq‰ q‰ TO O €€x x xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.500 ‹.  2 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹x xŠ x |‹Šx | | n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹| xxŠ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {o|t €x €x |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ ‘Š~t~ ‘Š~ ~ (€…m.566) ΚΑ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ 4.350 ‹.  100 |‹Šx | Šx xq‰ xq‰ TO O €x €x xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.500 ‹.  2 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹x xŠ x | n|x n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹| xxŠ lxx {o|t €x €x |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ p|‡‰m‰‘|‰ €.o € o (€…m.567) | ΠΥ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ Π ΥΡΓΟΥ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ |‡‹‰t ‰€t‰ |q |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰  |lxo~ | xo~ qŠ‰t‰„~ qŠ‰ ‰„~ xŠ‹‰- ‰€‰m‰~t‰ ‰ €‰m‰~ ‰ €‹}| € | t‹xx 1.000 ‹.  |‡x | ‡x 2 2.007 ‹. ‰ €‰q|mx | | n|x n|x q…o|‹x q…o| x ‰oo‰ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€€€… …m ‰€‰q|mx ‰€€oo~Š‰ ~ t‰ ‹~ … m.488) ΖΑ ΧΑ Ζ ΑΧ ΑΡΩ qt‘‡‰€xq‰t q ‘ ‡‰€xq‰ 1.576 ‹.  ‹.  800 800 xq‰THNnxoxttx( xq‰ HNnxox x(€…m 371) ΑΛΦΕΙΟ ΑΛ ΟΥ ΣΑ ΥΣ Α o‰t‹xt … m.452) o ‰ x 6.860 T.M M 125 Š}|t Š | |o|t |o | €‰Š…‡|€|t €‰Š…‡| €| x‡|t x‡| (€€… …m ΠΥΡΓΟΣ 2.564 ‹  |q |q ‹~t ~ xoo‚ ‰ €‰m‰ ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {|‡}‡xm€‰ {|‡ ‡xm €‰ €x €x ‚|‰-‰€‰m‰t‰ l|‡€x m-30) |‡ €x lxx |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ ‘Š~t~ ‘Š~ ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~( m xqŠx x | ~(||€xŠx ) (€… …m ΚΑ ΟΧ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ -ΛΕΒΕΝΤΟ ΧΩΡΙ 5.358 xŠ‹‰ xŠ ‰ qx‡‰Šx€~ qx‡‰Šx €~ n|x n|x ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ ‹~ ~ nxoxttx nxox x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {ox { ox ‹~ ~ mxqŠlx‹|t~ m xqŠ x | ~ (€…m.470) ΠΥΡΓΟ Σ t‹‰ ΟΣ ‰ €x‹t€xŠ €x €xŠ 9 .800 ‹..  €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx €x‹‰€x €x ‰ € x €xo‹t|‹‰ €xo | ‰ €.o € o (€…m-45) ΚΑ ΑΤΣΙΚ ΚΑ Κ ΑΡΙ 6.000 ‹  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx €€x‹‰€x x ‰ € x €€x x €€x xxoo‹t|‹‰ 442.000 2 000 (€…m.526) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ Σ „…x ΟΣ „…x qoxlx qox x o‰t‹xt o ‰ x 5.000 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ | | n|x n|x ‰o‰ ‰o‰ ‹‰ ‰ qŠ ‰ €x €x ‹‰ ‰ €€x €x xoo~o‰ lxx {ox { ox ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.525) qŠl‰ x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ ΑΛ ΣΑ Α ΛΦΕΙΟΥΣ Α 1.161 ‹  xŠ‹‰ -|‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ €‹}| € | 400 400 T.Μ T Μ (€€…m.490) ΑΝΘΟΠ ΠΥ ΥΡΓΟΣ 2.129 ‹.  €‹}| € | 400 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxl‹|t~ m xqŠx  | ~ (€…m209) ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΥ 4.000 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ | | n||xx ‹‰ ‰ qŠl‰ qŠ ‰ €x €x ‹‰ ‰ ‰‡‰ (€…m.72) Σ ΥΝΤΡΙΑΔΑ 5.000 xŠ‹‰ ΣΥ xŠ ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx t‡|Šl|‰ |qxll. t‹|l~ (€…m.403) ΜΑ ΑΡΙΝΗΣ ‰ ‰€‰q|m‰ || 150 ŠŠ}|t ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ . Μ €‰q|m‰ -o‰t‹xt o ‰ x 7.372 ‹.  | ||o|t o| €‰Š…‡|€|t €‰Š…‡| €| x‡|t x‡| xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ €‰m‰~ ‰ TIMH MH mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.413) ΚΑΡΙ €€‰‡‹x ΚΑΤΣΙΚΑ || q qŠ‰t‰„~ ‰‡ x t‹~‡ ~‡ €€x x‹xŠŠxxx‘‘‰ 13.700 ‹..l  l…‡x€‰  Š‰ ‰„~ 80 ‹. t‰ ‰o‰€o~Š‰  ‰~‰ o‰€o~Š‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx ||q‘|Š~t~ q ‘| Š~ ~ €€x‹‰€x x ‰ € x €€x xxoo‹t|‹‰ (€…m.44) ΛΑΜ ΑΜΠΕΤΙ 2.353 ‹ || n n|x qŠl‰  |x ‹‰ ‰q Š ‰ ‹~ ~ nxxooxttx mx‡€‰ mx‡ €‰ lxx {oox x (€…m.165) ΑΝΕΜΟ ΜΟΧΩΡΙ 860 ‹. ||q xx‹xt q ‹‰€ ‰€|‡‹Š€‰ mmŠ‰‰ Š‰‰ |.‰ qŠl‰ -€xoox |‡‹‰t ‰€‰m‰~t‰ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ‰ €‰m‰~ ‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ €€x x lxx ||qxll.t‹|l~( qx | ~( €…m.554) ΛΑΜ ΑΜΠΕΤΙ q qŠl‰ || €€x qŠl‰ Š ‰ 4.070 ‹..  x‹xqo~€‹€~ n||x x ‹‰ ‰q Š ‰ ‹‰ ‰ €€x‹x€‰o‰ x x€‰o‰ ‰o‰ ‹‰‡ {oox ‰‡ €€xq‰ xq‰ €€x x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx { oox ‹~ ~ (||€xŠxt) ‹~ ~ 550.000 0 000 (€…m.226) ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ||q q ‹~t ~ €€x x‹x€‰o‰ €xt‹x 4.000 ‹. q ‰o  | xo~ q Š‰ ‰„~ 100  | Šx q‰o |lxo~ qŠ‰t‰„~ |‹Šx ~‡ xxŠt‹|Š~ Š |Š~ q o|Šx q Š‰ ‹~‡ ~‡ n xox x xxŠ‹‰ Š ‰‰ €‰m‰~ ‰ (€…m.549) t‹~‡ qo|Šx qŠ‰t nxoxtx ‰€‰m‰~t‰ ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ q qŠl‰ ‰€t‰ qx‡‰Šx€~ Š ‰ 500 ‹.  ||‡‹‰t ‡‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ q x‡‰Šx €~ n|x €€x‹xqo~€‹€~ x xqo~€ €~ n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x x ‹‰ ‰ xo‹| xxŠ ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~ xqŠx x | ~ (€…m.501) ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ ‰ €‰q|m‰ 400 ‹.  ||‡‹‰t ‡‰ ‰ € ‰ xxŠ‹‰ Š ‰‰ €‰m‰~ ‰ €€‹}| | 400 ‰€‰q|m‰ ‰€t‰ ‰€‰m‰~t‰  €‰m‰ €~ xxm|x m| x qx‡‰ŠŠx xx €~ n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x x ‹‰ ‰ xxoo‹|xŠ (€… …m m.499) ‹. || ‰ ‰€‰m‰€~ n|x

ΖΗΤΗΣΕΙΣ Ζ ΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΤΕΙΤΑΙ ‰€‰q|m‰ xxq‰2 ΖΗ Ζ q‰250 ‹.  €€x x xx‡… ‡… t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ ‹~t ~ xxoxxm mxt €€x‹x xx qŠ‰‹~t~ q Š‰ ~ ~ x‡‹.q|‹ŠŠxxxoox l qxqx‡mŠ|‰ €€x x t‹~ ~ lŠ… q|Š‰‘~ xx‹…‡  …‡ (€…m.417) ΖΗΤΕΙΤΑΙ t‹~‡ ΖΗ ‰€‰q|m‰ || ~‡ xŠŠ‘‘‘xxx ‰oqx ‰ €‰q|m‰ xxq‰ q‰ 200 ||…t … 1000 €€x‹xt‹~x x x ~x  qxŠ€‡l€ |‹Š~‹‰t ||o|n|Š‰ o|n|Š‰ ‘‘…Š‰ …Š‰ q xŠ€ ‡ € lxx ||q‘|Š~t~ q ‘| Š~ ~ ~ xxl‰Šx ‰Šx ‹‰t ‰  | Š~ ‰ (€…m.394) ΖΗΤΕΙΤΑΙ €€x‹xt‹~x ΖΗ ‰€‹…{Š‰ ‡‰xŠ‘x x x ~x 80-100 ‹.  ||q q ‹~t ~ 28 ~ º ‰ € …{Š ‰ ||…t … ‡ ‰xŠ‘ x €€x x x‡…o‰q‰o‰ xxq‰ q‰ xxŠ‘~ Š‘~ ‹t  x‡…o‰q‰o‰ ||…t … ‹|o‰t |o‰ ~ t|| xxoo‰ oo‰ ||q‰Š€‰t~|‰( q‰Š €‰ ~| ‰(€…m118). ΖΗΤΕΙΤΑΙ €€x‹‰€x ΖΗ x ‰ € x qŠ…‹~ t‹‰ €x oo|‹Š‡x-txŠx€‡x-€x{‰Š~ | Š ‡x xŠx€ ‡x €x{‰Š~ (€…m.308) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‰ ΖΗ ‰€‰q|m‰ xŠxnx €‰q|m‰ t‹~‡ ~‡  xŠxn x xxxoxmxt xo xmx 44-66 t‹Š|x‹x Š|x x (€…m.276 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‰ ΖΗ ‰€‰q|m‰ ‰m…‡ €‰q|m‰ ||q q ‹…‡ …‡ ‰ m…‡ „~ox‡‹‰-qxqxl|…Šl‰- €…m.273)

s sw ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ sp~Š sp Š~-k -k‰w ‰w{~ { ˆ w wŠw ŠwsŠ sŠ}€ }€w sws zk sw zkw| w|ˆ€ €{ lw lw†{ †{~ˆ ˆ s{ ‰ s{ ‰ˆ†ˆ †ˆ €}l }l{† {† „‰ „ ‰~s  w w€€~w w{ {p p~z zw w‰ ‰ † †s s} } Šˆ Š ˆ ˆ† †{ {~‰ ‰ˆ s sw ws kk~† †{ { Šw Š w ~ p‰ p ‰w wkk€w wŠ Š~ ˆŠ Š} }Š Šw w w† w †w wm m{ {s sŠ Š{ { €w ws sŠ Šw ww w ~† †} }Š Šw s sw ws sw s ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ n n s s{ {~s s ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - Γ ΡΑΦΕΙΑ

ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €€x‹xt‹~x x x ~x t‹‰ ‰ |lxxooo‹|Š‰ ||q‰Š€‰ q‰Š €‰ €|‡‹Š‰ ‹‰ ‰ q Š ‰ ||qI q qŠl‰ ~ l|Šx‡‰ |Šx‡‰ 100 ‹.  ‰{xŠ| qŠ‰ x | (€…m.495) ‹~t || |lxxoo~ qŠ‰t‰„~ t‰{xŠ|tqŠ‰‹xt|t ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ 28~º ‰ € …{Š ‰ €€x‹xt‹~x x x ~x 110 ‹. t‰l|‰ ‰ |‰ q‰ | ‰ 40 ‹.  ‰€‹…{Š‰ || q‰l|‰ ||‡‰€xt|‡‰ ‡‰ € x |‡‰ 1.100 |Š… |Š… ‰‡‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| qŠ‰‹xt|t( qŠ‰ x | (€…m.575) ΠΥ ΟΣ Π ΥΡΓΟ Σ 70 ‹.  €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ t|| €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ t~|‰ ~| ‰ |‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ 750 |Š… |Š… (€€…m.36) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €x‹xt‹~x €x x ~x €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ t|| €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ t~|‰ ~| ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ qŠ ‰ 5 2 ‹..  ( €…m-35 ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €x‹xt‹~x €x x ~x x‡…o‰q‰o‰ x‡…o‰q‰o‰ 40 ‹.  t‰l|‰ ‰ | ‰ 40 q‰l|‰ q‰ | ‰ |‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ |Š… ‹~ ~ |€xŠxt |€x Š x mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ t‰{{xxŠ|t qŠ‰‹xt|t (€€…m.283) 700 |Š… ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰-xq‰€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ xq‰€|‡ Š‰ €x‹xt‹~x €x x ~x €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ 52 ‹. (€…m.35) ΑΜΑ ΜΑΛΙΑΔΑ ||q q ‹‰ ‰ €€|‡‹Š€‰ |‡ Š €‰ |.‰ ||t‰m‰ ‰m‰ m x xŠ… ~ €‰Š‰‹xt q Š‰ mxt‹xŠ…t~t qŠ‰t xxxoxmx xo xmx €€‹~Š‰ ~Š ‰ 400 ‹.  t|| ‰ €‰q|m‰ 5.500 ‹.  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx t‰q|Š ‰q|Š  xŠ€| ‰€‰q|m‰ xŠ€|‹, ||m~ m~ l|‡~t | ‡~ €€x x o‰q|t ||q‰Š€|t q‰Š €| ‘‘Š~t|t Š~ | ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~ xqŠx x | ~ (€…m.388) ΠΥΡΓΟΣ 130 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ t|| 2 €€|‡‹Š€‰t |‡ Š €‰ m Š‰‰ €€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx mŠ‰‰t x‘xŠ‰qox | ‰ €‰…‹~Š‰ €‰… ~Š ‰ €.o € o -|‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ 900 |Š… |Š… ( €€… …m }x‘xŠ‰qoxt‹|‰ … m. 142) ΠΥΡΓΟΣ ||q ‰m‰ qx‹Š…‡ q ‹~t ~ |n‡€~t ‰ m‰ qŠl‰qŠ ‰ q x Š…‡ q…o|‹x ~ |‡‰€x}|‹x €‹tx € x  t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 6.000 ‹.  €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx ‰o|t ‹t |qxll|ox‹€|t |qx |ox €| ‘Š~t|t 600 ‹. t‰q|Š xŠ€|‹, {‰‹||‘‘‡x,€ .oo ‹~ … m.557) ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€€… …m

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ Π ΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

qŠ…‹‰ ‰‡xm€‰ {ox ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ q Š… ‰ t‹‰ ‰ €€x x 4.300 ‹.  ‰‡xm €‰ lxx { ox ‚…t-‡|Š‰ ‰€‰m‰€~ ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t( ‚ … ‡|Š‰ ||‘| ‘| ||€m‰n| €m‰n| ‰ €‰m‰ €~ xxm|x m| x  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| q Š‰ x | (€…m.518) ΚΑΤΑΚΟ ΚΑ ΚΟΛΟ xxo€…‡x o€ …‡x lo‚xmx o‚xmx 500  | Šx xxq‰ q‰ ‹‰ ‰ €€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ ‹‰ ‰ €€x‹A€‰o‰ x A€‰o‰ |‹Šx q Š… ~ t|Šx | Šx ‡‰‰ €€x‹‰€x x ‰ € x 83 ‹.  2 l€xŠt‰‡|Š|t €xŠ ‰‡ |Š| t|| ‰ €‰q|m‰ 300 ‹.  qŠ…‹~ ‰€‰q|m‰ €€‹}| | 80 ‹.  xx€‰~ €‰~ t‹‰‡ ‰‡ x ‰ Š‰‚‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx ||‡‰€x}‰|‡x ‡‰ €x ‰|‡x mm…x‹x … x x  ‰Š‰‚‰ || n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ €€x x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~( xqŠx x | ~(€…m.503) n|x ΚΑΤΑΚΟ ΚΑ ΚΟΛΟ q Š… ‰ t‹‰ ‰ €€x x  ‰‡‰€x ‰ € x 7755 ‹.  xx‡x€x‡t|‡~ ‡x€x ‡ |‡~ t|| qŠ…‹‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰ €‰q|m‰ 460 ‹. ‡ ‰ ‰  q‰Š| ‡ | xxoox oox 1 40 ‹.  (€…m.243) ‰€‰q|m‰ ‡‰‰ q‰Š| ‡xx €€‹t| ΣΠΙΑΝΤΖ ΖΑ ΠΥ Α Π ΥΡΓΟΥ qŠ…‹‰ qŠ… ‰ t‹‰ ‰ €€x | | n|x n|x ‹~ ~ nxoxttx nxox x €x €x ‹‰ ‰ €x x€‰o‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x 100 ‹.  3 m…x‹x m…x x txo‰‹Šxq|}xŠx xo‰ Šxq| xŠ x ‹}x€ t|| €x‹x€‰o‰ xŠ ~ €x‹xt‹xt~ €x x x ~ t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.000 ‹.  q|Š‚Šxl|‡‰ q|Š ‚Šx |‡‰ (€…m.482 ) xŠt‹~ ΚΑ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ m ‰Š‰‚‰ 2 00 ‹.  t|| ‰ €‰q|m‰ 5 00 ‹.  2 00  | Šx xxq‰ q‰ m‰Š‰‚‰ ‰€‰q|m‰ |‹Šx ~‡ n xox x  x‡‰Šx €~ n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹|xŠ €€x x  ‹~‡ nxoxttx || q qx‡‰Šx€~ || 130 ‹.  | xo| t€|qxt‹|t €|qx | { |Šx‡ | n |Šx‡ ‹}x€‹~mxqŠxlx‹|t~ ~m xqŠx x | ~ ( €…m.133) |lxo|t {|Šx‡‹|t n|Šx‡t ΚΑ ΟΛ Κ ΑΤΑΚΟ ΛΟ €x‹‰€x €x ‰ € x |q |q ‹~t ~ xo€…‡‰t xo€ …‡‰ 55 ‹..  t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 192,17 ‹..  ‡‰ ‰ €‰‡‹x €‰‡ x t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ €|‡ Š‰ -€x‚|‹|Šx €x‚| |Š x qx‡x‡x qx‡x‡x (€…m.261) ‡‰‰ ΖΑ ΣΠΙΑΝΤΖ Α m|‹|Š~ m| |Š~ t|Šx | Šx |qx‡… |qx‡… t‹‰‡ ‰‡ mŠ‰‰ mŠ‰‰ €x‹‰€x €x ‰ € x 70 ‹.  | | ‹tx€ {o|q| nxoxttx nxox x ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.000 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~(€ m xqŠx x | ~ €…m.441) {o|q|

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ε ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Σ mx|Štx ΠΥΡΓΟ ΟΣ m x|Š x €‰‡‹x €‰‡ x t‹~ ~ l|Šx‡‰ |Šx‡‰ t|| m‰Š‰‚‰ qo~Š…t qo~Š… x‡x€x‡t|‡‰ x‡x€x ‡ |‡‰ 2²º 2² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ 71 ‹.  2 m…x‹x m…x x txo‰‹Šxq|}xŠx xo‰ Šxq| xŠ x x‹‰‡‰~ x ‰‡‰~ n|Šx‡t~ n|Šx‡ ~ (€…m.583) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ l…‡x€‰ …‡ x€‰ |q |q ‹~t ~ ‰m‰ ‰m‰ qx‹Š…‡ 135 ‹.  t‰l|‰ ‰ | ‰ 135 ‹.  q‰l|‰ q‰ | ‰ qŠ…~‡ qŠ…~‡ €€x‹xt‹~x x x ~x |n‡€~t ‹ŠŠx ‰‡‰ t‰{{xxŠ|t qŠ‰‹xt|t (€€… …m xq|}xt ‰‡‰ … m.573) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ‰m‰t ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ ΕΝΤΡΟ t‰l|‰ 70 T.M M q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ ‰‹| ‰ m‰ qx‹Š…‡ ΚΕΝΤΡΟ || ‹‰  ‰ |lxxoo‹|Š‰ q|Šxtx t‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ €x‹xoo~o‰‹x‹‰ €x xoo~o‰ x ‰ lxx ‹xx qx‡‹x qx‡ x (€…m 548) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |ŠnŠ‰ .t‹xŠ‰ |‡x‡‹ |‡x‡ ‡|‰ €.‹.|.o qŠl‰ 96 ‹.  | m €‰ ‹‰ ‰ q xŠ€ €  | xo‰ q |Šx x ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€… …m m.553) | m€‰ qxŠ€l€ |lxo‰ q|Šxtx mxqŠxlx‹|t~ ΠΥΡΓΟΣ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ|q ‹~t ~ qxqxx‚ ‚ ‚oo|ttx t‰l|‰ ‰ | ‰ 100 ‹.  2W C €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ|q W.C ‰ €‰ lŠx‚|‰ Šx‚| ‰ ~ ‚Š‰‡‹t‹~Šx €€.oo ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€…m.343 ) lxx oo‰lt‹€‰ mxqŠxlx‹|t~ ΠΥΡΓΟ ΟΣ Σ |q |q €x‹xŠx‘‰ €x xŠx‘ ‰ 2200 ‹.  | | €‹tx € x 200 200 ‹.  lxx ‰o|t ‰o| ‹t ‘Š~t|t( ‘Š~ | (€…m 60) ΟΣ ΠΥΡΓΟ Σ xŠ‘~t xŠ‘~ €x‹x€‰o‰ €x x€‰o‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 9.200 ‰o‰€o~Š‰ ‰o‰€o~Š‰ ~ €‰x‹ €‰x (€€… …m … m.259) ΟΣ ΠΥΡΓΟ Σ |‡‰€x}|‹x |‡‰ € x | x |qxll|ox‹€‰t |qx |ox €‰ ‘…Š‰t ‘…Š‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx ‚Š‰‡‹t‹~Šx ‚Š‰‡ ~Š x lŠx‚|x Šx‚| x 1² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ 135 ‘…Š}|‹x ‘…Š | x €x x t| 2 ‹.  }x€‡n‰ x€‡n‰ €x €x qx‹Š…‡ qx Š…‡ ( €…m.604) €…m 604 1²º

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές- ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΙΧΛΕΙΚΩΝ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρ επι κεντρικου δροµου 70.000 ΚΩ∆:[Β-1108]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΓ. ΑΝΝΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 92000τ.µ. 550.000 - ΚΩ∆:[Β-1056]∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΛΑΒ∆ΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 19000τ.µ. 100.000 - ΚΩ∆:[Β-1099]∆ιαπραγµατέυσιµη ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ 100.000 - ΚΩ∆:[Β-1105]∆ιαπραγµατέυσιµη ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 110.000 - ΚΩ∆:[Β-1077]∆ιαπραγµατέυσιµη ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-987] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8820τ.µ. 60.000 - ΚΩ∆:[Β-1037] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010]

ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17.500 - ΚΩ∆:[Β-1032]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-920] ΑΝΑΛΗΨΗ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 33000τ.µ.µε πολλα ελαιοδενρα και δυνατοτητα τεµαχισµουΤιµή 50.000 - ΚΩ∆:[Β-962]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50000τ.µ. 150.000 - ΚΩ∆:[Β-307]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11000τ.µ. 50.000 - ΚΩ∆:[Β-1058]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος 90.000 ΚΩ∆:[Β-1133]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.µ. - 2ος όροφος µε αποθήκη 50.000 ΚΩ∆:[Β-1030]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80τ.µ. - Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1008] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 132τ.µ. - Ισογειο Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β1003] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος επιπλωµενο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-928] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος 85.000 ΚΩ∆:[Β-1134]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Χαµηλοτερη Τιµή 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. - Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-942] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 3ος όροφος µε ασανσέρ, πάρκινγκ 140.000 - ΚΩ∆:[Β-1087]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ανακαινισµενη 86τ.µ ο κάθε όροφος σε οικόπεδο 230 τµ. 130.000 - ΚΩ∆:[Β-1126]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 160τ.µ. - Ισ-1 γιαπι µε ετοιµη κατοικια στο ισογειο ακατοικητη Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-949] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο παλουκι 200τµ µευπογειο100 τµκαι αποθηκη Τιµή 350.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-995] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 188τ.µ. - 460 τµ οικοπεδο µε µια παλαια οικια διοροφη του 1952 - ΚΩ∆:[Β-1031 120000 ευρω ]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΕΡΑΚΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7000 ΤΜ 15.000 - ΚΩ∆:[Β-1132]∆ιαπραγµατέυσιµη ΛΑΒ∆ΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 6500τ.µ. 40.000 - ΚΩ∆:[Β-1042]∆ιαπραγµατέυσιµη ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 38.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 12000τ.µ. µε µικρο οικισκο στον Ασφαλακτο Τιµη 32.000 ΚΩ∆:[Β-868]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 13.000 - ΚΩ∆:[Β-1137]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 30.000 - ΚΩ∆:[Β-1044]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 10000τ.µ. 20.000 - ΚΩ∆:[Β-1045]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7 στρ 70.000 - ΚΩ∆:[Β-1113]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 63τ.µ. - Ισογειο 120.000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 220τ.µ. - Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται Κατάστηµα νεόδµητο σε κεντρικο σηµείο 63τ.µ. - Ισογειο 120.000 - ΚΩ∆:[Β1125]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ)- Ισογειο 28.000 - ΚΩ∆:[Β-1081]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 600τ.µ. κεντρο διασκεδασης - Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-964] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε Τζάκι, πάρκινγκ 120.000 - ΚΩ∆:[Β-1114]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 220.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC 110.000 - ΚΩ∆:[Β1130]∆ιαπραγµατέυσιµη

ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 ΓΕΡΑΚΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.µ. - σε οικοπεδο 700 τµ µε δενδρα κ.τ.λ. µε πάρκινγκ, αποθήκη Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-977] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα µπετα 115τ.µ. σε οικοπεδο 2 000τµ. - Ισ-1 Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-1017] ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ: Πωλείται ΞΥΛΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ - Ισογειο 140.000 - ΚΩ∆:[Β-1090]∆ιαπραγµατέυσιµη ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65 τµ επι πυλωτης σε οικοπεδο 7 στρ 1,5 χµ από τη θάλασσα 120.000 - ΚΩ∆:[Β-1127]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ νεόδµητη 200τ.µ.σε 11 στρεµ ελαιωνα µε αποδοτικές ελιές - 260.000 - ΚΩ∆:[Β-1089]∆ιαπραγµατέυσιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-947] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β-832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ.µε παλαια οικια Νέα χαµηλότερη Τιµή 120.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-924] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-999] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται. κοντά στον οσε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 505τ.µ Νέα χαµηλοτερη Τιµή 100.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-552] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4280τ.µ. 200.000 - ΚΩ∆:[Β-1136]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 489τ.µ.Νέα χαµηλότερη Τιµή 270.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-978] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1600τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-898] ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 ΣΤΡΕΜΜΑ 25.000 - ΚΩ∆:[Β-1069]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000τ.µ. 25.000 - ΚΩ∆:[Β-1068]∆ιαπραγµατέυσιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 300.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Ενοικιάζεται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-1074]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται ΓΡΑΦΕΙΟ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο 350 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικο σηµειο 600 - ΚΩ∆:[Β-1129]∆ιαπραγµατέυσιµη

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α - Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Ε Ι Σ 19

Επιδοτούµενο πρόγραµµα για ανέργους ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΟΥΝ 18.332 ΑΤΟΜΑ Τη δυνατότητα σε 18.332 ανέργους να καταρτιστούν σε Βασικές ∆εξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δίνει το νέο επιδοτούµενο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆. Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν από Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που είναι πιστοποιηµένα από το ΕΚΕΠΙΣ ή τον διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ και θα ενταχθούν στο Μητρώο ΚΕΚ. Όσοι επιλεγούν θα εγγραφούν από τον ΟΑΕ∆ στο Μητρώο Ωφελουµένων µε συγκεκριµένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), µε προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών. Όποιος παρακολουθήσει το πρόγραµµα θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονοµικής αξίας 700 ευρώ, στην οποία ενσωµατώνονται η αµοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει αλλά και οι υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο καταρτιζόµενος θα συµµετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του και

θα λάβει εκπαιδευτικό επίδοµα συνολικής αξίας 500 ευρώ. ∆ικαίωµα συµµετοχής / εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουµένων έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆, ανεξάρτητα αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραµµα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι κάθε άνεργος µπορεί να παρακολουθήσει για µία µόνο φορά πρόγραµµα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Όσοι επιθυµούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων για να καταρτιστούν σε Βασικές ∆εξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω ∆ιαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr), τη φόρµα «Αίτηση συµµετοχής». Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (http://www.oaed.gr).

Γ ρ απ τ ό ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ό ς γ ι α 3 5 δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ ς ε π ι µ ε λ η τ έ ς ∆ιαγωνισµό για την πλήρωση 35 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιµελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2012 στο Κατάστηµα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών. Η κατανοµή των θέσεων έχει ως εξής: Ο διαγωνισµός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και δικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1977 έως και 1990Α) Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, ∆ωδεκανήσου, Λαµίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας. - Πρωτοδικείο Αθηνών: 11 θέσεις , Πρωτoδικείο Πειραιώς: 4 θέσεις, Πρωτοδικείο Ρόδου: 1 θέση, Πρωτοδικείο Σάµου: 2 θέσεις, Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις, Πρωτοδικείο Κατερίνης: 1 θέση. Γ) Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Πατρών και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος - Πρωτοδικείο Αγρινίου: 4 θέσεις - Πρωτοδικείο Καλαβρύτων: 1 θέση

ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ . ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

υπεύθυνα περιφράξεις, κλαδέµατα σε όλα τα οπωροφόρα δένδρα, κλαδέµατα, κεντρώµατα, καθαρισµούς σε οικόπεδα, οικίες, γκαζόν, κ.λ.π. Άµεση εξυπηρέτηση. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6983461058, κ. Γιάννης. ΜΑ4946

- Πρωτοδικείο Λευκάδας: 1 θέση ∆) Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελη-

. . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6984372576. ΜΑΣ7150 ------------------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τον καθαρισµό µε δικά µου κατάλληλα µηχανήµατα, λιοστάσια, περιβάλλοντες χώροι κατοικιών, πλύσιµο εξωτερικών χώρων, κούρεµα

. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µακιγιάζ και νυφικό µακιγιάζ. Το νυφικό πακέτο έχει τιµή 150 ευρώ και το µακιγιάζ 25 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6980536200. ΜΑ4990

.ΝΤΟΥΕΤΟ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

µπουζούκι – κιθάρα, τραγούδι – λαϊκά, ελαφρολαϊκά τραγούδια. Έµπειροι µουσικοί από Αθήνα ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ σε ταβέρνες, εντός του νοµού Ηλείας. Πληρ. τηλ. κιν. 6986201336, 6972897395. ΜΑ4989

τών Εφετείων Λάρισας και ∆υτικής Μακεδονίας

γκαζόν και λοιπές άλλες εργασίες. Πληρ. τηλ. 6944200213. ΜΑ4943 -------------------------------------------------. ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ να εργαστώ σε µαγαζί ως λαντζέρα πρωινές και βραδινές ώρες, αναλαµβάνω και καθαρισµό σπιτιών. Πληρ. τηλ. 6971719068. ΜΑ4950 -------------------------------------------------

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ

Αγγλικής, Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτοι ΑΕΙ, προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, άριστη γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού στο infofp@otenet.gr ΜΑ4975

- Πρωτοδικείο Καστοριάς: 1 θέση - Πρωτοδικείο Τρικάλων: 2 θέσεις Ε) Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης - Πρωτοδικείο Λασιθίου: 1 θέση - Πρωτοδικείο Ρεθύµνου: 1 θέση ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θράκης - Πρωτοδικείο Ροδόπης: 1 θέση Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας - Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας: 1 θέση Προϋποθέσεις συµµετοχής Ο διαγωνισµός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και δικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1977 έως και 1990. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο έως τις 5 Μαίου, αίτηση συµµετοχής στην οποία µπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίµηση για την περιφέρεια µόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρµοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΤΟΜΑ (ΑΝ∆ΡΑΣΓΥΝΑΙΚΑ) για εργασία στο ψητοπωλείο – εστιατόριο «GREEK MASA» στη Ζαχάρω, 1 ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ, 1 ΚΟΥΖΙΝΑ. Πληρ. τηλ. 26250/34900, 6932466051. ΜΑ4971 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για 4ωρη πρωινή εργασία, Τ. Πετροπούλου 5 και κυρία για κουζίνα – ψησταριές. Πληρ. τηλ. 26210/35270. ΜΑ4983 ------------------------------------------------. ΙΑΤΡΟ (νεαρό) ΖΗΤΑ µεγάλη Ξενοδοχειακή µονάδα Πελοποννήσου για σεζόν 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση, πτυχίο και άδεια, ξένη γλώσσα, αγγλικά ή γερµανικά, (θα πρέπει να διαµένει στο ξενοδοχείο).

∆υνατότητα εργασίας για ένα έτος στη Vodafone προσφέρει σε τρεις τελειόφοιτους και απόφοιτους µεταπτυχιακών προγραµµάτων ή πολυτεχνικών σχολών η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, µέσω του προγράµµατος «DISCOVER VODA-FONE». Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα τµήµα που έχει άµεση επαφή µε τον πελάτη (κατάστηµα ή/και τµήµα εξυπηρέτησης πελατών) και δύο από τα βασικά τµήµατα της εταιρείας, συµµετέχοντας σε ενδιαφέροντα έργα στους τοµείς του µάρκετινγκ, της τεχνολογίας, των οικονοµικών κ.λπ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το πρόγραµµα «Discover Vodafone» στέλνον*Οι υποψήφιοι τας το βιογραφικό τους θα πρέπει να στη διεύθυνση DISCOVER.GR@VODAδιαθέτουν βαθµό FONE.COM, µέχρι τις πτυχίου από 30 Απριλίου 2012. Οι 8/10 και πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν βαθµό πτυχίου από 8/10 και πάνω, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (σε εξέλιξη ή ολοκληρωµένο µέσα στους τελευταίους 12 µήνες) και εργασιακή εµπειρία όχι µεγαλύτερη από έναν χρόνο. Οι τρεις νέοι που θα επιλεγούν θα ξεκινήσουν δουλεία στις 3 Σεπτεµβρίου 2012. Το πρώτο στάδιο του προγράµµατος αφορά εργασία σε κατάστηµα και σε τηλεφωνικό κέντρο (στα πλαίσια οµάδας), ώστε να υπάρχει εξοικείωση µε τον πελάτη. Στη συνέχεια, για τους υπόλοιπους δέκα µήνες, οι τρεις επιτυχόντες θα εργαστούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι ή σε κάποιο από τα άλλα κτίρια της Αττικής. Επιπλέον, για την αποτελεσµατικότερη υποστήριξη του εµπορικού δικτύου, καθώς και την αµεσότερη εξυπηρέτηση, η Vodafone έχει δηµιουργήσει περιφερειακά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και την Πάτρα. Για τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται το HTTP:/WWW.VODAFONE.GR/DISCOVER.

Αποστολή Βιογραφικού, φαξ, Νο 26230/95206 ή e-mail: g.papadopoulos@kyllinibeach.gr ΜΑ4986 ------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων στο χώρο της. Πληρ. τηλ. 6941639356. ΜΑ4980 -------------------------------------------------

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΥΛΙΧΤΗΣ πίτας για ψησταριά στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/25285. ΜΑ4992 --------------------------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ εργασία στην περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6995795071.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

. ΖΗΤΑΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826.

- ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΚΑΦΕ. Πληρ. τηλ. 6997512298. ΜΑ4972

REAL ESTATE idea

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

12µηνη εργασία σε νέους προσφέρει η Vodafone

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο µας αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την εταιρία GPMETAL τη µελέτη-κατασκευή και παράδοση µεταλλικών κατοικιών και βιοµηχανικών κτιρίων. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ µε το κλειδί στο χέρι 850Ε/τ.µ.

ΕΛΛΗΣ 3

ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

www.immoidea.gr e-mail:info@immoidea.gr

. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ

χαρτοµάντης, δυνατές ισχυρές προβλέψεις 100% επιτυχία, απόλυτη εχεµύθεια. Τηλ. επικοινωνίας 6974620562, 6978947711. ΜΑ4935

ΓΛΥΦΑ Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4506τµ ,200µ από την θάλασσα µε υπέροχη θέα. Τιµή 130.000Ε (1781)

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΝΑ

Χρειάζεστε γυναίκα για βοήθεια στο σπίτι, για ανήµπορα άτοµα (γιαγιά-παππού), για άτοµα µε πρόβληµα στην κίνηση, κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στο γραφείο της κας ΝΤΟΝΑΣ να σας στείλει το κατάλληλο άτοµο. Επίσης σερβιτόρες- καµαριέρες- λαντζιέρες- καθαρίστριες ολοήµερες ή ωροµίσθιες. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ 26220/400041 ΚΙΝΗΤΟ 6936-529012 ΚΙΝΗΤΟ 6988-800814. ΜΑ2934.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ στη Γαστούνη µε 10 στρεµ. χωράφι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στο τεχνικό λύκειο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε κατοικία 60 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό 450 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 40 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στρέµµατα 950 µ. από τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) 12,5 στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοµήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλ-

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία 120τµ κατασκευή 2009 εντός οικοπέδου 5192τµ µε 4 υ/δ,2 µπάνια,airco , τζάκι, ηλιακό. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 230.000Ε (1319)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία νεόδµητη 100τµ ξύλινης κατασκευής ,αντισεισµική ,έχει το προνόµιο να προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι ,και ζέστη τον χειµώνα, οικόπεδο 4.400τµ περιφραγµένο 2 υ/δ ,ηλιακό µπάνιο και wc. Eίναι επιπλωµένο ,διαθέτει και ηλεκτρικό εξοπλισµό .Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στην Αµαλιάδα προς Ρουπάκι .Η τιµή διαπραγµατεύσιµη 185.000 (1321) ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 50µ2 κεντρικό, επί της Πατρών, µισθωµένο 250 ή και ελεύθερο (2298)

ληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΓΕΙΟ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220 τ.µ. σε 800 τ.µ. οικόπεδο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. Ερµού και Πάρωνος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο .Αρχική Τιµή 80.000Ε(1763) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ επί της οδού Ευαγγελιστρίας ,άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή διαπραγµατεύσιµη 140.000 (1766) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 409,32τµ επί της 25ης Μαρτίου. (νοικιασµένο µε εισόδηµα)Αρχική τιµή 160.000Ε (1758) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τµ επί της οδού ∆ωδεκανήσου µε Σ/∆ 0,8. Τιµή 70.000Ε (1732) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 174,42τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο , µε Σ/∆ 2. Κοντά στο κέντρο πρόσοψη σε δύο δρόµους. Αρχική τιµή 85.000Ε (1726) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γωνιακό οικόπεδο 239τµ, κοντά στο κέντρο µε παλιά οικία, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Αρχική τιµή 120.000Ε (1754) ΜΑΡΑΘΙΑ Οικόπεδα εντός οικισµού (10 στρ,τεµαχισµός εφικτός) κοντά στην Ε-Ο, ανάµεσα σε καινούριες οικίες.Τιµή 27.000Ε/ΣΤΡ (1760) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 500µ2 επί προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4 αντικειµενική αξία 90.000 σε Τιµή ευκαιρίας 75.000 (2671) ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 750τµ µε πρόσοψη στον δρόµο προς Αµπελόκαµπο, άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 30.000Ε (1742) ΟΙΚΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητες γκαρσονιέρες στον 3o όροφο 34τµ 57.800 29τµ 49.300 Και µεζονέτα 129τµ 200.000 (153) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητη οικοδοµή, κοντά στο κέντρο, διαµερίσµατα, σύγχρονα ενεργειακά Α’ όροφος 68,40Ττµ-1530Ε/τµ, Β’ όροφος 103,60τµ-1600Ε/τµ, Γ’ όροφος 103,60τµ + 119,40τµ 1700Ε/τµ, ∆’ όροφος 103,60τµ + 119,40τµ 1800Ε/τµ, Καταστήµατα 74.90τµ-56.50τµ (1317) ΕΥΚΑΙΡΙΑ… ΒΑΡ∆Α διώροφο οίκηµα, ηµιτελή 288,5µ2 σε οικόπεδο 308µ2. Τιµή 95.000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Μεζονέτα 120τµ ,άδεια 97,2 υ/δ, τζάκι, σε πολύ καλή κατάσταση Τιµή 140.000Ε(1287) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικία 75τµ σε άριστη κατάσταση εντός οικοπέδου 350τµ .Τιµή 85.000Ε (1290) ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ∆ιαµέρισµα 80τµ 3 ου ορόφου σε πολύ καλή κατάσταση ,2 υ/δ ,θέση πάρκιγκ, 4όροφη οικοδοµή Τιµή 80.000Ε(1284) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 134 τµ (πενταετίας), 3 υ/δ, τζάκι, ηλιακό, 1 ου ορόφου, Μοντέρνα διαρρύθµιση. Αρχική τιµή 180.000Ε(1310) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 94,50τµ,κεντρικό 2ου ορόφου ,3υ/δ, µε ντουλάπες καρυδιάς, διαµπερές, ηλιακό, airco, κεντρική θέρµανση ,τέντες, ιταλική κουζίνα σε άριστη κατάσταση Τιµή 115.000Ε.(1308) ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφη οικία 140µ2, κεντρικότατη, οικόπεδο 240µ2 ανακαινισµένο το ισόγειο τιµή 130.000 (1314) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 90τµ µε αυλή 30τµ στις εργατικές κα-

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία νεόδµητη 100τµ ξύλινης κατασκευής ,αντισεισµική ,έχει το προνόµιο να προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι ,και ζέστη τον χειµώνα, οικόπεδο 4.400τµ περιφραγµένο 2 υ/δ ,ηλιακό µπάνιο και wc. Eίναι επιπλωµένο ,διαθέτει και ηλεκτρικό εξοπλισµό .Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στην Αµαλιάδα προς Ρουπάκι .Η τιµή διαπραγµατεύσιµη 185.000 (1321)

τοικίες, ανακαινισµένη διαθέτει τζάκι, 2 υ/δ, καλοριφέρ και θερµοσυσσωρευτές. Τιµή 85.000Ε(1306) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 105τµ, σε πλεονεκτική θέση, κεντρικό σηµείο, γωνιακό µε µεγάλες βεράντες, 3 υ/δ, µπάνιο , wc, τζάκι σε άριστη κατάσταση. Τιµή 138.000Ε (1303) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΣΑΦΛΕΙΚΑ Μονοκατοικία πέτρινη 74τµ νεόδµητη εντός οικοπέδου 10.941τµ. Αρχική τιµή 110.000Ε(1318 ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 48.000ε (1263) ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΥΚΑΙΡΙΑ διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 αρχ.τιµή 120.000Ε (1166) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µονοκατοικία 65µ2 µε 2υπν, βεράντες, σε οικόπεδο εντός οικισµού 2.050µ2 (δόµηση επιπλέον 335µ2) µε εσπεριδοειδή κι ελαιόδεντρα Τιµή 120.000 (2287) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µεζονέτα 125µ2, σε οικόπεδο 280µ2, γωνιακό, στον κεντρικό δρόµο, 4υπν, 2 wc, τζάκι, καλοριφέρ, αποθήκες, γκαράζ. (2280) ∆ΑΦΝΗ Αµαλιάδος (µετά το Χάβαρι) µονοκατοικία 113µ2 σε οικόπεδο 800µ2 και αποθήκη 50µ2 σε άριστη κατάσταση. Αρχική Τιµή 70.000Ε (2250) ΕΦΥΡΑ ∆ιώροφο οίκηµα που αποτελείται από 80τµ κατάστηµα και 80τµ διαµέρισµα κοντά στο κέντρο, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 150.000Ε(1311) ΚΟΛΙΡΙ µον/κία 81,5µ2 διώροφη σε οικόπεδο 149,51µ2 τιµή 55.000 συζητήσιµη (2279) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 90τµ µε ξενώνα 20τµ, ανακαινισµένη, 3 υ/δ, τζάκι, airco, περιφραγµένο οικόπεδο 4800τµ γεµάτο δέντρα και λουλούδια, ένας µικρός παράδεισος, σε απόσταση από θάλασσα 1280µ. Αρχική τιµή 210.000Ε(1294) ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 70.000Ε (1126) ΞΥΛΟΚΕΡΑ Μονοκατοικία 106τµ µε 2 υ/δ, τζάκι καλοριφέρ, βεράντα ,αποθήκες εντός οικοπέδου 500τµ.Αρχική τιµή 130.000Ε(1320) ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία 120τµ µε ξενώνα 30τµ, σε πολύ καλή κατάσταση σε απόσταση 300 µ από θάλασσα, διαθέτει πολύ όµορφο κήπο 1000τµ, 2 υ/δ, 2 µπάνια, airco. Αρχική Τιµή 230.000Ε(1293) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 56µ2 δίπλα στο κέντρο κατάλληλο και για γραφείο, δυνατότητα µε συνένωση διπλανού διαµ/τος. (2293) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 59µ2 α’ ορόφου 25ετίας,ανακαινισµένο, δικό του καλοριφέρ, µισθωµένο 300 (2244) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 80µ2 κεντρικό µισθωµένο τιµή 70.000 (2296) ΡΟΒΙΑΤΑ Μονοκατοικία 58τµ εντός οικοπέδου 457τµ, µε πρόσοψη σε δρόµο, εντός οικισµού, κοντά στο κέντρο του χωριού. Τιµή 65.000Ε (1313) ΡΟΒΙΑΤΑ Οικίες 48τµ και 68τµ ,εντός οικισµού .Τιµές 25.000Ε(1315) ΚΑΙ 7.000Ε(1300) ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµερίσµατα 123τµ και 124τµ ρετιρέ µε 3 υ/δ, τζάκι, wc, ηλιακό, βεράντες, αποθήκη θέση πάρκινγκ. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή 500 ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 80τµ στο κέντρο ,αυτόνοµη θέρµανση ,2 υ/δ .τιµή 250Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα ισογείου 100τµ ,ανακαινισµένο ,αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 300Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό γραφείο πλήρως ανακαινισµένο 1 ου ορό-

ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 50µ2 κεντρικό, επί της Πατρών, µισθωµένο 250 ή και ελεύθερο (2298)

φου 55τµ, δίχωρο, στην πλατεία Αγ .Αθανασίου. Τιµή 350Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 180τµ, εντός οικοπέδο 1800τµ, επί της οδού Αντ.Πετραλιά στην είσοδο της πόλεως. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή 700Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 150τµ µε πατάρι 100τµ και υπόγειο 150τµ, κοντά στον πεζόδροµο , κοντά στο κέντρο, µε µεγάλη πρόσοψη. Τιµή συζητήσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 90 τµ, καινούριο, 2 υ/δ, αυτόνοµη, 4 ορόφου, µεγάλες βεράντες ,πάρκινγκ ,αυτόνοµη θέρµανση ,ηλιακό, τιµή 380Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 70τµ, κεντρικό, 2 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, 2 ορόφου. τιµή 300Ε ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία µε 3 υ/δ ,αυλή σε καλή κατάσταση. Τιµή 300 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ Αγροτεµάχιο 8330τµ µε 60 ελιές και 25 οπορωφόρα δέντρα Αρχική τιµή 30.000Ε (1724) ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο 21 στρ. µε αποθήκη. Κατάλληλο για κάθε είδους καλλιέργειες Κοντά στην έξοδο Γαστούνης προς Καβάσιλα. Τιµή 63.000Ε (1533) ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΒΑΣΙΛΑ αγροτεµάχιο 42.420µ2 κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Τιµή 2.000/στρ (1801) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ Οικόπεδο 10651τµ επί δρόµου προς Άγιο Ηλία ,κοντά σε κατοικίες. Αρχική τιµή 100.000 (1764) ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Λιοστάσι 3000ΤΜ µε πρόσοψη σε χωµατόδροµο Αρχική τιµή 17.000 (1767) ΜΑΡΑΘΙΑ 11,5στρ 2χλµ από θάλασσα και 450µ από Ε.Ο. Τιµή 75.000Ε (1504). ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 12.500µ2 .Κατάλληλο για όλα τα είδη καλλιέργειας. Τιµή 20.000Ε (1603) ΠΥΡΓΟΣ Κατσικάρι αγροτεµάχιο 4.500µ2 κατάλληλο για κατοικία Τιµή 45.000 (2681) ΡΟΒΙΑΤΑ 4στρ προς 20.000Ε Οικοδοµεί 200τµ 300µ από το κέντρο (1570) ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αγροτεµάχιο 14.000ΤΜ στον παραλιακό δρόµο Τιµή 6000/στρ ΡΟΒΙΑΤΑ Αγροτεµάχιο 7700τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο 2 χιλ απόσταση από θάλασσα Αρχική τιµή 6.000Ε/στρ(1741) ΡΟΒΙΑΤΑ Παραθαλάσσια οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα, κοντά στην θάλασσα, 6 στρ, 9 στρ, 7 στρ, από 9.000Ε το στρέµµα. ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8.529τµ, ποτιστικό κατάλληλο για καλλιέργειες, µε πρόσοψη στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, προσβάσιµο από αγροτικό δρόµο. Αρχική τιµή 53.000Ε. (1715) ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8στρ µε 220 ελιές, αυτόµατο πότισµα, ρεύµα, δύο εισόδους, γωνιακό, περιφραγµένο απόσταση από θάλασσα 2χιλ. Τιµή 80.000Ε (2688) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 20στρ. προς 2.500 ευρώ/στρ. (2561) ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 40.000 (2661) ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ περισσότερα 2άρια, 3άρια και 4άρια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ ΑΠΟ 220Ε ΜΑΣ712

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ


20 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ δίπλα στο δηµ. στάδιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6984897180.ΜΑ4124. ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ στην κεντρική πλατεία στην Αµαλιάδα, άρτια εξοπλισµένο, λόγω αναχώρησης. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937118755, απογευµατινές ώρες. ΜΑ4792 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο κέντρο του Πύργου, πλήρως ανακαινισµένη, τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972622252, 6972713134. ΜΑ4892 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην οδό Πατρών στον Πύργο, µε πλήρη εξοπλισµό, ανακαινισµένο χώρο µε πελατεία και αρκετά χρόνια λειτουργίας για λόγους υγείας. Ή ο εξοπλισµός του καταστήµατος. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6981442088. ΜΑ4913 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ σε προσιτή τιµή, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6946663305. ΜΑ4949 ---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ cafe-bar στον Πύργο, χαµηλό ενοίκιο. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6974205656. ΜΑ4955 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο κέντρο του Πύργου σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936549806. ΜΑ4961 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD, πλήρως εξοπλισµένη, σε πολύ κεντρικό σηµείο στη ∆υτική πλευρά του Πύργου. Παρακαλώ, µόνο σοβαρές προτάσεις! Πληρ. τηλ. 6948111164. ΜΑ4954 --------------------------------.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΑΦΕ στον πεζόδροµο Νοµαρχίας σε χαµηλή τιµή. Τηλέφωνο 26210/34580. ΜΑ4965 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ µαζί µε τον εξοπλισµό της, στην περιοχή του Πύργου, τιµή 17.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977909634, 6979380235. ΜΑ4982

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

τουριστικών ειδών στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6948884458. ΜΑ4501.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο Λάλα (εξοπλισµός πλήρης) Πιτσαρία – Ψησταριά. Πληρ. τηλ. 6972812586.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο-

. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

στον Πύργο Ηλείας στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 6974011113.ΜΑ3956.

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. 5) στην οδό Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου 100 τ.µ. επιπλωµένο 110.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. 12) Μονοκατοικία 95 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. στον Ανθόπυργο 163.000 ευρώ 13) Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 1403 τ.µ. στην περιοχή Λαµπετίου (κοντά στον Αγ. Κυπριανό) 105.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 400 ευρώ. ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ

Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Γεωργίου 1ου ορόΣτην ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Παπανδρέου Γεωργίουδιαµέρισµα Παπανδρέου φου σε τριώροφη οικοδοµή µε 1 υ/δ , καθιστικό και µπάνιο Τιµή διαµέρισµα 1ου ορόφου σε τριώροφη οικοδοµή 58000 µε 1 υ/δ , καθιστικό µπάνιο δύο διαµερίσµατα Τιµή Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή και του Νοσοκοµείου 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής 58000 πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή Στην στην περιοχή του Νοσοκο1250 /το ΑΜΑΛΙΑ∆Α τετ µείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίΣτην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε κεντρικό και ήσυχοορόφου σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο στοιχα δεύτέρου καινούργιας µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ δυνατότητα κατασκευής τζακιού οικοδοµής πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρ(1005) Τιµή 185000 µανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 1250 /το τετ275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000 Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα ορόΣτην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο4ου 100τ.µ. περίφου τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε που 10 109 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) κενΤιµή 35000 τρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία Στην περιοχή ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράνδυνατότητα κατασκευής τζακιού (1005) Τιµή τες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 Περιοχή 185000Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100στην µέτρα περιοχή Τιµή 38000 Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ µοΠεριοχή Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές νοκατοικία 82 τ.µ. Τιµή σε 35000 οικόπεδο 275 µε πρόσοψη στον–µεζονέτα κεντρικό δρόµο ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µεκαθιστικό, 100 ρίζες ελιές τ.µ. µε περιοχή 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, 30 χρόνωναπό περίπου (1106) Τιµήµε 27000 800µ. την θάλασσα πανοραµική θέα Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την (1100) Τιµή 155000 Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο Στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε /στρ. οιγια αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελικόπεδο στην 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη στρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη γραµµήστην από την θάλασσα (1013) Τιµή 35000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2Στην σε ήσυχη περιοχήΣΥΚΙΕΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143)µονοκατοιΤιµή 150000 ΜΑ918νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάκία 60τ.µ.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 30, 32, 41µ² ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο άρτια της και Μπαλκόνι,επί οδού οικοδοµήΓιαννιτσών. ο έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όρο2σιµα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ10 75 τ.µ. χλµ. στο φος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι Πύργου – Κατακόλου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ µόνο στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆εκτές σοβαρές ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα προτάσεις. Πληρ. τηλ. Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες 6976555283. κ.α. -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα/Γραφείο 100τ.µ., γωνιακό, πλήρως ανακαινισµένο απέναντι απο τα ∆ικαστήρια. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ

89m², 115m² επίσης ισογ. (στούντιο) γκαρσονιέρα 30m²

ΜΑΣ150

4300 τ.µ., από αυτά τα 2 στρέµµατα εντός οικισµού µε νερό, ρεύµα και τηλέφωνο και µεγάλη πρόσοψη σε δρόµο στο Σκουροχώρι Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6934404401.

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301.

. ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µ. πλησίον Βουνάργου και 2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3 στρεµ. επί της οδού Πύργου – Βουνάργου. Πληρ .τηλ. 26210/41622, 6977292696. ΜΑ4875

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1900µ²

περιφραγµένο µε ρεύµα και πηγάδι εντός οικισµού στο Νεοχώρι Ηλείας, 200 µ. από τη θάλασσα. Πληρ. κος ∆ιονύσης, τηλ. 6 9 7 3 9 9 3 1 3 9 , 6973496798. ΜΑ4978

νιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 Περιοχή Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100 µέτρα Τιµή 38000 Περιοχή Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές µε πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000 Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 /στρ. Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελιστρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης 2 σε ήσυχη περιοχή άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143) Τιµή 150000 ΜΑ918

στον Αγ. Ανδρέα – Ματζάκουρα παραθαλάσσιο οικόπεδο 4στρ, µε θέα άρτιο κι οικοδοµήσιµο, τιµή 180.000 ευρώ. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε ακίνητο εντός Ν.Αττικής. Τηλ. 6 9 7 4 9 0 4 9 6 1 ΜΑ2973

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

Ο

άδεια 7/2011 σε ευκαιρία, τιµή 35.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 3ου ορόφου στην οδό Ζαΐµη ανακαινισµένο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 1ου σε διώροφη µονοκατοικία στην οδό Αλφειού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 1250 τ.µ., υπερυψωµένο ισόγειο και 1250 τ.µ. ηµιυπόΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 49 τ.µ., νεόκτιστο στην οδό Ζαΐµη, 1ου ορόφου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 57 τ.µ., νεόκτιστο, 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα (δίπλα στην κεντρική πλατεία) αποτελούµενο από ισόγειο 108 τ.µ., υπόγειο 97,5 τ.µ. και πατάρι 47,5 τ.µ. µισθωµένο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 207 τ.µ. στην οδό Ερµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι δεκαετίας 76 τ.µ., στην οδό Ιατρίδου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 97 τ.µ., πλησίον 1ου δηµοτικού, τιµή 55.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη οικοδοµή αποτελούµενη από κατάστηµα 85 τ.µ. και κατοικία 90 τ.µ. στην οδό Κατακόλου (πλησίον παλιού νοσοκοµείου) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη µεζονέτα 180 τ.µ. σε οικόπεδο 2.350 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα στο Σµίλα 54 τ.µ., σε οικόπεδο 119 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2,5 στρεµµάτων περίπου εντός οικισµού στο κέντρο του Κατακόλου αµφιθεατρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο βουνό Κατακόλου 6.000 τ.µ. (πλαγιά) µε φανταστική θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Ανθόπυργο 2.200 τ.µ. εντός οικισµού, τιµή 40.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4995 τ.µ. στο δρόµο Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόκτιστα διαµερίσµατα από 800 ευρώ το τ.µ. και οικόπεδο και αγροτεµάχιο σε όλο τον Πύργο και την περιφέρεια αυτού. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη γκαρσονιέρα 1ου ορόφου επιπλωµένη ή µη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 230 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη ∆εξαµενή, 1ου ορόφου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου στην οδό Υψηλάντου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία στο Κατάκολο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία νεόκτιστη στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ου νεόκτιστη, 39 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο 50 τ.µ., ηµιώροφος δεκαετίας 30.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο ηµιυπόγειο 50 τ.µ., τιµή 27.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 70 τ.µ., τιµή 35.000 ευρώ (οδός Γόντικα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου στην οδό Γιαννιτσών, τιµή 59.000 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 1ου ορόφου, επιπλωµένη στο κέντρο. Τιµή 250 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισόγειο πλησίον ΚΤΕΛ, 60 τ.µ., τιµή 30.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη, πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 1ου ορόφου, 40 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο επιπλωµένο, πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, τιµή 300 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας µε αποθήκη στην οδό ∆εληγιάννη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 101 τ.µ., 3ου ορόφου στην οδό Μπιζανίου και 28ης Οκτωβρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Σαµικό οικόπεδο 2253 τ.µ. µε µεγάλη θέα, κατάλληλο για µεζονέτες. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών οικόπεδο 9.500 τ.µ. µε πρόσοψη στο βοηθητικό δρόµο της Εθνικής και στο δρόµο του νοσοκοµείου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στην κεντρική πλατεία. ΜΑΣ2930

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Αµαλιάδα σε νεοαναγειρόµενη 5,1 οικο-στρ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ δοµή µε 3 διαµερίσµατα. Πληρ. τηλ. (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου)δοµή σε κεντρικό σηµείο από 38.000 στην Αλφειούσα Ηλείας 6974361991, Ζαφειρόπουλος ΣπυρίΜΑΣ253.Πληρ. τηλ. 6977481917, µε περίφραξη, γεώτρηση δων. ΜΑ4303Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ευρώ. 26220/27621. ΜΑ4146 και 80 τ.µ. οικοδοµική

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μηχ/γος Μηχ/κος Οικοδοµικής Επ/ση ΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ. 6947260686.ΜΑΣ311.

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 13,3 στρεµ., σε αγροτική περιοχή, στην περιοχή Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου, ηλεκτροδοτούµενο, ποτι. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στικό, από αναδαµό. Πληρ. τηλ. άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο 6934933777.ΜΑ4150. χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆ε-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695

REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

2012

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

15ετής πείρα

--------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ., στον 2ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 13 Απριλίου στον Πύργο.Μ. Πληρ. τηλ. 26210/28050, 6945391440. ΜΑ4322 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.µ. στη ∆εληγιάννη 1ου ορόφου µε A/C, ηλιακό, τέντες και αποθήκη 8 τ.µ. και γκαράζ κλειστό 30 τ.µ. Πληρ. τηλ. 2621100291, 6932323485.ΜΑ4301.

κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. . . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 350 Πληρ. τηλ. 6976555283. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ.µ. µε παλιά οικία 75 τ.µ., πεΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑριοχή Καλλίτσα, οδός ∆ροσίνη στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. . ΠΩΛΕΙΤ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ . ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α 26220/22523. ΜΑ4855. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 270 τ.µ. µε αυτόνοµο, νόµιµο υπό∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 Κούβελος τ.µ. γειο, προδιαγραφές αµερικανικές, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ --------------------------------- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο. Πληρ. 2ου ορόφου, διαµπερές, µπροστά στη θάλασσα. ΜΟΝΟ --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΠΕ∆Α καλής κατασκευής, περιοχή 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Πληρ. . ΠΩΛΕΙΤΑ 1140µ² και το άρτια µισό στη τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοΝοµαρχίας, και θέση οικοδοµήσιµα εντός τιµή ευκαιρίας. τηλ. 6909003469. ΜΑ4285 ριοχή «Παν δοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. Κούβελος στον Πύργο. Πληρ. της κοινότητας. Πληρ. Πληρ.τηλ. τηλ. 26210/32042, εντός οικισ ΜΑ4970 τηλ. 6944516202.26210/51808, 6976555286. 6934229748. ΜΑ4329 --------------------------------- ΜΑΣ6605ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ --------------. ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ. ΠΩ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ .τ.µ. ΠΩΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 60 ΜΑΣ44 ΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245 τ.µ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στρεµ. άρτ έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ καινούριο 115,50 τ.µ., 1ου ορόφου µε µικρή οικία, πλησίον κενΜάρµαρα Πληρ. τηλ. 26210/32042, 60, 98, 131 τ.µ. επί της πλατείας µε τζάκι, πόρτα ασφαλείας, µεγάλο τρικής πλατείας Αγίου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ηµη26220/2598 Ξυστρή, 1ου δηµοτικούτρίου. σχο6934229748. µπάνιο και µεγάλο WC σε πολυτελή Πληρ. τηλ. ---------------στο κέντρο του Πύργου λείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και Σε νεοανεγειρόµενη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κατασκευή. Τηλ. επικοινωνίας οικοδοµή 210/8056588, 6944-345312. . ΠΩΛΕΙΤ χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς καταΕΝΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 105 6936862616.και ΜΑ4324 σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα ΜΑ4985 σιµο που β σκευής, διαµπερή από οικοπετ.µ. & 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. ωργίου (δί --------------------------------δούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. το κάθε ένα. Πληρ. κος Γιώργος, Πληρ. τηλ. 262132042, της ∆ΕΗ) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΡΕΜ- . ΜΑ4307 ΜΑΣ5491. τηλ.66974116407. 698811196 6934229748. ΜΑ4783 ΜΑΤΑ σε πάροδο στην Αγ. ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ - ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ Γεωργίου στον Πύργο, κατάλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες ληλο για σπίτι. Πληρ. τηλ. καινούριο στον Πύργο 73 τ.µ., 3ου πόρτες θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), 26210/33043, 6945410920. ορόφουDORAL, µε τζάκι, θωρακισµένη . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πόρτα σε αξεσουάρ, πολυτελή κατασκευή. ΜΑ4994 πολυτελή βεράντες µε Τηηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ λέφωνο επικοινωνίας 6948002123. --------------------------------από 28µ² και 200µ² ετοιµοπαράδοτα βαθέρµανση, γκαράζ ...) 125100m², 57 m², οδός Αγ. Αρτεµίου & ΦωΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑ4323 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΣΤΡΕΜ. ρέως τύπου από µπετόν από 700 ευρώ/µ². κίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α Πληρ. τηλ. 6944625583. ΜΑ4105περιοχή ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ Πύράρτια και οικοδοµήΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ γου. Πληρ. τηλ. 6944428532. σιµα εντός της κοινό. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τητας. Πληρ. τηλ. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 78µ² 26210/51808, Αρχιτέκτων – Μηχανικός ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της Αµαλιάδας, 1ου ορό6976555286. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ φου, αυτόνοµη θέρµανση οικο25 τ.µ., 42 τ.µ., 58τ.µ., 115 τ.µ. στην ΜΑΣ6605 Πληροφορίες γραφείο:σε οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος

για όλα τα επίπεδα και για όλες τις εξετάσεις EDEXCELL – MICHIGAN – CAMBRIDGE – TOIEC- TOEFL. Προετοιµασία για υποψηφίους Αγγλικής φιλολογίας. Υπεύθυνη διδασκαλία µε µεγάλη εµπειρία στην προετοιµασία υποψηφίων. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6984140864. ΜΑ4934

Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ. 2621023996 και 6932623342

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 754µ²

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ που αποτελείται από 2 οροφοδιαµερίσµατα 85 τ.µ. το καθένα και κατάστηµα 47 τ.µ. Τηλ. 6979002209. ΜΑΣ68 --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 57 τ.µ., επιπλωµένη και ενοικιασµένη, κατασκευής 1996 στην οδό Αναπαύσεως

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 36524-6936842750 Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΑΣ420

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές- ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β886] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-987] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961]

ΠΡ 60.0 ΧΑ 30.0 ΡΟ 70.0

Α ΓΑΣ - ΚΩ ΣΩΣ ΚΩ∆

ΓΡΑ Α καιν 79 ∆ΙΑ Α σκε Κ Α σκε 76 Α 200 ρε ΜΗ Α ΜΕΡ απ Α φου αν ΝΕΑ


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΟΤΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.000 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.κλειδαριές. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. 2πορτο, 2008, full extra, 40.000 χλµ, άρι-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SLK 200 αυτόµατο, ταχύτητες στο τιµόνι, µοντέλο 2004, 44.000km, βιβλίο συντήρησης, πολλά έξτρα, φυλασσόµενο σε πάρκινγκ, αρίστη κατάσταση. Τιµή 20.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936260268, πρωινές ώρες 11-15 µ.µ. ΜΑ4623.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΑΞΙ VW POLO

16βάλβιδο, 1400c.c., ηλεκτρικά τζάµια, aircondition, χλµ. 215.000. Τιµή 4.000. Πληρ. τηλ. 6976671511. ΜΑ4932

στο 7.500 ευρώ. FIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, 1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 ευρώ. SMART CABRIO ’04, 700c.c., full extra, αριστη κατάσταση 6.500 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME FALCON 50HP, µε φρέζα ROTAVATOR 60άρα, υδραυλ. τιµόνι, πωλούνται µαζί 6.000 ευρώ. MERCEDES CLK ’04, 1800c.c., compressor, 163HP, full extra, 13.900. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 4πορτο, 2003, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες, αλουµ. όλα λεκτρικά, αερόσακοι κ.α. 5.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2πορτη 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., όλα ηλεκτρικά, αερόσακοι, κ.α. 5.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 5πορτη 2005, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., όλα ηλεκτρικα, αερόσακοι, 6.000 ευρώ VW POLO 3πορτο, µαύρο, full extra, 4.500 ευρώ, µοντ. 2004. VW POLO 5πορτο, (2 αυτ/τα) 2004 GTi, 16V, full extra, 5.500 ευρώ. VW POLO 5πορτο, 2005 full extra, 6.000 ευρώ. MERCEDES Ε200 COMPRESSOR 1800c.c., µοντ. 2010 δέρµα, ζάντες, αερόσακοι, clima, full extra, 35.000 ευρώ. MERCEDES Ε200, 2008, COMPRESSOR E200, 1800c.c. (πρωθυπουργική) AVANTGARDE, ζάντες, δέρµα, αερόσακοι, clima, οροφή, full extra 25.000 ευρώ. MERCEDES C180, 1600c.c., COMPRESSOR 2011, 156HP, λευκή, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.900 ευρώ MERCEDES 190Ε ’92, 1800c.c., δερµάτινο σαλόνι, A/C, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ LADA NIVA 4X4 ’94, A/C, υδρ. τιµόνι, προβολείς οµίχλης, µπάρα, κ.α. 1500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΙQ2 µαύρο, 2009, 1000c.c., full extra, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 10.990 ευρώ BMW 318is coupe E36, µαύρη ’94, οροφή 18”άρες ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.000 ευρώ OPEL ASTRA STATIONWAGON (2 αυτ/τα) µοντ. 1999 και (2002 αυτόµατο) από 3.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 1000 και 1300 κυβικά (3 αυτ/τα) RENAULT SCENIC 1600c.c., 2006, πανοραµική οροφή, full extra 5.500 ευρώ DAIHATSU MOVE 1000c.c., 2004 µε γυάλινη οροφή + υδρ. τιµόνι. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. SMART BRABUS µαύρο, 2003, a/c, όργανα ταµπλώ ζάντες BRABUS, κ.α. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 5.000 ευρώ. OPEL VECTRA µαύρο 1600c.c., µοντ. 2000, full extra, 3.500 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA Β1600 µονό διαφορικό DIESEL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (το χρώµα του εργοστασίου) 1½ καµπίνα, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.500 ευρώ. ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 313 SPRINTER CDI 2001, ABS, a/c EYKAIΡIA 8.000 ευρώ HONDA CIVIC 1400 c.c., ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., κοτσαδόρο κ.α. 2.500 ευρώ NISSAN PRIMERA 1600c.c., ’98, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., full extra, 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ FIAT TEMPRA 1400 c.c., ’93, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, καλά λάστιχα, πολύ καλή κατάσταση SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 1000 ευρώ. SEAT TOLEDO λευκό, 1600c.c., ’93 ζάντες αλουµ. οροφή κ.α. 1500 ευρώ LANCIA D HF 1600c.c., κίτρινο, full extra, 3.500 ευρώ. ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., κόκκινο, βενζίνη & υγραέριο, full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. SKODA OCTAVIA RS 2004, turbo, full extra, 7.500 ευρώ. ΜΑΣ987 -----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT LAGUNA 2000 c.c., turbo 10/2003, σε αρίστη κατάσταση από ιδιώτη. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937067299. ΜΑ4785 ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO SUZUKI IGNIS 4X4, µοντ. 2005, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6932820867. ΜΑ4120

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FORD ESCORD 1400c.c. Ghia µοντ. 98 4 π υδραυλικό τιµόνι Α/C ηλ. παράθυρα, ζ’άντες αλουµ. R/CD ατρακαριστο 1700 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 20012007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106 RALLY

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ FORD 105HP turbo, µε µπροστινό διαφορικό και φρέζα MASSIO 90άρα, καινούριο, όλα σε καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944755635. ΜΑ4939

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES B- CLASS 200

turbo, 2034c.c., (193HP), µοντέλο 4/2008, 70.000km, αυτόµατο, πανοραµική οροφή, sportpacket, full extra, αρίστη κατάσταση, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τιµή: 14.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945777104. ΜΑ4921

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN MICRA

λευκό, µοντ. 6/08/92, 1235c.c., άβαφο, αµόλυβδη, κοτσαδόρος, τέλη 2012, ΚΤΕΟ. Πληρ. τηλ. 6977698802, τιµή 900 ευρώ. ΜΑ4979

1100c.c., µοντέλο ’98, όλα ηλεκτρικά, αιρκοντίσιον, τιµόνι δερµάτινο, ηχοσύστηµα µε ενισχυτή, βελτιωµένες αναρτήσεις, θόλοι – χειροποίητες ζάντες 17’’ µάρκας KESKIN προσθήκες αλουµινίου, φουσκώµατα, µασπιέδες, καπο – µπροστινό και πισινό – πόρτες –αεροτοµή – προφυλαχτήρες – αεραγωγούς – όλα χειροποίητα, µοναδικό κοµµάτι. Σε τιµή ευκαιρίας λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό, τιµή 6.000 ευρώ. πληρ. τηλ. 6980766684,

µόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέρι- ατρακάτώρα 4.300 ευρώ. ριστο, βιβλίο service, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα, ROVER 200, ταξιδιού, µοντ. ’98, κλιµατι1400c.c., airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, υπολογιστής σµός, άριστη κατάσταση. 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα FIAT PUNTO 1.250 c.c. µοντέλο 2006, τετράπορτο, full extra, 2.300 ευρώ. υδραυλικό τιµόνι (city), ηλεκτρικά παράθυρα, a/c, airbag, . FORD ESCORT 1.800καινούριο. cc, µοντ. ’95, A.B.S., λάστιχα καινούρια, περασµένο ΚΤΕΟ, σαν MERCEDES E200 2000c.c. µοντέλο 1991, αυτόµατο, full extra, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. δερµάτινο σαλόνι, σαντολάστιχα, κλιµατισµός, A.B.S., DVD, βιπαραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου βλίο service, όλα τα service στην αντιπροσωπεία. κ.α. 2.500 ευρώ. 9) VOLVO 850 TURBO 215 PS 2.000c.c. πρώτο χέρι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι, ζαντολάστιχα, . HYUNDAI ACCENT 2003, βιβλίο 2πορτο, service, χρώµα αντιπροσωπείας. ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. PEUGEOT 107 TRENDY 1000c.c., µοντέλο 2008, τρίθυρο, παραθ.-κλειδ., αερόσακους,τιµόνι, ABS, CD, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό 4 AIRBAG bucket καθίσµατα, συναγερµός, κλιµατισµός, κ.α. από 4.800 τώρα 4.000 κεντρικό κλείδωµα, ABS, όλα ηλεκτρικά, .ζάντες αλουµινίου, λάστιχα καιSKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. νούρια, book service, κατάσταση καινουργής. aircondition, ζάντες SEAT IBIZA COMFORT Packetτιµόνι, 1400c.c., 90 hp, αερόσακοι, µοντέλο 2000, 17’’άρες, ηλεκτρ. ατρακάριστο, βιβλίο service, αλουµινίου, Ρ/CD, κλιµατισµός, ABS,παράθ. ηλε- – κτρικά παράθυρα, immobilizer,κλειδ., κεντρικό κλείδωµα, κ.α. 4.200 ευρώ. ηλεκτρικοί καθρέφτες, airbag 4, υδραυλικό τιµόνι, parctronic, έλεγχος δεAUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωκτός. µένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, OPEL ASTRA 1400c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, ατρακάριστο, βιβλίο service, airbag 6, P/CD, ηλεκτρικά ABS, ABS, αερόσακοι, κ.α.παράθυρα, ΠΡΟΣΦΟΡΑ immobilizer, κεντρικό κλείδωµα, υδραυλικό τιµόνι, αρίστη κα8.500 ευρώ. τάσταση. υδρ. τιMAZDA RX8 1300 c.c., 231 PS. TOYOTA cosmo, CARINA µοντέλοdiesel, 2007,a/c, 48.000 km µε book service αντιπροσωπείας, χέρι, µοντ. full extra, η µόνι, κ.α.πρώτο 2000 κυβικά, ’97, 2500 πιο πλούσια έκδοση, όλα ηλεκτρικά, ευρώ. οροφή Πανόραµα, ζάντες 18”, δερµάτινο σαλόνι σαν καινούριο. SMART µπλε 600c.c., 2001, γυάVW GOLF 1400c.c, FSI TREDLINE, µοντέλο 2005,µοντ. πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, 93.000 km, µε bookservise, full extra, λινηκαι οροφή, aircondition, όργανα ταµκατάσταση καινουργής. πλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες VW GOLF 1600c.c., GT, µοντέλο 2003, full extra κλιµατισµός, αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. βιβλίο ζαντολάστιχα, αναρτήσεις – εξάτµιση, οροφή ηλεκτρική, OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., service, πρώτο χέρι, αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE 1400c.c., 16V, µοντέλο, τετράπορτο, full extra, 2πορτο2001 ευκαιρία 8.000 ευρώ. χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, 4 airgac – ιmmobilaizer, ΤΟΥΟΤΑ 2005, full extra. κλίµα, ζαντολάστιχα, bookservice. ΤιµήΥΑRIS έκπληξη. HYUNDAI GETZ 2000, 1300c.c., 2005,κα-full ΤΟΥΟΤΑ DIESEL, κλούβα 2400c.c., µοντέλο αρίστη τάσταση, για αγροτικό ή επαγγελµατικό, είναι µε το χρώµα του extra. εργοστασίου. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.000 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ 2.900 ευρώ (2πορτο). Αγοράζω αυτοκίνητακ.α. απολύτου µετρητοίς, . PEUGEOT 206αυτοκίνητό cabrio, ασηµί, 1600 δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης σας, cc, –2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 1ο χλµ Πύργου Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092410, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. ΤΡΑΚΤΕΡ . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. ∆ΗΜ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ . VW POLO 371400Αµαλιάδα cc µοντ. 2005, full ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου extra, 5.500 ευρώ.– ΣΑΒΑΛΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, Τηλ. 26220/27384. Κιν.: 6932643086 µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάFIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό τινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόFIAT 80-66 διπλό διαφορικό σακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληFIAT 80-66 διπλό διαφορικό νική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα,αλουµινίου, στενό αµπελουργικό κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 NEW HOLLAND TNFA 85, µοντ. ευρώ. 2008 (400 ώρες) NEW HOLLAND TNF 80, µοντ. 2003NAVARA (4.500 4X4 ώρες) . NISSAN 4πορτο, ασηµί JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό νίκελ, µπάρες µπροστά πίσω, ζάντες JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό αλουµινίουκαι + µεταχειρισµένες, λάστιχα ολοκαίνουρια, Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες µοντ. 2001, άριστο, 9.500 ευρώ. µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό. SUZUKI ΜΑΣ4158 VITARA 4Χ4 ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα- κλειδ., µπάρες µπρος, προβολείς οµίχλης. . HYUNDAI i10 2008 5πορτο, a/c, υδρ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παραθ.VOLVO S 40 κλειδ. κ.α. full extra, 6.200 ευρώ. 1800c.c., µοντέλο . CHEVROLET AVEO µαύρο 2007 2005υδρ. µετιµόνι, full extra 5πορτο, 1.200c.c., ηλεκτρ. ατρακάριστο, 1ο παραθ.-κλειδ.,χέρι, αερόσακους, ABS, ζάνγκαράζ, τες αλουµινίουσέρβις κ.α. 5.500αντιπροευρώ. . PEUGEOT 206 ασηµί 2πορτο, 2001, σωπείας. ∆εκτός 1.400c.c., ζάντες ανάρκάθεαλουµινίου, έλεγχος, αρίστηηλεκτρ.κατάτηση, αερόσακους, παραθ.σταση. κλειδ., κ.α. 4.000 ευρώ. Τιµή ευκαιρίας. . AUDI A4 TURBO QUATTROΠληρ. 2004 350 τηλ. 6937269373. Hp, 6ταχυτο, συλλεκτικό, µαύρο, fullfull extra. Προσφορά 13.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . CITROEN C4 COUPE VTR 1.600c.c. 2006 1ο χέρι, full extra, 6.000 ευρώ. . ALFA ROMEO 156 1600c.c., 122 Hp, ’99, clima, ABS, ζάντες αλουµινίου, αερόσακους, ασηµί. SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ . FIAT ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ BRAVO 1250c.c. 2001 υδρ. τι• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ µόνι, a/c, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., κ.α., • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ευρώ. • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2.500 ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ . HYUNDAI ACCENT 2007 1.350c.c. full • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ extra 22.000χλµ, ασηµί,6.000 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ 2πορτο, ΕΝΤΟΣ 2008,ΟΙΚΙΣΜΟΥ full extra, 40.000 χλµ,

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

21

BMW

LADA HELLAS

– Πύργου. Νέα µειωµένη τιµή: 35.000 Κωδ: 1-210 Μονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Κωδ: 101 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ νιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Νέα µειωµένη τιµή: 130.000 Κωδ: 1-209 HYUNDAI ELANTRA ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: µοντέλο 2001 ABS, A/C 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, ∆ιαµέρισµα τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. ηλεκτρικά120 παραθυρα, 120.000 Στην Γαστούνη. Νέα µειωµένη τιµή: 88.000 Κωδ:χλµ., 217 ασηµί, αερόσασε αρίστη97κατάσταση, ∆ιαµέρισµα τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆,κος κλιµατιστικό, Αµαοδηγού,αποθήκη. ηλεκτρ.Στην παράλιάδα. Τιµή: 98.000 Κωδ: 250 Περασµένο ΚΤΕΟ. a/c, υδραυλ. τιµόνι, ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, θυρα, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επι∆ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΓΧΟΣΆριστη κατάσταση. πρώτο Τιµή: χέρι, 90.000 άριστη κατάσταση. πλωµένο. ΚΑΘΕ Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 222 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: τιµή ευκαιρίας. 2.000 ευρω. Τιµή 3.200 ευρώ. Πληρ. τηλ. Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστού6974142431. Πληρ. 6976444953. νης. Νέατηλ. µειωµένη τιµή: 30.000 Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 90.000. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Νέα τιµή: 22.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Νέα τιµή: 58.000 Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 300 τ.µ. εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στην Κουρούτα. κοντά στη θάλασσα. Κωδ: 3-176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Νέα τιµή! Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 50.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 340 Οικόπεδο 320 τ.µ. (Σ.∆. 0.8 κτίζει 256 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 55.000 . Κωδ: 3-193 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα τιµή. Κωδ: 409 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. ευρώ. Στο κέντρο Τιµή 2.500 της Αµαλιάδας. Κωδ: 475 Πληρ. τηλ. Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο περιφραγµένο 6.000 26210/30087. τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 150.000 . Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα µειωµένη τιµή κατά 50 % - 50.000 . Κωδ: 635 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 611 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετάµηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106,

QUICKSILVER, 1400c.c., µοντ. ’01,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA X-CITY 125, 6.700 χλµ.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 ΜΑΣ48 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr ΜΑΣ55

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C 200 K 163 HP AVANTGARDE

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106,

ΜΑΣ3200

µοντέλο 2003 (8/2003) 90.000 χλµ. σαν καινούριο φυλασσόµενο σε γκαράζ full extra. Πληρ. τηλ. 6972235872. ΜΑ3886

QUICKSILVER, 1400c.c., µοντ. ’01,

120.000 χλµ., ασηµί, αερόσακος οδηγού, ηλεκτρ. παράθυρα, a/c, υδραυλ. τιµόνι, πρώτο χέρι, άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6974142431.

παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι, τάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας ABS, CD κ.α. 7.000 ευρώ. παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καιFIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, νούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλε1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 κτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαευρώ. ριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, FIAT PANDA DIESEL turbo 2005, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, 1300c.c., 5πορτο, full extra, 6.200 σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. ευρώ. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. SUZUKI IGNIS 2005, 1300 c.c., turbo οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι full αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθιextra, 6.800 ευρώ. σµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ στη. SMART CABRIO ’04, «ΑΓΟΡΕΣ 700c.c., full ΑΠΟΛΥΤΩΣ extra, ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» MERCEDES A140 AVANGARD αριστη κατάσταση 6.500 ευρώ. - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2004, κλίµα, 4 αερόσαOPEL TIGRA ’99, 01400 c.c., a/c, υδρ. (Από1400cc,µοντέλο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0 εως 72 δόσεις) κους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδατιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κλειδαριές, 20ο χλµ.– Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ριές, µε ΣΑΒΑΛΙΑ τηλεχειρισµό, ηλεκτ. ABS, αερόσακοι, κ.α. 2.500 Τηλ. ευρώ. 26220-61138, κιν. 6947371647 καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθιwww.car.gr/helmis_cars σµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουPEUGEOT 206 ασηµί, 2πορτο, a/c, µινίου, full extra, σαν καινούριο υδρ. τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα – MERCEDES A150 µοντέλο 20051200 ELE1) NISSAN 1200c.c., 5 πόρτες, 1991 µοντ., κλειδαριές, ζάντες MICRA αλουµινίου, 2001, γκρι,GANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ευρώ. 3.500 ευρώ. ζάντες αλουµινίου, full A/C, extra, σαν και2) CITROEN SAXO 1100c.c., βυσσινί µεταλλικό, R/CD, PEUGEOT 206 µαύρο, 2πορτο, a/c, χλµ.,νούριο. 2000 µοντ., 3 πόρτες, 93000 βιβλίο σέρβις, άριστο, 2.400 MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, υδρ. τιµόνι, ευρώ. full extra X5 2003, 3.800 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, ευρώ.3) SEAT TOLEDO, 1600, 16V, 2003 µοντ., ασηµί, ζάντες αλουκλιµα, full extra, σαν καινούριο µινίου, 5 πόρτες, A/C, Υ/Τ, ABS, 4FIAT αερόσακους, 100.000 χλµ., ΜΑΣ987 SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, full extra, άριστο, 4.500 ευρώ. ---------------------------------ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα. 4) SEATΜΗΧΑΝΗ IBIZA S4,ΚΤΜ γνήσιο, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ Super1400, 16V, 101PS, 1999 µοντ, µπλε αλουµινίου 17”,έξτρα, ανάρτηση ρυθµιζόµενη, ΧΕΝΟΝ φώτα, Duke ζάντες 990, 31.000 χλµ, πολλά full extra, 165.000 χλµ., βιβλίο σέρβις,ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ άριστο, 2.900ΑΥΤ/ΤΑ ευρώ.ΚΑΙ σχεδόν καινούρια, φυλασσόµενη σε ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 5) HYUNDAI ACCENT, 1340c.c., 2005 mont., µαύρο, A/C, Υ/Τ, γκαράζ. 6974432254. fullΤηλ. extra, 3.500 ευρώ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ -------------------------------6) LANCIA DEDRA, 1800c.c., 1992 µοντ., A/C, Υ/Τ, full extra, 800 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΑΧΙ 7) SEAT IBIZA, 1400, 16V, 2007 µοντ., µαύρο,ΓΙΑ ζάντες 4Χ4, 26ΗΡ, µε φρέζα – υνία. Πληρ. τηλ.101PS,ΕΙ∆ΙΚΕΣ αλουµινίου, κλιµατισµός, ABS, 29.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, full 6976444952. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ extra, 7.000 ευρώ. -------------------------------8) BMW 750, 5000c.c., 300PS, V12, µαύρο, 1990ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ µοντ., ζάντες ΑΠΟΛΥΤΩΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA 1,8 vti, ΧΕΝΟΝ φώτα, full extra, 8.500 αλουµινίου 17”,CIVIC κλιµατισµός, ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ µοντ. ευρώ. 1997, 5θυρο, full extra. Τιµή 3.400 ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ευρώ.9) Πληρ. JETτηλ. SΚI6994584555.ΜΑ3860 SEEDOO, 750c.c., 85PS, 1998 µοντ., µε τρέιλερ άριΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ στο, 3.000 ευρώ. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 4X4 σπαστό ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ 32,5 ιπ. µε φρέζα, καταστροφέα ψεκαΠΑΡΑΛΑΒΕΣ στικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460 – 32478. ΜΑ3863 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 2001-------------------------------2007 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 4πορτο MERCEDES C180, C200K, CLK 147, 1600 c.c., µοντέλο 2005 σε αρίστη 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 κατάσταση, φυλασσόµενο σε γκαράζ. Λίγα χιλιόµετρα Full exra Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές 6947895947. ΜΑ3905 ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ -------------------------------ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΚΑΙΑΠΟ ∆ΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!! . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ι∆ΙΩΤΗ AUDI www.stoubanou.gr 80, µοντ. ’92, 1600c.c., MITSUBISHI Αντιπρόσωπος LANCIA, µοντ. ’84, 1600 c.c., γενικό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: σέρβις ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ και στα δύο. Πληρ. τηλ. – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: 6932472877. ΕυκαιρίαΜΑ3904 µονοκατοικία 104 τ.µ. πλήρως ανακαινισµένη σε οικόπεδο 480 ΓΙΩΡΓΟΣ τ.µ. Σε χωριό κοντά -------------------------------- στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 38.000 . Κωδ: 1238 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 815 49 ATECO, µοντέλο 1999, υδραυτ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Καβάσιλα. Νέα µειωµένη τιµή:10135.000 . MΠΕΛΟΥΣΗ 199 Α/Κ, ηλεκ. καθρέπτες, λική Κωδ: πόρτα, & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Μονοκατοικία 70 τ.µ. µε βάσεις για 2 λυόµενες κατασκευές ακόµα, σε οι430.000 χλµ., λογική τιµή. Πληρ. τηλ. κόπεδο 8.000 τ.µ. Στον Καρδαµά. Τιµή: 140.000ΤΗΛ. . Κωδ: 1-212 2621025325 6937834295, 26210/35691.ΜΑ3929 Ευκαιρία µονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 1006944/545021 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία ΜΑΣ121

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

VOLVO S40 1.800, µοντέλο 2005, full extra µε σέρβις αντιπροσωπείας. Στεγασµένο σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6937269373. ΜΑ3872

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406 ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ισόγειο µεταλλικό κατάστηµα 418 τ.µ. εντός οικοπέδου 647 τ.µ. µε δυνατότητες και για δεύτερο όροφο στο Πανόπουλο Ηλείας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – 1). ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ποτιστικός 1457,20 τ.µ.. εντός αναδασµού στο ΛεβεντοΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙCAFE στον πεζόδροµο 28ης χώρι Ηλείας επί της οδού Πατρών Οκτωβρίου µε καταστήµατα) όλο τον εξοπλι2)ΝΗΤΩΝ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, στοντ.µ. Πύργο, λόγω αιφνιδίου της.Αλποχωρίου Εσωτερικός και εξω741,64 εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στασµό Χανάκια Πύργου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωτερικός χώρος άριστα Ηλείας. 6974992426. Τιµή100 συζητή3)νίας ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΣ5337 διώροφος οικοδοµή,διακοσµηµένος. γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο τ.µ. --------------------------------σιµη. ∆εκτές µόνο σοβαρές εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προτάσεις, τηλ. 750τ.µ. επικοινωνίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου Κολίρι Καλλυντικών & Ειδών Κοµµω6948050145. ΜΑ8883 Ηλείας τηρίου στο κέντρο της Αµαλιά--------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. δας µε µακροχρόνια . ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ΤΑΒΕΡΝΑ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. παράδοση και σταθερή πελα-ΣµίλαΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Αρχ. Ολυµπίας,∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ» 6.800 τ.µ. επι επαρτεία λόγω συνταξιοδότησης. στην Κατακόλου άδεια µεταβιχιακού δρόµου Πελοπίου. Πληρ. ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση τηλ. αίθουσα 300ρεύµα ατόµων, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ροφιάβάσιµη, Πύργου Ηλείας µε νερό, αρ6980659900.ΜΑ8601. έτοιµη προς λειτουργία, σε δευτικό και 90 ρίζες ελιές -------------------------------πολύ τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. χαµηλή µε υπόγειοτιµή. 42,70Πληρ. και 77,98 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σεΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6979429083 ΜΑ8954 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού στον Πύργο κεντρικό σηµείο, τιµή 28.000 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) ευρώ, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 137. τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΝΙ370 MARKET ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ εντός οικοπέδου τ.µ. στο 6931595189. µε όλο τον εξοπλισµό του, σε ∆.∆. Λάλα Ηλείας. ΜΑ8819 -------------------------------καλή Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ουτιµή. ορόφου και 104 τµ 5ου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6974321694. ΜΑ8975

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ.,& 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. Υψηλάντου 17 Πύργος www.giannopoulosestates.gr ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτ.µ. τανο ΙΣΟΓΕΙΟ Αρχ. Ολυµπίας. & ΟΡΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική Πληροφορίες στο κατάχρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. στηµα. ΜΑΣ7716 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειος οικία 104,65 τ.µ., εντός οικοπέδου 351 τ.µ. στα Λαστέικα Πύργου,.όπισθεν CINTROEN ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 412,05τ.µ. επί της οδού Αγίου Σπυριδώνος και Ρήγα ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΕΠΙ ΤΗΣ Φεραίου, Πύργος. Ο∆ΟΥ ΥΨΗΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοΛΑΝΤΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 57,73τµ. επί τικής της οδούεκπαίδευσης τέρµα Παπαφλέσσα στον Αθηνών ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙΠύργο. ΚΟ∆ΟΜΗ παραδίδει µαθήµατα σε µαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ οικίας 145,28τ.µ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα ΜΑΓΑΖΙ 102 τ.µ. θητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. στονύψος Πύργο. 6,50 µ. µε προ6939744158. ΜΑΣ3620 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τµ. εντός οικοπέδου 201,24 τ.µ. οπτικήΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πατάρι και ΙΣΟΓΕΙΟΣ υπό- 80,58 στονγειο Πύργο Ηλείας. --------------------------------70 µ. Επίσης ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα ΓρανιΠΩΛΕΙΤΑΙ και ο ΠΡΩΤΟΣ τσέικα Πύργου Ηλείας. ΟΡΟΦΟΣ.Πληρ. τηλ. . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΖΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56,80 τ.µ., τέρµα Παπαφλέσσα στον ΜΑΣ2973 6970870676. Πύργο Ηλείας. ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου 70 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2400 τ.µ. στη Σκαφιδιά ΠύργοςΙΣΠΑΝΙΚΗΣ Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 9025 τ.µ. στη Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας γλώσσας, πανεπ/µίου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 5739 τ.µ. στο Κατάκολο Ηλείας,εξετάστρια πίσω από την Αθηνών, Πανσέληνο, 770 µέτρα από την παραλία της Αλκυώνος Κατακόλου και 1100 µέτρα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ.Π.Γ., µε σπουδές και από τον Αγ. Ανδρέα. στο εξωτερικό, αναλαµ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 78,52 τ.µ., εντός οικοπέδου 185,74 τ.µ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ βάνει όλα τα επίπεδα και στη µε Σαλµώνη Ηλείας. ή χωρίς το εµπόρευµα προετοιµάζει για όλα τα ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6319δρόµο τ.µ. στα ∆ουνέικα Ηλείας, 600 µέτρα από τη θάλασσα. στον ΑΓΡΟΣ κεντρικό Καδιπλώµατα. Εµπειρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

τακόλου. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. ΜΑΣ1059 τηλ. 6948884458.ΜΑ8688.

πολυετή. Πληρ. τηλ. 6932286838. ΜΑ8861

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία, απόφοιτη Παν/µίου Κρήτης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976571761. ΜΑ8879

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στρεµ. 200 τ.µ. ∆ΙΠΩΛΕΙΤΑΙ Α ΜΕ ΡΙΣ2Μ Αχτίζει ΤΑ στα όρια της Αµαλιάδας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα Στεφανοπούλου 9, Πύργος. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα Τηλ. 26210 23000 και 28028, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα

ΜΑΣ9


22 Ι Α Τ Ρ Ο Ι

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΥΓΕΙΑ ∆ιακοπές στο χωριό: Πόσο µας χαλαρώνουν;

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Τ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Nικόλαος Κανελλόπουλος

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

Ειδικός Γαστρεντερολόγος Λετρίνων & Κολοκοτρώνη e-mail: nikoskanellop@gmail.com

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

Τηλ. 2621034090 Κιν. 6944964972

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ο Πάσχα είναι µια ξεχωριστή γιορτή, καθώς µετά τη θλίψη της Μεγάλης Εβδοµάδας οδηγούµαστε στο χαρµόσυνο µήνυµα της Ανάστασης. Άλλωστε, και η ίδια η φύση αναγεννιέται, αφήνοντας πίσω της τα µουντά χρώµατα και τον παγωµένο αέρα και φορώντας το χαρούµενο, γεµάτο αισιοδοξία και φως λουλουδάτο φόρεµά της! Συνήθως, οι µέρες αυτές αποτελούν µια ιδανική ευκαιρία για απόδραση µακριά από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας του αστικού τρόπου ζωής. Έτσι, οι τόποι καταγωγής και οι εξοχικές κατοικίες γίνονται πόλος έλξης για κάθε οικογένεια και ειδικά για αυτές µε παιδιά. Τελικά, όµως, κατά πόσο ένα τέτοιο ταξίδι οδηγεί στην ξεκούραση και τη χαλάρωση; Αναρίθµητες δουλειές. Το σπίτι στο χωριό µπορεί να πλαισιώνεται από καθαρό αέρα, κήπο και ευκαιρίες για αθλητικές δραστηριότητες που φέρνουν κοντά όλη την οικογένεια και αναζωογονούν (π.χ. ποδήλατο, πεζοπορία, αποδράσεις στο βουνό/θάλασσα), αλλά θέλει καθάρισµα, ξεχορτάριασµα, αέρισµα, για να µην αναφέρουµε τις µικροεπισκευές που όλο προκύπτουν. Αυξηµένες υποχρεώσεις. «Παραγγείλαµε το αρνί;», «ψωνίσαµε αρκετά ποτά και αναψυκτικά για την Κυριακή του Πάσχα;», ‘Αγοράσαµε δώρα και λαµπάδα για τα βαφτιστήρια µας’, είναι µερικές µόνο από τις έγνοιες που χαρακτηρίζουν τις µέρες του Πάσχα. Αν και αφορούν σε ευχάριστες δραστηριότητες, δεν παύουν να προκαλούν στρες και πίεση. Επιπρόσθετα, ειδικά στις µέρες µας που η οικονοµία παρουσιάζει ύφεση και πολλές οικογένειες είναι πιεσµένες οικονοµικά, οι ετοιµασίες αυτές προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος στον προϋπολογισµό του νοικοκυριού. Τι θα πουν οι άλλοι! Η µικρή κοινωνία του χωριού, αν και προσφέρει την αίσθηση του οικείου και του ασφαλούς, ταυτόχρονα έχει τους ‘δικούς της κανόνες’. Πρέπει να προσέχεις τι θα πεις, πώς θα ντυθείς, ποιους θα επισκεφτείς και ποιους όχι για να µην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Ο κίνδυνος του κουτσοµπολιού κρύβεται πίσω από κάθε σου κίνηση και η δηµόσια εικόνα χρειάζεται προσοχή. Παρεξηγήσεις µέσα στην οικογένεια. Είναι αρκετά σύνηθες αυτή την περίοδο να αναδύονται ποικίλες συγκρούσεις, διαµάχες και εντάσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας. Υπάρχει, λοιπόν, η τάση οι συγγενείς να περνούν µαζί τις ηµέρες του Πάσχα. Ωστόσο, συγκρούσεις είναι δυνατόν να προκύψουν, καθώς κάποιοι επιθυµούν να περάσουν τις µέρες αυτές µε διαφορετικό τρόπο ή ακόµα νιώθουν ότι αναγκάζονται να συναντήσουν πρόσωπα τα οποία δεν επιθυµούν, απλά γιατί ‘πρέπει’. Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγες οι φορές που τα σχόλια όσων σε ξέρουν χρόνια µπορεί να αποβούν ενοχλητικά, καθώς αναπαράγουν λανθασµένες ‘ταµπέλες’ όπως ‘ο µικρός’, ‘ο σπασίκλας’, ‘ο κατεργάρης’. Ο συνωστισµός! Τις περισσότερες φορές δύο και τρεις οικογένειες µοιράζονται το ίδιο σπίτι, καθώς φιλοξενούνται από ‘τον παππού και τη γιαγιά’. Εποµένως, δεν είναι λίγες οι φορές που δηµιουργούνται εντάσεις και δυσαρέσκειες λόγω του περιορισµένου χώρου, της κοινής χρήσης του µπάνιου και της κουζίνας, της συνύπαρξης πάνω από µιας νοικοκυράς στο ίδιο σπίτι. Συνήθειες ετών, κανόνες και διαφορετικοί τρόποι διαβίωσης, καλούνται να συνυπάρξουν! ‘Εγώ ξέρω καλύτερα!’. Όλο τον χειµώνα πασχίζεις να βάλεις όρια στα παιδιά και έρχεται αυτή η µία εβδοµάδα στο χωριό που όλα γύρω σου καταρρέουν! Οι παππούδες ξέρουν καλύτερα: τι θα φάει, πώς θα ντυθεί, πότε θα κοιµηθεί! Η γκρίνια των παιδιών. Όσο ένας ενήλικας µπορεί να αποζητά την ησυχία και την αποµόνωση, τόσο ένα παιδί µπορεί να θυµώσει που αποµακρύνεται από τους φίλους και τα παιχνίδια του. Ας µην ξεχνάµε και τους οµηρικούς καβγάδες κατά τη διάρκεια των πολύωρων ταξιδιών λόγω της κούρασης και της ανυποµονησίας που βιώνουν. Θυµηθείτε, πως τα ταξίδια µε παιδί έχουν τους δικούς τους κανόνες: συχνές στάσεις, µέρη όπου θα µπορούν να απασχοληθούν δηµιουργικά και τα ίδια ή να συναντήσουν κι άλλα παιδάκια και σίγουρα ένα-δυο αγαπηµένα τους παιχνίδια για να τους κρατούν συντροφιά σε κάθε περίπτωση.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Χρίστος Γεωργιάδης Γενικός Χειρουργός Χειρουργική (Μαστού-Θυροειδούς – κοιλιάς – αιµορροΐδων – περιεδρικών συριγγίων) ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 6932297046

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ»

Πρόληψη, ∆ιάγνωση, Θεραπεία, Παρακολούθηση και παρηγορητική – ανακουφιστική αντιµετώπιση κακοηθών νεοπλασµάτων.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-14.30 & 17.00-21.00

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 23 ΑΜΑΛΙΑ∆Α (ΚΤΕΛ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) ΤΗΛ. 6973397076


Ψυχαγωγία 23

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥ∆ΑΝ;

∆έλλας - Μαστροκώστα: Γιατί «πάγωσαν» οι διαδικασίες της υιοθεσίας;

Κ

αι ενώ οι τελευταίες φήµες ήθελαν τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό ∆έλλα (φωτο) να έχουν ξεκινήσει τις δια δικασίες προκειµένου να υιοθετήσουν ένα παιδί α πό το Σουδάν, τελικά οι αρµόδιες αρχές της χώρας «πάγωσαν» την υιοθεσία και µαζί µε αυτή και το όνειρο του γνωστού ζευγαριού να αποκτήσουν ένα ακόµη παιδάκι, χαρίζοντας έτσι ένα αδερφάκι στην κόρη τους, Βικτώρια. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα, το πρόβληµα υγείας που είχε αντιµετωπίσει πριν µερικά χρόνια η Μαστροκώστα την εµπόδισε να γίνει για δεύτερη φορά µαµά,

Υλικά Για τη ζύµη 500 γρ. αλεύρι,100 ml ελαιόλαδο,1 κουτ. γλυκού µπέικιν πάουντερ,200 - 250 ml φρεσκοστυµµένος χυµός πορτοκάλι,1 κουτ. γλυκού ξίδι λευκό Για τη γέµιση 500 γρ. ελιές θρούµπες, ξεκουκουτσιασµένες, καλά ξεπλυµένες και κοµµατιασµένες,3 κρεµµύδια, ψιλοκοµµένα,τα φυλλαράκια από 1 µατσάκι δυόσµο, ψιλοκοµµένα,ξύσµα από 1 πορτοκάλι, ακέρωτο και βιολογικό (προαιρετικά),50 ml ελαιόλαδο,σουσάµι για πασπάλισµα

έστω και µε τη διαδικασία της υιοθεσίας, αφού για να δοθεί άδεια στο ζευγάρι από τις Αρχές προκειµένου να προχωρήσει στην υιοθεσία, είναι απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας από τους γιατρούς. Για να δοθεί το συγκεκριµένο πιστοποιητικό, θα πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών, ώστε οι γιατροί να είναι απολύτως βέβαιοι ότι είναι όλα είναι καλά. Η απρόσµενη τροπή των πραγµάτων έχει στενοχωρήσει τη Γωγώ και τον Τραϊανό, οι οποίοι εξετάζουν τώρα το ενδεχόµενο να υιοθετήσουν παιδί από κάποια άλλη χώρα.

∆ιαδικασία

Ζύµη: Σε ένα µεγάλο µπολ ανακατεύουµε το αλεύρι µε το µπέικιν πάουντερ. Προσθέτουµε τα υγρά και αρχίζουµε το ζύµωµα. Όταν τα υλικά ενωθούν κι αρχίζει να σχηµατίζεται ένα συµπαγές ζυµάρι, το αναποδογυρίζουµε πάνω σε αλευρωµένη επιφάνεια και ζυµώνουµε µέχρι να έχουµε µια λεία ζύµη. Τη σκεπάζουµε µε µεµβράνη και τη βάζουµε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Ο δηµιουργός των Simpsons αποκαλύπτει πού ζει η διάσηµη οικογένεια

Φ

Ο Ρέµος ντύνεται γαµπρός!

Ένα από τα µεγαλύτερα θούσε τη σειρά Father Knows Best που διαδραµυστήρια στην ιστορία µατίζεται στο Σπρίνγκτης αµερικανικής τηλεόφιλντ, και νόµιζε αρχικά ρασης είναι το πού ζουν οι Simpsons. Είκοσι ότι πρόκειται για πραγµατική πόλη, κοντά στο πέντε χρόνια µετά το Πόρτλαντ του Όρεγκον ντεµπούτο της σειράς, ο όπου ζούσε ο ίδιος. Αργόδηµιουργός της Ματ τερα συνειδητοποίησε ότι Γκρένινγκ είναι επιτέλους επρόκειτο για φανταστική έτοιµος να αποκαλύψει πόλη, αυτό όµως δεν τον την απάντηση. Το «Σπρίνγκφιλντ» είναι µια εµπόδισε να επιλέξει το ίδιο όνοµα για τους Simpαπό τις πιο συνηθισµένες O Ματ Γκρένινγκ ποζάρει ανάµεσα στον sons. O Γκρένινγκ αποκάονοµασίες πόλεων στις Χόµερ και τον Μπαρτ λυψε επίσης ότι οι ΗΠΑ, καθώς εµφανίζεται σε 22 αµερικανικές πολιτείες. χαρακτήρες της σειράς πήραν τα ονόµατα των µελών της οικογένειάς του: Χόµερ, ΜάργκαΠοιο από όλα είναι η πόλη των Simpsons; Το Σπρίνγκφιλντ πήρε την ονοµασία του από ρετ, Λίσα και Μάγκι είναι τα ονόµατα των γο«Τ το Σπρίνγκφιλντ του Όρεγκον» αποκαλύπτει ο νιών και των αδελφών του. Για τον κατεργάρη Γκρένινγκ στο περιοδικό του Ιδρύµατος Smi- της υπόθεσης, όµως, ο Γκρένινγκ προτίµησε το όνοµα Μπαρτ επειδή ακουγόταν καλύτερο thsonian. Όπως εξηγεί, όταν ήταν µικρός παρακολου- από το δικό του όνοµα, Ματ.

θοριστικό ρόλο στην απόφαση του γάµου έπαιξε το γεγονός ότι η Υβόννη του συµπαραστάθηκε αυτά τα δύο χρόνια των έντονων οικονοµικών προβληµάτων βοηθώντας τον να ξαναβρεί την χαµένη του ηρεµία...

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

Γέµιση: Σε µια κατσαρόλα σοτάρουµε το κρεµµύδι στο ελαιόλαδο σε χαµηλή φωτιά, για 5-6 λεπτά, µέχρι να µαλακώσει λίγο. Τραβάµε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προσθέτουµε τις ελιές, το δυόσµο και το ξύσµα πορτοκαλιού (αν θέλουµε) και ανακατεύουµε καλά.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΠΡΙΝΓΚΦΙΛΝΤ

ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

αίνεται ότι ένας από τους εκ πεποιθήσεως εργένηδες της εγχώριας show biz ετοιµάζεται να ντυθεί γαµπρός. Σύµφωνα µε καλλιτεχνικούς κύκλους ο Αντώνης Ρέµος επισκέφτηκε εκκλησία του Πηλίου , όπου βρίσκεται αυτές τις ηµέρες για διακοπές του Πάσχα , προκειµένου να µιλήσει µε τον πνευµατικό του και να βρει πιθανές ηµεροµηνίες για γάµο. Απ΄ότι λένε κύκλοι φιλικά προσκείµενοι στον τραγουδιστή κα-

Λαµπριάτικες ελιόπιτες

NET 34,44 UHF 5 VHF

ΕΤ3 23,27VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Βασιλιάς ∆αβίδ

Το κορίτσι µου

Ελιόπιτες: Χωρίζουµε τη ζύµη σε 10 ισοµεγέθη κοµµάτια. Σε ελαφρώς αλευρωµένη επιφάνεια, ανοίγουµε κάθε κοµµάτι σε λεπτό ορθογώνιο φύλλο διαστάσεων 20x30 εκ. περίπου. Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 180° C. Απλώνουµε από λίγη γέµιση σε όλη την επιφάνεια κάθε φύλλου (εκτός από τις άκρες) και τυλίγουµε σε ρολό. Βάζουµε τα ρολά σε λαδωµένο ταψί και τα πασπαλίζουµε µε σουσάµι. Ψήνουµε για περίπου 40 λεπτά ή µέχρι να ροδίσουν οι ελιόπιτες.

02:00-05:00 05:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-17:00 17:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00

STAR 29,42,61 UHF

ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ Κ ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - PORTOSALTE@SKAI.GR ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ – DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΙΑΣ - ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

ΕΤ3 Το Κατά Ματθαιον Πάθη

Κινούµενα σχέδια

07.00 07:00 10:00 12:00 13:00 14:30 15:30 16:15 17:00 19:00 21:00 22:00

00:00 00:30 01:00 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ MAD ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ MAD OK ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ORT CINEMA ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού 12.30 Που πας τέτοια άνοιξη, καλέ µου; 13.15 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα (Ε) 13.45 Τα Πάθη στην Παγκόσµια µουσική παράδοση (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.15 Θείο Πάθος και άνθρωποι 17.00 Αγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος 17.45 Ω, γλυκύ µου έαρ 19.00 Ακολουθία του Επιτάφιου 22.00 «Ακρόασις» 22.30 Τα κατά Ματθαίον Πάθη 24.00 Συναντήσεις µε αξιοσηµείωτους ανθρώπους (Ε)

9 µ.µ.

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΤΕΛ

18.30

22.30

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS «Τιτανικός» Τηλ. 2621022706 (3D)

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

«Streetdance 2» (3D) 8 & 10 µ.µ.

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

«Πειρατές!» (3D) 5.30 µ.µ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

06.00 Project runway (E) 07.00 Mε το δεξί (Ε) 08.30 Ξένη ταινία Για τη Ροζάν» ∆ραµατική 10.30 Ξένη ταινία «Βασιλιάς ∆αβίδ» ∆ραµατική 12.50 Με αγάπη 1 .00 ANT 1 News 13.30 Άκρως οικογενειακόν (E) 14.30 Play and win 14.40 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.40 Play and win 15.50 Το καφέ της Χαράς (Ε) 16.50 ANT 1 News στη νοηµατική 17.00 Wipe out (E) 18.00 Πλάκα κάνεις (Ε) 19.00 Είναι στιγµές 20.00 ANT 1 News 21.00 Επιτάφιος 21.10 Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ 22.50 Ξένη ταινία «Τα φαντάσµατα του Γκόγια» Ιστορικό δράµα 01.00 ΑΝΤ1 news 01.10 Ξένη τηλεταινία« Αναγγελία θανάτου» Θρίλερ 02.50 The riches 03.50 Lost in Austin 04.50 Mε το δεξί (Ε)

07.30 Ιερά µονοπάτια (Ε) 08.00 Μεγάλαι Ωραι –Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως 12.00 Ο δρόµος του µαρτυρίου 13.00 Ειδήσεις 13.30 Ιερά µονοπάτια (Ε) 14.00 2010 χρόνια ιστορίας της Κωνσταντινούπολης 15.00 Αγιοταφίτες 16.00 Προσκύνηµα στη Μεγαλόνησο 17.00 Ειδήσεις 17.05 Η Λόγχη του Χριστού (Ε) 18.00 Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου από το Οικουµενικό Πατριαρχείο 20.30 Βίβλος 22.00 Ειδήσεις 23.00 Ελληνική ταινία «Ο άνθρωπος του τρένου» ∆ραµατική

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

«Λόραξ» 7.10 µ.µ.

26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE:

10400 1154 2621035087-035781

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ο µυστικός κήπος

12.00

10.30

23.00

06.00 Τα Πάθη στην ελληνική µουσική παράδοση (Ε) 07.00 Ρωµανός ο Μελωδός και το Θείο ∆ράµα (Ε) 08.00 Βενετία ένα άλλο Βυζάντιο (Ε) 09.00 «Ρέκβιεµ» του Τζουζέπε Βέρντι (Ε) 11.00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού 12.30 Ειδήσεις 13.00 Η ιστορία της καµήλας που δάκρυσε (Ε) 15.00 Ειδήσεις 16.00 Βρέθηκα εις τη νήσον τη λεγόµενη Πάτµο (Ε) 16.45 Ω, γλυκύ µου έαρ (Ε) 18.00 Ειδήσεις 18.15 Επικράνθη (Ε) 18.30 Αφιέρωµα στο Μουσικοσυνθέτη ∆ηµήτρη Λαγιο 21.00 Ειδήσεις 22.00 Ξένη ταινία « Τριστάνος και Ιζόλδη» Αισθηµατικό δράµα 24.00 Ειδήσεις 00.30 Η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία σε έργα Ρώσων Συνθετών

«Καθρέφτη καθρεφτάκι µου» 7.50 & 10 µ.µ.

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

Ο άνθρωπος του τρένου

Αφιέρωµα στο µουσικοσυνθέτη ∆ηµήτρη Λάγιο

HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

06.00 06.45 12.00 12.50 13.30 14.45 16.45 19.45 21.00 23.15 01.30 03.30

«Τιτανικός» (3D) 9 µ.µ.

2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

Σιγά τον πολυέλαιο (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Μαρία άγγελέ µου (Ε) Eιδήσεις Ξένη ταινία «Τeen Titans: Περιπέτειες στο Τόκιο» Ξένη ταινία «Ο µυστικός κήπος» ∆ραµατική Ξένη ταινία «Ο Βασιλεύς των Βασιλέων» Θρησκευτικό δράµα Ειδήσεις Ξένη ταινία « Η αδελφή µου κι εγώ» ∆ραµατική Ξένη ταινία «Ιερή αναζήτηση» Περιπέτεια Ξένη ταινία «∆ιαλυµένα όνειρα» ∆ραµατική Ξένη ταινία «Η χώρα των φαραώ» Ιστορική

2610272903

2621026060-026063-026069 166

ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Παναγιωτοπούλου Σπυρ. (Κατακόλου 53, Τηλ. 2621036258) Aµαλιάδα: Παναγοπούλου Αικ. (Ερµού 49, Τηλ. 2622028920) - Βλαγκούλης Πέτρος (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Ζαχάρω: Καραχάλιος ∆ηµήτριος Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Καµπίτση (2623034200) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Χάρδα Θεώνη Βάρδα: Σπυρόπουλος

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 23.30 00.30 01.45 02.45 03.45 05.15

∆έστε τους (Ε) Frasier (Ε) Ο βασιλιάς του Κουίνς (Ε) Ρώτα την αγάπη (Ε) Έρωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Εντιµότατοι κερατάδες (Ε) Ειδήσεις Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Άλλαξέ το (Ε) Σπίτι απ’ την αρχή (Ε) Νοστράδαµος Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες (Ε) Ειδήσεις Ρώτα την αγάπη Lale, Ερωτας στην Κωνσταντινούπολη Ξένη ταινία «Γουίλιαµ και Κέιτ: Ο γάµος του αιώνα» Αισθηµατική Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα (E) Οι ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Άλλαξέ το (E) Patras aller retour (E) Eικόνες (E)

«Αγώνες Πείνας» 7.20 & 10 µ.µ.

«Λόραξ» (3D) 6.30 µ.µ.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

Ηρώδης: Πίσω από το µύθο

20.00

21.45

14.45

06.00 Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) 07.20 Ξένη ταινία «Ο χορός της αλώµης» Θρησκευτική 09.30 Ξένη ταινία «Ο άνθρωπος των δύο αιώνων» Επιστηµονικής φαντασίας 12.00 Ξένη ταινία «Το κορίτσι µου» ∆ραµατική 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 14.50 Ξένη ταινία « Βαρραβάς» ∆ραµατική 17.45 ∆ελτίο ειδήσεων 17.50 Ξένη ταινία «Η ιστορία της Μπρουκ Έλισον» ∆ραµατική 19.30 Μπουκιά και συχώριο (Ε) 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Ξένη ταινία «Οι Άθλιοι» ∆ραµατική 23.40 Ξένη ταινία «Κράµερ εναντίον Κράµερ» ∆ραµατική 00.50 Τελευταία γεγονότα 01.05 Ξένη ταινία (συνέχεια) 02.30 Οι µάγισσες της Σµύρνης (Ε) 03.00 Ο επισκέκπτης της οµίχλης (Ε) 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 05.00 Μια στιγµή, δυο ζωές (Ε)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

Γουίλιαµ και Κέιτ: Ο γάµος του αιώνα

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40

06.00 Ο κόσµος των εικόνων 07.00 Μετέωρα – Οι κατακόµβες του ουρανού 08.00 Άθως: Το Αγιο Ορος 09.00 Πάρβας 11.00 Τι µαγειρεύει ο γείτονας 12.00 Secrets of the Cross: Ποιος σκότωσε τον Ιησού 13.00 Η καταστροφή του Χίντενµπουργκ 14.00 Χιλή: Παγιδευµένοι στα έγκατα της γης 15.00 Trintiy and beyond 17.00 Chef στον αέρα 18.00 Στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου 19.00 Οι Άγιοι Τόποι από ψηλά 20.00 Ηρώδης: Πίσω από το µύθο 21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news 22.00 Τα µυστήρια της Βίβλου: Έξοδος 23.00 Secrets of the Cross: Ο Τάφος του Ιησού 00.15 Τα µυστήρια της Βίβλου: Χαµένα Ευαγγέλια

«Πειρατές» (3D) 5 µ.µ. (από την Κυριακή του Πάσχα)

ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.00-16.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.1513.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.3020.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μ. Παρασκευή: Πύργος –Ανδριάρα Μ. Παρασκευή: Ανδραβίδα


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Αρχίζει η προεκλογική περιοδεία του Ευ. Βενιζέλου • Πρώτη στάση στο γήπεδο του Μίλωνα - Ακολουθεί η Κρήτη Αθήνα: Περιοδείες ανά την Ελλάδα ξεκινά την Πέµπτη του Πάσχα (19 Απριλίου), ενόψει των εκλογών, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, ο οποίος θα περάσει τις ηµέρες του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Ευ. Βενιζέλος θα αρχίσει την προεκλογική του δραστηριότητα από την Αθήνα, µε οµιλία σε συγκέντρωση στο κλειστό γήπεδο του Μίλωνα. Το ΠαΣοΚ σε αυτή την προεκλογική περίοδο επιλέγει το µοντέλο των συγκεντρώσεων σε κλειστά γήπεδα, τις συνεντεύξεις Τύπου και τις συναντήσεις µε παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, προκειµένου, όπως λένε πηγές της Ιπποκράτους, να ακούσει τον κόσµο και τις αλήθειες του, αλλά και να πει τις

ΣΑΜΑΡΑΣ:

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ

Παρίσι: «Οι πιέσεις στα ισπανικά οµόλογα δείχνουν γιατί οι Γάλλοι ψηφοφόροι δεν πρέπει να παραδώσουν την εξουσία σε έναν Σοσιαλιστή, όπως ο Φρανσουά Ολάντ». Με αυτή την δήλωση ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί επιχειρεί να θέσει τους Γάλλους ψηφοφόρους προ του διλήµµατος: ή τον ξαναψηφίζουν, ή οδηγούν τη χώρα τους στον οικονοµικό µαρασµό και σε µια κρίση όπως αυτή που σαρώνει την Ισπανία. Και την Ελλάδα! Όσο πλησιάζει η ηµέρα της κρίσιµης εκλογικής µάχης, την ερχόµενη Κυριακή 22 Απριλίου, ο Γάλλος πρόεδρος κλιµακώνει την αντιπαράθεσή του µε τον Σοσιαλιστή αντίπαλό του, τον οποίο τώρα κατηγορεί ότι «δεν θα λάβει υπόψη του τις αγορές»! Και προτρέπει τους Γάλλους να … πληρώνουν όλα τα χρέη τους, να µη δανείζονται χρήµατα και να τον ψηφίσουν ώστε να µην ... ανησυχούν για τις αγορές. Κατέληξε δε λέγοντας: «∆εν θέλω η Γαλλία να έχει το µέλλον της Ελλάδας και της Ισπανίας και για αυτό είµαι υποψήφιος».

ΕΡΕΥΝΑ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

«∆ώρο» 127 εκατ. ευρώ φαίνεται να έλαβαν τα κορίτσια του Μπερλουσκόνι Ρώµη: Εκατόν είκοσι επτά εκατοµµύρια ευρώ φέρεται να κατέβαλε στις καλλονές που εµπλέκονται στο σκάνδαλο γνωστό ως «Ρούµπι Γκέιτ» ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, υπόθεση που ερευνά η εισαγγελία του Μιλάνου. Πρόκειται, σύµφωνα µε την εφηµερίδα Corriere della Sera, «για τέσσερα εµβάσµατα που εστάλησαν πριν από λίγους µήνες στην περιφερειακή σύµβουλο Νικόλ Μινέτι και στον πατέρα των δίδυµων αδελφών Ντε Βίβο».

ΣΤΑ «ΠΡΑΣΑ»

Πόρνη µε µηδενικό εισόδηµα αγόρασε σπίτι 250.000 ευρώ

Ρώµη: Μια πόρνη στην Ιταλία κατόρθωσε να αγοράσει σπίτι αξίας 250.000 ευρώ και ένα τζιπ Mercedes αξίας 50.000 ευρώ χωρίς να έχει πάρει δάνειο, χωρίς να τα έχει τα δηλώσει ποτέ και µε µηδέν εισόδηµα. Η δίωξη οικονοµικού εγκλήµατος του Ρίµινι λοιπόν εντόπισε την 30χρονη επαγγελµατία από την Ανατολική Ευρώπη µέσω διαφήµισης που είχε στο διαδίκτυο στο οποίο ανέφερε ότι χρέωνε 250 ευρώ για κάθε ώρα ερωτικής απόλαυσης.

«Εκβιασµός η συγκυβέρνηση µε τους ηττηµένους» Αθήνα: Αυτοδυναµία, όχι για να εκβιάσει, αλλά για να αποφύγει την ακυβερνησία και το µετεκλογικό εκβιασµό, ζητά ο Αντώνης Σαµαράς, επισηµαίνοντας πως, αν υπάρξει ακυβερνησία, οι επαναληπτικές εκλογές θα είναι αναπόφευκτες. Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Αξία», ο πρόεδρος της Ν∆ τονίζει πως ο πρώτος που δεν θέλει ακυβερνησία είναι ο ίδιος, τονίζοντας όµως ότι «εκβιασµός είναι να επιβάλουν σε ένα κόµµα που κέρδισε τις εκλογές, να κυβερνήσει µε αυτούς που έχασαν». Ο κ. Σαµαράς διερωτάται τι όρους θα θέσει το δεύτερο κόµµα στο πρώτο, όπως και το τι θα γίνει σε περίπτωση που «στην αρχή ξεκινούσαµε µαζί και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ εκβίαζε τον κ. Βενιζέλο να αποσύρει την στήριξή του». «Αυτά δεν είναι απλώς ακυβερνησία, είναι παρατεταµένη ακυβερνησία, και αυτό ακριβώς θέλω να αποφύγω» δηλώνει ο πρόεδρος της Ν∆. Ο πρόεδρος της Ν∆ δεσµεύεται πως δεν θα βάλει άδικους φόρους και πως στόχος του είναι να προστατεύσει την ατοµική ιδιοκτησία από νέα σκληρά µέτρα. Μάλιστα, δηλώνει πως θα αντικαταστήσει τους φόρους αυτούς µε το ΕΤΑΚ. Ο κ. Σαµαράς δηλώνει επίσης πως θα λάβει µέτρα που θα ανακουφίζουν τους δανειολήπτες και ειδικά εκείνους που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια και δεν µπορούν να τα αποπληρώσουν, όπως η δόση τους να µην ξεπερνά το 30% του µηνιαίου εισοδήµατός τους.

Αθήνα Στην Α’ Αθήνας κατέρχεται ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Στην Α’ Αθήνας ο Βασίλης Μουλόπουλος και η κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Β’ Αθήνας οι προερχόµενοι από το ΠΑΣΟΚ Σοφία Σακοράφα και Παναγιώτης Κουρουµπλής, καθώς και οι ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, Πάνος Σκουρλέτης και ∆ηµήτρης Στρατούλης. Στο Υπόλοιπο Αττικής οι Αλέξης Μητρόπουλος, Γιώργος Πάντζας, Πάνος Σκουρολιάκος και Βασίλης Παϊτέρης. Στην Β’ Πειραιά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Αθήνα: «Βιαστικές» και «εκβιαστικές» χαρακτήρισε τις εκλογές της 6ης Μαΐου ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα πως «ο λαός θα καταλάβει ότι πρέπει να ψηφίσει µε τη νόησή του και όχι µε τον θυµό του» και πως οι εκλογές «θα ξεµπερδέψουν και δεν θα µπερδέψουν περισσότερο τα πράγµατα». «∆εν ψηφίζετε για ακρότητες. ∆εν ψηφίζετε ευκαιριακά. ∆εν ψηφίζετε ανθρώπους να επιβάλουν εκβιασµούς και µονόδροµους» είπε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Αναφερόµενος στο κόµµα του, είπε ότι «ο ΛΑΟΣ, µε γνώµονα πάντα το συµφέρον της Ελλάδας και προτάσσοντας πάντα την Ελλάδα, ξεκινά αυτήν την κούρσα µε πολύ κέφι, µε πολύ αισιοδοξία, σίγουρος ότι το αποτέλεσµα θα δικαιώσει εκείνους που σκέπτονται και όχι εκείνους οι οποίοι αψηφούν τον Ελληνικό λαό»

επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής. Στην συνέχεια, η Βουλή διαβίβασε τη δήλωση του «πόθεν έσχες» της Ντ. Μπακογιάννη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η τελευταία διακρίβωσε τη µη αναφορά του επίµαχου ποσού στην δήλωση «πόθεν έσχες» της προέδρου της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας, αλλά λόγω της βουλευτικής ασυλίας δεν είχε την δυνατότητα να προβεί σε καµία άλλη

Στην Ηλεία

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( "# 13/04/2012 13/04/2012

09:00 0 9:00

13 13 °°C C

!"# $ 79% 7 9% 2 !"#

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 13/04/2012 13/04/2012

15:00 1 5:00

19 19 °°C C

56% 5 6%

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 13/04/2012 1 3/04/2012

21:00 2 1:00

17 17 °°C C

!"# B 74% 7 4% 1 !"#

)*++",) *++",- 1 14/04/2012 4/04/2012 0 03:00 3:00

15 15 °°C C

90% 9 0%

9 Km/h Km/h

3 !"# !"# NA N A

ενέργεια. Κατόπιν αυτών, η Εισαγγελία Εφετών διαβίβασε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το σχετικό αίτηµα άρσης ασυλίας της Μπακογιάννη. Στην συνέχεια ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης διαβίβασε το σχετικό αίτηµα στην Βουλή, η οποία είναι η µόνη αρµόδια να αποφανθεί για το θέµα αυτό. Η πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Ντόρα Μπακογιάννη, έκανε χθες την ακόλουθη δήλωση: «Την πρώτη ηµέρα της προεκλογικής περιόδου πληροφορούµαι από δηµοσιογράφους και όχι από τη Βουλή, η οποία επισήµως µε ενηµέρωσε ότι δεν έχει παραλάβει οτιδήποτε, τη συνέχεια της στηµένης υπόθεσης που αφορά στη δήλωση του «πόθεν έσχες» του συζύγου µου. Ο κόσµος καταλαβαίνει τη σκοπιµότητα της ενέργειας αυτής, την επόµενη µέρα της διάλυσης της Βουλής. Χρήση της ασυλίας δεν πρόκειται να κάνω, όπως δεν κάνει κανένας βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας. Είναι σαφές πάντως, ότι η µάχη που δίνουµε για την παράνοµη χρηµατοδότηση των κοµµάτων έχει ενοχλήσει πολύ και πολλούς».

$%$&' $ %$&' ( ()**+,&$ )**+ ,&$

$(-+*'( $ (-+*'( . .%/0' %/0'

16 1 6 Km/h Km/h

3 Km/h Km/h

6! !"# "# NA N A 45 4 5 Km/h Km/h

$(-+*'( $ (-+*'( . .%/0' %/0'

.%/0' . %/0'

70 7 0 Km/h Km/h

)*++",) *++",- 1 14/04/2012 4/04/2012 0 09:00 9:00

Στην Ελλάδα

Στην Α’ Αθήνας υποψήφιος, στο υπόλοιπο Αττικής ο Α. Μητρόπουλος

«Οι εκλογές κηρύχθηκαν εκβιαστικά»

Την ζητά η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» Αθήνα: Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε αίτηµα για άρση της βουλευτικής ασυλίας της πρόεδρου της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Ντόρας Μπακογιάννη λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης «πόθεν έσχες», καθώς δεν έχει συµπεριληφθεί σε αυτήν το ποσό του ενός εκατοµµυρίου δολαρίων που εξήγαγε στο Λονδίνο ο σύζυγός της Ισίδωρος Κούβέλος. Υπενθυµίζεται ότι η εξαγωγή του επίµαχου ποσού στο εξωτερικό έγινε γνωστή κατά την ετήσια ακρόαση του προέδρου της Αρχής Καταπολέµησης του Βρόµικου Χρήµατος (Αρχής Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης), αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Π. Νικολούδη, στην

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

Αίτηµα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ντόρας Μπακογιάννη

ΚΑΙΡOΣ

«Ψηφίστε µε για να µη γίνουµε Ελλάδα…»

δικές του αλήθειες. Το µοντέλο αυτό, στο δεύτερο σκέλος του «δοκιµάστηκε» σε χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σε διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι, µε µεγάλη επιτυχία, σύµφωνα µε τις πηγές της Ιπποκράτους, οι οποίες εξέφραζαν την ικανοποίησή τους. Το ίδιο µοντέλο θα εφαρµοστεί και στις περιοδείες του Ευ.Βενιζέλου στην περιφέρεια, οι οποίες θα αρχίσουν από την προσεχή Παρασκευή 20 Απριλίου. Την ηµέρα αυτή ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα µεταβεί στο Ηράκλειο, το δε Σάββατο (21 Απριλίου) θα περιοδεύσει στο Ρέθυµνο και τα Χανιά και αργότερα στην Κοζάνη και στα Γιάννενα.

16 16 °°C C

!"# "# N 80% 8 0% 3 ! 16 1 6 Km/h Km/h

()**+,&$(!+*/( ( )**+,&$(!+*/(

Νησιά Ιόνιου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Νεφώσεις κατά περιόδους αυξηµένες µε τοπικές βροχές και πρόσκαιρους όµβρους. Άνεµοι: νοτιοανατολικοί 4 µε 6 και βαθµιαία στο ιόνιο τοπικά 7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 08 έως 20 βαθµούς Κελσίου. Στην Ήπειρο τοπικά η µέγιστη 4 µε 6 βαθµούς χαµηλότερη.

ΚΟΥΒΕΛΗΣ

«Να οδηγούνται άµεσα στη δικαιοσύνη οι πολιτικοί»

Αθήνα: Την κατάργηση του νόµου περί ευθύνης υπουργών και την ταυτόχρονη µεταφορά του ελέγχου των πράξεων των πολιτικών προσώπων στη ∆ικαιοσύνη, χωρίς την οποιαδήποτε ανάµειξη της Βουλής, ζητεί ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, τονίζοντας ότι «το κέλυφος της ατιµωρησίας των πολιτικών πρέπει να σπάσει». Ο Φ. Κουβέλης ζητά, επίσης, να γίνει έλεγχος και να φορολογηθούν οι µεγάλες περιουσίες, που αποκτήθηκαν από πολιτικά πρόσωπα, τα τελευταία 20 χρόνια και ακόµη να γίνει αναδροµικός έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων, που απέκτησαν όσοι διετέλεσαν βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γενικοί γραµµατείς και σύµβουλοι υπουργείων, διοικητές, διευθύνοντες σύµβουλοι και διαχειριστές Οργανισµών δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου και των ∆ΕΚΟ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών α’ βαθµού, από το έτος 1981 µέχρι σήµερα και φορολόγηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν δικαιολογείται η απόκτησή τους.

patris news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you