Page 1

ΣΗΜΕΡΑ 8

28

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38894 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΓΟΡΑ Στις εκπτώσεις ελπίζουν τώρα οι έµποροι

Γλιτώνει το «λουκέτο» η ∆ΟΥ Αµαλιάδας Μετά από παρέµβαση του βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ Νίκου Τσούκαλη

Σελίδα 7

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΦΑΡΗΣ Ελπίδα υπάρχει, άλλωστε πεθαίνει τελευταία

Σελίδα 11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα 9

ΕΝ ΟΙΚΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιαπρέπουν στο εξωτερικό

Βάσιµες πλέον οι ελπίδες ότι εντός του έτους θα εγκριθεί και η οριστική µελέτη και θα δηµοπρατηθούν τα λιµενικά για τα οποία υπάρχουν στο ΕΣΠΑ 6,7 εκ. ευρώ

Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.

Με σταθερά βήµατα ανάπτυξης Σελίδα 22

Μ

ε το δεξί ξεκίνησε το 2013 για το λιµάνι Κατακόλου και αυτό γιατί στις πρώτες αποφάσεις του νέου έτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η θετική αξιολόγηση της προµελέτης για τα έργα βελτίωσης και επέκτασης του λιµένα. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήµα που έπρεπε να γίνει για να ακολουθήσει η τυπική έγκριση της οριστικής µελέτης µέσα σε διάστηµα τριών περίπου µηνών (απαιτείται τώρα η πίεση όλων των φορέων στα συναρµόδια υπουργεία) και στην συνέχεια η δηµοπράτηση των έργων. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογισµό 6.734.718 ευρώ.

ΛΑ∆Ι Παρατηρείται συνεχής αύξηση της τιµής

Σελίδα 5

Σελίδα 6

Νέα εγκύκλιος αλλάζει τα δεδοµένα για τους αντιδηµάρχους

ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΣ» δεν κατέ΄Οσοι συνδροµητές της εφ. «Π στη δυνατόν να προµηθευτούν τον 12ο τόµο καθως και όλους τους προηγούµενους της σειράς: Αλφαβητάρι της Μαγειρικής –Αλεξία και Βέφα Αλεξιάδου µπορούν να τον προµηθευτούν

Σελίδα 3

ΣΗΜΕΡΑ

• από τον συνοδό από τον οποίο προµηθεύονται την εφηµερίδα τους • από τα πρακτορεία της περιοχής τους • από τα περίπτερα της περιοχής τους • τηλεφωνώντας στα γραφεία µας στο 2621022549-32563, ώστε να τους τον παραδώσουµε άµεσα Τιµή τόµου 2.70 ευρώ

«Π»

Οι µεγάλοι στόχοι για το 2013 Πρώτος από αυτούς η «Ολυµπία Οδός» Σελίδα 7

ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΩΝΗ

ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΤΛ...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

2η σελίδα Χρονολόγιο 06 Ιανουαριου 1953

Είπαν...

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Την πρωίαν της χθες εις αγροτικήν περιοχήν έξωθι του Βαρθολοµιού ο Γ.Κ. ετών 37 γεωργοποιµήν ετραυµάτισε τον συγχωριανόν του Α.Θ. µάλλον ελαφρώς εις το πρόσωπον πυροβολήσας κατ’ αυτού δια κυνηγετικού δικάνου όπλου. Το όπλον του δράστου έπαθεν αφλογιστίαν εις την πρώτην προσπάθειαν αυτού να βάλη κατά του Θ. πλην όµως ούτως επέτυχεν εις την δευτέραν αύ προσπάθειαν.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ Γ.Κ.

Εξ Αθηνών µετεδόθη η είδησις δηµοσιευθείσα εις το φύλλον της προχθές ότι ο εις Πάτρας διατηρών ξυλουργικόν εργαστήριον συµπολίτης Γ.Κ. ηυτοκτόνησεν. Ως διευκρινίσθη ο ανωτέρω συµπολίτης δεν ετερµάτισε τη ζωήν του δι’ αυτοκτονίας αλλά εύρε το θάνατον εξ εκπυρσοκροτήσεως όπλου του καθ’ ην στιγµήν το περιεργάζετο.

Κυριακή 06 Ιανουαρίου 2013

+ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Τα Αγία Θεοφάνεια είναι µία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας µας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα µ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδροµος εγκατέλειψε την ερηµική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταµό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ηµέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύµα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόµενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. ∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013 +Η Σύναξις Ιωάννου Προδρ. και Βαπτιστού Σελήνη: 24ηµ. Aν. Hλίου: 7.18’ ∆ύση Hλίου: 18.01

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

www. patrisnews.com

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Ανδραβίδα ς: 6947008360 Λεχα ινών: 26230 22219 Βάρδας: 26230 75844 Κυλλήνης : 26230 92287 Ζαχάρως: 26250 31405

Β αρθολοµιού: 26230 42747 Κ ρέστενας: 26250 24140 Α ρχ. Ολυµπίας: 26240 23797 Ε πιταλίου: 26210 71243 Α λφειούσα ς: 26210 71022 Τραγ ανού: 26230 61015 Λ άλα: 26240 41213

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Ρ Α ∆ Ι Ο ΦΩ Ν Ι Α Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η Ο Ρ Τ T V Ο Ρ Τ F M ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Γεώργιος Χονδρός Πολιτικός υπάλληλος Α.Τ. Ανδραβίδας

Γιώργος Λαγκαδινός Πρόεδρος Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Μάκης Παρασκευόπουλος ∆ήµαρχος Πύργου

«∆εν είναι η οικονοµική κρίση αυτή που δηµιουργεί τα µεγάλα προβλήµατα που βιώνουµε, αλλά η κρίση των αξιών και των θεσµών. Μένουµε καθηµερινά έκπληκτοι από τη φτώχια που συναντάµε γύρω µας, αλλά πολύ περισσότερο, από την αδιαφορία. Τις µέρες των εορτών, διάφοροι φορείς, ανάµεσά τους και το Αστυνοµικό Τµήµα Ανδραβίδας, συγκεντρώσαµε τρόφιµα τα οποία µοιράσαµε σε άπορες οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή».

«Πέρασε άλλος ένας χρόνος σκληρής δουλειάς, µέσα σε πραγµατικά αντίξοες συνθήκες όπως τις έχει διαµορφώσει για όλους µας η οικονοµική κρίση. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά αυτούς που µας βοήθησαν στο δύσκολο έργο µας µε όποιο τρόπο µπορούσαν. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα τους έχουµε κοντά µας και φέτος, καθώς ο πόνος µας των συνανθρώπων µας µέρα µε τη µέρα πολλαπλασιάζεται και χρειαζόµαστε τη στήριξη όλων»

«Ο δήµος Πύργου έχει ολοκληρώσει το σύνολο των ενεργειών που τον αφορούν και έχει υποβάλλει πλήρη φάκελο για την αδειοδότηση έκτασης στη νέα θέση όπου θα µεταφερθεί και θα λειτουργήσει ο δεµατοποιητής. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρέµβει ώστε να διασφαλιστεί το χρονικό διάστηµα που απαιτείται. Θεωρώ ότι η παρέµβαση αυτή θα είναι άµεση και δεν θα δηµιουργηθεί κανένα πρόβληµα»

1

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

965. Στις 3 Φεβρουαρίου, στο κοσµικό κέντρο «Αίγλη» της Νέας Φιλαδέλφειας Αθηνών, έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου Φιγαλέων «Ο Φίγαλος». Εξελέγησαν οι: Νίκος Παπαδόπουλος, Αδάµ Χατζής, Θεµιστοκλής Γεωργακόπουλος, Τάσης Φάσσαρης, Χρήστος Θεοχαρόπουλος, Κώστας Σταθόπουλος και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο «Φίγαλος» είναι από τους παλιούς και δραστήριους ηλειακούς συλλόγους της Αθήνας. – Φιγάλεια ή Φαλία ή Φιγαλία. Ιδρύθηκε, κατά µία παράδοση, από το γιο του Βουκαλίωνος Φίαλο ή το γιο του Λυκάονος Φίγαλο. Άλλη παράδοση θεωρεί επώνυµη ηρωίδα τη νύµφη Φιγαλία. Η πόλη συνδέθηκε στενά µε την ιστορία της Τριφυλίας και της Μεσσηνίας στους αγώνες τους εναντίον της Σπάρτης. Η Φιγάλεια πέρασε, κατά τον έβδοµο και τον έκτο π.Χ. αιώνα, στην κυριαρχία των Σπαρτιατών. Στα ελληνιστικά χρόνια ήταν, διαδοχικά, µέλος της Αιτωλικής και Αχαϊκής Συµπολιτείας. Παρήκµασε κατά τους Ρωµαϊκούς χρόνους.

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π

εριβεβληµένη µε την αχλή του µύθου, προβάλει στο πάνθεον των ελ-ληνικών γραµµάτων η Πηνεόπλη ∆έλτα. Οραµατίστηκε την µεγάλη Ελλάδα, πλάι στον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο – αν και στα πρώτα της χρόνια και µε τις επιδράσεις της µεγαλοαστικής καταγωγής της, είχε ασπαστεί τη βασιλεία – εξύµνησε την ηθική ευγένεια των Ελλήνων και γαλούχησε πνευµατικά µε το µεγαλείο της φυλής, µέσω των άχραντων ηθικά γραφτών της, τους ελληνοπαίδες. Η Πηνελόπη ∆έλτα είναι εισηγητής στην Ελλάδα, του καθυστερηµένου να εµφανιστεί, µυθιστορήµατος µαθητείας και διαπαιδαγώγησης. Και µε ενάργεια προωθεί στα βιβλία της, όπως επιχειρείται τότε στην Ελλάδα µέσω της νεοεµφανιζόµενης φιλελεύθερης αστικής ιδεολογίας, η πίστη στις δυνατότητες του νέου ελληνισµού. Μια αντιπαραβολή των βιβλίων της «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου» και «Τα µυστικά του βάλτου» µε τον «Βίλχελµ Μάιστερ» του Γκαίτε θα µας πείσει για τον χαρακτήρα διαπαιδαγώγησης του µυθιστορήµατός της. Μυθιστόρηµα που καλείται να παίξει στο νεοπαγές εµφανιζόµενο κοινωνικό µας τοπίο και κάτω από τις επιδράσεις στον εθνικό κορµό της ταπεινωτικής ήττας του 1897, το ρόλο της εθνικής διαφώτισης. Η ∆έλτα είχε εδραία την πεποίθηση µέσα της ότι η ελληνική φυλή είναι προικοδοτηµένη

Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

Κορυφαίοι της ελληνικής γραµµατολογίας ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΕΛΤΑ

από την ιστορία µε ορµέµφυτη φυσική ευγένεια. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι η ελληνίδα µητέρα της επαρχίας, καίτοι δεν διάβασε και δεν µορφώθηκε είναι ευγενέστερη και καλύτερη από τις άλλες γυναίκες της ιδίας τάξης άλλων χωρών. Με απώτερο σκοπό να υπηρετήσει την εθνική ολοκλήρωση, χτυπάει τον ευδαιµονισµό της µεγάλης και µεσαίας αστικής τάξης, χωρίς συνάµα να διακατέχεται από σοσιαλιστικές τάσεις. Βίωσε µε θρησκευτική ευλάβεια τα πένθη, τα πάθη και τα µεγαλεία του ελληνισµού και πίστευε ακράδαντα µέσα της στην επικράτηση ηθικοπνευµατικά των Ελλήνων, στο ιστορικό προσκήνιο. Έτρεφε η ∆έλτα ακόµα µεγάλη εκτίµηση για τον αγγλικό πολιτισµό, ενώ ένοιωθε και µεγάλη αποστροφή για την ανεπάρκεια τον έλληνα δάσκαλου, που χωρίς να λάβει ποτέ του ανατροφή, ανελάµβανε να µεταδώσει στον ευαίσθητο κόσµο των παιδιών, την πίστη για την Ελλάδα. Στο γλωσσικό εργαλείο χρησιµοποίησε τη δηµο-τική, που παράλληλα µε την πλαστικότητά της, προσφέρονταν ιδεωδώς για τον ταχύτερο εξελληνισµό των κυµαινόµενων πληθυσµών της βόρειας Μακεδονίας. Στο κέντρο των µυθιστορηµάτων της Πηνελόπης ∆έλτα είναι η ηθική διάσταση του ανθρώπου και ο πατριωτικός ενθουσιασµός. Έχοντας ως βάση της την ιστορική ύλη του Schlumberger, έγραψε τον «Καιρό του Βουλγαροκτό-

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.politikanet.gr

νου» που αποτέλεσε για γενιές γενεών, ευαγγέλιο της εθνικής µας ιδέας. Τα µυθιστορήµατα της ∆έλτα ήταν µε αριστοτεχνική τελειότητα φτιαγµένα για να µεταδώσουν στις ψυχές των ελληνοπαίδων το µεγαλείο και την ηθική υπεροχή του ελληνισµού. Και συνεγείρουν συνειδήσεις µε την θέρµη, την πίστη τους και την αισθητικής τους αρµονία. Κατόρθωνε η σπουδαία αυτή ελληνίδα µε την εµπνευσµένη από τα νάµατα του ελληνικού µεγαλείου γραφίδα της, να διαπλάθει συνειδήσεις και να δηµιουργεί παιδιά µε ιδανισµό. Θαρρείς πώς ήταν από την ιστορία των ελλήνων σταλµένη, να υπηρετήσει µε την υψηλόφρονη παιδαγωγική της παρουσία τα ιδανικά της πατρίδας, την ώρα που ο ταπεινωτικός πόλεµος του 1897 είχε κάµψει συνειδήσεις. Για τούτο άλλωστε και οι έξοχα ηθικές µορφές των έργων της, δεν αποτελούσαν εγ-

κεφαλικές συλλήψεις, αλλά ήταν δανεισµένες από τη πολύπλαγκτη ζωή του έθνους µας σε κρίσιµες ώρες της ιστορίας. Η Πηνελόπη ∆έλτα όπως µε ηθική έξαρση βίωσε το µεγαλείο του ελληνισµού, έτσι έφυγε και από την ζωή, µη µπορώντας να συµβιβαστεί µε την ιδέα της υποδούλωσης του λαού µας. Όταν η γερµανική σκλαβιά σκέπασε τον υπέροχο αττικό ουρανό, η Πηνελόπη ∆έλτα ήταν πιά 66 χρονών και σχεδόν παράλυτη. Αδύναµη να βοηθήσει, στην υπόθεση της αντίστασης, όπως µε τόση ζωτικότητα είχε κάνει άλλοτε, στη Μικρασιατική καταστροφή. Και έπειτα όλος αυτός ο κόσµος στον οποίο είχε πιστέψει, η φιλελεύθερη αστική Ελλάδα και ο ευρωπαϊκός ουµανισµός, έδειχνα να σβήνουν από τον ιστορικό ορίζοντα. Τη µέρα που η ναζιστική µπότα µάτωνε την αττική γή, η µεγάλη ελληνίδα αυτοδηλητηριάστηκε. Είχε κλείσει ο κύκλος της πολυδιάστατης πνευµατικής παρουσίας της σπουδαίας αυτής ελληνίδας. Στο απέριττο τάφο της, στον κήπο του σπιτιού της στην Κηφισιά, χαράχτηκε µια µονάχα λέξη, «Σιωπή». Η Πηνελόπη ∆έλτα ήταν κόρη του µεγαλοαστού Εµµανουήλ Μπενάκη – πρώτου ∆ηµάρχου Αθηναίων - και της Βιργινίας Χωρέµη.Το 1882 είχε παντρευτεί τον πλούσιο Φαναριώτη έµπορο Στέφανο ∆έλτα - ιδρυτή του Κολεγίου Αθηνών - και απέκτησε µαζί του τρείς κόρες, τις Σοφία,

Αλεξάνδρα και Βιργινία (µετέπειτα Ζάννα, γιαγιά εν άλλοις του, πρωθυπουργού µας Αντώνη Σαµαρά. Συνδέθηκε µε έναν φλογερό έρωτα µε τον ευγενή διανοούµενο και ευπατρίδη Ίωνα ∆ραγούµη, τότε υποπρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, αλλά δεν µπόρεσε ποτέ να αντιταχθεί στις κοινωνικές συµβάσεις της εποχής και στην αφοσίωση προς τον σύζυγό και τα παιδιά της. Τέλος την συνέδεε µεγάλη και ανιδιοτελής φιλία µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, του οποίου υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής. Τα κυριότερα έργα της ∆ελτα είναι: «Τα µυστικά του Βάλτου», (εκτυλίσσεται στη λίµνη των Γιαννιτσών την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα), Ο «Τρελαντώνης» (µε αφορµή τις παιδικές περιπέ-τειες του αδελφού της Αντώνη στην Αλεξάνδρεια), Το «Παραµύθι δίχως όνοµα» (µε αφορµή το στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί) κ.α. Το παρόν κείµενο είναι απόσπασµα του υπο έκδοση βιβλίου µου «Κορυφαίοι της ελληνικής γραµµατολογίας».

* Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

3

ΣΧΟΛΙΑ

Κύµα φυγής από την Αστυνοµία

Νέος κώδικας στις φυλακές: Επιτρέπεται σεξ και ντελίβερι! Πιο ανθρώπινες συνθήκες κράτησης προσπαθεί να φέρει ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας για τους περισσότερους από 12.500 κρατούµενους που συνεχώς αυξάνονται και στοιβάζονται σε χώρους που συχνά έχουν καταγγελθεί ως «κάτεργα» και «αποθήκες ψυχών». O νέος Κώδικας περιλαµβάνει σηµαντικές καινοτοµίες, καθώς ανοίγει το καθεστώς της ηµιελεύθερης διαβίωσης, προβλέπει ηπιότερες συνθήκες κράτησης για χρεοφειλέτες και υποδίκους, δίνει τη δυνατότητα ιδιαίτερης συνεύρεσης µία φορά το 15θήµερο, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο των συζύγων και των ερωτικών συντρόφων, αλλά και των µελών της οικογένειας και επιτρέπει να φέρνουν τα δικά τους είδη διατροφής. Παράλληλα αναγνωρίζει στους κρατούµενους δικαίωµα έκφρασης, ευεργετικό υπολογισµό της ποινής (και ειδικές άδειες) για όσους συµµετέχουν σε επαγγελµατικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα. ∆ιατηρώντας την απαγόρευση χρήσης κινητών, επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, προωθεί την κοινωφελή και εθελοντική εργασία και εκτός φυλακής, εξορθολογίζει το σύστηµα των αδειών, βελτιώνει την ιατρική περίθαλψη, ανοίγει την πόρτα των φυλακών σε διάφορους φορείς για λόγους διαφάνειας.

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

Αυτό που γίνεται τις τελευταίες ηµέρες στην Ελληνική Αστυνοµία (στην οποία, δυστυχώς, παρουσιάζονται τα φαινόµενα της παθογένειας του δηµοσίου) δεν έχει προηγούµενο. Ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατικοί βλέποντας τη λαίλαπα που έρχεται σπεύδουν και κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης για να περισώσουν ό,τι µπορούν. Πάρα πολλοί έχουν ήδη πάρει µακροχρόνια άδεια και περιµένουν τις κρίσεις του Μαρτίου για να πουν το οριστικό αντίο. Το φαινόµενο είναι πανελλαδικό και φυσικά ισχύει και για το νοµό Ηλείας. Όλοι σχεδόν οι αξιωµατικοί από τον βαθµό του Υποδντη και πάνω προγραµµατίζουν την αποχώρησή τους. «Τι να το κάνω να µείνω όταν ο µισθός είναι χαµηλότε-

ρος από τη σύνταξη κι όταν κινδυνεύω να χάσω ένα σηµαντικό τµήµα από το εφάπαξ», µου έλεγε χαρακτηριστικά έναν από αυτούς. Το θέµα δεν είναι τόσο απλό, αγαπητοί αναγνώστες. Η Αστυνοµία δεν είναι µια απλή δηµόσια υπηρεσία όπου ο προϊστάµενος µπορεί ευκολότερα να αντικατασταθεί. Στην Αστυνοµία υπάρχουν αξιωµατικοί µε πολύ µεγάλη εµπειρία, µε εξειδικεύσεις, µε ειδικά σεµινάρια για τα οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, µε σπουδαίες ικανότητες. Εάν όλοι αυτοί φύγουν µαζικά τότε αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι αυτοί που θα τους αναπληρώσουν θα είναι άπειροι και ανέτοιµοι. Κι αυτό θα το πληρώσει πρωτίστως η κοινωνία. Ο καθένας µπορεί να το καταλάβει αυτό.

Τα έχουν «βάλει» µε τους τοίχους

Αλλάζουν τα δεδοµένα για τους αντιδηµάρχους Μία εγκύκλιος που παραλήφθηκε χθες από τους δήµους µε αποστολέα το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης δηµιουργεί νέα δεδοµένα σε ό,τι αφορά τον ορισµό αντιδηµάρχων. Με την εγκύκλιο αυτή µπορούν οι δήµαρχοι να ορίσουν όσους αντιδηµάρχους είχαν και πριν. Με µία ουσιώδη διαφορά όµως. Οι επιπλέον αντιδήµαρχοι θα µπορούν να πληρώνονται από τα δηµοτικά έσοδα και όχι από τον κρατικό προϋπολογισµό. ∆ηλαδή, αν σε ένα δήµο µε το νέο νόµο (και πληθυσµό) προβλέπονται δύο αντιδήµαρχοι (ή τρεις) τότε ο δήµαρχος µπορεί να τους ορίσει κανονικά. Αν πριν είχε πέντε αντιδηµάρχους µπορεί να ορίσει και τους επιπλέον µε δυνατότητα να πληρώνονται από τα δηµοτικά έσοδα. Τώρα θα µου πείτε ποιος δήµαρχος θα ορίσει επιπλέον αντιδηµάρχους που θα τους πληρώνουν οι δηµότες; Από την άλλη πλευρά, µήπως και τους «κανονικούς» οι δηµότες δεν τους πληρώνουν; Στη µία περίπτωση έµµεσα και στην άλλη άµεσα. Ίδωµεν...

«Έρχονται» εκλογές Γενική Συνέλευση και σύντοµα αναµένεται να συγκληθεί στον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας. Όχι, µην πάει ο νους σας στο κακό. Απλά, πέρασαν ήδη τρία χρόνια από την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και πρέπει να οριστούν εκλογές εντός του 2013, για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Μ.Κ.

Πυργολατρεία και ... µετοικεσία Τέσσερις τετραετίες µετοικεσίας στον Πύργο έκλεισε ο Θεσσαλονικιός οδοντίατρος Νίκος Αθανασίου, σύζυγος της Πυργίας δικηγόρου Μιµίκας Κουµανιώτη. Από τα σαράντα χρόνια τα ... 20 έχει διέλθει στον Πύργο, αφού έξι µήνες το χρόνο είναι Πυργιώτης, µε τα όλα του. Πρωτοήρθε στον Πύργο το 1973 για να αιχµαλωτιστεί από τις οµορφιές – αισθηµατικές και φυσικές- για να µην φύγει ποτέ... Η Πυργολατρεία του ανέτρεψε την παράδοση που ήθελε τους Πυργιώτες και τις Πυργιώτισσες να γίνονται επήλυδες της Θεσσαλονίκης µετά τις σπουδές τους. Γ.Ν.

Στους τοίχους του Λαζαράκειου ∆ηµοτικού Μεγάρου Αµαλιάδας ξεσπούν κάποιοι τη µανία τους, γεµίζοντάς τους µε συνθήµατα. Εδώ και καιρό τους εξωτερικούς τοίχους του ∆ηµαρχείου της Ήλιδας «κοσµούν» διάφορα συνθήµατα, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ηµέρες. Μόνο που «κάποιοι» ξεχνούν ότι το κτήριο δεν ανήκει στους αιρετούς, αλλά σ’ όλους τους δηµότες και τα όποια συνθήµατα δεν βάλ-

λουν κατά των αυτοδιοικητικών, αλλά κατά όλων των πολιτών και σίγουρα προσβάλλουν και την αισθητική. Αφήστε, που για να γίνει ελαιοχρωµατισµός, τα χρήµατα θα είναι από έσοδα του δήµου, δηλαδή από χρήµατα των δηµοτών! Μ.Κ.

Τα γενέθλια του συγκροτήµατος

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Μια γυναίκα ξυπνάει στις 4 την νύχτα και δεν βρίσκει τον άντρα της, µε τον οποίο είναι 20 χρόνια παντρεµένοι, στο κρεβάτι. Τον βλέπει να κάθεται στην κουζίνα µε ένα µπουκάλι ουίσκι και ένα δάκρυ να κυλάει από τα µάτια του... -Αγάπη τι έχεις;; Τι έπαθες;;; -Θυµάσαι πριν 20 χρόνια που εγώ ήµουν 18 και εσύ 16 και κάναµε έρωτα για πρώτη φορά στην κρεβατοκάµαρα των γονιών σου;; -Ναι αγάπη µου θυµάµαι.. -Θυµάσαι επίσης που ο πατέρας σου µου είπε πως είτε θα σε παντρευτώ είτε θα πάω φυλακή που κοιµήθηκα µαζί σου ενώ ήσουν ακόµα ανήλικη;; -Ναι αγάπη µου, το θυµάµαι... Αλλά γιατί είσαι έτσι;;; -Σήµερα θα είχα αποφυλακιστεί....

Και βεβαίως υπάρχει κι ένα άλλο θέµα, εξίσου σοβαρό. Οι αστυνοµικοί αυτοί µε την ικανότητα, την εµπειρία και την ηλικία που έχουν είναι περιζήτητοι στον ιδιωτικό τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας όχι µόνον τους ζητά αλλά προσφέρει µισθούς πολλαπλάσιους εκείνων που δίνει το κράτος. ∆ηλαδή θα έχουµε το φαινόµενο το κράτος να πληρώνει και να εκπαιδεύει αστυνοµικούς οι οποίοι στο τέλος αντί να προστατεύουν το κοινωνικό σύνολο θα δουλεύουν για ιδιώτες. ∆εν ξέρω πώς σκέπτονται οι «φωτεινοί εγκέφαλοι» διαφόρων υπουργείων και τι επιδιώκουν. Η ασφάλεια του πολίτη, όµως, και η εθνική άµυνα δεν προσφέρονται ούτε για πειραµατισµούς ούτε για «µνηµονιακές συµφωνίες». Ελπίζω ο χρόνος να µε διαψεύσει. ∆ιαφορετικά...

Πού να τα βρουν…

Ένα χρόνο ζωής συµπλήρωσε το συγκρότηµα που έχει δηµιουργήσει ο Θεολόγος Αναγνωστόπουλος στην Αµαλιάδα και τα γενέθλια γιορτάστηκαν µε πολύ τραγούδι και φυσικά δεν θα έλειπε η τούρτα των γενεθλίων. Η βραδιά των γενεθλίων διοργανώθηκε στο café-bar ‘Da Vinci’ στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας, εκεί που τραγουδά κάθε Πέµπτη το συγκρότηµα, το οποίο ήταν κατάµεστο από κόσµο και οι ευχές δεν σταµάτησαν, ενώ το γλέντι κράτησε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το συγκρότηµα φυσικά και αποζηµίωσε τους θαµώνες και τους φίλους του και ο Θεολόγος, που διακρίνεται δεξιά στην φωτογραφία, υποσχέθηκε ξεχωριστές στιγµές για το 2013. Την γενέθλια τούρτα κρατά η αδελφή του Θεολόγου, η Γεωργία Αναγνωστοπούλου, που είναι η γυναικεία φωνή του συγκροτήµατος. Μ.Κ.

Αγανάκτηση είναι η µόνη λέξη που µπορεί να χαρακτηρίσει τα συναισθήµατα εκατοντάδων πολιτών οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά σε χαράτσια και φόρους. Μάλιστα πρόσφατα, όπως αποκαλύπτει αναγνώστης µας, έλαβε εκκαθαριστικό σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012, µε χρεωστικό ποσό 800 ευρώ! Το ζήτηµα όµως είναι πώς να τα πληρώσει κανείς αυτά τα χρήµατα όταν η σύνταξη ίσα που αγγίζει το ποσό των 400 ευρώ; Π.Γ.

Η εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» της ∆ΕΥΤΕΡΑΣ ∆εν θα εκδοθεί αύριο λόγω της αργίας των Θεοφανίων

«Ρ»

Απίστευτη εγκύκλιος! Να αποζηµιώνουν την εφορία για ηθική βλάβη θα καλούνται στο εξής όσοι πολίτες έχουν χρέη προς το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε απίστευτη εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Μάλιστα, οι εφοριακοί θα παρίστανται ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής σε δικαστήρια ακόµη και αν αυτά εκδικάζουν περιπτώσεις πληµµεληµάτων. Σύµφωνα µε τις οδηγίες, για χρέη 20.000 ευρώ, η αποζηµίωση για... ηθική βλάβη που θα καλείται να καταβάλλει ο φορολογούµενος αγγίζει τα 2.000 ευρώ! Με βάση την εγκύκλιο, που δηµοσιεύει το “Πρώτο Θέµα” το ∆ηµόσιο θα ζητάει και τα ρέστα σε περιπτώσεις χρεών από ΦΠΑ. Να σηµειωθεί ότι η εγκύκλιος βασίζεται σε νόµο του 1953. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει επί λέξει η εγκύκλιος της ∆ιεύθυνσης Αναγκαστικής Είσπραξης, οι έφοροι θα πρέπει «να δίνουν εντολή σε υπάλληλο της υπηρεσίας τους να εκπροσωπήσει το ∆ηµόσιο σε παράσταση πολιτικής αγωγής, ζητώντας από το δικαστήριο να επιδικάσει σε βάρος του κατηγορούµενου και υπέρ του ∆ηµοσίου ποσό ως χρηµατική αποζηµίωση για ηθική βλάβη που υπέστη το ∆ηµόσιο λόγω της προσβολής του κύρους του από τη συµπεριφορά του φορολογούµενου». Γ.Ρ

Χειµωνιάτικη πυρκαγιά Πέντε στρέµµατα δασική έκταση µε χαµηλή βλάστηση, έγιναν στάχτη χθες στην περιοχή του Αγίου Ηλία στα Άγναντα Πηνείας, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:15 χθες το µεσηµέρι και στο σηµείο έσπευσαν δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας µε πέντε άνδρες. Παρά το γεγονός ότι το σηµείο ήταν δύσβατο, η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και λίγη ώρα αργότερα είχε ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης. Μ.Κ.


[ 4

Απόψεις Η γνώµη του

]

Θα δοθούν κίνητρα σε 10.000 νέους να παραµείνουν στα χωριά τους

Του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Αθ.Τσαυτάρη

νοµής γης», όπου µπορεί ένα µεµονωµένο άτοµο ή µέχρι και τέσσερις µαζί να συνεταιριστούν και να πάρουν από 25 στρέµµατα. Προτεραιότητα µας ήταν να δώσουµε γη σε νέους γεωτεχνικούς, δηλαδή µορφωµένους ανθρώπους που τελείωσαν ΑΕΙ, γεωπόνους, δασολόγους ή κτηνίατρους ή τελείωσαν ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής. Θέλαµε µε τον τρόπο αυτό οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν τη γνώση να τη µεταφέρουν στην παραγωγική διαδικασία. ∆ώσαµε σε περίπου 4.000 άτοµα γη. Το πρόγραµµα περπάτησε καλά αν κι έχουµε βέβαια κάποιες δυσλειτουργίες. Κάποιοι περίµεναν να πάρουν γη στην οποία θα µπορούσαν να καλλιεργήσουν για παράδειγµα δέντρα, αλλά αυτή η γη δεν ήταν η καταλληλότερη γι’ αυτό ή άλλη γη για

Το υπουργείο µελετά να δοθούν κίνητρα σε περίπου 10.000 νέους για να µείνουν στα χωριά τους και να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τοµέα. Πρώτα απ’ όλα µια δράση για τους Νέους Αγρότες, αφορά σε αγρότες που είναι ήδη στην Περιφέρεια και θέλουµε να τους ενισχύσουµε, ώστε να παραµείνουν κι εκείνοι µε τη σειρά τους να ενισχύσουν την επιχείρηση του πατέρα τους, του παππού τους. Θα υποστηρίξουµε περίπου 10.000 τέτοιους ανθρώπους να µείνουν στο χωριό τους και να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τοµέα. ∆εύτερον, µε το πρόγραµµα διανοµής γης προσπαθήσαµε να στρέψουµε την προσοχή νέων από τα αστικά κέντρα προς το γεωργικό τοµέα. Αν δεν έχουν γη, να τους δώσουµε εµείς µε το «πρόγραµµα δια-

παράδειγµα ήταν καταλληλότερη για κτηνοτροφία. Η µεγάλη πρόκληση είναι να απευθυνθούµε σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων, ιδιαίτερα των αστικών περιοχών, που δεν τους ικανοποιεί ούτε το περιβάλλον δουλειάς, ούτε η ζωή στην πόλη και θέλουν επιστρέψουν στα χωριά τους, να δουν το σπίτι τους ή τα λίγα χωράφια που τους άφησε ο πατέρας τους, να ξαναδραστηριοποιηθούν στην κτηνοτροφία, στο θερµοκήπιο, στην οικογενειακή επιχείρηση. Εκεί κάνουµε µεγάλη προσπάθεια να δούµε πώς µπορεί µε τα χρήµατα από τα κοινοτικά ταµεία να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, να ριζώσουν και να ζήσουν την οικογένεια τους, αλλά και να συµβάλουν στην αγροτική οικονοµία και την ανάπτυξη του τόπου.

Πρόσωπο

«Ο αθλητισµός είναι τρόπος ζωής»

Πάνος Καραντούσης Γυµναστής

σφαιρο στον «Ολυµπιακό Σαβαλίων», ακολούθησε ο Αστέρας Αµαλιάδας, ο Πανθρακικός στην Κοµοτηνή, ο Α.Ο. Μοσχάτου, ο «Ιπποκράτης» και άλλες οµάδες στην Αθήνα. Το χρονικό διάστηµα που σπούδαζε στην Αθήνα, εκτός από το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε και µε την πυγµαχία, µε προπονητή, τον προπονητή της εθνικής οµάδας πυγµαχίας. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του αποφάσισε να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη και να ζήσει και να δηµιουργήσει στον τόπο του. Σήµερα, είναι προπονητής στην οµάδα µπάσκετ του «Κοροίβου» στους παίδες και τους παµπαίδες και παράλληλα εργάζεται και ως µπάρµαν στο «Muse-cafe» στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας. Αν και πρόκειται για

Ο Πάνος Καραντούσης είναι ένα από τα νέα παιδιά που τα έχει κερδίσει ο αθλητισµός και σίγουρα έχει να δώσει πολλά ακόµη στο χώρο. Γεννήθηκε στην Πάτρα και µεγάλωσε στα Σαβάλια, όπου και πήγε σχολείο, ενώ τελείωσε το λύκειο στην Αµαλιάδα και στην συνέχεια πέτυχε την εισαγωγή του στα ΤΕΦΑΑ, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθήνα και σήµερα είναι γυµναστής. Τα µαθητικά του χρόνια στο Γυµνάσιο ασχολήθηκε ερασιτεχνικά µε το θέατρο, σε παραστάσεις αξιώσεων µε σκηνοθέτη τον τότε καθηγητή του Χάρη Κότσιφα. Η ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό ξεκίνησε από τα εφηβικά του χρόνια στο Γυµνάσιο και η µεγάλη του αγάπη ήταν το ποδόσφαιρο. Αρχικά άρχισε να παίζει ποδό-

δύο εντελώς διαφορετικές δραστηριότητες, ο ίδιος υποστηρίζει ότι εάν υπάρχει αγάπη και για τα δύο, τότε µπορούν να συνδυαστούν άψογα. Για τον ίδιο ο αθλητισµός όπως λέει είναι τρόπος ζωής και σε συνδυασµό µε την δουλειά του µπάρµαν, έχει καταφέρει να κερδίσει και την διασκέδαση. Όπως λέει, το πιο σηµαντικό που έχει κερδίσει από τον αθλητισµό, είναι ότι έχει βελτιώσει τον χαρακτήρα του και έχει µάθει να πειθαρχεί τον εαυτό του. Θεωρεί δε, ότι στην Ηλεία υπάρχουν προοπτικές στον αθλητισµό, σ’ όλα τα επίπεδα, αλλά απαιτείται πολλή δουλειά ακόµη. Όσο για τους µικρούς δικούς του αθλητές, υποστηρίζει ότι έχουν ταλέντο και όλα τα φόντα να παίξουν καλό µπάσκετ.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Εν Ιορδάνη… Σαµαρά ο φόρος φτάνει Εµείς δεν βαπτιστήκαµε µε άγιο το πνεύµα Το χρέος τώρα µας καλεί µε χέρι κάνει νεύµα. Κι αν ο Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη Στον ποταµό που άγιασε µ’ όνοµα Ιορδάνη. Όλη η Ελλάδα άγιασε απ’ την ταλαιπωρία Για κλέψιµο πολλών ετών και χρέους ιστορία. Όλα αυτά που γίνανε δε λέγονται µε λόγια τριγύρω µας κυκλοφορούν του κράτους τα λαµόγια. Τουλάχιστον φτωχός λαός τώρα στον Ιορδάνη Βαπτίζει την κατάντια του και το σταυρό του κάνει. Μήπως το άγιο νερό φωτίσει τα µυαλά τους Μέρες καλύτερες να ΄ρθουν κι έρθουν στα συγκαλά τους. Κάθε φτωχός κι η µοίρα του στην τσέπη µας το χέρι Μισό το µεροκάµατο µας κλέβουν συνεταίροι Και τώρα λεν υποµονή, καλές θα έρθουν µέρες Μα στη Βουλή τσακώνονται κακές οι συµπεθέρες. Κι η φώτιση του πνεύµατος µην έρθει στο κεφάλι Με ξύλο θέλουν χτύπηµα ρότα ν’ αλλάξουν άλλη. Μη το µυαλό τους κουνηθεί σε άλλη έρθει θέση Και αγαπήσουν το λαό βγάζοντας και το φέσι. Αυτό που χρόνια φόρεσαν και έφθασε στα πόδια Έδαφος είχαν πρόσφορο µε Έλληνες τα βόδια. Πετάγανε κατά καιρούς µισθούς µας παροχές Να µην αισθάνονται κι αυτοί µεγάλες ενοχές.

Απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση στους φίλους και συµπατριώτες µου Ηλείους να παραστούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου µου TINA IS DEAD (Η ΤΙΝΑ ΠΕΘΑΝΕ) το Σάββατο 12 Γενάρη 2013, ώρα 7 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο Πύργου. Θα µιλήσουν ο επί 11 χρόνια Πρόεδρος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο διακεκριµένος Ηλείος συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος και η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη. Πολλοί µε ρωτούν γιατί ο τίτλος του βιβλίου µου είναι στα αγγλικά και ποια είναι η ΤΙΝΑ. Απαντώ, λοιπόν, ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90, στον απόηχο της πτώσης του

Με δανεικά εζούσαµε στο µέλλον ξεχρεώσω Στην πλάτη πάντα Έλληνα κι εγώ θα την πληρώσω. Ευχές όλοι µας δίνανε για νέο που ΄ρθε χρονο Και για ∆ΕΗ κι ακίνητα µε ένα είπαν πόνο. Παροµοιάζουν γκαστριά τους φόρους και χαράτσι. Εσεις εµάς ψηφίσατε µε µέτρα πάµε πάτσι. Μπλούζα κατάντησε µισθός και το µαλλί ξηλώνω Το ίδιο και η σύνταξη κουβάρι κάνω µόνο. Και τι θα κάνουν τα µαλλιά τόσων πολλών Ελλήνων Ακρίβεια πήγε ουρανό και λάδει µε τον οίνον. Μάλλον θα ξανα πλέξουνε ελπίδες κι υποσχέσεις. Χορτάρι όλο κάηκε κατσίκα που θα δέσεις. Εχει να πέσει κατιµάς λεµόνια και ντοµάτα. Λόγο ποιος βγάλει βουλευτής, εξέχασα πατάτα. Αυτην που την βαπτίζουµε γνωρίζετε κι εµπόρους Το έργο είναι ελληνικό και τσάκα –τσούκα σπόρους. Τα πάντα τα γνωρίζανε ένας στον άλλο πλάτες Υπήρχε αλληλοκάλυψη επτάψυχοι σαν γάτες. Κι όλοι, τώρα φωνάζετε σ’ όλα καθαριστήριο Αφού τ’ αρπάξατε χονδρά µάγκες χρηµατιστήριο. Το λύκο βαλαν να φυλά κι είχαν εµπιστοσύνη Σ’ όλα τα θέµατα µπροστά τι τρόποι, καλοσύνη. Και από πίσω µαχαιριά κλέψιµο και ρεµούλα Πατρίδα λεν Βασιλική και τι σου κάνω Κούλα.

Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Περάσανε και οι γιορτές δεν γέλασαν τα χείλη Λίγες ευχές µε µήνυµα µε κινητό οι φίλοι. Εχάσαµε την επαφή κόψανε και κουβέντα. Κι όποιος µίλαγε πολύ, λέγαµε είχε ρέντα. Εχάθηκε η γειτονιά κουτσοµπολιό και νέα Τα καφενεία έκλεισαν και των ανδρών παρέα. Ηρθαν για λίγο τα παιδιά, γυρίσαν πάλι πίσω και σήµα γι’ αυτοκίνητα πήγα να ακουµπήσω Ηδη ο κύκλος έκλεισε µήνυµα το ΄χουν πάρει Ρεµούλες κλέφτες και νονοί κόµµατα και κουµπάροι. Όλοι εσείς θα φύγετε σαν πλοίο αρουραίοι Θα γίνει επανάσταση πρώτοι νοικοκυραίοι. Κεφάλια πέσουνε πολλά, γραµµένη είναι λίστα ∆εκάδες επαγγέλµατα πρώτο τραπέζι πίστα. Κι όλους εσας θα σπρώξουµε σε άλλον Ιορδάνη Που µάνα ψάχνει το παιδί, και το παιδί τη χάνει. Λίγο ψηλά εις τον βορά τόπος το Νευροκόπι Νερό θα είναι χλιαρό χαµένοι µήπως κόποι.

Η ελληνική εκδοχή της ΤΙΝΑ είναι τα µνηµόνια «υπαρκτού σοσιαλισµού», η «σιδηρά κυρία» του νεοφιλελευθερισµού Μάργκαρετ Θάτσερ είχε κάνει τη δήλωση «There Is No Alternative», που σηµαίνει «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση», άρα µονόδροµος ο νεοφιλελευθερισµός. Το ακρωνύµιο ΤΙΝΑ που σχηµατίζεται από τη δήλωση της Θάτσερ, πέρασε έκτοτε στο διεθνές πολιτικό λεξιλόγιο και σ’ αυτό αντιδρώντας τα κινήµατα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης (Γένοβα, Πόρτο Αλέγκρε κ.λ.π) υιοθέτησαν το σύνθηµα «TINA IS DEAD» (Η ΤΙΝΑ ΠΕΘΑΝΕ), συνοδεύοντάς το µε το «Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός». Με προτροπή του

Του Πάνου Τριγάζη* φίλου καθηγητή Κώστα Βεργόπουλου, που έγραψε Πρόλογο για το βιβλίο, επέλεξα να τιτλοφορήσω το βιβλίο µου «TINA IS DEAD», διατηρώντας την αγγλική διατύπωση του συνθήµατος. Με άλλα λόγια, η κεντρική

ιδέα του βιβλίου είναι η απόρριψη του µύθου των νεοφιλελεύθερων µονόδροµων και αυτό ήρθε να το επιβεβαιώσει περίτρανα η βαθιά και πολυδιάστατη καπιταλιστική κρίση, καθώς και η αυξανόµενη αµφισβήτηση της ηγεµονίας των ΗΠΑ στον κόσµο και κυρίως στην Αµερικανική ήπειρο όπου η µία µετά την άλλη οι χώρες της Λ. Αµερικής επέλεξαν το δρόµο της αντι-νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης και της ανεξαρτησίας. Η ΤΙΝΑ πέθανε, λοιπόν, στην ίδια την «πίσω αυλή» των ΗΠΑ. «Βρικολάκιασε», όµως, στην Ελλάδα µε τα εξοντωτικά για το λαό νεοφιλελεύθερα µνηµόνια, τα οποία εµφανίστηκαν

ως µονόδροµος από τους εµπνευστές και αρχιτέκτονές τους. Ευτυχώς, η άποψη αυτή απορρίπτεται από τον ελληνικό λαό, ο οποίος αντέδρασε µαζικά στα µνηµόνια, διεκδικώντας την ανατροπή τους και µια αριστερή έξοδο από την κρίση στη βάση ενός εθνικού σχεδίου οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Παρότι ως αριστεροί δεν ευχόµαστε τον θάνατο κανενός, διότι για µας η ζωή είναι υπέρτατη αξία, θα λέγαµε ότι είναι καιρός η ΤΙΝΑ να πεθάνει και στη χώρα µας. Για να ζήσει ο Ελληνικός λαός! *Ο Πάνος Τριγάζης, οικονοµολόγος-διεθνολόγος, είναι µέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σήµερα Κυριακή τῶν Φώτων, ἀγαπητοί µου ἀναγνῶστες, ἤ ὅπως καλύτερα ὁ λαός µας τήν ὀνοµάζει Κυριακή τῶν Θεοφανείων. Ἡµέρα δηλαδή πού ἀπεκαλύφθη ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ µέν Υἱός βαπτιζόµενος, τό δέ Πανάγιον Πνεῦµα κατερχόµενον ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπί τήν κεφαλήν τοῦ Υἱοῦ καί ὁ Πατήρ ἐξ Οὐρανοῦ ἀποκαλύπτων σέ ἐµᾶς τούς ἀνθρώπους τόν Υἱόν Του λέγοντας˙ «Οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾦ εὐδόκησα» ( Ματθαίου γ΄, 17). Ἡ ἡµέρα αὐτή ὀνοµάζεται ἡµέρα τῶν Φώτων, ὅπως τήν χαρακτηρίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, λόγῳ τοῦ βαπτίσµατος, τοῦ φωτισµοῦ τῶν Κατηχουµένων καί λόγῳ τῆς φωταψίας ἀπό τά κεριά τῶν βαπτίσεων. Ἡ λέξις ἐπιφάνεια προέρχεται ἀπό τό ’Αποστολικόν ἀνάγνωσµα τοῦ Ἀπ. Παύλου « ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτου β, 11) καί ἀναφέρεται περισσότερον στήν βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί στούς ἀνθρώπους , διότι κατά τήν βάπτισή τους οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν τήν χάρι καί τόν φωτισµόν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διδάσκει, ὅτι ὑπάρχουν πέντε εἴδη βαπτίσεως. Τό Πρῶτον τοῦ Μωϋσέως, πού ἔχει πρόσκαιρη κάθαρση. Τό ∆εύτερον τοῦ Προδρόµου, πού βάπτιζε τόν λαόν µέ τό βάπτισµα τῆς µετανοίας. Τό Τρίτον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, µέ τό ὁποῖον βαπτίζονται οἱ ἄνθρωποι καί γίνονται Χριστιανοί καί ἐπιτελεῖται µέ τήν ἐνέργειαν τοῦ Παναγίου Πνεύµατος. Τό Τέταρτον εἶναι τό βάπτισµα τοῦ µαρτυρίου καί τοῦ αἵµατος καί Τό Πέµπτον εἶναι τό βάπτισµα τῆς µετανοίας καί τῶν δακρύων. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὀ Χρυσόστοµος κάνει τήν διάκριση µεταξύ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ βαπτίσµατος καί τοῦ Χριστιανικοῦ. Τό βάπτισµα τοῦ Ἰωάννου λέγει δέν καθαρίζει τόν ἄνθρωπον ἀπό τά ψυχικά ἁµαρτήµατα, ἀλλά µόνον ἀπό τόν ρύπον τοῦ σώµατος. «Τοῦ ἡµετέρου ταπεινότερον· ἐπειδή µήτε πνεῦµα Ἅγιον ἐδίδου τό βάπτισµα τοῦ Ἰωάννου, µήτε τήν διά τῆς Χάριτος παρεῖχε συγχώρησιν. Μετανοεῖν γάρ ἐκέλευσεν, οὐκ ἀφιέναι κύριος ἦν» (ΕΠΕ 30, 386). Ἐνῶ τό Ὀρθόδοξον βάπτισµα εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀπό τό Ἰουδαϊκό, διότι ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπον ἀπό τά ἁµαρτήµατα, καθαρίζει τήν ψυχήν καί χορηγεῖ τό Πνεῦµα τόν Ἅγιον « ὁµοῦ βαπτιζόµεθα, καί ὑπέρ τόν ἥλιον ἡ ψυχή λάµπει , τῷ πνεύµατι καθαιροµένη»(Ἰωάννου Χρυσοστόµου , ΕΠΕ 19, 218). Ὁ δέ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος θά µᾶς βεβαιώση ὅτι · «τό φώτισµα λαµπρότης ἐστί ψυχῶν, βίου µετάθεσις, ἐπερώτηµα τῆς εἰς Θεόν συνειδήσεως. Τό φώτισµα βοήθεια τῆς ἡµετέρας ἀσθενείας, Τό φώτισµα σαρκός ἀπόθεσις. Πνεύµατος ἀκολούθησις, Λόγου κοινωνία, πλάσµατος ἐπανόρθωσις, κατακλυσµός ἁµαρτίας, φωτός µετουσία ... τό φάσµα τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν , τό κάλλιστον καί µεγαλοπρεπέστατον» (Λόγος εἰς τό Ἅγιον Βάπτισµα, ΕΠΕ 52 , 280-282). Ἕνα ἐρώτηµα πλανᾶται στήν ψυχή κάθε ἀµφισβητία. Γιατί ὁ Χριστός ἐβαπτίσθηκε, ἀφοῦ ὡς Θεάνθρωπος ἦτο ἀναµάρτητος; Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός λέγει ὅτι ὁ Χριστός δέν βαπτίσθηκε , ἐπειδή εἶχε ἀνάγκη καθάρσεως , ὅπως οἱ ἄνθρωποι, άλλά γιά νά οἰκειοποιηθῆ τήν δική µας κάθαρση.Ὅπως ὁ Χριστός ἔπαθε καί σταυρώθηκε γιά τόν ἄνθρωπον καί αἰσθάνθηκε ὅλη τήν ὀδύνη καί τόν πόνον, ἔτσι οἰκειοῦται καί τήν δική µας κάθαρση. Συνεχίζει ὁ ἴδιος Πατήρ καί µᾶς ἐξηγῆ ὅτι ὀ Χριστός βαπτίσθηκε γιά νά συντρίψη τίς κεφαλές τῶν δρακόντων , πού εὑρίσκοντο εἰς τό νερό, γιά νά πλύνη τήν ἁµαρτία καί νά θάψη ὁλόκληρο τόν παλαιόν Ἀδάµ µέσα στό νερό . Νά τηρήση τόν νόµον , ἀφοῦ ὁ ἴδιος τόν ἔδωσε καί δέν ἔπρεπε νά φανῆ παραβάτης του. Νά ἀποκαλύψη τό µυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος. Νά γίνη τύπος καί τοῦ δικοῦ µας βαπτίσµατος, πού εἶναι τό τέλειο βάπτισµα καί γίνεται µέ ὕδωρ καί Πνεῦµα Ἅγιον. Ὁ Χριστός µέ τήν βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ποταµόν ἁγίασε καί τά νερά, ὥστε µέ τόν ἁγιασµόν παύει νά εἶναι νερό τῆς πτώσεως καί γίνεται νερό τῆς ἀνακαινίσεως , ἀφοῦ ἑνώνεται µέ τήν ἄκτιστη χάρι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος θά µᾶς ἀποκαλύψη ὅτι µέ τό βάπτισµα προσδεχόµεθα « τήν µακαρίαν ἐλπίδα καί έπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ µεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτου β , 13 ) καί γιά νά φανῆ, κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαµᾶ, ἡ ἀξία καί ἡ σπουδαιότης τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦτο κατ’εὐδοκία θέληµα τοῦ Θεοῦ, διότι µόνον διά τῆς ἑνώσεως τοῦ κτιστοῦ µέ τό ἄκτιστον στό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ µποροῦσε τό κτιστό νά σωθῆ., µετά τήν πτῶσι τῶν Πρωτοπλάστων. Ἔτσι καί ἐµεῖς διά τοῦ βαπτίσµατός µας ἀπαλασσόµεθα τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος, πληµµυρίζει ὁ ἐσωτερικός µας κόσµος ἀπό θεία χάρη καί γινόµεθα δοχεῖα τῆς Θείας Χάριτος πρός ἁγιασµόν καί σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. ΑΜΗΝ.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ Εξυπηρετηθείτε στα γραφεία µας στον Πύργο, Θεµιστοκλέους 13 και στην Αµαλιάδα, Φιλ. Εταιρείας 19 ή στα κατά τόπους πρακτορεία* µας

*ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 1 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2623400236

2 ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

26210 71022

3 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

∆ΕΣΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

26240 23797

4 ΒΑΡ∆Α

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ

26230 71417

5 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

ΚΟΡΠΕΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. (ΚΟΜΒΟΣ)

26230 42747

6 ΕΠΙΤΑΛΙΟ

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓ∆Α

26210 71243

7 ΖΑΧΑΡΩ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26250 31405

8 ΚΡΕΣΤΕΝΑ

∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

26250 24140

9 ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΠΟΠΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

26230 92287

10 ΛΑΛΑ

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

26240 41213

11 ΛΕΧΑΙΝΑ

ΚΟΥΡΗΣ Κ. - ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ.

26230 22219

12 ΤΡΑΓΑΝΟ

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΒΗ

26230 61015

13 ΑΘΗΝΑ

ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝ.

6943 902032

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ίωσης Τα έργα βελτ ς του λιµένα και επέκταση Α θεί στο ΕΣΠ ρώ έχουν ενταχ 6.734.718 ευ ό µ ισ γ ο λ ο π µε προϋ

«Πράσινο φως» για τα έργα στο λιµάνι Κατακόλου

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

T

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

o 2013 ξεκίνησε µε το δεξί για το λιµάνι Κατακόλου και αυτό γιατί στις πρώτες αποφάσεις του νέου έτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η θετική αξιολόγηση της προµελέτης για τα έργα βελτίωσης και επέκτασης του λιµένα. Η απόφαση- γνωµοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος µε ηµεροµηνία 2 Ιανουαρίου 2013 αναφέρει: « Γνωµοδοτούµε θετικά επί της προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων βελτίωσης- επέκτασης λιµένα Κατακόλου Ηλείας». Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήµα που έπρεπε να γίνει για να ακολουθήσει η τυπική έγκριση της οριστικής µελέτης µέσα σε διάστηµα τριών περίπου µηνών (απαιτείται τώρα η πίεση όλων των φορέων στα συναρµόδια υπουργεία) και στην συνέχεια η δηµοπράτηση των έργων. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, µε προϋπολογισµό 6.734.718

ευρώ έχουν ως εξής: «Συµπληρωµατικά έργα στον λιµένα Κατακόλου, επέκταση παραλιακού κρηπιδώµατος, επέκταση προσήνεµου Μώλου και κεντρικού προβλήτα µε κατασκευή νησίδας». Το έργο που θα παραδοθεί θα είναι ένας ασφαλής λιµένας που θα µπορεί να εξυπηρετεί τα κρουαζιερόπλοια µήκους άνω των 300 µέτρων και ταυτόχρονα θα γίνεται καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών που αποβιβάζονται από αυτά. ∆ικαιούχος του έργου, που συγχρηµατοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, ορίζεται η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης προσδιορίζεται στους 23 µήνες. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 01 που αφορά στις υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στη ∆υτική Ελλάδα. Ποια είναι τα έργα Το Τεχνικό ∆ελτίο περιλαµβάνει:

*Πρώτον, την επέκταση του παραλιακού

κρηπιδώµατος µπροστά από τα καταστήµατα µε την κατασκευή κρηπιδότοιχου από τεχνητούς ογκόλιθους σε απόσταση οκτώ ηµέρων από το υφιστάµενο παραλιακό και σε µήκος 206 µέτρων. Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή κρηπιδότοιχου µήκους 63 µέτρων περίπου ο οποίος οροθετείται µεταξύ του υφιστάµενου παραλιακού και του ανατολικού παραλιακού κρηπιδώµατος της Μαρίνας Κατακόλου. * ∆εύτερον, το έργο περιλαµβάνει επέκταση του προσήνεµου Μώλου του λιµένα σε απόσταση 150 µέτρων περίπου και, τρίτον, * Συµπληρωµατικές εργασίες στον κεντρικό προβλήτα µε την κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και µεταλλικής πεζογέφυρας προς περαιτέρω επέκταση της βόρειας πλευράς του προβλήτα.

Με απόφαση- γνωµοδότηση στις 2 Ιανουαρίου 2013 το υπουργείο Περιβάλλοντος ανοίγει διάπλατα τον δρόµο για θετικές εξελίξεις

ΥΠΝΩΤΗΡΙΑ ΟΣΕ

Περιµένουν την έγκριση της µελέτης

Α

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Και στο µεταξύ το κτήριο καταστρέφεται

φηµένο στην τύχη του είναι το κτήριο των υπνωτηρίων του ΟΣΕ στο κέντρο της πόλης του Πύργου, καθώς εδώ και χρόνια, δεν έχει γίνει η αξιοποίηση και ανακαίνισή του, που θα δώσει τη δυνατότητα στη δηµοτική αρχή να στεγάσει εκεί τις διοικητικές υπηρεσίες της. Έτσι, ύστερα από την ολοκλήρωση της µελέτης από τον δήµο του Πύργου και αφού αυτή στάλθηκε στην αρµόδια υπηρεσία της Αρχαιολογίας Νεοτέρων Μνηµείων, όπως αναφέρει ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος, πλέον η δηµοτική αρχή, βρίσκεται στην αναµονή για την έγκριση της µελέτης που περιλαµβάνει την ανακαίνιση του κτηρίου των υπνωτηρίων του ΟΣΕ, µια διαδικασία που σύµφωνα µε τον κ. Παναγόπουλο, θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο µήνες. «Η µελέτη έχει κατατεθεί από τον δήµο του Πύργου και πλέον αναµένουµε να εγκρι-

Το άλλοτε στολίδι για την πόλη του Πύργου, το κτήριο των υπνωτηρίων του ΟΣΕ, σήµερα παραµένει αναξιοποίητο ενώ πρόσφατα υπέστη αρκετές ζηµιές από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του.

θεί από το συµβούλιο της Αρχαιολογίας Νεοτέρων Μνηµείων, ώστε να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες που είχαν διακοπεί», τόνισε µεταξύ άλλων ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπη-

ρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος ενώ σηµείωσε πως µε την ολοκλήρωση των εργασιών στα υπνωτήρια του ΟΣΕ, κάτι που αναµένεται να γίνει µέσα στο 2013, το κτήριο θα φι-

CELINE F1

CELINE F1 ʉʄʑʋʌʙʁʅʉʐɴʌʀɷɿʉʏʑʋʉʐ Crimson Sweet. Ɍʐʏʊɷʐʆɲʏʊʅɸʋʉʄʑʃɲʄɳɷɸʍʀʅɲʏɲʃɲɿʅɸɶɳʄɻʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ͘ Ⱦɲʌʋʊʎʉɴɳʄ͕ɴɳʌʉʐʎϴ-ϭϮʃɿʄɳʅɸʋʉʄʑʐʗɻʄɼʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸʍɳʃʖɲʌɲ͘ ɲɿʌɸʏɿʃɼɸʇʘʏɸʌɿʃɼɸʅʔɳʆɿʍɻʃɲɿʏʌɲɶɲʆʊ͕ʋʉʄʑʃʊʃʃɿʆʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊ͘ ȵʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʅɸʏʉʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉLagenaria S1 ɹʖʉʐʅɸʋʌʘʁʅʊʏɻʏɲʃɲɿʅɸʏʉ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉɈȷ-ϭϰϴɹʖʉʐʅɸʅɸɶɳʄɻɲʆʏʉʖɼʍɸʆɻʅɲʏʙɷɸɿʎ͕ʔʉʐɺɳʌɿʉʃɲɿʋʉʄʑ ʃɲʄɼʔʐʄʄɿʃɼʃɳʄʐʗɻ͘

ȾȵɁɈɆɃȿȰɍȰɁɃȾɃɀȻȰɇȾȿȵȻȴȻ͗ Ⱦʄɸɿɷʀ͕ϱϵϬϯϮȸʅɲɽʀɲ͕ Ɉɻʄ͗͘ ʄ͘ ϮϯϯϯϬ-ϱϯϱϬϬ͕Ɍɲʇ͗ ʇ ϮϯϯϯϬ-53513, ȾȵɁɈɆɃȿȰɍȰɁɃȾɃɀȻȰɇȾɆȸɈȸ͗ Ɉ͘Ⱥ͘Ϯϭϵ͕ϳϮϮϬϬȻɸʌɳʋɸʏʌɲ͕Ⱦʌɼʏɻ͕ Ɉɻʄ͗͘ϮϴϰϮϬ-ϵϱϬϭϬ͕Ɍɲʇ͗ϮϴϰϮϬ-95019

e-mail: info@agris.gr, www.agris.gr

ȳɿɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʋɸʐɽʐʆɽɸʀʏɸʍʏʉ ɶɸʘʋʊʆʉʏɻʎɸʏɲɿʌʀɲʎʅɲʎȾ͘ɂȵɁɃ͗ʃɿʆ͗͘ϲϵϰϱ-541838

λοξενήσει στους χώρους του τµήµατα των διοικητικών υπηρεσιών του δήµου Πύργου όπως την Πολεοδοµία, που αυτή τη στιγµή στεγάζεται στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και άλλες διοικητικές υπηρεσίες µεταξύ των οποίων και η δηµοτική αστυνοµία. Πάντως αξίζει να σηµειωθεί, πως σήµερα το κτήριο που άλλοτε αποτελούσε στολίδι για την περιοχή του Πύργου, βρίσκεται εγκαταλελειµµένο στην τύχη του, µε τους χώρους του, σύµφωνα µε πηγές, να βρίσκονται σε καθηµερινή σχεδόν βάση εκτεθειµένοι σε λεηλασίες και καταστροφές. Μάλιστα δεν είναι τυχαία η πυρκαγιά που λίγο έλειψε πριν λίγες ηµέρες να προκαλέσει την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου και χάρη στην έγκαιρη επέµβαση της Π.Υ. Πύργου, δεν επεκτάθηκε περισσότερο. Ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος, ανέφερε πως ο δήµος του Πύργου, αναµένει την έγκριση της µελέτης ώστε να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ «Ε∆ΕΙΞΕ» ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

Όλο και ανεβαίνει η τιµή του λαδιού… Οι ελαιοπαραγωγοί ζεστάθηκαν, χρειάζεται όµως υποµονή και το επόµενο διάστηµα

Έ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ντονες είναι οι διακυµάνσεις στις τιµές ελαιολάδου την περίοδο που διανύουµε ενώ σύµφωνα µε όσα αναφέρουν παραγωγοί και εκπρόσωποι συνεταιρισµών µεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της φετινής ελαιοκοµικής χρονιάς θα παίξει η ρευστότητα στον κλάδο. Η κίνηση της ΕΑΣ ΗλείαςΟλυµπίας να ανεβάσει την τιµή στα 2,42 ευρώ το κιλό ζέστανε τους ελαιοπαραγωγούς αλλά και κινητοποίησε συνεταιρισµούς σε γειτονικούς νοµούς. Πρέπει να τονιστεί ότι ήταν η υψηλότερη τιµή που έχει ανακοινωθεί επίσηµα από συνεταιριστικό φορέα φέτος στην Ηλεία για τους ελαιοπαραγωγούς που παραδίδουν ελαιόκαρπο στο ελαιοτριβείο της Ένωσης στην Ζαχάρω. Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο κ. Νίκος Αθανασόπουλος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Ελαιώνας» - Πιστοποιηµένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων: «Η τελευταία τιµή πώλησης του Α.Σ. Ελαιώνας ήταν στα 2,50 ευρώ/κιλό καθαρά στον παραγωγό. Μέχρι πριν τις γιορτές υπήρξε µια τάση ανόδου. Στην περιοχή µας φέτος έχουµε υπερπαραγωγή, καλές αποδόσεις, χαµηλές οξύτητες και τουλάχιστον ο Α.Σ. µας έχει πάντα ποιοτικά ελαιόλαδα. Αυτός είναι και ο λόγος που πάντα έχουµε καλύτερες τιµές. ∆εν ξέρουµε αν οι αυξητικές τάσεις στην Ισπανία είναι πραγµατικές. Εγώ θεωρώ ότι φέτος οι Ισπανοί

Αλλάζει ο Αναπτυξιακός Νόµος Αναµένεται εντός Ιανουαρίου, η ψήφιση τροποποιήσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο (Νο 3908/2011). Στα νέα µέτρα, προβλέπονται σηµαντικές διευκολύνσεις των υποψήφιων επενδυτών και ένταξη επενδύσεων που µέχρι τώρα δεν καλύπτονταν από τον παλιό αναπτυξιακό νόµο, για τον οποίο έχει δοθεί παράταση µέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την υποβολή προτάσεων. Μερικά είδη επενδύσεων που µέχρι σήµερα εξαιρούνταν και πλέον θα εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο είναι τα εξής: Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.λπ.). ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (π.χ. κέντρα αποκατάστασης, τουρισµός υγείας). Εκσυγχρονισµός τουριστικών µονάδων (camping Γ΄ τάξης και άνω). Έργα πολιτικού µηχανικού για κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων υποδοµών. ∆απάνες κατασκευής έργων σύνδεσης µε το δίκτυο ή το σύστηµα για επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ενισχύσεις για ναυπηγήµατα. Επενδυτικά σχέδια µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του ∆ηµοσίου από ιδιώτη στην περίπτωση των κλειστών σταθµών δηµόσιας χρήσης στάθµευσης. Επιπλέον, µε τις αλλαγές που προωθούνται παρέχονται σηµαντικές διευκολύνσεις στους επενδυτές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, ενώ οι αξιολογήσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο. Παλαιά ηµιτελή επενδυτικά έργα που παρέµεναν εκκρεµή λόγω δικαστικών διαφορών, χωρίς την υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται ξανά. Μέρος της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής µπορεί να καλυφθεί µε έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Θα καταβάλλεται το 100% της επιχορήγησης κατά την έγκριση µιας επένδυσης και την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής. Απελευθερώνεται η επιλογή του µίγµατος ευεργετηµάτων του αναπτυξιακού νόµου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατοµµύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηµατοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές. Οι εταιρείες θα µπορούν να καλύπτουν την ιδία συµµετοχή και µε άµεσα ρευστοποιήσιµα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους. Η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εµπροσθοβαρώς, ώστε να δηµιουργείται άµεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και τη βιωσιµότητα της επένδυσης. Εισάγεται η δήλωση της ευθύνης του ίδιου επενδυτή. Ιδρύεται µια κεντρική αρχή για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις στρατηγικές και για τις µικρότερες επενδύσεις στη Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Εισάγεται ο θεσµός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου υλοποίησης των επενδύσεων µε επιλογή των επενδυτών: από το νέο αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης του υπουργείου ή από ανεξάρτητους πιστοποιηµένους φορείς (και τράπεζες). Το αυτοτελές τµήµα Στρατηγικών Επενδύσεων µεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Λύνονται θεσµικά θέµατα για τα υδατοδρόµια. Τέλος, µε τον νέο νόµο, θ’ αυξηθεί η ταχύτητα αποπληρωµής των επενδύσεων που ήδη έχουν γίνει. Λόλας Βασίλειος Οικονοµολόγος – Μέλος ΕΜΠΑ Αξιολογητής Αναπτυξιακού Νόµου ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε.

ανεβάζουν τις τιµές διότι φέτος δεν είναι η χρονιά τους». «Τσίµπησε» το λάδι και στη Μεσσηνία “Τσίµπησε” το ελαιόλαδο τις τελευταίες µέρες και η τιµή του ανέβηκε στα 2,40 ευρώ το κιλό. Αυτό

επεσήµανε και ο πρόεδρος του Παµµεσσηνιακού Συνδέσµου Ελαιοτριβέων Αντώνης Κορακάκης. “Επιβεβαιώνεται η ανοδική τάση που υπήρχε”, παρατήρησε ο κ. Κορακάκης, εκφράζοντας, ωστόσο, επιφύλαξη για τη συνέχεια, “γιατί έχουµε καεί στο παρελθόν”. Ανέφερε ότι όλες οι ποσότητες που διατίθενται

χύµα, φεύγουν για την Ιταλία. Ο πρόεδρος των ελαιοτριβέων σηµείωσε ότι έχει διορθωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου και οι αποδόσεις είναι πολύ καλές. ∆ιευκρίνισε πως “µετά τις βροχές άλλαξε η κατάσταση, βελτιώθηκαν τα πράγµατα. Αποδείχθηκε ότι “η βροχή είναι χρυσός”.

ΠΑΡΑ ΤΟ ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΚΡΥΟ

Μειώθηκε κατά 80% η ζήτηση του πετρελαίου

Σ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ε ποσοστό που αγγίζει το 80% έχει µειωθεί η ζήτηση για πετρέλαιο θέρµανσης στην Ηλεία την ώρα που το θερµόµετρο πέφτει κατακόρυφα, σύµφωνα µε τις µετεωρολογικές προγνώσεις, τις επόµενες ηµέρες. Από τις αρχές του χειµώνα και ύστερα από τη σύγχυση που είχε δηµιουργηθεί µε την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης, στους πολίτες, η αγορά, έχει υποστεί σηµαντική µείωση µε δεδοµένη και την αύξηση στα καυσόξυλα, το προηγούµενο διάστηµα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πρατηριούχοι στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρµανσης τους τελευταίους µήνες του 2012 και µε τις αρχές του 2013, δεν µπορεί να συγκριθεί µε καµία προηγούµενη χρονιά, καθώς στην πλειοψηφία τους όσοι παλιότερα προµηθεύονταν πετρέλαιο θέρµανσης, αυτή τη φορά προτίµησαν άλλους τρόπους θέρµανσης και κυρίως τη χρήση ξυλόσοµπας. Στον αντίποδα, εκείνοι που και αυτή τη χρονιά επέλεξαν να προµηθευτούν πετρέλαιο θέρµανσης

Ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ηλείας, Χρήστος Στεφανόπουλος ανέφερε πως η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρµανσης έχει µειωθεί σε ποσοστό που φτάνει και το 80%.

πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ηλείας, Χρήστος Στεφανόπουλος.

σπεύδουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για την επιστροφή του φόρου από το υπουργείο Οικονοµικών. «Κόβουµε αποδείξεις σε όλους τους πελάτες που προµηθεύονται πετρέλαιο θέρµανσης ώστε να καταφέρουν να λάβουν την επιστροφή, ωστόσο η ζήτηση αυτή τη στιγµή µπορώ να πω πως έχει µειωθεί µέχρι και 80%», δήλωσε χαρακτηριστικά ο

Από την άλλη ο φόρος του πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε πληροφορίες, φαίνεται να έχει προκαλέσει κλυδωνισµούς στην κυβερνητική συνοχή. Οι δυο κυβερνητικοί εταίροι ζητούν τη µείωσή του µε το υπουργείο Οικονοµικών να απαντά ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα, καθώς η πορεία των εσόδων είναι µέχρι στιγµής ικανοποιητική. Το θέµα προβληµατίζει και τον πρω-

Ικανοποίηση στο υπουργείο

θυπουργό, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί προς το παρών κάποια απόφαση.

Τέλος στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίµων δείχνουν ότι στο δίµηνο Οκτώβριος – Νοέµβριος οι εισπράξεις ανήλθαν στα 752 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστηµα πέρσι τα έσοδα είχαν φτάσει τα 761 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα, τον Οκτώβριο του 2012 εισπράχθηκαν 399 εκατ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο του 2011 είχε εισπραχθεί ποσό 372 εκατ. ευρώ. Το Νοέµβριο

Οι εκλείψεις του 2013 Μερική σεληνιακή έκλειψη στις 25 Απριλίου. Πραγµατοποιείται στο ζώδιο του Σκορπιού και επηρεάζει θέµατα κυρίως οικονοµικά και συναισθηµατικά. Αυτοί που θα νιώσουν έντονα την επιρροή και δύναµη της, είναι Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες και Υδροχόοι, γεννηµένοι στο τέλος του πρώτου πενθηµέρου. Ηλιακή έκλειψη και νέα Σελήνη στις 10 Μαΐου

Πραγµατοποιείται στο ζώδιο του Ταύρου, επηρεάζοντας πρόσωπα κύρους, οικονοµικά και πιστωτικά ιδρύµατα. Θα νιώσουν την επιρροή της Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι, γεννηµένοι στις αρχές του δεύτερου και τρίτου δεκαηµέρου. Σεληνιακή έκλειψη στις 25 Μαΐου

Πραγµατοποιείται στο ζώδιο του Τοξότη. Φέρνει εξελίξεις και απρόσµενα γεγονότα σε σχέσεις και συνεργασίες. Επηρεάζει διεθνείς σχέσεις, νοµικά, θρησκευτικά θέµατα, τον τουρισµό και τα ΜΜΕ. Αυτοί που θα νιώσουν την επιρροή της είναι...∆ίδυµοι, Τοξότες, Παρθένοι και Ιχθύες γεννηµένοι στο πρώτο δεκαήµερο.

Σεληνιακή έκλειψη στις 19 Οκτωβρίου

Πραγµατοποιείται στο ζώδιο του Κριού και σε συνδυασµό µε την αντίθεση Άρη Ποσειδώνα, δηµιουργεί κινδύνους σε χηµικά, φάρµακα, καθώς µπορεί να προκαλέσει µετεωρολογικά φαινόµενα. Αυτοί που θα νιώσουν περισσότερο την επιρροή της είναι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του τρίτου δεκαηµέρου.

Ολική Ηλιακή έκλειψη στις 3 Νοεµβρίου

Πραγµατοποιείται στο ζώδιο του Σκορπιού και επηρεάζει την οικονοµία και τις επενδύσεις, ενώ µπορεί να προκαλέσει ακραία µετεωρολογικά και γεωφυσικά φαινόµενα. Αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, και Υδροχόοι γεννηµένοι στις αρχές του τρίτου δεκαηµέρου, φέρνοντας αλλαγές στην προσωπική τους ζωή.

του 2012 τα έσοδα ανήλθαν σε 353 εκατ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο µήνα του 2011 το κράτος είχε εισπράξει 389 εκατ. ευρώ. Οι τιµές στην Ηλεία

Στις δύο µεγάλες πόλεις του Νοµού Ηλείας, Πύργο και Αµαλιάδα, η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών καυσίµων, αυτή τη στιγµή ξεκινά από 1,300 ευρώ σε πρατήρια στον Πύργο ενώ η µεγαλύτερη τιµή καταγράφεται στο 1,358 ευρώ στην περιοχή της Αµαλιάδας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Τρία σπίτια στην περιοχή της Βαρβάσαινας, επέλεξαν άγνωστοι δράστες χθες το απόγευµα από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα αξίας. Στο πρώτο έκλεψαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, µια τηλεόραση και ένα χρυσό δαχτυλίδι, καθώς επίσης και ένα κυνηγετικό όπλο, που βρέθηκε αργότερα έξω από το σπίτι. Στο δεύτερο σπίτι αναστάτωσαν τους χώρους του και πήραν ρούχα µικρής αξίας. Τέλος στο τρίτο σπίτι «σήκωσαν» το πλυντήριο, την κουζίνα και ένα χρυσό δαχτυλίδι, αξίας 500 ευρώ. Από γκαράζ κατοικίας στο Νιοχώρι Ζαχάρ ως έκλεψαν τα ζαντολάστιχα του αυτοκινήτου που υπήρχε εκεί, οι άγνωστοι. Οι δράστες έβαλαν το αυτοκίνητο πάνω σε ντάκους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και έβγαλαν τα ζαντολάστιχα αξίας 1700 ευρώ, ενώ προκάλεσαν και αρκετές φθορές στο όχηµα. Ένα πλυντήριο ρούχων, πέντε τενεκέδες µε ελαιόλαδο, ένα στερεοφωνικό και άλλα αντικείµενα, αφαίρεσαν οι δράστες που «χτύπησαν» οικία στο Ανήλιο Ζαχάρως. Κοσµήµατα συνολικής αξίας 7 χιλ. ευρώ, έκαναν «φτερά» από σπίτι στην Αρχαία Πίσσα, όταν η ιδιοκτήτρια έλειψε λίγες ώρες από αυτό, µε τους άγνωστους να κάνουν άνω κάτω τους χώρους του και να φεύγουν σαν κύριοι.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Μάκης Παρασκευόπουλος ∆ήµαρχος Πύργου

Γιάννης Λυµπέρης ∆ήµαρχος Ήλιδας

Θύµιος Κοτζιάς ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας

Σάκης Μπαλιούκος ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Αλέξης Καστρινός ∆ήµαρχος Πηνειού

∆ηµήτρης Αρβανίτης ∆ήµαρχος Ανδρα βίδαςΚυλλήνης

ΤΑ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΤΟΥ 2013

Πώς ούν τα αξιολογ ι οι δήµαρχο

Κυριαρχεί η Ολυµπία οδός Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@ gmail.com

α πέντε βασικά και καίρια έργα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα ακόµα και µέσα στο 2013 και που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα για την ανάπτυξη των υποδοµών ολόκληρης της Ηλείας, θέτουν οι δήµαρχοι του Νοµού που τονίζουν πως προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι η υγιής ανάπτυξη του τόπου. Η Ολυµπία Οδός, τα έργα στο Λιµάνι του Κατακόλου, το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριµµάτων αλλά και το πολιτικό αεροδρόµιο Ανδραβίδας, «κυριαρχούν» στις προτεραιότητες των επτά δηµάρχων της Ηλείας ενώ σηµαντικά έργα θεωρούνται επίσης το µεγάλο έργο της ύδρευσης από τον Ερύµανθο, η αξιοποίηση του Καϊάφα και η επαναλειτουργία του σιδηροδρόµου. Μάκης Παρασκευόπουλος ∆ήµα ρχος Πύργου

«Τα έργα που πρέπει να γίνουν µέσα στο 2013 είναι πρώτα η Ολύµπια Οδός µέχρι την Τσακώνα και η επέκταση – εκσυγχρονισµός του σιδηροδρόµου µέχρι τον Πύργο και την Αρχαία Ολυµπία. Το δεύτερο βασικό είναι η ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης του λιµένα Κατακόλου και η σύνδεσή τους µε την Ολύµπια Οδό. Το τρίτο έργο είναι η δηµιουργία του εργοστασίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ο ΧΥΤΥ, το τέταρτο η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πύργος – Βυτίνα – Τρίπολη και τέλος το πέµπτο έργο

Σ

που θα πρέπει να γίνει στο Νοµό είναι η δηµιουργία αυτόνοµης σχολής ΤΕΙ Ηλείας και η ανάπτυξή του». Γι άννης Λυµπέρης ∆ ήµαρχος Ήλιδας «Πέραν από το πανηλειακό θέµα της Ολυµπίας Οδού άµεση προτεραιότητα, είναι η ολοκλήρωση του διυλιστηρίου στο φράγµα του Πηνειού και η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, που θα εξασφαλίσει πόσιµο νερό στον δήµο Ήλιδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ανάπλασης της Σοχιάς, όπου εκεί συµπεριλαµβάνεται και το βιοκλιµατικό πάρκο, που θα αλλάξει την εικόνα στο κέντρο της πόλης και θα επιτευχθεί µείωση της θερµοκρασίας κατά 2 µε 3 βαθµούς τους θερινούς µήνες. Παράλληλα, η κατασκευή του διοικητηρίου στο ύψος της ανάπλασης της Σοχιάς µε την ταυτόχρονη κυκλοφοριακή ρύθµιση µε την δηµιουργία παρκινγκ, ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί και η στέγαση της λαϊκής αγοράς. Στον προγραµµατισµό έχει ενταχθεί η ολοκλήρωση του κολυµβητηρίου Ολυµπιακών διαστάσεων. Στις προτεραιότητες είναι και η παράκτια προστασία µε την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης της Κουρούτας, ενώ µεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στις υποδοµές στο χώρο της εκπαίδευσης, µε προτεραιότητα την κατασκευή του 2ου Λυκείου Αµαλιάδας. Προτεραιότητα για τον δήµο Ήλιδας, αποτελεί επίσης η ολοκλήρωση του δρόµου ‘Αµαλιάδα- Πηνεία’. Έργο της Περιφερειακής ενότητας, αλλά έργο

Αυξηµένη για γιορτές, µειωµένη γενικά Η κίνηση κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου δεν αυξήθηκε όπως συνηθίζεται, παρά µόνο 2-3 ηµέρες πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ο κόσµος µπορεί να κινήθηκε στην αγορά, αλλά ήταν πολύ διστακτικός στις αγορές του. Ακόµα και εκείνοι που αποφάσισαν να ψωνίσουν, αναζητούσαν προϊόντα ποιοτικά και οι-

προτεραιότητας για το δήµο, που παρακολουθείται στενά». Θύµι ος Κοτζιάς ∆ήµαρχος Αρχ αίας Ολυµπία ς «Η κατασκευή της Ολύµπιας Οδού και η σύνδεσή της µε την Ολυµπία, είναι προτεραιότητα και πρέπει να υλοποιηθεί άµεσα. Ακολουθεί το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και η ανάγκη για την άµεση έναρξη των εργασιών κατασκευής του εργοστασίου ενεργειακής διαχείρισης απορριµµάτων. Στα σηµαντικότερα έργα είναι στη συνέχεια το Λιµάνι του Κατακόλου και η αναβάθµισή του µε τα έργα στον χερσαίο χώρο ενώ πολύ σηµαντικό έργο αποτελεί η ανασκαφική έρευνα που αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα για την αποκάλυψη του Γυµνασίου της Αρχαίας Ολυµπίας και η ενοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου, που θα δώσει την αφορµή σε χιλιάδες κόσµου να επισκεφθούν και πάλι την Ολυµπία και την Ηλεία. Τέλος, από τα σηµαντικά έργα είναι, και η ολοκλήρωση του Ερυµάνθου και η σύνδεσή του µε όλες τις τοπικές κοινότητες για την οριστική επίλυση του προβλήµατος ύδρευσης». Σά κης Μπαλιούκος ∆ήµα ρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων «Η πρόσβαση, η µεταφορά και η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Ηλείας είναι αυτά που πρέπει να προταχθούν για να µπορέσει ο νόµος να µπει σε τροχιά ανάπτυξης. Πρώτο και σηµαντικότερο όλων είναι η κατασκευή της

Ολύµπιας Οδού και ακολούθως το Αεροδρόµιο, το Λιµάνι Κατακόλου και η µαρίνα, η αξιοποίηση των παραλιών του Καϊάφα και τέλος το οδικό δίκτυο του Νοµού στο σύνολό του. Αυτά τα έργα είναι τα πρώτα και απαραίτητα έργα, ως βασικές υποδοµές, για να εδραιωθεί η υγιής ανάπτυξη της Ηλείας».

λιακός δρόµος από τα όρια του δήµου Πηνειού, Ροβιάτα, έως και το Αρκούδι, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη των δύο λιµένων του νοµού. Τέλος, να ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία του ο σιδηρόδροµος».

Αλέξης Καστρι νός ∆ήµαρχος Πηνειού

«Η συνέχιση της Ολυµπίας οδού στο σύνολο του έργου και η διαχείριση των απορριµµάτων είναι τα πιο σηµαντικά ίσως έργα που θέλουµε να δούµε µέσα στο 2013. Αυτά, µαζί µε την ανάπτυξη του λιµανιού του Κατακόλου και της Κυλλήνης, που θα πρέπει να γίνει εµπορευµατική και επιβατική πύλη της Μεσογείου, αλλά και επιτέλους, να µπει σε µια

«Θεωρώ ότι η επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων και η συνέχιση της Ολυµπίας Οδού στο σύνολό της είναι από τα πλέον σηµαντικά έργα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνουν τα ΣΧΟΟΑΠ, να συνεχιστεί ο παρα-

∆ ηµήτρης Αρβανίτης ∆ ήµαρχος Ανδραβίδα ς- Κυλλήνης

σειρά το έργο του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας». Γιώργος Μπάµης ∆ήµα ρχος Ζαχ άρως

«Θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτηµα της διαχείρισης στην σκουπιδιών δεν µπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έπειτα να έχουµε θετική εξέλιξη µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου της Ολυµπίας οδού και να συνεχιστούν οι πιέσεις για το αεροδρόµιο. ∆ύο ακόµα αναπτυξιακά έργα που πρέπει να έχουν το 2013 εξέλιξη είναι η αξιοποίηση του Καϊάφα και η έναρξη των έργων στον λιµένα Κατακόλου».

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

υν, α ξεκινήσο ν ι α τ ε ν έ µ Ανα νουαρίου, Ια 5 1 ις τ σ µα και ΑΠΟ ό κ α ά τ σ ο σ µε πο ώτη ηµέρα ρ π ν η τ ό π 50% α

τις εκπτώ σεις ελπίζει πλέον ο εµπορικός κόσµος, όχι για να κερδίσει αλλά για να «βγει» για λίγο από το αδιέξοδο στο οποί ο έχει περιέλθει η αγορά, µετά την απογοητευτική εικόνα της εορταστικής περιόδου. Κάτι που ωστόσο ήταν αναµενόµενο και…δικαιολογηµένο κατά τους εµπόρους, αφού ο κόσµος, µετά τη λεηλάτηση µισθώ ν και συντάξεων αφενός δεν µπορεί και αφετέρου – αυτοί που µπορούν – φοβούνται να δαπανήσουν χρήµατα στην αγορά, µη γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει την επόµενη ηµέρα. Οι µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, οι καθυστερήσεις πληρωµών στον ιδιωτικό τοµέα, η περικοπή του ∆ώρου Χριστουγέννων αλλά και τα «χαράτσια» που κλήθηκαν να πληρώσουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, δεν άφησαν περιθώρια στον κόσµο να βγει στην αγορά και να κάνει τα ψώνια του.

Γιώργος Μπάµης ∆ήµαρχος Ζαχάρως

Ελπίζουν στις εκπτώσεις κονοµικά. Τα καταστήµατα, είχαν εσωτερικές προσφορές και εκπτώσεις στα είδη τους προκειµένου να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους αλλά και να κινηθεί κάπως η αγορά. Περιµένοντας τις εκπτώσεις Οι έµποροι, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην περίοδο των εκπτώσεων για µικρή αύξηση της κίνησης, κρατώ ντας φυσικά «µικρό καλάθι» καθώς εκτιµούν πως τα περιθώ ρια κατανάλωσης για τους πολίτες είναι τόσο στενά. Σηµειώνουν πάντως πως θα αρχίσουν µε γενναία ποσοστά, καθώς ήδη τα ποσοστά προσφορών και εκπτώσεων από την αρχή του χειµώνα κυµαίνονται από 15 έως 30% έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν αποκλείεται από την πρώτη κιόλας ηµέρα να δούµε ποσοστά 50% σε κάποια καταστήµατα και είδη. Οι χειµερινές εκπτώσεις θα αρχίσουν επίσηµα την Τρίτη 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013. Νάνσυ Σπυροπούλουσ (n_spyropoulou@yahoo.gr) Με «γενναία» ποσοστά θα ξεκινήσουν φέτος οι χειµερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν από τις 15 Ιανουαρίου µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Αθανάσιος Σκορδαλής Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Πύργου

«∆

εν πήγαν τόσο καλά τα πράγµατα, και όπως είχαµε προβλέψει, υπήρχε µεγάλη πτώση του τζίρου. Αν αφαιρέσουµε 2-3 ηµέρες που κινήθηκε κάπως η αγορά, γενικά είχαµε πολύ µεγάλη πτώση. Αν και η αγορά είχε πολύ καλές τιµές, ο κόσµος δεν µπόρεσε τελικά να αγοράζει αυτά που χρειαζόταν και ήθελε.

Τώρα, το µόνο που περιµένουµε είναι οι εκπτώσεις, ελπίζοντας ότι στις 45 αυτές ηµέρες, από τις 15 Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου, να κινηθεί η αγορά. Άλλωστε, αναµένεται οι εκπτώσεις να ξεκινήσουν από ποσοστά και 50%, ελπίζοντας ότι θα µπορέσει ο κόσµος να αγοράσει αυτά που δεν αγόρασε τις γιορτές».

Γιώργος Βασιλακόπουλος Πρόεδρος Ο.Ε.Β.Ε Ηλείας

«Ο

ι επιχειρήσεις είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην περίοδο των εορτών, στις οποίες κατά παράδοση υπάρχει αυξηµένη κίνηση. Αυτή τη φορά, αν και ο κόσµος κυκλοφόρησε, ο απολογισµός δεν είναι καλός. ∆εν είχαµε την κίνηση που θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να έχουν καλύτερες ηµέρες. Οι αγορές του κόσµου

ήταν περιορισµένες, λόγω της λεηλάτησης των µισθών και συντάξεων αλλά και του γενικότερου κλίµατος απαισιοδοξίας που έχει καλλιεργηθεί µε τον κόσµο. ∆εν νοµίζω ότι περίµενε τις εκπτώσεις, αφού τα περισσότερα καταστήµατα είχαν προσφορές και µέσα στις γιορτές. Μακάρι να είναι αυτό και οι εκπτώσεις να µας δώσουν τελικά µια ελπίδα».


8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΑΡΘΡΟ

Η λίστα Λαγκάρντ και η διάκριση των Εξουσιών Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα

Στις 2 Φεβρουαρίου το τρένο στον Πύργο! Τ

• Θρησκευτική εκδροµή µε δροµολόγιο Πύργος-Καλαµάτα-Πύργος

ο 2012 έκλεισε µε την υλοποίηση εορταστικού σιδηροδροµικού δροµολογίου, κάτι που έως τώρα δεν είχε ξανασυµβεί στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόµου. Στις 29 ∆εκεµβρίου, το τρένο ταξίδεψε από την Καλαµάτα στους Χράνους, µε ενδιάµεση στάση στο Ζευγολατιό. Η πληρότητα άγγιξε το 100%, καθώς η απήχηση ήταν τεράστια, ενώ στην εκδροµή συµµετείχαν και 25 παιδιά από το «Χαµόγελο του Παιδιού» της Κυλλήνης.

Στους Χράνους, µάλιστα, στήθηκε και µια µικρή γιορτή για τα παιδιά, µε ενα θεατρικό σκετς και τον Αϊ Βασίλη να µοιράζει δώρα στους µικρούς φίλους. Το επιτυχηµένο έως τώρα εγχείρηµα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε τις 4 θεµατικές εκδροµές από τον Σεπτέµβριο έως σήµερα συνεχίζεται απρόσκοπτα, αυτή τη φορά µε αφετηρία ξανά τον Πύργο! Στις 2 Φεβρουαρίου, έχει προ-

γραµµατιστεί δροµολόγιο από τον Πύργο προς την Καλαµάτα, προκειµένου να παρευρεθούν όσοι πιστοί το επιθυµούν, στη γιορτή της Υπαπαντής, πολιούχου της µεσσηνιακής πόλης. Το τρένο θα αναχωρήσει στις 5:30 το πρωί από τον Πύργο µε δύο υπερσύγχρονες αυτοκινητάµαξες χωρητικότητας 200 ατόµων ενωµένες µεταξύ τους,

ώστε να προλάβει την εκκλησιαστική λειτουργία. Η επιστροφή στον Πύργο, µέχρι στιγµής, είναι προγραµµατισµένη για τις 2 το µεσηµέρι. Το δροµολόγιο θα επιβιβάσει κόσµο και από Ζαχάρω, Καλό Νερό και Ζευγολατιό. Η τιµή της θρησκευτικής εκδροµής είναι στα 20 ευρώ από Πύργο, 15 ευρώ από Ζαχάρω, 13 από Καλό Νερό και 10 από Ζευ-

γολατιό. Νέες εκδροµές τις Απόκριες και την 25η Μαρτίου Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προγραµµατίζει ήδη το πλάνο των επόµενων εκδροµών. Στα «σκαριά» είναι αποκριάτικη εκδροµή, ωστόσο δεν έχει αποφασιστεί το ακριβές δροµολόγιο (αν θα είναι Πύργος-

Πάτρα ή θα συµπεριλάβει και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου). Επίσης, σχεδιάζεται ο γύρος της Πελοποννήσου πιθανότατα το διήµερο 24-25 Μαρτίου, µε διανυκτέρευση στην Καλαµάτα, ενώ ήδη γίνονται σκέψεις για πασχαλιάτικες εκδροµές, αλλά και για καλοκαιρινές.

Πρόταση για να έρχονται οι τουρίστες στον Πύργο

Π

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ρόταση για κάλεσµα των τουριστών που καταφθάνουν στο Κατάκολο µέσω των κρουαζιερόπλοιων, έκανε ο τοπικός δηµοτικός σύµβουλος Πύργου, ∆ηµήτρης Κορίζης, ο οποίος µεταξύ άλλων εξήγησε τους λόγους που πρέπει να αναπτυχθεί ένα τοπικό τουριστικό δίκτυο στην περιοχή, ύστερα και από την πρόταση που έχει αποστείλει η Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Τουρισµού της ΚΕ∆Ε, στους δήµους όλης της χώρας. «∆εν προσπαθούµε να πάρουµε τους τουρίστες από την Αρχαία Ολυµπία ή το Κατάκολο,

αλλά να δείξουµε πως υπάρχει µια πόλη ανάµεσα η οποία µπορεί να προσφέρει και αυτή τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας σύγχρονος ταξιδιώτης», ανέφερε σε δηλώσεις του στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο κ. Κορίζης και τόνισε πως χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να στηριχθεί από όλους τους φορείς και τους επαγγελµατίες της περιοχής. Μάλιστα όπως επεσήµανε ο κ. Κορίζης η Κ.Ε.∆.Ε. πρόσφατα έχει στείλει στον δήµο του Πύργου, σχετική πρόταση που αφορά στην προώθηση της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης µε βασικό στόχο την διαµόρφωση σε κάθε τουριστικό δήµο ενός συµβουλευτικού οργάνου που θα παρακολουθεί την πορεία του τουρισµού και θα αξιοποιεί τα

Στη δυνατότητα να επισκέπτονται και τον Πύργο, οι τουρίστες που φθάνουν µε κρουαζιέρα στο Κατάκολο αποσκοπεί η λειτουργία του τουριστικού δικτύου.

Πρόταση για την ανάπτυξη τουριστικού δικτύου στον δήµο του Πύργου, έκανε ο τοπικός δηµοτικός σύµβουλος, ∆ηµήτρης Κορίζης.

ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. «Η σχετική πρωτοβουλία σύ-

στασης αυτών των δικτύων», σχολίασε ο κ. Κορίζης «συµπίπτει µε την πρόταση που υποβλήθηκε στην ΚΕ∆Ε από το Ελληνο-γερµανικό φόρουµ για τον τουρισµό που έγινε τον Φεβρουάριο στο Βερολίνο. Σύµφωνα µε την πρόταση οι δήµοι

της χώρας, µέσω των δικτύων τους, τον συντονισµό της ΚΕ∆Ε και τη συνεργασία της αντίστοιχης γερµανικής ένωσης δήµων θα έλθουν σε επαφή µε γερµανικούς δήµους µε σκοπό την ανάπτυξη του τουρισµού», κατέληξε.

Πάνε σχεδόν πέντε µήνες, που η περιώνυµη λίστα Λαγκάρντ ταλανίζει και δηλητηριάζει τη δηµόσια ζωή της Χώρας, αφού προκύπτει ότι από την αρχική, που είχε περιέλθει στα χέρια του πρώην Υπουργού Οικονοµικών, τον Ιανουάριο, του 2011 Γεργ. Παπακωνσταντίνου, έχει επέλθει αλλοίωση αυτής, µε την απαλοιφή συγγενικών του προσώπων και την «απώλειά» της. Οι οικονοµικοί εισαγγελείς, τα αποδίδουν όλα αυτά σε αυτόν. Πρόκειται για δύο εξάδελφές του, θυγατέρες του αειµνήστου Μιχάλη Παπακωνσταντίνου. Ο πρώην Υπουργός, µε δηλώσεις του, αρνείται τα πάντα. Νόθευση εγγράφου και παράβαση καθήκοντος, είναι τα δύο αδικήµατα, στην πρόταση, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που προωθήθηκε ήδη, µε ταχύτατες διαδικασίες στη Βουλή, εις βάρος του πρώην Υπουργού, από τα κόµµατα της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ. Εφ’ όσον όλα αυτά επιβεβαιωθούν οριστικά και επισήµως, η περίπτωσή του, θα µείνει στα πολιτικά χρονικά της Χώρας, ως παράδειγµα, προς αποφυγήν. Όχι τόσο, για τη λαθροχειρία του, αλλά όσο για τη στάση, που τήρησε και εξακολουθεί να τηρεί, από τη στιγµή µάλιστα, που υποχρεώθηκε µετέπειτα, να δώσει εξηγήσεις, για τους εν γένει χειρισµούς του. Όπως είναι γνωστόν ανάλογες λίστες, η κ Λαγκάρντ απέστειλε και σε άλλες Χώρες του Νότου. Και η µεν Ισπανία και η Ιταλία, χωρίς πολλές τυµπανοκρουσίες και πολλά λόγια, εισέπραξαν αµέσως επτά και δύο δισ. ευρώ αντίστοιχα, ως αναλογούντες φόροι και ακόµα εµείς εδώ ψαχνόµαστε και διυλίζουµε τον κώνωπα και καταπίνουµε, µε άνεση την Κάµηλο. Βλέπουµε λοιπόν όχι τώρα, αλλά και στο παρελθόν, στη Χώρα µας, για συναφή θέµατα, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, η δικλείδα της διάκρισης των εξουσιών. ∆ηλαδή, της Νοµοθετικής, της Εκτελεστικής και της ∆ικαστικής, γιατί αυτό δυστυχώς προσκρούει πολλές φορές, σε συνταγµατικές διατάξεις, του ισχύοντος Συντάγµατος. Και έτσι έχουµε, για ένα καθαρό θέµα, όπως είναι η αξιόποινη πράξη, που διέπραξε ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών, αντί να αφεθεί ελεύθερη και ανεµπόδιστη, η ανεξάρτητη ∆ικαιοσύνη, να εµπλέκεται ταυτόχρονα η Κυβέρνηση (Εκτελεστική) και η Βουλή (Νοµοθετική) και η όλη υπόθεση, να περιπλέκεται και να προκύπτουν συγχρόνως, ποικίλα πολιτικά και νοµικά θέµατα, µε δυσµενείς πολιτικές προεκτάσεις, στην οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος, γιατί οι πολιτικοί µας, θέλουν να έχουν πάντοτε το πάνω χέρι σε όλα και για όλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αντί ενός τελικού πορίσµατος, όλων των κοµµάτων της Βουλής, έχουµε κατά βάση την υποβολή, ξεχωριστών και διαφορετικών πορισµάτων και έτσι η όλη προσπάθεια, καταλογισµού ευθυνών, να καταλήγει σε φαρσοκωµωδία και να µην ασκείται, ως εκ τούτου, καµία δίωξη, για τον απλούστατο λόγο, ότι, λειτουργεί η κακώς εννοούµενη, συναδελφική αλληλεγγύη. ∆ηλαδή κόρακος κοράκου µάτι δεν βγάζει ποτέ και πάει λέγοντας. Τρανό παράδειγµα, η περίπτωση Τσοχατζόπουλου. Ενώ πανηγυρικά είχε αθωωθεί, από τη Βουλή, στην οποία είχε παραπεµφθεί, εντούτοις όµως, χάριν δύο φιλότιµων και ικανών δικαστικών λειτουργών, βρίσκονται σήµερα και αυτός και η κόρη του, αλλά και η γυναίκα του, προφυλακισµένοι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Παλαιότερα Βουλευτής νοµίζω της Σάµου, ενεπλάκη σε τροχαίο θανατηφόρο ατύχηµα (Σκότωσε δύο κορίτσια) και όταν του ζήτησαν, τα όργανα της τροχαίας να υποβληθεί στην εξέταση Άλκο-τεστ, επικαλέστηκε ανερυθρίαστα το άρθρο 62 του Συντάγµατος (Ασυλία Βουλευτών) και ως εκ τούτου δεν του εγένετο (Άλκο-τεστ) και ούτε συνελήφθηκε, αντί να οδηγηθεί, χειροπόδαρα στο Αστυνοµικό τµήµα της περιοχής. Τώρα σε ότι αφορά την παραγραφή ή όχι των αδικηµάτων, που διέπραξε ο πρώην Υπουργός, οι γνώµες των Συνταγµατολόγων επ’ αυτού διίστανται. Η Βουλή πιστεύω θα βρει νοµικό πάτηµα και τελικά θα τον παραπέµψει γιατί, διαφορετικά, θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες εναντίον της. Συνεπώς από τη Βουλή και τη ∆ικαιοσύνη, όλοι οι Έλληνες περιµένουν τώρα, να πράξουν στο ακέραιον τα καθήκοντά τους.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α

Οι αποφάσεις αυτές παίρνονται µόνο κατόπιν πολύς σκέψης, ανάλυσης, στόχων και σχεδίων. Συγκρίνεις, τα βάζεις όλα κάτω, κι αν έχεις ήδη εµπειρία εξωτερικού η απόφαση παίρνεται πιο εύκολα. Φυσικά το βασικότερο είναι τι θέλει ο καθένας και τι επαγγελµατική ασχολία έχει. Βασική µου προϋπόθεση ήταν το Ίντερνετ αφού θα µου επέτρεπε να εργάζοµαι από απόσταση. Η επαρχία προσφέρει όλα αυτά που όλοι ξέρουµε, ποιότητα ζωής, ηρεµία, ζεις αξιοπρεπώς, σε µας είναι και η θάλασσα που βοηθά πολύ αφού ο χειµώνας κρατά µόνο µερικούς µήνες και όλους τους υπόλοιπους κάνει καλοκαίρι, όµως αν δεν είσαι έτοιµος για αυτή την αλλαγή ή αυτή η αλλαγή γίνει κατόπιν πίεσης τρίτων, καλύτερα να κάτσεις εκεί που είσαι. Η επαγγελµατική δραστηριότητα στην επαρχία είναι ακριβώς όπως θα ήταν οπουδήποτε αλλού. Αν σου αρέσει το επάγγελµά σου και ενηµερώνεσαι συχνά, κοινώς επενδύεις σε αυτό γιατί ενδιαφέρεσαι να παρέχεις τις υπηρεσίες σου σωστά κι όχι να επαναπαυθείς, τότε όλα βαίνουν καλώς. Επιµένω όµως ότι εξαρτάται το επάγγελµα. Είναι επαγγέλµατα που στην επαρχία δεν επιβιώνουν, υπάρχουν επαγγέλµατα καριέρας τα οποία µπορείς να τα ασκήσεις µόνο σε µεγάλες πόλεις. Εξαρτάται τι κύκλους έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του και τι θέλει τη δεδοµένη στιγµή. Εξάλλου ότι κι αν κάνει κανείς αποκτά την εµπειρία και σχηµατίζει ολοκληρωµένη εικόνα για την επιλογή του. Αν δε δοκιµάσεις δεν ξέρεις πως είναι. Η οικονοµική κρίση βοηθά περισσότερο να παρθεί η απόφαση µετανάστευσης όµως όχι σε συνδυασµό µε πανικό. Πιστεύω ότι καλό είναι να εξαντλούµε τα περιθώρια στη χώρα µας και µετά να στρεφόµαστε προς το εξωτερικό. Είναι και οι περιπτώσεις νέων που ούτως ή άλλως θα µετανάστευαν για καλύτερο µέλλον, εξαρτάται σε τι ηλικία και φάση σε βρίσκει το κακό. -Πώς γεννήθηκε η ιδέα της «Φιλοτεχνικής»; Ένα χρόνο µετά πώς βλέπετε το όλο εγχείρηµα; Η ιδέα της Φιλοτεχνικής ήρθε από το Παρίσι. Η αντίστοιχη οργάνωση εκεί ισχύει από το 1848 µε τη βοήθεια του δηµοσίου. Φαντα-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

έχει να κάνει ακόµη πολλά. Άλλωστε, όταν επέλεξε να επιστρέψει στην επαρχία, το σκέφτηκε καλά και έβαλε τους «δικούς του όρους».

«Ελπίδα υπάρχει, άλλωστε πεθαίνει τελευταία…»

Με το Νίκο Σαφαρή -Πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για ένα νέο να επιστρέψει και να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στην επαρχία, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, τη στιγµή µάλιστα που είχε την επιλογή να φύγει και να εργαστεί στο εξωτερικό, ίσως µε καλύτερες συνθήκες;

ισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση του ο Νίκος Σαφαρής, είναι ο πρωτεργάτης της «Φιλοτεχνι κής»που λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο στην Αµαλιάδα και αν κρίνει κανείς από την διάθεσή του,

9

στείτε ότι κάθε χρόνο, στο Παρίσι, γίνονται γύρω στις έξι χιλιάδες εγγραφές. Έγινε µια µικρή τροποποίηση γιατί εδώ η Φιλοτεχνική απευθύνεται αφενός σε µικρότερη κλίµακα και αφετέρου µη ξεχνάµε ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια χώρων. Παρουσίασα όλο το πλάνο στο ∆Σ του Σωµατείου της Παπαχριστοπουλείου βιβλιοθήκης αλλά και στο ΝΠ∆∆ «ο Ηλείος» έγινε δεκτό και έτσι πέρασα στη δεύτερη φάση αναζήτησης εθελοντών. Εδώ έχω να προσθέσω ότι η ανταπόκριση ήταν πολύ µεγάλη µε αποτέλεσµα τώρα να είµαστε συνολικά 25 εθελοντές και να δίνουµε µαθήµατα σε όλους τους τοµείς χωρίς τελικά να έχουµε να ζηλέψουµε κάτι από αυτά που γίνονται στο Παρίσι. Οι εθελοντές είναι όλοι αξιόλογοι, τους εκτιµώ ιδιαίτερα έναν προς ένα και συνεργαζόµαστε άψογα! Αυτό που µπορώ να δω µετά από ένα χρόνο είναι ότι το ενδιαφέρον για εθελοντισµό αυξάνεται, άρα έχουµε περισσότερες επιλογές µαθηµάτων και ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθµός των εγγραφών. Στη Φιλοτεχνική δε διαδίδουµε µόνο γνώση αλλά µεταδίδουµε χαρά και αλληλεγγύη. Όταν βλέπεις ανθρώπους να παρακολουθούν σε εβδοµαδιαία βάση µαθήµατα στη Φιλοτεχνική και να έρχονται όχι µόνο από την Ηλεία αλλά και από γύρω νοµούς, τότε νοµίζω ότι κερδίσαµε το στοίχηµα και αυτό µας δίνει, σε όλους, τουλάχιστον ικανοποίηση. Στη Φιλοτεχνική δηµιουργήθηκαν σχέσεις φιλικές, άνθρωποι µε τα ίδια ενδιαφέροντα βρίσκονται, γνωρίζονται, ανταλλάζουν απόψεις. Αυτό που µε ενδιαφέρει περισσότερο από τη Φιλοτεχνική είναι ότι οι ενήλικες µπορούν να ενηµερώνονται, να µαθαίνουν, να βρίσκονται

µέσα στην εξέλιξη των πραγµάτων και έτσι να αναζητούν την προσωπική τους εξέλιξη. Είναι σπουδαίο να µιλάω µε µαθητές της Φιλοτεχνικής και να µου λένε ότι παρακολουθούν ένα µάθηµα και αυτό τους έχει βοηθήσει γιατί µπορούν να απαντήσουν στα ερωτήµατα των παιδιών τους. Αυτό είναι η Φιλοτεχνική µε όποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουµε κατά καιρούς γιατί η βιβλιοθήκη όπως γνωρίζουµε όλοι δεν έχει µόνιµο προσωπικό κι αυτό είναι η σηµαντικότερη δυσκολία που έχουµε.

Στη Φιλοτεχνική δε διαδίδουµε µόνο γνώση, αλλά µεταδίδουµε χαρά και αλληλεγγύη -Η Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη έχει µετατραπεί σε µία «κυψέλη» γνώσης και δηµιουργίας, υπάρχουν και άλλα πράγµατα που µπορούν να γίνουν; Η Παπαχριστοπούλειος βιβλιοθήκη θεωρώ ότι ήταν από πάντα κυψέλη γνώσης δεδοµένου ότι η Πρόεδρος κυρία Πάλλα είναι σε ένα µόνιµο τρέξιµο για τη βιβλιοθήκη. Προσωπικά σέβοµαι πάρα πολύ το γεγονός ότι µου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ στη βιβλιοθήκη, να εκλεγώ Αντιπρόεδρος και οι δραστηριότητές µου να γίνονται δεκτές και να µε ενθαρρύνουν τόσο από το Σωµατείο όσο κι από το ∆ήµο. Μετά τη Φιλοτεχνική ξεκίνησα µια αναζήτηση σε φορείς που «βοηθούν» βιβλιοθήκες να γίνονται πιο βιώσιµες. Εκεί είναι

Who is Who Ο Νίκος Σαφαρής γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αµαλιάδα, στα 17 του ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης (Paris IV) και ολοκλήρωσε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης στην Επαγγελµατική Μετάφραση (C.E.F.T.P). Ιδιοκτήτης του Κέντρου γαλλικής γλώσσας “SAFARIS” στην Αµαλιάδα και µεταφραστής. ∆ιδάσκει σε ενήλικες, εφήβους, παιδιά, επιχειρήσεις κα. Το έργο του και η 100% επιτυχία των µαθητών του αναγνωρίζονται και τιµάται από το Γαλλικό Ινστιτούτο.. Συνεργασίες: Μεταφράσεις-∆ιερµηνείες µε την Ένωση Φυσικών, Υπ. Οικονοµικών, Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητισµού Γαλλίας, Γαλλικό Τύπο, θεατρική µετάφραση κα. Αντιπρόεδρος Παπαχριστοπουλείου βιβλιοθήκης, Μέλος του ΝΠ∆∆ «ο Ηλείος» Εµπνευστής της Φιλοτεχνικής, Συνιδρυτής του School Up: παγκόσµιας πρωτοβουλίας για την Ιδιότητα του Παγκόσµιου Πολίτη και υπέρ του ∆ικαιώµατος στη µάθηση για όλους.

που πέφτω στο Future Library µε αποκλειστικό χορηγό το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Έγιναν οι πρώτες επαφές και η βιβλιοθήκη της Αµαλιάδας βρέθηκε πολύ γρήγορα στις 72 βιβλιοθήκες της Ελλάδας που συνεργάστηκαν για την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δηµιουργικότητας µε µεγάλη επιτυχία! Φυσικά συνεχίζουµε δυναµικά µε το Future Library αφού το Φεβρουάριο ξεκινάµε τις επόµενες δράσεις πάντα για παιδιά. Τα οφέλη από αυτή τη συνεργασία είναι να έρθουν στη βιβλιοθήκη πάνω από 100 τίτλοι παραµυθιών και παιδικών βιβλίων κι ένας υπολογιστής που χρησιµοποιήθηκαν για τις καλοκαιρινές δράσεις κι έπειτα είναι στη διάθεση του κοινού προς δανεισµό και χρήση. Για να απαντήσω στο ερώτηµά σας τώρα, ναι υπάρχουν ακόµα πάρα πολλά που µπορούν να γίνουν, είµαστε ακόµα στην αρχή. Ήδη το πλάνο µέχρι το Σεπτέµβρη του 2013 είναι γεµάτο. Να είµαστε όλοι πολύ καλά, να έχουµε συνέχεια όρεξη να προσφέρουµε εθελοντικά τις υπηρεσίες µας και να µας φέρει το 2013 µόνιµο προσωπικό στη βιβλιοθήκη. -Με δεδοµένη την οικονοµική κρίση, στην επαρχία και ειδικά στην Ηλεία, µήπως έχουµε µείνει λίγο πίσω σε ό,τι αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικών δράσεων;

Η ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικών δράσεων χρειάζεται δραστήριους ανθρώπους, ιδέες φρέσκες που να συµβαδίζουν µε την εποχή και να νοιαζόµαστε για το συµπολίτη. Αυτό δεν έχει να κάνει µόνο αν ζούµε στην Ηλεία, είναι γενικό. Αν είµαστε πίσω ή µπροστά νοµίζω ότι είναι προφανές. Όταν η κοινωνία δε µας βοηθά να έχουµε πολιτισµό, τον φτιάχνουµε. Όταν η κοινωνία δε µας προσφέρει τίποτα, βρίσκουµε και δίνουµε κάτι. Τόσο απλά.

Όταν η κοινωνία δε µας βοηθά να έχουµε πολιτισµό, τον φτιάχνουµε. Όταν η κοινωνία δε µας προσφέρει τίποτα, βρίσκουµε και δίνουµε κάτι -Ποιο µήνυµα θα θέλατε να δώ σετε στους νέους ανθρώπους; Υπάρχει ελπίδα; Οι νέοι άνθρωποι είναι αρκετά έξυπνοι να λαµβάνουν τα µηνύµατα της καθηµερινότητας. Ελπίδα υπάρχει, άλλωστε πεθαίνει τελευταία. Να είµαστε όλοι αισιόδοξοι λοιπόν, και να µην αµφισβητούµε. Μόνο έτσι είµαστε ευτυχείς και µπορούµε να έχουµε µια διανοητική εξέλιξη.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ 2Ο

Ως επίµετρο της ιστορικής αυτής αναδροµής θα σταθούµε επιλεκτικά σε κάποιους πολιτισµικούς σταθµούς και κάποιους ανθρώπους που µε τον πνευµατικό τους µόχθο δηµιούργησαν τον Πύργο της ωραίας εκείνης εποχής, περισσότερο σαν σχολιασµός των δηµοσιευµένων αναµνηστικών και όχι σαν ιστορική σύνθεση. Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Το έτος 1878 σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός που θα έχει καίρια σηµασία για την κατοπινή πνευµατική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της κοινωνίας του Πύργου. Χάρις στην σηµαντική δωρεά του κτηµατία Σωκράτη Συλλαϊδόπουλου κτίστηκε και αποπερατώθηκε τη χρονιά εκείνη το ωραίο (υπεραιωνόβιο και ανακαινισµένο σήµερα) θέατρο της οδού Συλλαϊδοπούλου που ονοµάσθηκε «Απόλλω ν» και θα γίνει κέντρο λαµπρών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πόλος έλξης των φιλόµουσων Πυργίων. Ως τότε βέβαια υπήρχε ευπρόσωπο θέατρο που είχε φιλοξενήσει ξένους και ελληνικούς θεατρικούς και µελοδραµατικούς θιάσους. Το θέατρο αυτό υπήρχε πριν από το 1867, ήταν ξύλινο κατά τη συνήθεια της εποχής αλλά πολυτελές και ανήκε σε ιδιώτη επιχειρηµατία που είχε έλθει από την Αίγυπτο. Την ίδια εποχή δηµιουργήθηκε από φιλόµουσους το «Σωµατείον της Φιλαρµονικής Εταιρείας Πύργου ο ΑΠΟΛΛΩΝ» (έτος ιδρύσεως το 1881 κατά τον Πολ. Παπανικολάου, 1886 κατά τον Σπ. Μοτσενίγο που όµως αναφέρεται στην επανίδρυση µετά την προηγούµενη διάλυση) µε ξένους αρχιµουσικούς και στις δυο περιπτώσεις. Είναι από τις πρώτες Φιλαρµονικές στον ελληνικό χώρο και η δεύτερη στην Πελοπόννησο µετά της Πάτρας (1875), εξαιρουµένων των στρατιωτικών. Ο Πύργος είχε µάλιστα την τιµή να εκπροσωπηθεί στους πρώτους Ολυµπιακούς αγώνες της Αθήνας τον Μάρτιο του 1896 από την Φιλαρµονική του που προσκλήθηκε από την επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων να παιανίσει στο Στάδιο και στις πλατείες των Αθηνών (σ’ αυτήν την µετάκληση κάποιο ρόλο θα έπαιξε και ο ∆. Βικέλας που τον συναντήσαµε πιο πάνω). Ένας από τους πρώτους αρχιµουσικούς της «µπάντας» ήταν ο δραστήριος Ιω άννης Πα ρί δης ο οποίος εκτός της πα ρουσί ας του στη Φι λα ρµονι κή ίδρυσε στις αρχές του αιώνα και ορχ ήστρα έγχορδων καθώς και µαντολινάτα στα πλαίσια των δραστηριοτή-

ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ των του Σωµατείου «Φιλοκαλλιτεχνική Ένωσις» µε πολλές συναυλίες. Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΜΠΕΛΙΚ Το 1917 προσλαµβάνεται καινούριος αρχιµουσικός που το πέρασµά του θα αφήσει εποχή στον Πύργο. Πρόκειται για τον Κερκυραίο µαέστρο Σπύρ ο Μπέλι κ, αυστριακής καταγωγής (Εφηµ. Πύργου «Πατρίς» 30-4-1917). Ο Μπέλικ εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στον Πύργο όπου έζησε και εργάστηκε µε πάθος ως το τέλος της ζωής του για την ανάπτυξη του µουσικού αισθήµατος των Πυργίων και ιδίως των νέων. Μαζί µε τον γιό του Ανδρέα και πολύ πριν από την ίδρυση του Ωδείου Πύργου το 1932, παράλληλα µε τα καθήκοντά του ως αρχιµουσικού της Φιλαρµονικής, δηµιούργησε δική του Σχολή Μουσικής όπου δίδασκε κιθάρα και µαντολίνο. ΠΟΠΗ ΤΖΑΒΑΡΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΥΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ Μέσα σ’ αυτό το Πυργιώτικο ανθοκήπιο της ωραίας εποχής, έλαµψε ένα αστεράκι που αργότερα επρόκειτο να µεσουρανήσει στο µουσικό στερέωµα της υψηλής λυρικής τέχνης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η κυρία Πόπη Τζα βάρα γεννήθηκε στον Πύργο περί το 1920. Ήταν ένα από τα εννέα παιδιά του Κώστα Τζαβάρα που είχε αρτοποιείο στην πλατεία Αντριάρα και της Μαριγώς το γένος Λιάβαρη. Εκεί, στην πλατεία Αντριάρα ήταν και το οικογενειακό σπίτι όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε η Πόπη Τζαβάρα. Από µικρό παιδί έδειξε ξεχωριστή κλίση προς τη µουσική. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Πύργου και ο Τάκης ∆όξας δηµοσιεύει επαινετική κριτική για το παίξιµο της µικρής Καλλιόπης στις εξετάσεις του Ωδείου στην «Πατρίδα» της 19-4-1936. Εκεί όµως που διακρινόταν ιδιαιτέρως ήταν το τραγούδι. Την ίδια χρονιά έφυγε για την Αθήνα µε Αβερώφειο υποτροφία όπου σπούδασε τραγούδι κοντά στην Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο και τη Μαρία Τριβέλλα. Αποφοίτησε µε πρώτο βραβείο από το Ελληνικό Ωδείο και συνέχισε για ανώτερες σπουδές στη Βιέννη και το Μιλάνο. Από το 1939 ήταν µέλος της χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και από το 1950 πρωταγωνίστρια, ερµηνεύοντας τους µεγάλους ρόλους για µετζοσοπράνο του διεθνούς οπερατικού ρεπερτορίου. Ντεµπουτάρισε στην «Περουζέ» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη και µετά ερµήνευσε τους µεγάλους ρόλους της Ατζουτοένα στον Τροβατόρε, Αµνερις στην Αΐντα, Ουλρίκα στο

Χορό Μεταµφιεσµένων, Μανταλένα στο Ριγκολέττο, Λάουρα στη Τζιοκόντα, Μαντάµ Φλώρα στο Μέντιουµ του Μενότι. Ο Μανώ λης Κα λοµοίρης έγραψε γι’ αυτήν: «Η κ. Τζαβάρα µας θύµισε ακόµα µια φορά το θερµό χρώµα της µεσόφωνης και τη µουσικότητά της» (κριτική στους «Γάµους του Φιγκαρό»). Η κυρία Πόπη Τζαβάρα τίµησε τη γενέτειρά της, τον Πύργο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Με το Σπύρο ∆ηµητρακόπουλο είµαστε συµµαθητές στ’ Αγγλικά. Πρώτα στην περίφηµη Γκλέϊντις, Πυργολάτρισσα που έκανε τον Πύργο δεύτερη πατρίδα της, πριν αρχίσει το µάθηµα ετοίµαζε τις παστίλιες της για το λαιµό και έβαζε τ’ ακουστικό της σ’ ένα ποτήρι για να µας ακούει. Ζούσε σ’ ένα παλιό σπίτι κοντά στον Άγιο Θανάση, γεµάτο γάτες και λουλούδια στα παράθυρα. Στο γκρουπ είµαστε τέσσερα-πέντε παιδιά, η Μαρία Χρυσανθοπούλου, σήµερα καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο ΤΕΙ Αθήνας, ο αδελφός της ο Χρύσανθος γνωστός Αλλεργιολόγος στη Θεσσαλονίκη, σήµερα εξαίρετος επιστήµονας κι’ άλλοι συµµαθητές. Τα είχαµε βάλει µε τ’ ακουστικά της Γκλέϊντις, που όταν γύριζε λίγο την πλάτη της, βρίσκαµε ευκαιρία και πότε ανεβάζαµε, πότε χαµηλώναµε την ένταση των ακουστικών. Η Γλέϊντις το καταλάβαινε, της ανέβαινε το αίµα στο κεφάλι, έπαιρνε µια µέντα για το λαιµό από το κουτάκι, και αµέσως µετά µας χαµογελούσε ανεξίκακη. Τη ∆εύτερη χρονιά της Αγγλοµαθούς µας εκπαίδευσης βρεθήκαµε όλοι µαζί στο Σχολείο Αγγλικών του περίφηµου Αιµίλιου, µελαχρινού οµορφάντρα – γόη της εποχής. Ο πατέρας του Σπύρου ανήκε στο δικαστικό κλάδο και καταγόταν από την Αλωνίσταινα. Από νωρίς ο Σπύρος έδωσε δείγµατα της φιλεργίας, της φιλαναγνωσίας του επιστηµονικού ενδιαφέροντος, της τάξης και της έµφυτης µεθοδικότητάς του. Τα χρόνια πέρασαν, η παρέα ξαναβρέθηκε, είµαστε πια σαραντάρηδες τότε δηµιουργηµένοι, συναντιόµαστε σε ταβερνάκια και τα καλοκαίρια στον Αγιαντρέα. Ο Σπύρος ήταν ο διοργανωτής, κι’ όλοι οι φίλοι ακολουθούσαµε σ’ αυτά τ’ ανταµώµατα που ήταν γεµάτα νοσταλγία για τον Πύργο, για το γερτό πεύκο του Επαρχείου… Τα τελευταία χρόνια η γνωστή παρέα, στην οποία προστέθηκε η σύζυγός του Καίτη, βρήκε φιλόξενη στέγη, στο καταφύγιο του Συνδέσµου των εν Αθήνα ις Πυργί ων, εστία του Ηλειακού πολιτισµού στο

κέντρο της Αθήνας, απέναντι από το Μουσείο. Εκεί ακούµε συχνά το Σπύρο και άλλους αξιόλογους οµιλητές, σ’ εµπεριστατωµένες παρουσιάσεις λαογραφικών του µελετών και έρευνες καθώς και την παρουσίαση προσωπικοτήτων Ηλείων όπως ο Μίλτων Ιατρίδης, ο Θ. Κολοκοτρώνης κ.α. Έχοµε συνεργαστεί πολλές φορές στα «100 χρόνια της Πατρίδας», στο Millennium, έκδοση της Πατρίδας Α) Η Ηλεία – πρόσωπα και γεγονότα του 20ου αιώνα Β) Ηλειακή ποίηση και πεζογραφία. Ασχολία του Σ.∆. είναι η παράδοση και η Λα ογραφία. Με την παράδοση ο άνθρωπος δυναµώνει τη συνείδησή του νοιώθοντας κοντά του και µέσα του τους προγόνους του, χαιρόµενος και λυπούµενος µαζί της. Ξεσκέπασε τη δηµοτική παράδοση και πρόσωπο µε πρόσωπο θ’ αντικρίσεις γυµνός την ψυχή σου! Από τότε που ο αείµνηστος Ν. Πολίτης ανέβασε τη Λαογραφία στο βάθρο της επιστήµης, η εθνική, θρησκευτική και κοινωνική µας παράδοση µας αποκάλυψε το πνεύµα της φυλής και την καρδιά της Ρωµιοσύνης. Η λαϊκή παράδοση στην Ελλάδα και στην Ηλεία διατηρήθηκε πάντα αδιάσπαστη και συνεχής. Η συνοχή της και η ζωντάνια της, πρέπει κυρίως ν’ αποδίδονται στην ψυχή του Ηλειακού λαού. Έχουµε υποχρέωση στις νέες γενιές να φέρουµε στο φως την Ηλειακή Παράδοση. Όταν µια κοινωνία δε γνωρίζει τις παραδόσεις της θα πεθάνει. «Γιατί σαν θες να µείνεις ζωντανός δεν πρέπει να ξεχνάς, µην ξεχνάς!» Θα γνωρίσουµε τον εαυτό µας, αν γνωρίσουµε τις ρίζες µας… Ειδικά αυτή την εποχή στη δοκιµασία που περνάει η Πατρίδα, πρέπει να ζήσουµε στην Ευρώπη σαν Έλληνες και όχι στην Ελλάδα σαν Ευρωπαίοι. Ας ψάξουµε λοιπόν να βρούµε τα χνάρια της µέχρι πρότινος καταφρονεµένης Ηλειακής παράδοσης µέσα από την Ηλειακή Λαογραφία και τις έρευνες του Σπύρου ∆ηµητρακόπουλου και κάποιων άλλων αξιόλογων ερευνητών, που περιλαµβάνουν ανεκτίµητους άγνωστους θησαυρούς που κάποιοι πρωτοπόροι, τους ανακάλυψαν και τους έφεραν στο φως. Ας τους αναζητήσουµε στην Ηλειακή ∆ηµοτική Ποίηση, στα Ηλειακά δηµοτι κά τραγούδια και χ ορούς, στα παραµύθια , στα έθιµα, στις παροιµίες, στις παραδόσεις, στα συνήθεια που καθρεφτίζουν την πείρα και τη σοφία του Ηλειακού λαού και αποδεικνύουν την ιστορική αιωνιότητα της Ελληνικής και ανθρωπιστικής παράδοσης. Ζωή Σπυροπούλου Συνεχίζεται


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

«ΕΦΥΓΕ» ΜΙΑ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙ∆Α Στον αγαπηµένο µου γιο ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ που αρραβωνιάστηκε µε την εκλεκτή δίδα ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ εύχοµαι κάθε ευτυχία και χαρά στη ζωή τους. Η µητέρα: Αδαµαντία Λαµπροπούλου Στον αγαπηµένο µου εγγονό ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ που αρραβωνιάστηκε µε την εκλεκτή δίδα ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ εύχοµαι κάθε ευτυχία. Η γιαγιά: Αικατερίνη Μιχαήλ Στην αγαπηµένη µας ανιψιά και εξαδέλφη ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΥΓΓΑ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον ΤΑΚΗ ΚΙΝΤΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οι θείοι: Νίκος και Γωγώ Τα εξαδέλφια: Αποστόλης, Βαγγέλης Στην πολυαγαπηµένη µας εγγονή και ανιψιά ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον εκλεκτό ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΟΝΑΡΑΚΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Η γιαγιά και ο παππούς: ∆ηµήτρης και Ουρανία Κόρδα Ο θείος: Παναγιώτης Κόρδας

∆εν εορτάζουν Ο Ανδρικόπουλος Φώτης του Χαρίλαου που είναι δηµόσιος υπάλληλος δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονοµαστική του εορτή. Ο κ. Φώτης Λουµίτης δικηγόρος και η σύζυγός του κ. Ιωάννα Λουµίτη δε θα δεχθούν επισκέψεις για την ονοµαστική τους εορτή. Ο κ. Ιωάννης Τσεµπενέκας δε θα δεχθεί επισκέψεις

ΠOΛEMIKH AEPOΠOPIA 117 ΠTEPYΓA MAXHΣ TMHMA ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ THΛ. 26230-65072

Aνακοίνωση Στις 8 Iανουαρίου 2013 (Τρίτη) µε εναλλακτική στις 9 Ιανουαρίου 2013 (Τετάρτη) και από ώρες 08.30 έως 14.30 τοπική θα εκτελεστεί από την ΠOΛEMIKΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ αντιαεροπορική βολή µε πραγµατικά πυρά στο πεδίο βολής ΠAΛAIOXΩPIOY HΛEIAΣ. 2. Aπαγορευµένη περιοχή κατά τη διάρκεια της βολής η θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά στίγµατα: α. 37 ο 48’ 30’’ B-21 ο 14’ 48’’ A β. 37ο 47’ 50’’ B-21 ο 05’ 45’’ A γ. 37 ο 41’ 50’’ B-21 ο 07’ 50’’ A δ. 37 ο 41’ 25’’ B-21 ο 15’ 45’’ A Ανδραβίδα 4 Ιανουαρίου 2013 Aπό τη ∆ιοίκηση της 117 ΠTEPYΓAΣ MAXHΣ

Η Κική Λαδέα-Κοτσοµύτη Μια Αγαπηµένη µας µεγάλη Κυρία, Μια σεβαστή συµπατριώ τισσα, η Κική ΛαδέαΚοτσοµύτη δεν είναι πλέον κοντά µας Πήρε το µακρύ δρόµο της Αχερουσίας Λίµνης µε το χρυσό νόµισµα της αξιοσύνης στο στόµα της και βαδίζει προς την γειτονιά των αγγέλων. Κι εµείς οι δικοί της άνθρωποι την αποχαιρετήσαµε µε τον προσήκοντα σεβασµό. Ξεκίνησε από ένα µικρό χωριό της ιδιαίτερης πατρίδας µας Ηλείας, το Σκλίβα Πηνείας και αµέσως ξεχώρισε ως ένα πανέµορφο κυκλάµινο «στου βράχου τη σχισµάδα» που τράφηκε από τις πρώτες διδαχές του µεγάλου της πνευµατικού δάσκαλου µακαριστού Αχιλλείου, σκορπίζοντας στη συνέχεια τον δικό της χριστιανικό και κοινωνικό λόγο στα εκατοντάδες νέα κυκλάµινα που πότιζε µε τα αγνά νάµατα της πραγµατικής πίστης κι απαντοχής. Μεγάλωσε και θέριεψε µέσα σε µια δηµοκρατική οικογένεια που έδωσε µεγάλο τίµηµα στην πατρίδα και την κοινωνία. Και µε αυτές τις αρχές και παρακαταθήκες αναδείχτηκε σε µια µεγάλη γυναικεία µορφή, παράδειγµα θάρρους, αυτογνωσίας και ήθους, όταν εγκαταστάθηκε και ρίζωσε πλέον στην Αθήνα και στο Παλαιό Φάληρο, όπου έδωσε στην κοινωνία µια υποδειγµατική οικογένεια. Έγινε πλέον η αγωνιστική συνείδηση όλων µας. Με το ακαταµάχητο τετράπτυχο «ΟρθοδοξίαΟρθοπραξία-Κοινωνική ∆ικαιοσύνη-∆ηµοκρατία » που εξέπεµπε προς κάθε κατεύθυνση προς κάθε µορφή εξουσίας, πολιτική, διοικητική ή εκκλησιαστική έγινε ο φύλακας άγγελος των αδύνατων, των κατατρεγµένων, των αδικουµένων. ∆εν άντεχε την αδικία µε τίποτα. ∆εν χαριζόταν σε κανένα και καθηµερινά πολεµούσε µε το λόγο της και την πένα της τους εξαθλιωτές ψυχών και συνειδήσεων . Συγκρούστηκε πολλές φορές µε το µακρύ χέρι της κάθε άδικης εξουσίας και πάντα έβγαινε νικήτρια, δίνοντας το φωτεινό αγωνιστικό παράδειγµα στους νεώτερους µε πείσµα, µε επιχειρήµατα αλλά προ παντός µε πίστη στις πανανθρώπινες αξίες. Το σύνθηµά της ήταν «ναι στους Χριστολάτρες, όχι στους Χρυσολάτρες». Η Παναγιά ήταν ο αρωγός και καθηµερινός οδηγός της και η αληθινή ∆ηµοκρατία ήταν το πιστεύω της και το δήλωνε προς κάθε κατεύθυνση. Εµείς οι Ηλείοι, εµείς απλοί κάτοικοι της ορεινής κωµόπολης και του «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ∆ίβρης, από όπου είχε απώτερες οικογενειακές ρίζες, στην αγαπητή µας Κική Λαδέα χρεωστούµε χάριτες γιατί όρθωσε το ανάστηµά της και κατάφερε να αναδείξει µείζονα κοινωνικά θέµατα και ν΄αποκαλύψει κρούσµατα διαφθοράς στο Νοµό µας, όπως αυτό του Νοσοκοµείου Πύργου και κατόρθωσε να µας δείξει το δρόµο της ηθικής καταξίωσης αλλά και να µας εφοδιάσει µε τη ροµφαία του δικαίου για την τιµωρία των επίορκων. Να είναι βεβαία, τώρα που µας θωρεί από εκεί ψηλά ,ότι ο σπόρος που έσπειρε, θα βγάλει τους καρπούς όπως η ίδια θα ήθελε. Καλό σου ταξίδι, σπουδαία συµπολίτισσα

ΚΗ∆ΕΙEΣ Τον αγαπηµένο µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΟΥΤΣΟ

ΕΤΩΝ 66 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ. από τον Ιερό Ναό Κοίµησης Θεοτόκου Κρεστένων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κρέστενα 6-1-2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελισάβετ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ανδρέας – Παναγιώτα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA Τον αγαπηµένο µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜΟΣΘ. ΜΠΑΚΑ

(από την Αυγή Πηνείας) Θανόντα κηδεύοµε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.30 π.µ. από τον Ιερό Ναό Κοιµ. Αγ. Θεοδώρων (Λεωφ. Θηβών Ίλιον Αττικής) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αθήνα 6-1-2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη Η ΜΗΤΕΡΑ Αντιγόνη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµοσθένης, Παναγιώτης, Σοφία Η ΕΓΓΟΝΗ: Αννα ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Έφυγε απο κοντά µας πλήρης ηµερών η λατρεµένη µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 97 Θα την αποχαιρετήσουµε σήµερα Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ. απο την οικία µας και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γαστούνης. Παρακαλούµε όσους την γνώριζαν και την αγαπούσαν να προσέλθουν και να προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής της. Γαστούνη 6 Ιανουαρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:Γιώργος & Σοφία Αποστολοπούλου, Ευθύµιος & Ευγενία ∆ιαµαντοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Κώστας & Αθηνά, Νατάσα & Φίλιππας, Μαρία, Χαρούλα Ο ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: Ευθύµης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ TΕΛΕΤΩΝ: IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 4 Τηλ. 2621022749

Απόσπασµα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσα οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4), µε την ευλογία του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Γερµανού θα οµιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος π. ∆αµασκηνός Πετράκος Αρχιµανδρίτης Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας και Ωλένης, µε θέµα: «Ονόµατα και τίτλοι του Κυρίου». Είσοδος ελεύθερη. Μετά τιµής Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ανακοίνωση Η Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου σας προκαλούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των µελών του που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 13/1/2013 στις 6µ.µ. στα γραφεία του Λυκείου (Λετρίνων 6,1ος όροφος).

Σωτ. Σωτηρόπουλος ∆ΙΒΡΗ

Τιµή συµµετοχής 8 ευρώ Εκ του ∆/κου Συµβουλίου

Της υπ’ αριθµ. 1618/2012 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασµού της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδας ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ Ι. ∆ΕΡΒΟΥ κατοίκου Αµαλιάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 12 Στις 23-1-2013 έτους ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 4.00 έως 5.00 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας και ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµ/φου Αµαλιάδας κ. Μαρίας ∆άγλα – Πολύδωρου ή του νοµίµου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύµατός της, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό το πιο κάτω ακίνητο του οφειλέτη Φωτίου ∆εµερτζή του Θεοδώρου και της Μαρίας, κατοίκου Αµαλιάδας, και το οποίο έχει όπως παρακάτω: Μια αυτοτελή, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία, ήτοι το ισόγειο, διωρόφου οικοδοµής, κειµένης εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµαλιάδας και επί των δηµοτικων οδών , Γεωργίου Παπανδρέου και προς οικισµό «ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ», κτισµένης επί οι-

κοπέδου ολικής εκτάσεως 269,36µ2 το οποίο ισόγειο έχει εµβαδόν χώρου 123,525µ2 όγκον χώρου 463,22µ3 αναλογία κοινοχρήστων 41,72µ3 συνολικόν όγκον 504,94µ3 ποσοστόν συνιδιοκτησίας επί του όλου ενιαίου οικοπέδου 489/1000 εξ αδιαιρέτου , αντιστοιχούν εις 131,72µ2 µε τα παραρτήµατά του, προσαυξήµατά του και παρακολουθήµατά του. Τιµή πρώτης προσφοράς (62.000) Ευρώ. Ο πλειστηριασµός αυτός γίνεται µετά από επίσπευση της «Κ. ΖΗΝΟΜΕΣΗΣ- ∆. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» βιοτεχνία ετοίµων ενδυµάτων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη για να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασµα η απαίτησή της δυνάµει της υπ’ αριθµ. 109/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας πλέον τόκων και εξόδων. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν να πλειοδοτήσουν. Επί του άνω ακινήτου υπάρχουν 2 προσηµειώσεις. Έγινε το παρόν στο γραφείο µου σήµερα στις 4-12013 έτους. Η ∆ικ. Επιµελήτρια (Τ.Σ.Υ) ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ι. ∆ΕΡΒΟΥ

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τ υ ν οµ ί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υρ ο σ β εσ τι κή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆ηµα ρχείο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµενικ ό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ια τ ρικέ ς Βοήθ ειες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έν τρ α Υγ εί α ς • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ιδιω τ ικές κλινικές : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λά β ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Ο δικ ή Βοήθει α • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154

• HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µοί Κ ΤΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Αθήνα: 2105131601 Τ ΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 Ρ Α ∆ Ι Ο Τ Α ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810

ΒΕ ΝΖΙΝΑ∆ΙΚ Α Πύργος: Α.Β. Βασιλόπουλος Πύργος ΒΡ ∆ευτέρα: Βερόπουλοι Αφοι AVIN Πύργος Αµαλιάδα: Aλετρά Νικολίτσα SHELL ∆ευτέρα: Τσιρώνης Π. (Αµαλιάδα –Ρουπάκι)

• Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Ο∆ΟΝΤ ΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ -6/1/2013 Τζουανόπουλος ∆ηµήτρης 2621025766, 6977502261 Πλ. Ηφαίστου Αµαλιάδα: Κ -6/1/2013 Τσαούσης ∆ιονύσιος ∆εληγιάννη 7 τηλ. 26220 24774-κιν. 6932637252

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Καραµάνης ∆ηµήτριος (Κοκκίνου 6 τηλ. 2621028166) ∆ευτέρα: Μιχαλοπούλου Ευγενία (Θεµιστοκλέους 10, Τηλ. 2621025412)- Τερζή Αθηνά (Ερµού 63, Τηλ. 2621022532) Aµαλιάδα Τσίκληρα Μαρία (Ερµού 27 τηλ. 2622027748)- Φαρµακείο Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260) ∆ευτέρα: Κοροτζή Βασ. (Ευαγγελιστρίας 127, τηλ. 2622022945)Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) ∆ευτέρα: Τερζής Γεώργιος Κρέστενα: Σκουφής Χρήστος Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) ∆ευτέρα: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204) ∆ευτέρα: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης ∆ευτέρα: ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος Ανδραβίδα: Παπαναστασοπούλου Μαρία Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη ∆ευτέρα: Κωνσταντίνου ∆ιονύσιος Βαρθολοµιό: Κολόκα Πολυξένη Βάρδα: Σπυρόπουλος

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Νέα της Ήλιδας 11

ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ∆ΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Ε

Στο Παλούκι Αµαλιάδας ο Αγιασµός των Υδάτων

∆ε θα καταργηθεί η ∆ΟΥ Αµαλιάδας

υχάριστα είναι τα µηνύµατα σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας της ∆ΟΥ Αµαλιάδας. Το θέµα ξεκινάει µε την αρχική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και «τρόικας» για τη µείωση από 1-1-2013 των ∆ΟΥ ανά τη χώρα σε 120. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε µια επιτροπή αξιολόγησης η οποία είχε ως έργο να προκρίνει ανάλογα µε τον όγκο εργασίας και την απόδοση των 120 ∆ΟΥ που θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Ξαφνικά όµως το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε 114 ∆ΟΥ αντί των συµφωνηθέντων 120 µε την «τρόικα». Μεταξύ των 6 ∆ΟΥ (και 4η στη σειρά αξιολόγησης) που θα έπρεπε να εξακολουθήσουν να λειτουργούν είναι και αυτή της Αµαλιάδας. Το θέµα το ανακάλυψε ο βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης ο οποίος έκανε παρέµβαση στην Επι-

Γιώργος Φωτόπουλος «Τα πράγµατα στις γιορτές δεν ήταν καλά και οδεύουµε στον πάτο. Η πολιτεία δεν τα βλέπει αυτά, έχει πλήρη άγνοια και πρέπει να φύγουν αυτοί που κυβερνούν γιατί θα γίνει επανάσταση στο τέλος και θα µπούµε όλοι στη Βουλή. Ούτε τα καθηµερινά µας έξοδα δεν µπορούµε να βγάλουµε και µένουν τα πράγµατα στους πάγκους. Ο κόσµος πεινάει και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ζητάνε και τα χαράτσια από πάνω. Ο κόσµος δεν έχει να ψωνίσει και κλαίει».

τροπή αξιολόγησης και µάλιστα ο πρόεδρος της Επιτροπής συντάχθηκε µε την άποψη του κ. Τσούκαλη ότι δηλ. θα πρέπει να λειτουργήσουν και οι άλλες έξι ∆ΟΥ αφού αυτή ήταν η συµφωνία µε την «τρόικα». Οπως ήταν φυσικό, το θέµα αυτό έφτασε µέχρι τον πρωθυπουργό, Αντ. Σαµαρά ο οποίος αφού ενηµερώθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, έδωσε εντολή να ισχύσει η αρχική συµφωνία δηλ. να εξακολουθήσουν να λειτουργούν οι 120 ∆ΟΥ µε τη σειρά που αξιολογήθηκαν. Τελικά δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και µέσα στην εβδοµάδα, αναφέρουν πηγές από τη ∆ΗΜΑΡ, αναµένεται να υπογραφεί η σχετική απόφαση µε την οποία η ∆ΟΥ Αµαλιάδας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και δε θα µετακινηθεί στον Πύργο.

Γεράσιµος Κρινάς «Η κίνηση είναι µειωµένη κατά 80%. Ο κόσµος που να βρει χρήµατα, όταν του δίνουν µία σύνταξη και µετά του παίρνουν τα διπλά. Ο καταναλωτής δεν έχει ούτε το ένα ευρώ, αγοράζουν δύο πιπεριές. Όλοι οι πάγκοι είναι γεµάτοι αφού µένουν τα προϊόντα. Αυτή τη στιγµή ο αγροτικός κλάδος δεν µπορεί να καλλιεργήσει, γιατί το κοστολόγιο της παραγωγής µας δεν ανταποκρίνεται µε αυτές. Πουλάµε πολύ πιο κάτω και εξαθλιωνόµαστε».

Με κάθε επισηµότητα θα εορταστούν σήµερα τα Άγια Θεοφάνια στο Παλούκι Αµαλιάδας. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει ανακοινωθεί από τον δήµο Ήλιδας, από τις 7:30 το πρωί της Κυριακής έως τις 11, θα τελεστεί ο Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Μέγας Αγιασµός στον ιερό ναό Μεταµόρφωσης του Σωτήρος (Σωτηρούλα) στο Παλούκι. Αµέσως µετά, στις 11:30 το πρωί θα γίνει η κατάδυση του Τιµίου Σταυρού και ο Αγιασµός των Υδάτων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου.

Με παρέµβαση του βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ Ν. Τσούκαλη

Γεωργία Μπινιέρη «Τα πράγµατα είναι χάλια και όσο και πιο κάτω να βάλουµε τις τιµές, δεν έχουµε απόδοση σε τίποτα. Πουλάµε και πιο χαµηλά απ’ ότι αγοράζουµε για να φύγουν τα προϊόντα από τους πάγκους. Πολλές φορές µένουν και καταστρέφονται. Η δουλειά µας κάθε εβδοµάδα µειώνεται και απ’ ότι βλέπουµε θα χειροτερέψει η κατάσταση, είναι σκέτη απελπισία».

Πέτρος Ζούγουρας «Κάθε χρόνο η δουλειά στη λαϊκή είναι µέχρι τα Χριστούγεννα, από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες εορτές υπολειτουργούν τα πράγµατα. Φέτος συµβάλλει αρνητικά και η κρίση που µαστίζει όλη τη χώρα και όχι µόνο. Όµως πρέπει να το σκεφτούµε καλά, γιατί δεν είναι όλα αρνητικά της κυβέρνησης. Γι’ αυτούς όµως που έχουν χάσει την δουλειά τους και γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη, πρέπει γίνει κάτι. Εγώ εύχοµαι σε όλο τον κόσµο καλή χρονιά µε υγεία και ευτυχία».

∆ηµήτρης Βλαχόπουλος «Τα πράγµατα είναι χάλια, ο κόσµος δεν ψωνίζει και έχει χαθεί από την λαϊκή αγορά. Περνάει από τους πάγκους και δεν ψωνίζει γιατί όλα του φαίνονται ακριβά. Μεσηµεριάζει και όλα τα πράγµατα έχουν µείνει στους πάγκους. Ούτε τα έξοδα δεν µπορούµε να βγάλουµε πλέον και κάθε ηµέρα η κατάσταση χειροτερεύει και δεν ξέρουµε τι θα γίνει τελικά, πόσο θα αντέξουµε».

Μαρία Παναγοπούλου «Είναι πολύ άσχηµα τα πράγµατα, για εµάς δεν ξηµέρωσαν γιορτές. Ο κόσµος δεν έχει χρήµατα και δεν µπορεί να αγοράσει ούτε τα πιο φθηνά. Κάθε ηµέρα είναι και χειρότερα, τζάµπα τα βάζουµε και τίποτα δεν κάνουµε. Κάθε ηµέρα µένουν τα προϊόντα, καταστρέφονται και εµείς είµαστε αναγκασµένοι να τα πετάξουµε. Είναι πολύ µεγάλη η ζηµιά».

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 80% ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Απούλητα στους πάγκους τα αγροτικά προϊόντα Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

τα αζήτητα είναι τα αγροτικά προϊόντα που πωλούντα ι στις λαϊκές αγορές, αφού η κρίση έχει ‘χτυπήσει’ παντού δεν θα άφηνε ανεπηρέαστα α κόµη και τα προϊόντα, οι τιµές των οποίων θεωρούνται ιδιαίτερα χαµηλές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το µεσηµέρι στην λαϊκή αγορά της Αµαλιάδας, οι περισσότεροι πάγκοι των παραγωγών και πωλητών αγροτικών προϊόντων, ήταν γεµάτοι από απούλητα προϊόντα αφού η ζήτηση ήταν ελάχιστη και η εικόνα που παρουσίαζε η λαϊκή το µεσηµέρι, ήταν ίδια µε την εικόνα που παρουσιάζει τις πρωινές ώρες, πριν ξεκινήσει η κί-

Χθες το µεσηµέρι στην λαϊκή αγορά της Αµαλιάδας τα περισσότερα προϊόντα είχαν µείνει στους πάγκους.

νηση.

∆εν υπάρχουν χρήµατα

Οι πωλητές κάνουν λόγω για πτώση της αγοραστικής κίνησης σε ποσοστό που αγγίζει και το 80%! Οι καταναλωτές αν και θέλουν να ψωνίσουν δεν έχουν να διαθέσουν χρήµατα και ακόµη και τα πιο φθηνά προϊόντα παραµένουν στα αζήτητα. Οι αγορές έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και σε καθηµερινή βάση οι πωλητές γίνονται µάρτυρες περιπτώσεων που καταναλωτές δεν έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν ούτε 50 λεπτά για να αγοράσουν κάτι για το φαγητό της οικογένειας. Οι γιορτές δεν έφεραν την πολυπόθητη αύξηση της κίνησης, αφού οι καταναλωτές δεν ψώνισαν και οι πωλητές βλέπουν ‘σκοτεινό’ το 2013, αφού όσο συνεχίζονται τα σκληρά µέτρα, τα χαράτσια και οι µειώσεις µισθών και συντάξεων, δεν θα πέσει χρήµα στην αγορά. Για τους παραγωγούς και τους πωλητές, τα απούλητα προϊόντα σηµαίνουν καταστροφή, γιατί το αγροτικό προϊόν που δεν θα πουληθεί, θα

Κατακόρυφη πτώση του τζίρου και ζηµιά

Η κίνηση στην λαϊκή αγορά της Αµαλιάδας έχει µειωθεί σηµαντικά

χαλάσει και θα καταλήξει στις χωµατερές. Το αγροτικό προϊόν εάν δεν είναι φρέσκο δεν µπορεί να πωληθεί και πολλές φορές οι τιµές πέφτουν σε εξευτελιστικά επίπεδα, για να

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

µπορέσουν να φύγουν τα προϊόντα από τους πάγκους. Αυτό που ζητούν παραγωγοί και πωλητές, είναι να ληφθούν άµεσα µέτρα στήριξης της αγοράς, γιατί σε

λίγο οι περισσότεροι δεν θα µπορούν να επιβιώσουν και θα αφανιστούν και οι λαϊκές αγορές.


SITE

E-MAIL

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΨΩΜΙΑ∆Η

Το ∆ηµόσιο µας «κλέβει» µε τις αντικειµενικές τιµές Αθήνα: Σε µια εκτεταµένη φοροκλοπή σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων οδηγεί η δραµατική βουτιά των εµπορικών αξιών, ακόµη και κάτω από τις αντικειµενικές. Xιλιάδες ακίνητα φορολογούνται µε τιµές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα καθώς η «ψαλίδα» αντικειµενικών και εµπορικών τιµών έχει κλείσει για τα καλά. Oπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων στον σχετικό πίνακα, οι τιµές αγοράς έχουν προσεγγίσει τις τιµές της... εφορίας, ωστόσο οι αγοραπωλησίες που γίνονται στη συντριπτική τους πλειονότητα αποκαλύπτουν µια άλλη, πιο αµείλικτη εικόνα: Tη µεταβίβαση ακινήτων σε τιµές κατά πολύ χαµηλότερες από τις αντικειµενικές, εποµένως και τη δραµατική επιβάρυνση µε φόρους για αξίες που πλέον δεν υπάρχουν. Aλλά και για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες τα φορολογικά βάρη είναι τεράστια καθώς πληρώνουν ΦAΠ, χαράτσι ακινήτων, δηµοτικά τέλη και άλλους φόρους µε βάση αντικειµενικές τιµές που είναι υψηλότερες από τις πραγµατικές. Oι τεράστιες διαφορές που υπήρχαν µεταξύ αντικειµενικών και εµπορικών αξιών των ακινήτων έχουν «εξανεµιστεί», καθώς η µεγάλη κρίση στην κτηµαταγορά έχει «βουλιάξει» τη ζήτηση και τις τιµές. Παρά το γεγονός ότι οι αντικειµενικές έχουν καθηλωθεί για περισσότερο από πέντε χρόνια, εντούτοις πλέον δεν συναντώνται οι τεράστιες διαφορές των 100% και 150%. Aντιθέτως, σε πολλές περιοχές η «ψαλίδα»

είναι σε µονοψήφιο ποσοστό, ενώ υπάρχουν και περιοχές όπου οι εµπορικές υπολείπονται των αντικειµενικών αξιών. Ωστόσο, ακόµη κι εκεί που υπάρχει διαφορά των δύο τιµών, η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη, καθώς όποτε γίνονται αγοραπωλησίες οι «εκπτώσεις» που κάνουν οι πωλητές ουσιαστικά ρίχνουν την αξία των ακινήτων κάτω από την αντικειµενική. Όπως παρατηρούν ειδικοί της αγοράς, σε ό,τι αφορά τις τιµές επικρατεί το απόλυτο χάος εξαιτίας της µικρής κινητικότητας στην κτηµαταγορά. «Aδυνατούµε να µιλήσουµε για εµπορικές τιµές, αφού υπάρχουν κατοικίες που πωλούνται µε ένα λογικό ποσό αλλά και άλλες που βγαίνουν στην κυριολεξία στο σφυρί. Oι ιδιοκτήτες τους, λόγω της µεγάλης ανάγκης που έχουν, «σκοτώνουν» τα ακίνητα, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει µια ενιαία εµπορική τιµή», τονί-

ζει κτηµατοµεσίτης. Πάντως, από µια πρώτη ανάλυση των αντικειµενικών και εµπορικών τιµών, µπορεί κανείς να καταγράψει µείωση της ψαλίδας από 20% έως και 70%, όµως κι αυτή η διαφορά είναι πλασµατική. Eτσι, εκτιµάται ότι µεγάλη αναστάτωση, χωρίς ανάλογο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, θα φέρει η αύξηση των αντικειµενικών αξιών που, ως προαπαιτούµενο για τη δόση, έχει καθοριστεί να γίνει τον Mάρτιο. Tο οικονοµικό επιτελείο προσανατολίζεται στην αναπροσαρµογή των αντικειµενικών, έχοντας, όµως, ως δεδοµένο ότι στις περισσότερες περιοχές της Aττικής κι άλλων µεγάλων πόλεων η «ψαλίδα» µε τις εµπορικές τιµές έχει κλείσει σηµαντικά. Mάλιστα, έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις όπου γίνονται πωλήσεις ακινήτων, κυρίως επαγγελµατικών χώρων ή ακριβών σπιτιών, σε τιµές πολύ κάτω

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας νέος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη Ο Απόστολος Τζιτζικώστας εξελέγη νέος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, µετά την οριστική παύση του Παναγιώτη Ψωµιάδη για την υπόθεση µε την µείωση προστίµου σε πρατηριούχο υγρών καυσίµων. Ο κ.Τζιτζικώστας εξελέγη µε 33 ψήφους έναντι 17 του συνυποψηφίου του ∆ιονύση Ψωµιάδη, αδελφού του Παναγιώτη Ψωµιάδη. «Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλάζει σελίδα. Κρατάµε τα καλά και αφήνουµε πίσω όσα µας πλήγωσαν. Ενωµένη όλη η οµάδα των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων θα δουλέψουµε σκληρά, θα δώσουµε τον καλύτερο µας εαυτό και θα φέρουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα για τους πολίτες της περιφέρειας µας» δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας αµέσως µετά την εκλογή του. «Θα δώσουµε µάχη για τον επόµενο ενάµιση χρόνο απέναντι στα προβλήµατα και να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουµε» κατέληξε ο νέος περιφερειάρχης. «Καλή επιτυχία στον Απόστολο Τζιτζικώστα, ενωµένοι είµαστε δίπλα του» δήλωσε ο κ. Ψωµιάδης συµπληρώνοντας όµως πως «κάποιες δυνάµεις θεωρούν ότι τελείωσαν τον Ψωµιάδη, ο Ψωµιάδης δεν τελείωσε. ∆ηλώνει παρών, ακόµη πιο δυνατός, για τις αξίες µας, για τα παιδιά µας και την πατρίδα µας».

ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ από τις αντικειµενικές αξίες. Για τον λόγο αυτό οι παράγοντες της αγοράς ζητούν να υπάρξουν αυξοµειώσεις στις αντικειµενικές, δηλαδή να γίνει εξοµοίωση όπου οι αγοραίες τιµές είναι µεγαλύτερες αλλά και σηµαντικές µειώσεις εκεί όπου η κρίση έχει «βουλιάξει» τα ακίνητα. Mε δεδοµένο ότι οι αγοραπωλησίες έχουν µειωθεί πάνω από 70% σε

σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια (µόνο φέτος οι συναλλαγές είναι µειωµένες κατά 40% σε σύγκριση µε πέρυσι) θεωρείται σίγουρο ότι η αύξηση των αντικειµενικών αξιών δεν θα φέρει µεγάλα δηµοσιονοµικά οφέλη, Αντιθέτως, θα προκαλέσει επιβάρυνση στην ψυχολογία της κτηµαταγοράς που έχει ήδη καταρρεύσει.

ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Oι ΗΠΑ «είχαν δοκιµάσει όπλο που προκαλεί τσουνάµι» Λονδίνο Σε περίπτωση που οι πυρηνικές βόµβες στη Χιροσίµα και το Ναγκασάκι δεν είχαν πετύχει, οι ΗΠΑ θα µπορούσαν να είχαν επιτεθεί στον εχθρό µε υποθαλάσσιες εκρήξεις που προκαλούν τσουνάµι, δείχνουν στρατιωτικά έγγραφα της Νέας Ζηλανδίας, στα νερά της οποίας υποτίθεται ότι δοκιµάστηκε το όπλο. Όπως αναφέρει η βρετανική εφηµερίδα Telegraph, η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τον Νεοζηλανδό συγγραφέα και κινηµατογραφιστή Ρέι Ουάρου, ο οποίος δηµοσίευσε βιβλίο µε πληροφορίες από στρατιωτικά

έγγραφα που βρήκε θαµµένα στα εθνικά αρχεία της χώρας του. «Αν το έβλεπε κανείς σε ταινία του Τζέιµς Μποντ, θα έλεγε ότι πρόκειται για φαντασία. Συνέβη όµως στην πραγµατικότητα» λέει ο Ουάρου. Το σχέδιο, µε την κωδική ονοµασία «Πρόγραµµα Φώκια», φέρεται να ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1944, όταν ένας αξιωµατικός του αµερικανικού ναυτικού διαπίστωσε ότι οι υποθαλάσσιες εκρήξεις σε υφάλους του Ειρηνικού προκαλούσαν µεγάλα κύµατα. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι µια σειρά από εκρήξεις θα ήταν πιο αποτελεσµατικές από

µια µεµονωµένη έκρηξη, οπότε το σχέδιο δοκιµάστηκε στα νερά της Νέας Καληδονίας και του Όκλαντ στη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Συνολικά 3.700 βόµβες φέρονται να χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές, οι οποίες είχαν στόχο να προκαλέσουν τσουνάµι ύψους δέκα µέτρων. «Όπως φαίνεται, αν η ατοµική βόµβα δεν είχε δουλέψει τόσο καλά, θα είχαµε ίσως επιτεθεί µε τσουνάµι» λέει ο Ουάρου. Το σχέδιο όµως δεν ολοκληρώθηκε, αφού οι ειδικοί εκτίµησαν ότι µια επιτυχής επίθεση µε κύµατα θα απαιτούσε 2.000 τόνους εκρηκτικών απλω-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

µένων σε µια γραµµή περίπου πέντε µίλια από τις ακτές. Οι Αµερικανοί φέρονται να έβαλαν το σχέδιο στη «ναφθαλίνη» το 1945, ωστόσο η Νέα Ζηλανδία

φέρεται να συνέχισε να δίνει αναφορές για τα αποτελέσµατα πειραµάτων µέχρι τη δεκαετία του 1950.

Μάχη για τη ζωή δίνει ο Τσάβες, ενώ πλησιάζει η καταληκτική ηµεροµηνία ορκωµοσίας

Καράκας Tην ώρα που οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Τσάβες δίνονται µε το σταγονόµετρο, ένα νέο ζήτηµα έχει αρχίσει να απασχολεί έντονα τη χώρα, δεδοµένου ότι πλησιάζει η 10η Ιανουαρίου, ηµεροµηνία κατά την οποία ο πρόεδρος οφείλει να ορκιστεί. Το Σύνταγµα ορίζει ότι αν o πρόεδρος δεν ορκιστεί πρέπει να γίνουν νέες εκλογές εντός 30 ηµερών. Μέχρι τότε καθήκοντα προέδρου θα ασκεί ο πρόεδρος της Βουλής, Ντιοσντάδο Καµπέγιο, πρώην στρατιωτικός και στενός συνεργάτης του Τσάβες σε αρκετές από τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Ο Καµπέγιο βρέθηκε δίπλα στον πρόεδρο το 1992, όταν το όνοµα του Τσάβες ακούστηκε για πρώτη φορά µε αφορµή την προσπάθεια ανατροπής του τότε προέδρου της Βενεζουέλας. Το κίνηµα απέτυχε, αµφότεροι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Το 2004, ο Καµπέγιο εξελέγη κυβερνήτης της πολιτείας Μιράντα, θέση την οποία έχασε από τον Ενρίκε Καπρίλες. Ο τελευταίος διεκδίκησε για λογαριασµό της αντιπολίτευσης την προεδρία πριν από λίγους µήνες, όταν τελικά ο Τσάβες επανεξελέγη. Υπάρχει όµως και µια διαφορετική ερµηνεία, η οποία ενδεχοµένως να επιτρέπει στον Τσάβες να δώσει τον όρκο ενώπιον του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, ακόµα και στο νοσοκοµείο.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Τα καλύτερα του 2012 (µέρος 2ο)… υνεχίζουµε σήµερα την ανασκόπηση που ξεκινήσαµε την περασµένη Κυριακή προκειµένου να ξαναθυµηθούµε ορισµένες από τις ατάκες των ηθοποιών, τραγουδιστών, συνθετών, τηλεπαρουσιαστών και άλλων εκπροσώπων από το χώρο του θεάµατος και όχι µόνο που… ήπιαν καφέ µαζί µας σ` αυτήν εδώ τη στήλη κατά τη διάρκεια του 2012…

Σ

21 Οκτωβρίου 2012 Βασίλης Παπακωνσταντίνου (Τραγουδιστής): «Ευτυχώς, αισθάνοµαι ότι έχω κάνει πολύ λίγα...» Παλιότερα µιλώντας γι` αυτό που σε κάνει µια ξεχωριστή παρουσία στο χώρο του τραγουδιού είχες δηλώσει ότι αν ήξερες τι ακριβώ ς είναι αυτό ίσως -από ανθρώ πινη αδυναµία - θα είχες επενδύσει επάνω σε αυτό και θα τα είχες χάσει όλα... εξακολουθεί να ισχύει κάτι τέτοιο ή έχεις αλλάξει γνώµη; Και βέβαια εξακολουθεί να ισχύει. Και επαναλαµβάνω ότι ο στόχος µου είναι η καινούρια δηµιουργία και όχι ο εφησυχασµός στις δάφνες µου!

Είναι συγκλονιστική η συνοµιλία που έχω στις εµφανίσεις µου µε τις νεαρές ηλικίες που ξέρουν επί της ουσίας όλο το έργο µου ή µεγάλο κοµµάτι του και δεν ανήκουν σε κανένα fun club όπως ενός σταρ, επιφανειακά και επιδερµικά. Αυτό το γεγονός µε συγκινεί και παράλληλα µε κινητοποιεί. Το δεύτερο που αφορά και πιο... βαθιά το γιατί γράφω είναι µια ιδιότυπη σχέση και συζήτηση µε τον χρόνο. ∆ηλαδή αν ήθελα να το περιγράψω θα σου έλεγα να µε φανταστείς πάνω σε ένα πυγµαχικό ρινγκ µε σορ-

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Πρόσφατα δηλώσατε ότι δεν θεωρείτε τον εαυτό σας συγγραφέα, αλλά µόνο δηµοσιογρά φο… Τι είνα ι α υτό που σας δίνει τη δύναµη να συνεχίζετε σ` αυτό το δύσκολο χώρο και µάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο; Ρεπόρτερ γεννιέσαι, δε γίνεσαι. Η εµπειρία, η µεθο-

δική έρευνα, η αναζήτηση της αλήθειας είναι αναπόσπαστα πλέον στοιχεία µου. Έφτασαν να γίνουν το οξυγόνο µου. Η αδικία και το ψέµα µε πνίγουν. Θέλω ΦΩΣ και το ψάχνω αγνοώντας τους κινδύνους και τις δυσκολίες.

28 Οκτωβρίου 2012 Αντιγόνη ∆ρακουλάκη (Ηθοποιός): «Να βρούµε τον έρωτα στην καθηµερινότητά µας!»

Πιστεύετε ότι το θέατρο κρα τάει γερά παρ` όλη την κρίση επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι στις έντονες πολιτικοκοινωνικές περιόδους έχει να προσφέρει πολλά πράγµατα στον θεατή;… Φυσικά! Και είναι πιο συγκινητικό γι` αυτό και ο κόσµος το προτιµά!... Όπως και στις προσωπικές και συναισθηµατικές έντονες στιγµές θέλουµε τους ανθρώπους κοντά µας. Είναι κάτι ανάλογο και στο θέ-

18 Νοεµβρίου 2012 Θάνος Μικρούτσικος (Μουσικοσυνθέτης): «Αν αγωνιστείς, µπορεί και να χάσεις, αν όµως δεν το κάνεις έχεις ήδη χάσει!»

Έχετε ασχοληθεί µε όλα σχεδόν τα είδη της µουσικής... Έ χετε κάνει σχεδόν τα πάντα ... Μήπως σας έχει διαφύγει κάτι; Θα ήταν τρελό να πω ότι τα έχω κάνει όλα αν και έχω κάνει πάρα πολλά! Από την άλλη µεριά όµως και επειδή έχω σκοπό να σταµατήσω τη µουσική µόνο την ώρα που θα αποχαιρετώ τον µάταιο τούτο κόσµο σηµαίνει ότι έχω κι αλλά πράγµατα να κάνω. Αυτά που µε κάνουν να κινούµαι συνεχώς και να είµαι παρών είναι δυο πράγµατα... Το ένα είναι η σχέση µου µε τους νέους ανθρώπους.

Ευχές για ένα δηµιουργικό 2013!

7 Οκτωβρίου 2012 Αγγελική Νικολούλη (∆ηµοσιογράφος & τηλεπαρουσιάστρια): «Νιώθω συγκίνηση στην σκέψη ότι οι συντοπίτες µου θα µου ανοίξουν τις πόρτες της γενέτειράς µας…»

23 Σεπτεµβρίου 2012 Θεοφανία Παπαθωµά (Ηθοποιός & σκηνοθέτης): «Είναι πιο δύσκολο να είσαι πίσω από την κάµερα!...» Όσον αφορά το µέλλον… η σκηνοθεσία θα αποτελέσει την 1η σας επιλογή; Αυτό είναι δύσκολο γιατί δεν εξαρτάται από µένα. Χρειάζονται χρήµατα αρκετά για να γίνει µια ταινία, τα οποία αυτή την εποχή είναι δύσκολο να βρεθούν. Αυτή τη στιγµή είµαι στα πρόθυρα να σκηνοθετήσω την πρώτη µου µεγάλου µήκους ταινία, αν όλα πάνε καλά.

∆είτε σήµερα –στο 2ο µέρος αυτής της ανασκόπησηςτον τίτλο της κάθε συνέντευξης, την ηµεροµηνία που δηµοσιεύτηκε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» καθώς κι ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από αυτά που µας είχαν δηλώσει οι πιο γνωστοί στο ευρύ κοινό «καλεσµένοι» µας…

τσάκι και γάντια του µποξ και ο πυγµάχος που έχω απέναντι µου να είναι τρεισήµισι µέτρα ψηλός, άγριος, σκληρός... που δεν είναι άλλος από τον Χρόνο! Είναι φανερό ότι στον 15ο γύρο θα πέσω νοκΑούτ! Εκείνο που έχω βάλει σκοπό είναι να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σηµεία... Αυτό είναι η πηγή της δηµιουργίας µου, το οξυγόνο µου!

ατρο. Όταν υπάρχει ευαισθησία ο κόσµος θέλει να βρίσκεται κοντά, να συµµετέχει. Και το θέατρο που παίζεται η παράσταση πήρε την απόφαση να έχει γενική είσοδο για όλες τις παραστάσεις 10 ευρώ, πιστεύοντας ότι το πιο σηµαντικό πράγµα στη συγκεκριµένη στιγµή είναι η παρουσία του. Και για να συµβεί αυτό θα πρέπει να του δίνεις την ευκαιρία να το κάνει.

23 ∆εκεµβρίου 2012 Θεοδοσία Τσάτσου (Τραγουδίστρια): «Η µουσική είναι... γειτονάκι µε την αγάπη!» Η αγάπη εκφράζεται µε τη µουσική; Μόνο µε τη µουσική και τη σιωπή µπορείς να εκφράσεις την αγάπη! Την αληθινή αγάπη.


14

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Arte Live Stage Μοναδική ατµόσφαιρα µε τον Χρήστο Θηβαίο επί σκηνής!

O Χρήστος Θηβαίος «ταξιδέψε» το κοινό µε την φωνή και τα τραγούδια του…

Έ

να µοναδικό live είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στο Arte Live Stage στο Κατάκολο το βράδυ της Πέµπτης 27 ∆εκεµβρίου. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Χρήστος Θηβαίος που ερµήνευσε τραγούδια που τον έχουν καθιερώσει δηµιουργώντας µοναδική ατµόσφαιρα! Όπως ήταν φυσικό αποθεώθηκε από τους θαυµαστές του και στο τέλος του προγράµµατος δέχτηκε να φωτογραφηθεί µαζί τους αλλά και να υπογράψει αυτόγραφα .. ευχόµενος παράλληλα… “καλή τύχη” σ’ όλους!

Τον Χρήστο Θηβαίο «συνόδεψε» επί σκηνής η «Μr. Highway Band».

Τον δηµοφιλή τραγουδιστή «συνόδεψε» η «Μr. Highway Band». Αθηνά Καστριτσέα ∆εν ήταν λίγοι αυτοί που θέλησαν να φωτογραφηθούν µαζί µε τον τραγουδιστή ο οποίος υπέγραψε αυτόγραφα ακόµα και σε t-shirt!

Σκέψεις…

Της Μαριάννας Μητροπούλου Η µέρα περνάει φεύγει και ξαναέρχεται. Ο κύκλος συνεχίζει και αναρωτιέµαι πού είµαι εγώ σε όλο αυτό. Πού θα µπορούσα να είµαι, µήπως παρατηµένη σε µια σχεδία να κοιτάζω την στεριά που αποµακρύνεται;

Μήπως τελικά η ζωή µας να είναι µια µοναχική διαδροµή, ένας µονόλογος; Μήπως τελικά όλοι είµαστε πάντα µόνοι µας, µόνοι να παίζουµε µε σκιές; Στην ανασκόπηση του χρόνου, το πριν δεν αφήνει και τόσο χαρούµενες σκέψεις. ∆υστυχώς θα πρέπει να σκεφτώ επίµονα και το µετά που έρχεται. Το µέλλον µου και ό,τι αυτό

Ο Γρηγόρης από την «Μr. Highway Band».

Ασφυκτικά γεµάτο το Arte Live Stage την βραδιά της συναυλίας.

µου επιφυλάσσει... Τι σηµαίνει µέλλον τελικά και τι σηµασία έχει το περασµένο;

Ποτέ δεν κατάλαβα αυτή την επίµονη συνήθεια µε την ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει. Αυτή τη µανία που πιάνει όλους κάθε τέλος του χρόνου να αναπολούν την χρονιά που έφυγε, καταλήγοντας πάντα στο ίδιο συµπέρασµα, πως όσο χαοτική, άσχηµη ή αποκαρδιωτική και να ήταν η χρονιά που φεύγει, πάντα θα υπάρχει κάποιος που είναι σε πολύ χειρότερη θέση από εµάς. Αυτή η αίσθηση που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα όταν βλέπεις τη µιζέρια του άλλου. Και εφησυχάζει λέγοντας πως υπάρ-

Ανασκόπηση του 2012!

χουν και χειρότερα. Και δεχόµαστε στωικά άλλο ένα χρόνο κρίσης, µε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύµατα να διαφηµίζουν το θεάρεστο έργο που προσφέρουν ζητώντας πάντα την δική µας συνδροµή.

Η καθηµερινότητα περνάει µε βαρύγδουπες δηλώσεις του τύπου θα περάσει και αυτό, θα βγούµε αλώβητοι από την κρίση λες και είµαστε στο µέτωπο και έχουµε κρυφτεί όλοι στα χαρακώµατα. Η πολυαναµενόµενη ανάπτυξη και η αδικαιολόγητη αισιοδοξία απλά χρυσώνουν το χάπι. Το πλήθος διψάει για τιµωρία και θεάµατα. Μάλλον έχουµε επιστρέψει στην εποχή της Ρωµαϊκής

Αυτοκρατορίας. Πάντα πρέπει να υπάρχουν εξιλαστήρια θύµατα όπως σε κάθε µάχη υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Τελικά η ανασκόπηση πρέπει να γίνει απαραίτητη σε όλους. Ίσως γιατί αν ξεχάσεις το παρελθόν σου τότε είσαι καταδικασµένος να το επαναλάβεις... Εµφανίζονται πολλά κλισέ του τύπου υπάρχουν και χειρότερα, πρέπει να ελπίζουµε για κάτι καλύτερο και το δικό µου αγαπηµένο πάντα, πρέπει να προχωράς. Πόση ανάγκη υπάρχει τελικά για ένα ακόµα κλισέ, τι ρόλο εξυπηρετούν; Μια εξουθενωτική βαρεµάρα µε έχει κυριεύσει.

Ίσως γιατί όταν είσαι άνεργος καταλήγεις να ξεκουράζεσαι από την κούραση της ξεκούρασης...

Μήπως τελικά όπως λέει και η καλύτερη µου φίλη, όταν σκεφτόµαστε ξανά την χρονιά που πέρασε την διορθώνουµε ώστε να ταιριάζει ή να βολεύει καλύτερα τις συνειδητές και υποσυνείδητες µνήµες. Τουλάχιστον τις µνήµες σου δεν µπορεί να στις πάρει κανείς, µόνο η λήθη µπορεί να στις κλέψει όταν τις πετάξεις. Μέχρι τότε πάντα θα υπάρχει και µια ακόµα καινούργια χρονιά για ανασκόπηση ή αναπόληση, ποτέ δεν τα πήγα καλά µε τα διλήµµατα...


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Πλέον πόσο συχνά βγαίνεις έξω τα βράδια; Συνήθως µόνο κάθε Σάββατο… και όχι για πολύ! Ιεραρχικά, ποια είναι τα πιο σηµαντικά πράγµατα στην ζωή σου; Οικογένεια, υγεία, δουλειά, µπάλα!

να ακόµα από τα πιο αναγνωρίσιµα πρόσωπα στον Πύργο – και όχι µόνο- φιλοξενεί σήµερα η στήλη µας… Ο Ντίνος Κύτταρης αποτελεί χαρακτηριστική φυσιογνωµία στο χώρο του nightlife (σ.σ. αν και το τελευταίο διάστηµα έχει αποτραβηχτεί σε µεγάλο ποσοστό αφού πλέον διαθέτει οικογένεια, µε την σύζυγό του Έφη και τις δυο κόρες τους, αλλά και σ` αυτόν του ποδοσφαίρου αφού έχει αγωνιστεί σε αρκετές οµάδες στο παρελθόν (σ.σ. φέτος αγωνίζεται στον Ηρακλή Παλαιοβαρβάσαινας)… Οι απαντήσεις του –µε αρκετή «δόση» εµπειρίας- στις ερωτήσεις µας παρουσιάζουν το δικό τους, ξεχωριστό ενδιαφέρον…

Έ

Πώς τα κατ αφέρνε ις µε … τρεις γυναίκες; είπε ότι τα Ποιος καταφέρνω;(γέλια)… ∆εν παραπονιέµαι, άλλωστε τι άλλο µπορεί να θέλει ένας άντρας από τρεις γυναίκες που είναι ερωτευµένες µαζί του; Και το ποδόσφαιρο; Τι ρόλο παίζει πλέον στην ζωή σου; Το ποδόσφαιρο είναι άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας της ζωής µου.. είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία! Εκεί ξεδίνω, αφήνω πίσω τα προβλήµατα της καθηµερινότητας και για δύο ώρες υπάρχει µόνο η µπάλα! Είναι ωραίο να µπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς!

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει; Θα έλεγα πως είµαι η “ψυχή” της παρέας, ένας άνθρωπος έξω καρδιά! Γενικότερα, µου αρέσει να περνάει ευχάριστα η ζωή µου και το ίδιο επιδιώκω και µε τους τριγύρω µου, κάνοντάς τους να χαµογελούν. Σοβαρότητα µόνο όπου χρειάζεται! Όταν σκέφτεσαι την πρώτη φορά που δούλεψες πίσω από µια µπάρα τι νιώθεις; Τι µου θύµισες τώρα... άλλες εποχές τότε, όµορφα χρόνια, ξέγνοιαστα… όποτε τα σκέφτοµαι νιώθω έντονη νοσταλγία! ∆έκα χρόνια πριν… πώς διασκέδαζε τότε ο κόσµος και πώς διασκεδάζει σήµερα; Καµία σχέση το τότε µε το τώρα αφού είναι παρά πολλές οι διαφορές! Κατ` αρχήν τώρα ακούς εντελώς διαφορετική µουσική, παλιότερα οι επιλογές για διασκέδαση ήταν περισσότερες και φυσικά, το σηµαντικότερο, ήταν πιο ξέγνοιαστος ο κόσµος! Πλέον σε κάθε πρόσωπο διακρίνεις και κάποιο πρόβληµα! Η πιο παράξενη ατάκα/παραγγελία που έχεις ακούσει όλα αυτά τα χρόνια από κάποιον πελάτη; Από παράξενα άλλο τίποτα σ’ αυτή τη δουλειά! Αυτό που µου έχει µείνει όµως χαρακτηριστικά είναι µία παραγγελία που ήθελε freddo espresso µε ουίσκι HAIG!

My name is Kyttaris…

…Ntinos Kyttaris!

Ποια πιστεύεις ότι είναι τα στοιχεία που κάν ουν τ ο συγκεκριµένο άθληµα τόσο δηµοφιλές; Πιστεύω πως είναι γενετήσιο, από την φύση µας, οι άντρες να θέλουµε να ασχοληθούµε µε το συγκεκριµένο άθληµα. Ποιός πιτσιρικάς δεν ονειρεύτηκε να είναι στην θέση ενός µεγάλου αστεριού είτε του Ελληνικού είτε του Παγκοσµίου ποδοσφαίρου; Ποιος πατέρας δεν είπε στον γιο του… «έλα αγόρι µου να σε µάθω µπαλίτσα»; Είναι η αρχή µας πιστεύω, ασχολούµαστε µ’ αυτό µέσα ή έξω από το γήπεδο, υπάρχει ανταγωνισµός, χαρά, πίκρα, συναισθήµατα πολλά και έντονα… Επίσης ελκύει πολύ και το γυναικείο φύλο...τι άλλο χρειάζεται για να γίνει τόσο δηµοφιλές ένα άθληµα; Ποδοσφαιρικά, ποια θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη σου χρονιά; Αδιαµφισβήτητα καλύτερη χρονιά, ήταν αυτή µε την Βαρβάσαινα και την οµάδα που κατάφερε να κατακτήσει το κύπελλο Ηλείας. Μία οµάδα που δεν την υπολόγιζε κανείς, κατάφερε όµως και έκανε το «θαύµα»της! Κάτι που θα θυµόµαστε πάντα!

Ας πούµε ότι τ ο 2013 θα µπορούσες ν’ αλλάξεις τρία πράγµατα… ποια θα ήταν αυτά; Χµµµ… δε νοµίζω ότι θα ήθελα να αλλάξω κάτι στη ζωή µου. Είµαι ευτυχισµένος µε όσα έχω και ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτό!

15


16

Social Media

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΤΑ LIKE ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

@kgiannakidis

Να ρωτήσω κάτι αφελώς; Ο ∆ιώτης γιατί δεν κινήθηκε αυτοβούλως όταν πήρε τη λίστα;

@thalakii

Είναι από τα πράγµατα που can’t be unseen και λυπάµαι που το µοιράζοµαι, αλλά ο Lord Elrond µοιάζει µε τον Τσίπρα.

@fivos80

Εντελώς συµπτωµατικά, το Λόττο και το Τζόκερ ξεσκίζονται στα τζακ ποτ τις µέρες των γιορτών.

@gasimakop

Τελικά το δάνειο που ο Ψυχάρης ζήταγε από τον ΓΑΠ να µεσολαβήσει το µόνταρε ο Σαµαράς; Ή δεν χρειάστηκε η πίσω πόρτα του Μαξίµου να ανοίξει;

@NikoAgo

Επιτυχής η επέµβαση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αν τολµούσε, ας έκανε και αλλιώς η επέµβαση.

Έρχονται για να µας σώσουν από την «τριαδική» κυβέρνηση!

Σκεφτείτε τι θα πληρώσουν τα τρίδυµα Χιούι, Λιούι και Ντιούι!

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

«Σπιτική» διάρρηξη live από το κύκλωµα παρακολούθησης! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Real Home Surveillance Video of Forcable Home Entry and Burglary - Raleigh, NC 12/2 Πέραν από κάµερες όµως, η οικία δε διέθετε συναγερµό…

Βραζιλιάνα µαθήτρια πουλάει ότι πολυτιµότερο έχει για να σώσει τη µητέρα της! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Rebeca de Sapeaçu leiloa a virgindade Τείνει να γίνει «µόδα»,δυστυχώς, η συγκεκριµένη κίνηση από τις νεαρές (απελπισµένες) Βραζιλιάνες…

Ρατσιστές «έδιωξαν» τη Μίλαν από φιλικό µε οµάδα 4ης κατηγορίας! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Pro Patria - Milan suspended because of racist chant against Boateng, Niang and Mun Το παρήγορο της υπόθεσης είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών χειροκρότησε την οµάδα της Μίλαν για την απόφασή της.

Ο κελεµπίας... Μέσι! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: A cameraman produces an incredible flick during an Omani league match Το πιο απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι δεν αφήνει την κάµερα από τα χέρια του!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Lifestyle ∆εν είναι κάθε ηµέρα του Αϊ Γιαννιού!

Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Όµως αύριο ∆ευτέρα είναι πράγµατι του Αϊ Γιαννιού! Κι εσείς δεν πρέπει να ξεχάσετε κανένα Γιάννη ή Γιάννα έστω κι αν είναι πάρα πολλοί… και φυσικά µην χάσετε την ευκαιρία να «κλείσετε» µε τον καλύτερο τρόπο την εορταστική περίοδο!

2

3

Event

Σφηνοχαµός στο party του Lifetown! Ένα από τα πρώτα party της νέας χρονιάς είναι αυτό που διοργανώνει το Lifetown.gr το βράδυ της Τρίτης στο Flowers Art Gallerie & Theater στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας. Στα συγκεκριµένα party υπάρχει δυναµική παρουσία φοιτητών και η ατµόσφαιρα που δηµιουργείται µαζί µε τον… σφηνοχαµό είναι πραγµατικά ανεπανάληπτη!

Παράδοση

1

Θεοφάνια σε Άσπρα Σπίτια και Κακοτάρι Κάντε τη διαφορά σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές και επιλέξτε ένα διαφορετικό χώρο για να τιµήσετε την γιορτή των Θεοφανίων. Σήµερα στις 11:30 το πρωί θα πραγµατοποιηθεί ο Αγιασµός των Υδάτων στη Γέφυρα του Αλφειού ποταµού στο ύψος των Άσπρω ν Σπιτιών, ενώ λίγο νωρίτερα (στις 11) θα πραγµατοποιηθεί και στο Κακοτάρι, του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας.

4

5

Κινηµατογράφος Ξεχωρίζουν «Η ζωή του Πι» και «Χόµπιτ: Ένα αναπάντεχο ταξίδι»

Χορός Χορεύοντας… Ποντιακά! Την ευκαιρία –προς όλους τους ενδιαφερόµενους- να µάθουν να χορεύουν παραδοσιακούς Ποντιακούς χορούς δίνει ο Σύλλογος Ποντίων της Ηλείας. Τα µαθήµατα –που πρόκειται να ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου- θα πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο απόγευµα στο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου της ∆εξαµενής στον Πύργο. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο 6932 460896 (κα Ντόλυ).

Με τις ταινίες «Η ζωή του Πι» και «Χόµπιτ: Ένα αναπάντεχο ταξίδι» να ξεχωρίζουν συνεχίζουν τις προβολές τους οι κινηµατογράφοι της Ηλείας τις πρώτες ηµέρες του 2013… ∆είτε αναλυτικά όλες τις ταινίες και τις ώρες προβολών τους σε Πύργο και Αµαλιάδα: Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Η ζωή του Πι» 7.30 – 10 µ.µ. «Χόµπιτ: Ένα αναπάντεχο ταξίδι» (3D) 7.45 - 9.45 µ.µ. «Αν…» 7.50 – 10 µ.µ.

«Ράλφ, η επόµενη πίστα» 5.30 µ.µ. (3D, µεταγλ.) «Ξενοδοχείο για Τέρατα» (3D) 6 µ.µ. (στα ελληνικά)

Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Η ζωή του Πι» (3D) 7.40 – 10 µ.µ. «Χόµπιτ: Ένα αναπάντεχο ταξίδι» 7 µ.µ. «Αν…» 10 µ.µ. «Ραλφ: Η επόµενη πίστα» (3D, µεταγλ.) 5.40 µ.µ.

17


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Κ

Αντιλυσσικός εµβολιασµός: Τι είναι και πότε πρέπει να γίνεται

αι σήµερα συνεχίζουµε την προσπάθεια ενηµέρωσης των φιλόζωων και όχι µόνο για την λύσσα µετά τα κρούσµατα που σηµειώθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα σε άγρια ζώα, κυνηγετικούς και ποιµενικούς σκύλους. Η λύσσα που είχε, πιθανότατα, εξαφανιστεί από τη χώρα µας αφού για περισσότερα από 50 χρόνια δεν έχει αναφερθεί – µέχρι τα πρόσφατα στην Βόρεια Ελλάδα- κάποιο περιστατικό είναι 100% θα νάσιµη για τους α νθρώπους. Φυσικά η µόνη πρόληψη είναι ο αντιλυσσικός εµβολιασµός του σκύλου και της γάτας. Αλλά αυτό προστατεύει µόνο τα ζώα! Κανείς δεν λαµβάνει µέτρα για την προστασία των ανθρώπων ακόµα και στις ΗΠΑ. Ούτε οι κτηνίατροι ή οι υπάλληλοι σε κτηνιατρεία, δεν έχουν καµία ασφάλεια για την περίπτωση που βρεθεί ένα λυσσασµένο ζώο. Υπάρχει αντιλυσσικό εµβόλιο για τον άνθρωπο αλλά είναι απαγορευτικά ακριβό, υπάρχει συχνά έλλειψη και δεν καλύπτεται από την ασφάλεια. Ο δε εµβολιασµός µετά την έκθεση σε λύσσα είναι ακόµα πιο ακριβός. Το Αµερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων κατέγραψε 4 περιπτώσεις ανθρώπων το 2009 που έπαθαν λύσσα και 6.690 ζώα, σε 49 περιοχές. Σε µία έρευνα του 2008 βρέθηκε ότι λιγότερο από 25% των κτηνιάτρων στις ΗΠΑ έπαιρναν κάποιο µέτρο κατά της λύσσας. Ο αντιλυσσικός εµβολιασµός των ζώων είναι υποχρεωτικός και στη χώρα µας και σε κάθε περίπτωση δαγκώµατος από το σκύλο µας ή για ταξίδι µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα ζητηθεί το βιβλιάριο και το αποδεικτικό εµβολιασµού κατά της λύσσας. Ο αντιλυσσικός εµβολιασµός γίνεται µία φορά το χρόνο αν και πολλά εµβόλια δίνουν µεγαλύτερο χρόνο προστασίας ενώ υπάρχει και η άποψη ότι µετά από κάποια χρόνια εµβολιασµού (συνήθως 10) ο σκύλος αποκτά ανοσία και δεν χρειάζεται επανάληψη των εµβολίων. Όσο για τη λανθασµένη άποψη µερικών κυνηγών ότι τα αντιλυσσικά εµβόλια επηρεάζουν την όσφρηση του σκύλου,

Αγγελίες – Χαρίζονται Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487, 6942 275333 και 6985 811682. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στο χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφασή σας…

Χαρίζεται αρσενικό ηµίαιµο τσόου-τσόου

Χαρίζεται γκριφόν µεσαίου µεγέθους

Χαρίζεται ο Ρεξ

Χαρίζεται η Λάρα

Χαρίζεται ο Μίκυ

Χαρίζεται η Μίνυ

Χαρίζεται ο Πίνατ

Χαρίζεται η Μπριτζ

αυτό είναι κάτι που είχε παρατηρηθεί µόνο µε παλιότερα εµβόλια και οι κτηνίατροι επιβεβαιώνουν ότι αυτό δεν ισχύει πλέον µε τα σύγχρονα εµβόλια. Ο αντιλυσσικός εµβολιασµός γίνεται στα κουτάβια άνω των 2 µηνών εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα εµβόλια που πρέπει να κάνουν και κατάλληλος για να φτιάξει πρόγραµµα εµβολιασµού είναι µόνο ο κτηνίατρος. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε χαµηλό κίνδυνο εµφάνισης λύσσας σε ζώα, άγρια ή κατοικίδια. Όπως όλοι καταλαβαίνετε και µετά τα τελευταία κρούσµατα ο εµβολιασµός είναι υποχρεωτικός. Επίσης οι ∆ήµοι πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη µέριµνα για την περισυλλογή και τον άµεσο εµβολιασµό των αδέσποτων ζώων. Παρακαλούνται επίσης οι ιδιώτες κτηνίατροι του Νοµού, οι κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι φιλοζωικοί σύλλογοι, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας εµπλέκεται, να επικοινωνεί µε το Τµήµα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας και τα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία.

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

Ευχές για το 2013

Με ευχές για υγεία σε όλο τον κόσµο και καλύτερη συµπεριφορά στα ζώα υποδέχθηκαν τα µέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου το 2013. Μια χρονιά που –όπως για πολλούς- θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και γι` αυτόν µιας και τα προβλήµατα δεν σταµατούν. Αυτό όµως δεν σταµατά τα µέλη του συλλόγου από το να συνεχίζουν την προσπάθεια και τον καθηµερινό αγώνα τους για την προστασία των ζώων της ευρύτερης περιοχής του Πύργου. Μάλιστα την ερχόµενη Τετάρτη 9 Ια -

νουα ρ ίου έχει οριστεί Γενι κή Συνέλευση που θα ξεκινήσει στι ς 7 µ.µ . στον ανακαι νισµένο χώ ρο του Πολιτιστικού Κέντρ ου της ∆εξ αµενής, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν όλα τα µέλη. Όπως σε κάθε σύναξη των φιλόζωων

έτσι και σ` αυτήν θα αναζητηθεί ο καλύτερος τρόπος συντονισµού των δράσεων τους ενώ οι παρόντες θα µπορέσουν να δώσουν και την ετήσια συνδροµή για το 2013 που είναι 10 ευρώ. Παράλληλα στα µέλη θα δοθούν από το ∆Σ και τα ηµερολόγια που έχει τυπώσει ο σύλλογος και διατίθενται για την οικονοµική του ενίσχυση. Τέλος ο σύλλογος ευχαριστεί τους επιχειρηµατίες Γιάννη Μπαντούνα και Ιωάννη Ανδριανόπουλο για την στήριξη που προσφέρουν αφιλοκερδώς.

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

19

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Φυτά στον κήπο µας

Π

Σχεδιάζουµε από τώρα πού θα φτιάξουµε παρτέρια για λουλούδια και που για λαχανικά. Καθαρίζουµε και συντηρούµε τα εργαλεία µας, η στιγµή που θα τα χρειαστείτε ετοιµοπόλεµα δεν αργεί πολύ. Ελέγχουµε τα οπωροφόρα όπως οι µηλιές, οι ροδακινιές και οι αχλαδιές για τυχόν ασθένειες και ψεκάστε τα πριν σχηµατιστούν τα µπουµπούκια αν αντιληφθείτε κάποιο πρόβληµα. Κλαδεύουµε τα οπωροφόρα δέντρα και τους αειθαλείς θάµνους. Το γεγονός ότι κάνει κρύο δεν σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να ποτίζουµε τον κήπο µας. Αν το χώµα δεν είναι παγωµένο και δεν έχει βρέξει για περισσότερο από µία εβδοµάδα, ποτίζουµε τον κήπο µας. Ειδικά τα αειθαλή φυτά και οι θάµνοι έχουν ανάγκη από πότισµα καθώς χάνουν υγρασία από τα φύλλα τους. Γενικά, ως προφύλαξη από την παγωνιά, φροντίζουµε να ποτίζουµε νωρίς την ηµέρα και να αποφεύγουµε το βραδινό πότισµα.

Ιανουάριος: µήνας ξεκούρασης και προγραµµατισµού!!!

Φυτά στο µπαλκόνι

άνε και τα Χριστούγεννα! Ελπίζω να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε και να χαρήκατε τις οικογένειες και τους φίλους σας όλες αυτές τις ηµέρες. Εύχοµαι σε όλους έναν υπέροχο καινούριο χρόνο που ελπίζω να είναι καλύτερος από κάθε προηγούµενο, γεµάτο µε ευτυχία. Και βέβαια ανθισµένος . . .! Σε γενικές γραµµές, ο Ιανουάριος είναι ο πιο κατάλληλος µήνας για να προγραµµατίσουµε τις µεταφυτεύσεις, ποια καινούρια φυτά θα φιλοξενήσουµε, και τι αλλαγές θα γίνουν στον κήπο ή τη βεράντα. Φυτά εσωτερικού χώρου

Αν έχουµε ένα ζωντανό (σε γλάστρα) Χριστουγεννιάτικο δέντρο ή κυπαρισσάκι που στολίσαµε για τις γιορτές το βγάζουµε στο µπαλκόνι. Αυτά τα δέντρα χρειάζονται δροσερές θερµοκρασίες και έχουν ήδη υποφέρει αρκετά µέσα στο πολύ ζεστό σαλόνι σας. Όταν το δέντρο µας (που δεν είναι σε γλάστρα) ξεραθεί, φροντίζουµε να το σπάσουµε σε κοµµάτια και να το βάλουµε µέσα στους κάδους απορριµµάτων, ώστε να διευκολύνουµε τα συνεργεία των δήµων και να γλιτώσουµε από την τόσο λυπηρή εικόνα Γενικά ο Ιανουάριος και ο Φετων ξερών δέντρων δίπλα στους κάβρουάριος είναι µήνες που πραγµατικά µπορούµε να µην δους. ασχοληθούµε πολύ µε τα φυτά Ελέγχουµε συχνά την κατάσταση των µας. Ευτυχώς µετά ακολουθεί η φυτών εσωτερικού χώρου κυρίως όσον άνοιξη που µας φέρνει λουλούδια, αφορά την ανάγκη τους σε πότισµα και µεγαλύτερες ηµέρες, λιγότερο υγρασία καθώς η θέρµανση ξηραίνει κρύο και περισσότερο ήλιο. Όλα την ατµόσφαιρα και οι χώροι µας δεν αυτά που µας κάνουν να νιώθουµε αερίζονται καλά. Πιθανόν κάποια φυτά καλύτερα και να θέλουµε όλο και να χρειάζονται συχνότερο πότισµα. λιγότερο να καθόµαστε µέσα στο Τα ανθισµένα φυτά που µας δώρισαν σπίτι. Κι επειδή µετά την άνοιξη γρήγορα ακολουθεί το καλοκαίρι, θα στις γιορτές, χρειάζονται αρκετό µας κάνει καλό να ασκηθούµε λίγο νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοστο κήπο µας ώστε να ρίξουµε τα φορίας τους. Ξετυλίγουµε το χαρτί επιπλέον κιλάκια που λίγο πολύ όλοι µε το οποίο είναι τυλιγµένες οι γλάβάλαµε και αυτές τις γιορτές. στρες ή έστω κόβουµε τη βάση του για να µην κρατάει νερό και Λίγη υποµονή ακόµα λοιπόν, θα περάσαπίσουν οι ρίζες. Μόλις τελεισει και αυτός ο χειµώνας. ώσει η ανθοφορία τους κόβουµε

τα ξεραµένα λουλούδια τους και αν δεν κάνει παγωνιά τα µετακινούµε στο µπαλκόνι ή έστω στο πιο δροσερό σηµείο του σπιτιού σας. Για την ποϊνσέτια (αλεξανδρινό), το κυκλάµινο και την καλαγχόη υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουµε. Ειδικά όσοι έχετε τζάκι και κρατάτε τα ξύλα µέσα στο σπίτι σας, έχετε υπόψη σας ότι πολλών ειδών έντοµα µπορούν να µεταφερθούν στα φυτά σας καθώς επιλέγουν να ξεχειµωνιάσουν πάνω στα ξύλα. Ελαττώνουµε ή σταµατάµε τη λίπανση των φυτών εσωτερικού χώρου, ώστε να τα αφήσουµε να ξεκουραστούν και αυτό το µήνα. Ετοιµάζουµε ρηχά δοχεία ώστε προς τα τέλη του µήνα να αρχίσουµε να φυτεύουµε τους σπόρους φυτών που ανθίζουν την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού. Καθαρίζουµε καλά τα δοχεία τρίβοντάς τα µε µία βούρτσα και χλωρίνη και προµηθευόµαστε από κατάλληλο κατάστηµα φρέσκο χώµα. ∆ιατηρούµε υψηλή υγρασία στα φυτά µας γιατί η ατµόσφαιρα στα σπίτια µας είναι πολύ ξηρή, και για τον ίδιο λόγο ποτίζετε τα φυτά σας λίγο συχνότερα.

Ελέγχουµε συχνά τα πιατάκια από τις γλάστρες µας γιατί συχνά κρατούν νερό από τη βροχή και κινδυνεύουν να σαπίσουν οι ρίζες των φυτών µας. Αν µπορούµε, τοποθετούµε ένα τούβλο ή πήλινα κεσεδάκια κάτω από τη γλάστρα µας µέσα στο πιατάκι ώστε ο πάτος της γλάστρας να µην πατάει σε νερό ακόµα κι αν βρέχει συνεχώς. Μέχρι τώρα ο χειµώνας ήταν ήπιος, αλλά επειδή ποτέ δε ξέρουµε τι γίνεται καλό θα είναι να προστατέψουµε τα φυτά που βρίσκονται εκτεθειµένα. Το ριζικό σύστηµα των φυτών στις γλάστρες παγώνει πιο εύκολα σε σχέση µε το έδαφος, µπορούµε να τις καλύψουµε µε κάποιο µονωτικό υλικό (κάποια κοµµάτια µοκέτας ή χαρτονιού συσκευασίας) ή να χρησιµοποιήσουµε κοπριά για να κρατήσει υψηλότερη τη θερµοκρασία του ριζικού συστήµατος των φυτών. Εάν η γλάστρα παγώσει στο κάτω µέρος, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να ξεραθεί το φυτό και επίσης να σπάσει η γλάστρα καθώς θα διασταλεί το παγωµένο χώµα. Επίσης διαλέγουµε τα αναρριχώµενα και θαµνώδη φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας ώστε να τα αγοράσουµε και να τα φυτέψουµε µόλις ο καιρός µαλακώσει. Κλαδεύουµε τους θάµνους και τα αναρριχώµενα φυτά χειµερινής ανθοφορίας αµέσως µόλις πέσουν τα λουλούδια τους. Φυτεύουµε σπόρους ή κονδύλους φυτών όπως οι ανεµώνες σε γλάστρες στο µπαλκόνι σας. Γενικά, ως προφύλαξη από την παγωνιά, φροντίζουµε να ποτίζουµε νωρίς την ηµέρα και να αποφεύγουµε το βραδινό πότισµα. Οι καιρικές συνθήκες και αυτό το µήνα δεν βοηθούν ιδιαίτερα στις δουλειές του κήπου και της βεράντας γι’ αυτό εκµεταλλευόµαστε το χρόνο µας σχεδιάζοντας την εικόνα που θα θέλαµε να έχει την άνοιξη ο κήπος ή το µπαλκόνι µας. Αυτή είνα ι η κατάλληλη στιγµή να αποφασίσουµε τι θα φυτέψουµε και πού ώστε να προγραµµατίσουµε να αγοράσουµε σπόρους και φυτά όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

20

Ε ν οίκω Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου fopan83@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιαπρέπουν στο εξωτερικό Σ

το σηµερινό «Εν Οίκω», οι φιλοξενούµενοι είναι δύο. Και δεν θα µπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού είναι δίδυµα αδέλφια! O Χρήστος και ο ∆ιονύσης (Σάκης) Χριστόπουλος, γεννήθηκαν στις 17 ∆εκεµβρίου του 1977 στον Πύργο και ακολούθησαν ως δίδυµoι κοινή πορεία στα σχολικά χρόνια. Η κοινή τους πορεία διήρκεσε περίπου 20 χρόνια, όταν και οι εργασιακές συνθήκες τούς χώρισαν. Αµφότεροι ακολούθησαν τον δρόµο του εξωτερικού, όταν ακόµη η Ελλάδα ήταν σε ανθηρή οικονοµική κατάσταση και η επιθυµία για µετανάστευση δεν είχε τη σηµερινή συχνότητα.

Χρήστος και Σάκης (σαν δυο σταγόνες νερό!) µε τους γονείς τους

Ο Σάκης στη Ζυρίχη

Ο Χρήστος Χριστόπουλος

Σε µια «Εν Οίκω» εξοµολόγηση, ο Χρήστος και ο Σάκης µίλησαν για την εµπειρία του εξωτερικού, θυµήθηκαν τα σχολικά χρόνια στον Πύργο, αποκάλυψαν τι τους λείπει περισσότερο, αλλά και τι χρειάζεται η Ελλάδα για να αλλάξει προς το καλύτερο. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι οι απαντήσεις τους συχνά ταυτίζονταν παρότι ο ένας δεν γνώριζε τις απαντήσεις του άλλου! Ο Χρήστος βρίσκεται στο Λονδίνο εδώ και µια δεκαετία. Αφού τελείωσε τη Λογιστική στην Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Στόχος του ήταν – και παραµένει – να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά µέχρι τώρα «ουδέν µονιµότερο του προσωρινού», έχοντας αρχίσει την καριέρα του στην Universal Studios σήµερα εργάζεται στη Skype κατέχοντας την θέση του Χρηµατοοικονοµικού ∆ιευθυντή. «Ο δεύτερος χρόνος ήταν πιο εύκολος από τον πρώτο, ο τρίτος ευκολότερος από τον δεύτερο και ενώ είπα να µείνω δύο χρόνια αρχικά, τα δύο έγιναν τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ και αισίως φτάσαµε στα δέκα! ∆εν το είχα φανταστεί ότι θα καθόµουν τόσο, αλλά να που έγινε» Παρόµοια απάντηση και από τον Σάκη, ο οποίος αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και προχώρησε σε µεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά στην Αγγλία, εργάστηκε στο Λονδίνο για τη Morgan Stanley, ενώ από το 2007 πλέον ζει και εργάζεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας ως διευθυντής στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Επενδύσεων του ελβετικού χρηµατοοικονοµικού οµίλου Zürich Financial Services. «Φεύγοντας για το εξωτερικό, ο µοναδικός σχεδιασµός µου ήταν για τα πρώτα 2-3 χρόνια. Καθώς όµως περνούσε ο χρόνος, συνέχισα να θέτω νέους στόχους και να αξιοποιώ τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν. Άλλωστε δεν πήγα στο εξωτερικό επειδή δεν µου άρεσε η Ελλάδα, αλλά επειδή µε προσέλκυσαν οι εκεί ευκαιρίες». Και οι δύο προλαβαίνουν την επόµενη ερώτησή

Ο Σάκης Χριστόπουλος µε τη σύζυγό του

µου και προσθέτουν ότι «και τώρα να µε ρωτήσεις, θα σου πω ότι θα επιστρέψω κάποια στιγµή στην πατρίδα µου»! Όσον αφορά το πώς αντιµετωπίστηκαν στο εξωτερικό, ο Χρήστος επισηµαίνει ότι ουδέποτε συνάντησε ρατσιστική συµπεριφορά, καθώς «το Λονδίνο είναι πολυπολιτισµικό, είσαι ξένος µεταξύ ξένων. Άλλωστε, και το εργασιακό µου περιβάλλον δεν µου υπενθύµιζε ότι εργάζοµαι στην Αγγλία, µια και είχα αρκετούς συναδέλφους από άλλες χώρες. Την περίοδο λίγο πριν και λίγο µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η Ελλάδα αντιµετωπιζόταν µε σχετικό ενθουσιασµό, ωστόσο το αναβαπτισµένο προφίλ της αλλοιώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Εντούτοις, η ιδιαιτερότητα των Ελλήνων της Αγγλίας συνίσταται στο ότι ανήκουν σε εξειδικευµένη οµάδα εργαζοµένων ανώτερου µορφωτικού επιπέδου, γεγονός που επιτρέπει ευµενέστερη αντιµετώπιση». Ο Σάκης στη Ζυρίχη εντοπίζει την ουδετερότητα των Ελβετών προς τους Έλληνες. «Τώρα τελευταία, ωστόσο κάποιοι µας θεωρούν ασόβαρους, ειδικά όσοι δεν έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα ποτέ και διαβάζουν στον ηµερήσιο Τύπο για παράλογες παροχές χωρίς να έχουν πλήρη αντίληψη της κατάστασης στην Ελλάδα. ∆υστυχώς τους δώσαµε και εµείς το δικαίωµα».

Οι διαφορές µε την Ελλάδα; «Έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα αντί να προσανατολιζόµαστε προς την παραγωγή ουσιαστικής αξίας, εστιάζουµε στο εφήµερο κέρδος το οποίο µας οδηγεί στην παροχή µη ανταγωνιστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Έχουµε συχνά µια παθητική στάση όσον αφορά τα προβλήµατα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Ρίχνουµε το φταίξιµο σε άλλους, φανταζόµαστε σενάρια συνωµοσίας εναντίον µας, αλλά και πάλι περιµένουµε από τρίτους να µας λύσουν τα προβλήµατα. Αυτό δυστυχώς οδηγεί σε αδιέξοδο», υποστηρίζει ο Χρήστος.

O Σάκης µε τη σύζυγό του στη Λουκέρνη


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Ταυτόχρονα, απορρίπτει συλλήβδην την άποψη ότι οι Έλληνες είναι τεµπέληδες, «απλώς λόγω έλλειψης υποδοµών και τεχνογνωσίας συχνά εργάζονται µε µη παραγωγικό τρόπο, παρότι σπαταλούν πολλές εργατοώρες». Επίσης, καυτηριάζει τη µεσαιωνική αντίληψη της µη διάχυσης της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον. «Όσοι κατέχουν την εµπειρική γνώση, δεν τη µεταλαµπαδεύουν, παρά προτιµούν να την αποκρύπτουν από φόβο και από έλλειψη αυτοπεποίθησης». Παρεµφερής και η άποψη του δίδυµου αδελφού. «Με στοιχειώδη οργάνωση, θα µπορούσαµε στην Ελλάδα να δουλεύουµε λιγότερο και αποτελεσµατικότερα. Συγχέουµε την εργατικότητα µε την παραγωγικότητα, ενώ υστερούµε σε εκπαιδευτικές και τεχνολογικές δοµές. Η Ηλεία µε τα προτερήµατα που έχει, θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερη». Η πρόταση και των δύο συντείνει στην εξωστρέφεια, στην ποιοτικότερη παραγωγή και στον παραµερισµό του ευκαιριακού πλουτισµού ως αυτοσκοπού και µε οποιοδήποτε κόστος».

Στην ερώτηση «Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα» η απάντηση ήταν κοινή και µονολεκτική: Ο ήλιος! Το γονίδιο που «δένει» τους δίδυµους ή µάλλον το γονίδιο όλων των Ελλήνων! Ο Χρήστος παραδέχθηκε ότι του λείπει και το ελληνικό φαγητό, αν και υπάρχουν στο εξωτερικό εστιατόρια µε ελληνική κουζίνα, αλλά «αν πας στο εξωτερικό ελπίζοντας ότι θα τρως αυθεντικό ελληνικό φαγητό, µάλλον θα απογοητευτείς!» Η οικογένεια και οι φίλοι από τα παιδικά εφηβικά χρόνια είναι το «αναγκαστικό» τίµηµα της διαµονής στο εξωτερικό. Ωστόσο, και οι δύο επισκέπτονται την Ηλεία όσο συχνότερα µπορούν. Ο Χρήστος είναι λίγο πιο τυχερός, καθώς στο Λονδίνο βρίσκεται και ένας παιδικός του φίλος από το σχολείο! Η οικογένεια για αυτόν είναι εντός πλάνων, αλλά προς το παρόν επιλέγει να επικεντρώνεται στην καριέρα του. Ο

O Χρήστος απολαµβάνει ποδηλατάδα

21

Εν οίκω

Σάκης είναι παντρεµένος και µε τη σύζυγό του Χριστιάνα, που κατάγεται από την Κύπρο, επισκέπτονται όσο πιο συχνά µπορούν την Ελλάδα! Τα χρόνια που πέρασαν στο εξωτερικό ήταν γεµάτα «εξαιρετικές εµπειρίες ζωής, όχι µόνο σε επίπεδο εργασιακής εµπειρίας», δηλώνει ο Σάκης. Ο Χρήστος ακολούθησε το moto «work hard, play hard» (δούλεψε σκληρά, παίξε σκληρά») έχοντας εξασφαλίσει ισορροπία µεταξύ εργασίας και απόλαυσης ζωής. Η στάση των γονιών; «Κάνε το καλύτερο για σένα» η απάντηση αµφοτέρων. Καταλαβαίνουν ότι σαν γονείς θα τους ήθελαν κοντά τους, αλλά ευθαρσώς δήλωσαν ότι ποτέ δεν ένιωσαν ίχνος πίεσης για το τι θα πράξουν, ενώ πάντοτε τους στήριξαν σε κάθε επιλογή τους. Ο Σάκης αναφέρθηκε στα σχολικά του χρόνια στο 2ο Λύκειο Πύργου, κάνοντας ειδική µνεία σε καθηγητές που του άφησαν θετικές εντυπώσεις, όπως ο τωρινός προϊστάµενος Β/βάθµιας εκπαίδευσης, κ.Βένδρας. «Περάσαµε ωραία και αποκτήσαµε και γνώσεις. Είµαι ευγνώµων προς αρκετούς καθηγητές, παρότι το σύστηµα δυσκόλευε τις προσπάθειές τους». Η ερώτηση για το αν το δέσιµο στα δίδυµα αδέλφια είναι ξεχωριστό, είναι αναπόφευκτη. Ο Σάκης ένιψε τας χείρας του! «∆εν ξέρω τι να απαντήσω». Ο Χρήστος εξέφρασε την πεποίθηση πως «από τη στιγµή που µεγαλώσαµε µαζί, είχαµε κοινές σχολικές εµπειρίες και χωριστήκαµε µόλις το 2007, είναι φυσιολογικό να υπάρχει στενότερο δέσιµο. Παρά την απόσταση, ωστόσο, συναντιόµαστε συχνά». Κλείνοντας, τόσο ο Χρήστος όσο και ο Σάκης δεν παρέλειψαν να επαναλάβουν την επιθυµία τους να επιστρέψουν στην Ηλεία, παρότι στο εξωτερικό η ζωή είναι ευκολότερη τώρα. Προς το παρόν, αρκούνται στις τακτικές επισκέψεις στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, µια και «το φως της Ηλείας δεν υπάρχει πουθενά αλλού!»


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Επιχείρηση ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.

Η

Με σταθερά βήµατα ανάπτυξης

ιστορία της εταιρίας ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. αρχίζει το 1970, όταν ο Βασίλης Τακτικός δηµιούργησε στη Νέα Μανολάδα την οικογενειακή επιχείρηση µε όραµα να ξεπεράσει τα στενά όρια της περιοχής µας. Το πρώτο βήµα για την επίτευξη του στόχου έγινε το 1978, µε την πρωτοπορία της εταιρίας στην καλλιέργεια φράουλας.

Η εταιρία

Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. είναι µια εταιρία που ειδικεύεται στην παραγωγή και συσκευασία νωπών φρούτων και λαχανικών. Τα κυριότερα προϊόντα της είναι φράουλα, πατάτα, φασολάκια, καρπούζια, πεπόνια και ό,τι άλλο προσφέρει η περιοχή µας. Ξεκίνησε σαν µια αγροτική επιχείρηση το 1970, πρωτοπόρησε το 1978 µε την καλλιέργεια φράουλας στη Νέα Μανολάδα και µε τα χρόνια επεκτάθηκε ώσπου το 2001 έγινε Α.Ε. Με την ένταξή της στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µετατράπηκε σε µια σύγχρονη µονάδα συσκευασίας προϊόντων της περιοχής µας. Η εταιρία ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. βρίσκεται στα σύνορα των νοµών Ηλείας – Αχαΐας, ενώ το συσκευαστήριο είναι διαπιστευµένο µε το ISO 22000:2005, HACCP και BRC και τα προϊόντα έχουν πιστοποίηση GLOBALGAP. Η µονάδα παραγωγής τηρεί σύστηµα ιχνηλασιµότητας.

Η µονάδα παραγωγής

Οι εγκαταστάσεις της ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. αναπτύσσονται σε µία έκταση 20.000 τ.µ. από τα οποία τα 3.000 τ.µ. είναι στεγασµένοι χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συσκευαστηρίου. Στα µελλοντικά σχέδια των υπευθύνων της εταιρίας περιλαµβάνεται, η επέκταση κάλυψης του χώρου ώστε να φτάσει σε 6.500 - 7.000 τ.µ. Υπάρχουν θάλαµοι αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών, καθώς και ψυγεία συντήρησης. Πρόκειται για µία υπερσύγχρονη βιοµηχανική µονάδα, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή και συσκευασία νωπών φρούτων και λαχανικών. Το κυριότερο προϊόν της παραµένει εκείνο που την καθιέρωσε στην αγορά: Η ΦΡΑΟΥΛΑ!

Οι σκοποί

Πρωταρχικό µέληµα, της ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. είναι η άψογη λειτουργία και ανάπτυξη του συσκευαστηρίου και η εποικοδοµητική συνεργασία µε τους προµηθευτές ενώ χάρη στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της η εταιρία κερδίζει συνεχώς την εµπιστοσύνη των πελατών της. Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται µε ιδιωτικά φορτηγά, ενώ για τις επιπλέον µεταφορικές ανάγκες χρησιµοποιούνται οχήµατα συνεργατών. Φροντίζουν για την άµεση παράδοση των φρούτων και των λαχανικών, αφού έχουν προηγηθεί εξονυχιστικοί έλεγχοι. Χάρη στα σύγχρονα µηχανήµατα που διαθέτουν και το ειδικευµένο προσωπικό µπορούν να καλύψουν µε συνέπεια κάθε απαίτηση των πελατών τους, στον τρόπο συσκευασίας.

∆ιεύθυνση: 43o χλµ. Πατρών-Πύργου T.K: 27052 ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α, ΗΛΕΙΑΣ Τηλέφωνο: 26230-73124 Φαξ: 26230-71621 E-mail: info@taktikos.com.gr

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 23

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Η εικόνα της 16ης αγωνιστικής Σελ. 24,25,26

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Καθοριστικός ο αγώνας µε Επισκοπή Τ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής επαναρχ ίζει σήµερα και ο Πανηλειακός ρίχνεται και πάλι στην «µάχη» για την άνοδο στην Β’ Εθνική. Ο σηµερινός αγώνας µε την Επισκοπή (2µ.µ. στο δηµ. στάδιο Πύργου) είναι καθοριστικός για την πορεία του Πανηλειακού στο πρωτάθληµα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, οπότε η νίκη είναι µονόδροµος για την οµάδα της Ηλείας. Με νίκη σήµερα, επί της Κρητικής οµάδας, ο Πανηλειακός θα µπει µε το … δεξί στο 2013 και θα κάνει ένα ακόµη σηµαντικό

Το πρόγραµµα της Γ’ Εθνικής 9η αγωνιστική Αχαρναϊκός - Κόρινθος Φωστήρας – ΑΟ Χανιά Παναιγιάλειος – Προοδευτική Ρούβας - Αστέρας Μαγούλας Πανηλειακός – Επισκοπή

βήµα για την υλοποίηση του βασικού στόχου του, που όπως αναφέραµε δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Β’ Εθνική. Ο σηµερινός αγώνας κρύβει αρκετές … παγίδες για τον Πανηλειακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να αγωνιστούν σε επίσηµο αγώνα αρκετό χρονικό διάστηµα, ενώ και η οµάδα της Επισκοπής δείχνει να είναι ένα σκληροτράχηλο συγκρότηµα. Όµως ο καλός και σοβαρός Πανηλειακός είναι το λογικό φαβορί για την κατάκτηση της νίκης, που θα είναι πιο άνετη αν σήµερα το στάδιο Πύργου είναι µια πραγµατική έδρα. Οι φίλαθλοι της οµάδας πρέπει λοιπόν να έρθουν σήµερα στο στάδιο και να ενισχύσουν τον Πανηλειακό, δείχνοντας ότι είναι κοντά στο πιο ιστορικό σωµατείο της Ηλείας και έχουν και αυτοί σαν όνειρο την επιστροφή στην Β’ Εθνική. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος δεν έχει κάποιο σοβαρό αγωνιστικό πρόβληµα, για τον αγώνα µε την Επισκοπή, ενώ πλέον στην διάθεση του δεν έχει τους Θόδωρο Κοτσόκολο και Σωτήρη Ζέλιο που αποχώρησαν. *** Τον αγώνα του Πύργου θα διευθύνουν οι : Νικολόπουλος, Αδαµόπουλος, Καρβούνης (Μεσσηνίας)

Μόνο τη νίκη θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» για να …πλησιάσουν στη Β’ Εθνική

Μια µεγάλη νίκη θέλει σήµερα ο Πανηλειακός στον πρώτο αγώνα του 2013, µε αντίπαλο την Επισκοπή.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

24 Σ Π Ο Ρ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2-1

Πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Την έκπληξη της αγωνιστικής έκανε χθες ο Κεραυνός Χειµαδιού που νίκησε µέσα στην έδρα του τον πρωτοπόρο Αστέρα Αµαλιάδας µε 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθληµα. Η νίκη για τους γηπεδούχους ήταν απόλυτα δίκαιη, αφού η οµάδα του Χειµαδιού έπαιξε πολύ δυνατά και «εγκλώβισε» τα ατού των φιλοξενούµενων. Το σκορ άνοιξε στο 39’ ο Λ. Γαλανόπουλος µε όµορφο πλασέ, ενώ στο 47’ είχαµε το 2-0 για το Χειµαδιό, όταν ο Κωνσταντόπουλος έκανε ατοµική προσπάθεια, έδωσε την πάσα στον Λ. Γαλανόπουλο που από το ύψος της περιοχής σκόραρε. Ο Αστέρας µείωσε στο 60’ µε κεφαλιά του Σάββα Αντωνόπουλου, αλλά δεν µπόρεσε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ. Μάλιστα το Χειµαδιό ήταν η οµάδα που έχασε την ευκαιρία να πετύχει και άλλο γκολ, όταν στο 69’ ο Π. Κωνσταντόπουλος βρέθηκε απέναντι στον Κουτσαβίτη, αλλά δεν µπόρεσε να τον νικήσει. Στο 78’ και στο 80’ καλές ευκαιρίες για τους γηπεδούχους είχε ο Π. Κωνσταντόπουλος.

Οι συνθέσεις

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ : Μπουλούµπασης Π., Μπουλούµπασης Ν., Μαραθιας, Κα-

Μεγάλη νίκη για το Χειµαδιό επί του πρωτοπόρου Αστέρα.

τσίκης, Ξουλεής, Χαραλαµπόπουλος, Γιαννακόπουλος, Κωνσταντόπουλος (85’ Αγγελακόπουλος ∆.), Αγγελακόπουλος Ν. (75’ Αγριδιώτης), Γαλανόπουλος (60’ ∆ηµητρό-

πουλος), Ζαφειράκης ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ : Κουτσαβίτης, Σιούλας (84’ Χρόνης), Αντωνόπουλος Θ., Σάκκος (59’ Στασινόπουλος), Μαργαρώνης

(67’ Σταυρούλιας), Καµαρινός, Λυµπέρης, Γαβριλόπουλος, Αντωνόπουλος Σ., Τσουκαλάς, Παπαθεοδώρου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ 2-2

Μοιράστηκαν βαθµούς και εντυπώσεις

λούκος Κ.), ενώ το τελικό σκορ διαµόρφωσε στο 83’ ο Παρδάκης µε ωραίο πλασέ. Η Προοδευτική ζήτησε πέναλτι στο τέλος του α’ µέρους, χωρίς όµως ο διαιτητής Τσιµπούκης από την Αχαΐα να δώσει κάτι.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ισόπαλο µε σκορ 2-2 τελείωσε το χθεσινό παιχνίδι του Ολυµπιακού Λαµπετίου µε την Προοδευτική Μανολάδας. Το παιχνίδι ήταν πραγµατικό ντέρµπι µε τις δυο οµάδες να έχουν τις ευκαιρίες να πάρουν τη νίκη, η κάθε µια για λογαριασµό της. Έτσι το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο. Το σκορ άνοιξε ο Παλούκος Ν. για την Προοδευτική, ενώ η ισοφάριση ήρθε στο 52’ µε άπιαστο φάουλ του Πετρόπουλου. Οι φιλοξενούµενοι πήραν και πάλι το προβάδισµα µε πέναλτι του Νάτση (το κέρδισε ο Πα-

Οι συνθέσεις

ΛΑΜΠΕΤ Ι: Λαµπρόπουλος, Ντάβαρης (76’ Γεωργάκης), Ραπούσι , Ζέρβας, Μανοδήµος, Γιαννόπουλος, Ζυγογιάννης, Πετρόπουλος, Παρδάκης, Καλύβας, Γαλανόπουλος ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ: Κυριακόπουλος, Χαµατάι (68’ Πέρδικας), Ορλώφ, Τσίγγανος, Παλούκος Ν. (88’ Σάµαρης Ν.), Σάµαρης Ε., Σάµαρης Π., Μπιτούνης, Τ ισάτο, Νάτσης, Παλούκος Κ.

Νίκη ξανά η ∆άφνη 3-1 τον Α.Ο. Ξενοφώντα

Χρειάστηκαν να περάσουν 5 αγωνιστικές για να γευτεί το νέκταρ της νίκης. ∆άµασε τον Α.Ο. Ξενοφώντα στο ουδέτερο γήπεδο Ν. Μανολάδας µε 3-1, αφού εκµεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούµενων. Πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε, πως αυτή τη φορά έπαιξε σχεδόν πλήρης και η νίκη της ήταν δίκαιη. Τα γκολ: Στο 7’ ο Ζαπάντης µαρκάρει τον Στρίγγα και το δοθέν πέναλτι αξιοποιεί ο κήπερ Αντωνόπουλος (1-Ο). Στο 29’ από µακρινό αράουτ του Σωτη-

ρόπουλου, ο Γεωργιόπουλος βγαίνει τετ- α- τετ µε τον Βασιλόπουλο και µε άψογο πλασέ πραγµατοποιεί το 2-0. Στην επανάληψη και στο 56’ από καλοχτυπηµένο φάουλ του Καραλάγα µε άπιαστη κεφαλιά ο Σωτηρόπουλος έγραψε το 3-0. Για τους φιλοξενούµενους, µείωσε στο 81’ µε χτύπηµα πέναλτι ο Παναγιωτακόπουλος, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος,

καθώς και την αποβολή του Γώτη. Καλύτεροι από τη ∆άφνη οι Α. Αντωνόπουλος, ∆ιαµαντόπ ο υ λ ο ς , Καραλάγας, Στρίγγας, Σωτηρόπουλος κι από τον Α.Ο. Ξενοφώντα οι Λώλης, ∆ηµάκης, Παναγιωτακόπουλος. Μέτριος ο διαιτητής Πασχάκης (Αχαΐας) που έδωσε δύο ανύπαρκτα πέναλτι, ενώ και η δεύτερη κίτρινη στο Βουρτσάνη

ήταν τραβηγµένη. ∆άφνη: Αντωνόπουλος, Ζώντος, Κλαµπάνος (78’ ∆ρακόπουλος), ∆ιαµαντόπουλος, Βουρτσάνης, Νικολόπουλος, Καραλάγας, Κρουζ, Στρίγγας, Γεωργιόπουλος (λ.τ. 70’ Καλοµοίρης), Σωτηρόπουλος (λ.τ. 60’ Γώτης). Ξενοφών: Βασιλόπουλος, Καρέτσος, Πρίνος, Μιχαλόπουλος (68’ Κουής), Λώλης, Ζαπάντης (52’ Τσιλιβήτας), Τσαγκάρης, Χρονόπουλος (78’ Κιάµος), ∆ηµάκης, Παναγιωτακόπουλος, Κουτσογιαννάκης.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ACS Α.Ε. Κανουλίων – Αλφειονίδα Αλφειούσας 1–2 Μυρσιναϊκός Μυρσίνης - Ολυµπιάδα Γουµέρου 1 – 2

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – S.M ΤΕΡΖΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ Εθνικός Γερακίου - Ολυµπιακός Μυρτιάς 1–2 Λέοντες Αµαλιάδας - Άρης Ξυλοκέρας 2–1 Θύελλα Καρδαµά – Κένταυρος Σωστίου 2–1 Ν. Κόροιβος Κατσαρού – Αετός Κέντρου 1–1 Ελπίδα Βαρθολοµιού – Εθνικός Αµπελοκάµπου 2 – 3 Εθνικός Αµαλιάδας – Αετός Αλποχωρίου 0–1

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: 0 – 2 (Χάρη σε δύο γκολ του Παν. Μπρη στο 20’ και στο 50’)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 25

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 3 – 0

Ε

Μπήκε για τα καλά… στον τίτλο!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

κµεταλλευόµενος τη νίκη του µε σκορ 3 – 0 στο «Γρ. Καλάκος» επί του Αργοναύτη Κατακόλου, και σε συνδυασµό µε την ήττα του πρωτοπόρου Αστέρα Αµαλιάδας στο Χειµαδιό, ο φιλόδοξος ΠΑΟΒ πλησίασε στους 4 βαθµούς από την κορυφή της Α1, και µπήκε και πάλι για τα καλά στην υπόθεση τίτλος! Μόλις στο 10΄ο Νικολετάκης άνοιξε το σκορ µε πλασέ για τους γηπεδούχους, ενώ στο 20΄ο Καββαθάς στην προσπάθειά του να διώξει, µε αυτογκόλ διαµόρφωσε το 2 – 0 για τον ΠΑΟΒ που ήταν και σκορ α΄ ηµιχρόνου! Παρά τις προσπάθειες των παικτών του Αργοναύτη για ένα γκολ στη συνέχεια αυτό δεν ήρθε, παρά τις κάποιες ευκαιρίες που δηµιούργησαν! Και αφού στο 50΄ο Καπατσούλιας είχε δοκάρι, στο 55΄ο ίδιος παίκτης µε δυνατό σουτ εντός περιοχής, διαµόρφωσε το τελικό 3 – 0! ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ: Τσάκωνας, Πολίτης, Χαµατάι, Καραχάλιος, Βραχνής, Τσουκα-

Στους 4 βαθµούς µείωσε µε την έναρξη της πρεµιέρας του β’ γύρου ο ΠΑΟΒ από τον Αστέρα τη διαφορά… και ελπίζει πλέον σε τίτλο!

λάς, Γούρµος (68΄Σαρανταυγάς), Παντελής (81΄Πατσούρας), Καπατσούλιας,Βαρβαρέσος (85΄Κουµανιώτης), Νικολετάκης ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ : Ξένος, Καββαθάς,

Ηλιόπουλος , Κωνσταντόπουλος, Αβραµόπουλος, Τσάµπρας , Πεσκελίδης, Γεωργίου (46΄Τσίτσος), Μπηλιώνης, Προκόπης (75’ Βασιλακόπουλος ), Αγγελόπουλος (70΄Αρβανιτίδης).

Η Βαθµολογία (σε 16 αγώνες) 1. Αστέρας Αµαλιάδας 43-16 41 ———————————————————————————————2. ΠΑΟ Βάρδας 34-10 37 3. Ξενοφών Κρεστένων 28-22 28 4. Λευκός Αστέρας 21-16 27 5. Νίκη Τραγανού 26-19 25 6. Κένταυρος Μαγούλας 27-17 25 7. Ολυµπιακός Σαβαλίων 17-18 24 8. Κεραυνός Χειµαδιού 17-24 24 9. ∆άφνη Ανδραβίδας 26-28 21 10. Ηλειακός Λεχαινών 27-28 18 11. Αναγέννηση Παλ. 19 – 30 16 12. Χάβαρι 17-25 15 —————————————————————————————— 13. Αργοναύτης Κατ. 20 – 29 14 14. Προοδευτική Μαν. 19 - 26 13 ———-—————————————————————————15. .Αίας Γαστούνης 16-30 10 16. Ολυµπιακός Λαµπετίου 19-26 8 * Ο Ολυµπιακός Λαµπετίου έχει ξεκινήσει µε -5 βαθµούς τη φετινή αγωνιστική περίοδο και έχει και ένα µηδενισµό. *Από ένα µατς λιγότερο έχουν Ολυµπιακός Λαµπετίου- Χάβαρι.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1 – 2

Τ

Νίκη ανάσα… στο 89’ µε Παναγόπουλο!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

η ρεβάνς του α΄ γύρου και παράλληλα βαθιά… βαθµολογική ανάσα, πήρε χθες στα Λεχαινά η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου κερδίζοντας µε σκορ 2 – 1 τον τοπικό Ηλειακό, τον οποίο έµπλεξε και πάλι σε περιπέτειες, καθώς έχει δύσκολο πρόγραµµα στη συνέχεια! Σε ένα πάντως πολύ µέτριο µατς, οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν στο 44΄µε προβολή του Κωνσταντακόπουλου, για να ισοφαρίσουν στο 75΄οι γηπεδούχοι µε κεφαλιά του Εντρίτ ύστερα από κόρνερ του Τσαντίλη! Τελικά στο 89΄ο Κ. Παναγόπουλος µε ένα φάουλ – βολίδα από 30 µέτρα στο «Γ» του Αλικανιώτη έγραψε το τελικό 1 – 2 για τους «νεοφώτιστους» που είχαν για κορυφαίους του Π. Χρόνη και Σαλκκάτο!

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: Αλικανιώτης , Μυφτάρ, Κόστα Β. (60΄Κράγκαρης Ι.), Τσαντίλης, Κράγκαρης Α.( λ. τρ. 5΄Εντρίτ),

Ευχαριστήριο

Ένα αυτογκόλ… έκρινε το µατς! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Την ρεβάνς του α’ γύρου πήρε χθες η «νεοφώτιστη» Αναγέννηση Παλαιοχωρίου µέσα στα Λεχαινά και ελπίζει σε απευθείας παραµονή!

Παναγόπουλος, Κοκκινάκης (46΄Φλεβοτόµος), Αναστασόπουλος, Κόστα Λ., Μάης, Κουρλός.

Ανα γέννηση Παλαιοχω ρίου: Φλίγκος,

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά το ∆.Σ. Ολυµπιακού Σαβαλίων, καθώς και τον πρόεδρο της οµάδας κ. Ευάγγελο Βελέντζα για την προτίµηση που έδειξε στην εταιρία µας XDSpor και την ευκαιρία που µας έδωσε για να δείξουµε τις δυνατότητές µας, τόσο αφορά τα προϊόντα µας, όσο και την προσπάθειά µας να παρέχουµε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Στα πλαίσια της επιθυµίας µας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουµε, έχουµε θέσει σαν στόχο την πλήρη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών µας. Ευχόµαστε το νέο έτος να φέρει χαρά και υγεία σ’ όλους.

Καλή Χρονιά Με τιµή, Κοτσοχείλης Χρήστος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ Α.Ο ΧΑΒΑΡΙ 1 – 0

Μενίκου, Σαρικεχαγιάς, Σακκάτος, Χρόνης, Κωστόπουλος, Κωνσταντακόπουλος (64΄Τσάµης), Παναγόπουλος (90΄Μαγκαφάς), Γιαννόπουλος, Κάσσας (70΄Τσακοπιάκος), Γαβριλόπουλος.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Νέα ήττα για την ΑΕΚ Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην Τρίπολη, αλλά ο Αστέρας µε επικίνδυνες αντεπιθέσεις ανέτρεψε το σκορ και επικράτησε µε 3-1, διατηρώντας το αήττητο στην έδρα του και βυθίζοντας την Ένωση. Γκολ: 36’ Ντε Μπλάσις, 65’ Ράγιος, 71’ Περόνε / 20’ Κουτρουµπής ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τσιώλης): Μπαντής, Τσαµπούρης, Μπαρτολίνι, Κάστελς, Φορµίκα, Άλβαρες, Ντε Μπλάσις, Ράγιος (90’+2 Πιπίνης), Καλαντζής (32’ Φραγκουλάκης), Ναβάρο, Περόνε (89’ Έγκον) ΑΕΚ (Λίνεν): Κωνσταντόπουλος, Αρκούδας, Κουτρουµπής, Γιάγκο, Παπαδηµητρίου, Μητρόπουλος, Ρίκκα (70’ Γκερέιρο), Φέτσης (60’ Κορδέρο), Γροντής (65’ Σταµατής), Φούντας, Πετρόπουλος Πλατανιάς - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1 Με ισοπαλία ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους το 2013 οι Πλατανιάς και ΠΑΣ (1-1). Σκόρερ οι Αναστασάκος (που είχε και δοκάρι), Κοροβέσης. Τεράστια χαµένη ευκαιρία από τον Ίλιτς.

Στις νίκες επέστρεψε ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, κερδίζοντας έστω και µε το «φτωχό» 1 – 0 τον Α.Ο. Χάβαρι , που όµως αδικείται από την ήττα, καθώς µε τις ευκαιρίες που είχε, άξιζε τουλάχιστον το «Χ»! Άλλωστε το µατς κρίθηκε στο 41΄µε αυτογκόλ του Αργυρόπουλου στην προσπάθειά του να διώξει σε φάουλ σουτ του Παπουτσή! Νωρίτερα και στο 40΄ο ∆όσης είχε σουτ στο δοκάρι! Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν τη νίκη τους, ενώ το Χάβαρι έπεσε πάνω στον γκολκίπερ Κόλλια, χάνοντας ευκαιρίες µε τους Μαργαρώνη και Μπατζακόπουλο, ενώ ένα γυριστό σουτ του ∆όση στο «Γ» είπε όχι ο Κόλλιας! Οι φιλοξενούµενοι ζήτησαν πέναλτι στο 45΄σε σέντρα – σουτ του Μαργαρώνη, και στο 75΄σε πλασέ του ∆όση, υποστηρίζοντας ότι η µπάλα αποκρούστηκε από χέρια αµυντικών, µε τον διαιτητή Στ. Σφυρή να είναι όµως κοντά! Ολυµπιακός Σαβαλίων: Κόλλιας, Ν. Παναγιωτόπουλος (57΄Καραγιάννης ), Μπογονικολός ∆. , Ρούνης, Καραφλός, Παναγιωτόπουλος Κ., Λαγκαδινός, Χοτζάι, Μαντάς (46΄Σιγούρος- 87΄Μπογονικολός Ν.) , Παπουτσής, Σκοτζάι . Xάβαρι: Ρούνης, Μπίρµπας, Κοκκώνης (75΄ Ζαχαρόπουλος), ∆έρβος, Μαργαρώνης, Βυθούλκας, Λούντζης, ∆ιαµαντόπουλος, ∆όσης, Μπατζακόπουλος, Αργυρόπουλος (59΄Γεωργίου – 87΄ Μπουντουβής),


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

26 Σ Π Ο Ρ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Άλωσε το Λαύριο (86-78)

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ια πολύ µεγάλη νίκη πέτυχε χθες ο Κόροιβος Αµαλιάδας, µέσα στο Λαύριο επί της τοπικής οµάδας. Η οµάδα της Ηλείας νίκησε µε 86-78, µετά από µια συγκλονιστική προσπάθεια, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Ο Κόροιβος άξιζε τη νίκη, αφού ήταν καλύτερος από τους γηπεδούχους και τους πήρε από την αρχή τον … αέρα, οδηγώντας τους σε αρκετά λάθη. Ήταν δε ψύχραιµος στα χρονικά σηµεία όπου χρειάστηκε και έτσι έφτασε σε µια πολύ σηµαντική νίκη, ενόψει της δύσκολης συνέχειας που τον περιµένει. ∆ιαιτητές: Σταµατόπουλος - Κατραχούρας Νικολούλης. Τα δεκάλεπτα: 21-14, 39-33, 55-56, 78-86.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Μαρκοµιχάλης, Παγώνης 4, Τσίρος 3 (1), Κακιούζης 20, Γιαννακόπουλος 23 (4), Λυµπερόπουλος 14 (3), Περάκης 4, Ψωµαδέρης 11 (1). ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Ασηµακόπουλος, Νοέας 12 (2), Αντωνιάδης, Καρύδας 17 (2 τρ. 5 ασ.), Κούρτης 5 (1), Τόµιτς 26 (2), Κλάδης, Αντωνόπουλος, Χατζόπουλος, Μαγιντιόµπε 2, Γκέρος 4, Τσόσιτς 20 (4 τριπ., 4 ασ.). Τα αποτελέσµατα: Παγκράτι - Ν. Κηφισιά 89-80 (71-71κ.α.) Τρίκαλα - Ίκαροι Σερρών 89-78 Ηράκλειο - Αρκαδικός 64-67 Λαύριο - Κόροιβος 79-86 Φιλαθλητικός - Ερµής Λαγκαδά 107-66 Αγία Παρασκευή - ∆όξα Λευκάδας 74-62 ΟΦΗ - Νίκη Βόλου 93-87

Μια πολύ µεγάλη νίκη πήρε ο Κόροιβος µέσα στο Λαύριο.

Η επόµενη αγωνιστική (12η, 12/01): Ίκαροι Σερρών - Παγκράτι, Τρίκαλα - Ηράκλειο, Ν. Κηφησιά - Λαύριο, Κόροιβος - Φιλαθλητικός,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 0-0

Ο Τσαούσης κράτησε… το µηδέν

Π

ολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στο Σκουροχώρι χθες, όπου δύο οµάδες της πρώτης πεντάδας, ο Λευκός Αστέρας και η Νίκη Τραγανού έµειναν στο 0-0, µετά από αρκετές φάσεις στις δύο εστίες. Οι γηπεδούχοι είχαν δύο κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ, µε τον Αντρέα Σπηλιωτόπουλο, που στο 81’ σούταρε άουτ και στο 84’, σε ανεπανάληπτο τετα-τετ νικήθηκε από τον Λαµπρόπουλο. Κλασικές ευκαιρίες είχε όµως και η Νίκη, µε τον ∆. Κολοτούρο και τον Λ. Μαρκόπουλο στο 24’ και στο 36’, ενώ ο πρώτος είχε ένα καλό σουτ και στο 56’, που απέκρουσε ο Τσαούσης. Στο 88’, σε µια φάση όπου µόνο ο διαιτητής Σταυρόπουλος είδε πέναλτι, όταν διεκδίκησαν τη µπάλα ο Βαγγόπουλος µε τον Μαρκόπουλο, το µατς άναψε… Είχαµε έντονες και δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες από τους γηπεδούχους, αλλά η τάξη αποκαταστάθηκε…, όταν ο

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-3

Α

Νέα νίκη για την Μαγούλα

νεβασµένη είναι εδώ και αρκετό καιρό η οµάδα της Μαγούλας, που νίκησε χθες µε 3-1 τον Αίαντα Γαστούνης. Η νίκη για τον Κένταυρο ήρθε δίκαια, αφού πατούσε καλύτερα µέσα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση µε την οµάδα της Γαστούνης. Το σκορ άνοιξε στο 12’ ο Θ. Θεοδωρόπουλος µε πέναλτι, που κέρδισε ο ίδιος (σε αυτή την φάση είχαµε και την αποβολή του Βετουλαβίτη που άφησε τον Αίαντα µε 10 παίκτες). Στο 52’ ο Κλάδης µε πλασέ έκανε το 2-0 για την οµάδα της Μαγούλας, ο Αίας µείωσε στο 60’ µε σέντρα σουτ του Λογώνη και το τελικό 3-1 έγινε στο 71’ µε κεφαλιά του Ζαφείρη. ΑΙΑΣ : Ψυχογιός, Κασιδιάρης (57’ Τερ-

Γιώργος Τσαούσης νίκησε από την «άσπρη βούλα» τον Νίκο Κολοτούρο, αποκρούοντας την «εσχάτη των ποινών» στην αριστερή του γωνία, αλλά και το νέο σουτ του Μαρκόπουλου στην επαναφορά. Λε υκός Αστ έρας: Τσαούσης, Βαγγόπουλος, ∆. Σταµατελάτος, Βασιλακόπουλος, Γιαννακόπουλος, Λυµπέρης, Α.Παναγιωτόπουλος, ∆.Παναγιωτόπουλος (70’Ζ.Παναγιωτόπουλος), Σπηλιωτόπουλος, Μοσχογιάννης, Ν. Σταµατελάτος Νίκη Τραγανού: Λαµπρόπουλος, Σαραντούλιας (80’Γκρίλλας), Χ. Κολοτούρος, Μπαρδούσης, ∆.Ιωάννου, Μαρσέλης, Βουρτσάνης, Ε. Κολοτούρος, ∆.Κολοτούρος, Μαρκόπουλος (90’Κ.Ιωάννου), Ν. Κολοτούρος Χρ. Κανελλόπουλος

Ερµής Λαγκαδά - Αγία Παρασκευή, ∆όξα Λευκάδας - ΟΦΗ, Νίκη Βόλου - Αρκαδικός.

κελέκης), Σταµατάτος, Βετουλαβίτης, ∆ηµητρίου, Μαλισώβας, Γαλιατσάτος, Μονόλιθος, Λούρµπας, Λογώνης (80’ Νικολόπουλος), Βλασσόπουλος (73’ Κλάδης)

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ : Θεοδωρακόπουλος, Κύτταρης, Χριστόπουλος Ν., Κουτσογιαννόπουλος, Μανέτας, Καρβουνιάρης, Μιλοσέσκι (85’ Μ. Κωνσταντόπουλος), Ζαφείρης (75’ Κ. Κωνσταντόπουλος), Αγριδιώτης, Θ. Θεοδωρακόπουλος, Κλάδης *** Η οµάδα της Μαγούλας ευχαριστεί τον Αίαντα για την φιλοξενία του και συγχαίρει τους διαιτητές για την πολύ καλή παρουσία τους. Χρ. Κανελλόπουλος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Iανουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 27

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

Ήρθε η ώρα για την αντεπίθεση

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο φρόντισαν να καλύψουν οι άνθρωποι του Ολυµπιονίκη το κενό που άφησε µε την αποχώρησή του ο Τάκης Καλαντζής. Οι διοικούντες τον σύλλογο της Αρχαίας Ολυµπίας έδωσαν πριν από λίγες µέρες τα χέρια µε τον Νίκο Βουρνά, ο οποίος αναλαµβάνει τις τύχες της οµάδας µέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Το έργο του έµπειρου προπονητή µόνο εύκολο δεν είναι, βέβαια, αφού οι “κόκκινοι” βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθµολογικού πίνακα στον 1ο όµιλο Νότου έχοντας γευτεί τη χαρά της νίκης µόλις µία (1) φορά στις εννέα πρώτες αγωνιστικές.

Πάντως όλοι στον Ολυµπιονίκη πιστεύουν ότι η οµάδα µπορεί να παραµείνει στην κατηγορία, αρκεί να κερδίσει τα παιχνίδια που είναι καθοριστικά για το µέλλον της. Μάλιστα η διοίκηση θέλει να ενισχύσει τον Ολυµπιονίκη και σύµφωνα µε πληροφορίες είναι σε επαφές µε δυο αθλητές. Να θυµίσουµε ότι ο Ολυµπιονίκης αγωνίζεται πάλι στις 13/01/13 και ώρα 17:00 στο κλειστό Αρχ. Ολυµπίας µε τον ΑΟ Γαλατσίου. Ένας αγώνας όπου η νίκη είναι µονόδροµος για το σωµατείο της Ηλείας.

Χρ. Κανελλόπουλος

∆ΟΞΑ Ν.ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Στην τελική ευθεία για το µατς µε ΠΑΟΒ!

προπονητή! Ενώ βέβαια πέρα από την έως τώρα αποχώρηση των Β. ΠαΣε ρυθµούς… κυπέλλου κινούνται ρασκευόπουλου, και Ντ. Μενίκου, για πλέον οι παίκτες της ∆όξας, µε τον τετον οποίο ενδιαφέρεται ο Ηρακλής χνικό Μίκι Τσίρκοβιτς που έλειπε στην Ψαχνών, εξετάζεται και η αποχώρηση πατρίδα του λόγω εορτών , να πιάνει και και άλλων παικτών. Πάντως οι παίπάλι δουλειά από την Παρασκευή, όπου κτες µπήκαν στην τελική ευθεία για µάλιστα τέθηκαν όλα τα θέµατα της τη ρεβάνς του β΄ ηµιτελικού του κυοµάδας επί τάπητος, και κυρίως τα µεπέλλου , στο γήπεδο της Ανδραβίδας ταγραφικά, στο ∆.Σ. που ακολούθησε! µε αντίπαλο τον ΠΑΟ Βάρδας την ερΚαθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποχόµενη Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στις κτηθούν τουλάχιστον δυο «µικροί» µε 2.30 µ.µ. , καθώς το πρωτάθληµα µεταγραφή, καθώς επίσης και ένας «µεεπαναρχίζει και πάλι στις 13 Ιανουαγάλος» από τους ελεύθερους! Μάλιστα ρίου, όπου η ∆όξα , σίγουρα έως τότε Την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου θέλουν στην και οι τρεις αυτοί παίκτες έχουν εντοπιενισχυµένη, θα υποδεχτεί τον Ατρό∆όξα Ν. Μαν. και γι’ αυτό προετοιµάζονται εντατικά! στεί, και το ∆.Σ. της οµάδας φαίνεται να µητο Λάππα, σε ένα µατς τελικό για βρίσκεται σε καλό δρόµο! Πέρα από τον την οµάδα . Χθες το πρόγραµµα πεκαι από την Αθήνα. Πάντως περίπτωση του νεα18χρονο επιθετικό Γιάννη Μπουρλάκη που αγωρελάµβανε πρωινή προπόνηση, ενώ η προετοιρού Μπουρλάκη είναι δύσκολη, όµως δεν απονίζεται στον Παναιγιάλειο, υπάρχουν και άλλες κλείεται τις επόµενες ηµέρες να σηµειωθούν µασία θα συνεχιστεί κανονικά και σήµερα! περιπτώσεις παικτών που εξετάζονται, ακόµα εξελίξεις, ανάλογα και µε τις αποφάσεις του Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S.M ΤΕΡΖΗΣ

Φινάλε… στην 14η αγωνιστική του 2ου οµίλου! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Έναν ακόµα αγώνα περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας, σε ότι βέβαια αφορά τον 2ο όµιλο, µε τον οποίο ολοκληρώνεται η 14η

αγωνιστική η οποία ξεκίνησε χθες µε έξι αγώνες! Πρόκειται για την αναµέτρηση του ιστορικού Ατροµήτου Καβασίλων κόντρα στους «νεοφώτιστους» Πάνθηρες Αµαλιάδας! Οι γηπεδούχοι µε 28 βαθµούς έως τώρα στο ενεργητικό τους βρίσκονται στην 2η θέση της βαθµολογίας , και θέ-

λουν τη νίκη , ώστε να έχουν το πάνω χέρι στα πλέι – οφ ανόδου παραµένοντας φυσικά στην 2η θέση έως το τέλος, έναντι των αντιπάλων τους! Όσο για τους Πάνθηρες που παλεύουν όλα τα µατς, έχουν ως στόχο την απευθείας παραµονή στην κατηγορία!

Α1 ΕΣΚΑ Η

Εκτός έδρας παίζουν αύριο Πανηλειακός ΓΑΣ και Υπερίων Επιστροφή στο πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑ Η την ∆ευτέρα όπου ο Πανηλειακός ΓΑΣ παίζει στα Ροΐτικα µε την Κρήνη 97 και ο Υπερίωνας στην Πάτρα µε την Ολυµπιάδα. Και οι δυο οµάδες µας θέλουν να µπουν µε το … δεξί στο 2013 και θα κάνουν τα πάντα για να τα καταφέρουν.

Το πρόγραµµα της Σούπερ Λίγκα Για το πρωτάθληµα της Σούπερ Λίγκα θα διεξαχθούν σήµερα και την ∆ευτέρα οι παρακάτω αγώνες : Κυριακή (6/1) Άρης-Πανιώνιος (15:00 Novasports 1) Ατρόµητος-Κέρκυρα (17:15 Novasports 1) Πανθρακικός-ΠΑΟΚ (17:15 Novasports 2) Ολυµπιακός-Βέροια (19:30 Novasports 1) ∆ευτέρα (7/1) Ξάνθη-ΟΦΗ (19:30 Novasports 1)


15%

έκπτωση σε όλα τα είδη

-1

5%

ΛΕΤΡΙΝΩΝ 15, ΠΥΡΓΟΣ Τ.: 26210 33777

15% έκπτωση

σε όλα τα είδη

-1

5%

ΑΙΟΛΟΥ 5 & ΣΙΣΙΝΗ, ΠΥΡΓΟΣ Τ.: 26210 31910

20% έκπτωση σε όλα τα ενδύματα

-2

0%

20%

έκπτωση σε όλα τα κοσμήματα

-2

0%

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 14 & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ Τ.: 26220 29033

25% έκπτωση

σε όλα τα είδη της collection 2013

-2

5%

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 22 Τ.: 26210 32858 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 Τ.: 26210 32850

10%

έκπτωση σε όλα τα υποδήματα

-1

0%

20% έκπτωση σε όλα τα είδη

-2

0%

Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 15, ΠΥΡΓΟΣ Τ.: 26210 23902

30% έκπτωση σε

μπουφάν και παλτό

-3

0%

ΕΡΜΟΥ 41, ΠΥΡΓΟΣ T.: 26210 34931

20% έκπτωση σε

μπουφάν και παλτό

-2

0%

20% έκπτωση σε όλα τα είδη

-2

0%

Κ. ΤΖΟΡΝΑ 1 ΛΕΧΑΙΝΑ Τ.: 26230 22083

30% έκπτωση

σε όλα τα έπιπλα

-3

9o ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τ./FAX: 26210 44955

10%

σε όλα τα ενδύματα

-1

νεανικά ενδύματα

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1-3, ΠΥΡΓΟΣ Τ.: 26210 35220

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3

ΑΙΟΛΟΥ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 21 Τ.: 26210 29167

0%

0%

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Εʼ ΠΥΡΓΟΣ, Τ.: 26210 25795

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement