Page 1

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ Οι µεταγραφές σε Α1 και Α2 Κατηγορία Σελίδες 16 - 17

Τ Η Σ ∆∏™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38047 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ

Φύτεψε ντοµατιά στον κήπο του κι έγινε σαν... περγουλιά Σελίδα 7

∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Ξεµένουν από πετρέλαιο τα οχήµατα µεταφοράς της

Σελίδα 5

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Έργα ουσίας σε τρεις τοµείς Σελίδα 7

ΕΝ ΟΙΚΩ

ΓΙΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Το «Χαµόγελο» είναι η ζωή µου Τα έργα υποδοµής και η οργάνωση θεωρούνται οι κυριότερες αιτίες

Σελίδες 20-21

ΥΓΕΙΑ

Ούτε οι οµπρέλες δεν µας σώζουν...

∆εν φθάνουν µόνον οι µεγάλες µονάδες και οι κρουαζιέρες

Ε

ξακολουθεί να παραµένει ζητούµενο η τουριστική ανάπτυξη της Ηλείας για την οποία γίνεται συνεχής συζήτηση αλλά χωρίς µέχρι τώρα να έχουν αποφασιστεί και υλοποιηθεί όλα αυτά που προαπαιτούνται. Είναι γεγονός ότι ο νοµός, µε εξαίρεση βέβαια τις κρουαζιέρες και τα «πεντάστερα» ξενοδοχεία που κλείνουν «φιξ» τους πελάτες τους, δεν είναι ακόµη πόλος έλξης τουριστών. Στον τοµέα αυτό είµαστε ακόµη πολύ πίσω σε σχέση µε άλλες περιοχές (Χαλκιδική, Πιερία) και φυσικά τα νησιά παρά το γεγονός ότι συνδυάζουµε πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών των περιοχών. Στο ερώτηµα τι λείπει από την Ηλεία κλήθηκαν να απαντήσουν ορισµένοι από τους αρµόδιους αλλά και απλοί πολίτες που υποστηρίζουν ότι λείπουν έργα υποδοµής όπως και η οργάνωση.

Σελίδα 27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ Ό,τι χρειάζεται η οικοδοµή Σελίδα 19

Σελίδα 6

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Θ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ «Κάτι θα γίνει να µας ξυπνήσει» Σελίδα 23

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Όλοι περιµένουν κάτι παραπάνω τον Αύγουστο Σελίδα 5

ΣΤΟ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σύσκεψη την Τετάρτη για τον ΓΟΕΒ

Σελίδα 5

ΚΟΥΡΟΥΤΑ

Άνοιξε τις πύλες της η έκθεση βιβλίου Σελίδα 11


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

Είπαν...

Χρονολόγιο 1 Αυγούστου 1962

∆ια την επιδότησιν αρδεύσεων ορεινών περιοχών Εκ µέρους του υπουργείου Γεωργίας εζητήθη τηλεγραφικώς ν’αναφέρουσιν αι γεωργικαί υπηρεσίαι εάν εις τον νοµόν Ηλείας υπάρχουν ανάγκαι επιδοτήσεως αγροτών ορεινών και ηµιορεινών περιοχών δια την εγκατάστασιν αντλητικών συγκροτηµάτων αρδεύσεων. Εις τας περιπτώσεις αυτάς το Κράτος θα παράσχη επιδότησιν 50ο της αξίας των τοιούτων εγκαταστάσεων. Αι ανάλογοι οικονοµικαί ενισχύσεις θα δοθούν βάσει των υποβληθησοµένων στοιχείων τα οποία θα συλλέξουν οι κατά τόπους γεωπόνοι.

Επέκτασις του ΙΚΑ εις Λουτρόπολιν Κυλλήνης Υπεβλήθησαν προς το υπουργείον Εργασίας σχετικαί αναφοραί δια των οποίων εζητήθη η επέκτασις της δικαιοδοσίας του ΙΚΑ και εις την λουτρόπολιν Κυλλήνης προκειµένου να ασφαλισθή το εκεί υπηρετούν εργατουπαλληλικόν προσωπικόν.

Ο ευσεβής λογισµός είναι κυρίαρχος και εξουσιαστής επί των παθών. Αυτό µε περίσσια ανδρεία απέδειξαν οι επτά αδελφοί Μακκαβαίοι µε τη στάση τους απέναντι στο βασιλιά της Συρίας Αντίοχο, όταν αυτός τους έταξε δόξες, τιµές και επίγειες απολαύσεις, αν αυτοί καταπατούσαν το Μωσαϊκό νόµο και έτρωγαν από τα απαγορευµένα φαγητά που τους πρόσφερε. Προηγήθηκε ο ενενηκονταετής διδάσκαλος τους, Ελεάζαρος, που εφάρµοσε στο έπακρο το νόµο που τους δίδασκε, µε αποτέλεσµα ο Αντίοχος να τον ρίξει στη φωτιά. Εµπνεόµενα από τη θυσία του γέροντα διδασκάλου τους, τα επτά αδέλφια κράτησαν την ίδια γενναία στάση απέναντι στο βασιλιά, όταν τους κάλεσε µπροστά του. ∆ευτέρα 2 Αυγούστου 2010 Ανακοµ. λειψ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεοµάρτυρος Σελήνη: 21 ηµ. Aν. Hλίου: 5:28 ∆ύση Hλίου: 19:34

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Νώντας ∆ιαµαντόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

« ∆εν υπάρχει χώρος επαγγελµατικός που να µην κλονίζεται και να µην έχει προβλήµατα. Στον χώρο του τουρισµού έχουν αρχίσει τα πρώτα προβλήµατα µε τους επισκέπτες που προσπαθούµε εµείς να τα αντιµετωπίσουµε. Ο τουρισµός µας βιώνει µια δύσκολη κατάσταση και πιστεύω ότι δεν κάνει καλό σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που ζούµε.»

Νίκος Μιχαλόπουλος Αντινοµάρχης

Παύλος Ντάκουρης ∆ντής Olympian Village στην Σκαφιδιά

Η φωτογραφία της Κυριακής

« Μέχρι στιγµής δεν έχουµε προβλήµατα ωστόσο δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βρισκόµαστε στην καρδιά των διακοπών και συµβαίνουν τέτοια πράγµατα. ∆υστυχώς µόνο κακό µας κάνει, επιτέλους όλοι να δουν ότι η χώρα µας δεν αντέχει άλλο, χρειάζεται τον τουρισµό.» Γιώργος Αγγελόπουλος Υπεύθυνος κρατήσεων Kyllini beach resort στην Κυλλήνη

Σ

αράντα έξι χρόνια πριν. Στις 27 Ιουνίου 1964, διεξήχθησαν στα Κρέστενα, για άλλη µια χρονιά, οι σχολικοί αθλητικοί αγώνες τα «Ξενοφώντεια» Συµµετείχαν µαθητές και µαθήτριες των δηµοτικών σχολείων της επαρχίας Ολυµπίας. Τους µικρούς αθλητές προσφώνησε ο επιθεωρητής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ευάγγελος Μακρής και την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο πρόεδρος της Κοινότητας Κρεστένων Πανταζής ∆ηµητρουλόπουλος. Τα αθλοθετηθέντα-από τοπικούς φορείς- κύπελλα απονεµήθηκαν στους νικητές από τους Πανταζή ∆ηµητρουλόπουλο, Σεραφείµ Μακρή, ∆ηµήτρη Αργυρόπουλο, Σωτήρη Μπίθα, Νικόλαο Σαραντόπουλο, Πάνο Κολαΐτη, Πέτρο Πετρόπουλο, Χρήστο Σεφερλή, Γιώργο Φωτόπουλο και Κώστα Σακελλαρίου. Κύπελλο επιδόθηκε και στον επιθεωρητή ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ολυµπίας Ευάγγελο Μακρή, από τον Νικόλαο Βούλγαρη, για την όλη προσφορά του στον αθλητικό όµιλο «Τα Ξενοφώντεια» (φωτογραφία).

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 + Ι’Ματθαίου, Επτά Μακκαβαίων

« Η Ανάπτυξη του Πρωτογενή Τοµέα του Νοµού µας αποτελεί κυρίαρχο στόχο για την Ν.Α. Ηλείας και γι αυτό ολοκλήρωσε τη µελέτη για τη δηµιουργία κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης.»

Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ήρθε ο καιρός να σοβαρευτούµε του καθηγητή Τάκη Ι. Κανελλόπουλου*

Η

Ελλάδα και οι Έλληνες βιώνουµε τους τελευταίους µήνες στιγµές οι οποίες σίγουρα θα λάβουν ιδιαίτερη θέση στην εθνική µας ιστορία. Η χώρα, ευρισκόµενη ουσιαστικά σε συνθήκες πτώχευσης, καταβάλει απέλπιδα προσπάθεια να επιβιώσει, υπό την εποπτεία αλλά και την αυστηρή επιτήρηση της λεγόµενης «Τρόικας». Η λαϊκή βούληση, ως θεµέλιο της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, έχει περιέλθει σε δευτερεύουσα µοίρα. Αν παλαιότερα µας ενοχλούσε, και δικαίως, η ύπαρξη ξένων στρατιωτικών βάσεων, πόσο θα έπρεπε να µας ενοχλεί σήµερα το γεγονός ότι η Τρόικα, δια του µνηµονίου που έχει υπογραφεί, δεν επιτρέπει λ.χ αύξηση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα ούτε κατά το ελάχιστο ποσοστό του ενάµισι τοις εκατό; Όλα αυτά δεν προέκυψαν ξαφνικά, ούτε οφείλονται σε κάποιο καταστροφικό γεγονός, έξωθεν προερχόµενο, που µας συνέβη χωρίς να το αντιληφθούµε. Αποτελούν το αναµενόµενο αποτέλεσµα µιας ανεξήγητης συµπεριφοράς της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελλήνων, που ήταν αντίθετη προς κάθε κανόνα δεοντολογίας, προς κάθε υπόδειξη της διεθνούς κοινωνίας και προς κάθε συµπέρασµα της διεθνούς πρακτικής. Με την πτώση της επτάχρονης δικτατορίας, που τόσα δεινά επισώρευσε στη χώρα µας αλλά και στον ευρύτερο ελληνισµό, όλοι οι έλληνες εκφράζαµε την απόφασή µας

να πορευτούµε στο µέλλον µε άλλο πνεύµα, διδασκόµενοι από τις εµπειρίες του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό είχε πράγµατι δηµιουργηθεί µια ατµόσφαιρα εθνικής ενότητας και συνεννόησης, που έκανε πολλούς δύσπιστους να διερωτώνται πως συνέβη η εθνική αυτή «µετάλλαξη». ∆εν κράτησε όµως πολύ, λίγα χρόνια. Στη συνέχεια ξαναγυρίσαµε στα παλιά. Οι δικοί µας και οι δικοί σας. Η δεξιά και η αριστερά. Το µαύρο και το άσπρο. Υπερβολές και φανατισµοί, στο βάθος δε και αντεκδικήσεις. Το ρουσφέτι, ο διορισµός, οι πελατειακές σχέσεις, η πλήρης κοµµατικοποίηση του κράτους, η βουλευτοκρατία σε πλήρη δράση, η αναξιοκρατία στο απόγειο. Μέχρι εδώ, λίγο πολύ, αντιγράφαµε το προχουντικό παρελθόν. Μας προέκυψε όµως και κάτι νέο, η αδιαφάνεια, η διαφθορά, η µίζα, το λάδωµα. Τα ποσά βλέπετε είχαν µεγαλώσει, οι προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ήταν µεγάλες, τα προγράµµατα και τα Πακέτα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σκέτος «πειρασµός». Και τότε άρχισε το µεγάλο φαγοπότι. Όλοι το βλέπαµε, όλοι το ζούσαµε. Μόνο έργα, για την εκτέλεση των οποίων είχαν δοθεί τα χρήµατα από την Κοινότητα, δεν βλέπαµε. Το εθνικό µας εισόδηµα δεν µεγάλωνε, τα παραγόµενα προϊόντα µας δεν ήταν ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά, οι εξαγωγές µας µειώνονταν, οι εισαγωγές µας αυξάνονταν, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου διευρύνετο συνεχώς. Εµείς απαντούσαµε µε συνεχή δανεισµό, κρατικό και προσωπικό.

Ωστόσο, η διεθνής συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Η χώρα µας ήταν µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωζώνης και της µεγάλης ευρωπαϊκής ενοποιηµένης αγοράς. ∆ιεθνώς, µετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, επικρατούσαν άλλες συνθήκες, άλλη νοοτροπία. Εµείς ήµασταν κολληµένοι στο παρελθόν, σε έναν ιδιότυπο κρατισµό, πολλές φορές χειρότερο και του σοβιετισµού. Επικεφαλής όλων αυτών, ένα οικογενειοκρατούµενο και διαπλεκόµενο πολιτικό σύστηµα, που ως κύρια αποστολή είχε την, πάση θυσία, επανεκλογή του, µε τη συνδροµή του εκδοτικού, δηµοσιογραφικού και επιχειρηµατικού κατεστηµένου. Την όλη εικόνα συµπλήρωνε ένα άκρως κοµµατικοποιηµένο, αλλά και πολυδάπανο συνδικαλιστικό σύστηµα. Όχι πως ο λαός ήταν αµέτοχος ευθυνών! Έχει και αυτός τις ευθύνες τους. Οι κύριες όµως ευθύνες ανήκουν στους ταγούς, στους πολιτικούς ηγέτες, διότι αυτοί δείχνουν τον δρόµο. Αυτή είναι η αποστολή τους. Σήµερα η πατρίδα µας είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Χάρη στη συµµετοχή µας στους θεσµούς της ∆ύσης, Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΝΤ, δεν πάθαµε ό,τι έπαθαν προ εικοσαετίας οι σοβιετικές χώρες. Στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης, µε τη βοήθεια των εταίρων µας σε δάνεια και τεχνογνωσία, η χώρα προσπαθεί να αποφύγει τον κίνδυνο της οικονοµικής κατάρρευσης και στη συνέχεια να σταθεί στα πόδια της. ∆ύσκολο έργο, δεδοµένου ότι οι δανειακές ανάγκες της

χώρας τρέχουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ η παραγωγική της ικανότητας µειώνεται. Φέτος θα είµαστε ευτυχείς αν η µείωση του εισοδήµατος που θα παραχθεί δεν ξεπεράσει το 4%, του χρόνου δε αν περιοριστεί στο 1-2 %, µε την ελπίδα να αρχίσει να αυξάνεται από το 2012. Το δηµόσιο χρέος θα αυξάνεται µέχρι το 2014, οπότε και θα φθάσει στο απίστευτο ποσό των 460 δις. ευρώ! Μάλιστα 460 δις. Πως µπορεί ο ελληνικός λαός στα προσεχή 10 -20 χρόνια να ξεπληρώσει τέτοιο χρέος και παράλληλα να κάνει ανάπτυξη; Πως µπορούν να παιδιά µας να αποπληρώσουν το τεράστιο αυτό ποσό; Στην κατάσταση που είµαστε, οι στόχοι µας πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, δύο, πάνω απ’ όλα η αύξηση του παραγόµενου εισοδήµατος. Να παράγουµε περισσότερα, φθηνότερα και καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες, ώστε να ζητούνται στις διεθνείς αγορές. Ο άλλος στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των δηµοσίων εσόδων, µε την περιστολή της φοροδιαφυγής, και η µείωση των δηµόσιων δαπανών, κυρίως της σπατάλης, ώστε να µειώνεται η ανάγκη για δανεισµό. Αυτά για να σωθούµε από τη µέγγενη τη διεθνούς τοκογλυφίας. Πέραν αυτών, υπάρχει και ένας ευρύτερος και διαχρονικός στόχος. Να αλλάξουµε επιτέλους νοοτροπία. Να γίνουµε άλλοι άνθρωποι, να γίνουµε σύγχρονοι ευρωπαίοι. Να σταµατήσουµε να είµαστε πρώτοι στη διαφθορά, να σταµατήσουµε να βλέπουµε το δηµόσιο χρήµα και τη δηµόσια περιουσία ως αντικείµενο ιδιοποίησης. Να τηρούµε

διαρκώς την αρχή της νοµιµότητας. Οι νόµοι ψηφίζονται για να εφαρµόζονται και όχι για να παραβιάζονται, όπως γίνεται σήµερα. Αυτό µας διδάσκει διαχρονικά ο Σωκράτης στο έργο του Πλάτωνος «Κρίτων». Να υιοθετήσουµε τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία µας και την κοινωνία µας, όσο επώδυνες και αν είναι. ∆εν µπορούµε διαρκώς να λέµε σε κάθε προσπάθεια αλλαγής ότι «αυτά δεν εφαρµόζονται στην Ελλάδα». Γιατί εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη; Και γιατί να µην εφαρµόζονται στην Ελλάδα. Τι είναι η Ελλάδα; Και τέλος, να συγκροτήσουµε ένα καινούργιο πολιτικό σύστηµα, αξιοκρατικό, διάφανο, σύγχρονο, αποτελεσµατικό. Ιδέες και επιτυχή παραδείγµατα υπάρχουν. Να παύσουν οι πολιτικοί να «χαϊδεύουν» τα αυτιά των ψηφοφόρων και οι πολίτες να ανέχονται ανεπαρκείς και διεφθαρµένους πολιτικούς. Να παύσουµε να είµαστε οι παρίες της Ευρώπης και του κόσµου, τα «απροσάρµοστα παιδιά» του διεθνούς συστήµατος. Να πορευτούµε µαζί µε τους εταίρους µας, ως πρωταγωνιστές των εξελίξεων, αφού δεν µας λείπουν ούτε τα προσόντα ούτε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Στην αντίθετη περίπτωση θα δικαιώσουµε αυτούς που ισχυρίζονται ότι είµαστε ένας λαός που χρειάζεται διαρκώς µια «Τρόικα»! Ο Τάκης Ι. Κανελλόπουλος είναι Καθηγητής του ∆ικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και κάτοχος ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet.

*


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

3

Η άλλη όψη

Η άλλη Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Ο νέος αναπτυξιακός νόµος και η Ηλεία… Τα τελευταία εικοσιτετράωρα το υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έδωσε για διαβούλευση το νέο αναπτυξιακό νόµο. Ειδικότερα αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία το σχέδιο του νόµου ήδη κατατέθηκε στη Βουλή, στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και φυσικά θα αρχίσουν να γίνονται προτάσεις. Το θέµα για το νοµό µας, είναι πλέον, αν από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νοµού, από το Επιµελητήριο, τη Νοµαρχία κλπ θα αρχίσουν διαδικασίες και ενδιαφέρον κατά την περίοδο αυτή των διαβουλεύσεων ώστε σαν νοµός να υπάρξει µία κοινή πρόταση µε αξιόπιστα στοιχεία και επιχειρήµατα, σε ποια ζώνη κινήτρων θα πρέπει να ενταχθεί η Ηλεία. Αφού πλέον αλλάζει το καθεστώς όπου εντάσσονταν κατά περιφέρειες σε ζώνες, για χρηµατοδοτήσεις µε ειδικά κίνητρα στον επενδυτικό τοµέα, για τις επιχειρήσεις, τις βιοµηχανίες, τις βιοτεχνίες κλπ. Και έχει ιδιαίτερη σηµασία η αλλαγή που έγινε γιατί µέχρι τώρα οι εκπρόσωποι της Αχαΐας κατέβαλαν προσπάθειες και ενδιαφέρονταν και για τους τρεις νοµούς σαν Περιφέρεια, σε όλους τους αναπτυξιακούς νόµους, να υπάγεται σαν Περιφέρεια, σε όσο το δυνατόν υψηλότερα κίνητρα χρηµατοδοτήσεων για επενδύσεις. Από εδώ και πέρα όµως το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόµου καθιερώνει ένα νέο καθεστώς, όπου η ένταξη δε θα γίνει σε επίπεδο περιφερειών, στις τρεις ζώνες κινήτρων που θα καθιερωθούν αλλά σε επίπεδο κάθε νοµού. Όπου πλέον σαν Ηλεία, από µόνη της µε τους εκπροσώπους της, θα πρέπει µε κάθε είδους επιχειρήµατα να παρέµβει πόσο µάλλον που δε συγχωρείται καµία αδιαφορία και αµέλεια σε ποια ζώνη κινήτρων θα συµπεριληφθεί. Πόσο µάλλον που σύντοµα ο Αναπτυξιακός νέος νόµος θα νοµοθετηθεί, για να εφαρµοσθεί. Κατά το υπουργείο ο νέος αναπτυξιακός νόµος µε τα ειδικά κίνητρα κατά ζώνες σκοπό έχει µε την κατάταξη και αξιολόγηση για ένταξη κατά νοµό πλέον, να στηριχθούν οι νοµοί αυτοί, που υφίσταται µεγάλες διαφορές και θεωρούνται υπανάπτυκτοι και σε επίπεδο Περιφερειών. Ασχέτως που βρίσκονται… Τέλος θα πρέπει αυτή τη φορά, να µην έχουµε µία από τα ίδια, όπως έχει συµβεί κατά το παρελθόν αλλά και τώρα, όπου οι πάντες, οι εκπρόσωποι διαλαλούν περί της Ηλείας, ότι είναι τελευταίος νοµός στην ανάπτυξη, λες και όλες τις δεκαετίες… ζούσαν εκτός νοµού και ανακάλυψαν την … πυρίτιδα. Λες και ευθύνονται οι απλοί πολίτες της Ηλείας και ο αγροτικός κόσµος, που αυτός ο νοµός δεν έχει αποκτήσει όχι µόνο βιοµηχανική περιοχή, αλλά ούτε ένα βιοτεχνικό πάρκο…

[

]

Στην αναµονή

Έ

να από τα πλέον εκνευριστικά πράγµατα είναι η πολύωρη αναµονή σε διάφορες υπηρεσίες προκειµένου να κάνεις τις δουλειές σου. Πας στην τράπεζα και χρειάζεσαι 20’ για να πληρώσεις κι αν έχεις να πας σε δύο τράπεζες ξεπερνάς το µισάωρο τουλάχιστον. Πας στη ∆ΟΥ µία από τα ίδια (τις περισσότερες µέρες), επίσης και στο ΙΚΑ. Αν µάλιστα είναι τέλος του µηνός η αναµονή ξεπερνά το µισάωρο. Ακόµα και στα ΕΛΤΑ για να εξυπηρετηθείς µπορεί να περιµένεις ακόµα και 40’!!! Τη στιγµή µάλιστα που έχει ανοίξει και λειτουργεί και δεύτερο πρακτορείο.

Ενδεικτικό παράδειγµα η περ. Πέµπτη που έπρεπε να περιµένεις (κατά µέσον) όρο 39’. Αν έχεις να κάνεις 2-3 τέτοιες δουλειές την έχασες τη µέρα. Τώρα θα µου πείτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, κάποιοι έχουν πάρει τις άδειές τους και από την άλλη έχει αυξηθεί ο κόσµος λόγω των ετεροδηµοτών, επισκεπτών κλπ. Σωστά όλα αυτά. Ο πολίτης όµως τι φταίει να χάνει δεκάδες εργατοώρες καθηµερινά στην αναµονή; Ζ.Μ.

Σχόλια Οι Νέοι Αγρότες της Ηλείας

Έπαινος στον «κυνηγό»... ∆εν είναι µικρό πράγµα να σε επαινούν οι στριφνοί Γερµανοί. Στην περίπτωση του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών ∆. Γεωργακόπουλου, µάλιστα, ο έπαινος µπορεί να έχει διπλή αξία, καθώς φαίνεται ότι αρχίζουν να πείθονται και οι κουτόφραγκοι ότι κάτι πάει να γίνει στο γλιστερό πεδίο της φοροδιαφυγής. Με τίτλο «Ο Ελληνας κυνηγός», λοιπόν, οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς» της Γερµανίας αναφέρονται στο «ηράκλειο έργο» που έχει αναλάβει ο γενικός γραµµατέας. «Αν όλοι υποβάλουν ειλικρινή φορολογική δήλωση, τότε τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 15 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Και µε τα µισά θα ήµουν ευχαριστηµένος», δηλώνει ο ίδιος. Η εφηµερίδα συµπληρώνει ότι, αν καταφέρει να ξελασπώσει, διά των εσόδων, την ελληνική οικονοµία, «θα αναδειχθεί ήρωας»! Το δηµοσίευµα πλαισιώνεται από φωτογραφία του κ. Γεωργακόπουλου που παρατηρεί αεροφωτογραφία των βορείων προαστίων της Αττικής µε εντοπισµένες ιδιωτικές πισίνες. Βαρύ το στοίχηµα. Να δούµε, του χρόνου τέτοια εποχή πόσο θα έχει αποδώσει στα κρατικά ταµεία το φορολογικό σαφάρι... Το παραπάνω σχόλιο το αλιεύσαµε από την «Ελευθεροτυπία»

Μπράβο στη ∆/νση Μεταφορών Τριάντα έξι ώρες συνεχούς (σχεδόν) εργασίας είχαν οι υπάλληλοι της ∆/νσης Μεταφορών στην οποία έπεσε το βάρος της προετοιµασίας και σύνταξης των ατοµικών φύλλων επίταξης των φορτηγών ∆Χ µετά την απόφαση του πρωθυπουργού.Με επικεφαλής τον προϊστάµενό τους Μένη Μανιάτη οι υπάλληλοι συνέταξαν σε χρόνο ρεκόρ 160 ατοµικά φύλλα και ήταν η µοναδική υπηρεσία (πανελληνίως) που τα παρέδωσαν τόσο γρήγορα στην Αστυνοµία για την επίδοση. Τελικά, αυτή η υπηρεσία είναι ίσως η µοναδική στο νοµό που έχει τόσο µεγάλο όγκο δραστηριοτήτων και µπορεί να ανταποκρίνεται άµεσα και σωστά στις όποιες ανάγκες προκύπτουν. Κι αυτό δεν το λέµε εµείς. Το λέει όλος ο κόσµος. Μπράβο τους. Ζ.Μ.

Με το µπετόνι στο χέρι για λίγη βενζίνη Έλληνες εκδροµείς του Αυγούστου, και έχει ο θεός…

Μπλεχτήκαν οι γραµµές µας! Εάν τηλεφωνήσετε στο Τµήµα Ασφαλείας Αµαλιάδας και σας απαντήσει καφενείο, µην απορήσετε…Ο ΟΤΕ έκανε πάλι το θαύµα του και είναι αυτό που λέει και το τραγούδι: «Μπλεχτήκαν οι γραµµές µας…». Έτσι, ενώ µπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Ασφαλείας Αµαλιάδας για να καταγγείλετε κάτι, να σας απαντά ο καφετζής για να παραγγείλετε καφέ. Τώρα, εάν για να παραγγείλετε καφέ πρέπει να απευθυνθείτε στο Τµήµα Ασφαλείας, δεν το γνωρίζω… Γραµµές είναι αυτές, ποτέ δεν ξέρει κανείς! Μ.Κ.

Κυκλοφόρησε ο ‘Καρδαµάς’ Το 35ο φύλλο της εφηµερίδας ‘Καρδαµάς’ κυκλοφόρησε και διατίθεται στους αναγνώστες του. Πρόκειται για την έκδοση που αφορά τους µήνες Απρίλιο- Μάιο-Ιούνιο και περιλαµβάνει θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και όχι µόνο, από µία άλλη µατιά που προσεγγίζουν τον αναγνώστη. Μ.Κ.

Από 11 έως 14 Αυγούστου, η Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας διοργανώνει το Φεστιβάλ Νέων Αγροτών Ηλείας στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μουριάς του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, σε µια όµορφη έκταση 180 στρεµµάτων, στο χώρο όπου διεξάγεται το Alfios river festival και υπάρχει υποδοµή ελεύθερου Camping, εστίασης, χώροι εκδηλώσεων και συναυλιών. Το Φεστιβάλ Νέων Αγροτών Ηλείας προβάλλει τους καρπούς της Ηλειακής Γης, όπως: το φηµισµένο λάδι της & της ελιές της, το µέλι της, τα πορτοκάλια της, τις πατάτες της, τα λαχανικά της, τα τριφύλλια της, τα καρπούζια της, τα σταφύλια της και τα µεταποιηµένα παράγωγά τους µε παραδοσιακές τοπικές συνταγές Το Φεστιβάλ Νέων Αγροτών Ηλείας έγινε πραγµατικότητα µε την συνδιοργάνωση της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων-Κοινοτήτων Ηλείας, και την χορηγική υποστήριξη της ΣΚΟΣ ΑΕ, των βιολογικών καταστηµάτων ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ, του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ολυµπίας, των Βιοκαλλιεργητών Αµαλιάδος και πολλών χορηγών επικοινωνίας. Οι Νέοι Αγρότες καλούν όλους τους Νέους και τους µεγαλύτερους να διαδηλώσουν την πίστη τους στο µέλλον µε σύνθηµα «από την καταστροφή στην ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» . Οι νέοι αγρότες της Ηλείας παρά τις δύσκολες συνθήκες που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές, που επιδεινώνονται µε την οικονοµική κρίση, διεκδικούν µε αισιοδοξία το δικό τους µέλλον βασισµένοι στην αγάπη τους για τη γη και τη φύση, στην διασφάλιση της ποιότητας, στις υπηρεσίες, στον τουρισµό και στο φυσικό περιβάλλον.


Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

4

[

Η γνώµη

]

Η έξοδος από την τρέχουσα κρίση

Ε

Ευάγγελος Μουτουσίδης Οικονοµολόγος, υπάλληλος ∆νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α Ηλείας

νώ µε την υπογραφή του µνηµονίου πήραµε πακέτο βοήθειας 110 δισ. ευρώ καλούµαστε µέσα σε τρία χρόνια να µειώσουµε το έλλειµµα από το 13% του ΑΕΠ κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς θα µειωθεί το ποσοστό του ελλείµµατος αν δεν αυξηθεί συγκλονιστικά το ΑΕΠ; Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος λόγω των σκληρών µέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για την µείωση του ελλείµµατος η ελληνική οικονοµία θα συρρικνωθεί µε ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 4%, και µε πληθωρισµό που τρέχει άνω του 5%. Ένα από τα ερωτήµατα που η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει άµεσα είναι τι θα γίνει µε τα ελλείµµατα των δηµοσίων οργανισµών; Τι θα γίνει µε τις δηµόσιες µεταφορές; Τι θα γίνει µε τις δα-

πάνες των νοσοκοµείων που το τελευταίο εννεάµηνο έχουν ξεφύγει και απειλούν να τινάξουν στον αέρα όλα τα δηµοσιονοµικά οφέλη από τις περικοπές µισθών, συντάξεων και αυξήσεων των φόρων; Σύµφωνα µε την ενδιάµεση έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆.Ν.T) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δαπάνες των νοσοκοµείων, των ασφαλιστικών ταµείων, των ∆ΕΚΟ και των ΟΤΑ, οι οποίες απειλούν να εκτροχιάσουν τον προϋπολογισµό. Φέτος το χρέος θα αυξηθεί κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ εξαιτίας των εγγυήσεων που έχουν λάβει οι ∆ΕΚΟ και οι οποίες θα καταπέσουν, εκτιµά το ∆.Ν.Τ. Η κυβέρνηση και ειδικότερα το οικονοµικό επιτελείο θα πρέπει να προτάξει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία ως βασική κυβερνητική επιλογή αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιµετωπίσει και το έλ-

λειµµα και το χρέος και την ανάπτυξη. Μόνον η αντιµετώπιση και των τριών θα µας βγάλει από την κρίση διότι ο κίνδυνος βαθύτερης ύφεσης, µεγάλης ανεργίας, αρνητικής δυναµικής του χρέους και κοινωνικών αναστατώσεων είναι προ των πυλών. Η έξοδος από την τρέχουσα κρίση δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την αναγέννηση των ιδιωτικών, ξένων και εγχώριων επενδύσεων, χωρίς µία νέα αναπτυξιακή πορεία εξωστρέφειας µε στόχους και χρονοδιαγράµµατα, µε µικρότερο αλλά αποτελεσµατικότερο κράτος µε ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας ειδικά για τις ευπαθείς οµάδες οι οποίες θα πληγούν ιδιαίτερα. Ο αναπτυξιακός νόµος µε ισχυρά φορολογικά κίνητρα και η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων πρέπει να προχωρήσουν άµεσα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Πρόσωπο

«Μετά από τρία χρόνια ο κύκλος έκλεισε…»

Τ

Γιάννης Μαντέκας (Βολεϊµπολίστας)

α τελευταία τρία χρόνια η Αµαλιάδα έγινε η πόλη του. Αγαπήθηκε από τους κατοίκους, γεύθηκε επιτυχίες και κρατά στη µνήµη του τις καλύτερες αναµνήσεις, αφού από Σεπτέµβριο επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Ο λόγος για τον βολεϊµπολίστα Γιάννη Μαντέκα, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 3 Αυγούστου του 1985. Εκεί τελείωσε το σχολείο και πέρασε στη σχολή ‘∆ιοίκηση Επιχειρήσεων’ στο ΤΕΙ Πατρών, απ’ όπου σύντοµα θα πάρει το πτυχίο του. Με τον αθλητισµό άρχισε να ασχολείται από την ηλικία των 5 ετών και αρχικά είχε ενδιαφέρον για την κολύµβηση, µετά για το πόλο, το µπάσκετ και από το 1997 µπήκε στη ζωή του το βόλεϊ, όπου και παραµένει µέχρι και σήµερα. Ξεκίνησε από την

οµάδα ‘Απόλλων’ της Πάτρας, όπου και παρέµεινε µέχρι το 2003. Το 2004 πήγε στην οµάδα της ‘Παναχαϊκής’ όπου παρέµεινε για ένα χρόνο και στη συνέχεια για δύο σεζόν βρέθηκε στην οµάδα της ΕΑΠ Πατρών. Από το 2007 µέχρι και σήµερα βρισκόταν στην οµάδα βόλεϊ του ‘Κοροίβου’ και στη διάρκεια της παραµονής του στην Αµαλιάδα έζησε πολύ όµορφες στιγµές. «Ήταν πολύ ευχάριστα, είχαµε πολλές επιτυχίες, αναδείχθηκα και εγώ µέσα από την οµάδα, αναδείχθηκε και η οµάδα. Ο κόσµος ήταν πάντα δίπλα στην οµάδα και σ’ εµένα, µας αγκάλιασε όλους, µας στήριξε και εµείς του προσφέραµε καλό θέαµα όλα αυτά τα χρόνια» θα πει χαρακτηριστικά. Σε λίγο καιρό αποχωρεί από την περιοχή, αφού µόλις προχθές έκλεισε µε την οµάδα της

ΕΑΠ. «Μετά από τρία χρόνια ο κύκλος έκλεισε…» θα πει για τον ‘Κόροιβο’. Αυτό το διάστηµα και µέχρι τις 10 Αυγούστου παραδίδει µαθήµατα βόλεϊ σε παιδιά, στην παραλία της Κουρούτας, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του, έχει ζήσει διακρίσεις όταν για 4 χρόνια συµµετείχε στις εθνικές οµάδες παίδων και εφήβων, ενώ πέρυσι συµµετείχε και στη Μεσογειακή οµάδα και έλαβε µέρος στους Μεσογειακούς αγώνες στην Πεσκάρα. Για τον Γιάννη ο αθλητισµός είναι τρόπος ζωής και όπως λέει µέσα από τον αθλητισµό νιώθεις καλύτερα µε τον εαυτό σου, είναι υγεία και πρέπει όλοι να αθλούνται σε οποιοδήποτε άθληµα. Μ.Κ.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Φύλλο επίταξης οχήµατος Βρε πώς έρχονται οι µέρες, τότε είκοσι Ιούλη Μεγαλόνησο προδώσαν και οι Τούρκοι καραούλη. Απ’την µια Ιωαννίδης κι απ’την άλλη Αµερικάνοι Κύπρο βάψαν εις το αίµα και στον κρόταφο η κάννη. Επιστράτευση µας είπαν, απ’ τους πρώτους µε καλέσαν Και τα σύνορα φυλούσα ευτυχώς κορµιά δεν πέσαν. Λέξη τούτη εξεχάστη και µαζί µ’αυτή η Χούντα Χρονοντούλαπο εµπήκε το τσαρούχι θέλει φούντα. Τώρα όµως τι συνέβη πόλεµο δεν έχει πια Κάποιοι όµως εθελήσαν να κρατήσουν τα κουπιά. Ο λαός το τι τραβάει βλέπετε αυτές τις µέρες Και η σκούνα της πατρίδας έπεσε ήδη σε ξέρες. Και δανείστηκε Ευρώπη ∆ΝΤ το λεν ταµείον Φόρους έβαλαν µεγάλους κι όλοι οι δείκτες είναι µείον. Σήµερα πάλι ακούστη στην TV και τις ειδήσεις Φορτηγά για τη βενζίνη δε θα έχεις να γεµίσεις. Επαράλυσε η χώρα πλήγµα έχει τουρισµός Φεύγω µάνα Γερµανία δύσκολος ο χωρισµός. Φρούτα ήδη εσαπίσαν στο κτήµα και τελάρα Και συναυλίες ο λαός ακούει τον Νταλάρα. Πλοία δέθηκαν στους µόλους, στα πορθµεία και λιµάνια Ικεσίες κάνουν όλοι και δεήσεις µε λιβάνια. Ξέµειναν συγκοινωνίες και τα πούλµαν που’χουν ξένους

Έξω δείχνουνε κανάλια πάλι παίρνουµε επαίνους. Κι εγώ σαν συνδικαλιστής σέβοµαι τους αγώνες Στην άσφαλτο δουλεύετε µε ζέστη και χειµώνες. Ταλαιπωρία ο µισθωτός άδεια έχει πάρει Βενζίνη τέλος έγραψαν δεν έχει να φουλάρει. Όλοι αποκλειστήκανε, άρρωστος πώς θα πάει Στο καφενείο συζητούν και απεργούς ρωτάει. Βιοτεχνίες κλείσανε ζηµιές πάλι εµπόροι Τρέχουνε τα γραµµάτια , επιταγές και φόροι. Εάν ανοίξουν επαγγέλµατα όπως σε άλλες χώρες Καθείς κοιτάει πάρτι του της γούνας του τις µπόρες. ΤΑΧΙ κι αυτά ξεµείνανε βολάν κι αυτοί κρατάνε Στις πιάτσες κάνουν σχόλια κι οι φίλοι σας σκορπάνε. Πολλοί είναι απέναντι χωρίς συµµάχους τώρα Ό,τι χειρότερο για σας, εχθρούς σ’ όλη τη χώρα. ∆ικαίωµα της εργατιάς είναι η απεργία Αυτό το όπλο έµεινε στο βάθος ανεργία. Όλοι εδώσατε λεπτά κι οι άδειες στα ύψη Και θέλετε προβλήµατα αρµόδιος να σκύψει. Θέµατα κάποια λύθηκαν µε τ’ασφαλιστικό Σύνταξη σας ανέβηκε λύση στο φορολογικό. Λυπάµαι µε κατάσταση ετών πολλών οι κόποι Μπάλα στη σέντρα παίζετε και χάθηκε το τόπι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η Ελλάδα στη δίνη του εθνικού διχασµού (Μέρος Τεσσαρακοστό) Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Κ

αι όµως συνέβη το παντελώς ανερµήνευτο και ανεξήγητο γεγονός στις διενεργηθείσες εκλογές. Ο Βενιζέλος και το κόµµα του οι Φιλελεύθεροι, υπέστησαν πανωλεθρία. Εξέλεξαν µόνο εκατον δεκαοκτώ βουλευτές, έναντι διακοσίων πενήντα ενός της Ενωµένης Αντιπολίτευσης. Και το χειρότερο όλων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν κατόρθωσε καν να εκλεγεί βουλευτής. Σίγουρα άδικη αµοιβή για τον µεγάλο έλληνα, που τόσα πολλά είχε προσφέρει στην πατρίδα. Ακόµα και σήµερα οι αναλυτές και οι ιστορικοί δεν έχουν κατορ-

θώσει επακριβώς να ερµηνεύσουν τα αίτια της αναπάντεχης ήττας, που αντίστοιχη ωστόσο είχαµε ξανασυναντήσει στο πρόσωπο του επίσης λαµπρού µεταρρυθµιστή έλληνα πολιτικού Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαιον όµως είναι ότι συνετέλεσαν σηµαντικά οι παρακάτω παράγοντες. Οι µακροχρόνιοι πόλεµοι επι µια εικοσαετία είχαν προξε-νήσει ένα αφόρητο αίσθηµα κορεσµού και ηθικής εξάντλησης στον ελληνικό λαό. Ακόµα ο Βενιζέλος την περίοδο των πολέµων είχε κυβερνήσει µε έναν ό τρόπο σκληρό, ενίοτε και αυταρχικό, όταν το επέτασσαν οι

ΠΑΓΑΚΙΑ

Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ. Πληρ. τηλ. 6944899295.

Το µέλλον κρίνει στάση σας κι όχι τηλεοράσεις Λαός βλέπει κατάσταση και οδηγών τις δράσεις. Μ’αγώνες, κόπους, στέρηση αυτή είναι η ουσία Απέκτησες το φορτηγό µ’αίµα περιουσία. Τ’ασπάζοµαι και σέβοµαι Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ εγώ το τι χρωστάω Κατάντησα ανίκανος δεµένος που να πάω. Όλους που βλέπω και µιλούν τέλος είπαν ανέχεια Στο ΠΕΡΟΚΕ ακούστηκε υπάρχει και συνέχεια. Σχοινί τώρα ετέντωσε κάπου θαρρώ θα σπάσει Κόντρα µε την κυβέρνηση φουρτούνα δεν κοπάσει. Άκουσα όµως απεργούς κι αν µε καλεί, δεν πάω Τ’ορκίζοµαι ρε φίλοι µου στο τιµόνι που κρατάω. Ο νόµος αν και άδικος πρέπει να τον τηρούµε Κι όχι µε βάρος σώµατος κανένα δε φοβούµαι. Προσωπικό ασφάλειας κατάσταση βοηθήσει Συζήτηση, διάλογος, δρόµος βρεθεί για λύση.

δύσκολες συνθήκες του πολέµου. ∆εν έπαυε ωστόσο να προξενεί δυσφορία αυτής της µορφής η διακυβέρνηση στον ελληνικό λαό. Τέλος οι αλλεπάλληλες παρεµβάσεις των συµµάχων την περίοδο 1915-1917 και ειδικότερα των Άγγλων, είχαν προξενήσει ηθική απέχθεια στον ελληνικό λαό. Πως εξελίσσονταν τα πράγµατα όµως µετά την ήττα του Βενιζέλου; Ο αντιβασιλέας Παύλος Κουντουριώτης µε την ήττα των Φιλελευθέρων και ως επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Βενιζέλου παραιτείται. Αντιβασιλέας ανέλαβε η βασιλοµήτωρ Όλγα, ενώ παράλληλα στις 22 ∆εκεµβρίου 1920 έλαβε χώρα δηµοψήφισµα, το οποίο απεφάνθη συντριπτικά για την επάνοδο του Κωνσταντίνου του Α’. Ο Κωνσταντίνος που τόσο δεινά είχε επισωρεύσει µε την αλαζονεία του, τα εγωπαθή του σύνδροµα και τις εξωθεσµικές και ολέθριες παρεµβάσεις του στην εξωτερική πολιτική της χώρας και που τα οποία τόσο ακριβά είχαν στοιχίσει στην Ελλάδα, επανέρχονταν στο στέµµα. Ένα δηµοψήφισµα που σίγουρα

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αποδράσεις σε απρόσιτα τοπία... Από τους φορτισµένους µε ένταση – κοινωνική, οικονοµική, πολιτική – καιρούς µας, δύσκολα µπορεί ν’ αποδράσει κανείς και δυσκολότερα να διαλογιστεί, µέσα στην αυγουστιάτικη έκσταση και ευδία. Παρ’ όλα αυτά, η απόπειρα µιας αναγνώρισης της λογοτεχνίας στο χώρο της επιστήµης, είναι ελκυστική, ενδιαφέρουσα. Είναι γεγονός, καθώς οµολογούν και οι ειδήµονες, ότι το «λογοτεχνικό είδος» εµπίπτει πολλές φορές στο χώρο της επιστήµης, αλλά δηµιουργεί χάσµατα στη λειτουργία της νόησης. «Η επιστήµη είναι µια διαλεκτική των εννοιών», αποφαίνεται σύγχρονος πανεπιστηµιακός. «Αποτελεί το τέρµα της διαλεκτικής εννοιολογίας». Ο νους ανέρχεται και διέρχεται τη λογική του κλίµακα, στερεώνοντας νοητικά τα διανοήµατά του. ∆εν µπορεί εποµένως να µπαίνουν καλολογικά στοιχεία µε την τέχνη του λόγου, γιατί άλλο πράγµα είναι η τέχνη του λόγου και άλλο η τεχνική του λόγου, που σηµαίνει την καθαρή λογική πορεία του Νου και στη συνέχεια την προαγωγή των φαινοµένων στις ιδέες, στα καθαρά είδη, σχήµα «φαινοµενολογικής αναγωγής» κατά τον Husserl, το «έκτυπον, που είναι το προϊόν του αρχέτυπου, γιατί το τελευταίο µένει «κεκρυµµένον» στην πρώτη θεώρησή του Νου». Πράγµατι, η «φύσις κρύπτεσθαι φιλεί». Η έννοια της γνωσιολογικής θεωρίας θα εµφυσήσει στο Νου την ελπίδα, ώστε ο Νους µε τον καιρό ν’ αποκαλύψει από τα φαινόµενα τα νοούµενα, την πραγµατικότητα, το «όντως ον» δηλαδή το «πράγµατι υπάρχον». Όπως παρατηρεί σύγχρονος στοχαστής «το υπάρχον» είναι ίδιον της επιστήµης, ενώ το «πράγµατι υπάρχον» είναι ίδιον της φιλοσοφίας».Από διάφορες θεµελιωµένες επιστηµονικά απόψεις και αναλύσεις συνάγεται ότι «το πράγµατι υπάρχον» είναι το αιώνιο όραµα της φιλοσοφίας, που πραγµατοποιείται µερικώς δια της επιστήµης, µέσα στο χρόνο, χωρίς ποτέ ο νους να φθάσει στην ολοκλήρωσή του, γιατί διαφορετικά θα εσήµανε το θάνατο του πνεύµατος. Η επιστήµη, καθώς γνωρίζουµε, έχει τη δική της πειθαρχηµένη γλώσσα και στοχεύει , όσο είναι δυνατόν, στα σηµεία του συζητούµενου θέµατος, χωρίς λογικές και ποιητικές ακρότητες και λογοτεχνικές εξάρσεις, που αποκόπτουν την οµαλή νοητική πορεία και στη συνέχεια το κύρος του επιστηµονικού στοχασµού. Υπάρχει η άποψη ότι «η ωραιολογία µε τις παραστάσεις και παραθέσεις σχετικών εικόνων αποδεσµεύουν την πειθαρχία του Νου, κατά την έκθεση της νοητικής διεργασίας, ώστε ο ακροατής ή αναγνώστης να έρχεται ευχάριστα στην κατανόηση του αντικειµένου». Η επιστήµη δε διδάσκεται ερασιτεχνικά µε περιγραφές και µε τρόπους που είναι ξένοι µε την έννοια και τον ορισµό της. Γιατί είναι «ένα σύστηµα οµοειδών γνώσεων, που αποτελούν µία και συγκεκριµένη ενότητα, βάσει των λογικών νόµων: της ακολουθίας, της συναλληλίας και της υπαλληλίας».Ίσως να γίναµε κουραστικοί σ’ αυτή την απόπειρα αποτύπωσης του χώρου Λογοτεχνίας και Επιστήµης. Καµιά φορά ο πρόχειρος και αδόκιµος στοχασµός χάνεται µέσα στα πυκνά δάση των αιώνιων αναζητήσεων και διαλογισµών, όπου ο νους και οι αισθήσεις δοκιµάζονται για τις αντοχές και τις διαστάσεις τους.Καλόν Αύγουστο να περάσετε, γεµάτο ψυχική, πνευµατική και αισθητική τέρψη και αγαλλίαση...

δεν είχε την σφραγίδα της έντιµης διενέργειας του. Ενδεικτικό είναι άλλωστε και το ποσοστό που ανέδειξε, της τάξης του 99%, το οποίο αναµφίβολα παραπέµπει σε δικτατορίες. Οι εκλογές όµως της 1ης Νοεµβρίου του 1920, είχαν και ένα άλλο σηµαντικό γεγονός. Η προκύψασα Βουλή στις 25 Ιανουαρίου του 1921 αυτοανακηρύχτηκε συντακτική και ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη σύνταξη νέου συντά-γµατος. Ωστόσο παρότι το αντιβενιζελικό στρατόπεδο είχε συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή, η χώρα θα ξαναµπεί στη δίνη της πολιτικής αστάθειας. Οι κυβερνήσεις θα ανεβοκατέβαιναν αυτή την περίοδο µε συχν-ότητα ανσασέρ, κλονίζοντας συθέµελε την προσπάθεια ανασυγκρότησης του τόπου. Παραθέτουµε παρακάτω τα τραγικά βραχύβια κυβερνητικά µας σχήµατα, προκειµένου να έχει µια σαφή εικόνα ο αναγνώστης. Για τρείς µήνες αναλαµβάνει ο ∆ηµήτριος Ράλλης. ∆υο µήνες πρωθυπουργός ο Νικόλαος Καλογερόπουλος και δεκατέσσερις µήνες ο ∆ηµήτριος Γούναρης. Για έξι µόνον ηµέρες ο Νικό-

ΘΕΩΝΗ –ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΡΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Λογιστικά –Φοροτεχνικά Οικονοµοτεχνικές µελέτες Μιαούλη 5 Τηλ. 2621020012, Κιν.: 6949190695 ΠΥΡΓΟΣ

λαος Στράτος !!!, τέσσερις µήνες ο Ναξιώτης Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και είκοσι ηµέρες ο Νικόλαος Τριανταφυλλάκης. Για µια ηµέρα τέλος ο αντιστράτηγος Αναστάσιος Χαραλάµπης στις 16 Σεπτεµβρίου του 1922. Και βαίνουµε χρονικά όπως σίγουρα θα υποψιάζεται ο αναγνώστης στις τραγικές και αποφράδες ηµέρες για την πατρίδα, µετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Ποιό ήταν ωστόσο το πολιτικό διακύβευµα των εκλογών του 1920, που επικαθόρισε µοιραίως τα κατοπινά βήµατα της σύγχρονης ιστορικής µας εκπόρευσης και οδήγησε στην εθνική τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και ποιά ήταν η πολιτική που ακολούθησαν οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις, καθώς και ο Κωνσταντίνος ο Α’, ο οποίος ήδη απο την περίοδο του Εθνικού ∆ιχασµού επιχειρούσε εξωθεσµικές παρεµβάσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας ; Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

«Παραµένουµε αµετακίνητοι παρά τις επιτάξεις…»

«∆

εν πειθαρχούµε..» ήταν η απάντηση των ιδιοκτητών οχηµάτων ∆ηµοσίας Χρήσης, που παραµένουν στο ‘µπλόκο’ τους στον κόµβο της Ροβιάτας και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, έχοντας παραταγµένα τα οχήµατά τους στον παράδροµο της εθνικής οδού στο ύψος του Κουρτεσίου. Από προχθές το Αστυνοµικό Τµήµα Αµαλιάδας έχει ξεκινήσει τις επιδώσεις των δελτίων επίταξης και προχθές επιδόθηκαν περίπου 40 δελτία, ενώ χθες παραλήφθηκαν από το Α.Τ. προς επίταξη, άλλα 270 δελτία. Στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν βρεθούν για να παραλάβουν τα δελτία, γίνεται θυροκόλληση από τους αστυνοµικούς. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων ∆ηµοσίας Χρήσης, ανεξαρτήτως της διαδικασίας παραµένουν αµετακίνητοι στις θέσεις τους και συνεχίζουν την απεργία τους. «∆εν φέρουµε εµείς καµία ευθύνη…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου ιδιοκτητών οχηµάτων ∆ηµόσιας Χρήσης κ. Νίκος Κορδαλής, ο οποίος δήλωσε: «Συνε-

Τα φορτηγά εξακολουθούν να είναι παραταγµένα στον παράδροµο, κατά µήκος της εθνικής οδού

χίζουµε την απεργία παρά τις επιτάξεις, δεν πειθαρχούµε, παραµένουµε αµετακίνητοι στις θέσεις µας, ενωµένοι και να δούµε που θα βγει. Ας έρθουν να τους δώσουµε τα κλειδιά. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαγριωµένοι µε την κυβέρνηση και εµείς δεν φέρουµε καµία ευθύνη, ας έφερναν αργότερα το νοµοσχέδιο. Οι επιδόσεις που κάνουν είναι τελείως άσχετες και δεν συµµορφωνόµαστε. Ας µας πάνε φυλακή, όλα είναι µετέωρα». Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

«∆εν πειθαρχούµε..» ήταν η απάντηση που έδωσε χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Κορδαλής

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Σαπίζει η βιοµηχανική τοµάτα

Μ

εγάλο πλήγµα δέχεται η βιοµηχανική τοµάτα, εξαιτίας της απεργίας των ιδιοκτητών οχηµάτων ∆ηµοσίας Χρήσης, και χθες ο υπεύθυνος της Οµάδας Παραγωγών Αµαλιάδας κ. Γιώργος Αχαµνός, εξαπέλυσε δριµύ ‘κατηγορώ’ κατά της κυβέρνησης, καθώς µε τη στάση της έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. «Θύµα» της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί αυτή τη στιγµή, είναι και η βιοµηχανική τοµάτα, καθώς όπως καταγγέλλει ο κ. Αχαµνός, µεγάλες ποσότητες άρχισαν να σαπίζουν στα χωράφια. Οι παραγωγοί, ελλείψει πετρελαίου, δεν µπορούν να µεταφέρουν τις τοµάτες τους στα εργοστάσια επεξεργασίας τοµατοπολτού και το προϊόν µένει πλέον στα χωράφια και οδηγείται σε καταστροφή. Κατά τον κ. Αχαµνό, πρόβληµα δηµιουργείται πλέον και µε τις βιοµηχανίες, οι οποίες έχουν µαζούτ οριακά για να µπορέσουν να λειτουργήσουν και από σήµερα αναµένεται να υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβληµα. «Έχουµε αγανακτήσει πλέον µε τη στάση της

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Μικρή…ανάσα για την αγορά Μ

ικρή…ανάσα αποτέλεσαν για την τοπική αγορά οι θερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο αυτό να µπορεί να αναπληρώσει το χαµένο τζίρο του περασµένου χειµώνα και της άνοιξης που η αγορά είχε «νεκρώσει» λόγω και της ανακοίνωσης των µέτρων της κυβέρνησης. Οι πρώτες δυο εβδοµάδες βοήθησαν κάπως την τοπική αγορά να κινηθεί, άλλους εµπόρους την πρώτη εβδοµάδα και άλλους τη δεύτερη, αφού το καταναλωτικό κοινό, ανάλογα µε τις ανάγκες

του, είτε βγαίνει κατευθείαν στην αγορά για να αγοράσει ότι έχει ανάγκη είτε την πρώτη εβδοµάδα κάνει την έρευνα αγοράς του για να επιλέξει την πιο συµφέρουσα λύση και ψωνίζει τη δεύτερη.

αναµενόµενα, αν αναλογιστεί κανείς ότι φέτος τα ποσοστά των εκπτώσεων από την πρώτη στιγµή διαµορφώθηκαν από 40% και άνω, κάτι που συνήθως γινόταν µετά το 2ο δεκαπενθήµερο.

σοστό των οποίων κάθε χρόνο στηρίζει την τοπική αγορά, αναγνωρίζοντας την καλή ποιότητα προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που την διακρίνουν, κυρίως την τελευταία 10ετία.

Μικρή ανάσα ∆εδοµένου του γεγονότος ότι τους µήνες πριν το καλοκαίρι, η αγορά δεν κινήθηκε καθόλου, το ενδιαφέρον που έδειξε από τις 15 Ιουλίου µέχρι και σήµερα το καταναλωτικό κοινό, βοήθησε κάπως την αγορά. Βέβαια, τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δεν είναι τα

Περιµένοντας τους ετεροδηµότες …τον ∆εκαπενταύγουστο Τώρα οι έµποροι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στις ηµέρες πριν τον ∆εκαπενταύγουστο, περίοδος που υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σηµαντικά ο πληθυσµός της περιοχής µε την έλευση των ετεροδηµοτών, µεγάλο πο-

Ακόµα µεγαλύτερες προσφορές Εξάλλου, αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Εµπορικός Σύλλογος Πύργου – όπως τόνισε ο πρόεδρος Αθανάσιος Σκορδαλής – εξετάζει το ενδεχόµενο για την στήριξη της αγοράς και µετά το τέλος Αυγούστου, µε µεγαλύτερες προσφορές που θα βοηθήσουν και τον κόσµο να ψωνίσει αλλά και την αγορά να κινηθεί και να µη µείνει µε στοκ εµπόρευµα.

Αθανάσιος Σκορδαλής Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Πύργου «Η 2η εβδοµάδα των εκπτώσεων, σύµφωνα µε τα µηνύµατα των συναδέλφων, ήταν καλύτερη από την 1η στην οποία ο κόσµος έκανε κυρίως έρευνα αγοράς, όπως γίνεται και πρέπει να γίνεται από τους καταναλωτές. Αυτές τις ηµέρες βέβαια, υπάρχει µια στασιµότητα, κάτι που παρατηρείται κάθε χρόνο πριν τον Αύγουστο. Ελπίζουµε και ευχόµαστε ότι η κίνηση θα αυξηθεί την επόµενη εβδοµάδα που θα έρθουν και οι ετεροδηµότες, οι οποίοι φέτος υπολογίζουµε ότι θα είναι περισσότεροι επιλέγοντας – λόγω της οικονοµικής κρίσης – τα χωριά τους και όχι τα νησιά και το εξωτερικό φέτος. Έτσι, πιστεύουµε ότι θα αυξηθεί λίγο παραπάνω η κίνηση απ’ ό,τι τις προηγούµενες χρονιές, γιατί οι τοπικές αγορές δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις αγορές των µεγάλων πόλεων».

Γιώργος Βασιλακόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου ΕΒΕ Ν. Ηλείας «Είναι η πρώτη χρονιά που ενώ όλη η αγορά ξεκίνησε µε µεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, πέρα από τις 3-4 πρώτες ηµέρες, η κίνηση είναι υποτονική µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή τα πράγµατα να παραµένουν στάσιµα. Αυτό δείχνει και τη µεγάλη δυσκολία που έχει ο κόσµος να χαλάσει χρήµατα. Αποδεικνύεται πλέον στην πράξη και πολύ έντονα ότι όντως δεν υπάρχει χρήµα στην αγορά και όλοι οι έµποροι και επαγγελµατίες θα αντιµετωπίσουµε πολύ µεγάλα προβλήµατα. Υπάρχει µια ελαφρά κινητικότητα λόγω των κοινωνικών υποχρεώσεων που έχει ο κόσµος, αλλά µέχρι εκεί. Τώρα, αυτό που περιµένουµε είναι ο ∆εκαπενταύγουστος και η έλευση των ετεροδηµοτών, υπολογίζοντας ότι η κίνηση θα αυξηθεί λίγο παραπάνω».

Κατά τον κ. Αχαµνό, µεγάλες ποσότητες τοµάτας σαπίζουν στα χωράφια

κυβέρνησης. ‘Θύµατα’ αυτής της ιστορίας είµαστε εµείς. ∆εν ξέρουµε τι θα κάνει, ας βγάλει το στρατό, ας κάνει ότι θέλει, εµείς θέλουµε λύση εδώ και τώρα, γιατί χάνουµε το προϊόν µας. ∆εν έχουµε πετρέλαιο για να πάµε τις τοµάτες στα εργοστάσια, ενώ από τη άλλη άρχισαν και στα εργοστάσια τα προβλήµατα, αφού χωρίς µαζούτ δεν µπορούν να δουλέψουν. Ας γίνει κάτι επιτέλους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αχαµνός. Μαρία Καραµπάτση

Ευθύνες στην κυβέρνηση επέρριψε ο υπεύθυνος της Ο.Π. Αµαλιάδας κ. Γιώργος Αχαµνός

Τώρα περιµένουν τον ∆εκαπενταύγουστο και την έλευση των ετεροδηµοτών

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr) Μικρή ανάσα έδωσε στην αγορά το πρώτο δεκαπενθήµερο των εκπτώσεων.

Γιώργος ∆ούνιας «Φέτος ξεκινήσαµε από την αρχή των εκπτώσεων µε πολύ µεγάλα ποσοστά για να βοηθήσουµε τον κόσµο, λόγω της κρίσης. Πράγµατι η πρώτη εβδοµάδα ήταν καλή αλλά από την δεύτερη η κίνηση παραµένει σε σταθερά χαµηλά επίπεδα. Βέβαια, περιµένουµε ότι τον Αύγουστο και όσο πλησιάζουµε προς τον ∆εκαπενταύγουστο να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κόσµου, τόσο των ντόπιων όσο και των ετεροδηµοτών που θα έρθουν. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα έχει δουλειά, παρά την κρίση, είµαστε και πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι».

Εύη Ρουµπάνη «Η αγορά είχε ήδη ξεκινήσει να κινείται πριν τις εκπτώσεις, αφού γενικά λόγω κρίσης προσπαθούσαµε µε πολύ καλές τιµές και προσφορές να βοηθήσουµε τον κόσµο. Υπάρχει ενδιαφέρον και ελπίζουµε ότι θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο µέσα στις επόµενες ηµέρες, µπαίνοντας στον Αύγουστο και πλησιάζοντας προς τον ∆εκαπενταύγουστο, οπότε θα έρθουν και οι ετεροδηµότες στην περιοχή µας. Εκτός από τις εκπτώσεις, υπάρχουν και πολύ καλές προσφορές εντός του καταστήµατος ώστε να βοηθήσουµε τον κόσµο. Είµαστε αισιόδοξοι και περιµένουµε…».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 6

Μπορεί να γίνει τουριστικός προορισµός αλλά… Ο

Τουρισµός στην Ηλεία δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ίδιος µε τον Τουρισµό των Νησιών του Αιγαίου ή και του Ιονίου ακόµη! Είναι πρώτα από όλα προσκύνηµα στην ίδια την Ολυµπιακή Ιστορία. Είναι ταυτόχρονα µια µύηση στην κληρονοµιά της σταφίδας, της ελιάς, του καρπουζιού και της ντοµάτας. Είναι τουρισµός µε µεγάλα πλεονεκτήµατα. Μπορεί να γίνει ταυτότητα προϊόντος. Μπορεί να περάσει σε εκατοµµύρια ανθρώπους ειδικά στις αναδυόµενες τουριστικές αγορές (ΗΠΑ – ΚΙΝΑ – ΡΩΣΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ). Η απουσία βασικών υποδοµών όπως αεροδρόµιο , αυτοκινητόδροµος για ασφαλή µεταφορά τουριστών αλλά και ποιοτικότερων υπηρεσιών στερούν αυτή την δυνατότητα από την Ηλεία. Οι πολίτες που ζουν µε τις οικογένειές τους και δραστηριοποιούνται στην Ηλεία θεωρούν ότι µε έξυπνες κινήσεις, των αρµοδίων παραγόντων, και µε καλό συντονισµό θα µπορούσε ο νοµός να κερδίσει περισσότερα. Οφείλουν οι αρµόδιοι που έχουν τις τύχες του νοµού στα χέρια τους να δώσουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον στη γη τους και να προβάλουν τα πλεονεκτήµατα της…

»

Η απουσία βασικών υποδοµώνεπενδύσεων και οργάνωσης στερεί από την Ηλεία αυτή τη δυνατότητα

»

Για ποιο τουρισµό µιλάµε…

Πού εντοπίζουν τις ελλείψεις οι πολίτες σύµφωνα µε δηλώσεις τους στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ

Χ.Καφύρας Νοµάρχης

«Σηµαντικός πυλώνας ανάπτυξης της Ηλείας είναι ο τουρισµός» Άγγελος Ξυνής «∆εν λείπει κάτι από το Νοµό Ηλείας. Υπάρχουν πολλές περιοχές που έχουν σωστό επικοινωνιακό πρόγραµµα και παρ’ όλα αυτά παρατηρείται µείωση στον τουρισµό. Η µείωση αυτή µπορεί να µην είναι σηµαντική αλλά είναι σίγουρα αισθητή και οφείλεται στην οικονοµική κρίση».

Παναγιώτης Ρουµπίνης «Στο Νοµό µας οι ελλείψεις δυστυχώς είναι µεγάλες. Καταρχάς λείπει το ενδιαφέρον των πολιτικών του τόπου µας. Επίσης, λείπουν βασικές υποδοµές, όπως το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας που ακόµα δεν είναι έτοιµο, το οδικό δίκτυο και φυσικά τα τουριστικά θέρετρα που θα έπρεπε να υπάρχουν στην Ηλεία».

Βασίλης Ανδρικόπουλος «Έρχοµαι κάθε χρόνο για διακοπές γιατί κατάγοµαι από τον Πύργο. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή προορισµού ο Νοµός Ηλείας. Για µένα είναι οι ιδανικές διακοπές, ό,τι ψάχνω το βρίσκω εδώ».

Βασίλης Τριανταφυλλόπουλος «∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις που αφορούν το οδικό δίκτυο ολόκληρου του Νοµού, το λιµάνι του Κατακόλου, το κέντρο της πόλης του Πύργου και το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας. Για ποιο τουρισµό µιλάµε όταν δεν έχουµε αεροδρόµιο;»

∆ιονύσης Νικολακόπουλος «Από τον Πύργο και γενικά την Ηλεία λείπουν δυο βασικά πράγµατα, οι υποδοµές και η οργάνωση. Χωρίς αυτά δεν θα υπάρξει ποτέ ικανοποιητική αύξηση στον τουρισµό».

Φώτης Μπακογιάννης Πρόεδρος ξενοδόχων πεδινής Ηλείας

«Πρέπει να αναζητήσουµε εναλλακτικές µορφές τουρισµού» Για να γίνει η Ηλεία τουριστικός προορισµός, πρέπει πρώτα απ’ όλα να αξιοποιηθούν οι υποδοµές. Να φτιαχτεί ο δρόµος προς το λιµάνι της Κυλλήνης αλλά και η Ολύµπια Οδός. Να εκσυγχρονίσουµε τις υποδοµές των χωριών µας που αυτή τη στιγµή δεν έχουν καλά

– καλά δρόµους προσπελάσιµους. Πρέπει να αναζητήσουµε εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Να αξιοποιήσουµε τις ιαµατικές πηγές και να τις κάνουµε γνωστές στην άκρη του κόσµου. Αν δεν τις ξέρει ο άλλος πώς θα έρθει; ∆εν φτάνει

µόνο η θάλασσα και το δάσος. Έχουµε δύο πλεονεκτήµατα παραπάνω που λέγονται Λουτρά Κυλλήνης και Καϊάφας. Και αντί γι’ αυτό, βλέπουµε ότι ο Καϊάφας φέτος δεν έχει ανοίξει ακόµα. Πρέπει να κάνουµε τις παραλίες εύκολα προσβάσιµες, να

υπάρχουν δρόµοι, σήµανση, επαρκής φωτισµός, καθαριότητα και φυσικό περιβάλλον. Τέλος, πρέπει να έχουµε εργασιακή και τουριστική συνείδηση. Να είµαστε ανταγωνιστικοί, τυπικοί και να προσέχουµε τον πελάτη. Να του προσφέρουµε το καλύτερο.

Ο δεύτερος και εξίσου σηµαντικός πυλώνας ανάπτυξης της Ηλείας είναι ο τουρισµός. Το παγκόσµιο σκηνικό της τουριστικής βιοµηχανίας έχει αλλάξει. Νέοι προορισµοί, φθηνότεροι τόποι, αλλαγή τουριστικών συµπεριφορών, είναι τρεις µόνο από τις απειλές που αντιµετωπίζουµε. Νέες λογικές, µεγάλες επενδύσεις, σύγχρονο τουριστικό marketing και συνδυασµένα τουριστικά ενδιαφέροντα ήταν οι µεγάλες προτεραιότητές µας από την πρώτη µέρα της Νοµαρχιακής µας θητείας. Έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα και συνεχίζουµε µε καθηµερινή δράση. Μια νέα στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενη από ιδιωτικούς και δηµόσιους πόρους και βιώσιµες συνεργασίες µε οργανωµένες τουριστικές µονάδες υψηλού εισοδήµατος µέσω διεθνών tour operators, είναι η ασφαλιστική δικλείδα της επιτυχίας.

Όαση το Kyllini Beach Resort στην Κυλλήνη Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Στη µαγευτική τοποθεσία στη δυτική άκρη της Πελοποννήσου σας εγγυάται ονειρεµένες διακοπές

Τ

ο Kyllini Beach Resort βρίσκεται µέσα σε φυσικό περιβάλλον και δίπλα σε µια χρυσή ακρογιαλιά. Ακριβώς δίπλα σε µια φανταστική παραλία, στην δυτική ακτή της χερσονήσου Πελοποννήσου βρίσκεται το οικόπεδο του Kyllini Beach, έκτασης 160.000 τ.µ. Το κοντινότερο χωριό, το Κάστρο, βρίσκεται 3 χιλιόµετρα µακριά, το αεροδρόµιο του Αράξου 50 χιλιόµετρα και η Αρχαία Ολυµπία 65 χιλιόµετρα. Η παραλία µε ψιλή άµµο έχει συνολικό µήκος 11 χιλιόµετρα, από την οποία το 1 χιλιόµετρο ανήκει στο Kyllini Beach. Η παραλία βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τη θάλασσα, κάτι που την καθιστά ιδανική και ακίνδυνη για οικογένειες µε παιδιά. Ακριβώς δίπλα στην παραλία υπάρχει ένα τοπίο µε θίνες που θα απολαύσουν ιδιαίτερα οι φυσιολάτρες. Η µαγευτική τοποθεσία στην δυτική άκρη της Πελοποννήσου σας εγγυάται ονειρεµένη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τα κοντινά νησιά του. Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες φαίνονται καθηµερινά οι νήσοι Ζάκυνθος και Κεφαλλονιά και µε καλή ορατότητα ακόµα και η Ιθάκη, η γενέτειρα του Οδυσσέα.

Τη ∆νση του ξενοδοχείου έχουν ο ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος µε την σύζυγό του Σούλα

Η παραλία µε ψιλή άµµο έχει συνολικό µήκος 11 χιλιόµετρα, από την οποία το 1 χιλιόµετρο ανήκει στο Kyllini Beach. Η παραλία βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τη θάλασσα, κάτι που την καθιστά ιδανική και ακίνδυνη για οικογένειες µε παιδιά. Ακριβώς δίπλα στην παραλία υπάρχει ένα τοπίο µε θίνες που θα απολαύσουν ιδιαίτερα οι φυσιολά-

τρες. Στην παραλία υπάρχουν στη διάθεσή σας ξαπλώστρες και οµπρέλες ηλίου.

Απολαύστε τη θέα… Και την ησυχία γύρω σας Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στις ακόλουθες κατηγορίες: Οικογενειακά δωµάτια (τύπος 4):

∆υο υπνοδωµάτια, εξωτερικό ή κύριο κτήριο. ∆ωµάτια προς την πλευρά της θάλασσας ή του πάρκου. ∆ίκλινα δωµάτια, εξωτερικό κτίριο, κύριο κτίριο, προς την πλευρά της θάλασσας. ∆ίκλινα δωµάτια, κύριο κτίριο, προς την πλευρά του πάρκου. Μονόκλινα δωµάτια, κύριο κτίριο, προς την πλευρά του πάρκου. ∆ίκλινα δωµάτια, κύριο κτίριο, προς την πλευρά του πάρκου (όχι σε ιδανική τοποθεσία).

Και κάτι εξαιρετικό… Executive Suite : Νεοανακαινισµένες σουίτες µε µεγάλο καθιστικό και πολυτελή επίπλωση και µε δεύτερο υπνοδωµάτιο. Εξωτερικό κτίριο προς την πλευρά της θάλασσας. Junior Suite : Νεοανακαινισµένες σουίτες µε µεγάλο καθιστικό και πολυτελή επίπλωση. Εξωτερικό κτίριο προς την πλευρά της θάλασσας. Executive ∆ίκλινα : Νεοανακαινισµένα δίκλινα δωµάτια µε πολυτελή επίπλωση. Εξωτερικό κτίριο προς την

πλευρά της θάλασσας. Από τα άνετα δωµάτια στο Kyllini Beach θα έχετε οπωσδήποτε υπέροχη θέα, είτε στη θάλασσα είτε στο πάρκο του ξενοδοχείου.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

2010

7

ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆.∆ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Έργα ουσίας Σ

ηµαντικά έργα που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών, µε δηµιουργία υποδοµών και αναπλάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στον ∆ήµο Σκιλλούντος. Έργα ύδρευσης, οδοποιίας, αισθητικές παρεµβάσεις αλλά και παρεµβάσεις για την επίλυση των υπαρχόντων προβληµάτων και για την «θωράκιση» της περιοχής ενόψει χειµώνα. Τα έργα, που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα ή θα ξεκινήσουν µέσα στις επόµενες ηµέρες, υλοποιούνται -κατά κύριο λόγο- από τα δηµοτικά έσοδα µε τον ∆ήµαρχο Σκιλλούντος Σάκη Μπαλιούκο να µην παραλείπει να ευχαριστήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί όπως επεσήµανε «…όλες οι αποφάσεις µας είναι οµόφωνες, διακρίνονται για την οικονοµία πόρων, την ανοιχτή διαδικασία και την καλή πρόθεση και συµµετοχή όλων των συµβούλων».

Έργα οδοποιίας…

Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η παρέµβαση στον οδικό άξονα Κρέστενα – Ανδρίτσαινα, στο σηµείο της πρώτης κατολίσθησης, που υλοποιείται από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και τη Νοµαρχία Ηλείας. «Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο που θα εγγυηθεί την ασφάλεια της διέλευσης των οχηµάτων, πολύ περισσότερο τώρα που µε την εφαρµογή του Καλλικράτη, η ανάγκη επαφής αυτών των περιοχών είναι θέµα λειτουργίας της περιοχής», σχολιάζει ο κ.Μπαλιούκος. Εξάλλου, πριν το Χειµώνα, αναµένεται η έναρξη

εργασιών και στο δεύτερο κοµµάτι της κατολίσθησης, στο ύψος των ∆ιασέλλων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχηµάτων και η αποφυγή άλλων, αντίστοιχων προβληµάτων. Στο µεταξύ, στις περιοχές που τον περασµένο χειµώνα αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα, γίνονται προσπάθειες για να µην δηµιουργηθούν τα ίδια προβλήµατα τον ερχόµενο χειµώνα. Στη Φρίξα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κοµµάτι των παρεµβάσεων, στην Τρυπητή η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη και τέλος στο Γραίκα έχει γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου και άµεσα ξεκινούν οι εργασίες. Εξάλλου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι παρεµβάσεις στο αγροτικό δίκτυο ολόκληρου του ∆ήµου Σκιλλούντος και όπως τόνισε ο κ.Μπαλιούκος, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων στις περιουσίες τους.

Η ύδρευση… Αισιόδοξος ότι δεν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στην ύδρευση, εµφανίστηκε ο ∆ήµαρχος Σάκης Μπαλιούκος, σηµειώνοντας ωστόσο ότι τα υδρευτικά συστήµατα θα «δοκιµαστούν», δεδοµένου του γεγονότος ότι ο πληθυσµός του δήµου έχει αυξηθεί και θα υπερπολλαπλασιαστεί µέχρι τον ∆εκαπενταύγουστο. «Αυτή την περίοδο, από την υποκατανάλωση, περνάµε στην υπερκατανάλωση. Η προσαρµογή, µετά τα έργα ύδρευσης, έγινε µεν µε προβλήµατα από το χειµώνα στο καλοκαίρι χωρίς να µπορέσουµε να τα αποφύγουµε, αλλά πλέον τα συστήµατα λειτουργούν κανονικά και µολονότι θα δοκιµαστούν, εκτιµώ ότι θα

έχουν αντοχές και δεν θα έχουµε προβλήµατα», σχολιάζει ο κ.Μπαλιούκος.

Αναπλάσεις… Στο κεφάλαιο των αναπλάσεων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι αναπλάσεις στα Μακρίσια καθώς και ένα τµήµα του Καλλικώµου που ήταν σε ενιαία εργολαβία, ενώ επίκειται το δεύτερο κοµµάτι επέκτασης του κεντρικού οδικού άξονα στα Μακρίσια. Ολοκληρώθηκε επίσης στα ∆ιάσελλα και αυτή την περίοδο ο ανάδοχος εργάζεται στο Σαµικό ενώ πριν το φθινόπωρο αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι παρεµβάσεις σε όλα τα ∆.∆ του ∆ήµου Σκιλλούντος. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται µικρότερες εργολαβίες, όπως η κατασκευή του παλιού περιφερειακού δρόµου Κρέστενα-Μακρίσια, η διάνοιξη του νέου χώρου για το νεκροταφείο της Κρέστενας ενώ αυτός ο µήνας έχει αφιερωθεί και στα σχολεία, όπου γίνονται οι απαραίτητες παρεµβάσεις και επιδιορθώσεις ώστε από την 1η Σεπτεµβρίου να είναι όλα έτοιµα για το πρώτο κουδούνι.

«Στόχος µας είναι η επίλυση προβληµάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η οµαλή λειτουργία της πόλης και όλων των ∆.∆», λέει ο ∆ήµαρχος Σκιλλούντος Σάκης Μπαλιούκος.

Η διάνοιξη του νέου οδικού άξονα από την Πυροσβεστική προς το κέντρο της πόλης, υλοποιείται µε τη συνεργασία του ∆ήµου Σκιλλούντος και της Νοµαρχίας Ηλείας.

Στα Κρέστενα… «Στα Κρέστενα, οι στοχεύσεις µας πάντα αφορούν στην οµαλή λειτουργία της πόλης», σηµείωσε ο ∆ήµαρχος Σάκης Μπαλιούκος. Έτσι, σ’ αυτή τη φάση, µε τη συνεργασία της Νοµαρχίας Ηλείας, έχει ξεκινήσει η διάνοιξη του νέου άξονα από την Πυροσβεστική προς το κέντρο της πόλης, ώστε τα οχήµατα να έχουν άµεση πρόσβαση στον κεντρικό ιστό της πόλης σε περίπτωση ανάγκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του παρκινγκ που θα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του παρκινγκ στο κέντρο της Κρέστενας.

διευκολύνει σηµαντικά την κυκλοφορία της πόλης ενώ ο δήµος έχει ξεκινήσει και διαδικασίες για την αγορά ενός ακόµα οικοπέδου για την δηµιουργία ενός ακόµα παρκινγκ στην περιοχή κοντά στο νοσοκοµείο, τις σχολικές µονάδες αλλά και τις καφετέριες

«…όπου υπάρχει ένας σηµαντικός πόλος ανάπτυξης αφού εκεί υπάρχει ένα σηµαντικό και καλό ενεργό κοµµάτι της πόλης που αποτελείται από τους νέους της περιοχής», σχολίασε ο κ.Μπαλιούκος. Σηµείωσε τέλος ότι «...είµαστε σε επαφή µε επιστήµονες που χει-

ρίζονται πολεοδοµικά ζητήµατα προκειµένου να ανοίξουν και οι τελευταίοι δρόµοι προς τον περιµετρικό ώστε να έχουµε µια οµαλή ροή του ρεύµατος προς την πόλη». Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ

Ντοµατιά… γίγας! Ό

ταν πριν από µερικούς µήνες ξεκίνησε να φτιάχνει τον κήπο του, δεν µπορούσε ούτε καν να φανταστεί ότι ένα από τα φυτά του, θα βρισκόταν σήµερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για ολόκληρο το χωριό. Ο λόγος γίνεται για την τεράστια… ντοµατιά του κ. Θεόδωρου Αλεξόπουλου στο Ρουπάκι που έχει ξεπεράσει σε µέγεθος αυτό ενός δέντρου και κοντεύει να µετατραπεί σε ολόκληρη περγουλιά! «Φύτεψα όπως κάθε χρόνο στον κήπο µου πέντε ρίζες για να έχουµε δέκα δικές µας ντοµάτες» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Αλεξόπουλος και συνεχίζει: «Γρήγορα όµως κατάλαβα ότι ένα από τα φυτά µεγαλώνει πάρα πολύ. Ενώ οι υπόλοιπες ρίζες έµειναν µικρές και έκαναν 5 ντοµάτες η κάθε µία, το ένα φυτό µεγάλωσε πολύ». Ο κ. Θεόδωρος Αλεξόπουλος αποφάσισε να βάλει στηρίγµατα στην ντοµατιά προκειµένου να δει πόσο θα µεγαλώσει. Αυτή όµως συνέχισε να µεγαλώνει και µεγαλώνει ακόµα, τείνοντας να µετατραπεί σε περγουλιά. «∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί µεγαλώνει τόσο. Μόνο νερό ρίχνω κάθε

Ο κ. Θεόδωρος Αλεξόπουλος δείχνει στην εφ. «Πατρίς» τις ντοµάτες που µόλις έκοψε από το φυτό «γίγας»!

µέρα και λίγο θειάφι. Ούτε φάρµακα ούτε τίποτα άλλο. Η ντοµατιά όµως δεν σταµατά να µεγαλώνει. Μάλιστα τις ντοµάτες, τις βγάζει 4 µαζί. Σηµειώνω δε πόσες ντοµάτες κόβω, για να δω συνολικά πόσες θα παράγει. Μέχρι στιγµής έχω κόψει 15,5 κιλά και έχει επάνω άλλα 70 κοµµάτια! Αν µπορούσα να τη στηρίξω όρθια, θα ξεπερνούσε σε ύψος τα

4 µέτρα. Ίσως ένας γεωπόνος θα µπορούσε να µας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό».

Πηγαίνουν και τη βλέπουν! Από την πρώτη στιγµή που µαθεύτηκε στο Ρουπάκι ότι ο κ. Θεόδωρος

«∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το φυτό µεγάλωσε τόσο πολύ» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Θεόδωρος Αλεξόπουλος.

Αλεξόπουλος έχει στον κήπο του την τεράστια ντοµατιά, εξάλλου το µέγεθος την «προδίδει», δεκάδες ήταν αυτοί που άρχισαν να την επισκέπτονται για να την θαυµάσουν από κοντά. Καθηµερινά δε, όσοι περνάνε µπροστά από το µαγαζί του κ. Αλεξόπουλου, τον ρωτάνε… τι κάνει η ντοµατιά του! «Ο κόσµος άρχισε να έρχεται για να

Σε περγουλιά έχει µετατραπεί η ντοµατιά η οποία καλλιεργείται µόνο µε νερό και λίγο θειάφι!

την δουν από κοντά µην µπορώντας να το πιστέψουν. Μου έχουν ζητήσει όλοι να τους κρατήσω ντοµάτες για το σπόρο, για να φυτέψουν και αυτοί του χρόνου. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι ντοµάτες που κάνει είναι πεντανόστιµες. Από την άλλη, όσοι µε βλέπουν µε ρωτάνε τι κάνει η ντοµατιά και αν µεγάλωσε και άλλο!».

Ίσως τελικά, η ανάπτυξη της ντοµατιάς δεν οφείλεται µόνο στο νεράκι και το θειάφι, αλλά και στην «αγάπη» µε την οποία την έχει περιβάλει ο κ. Θεόδωρος Αλεξόπουλος!

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 6 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Απαιτείται χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους Η

αγνόηση από την πολιτεία της φωνής των φορέων του Νοµού και του Κατακόλου για το θέµα της υλοποίησης τριών έργων απαραιτήτων για ανάπτυξη του λιµανιού αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο προς τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων όσο και προς τα ίδια τα πλοία. Γεγονός που αναµένεται στο άµεσο µέλλον να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στον αριθµό των αφίξεων των κρουαζιερόπλοιων αφού όσα είναι πάνω από 330 µέτρα δεν θα µπορούν να δέσουν. Ήδη οι µεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει την ναυπήγηση πλοίων που φθάνουν τα 350 µ. τα οποία σε δύο χρόνια θα διασχίζουν τις θάλασσες µεταφέροντας τουρίστες σε κάθε γωνιά του κόσµου µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρόταση για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται να γίνουν στο λιµάνι µέσω της Σύµπραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) έχει ορισµένα αδύνατα σηµεία… Συγκεκριµένα τα έργα που θα γί-

∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες για την ένταξή τους σε Σ∆ΙΤ νουν µε αυτό τον τρόπο θα πρέπει να δώσουν ανταποδοτικά οφέλη στον ιδιώτη επενδυτή που θα συµµετάσχει σε αυτή την σύµπραξη και στην κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον οι παρεµβάσεις σε τρία ζωτικά σηµεία του λιµανιού. Συγκεκριµένα η επέκταση του προσήνεµου µόλου κατά 150 µέτρα, η επέκταση του παραλιακού κρηπιδώµατος κατά εφτά µέτρα µπροστά από τα καταστήµατα είναι δύο από τις παρεµβάσεις που δεν αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη για τον ιδιώτη που θέλει να

επενδύσει στο λιµάνι και τα χρήµατα που απαιτούνται είναι γύρω στα έξι εκατοµµύρια ευρώ. Όµως είναι απαραίτητα για την βελτίωση των υπηρεσιών του λιµανιού προς κάθε πλοίο που έρχεται για να δέσει στο Κατάκολο και µόνο µε χρηµατοδότηση από πρόγραµµα που διαχειρίζεται η πολιτεία µπορούν να γίνουν. Μάλιστα κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων κ Γιώργου Βλάχου ο πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου κ ∆ηµήτρης Αποστολόπουλος του έθεσε το ζήτηµα αυτό. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει υπάρξει για το συγκεκριµένο θέµα σαφής απάντηση αλλά µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της δαπάνης 32 εκ ευρώ για τα έργα που προβλέπει το master―plan η θέση της πολιτείας δια στόµατος κ Βλάχου ήταν αρνητική. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com Χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους απαιτείται για την υλοποίηση ορισµένων έργων στο Κατάκολο.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

8 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο εντυπωσιακός και πολυπληθής Χορός… εν δράσει στη σκηνή του θεάτρου «Ολυµπία».

Αν και το πρόβληµα µε την έλλειψη βενζίνης ήταν ιδιαίτερα έντονο και απαγορευτικό για µετακινήσεις περίπου 3.000 κόσµου βρέθηκαν στις κερκίδες του θεάτρου στο Φλόκα απολαµβάνοντας την πιο «δυνατή» θεατρική παράσταση του φετινού Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυµπίας.

ΣΧΕ∆ΟΝ 3.000 ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΟΛΥΜΠΙΑ»

Έ-σπειρα-ν γέλιο (και προβληµατισµό) οι «Αχαρνής» του Αριστοφάνη Ά

στραψαν και βρόντηξαν κατά του πολέµου και όλων όσοι ευθύνονται για την κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα, οι «Αχαρνής», παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας για το φετινό καλοκαίρι! Μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Σωτήρης Χατζάκης και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους περίπου 3.000 θεατές που βρέθηκαν στο θέατρο «Ολυµπία» το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. έστω κι αν οι περισσότεροι χρειάστηκε να στριµωχτούν στ` αυτοκίνητα τους λόγω έλλειψης βενζίνης)… οι οποίοι δεν στάθηκαν φειδωλοί στο να την χειροκροτήσουν παρατεταµένα! Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Κυρίαρχη µορφή της παράστασης δεν ήταν άλλος από τον – µεταφορικά και κυριολεκτικάπληθωρικό Σταµάτη Κραουνάκη

Εξαιρετικές ερµηνείες από ΚραουνάκηΒουτσά-Βαλτινό (σ.σ. που έγραψε και την µουσική της παράστασης) ο οποίος εξέπληξε µε τον πιο ευχάριστο τρόπο στον ρόλο του ∆ικαιόπολις… Ο γνωστός µουσικοσυνθέτης ήταν η «κεντρική γεννήτρια» του θεάµατος. Γύρω απ` αυτόν εξελίχθηκε όλη η δράση, το κέφι, το γλέντι και ο προβληµατισµός (σ.σ. γιατί υπήρξε και τέτοιος όπως συµβαίνει στα έργα του Αριστοφάνη) που χαρακτήρισαν την παράσταση/πολιτική κωµωδία… ∆ίπλα του ο Γρηγόρης Βαλτινός, σε µια ακόµα εξαιρετική ερµηνεία, αυτή τη φορά στο ρόλο του… παρλαπίπα Στρατηγού Λάµαχου…

Και βέβαια µαζί τους µε επιβλητική εµφάνιση ο… Μεγαρίτης -ή αν θέλετε- ο ζωντανός θρύλος Κώστας Βουτσάς να πουλάει τις κόρες του σαν γουρούνια στην αγορά για µια σκελίδα σκόρδο! Όλα αυτά µέσα σε µια ακατάσχετη, αλλά τόσο αποδεκτή από το κοινό (σ.σ. αφού το «έσπρωχνε» να γελάσει ακόµα περισσότερο ή του έδινε αφορµή για να προβληµατιστεί ακόµα περισσότερο), αθυροστοµία… βασικό «συστατικό» των έργων του µεγάλου τραγωδού… Μαζί µε τους πρωταγωνιστές τις καλύτερες εντυπώσεις άφησαν ο πολυµελής (σ.σ. και «καλοκουρδισµένος») Χορός, το σκηνικό αλλά και οι φωτισµοί της Ελευθερίας Ντεκώ.

Ο αειθαλής Κώστας Βουτσάς ενθουσίασε το κοινό µε την παρουσία του επί σκηνής ως Μεγαρίτης.

«Μεσσηνίων Όραµα» Εκδήλωση στο χωριό Αρσινόη Σήµερα στις 21.00 θα πραγµατοποιηθεί στο χωριό Αρσινόη εκδήλωση υπό την Αιγίδα της Νοµαρχίας Μεσσηνίας και του ∆ήµου Ιθώµης µε θέµα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ». Η παρουσίαση θα γίνει από την ∆ιευθύντρια της ΛΗ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ξένια Αραπογιάννη, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει µουσικοχορευτικά το αρχαιοπρεπές άγηµα “Σπαρτιάτικες Μόρες”. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση µε παραδοσιακά εδέσµατα του Συλλόγου Γυναικών του χωριού. ∆ιοργανωτές της βραδιάς είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Αρσινόη’ και το “Κέντρο Οικουµενικός Ελληνισµός”. Γ.Τσ.

Εκδήλωση στην Κυπαρισσία Η Οµοσπονδία Συλλόγων-Συνδέσµων Τριφυλίας διοργανώνει υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Κυπαρισσίας, την ερχόµενη Παρασκευή και ώρα 20.30, εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» όπου θα πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση δύο βιβλίων του κυρίου ∆ηµητρίου Μητρόπουλου, Αντιστράτηγου-Επίτιµου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε τίτλους: • ΕΠΙΤΟΜΗ (Επικοινωνία - ∆ηµόσιες Σχέσεις - Αρχές Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας - Εθιµοτυπία) • Τα Ναρκωτικά και η Αντιµετώπισή τους. Για τα βιβλία θα µιλήσουν κατά αλφαβητική σειρά οι εξής: • Γιάννης Χρυσός-Αντισ/λέας Αρείου Πάγου • ∆ηµήτρης Μητρόπουλος - Νοµικός • Στάθης Παρασκευόπουλος - Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Πρόεδρος του Συλλόγου Ιστορικών Συγγραφέων • Φώτης Βλάχος - Αντιστράτηγος - Επιτελάρχης Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Γ.Τσ.

Πλούσια καλλιτεχνική βραδιά-Αφιέρωµα στον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο

Α

πόψε στις 21.30 η έναρξη της εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καβασίλων υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Γαστούνης. Η καλλιτεχνική βραδιά θα πραγµατοποιηθεί στο αµφιθέατρο Καβασίλων όπου θα ακουστούν έντεχνα λαϊκά διαχρονικά τραγούδια από το Νίκο Μάστορα, αφιερωµένα στον Ηλείο Συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, ο οποίος θα παραστεί στην εκδήλωση. Κατά την διάρκεια της βραδιάς θα υπάρξουν και τιµητικές απονοµές: Στο Εργοστάσιο “PUMMARO” ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ για την προσφορά του στην ανάπτυξη του τόπου. Στο Εργοστάσιο “OLYMPIC” ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ για την προσφορά του στην ανάπτυξη του τόπου. Στο ΝΙΚΟ ΜΑΣΤΟΡΑ για την προσφορά του στην Παιδεία και τον Πολιτισµό. Στο ΣΩΤΗΡΗ ΦΑΝΟ για την κοινωνική του προσφορά. Στον ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΑΠΑ για την προσφορά του στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στο ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ για την προσφορά του στο θέατρο Σκιών. Στο ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΚΑΚΗ για την προσφορά του στον Αθλητισµό. Στον ΠΕΤΡΟ ΚΟΝΤΟΝΗ για την προσφορά του στον Αθλητισµό. Στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ για τη συµβολή της στην αγροτική ανάπτυξη.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Σήµερα η ποδηλατοδροµία Συνεχίζεται το καλοκαιρινό πρόγραµµα των εκδηλώσεων «Ελιά» που πραγµατοποιείται από το Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο (ΠΠΚ) του ∆ήµου Βαρθολοµιού. Σήµερα αρχίζει η ποδηλατοδροµία και το πρόγραµµα έχει ως εξής: • Ποδηλατοδροµία: (15χλµ.) (αφετηρία) Αρκούδι (6.30µ.µ.)-Γλύφα-Λυγιά-Βρανά-Μάχου-∆ήµητραΒαρθολοµιό. • Σήµερα θα πραγµατοποιηθεί και δεύτερη ποδηλατοδροµία: (5χλµ.) (αφετηρία) Θίνες (7.15µ.µ.)-Καλύβια-Βαρθολοµιό. Και για τις δύο ποδηλατοδροµίες τα ποδήλατα (σε όσους το επιθυµούν) θα συγκεντρωθούν στο χώρο του Γυµνασίου (5.45µ.µ.)ώστε να φορτωθούν για τις αφετηρίες. Επίσης, και οι ποδηλάτες θα µεταφερθούν από το χώρο του Γυµνασίου στις αφετηρίες, οι µεν της πρώτης διαδροµής στις 5.45µ.µ., οι δε της δεύτερης στις 6.45µ.µ. Το σύνθηµα του νοήµατος της φετινής ποδηλατοδροµίας είναι: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΛΕΓΩ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ. Και θα αναγράφεται σε µπλουζάκια που θα προσφερθούν στους ποδηλάτες. • Από 5 έως 15 Αυγούστου-Έκθεση ζωγραφικής σε καταστήµατα της Αγοράς του Βαρθολοµιού. Από το καταξιωµένο και συνεχώς ανήσυχο Τµήµα Ζωγραφικής του ΠΠΚ, που µε την ποικιλία απόψεων και παρουσιάσεων οµορφαίνουν ολοκληρώνοντας κάθε φορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις µας δίνοντας χρώµα και χαρακτήρα στη προσπάθεια του ΠΠΚ. • Από 8 έως 10 Αυγούστου-Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5-Παραλία Θινών (4.00µ.µ.). Υπέροχος συνδυασµός άθλησης στις δύσκολες συνθήκες της άµµου στην τόσο όµορφη παραλία Θινών µε θέα το γαλάζιο και τη Ζάκυνθο! Θα συναντηθούν σε πνεύµα ευγενούς άµιλλας οι ακαδηµίες Βαρθολοµιού, Λυγιάς, Καλαµάτας, Ζακύνθου. Γ.Τσ.

8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ

Σήµερα το βράδυ στο Παλούκι Με στόχο την ανάδειξη της παράδοσης και του δηµοτικού τραγουδιού, πραγµατοποιείται σήµερα για όγδοη συνεχή χρονιά ο Πανελλήνιος διαγωνισµός δηµοτικού τραγουδιού στο Παλούκι Αµαλιάδας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:30 το βράδυ και διοργανώνεται από το Σύλλογο Φέτος έχουν δηλώσει συµµεΦίλων Παραδοσιατοχή 20 διαγωνιζόµενοι κού ∆ηµοτικού Τραγουδιού «Ο Μωριάς», µε τη στήριξη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και του δήµου Αµαλιάδας. Ήδη υπάρχουν είκοσι συµµετοχές από την Ηλεία, την Αχαΐα, την Αρκαδία, , τη Λακωνία, ακόµη και από την Κύπρο, που αποδεικνύουν ότι ο διαγωνισµός έχει περάσει τα «Όλα είναι έτοιµα» δήστενά πλαίσια του νοµού λωσε ο πρόεδρος του Ηλείας και έχει βρει ανταπό- Συλλόγου «Μωριάς» κ. κριση ακόµη και εκτός ΕλλάΠέτρος Πυλαρινός δας. «Έχει γίνει πολύ αξιόλογη δουλειά από την πλευρά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα πάντα είναι έτοιµα και πιστεύουµε ότι και φέτος θα έχουµε µία άψογη διοργάνωση» ανέφερε ο πρόεδρος του «Μωριά» κ. Πέτρος Πυλαρινός. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο κ. Αλέξης Παναγόπουλος και τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής είναι, ο κ. Βασίλης Καυκόπουλος, ο κ. Αλέξης Γεωργουλής, ο κ. Θεόδωρος Σωτηρόπουλος και ο κ. Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Εκτός από τους διαγωνιζόµενους, το πρόγραµµα περιλαµβάνει χορευτικά από τα τµήµατα του ‘Μωριά’ και από το Σύλλογο «Εστία» Ανδραβίδας. Μαρία Καραµπάτση


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΝΟ∆Ε ΗΛΕΙΑΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κρίσιµη σύσκεψη για το µέλλον του ΓΟΕΒ

Σ

ύσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων την Τετάρτη 4 Αυγούστου για τα θέµατα του ΓΟΕΒ Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας , µε την συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος κ. Τάσου Αποστολόπουλου και των Νοµαρχών Ηλειας κ. Χαρ. Καφύρα και Αιτωλοακαρνανίας κ. Ευθ. Σώκου. Σύµφωνα µε την πρόσκληση που υπογράφεται από τον Γ. Κανελλόπουλο , Γ.Γ του Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης & Τροφίµων , τα θέµατα της σύσκεψης που είχε ζητηθεί από τον Νοµάρχη Ηλειας κ. Χαρ. Καφύρα µε έγγραφο του , είναι τα εξής: •Αξιολόγηση των προτάσεων των ΓΟΕΒ, ΤΟEB και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ για ένταξη των έργων συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών καναλιών των περιοχών ευθύνης τους. •Να συζητηθούν οι προτάσεις σας για το θεσµικό καθεστώς των ΓΟΕΒ.

Η «µαγική εικόνα» της κυβέρνησης και η αµείλικτη αλήθεια των αριθµών

•Να εξεταστούν επείγοντα ζητήµατα των Οργανισµών. Γ.Ρ

∆ΥΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟ

Για την Κύπρο

Μ

Ο δήµαρχος Αχαρνών, Παναγιώτης Φωτιάδης, απένειµε τιµητική πλακέτα στον πρόεδρο Πολεµιστών και Τραυµατιών Κύπρου 1974, Α. ∆ασκόπουλο.

Για την Κύπρο του χθες, του σήµερα και του αύριο µίλησε στον Μητροπολιτικό Ναό Αχαρνών ο Α. ∆ασκόπουλος.

τιών Κύπρου 1974. Την οµιλία µεταξύ άλλων παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο

αντινοµάρχης Ανατολικής Αττικής, Χάρης ∆αµασκός, η εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας, Χρίστα Νικολάου καθώς και ο πρώην δή-

«Οι δηµότες υποφέρουν στη Γαστούνη»

Τ

ον τελευταίο καιρό οι κάτοικοι της Γαστούνης βιώνουµε κάποιες δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις που σ’ ένα σύγχρονο δήµο δε θα έπρεπε να υφίστανται. Από τη µια πλευρά στερούµαστε το πλέον βασικό αγαθό για τις καθηµερινές µας ανάγκες, το νερό, από την άλλη βρισκόµαστε σε κλοιό επικίνδυνων για την υγεία µας ρύπων, εξαιτίας της καύσης σκουπιδιών στη χωµατερή του δήµου. Οι συνεχόµενες διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης της Γαστούνης εξαιτίας των δηµοτικών έργων, δικαιολογηµένα έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοτών. Σε µια περίοδο που η ανάγκη για νερό στα νοικοκυριά βρίσκεται στο µέγιστο σηµείο, ο δήµος στερεί αυτό το πολύτιµο αγαθό από τους δηµότες. Ασφαλώς και δεν είµαστε αντίθετοι µε τα έργα στην πόλη, όµως υπάρχουν ενδείξεις ότι τα έργα αυτά γίνονται µε αστοχίες και βιασύνη, προφανώς για να είναι έτοιµα την προεκλογική περίοδο, µε αποτέλεσµα να γίνονται διακοπές στην υδροδότηση λόγω βλαβών που επιφέρουν στο δίκτυο οι εργασίες. Η δηµοτική αρχή οφείλει πρωτίστως να αντιλαµβάνεται και να σέβεται τις άµεσες ανάγκες των δηµοτών, όπως επίσης να σχεδιάζει µε σοβαρότητα και µε προδιαγραφές τα έργα, ώστε αυτά να µη γίνονται αιτία αναστάτωσης και ταλαιπωρίας των πολιτών. «Μας πνίγουν οι διοξίνες…» Σε µια εποχή που τα µηνύµατα για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφρούρηση της υγείας του πολίτη ολοένα και αυξάνονται, στη Γαστούνη επιµένουµε σε τριτοκοσµικές πρακτικές. Το φαινόµενο της καύσης σκουπιδιών στη χωµατερή του δήµου Γαστούνης, παραµένει

διαρκές και έντονο, αποδεικνύοντας ότι ουσιαστικά µέτρα σωστής λειτουργίας του σκουπιδότοπου δεν υπάρχουν. Παρά την κινητικότητα των τελευταίων ετών για µόνιµη λύση του προβλήµατος, παρά τις αυστηρές εντολές της Ε.Ε. για καλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών µε ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ο δήµος Γαστούνης εµµένει στη δική του παλαιοµοδίτικη και επικίνδυνη «συνταγή». Οι δηµότες µας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µε την ανεξέλεγκτη καύση των σκουπιδιών, παράγονται διοξίνες, ουσίες ιδιαίτερα τοξικές και ένοχες για καρκινογενέσεις. Οι διοξίνες δε διασπώνται στη φύση, πράγµα που σηµαίνει ότι ακόµη και αν η ατµόσφαιρα καθαρίσει από τους µαύρους καπνούς, οι τοξικές αυτές ουσίες θα έχουν κατακαθίσει στα φυτά, θα περάσουν µέσω της διατροφικής αλυσίδας στα ζώα και τελικώς στον άνθρωπο. Είναι τουλάχιστον ακατανόητο το γεγονός της περιστασιακής έστω, καύσης απορριµµάτων στη χωµατερή του δήµου Γαστούνης. Αυτό σηµαίνει ότι, είτε ο εργολάβος µε τον οποίο έχει συµβληθεί ο δήµος για την ταφή των σκουπιδιών δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, είτε ότι υπάρχουν κενά στην όλη διαχείριση της χωµατερής. Όποιο κι αν είναι το αίτιο, την ευθύνη έχει η δηµοτική αρχή η οποία θα πρέπει να εξηγήσει σε όλους εµάς τους δηµότες της Γαστούνης γιατί µας εκθέτει σε τόσο επικίνδυνες για την υγεία µας καταστάσεις, τη στιγµή που δαπανώνται αρκετά χρήµατα από το δήµο για την ταφή των σκουπιδιών. Η δηµόσια υγεία είναι το πλέον πολύτιµο αγαθό για να αντιµετωπίζεται µε τόση επιπολαιότητα και µε τόση ανευθυνότητα από µια δηµοτική αρχή. Γιώργος Παναγούλιας Υποψήφιος δήµαρχος δήµου Πηνειού

µαρχος και Καθηγητής Πανεπιστηµίου, ∆ηµήτρης Παπανίκας. Επίσης να σηµειωθεί ότι ο κ. Αθανάσιος ∆ασκόπουλος, λίγες µέρες αργότερα µίλησε στην κεντρική πλατεία στο Ζεφείρι Αττικής παρουσία της δηµάρχου της περιοχής κ. Γιαννοπούλου και του δηµο-

τικού συµβουλίου, εκπροσώπων της Νοµαρχίας ενώ παρών ήταν και ο Πρέσβης της Κύπρου, Ιωσήφ Ιωσήφ. Το θέµα που ανέπτυξε ο κ. ∆ασκόπουλος την ηµέρα εκείνη ήταν «Ο αγνοούµενος πολεµιστής». ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

« Νέα φιλοσοφία στις ρυθµίσεις για το Νέο Αναπτυξιακό Νόµο»

Ο

ι βασικές αρχές του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής Εµπορίου της Βουλήςµέλος της οποίας κατά το Α’ Θερινό Τµήµα της Βουλής είναι και ο βουλευτής του Νοµού µας, Μιχάλης Κατρίνης, οι ρυθµίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ αµέσως µετά το άνοιγµα της Βουλής. Ο νέος αναπτυξιακός Νόµος- σχολιάζει ο κ. Κατρίνης- θα αποτελέσει τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για όλες τις επιχειρήσεις

της χώρας µας την προσεχή δεκαετία. Σε συνδυασµό µε τα Συµβόλαια στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) µε ρευστότητα που εκτιµάται ότι µπορεί να ξεπεράσει τα 9 δισ. ευρώ έως το 2013 και υπέγραψε την προηγούµενη εβδοµάδα η υπουργός Οικονοµίας, µε τις επαγγελµατικές ενώσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν τις δυο βασικές και πρώτες κινήσεις της Κυβέρνησης για την τόνωση της αγοράς…

Προτάσεις υπέρ πολυτέκνων και αναπήρων για δάνεια από τον ΟΕΚ

Τ

ην επέκταση δανείου από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας στις περιπτώσεις πολυτέκνων που ενώ έχουν ήδη λάβει δάνειο οι ανάγκες τους έχουν διευρυνθεί µε την έλευση και νέων µελών στην οικογένεια, ζήτησε ο Βουλευτής Ηλείας κ. Γιώργος Κοντογιάννης, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του ΟΕΚ.Ο πρώην υφυπουργός επισήµανε ότι πρόκειται για µια ρύθµιση που αφορά πολλούς πολυτέκνους οι οποίοι ενώ είχαν λάβει δάνειο για τη στέγαση της οικογέ-

Τα στοιχεία, που πρόσφατα είδαν το φως της δηµοσιότητας και που αναφέρονται στα επίπεδα του πληθωρισµού, της ακρίβειας, των «λουκέτων» στις επιχειρήσεις και της ανεργίας, επιτείνουν τα αισθήµατα της αβεβαιότητας στην κοινωνία και ασφυξίας στην αγορά. Οι κυβερνητικοί κοµπασµοί για την επιτυχία στους διάφορους δείκτες της δηµοσιονοµικής προσαρµογής πνίγηκαν από την πληµµύρα των δυσµενών µετρήσεων για την πραγµατική οικονοµία. Αυτή που βιώνει ο Έλληνας πολίτης στην καθηµερινότητά του, και δεν εξωραΐζεται µε τις ενέσεις τεχνητής αισιοδοξίας που επαναλαµβάνει ο κ. Παπανδρέου, στους διάφορους σταθµούς των «αέναων» ταξιδιών του. Οι αριθµοί ορθώνονται, όµως, αµείλικτοι απέναντι σε κάθε εκστρατεία για τη δηµιουργία «µαγικής εικόνας», αποδεικνύοντας την παταγώδη αποτυχία της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής: Ο πληθωρισµός έφθασε στο 5,4%, σε επίπεδα δηλαδή πριν από το 1997, προ της ένταξής µας στην Ευρωζώνη (µέσος όρος στην Ε.Ε. 1,4%) . Να υπενθυµίσουµε ότι τον Οκτώβριο του 2009 ο πληθωρισµός ήταν στα χαµηλότερα επίπεδα των τε λευταίων 40 ετών (0,5%). Ο δείκτης του πληθωρισµού αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω από τη νέα αύξηση του ΦΠΑ, και θα εµφανιστεί στις µετρήσεις του Σεπτεµβρίου. Οι αυξήσεις τιµών σε σχέση µε το µέσο όρο της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης είναι πολλαπλάσιες, όπως ανακοίνωσε το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτή . Για παράδειγµα για τον Ιούνιο η αύξηση στα καύσιµα 41,5% (µ.ο. Ε.Ε. 11,6%), στην ένδυση έφθασε το 2,5% (µ.ο. Ε.Ε. 0,3%). Ανάλογη είναι η κατάσταση και στους τοµείς της διατροφής, των ξενοδοχείων, του εµπορίου καπνού κ.λπ. Η έκρηξη της ακρίβειας προκλήθηκε από τα φοροει σπρακτικά µέτρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που απειλούν να καταρρίψουν κάθε ιστορικό ρεκόρ οδηγώντας στην εξόντωση τα ελληνικά νοικοκυριά. Η Eurostat προβλέπει αύξηση της ανεργίας στο 12,1 % το 2010 έναντι 9,6% το 2009. Μόνο στην Αθήνα στο α’ εξάµηνο του 2010 έβαλαν λουκέτο 1448 βιοτεχνίες, ενώ έχουν χαθεί άνω των 25.000 θέσεων εργασίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών. Tην κατάσταση στην Ηλεία όπου θα γινόταν ο πρότυπος νοµός πράσινης ανάπτυξης τη γνωρίζουµε όλοι. Oι αγροτικές επιδοτήσεις είναι σε κίνδυνο να διακοπούν. Οι αναπτυξιακές δοµές στον τόπο µας ανύπαρκτες. Η ανεργία στην Ηλεία και στη ∆υτική Ελλάδα καλπάζει. Oι κακοί χειρισµοί της κυβερνήσης έχουν αφήσει χωρίς καύσιµα και τους Ηλείους ενώ οι τιµές των καυσίµων έχουν αυξηθεί ως 50% σε σχέση µε πέρσι. Την ίδια ώρα οι αρµόδιοι υπουργοί Οικονοµίας και Οι κονοµικών πετάνε ο ένας στον άλλο το µπαλάκι των ευθυνών για την εκρηκτική αύξηση των τιµών και την εκτίναξη του πληθωρισµού. Ο κ. Παπακωνσταντίνου δείχνει ως ένοχο στην Τρόικα την κα Κατσέλη και η ίδια αµύνεται δικαιολογούµενη στους επιτηρητές ότι υπάρχει «καθαρός πληθωρισµός» χωρίς τους φόρους όπου οι πραγµατικές τιµές έχουν µειωθεί (!) Ανεξάρτητα, όµως, του ποιος φταίει για τα δραµατικά αυτά αποτελέσµατα η αλήθεια είναι ότι την αποτυχία των κυβερνητικών επιλογών την επωµίζονται κυρίως τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, το µέσο νοικοκυριό. ΝΟ∆Ε ΗΛΕΙΑΣ

Σοβαρός τραυµατισµός από εκτροπή δικύκλου Σοβαρά τραυµατίστηκε χθες τα ξηµερώµατα ένας 23χρονος από την Αµαλιάδα, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείµενο χαντάκι. Το τροχαίο σηµειώθηκε στις 4:45 τα ξηµερώµατα, στην δηµοτική οδό Κουρούτας- Μαραθιάς και ο τραυµατίας µεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκοµείο Αµαλιάδας και από εκεί διεκοµίσθη στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

νειάς τους, συν τω χρόνω η οικογένεια αυξήθηκε αριθµητικά µε αποτέλεσµα να µη ικανοποιούνται οι ανάγκες τους από την κατοικία που είχαν αποκτήσει µε το αρχικό δάνειο του ΟΕΚ. Ο κ. Κοντογιάννης ζήτησε στην αλλαγή του Καταστατικού του οργανισµού που προωθείται για αυτού του είδους τις περιπτώσεις να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσθετο δάνειο ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα είτε επέκτασης είτε απόκτησης άλλης πιο ευρύχωρης κατοικίας.

DECOration

ε θέµα την Κύπρο του χθες, του σήµερα και του αύριο πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιουλίου στο Μητροπολιτικό Ναό Αχαρνών η οµιλία του προέδρου Πολεµιστών και Τραυµατιών Κύπρου 1974, Αθανάσιου ∆ασκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας παρουσία φορέων και εκπροσώπων της Κυπριακής Πρεσβείας, ο δήµαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης, απένειµε τιµητική πλακέτα στον κ. ∆ασκόπουλο ενώ στον χαιρετισµό του µίλησε µε λόγια ευµενή για τον πρόεδρο Πολεµιστών και Τραυµα-

9

Συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Γαστούνη Συγκέντρωση- σύσκεψη µε θέµα: «Πολιτικές εξελίξειςλαϊκή αντεπίθεση και η µάχη των τοπικών εκλογών. Οι θέσεις του ΚΚΕ» διοργανώνει αύριο ∆ευτέρα 2 Αυγούστου η οργάνωση Γαστούνης- Βαρθολοµιού του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 8 το βράδυ στη Λέσχη Φιλίας (ΚΑΠΗ) Γαστούνης. Οµιλητές θα είναι. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας µε τη «Λαϊκή Συσπείρωση», βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ και µέλος της Επιτροπής περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ κ. Νίκος Καραθανασόπουλος και ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Πηνειού µε τη «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Άγγελος Μπούζης.

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

ΚΗ∆ΕΙΑ Τον αγαπηµένο µας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟ∆. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 50 κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 και ώρα 11.00 π.µ. από την οικία µας και τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου Κυλλήνης παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Νεοχώρι Κυλλήνης 1/8/2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φωτεινή ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νικολέτα, Θεόδωρος, Χρήστος Η Α∆ΕΛΦΗ: Ιωάννα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Στον αγαπητό µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑ ευχόµαστε κάθε χαρά και ευτυχία Οικογ. Ηλία και Στέλλας Σπυροπούλου Στον αγαπητό µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑ ευχόµαστε κάθε ευτυχία Η θεία Σία Η θεία Γιώτα Τα ξαδέρφια: Κωστούλα – Θανάσης Κωσταρέλλος Τζίµης – Ιωάννα Θεοδωροπούλου Γιώργος – Εύα Θεοδωροπούλου

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ο ιατρός

Χάρδας Νικόλαος

Στον αγαπηµένο µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑ ευχόµαστε κάθε ευτυχία Οικογ. ∆ηµ. Μπακόπουλου Αγ. Γεώργιος

ΩΡΛ θα απουσιάζει από 26/7 έως 9/8.

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ιατρού

Αθανασόπουλου Παναγιώτη, Μανωλοπούλου 6, Πύργος θα παραµείνει κλειστό από ∆ευτέρα 2-8-2010 έως και Παρασκευή 6-8-2010.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Οι ενορίτες της κοινότητας Παλαιοβαρβάσαινας θα θέλαµε να διαµαρτυρηθούµε προς το ∆ήµαρχο Πύργου κ. Παρασκευόπουλο, τον Αντιδήµαρχο κ. Χαρίτο και τον πρόεδρο της κοινότητας κ. Γεώργιο Φελερή για την ΠΛΗΡΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ και ανευθυνότητά τους, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διέλευση του δρόµου προς το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής κατά την ηµέρα της εορτής της (26 Ιουλίου 2010). ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΙΩΡΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην αγαπηµένη µας εγγονή Σοφία Μισύρη που έλαβε το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πατρών θερµά συγχαρητήρια και λαµπρή σταδιοδροµία. Παναγιώτης και Μάρθα Κωνσταντοπούλου Σαλµώνη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστώ θερµά τις καθηγήτριές µου από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Βάσω Ξύδη - Λουµίτη για την πολύτιµη βοήθειά τους στην απόκτηση του Proficiency. Μαρίνος Κανελλόπουλος

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Κων/νος Ανδρ. Λεµποτέσης Ετών 78

Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε που η µοίρα σε χώρισε από µας όλους που σε λατρέψαµε. Έφυγες αναπάντεχα βυθίζοντας στον πόνο τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Πλάτων µου θα ακούς τις φωνές µας όταν διαβαίνεις τους δρόµους του παραδείσου να σε καλούν, αλλά ως πότε;

Εκλήθη στην υπερουράνια αιώνια χώρα µετά µακρόχρονη αγωνιστική διαδροµή – τίµια ως οδηγός ταξί. Συνήθης και γνωστός ο χαρακτηρισµός καλός. ∆εν ήταν ο εκλιπών απλά καλός. Ήταν άριστου, ακέραιου, σοβαρού χαρακτήρα µε πίστη και εκκλησιασµό, για την άγια θρησκεία των πατέρων µας. Ουδένα ηνόχλησε γιατί ήταν άνθρωπος αρετής, σεβόµενος όλο τον κόσµο, πολύτιµο µέλος της κοινωνίας µε το αγαθό της ολιγολογίας. Γι’ αυτό και µε λύπη και συγκίνηση πλήθος κόσµου τον προέπεµψε τιµήσαν ένα συµπολίτη άξιο κάθε τιµής. Από τους πρώτους, παλιούς ταξιτζήδες ο αείµνηστος πατέρας του Ανδρέας Λεµποτέσης. Ο Κων/νος Α. Λεµποτέσης ήταν χριστιανός, ανυπόκριτος και ταπεινόφρων. ∆ηµιούργησε επιτυχηµένη, ανεπίληπτη οικογένεια µε τρία κορίτσια αποκαταστηµένα. ∆ικαίως επαινέθη η προσωπικότης του µεταστάντα από τον οµιλήσαντα εύστοχα αιδ. αρχ. επίτροπο πρωτ/ρο Θεολόγο π. Κων/νο Π. Καπατσούλια. Στην ιερή ακολουθία µετέσχον και οι οσιολογιώτατος Ιεροµόναχος ιερατικά προϊστάµενος του Ι. Ναού Παµµεγίστων Ταξιαρχών π. Παναγιώτης Κ. Νοδάρος και ο Αιδεσιµολογιότατος, συνεφηµέριος του Ι. Μητρ. Ναού Αγίων Κων/νου και Ελένης (όπου και ετελέσθη η εξόδια ιερή ακολουθία) θεολόγος π. Γεώργιος Κατσαούνιας. Παρέστησαν ο εντιµότατος ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Ν. Παπανδρέου, ο εντιµότατος πρ. δήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Γ. Βατσής, µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, ο επίτιµος προϊστάµενος των δηµοτικών υπηρεσιών κ. Αναστάσιος ∆. Φραγκοπανάγος, κ.α. Έψαλαν ο έξοχος πρωτοψάλτης κ. Τάκης Α. Αγραπίδης και ο λαµπαδάριος ιεροψάλτης κ. Ανδρέας ∆. Αγραπίδης. Αγαπητέ και Σεβαστέ µας Ντίνο, την ακακία της ψυχής σου και τη σοβαρότητα και ευπρέπεια του εκλεκτότατου προσώπου σου µακάρι να την ακολουθήσουν έµπρακτα και άλλοι. Αιωνία σου η µνήµη και η γαλήνη στον αγγελικό κόσµο εκεί όπου οι δίκαιοι αναπαύονται. Α.∆.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΣΑΒΑΛΙΩΝ Αρ. Πρ.: 218

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το ∆.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων: 1) Καταγγέλλει τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ για τον υπερβάλλοντα ζήλο και τη σπουδή να εισπράξει τις οφειλόµενες εισφορές του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, ενώ οφείλονται υπέρογκα ποσά επί πολλά χρόνια από επιχειρήσεις και άλλους Οργανισµούς µηδέ εξαιρουµένου και του ∆ηµοσίου και καµία διαδικασία δεν έχει κινήσει για την είσπραξη των καθυστερούµενων οφειλών. 2) Καταγγέλλει την Πολιτεία και τις εκάστοτε κυβερνήσεις για την αδιαφορία που έχουν επιδείξει για το αρδευτικό δίκτυο και γενικά για τα προβλήµατα των Ο.Ε.Β. και των αγροτών και το έχουν εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού και την τύχη του. Σαβάλια 28/07/2010 Ο Πρόεδρος ∆ΙΟΝ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΕΛΕΝΗΣ χας ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 73

θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 1/8/2010 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Ιουλία και Γαβρίλης Μαντάς, Αθανασία και Γιώργος Χριστόπουλος, Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Στεφανία ∆ιονυσοπούλου, Γεώργιος και Μαρία ∆ιονυσοπούλου, Αναστασία και ∆ηµήτρης Ζάγκλης, Πηνελόπη & Νίκος Φουσέκης, Βασιλική & Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Χαριτίνη χα Χαρ. Αναγνωστοπούλου, Ελευθερία χα ∆ηµ. Αναγνωστοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 88

Σαλµώνη 1/8/ 2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασιλική και Φίλιππος Φιλακτογλου, Σπύρος και Κατερίνη Βασιλακοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Σπυρίδων, Βασίλης, Κανέλλα, Αφροδίτη και Παντελής Μπίζος ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ:

Αφιέρωµα στη µνήµη του αγαπηµένου µας ΠΛΑΤΩΝΑ

Η οικογένειά σου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ντροπή και ανευθυνότητα επικρατεί Ο νοµός Ηλείας εκτός από τις χρηµατοδοτήσεις του προγράµµατος Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Τ

η µετατροπή της Ηλείας σε πρότυπο νοµό πράσινης ανάπτυξης που θα αποτελέσει το πρόκριµα για ανασυγκρότηση ολόκληρης της χώρας, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, στις 11/10/2009 από το δηµαρχείο της Αρχαίας Ολυµπίας. Ταυτόχρονα ο κ.Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άµεσα το επικαιροποιηµένο νοµοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ολοκληρωµένη ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής. Έχετε δει, έχετε ακούσει κάτι επ’αυτού του σχεδίου κύριοι;;; Άλλα έλεγε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά και άλλα κάνει ως κυβέρνηση για την Ηλεία. Ενώ η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Μπατζελή αδιαφορεί για την Ηλεία, οι κυβερνητικοί βουλευτές τι κάνουν; ∆ε γνωρίζουν ότι πρέπει να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν, όπως κάνουν και οι άλλοι νοµοί για την ανάπτυξη της Ηλείας; ∆ηλώσεις του υπεύθυνου αντινοµάρχη ότι στο ΥΠ.Α.Α.&Τ είναι για τα πανηγύρια συνάδουν στο πνεύµα συνεργασίας που θα πρέπει να διέπει τη Ν.Α.Ηλείας µε το υπουργείο;

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Κύριοι βουλευτές ανακοινώθηκαν έργα και προγράµµατα σε άλλους νοµούς και εσείς ούτε ένα ερώτηµα στην υπουργό… Οι µόνοι που διεκδικούν είναι µόνο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εκτός και από το δίκτυο Γιορτών Ελληνικής Γης Για ποιον λόγο ο πυρόπληκτος νοµός µας κατεξοχήν αγροτικός µε αγροτικά προϊόντα άριστης ποιότητας δε συµµετέχει στο δίκτυο Γιορτών Ελληνικής Γης που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και αναδεικνύουν τη Μεσογειακή διατροφή και βάζουν σε νέες βάσεις την προβολή των προϊόντων και των παραγωγών της περιοχής µας που το έχουµε τόσο ανάγκη; Η Αρκαδία γιατί συµµετέχει µε δύο µάλιστα εκδηλώσεις προώθησης των προϊόντων της; Κύριοι του ΠΑΣΟΚ το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι το πώς θα κερδίσετε πολιτικά περισσότερους δήµους, καθώς και στην επιλογή των εκλεκτών σας. Με την πολιτική σας τους τελευταίους µήνες οδηγείτε το νοµό σε πλήρη απαξίωση.


Νέα της Αµαλιάδας

Στην έκθεση συµµετέχει και φέτος µε δικό του περίπτερο, το παράρτηµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και οι εθελοντές Σαµαρείτες

Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Αµαλιάδας κ. Γιάννης Λυµπέρης

ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 1 Αυγούστου

2010

11

Πολλά ήταν τα παιδιά που έσπευσαν να δουν τα περίπτερα της έκθεσης

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η 9η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

Η γιορτή του βιβλίου

Αφιερωµένη στον λογοτέχνη Τάκη Κοντοπανάγο

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Χαιρετισµό και από την πολιτευτή κα Θεώνη Γεωργοπούλου

Α

φιερωµένη στον Αµαλιαδίτη λογοτέχνη, που έφυγε νωρίς από τη ζωή, Τάκη Κοντοπανάγο, είναι η 9η έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο Εµπορικός Σύλλογος Αµαλιάδας και άνοιξε τις πύλες της προχθές το βράδυ στην πλατεία της Κουρούτας. Εννέα χρόνια ζωής, εννέα χρόνια προσφοράς στην περιοχή και ανάδειξης του πολιτισµού, από τον Εµπορικό Σύλλογο, που την έκθεση έχει φέρει τους πολίτες πιο κοντά στο βιβλίο και το βιβλίο πιο κοντά στους πολίτες. Τα εγκαίνια που πραγµατοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, µπορεί να ήταν λιτά, ήταν όµως ιδιαίτερα σηµαντικά, για ένα θεσµό που απέδειξε ότι αντέχει στο χρόνο και που αποδεικνύει ότι µπορεί να σταθεί και σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε και µε την έναρξη της έκθεσης, καθώς πλήθος κόσµου επισκέφθηκε τα περίπτερα, ξεφύλλισε βιβλία και δεν ήταν λίγοι αυτοί που προχώρησαν και σε αγορές. Συµµετοχή στα κοινά και τον πολιτισµό «Φθάσαµε αισίως στην 9η έκθεση βιβλίου, που αποτελεί τη συµµετοχή του Συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής» είπε χαρακτηριστικά στην οµιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πέτρος Παπαδάτος, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δύο επόµενες εκθέσεις που θα ακολουθήσουν, την έκθεση τέχνης και την έκθεση αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στην απώλεια του Τάκη Κοντοπανάγου. Από την πλευρά του ο νέος γραµµατέας του Συλλόγου κ. Θεόδωρος Τριγωνίδης, είπε χαρακτηριστικά: «Η έκθεση έχει γίνει θεσµός και προβάλει την παραλία και την πόλη µας. Είναι γιορτή για το βιβλίο και προσφέρει την ευκαιρία στους αναγνώστες να γνωρίσουν το βιβλίο, απολαµβάνοντας ταυτόχρονα και έναν περίπατο στην όµορφη παραλία µας». Αναδεικνύει την περιοχή Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε και ο ∆ήµαρχος Αµαλιάδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, ο οποίος επεσήµανε ότι δεν είναι τυχαίο που η έκθεση γίνεται στην πλατεία της Κουρούτας, το πρώτο έργο το 2000 που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισµα ανάδειξης της περιοχής, επισηµαίνοντας ότι ανοίγει το δρόµο για να αναδειχθούν και άλλα πράγµατα και ευχήθηκε να δι-

Η έκθεση άνοιξε µε χαιρετισµό του προέδρου κ. Πέτρου Παπαδάτου και των µελών του ∆.Σ. του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας

ευρυνθεί και σε άλλα αντικείµενα, δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος επεσήµανε ότι το βιβλίο προσφέρει γνώση και βοηθά στη διεύρυνση της γνώσης, τονίζοντας ότι το βιβλίο δεν πάει διακοπές, αλλά κάνει πιο ποιοτική την περίοδο των διακοπών. Ακολούθησε σύντοµος χαιρετισµός από τον βουλευτή κ. Γιάννη Κουτσούκο, ο οποίος χαρακτήρισε σηµαντική την πρωτοβουλία του Συλλόγου και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις διακοπές τους µε την απαραίτητη πνευµατική τροφή. Το λόγο πήρε και η πολιτευτής κα Θεώνη Γεωργοπούλου, η οποία ευχήθηκε και άλλοι Σύλλογοι να παρενέβαιναν ακόµη περισσότερο στα κοινά, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και λόγω «Καλλικράτη» από την επόµενη χρονιά η έκθεση θα είναι ακόµη µεγαλύτερη. Στη συνέχεια µίλησε ο πολιτευτής κ. Θεόδωρος Βλαγκούλης, ο οποίος χαρακτήρισε σηµαντική την εκδήλωση, τόνισε ότι αναδεικνύει την περιοχή και έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε και η αντιδήµαρχος κα Νίκη Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη, η οποία εκτός από τα συγχαρητήρια, επεσήµανε ότι η αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, επεσήµανε ότι ο Εµπορικός Σύλλογος εκπλήσσει πάντα µε τις δράσεις του, καθώς έχει µετατρέψει την Κουρούτα σε πόλο έλξης και τό-

Σηµαντική χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές έδωσε ο βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης

Όαση πολιτισµού χαρακτήρισε την έκθεση ο αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

νισε ότι σε τέτοιες εποχές συνεχίζει να αναδεικνύει αξίες και πολιτισµό και χαρακτήρισε όαση πολιτισµού την έκθεση βιβλίου. Μέχρι τις 12 Αυγούστου Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης, ο αντιδήµαρχος Αµαλιάδας κ. Αβραάµ Μπούρας, ο διοικητής του Τµήµατος της Τροχαίας Αµαλιάδας κ. Γιώργος Τσεριώνης, ο υποδιοικητής του νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» Πατρών κ. ∆ηµήτρης Λυγούρας και η πρόεδρος του «Αστέρα» κα Ρούλα Γκουβίτσα.

Την αναγκαιότητα στήριξης τέτοιων πρωτοβουλιών επεσήµανε η αντιδήµαρχος κα Νίκη Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 8 Αυγούστου και λειτουργεί καθηµερινά από τις 8 το απόγευµα έως τις 12 τα µεσάνυχτα. Αποτελείται από 12 περίπτερα, συµµετέχουν πέντε βιβλιοπωλεία και 35 εκδοτικοί οίκοι, ενώ το ένα περίπτερο φιλοξενεί το παράρτηµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας και ένα τον Εµπορικό Σύλλογο.

36ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-Ο∆ΗΓΗΤΗ

Στο επίκεντρο η πλατεία της Κουρούτας

Η

µεγάλη γιορτή της νεολαίας, των παιδιών, της εργατικής τάξης, της νεολαίας των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, το 36ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Ο∆ΗΓΗΤΗ ξεκίνησε και η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση για την Ηλεία, πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία της Κουρούτας. Το Φεστιβάλ θα κορυφωθεί µε τις κεντρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, ωστόσο µέσα από τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις ο στόχος είναι η ΚΝΕ να προβάλλει πλατιά στη νεολαία την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, να συζητήσει µε τους νέους που υποφέρουν από την καπιταλιστική κρίση και τα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα, µε αυτούς που προβληµατίζονται και να προβάλουν το δρόµο διεξόδου. Αυτό που επισηµάνθηκε κατά την προχθεσινή εκδήλωση, είναι ότι η κρίση είναι το πιο χαρακτηριστικό δηµιούργηµα του καπιταλισµού, που δείχνει τα ιστορικά αίτια του εκµεταλλευτικού συστήµατος και τονίστηκε ότι µόνη φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση, είναι αυτή της ανατροπής του σηµερινού συστήµατος, της

Κεντρικός οµιλητής ήταν το µέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ κ. Γιώργος Καραπάνος Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλά στελέχη του κόµµατος

κοινωνικοποίησης των µέσων παραγωγής, η λαϊκή εξουσία, ο σοσιαλισµός-κοµµουνισµός, µία άλλη εξουσία, η εργατική, µία κοινωνία που θα λειτουργεί µε βάση τις λαϊκές ανάγκες

3 ȋȡȩȞȚĮ ǼȖȖȪȘıȘ

ǿ. ȃǿȀȅȁȅȆȅȊȁȅȈ & Ȉǿǹ ȅ.Ǽ.

3Ƞ ȤȜȝ ȆȪȡȖȠȣ - ȆĮIJȡȫȞ, ȆȪȡȖȠȢ ǾȜİȓĮȢ

ȉȘȜ: 2621032130

Νεολαίοι και όχι µόνο, στη διάρκεια της εκδήλωσης

και όχι τα κέρδη των µονοπωλίων. Η εκδήλωση στην πλατεία της Κουρούτας περιελάµβανε προβολή βίντεο και έκθεση βιβλίου, ενώ οµιλία έγινε από το µέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ

ǼʌȚIJȩțȚȠ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ 3,9%

κ. Γιώργο Καραπάνο ο οποίος αναφέρθηκε στη σηµερινή κατάσταση της χώρας και στις λύσεις που προτείνει το ΚΚΕ. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)


12

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

Ματιές στον κόσµο

Στους δρόµους τα βυτιοφόρα του στρατού για τον ανεφοδιασµό της αγοράς µε καύσιµα

ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ

Οµαλοποιείται η κατάσταση Αθήνα Στη µάχη εφοδιασµού της αγοράς µε καύσιµα έχουν µπει από τα ξηµερώµατα του Σαββάτου τα βυτιοφόρα του στρατού, τα οποία συνοδευόµενα από περιπολικά της αστυνοµίας και τζιπ, άρχισαν να εφοδιάζουν, σε πρώτη φάση, κρίσιµους τοµείς, όπως αεροδρόµια, πλοία και νοσοκοµεία στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε η ∆ιυπουργική Επιτροπή, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από την απόφαση των µεταφορέων να συνεχίσουν την απεργία τους.

Παράλληλα, τα ιδιωτικά βυτιοφόρα και τα οχήµατα των εταιριών πετρελαιοειδών εργάζονται πυρετωδώς επί 24ωρου βάσεως για καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της αγοράς σε καύσιµα. Έξω από τα διυλιστήρια, υπάρχει διακριτική παρουσία της αστυνοµίας, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα παρεµπόδισης εισόδου και εξόδου των βυτιοφόρων, όπως αυτά που εξελίχθηκαν την Παρασκευή στα διυλιστήρια Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, όπου οµάδα απεργών µεταφορέων παρεµπόδισαν

βυτιοφόρα να προµηθευτούν µε καύσιµα, προπηλάκισαν οδηγούς και συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία. Στο µεταξύ, συνεχίζεται από την πλευρά της αστυνοµίας, η επίδοση των πράξεων επίταξης των οχηµάτων και τα φύλλα πορείας προς τους ιδιοκτήτες, στο πλαίσιο εφαρµογής της κυβερνητικής απόφασης για πολιτική επιστράτευση. Εκτιµάται ότι η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το βράδυ ή το αργότερο µέχρι το πρωί της ∆ευτέρας.

Έβαζαν φωτιές…

∆εκάδες φάκελοι εµπρησµών στη Σάµο ανοίγουν ξανά, µετά τη σύλληψη των τριών κτηνοτρόφων

νυχτα της Τετάρτης σε τέσσερα διαφορετικά σηµεία και µαινόταν επί σχεδόν δύο ηµέρες, κατακαίγοντας δασική έκταση στο Κοκκάρι του ∆ήµου Βαθέως. Η φωτιά αυτή είναι η δεύτερη µεγάλη που ξέσπασε φέτος στη Σάµο. Το νησί έχει κατ’ επανάληψη µπει στο στόχαστρο εµπρηστών.

Αθήνα Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις κτηνοτρόφοι που συνελήφθησαν για την µεγάλη πυρκαγιά στο Κοκκάρι της Σάµου. Ο ένας εκ των τριών έχει ήδη οµολογήσει, ενώ οι άλλοι δύο αρνούνται την εµπλοκή τους. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η αιτία του εµπρησµού είναι οι οικονοµικές διαφορές που είχε ο ένας εκ των τριών µε τον πατέρα του. Μετά την εξέταση των τριών νεαρών, πάντως, δεκάδες φάκελοι παλαιότερων εµπρησµών στη Σάµο ανοίγουν εκ νέου. Οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 27, 29 και 31 ετών, κατηγορούνται για εµπρησµό από πρόθεση. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο 31χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές και για άλλες υποθέσεις εµπρησµού και δεκάδες υποθέσεις άρχισαν να εξετάζονται εκ νέου υπό νέο πρίσµα. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνω-

Να εξεταστούν οι υπεύθυνοι της ∆ΕΗ για την υπόθεση της πυρκαγιάς στον Βαρνάβα Αττικής ζήτησε από τη ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού της Πυροσβεστικής ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει το σχετικό φάκελο.

Ευθύνες της ∆ΕΗ για την πυρκαγιά στον Βαρνάβα «βλέπει» η Εισαγγελία

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση της πυρκαγιάς στον Βαρνάβα επέστρεψε τη δικογραφία στην ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού της Πυροσβεστικής, καθώς φαίνεται να προκύπτουν ευθύνες για τη ∆ΕΗ.

στά, ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων είχε οικονοµικές διαφορές µε τον πατέρα του. Το βράδυ της Τετάρτης, οι

τρεις φίλοι είχαν βγει σε νυχτερινό κέντρο, όπου -πιθανότατα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ- φαίνεται ότι

συζήτησαν την ιδέα να κάψουν το ποιµνιοστάσιο του άνδρα για εκδίκηση. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου τα µεσά-

Ο εισαγγελέας ζητά να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση και να κληθούν σε απολογία οι υπεύθυνοι της ∆ΕΗ για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, προκειµένου σε τέτοια περίπτωση να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Επιµνηµόσυνη δέηση για τους 21 νεκρούς του Love Parade Βερολίνο Επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη των 21 ατόµων που έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής Love Parade που έγινε το προηγούµενο Σάββατο στο Ντούισµπουργκ τελέστηκε στη Γερµανία, ενώ οι σηµαίες κυµατίζουν µεσίστιες σε όλη τη χώρα. Μέλη των σωστικών συνεργείων άναψαν 21 κεριά, όσοι είναι και οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Αργότερα µετέφεραν τα κεριά στο σηµείο όπου έγινε η τραγωδία το προηγούµενο Σάββατο.

ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ

Επτά αγνοούµενοι από κατάρρευση κτιρίου Νάπολη Ένα κτίριο κατέρρευσε στο ιστορικό κέντρο της πόλης Αφράγκολα της νότιας Ιταλίας, µε αποτέλεσµα να αγνοούνται επτά άτοµα. Συνεργεία διάσωσης έχουν φτάσει στο σηµείο και σκάβουν µε τα χέρια, προκειµένου να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες. Οι αγνοούµενοι είναι ένα νεαρό ζευγάρι και το παιδί τους, µια ηλικιωµένη γυναίκα και τρεις αφρικανοί µετανάστες, όπως µετέδωσαν τα ιταλικά µέσα ενηµέρωσης. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί ακόµη σαφές εάν την ώρα της κατάρρευσης βρίσκονταν στο κτίριο κι άλλα άτοµα.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΥΠΟΠΤΟΣ

Φθίνει ο πληθυσµός των ειδών άγριας ζωής στη ζώνη γύρω από το Τσερνόµπιλ

Μακροχρόνιες επιπτώσεις της ραδιενέργειας Λονδίνο Μετά από απογραφή τριών ετών, οι επιστήµονες κατέγραψαν σηµαντική κάµψη στον αριθµό των άγριων ζώων που ζουν µέσα στην απαγορευµένη ζώνη γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόµπιλ. Σχεδόν 25 χρόνια µετά το δυστύχηµα τον Απρίλιο του 1986, οι επιδράσεις της ραδιενεργής µόλυνσης στη βιοποικιλότητα µέσα απαγορευµένη για τους αν-

θρώπους ζώνη παραµένουν σε µεγάλο µέρος τους άγνωστες. Οι ερευνητές µέτρησαν τους αριθµούς εντόµων, µικρών ερπετών, πτηνών και θηλαστικών στη ζώνη που παραµένει ραδιενεργή αν και σε µικρότερο βαθµό από ότι στο παρελθόν, και στη συνέχεια τους συνέκριναν µε τον αριθµό των ζώων σε µη µολυσµένες περιοχές. Τελικά τα αποτέλεσµα της ραδιενέργειας ήταν καταλυτικά, αναφέρει στο BBC ένας από τους

ερευνητές. Μέσα στη ζώνη παρατήρησαν ότι τα πτηνά εµφάνιζαν όγκους στα πόδια και το κεφάλι τους. Ωστόσο, επιστήµονες από την Ουκρανία που έχει υποστεί τις βαρύτερες συνέπειες από το δυστύχηµα στο Τσερνόµπιλ, που βρίσκεται άλλωστε στο έδαφός της, αµφισβητούν τα πορίσµατα και υποστηρίζουν ότι, λόγω της απουσίας ανθρώπινης παρέµβασης, η άγρια ζωή έχει επιστρέψει για τα καλά στο Τσερνόµπιλ.

Φονική έκρηξη µε 17 νεκρούς σε ανθρακωρυχείο Πεκίνο Τουλάχιστον 17 άτοµα σκοτώθηκαν και 68 τραυµατίστηκαν από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο βόρειο τµήµα της Κίνας. Τα θύµατα έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που κατέστρεψε περισσότερους από δέκα θαλάµους. Οι τραυµατίες µεταφέρθηκαν σε νοσοκοµεία και δέκα από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθµός των νεκρών θα αυξηθεί.


•Αθλητισµός •Πολιτισµός •Επιχείρηση •Εν Οίκω •Παράθυρο στον Κόσµο •Στις γειτονιές της πόλης

•Συνεργασίες •Περιβάλλον & Καταναλωτής •Υγεία & ∆ιατροφή •TV-Ψυχαγωγία •Με τον καφέ της Κυριακής •Οι φίλοι µας τα ζώα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Φιλική αποχώρηση…Τσολόπουλου Του Γιάννη Μουρούτη

Α

ν και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και συµφωνία ενός ακόµη έτους µε τον Αστέρα Αµαλιάδας, ο Νίκος Τσολόπουλος σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις αναµένεται να µην συνεχίσει την καριέρα του στους «βυσσινί». Ο έµπειρος Αχαιός αµυντικός, που συνέβαλε αρκετά στην περσινή άνοδο της οµάδας,

για επαγγελµατικούς λόγους, δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αστέρα στην ∆’Εθνική και έτσι κοινή συναινέσει αναµένεται να αποχωρήσει φιλικά από το συγκρότηµα της Αµαλιάδας. Ο ίδιος τόνισε σε φιλικό περιβάλλον, ότι είναι απόλυτα ευχαριστηµένος από την συνεργασία του µε τους «βυσσινί», επιθυµούσε να συνεχίσει την προσφορά του και στην ∆’Εθνική, ωστόσο η δουλειά του και

οι υποχρεώσεις του, δεν τον αφήνουν να υπηρετήσει…όπως απαιτείται την οµάδα της Ρούλας Γκουβίτσα. Στα αγωνιστικά, σήµερα οι παίκτες έχουν ρεπό και από αύριο ξεκινούν οι διπλές προπονήσεις. Ο Νίκος Τσολόπουλος(εδώ µαρκάρει τον Σ.Σωτηρόπουλο) πιθανότατα θα αποχωρήσει από τον Αστέρα Αµαλιάδας.

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

Στα βάσανα από σήµερα… Του Γιάννη Μουρούτη

Μ

ια νέα χρονιά…ξεκινάει από σήµερα για τον ΠΑΟ Βάρδας, µε τους «πράσινους» να έχουν φιλοδοξίες και βλέψεις ανόδου. Ο τεχνικός Ηλίας Φωτόπουλος και τα µέλη του ∆.Σ, έχουν δώσει ραντεβού µε τους παίκτες στις 5.15 στο «Γρηγόριος Καλάκος» και αφού αναλυθεί το πρόγραµµα προετοιµασίας και µοιραστεί το αθλητικό υλικό, στις 6 µ.µ θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το παρών αναµένεται να δώσουν όλα τα µεταγραφικά αποκτήµατα και βέβαια όσοι παίκτες απέµειναν από το περσινό έµψυχο υλικό. Από εκεί και πέρα,

πρέπει να τονίσουµε ότι τα µεταγραφικά θέµατα της οµάδας δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν 2 προσθήκες και η πιο πιθανή είναι αυτή του Νίκου Μπαλάσκα. Επίσης πρέπει να αναφέρουµε ότι την Παρασκευή το βράδυ, στις εγκαταστάσεις καλτσέτο «Μανιάτης» έγινε η παρουσίαση των µεταγραφικών αποκτηµάτων και παράλληλα το ∆.Σ παρέθεσε δεξίωση σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τµήµα. Το κλίµα ήταν αρκετά καλό και βέβαια κυριάρχησε η συζήτηση γύρω από τους στόχους της οµάδας για το νέο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας που αναµένεται δύσκολο και αρκετά ανταγωνιστικό.

Από την προχθεσινή παρουσίαση των µεταγραφών του ΠΑΟ Βάρδας


2•14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΚOΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ – ΒΟΛΕΪ

Περιµένει Μπάκα – αύριο συνάντηση µε Λαµπρόπουλο Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Π

αρελθόν αποτελεί και επίσηµα από τον Κόροιβο Αµαλιάδας ο περσινός λίµπερο της οµάδας ∆ηµ. Κόζης, αφού συµφώνησε µε την Παναχαϊκή, και πλέον θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του! Μάλιστα ο παίκτης υπέγραψε στην οµάδα που έπαιζε και την σεζόν 2008 – 09 για δυο χρόνια. Είναι ο δεύτερος παίκτης που αποχωρεί από τον Κόροιβο µετά τον Μαντέκα. Έτσι οι «µπλέ» αναζητούν πλέον τους αντικαταστάτες τους , ψάχνοντας για λίµπερο και ακραίο. Από εκεί και πέρα λίγο – πολύ έχουν µιλήσει µε τους υπόλοιπους παίκτες,

Υπέγραψε στην Παναχαϊκή ο Κόζης ακούγοντας τις διαθέσεις τους, κάνοντας ταυτόχρονα και προτάσεις, και περιµένουν απαντήσεις, καταρχήν από τους Μπάκα και Λαµπρόπουλο για συνέχιση της συνεργασίας τους. Στον Μπάκα έχει γίνει µια καλή πρόταση, µε τον παίκτη να έχει δεσµευτεί ότι θα απαντήσει το πολύ σε δέκα ηµέρες. Σε ότι αφορά τον Λαµπρόπουλο, αναµένεται αύριο να υπάρξει µια συνάντηση µε τον παίκτη, όπου σίγουρα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση! Πάντως πρόθεση των ανθρώπων της οµάδας

είναι να συνεχίσουν και οι δυο παίκτες στην οµάδα του Κοροίβου. Στόχος της εφορείας είναι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση µε τις ανανεώσεις και µε βάση τα «κενά» που θα υπάρξουν να προχωρήσει η οµάδα σε ενίσχυση στις θέσεις που θα «πονά»! Το σίγουρο είναι ότι θα αποκτηθούν µε την υπάρχουσα κατάσταση δυο µε τρεις παίκτες, οι οποίοι θα έχουν µάλιστα προοπτική εξέλιξης µέσα στην οµάδα, καθώς και κάποιοι νέοι, αφού το µπάτζετ της νέας χρονιάς έχει µειωθεί αισθητά! Όσο για το ποια κατηγορία θα αγωνίζεται και επίσηµα η οµάδα τη νέα περίοδο, θα το γνωρίζουν άπαντες στις 10 Αυγούστου, που θα λήξει η υποβολή των δηλώσεων συµµετοχής στα εθνικά πρωταθλήµατα.

Με δυσκολία προχωρά ο προγραµµατισµός της οµάδας βόλεϊ του Κοροίβου Αµαλιάδας για τη νέα περίοδο!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Eλεύθερος ο Φωτόπουλος Η ενίσχυση του Ολυµπιακού Σαβαλίων ξεκίνησε µε την επιστροφή στην οµάδα των δικών του παιδιών , αφού προχθές επέστρεψαν δυο έµπειροι παίκτες και συγκεκριµένα οι ∆ηµήτρης και Σάκης Βουρλιώτης , οι οποίοι αναµένεται να βοηθήσουν σηµαντικά την οµάδα του χωριού τους, ενώ στη συνέχεια αναµένεται να γίνουν και άλλες προσθήκες. Όσο για την προετοιµασία, αυτή αναµένεται να ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου, µε τους «ερυθρόλευκους» να έχουν στόχο µια καλή πορεία στην Α2 Κατηγορία και πάνω από όλα το έµψυχο υλικό να αποτελείται κυρίως από ντόπιους παίκτες. Τέλος, ελεύθερος είναι πλέον ο Ηλίας Φωτόπουλος. Ο έµπειρος τερµατοφύλακας µπορεί να διαπραγµατευτεί την µεταγραφή του σε οµάδα της αρεσκείας του και ήδη έχει δεχθεί κάποιες προτάσεις.

Ο Ηλίας Φωτόπουλος από χθες είναι ελεύθερος και µπορεί να µεταγραφεί σε οµάδα της αρεσκείας του.

Αριστεία – ‘Ελληνες Οδηγοί και Συνοδηγοί Αγώνων 1970-2010 Ένας Ηλείος ανάµεσα στους κορυφαίους οδηγούς και συνοδηγούς της Ελλάδας Το περιοδικό 4 Τροχοί πραγµατοποιεί διαγωνισµό για την ανάδειξη των κορυφαίων Ελλήνων οδηγών και συνοδηγών της τελευταίας 40ετίας. Ο Μίλτος Ανδριόπουλος, είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά µετέδωσε το µικρόβιο των αγώνων αυτοκινήτου στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Ηλεία και στη συνέχεια δηµιουργήθηκε η λέσχη του Πύργου. Στην Ηλεία στηρίζουµε την προσπάθεια αυτή και ψηφίζουµε στον διαγωνισµό τον Μίλτο Ανδριόπουλο. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσµο... http://www.4troxoi.gr/?pname=ArticleList&cat_id=21&mid =27 και http://www.4troxoi.gr/default.php?pname=ArticleList&cat_id=21 ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ 1970-2010: ΑΝΘΡΩΠΟΙ + ΜΗΧΑΝΕΣ Όσοι το επιθυµούν µπορούν να συµµετάσχουν σε όλους τους τοµείς του διαγωνισµού των 40χρονων των 4 Τροχών εδώ... http://www.surveymonkey.com/s/L7KHSFN


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

3•15

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Ανάσες…και ικανοποίηση Ρεπό σήµερα για τους «ερυθρόλευκους» και από αύριο συνεχίζεται η προετοιµασία σε ανοδικούς ρυθµούς

Του Γιάννη Μουρούτη

Ξ

εκούραση περιελάµβανε η χθεσινή µέρα για τους παίκτες του Πανηλειακού, αφού ο τεχνικός Γιώργος Βλαστός έδωσε ρεπό , ενόψει της νέας δύσκολης εβδοµάδας που περιµένει τους «ερυθρόλευκους». Οι ανάσες...είναι απαραίτητες για τους παίκτες, αλλά εκείνο που µετράει στην παρούσα φάση είναι ότι όλα κυλούν µια χαρά…∆ηλαδή οι παίκτες είναι σε πολύ καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και αυτό έχει ικανοποιήσει το τεχνικό τιµ. Ωστόσο, υπάρχει ακόµη πιο δύσκολη συνέχεια, αφού απαιτείται να συνεχιστούν στους ίδιους ρυθµούς οι προπονήσεις και οι «ερυθρόλευκοι» να καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Βέβαια προχθές υπήρξε και η ατυχία µε τον τραυµατισµό του Χρήστου Παπαγεωργίου, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ισχίο, σε ένα πρόβληµα που τον ταλαιπώρησε και πέρυσι για ένα διάστηµα(λίγο πάνω από τον δικέφαλο, ωστόσο αυτά είναι αναπόφευκτα κατά την περίοδο της προετοιµασίας. Ο ικανός Πλαταναίος επιθετικός πάντως, θα προπονηθεί πιο συντηρητικά τις επόµενες µέρες και αναµένεται να επανέλθει από την µεθεπόµενη εβδοµάδα στον κανονικό ρυθµό των προπονήσεων. Υπενθυµίζουµε ότι για την επόµενη Κυριακή έχει προγραµµατισθεί το πρώτο φιλικό µε το Ναυπακτιακό Αστέρα στον Πύργο. Τέλος , όπως έγινε γνωστό ο Λήλας πήρε µεταγραφή ως δανεικός στον Τυληκράτη Λευκάδας, ενώ στην ίδια οµάδα που προπονητής είναι ο Γιώργος Τόγιας, είναι πιθανόν να δοθεί δανεικός άλλος ένας παίκτης.

Τα εισιτήρια διαρκείας

Με αξιόλογο ενδιαφέρον, που µάλιστα αναµένεται να γίνει ακόµα µεγαλύτερο το προσεχές διάστηµα, συνεχίζεται η διάθεση στα εισιτήρια διαρκείας, Οι τιµές των εισιτηρίων είναι άλλωστε προσιτές προς όλους.

Τα εισιτήρια διαρκείας υπενθυµίζεται ότι είναι τριών τιµών και κοστίζουν 100 ευρώ (στη Θύρα 2), 150 ευρώ (στη Θύρα 3) και 200 ευρώ (στην Θύρα 4, “επισήµων”). Όπως έγινε γνωστό, από τη διοίκηση αναµένεται να αποφασιστεί κι ότι οι κάτοχοι των διαρκείας της Θύρας 3 να έχουν το δικαίωµα, αν επιθυµούν, να εισέρχονται και στις υπόλοιπες Θύρες που θα είναι ανοιχτές στους αγώνες. Παράλληλα, αναµένεται και η συνεργασία µε διαφηµιστικό γραφείο για την ακόµα καλύτερη υλοποίηση της διαδικασίας στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. ∆ιαφήµιση – Προβολή – Χορηγία Με αφορµή την παρουσία της οµάδας στο νέο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και για το διαφηµιστικό κοµµάτι, ξεκίνησε η διάθεση των χώρων στο Στάδιο Πύργου, για διαφηµιστικές ταµπέλες σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επιθυµούν να διαφηµιστούν. *** Απο το ΤΑΠ Πανηλειακός εκδόθηκε και ανακοίνωση - πρόσκληση όπου αναφέρονται τα εξής: “Ο Πανηλειακός αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική χρονιά στη Γ’ Εθνική επαγγελµατική κατηγορία, στο Νότιο όµιλο. Η απήχηση του συλλόγου στα κοινωνικά στρώµατα του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του Νοµού Ηλείας συνολικά, είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Ο Πανηλειακός θα αγωνίζεται στο πρωτάθληµα Γ’ Εθνικής µεταξύ άλλων µε την Παναχαική, την Καλαµάτα, τη Ρόδο, τα Χανιά, τον Απόλλωνα Αθηνών, τον Παναιγιάλειο, την Κόρινθο, και άλλες οµάδες (όπως και εκτός έδρας στις αντίστοιχες πόλεις και µεταξύ άλλων, οκτώ φορές στην Αθήνα και την Αττική γενικότερα). Παράλληλα θα αγωνισθεί στο Κύπελλο Ελλάδας και πιθανόν να φιλοξενήσει στο γήπεδο του οµάδες Α’ και Β’ Εθνικής. Οι αγώνες του θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας (π.χ. αθλητικές εκποµπές ΝΕΤ, ΕΤ3) και από κανάλια τοπικής

Ο Γιώργος Καποτάς, ο νέος φυσικοθεραπευτής του Πανηλειακού, αναµένεται και αυτός να προσφέρει στην φετινή προσπάθεια των «ερυθρόλευκων»

και περιφερειακής εµβέλειας. Λόγω της κατηγορίας που αγωνίζεται φέτος ο Πανηλειακός και της αγωνιστικής ενίσχυσης της οµάδας, τους αγώνες του θα τους παρακολουθήσει µεγάλος αριθµός φιλάθλων. Με τις προυποθέσεις αυτές η διαφηµιστική προβολή έχει σηµαντική αξία και ανταποδοτικότητα, κι έτσι ο σύλλογος γίνεται αρωγός της επιχειρηµατικής προσπάθειας των διαφηµιζόµενων, στον Πύργο και την Ηλεία, αλλά και ευρύτερα.

Οι παίκτες του Πανηλειακού έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν σήµερα

Με όλα τα παραπάνω, γνωστοποιούµε τη διάθεση µας για συνεργασία. Μια συνεργασία που θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα για τον Πανηλειακό αλλά και εµπορική ανάπτυξη και προβολή για την κάθε διαφηµιζόµενη επιχείρηση. Σας προτείνουµε την προβολή της επιχειρήσεως σας µέσω των εξής : 1. ∆ιαφηµιστικές πινακίδες στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου. 2. ∆ιαφήµιση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών. 3. ∆ιαφήµιση στο αθλητικό υλικό της οµάδας (Φόρµες – σακβουαγιάζ κλπ) 4. ∆ιαφήµιση στο χώρο τηλεοπτικών συνεντεύξεων των προπονητών και των παικτών στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου. 5. ∆ιαφήµιση στο ετήσιο ηµερολόγιο του συλλόγου. 6. ∆ιαφήµιση µέσω εντύπων ανακοινώσεων του συλλόγου προς τους φιλάθλους. * Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, πριν την έναρξη του αγώνα να ανοίγει στο κέντρο του γηπέδου “σεντόνι” µε το λογότυπο της επιχείρησης.

Ακόµα, ενηµερώνουµε ότι το κόστος της προβολής της επιχείρησης, φορολογικά δικαιολογείται ως έξοδο και εκπίπτει της φορολογίας . Για περισσότερες πληροφορίες : Στα γραφεία του Πανηλειακού (Κολοκοτρώνη 1, Πύργος, τηλ. 26210 25749) και στο τηλ. 6982 085441 (Χρήστος Γιαννακόπουλος).


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

3•15

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Ανάσες…και ικανοποίηση Ρεπό σήµερα για τους «ερυθρόλευκους» και από αύριο συνεχίζεται η προετοιµασία σε ανοδικούς ρυθµούς

Του Γιάννη Μουρούτη

Ξ

εκούραση περιελάµβανε η χθεσινή µέρα για τους παίκτες του Πανηλειακού, αφού ο τεχνικός Γιώργος Βλαστός έδωσε ρεπό , ενόψει της νέας δύσκολης εβδοµάδας που περιµένει τους «ερυθρόλευκους». Οι ανάσες...είναι απαραίτητες για τους παίκτες, αλλά εκείνο που µετράει στην παρούσα φάση είναι ότι όλα κυλούν µια χαρά…∆ηλαδή οι παίκτες είναι σε πολύ καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και αυτό έχει ικανοποιήσει το τεχνικό τιµ. Ωστόσο, υπάρχει ακόµη πιο δύσκολη συνέχεια, αφού απαιτείται να συνεχιστούν στους ίδιους ρυθµούς οι προπονήσεις και οι «ερυθρόλευκοι» να καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Βέβαια προχθές υπήρξε και η ατυχία µε τον τραυµατισµό του Χρήστου Παπαγεωργίου, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ισχίο, σε ένα πρόβληµα που τον ταλαιπώρησε και πέρυσι για ένα διάστηµα(λίγο πάνω από τον δικέφαλο, ωστόσο αυτά είναι αναπόφευκτα κατά την περίοδο της προετοιµασίας. Ο ικανός Πλαταναίος επιθετικός πάντως, θα προπονηθεί πιο συντηρητικά τις επόµενες µέρες και αναµένεται να επανέλθει από την µεθεπόµενη εβδοµάδα στον κανονικό ρυθµό των προπονήσεων. Υπενθυµίζουµε ότι για την επόµενη Κυριακή έχει προγραµµατισθεί το πρώτο φιλικό µε το Ναυπακτιακό Αστέρα στον Πύργο. Τέλος , όπως έγινε γνωστό ο Λήλας πήρε µεταγραφή ως δανεικός στον Τυληκράτη Λευκάδας, ενώ στην ίδια οµάδα που προπονητής είναι ο Γιώργος Τόγιας, είναι πιθανόν να δοθεί δανεικός άλλος ένας παίκτης.

Τα εισιτήρια διαρκείας

Με αξιόλογο ενδιαφέρον, που µάλιστα αναµένεται να γίνει ακόµα µεγαλύτερο το προσεχές διάστηµα, συνεχίζεται η διάθεση στα εισιτήρια διαρκείας, Οι τιµές των εισιτηρίων είναι άλλωστε προσιτές προς όλους.

Τα εισιτήρια διαρκείας υπενθυµίζεται ότι είναι τριών τιµών και κοστίζουν 100 ευρώ (στη Θύρα 2), 150 ευρώ (στη Θύρα 3) και 200 ευρώ (στην Θύρα 4, “επισήµων”). Όπως έγινε γνωστό, από τη διοίκηση αναµένεται να αποφασιστεί κι ότι οι κάτοχοι των διαρκείας της Θύρας 3 να έχουν το δικαίωµα, αν επιθυµούν, να εισέρχονται και στις υπόλοιπες Θύρες που θα είναι ανοιχτές στους αγώνες. Παράλληλα, αναµένεται και η συνεργασία µε διαφηµιστικό γραφείο για την ακόµα καλύτερη υλοποίηση της διαδικασίας στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. ∆ιαφήµιση – Προβολή – Χορηγία Με αφορµή την παρουσία της οµάδας στο νέο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και για το διαφηµιστικό κοµµάτι, ξεκίνησε η διάθεση των χώρων στο Στάδιο Πύργου, για διαφηµιστικές ταµπέλες σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επιθυµούν να διαφηµιστούν. *** Απο το ΤΑΠ Πανηλειακός εκδόθηκε και ανακοίνωση - πρόσκληση όπου αναφέρονται τα εξής: “Ο Πανηλειακός αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική χρονιά στη Γ’ Εθνική επαγγελµατική κατηγορία, στο Νότιο όµιλο. Η απήχηση του συλλόγου στα κοινωνικά στρώµατα του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του Νοµού Ηλείας συνολικά, είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Ο Πανηλειακός θα αγωνίζεται στο πρωτάθληµα Γ’ Εθνικής µεταξύ άλλων µε την Παναχαική, την Καλαµάτα, τη Ρόδο, τα Χανιά, τον Απόλλωνα Αθηνών, τον Παναιγιάλειο, την Κόρινθο, και άλλες οµάδες (όπως και εκτός έδρας στις αντίστοιχες πόλεις και µεταξύ άλλων, οκτώ φορές στην Αθήνα και την Αττική γενικότερα). Παράλληλα θα αγωνισθεί στο Κύπελλο Ελλάδας και πιθανόν να φιλοξενήσει στο γήπεδο του οµάδες Α’ και Β’ Εθνικής. Οι αγώνες του θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας (π.χ. αθλητικές εκποµπές ΝΕΤ, ΕΤ3) και από κανάλια τοπικής

Ο Γιώργος Καποτάς, ο νέος φυσικοθεραπευτής του Πανηλειακού, αναµένεται και αυτός να προσφέρει στην φετινή προσπάθεια των «ερυθρόλευκων»

και περιφερειακής εµβέλειας. Λόγω της κατηγορίας που αγωνίζεται φέτος ο Πανηλειακός και της αγωνιστικής ενίσχυσης της οµάδας, τους αγώνες του θα τους παρακολουθήσει µεγάλος αριθµός φιλάθλων. Με τις προυποθέσεις αυτές η διαφηµιστική προβολή έχει σηµαντική αξία και ανταποδοτικότητα, κι έτσι ο σύλλογος γίνεται αρωγός της επιχειρηµατικής προσπάθειας των διαφηµιζόµενων, στον Πύργο και την Ηλεία, αλλά και ευρύτερα.

Οι παίκτες του Πανηλειακού έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν σήµερα

Με όλα τα παραπάνω, γνωστοποιούµε τη διάθεση µας για συνεργασία. Μια συνεργασία που θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα για τον Πανηλειακό αλλά και εµπορική ανάπτυξη και προβολή για την κάθε διαφηµιζόµενη επιχείρηση. Σας προτείνουµε την προβολή της επιχειρήσεως σας µέσω των εξής : 1. ∆ιαφηµιστικές πινακίδες στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου. 2. ∆ιαφήµιση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών. 3. ∆ιαφήµιση στο αθλητικό υλικό της οµάδας (Φόρµες – σακβουαγιάζ κλπ) 4. ∆ιαφήµιση στο χώρο τηλεοπτικών συνεντεύξεων των προπονητών και των παικτών στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου. 5. ∆ιαφήµιση στο ετήσιο ηµερολόγιο του συλλόγου. 6. ∆ιαφήµιση µέσω εντύπων ανακοινώσεων του συλλόγου προς τους φιλάθλους. * Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, πριν την έναρξη του αγώνα να ανοίγει στο κέντρο του γηπέδου “σεντόνι” µε το λογότυπο της επιχείρησης.

Ακόµα, ενηµερώνουµε ότι το κόστος της προβολής της επιχείρησης, φορολογικά δικαιολογείται ως έξοδο και εκπίπτει της φορολογίας . Για περισσότερες πληροφορίες : Στα γραφεία του Πανηλειακού (Κολοκοτρώνη 1, Πύργος, τηλ. 26210 25749) και στο τηλ. 6982 085441 (Χρήστος Γιαννακόπουλος).


4•16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΕ – ∆ΩΣΕ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεβάζουν στροφές! Αναλυτικά οι έως τώρα κινήσεις των οµάδων µε τους προπονητές τους! !µ"#$ ,/,0 1,02!3450 !"#$#%&'(): !"#$%&'()*&)+ *+µ%,-'():

,67(89: ;<8=$6>?@ !"#$#%&'(): !. *1,%%,72$#+/#) *+µ%,-'(): ,2A!B52!0 C,AC,0,/4,0 !"#$#%&'(): ,)µ"$'()*&)+ *+µ%,-'(): ?#+'-#+%A)

%&'( ./. *,0"1/2$#+/#)(!,/,1#34"1), *. 5$#+"#67&)(.$2//8% *,-"#6%&)), !. *,0"1/2$#+/#)(.%,9:%%&-& !,/,1#38";#+), <". =/>0#'#µ#) 7,1 ?. @A0B,)(CD%17#) .µ$>/#7Aµ$#+), E. =8'2$#+/#)(F. .$2//8% E#+%>;78%), !. ?2/0>"&)(..J..µ$>/4%,)),

)#*+( 5$>/>7#671,), ?#+'-#6µ$,), G,"&7>3,91A)(.%,9:%%&-& !,/,1#38"1#+), G',µ,'A'#)(.%,9:%%&-& !,/,1#38";#+) , <"1-'#H#"A'#), ?,/,";'&)(.%,9:%%&-& !,/,1#38";#+), I. I8A%%#+

J17#%#µ;B&) (G'":H1) ./>K2$#+/#) E.(LH,1-'#)) ./>K2$#+/#) !.(LH,1-'#)) F'.E&µ&'"2$#+/#) (.µ$>/4%,)),E. !,""A)(..J.?A-'"#), 5. M,-1/,72$#+/#)(.µ$>/4%,)), N. E1,µ,%'2$#+/#) (.µ$>/4%,)), *. G',D2$#+/#)(L",7/() !/M).

5,%'A) O:"0,) N-,97A"&)(!,%2$#+/#+), ?,'-;7&)(PH,1-'#) M#+%A"9#+), N-1'-1"2$#+/#)(@>+72) .-':",)), ..!,%,918'2$#+/#)(.-':",) .µ,/1AB,)), F'#6H,), !. F>#H4'1-'#),

,A50 02A;D/!3 !"#$#%&'():48E?69<?@6?: *+µ%,-'():

F,D45 ,4FA,C/F,0 !"#$#%&'():,-#'896$: *+µ%,-'():

.%'8%2$#+/#) <".(?A-'"#) ?,",$A%#)(.-':",)) <#'RA1 (C":'"1,), *. N-,#+-&)(..J. ?,-'"#+), I. G$&/1#$#+/#)(@,µ$:'1), M.?/,µ$A%#)(E2K, F.5,%8/AB,)),G. G',+"#+/1,)(.-'>",) .µ,/1,B,)),

,-$-.*+$-

?#+'-,0;'&) (.-':",) .µ,/1AB,) ) ?#//12$#+/#), <".5$#+/,/A)(./H>1#%;B,),

<"1-',72$#+/#) 5#+"#6'&) ."9+";#+ Q:%#) <&%#H4'&)

5#+R() .%'.(!,%2$#+/#) 5$>":'-#) ./.(."9#%,+'&) ?,',72/#+), J17#%#µ;B&)(.'2µ&'#) M) ?,µ$A) (F;7& N".), G',+"#$#+/#) (@,%D1), M,-1/>1#+(@A%D1), .9. F17#/2$#+/#)(Q>%#H4% ?">-':%8%) .%'8%2$#+/#) .., (!.JM ), S. ?,$,'-#6/1,) (MA"B,), G. G8'&"2$#+/#)(!/,',%1A) <,%;8%), *. *>8"912$#+/#) (MA"B,), E. M,'-(), <". 5#+->"()(L/>1,72) @.), ?,",/A9,), <"2%&), !. N-#+7,/,)(!,%&/>1,7#))

M#+"'-A%&) ?8-'2$#+/#) ?A--,) N-Aµ&)

.%B">2$#+/#), G$. .%'8%2$#+/#)(!,/,1#34"1), ./. ?,/#µ#;"&), 513. E&µ2$#+/#)(!.JM), M. ?/,µ$A%#)(EAH%& .%B",0;B,)), J.<,µ,'A1 (!.JM), F. ?#+"()(L/>1,72) @>3,1%4%), 5H;/,I!0 H;J,/4K4 <". 5#+->"() 7,1 E&µ. .9. O8%'#)(.-'>",) .µ,/1AB,)), O(97#) !"#$#%&'(): M,'-()(EAH%& ."9. GA77#), <". G8'&"2$#+/#), !-$.&&"+ .%B",0;B,)),F. ?#+"() (E2K, F17. 5$,"/:'&), *+µ%,-'(): F. 5,%8/AB,)), 5D,/02!0 .%. ?,'-;7&)(.'"2µ&'#) !,""A) ?., E#+0,"A) M(.C? C!34,A1!3 M,"0A-,1%,)), !. !6"9#+), ./>K2$#+/#)E. 7,1 !"#$#%&'(): S,%2$#+/#)(?:%',+"#) ./>K2$#+/#) !.(.'"2µ&'#) *+µ%,-'(): 5,9#6/,)), .. M,"0A-,1%,)), NR,%()(!:/#$,) !>/#$;#+), M.<"1-'#B#+/2$#+/#)(..J.<A0,"1), N-,µ&)(E2K, C/,18%,), M1-0A"B&)(!(9,-#) !",-;%#+), <".5$/#6H,) F!G, 4. B,4!H,F,0 !"#$#%&'(): .9. ?8%-',%'1%2$#+/#) *+µ%,-'():

Χρ. Αντωνόπουλος

ΠΑΟΒ και Πανόπουλο παραµένουν ψηλά… Του Γ. Παπαφωτόπουλου

I,02A! !"#$#%&'(): *+µ%,-'():

Έ

I;42,3A!0 B,1!3H,0 !"#$#%&'(): /)*µ0&%123+ *+µ%,-'():

?. ?8%-',%'2$#+/#), M. *1,%%,72$#+/#), @.(!.=.J.!,%2$#+/#+), E1#%+-2$#+/#)(?+$,"1--;,), E. !>'"2$#+/#)(!,%&/>1A7#)), *. F>#H4'1-'#)(Q>%#H4% ?">-':%8%)

I;A,34!0 J;/B,F/!3 !"#$#%&'():!,/,1#/29#) *+µ%,-'():

!. E"#+014'&)(!:/#$,) !>/#$;#+), !,%. N-4%&)(!:/#$,) !>/#$;#+), *. 5,",D1A)(..J.5,7";-1,),

ναν ακριβώς µήνα συµπληρώνει σήµερα η επίσηµη µεταγραφική περίοδος µε τις οµάδες να ανεβάζουν στροφές… καθώς αρχίζουν σιγά – σιγά την προετοιµασία τους, και θέλουν να γεµίσουν το ρόστερ τους! Όλα δείχνουν ότι έτσι θα πάει η «µεταγραφική αγορά» της Α1, έως τα τέλη Αυγούστου που ολοκληρώνονται και επίσηµα οι µεταγραφές του καλοκαιριού! Και βέβαια να θυµίσουµε, ότι από τη νέα περίοδο ισχύει και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και η «χειµερινή» µεταγραφική περίοδος, όπου κάθε σωµατείο µπορεί να αποκτήσει δυο το πολύ παίκτες, µε την προϋπόθεση… ότι αυτοί δεν θα έχουν κάνει και άλλη µεταγραφή την περίοδο που τώρα διανύουµε! Πάντως από την έως τώρα µεταγραφική συγκοµιδή των 16 οµάδων της νέας Α1, πολύ καλά πάνε όπως αναφέραµε και στην αρχή ο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου και ο ΠΑΟΒ, ενώ τα «δόντια» τους δείχνουν, ο Κένταυρος Μαγούλας, ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας, η ∆άφνη Ανδραβίδας, και ο Ξενοφών Κρεστένων από τις «παλιές» οµάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 16 οµάδες της κατηγορίας έως τώρα δεν έχουν ανακοινώσει επίσηµα καµία µεταγραφή, η ∆όξα Ν. Μανωλάδας ,η Προοδευτική Π. Μανωλάδας και ο Άρης Στρεφίου! Και φυσικά δεν µιλάµε για τον, Α.Ο.Κάστρου , που µάλλον… δεν θα συµµετάσχει στο Θαν. Γεωργίου νέο πρωτάθληµα της Α1.

G;4!DK4 IA;02;4K4 !"#$#%&'(): 5$,'RA7,) *+µ%,-'():

!H3B%/,I!0 H,B%;2/!3 !"#$#%&'(): 40#0526-)+ *+µ%,-'(): 75285'()*&)+ %,! C,AF,0 !"#$#%&'(): 982'()*&)+ *+µ%,-'():

%A!!F;32/I5 B,4!H,F,0 !"#$#%&'(): 5.!#/;'&) *+µ%,-'(): %D! %,4!%!3H!3 !"#$#%&'(): 7:"5";'()*&)+ *+µ%,-'(): <"*&'()*&)+

.%'8%2$#+/#) <. 7,1 *.N-,#6-&) (EAH%& .%B",01B,)), !,",-7>+2$#+/#) M.5,97,HA) 7,1 G. .%'8%2$#+/#) (J/+µ$1,7#) @,µ$>';#+), E. !,""A)(.'"2µ&'#) M,"0A-,1%,)), N#91,) 7,1 G',µ#6/1,)(F;7& N",9,%#6), .9.5$,"B#6-&)(.31//:,) F>#38";#+), *,"#+H,/(), 52-3#0#)(@,µ$:'1), ./>K,%B"2$#+/#)(!.J?), *>",7,"&)(!,%2$#+/#+), S,%2$#+/#)(M#6%,"9#), 5$1B>"&),

5,%B,"A7&), T(9,), ?#--1,"A)(F;7& N",9A%#+), *. ?#+'-#91,%%2$#+/#)(!.=.J. !,%2$#+/#+), 5$;"µ$,)( !,%2$#+/#+) .9.F17#/2$#+/#)(."&) !>-7>/;B&)(."9#%,6'&) G'">H;#+), S,%. ?,',72/#+), *>8"9;#+(!:/#$,) O892$#+/#) !>/#$;#+),S. 5AR&)(.-':",) N2/1,)(!:/#$,) !6"9#+), I':,)), L/. F>#H8'1-'#)(.'"2µ&'#) ?,",97#+%&)(!:/#$,) M,"0A-,1%,)), G,",µ,%'A), !>/#$;#+), *#+"9#6/&), G3#1%A), !"#72$&), F'. ?6'',"&), 5#+"#6'&), G..%'8%2$#+/#) 7,1 ?,$>',%A7&), G$&/12$#+/#)(E,H%& M. 5,97,HA)(..J.?A-'"#+), .%B",01B,)), .%'.G'":$1(N"1',1172) .3,1,)), ?,$,'-#6/1,) S., *>8"912$#+/#) *. 7,1 .%. .%'8%2$#+/#) (EAH%& .%B",0;B,)), <,µ,'A1 J. 7,1 E&µ2$#+/#) 513.(E2K, F. 5,%8/AB,)), T>97/&) E.(."&) E(µ&'",)),

U+3#912), G',D2$#+/#), ?,"14"&), ?,",3A/1#), ?,/#+'A), .9. 7,1 G'. N-1091%;B&),

*1,%%,72$#+/#) M(?:%',+"#) 5,9#6/,)),. <"#%2$#+/#) F17.(!Aµ1-#) ?,R,7&) I, N"19,R&) E, 5,7"&) G$., 5>--(%&)), F17. O,H>1"A7&), !,%,918',72$#+/#) F'.(!,%&/>1,72)), !,%,92$#+/#) =.(.D&%,172)), ?#+'-#91,%%2$#+/#) *.(?>",+%2) <>1µ,B1#6), 5#+R() .%'.(."&) G'">H;#+), N-,97A"&) !,%.(.'"2µ&'#) M,"0,-,;%,)), 5$#6R# T#B.(."9#%,6'&) ?,',72/#+), .D,%,-2$#+/#) G$. (G,9:17,), !,%,918'2$#+/#) G8'.(.'"2µ&'#) !,'"8%) G8'&"2$#+/#) *1,%.(!,%&/>172)), <".517>/2$#+/#)(C/,12H+'# , ?.*>",7A"&)(?:%',+"#) 5,9#6/,)), E. 5$;"$,)(?>",+%2) <>1µ,B1#6),

?,",91,%%2$#+/#

*. 513,/2$#+/#) G'. O,$A%'&) E"#+018'&),

<. ?6'',"&), !,%,918'2$#+/#) GAµ$,/#), .D,%,-2$#+/#)

*#6"µ#),N-13/1A) E&µ&'"2$#+/#), M",3%(), E1,µ,%'2$#+/#), G'>"912$#+/#), <,%1A), 5$1-µ$A"B&), S,%2$#+/#)


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

5•17

ΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΕ – ∆ΩΣΕ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

«Φουλάρουν…» τις µηχανές τους! Αναλυτικά οι έως τώρα κινήσεις των οµάδων µε τους προπονητές τους! !µ"#$ ,-./0 %12324!5

26711,20 4,!68-7!5 %'9:9;<=&> 2?. @$?";<> 015.%72A!0 B262-80 2-@!4253/0 A232A!1!5 %'9:9;<=&> A. 0C$'=+D"'<> 47A/ 3-2@24!5 %'9:9;<=<> 7. E$;DC$>

%&'( !. "#$%#&#'$()(!*+#,-) !.+#,/#0),

)#*+( 122.+34#) (5+0µ,6-47) 80$963)), :#',()(1$() :-&;/#0), :6-$#µ39(), <#%. "-$'4-)(1$2#&-09() "-9-47+#0), =,-&7) >$,(?@A9B$-) 5C$03)), 8-9+B) 4-6 !-&-26@97,#0+#) !-&-26@97,#0+#)(D$-2-&7),8.!-9B$()(E/4( D$-2-&#'), (M$() HBµ(9$-)), >$.=,-96F9(), G. H#'µ-)(I+.6-47) J-$;#+#µ6#'), <. =9-µ-939#)(1/-) DA34@&-)(H3N&( 1&%$-C/%-)) K-A9#'&()),12.8,-$%#'A()(1.5. "3A9$#), ". !-,-4@&A9-&97,#0+#)(1.L. 80$9#0&9/@&).

!. !.A4.+/%()(O.&#NF& "$.), ".<.#%@$#,#0+#)(1$() :-&;/#0), 1+.8,.$*9A#)(1$() =9$.N/#0), <#%. "-$'4-)(L$µB) !+-93&#0), 1+. !-,3)(?@A9B$-) 1;(&F&), <-&. 1+.S7,#0+#)(I+.6-47) J-$;.), J-). "#AA6-$3)(".$-0&7) >.6µ-%6#'), =,. "-µ,3)(M$() =9$.N/#0), E64.D726-) 4-6 K. =9-µ#'+6-)(1.5. "3A9$#0), 8. :#'&9Q()(1.9#) 1+,#R@$/#0).

Β. Καρόγιαννης

Νίκη Τραγανού –Αχιλλέας – Α.Ε.Κ. – ΠΑΟΚ και Παλαιοχώρι ξεχωρίζουν! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Έ

νας µήνας µεταγραφικής περιόδου συµπληρώνεται σήµερα στην Α2, και λίγο πριν µπουν οι οµάδες στην προετοιµασία, «φουλάρουν» τις µηχανές τους παρά την οικονοµική κρίση που «µαστίζει» όλους µας, και τα µεγάλα ποσά που ζητούν ακόµα και οι 18αρηδες, που έχουν φέρει σε απόγνωση τους «ταλαίπωρους» παράγοντες, αυτούς δηλ. που βάζουν το χέρι στην τσέπη, και όπως όλοι γνωρίζουµε, αυτοί οι παράγοντες, είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι κάθε χρόνο! Πάντως από την έως τώρα µεταγραφική συγκοµιδή των 16 οµάδων της νέας Α2, ξεχωρίζουν η Νίκη Τραγανού, η ΑΕΚ Πύργου, ο Αχιλλέας Νεοχωρίου, και ο ΠΑΟ Κακοβάτου, από τις «παλιές» οµάδες, ενώ σε ότι αφορά τους «νεοφώτιστους» της κατηγορίας, Αναγέννηση Παλαιοχωρίου και Πέλοπας Πύργου εντυπωσιάζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 16 οµάδες της κατηγορίας έως τώρα 4 οµάδες δεν έχουν ανακοινώσει επίσηµα καµία µεταγραφή! Και φυσικά δεν µιλάµε για τους, Ολυµπιακό Ζαχάρως, Α.Ο. Αµπελώνα και Πέλοπα Πελοπίου που µάλλον… δεν θα συµµετάσχουν στο νέο πρωτάθληµα της Α2, αλλά για τον «νεοφώτιστο» Πανωλενιακό.

Ν. Τόλιας

/1,72A!0 F2-G!1!.7!5 %'9:9;<=&> %. A9H'C9HµI?<>

86R. 86R-(+/%() (1µ,.+74-µ,#)), <#%. <.#%@$-47,#0+#0(80$A6&-647)), 1+. 8,6&63$() ("-C3A6+-), <-&. J#'9#), L$. 8,-4#263&&(), 4-6 1+. 1&9@&39#)(,-6%64B I+.6-4#'),

2.,. A24!51784 J. H#0C-$3)(IN-6A97) J#0&3$2#0), 8. "@&A9-&97,#0+#)(J-$C3A-6&-), ". J-A6+7,#0+#)(1&-9#+B "#+6$/#0), %'9:J;<=<> G. 1C$-µ#,#0+#)(1.5. 1µ,.+@&-), K6-&. >-$-+-µ,7,#0+#)(1.5. !/&%#) E/4-6-)), 4DC. 2'KH'J:9H?9> 2.!.2.%,18420

!15.%72A!0 02F21784 %'9:9;<=&> 4. @CL;9 1,5A!0 203/0A!5-!68-7!5 %'9:9;<=&> /'.3+L:<> %2! A2A!F23!5 %'9:9;<=&> 0=. .(;=&> %,1!%20 %,1!%7!5

"-$-N+7)(.+.';.$#)), <-&. DA#434()(L+,/%- J-$;.), H(µ. J#0$+6F9()(E/4( D$-2-&#'), =-4. J#0$+6F9()(L;&647) 1µ,.+#43µ,#0). ". !-,-2.@$2/#0(1.5. 1µ,.+F&-)), <. H-4#0$3)(1$2#&-'9() "-9-47+#0), K. DA69A6$7,#0+#)(19$7µ(9#) J-$C3A-6&-)), 5%. "#+7A-4-)(1.5. 1µ,.+F&-)), ?. 1+.S-&%$7,#0+#)("*&9-0$#) 8-2#'+-)), 8.E64(97,#0+#) 4-6 D. "7AA0N-)(1.L.". !'$2#0), J. "-$726-&&()(1.5. 8-4$6A/@&),

P. 8,#'Q# (!-&7,#0+#0), <.H-4#0$3) (=4#0$#RF$6), !-&.:-%3)(1A9*$-) D$/,#+()), J."-Q-µ/-)(1+N.6#&/%-), !-&-26@97,#0+#)(1R6++*-) E.#R@$/#0), :.:#2F&(), 8.!-9B$()(1R6++*-) E.#R@$/#0), H.J#0$+6F9()(5+0µ,6-47) =-C-+/@&), K. J+-AA7,#0+#)(1.5. >3C-$6), G@-&&/%(), 8,/$µ,-), 1+.S7,#0+#)(D$-2-&7), !-0+39#)(M$() HBµ(9$-)), G. H#'µ-)(I+.6-47) J-$;#+#µ6#'), 8. E64(97,#0+#) ,4-6 D."7AA0N-)(!15"), =,. "#0$#'C-&(), !.H(µ34()),

". !-,-2.@$26#0(:.04# 1A9.$=4.), E9. H(µ(9$#,#0+#)(19$#µ(9#) J-$C-A-6&-)),8. J-A6+-47,#0+#)(19$7µ(9#) J-$C3A-6&-)), D.H6-µ-&97,#0+#)(19$7µ(9#) J-$C3A-6&-)), >$.K-+-&7,#0+#) 4-6 G. =,(+67,#0+#)(1+N.6#&/%-), !."7+C.$()(1+N.67) L,69-+/#0), G.1C$-µ7,#0+#)(1.L.".!'$2#0), ".!+-9-&/9(), 5%. "#+7A-4-)(:.047) 1A9*$-)), 8. "-&.++7,#0+#) 1&9. T-N.6$7,#0+#)(5µ3%"#$6&;/-)), E. "-,.93&()(L;&647) 1µ-+63%-)), I+. ?@97,#0+#), =. >$#&7,#0+#) ". =9-64#'+()

D.8-&93), K.DQ-&*9#), K.@$2#'+6-), 8,.&3$%#), 8-&9Q#'&(), <-&. K.@$2/#0 4-6 I+. "-$-24#'&() (O.&#NF& "$.A9*&@&), !. H$#0C6F9() 4-6 !. DAF&()(".$-0&7) >.6µ-%6#'), G. "#09A#26-&&7,#0+#),1. DQ-&B)(IN-6A97) J#0&3$2#0),

%2481,472A!0 A2-23!512 2.!. 62F2-7 K. J+-AA7,#0+#)(E/4( D$-2-&#'), %'9:9;<=&> G. 1$µ:'J:9H?9> %,1!%20 D-). DA#'+()(19$7µ(9#) J-$C3A-6&-)), %5-@!5 12.DA/4+($-)(:-&9Q76),!-&.J6AC3$%()(:-µ,*96),?.H$-47,#0+#)(1$() %'9:9;<=&> 0:. =9$.N/#0), =9.8,79A-)(1$() :-&;/#0), E64. D7+6-)(O.&#N@& %$;$KD*=$CJ:9H?9> "$.A9*&@&), K. J097,#0+#)(H-N&( 1&%$-C6%-)), !"!#$""%&% 8,. DA-#0A-4() 4-6 ".J.9#0+-%/9() (19$7µ(9#) "-C-A/+@&), =9. 1+. K-C$6+7,#0+#)(1/-) '!(!)*+,-)*. =-$(4.R-263)(1/-) K-A9#'&()), E. ?+/24#)(19$7µ(9#) :3,,-), E/4. K-A9#'&()), !-&. '/01023456 K6-&&-47,#0+#)(#µ-%- 11 "$B9()), K. >-9Q(6@3&&#0(UN-6A9#) K-C$6+7,#0+#)(16-) &1. !24728109:06 J#0&3$2#0), 86R. "-+-$/9()(1/-) K-A9#'&()), K-A9#'&()), !-&."#$@&-/#), 86R. "-+-$/9() (µ64$#)),


ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

6•18

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΩ

Χ

αρά, τιµή και υπερηφάνεια νιώθουµε όλοι οι Ηλείοι για το δικό µας εκλεκτό άνθρωπο, τον διαπρεπή µουσικοσυνθέτη, Ηλία Ανδριόπουλο, ο οποίος µετά το θεσπέσιο µουσικό έργο ΚΑΛΒΟΥ Ω∆ΑΙ και την πρώτη και δεύτερη µουσική καταγραφή των προσανατολισµών ετοίµασε την τρίτη και οριστική µουσική καταγραφή στο ποιητικό αριστούργηµα του νοµπελίστα Οδυσσέα Ελύτη, η οποία τον χειµώνα, σίγουρα θα µαγέψει το φιλόµουσο κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι περισσότερο από βέβαιον, ότι ο κορυφαίος µουσικοσυνθέτης, µε το πέρασµά του από τα µουσικά δρώµενα της χώρας, θα αφήσει το ισχυρό αποτύπωµά του! Γιατί, ο διάσηµος µουσουργός, ενώ αποφεύγει να λούζεται µε τα πλάνα φώτα της επικαιρότητας, είναι ο µεγάλος, ο απαράµιλλος µάστορας στο αντάµωµα της υψηλής µουσικής µε τη θεϊκή ποίηση! Αυτές οι δύο κορυφαίες θεές της υψηλής τέχνης, στα µαγικά δάκτυλα του Ηλία, µεταµορφώνονται σε αιθέρια µελωδία, που συνεπαίρνει τους φιλόµουσους και υποχρεώνει εµάς τους Ηλείους να τον καµαρώνουµε. Πάντα ψηλότερα

εκλεκτέ φίλε Ηλία! *** Ποιος είπε ότι στο Νοσοκοµείο (ας το πούµε) Πύργου, δε γίνεται νοικοκύρεµα και περιστολή της σπατάλης; Κάποιο πουλάκι, το οποίο λαλεί πολύ, µου είπε ότι η νέα διοικητής (τι βαρύγδουπος τίτλος;) κα Σιουρούνη έφθασε µέχρι του σηµείου να κόψει τα τηλέφωνα των ιατρών, που θεωρούνται απαραίτητα, για την επικοινωνία και την επιστηµονική συνεργασία µε συναδέλφους τους σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία. Το ίδιο πουλάκι απέφυγε επιµελώς να απαντήσει στο ερώτηµά µου, αν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στις προµήθειες ακριβών φαρµάκων, ανταλλακτικών των διαγνωστικών µηχανηµάτων και αναλώσιµων υλικών. Γιατί εδώ στις τεράστιες σε όγκο και οικονοµικό κόστος προµήθειες γίνεται το µεγάλο πάρτι της µίζας, κατά τον Γεν.Επιθ/τή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.Ρακιτζή. Οι αλόγιστες σπατάλες δε γίνονται µε τη χρήση των τηλεφώνων. Εν πάση περιπτώσει, όταν ελέγχουµε πράξεις και συµπεριφορές δεν µπορούµε να βλέπουµε το δέντρο, ενώ χάνουµε το δάσος, ούτε να διυλίζουµε τον κώνωπα την ώρα που έχουµε καταπιεί

την κάµηλον…

*** Η φονική τροµοκρατία είναι ένα απάνθρωπο φαινόµενο, το οποίο δεν εµφανίζεται πλέον µόνο στην πολυάνθρωπη και πολύβουη Αθήνα. Τελευταία εξακτινώνεται στην επαρχία. Στην πόρτα µας, λοιπόν, οι κλαγγές των φονικών όπλων των θρασύδειλων τροµοκρατών, οι οποίοι απειλούν ανθρώπινες ζωές και καταστρέφουν περιουσίες, που αποκτήθηκαν µε ιδρώτα και αίµα. Ιδέτε τι έγινε προχθές στη γείτονα Αµαλιάδα! Εντείνεται κάθε µέρα και περισσότερο η ανασφάλεια των πολιτών, οι οποίοι νιώθουν ότι ζουν σε µια ανοχύρωτη πολιτεία, περικυκλωµένη από βάνδαλους και τροµοκράτες. Αλλά η ανασφάλεια είναι γεννήτρια που φορτίζει τον άνθρωπο µε το αίσθηµα του φόβου και της αγωνίας… Νιώθουµε, εν ολίγοις, ότι ζούµε σε καθεστώς ανελευθερίας… *** Τα ΣΧΟΟΑΠ, σ’ όποια πόλη έχουν εφαρµοσθεί, πράγµατι αποτέλεσαν εργαλεία αύξησης του εισοδήµατος των πολιτών και συνάµα µοχλό ανάπτυξης του τόπου. Μολονότι, όµως, οι πάντες αντιλαµβάνονται τη χρησι-

µότητα και την εκ ταύτης αναγκαιότητά τους, στην πόλη µας οι διαδικασίες εφαρµογής βραδυπορούν, αφού σήµερα ακόµη βρίσκονται στη φάση της συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων, για την κατάρτιση του «Καταστατικού χάρτη χρήσης Γης». Ελπίζουµε στην ταχύρρυθµη ολοκλήρωση της µελέτης και της καθόλου διαδικασίας, ώστε τα ΣΧΟΟΑΠ του Πύργου, σύντοµα να γίνουν απτή πραγµατικότητα. Άραγε, θα ικανοποιηθούν οι ελπίδες µας, ή θα µείνουν φρούδες; Ίδωµεν… *** Πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση του θεσµικού µετώπου του νοµού µας, υπό τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε µοναδικό θέµα το πολυσυζητηµένο εδώ και δεκαετίες κορυφαίο πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μολονότι ο περιφερειάρχης διεκτραγώδησε την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι βρίσκεται στο κόκκινο, παρά ταύτα καµία απόφαση δεν προέκυψε και από αυτή τη συνεδρίαση, που να οδηγεί σε κάποιο, επιτέλους, ουσιαστικό αποτέλεσµα. Μόνο πολλά «ΘΑ» ακούστηκαν τα οποία θα παγώσουν, όπως συνήθως,

Του Τάκη Αντωνακόπουλου

συµβαίνει σε τούτο τον τόπο. Ή µήπως δε γίνεται έτσι; Καληµέρα σας. *** Αναγκαία επανόρθωση: Στο προηγούµενο σηµείωµα µου, ο ζηµιάρης δαίµων του τυπογραφείου χτύπησε δύο φορές… 1ον Τον επιθετικό προσδιορισµό «αοίδιµος» κατάφερε να αποδοθεί εσφαλµένα (αοίδηµος). 2ον Την αρχαία φράση: «Ου µόνον επ’άρτω ζήσεται άνθρωπος» και εδώ κατάφερε να αποδοθεί λανθασµένα: «Ου µόνον επ’ άρτου (;) ζήσεται άνθρωπος». Επειδή στη γλώσσα µας οι κανόνες γραµµατικής και συντακτικού είναι απόλυτοι, ώστε να µην επιδέχονται λάθη, όταν αυτά παρεισφρέουν είµαστε υποχρεωµένοι, να τα επισηµαίνουµε και να τα διορθώνουµε, σεβασµού ένεκεν σ’ αυτή την υπέροχη Ελληνική Γλώσσα µας!

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ Καθηγητής Μιχάλης Φιορέτος 11 Μαρτίου 1931 – 27 Ιουνίου 2010

Επικήδειος που εκφωνήθηκε από τον Τάσο Φιλαλήθη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής, Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆ιευθυντή του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής Σήµερα Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010, βρεθήκαµε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγ. Σπυρίδωνα στη Ζαχάρω Ηλείας, για να συνοδεύσουµε στην τελευταία του κατοικία τον Μιχάλη Φιορέτο, Οµότιµο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, πρώτο Πρόεδρο του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και πρώτο Πρόεδρο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Ο Μιχάλης Φιορέτος γεννήθηκε εδώ στη Ζαχάρω το 1931, και ήταν ο µικρότερος από τα επτά παιδιά του Αντώνη και της Ελένης Φιορέτου. Σπούδασε ιατρική στην Αυστρία και στην Σουηδία. Μετά από πολυετή άσκηση της χειρουργικής εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε Νοσοκοµεία της Σουηδίας, µεταξύ των οποίων είναι τα Νοσοκοµεία του Orebro, του Linkoping, του Malmoe και του Lund. ∆ιετέλεσε Σύµβουλος του Υπουργείου Υγείας της Σουηδίας και Συντονιστής της ∆ιυπουργικής Οµάδας Εργασίας για την Πρόληψη και την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας των Υπουργείων Υγείας των Σκανδιναβικών χωρών. Κατείχε θέσεις στα Πανεπιστήµια Linkoping, Malmoe και Lund της Σουηδίας στα αντικείµενα της Κοινωνικής Ιατρικής, της Προληπτικής Ιατρικής και της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Στην Ελλάδα ήρθε το 1983 και το 1984 εξελέγη Καθηγητής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής στο νέο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αµέσως του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προέδρου της νέας Ια-

τρικής Σχολής. Εκεί, µαζί µε τον µετέπειτα διάδοχο του, αείµνηστο Καθηγητή ∆ηµήτρη Εµµανουήλ, έβαλε τις βάσεις για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Σχολής, φροντίζοντας για την οργάνωση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων, την έκδοση του πρώτου Οδηγού Σπουδών, τη άρτια στελέχωση και το κτιριολογικό πρόγραµµα της Σχολής, καθώς και την επίλυση όλων των µικρών και µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει ένα νέο Πανεπιστηµιακό Τµήµα στην Ελλάδα. Το 1988 ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας, πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (Πε.Πα.Γ.Ν.Η.) όπου έβαλε τα θεµέλια για την ανάπτυξη ενός από τα µεγαλύτερα Νοσοκοµεία της χώρας, αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία τα αντίστοιχα προβλήµατα ενός νέου οργανισµού. Το ίδιο διάστηµα, προσέφερε και στη δηµιουργία των νέων θεσµών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας της χώρας, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί είχε µια καίρια συµβολή στη διαµόρφωση της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, όπως αυτό που είναι εδώ στη Ζαχάρω, στην εκπόνηση του προγράµµατος εκπαίδευσης των ιατρών Γενικής Ιατρικής που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να εφαρµόζονται στα Κέντρα Υγείας. Παράλληλα, ο Καθηγητής Μιχάλης Φιορέτος ήταν ο ∆ιευθυντής και ιδρυτής της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής και ∆ιευθυντής του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής. Έβαλε τις βάσεις για τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα της Κλινικής και του Τοµέα, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία µε αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Σουηδίας και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής, της ∆ηµόσιας Υγείας και της Προληπτικής Ιατρικής, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όµως, εκτός από την επιστήµη του, ο Μιχάλης

Φιορέτος διέπρεψε και στην ποίηση. Η πρώτη του Συλλογή «Εγώ τραγουδώ την χαρά µου» δηµοσιεύθηκε το 1958, ποιήµατα του δηµοσιεύθηκαν στα Ελληνικά και στα Σουηδικά και το 1979 µετέφρασε, µαζί µε τον Lasse Soderberg, την ποιητική συλλογή «Έξι και µία τύψεις για τον ουρανό» του Οδυσσέα Ελύτη. Η τελευταία του συλλογή, «Ίχνη», δηµοσιεύθηκε το 2002 από τις εκδόσεις Εριφύλη. Όπως κάθε Έλληνας του απόδηµου Ελληνισµού, ο Μιχάλης, µετά τη αποχώρησή του από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, επέστρεψε στην Ιθάκη του, στην αγαπηµένη του Ζαχάρω, δίχως ποτέ να έχει διακόψει την επαφή µε τους συγγενείς και φίλους του που διέµεναν εδώ. Τιµώντας την µνήµη του Οµότιµου Καθηγητή Μιχάλη Φιορέτου, το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος Ιατρικής και η Γενική Συνέλευση του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής εξέδωσαν ψηφίσµατα µε τα οποία εξάρουν την προσωπικότητα, το επιστηµονικό έργο και την προσφορά του εκλιπόντος στο Πανεπιστήµιο, στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Ειδικότερα, Το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης αποφάσισε: Να εκφράσει τα θερµά συλλυπητήρια του στους οικείους του εκλιπόντος. Να αναρτήσει µεσίστια τη σηµαία του Πανεπιστηµίου Κρήτης την ηµέρα της κηδείας. Να καταθέσει στέφανο στη σορό του. Να δηµοσιευθεί το ψήφισµα στον ηµερήσιο τοπικό τύπο Κρήτης και να σταλεί στην οικογένειά του. Να παραστεί στην κηδεία εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Κρήτης και να εκφωνήσει επικήδειο λόγο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος Ιατρικής αποφάσισε: Να εκφράσει θερµά συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. Να εκπροσωπήσει το Τµήµα Ιατρικής στη νεκρώσιµη ακολουθία ο πρόεδρος του Τµήµατος ή εκπρόσωπός του. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόν-

τος. Σε ένδειξη πένθους, η σηµαία του Τµήµατος Ιατρικής να κυµατίσει µεσίστια κατά την ηµέρα της κηδείας. Να τελεσθεί επιστηµονικό µνηµόσυνο στη µνήµη του εκλιπόντος που θα οργανωθεί από τον Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής. Να δηµοσιευθεί το παρόν ψήφισµα στον τοπικό ηµερήσιο τύπο. Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής αποφάσισε: Να εκφράσει τα θερµά συλλυπητήρια της στους οικείους του εκλιπόντος. Να ονοµάσει την αίθουσα Συνεδριάσεων του Τοµέα , αίθουσα « ΜΙΧΆΛΗ ΦΙΟΡΈΤΟΥ». Να παραστεί στην κηδεία εκπρόσωπος του Τοµέα. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του. Να δηµοσιευθεί το παρόν ψήφισµα στον τοπικό ηµερήσιο τύπο. Σε προσωπικό επίπεδο, ας µου επιτραπεί να πω ότι για µένα και την Κατερίνα, τη γυναίκα µου, ο Μιχάλης ήταν ένας φίλος, θα τολµούσα να πω ένας αδελφός, και ένας εξαιρετικός άνθρωπος που γνωρίσαµε, αγαπήσαµε και θαυµάσαµε. Η Κατερίνα θυµάται µε µεγάλη αγάπη τις συζητήσεις τους για την ποίηση και τη λογοτεχνία. Εγώ τον θυµάµαι για τις συζητήσεις µας για το Πανεπιστήµιο, την επιστήµη, την κοινωνία, την πολιτική και τη ζωή, για όλα όσα κάναµε µαζί στην Κρήτη, για τη συνεργασία που είχαµε στο ξεκίνηµα του ΕΣΥ στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, και βεβαίως για όλα όσα έζησα µαζί του. Είµαι σίγουρος ότι όλα όσα είπα είναι λίγα για την αγαπηµένη του σύζυγο Linde, για τα παιδιά του Άρη, Θόα, Ορφέα και Ελένη, µε τις εξαιρετικές τους οικογένειες και τα 10 εγγόνια του, καθώς και για τα αδέρφια του και τα ανίψια του. Έχουν τα συλλυπητήρια και την συµπαράσταση όλων µας, όλων των συνεργατών, φίλων, συµµαθητών και συγχωριανών του που είµαστε εδώ, για να πούµε: Καλό κατευόδιο αγαπηµένε µας Μιχάλη, και ας είναι ελαφρύ το χώµα της γης που θα σε σκεπάσει.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

7•19

ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Ό,τι χρειάζεται η οικοδοµή ∆

ίνοντας σηµασία στην άµεση εξυπηρέτηση και στην αισθητική του κάθε χώρου η επιχείρηση ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ από το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία της και προσφέρει υλικά ποιότητας που έχουν σχέση µε την οικοδοµή. Εκεί θα βρείτε ψησταριές, διάφορες πέτρες, τούβλα, τζάκια, πλάκες πεζοδροµίου καθώς και αδρανή υλικά για κάθε ανάγκη. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ∆ιονύσης Κικιρίκος, διαθέτει µεγάλη εµπειρία στο χώρο της οικοδοµής από το έτος 1985. Όπως αναφέρει ο ίδιος, εκείνο που έχει σηµασία είναι η άµεση εξυπηρέτηση και η ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται και για το λόγο αυτό η επιχείρηση διαθέτει δικά της µέσα τα οποία µεταφέρουν τα οικοδοµικά υλικά άµεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Το έµπειρο προσωπικό αναλαµβάνει κάθε είδους τοποθέτηση των προϊόντων καθώς η επιχείρηση δίνει σηµασία στη σωστή συνεργασία µε τους πελάτες της προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες της. ∆/ΝΣΗ: ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26210 96089, 6977 4392 51 ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ∆ιονύσης Κικιρίκος.

Ο «Αλήτης» είναι µια χαρά τώρα πιά! Πριν 2 εβδοµάδες είχαµε αναφερθεί στο αδέσποτο τετράποδο που παρέσυρε «ραλίστας» οδηγός στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Σπιάντζα… ο άτυχος σκυλάκος είχε τραυµατιστεί πολύ σοβαρά στο πόδι του (φωτο 1) αλλά η περίθαλψη των φιλόζωων παραθεριστών, κατ` αρχήν, και η ευαισθησία των καινούργιων του αφεντικών, στη συνέχεια, άλλαξαν προς το καλύτερο την τύχη του… Τώρα πια ο «Αλήτης» (σ.σ. όπως τον βάφτισαν οι νέοι ιδιοκτήτες του, χαίρει άκρας υγείας απολαµβάνοντας την νέα του ζωή –µε όλα τα «κοµφόρ»- στο καινούργιο του σπίτι στην Αµαλιάδα (φωτο 2)… Χαιρόµαστε που η στήλη ήταν η αιτία για να συµβεί αυτό… Έως την επόµενη Κυριακή να είστε όλοι καλά µαζί µε τα ζώα/φίλους σας!

Α

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς

(Επικοινωνήστε µαζί µας στο6932 741401 ή στο gougio@hotmail.com)

φού πρώτα ευχηθούµε σε όλους καλό µήνα, συνεχίζουµε αναφέροντας λύσεις για προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν λόγω… καλοκαιριού! Ένας απ` αυτούς είναι τα τσιµπουρια/ψύλλοι και η σκνίπα (phlebotomies) που µολύνει τους τετράποδους φίλους µας µε την θανάσιµη -αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα- ασθένεια kale afar. Μπορείτε λοιπόν να θωρακίζετε τους τετράποδους φίλους σας µε σπρέι και αµπούλες που η χρήση τους διαρκεί για ένα µήνα (σ.σ. για τους ψύλλους και τα τσιµπούρια) και µε περιλαίµια και ειδικά σπρέι η αµπούλες για την σκνίπα. Καλό θα ήταν πριν τα προµηθευτείτε όλα αυτά να ζητήσετε την γνώµη του κτηνιάτρου σας σχετικά µε τον δικό σας τετράποδο φίλο ξεχωριστά γιατί οι ανάγκες τους διαφέρουν κατά ηλικία και µέγεθος... Περισσότερα µπορείτε να µάθετε επικοινωνώντας µε την Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων «Star Dog Club» (26250 24567 & 6932326800) που σας παρέχει δωρεάν πληροφόρηση σχετικά µε τους τετράποδους φίλους σας σε οποιαδήποτε απορία έχετε.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Χαρίζεται η Μπέλλα! Η οµορφούλα που περιµαζέψαµε… τη φωνάζουµε Mπέλλα! Είναι περίπου 8 µηνών, την µαζέψαµε από το δρόµο πριν λίγους µήνες και την φροντίσαµε. Της έχουµε κάνει και εµβόλια, έχει και βιβλιάριο! Τα πάει καλά µε τη γατούλα µας και είναι φιλική µε όσους έρχονται στο σπίτι µας…


Ε νοικω

8•20

Από την Πηγή Γιακουµέλου

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το «Χαµόγελο» είναι η ζωή µου… Σ

τόχος της ζωής του, η προστασία των παιδιών. Η στοργή, η αγάπη, όλα όσα θα έδινε στην Γιούλη του, αλλά δεν µπόρεσε, καθώς η κόρη του έφυγε από την ζωή, χτυπηµένη από τον καρκίνο. Σήµερα, 16 χρόνια µετά, ο Γιάννης και η σύντροφος της ζωής του, η ∆ήµητρα, έχουν ανοιχτή την αγκαλιά τους για όλα τα παιδιά του κόσµου… µατικότητα το όραµα του µικρού Ανδρέα και έτσι ξεκινάει την δράση του «το Χαµόγελο του παιδιού».

Ε

ίστε ένας άνθρωπος που εδώ και 14 χρόνια έχετε αναλάβει έναν πολύ σηµαντικό τοµέα στην κοινωνία. Αυτόν της φροντίδας και προστασίας των παιδιών. Πώς ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία και ποιοι είναι οι στόχοι σας; Είµαι και εγώ ένα άτοµο από αυτά, που έχουν θέσει στόχο πλέον στην ζωή τους, την προστασία των παιδιών. Είναι µια πρωτοβουλία που γεννήθηκε µέσα από την αγάπη των συντοπιτών µας για τα παιδιά, που την έδειξαν έµπρακτα, όταν η µικρή µας Γιούλη έδινε την µάχη της µε τον καρκίνο πριν από 16 χρόνια. Πάρα πολλοί συνάνθρωποί µας τότε, γνωστοί και άγνωστοι, στάθηκαν πλάι µας, στηρίζοντάς µας οικονοµικά και ηθικά, δίνοντας µας έτσι δύναµη για να αντιµετωπίσουµε τον πόνο και την δυσκολία της κατάστασης. Τον Μάρτιο του 1996 η Γιούλη µας δυστυχώς έφυγε από κοντά µας, αφήνοντας όµως µια σπουδαία παρακαταθήκη, «την αγάπη των συνανθρώπων µας». Μια αγάπη που αφύπνισε την οικογένειά µας αλλά και µια οµάδα από γνωστούς και φίλους, που θέλησαν να οργανώσουµε όλοι µαζί την δύναµη της αγάπης αυτής και να την δώσουµε στα παιδιά της περιοχή

µας, στα παιδιά του νοµού µας. Έτσι τον Σεπτέµβριο του 1996 απευθυνθήκαµε στο σύλλογο «Το χαµόγελο του παιδιού», γνωρίζοντας τότε τον Κώστα Γιαννόπουλο τον πατέρα του µικρού ιδρυτή του Συλλόγου µας Ανδρέα Γιαννόπουλο. Ο Ανδρέας, ένα παιδί µόλις 10 χρονών, γεµάτος αγάπη και προβληµατισµούς για τη ζωή και ιδιαίτερα για τα παιδιά, τον ∆εκέµβριο του 1995 λίγο πριν φύγει από τη ζωή, αφού και ο ίδιος έδινε την δική του µάχη µε τον καρκίνο, είχε ζητήσει µέσα από µια καθηµερινή τηλεοπτική εκποµπή, από όλους εµάς, ανώνυµους και επώνυµους, να στηρίξουµε την δηµιουργία ενός Συλλόγου που θα βρίσκεται δίπλα σε παιδιά που θα αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα. Παιδιά όποιας εθνικότητας και να είναι, γιατί όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαµόγελο, όπως συγκεκριµένα είχε γράψει στο ηµερολόγιό του , στο οποίο είχε αποτυπώσει το όραµά του και την µεγάλη ιδέα του χαµόγελου του παιδιού. Ο Κώστας Γιαννόπουλος, ο πατέρας του Ανδρέα, τον Γενάρη του 1996 έχοντας µεγάλη δύναµη και αγάπη για τα παιδιά, µαζί µε µια οµάδα ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων, έκανε πραγ-

Στο σπίτι φιλοξενίας, στην Κυλλήνη.

Από την ίδρυση του Χαµόγελου του Παιδιού, χιλιάδες παιδιά παγκοσµίως βρίσκουν καταφύγιο σε αυτόν τον µη κερδοσκοπικό Οργανισµό έχοντας δίπλα τους ένα πολύ σηµαντικό στήριγµα. Σε τοπικό επίπεδο πόσα χρόνια λειτουργεί το Χαµόγελο και τι έχει προσφέρει µέχρι σήµερα στα παιδιά; Το καλοκαίρι του 1997 ξεκινάει την δράση του λοιπόν ο Σύλλογος «το χαµόγελο του παιδιού» και στην Ηλεία, µε στόχο την προστασία και στήριξη παιδιών που αντιµετωπίζουν διάφορα σοβαρά προβλήµατα. Μετά από 13 χρόνια δράσης του Συλλόγου στην Ηλεία, έχει καταφέρει να λειτουργήσει, ένα σπίτι φιλοξενίας για παιδιά σε κίνδυνο στην Κυλλήνη Ηλείας. Ένα σπίτι που χάρισε µε πολλή αγάπη το ζεύγος Ιωάννη Φρεζάδου. Σε αυτό το σπίτι, το οποίο άνοιξε την αγκαλιά του πριν 3 χρόνια, µε δυναµικότητα φιλοξενίας 22 παιδιών, έχουν βρει ζεστασιά και αγάπη µέχρι σήµερα συνολικά 35 παιδιά. Πλάι τους έχουν καθηµερινά τους δικούς τους ανθρώπους, που είναι εργαζόµενοι αλλά συγχρόνως και εθελοντές, έχοντας µεγάλη αγάπη και αφοσίωση στα παιδιά , στηρίζοντάς τα στις δύσκολες στιγµές, άνθρωποι που µπορούν τα παιδιά να µοιράζονται τις χαρές και τις λύπες τους, που θα τα στηρίζουν µέχρι να σταθούν µόνα στα πόδια τους και θα µπορούν να πάρουν την ζωή στα χέρια τους. ∆ίπλα τους ακόµα είναι και οι εθελοντές µας, άνθρωποι απλοί γεµάτοι προσφορά, εκπαιδευτικοί, γιατροί, φορείς, ο απλός κόσµος, επαγγελµατίες της περιοχής και όχι µόνο και πολλοί άλλοι. Μια άλλη

δράση του συλλόγου µας στην Ηλεία είναι η δηµιουργία της νέας δοµής «Ηµερήσια φροντίδα παιδιών». Σκοπός της δράσης αυτής είναι η στήριξη παιδιών δίπλα στις οικογένειές τους , οι οποίες συναντούν σοβαρά, κοινωνικά, οικονοµικά, κ.α προβλήµατα. Σε αυτά τα παιδιά παρέχεται ηµερήσια φροντίδα και κάλυψη βασικών αναγκών, όπως εκπαίδευσης, διατροφής, ψυχολογικής υποστήριξης κ.α, ενώ το βράδυ τα παιδιά επιστρέφουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Συνολικά µέχρι σήµερα, 31 παιδιά έχουν βρει στήριξη µέσα από τη δοµή της ηµερήσιας φροντίδας. Η δοµή αυτή στεγάζεται δυστυχώς, σε ένα πολύ µικρό ενοικιαζόµενο χώρο στον Πύργο, έχοντας περιορισµένες δυνατότητες φροντίδας παιδιών, το ανώτερο µέχρι 15 παιδιά, ενώ καθηµερινά προκύπτουν περιστατικά παιδιών που χρειάζονται την βοήθεια µας, αλλά δυστυχώς λόγω χώρου δεν µπορούµε να ικανοποιήσουµε τα αιτήµατα τους. Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να απευθυνθούµε σε κρατικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και στον απλό τον κόσµο, ζητώντας την στήριξη τους για την απόκτηση ενός µεγαλύτερου οικήµατος στον Πύργο, όπου θα µπορούν να έχουν την φροντίδα µας περισσότερα παιδιά, που πραγµατικά την έχουν ανάγκη. Μια άλλη σοβαρή δράση του Συλλόγου µας είναι η «ενίσχυση σε είδος» οικογενειών, από την τράπεζα ειδών του Συλλόγου µας. Πολλές χιλιάδες παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης έχουν στηριχθεί όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή µας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, µε είδη τροφίµων, είδη ρουχισµού, σχολικά είδη, και πολλά άλλα, δίνοντας τους την ευκαιρία να καλύψουν κάποιες απαραίτητες ανάγκες τους. Σίγουρα δεν µπορούµε να πούµε

Περιµένοντας τον Άγιο Βασίλη, στον Άραξο.

ότι µηδενίσαµε ή ότι εξαλείψαµε το πρόβληµα, πιστεύω όµως ότι πολλές φορές ανακουφίσαµε την οικογένεια και ιδιαίτερα τα παιδιά σε δύσκολες στιγµές της ζωής τους. Μια άλλη δράση είναι αυτή της επιτόπιας παρέµβασης. Η επιτόπια παρέµβαση απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο , σε παιδιά που βρίσκονται σε κρίση. Σκοπό έχει, την προστασία των παιδιών, την προάσπιση των δικαιωµάτων τους και την αποκατάσταση παιδιών µε κοινωνικά προβλήµατα µέσω συµβουλευτικής, φιλοξενίας και διασύνδεσης µε άλλες υπηρεσίες. Η δράση ξεκίνησε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2002. Ως βασικά εργαλεία της δράσης χρησιµοποιούνται οι κινητές µονάδες του συλλόγου και η γραµµή SOS 1056. Για την εξυπηρέτηση των περιστατικών επιτόπιας παρέµβασης υπάρχει συνεργασία µε φορείς όπως οι Εισαγγελείς, οι υπηρεσίες Επιµελητών των Πρωτοδικείων , Νοσοκοµεία, Ελληνική Αστυνοµία, Λιµεναρχεία, Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Προνοίας, ∆ήµοι, Νοµαρχίες κ.λ.π. Το κτίριο που µας προσφέρθηκε πρόσφατα στην Βροχίτσα από τον ∆ήµο Ιάρδανου και το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο υποδοχής παιδιών σε κίνδυνο και κέντρο συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών, είναι πολύ σηµαντικό και θα συµβάλλει τα µέγιστα, στις περιπτώσεις που πρέπει άµεσα να αποµακρυνθούν παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, από το οικογενειακό τους περιβάλλον και πάντα βέβαια µε εισαγγελική εντολή. Ο χώρος αυτός θα είναι ένας χώρος που θα υποδέχεται τα παιδιά για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προσφέροντάς τους φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια, µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για µόνιµη φιλοξενία σε άλλους χώρους. Μια άλλη δράση και πάρα πολύ σηµαντική είναι η στήριξη παιδιών µε προβλήµατα υγείας. Ο σύλλογος παρέχει στήριξη σε παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας και στις οικογένειές τους. Συγκεκριµένα παρέχει στήριξη σε διαδικαστικά θέµατα που σχετίζονται µε το πρόβληµα υγείας, την νοσηλεία και την θεραπεία του παιδιού (π.χ. συµβολή στην έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου, ανεύρεση ξενώνων για γονείς παιδιών που χρήζουν νοσηλεία σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού κ.τ.λ.). Οικονοµική στήριξη για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήµατα στην υγεία τους. Σε αρκετές περιπτώσεις ο σύλλογος έχει προβεί στην αγορά φαρµάκων, τεχνητών µελών, στην κάλυψη νοσηλίων, στην οικονοµική κάλυψη µαγνητι-


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ησης – παραµέλησης παιδιών, για τα οποία κληθήκαµε από εισαγγελικές αρχές να φιλοξενήσουµε αυτά τα παιδιά στα σπίτια του Συλλόγου µας, αφού κρίθηκε από τους αρµοδίους ότι θα πρέπει να αποµακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Όλες αυτές βέβαια οι φιλοξενίες γίνονται πάντα µε εισαγγελική παραγγελία. Η άµεση παρέµβαση του Συλλόγου µας προς τους αρµοδίους, σε περιπτώσεις για την οποιαδήποτε µορφή παραµέλησης ή κακοποίησης και όταν αυτοί κινήθηκαν µε την ανάλογη ταχύτητα, θεωρώ ότι πραγµατικά έχει προλάβει πολλές άσχηµες καταστάσεις για κάποια παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια, έχετε φτάσει ποτέ σε σηµείο να πείτε ότι θα σταµατήσετε να ασχολείστε µε αυτή τη δραστηριότητα και αν ναι γιατί; Ποτέ δεν έχω φτάσει στο σηµείο αυτό. Για µένα και την οικογένειά µου «Το χαµόγελο του παιδιού» είναι σκοπός ζωής, είναι κατάθεση ψυχής, είναι το σπίτι µας που θα περάσουµε και χαρές και λύπες, που µερικές φορές θα κουραστούµε και θα χάσουµε για λίγο τις δυνάµεις µας, αλλά γρήγορα επανερχόµαστε, γιατί πάντα µας δίνουν δύναµη οι ψυχές των παιδιών, το χαµόγελό τους. Όσο καιρό ασχολείστε µε τον Οργανισµό, µπορείτε να µας περιγράψετε τα συναισθήµατα που έχετε ζήσει από διάφορες εµπειρίες σας; Ναι, συναισθήµατα αξέχαστα που έχουν σηµαδέψει την ψυχή µου. Συναισθήµατα πόνου και αγωνίας όταν συνόδεψα και εγώ, ένα παιδί στο εξωτερικό που έπασχε από καρκίνο, απερίγραπτη χαρά όταν µετά από µια επώδυνη πορεία για τον ίδιο (χειρουργείο, χηµειοθεραπεία, ακτινοβολία κ.λ.π.) βγήκε νικητής. Ικανοποίηση, χαρά, πατρικά συναισθήµατα, όταν συνόδεψα παιδί του Συλλόγου µας, σε πόλη της Ελ-

Ε νοικω

Με την Έλενα Κουντουρά.

Μια µεγάλη αγκαλιά για όλα τα παιδιά…

κών τοµογραφιών για παιδιά, οι οικογένειες των οποίων είτε είναι ανασφάλιστες είτε δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιες την συγκεκριµένη ανάγκη του παιδιού τους. Στις περιπτώσεις αυτές συχνά ο σύλλογος στηρίζεται από χορηγούς πρόθυµους να στηρίξουν τα παιδιά µε προβλήµατα υγείας. Επίσης παρέχεται ψυχολογική στήριξη στους γονείς και στα παιδιά που νοσούν. Υπερσύγχρονες κινητές µονάδες (ασθενοφόρα) σε όλη την Ελλάδα –είναι ενταγµένες στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ – για την ασφαλή µεταφορά παιδιών και νεογνών. Επίσης παρέχεται ψυχολογική – συµβουλευτική σε παιδιά και εφήβους καθώς σε γονείς και εκπαιδευτικούς για θέµατα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών. Παιδιά, έφηβοι, γονείς, και εκπαιδευτικοί µπορούν να καλούν στην Εθνική Τηλεφωνική γραµµή για τα παιδιά SOS 1056, καθώς και στο γραφείο του Συλλόγου 26210 81040 για θέµατα που αφορούν: Στις σχέσεις των παιδιών µε τις οικογένειες τους Στο σχολικό περιβάλλον. Στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους. Στη συµπεριφορά των παιδιών. Σε θέµατα κακοποίησης (σωµατική, ψυχολογική, σεξουαλική κ.α.) Στην απώλεια αγαπηµένου προσώπου. Σε µαθησιακές δυσκολίες, και σε πολλά άλλα. Παρέχει ακόµα Προληπτική ιατρική και Οδοντιατρική όχι µόνο εδώ στην περιοχή µας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, µε υπερσύγχρονες κινητές µονάδες. Το Χαµόγελο του Παιδιού επίσης έχει αναγνωριστεί ως Εθνικό Κέντρο για την αντιµετώπιση φαινοµένων εξαφάνισης και κακοποίησης των παιδιών ενώ αποτελεί ένα από τα τρία κύρια µέλη του ∆ιεθνούς Κέντρου για τα εξαφανισµένα και κακοποιηµένα παιδιά (International Center for Missing and Exploited Children) που εδρεύει στην Washington των Η.Π.Α. Επιπλέον έχει την αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία για τα εξαφανισµένα και σεξουαλικά κακοποιηµένα παιδιά (European Federation for Missing and Sexually Exploited Children), η οποία αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του Χαµόγελου του Παιδιού είναι η πρόληψη των φαινοµένων της εξαφάνισης και της αρπαγής / απαγωγής παιδιών, η άµεση και ουσιαστική συµβολή στις προσπάθειες εντοπισµού εξαφανισµένων παιδιών, η παροχή στήριξης σε ανήλικους θύµατα και στις οικογένειές τους. Η εξεύρεση λύσεων και η εφαρµογή προγραµµάτων στηρίζεται στην συνεργασία µε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς. Έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα βίας σε παιδιά στην περιοχή µας και µε ποιο τρόπο το Χαµόγελο έχει βοηθήσει αυτά τα άτοµα; ∆υστυχώς και εδώ στην περιοχή µας έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα κακοποί-

9•21

λάδας που πέρασε σε Πανεπιστήµιο και θα φοιτούσε εκεί και βέβαια θα ξεκινούσε γι’ αυτόν µια νέα σελίδα της ζωής του. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήµατα που βιώνουµε καθηµερινά µικρά και µεγάλα, που είναι και η µεγαλύτερη ανταµοιβή µας γι’ αυτό που προσφέρουµε. Τι σηµαίνει για εσάς η φράση «Χαµόγελο του Παιδιού» και πώς µπορεί αυτό το χαµόγελο να είναι πάντα ζωντανό; Σηµαίνει σκοπός ζωής, αυτό που µου έδωσε νόηµα στη ζωή µου που µου γνώρισε τον πλούτο της προσφοράς, που µου θυµίζει κάθε µέρα ότι είµαι άνθρωπος, που µου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω τον Κώστα Γιαννόπουλο, µε το οποίο µας ενώνουν πολλά, να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους εθελοντές – χορηγούς του οργανισµού µας, που χάρη σε αυτούς, µπορούν παιδιά του τόπου µας, αλλά και άλλα παιδιά, που βρίσκονται στα σπίτια φιλοξενίας του οργανισµού µας και τόσα άλλα που στηρίζονται κοντά στις οικογένειές τους , να επιβιώνουν και να κάνουν όνειρα για το µέλλον. Πραγµατικά από τα βάθη της ψυχής µας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στο χαµόγελο του παιδιού και δίνουν την δυνατότητα να µένει ζωντανό το χαµόγελο των παιδιών µας. Τα παιδιά µας είναι αυτά που µας επιτρέπουν να κάνουµε όνειρα που ενώνουν τις καρδιές µας, που µας δίνουν δυνάµεις να ελπίζουµε για ένα καλύτερο αύριο. Θα τελειώσω µε την φράση «…αν ενωθούµε όλοι, θα τα καταφέρουµε», φράση από το ηµερολόγιο του µικρού µας ιδρυτή Ανδρέα Γιαννόπουλου, µια φράση που σφραγίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Η Γιούλη και ο Ανδρέας, που µάλλον θα στέκονται πιασµένα χέρι-χέρι επάνω στο άσπρο συννεφάκι τους, σίγουρα θα χαίρονται και θα είναι ευτυχισµένα.

Ο «τοίχος» του Χαµόγελου του Παιδιού Πύργου στο Μετρο, στην Αθήνα.

Με την ηθοποιό Χριστίνα Θεοδωροπούλου.

Με τον πρόεδρο του Χαµόγελου Κώστα Γιαννόπουλο, σε εκδήλωση στο ALDEMAR.

Με την Άντα Κατέβα, ενεργό µέλος του Χαµόγελου, και τον µικρό Μανώλη.


10•22

Συνεργασίες

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Περί έντιµης λογοτεχνίας» Η

στήλη «Πολιτιστικοί ορίζοντες µε θέα το Ιόνιο», όπως έχει προαναγγείλει είναι συγχρόνως και ένα ανοιχτό βήµα για απόψεις και θέσεις σχετικές µε την Τέχνη, τη Λογοτεχνία, το Θέατρο, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τον Κινηµατογράφο. Στη σηµερινή µας συνεργασία θέτουµε σε προβληµατισµό και κριτική τις απόψεις και τις θέσεις µας για την Νεοελληνική Λογοτεχνία περιµένοντας και τις απόψεις και τον προβληµατισµό των εκλεκτών Αναγνωστών της Πατρίδας. Ζ.Θ.Σ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Παρ όλο το κενό των τριών αιώνων που ακολούθησαν τη σκλαβιά του γένους, εν συγκρίσει µε λογοτεχνίες µεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως λ.χ. η Γαλλία µε τον Μπαλζάκ ή τον Ουγκώ, η Γερµανία µε τον Γκαίτε, η Ρωσία µε τον Τολστόϊ, τον Ντοστογιέφσκι και τον Τσέχοφ, στον αιώνα που πέρασε, η Νεοελληνική Λογοτεχνία κάνοντας αληθινά άλµατα έχει να επιδείξει µεγάλους ποιητές και πεζογράφους. Φυσικά σαν νεογέννητη που ήταν δέχτηκε την επίδραση ξένων τεχνοτροπιών και ιδιαίτερα της Γαλλικής. Από τους προεπαναστατικούς ποιητές Ρήγα, Κάλβο, Σολωµό και αµέσως µετά τον Μακρυγιάννη, την Αθηναϊκή Σχολή: Ζαλοκώστα, Παπα-

Αδαµάντιος Κοραής

∆ιονύσιος Σολωµός

διαµάντη, την Επτανησιακή Σχολή Λ.Μαβίλη, Αρ.Βαλαωρίτη, τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή: Γ.Βιζυηνό, Κ.Παλαµά. Ολοι αυτοί υπήρξαν κατά ένα τρόπο οι προπάτορες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και χάραξαν τα µονοπάτια της. Αξίζει να σταθούµε για λίγο σ΄αυτούς τους µεγάλους δηµιουργούς γιατί σήµερα που η Ελλάδα φεύγει από τον πολιτισµό της, µας είναι απαραίτητοι περισσότερο από ποτέ. Ο Ρήγας, ο Σολωµός και ο Κάλβος, που τα ποιήµατά τους έβαλαν το µαχαίρι στο κόκαλο, άγγιξαν την ουσία. Και όσο περισσότερο ένας συγγραφέας αγγίζει την ουσία, τόσο περισσότερο είναι εθνικός και µεγάλος. Θυµίζω µερικούς στίχους: «Ως πότε παλικάρια θα ζώµεν στα στενά Μονάχοι σαν λιοντάρια Στες ράχες στα βουνά;»

Ρήγας

«Θέλει αρετήν και τόλµην η ελευθερία» «Από ψηλά όµως έπεσεν και απέθανεν ελεύθερος» «Το χάραµα επήρα του ήλιου το δρόµο, κρεµώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώµο»

Α.Κάλβος

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου Πέλαγο µέγα πολεµά, βαρεί το καλυβάκι ….» Σολωµός «Παρ ένα σβώλο Μήτρο και διώξ’, εκείνα τα σκυλιά που σου χαλούν το φύτρο» Αρ.Βαλαωρίτης (Φωτεινός ο Ζευγολάτης) Οι στίχοι τους υπήρξαν το απόσταγµα της ψυχής του έθνους. Πιο καθαροί στίχοι δεν θα υπάρξουν από εκείνους του επτανήσιου ποιητή Ανδρέα Λασκαράτου: «Λεύθεροι στίχοι, λεύθερα µιλείτε, στιλιτέψετε ολούθε τσι ασχηµάδες παρόµοια σε λαϊκούς ή σε παπάδες εµπαίξετε τες όπου τες ιδήτε» Αλλά και οι πεζογράφοι µε πρώτον τον αγράµ-

Πολλοί Έλληνες συγγραφείς, λογοτέχνες και καλλιτέχνες βραβεύτηκαν µε το «Αριστείον Γραµµάτων και Τεχνών», όπως οι: Παλαµάς, ∆ροσίνης, Πολέµης κ.λ.π. που διακρίνονται στη φωτογραφία µας.

γραφτεί χιλιάδες σελίδες, «Έρωτας στα χιόνια». Λιτή αφήγηση, πλοκή στοιχειώδης. Η τελευταία ηµέρα ενός γερασµένου εν αµαρτίαις ανθρώπου. Πρώην ναυτικός, ξεπεσµένος, φτωχός, δεν του µένει τίποτα. Με τέσσερα χτυπήµατα ο Παπαδιαµάντης τα λέει όλα: «Καρδία του χειµώνος, Χριστούγεννα, Αης Βασίλης, Φώτα. ∆εν ήταν πλέον νέος, ούτε εύµορφος, ούτε άσπρα είχεν …» Απλά, καθηµερινά, ασήµαντα πράγµατα, φθαρµένες λαϊκές ιστορίες. Στο διήγηµα δεν υπάρχει εξέλιξη. ∆εν αναπτύσσει χαρακτήρες. Ο τρόπος γραφής είναι απόγειο Τέχνης. Ο συγγραφέας – παντοκράτωρ κατακρατεί και παντοκρατεί το υλικό του. Μέσα σ αυτή την αθλιότητα ο ήρωας. Ο Μπάρµπα Γιαννιός ο Έρωντας δεν έχει παρά δύο τρόπους να ξεφύγει α) µε τον έρωτα β) µε τον εξαγνισµό: «Χειµών βαρύς, οικία καταρρέουσα, καρδία ρηµαγµένη. Μοναξιά, ανία, κόσµος βαρύς, ανάλγητος. ∆εν ηµπορούσε πλέον να ζήση, να αισθανθή, να χαρή…. …. Και ο µπάρµπα Γιαννιός άσπρισεν όλος κι εκοιµήθη υπό την χιόνα δια να µην παρουσιασθή γυµνός και ξετραχηλισµένος, αυτός και η ζωή του και αι πράξεις του, ενώπιον του κριτού του Παλαιού Ηµερών, του Τρισαγίου» Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, χαρακτήριζε τα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη αλλοκότους συνθέσεις δι ασυλλήπτων µεθόδων.

διαγωνισµού διηγήµατος από τη Ν.Εστία µε πρωτοβουλία του Ν.Πολίτη. Επακολούθησε µια έκρηξη µε τον Βιζυηνό, Ροϊδη, Βικέλα, Καρκαβίτσα, Βουτυρά και φυσικά µε τον Παπαδιαµάντη και τον Κ. Καβάφη που άνοιξε νέους ορίζοντες στην ποίηση. Στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας οι Ηλείοι συγγραφείς Α. Καρκαβίτσας, ∆. Κόκκινος, Τ. ∆όξας και Τ. Σινόπουλος έπαιξαν σηµαντικότατο ρόλο. Ο Α. Καρκαβίτσας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της επικράτησης της δηµοτικής. Σε άρθρα και διηγήµατά του αποκαλύπτει την πολιτική του καιρού του και κατακρίνει τη ροπή προς τα κοµµατικά πάθη. Από τις περιγραφές και τις ζωηρές εικόνες του Α.Κ. είναι φανερή η συνείδηση της κοινωνικής του αποστολής, η αγάπη του για το λαό και γενικά ο ανθρωπισµός του. Αλλά και η γενιά του 30 συνέχισε επάξια τη λογοτεχνική παράδοση, µε έµφαση στο µυθιστόρηµα µε άξιους συνεχιστές τον Βενέζη (Αιολική γη), τον Μυριβήλη (Η ζωή εν τάφω), που µάτωσαν για την εθνική συµφορά στη Μικρά Ασία, τον Σεφέρη, που λέει χαρακτηριστικά για την ποίηση και για τη γραφή: «∆ε θέλω τίποτε άλλο παρά να µιλήσω απλά, µου δοθεί ετούτη η χάρη. Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαµε µε τόσες Μουσικές που σιγά-σιγά βουλιάζει Και την τέχνη µας τη στολίσαµε τόσο πολύ που φαγώθηκε ...»

Το Νίκο Καζαντζάκη µε την «Αναφορά στον Γκρέκο», αλλά και το Ν.Εγγονόπουλο που µιλάει για το ρόλο του ποιητή: «Μυλέν Ντεµονζό! Μηδέν Λεµοντζόγλου και ο ποιητής πάντα έτοιµος, το όπλον παρά πόδας να πει την αλήθεια και να παρηγορήσει» Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

µατο Μακρυγιάννη, άφησαν πολύτιµη παρακαταθήκη στην Νεοελληνική πεζογραφία. «Ο Μακρυγιάννης έγραφεν ως ελάλει» έχει γράψει ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Κι ο Σεφέρης: «Ο Μακρυγιάννης δεν κάνει ύφος. Εχει ύφος». Αυτές οι δύο φράσεις και το παρακάτω απόσπασµα τα λένε όλα, δεν χρειάζεται σχολιασµός: «…. Σας λέγω ως φίλος να πασκίσετε και τον βασιλέα κι εσάς ν αγαπούµεν κι όχι να σας φοβούµαστε. Ότι τον κιότη χίλιες φορές να τον εύρες κιότη και να τον χτυπάς, πάγει καλά, µια να σε χτυπήσει, δεν σε φοβάται πλέον. Κι αυτή η πατρίδα δε λευτερώθη µε παραµύθια, λευτερώθη µ΄αίµατα και θυσίες, κι από αυτά έγινε βασίλειον – κι όχι να βραβεύονται ολοένα οι κόλακες κι οι αγωνισταί ν αδικιώνται…» Άλλος µεγάλος δάσκαλος ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, µάστορας του διηγήµατος. Τα διηγήµατά του είναι περιλήψεις ζωής. Ας πάρουµε ένα µικρό διήγηµα 5 σελίδων για το οποίο έχουν

Α. Παπαδιαµάντης

Ανδρέας Λασκαράτος

Οι διηγηµατογράφοι, έγραφε, διερµηνεύουσι την καλαισθησίαν ολοκλήρου εποχής υπό την πνοήν της µεγαλοφυίας των, σµικρύνουσι τα µεγάλα συγκεντρούµενοι εις µίαν και µόνην σελίδα, εφ ης αποτυπούσι θαυµασίως, τας µεγάλας αυτών αληθείας και τας βαθείας παρατηρήσεις. Οσο για τη γλώσσα, ακολούθησε την αρχή του «συγκερασµού» του Ιωάννη Καµπούρογλου, δηλ. µια γλώσσα γραφόµενη από όλα τα στοιχεία, διότι «από του Οµήρου µέχρι των ηµερών µας η ελληνική γλώσσα είναι µία και πάσα λέξις της κάθε τύπος, αρχαία, µεσαιωνικά, σηµερινά είναι οµοίως εύχρηστα δια τον λογοτέχνην». Ο Παπαδιαµάντης πήρε υλικό απ΄όλες τις µορφές και τις εποχές της ελληνικής γλώσσας, όπως ακριβώς έκανε αργότερα ο θαυµαστής του, ο Καβάφης και γιατί όχι και ο δικός µας, ο Ελύτης. Αυτό σηµαίνει βαθύτατη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι το διήγηµα άνθισε στην Ελλάδα µόλις την προτελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα (1833) µε την προκήρυξη

Και δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον ποιητή Μιχάλη Κατσαρό µε το «Αντισταθείτε και σ εµένα ακόµη που σας οµιλώ». Αλλά και στη µετακατοχική εποχή και τη µεταπολίτευση παρατηρήθηκε επίσης µια έκρηξη στη Νεοελληνική Λογοτεχνία µε κύριους εκπροσώπους: Τον Σ.Τσίρκα που µας χάρισε «Τη χαµένη άνοιξη», το Μ.Χάκκα, τον Α.Αλεξάνδρου µε το «Κιβώτιο», τον Ν.Βρεττάκο, τον Τ.Λειβαδίτη, τον Γ.Ιωάννου, το ∆.Χατζή µε το αριστούργηµα «Το τέλος της µικρής µας πόλης», τον Τάκη Σινόπουλο που έζησε από κοντά την φρίκη του εµφυλίου µε τον «Καιόµενο» που οι στίχοι του είναι σαν να γράφτηκαν για τη σηµερινή εποχή. «Ποιος είναι τούτος που αναλίσκεται περήφανος; Το σώµα του το ανθρώπινο δεν τον πονάει; Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή. Και δύσκολη. Φοβάµαι ….. Ξένη φωτιά µην την ανακατεύεις µου είπαν … Στην εποχή µας όπως και σε περασµένες εποχές άλλοι είναι µέσα στη φωτιά κι άλλοι χειροκροτούνε Ο ποιητής µοιράζεται στα δύο».


Με τον καφε της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

11•23

Συνέντευξη: Θύµιος Καρακατσάνης

«Με κάνει αισιόδοξο ότι θα υπάρξει κάποιος θόρυβος που θα µας κάνει να ξυπνήσουµε» Έ

νας από τους πιο δηµοφιλείς Έλληνες ηθοποιούς είναι ο Θύµιος Καρακατσάνης. Από το 1960 εργάζεται συνεχώς στο θέατρο, αρχικά ως βασικό στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης και εν συνεχεία στο ελεύθερο θέατρο. Τελευταία του εµφάνιση είναι αυτή µε το κλασσικό έργο του Άρθουρ Μίλερ «Ο θάνατος του εµποράκου» όπου και πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Γουίλλυ Λόµαν, ενός ανθρώπου που πίστεψε πως εκείνος µόνον δεν µπόρεσε να ικανοποιήσει τα κριτήρια που έθεσαν για όλη την ανθρωπότητα κάποιοι «ευυπόληπτοι»κύριοι που παροικούν σήµερα την κορυφή της πολιτικής και του επιχειρηµατικού κόσµου… ένα έργο που παραµένει επίκαιρο όσο ποτέ. «Ο θάνατος του εµποράκου» «φιλοξενείται» µεθαύριο Τρίτη στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας στα πλαίσια του 20ου Φεστιβάλ και στην συζήτηση που είχαµε µε τον ιδιαίτερα πολιτικοποιηµένο ηθοποιό η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα δεν θα µπορούσε να µην αποτελέσει το βασικό θέµα…

Γιώργος Γουβιάς-gougio@hotmail.com

Ερµηνεύσατε τον ίδιο ρόλο, αυτόν του Γουίλλυ Λόµαν και το 1985… πως τον «αντιµετωπίσατε» τότε και πως τώρα;

Το έργο δείχνει µόνο του τη διαδροµή της ερµηνείας, δεν γίνεται αλλιώς σ` ένα τέτοιο έργο. Εγώ απλώς λόγω περισσότερης πείρας λέω ότι και µια άδικη ζωή µπορεί να έχει χιούµορ.

Η θεατρική σκηνή είναι το δεύτερο ή το πρώτο «σπίτι» σας; ∆εν ξέρω αν έχω σπίτι!...

«Ο θάνατος του Εµποράκου» στην χώρα µας τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι καθηµερινό φαινόµενο…

Ο θάνατος του εµποράκου στην χώρα µας ενώ γράφτηκε για το Αµερικάνικο όνειρο κι επειδή τώρα έγινε… Ελληνοαµερικάνικο το όνειρο µας εδώ πέρα, µας το φτιάχνουν! Εµείς βαδίζουµε στα χνάρια ανθρώπων που ψάχνουν την τύχη τους στα όνειρα τους µόνο…

Θαρρείτε ότι ο φόβος έχει υπερνικήσει τις όποιες ελπίδες του Έλληνα πολίτη;

Ο Έλληνας πολίτης κοιµάται! Και αυτό ήταν το καλό µέχρι τώρα!... Απλά φοβάµαι µην ξυπνήσει και αν ξυπνήσει άσχηµα θα γίνει αυτό που λένε… του άντρα του πολλά βαρύ µην του µιλάτε το πρωί!

Μπορεί και να συµβεί αυτή η αντίδραση πιστεύετε;

Ναι… και θ` αντιδράσει άσχηµα! Ευχόµεθα να ξυπνήσει αν και όλα τα πράγµατα τον κάνουν να κοιµάται!

Αν σας ζητούσα να δώσετε ένα παρατσούκλι στον σύγχρονο Έλληνα ποιο θα ήταν αυτό; Ο άσχετος! 60 χρόνια µετά τη συγγραφή του έργου, µπορούµε να πούµε, ότι παραµένει επίκαιρο όσο κάθε άλλη φορά µε την φτώχεια σε παγκόσµια κλίµακα ν` ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία… βλέπετε ότι κάτι µπορεί ν` αλλάξει προς το καλύτερο; Υπάρχει αλλά είναι περίεργο, δεν ξέρεις… αν ξυπνήσει ο λαός… στον Αριστοφάνη π.χ. ο λαός όσο µεγαλώνει τόσο πιο ηλίθιος γίνεται. Εµείς δεν ξέρω αν έχουµε ξεπεράσει αυτό το όριο… φοβόµαστε το ξύπνηµα! Και οι πιο αισιόδοξοι το φοβούνται! Γι` αυτό παραµένουν εδώ και δεκαετίες τα πράγµατα στην ίδια θέση. Είναι µια κατάσταση που θα µπορούσες να την πεις… «µην µιλάτε και ξυπνήσει ο λαός, κάντε ησυχία να κοιµηθεί ακόµα»! Βλέπετε οι κερδοσκόποι δεν θέλουν φασαρίες για να κάνουν την δουλειά τους καλύτερα. Τώρα που «έφτιαξαν» και την «δουλειά» µε το… εργοστάσιο που βγάζει λεφτά - το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο - µας έδωσαν τα δάνεια και εισπράττουν κάθε µήνα τον τόκο! Το κεφάλαιο παραµένει, άρα τι έφτιαξαν;… ένα εργοστάσιο που βγάζει χρήµατα! - Έχει ειπωθεί αυτό… οι πόλεµοι σήµερα δεν γίνονται µε όπλα, είναι «οικονοµικοί πόλεµοι»… Κι αυτό είναι το επικίνδυνο… δεν έχουµε καταλάβει ακόµα πόσο επικίνδυνο είναι το οικονοµικό κατεστηµένο! Πάντα σε όλες τις εποχές, δίνεται µια «ανάσα»… σου δίνουν ένα ξεροκόµ-

µατο. Τώρα δεν έχει µείνει τίποτα! Το µόνο που έχει αποµείνει είναι να ξυπνήσουµε –τουλάχιστον- σωστά! Ποιος πιστεύετε ότι ασκεί εξουσία στην Ελλάδα του σήµερα; Κανένας! Έχουν τοποθετήσει κάποιους ηλίθιους που σπούδασαν έξω και τους έφεραν εδώ ν` ασκήσουν εξουσία! Το αποτέλεσµα είναι να µην κυβερνά κανείς! Και έχουµε µια δηµοκρατία που είναι για γέλια! Και 2-3 άνθρωποι διαλέγουν τις λίστες αυτών που θα πάµε να ψηφίσουµε… τι δηµοκρατία είναι αυτή; ∆ιαλέγει τώρα το παιδάκι από το Χάρβαρντ τι θα ψηφίσω εγώ;… κι αυτό θέλει να το λέει δηµοκρατία… Μήπως οι πολιτικοί «ξεπερνούν» πλέον τους ηθοποιούς στην τέχνη της υποκριτικής; Όχι δεν τους ξεπερνούν γιατί η τέχνη της υποκριτικής δεν έχει τόση ηλιθιότητα! Μακάρι να διέθεταν στοιχεία υποκριτικής και το λέω αυτό µε την καλή έννοια… αυτοί νοµίζουν ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων και κερδοσκοπίας! Όταν όµως καταλάβουν ότι τα πράγµατα είναι αλλιώς τότε θα είναι πολύ αργά για όλους! Τι είναι αυτό που σας κάνει αισιόδοξο; Αν υπάρχει κάτι τέτοιο… Έχει πολλή ησυχία… κάτι µπορεί να ταράξει αυτή την ησυχία και να ξυπνήσουµε! Αυτό µε κάνει αισιόδοξο, ότι θα υπάρξει κάποιος θόρυβος που θα µας κάνει να ξυπνήσουµε.

Στην Ηλεία έχετε ξανάρθει αρκετές φορές στο παρελθόν…

Η περιοχή σας έχει µια ιστορία πολιτιστική που κανείς δεν µπορεί να την αγνοήσει και αυτό είναι το ελπιδοφόρο… ότι υπάρχουν τέτοιες γωνιές στην Ελλάδα! Βέβαια αυτοί που είναι υπεύθυνοι και κατευθύνουν την πολιτιστική µας ζωή είναι οι πλέον απρόσιτοι, άσχετοι, ηλίθιοι! Μένουν έξω από κάθε ελληνικότητα, έξω από κάθε σοβαρό κύτταρο όπως είναι ό,τι σχετίζεται µε την Ελλάδα. Το πιο σηµαντικό στοιχείο πολιτισµού στην Ελλάδα είναι η αναβίωση του αρχαίου δράµατος και της Αττικής κωµωδίας. Κι αυτοί θέλουν να τα εκδιώξουν βάζοντας θεάµατα άσχετα µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά! Ελπίζω να είναι τα τελευταία τους!

Η υπόθεση του έργου… Ο Γουίλλυ Λόµαν, ο εµποράκος, ζει την τελευταία ηµέρα της ζωής του. Χωρίς δουλειά, χωρίς όνειρα, και µε τον τρόµο ότι στα µάτια των άλλων του θα είναι ένας αποτυχηµένος. Μέσα από τη ζωή του Λόµαν, ο Μίλλερ εξετάζει το µύθο του Αµερικανικού ονείρου, που σήµερα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσµο – τις ελπίδες και τους φόβους της µέσης κοινωνικής τάξης. «Ο Θάνατος του Εµποράκου» πρωτοανέβηκε στο Μπρόντγουαιη το 1949 και χάρισε στον Μίλλερ το βραβείο Πούλιτζερ καλύτερου έργου την ίδια χρονιά. Πρόκειται για ένα έργο που όχι µόνο πρόσφερε στον 33χρονο τότε Μίλλερ παγκόσµια αναγνώριση, αλλά αποτέλεσε επίσης και τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου Αµερικανικού θεάτρου...


Κριός ∆είξτε δυναµισµό για να µπορέσετε να ξεµπλοκάρετε υποθέσεις που για αρκετό καιρό σας δυσκόλευαν *Μην κάνετε πράγµατα που µπορεί να σας κουράσουν *Φροντίστε λίγο καλύτερα ζητήµατα που αφορούν την εργασία σας *Μιλήστε µε τους δικούς σας και ζητήστε τους τη βοήθεια τους Ταύρος Πιθανόν να χρειαστεί να πάρετε κάποιες αποφάσεις για τη ζωή σας *Αποφύγετε να επηρεαστείτε από εξωγενείς παράγοντες *Προφυλάξτε τον εαυτό σας *∆ώστε προτεραιότητα σε δικές σας ανάγκες *Σκεφτείτε µερικά πράγµατα για το µέλλον σας µε ωριµότητα και ψυχραιµία, φίλοι µου ∆ίδυµοι Θα χρειαστεί να δείξετε υποµονή κατά τη διάρκεια τις ηµέρας *Κόντρες µε πρόσωπα από το κοντινό σας περιβάλλον θα σας αναστατώσουν έντονα *Αναζητήστε λύσεις σε υποθέσεις που βρισκόντουσαν σε στασιµότητα *Μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε νέα ξεκινήµατα, φίλοι µου Καρκίνος Σε µερικά ζητήµατα θα χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για το µέλλον σας *Μείνετε συγκεντρωµένοι στους στόχους σας για να µην έχετε προβλήµατα *Ζητήµατα που αφορούν την εργασία σας θα σας προβληµατίσουν έντονα *Μην χάσετε το θάρρος σας σε ο,τι και αν κάνετε, µην ανησυχείτε Λέων Η σηµερινή ηµέρα θα είναι αρκετά ευνοϊκή για εσάς *Σύντοµα θα µπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδια σας *Μετριάστε το άγχος σας και χαλαρώστε λίγο *Ζητήµατα που ήταν σε στασιµότητα µε τους κατάλληλους χειρισµούς θα µπορέσουν να ξεµπλοκάρουν, οι δικοί σας θα σας στηρίξουν Παρθένος Σε µερικά πράγµατα θα χρειαστεί να δείξετε προσοχή κατά τη διάρκεια της ηµέρας *Σκεφτείτε καλά πριν πάρετε αποφάσεις για το µέλλον σας, φίλοι µου *∆είξτε δυναµισµό ώστε να µπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδια σας *Μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε πράγµατα που θα σας ωφελήσουν Ζυγός Θα χρειαστεί να σκεφτείτε µε προσοχή ορισµένα πράγµατα πριν πάρετε αποφάσεις *Οι υποχρεώσεις που έχετε είναι πολλές και ο χρόνος σας λίγος *Χειριστείτε µερικές καταστάσεις µε διπλωµατικό τρόπο *Μπορείτε µε τις ικανότητες που έχετε να πετύχετε πολλά από τα σχέδια σας Σκορπιός Η σηµερινή ηµέρα είναι κατάλληλη για να ξεκαθαρίσετε µερικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το παρελθόν *Αποφύγετε να κάνετε νέα ξεκινήµατα *Κάποια προβλήµατα µε πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον θα σας δηµιουργήσουν αρκετό εκνευρισµό *Προσέξτε τη συµπεριφορά σας Τοξότης Θα χρειαστεί προσοχή για να µπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας *Νέα πρόσωπα θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα σχέδια σας, µη ανησυχείτε *Ευχάριστα γεγονότα θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη δύναµη για να πάρετε αποφάσεις που αφορούν το µέλλον σας, φίλοι µου Αιγόκερως Με σύµµαχο την καλή σας διάθεση θα µπορέσετε να υλοποιήσετε αρκετά από τα σχέδια σας *Κοντινά σας πρόσωπα θα σας βοηθήσουν µε τον τρόπο τους *Φροντίστε να ξεκαθαρίσετε µερικά πράγµατα µε πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον *Μην κάνετε συζητήσεις που θα φέρουν εντάσεις Υδροχόος Σε µερικά πράγµατα θα πρέπει να δώσετε ένα τέλος *Μην αφήσετε τη στασιµότητα του παρελθόντος να σας επηρεάσει *Κάντε πράγµατα που σας ωφελήσουν *Υποθέσεις που σας δυσκόλευαν στο παρελθόν µε τη βοήθεια των δικών σας ανθρώπων θα µπορέσετε να φτάσετε τους στόχους σας Ιχθείς Ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το παρελθόν υπάρχει πιθανότητα να κάνουν ξανά την εµφάνισή τους *Μην κάνετε πράγµατα που µπορεί να σας πιέσουν *Φροντίστε να είστε υποµονετικοί σε ο,τι και αν κάνετε *Αποφύγετε να αφήσετε εκκρεµότητες για αργότερα *Κάντε πράγµατα που σας χαλαρώνουν

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΥΡΓΟΥ: Κ 1/8/10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, τηλ. 26210/34731, 6972143055 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Κ 1/8/10 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ελ. Βενιζέλου 25, τηλ. 26220/27484, 6932959524

12•24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

ΓΟΥΕΝΤΙ ΓΟΥΕΜΠ

Βιβλιοπωλείο «ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ» Πατρών 12-14, εντός στοάς Πύργος

Το παραµύθι της Αλκυόνης

Ό

ταν η Χάλλι Τζέιµς βρίσκει ένα µυστηριώδες γράµµα στο γραµµατοκιβώτιό της, η ζωή της αναστατώνεται, καθώς αποδεικνύεται πως η µητέρα της δεν πέθανε πριν από χρόνια σε µια πυρκαγιά, αλλά ζούσε µέχρι πρόσφατα.

όπου έζησε η µητέρα της: ένα αποµακρυσµένο νησί µε αφιλόξενους κατοίκους. Εκεί συνειδητοποιεί ότι γύρω της συµβαίνουν πολύ περίεργα πράγµατα. ∆εν µπορεί όµως µε τίποτα να φανταστεί ότι σ’ αυτό το αλλόκοτο µέρος δεν κρύβονται µόνο σκοτεινά οικογενειακά µυστικά και φαντάσµατα απ’ το παρελθόν – ότι κάπου εκεί µπορεί να παραµονεύει κι ο έρωτας...

Γιατί να της πει ο πατέρας ένα τέτοιο ψέµα; Τι συνέβη στην οικογένειά της πριν από τριάντα χρόνια; Αναζητώντας απαντήσεις, η Χάλλι ταξιδεύει στο µέρος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 220 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Τραγούδι ερωτικό που τραγουδιέται σε βάρκα. 2. Έχει και το αντί του- Άλλη ονοµασία της Τροίας. 3. Το εκλεκτότερο µέρος ενός- Η Νέα είναι στο Ναύπλιο. 4. Είδος µπαρ-Μπροστά στην κονίστρα. 5. Ερωτηµατικό µόριο-Το όνοµα του Πατσίνο- ∆ένδρο χωρίς κορµό. 6. Η άνοιξη- Ο Αλέκος ξεν. 7. Το σχήµα του αβγού. 8. Ευχή, προτροπή-τµηµατική πληρωµή. ΚΑΘΕΤΑ 1. Πρέπει να είναι τα όσπρια. 2. Παντοτινή, αθάνατη. 3. Πορεία πλοίου-Νησίδα µας που είχε και κυρά. 4. Τα είχε τετρακόσια-Τα αρχικά της Ολυµπιακής. 5. Το ένα Γερµανικά-Μία νότα. 6. Άφωνο ρέλι- Αρχή λόγου. 7. Προέρχεται από τον οίκο και πεδίο. 8. Μολυσµατική νόσος. 9. Ελάττωση των πνευµατικών ικανοτήτων στον άνθρωπο- µωρία- Ο αριθµός 208.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

Ρ.Μ.-Λ.Μ. Λύσεις σταυρολέξου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ 2.ΡΙΟ-ΙΛΙΟΝ 3.ΑΩΤΟΝ-ΚΙΟ 4.ΣΝΑΚΚΟΜΙ 5.ΤΙ-ΑΛ-ΠΟΑ 6. ΕΑΡ-ΑΛΕΞ 7.ΩΟΕΙ∆ΗΣ 8.ΑΣ-∆ΟΣΗ. ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΒΡΑΣΤΕΡΑ 2.ΑΙΩΝΙΑ 3.ΡΟΤΑ-ΡΩ 4.ΟΚΑ-ΟΑ 5.ΑΙΝ-ΛΑΕ 6.ΡΛ-ΛΙ∆ 7.ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 8.ΛΟΙΜΩΞΗΣ 9.ΑΝΟΙΑ-ΣΗ.

Ωροσκόπιο

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392 10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903 ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Αυγερινοπούλου Αικ. (28ης Οκτωβρίου 21, τηλ. 2621033181) Aµαλιάδα: Γεωργούλιας (Πλ. Ελευθερίας τηλ. 2622028598) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

2621026060-026063-026069

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

16.30 18.30 19.00 20.00 20.30 23.00 24.00

Θεία Λειτουργία Μουσική παράδοση Στίβος: Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα Βουλή των Ελλήνων Ξένη τηλεταινία «Εγκαταλείποντας το πλοίο» Περιπέτεια Πανελλήνιο Σιρκουί Μπιτς Βόλεϊ (Ζ) Η κατσαρόλα, το γεύµα και ο ουρανίσκος Ηµερολόγια (Ε) Η ιστορία της τέχνης (Ε) Στίβος:Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα Photo finish 2010 Ξένη ταινία «Χαβάη, Όσλο» ∆ραµατική

06.00 07.00 10.00 12.00 12.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.45

Αµαζόνιος (Ε) Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Η τετράς, η ξακουστή (Ε) Ειδήσεις Βλάσης Κανιάρης Σύγκρουση θεών: Μπέογουλφ (Ε) Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Έξω φτώχεια και καλή καρδιά» Κωµωδία Οι φίλοι µου (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία «Το καλοκαίρι της νιότης µας» Κοµεντί Σύγχρονα θαύµατα: Τα µυστικά του πετρελαίου (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.15 13.00 13.25 14.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 23.20 01.10 01.20 03.30 04.00 04.40 05.10

24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Ιστορίες κροκοδείλων Μονάρχες του Μεσαίωνα Planet science Πριν την καταστροφή Οι νέοι φάκελοι (Ε) Γυρίσµατα Αληθινές ιστορίες του Χόλιγουντ Σόουµπιζ αποκλειστικά! The Oprah Winfrey show The millionaire matchmaker Iron chef America Brainiac: Απίθανα πειράµατα Sports disasters Μαγικά κόλπα Τα νέα του ΣΚΑΪ Survivorman Εγκλήµατα που συγκλόνισαν τον κόσµο Κατάδικοι για πρώτη φορά Μasters of horror Nύχτες στριπτίζ Ματιές στον κόσµο Τα κορίτσια του «Playboy» Lion man

06.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 02.00 04.00 04.50 05.00 05.30

Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Μαργαρίτα (Ε) Μες στην καλή χαρά – best of Eιδήσεις Formula 1: Γκραν Πρι Ουγγαρίας Ειδήσεις στη νοηµατική Τen (E) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Ειδήσεις Νταντά αµέσου δράσεως (E) Big in Japan (E) Κοίτα τι έκανες (Ε) Formula 1: Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Ε) Άλλαξέ το (Ε) Τηλεαγορές Εικόνες (Ε) ∆ύο και κάτι άντρες (Ε)

06.30 Alter Kids 09.15 Ξένη ταινία «Τα αρκουδάκια της αγάπης: Οι γκάφες του χαζοβιόλη» Κινούµενα σχέδια 10.15 Kid Songs 11.00 Alter Kids 11.30 Ξένη ταινία «Τεν τεν: Ο ναός του ήλιου» Κινούµενα σχέδια 12.30 Hit parade Gr 13.00 TV Weekend-best of 16.15 Τα παρατράγουδα (Ε) 18.45 Ειδήσεις 21.00 LIPSTICK JUNGLE Ι (Ε) 22.00 Mad men Ι (E) 23.00 Το πάρτι της ζωής σου (Ε) 01.00 Ξένη ταινία «Κρουαζιέρα χωρίς επιστροφή» Θρίλερ 03.15 Ξένη ταινία «Έρωτας αλά γαλλικά» Μαύρη κωµωδία

06.00 07.00 07.45 09.00 10.00 12.50 14.00 14.50 15.50 16.50 17.45 17.50 18.50 20.00 21.00 22.50 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.30 00.30 01.30

Ταραγµένα χρόνια Θεία Λειτουργία Ιερά µονοπάτια Αληθινά σενάρια Ο τόπος και το τραγούδι του Ειδήσεις Οδοιπορικό στην Πίνδο Ονείρου Ελλάς Κυριακή στο χωριό Ονειρο φυγής Balkan express Eλληνική ταινία «Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει» Κωµωδία Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ Ελληνική ταινία (συνέχεια) Ειδήσεις Γίνε ένα µε τα πλάσµατα Ο πύργος της Βαβέλ Αρπακτικά

13.45

Bέρα στο δεξί (Ε) Πες το ψέµατα (Ε) Ασυνήθεις ύποπτοι (Ε) Taxi girl: The Mega edition (Ε) Οµορφος κόσµος το πρωί (Ε) Mega Star Ειδήσεις Ενας µήνας και κάτι (Ε) Μπαµπά µην τρέχεις (Ε) Το κόκκινο δωµάτιο (Ε) Ματιές στα γεγονότα Γλυκές αλχηµείες (Ε) Η εκδίκηση της ξανθιάς (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Cuinnes world records show (E) Παταγονία : Η άκρη του κόσµου (Ε) Eιδήσεις World series of poker Απόσταση αναπνοής (Ε) Μπελάδες για δύο (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Καρέ της ντάµας (Ε)

Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει 20.00

14.15

20.30 05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.10 17.20 18.20 19.200 20.30 21.00 22.00 23.00

Lipstick jungle 21.00

Formula 1

Μαγικά κόλπα

Βότκα πορτοκάλι (Ε) Οι µεν και οι δεν (Ε) Το πιο γλυκό µου ψέµα (Ε) ∆εληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε) Ιδιαιτέρα για κλάµατα (Ε) Χίλιες και µια νύχτες (Ε) ΑΝΤ 1 News Ακρως οικογενειακόν (Ε) Ξένη ταινία «Ο βρικόλακας του Μπρούκλιν» Κωµωδία Merlin ΑΝΤ 1 News Next top model (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Η πτήση του Φοίνικα» Περιπέτεια Ξένη ταινία «Το ξέφωτο» Ψυχολογικό θρίλερ ANT 1News Ξένη τηλεταινία «Anonymous Rex» Περιπέτεια Πρόκληση (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Αδελφές ψυχές(Ε)

Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ

Ένας µήνας και κάτι 14.50

Ο βρικόλακας του Μπρούκλιν

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ» ∆ραµατική 15.45 Τα φιλαράκια VΙΙ (Ε) 16.45 Royal Pains (E) 17.50 Ειδήσεις στη νοηµατική 18.00 Ξένη ταινία «Κατά φαντασία ήρωες» Κωµωδία 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Η σοφερίνα» Κωµωδία 23.15 Ξένη ταινία «Σκοτεινός κόσµος» Θρίλερ 01.00 Ξένη ταινία «Ο κύκλος της φωτιάς» Περιπέτεια 02.45 Ξένη ταινία «11:59» Θρίλερ 05.00 Tyra Banks

Fame

04.40 06.25 07.05 09.00 10.35 11.15 12.35 14.10 15.00 15.50 16.40 16.55 18.50 20.25 22.00 24.00 01.40 03.10

Χωρίς ελπίδα διαφυγής Κινηµατογραφικά νέα Μιλώντας µε τον κηπουρό µου Μισώ τη µέρα του Αγίου Βαλεντίνου U.S.:Οι καλύτερες ταινίες της εβδοµάδας Χελώνα εναντίον λαγού Σέξι και όποιος αντέξει Κινηµατογραφικά νέα Numbers V CSI Miami VIII Κινηµατογραφικά νέα Μια νύχτα στο µουσείο 2 Virituality Dragonball:H εξέλιξη Fame Τελευταία ευκαιρία Πανδηµία Μόνο για σένα

Παλµέιρας-Κορίνθιανς 22.00

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 10.30 11.00 14.00 15.00

Οι φίλοι µου 20.00

07.00

16.30

Κινούµενα σχέδια

Πανελλήνιο σιρκουί µπιτς βόλεϊ

14.50

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 18:00-20:00 - ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (TOP TWENTY) 20:00-22:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC 22:00-00:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

22.00

TV

01:00-05:00 - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 05:00-09:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 11:00-12:00 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

13•25

09.00 11.00 12.00 15.00 16.30 17.30 19.30 22.00 24.00 02.00 03.00 05.00 07.00

Πρωτάθληµα Βραζιλίας (Ε) Red Byll X Fighters (E) Πόλο Α1 ανδρών Παγκόσµιο πρωτάθληµα Superleague Formula (Z) Transworld sports (E) Πρωτάθληµα Ρωσίας (Μ) Αγώνες πυγµαχίας ΗΒΟ-Marquez-Diaz (M) Πρωτάθληµα Βραζιλίας (Ζ) Copa Libertadores (E) KIA X-Games (E) Πρωτάθληµα Ρωσίας (Ε) Τουρνουά ράγκµπι:Tri Nations (E) Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου


14•26

Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

Στις καλένδες οι µελέτες για αξιοποίηση του Κουνουπελίου

Σηµαντικές οι επιπτώσεις για τον τουρισµό αλλά και το περιβάλλον

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο email k.antonop@hotmail.com.

Σ

τις καλένδες παραµένει επί µακρύ χρονικό διάστηµα η αξιοποίηση ενός πολύ σηµαντικού τουριστικού πόλου της Ηλείας, που είναι η περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του Κουνουπελίου. Το πρόβληµα της απουσίας των απαραίτητων έργων που θα αναδείξουν και θα αναβαθµίσουν τουριστικά την εν λόγω περιοχή, οφείλεται σύµφωνα µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς, στην απουσία ενδιαφέροντος εκ µέρους της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων , που ανήκουν οι εγκαταστάσεις του Κουνουπελίου. Ήδη για την αξιοποίησή των εγκαταστάσεων που εκτός από τουριστική ανάπτυξη θα προσφέρουν και περαιτέρω αναβάθµιση και προστασία στο περιβάλλον, έχουν συνταχτεί δύο µελέτες , οι οποίες αφορούν το υδροθεραπευτήριο καθώς και τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Οι µελέτες σύµφωνα µε το δήµο Βουπρασίας έχουν συνταχθεί από τους αρµόδιους επιστήµονες κ.κ. Πλουµάκη και Αργυριάδου, σε συ-

Ένας «επίγειος παράδεισος» παραµένει αναξιοποίητος λόγω των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων , των αρµοδίων υπηρεσιών.

νεργασία µε το γνωστό καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Καρύδη.

∆εν έχει οριστεί Σε αυτό που προσκρούει η όλη

προσπάθεια ωστόσο είναι το γεγονός πως από τον Οκτώβριο του 2009 , δεν έχει οριστεί ∆/νων Σύµβουλος στην ΕΤΑ , µε συνέπεια να έχουν µείνει πίσω οι διαδικασίες για την αξιο-

Μεγάλη είναι η επικινδυνότητα που παρουσιάζουν οι παλιές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Κουνουπέλι.

ποίηση του Κουνουπελίου. Στο µεταξύ οι παλιές εγκαταστάσεις του εξακολουθούν να εγκυµονούν κινδύνους για διερχόµενους και περίοικους , καθώς ανά τακτά

διαστήµατα µένουν διάφορα άτοµα σε αυτές , λύνοντας προσωρινά µε αυτό τον τρόπο, το πρόβληµα της στέγης που αντιµετωπίζουν…

Κυρίως λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας «καραδοκούν» δηλητηριάσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού

Προσοχή στα τρόφιµα Κ

ατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, κυρίως λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας, που βοηθά τη γρήγορη αλλοίωση των τροφίµων, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών, από τροφοδηλητηριάσεις. Οι τροφοδηλητηριάσεις αυτές, συνήθως, οφείλονται, στην κατανάλωση τροφίµων που προετοιµάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται, χωρίς την τήρηση των απαραίτητων µέτρων υγιεινής. Οι Καταναλωτές πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο κατά την αγορά και διατήρηση των τροφίµων, όσο και κατά την επίσκεψή µας, σε χώρους µαζικής εστίασης.

Γενικά • Ελέγχουµε χρώµα, οσµή, γεύση των τροφίµων, καθώς και την ηµεροµηνία λήξεως και τις συνθήκες διατήρησής τους. • ∆εν αγοράζουµε και δεν αφήνουµε τρόφιµα εκτεθειµένα, στον ήλιο ή στα έντοµα. • Τοποθετούµε τα ευαλλοίωτα τρόφιµα, που απαιτούν συντήρηση, υπό ψύξη, στο ψυγείο, όσο πιο γρήγορα γίνεται, µετά την αγορά

τους. • Πλένουµε τα χέρια µας, συχνά, µε σαπούνι και νερό και, πάντα, πριν από κάθε γεύµα.

Χυµοί – Εµφιαλωµένα νερά • Οι χυµοί και τα εµφιαλωµένα νερά πρέπει να φυλάσσονται ή σε ψυγεία, ή σε δροσερά και σκιερά µέρη. ∆εν αγοράζουµε χυµούς και νερά, που είναι εκτεθειµένα, στον ήλιο. • Τα ψυγεία δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένα, στο ήλιο.

Παγωτά • Οι καταψύκτες, όπου φυλάσσονται τα παγωτά: · πρέπει να λειτουργούν, σε θερµοκρασίες µικρότερες από -18 °C, · δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένοι, στον ήλιο, · πρέπει να κλείνουν ερµητικά, · δεν πρέπει να σχηµατίζεται, πάγος στο εσωτερικό τους. • ∆εν αγοράζουµε παγωτά, που εµφανίζουν ελαττώµατα, στη συσκευασία τους (πα-

ραµορφωµένες ή σχισµένες συσκευασίες κ.λπ.).

Μαγειρεµένα τρόφιµα • Μετά το ψήσιµο, το φαγητό πρέπει να καταναλωθεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. ∆ιαφορετικά το φυλάγουµε, στο ψυγείο και πριν το καταναλώσουµε το ξαναζεστάνουµε, έτσι ώστε, στο κέντρο του, να έχει θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60οC. • Ο ζεστός καιρός είναι ιδανικός, για την ανάπτυξη µικροβίων. Για το λόγο αυτό, κρατάµε το φαγητό, εκτός ψυγείου, για όσο λιγότερο χρόνο γίνεται.

Γεύµα, εκτός σπιτιού Το καλοκαίρι, πολλές φορές, τρώµε, έξω. Καλό είναι να τηρούµε τις παρακάτω πρακτικές συµβουλές • Επιλέγουµε καταστήµατα, που φαίνονται ότι εφαρµόζουν τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής, για την ασφάλεια των τροφίµων (καθαρά πατώµατα, τοίχοι και τραπεζοµάντιλα, καθαρές τουαλέτες, απουσία εντόµων και προσωπικό, µε καθαρά ρούχα εργασίας ).

Οι καταψύκτες, όπου φυλάσσονται τα παγωτά, πρέπει να λειτουργούν, σε θερµοκρασίες µικρότερες από -18 °C.


υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

Ούτε οι οµπρέλες δεν µας σώζουν...

Α

ν νοµίζαµε κάποτε πως οι οµπρέλες παραλίας µας προσέφεραν επαρκή προστασία λόγω της σκιάς, φαίνεται πως είµασταν “βαθιά νυχτωµένοι”... Ισπανοί ερευνητές απέδειξαν ότι περίπου το ένα τρίτο (34%) της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας περνάει από τις οµπρέλες που χρησιµοποιούµε στην παραλία. Σύµφωνα µε την µελέτη, οι οµπρέλες σταµατούν σχεδόν πλήρως την άµεση εκποµπή των ακτινών του ήλιου, όχι όµως και τη διάχυτη υπεριώδη ακτινοβολία που περνάει από τα πλάγια, τα οποία είναι ακάλυπτα. Οι επιστήµονες του πανεπιστηµίου της Βαλένθια, υπό τον Χοσέ Αντόνιο Μαρτίνεθ-Λοθάνο, στη σχετική τους εργασία που παρουσίασαν στο περιοδικό “Photochemistry and Photobiology“ , σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρακτορείο, έκαναν πειράµατα τοποθετώντας ένα αισθητήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στη βάση µιας οµπρέλας από καραβόπανο χρώµατος µπλε και άσπρου, µε ύψος ενάµιση µέτρο και ακτίνα 80 εκατοστών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα µέρος της διάχυτης υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου (που αποτελεί περίπου το 60% της συνολικής) φτάνει στη βάση της οµπρέλας και στους ανθρώπους που κάθονται από κάτω. Οι µετρήσεις επίσης έδειξαν ότι το καραβόπανο έχει πολύ µεγάλη ικα-

νότητα να απορροφά την άµεση ακτινοβολία, σε ποσοστό περίπου 95%, αφήνοντας µόνο ένα 5% των κάθετων ακτινών να το διαπεράσουν, όµως η ακτινοβολία “τρυπώνει” από τα πλάγια, που παραµένουν απροστάτευτα. Η µεγάλη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία σχετίζεται µε µια πληθώρα προβληµάτων, όπως καρκίνο του δέρµατος (µελάνωµα), εγκαύµατα, γήρανση του δέρµατος, καταρράκτη στα µάτια, εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήµατος, ζηµιά στο DNA κ.α.

Από την άλλη, µην ξεχνάτε πως η λελογισµένη έκθεση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία έχει οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, καθώς βοηθά στην αποκατάσταση δερµατολογικών διαταραχών και στο σχηµατισµό της βιταµίνης D3. Μερικές µελέτες υποστηρίζουν επίσης ότι η υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να µειώσει την υπέρταση και να επιβραδύνει ορισµένες µορφές καρκίνου, όπως αυτή του προστάτη για παράδειγµα. πηγή: ΑΠΕ

“Κόβει χρόνια” η καθιστική ζωή

θονταν λιγότερες από τρεις ώρες ηµερησίως.Οι άνδρες που κάθονταν περισσότερες από έξι ώρες την µέρα, ήταν 18% πιθανότερο να πεθάνουν σε σχέση µε όσους κάθονταν λιγότερες από τρεις ώρες. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι αυτές οι αυξηµένες πιθανότητες δεν άλλαζαν ακόµα και όταν λαµβανόταν υπόψη η αυξηµένη φυσική δραστηριότητα που έκαναν ορισµένα άτοµα (τα οποία, κατά τα άλλα, έκαναν καθιστική ζωή).

Οστεοπόρωση & Οστική Πυκνότητα - Εάν είστε γυναίκα πάνω από 45 ετών, ή - Εάν έχετε ήδη µπει στην εµµηνόπαυση, ή - Εάν έχετε οικογενειακό Ιστορικό Οστεοπόρωσης, Ζητήστε σήµερα κιόλας από το γιατρό σας να κάνετε Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας. Η Οστεοπόρωση εµφανίζεται σε πολλές γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, αλλά στην αρχή δεν προκαλεί κανένα σύµπτωµα. Μία στις τρεις γυναίκες πάνω από 50 ετών πάσχουν από Οστεοπόρωση, αλλά οι περισσότερες δεν το γνωρίζουν. ∆υστυχώς το ανακαλύπτουν αργά, όταν ήδη έχουν πάθει κάποιο «οστεοπορωτικό» κάταγµα.

Η Οστεοπόρωση θεραπεύεται. Προϋπόθεση όµως είναι η ακριβής διάγνωση και η τακτική παρακολούθηση των θεραπευτικών αποτελεσµάτων. Η διάγνωση της Οστεοπόρωσης γίνεται µόνο µε ειδικές µετρήσεις της «Οστικής Πυκνότητας». Η µέτρηση αυτή είναι απλή και ανώδυνη και πρέπει να επαναλαµβάνεται, ανάλογα µε τις ενδείξεις. Ωστόσο, πολύ σηµαντικότερη θεωρείται η πρόληψη της Οστεοπόρωσης. Αυτή επιτυγχάνεται µε σωστή διατροφή (ισορροπηµένη κατανάλωση ασβεστίου), άσκηση και έγκαιρη διάγνωση της Οστεοπενίας. Η Οστεοπενία είναι µια παθολογική κατάσταση των οστών ένα µόλις βήµα πριν την Οστεοπόρωση. ∆ε δίνει ποτέ συµπτώµατα, γι’ αυτό και πρέπει να αναζητείται µε προληπτικές µετρήσεις της Οστικής Πυκνότητας. Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για την πρόληψή της. Καινούρια µέθοδος στην πρόληψη της Οστεοπόρωσης Η οστική υπερηχοµετρία (µέθοδος χωρίς ακτινοβολία)

Η

καθηµερινή άσκηση στο γυµναστήριο ίσως αποδειχθεί ανεπαρκής να µειώσει τον κίνδυνο θανάτου, αν ένας άνθρωπος περνάει την υπόλοιπη ηµέρα του στον καναπέ ή στην καρέκλα, σύµφωνα µε µια νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο χρόνος του καθισιού συνδέεται άµεσα µε αυξηµένο κίνδυνο θανάτου. Οι ερευνητές της Αµερικανικής Εταιρίας Καρκίνου, υπό τον Άλπα Πατέλ, σε εργασία που δηµοσίευσαν στο “American Journal of Epidemiology“ (Αµερικανικό Περιοδικό Επιδηµιολογίας), ανέλυσαν τις περιπτώσεις άνω των 123.000 ατόµων για µια χρονική περίοδο 13 ετών και συσχέτισαν το χρόνο που οι άνθρωποι κάθονταν ή ασκούνταν σε σχέση µε τη θνησιµότητά τους καθ’ όλη αυτή την περίοδο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερος ελεύθερος χρόνος δαπανάται µε καθιστικό τρόπο, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου, ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες. Όσες κάθονταν περισσότερες από έξι ώρες την µέρα, ήταν 37% πιθανότερο να πεθάνουν στη διάρκεια της 13ετούς περιόδου της µελέτης, σε σχέση µε όσες κά-

Στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν έκαναν καν φυσική άσκηση, τότε ο κίνδυνος θανάτου λόγω “καθισιού” αύξανε ακόµα περισσότερο. Οι άνδρες και οι γυναίκες που όχι µόνο κάθονταν πολλές ώρες, αλλά επίσης δεν ασκούνταν σωµατικά στον ελεύθερο χρόνο τους, ήταν 48% και 94% αντίστοιχα πιο πιθανό να πεθάνουν, σε σχέση µε όσους και όσες κάθονταν λιγότερο και παράλληλα ασκούνταν. πηγή: ΑΠΕ

Η Omnisense είναι µια ιατρική συσκευή αξιολόγησης των περιφερειακών οστών (προέλευση: Ισραήλ) σχεδιασµένη ειδικά για τη διαχείριση της Οστεοπόρωσης στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Οι µετρήσεις της είναι αποδεδειγµένα υψηλής προγνωστικής αξίας για τον κίνδυνο κατάγµατος. Είναι εναρµονισµένη µε τα κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) για τη διάγνωση οστεοπόρωσης και είναι εγκεκριµένη από τους οργανισµούς FDA (U.S. Food and Drug Administration: η Αρχή Ελέγχου Τροφών και Φαρµάκων των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής) και CE (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Ποιότητας).Η συσκευή Omnisense µετρά την ταχύτητα του ήχου (SOS), χρησιµοποιώντας την ακριβέστερη τεχνολογία µέτρησης της δύναµης των οστών, καθώς συνυπολογίζει πολλαπλές ιδιότητες των οστών: µικροδοµή, ελαστικότητα, φλοιώδες πάχος και οστική πυκνότητα. Η τεχνολογία OmnipathΤΜ, κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αξονικής µετάδοσης των υπερήχων της Sunlight, είναι βασισµένη στη µέτρηση της ταχύτητας των υπερηχητικών κυµάτων (SOS) που διέρχονται κατά µήκος του οστού. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει µετρήσεις κατά µήκος του άξονα µέγιστης δύναµης του οστού, εξαλείφοντας τις επιδράσεις των µαλακών ιστών και παρέχοντας ακριβέστερες µετρήσεις. Γράφει ο ιατρός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

Αφερέγγυα τα τεστ ανάλυσης DNA;

Ο

ι άνθρωποι που στέλνουν δείγµατα του σάλιου τους σε εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν γενετική ανάλυση και δηµιουργία προσωπικού “προφίλ” DNA, προκειµένου να διαπιστώσουν τον κίνδυνο να πάθουν διάφορες ασθένειες, είναι πολύ πιθανό ότι θα πάρουν δυσερµήνευτα και διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε την εταιρία, µε συνέπεια η όλη διαδικασία να είναι παραπλανη-

τική, σύµφωνα µε δηλώσεις αµερικανών κυβερνητικών αξιωµατούχων σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.Οι αµερικανικές δηµόσιες υπηρεσίες πραγµατοποίησαν µυστική έρευνα σε τέσσερις µη κατονοµαζόµενες εταιρίες που προσφέρουν στο κοινό τέτοιες γενετικές αναλύσεις και “προφίλ” DNA (οι σχετικές υπηρεσίες διαφηµίζονται ευρέως και στο διαδίκτυο, µε συνέπεια

άνθρωποι από πολλές χώρες να στέλνουν δείγµατα σάλιου). Οι ερευνητές του GAO, σύµφωνα µε το πρακτορείο Ρόιτερ, έστειλαν για ανάλυση δείγµατα DNA πέντε ατόµων και διαπίστωσαν ότι για την ίδια ασθένεια, ανάλογα µε την εταιρία, προέκυψαν διαφορετικά αποτελέσµατα σε ποσοστό 68%. Τέσσερις από τους πέντε που έλεγξαν το DNA τους, πήραν αποτελέ-

15•27

σµατα που έρχονταν σε άµεση σύγκρουση µε την πραγµατική κατάσταση της υγείας τους και µε το οικογενειακό ιστορικό τους. Για κάθε γενετική ανάλυση έπρεπε να πληρώσουν από 300 έως 1.000 δολάρια. Η αρµόδια αµερικανική Αρχή, η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA), δήλωσε ότι ετοιµάζεται να θέσει ρυθµιστικούς κανόνες στην απευθείας πώληση τέτοιων γενετικών τεστ

στους καταναλωτές από εταιρίες όπως οι Navigenics Inc, Knome Inc, decode Genetics, Pathway Genomics Corp, 23andMe Inc (η τελευταία υποστηρίζεται από τη Google) κ.α.Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των παραπάνω εταιριών, καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής της Βουλής, υπερασπίστηκαν τα τεστ τους, λέγοντας ότι βοηθούν τους καταναλωτές να αλλάξουν τις συνήθειές τους και έτσι να προλάβουν την εκδήλωση ασθενειών, όπως για παράδειγµα ο διαβήτης. πηγή: ΑΠΕ


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Αυγούστου 2010

16•28

Ο νέος «Τοσοδούλης» Ο 40χρονος Huang Kaiquan από τη νοτιοδυτική Κίνα ελπίζει να αναγνωριστεί ως ο πιο κοντός εν ζωή άνθρωπος στον πλανήτη και να κερδίσει τη θέση του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Με ύψος µόλις 76 εκατοστά, ο Huang είναι µόλις 1,4 εκατοστά ψηλότερος από τον προηγούµενο κάτοχο του ρεκόρ του πιο κοντού ανθρώπου, He Pingping, ο οποίος πέθανε τον περασµένο Μάρτιο σε ηλικία 21 ετών. Ο Huang, ο οποίος είναι φανατικός καπνιστής, έχει το ύψος και το βάρος ενός αγοριού τριών ετών.

Πάµε όλοι µαζί σε µια παραλία! Αν νοµίζετε ότι οι παραλίες της Αττικής γεµίζουν µε τόσο κόσµο αυτές τις ηµέρες, που δεν βρίσκει κανείς όχι απλά να κάτσει, αλλά ούτε να περπατήσει ανάµεσα στις ξαπλώστρες, τις ψάθες, τις ρακέτες, τις καρέκλες κτλ, τότε µάλλον δεν έχετε δει τις παρακάτω παραλίες. Είναι µια συλλογή µε µερικές από τις παραλίες στις οποίες ο κόσµος συνωστίζεται περισσότερο από οπουδήποτε στον κόσµο.

Samil Beach, Ισπανία

στον πλανήτη Γη Απεργός πείνας κέρδισε αποζηµίωση για δυσφήµηση Ενας διαδηλωτής κέρδισε αποζηµίωση για δυσφήµηση µετά από αγωγή που κατέθεσε εναντίον εφηµερίδων για δηµοσίευµά τους, σύµφωνα µε το οποίο στη διάρκεια της απεργίας πείνας έτρωγε στα κρυφά χάµπουργκερ. Ενας διαδηλωτής, ο οποίος έκανε απεργία πείνας έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο τον περασµένο χρόνο, κέρδισε αποζηµίωση για δυσφήµιση µετά από αγωγή που κατέθεσε εναντίον εφηµερίδων για δηµοσίευµά τους, σύµφωνα µε το οποίο στη διάρκεια της απεργίας πείνας... έτρωγε στα κρυφά χάµπουργκερ από τα Μακ Ντόναλντς. ∆ηµοσιεύµατα της Daily Mail και της Sun ανέφεραν ότι ο Παραµεσβαράν Σουµπραµανιάµ έτρωγε στα κρυφά στη διάρκεια της 23ήµερης διαµαρτυρίας του υπέρ των αιτηµάτων των Τίγρεων Ταµίλ στη Σρι Λάνκα. Μετά τη λήξη της απεργίας πείνας νοσηλεύτηκε για πέντε µέρες. Ο δικηγόρος του, Μάγκνους Μπόιντ, είπε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο ότι τα δηµοσιεύµατα έπληξαν την αξιοπρέπεια του πελάτη του και υπονόµευσαν την πράξη του.

Λήστεψαν κοσµηµατοπωλείο µε... ασθενοφόρο Mar del Plata, Αργεντινή

Copacabana Beach, Βραζιλία

Μπύρα για... σεξουαλικές επιδόσεις

ΚΑΙΡOΣ

Για εσάς που δεν αντέχετε άλλο την κρεβατοµουρµούρα κάθε φορά που θέλετε να απολαµβάνετε την µπύρα σας µε τους φίλους σας, η λύση έρχεται από την Αυστρία. Συγκεκριµένα, Αυστριακοί ζυθοποιοί, πρόσθεσαν τυρί µέσα στα συστατικά της µπύρας, η οποία περιέχει λιγότερο αλκοόλ από τις κανονικές. Οι δηµιουργοί, µάλιστα, ισχυρίζονται πως επιδρά πολύ θετικά και βελτιωτικά στις σεξουαλικές επιδόσεις του πότη, όσες µπύρες και αν έχει καταναλώσει. Αλλά και αυτοί που τη δοκίµασαν, λένε ότι

Στην Ηλεια

Στην Ελλάδα

είναι αρκετά νόστιµη και δεν έχει γεύση τυριού. «Στόχος µας ήταν να “διώξουµε” από την µπύρα τη γεύση του τυριού, αλλά να κρατήσουµε όλα τα καλά συστατικά του όπως τη λακτόζη και τις βιταµίνες» δήλωσε ο Χένρι Χόµελ, ένας από τους δηµιουργούς της. Από την άλλη, ένας από τους δοκιµαστές δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιηµένος κυρίως επειδή η γυναίκα του πλέον δεν του γκρινιάζει όταν βγαίνει για µια µπύρα µε τους φίλους του.

Ληστές κατόρθωσαν, µέσα σε λίγα λεπτά, να αφαιρέσουν από κοσµηµατοπωλείο στην Κροατία κοσµήµατα αξίας 1,38 εκ. ευρώ ενώ έφθασαν µπροστά από το κατάστηµα µε... ασθενοφόρο. Όπως µετέδωσαν τα τοπικά ΜΜΕ, η ληστεία σηµειώθηκε στις 5.30 το πρωί και οι δράστες, ντυµένοι µε στολές ιατρικού προσωπικού, διέρρηξαν την πόρτα του καταστήµατος και µέσα σε λίγα λεπτά αφαίρεσαν τα κοσµήµατα. Ο συναγερµός του κοσµηµατοπωλείου ηχούσε επί µισή ώρα, αλλά δεν κίνησε την περιέργεια των κατοίκων της περιοχής, επειδή σχεδόν σε καθηµερινή βάση, τις βραδινές ώρες, ακούν συναγερµούς από διάφορα καταστήµατα.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 01/08/2010 0 1/08 /20 10

03:00 0 3:00

25 25 °C ° C

91% 9 1%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..*/'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 01/08/2010 0 1/08 /20 10

09:00 0 9:00

25 25 °C ° C

88% 8 8%

3 ! !"#$%& "#$%& B

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..*/'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 01/08/2010 0 1/08 /20 10

15:00 1 5:00

32 32 °C ° C

48% 4 8%

4 ! !"#$%& "#$%& 01 0 1

234' 2 34' , ,-..*/' -..*/'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 01/08/2010 0 1/08 /20 10

21:00 2 1:00

27 27 °C ° C

73% 7 3%

4 ! !"#$%& "#$%& B

)'5'(6, ) '5'(6,

()"*+#% () )"*+#% 02/08/2010 0 2/08 /20 10

03:00 0 3:00

25 25 °C ° C

91% 9 1%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..*/'

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος. Παροδικές νε-

φώσεις τις απογευµατινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεµοι: µεταβλητοί 3 µε 4

µποφόρ και βαθµιαία από το µεσηµέρι βορειοδυτικοί 4 µε 5 µποφόρ.

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you