Page 1

Bhagwadgomandal Dictionary - Meaning of Satpanth Series 17A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@5H6HULHV*XMDUDWL'LFWLRQDU\-RGQL.RVK0HDQ 3DJH RI

Series 17A -Gujarati Dictionary -Bhagwadgomandal

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

[RP Group] Re: Series 17 -Gujarati Dictionary -Jodni   Kosh -Meaning of Satpanth and Sanatan / 

-   . Rohit Patel <ropatel134@gmail.com> To: group@realpatidar.com

Tue, Jul 20, 2010 at 9:05 AM

   ,  -     ! !   Encyclopedia   . '' ! ! ! "#$% & '( ) * + ) * , -., '(#/, , 012/, + , 3 ,  4 5 6/( 7- 89 -  .  4

 8: -. ) 4:. ; < 7 8  . : '=6/ >$/, 8? 9 4 :, @A;B 4 'C/'( < , @A, @A !  ! DE *  ! , 4 '=; , = ,  4 #  !, $F, ); ), G H/. ! I (> < HJ; 4; K; ; LH LH>; )M >; K:>, 4 ); #/; 4;J; )N , , = !> ! (*O P! ! ; Q: R ; M'SR , T; Q:, 8D H.: ! 81 ;UV ? (/ !O. (W ! 4'(X .6/8 #/ , / ! 4'(X 4;0  - - ). : K:: ! ! M8 Y B  4;J -.; K; J: ;U/  = -.. : PP  ! -.; / 8:; 81 8:; P -.; ZB 8: [ '( %* : http://www.bhagwadgomandal.com/gu/index.php "8 \ 8 818:, 818:, #8:, 81, , $B * )]= 4:. 1.

-XO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 of 2 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar


Bhagwadgomandal Dictionary - Meaning of Satpanth Series 17A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-XO

:HOFRPHWR%KDJZDGJRPDQGDO

k ^hSj ȤK

 85:3KRQHWLF.H\ERDUG

+HOS

)$4V

$ERXW%KDJZDGJRPDQGDO

0HGLD5RRP

*XMDUDWL.H\ERDUG

*DOOHU\

*HW&'

&RQWDFW8V

 85: ˲\h5D

 85:

ĆĽČťĆ&#x2014;k XiÄ&#x201A;

ĆĽ]hD^R

7T½

^

Â&#x201D;Ç&#x2022;Ȳ

PPj__ _!_-½ ( j/_85:(8j1_85:(Pj_-½ ( ZÂ&#x17D;_85:

`

Â&#x201D;Ç&#x2022;Ȳ

;_ 

 85: j

k ^hSj0 DWULPRQ\ ȤK )*

!+#  *

,0 345 !#

$UDELF(QJOLVK'LFWLRQDU\ 89;#$ +<#, *

 =  ;#$' ;#+

!+#+6

)UHH'RZQORDGDEOH0RYLHV ;&$ !> & ? $+ "' %9 #> @

$#, &&&4 +6> 

9LVLWRUV6HUYHG    ! "#$  %& '# 

EKDJZDGJRPDQGDOFRPLQGH[SKS"DFWÂŹ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 of 1 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

Series 17A -Gujarati Dictionary -Bhagwadgomal  

Meaning of Satpanth word in Bhagwadgomandal dictionary