Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 10/2014

Page 1

nowa gazetaબ15 *58'=,(ą૖

63257

19

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt miesiąca KARPIK 2010 – ŚWIĘTO KARPIA

10

)27 2Ĝ52'(. .8/785< : 1,(02'/,1,(

Strzał w 10 To już 10-ty numer naszego Informatora w „Nowej Gazecie”. Pierwszy ukazał się jako wkładka w marcowym numerze periodyku. Dziesiątka nadaje charakter temu wydaniu, bowiem na ostatniej stronie wkładki znajdziecie Państwo zaproszenie na 10-lecie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w roku 2015

PeĄny tytuĄ: MiÛdzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „KARPIK 2010 – ĜWIÚTO KARPIA” Wnioskodawca: Oĝrodek Kultury w Niemodlinie Termin realizacji: 2010 Wnioskowana kwota wsparcia: 15 123,99 zĄ WartoĝÉ caĄego projektu (wg wniosku): 37 000,00 zĄ DoÞnansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów NiemodliĆskich, przedsiÛwziÛcie 4 – PrzestrzeĆ Kultur DziaĄanie: Wdraľanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tzw. MaĄe projekty Opis projektu: Jednym z wyróľników obszaru Partnerstwa Borów NiemodliĆskich sÇ Stawy NiemodliĆskiekompleks obejmujÇcy zbiorniki na terenie Gminy Niemodlin i TuĄowice. Od wieków zbiorniki te uľytkowane sÇ jako stawy hodowlane, a w hodowli przewaľajÇ karpie. Karp od zawsze kojarzyĄ siÛ z gminÇ Niemodlin dlatego w ramach promocji miasta i gminy Oĝrodek Kultury w Niemodlinie organizuje MiÛdzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „KARPIK” - ĜWIÚTO KARPIA”. Projekt w edycji 2010 polegaĄ na realizacji nastÛpujÇcych dziaĄaĆ kulturalnych: 1. MiÛdzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik” dla dzieci ze szkóĄ podstawowych z terenu gminy Niemodlin i dla dorosĄych zarówno z Polski jak i zza granicy. Konkurs, w którym tematem przewodnim sÇ ryby, wÛdkarze, poĄowy jest próbÇ przedstawienia w krzywym zwierciadle tradycji i cech narodowych Polaków za pomocÇ unikatowego wyrazu artystycznego, jakim jest rysunek satyryczny. 2. Konkurs Kulinarny na PotrawÛ z Ryb. RozstrzygniÛcie konkursu miÛdzynarodowego, konkursu dla dzieci, kulinarnego, gala wrÛczenia nagród, wernisaľ wystawy oraz biesiada satyryczno-kulinarna odbyĄy siÛ 6 listopada 2010 roku w Oĝrodku Kultury w Niemodlinie. W przygotowaniach do uroczystoĝci Oĝrodek Kultury korzystaĄ z pomocy Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie, które w ramach wspóĄpracy przekazaĄo sprzÛt rybacki do wykonania scenograÞi, karpie do degustacji podczas biesiady kulinarnej oraz materiaĄy promujÇce hodowlÛ karpia. Uroczysta gala zostaĄa uĝwietniona wystÛpem kabaretu, jako elementu wspierajÇcego satyryczny charakter konkursu a nagrodzone prace zostaĄy opublikowane w katalogu pokonkursowym.

Z

tej okazji już w tym roku powstał 15 minutowy film o Borach Niemodlińskich o którym możecie przeczytać w Informatorze. Także w tym numerze jako projekt miesiąca opisujemy „KarpikA”, znany i ceniony konkurs rysunku satyrycznego organizowany przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Jego edycję, a jakże, w 2010 roku,

dofinansowaliśmy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. A skoro już przy karpiu jesteśmy, w imieniu całego Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich przekazuję Państwu świąteczne pozdrowienia i życzenia samych strzałów w 10-tkę w nadchodzącym 2015 roku. Jadwiga Wójciak Prezes


20 II

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Siłacze z Wawelna Na ukoĆczeniu jest projekt „DziaĄaj lokalnie” w Wawelnie, realizowany przez tamtejszÇ mĄodzieľ. Przypomnijmy, ľe mĄodzi mieszkaĆcy realizujÇ projekt polegajÇcy na utworzeniu ogólnodostÛpnej siĄowni w opuszczonym budynku w Wawelnie. Wielkie otwarcie i zakoĆczenie projektu zaplanowano na 27 grudnia 2014 roku. Wawelno, 27 grudnia 2014 r.

Do Rogów SzkoĄa Podstawowa i Amatorski Teatr w Rogach, gm. Niemodlin serdecznie zapraszajÇ wszystkich mieszkaĆców Borów NiemodliĆskich na premierÛ sztuki Aleksandra Fredry- „GwaĄtu co siÛ dzieje”, która odbÛdzie siÛ 18 grudnia 2014 roku o godz. 17.00 w pawilonie sportowym w Rogach. Spektakl realizowany jest przy wsparciu grantu programu „DziaĄaj lokalnie” w Borach NiemodliĆskich, w ramach którego grupa mogĄa dokupiÉ nagĄoĝnienie. W imieniu aktorów i organizatorów gorÇco zapraszamy. Rogi, 18 grudnia 2014 r.

Kapliczka jak nowa ZakoĆczyĄa siÛ realizacja projektu renowacji kapliczki - dzwonnicy w Smolarni, gm. Strzeleczki. W ramach prac wykonano m.in. usuniÛcie zawilgoconych tynków wnÛtrza kapliczki, osuszenie ĝcian, zabiegi dezynfekcyjne (grzybobójcze), wymianÛ konstrukcji drewnianej sygnaturki, czÛĝciowÇ wymianÛ i naprawÛ wiÛļby dachowej oraz dachówek, odczyszczenie lica cegĄy, wypeĄnienie i sklejenie szczelin i pÛkniÛÉ w strukturze muru, renowacjÛ stylizowanej kraty wejĝciowej, wykonanie opaski w pasie przyziemia wokóĄ kapliczki, renowacjÛ dzwonu z brÇzu i ceramicznej posadzki. CaĄkowity koszt inwestycji to 73 900,00 zĄ (wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej prac konserwatorskich) natomiast doÞnansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów NiemodliĆskich wyniosĄo 45 179,00 zĄ. WnioskodawcÇ byĄa Gmina Strzeleczki. Smolarnia, 5 grudnia 2014

)2725(/$&-$ 63257 1$*52'=(1,

nowa gazeta

15 *58'=,(ą૖ બ

Derkacz i przyjaciele 12 grudnia 2014 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy „Derkacz”. 32&=Æ7., 8 :2'1,&=., Projekt „Derkacz” to partnerskie przedsięwzięcie dwóch Lokalnych Grup Działania: Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz Wspólne Źródła z Korfantowa. Idea projektu została zaczerpnięta z programu ochrony zagrożonego wyginięciem ptaka z gatunku wodniczka, prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Gminie Trzcianne, położonej w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Do podjęcia projektu skłaniał też fakt, że łąki wokół Borów Niemodlińskich ulegają coraz szybszemu zniszczeniu. Wskutek porzucenia i nieużytkowania znaczna ich część zarasta drzewami, wiele łąk jest zaorywanych na potrzeby powiększenia pól. Zdarza się też, że cenne łąki są zalesiane przez rolników na rzecz pozyskania dopłat zalesieniowych. Wszystko to powoduje, że bioróżnorodność Borów Niemodlińskich stale maleje, a tym samym wiele gatunków zwierząt wycofuje się z dotychczasowych siedlisk. Projekt „Derkacz” ma w założeniach odwrócić tą tendencję i pokazać, że łąki warto chronić jako część naturalnego krajobrazu. ,'=,(0< : 7(5(1 Podjęcie współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody (DROP) z Wrocławia otworzyło drogę do przeprowadzenia kompleksowych badań przyrodniczych na terenie 12 kompleksów łąkowych (składających się od 1 do 5 łąk) wokół Borów Niemodlińskich (patrz mapa). Od kwietnia do października 2014 roku 7 przyrodników DROPu waloryzowało łąki pod kątem botaniki, ornitologii, entomologii, rozpoznając siedliska i stopień ich degradacji oraz poszukując trzech flagowych gatunków ptaków: derkacza, kszyka i czajki. Przez ponad pół roku rozpoznaniem ogólnym lub szczegółowymi badaniami

objętych zostało łącznie niemal 40 łąk o łącznej powierzchni 1700 ha. Drugim etapem projektu był wybór 4 łąk (spośród wszystkich 12 kompleksów), które wymagają pilnej ochrony czynnej, tj. odkrzaczenia i koszenia. Wybór padł na dwie łąki koło Wierzbia, gm. Łambinowic i dwie na południe od Korfantowa. Każda z wybranych łąk pozostawała nieużytkowana od 3 do 15 lat. Znakomita większość z nich zdążyła już zarosnąć samosiewkami drzew i krzewów. W ramach projektu odzyskano w sumie 25 ha łąk poprzez przywrócenie ich do użytkowania, wycinkę drobnych samosiewów oraz wykoszenie. *'=,( 7( '(5.$&=(" W wyniku badań przyrodn iczych na ka żdy kompleks łąkowy została opracowana dokumentacja przyrodnicza opisująca typ łąki (świeża, wilgotna, zmiennowilgotna), zawierająca wykaz siedlisk, cennych gatunków ptaków oraz motyli modraszków. Przyrodnicy przygotowali do każdej lokalizacji

zestaw map, na których można określić miejsca występowania gatunków oraz, co bardzo ważne, określone zostały zagrożenia dla danego kompleksu łąkowego. Okazuje się, że nie w każdej lokalizacji wokół Borów Niemodlińskich występują poszukiwane gatunki ptaków i motyli. W przypadku derkacza za najcenniejsze uznane zostały łąki wokół Ligoty Tułowickiej (14 par), łąki w kompleksie Prószków-Ligota Prószkowska (25 par) oraz łąki koło Racławiczek w gminie Strzeleczki (7 par). W pozostałych lokalizacjach derkacze występowały pojedynczo albo w ogóle. Ewenementem okazały się okolice Przechoda. Na tamtejszych łąkach, dodatkowo poza projektem, stwierdzono występowanie 18 par. W odniesieniu do kszyka, znacznie rzadszego od derkacza, jego występowanie określono zaledwie w połowie lokalizacji, a najwięcej ptaków tego gatunku zanotowano na łąkach Sowina (4 pary). Badania ujawniły też kilka ciekawostek ornitologicznych,

np. kropiatkę koło Tułowic. Niestety okazało się, że znacząco zagrożona jest w okolicach Borów Niemodlińskich ale i w całym kraju, populacja czajki. Jej występowanie potwierdzono zaledwie w jednym kompleksie, tj. w okolicach Prószkowa i Przysieczy. Na tak złą sytuację czajek wpływ miał bez wątpienia brak zimy w roku 2014 i bardzo suche lato. =0$57:<&+ :67$1,( P rzyrodn icy stwierdzili również, że najcenniejszym botanicznie kompleksem łąk w sąsiedztwie Borów Niemodlińskich są łąki pomiędzy Korfantowem a Rączką. W kompleksie tym zostało potwierdzone występowanie gatunków roślin znajdujących się w Czerwonej Księdze Gatunków Roślin Zagrożonych Wyginięciem, w tym kosaćca syberyjskiego, uważanego dotychczas za gatunek wymarły w województwie opolskim i nie potwierdzany w badaniach terenowych. Kosaciec z Korfantowa

Lokalizacja kompleksów łąkowych BN objtych projektem „Derkacz” (2014)


nowa gazetaબ15 *58'=,(ą૖

)2725(/$&-$ 63257

w ystępuje ła nowo na obu łąkach w kompleksie korfantowskim objętym praca m i k a rczowa n ia samosiewów i koszenia. Jego występowanie było jedną z głównych przesłanek wyboru tych łąk do prac czynnych. Poza kosaćcem w okolicach Korfantowa stwierdzono również bardzo rzadkiego mieczyka dachówkowatego i goździka pysznego. 3,(1,Æ'=( 1$ ăÆ.$&+ Zakończenie projektu „Derkacz” otwiera drogę do przywrócenia użytkowania porzuconych łąk oraz do pozyskania środków w ramach tzw. dopłat rolnośrodowiskowych. Przyjęty 12 grudnia 2014 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje dwa pakiety dopłat do cennych przyrodniczo siedlisk. Pakiet 4 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 - wprowadza dopłaty do koszenia łąk, na których występują m.in. derkacze (642 zł/ha), kszyki i czajki (po 890 zł/ha), ale tylko w obrębie pewnych rodzajów łąk objętych programem Natura 2000. Pakiet 5 - Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 wprowadza dopłaty do koszenia m.in. łąk zmiennowilgotnych (1276 zł/ha), łąk wilgotnych (911 zł/ha), łąk świeżych (1083 zł/ha) i torfowisk (60 0 lub 1206 zł / ha). Wszystkie typy łąk zostały stosunkowo licznie stwierdzone w większości kompleksów Borów Niemodlińskich. Należy nadmienić, że dla uzyskania dopłat w ramach nowego programu rolnego 20142020 niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest odpowiedni termin i wysokość koszenia oraz obowiązkowe zebranie skoszonej biomasy z łąki. Zainteresowany dopłatami użytkownik łąki (nie musi to być rolnik) zobowiązany jest zlecić u licencjonowanych przyrodników ekspertyzę przyrodniczą na swoją łąkę a następnie złożyć wniosek o dopłatę. Więcej informacji o projekcie „Derkacz” znajdą Państwo na stronie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, boryniemodlinskie.pl lub pod numerem telefonu 77 4606 351. •

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

21

III

Derkacz Sylwek Partnerstwo Borów NiemodliĆskich w ramach ĝrodków pozyskanych z 1% wydaĄo opowiadanie do kolorowania „Derkacz i przyjaciele”. KsiÇľeczka to 24 strony, na których dzieci kolorujÇ obrazki z ľycia derkacza Sylwka, a rodzice w miÛdzyczasie czytajÇ opowiadanie o ptaku z ĄÇk Borów NiemodliĆskich. Niemodlin, 10 grudnia 2014 r.

Komunikat z Marszałkowskiego

Obszar Natura 2000 w Borach Niemodlińskich

W zwiÇzku ze spodziewanÇ duľÇ iloĝciÇ wniosków o pĄatnoĝÉ w miesiÇcu grudniu 2014 r. prosi siÛ o moľliwe jak najszybsze skĄadanie dokumentacji w Punkcie Przyjmowania Wniosków PROW, co pozwoli na sprawnÇ obsĄugÛ beneÞcjentów Programu. W zwiÇzku z tym zapraszamy do skĄadania wniosków w Punkcie Przyjmowania Wniosków PROW w godzinach od 7:30 – 15:30. W dniu 24 grudnia 2014 r. Punkt Przyjmowania Wniosków PROW bÛdzie nieczynny, natomiast w dniu 31 grudnia 2014 r. wnioski bÛdÇ przyjmowane wyĄÇcznie do godziny 12:00. Opole, grudzieĆ 2014 r.

Piękne Niesiebędowiczanki

Występowanie derkacza na łąkach BN w 2014 r.

Występowanie kszyka na łąkach BN w 2014 r.

W NiesiebÛdowicach, gm. Korfantów, nieformalna grupa mieszkaĆców przy wspóĄpracy z FundacjÇ „PrzyszĄoĝÉ i rozwój” z Korfantowa zrealizowaĄa projekt „Jak CiÛ widzÇ tak CiÛ piszÇ”. Celem projektu byĄo pokazanie, ľe kobiety na wsi to nie tylko gospodynie domowe, opiekunki dzieci czy maĄľonki ale takľe osoby, które potrzebujÇ czasu tylko dla siebie, dla swojego samorozwoju. Projekt promuje zdrowy tryb ľycia m.in. poprzez udziaĄ uczestniczek w warsztatach tematycznych i wizytach studyjnych z zakresu kosmetologii, dietetyki i fryzjerstwa oraz zajÛciach aerobiku. Jednoczeĝnie w porozumieniu z UrzÛdem Miejskim w Korfantowie powstaĄa strona internetowa www.niesebedowice.korfantow.pl, która poza aktualnoĝciami projektowymi speĄnia m.in. rolÛ kroniki wsi i gminy. Wszystkim Paniom, które biorÇ udziaĄ w spotkaniach oraz tym, które zgĄosiĄy siÛ do Projektu i wyraziĄy zgodÛ na publikowanie wizerunku gratulujemy odwagi. Jesteĝmy przekonani, ľe uczestnictwo w projekcie przyczyni siÛ do uzupeĄnienia wiedzy i pozwoli zdobyÉ nowe umiejÛtnoĝci Paniom biorÇcym w nim udziaĄ - mówi Anna BardoĆ-ăaszczewska, koordynatorka projektu. W ramach projektu przewidziano, ľe materiaĄy fotograÞczne pokazujÇce „metamorfozÛ” PaĆ z NiesiebÛdowic znajdÇ siÛ na wspominanej juľ stronie internetowej. NiesiebÛdowice, 29 listopada 2014


22 IV

)2725(/$&-$ 63257 1$*52'=(1,

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

nowa gazeta

15 *58'=,(ą૖ બ

10 lat Partnerstwa Borów Niemodlińskich Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich zawiązało się 22 grudnia 2005 roku w Prószkowie i w roku 2015 będziemy obchodzić 10-lecie istnienia. Zaczynaliśmy jako grupa zapaleńców budowania marki Bory Niemodlińskie bez siedziby, pracowników i dokumentów regulujących działanie.

T

o właśnie ten początkowy zapał i determinacja do łączenia gmin wokół Borów sprawiły, że w 2008 r. opracowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju i w wyniku konkursu w roku 2009 zostaliśmy wybrani przez Samorząd Województwa Opolskiego do jej realizacji na obszarze 7 gmin: Niemodlin, Tułowice, Łambinowice, Prószków, Strzeleczki, Komprachcice i Dąbrowa i tym samym uzyskaliśmy status Lokalnej Grupy Działania w europejskim programie LEADER. Budżet wybranej Lokalnej Strategii w latach 20092015 wynosił niemal 10 mln zł, w ramach których dofinansowaliśmy ponad 130 projektów. Dodatkowo przeprowadziliśmy 40 szkoleń dla organizacji i członków grup nieformalnych w zakresie profesjonalizacji działań, wydaliśmy tematyczne publikacje (przekazywane m.in. do szkół i bibliotek) dotyczące Borów Niemodlińskich w nakładzie przekraczającym 7 tys. egz., prowadziliśmy badania dotyczące potencjału rozwojowego Borów Niemodlińskich, kręciliśmy filmy o Borach i udzielaliśmy doradztwa w biurze w Niemodlinie. W roku 2013 w wyniku kolejnego wygranego konkursu zostaliśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie na obszarze rozszerzonym o gminy Biała i Korfantów. W tym samym roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia nam pozyskiwanie środków na działania statutowe poprzez mecha-

Czubówna o Borach Przy współpracy z firmą specjalizującą się w ujęciach z dronów powstał film „Bory Niemodlińskie. Ludzie i las”.

P nizm 1% podatku z rozliczeń rocznych. Od marca 2014 r. współpracujemy z Nową Gazetą obejmującą swoim zasięgiem już wszystkie 7 gmin LGD w zakresie wydawania Informatora Borów Niemodlińskich w nakładzie 5 tys. egz na miesiąc, co przekłada się na wzrost rozpoznawalności organizacji wśród mieszkańców obszaru. Dodatkowo realizujemy projekty współpracy: DERKACZ - ochrona parasolowych gatunków ptaków i motyli na wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich oraz projekt promocji turystyki Między Odrą a Nysą Kłodzką. Rok 2015 będzie rokiem pracy nad nową strategią rozwoju Bory Niemodlińskie

Jak świętować? W 2015 roku Partnerstwo Borów NiemodliĆskich bÛdzie obchodziÉ jubileusz 10-lecia swojego funkcjonowania. Juľ teraz zapraszamy PaĆstwa do zgĄaszania propozycji do programu uroczystoĝci rocznicowych. Co chcielibyĝcie zobaczyÉ na naszych urodzinach, co sprawiĄoby, ľe przyjdziecie ĝwiÛtowaÉ razem z nami, gdzie najlepiej byĄoby ĝwiÛtowaÉ, a moľe chcecie wĄÇczyÉ siÛ w organizacjÛ imprezy? Zapraszamy juľ teraz do zgĄaszania swoich pomysĄów. Mail: niemodlinskie@op.pl, tel./fax 77 4606 351

2020, dalszej współpracy i integracji mieszkańców wszystkich gmin Borów, wzmacniania relacji wewnętrznych między członkami stowarzy-

Gratulacje

szenia oraz budowania wzajemnego zaufania w oparciu o dotychczasowe działania i ich efekty. •

Partnerstwo Borów NiemodliĆskich ul. Bohaterów PowstaĆ Ĝlaskich 34 49-100 Niemodlin tel./fax. 77 4606 351 mail: niemodlinskie@op.pl www.boryniemodlinskie.pl Teksty i zdjÛcia (o ile nie wskazano inaczej): Jadwiga Wójciak, Daniel PodobiĆski

WkĄadka Þnansowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa InwestujÇca w Obszary Wiejskie.

rapremiera miała miejsce 10.12.2014 r. w Nadleśnictwie Tułowice, premiera zaś podczas konferencji podsumowującej projekt współpracy „Derkacz”, 12.12.2014 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Z przyjemnością prezentujemy Państwu filmową etiudę nt. Borów, którą można obejrzeć na kanale youtube wpisując tytuł filmu w wyszukiwarkę lub na naszej stronie internetowej boryniemodlinskie.pl. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu (Nadleśnictwom: Tułowice, Prószków i Opole, Kopalni Bazaltu w Graczach) i tym, którzy uczestniczyli w spotkaniu premierowym. Gorące dzięki dla Ośrodka

Kultury w Niemodlinie za niezawodną pomoc i organizację sali na premierę. Zapraszamy szkoły i organizacje w Borach Niemodlińskich do współpracy. Jesteśmy gotowi do udziału w lekcjach związanych z regionalizmem, podczas których możemy zaprezentować wyniki projektu „Derkacz” oraz sam film. Bo ludzie i las tworzą system wzajemnych zależności. Film trwa około 15 minut a głosu lektorskiego do niego użyczyła Krystyna Czubówna. W ciągu 3 dni, od kiedy film został zamieszczony na kanale youtube został obejrzany ponad 1000 razy, a z borowego facebooka udostępniło go niemal 60 osób. Dziękujemy. •

Cytat miesiąca „Prawdziwe przywództwo polega na sprawczości a nie posiadaniu tytułów.” ” Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”

Partnerstwo Borów NiemodliĆskich dziaĄa na terenie gmin DÇbrowa, Komprachcice, ăambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i TuĄowice w województwie opolskim. Powstaliĝmy po to, by tworzyÉ, wspieraÉ i ĄÇczyÉ. Marzy nam siÛ organizacja, dla której w dziaĄaniu waľne sÇ wartoĝci i misja. Idea poĄÇczenia gmin wokóĄ Borów NiemodliĆskich i dla Borów NiemodliĆskich zrodziĄa siÛ w gĄowach spoĄeczników, samorzÇdowców, pracowników instytucji kultury, nadleĝnictw i ludzi biznesu, którzy postanowili poĄÇczyÉ siĄy i daÉ z siebie to, co najlepsze.