Partizan Sayı 76

Page 1

PARTİZAN

Sayı: Kasım-Aralık 2011/76

Siyasi Dergi

Fiyatı: 4 TL

ISSN: 1303-0078

Sayı: Kasım-Aralık 2011/76 PARTİZAN

Yok sa y m a k , depremden d a h a ço k üş ü t ü r i n sa n ı . . .

İki Aylık Siyasi dergi

FAŞİZME, EMPERYALİZME, FEODALİZME, ŞOVENİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI

Dağlarından Bahar Gelecek Memleketimin...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.