Page 1

FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:58

™ÂÏ›‰·1

ª∂ ∆∏¡ ∂À°∂¡π∫∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏:

Ã√ƒ∏°√π:

Ã√ƒ∏°√π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

Ã√ƒ∏°√™ ºπ§√•∂¡π∞™:


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:58

™ÂÏ›‰·2

¶∂ª¶∆∏ 12 ª∞ƒ∆π√À

∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÚfiÌÔ˘ '¡ÀÃ∆∂™ ∆ƒ√ª√À' ÁÈ· 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì 63 (!!!) Û˘ÓÔÏÈο Ù·Èӛ˜:

- 5 Ù·Èӛ˜ Û ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¶ÚÂÌȤڷ! - 4 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂›ÛË̘ ¶ÚÂÌȤÚ˜!!! - 17 Ù·Èӛ˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, fiϘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2014-15. MIKPOY ª∏∫√À™

THE BATTERY

6:00

USA, 2012

√È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‰‡Ô ÚÒËÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋˜ ¡¤·˜ ∞ÁÁÏ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ˙fiÌÈ. ¶ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ fiÔ˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ, Ùo ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Jeremy Gardner ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ Έ̈‰›·˜ Î·È ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ zombie/buddy/road movie Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹ ÌÈ· ...ÓÂÎÚÔ˙ÒÓÙ·ÓË ·fi‰ÂÈÍË ˆ˜ Ù· zombie flicks ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ...Ì·Ù·Ú›Â˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›· (Director): Jeremy Gardner °ÏÒÛÛ· (Language): ∞ÁÁÏÈο (English) ¢È¿ÚÎÂÈ· (Duration): 101'

8:00

√ ª¶∞ª¶√À§∞™ (THE BABADOOK), AUSTRALIA, 2014

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚÂÌȤڷ ∆Ô Babadook Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ¯‹Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÁÈÔ˘, Samuel. √ ÌÈÎÚfi˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÈ ·˘Ù‹ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. ŒÓ· ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·È‰ÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÚÔηÏ› ÛÙÔÓ Samuel ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ fiÙ·Ó Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÌϤÎÔ˘Ó Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÊÔ‚›Â˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜. ª›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Sundance, Ì ÔÏÏ¿ ‚Ú·‚›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û ‰Âο‰Â˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ì highlights ÙÔ Fantastic Fest ÙÔ˘ Austin ÛÙÔ Texas, ÙÔ Î·Ù·Ï·ÓÈÎfi Sitges Î·È ÙÔ After Dark ÙÔ˘ Toronto.

¶√ƒºÀƒ√™ ¶√£√™ (PULSION SANGRIENTA /SANGUINE CRAVING) Spain, 2014 √ Marc Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı·Óı› ÙÔÓ ÔÚÊ˘Úfi fiıÔ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Gerard Tusquellas Serra °ÏÒÛÛ·/Language: πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 13'

¶ÚÂÌȤڷ! §›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Jennifer Kent °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 93'

MIKPOY ª∏∫√À™

10:30

∏ ∞§§∏ (ANOTHER), USA, 2014

ª›· fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ ηÙÔ¯‹, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ ˘fiÎÔÛÌÔ˘, fiÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂËÚ·Ṳ̂ӷ ·fi Ù· giallo ÊÈÏ̘, Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜-ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Jason Bognacki ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Another ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ʈӋ Î·È ÛÙ˘Ï. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director:Jason Bognacki °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 80'

EXTREME PINOCCHIO France, 2014 √ Patrick, ¤Ó·˜ Ó¿ÓÔ˜ ÚÂ˙fiÓÈ (Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ù¤Ú·˜) ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ·ÂÍ·ÚÙËı›. ÃÚˆ̤ÓÔ˜ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘, ‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿: ¡· ÏËÛÙ¤„ÂÈ ¤Ó· „˘¯Ô·ı‹ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ∆˙Â¤ÙÔ. °È· Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙ˘ı› ¶ÈÓfiÎÈÔ. ªfiÓÔ Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ... ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Pascal Chind °ÏÒÛÛ·/Language: °·ÏÏÈο (French) ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 23'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:58

™ÂÏ›‰·3

¶∂ª¶∆∏ 12 ª∞ƒ∆π√À

KAI AKOMH:

µƒ∂π∆∂ ∆√ SECTION ∆∏™ ∫∞£∂ ∆∞π¡π∞™ ª∂ ªπ∞ ª∞∆π∞:

- 3 Ù·Èӛ˜ AÊȤڈ̷ ÛÙ· ıÚ˘ÏÈο Monster Movies Ù˘ Universal - 3 Ù·Èӛ˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï 'NIGHT VISIONS' - 5 Ù·Èӛ˜ AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ °·ÏÏÈÎfi ÙÚfiÌÔ, - 24 Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2014-2015) - 7 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜

¢π∞°ø¡π™∆π∫√

HORRORANT CLASSICS

NIGHT VISIONS FESTIVAL

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

√π ¢π∞µ√§√°À¡∞π∫∂™ (LES DIABOLIQUES), FRANCE, 1955

7:00

∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‚¿Ó·˘ÛÔ, ηٷÈÂÛÙÈÎfi Û‡˙˘Áfi Ù˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ‰·ÛοϷ˜ Î·È Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ fï˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È, ÂÚ›ÂÚÁ· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜. ∆Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÁˆÓ›·˜. ¢Èη›ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, Î·È ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Henry-Georges Clouzot °ÏÒÛÛ·/Language: °·ÏÏÈο/French ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 116'

MIKPOY ª∏∫√À™

LEANING Italy, 2014 ŒÓ· ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û›ÙÈ. ªÈ· Á˘Ó·›Î· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ΋Ô Ù˘, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÊÔ‚ÂÚÒÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫·È ÂÓÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·›˙Ô˘Ó ‹Û˘¯·, ÌÈ· ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜.

º∞¡∆∞™ª∞°√ƒπ∞ (PHANTASMAGORIA), ITALY, 2014

9:00

∆ÚÂȘ πÙ·ÏÔ› ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Êfi‚Ô, Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ - ·fi ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi πÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÌÔ. ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È vintage ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ Phantasmagoria ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ cult Ù·ÈÓÈÒÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ Mario Bava, Pupi Avati Î·È William Castle. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ∫¿ÓÓ˜ Î·È ¤Ú·Û ·fi 25 ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

™ÎËÓÔıÂÛ›· (Director): Enrico Conte °ÏÒÛÛ·(Language): πÙ·ÏÈο (Italian) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 10'

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Mickael Abbate, Domiziano Cristopharo & Tiziano Martella °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο / English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 80'

BLATTARIA

™∆√πÃ∂πøª∂¡√ ª√À™∂π√

France, 2014 ∆Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ Theo ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ¯¿È· ''Blattaria '' ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Thomas Pantalacci °ÏÒÛÛ·(Language): °·ÏÏÈο (French) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 23'

(DOMO), SPAIN, 2014

11:00

∏ ™›Ú· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ÛÙÔ Brandt Morgen ¡Ô˘Û›Ô, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·ÚÔ˘Û›·. ŒÓ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÔÚ¿ÓÔ ¤ı·Ó ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÈ· ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô. ∏ ™›Ú· ÊÔ‚¿Ù·È, ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓË. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÂÛ›˜ ı· ÂÚÁ·˙fiÛ·ÛÙ·Ó ‚Ú¿‰˘ Û ÌÔ˘Û›Ô, ÌfiÓÔÈ Û·˜; ∫·È ÙÈ ı· οӷÙ ·Ó ‚Ϥ·Ù ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚfïÓ, Î·È ·ÈÛı·ÓfiÛ·ÛÙ·Ó ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ - Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ; °˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì οÌÂÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÙÔ Domo ı· Û·˜ Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ Êfi‚Ô. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Manolo Hernandez °ÏÒÛÛ·/Language: πÛ·ÓÈο/Spanish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 70'

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ °∞§§π∫√ ∆ƒ√ª√ ¡π∫∏∆∏™ ∆√À 1Ô˘ Fr-Ni-HFF


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

13:11

™ÂÏ›‰·4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 13 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

7:00

STARRY EYES USA, 2014

∏ ™¿Ú·, ÌÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Ù˘ Ù¿ÛÂȘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ô˘ Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ star system ÙÔ˘ Hollywood, ̤ۈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∞ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚ›ÂÚÁ· fiÙ·Ó Ë ™¿Ú· ηÏÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fi, ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ ÔÙ¤, ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÚfiÏÔ.

º√µ√™ FEAR, USA, 2014 ªÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ï‡ÂÈ Ì ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÊÔ‚›Â˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Steve Kahn °ÏÒÛÛ·(Language): ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 14'

∆Ô ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Starry Eyes ··ÓÙ¿ ¤Ó· ·ÏÈfi ÂÚÒÙËÌ· ('ÙÈ ı· ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Dennis οӷÙ ÁÈ· ÙË ‰fiÍ·;') Ì ‚¿Ó·˘ÛÔ Î·È splatter-ÈÎfi ÙÚfiÔ. µÚ·‚Â›Ô ÛÙÔ SXSW, Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙ· Fantasia Î·È Sitges. Widmyer & Kevin Kölsch °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 98'

9:00

∞¡∞ª√¡∏

∆√ ™∆√ª∞Ãπ

(AWAITING), UK, 2015

(THE STOMACH) United Kingdom, 2014

2nd WORLD PREMIERE √ ªfiÚȘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÚËÌ›Ù˘ Ì „˘¯ÒÛÂȘ, fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó Ë ·ıÒ· ÎfiÚË ÙÔ˘, §fiÚÂÓ, ÛÒ˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ. √ ∆˙ÂÈÎ, ¤Ó·˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ì›˙ÓÂÛÌ·Ó, Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜, Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔηχÙÂÈ ·ÚfiÛÌÂÓ· Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ŒÓ· ‰˘Ó·Ùfi Î·È ·ÎÚ·›Ô ıÚ›ÏÂÚ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô Tony Curran ÙÔ˘ Gladiator. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Mark Murphy °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 94'

∏ Ù·ÈÓ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û 2Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ.

11:00

™∆√ •∂ºø∆√ ∆√À ¢∞™√À™ (CAEDES), Germany, 2015

√ ¡Ù·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· οÌÈÓÁÎ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ͤʈÙÔ ÁÈ· ¿ÚÙÈ Î·È ÍÂۿψ̷. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›, fiÏÔÈ ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁΠ͢ÓÔ‡Ó ˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Á˘ÌÓÔ›. •·ÊÓÈο, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È ˙fiÌÈ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÂÓÒ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ˙fiÌÈ. ∞, Î·È fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ʇÁÂÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ˘ÚÔ‚ÔÏ›ٷÈ!

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Slavko Spionjak °ÏÒÛÛ·/Language: °ÂÚÌ·ÓÈο/German ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 98'

ŸÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ›¯·Ì ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ˆ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔ Caedes, ÌÈ· ͤÊÚÂÓË Î·È ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÚfiÌÔ˘, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ.

ªÂ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· body-horror ·Ó·ÌÂÌÈÁ̤ӷ Ì ̛· ÈÛÙÔÚ›· Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∞ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ̤ÓÙÈÔ˘Ì Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÛ˘Úı›, ηıÒ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Î·È ÁÎÚÔÙ¤ÛÎÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‚¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ΛӉ˘ÓÔ. ªfiÓÔ Ô˘ οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· Û¯¤‰È·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Ben Steiner °ÏÒÛÛ·(Language): ∞ÁÁÏÈο (English) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 15'

√π∫√°∂¡∂π∞∫∏ À¶√£∂™∏ (INTERIOR FAMILIA) Spain, 2014 ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ ÛÙÔÚÁÈÎÒÓ ÁÔÓÈÒÓ Í˘ÓÔ‡Ó ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· Â›ÁÔÓ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Gerard Quinto, Esteve Soler & David Torras °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 10'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:58

™ÂÏ›‰·5

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 13 ª∞ƒ∆π√À

¢ƒ∞∫√À§∞™ (DRACULA), USA, 1931

6:00

ŒÓ· ·fi Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ‚·Ì›Ú Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘, Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ Bela Lugosi Î·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÙÌÔÛÊ·ÚÈÎfi ÊÈÏÌ, ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ÌÂÙ¿ ·fi ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √ ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ÙÔ˘ 1931, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Todd Browning, ·ÔÁ›ˆÛ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Ù¤Ú·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Tod Browning °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 85'

MIKPOY ª∏∫√À™

ª∞°∂π∞ MAGIA, Spain, 2014 ªÂ ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Ë ÌÈÎÚ‹ ∫¿ÚÏ· ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Iker Arce °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 3'

°∂À™∏ ∞¶√ ™∞ƒ∫∞ [FRONTIERE(S)], France, 2007

8:00

ªÈ· ·Ú¤· ÌÈÎÚÔηÎÔÔÈÒÓ ÙÔ ÛοÂÈ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Ì ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙË ¯Ú‹Ì·Ù·, Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙË Ï¿ıÔ˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÓÂÔÓ·˙› ηÓÈ‚¿ÏˆÓ. ∆Ô Frontiere(s) ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤Ó˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÚfiÌÔ˘. M ۷Ê›˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ Texas Chainsaw Massacre Î·È ÙÔ The Hills Have Eyes, ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÊıÔÓÔ ·›Ì·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ gore, Û ¤Ó· Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ ‚›·˜ Î·È Ì·ÎÂÏÂÈÔ‡, Ô˘ ı· ˙‹ÏÂ˘Â Î·È Ô Lucio Fulci. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Xavier Gens °ÏÒÛÛ·/Language: °·ÏÏÈο/French ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 108'

JUS PRIMAE NOCTIS Greece, 2014 ªÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÛÂÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Á‡Úˆ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÊÚÈÎÙ¿. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÏÔηÙԇϷ °ÏÒÛÛ·(Language): ∂ÏÏËÓÈο ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 9'

∆∞ ™¶π∆π∞ ∆√À √∫∆øµƒ∏ (THE HOUSES OCTOBER BUILT), USA, 2014

10:00

¶¤ÓÙ ʛÏÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÚfiÌÔ '…Ô˘ ·ÁÒÓÂÈ ÙÔ ·›Ì·' ÁÈ· ÙÔ Halloween, Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ó· Ô‰ÈÎfi Ù·Í›‰È Û underground ÛÙ¤ÎÈ·. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÂÚ›ÂÚÁ· Î·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, Î·È Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚ڋΠÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ٛÙÏÔ The Houses That October Built, Ô Ó·Úfi˜ Bobby Roe ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Halloween Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. µÚ·‚Â›Ô ÛÙÔ Sitges.

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Bobby Roe °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 91'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

13:20

™ÂÏ›‰·6

™∞µµ∞∆√ 14 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

6:00

∞¶√¢∂π•∂π™ (CHUNG CU), Vietnam, 2014

European Premiere ŒÓ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÌÂ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ʋ̘ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ Ù˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔ˘Ù›. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Van M. Pham ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÌÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Chung Cu, ÌÈ· µÈÂÙӷ̤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· Î·È Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ fiˆ˜ Ù· The Ring Î·È The Grudge. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Van M. Pham °ÏÒÛÛ·/Language: µÈÂÙӷ̤˙Èη/Vietnamese ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 112'

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Gabriel Lewis, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¤˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ fiˆ˜ Thor Î·È Pirates of the Caribbean 3.

8:00

BLOODY BIRTHDAY Germany, 2014 √ Vin ¤¯ÂÈ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi˜ ›¯Â ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ȉ¤· ÁÈ· ‰ÒÚÔ. ŒÓ· ‰ÒÚÔ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Dieter Primig °ÏÒÛÛ·(Language): ∞ÁÁÏÈο (English) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 04'

ALONE India, 2015

European Premiere

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Bhushan Patel °ÏÒÛÛ·/Language: πÓ‰Èο/Indian ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 133'

™È·Ì·›Â˜ ηٿ ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ Anjana Î·È Sanjana ‹Ù·Ó ‰›‰˘Ì˜ ·‰ÂÏʤ˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì ̛· ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË - «£· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· Ì·˙›. ∂Ì›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ». ª˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌÈ·˜, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË Â¤˙ËÛÂ. ÃÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ˙‹Û·Û· ·‰ÂÏÊ‹. °È·Ù› ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË ‰ÂÓ Û¿ÂÈ ÔÙ¤! ∆Ô ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ blockbuster Ù˘ πÓ‰›·˜ (ÚÂÌȤڷ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘), Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ‰˘Ô ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Bollywood - ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Bipasha Basu Î·È ÙÔÓ Karan Singh Grover - ‚Á·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Û ∂˘Úˆ·˚΋ ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Bollywood. MIKPOY ª∏∫√À™

10:30

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Romain Basset °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 89'

HORSEHEAD France, 2014

∏ Jessica ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÓÂÈÚ¢Ù› ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ ›¯Â Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓÒÚÈ˙Â, Ë Jessica ·Úfiı˘Ì· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, fiÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ë Ì·Î·Ú›ÙÈÛÛ· ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘! ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÚÒÙË Ó‡¯Ù·, Ë Jessica Í·ÊÓÈο ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ. ∫ÔÏÏË̤ÓË ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi, Ë Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÏËı·ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÂÈ ‰È·˘Á‹ fiÓÂÈÚ· ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ Lucio Fulci, Catriona MacColl (ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔ 1Ô HFF FRIGHT NIGHTS, Chimeres Î·È ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ The Beyond).

∏ ™∫√∆∂π¡∏ ¶§∂Àƒ∞ ∆√À º∂°°∞ƒπ√À (THE DARK SIDE OF THE MOON), Greece, 2014 ∞ıÒ· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ∫. ºÏˆÚÂÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ Ù˘ Î·È ·Ê‹ÓÂÙ·È ÂχıÂÚË. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ù˘, ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· ·Ú·Ïȷ΋ fiÏË, fiÔ˘ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ¤Ó· ¿ÏÏÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÁ·Ú¯ÈÒÙ˘ °ÏÒÛÛ·(Language): ∂ÏÏËÓÈο ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 15'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·7

™∞µµ∞∆√ 14 ª∞ƒ∆π√À

ºƒ∞¡∫∂¡™∆∞π¡ (FRANKENSTEIN), USA, 1931

7:00

∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ Î·È ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ·fi fiÏ· Ù· Ù¤Ú·Ù· Ù˘ Universal, ÙÔ Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎÂÓÛÙ¿ÈÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi Ï¿ÛÌ· ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ¢Ú. ºÚ·ÓÎÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi Boris Karloff. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂΉԯ¤˜, Ô Frankenstein Ù˘ Universal Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔ Ù¤Ú·˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ monster movie, ·ÁÓfi˜ ÙÚfiÌÔ˜, Û˘ÁΛÓËÛË, ·ÁˆÓ›· …Ë ·fiÏ˘ÙË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â‰Ò Î·È 50 ¯ÚfiÓÈ·! ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: James Whale °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 70'

MIKPOY ª∏∫√À™

ALBA

∏ √ƒ°∏ ∆ø¡ ¡∂∫ƒø¡

Spain, 2014

(ANGER OF THE DEAD) Italy, 2015

∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›·. √ Pablo ¤¯ÂÈ ··Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ Mateo Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ·Ôı‹ÎË fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ô Pablo Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Lucas Castan °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 17'

√ ∞¡£ƒø¶π¡√™ ∫∞£ƒ∂¶∆∏™ (EL ESPEJO HUMANO /THE HUMAN MIRROR) Spain, 2014 µ·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·. ŒÓ· 17¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› οı ̤ڷ Ù˘ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Marc Nadal °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 15'

9:00

European Premiere ∆Ô Anger of the Dead Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ fiÔ˘ Ô Èfi˜ Ù˘ χÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÔχÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηӛ‚·ÏÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹... ˙fiÌÈ! ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ¤ÁÎ˘Ô ÂÈ˙ÒÓ, ÙËÓ Alice, Ë ÔÔ›· Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÓËÛ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ Èfi, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Ù· ˙fiÌÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÂÈÏ‹! ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Uwe Boll, ·ÏÏ¿ ÙÔ Anger of the Dead ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÂÙfiÌÂÓË ·fi fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙fiÌÈ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·.

√ ∆∂§∂π√™ ™À∑À°√™ (THE PERFECT HUSBAND), Italy, 2014

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Francesko Picone °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 84'

11:00

ŒÓ· ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂٷ̤Ó˜, ·fi ÌÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ΢ڛ¢Û ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·. °È· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û ¤Ó· ·ÏÈfi ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ·ÏÏ¿ fiÏ· ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÌÈ· ‰È·‚ÔÏÈ΋ ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ı· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ˘Ô„›·. TÔ The Perfect Husband Â›Ó·È ¤Ó· ÈÙ·ÏÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ‰ÈÂıÓ‹˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÈ Gabriella Wright (22 Bullets), Bret Roberts (Meeting Evil) Î·È Daniel Vivian (The Seasoning House).

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Lucas Pavetto °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 85'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·8

KYPIAKH 15 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

6:00

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Johan Bromander & Bonita Drake °ÏÒÛÛ·/Language: ™Ô˘Ë‰Èο/Sweden ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 78'

AMERICAN BURGER Sweden, 2014

ŒÓ· ψÊÔÚÂ›Ô Ì ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ·fi Ì·˙ÔÚ¤Ù˜ ̤¯ÚÈ Û·Û›ÎϘ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙ·Ó ı· ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ¯·ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ¿‰ÈÎÔ, ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘Ï¿ÂÈ '…100% ·ÌÂÚÈοÓÈη Burgers. H Â›ÛÎÂ„Ë fï˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂΛ ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ȉ¤· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ¶ÔÈÔÈ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ·Á›Ô; £· Ú›ÍÔ˘Ó ÔÙ¤ Ù· nerds ÙȘ Ì·˙ÔÚ¤Ù˜; ™Ô˘‰·›· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÍÂηډÈÛÙÈ΋ ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË, ÙË ÊÈÏ›·, ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÊË‚ÈΤ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ.

8:00

™∆√ •∂ºø∆√ ∆√À ¢∞™√À™ (CAEDES), Germany, 2015

√ ¡Ù·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· οÌÈÓÁÎ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ͤʈÙÔ ÁÈ· ¿ÚÙÈ Î·È ÍÂۿψ̷. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›, fiÏÔÈ ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁΠ͢ÓÔ‡Ó ˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Á˘ÌÓÔ›. •·ÊÓÈο, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È ˙fiÌÈ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÂÓÒ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ˙fiÌÈ. ∞, Î·È fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ʇÁÂÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ˘ÚÔ‚ÔÏ›ٷÈ!

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Slavko Spionjak °ÏÒÛÛ·/Language: °ÂÚÌ·ÓÈο/German ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 98'

ŸÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ›¯·Ì ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ˆ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔ Caedes, ÌÈ· ͤÊÚÂÓË Î·È ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÚfiÌÔ˘, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ.

10:30

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Marc Carreté °ÏÒÛÛ·/Language: πÛ·ÓÈο/Spanish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 81'

∂•√ƒ∫π™∆∂™ (ASMODEXIA), Spain, 2014

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Eloy de Palma, ÂÓfi˜ ÂÍÔÚÎÈÛÙ‹ ¿ÛÙÔÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙȘ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ Alba. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Îfi, ÌÈ· ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ȉ›ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿, ÔÈ „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ ·fi Ó·ÚΈÙÈο. ∫¿ı ÂÍÔÚÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Î¿ı ̿¯Ë Ì ÙÔ Î·Îfi ·ÔηχÙÂÈ Î·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ Alba, ¤Ó· ·›ÓÈÁÌ· Ô˘ ·Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiˆ˜ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ŒÓ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÊÈÏÌ Ì ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÎËÓ¤˜, Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÊÔÚÂ̤ÓÔ story ÙÔ˘ ÂÍÔÚÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› ̤۷ Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰ÚfiÌÔ˘.

¢∂ƒª∞ (HAUT/SKIN) Germany, 2014 ª›· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÙÛ› Ù˘ ·ıÔÏÔÁÈ΋˜ -‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜- ÂÌÌÔÓ‹˜ Ù˘ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á‰¤ÚÓÂÈ ÙÒÌ·Ù·. √‡Ù ·˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ¤ÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ù˘, Ì ÛÎÔfi Ó· Ú¿„ÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ Ù˘! ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Zipfel Christian °ÏÒÛÛ·(Language): °ÂÚÌ·ÓÈο (German) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 15'

°∂π∆√¡∂™ (VOISINS/NEIGHBOURS) Belgium, 2014 √ Û‡˙˘Áfi˜, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ô Á›ÙÔÓ·˜ ... ŒÓ·˜ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜! ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Christophe Mavroudis °ÏÒÛÛ·(Language): °·ÏÏÈη (French) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 12'

√ ∞¡£ƒø¶√™ ¶√À ∆∞π∑∂ ∆∏ ™∫π∞ ∆√À (THE MAN WHO FED HIS SHADOW), Greece, 2012 ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Û ‰Â›Ó· ÏÔ˘Û›ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù·˝ÛÂÈ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚȤÚÁˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ÊÈÁÔ‡Ú·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): ª¿ÚÈÔ˜ °·Ú¤ÊÔ˜ °ÏÒÛÛ·(Language): ∂ÏÏËÓÈο ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 18'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·9

KYPIAKH 15 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

TANATOPRAXIA Spain, 2014 ∏ ª·Ú›· Î·È Ë ªfiÓÈη ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÓÂÎÚÔÙÔÌ›Ô. ∏ ª·Ú›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ‰fiÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Î·È Ë ªfiÓÈη ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰¤· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó Ì›· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜... ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Victor Palacios °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 17'

MEMORIES OF THE MOTHMAN Canada, 2014 µ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈοÓÈÎË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ Memories of the Mothman Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Sally Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ Mothman, ÛÙÔÓ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Indrid Cold. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Austin Birtch °ÏÒÛÛ·(Language): ∞ÁÁÏÈο (English) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 07'

CASTILLO Y EL ARMADO Brazil, 2014 √ Castillo Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜. ™Â ÌÈ· ı˘ÂÏÏÒ‰Ë Ó‡¯Ù· ı· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ÎÙËÓˆ‰›·, Á·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓË ÛÙÔ ·ÁΛÛÙÚÈ ÙÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Pedro Harres °ÏÒÛÛ·(Language): ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο (Portuguese) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 13'

∂π¢π∫∂™ ∂•∞°ø°∂™ (RARE EXPORTS), Finland, 2010

7:00

™Ù· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· οو ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ı·Ì̤ÓÔ˜ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜ Î·È ÚfiÛ¯·ÚÔ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ÌÔ¯ıËÚfi˜ Î·È ‰È·‚ÔÏÈÎfi˜ Ì ¯fiÌÈ ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ΢ÓËÁÒÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ, ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. √ Û·Ù·ÓÈÎfi˜ fï˜ ÁÂÚ¿ÎÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ù·Ú¿Ó‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· οÙÛÂÈ Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·.•˘Ó¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË Î·È ÚÔηÏ› ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ÌÂÏ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∆Ô ÎÏ·ÛÈÎfi ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ∞Á›Ô˘ Ù˘ ¢‡Û˘, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈΤ˜ black humour Ù·Èӛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

∏ ¡ÀÃ∆∞ ∆√À ∆Àº§√À §À∫√À (LATE PHASES), USA, 2014

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Jalmari Helander °ÏÒÛÛ·/Language: ºÈÓÏ·Ó‰Èο/Finnish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 84'

9:00

√ Ambrose McKinley, ¤Ó·˜ Ù˘ÊÏfi˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ Crescent Bay, ÌÈ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ŸÌˆ˜ ÙÔ Crescent Bay ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÂÈÚËÓÈο, ηıÒ˜ Ë ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·˘Ù‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ÊÔÓÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ∆Ô ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û›ÙÈ, Ô McKinley Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÌÈ·˜ ‚›·È˘ Â›ıÂÛ˘, ·fi οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓÔ! ª›· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÚfiÌÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ‚ÂÓ٤ٷ ÂÓfi˜ Ù˘ÊÏÔ‡ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Î·È ÂÓfi˜ Ï˘Î·ÓıÚÒÔ˘. 2 ‚Ú·‚›· ÛÙÔ Toronto After Dark Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙ· Fantasia Î·È SXSW.

™∫√∆∂π¡√π ªÀ£√π (Black Fables), Brazil, 2014

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Adriaãn Garciãa Bogliano °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 95'

11:00

European Premiere µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË splatter ·ÓıÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙÚfiÌÔ˘: Rodrigo Arag_o (The Monster of the Sewage), Petter Baiestorf (Fierce Pampas), Joel Caetano (Bloody Blonde) Î·È Coffin Joe (The SACI). ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 5 Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, Û˘Ó ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË Ô˘ ÙȘ ÂÓÒÓÂÈ fiϘ, fiÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ ηıÒ˜ ·›˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Rodrigo Aragao, Petter Baiestorf, Joel Caetano & Jose Mojica Mqarins, °ÏÒÛÛ·/Language: ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο/Portugese, ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 93’


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·10

¢∂À∆∂ƒ∞ 16 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

FAUST 2.0

6:00

Sweden, 2014

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÁηıÈÛÙԇ̠ÏÔÁÈÛÌÈο ÎÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ηÓ. ∞ÏÏ¿ Û ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ¶¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜ applications Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÔÈ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ‚›·ÈË ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó - ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› ÁÈ· ·˘Ùfi, ·›ÚÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ∫·È ηıÒ˜ ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Ù¿¯ÈÛÙ·, ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ·Ó‰ËÌ›·˜ ·›ÚÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿. ∏ 2Ë ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ Night Visions Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙË „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘. °È· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Nicolas Debot, Micke Engstrom, Allan Gustaffson, Johannes Pinter & Robert Selin °ÏÒÛÛ·/Language: ™Ô˘Ë‰Èο/Sweden ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 79'

8:00

QA

™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Tony Morales °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 15'

™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ η Tess Jackson Spentzos Î·È Ô ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Î. µ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛ›Î˘.

MEXICO BARBARO

SWING

Mexico, 2014

Greece, 2014

√ÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ hot ªÂÍÈηÓÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˜ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÈËÁËıÔ‡Ó ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ‚¿Ú‚·Ú˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓıÔÏÔÁ›· ÙÚfiÌÔ˘ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ οı ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ì ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ó· ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi fiÌÔÚÊË Î·È Û¤ÍÈ, ̤¯ÚÈ grotesque ÎÈ ·ÎÚ·›·.

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: AarÔn Soto , Edgar Nito , Gigi Saul Guerrero, Isaac Ezb·n, Jorge Michel Grau , Lex Ortega, Laurette Flores, Ulises Guzm·n °ÏÒÛÛ·/Language: πÛ·ÓÈο/Spanish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 95'

∏ Kumico ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Â·ÓÂÓˆı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ Ê›ÏÔ, Julio, ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

(LURK), Greece, 2015

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ë ∞Ó, Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÎfiÚË ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚÒÓ, Â›Ó·È ÌfiÓË ÛÙËÓ ·ÔÌÔӈ̤ÓË ‚›Ï· Ù˘ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Û·. ∑ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Êfi‚Ô Î˘ÓËÁË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È ‚›·ÈÔ ·˘Ùfi ¿ÓÙÚ· Î·È ÁÈ· Ó· Ûˆı›, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ¿ÁÚÈ· Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وË Ì fiÛ· ‹ÍÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆ‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ! 7 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, «π-4: §Ô‡Ê· Î·È ∞·ÏÏ·Á‹», Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ µ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛ›Î˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, Ì ¤Ó· Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÊÈÏÌ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∆Ô «Lurk» Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÁÏfiʈÓÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ªÂÙ¿ ÙȘ «work in progress» ÎfiȘ Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ, Ë ÙÂÏÈ΋ version Û ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

10:30

Spain, 2014

¶∞ƒ∞ª√¡∂À√¡∆∞™ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚÂÌȤڷ

ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: µ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛ›Î˘ °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 87'

KU

∏ ∞ÓÙˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ Ù˘ Ê›ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. ∞Ó Î·È Ó‡¯Ù·, ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∂Λ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÒËÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÌfiÓÔ Ô˘ Ô ÚÒËÓ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ë ∞ÓÙˆÓ›· ÓfiÌÈ˙Â. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Sotiris Georgantas °ÏÒÛÛ·(Language): ∂ÏÏËÓÈο (Greek) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 14'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·11

¢∂À∆∂ƒ∞ 16 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

RENEVANT Spain, 2014, 12 minutes

∆√ ∞πª∞ ∆∏™ Ãπ∂¡∞ (HYENA'S BLOOD), Spain, 2014 √ ¶ˆÏ ∫·‚›ÓÛÎÈ, ¤Ó·˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ ÚÒËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙË È¿ÙÛ· ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Nicolas Caicoya °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 33'

∏ ∂¶π™∆ƒ√º∏ (THE RETURN OF ELIAS URQUIJO), Spain/France, 2014

7:00

ŒÓ· Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÏÈfi, ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ Û›ÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔÓ El_as Urquijo, ¤Ó·Ó ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ· ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ Î·È ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, οÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, οÙÈ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Elias Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ŒÓ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ Û›ÙÈ·, ‚·ıÈ¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. √È πÛ·ÓÔ› ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.

™∆√πÃ∂πøª∂¡√ ª√À™∂π√ (DOMO), Spain, 2014

9:30

∏ ™›Ú· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ÛÙÔ Brandt Morgen ¡Ô˘Û›Ô, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·ÚÔ˘Û›·. ŒÓ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÔÚ¿ÓÔ ¤ı·Ó ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÈ· ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô. ∏ ™›Ú· ÊÔ‚¿Ù·È, ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓË. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÂÛ›˜ ı· ÂÚÁ·˙fiÛ·ÛÙ·Ó ‚Ú¿‰˘ Û ÌÔ˘Û›Ô, ÌfiÓÔÈ Û·˜; ∫·È ÙÈ ı· οӷÙ ·Ó ‚Ϥ·Ù ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚfïÓ, Î·È ·ÈÛı·ÓfiÛ·ÛÙ·Ó ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ - Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ; °˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì οÌÂÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÙÔ Domo ı· Û·˜ Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ Êfi‚Ô.

ª∞∆π∞ Ãøƒπ™ ¶ƒ√™ø¶√ (LES YEUX SANS VISAGE), France, 1960

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Roque Madrid °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο, πÛ·ÓÈο/English, Spanish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 102'

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Manolo Hernandez °ÏÒÛÛ·/Language: πÛ·ÓÈο/Spanish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 70'

11:00

∏ ÊÚȯً ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·, Ô‰ËÁ› ¤Ó·Ó ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ ÛÙËÓ ··ÁˆÁ‹ Ó·ÚÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ∆Ô Les Yeux Sans Visage ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ οıÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ·. ∆Ô Û›ÙÈ, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, Ë ÎfiÚË Ì ÙËÓ ·ÏÏfiÎÔÛÌË Ì¿Ûη, ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ Û ·ˆı› Î·È Ì·ÁÓËÙ›˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ªÂ ÙË Ì·Î¿‚ÚÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙÔ Les Yeux Sans Visage Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÚfiÌÔ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ fiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ù·Èӛ˜.

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Georges Franju °ÏÒÛÛ·/Language: °·ÏÏÈο/French ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 88'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·12

∆ƒπ∆∏ 17 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

7:00

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Pascal Laugier °ÏÒÛÛ·/Language: °·ÏÏÈο/French ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 99'

∆Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Pascal Laugier ‹Ú ÙÔ 2008 ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ ‹Á ÌÂÚÈο ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿. ŒÓ· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ, ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ∆Ô Î‡Ì· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÙÚfiÌÔ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ‚ڋΠÙÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Martyrs. ™ÎÏËÚfi, ÁÂÓÓ·›Ô, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi, ‚›·ÈÔ, Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi, Ô‰˘ÓËÚfi, ˆÌfi, ηÈÓÔÙfiÌÔ, ÎÙËÓ҉˜. ¶ÔÏÏÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı›, ¤Ó·˜ fï˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ∂›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›, ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Î·È ÚÔηÏ›. ªÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÙÂ.

9:00

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Johan Bromander & Bonita Drake °ÏÒÛÛ·/Language: ™Ô˘Ë‰Èο/Sweden ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 78'

ª∞ƒ∆Àƒ∂™ (MARTYRS), France, 2008

AMERICAN BURGER Sweden, 2014

ŒÓ· ψÊÔÚÂ›Ô Ì ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ·fi Ì·˙ÔÚ¤Ù˜ ̤¯ÚÈ Û·Û›ÎϘ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙ·Ó ı· ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ¯·ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ¿‰ÈÎÔ, ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘Ï¿ÂÈ '…100% ·ÌÂÚÈοÓÈη Burgers. H Â›ÛÎÂ„Ë fï˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂΛ ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ȉ¤· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ¶ÔÈÔÈ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ·Á›Ô; £· Ú›ÍÔ˘Ó ÔÙ¤ Ù· nerds ÙȘ Ì·˙ÔÚ¤Ù˜; ™Ô˘‰·›· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÍÂηډÈÛÙÈ΋ ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË, ÙË ÊÈÏ›·, ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÊË‚ÈΤ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ.

11:00

∞¶√¢∂π•∂π™ (CHUNG CU), Vietnam, 2014

European Premiere ŒÓ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÌÂ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ʋ̘ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ Ù˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔ˘Ù›. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Van M. Pham ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÌÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Chung Cu, ÌÈ· µÈÂÙӷ̤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· Î·È Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ fiˆ˜ Ù· The Ring Î·È The Grudge. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Van M. Pham °ÏÒÛÛ·/Language: µÈÂÙӷ̤˙Èη/Vietnamese ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 112'

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Gabriel Lewis, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¤˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ fiˆ˜ Thor Î·È Pirates of the Caribbean 3.

™πø¶∏§√™ ¢√§√º√¡√™ (THE SILENT KILLER), SPAIN, 2014 H Gem Î·È Ô Manuel ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜ ∞Ó‰Ú¤·. ∞ÏÏ¿ ÌÈ· ̤ڷ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ, Ë Gem ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ··¯ı› ·fi ¤Ó·Ó serial killer, ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ ·Ú¯¤˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›· (Director): Raul Mancilla °ÏÒÛÛ· (Language): πÛ·ÓÈο ¢È¿ÚÎÂÈ· (Duration): 15'

NIGHTSATAN & THE LOOPS OF DOOM Finland, 2013 ŒÙÔ˜ 2034, ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë. ∆ÚÂȘ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ Ô˘ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Nightsatans, ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fi, ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): CHRZU °ÏÒÛÛ·(Language): πÙ·ÏÈο ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 24'

∆À¶π∫∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ µ§∞µ∏™ Greece, 2014 ∏ ÚÔ˘Ù›Ó· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘Ï·Î‹. √È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â›Ù ÛÙËÓ ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ηٷ›ÂÛ˘ ›Ù ÛÙËÓ ··ÏÔÈÊ‹ Ù˘. ∏ ˘·ÚÍȷ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Û·Ó „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. ™ÎËÓÔıÂÛ›· (Director): ∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢È¿ÚÎÂÈ· (Duration): 6’


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·13

∆ƒπ∆∏ 17 ª∞ƒ∆π√À

MIKPOY ª∏∫√À™

MR.DENTONN Spain, 2014 ªÈ· ÎÚ‡· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Ó‡¯Ù· Ë Laura ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘, David, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¤Ó· Ú›ÁÔ˜ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Ivan Villamel °ÏÒÛÛ·(Language): πÛ·ÓÈο (Spanish) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 09'

™∞ƒ∫√µ√ƒ√™ (CARNIVORE), Greece, 2014 ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): ¢ËÌ‹ÙÚ˘ µ·‚¿ÙÛ˘ °ÏÒÛÛ·(Language): ∂ÏÏËÓÈο ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 27'

º∞¡∆∞™ª∞°√ƒπ∞ (PHANTASMAGORIA), Italy, 2014

∆ÚÂȘ πÙ·ÏÔ› ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Êfi‚Ô, Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ - ·fi ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi πÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÌÔ. ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È vintage ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ Phantasmagoria ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ cult Ù·ÈÓÈÒÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ Mario Bava, Pupi Avati Î·È William Castle. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ∫¿ÓÓ˜ Î·È ¤Ú·Û ·fi 25 ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Mickael Abbate, Domiziano Cristopharo & Tiziano Martella °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο / English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 80'

∏ √ƒ°∏ ∆ø¡ ¡∂∫ƒø¡ (ANGER OF THE DEAD) Italy, 2015

∆Ô Anger of the Dead Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ fiÔ˘ Ô Èfi˜ Ù˘ χÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÔχÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηӛ‚·ÏÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹... ˙fiÌÈ! ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ¤ÁÎ˘Ô ÂÈ˙ÒÓ, ÙËÓ Alice, Ë ÔÔ›· Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÓËÛ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ Èfi, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Ù· ˙fiÌÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÂÈÏ‹! ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Uwe Boll, ·ÏÏ¿ ÙÔ Anger of the Dead ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÂÙfiÌÂÓË ·fi fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙fiÌÈ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·.

√ ∆∂§∂π√™ ™À∑À°√™

Italy, 2014

(THE PERFECT HUSBAND), Italy, 2014

™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Giovanni Roviaro °ÏÒÛÛ·(Language): πÙ·ÏÈο (Italian) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 08'

8:00

European Premiere

CREEPY ™ÙËÓ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÌÈ· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÔÛȈı› ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ù˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ Î·È Í·ÊÓÈο Ù· ÊÒÙ· Û‚‹ÓÔ˘Ó…

6:00

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Francesko Picone °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 84'

10:00

ŒÓ· ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂٷ̤Ó˜, ·fi ÌÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ΢ڛ¢Û ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·. °È· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û ¤Ó· ·ÏÈfi ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ·ÏÏ¿ fiÏ· ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÌÈ· ‰È·‚ÔÏÈ΋ ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ı· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ˘Ô„›·. TÔ The Perfect Husband Â›Ó·È ¤Ó· ÈÙ·ÏÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ‰ÈÂıÓ‹˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÈ Gabriella Wright (22 Bullets), Bret Roberts (Meeting Evil) Î·È Daniel Vivian (The Seasoning House).

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Lucas Pavetto °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 85'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·14

∆∂∆∞ƒ∆∏ 18 ª∞ƒ∆π√À

7:00

π¶¶√∆∂™ °π∞ ∫§∞ª∞∆∞ (KNIGHTS OF BADASSDOM), USA, 2014

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚÂÌȤڷ

MIKPOY ª∏∫√À™

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Joe Lynch °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 86'

∆ÚÂȘ ·ÏÏfiÎÔÙÔÈ «ÎÔÏÏËÙÔ›», Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÙˆÓ liveaction ·È¯ÓȉÈÒÓ-ÚfiψÓ, ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ¤Ó· Ì ı¤Ì· ÙÔ Dungeons and Dragons. ÕıÂÏ¿ ÙÔ˘˜, ͢ÓÔ‡Ó ¤Ó· ηÎfi Ó‡̷ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÈÌԉȄ‹ ™Ô˘ÎÔ˘ÌÔ‡˜ ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ÎfiÏ·Û˘. º·ÓÙ·Û›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Û ÌÈ· all-out ÂÈ΋ Ì¿¯Ë ÚÔÛÔ›ËÛ˘ Ì¿ÁˆÓ, ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ¤Í˘ÓË ÎˆÌˆ‰›· ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ Comic-Con Î·È ‚Á‹Î ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÙÔ 2014, Û 1Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚÔ‚ÔÏ‹, Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜.

TRAJECTOIRES TRAJECTORIES, France, 2014 ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): Philippe Massoni, Sébastien Jovellar °ÏÒÛÛ·: °·ÏÏÈη (French) ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 13'

√È David, Lucas Î·È Nina Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ̤Ú˜ ›Ûˆ˜ Î·È Ì‹Ó˜. ∑Ô˘Ó ÛÙ· fiÚÈ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù˘¯·›· ÔÚ›· Î·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÚÔÊ‹˜, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÂÈ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·È Û¯Â‰fiÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi.

9:00 ∆∂§∂∆∏ §∏•∏™

DEAD SHADOWS France, 2012

6:00

ŒÓ·˜ ÎÔÌ‹Ù˘ ÂÚÓ¿ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ô Chris, ¤Ó·˜ ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜ Ó·Úfi˜, ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÊÚȯٿ Ï¿ÛÌ·Ù·. ŒÓ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÏÔοÌÈ· Î·È ·fiÎÔÛÌ· Ù¤Ú·Ù·, gore Î·È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÛÎËÓ¤˜, Ï·‚ÎÚ·ÊÙÈÎfi Û‡Ì·Ó ÁÈ· 70 ÏÂÙ¿ ÂÓfi˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ sci-fi Î·È horror, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ Ô‡Ù ÙÔ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi gore hound. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: David Cholewa °ÏÒÛÛ·/Language: °·ÏÏÈο/French ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 75'

¶√π√™ ∂π™∞π Greece, 2009

MIKPOY ª∏∫√À™

∆·ÈÓ›· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ô˘ ı›ÁÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ˘ԉԇψÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. §fiÁˆ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ¤Ó· ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ·, Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÈηÓfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÔ ÂχıÂÚË ˙ˆ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞ÎfiÌË Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ˘ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·ÓÔ‡ÛÈ· ·˘ÙÔÚÔ‚ÔÏ‹. ™ÎËÓÔıÂÛ›·(Director): ™Ù¿ı˘ æˆÌ·‰¤ÏÏ˘ ¢È¿ÚÎÂÈ·(Duration): 8'

∞¶√¡√ª∂™ µƒ∞µ∂πø¡ 10:00

REC 4: APOCALYPSE Spain, 2014

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚÂÌȤڷ

™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Jaume Balaguero °ÏÒÛÛ·/Language: πÛ·ÓÈο/Spanish ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 95'

∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Paco Plaza (Ì·˙› ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ πÛ·ÓÈÎfi ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÊÈÏÌ), Ô Balaguero È¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, Ì ÙËÓ "‰È¿ÛˆÛË" Ù˘ Angela Vidal Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ψÙfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, οÔ˘ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∂Λ Ô Èfi˜ ı· ÂÍ·ψı›, Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙fiÌÈ - ‰›Ô‰· Î·È ÙÂÙÚ¿Ô‰· - Î·È ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á¤ÚÓÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÚÔ˜... Ì·ÓÙ¤„Ù ÔÈ· ÏÂ˘Ú¿! TÔ [REC] 4: Apocalypse Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Manuela Velasco ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Angela Vidal (ı˘Ì¿ÛÙ ÙÔ 1Ô REC;), ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ foundfootage Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ fiÏË ÙË ‰Ú¿ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· 9 ‚Ú·‚›· Gaudi Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ٷ 2, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Sitges Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ 2o HFF FRIGHT NIGHTS, Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚÒÙË (Î·È ›Ûˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋) ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

∏ ª√Àªπ∞ (THE MUMMY), USA, 1932

8:00

ªÈ· ÔÌ¿‰· ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ¤Ó·Ó ·Ú¯·›Ô ·ÈÁ‡ÙÈÔ ÈÂÚ¤·, fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÓ·¯Ù¿ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÍfiÚÎÈ. ∏ ÌÔ‡ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È „¿¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘. ∏ ªÔ‡ÌÈ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ monster movie ÁÈ· ÙËÓ Universal, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Frankenstein Î·È ÙÔ˘ Dracula, Î·È Ê˘ÛÈο Ô Boris Karloff ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎÏ·ÛÈο Ù¤Ú·Ù· Ù˘ Universal, Ë ªÔ‡ÌÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·Û΢¤˜, ÂȉÈο ·fi Hammer ÌÂÚÈ¿. ™ÎËÓÔıÂÛ›·/Director: Karl Freund °ÏÒÛÛ·/Language: ∞ÁÁÏÈο/English ¢È¿ÚÎÂÈ·/Duration: 73'


FN_2HFF_2015_PROGRAM

06-03-15

12:59

™ÂÏ›‰·15


∞£∏¡∞π√¡ 1 KU FAUST 2.0

¢∂À∆∂ƒ∞ 16/3

EP

∏ ª√Àªπ∞ (The Mummy)

™∞ƒ∫√µ√ƒ√™ ∏ √ƒ°∏ ∆ø¡ ¡∂∫ƒø¡ (Anger of the Dead)

¶∞ƒ∞ª√¡∂À√¡∆∞™ (Lurk) (¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞) QA GP

VOISINS ™∆√ •∂ºø∆√ ∆√À ¢∞™√À™ (Caedes)

ALONE

MAGIA °∂À™∏ ∞¶O ™∞ƒ∫∞ [Frontiere(s)]

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ °∞§§π∫√ ∆ƒ√ª√

TRAJECTOIRES π¶¶√∆∂™ °π∞ ∫§∞ª∞∆∞ (Knights of Badassdom) GP (¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞)

THE SILENT KILLER ª∞ƒ∆Àƒ∂™ (Martyrs)

REVENANT ∏ ∂¶π™∆ƒ√º∏ (Return of Elias Urquijo)

TANATOPRAXIA ∂π¢π∫∂™ ∂•∞°ø°∂™ (Rare Exports)

HORRORANT CLASSICS

A£∏¡∞π√¡ 2 ¶√π√™ ∂π™∞π DEAD SHADOWS

∞£∏¡∞π√¡ 1

∞£∏¡∞π√¡ 2 MR DENTONN º∞¡∆∞™ª∞°√ƒπ∞ (Phantasmagoria)

∞£∏¡∞π√¡ 1

¢π∞°ø¡π™∆π∫√

∆∂∆∞ƒ∆∏ 18/3

∆ƒπ∆∏ 17/3

∞£∏¡∞π√¡ 1 HAUT AMERICAN BURGER ∞£∏¡∞π√¡ 2

KYPIAKH 15/3

ºƒ∞¡∫∂¡™∆∞´¡ (Frankenstein)

8:00 ∆∞π¡π∞ ∂¡∞ƒ•∏™ √ ª¶∞ª¶√À§∞™ (The Babadook) GP ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞

EP JUS PRIMAE NOCTIS ∆∞ ™¶π∆π∞ ∆√À √∫∆øµƒ∏ (Houses October Built)

10:00

10:30

MEXICO BARBARO

SWING

∆À¶π∫∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ µ§∞µ∏™ EP ∞¶√¢∂π•∂π™ (Chung Cu)

ª∞∆π∞ Ãøƒπ™ ¶ƒ√™ø¶√ (Les Yeau sans Visage)

CASTILLO Y EL ARMANDO ™∫√∆∂π¡√π ªÀ£√π(Black Fables) EP

EL ESPERO JUMANO √ ∆∂§∂π√™ ™À∑À°√™ (Anger of the Dead)

INTERIOR FAMILIA ™∆√ •∂ºø∆√ ∆√À ¢∞™√À™ (Caedes)

BLATTARIA ™∆√πÃ∂πøª∂¡√ ª√À™∂π√ (Domo)

11:00

¡π∫∏∆∏™ ∆√À 1Ô˘ Fr-Ni-HFF

√ ∞¡£ƒø¶√™ ¶√À ∆∞´∑∂ ∆∏¡ ™∫π∞ ∆√À ∂•√ƒ∫π™∆∂™ (Asmodexia)

∏ ™∫√∆∂π¡∏ ¶§∂Àƒ∞ ∆√À º∂°°∞ƒπ√À HORSEHEAD

EXTREME PINNOCHIO ∏ ∞§§∏ (Another)

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

GP

REC 4: APOCALYPSE (¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞)

CREEPY √ ∆∂§∂π√™ ™À∑À°√™ (The Perfect Husband)

NIGHT VISIONS FESTIVAL

∆∂§∂∆∏ §∏•∏™ ∞¶√¡√ª∂™

NIGHTSATAN & THE LOOPS OF DOOM AMERICAN BURGER

9:30 HYENA'S BLOOD ™∆√πÃ∂πøª∂¡√ ª√À™∂π√ (Domo)

MEMORIES OF THE MOTHMAN ∏ ¡ÀÃ∆∞ ∆√À ∆Àº§√À §À∫√À (Late Phases)

ALBA ∏ √ƒ°∏ ∆ø¡ ¡∂∫ƒø¡ (The Perfect Husband) EP

THE STOMACH ∞¡∞ª√¡∏ (Awaiting)

LEANING º∞¡∆∞™ª∞°√ƒπ∞ (Phantasmagoria)

9:00

13:20

∞£∏¡∞π√¡ 2

∞£∏¡∞π√¡ 1 BLOODY BIRTHDAY ∞¶√¢∂π•∂π™ EP (Chung Cu) ∞£∏¡∞π√¡ 2

FEAR STARRY EYES

√π ¢π∞µ√§√°À¡∞π∫∂™ (Diaboliques)

7:00

06-03-15

™∞µµ∞∆√ 14/3

∞£∏¡∞π√¡ 2 ¢ƒ∞∫√À§∞™ (Dracula)

∞£∏¡∞π√¡ 1

6:00

¶∞ƒ∞™∫. 13/3

∞π£√À™∞

∞£∏¡∞π√¡ 1 PULSION SANGRIENTA ∆∏∂ µ∞∆∆∂RÀ ∞£∏¡∞π√¡ 2

∏ª∂ƒ∞

¶∂ª¶∆∏ 12/3

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡

FN_2HFF_2015_PROGRAM ™ÂÏ›‰·16

Profile for CINEMaD

Fn 2hff 2015 festival program  

fright night 2, horrorant film festival, Official Program, 62 films, daily screenings

Fn 2hff 2015 festival program  

fright night 2, horrorant film festival, Official Program, 62 films, daily screenings

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded