Guia per Emprendre des de la Recerca

Page 1

GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA

Tot el que cal saber per transformar una idea innovadora en una empresa


Introducció

En els últims anys, les universitats s’han convertit en agents imprescindibles en els sistemes nacionals d’innovació. Avançar en un societat del coneixement requereix que el coneixement que generen els grups de recerca es transfereixin de forma efectiva a la societat. La creació d’empreses basades en coneixement és sovint un bon instrument per a que els resultats de recerca es transformin en nous productes i/o serveis, que en definitiva són els que generen riquesa i creen llocs de treball altament qualificats. La Ley de Economía Sostenible, per una banda, fomenta que la universitat pugui crear i/o participar en el capital de societats mercantils adreçades a potenciar els processos de recerca i transferència de coneixement1 i, per l’altra, promou la participació dels investigadors en aquests processos quan tinguin per objectiu l’explotació econòmica dels resultats de la seva recerca2. En el marc del programa UABEmprèn, el Parc de Recerca UAB fomenta l’esperit emprenedor entre la comunitat investigadora del Campus UAB i ofereix als investigadors una sèrie de serveis de suport i acompanyament per a que aquest procés sigui exitós. _____________ Ley 2/2011, article 56): las universidades podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes actividades: a) La investigación, el desarrollo o la innovación. 1

b) La realización de pruebas de concepto. c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes. e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios. Las universidades podrán promover la creación de empresas innovadoras de base tecnològica, abiertas a la participación en su capital societario de uno o varios de sus investigadores, al objeto de realizar la explotación económica de sus resultados de investigación y desarrollo obtenidos por estos. Las universidades podrán promover la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, abiertas a la participación en su capital societario de uno o varios de sus investigadores, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de investigación y desarrollo obtenidos por éstos. Dichas empresas deberán reunir las características previstas en el artículo 56 de esta Ley. 2

2 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB


1. Quins passos has de seguir i com et podem ajudar des del Parc de Recerca UAB?

Si ets investigador (en formació, postdoctoral, permanent) i tens una idea innovadora que, recolzada per els resultats de la teva recerca, pot arribar a esdevenir un producte i/o servei, l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB t’ajuda a avaluar el seu potencial i a protegir-los, si s’escau. Si fruit d’aquest procés, la creació d’una empresa és un instrument útil i adequat per a transferir els resultats al mercat, des del Parc de Recerca UAB et donem suport en les principals fases del projecte emprenedor: •

Estructuració de l’equip emprenedor: Un projecte emprenedor requereix d’un equip de persones que doni fiabilitat i confiança als possibles inversors. Des del PRUAB t’ajudem a configurar aquest equip i a cercar si és necessari els perfils professionals complementaris a l’equip promotor.

Formalització de la idea de negoci: T’ajudem en la cerca del model de negoci per al teu projecte emprenedor.

Elaboració del Pla Empresa: Et donem suport en la formalització del Pla d’Empresa i a més comptem amb el recolzament d’escoles de negoci, així com de diferents programes de suport a l’emprenedoria existents.

Assessorament legal: T’aclarim dubtes jurídics i legals sobre la constitució de l’empresa.

Cerca de finançament: La posada en marxa d’un projecte emprenedor requereix en el seu inici que l’equip inverteixi recursos econòmics propis. Aquests fons propis són necessaris però no suficients. Amb el suport de les xarxes d’inversió, mirem de donar resposta a les necessitats de finançament dels projectes empresarials en les primeres etapes.

Espais d’incubació: Disposem, a més, d’espais d’incubació per a empreses de nova creació, adaptats a les necessitats dels emprenedors en les diferents etapes de creixement.

Definició del projecte T’ajudem en la cerca del model de negoci per al teu projecte emprenedor.

Constitució de l’empresa T’aclarim dubtes jurídics i legals sobre la constitució de l’empresa.

Validació del projecte T’ajudem a validar el teu projecte d’empresa.

Cerca de l’equip Un projecte emprenedor requereix d’un equip de persones que doni fiabilitat i confiança als possibles inversors. Des del PRUAB t’ajudem a configurar aquest equip i a cercar si és necessari els perfils professionals complementaris a l’equip promotor.

Elaboració del Pla d’Empresa Et donem suport en la formalització del Pla d’Empresa i a més comptem amb el recolzament d’escoles de negoci, així com de diferents programes de suport a l’emprenedoria existents.

3 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB

Cerca de Finançament La posada en marxa d’un projecte emprenedor requereix en el seu inici que l’equip inverteixi recursos econòmics propis. Aquests fons propis són necessaris però no suficients. Amb el suport de les xarxes d’inversió, mirem de donar resposta a les necessitats de finançament dels projectes empresarials en les primeres etapes.


2. Com són les empreses que es creen des de la Universitat?

4. Incompatibilitats del personal investigador

Les empreses creades per la Universitat són aquelles que comercialitzen els resultats de la seva recerca, per tant, estan totes subjectes a acord de transferència entre l’empresa i la Universitat.

La Llei d’Incompatibilitats del personal al servei de l’administració pública (Ley 53/1984, articulo 12.1) estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà exercir les activitats següents:

A la seva normativa, la Universitat Autònoma de Barcelona contempla diferents tipologies d’empreses derivades de la recerca: •

Empresa spin-off de la UAB: empresa participada per personal investigador de la UAB que té per objecte l’explotació comercial dels resultats de recerca de titularitat de la UAB.

Empresa de base tecnològica de la UAB: spin-off de base tecnològica, promoguda per la UAB a sol·licitud del seu PDI funcionari i participada per la UAB des de la seva creació.

Empresa emergent de la UAB (start-up): empresa de nova creació amb una alta capacitat innovadora, creada i participada per personal docent i investigador i personal investigador de la UAB o qualsevol altra persona vinculada a la UAB en els cinc anys anteriors a la constitució de l’empresa, i que no tingui per objecte l’explotació de resultats de la recerca de la UAB.

3. Quina regulació sobre la creació d’empreses hi ha a la UAB?

Per promoure la transferència de coneixements mitjançant la creació d’empreses que tinguin com a objectiu l’explotació comercial dels resultats de recerca, la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació inclou el Títol V. Creació i participació en empreses per a l’explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB (Títol modificat per Acord de Consell de Govern de 22 de juliol de 2014).

4 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB

a) L’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos darrers anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en l’exercici del lloc públic . b) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats privades , sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada amb les que gestioni el departament, organisme o entitat en què presti els seus serveis el personal afectat. c) L’exercici, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les empreses o societats a què es refereix el paràgraf anterior.

4.1 Prestació de serveis en societats mercantils creades o participades per la UAB Malgrat que l’article 12.1 a) de la llei 53/198 considera incompatible l’exercici d’activitats privades per compte propi o sota dependència de tercers, l’article 18 la LCTI estableix que la universitat podrà autoritzar al personal investigador la prestació de serveis, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada, en societats mercantils creades o participades per l’entitat per a la qual aquest personal presti serveis. Aquesta autorització requerirà la justificació prèvia, degudament motivada, de la participació del personal investigador en una actuació relacionada amb les prioritats científic tècniques establertes en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia o en l’Estratègia Espanyola d’Innovació.


Per tal de regular el procediment pel qual s’emet aquesta autorització, es proposa el següent protocol d’actuació: 1. L’investigador interessat a prestar serveis laborals a una spin-off presenta una instancia motivada al Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica per obtenir la compatibilitat. 2. El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica demana informe favorable al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació. 3. El Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació emet informe favorable o desfavorable i el tramet al Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica. La proposta és que els requisits a complir de cara a obtenir un informe favorable siguin: •

Que l’empresa estigui creada o participada per la Universitat.

Que les finalitats de l’empresa estiguin relacionades amb les prioritats científicotècniques establertes en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o en la Estrategia Española de Innovación.

Que l’empresa en la que presti serveis no haurà de tenir cap deute amb la universitat.

Que la jornada setmanal a temps parcial en l’empresa sigui tal que, d’acord a la legislació vigent, no modifiqui la jornada ni l’horari del lloc de treball a la UAB de l’interessat.

Que els drets de propietat intel·lectual i industrial que generi l’investigador al que se li autoritzi la prestació de serveis es presumirà que seran propietat de la UAB, independentment d’on o quan realitzi l’activitat de recerca. En cas que es provi que la empresa ha contribuït en mitjans, econòmicament o d’una altra manera en la generació dels drets de propietat intel·lectual i industrial generada per l’investigador, la UAB i l’empresa compartiran la propietat d’aquests drets, de forma proporcional a la contribució econòmica, en mitjans o d’altre tipus realitzada en la generació del dret. En cas que l’empresa desitgi explotar els drets compartits, s’estableix que compensarà a la universitat de forma proporcional a la seva propietat en el dret de propietat intel·lectual i industrial.

4. En cas d’informe favorable, el Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica dóna instruccions a l’Àrea de Personal Acadèmic de emetre una resolució favorable incloent en ella aquells requisits esmentats en l’apartat anterior que el Vicerector de Projectes Estratègics i

5 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB

de Planificació hagi inclòs en el seu informe favorable com a condicions d’obligat compliment. 5. L’Àrea de Personal Acadèmic emet la resolució d’aixecament d’incompatibilitat i la fa arribar a l’investigador interessat amb còpia al Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació. 6. L’autorització, en cas que sigui concedida, es revisarà anualment de forma que es pugui renovar en cas de mantenir-se tots els requisits establerts. La revisió estarà a càrrec del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

4.2 Participació del personal investigador en el capital social i/o en el consell d’administració en spin-off on aquest personal investigador presti els seus serveis. En el cas que el Personal Investigador presti els seus serveis en una societat que creada o participada per la Universitat, aquest podrà sol·licitar que no li siguin d’aplicació la limitació de pertinença a consells d’administració i/o de la participació superior al 10% del capital de l’empresa (articles 12.1b ) i d) de la llei 53/1984), sempre i quan es compleixi el requisit del contracte laboral a temps parcial i duració determinada establert en l’apartat 4.1 anterior. Aquesta excepció haurà de ser autoritzada per la Universitat. 4.3 Participació del PDI funcionari en el capital social i/o en el consell d’administració de societats mercantils en empreses de base tecnològica A més, aquestes limitacions establertes en l’article 12.1 b ) i d) de la Llei 53/1984 de forma automàtica no són aplicables als professors i professores funcionaris dels cossos docents universitaris quan participin en empreses de base tecnològica, promogudes per la universitat i participades per aquesta, creades a partir de patents o de resultats generats per projectes d’investigació realitzats en universitats, sempre que hi hagi un acord explícit del Consell de Govern, previ informe del Consell Social, de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional 24 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que permeti la creació d’aquesta empresa. En aquest acord s’ha de certificar la naturalesa de base tecnològica de l’empresa, i les contraprestacions adequades a favor de la universitat.


5. Acord de transferència amb spin-offs de la UAB

6. Especificitats de les empreses basades en Know-how de la UAB

Per a que una empresa sigui reconeguda com a spin-off de la UAB es requereix la formalització d’un contracte de transferència dels resultats de recerca. Aquest contracte ha d’autoritzar i regular els termes en què es produirà la transferència dels resultats de la recerca de la UAB així com els drets d’ús i d’explotació comercial a favor de l’empresa, juntament amb la corresponent contraprestació econòmica a què té dret la UAB.

Atès que el know-how es pot explotar comercialment des de la universitat mitjançant l’aplicació de l’article 83 de la LOMLOU, hauran d’existir motius de fonament que justifiquin la creació d’una empresa que es basi en know-how.

Per aquest motiu, el projecte d’emprenedoria ha de permetre identificar clarament els resultats de recerca a transferir, hi hagi patents o no, els projectes d’investigació que els han generat i el cost de la inversió realitzada per la UAB, directa o indirectament, per assolir aquests resultats.

En qualsevol cas, caldrà garantir els següents principis: •

L’empresa generada, no podrà fer servir les instal·lacions i/o infraestructures de la universitat sense un conveni o contracte d’investigació amb la UAB.

El valor econòmic del know-how es valorarà principalment tenint en compte el cànon que es genera en el moment de crear l’empresa i la facturació real relacionada amb els serveis a transferir. En la valoració es tindrà en compte el pla d’empresa que elabora el propi equip d’emprenedors.

La compensació a percebre per la universitat en contracte de transferència s’ha de basar en els següents principis: •

L’acord de transferència dels resultats de recerca de la UAB a l’EBT establirà una compensació en base a la facturació (royalties) definits en un acord de transferència específic i en base a l’adquisició de participacions en l’empresa, definida en un pacte de socis.

La compensació econòmica pel valor del know-how podrà ser en forma de regalies, o en forma de regalies més participacions en el capital social de l’empresa. El valor de la participació de la universitat en el capital social de l’empresa es calcularà en base al valor registral en el moment de la creació.

La part de compensació en base a participacions requerirà d’una clàusula antidilució

La part de la compensació per regalies serà en base a la facturació, que es basarà en un valor que sigui similar al de mercat i que representi uns ingressos per a la universitat que corresponguin al voltant del 20% del valor net actual del projecte.

Per tal d’assegurar la transparència en l’actuació de la universitat, les participacions en el capital social seran adquirides prioritàriament amb aportació dinerària.

El resultat final de l’acord requereix que aquest garanteixi un retorn al menys de dues vegades la inversió (cost) que ha realitzat la universitat per a obtenir el projecte.

Els beneficis econòmics derivats de l’acord de transferència i la participació de la UAB a l’empresa seran sempre per a la universitat, sense que es contempli cap distribució als investigadors que han aportat el know-how.

En tots els casos s’establirà una clàusula antidilució que es calcularà a partir del pla d’empresa presentat.

La combinació de regalies i participació en el capital social podrà variar en cada cas, però en qualsevol cas el total previst haurà de cobrir el valor econòmic del know-how transferit.

Les regalies s’establiran en base a facturació.

Es podran establir períodes de carència (2-3 anys) per als pagaments de les regalies quan el pla d’empresa prevegi durant els primers anys beneficis reduïts.

Les empreses EBT i spin-off hauran de fer servir els logos i distintius de la UAB, segons la normativa vigent, al menys durant tot el període contemplat en l’acord de transferència.

6 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB


7. Procediment per crear una empresa del nostre domicili per liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la modalitat d’Operacions Societàries, devent omplir el model corresponent. Sobre el capital social de l’empresa pagarem un 1%. Ja no es paga aquest impost. 7.1 Obtenció del nom Cinc denominacions de la futura Companyia, ordenades per ordre de preferència per enviar al Registre Mercantil Central (www.rmc.es). Cost aproximat 20 euros més despeses d’enviament. 7.2 Escriptura de constitució 1. Identitat dels socis que constitueixen: Nom i cognoms dels futurs socis, tot indicant el percentatge de participació que tindran a la Companyia (si algun soci fos no resident a Espanya, serà necessària la obtenció del NIE). 2. Identitat de l’òrgan d’administració i la seva composició: Forma d’administrar la Companyia (Administrador Únic, Consell d’Administració , Administradors solidaris o Administradors mancomunats). 3. Certificat negatiu de denominació social. 4. Certificat de l’aportació de capital de cada soci en funció del seu percentatge de participació, que s’haurà realitzat al compte corrent obert a nom de l’empresa. 5. Els estatuts de la societat. Recordem que els estatuts són una peça clau d’aquest procés, ja que s’hi van a recollir la denominació de la societat, l’objecte social (activitat a la qual es dedicarà l’empresa), la data de tancament de l’ exercici, el domicili social, el capital social, el sistema d’administració de la societat, etc. El cost d’aquesta gestió per a una societat d’un capital mínim, és a dir 3.000 euros, estaria entre els 200 a 400 euros aproximadament. Abans de la constitució de la companyia, davant notari i amb l’assistència de tots els socis, serà necessari obrir un compte bancari en què els socis hauran de fer totes les seves aportacions dineràries (havent aportat com a mínim 3.006 euros entre tots), així com un certificat bancari acreditant aquestes aportacions que ha d’emetre la pròpia oficina bancària. 7.3 Pagament de l’Impost sobre operacions societàries Un cop hem retirat de la notaria l’escriptura de constitució de la nostra empresa, hem d’acudir a l’oficina liquidadora

7 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB

7.4 Sol·licitud del CIF provisional Aquest tràmit es pot fer fins i tot abans de signar l’escriptura de constitució, una vegada que hàgim recollit la certificació negativa del nom. Encara que en aquest cas caldria fer una carta d’intencions sobre la constitució de la mateixa. Per facilitar el procés i donat l’escàs temps que transcorre entre l’obtenció del certificat i la signatura en notaria, es aconsellable realitzar un cop signada l’escriptura de constitució. Bé, hem d’emplenar un model 036 en l’administració tributària del nostre domicili (www.aeat.es) i, juntament amb l’original i una còpia de l’escriptura, obtindrem el CIF provisional. Aquest nombre no canviarà, el pas a definitiu només es realitza quan portem l’escriptura ja inscrita pel Registre Mercantil, que és el següent pas que detallem. 7.5 Inscripció al Registre Mercantil Un cop liquidat l’impost, hem de portar la nostra escriptura al Registre Mercantil de la província perquè procedeixin a la inscripció de la mateixa, pas necessari ia partir del qual aquesta adquireix la personalitat jurídica. Dipositem l’escriptura juntament amb la carta de pagament de l’impost d’operacions societàries i esperem que ens avisin per recollir-la, prèviament haurà d’avançar una quantitat en concepte de dipòsit a compte de la liquidació definitiva. El cost de la inscripció de la societat i la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (www.boe.es) per al nostre exemple estaria al voltant d’uns 400 euros. 7.6 Alta en obligacions censals Mitjançant un model 036 que omplirem i entregarem en l’administració tributària del nostre domicili, (www.aeat.es) anem a comunicar les nostres obligacions envers Hisenda. En un sol model, podem sol·licitar el CIF definitiu, ens donarem d’alta en l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), informarem del Règim d’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), etc. Atesa la transcendència de la comunicació que realitzem, és el meu consell estar ben assessorat abans de presentar el mateix, ja que després podem rebre requeriments per part de l’administració en funció de la informació que facilitem en l’esmentat model 036.


8. Tipologia de formes jurídiques

8.1 Civils •

Empresari individual (autònom): L’autònom o empresari individual és la persona física que realitza en nom propi, una activitat comercial, industrial o professional. Aquesta figura implica el control total de l’empresa per part del propietari, que dirigeix personalment la seva gestió i respon dels deutes contrets davant de tercers amb tots els seus béns (responsabilitat il·limitada), tant empresarials com personals. Emprenedor de Responsabilitat Limitada: empresari persona física que pretèn evitar, sota determinades condicions, que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials o professionals afecti el seu habitatge habitual. Aquesta limitació no impedeix que l’emprenedor ofereixi el seu habitatge en garantia, el que impedeix és que pugui ser embargada per obligacions personals que es derivin de la seva activitat empresarial, evitant per tant que el risc empresarial afecti o arribi al nucli de la seva família.

Associació

Fundació: porta implícit tenir caràcter de servei social. cal una dotació fundacional de 30.000 € com a mínim que, un cop dissolta, s’ha de destinar a aquest fi social que la fundació es va marcar en els seus estatuts. Per contra les fundacions estan exemptes de pagament de molts impostos, com l’IAE, impost sobre societats (tributen al 10%), IBI, ITP i AJD.

Societat civil: Societat Civil és un contracte de col·laboració pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú béns o diners (anomenats socis capitalistes), treball o indústria (anomenats socis industrials) amb ànim de repartir entre si els guanys. Comunitat de bens: Quan la propietat d’una cosa o dret pertany “proindivís” a diverses persones. dues o més persones tenen un bé o diversos béns en comú (per haver-los rebut per herència o per qualsevol altre motiu) es forma entre ells una Comunitat de Béns

En tots els casos, l’emprenedor respon amb els seus bens privats.

8 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB

8.2 Jurídiques •

Societat limitada: es tracta d’una societat mercantil el capital està dividit en participacions iguals, acumulables i indivisibles, que no poden incorporarse a títols negociables ni denominar-se accions. La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat.

Societat anònima: és una societat mercantil el capital està dividit en accions, integrades per les aportacions dels socis, els quals no respondran personalment dels deutes socials contrets sinó que ho faran amb el capital aportat. El nombre mínim de socis és 1 (SAU) i el capital inicial mínim és de 60.000 euros. totalment subscrit i desemborsat en un 25% (la resta no té termini legal, determinant-se en els estatuts).

Cooperativa: aquella que associa autònomament a persones físiques i jurídiques, que s’han unit de forma voluntària per crear, mantenir o millorar per als socis, llocs de treball a temps complet o parcial, mitjançant l’organització en comú de la producció de béns o serveis. El capital ha d’estar desemborsat almenys el 25% en el moment de la constitució i cap soci podrà posseir més del 45% del capital social.

TIPUS

SOCIS

CAPITAL

RESPONSABILITAT

AUTÒNOM

1

No existeix mínim inicial

Il·limitada

SOCIETAT CIVIL

2 o més

No existeix mínim inicial

Il·limitada

COMUNITAT DE BÉNS

2 o més

No existeix mínim inicial

Il·limitada

SOCIETAT LIMITADA

Mínim 1

3.000 €

Limitada al capital aportat

SOCIETAT ANÒNIMA

Mínim 1

60.000 €

Limitada al capital aportat

Cooperativa

Mínim 3

3.000 €

Limitada al capital aportat


9. Avantatges de les Spin-offs i EBTs del Parc de Recerca UAB

Tindràs la possibilitat d’ubicar la teva oficina o laboratori a la Incubadora del Parc amb tarifes especials.

Podràs gaudir d’una tarifa reduïda dels serveis cientificotècnics de la UAB.

T’ajudarem a buscar finançament per al creixement i la consolidació de l’empresa.

Gaudiràs d’una reducció en el cànon sobre els convenis amb la UAB (del 21% al 12,5%) durant el període d’incubació*.

Podràs rebre assessorament per a potenciar la innovació a la teva empresa.

Tindràs accés a programes de formació gratuïts.

Comptaràs amb descomptes en diferents gestories per fer tots els tràmits fiscals, laborals i jurídics.

També comptaràs amb descomptes per a la redacció de patents i d’altres gestions sobre propietat intel·lectual.

Tindràs accés a serveis de comunicació.

* Només per a empreses EBT’s i Spin-offs de la UAB

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a tirar endavant la teva idea!

9 | GUIA PER EMPRENDRE DES DE LA RECERCA | PARC DE RECERCA UAB


Parc de Recerca UAB Edifici Eureka – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain T +34 93 586 88 91 · F +34 93 581 28 41 parc.recerca@uab.cat

http://parc.uab.cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.