Page 1

Eggens Instituut

tweede editie

Registeropleiding Financieel Recht

Certified Specialist Financial Law (CSFL速)


Registeropleiding Financieel Recht

Certified Specialist Financial Law (CSFL®)

Inleiding en achtergrond De Registeropleiding Financieel Recht is een postacademische opleiding georganiseerd door het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE-SVV) én inhoudelijk geadviseerd door een Adviesraad Financieel Recht. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers werkzaam voor: - marktpartijen waaronder ABNAMRO, Achmea, AEGON, Delta Lloyd, ING Bank, Nationale Nederlanden, Rabobank, SNS Reaal; - brancheorganisaties waaronder NVB en het Verbond van Verzekeraars; - het ministerie van Financiën; - de rechterlijke macht (Rechtbank Rotterdam); - de toezichthouders DNB en de AFM; - het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID); - het Dutch Securities Institute (DSI); - de Stichting toetsing verzekeraars; - consumentenorganisaties. De Adviesraad vormt een onmisbaar onderdeel van de Registeropleiding omdat het de bedoeling is het accent te leggen op praktische vraagstukken waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij het implementeren van wet- en regelgeving en compliance procedures. Dat accent op praktische

(implementatie)vraagstukken bij aan toezicht onderworpen financiële ondernemingen, vormt immers een belangrijke toegevoegde waarde van deze opleiding. De opleiding is zodanig opgezet dat het, door interactie tussen de deelnemers, de ontwikkeling van ‘good practices’ bevordert. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om vraagstukken van de eigen organisatie in te brengen als relevante case studies en praktijkervaring. Vraagstukken worden vanuit een praktische, toegepaste benadering behandeld. Curatorium Prof. dr. R.J. Schotsman, bijzonder hoogleraar implementatie financieel gedragsrecht, Universiteit van Amsterdam en senior adviseur NIBE-SVV Prof. dr. C.E. du Perron, hoogleraar privaatrecht, Universiteit van Amsterdam De opleiding wordt ondersteund door het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs. Docenten Prof. dr. R.J. Schotsman, kerndocent en coördinator van de opleiding. Gastdocenten uit de praktijk en wetenschap.

Registeropleiding Financieel Recht | pagina 3


Integrale benadering De Registeropleiding Financieel Recht is ontstaan vanuit de noodzaak om dit vakgebied integraal te benaderen, juist omdat het complex, actueel, dynamisch en impactvol is. Slechts enkelen voelen zich thuis in het financieel recht. Juristen, advocaten, adviseurs, beleids­ medewerkers, rechters, compliance officers, gespecialiseerde accountants en toezichthouders hebben grote moeite, juist gezien die complexiteit en dynamiek, om zelfstandig hun weg hierin te vinden. Vaak hebben zij een focus op deelgebieden van het financieel recht terwijl juist een integrale benadering nodig is. Deze Registeropleiding richt zich op de integrale relatie tussen financiële ondernemingen en hun particuliere en zakelijke cliënten. De nadruk ligt dus op beleggen, sparen, kredieten, hypotheken, betalingsverkeer, verzekeringen. Bovendien wordt in de Registeropleiding ruim aandacht gegeven aan aspecten van het ‘intern gerichte’ institutionele toezichtkader. Good governance, degelijk en objectief risk management en een goed product approval process zijn immers onderwerpen die aan belang winnen en steeds sterker zijn gere­ guleerd.

Complex Complex, omdat het vakgebied niet alleen wordt gevormd door het holistische en compacte financieel toezichtsrecht, maar ook door het privaatrechtelijke financieel recht, Europees en internationaal recht. Financieel recht heeft raakvlakken met algemene wettelijke regelingen zoals het Onder­ nemingsrecht (Boek 2 Burgerlijk Wetboek), de Algemene wet bestuursrecht, de Wet oneerlijke handelspraktijken, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de Mediawet en de Wet op de economische delicten. Deze wetten worden, voor zover relevant, behandeld. Actueel en dynamisch Het vakgebied is ook actueel en dynamisch. Zo worden de komende jaren op meer dan twintig deelgebieden nieuwe Europese regels geïntroduceerd. Belangrijke verschuivingen vinden plaats in de organisatie van het toezicht in Europa, met de te realiseren bankunie als eerste wapenfeit van de na de financiële crisis zeer actieve Europese wetgever en politici. Impactvol Tot slot is het vakgebied impactvol, omdat bijvoorbeeld het niet of foutief inregelen van de vele en complexe normen een grote impact heeft

op een financiële onderneming zoals een bank of verzekeraar, maar ook op andere terreinen van de maatschappij.

- bestuurdersgeschiktheid - klantbelang centraal - zorgvuldige dienstverlening

Afbakening van de Registeropleiding Het vakgebied financieel recht omvat die categorie van regelgeving die specifiek is gericht op financiële ondernemingen en markten en heeft tot doel bepaalde gevolgen op die markt te bewerkstelligen. Politieke onvrede met de mogelijke uitkomsten van het ongereguleerde marktproces leidt tot deze regelgeving. Het vakgebied financieel recht wordt door deze categorie van regelgeving bepaald en daarmee onderscheidt dit vakgebied zich bijvoorbeeld van het vakgebied fiscaal recht. Hier komt regelgeving aan de orde die niet specifiek is gericht op financiële ondernemingen en markten maar die daar wel gevolgen voor heeft. Denk bij deze laatste categorie naast de fiscale regelgeving, ook aan het zekerhedenrecht, verbintenissenrecht en faillissementsrecht.

Deze onderwerpen worden in de Registeropleiding geplaatst in het brede kader van het integrale productpalet dat door financiële ondernemingen wordt aangeboden: - het verzorgen van het betalingsverkeer; - het verlenen van en bemiddelen bij krediet; - het aantrekken van spaargelden; - het aanbieden van en bemiddelen in verzekeringen; - het verlenen van beleggingsdiensten.

In Wft-termen richt de Registeropleiding Financieel Recht zich op de prudentiële-, integriteits-, goed bestuur- en gedragsnormen die gelden voor financiële ondernemingen zoals op het terrein van: - bedrijfsvoering - risicobeheersing - markt-, medewerkers- en klantintegriteit

In de Registeropleiding worden de publiekrechte­ lijke en privaatrechtelijke aspecten van het financieel recht in samenhang belicht. Doelstelling van de opleiding Hoofddoelstelling De Registeropleiding heeft tot doel u vertrouwd te maken met het financieel recht zodat u zelfstandig uw weg weet te vinden in dit rechtsgebied en u in staat bent zelfstandig financieel recht vraagstukken te behandelen. U kunt denken aan: hoe raak ik vertrouwd met het financieel recht? Hoe dwaalt u niet af naar een beleidsregel of Wft-nieuwsbrief maar redeneert u Registeropleiding Financieel Recht | pagina 5


vanuit de kaderwet en krijgt u gevoel voor deze materie? Hoe ontwikkelt u een duurzame helikopterview om de innovaties in de financiële sector en veranderingen in de verhoudingen tussen marktpartijen te kunnen beantwoorden met praktisch georiënteerde vaardigheden? Afgeleide doelstellingen De opleiding beoogt tevens dat u: - in staat bent de samenhang in de verschillende gebieden van het financieel recht te zien; - het vermogen ontwikkelt om te kunnen antici­peren op wetgevingstendensen. Voor wie De Registeropleiding is bestemd voor juristen, advocaten, adviseurs, toezichthouders, compliance officers, rechters, gespecialiseerde accountants en beleidsmedewerkers die: -e  nige jaren werkzaam zijn in de rechtspraktijk; -e  en gedegen basiskennis van het financieel recht hebben; - zich willen specialiseren en verbreden zodat zij zich kunnen bekwamen en zelfstandig hun weg kunnen vinden in het financieel recht. Hiermee is de opleiding geschikt voor personen werkzaam bij banken, verzekeringsmaatschappijen, financieringsondernemingen, beleggingsonderne-

mingen, toezichthouders, ministerie van Financiën, rechtbank, brancheorganisaties, erkenningsregelingen, geschilleninstanties, consultancyorganisaties, compliance organisaties en accountantskantoren. Deelnemers • Krijgen een uitwerking van open normen en praktijkopdrachten toegesneden op de eigen praktijk. • Krijgen behandeld: actuele thema’s zoals productontwikkelingsproces, Europees financieel recht, Solvency II, zorgplicht en de bankiers eed. • Krijgen een registeropleiding die breed is, die de samenhang tussen de onderwerpen en diverse regels belicht, hierbij ook kijkend naar de strekking van de wet en maatschappelijke ontwikkelingen. • Krijgen les van een keur aan docenten afkomstig van o.a. marktpartijen, rechtbank Rotterdam, toezichthouders en wetenschap op een inspirerende locatie in hartje Amsterdam. • Leren veel van elkaar door de diversiteit van de deelnemersgroep. • Kunnen zich na het behalen van de titel in­ schrijven als lid van de nieuwe vereniging voor de financieel rechtspraktijk. • Bepalen hun eigen tempo en kunnen ofwel snel afstuderen of na een tijdje moeiteloos weer de draad oppakken. • Krijgen een flexibele opleiding in modules met diverse afstudeervarianten.

Modules, afstudeerrichtingen en registertitel Modules De Registeropleiding bestaat uit zes modules: vier verplichte en twee keuzemodules. Er worden zeven modules aangeboden. Elke module bestaat uit een, twee of drie bijeenkomsten. U hoeft niet de hele opleiding te volgen. Alle modules kunnen als losse module gevolgd worden. De vier verplichte modules zijn: - Module 1: Financieel Recht: overzicht, samenhang en handhaving - Module 2: Toegang tot financiële markten - Module 3: Goed Bestuur - Module 4: Productontwikkeling en Review (PARP) De drie keuze modules zijn: - Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars - Module 6: Gedragsnormen bancair en beleggen - Module 7: Gedragsnormen verzekeringen Afstudeerrichtingen Er zijn drie afstudeerrichtingen: - Financieel consumentenrecht (modules 1, 2, 3, 4, 6, 7) - Financieel bank- en effectenrecht (modules 1, 2, 3, 4, 5, 6) - Financieel verzekeringsrecht (modules 1, 2, 3, 4, 5, 7)

Registertitel Het succesvol doorlopen van de Registeropleiding (beoordeling voldoende of cum laude) levert de privaatrechtelijk beschermde titel: ‘Certified Specialist Financial Law’ (titel CSFL) op. Bent u geslaagd voor de Registeropleiding dan kunt u zich laten registreren in het ‘Register van gecertificeerde financieel recht specialisten’, en u kunt lid worden van de Vereniging van Financieel Recht. Degenen die de opleiding volgen kunnen aspirant-lid worden van deze vereniging. Programma Verplichte modules: Module 1 Financieel Recht: overzicht, samenhang en handhaving Vrijdag 10 okt. & 31 okt. 2014 Module 2 Toegang tot financiële markten Vrijdag 14 nov. 2014 Module 3 Goed Bestuur Woensdag 3 dec. 2014 Module 4 Integrale PARP en Zorgplicht Vrijdag 9 & 23 jan. & 6 feb. 2015

Registeropleiding Financieel Recht | pagina 7


facultatieve modules

verplichte modules

Opbouw Registeropleiding Financieel Recht

Module 1:

Module 2:

Module 3:

Financieel Recht: overzicht, samenhang & handhaving

Toegang tot financiĂŤle markten

Goed Bestuur

(twee bijeenkomsten)

(een bijeenkomst)

Module 4: Integrale

Keuze modules: Module 5 Prudentieel banken en verzekeraars Vrijdag 20 februari en 6 maart 2015 Module 6 Gedragsnormen bancair en beleggen Vrijdag 20 maart en 10 april 2015 Module 7 Gedragsnormen verzekeringen Vrijdag 17 april en 22 mei 2015

PARP & Zorgplicht Praktische informatie

(een bijeenkomst)

Module 5:

Module 6:

Module 7:

Prudentieel banken

Gedragsnormen

Gedragsnormen

& verzekeraars

banciar & beleggen

verzekeraars

(twee bijeenkomsten)

(twee bijeenkomsten)

(twee bijeenkomsten)

(drie bijeenkomsten)

Toelating Kandidaat-deelnemers worden onderworpen aan een selectie voordat toelating tot de opleiding wordt bevestigd. Daardoor wordt homogeniteit in het niveau van de deelnemerspopulatie bevorderd. Gevraagd wordt: een afgeronde WO-opleiding (bij voorkeur een voltooide rechtenstudie) en met vier jaar relevante werkervaring en/of aantoonbare basiskennis van het financieel recht. Studieduur en studiebelasting De Registeropleiding Financieel Recht heeft een studieduur van 1 jaar waarmee getracht wordt ook een goede balans te houden tussen vrije tijd en werktijd. Modules die u met goed gevolg heeft afgerond, behouden hun geldigheid. Hiermee hebt u de mogelijkheid desgewenst de opleiding over

twee jaar te spreiden. De hele Registeropleiding bestaat uit 11 bijeenkomsten. De gemiddelde studiebelasting per bijeenkomst is 12 uur. Elke bijeenkomst duurt 4,5 uur (inclusief een half uur pauze) en er wordt 8 uur gerekend voor het maken van het huiswerk. Voorbereiding en afleggen van het mondeling examen: 60 uur. Huiswerk U maakt een huiswerkopdracht voor aanvang van elke bijeenkomst. U krijgt een individuele beoordeling en feedback van een expert op de eigen praktijksituatie of casus. Diploma De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. U wordt toegelaten tot het examen als u: - 10 van de 11 Voor- of huiswerkopdrachten heeft ingeleverd en voor de uitwerking ervan het cijfer 6 of hoger heeft behaald; - en maximaal twee bijeenkomsten heeft gemist. U krijgt voor het mondelinge examen een cijfer. Bij een voldoende beoordeling ontvangt u het diploma. Bij een 8 of hoger krijgt u de kwalificatie cum laude op het diploma als ook voor de uitwerkingen van het huiswerk gemiddeld het cijfer 8 is behaald. Registeropleiding Financieel Recht | pagina 9


Groepsgrootte Maximaal 20 deelnemers PO-punten Aantal studiepunten bedraagt 4, 8 of 12 PO per module Prijs per module Module 2 en 3 € 600 Module 1, 5, 6 en 7 € 1200 Module 4 € 1800 Aan het examen zijn kosten verbonden. De prijs is inclusief beoordeling en feedback van een expert op de eigen praktijksituatie en cursus­ materiaal. Aanmelden U kunt zich aanmelden voor de Registeropleiding Financieel Recht of voor de losse modules daarvan, via het inschrijfformulier op de website: www.eggens.uva.nl

Brochure registeropleiding financieel recht 2014-2015  
Brochure registeropleiding financieel recht 2014-2015  
Advertisement