Page 1

Eggens Instituut

Actueel en praktijkgericht PAO Voorjaar 2014


Cursusaanbod voorjaar 2014

Index Aanbestedingsrecht

4

Arbeidsrecht

4

Beroepsvaardigheden

5

Bestuursrecht

6

Financieel recht

8

Jeugdrecht/Familierecht

9

Ondernemingsrecht

10

Privaatrecht

11

Strafrecht

11

Praktische informatie

13

Het Eggens Instituut is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam biedt het Eggens Instituut juridisch postacademisch onderwijs gegeven door hoogleraren en docenten uit de beroepspraktijk. Daardoor bent u verzekerd van actuele topkennis die u meteen in uw praktijk kunt toepassen. Ook dit voorjaar 2014 staan er weer veel nieuwe ĂŠn aansprekende cursussen op het programma. Niveau cursussen *Basis / **Verdieping /***Specialisatie* * uitleg niveau cursussen zie www.eggens.uva.nl

3


Actualiteiten Arbeidsrecht Met onder meer: • het ontslagrecht in ruime zin (zowel individueel als collectief) • reorganisaties en overgang van onderneming • het vraagstuk van de (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden in het licht van kostenbesparingen Prof. dr. E. Verhulp

Doelgroep advocaten en (bedrijfs)juristen dinsdag 24 juni 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Actualiteiten aanbestedingsrecht** Met onder meer: • de voor u relevante wijzigingen zoals opgenomen in de Aanbestedingswet • de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (inhoudelijk + stand van zaken) • de Richtsnoeren voor levering en diensten Mr. drs. T.R.M. van Helmond, advocaat te Amsterdam, Loyens & Loeff N.V. Mr. G. Verberne, advocaat te Amsterdam, Van Doorne N.V.

Doelgroep advocaten en (bedrijfs)juristen dinsdag 17 juni 2014 12.30 - 17.30 uur

Reïntegratie en de zieke werknemer* Met onder meer: • begrip ‘passende arbeid’ • arbeidsongeschiktheid t.g.v. een arbeidsconflict Dr. E.J.A. Franssen, ud arbeidsrecht, UvA, advocaat te Amsterdam, Loyens & Loeff N.V.

€ 395,4PO

Doelgroep advocaten en juristen (werkzaam als HRM-adviseur) woensdag 21 mei 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Leergang Arbeid, Onderneming en Medezeggenschapsrecht***

Legal English* Including: • key terminology: common terms of art, easily confused words, foreign words used in legal English, abbreviations, problem words and phrases • principles of legal writing style: the principles applicable in achieving clarity in legal drafting, consistency in the use of terminology

Nieuwe data en modules bekend! De derde editie van de leergang Arbeid, Onderneming en Medezeggenschapsrecht start op 26 september 2014 met de module ß Bedrijf met onder meer: De bestuurder / Corporate governance / Loon En in 2015 start de module ∝ Arbeid met onder meer: Pensioenrecht en pension fund governance / Cao-recht I / Cao-recht II

Doelgroep advocaten en juristen Donderdag 19 juni 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Mr. drs. H. Kurzbauer, docent o.a. Academic English en Legal English, UvA

Curatorium: prof. dr. Ronald Beltzer en mr. drs Astrid Helstone Lees meer op www.eggens.uva.nl 4

5


Actualiteiten fundamentele rechten** Met de volgende onderwerpen: • inhoud en systematiek van het Handvest • jurisprudentie van de Europese rechter • mogelijke toepassingsgebieden in Nederland Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, hoogleraar rechten van de mens, UvA, tevens hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, UvT Prof. Mr. M. Kuijer, hoogleraar rechten van de mensen, VU Amsterdam

De bezwaarschriftenprocedure** Met onder meer: • hoe moet het “in bezwaar” worden heroverwogen • het wijzigen en intrekken van besluiten “lopend bezwaar” • het vergoeden van proceskosten in bezwaar

Doelgroep advocaten maandag 16 juni 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Nieuw bestuursprocesrecht** Met onder meer: • omvang van het geschil; procesbenadering van partijen • relativiteitsleer • finale conflictbeslechting, toepassing van de bestuurlijke lus en optreden ter zitting Prof. dr. B.J. van Ettekoven, hoogleraar Staats- en bestuursrecht UvA, Staatsraad in de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Prof. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt, hoogleraar Staats- en bestuursrecht UvA, plaatsvervangend raadsheer CBb, e.a.

Doelgroep advocaten, juristen en rechters Maandag 16 & 23 juni 09.30 - 17.30 uur € 995,12PO

Doelgroep advocaten en juristen woensdag 14 mei 2014 12.30 - 17.30 uur

Mr. B.K. Olivier, ud bestuursrecht, UvA € 395,4PO

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Actualiteiten bestuursrecht** Met onder meer: • actuele ontwikkelingen met betrekking tot besluiten • behandeling van aanvragen, beslistermijnen • toepassen van beleid en beleidsregels Mr. B.K. Olivier, ud bestuursrecht, UvA Prof. dr. S. Pront-van Bommel, hoogleraar Centrum voor Energievraagstukken, UvA

Doelgroep advocaten, juristen en rechters woensdag 4 juni 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

6

Zorgplicht financiële dienstverlening* Met onder meer: • de uitwerkingen van de zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft) • de interpretaties van de toezichthouder van zorgplichtnormen (leidraden van de AFM en haar boetebesluiten) en zelfregulering • de ontwikkelingen in de zorgplicht BW en jurisprudentie zorgplichtarresten Hoge Raad Prof. dr. C.E. du Perron, hoogleraar privaatrecht, UvA Dr. R.J. Schotsman, senior adviseur NIBE-SVV, Amsterdam, coördinator en kerndocent UvA financieel recht programma’s

Doelgroep advocaten, bedrijfsjuristen en juridische adviseurs vrijdag 13 & 20 juni 2014 12.30 - 17.30 uur € 695,8PO

7


Registeropleiding Financieel Recht***

Geschillen in de bv**

Heeft u te maken met de advisering over of invoering van financiële wet- en regelgeving op verschillende terreinen? En wilt u Good practices? Dan is de postacademische registeropleiding iets voor u. De Registeropleiding Financieel Recht is in oktober 2013 van start gegaan. De opleiding bestaat uit modules die ook los te volgen zijn. Dit voorjaar worden vier keuzemodules gegeven: prudentiële normen banken en beleggingsondernemingen, prudentiële normen verzekeraars, gedragsnormen bancair en beleggen en gedragsnormen verzekeringen. Lees meer op www.eggens.uva.nl

Met onder meer: • het enquêterecht • de wettelijke geschillenregeling • Vertegenwoordigingskwesties, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid en de afgeleide schadeproblematiek

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht en erfrecht** Met onder meer: • Nieuwe ontwikkelingen omtrent de wettelijke gemeenschap van goederen • Recente jurisprudentie m.b.t. de uitsluitingsclausule • Recente jurisprudentie m.b.t. testamentair bewind Dr. drs. M.R. Kremer, docent notarieel recht, UvA en VU Amsterdam Prof. dr. B.E. Reinhartz, hoogleraar notarieel recht, UVA

Dr. R.H. van het Kaar, senior onderzoeker AIAS/Hugo Sinzheimer Instituut, UvA Mr. H.J. Vetter, ud ondernemingsrecht, UvA, rechter Rechtbank Den Haag

Doelgroep (familierecht) advocaten Donderdag 12 juni 2014, 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Ondernemingsrecht van A tot Z** Met onder meer: • oprichting, aansprakelijkheid voor handelen in het oprichtingsstadium • vertegenwoordiging • besluitvorming en aantastbaarheid van besluiten • machtsverdeling in de organisatie: bestuur, AVA, RvC Dr. J. Roest, uhd ondernemingsrecht, UvA Mr. H.J. Vetter, docent ondernemingsrecht, UvA, rechter Rechtbank Den Haag

Processtukken in civiel appèl** Met onder meer: • Wat moet u absoluut vermelden? • Is het in eerste aanleg gedane bewijsaanbod in hoger beroep ook nog geldig? • de feiten, grieven (nieuwe) weren en overige stellingen in de memorie van grieven en antwoord

Doelgroep Advocaten en overige (bedrijfs-)juristen donderdag 22 mei 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep advocaten, (bedrijfs)juristen en fiscalisten donderdag 26 juni en vrijdag 27 juni 2014 09.30 - 17.30 uur € 1350,12PO/KNB

Doelgroep advocaten Vrijdag 16 mei 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Mr. S.M.A.M. Venhuizen, senior raadsheer Gerechtshof ’s -Hertogenbosch en docent burgerlijk procesrecht

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl 8

9


Wanprestatie en schadevergoeding** Met onder meer: • het begrip ‘tekortkoming’ • de gronden voor toerekening van een tekortkoming aan de debiteur • garanties en exoneraties Mr. M. Genet, docent privaatrecht, UvA Dr. G.J.P. de Vries, uhd privaatrecht, UvA

Doelgroep advocaten, (bedrijfs)juristen dinsdag 20 mei 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,-

4PO

Actualiteiten onrechtmatige daad en schade** Met onder meer: • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW en 185 WVW • Risicoaansprakelijkheden • Overlijdensschade Mr. A.V.T. de Bie, raadsheer Gerechtshof Amsterdam Dr. drs. D.L.M.T. Dankers-Hagenaars, uhd privaatrecht, UvA

Witwassen en Wwft** Met onder meer: • Wat is witwassen? • Hoe voer ik verweer tegen de stelling dat voorwerpen afkomstig zijn van een misdrijf? • Hoe dient de Wwft te worden toegepast? • Hoe kan worden opgetreden bij niet-naleving van de Wwft? Mr. M. Jurgens, raadsheer, Gerechtshof Amsterdam, voorzitter Landelijk Kenniscentrum Fraude Mr. D.J. van Leeuwen, docent/onderzoeker, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen, UvA

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Ontbinding en opzegging van contracten** Met onder meer: • Ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW): Hoe luiden de regels inzake de verzuimeis die vaak aan deze ontbinding wordt gesteld? • Ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW): Onder welke voorwaarden kan een contract door de rechter worden ontbonden – of desverlangd gewijzigd - wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)? • Opzegging van contracten: Is voor opzegging van contracten voor onbepaalde tijd steeds voldoende dat de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn in acht neemt? Dr. G.J.P. de Vries, uhd privaatrecht, UvA

Doelgroep advocaten, (bedrijfs)juristen vrijdag 27 juni 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep (strafrecht) advocaten vrijdag 23 mei 2014 09.30 - 17.30 uur € 595,6PO

Doelgroep advocaten Woensdag 18 juni 2014 12.30 - 17.30 uur € 395,4 PO

10

11


Praktische informatie Inschrijven U kunt zich op verschillende manieren inschrijven; • Via online inschrijfformulier op www.eggens.uva.nl • Via het inschrijfformulier brochure (per post, fax) Contactgegevens Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5253407 F 020-5253307 E pao-fdr@uva.nl Korting Als cursist, kantoor of alumnus kunt u een aantrekkelijke korting krijgen. Lees daarover meer op www.eggens.uva.nl Maatwerk Zoekt u een cursus op maat? In overleg met u stellen wij de vorm, omvang en niveau van de cursus vast. De mogelijkheden variëren van korte actualiteitencursus tot een langlopend opleidingstraject. Lees meer over de mogelijkheden op www.eggens.uva.nl Annuleren? Bent u verhinderd en moet u annuleren? Dan kunt u dit of schriftelijk of per mail aan ons laten weten. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij twee weken voor aanvang wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht. Bij verhindering bestaat de mogelijkheid een vervanger te laten deelnemen. Meer informatie Voor betalingsvoorwaarden, cursusprijs, annulering, wijzigingen, studiemateriaal, verklaring deelname en klachten, zie www.eggens.uva.nl Locatie Tenzij anders vermeld worden alle cursussen in de eigen cursusruimte gehouden op de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam. Niveau cursussen *Basis / **Verdieping /***Specialisatie

12

13


Eggens Instituut Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5253407 F 020-5253307 E pao-fdr@uva.nl

Brochure Eggens Instituut voorjaar 2014  
Brochure Eggens Instituut voorjaar 2014  
Advertisement