Page 1


Chotěboř okres Havlíčkův Brod

dům čp.194 náměstí TGM stavebně historický průzkum

K + H Semper Praha, 2016


obsah: 1. identifikační údaje objektu a SHP……………………………………………str.3 identifikační údaje objektu…………………………………….…………. 3 identifikační údaje SHP……………………………………………………. 3 2. úvod………………………………………………………………………..………. 4 3. dějiny …………………………………………….…………………….…..……4 - 7 4. prameny, plány, ikonografie, literatura………………………..…………7 - 8 5. architektonický popis…………………………………………….……..…...8 - 18 urbanistická situace……………………………………………………….…..8 přehled kompozice a členění……………………..……………….………..9 popis jednotlivých hlavních částí……………….………………..…....9 - 18 6. stavební vývoj…………………………………………………………………18 - 22 7. hodnocení……………………………………………………………...………22 - 25 hodnotné části a jejich soubory……………………………………......…..23 závady………………………………………………………………......…23 - 24 náměty pro budoucí úpravy………………………………………………...24 dílčí doporučení pro budoucí úpravy ……………………………….…...24 možnosti budoucího doplnění poznatků……………….………................25 8. závěr…………………………………………………………………………………..25

9. obrazové, archivní a plánové přílohy ikonografie a historické fotografie dokumenty a archivní doklady mapové podklady dokumentace detailů grafické vyhodnocení průzkumu inventarizace hodnotných částí stavby a jejího vybavení fotodokumentace

2


1. Identifikační údaje objektu a SHP a) identifikační údaje objektu název objektu:

měšťanský dům

místní určení:

Chotěboř

číslo popisné:

194

parcelní číslo:

stav. 397

katastrální území:

Chotěboř

obec:

Chotěboř

okres:

Havlíčkův Brod

kraj:

Vysočina

rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek: 23778/6-216

b) identifikační údaje SHP zpracovatel:

K + H Semper Františka Kadlece 2, 180 00 Praha 8 ing. arch. Jan Hubáček ing. arch. Tomáš Koreček, CSc. Ing. arch. Jiří Mrázek

objednatel: Dobrá společnost, zapsaný spolek Hromádky z Jistebnice 607,583 01 Chotěboř IČ: 01850661 typ průzkumu:

standardní SHP

doba zpracování:

červenec - září 2016

3


2. Úvod Stavebně historický průzkum měšťanského domu čp.194 na náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři byl zpracován j v souvislosti s připravovanými celkovými stavebními úpravami. Záměrem vlastníka přitom je celková oprava a rehabilitace tohoto památkového objektu pro potřeby nového využívání, dům byl téměř až do poslední doby, před prodejem, využíván. Je tedy v dobrém a „zabydleném“ stavu, tím ale jeho vypovídací schopnost zůstává velmi omezená. Závěry průzkumu mohou být proto případně upraveny dále, během budoucích stavebních prací, pokud dojde k odhalení dalších, dnes zatím nepředpokládaných situací. Jistým zklamáním bylo, že archivní fondy, tedy materiály Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě, nepřinesly očekávané podklady pro průzkum. Ve stavebním archivu Městského úřadu byly hledány dochované původní historické plány, ale jedná se pouze o minimální část z předpokládané tehdejší dokumentace. Určitým nedostatkem průzkumu je proto absence podrobných podkladových archivních materiálů, konkrétně původních stavebních plánů z předpokládaných významných úprav a přestaveb domu. Zejména by bylo zajímavé moci porovnat z takovýchto návrhů například zachycení staršího stavu stavby. Po poměrně podrobném pátrání je ale pravděpodobné, že případné další původní stavební plány úprav tohoto domu jsou dnes již nenávratně ztraceny. Je třeba zdůraznit, že tento SHP v žádném případě nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb.

3. Dějiny domu

Mgr. Eduard Kovalda, Ph.D. Kutná Hora 2016

Dům čp. 194 se nachází v severozápadní části Masarykova náměstí v Chotěboři, na rohu s Buttulovou ulicí. Výzkum byl veden v archivních materiálech Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě, s cílem získat informace o stavebních úpravách budovy a o sledu jejích majitelů. Pro tento účel byl prozkoumán fond Archiv města Chotěboře a literatura, která se váže k historii města Chotěboře. Poněvadž nebyly dohledány žádné stavební spisy, bylo přistoupeno k hledání informací o majitelích domu čp. 194. Jak napovídá pamětní tabule umístěná na domě, narodil se zde v roce 1820 sbormistr František Buttula. V matrikách farního úřadu Chotěboř bylo zjištěno, že jeho otcem byl švec

4


Antonín Buttula, který v tomto domě i zemřel v roce 1858. 1 Výzkum se dále zaměřil na Antonína Buttulu a jeho vlastnictví domu čp. 194. Ve fondu Archiv města Chotěboře se nacházejí staré trhové knihy města Chotěboře. Jelikož v těchto knihách nebyl nalezen záznam o získání domu ve prospěch Antonína Buttuly, byly prohledány také knihy testamentů a přípovědí. Z 12. listopadu 1814 se dochoval zápis, kterým Antonín Buttula doložil, že jeho matka Anna, ovdovělá Buttulová, zemřela 30. dubna 1814, ve věku 65 let. Zůstalo po ní jmění, které získala po svém zesnulém manželovi Janu Buttulovi. Mezi tento majetek náležel dům čp. 48. Antonín Buttula si jako její syn činil nárok na tento majetek. 2 Je zde patrná nesrovnalost v čísle popisném (48 místo 194). Jak bylo později zjištěno, proběhlo v Chotěboři přečíslování domů zhruba kolem roku 1811-1812. Jednalo se s největší pravděpodobností o následek velkého požáru, který postihl město v roce 1800. Ještě mnoho let poté bylo ve městě mnoho domů spálených či rozbořených. Zhruba do roku 1811-1812 byl v katolických matrikách Antonín Buttula uváděn v čp. 48, poté v čp. 194. Přečíslována byla také řada jiných domů. V kontraktních knihách, ale také v knihách testamentů a přípovědí nebyl nalezen záznam, jakým způsobem získali dům předci Antonína Buttuly. Současně s výzkumem v městských knihách byla probádána literatura k historii města Chotěboře. Nejpřínosnější se ukázala informace zapsaná v Listech městského muzea v Chotěboři. Tam byl nalezen sled majitelů domu čp. 194 od 16. do počátku 20. století: 1582 Jiřík Zahajský - Nikodem Kotek, grunt s 15 záhony polí 1591 Nikodem Kotek, hrnčíř 1613 Jan Foltan - Ondřej Svinčanský, dům v rynku vedle Ambrože Poláčka 1678 Daniel Rych 1689 Daniel Rych - Jiřík Železný, pekař, dům Kotkovský v rynku, jdouc do ulice k Macháčkovské bráně se zahrádkou 1713 Jiřík Železný 1781 Dorota Železná - Václav Železný 1785 Matěj Železný 1790 Matěj Železný - Jan Železný, polovice domu vedle Josefa Ningra v Čáslavské ulici 1835, 1851 Antonín Buttula 1871 Konstantin a Anna Brychta, odevzd. list 8/7 1871 1882 Anna Brychtová, polovice, notářský spis 20/6 1882 1883 Karel a Antonie Kuchynka, kup 17/3 1883 1883 Josef R. a Klára Josel, kup 16/11 1883 1884 Josef Firkušný, kup 27/6 1884 1886 Marie Sequenzová, kup 13/12 1886

1 2

SOA Zámrsk, FÚ Chotěboř, sign. 674, fol. 157; sign. 2921, s. 120. AM Chotěboře, kniha č. 28, fol. 45. 5


1898 Vilém a Kateřina Mračno, kup 17/12 1898 1901 Teresie Míšková, kup 5/1 1901 kolem roku 1989 – prodejna zeleniny státního statku 3 krátce po roce 1989 prodejna novin, časopisů a tabáku v roce 2005 prodejna potápěčské techniky a zlatnická dílna Bylo potřeba ověřit, nakolik jsou tyto informace spolehlivé. Směrem do minulosti bylo využito jmen majitelů, které bylo možno dohledat v některých městských trhových knihách díky abecedním rejstříkům. Dne 23. března 1790 byla uzavřena trhová smlouva mezi Matějem Železným a jeho bratrem Janem Železným, kterou Matěj Železný prodal svému bratru polovinu domu na rynku pod starým čp. 274 (později dopsáno nové čp. 193). Dům byl situován vedle domu Josefa Nyngra z jedné strany a Čáslavskou ulicí z druhé strany. Trhová cena poloviny domu byla 300 zlatých. Jednalo se o zadní polovinu téhož domu od zadní lomenice (8,5 sáhu). Prodávající si pro sebe ponechal přední lomenici od rynku o délce 8,5 sáhu (délka krytiny a střechy), půl dvora, půl zahrady, půl maštale a půl řezárny (vše po pravé straně směrem na dvůr). Druhá polovina připadla kupujícímu po levé straně. Co se týče dolních sklepů, kupující si tam musel zřídit studnu a odpad do velkého hejcuku. Připadl mu také celý sklep pod jeho světnicí. Chodbou na půdu mohli oba chodit volně na svou část. 4 Dle smlouvy z 5. července 1781 Matěj Železný (respektive jeho poručník Karel Číž) získal od své matky Doroty Železné (znovu provdané za Matěje Kroužka) dům čp. 274. Ta jej získala po svém zesnulém prvním manželovi Václavu Železném. Dům byl situován na rynku a ležel vedle boční ulice. Jeho hodnota byla 350 zlatých. 5 Dne 22. září 1755 Václav Železný starší oznámil, že již 16. února 1754 učinil pořízení v přítomnosti svých starších synů Jiříka a Václava. V onom pořízení odkázal svůj nárožní dům na rynku, stojící vedle domu Štěpána Nynkra, svému synovi Václavu Železnému. Dům měl hodnotu 233 zlatých a 20 krejcarů. 6 Dne 17. července 1724 po zesnulém Jiřím Železném, měšťanu a spoluradním, jeho syn Václav Železný, pekař, získal rohový dům vedle domu Fridricha Frydeckého. Dům měl dvě zahrádky před okny jedné světnice. Dům měl hodnotu 233 zlatých a 20 krejcarů. 7 Zmíněný seznam majitelů z Listů městského muzea v Chotěboři uvádí majitele po roce 1850 pravděpodobně podle pozemkových knih, které jsou v současné době uloženy na katastrálním úřadě. K ověření alespoň některých z těchto majitelů byly použity evidenční knihy z fondu AM Chotěboře. Pro druhou polovinu 19. století se na domě čp. 194 uvádějí majitelé Josef Josel, poté Marie Sequensová, poté pan Míšek. 8 K roku 1900 byl dům čp. 194 Listy městského muzea v Chotěboři, s. 7. AM Chotěboře, kniha č. 3, fol. 301. 5 AM Chotěboře, kniha č. 3, fol. 204. V záhlaví zápisu bylo červeně dopsáno: nově čp. 194 (N.C. 194 neu). 6 AM Chotěboře, kniha č. 2, fol. 282. 7 AM Chotěboře, kniha č. 2, fol. 28. 8 AM Chotěboře, kniha č. 96. 3 4

6


zapsán na Viléma Mračna, nar. 1864, notářského solicitátora. 9 V soupisu z let 1901-48 byl v domě čp. 194 napsán Karlel Míškem, nar. 1870, obchodník s papírem, spolu s manželkou Terezií. 10 Tento obchodník se spolupodílel na zhotovení několika dobových pohlednicích, na kterých byl dům čp. 194 zachycen z pohledu na čelní fasádu z náměstí. V soupisu památek z roku 1906 se uvádí, že "po stranách oken pilastry s čabrakovitou hlavicí, nástavec segmentový s vázami na nárožích a ve středu. V ploše nástavce v reliéfu dva lvi drží korunované preclíky z písmena MWZ. Nad okny ve štítě nápis, značně porušený: ..... INT GEST NECHTU (?) ET EVP ... TTRISTIA FATA DEOQVE AVSPICE

TV VEFVGEREXIT FAVSTE MATHIASZE. Po stranách volutové obstavky z 2. polovice XVIII. stol." 11 Zvětšení některých písmen by mohlo naznačovat, že se původně jednalo o chronogram. Pokud ale nebyla písmena přesně přepsána, je těžké se domnívat, o jaké datum by se jednalo. Navíc je takto citovaný nápis neúplný…. Bohužel, pro nedostatek archivního materiálu nebylo možné zachytit detailnější stavební úpravy této budovy. Výše zmíněný seznam majitelů naznačuje jeho bohatou historii, která se odvíjela samostatně po rozdělení domu na dvě části v roce 1790. Dům jako jeden z mála přežil požáry v roce 1800 a 1832.

4. Prameny, plány, ikonografie, literatura Použité archivní prameny: Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě (SOkA Havlíčkův Brod) Fond: Archiv města Chotěboře - Kniha trhová 1718-1761, inv. č. 14, sign. 14, kniha č. 2 - Kniha trhová 1761-1817, inv. č. 15, sign. 16, kniha č. 3 - Kniha trhová 1797-1801, inv. č. 16, sign. 18, kniha č. 4 - Kniha trhová 1801-1807, inv. č. 17, sign. 19, kniha č. 5 - Kniha trhová 1807-1818, inv. č. 18, sign. 20, kniha č. 6 - Kniha trhová 1818-1824, inv. č. 19, sign. 21, kniha č. 7 - Kniha trhová 1818-1820, inv. č. 20, sign. 22, kniha č. 8 - Kniha přípovědí (červená) 1796-1827, inv. č. 40, sign. 50, kniha č. 28 - Matrika občanů dle domovských čísel z roku 1900, inv. č. 107, kniha č. 95 - Soupis domů a jejich majitelů z 19. století, inv. č. 108, kniha č. 96 - Matrika domovských příslušníků 1-630 pro léta 1901-1948, inv. č. 947, kniha č. 594 AM Chotěboře, kniha č. 95. AM Chotěboře, kniha č. 594, s. 30. 11 Soupis památek, 1906, s. 40. Z městských knih víme, že v tomto domě bydleli pekaři v 18. století. 9

10

7


Státní oblastní archiv v Zámrsku (SOA Zámrsk) Fond: Matriky – katolický farní úřad Chotěboř - matrika narozených 1803-1829, sign. 674 - matrika zemřelých 1849-1883, sign. 2921 Použité edice a literatura: - Stanislav Pavlíček, Jaroslav Líbal, Milan Šustr, Milan Stránský: Chotěboř na starých pohlednicích, 2014. - Petr Adam (ed.), Stanislav Pavlíček (ed.): Pamětní knihy města Chotěboře, 1. díl, Chotěbořské kroniky z let 1868-1939, Chotěboř 2008. - Otto Smrček: Chotěboř. Stručné dějiny města, Hradec Králové 1981. - Karel Anderle, Josef Dostál, Stanisla Pavlíček, Václav Tuček: Chotěboř, Chotěboř 2001. - Listy městského muzea v Chotěboři 1989-1990. - Zdeněk Wirth: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, svazek XXIII, Politický okres chotěbořský, Praha 1906.

5. Architektonický popis Urbanistická situace Zkoumaný dům je součástí původní zástavby historického jádra města Chotěboře. Nachází se v mimořádně exponované poloze, je umístěn přímo v jeho středu. Dům stojí v rohové poloze zástavby dnešního Masarykova náměstí, hlavního prostoru města s dlouhou stavební historií. Po jeho straně,v severním rohu náměstí, vybíhá dnešní Buttulova ulice, dříve Školní. Na opačné boční straně domu je úzká proluka - původně se jednalo o uličku a její poslední název byl Rudova – dnes je využívána jako dvorek příslušící k domu. Tato poziceobjektu na náměstí dokládá mimořádný význam středověkého měšťanského domu, který patřil k nejvýstavnějším ve městě. Po složitém vývoji města a po velkých zničujících požárech, je dnes na hlavním náměstí nápadně působící stavbou, s mimořádně silnou autenticitou. Budova je postavena na hluboké gotické parcele, která je ale zároveň velmi úzká, jak odpovídá původnímu založení města tohoto stáří. Pozdějším vývojem ale došlo k postupnému oddělování a celkem zde nakonec stály v pozici za sebou domy čtyři, jak jsou zachyceny na historických mapách.

8


Dům čp.194 se tedy z urbanistického hlediska nachází ve velice atraktivní a pohledově výrazné poloze přímo v nejcennější částivýznamného historického města. Rozbor objektu, přehled jeho kompozice, celkového členění a popis jednotlivých hlavních částí Celková podoba domu a jeho základní dispozice: Dům je dosti mohutnou patrovou zděnou stavbou, situovanou ve středu města. Je součástí souvislé řadové zástavby s nepříliš pravidelnou uliční čarou, která je v tomto místě ustoupená oproti předchozímu průběhu ( původně za ulicí ke kostelu navazovalo podloubí měšťanských domů, stejně jako na dalších dvou stranách náměstí ) a tvoří tak rozšíření malého a nepravidelného prostoru v rohu náměstí. Sem se dům obrací poměrně širokým průčelím s bohatým štítem. Svou dispozicí se jedná o hloubkově orientovanou stavbu na, vzhledem ke značné délce, poměrně úzké parcele, jejíž šířku zcela vyplňuje. V přízemí i patře jde dispozičněo hloubkový dvoutrakt, původně celkem jasně patrný. Později byla tato přehlednost poněkud narušena dodatečnými stavebními úpravami. Hlavní vstup do domu je řešen z náměstí, v přízemí reprezentativníhovýchodního průčelí. Situován je lehce doprava, mimo střední osu. Boční vstup ústí do ulice Buttulovy. Dům je výraznou architekturou a je velmi nápadný i díky svému mimořádně exponovanému umístění v horní frontě chotěbořského náměstí.

Dům Exteriér Přední štítové průčelí domu má výrazné architektonické členění, dělené na přízemí, patro a zakončeno je bohatě zdobeným štítem. V přízemí je použito dělení na tři osy. Vlevo je široké okno s velmi nízkým parapetem, jedná se o obdélný a na výšku postavený výklad původního obchodu. Stejné okno je i na pravé straně a symetricky mezi nimi, na středu průčelí, jsou přibližně stejně široké krámské dveře. Nadpraží všech těchto tří otvorů je zhruba ve stejné výši. Svým celkovým rozsahem zaujímají téměř polovinu plochy parterové části průčelí. Obě okna jsou zakrytado mělké niky zapuštěnou dvoukřídlou okenicí. Její konstrukce je rámová se střední příčkou a čtyřmi výplněmi, rám má jednoduchou profilaci a také kazety výplní mají profilovaný obvod, závěsy jsou plotýnkové, s jednoduše vykrajovaným obrysem, na nich jsou nasazeny vysunuté háky spojené čepem, umožňující překlopení křídel. Za okenicemi jsou dvoukřídlá okna s nízkým parapetem, s dělením vodorovnými příčkami na 9


celkem šest tabulek, okna mají prostou profilaci a také klapačka je lehce zdobena dvojicí oblých pásků při hranách. Střední dveře vstupu jsou zavírány předsazenými skládacími dveřnicemi rámové konstrukce s výplněmi. Křídla jsou dohromady dělena na čtyři úzké díly, každý z těchto dílů má dvě nízké a střední vysokou kazetu. Horní kazety této rámové konstrukce na obou krajích jsou volné, pouze s větrací síťkou. Za dveřnicemi jsou prosklené dvoukřídlé dveře, osazené v hluboké rovné špaletě s přímým nadpražím. Omítka této parterové části průčelí je hladká, ale po obou stranách jsou dvojice plochých lizen, spíše již pilastrů, přecházejících sem z patrové části. Jedná se ale o novodobou úpravu, architektonicky pochybnou, bez opodstatnění v tektonice. Sokl je obložen kamennými deskami, hladkými a rovně zakončenými bez profilace, jen mírně předstupujícími před líc fasády. Přízemí je od patra odděleno nízkou pásovou kordonovou římsou, její profilace je zcela jednoduchá a římsa je navíc na horní straně oplechována. V patře průčelí je zopakováno dělení na tři osy, se symetricky umístěnými okny úměrné velikosti. Jsou dvoukřídlá, dělená příčkami na šest tabulek, dovnitř otevíravá, jejich rámy jsou zapuštěny za líc průčelí. Okna jsou navzájem oddělena pilastry s hlavicemi, při nároží jsou tyto pilastry zdvojené. Nasedají přímo na kordonovou římsu, bez soklu nebo patky a pod korunní římsu jsou vloženy s mírným oddělením. Mají obdélnou plochou hlavici s rytým křížem naznačenou bosou. Ta je podložena profilovanou římsou, pod níž je zavěšena dvoustupňová vykrajovaná čabraka. Okna mají jednoduché a poměrně úzké šambrány s pásovou lištou, Na historických fotografiích jsou zde patrny ještě klenáky. Na bohatě profilované a výrazně vysazené hlavní, korunové římse je vztyčen štít s bohatě členěným obrysem. Koruna římsy je kryta řadou prejzů, nad nimi je nasazen nízký sokl zakončený odstupňovanou pásovou římsou. Do soklu jsou vkrojeny dva pilastry, dynamicky vytočené, mohutnější a širší než v patrové části průčelí. Navíc jsou podložené, dvoustupňové. Zakončeny jsou hlavicemi s motivem kanelování, spočívajícími na profilované římse, pod níž je opět vykrajovaná čabraka, tentokrát ale jednovrstvá, naopak ale zdůrazněná vkrojeným oválným medailonem. Pilastry jsou přepásány bohatě a jemně profilovanou římsou. Na té spočívá segmentově vyklenutý štítový nástavec, spočívající na kanelovaných patkách, odpovídajících hlavicím pilastrů. Nástavec je zakončen vrcholovou profilovanou římsou. V ploše štítu je dvojice poměrně velkých šestitabulkových oken otevíraných směrem ven. Okna jsou umístěna těsně vedle sebe, téměř jako sdružená. Jsou oproti oknům patra domu osazena přímo v líci průčelí a jejich šambrány jsou ploché. Plocha nad okny je nyní hladká, ale podle historické zprávy zde byl umístěn nápis, pravděpodobně chronogram. V nástavci je štukový reliéf, provedením spíše zlidovělý, jako je ostatně celé členění této hlavní fasády. Jsou na něm znázorněni dva korunovaní jednoocasí stojící lvi, držící v tlapách velký preclík, který je také završen korunou. Podle zmíněné zprávy zde měl být údajně ještě monogram MWZ. V nedávné době byl ve štítu namalovaný letopočet 1529, novodobý, dnes již neexistující.

10


Štít má po obou svých stranách okřídlí, vybíhající z voluty. Jejich rámování je provedeno plochou lištou, která na volutách přechází do hustě stočené oblé pásky. Po stranách štítu jsou posazeny nízké čučky, nad hlavicemi nástavce jsou asymetrické plastiky, snad zjednodušené a schematické vázy, ve vrcholu štítu je potom také poměrně velmi jednoduchá nevelká váza. Plastické členění hlavního štítového průčelí domu je provedeno barevnou kombinací nátěru, je zde použit světlejší okr a tmavší hnědavá barva. Boční průčelído Buttulovy ulice je jednoduché a proti přední fasádě do náměstí je až extrémně strohé. Přízemní část je členěna celkem dvěma drobnými, celkem nízko umístěnými okénky a jedinými dveřmi, jinak je v celém rozsahu plná. Tyto otvory se nachází za středem hloubky domu a tak rozdíl mezi bohatě zdobeným průčelím do náměstí a touto zcela hladkou plochou boční fasády je ještě výraznější. Není zde použito naprosto žádného členění, dokonce chybí i sokl a římsou je zde pouze hladké vysazení, přímo navazující na krátký úsek zalomení bohaté korunní římsy z čelní fasády. Dveře jsou zapuštěny v hlubší nice, mají mírný segmentový záklenek v líci průčelí, který plynule přechází do přímého nadpraží. Šambrána je zde pouze malovaná s využitím tmavšího barevného tónu fasádního nátěru. Vlastní dveře jsou jednokřídlé s nadsvětlíkem, s novodobým skládaným obkladem. Okénka, symetricky osazený po stranách těchto vstupních dveří. Jsou přibližně čtvercová, zapuštěná v nice s rovným nadpražím, pravé z nich má trámkovou zárubeň s vetknutou provlékanou mříží. Nad touto trojicí jediných otvorů v přízemí jsou přesně osově umístěna rovněž tři okna patra domu. Tato okna s plochou šambránou, velikostí shodná s okny v hlavním průčelí jsou lehce ustoupena za úroveň líce fasády, jsou dvoukřídlá, ven otevíravá a členěna nadvýšenou příčkou zhruba v horní třetině. Pohledově narušeno je toto průčelí celkem třemi větráky plynových kamen, vyvedenými na fasádu a dále dvířky rozvodné skříně přímo v sousedství dveří. Boční průčelído uličky, respektive nyní úzkého dvorku k sousednímu výrazně vyššímu domu, je obdobné jako průčelí do Buttulovy ulice. Je opět zcela hladké bez architektonického členění. V přízemí jsou pak dveře z chodby, opět odsazené v nice se segmentovým záklenkem, ten je zde ale vyklenutý výše. Do této niky jsou vsazeny jednokřídlé dveře se segmentovým zakončením, v celé ploše opatřené novodobým palubkovým obkladem, imitujícím „barokní“ podobu. V patře jsou opět celkem tři okna, zde ale výrazně se od sebe lišící podobou i rozměrem. Vlevo, v zadní části domu je to drobné obdélné na výšku postavené okénko. To, i stejně další dvě, jsou vsazeny v ustoupení za průčelím. Střední okno je pak největší, je výrazně převýšené. Poměrem se jedná v podstatě o dvě nad sebou posazená základní okna tohoto domu. Situováno je nad schodiště. Napravo od něj je okno poslední, se stejnou výškou nadpraží, jako okno předchozí. Velikosti odpovídá ostatním oknům z 11


místností v patře domu, lemováno je plochou šambránou. V rámu jsou vsazena dvě dovnitř otevíravá křídla bez dalšího dělení. Zmíněná šambráno tohoto okna je tak jediným plastickým prvkem na tomto bočním průčelí domu Mezi touto boční stěnou a sousedním domem je v přední části, mělce za hlavním průčelím rozepnut prampouch se segmentovým klenebním pasem a rovnou, prejzy krytou korunou. Je hladce omítnut, bez zdůraznění segmentem zaklenutého otvoru průchodu, kam je umístěna novodobá otevíravá mříž. K zadnímu průčelí je pak přiložen navazující nižší dům, který tvoří původní pokračování ulice, je zde ale již posledním, protože další zástavba byla v minulosti odbourána.Nad sousedním, přízemním, ale ne zcela nízkým domkem vyčnívá pouze horní část trojúhelného štítu s hladkou a nečleněnou omítkou. Střecha domu je sedlová, její plocha je plná, bez vikýřů. Krytinou jsou šablony typu eternit, po okapní hraně běží nástřešní žlaby dešťových svodů. Nad střechu vystupují dva komíny, jeden je běžný, novodobý, vyzděný z lícových a vyspárovaných cihel, zakončený odskakovanou hlavicí. Druhý, mohutnější komín domu je mnohem neobvyklejší, je zděný a omítaný a má zcela neobvyklý kruhový průřez. Zakryt je nasazenou plechovou poklicí. Interiéry Dispozice sledovanéhopatrového a zčásti podsklepeného domu je tvořena příčným nepravidelným trojtaktem. Levým traktem přízemí je zde hluboký díl přední části domu, směrem do náměstí, s hlavními místnostmi. Střední trakt tvoří úzká příčná chodba, spojující dveře z Buttulovy ulice s dveřmi zadními, do boční uličky, později dvorku. Konečným zadním traktem je komorový díl složitější půdorysné osnovy. V patře se opět jedná v zásadě o příčný trojtakt, ale poměry šíře jednotlivých dílů jsou zde mnohem vyrovnanější. Sklep se nachází v pravé zadní části a zabírá přibližně polovinu půdorysu domu. Původně byl dnes svým rozsahem poměrně malý dům mnohem rozlehlejší. Další jeho prostory navazovaly směrem dozadu od náměstí, ale před více než dvěma stoletími došlo k rozdělení objektu na dva domy samostatné. Zadní z nich přitom není předmětem tohoto průzkumu. sklepy Schodiště vstupu do sklepa je svým nástupem vloženo na pravou stranu úzké chodby, skryto je pod zvedacím poklopem, první stupně klesají při boční stěně chodby a poté se zalamují kolmo doleva, tam posléze končí a přecházejí do chodby, vedoucí ve směru bočního uličního průčelí domu, 12


zdivo stěn schodiště je zřejmě kamenné, pravděpodobně z místního lomového kamene a je pokryto hrubou omítkou, na pravé straně před patou schodiště je ve stěně mělká nika, stupně schodů jsou dole kamenné, z velkých bloků pískovce, pravděpodobně se jedná o druhotně použité tesané kusy, snad části starších ostění, horní stupně jsou vyzděny z cihel Chodba ve sklepě je v přímém pokračování výstupu ze schodištěje to obdélný protáhlý prostor a končí zhruba pod dnešní zadní štítovou zdí domu, kde je na levé straně průchod do hlavní sklepní místnosti,její přední část přibližně v polovině celkové délky od schodiště je širší, respektive rozšířená na pravé straně ustoupením od šířky schodů, zhruba po polovině délky se opět zužuje na přibližně původní šířku, tedy šíři schodiště, obě hrany rozšíření jsou kolmé, stěny jsou vyzděny z kamene a hrubě omítány, na pravé straně je větrací průduch šikmo nahoru vyvedený do bočního průčelí, do ulice, segmentová klenba této přední části chodby je z cihel, režná bez omítky, podlaha je pravděpodobně z udusaného jílu, užší pokračování chodby má obdobné stěny, předcházející úsek cihelné klenby je zakončen segmentovým pasem, vyrovnávající výškový rozdíl k vyššímu pokračování mírně zahrocené klenby, vyzděné z lomového kamene, zřejmě místní ruly. Přechod od dělícího oblouku je v klínovém tvaru vyzděn z cihel, zřejmě se jedná o dozdění odbourané části kamenné klenby při předpokládaném prodloužení chodby směrem k přední části domu, povrch klenby je režný bez omítky, klenba takto pokračuje dále a před čelní stěnou chodby je kamenná klenba nahrazena opět úsekem cihelné, zde se ale výška tohoto cihelného klínu dosti prudce snižuje k silnější plentě přiložené ke zdivu čelní stěny chodby, vlevo je zde v konci chodby segmentovým kamenným obloukem překlenutý vstup do velkého prostoru sklepa Hlavní prostora sklepa je poměrně rozlehlou místností, přístupnou ve svém koutě z chodby, na protáhlejším obdélném půdorysu, kde v přední části je dovnitř vytažen mohutný hranolový pilíř zdiva, rámující vchod z chodby. Stěny jsou opět z lomového zdiva. Kámen, zřejmě druh ruly, je zde ponechán v režném stavu bez omítky, stěny jsou plné, pouze přední čelo, na vstupní straně, je mírně vlevo mimo střed prolomeno nízkým otvorem, přeloženým hrubým trámem bez vylehčovacího oblouku. Kameny zdiva, které jsou zde na všech stěnách zčásti dosti velké, jsou i nad trámem zděny bez snahy o odlehčení, nika, spíše se jedná o starší průchod, je zaslepena hrubě provedenou zazdívkou, spíše složenou než zděnou smíšeně z kamene a cihel.Široká klenba téměř polokruhového profilu vybíhá až od podlahy, je opět, stejně jako zdivo, kamenná a režná, zčásti je zde ale malta vyteklá do bednění přímo při její stavbě. Podlaha prostoru je opět z dusaného jílu a je pravděpodobné s ohledem na zazděný otvor, že byla postupně navýšena

13


Přízemí Chodbapřístupná dveřmi z Buttulovy ulice, procházející napříč přízemím domu, je úzká ve své přední části a mírně rozšířená vzadu. Zde je podlaha zvýšena a tento rozdíl překonávají dva stupně. Přední část má strop tvořený jen mírným vzepětím segmentové klenby, po oddělení, opět segmentovým pasem, je vzadu napříč položena klenba o vyšším vyklenutí. Podlaha je vepředu z teracové a v zadní části z keramické dlažby, napravo za vstupními dveřmi je poklop vstupu do sklepa, který zasahuje až do poloviny šířky chodby, na levé straně je v přední části chodby, hned za domovními dveřmi, zasazena rozvodná skříň a dále, před vyrovnávacími stupni schodů, jsou dveře vedoucí do původního obchodu. Pravá strana má nad vstupem do sklepa niku uzavřenou dřevěnými dveřmi a dále, přímo proti dveřím do obchodu, jsou dveře vstupu do komorové části domu. V rozšířeném prostoru vzadu je v levé boční stěně vstup do malé místnosti vydělené z bočního prostoru v přední části domu. Proti těmto dveřím je nástup na schodiště do patra. V čele jsou pak dveře obdobné dveřím vstupním z ulice, tyto vedou do původní zadní uličky, dnes uzavřeného úzkého dvorku. Chodbičkanebo spíše předsíň před obchodem je přístupná dveřmi na levé straně chodby domu. Je to menší obdélná místnost, do níž je vytaženo těleso hranolového komínu na středu čelní stěny a na levé straně sem vybíhá příčka záchodu, vestavěného do niky původního a později zazděného otvoru, který souvisel s provozem krámu v domě. Na pravé straně od vstupu je stěna ustoupena do mělké niky, zakončené segmentovým pasem. Stěna proti vstupu je prolomena dvěma otvory, vpravo jsou to dveře do prostoru vlastního obchodu, nalevo volný segmentem zaklenutý průchod, zbylou plochu mezi nimi vyplňuje předsazený hranol komínu. Levá strana, kde byla původně hluboká nika s kolmou špaletou, podle vyrýsování v omítce původně otvor ve stěně do ulice, později zazděný se vsazeným malým okénkem a s přímým nadpražím přeloženým fošnami. Tato nika byla využita pro zmíněnou vestavbu záchodu a příčka s dveřmi vyčnívá přibližně do poloviny šířky sousedního průchodu. Poslední stěna je z větší části plná, pouze vlevo v koutě jsou v segmentově zaklenuté nice dveře, kterými se vstoupilo z chodby, prostor je zaklenut pruskou klenbou, podlaha je snad z hladké mazaniny Původní obchod v přední části přízemí domu, je přístupnýz předcházející chodbičky a nebo přímo z náměstí hlavními dveřmi. Půdorysem je to mírně protáhlý obdélník, lehce zkosený, pravá stěna od vstupu zpředsíně má blízko od tohoto koutu široké dveře, z nichž je zachována pouze obložená zárubeň. Čelní stěna směrem do náměstí je otevřena dvěma otvory, pravým z nich jsou dveře do obchodu, umístěné v hluboké mírně rozevřené nice s přímým nadpražím, odděleno úzkým pilířem je okno s nízkým parapetem, které je výlohou obchodu, hluboká nika s rovnou špaletou má také přímé nadpraží. Levá stěna je plná až na mělkou niku s nízkým parapetem a se segmentovým záklenkem. Podlaha je zřejmě 14


položena dlažbou, která je ale zakryta povlakem krytiny a viditelný je pouze sokl na stěně z jedné řady dlaždic, strop je rovný, omítaný, se zrcadlem tvořeným mělkým odsazením fabionu Boční prostor obchodu má vstup z obchodu dveřmi v dělící podélné stěně a spolu s ním tvoří přední část přízemí domu do náměstí, tvarem je tato místnost velmi úzký obdélník, jeho zadní část ale byla novodobě oddělena provizorní lehkou příčkou, pravá stěna od vstupu v této velké přední části původního dlouhého prostoru je onou rozdělující příčkou, plnou bez otvoru, rovněž nepřerušená je i další stěna, dlouhá situované proti vstupu, v čele místnosti do náměstí je krátká stěna otevřená na středu velkým oknem s nízkým parapetem (prvek B01 v inventarizaci), poslední ze stěn místnosti, vstupní, je prolomena pouze otvorem dveří z obchodu, strop je rovný a omítaný, podlaha je ze starých cementových dlaždic, oddělená část původně celistvého prostoru na pravé straně je přibližně čtvercová, vstupuje se do ní dveřmi v zadní části chodby domu, snížení podlahy místnosti je vyrovnáno dvěma stupni, boční stěny jsou plné bez přerušení, na levé straně je přizděn hranolový komín menšího profilu, v čele je zčásti dochována prosklená příčka rozdělující tuto část původního obchodu, bednění provizorního současného předělení místnosti je k ní z druhé strany přiloženo, podlaha je z cementových dlaždic, strop je rovný, omítaný Komora v pravé zadní část domu, přístupná dveřmi v polovině pravé strany chodby, půdorysem nepravidelná menší místnost, členitá, v zadní části je její jinak téměř čtvercový prostor omezen stoupajícím ramenem schodiště do patra domu, pravou stranu místnosti od vstupu tvoří příčka, v jejímž středu jsou dveře (prvek A08 v inventarizaci) do následné další komory, navazující stěna proti vstupu je v levé polovině probrána širokou a nepříliš hlubokou nikou, zaklenutou pasem téměř půlkruhové klenby, dále, s mírným odskočením ve špaletě tento prostor pokračuje do hluboké a úzké niky, zaklenuté nízkým segmentem, kde téměř pod tímto záklenkem je nízký ležatý větrací otvor ve vnější zdi směrem do dvorku, levá špaleta niky je vytažena obezděním stoupajícího zalomeného ramene schodiště a tvoří tak roh vsunutý do prostoru této místnosti, na něj navazuje krátký úsek plné stěny ke vstupním dveřím z chodby, podlaha komory je hladká, pravděpodobně tvořená povlakem betonovém mazaniny, složitý je systém zaklenutí, který je složen z úzkého úseku pruské klenby v pravé vstupní části, odpovídající přibližně špaletě dveří z chodby, pasem stoupání této klenby je oddělena další část, kde napravo je nízká segmentová klenba do hluboké niky směrem k vnější boční stěně domu, v levé polovině je plocha valené klenby, zřejmě tvořící podchycení schodiště a v koutě je zde ještě tato klenba vykrojena nepravidelnou převýšenou lunetou, celá klenba prostoru je tvarově dosti komplikovaná a je zřejmě pozůstatkem složitého stavebního vývoje, v koutě na pravé straně je pod odpadlou omítkou na klenbě patrné silné zadehtování, které je dokladem dýmného provozu v tomto místě

15


Komora v pravé části domu při uličním průčelí, přístupná dveřmi z předcházejícího prostoru, jejím půdorysem je přibližně čtverec, dělící příčka je vložena na střed pod klenební pas, takže na obě strany se hranou rýsuje jeho oblouk, levá stěna od vstupu je téměř v celé své šířce probrána mělkou nikou, která tvoří obdobný tvar, další stěna, situovaná proti vstupu je napravo prolomena malým okénkem (prvek B02 v inventarizaci) do ulice, poslední, pravá stěna je plná, podlaha je z cementových dlaždic, klenba místnosti je pruská o poměrně nízkém vzepjetí patro schodiště do patra je jednoramenné pravoúhle zalomené, jeho stupně jsou zřejmě zděné, ale plně obložené, tedy na stupnici i podstupnici dřevem, boční stěny jsou plné, ale v místě zalomeníje vyšší poloze, již spíše v hale nad schodištěm prolomeno vysoké okno, na levé straně je vedeno madlo zábradlí, dřevěný jednoduchý hranol hala nad schodištěm je otevřeným prostorem nad výstupem schodů do patra domu, dále odsud pokračuje průchod do obytných místností a také je dosud přímo přístupná koupelna a v koutě je ve stropě otvor vstupu na půdu, půdorysem místnosti je obdélník, pravá stěna, podél níž je vedeno rameno výstupu schodiště, je ve svém konci prolomena dveřmi do další místnosti, typové dveře v ocelové zárubni mají v napraží segmentový záklenek, navazující stěna naproti schodům je hned v koutě otevřena dveřmi do koupelny, dveře včetně záklenku jsou shodné s předcházejícími, v dalším pokračování úsek plné stěny končí hranou a do kouta místnosti po mělkém ustoupení vede mírně šikmo založená příčka, před tímto ustoupeným místem je ve stropě otvor vstupu na půdu se sklápěcím žebříkem, navazující stěna je plná, je to štítová zeď k sousednímu domu, poslední stěna prostoru je otevřena dvěma okny, pravé z nich je drobné okénko (prvek B04 v inventarizaci) ve vysoké, segmentově zakončené nice s nízkým plným parapetem, v těsném sousedství je vlevo další téměř stejná nika, která je v celé své výši a šířce otevřena velkým oknem (prvek B03 v inventarizaci), mezi okny je ke stěně přisazen krátký plný úsek parapetní zídky, tvořící zábradlí nad nejhlubším prostorem schodiště, podlaha je zřejmě z kletovaného cementového povlaku, strop je rovný omítaný, v místě otvoru vstupu na půdu jsou patrné staré stropní trámy a rub jejich podhledu a také malý úsek stropu z drobných povalů s jílovým překrytím koupelna je malou místností přístupnou z haly, společně s halou tvoří pravý krajní díl domu, půdorysně je to přibližně čtverec, proti vstupním dveřím, které jsou umístěny napravo v koutě, je opět v poloze v koutě okno (prvek B05 v inventarizaci), místnost je celá opatřena keramickým obkladem, stejná je i dlažba, podhled rovného stropu je polepen deskami, snad z polystyrenu

16


jídelna je dalším prostorem patra domu, umístěným v jeho středním dílu, přístupným dveřmi z haly a průchozím dále do pokojů v přední části domu, od sousedního prostoru, kuchyně, přiložené k boční stěně domu do ulice, je oddělena pouze částečně, zdí prolomenou dvěma volnými průchody, půdorysem místnosti je přibližně čtverec, stěna vlevo od vstupu je, jak již bylo zmíněno, otevřena dvěma otvory s rovnou špaletou a půlkruhovým záklenkem, pravý z nich je průchodem, levý má plný parapet a je pouze prosvětlovacím otvorem, zbývající úsek zdiva mezi nimi je jen poměrně úzký pilíř, další stěna, proti vstupním dveřím, má přesně na osu k předcházejícímu vstupu, tedy v koutě, opět dveře, ty jsou zcela stejné jako dvojice dveří v hale, tedy typové a opět se segmentovým záklenkem v nadpraží, pravou stranu dveřní špalety při přechodu do plné navazující stěny rámuje drobný výstupek, jakási lizena, stěna na pravé straně má nalevo od svého středu okno (prvek B07 v inventarizaci), poslední stěna místnosti, v níž jsou v pohledu zevnitř v pravém koutě umístěny vstupní dveře má přímo na hraně jejich levé špalety přizděný pilířek, který je celkově napravo od středu stěny, levá takto vymezená část je mezi tímto pilířkem a levou stěnou překlenuta vysokým segmentovým obloukem a do takto vzniklé niky je ještě vkrojena nika další, s vysokým parapetem, mělký, její boky přímo zabíhají do oblouku, který svým prohloubením tvoří společné nadpraží, podlaha je opatřena povlakovou krytinou, strop je rovný s omítaným podhledem, opatřený ještě palubkovým obkladem kuchyně je nalevo sousedícím prostorem, druhou částí středního dílu domu, s předcházející jídelnou je propojena volným průchodem v dělící stěně, kde je ještě již zmíněný další otvor, proti vstupu je stěna se dvěma okny (prvek B06 v inventarizaci), symetricky rozmístěnými v této ploše, v pravém koutě od vstupu je přizděný mohutnější hranol komínu, podlaha má povlakovou krytinu, strop je rovný a omítaný podhled jsou ještě přidány palubky velký pokoj je hlavní obytnou místností patra, situovaný do hlavního průčelí domu, jeho půdorysem je mírně zkosený obdélník, vstupní dveře z jídelny jsou vloženy až do kouta, proti tomuto vstupu je čelní stěna s dvojicí pravidelně rozmístěných oken, v pravé boční dlouhé stěně jsou napravo od středu v nice s kolmou špaletou a rovným nadpražím vloženy dveře do pokoje sousedního, novodobé a typové, podlaha je prkenná, strop je rovný a omítaný boční pokoj sousedí s předcházejícím a je s ním spojen dveřmi, původně zde byly ještě dveře v další, v krátké pravé boční stěně, ale ty byly později zaslepeny a celé tato stěny byla zakryta ještě obložením, nalevo je v krátké čelní stěně okno obrácené do náměstí, podlaha má dnes položenu kobercovou krytinu, strop je i zde rovný a omítaný

17


půda půdu domu tvoří jediný volný prostor pod jeho sedlovou střechou, vymezený štítem do náměstí a štítem zadní, směrem k sousednímu domu v pokračování Buttulovy ulice, přední štít je prolomen dvojicí blízko vedle sebe posazených oken, jejich vzájemným oddělením je úzký zděný pilíř, slabé štítové zdivo je zesíleno ještě dalšími pilíři po stranách obou oken Tato jednoduchá a ven otevíravá okna jsou tak umístěna v ustoupené nice a mají plný parapet, spodní část štítu je zde v prostou půdy hladce omítnuta, horní, nad okny je z režného cihelného zdiva, krov domu je hambalkový, jedná se o typově jednodušší krovovou konstrukci, která nemá ani podélné zavětrování, hambalky jsou položeny poměrně nízko, pouze krajní vazby při štítech jsou doplněny ještě šikmými vzpěrami, zachovány jsou takto ale pouze u štítu zadního, vepředu zbyly pouze dlaby na krokvích a hambalku, u velkého z dvojice prostupujících komínů je provedena jakási výměna svedením hambalku do tyčového vysokého sloupku z kulatiny, krov je z tesaného dřeva, s tesařskými značkami, pobitý je plným bedněním, na severní straně jsou to stará prkny, na toto bednění je položena skládaná „eternitová“ krytina, větší z obou komínů je dosti neobvyklý, na hranolovou spodní část s vymetacími dvířky je nasazeno pokračování kruhového profilu, rovněž vyzděné z cihel a vytaženo až nad střechu, podlahu půdy tvoří široká prkna na vazných, respektive stropních trámech dvorek dvorek domu je úzkým prostorem při jeho jižním boku k sousednímu domu, původně se jednalo o uličku, ale dnes je již uzavřena prostor se stal soukromým, tento dvorek je vydlážděn betonovými deskami a při domě je zčásti pruh obrubníkem ohraničeného záhonu

6. Stavební a celkový vývoj domu Dům je historickou stavbou s dlouhou stavební historií a tím nutně i složitým vývojem. Všechny jeho stavební etapy sice již nelze zcela spolehlivě rozlišit, projevuje se zde i absence případných archivních podkladů, ale ty hlavní jsou zde celkem dobře patrné. Dům stojící přímo na náměstí musel přitom vždy již jen touto polohou v celé své historii náležet k těm nejvýznamnějším a tím i nejbohatším objektům. Ty pak zpravidla byly často přestavovány a upravovány, změny zde probíhaly vždy mnohem výrazněji než v případě chudších stavení v méně důležitých koutech města.Jeho stavební vývoj je tedy přímo spojen již se založením a pak s

18


následnýmrozvojem města a všechny hlavní etapy vývoje sídla se s největší pravděpodobností musely přímo projevit i v případě této stavby. Chotěboř je jedním z našich významných historických měst. Založena byla jako město poddanské, v době druhé poloviny třináctého století, a to na místě staršího, živelně rostlého předlokačního sídla, zmíněného již v roce 1265. Vývoj první zástavby, který v detailu nelze doložit zcela přesně, odpovídal s jistotou i dalším srovnatelným městům. Zděná výstavba byla v tomto nejstarším období spíše výlučná a soustřeďovala se zejména na nejbohatší domy na náměstí. Je tedy vysoce pravděpodobné, že zkoumaný dům čp. 194 zde mohl již v této době v určité podobě existovat jako zděná stavba a to v rozsahu sklepů a minimálně i přízemí. I v dalších stoletích bylo ale město stále z větší části dřevěné a teprve nová výstavba po zničujícím rozsáhlém požáru roku 1832 je konečněproměnila do zděné klasicistní podoby. U domů stojících přímo na náměstí by ale většinou mělo platit, že byly výstavnější, tedy zděné, již mnohem dříve.Takový předpoklad by měl platit pro období renesance a zejména pak pro barokní dobu. Významným obdobím pro rozvoj města nakonecbyla druhá polovina devatenáctého století, která znamenala nebývale rozsáhlé úpravy a přestavby většiny domů. Dům dnešní čp.194 na náměstí tedy podle oprávněných předpokladů vznikl již v první fázi výstavby města Chotěboře. Pokud to bylo založeno již po polovině třináctého století, musela být tato významná parcela tehdy obsazena a je možné se oprávněně domnívat, že někdy ve čtrnáctém a nejpozději v patnáctém století zde již stál podsklepený a patrový měšťanský dům, postavený na hluboké gotické parcele. Její přední část zaujímala vlastní stavba s prostorami určenými pro bydlení, řemeslo nebo obchod a se sklady, tedy komorami a dalšími pomocnými místnostmi. Sklep dochovaný do současnosti by měl ve svém základu z tohoto období pocházet.S velkou pravděpodobností i zdivo nadzemní části a to v rozsahu přízemí a snad i jeho vyšší partie. To je ale pouze domněnka, vycházející z našich celkových znalostí o vývoji měst. Charakter zdiva ve sklepě tomuto předpokladu rozhodně v žádném ohledu neodporuje. Může to tak být první stavební etapa, kterou zde dokážeme rozlišit a časově snad i zařadit. Na takový dům by pak měla navazovat další zástavba parcely, která většinou představovala lehčí stavby hospodářského charakteru, dále pak dvorky a také zahrady, kuchyňskou se zeleninou a bylinkami a také zahradu ovocnou, štěpnici. Pro naše města, a Chotěboř zde není výjimkou, bylo klidné období druhé poloviny čtrnáctého století vystřídáno zničujícími dobami husitských válek. V nich docházelo k častým požárům a plenění měst a bylo tak poměrně častým jevem, že městské domy byly zničeny někdy až zásadním způsobem. Po uklidnění pak následovala další prosperita v druhé polovině století patnáctého a města se svým opevněním i jejich domy byly často dosti nákladně obnovovány. Můžeme pouze předpokládat, že ani ten náš opět nebyl výjimkou. Zmínka je o velkém požáru města v roce 1485, nejpozději v této době by tedy bylo možno předpokládat také u tohoto domu pozdně středověkou přestavbu. V následném renesančním období šestnáctého století opět byly domy ve městech nákladně přestavovány a můžeme se domnívat, 19


že k takové renesanční úpravě došlo i zde. V této době máme také doloženého prvního majitele domu, byl jím v roce 1582 Jiřík Zahajský a následně 1591 Nikodém Kotek, který byl svým řemeslem hrnčíř. Je to bohužel o domě první konkrétní zpráva a celá jeho dřívější historie je tak zcela nejasná. Pak již sled majitelů domu alespoň takto heslovitě známe, ale nemáme žádnou informaci například o cenách, za které byl prodáván. Z těch by již bylo možno alespoň rámcově předpokládat podle jejich nárůstu případné stavební úpravy nebo naopak při poklesu ceny chátrání a poškození stavby. Dostáváme se do roku 1613, tehdy, pokud je náš výklad správný, se opět měnil majitel a tak zde mohly být provedeny další renesanční úpravy. Následuje období třicetileté války, po níž byla velká část domů v našich městech a vsích zničena a často i opuštěna. Pro nás je zde první další majitel až z následné doby, z roku 1678, tedy plných třicet let po uzavření míru. S takovým odstupem, jedná se o časový úsek odpovídající plné jedné generaci, zde snad již stál dům v pořádku a možná i celkově nebo zčásti znovu vystavěný. Soupis památek z počátku dvacátého století uvádí dnes již neexistující monogram MWZ, který se měl nacházet mezi štukovou výzdobou dnešního štítu domu spolu s pekařským znakem. Podle známých jmen majitelů by bylo možno jej přiřadit k roku 1781 a tím datovat zásadní barokní přestavbu. Je to sice pouze jedním údajem podložená domněnka, ale i stylová podoba domu by jí mohla celkem zdařile odpovídat. Každopádně dnešní podoba domu, tedy většina jeho stavebních konstrukcí a zejména bohatý štít má charakter, který by se do pokročilého až pozdního osmnáctému století dal zařadit. Jsme ve venkovském prostředí, kde je možno uvažovat také s určitým vývojovým zpožděním a proto by nebylo těžké předpokládat, že tato podoba může pocházet i ze samého počátku století devatenáctého. Nebude tedy asi chybou, pokud určíme, že celková a z větší části dodnes dochovaná pozdně barokní přestavba domu byla provedena po roce 1781. Dům měl tehdy podobu, která z velké části odpovídala podobě současné. To platí ale hlavně v exteriéru, avšak i zde došlo později k podstatným úpravám. Určitě byla tehdy jinak řešena přízemní část hlavního průčelí. Zřejmě zde, stejně jako později, byl v tomto období obchod, krám. Pak by ale bylo možno předpokládat zaklenuté krámské výkladce, pravděpodobně s kamenným ostěním a také vstupní dveře do krámu by měly mít barokní podobu s kamenným a pravděpodobně ozdobným ostěním. Omítka zde mohla být hladká, ale také mohla být provedena její plastická úprava, například rustikou. Rozhodně zde nebyly současné lizeny, které jsou v tomto případě zcela novodobé. Členění horní části hlavního průčelí a štítu je zachováno v podstatě beze změn, pouze zde chybí ve starých popisech zmiňovaný nápis s pravděpodobným chronogramem a také zmíněný monogram. Pak je podstatná změna u oken, na starší fotografii má okenní šambrána ve svém nadpraží vložený klenák, je ale otázkou, zda zde byl i původně.Odlišná proti dnešnímu stavu ale byla okna vlastní, tedy jejich rámy a křídla.Podle analogií bychom zde mohli předpokládat buď ještě barokní typ, tedy jednoduché okno vnitřní, které mívalo často pevný poutec 20


a tedy čtyři dovnitř otevíravá křídla. Zasklení v té době bývalo ještě skládané do olověné montáže, ale přecházelo již do mladší podoby s většími plochami skleněných tabulí. Vývojově mladší typ okna, který by zde také mohl připadat v úvahu je již klasicistní, kdy se jedná o okno dvojité, ven a dovnitř otevíravé, kdy vnější rám je osazen přímo v líci průčelí. Tato okna mívala zasklení z většího formátu skla a tyto tabulky byly spojeny buď ještě olověnými pásky, nebo okenní křídlo bylo rozdělené příčkami. Okna v každém případě byla pohledově dosti nápadnými prvky a dotvářela charakter architektury. Boční průčelí i zadní štít byly s jistotou i v této době mnohem jednodušší než fasáda hlavní, obrácená do náměstí. Možná zde ani tehdy nebylo žádné členění, okna ale byla jiná, odpovídající našemu předpokladu oken hlavních. Je dále možno předpokládat, že jiná podoba byla také u dveří do ulice, i zde by bylo pravděpodobné si představit barokní ostění, provedené z kamene nebo pouze ze štuku. Nevíme, jaká byla tehdejší krytina střechy.Její dnešní krov není bez použití dendrochronologie datovatelný. Jedná se o nejjednodušší konstrukci prosté hambalkové vazby a mohl by být buď ještě pozdně barokní, nebo vztyčený až po velkém požáru města roku 1800 nebo 1832. Podle zpráv ale právě tento dům jako jeden z mála oheň přečkal. Krytinou takto lehkého krovu by mohl být nejspíš šindel, ten by ostatně tomuto místu nejspíše odpovídal. Značně odlišná ale byla zřejmě podoba interiérů domu v jeho barokní podobě. Zásadní skutečností bylo, že v této době většinou domy ještě neměly tahové komíny a existovaly zde dymníky a tzv, černé kuchyně. Potvrzením je nález zadehtované omítky v komoře v zadní části přízemí. Klenby tohoto dílu domu by mohly z této stavební etapy pocházet. Ploché stropy ostatních prostor v té doběmohly být ještě záklopové, tedy s viditelnými trámy a přes ně pokládanými prkny, ale také zde již mohly být omítané podhledy. Prostorová dispozice domu v podstatě odpovídala té současné, Interiéry byly vybaveny ještě dalšími náležitostmi, osobitý charakter jim dodávaly například dveře, ale zejména se zde uplatňovala většinou zajímavě výtvarně řešená kachlová kamna. V domě byla pekařská dílna, to znamenalo příslušně vybavené místnosti a zejména pak velkou pec. Dům měl i nadále své hospodářské zázemí, ještě na počátku dvacátého století bylo u venkovských měst zcela běžné, že ve chlévech byl dobytek včetně krav a ve stájích koně. Zadní část parcely tedy zaujímaly různé, více či méně stavebně trvanlivé objekty pro tyto hospodářské účely. Podle archivních dokladů v roce 1790 došlo k oddělení zadní části domu, prodejem mezi bratry. Tehdy byl zřejmě vyzděn oddělující zadní štít domu, byly pravděpodobně provedeny dílčí úpravy v jeho přízemí a zejména ve sklepě. Tam byl zaslepen průchod do zadní části a je možné, že v této době a v souvislosti s rozdělením domu a jeho parcely byl nově řešen i vstup do sklepa a že současná podoba s dnešními schody z chodby je až z této doby. Tomu by odpovídala i změna v klenbách chodby ve sklepě, kde před nástupem na schodiště je mladší úsek klenby cihelné. Z archivu víme, že v oddělené části domu měla být zřízena v „dolním“ sklepěstudna a odpad do velkého „hejcuku“. Kupující získal také celý sklep 21


pod jeho světnicí, tedy v zadní části domu. Jako poznámku je zde třeba uvést, že sklepem se tehdy rozuměla také klenutá místnost, takže dolní sklep je zde stále naším známým sklepem. Slovo hejcuk pak znamená kanalizační odpad. V průběhu devatenáctého století můžeme předpokládat řadu dílčích stavebních úprav domu, ale k jejich přesnému rozlišení a datování nám chybí konkrétní informace z archivu nebo dokonce případné stavební plány. Domníváme se, že z tohoto období pochází například zeď oddělující zadní část prostoru krámu a také tahový komín, který je sem vestavěn. Mohlo by se snad jednat spíše o první polovinu století nebo dokonce o jeho počátek, protože staré dýmníky byly v městské zástavbě vývojově pokročilými, modernějšími a pro život v domě pohodlnějšími tahovými komíny celkem hromadně nahrazovány již brzy po roce 1800. Nejstarší zachované dveře a jejich zárubně, které v domě v současnosti jsou, by podle typu a provedení měly odpovídat až druhé polovině devatenáctého století a proto další rozsáhlejší vnitřní úpravy v domě bychom předpokládali v této době. Stejně je snad možno zařadit i nové řešení parteru hlavního průčelí s nově vyřešenými otvory dveří a výloh. Nejednalo se zřejmě o rozsáhlé úpravy. Jak již bylo zmíněno, dispozice domu se nijak výrazně oproti baroknímu stavu ani později nezměnila. Dalšími drobnými úpravami byla menší adaptace v době kolem roku 1930, kdy máme jediným pro tento dům dochovaným historickým plánem doloženo zřízení nového komínu. Stejné době odpovídají zadní dveře do dvorku domu a také například dveře vzadu v obchodě a pravděpodobně okna bočních průčelí. Stavební vývoj domu pak byl ukončen v nedávných desetiletích, kdy zde zřejmě v sedmdesátých až devadesátých letech byly provedeny opět spíše nevýznamné úpravy. Z nich pak největším zásahem je vybourání dělící zdi s původními dvěma dveřmi v patře a její nahrazení novými dveřmi do koupelny a dvojicí otvorů s obloukem, oddělujících kuchyni od jídelny. Také zřejmě byly zrušeny dřevěné schody na půdu a byl zde instalován pouze sklápěcí žebřík. Zaslepeny byly dveře do bočního pokoje v patře a dělící zeď byla zaplentována.

7. Hodnocení domu Dům je mimořádně hodnotný v celém svém organismu, je to jeden z nejlépe dochovaných a dnes také nejhodnotnějších měšťanských domů v Chotěboři. Jeho význam je ještě umocněn skutečností, že se nachází v silně exponované pohledové poloze na náměstí. Velmi hodnotné jsou jeho jednotlivé konstrukce a dochované detaily. Jedná se přitom o v podstatě celý rozsah stavby. Není nijak důležité, zda se jedná o součást nejstarších etap jeho výstavby, tedy středověké konstrukce a

22


detaily, stejně nebo srovnatelně cenné jsou i nejmladší části, pocházející z devatenáctého století a dokonce první poloviny dvacátého století. Město je samo osobě jako celek významnou kulturní památkou, je chráněno statutem Městské památkové zóny. Hodnotné části a jejich soubory poznámka: Tento výběr je pouze orientační, hodnotná je zde opravdu většina detailů a jejich souborů. Navíc některé hodnotné části nemusely být při průzkumu jednoznačně rozpoznány, některé další mohou být zatím ještě ukryty pod novějšími úpravami. Dále, nejedná se přitom pouze o zajímavé architektonické a řemeslné detaily, ale zároveň i o přímé součásti kulturní památky, které jsou tedy chráněné ve smyslu příslušných zákonů. průčelí: - výstavná barokní hlavní fasáda se všemi součástmi a detaily - boční jednoduchá průčelí - zadní průčelí, štít sklepy: - veškeré zdivo a klenby přízemí: - veškeré zdivo - klenby a ploché stropy - celé schodiště do patra domu patro: - veškeré zdivo - stropy - předpokládané prkenné podlahy půda: - celý krov - velký komín cenné drobnější části, vybavení v samostatné inventarizaci

stavby

a

detail

jsou

podchyceny

Závady Památka nemá žádné skutečně zásadní architektonické nebo památkové závady. Součásti objektu jsou v podstatě dochovány ve stavu, odpovídajícím více či méně době vzniku v jednotlivých stavebních etapách. Pouze některé dílčí novodobé stavební úpravy nejsou nejvhodnější, jedná o 23


dvě místa v patře domu, o stěnu mezi kuchyní a jídelnou a o zadní zeď bočního pokoje. Zde by se v budoucnosti mělo uvažovat o rehabilitace. Obdobně je tomu s vestavěným záchodem v přízemí domu za obchodem, tato úprava byla provedena pouze s ohledem na potřebu bez dalších úvah.

Náměty pro budoucí úpravy poznámka: Tento a následující text vyjadřuje osobní názor zpracovatele SHP. Jedná se tedy pouze o jeho doporučení, vyplývající z jisté znalosti zkoumaného objektu. Nenahrazuje tedy odborná vyjádření příslušných organizací státní památkové péče ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Dům čp.194 na Masarykově náměstí v Chotěboři je nemovitou kulturní památkou. Je mimořádně kvalitním objektem, je hodnotný po stránce architektonické i řemeslné a je významným dokladem úrovně historické zástavby města. K památce je třeba přistupovat s maximální opatrností a plně respektovat veškerá její specifika. Je nutno ji zachovat a chránit v rozsahu celku i jeho hodnotných jednotlivých součástí. Všechny jeho součásti, konstrukce i detaily z veškerých historických etap mají nenahraditelnou hodnotu a nezáleží přitom na výši jejich stáří. Někdy zde mohou být mladší konstrukce dokonce originálnější než ty mnohem starší, třeba středověké, které jsou jimi zakryty. Dílčí doporučení pro budoucí úpravy domu Veškeré hodnotné součásti objektu musí být dostatečným způsobem ochráněny. Na druhé straně je ale nutné vzhledem k současnému stavu domu nutné provést celkovou adaptaci této kulturní památky tak, aby dům mohl vyhovovat současným běžným nárokům. Úpravy by měly být navrhovány a realizovány s co největší opatrností a citem k dochovaným hodnotám památky. Je pravděpodobné, že v průběhu vlastních prací budou objeveny dosud neznámé původní součásti a doplňky stavby. V takovém případě je třeba reagovat na nově vzniklou situaci i za cenu případných dočasných komplikací připraveného postupu.

24


Možnosti budoucího doplnění poznatků Stavebně historický průzkum domu byl prováděn v době, kdy tento objekt byl ještě nedávno obydlen a nebylo zde možné provádět potřebné sondy. Je tedy pravděpodobné, že následně, zejména při stavebních pracích dojde k možným nálezům, které doplní poznatky tohoto průzkumu. Není ani vyloučeno, že některé zde uvedené předpoklady mohou být na základě nových, dnes ještě neznámých situací, takto opraveny, nebo přímo změněny. Průzkum pracoval s dostupnými archívními podklady, kterých nebylo příliš mnoho. Stavební plány zde chyběly a jsou již zřejmě nenávratně ztraceny. Bylo by zajímavé případné další materiály získat, ale taková možnost zřejmě není příliš pravděpodobná.

8. Závěr Tento stavebně historický průzkum domu čp.194 v Chotěboři znovu potvrdil jeho již dříve známou mimořádnou historickou, architektonickou a památkovou hodnotu. Nejenom z toho důvodu by mělo být postupováno s maximální opatrností a šetrně ke všem významným dochovaným součástem, přitom nesmí být podceňovány zdánlivě méně hodnotné součásti třeba i z novějších etap jeho vývoje.

V Praze, v září 2016

25


ikonografie a historické fotografie dokumenty a archivní doklady mapové podklady dokumentace důležitých detailů grafické vyhodnocení průzkumu inventarizace hodnotných částí a detailů fotodokumentace


ikonografie a historické fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

horní strana hlavního náměstí v roce 1897 dtto, kolem roku 1900 severozápadní kout hlavního náměstí v roce 1908 západní strana náměstí v roce 1911 západní strana hlavního náměstí v roce 1913 horní část náměstí těsně před 1. Světovou válkou severozápadní kout hlavního náměstí pravděpodobně těsně po 1. Světové válce stejné místo, třicátá léta dům čp. 194, třicátá nebo čtyřicátá léta dům čp. 194, rok 1941 dtto v roce 1963 dtto dům čp. 194, rok 1969

1


1

2

1. Chotěboř, horní strana hlavního náměstí v roce 1897, dům čp. 194 je v koutě vlevo od středu snímku 2. Chotěboř, dtto, kolem roku 1900

2


3

4

3. Chotěboř, severozápadní kout hlavního náměstí v roce 1908 s dobře patrným domem čp. 194 4. Chotěboř, západní strana náměstí v roce 1911, dům čp. 194 je až vzadu v koutě

3


5

6

5. Chotěboř, západní strana hlavního náměstí v roce 1913 6. Chotěboř, horní část náměstí těsně před 1. Světovou válkou

4


7

8

7. Chotěboř, severozápadní kout hlavního náměstí pravděpodobně těsně po 1. Světové válce 8. Chotěboř, stejné místo, třicátá léta

5


9. Chotěboř, dům čp. 194, třicátá nebo čtyřicátá léta dvacátého století

6


10. Chotěboř, dům čp. 194, rok 1941

7


10

11. Chotěboř, dům čp. 194, rok 1963

8


10

12. Chotěboř, dům čp. 194, rok 1963

9


10

13. Chotěboř, dům čp. 194, rok 1969

10


dokumenty, plány a archivní doklady 1 2 3 4

žádost o povolení stavebních úprav domku ve Školní ulici příloha k žádosti, plán úprav Vyřízení žádosti plán stavby nového komínu v domě čp.194

11


1

žádost o povolení stavebních úprav domku ve Školní ulici, který patřil k čp.194 na náměstí, rok 1901

12


2

příloha žádosti z roku 1901, plán úprav

13


3 souhlas s úpravami domku ve Školní ulici, 1901

14


4 návrh na stavbu nového komínu, nedatováno, pravděpodobně třicátá léta

15


mapové podklady : 1 2 3 4 5

pozemková mapa cca 1 : 1000 a detail výřezy z tzv. Císařského otisku Stabilního katastru z roku 1838 pozemková mapa města z roku 1884 dtto, rok 1911 foto mapa

16


1

pozemkovรก mapa

17


2

tzv. Císařský otisk Stabilního katastru z roku 1838, detail s domem čp. 194 a výřez části města

18


3

pozemkovå mapa města z roku1884

19


4

pozemkovå mapa města z roku1911

20


5

foto mapa

21


dokumentace důležitých detailů a částí stavby 1 2 3 4 5 6 7 8

průčelí domu do náměstí, historický stav vrstvy omítek na průčelí omítka v komoře domu povalový strop chodba ve sklepě dtto zadní část sklepa komín

22


A A

B

C

průčelí domu do náměstí v roce 1941na dobové fotografii

A plocha nad okny ve štítu, kde měl být podle zmínky v Soupisu památek z roku 1906, kde měl být nápis, vysvětlovaný jako pravděpodobný chronogram B dnes již neexistující klenáky v šambráně nad okny v patře C parter, kde nároží nejsou dnešní pilastry pokračující z hodní části průčelí

1

23


D

C

E B A detail vrstev omítek a jejich nátěrů na přízemní části hlavního průčelí domu

A nejstarší dochovaná jádrová vrstva omítky B vrstva jemné vrchní omítky na nejstarším jádr se světle okrovým nátěrem C hrubá vyrovnávající omítka z opravy, překrývající v plochách nejstarší vrstvu D opakované okrové nátěry E bílá vrstva čistého pačoku, zasahující pod vrstvu omítky C

2

24


A

B C

detail omítky v komoře v přízemí domu vpravo od vstupní chodby, jedná se o místo v náběhu klenby před příčkou oddělující malý prostor vpravo s okénkem do ulice

A jednovrstvá omítka klenby B opakované vápenné nátěry, líčení C vrstvy dehtu na klenbě, usazená od dlouhodobého zakouření prostoru

3

25


A B A

viditelná část povalového sttropu při vstupu na půdo domu

A jednotlivé povaly, kuláče stropu B jílová omazávka

4

26


B

A

vstupní chodba ve sklepě s pohledem ke schodišti vedoucí z chodby za hlavními dveřmi

A přední část s cihelnou klenbou B část zadní s klenbou z lomového kamene šipka označuje místo rozšíření chodby, na které změna klenby přes vyrovnávací dozdění odsazením vyrovnávacím obloukem navazuje

27


A B C D

stejná chodba, pohled do zadní části

A cihelný dělící oblouk B starší kamenná klenba C vyrovnávající cihelné vyzdění v zadní části D zadní čelo chodby se silnou přizděnou plentou, respektive zazdívkou průchodu

6

28


B A

velký zadní prostor sklepa, pohled k průchodu z chodby

A napojení dodatečné přizdívky B místo původních dveří s dochovaným hhákem pro jejich závěs

7

29


hlavní komín v domě, jeho vyvedení do prostoru půdy s napojením na kruhovou vrchní část

8

30


grafické vyhodnocení průzkumu 1 2 3 4 5 6 7 8

slohová analýza, sklep slohová analýza, přízemí slohová analýza vývoje, patro slohová analýza, půda hodnocení objektu, sklep hodnocení objektu, přízemí hodnocení objektu, patro hodnocení objektu, půda

31


32


33


34


35


36


37


38


39


Inventarizace hodnotných částí a detailů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A01 dveře v hlavním průčelí do bývalého obchodu A02 dveře boční vstupní A03 vnitřní dveře A04 zárubeň dveří A05 vnitřní dveře A06 vnitřní dveře A07 zárubeň dveří A08 vnitřní dveře B01 okno s výkladcem B02 okénko B03 okno B04 okénko B05 okno B06 okno B07 okno B08 okno B09 okenice B10 okenice C01 skřínka C02 schodiště C03 hák pro závěs C04 trám C05a šablona C05b šablona C06 skřínka C07 dvířka

40


A01 dveře

situace

popis: dvoukřídlé dveře v hluboké rovné špaletě s přímým nadpražím, na vnější straně skládací dveřnice, rámové konstrukce s výplněmi, dělené na čtyři úzké díly, dvě nízké a střední vysoká kazeta, horní na obou krajích jsou volné, s větrací síťkou, profilování na vnější straně u kazet i jejich rámování, vnitřní strana je bez profilace, klapačka hladká, závěsy zadlabané, zakončené kuželkou, mezi překládáním dílů ploché zapuštěné, na vnější straně ploché třmenové přítuhy na ozdobném protáhlém štítku, stejné šítky podkládají petlici, špaleta je omítané, na vnitřní straně v samostatném do špalety rovněž hluboce zapuštěném rámu prosklené dveře, rámové konstrukce s nižšími plnými kazetami v dolní části, v horní vysoké plochy prosklení, profilace stejná jako u dveřnic, závěsy zadlabané se zakončením kuželkou, klika se štítkem novodobá z hliníku poznámka: další odkaz:

umístění: z náměstí

dveře

do

krámu

rozměry: sv. 119/209

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo, krycí nátěr, železné kování, ploché sklo

zpracování: řemeslné, kvalitní

datování, příp. i autorství: pravděpodobně konec devatenáctého století

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: vysoká, jedná se o součást památky a doklad jejího postupného vývoje

doporučený přístup: maximálně šetrný, konzervační

poznámka:

41


vnitřní pohled

detail profilace vnitřních dveří

celkový pohled na vnější stranu, dveřnice do náměstí

detail kování dveřnic

42


A02 dveře

situace

popis: Jednokřídlé dveře se segmentovým zakončením, vložené do hluboké zaklenuté niky, zapuštěné do niky také na vnější straně, slabší dřevěná zárubeň, dveřní křídlo rámové konstrukce, členěné na tři vysoké a úzké výplně ve spodní části a rovněž tři nízké prosklené části nahoře, profilace je zcela jednoduchá, závěsy zadlabané s oblým zakončením, klika se štítkem novodobé hliníková, vnější strana v celé ploše opatřena novodobým palubkovým obkladem, imitujícím „barokní dveře“, na středu umístěna knoflíková přítuha na bohatě prolamovaném štítku, který je originál z osmnáctého století, původně se nacházel na dveřích č.A03 ze síně do komory, kde je dosud patrný jeho otisk, klika se štítkem na této vnější straně je kovaná, novodobá, napodobující historické vzory umístění: dveře průčelí do dvorku

v bočním

poznámka: další odkaz:

rozměry: sv. 87/163

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo, krycí nátěr, železné kování, ploché sklo

datování, příp. i autorství: pravděpodobně 1. republika

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

doporučený přístup: maximálně šetrný, konzervační, náprava předcházejícího poškození

zpracování: kvalitní řemeslné

památková hodnota: vysoká, jedná se o součást památky a doklad jejího postupného vývoje poznámka: vnější novodobý obklad je rušivý a měl by být odstraněn

43


novodobě upravená vnější strana

vnitřní strana dveří detail závěsu dveří

detail přenesené barokní přítuhy

44


A03 dveře

situace

popis: jednokřídlé dveře v hluboké segmentem zaklenuté nice, v trámkové obložené zárubni, obklad je odstupňovaný, s profilací, křídlo svlakové, hladké, svlaky na vnitřní straně jsou bez profilování pouze s okosenou hranou, nejsou zapuštěné do desky křídla, pouze přiložené a přibité hřebíky, závěsy vrchní kované, pásové s listovým zakončením, vložené do prostých háků bez podpěry, na vnější straně do chodby třmenová přítuha s ozdobně rozšířenými konci pro připevnění, petlice pro visací zámek, pevný zámek krabicový typu myšák, se slabou klikou kruhového profilu, ohnutého do háku a jednoduchým štítkem poznámka: další odkaz: obdobná zárubeň jako u dveří č. A04 a A05

umístění: dveře ze síně do komory vpravo vzadu v přízemí

rozměry: sv. 72/167 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železné kování

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně konec devatenáctého století, mladší úpravy, snad 1. republika

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: dosti vysoká, jedná se o součást památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka: dříve celkem ještě dosti běžné dveře tohoto typu a stáří se postupně stávají poměrně vzácnou součástí stavby

45


pohled na dveře z komory

detail obložení zárubně

celkový pohled na přední stranu dveří z chodby

detail zámku

46


A04 dveře, pouze zárubeň v nice, bez křídla

situace

popis: zárubeň dveří z chodby do zadní komory, dnes kotelny, umístěná v mělčí nice, zárubeň je trámková, obložená, tento obklad je odstupňovaný, s profilací, dveřní křídlo není dochováno, zůstaly pouze zadlabané závěsy, zakončené žaludem poznámka: další odkaz: obdobná zárubeň jako u dveří č. A03 a A05

umístění: dveře ze síně do zadní komory vlevo proti schodům

rozměry: sv. 70/175 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železné kování

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: technický stav a dochování: památková hodnota: dosti pravděpodobně konec v poměrně dobrém stavu a vysoká, jedná se o součást devatenáctého století, dosud ještě v autentické památky mladší a novodobé podobě úpravy doporučený přístup: k dochované zárubni poznámka: dříve celkem ještě dosti běžné šetrný, konzervační, naopak vložené dveře tohoto typu a stáří se postupně stávají skládací dveře by měly být odstraněny poměrně vzácnou součástí stavby, chybějící dveřní křídlo by sem opět mělo být doplněno

47


detail závěsu

detail vnitřní strany zárubně

celkový pohled na dveře z chodby

48


A05 dveře

situace

popis: jednokřídlé dveře v hluboké segmentově zaklenuté nice, v trámkové obložené zárubni, obklad je odstupňovaný, s profilací, křídlo svlakové, hladké, svlaky na vnitřní straně jsou bez profilování pouze s okosenou hranou, jsou na rybinu zapuštěné do desky křídla, závěsy vrchní kované, esovitě stáčené, nasazené pouze do trnů bez podpěry, zámek krabicový tzv. myšákový, na lícové straně je prostá klika z kruhového profilu podložena ozdobným štítkem klasicistního tvaru, pravděpodobně pozůstatkem staršího stavu, na středu dveří je otisk knoflíkové přítuhy na bohatě prolamovaném štítku, dnes použité na dveřích č.A02 poznámka: další odkaz: obdobná zárubeň jako u dveří č. A03 a A04

umístění: dveře ze síně do původního obchodu

rozměry: sv. 79/177 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železné kování

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně někdy v průběhu devatenáctého století, mladší úpravy, snad 1. republika

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: dosti vysoká, jedná se o součást památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka: dříve celkem ještě dosti běžné dveře tohoto typu a stáří se postupně stávají poměrně vzácnou součástí stavby

49


pohled na dveře z komory

detail obložení zárubně

detail zámku celkový pohled na přední stranu dveří z chodby

50


A06 dveře

situace

popis: Vnitřní dveře v mělké nice, zaklenuté segmentovým obloukem, zárubeň je dřevěná obložená, tento obklad je hladký bez profilování, stejně jednoduchá je i rámová konstrukce dveřního křídla, na rubové straně je tento rám viditelný, je tvořen obvodem a dvěma svislými vlysy, přední strana je v celé ploše hladce kryta deskou, patrně překližkou, závěsy jsou zadlabané, zakončené zaoblením, k zavírání dveří je jednoduchá krabicová západka poznámka: další odkaz:

umístění: dveře z předsíňky do obchodu

rozměry: sv.77/180

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železné kování

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně 1. republika

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: poměrně vysoká, jedná se o doklad stavebního vývoje domu

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka: dříve celkem ještě dosti běžné dveře tohoto typu a stáří se postupně stávají poměrně vzácnou součástí stavby

51


pohled na přední stranu

detail rámu křídla a závěsu

celkový pohled na zadníí stranu dveří z předsíňky

detail západky

list z katalogu z roku 1930

52


A07 dveře (zárubeň)

situace

popis: původní dvoukřídlé dveře spojující místnosti v přední části domu v bývalém obchodu, zachována je pouze jejich široká zárubeň, obložená s profilováním, zachované závěsy jsou zadlabané, zakončené kuželkou

poznámka: dveřní křídla nejsou zřejmě zachována, nebyla nalezena další odkaz:

umístění: dveře z předsíňky do obchodu

rozměry: sv.118/181 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železné závěsy

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně konec devatenáctého století

technický stav a dochování: v dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: poměrně vysoká, jedná se o doklad stavebního vývoje domu

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka: dříve celkem ještě dosti běžné dveře tohoto typu a stáří se postupně stávají poměrně vzácnou součástí stavby, i zachování samotné zárubně je významné

53


detail obložení celkový pohled na přední stranu

54


A08 dveře

situace

popis: Vnitřní dveře ve slabé příčce, zárubeň je dřevěná obložená, bez profilování, dveřní křídlo má rámovou konstrukci s třemi ležatými obdélnými výplněmi, spodní dvě jsou plné s vloženou kazetou, její rámování je zaoblenou lištou, horní pole je prosklené, je sem vložena tabule mačkaného skla, závěsy na zárubni jsou zadlabané, zakončené zaoblením, na dveřním křídle jsou rovněž zadlabané, ale staršího typu s kuželkou, klika ani štítek zapuštěného zámku nejsou zachovány poznámka: další odkaz: umístění: dveře do komory v přízemí vedle hlavního vstupu

rozměry: sv.77/180

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železné kování

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně 1. Republika, snad s využitím staršího dveřního křídla

technický stav a dochování: v ještě poměrně dobrém stavu a v dosti autentické podobě

památková hodnota: hodnotné, jedná se o doklad stavebního vývoje domu

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka: nejedná se o unikátní dveře, ale i tak jsou zajímavým dokladem vývoje domu

55


pohled na přední stranu

detail rámu křídla a závěsu

celkový pohled na přední stranu dveří

detail západky

56


B01 okno s výkladem

situace

popis: dvojice oken sloužících jako výklady obchodu, na vnější straně do náměstí jsou uzavírány do mělké niky zapuštěnou dvoukřídlou okenicí, její konstrukce je rámová se střední příčkou a čtyřmi výplněmi, rám má jednoduchou profilaci a také kazety výplní mají profilovaný obvod, závěsy jsou plotýnkové, s jednoduše vykrajovaným obrysem, na nich jsou navařeny vysunuté háky spojené čepem, umožňující překlopení křídel, pravoúhlá hluboká špaleta s přímým nadpražím je obložena deskami, pravděpodobně překližkou, na vnitřní straně jsou dvoukřídlá okna s nízkým parapetem, s dělením vodorovnými příčkami na celkem šest tabulek, okna mají prostou profilaci a také klapačka je lehce zdobena dvojicí oblých pásků při hranách, závěsy jsou zadlabané, zakončené kuželkou, zavírání e na obrtlíky na destičce, zakončené knopkem, bambulkou

umístění: výlohy obchodu do náměstí

poznámka: další odkaz:

rozměry: sv. 123/175

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo, krycí nátěr, železné kování, ploché sklo

zpracování: řemeslné, kvalitní

datování, příp. i autorství: okna pravděpodobně konec devatenáctého století, okenice pravděpodobně po roce 1969

technický stav a dochování: okna v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě, okenice poškozené

památková hodnota: u oken vysoká, jedná se o součást památky a doklad jejího postupného vývoje, okenice nejsou památkově hodnotné

doporučený přístup: u oken šetrný, konzervační

poznámka:

57


vnitřní pohled

detail profilace rámů a klapačky a obrtlík

celkový pohled na vnější stranu z náměstí

detail závěsu

58


B02 okénko

situace

popis: drobné čtvercové okénko v trámkové zárubni, osazené do hloubky za líc fasády v téměř pravoúhlé nice s rovným nadpražím, do ostění je vsazena kovaná provlékaná mříž z čtvercových profilů, na vnitřní straně je vsazeno jednoduché okénko, s křídlem členěným kolmými příčkami na čtyři tabulky, závěsy jsou zadlabané, zakončené zaoblením, zavírání původně na obrtlík poznámka: další odkaz:

umístění: okénko z komory do bočního průčelí

rozměry: sv. rozměr ostění 46/43 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo, krycí nátěr, železné kování, ploché sklo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: okna pravděpodobně konec osmnáctého století, okenní křídlo mladší

technický stav a dochování: v poškozeném stavu

památková hodnota: vysoká, jedná se o součást památky a doklad jejího postupného vývoje

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka:

59


vnitřní pohled

celkový pohled na vnější stranu okna

detail zárubně a mříže

60


B03 okno

situace

popis: dvojité vysoké pevné okno, na vnější straně jsou dvě samostatná křídla, vložená zevnitř do rámu, předěleného vodorovně v polovině výšky širokým poutcem, obě křídla mají dělení kolmými příčkami vždy na čtyři tabulky, za omítanou špaletou je uvnitř v mělčí, segmentem zaklenuté nice vsazeno jediné silně převýšené křídlo, jeho dělení dvěma svislými pruty a třemi vodorovnými příčkami člení toto křídlo na celkem dvanáct vysokých tabulek, ve středu dolní řady je sem vloženo větrací křidélko, závěsy jsou zadlabané, zakončené zaoblením, zavírání na obrtlík, stejně je na obrtlíky do rámu vsazeno celé toto křídlo, vnitřní zasklení je z mačkaného čirého skla, vnější sklo je běžné hladké tabulové poznámka: původně se jednalo pouze o jednoduché okno na vnitřní straně, dokladem je větrací křidélko, vnější okno je dodatečné

umístění: okno v patře nad schodištěm

další odkaz:

rozměry: křídlo 80/198 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo, ploché mačkané sklo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně 1. republika, vnější okno mladší

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: hodnotné, jedná se o součást vývoje památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka: ačkoli je okno poměrně mladé, jeho památková hodnota je již nesporná

61


vnější pohled

detail upevnění obrtlíkem

celkový pohled na okno detail spodní části se závěsem

62


B04 okénko

situace

popis: malé jednokřídlé okénko vložené do hluboké niky, odpovídající sousednímu vysokému oknu nad schodištěm, jednokřídlé, osazené v líci zadní stěny niky vysoko nad podlahou, okénko má jednoduchou profilaci, tvořenou pouze odsazeným zaoblením, hladká nedělená tabulka skla je vsazena do polodrážky na tmel, závěsy jsou ploché vrchní, „taštičkové“, nasazené na prosté trny, skoby, zavírání bylo původně na obrtlík poznámka: jedná se o nejstarší na svém původním místě dochované okno v tomto domě další odkaz: umístění: okénko v horní schodištěm

síni

nad

rozměry: křídlo 21/45

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo, ploché sklo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně druhá polovina devatenáctého století

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: velmi hodnotné, jedná se o součást vývoje památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační

poznámka:

63


detail horní části křídla se závěsem

detail spodní části celkový pohled na okno

list z katalogu z roku 1930

64


B05 okno

situace

popis: dvojité okno, ven a dovnitř otevíravé, umístěné v hlubší, segmentem zaklenuté nice, s ustoupeným parapetem, s omítanou vnitřní špaletou, vnější okno je dvoukřídlé, s dělením příčkou v horní třetině, na vnitřní straně je silný svislý, asymetricky posazený sloupek, do něhož se zavírají dvě samostatné křídla, rovněž předělená příčkou v horní třetině výšky, profilace je zcela prostá, pouze šikmé zkosení boční hrany, stejně hladká je i klapačka, závěsy jsou zadlabané, zakončené zaoblením, zavírání je u pravého, širšího křídla na olivu typu Elegant, pravděpodobně z bílé mosazi, levé výrazně užší křídlo má pouze obrtlík, typ na destičce, plotničce s bambulkovým (knopkovým) zakončením, dosedající na mosaznou zarážku ve tvaru oka umístění:okno bočního průčelí

v patře

do

poznámka: další odkaz:

rozměry:84/111 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo, mosaz, ploché sklo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: období 1. republiky

technický stav a dochování: památková hodnota: v poměrně dobrém stavu a v hodnotné, jedná se o součást autentické podobě vývoje památky doporučený přístup: šetrný, konzervační poznámka: ačkoli je okno poměrně mladé, jeho památková hodnota je již nesporná

65


detail olivy zavírání

celkový pohled na okno

detail obrtlíku

obrtlík ve stejném, katalogu list z katalogu z roku 1930 s okenní olivou typu Elegant

66


B06

okno

situace

popis: dvojice oken, sousedících s oknem č.B05, stejných rozměrem a obdobných svým členěním, jsou to rovněž dvojitá okno, ven a dovnitř otevíravá, umístěná v hlubší, v jednom případě segmentem zaklenuté nice a v druhém s rovným nadpražím, s ustoupeným parapetem, s omítanou vnitřní špaletou, obě části, vnitřní i vnější okno jsou dvoukřídlá, s dělením příčkou v horní třetině výšky, profilace je prostá, pouze šikmé zkosení boční hrany, stejně hladká je i klapačka, závěsy jsou zadlabané, se zaobleným zakončením, zavírání je na olivu typu Elegant, pravděpodobně z bílé mosazi poznámka: další odkaz:

rozměry:83/112 cm

umístění: okna bočního průčelí

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo, mosaz, ploché sklo

v patře

do

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: období 1. republiky

technický stav a dochování: památková hodnota: v poměrně dobrém stavu a v hodnotné, jedná se o součást autentické podobě vývoje památky doporučený přístup: šetrný, konzervační poznámka: ačkoli je okno poměrně mladé, jeho památková hodnota je již nesporná

67


pohled do špalety okna

detail závěsu celkový pohled na okno

list z katalogu z roku 1930 s okenní olivou typu Elegant

detail olivy

68


B07

okno

situace

popis: dvojité okno, obě části jsou dovnitř otevíravé, okno je vložené v hlubší, segmentem zaklenuté nice, s ustoupeným parapetem, s omítanou vnitřní špaletou, obě části okna jsou dvoukřídlá, jejich plocha je volná bez dalšího členění, profilace jen tvořena odsazeným zaoblením, obdobně zaoblená je i klapačka, závěsy jsou zadlabané, se zaobleným zakončením, zavírání bylo původně na olivu, snad také typu Elegant, ale zůstaly zde pouze trny na podložce, vlastní oliva již chybí poznámka: další odkaz: umístění: okna v patře zadního bočního průčelí

rozměry: 86/113 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo, mosaz, ploché sklo

do

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: období 1. republiky

technický stav a dochování: památková hodnota: v poměrně dobrém stavu a v hodnotné, jedná se o součást autentické podobě vývoje památky doporučený přístup: šetrný, konzervační poznámka: okna tohoto typu nebyla zatím všeobecně chápána jako památkově hodnotná, ale dnes je již třeba jim tuto hodnotu přiznat

69


detail závěsua

detail dolní části okna s klapačkou celkový pohled na okno

70


B08 okno

situace

popis: původně dvojité okno, ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlé, dělené vodorovnými příčkami celkem na šest tabulek, s jednoduchým profilováním, odsazeným zaoblením, také klapačka má pouze mělké vyžlabení při hranách, sklo je vsazeno do polodrážky na tmel, závěsy jsou zadlabané, zakončené kuželkou, větrací křidélko má závěsy „taštičkové“, s vykrajovaným zdobením, zasazené do prostých trnů, doplněny jsou ještě drobné knoflíkové příchytky poznámka: dochovaná dvě křídla jsou původně součástí vnějšího z dvojitého okna, to muselo být obdobné jako dosud na svém původním místě okno B04, okna tedy byla s největší pravděpodobností stejného stáří mohlo by být s největší pravděpodobností oknem z hlavního štítového průčelí nebo zřejmě původně stejných oken v průčelích bočních

umístění: okno bylo nalezeno na půdě

další odkaz:

rozměry: 86/115 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo, ploché sklo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně druhá polovina devatenáctého století

technický stav a dochování: ve velmi dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: velmi hodnotné, jedná se o součást vývoje památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační, přístup jako k exponátu, může případně sloužit v budoucnosti jako vzor pro okna nová

poznámka:

71


vnější strana okna

detail závěsu

celkový pohled na oknoz vnitřní strany

detail závěsu větracího křidélka

72


B09 okenice

situace

popis: jediný díl vysoké dřevěné dvoudílné překládací okenice, rámová konstrukce s výplněmi, členění na krajní nízké kazety a střední výrazně vysokou, poměrně bohatá profilace je jen pouze na přední straně, zadní je prostá, hladké kazety jsou zde pouze vloženy v mělkém odsazení, závěsy jsou zadlabané, zakončené kuželkou, vnitřní závěsy pro překládání obou dílů jsou vrchní ploché, pouze konstrukční, zcela bez zdobení poznámka: okenice s největší pravděpodobností skutečně pochází z tohoto domu, ale její původní umístění zatím nemohlo být s jistotou určeno snad by se mohlo jednat o krámskou okenici, která kdysi zřejmě zakrývala otvor v bočním průčelí, kde později bylo zřízeno WC

umístění: okenice nalezena na půdě domu

byla

další odkaz:

rozměry: 68/174 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo s krycím nátěrem, železo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně konec devatenáctého století

technický stav a dochování: ve velmi dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: hodnotné, jedná se s největší pravděpodobností o součást památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační, přístup jako k exponátu, může případně sloužit v budoucnosti jako vzor pro výrobu nového prvku

poznámka:

73


zadní strana okenice

detail se závěsem

celkový pohled na ořední stranu

detail závěsu mezi díly

74


B10 okenice

situace

popis: dvoukřídlá železná okenice, železný pravoúhlý rám z pásoviny má na zadní straně natýtované pláty plechu, jejich nastavení je v dolní třetině podloženo ještě příčným páskem, závěsy jsou rovněž pásové, bez zdobení, se zaobleným konce, zástrče zakončené knoflíkem, horní a dolní, jsou podloženy jednoduše vykrojeným štítkem a ozdobeny motivem protáhlého kosočtverce

poznámka: okenice zřejmě pochází z tohoto domu, ale její původní umístění zatím nemohlo být s jistotou určeno, velikostí odpovídá běžnému oknu, ale v přízemí domu takové okno není a okna v patře jsou mírně větší

umístění: okenice nalezena na půdě domu

byla

další odkaz:

rozměry: 79/101 cm

materiál a povrchová úprava: železo, zřejmě černěné

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně devatenácté století

technický stav a dochování: ve velmi dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: hodnotné, jedná se s největší pravděpodobností o součást této památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační, přístup jako k exponátu

poznámka:

75


zadní strana okenice

detail se závěsem celkový pohled na přední stranu

detail zástrče

76


C01 nika ve stěně

situace

popis: nika ve stěně, zavíraná na dvířka s rovnou špaletou a segmentovým záklenkem, uzavíraná dvoukřídlými dvířky, jejich konstrukce je svlaková, přitom horní dvojice vnitřních svlaků je zapuštěna na rybinu a má okosenou hranu, spodní pak jsou pouze lípnuté a probité hřebíky, jsou širší a nemají okosení, klapačka je také hladká, pouze s jemným profilem zakončení, závěsy jsou na vnější straně, vrchní kované pásové, jejich konce jsou ozdobně rozšířeny a vykrajovány, nasazeny jsou do trnů bez podpěry zavírání je plochými obrtlíky, zamykání bylo třmenovou petlicí přes klapačku, v křídlech jsou v jejich horní části vyříznuty dva větrací kruhové otvory umístění: nika v levé stěně chodby v přízemí za hlavním vstupem do domu

poznámka: další odkaz:

rozměry: dvířka 96/93, hl. niky cca 40 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo, krycí nátěr, železné kování

zpracování: řemeslné, kvalitní

datování, příp. i autorství: zřejmě devatenácté století

technický stav a dochování: památková hodnota: vysoká, v poměrně dobrém stavu a v jedná se o nedílnou součást autentické podobě památky doporučený přístup: maximálně šetrný, poznámka: původně celkem běžná součást konzervátorský vybavení domu, dnes již poměrně vzácný historický doplněk stavby

77


pohled dovnitř

detail závěsu

detail klapačky a obrtlíku celkový pohled na niku se zavřenými dvířky

78


C02 schodiště

situace

popis: spodní čtyři kamenné stupně schodiště do sklepa, vytvořené z tesaného kamene, bloky tvaru kvádrů mají neobvykle profilovanou hranu, tento profil je tvořen zaoblením a následným mírným předsazením, není navíc u všech těchto stupňů, v jednom případě je na ploše podstupnice vysekaný drobný kruhový otvor, tyto znaky mohou napovídat, že se jedná o druhotně použité části kamenných ostění, další stupně schodiště směrem nahoru jsou již pouze vyzděné z cihel poznámka: jeden ze stupňů je zřejmě složený ze dvou kusů kamene, ostatní jsou vcelku, z jednoho kusu další odkaz:

umístění: schodiště ze síně domu do jeho sklepa, spodní stupně

rozměry: v. cca 20 až 22 cm

materiál a povrchová úprava: kámen, pravděpodobně pískovec, bez povrchové úpravy

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: nelze přesně datovat, pokud se ale jedná o druhotně použité části ostění, mohly by být například renesanční

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: vysoká, jedná se o určující součást podstaty památky

doporučený přístup: maximálně šetrný, konzervační

poznámka: jednoduchý, ale poměrně působivý stavební detail

79


pohled shora

celkový pohled na spodní část schodiště s kamennými stupmi detail stupně s otvorem

horní část schodiště

80


C03 hák pro závěs dveří

situace

popis: prostý železný hák vsazený do kamenného vyzdění špalety vstupu do velkého prostoru ve sklepě, silný prut kruhového průřezu byl kovářsky ohnut do háku a jeho noha byla vykována do plochého tvaru, pravděpodobně s rozštěpením v konci pro pevné ukotvení jedná se o horní hák pro dveře, po případném spodním nejsou patrné stopy, může ale také být zakryt zvýšením podlahy poznámka: další odkaz:

umístění: ve špaletě zdiva vstupu do hlavního prostoru sklepa

rozměry: průměr cca 22 mm, venkovní délka cca 80

materiál a povrchová úprava: kované železo, bez povrchové úpravy

datování, příp. i autorství: není vyloučen středověký původ

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a ve velmi autentické podobě

doporučený přístup: maximálně šetrný, konzervační

zpracování: řemeslné

památková hodnota: vysoká, jedná se o určující součást podstaty památky poznámka: pokud se jedná skutečně o trn závěsu původních dveří ve sklepě, mohlo by se jednat o jeden z nejstarších na svém původním místě zachovaných artefaktů ve městě

81


detail napojení trnu na spodní část

celkový pohled na hák

82


C04 trám překladu

situace

popis: Překlad niky nebo spíše staršího otvoru, tvořený dvojicí dubových trámků, zřejmě tesaných, hladkých, nejsou plně hraněné v celém profilu, zůstává zde část přirozeně zakřivená, zadní z těchto trámků má výrazně šikmo seříznuté zhlaví tak, že nespočívá na zdivu, za překladem je patrná kamenná zazdívka, otvor je vyplněn zazdívkou údajně zcela novodobou, je velmi nízký, může se jednat ale o důsledek dodatečného zvýšení úrovně podlahy poznámka: zadní trámek není dobře přístupný další odkaz: existuje srovnávací řada letokruhů pro poměrně velmi přesné datování stáří dřeva – dendrochronologie

rozměry: celková délka cca 140, profil cca 20/25 cm

materiál a povrchová úprava: dubové dřevo, bez povrchové úpravy

datování, příp. i autorství: je pravděpodobné, že se jedná o trám středověkého původu

technický stav a dochování: v poměrně dobrém stavu a ve velmi autentické podobě

doporučený přístup: maximálně šetrný, konzervační

umístění: trámový překlad niky na čelní stěně hlavního prostoru ve sklepě

zpracování: řemeslné, tesařské

památková hodnota: vysoká, jedná se o určující součást podstaty památky, umožňující pravděpodobně přesnější datování její nejstarší části poznámka: nabízí se tedy možnost dendrochronologického datování, které by mohlo být přímou informací k určení stáří zdiva sklepa

83


detail zakončení překladu na pravé straně

celkový pohled na zazděný otvor

dtto, strana levá

pohled do dutiny s kosým zadního trámu

koncem

84


C05a šablona

situace

popis: obrysová štukatérská šablona vyřezaná ze dvou kusů slabých prkének a hrubě spojená pomocí horní laťky a spodní ploché příložky, upevněných hřebíky a hlavně vruty, takto vytvořená šablona nese stopy použití, vápenné nánosy poznámka: spolu s další šablonou č.C05b byla použita pro čabraky na pilastrech ve štítu domu, tato tvořila spodní díl složeného motivu čabraky jedná se o neobvykle dochovanou řemeslnou pomůcku, jedinečný doklad původní štukatérské práce na barokní fasádě umístění: uložena byla na půdě domu u hlavního štítu

další odkaz:

rozměry:60/82 cm

materiál a povrchová úprava: dřevo měkké, bez povrchové úpravy

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: mohlo by pocházet z barokní přestavby domu, potom by se jednalo o prvek z konce osmnáctého století

technický stav a dochování: v dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: unikátní, doklad technologie původní výstavby domu

doporučený přístup: ochrana cenného exponátu

poznámka: poměrně unikátní nález

85


detail vnější strany se stopami použití

detail zpevnění šablony latí

celkový pohled na vnitřní, čistou stranu šablony

čabraka hlavice pilastru na průčelí

86


C05b šablona

situace

popis: obrysová štukatérská šablona vyřezaná ze dvou kusů slabých prkének a hrubě spojená pomocí spodní laťky a horní ploché příložky, upevněných hřebíky a hlavně vruty, takto vytvořená šablona nese stopy použití, vápenné nánosy poznámka: spolu s další šablonou č.C05a byla použita pro čabraky na pilastrech ve štítu domu, tato tvořila horní díl složeného motivu čabraky jedná se o neobvykle dochovanou řemeslnou pomůcku, jedinečný doklad původní štukatérské práce na barokní fasádě umístění: uložena byla na půdě domu u hlavního štítu

další odkaz:

rozměry:57/67 cm

materiál a povrchová úprava: dřevo měkké, bez povrchové úpravy

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: mohlo by pocházet z barokní přestavby domu, potom by se jednalo o prvek z konce osmnáctého století

technický stav a dochování: v dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: unikátní, doklad technologie původní výstavby domu

doporučený přístup: ochrana cenného exponátu

poznámka: poměrně unikátní nález

87


detail vnější strany se stopami použití

detail zpevnění šablony latí

celkový pohled na vnitřní, čistou stranu šablony

čabraka v hlavici pilastru

88


C06 skřínka

situace

popis: vysoká mělká skřínka s prosklenou přední stranou, truhlářská krabicová konstrukce, nahoře zakončená jednoduše geometricky profilovanou římsou, rám dvířek na přední straně je v celé výšce prosklený, hladké tabulové sklo je nastaveno olověným páskem, závěsy jsou poměrně drobné, nábytkové, zavírání je pouze na háčky, zadní strana skřínky je hladce zabedněná poznámka: skřínka pravděpodobně byla zavěšena na předním průčelí domu, zachycena je snad na fotografii z doby 1. republiky další odkaz: podle tohoto dokladu byly na hlavním průčelí ještě další dvě skřínky, menší, historizující a bohatě řešené

rozměry:58/187, hl. 8 cm

materiál a povrchová úprava: měkké dřevo, krycí nátěr, železo

umístění: prosklená skřínka původně z průčelí nalezena na půdě

vývěsky domu,

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: technický stav a dochování: památková hodnota: doplněk pravděpodobně 1. v poměrně dobrém stavu a ve památky, zajímavý doklad její republika velmi autentické podobě podoby v určité době doporučený přístup: konzervační poznámka: jedná se o zajímavý detail z původního obchodu, předměty tohoto typu náleží v zásadě k nejohroženějším

89


zadní strana skřínky

detail horní části s římsou a nastavením zasklení

celkový pohled na skřínku

skřínka na detailu fotografie domu ze čtyřicátých let

90


C07 dvířka

situace

popis: malá železná dvířka, železný pravoúhlý rám z pásoviny má na zadní straně natýtovaný plát plechu, závěsy jsou pásové, bez zdobení, se zaobleným koncem, po zavírání nejsou patrné žádné stopy, zřejmě se jednalo o obrtlík umístěný na rámu dvířka mohla být použita jako například uzavírání komínového otvoru poznámka: dvířka zřejmě pochází z tohoto domu, ale jejich původní umístění zatím nemohlo být s jistotou určeno další odkaz: umístění: dvířka nalezena na půdě domu

rozměry: 30/47,5 cm

materiál a povrchová úprava: železo

zpracování: řemeslné

datování, příp. i autorství: pravděpodobně devatenácté století

technický stav a dochování: ve velmi dobrém stavu a v autentické podobě

památková hodnota: hodnotné, jedná se s největší pravděpodobností o součást této památky

doporučený přístup: šetrný, konzervační, přístup jako k exponátu

poznámka:

91


zadní strana dvířek

celkový pohled na přední stranu

92


fotodokumentace stávajícího stavu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Chotěboř, severozápadní kout náměstí TGM, celkový pohled bližší pohled do tohoto kouta s domem čp.194 a s jeho sousedy průhled Buttulovou uličkou boční strana domu do dvorku hlavní průčelí domu čp.194 do náměstí v roce 2011 střední část štítu domu do náměstí v roce 2016 boční průčelí domu do Buttulovy ulice chodba v přízemí domu, pohled od vstupních dveří z Buttulovy ulice opačný pohled směrem na vstupní dveře vstup do sklepa z chodby se zalomeným schodištěm chodba ve sklepě od schodiště cihelná klenba přední části chodby ve sklepě pohled chodbou zpátky ke vstupu hlavní prostor sklepa, zadní čelo opačná, přední strana se zazděným otvorem v čele a se vstupem po pravé straně detail zazděného otvoru s trámovým překladem průchod mezi chodbou a hlavním prostorem sklepa průhled dveřmi o levé straně chodby směrem do levého, předního dílu domu s bývalým obchodem prostor obchodu, pohled na dveře a výlohu do náměstí prostor bývalého obchodu, pohled k zadní stěně boční místnost v přední části domu pohled z prostoru bývalého obchodu zpět do úzké oddělené místnosti přístupné přímo z chodby průhled touto místností s pruskou klenbou, napravo dveře do chodby domu průhled dveřmi v zadní části chodby do pravého, zadního dílu domu levá strana přední komory v tomto dílu opačný pohled na dveře z chodby domu dveře do oddělené komory směrem do ulice kout této oddělené komory se vstupními dveřmi pohled na klenbu komory oddělená zadní část bočního prostoru v předním dílu domu dtto, pohled na dveře ze zadní části chodby nástup na schodiště do patra horní část schodiště s oknem do bočního průčelí prostor haly nad schodištěm v patře dtto, pohled na vstup do dalších prostor patra domu první prostor v patře od schodiště, současná koupelna průhled do přední části domu prostor síně v patře, využívané jako jídelna pohled do navazující kuchyně s okny do Buttulovy ulice


40 41 42 43 44 45

pokoj v patře domu, pohled od vstupu na okna do náměstí dtto, opačný pohled boční pokoj do hlavního průčelí domu dtto, zadní stěna se zakrytými dveřmi půda domu, pohled ke štítu do náměstí dtto, opačný pohled


1

2

1 Chotěboř, severozápadní kout náměstí TGM, celkový pohled 2 bližší pohled do tohoto kouta s domem čp.194 a s jeho sousedy


3.

4.

3 průhled Buttulovou uličkou 4 boční strana domu do dvorku


.

5 hlavní průčelí domu čp.194 do náměstí v roce 2011


6

7

6 střední část štítu domu do náměstí v roce 2016 7 boční průčelí domu do Buttulovy ulice


8

9

8 chodba v přízemí domu, pohled od vstupních dveří z Buttulovy ulice 9 opačný pohled směrem na vstupní dveře


10

11

10 vstup do sklepa z chodby se zalomeným schodištěm 11 chodba ve sklepě od schodiště


11

13

12 cihelná klenba přední části chodby ve sklepě 13 pohled chodbou zpátky ke vstupu


14

15

14 hlavní prostor sklepa, zadní čelo 15 opačná, přední strana se zazděným otvorem v čele a se vstupem po pravé straně


16

17

16 detail zazděného otvoru s trámovým překladem 17 průchod mezi chodbou a hlavním prostorem sklepa


18

19

18 průhled dveřmi o levé straně chodby směrem do levého, předního dílu domu s bývalým obchodem 19 prostor obchodu, pohled na dveře a výlohu do náměstí


20

21

20 prostor bývalého obchodu, pohled k zadní stěně 21 boční místnost v přední části domu


22

23

22 pohled z prostoru bývalého obchodu zpět do úzké oddělené místnosti přístupné přímo z chodby 23 průhled touto místností s pruskou klenbou, napravo dveře do chodby domu


24

25

24 průhled dveřmi v zadní části chodby do pravého, zadního dílu domu 25 levá strana přední komory v tomto dílu


26

27

26 opačný pohled na dveře z chodby domu 27 dveře do oddělené komory směrem do ulice


28

29

28 kout této oddělené komory se vstupními dveřmi 29 pohled na klenbu komory


30

31

30 oddělená zadní část bočního prostoru v předním dílu domu 31 dtto, pohled na dveře ze zadní části chodby


32

33

32 nástup na schodiště do patra 33 horní část schodiště s oknem do bočního průčelí


34

35

34 prostor haly nad schodištěm v patře 35 dtto, pohled na vstup do dalších prostor patra domu


36

37

36 první prostor v patře od schodiště, současná koupelna 37 průhled do přední části domu


38

39

38 prostor síně v patře, využívané jako jídelna 39 pohled do navazující kuchyně s okny do Buttulovy ulice


40

41

40 pokoj v patře domu, pohled od vstupu na okna do náměstí 41 dtto, opačný pohled


42

43

42 boční pokoj do hlavního průčelí domu 43 dtto, zadní stěna se zakrytými dveřmi


44

45

44 půda domu, pohled ke štítu do náměstí 45 dtto, opačný pohled


)

! #*

"

#$ %+

% !,

#! ! &'( %& ! ( ! % !+

" ' !* ž a -

.


Zastávka194  

Stavebně historický průzkum pro městský dům č. p. 194, Chotěboř zpracovali architekti Jan Hubáček, Tomáš Koreček a Jiří Mrázek s podporou Kr...

Zastávka194  

Stavebně historický průzkum pro městský dům č. p. 194, Chotěboř zpracovali architekti Jan Hubáček, Tomáš Koreček a Jiří Mrázek s podporou Kr...

Advertisement