Page 1

NABÍDK A OBORŮ


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta!

Cyrilometodějská teologická fakulta UP studijní oddělení Univerzitní 22 771 11 Olomouc T: 585 637 010, 585 637 011, 585 637 013 E: studijni.cmtf@upol.cz

Seznam studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2018/2019 Forma studia

R

PPP

Teologická studia + obory Filozofické fakulty UP v Olomouci (mezifakultní dvouoborové studium): Česká filologie Anglická filologie Italská filologie Německá filologie Praktická nizozemská filologie Francouzská filologie Španělská filologie Latinská filologie Historie Archeologie Filozofie Muzikologie Žurnalistika Kulturní antropologie Aplikovaná ekonomická studia Portugalská filologie Polská filologie Ukrajinská filologie Ruská filologie Japonská filologie Čínská filologie Divadelní studia Filmová studia Uměnovědná studia Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad Obecná lingvistika a teorie komunikace Religionistika

PS

3

30

Teologické nauky

KS

3

80

PS, KS

3

110, 90

PS

3

45

PS, KS

3

50, 50

PS

5

40

Charitativní a sociální práce *

B 7501 PEDAGOGIKA

Mezinárodní sociální a humanitární práce *

Sociální pedagogika

M 6141 TEOLOGIE

MAGISTERSKÉ STUDIUM

B 6731 SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B 6141 TEOLOGIE

Studijní program/obor

Katolická teologie

* obory uskutečňované ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc

www.studuj.upol.cz


N 6731 SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE N 7503 P 6107 N 7501 UČITELSTVÍ HUMANITNÍ PRO ZÁKLADNÍ PEDAGOGIKA STUDIA ŠKOLY P 6141 TEOLOGIE

DOKTORSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

N 6141 TEOLOGIE

Studijní program/obor

Forma studia

R

PPP

Teologická studia + obory Filozofické fakulty UP v Olomouci (mezifakultní dvouoborové studium): Historie Kulturální studia Mediální studia Latinská filologie Divadelní studia Filozofie

PS

2

10

Teologické nauky

KS

2

40

Charitativní a sociální práce

PS, KS

2

60, 60

Sociální pedagogika

PS, KS

2

30, 30

Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika (dvouoborové studium)

KS

2

40

Sociální a spirituální determinanty zdraví

PS, KS

4

4, 4

Biblická teologie

PS, KS

4

3, 3

Systematická teologie a křesťanská filozofie

PS, KS

4

3, 3

Praktická teologie

PS, KS

4

3, 3

Více informací na www.studuj.upol.cz a také ve Dnech otevřených dveří v pátek 1. prosince 2017 a v sobotu 20. ledna 2018­ – vždy od 9.00 do 14.00 hodin. Seznam použitých zkratek: PS = prezenční (denní) studium; KS = kombinované (dálkové) studium; R = standardní doba studia v rocích; PPP = předpokládaný počet přijatých uchazečů Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 1. prosince 2017 a v sobotu 20. ledna 2018 od 9.00 do 14.00 hod. v budově Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22. Na studijním oddělení fakulty budou referentky poskytovat informace o otevíraných studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. Zástupci Katedry křesťanské výchovy představí uchazečům bakalářský a na něj navazující magisterský studijní obor Sociální pedagogika a zodpoví jejich dotazy. Zástupci Katedry křesťanské sociální práce budou poskytovat podrobné informace o bakalářských studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc, a na ně navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce.

www.studuj.upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí lékařská fakulta!

Lékařská fakulta UP studijní oddělení Hněvotínská 3 775 15 Olomouc T: 585 632 011 E: marta.zahradova@upol.cz

Seznam studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2018/2019 Studijní program/obor

PZ

R

PPP

U/P

F, Ch, Bi

5

100

1031/80

F, Ch, Bi

6

220

1963/210

MAGISTERSKÉ STUDIUM

PREZENČNÍ STUDIUM

M 5111 Zubní lékařství

M 5103 Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

WL999 Zubní lékařství MAGISTERSKÉ STUDIUM

PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zubní lékařství

Zubní lékařství

2

WL999 Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

2

Informace o studiu: Uchazečům o studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí. Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let. Jde o  šestileté studium oboru Všeobecného lékařství a pětiletý studijní obor Zubní lékařství. O studium na olomoucké Lékařské fakultě tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat obor Všeobecné lékařství v anglickém jazyce. Od akademického roku 2010/2011 je možné v anglickém jazyce studovat i obor Zubní lékařství. V 1.–4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.–3. ročníku je systém výuky průběžný, v  dalších ročnících je systém výuky blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.). Seznam použitých zkratek: PZ = přijímací zkouška R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2018/2019 U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů v akademickém roce 2017/2018 Bi = biologie F = fyzika Ch = chemie Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří 20. 1. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.

www.studuj.upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  našich zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí Filozofická fakulta UP!

Filozofická fakulta UP studijní oddělení Křížkovského 10, 771 80 Olomouc T: 585 633 063 E: studijni.ff@upol.cz

Seznam otevíraných akreditovaných studijních oborů pro akademický rok 2018/2019

Pozn.: Studijní obory jsou v rámci jednotlivých skupin řazeny abecedně. PPZ = popis přijímací zkoušky (SPF=test studijních předpokladů), OT=oborový test, UP=ústní pohovor); PP = počet podaných přihlášek v roce 2016/17; P = počet přijatých v roce 2016/17 – údaje za loňský rok

JEDNOOBOROVÉ DVOUOBOROVÉ **

PREZENČNÍ BAK ALÁŘSKÉ STUDIUM

PREZENČNÍ BAK ALÁŘSK ZÉ STUDIUM

Studijní program/obor Anglická filologie Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Archeologie Archivnictví Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad Česká filologie Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích Čínská filologie Chinese Philology * Deutsche Philologie * English Philology * Politologie a evropská studia Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia Historie Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch Japonská filologie Kulturní antropologie Korejština pro hospodářskou praxi Muzikologie Německá filologie Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu Praktická nizozemská filologie Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad Psychologie Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Polská filologie Ruská filologïe v kontextu evropské kultury a literatury Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Španělská filologie Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Uměnovědná studia Dějiny výtvarných umění Žurnalistika * Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium Studijní program/obor Aplikovaná ekonomická studia Andragogika (2) Anglická filologie Archeologie Archivnictví Česká filologie Čínská filologie Deutsche Philologie * Divadelní studia English Philology * Francouzská filologie Filozofie Filmová studia Historie Italská filologie Japonská filologie

www.studuj.upol.cz

PPZ SPF+OT SPF+OT SPF+OT SPF+OT SPF+OT+UP SPF SPF SPF speciální speciální speciální SPF+OT/náhrada SCIO SPF+UP SPF+OT SPF+OT SPF SPF SPF SPF SPF+UP SPF SPF SPF+UP SPF+OT+UP SPF SPF SPF SPF SPF+OT SPF SPF SPF + OT SPF + OT

PP 252 31 25 29 285 53 91 95 0 0 5 125 123 74 59 171 53 129 27 17 7 15 39 618 12 10 9 61 46 5 52 73 216

P 82 31 19 29 50 53 56 95 0 0 4 125 53 74 37 58 35 35 27 17 7 15 39 80 12 10 9 61 46 5 52 51 81

PPZ SPF SPF SPF+OT SPF+OT SPF+OT SPF SPF speciální SPF+UP speciální SPF+OT SPF SPF+UP SPF SPF SPF+OT

PP 180 140 307 14 25 82 72 1 30 0 72 93 79 109 38 94

P 101 45 167 9 17 68 41 1 23 0 56 61 50 80 26 52


DVOUOBOROVÉ **

PREZENČNÍ BAK ALÁŘSKÉ STUDIUM

Studijní program/obor Judaistika: Židovská a izraelská studia Jewish and Israeli Studies * Kulturní antropologie Latinská filologie Muzikologie Německá filologie (1) Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (1) Praktická nizozemská filologie Obecná lingvistika a teorie komunikace Politologie Polská filologie Portugalská filologie Ruská filologie Religionistika Sociologie Španělská filologie Televizní a rozhlasová studia Ukrajinská filologie Uměnovědná studia Žurnalistika

PPZ SPF+UP speciální SPF SPF SPF SPF+UP SPF+UP SPF SPF SPF+OT/náhrada SCIO SPF SPF SPF SPF SPF SPF+OT SPF+UP SPF SPF SPF+OT

PP 17 1 53 10 27 36 36 17 36 72 11 36 59 30 240 81 55 4 46 149

P 10 1 38 9 13 21 21 15 24 40 8 20 29 21 105 50 28 3 33 70

PPZ SPF SPF+OT SPF+UP SPF SPF+OT+UP SPF SPF+OT

PP 247 35 32 33 535 34 129

P 47 20 11 33 50 24 50

PPZ UP OT+UP UP UP UP speciální speciální UP speciální speciální UP UP UP UP UP speciální UP UP UP UP UP UP UP UP OT+UP UP UP OT+UP UP UP

PP 54 42 17 46 25 0 3 28 3 0 40 7 37 4 30 1 5 20 54 10 19 9 17 8 139 19 11 40 17 39

P 31 20 13 34 14 0 3 14 3 0 23 5 26 2 11 1 3 14 27 4 15 7 13 2 55 12 7 29 13 20

* Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium ** Pozn.: Uvedené obory lze volně kombinovat. Případná omezení jsou uvedena u jednotlivých oborů takto: (1) = nelze kombinovat vzájemně; (2) = obor Andragogika lze kombinovat jen s obory Sociologie nebo Kulturní antropologie

JEDNOOBOROVÉ

JEDNOOBOROVÉ

PREZENČNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

KOMBINOVANÉ BAK AL ÁŘSK É STUDIUM

Studijní program/obor Andragogika v profilaci na personální management Archeologie Divadelní věda – Filmová věda Muzikologie Psychologie Řízení vzdělávacích institucí Sociální práce Pozn.: Toto studium není primárně určeno pro absolventy středních škol. Studijní program/obor Anglická filologie Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad Archeologie Česká filologie Čínská filologie Deutsche Philologie * English Philology * Evropská studia a mezinárodní vztahy European Studies and International Relations * Euroculture * Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia Filozofie Historie Italská filologie Japonská filologie Jewish Studies * Judaistika: Dějiny a kultura Židů Kulturální studia Mediální studia Muzikologie Německá filologie Nizozemská filologie Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Obecná lingvistika a teorie komunikace Psychologie Politologie Polština pro překladatele Ruština pro překladatele Španělská filologie Dějiny výtvarných umění

www.studuj.upol.cz


DVOUOBOROVÉ **

PREZENČNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program/obor Aplikovaná ekonomická studia Anglická filologie Andragogika (2) Archeologie Česká filologie Čínská filologie Deutsche Philologie * Divadelní studia English Philology * Francouzská filologie Filozofie Filmová studia Historie Italská filologie Japonská filologie Judaistika: Dějiny a kultura Židů Jewish Studies * Kulturní antropologie (2) Kulturální studia Latinská filologie Mediální studia Muzikologie Německá filologie Nizozemská filologie Obecná lingvistika Polská filologie Portugalská filologie Ruská filologie Sociologie (2) Televizní a rozhlasová studia Španělská filologie Ukrajinská filologie

PPZ UP UP UP UP UP UP speciální UP speciální UP UP UP UP UP UP UP speciální UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP

PP 26 44 60 1 22 9 1 10 2 16 7 37 19 4 11 1 1 43 14 3 24 2 11 1 19 2 12 9 59 43 12 7

P 15 24 41 1 16 6 0 5 0 13 5 20 14 1 2 0 0 31 9 1 12 2 4 0 9 1 11 7 40 23 9 6

PPZ SPF SPF+OT SPF+UP SPF

PP 247 35 32 33

P 47 20 11 33

*

JEDNOOBOROVÉ

KOMBINOVANÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

* Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium ** Pozn.: Uvedené obory lze volně kombinovat. Případná omezení jsou uvedena u jednotlivých oborů takto: (1) = nelze kombinovat vzájemně; (2) = obor Andragogika lze kombinovat je s obory Sociologie nebo Kulturní antropologie Studijní program/obor Andragogika Deutsche Philologie * Německá filologie Psychologie

Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium K AT E D R A Katedra asijských studií

D O K TO R S K É S T U D I J N Í PR O G R A MY

Katedra filozofie Katedra politologie a evropských studií

Katedra sociologie a andragogiky

Katedra historie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra bohemistiky Katedra obecné lingvistiky

OBOR Jazyky a kultura Číny a Japonska Filozofie Philosophy* Politologie Political Science* Sociologie Sociology* Andragogika Andragogy* Kulturní antropologie Cultural Anthropology* České dějiny Obecné dějiny History* Anglická a americká literatura Anglický jazyk Česká literatura Český jazyk Teorie literatury Obecná jazykověda a teorie komunikace

K AT E D R A Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra slavistiky

Katedra psychologie Katedra dějin umění Katedra muzikologie Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Katedra nederlandistiky Katedra aplikované ekonomie

* Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium

www.studuj.upol.cz

OBOR Německá literatura Německý jazyk Románské jazyky Románské literatury Ruská literatura Ruský jazyk Srovnávací slovanská filologie Klinická psychologie Clinical Psychology* Pedagogická psychologie Educational Psychology* Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie a dějiny hudby Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Mediální a kulturální studia Nizozemská filologie Ekonomicko-manažerská studia


Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2017/2018 Administrativní poplatek: 650 Kč za každou elektronickou přihlášku HARMONOGRAM:

1. 11. 2017

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1. 11. 2017 – 28. 2. 2018

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a nMgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1. 1. 2018 – 30. 4. 2018

podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně akreditované obory) a zaslání příloh přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (jedno i dvouoborové) studium akreditované v ČJ 1) písemné a ústní: víkend 19.–20. 5. 2018 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 26.–27. 5. 2018) 2) ústní jen pro obory Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro obor Psychologie: 28. 5. – 1. 6. 2018

11. 6. 2018

přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ (ústní část zkoušky z oboru Psychologie do 22. 6. 2018)

12. 6. 2018

přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

1. 5. – 30. 6. 2018

přijímací pohovory pro doktorské studium (každý obor vypisuje zvláštní termín)

3. 9. 2018

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

27. 8. – 29. 8. 2018

zápis do bakalářského a navazujícího studia (imatrikulace proběhnou formálně podpisem imatrikulačního slibu u zápisu)

13. 9. 2018

náhradní termín zápisu +obory akreditované v CJ (bc. a nav.)

POŽADAVKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF  UP jsou formulovány obecně a  představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace k jednotlivým oborům budou k dispozici od 1. 11. 2017 v Katalogu studijních oborů na webu UP (viz www.obory.upol.cz). OBORY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE Přijímací zkoušky pro bakalářské studium: Pro většinu bakalářských oborů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Na některé obory je k  přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i  OT (písemný oborový test) – koná se v  těsné návaznosti na písemný test SPF v  tentýž den nebo den těsně následující. Na některých oborech je testována úroveň znalosti angličtiny testem AB2 (písemný test znalosti angličtiny na úrovni B2). U oborů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující. SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách Forma a obsah testu Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut. Vyhodnocení SPF K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám. Doporučená literatura pro SPF Kromě zveřejněných variant SPF z  minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura. OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor Pro formu i  obsah oborových testů platí přiměřeně pravidla jako u  SPF (viz výše) s  tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut. UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor OT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu. Upuštění od konání přijímací zkoušky U studijních oborů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných jednooborových bakalářských studijních oborů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 31. 3. 2018. Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše bude stanovena k termínu zahájení přijímacího řízení pro AR 2018/19, tj. 1. 11. 2017. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. 2. Oborový test (OT) U některých filologických oborů může být OT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: OT – Písemný oborový test OT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor. UP – Ústní pohovor Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z  jiné fakulty či vysoké školy, doloží u  pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Přijímací zkoušky pro doktorské studium: K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v oboru. UP – Ústní pohovor Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů. Celoživotní vzdělávání V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace zde: www.icv.upol.cz.

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří v pátek 1. 12. 2017 nebo v sobotu 20. 1. 2018, vždy od 9.00 do 14.00 hodin.

www.studuj.upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  našich zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí přírodovědecká fakulta!

Přírodovědecká fakulta UP studijní oddělení 17. listopadu 12 771 46 Olomouc T: 585 634 010 E: jiri.mazal@upol.cz

PŘEHLED OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ A PŘEDMĚTY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018/2019

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory otevírané v  akademickém roce 2018/2019. Dvouoborová studia (učitelství) uvedená v tabulce jsou doporučenými kombinacemi a mají garantovaný rozvrh hodin, zvolit lze však i další kombinace včetně mezifakultních. Studijní program/obor B1101 MATEMATIKA Diskrétní matematika Matematika a její aplikace Matematika – Biologie (uč.) Matematika – Deskriptivní geometrie (uč.) Matematika – Geografie (uč.) Matematika – Informatika pro vzdělávání (uč.) Matematika – Anglická filologie Matematika – Francouzská filologie Matematika – Ruská filologie Matematika – Historie B1103 APLIKOVANÁ MATEMATIKA Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Aplikovaná statistika B1201 GEOLOGIE Environmentální geologie B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Mezinárodní rozvojová studia Regionální geografie Environmentální studia a udržitelný rozvoj Geografie – Anglická filologie Geografie – Francouzská filologie Geografie – Ruská filologie Geografie – Biologie a environmentální výchova (uč.) Geografie – Historie Geografie – Sociologie B1406 BIOCHEMIE Biochemie Bioinformatika Biotechnologie a genové inženýrství B1407 CHEMIE Aplikovaná chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Bioanorganická chemie Chemie Nanomateriálová chemie Chemie pro víceoborové studium – Biologie (uč.)

www.studuj.upol.cz

Předměty PZ

R

PPP

U

M M M, Bi M M, Z M M, SPF+OT M, SPF+OT M, SPF+OT M, SPF+OT

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 20 20 10 10 10 10 10 10 10

15 46 31 12 24 21 1 1 1 2

M M

3 3

100 20

101 42

Ch

3

40

68

Z, M Z Z Z Z, SPF + OT Z, SPF + OT Z, SPF + OT Z, Bi Z, SPF + OT Z, SPF + OT

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

40 30 60 25 10 10 10 30 10 10

67 74 85 93 13 1 2 10 28 3

Ch, Bi M, Ch, Bi Ch, Bi

3 3 3

40 20 24

181 42 112

Ch Ch, Bi Ch, Bi Ch, F Ch Ch, Bi

3 3 3 3 3 3

40 20 20 40 15 30

68 59 48 69 44 109


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

Chemie pro víceoborové studium – Fyzika (uč.)

Ch, F

3

10

6

Chemie pro víceoborové studium – Geografie (uč.)

Ch, Z

3

5

5

B1407 CHEMIE

Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.)

Ch

3

5

1

Ch, M

3

10

8

Molekulární a buněčná biologie

Bi a zákl. Ch

3

30

239

Biologie a ekologie

Bi a zákl. Ch

3

25

107

Experimentální biologie

Bi a zákl. Ch

3

30

130

Chemie pro víceoborové studium – Matematika (uč.) B1501 BIOLOGIE

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

Biologie – Geografie (uč.)

Bi, Z

3

40

103

Bi, Ch

3

40

20

Bi

3

40

89

Aplikovaná fyzika

F, M

3

10

23

Biofyzika

F, M

3

20

58

Obecná fyzika a matematická fyzika

F, M

3

10

24

Nanotechnologie

F, M

3

20

26

Optika a optoelektronika

F, M

3

20

38

Přístrojová fyzika

F, M

3

10

8

F, M, Ch

3

20

59

Počítačová fyzika

F, M

3

5

4

Digitální a přístrojová optika

F, M

3

20

42

Fyzika – Matematika (uč.)

F, M

3

5

21

Fyzika – Informatika pro vzdělávání (uč.)

F, M

3

10

1

Fyzika – Biologie (uč.)

F, Bi

3

10

8

F

3

10

8

Aplikovaná informatika

M

3

100

142

Informatika

M

3

70

51

M, Z

3

30

34

F, Bi

3

30

97

Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) B1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ Ekologie a ochrana životního prostředí B1701 FYZIKA

Molekulární biofyzika

Fyzika – Geografie (uč.) B1801 INFORMATIKA

Informatika pro vzdělávání – Geografie (uč.) B5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Optometrie

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

NEGARANTOVANÉ KOMBINACE Uchazeči o bakalářské studium si mohou zvolit i  jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s  tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Nevýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů.

KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

M

3

100

139

B1801 INFORMATIKA Aplikovaná informatika B1101 MATEMATIKA Matematika – Deskriptivní geometrie (uč.)

M

3

10

7

Deskriptivní geometrie – Geografie (uč.)

M, Z

3

10

1

Matematika – Geografie (uč.)

M, Z

3

10

6

www.studuj.upol.cz


PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ

Studijní program/obor N1101 MATEMATIKA Diskrétní matematika Matematika a její aplikace Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství biologie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ N1103 APLIKOVANÁ MATEMATIKA Aplikace matematiky v ekonomii N1201 GEOLOGIE Environmentální geologie N1301 GEOGRAFIE Geoinformatika International Development Studies (placená forma) Foresight for Environment and Development Mezinárodní rozvojová studia Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ – Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ – Historie Učitelství geografie pro SŠ – Anglická filologie Učitelství geografie pro SŠ – Francouzská filologie Učitelství geografie pro SŠ – Ruská filologie Učitelství geografie pro SŠ – Sociologie Učitelství geografie pro SŠ – Historie N1406 BIOCHEMIE Biochemie Bioinformatika Biotechnologie a genové inženýrství N1407 CHEMIE Analytická chemie Anorganická chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Bioanorganická chemie Fyzikální chemie Materiálová chemie Organická chemie Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství biologie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ N1501 BIOLOGIE Botanika Hydrobiologie Molekulární a buněčná biologie Zoologie Experimentální biologie Experimentální biologie rostlin Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

www.studuj.upol.cz

R

PPP

U

2 2 2 2 2 2

10 15 10 10 10 10

1 7 6 3 2 3

2

30

32

2

10

10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 10 15 30 50 15 10 10 10 10 10 10

26 23 5 50 37 5 9 1 1 1 0 9

2 2 2

20 10 20

27 2 33

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 20 10 10 10 10 10 15 15 10 10 20

29 8 13 5 8 14 9 10 2 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

10 10 20 15 20 10 15 15

12 13 62 17 61 22 23 3


Studijní program/obor

R

PPP

U

Ochrana a tvorba krajiny

2

10

15

Ekologie a ochrana životního prostředí

2

15

20

Aplikovaná fyzika

2

10

5

Biofyzika

2

10

7

Obecná fyzika a matematická fyzika

2

10

1

Optika a optoelektronika

2

10

3

Nanotechnologie

2

10

13

Molekulární biofyzika

2

10

1

Digitální a přístrojová optika

2

10

14

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ

2

10

4

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ

2

10

1

Informatika

2

35

11

Aplikovaná informatika

2

35

29

2

10

29

PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ

N1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ

N1701 FYZIKA

N1801 INFORMATIKA

N5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Optometrie

Uchazeči o navazující magisterské studium si mohou zvolit i  jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s  tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Nevýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů.

Studijní program/obor

R

PPP

U

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

2

10

1

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

10

4

Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (dopl. aprobace)

2

10

7

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (dopl. aprobace)

2

10

5

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ

2

10

6

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

10

1

KOMBINOVANÉ STUDIM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ

N1101 MATEMATIKA

N 1701 FYZIKA

Použité zkratky: PPP = předpokládaný počet přijatých a zapsaných ke studiu v roce 2018, U = počet uchazečů v roce 2017, PZ = příjímací zkouška, R – standardní doba studia v rocích, U – počet uchazečů, Bi = biologie, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis, SŠ = střední škola, (uč.) = učitelství, SPF – test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách – na FF UP v Olomouci, OT – písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor – na FF UP v Olomouci;

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dnech otevřených dveří 1. prosince 2017 a 20.  ledna  2018 od 9.00 do 14.00 hod.

www.studuj.upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teo­ logie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnic­ kých a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí pedagogická fakulta!

Pedagogická fakulta UP studijní oddělení Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc T: 585 635 010 E: libuse.lysakova@upol.cz

SEZNAM STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ OTEVÍRANÝCH V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019 Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

TSP

3

15

30

TSP

3

30

120

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B 1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B 7505 Vychovatelství Vychovatelství B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika – dramaterapie

TSP, TZ

3

15

58

Speciální pedagogika – andragogika

TSP

3

15

75

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy Speciální pedagogika – vychovatelství Speciální pedagogika – intervence

TSP, TPP

3

15

188

TSP

3

15

88

TSP, UZK

3

15

92

B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

TSP, TPP

3

20

250

TKR, TZ z VV

3

25

84

dvouoborová studia* Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

TSP, AJ

3

65

485

TSP

3

90

336

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

21

Historie se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

20

248

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV

3

30

60

TSP

3

60

95

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

40

83

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

80

113

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

80

297

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

40

151

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP, TZ z VV

3

40

80

TSP

3

50

57

55

193

B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

TSP, AJ

3

37

TSP

3

14

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

2

Historie se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

9

TSP, TZ z HV

3

6

Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

4

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

3

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

8

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

18

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

www.studuj.upol.cz

TSP

3

17

TSP, TZ z VV

3

8

TSP

3

1


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

TSP

5

60

341

TSP, UZL

5

15

239

TSP, UFL

5

30

118

SPV

2

15

31

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

44

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

64

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

30

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

28

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) www.pdf.upol.cz

2

40

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

27

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové)

www.pdf.upol.cz

2

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

34

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

60

Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

24

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

18

Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

25

BSV

2

25

59

PPD, VYD

2

20

61

Speciální pedagogika – poradenství

SPP, TPD

2

30

51

Speciální pedagogika – dramaterapie

SPP, DRA

MAGISTERSKÉ STUDIUM M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ M 7506 Speciální pedagogika Logopedie Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N 7501 Pedagogika Předškolní pedagogika N 7503 Učitelství pro základní školy

N 7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (jednooborové)

30

16

N 7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit (jednooborové) N 7506 Speciální pedagogika

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (dvouoborové studium) www.pdf.upol.cz

2

15

11

2

25

31

N 7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

13

TSP

3

15

48

TSP

3

20

80

TSP

3

15

63

TSP, TPP

3

15

139

TSP

3

15

74

TSP, UZK

3

15

63

KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM B 1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B 7505 Vychovatelství Vychovatelství B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika – andragogika Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy Speciální pedagogika – vychovatelství Speciální pedagogika – intervence

www.studuj.upol.cz


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

TSP, TPP

3

20

192

TSP

3

15

65

dvouoborová studia* Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

TSP, AJ

3

20

132

TSP

3

30

111

Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

48

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

15

22

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

50

60

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

117

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

89

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP

3

30

49

TSP, AJ

3

20

TSP

3

23

B 7506 Speciální pedagogika Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

7

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

1

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ

TSP

3

10 40

100

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

5

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

23

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP

3

4

TSP

5

45

116

TSP, UFL

5

30

67

SPV

2

15

52

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

29

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

69

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

24

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

15

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) www.pdf.upol.cz

2

53

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

52

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (jednooborové) Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové) Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol N7505 Vychovatelství

BSV

2

www.pdf.upol.cz

2

31

www.pdf.upol.cz

2

36

PPD, VYD

2

15

97

SPP, TPD

2

20

109

www.pdf.upol.cz

2

44

www.pdf.upol.cz

2

23

MAGISTERSKÉ STUDIUM M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ M7506 Speciální pedagogika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N 7501 Pedagogika Předškolní pedagogika N 7503 Učitelství pro základní školy

N 7504 Učitelství pro střední školy

Řízení volnočasových aktivit

20 25

133

N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika – poradenství Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (dvouoborové) N 7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika (dvouoborové)

www.studuj.upol.cz


Studijní program/obor Předměty PZ R PPP PREZENČNÍ STUDIUM – MEZIFAKULTNÍ STUDIA – PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (DVOUOBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Historie se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání TSP 3 + fyzika www.prf.upol.cz 3 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ TSP 3 + fyzika www.prf.upol.cz 3 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol – dvouoborové studium www.pdf.upol.cz 2 Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol www.pdf.upol.cz 2 + fyzika www.prf.upol.cz 2 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2 N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 + fyzika www.prf.upol.cz 2 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2 N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ www.pdf.upol.cz 2 + fyzika www.prf.upol.cz 2 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2 KOMBINOVANÉ STUDIUM – MEZIFAKULTNÍ STUDIA – PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (DVOUBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání TSP 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ TSP 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol – dvouoborové studium www.pdf.upol.cz 2 Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2

www.studuj.upol.cz

U


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

N7504 Učitelství pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.prf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

www.pdf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ

www.prf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

www.pdf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

PREZENČNÍ STUDIUM MEZIFAKULTNÍ STUDIA – FILOZOFICKÁ FAKULTA (DVOUOBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV

+ Čínská filologie

www.ff.upol.cz

+ Ruská filologie

www.ff.upol.cz

3

TSP

3

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

3

+ Čínská filologie

www.ff.upol.cz

+ Ruská filologie

www.ff.upol.cz

3

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z VV

3

www.ff.upol.cz

3

TSP

3

+ Čínská filologie + Ruská filologie B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ + Čínská filologie

www.ff.upol.cz

+ Ruská filologie

www.ff.upol.cz/

3

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ P 7536 Pedagogika P 7506 Speciální pedagogika

dle pokynu ÚPSS

4

dle pokynu ÚSS

4

P 7507 Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika

dle pokynu KHV

3

Výtvarná výchova (Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

dle pokynu KVV

4

Didaktika literatury

dle pokynu KČJ

4

Didaktika informatiky

dle pokynu KTE

4

* Uchazeči si mohou volit dvouoborovou kombinaci z nabídky studijních oborů studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice a B 7506 Speciální pedagogika (např. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a  SŠ a  Přírodopis se zaměřením na vzdělávání) a dvouoborovou kombinaci z  nabídky studijních oboru studijního programu N 7503 Učitelství pro základní školy, N 7504 Učitelství pro střední školy, N 7506 Speciální pedagogika. Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží nejpozději v době zápisu doklad o absolvování předchozího stupně studia (maturitní vysvědčení, diplom získaný v rámci bakalářského studia). Informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Filozofickou fakultou (čínská a ruská filologie) jsou zveřejněny na webových stránkách Filozofické fakulty, informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Přírodovědeckou fakultou (fyzika, chemie, geografie) jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty. Seznam použitých zkratek: PZ = přijímací zkouška

R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný orientační počet přijatých studentů (nejvyšší možný) pro akademický rok 2018/2019 (Pozn. reálný počet přijatých studentů bude upraven na základě kontrahovaného počtu studentů stanoveným MŠMT pro UP.) PS = prezenční studium KS = kombinované studium AJ = písemná zkouška z anglického jazyka BSV = test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci DRA = talentová zkouška – dramaterapie PPD = test z pedagogicko-psychologických disciplín SPP = test obecných znalostí ze speciální pedagogiky SPV = test z oblasti předškolní pedagogiky TKR = test kulturního rozhledu TPD = profilová zkouška TPP = profilový test z pedagogiky a psychologie TSP = test studijních předpokladů TZ = talentová zkouška TZ z HV = talentová zkouška z hudební výchovy TZ z VV = talentová zkouška z výtvarné výchovy UFL = ústní zkouška ověřující fonetickou a logopedickou způsobilost UZK = ústní zkouška UZL = ústní zkouška z logopedie VYD = test z profilových disciplín pro obor řízení volnočasových aktivit

www.studuj.upol.cz


Termíny podávání přihlášek: 1) Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia je od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018. Na základě žádosti děkana může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 13. července 2018. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů. 2) Termín podávání přihlášek pro doktorské studijní programy je od 1. listopadu 2017 do 31. května 2018. Na základě žádosti děkana může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek od 1. listopadu 2017 do 31. srpna 2018. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů. 3) Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce je od 1. listopadu 2017 do 31. května 2018. Pro doktorské studijní programy v cizím jazyce od 1. listopadu 2017 do 31. května 2018 (1. kolo) a od 1. června 2018 do 31. srpna 2018 (2. kolo). Termíny přijímacích zkoušek: 1) Talentové zkoušky na jednooborovou Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání: 10. dubna 2018. 2) Písemné, ústní zkoušky i  talentové zkoušky (bakalářské, magisterské a  navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě) v týdnu: 11.–15. června 2018. 3) Doktorské studijní programy: v týdnu 18.–22. června 2018 4) V případě malého počtu přihlášených uchazečů na vyhlášené studijní obory může děkan Pedagogické fakulty stanovit, že bude upuštěno od přijímací zkoušky. 5) Náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: Jedná se o poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-17/2 v aktuálním znění (dále jen poplatek). Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Provedená platba je následně automaticky zkompletována s podanou přihláškou ke studiu, ke které náleží. Doporučujeme poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit elektronicky pomocí platební karty. Tímto způsobem platby vyloučíte zadání chybných údajů při platbě poštovní poukázkou či příkazem k úhradě. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven takto:  650 Kč za elektronickou verzi přihlášky (bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy) Banka: Komerční banka, a. s. Olomouc Účet: 19 (předčíslí účtu) 1096330227 Kód banky: 0100 Variabilní symbol: 734xxxxxxx (prosím věnujte pozornost způsobu vyplňování níže) (xxxxxxx – uchazeč o studium vyplní číslo přihlášky generované elektronickou agendou přijímacího řízení). Konstantní symbol: 0379 Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Platba ze zahraničí: Účet: 43-3855090287/0100 IBAN CZ9801000000433855090287 SWIFT CODE: KOMBCZPP Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. prosince 2017 (pátek) a 20. ledna 2018 (sobota), vždy od 9.00 do 14.00 hodin.

www.studuj.upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí fakulta tělesné kultury!

Fakulta tělesné kultury UP studijní oddělení tř. Míru 115 771 11 Olomouc T: 585 636 010–013, 585 636 102 E: eva.svobodova@upol.cz

Přehled otevíraných studijních programů a oborů v akademickém roce 2018/2019 Studijní program/obor

R

PPP

U/P

3

30

288/34

Aplikovaná tělesná výchova

3

20

26/19

Aplikované pohybové aktivity

3

30

54/34

Ochrana obyvatelstva

3

40

108/62

Rekreologie

3

50

161/80

Tělesná výchova a sport

3

50

185/75

B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Fyzioterapie B 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DVOUOBOROVÁ (UČITELSKÁ) STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

3

5

67/10

Historie se zaměřením na vzdělávání

3

5

21/3

Matematika se zaměřením na vzdělávání

3

5

11/4

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

3

5

6/0

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

3

5

25/12

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

3

5

22/8

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

3

5

22/9

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

3

5

11/4

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Tělesná výchova + Aplikovaná ekonomie

3

5

8/6

Biologie

3

15

53/15

Čínská filologie

3

5

1/0

Francouzská filologie

3

5

0/0

Geografie

3

20

67/19

Japonská filologie

3

5

0/0

Matematika

3

5

9/2

Ruská filologie

3

5

0/0

Španělská filologie

3

5

0/0

Žurnalistika

3

5

8/5

2

30

105/34

Aplikovaná tělesná výchova

2

15

10/10

Aplikované pohybové aktivity

2

15

19/16

Rekreologie

2

30

46/29

Tělesná výchova a sport

2

15

30/19

N 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

PREZENČNÍ STUDIUM

Tělesná výchova +

Fyzioterapie N 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

www.studuj.upol.cz


DVOUOBOROVÁ STUDIA (UČITELSKÁ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY) DVOUOBOROVÁ STUDIA (UČITELSKÁ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

KOMBINOVANÉ STUDIUM

PREZENČNÍ STUDIUM

Studijní program/obor TĚLESNÁ VÝCHOVA + Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ Učitelství společenských věd pro 2. st. ZŠ Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ Učitelství technických věd a informačních technologií TĚLESNÁ VÝCHOVA + Anglická filologie Aplikovaná ekonomická studia Učitelství biologie pro SŠ Česká filologie Francouzská filologie Německá filologie Ruská filologie Španělská filologie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství výpočetní techniky pro SŠ Mediální studia (v Bc. Žurnalistika) B 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity Ochrana obyvatelstva Trenérství a sport Rekreologie Tělesná výchova a sport N 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity Rekreologie Tělesná výchova a sport Trenérství a management sportu

R

PPP

U/P

2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 10 5 5 10 5 5 5

0/0 7/0 1/0 0/0 1/0 1/0 11/0 4/0 3/0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5

3/3 3/1 20/16 1/0 2/2 0/0 0/0 0/0 14/7 0/0 0/0 0/0

3 3 3 3 3 3

15 20 20 30 35 20

4/2 21/16 26/10 143/68 38/21 44/28

2 2 2 2 2

15 15 30 15 20

4/3 22/18 53/30 38/38 43/30

Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory i učitelské kombinace (dvouoborové studium) otevírané v akademickém roce 2017/2018. Seznam použitých zkratek: R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2018/2019 U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů pro akademický rok 2017/2018 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Přihláška ke studiu na Fakultě tělesné kultury UP se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky zveřejněné na internetové adrese http://www.studuj.upol.cz. Po kompletním vyplnění přihlášky vytiskněte zkrácenou verzi přihlášky, potvrďte ji svým podpisem a spolu s ostatními požadovanými materiály zašlete na Děkanát Fakulty tělesné kultury UP. Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří v pátek 1. 12. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin nebo v sobotu 20. 1. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.

www.studuj.upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  českých zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu, přes obory humanitní a umělecké, až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí právnická fakulta!

Právnická fakulta UP studijní oddělení tř. 17. listopadu 8 771 11 Olomouc T: 585 637 510–11 | 535 637 706 E: studijni.pf@upol.cz

I. OBECNÉ INFORMACE O FAKULTĚ Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří k plnohodnotným součástem Univerzity Palackého a je důstojným partnerem ostatním českým právnickým fakultám. Její činnost je vysoce hodnocena i zahraničními institucemi. Právnická fakulta zajišťuje vysokoškolské studium v magisterském oboru Právo, v navazujícím magisterském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, v navazujícím magisterském oboru International and European Law a v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě. Po absolvování magisterského studia v oboru Právo je možné na fakultě získat v rámci akreditovaného rigorózního řízení titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“uváděné před jménem). Akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Dlouhodobě je kladen důraz na výuku předmětů týkajících se evropské integrace a evropského práva. Právnická fakulta nabízí studentům možnost výuky i formou tzv. právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. K zajišťování a koordinaci činnosti právních klinik slouží Centrum pro klinické právní vzdělávání. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP ve dvou termínech v pátek 1. prosince 2017 a v sobotu 20. ledna 2018 ve svých budovách – tř. 17. listopadu 6 a 8, Olomouc, v době od 9:00 do 14:00. Uchazeči získají podrobné informace o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program. INFORMACE O STUDIU Akreditovaný prezenční magisterský studijní program v oboru PRÁVO je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia činí 5 let. Vysokoškolské studium je na Právnické fakultě UP ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součást tvoří diplomová práce ze zvoleného oboru a její úspěšná obhajoba. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. Akreditovaný prezenční bakalářský studijní program v oboru PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ poskytuje základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy. Standardní doba studia trvá 3 roky. Vysokoškolské studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky spolu s obhájením bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. Akreditovaný navazující magisterský studijní program v oboru EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO připravuje odborníky, kteří propojí již získané znalosti svého původního oboru (všechny typy univerzitního bakalářského nebo magisterského studia, včetně přírodovědných či lékařských oborů) s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže absolvování některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom, vysvědčení) a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

www.studuj.upol.cz


II. STUDIJNÍ OBORY PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Název studijního oboru

Právo ve veřejné správě

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

55

Počet uchazečů pro akad. rok 2017/2018

392

Studium garantuje

proděkan pro studijní záležitosti Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz / Studujte u nás

Charakteristika oboru Cílem oboru je poskytnout základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a připravovat tak vysoce erudované odborníky pro výkon různých činností ve veřejné správě, pro které není vyžadováno magisterské právní vzdělání.

 Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  Variabilní symbol: 737xxxxxxx, přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění  Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

Profil a uplatnění absolventa Absolventi mohou získané vzdělání uplatnit jako odborní pracovníci nebo nižší či střední management ministerstev, jiných správních úřadů s celostátní působností, územních odborných správních úřadů, územních samosprávných celků (obcí a  krajů), dalších veřejnoprávních korporací (komory, veřejné vysoké školy), u  Policie ČR, obecních úřadů, vězeňské služby a justiční stráže, celní správy, jako tzv. soukromé autorizované osoby soukromého práva, případně i v jiných profesích, vyžadujících základní dovednosti nižšího či středního managementu.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu: Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2018. Do téhož data, tj. 28. 2. 2018, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 650 Kč. !!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2018) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

Požadavky přijímací zkoušky Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v  Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz, s.r.o., dne 26. 5. 2018 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s  poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – člověk a společnost (váha 0.2); ZSV – stát a  právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a  svět (váha 0.3); OSP – verbální oddíl (váha 0,7); OSP – analytický oddíl (váha 0,3). V přijímacím řízení akademického roku 2017/2018 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 107,3 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV). Informace o přijímacím řízení  Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018  Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 650 Kč  Číslo účtu: 19-1096330227/0100  Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc  Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100 IBAN: CZ9801000000433855090287

Další informace  Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.  Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.  Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 13. 6. 2018 (včetně) na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. V  pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní obor, na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a  pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech. V případě, že si uchazeč podá přihlášky na více oborů – zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na každý obor zvlášť. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 13. 6. 2018 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.  Fakulta nezasílá pozvánku k  přijímacím zkouškám a  nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení.  Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.  Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2018/2019 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

www.studuj.upol.cz


Název studijního oboru

Právo

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

5

Akademický titul

Mgr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

260

Počet uchazečů pro akad. rok 2017/2018

1 383

Studium garantuje

proděkan pro studijní záležitosti. Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz / Studujte u nás

Charakteristika oboru Koncepce studijního programu je založena na studiu všech odvětví českého práva a na studiu základů práva evropských společenství. Předmětem studia jsou rovněž právní systémy a řády zejména evropských zemí, evropských a mimoevropských společenství a právo mezinárodní soukromé a veřejné. Profil a uplatnění absolventa Absolventi fakulty mají možnost uplatnění ve sféře judiciální, v  advokacii, na státních zastupitelstvích, ve sféře veřejné správy i ve sféře tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách. Požadavky přijímací zkoušky Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v  Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz, s.r.o., dne 26. 5. 2018 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s  poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – člověk a  společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a  svět (váha 0.3); OSP – verbální oddíl (váha 0,7); OSP – analytický oddíl (váha 0,3). V  přijímacím řízení akademického roku 2017/2018 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 123,5 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV). Informace o přijímacím řízení  Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018  Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 650 Kč  Číslo účtu: 19-1096330227/0100  Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc  Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100 IBAN: CZ9801000000433855090287  Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

 Variabilní symbol: 737xxxxxxx , přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění  Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba) Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu: Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2018. Do téhož data, tj. do 28. 2. 2018, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 650 Kč. !!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2018) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!! Další informace  Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.  Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.  Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 13. 6. 2018 (včetně) na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. V  pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní obor, na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech. V případě, že si uchazeč podá přihlášky na více oborů – zasílá fotokopie maturitního vysvědčení na každý obor zvlášť. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 13. 6. 2018 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.  Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a  maturitního vysvědčení.  Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.  Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2018/2019 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

www.studuj.upol.cz


Název studijního oboru

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské navazující, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

35

Počet uchazečů pro akad. rok 2017/2018

50

Studium garantuje

proděkan pro studijní záležitosti Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz / Studujte u nás

Charakteristika oboru Hlavním cílem tohoto dvouletého magisterského programu je připravit odborníky, kteří propojí již získané znalosti původního oboru s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Přestože je studium vzhledem ke svému charakteru organizováno a zabezpečováno právnickou fakultou, absolventi programu budou nositelé titulu magistr evropských studií a evropského práva. Profil a uplatnění absolventa Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde bude potřeba odborníků na evropské integrační procesy a  evropskou právní problematiku. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit v  českých i  zahraničních soukromých firmách, ve státních institucích (ministerstva, veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (kraje a  městská zastupitelstva), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizací, dále to mohou být evropské regionální agentury, české soukromé společnosti provozující činnost v České republice. Požadavky přijímací zkoušky Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií. Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v  Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.) u společnosti www.scio.cz, s.r.o., dne 26. 5. 2018 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v  Olomouci, Právnická fakulta. NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s  poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Informace o přijímacím řízení  Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018  Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 650 Kč  Číslo účtu: 19-1096330227/0100  Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc  Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100 IBAN: CZ9801000000433855090287  Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc

 Variabilní symbol: 737xxxxxxx , přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění  Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba) Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu: Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2018. Do téhož data, tj. do 28. 2. 2018, uhradí ke správnému číslu účtu (191096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 650 Kč. !!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2018) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!! Další informace  Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.  Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.  Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2018 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci , tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou). Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 29. 6. 2018 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o  řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání.  Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a diplomů.  Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v  přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v  Olomouci. V  případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o  přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.  Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2018/2019 bude ukončeno v  průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a  doručuje uchazeči do vlastních rukou.

www.studuj.upol.cz


Fakulta zdravotnických věd UP studijní oddělení Hněvotínská 3 775 15 Olomouc T: 585 632 855 E: alena.cholinska@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  našich zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí fakulta zdravotnických věd!

Seznam studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2018/2019 Studijní program/obor

Forma studia

R

PPP

U/P

Fyzioterapie

PS

3

30

509/30

Radiologický asistent

PS

3

40

145/40

Zdravotnický záchranář

PS

3

25

119/30

Porodní asistentka

PS

3

30

169/30

Porodní asistentka

KS

3

10

12/10

Všeobecná sestra

PS

3

50

255/50

Všeobecná sestra

KS

3

30

110/35

Ošetřovatelská péče v interních oborech

PS

2

10

20/10

Ošetřovatelská péče v interních oborech

KS

2

20

35/20

Fyzioterapie

PS

2

20

102/25

Intenzivní péče v porodní asistenci

PS

2

15

36/15

Intenzivní péče v porodní asistenci

KS

2

20

44/20

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

B 5349 PORODNÍ ASISTENCE

B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

N 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ

N 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Seznam použitých zkratek: R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2018/2019 PS = prezenční studium KS = kombinované studium U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů pro akademický rok 2017/2018 Fakulta zdravotnických věd pořádá Den otevřených dveří pouze v lednovém termínu, nicméně v prosincovém termínu mohou zájemci o studium po celou dobu konání DOD na jiných fakultách (tj. od 9.00 h do 14.00 h) navštívit studijní oddělení FZV, kde jim budou poskytnuty informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení apod. Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří 20. 1. 2018.

www.studuj.upol.cz


Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení Fakulty zdravotnických věd UP Termín podání elektronické přihlášky: do 28. února 2018 Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí*, je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději 1. března 2018, a zaslat na adresu: Fakulta zdravotnických věd Hněvotínská 3 775 15 Olomouc Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek. Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:** ƒƒ Fyzioterapie – navazující magisterské studium 28. května 2018 – 1. kolo (písemný test) 11.–15. června 2018 – 2. kolo (ústní zkouška) ƒƒ Zdravotnický záchranář 7. června 2018 – 1. kolo (písemný test) 19. června 2018 – 2. kolo (test fyzické zdatnosti) ƒƒ ostatní bakalářské studijní obory v prezenční formě studia 7. června 2018 ƒƒ bakalářské studijní obory v kombinované formě studia Ošetřovatelská péče v interních oborech – navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci – navazující magisterské studium 8. června 2018 Administrativní poplatek: 650 Kč/přihláška Uchazeči si mohou podat více přihlášek na obory realizované fakultou, pokud splní předepsaná kritéria a dovolí jim to harmonogram termínů přijímacích zkoušek vypsaných pro jednotlivé obory. Program/obor bude vždy uveden na nové přihlášce, včetně daného poplatku a požadovaných příloh. Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku. Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky (pouze bakalářské studijní programy v prezenční formě studia mimo obor Zdravotnický záchranář): 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2017/2018 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice. 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1.–3. ročník studia a pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k  přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem. 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky. U oboru Zdravotnický záchranář je možné na základě výše uvedených kritérií prominuto 1. kolo přijímací zkoušky (písemný test). Druhé kolo (test fyzické zdatnosti) není možné prominout. * Informace o povinných náležitostech tištěné zkrácené verze e-přihlášky naleznou uchazeči na adrese: http://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/ ** Informace o obsahu přijímací zkoušky na jednotlivé studijní obory naleznou uchazeči v katalogu studijních oborů na adrese: http://www.obory.upol.cz/

www.studuj.upol.cz

Nabídka oborů UP 2018/2019  

Přehledný soupis oborů osmi fakult Univerzity Palackého nabízených pro rok 2018/2019.

Advertisement