Page 1

Gift on the moon 2013 1


Gift on the moon 2013 2

คานา ในรายวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ อาจารย์ได้ชี้แนะให้เห็นถึง แนวทางของการใช้เทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ให้ชีวิตประจาวันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงหากจะ นาไปต่อยอดนาไปประกอบธุรกิจก็สามารถที่จะทาได้โดยใช้หลักการในวิชาที่อาจารย์ได้สอนมาและอีกทั้ง เทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยอานวยความสะดวกสบายและลดการใช้แรงงานได้ด้วย ดังนั้น ด้วยการเรียนการสอนตามกระบวนการเนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศ ศิลป์ที่กาหนดให้นักศึกษาได้คิดสินค้าและกระบวนการออกแบบโดยการทาขายจริงในงาน Gift on the moon

ของสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทาให้นักศึกษามีการคิดสินค้าผ่าน

กระบวนการทางเทคโนโลยีให้เข้ากับสินค้าของตนเองเกิดเป็นรายได้ ซึง่ สินค้าที่นาออกมาขายจะต้องเป็น สินค้าที่สามารถขายได้จริง รายงานเล่มนี้จึงได้จัดรวบรวมเนื้อหาการผลิตชิ้นงาน คือสบู่หอม จนบทสรุป และตารางการขาย ณ การขายจริงในงานด้วย หากเนื้อหาในรายงานเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใดทางผู้ จัดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวปาจรีย์ เขียวชอุ่ม ผู้จัดทา


Gift on the moon 2013 3

สารบัญ หน้า บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้า Roger soap

4

- ที่มาและความสาคัญของโครงการ - วัตถุประสงค์ - แนวความคิด บทที่ 2 ส.1 การสืบค้น (Research)

5

- วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน - ความต้องการและจุดมุ่งหมาย - รูปลักษณ์ที่ต้องการ (Design Briefs)

6

- ข้อมูลเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า

7

บทที่ 3 ส.2 สมมติฐาน (Resume)

8

- การร่างแบบสินค้า บทที่ 4 ส.3 สรุปผล (Result)

9

- สรุปผลการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน Gift on The Moon : Goal : Tools - Do (ขั้นตอนการทา)

10-12

- Did (ผลจากการผลิตสินค้า)

13

- Done (สรุปผลการทางาน)

14

- ภาพการขายสินค้า

15

- ตารางการขายสินค้า

16

- ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

17


Gift on the moon 2013 4

บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้าในงาน Gift on the moon หัวข้อในรูปแบบงาน Love Product ที่มาและความสาคัญของโครงการ เนื่องจาก สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดตั้งโครงการงาน Gift on the moon ขึ้นมา และเนื่องด้วยใกล้ถึงเทศกาลวันแห่งความรัก วัน Valentine ซึ่งในปัจจุบันเทศกาล นี้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นวันที่ผู้คนให้ความสาคัญกับคนรัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ เพื่อน พี่ หรือน้อง ต่างก็จะมอบความรักให้กันโดยให้สิ่งของเพื่อแทนใจ เราจึงต้องคิดสิ่งของที่สามารถที่จะแทน ความรักให้กับบุคคลทุกๆวัย โดยสิ่งของนั้นสามารถนาไปใช้หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับเป็นของที่ระลึกได้กับทุกเพศทุกวัย 2.เพื่อนาเทคโนโลยีจากทีเ่ รียนมาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้มากขึ้น 3.เพื่อศึกษาการทางานและสามารถนาเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ แนวความคิด สบู่หอมนี้ นอกจากจะเป็นมากกว่าสบู่ที่ไว้ใช้อาบน้าแล้วยังสามารถเป็นของฝากให้กับ คนที่เรารักได้อีกด้วย ซึ่งสบู่หอมนี้เป็นสบู่หอมที่มีหลากหลายกลิ่น หลากหลายสี และมากกว่านั้นสบู่นี้ยัง มีคาติดอยู่ข้างในสบู่ทาให้เห็นคาบอกรักน่ารัก น่ารัก อยู่ข้างในส บู่ ซึ่งเป็นสบู่ที่ไม่เหมือนกับสบู่ที่ขาย ตามท้องตลาดอีกด้วย ซึ่งกลิ่นแต่ะละกลิ่นและสีแต่ละสี ก็เป็นการจับคู่สีกันโดยกลิ่นนั้นจะอยู่ในรูปแบบ ของผลไม้ เช่น สีแดงกลิ่นสตอเบอรี่ สีม่วงกลิ่นองุ่น สีส้มกลิ่นส้ม เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ผู้คนที่มาซื้อ รับรู้และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สบู่ที่ทาก็แบ่งรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปโดยมี ทรงวงกลม ทรง สามเหลี่ยม หัวใจก้อนเล็ก หัวใจก้อนใหญ่ และไอติม ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์คนที่ชอบ


Gift on the moon 2013 5

บทที่ 2 ส.1 : การสืบค้น (Research) ส.1 : การสืบค้น สบู่ เกิดจากการทาปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับน้ามัน ซึ่งอาจจะ เป็นน้ามันพืชหรือน้ามันสัตว์ก็ได้ ที่ทาให้ผลผลิตที่ได้กลายเป็นของแข็งลื่น มีฟอง ซึ่งเป็นส่วนผสมของ สบู่

5 ส่วน

และกลีเซอรีน 1 ส่วนใช้ทาความสะอาดขจัดคราบสิ่งสกปรกไขมันแต่ละชนิดประกอบด้วยกรดไขมัน มากกว่า 1 มันจะรวมตัวกันอยู่ในรูปกลีเซอไรด์เมื่อด่างทาปฏิกิริยากับกรดไขมัน

กรดไขมันจะหลุดออกจากกลีเซอ

ไรด์รวมตัวเป็นสบู่ สารที่เกาะอยู่กับกรดไขมันก็จะหลุดออกมาเป็นกลีเซอรีนดังปฏิกิริยาด่าง ด่างที่ใช้มี 3 ชนิดคือ 1.ขี้เถ้าใช้ในการผลิตสบู่ในสมัยโบราณ ปัจจุบันมีการพัฒนาใช้เป็นด่างแทน 2.โซดาไฟ(Sodiumhydroxide) ทาปฏิกิริยาได้สบู่ก้อนแข็ง 3.โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์(Potassiumhydroxide) ทาปฏิกิริยาได้สบู่เหลว กลีเซอรีน เป็นของเหลวที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหนืด มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดี และ เป็นยาฆ่าเชื้อที่ดีซึ่งเป็นผลดีต่อผิวพรรณ คล้ายฟิล์มที่เกาะที่ผิวหนัง ข้อแตกต่างของสบู่กลีเซอรีนและสบู่ทั่วไป คือ สบู่ทั่วไปจะทาให้ผิวแห้ง หยาบกร้าน ล้างออกยาก ทาให้เกิดสิ่งอุดตันในรูขุมขน ส่วนสบู่ที่ทาจาก กลีเซอรีน นั้นมีข้อดีในการชาระล้าง และ ช่วยให้ผิวคงความชุ่มชื่นรักษาปริมาณน้าในผิวให้สมดุล ก.วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 1.เพื่อนาเอาไปเป็นของฝากให้แก่กันกันได้ 2.เพื่อให้ทุกคนที่ใช้มีการใช้สบู่ไร้สารเคมี 3.เพื่อให้เห็นรูปแบบสบู่ที่แปลกใหม่กว่าเดิมที่มีขายอยู่ทั่วไป ข.ความต้องการและจุดมุ่งหมาย


Gift on the moon 2013 6

1.ความต้องการและจุดมุ่งหมาย (Concept) ต้องการออกแบบสบู่ที่แตกต่างจากสบู่ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด โดยสบู่นี้มีกลิ่น รูปทรง สี ที่ ไม่เหมือนใคร และอีกทั้งยังมีคาบอกรักเพื่อนาไปให้กับบุคคลที่เรารักได้ และสบู่ที่นามาใช้ทานี้เป็นสบู่ใส กลีเซอรีน ซึ่งสบู่นี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดีทาให้ผิวมีสุขภาพชุ่มชื่น และปลอดจากสารเคมี 2.รูปลักษณ์ที่ต้องการ(Design Briefs) 2.1สบู่มีคาอยู่ข้างในเพื่อสื่อความหมายต่างๆ 2.2สามารถมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักได้ทุกเพศทุกวัย 2.3 มีรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้ซื้อ การสร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการทารูปแบบให้แตกต่างจากสบู่ทั่วๆไปเพื่อดึงดูดความสนใจ ของคนที่จะมาซื้อให้ได้เห็นความแปลกใหม่ โดยมีขั้นตอนการออกแบบ การแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทั่งสาเร็จเป็นผลงานออกแบบทีช้ง่ใ าน ได้จริงดังนี้

ภาพนี้ในการออกแบบ Packaging ใช้กระดาษสาพันรอบสบู่ แต่วัสดุที่ใช้เป็นกระดาษสาจึง ทาให้ไม่ค่อยทนทานทาให้เมื่อโดนสัมผัสไปมา กระดาษสาจะเกิดการรุ่ยจึงต้องปรับเปลี่ยน Packaging ใหม่ให้ดีกว่าเดิม ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 7

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า ชื่อสินค้า

: สบู่หอม

ประเภท : ของใช้ สถานะ

: สบู่

วัสดุหลัก

: เนื้อสบู่

ผู้ผลิต

: ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม

โทรศัพท์

: 082 468 2533

E-mail

: pajaree5311317084@gmail.com

รูปทรง

: วงกลมมีหัวใจเล็กและคาตรงกลาง

สี

: แดง เขียว ม่วง ส้ม

กลิ่น

: สตอเบอรี่ แอ๊ปเปิ้ล องุ่น ส้ม

น้าหนัก

: ก้อนละ 55 กรัม

ราคา

: ก้อนละ 39 บาท

เทคนิค กลิ่น

: ใช้น้าหอมสกัดเย็น

สี

: ใช้สีเครื่องสาอาง (Cosmetic)

การออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ

: ภาพหน้าคน

ลวดลาย

: ใช้ผ้าที่มีลักษณะสวยงาม

ข้อความ

: I love you Logo CRU มจษ. รักกันน่ะ CRU


Gift on the moon 2013 8

บทที่ 3 ส.2 สมมติฐาน (Resume) การร่างแบบสินค้า

ภาพการออกแบบการร่างสินค้าที่จะนาไปพัฒนา

เพื่อไปผลิตสินค้าออกมาจริงให้สวยงามตรง

ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ ภาพนี้ได้ นาโลโก้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเ กษมมาวางไว้ตรงกลางสบู่ แล้วมีหัวใจเล็กอยู่ข้างนอกเพื่อสื่อถึงการรักมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

ภาพนี้ ได้ออกแบบโดยนาโลโก้ของตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมาใช้เหมือนกัน แต่โลโก้ นี้เป็นตัวสัญลักษณ์ย่อ C ซึ่งย่อมาจาก Chandra ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 9

บทที่ 4 ส.3 สรุปผล (Result) สรุปผลการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานGift on The Moon ภายใต้แนวคิดของงาน ตามหลักการของการเขียนรายงานสรุปผลงาน 3 ข้อใหญ่ย่อย ดังนี้คือ 1. Goal เป้าหมาย? เนื่องจากเป็นสินค้าภายใต้ Concept งาน Love product จึงได้ออกแบบสบู่มาในรูปแบบ ให้มีความ น่ารัก มีรูปทรงกลิ่นและสีสันที่สดใสที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีคาอยู่ข้างในสบู่ซึ่งมี ความหมายสื่อความรักเหมาะกับเทศกาลในวัน Valentine อีกด้วย ซึ่งก็สามารถซื้อและนาไปมอบเป็น ของขวัญให้แก่คนที่เรารักได้ 2.Tools - Pre-Production 1.1สบู่กลีเซอรีน/หม้อกับกระบวย 1.2น้าหอมขวดเล็ก/สีคอสเมติกแบบน้า 1.3สติกเกอร์ใส 1.4บล็อกวงกลมสาเร็จรูป - Production ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน Gift on the moon ตามหัวข้อดังนี้ 1.)ออกแบบรูปทรงของสบู่เพื่อนามาหล่อบล็อกตามรูปทรงที่ออกแบบไว้ ซึ่งกาหนดรูปทรง คือ 1.1)รูปทรงวงกลม 2.)ออกแบบคาข้างในสบู่เป็นข้อความ/รูปภาพให้เข้ากับ Concept Love Product โดยจะมีคาว่า 2.1)Love 2.2)Logo CRU 3.) ออกแบบ Packaging 3.1)ใช้ถุงพลาสติกใสในการทา Packaging โดยมี Tag ติดอยู่ข้างบนถุง - Post-Production 3.Do Did Done


Gift on the moon 2013 10

Do (ขั้นตอนในการทา)

ภาพที่ 1 แสดงถึงขั้นตอนการเทสบู่ โดยการนาสบู่มาต้ม ลงในหม้อจากนั้นรอให้สบู่เกิดการ ละลายตัว เมื่อสบู่เกิดการละลายตัวแล้วให้เทสบู่ลงในบล็อกที่ได้หล่อไว้แล้วจากนั้นรอให้สบู่แห้ง ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

ภาพที่ 2 เป็นภาพแสดงถึงสีในการทาสบู่ว่าจะใช้สีอะไรบ้าง ซึ่งได้ทาการเทสีชมพูกลิ่น สต อเบอรี่และสีเขียวกลิ่นแอ๊ปเปิ้ลโดยทั้งสองสีนี้ได้ใส่รูปหัวใจไว้ด้านในด้วย ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 11

ภาพที่ 3 เมื่อสบู่ที่หล่อไว้แห้ง ก็แกะสบู่ออกจากบล็อกให้เรียบร้อยแล้วเช็ดทาความสะอาดสบู่ ด้วยผ้าเพื่อให้เศษสบู่ที่ติดอยู่ออกไปจากนั้นก็นาสบูไ่ ปแพ๊คด้วยพลาสติกแล๊ป ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

ภาพที่ 4 เป็นภาพที่แสดงถึงขั้นตอนการแพ๊คที่เสร็จสิ้นแล้ว จะได้สบู่ที่แพ๊คแล้วออกมาที่มี ลักษณะใสไม่ขุ่นมัวทาให้น่าใช้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดความเหนียวของสบู่ ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 12

ขั้นตอนการทา Tag Packaging

ภาพที่ 5 เป็นภาพโลโก้กลุ่มคือ Roger soap ซึ่งจะนาโลโก้เข้ามาใช้ในการออกแบบตัว Tag Packaging ด้วย ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

ภาพที่ 6 เป็นภาพ Tag Packaging ซึ่งได้ออกแบบสีตามกลิ่นและสีของสบู่ เช่น สบู่สี ส้ม กลิ่นส้มจะทา Tag สีส้มมีโลโก้กลุ่ม และเปลี่ยนจากตัวโอของโลโก้กลุ่มเป็นผลไม้ส้มแทน เพื่อให้ผู้ ซื้อเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 13

Did (ผลจากการผลิตสินค้า)

สบู่นี้สามารถใส่คาต่างๆที่หลากหลายกันไป อาจจะเป็นภาพ โลโก้ หรือแม้กระทั่งรูป ทางด้านขวา ก็เป็นผ้าที่ปักด้วยลูกปัดก็สามารถนามาทาได้ ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

เป็นสินค้าที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว

พร้อมที่จะจาหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยสินค้านี้จะซีลด้วยถุง

พลาสติกใส และใส่ Tag ลงไปในตัวสินค้าโดยการซีลสินค้าทาให้ตัว Tag มีความสวยงามและสวย มากยิ่งขึ้น ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 14

Done (สรุปผลการทางาน)

มีแผ่น Standing mood board เพื่ออธิบายให้ผู้ซื้อเห็นถึงขั้นตอนกระบวนการทางานทุก อย่าง และมีสินค้าตัวอย่างที่ทาออกมาขายได้จริง ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

การนาสินค้าไปขายจริงในงาน Gift on the moon ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และจัดการตกแต่งร้านให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสินค้าที่นามาขายในงาน ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 15

ภาพการขายสินค้า

ภาพบรรยากาศจริง ของการขายสินค้าในงาน Gift on the moon ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.

สินค้าที่ขายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเห็นได้จากผู้ซื้อที่มาซื้อสินค้า ซึ่งไม่ได้จากัดแค่ คู่รักเพียงอย่างเดียว แต่สามารถให้ได้ทั้งเพื่อน หรือซื้อจะซื้อไปคนที่เรารักก็ได้ ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 16

ตารางการขายสินค้ากลุ่ม Roger soap ว/ด/ป

รหัส

11/02/56

RS001 RS002 RS003 RS004 RS005 RS006

รายการสินค้า

ผู้ออกแบบ

ราคา

สบู่ก้อนกลมทึบ ปาจรีย์ สบู่ก้อนกลมใส มินตรา สบู่สามเหลี่ยม สกากฤษณ์ สบู่หัวใจเล็กมน ณัฐนนท์ สบู่หัวใจเล็กเหลี่ยม ภานุพัฒน์ สบู่ไอติม วรรณยารัตน์

39 39 49 29 19 39

จานวณ

ยอดรวม

7 273 8 312 4 196 4 116 7 113 3 117 รวม 1,167 12/02/56 RS001 สบู่ก้อนกลมทึบ ปาจรีย์ 39 2 78 RS002 สบู่ก้อนกลมใส มินตรา 39 3 117 RS003 สบู่สามเหลี่ยม สกากฤษณ์ 49 2 98 RS004 สบู่หัวใจเล็กมน ณัฐนนท์ 29 4 116 RS005 สบู่หัวใจเล็กเหลี่ยม ภานุพัฒน์ 19 3 57 RS006 สบู่ไอติม วรรณยารัตน์ 39 2 78 รวม 552 13/02/56 RS001 สบู่ก้อนกลมทึบ ปาจรีย์ 39 3 117 RS002 สบู่ก้อนกลมใส มินตรา 39 2 78 RS003 สบู่สามเหลี่ยม สกากฤษณ์ 49 3 147 RS004 สบู่หัวใจเล็กมน ณัฐนนท์ 29 4 116 RS005 สบู่หัวใจเล็กเหลี่ยม ภานุพัฒน์ 19 5 95 RS006 สบู่ไอติม วรรณยารัตน์ 39 2 78 รวม 631 รวมสุทธิ 2,350 ภาพตารางการขายสินค้าในงาน Gift on the moon ซึ่งขายในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556.


Gift on the moon 2013 17

สรุปปัญหาที่พบ จากการขายพบว่า ความหลากหลายของกลิ่นและสียังมีไม่มากพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ ทา ให้ผู้ซื้อไม่ได้สินค้าที่ต้องการตามที่ผู้ซื้ออยากได้ เพราะว่าในปัจจุบันกลิ่นและสีมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการ ที่หลากหลายหลากสไตล์ของผู้ซื้อจึงมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย อุปสรรคของการทางาน การทางานเทสบู่จะทาค่อนข้างยาก เพราะต้องทาด้วยความใจเย็น ไม่รีบร้อน ถึงจะได้สบู่ที่ ออกมาสวยงาม ไม่มีฟองอากาศและเป็นที่น่าพึงพอใจต่อสบู่ที่ทาออกมา

ที่มา : น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม,2556


Gift on the moon 2013 18

ARTI3319-ปาจรีย์-102-gift on the moon  

รายงานสรุป ARTI3319-ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม รหัส 5311317084-102-รายงานการสรุปงาน Gift on the moon

ARTI3319-ปาจรีย์-102-gift on the moon  

รายงานสรุป ARTI3319-ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม รหัส 5311317084-102-รายงานการสรุปงาน Gift on the moon

Advertisement