Page 1

‫‪961‬‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫درخواست جامعه جهانی‬ ‫برای لغو حکم اعدام یک دگر اندیش کرد‬

‫سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم‬ ‫کرد دس��تگاه ق��وه قضایی��ه ایران‬ ‫باید ف��ورا از اجرای اع��دام زینب‬ ‫جاللیان و دگراندیشان کرد دیگر‬ ‫خودداری کند‪ .‬جاللی��ان و هفده‬ ‫ک��رد دگراندیش دیگ��ر در حال‬ ‫حاضر محکوم به مرگ هستند‪.‬‬ ‫جاللیان احتم��اال در معرض خطر‬ ‫اعدام است‪ .‬مقامات دولتی جاللیان‬ ‫را در زندان ب��دون ارتباط با دنیای‬ ‫بیرون و دسترس��ی ب��ه وکیل نگه‬ ‫داشتند و وضعیت فعلی وی نامعلوم‬ ‫اس��ت‪ .‬خلیل بهرامیان‪ ،‬وکیلی که‬ ‫مس��ئولیت وکالت فرزاد کمانگر‪،‬‬ ‫یک��ی از چهار دگراندیش��ان کرد‬ ‫که بدون هش��دار ماه گذشته اعدام‬ ‫شد را به عهده گرفته بود‪ ،‬به سایت‬ ‫فارس��ی زبان روزآنالین گفت که‬ ‫دولت ایران ت�لاش های وی برای‬ ‫وکالت در پرونده جاللیان را خنثی در بند ‪ ۲۰۹‬اوین که تحت نظارت‬ ‫کرده و او از محل بازداش��ت فعلی وزارت اطالعات اس��ت به سر می‬ ‫جاللیان نا آگاه است‪ .‬بنا به بعضی برد‪.‬‬ ‫از گزارش های رسانه ای‪ ،‬جاللیان‬ ‫ادعای عجیب وزیر خارجه حکومت اسالمی ‪:‬‬

‫انگلیس ‪ ،‬فرانسه و آمریکا‬ ‫به خاطر تحریم رژیم ایران‬ ‫از جام جهانی حذف شدند‬ ‫«منوچهر متکی» وزیر امور خارجه‬ ‫رژیم ایران از این که کش��ورهای‬ ‫آمری��کا‪ ،‬انگلیس و فرانس��ه که با‬ ‫جمهوری اسالمی روابط خصمانه‬ ‫دارن��د از رقابت ه��ای جام جهانی‬ ‫فوتب��ال در مرحله مقدماتی حذف‬ ‫شده اند خرسند است‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری «ایرنا» به نقل از متکی‬ ‫م��ی نویس��د‪« :‬کش��ورهای اصلی‬ ‫و نق��ش آفری��ن در تحریم جدید‬ ‫جمهوری اس�لامی مانند انگلیس‪،‬‬ ‫آمریکا و فرانسه در مراحل مقدماتی‬ ‫از رقابت ه��ای جام جهانی حذف‬ ‫می ش��وند و برخی کشورهایی که‬ ‫به نوعی در تحریم نقش داش��تند‪،‬‬ ‫نیز به مراحل باالتر جام جهانی راه‬ ‫نیافتند»‪.‬‬

‫‪Vol. 16 No. 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫وی گفت‪« :‬آنچه اکنون در صحنه‬ ‫سیاست بین الملل شاهد هستیم‪ ،‬به‬ ‫عینه در نوزدهمین دوره جام جهانی‬ ‫فوتبال به منصه ظهور رسیده است‬ ‫«‪.‬‬ ‫یادآوری می شود آمریکا و انگلیس‬ ‫در مرحله یک هشتم نهایی از ادامه‬ ‫بازی ها باز ماندند‪ ،‬فرانسه نتوانست‬ ‫از گروه خود ب��اال بیاید اما ایران و‬ ‫بسیاری از کشور ها از جمله روسیه‬ ‫به بازی های جام جهانی راه نیافتند‪.‬‬

‫ازسویدیگرشورایملیآمریکایی‬ ‫های ایرانی تب��ار با صدور بیانیه ای‬ ‫از بارک اوبام��ا‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫آمریکا خواس��ته اس��ت ک��ه برای‬ ‫جلوگیری از اعدام زینب جاللیان‪،‬‬ ‫دختر ‪ ۲۸‬ساله کرد در ایران‪ ،‬دست‬ ‫به اقدامی بزند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر چند سازمان مدافع‬ ‫حقوق بشر از احتمال اجرای حکم‬ ‫اعدام زینب جاللیان خبر داده اند و‬ ‫خواهان فشار جامعه بین المللی برای‬ ‫جلوگیری از آن شده اند‪.‬‬ ‫علی جاللی��ان‪ ،‬پدر زینب به بی بی‬ ‫سی فارس��ی گفته اس��ت که نمی‬ ‫توان��د خبر قری��ب الوق��وع بودن‬ ‫اعدام را تایید کند‪ ،‬اما می داند که‬ ‫دخت��رش را به اعدام محکوم کرده‬ ‫اند و این حکم «قطعی» شده است‪.‬‬ ‫جمال عب��دی از مدیران ش��ورای‬ ‫ملی آمریکای��ی ه��ای ایرانی تبار‬ ‫چهارشنبه نهم تیرماه (‪ ۳۰‬ژوئن) در‬ ‫بیانیه این گروه درباره خانم جاللیان‪،‬‬ ‫از باراک اوباما خواس��ت که «برای‬ ‫توقف اع��دام زندانیان سیاس��ی بر‬ ‫ای��ران فش��ار وارد کن��د و تصریح‬ ‫کند که حقوق بش��ر در ایران یکی‬ ‫از موضوع هائیس��ت که آمریکا به‬ ‫شدت درباره آن نگران است‪».‬‬

‫ازدواج‬ ‫بیش از ‪ 950‬هزار‬ ‫کودک در ایران‬

‫يك فعال حقوق كودك گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫براساس آمارهاي رس��مي بيش از ‪950‬‬ ‫ه��زار كودك متاهل در كش��ور وجود‬ ‫دارد كه ‪ 85‬درصد آنها دختر هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا محمدبني��ازاده با اعالم‬ ‫اينك��ه در مورد همس��ران ك��ودك يا‬ ‫كودك همس��رها آمارهاي گوناگوني‬ ‫وج��ود دارد تا كيد كرد‪ :‬منابع رس��مي‬ ‫حكاي��ت از وج��ود ‪ 900‬ت��ا ‪ 950‬هزار‬ ‫كودك همسر در كش��ور دارد اين در‬ ‫حالي است كه چنين اتفاقاتي در حوزه‬ ‫كودكان برخالف كنوانسيون بين‌الملل‬ ‫حقوق كودك است‪.‬‬ ‫او با بيان اينكه آمارهاي غير رس��مي به‬ ‫واقعيتهاي ديگري در اين حوزه اش��اره‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قانون از يك سو كودك‬ ‫را زير ‪ 11‬سال مي‌داند و آن را در فرايند‬ ‫انتخابات‪ ،‬فاقد تواناي��ي تفكر‪‌،‬تعقل و‬ ‫تصميم گي��ري براي انتخ��اب كانديدا‬ ‫مي‌داند اما سن ازدواج در كشور از سنين‬ ‫‪9‬تا ‪ 13‬سالگي تعريف مي‌شود‪.‬‬ ‫عض��و كان��ون فرهنگ��ي – حماي��ت‬ ‫كودكان كاردر ادامه گفت ‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ب��ه مقاوله نامه منع بدترين اش��كال كار‬ ‫براي كودكان توجه نشده و نظارتي نيز‬ ‫بر مشاغل سخت كودكان زير ‪ 18‬سال‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه بنيازاده متاس��فانه دختران كم‬ ‫س��ن و س��ال و متاهل دركشور به جاي‬ ‫كودك��ي ك��ردن‪ ،‬نش��اط‪ ،‬ورزش و‬ ‫تحصي��ل بايد در موقعيت يك همس��ر‬ ‫و ش��ريك جنس��ي ايفاي نقش كرده و‬ ‫تمام مسووليت‌هاي خطير همچون خانه‬ ‫داري را عه��ده دار ش��ود در حالي كه‬ ‫تجربه بارداري و زايمان‌هاي پرخطر كه‬ ‫در اين سن بركودكان تحميل مي‌شود‪،‬‬ ‫عوارض و خط��رات زيادي براي آنها و‬ ‫حتي فرزندانشان دارد‪.‬‬

‫روزنامهپیوند‬ ‫را آنالین بخوانید‪.‬‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪2‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫پای سخن‬ ‫حجت االسالم کديور‬ ‫اسماعیل نوری اعال‬ ‫این روزها فضای مجازی اينترنت فارسی زبان پر شده‬ ‫از اعتراض به سخنان حجة االسالم دکتر محسن کديور‬ ‫که‪ ،‬در گفتگوشان با خانم درخشش در صدای آمريکا‬ ‫و ب��ه هنگام بيان نظرات «رهبران جنبش»‪ ،‬در حاش��يهء‬ ‫انتقاد از سياس��ت های آمريکا و اسرائيل در خاورميانه‪،‬‬ ‫اعالم داش��ته اند که جوانان اي��ران در روزهای پس از‬ ‫اعالم نتايج انتخابات رياس��ت جمهوری‪ ،‬در تظاهرات‬ ‫خيابانی خود ش��عار داده اند «ه��م غزه‪ ،‬هم لبنان‪ ،‬جانم‬ ‫فدای ايران»‪ .‬اگرچه اين «قلب واقعيت» مختصر موجب‬ ‫برافروخته شدن شعله های خشم بسياری از اهل اينترنت‬ ‫شده اما‪ ،‬بنظر من‪ ،‬س��خنان اصلی آقای کديور در اين‬ ‫گفتگو بسيار بيشتر از اين «تقليب» در مسير مغالطه عمل‬ ‫کرده اند‪ .‬و من می خواهم در مورد آن «سخنان اصلی»‬ ‫نکاتی را توضيح دهم‪.‬‬ ‫اغلب ما در مورد اينکه «حکومت مذهبی» چيست دچار‬ ‫گيجی و سوء تفاهم خاصی هستيم که بيشتر از ناحيهء‬ ‫اصالح طلبان مذهبی ايجاد و تلقين شده و به آن دامن‬ ‫زده می شود‪ .‬اگر در سخنان و استدالالت متفکران اين‬ ‫اردوگاه دقت کنيم می بينيم که آنان ميراث دکتر علی‬ ‫شريعتی ـ که «اسالم بی آخوند» می خواست ـ را‪ ،‬در پی‬ ‫تصرف مناصب قدرت بوسيلهء آخوندها در دههء اول‬ ‫انقالب‪ ،‬به بيرون راندن آنان از اين مناصب تقليل داده‬ ‫و وقتی متوجه اين نکته ش��ده اند که تا «آخوند اعظم»‪،‬‬ ‫در مقام «ولی فقيه»‪ ،‬بر همهء امور حکومت تسلط دارد‪،‬‬ ‫درها هم بروی آخوندهای درباری باز اس��ت‪ ،‬او را هم‬ ‫آم��اج حملهء خود قرار داده و معتقدند که آخوندهای‬ ‫حاکم حق آنها را خورده اند و بايد بساط خود را جمع‬ ‫کرده و کنار روند‪.‬‬ ‫به عبارت ديگر‪ ،‬در سخنان اين متفکران و گويندگان‪،‬‬ ‫کمتر به موردی بر می خوريم که به موضوع «حکومت‬ ‫مذهبی» بپردازد و اغلب بحث های آنان بر حول محور‬ ‫«واليت فقيه» و چگونگی محدود کردن‪ ،‬يا مش��روط‬ ‫س��اختن‪ ،‬و يا حتی انحالل اين منصب می گردد و‪ ،‬در‬ ‫آنجا هم که با اس��تفاده از عباراتی همچون «حکومت‬ ‫دين��ی» و «حکومت مذهبی» مخالفت م��ی کنند‪ ،‬اين‬ ‫مخالفت به معنای موافقت شان با حکومت غير دينی يا‬ ‫غير مذهبی (يعنی «حکومت سکوالر») نيست بلکه تنها‬ ‫دری افشا شده را می بندند تا از دری هنوز افشا نشده به‬ ‫حکومت آميخته به مذهب برگردند‪.‬‬ ‫شاخص ترين نظريه پرداز اين دسته از اصالح طلبان‬ ‫مذهبی حجت االسالم دکتر محسن کديور‪ ،‬تبعيدی از‬

‫حوزهء علميهء قم و نشس��ته بر منصب استادی دانشگاه‬ ‫«دوک» و از سردمداران و گردانندگان سايت «جرس»‬ ‫است که سه شنبهء اين هفته از طريق استوديوی دانشگاه‬ ‫يورک در برنامهء «تفسير خبر» صدای آمريکا شرکت‬ ‫کرده و به پرسش های خانم درخشش پاسخ گفت‪ .‬اين‬ ‫مصاحبهء مفصل يک ساعته شايد مهمترين مجموعهء‬ ‫ديداری ـ ش��نيداری سخنان ايشان باشد که بازتابانندهء‬ ‫همهء ترفندهائی محس��وب می ش��ود که در باال به آن‬ ‫اش��اره کردم‪ .‬در اين برنامه ايشان اگرچه مرتباً خود را‬ ‫«يکی از اعضاء جنبش سبز» می خواند اما هر کجا که‬ ‫الزم باش��د تبديل به سخنگوی جنبش سبز می شود و‬ ‫از طري��ق بکار بردن ضمير فاعل��ی ِ «ما» مدعی آن می‬ ‫ش��ود که از جانب «رهبران مذهبی جنبش» سخن می‬ ‫گويد‪ .‬او از يکسو تصديق می کند که همراه با يارانش‬ ‫مشغول راه انداختن يک «تلويزيون مستقل» است که‪،‬‬ ‫عليرغم پارازيت های حکومت ايران و مس��تقل نبودن‬ ‫رسانه های دولتی کشورهای غربی‪ ،‬بتواند «صدای آدم‬ ‫هائی مثل ايش��ان» را بگوش داخل کشور برساند و‪ ،‬از‬ ‫سوی ديگر‪ ،‬تأييد می کند که با «رهبری داخل کشور»‬ ‫دارای تماس ها و ارتباط های گسترده است و‪ ،‬بدينسان‪،‬‬ ‫جای شک باقی نمی گذارد که با مردی از تشکيالتی‬ ‫طرف هس��تيم که يک سرش در داخل کشور بوسيلهء‬ ‫«راه سبز» آقای موسوی اداره می شود و سر ديگرش در‬ ‫خارج کشور زير نظر «سايت جرس» و آقايانی همچون‬ ‫خود ايشان و عطاء اهلل مهاجرانی فعاليت می کند و اين‬ ‫تشکل دارای چنان امکانات مالی گسترده ای است که‬ ‫(جدا از تلويزيون های متعدد مذهبی همچون «سالم»)‬ ‫به آنها اجازه می دهد تا تلويزيون مس��تقل خود را هم‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫ايش��ان در اين گفتگو اع�لام می کند که با بکار بردن‬ ‫عب��ارت هائی همچون «حکوم��ت دينی» و «حکومت‬ ‫مذهبی» مخالف اند و نخستين کتاب خود را هم سال ها‬ ‫قبل در رد «واليت فقيه» نوشته اند و تضاد کنونی را هم‬ ‫بين «حاکميت دين» و «حاکميت مردم» ندانسته و از آن‬ ‫با عنوان «تضاد بين دموکراسی و استبداد» ياد می کنند و‬ ‫حکومت فعلی ولی فقيه را مصداق «استفادهء ابزاری از‬ ‫دين برای حکومت کردن» می دانند‪.‬‬ ‫ايشان توضيح می دهند که وقتی خدا و پيامبرش روی‬ ‫زمين و بين مردم نيس��تند ديگر نمی توان از «حکومت‬ ‫دينی يا مذهبی» سخن گفت‪ .‬همچنين ايشان‪ ،‬با اشارهء‬ ‫به عبارت معروف دکتر شريعتی (مذهب عليه مذهب)‪،‬‬

‫آدمی که يک ساعت تمام برای بينندگان‬ ‫صدای آمريکا از صداقت و امانت داری و‬ ‫اخالق سخن می گويد و همه اينها را در‬ ‫حکومت فعلی غايب می بيند خودش احتما ً‬ ‫ال‬ ‫بايد دچار نوعی توهم ناشی از خودتلقينی شده‬ ‫باشد تا در روز روشن دست به معکوس کردن‬ ‫شعاری بزند که مردم جهان آن را از رسانه های‬ ‫مختلف شنيده اند‪ ،‬واال آدم صادق و اخالقی‬ ‫و امانتدار که قلب واقعيت نمی کند و چنين‬ ‫دروغ فاحشی را بر زبان نمی راند‪.‬‬

‫معتقدند که آنچه در کش��ورمان مش��کل آفرين شده‬ ‫وجود دو تلقی دموکراتيک و استبدادی از دين است‪.‬‬ ‫ايشان جنبش سبز را اردوگاه تلقی نخست و حاکميت‬ ‫کنونی را خاس��تگاه تلق��ی دوم می دانن��د و‪ ،‬باالخره‪،‬‬ ‫اي��ن دو جريان را تحت عناوين «اس�لام دموکراتيک»‬ ‫و «اس�لام اس��تبدادی» جمع بندی می کنند که اولی‪،‬‬ ‫بخاطر دموکراتيک بودن‪« ،‬پايبند به قانون و مشروط به‬ ‫آن است» و ديگری‪ ،‬به لحاظ استفادهء ابزاری از قانون‬ ‫و تبديل دين به «دي��ن حکومتی» (و البد نه «حکومت‬ ‫دينی») پايبند به قانون نيست‪.‬‬ ‫بدينس��ان‪ ،‬تا اينجای کار ما با خوشحالی بسيار متوجه‬ ‫می شويم که وقتی خدا و پيامبرش (چه رسد به امامان‬ ‫معصوم اش) در صحنه حاضر نباشند و تحقيقات آقای‬ ‫کديور هم نشان داده باشد که قرآن و حديث نيز رأی به‬ ‫حکومت قشر دينکاران (يا‪ ،‬بقول خودشان «روحانيت»)‬ ‫نداده اند‪ ،‬و قاطبهء «علما» ی اس�لام هم با واليت فقيه‬ ‫مخالف بوده و هس��تند‪ ،‬و «دين حق ويژه ای برای فقها‬ ‫پيش بينی نکرده»‪ ،‬می توانيم اميد داش��ته باشيم که راه‬ ‫حل مشکل استبداد را يافته و به سوی دموکراسی روانه‬ ‫شده ايم‪ .‬بخصوص که ايشان‪ ،‬بدرستی و مطابق ضوابط‬ ‫حقوق بشر‪ ،‬معتقدند «می توان هم مسلمان بود و هم قايل‬ ‫به دموکراسی شد»‪.‬‬ ‫اگرچه احتجاجات ايشان به همينجا ختم نمی شود اما‬ ‫در همين مرحله می توان توقفی کرد و از خود پرس��يد‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬ ‫که اگر باط��ل بودن واليت فقيه را بايد از طريق تدقيق‬ ‫در قرآن و حديث ثابت کرد‪ ،‬و اگر اين دين اس��ت که‬ ‫حق ويژه ای برای فقها قائل نيست‪ ،‬آيا همهء اين حرف‬ ‫ها بدان معنا نيست که چون در مورد حکومت کردن يا‬ ‫نکردن فقها بايد به ق��رآن و حديث مراجعه کرد‪ ،‬پس‬ ‫ناچاريم اين «پيش��فرض» را هم بپذيريم که منبع اصلی‬ ‫مراجعه برای امور سياس��ی ما‪ ،‬نه عقل آدمی و تصميم‬ ‫جمهور مردمانی که دارای مذاهب و عقايد گوناگون‬ ‫اند‪ ،‬که خود آن دينی است که بصورت قرآن و حديث‬ ‫متعين گرديده؟ و آيا نبايد از سخنان ايشان اينگونه نتيجه‬ ‫گرفت که ما می توانيم در کار سياس��ت از حق ويژهء‬ ‫فقها و منصب واليت فقيه جلوگيری کنيم اما حکومت‬ ‫ما ـ در تحليل نهائی ـ بر پايهء منابع دينی مان بوجود می‬ ‫آيد؟‬ ‫در اي��ن م��ورد می توان ب��ه يکی دو نکت��هء ديگر از‬ ‫س��خنان ايش��ان نيز توجه داش��ت؛ يکی آنجا که می‬ ‫گويند «حکومت مذهبی واژهء کش��داری است و من‬ ‫به آن قائل نيس��تم» و فکر می کنند که «حکومت بايد‬ ‫کارآمدی داش��ته‪ ،‬به قانون اساس��ی خ��ودش وفادار و‬ ‫پايبند باشد‪ ،‬در کارهايش صداقت و امانت داری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬و «مناس��بات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت‬ ‫کند»‪ .‬ديگری ه��م آنجا که می گويند در زمان غيبت‬ ‫امام معصوم فرقهء شيعيان دوازده امامی «حکومت از آن‬ ‫جمهور مؤمنين است»‪.‬‬ ‫بدينس��ان و در واق��ع‪ ،‬وعده ای که در س��خنان آقای‬ ‫کديور مستتر است تنها به مخالفت ايشان با «حکومت‬ ‫فقها» (که به اعتقاد ايش��ان همان «حکومت فالس��فهء‬ ‫افالطون» اس��ت) مربوط می شود و‪ ،‬خودبخود‪ ،‬دامنهء‬ ‫آن به انکار مش��روعيت منصب واليت فقيه می کشد‪.‬‬ ‫اما همهء اين انکارهای پر هياهو مانع از آن نيس��تند که‬ ‫موقعيت مح��وری و گريزناپذير مذه��ب را در نظريه‬ ‫پردازی سياسی ايشان نبينيم‪ .‬ايشان‪ ،‬بعنوان يک آخوند‬ ‫فرقهء امامي��ه‪ ،‬نظرات خود را از مناب��ع فقهی اين فرقه‬ ‫استخراج می کنند و حکومت را هم برآمده از «جمهور‬ ‫مؤمنين» و مکلف به «رعايت مناسبات دينی و فرهنگی‬ ‫جامعه» می دانند‪.‬‬ ‫اما اگر آزاديخواهان و دموکراس��ی دوس��تان و احياناً‬ ‫سکوالرهای خوش باور تا اينجای سخنان آقای کديور‬ ‫ش��ادمان ش��ده و فکر کرده اند که می توان‪ ،‬به کمک‬ ‫اس��تدالالت آق��ای کدي��ور‪ ،‬دين��کاران را از صحنهء‬ ‫سياس��ت بيرون راند‪ ،‬کافی است تأملی کنند تا دريابند‬ ‫که پايان حاکميت فقها پايان حکومت مذهب نيست و‬ ‫خيال آقای کدي��ور (که از خود آقای خمينی نقل می‬ ‫کنند که «هر نسل قانون اساسی خودش را می نويسد»‬ ‫و نظر جمهور مردم را اصل می دانند) در مورد کش��ور‬ ‫ما راحت اس��ت چرا که «جمهور مردم» همان «جمهور‬ ‫مؤمنين» هس��تند و راندن آخون��د از حکومت موجب‬ ‫راندن مذهب از حکومت نخواهد شد‪ .‬در واقع‪ ،‬درست‬ ‫بر بنياد چنين اطمينان خاطری است که ايشان ـ با تکيه بر‬ ‫«اکثريت مردم مسلمان ايران» ـ معتقدند که در کشور ما‬ ‫جائی برای يک حکومت سکوالر وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما سکوالريسم اتفاقاً کار چندانی با آخوند جماعت‬ ‫ندارد و بيش��تر توجه اش معطوف جلوگيری از تسلط‬ ‫«ش��ريعت» آنان بر حکومت اس��ت و اعتق��اد دارد که‬


‫‪3‬‬

‫‪3 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫آقای کدیور در این گفت وگو‪ ،‬جای شک باقی‬ ‫نمی گذارد که با مردی از تشکيالتی طرف هستيم‬ ‫که يک سرش در داخل کشور به وسيله «راه سبز»‬ ‫آقای موسوی اداره می شود و سر ديگرش در‬ ‫خارج کشور زير نظر «سايت جرس» و آقايانی‬ ‫همچون خود ايشان و عطاء اهلل مهاجرانی فعاليت‬ ‫می کند و اين تشکل دارای چنان امکانات مالی‬ ‫گسترده ای است که (جدا از تلويزيون های متعدد‬ ‫مذهبی همچون «سالم») به آنها اجازه می دهد تا‬ ‫تلويزيون مستقل خود را هم داشته باشند‪.‬‬

‫حکومت از آن همهء مردم (چه مؤمن و چه منکر) است‬ ‫و‪ ،‬در نتيج��ه‪ ،‬مذهب اکثري��ت آن مردم نبايد ربطی به‬ ‫ساختار حکومت و قانون اساسی کشور داشته باشد‪ ،‬و‬ ‫يک اکثريت معتقد به مذهب هم نبايد حق داشته باشند‬ ‫ک��ه‪ ،‬از طريق تصرف حکوم��ت‪ ،‬ارزش ها و باورها و‬ ‫آداب خود را بر بقيهء مردمی که ممکن است از لحاظ‬ ‫مذهبی در اقليت باشند تحميل کند‪.‬‬ ‫در عي��ن حال‪ ،‬اگر همچنان گيج و منگ‪ ،‬داخل دنيای‬ ‫فريبندهء فک��ری آقای کديور ش��ويم‪ ،‬فرصت اين را‬ ‫خواهيم داش��ت که با اندکی تعمق دريابيم که در يک‬ ‫«دور باطل» گرفتار ش��ده ايم ک��ه با چند پيچ و تاب ما‬ ‫را بهمي��ن جائی می رس��اند که پي��ش از ورود در آن‬ ‫قرار داش��ته ايم‪ .‬توضيح می دهم‪ :‬ايش��ان‪ ،‬با استفاده از‬ ‫غيبت خدا و رس��ول (و امام معصوم)‪ ،‬نتيجه می گيرد‬ ‫که حکومت مذهبی نمی تواند وجود داش��ته باشد؛ اما‬ ‫متوجه اين نکته نيس��ت (يا هس��ت و به روی خودش‬ ‫نم��ی آورد) که نمی توان به ق��رآن و احاديث پيامبر و‬ ‫ائمه «بی هيچ واس��طه» ای رجوع کرد و حکومت را بر‬ ‫پايهء مقتضيات آنها برپا ساخت‪ .‬در هيچ کجای تاريخ‬ ‫ديده نشده که مردمی بتوانند بدون واسطهء «دينکاران»‬ ‫مستقيماً به «متون مقدس» مراجعه کرده و زندگی خود‬ ‫را بر اساس پيش بينی های آن متون منظم کنند‪ .‬اما‪ ،‬در‬ ‫چهارچوب س��خنان ايشان در اين گفتگو‪ ،‬کافی است‬

‫به اين بيانديشيم که اگر قرار است حکومت مورد نظر‬ ‫ايشان «مناسبات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کند»‬ ‫چگونه و از کجا بايد آن «مناسبات» را بيابد‪ ،‬بشناسد و‬ ‫رعايت کند؟ اتفاقاً در تمام طول تاريخ دولت ها مجبور‬ ‫بوده اند برای وقوف يافتن نسبت به آن «مناسبت ها» به‬ ‫«اهل مذهب» مراجعه کنند‪ .‬اساساً فلسفهء وجودی حوزه‬ ‫و «علم!» و سلسله مراتب «روحانيت!» و مجلس خبرگان‬ ‫و شورای نگهبان فعلی هم همين است‪ :‬دسترسی داشتن‬ ‫به کارشناسانی که بتوانند «مناسبات دينی و فرهنگی» را‬ ‫استخراج کرده و همچون سنجه ای کارکرد دولت را‬ ‫بدانبسنجند‪.‬‬ ‫اين امر ما را به مشکلی بر می گرداند که در واقع در عمق‬ ‫و ريشهء تفکر خود دکتر شريعتی وجود داشته و اکنون‬ ‫پژواک خود را در سخنان دکتر کديور نشان می دهد‪:‬‬ ‫«شيعه‪ ،‬همچون يک حزب سياسی‪ ،‬در کار حکومت از‬ ‫دينکاران خلع يد می کند»‪ .‬براستی که‪ ،‬بقول حافظ‪ :‬چه‬ ‫هاست در سر اين قطرهء «محال انديش»‪ .‬شما به محض‬ ‫اينکه از طري��ق عزل دين��کاران بخواهيد بين جمهور‬ ‫مؤمنين و منابع قدس��ی مذهب آنان ارتباط برقرار کنيد‬ ‫زمينه ای را فراهم کرده ايد تا دينکاران و فقهای جديد‬ ‫از خاک آن سر بر کشند‪ .‬اگر چنين نبود اص ً‬ ‫ال اردوگاه‬ ‫اصالح طلبی به کسانی همچون دکتر کديور چه نيازی‬ ‫داشت و کارکرد عبا و عمامه و نعلين ايشان در حوزهء‬

‫بحث سياسی در مورد حکومت چه می توانست باشد؟‬ ‫ما اگر بخواهيم مذهب را به اجزاء تش��کيل دهنده اش‬ ‫تقسيم و تجزيه کنيم مس��لماً به چهار عنصر مدرسه و‬ ‫نيايشگاه و دينکار و شريعت می رسيم و نيز در می يابيم‬ ‫کهاينچهارعنصرتفکيکناپذيرندوباچسبضرورت‬ ‫های ارگانيک بهم متصل ش��ده اند‪ .‬آقای کديور می‬ ‫خواهد جزء «دينکاران» را از اين مجموعه حذف کند‬ ‫اما «مناسبات دينی» را (که چيزی جز شريعت و توضيح‬ ‫المسائل و دستگاه فتوا نيست)‪ ،‬از طريق حکومتی که اين‬ ‫مناسبات را «رعايت می کند»‪ ،‬اعمال نمايد و معتقد است‬ ‫که بدينوسيله ما را به دموکراسی رسانده است‪.‬‬ ‫تازه در مورد دموکراس��ی هم ايشان در همين گفتگو‬ ‫توضي��ح م��ی دهند ک��ه اين مفه��وم يک «ام��ر عام»‬ ‫(يونيورس��ال) نيست و الزم اس��ت که ما «دموکراسی‬ ‫بومی» خود را داش��ته باش��يم که خانگی است و آن را‬ ‫نمی توان در «خورجين سرباز آمريکائی» به منطقه اعزام‬ ‫داشت‪ .‬در اينجا نيز با يک ترفند آخوندی روبروئيم که‬ ‫ظ��رف را با مظروف يکی می کند تا اعتبار مظروف را‬ ‫خدش��ه دار س��ازد‪ .‬چرا که بحث در مورد عام بودن و‬ ‫غيرمحلی بودن مفهوم دموکراس��ی ب��ه «نحوهء انتقال‬ ‫دموکراس��ی» مربوط نيست و با کوش��ش برای اثبات‬ ‫ايجاب خانگی بودن دموکراس��ی ني��ز نمی توان آن را‬ ‫«يکی از انواع محلی دموکراسی» دانست‪ .‬اکنون الاقل‬ ‫چهارده ـ پانزده سال است که اصالح طلبان دوم خردادی‬ ‫سر ما را با «دموکراسی اسالمی» (و ديگر مفاهيمی که‬ ‫صفت اسالمی به دم شان الصاق شده) گرم کرده اند و‬ ‫تنها فراموشکاران تعمدی يا ناقص الخلقه می توانند به‬ ‫اينگونه اختراعات بی محتوا دل خوش کنند‪.‬‬ ‫ح��ال اگر فرض کنيم ک��ه آن انفصال و حذف عملی‬ ‫شود و بتوانيم از مذهب امامی شريعت اش را (که معلوم‬ ‫نيست از آن پس چگونه رش��د کرده و به روز خواهد‬ ‫ش��د) باقی بگذاريم‪ .‬توجه کنيد که تازه می رس��يم به‬ ‫هيوالئی که قرار است پس از انجام «اصالحات جرسی»‬

‫بر فضای قانونگزاری و آموزش و پرورش و «مناسبات»‬ ‫زندگی روزمرهء ما حاکم باشد‪.‬‬ ‫«اصالح طلبان جرس��ی» نه تنها قصد انحالل اين بخش‬ ‫را ندارن��د که آن را با ذره بين های فکری خود بزرگ‬ ‫ت��ر ک��رده و از دل آن پديده ای خطرناک تر را ـ به نام‬ ‫«مکتب» ـ اس��تخراج می کنند‪ .‬مصداق اخير اين سخن‬ ‫مطلبی اس��ت که ش��وهر خواهر آقای کديور و يکی‬ ‫ديگر از گردانندگان «ج��رس» در مقالهء خود دربارهء‬ ‫سيد حسن خمينی مطرح ساخته و به ايشان يادآور شده‬ ‫که تو «مقبره دار خمينی» نيستی بلکه «نگاهبان مکتب‬ ‫او» بشمار می آئی‪ « :‬به گمانم سید حسن خمینی دست‬ ‫به انتخاب بزرگی زده اس��ت‪ .‬بین مقبره داری و مکتب‬ ‫داری‪ ،‬خویش را وارث و نگهبان مکتب امام خمینی می‬ ‫داند‪ .‬مکتبی که امروزه از دو سو در معرض تهدید ست‪.‬‬ ‫مکتبی که نیازمند تبیین تازه ای است»(‪.)1‬‬ ‫پ��س‪ ،‬با توجه ب��ه مطالب صادره از جانب «اصالح‬ ‫طلبان جرس��ی» که‪ ،‬به اس��تناد کالم آقای کديور‪ ،‬در‬ ‫ارتباط دائم و گسترده با رهبران داخل کشور هستند‪ ،‬می‬ ‫توان نتيجه گرفت که هدف اين اردوگاه گسترده صرفاً‬ ‫ح��ذف واليت فقيه و خارج کردن فقهای فرقهء اماميه‬ ‫از حکومت و دادن آن به دس��ت ديندارانی است که از‬ ‫جانب «جمهور مؤمنين» انتخاب می شوند تا «مناسبات‬ ‫دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کنند»‪.‬‬ ‫اما فرام��وش نکنيم که خ��ود آيت اهلل خمين��ی نيز تا‬ ‫پيروزمندانه به ايران باز نگشته بود چندان از واليت فقيه‬ ‫دم نمی زد اما همواره از حکومت اس�لامی (که بعداً‪،‬‬ ‫در نوفل لو شاتو‪ ،‬محيالنه به «جمهوری اسالمی» تغيير‬ ‫نام يافت) س��خن می گفت و ـ بق��ول آقای کديور در‬ ‫اين مصاحبه ـ پيش نويس اوليه قانون اساس��ی مصوب‬ ‫او ني��ز دارای منصب ولی فقيه نبود‪ .‬انتخاب بازرگان و‬ ‫کابينه اش و نيز رياست جمهوری آقای بنی صدر نشان‬ ‫داد که‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬

‫عالقمندی وزیر مهاجرت کانادا‬ ‫به پذیرش همجنسگرایان ایرانی‬ ‫ایرانت��و‪« :‬جیس��ون کن��ی» وزی��ر‬ ‫مهاج��رت و ش��هروندی گف��ت‪،‬‬ ‫سازمان هایی نظیر گروه های مدافع‬ ‫حقوق همجنسگرایان‪ ،‬باید تالش‬ ‫های بیش��تری را ب��رای حمایت از‬ ‫پناهندگان و آوردن آنها به کانادا‪،‬‬ ‫بعمل آورند‪.‬‬ ‫به گزارش سی بی سی‪ ،‬وی که در‬ ‫مرکز مهاجرت کاتولیک در اتاوا‬ ‫س��خن می گفت اف��زود‪ »:‬زندگی‬ ‫کردن در ایران می تواند خطرناک‬ ‫باش��د‪ ،‬بویژه برای همجنسگرایان‬ ‫‪ .‬م��ن از وضعی��ت ایرانیانی که هم‬ ‫اکنون در ترکیه گرفتار ش��ده و و‬ ‫مجبور به بازگش��ت به کشورشان‬ ‫هستند ‪ ،‬از طریق وبالگ ها یا منابع‬ ‫دیگر مطلع هستم‪».‬‬ ‫وزیر مهاجرت با اشاره به محدودیت‬ ‫امکانات دولتی در این زمینه اضافه‬ ‫کرد‪ »:‬شاید االن برای سازمان های‬ ‫مورد نظر‪ ،‬فرصت مناس��بی باشد تا‬ ‫فعالیت های خود را توسعه دهند‪».‬‬ ‫سخنان جیسون کنی یک روز پس‬ ‫از تصوی��ب قانون جدی��دی ایراد‬ ‫می ش��ود که به موجب آن کانادا‬ ‫پذیرفت ‪ ،‬تعداد پذی��رش پناهنده‬ ‫خود را طی سال آینده به ‪ 4،500‬نفر‬ ‫افزایش دهد که ‪ 2،000‬نفر آنان با‬ ‫معرفی و تأمین هزینه مربوطه توسط‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬نظیر سازمان ها ‪،‬‬ ‫اشخاص یا کلیساها خواهد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر مهاج��رت همچنین گفت‪،‬‬ ‫هزاران نفر نیز هم اکنون در عراق‪،‬‬ ‫در معرض شکنجه و آزار هستند‪.‬‬

‫سخنان جیسون کنی یک‬ ‫روز پس از تصویب قانون‬ ‫جدیدی ایراد می شود که به‬ ‫موجب آن کانادا پذیرفت ‪،‬‬ ‫تعداد پذیرش پناهنده خود‬ ‫را طی سال آینده به ‪4،500‬‬ ‫نفر افزایش دهد که ‪2،000‬‬ ‫نفر آنان با معرفی و تأمین‬ ‫هزینه مربوطه توسط بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نظیر سازمان ها ‪،‬‬ ‫اشخاص یا کلیساها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫در این جلس��ه‪ « ،‬آرش��ام پارسی»‬ ‫بنیانگ��ذار موسس��ه ‪Iranian‬‬

‫‪Railroad for Queer Refugees‬‬ ‫‪ in Toronto‬گفت‪ ،‬تقاضاها بسیار‬

‫زیاد است و هرکسی نمی تواند از‬ ‫طریق برنامه پذیرش پناهنده دولت‪،‬‬ ‫وارد کانادا شوند‪.‬‬ ‫وی از س��ازمان ه��ای خصوص��ی‬ ‫دعوت ک��رد‪ ،‬با حمای��ت مالی از‬ ‫متقاضیان‪ ،‬به صدها نفر پناهنده که‬

‫در انتظار ورود به کش��ور هس��تند‬ ‫کمککنند‪.‬‬ ‫«هلن کندی» مدیر اجرایی «‪Egale‬‬ ‫‪ »Canada‬ب��ا اعالم آمادگی گروه‬ ‫خود برای کمک به همجنسگرایان‪،‬‬ ‫در عین حال گفت‪ »:‬ورود به بحث‬ ‫حمایت از پناهندگان برای سازمان‬ ‫ما چندان آس��ان نیست‪ ،‬چرا که ما‬ ‫نیازمند مجموعه ای از اطالعات و‬ ‫منابع قابل اطمینان هس��تیم تا چنین‬ ‫سرویسی را راه اندازی کنیم‪« .‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد‪ ،‬با برگزاری‬ ‫جلس��ات مش��ترک ب��ا وزارت‬ ‫مهاجرت‪ ،‬راه کاره��ای الزم را در‬ ‫این زمینه بیابند‪.‬‬ ‫اظه��ارات وزیر مهاجرت در حالی‬ ‫بیان می شود که ‪ ،‬ماه گذشته‪ ،‬وی‬ ‫اکثر تقاضاهای پناهندگی را جعلی‬ ‫و ساختگی خوانده بود‪.‬‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬دولت محافظه کار‬ ‫‪ ،‬اخیرا‪ ،‬از سوی اعضای گروه های‬ ‫همجنسگرا‪ ،‬بخاطر مواضع مخالف‬ ‫‪ ،‬تحت فشار بوده است‪ .‬بویژه اینکه‬ ‫دولت برای اولین بار ‪ ،‬کمک های‬ ‫خود را به فس��تیوال همجنسگرایان‬ ‫تورنتو قطع ک��رده و دلی��ل آن را‬ ‫حمایت از س��ایر برنامه های جلب‬ ‫توریس��ت در کش��ور اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته می شود‪ ،‬محافظه کاران بطور‬ ‫سنتی‪ ،‬با مواردی نظیر آزادی ازدواج‬ ‫همجنسگرایان در کشور و همچنین‬ ‫سقط جنین مخالف هستند‪.‬‬

‫لیستجدید‬ ‫مشاغل مورد نیاز‬ ‫مهاجرت به کانادا‬ ‫اعالم شد‬ ‫ایرانت��و‪ :‬وزارت مهاج��رت و‬ ‫ش��هروندی کانادا‪ ،‬امروز تغییرات‬ ‫اعمال ش��ده بر روی لیست مشاغل‬ ‫م��ورد نیاز در بخ��ش مهاجرت از‬ ‫طریق نیروی متخص��ص را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعیه منتش��ره‪،‬برخی‬ ‫مش��اغل قبل��ی ح��ذف و م��وارد‬ ‫جدیدی اضافه شده و در مجموع‪،‬‬ ‫‪ 38‬ش��غل قبلی به ‪ 29‬مورد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫از جمله مش��اغل حذف ش��ده می‬ ‫توان به استاد دانشگاه‪ ،‬حسابداران‪،‬‬ ‫کارشناس مالی‪ ،‬مدیر رایانه و آی‬ ‫تی و مدیر ساخت و ساز و همچنین‬ ‫امور معدن اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنینمشاغلینظیردندانپزشک‪،‬‬ ‫دارو س��از‪ ،‬فیزیوت��راپ‪ ،‬مهندس‬ ‫معم��ار و بیولوژیس��ت به لیس��ت‬ ‫مذکور اضافه شده است‪.‬‬ ‫‪ 29‬شغل مورد نیاز عبارتند از‪:‬‬ ‫مدیر رستوران و خدمات غذایی‬ ‫مدیر تولید ( بجز امور کشاورزی)‬ ‫مشاغل تخصصی در امور خدمات‬ ‫تجاری یا مدیریت‬ ‫تنظیم کننده امور بیمه و ادعانامه‬ ‫بیولوژیست و علوم مرتبط‬ ‫مهندسمعمار‬ ‫پزشکمتخصص‬ ‫پزشک عمومی و خانواده‬ ‫دندانپزشک‬ ‫کارشناس بهداشت دهان و دندان‬ ‫داروساز‬ ‫فیزیوتراپ‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫اتحاديه کارگران پست کانادا‬ ‫خواهان آزادی فوری و بدون قيد و‬ ‫شرط منصور اسانلو‪ ،‬ابراهيم مددی‪،‬‬ ‫سعيد ترابيان و رضا شهابی شد‬ ‫آقايان عزيز‪،‬‬ ‫ب��ه نمايندگ��ی از ‪ ۵۴‬ه��زار عضو‬ ‫اتحاديه کارگران خدمات عمومی‬ ‫کانادا‪ ،‬من خواه��ان آزادی فوری‬ ‫تمامی نمايندگان و اعضای زندانی‬ ‫س��نديکای کارگ��ران ش��رکت‬ ‫اتوبوس��رانی واحد تهران و حومه‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬چهار رهبر و نماينده‬ ‫منتخب سنديکای واحد در زندان به‬ ‫سر می برند‪:‬‬ ‫منصور اسانلو‪ ،‬رئيس هيئت مديره‬ ‫(از س��ال ‪ ۲۰۰۷‬برای يک حکم ‪۵‬‬ ‫ساله در زندان است)‬ ‫ابراهيم مددی‪ ،‬نايب رئيس سنديکا‬ ‫(از س��ال ‪ ۲۰۰۷‬در حال گذراندن‬ ‫حکم ‪ ۳‬سال و نيم زندان است)‬ ‫سعيد ترابيان‪ ،‬مسئول روابط عمومی‬ ‫س��نديکا (در تاريخ ‪ ۹‬جون ‪۲۰۱۰‬‬ ‫دستگير و زندانی شده است)‬ ‫رضا شهابی‪ ،‬خزانه‌دار سنديکا (در‬ ‫‪ ۱۲‬جون ‪ ۲۰۱۰‬دستگير شده است)‬ ‫به‌ع�لاوه‪ ،‬برخی ديگ��ر از اعضای‬ ‫س��نديکای واحد توس��ط شرکت‬ ‫واحد مورد هدف ق��رار گرفته اند‬ ‫و نگرانی بابت بازداش��ت اعضای‬ ‫س��نديکا و ديگر فعالين کارگری‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ما گزارش��ات موثق‬ ‫دريافت کرده ايم که آقای اس��انلو‬ ‫م��ورد اذي��ت و آزار و تهدي��د به‬ ‫اتهام��ات جديد توس��ط مقامات‬ ‫زندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اتحادي��ه کارگ��ران پس��ت کانادا‬ ‫خواه��ان آزادی فوری و بدون قيد‬ ‫و ش��رط اس��انلو‪ ،‬مددی‪ ،‬ترابيان و‬

‫ما گزارشات موثق دريافت‬ ‫کرده ايم که آقای اسانلو‬ ‫مورد اذيت و آزار و تهديد به‬ ‫اتهامات جديد توسط مقامات‬ ‫زندان قرار گرفته است‪.‬‬

‫شهابی می‌باشد‪ .‬اتحاديه کارگران‬ ‫پست کانادا اين دور جديد حمالت‬ ‫عليهسنديکایکارگراناتوبوسرانی‬ ‫تهران را محکوم می‌کند‪.‬‬ ‫اتحادي��ه کارگ��ران پس��ت کانادا‬ ‫درخواس��ت قبل��ی خ��ود مبنی بر‬ ‫آزادی ف��وری و بی‌قي��د و ش��رط‬ ‫تمامی فعالي��ن کارگری و زندانيان‬ ‫سياس��ی را تصريح می‌کن��د و بار‬ ‫ديگر از حکومت شما می‌خواهيم‬ ‫که به ح��ق س��ازماندهی و آزادی‬ ‫تشکل احترام بگذاريد‪.‬‬ ‫با احترام‪،‬‬ ‫دنيسليميلين‬ ‫رئيس کشوری‪ ،‬اتحاديه کارگران‬ ‫پست کانادا‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫درگیری شدید بین تظاهرکنندگان و پلیس در تورنتو‬ ‫ایرانتو‪ :‬دست کم ‪ 480‬نفر در جریان‬ ‫خشونت های روز شنبه و یکشنبه‪،‬‬ ‫در تورنتو بازداشت شدند‪.‬‬ ‫تورنتو از روز شنبه و آغاز اجالس‬ ‫رهبران گ��روه ‪ 20‬صحنه برخورد‬ ‫پليس با معترضان است‪.‬‬ ‫به گزارش رس��انه ه��اي کانادايي‪،‬‬ ‫معترضان س��ياه پوش که در جمع‬ ‫دهها ه��زار تظاهرکننده ش��رکت‬ ‫داش��تند‪ ،‬خودروهاي پلي��س را به‬ ‫آتش کشيده‪ ،‬پنجره ها را با چوبهاي‬ ‫بيسبال و چکش شکستند‪.‬‬ ‫پليس کانادا گفته است که با باتوم‬ ‫و تجهي��زات ضد ش��ورش موفق‬ ‫شده تا اجازه ندهد اين معترضان از‬ ‫حصار امنيتي عبور کرده و خود را‬ ‫به ساختمان محل برگزاري اجالس‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫برخي از تظاهرکنندگان بطريهاي‬ ‫خالي را به سوي پليس پرتاب کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ديوي��د ميلي��ر ش��هردار تورنتو به‬ ‫تلويزيون س��ي پي ‪ 24‬کانادا گفت‬ ‫«اين تورنتوي هميشگي ما نيست و‬ ‫واکنش من به اين اقدامات خش��م‬ ‫است»!‬ ‫وي افزود همه ش��هروندان تورنتو‬ ‫بايد از اين رويداد غضبناک باشند‪.‬‬ ‫گروه��ي از تظاهرکنن��دگان ب��ا‬ ‫کالههاي سياهي که فقط چشمان‬ ‫آنان مش��خص ب��ود پنج��ره هاي‬ ‫فروش��گاهها در چندين خيابان‪ ،‬از‬ ‫جمله خياباني که اداره پليس در آن‬ ‫واقع شده است را شکسته و به مسير‬ ‫حرکت خود به س��مت مرکز شهر‬ ‫تورنتو ادامه دادند‪.‬‬

‫معترضان سياه پوش که در جمع دهها هزار تظاهرکننده شرکت داشتند‪،‬‬ ‫خودروهاي پليس را به آتش کشيده‪ ،‬پنجره ها را با چوبهاي بيسبال و چکش شکستند‪.‬‬

‫معترضين خشمگين حداقل چهار‬ ‫خ��ودروي پلي��س در س��ه منطقه‬ ‫گوناگ��ون در ش��هر را ب��ه آتش‬ ‫کشيدند ‪.‬‬ ‫ش��بکه ه��اي تلويزيون��ي يکي از‬ ‫تظاهرکنندگان را نش��ان دادند که‬ ‫يک کوکتل مولوت��وف به درون‬ ‫خودروي پليس مي انداخت‪.‬‬ ‫خش��ونتها درس��ت چندين خيابان‬ ‫آن طرف ت��ر از مکاني که باراک‬ ‫اوباما رييس جمهور آمريکا و ديگر‬ ‫رهبران جهان گرد آمده و مذاکره‬ ‫مي کردند‪ ،‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫«وي توئس» وزي��ر ايمني عمومي‬ ‫کانادا در بيانيه اي گفت تصاويري‬ ‫که از تظاهرات نش��ان داده ش��دند‬ ‫واقعا مردم کانادا را شوکه کرد!‬ ‫وي افزود ما همه تدابيري ضروري‬ ‫را به منظور اطمينان حاصل کردن از‬ ‫امنيت مردم کانادا‪ ،‬هياتها‪ ،‬رسانه ها‬

‫و توريستهاي بين المللي به کار مي‬ ‫بريم‪.‬‬ ‫ديميتري سوداس سخنگوي استفان‬ ‫هارپر نخس��ت وزي��ر کانادا گفت‬ ‫آزادي بيان اصل اوليه دمکراس��ي‬ ‫ما است ولي خشونتهايي که امروز‬ ‫رخ دادند به هيچ عنوان نشان دهنده‬ ‫رويه زندگي کانادايي نيستند‪.‬‬ ‫اين رسانه ها همچنين گزارش دادند‬ ‫که شنبه شب‪ ،‬پليس اتوبوس حامل‬ ‫خبرنگاران و عکاساني که قرار بود‬ ‫در هتل محل مجلس شام گروه ‪20‬‬ ‫حاضر ش��وند را به دليل نگراني از‬ ‫ناامن بودن‪ ،‬بازگرداند‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگان رسانه ها را تشويق‬ ‫مي کردند تا از آن��ان فيلمبرداري‬ ‫کنند و س��رود ملي کان��ادا را مي‬ ‫خواندن��د که پليس پ��س از مدت‬ ‫کمي آنان را از س��رود خواندن باز‬ ‫داشت‪.‬‬

‫پليس کانادا ‪ 19‬هزار نيروي جديد‬ ‫را از سراسر آن کشور به تورنتو فرا‬ ‫خوانده است‪.‬‬ ‫باني اين تظاهرات گسترده اتحاديه‬ ‫کارگران کانادا بود و باوجود ريزش‬ ‫باران شديد‪ ،‬هزاران تظاهرکننده به‬ ‫اين درخواس��ت اتحاديه کارگري‬ ‫پاسخ مثبت دادند‪.‬‬ ‫پليس دور محل برگزاري نشس��ت‬ ‫يک ديوار از فوالد و بتن کش��يده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اج�لاس س��ال آتي گ��روه ‪ 20‬در‬ ‫فرانسه برگزار مي شود‪.‬‬ ‫آمري��کا‪ ،‬اتحاديه اروپا‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫انگليس‪ ،‬آلمان‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬چين‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫روسيه‪ ،‬عربستان سعودي‬ ‫اندونزي‪ ،‬اس��تراليا‪ ،‬ترکيه‪ ،‬برزيل‪،‬‬ ‫آرژانتين‪ ،‬کانادا‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبي‪،‬‬ ‫آفريقاي جنوبي و مکزيک اعضاي‬ ‫گروه ‪ 20‬هستند‪.‬‬

‫کانادا؛ افزایش تحریم های ایران‪،‬‬ ‫قرارداد هسته ای با هند‬ ‫ایرانتو‪ :‬در آستانه برگزاری اجالس کشورهای صنعتی گروه ‪ 8‬در تورنتو‪،‬‬ ‫اس��تفن هارپر‪ ،‬نخس��ت وزیر کانادا‪ ،‬از عزم این کشور نسبت به افزایش‬ ‫تحریم ها علیه ایران خبر داد‪.‬‬ ‫روزنامه نشنال پست با انتشار مقاله ای ‪ ،‬ضمن اعالم این مطلب افزود‪ ،‬نازنین‬ ‫افشین جم‪ ،‬از فعاالن سیاسی مقیم کانادا به همراه «ایروین کواتر» نماینده‬ ‫لیبرال‪ ،‬پیشگام تهیه یک گزارش درباره ایران شده اند که ‪ 100‬نفر دیگر‬ ‫از جمله س��ه نخست وزیر پیش��ین کانادا نیز آن را امضا کرده اند‪ .‬در این‬ ‫گزارش ‪ ،‬آنان خواستار تحریم های گسترده تر از سوی دولت کانادا علیه‬ ‫دولت ایران و برنامه هسته ای آن شده اند‪.‬‬ ‫افشین جم در یک کنفرانس خبری گفت‪ »:‬ما خواهان فشارهای بیشتر بر‬ ‫این حکومت هستیم‪ .‬ما می خواهیم شاهد بلوکه کردن دارایی ها و اعمال‬ ‫محدودیت های بیشتر نسبت به سفر مقامات رسمی ایران باشیم‪».‬‬ ‫در عین حال « آنتونی سیبویر» از اساتید دانشگاه کوئین و کارشناس امور‬ ‫برنامه هس��ته ای ایران گفت‪ ،‬همراهی کانادا با تحریم های شورای امنیت‬ ‫علیه ایران ‪ ،‬ممکن است با قصد این کشور جهت امضای قراردادهای اتمی‬ ‫با هند در تضاد باشد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ ،‬ایران پیمان ‪ NPT‬را امضا کرده ‪ ،‬اما متهم است که قصد‬ ‫تولید سالح اتمی دارد‪ .‬در حالیکه امضا کنندگان پیمان‪ ،‬درصورتیکه قبال‬ ‫دسترسی به سالح های اتمی نداشته باشند‪ ،‬مجاز به تولید آن نیستند‪ .‬اما از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬کانادا به عنوان عضو همان پیمان‪ ،‬اجازه ندارد حتی از برنامه‬ ‫های صلح آمیز هس��ته ای کش��ورهایی مثل هند که پیمان مزبور را امضا‬ ‫نکرده اند‪ ،‬پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر کانادا تأکید کرد‪ »:‬این تحریم ها ‪ ،‬دول��ت ایران را هدف‬ ‫قرارداده و قصد ندارد بر روی مردم فشار وارد کند‪ .‬تحریم های اخیر یک‬ ‫پیغام روشن از س��وی جامعه بین الملل به ایران و سایر کشورهاست تا به‬ ‫مسئولیت خود در برابر معاهدات بین المللی عمل کنند‪».‬‬ ‫وی افزود‪ »:‬نقض استانداردهای بین المللی نمی تواند بدون تبعات باشد‪».‬‬ ‫«الورنس کانون»‪ ،‬وزیر امور خارجه کانادا نیز با اشاره به تحریم های بیشتر‬ ‫و یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران گفت‪ ،‬کانادا نیز خود را برای‬ ‫اجرای تحریم های بیش��تر در صورتی که ایران همچنان به س��مت تولید‬ ‫سالح اتمی پیش برود‪ ،‬آماده نگه داشته است‪.‬‬ ‫وی بیش��ترین تالش کانادا را معطوف به جلوگیری از دس��تیابی ایران به‬ ‫اورانیوم‪ ،‬مواد و تکنولوژی هسته ای بطور مستقیم یا از طریق مرجع ثالث‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫معادن غنی یا بازی تبلیغاتی؛ آمریکا در افغانستان چه پیدا کرده است؟‬ ‫رادیو فردا ‪ -‬پیدا شدن منابع طبیعی‬ ‫بزرگ و پرسود در افغانستان‪ ،‬برای‬ ‫اولی��ن بار پ��س از س��ال‌ها‪ ،‬ظاهرا‬ ‫خبر جدی��دی بود که هم ش��ادی‬ ‫ش��هروندان افغان را به دنبال داشت‬ ‫و هم جهانیان را با افغانستان دیگری‬ ‫آشنا کرد‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۴‬خرداد یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫خبرهایی ک��ه در جهان پیچید این‬ ‫بود ک��ه گروهی از زمین‌شناس��ان‬ ‫آمریکایی معاد ‌ن فلزی را به ارزش‬ ‫تقریب��ی ی��ک تریلی��ون دالر در‬ ‫افغانستان کشف کرده‌اند‪.‬‬ ‫مقام‌های سیاس��ی آمری��کا اعالم‬ ‫کردند بهره‌ب��رداری از این معادن‬ ‫می‌تواندساختاراقتصادیاینکشور‬ ‫را «به طور بنیادین تغییر» دهد‪.‬‬ ‫ای��ن خب��ر را روزنام��ه «نیویورک‬ ‫تایمز» به نقل از یک مقام آمریکایی‬ ‫منتش��ر کرد و به نقل از وی نوشت‬ ‫ک��ه این مناب��ع غنی ش��امل معادن‬ ‫«مس و لیتیوم‪ ،‬آهن‪ ،‬طال‪ ،‬نیوبیوم‪ ،‬و‬ ‫کبالت است که می‌تواند افغانستان‬ ‫را به یکی از عمده‌ترین کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده مواد معدنی در جهان‬ ‫تبدیلکند‪».‬‬ ‫افغانس��تان یک��ی از فقیرتری��ن‬ ‫کشورهای دنیاست و طبیعتا چنین‬ ‫کشفی‪ ،‬حتی در اندازه کوچک‌تر‬ ‫می‌تواند تاثیر شگرفی در وضعیت‬ ‫اقتصادی و رفاهی آن بگذارد‪.‬‬ ‫ام��ا ارزش ای��ن مع��ادن کم‌تر که‬ ‫نش��د هیچ‪ ،‬بلکه سه برابر هم بیشتر‬ ‫ش��د؛ به گ��زارش رادی��و آزادی‬

‫بازدید نیروهای نظامی خارجی از یک معدن در هرات افغانستان‬

‫افغانس��تان‪ ،‬وحیداهلل شهرانی‪ ،‬وزیر‬ ‫معادن افغانس��تان س��ه روز بعد در‬ ‫می��ان خبرن��گاران در کابل گفت‌‪:‬‬ ‫«اطالعات ابتدایی آنها نشان می‌دهد‬ ‫که در حال حاضر به ارزش نزدیک‬ ‫به سه هزار ملیارد دالر (سه تریلیارد‬ ‫دالر) ذخایر معدنی در افغانس��تان‬ ‫وجود دارد‪».‬‬ ‫همه چش��م‌ها به س��وی کش��وری‬ ‫دوخته ش��د که به روی پول نشسته‬ ‫است‪ .‬این کشف هم بر نگرانی‌های‬ ‫اف��زود و ه��م به ش��ک و تردیدها‬ ‫نسبت به «کشورهایی» که خواهان‬ ‫بهره‌برداری از چنین منابعی هستند‪.‬‬ ‫اندک زمانی از اعالم خبر کش��ف‬ ‫مع��ادن غنی نگذش��ت ک��ه حامد‬ ‫کرزی‪ ،‬رییس جمهوری افغانستان‪،‬‬ ‫گفت که «از رقابت جامعه جهانی‬ ‫در ارتباط با ذخایر طبیعی افغانستان‬ ‫نگران» است‪.‬‬

‫وی در عین حال یادآور ش��د‪ ،‬باید‬ ‫در این زمینه «به کش��ورهایی که به‬ ‫افغانستان کمک کرده‌اند‪ ،‬اولویت»‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫مقام‌های افغان نگران��ی خود را از‬ ‫«رقابت جدیدی» که ممکن است‬ ‫برای بهره‌بردای از منابع آن کشور‬ ‫آغاز ش��ود پنهان نمی‌کنند‪ .‬رقابتی‬ ‫که در می��دان سیاس��ت بارها این‬ ‫سرزمین را درگیر جنگ و مصیبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫طالبان‪ ،‬سیاست‪ ،‬تبلیغات‬

‫مهم‌ترین بخش از منابع کشف شده‬ ‫بر اساس آنچه پنتاگون می‌گوید‪-‬‬‫در اس��تان غزنی قرار دارد‪ .‬اس��تان‬ ‫غزن��ی اگر ن��ه کامال اما ب��ه طور‬ ‫گسترده‌ای زیر نفوذ طالبان است‪.‬‬ ‫در برخی دیگر از مناطقی که معادن‬

‫کشف ش��ده در آنها قرار دارد نیز‬ ‫نفوذ طالبان زیاد است‪ .‬این وضعیت‬ ‫بر مشکالت مختلفی که بر سر راه‬ ‫اس��تفاده از چنین منابعی قرار دارد‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪ .‬اما از س��وی دیگر همین‬ ‫خبر ممکن است بر روند بازگشت‬ ‫شورشیان به جریان سیاسی ‪-‬به جای‬ ‫فعالیت‌هاینظامی‪-‬سرعتببخشد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ادامه جن��گ بعید به نظر‬ ‫می‌رسد که شرکت‌ها و کشورهای‬ ‫پیش��رفته خارجی بخواهند در این‬ ‫کش��ور و برای استخراج معادن یاد‬ ‫شده س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬اما این‬ ‫معادن غنی چه تاثیری بر سیاس��ت‬ ‫داخل��ی خواه��د گذاش��ت؟ آیا‬ ‫می‌توان��د بر روند وح��دت در این‬ ‫کشور تاثیرگذار باشد یا خیر؟ این‬ ‫پرس��ش‌ها هنوز پاس��خ درخوری‬ ‫نیافت ‌هاند‪.‬‬ ‫این هنوز همه داستان نیست‬

‫کش��ف این منابع موضوع تازه‌ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬آنچه در خبر معادن ظاهرا‬ ‫پنه��ان مانده این گفته س��خنگوی‬ ‫پنتاگون است که بر اساس مدارکی‬ ‫که قب�لا ‪-‬و در واق��ع از زمانی که‬ ‫نیروه��ای اتحاد جماهیر ش��وروی‬ ‫سابق‪ ،‬افغانس��تان را در اشغال خود‬ ‫داشتند‪ -‬وجود داشته‪ ،‬به حضور این‬ ‫منابع پی برده شده است‪.‬‬ ‫این مدارک در دسترس عموم بوده‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫بسته شدن حریم هوایی ترکیه‬ ‫بر روی اسراییل‬

‫ترکیه در نخستین اقدام جدی و عملی‪ ،‬حریم هوایی خود بر‬ ‫روی پرواز هواپیماهای اسراییلی را بست‪ .‬به گفت ‌ه رسانه‌های ترکیه‬ ‫این اقدام تنبیهی به عنوان نخستین گام در مجازات اسراییل به‬ ‫خاطر حمله به ناوگان امدادی به شمار می‌رود‪.‬‬

‫دولت ترکیه با بس��تن حریم هوایی خود بر روی هواپیما‌های اس��راییلی‪،‬‬ ‫نس��بت به حمله این کشور به کشتی‌های امدادی به نوار غزه در اوایل ماه‬ ‫ژوئن امسال واکنش نشان داد‪ .‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬نخست‌وزیر ترکیه‪،‬‬ ‫در پای��ان اجالس گروه ‪ ۲۰‬در کانادا‪ ،‬بار دیگ��ر از محاصره باریکه غزه‬ ‫توسط اسراییل انتقاد کرد‪.‬‬ ‫اردوغان در تورنتو تاکید کرد که ترکیه همچنان در انتظار پوزش رسمی‬ ‫از سوی دولت اسراییل است‪ .‬در حمله ارتش اسراییل به ناوگان امدادی ‪۹‬‬ ‫تن از امدادگران جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر ترکیه بار دیگر از اس��راییل خواست‪ ،‬با تشکیل کمیسیون‬ ‫مس��تقل بین‌المللی برای بررس��ی حوادث اخیر موافقت کند و از فشار بر‬ ‫مردم فلسطین در نوار غزه دست بردارد‪.‬‬ ‫اردوغان ابراز امیدواری کرد که در دیدار باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو در‬ ‫روزهای آینده تغییری «مثبت» در رفتار مقامات اسراییلی بوجود آید‪ .‬ترکیه‬ ‫پیشتر نیز با فراخواندن سفیر خود از اسراییل و لغو رزمایش‌های مشترک‬ ‫نظامی‪ ،‬اعتراض خود به اعمال دولت اسراییل را ابراز داشته بود‪.‬‬ ‫کاهشمناسباتدیپلماتیک‬

‫نخست‌وزیرترکیهضمناشارهبهعملیاتخشونت‌بارکماندو‌هایاسراییلی‬ ‫بر روی کشتی‌های کمک‌رس��انی گفت‪« :‬هیچ‌کس نمی‌تواند سخن از‬ ‫حمله به س��ربازان اسراییلی کند‪ .‬حتا اگر یک اسلحه بر روی کشتی‌های‬ ‫امدادی پیدا شده بود‪ ،‬این کشف بدل به خبری مهم در اسراییل‌می‌شد‪ .‬اما‬ ‫سالحی در کار نبوده است‪».‬‬ ‫در حمل��ه ارتش اس��راییل به ن��اوگان امدادی‪ ۸ ،‬ش��هروند ترک و یک‬ ‫آمریکایی ترک‌تبار کشته شدند‪ .‬آنکارا جدای از خواست پوزش رسمی‬ ‫اسراییل‪ ،‬خواهان استراد کشتی‌های توقیف شده است‪ .‬به گفته‌ی مقامات‬ ‫ترکیه‪ ،‬اسراییل باید به خانواده قربانیان حوادث اخیر غرامت بپردازد‪.‬‬ ‫از زم��ان حمله هوایی اس��راییل به نوار غزه در آغاز س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی‬ ‫مناس��بات ترکیه و اس��راییل رو به تیرگی نهاد‪ .‬رخدادهای اخیر س��بب‬ ‫برآمدن جو ضداسراییلی در ترکیه و کشورهای اسالمی شد‪ .‬به گفته منابع‬ ‫دیپلماتیک در آنکارا‪ ،‬دولت ترکیه به‌طور جدی در صدد کاهش روابط‬ ‫دیپلماتیک خود با اسراییل است‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫مظنون‬ ‫به جاسوسی‬ ‫برای روسیه در‬ ‫قبرس ناپدید شد‬ ‫بی بی سی ‪ -‬پلیس قبرس می گوید‬ ‫که یک مظنون به جاسوسی برای‬ ‫روس��یه که آمریکا به دنبال اوست‬ ‫پ��س از پرداخت وثیقه و رهایی از‬ ‫بازداشت ناپدید شده است‪.‬‬ ‫کریستوفر متس��وس روز سه شنبه‬ ‫پس از هش��دار پلیس بین المللی‪،‬‬ ‫اینترپ��ل‪ ،‬در ف��رودگاه الرناکای‬ ‫قبرس توس��ط ماموران مهاجرت‬ ‫بازداشت شده بود‪.‬‬ ‫او یک��ی از ‪ 11‬نفری اس��ت که در‬ ‫کان��ون تحقیق��ات پلی��س فدرال‬ ‫آمری��کا درب��اره ی��ک محف��ل‬ ‫جاسوسی روسیه قرار دارند‪ 10 .‬نفر‬ ‫دیگر هم اکنون در آمریکا تحت‬ ‫بازجوییهستند‪.‬‬ ‫او که یک شهروند کانادایی است‬ ‫در انتظار استرداد به آمریکا به ظن‬ ‫جاسوسی و پولشویی بود‪.‬‬ ‫آقای متسوس برای تقریبا دو هفته‬ ‫به تنهایی در هتلی در الرناکا اقامت‬ ‫داشت و رسانه های محلی گزارش‬ ‫دادن��د که او گذرنام��ه آمریکایی‬ ‫حمل می کرد‪.‬‬ ‫دادس��تان های آمریکایی ادعا می‬ ‫کنند که این ش��خص سرپرس��ت‬ ‫امور مالی حلقه جاسوس��ی مزبور‬ ‫بوده اس��ت و در س��ال ‪ 2004‬برای‬ ‫تحوی��ل دادن کیف ه��ای پول به‬ ‫اعضا به آمریکا سفر کرده بود‪.‬‬ ‫ادعا شده است که این‪ 11‬نفر بخشی‬ ‫از عملیاتی بودند که در آن ماموران‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫موافقت آمریکا با کمک‌های بین‌المللی‬ ‫برای مبازره با آلودگی نفتی‬ ‫مبارزه با آلودگی نفتی در خلیج مکزیک به کندی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫دولت آمریکا موافقت خود را با دریافت کمک‌های بین‌المللی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬قرار است از کمک‌های‪ ۱۲‬کشور برای جمع‌آوری‬ ‫نفت از سطح دریا و ایجاد موانع شناور استفاده شود‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬پس از س��انحه آتش‬ ‫س��وزی یک س��کوی حفاری در‬ ‫خلیج مکزیک‪ ،‬اکن��ون مدت دو‬ ‫ماه و نیم است که روزانه میلیون‌ها‬ ‫لیتر نف��ت خام از عمق ‪ ۱۵۰۰‬متری‬ ‫به درون دریا نشت می‌کند‪ .‬عملیات‬ ‫مه��ار چاه بارها با شکس��ت روبرو‬ ‫به گزارش وزرات خارجه‬ ‫آمریکا‪ ،‬این کشور از‬ ‫ش��د و نفت بخش‌های وس��یعی از‬ ‫کمک‌های نروژ و هلند‬ ‫س��واحل خلیج مکزیک را آلوده‬ ‫استفاده می‌کند و هم اکنون‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬کشتی از کشورهای‬ ‫اکنون دولت آمریکا اعالم آمادگی‬ ‫ک��رده اس��ت ت��ا از کمک‌ه��ای مختلف در منطقه فعال هستند‪.‬‬ ‫بین‌المللی برای مب��ارزه با آلودگی را ارائه کرده اس��ت‪ .‬دولت آمریکا‬ ‫نفتی استفاده کند‪ .‬وزارت خارجه در حال بررس��ی قبول این پیشنهاد‬ ‫آمریکا اعالم ک��رد «آمریکا از ‪ ۲۲‬است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد کمکی که از س��وی ‪ ۱۲‬به گزارش وزرات خارجه آمریکا‪،‬‬ ‫کشور و سازمان بین‌المللی صورت این کش��ور از کمک‌ه��ای نروژ و‬ ‫گرفته اس��تفاده خواهد کرد»‪ .‬این هلند اس��تفاده می‌کند و هم اکنون‬ ‫کمک‌ها عبارتند از‪ :‬اعزام قایق‌های ‪ ۲۴‬کشتی از کشورهای مختلف در‬ ‫سریع‌الس��یر ب��رای جم��ع‌آوری منطقهفعالهستند‪.‬‬ ‫نفت‌‌های ش��ناور بر س��طح آب و در حال حاض��ر وضعیت بد هوا به‬ ‫نی��ز ایج��اد مانع‌‌های ش��ناور برای مشکل مضاعفی برای عملیات مهار‬ ‫جلوگیری از آتش‌‌سوزی‪.‬‬ ‫چاه و مبارزه با آلودگی نفتی تبدیل‬ ‫براس��اس گزارش وزارت خارجه شده اس��ت‪ .‬هرچند توفان استوائی‬ ‫آمری��کا در مجم��وع از س��وی «آلکس» مس��تقیما از محل سانحه‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی‪ ،‬آفریقایی‪ ،‬عبور نکرد‪ ،‬اما ام��واج بلند مانع از‬ ‫آمریکایالتین‪،‬آسیاییوخاورمیانه فعالیت کشتی‌ها در منطقه شده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬پیشنهاد کمک ارائه شده است‪ .‬ناآرامی دریا اکنون موجب ش��ده‬ ‫در بین کش��ورهای اروپایی‪ ،‬آلمان است تا نصب یک مکنده نفت بر‬ ‫نیز پیشنهاد اعزام نیروی متخصص روی چاه با یک هفته تاخیر روبرو‬ ‫و همچنین ایجاد مانع‌های ش��ناور شود‪.‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫داشتن ریش برای مردان مسلمان الزامی است؟‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬پیکارجویان حزب‬ ‫االسالم سومالی این هفته به مردان‬ ‫در موگادیش��و دس��تور دادند که‬ ‫ریش بگذارند و سبیل‌هایش��ان را‬ ‫مرتب نگه‌دارند‪.‬‬ ‫ی��ک پیکارجوی حزب االس�لام‬ ‫ب��ا اعالم ای��ن دس��تور می‌گوید‪« :‬‬ ‫هرکس که از این قانون تخطی کند‬ ‫مجازات خواهد شد‪».‬‬ ‫اما س��وال این‌جاست که آیا ریش‬ ‫گذاش��تن طبق ش��ریعت اسالمی‬ ‫اجباری‌است؟‬ ‫اس�لام وجود دارند ک��ه عالوه بر‬ ‫پروفسورمحمدعبدالحلیمازمدرسه شود؟‬ ‫مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه آق��ای عبدالحلی��م و بس��یاری از بسیار موارد دیگر‪‌،‬بلند کردن ریش‬ ‫لندن می‌گوید همه پژوهشگرهای پژوهش��گران اس�لامی می‌گویند را تشویق می‌کنند‪.‬‬ ‫مسلمان چنین نظری ندارند‪.‬‬ ‫داش��تن ریش‪ ،‬بیش��تر یک توصیه درمقابل‪،‬پیروانمذهبشیعهعموما‬ ‫ترجیح می‌دهند که ریش‌هایشان را‬ ‫اکثر پژوهشگرهای اسالمی داشتن بوده تا یک دستور‪.‬‬ ‫ری��ش را الزامی نمی دانند و ریش طالبان تا سال ‪ ۲۰۰۱‬که در افغانستان کوتاه و مرتب نگه دارند‪.‬‬ ‫خود را می تراشند‪.‬‬ ‫در قدرت بودند و نیز اسالم‌گرایان اکث��ر اندیش��مندان اس�لامی و نیز‬ ‫آنچه مس��لمانان در باره نظر پیغمبر سومالی‪ ،‬جزء آن اقلیت کوچکی مقامات مذهبی‪ ،‬خواه شیعه و خواه‬ ‫اس�لام در م��ورد م��وی صورت از دنیای اسالم هستند که بر اجرای سنی ریش گذاش��تن را با تاسی به‬ ‫می‌دانند چیزی نیست که در قرآن بی چون و چرای این حکم اصرار پیامبرتشویقمی‌کنند‪.‬‬ ‫آمده باشد بلکه بر گرفته از احادیث داشته و کسانی را که از آن تخطی امامعبدالجلیلمی‌گوید‪‌«:‬البتهمصر‪،‬‬ ‫مرتبط با حضرت محمد است‪.‬‬ ‫اردن و ترکیه در این مورد اس��تثنا‬ ‫کنند‪ ،‬تهدید به مجازات می‌کنند‪.‬‬ ‫یکی از این احادیث که قرن‌ها پیش آقای عبدالحلیم که مسلمانی پایبند هستند‪.‬دراینکشورهااندیشمندانی‬ ‫توسط صحیح بخاری روایت شده محس��وب می ش��ود می گوید هر می‌یابید که ریش ندارند‪».‬‬ ‫می‌گوید‪ »:‬موی ش��ارب (سبیل)‌را مسلمان پایبندی باید بدون ترس از او توضیح می‌دهد‪« :‬ریش نداشتن به‬ ‫کوتاه ن��گاه دارید و ریش‌هایتان را مجازات‪ ،‬در انتخاب نحوه عمل به نشانه مدرن بودن تبدیل شده است‪.‬‬ ‫بلندکنید‪».‬‬ ‫در دهه‌های ‪ ۱۹۶۰‬و ‪ ۱۹۷۰‬بیش��تر‬ ‫دستورات اسالمی آزاد باشد‪.‬‬ ‫ب��اور عموم��ی ب��ر این اس��ت که ام��ام عبدالجلیل س��اجد از مرکز مسلمانان ریش خود را می زدند‪ ،‬اما‬ ‫حضرت محمد ریش خود را بلند اس�لامی برایتون بریتانی��ا نیز با این امروزه اکثر بنیادگرایان اسالمی از‬ ‫تعالیم پیامبر به صورت تمام و کمال‬ ‫نگاه می‌داشته و مسلمانان پایبند که تعبیر هم‌رای است‪.‬‬ ‫ری��ش خود را بلند نگه می‌دارند بر «به عقیده من این مسئله شبیه مسئله و بدون نقصان پیروی می‌کنند‪».‬‬ ‫این نکته پافشاری می‌کنند که آنها حجاب زن‌هاست‪ .‬ریش گذاشتن او می گوید‪ ،‬در حدیث منسوب به‬ ‫با تاسی به اعمال پیامبرشان این کار مانند نم��از ی��ا روزه از اصول دین پیامبر آمده است که «چگونه ریش‬ ‫را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫خود را مرتب کنید و آنرا زیبا نگاه‬ ‫اسالم نیست‪».‬‬ ‫س��وال این‌جاس��ت که آیا این امر با ای��ن وجود‪ ،‬مکاتبی نظیر حنفی‪ ،‬دارید‪».‬‬ ‫می‌توان��د تبدیل به اجب��ار قانونی ‌مالکی‪ ،‬حنبلی و ش��افعی در شرع‬


‫‪8‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫روزنامه پیوند ‪ ،‬برنامه‌های تلویزیون پیوند‪ ،‬رادیو شبانه و ‪....‬‬

‫تنها با یک کلیک!‬ ‫آرشیو برنامه‌های تلویزیونی و شماره‌های پیشین روزنامه پیوند در سایت موجود می‌باشد‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫فیلم سوم هم پخش شد‬

‫سناریویی به نام‬ ‫شهرام امیری‬ ‫روز آنالی��ن ‪ -‬محم��د رضا یزدان‬ ‫پناه ‪ -‬ش��هرام امیری که داس��تان‬ ‫مفقود شدن و س��پس پخش فیلم‬ ‫هایش‪ ،‬به فیلم های جاسوسی شبیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این نوار همچنین به دو‬ ‫فیلمی که پیش از این از او منتش��ر‬ ‫ش��ده اش��اره می کند و می افزاید‪:‬‬ ‫«فیلمی که از من در صدا و سیمای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران پخش شده‬ ‫کامال صح��ت دارد ولی فیلم دوم‬ ‫که توسط دولت آمریکا تهیه شده‬ ‫و در آن گفته ام که آزاد هس��تم و‬ ‫برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده‬ ‫ام صح��ت ن��دارد و کامال کذب‬ ‫است‪».‬‬ ‫امیری می افزاید‪« :‬من در اینجا آزاد‬ ‫نیستم و اجازه تماس با خانواده ام و‬ ‫دیگران را ندارم‪».‬‬ ‫او س��پس می گوی��د «در صورتی‬ ‫که هر مش��کلی برای من به وجود‬ ‫آمد یا زنده به کش��ورم برنگش��تم‬ ‫مسئولیت آن با دولت آمریکاست‬ ‫و هیچ نوش��ته و گفته ای از جانب‬ ‫من صحت نداشته و کذب محض‬ ‫است‪».‬‬ ‫این پژوهشگر هسته ای ایران سپس‬ ‫از دولت ای��ران و نهادهای حقوق‬ ‫بشر درخواست می کند تا فعالیت‬ ‫های خود برای آزادی او را افزایش‬ ‫بدهند تا قبل از اینکه اتفاقی برای او‬ ‫بیفتد بتواند به کشور برگردد‪.‬‬ ‫امیری در پایان این ویدئوی کوتاه‬ ‫خطاب به خانواده خود از آنها می‬ ‫خواه��د که مقاوم و صبور باش��ند‬

‫و می افزاید‪« :‬م��ن با هیچ تهدید و‬ ‫تطمیعی از جان��ب دولت آمریکا‬ ‫حاضر نشدم به کشور خودم خیانت‬ ‫کنم و با افتخار در راه وطنم کشته‬ ‫شدم‪».‬‬ ‫همه فیلم های شهرام امیری‬

‫همزمان با انتشار اخباری درباره تهدید به قتل فرزند شهرام امیری‬ ‫توسط نیروهای امنیتی در صورت باز نگشتن او به کشور‪ ،‬فیلمی از این‬ ‫پژوهشگر هسته ای ایران در سایت های اینترنتی منتشر شد که در آن‬ ‫با حالتی مضطرب می گوید‪« :‬با هیچ تهدید و تطمیعی از جانب دولت‬ ‫آمریکا حاضر نشده به کشورش خیانت کند» و «مسئولیت حفظ جانش‬ ‫بر عهده دولت ایاالت متحده هست‪ ».‬در این فیلم که در سایت های‬ ‫اینترنتی مانند یوتیوب منتشر شد‪ ،‬امیری ادعا می کند موفق شده است‬ ‫در ایالت ویرجینیای آمریکا از دست ماموران اطالعاتی این کشور فرار‬ ‫کند‪ ،‬اکنون در یک جای امن است و به زودی به ایران باز می گردد‪.‬‬

‫کیفیت آخرین ویدئوی منتشر شده‬ ‫از فردی که خود را ش��هرام امیری‬ ‫معرفی می کند بس��یار پایین است‪.‬‬ ‫او در ای��ن فیل��م کوتاه به ش��دت‬ ‫مضطرب اس��ت‪ ،‬بریده حرف می‬ ‫زن��د و به ج��ای آنکه ب��ه دوربین تهدید کرده اند که در صورت عدم امی��ری در ای��ن ویدئ��و بر خالف‬ ‫نگاه کند مرت��ب به نقطه ای باالی بازگشت به ایران‪ ،‬فرزند او را به قتل ویدئویی ک��ه می گوی��د روز ‪24‬‬ ‫کامپیوتر خیره می شود‪.‬‬ ‫خرداد ضبط کرده‪ ،‬آرام و شمرده‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫همچنین‬ ‫ویدئ��و‬ ‫امی��ری در ای��ن‬ ‫در یکی از فیل��م هایی که پیش از صحب��ت می کن��د و خط��اب به‬ ‫توضیح نمی ده��د که اگر جایش این از آقای امیری در س��ایت های خانواده اش می گوید حالش خوب‬ ‫ام��ن اس��ت چگونه ممکن اس��ت اینترنتی منتش��ر ش��ده ب��ود‪ ،‬او نام است و نگران سالمتیش نباشند‪.‬‬ ‫هر لحظه توس��ط مام��وران امنیتی همسرش را «آذر» و نام فرزندش را او همچنین وعده می دهد که تا چند‬ ‫آمریکا مجددا دستگیر شود و اساسا «امیرحسین» بیان و آرزو می کند که روز آینده به ایران بازخواهد گشت‬ ‫و از خان��واده اش می خواهد برای‬ ‫چگونه توانس��ته چند بار از دست به زودی آنها را مالقات کند‪.‬‬ ‫ماموران امنیتی آن کشور فرار کند‪ ،‬یکی دیگ��ر از نکات جالب توجه «بازگشت سالمش» دعا کنند‪.‬‬ ‫به س��رعت به کامپیوتر‪ ،‬دوربین و در آخرین ویدئوی منتش��ر شده از امیری در انتهای این ویدئوی بسیار‬ ‫اینترنت پر س��رعت دسترسی پیدا ش��هرام امیری این اس��ت که او در کوتاه می گوید‪« :‬مکروا ومکر اهلل‬ ‫کند و اق��دام به تهیه و پخش گفته ابت��دای آن‪ ،‬تاریخ را دوش��نبه ‪ 24‬واهللخیرالماکرین»‬ ‫هایش در اینترنت نماید‪.‬‬ ‫خ��رداد بیان می کند اما مش��خص در نخس��تین فیلم��ی ک��ه از آقای‬ ‫ای��ن فیلم به فاصل��ه اندکی پس از نیس��ت چرا این فیل��م دو هفته بعد امیری در س��ایت ه��ای اینترنتی و‬ ‫آن پخش شد که شبکه ای بی سی در اینترنت منتشر ش��ده است‪ .‬این سپس به سرعت در صدا و سیمای‬ ‫آمریکا که تاکنون بیشترین اخبار و در حالی است که دقیقا یک هفته جمهوری اس�لامی پخش شد‪ ،‬او‬ ‫گزارش ها را درباره وضعیت امیری پیش‪ ،‬یعنی در روز دوم تیرماه فیلم خود را «کارشناس و محقق دانشگاه‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬در گزارشی مدعی شد دیگری از آقای امیری منتشر شده صنعتی مالک اشتر» معرفی می کند‪.‬‬ ‫ماموران امنیتی جمهوری اس�لامی بود که او در آن می گوید این فیلم دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته‬ ‫به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫این پژوهشگر هس��ته ای ایرانی را در همان روز تهیه شده است‪.‬‬

‫فیلم مدعی ش��د صحبت های این‬ ‫محق��ق با «روش ه��ای خاصی» به‬ ‫دست سازمان های اطالعاتی ایران‬ ‫رس��یده اما مطابق معمول توضیح‬ ‫نداد که اگر امیری توسط نیروهای‬ ‫امنیتی آمریکا ربوده شده و اکنون‬ ‫تحت اختی��ار س��ازمان اطالعات‬ ‫مرکزی آن کش��ور اس��ت چگونه‬ ‫توانسته به راحتی و آزادانه اقدام به‬ ‫فیلمبرداری از خود و پخش آن در‬ ‫اینترنتبکند‪.‬‬ ‫بالفاصله پ��س از نمایش این فیلم‬ ‫در سیمای جمهوری اسالمی‪ ،‬فیلم‬ ‫دیگری از ش��هرام امیری در سایت‬ ‫یوتیوب منتش��ر ش��د‪ .‬این فیلم از‬ ‫کیفیت بسیار باالیی برخوردار بود و‬ ‫امیری در آن به همه اطمینان می‌دهد‬ ‫که در آمریکا آزاد و در امان است‬ ‫و برای ادامه تحصیل در این کشور‬ ‫به سر می برد‪.‬‬ ‫او در این فیل��م هم می گوید هیچ‬ ‫اقدامی علیه کش��ورش انجام نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیری خ��ود را ی��ک فرد‬ ‫غیرسیاسی معرفی می کند و مدعی‬ ‫می‌ش��ود عالق��ه ای ب��ه تحقیقات‬ ‫هسته‌ای ندارد و در این زمینه هیچ‬ ‫دانش و تجربه ای هم ندارد‪.‬‬ ‫او اضافه می کند در آمریکا در حال‬ ‫تحصی��ل در مقطع دکترای رش��ته‬ ‫فیزیک بهداش��ت اس��ت و پس از‬ ‫پایان تحصیالتش اگر امکان سفر‬ ‫«با امنیت» داشته باش��د به ایران باز‬ ‫می گردد‪.‬‬

‫مس��لح جمهوری اسالمی است اما‬ ‫مدیریت و کادرهای آموزشی آن‬ ‫از اعضای سپاه پاس��داران انقالب‬ ‫اسالمیهستند‪.‬‬ ‫ای��ن دانش��گاه ب��ا ه��دف اجرای‬ ‫پروژه‪‎‬های تحقیقات��ی خاص ملی‬ ‫و آموزش و تربیت کارشناس��ان و‬ ‫کادر ویژه مورد نیاز صنایع و مراکز‬ ‫تحقیقاتی کش��ور در س��ال ‪۱۳۶۵‬‬ ‫ب��ا تصویب ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگ��ی و وزارت فرهن��گ و‬ ‫آموزش عالی تأسیس گردید‪.‬‬ ‫اکثرپرسنلبخشهایصنایعنظامی‬ ‫و هسته ای ایران از دانشجویان و فارغ‬ ‫التحصیالن این دانشگاه هستند‪.‬‬ ‫امیری در نخستین ویدئوی خود که‬ ‫مدعی است سه شنبه ‪ 17‬فروردین‬ ‫سال جاری ضبط کرده‪ ،‬می گوید‬ ‫در شهر توسان در ایالت آریزونای‬ ‫آمریکا به سر می برد‪.‬‬ ‫او درباره چگونگی ناپدید ش��دن‬ ‫خود می گوید در تاریخ ‪ 13‬خرداد‬ ‫‪ 88‬در یک عملیات مشترک توسط‬ ‫تیم ه��ای ترور و ربایش س��ازمان‬ ‫اطالعات مرکزی آمریکا (‪ )CIA‬و‬ ‫استخبارات کشور عربستان سعودی‬ ‫در ش��هر مدینه ربوده و س��پس به‬ ‫آمریکا منتقل شده است‪.‬‬ ‫امیری در ای��ن ویدئو می گوید در‬ ‫مدت هشت ماهی که در آمریکا به‬ ‫سرمیبردهتوسطتیمهایبازجویی‬ ‫این کشور مورد شدیدترین شکنجه‬ ‫ها قرار گرفته تا در مصاحبه با یک‬ ‫خبرگزاری آمریکایی بگوید یک‬ ‫کسی که تاسیسات فوردو‬ ‫فرد مهم در برنامه هس��ته ای ایران‬ ‫را لو داد‬ ‫اس��ت و اس��ناد و م��دارک مهمی‬ ‫درباره برنامه هسته ای نظامی ایران‬ ‫با خود دارد که به خواست خودش شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا‬ ‫و برای پناهندگی در آمریکا آنها را اواخر ماه مارس سال جاری به نقل‬ ‫از کشور خارج کرده است‪.‬‬ ‫تلویزیون ای��ران پس از پخش این‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


10 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

10


11 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

11


12 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

12


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫در ایران‪...‬‬

‫دو نفر از متهمان کهریزک به اعدام محکوم شدند‬ ‫آقای جوادی فر پدر امیر جوادی فر گفت‪:‬‬ ‫مجازات این متهمان‪ ،‬کشته شدگان را به زندگی باز نمی گرداند‪،‬‬ ‫اما اعضای خانواده کشته شدگان خواهان شناسایی و محاکمه‬ ‫آمران بدرفتاری در بازداشتگاه کهریزک هستند‪.‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬یک دادگاه نظامی‬ ‫در ایران دو ت��ن از متهمان پرونده‬ ‫کهریزک را به اتهام ضرب و جرح‬ ‫عم��دی منجر به قت��ل‪ ،‬به «قصاص‬ ‫نفس» محکوم کرده است‪.‬‬ ‫روابط عموم��ی س��ازمان قضایی‬ ‫نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۹‬تیر (‪ ۳۰‬ژوئن) با صدور اطالعیه‬ ‫ای اع�لام کرد ک��ه دادگاه نظامی‬ ‫یک تهران این دو تن را مسئول قتل‬ ‫امیر جوادی فر‪ ،‬محسن روح االمینی‬ ‫و محمد کامرانی شناخته و آنها را‬ ‫عالوه بر «قصاص نفس»‪ ،‬به تحمل‬ ‫حبس‪ ،‬انفص��ال موقت از خدمت‪،‬‬ ‫پرداخ��ت ج��زای نق��دی‪ ،‬تحمل‬ ‫ش�لاق تعزیری و پرداخت دیه هم‬ ‫محکوم کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس این اطالعیه‪ ۹ ،‬متهم دیگر‬ ‫پرونده هم ب��ه اتهامات مختلف به‬ ‫تحمل مجازات هایی چون تحمل‬ ‫حبس‪ ،‬پرداخت دیه و جزای نقدی‪،‬‬ ‫انفصال موقت از خدمت و تحمل‬ ‫شالق محکوم شده اند‪.‬‬ ‫یکی از متهمان پرونده هم به دلیل‬ ‫«عدم احراز جرم» از اتهامات وارده‬ ‫تبرئه شده است‪.‬‬ ‫ای��ن اح��کام غی��ر قطع��ی و قابل‬

‫تجدیدنظرخواهیاست‪.‬‬ ‫هویتمحکوماندراطالعیهسازمان‬ ‫قضایی نیروهای مسلح اعالم نشده‬ ‫است‪ ،‬اما این سازمان پیش تر اعالم‬ ‫کرده بود که متهمان این پرونده «از‬ ‫رده ها و قسمت های مختلف نیروی‬ ‫انتظامی و افراد مرتبط» بوده اند‪.‬‬ ‫علی جوادی ف��ر‪ ،‬پدر امیر جوادی‬ ‫فر (جوانی که در جریان اعتراضات‬ ‫انتخاباتی س��ال گذشته بازداشت و‬ ‫در اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه‬ ‫کهریزک کشته ش��ده بود) به بی‬ ‫بی سی فارس��ی گفت که در میان‬ ‫متهمان‪ ،‬مأم��وران انتظامی با درجه‬ ‫های مختلف از گروهبان تا سرتیپ‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او یک��ی از زندانیان غیر‬ ‫سیاس��ی کهریزک که ب��ه عنوان‬ ‫«ارازل و اوب��اش» در بازداش��ت به‬ ‫س��ر می ب��رده و به عن��وان «وکیل‬ ‫بند» انتخاب شده بوده هم در میان‬ ‫متهمان حضور داشته است‪.‬‬ ‫آقای جوادی فر گفت که مجازات‬ ‫این متهمان‪ ،‬کش��ته ش��دگان را به‬ ‫زندگی باز نمی گرداند‪ ،‬اما اعضای‬ ‫خانواده کش��ته ش��دگان خواهان‬ ‫شناساییومحاکمهآمرانبدرفتاری‬

‫سه تن از قربانیان کهریزک‪ :‬از راست به چب امیر جوادی فر‪،‬‬ ‫محسن روح االمینی و محمد کامرانی‬

‫در بازداشتگاه کهریزک هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح‬ ‫اع�لام ک��رده اس��ت ک��ه احکام‬ ‫مجازات بر اساس «نظریات پزشکی‬ ‫قانون��ی‪ ،‬تحقیقات انجام ش��ده و‬ ‫سایر مستندات» و پس از برگزاری‬ ‫چندی��ن جلس��ه دادگاه با حضور‬ ‫ش��اکیان‪ ،‬اعضای خانواده کش��ته‬ ‫ش��دگان‪ ،‬متهمان و کالی طرفین‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫آخرين جلس��ه دادگاه غیر علنی‬ ‫رس��يدگی ب��ه اتهام‌ه��ای متهمان‬ ‫حوادث بازداشتگاه کهريزک روز‬ ‫‪ ۱۸‬خردادماه س��ال جاری برگزار‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫برپايه گزارش‌های منتش��ر ش��ده‪،‬‬ ‫چهار نفر از بازداشت‌شدگان وقايع‬

‫پس از انتخابات رياست جمهوری‪،‬‬ ‫به نام‌ه��ای محس��ن روح‌االمينی‪،‬‬ ‫امير جوادی‌ف��ر‪ ،‬و محمد کامرانی‬ ‫و رامي��ن آق��ازاده قهرمانی به دليل‬ ‫ش��دت جراحات وارده ناش��ی از‬ ‫ش��کنجه در اين بازداش��تگاه جان‬ ‫خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫اين افراد از جمله معترضانی بودند‬ ‫که در تيرماه ‪ ۸۸‬در خالل حوادث‬ ‫پس از اعالم نتايج انتخابات رياست‬ ‫جمهوری‪ ،‬توسط نيروهای امنيتی‬ ‫جمه��وری اس�لامی بازداش��ت و‬ ‫به بازداش��ت کهري��زک در حومه‬ ‫ورامين انتقال داده شدند‪.‬‬ ‫س��ازمان قضايی نيروهای مس��لح‬ ‫در اطالعي ‌ه خود همچنين به نتيجه‬ ‫رسيدگی به پروند ‌ه کوی دانشگاه‬

‫اشاره کرده است‪.‬‬ ‫سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران‬ ‫می گويد‪«:‬هم‌زمان با رس��يدگی به‬ ‫پرونده کوی دانشگاه تهران‪ ،‬پرونده‬ ‫تخريب در مجتمع سبحان نيز مورد‬ ‫پيگيری و رس��يدگی قرار گرفت‬ ‫و تع��دادی از عوامل دخيل در اين‬ ‫حادثه نيز شناسايی و مورد تعقيب‬ ‫قرارمی‌گيرند‪».‬‬ ‫اين اطالعيه اضافه کرده است‪«:‬در‬ ‫مجم��وع بي��ش از ‪ ۶۰‬نف��ر تحت‬ ‫تعقي��ب قضايی واق��ع و در نهايت‬ ‫بر اساس اس��ناد‪ ،‬مدارک و شواهد‬ ‫موجود‪ ،‬دادس��رای نظام��ی تهران‬ ‫‪ ۳۳‬نفر از متهمان را مجرم ش��ناخته‬ ‫و پرونده آنان را به دادگاه ارسال و‬ ‫در مورد ساير متهمان به دليل احراز‬ ‫نش��دن جرم‪ ،‬قرار منع پيگرد صادر‬ ‫کرده است»‪.‬‬ ‫اين اطالعيه همچنين تصريح کرده‬ ‫است که تحقيقات در مورد تعداد‬ ‫ديگ��ری از «عوامل اغتش��اش» در‬ ‫کوی دانشگاه ادامه دارد ‪.‬‬ ‫ش��امگاه ‪ ۲۴‬خ��رداد م��اه ‪ ۱۳۸۸‬و‬ ‫درحالی که تنها دو روز از انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوری گذش��ته بود‪،‬‬ ‫ماموران نيروی انتظام��ی به همراه‬ ‫نيروه��ای بس��يجی وارد ک��وی‬ ‫دانشگاه شدند و بنا بر گزارش‌های‬ ‫دانشجويی چند دانشجو نيز پس از‬ ‫اين تهاجم جان خود را از دس��ت‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در فهرس��ت جانباختگان حوادث‬ ‫پس از انتخابات که کميته پيگيری‬ ‫ميرحسين موسوی و مهدی کروبی‪،‬‬ ‫منتشر کرد محل کشته شدن هفت‬ ‫نفر ب��ه نام‌های مصطفی غنيان‪ ،‬مينا‬ ‫احترامی‪،‬ايماننمازی‪،‬فاطمهبراتی‪،‬‬ ‫محس��ن ايمانی‪ ،‬کامبيز ش��عاعی و‬

‫کس��ری ش��رفی در کوی دانشگاه‬ ‫ذکر شده است‪.‬‬ ‫محم��ود احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬رئي��س‬ ‫جمهوری ايران‪ ،‬سال گذشته پس‬ ‫از حمله به کوی دانشگاه‪« ،‬عوامل‬ ‫بران��داز» را مس��ئول حمله به کوی‬ ‫دانشگاه تهران معرفی کرده بود‪.‬‬ ‫در اس��فند ماه سال گذشته‪ ،‬فيلمی‬ ‫از حمل��ه نيروی انتظام��ی و لباس‬ ‫شخصی‌ها در يوتيوب گذاشته که‬ ‫بخشی از آن را نيز شبکه بی بی سی‬ ‫پخش‪ ،‬کرد‪.‬‬ ‫سابقه بازداشتگاه کهریزک‬

‫بازداشتگاه کهریزک سال ها پیش‬ ‫و هنگامی س��اخته ش��د که نیروی‬ ‫انتظامی ایران به «پاکس��ازی» محله‬ ‫جرم خیز خاک س��فید در ش��رق‬ ‫تهران پرداخت‪.‬‬ ‫در س��ال ه��ای اخی��ر و در جریان‬ ‫اج��رای طرح امنیت اجتماعی‪ ،‬این‬ ‫بازداشتگاه بار دیگر مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت و ب��ه محل نگهداری‬ ‫کسانی تبدیل شد که از نظر پلیس‬ ‫«ارازل و اوباش» شناخته می شدند‪.‬‬ ‫در جریان حوادث پس از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایران در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۸۸‬تعداد زیادی از بازداش��ت‬ ‫ش��دگان تجمع��ات اعتراضی روز‬ ‫‪ ۱۸‬تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک‬ ‫منتقل شدند و در آنجا مورد ضرب‬ ‫و جرح و شکنجه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫حکومت ایران کش��ته شدن دست‬ ‫کم سه تن از این بازداشت شدگان‬ ‫را در اث��ر ضرب و ج��رح مأموران‬ ‫پذیرفتهاست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫حمله لباس شخصی ها به مهدی کروبی در دانشگاه شریف‬

‫کروبی ‪ :‬اگر زمان شاه یک شعبان بی مخ بود ‪،‬‬ ‫اکنون رژیم صدها شعبان بی مخ تربیت کرده‬ ‫بی بی سی ‪ -‬مهدی کروبی‪ ،‬یکی از‬ ‫رهبران مخالفان دولت در ایران بعد‬ ‫از ظهر سه شنبه‪ ۸( ،‬تیر) در حالیکه‬ ‫در مراس��م ختم پ��در محمد رضا‬ ‫عارف‪ ،‬معاون اول محمد خاتمی‪،‬‬ ‫رئیس جمهور سابق ایران در مسجد‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف حاضر شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬م��ورد حمله ع��ده ای لباس‬ ‫شخصی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش سحام نیوز‪ ،‬آقای کروبی‬ ‫در هن��گام ورود با فریاد مخالفانی‬ ‫روبرو ش��د ک��ه علیه او ش��عار می‬ ‫دادند‪ ،‬ام��ا او برای جلوگیری از بر‬ ‫هم خوردن مراسم‪ ،‬از مسجد خارج‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ح��دود دو هفت��ه پیش ه��م آقای‬ ‫کروب��ی برای دی��دار ب��ا آیت اهلل‬ ‫صانعی‪ ،‬از مراجع تقلید منتقد دولت‬ ‫در قم به این شهرسفر کرده بود‪ ،‬اما‬ ‫عده ای از افراد لباس ش��خصی در‬ ‫اعتراض به حض��ور او جلوی بیت‬ ‫آی��ت اهلل صانعی تجم��ع کردند و‬ ‫پس از خروج آقای کروبی به دفتر‬ ‫آقای صانعی حمله کردند‪.‬‬ ‫آق��ای کروبی در م��ورد این وقایع‬ ‫گفت‪« :‬اگر زمان ش��اه یک شعبان‬ ‫بی مخ بود‪ ،‬اکن��ون این حاکمیت‬ ‫صدها ش��عبان بی مخ تربیت کرده‬ ‫اس��ت و این افراد بای��د بدانند که‬ ‫مهدی کروبی تا آخر ایستاده است‬ ‫و آماده پرداخت هرگونه هزینه ای‬ ‫در ای��ن راه اس��ت و تا گرفتن حق‬ ‫مردم از پا نخواهد نشت»‪.‬‬ ‫او درباره سابقه تشکیل گروه هایی‬ ‫که ب��ه گفت��ه او عامل ای��ن گونه‬

‫حمالت هستند‪ ،‬گفت‪« :‬یک سال‬ ‫پس از رحلت امام‪ ،‬فرمانده بس��یج‬ ‫وقت پیش م��ن آمد و گفت قصد‬ ‫داریم تشکیالت و گردان هایی را‬ ‫در شهرهای کشور ایجاد کنیم‪ .‬من‬ ‫ضمن مخالفت‪ ،‬علت تشکیل چنین‬ ‫تش��کیالتی را جویا ش��دم که وی‬ ‫هدف از تشکیل گردان های بسیج‬ ‫را مقابله با ش��ورش ها و تظاهرات‬ ‫مردم��ی اعالم ک��رد و گفت که با‬ ‫نیروی بسیج می توانیم این تظاهرات‬ ‫را سرکوب کنیم»‪.‬‬ ‫آق��ای کروب��ی در ادامه ب��ا اظهار‬ ‫تاس��ف از سرنوشت بسیجی که به‬ ‫گفته او در زمان آیت اهلل خمینی ‪۸‬‬ ‫سال در جبهه ها جنگید و از کشور‬ ‫دفاع کرد‪ ،‬گفت‪« :‬بسیج کارش به‬ ‫جایی رسیده است که در دانشگاه‬ ‫ها با دانشگاهیان برخورد می کند‪،‬‬ ‫در مساجد مردم را کتک می زند‪،‬‬ ‫در رای گیری ها تقلب می کند‪ ،‬در‬ ‫خیابان ها به کشتار مردم می پردازد‪،‬‬ ‫در ‪ ۱۴‬خرداد جلوی س��خنرانی نوه‬ ‫امام را می گیرد‪ ،‬و با حمله به خانه‪،‬‬ ‫دفاتر و مس��اجد مراجع و بسیاری‬ ‫جاهای دیگر‪ ،‬اقداماتی انجام داده‬ ‫اس��ت که نام و یاد بسیج را لکه دار‬ ‫کرده است»‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با افزایش انتقادات‬ ‫مه��دی کروبی از آی��ت اهلل خامنه‬ ‫ای‪ ،‬رهبر جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫بر ش��دت حمالت علیه او افزوده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫آقای کروبی در بیانیه ای که اخیرا‬ ‫منتشر کرد‪ ،‬نوشته بود‪« :‬آنچه امروز‬

‫کروبی‪ :‬این افراد باید بدانند که مهدی کروبی تا آخر ایستاده‬ ‫و آماده پرداخت هرگونه هزینه ای در این راه است‬ ‫و تا گرفتن حق مردم از پا نخواهد نشت»‪.‬‬

‫تحت عنوان والیت فقیه انجام می‬ ‫ش��ود با اندیشه و عملکرد آیت اهلل‬ ‫خمینی متفاوت بوده و تیشه به ریشه‬ ‫قانون اساس��ی و جمهوری اسالمی‬ ‫برخاسته از رای مردم زده است»‪.‬‬ ‫او در این بیانیه گفته بود‪« :‬اختیار و‬ ‫دامنه والیت فقیه آنقدر توسعه داده‬

‫ش��د که بعید می دانم در مواردی‬ ‫این مقدار اختیار از س��وی خداوند‬ ‫به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده‬ ‫شده باش��د و حتی گمان نمی کنم‬ ‫که خ��دا چنین حقی ب��رای چنین‬ ‫برخوردی با بندگان را برای خودش‬ ‫نیز در نظر گرفته باشد»‪.‬‬

‫عفو بین‌الملل‪ :‬مجید توکلی‬ ‫در شرایط سختی زندانی است‬ ‫جرس‪ :‬س��ازمان عف��و بین‌الملل با‬ ‫صدور اطالعیه‌ای اعالم کرد‪ :‬مجید‬ ‫توکلی‪ ،‬که در حال گذراندن دوران‬ ‫محکومیت ‪ ۸‬سال و نیم حبس خود‬ ‫است‪ ،‬به بخشی از زندان اوین تهران‬ ‫منتقل شده است که در آن «شرایط‬ ‫بسیار سخت و غیر بهداشتی» است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رهانا‪ ،‬مجی��د توکلی‬ ‫هنوز ه��م از یک بیم��اری جدی‬ ‫تنفس��ی رنج می‌ب��رد‪ ،‬اگر مراقبت‬ ‫های پزشکی تخصصی در اختیار‬ ‫او گذارده نش��ود و به احتمال زیاد‬ ‫شرایط سالمتی وی وخیم‌تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��ازمان عفو بین‌الملل می‌نویسد‪:‬‬ ‫مجی��د توکل��ی ‪ ٢۴‬س��اله‪ ٢٩ ،‬می‬ ‫‪ ٢٠١٠‬ب��ه اعتصاب غ��ذای هفت‬ ‫روزه خودپایان داد‪ .‬او در اعتراض‬ ‫به بودن در سلول انفرادی اعتصاب‬ ‫غ��ذا را آغ��از کرده ب��ود‪ ،‬اما پس‬ ‫از انتق��ال به بخ��ش عمومی زندان‬ ‫اوین به اعتصاب غذای خود پایان‬ ‫داد‪ .‬در ‪ ٢٢‬ژوئ��ن به بند ‪ ٣۵٠‬زندان‬ ‫منتقل شد جایی که گفته می شود‬ ‫شرایط بسیار سخت و ناگواری بر‬ ‫آنجا حاکم است؛ سلول ها بسیار پر‬

‫سخنرانی پر دردسر خامنه‌ای در جمع مردم بوشهر‬ ‫جرس‪:‬شنیده‌های خبرنگار جرس‬ ‫از ای��ران حاک��ی از آنس��ت که‬ ‫آق��ای خامن��ه ای در س��خنرانی‬ ‫اخی��رش در جم��ع مردم بوش��هر‬ ‫چندین بار تپ��ق زد و فعل و فاعل‬ ‫و مفعول را فراموش کرد‪ .‬ش��دت‬ ‫این فراموش��ی‌ها به طوری بود که‬ ‫گفته شده مس��ئوالن صدا وسیما‬

‫در تنظیم کردن س��خنرانی ایشان‬ ‫به شدت دچار مشکل شده بودند‬ ‫و بیشتر مطالب توسط گوینده صدا‬ ‫و سیما قرائت شد و بیشترین جرح‬ ‫و تعدیل و حتی تغییر کلمات در‬ ‫این س��خنرانی توسط صدا و سیما‬ ‫انجام ش��د و تعدیل سخنرانی وی‬ ‫وقت زیادی از کارشناس��ان صدا‬

‫و س��یما وق��ت برده اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫می‌ش��ود این سخنرانی در فضایی‬ ‫کامال عصبانی ص��ورت گرفته و‬ ‫او در بین س��خنان خود نخبگان و‬ ‫خواص را با صفت‌های نامناس��بی‬ ‫یاد کرد‪ ،‬ک��ه اکثر مطالب توهین‬ ‫آمیز علیه نخبگان و خواص توسط‬ ‫صدا وسیما حذف شده است‪.‬‬

‫جمعیت‪ ،‬با مواد غذایی و امکانات‬ ‫بهداشتی ناکافی برای زندانیان‪.‬‬ ‫مجید توکلی مبتال به یک بیماری‬ ‫تنفسی است که از زمان دستگیری‬ ‫بیم��اری وی حادتر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان عفو بین‌الملل‪ ،‬می‌گوید‪ :‬او‬ ‫نیاز به معالجه فوری دارد و سازمان‬ ‫عفوبینالمللنگراناستکهممکن‬ ‫است به منظور فشار وارد آوردن بر‬ ‫او از معالجه وی خودداری شود‪.‬‬ ‫مجی��د توکل��ی در هفت دس��امبر‬ ‫‪( ٢٠٠٩‬شانزدهم آذر سال گذشته)‪،‬‬ ‫بعد از یک سخنرانی در تظاهرات‬ ‫دانش��جویی روز دانشجو بازداشت‬ ‫ش��دوکیل او اج��ازه ش��رکت در‬ ‫جلس��ه دادگاه را نیافت‪ ،‬دادگاهی‬ ‫ک��ه در ژانویه ‪ ٢٠١٠‬برگزار ش��د‪.‬‬ ‫مجید توکلی به پنج سال زندان برای‬ ‫«شرکت در تجمعات غیر قانونی»‪،‬‬ ‫یک سال برای «تبلیغ علیه نظام»‪ ،‬دو‬ ‫س��ال برای «توهین به مقام رهبری»‬ ‫و ش��ش ماه برای «توهین به رئیس‬ ‫جمهور» محکوم شد‪.‬‬ ‫حکم صادره نیز ش��امل پنج س��ال‬ ‫ممنوعیت ش��رکت در فعالیت‌های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬و همچنی��ن ممنوعی��ت‬ ‫خروج از کشور است‪ .‬سازمان عفو‬ ‫بین‌المل��ل وی را به عن��وان زندانی‬ ‫عقیدتی به حساب می‌آورد که باید‬ ‫بالفاصله و بدون قید و ش��رط آزاد‬ ‫شود‪.‬‬


15 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

15


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫تشکیل جلسه هیأت امنای منتصب احمدی‌نژاد برای دانشگاه آزاد‬ ‫یک عضو شورای نگهبان تصویب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد‬ ‫را کمک به ادامه حیات «فتنه» خواند‪ .‬حال هیأت امنای جدید‬ ‫منتصب محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد اولین جلسه خود را‬ ‫تشکیل دهد و گزینه‌های برای ریاست جدید را بررسی کند‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬غالمحس��ین الهام در‬ ‫حاشیه س��فر خود به استان گیالن‪،‬‬ ‫طی گفت‌وگوی��ی ضمن اعتراض‬ ‫به تصویب موقوفه ش��دن دانشگاه‬ ‫آزاد و ام��وال آن گفت که «اقدام‬ ‫مجلس شورای اسالمی در تصویب‬ ‫وق��ف ام��وال دانش��گاه آزاد هیچ‬ ‫توجیه قانونی ندارد و خالف اصول‬ ‫و مبان��ی مدن��ی و حقوقی عمومی‬ ‫كشور است»‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فارس‪،‬‬ ‫اش��اره الهام به مصوبه اخیر مجلس‬ ‫پیرام��ون تایید وقفی اعالم ش��دن‬ ‫و صحه ب��ر تصمیم مس��ئوالن آن‬ ‫دانشگاه می باشد که مورد حمالت‬ ‫بی‌سابقه حامیان دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫الهام تصری��ح کرد که وقف اموال‬ ‫دانشگاه آزاد کمک به حیات «فتنه»‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش از این دادگاه دس��تور موقت‬ ‫ص��ادر ک��رده ب��ود ک��ه اج��رای‬ ‫اساسنامه‌ی جدید دانش��گاه آزاد‪،‬‬ ‫مصوبه‌ی ش��ورای عال��ی انقالب‬ ‫فرهنگی را منع می‌کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری ایس��نا‪،‬‬ ‫محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور‬ ‫درباره رسیدگی به پرونده‌دانشگاه‬ ‫آزاد در ش��عبه صادر كننده دستور‬ ‫موقت گف��ت‪ :‬این مس��ئله به نظر‬ ‫رییس دادگس��تری اس��تان تهران‬ ‫بستگی دارد كه موضوع را به همان‬ ‫شعبه یا به ش��عبه‌ی دیگری ارجاع‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫دادس��تان كل كش��ور در م��ورد‬ ‫پرونده‌دانشگاه آزاد اسالمی كه به‬ ‫پیشنهاد وی به رییس قوه‌ی قضاییه‪،‬‬ ‫دس��تور اعمال بررس��ی مجدد این‬

‫پرون��ده از س��وی آی��ت‌اهلل آملی‬ ‫الریجانی صادر شد‪ ،‬به خبرگزاری‬ ‫ایس��نا گف��ت‪ :‬دس��تور موق��ت‬ ‫ش��عبه‌مذكور مبنی بر منع و توقف‬ ‫اجرای اساس��نامه جدید دانش��گاه‬ ‫آزاد اس�لامی مص��وب ش��ورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی بالاثر شد و‬ ‫دادگاه باید نسبت به اصل موضوع‬ ‫اظهارنظركند‪.‬‬ ‫بررسیگزینه‌هایی‬ ‫برای ریاست جدید‬

‫از س��وی دیگر یک عضو منتصب‬ ‫دولت احمدی نژاد در هیات امنای‬ ‫دانش��گاه آزاد‪ ،‬با بیان اینکه جلسه‬ ‫هیات امنای دانش��گاه آزاد‪ ،‬اوایل‬ ‫هفته آین��ده برگزار خواهد ش��د‪،‬‬ ‫تاکید کرد هی��ات امنا كار خود را‬ ‫بر اس��اس مصوبات ش��ورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ایسنا‪ ،‬نسرین‬ ‫سلطانخواه در حاشیه نشست خبری‬ ‫خود در جمع خبرن��گاران‪ ،‬با بیان‬ ‫اینكه دس��تور این جلس��ه بررسی‬ ‫گزینه‌های احتمالی ریاست دانشگاه‬ ‫آزاد اس��ت‪ ،‬تصریح ك��رد‪ :‬هیات‬ ‫امنا كار خود را بر اساس مصوبات‬ ‫ش��ورای عال��ی انق�لاب فرهنگی‬ ‫پیش خواهد برد و بر طبق اساسنامه‬ ‫دانشگاهآزاد«گزینه‌هایپیشنهادی»‬ ‫حداكثر تا س��ه نفر در جلسه هیات‬ ‫امناء بررس��ی خواهد شد كه پس‬ ‫از تایی��د به ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫طب��ق اساس��نامه‌ای ک��ه محم��ود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬بعن��وان رئی��س‬

‫ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در‬ ‫اردیبهشت ماه امس��ال ابالغ کرد‪،‬‬ ‫س��ید ش��هاب‌‌الدین ص��در رییس‬ ‫س��ازمان نظام پزش��کی و نماینده‬ ‫تهران در مجلس‪ ،‬نسرین سلطانخواه‬ ‫معاون علمی فناوری رییس دولت‪،‬‬ ‫محمدحس��ن ش��جاعی‌فرد رییس‬ ‫دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت‪ ،‬فرهاد دانشجو رییس‬ ‫سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد‬ ‫رهبر رییس دانشگاه تهران به عنوان‬ ‫اعضای جدید هیات امنای دانشگاه‬ ‫آزاد معرفی شدند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فرهاد دانش��جو‪ ،‬از‬ ‫اعضای جدید هیات امنای دانشگاه‬ ‫آزاد‪ ،‬از معرف��ی رئیس جدید این‬ ‫دانشگاه در روزهای آینده خبر داده‬ ‫و همزمان معاون پارلمانی دانشگاه‬ ‫آزاد ارس��ال نام��ه ای به روس��ای‬ ‫قوای سه گانه درباره تمدید حکم‬ ‫ریاست عبداهلل جاسبی را تکذیب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری مهر‪ ،‬آقای‬ ‫دانشجو روز چهارشنبه نهم تیر (‪۳۰‬‬ ‫ژوئن) درب��اره تصمیم گیری برای‬ ‫انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد‬ ‫گفت‪« :‬ب��ه نظر می رس��د بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬گزینه در جلسه آتی هیات امنا‬ ‫مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و‬

‫در نهایت س��ه گزینه برای تصدی‬ ‫ریاس��ت دانش��گاه آزاد به شورای‬ ‫عالی انق�لاب فرهنگی پیش��نهاد‬ ‫شود‪».‬‬ ‫جلسه مورد اشاره آقای دانشجو در‬ ‫صورت برگزاری نخس��تین جلسه‬ ‫اعضای جدید هیات امنای دانشگاه‬ ‫آزاد خواهد بود که پس از تصویب‬ ‫اساسنامه جدید این دانشگاه توسط‬ ‫ش��ورای انقالب فرهنگی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در‬ ‫جلسات اخیر خود درباره اساسنامه‬ ‫جدید‪ ،‬افزایش اختیارات دولت در‬ ‫اداره دانشگاه آزاد‪ ،‬معرفی ترکیب‬ ‫جدیدی ب��رای هیأت امن��ای این‬ ‫دانش��گاه و تعیین مهلت برای تغییر‬ ‫مدیریت آن‪ ،‬تصمیم گیری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای دانش��جو درباره کاندیداهای‬ ‫احتمالی احراز پست ریاست جدید‬ ‫دانش��گاه آزاد گفته اس��ت که در‬ ‫رایزنی های مقدماتی اس��امی چند‬ ‫نفر از وزرای سابق دولت و مسئوالن‬ ‫دولتی مطرح شده است‪.‬‬ ‫محم��د س��لیمانی‪ ،‬وزیر پیش��ین‬ ‫ارتباط��ات و فناوری؛ علیرضا علی‬ ‫احم��دی‪ ،‬وزیر پیش��ین آموزش و‬ ‫پ��رورش و کامران باقری لنکرانی‪،‬‬

‫وزیر پیش��ین بهداشت ایران اسامی‬ ‫هس��تند که آقای دانشجو به مطرح‬ ‫ب��ودن آنها ب��ه عن��وان نامزدهای‬ ‫ریاست جدید دانشگاه آزاد اشاره‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫از اس��امی دیگر می توان به محمد‬ ‫حسن شجاعی فر‪ ،‬رئیس دانشکده‬ ‫مهندس��ی خ��ودرو دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت؛ عل��ی اکب��ر والیت��ی‪،‬‬ ‫مش��اور رهبر ایران و وزیر پیش��ین‬ ‫امورخارج��ه؛ فره��اد رهبر‪ ،‬رئیس‬ ‫دانش��گاه تهران و عبداهلل جاسبی‪،‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اشاره‬ ‫کرد که به گفته آقای دانش��جو در‬ ‫جلسه آینده هیات امنای جدید این‬ ‫دانشگاه درباره آنها رایزنی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همزم��ان ط��ی روزهای گذش��ته‪،‬‬ ‫اخباری در زمین��ه احتمال انتخاب‬ ‫اس��فندیار رحیم مش��ایی به عنوان‬ ‫رئی��س جدی��د دانش��گاه آزاد در‬ ‫وبس��ایت های نزدیک به مخالفان‬ ‫دولت ایران منتشر شده است اما به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬آقای رحیم مشایی‬ ‫امروز (چهارش��نبه) گفت که «اگر‬ ‫مخالفت مجلس با تغییر اساس��نامه‬ ‫دانش��گاه آزاد نبود‪ ،‬می توانس��تم‬ ‫ریاست دانشگاه آزاد را بپذیرم‪».‬‬ ‫‹کسی با من صحبت‬ ‫نکرده است›‬

‫در حال��ی که ن��ام کام��ران باقری‬ ‫لنکران��ی در می��ان کاندیداه��ای‬ ‫ریاست جدید دانشگاه آزاد مطرح‬ ‫ش��ده است او می گوید که در این‬ ‫باره با او گفتگویی نشده است‪.‬‬ ‫آقای لنکرانی که وزیر بهداشت و‬ ‫درمان دولت نه��م بود و اکنون در‬ ‫دانشگاه ش��یراز به تدریس مشغول‬ ‫است‪ ،‬امروز (نهم تیر) به خبرگزاری‬ ‫مه��ر گفت‪« :‬من اکنون در ش��یراز‬ ‫مشغول درمان بیماران هستم و از این‬ ‫گونه شایعات نیز اطالعی ندارم‪».‬‬ ‫همچنینعلیرضاعلیاحمدی‪،‬وزیر‬

‫پیشین آموزش و پرورش ایران که‬ ‫نام او نیز در میان نامزدهای ریاست‬ ‫جدید دانش��گاه آزاد مطرح است‪،‬‬ ‫امروز گف��ت که از ای��ن موضوع‬ ‫اطالع��ی ن��دارد و تاکن��ون چنین‬ ‫پیشنهادی دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫این دو وزیر پیشین دولت ایران در‬ ‫حالی از قرار گرفتن نام خود در این‬ ‫فهرست اظهار بی اطالعی کرده اند‬ ‫که معاون علم��ی و فناوری رئیس‬ ‫جمهوری ای��ران اب��راز امیدواری‬ ‫کرده اس��ت که تکلی��ف انتخاب‬ ‫رئیس جدید دانشگاه آزاد تا هفته‬ ‫آینده مشخص شود‪.‬‬ ‫نسرین س��لطان خواه‪ ،‬معاون علمی‬ ‫و فناوری رئیس جمهور ایران‪ ،‬در‬ ‫حاشیه جلس��ه امروز هیات دولت‬ ‫به خبرن��گاران گفت ک��ه امیدوار‬ ‫است در جلس��ه هفته آینده هیات‬ ‫امنا دانشگاه آزاد‪ ،‬رئیس جدید این‬ ‫دانشگاه و رئیس جدید هیات امنای‬ ‫دانشگاه آزاد مشخص شوند‪.‬‬ ‫‹نامه ای به سران سه قوه‬ ‫ارسال نشده است›‬

‫در حالی ک��ه اخبار از رایزنی برای‬ ‫انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد‬ ‫حکای��ت دارند‪ ،‬مع��اون پارلمانی‬ ‫این دانش��گاه ارس��ال هرگونه نامه‬ ‫برای س��ران س��ه قوه و درخواست‬ ‫برای ابقای آقای جاسبی در سمت‬ ‫ریاس��ت این دانش��گاه را تکذیب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فارس‪،‬‬ ‫کریم زارع‪ ،‬معاون پارلمانی دانشگاه‬ ‫آزاد‪ ،‬امروز گفت‪« :‬انتش��ار برخی‬ ‫شایعات در خصوص نگارش نامه‬ ‫به مس��ئوالن قوا برای تمدید حکم‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کذب‬ ‫محض است‪».‬‬ ‫عبداهلل جاسبی‪ ،‬رئیس دانشگاه آزاد‬ ‫که از ‪ ۲۸‬سال پیش و همزمان‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪17‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫اعتراض به«حضور موسوی»‬ ‫در جلسه هیات موسس‬ ‫دانشگاه آزاد‬ ‫سایت هاشمی رفسنجانی‪ ،‬با ارائه اسنادی‪ ،‬نوشته است‪« :‬رئیس‬ ‫دانشگاه آزاد با امضای مشترک آقایان خامنه ای‪ ،‬احمد خمینی‪،‬‬ ‫هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی منصوب شده است‪».‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬جلس��ه اخیر هیات‬ ‫موسس دانشگاه آزاد که به ریاست‬ ‫اکبر هاشمی رفسنجانی و با حضور‬ ‫میر حسین موس��وی تشکیل شد‪،‬‬ ‫انتقاد ه��ای تند روزنام��ه کیهان و‬ ‫حامیان دولت ایران را به دنبال داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مطلبی با عنوان «دانش��گاه آزاد‬ ‫متعلق به ما و فرزندان ماس��ت!» که‬ ‫در ش��ماره روز دوش��نبه ‪ ۷‬تیر (‪۲۸‬‬ ‫ژوئن) روزنامه کیهان منتش��ر شد‪،‬‬ ‫این جلسه «توطئه ای» برای مالکیت‬ ‫دانشگاه آزاد و تصاحب مبلغ ‪۲۵۰‬‬ ‫هزارمیلیارتومانسرمایهایندانشگاه‬ ‫نامیده شده است‪.‬‬ ‫نویس��نده روزنامه کیه��ان در این‬ ‫مطلب به مساله حضور میر حسین‬ ‫موس��وی با دعوت عبداهلل جاسبی‪،‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد و حمایت آقای‬ ‫هاشمی رفسنجانی اشاره کرده است‬ ‫و از دستگاه قضایی ایران خواسته تا‬ ‫«مس��ئولیت قانونی و شرعی و ملی‬ ‫خود در برخورد جدی با این خیانت‬ ‫آشکار» را فراموش نکند‪.‬‬ ‫در مطلب روزنامه کیهان آمده است‬ ‫که حضور آقای موسوی با اعتراض‬ ‫محس��ن قمی‪ ،‬که از ش��هریور ماه‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به عضویت هیات موس��س‬ ‫دانشگاه آزاد منصوب شده است‪،‬‬

‫رو به رو شد‪.‬‬ ‫به نوشته کیهان آقای قمی اعتراض‬ ‫ک��رده بود ک��ه بر اس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی‪،‬‬ ‫آقای موس��وی در هیات موس��س‬ ‫دانشگاه آزاد عضویت ندارد‪.‬‬ ‫کیهان در ادامه نوش��ته اس��ت که‬ ‫میرحسین موسوی هم با تایید عدم‬ ‫عضویتش در هیات موسس‪ ،‬دلیل‬ ‫حضور خود را ‪ ،‬اصرار آقای جاسبی‬ ‫حضور میر حسین موسوی‪ ،‬در جلسه اخیر هیات موسس دانشگاه‬ ‫عنوان م��ی کند و آقای هاش��می‬ ‫آزاد‪ ،‬دعوای شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست محمود‬ ‫ضمن تمجید از آقای موسوی‪ ،‬از او احمدی نژاد با هیات موسس دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی‬ ‫می خواهد که در جلسه بماند‪.‬‬ ‫رفسنجانی را وارد مرحله تازه ای می کند‪.‬‬ ‫حضور میر حس��ین موس��وی‪ ،‬در‬ ‫جلسه اخیر هیات موسس دانشگاه هی��أت امنای این دانش��گاه معرفی دوباره پرونده را صادر کرد‪.‬‬ ‫آزاد‪ ،‬دعوای شورای عالی انقالب و برای تغیی��ر مدیریت آن‪ ،‬مهلت مجلس ایران نی��ز روز ‪ ۳۰‬خرداد‪،‬‬ ‫کلیات طرح��ی را تصویب کرده‬ ‫فرهنگی به ریاست محمود احمدی تعیینکرد‪.‬‬ ‫نژاد با هیات موسس دانشگاه آزاد در مقاب��ل دانش��گاه آزاد علیه این اس��ت که ب��ر اس��اس آن مصوبه‬ ‫به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی را مصوبه به دادگاه ش��کایت کرد و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در‬ ‫دادگاهی در تهران دس��تور توقف مورد تغییر اساس��نامه دانشگاه آزاد‬ ‫وارد مرحله تازه ای می کند‪.‬‬ ‫پی��ش تر‪ ،‬محم��ود احم��دی نژاد اجرای مصوبه شورای عالی انقالب عمال لغو می شود‪.‬‬ ‫این مصوبه مجلس با اعتراض شدید‬ ‫اساس��نامه جدی��د دانش��گاه آزاد فرهنگی را صادر کرد‪.‬‬ ‫را اب�لاغ ک��رد‪ ،‬که بر اس��اس آن اما غالمحس��ین محس��نی اژه ای‪ ،‬حامیان دولت مواجه شد و گروهی‬ ‫میرحسین موسوی از هیات موسس دادس��تان کل ای��ران از ص��ادق از آنها ب��ا تجمع در مقابل مجلس‪،‬‬ ‫الریجانیرئیسقوهقضائیهخواست نمایندگان را به همدستی با مدیریت‬ ‫این دانشگاه برکنار شده بود‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در با استفاده از اختیارات قانونی خود‪ ،‬دانش��گاه آزاد مته��م کردند و این‬ ‫این اساس��نامه جدید‪ ،‬ب��ا افزایش این حکم دادگاه را لغو کند و آقای مصوب��ه را «غیر والی��ی» توصیف‬ ‫اختی��ارات دول��ت در اداره ای��ن الریجانی ضمن تایید بر غیر دولتی کردند‪.‬‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬ترکیب جدی��دی برای بودن دانشگاه آزاد‪ ،‬دستور دادرسی چند روز بعد آن‪ ،‬در اثر این فشارها‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬ ‫مجلس فوریت طرحی را تصویب‬ ‫کرد که در آن مصوبه شورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی درباره دانش��گاه‬ ‫آزاد قانونی توصیف شده است‪.‬‬ ‫روایت تاسیس دانشگاه آزاد‬

‫از س��وی دیگر سایت رسمی اکبر‬ ‫هاشمی رفس��نجانی‪ ،‬مطلبی منتشر‬ ‫کرده اس��ت که مربوط به ماجرای‬ ‫تاسیس دانشگاه آزاد است‪.‬‬ ‫در این مطلب آمده است که آیت‬ ‫اهلل خمین��ی‪ ،‬بنی��اد گ��ذار انقالب‬ ‫ایران‪ ،‬ش��خصا‪ ،‬یک میلیون تومان‬ ‫سرمایه اولیه تاسیس دانشگاه آزاد را‬ ‫پرداخت کرده است تا «برای همیشه‬ ‫دولتی مدعی این دانشگاه نباشد‪».‬‬ ‫سایت آقای هاشمی رفسنجانی‪ ،‬با‬ ‫ارائه اس��نادی‪ ،‬نوشته است‪« :‬رئیس‬ ‫دانش��گاه آزاد با امضای مش��ترک‬ ‫آقای��ان خامن��ه ای‪ ،‬احمد خمینی‪،‬‬ ‫هاش��می رفس��نجانی و میرحسین‬ ‫موسوی منصوب شده است‪».‬‬ ‫هیات موس��س اولیه این دانش��گاه‬ ‫شامل آیت‌اهلل علی خامنه‌ای‪ ،‬اکبر‬ ‫هاشمی رفسنجانی‪ ،‬احمد خمینی‪،‬‬ ‫میرحسین موسوی و عبداهلل جاسبی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در شهریورماه س��ال ‪ ۸۶‬اعالم شد‬ ‫علی اکبر والیتی‪ ،‬حس��ن حبیبی‪،‬‬ ‫محسن قمی‪ ،‬حمید میرزاده و حسن‬ ‫خمینی به عضویت هیات موسس‬ ‫منصوب شده اند‪.‬‬ ‫وقف دانشگاه آزاد‬

‫ب��ه نوش��ته روزنامه کیه��ان آقای‬ ‫هاشمی رفس��نجانی در جلسه اخیر‬ ‫هیات موس��س دانشگاه آزاد گفته‬ ‫اس��ت که وقت��ی خواس��ته اند این‬

‫دانش��گاه را تاس��یس کنند‪« ،‬پنج‪،‬‬ ‫شش نفری» رفته اند ثبت شرکت ها‬ ‫و آنجا را به ثبت رسانده اند‪.‬‬ ‫در ادامه نوشته کیهان از قول آقای‬ ‫هاشمی رفسنجانی آمده است‪« :‬ما‬ ‫طبق قانون ثبت ش��رکت ها مالک‬ ‫هستیم و می توانیم این مال را وقف‬ ‫کنی��م و اگر وق��ف را باطل کنند‬ ‫ممکن اس��ت فرزندان ما نسبت به‬ ‫مالکیت دانشگاه آزاد اقامه دعوی‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫روز هفتم ش��هریور ‪ ۱۳۸۸‬با انتشار‬ ‫بیانی��ه ای‪ ،‬تم��ام ام��وال منقول و‬ ‫غیرمنقول این دانشگاه را وقف کرد‬ ‫و رس��ما اعالم کرد ک��ه موقوفات‬ ‫دانش��گاه آزاد باید برای توس��عه و‬ ‫تعمیق آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫در داخل و خارج از ایران مصرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این تصمیم دانشگاه آزاد با مخالف‬ ‫ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی و‬ ‫حامیان دولت رو به رو شده است و‬ ‫مخالفان‪ ،‬هیات موسس این دانشگاه‬ ‫را مالک اموال آن نمی دانند‪.‬‬ ‫بنا به اعالم هیات موس��س دانشگاه‬ ‫آزاد اس�لامی‪ ،‬این دانش��گاه ‪۳۵۷‬‬ ‫واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی‬ ‫در ایران‪،‬لبنان‪ ،‬امارات متحدهعربی‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬تانزانیا و ارمنستان دارد و‬ ‫وسعت فضای آموزشی‪ ،‬پژهشی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اداری‪ ،‬بیمارس��تانی‪،‬‬ ‫درمان��ی و بهداش��تی‪ ،‬ورزش��ی و‬ ‫رفاهی آن هم به ‪ ۱۴‬میلیون مترمربع‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مس��ئولین دانش��گاه آزاد‪ ،‬تع��داد‬ ‫دانش��جویان این دانش��گاه را یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر و تعداد فارغ‬ ‫التحصی�لان آن را هم دو میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر اعالم کرده اند‪.‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫افزایش فشار و تشدید شرایط سخت‬ ‫در بند زنان اوین‬ ‫جرس‪ :‬فشارها و و شرایط سخت برای زندانیان سیاسی در بند زنان زندان‬ ‫اوین‪ ،‬در هفته اخیر‪ ،‬شدت یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش «فعالین حقوق بش��ر و دمکراسی در ایران» در حدود ‪ 28‬نفر از‬ ‫زنان زندانی سیاسی در یک سلول جای داده شده‌اند و با افزایش گرمای‬ ‫هوا در تابستان‪ ،‬این سلول که فاقد وسایل خنک کننده است‪ ،‬باعث شده‬ ‫زندانیان در آستانه از حال رفتن قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫همچنین در روزهای گذشته آب مصرفی این بند به طور مستمر قطع شده‬ ‫است و زندانیان از داشتن آب نوشیدنی محروم هستد و هنگامی که آب‬ ‫به ص��ورت محدود و قطره ای جاری می ش��ود‪ ،‬آب گرم از آن جریان‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫علت جاری ش��دن آب گرم از لوله‌ها را مشکالت تاسیساتی عنوان می‬ ‫کنند و به زندانیان سیاسی زن گفته اند که ما فعال قادر به حل این مشکل‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫عالوه بر آن زنان زندانی سیاسی در طی روزهای اخیر دچار مسمویت‌های‬ ‫شدیدی شده اند و از رسیدگی پزشکی به آنها خوداری می‌شود‪ .‬عوارض‬ ‫مسمومیت به صورت حالت‌های تهوع و اسهال است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬زنان زندانی سیاسی در طی روزهای گذشته بارها مشکل‬ ‫حاد آب و نبود وسایل خنک کننده را به فردی به نام مومنی معاون زندان‬ ‫اوین در میان گذاشته اند و این فرد هر بار وعده حل کردن این مشکل را‬ ‫داده است ولی تاکنون از حل این مشکل اولیه خوداری می کند‪.‬‬ ‫در طی روزهای گذش��ته عب��اس جعفری دولت آبادی دادس��تان تهران‬ ‫دانش��جوی زندان��ی مهدیه گلرو را احضار ک��رد و او را به خاطر دفاع از‬ ‫هم‌بندش شیرین علم هولی مورد تهدید و تحت فشار قرار داد‪.‬‬ ‫جعف��ری دولت آبادی خطاب به خانم گلرو گفت‪ :‬تو می دانی اینها کی‬ ‫هستند؟ که از آنها دفاع می کنید اینها گروهکی هستند و نباید از آنها دفاع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عباس جعفر دولتی آبادی دادستان تهران همچنین خطاب به یکی از زنان‬ ‫زندانی سیاسی گفته است‪ :‬در آینده قصد داریم که زندانیان سیاسی را از‬ ‫منافقین (مجاهدین خلق) جدا کنیم‪.‬‬ ‫عباس جعفری دولت آبادی و بازجویان وزارت اطالعات از مدتی پیش‬ ‫سعی دارند که بین زنان زندانیان سیاسی ایجاد تفرقه و درگیری کنند‪.‬‬ ‫از طرفی دیگر فشارها و تهدیدات علیه زنان زندانی سیاسی که مشکالت‬ ‫حاد و طاقت فرسای خود را به بیرون از زندان منتقل می‌کنند شدت یافته‬ ‫است‪ .‬این تهدیدات از طرف شخص عباس جعفری دولت آبادی صورت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬یکی از ش��یوه‌های وی و بازجویان وزارت اطالعات این است‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫پشت پرده‬ ‫رای گیری‬ ‫طرح تعویق‬ ‫انتخاباتشوراها‬ ‫در مجلس‬ ‫ج��رس‪ :‬ش��نیده ه��ای خبرنگار‬ ‫جرس حاکی اس��ت ک��ه حداد‬ ‫عادل در مجلس شورای اسالمی‬ ‫طی صحبتی با اکث��ر نمایندگان‬ ‫اصولگرا و با در دس��ت داش��تن‬ ‫نام��ه‌ای مبن��ی ب��ر درخواس��ت‬ ‫نمایندگان جهت به تعویق افتادن‬ ‫انتخابات شورای شهر‪ ،‬در توجیه‬ ‫نمایندگان جه��ت گرفتن امضاء‬ ‫اظهار می‌کرد که به علت حوادث‬ ‫سال گذشته انتخابات‪ ،‬رهبری نظر‬ ‫بر عدم برگزاری انتخابات شورای‬ ‫شهر دارند‪.‬‬ ‫بر اساس این خبر‪ ،‬وی اعالم کرد‬ ‫ک��ه رهبری معتقد اس��ت در این‬ ‫شرایط اگر انتخابات برگزار شود‪،‬‬ ‫دوب��اره عده‌ای قب��ل از انتخابات‬ ‫ش��روع به تبلیغ کنن��د و «بعد از‬ ‫انتخابات جریان‌های گذش��ته و‬ ‫اراذل و اوباش‪ ،‬رای من کجاست‪،‬‬ ‫را تکرار می کنند و کش��ور را به‬ ‫آشوبمی‌کشند‪».‬‬ ‫حداد ع��ادل با ای��ن توضیحات‬ ‫و نق��ل قول از رهب��ری به تنهایی‬ ‫با کاغذی که در دس��ت داش��ت‬ ‫توانس��ت ح��دود ‪ 50‬امض��اء از‬ ‫نمایندگان جمع آوری کند‪.‬‬ ‫با این وجود و تمام این تاکیدات‬ ‫ح��دود ‪ 100‬نف��ر رای مخالف و‬ ‫‪10‬نفر رای ممتنع دادند‬

‫در خواست مادران سه کوهنورد آمريکايی‬ ‫از رهبر جمهوری اسالمی‬ ‫رادیو فردا ‪ -‬مادران س��ه کوهنورد‬ ‫آمريکاي��ی ک��ه در اي��ران زندانی‬ ‫هس��تند در نامه ای به آيت اهلل علی‬ ‫خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫خواهان آزادی فرزندانشان شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری آسوش��يتد‬ ‫پرس‪ ،‬م��ادران ش��ان باوئر‪ ،‬س��ارا‬ ‫ش��رود و جاش فتال سه کوهنورد‬ ‫آمريکايی روز چهارشنبه نامه خود‬ ‫را ب��رای رهبر جمهوری اس�لامی‬ ‫فرستادند‪ .‬جمهوری اسالمی حدود‬ ‫يکسال پيش اين سه کوهنورد را در‬ ‫نزديکی مرز ايران و عراق دستگير‬ ‫کرده و به اتهام جاسوسی آن ها را‬ ‫به زندان انداخته است‪.‬‬ ‫سيندی هيکی‪ ،‬نورا ش��رود و لورا‬ ‫فت��ال در اين نامه از آقای خامنه ای‬ ‫خواس��ته اند به «دوران بی انصافی‬ ‫و بی عدالتی بازداشت فرزندانشان»‬ ‫پايان دهد‪ .‬اين سه مادر آمريکايی‬ ‫گفته اند بايد به س��رعت يا دادگاه‬ ‫فرزندانشان برگزار شود و يا هر سه‬ ‫آزاد شوند‪.‬‬ ‫اين س��ه مادر آمريکايی در جريان‬ ‫سفری که به ايران و برای مالقات با‬ ‫فرزندان خود داشتند‪ ،‬تالش کردند‬ ‫ب��ا رهبر جمهوری اس�لامی ديدار‬ ‫کنند که امکان آن فراهم نشد‪.‬‬ ‫پرونده اين سه کوهنورد آمريکايی‬ ‫از م��اه گذش��ته وارد دور ديگری‬ ‫ش��د‪ .‬بنياد «نيش��ن» در آمريکا در‬ ‫گزارش��ی تحقيقی که دوماه وقت‬ ‫برای آن صرف ش��ده‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫س��ه کوهن��ورد آمريکاي��ی که به‬ ‫اته��ام ورود غيرقانونی به مرز ايران‬ ‫و جاسوسی به زندان افتاده‌اند وارد‬ ‫خاک ايران نش��ده بودند و به زور‬ ‫به خ��اک ايران برده ش��ده و آنجا‬ ‫دستگيرشده‌اند‪.‬‬ ‫شان باوئر‪ ،‬سارا شورد و جاش فتال‬ ‫که حدود يک س��ال از دستگيری‬ ‫آنه��ا می‌گ��ذرد‪ ،‬گفت��ه بودند که‬

‫سیندی هیکی‪ ،‬نورا شرود و لورا فتال‪ ،‬مادران سه کوهنورد‬ ‫آمریکایی در زمان ورود به فرودگاه امام خمینی تهران‪.‬‬

‫اشتباهی وارد خاک ايران شده‌اند‪.‬‬ ‫«نيشن» در گزارش��ی اعالم کرد با‬ ‫دو ش��اهد عينی گفت وگو کرده‬ ‫و آنه��ا تاييد ک��رده و گفته‌اند که‬ ‫س��ه کوهنورد آمريکايی در زمان‬ ‫دس��تگيری‪ ،‬در خاک عراق بوده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫«نيش��ن» می‌گويد حاض��ر به فاش‬ ‫کردن نام شاهدان خود نيست‪ ،‬چرا‬ ‫ک��ه اين اف��راد از هرگونه عمليات‬ ‫تالفی‌جويانه از سوی ايران احساس‬ ‫خطر می کنند‪.‬‬ ‫اس��تر کاپالن از نيش��ن گفته بود‪:‬‬ ‫«اي��ن دو ش��اهد می‌گوين��د ناجا‪،‬‬ ‫نيروی انتظامی ايران‪ ،‬آنها را به زور‬ ‫خواسته‌اند ببرند وقتی سه کوهنورد‬ ‫نرفتند‪ ،‬تيرهوايی شليک کردند‪».‬‬ ‫خانم کاپالن افزوده ب��ود‪« :‬پس از‬ ‫اين که بدون توجه به شليک هنوز‬ ‫س��ه کوهنورد آمريکايی حاضر به‬ ‫ورود به خاک ايران نيستند‪ ،‬مامور‬ ‫ناجا وارد خاک عراق شده و به زور‬ ‫آنها را به آن سمت می برد‪».‬‬ ‫«نيش��ن» ب��ه نق��ل از دو منبع ديگر‬ ‫می‌گويد ماموران ياد ش��ده در اين‬ ‫گزارش که دستگيری را انجام داده‬ ‫اند‪ ،‬بازداشت ش��ده و به جرم آدم‬

‫ربايی و قتل هم اکنون در زندان به‬ ‫سر می برند‪.‬‬ ‫مادران س��ه کوهن��ورد آمريکايی‬ ‫حدود سه ماه پيش در ميان تبليغات‬ ‫رسانه های دولتی جمهوری اسالمی‬ ‫از جمله پرس تی وی‪ ،‬به ايران رفته و‬ ‫موفق شدند در يک هتل با فرزندان‬ ‫خود ديدار کنند‪ .‬سه کوهنورد ياد‬ ‫شده در زندان اوين هستند‪.‬‬ ‫حي��در مصلحی‪ ،‬وزي��ر اطالعات‬ ‫جمه��وری اس�لامی پيش��تر گفته‬ ‫بود مدارک مس��تندی وجود دارد‬ ‫که نش��ان می دهد س��ه کوهنورد‬ ‫بازداشت شده آمريکايی در ايران‬ ‫با س��رويس های اطالعاتی آمريکا‬ ‫همکاری می کردند‪.‬‬ ‫حيدر مصلح��ی در گفت وگوی‬ ‫اختصاص��ی ب��ا ش��بکه تلويزيون‬ ‫انگليس��ی زبان دولت ايران‪« ،‬پرس‬ ‫ت��ی وی»‪ ،‬گفت��ه بود که اس��ناد و‬ ‫مدارک اين موضوع را به زودی در‬ ‫اختيار رسانه ها قرار می دهد‪.‬‬ ‫متعاق��ب آن‪ ،‬فيلي��پ کراول��ی‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه آمريکا‬ ‫اي��ن موضوع را رد ک��رده و آن را‬ ‫«اتهامی واهی و بی اساس» خوانده‬ ‫بود‪.‬‬

‫اخراج کارکنان شرکت واحد تهران‬ ‫تحت عنوان طرح بازخرید شدن‬ ‫بنابه گزارش��ات رس��یده به «فعالین‬ ‫حقوق بشر و دمکراس��ی در ایران»‬ ‫کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران‬ ‫و حومه تحت فشار قرار دارندکه باید‬ ‫به بازخرید شدن تن در دهند‪.‬‬ ‫از اول تیرم��اه ب��ه تعداد زی��ادی از‬ ‫کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران‬ ‫و حومه طرح بازخرید ابالغ ش��ده‬ ‫است‪ .‬تعداد زبادی از کارکنان که با‬ ‫بیش از ‪ 2‬دهه کار در قبال ‪ 15‬میلیون‬ ‫تومان در مقابل طرح بازخرید قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫برای وادار کردن کارکنان شرکت‬ ‫اتوبوس رانی تهران و حومه جهت تن‬ ‫دادن به بازخرید فشارهایی علیه آنها‬ ‫بکار می برند‪ .‬پارکینگ اتوبوسها را‬ ‫به نقاط دور افتاده و خارج از شهر و‬ ‫یا به شهرهای دیگر مانند کرج منتقل‬ ‫کرده اند‪.‬سرویس ایاب و ذهاب را‬ ‫قطع و یا بس��یار محدود کرده اند و‬ ‫موارد متعدد دیگر‪.‬‬ ‫به تعدادی از کارکنان این ش��رکت‬ ‫که از ‪ 2‬سال پیش برای مسکن ثبت‬ ‫نام کرده بودند و مبالغ سنگینی بابت‬

‫خری��د آن پرداخت کرده اند وعده‬ ‫داده ش��ده اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫موافقت با طرح بازخرید‪ ،‬مسکن آنها‬ ‫زودتر از کسانی که با طرح بازخرید‬ ‫موافقت نکنند حل خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرف��ی دیگ��ر خط��وط جدی��د‬ ‫اتوبوس��رانی را به س��پاه پاس��داران‬ ‫واگذارمیکنند‪.‬خطوطجدیدیکه‬ ‫سپاه پاسداران قصد راه اندازی آن را‬ ‫دارد ترمینال جنوب و پایانه افشار می‬ ‫باش��د که از مدتی پیش راننده های‬ ‫جدید آن را استخدام شده اند و در‬ ‫صدد راه اندازی آن هستند‪ .‬همزمان‬ ‫اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان‬ ‫بازخرید می کنند‪ .‬به نظر می آید که‬ ‫سپاه پاس��داران قصد به تصرف در‬ ‫آوردن این شرکت را دارد‪.‬‬ ‫در راس��تای ط��رح ب��ه اصط�لاح‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬اتوبوسهایی که با‬ ‫امکانات ملی خریداری ش��ده است‬ ‫‪ ،‬اخی��را به افرادی که از بس��تگان و‬ ‫نزدیگان مدیر عامل شرکت اتوبوس‬ ‫رانی و از افراد س��پاه پاس��داران می‬ ‫باش��د فروخته م��ی ش��ود‪.‬در حال‬

‫حاض��ر در توقف��گاه غرب‪،‬جن��ت‬ ‫آباد و ‪ 17‬ش��هریور تعداد زیادی از‬ ‫اتوبوس��ها برای فروش آماده سازی‬ ‫می ش��وند‪.‬طرح تدریج��ی تبدیل‬ ‫شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه‬ ‫به شرکتهای خصوصی که در دست‬ ‫سپاه پاسداران اس��ت در حال انجام‬ ‫می باشد‪ .‬شرکت اتوبوس رانی که‬ ‫اکثرا مردم کم در آمد از آنها استفاده‬ ‫می کنند با تبدیل شدن به شرکتهای‬ ‫خصوصی کرایه آنها به چندین برابر‬ ‫افزایش می یابدو شرایط را بر مردم‬ ‫محروم و کم در آمد سختر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فعالی��ن حقوق بش��ر و دمکراس��ی‬ ‫در ایران‪،‬اخراج کارکنان ش��رکت‬ ‫اتوبوس ران��ی تهران و حومه تحت‬ ‫عن��وان طرح بازخری��د که بیش دو‬ ‫دهه مشغول به کار هستند را محکوم‬ ‫می کند و از س��ازمان جهانی کار و‬ ‫سایر س��ندیکاهای کارگری جهان‬ ‫خواس��تار حمای��ت از کارگران در‬ ‫ایران است‪.‬‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫پشت پرده انتخاب رئيس كمسيون‬ ‫اصل نود و تالش نیروهای امنیتی‬ ‫برای کسب ریاست‬ ‫جرس‪:‬ماهها از مرگ حجت االسالم محمدرضا فاکر می‌گذرد و انتخاب‬ ‫رییس کمسیون اصل نود همچنان در پرده ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫بنا به گزا ‌رش‌های رسیده به جرس‪ ،‬این دومین بار در طول مجلس هشتم‬ ‫است که ریاست کمیسیون اصل نود‪ ،‬مساله‌ساز می‌شود‪ .‬نخستین بار زمانی‬ ‫بود که با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس‪ ،‬نحوه انتخاب رئیس کمیس��یون‬ ‫اصل ‪90‬تغییر یافت و این بار با گذشت نزدیک یک سال انتخابات هر بار‬ ‫به بهانه‌ای به تعویق می‌افتد‪.‬‬ ‫در ابتدا قرار بود تا همزمان با انتخابات هيات رئيسه‪ ،‬این انتخاب صورت‬ ‫گيرد كه نش��د‪ .‬در هيات رئيس��ه بين آقايان موحد‪ ،‬نماينده كوهدشت‪،‬‬ ‫اسالمي نماينده ساوه و نكونام‪ ،‬نماينده گلپايگان راي‌گيري شد‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬در این رای‌گیری‪ ،‬موحد راي نياورد‪ ،‬نكونام هم راي‬ ‫الزم را نياورد‪ .‬آقاي الريجاني و هشت نفر از اعضای هيات رئيسه به آقاي‬ ‫اسالمي راي دادند اما با اعمال نفوذ باهنر و با اين توجيه كه با معرفي يك‬ ‫نفر به صحن مجلس رقابتي وجود ندارد‪ ،‬نكونام نيز قالب شد‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه اكثريت نمايندگان مايل به انتخاب اسالمي هستند‬ ‫و با توجه به سابقه امنيتي قضايي و ارتباطات تنگاتنگ نكونام با اين مراكز‬ ‫اقبالي به او وجود ندارد‪.‬‬ ‫با این حال نكونام تهديد كرده است كه اگر من تنها كانديدا نباشم و رئيس‬ ‫نشوم از كمسيون استعفا مي‌دهم‪ .‬اسالمي تهديد شده بين آبروي خود و‬ ‫رياست كمس��يون يكي را انتخاب كند و اگر چنین نکند برایش پرونده‬ ‫سازی می‌شود‪.‬‬ ‫گفته می شود ابوترابي رس��ما و صريحا از اسالمي خواسته كناره گيري‬ ‫كند و از همه مهمتر اينكه خروج نكونام از كمس��يون قضايي بدون طي‬ ‫مقررات و آيين نامه و بدون راي گيري برای ورود وی به كمسيون اصل‬ ‫‪ 90‬بوده است‪.‬‬ ‫انتخاب وی به عنوان نائب رئيس كمسيون اصل ‪ 90‬نيز به همین شکل بود؛‬ ‫نكونام ‪ 3‬مرحله از راي گيري را در اقدامي بي‌نظیر دور زده است‪.‬‬ ‫نكونام همان دادستان سابق ويژه روحانيت و نماينده اكنون گلپايگان است‬ ‫كه پیش از این محمد موسوی خویینی ها‪ ،‬محسن کدیور وعبداهلل نوري‬ ‫را محاكمه كرده بود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس‬ ‫شورای اسالمی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی ایران را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫در واقع این اصل به عنوان یکی از راههای تظلم‌خواهیِ و شکایت از طرز‬ ‫کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد ‪..‬‬

‫تقدیر رهبر جمهوری اسالمی از سردار نقدی بدلیل هماهنگی های مراسم ‪ ١۴‬خرداد‬ ‫جـــ��رس‪ :‬ش��نیده ها حاک��ی از‬ ‫آن اس��ت که بع��د از رخدادهای‬ ‫‪ ١۴‬خ��رداد در آرامگاه رهبر فقید‬ ‫جمهوری اسالمی و هتک حرمت‬ ‫سید حس��ن خمینی توس��ط لباس‬ ‫شخصی ها‪ ،‬آقای خامنه ای سردار‬ ‫محمدرض��ا نق��دی (فرمانده کل‬ ‫بس��یج) را به بیت خود فرا خوانده‬ ‫و مراس��م آن روز را «بسیار خوب‬ ‫و هماهن��گ» ذکر ک��رده و از وی‬ ‫تقدیر بعمل آورده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مراس��م س��الگرد‬ ‫درگذش��ت رهبر فقی��د جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬امس��ال ‪ -‬بدالیل امنیتی و‬ ‫سیاسی‪ -‬به یک روز تقلیل یافته و‬ ‫فرماندهان بسیج و سپاه‪ ،‬از تمهیدات‬ ‫مختلف برای تجمی��ع و اعزام نیرو‬ ‫و امکانات جهت حضور و کنترل‬ ‫مراس��م فوق خبر داده بودند و قبل‬ ‫از برگزاری مراس��م سالگرد رهبر‬ ‫جمهوری اسالمی نیز‪ ،‬فرمانده بسیج‬ ‫وعده داده بود که «چهاردهم خرداد‬

‫به توهین هایی که علیه امام صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬پاسخ داده خواهد شد‪».‬‬ ‫نقدی مدعی ش��ده بود «مردم ما در‬ ‫مقاطع مختلف همچ��ون نهم دی‬ ‫و ‪ ۲۲‬بهم��ن پاس��خ فتن��ه را داده و‬ ‫مراسم ‪ ۱۴‬خرداد امسال نیز‪ ،‬فرصت‬ ‫دیگری برای نمای��ش عزم ملی و‬ ‫حضور ملت ایران است‪».‬‬ ‫بعد از اخالل در س��خنرانیِ حسن‬ ‫خمینی توسط لباس شخصی ها نیز‬ ‫لباس شخصی ها (با کارت ارگانی عده ای اراذل و اوباش را به نزدیک‬ ‫مشخص ش��د که آنها با کارتهای‬ ‫خاص) به محل نزدیک به جایگاه‪ ،‬جایگاه سخنرانان آورده و آنها به نوۀ‬ ‫ویژه بسیج و س��پاه وارد حریم بین‬ ‫امام خمینی توهین کردند‪ ».‬همین‬ ‫پرده برداشته بود‪.‬‬ ‫دو نرده شده و با هماهنگی مسئولین‬ ‫مسئله سبب شد که وحید (مسئول‬ ‫بس��یج در آن محل مس��تقر ش��ده‬ ‫مشاجره لفظی انصاری‬ ‫دفت��ر هماهنگی بیت رهب��ری)‪ ،‬از‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫و وحید در ‪ ١۴‬خرداد‬ ‫این جمله انصاری ناراحت ش��ده و‬ ‫الزم به ذکر است چند روز پس از‬ ‫دس��ت وی را گرفته و قصد داشت‬ ‫وقایع آن روز‪ ،‬محمدعلی انصاری‪،‬‬ ‫در همین رابطه شنیده ها حکایت از وی را وادار کند که همین مطلب را‬ ‫رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر‬ ‫آن دارد که در جریان رخدادهای پشت تریبون اعالم کند ؛ که منجر‬ ‫فقید جمهوری اسالمی‪ ،‬طی نامه ای‬ ‫‪١۴‬خ��رداد‪ ،‬محمدعل��ی انصاری‪ ،‬به مش��اجرۀ بین آن دو می شود‪.‬در‬ ‫خطاب به سیدحس��ن خمینی و در‬ ‫رئیس موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار این مشاجره لفظی وحید به انصاری‬ ‫بیان ناگفته های مراسم ‪ ١۴‬خرداد‪،‬‬ ‫رهبر فقید جمهوری اسالمی اعالم می گوید شما مردم طرفدار والیت‬ ‫از برخی موارد راجع به نحوه ورود‬ ‫کرده بود که «س��پاه و بس��یج یک را اراذل و اوباش قلمداد کردی‪.‬‬

‫حسيني‪ :‬بحث مدل و لباس را با جديت بيشتري دنبال مي‌كنيم‬ ‫جرس‪ :‬وزير ارش��اد ب��ا اعالم اين‬ ‫كه يكش��نبه آين��ده جلس��ه‌اي با‬ ‫وزیران بازرگاني‪ ،‬صنايع‪ ،‬آموزش‬ ‫و پ��رورش و مديران��ي از ص��دا و‬ ‫س��يما خواهيم داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اين جلس��ه بحث مدل و لباس را با‬ ‫جديت بيشتري دنبال خواهيم كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬س��يد محمد‬ ‫حس��يني وزي��ر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمي ظهر در حاشيه جلسه هيات‬ ‫دول��ت در جم��ع خبرن��گاران در‬ ‫خصوص برنامه‌هاي اين وزارتخانه‬ ‫براي بحث عفاف و حجاب گفت‪:‬‬

‫براي اجراي طرح عفاف و حجاب‬ ‫با شوراي فرهنگ عمومي اين مسئله‬ ‫را با دقت دنبال مي‌كنيم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به جلسه اخير خود با‬ ‫مسئوالن مطبوعات و خبرگزاري‌ها‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬از كتاب‌ه��ا‪ ،‬تئاتر‬ ‫و فيلم خ��وب در زمين��ه عفاف و‬ ‫حجاب حمايت مي‌كنيم؛ چرا كه‬ ‫كار فرهنگي عميق‌تر اس��ت كه با‬ ‫توجه ب��ه اينكه در معرض تبليغات‬ ‫گس��ترده ش��بكه‌هاي ماه��واره‌اي‬ ‫هستيم به مس��ئله عفاف و حجاب‬ ‫توجه بيشتري داريم‪.‬‬


‫‪20‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫بازداشت پنج نو مسيحی در تهران‬

‫رهانا‪:‬پنجنفرازنومسيحيانبهنام‌های‬ ‫افش��ين وفاداران‪ ،‬مهدی کرباليی‬ ‫عل��ی‪ ،‬امي��د کليدرن��ژاد‪ ،‬عليرضا‬ ‫س��يدی‪ ،‬فاطمه ترک کجوری که‬ ‫همسر بهروز صادق خانجانی است‬ ‫جمع ‌ه ‪ ٢٨‬خرداد ماه در تهران و در‬ ‫منزل خانجانی بازداشت شده‌اند‪.‬‬ ‫با گذشت ‪ ۱۱‬روز از بازداشت اين‬ ‫نومس��يحيان جز اين‌که در بند ‪۲۰۹‬‬ ‫زندان اوين هستند‪ ،‬هيچ اطالعی از‬ ‫آنان در دست نيست‪ .‬برای پيگيری‬ ‫وضعيت آنان با يکی از نزديکان اين‬ ‫نومسيحيان گفت‌وگويی کرده‌ايم‬ ‫که در پی می‌آيد‪:‬‬ ‫رهانا‪ :‬نحوه‌ی بازداشت اين پنج نفر‬ ‫به چه صورتی بود؟‬ ‫حدود ‪ ٣٠‬نفر از مام��وران وزارت‬ ‫اطالع��ات به صورت مس��لح و به‬ ‫همراه ش��وک الکتريکی به منزل‬ ‫بهروز ص��ادق خانجان��ی مراجعه‬ ‫کردند و پس از بازداش��ت اين پنج‬ ‫نفر‪ ،‬مقداری از وسايل منزل را نيز با‬ ‫خود به همراه بردند‪.‬‬ ‫رهانا‪ :‬مامورانی که مراجعه کردند‪،‬‬ ‫دليل بازداش��ت را چه چيزی اعالم‬ ‫کردند؟‬ ‫دليل بازداش��ت را غيرقانونی بودن‬ ‫جلسه عنوان کردند‪ .‬اما اتهامی که به‬ ‫بچه‌هايی که پيش از اين بازداشت‬ ‫شده بودند‪ ،‬نسبت داده‌اند‪« ،‬ارتداد‪،‬‬ ‫اق��دام عليه امنيت مل��ی‪ ،‬توهين به‬ ‫مقدسات اسالم و توهين به رهبری‬ ‫عنوان شده اس��ت‪ .‬در حالی‌که ما‬ ‫و بچه‌هايی که بازداش��ت ش��دند‬ ‫هيچ‌گونه فعاليت‌های سياسی انجام‬ ‫نمی‌دهيم و جلسات ما صرفا مذهبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهانا‪ :‬آيا ش��ما بعد از بازداشت از‬ ‫وضعي��ت آن‌ها خبری در دس��ت‬

‫داريد؟‬ ‫خي��ر‪ ،‬هيچ‌گون��ه خب��ری از آن‌ها‬ ‫در دست نيس��ت و هيچ تماسی با‬ ‫خانواده‌های خود نداش��ته‌اند‪ ،‬فقط‬ ‫اين‌که بع��د از مراجعه‌های مکرر‪،‬‬ ‫خانواده‌ه��ا متوج��ه ش��ده‌اند ک��ه‬ ‫آن‌ه��ا را در بند ‪ ۲۰۹‬زن��دان اوين‬ ‫نگ ‌ه داش��ته‌اند‪ ،‬در مراجعه‌هايی که‬ ‫خانواده‌هابهاوينداشته‌اند‪،‬مسئوالن‬ ‫گفته‌اند ش��ما برويد‪ ،‬هر وقت الزم‬ ‫بود خودمان خبر می‌کنيم تا بياييد‪،‬‬ ‫ام��ا تا کنون خبری از آن‌ها نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهان��ا‪ :‬وضعي��ت به��روز ص��ادق‬ ‫خانجانی‪ ،‬ديگر بازداشتی مسيحی‬ ‫چه‌گونه است؟‬ ‫ايش��ان در روز ‪ ۲۶‬خرداد ماه برای‬ ‫انجام آخرين دفاعي��ات به دادگاه‬ ‫احضار شده بودند‪ .‬آقای خانجانی‬ ‫به همراه وکيل‌ش��ان به دادگاه رفته‬ ‫بودند و وکيل ايشان بعد از دادگاه‬ ‫اعالم کرد که حکم بازداشت برای‬ ‫او ص��ادر ش��ده و گفته‌اند وثيقه‌ی‬ ‫‪ ۱۵۰‬ميليون تومانی برای او لغو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهانا‪ :‬پيش از اين آقای خانجانی چه‬ ‫مدت بازداشت بودند؟‬ ‫پيش از اين ايشان هنگام تعطيالت‬ ‫عي��د ‪ ۶٧‬روز در بازداش��ت بودند‪.‬‬ ‫ايشان سه سال پيش هم مدتی را در‬ ‫زندان گذرانده بودند‪.‬‬ ‫رهانا‪ :‬در مورد يوس��ف ندرخانی‪،‬‬ ‫ديگر بازداش��ت ش��ده‌ی مسيحی‬ ‫اطالعی داريد؟‬ ‫ايش��ان که ش��بان کليس��ای رشت‬ ‫هس��تند‪ ،‬هش��ت ماه اس��ت که در‬ ‫بازداش��ت موقت در زندان رشت‬ ‫به سر می‌برند و دائما قرار بازداشت‬ ‫ايشان تمديد می‌ش��ود‪ ،‬به تازه‌گی‬

‫هم قرار بازداشت ايشان برای ‪ ۴‬ماه‬ ‫تمديد شده است و فاطمه پسنديده‪،‬‬ ‫همس��ر او ني��ز از ‪ ۱۷‬روز پي��ش‬ ‫بازداشت شده و در بند نسوان زندان‬ ‫رشت به سر می‌برد در حالی‌که دو‬ ‫فرزند کوچک دارند‪.‬‬ ‫تهديده��ای تلفن��ی و احض��ار به‬ ‫دادگاه‪ ،‬چي��زی اس��ت ک��ه برای‬ ‫نومسيحيان و ديگر مسيحيان امری‬ ‫عادی شده است‪ ،‬اين نومسيحی که‬ ‫به دالئل امنيت نمی‌خواست نامش‬ ‫فاش ش��ود‪ ،‬گفت ما ب��ه برگزاری‬ ‫مراس��م مذهبی می‌پردازي��م اما از‬

‫آن برداش��ت سياس��ی می‌شود و با‬ ‫حکم ارتداد و اقدام عليه امنيت ملی‬ ‫روبه‌رو می‌شويم‪ .‬روزگار ما هم از‬ ‫آن‌هايی که در زندان هس��تند بهتر‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫در طول ماه‌های گذش��ته فش��ار بر‬ ‫اقليت‌های مختلف مذهبی در ايران‬ ‫روبهافزايشگذاشتهموردفشارهای‬ ‫گوناگون قرار گفته‌اند‪ .‬بازداشت و‬ ‫تهديد آنان‪ ،‬تخريب منازل بهاييان‬ ‫مانند آن‌چه که در يک روس��تا در‬ ‫شمال ايران اتفاق افتاد از نمونه‌های‬ ‫اين فشارها است‪.‬‬

‫اظهارات متکی پيرامون جام جهانی فوتبال‪:‬‬

‫کشورهای نقش آفرين در تحريم جديد‬ ‫ايران در مرحله مقدماتی حذف شدند!‬ ‫کلمه ‪ -‬منوچهر متکی روز سه شنبه در نشست با مديران ارشد‪ ،‬سردبيران‪،‬‬ ‫دبيران و خبرنگاران س��ازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی (ايرنا) گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬آنچه اکنون در صحنه سياست بين الملل شاهد هستيم‪ ،‬به عينه در‬ ‫نوزدهمين دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسيده است‪.‬‬ ‫وزير امور خارجه دولت تحليل کرده است که “در اين دوره از جام جهانی‪،‬‬ ‫قرابت معنی داری ميان مسائل حوزه سياست و ديپلماسی در جهان امروز با‬ ‫فوتبال مشاهده می شود”‪.‬‬ ‫متکی که اغلب در چهره اش لبخند مليحی نمايان است‪ ،‬توضيح داد که‬ ‫“کش��ورهای اصلی و نقش آفرين در تحريم جديد ايران مانند انگليس‪،‬‬ ‫آمريکا و فرانسه در مراحل مقدماتی از رقابت های جام جهانی حذف می‬ ‫شوند و برخی کشورهايی که به نوعی در تحريم نقش داشتند‪ ،‬نيز به مراحل‬ ‫باالتر جام جهانی راه نيافتند‪.‬‬ ‫وزي��ر امور خارجه البته توضيح صريحی در اين زمين��ه ارائه نکرد‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رسد‪ ،‬اين تشبيه او در نهايت اشاره ای به حذف کشورهای حامی‬ ‫قطعنامه عليه ايران از صحنه سياست در آينده ای نزديک باشد‪.‬‬ ‫در اين نشس��ت خبری “علی اکبر جوانفک��ر” مديرعامل ايرنا نيز به نقش‬ ‫آفرينی برزيل در جام جهانی فوتبال اش��اره کرد که اين سخن او با ايفای‬ ‫نقش جدی تر و موثرتر برزيل در مسائل جهانی بويژه در مخالفت با قطعنامه‬ ‫ضد ايرانی در شورای امنيت همسو به نظر می رسد‪.‬‬

‫مقام‌های ترک در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد‪:‬‬

‫ايران در سريع‌ترين زمان ممکن‬ ‫گفت‌وگوهای هسته‌ای را آغاز کند‬

‫ايلن��ا‪ :‬مقام‌ه��ای ترکي��ه از تهران‬ ‫خواس��تند تا در س��ريع‌ترين زمان‬ ‫ممک��ن گفت‌وگو ب��ا قدرت‌های‬ ‫جهانی درباره طرح مبادله سوخت‬ ‫هسته‌ای را آغاز کند‪.‬‬ ‫به گزارش ايلنا به نق��ل از روزنامه‬ ‫وال اس��تريت ژورن��ال‪« ،‬ب��وراک‬ ‫اوزگورگين»‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارج��ه ترکي��ه در واکن��ش ب��ه‬ ‫سخنان اخير «محمود احمدی‌نژاد»‪،‬‬ ‫رئيس‌جمه��وری اي��ران مبنی بر به‬ ‫تعوي��ق افتادن مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫گفت‪« :‬احمدی‌نژاد به ماه آگوست‬ ‫اشاره کرد؛ اميدواريم گفت‌وگوها‬ ‫زودتر از اين زمان آغاز شود‪».‬‬ ‫وی پيش از اين در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره نگرانی برخی از کشورهای‬ ‫غربی درباره برنامه هس��ته‌ای ايران‬

‫گفته بود‪« :‬ترکيه ب��رای خروج از‬ ‫اين مسئله پيشنهاد‌هايی برای هر دو‬ ‫طرف دارد‪ ،‬آنکارا به ايران پيشنهاد‬ ‫می‌کن��د ک��ه درب��اره فعاليت‌های‬ ‫ی خود عملکردی شفاف‌تر‬ ‫هسته‌‌ا ‌‬ ‫داشته باشد و در مقابل از کشورهای‬ ‫غربی می‌خواهد تا مس��ئوليت‌پذير‬ ‫بودن ايران را باور کنند‪».‬‬ ‫اين مقام ترک بار ديگر تاکيد کرد‬ ‫کهکشورشحلسياسی‌ـ‌ديپلماتيک‬ ‫مس��ئله هس��ته‌ای اي��ران را بهترين‬ ‫رويکرد به اين مسئله می‌داند‪.‬‬ ‫ترکيه به همراه به برزيل در نشست‬ ‫اخير ش��ورای امنيت س��ازمان ملل‬ ‫متحد در ارتباط با برنامه هس��ته‌ای‬ ‫ايران‪ ،‬به قطعنامه تحريمی اين کشور‬ ‫رای منفی داد‪.‬‬

‫رادان‪ :‬قبض های بدحجابی جعلی بود‬ ‫اما مبارزه با بدحجابی ادامه می یابد‬

‫احمدرضا رادان‪ ،‬جانش��ین فرمانده‬ ‫نی��روی انتظام��ی ب��ا اع�لام اینکه‬ ‫«عوام��ل ص��دور قب��وض جعلی‬ ‫جریمه بدحجابی دستگیر شدند»‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬تـوقیف ای��ن قبوض دلیل‬ ‫بـ��ر متوقف کردن ط��رح مقابله با‬ ‫بدحجابینیست‪».‬‬ ‫وی در خصوص قبض‌های جریمه‬ ‫گفت‪« :‬در این قبوض ش��ماره ملی‬ ‫غیرمعتبر و شماره حساب نامعلومی‬ ‫چاپ شده و به‌زودی اسناد جعلی‬ ‫بودن این قبوض منتشر می‌‌شود‪».‬‬ ‫آقای رادان دفاع نیروی انتظامی از‬ ‫جعلی بودن قبوض را به معنی پایان‬ ‫«ط��رح عفاف و حجاب و مبارزه با‬ ‫بدحجابی» ندانس��ت و گفت‪« :‬اگر‬ ‫همه به وظایف خ��ود عمل کنند‪،‬‬

‫ظرف دوسال بدحجابی ریشه کن‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که پیش��تر‬ ‫احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزونی‬ ‫مخالفت خ��ود را به نحوه برخورد‬ ‫نیروی انتظامی در زمینه «بدحجابی»‬ ‫اعالم ک��رد و گفت تا آنجایی که‬ ‫بتواند با این موضوع برخورد و آن‬ ‫را کنترل خواهد کرد‪.‬‬ ‫این سخنان احمدی‌نژاد اعتراضات‬ ‫ش��دیدی را از جانب اصولگرایان‬ ‫وحامی��ان دولت در پی داش��ت به‬ ‫طوری که احم��د جنتی در خطبه‬ ‫نماز جمع��ه تهران حجاب را قانون‬ ‫خدا دانس��ت و گف��ت‪« :‬ای کاش‬ ‫احمدی‌نژاد مساله حجاب را مطرح‬ ‫نکرده بود که مایه زحمت شود‪».‬‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫اعتراض شدید به حضور‬ ‫ضرغامی در هلند‬

‫رادیو زمانه ‪ -‬افشای دعوت شبکه‬ ‫رس��می تلویزیون هلن��د از رییس‬ ‫صدا و سیمای جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫مخالفت‌های گسترده‌ای را در این‬ ‫کشور در پی داشته است‪.‬‬ ‫ش��بکه ‪ NOS‬به صورت رسمی از‬ ‫عزت‌اهلل ضرغامی برای دیدار از این‬ ‫شبکه تلویزیونی در روز دوشنبه‪٥ ،‬‬ ‫ژوییه ‪ ،٢٠١٠‬دعوت کرده است‪.‬‬ ‫یک شخصیت هلندی که نخواست‬ ‫نامش ف��اش ش��ود‪ ،‬نس��خه‌ای از‬ ‫دعوت‌نامه شبکه رسمی تلویزیون‬ ‫هلند را در اختی��ار رادیو زمانه قرار‬ ‫داده اس��ت ک��ه در آن از «ضیافت‬ ‫شام» در سفارت جمهوری اسالمی‬ ‫در اله��ه ب��ا حض��ور گروه��ی از‬ ‫کارکنان این ش��بکه نی��ز خبر داده‬ ‫شده است‪ .‬آخرین خبرها اما حاکی‬ ‫از لغو این ضیافت است‪.‬‬ ‫دعوت شبکه ‪ NOS‬از رییس صدا و‬ ‫سیمایجمهوریاسالمیبامخالفت‬ ‫گسترده‌ی گروهی از فعاالن حقوق‬ ‫بشر و دانش��جویی ایرانی ‪ -‬هلندی‬ ‫همراه بوده اس��ت‪« .‬ش��بکه جوانان‬ ‫پیش��رو» در الهه‪ ،‬بامداد امروز‪٢٩ ،‬‬ ‫ژوئن‪ ،‬در بیانیه‌ای ش��دیداللحن با‬ ‫عن��وان «خوش��امدگویی ‪ NOS‬به‬

‫دیپلماسی اقتصادی تهران باعث رونق‬ ‫کاسبی دعا نویسان شده است‬

‫تروریست‌ها» به این دعوت رسمی‬ ‫اعتراض کرده اس��ت‪ .‬متن این نامه‬ ‫ب��ه زبان هلندی به گس��تردگی در‬ ‫ش��بکه‌های اجتماعی پخش شده‬ ‫اس��ت و در بخش��ی از آن آم��ده‪:‬‬ ‫«صدای و سیمای جمهوری اسالمی‬ ‫نقش مهمی در سرپوش گذاشتن بر‬ ‫س��رکوب تظاهرات م��ردم در پی‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری اخیر و‬ ‫همچنین مسایل مربوط به بازداشت‬ ‫و شکنجه داشته اس��ت‪ ...‬صدای و‬ ‫سیمای جمهوری اسالمی از دادن‬ ‫زمان برای س��خن گفتن معترضان‬ ‫خودداری ک��رده و مدیر آن نیز از‬ ‫سوی آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر ایران‬ ‫که بزرگترین نقش را در سرکوب‬ ‫«شبکه جوانان پیشرو» در الهه‪ ،‬در بیانیه‌ای شدیداللحن با عنوان‬ ‫خش��ونت‌آمیز مردم داشته‪ ،‬تعیین‬ ‫«خوشامدگویی ‪ NOS‬به تروریست‌ها» به این دعوت رسمی‬ ‫شده است‪»...‬‬ ‫اعتراض کرده است‪.‬‬ ‫دفتر مرکزی ش��بکه ‪ NOS‬در شهر‬ ‫هیلورس��وم ق��رار دارد‪ .‬گروهی از تلویزیون هلند در هیلورسوم هنوز به و س��خنرانی ش��یرین عب��ادی در‬ ‫معترضان ایران��ی موفق به دریافت درخواست‌های «رادیو زمانه» برای آمس��تردام برگ��زار ش��د‪ .‬چند ماه‬ ‫مجوز از س��وی پلیس و شهرداری ارائه اطالعات بیشتر‪ ،‬پاسخ نداه‌اند‪ .‬پیش نیز گروهی از جوانان ایرانی و‬ ‫ای��ن ش��هر ب��رای گردهمای��ی جامع�� ‌ه ایران��ی در هلن��د در یک هلندی برای ساعاتی به اشغال حیاط‬ ‫اعتراض‌آمیز در برابر ساختمان این س��ال گذش��ته تظاهرات اعتراضی سفارت جمهوری اسالمی در الهه‬ ‫گوناگون��ی برپ��ا کرده اس��ت که دس��ت زدند که ب��ا دخالت پلیس‬ ‫شبکهشده‌اند‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��فارت جمه��وری بزرگتری��ن آن در ژوئ��ن ‪ ٢٠٠٩‬بدون درگیری خاصی پایان یافت‪.‬‬ ‫اس�لامی در الهه و ش��بکه رسمی ب��ا حض��ور ح��دود دو ه��زار نفر‬

‫متکی‪ :‬برای مقابله با تحریم ها « حرکت های ایذایی « طراحی کرده ایم‬ ‫دبی ‪ -‬العربیه ‪ -‬منوچهر متکی وزیر‬ ‫ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران اعالم کرد که این کش��ور به‬ ‫منظور مقابله با تحریم ها‪ ،‬حرکت‬ ‫هایی ایذایی طراحی کرده است‪.‬‬ ‫متکی با اشاره به تصویب قطعنامه‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه‬ ‫ی‬ ‫ایران اظهار داش��ت‪ « :‬دش��من م ‌‬

‫خواست با صدور قطعنامه‪ ،‬جنگی‬ ‫روان��ی علیه ای��ران تحمیل کند اما‬ ‫به حیثیت‌زدایی از ش��ورای امنیت‬ ‫تبدیل شد‪».‬‬ ‫او همچنین با تأکید بر عکس العمل‬ ‫ایران به تحریم ها گف��ت ‪« :‬امروز‬ ‫راحت تری��ن کار در دنیا تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬حرکت‌های ایذایی را هم‬

‫طراحی کرده‌ایم و پاس��خ مناسب‬ ‫خواهیم داد‪».‬‬ ‫متکی بار دیگر مواضع کش��ورش‬ ‫درباره ناکارآمد بودن قطعنامه‌های‬ ‫تحریم��ی را تأکید ک��رد‪« :‬تصور‬ ‫می‌کنی��م ب��رای صادرکنن��دگان‬ ‫قطعنامه‌ها نیز روش��ن است که این‬ ‫ابزار ت��ا زمانی که با حرب��ه روانی‬

‫دل ط��رف را خالی کنند‪ ،‬عملیاتی‬ ‫نخواهند شد‪».‬وی گفت‪« :‬اروپایی‬ ‫‌ها پرونده قطوری از نقض قطعنامه‬ ‫از سوی کشورهایی دارند که طی‬ ‫س��ه سال گذش��ته با تحریم مواجه‬ ‫بودند و اگر الزم باشد روزی به این‬ ‫ی کنیم‪».‬‬ ‫کشورها نیز اشاره م ‌‬

‫صدای مریکا ‪ -‬به گفته ناظران دپیلماسی اقتصادی در دستور کار دولت‬ ‫ايران اس��ت‪ .‬منوچهر متک��ی‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫نشس��ت خبری در خبرگزاری جمهوری اسالمی روز سه شنبه از حضور‬ ‫ش��رکت های ایرانی در طرح های عمرانی و اقتصادی دیگر کشورها در‬ ‫کنار تولید محصوالت ایرانی در اقصی نقاط جهان‪ ،‬و تبدیل شدن ایران به‬ ‫ش��ریک اقتصادی و تجاری برخی کشورها را نمونه ای از هدف گذاری‬ ‫درست تهران در حوزه دیپلماسی اقتصادی دانست‪.‬‬ ‫هم زمان‪ ،‬خبرگزاری مهر در گفت و گو با پیمان اسراری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بازرگانی استان کردستان‪ ،‬از سهم ناچیز ایران در بازار بکر شمال عراق خبر‬ ‫داد‪ ،‬و اعالم کرد رقابت برای ایران بسیار سخت شده است‪.‬‬ ‫گزارش های گوناگون در ماه های اخیر حکایت از کمرنگ شدن حضور‬ ‫اقتصادی ایران در عراق و افغانس��تان دارد‪ .‬این در حالی است که تنها در‬ ‫چند سال گذشته بازار این دو کشور همسایه انحصارا در اختیار کاالهای‬ ‫ایرانی بود‪.‬‬ ‫در شرایطی که محمد جهرمی‪ ،‬مدیر عامل بانک صادرات‪ ،‬در گفت و گو‬ ‫با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تاکید می کند تحریم های جدید‬ ‫کل نظام بانکی را هدف گرفته است‪ ،‬با ابالغ قانون الحاق یک تبصره به‬ ‫ماده ‪ ۵‬قانون اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬از سوی رئیس جمهوری‬ ‫محدودیت های اجرایی بر س��ر راه حض��ور بانک های خارجی در ایران‬ ‫برداشته شد‪.‬‬ ‫بر اساس این مصوبه هم چنین اشخاص حقوقی‪ ،‬با حداقل ‪ ۵۱‬درصد سهام‬ ‫ایرانی‪ ،‬ایرانی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫هم زمان ش��اهد انتقادات بخش خصوصی به نحوه واگذاری ‪ ۱۸‬در صد‬ ‫از س��هام ایران خودرو هستیم‪ .‬بلوک ‪ ۱۸‬درصدی سهام شرکت صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬بزرگ ترین شرکت خودروسازی ایران‪ ،‬به شرکت تعاونی‬ ‫کارکنان ایران خودرو واگذار شد‪ .‬ایسنا از قول ابراهیم جمیلی‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫رییسه اتاق ایران‪ ،‬نوشت با این واگذاری ها بخش خصوصی پا پیش نمی‬ ‫گذارد‪ .‬با استناد به حمید رضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیسیون اصل ‪ ۴۴‬مجلس‪،‬‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی تنها کم تر از ‪ ۱۰‬درصد محقق ش��ده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام بر پیگیری و نظارت بر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی ‪ --‬اصلی که بر‬ ‫اساس آن نظام اقتصادی ایران به ‪ ۳‬بخش تعاونی‪ ،‬دولتی و خصوصی تقسیم‬ ‫میشود ‪ --‬در بررسی برنامه پنجم توسعه کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ن��ادر قاض��ی پور‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس‪ ،‬در گف��ت و گو با‬ ‫خبرگزاری فارس گفت‪ ،‬طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬باید در سال‬ ‫اول برنامه پنجم يک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار فرصت ش��غلی در کشور ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬که دس��تیابی به این هدف با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت ها و‬ ‫رکود بخش صنعت بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬محمد رضا سپهری‪ ،‬رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫هنوز لزوم حمله‬ ‫به ایران دیده‬ ‫نمی‌شود‬ ‫دویچ��ه وله ‪ -‬رئیس س��تاد ارتش‬ ‫آمریکا حین دیدار خود از اسرائیل‬ ‫نس��بت به باالگرفتن بیش از پیش‬ ‫مناقشه اتمی با دولت ایران هشدار‬ ‫داد‪ .‬وی خواس��تار ادامه تالش‌های‬ ‫سیاسی و برقراری تحریم‌های شدید‬ ‫برای رفع کشمکش و حفظ ثبات‬ ‫منطقهشد‪.‬‬ ‫به گزارش منابع ارتش اس��رائیل ‪،‬‬ ‫مای��کل مولن‪ ،‬رئیس س��تاد ارتش‬ ‫آمری��کا‪ ،‬در س��فارت آمریکا در‬ ‫تل‌آویو گف��ت‪« :‬جنگ ب��ا ایران‬ ‫مش��کلی بزرگ برای همه خواهد‬ ‫ب��ود‪ ».‬مولن اف��زود‪« :‬م��ن نگران‬ ‫پیامدهای ناخواس��ته حمله به ایران‬ ‫هستم‪».‬‬ ‫وی حمله به ای��ران را کامال منتفی‬ ‫ندانس��ت‪ ،‬اما هم‌هنگام تأکید کرد‬ ‫ک��ه هن��وز لزوم ای��ن اق��دام دیده‬ ‫نمی‌ش��ود و تالش‌ه��ای سیاس��ی‬ ‫بایست ادامه یابد‪.‬‬ ‫اسراییل که از س��وی دولت ایران‬ ‫احساس خطر می‌کند و نیز آمریکا‬ ‫در سالهای اخیر بارها اعالم کرده‌اند‬ ‫که امکان حمله نظامی به تاسیسات‬ ‫اتمی ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫مایکل مولن تصریح کرد که طبق‬ ‫برآورد کارشناسان آمریکایی ایران‬ ‫بین یک تا س��ه س��ال دیگ��ر قادر‬ ‫خواه��د بود بمب اتم بس��ازد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪« :‬من از شیوه سخن‌گویی و‬ ‫برنامه دولت ایران برای غنی‌سازی‬ ‫اورانیوم احساس نگرانی می‌کنم‪».‬‬ ‫مولن افزود ک��ه ایران ثبات منطقه‬ ‫را ب��ه خطر می‌افکند‪ .‬وی همچنین‬ ‫گف��ت‪« :‬ای��االت متح��ده آمریکا‬ ‫تصمیم جدی دارد که تحریم‌هایی‬ ‫ش��دید را مقرر س��ازد و من بسیار‬ ‫امیدوارم که این اقدام موجب پایان‬ ‫کشمکششود‪».‬‬ ‫در این میان رئیس‌جمهور اسراییل‪،‬‬ ‫بنیامین نتانیاهو‪ ،‬سفر خود به روسیه‬ ‫را در ارتباط با مناقش��ه اتمی ایران‬ ‫آغاز کرده است‪ .‬نتانیاهو در دیدار‬ ‫خود با دمیت��ری مدودیف‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور روسیه‪ ،‬کوشید تا موافقت‬ ‫روسیه را برای برقراری تحریم‌های‬ ‫شدید علیه ایران جلب کند‪ .‬روسیه‬ ‫نیز چندی پیش به تاکی��د از ایران‬ ‫خواس��ته بود انعطاف نشان دهد و‬ ‫جل��وی باالگرفتن کش��مکش را‬ ‫بگیرد‪.‬‬

‫ایران نقض حقوق بشر‬ ‫در کانادا را محکوم کرد‬

‫مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به کانادا‬ ‫توصیه کرده است تا به حقوق زندانیان احترام بگذارد و به آن ها‬ ‫اطمینان بخشد که مراحل قضایی رسیدگی به پرونده های آن ها‬ ‫روند طبیعی خود را طی خواهد کرد‪.‬‬

‫بنا به گزارش پرس تی وی‪ ،‬تلویزیون انگلیس��ی زبان وابسته به جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬ایران دستگیری صدها تن از معترضان به برگزاری اجالس «گروه‬ ‫بیس��ت» در تورنتو را محکوم کرده و آن را یک اقدام غیرانسانی خوانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گردهمایی روز ش��نبه (‪ ٢۶‬ژوئن) معترضان به برگ��زاری اجالس «گروه‬ ‫هشت» و «گروه بیست» در کانادا به خشونت گرایید‪.‬‬ ‫اعضای یک گروه آش��وب طلب با عنوان «بلوک سیاه»‪ ،‬چندین خودرو‬ ‫پلیس را به آتش کشیدند و شیشه مغازه ها و بانک های خیابان های مرکز‬ ‫شهر تورنتو را شکستند ‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که پلیس کانادا طی چند روز گذشته حدود ‪ ۹۰۰‬معترض را‬ ‫بازداشت کرده است‪ ،‬تورنتو‪ ،‬بزرگترین شهر کانادا شاهد خشونت بارترین‬ ‫رویدادهای تاریخ خود بوده است‪.‬‬ ‫رامین مهمان پرس��ت‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه ایران‪ ،‬روز سه شنبه‬ ‫(‪ ٢٩‬ژوئن) گفته اس��ت بهره گیری از ابزار خشونت و اعمال زور در قبال‬ ‫راهپیمایی صلح آمیزغیرقابل توجیه است‪.‬‬ ‫آقای مهمان پرس��ت گفته است این اقدام دولت کانادا نقض آشکار حق‬ ‫ابتدایی آزادی بیان شهروندان این کشوراست‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین نسبت به اتخاذ مواضع «جدید‬ ‫و خطرناک» کانادا در قبال حقوق مدنی شهروندان این کشور هشدار داده‬ ‫و گفته اس��ت ایران به ش��دت نگران فقدان امنیت جانی و نقض احتمالی‬ ‫حقوق بازداشت شدگان در طی چند روز گذشته در این کشوراست‪.‬‬ ‫آقای مهمان پرست به کانادا توصیه کرده است تا به حقوق زندانیان احترام‬ ‫بگذارد و به آن ها اطمینان بخش��د که مراحل قضایی رسیدگی به پرونده‬ ‫های آن ها روند طبیعی خود را طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫در شرایطی که صدها معترض به بازداشت های گسترده پلیس در طی دو‬ ‫روز برگزاری اجالس رهبران «گروه بیس��ت» در تورنتو‪ ،‬روز دوش��نبه در‬ ‫اعتراض به عملکرد مقامات امنیتی و نحوه برخورد با معترضان‪ ،‬راهپیمایی‬ ‫گسترده دیگری در مرکز این شهر برگزار کردند‪ ،‬گروه فعاالن حقوق مدنی‬ ‫و طرفداران حقوق بشر خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق برای پاسخگویی‬ ‫مقامات امنیتی دولت فدرال نسبت به عملکرد پلیس و رسیدگی به نقض‬ ‫حقوق شهروندان برای برگزاری تظاهرات صلح آمیز و آزادی بیان و عقیده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫پلی��س کان��ادا که همزمان ب��ا برگزاری ای��ن دو اجالس بی��ن المللی‪ ،‬به‬ ‫منظورمحافظت از رهبران کشورهای شرکت کننده و هیات های همراه آن‬ ‫ها‪ ،‬بزرگترین عملیات امنیتی تاریخ کشور را اجرا کرد‪ ،‬روز سه شنبه نسبت‬ ‫به پاسخگویی و تحقیق پیرامون عملکرد نیروهای خود و بازبینی سیاست‬ ‫های چند روز گذشته خود ابراز آمادگی کرد‪.‬‬

‫نامزدی نخستین ایرانی‬ ‫برای مقام فرمانداری ایالت فلوریدا آمریکا‬ ‫رادیو فردا‪ -‬فريد خاورى‪ ،‬نخستين‬ ‫ايرانى‪ -‬آمريكايى كانديداى پست‬ ‫فرمان��دارى ايال��ت فلوري��دا‪ ،‬اگر‬ ‫چه به طور مس��تقل و انفرادى وارد‬ ‫مبارزات انتخاباتى شده و از پشتيبانى‬ ‫ماشين حزبى برخوردار نيست‪ ،‬ولى‬ ‫بر اس��اس آمارگي��رى كه در يك‬ ‫وب سايت ايالتى انتشار يافته است با‬ ‫‪ ۴۰‬درصد آراى مردم اين ايالت در‬ ‫حال حاضر در مقام دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫نزديك ترين رقيب وى‪ ،‬كانديداى‬ ‫ح��زب دموك��رات به ن��ام «الك‬ ‫سينك» است كه ‪ ۴۶‬درصد آراى‬ ‫رأى دهندگان فلوريدا را در اختيار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫آقای خ��اورى در گف��ت و گوى‬ ‫اختصاصى با راديو فردا‪ ،‬دليل ورود‬ ‫به عرصه سياست ايالت فلوريدا را‬ ‫چنين تش��ريح مى كند‪« :‬من ديدم‬ ‫كه وضعيت اقتص��ادى دارد خيلى‬ ‫خراب مى ش��ود و مهم تر اين كه‬ ‫كسى برنامه اى براى تغيير و بهبود‬ ‫وضع اقتصاد ن��دارد‪ .‬از اين رو من‬ ‫تصميمگرفتمكانديداىفرماندارى‬ ‫ايالت فلوريدا ش��وم تا بتوانم برنامه‬ ‫اقتصادى خودم را اجرا كنم‪».‬‬ ‫نخس��تين كاندي��داى ايران��ى تبار‬ ‫فرماندارى ايالت فلوريدا در مورد‬ ‫برنامه هايش بي��ش از هر چيزى بر‬ ‫بهبود وضع اقتصاد این ایالت تاكيد‬ ‫كرده و مى گويد‪ « :‬برنامه من برنامه‬ ‫اى آمريكايى اس��ت و مى خواهم‬ ‫به مردم خدمت كن��م و اقتصادى‬ ‫به وجود آورم كه م��ردم از زمانى‬ ‫كه به دنيا م��ى آيند تا زمانى كه از‬ ‫دنيا مى روند‪ ،‬تأمين اقتصادى داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬اكنون دمكرات ب��ودن يا‬ ‫جمهورى خواه بودن مطرح نيست‬ ‫بلكه اشكاالت اقتصادى مهم است‪.‬‬ ‫يكى از اهداف من تأس��يس بانكى‬ ‫اس��ت كه مال مردم باشد و نظارت‬ ‫آن تحت نظ��ر مردم ايالت فلوريدا‬ ‫از طبقات مختلف اس��ت‪ .‬در برابر‬ ‫ه��ر ‪ ۱۰۰‬دالرى كه ب��ه اين بانك‬ ‫سپرده مى شود ‪ ۱۴‬دالر سود تعلق‬ ‫مى گيرد و اين پول دوباره به اقتصاد‬ ‫فلوريدا بازگردانده مى شود‪».‬‬ ‫وی می افزاید‪« :‬م��ن اگر فرماندار‬ ‫ش��وم س��ال اول ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫سوالر (سلول خورشیدی) مى خرم‬ ‫و با دو درصد به مردم مى فروشم و‬ ‫وام به آنه��ا مى دهم‪ .‬به اين ترتيب‬

‫فرید خاوری که دارای دکترای‬ ‫اقتصاد است می‌گوید به این‬ ‫دلیل تصمیم گرفته است تا وارد‬ ‫رقابت‌های انتخاباتی فرمانداری‬ ‫ایالت فلوریدا شود که بتواند‬ ‫برنامه‌های اقتصادی خود را‬ ‫اجرا کند‪.‬‬

‫مقدار پولى كه آنها ماهانه خواهند‬ ‫پرداخت در ان��رژى صرفه جويى‬ ‫خواهم ك��رد‪ .‬با صرف��ه جويى در‬ ‫بخش انرژى مى توانيم هزينه تمام‬ ‫اين دس��تگاه هاى خورش��يدى را‬ ‫بپردازيم و بعد از س��ه يا چهار سال‬ ‫ان��رژى براى م��ردم مجانى خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬خيلى برنامه ه��اى ديگر هم‬ ‫وجود دارد كه در وب س��ايت من‬ ‫‪ khavariforgovernor.com‬ب��ه‬ ‫طور مفص��ل آمده اس��ت و حتى‬ ‫كتابى اس��ت كه مى توانند مجانى‬ ‫دانلود كنند تحت عنوان «به سوى‬ ‫اقتصاد بدون هزينه»‪».‬‬

‫آقای خاورى ب��ا توضيح كوتاهى‬ ‫درب��اره پيش��ينه خ��ود در پايان بر‬ ‫ضرورت كمك ديگر آمريكاييان‬ ‫ايرانى تبار نيز تاكيد مى كند و مى‬ ‫گويد‪« :‬من در س��ال ‪ ۱۹۶۴‬از ايران‬ ‫به آلمان رفتم و در دانشگاه بريمن‬ ‫آلمان دكتراى اقتصاد گرفتم‪ .‬بعد‬ ‫در سال ‪ ۱۹۷۷‬به آمريكا آمدم و از‬ ‫آن زمان تا كنون در ايالت فلوريدا‬ ‫هس��تم‪ .‬من ‪ ۹‬كت��اب نوش��ته ام و‬ ‫بسيارى از وب سايت ها و كسانى‬ ‫كه به دنبال اين هستند كه در آينده‬ ‫وضع اقتصادى همه خوب ش��ود‪،‬‬ ‫كتاب ها و وب س��ايت مرا توصيه‬ ‫مى كنند‪ .‬من انتظار دارم دوس��تان‬ ‫ايرانى كمك كنند چون اگر برنده‬ ‫شوم نمى گويند فريد خاورى برنده‬ ‫شد‪ ،‬مى گويند او اولين ايرانى بود‬ ‫كه فرماندار ايالت فلوريدا شد‪ .‬من‬ ‫از همه دوس��تان ايرانى استدعا مى‬ ‫كنم كمك كنند چون متاس��فانه‬ ‫در آمريكا هر كارى بخواهيد انجام‬ ‫دهيد خرج دارد و رقباى من ‪ ۱۷‬يا‬ ‫‪ ۲۰‬ميليون دالر خرج كرده اند‪».‬‬ ‫انتخابات مقدماتى فرماندارى ايالت‬ ‫فلوريدا ماه اوت انجام مى شود‪ ،‬ولى‬ ‫چالش اصلى بي��ن كانديداهاى دو‬ ‫حزب جمهورى خواه و دمكرات و‬ ‫فريد خاورى به عنوان نامزد مستقل‬ ‫در رأى گيرى براى فرماندارى اين‬ ‫ايالت خواهد بود كه ماه نوامبر آينده‬ ‫برگزار مى شود‪.‬‬

‫پلیس ایران‪ :‬روزانه سه هزار کیلو‬ ‫مواد مخدر کشف می کنیم‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬پلیس ای��ران اعالم‬ ‫کرده که روزانه سه هزار کیلو مواد‬ ‫مخدر در ایران کش��ف می شود و‬ ‫در سال گذشته میزان کشف مواد‬ ‫مخدر صنعتی نظیر کراک و شیشه‬ ‫به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سرتیپ حسین ساجدی نیا فرمانده‬ ‫نی��روی انتظامی ته��ران‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران گفته که س��ه تن (س��ه‬ ‫هزار کیلو) مواد مخ��در روزانه در‬ ‫کش��ور کش��ف می ش��ود که ‪56‬‬ ‫درصد این مواد مخدر کشف شده‬ ‫مربوط به استان تهران است‪.‬‬ ‫به گفته آقای س��اجدی نیا‪ ،‬در سال‬

‫گذشته یک هزار و ‪ 67‬تن تریاک‬ ‫در کشور کشف شده که این رقم‬ ‫در س��ال ‪ ،1387‬یک هزار و ‪ 33‬تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تریاکمهمترینمادهمخدرمصرفی‬ ‫در ایران است‪ .‬بخش عمده تریاک‬ ‫جهان در افغانس��تان تولید می شود‬ ‫که در ش��رق ایران قرار دارد‪ .‬مواد‬ ‫مخدر تولیدی در افغانستان عمدتا از‬ ‫طریق ایران به دیگر کشورها منتقل‬ ‫و بخش��ی از آن نیز در داخل ایران‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


23 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

23


‫‪24‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫وکیل زینب جاللیان‪:‬‬ ‫دادستان تهران جلوی اجرای قانون را گرفته است‬ ‫بر اساس گزارشات تاییدنشده‪ ،‬حکم اعدام زینب جاللیان زندانی‬ ‫کرد تایید شده است‪ .‬خلیل بهرامیان وکیل وی‪ ،‬می‌گوید شمشیر‬ ‫داموکلس اعدام قریب‌الوقوع و بدون اطالع قبلی‪ ،‬باالی سر‬ ‫زینب و دیگر زندانیان محکوم به اعدام است‪.‬‬

‫دویچ��ه وله ‪ -‬زینب جاللیان دختر‬ ‫‪ ۲۷‬س��اله کرد محکوم به اعدام در‬ ‫آس��تانه‌ی اجرای حکم قرار دارد‪.‬‬ ‫وی از سال ‪ ۱۳۸۶‬به اتهام همکاری‬ ‫با گروه پژاک در زندان است‪ .‬پدر‬ ‫زینب به رس��انه‌ها گفته که ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پی��ش دخترش را دی��ده ولی هیچ‬ ‫صحبتی از اجرای حک��م اعدام او‬ ‫نبوده‪ .‬به گفته‌ی آقای جاللیان خبر‬ ‫اعدام قریب‌الوقوع زینب از طریق‬ ‫رسانه‌ها به گوش خانواده و وکیل‬ ‫او رسیده است‪.‬‬ ‫خلی��ل بهرامیان یک��ی از وکالی‬ ‫زین��ب جاللیان در گف��ت و گو با‬ ‫دویچه‌وله گفت که از دو ماه پیش‬ ‫که وکالت ای��ن پرونده را بر عهده‬ ‫گرفته از محل نگهداری موکلش‬ ‫خبر نداشته است‪ .‬وی ابتدا به زندان‬ ‫کرمانش��اه رفته ول��ی در آنجا به او‬ ‫گفته‌اند که مام��وران اداره آگاهی‬ ‫ی��ک ماه پی��ش زین��ب را از اینجا‬ ‫برده‌ان��د‪ .‬آقای بهرامی��ان چند روز‬ ‫پیش و پ��س از پیگیری‌های مکرر‬ ‫متوجه شده که موکلش در بند ‪۲۰۹‬‬ ‫زندان اوین است‪.‬‬ ‫روز چهارش��نبه نه��م تیرماه خلیل‬ ‫بهرامیان با وکالتنامه رسمی به زندان‬ ‫اوین مراجعه می‌کن��د‪ .‬در آنجا به‬ ‫وی می‌گویند چنین زندانی‌ای در‬ ‫اینجا وجود ندارد‪ .‬سپس با مسئوالن‬

‫بن��د ‪ ۲۰۹‬تماس میگیرند و به آقای‬ ‫بهرامیان گفته می‌ش��ود که شما نه‬ ‫اجازه مالقات دارید و نه می‌توانید‬ ‫وکالتنامه را با حضور زندانی امضا‬ ‫کنید مگ��ر اینکه دادس��تان تهران‬ ‫ش��خصا دس��تور این کار را صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خلی��ل بهرامی��ان در ای��ن م��ورد تا با آقای دادستان تهران یا مقامات فرزاد کمانگر و ش��یرین علم‌هولی‬ ‫دو موکل اعدام‌ش��ده‌ام دارم‪ ،‬واقعا‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬ای��ن هم مغای��ر قانون دیگر»‪.‬‬ ‫اساس��ی ایران اس��ت و ه��م مغایر وی می‌گوی��د نمی‌داند دادس��تان در اضطراب��م‪ .‬هر آن ام��کان دارد‬ ‫قوانین موضوعه داخلی یعنی قانون تهران بر چه مبنایی چنین دستوری یک چنین فاجعه‌ای دوباره رخ دهد‬ ‫مجازات عمومی و آیین دادرسی ص��ادر کرده ک��ه زندان��ی‌ای که که با هیچ ضابطه اخالقی و قانونی و‬ ‫و هم مغایر قانون حقوق شهروندی محکوم به اعدم اس��ت و حکمش اسالمی سازگار نیست»‪.‬‬ ‫که در آنجا تاکید می‌کند که تمام هم قطعی ش��ده مالق��ات وکیلش وی از آیت‌اهلل خامنه‌ای می‌خواهد‬ ‫تحقیقات حتی تحقیقات اولیه باید با او ممنوع باش��د‪ .‬به گفته‌ی خلیل که خودش جلوی این بی‌قانونی‌ها‬ ‫با حضور وکیل باش��د‪ .‬خوب این بهرامیان‪ ،‬دادس��تان ته��ران جلوی و خودسری‌ها و تندروی‌ها را که به‬ ‫نام او انجام می‌شود‪ ،‬بگیرد‪.‬‬ ‫مغایرت و این تضاد و این جلوگیری اجرای قانون را گرفته است‪.‬‬ ‫از اجرای حق اگر از طرف دادستان به گفته‌‌ی این وکیل دادگستری در کمپین بین‌المللی دف��اع از حقوق‬ ‫حال حاضر نه وی و نه وکیل دیگر بش��ر در ایران و چندین سازمان و‬ ‫باشد فاجعه‌بار است»‪.‬‬ ‫آق��ای بهرامی��ان در پاس��خ به این زینب جاللیان یعنی محمد شریف نهاد بین‌المللی دیگر‪ ،‬به خبر اعدام‬ ‫پرسش که آیا برای رفع این مشکل نتوانس��ته‌اند وکالت رسمی او را بر قریب‌الوقوعزینبجاللیاناعتراض‬ ‫کرده‌اند‪ .‬کمپین بین‌المللی دفاع از‬ ‫با دادس��تان تهران مالقات کرده یا عهده داشته باشند‪.‬‬ ‫نه می‌گوید‪« :‬م��ن به مالقات آقای خلی��ل بهرامیان در م��ورد احتمال حقوق بشر در بیانیه اعتراضی خود‬ ‫دادس��تان نمی‌روم چون مالقات با اج��رای حک��م اع��دام موکل��ش از خانم ناوی پیالی گزارشگر ویژه‬ ‫ایش��ان آنقدر پیچیدگی و مشکل می‌گوی��د‪« :‬ببینی��د ای��ن شمش��یر حقوق بشر سازمان ملل درخواست‬ ‫دارد که شما باید دو ماه صبر کنید داموکل��س االن روی گ��ردن او کرده تا تمام تالش خ��ود را برای‬ ‫تا یک وقت دو دقیقه‌ای بگیرید و با در حرکت اس��ت‪ .‬نه او بلکه تمام جلوگیری از اعدام زینب جاللیان‬ ‫حضرت ایشان مالقات کنید‪ .‬یعنی زندانیانی که حکم اعدام برایش��ان به کار گیرد‪.‬‬ ‫االن مالقات ب��ا رهبری جمهوری صادر شده این وضعیت را دارند و‬ ‫اس�لامی خیلی خیلی آسانتر است با توجه به تجربه‌ای که من در مورد‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫نگرانی داوطلبان در آستانه آزمون سراسری‬

‫سایه تهدید نهادهای امنیتی بر کنکور ‪89‬‬ ‫روز آنالی��ن ‪ -‬در حالی که در این‬ ‫هفته در ای��ران‪ ،‬رقاب��ت داوطلبان‬ ‫کنکور ‪ 89‬آغاز می ش��ود‪ ،‬ارسال‬ ‫پیام��ک ه��ای تهدی��د آمی��ز به‬ ‫داوطلبان مبنی بر شناسایی آنها در‬ ‫جریان تجمع ه��ای اعتراض آمیز‬ ‫ب��ه نتیجه انتخابات س��ال گذش��ته‬ ‫موجب نگرانی داوطلبان و خانواده‬ ‫های آنان شده است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫انتشار اسامی ‪ 140‬برگزیده کنکور‬ ‫س��ال ‪ 89‬قبل از برگ��زاری آزمون‬ ‫از س��وی موسس��ه کانون فرهنگی‬ ‫آموزش(قلم چی) در روزنامه جام‬ ‫جم‪ ،‬موجب شد تا سازمان سنجش‬ ‫با انتشار اطالعیه ای ادعای موسسه‬ ‫مذکور را تکذیب کند‪.‬‬ ‫خبرگزاری های داخلی در روزهای‬ ‫گذشتهاعالمکردهبودندکهبسیاری‬ ‫از داوطلب��ان کنکور سراس��ری از‬ ‫س��وی برخ��ی مراک��ز و نهادهای‬ ‫ناشناخته پیامک های تهدید آمیزی‬ ‫مبنی بر شناسایی آنها در تجمعات‬ ‫پس از انتخابات دریافت کرده اند و‬ ‫اینکه در صورت قبولی نیز پذیرفته‬ ‫نخواهندشد‪.‬‬ ‫بنا به گزارش سایت آفتاب در این‬ ‫پیامک ها آمده اس��ت‪« :‬داوطلبانی‬ ‫که در جریان انتخابات و راهپیمایی‬ ‫های پس از انتخابات شرکت کرده‬ ‫اند در کنکور پذیرفته نمی شوند»‪.‬‬ ‫انتش��ار این پیامک ها ک��ه در ابعاد‬ ‫وسیعی صورت گرفته‪ ،‬کارشناسان‬ ‫را متوج��ه نقش نهاد ه��ای پرنفوذ‬ ‫امنیت��ی در ای��ن ماج��را ک��رده‬ ‫اس��ت؛به ویژه آنکه سخنان رئیس‬ ‫سازمان س��نجش در گفت و گو با‬ ‫خبرگزاری مهر هم که از «مقاصد‬

‫سیاسی برخی جریان های سود جو»‬ ‫خب��ر داده‪ ،‬گمانه زنی ها را تقویت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بنا به گ��زارش خبرگ��زاری مهر‪،‬‬ ‫محمد حسین س��رور الدین درباره‬ ‫این پیام��ک های تهدید آمیزگفته‬ ‫اس��ت‪« :‬عده ای برای اینکه از نظر‬ ‫سیاس��ی ب��ه مقاصد خود برس��ند‬ ‫حاضر می شوند یک و نیم میلیون‬ ‫ج��وان را مضطرب کنن��د‪ .‬افرادی‬ ‫که این پیامک را ساخته و در صدد‬ ‫انتشارش برآمده اند نه انصاف دارند‬ ‫و نه دین»‪.‬‬ ‫وی افزوده‪« :‬از ارسال کنندگان این‬ ‫پیامک ها عاجزانه استدعا می کنم‬ ‫اگر حسن نیت دارند این چند روز‬ ‫را دست از خدمت بردارند و بعدا به‬ ‫خدمتشان ادامه دهند»‪.‬‬ ‫سرورالدین همچنین از قوه قضاییه‬ ‫خواسته اس��ت مراکز ارسال کننده‬ ‫این پیامک ها را «جریمه» کند‪.‬‬ ‫وی گفته است‪« :‬مسئوالن باید این‬ ‫افراد را شناسایی و تحت تعقیب قرار‬ ‫دهند و با آنها برخورد قضایی کنند‪.‬‬ ‫این افراد ج��رم کوچکی مرتکب‬ ‫نشده اند‪ .‬باید محاکم قضایی آنها را‬ ‫وادار کنند که یا حرفشان را اثبات‬ ‫کنند و یا تاثیر حرفهای کذبشان را‬ ‫حساب کنند و متناسب با آن جریمه‬ ‫شوند»‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از ناتوان��ی س��ازمان‬ ‫س��نجش در «ردیابی» این نهادها و‬ ‫افراد خبر داده است‪.‬‬ ‫س��رورالدین روز دوش��نبه ب��ا‬ ‫خبرگزاری مهر گفت و گو‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫شکایت روسیه از آلمان‬ ‫به شورای امنیت‬ ‫نماینده روسیه در سازمان ملل در دیدار با اعضای شورای امنیت‬ ‫از توقیف محموله ارسالی این کشور به ایران توسط گمرک‬ ‫آلمان شکایت کرد‪ .‬ویتالی چورکین این اقدام را مغایر با‬ ‫قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست‪.‬‬

‫سازمان ملل ابالغ کرد‪.‬‬ ‫آخری��ن قطعنامه ش��ورای امنیت‬ ‫سازمان ملل که ماه جاری میالدی‬ ‫تصویب ش��د ارس��ال تجهیزات و‬ ‫لوازمی را که می‌تواند در غنی‌سازی‬ ‫اورانیوم‪ ،‬تولید آب سنگین یا سالح‬ ‫هس��ته‌ای قرار گیرد به ایران ممنوع‬ ‫کرد‪.‬‬

‫دویچه ول��ه ‪ -‬نماینده روس��یه در‬ ‫س��ازمان ملل به اعضای ش��ورای‬ ‫امنیتگفتهاستکهتوقیفمحموله‬ ‫روسیه به مقصد ایران در ژانویه سال‬ ‫جاری می�لادی توس��ط گمرک‬ ‫آلمان عملی مغای��ر با قطعنا‌مه‌های‬ ‫شورای امنیت بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز این‬ ‫محموله شامل رایانه و ماشین‌آالت‬ ‫زيان‌هاى اقتصادی روسيه از‬ ‫کنترل کیفیت بوده که بنا بوده برای‬ ‫تولید آب سنگین در نیروگاه اتمی تحريم‌ها علیه جمهوری اسالمی‬ ‫بوشهر مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ویتالی چورکین نماینده روسیه در روسیهباتحری ‌میکجانبه‌یاتحادیه‌ی‬ ‫بدتر شدن تبادالت تجاری‬ ‫س��ازمان ملل‪ ،‬توقیف این محموله اروپ��ا و آمری��کا علی��ه جمهوری‬ ‫پس از تحریم‬ ‫«روسیه نمی‌خواهد ایران را‬ ‫توس��ط آلمان را «غیرقاب��ل قبول» اسالمی به شدت مخالف می‌کند‪.‬‬ ‫از دست بدهد»‬ ‫خوان��د و آن را مغای��ر با قطعنامه احتمال می‌رود ش��رکت‌های»اتم‬ ‫میزان تبادالت تجاری ایران و روسیه‬ ‫استروی»‪« ،‬لوک اویل»‪« ،‬تات نفت»‬ ‫شورای امنیت دانست‪.‬‬ ‫در سال گذشته حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر کارشناس��ان روسیه مناس��بات دو‬ ‫یک بار دیگر نی��ز در نوامبر ‪ ۲۰۰۹‬و برخی دیگر از شرکت‌های فعال‬ ‫ب��ود‪ .‬از این میزان س��هم صادرات کشور را نه به لحاظ حجم مبادالت‬ ‫محمول��ه دیگری که از روس��یه به روس��ی در ایران از ای��ن تحریم‌ها‬ ‫ایران به روسیه کمتر از‪ ۴۰۰‬میلیون تجاریآن‪،‬بلکهبهمنظور«بارسیاسی‬ ‫مقصد ای��ران بارگیری ش��ده بود زیان کنند‪.‬‬ ‫دالراس��ت‪ .‬محصوالت خوراکی و بین‌المللی» آن تحلیل می‌کنند‪.‬‬ ‫توسط گمرک آلمان توقیف شد‪.‬‬ ‫بیش از نیمی از ص��ادرات ایران به رج��ب صف��راف‪ ،‬مدیر»مطالعات‬ ‫رونق تبادالت تجاری‬ ‫ماموران گمرک آلمان همچنین در‬ ‫روسیه را تش��کیل می‌دهد‪ .‬حدود ایران معاصر در روسیه» معتقد است‬ ‫ایران و روسیه‬ ‫ماه مه سال جاری چند بازرگان تبعه‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د از ص��ادرات روس��یه که روس��یه می‌تواند در خصوص‬ ‫کشور آلمان را که مظنون به خرید مقام‌های روسی ايران را بطور سنتی به ای��ران نیز چدن‪ ،‬آه��ن‪ ،‬فوالد و مساله‌ی ایران‪ ،‬تا حد معینی در برابر‬ ‫آمریکا کوتاه بیای��د‪ ،‬ولی در عین‬ ‫تجهیزاتتکنولوژیکبراینیروگاه يکی از ش��رکای مه��م اقتصادی فرآورده‌های صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫بوشهربودند‪،‬دستگیرکردند‪.‬روسیه این کش��ور تلقی می‌کنند‪ .‬پیش از س��هم ای��ران از مجم��وع تبادالت حال نمی‌خواهد ای��ران را به‌عنوان‬ ‫در همان زمان مراتب نارضایتی خود انقالب ایران بي��ش از ‪ ۶۰‬پروژه‌ی تجاری دو کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬یک شریک از دست بدهد‪.‬‬ ‫از این بازداشت را به شورای امنیت کالن با مش��ارکت روسيه در ايران فقط ‪ ۴‬درصد بوده و تا س��ال ‪ ۱۳۸۹‬به نظ��ر این کارش��ناس‪ ،‬وضعیت‬ ‫اجرا شده اس��ت‪ .‬کارخانه‌ی ذوب‬ ‫آهن اصفهان‪ ،‬کارخانه‌ی ماش��ين‬ ‫س��ازی اراک‪ ،‬ني��روگاه برق آبی‬ ‫رودخان��ه‌ی ارس و خ��ط لول��ه‌ی‬ ‫گاز گچساران ‪ -‬آس��تارا از جمله‬ ‫طرح‌هایی هس��تند ک��ه مقام‌های‬ ‫روسی از آن یاد می‌کنند‪.‬‬ ‫همکاری روس��یه با ای��ران پس از‬ ‫فروپاش��ی ش��وروی نیز ادامه پیدا‬ ‫کرد و بویژه در عرصه‌ی فن‌آوری‬ ‫هسته‌ای توسعه یافت‪.‬‬

‫به ‪ ۱۹‬درصد ارتقاء یافته است‪.‬‬ ‫علیرغم رش��د صادرات ای��ران به‬ ‫روسیه در ‪ ۹‬سال گذشته‪ ،‬به لحاظ‬ ‫اقتصادیشرکت‌هایروسیتابحال‬ ‫از این مناس��بات بیشترین سودها را‬ ‫برده‌اند‪ .‬حال پس از همکاری روسیه‬ ‫با غرب در اعمال تحریم علیه ایران‪،‬‬ ‫مسئولین شرکت‌های روسی که در‬ ‫ایرانفعالهستندهشدارمی‌دهندکه‬ ‫اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی‬ ‫اتحادیه‌ی اروپ��ا و آمریکا به ضرر‬ ‫شرکت‌های روسی خواهد بود‪.‬‬

‫وزارت خارجه‌ی روسیه» و آگاه به‬ ‫مسائل ایران‪ ،‬مناسبات روسیه با ایران‬ ‫رابهلحاظاقتصادیمهمنمی‌شمارد‪.‬‬ ‫وی درگفتگو ب��ا دویچه‌وله تاکید‬ ‫می‌کند‪«:‬تحریم‌هایاقتصادیبیشتر‬ ‫از روسیه به ضرر چین است‪».‬‬ ‫برخی دیگر از کارشناسان از جمله‬ ‫پتر اس��کندراف مفس��ر روزنامه‌ی‬ ‫«ورمیا نووس��تی» به جنبه‌ی سیاسی‬ ‫تحریم اش��اره می‌کنند و موافقت‬ ‫روس��یه ب��ا تحری��م را «بزرگترین‬ ‫شکس��ت سیاس��ی و دیپلماتی��ک‬ ‫کنونی ب��ه نفع روس��یه نیس��ت و روسیه طی سال‌های اخیر» می‌دانند‪.‬‬ ‫این کش��ورعالقمند اس��ت با حل‬ ‫روسیه مخالف تحریم‬ ‫مش��کالت خود با آمریکا‪ ،‬هر چه‬ ‫یکجانبه است‬ ‫س��ریع‌تر روابط خ��ود با ای��ران را‬ ‫بصورت کامل از سرگیرد‪.‬‬ ‫مقامات روس��ی اعمال تحریم‌های‬ ‫یکجانب��ه از س��وی آمری��کا و‬ ‫ضرر تحریم‌ها برای روسیه‬ ‫اتحادی��ه‌ی اروپ��ا را رد کرده‌اند و‬ ‫زیاد نیست‬ ‫درخواس��ت می‌کنند که آمریکا و‬ ‫یوگنیساتانوفسکی‪،‬رئیس«انستیتو کشورهایاروپائیتضمیندهندکه‬ ‫خاورنزدی��ک» در مس��کو نیز در شرکت‌های روسی از این تحریم‌ها‬ ‫گفت‌وگو ب��ا دویچه‌وله می‌گوید‪ :‬درام��ان خواهند ب��ود‪ .‬تحریم‌های‬ ‫«تحریم‌های اعمال شده علیه ایران یک جانبه پیامدهایی برای کش��ور‬ ‫ضررهایی در پی خواهد داش��ت‪ ،‬ثالث خواهد داش��ت و روسیه بیم‬ ‫اما این ضررها را نبایس��تی از آنچه دارد کمپانی‌های فعال این کش��ور‬ ‫که هس��ت بیش��تر نش��ان داد‪ .».‬به در ایران از آن متضرر شوند‪.‬‬ ‫نظرساتانوفسکی‪ ،‬ایران قادر است دیمیتری مدودیف‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫از زی��ر ضربات تحریم‌ها به نحوی روسیهگفتهاست‪،‬اعمالتحریم‌های‬ ‫خارج گ��ردد‪ .‬او در ای��ن رابطه به یکجانبه به «وخیم‌تر شدن اوضاع»‬ ‫کمک کش��ورهای همس��ایه هم خواهد انجامید و به مذاکره با تهران‬ ‫اشاره می‌کند‪« :‬ایران در مرز خود با و توافقات با شورای امنیت سازمان‬ ‫ترکیه قرار است مناطق آزاد تجاری ملل لطمه خواهد زد‪.‬‬ ‫مشترک ایجاد کند‪ .‬ترکمنستان هم برخی از کارشناس��ان روسیه نتیجه‬ ‫در تامین گاز به همسایه جنوبی خود می‌گیرند ک��ه موافقت روس��یه با‬ ‫تحریم علیه ایران به معنای همراهی‬ ‫کمکمی‌کند‪».‬‬ ‫لئونی��د گوس��ییف‪ ،‬کارش��ناس بیش��تراین کش��ور با غرب است و‬ ‫ارش��د «مرکز تحقیقات بین‌المللی پیامدهای سیاس��ی و زیان آور آن‬ ‫دانشکده‌ی دولتی روابط بین‌الملل برای روسیه بیشتراز ضرر اقتصادی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬


‫‪26‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫بحران سالمتی عمومی‬ ‫از سال ‪ 1979‬تا سال ‪ 2004‬آمار نزولی تعداد سالیانه مرگ و میر از محل تصادفات‬ ‫با آمار کانادا یکسان نمانده است‪ ،‬اما آمار مرگ و میر در این تصادفات به سختی‬ ‫از ‪ 5923‬به ‪ 2875‬پایین آمده اس��ت که ‪ 50‬درصد روند کاهش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اما تلفات در آمریکا به ‪ 22500‬نفر رس��یده اس��ت‪ .‬در عوض در سال ‪ 2004‬در‬ ‫آمریکا تعداد ‪ 42836‬نفر در تصادفات کش��ته شدند و از آن زمان تا حال آمار‬ ‫کشتار ساالنه از طریق ترافیک در اطراف ‪ 37000‬نفر دور می‌زند‪ .‬اخیرا روزنامه‬ ‫نیویورک تایمز به مناسبت آغاز فصل تابستان و سیر و سفر با ‪ 11‬متخصص ایمنی‬ ‫ترافیک صحبت کرده و از آن‌ها خواس��ته است تدبیری اندیشه کنند تا بلکه از‬ ‫میزان مرگ و میر در جاده‌ها کاسته شود‪.‬‬ ‫این ‪ 11‬متخصص اکثرا نتوانس��ته‌اند شاهکاری بیافرینند و معجزه‌ای بکنند و یا‬ ‫پیشنهادی ارائه دهند‪ .‬یکی از این متخصصین تنها به موردی اشاره کرده که اکثرا‬ ‫همه با آن آش��نیاند و هر سه با حرف «‪ »e‬کانادایی شروع می‌شود‪« .‬اجرائیات و‬ ‫اجرای قوانین‪ ،‬مهندسی جاده‌ها و آموزش افراد» ضمنا واژه اپیدمیولوژی نیز به‬ ‫عنوان یک پاسخ در جواب‌ها به چشم می‌خورد‪ .‬به هر حال در مجموع هر چهار‬ ‫پاسخ نوعی در همه آن‌ها یکسان بوده است‪.‬‬ ‫واژه تنفیذ قوانین تمرکزش بر اجرای قوانین و کنترل س��رعت اتومبیل‌هاس��ت‬ ‫به رانن��دگان توصیه می‌کند که کمربند ایمنی خ��ود را ببندند و هرگز هنگام‬ ‫مستی رانندگی نکنند تا از میزان مرگ و میر کاسته شود‪ .‬برنامه‌هایی أون توجه‬ ‫ب��ه صدور گواهینامه رانندگی و در نظر گرفت��ن قوانین موجود باید به صورت‬ ‫سراسری صورت گیرد‪ .‬حتی طرح‌های موثر و دربرگیرنده همگانی مثل ممنوع‬ ‫کردن استفاده از تلفن موبایل در هنگام رانندگی می‌تواند کمک کند تا متوجه‬ ‫اهمی��ت خطرات حواس‌پرتی رانندگان ش��ده و بدانیم که به طور مداوم باید با‬ ‫تمرکز رانندگی کنی��م‪ .‬تکنولوژی‌های توام با ریس��ک جدید نیازمند قوانین‬ ‫جدید و درنتیجه اقدامات اجرایی ابتکارآمیز است‪ .‬ما نیاز داریم که مسوولین و‬ ‫قانون‌گزاران مجرب داشته باشیم‪.‬‬ ‫امروز جامعه مهندس��ین ش��رایطی را طراحی و اوضاعی را فراهم می‌آورند که‬ ‫همگان بتوانند در آرامش زندگی کنند و تالش بر این است که خیابان‌ها بیش‬ ‫از پیش سالم باش��ند‪ .‬راه‌حل‌های مهندسی دربرگیرنده طرح‌های جدید و بهتر‬ ‫برای اتوبوس‌های عمومی‪ ،‬گسترش قطارهاست تا از ترافیک خطرناک کاسته‬ ‫شود‪ .‬اینک تالش می‌شود که سیستم ترابری آمریکا مهندسین ترافیک و ایمنی‬ ‫کارآمدتری را استخدام کند و نیز وکالی تازه‌ای به خدمت بگیرد تا هرچه بیشتر‬ ‫جاده‌های ایمن طراحی ش��ده و اتومبیل‌ها نیز سالم‌تر و ایمن‌تر گردد و دربرابر‬ ‫تصادفات مقاوم‌تر باشند‪.‬‬ ‫آموزش دادن شهروندان سبب می‌ش��ود که استاندارد رانندگی همه رانندگان‬ ‫آمریکایی باال رود و آن‌ها نیز بتوانند مانند کشورهای اروپایی به استانداردهای‬ ‫باالی رانندگی دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫علم اپیدمولوژی طریق جدیدی را برای کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات‬ ‫پیش��نهاد می‌کند و آن این ک��ه تصادفات را به عنوان مجموع��ه‌ای از مرگ و‬ ‫می��ر و حوادث بلکه یک بحران عمومی بهداش��ت تلقی ک��رد و این به مفهوم‬ ‫سرمایه‌گزاری بیشتر در ایمنی جاده‌هاست چرا که آن مربوط به مساله سالمتی‬ ‫عامه اس��ت و هرچه بیشتر توصیه می‌ش��ود که به راه‌حل‌های مبتنی بر شواهد و‬ ‫مدارک تکیه کرد‪.‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫پشیمان ترین سهامدار دنیا‪:‬‬ ‫‪ 800‬دالر فروخت ‪ ،‬حاال شده ‪ 22‬میلیارد !‬

‫س��ی ان ان گزارش جالبی داش��ته‬ ‫از آق��ای ‪ .Ron Wayne‬که حدود‬ ‫‪ ۳۵‬س��ال پیش به همراه استیو جابز‬ ‫و اس��تیو وزنیاک ش��رکت اپل را‬ ‫تاسیس کردند‪ .‬و او کسی است که‬ ‫راهنمای استفاده ‪ Apple I‬را نوشته‬ ‫است‪.‬‏‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د از س��هام اپل متعلق به‬ ‫آق��ای ‪ Wayne‬بود اما او چند روز‬

‫بع��د از تاس��یس اپ��ل از کار خود‬ ‫پشیمان می شود و تصمیم می گیرد‬ ‫که س��هام خود را واگذار کند‪ .‬به‬ ‫همین خاطر ‪ ۱۰‬درصد سهمش را‬ ‫در مقابل ‪ ۸۰۰‬دالر! می فروشد‪.‬‬ ‫حاال همین س��هام آق��ای ‪Wayne‬‬ ‫بیش��تر از ‪ ۲۲‬میلی��ارد دالر ارزش‬ ‫دارد و او هیچ سهمی در آن ندارد‪.‬‬ ‫‏‏‪ Wayne‬ک��ه ح��اال در ده��ه ‪۷۰‬‬

‫زندگی اش اس��ت ت��ا به حال هیچ‬ ‫کدام از محصوالت اپل را نخریده‬ ‫و در حال حاضر وقت اش را با جمع‬ ‫آوری سکه و تمبر برای کلکسیون‬ ‫می گذراند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه وج��ودش بیش از‬ ‫خش��م‪ ،‬پر از پش��یمانی اس��ت از‬ ‫تصمیمی که هرگز قابل بازگشت‬ ‫و یا فراموش شدن نیست‪.‬‬

‫کشف قطب نما در مغز کوچک پروانه ها‬

‫راز نهفت��ه در پ��س مهاجراته��ای‬ ‫طوالنی پروانه ها که گاه مسافتهایی‬ ‫به طول چهار هزار و ‪ 800‬کیلومتر را‬ ‫بدون گم کردن مسیر طی می کنند‬ ‫توسط دانشمندان کشف شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محققان معتقدند‬ ‫این حش��رات زیبا با کمک قطب‬ ‫نمایی بیولوژیکی درونی که به آنها‬ ‫امکان احس��اس میدان مغناطیسی‬ ‫زمین را خواهد داد می توانند مسیر‬ ‫درست را در طوالنی ترین مسافتها‬ ‫بیابند‪ .‬در گذش��ته احتمال داده می‬ ‫شد پروانه ها با اس��تفاده سلولهای‬ ‫حساس به نور در شاخکهایشان از‬ ‫جهت خورش��ید برای یافتن مسیر‬ ‫خود استفاده می کنند اما این فرضیه‬ ‫نمی توانس��ت نحوه سفر آنها را در‬ ‫تاریکی شب توضیح دهد‪.‬‬ ‫اکنون بیولوژیس��تها در دانش��گاه‬ ‫ماساچوست دریافته اند مغز پروانه‬ ‫ها دارای یک جفت مولکول است‬

‫که مش��ابه یک قطب نما نسبت به‬ ‫میدان مغناطیسی حساس بوده و این‬ ‫حشرات می توانند از اطالعات این‬ ‫دو مولکول به هم��راه اطالعات به‬ ‫دست آمده از جهت خورشید برای‬ ‫مسیر یابی استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته دانشمندان پروانه ها از جمله‬ ‫پروانه های شهریار مسافتهای بسیار‬ ‫طوالنی را با توانایی قابل توجه یافتن‬ ‫آسان مسیر درست طی می کنند‪ .‬در‬ ‫واقع سیستم قطب نمای مغز پروانه‬ ‫ها به عنوان سیستم پوششی ردیاب‬ ‫خورشیدی در شبها برای یافتن مسیر‬ ‫به کمک این حشرات می آید‪.‬‬ ‫مهاجرت پروانه های شهریار یکی‬ ‫از زیباتری��ن پدیده های طبیعی در‬ ‫تمام کره زمین اس��ت اما تعداد این‬ ‫حش��رات زیبا با کاهشی چشمگیر‬ ‫مواجه شده است‪ .‬پروانه ها معموال‬ ‫در ش��رق آمریکا و جنوب ش��رق‬ ‫کانادا تابستان خود را سپری کرده‬

‫و س��پس برای گذراندن زمس��تان‬ ‫به سوی کوهس��تان «میچوکان» در‬ ‫مرکز مکزیک پرواز می کنند‪ .‬در‬ ‫این منطقه پروانه ها بر باالی درختان‬ ‫خوشه های بزرگی به وجود آورده‬ ‫و صدای خش خش بال آنها در هوا‬ ‫شنیده می شود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش تلگراف‪ ،‬توانایی‬ ‫این حشرات برای ادامه دادن به سفر‬ ‫در مسیری یکس��ان به سوی مبدا و‬ ‫مقصد مشابهی که هر سال منزلگاه‬ ‫این حشرات می شود‪ ،‬برای مدتها‬ ‫ذهن دانشمندان را به خود مشغول‬ ‫کرده است‪ .‬اکنون و با یافتن قطب‬ ‫نمای زیستی پروانه ها‪ ،‬دانشمندان‬ ‫در ح��ال بررس��ی ژن��وم پروانه ها‬ ‫هس��تند تا بتوانند ژنهایی که چنین‬ ‫توانایی به این حشرات بخشیده اند‬ ‫را بیابند‪.‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫دیده بان حقوق بشر‪ :‬سیاست یوتل ست‬ ‫در مقابل پارازیت های ایران چیست؟‬ ‫دی��ده بان حقوق بش��ر طی نامه ای‬ ‫به ش��رکت ماهواره ای یوتل ست‬ ‫خواستار توضیح اقدامات آن برای‬ ‫مقابله با ارسال پارازیت و سانسور از‬ ‫سوی حکومت ایران شد‪.‬‬ ‫این سازمان که در نیویورک مستقر‬ ‫است روز جمعه با انتشار بیانیه ای از‬ ‫شرکت یوتل ست پرسیده چرا پس‬ ‫از ارس��ال پارازیت بر روی ماهواره‬ ‫هاتبرد ‪ 6‬توسط حکومت ایران‪ ،‬این‬ ‫شرکت نیز اقدام به قطع پخش برنامه‬ ‫های شبکه های بی بی سی فارسی و‬ ‫صدای آمریکا کرد‪.‬‬ ‫شرکت فرانسوی یوتل ست پس از‬ ‫اختالالتی ک��ه پارازیت های ایران‬ ‫بر روی ش��بکه های خبری بی بی‬ ‫سی فارسی و صدای آمریکا برای‬ ‫ماهواره هاتبرد ‪ 6‬ایجاد می کرد‪ ،‬از‬ ‫ادامه پخش برنامه های این دو شبکه‬ ‫خودداری کرد‪.‬‬ ‫دیده بان حقوق بش��ر تاکنون طی‬ ‫چند نامه این اق��دام ایران را ناقض‬ ‫حق آزادی بیان و اطالعات دانسته‬ ‫و از ش��رکت فرانسوی یوتل ست‬ ‫خواس��ته اس��ت روش��ن کند چه‬ ‫سیاس��تی برای مقابله با «سانس��ور‬ ‫سیستماتیک»حکومتهادارد‪.‬‬ ‫عزت اهلل ضرغام��ی رئیس صدا و‬ ‫س��یمای ایران ماه گذش��ته ارسال‬ ‫پارازیت بر روی شبکه های ماهواره‬ ‫ای را تایید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪»:‬ما پارازیت می فرستیم‪،‬‬ ‫آنها هم پارازیت می فرستند و سپس‬ ‫کانال های ما روی ماهواره آنها قطع‬ ‫می شود مثل شبکه العالم که از روی‬ ‫عرب س��ت و نایل ست برخالف‬

‫قرارداد حذف شده است‪».‬‬ ‫پی��ش از ای��ن نیز وزی��ران خارجه‬ ‫اتحادیه اروپ��ا با صدور بیانیه ای از‬ ‫ایران خواستند به ارسال پارازیت بر‬ ‫روی شبکه های بین المللی ماهواره‬ ‫ای پایان دهد‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا به ایران هش��دار داد‬ ‫در صورت��ی ک��ه به ای��ن اقدامات‬ ‫پایان ندهد‪ ،‬برای مقابله با این رویه‬ ‫تدابیری اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫از جمله ای��ن تدابیر‪ ،‬ممانعت ایران‬ ‫از اس��تفاده از ماهواره هایی اس��ت‬ ‫که این کش��ور برای پخش برنامه‬ ‫های بین المللی خود همچون شبکه‬ ‫انگلیسی زبان پرس تی وی از آنها‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫شرکت یوتل ست می گوید تاکنون‬ ‫چند شکایت علیه ایران تسلیم کرده‬ ‫است که به ایجاد اختالل در برنامه‬ ‫های بی بی س��ی فارسی و صدای‬ ‫آمریکا مربوط می شود‪.‬‬ ‫این شکایت ها به آژانس ملی امواج‬ ‫فرانس��ه و هیات مقررات رادیویی‬ ‫اتحادیه بین الملل��ی ارتباطات راه‬ ‫دور ارائه شده است‪.‬‬ ‫در نامه دیده بان حقوق بش��ر آمده‬ ‫است شبکه های بی بی سی و صدای‬ ‫آمریکا اکنون برنامه های خود را از‬ ‫طریق ماهواره هایی پخش می کنند‬ ‫ک��ه از مخاطب کمت��ری در ایران‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫این س��ازمان از یوتل ست پرسیده‬ ‫آیا پیش از قطع برنامه های این دو‬ ‫شبکه در ماهواره پر طرفدار هاتبرد‬ ‫‪ ،6‬راه حل دیگری را جستجو کرد‪.‬‬

‫تخریب‬ ‫خانه های بهائیان‬ ‫در یک روستای‬ ‫مازندران‬

‫بر اس��اس گزارش های رس��یده‬ ‫از ای��ران‪ ،‬پنج��اه خان��ه متعلق به‬ ‫بهاییان پیش��تر در طول این هفته‬ ‫در روس��تایی در استان مازندران‬ ‫تخریب شده است‪.‬‬ ‫گفته م��ی ش��ود چهار ل��ودر و‬ ‫تعدادی کامیون‪ ،‬شبانه خانه‌های‬ ‫بهاییان روستای «ایول» را خراب‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫بر پای��ه این گزارش ه��ا از چند‬ ‫روز پیش از حادثه‪ ،‬صاحبان این‬ ‫خانه‌ها به مقام‌های محلی مراجعه‬ ‫کرده‌اند و درباره احتمال حمله به‬ ‫خانه‌های شان هشدار داده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫به این هشدارها توجهی نشد‪.‬‬ ‫دیان عالیی نماین��ده جامعه بین‬ ‫الملل��ی بهاییان در س��ازمان ملل‬ ‫متحد در ژنو‪ ،‬در این باره به بی بی‬ ‫س��ی گفت‪« :‬این مساله ای است‬ ‫که از ابتدای انقالب برای ایرانیان‬ ‫بهائی در ایول اتفاق افتاده‪ .‬اوایل‬ ‫انقالب بی��ش از ‪ ۳۰‬خانواده را از‬ ‫این روس��تا اخراج کردند و آنها‬ ‫هر سال برای گرفتن محصولشان‬ ‫به آنجا برمی گشتند‪ .‬تا اینکه خبر‬ ‫رسید که می خواهند منازلشان را‬ ‫در آنجا خراب کنند‪».‬‬ ‫او گفت که علیرغم مراجعه آنها‪،‬‬ ‫خیابان را بستند و تمام خانه ها را با‬ ‫بولدوزر خراب کردند‪.‬‬ ‫خانم عالیی در پاسخ به اینکه چه‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫انتقاد از نوکیا در سمینار مربوط به ایران در بروکسل‬ ‫رادی��و زمان��ه ‪ -‬یک��م م��اه ژوئیه‪،‬‬ ‫س��میناری با نام «نقش تازه سیاسی‬ ‫اینترنت و تلفن همراه‪ :‬نمونه ایران»‬ ‫با حضور ده‌ها نف��ر از تحلیلگران‪،‬‬ ‫روزنامه‌ن��گاران و فعاالن سیاس��ی‬ ‫و اجتماع��ی ایران��ی و اروپایی در‬ ‫پارلم��ان اروپا واقع در بروکس��ل‪،‬‬ ‫پایتخت بلژیک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ارس��الی زمانه‬ ‫به این نشست‪ ،‬حاضران از آقای بن‬ ‫روم‪،‬نمایندهشرکتنوکیا‪-‬زیمنس‬ ‫در این س��مینار در مورد تجهیزاتی را شرم‌آور خواند‪.‬‬ ‫ک��ه این ش��رکت در اختیار دولت آق��ای ول��ی‌زاده دولت آلم��ان را‬ ‫ای��ران قرار داده‌اس��ت‪ ،‬خواس��تار نی��ز آگاه از این جریان دانس��ت و‬ ‫توضیحشدند‪.‬‬ ‫خواس��تار عذرخواه��ی دولت این‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۰۸‬قرارداد مش��ترک کشور از ملت ایران شد‪.‬‬ ‫شرک ‌‬ ‫ت نوکیا‪-‬زیمنس با ایران این امید معماریان‪ ،‬پژوهش��گر کمپین‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬ ‫دستگا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫بین‌الملل��ی حقوق بش��ر و از دیگر‬ ‫امنیتی ایران داد تا پیام‌های مخالفان روزنامه‌ن��گاران ایران��ی حاضر در‬ ‫را مهار و شنود کنند‪.‬‬ ‫نشس��ت نیز‪ ،‬چندین پیشنهاد را در‬ ‫به گفت��ه حاض��ران‪ ،‬ف��روش این زمینه بهبود وضعیت رسانه‌ای ایران‬ ‫تجهیزات به دول��ت ایران موجب به پارلمان اروپا ارائه کرد‪.‬‬ ‫به زندان افتادن و کشته شدن شمار فش��ار به دولت ایران برای متوقف‬ ‫زیادی از فعاالن ایران شده‌است‪.‬‬ ‫ک��ردن ارس��ال پارازیت ب��ر روی‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬ ‫آقای روم در پاسخ به این پرس‬ ‫ش��بکه‌های رس��انه‌ای گوناگون و‬ ‫گفت ک��ه «نوکیا به صورت عادی فشار به شبکه‌های دولتی تلویزیونی‬ ‫اطالع��ات ردیاب��ی را در اختی��ار ایران که در خارج از کشور آزادانه‬ ‫دولت‌هایی که بخواهند می‌گذارد ب��ه فعالیت مش��غولند ار جمله این‬ ‫و ای��ن تجهی��زات نیز ابت��دا بدون پیشنهادهابودند‪.‬‬ ‫شناخت دقیق از ماهیت دولت ایران امی��د معماریان تش��دید تحریم‌ها‬ ‫در اختیار این دولت قرار گرفته ولی از جمل��ه تحریم‌ه��ای اخیر بنزین‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۹‬با پی بردن از عملکرد از س��وی آمریکا را «به ضرر مردم‬ ‫دولت ایران‪ ،‬شرکت نوکیا تحویل ایران» دانست و پیشنهاد محدودیت‬ ‫ای��ن دس��تگاه‌ها را به ای��ران قطع س��فر ب��رای مقام‌ه��ای جمهوری‬ ‫کرده‌است‪».‬‬ ‫اسالمی در میان کشورها را داد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬رض��ا ولی‌زاده‪ ،‬خبرنگار بارابارا لوخبیهلِر‪ ،‬مدیر هیأت مربوط‬ ‫پیشین صدا و سیما که ایران را ترک به ایران در پارلمان اروپا در بخشی‬ ‫کرده‪ ،‬به ش��دت به نوکیا‪-‬زیمنس از این س��مینار‪ ،‬اظهار داش��ت که‬ ‫اعتراض کرد و سخنان نماینده آن «همبس��تگی عظیم��ی در منطقه با‬

‫مسائل ایران وجود دارد» و از حضور‬ ‫گسترده ایرانیان و غیر ایرانیان در این‬ ‫نشست ابراز خوش‌حالی کرد‪.‬‬ ‫دنی کوهن‪-‬بن ْدی��ت‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫حزب س��بزها که سخنران آغازین‬ ‫این س��مینار بود وجود اینترنت در‬ ‫ایران را با چین مقایسه کرد و اظهار‬ ‫داش��ت که «اینترن��ت در چین هم‬ ‫باعث شده دولت نتواند آزادی‌ها را‬ ‫به طور کامل سرکوب کند‪».‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬دلب��ر توکل��ی یکی از‬ ‫روزنامه‌نگاران پیشین روزنامه‌های‬ ‫اعتماد و س��رمایه‪ ،‬نق��ش اینترنت‬ ‫در ارس��ال صدای جنبش س��بز در‬ ‫هم��ان لحظ��ات وقوع‪ ،‬ب��ه دنیای‬ ‫خارج را بسیار مهم دانست و افزود‬ ‫که «بس��یاری از مردم ع��ادی و نه‬ ‫روزنامه‌نگاران و وبالگ‌نویس��ان»‬ ‫این کار را انجام دادند‪.‬‬ ‫در بخشی دیگر‪ ،‬رضا معینی‪ ،‬مدیر‬ ‫بخش ایران گزارشگران بدون مرز‬ ‫ورود اینترن��ت به ای��ران را با ورود‬ ‫تلگراف ب��ه ایران مقایس��ه کرد و‬ ‫اظهار داشت که «اینترنت و تلگراف‬ ‫ه��ر دو از باب��ت مناف��ع داخلی و‬ ‫خارجی درگیری و چالش به‌وجود‬ ‫آورده‌اند‪».‬‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫محبوبیت فوق العاده شبکه تلویزیونی‬ ‫مردوک در داخل ایران‬

‫سیا‪ :‬ایران اورانیم کافی برای تولید دو بمب اتمی دارد‬

‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬لئون پنت��ا رئیس‬ ‫سازمان اطالعات مرکزی آمریکا‬ ‫گفته است ایران هم اکنون دارای‬ ‫اورانیم کافی برای تولید دو بمب‬ ‫اتمی است و تحریم های اقتصادی‬ ‫احتم��اال این کش��ور را از تالش‬ ‫برای دستیابی به توانایی هسته ای‬ ‫باز نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه‬ ‫تلویزیونی ای بی سی گفت تحریم‬ ‫های جهانی ممکن است تاثیراتی‬ ‫داشته باشد و مشکالت اقتصادی‬ ‫جدی برای ایران ایجاد و حکومت‬ ‫این کشور را تضعیف کند‪.‬‬ ‫ام��ا او افزود‪« :‬آی��ا این ای��ران را‬ ‫از مقاص��د خ��ود برای رس��یدن‬ ‫به توانایی هس��ته ای ب��از خواهد‬ ‫داشت؟ احتماال نه‪».‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح می‬ ‫شود که رابرت گیتس وزیر دفاع‬ ‫آمریکا هفت��ه پیش گفت تحریم‬ ‫های دیپلماتیک و اقتصادی اخیر‬ ‫علی��ه ایران ش��انس خوب��ی برای‬ ‫توقف برنامه اتمی ایران دارد‪.‬‬ ‫او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی‬ ‫فاکس نیوز گفت این فش��ارهای‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی از ظرفیت‬ ‫باالی��ی ب��رای تاثی��ر گ��ذاری بر‬ ‫محاس��بات اتمی ایران برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل متحد‬ ‫اخیرا تحریم ه��ای جدیدی علیه‬ ‫ایران اعمال کرده است‪.‬‬ ‫آمریکا و اروپا نیز گام هایی برای‬ ‫فشارهای یکجانبه بر ایران برداشته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫اما ای��ران تاکنون حاضر به توقف‬

‫غنی سازی نشده است‪.‬‬ ‫واکنش روسیه‬

‫رئیس سازمان سیا در مصاحبه روز‬ ‫یکش��نبه خود گفت ای��ران اکنون‬ ‫اورانی��م ک��م غلظت کاف��ی برای‬ ‫س��اخت دو بمب اتم��ی دارد‪ ،‬اما‬ ‫نخست باید آن را با غلظت باال غنی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی گفت باید بررسی کرد آیا ایران‬ ‫تصمیم به تولید سالح اتمی گرفته‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سیا اگر ایران چنین‬ ‫تصمیمی اتخاذ کرده باشد یکسال‬ ‫باید صرف غنی سازی اورانیم کند‬ ‫و یکسال دیگر نیز برای آماده شدن‬

‫سیس��تم پرتاب کننده سالح اتمی‬ ‫خود صبر کند‪.‬‬ ‫ایران هم��واره گفته اس��ت بدنبال‬ ‫تولید سالح اتمی نیست و مقاصد‬ ‫هسته ای صلح آمیز دارد‪.‬‬ ‫آق��ای پنتا گفت اس��رائیل بیش از‬ ‫آمریکا معتقد است ایران تصمیم به‬ ‫تولید بمب دارد‪ ،‬اما تل آویو حاضر‬ ‫است تا روشن ش��دن تاثیر تحریم‬ ‫های جهانی صبر کند‪.‬‬ ‫او افزود اس��رائیل حاضر اس��ت به‬ ‫آمریکا زمان کافی بدهد تا در برابر‬ ‫ایران به جای ابزار نظامی نخست از‬ ‫شیوه های دیپلماتیک‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاسی استفاده کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیا همچنین گفت‬ ‫آمریکا و اس��رائیل اطالعات خود‬

‫درباره ظرفیت های هسته ای ایران‬ ‫را در اختیار یکدیگر می گذارند‪.‬‬ ‫دمیت��ری م��دودف رئیس جمهور‬ ‫روسیه اظهارات آقای پنتا را «نگران‬ ‫کننده» خواند و گفت باید صحت‬ ‫این اطالعات بررسی شود‪.‬‬ ‫وی که برای ش��رکت در نشس��ت‬ ‫گروه بیس��ت در کانادا بسر می برد‬ ‫گفت جامعه جهان��ی برنامه اتمی‬ ‫ایران را شفاف نمی داند و اگر ثابت‬ ‫شود این کشور اورانیم کافی برای‬ ‫س��اخت دو بمب اتمی دارد‪ ،‬تنش‬ ‫های موجود افزایش می یابد‪.‬‬

‫لغو برگزاری مراسم بزرگداشت آیت اهلل بهشتی‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬در آس��تانه سالگرد‬ ‫هفت��م تی��ر ‪ ،۱۳۶۰‬خان��واده آیت‬ ‫اهلل محمد بهش��تی اعالم کرده اند‬ ‫که امسال مراس��م یادبودی برگزار‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫در هفت��م تیرم��اه ‪ ۱۳۶۰‬آی��ت اهلل‬ ‫بهشتی‪ ،‬نخستین رئیس دیوان عالی‬ ‫کش��ور (قوه قضایی��ه) و دبیر کل‬ ‫حزب جمهوری اسالمی به همراه‬ ‫عده ای دیگر از اعضای این حزب‬ ‫بر اثر انفجار بمب کشته شد‪.‬‬ ‫خانواده آیت اهلل بهش��تی با انتش��ار‬ ‫اطالعیه ای یک��ی از دالیل برگزار‬ ‫نش��دن مراس��م یادبود امس��ال را‬ ‫«ضرورت پاسداشت حریم شهدای‬ ‫هفتم تیر» عنوان کرده است‪.‬‬ ‫در مت��ن این اطالعیه آمده اس��ت‪:‬‬

‫«در پی تماس های مکرر بس��یاری‬ ‫از عزیزان‪ ،‬دوس��تداران و بستگانی‬ ‫که همه س��اله در مجل��س خانواد ‌ه‬ ‫شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی‬ ‫به مناسبت واقع ‌ه هفتم تیر به منظور‬ ‫بزرگداش��ت و ارج گ��ذاری ب��ه‬ ‫فضایل‪ ،‬اندیشه ها و آرمان های آن‬ ‫ش��هید گرانقدر و هفتاد و دو تن از‬ ‫یاران صدیق انقالب و خدمتگزاران‬ ‫راستین به مردم شرکت می کردند‪،‬‬ ‫به آگاهی می رسانیم که با توجه به‬ ‫جوانب گوناگون‪ ،‬بویژه ضرورت‬ ‫پاسداشت حریم این شهیدان‪ ،‬این‬ ‫مجل��س در س��ال ج��اری برگزار‬ ‫نخواهد شد»‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د رفتارهایی که به‬ ‫خصوص پس از انتخابات ریاست‬

‫به گ��زارش روزنام��ه آمریکایی‬ ‫واشنگتن پس��ت بینندگان ایرانی‬ ‫هنگام عوض کردن ایستگاه های‬ ‫تلویزیون روی شبکه ای متوقف‬ ‫می شوندکه سریال های پر سوز و‬ ‫گداز سطحی عامه پسند و کمدی‬ ‫ِ‬ ‫سهامداری روپرت‬ ‫از شبکه ای به‬ ‫مردوک پخش می ش��وند؛ و این‬ ‫امر روحانیون جمهوری اسالمی و‬ ‫مسئولین صدا و سیما را به خشم و‬ ‫تکاپو واداشته است‪.‬‬ ‫بر خالف بس��یاری از کانال های‬ ‫خارجی در دس��ترس تهرانی ها‪،‬‬ ‫برنام��ه های ش��بکه «فارس��ی ‪»۱‬‬ ‫شامل س��ریال های معروف کره‬ ‫ای‪ ،‬کلمبیایی و نمایش (شو)های‬

‫جمهوری سال گذشته با بستگان و‬ ‫نزدیکان برخی از ش��خصیت های‬ ‫سیاسی مطرح در سال های نخستین‬ ‫انقالب اسالمی صورت گرفته در‬ ‫انتشار این اطالعیه موثر بوده باشد‪.‬‬ ‫پس از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫س��ال گذش��ته در ای��ران‪ ،‬علیرضا‬ ‫بهش��تی‪ ،‬فرزند آیت اهلل بهشتی که طرفداران دولت آقای احمدی نژاد‬ ‫یکی از اعضای س��تاد انتخاباتی و در چنین مراسمی بوده است‪.‬‬ ‫از مشاوران میرحسین موسوی بود سال گذشته‪ ،‬به همین مناسبت قرار‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫بود مراس��می در مسجد قبا برگزار‬ ‫نماینده‬ ‫همچنی��ن‬ ‫بهش��تی‬ ‫علیرضا‬ ‫ش��ود و مهدی کروبی‪ ،‬از رهبران‬ ‫میرحسینموسویدرکمیتهپیگیری مخالفان دولت‪ ،‬برای ش��رکت در‬ ‫وضعیت زندانیان و آسیب دیدگان این مراس��م در محل حضور یافت‬ ‫حوادث پس از انتخابات هم بود‪.‬‬ ‫اما ماموران دولتی شرکت کنندگان‬ ‫ظاهرا نگران��ی خان��واده آیت اهلل در این مراس��م را هدف حمله قرار‬ ‫بهش��تی احتم��ال ج��دی اخ�لال دادند‪.‬‬

‫امریکایی است و بیشتر این برنامه ها‬ ‫نه به همراه زیرنویس که به زبان ملی‬ ‫ایران یعنی فارسی دوبله و پخش می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫آسانیِ دسترس��ی به این برنامه ها و‬ ‫گستردگی آنها باعث شده از ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫پیش که اولین برنامه شبکه فارسی ‪۱‬‬ ‫بر روی آنتن رفت هر روز بینندگان‬ ‫بیشتری را به خود جذب کند‪.‬‬ ‫«داس��تانش قشنگ اس��ت» این را‬ ‫مریم‪ ،‬زن خانه داری در غرب تهران‬ ‫می گوید؛ درباره تازه ترین سریال‬ ‫پر س��ر و صدا و پر بیننده فارسی‪:۱‬‬ ‫مجموعه رمزآلودی به نام «بادی آو‬ ‫دیزایر‪ -‬ت��نِ خواهش»‪ .‬برای دیدن‬ ‫این تله نووال ‪-‬عاش��قانه اس��پانیایی‬ ‫زبان‪ ،‬مریم آنتن ماهواره استتار شده‬ ‫اش را به تازگی بر روی این شبکه‬ ‫تنظیم کرده است‪ .‬وی که خواست‬ ‫ن��ام خانوادگی اش قید نش��ود می‬ ‫گوید که (هرچند) تماشای برخی‬ ‫صحنه های آن در حضور خانواده‬ ‫زشت است‪ ،‬ولی با این وجود نمی‬ ‫تواند از دیدن سریال بگذرد‪.‬‬ ‫می گوید‪« :‬تمام داس��تان س��ریال‬ ‫درباره بخش��ش‪ ،‬می��ل و غریزه‪ ،‬و‬ ‫عدالت است» و ادامه می دهد وقتی‬ ‫ماریو س��یمارو بازیگر کوبایی در‬ ‫نقش س��الوادور بازی می کند‪ ،‬از‬ ‫دریای آبی بیرون می آید و موهای‬ ‫بلند و تیره اش تنها بخشی از ماهیچه‬ ‫های ورزی��دهء باالتن��ه اش را می‬ ‫پوشاند‪.‬‬ ‫آنت��ن گیرن��ده ماه��واره در اینجا‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬غیر قانونی است ولی به گونه‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫سایه تهدید نهادهای امنیتی بر کنکور‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫کرده بود‪ ،‬اما ارس��ال پیامک های‬ ‫تهدیدآمی��ز در روزه��ای پ��س از‬ ‫مصاحبه نیز ادامه پیدا کردتا حدی‬ ‫که سازمان س��نجش مجبور شد با‬ ‫انتشار اطالعیه ای نسبت به نگرانی‬ ‫های داوطلبان واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫بنا به گزارش خبرگ��زاری فارس‪،‬‬ ‫در اطالعیه سازمان سنجش که روز‬ ‫گذشته منتشر شد آمده است‪« :‬اخيرا ً‬ ‫افراديباارسالپيامكبهتلفنهمراه‬ ‫داوطلبان‪ ،‬با هدف ايجاد تشويش و‬ ‫اضطراب‪ ،‬سعي در سوءاستفاده از‬ ‫داوطلبان را دارند‪ ،‬لذا اين س��ازمان‬ ‫ضم��ن پيگيري موض��وع از طريق‬ ‫دس��تگاههاي ذيص�لاح‪ ،‬موك��دا ً‬ ‫توصيه مي‌نمايد با نزديك‌تر شدن‬ ‫به زمان برگزاري آزمون سراسري‬ ‫سال ‪ 89‬مراقب ترفندهاي مغرضانه‬ ‫افراد باش��ند و در ص��ورت لزوم‪،‬‬ ‫س��ازمان را براي پيگيري موضوع‬ ‫مطلع نمايند‪ .‬الزم به يادآوري است‬ ‫كه سازمان سنجش آموزش كشور‬ ‫به هيچ وجه از طريق ارسال پيامك‬ ‫اطالع رساني نمي‌نمايد»‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پیش از ای��ن هم در‬ ‫جریان اعتراضات پس از انتخابات‪،‬‬ ‫پیامک های تهدی��د آمیزی مبنی‬ ‫بر شناس��ایی و بازداش��ت شرکت‬ ‫کنندگان منتشر شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در اقدام��ی بی س��ابقه‪،‬‬ ‫موسس��ه ای به نام «کانون فرهنگی‬ ‫آموزش(قل��م چی)» اس��امی ‪140‬‬ ‫نفر برگزیده به گفته خ��ود «برتر»‬ ‫کنک��وری راکه ق��رار اس��ت در‬ ‫روزهای آین��ده برگزار ش��ود‪ ،‬به‬ ‫صورت آگهی تبلیغاتی در روزنامه‬ ‫جام ج��م‪ ،‬ارگان مطبوعاتی صداو‬ ‫سیما منتشر کرده است‪.‬‬ ‫در اینباره نیز س��ازمان س��نجش با‬ ‫انتش��ار اطالعی��ه ای اع�لام کرده‬ ‫ادعاهای موسس��ه قلم چی «کذب‬

‫محض» است‪.‬‬ ‫بن��ا به گ��زارش ایس��نا در اطالعیه‬ ‫س��ازمان س��نجش آم��ده اس��ت‪:‬‬ ‫«ضوابط و ش��رايط آزمون هر سال‬ ‫نسبت به سال گذشته متفاوت بوده و‬ ‫تا رقابت علمي انجام نشود و نمرات‬ ‫اكتس��ابي داوطلبان پردازش نشود‪،‬‬ ‫‌هر گون��ه اظهار نظر و پيش‌گويي‪،‬‬ ‫وجاهت علمي و منطق��ي ندارد و‬ ‫داوطلب��ان و خان��واده آنان اينگونه‬ ‫تبليغات واهي را جدي نگيرند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه همچنین آمده است‪:‬‬ ‫«سازمان با هيچ موسسه‪ ،‬آموزشگاه‬ ‫و رس��انه‌اي در زمين��ه برگ��زاري‬ ‫آزمون‌ه��اي آزمايش��ي و انتخاب‬ ‫رش��ته‪ ،‬اعالم نتايج‪ ،‬طراحي سئوال‬ ‫هم��كاري نمي كن��د و پخش پيام‬ ‫تبليغ از صدا و سيما و يا روزنامه‌هاي‬ ‫كثيراالنتشار بدين معني نيست كه‬ ‫فعاليتاينموسساتوآموزشگاه‌ها‬ ‫قانوني و مورد تاييد سازمان سنجش‬ ‫و وزارت علوم مي باشند»‪.‬‬ ‫گفتنی است کنکور سال ‪ ٨٩‬پیش‬ ‫از این نیز به دلیل اعمال سهمیه بندی‬ ‫جنسیتی بر ضد دختران و همچنین‬ ‫ممنوعیت شرکت اتباع خارجی‪ ،‬از‬ ‫جمله افغان ه��ا و عراقی ها در این‬ ‫آزمون‪ ،‬از س��وی محافل آموزشی‬ ‫به عنوان کنک��وری جنجالی لقب‬ ‫گرفته بود‪ .‬لقب��ی که با تهدیدهای‬ ‫نهادهای امنیتی و اقدامات بی سابقه‬ ‫یک مافیای کمک آموزشی‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد لقب درستی بوده است‪.‬‬

‫تخریب خانه های‪...‬‬

‫محبوبیت فوق العاده ‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪28‬‬

‫ادامه از صفحه ‪29‬‬

‫کسانی مس��ئول این حادثه هستند‬ ‫گفت‪« :‬مساله اصلی در واقع مساله‬ ‫بهائی ستیزی در مازندران مخصوصا‬ ‫در س��اری و اطراف ساری است‪ .‬و‬ ‫سالهاست که این نوع مسائل پیش‬ ‫م��ی آید و وقتی هم ک��ه بهائیان به‬ ‫دادگاه م��ی روند قاضی ها تعجب‬ ‫م��ی کنند ولی در واقع زیر دس��ت‬ ‫وزارت اطالع��ات اس��ت و کاری‬ ‫نمی توانند بکنند‪».‬‬ ‫او می گوید که حت��ی به بهایی ها‬ ‫اج��ازه نمی دهند برای دادن گل به‬ ‫همسایگان مسلمانشان به بیمارستان‬ ‫بروند و آن را اقدامی بر علیه امنیت‬ ‫کشور می دانند‪.‬‬ ‫نماینده جامعه بی��ن المللی بهاییان‬ ‫در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا به‬ ‫هیج مرجع��ی در ارتباط با حوادث‬ ‫روس��تای ایول شکایت خواهد برد‬ ‫ی��ا نه گفت جامع��ه جهانی بهائیان‬ ‫به عنوان یک س��ازمان غیردولتی‪،‬‬ ‫موضوع را به نهادهای حقوق بشری‬ ‫سازمان ملل اطالع خواهد داد‪.‬‬

‫ای گسترده در دسترس همه یافت‬ ‫می شود‪ .‬مقامات تصدیق کرده اند‬ ‫که بسیاری از کانال های خارجی را‬ ‫به وسیلهء ضد موج رادیویی مسدود‬ ‫نموده اند ولی فارسی‪ ۱‬که از مرکز‬ ‫مخاب��رهء زیر مجموعه اس��تار تی‬ ‫وی در هن��گ کنک بر روی آنتن‬ ‫ماهواره می رود هنوز در تهران قابل‬ ‫دیدن است‪.‬‬ ‫برخ��ی نقدها مردوک را مس��ئول‬ ‫و مقص��ر تهاجم فرهنگ��ی غرب‬ ‫م��ی دانند‪ .‬پنجره‪ ،‬مجله وابس��ته به‬ ‫متعصبین تندرو‪ ،‬بیشتر مطالب اخیر‬ ‫خود را به فارس��ی‪ ۱‬اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در یکی از همین شماره ها‬ ‫تصویری دستکاری شده و شیطان‬ ‫گونه از مردوک را با سنجاق سینه‬ ‫س��فید و صورتی ش��بکه فارسی‪،۱‬‬ ‫روی جلد چاپ کرد‪ .‬این مجله در‬ ‫نوشته اش اعالم کرد که «مردوک‬ ‫یک یهودی اس��ت ک��ه تالش می‬ ‫کند رس��انه های دنیا را در دس��ت‬ ‫بگیرد و فارس��ی‪ ۱‬را در این راس��تا‬ ‫تاسیس کرده است‪».‬‬

‫پلیس ایران‪ :‬روزانه سه هزار کیلو‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫برنامه های گسترده ای برای کنترل‬ ‫مص��رف م��واد مخ��در و برخورد‬ ‫با معت��ادان در ایران اجرا ش��ده اما‬ ‫این برنامه ها موفقیت آمیز نبوده و‬ ‫گزارش��ها از افزایش مصرف مواد‬ ‫مخدر حکایت دارد‪.‬‬ ‫هر س��اله حجم زیادی مواد مخدر‬ ‫در ایران کشف می شود و مقامات تریاک مهمترین ماده مصرفی‬ ‫در ایران است و ساالنه بیشتر‬ ‫ایرانی دلیل عم��ده افزایش قاچاق‬ ‫از یک هزارتن تریاک توسط‬ ‫موادمخ��در ب��ه ای��ران را باالرفتن‬ ‫پلیس کشف می شود‬ ‫کشت خش��خاش در افغانستان می‬ ‫دانند‪.‬‬ ‫این دسته از مواد مخدر است‪.‬‬ ‫پلیس ای��ران تالش زی��ادی انجام‬ ‫آقای س��اجدی نیا م��ی گوید که‬ ‫داده تا جلوی قاچاق مواد مخدر را‬ ‫پلیس در س��ال گذش��ته ‪ 961‬کیلو‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫مواد مخدر «شیش��ه» کشف کرده‬ ‫آقای س��اجدی نیا می گوید که از‬ ‫که نسبت به سال ‪ 1387‬بسیار بیشتر‬ ‫س��ال ‪ 2008‬تا ‪ 2010‬سطح خالص‬ ‫است چون در آن س��ال فقط ‪178‬‬ ‫زیر کش��ت خشخاش در افغانستان‬ ‫کیلوگرم شیشه کشف شده بود‪.‬‬ ‫کاهش یافته و طبق گزارشها مزارع‬ ‫ش��واهد حاکی از افزایش مصرف‬ ‫دچار آفت زدگی شده اند‪.‬‬ ‫ماده مخدر «کراک» حکایت دارد‪.‬‬ ‫به عقیده رئیس پلیس تهران‪ ،‬آفت‬ ‫رئیس پلیس ته��ران می گوید که‬ ‫زدگی عمدی اس��ت ب��رای آنکه‬ ‫در سال گذشته ‪ 6‬هزار و ‪ 867‬کیلو‬ ‫قیم��ت مواد مخ��در زیاد ش��ود و‬ ‫گرم کراک در کشور کشف شده‬ ‫اکن��ون قیمت عمده ف��روش مواد‬ ‫که نس��بت به س��ال ‪ 1387‬افزایش‬ ‫مخدر در بازار از ‪ 78‬دالر در س��ال‬ ‫زیادی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫گذشته به ‪ 134‬دالر در سال جاری‬ ‫بنابر گزارش پلیس‪ ،‬در سال ‪1387‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫دو هزار ‪ 116‬کیلو «کراک» کشف‬ ‫از زمان��ی ک��ه حکوم��ت طالبان‬ ‫شده بود اما در سال گذشته این رقم‬ ‫در افغانس��تان ب��ا حمل��ه آمریکا و‬ ‫تقریبا سه برابر شده است‪.‬‬ ‫متحدانش از میان برداش��ته ش��د‪،‬‬ ‫بنابر گفته فرمان��ده انتظامی تهران‬ ‫تولید موادمخدر در این کشور رو به‬ ‫سال گذش��ته نزدیک به ‪ 214‬هزار‬ ‫افزایش بوده و طرح های جلوگیری‬ ‫نف��ر قاچاقچی دس��تگیر ش��ده اند‬ ‫از کشت خشخاش در افغانستان به‬ ‫که این رقم نس��بت به س��ال ‪1387‬‬ ‫نتیجه امیدوارکنن��ده ای نینجامیده‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬در سال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 1387‬پلیس حدود ‪ 250‬هزار نفر را‬ ‫ای��ران با داش��تن ‪ ۹۵۰‬کیلومتر مرز‬ ‫دستگیر کرده بود‪.‬‬ ‫مشترک با افغانستان و قرار گرفتن‬ ‫پلیس می گوید که در سال گذشته‬ ‫میان این کش��ور و اروپ��ا‪ ،‬همواره‬ ‫دو هزار و ‪ 400‬نفر معتاد را دستگیر‬ ‫یک��ی از راه های اصل��ی ترانزیت‬ ‫کرده در حالی که تعداد معتادان در‬ ‫مواد مخدر افغانستان به جهان خارج‬ ‫س��الهای اخیر به ش��دت زیاد شده‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر تریاک‪ ،‬در س��الهای اخیر‬ ‫گزارشها نش��ان می دهد که عمده‬ ‫مصرف مواد مخدر صنعتی نیز در‬ ‫کس��انی که ب��ه عن��وان قاچاقچی‬ ‫ایران به شدت افزایش یافته و میزان‬ ‫دستگیر ش��ده اند‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫مواد کش��ف شده توسط پلیس نیز‬ ‫مواد مخ��در بوده و ج��زو معتادان‬ ‫حاکی از افزایش عرضه و مصرف‬ ‫هستند‪.‬‬

‫وکیل زینب جاللیان‪ :‬دادستان تهران‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫در ای��ن بیانی��ه همچنین از س��ران‬ ‫حکومت ایران خواس��ته شده تا به‬ ‫اعدام و از بین بردن سیس��تماتیک‬ ‫زندانیان سیاسی کرد پایان دهند‪.‬‬ ‫به گزارش کمپین بین‌المللی دفاع‬ ‫از حقوق بش��ر‪ ،‬در حال حاضر ‪۱۵‬‬ ‫زندان��ی کرد منتظ��ر اجرای حکم‬ ‫اعدامشانهستند‪.‬‬ ‫وخامت حال مجید توکلی‬

‫از س��وی دیگ��ر خبر رس��یده که‬ ‫مجی��د توکلی دانش��جوی زندانی‬ ‫دانش��گاه امیرکبیر بر اثر سرفه‌های‬ ‫شدید و عدم استفاده از دارو دچار‬ ‫خونریزی ش��ده است‪ .‬یکی از هم‬ ‫سلولی‌های وی در تماس با خانواده‬ ‫توکلی ضمن اعالم این خبر گفته‬ ‫که مس��ئوالن زندان از انتقال مجید‬ ‫به درمانگاه یا بیمارستان خودداری‬

‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مجی��د توکل��ی چندی پی��ش در‬ ‫اعتراض به وضعیت نامناس��بش در‬ ‫زندان و نیز ضرب و ش��تم توس��ط‬ ‫ماموران دس��ت به اعتصاب غذای‬ ‫خشک زده بود‪.‬‬ ‫دستگیری‌هاهمچنان‬ ‫ادامه دارد‬

‫محمد باقری و مختار اسدی دو تن‬ ‫از اعضای کانون صنفی معلمان روز‬ ‫سه‌شنبههشتمتیرماهبازداشتشدند‪.‬‬ ‫در همان روز علی اکبر باغانی دبیر‬ ‫کانون صنفی معلمان پس از ماهها‬ ‫بازداشت‪ ،‬به خاطر مراسم عروسی‬ ‫دخترش به طور موقت و با قید وثیقه‬ ‫از زندان آزاد ش��د‪ .‬محمود بهشتی‬ ‫لنگرودی‪ ،‬س��خنگوی این کانون‬ ‫همچنان در زندان به سر می‌برد‪.‬‬

‫ایران در «اقتصاد دیجیتال»‬ ‫در میان ‪ ۷۰‬کشور به مقام ‪ ۶۹‬رسید‬ ‫بر اس��اس تازه‌ترین گزارش ساالنه‬ ‫از وضعیت «اقتص��اد دیجیتال» در‬ ‫بزرگ‌تری��ن کش��ورهای دنی��ا و‬ ‫کاربرد اینترنت در تجارت در این‬ ‫کشورها‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در میان ‪ ۷۰‬کش��ور ب��ا یک درجه‬ ‫س��قوط نسبت به س��ال گذشته در‬ ‫مقام ‪ ۶۹‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سازمان «اکونومیست اینتلی‌جنس‬ ‫یونی��ت» در گزارش��ی ب��ا عنوان‬ ‫«رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال ‪»۲۰۱۰‬‬ ‫اش��اره می‌کند که ایران با کس��ب‬ ‫امتیاز ‪ ۳.۲۴‬از ‪ ۱۰‬امتیاز در مقام ‪۶۹‬‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رتبه‌بندی اقتص��اد دیجیتال توانایی‬ ‫کش��ورها در ج��ذب تکنول��وژی‬ ‫اطالعات و ارتباطات و اس��تفاده از‬ ‫آنها در راه رسیدن به منافع اقتصادی‬ ‫و اجتماعی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در گزارش سال ‪ ۲۰۰۹‬این سازمان‪،‬‬ ‫ای��ران ب��ا امتی��از ‪ ۳.۴۳‬از ‪ ۱۰‬امتیاز‬ ‫در مق��ام ‪ ۶۸‬قرار داش��ت که با این‬ ‫حساب ایران در سال ‪ ۲۰۱۰‬یک پله‬ ‫سقوط کرده است‪.‬‬ ‫در تازه‌تری��ن گ��زارش «اقتص��اد‬ ‫دیجیت��ال» متعل��ق به س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫تنه��ا یک کش��ور اس��ت که پس‬ ‫از جمهوری اس�لامی ق��رار دارد‌‪:‬‬ ‫آذربایجان با کسب ‪ ۳‬امتیاز در مقام‬ ‫‪ ۷۰‬جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫از جمله کش��ورهایی که در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬از نظ��ر کارب��رد اینترنت در‬ ‫اقتصاد مقامی بهتر از ایران کس��ب‬ ‫کرده‌ان��د می‌ت��وان ب��ه الجزای��ر‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‌‪ ،‬پاکستان‪ ،‬س��ری‌النکا‪،‬‬ ‫ترینی��داد و توباگ��و‪ ،‬رومان��ی و‬ ‫بلغارستان اشاره کرد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی از آن است که‬ ‫کشورهای پیشرو در زمینه استفاده‬ ‫از تکنولوژی ارتباطات در تجارت‬ ‫دو کشور سوئد و دانمارک هستند‪:‬‬ ‫س��وئد با نزدیک به هش��ت و نیم‬ ‫امتیاز در مقام اول و دانمارک با زیر‬

‫هشت و نیم امتیاز در مقام دوم قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬بر اس��اس تازه‌ترین‬ ‫گ��زارش از اقتص��اد دیجیت��ال‪،‬‬ ‫کش��ورهای اس��کاندیناوی از نظر‬ ‫اس��تفاده از موبای��ل و اینترنت در‬ ‫تج��ارت و اقتص��اد از بس��یاری از‬ ‫کشورهایبزرگدنیاپیشافتاده‌اند‪:‬‬ ‫چهار کش��ور س��وئد‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫فنالند و نروژ در میان شش کشور‬ ‫اول دنیا قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫گ��روه تحلیل‌گ��ران س��ازمان «‬ ‫اکونومیس��ت اینتلی‌جنس یونیت»‬ ‫ب��رای ارزیاب��ی هر کش��ور حاضر‬ ‫در ای��ن جدول صد معی��ار مجزا و‬ ‫مشخص‪ ،‬کمی و کیفی‪ ،‬را در نظر‬ ‫گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به‬ ‫کیفیت پهنای باند اینترنتی و میزان‬ ‫در دس��ترس بودن تلفن موبایل در‬ ‫کشورها اشاره کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب هر چه میزان کیفیت‬ ‫پهنای بان��د اینترنت در کش��ورها‬ ‫بیشتر باشد و تلفن موبایل بیشتر در‬ ‫دسترس باش��د‪ ،‬رتبه کشورها بهتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که شبکه‌های‬ ‫اینترنت و موبای��ل در ایران به‌ویژه‬ ‫در س��ال گذش��ته و به دنبال آغاز‬ ‫اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات‬ ‫با قطعی یا محدودیت شدید مواجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫آن طور که در این گزارش ساالنه‬ ‫آم��ده اس��ت‪« ،‬وقتی کش��وری از‬ ‫تکنولوژی اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫برای انجام هر چه بیشتر فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی خ��ود به��ره می‌گیرد‪،‬‬ ‫اقتصاد آن کشور شفاف‌تر و کاراتر‬ ‫می‌شود»‪.‬‬ ‫در گ��زارش « رتبه‌بن��دی اقتص��اد‬ ‫دیجیتال ‪ ،»۲۰۱۰‬آمریکا رتبه سوم‪،‬‬ ‫کانادا یازده��م‪ ،‬بریتانیا چهاردهم‪،‬‬ ‫آلمان هجدهم و فرانس��ه بیستم را‬ ‫دارد‪.‬‬

‫رئيس بازرسان آژانس بين المللی‬ ‫انرژی اتمی استعفا کرد‬ ‫سخنگوی آژانس بين المللی انرژی‬ ‫اتمی روز پنجشنبه اعالم کرده است‪:‬‬ ‫اولی هاينونن‪ ،‬بازرس ارش��د آژانس‬ ‫در پرونده ايران و س��وريه ‪ ،‬به داليل‬ ‫شخصی از سمت خود استعفا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اولی هاينون ‪ ۶۳‬س��اله مديريت امور‬ ‫پادمانهای آژانس را نيز برعهده دارد‬ ‫و مسئول مستقيم بازرسی های هسته‬ ‫ای ايران بود‪.‬‬ ‫اولی هاينونن که از کارشناس ارشد‬ ‫آژانس در خصوص برنامه هسته ای‬ ‫ايران شناخته می شود در سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫در گزارش��ی به اعض��ای آژانس از‬ ‫ارتباط بين برنامه غنی سازی اورانيوم‪،‬‬ ‫آزمايش مواد انفجاری و مطالعه در‬ ‫خص��وص تغييرات در موش��ک ها‬ ‫برای حمل کالهک اتمی ‪ ،‬در برنامه‬ ‫هسته ای ايران خبر داد‪.‬‬ ‫گيل تودر‪ ،‬س��خنگوی آژانس بين‬ ‫المللی انرژی اتمی ‪ ،‬پنجشنبه گفت‪:‬‬ ‫اولی هاينونن مس��ئول ب��ازرس های‬ ‫پرونده هس��ته ای ايران و س��وريه تا‬

‫پايان ماه اگوس��ت آژانس را ترک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫اولی هاينونن‪ ،‬متخصص مواد راديو‬ ‫اکتيو اس��ت و در اواي��ل دهه ‪۱۹۸۰‬‬ ‫ب��ه آژانس بين المللی ان��رژی اتمی‬ ‫پيوس��ت‪ .‬آژانس بين المللی انرژی‬ ‫اتم��ی می گويد به زودی جانش��ين‬ ‫اولی هاينونن معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫رسانه های خبری می گويند احتمال‬ ‫دارد هرمن ناکارتس‪ ،‬يکی از معاونان‬ ‫اول��ی هاينون ک��ه بر کار بازرس��ان‬ ‫آژانس در پرونده ايران نظارت دارد‪،‬‬ ‫به عنوان جانش��ين اين بازرس ارشد‬ ‫آژانس تعيين ش��ود يا اين که فردی‬ ‫خارج آژانس جانشين وی شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش رويت��رز‪ ،‬ديپلمات های‬ ‫آش��نا به آژانس می گوين��د يوکيا‬ ‫آمانو‪ ،‬مدي��رکل آژانس بين المللی‬ ‫انرژی اتمی که س��ال گذشته به اين‬ ‫سمت منصوب ش��د‪ ،‬پیش از این به‬ ‫طور خصوصی گفته بود که تغييراتی‬ ‫در س��طح مدي��ران آژانس صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬


31 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

31


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫پای سخن حجة االسالم کديور‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪3‬‬

‫او چندان هم در پی «حاکم کردن‬ ‫فقها» نيس��ت؛ اما ترديد نمی توان‬ ‫داش��ت که در سپهر نظريه پردازی‬ ‫های سياس��ی او «حاکم کردن فقه‬ ‫و شريعت» امری ترديد ناپذير بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬او در اين م��ورد در کتاب‬ ‫«حکومت اسالمی» خود ـ که اصول‬ ‫«مکتب خمينی» در آن تدوين شده‬ ‫ـ نوشته است‪:‬‬ ‫«حکومت اسالمی هیچیک از‬ ‫انواع طرز حکوم��ت های موجود‬ ‫نیس��ت‪ ...‬حکوم��ت اس�لامی نه‬ ‫استبدادی اس��ت و نه مطلقه‪ ،‬بلکه‬ ‫مشروطه اس��ت‪ .‬البته نه مشروطه به‬ ‫معنی متعارف فعلی آن که تصویب‬ ‫قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت‬ ‫باش��د؛ مش��روطه از این جهت که‬ ‫حکومت کنندگان در اجرا و اداره‬ ‫مقید به یک مجموعه شرط هستند‬ ‫که در قرآن کریم و س��نت رسول‬ ‫اک��رم (ص) معین گش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫«مجموعهء ش��رط» همان احکام و‬ ‫قوانین اسالم است که باید رعایت‬ ‫و اجرا شود‪ .‬از این جهت حکومت‬ ‫اس�لامی قانون الهی بر مردم است‪.‬‬ ‫فرق اساس��ی حکومت اسالمی با‬ ‫حکومت های مش��روطهء سلطنتی‬ ‫و جمهوری در همین است‪ .‬در این‬ ‫[اس��ت] که نمایندگان مردم یا شاه‬ ‫در اینگونه رژیم ها به قانونگذاری‬ ‫می پردازند در صورتی که قدرت‬ ‫مقننه و اختیار ش��رع در اس�لام به‬ ‫خداون��د متع��ال اختص��اص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ارع مقدس اسالم یگانه‬ ‫قدرت مقننه اس��ت‪ .‬هیچکس حق‬ ‫قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز‬ ‫حکم ش��ارع را نمی توان به مورد‬ ‫اجرا گذاشت»‪.‬‬ ‫ب��اری‪ ،‬برای اينکه گزارش اين‬ ‫گفتگوی پر فراز و نشيب را کامل‬ ‫کرده باشم‪ ،‬اين نکته را هم بيافزايم‬ ‫که آقای دکت��ر کديور‪ ،‬در بخش‬ ‫دوم گفتگ��وی خود‪ ،‬ب��ه امروز و‬ ‫جنبش س��بز می پردازد و‪ ،‬در مقام‬ ‫ش��خصی ک��ه «با رهب��ری جنبش‬ ‫ارتباطات گس��ترده دارد»‪ ،‬به چند‬ ‫نکته ديگر هم اشاره می کند‪:‬‬ ‫نخس��ت اينکه حکومت واقعی‬ ‫ملی می تواند بر اساس همين قانون‬ ‫اساسی فعلی (و حتی با وجود ولی‬ ‫فقيهیکه‪،‬بنابرپيشبينیهایهمين‬ ‫قانون‪ ،‬مجری دقيق وظايف مندرج‬ ‫در آن باشد) به مردم دموکراسی و‬ ‫آزادی بدهد‪.‬‬ ‫دوم اينکه مردم معترض و به خيابان‬ ‫آمدهء اي��ران صرفاً خواهان اجرای‬ ‫کامل قانون اساسی بوده و هستند‪،‬‬ ‫چرا که خامنه ای و اعوانش مانع از‬ ‫آن شده اند که بس��ياری از اصول‬ ‫آن اج��را ش��وند‪ .‬در عين حال اگر‬

‫اين اص��ول در دوران آقای خمينی‬ ‫هم رعايت نمی شده اند اين امر از‬ ‫آن جهت بوده که کشور در شرايط‬ ‫جنگی به س��ر می برده و امام قصد‬ ‫داش��ته در پايان جنگ ب��ه اجرای‬ ‫اص��ول آن برگ��ردد ک��ه عمرش‬ ‫کفاف نکرده و «راحل» شده است‪.‬‬ ‫س��وم اينک��ه آق��ای مهن��دس‬ ‫ميرحسين موس��وی «مترجم ارادهء‬ ‫ملی» اس��ت و آنچه هائ��ی را بيان‬ ‫می کن��د و می خواهد ک��ه مردم‬ ‫خواستار آنند و چون خواست مردم‬ ‫اجرای قانون اساس��ی است ايشان‬ ‫هم خواستار به اجرا گذاشته شدن‬ ‫اصول مغفول قانون اساسی اند‪.‬‬ ‫چه��ارم اينکه جنبش س��بز می‬ ‫خواهد که مس��تقل باشد و استفاده‬ ‫از رس��انه های کشورهای غربی را‬ ‫نبايد دليل ات��کاء آن به اين دولت‬ ‫ها دانست‪ .‬همانگونه که امام خمينی‬ ‫از بی‪.‬بی‪.‬سی برای رهبری انقالب‬ ‫اس��تفاده کرد بی آنکه انقالب ‪57‬‬ ‫انگليسی باش��د(!)‪ ،‬اکنون هم ما از‬ ‫رسانه های غربی استفاده می کنيم‬ ‫بی آنکه از آنها پشتيبانی بخواهيم‪.‬‬ ‫به همين دليل هم هست که تصميم‬ ‫گرفته ايم تلويزيون مستقل خود را‬ ‫هم داشته باشيم‪.‬‬ ‫پنجم اينکه جنبش سبز عملکرد‬ ‫آمريکا در منطقه را تجاوزکارانه می‬ ‫داند‪.‬‬ ‫و شش��م اينک��ه‪ ،‬در زمين��هء‬ ‫سياس��ت خارج��ی‪ ،‬جنبش س��بز‬ ‫«اس��رائيل» را مصداق «تروريس��م‬ ‫دولتی» و حکومت آن را «غاصب‬ ‫و تروريست» می داند‪ ،‬بطوری که‬ ‫در شعارهای مردم معترض نيز يکی‬ ‫از شعارها عبارت بوده است از «هم‬ ‫غزه‪ ،‬هم لبنان‪ ،‬جانم فدای ايران»‪.‬‬ ‫باری‪ ،‬خوانندهء گرامی‪ ،‬من نمی‬ ‫دانم شما وقتی به اين «تقليب» بزرگ‬ ‫می رسيد در مورد حجت االسالم‬ ‫دکتر محس��ن کديور چه قضاوتی‬ ‫بهم می زنيد‪ .‬م��ن که به زيرکی و‬ ‫هوش فراوان و حافظهء درخش��ان‬ ‫ايشان ايمان دارم چاره ای نمی بينم‬ ‫جز اينکه فکر کنم آدمی که يک‬ ‫ساعت تمام برای بينندگان صدای‬ ‫آمريکا از صداقت و امانت داری و‬ ‫اخالق سخن می گويد و همهء اينها‬ ‫را در حکومت فعلی غايب می بيند‬ ‫خودش احتماالً باي��د دچار نوعی‬ ‫توهم ناشی از خودتلقينی شده باشد‬ ‫تا در روز روشن دست به معکوس‬ ‫کردن شعاری بزند که مردم جهان‬ ‫آن را از رسانه های مختلف شنيده‬ ‫ان��د‪ ،‬واال آدم ص��ادق و اخالقی و‬ ‫امانتدار که قلب واقعيت نمی کند و‬ ‫چنين دروغ فاحشی را بر زبان نمی‬ ‫راند‬

‫سناریویی به نام شهرام امیری‪...‬‬

‫متکی‪ :‬آمریکا دروغ می گوید‬

‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫در آخرین اظهارنظر رس��می یک‬ ‫مق��ام بلند پایه جمهوری اس�لامی‬ ‫درباره ش��هرام امی��ری‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه گفت مقام��ات آمریکایی‬ ‫حقیقت را درباره امیری کتمان می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش بی بی سی‪ ،‬آقای متکی‪،‬‬ ‫روز سه شنبه‪ ۸‬تیر(‪ ۲۹‬ژوئن) در یک‬ ‫نشست خبری در تهران گفت اینکه‬ ‫مشخص شده است آقای امیری در‬ ‫آمریکا به سر می برد‪ ،‬نشانه «بارز بی‬ ‫صداقتی»آمریکاست‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه افزود‪« :‬با توجه به‬ ‫اینکهآقایامیریدرکشورعربستان‬ ‫سعودی ربوده شده است‪ ،‬ایران این‬ ‫موضوع را از طریق سفارت عربستان‬ ‫و دفتر حفظ منافع و دبیر کل سازمان‬ ‫ملل پیگیری می کند‪».‬‬ ‫دولت عربستان س��عودی هرگونه‬ ‫ایفای نقش در ماجرای ربوده شدن‬ ‫شهرام امیری را نفی می کند‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا‬ ‫چهارش��نبه نهم ژوئن (‪ ۱۹‬خرداد)‬ ‫تایید کرد که ایران از طریق دولت‬ ‫س��وئیس درباره ش��هرام امیری به‬ ‫ایاالت متحده یادداشت دیپلماتیک‬ ‫فرستاده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری های ایران پیش از این‬ ‫خبر داده بودند وزارت امور خارجه‬ ‫ایران سفیر سوئیس در تهران راکه به‬ ‫عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران‬ ‫عمل می کن��د‪ ،‬احضار و اعتراض‬ ‫جمهوری اس�لامی را به وی ابالغ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه آمریکا درباره‬ ‫محتوای نامه ایران اظهار نظر نکرده‪،‬‬ ‫اما اعالم کرده در حال بررسی آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام امنیت��ی آمری��کا که‬ ‫نخواست نامش برده شود این اتهام‬ ‫که شهرام امیری شکنجه شده را رد‬ ‫کرده و گفته است‪« :‬اینکه آمریکا‬ ‫در ش��کنجه افراد با هدف گرفتن‬ ‫اعترافات غیر واقعی پناهنده ش��دن‬ ‫درگیر است‪ ،‬ادعایی نادرست است‪.‬‬ ‫چنین اعمالی روش ما نیست‪ .‬چنین‬ ‫ادعایی به هیچ وجه منطقی نیست‪».‬‬ ‫ایران سازمان های اطالعاتی غربی‬ ‫را‪ ،‬عالوه بر ربودن ش��هرام امیری‪،‬‬ ‫به ربودن علیرضا عسگری‪ ،‬معاون‬ ‫پیش��ین وزارت دف��اع جمه��وری‬ ‫اسالمی که در سفر به ترکیه ناپدید‬ ‫شد‪ ،‬متهم کرده و از سازمان های بین‬ ‫المللی برای رهایی آنان درخواست‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬

‫از منابع اطالعاتی ایاالت متحده که‬ ‫از آنها نامی برده نشده بود‪ ،‬گزارش‬ ‫دادکه آقای امیری به آمریکا پناهنده‬ ‫ش��ده و اطالعات ارزشمند خود از‬ ‫برنامه های اتمی ایران را در اختیار‬ ‫دولت این کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬افشای برنامه‬ ‫س��اخت یک مرکز جدی��د غنی‬ ‫سازی اورانیوم در نزدیکی قم یکی‬ ‫از نتای��ج همکاری ش��هرام امیری‬ ‫با س��ازمان ه��ای اطالعاتی غرب‬ ‫بود‪ .‬دولت آمریکا هنوز رسما این‬ ‫گزارش را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫خب��ر ناپدید ش��دن ش��هرام امیری‬ ‫نخستین بار توسط منوچهر متکی‪،‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی به صورت رس��می اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬او ‪ 15‬مهر سال ‪ 88‬یعنی چند‬ ‫ماه پس از ناپدید شدن امیری گفت‬ ‫دولت اس��نادی در دست دارد که‬ ‫نشان می دهد آمریکایی ها مسئول‬ ‫بازداشت ش��هرام امیری‪ ،‬شهروند‬ ‫ایرانی که در عربستان دستگیر شده‪،‬‬ ‫هستند اما به ماهیت این اسناد اشاره‬ ‫ای نکرد‪.‬‬ ‫مقام��ات جمهوری اس�لامی می‬ ‫گویند این پژوهش��گر برنامه هسته‬ ‫ای ایران طی س��فر حج به عربستان‬ ‫سعودی ربوده شده است‪.‬‬ ‫ایران مقررات بسیار سختگیرانه ای‬ ‫برای س��فرهای خارج��ی ماموران‬ ‫امنیت��ی ی��ا نظام��ی و بخص��وص‬ ‫اش��خاص فعال در برنامه هسته ای‬ ‫جمهوری اسالمی دارد‪.‬‬ ‫روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن‬ ‫در گزارش��ی که روز یکش��نبه ‪13‬‬ ‫دسامبر ‪ 2009‬منتش��ر کرد‪ ،‬مدعی‬ ‫شد که آقای امیری اطالعات بسیار‬ ‫حساسی از برنامه هسته ای ایران را‬ ‫به غرب منتقل کرده است‪.‬‬ ‫این گزارش به نقل از منابع اطالعاتی‬ ‫دولت فرانسه حاکیست که شهرام‬ ‫امیری اخیرا بازرسان آژانس اتمی‬ ‫س��ازمان ملل را پیش از پرواز آنها‬ ‫به تهران‪ ،‬در یک جلسه مخفی در‬ ‫فرودگاه فرانکفورت در جریان این‬ ‫برنامه قرار داد‪.‬‬ ‫بنابه این گزارش ش��هرام امیری که‬ ‫یک فیزیکدان ب��ا تخصص اتمی‬ ‫است در تاسیسات زیرزمینی فردو‬ ‫در نزدیک��ی ق��م کار ک��رده ک��ه‬ ‫اتحادیه اروپا سال گذشته از آن به‬ ‫عنوان بخشی از برنامه اتمی نظامی‬ ‫ایران نام برد‪.‬‬

‫آمریکا و متح��دان اروپایی اش در‬ ‫ماه سپتامبر آژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی را از وجود ای��ن مرکز غنی‬ ‫سازی اورانیوم در اطراف قم باخبر‬ ‫کردند‪ .‬اما به نوشته ساندی تلگراف‬ ‫مالقات م��اه اکتبر با آق��ای امیری‬ ‫باعث دستیابی بازرسان به اطالعات‬ ‫کلیدی یک فرد داخلی پیش از آن‬ ‫سفر حساس‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫ساندی تلگراف می نویسد‪« :‬اما به‬ ‫گفته یک وبسایت تحلیل اطالعات‬ ‫امنیتی با تماس های قوی در فرانسه‪،‬‬ ‫آقای امیری برخالف ادعای ایران‪،‬‬ ‫پ��س از یک عملی��ات بین المللی‬ ‫تجسس��ی تحت هدایت س��ازمان‬ ‫اطالعات مرک��زی آمریکا‪ ،‬فراری‬ ‫شد‪».‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گزارش ب��ه نقل از‬ ‫وبسایت «اینتلیجنس آنالین» آمده‬ ‫است‪« :‬سازمان ‪ CIA‬سال گذشته‬ ‫پس از سفر امیری به فرانکفورت در‬ ‫ارتباط با کارهای تحقیقاتی اش با او‬ ‫تماس گرفت‪ .‬یک بازرگان آلمانی‬ ‫نقش واس��طه را بازی کرد‪ .‬تماس‬ ‫نهایی در وین برقرار شد زمانی که‬ ‫امیری برای کمک به نماینده ایران‬ ‫در آژانس بین المللی انرژی اتمی به‬ ‫اتریش سفر کرد‪ .‬لختی پس از آن‪،‬‬ ‫این دانشمند به زیارت در مکه رفت‬ ‫و از آن زم��ان تاکنون دیده نش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫س��اندی تلگ��راف می نویس��د از‬ ‫زم��ان مفقود ش��دن آق��ای امیری‬ ‫اعض��ای س��ازمان ضدجاسوس��ی‬ ‫ایران سرگردان شده اند و منوچهر‬ ‫متکی این مورد را در یک مالقات‬ ‫خصوصی با بان کی مون دبیرکل‬ ‫سازمان ملل درمیان نهاده است‪.‬‬ ‫این روزنامه می نویسد‪« :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی اکن��ون سرنوش��ت س��ه‬ ‫کوهنورد آمریکای��ی را که در ماه‬ ‫ژوئیه در مرز ایران و عراق دستگیر‬ ‫ش��دند ب��ه سرنوش��ت گروهی از‬ ‫ش��هروندان ایران��ی از جمله آقای‬ ‫امیری که تهران مدعی است تحت‬ ‫بازداش��ت آمریکا هستند گره زده‬ ‫اس��ت و به نظر می رسد که نوعی‬ ‫معامله در این زمینه را با میانجیگری‬ ‫سوئیسی ها مطرح کرده است‪.‬‬ ‫واکنش رسمی دولت آمریکا این‬ ‫اس��ت که هیچ اطالعاتی از محل‬ ‫اقامت آق��ای امیری ن��دارد‪ ،‬اما به‬ ‫نوش��ته این روزنامه تصور می شود‬ ‫که ش��هرام امیری در یک عملیات‬

‫فیلم تازه امیری به فاصله‬ ‫اندکی پس از آن پخش‬ ‫شد که شبکه ای بی سی‬ ‫آمریکا‪ ،‬در گزارشی مدعی‬ ‫شد ماموران امنیتی جمهوری‬ ‫اسالمی این پژوهشگر هسته ای‬ ‫ایرانی را تهدید کرده اند که‬ ‫در صورت عدم بازگشت به‬ ‫ایران‪ ،‬فرزند او را به قتل‬ ‫می رسانند‪.‬‬

‫تح��ت هدایت س��ازمان اطالعات‬ ‫مرکزی آمری��کا‪ ،‬هم اکن��ون در‬ ‫اروپا و تحت حفاظت یک سازمان‬ ‫اطالعاتی غربی باشد‪ .‬غربی ها که‬ ‫می خواهند مطمئن ش��وند ایران او‬ ‫را عمدا برای گم��راه کردن غرب‬ ‫نفرستاده است‪ ،‬به شدت او را مورد‬ ‫سئوال قرار داده اند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش یک منبع‬ ‫نزدیکبهدستگاهاطالعاتخارجی‬ ‫فرانسه (دی جی اس ای) به ساندی‬ ‫تلگراف گفته است اطالعات آقای‬ ‫امیری درباره کارکردهای داخلی ‪-‬‬ ‫بخص��وص رویه های امنیتی مرکز‬ ‫قم ‪« -‬بسیار مفید» بوده است‪.‬‬ ‫اینمنبعگفتهاست‪«:‬امیریاطالعات‬ ‫دس��ته اولی از این تاسیسات دارد و‬ ‫این موضوع اصل��ی مباحثات بوده‬ ‫است‪ .‬آن مالقات چنان محرمانه بود‬ ‫که بعید است بازرسانی که با امیری‬ ‫دی��دار کردند نام او را می دانس��ته‬ ‫اند‪ ،‬چه رس��د به سابقه اش‪ .‬او فقط‬ ‫به عنوان یک نقطه تماس واقعی که‬ ‫از چگونگی کارکرد قم خبر دارد‬ ‫معرفی شد‪».‬‬ ‫بنابه این گزارش ماموران فرانسوی‬ ‫که از جزئیات مالقات فرانکفورت‬ ‫خبر دارند امیری را یکی از درخشان‬ ‫ترین دانشمندان اتمی ایران با تفکر‬ ‫غربیوتسلطخوببهزبانانگلیسی‬ ‫توصیف می کنند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست که سازمان‬ ‫اطالعات مرکزی آمریکا در س��ال‬ ‫‪ 2005‬ی��ک برنام��ه مخفی تحت‬ ‫عنوان «تخلیه مغزه��ا» را آغاز کرد‬ ‫که هدف آن تضعیف برنامه اتمی‬ ‫ای��ران از طریق ترغی��ب مقام های‬ ‫کلیدی آن کش��ور به فرار به غرب‬ ‫بود‪.‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫دو نفر از متهمان کهریزک به اعدام‪...‬‬

‫تشکیل جلسه هیأت امنای منتصب احمدی‌نژاد‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫علی خامن��ه ای‪ ،‬رهبر ای��ران روز‬ ‫پنجم مردادماه‪ ،‬دستور تعطیل شدن‬ ‫بازداش��تگاه کهری��زک را به دلیل‬ ‫«غیراستاندارد» بودن صادر کرد‪.‬‬ ‫در گزارشی که کمیته ویژه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ب��رای پیگیری‬ ‫حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و‬ ‫اواخر دی ماه از جلسه علنی مجلس‬ ‫قرائتشد‪،‬سعیدمرتضوی‪،‬دادستان‬ ‫عموم��ی و انقالب وق��ت تهران به‬ ‫عن��وان صادرکننده دس��تور انتقال‬ ‫بازداش��ت ش��دگان به بازداشتگاه‬ ‫کهریزک معرفی شد‪.‬‬ ‫آق��ای مرتض��وی گفت��ه ب��ود که‬ ‫دلیل انتقال بازداش��ت ش��دگان به‬ ‫کهریزک‪« ،‬فق��دان ظرفیت زندان‬ ‫اوین» و علت مرگ کشته شدگان‬ ‫هم ابت�لا به بیم��اری مننژیت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما کمیته وی��ژه مجلس در‬ ‫گزارش خ��ود هر دو این اظهارات‬ ‫را خالف واقع اعالم کرد‪.‬‬ ‫آقای مرتض��وی در ح��ال حاضر‬ ‫ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و‬ ‫کاال را ب��ه عهده دارد و به اتهاماتی‬ ‫که در گزارش کمیته ویژه مجلس‬ ‫علیه او مطرح ش��ده بود‪ ،‬رسیدگی‬ ‫نشده است‪.‬‬

‫دست کم دو تن دیگر از بازداشت‬ ‫ش��دگان هم پس از آزادی‪ ،‬در اثر‬ ‫صدم��ات وارده توس��ط مأموران‬ ‫بازداشتگاه کهریزک جان خود را‬ ‫از دست داده اند‪.‬‬ ‫آقایروحاالمینیفرزندعبدالحسین‬ ‫روح االمینی‪ ،‬دبیرکل حزب عدالت‬ ‫و توسعه ایران اسالمی و از حامیان‬ ‫محس��ن رضایی در دهمی��ن دوره‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در گزارش کمیته ویژه مجلس در‬ ‫مورد ش��رایط منجر به کشته شدن‬ ‫او آمده بود‪« :‬مرحوم روح االمینی‬ ‫در مس��یر انتق��ال از کهری��زک به‬ ‫اوین وضعیت وخیمی داش��ته که‬ ‫هر چه بازداشت شدگان به مأموران‬ ‫محاف��ظ در این خص��وص متذکر‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬آنان ب��دون توجه از این‬ ‫مسئله گذشتند‪ .‬انتقال از کهریزک‬ ‫به اوین با اتوبوس های نامناس��ب و‬ ‫با ازدحام بس��یار زندانی��ان‪ ،‬آن هم‬ ‫در اوج گرما در س��اعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫تا ‪ ۲‬بعدازظهر انجام شد و در اوین‬ ‫نیز علیرغم وخیم ب��ودن وضعیت‬ ‫مرحوم روح االمینی از س��اعت ‪۱۴‬‬ ‫الی ‪ ۱۷‬در نوبت قرنطینه بوده و در‬ ‫س��اعت ‪ ۱۷‬پزش��ک وی را جهت‬ ‫مداوا به بیمارستان اعزام نمود‪».‬‬ ‫نحوه کشته شدن امیر جوادی فر هم‬ ‫در این گزارش چنین توصیف شده‬ ‫بود‪« :‬ایشان در زمان دستگیری مورد‬ ‫ضرب و ش��تم قرار گرفته و قبل از‬ ‫انتقال به کهری��زک مداوا گردیده‬ ‫ولی ب��ا این حال نامب��رده از لحاظ‬ ‫جس��می ضفیف ش��ده بود و توان‬

‫افزایش فشار و ‪...‬‬

‫دیپلماسیاقتصادی‪...‬‬

‫کشته شدگان کهریزک‬

‫امیر جوادی فر‪ ،‬محسن روح االمینی‬ ‫و محمد کامرانی سه جوانی بودند‬ ‫که حکومت ایران کش��ته ش��دن‬ ‫آنه��ا را در اثر ض��رب و جرح در‬ ‫بازداش��تگاه کهریزک به رسمیت‬ ‫شناخت‪.‬‬ ‫گفته می شود که عالوه بر این ها‪،‬‬

‫ادامه از صفحه ‪18‬‬

‫وقتی مشکالت زنان زندانی سیاسی‬ ‫در رسانه‌ها انتش��ار می‌یابد‪ ،‬دستور‬ ‫تشدید فشارها جمعی علیه زندانیان‬ ‫سیاس��ی زن را به کار می برند و از‬ ‫این طریق مسئولیت اذیت و آزارها‬ ‫را بر گردن شخص خبردهنده قرار‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫فعالین حقوق بش��ر و دمکراسی در‬ ‫ایران‪ ،‬تشدید فش��ارهای علیه زنان‬ ‫زندانی سیاس��ی که به صورت قطع‬ ‫آب و گرفتن امکانات خنک کننده‬ ‫و موارد دیگر صورت می‌پذیرد را‬ ‫محکوممی‌کند‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫روز چهارش��نبه ب��ا اش��اره ب��ه این‬ ‫ک��ه ب��زودی اس��تخدام در بخش‬ ‫دولتی متوقف خواهد ش��د گفت‪،‬‬ ‫جوین��دگان کار بای��د بر اس��اس‬ ‫مهارت و توانمن��دی های خود در‬ ‫بازار کار و اشتغال جذب شوند‪.‬‬ ‫روزنام��ه خبربه نق��ل از رویترز‪ ،‬از‬ ‫رونق تجارت دعا نویسان در ایران‬ ‫خب��ر م��ی دهد‪.‬کس��ب و کار دعا‬ ‫نویسان‪ ،‬که ادعای ارتباط با خداوند‬ ‫برای حل مشکالت مردم را دارند‪،‬‬ ‫ه��ر روز در ای��ران رونق بيش��تری‬ ‫می‌گيرد‪.‬‬

‫بازداشتگاه کهریزک روز‬ ‫پنجم مرداد سال گذشته به‬ ‫دستور علی خامنه‌ای‬ ‫تعطیل شد‬

‫مقاومت در برابر صدمات جسمی‬ ‫و روح��ی بازداش��تگاه کهریزک‬ ‫را نداش��ته اس��ت و در چه��ار روز‬ ‫حض��ور در کهریزک ی��ک بار به‬ ‫پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده‬ ‫که مداوای خاصی نسبت به ایشان‬ ‫انجام نمی پذیرد‪ .‬به هر حال ایشان با‬ ‫حالت وخیم سوار اتوبوس می شود‬ ‫و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها‬ ‫نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و‬ ‫در بیرون از اتوبوس جان می دهد‪».‬‬ ‫پزشکوظیفهبازداشتگاهکهریزک‬ ‫ک��ه در ای��ن بخ��ش از گ��زارش‬ ‫ب��ه او اش��اره ش��ده‪ ،‬ظاه��را رامین‬ ‫پوراندرجانی بوده اس��ت که جسد‬ ‫او اواخر آبان ماه در خوابگاه محل‬ ‫خدمتش پیدا شد‪.‬‬ ‫سرتیپ اس��ماعیل احمدی مقدم‪،‬‬ ‫فرمانده پلی��س ایران هم��ان زمان‬ ‫گف��ت ک��ه آق��ای پوراندرجانی‬ ‫«احتماال» خودکش��ی کرده است‪،‬‬ ‫چرا که برای ارائ��ه توضیحات در‬ ‫مورد وقایع کهریزک به دادسرای‬ ‫نظامی احضار ش��ده و «آنگونه که‬ ‫در وصیتنامه اش نوشته»‪ ،‬به صدور‬ ‫حک��م زندان ب��ه مدت پنج س��ال‬ ‫تهدید شده بود‪.‬‬ ‫کمیته ویژه مجلس در مورد سومین‬ ‫کش��ته ش��ده کهری��زک ه��م در‬ ‫گزارش خود نوش��ته بود‪« :‬مرحوم‬ ‫محمد کامرانی پس از دس��تگیری‬ ‫بدون بازجویی به زندان کهریزک‬ ‫منتق��ل م��ی ش��ود و در آنج��ا نیز‬ ‫همچون سایر زندانیان مورد ضرب‬ ‫و شتم و تحقیر قرار می گیرد‪ .‬وی‬ ‫تحمل صدمات وارده را نداش��ته و‬ ‫پس از بازگش��ت به زندان اوین به‬ ‫بیمارس��تان لقمان منتقل می شود و‬ ‫در بیمارس��تان نیز رس��یدگی الزم‬ ‫صورت نمی گیرد‪ .‬وضعیت بحرانی‬ ‫نامبرده پس از ‪ ۳۰‬ساعت از انتقال به‬ ‫بیمارستان به خانواده وی اطالع داده‬ ‫می شود‪ .‬آنها همان شب فرزند خود‬ ‫را به بیمارستان مهر منتقل نموده‪ ،‬اما‬ ‫انتقال ایش��ان ثمره ای نداشته و وی‬ ‫در بیمارس��تان مهر جان خود را از‬ ‫دست می دهد‪».‬‬

‫با تاس��یس دانش��گاه آزاداسالمی‪،‬‬ ‫ریاس��ت این دانش��گاه را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬یک سال پیش گفته بود که‬ ‫دانشگاه آزاد باید خود را برای کنار‬ ‫رفتن او از مقام ریاست این دانشگاه‬ ‫آماده کند‪.‬‬ ‫اما مش��کالت به وجود آمده بر سر‬ ‫وقف اموال و ترکیب هیات امنای‬ ‫این دانش��گاه باعث ش��ده است تا‬ ‫موضوع ریاس��ت آقای جاسبی بر‬ ‫دانشگاه آزاد هم مورد مناقشه جناح‬ ‫های سیاسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫یاسر هاشمی رفسنجانی‪ ،‬فرزند اکبر‬ ‫هاشمی رفسنجانی که از بنیانگذاران‬ ‫دانشگاه آزاد و رئیس هیات امنای‬

‫آن اس��ت روز گذشته اعالم کرده‬ ‫بود ک��ه در نام��ه ای از رئیس قوه‬ ‫قضاییه خواسته است تا به «اقدامات‬ ‫علیه دانشگاه آزاد» رسیدگی شود‪.‬‬ ‫آقای هاشمی همچنین گفته است‬ ‫که طی روزهای گذشته برات علی‬ ‫سرلک‪ ،‬مدیر پشتیبانی دفتر هیات‬ ‫امنای دانشگاه آزاد‪ ،‬توسط افرادی‬ ‫که مدعی دارا بودن حکم دادستانی‬ ‫بوده اند‪ ،‬دستگیر شده است‪.‬‬ ‫به گفته آقای هاشمی ورود به دفتر‬ ‫هیات امنای دانش��گاه آزاد و برهم‬ ‫زدن اثاثی��ه و ل��وازم اداری آن و‬ ‫بازداشت آقای سرلک تالشی است‬ ‫برای «ایجاد بحران های ساختگی و‬

‫مظنون به جاسوسی‪...‬‬ ‫خود را ش��هروندان ع��ادی جا زده‬ ‫بودند و بعضی از آنها سالها به عنوان‬ ‫زوج با هم زندگی می کردند‪.‬‬ ‫براس��اس اس��ناد رس��می ک��ه در‬ ‫نیویورک تسلیم دادگاه شده‪ ،‬آنها‬ ‫توسط س��ازمان اطالعاتی روسیه‪،‬‬ ‫اس وی آر‪ ،‬تربیت ش��ده بودند تا‬ ‫در محافل سیاس��تگذاری آمریکا‬ ‫نفوذ کرده و اطالعات جمع آوری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محققان می گویند ک��ه بعضی از‬ ‫مام��وران از اوای��ل ده��ه ‪ 1990‬از‬ ‫هوی��ت ه��ای جعلی اس��تفاده می‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گفته دادستان ها آنها در عملیات‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫پیشرفته کامپیوتری شرکت داشتند‬ ‫که از جمله شامل استفاده از عکس‬ ‫های ظاهرا ب��ی اهمیت برای انتقال‬ ‫پیام های کتبی به صورت مخفیانه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیشتر والدیمیر پوتین‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫روسیه‪ ،‬ابراز امیدواری کرده بود که‬ ‫دستگیری این گروه در آمریکا به‬ ‫روابط در حال گسترش دو کشور‬ ‫آسیب نزند‪.‬‬ ‫رابرت گیبز‪ ،‬سخنگوی کاخ سفید‬ ‫ه��م گفت فکر نمی کن��د که این‬ ‫واقع��ه روابط دو کش��ور را به طور‬ ‫منفی تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬

‫معادن غنی یا بازی تبلیغاتی‪...‬‬ ‫و مقام‌های آمریکایی با محاسبه روز‬ ‫ذخایر آن بر پایه ارزش کنونی دالر‪،‬‬ ‫بهای [جدید] آن را تخمین زده‌اند؛‬ ‫یعنی یک هزار میلیارد دالر‪.‬‬ ‫گزارش پنتاگون با کمک موسسه‬ ‫زمین‌شناسی آمریکا تهیه شده است‪.‬‬ ‫اما روزنامه بریتانیایی «تایمز» به نقل‬ ‫از استفن پترز‪ ،‬مسئول کاوش‌های‬ ‫این موسسه در افغانستان می‌نویسد‬ ‫که از هم��کاری موسس��ه خود با‬ ‫پنتاگون بی‌خبر است و در عین حال‬ ‫می‌گوی��د در جری��ان کاوش‌های‬ ‫خ��ود لیتیوم��ی در افغانس��تان پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫افغانس��تان مدت‌هاس��ت که برای‬ ‫استخراج معادن طبیعی قبلی خود‪،‬‬ ‫نیازمن��د س��رمایه‌گذاری خارجی‬ ‫اس��ت و برخی از پروژه‌های زودتر‬ ‫آغاز ش��ده نی��ز هنوز ب��ه انجامی‬

‫ادامه از صفحه ‪6‬‬

‫نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫شاید خبر ‪-‬ظاهرا نه چندان جدید‪-‬‬ ‫کشف معادن هزار میلیارد دالری بر‬ ‫رغبتشرکت‌هایپیشرفتهخارجی‬ ‫برای حض��ور در بازار افغانس��تان‬ ‫بیافزای��د‪ .‬به ویژه که اندکی پس از‬ ‫انتشار این خبر‪ ،‬از رییس جمهوری‬ ‫گرفت��ه تا س��ایر مقام‌ه��ای دولتی‬ ‫افغانستان بر حضور خارجی ها در‬ ‫طرح های اقتصادی این کشور بارها‬ ‫تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫گ��زارش ه��ا حاکی اس��ت که به‬ ‫زودی ب��رای اس��تخراج مع��ادن‬ ‫افغانس��تان مزای��ده ه��ای مختلفی‬ ‫برگزار شود؛ ش��بیه آنچه که برای‬ ‫اس��تخراج نفت در عراق صورت‬ ‫گرفت ولی تردیدی نیست که برای‬ ‫بهره برداری از این ثروت زیر زمینی‬ ‫راه درازی در پیش است‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫التهاب سازی در جامعه‪».‬‬ ‫قوه قضاییه ایران هنوز درباره وصول‬ ‫این نامه یا دستگیری آقای سرلک‬ ‫اظهار نظری نکرده است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس بیانی��ه هیات موس��س‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی‪ ،‬این دانشگاه‬ ‫‪ ۳۵۷‬واح��د دانش��گاهی و مرک��ز‬ ‫آموزش��ی در ایران‪ ،‬لبنان‪ ،‬امارات‬ ‫متح��ده عرب��ی‪ ،‬بریتانی��ا‪ ،‬تانزانیا و‬ ‫ارمنس��تان دارد و وس��عت فضای‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬پژوهش��ی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬بیمارس��تانی‪ ،‬درمان��ی و‬ ‫بهداشتی‪ ،‬ورزشی و رفاهی آن هم‬ ‫به میلیون ها مترمربع می رسد‪.‬‬

‫کانادا؛ افزایش‬ ‫تحریم های ایران‪...،‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫هم اکنون کانادا برخی محدودیت‬ ‫های یکجانبه از جمله ‪« ،‬عدم اجرای‬ ‫برنامه های مشترک با ایران» ‪« ،‬عدم‬ ‫توسعه برنامه های تجاری موجود»‪،‬‬ ‫« برقراری پروازهای مستقیم بین دو‬ ‫کش��ور»و « کنترل و عدم صادرات‬ ‫مواد حساس» را اعمال نموده است‪.‬‬ ‫نازنی��ن افش��ین جم و س��ایر امضا‬ ‫کنن��دگان گ��زارش مذک��ور‪ ،‬از‬ ‫کش��ورهای عض��و ‪ G8‬و ‪G20‬‬ ‫درخواس��ت کردن��د در هن��گام‬ ‫برگزاری اج�لاس در تورنتو‪ ،‬گام‬ ‫های محکم ت��ری را در این زمینه‬ ‫بردارند‪.‬‬

‫لیست جدید مشاغل‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫پرستار دارای مجوز‬ ‫پرستالپرکتیکال‬ ‫کارشناس امور اجتماعی‬ ‫سر آشپز‬ ‫آشپز‬ ‫پیمانکار و سوپروایزر نجاری‬ ‫پیمانکار و سوپروایزر مکانیک‬ ‫برقکار ( بجز سیستم های سنگین)‬ ‫برقکارصنعتی‬ ‫لوله کش‬ ‫جوشکار وامور مرتبط‬ ‫مکانیک دستگاه های سنگین‬ ‫اپراتور کرین‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫پرویزمظلومی‪:‬‬ ‫همه بازیکنان استقالل نیمکت نشین هستند‬ ‫پرویز مظلومی سرمربی استقالل که‬ ‫ب��ا تیم��ش در اردوی کردان کرج‬ ‫حضور دارد در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر‪ ،‬با اش��اره به ای��ن موضوع که‬ ‫در تیمش بازیکن سفارشی وجود‬ ‫ن��دارد گف��ت‪ :‬روز اول به تمامی‬ ‫بازیکنان گفتم همه ش��ما نیمکت‬ ‫نشین هستید مگر اینکه خالف این‬ ‫موضوع را ثابت کنید‪ .‬برای من اسم‬ ‫بازیکن فرقی نم��ی کند‪ .‬هرکس‬ ‫آماده تر باش��د در ترکیب قرار می‬ ‫گیرد و خبری از بازیکن سفارشی‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته کس��ی را هم از روی‬ ‫غ��رض ورزی روی نیمکت نمی‬ ‫گذاریم‪.‬‬ ‫س��رمربی تی��م فوتبال اس��تقالل با‬ ‫ابراز نارضایتی از تقویم پیشنهادی‬ ‫سازمان لیگ گفت‪ :‬متاسفانه برنامه‬ ‫ریزی امسال کیفیت باالیی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه ریزی ضعی��ف قطعا‬ ‫کیفیت ب��ازی ها را پایین می آورد‬ ‫اما اگر اعت��راض هم بکنیم‪ ،‬نتیجه‬ ‫ای نخواهیم گرف��ت‪ .‬عالوه بر آن‬ ‫معتق��دم اردوی اتریش یکی از بی‬ ‫فایده ترین اردوهای تیم ملی است‪.‬‬ ‫از آنجایی که با رفتن ملی پوشان به‬ ‫اردو نمی خواهیم بیشتر از این ضرر‬ ‫کنی��م از حضور در ج��ام والیت‬ ‫انصراف می دهیم تا حداقل نفرات‬ ‫خود را در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫پرویز مظلومی در پاسخ به این سوال‬ ‫که گفته می شد خودش شخصا با‬ ‫بازیکنان وارد مذاکره شده است یا‬ ‫خیر؟ اظهار داشت‪ :‬این موضوع را‬ ‫تکذیب می کنم چرا که در حیطه‬ ‫وظایف من نیست‪ .‬با برخی بازیکنان‬ ‫مثل فرهاد مجیدی صحبت کردم‬

‫اما برای جذب نف��رات جدید من‬ ‫وارد عمل نشدم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در استقالل تمامی‬ ‫بازیکن��ان یکدل هس��تند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خیلی ها می‌گویند بازیکنان‬ ‫اس��تقالل با فرهاد مجیدی مشکل‬ ‫دارند و رابطه خوبی با این بازیکن‬ ‫ندارن��د اما با رد این موضوع اعالم‬ ‫می کنم در تی��م من هیچ بازیکنی‬ ‫با دیگری مشکل نخواهد داشت و‬ ‫همه یکدل هستند‪.‬‬ ‫س��رمربی استقالل با اش��اره به این‬ ‫موضوع که نفرات از سیستم اهمیت‬ ‫بیش��تری دارن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬هرمربی‬ ‫شرایط و سیستم خاص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬من به چند سیستم اعتقاد دارم‬ ‫اما هنوز معلوم نیست از چه سیستمی‬ ‫استقاده می کنم‪ .‬باید مدتی از شروع‬ ‫لیگ بگذرد ت��ا در نهایت به یک‬ ‫سیستم واحد برسم‪ .‬هرچند معتقدم‬ ‫در موفقیت یک تیم بازیکنان بیشتر‬ ‫از سیستم نقش دارند‪.‬‬ ‫پرویز مظلومی در رابطه با وضعیت‬ ‫قراردادش با اس��تقالل بیان کرد‪ :‬نه‬ ‫قراردادی با استقالل بستم و نه شرط‬ ‫و ش��روطی دارم‪ .‬فقط می خواهم‬ ‫‪ 2‬س��ال در اس��تقالل بمانم تا به آن‬ ‫چی��زی که ه��واداران می خواهند‬ ‫دس��ت پیدا کنم‪ .‬شاید در سال اول‬ ‫آن شرایط ایده آل را نداشته باشیم‬ ‫اما تمام توان خود را می گذاریم تا‬ ‫به موفقیت برسیم‪.‬‬ ‫س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل در‬ ‫پاس��خ به این سوال که مشکل او با‬ ‫خسرو حیدری چه بود؟ گفت‪ :‬من‬ ‫هیچ مشکلی با حیدری نداشتم‪ .‬این‬ ‫مسائل بهانه ای بود که یکسری آن‬

‫را مطرح کردند‪ .‬خسرو مثل پسر من‬ ‫است و واقعا او را دوست دارم‪ .‬اینکه‬ ‫‪ 4‬دقیقه بیشتر به او بازی نداده ام نیز‬ ‫دلیل داشت‪ .‬خسرو خودش می داند‬ ‫در آن مقطع هم پستی هایش بهتر از‬ ‫او بودند و باید به آنها بازی می دادم‪.‬‬ ‫حیدری دیگر بازیکن سپاهان است‬ ‫و برایش آروزی موفقیت می کنم‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬هرمربی‬ ‫برای خ��ودش تاکتیک هایی دارد‬ ‫که آنه��ا را پیاده می کن��د و برای‬ ‫این مسئله نمی شود به مربی خورده‬ ‫گرفت‪ .‬اما اگر یک مربی باشگاه ها‬ ‫را حمایت کند‪ ،‬باشگاه ها نیز با دادن‬ ‫بازیکن به تیم ملی از س��رمربی این‬ ‫تیم حمایت می کنند‪ .‬اما متاس��فانه‬ ‫افش��ین قطبی فقط به منافع خودش‬ ‫فکر می کند و این وسط باشگاه ها‬ ‫را نمی بیند که طبیعتا مشکالتی به‬ ‫وجود می آی��د‪ .‬امیدوارم در آینده‬ ‫طوری رفتار بش��ود ک��ه مثل جام‬ ‫جهانی ‪ 2010‬حس��رت نبودن تیم‬ ‫ملی ایران را نخوریم‪.‬‬ ‫سرمربی استقالل با ابراز نارضایتی از‬ ‫وضعیت مالی باشگاه های استقالل‬ ‫و پرسپولیس اظهار داشت‪ :‬استقالل‬ ‫و پرس��پولیس بودج��ه محدودی‬ ‫دارند و مجبورند با حساب و کتاب‬ ‫خرج کنن��د‪ .‬به همی��ن دلیل برای‬ ‫جذب بازیکنان بزرگ به مش��کل‬ ‫می خورند‪ .‬هنوز طل��ب بازیکنان‬ ‫فصل قبل باقیمانده مسئوالن باشگاه‬ ‫باید پیش قرارداد بازیکنان جدید را‬ ‫بدهند‪ .‬معتقدم استقالل برای خوب‬ ‫بودن نیاز به ‪ 12‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫دارد ت��ا نفرات بزرگ��ی را جذب‬ ‫کند‪ .‬برخ��ی تیم ها ب��ا دادن مبالغ‬

‫کفاشیان در واکنش به باشگاه ها‪:‬‬

‫از قطبی خواستیم تجدیدنظر کند‬ ‫علی کفاشیان درخصوص دیدار‬ ‫ه��ای تدارکاتی تیم امی��د و عدم‬ ‫هماهنگی برخی باشگاهها گفت‪:‬‬ ‫با تشکیل کمیته فنی که نمایندگان‬ ‫باشگاه ها در آن عضویت دارند‪،‬‬ ‫س��عی خواهیم ک��رد ت��ا بهترین‬ ‫امکان��ات را فراهم کنی��م‪ .‬وقتی‬ ‫برنامه ای اعالم می شود از باشگاه‬ ‫ه��ا انتظار داریم ت��ا اگر اعتراضی‬ ‫ب��ه برنام��ه اع�لام ش��ده دارند به‬ ‫فدراسیون اعالم کنند نه اینکه دو‬ ‫روز مان��ده به آغ��از اردوهای تیم‬ ‫های ملی‪ ،‬مخالفت خود را اعالم‬ ‫کنند‪ .‬آنچه که ب��ه صالح فوتبال‬ ‫است باید انجام ش��ود‪ .‬نظرات را‬ ‫م��ورد بررس��ی قرار م��ی دهیم و‬ ‫تصمیم نهایی را که مرتبط باروند‬ ‫مثبت فوتبال ایران و تیم های ملی‬ ‫است‪ ،‬خواهیم گرفت‪.‬‬

‫وی در خصوص تداخل بازیکنان‬ ‫تی��م های مل��ی گفت‪ :‬ب��ه عنوان‬ ‫مثال اگ��ر بازیکن��ی در تیم ملی‬ ‫بزرگس��االن و امید حضورداشته‬ ‫باشد‪ ،‬برنامه های تیم را نگاه کرده‬ ‫و اولوی��ت برای آن تیمی اس��ت‬ ‫که مس��ابقه یا اردوی مهمی را در‬ ‫دستور تمرینی دارند‪.‬‬ ‫وی در خصوص اعتراض باشگاه‬ ‫ها به اردوی اتریش گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که برنامه تدارکاتی اتریش را اعالم‬ ‫کردی��م هیچ باش��گاهی اعتراض‬ ‫نداش��ت‪ ،‬اما زمانی که نزدیک به‬ ‫اعزام تیم ها می ش��ود‪ ،‬باشگاه ها‬ ‫یادش��ان می افتد که باید اعتراض‬ ‫کنند‪ .‬این عمل باشگاه ها درست‬ ‫نیست‪ .‬از قطبی خواسته ایم تا یک‬ ‫بازنگری در برنامه های خود داشته‬ ‫باشد و اگر قرار بر این شد تا اردو‬

‫در زمان مقرر برگزار ش��ود بدون‬ ‫شک این اردو برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫کفاشیان در خصوص عدم حضور‬ ‫برخی تیم ها در جام والیت گفت‪:‬‬ ‫این یک تورنمنت استانی است که‬ ‫باش��گاه های برتر تهران��ی در آن‬ ‫حضور دارند و اگر تیمی انصراف‬ ‫بدهد ضرر می کند‪.‬ر با ش��رکت‬ ‫نکردن تیم ها این فدراسیون نیست‬ ‫که ضرر م��ی کند‪ .‬بلک��ه تیم ها‬ ‫هستند که ضرر می کنند‪ .‬چرا که‬ ‫این نوع مس��ابقات به نوعی دیدار‬ ‫تدارکاتی نیز محس��وب می شود‬ ‫که تیم ها خ��ود را برای رقابتهای‬ ‫لیگ آماده می کنند‪ .‬می خواهیم‬ ‫تا این تورنمنت اس��تانی را درحد‬ ‫بین المللی برگزار کنیم و در آینده‬ ‫از تیم ه��ای خ��وب خارجی نیز‬ ‫دعوت کنیم‪.‬‬

‫هنگف��ت بازیکن می گیرند و عده‬ ‫ای مثل استقالل و پرسپولیس باید‬ ‫با کمترین بودجه بهترین بازیکنان‬ ‫را بگیرند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬یادم‬ ‫می‌آید آقای تاج گفتند طبق ابالغیه‬ ‫وزیر صنایع قرارداد بازیکنان نباید‬ ‫از آن س��قفی که تعیین شده بیشتر‬ ‫باش��د اما این اتفاق ب��ه هیچ عنوان‬ ‫رخ نداده و سقف قراردادی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬با این حال امیدوارم در سال‬ ‫های آینده شرایطی به وجود بیاید‬ ‫که بیشتر از این سرمایه ملی به هدر‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که با‬ ‫توجه به مبالغی ک��ه این روزها در‬

‫فوتبال خرج می شود‪ ،‬آخرین پولی‬ ‫که او از استقالل گرفته چقدر بوده؟‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه جرات م��ی گویم یادم‬ ‫نمی آید در دوران بازیگری پولی‬ ‫از اس��تقالل گرفته باشم اما آخرین‬ ‫ق��راردادم ب��ا اس��تقالل در دوران‬ ‫مربیگ��ری ‪ 9‬میلیون بود که هنوز ‪2‬‬ ‫میلیون آن را طلب دارم!‬ ‫پرویز مظلومی با بیان اینکه استقالل‬ ‫به حمایت تماش��اگران نی��از دارد‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬بخش��ی از قدرت‬ ‫اس��تقالل روی سکوهاست که در‬ ‫نب��ود آن ها تیم موفق نمی ش��ود‪.‬‬ ‫ه��واداران نقش تعیی��ن کننده ای‬ ‫دارن��د‪ .‬اس��تقالل به جای تش��ویق‬ ‫در هن��گام پیروزی ه��ا‪ ،‬در هنگام‬

‫شکست ها به حمایت و تشویق نیاز‬ ‫دارد‪ .‬امیدوارم این اتفاق رخ بدهد و‬ ‫ما با کسب نتایج خوب شرمنده این‬ ‫عزیزاننشویم‪.‬‬ ‫اعتراض به نیمکت نشینی سوالی بود‬ ‫که مظلومی در پاسخ به آن گفت‪:‬‬ ‫روز اول ب��ه تمامی بازیکنان گفتم‬ ‫همه شما نیمکت نشین هستید مگر‬ ‫اینکه خ�لاف این موضوع را ثابت‬ ‫کنید‪ .‬برای من اس��م بازیکن فرقی‬ ‫نمی کند‪ .‬هرکس آماده تر باشد در‬ ‫ترکیب قرار م��ی گیرد و خبری از‬ ‫بازیکن سفارشی نیست‪ .‬البته کسی‬ ‫را ه��م از روی غرض ورزی روی‬ ‫نیمکت نمی گذاریم‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫درپي مشكوك بودن تست تعدادي از وزنه‌برداران‬

‫رضازاده مانع اعزام چهار تيم ايران به رقابت‌هاي آسيايي شد‬

‫با دس��تور سرپرس��ت فدراس��يون‬ ‫وزنه‌ب��رداري‪ ،‬از حض��ور تيم‌هاي‬ ‫اي��ران در جام باش��گاه‌هاي آس��يا‬ ‫ك��ه اواخر تيرم��اه در اردن برگزار‬ ‫مي‌شود‪ ،‬ممانعت شد‪ .‬اين درحالي‬ ‫اس��ت كه طي روز‌هاي اخير و در‬ ‫آستانه‌ي اعزام چهار تيم باشگاهي‬ ‫اي��ران ب��ه رقابت‌ه��اي آس��يايي‬ ‫شايعه‌هاييمبنيبردوپينگتعدادي‬ ‫از اين وزنه‌برداران مطرح شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬حسين رضازاده‬ ‫اين تصميم را ب��ه دنبال نمونه‌هاي‬ ‫مش��كوك به دوپين��گ ‪ 13‬تن از‬ ‫ورزش��كاران ‪ 4‬تيم اعزامي به جام‬ ‫باشگاه‌هاي آس��يا گرفت تا گامي‬ ‫جدي در راه پاكس��ازي اين رشته‬ ‫برداشتهباشد‪.‬‬ ‫رضازاده در اين رابطه گفت‪ :‬شعار‬ ‫و ه��دف اصلي ما در فدراس��يون‪،‬‬ ‫پاكس��ازي وزنه‌برداري اس��ت‪ .‬در‬ ‫همين راس��تا كميته مل��ي مبارزه با‬ ‫دوپينگ به پيش��نهاد بن��ده‪ ،‬از ‪47‬‬ ‫وزن��ه بردار اعزامي ب��ه رقابت‌هاي‬ ‫جهان��ي جوان��ان در بلغارس��تان و‬ ‫ج��ام باش��گاه‌هاي آس��يا در اردن‬ ‫تس��ت دوپينگ گرفت تا آن دسته‬ ‫از ورزش��كاراني ك��ه به س�لامت‬ ‫جس��ماني خود اهميتي نمي‌دهند‬

‫ديگر شانسي براي حضور درميادين‬ ‫داخلي و بين‌المللي نداشته باشند‪.‬‬ ‫رض��ازاده ب��ا بيان اينك��ه اين براي‬ ‫نخس��تين‌بار در تاريخ فدراس��يون‬ ‫وزنه‌ب��رداري اي��ران اس��ت كه به‬ ‫پيش��نهاد مس��والن فدراس��يون‪ ،‬از‬ ‫‪ 47‬ورزش��كار تيم‌هاي باش��گاهي‬ ‫نمونه‌گيري مي‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬همان‬ ‫موقع كه اين پيش��نهاد را به كميته‬ ‫ملي مبارزه با دوپينگ ارائه كرديم‪،‬‬ ‫اين احتمال را مي‌داديم كه با توجه‬ ‫به تعدد نمونه‌گيري‌ه��ا‪ ،‬دوپينگ‬ ‫تعدادي از اين ورزش��كاران مثبت‬ ‫باشد‪ ،‬اما با جديت روي خواسته‌مان‬ ‫پافشاري كرديم چون بر اين باوريم‬ ‫كه براي پاكسازي اين رشته راهي‬ ‫جز اين وجود ندارد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬به واق��ع اگر دوپينگ‬ ‫ورزشكاران ما در جريان مسابقات‬ ‫جام باش��گاه‌هاي آسيا مثبت اعالم‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬لطمه جب��ران ناپذيري به‬ ‫بدنه ورزش كش��ور وارد مي‌آمد‪،‬‬ ‫از اي��ن رو متخلف��ان باي��د در‬ ‫خصوص رفتار خود پاس��خگويي‬ ‫فدراس��يون وزنه‌برداري باشند‪ .‬در‬ ‫ضمن ع�لاوه ب��ر محروميت‌هايي‬ ‫كه فدراسيون جهاني وزنه برداري‬ ‫ب��راي ورزش��كاران دوپينگي در‬ ‫نظر خواه��د گرفت‪ ،‬فدراس��يون‬ ‫وزنه‌برداري اي��ران نيز جريمه‌هاي‬ ‫سنگيني براي متخلفان اين رشته در‬ ‫كشورمان درنظر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سرپرست فدراس��يون وزنه برداري‬ ‫در ادام��ه با اش��اره به عزم راس��خ‬ ‫فدراس��يون در مبارزه با پديده شوم‬ ‫دوپين��گ‪ ،‬خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬در‬ ‫اين برهه از زمان‪ ،‬براي ما بيش��تر از‬ ‫آنكه ركوردهاي وزنه برداران مهم‬

‫باشد پاك بودن آنها اهميت دارد‪،‬‬ ‫بنده به ش��خصه در جلسه‌اي كه با‬ ‫مديران تيم‌هاي باش��گاهي داشتيم‬ ‫به آنها گفتم فدراس��يون با جديت‬ ‫تم��ام در بحث مب��ارزه با دوپينگ‬ ‫عمل خواهد كرد كه خوش��بختانه‬ ‫آنه��ا نيز ب��ا ما هم عقي��ده بودند و‬ ‫حمايتش��ان را از برخورد س��فت و‬ ‫سخت فدراسيون وزنه‌برداري با آن‬ ‫دس��ته از ورزشكاراني كه نسبت به‬ ‫مقوله دوپينگ با بي‌مسئوليتي رفتار‬ ‫مي‌كنند اعالم كردند‪.‬‬ ‫رضازاده در پايان با تاكيد بر اينكه‬ ‫براي پاكسازي وزنه برداري‪ ،‬شايد‬ ‫مجبورباشيمبهايسنگينيبپردازيم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نشس��تي كه در حاش��يه‬ ‫مس��ابقات جهاني جوان��ان جهان‬ ‫در بلغارس��تان با رييس فدراسيون‬ ‫جهاني وزنه برداري داشتم‪ ،‬تاماش‬ ‫آيان به درستي اشاره كرد كه تكرار‬ ‫دوپينگ‪ ،‬تراژدي بزرگي براي وزنه‬ ‫برداري ايرا به همراه خواهد داشت‪،‬‬ ‫واقعي��ت ه��م همين اس��ت از اين‬ ‫رو ما به طور جدي با پديده ش��وم‬ ‫دوپينگ مبارزه خواهيم كرد‪ ،‬چرا‬ ‫كه در غير اين‌صورت با محروميت‬ ‫هميشگي مواجه مي‌شويم‪ .‬به همين‬ ‫خاطر حتي اگر قرار باشد از اعتبارم‬ ‫هزينه كنم‪ ،‬ت��ا روز آخري كه در‬ ‫فدراسيون وزنه برداري مسووليت‬ ‫داشته باشم‪ ،‬با قدرت و جديت تمام‬ ‫براي پاكسازي و سالمتي اين رشته‬ ‫ايس��تادگي مي‌كنم و از تمام اهالي‬ ‫وزنه ب��رداري و مس��والن ورزش‬ ‫هم مي‌خواه��م كه در اين مس��ير‬ ‫دشوار‪ ،‬ياريگر من و همكارانم در‬ ‫فدراسيون وزنه‌برداري باشند‪.‬‬

‫سايت فدراسيون سرانجام قطبي را پيدا كرد!‬

‫اي��ران ورزش��ي – پ��س از اینکه‬ ‫گزارش‌ه��ای خبرن��گاران ایرانی‬ ‫حاض��ر در رقابت‌های جام جهانی‬ ‫در خصوص غیبت س��وال برانگیز‬ ‫س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در‬ ‫حاشیه برگزاری مسابقات آفریقای‬ ‫جنوب��ی ب��ه ته��ران مخابره ش��د‪،‬‬ ‫بس��یاری از منتقدان از این فرصت‬ ‫نهایت استفاده را بردند تا جمالتی‬ ‫تند خطاب به افش��ین قطبی به کار‬ ‫ببرن��د‪ .‬پ��س از این اتفاق س��ایت‬ ‫رسمی فدراسیون فوتبال با تاخیری‬ ‫چه��ار روزه از انتش��ار این مطالب‬ ‫س��اعت ‪ 12:11‬روز پن��ج تیرماه با‬ ‫انتشار گزارشی تالش کرده پاسخ‬ ‫انتقادهای وارده را بدهد تا دوباره از‬ ‫«افشین قطبی» رفع اتهام شود‪.‬‬ ‫در این مطلب ک��ه روی خروجی‬ ‫س��ایت فدراس��یون فوتب��ال قرار‬ ‫گرفت‪،‬آمده اس��ت‪« :‬در پی درج‬ ‫اخباری کذب درباره در دس��ترس‬ ‫نبودن افش��ین قطب��ی در آفریقای‬ ‫جنوب��ی و حت��ی عدم حض��ور او‬ ‫در ج��ام جهانی‪ ،‬س��ایت رس��می‬ ‫فدراسیون در تماسی با افشین قطبی‬ ‫گفت وگویی کوتاه با سرمربی تیم‬ ‫ملی فوتب��ال ایران انج��ام داده که‬ ‫مش��روح آن طی روزه��ای آینده‬ ‫منتشر می‌شود‪».‬در بخش دیگر این‬

‫مطلب نوشته شده است‪« :‬سرمربی‬ ‫تیم ملی در حال حاضر در آفریقای‬ ‫جنوبی به س��ر می‌برد و چهارشنبه‬ ‫شب از نزدیک شاهد بازی استرالیا‬ ‫و صربس��تان بوده است‪ .‬قطبی همه‬ ‫بازی‌ه��ای تی��م های کش��ورهای‬ ‫آس��یایی را در ج��ام جهانی پیگیر‬ ‫بوده و از شهر محل برگزاری یک‬ ‫بازی با پرواز به شهر دیگر می‌رود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال سرمربی تیم ملی روز‬ ‫س��ه ش��نبه اول تیر دیدار تیم‌های‬ ‫نیجریه و کره جنوبی را از نزدیک‬ ‫نظاره گر بوده اس��ت‪ .‬بن��ا به گفته‬ ‫افشین قطبی ‪ ،‬در ‪ 12‬روز حضورش‬ ‫در جام جهان��ی ‪ 8 ،‬دیدار تیم های‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬کره شمالی و استرالیا‬ ‫را از نزدیک ديده و همچنین دیدار‬ ‫تیم‌های آفریقای جنوبی و اروگوئه‬ ‫را نظاره‌گ��ر ب��وده اس��ت‪.‬قطبی به‬ ‫مسافرت‌های شهر به شهرش اشاره‬ ‫ک��رده که ه��زاران کیلومتر بوده و‬ ‫به مس��افت‌های زیاد کیپ تاون به‬ ‫پورت الیزابت‪ ،‬پ��ورت الیزابت به‬ ‫دوربان‪ ،‬دوربان به ژوهانسبورگ‪،‬‬ ‫باز هم ژوهانسبورگ به کیپ تاون‪،‬‬ ‫کیپ تاون به دورب��ان و دوربان به‬ ‫نلسپرويت اشاره کرده است‪.‬‬ ‫قطبی دیش��ب ضمن دی��دن بازی‬ ‫استرالیا و صربستان در ورزشگاه رام‬ ‫ممبوال شهر نلس��پرويت‪ ،‬فرداشب‬ ‫ش��اهد دیدار س��احل عاج و کره‬ ‫ش��مالی در ورزش��گاه رام ممبوال‬ ‫شهر نلس��پرويت خواهد بود‪.‬قطبی‬ ‫در گفت وگویش با سایت رسمی‬ ‫فدراس��یون گفت که فرداش��ب به‬ ‫کیپ تاون باز می گردد تا بازی‌های‬ ‫مرحله یک هشتم را ببیند که دیدن‬ ‫این دیدارها به برنامه هایش بستگی‬ ‫دارد‪».‬‬

‫در بخش پایان��ی این مطلب آمده‬ ‫اس��ت‪« :‬س��رمربی تیم مل��ی از هر‬ ‫دیداری که دیده و حس کرده که‬ ‫برای حضور ای��ران در رقابت‌های‬ ‫ج��ام ملت‌های آس��یا مفید اس��ت‬ ‫گ��زارش مفصلی تهیه ک��رده که‬ ‫شامل موارد فنی برای تیم های ملی‬ ‫و موارد آموزش��ی برای کمیته فنی‬ ‫و آموزش فدراسیون فوتبال است‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی هر بازی را هم که‬ ‫نتواند در ورزش��گاه ببیند از طریق‬ ‫تلویزیون پیگیر است‪».‬‬ ‫انتش��ار متن فوق هرچن��د به زعم‬ ‫مدیران فدراس��یون فوتبال پاسخی‬ ‫دندان ش��کن برای منتقدان اس��ت‬ ‫اما در خصوص این متن س��واالتی‬ ‫وجود دارد که اگر به طور ایده‌آل‬ ‫و قانع کننده به آنها پاسخ داده نشود‬ ‫ب��دون تردید خدش��ه‌ای بزرگ به‬ ‫ماهیت ای��ن مطل��ب وارد خواهد‬ ‫شد‪ .‬نخست اینکه اگر افشین قطبی‬ ‫در آفریقای جنوبی حضور داشته و‬ ‫بازی‌های تیم‌های آسیایی همگروه‬ ‫ای��ران را از نزدیک تماش��ا کرده‬ ‫چرا در بازی برزیل‪ -‬کره ش��مالی‬ ‫هیچ خبرنگاری او را رویت نکرد؟‬ ‫زمانی که خبرنگاران و عکاس��ان‬ ‫ایرانی حاض��ر در رقابت‌های جام‬ ‫جهان��ی از میان آن همه تماش��اگر‬ ‫افرادی مث��ل محمود یاوری‪ ،‬عضو‬ ‫س��ابق هیات مدیره پرس��پولیس‪،‬‬ ‫پزش��ک س��ابق تیم ملی فوتسال و‬ ‫دیگر ایرانی‌های نام آشنای فوتبال‬ ‫را در س��کوی تماشاگران مشاهده‬ ‫می‌کنند آیا این احتمال وجود دارد‬ ‫در جایگاه میهمانان دارای بلیت ‪A‬‬ ‫بنا به گفته آقای نبی کسی قطبی را‬ ‫نبیند؟‬


‫‪36‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫فیفا فوتبال فرانسه را تهدید به محرومیت کرد‬

‫رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال‬ ‫از دولت فرانس��ه خواست در قبال‬ ‫فدراس��یون فوتبال این کشور رفتار‬ ‫محتاطانه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫نیکالس سارکوزی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫فرانسه‪ ،‬بتازگی از دولتش خواسته تا‬ ‫در خصوص عملکرد بسیار ضعیف‬ ‫تیم ملی فرانسه در رقابت های جام‬ ‫جهانی تحقیق کند که س��پ بالتر‬

‫گفت��ه این موض��وع م��ی تواند به‬ ‫محرومیتفوتبالفرانسهبینجامد‪.‬‬ ‫بالتر گفت‪ :‬دولت فرانسه در امور‬ ‫فوتب��ال دخالت کرده اما باید بداند‬ ‫که این فدراس��یون فوتبال فرانس��ه‬ ‫اس��ت ک��ه در خص��وص فوتبال‬ ‫تصمیم گیرنده است‪.‬‬ ‫رئیس فیفا همچنین از کناره گیری‬ ‫ژان پ��ی یر اس��کالتس از س��مت‬ ‫ریاست فدراس��یون فوتبال فرانسه‬ ‫ابراز تاسف کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بی ترید‬ ‫من به ش��ما می گویم که دخالت‬ ‫های سیاس��ی با واکنش فیفا رو به‬ ‫رو خواهد ش��د‪ .‬البته نوع دخالت و‬ ‫همچنین نوع ساختار کشوری که‬ ‫این کار را انجام می دهد هم مد نظر‬ ‫ما قرار دارد‪.‬‬ ‫فیفا پی��ش از این فدراس��یون های‬ ‫فوتب��ال یون��ان (‪ )2006‬و ع��راق‬ ‫(‪ )2008‬را ب��ه دلیل دخالت دولت‬ ‫های این کش��ورها در امور فوتبال‬ ‫این کشور محروم کرده بود‪.‬‬

‫دستبرد سارقان به دفتر مرکزی فیفا‬ ‫نماینده پلیس آفریقای جنوبی اعالم کرد هفت المثنی کاپ جام جهانی از‬ ‫دفتر مرکزی موقت فیفا در ژوهانسبورگ به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫نماینده پلیس ملی در این کشور اعالم کرد‪« :‬می دانیم که سرقتی در دفتر‬ ‫فیفا صورت گرفته و طی آن هفت کاپ المثنی جام جهانی به سرقت رفته‬ ‫است‪ ».‬به گفته پلیس در طی این سرقت عالوه بر کاپها مقادیری تجهیزات‬ ‫ورزشی و لباسهای رسمی فیفا نیز به سرقت رفته اند‪.‬‬ ‫فیفا اعالم کرد کاپها از اتاق خزانه این دفتر ربوده شده اما هیچ نشانه ای از‬ ‫به زور وارد شدن به اتاق دیده نمی شود‪ .‬این کاپهای المثنی ‪ 15‬سانتیمتری‬ ‫معموال به عنوان هدیه به میهمانان فیفا اهدا می شده اند و هر یک ‪ 256‬دالر‬ ‫قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش آسوش��یتدپرس پلیس آفریقای جنوبی اعالم کرد در‬ ‫جستجوی سارق یا سارقان بوده و گمان می برد سارقان با محیط و شرایط‬ ‫دفتر فیفا آشنایی کامل داشته اند‪.‬‬

‫رئیس جمهور نیجریه تیم ملی را مجازات کرد‬ ‫مناب��ع خب��ری از تصمی��م رئیس‬ ‫جمهورینیجریهبرایتعلیقفعالیت‬ ‫تیم ملی فوتبال این کشور به مدت‬ ‫دو سال به دلیل عملکرد ضعیف در‬ ‫جام جهانی ‪ 2010‬خبر دادند‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیونی العربیه در خبری‬ ‫ف��وری اع�لام ک��رد‪ :‬گ��ودالک‬ ‫جاناتان رئی��س جمهوری نیجریه‪،‬‬ ‫تیم ملی فوتبال این کشور را به سبب‬ ‫عملکرد بسیار ضعیف در رقابتهای‬ ‫جام جهانی ‪ 2010‬آفریقای جنوبی‬ ‫مجازات ک��رد‪ .‬این ش��بکه افزود‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری نیجریه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫تیم ملی فوتبال این کشور در سطح‬

‫بی��ن المللی را به مدت دو س��ال به‬ ‫حال تعلیق در آورد‪.‬‬ ‫نیجریه در گ��روه ‪ B‬رقابتهای جام‬ ‫جهان��ی ‪ 2010‬آفریقای جنوبی‪ ،‬با‬ ‫نتیجه یک بر صفر به آرژانتین‪ ،‬دو‬ ‫بر یک به یونان باخت و در برابر تیم‬ ‫ملی کره جنوبی هم تن به تساوی دو‬ ‫بر دو داد تا با کسب تنها یک امتیاز‬ ‫کارنامه بسیار ضعیفی از خود به جا‬ ‫بگذارد‪ ،‬این در حالی است که پیش‬ ‫از شروع این رقابتها‪ ،‬تحلیلگران و‬ ‫کارشناسان ورزشی‪ ،‬تیم نیجریه را‬ ‫یکی از شانس��های صعود از گروه‬ ‫خود می دانستند‪.‬‬

‫مارادوناشاگردانش را با لقب «جانور»‬ ‫مورد تشویق محبت آمیز خود قرار می‌دهد!‬ ‫سرنوش��ت گالیه ها ب��ه عملکرد‬ ‫مارادونا که منتقدان وی را «س��اده‬ ‫لوح» خطاب می کنند‪ ،‬روز ش��نبه‬ ‫در مقابله این تیم با تیم ملی تکنیکی‬ ‫آلمان تعیین خواهد شد‪ .‬شاید از نظر‬ ‫جذبه یا کاریزما هیچ مربی فوتبالی‬ ‫نتواند با دیه گو مارادونای تیم ملی‬ ‫آرژانتی��ن رقابت کند‪ ،‬ام��ا از نظر‬ ‫تاکتیکی بحثهای زی��ادی به دنبال‬ ‫این مربی است‪.‬‬ ‫معموال در جلسات تمرین تیم ملی‬ ‫آرژانتین می ت��وان صدای مارادونا‬ ‫را شنید که با مهربانی خطاب به هر‬ ‫یک از بازیکنانش فریاد می زند‪« :‬‬ ‫حرکتت عالی ب��ود جانور!»؛ حتی‬ ‫اگر ش��وتهای بازیکن��ان از تیرک‬ ‫افقی به بی��رون از زمین برود وی با‬ ‫اش��تیاق بازیکنانش را به این شکل‬ ‫تشویق می کند‪.‬‬ ‫منتقدانمارادوناکهاورا«تاکتیسینی»‬ ‫س��اده لوح خطاب م��ی کنند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که آرژانتین به روند بازی‬ ‫شگفت انگیز خود در جام جهانی‬ ‫آفریقای جنوب��ی ادام��ه داده و به‬ ‫مقامی دس��ت پیدا کند‪ ،‬باید برای‬ ‫همیشه سکوت اختیار کنند‪.‬‬ ‫آبی و نیلی پوشان آرژانتینی تاکنون‬ ‫در چهار بازی خود چهار برد داشته‬ ‫و ‪ 10‬گل به ثمر رس��انده اند که در‬ ‫صورت عدم حضور دروازه بانانی‬ ‫قدرتمند در دروازه تیمهای حریف‪،‬‬

‫گلهای بیشتری برای این تیم به ثمر‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫مارادونا می گوید همیش��ه ترجیح‬ ‫م��ی داده آزادان��ه بازی کن��د و از‬ ‫این رو هرگز به فوق س��تاره فوتبال‬ ‫جهان‪ ،‬لیونل مسی‪ ،‬نمی گوید چه‬ ‫ش��یوه بازیی را در زمین دنبال کند‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪« :‬هیچکس هرگز‬ ‫به من نگفت کجا بازی کنم و من‬ ‫هم به همین خاطر هرگز به مس��ی‬ ‫نخواهم گفت کجا بازی کند‪ .‬من‬ ‫تصمیم گیری را ب��ه عهده خود او‬ ‫گذاشته ام‪ .‬او بازیکنی بالغ است‪ .‬من‬ ‫ساله آرژانتینی ها‪« ،‬مارتین پالرمو»‬ ‫در دوره خود به این مرحله از رشد‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری بر این باور بودند‬ ‫رسیدم و اکنون نوبت اوست‪».‬‬ ‫که مارادون��ا وی را از تیمش کنار‬ ‫کاپیتان سابق تیم ملی آرژانتین که‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬هنگامی که تیم‬ ‫برای برخ��ی از طرف��داران فوتبال‬ ‫آرژانتین برای شکست دادن یونان‬ ‫بهتری��ن فوتبالیس��ت تاریخ فوتبال‬ ‫در مرحله گروه��ی در تالش بود‪،‬‬ ‫جهان نیز هس��ت‪ ،‬قب��ل از آغاز هر‬ ‫دس��تیاران مارادونا ب��ه وی گفتند‬ ‫ی��ک از ب��ازی های ج��ام جهانی‬ ‫«گنزالو هیواین» را به میدان ببرد‪.‬‬ ‫آفریقای جنوب��ی بازیکنان خود را‬ ‫وی در ع��وض پالرم��و را انتخاب‬ ‫در آغوش کش��یده و می بوس��د‪.‬‬ ‫کرد و چند دقیقه نگذش��ته بود که‬ ‫و اینگونه به نظر می رس��د وی در‬ ‫ن��ام وی در براب��ر گل آرژانتین به‬ ‫حالی که در لباس مربیگری بر روی‬ ‫ثبت رسید‪ .‬مارادونا می گوید قبل‬ ‫نیمکت نشسته است‪ ،‬در ذهن خود‬ ‫از ورود پالرمو به میدان به وی گفته‬ ‫به توپی ک��ه در زمین بازی در زیر‬ ‫ب��ود «به زمین برو و ب��ازی را برایم‬ ‫پای بازیکنان در حرکت است دائما‬ ‫تمام کن!»‪.‬‬ ‫شوت می زند‪.‬‬ ‫رون��د کاری مارادون��ا با عملکرد‬ ‫همچنی��ن اینطور به نظ��ر می آید‬ ‫زیرکان��ه و تاکتیک��ی «کارل��وس‬ ‫بازیکنان آرژانتینی در حال پیشرفت‬ ‫بی�لاردو» مربی تیم مل��ی آرژانتین‬ ‫هس��تند‪ .‬نمونه بارز آنها مهاجم ‪36‬‬

‫فیفا داوران «خطاکار» را‬ ‫به خانه هایشان فرستاد‬ ‫فیف��ا داورانی که در دیدارهای مرحله یک هش��تم نهایی رقابت های جام‬ ‫جهانی ‪ 2010‬اشتباه کرده بودند را به خانه هایشان فرستاد‪.‬‬ ‫خورخ��ه الریوندا و روبرت��و روزتی ‪ ،‬به ترتی��ب داوران دیدارهای آلمان‬ ‫ انگلی��س و مکزی��ک ‪ -‬آرژانتی به دلیل اش��تباهات فاح��ش داوری به‬‫کشورهایشانبازگشتند‪.‬‬ ‫الریوندا به اشتباه گل صحیح فرانک لمپارد در شکست ‪ 4‬بر یک انگلیس‬ ‫مقابل آلمان را نپذیرفت و روزتی در حالی گل نخست کارلوس ته وز در‬ ‫پی��روزی ‪ 3‬بر یک آرژانتین مقابل مکزیک را پذیرفت که این بازیکن در‬ ‫موقعیت آفساید قرار داشت‪.‬‬ ‫اشتباهات آشکار این داوران کار را به آنجا کشاند که فیفا رفته رفته متقاعد‬ ‫شده باید برای رفع این اشتباهات به فناوری متوسل شود؛ چیزی که همواره‬ ‫آن را رد کرده است‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬کومان کولیبالی‪ ،‬داور اهل مالی هم گل صحیح آمریکا‬ ‫مقابل اس��لوونی را مردود اعالم کرد و استفان النوی فرانسوی هم کاکای‬ ‫برزیلی را به اشتباه در دیدار با ساحل عاج از زمین اخراج کرد‪.‬‬

‫در جام جهانی ‪ 1986‬فاصله زیادی‬ ‫دارد‪ .‬زمان��ی ک��ه مارادون��ا مربی‬ ‫آرژانتین ش��د‪ ،‬بیالردو ب��ه عنوان‬ ‫دس��تیاری تاکتیکی وی برگزیده‬ ‫ش��د اما این زوج به س��رعت دچار‬ ‫اختالف نظر شدند و با وجود اینکه‬ ‫ه��ر دو در رقابتها حضور دارند‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد مارادونا کوچکترین‬ ‫توجهی به پیش��نهادهای «بیالردو»‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش آسوشیتدپرس‪،‬‬ ‫حال اینک��ه روش متفاوت مارادونا‬ ‫در مربیگری در زمان مقابله تیم ملی‬ ‫آرژانتین با تیم تاکتیکی و هش��یار‬ ‫آلمان در روز ش��نبه آینده کارایی‬ ‫خواه��د داش��ت یا ن��ه‪ ،‬موضوعی‬ ‫متفاوت است که باید با دیدن نتیجه‬ ‫بازی به آن پی برد‪.‬‬

‫نارضايتي فدراسيون فوتبال آمريكا از «بردلي»‬ ‫س��انيل گوالتي رييس فدراسيون‬ ‫آمريكا به دليل نارضايت از عملكرد‬ ‫تيم ملي آمريكا در جام جهاني در‬ ‫جلس��ه‌اي با حضور بردل��ي درباره‬ ‫آينده كاري اين مربي تصميم‌گيري‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬ ‫قرارداد باب بردلي كه از دس��امبر‬ ‫سال ‪ 2006‬هدايت تيم ملي آمريكا‬ ‫را بر عهده گرفته بود‪ ،‬امسال به پايان‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬اما با توجه به شكس��ت‬ ‫مقابل غنا و ح��ذف از جام جهاني‬ ‫شانس چنداني براي ادامه همكاري‬ ‫با اين تيم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫لوگاتي درباره عملكرد آمريكا در‬ ‫ج��ام جهاني گف��ت‪ :‬فكر مي‌كنم‬ ‫ظرفيت فوتبال ما بيشتر از اين‌هاست‪.‬‬ ‫بازيكن��ان و باب بردلي به خوبي به‬ ‫اين مساله واقفند كه آمريكا حداقل‬

‫مي‌توانس��ت ‪ 90‬دقيق��ه ديگ��ر در‬ ‫آفريقاي جنوبي باقي بماند‪.‬‬ ‫لوگاتي درباره عدم راهيابي آمريكا‬ ‫به جمع ‪ 8‬تيم پاياني گفت‪ :‬فرصت‬ ‫بسيار خوبي را از دست داديم‪ ،‬زيرا‬ ‫با قرعه نسبتا مناس��بي روبه‌رو شده‬ ‫بوديم‪ .‬اگ��ر غنا را شكس��ت داده‬ ‫بوديم حتي مي‌توانستيم به جمع ‪4‬‬ ‫تيم پاياني هم راه پيدا كنيم‪ .‬بردلي‬ ‫مي‌توانس��ت با عملكرد بهتر باعث‬ ‫شود آمريكا حداقل يك هفته ديگر‬ ‫در كانون توجه جهانيان باقي بماند‪.‬‬ ‫لوگاتي در ادامه افزود‪ :‬شايد بسياري‬ ‫از نتايج به دس��ت آم��ده رضايت‬ ‫داشته باش��ند اما به نظر من بسياري‬ ‫از فوتبال‌دوستان آمريكايي انتظار‬ ‫داشتند تيم كشورشان را در مرحله‬ ‫بعدببينند‪.‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫جام جهانی صدای نخست وزیر انگلیس را درآورد‬

‫فیفا از تکنولوژی استفاده کن!‬

‫جنجالداوریدرگلمسلمانگلیس‬ ‫به آلمان و اعتراض به عدم استفاده‬ ‫از تکنولوژی های ردیاب توپ در‬ ‫میدان فوتبال به حدی رسیده است‬ ‫که حتی نخست وزیر انگلستان نیز‬ ‫درباره این تکنولوژیها به اظهار نظر‬ ‫پرداختهوغیرمستقیمبهفیفااعتراض‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اشتباه داوری در عدم پذیرفتن گل‬ ‫«فرانک لمپارد» به تیم ملی آلمان‪،‬‬ ‫بازی که در نهایت با شکست تحقیر‬ ‫آمیزتیمملیانگلستانبهپایانرسید‪،‬‬ ‫جنجالهای بسیاری بر انگیخته است‬ ‫و بسیاری از مهندسان و متخصصان‬ ‫ورزشی در حال فشار آوردن به فیفا‬ ‫هس��تند تا هر چه زودتر تصمیمی‬ ‫برای جبران چنین اشتباهات بزرگی‬ ‫اتخاذ کند‪.‬‬ ‫تولید کننده تکنولوژی های ردیاب‬ ‫توپکهتکنولوژیخطگلراابداع‬ ‫کرده معتقد است نادیده گرفته شدن‬ ‫گل دوم انگلستان به آلمان تاکیدی‬ ‫به نیاز استفاده از این تکنولوژی در‬ ‫زمین فوتبال اس��ت اما فیفا مصرانه‬ ‫از اس��تفاده از این تکنول��وژی در‬ ‫زمینهای بازی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫جنجالها بر سر استفاده از این سیستم‬ ‫به حدی رسیده اس��ت که «دیوید‬ ‫کامرون» نخست وزیر انگلستان نیز‬ ‫از ش��رکتهای سازنده این سیستمها‬ ‫پش��تیبانی کرده و اعالم کرده این‬ ‫سیستمهاابزارهاییهستندکهفوتبال‬ ‫امروز باید به آنها توجه داشته باشد‪.‬‬ ‫از سویی دیگر شرکتهای ‪Hawk-‬‬ ‫‪ Eye‬و «کایروس» که رقبای شرکت‬ ‫سازنده تکنولوژی خط گل به شمار‬ ‫می روند اعالم کردند فیفا باید در‬ ‫استفاده از این تکنولوژی بازنگری‬

‫اساسی داش��ته باشد‪ .‬مدیر شرکت‬ ‫کایروس معتقد است این سیستمها‬ ‫از دقتی ‪ 100‬درص��دی برخوردار‬ ‫بوده و می توانند به زیبایی و عادالنه‬ ‫بودن بازی ها بیافزایند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر فیفا بر تصمیم خود‬ ‫در عدم اس��تفاده از این تکنولوژی‬ ‫پافش��اری می کند‪ .‬این فدراسیون‬ ‫دائما تکرار می کند تکنولوژی نباید‬ ‫وارد این بازی ش��ود‪ .‬اما همه با این‬ ‫تصمیم موافق نیس��تند‪ .‬برای سالها‬ ‫بازیکن��ان‪ ،‬مدیران تیمها و مربی ها‬ ‫به تصمیم گیری های بحث برانگیز‬ ‫داوری در ب��ازی ه��ای مختل��ف‬ ‫اعتراض کرده اند‪ .‬شرکت انگلیسی‬ ‫‪ Hawk-Eye‬که از سیستم ردیاب‬ ‫ویدیویی استفاده می کند و شرکت‬ ‫آلمانی کایروس که با کمک تراشه‬ ‫های کار گذاشته شده درون توپ‬ ‫مس��یر توپ را دنبال می کند اعالم‬ ‫کردن��د تکنولوژی های جدید می‬ ‫توان��د ب��ه داوران کم��ک کنند تا‬ ‫وظیفه خود را بهتر انجام دهند‪.‬‬ ‫«هول��زر» مدی��ر ش��رکت آلمانی‬ ‫کایروس می گوید‪« :‬تصمیم داور‬ ‫بازیانگلیس‪-‬آلمانکامالناعادالنه‬ ‫بود و در صورت��ی که انگلیس در‬ ‫نیمه اول به نتیجه ‪ 2-2‬دس��ت پیدا‬ ‫می‌کرد همه چیز متفاوت می شد‪».‬‬ ‫موض��وع اس��تفاده از تکنول��وژی‬ ‫ردی��اب توپ و خ��ط گل بیش از‬ ‫یک دهه اس��ت که ب��ا لجاجت و‬ ‫سرس��ختی فیفا مواجه شده است‪.‬‬ ‫قوانی��ن فوتبال توس��ط هیئت بین‬ ‫المللی فوتبال‪ IFAB ،‬که از هشت‬ ‫عض��و برخ��وردار اس��ت‪ ،‬تعیین‬ ‫می‌شود‪ .‬انگلستان‪ ،‬اسکاتلند‪ ،‬ولز و‬ ‫ایرلند شمالی هر یک در این هیئت‬

‫ح��ق رای جداگان��ه دارن��د و بقیه‬ ‫کش��ورهای جهان رای های باقی‬ ‫مانده را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫بخش انگلیسی این هیئت برای قانع‬ ‫کردن فیفا در مورد اس��تفاده از این‬ ‫تکنول��وژی تالش بس��یاری کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در واقع این بخش از هیئت‬ ‫بین المللی فوتبال برای سالها است‬ ‫که با استفاده از تکنولوژی خط گل‬ ‫موافق است اما مشکل اینجاست که‬ ‫انگلیس تنها موافق این موضوع در‬ ‫هیئت بین المللی است و در نهایت‬ ‫نیز ضربه عدم استفاده از آن به تیم‬ ‫ملی انگلستان وارد آمد‪.‬‬ ‫این دو تکنول��وژی در حال حاضر‬ ‫در دیگ��ر ورزش��ها از قبیل تنیس‬ ‫و کریکت نقش��ی حیاتی به عهده‬ ‫دارند‪ .‬در سیستم ‪ Hawk-Eye‬برای‬ ‫ردیابی مس��یر توپ از ‪ 6‬دوربین در‬ ‫اطراف زمین اس��تفاده می شود که‬ ‫به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا‬ ‫تنها بر روی توپ متمرکز باشند‪ .‬به‬ ‫این شکل دوربینها در صورت عبور‬ ‫توپ از خط به خوبی قادر اس��ت‬ ‫آن را تش��خیص داده و با ارس��ال‬ ‫سیگنالی به بی س��یم داور وی را از‬ ‫این موضوع آگاه کند‪.‬‬ ‫با این ح��ال فیفا بهان��ه هایی برای‬ ‫استفاده نکردن از این سیستمها دارد‪.‬‬ ‫برایمثالمعتقداستاینتکنولوژی‬ ‫ها از دقت کافی برخوردار نیستند‪،‬‬ ‫بس��یار پر هزینه اند و می توانند بر‬ ‫اصل عمومیت بازی تاثیر بگذارند‪.‬‬ ‫«ه��ری ردن��پ» مدی��ر باش��گاه‬ ‫تاتنهام می گوید‪« :‬س��پ بالتر باید‬ ‫خجالت بکشد! ما در جهان مدرن‬ ‫تکنولوژیه��ای زی��ادی در اختیار‬ ‫داریم و باید از آنها استفاده کنیم‪».‬‬

‫از س��ویی دیگر «پائ��ول هاوکینز»‬ ‫مدی��ر ش��رکت س��ازنده ‪Hawk-‬‬ ‫‪ Eye‬معتقد اس��ت هیچ تردیدی در‬ ‫عملکرد سیستم ‪ Hawk-Eye‬وجود‬ ‫ندارد و بدون ش��ک استفاده از آن‬ ‫منجر به بهتر شدن بازی های فوتبال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در دیگر تکنول��وژی خط گل که‬ ‫توسط ش��رکت آلمانی کایروس‬ ‫ارائ��ه ش��ده اس��ت‪ ،‬درون ت��وپ‬ ‫تراش��ه هایی ق��رار داده می ش��ود‬ ‫و در محوط��ه جریم��ه و ب��ر روی‬ ‫خط گل نیز کابلهای باریکی قرار‬ ‫خواهند گرفت که هر یک میدان‬ ‫مغناطیس��ی کوچکی به وجود می‬ ‫آورن��د‪ .‬تراش��ه‌های درون توپه��ا‬ ‫میدان مغناطیسی را ردیابی کرده و‬ ‫اطالعات مربوط به آنها را به آنتنهای‬ ‫گیرنده ارس��ال می کند‪ .‬زمانی که‬ ‫توپ از خط عبور می‌کند‪ ،‬فرستنده‬ ‫ها با ارسال سیگنالی به داور وی را از‬ ‫به ثمر رسیدن گل آگاه می کنند‪.‬‬ ‫«هولزر» معتقد اس��ت این تکنیک‬ ‫هیچ اثر سوئی بر روی کنترل بازی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬به گفته وی تراشه‌ها‬ ‫در مرکز توپ و داخل محفظه ای‬ ‫س��خت قرار داده ش��ده است و تا‬ ‫کنون صدها بازی توسط این توپها‬ ‫برای بررسی تاثیر آنها بر روی روند‬ ‫بازی انجام گرفته است‪ .‬نتایج نشان‬ ‫می دهند این سیستم هیچ اخاللی در‬ ‫روند بازی به وجود نمی آورد‪.‬‬ ‫هولزر وزن کلی این سیس��تم را ‪15‬‬ ‫گرم اعالم کرده است و «جابوالنی»‬ ‫توپ رس��می این دور از رقابتهای‬ ‫جام جهانی وزنی در حدود ‪ 420‬تا‬ ‫‪ 445‬گرم دارد‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫بی بی س��ی‪ ،‬با این همه انتظار نمی‬ ‫رود تا نشس��ت بع��دی هیئت بین‬ ‫المللی فوتبال در بهار س��ال ‪،2011‬‬ ‫فیف��ا نس��بت ب��ه ای��ن اعتراضها و‬ ‫جنجالها واکنش قابل قبولی از خود‬ ‫نشان دهد‪.‬‬

‫یک هشت پا باز هم نتیجه جام جهانی را پیشگویی کرد‬

‫آلمان از سد آرژانتین می گذرد!‬

‫هشت پای معروفی که پیش از این‬ ‫پیروزی آلمان در برابر انگلیس را به‬ ‫درستی پیشگویی کرده بود باز هم‬ ‫لب به سخن باز کرد و نشان داد که‬ ‫این بار هم ژرمنها پیروز می شوند‪.‬‬ ‫این هشت پای عجیب که «پل» نام‬ ‫دارد و در آکواریم شهر اوبرهاوزن‬ ‫آلمان زندگی می کند دو سال قبل‬ ‫و در طول بازیهای جام ملتهای اروپا‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬توانس��ت نتایج ‪80‬‬ ‫درصد از بازیهای تیم ملی آلمان را‬ ‫به درستی پیشگویی کند‪.‬‬ ‫در ج��ام جهان��ی ‪ 2010‬آفریق��ای‬ ‫جنوبی این موجود دریایی شگفت‬ ‫انگیز پیش��گویی کرد که آلمان از‬ ‫س��د انگلیس می گ��ذرد و به یک‬ ‫چهارم نهایی می رس��د‪ .‬این نتیجه‬ ‫به دس��ت آمد تا آلم��ان در مقابل‬ ‫آرژانتین قرار گیرد‪.‬‬ ‫اکنون بار دیگر «پل» لب به س��خن‬ ‫گشوده اس��ت و نتیجه بازی آلمان‬ ‫و آرژانتین در ی��ک چهارم نهایی‬

‫را پیشگویی کرد‪ .‬برطبق پیشگویی‬ ‫جدید این هش��ت پا ژرمنها از سد‬ ‫ش��اگردان مارادونا می گذرند و به‬ ‫نیمه نهایی راه می یابند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش آسوشیتدپرس‪،‬‬ ‫این هشت پا پیش��گویی خود را به‬ ‫این روش نش��ان می دهد‪ :‬دو جعبه‬ ‫ک��ه روی آنها پرچم هریک تیمها‬ ‫قرار داده می شود و داخل جعبه ها‬ ‫غذا گذاشته می شود‪ .‬هر جعبه ای‬ ‫که «پل» با دستهای خود زودتر در‬ ‫آن را باز و ش��روع به خوردن غذا‬ ‫کند برنده خواهد بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی آکواری��م اوبرهاوزن‬ ‫در خصوص پیشگویی جدید این‬ ‫هشت پا گفت‪ :‬پیشگویی پل پس‬ ‫از یک س��اعت نبرد سخت درونی‬ ‫اتف��اق افتاد و این ب��ار نیز در جعبه‬ ‫منقش به پرچم آلمان را باز کرد و‬ ‫صدف خوشمزه مورد عالقه خود‬ ‫را خورد‪.‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫روش هاي غلبه بر‬ ‫غذا خوردن بي رويه‬

‫رول بادمجان سوخاري‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫بادمجان درشت ‪ 4‬عدد‬ ‫گوشت چرخ كرده‪ 150‬گر‬ ‫پياز داغ یک قاشق سوپ خوري‬ ‫نمك‪ ،‬فلفل‪ ،‬زردچوبه و آويشن به ميزان الزم‬ ‫رب گوجه فرنگي یک قاشق سوپ خوري‬ ‫پنير موزارال ‪ 150‬گرم‬ ‫تخم مرغ ‪ 4‬عدد‬ ‫جعفري خرد شده یک قاشق سوپ خوري‬ ‫زعفران دم كرده نصف قاشق چاي خوري‬ ‫آرد سوخاري یک پيمانه‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫بادمجان ها را به صورت ورقه هاي نيم سانتي متري برش بزنيد و در آب‬ ‫و نم��ك قرار دهيد‪ .‬پس از يك س��اعت آن ها را خارج كنيد و روي‬ ‫حوله ي كاغذي خشك و سپس در روغن سرخ نماييد‪.‬‬ ‫گوشت چرخ كرده را با پياز داغ‪ ،‬نمك و ادويه ها تفت دهيد تا سرخ‬ ‫شود‪ .‬آن گاه رب گوجه فرنگي را نيز بيفزاييد‪ .‬مقداري كه سرخ شد‪،‬‬ ‫شعله را خاموش كنيد تا گوشت سرد شود‪.‬‬ ‫حاال پنير موزارالي رنده شده را به همراه يك عدد تخم مرغ و جعفري‬ ‫خرد شده اضافه نماييد‪ .‬از مواد فوق بين ورقه هاي بادمجان قرار دهيد‬ ‫و آن را رول كنيد‪.‬‬ ‫‪3‬ع��دد تخم مرغ را با چنگال بزنيد و نم��ك و زعفران را به آن اضافه‬ ‫كنيد‪ .‬رول هاي بادمجان را در مايه تخم مرغ بزنيد و در آرد سوخاري‬ ‫بغلتانيد و در روغن س��رخ كنيد‪ .‬تمامي ورقه هاي بادمجان را به همين‬ ‫ترتيب آماده نماييد‪.‬‬ ‫* انرژي كل ‪ 1900‬كيلو كالري‬

‫براي هم��ه ي ما كما بي��ش اتفاق‬ ‫افتاده كه تنها يكي دو ساعت پس‬ ‫از صرف ناهار ب��از هم ميل به غذا‬ ‫داري��م و مي خواهي��م دوباره غذا‬ ‫بخوريم‪ .‬در واقع ما گرسنه نيستيم‪،‬‬ ‫چون س��اعتي قبل غ��ذاي مفصلي‬ ‫خ��ورده اي��م و مع��ده م��ان پيغام‬ ‫گرسنگي صادر نمي كند؛ بلكه اين‬ ‫روان ما است كه خوردن را دوست‬ ‫دارد و عادت كرده بي رويه ما را با‬ ‫خوردن خوشحال كند‪.‬‬ ‫ش��ايد يكي از اساسي ترين تفاوت‬ ‫هاي اف��رادي كه اندامي متناس��ب‬ ‫دارند‪ ،‬با افراد چاق همين باشد كه‬ ‫آن ها مي توانند به اصطالح جلوي‬ ‫خودش��ان را بگيرند و بي رويه غذا‬ ‫نخورند‪ ،‬ولي چ��اق ها نمي توانند‬ ‫اما آيا اين توانايي ذاتي و خدادادي‬ ‫است؟ آيا از اول مقدر بوده كه چاق‬ ‫ها چاق باشند و پُرخوري كنند؟ آيا‬ ‫يك فرد چاق هم مي تواند صاحب‬ ‫اراده ش��ود و جلوي ب��ي رويه غذا‬ ‫خوردنش را بگيرد؟ پاسخ اين است‬ ‫كه بله‪ ،‬البته كه چاق ها هم مي توانند‬ ‫اراده شان را تقويت كنند؛ ولي براي‬ ‫موفقيت بايد راه هاي غلبه بر ميل به‬ ‫غذا خوردن را بدانند‪.‬‬ ‫برخي افراد چاق وقتي حرف از اين‬ ‫جور غذا خوردن پيش مي آيد‪ ،‬مي‬ ‫گويند ما هيچ وقت سير نمي شويم‬ ‫و هميشه گرسنه ايم؛ ولي غلبه بر اين‬ ‫گرسنگي دائمي! امكان پذير است‬ ‫و اگ��ر راه آن را بدانن��د و زحمت‬ ‫بكش��ند‪ .‬قطعاً موفق خواهند شد و‬ ‫زماني گرسنه مي ش��وند كه معده‬ ‫شان دستور مي دهد‪.‬‬ ‫در اينج��ا چن��د راه موث��ر ب��راي‬ ‫س��ركوب كردن حس گرسنگي‬ ‫مُضر را مي‌خوانيد‪:‬‬

‫كمتر بخوريد‪ ،‬هميشه بخوريد‬

‫بهتر است در طي روز تعداد دفعات‬ ‫غذا خوردن ت��ان را افزايش دهيد‪،‬‬ ‫ولي ه��ر بار حج��م اندك��ي غذا‬ ‫بخوريد‪ .‬شايد بپرس��يد اين روش‬ ‫چگون��ه مي‌تواند به ش��ما كمك‬ ‫كند؟ بعضي ها فكر مي كنند اگر‬ ‫در فاصل��ه وعده ه��اي اصلي هيچ‬ ‫چي��زي نخورند و فق��ط صبحانه و‬ ‫ناهار و ش��ام بخورند‪ ،‬كار درستي‬ ‫كرده اند و چاق نمي ش��وند؛ ولي‬ ‫آن ها از يك موضوع غافل هستند‬ ‫و آن س��طح قند خون است‪ .‬وقتي‬ ‫فاصل��ه بين دو وعده غ��ذا خوردن‬ ‫زياد باش��د‪ ،‬قند خون افت خواهد‬ ‫كرد و اي��ن امر ميل به غذا خوردن‬ ‫را افزاي��ش مي ده��د و باعث مي‬ ‫شود در وعده غذايي بعدي حسابي‬ ‫پُرخوري كنيد و چه بس��ا غذاهاي‬ ‫ناس��الم بخوريد‪ ،‬ولي اگر هر سه تا‬ ‫پنج س��اعت غذا بخوريد‪ ،‬اين ولع‬ ‫شديد به غذا خوردن ايجاد نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سطح قند خون بيش از آن چه فكر‬ ‫م��ي كنيد روي س�لامت تاثير مي‬ ‫گذارد‪ .‬جالب است بدانيد كه اين‬ ‫عامل در اراده ش��ما براي مهار ميل‬ ‫نادرست به غذا خوردن هم دخالت‬ ‫دارد‪ .‬آزماي��ش هايي ك��ه بر روي‬ ‫افراد مختلف و تواناي��ي آن ها در‬ ‫انجام كارها و كنترل خويشتن انجام‬ ‫شده نشان داد كه وقتي افراد غذاي‬ ‫كافي نخورده اند‪ ،‬سطح قند خون‬ ‫شان پايين است و در نتيجه بيش از‬ ‫زماني كه غذاي كافي خورده اند‪،‬‬ ‫اشتباه مي كنند و در انجام تمرينات‬ ‫شكست مي خورند‪.‬‬ ‫پس س��عي كنيد ميان وعده هايي‬

‫سير يكي از بهترين داروها براي درمان سرفه هاي شديد است‬ ‫مطالعات نش��ان داده اند كه خوردن منظم سير‬ ‫باعث كاهش احتمال ابتال به سرطان هاي مري‪،‬‬ ‫معده و روده بزرگ مي ش��ود‪ .‬س��ير با داشتن‬ ‫آنزيم هاي طبيع��ي به جذب بهتر غذا كمك‬ ‫مي كند‪ .‬از طرفي به عنوان يك ضد نفخ عالي‬ ‫و ي��ك ماده ضد انگل و كرم ه��اي روده اي‬ ‫شناخته شده است‪ .‬مصرف سير يكي از بهترين‬ ‫درمان ها براي سرفه هاي شديد است‪ .‬و معموال‬ ‫از شربت سير براي درمان آن استفاده مي شود‪.‬‬ ‫سير داراي تركيبات ضد باكتري و ضد قارچي‬ ‫است و مي بتواند با انواع عفونت ها مبازه كند‬ ‫بدين منظور م��ي توان از آن ه��م به صورت‬ ‫اس��تعمال خوراكي و هم موضعي براي درمان‬ ‫ق��ارچ ها و عفون��ت هاي باكتريايي پوس��ت‬ ‫اس��تفاده نمود‪ .‬تحقيقات متعددي نش��ان مي‬ ‫دهد كه سير مي تواند از سيستم قلبي و عروقي‬ ‫محافظت نمايد زيرا مي تواند ميزان كلسترول و‬

‫تري گليسريد در خون را كاهش داده و تجمع‬ ‫پالك��ت ها را مهار نموده و ميزان فيبرينوليز را‬ ‫كه لخته را از بين مي برد‪ ،‬افزايش دهد‪ .‬از سير‬ ‫همچنين به عنوان يكي از درمان هاي كاهنده‬ ‫فشار خون ياد شده است زيرا مي تواند مويرگ‬ ‫هاي ريز را باز كرده و ريتم قلب را تنظيم كند‪.‬‬ ‫مطالعات نش��ان داده اند كه خوردن منظم سير‬ ‫باعث كاهش احتمال ابتال به سرطان هاي مري‪،‬‬ ‫معده و روده بزرگ مي‌شود‪ .‬اين اثرات به اين‬ ‫علت اس��ت كه سير از تش��كيل مواد سرطانزا‬ ‫جلوگيري مي نمايد‪ .‬س��ير ح��اوي تركيبات‬ ‫س��ولفور داري اس��ت كه از رشد تومور هاي‬ ‫سرطاني خصوصا در سينه و پوست جلوگيري‬ ‫مي نمايد‪ .‬مهمترين اثر جانبي سير خوراكي ‪،‬‬ ‫ايجاد بوي بد در تنفس و بدن اس��ت‪ .‬مصرف‬ ‫بيش از حد س��ير با معده خالي باعث ناراحتي‬ ‫هاي گوارشي مي‌شود‪ .‬همچنين گزارش هايي‬

‫مبني بر واكنش هاي آلرژيك در اثر اس��تفاده‬ ‫زياد سير خام وجود دارد‪ .‬تهيه سير به صورت‬ ‫پودر باعث مي شود عصاره آن به فرم خالصتر‬ ‫در اختي��ار مصرف كننده قرار گيرد‪ .‬همچنين‬ ‫اس��تفاده از س��ير به صورت كپسول مي تواند‬ ‫از ايج��اد بوي بد در دهان جلوگيري و بلع آن‬ ‫را آسانتر كند‪ .‬سير بر متابوليسم داروها تاثيري‬ ‫ندارد اما بهتر است كه از مصرف همزمان مقدار‬ ‫زياد آن با داروه��اي ضد انعقاد اجتناب كرد‪.‬‬ ‫همچنين بهتر اس��ت ‪ 7-10‬روز پيش از اعمال‬ ‫جراحي نيز از مصرف سير زياد خودداري شود‬ ‫زيرا زمان خونريزي را افزايش مي دهد‪.‬‬ ‫اثر بخشي س��ير بدون بو در بس��ياري از منابع‬ ‫بحث انگيز اس��ت و اغلب مطرح مي شود كه‬ ‫شفابخشي س��ير مربوط به تركيباتي است كه‬ ‫بوي زننده سير را توليد مي كنند‪.‬‬

‫بخوري��د ك��ه در آن ه��ا غذاهاي‬ ‫حاوي كربوهيدرات هاي پيچيده و‬ ‫پروتئين و قدري چربي سالم وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬ماس��ت كم چرب‪،‬‬ ‫توت‪ ،‬بادام يا سيب‪ ،‬ميان وعده هاي‬ ‫مناسبيهستند‪.‬‬ ‫از دست مخالف‬ ‫كمكبخواهيد!‬

‫كرده باشيد‪ ،‬زودتر متوجه خواهيد‬ ‫ش��د‪ .‬در پژوهش��ي ك��ه محققان‬ ‫دانشگاه مينه س��وتا روي ‪ 1800‬نفر‬ ‫انجام دادند‪ ،‬معلوم شد‪ 40 ،‬درصد‬ ‫از كس��اني ك��ه در برنامه كاهش‬ ‫وزن موفق بودن��د‪ ،‬به طور هفتگي‬ ‫يا روزانه خ��ود را وزن مي كردند‬ ‫و كس��اني كه به طور هفتگي خود‬ ‫را وزن م��ي كردن��د كاهش وزن‬ ‫بيشتريداشتند‪.‬‬ ‫البت��ه در اين بين توجه به چند نكته‬ ‫ضروري است؛‬ ‫اول اين كه مراقب باش��يد اين وزن‬ ‫كردن به يك رفتار وسواسي تبديل‬ ‫نشود؛ يعني اين طور نشود كه شما‬ ‫در روز چندي��ن بار خ��ود را وزن‬ ‫كنيد و مرتب تحت فش��ار عصبي‬ ‫غير معقول باشيد يا بسياري از غذاها‬ ‫را ب��ه خاط��ر ترس از چاق ش��دن‬ ‫حذف كنيد‪.‬‬ ‫ديگر اين كه اگر گاهي اوقات ارقام‬ ‫روي وزن��ه مطابق ميل ش��ما نبود‪،‬‬ ‫دلس��رد و افسرده نشويد و دست از‬ ‫تالش و كوش��ش بر نداريد‪ .‬توجه‬ ‫داشته باشيد زمان وزن كردن‪ ،‬لباسي‬ ‫كه به تن داريد و مقدار مايعاتي كه‬ ‫مص��رف كرده اي��د‪ ،‬همگي روي‬ ‫وزن ش��ما تأثير مي گذارند‪ .‬براي‬ ‫اين كه راحت تر بتوانيد وزن خود‬ ‫را كاهش دهيد‪ ،‬هدف كاهش وزن‬ ‫تان را به چند ه��دف كوتاه مدت‬ ‫س��اده تر تقسيم كنيد؛ مثال كاهش‬ ‫وزن ‪ 15‬كيلوگرمي را به ‪ 5‬كاهش‬ ‫وزن سه كيلوگرمي تقسيم نماييد‪.‬‬

‫اگر راس��ت دست هستيد‪ ،‬با دست‬ ‫چپغذابخوريدواگرهمهكارهاي‬ ‫تان را با دست چپ انجام مي دهيد‪،‬‬ ‫چنگال را با دست راست برداريد‪.‬‬ ‫غذا خوردن با چنگال و يا دستي كه‬ ‫چندان به آن عادت نداريد موجب‬ ‫مي شود كه آهسته تر غذا بخوريد‬ ‫و به اين ترتي��ب روي غذا خوردن‬ ‫تمركز كنيد‪ .‬اي��ن دو عامل‪ ،‬يعني‬ ‫آهسته غذا خوردن و تمركز روي‬ ‫غذا‪ ،‬از عوامل موثر در كاهش وزن‬ ‫هستند‪ .‬پژوهش ها نشان داده اند كه‬ ‫مداوم��ت در اين روش اراده را هم‬ ‫تقويت مي كند؛ زيرا غذا خوردن با‬ ‫دستي كه از دست ديگر ضعيف تر‬ ‫است و كمتر روي آن تسلط داريد‪،‬‬ ‫قدري سخت است و براي موفقيت‬ ‫در انج��ام آن بايد ت�لاش كنيد و‬ ‫حوصله به خرج دهيد‪.‬‬ ‫در مطالعه اي به افراد گفته شد كه‬ ‫مدتي از دس��ت چپ ب��راي انجام‬ ‫كارهاي خود استفاده كنند(همگي‬ ‫راست دست بودند)؛ مثال با دست‬ ‫چپ مس��واك بزنند‪ ،‬غذا بخورند‬ ‫ي��ا با م��وس كامپيوت��ر كار كنند‪.‬‬ ‫پس از مدتي از آن ها تس��ت هاي‬ ‫كنترل خويش��تن به عمل آمد و در‬ ‫سالمت روان خود را‬ ‫كمال تعج��ب مالحظه گرديد كه‬ ‫بهبود ببخشيد‬ ‫نمرات اين افراد در مقايسه با گروه‬ ‫كنترل(كه اين كار را نكرده بودند)‪ ،‬تجربه نشان داده حدود ‪ 75‬درصد‬ ‫بيشتراست‪.‬‬ ‫از كس��اني كه به خوردن احساسي‬ ‫دقت كنيد كه ميزان پيشرفت شما روي مي آورند و مي گويند هميشه‬ ‫در تقويت اراده براي غلبه بر حس گرس��نه اند‪ ،‬كس��اني هستند كه به‬ ‫گرس��نگي كاذب‪ ،‬به پشتكار شما درجات��ي از افس��ردگي مبتال مي‬ ‫در انجام اين تمرين(غذا خوردن با باشند‪ .‬در واقع‪ ،‬اين افراد وقتي دچار‬ ‫دست مخالف) بستگي دارد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اضطراب يا افس��ردگي مي شوند‪،‬‬ ‫اگر سعي كنيد هميشه غذاي خود به خوردن روي مي آورند و سعي‬ ‫را به اي��ن روش بخوريد‪ ،‬زودتر از مي كنند با خوردن‪ ،‬خود را تسكين‬ ‫زماني كه به طور تفريحي اين كار دهند و تس��كين هم مي يابند! ولي‬ ‫را انج��ام مي دهي��د نتيجه خواهيد متاس��فانه اين درمان كامال موقتي‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اس��ت و فرد ناچار است بار ديگر‬ ‫براي بهبود خلق خود غذا بخورد كه‬ ‫در اكث��ر مواقع اين غذاها‪ ،‬غذاهاي‬ ‫مرتب خود را وزن كنيد‬ ‫سالمي نيس��تند‪ .‬در ضمن‪ ،‬افرادي‬ ‫ك��ه داراي درجاتي از افس��ردگي‬ ‫اگ��ر به طور هفتگ��ي در يك روز هس��تند‪ ،‬كمتر توان « نه گفتن « به‬ ‫معين خ��ود را وزن كنيد‪ ،‬بهتر مي اين خواهش كاذب را دارند و نمي‬ ‫تواني��د تغييرات به وج��ود آمده را توانند در مقابل ميل نادرست خود‬ ‫مش��اهده نماييد و اگر وزن اضافه به غذا مقاومت كنند‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫زانو احساس مي شود ‪.‬‬ ‫علت هاي پزشکي ديگري از جمله‬ ‫کيست بيکر ‪ ،‬آرتريت روماتوئيد يا‬ ‫استئو آرتريت ( آرتروز ) و غيره نيز‬ ‫موجب زانو درد مي شود ‪.‬‬ ‫چند توصيه براي‬ ‫پيشگيري از زانو درد ‪:‬‬

‫زانو و زانو درد‬

‫زان��و درد يکي از دردهاي ش��ايع‬ ‫است که انسان در سنين مختلف به‬ ‫آن مبتال ميشود ‪.‬‬ ‫مفصل زانو‬ ‫چگونه مفصلي است ؟‬

‫هر جا که دو يا چند استخوان به هم‬ ‫مي رس��د مفصل تشکيل ميشود و‬ ‫الزاما به اين معني نيست که حرکت‬ ‫داشته باش��د ولي مفصل زانو جزء‬ ‫مفاصل متحرک است که از به هم‬ ‫رسيدن اس��تخوان ران و استخوان‬ ‫درش��ت ني به وجود م��ي آيد و به‬ ‫وس��يله ي رباط ها ( ليگامان ها ) به‬ ‫همديگر مفصل ميشوند ‪.‬‬ ‫مفصل زانو مفصلي لوالئي اس��ت‬ ‫که از کنديل هاي اس��تخوان ران و‬ ‫درشت ني و سطح پشتي کشکک‬ ‫درست ش��ده اس��ت ‪ .‬اين مفصل‬ ‫داراي حرکات تا شدن ( فلکسيون‬ ‫) باز شدن (اکستانسيون ) و به هنگام‬ ‫خم بودن زان��و کمي هم حرکات‬ ‫پهلويي يا جانبي دارد ‪.‬‬ ‫اي��ن مفص��ل بزرگتري��ن مفصل‬ ‫بدن اس��ت که از اهمي��ت زيادي‬ ‫برخوردار است و به خاطر حرکات‬ ‫زي��اد و تحمل وزن بدن در معرض‬ ‫آسيب ديدگي قرار دارد ‪.‬‬ ‫مفصل زانو توس��ط يک کپس��ول‬ ‫مفصلي بزرگ و به کمک رباطها‬ ‫‪ ،‬مينيسک ها و عضالت آن منطقه‬ ‫تقويت و ممحافظت مي شود حال‬

‫هيچگاه ب��راي م��دت طوالني در‬ ‫يک وضعيت ثابت نايس��تيد و هر‬ ‫چند دقيقه يکبار وزن خود رااز يک‬ ‫پا به پاي ديگر منتقل کنيد ‪.‬‬ ‫زمانيکه مجبوريد کاري را س��رپا‬ ‫انج��ام دهي��د و يا مجبوري��د براي‬ ‫مدت طوالني يکجا بايس��تيد مثل‬ ‫ايستادن در صف ‪ ،‬در آشپزخانه و يا‬ ‫در هنگام اطو کردن و ‪ ...‬پاي خود‬ ‫را روي ي��ک چهار پايه کوتاه قرار‬ ‫دهيد و پس از چند دقيقه پاي خود‬ ‫را ع��وض کنيد اين کار براي کمر‬ ‫شما نيز مفيد است ‪.‬‬ ‫بهترين حالت براي استراحت زانو‬ ‫زاويه ‪ ۹۰‬درجه اس��ت بنابراين بهتر‬ ‫است هنگام نشس��تن بر روي مبل‬ ‫بنش��ينيد تا بر روي زمين نشس��ته و‬ ‫پا هاي خود را دراز کنيد ‪ .‬نشس��تن‬ ‫دو زان��و و چهارزانو نه اينکه باعث‬ ‫استراحت زانو نمي شود بلکه براي‬ ‫زانو مضر هم هست و حتي المقدور‬ ‫از توالت فرنگي استفاده کنيد زيرا‬ ‫خم شدن کامل زانو بسيار زيان آور‬ ‫است ‪.‬‬ ‫قوي کردن عضالت همسترينگ ‪،‬‬ ‫چهارس��ر ران و دو قولو که مفصل‬ ‫زان��و را در بر دارد ني��ز از زانو درد‬ ‫جلوگيري مي کند ‪.‬‬

‫هر چه اين عضالت قوي تر باش��د‬ ‫احتمال آسيب ديدگي کمتر ميشود‬ ‫که براي تقوي��ت اين عضالت در‬ ‫ادام��ه چندين تمرين آورده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همينطور غضروف هاي مفصلي از‬ ‫تماس مستقيم استخوان ها با هم جلو‬ ‫گيري مي کند و در نتيجه مفصل از‬ ‫آسيب ديدگي محافظت مي شود ‪.‬‬ ‫ورزش هاي مفيد‬ ‫باي��د گفت که عل��ت اصلي بروز‬ ‫براي پيشگيري از زانو درد ‪:‬‬ ‫اين بيماري به روشني معلوم نيست‬ ‫گاهي بعد از وارد آمدن ضربه اي به‬ ‫قوي بودن عضالت ناحيه زانو سبب‬ ‫زانو يا راه رفتن در فواصل طوالني‬ ‫کشيده شدن کشکک به باال شده و‬ ‫خصوصا در سر پاييني ها مثل پايين‬ ‫از فشار بر زانو ميکاهد ‪.‬‬ ‫آمدن از کوه يا در ورزش هايي که‬ ‫انج��ام مرت��ب اي��ن تمري��ن ها به‬ ‫فشار زيادي به زانو وارد ميکند مثل‬ ‫صورت صحيح مي تواند ش��ما را‬ ‫فوتبال ‪ ،‬بسکتبال ‪ ،‬اسکي و ‪...‬ظاهر‬ ‫تا ح��د زيادي از زان��و درد مصون‬ ‫مي شود ‪.‬‬ ‫سازد و اگر ش��ما به زانو درد مبتال‬ ‫در پيداي��ش اين بيم��اري تغیيرات‬ ‫هستيد انجام برخي از اين تمرينات‬ ‫بيوش��يميايي غض��روف مفصل از‬ ‫البته با مشورت پزشک متخصص‬ ‫جمله علل ش��ناخته شده است که‬ ‫مي تواند در کاهش درد و تس��ريع‬ ‫در نتيج��ه ي آن غضروف مفصل‬ ‫بهبودي به شما کمک کند در غير‬ ‫ش��فافيت خود را از دست مي‌دهد‬ ‫اين صورت همين ورزش ها ممکن‬ ‫و ب��ه رنگ زرد تيره در مي آيد در‬ ‫است براي شما عزيزي که زانو درد‬ ‫اين حالت اس��تخوان ها با يکديگر‬ ‫داريد بسيار مضر باشد ‪.‬‬ ‫در هنگام حرکت تماس مس��تقيم‬ ‫دارند و در اثر اصتحکاک استخوان‬ ‫تمرين ها با پاي کشيده‬ ‫ها ‪ ،‬س��طح مفصلي ‪ ،‬ريشه ريشه و‬ ‫ناهموارميشودوغضروفکشکک‬ ‫‪-۱‬محکم کردن زانو ‪ :‬بنشينيد و پاها‬ ‫در بعضي نقاط به کلي از بين ميرود‬ ‫را مقاب��ل خ��ود دراز کنيد ‪ .‬زانوي‬ ‫و اس��تخوان زير آن نمايان ميشود ‪.‬‬ ‫خود را محکم راست کنيد ‪ .‬آن را‬ ‫در اين حالت به علت تماس مستقيم‬ ‫به زمين فشار دهيد و همزمان پا را از‬ ‫اس��تخوان ها درد زيادي در ناحيه‬ ‫مچ به سمت خود بکشيد زانو را تا ‪۵‬‬

‫ثانيه راست نگه داريد سپس آن را‬ ‫کامال شل کنيد ‪ ۳ ( .‬بار در هر روز‬ ‫هر بار ‪ ۱۰‬مرتبه )‬ ‫‪-۲‬باال بردن پا در حالت کش��يده ‪:‬‬ ‫بنشينيد و پاهاي خود را راست کنيد‬ ‫و در حالي که زانوي خود را راست‬ ‫کرده ايد( يعني س��اق پاي ش��ما با‬ ‫ران شما در يک امتداد قرار گيرد)‬ ‫پاي خود را باال ببريد و تا نزديکي‬ ‫زمين پايين آوري��د اين حرکت را‬ ‫‪ ۱۰‬بار انجام دهيد سپس پاي خود‬ ‫را عوض کنيد سعي کنيد اين تعداد‬ ‫را به ‪ ۳۰‬بار برسانيد ‪.‬‬ ‫‪-۳‬چرخش مفصل ران ‪ :‬بنيشينيد و‬ ‫مفصل زانوي خود را راست کنيد‬ ‫در حالي که زانو را در همان حالت‬ ‫کش��يده قفل کرده ايد پاي خود را‬ ‫باال ببريد و دايره هايي را با پاي خود‬ ‫به سرعت در فضا رسم کنيد و آن‬ ‫را به سه سري ‪ ۱۰‬تايي برسانيد ‪ .‬اين‬ ‫تمرين را ميتوانيد به صورت نوشتن‬ ‫حروف الفبا نيز انجام دهيد ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بنيشينيد و مفصل زانوي خود را‬ ‫راست کنيد در حالي که زانو را در‬ ‫همان حالت کشيده قفل کرده ايد‬ ‫پاي خود را باال بياوريد و به صورت‬ ‫عرضي آن را به س��مت خارج بدن‬ ‫ببريد و ب��ه آرام��ي آن را به مرکز‬ ‫برگردانيد و پايين بياوريد ‪ .‬اينکار را‬ ‫براي هر دو پا تکرار کنيد ‪.‬‬ ‫‪-۵‬ب��اال بردن پ��ا در وضعيت دمر ‪:‬‬ ‫روي ش��کم بخوابيد زانو را راست‬ ‫نگه داريد و پا را از عقب کمي باال‬ ‫ببريد اين وضعيت را تا ‪ ۳‬ثانيه حفظ‬ ‫کنيد و سعي کنيد به تدريج آن را به‬ ‫‪ ۳‬سري ‪ ۱۰‬تايي برسانيد‬

‫چند نکته زيبايي پزشکی!‬ ‫تعري�ق زي�اد‪ :‬چرا؟! ه��دف از‬ ‫تعريق خنک ش��دن بدن اس��ت‪.‬‬ ‫اما اگر بي‌دلي��ل و بدون تحرک‬ ‫زياد ي��ا در ه��واي خنک‪ ،‬عرق‬ ‫مي‌کني��د ممک��ن اس��ت دچار‬ ‫هيپرهيدروزيس شده باشيد‪ ،‬اين‬ ‫بيماري نيس��ت اما تعري��ق زياد بوي ب�د دهان‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫زير بغل يا کف دس��ت و پا اگر روزان��ه دو بار مس��واک بزنيد و‬ ‫سرد باش��د‪ ،‬مي‌‌توانيد با پزشک هر روز هم از نخ دندان اس��تفاده‬ ‫مشورت کنيد تا با تزريق بوتاکس کنيد ام��ا باز ه��م دهان‌تان بوي‬ ‫يا قرص‌ها يا داروهاي ديگر اين نامطبوعي داشته باشد‪.‬دليل بوي‬ ‫نامطب��وع دهان ممکن اس��ت به‬ ‫مشکل شما رفع شود‪.‬‬ ‫خاطر مش��کالت لثه‪ ،‬بازگش��ت‬ ‫خش�کي لب‌ه�ا و ت�رک آنها‪ :‬اس��يد به مري‪ ،‬خش��کي دهان يا‬ ‫وقتي خشکي هوا سبب از دست حتي عفونت‌هاي سينوسي باشد‪.‬‬ ‫رفتن آب بدن و لب‌ها مي‌ش��ود‪ ،‬اما گاهي رژيم غذايي هم مقصر‬ ‫لب‌ها ش��روع به خشک شدن و است‪ .‬خوردن سير و پياز هم سبب‬ ‫ترک خوردن مي‌کنند‪.‬اين ممکن بوي بد دهان مي‌شود اگر بو به اين‬ ‫است لب‌ها را حساس کند‪ .‬براي داليل باشد که هيچ‪ ،‬وگرنه بايد با‬ ‫پيشگيري از مشکل ترک خوردن يک دندانپزشک مشورت کنيد‪.‬‬ ‫لب‌ه��ا‪ ،‬از زب��ان زدن و خي��س اگ��ر زياد چاي ي��ا قهوه مصرف‬ ‫کردن لب‌ه��ا اجتناب کنيد‪ .‬چرا مي‌کنيد و يا س��يگار مي‌کش��يد‬ ‫که اين کار س��بب خشکي بيشتر تيرگي دندان‌ها را به دنبال خواهد‬ ‫لب‌ها مي‌ش��ود‪ .‬به ج��اي آن از آورد‪ .‬البت��ه برخ��ي داروه��ا هم‬ ‫ژل پتروليوم و روغن‌هاي گياهي مي‌توانند موجب بدرنگ ش��دن‬ ‫استفاده کنيد‪ .‬اين کار لب‌ها را از دندان‌ها شود‪.‬‬

‫يکي در ميان مقصل زانوي خود را‬ ‫راست کنيد و تا ش��ماره ي ‪ ۳‬نگه‬ ‫داريد اين حرکت را ‪ ۳‬بار هر بار ‪۱۰‬‬ ‫مرتبه انجام دهيد‬ ‫‪-۲‬نشس��ت و برخاس��ت ‪ :‬ص��اف‬ ‫باستيد و پشت خود را تا حد امکان‬ ‫راست نگه داريد به آرامي بنشينيد‬ ‫تمرين هاي حرکتي‬ ‫براي خم کردن زانو‬ ‫تا اينکه زانوي ش��ما ب��ه زاويه اي‬ ‫کمي بيشتر از ‪ ۹۰‬درجه تبديل شود‬ ‫‪-۱‬روي صندل��ي بلندي بنش��ينيد سپس دوباره به آرامي بايستيد ‪ .‬اين‬ ‫طوري که پاي شما در حالت خميده حرکت را با نشستن و برخاستن از‬ ‫در زاويه ‪ ۹۰‬درجه قرار گيرد سپس روي صندلي نيز م��ي توانيد انجام‬

‫خشک شدن محافظت مي‌کند‪.‬‬ ‫اشعه خورشيد هم مي‌تواند سبب‬ ‫خش��کي لب‌ه��ا ش��ود‪ .‬بنابراين‬ ‫مي‌توانيد از کرم‌هايي با اس‪.‬پی‪.‬‬ ‫اف ‪ 15‬روي لب‌ها استفاده کنيد‪.‬‬

‫دهيد با توجه به اينکه از دستان خود‬ ‫نبايد استفاده کنيد ‪.‬‬ ‫‪-۳‬دوچرخ��ه ثابت ‪ :‬زين دوچرخه‬ ‫را ط��وري تنظيم کنيد که هنگامي‬ ‫که پدال در وضعيت پايين و کف‬ ‫پا ب��ر روي آن قرار دارد زانو تقريبا‬ ‫راس��ت باش��د مقاومت را در حد‬ ‫متوس��ط تنظيم کنيد و ده دقيقه با‬ ‫سرعت ثابت پدال بزنيد ابتدا ميزان‬ ‫مقاومت و س��پس زم��ان تمرين را‬ ‫افزايش دهيد ‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی‪604-430-1899‬‬ ‫داخلی ‪ 102‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬برقرار می‌باشد‪.‬‬ ‫حضور هموطنان عزیز گرمی‌بخش این انجمن‬ ‫(اجتماعی‪-‬ادبی‪ -‬تفریحی) خواهد بود‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫به آگاهی می‌رساند جلسات فرهنگی و اجتماعی انجمن‬ ‫تا اطالع بعدی روزهای سه‌شنبه از ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5‬بعدازظهر‬ ‫تشکیل می‌گردد‪ .‬آدرس‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪،‬‬ ‫خیابان کامرون‪( ،‬جنب کتابخانه)شماره ‪9523‬‬ ‫تلفن‪ 604-779-4422 :‬از عموم هموطنان عالقه‌مند برای‬ ‫حضور در جلسات دعوت به عمل می‌آید‪.‬‬

‫مدرسه فوتبال‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫ثبت‌نام کالس‌های ترم تابستانی خود را در روزهای جمعه‬ ‫و شنبه هر هفته از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬شب در ماهان پارک نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬زمین فوتبال دبیرستان کارسون گراهام برای سنین‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 15‬سال انجام می‌دهد‪ .‬برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با‬ ‫عباس خلیلی به شماره ‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫برنامه کار یابی مخصوص با نوان‬ ‫آیا تو مادر‪ ،‬خواهرو همسری هستی که مورد خشونت و‬ ‫سواستفاده قرار گرفته ای؟ آیا از کار بیکار شده و بد نبال‬ ‫کار میگردی ؟ آیا میخواهی ادامه تحصیل بدهی؟ اینجا‬ ‫آغوش امنی گشوده شده تا تورا راهنمایی و حمایت کند‪.‬‬ ‫این برنامه مجانی ‪ 26‬هفته ای به شما کمک میکند تا به‬ ‫فدهایتان برسید‪ .‬خوش آمدی دوست من‬ ‫تلفن تماس‪)604( 431 - 6894 :‬‬ ‫‪Email: rbep@success.bc.ca‬‬ ‫‪S.U.C.C.E.S.S.‬‬

‫مراقبه ويپاسانا چيست؟‬ ‫ويپاسانا يکی از قديمی ترين روشهای مراقبه است که بيش‬ ‫از ‪ ٢٥٠٠‬سال سابقه دارد‪ .‬اين يک شيوۀ عملی است بطريق‬ ‫خودنگری‪ ،‬برای از بين بردن تنش های درونی و پرورش‬ ‫بيشتر تعادل ذهنی‪ .‬اين آموزش ده روزه‪ ،‬در سکوتی کامل‬ ‫در مرکز مراقبه ويپاسانا انجام می شود و فرصت تجربه‬ ‫بهره‌وری مراقبه فشرده را برای همه فراهم می کند‪.‬‬ ‫* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟‬ ‫تمرين اين روش برای همه افراد با هرگونه اعتقاد و مرامی‬ ‫آزاد است‪ .‬ويپاسانا به همه کمک می کند تا شادمانه تر و‬ ‫همسازتر زندگی کنند‪ .‬اين دوره توسط بنياد غير انتفاعی‬ ‫ويپاسانای ونکوور برگزار می شود و به هيچ فرقه‪ ،‬مذهب‬ ‫و يا گروهی وابسته نيست‪ .‬اين دوره برای همگان رايگان‬ ‫است‪ .‬هزينه های آن توسط شاگردان قديمی بصورت‬ ‫کام ٌ‬ ‫ال داوطلبانه تأمين می شود‪.‬‬ ‫تاريخ برگزاری کالسهای رايگان شبانه روزی آموزش‬ ‫مراقبه ويپاسانا به زبان فارسی‬ ‫از تاريخ ‪ 4‬تا ‪ 15‬اگوست ‪2010‬‬ ‫در مرکز مراقبه وبپاسانا واقع در سه ساعتی از ونکوور‬ ‫و بيست دقيقه از مريت‬ ‫‪Located less than 3h from Vancouver,‬‬ ‫‪and 20minutes south of Merritt, BC‬‬

‫آموزش اين دوره ده روزه به زبان فارسی و انگليسی است‬ ‫برای آگاهی شرائط شرکت به تارنمای زير مراجعه فرمائيد‬ ‫‪www.surabhi.dhamma.org‬‬

‫تلفن‪ 778-785-4080 :‬انگلیسی‬ ‫‪ 778-785-7444‬فارسی‬

‫مدرسه آیندگا ن‬ ‫ثبت نام ترم پائیزو زمستان و کالسهای خصوصی‬ ‫در مقاطع مختلف برای ترم تابستان‬ ‫مدرسه آیندگان با جامع ترین و کامل ترین سیستم و روش‬ ‫ها در آموزش زبان فارسی در مقاطع پیش دبستانی‪ ،‬اول‬ ‫تا پنجم ابتدائی و راهنمائی ‪ ،‬دروس دینی‪ -‬اخالق در‬ ‫خدمت شما خانواده های عزیز فارسی زبان ‪.‬جهت ثبت نام‬ ‫و دریافت اطالعات در خصوص سیستم آموزشی مدرسه‪،‬‬ ‫مکان وسایر اطالعات با تلفن ‪778-889- 4868‬‬ ‫و یا ایمیل ‪info.ayandegan@gmail.com‬‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫«این فرصت گرانبها جهت آموزش و احیاء فرهنگ به‬ ‫فرزندان و نسلهای آینده را از دست ندهیم‪».‬‬ ‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫برنامه این هفته بطور موقت در محل ذیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 930‬خیابان هاربرساید‪ ،‬پشت ‪Automall‬‬ ‫واقع در نورث ونکوور‬ ‫بدینوسیله باطالع میرساند تا اطالع ثانوی برنامه های موسسه‬ ‫فقط در روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬بعد ظهر‬ ‫همراه با نماز و دعای کمیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫«بدیهی است برنامه های هفتگی از طریق ایمیل ‪ ،‬خط خبری‬ ‫موسسه به شماره ‪ 604-929-5955‬و وب سایت موسسه‬ ‫به آدرس ‪ www.noorcanada.com‬به اطالع شما‬ ‫عزیزان خواهد رسید و بمحض آماده شدن سالن موسسه‬

‫برنامه‌ها به روال دائمی برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫بنیاد ایرانیان مسلمان‬

‫بنیاد ایرانیان‪ ‬مسلمان ‪ ‬برگزار‪  ‬میکند‬ ‫سلسه مباحث و درس گفتارها همراه با پرسش و پاسخ و‬ ‫بحثآزادپیرامون‪:‬علل‪ ‬انحطاط‪ ‬و‪ ‬عقب‌ماندگی‪ ‬ما‪ ‬‬ ‫و‪ ‬راه‌های‪  ‬درمان آن‬ ‫با‪  ‬حضور‪  ‬و سخنرانی‪ :‬دکتر‪ ‬مجتبی کوهپایه‬ ‫جلسات هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان هر شنبه از ساعت‬ ‫شش تا هشت شب در و نکوور شمالی بر قرارست‬ ‫ساعت اول ( ‪ 6‬الی ‪ ) 7‬خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر‬ ‫در باره آن‪ ،‬ساعت دوم ( ‪ 7‬الی ‪ ) 8‬درس گفتار همراه‬ ‫با پرسش و پاسخ‬ ‫برای اطالعات بیشتر‪ :‬تلفن تماس ‪604-924-4602‬‬ ‫‪http://bim-ca.blogspot.com/‬‬

‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪ 1044‬خیابان سنت‬ ‫جورج‪،‬نورث ونکوور‬ ‫ورود برای همگان آزاد و رایگان است‬

‫انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬ ‫برنامه های انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی در ماه جوالی‬ ‫شرکت در جشن روز ملی کانادا (اول جوالی )‬ ‫• نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی ساعت ‪12:30‬‬ ‫الی ‪ ، 22:30‬اجرای موسیقی و رقص ساعت ‪ 17:30‬الی ‪18‬‬ ‫‪Lafarge lake and Evergreen Cultural‬‬ ‫‪Centre, Pinetree Way‬‬

‫پیک نیک جوانان (‪ 19‬تا ‪ 35‬سال)‬ ‫اجرای برنامه های متنوع و گروهی توسط کمیته جوانان‬ ‫انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬ ‫زمان ‪ 11 :‬جوالی از ساعت ‪ 11‬صبح تا ‪ 6‬بعد از ظهر‬ ‫‪Belcarra Picnic Area‬‬

‫گردهمایی هفتگی افراد باالی ‪ 50‬سال‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه هر هفته از ساعت ‪ 7‬بعد از ظهر‬

‫‪Glen Pine Court, 1200 Glen St, Coquitlam‬‬

‫لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن‬ ‫‪ 604-466-9616‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫ونکوور بپیوندید‪.‬درخواست مزبور از طرف شهرداری‬ ‫شهر نورت ونکوور اعالم شده و موضوع آن کار داوطلبانه‬ ‫در کمیته های مشورتی هیات طراحی‪ -‬نما ینده صنایع‬ ‫ساختمانی‪ ،‬کمیته ناتوانی های جسمی‪ ،‬و کمیته امور آرامگاه‬ ‫ها می باشد‪ .‬برای درخواست عضویت در کمیته‌های مزبور‬ ‫می بایست تقاضانامه خود را بصورت آنالین در محل‬ ‫آدرس زیر تکمیل وارسال نمائید‪:‬‬ ‫‪www.cnv.org/forms/COMMITTEE.aspx‬‬

‫در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شهرداری‬ ‫نورت ونکوور‪:‬‬

‫‪The North Vancouver City Clerk's Department‬‬ ‫‪at 604-998-3296 or clerks@cnv.org.‬‬

‫ویا به وب سایت ما مراجعه‪ ،‬و یا با شماره تلفن‬ ‫‪ 6047887766‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫‪www.civicactivist.com‬‬

‫برنامه ادامه تحصیالت دبیرستان و کاریابی‬ ‫• آیا سن شما بین ‪ 19‬و ‪ 25‬می باشد؟‬ ‫• آیا از دبیرستان فارغ التحصیل نشده اید؟‬ ‫• آیا می خواهید کار کنید و در عین حال سطح زبان‬ ‫انگلیسی خود را باال ببرید و روی گرفتن دیپلم دبیرستان کار‬ ‫کنید؟ • آیا می خواهید کاری پیدا کنید که در آمدتان از‬ ‫ساعتی هشت یا ده دالر بیشتر باشد؟‬ ‫ما به شما کمک می کنیم تا در حالی که سطح زبان‬ ‫انگلیسی خود را باال می برید موفق به دریافت مدارک‬ ‫مربوط به کارهای پر در آمدی از جمله کنترل ترافیک و‬ ‫فورکلیفت شوید‪ .‬حتی اگر می خواهید در آینده به مدارج‬ ‫عالی تر حرفه ای برسید‪ ،‬این فرصت را از دست ندهید‬ ‫و هدف کوتاه مدتی برای خودتان برنامه ریزی کنید که‬ ‫بیشترین پیشرفت زبان و باالترین در آمد را در حال حاضر‬ ‫برای شما داشته باشد‪ .‬این برنامه رایگان می باشد‪.‬‬ ‫شما بلیط ماهانه (مجانی) اتوبوس دریافت نموده و همچنین‬ ‫از کلیه خدمات آموزش و پرورش منطقه ‪ ( 43‬کوکیتالم)‬ ‫برای خانواده های مهاجر‪ ،‬برخوردار می شوید‪.‬‬ ‫با ما توسط این ای میل تماس بگیرید‪:‬‬ ‫‪EASE@sd43.bc.ca‬‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬ ‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی برگزار ميكند‪:‬‬ ‫آشنائی با قوانين بيمه اتومبيل‪ ،‬منازل مسکونی‬ ‫و بيمه های مسافرتی در استان بی‌سی‬ ‫از شما دعوت بعمل می آيد تا در جلسه ای که به منظور‬ ‫آشنائي با « قوانين و مقررات مربوط به بيمه اتومبيل ‪ ،‬منازل‬ ‫مسکونی و بيمه های مسافرتی در استان بی‌سی» تشکيل‬ ‫می‌گردد حضور به هم رسانيد‪.‬‬ ‫در اين جلسه در مورد موضوعات زير بحث می گردد‪:‬‬ ‫* انواع بيمه اتومبيل در استان بی‌سی * چگونگی دريافت‬ ‫تخفيف مبلغ پرداختی بيمه با توجه به سابقه رانندگی شما‬ ‫* بيمه منازل مسکونی * بيمه های درمانی و مسافرتی‬ ‫سخنرانان ‪ :‬آقای بیژن رشیدی متخصص و مشاور بيمه‬ ‫تاريخ‪ :‬پنجشنبه ‪ 15‬جوالی از ساعت ‪ 4‬الی ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی ‪،‬‬ ‫اطاق ‪ – 207‬پالك ‪ 123‬خيابان پانزدهم شرقی‬ ‫بخشی از برنامه به زبان انگلیسی میباشد‬ ‫که همزمان به فارسی ترجمه خواهد شد‪.‬‬ ‫اين برنامه آموزشی رايگان ميباشد‪.‬‬ ‫برای ثبت نام با شماره تلفن ‪ 604-988–2931‬تماس حاصل‬ ‫فرمائید‪ .‬در صورت نیاز به كسب اطالعات بيشتر با‬ ‫هما سلطانی مسئول برگزاری برنامه صحبت نمائید‪.‬‬

‫گروه رویش‬ ‫ازشما دعوت ميشود در جمع دوستانه ما شرکت کنيد‬ ‫شنبه دهم جوالی‪.‬از ساعت ‪ 5‬عصر به بعد ‪.‬‬ ‫برنامه پیک نیک موسیقی دی جی ‪ ،‬شام بصورت پاتالگ‬ ‫خواهد بود‪ .‬آدرس ‪:‬پارک الرسون واقع در انتهای‬ ‫خیابان هفدهم وست ونکوور‬ ‫براي اطالعات بيشترلطفا با شماره‪)604(980 -4678‬‬ ‫یا ‪ 778-855-5244‬تماس بگيريد‪.‬‬

‫کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان‬ ‫(ونکوور‪ -‬بریتیش کلمبیا)‬

‫‪/http://rooyeshgroup.blogspot.com‬‬

‫)‪Civic Association of Iranian Canadians (Civic IC‬‬

‫مسجدالغدیر‬

‫‪City of North Vancouver‬‬ ‫‪Current Vacancies, Committees,‬‬ ‫‪Commissions and Boards‬‬

‫کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان ‪ ،‬در راستای اهداف‬ ‫اولیه خود ‪،‬ازشما ایرانیان‪ -‬کانادائی مقیم شهرنورت ونکوور‬ ‫دعوت می آورد تا برای ایفای نقش فعالتر در فضای سیاسی‬ ‫اجتماعی جامعه ‪ ،‬به کمیته های مشورتی شورای شهر نورت‬

‫*برنامه های پنجشنبه ‪ 8‬جوالی‪ :‬مراسم سوگواری شهادت‬ ‫امام موسی کاظم(ع)هفتمین ستاره پر فروغ امامت‪ -‬برنامه‬ ‫هااز ساعت ‪ 7 :30‬شب همراه با قرائت دعای روحبخش‬ ‫کمیل‪, ,‬سخنرانی توسط حجه االسالم دکتر حجازی و‬ ‫پایان برنامه ها با اقامه نماز جماعت‪.‬‬

‫*برنامه های جمعه‪ 9‬جوالی‪ :‬ظهر جمعه‪ :‬نماز جمعه‪ ,‬شروع‬ ‫خطبه ها همزمان با اذان ظهر‪ /‬غروب جمعه‪-:‬جلسه تجوید و‬ ‫قرائت قرآن (ویژه بانوان)از ساعت‪7:30- 6:30‬‬ ‫‪/‬مراسم ویژه مبعث نبوی ‪:‬شروع برنامه هااز ساعت ‪7 :30‬‬ ‫شب همراه با قرائت دعای سمات ‪ ,‬سخنرانی توسط حجه‬ ‫االسالم دکتر حجازی (با موضوع سجایای شمع آفرینش )‬ ‫و پایان برنامه ها با اقامه نماز جماعت‪.‬‬ ‫* متقاضیان ثبت نام حج تمتع میتوانند‬ ‫با مسجد الغدیر تماس بگیرند‪.‬‬ ‫*یکشنبه ها‪:‬برنامه ‪ Family Day‬از ساعت ‪ 10:30‬با صرف‬ ‫صبحانه شروع‪,‬با مباحث اخالق در خانواده و حدیث‬ ‫شریف کساء ادامه یافته و با نماز جماعت ظهر به پایان‬ ‫میرسد‪(.‬این برنامه تا آغاز ماه مبارک رمضان ادامه دارد‪(.‬‬ ‫* شنبه ‪ 31‬جوالی ‪:‬تور یک روزه الغدیر به سوی دریاچه‬ ‫آرام بخش ‪ Jeffrey Lake‬از ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 9‬شب‪.‬‬ ‫لطفا جهت اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سواالت‬ ‫شرعی با حجه االسالم دکتر حجازی‬ ‫(‪ )604-727-8778‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬ ‫سایت مسجد‪www.alghadirmasjid.com :‬‬ ‫‪351 Lynn Ave., North Vancouver‬‬

‫مدرسه موالنا‬ ‫موضوع سخنرانی‪ :‬ساعت اول بررسی ویژگيها و صفات‬ ‫افراد خود شیفته‪ ،‬ساعت دوم انسان شناسي در مکتب‬ ‫موالنا (بررسی اليه های وجودی انسان از نظر موالنا)‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 4‬جوالی ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫برگزار کننده ‪ :‬آکادمی فرهنگی موالنا‬ ‫تلفن تماس‪778-237-1145 :‬‬

‫آکادمی فوتبال گلدن بوت‬ ‫آکادمی فوتبال گلدن بوت تمرینات خود را از روز شنبه‬ ‫سوم جوالی تا شنبه ‪ 28‬اگوست هر شنبه از ساعت ‪ 9:45‬تا‬ ‫‪ 11‬صبح برای سنین ‪ 8‬تا ‪ 14‬سال در چمن مصنوعی ویلیام‬ ‫گریفین واقع در نورت ونکوور برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫قابل توجه‪ :‬روز شنبه ‪ 14‬اگوست در چمن مصنوعی‬ ‫دبیرستان ساترلند و روز شنبه ‪ 21‬اگوست در چمن مصنوعی‬ ‫دبیرستان کارسون گراهام تمرینات برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫برای اسم‌نویسی و اطالعات بیشتر لطفا با محسن حاتمیان‬ ‫تماس بگیرید‪ .‬تلفن‪604-720-5332 :‬‬ ‫ای‌میل ‪mhatamian@shaw.ca‬‬

‫مجمع عمومی اتحادیه ایرانیان‬ ‫با توجه به این که تعداد قابل توجهی از اعضا و همچنین‬ ‫عالقه‌مندان به تقویت جامعه ایرانی مقیم‪ ،‬از طریق تلفن‪،‬‬ ‫‪ ،Petition‬و انتقاد در رسانه‌ها نسبت به نحوه برگزاری‬ ‫مجمع عمومی و انتخابات اعتراض نموده‌اند‪ ،‬که به نظر‬ ‫هیات موسس انتقادات در موارد بسیار وارد می‌باشد‪ ،‬لذا‬ ‫به منظور اجرای بهتر مقررات و اصول دمکراسی هیات‬ ‫موسس اتحادیه تصمیم به تجدید انتخابات و برگزاری‬ ‫مجمع عمومی گرفته که محل وتاریخ آن به قرار زیر‬ ‫می‌باشد‪.‬ضمنا توجه اعضای محترم اتحادیه را به موارد زیر‬ ‫جلب می‌نمائیم‪ )1 :‬برابر آئین نامه اتحادیه و ‪BC By Law‬‬ ‫فقط اعضای اتحادیه می‌توانند در رای‌گیری شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬اعضایی که مایل به نامزدی برای انتخابات هیات مدیره‬ ‫می‌باشند‪ ،‬می‌بایست مطابق آئین‌نامه اتحادیه و ‪BC By Law‬‬ ‫حائز شرایط باشند و به همین منظور ضروری است تا اعضا‬ ‫محترم اساسنامه و آئین‌نامه را به دقت مطالعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )3‬اعضایی که مایل به نامزدی برای انتخابات می‌باشند‪،‬‬ ‫می‌بایست تقاضای خود را تا حداکثر یک هفته قبل از‬ ‫انتخابات از طریق ایمیل به هیات موسس تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است تقاضاهایی که پس از این تاریخ ارسال گردد‬ ‫مورد بررسی قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬روز شنبه ‪ 24‬جوالی ساعت ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫‪The Royal Canadian Legion Hall,‬‬ ‫‪123 W.15th Street, North Vancouver‬‬

‫تلفن‌های تماس‪ 604-723-3465 :‬و ‪604-726-1650‬‬ ‫هیات موسس اتحادیه ایرانیان‬

‫راديو صداي بهايي ونكوور‬ ‫هر يكشنبه از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 7‬بعدازظهر روي موج آ‪.‬ام ‪1200‬‬ ‫شماره تلفن خط آزاد‪)604( 280-1200 :‬‬ ‫تلفن پيغام‪)604( 909-9919 :‬‬ ‫آرشيو‪www.yekjahan.com :‬‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫«بازی دمکراتیک» یا «بازی با دمکراسی»‬ ‫نقدی بر انتخابات اتحادیه ایرانیان و مسائل بعدی آن‬

‫نگارنده مقاله به م��دت بیش از ‪2‬‬ ‫سال در جهت کمک به فعالیتهای‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماع��ی ایرانی��ان‬ ‫در ونک��وور کانادا ب��ا این انجمن‬ ‫(اتحادیه ایرانی��ان بریتیش کلمبیا)‬ ‫در س��طح مدیری��ت آن همکاری‬ ‫داشته و نهایتا نیز بدلیل اعتراض به‬ ‫نحوه مدیری��ت مجموعه در رابطه‬ ‫با روش��های عملکردی و نداشتن‬ ‫انتخاب��ات و عدم ام��کان اصالح‬ ‫س��اختاری مجموعه؛ آن را ترک‬ ‫نمودم ‪ .‬از س��اده ترین اش��کاالت‬ ‫عملکردی این مجموع��ه این بود‬ ‫که مثال من در طول ‪ 2‬سال فعالیت‬ ‫تنگاتنگ با آن هیچگاه نتوانستم به‬ ‫اساسنامه و آئین نامه و دیگر اسنادی‬ ‫که یک عضو باید از آن مطلع باشد‪،‬‬ ‫دسترسی پیدا کنم ‪.‬‬ ‫مقاله فعل��ی که به بهان��ه انتخابات‬ ‫تهیه شده اس��ت ‪ ،‬گامی در جهت‬ ‫روشن شدن اذهان عمومی و آسیب‬ ‫شناسی مس��ائل مبتالبه اتحادیه و‬ ‫نهایتا کم��ک به حل معضالت آن‬ ‫می باشد ‪ ،‬امیدوارم که بتواند گامی‬ ‫کوچک در این مسیر باشد ‪.‬‬ ‫در یک ن��گاه ‪ ،‬اتحادیه ایرانیان در‬ ‫س��ال ‪ 2002‬بطور نیم��ه تمام ثبت‬ ‫گردید‪ ،‬در س��ال ‪ 2008‬بدلیل عدم‬ ‫طی مراحل قانونی و ایرادات دیگر‬ ‫توسط سازمان ثبت شرکتهای استان‬ ‫بریتیش کلمبیا ملغ��ی گردید و از‬ ‫مشکالت اساسی آن شفاف نبودن‪،‬‬ ‫در دسترس نبودن اسناد و مدارک‬ ‫برای اعضا‪ ،‬عدم پذیرش مشارکت‬ ‫دیگر سازمانهای عمده برای اجرای‬ ‫جش��ن های ملی‪ ،‬و نهایتا نداش��تن‬ ‫مجمع عموم��ی و انتخاب��ات بوده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫این��ک که پ��س از ‪ 8‬س��ال هیات‬ ‫موس��س ‪ ،‬بهر دلیلی اعم از فش��ار‬ ‫اف��کار عمومی و اعض��ای خود و‬ ‫یا موان��ع قانونی دیگ��ر تصمیم به‬ ‫برگزاری انتخابات گرفتند ‪ ،‬آنرا به‬ ‫فال نیک گرفته و گام مثبتی ارزیابی‬ ‫کردیم که می بایست از آن حمایت‬ ‫کرد ‪ .‬لذا با دعوت دوستان به جلسه‬ ‫انتخاب��ات رفتیم ولی از پذیرش هر‬ ‫نوع همکاری ‪ ،‬کاندید ش��دن در‬ ‫انتخابات و یا مش��ارکت در کمیته‬ ‫نظ��ارت ب��ر انتخابات خ��ودداری‬ ‫نمودم‪.‬‬ ‫انتخابات حاضر با حضور بیش از‬ ‫‪ 60‬نفراز اعضا (تعداد آرا ش��مرده‬ ‫شده ‪ ،) 63‬و با نظارت هیئت مستقل‬ ‫نظ��ارت ب��ر انتخابات برگزارش��د‬ ‫وجریان انتخاب��ات‪ ،‬علیرغم کمی‬ ‫و کاستی های فراوان آن‪ ،‬بنحوی‬ ‫پیش رفت که عالوه بر تعدادی از‬ ‫اعضای هیات موسس ‪ ،‬چند نفر از‬

‫فعالین اجتماعی و همکاران اتحادیه‬ ‫( ‪ 5‬نفر) نیز که جزء اعضای موسس‬ ‫قبلی نبودند‪ ،‬بعنوان کاندیدا شرکت‬ ‫کرده و با اس��تقبال اعضای حاضر‬ ‫درجلسه بعنوان عضو جدید هیات‬ ‫مدیره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫و ام��ا حوادث پ��س از انتخابات به‬ ‫نحو دیگری پیش رفت ‪:‬‬ ‫بعد از انتخابات ‪ ،‬در اولین جلس��ه‬ ‫هی��ات منتخ��ب جدی��د و هیئت‬ ‫موس��س قبلی ( دوش��نبه ‪ 14‬ژوئن‬ ‫‪ ،)2010‬هیات موس��س با بررسی‬ ‫انتخابات و مسائل آن با اکثریت آرا‬ ‫‪ ،‬انتخابات را تائید و با تنظیم یک‬ ‫صورتجلسه کتبی اعالم داشتند که‬ ‫« کاستی های کوچکی‬ ‫که در زم��ان برگ��زاری انتخابات‬ ‫اتحادی��ه ایرانیان وجود داش��ته ؛ به‬ ‫هیچ وجه بر اصالت و اساس قانونی‬ ‫انتخاب��ات خدش��ه ای وارد نکرده‬ ‫و صح��ت انتخ��اب اعضای هیئت‬ ‫مدی��ره جدی��د تائید می گ��ردد»‪.‬‬ ‫ضمنا صورتجلس��ه تاکید داش��ت‬ ‫که متن صورتجلسه باید در اختیار‬ ‫تمام��ی مطبوعات ق��رار گیرد‪ .‬در‬ ‫همین جلس��ه مقرر گردید تا یکی‬ ‫از افراد هی��ات مدیره جدید پیگیر‬ ‫مسائل و مش��کالت ثبتی اتحادیه‬ ‫شود‪ .‬پیگیری مسائل ثبت اتحادیه‬ ‫نهایتا منجر به اطالع از این موضوع‬ ‫گردید که اتحادی��ه ایرانیان بدلیل‬ ‫عدم برگزاری انتخابات و عدم ارائه‬ ‫گزارشات س��االنه و گزارش مالی‬ ‫سالیانه ‪ ،‬و عدم طی نمودن مراحل‬ ‫قانون��ی ثبت از ط��رف اداره ثبت‬ ‫ش��رکتهای بریتیش کلمبیا در سال‬ ‫‪ 2008‬باطل اعالم گردیده اس��ت ‪.‬‬ ‫حال با توجه به این موضوع دو راه‬ ‫پیش روی اتحادیه باز شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬راه حلی که تعدادی ازاعضای‬ ‫هیات موسس قبلی بدنبال آن رفت‬ ‫و آن اینکه دوباره اتحادیه ایرانیان‬ ‫را بکمک تعدادی از اعضای هیات‬ ‫موسس قبلی که هنوز می خواهند‬ ‫مدیریت خ��ود را ادام��ه دهند‪ ،‬به‬ ‫ثبت برساند‪ ،‬که در این صورت این‬ ‫انجمن یک انجمن جدید التاسیس‬ ‫به تاریخ روز خواهد بود و مشکل‬ ‫قانونی ثب��ت آن حل می ش��ود و‬ ‫ضمنا این انجمن جدیدالتاس��یس‬ ‫قانونا مجاز اس��ت تا مدت ‪ 15‬ماه‬ ‫انتخاباتیبرگزارننماید‪.‬‬ ‫در ص��ورت اجرای بند (‪ ، )1‬ظاهرا‬ ‫همه چیز درس��ت مطابق خواس��ته‬ ‫مخالفی��ن انتخابات برگزار ش��ده‬ ‫پیش می رفت و به سالم و صلوات‬ ‫مسائل ایشان حل ش��ده بود ‪ ،‬ولی‬ ‫ظاهرا طرفداران این راه حل به یک‬ ‫امر توجه نکرده بودند و آن اینکه‬

‫«اکثریت اعضای اتحادیه در جلسه‬ ‫مجمع عمومی ش��رکت نداشته اند‬ ‫« بر اساس کدام مستند محقق شده‬ ‫است ؟‬ ‫همانگون��ه ک��ه هم��گان در زمان‬ ‫برگ��زاری انتخابات ش��اهد بودند‬ ‫و از آنج��ا ک��ه درمح��ل و زم��ان‬ ‫انتخاب��ات هیچگونه آآد لیس��ت‬ ‫اعضا و یا کارت عضویت اعضا و‬ ‫یا س��ند مدرک قانونی دیگری که‬ ‫نش��ان دهنده عضو ب��ودن یا نبودن‬ ‫شرکت کنندگان در مجلس باشد‬ ‫وجود نداشت ‪ ،‬فلذا علیرغم تمامی‬ ‫اشکاالت وارده مذکور به انتخابات‬ ‫‪ ،‬برای اثبات اعتراض ماده (‪ )1‬این‬ ‫طومار‪ ،‬هیچگونه مستند و شاهدی‬ ‫وجود ندارد ‪ .‬همچنین خاطر نشان‬ ‫میس��ازد که اعضای هیات موسس‬ ‫قبلی در صورتجلسه هفته قبل خود‬ ‫صحت انتخاب��ات را تائید کرده و‬ ‫هیچ اشکال اساس��ی در این مورد‬ ‫مشاهده نکرده بودند ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بند دوم این طومار می گوید ‪:‬‬ ‫« کمیته نظارت بر انتخابات که می‬ ‫بایس��تی از اعضا سابقه دار اتحادیه‬ ‫بوده و نظارت بر حسن انتخابات را‬ ‫عهده دار می باشد هیچکدام عضو‬ ‫اتحادیه نبوده اند ‪».‬‬ ‫اعالم اینکه « اعضای کمیته نظارت‬ ‫برانتخاباتبایستیازاعضایباسابقه‬ ‫اتحادیه باشند « بکلی این طومار را‬ ‫بی اعتبار می س��ازد‪ ،‬چ��را که این‬ ‫ادع��ا بخودی خود اصل مس��تقل‬ ‫بودن ناظ��ر‪ ،‬داور‪ ،‬یا قاضی را نفی‬ ‫می کند‪ .‬ضمنا یاد آور می ش��ویم‬ ‫که اعضای محترم‪ ،‬کمیته نظارت بر‬ ‫انتخابات‪ ،‬همگیازمعتمدینجامعه‬ ‫بوده و توسط همین هیات موسس‬ ‫و با تائید آنها درهمان جلس��ه روز‬ ‫انتخابات ‪ ،‬انتخاب شده بودند ‪.‬‬

‫اینانجمنجدیدالتاسیسنمیتواند‬ ‫نام قبلی خود‪ ،‬اعضای قبلی خود ‪،‬‬ ‫و اعتبارات قبلی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫این انجمن جدید برای شروع کار‬ ‫باید از اعالن رسمی ثبت در روزنامه‬ ‫ها و درخواست عمومی برای عضو‬ ‫گی��ری و پذی��رش اعضای جدید‬ ‫پس از پر کردن فرم های عضویت‬ ‫و پرداخت حق عضویت ش��روع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬راه حل��ی دومی که پیش روی‬ ‫اتحادیه بود راه حلی بود که جمعی‬ ‫از هیات مدیره منتخب جدید بدنبال‬ ‫ان بودند و آن ش��امل حل مسائل‬ ‫حقوقی موجود مثل عدم ارائه بیالن‬ ‫مالی اتحادیه‪ ،‬ع��دم ارائه گزارش‬ ‫س��االنه‪ ،‬و عدم برگزاری انتخابات‬ ‫در طول سالها بود‪ .‬در این شق از حل‬ ‫مس��ئله ‪ ،‬این مجموعه می توانست‬ ‫ادعا کن��د ک��ه اعض��ای اتحادیه‬ ‫ایرانیان‪ ،‬اعضای او هس��تند و فقط‬ ‫کافی است تا در صورت تمایل به‬ ‫ادامه عضویت ‪ ،‬حق عضویت های‬ ‫معوقه خود را بپردازند‪ .‬در این شق ‪,‬‬ ‫این اعضا دارای حقوق قانونی برای‬ ‫ارائه اعتراض‪ ،‬درخواست انتخابات‪،‬‬ ‫بررسی بیالن مالی و برگزاری مجمع‬ ‫عمومی سالیانه می باشند‪.‬‬ ‫در همین زم��ان و پس از برگزاری‬ ‫انتخاب��ات و بدلی��ل رون��د اجرای‬ ‫انتخابات‪ ،‬گروهی از اعضای دلسوز‬ ‫اتحادیه دس��ت به تهیه یک طومار‬ ‫اعتراض��ی زده و به نحوه برگزاری‬ ‫انتخابات اعتراض کرده و خواستار‬ ‫لغو آن ش��دند‪ .‬حرکت قانونی این‬ ‫دوس��تان که در ذات خ��ود برای‬ ‫اصالح روند انتخابات شروع شده‬ ‫بود عم�لا بدلیل اش��کال در متن‬ ‫طومار پیش��نهادی و بدلیل حمایت‬ ‫بخ��ش محافظ��ه کار اتحادیه که‬ ‫خواهان بازگش��ت به وضعیت قبل‬ ‫از انتخابات بودند‪ ،‬اوضاع را پیچیده ‪ -3‬بند س��وم این طومار به شرایط‬ ‫کاندیداه��ای هیات مدیره اش��اره‬ ‫تر کرد‪.‬‬ ‫نگاهی به طوم��ار مزبور و ایرادات نم��وده و در قس��متی از آن م��ی‬ ‫گوید ک��ه «‪ ...‬برابر با مقرراتی که‬ ‫آن بیندازیم ‪:‬‬ ‫ال��ف ‪ -‬طوم��ار مزب��ور خطاب به خود اتحادیه برای انتخابات تعیین‬ ‫« هیئت موس��س یا مدیره اتحادیه کرده ‪ ،‬کاندیداها می بایست عضو‬ ‫ایرانیان استان بریتیش کلمبیا « نوشته فعال اتحادیه باشند «‪ ،‬سوال اساسی‬ ‫ش��ده اس��ت که خود باعث ابهام اینجاس��ت که این مقررات در چه‬ ‫است‪ ،‬چرا که اگر خطاب به هیئت زمانی و توس��ط چه کسانی وضع‬ ‫موسس اس��ت‪ ،‬این هیئت موسس ش��ده و به دفتر ثبت استان بریتیش‬ ‫خود قبل از تهیه این طومار (دوشنبه کلمبیا رسیده است ؟ آیا مستنداتی‬ ‫‪ 14‬ژوئن)‪ ،‬طی صورتجلس��ه ای با بر این بخش از بند سوم وجود دارد‬ ‫اکثری��ت آرا ‪ ،‬انتخابات و انتخاب ؟ در صورتی که چنین مس��تنداتی‬ ‫اعض��ای هیئ��ت مدی��ره جدید را وجود دارد ‪ ،‬چرا در زمان انتخابات‬ ‫تائید نموده است ‪ .‬فلذا دیگر هیات ‪ ،‬و قب��ل از ش��روع رای گی��ری از‬ ‫موسسقبلیمرجعیتقانونیندارد‪ ،‬طرف هیات موس��س به اعضا ارائه‬ ‫اگر هم خطاب نام��ه هیئت مدیره نش��ده ؟ در صورتی هم که در آن‬ ‫جدید می باشد ‪ ،‬پس دیگر دلیلی موقع اش��تباهی از ط��رف برگزار‬ ‫برای عنوان نمودن هیئت موس��س کننده انتخابات ص��ورت گرفته و‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت ‪ .‬تنها فرض مستنداتی وجود داشته که در موقع‬ ‫باقیمانده می تواند این باشد که امضا انتخابات ارائه نش��ده است ‪ ،‬به چه‬ ‫کنندگان نامه هیئت موسس قبلی و دلیل هیئت موسس بعدا انتخابات را‬ ‫هیات مدیره را یکسان فرض کرده تائید کرده است ؟‬ ‫بع��د از انج��ام انتخاب��ات وپس از‬ ‫اند ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬در بندهای طومار چنین عنوان برگزاری جلس��ه مش��ترک هیات‬ ‫موسس با انتخاب شدگان جدید‪،‬‬ ‫شده که ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ع��دم حضوراکثریت اعضای تعدادی از اعضای هیات موس��س‬ ‫اتحادی��ه در انتخابات اخیر‪ ،‬باعث قبل��ی ک��ه ظاهرا رون��د جریانات‬ ‫به رسمیت شناخته نشدن انتخابات مطابق خواسته شان پیش نرفته بود‪،‬‬ ‫مزب��ور گردیده اس��ت ‪ .‬این برهان با درج اطالعیه ای در روزنامه های‬ ‫براس��اس قانون س��ازمان های غیر خود را حام��ی طوم��ار اعتراضی‬ ‫انتفاعی استان بریتیش کلمبیا قابل دانس��ته و اعالم می دارن��د که «به‬ ‫قبول بوده ولی نکته مبهم اینجاست منظور اجرای بهتر‬ ‫ک��ه نم��ی دانی��م نتیج��ه گی��ری‬ ‫ادامه در صفحه ‪44‬‬

‫پیامی از رادیو آرامش‬

‫تولد دوباره و نشانه‌های آن‬ ‫آيا نش��انه‌های واضحی وجود دارد که شخص با توجه به اين نشانه‌ها‬ ‫بيشتر مطمئن شود که تولد دوباره يافته است؟ اگر بچه‌ای را که متولد‬ ‫می‌شود و رشد و نمو می‌کند در نظر بگيريم‪ ،‬بعضی از نشانه‌های تولد‬ ‫دوباره را که تولد روحانی انسان است‪ ،‬می‌توان در زندگی نوزادان در‬ ‫حال رشد‪ ،‬به شرح زير مشاهده کرد‪:‬‬ ‫‪ -١‬نوزاد در حال رشد‪ ،‬به شير و به طور کلی به غذا احتياج دارد و برای‬ ‫آن حريص است‪ .‬شخصی هم که تولد دوباره يافته و در حال رشد و‬ ‫نمو روحانی است‪ ،‬به غذای روحانی که کالم خدا می‌باشد‪ ،‬نياز دارد‬ ‫و مشتاق آن است (اول پطرس ‪.)٢ :٢‬‬ ‫‪ -٢‬نوزاد در حال رشد‪ ،‬به شستشو و نظافت احتياج دارد و وقتی خود‬ ‫را کثيف می‌کند گريه و زاری سرمی‌دهد‪ .‬شخص تولد دوباره يافته‬ ‫نيز می‌خواهد از آلودگی گناه دوری کند و زندگی پاکی داشته باشد‬ ‫(اول يوحنا ‪ .)٩ :٣‬اما هرگاه ش��خص تول��د دوباره يافته با گناه آلوده‬ ‫شود‪ ،‬خود را محتاج شستشو و نظافت می‌بيند و با اعتراف به گناه خود‬ ‫و به وسيله خون عيسی مسيح‪ ،‬پاک می‌گردد (اول يوحنا ‪ ٧ :١‬و‪.)٩‬‬ ‫‪ -٣‬نوزاد‪ ،‬در آغوش مادر خود احس��اس آرامش و امنيت می‌کند و‬ ‫وقتی بزرگتر شود از بودن با پدر و مادر و گفتگو و رفاقت با آنها لذت‬ ‫می‌برد‪ .‬ش��خصی هم که تولد دوباره يافته‪ ،‬به بودن در حضور خدا و‬ ‫گفتگو و مشارکت با خدا نيازمند می‌باشد (مزمور شانزدهم‪ :‬آيه ‪،١١‬‬ ‫افسسيان ‪ ،١٨ :٦‬فيليپيان ‪.)٦ :٤‬‬ ‫‪ -٤‬و در خاتمه‪ ،‬چنانکه نوزاد تدريجاً رش��د می‌کند و ش��باهت او به‬ ‫پدر و مادرش بيش��تر نمايان می‌گردد‪ ،‬شخصی که تولد دوباره يافته‬ ‫به تدریج در مسيح خداوند رشد و نمو می‌کند و از لحاظ روحانی و‬ ‫اخالقی به شباهت او در‌می‌آيد (روميان ‪ ،٢٩ :٨‬دوم قرنتيان ‪.)١٨ :٣‬‬

‫چرا نگرانی ؟‬ ‫• عزیزان‪ ,‬آیا شما هرگز نگران بوده اید؟‬ ‫ی آید‪ ‬؟‬ ‫• آیا نگرانی زیاد به سراغ شما ‪ ‬م ‌‬ ‫• آیا اجازه میدهید تا نگرانی برای مدت مدیدی روح و ذهن شما را‬ ‫آلوده کرده و اسیر خود بگرداند؟‬ ‫برای شما خبر خوشی دارم‪ .‬خبر خوش من این است که‪:‬خداوند راه‬ ‫چاره نجات از نگرانی را به ما نشان داده است‪  .‬از شما دعوت می‌کنم‬ ‫تا به اتفاق نگرانی و راه رهائی از آن را بهتر بشناسیم‪.‬‬ ‫دوس��تان‪ ،‬شاید شما در بسیاری از مواقع‪ ‬احساس کرده‌اید که به قول‬ ‫معروف دلتان شور میزند‪ ،‬و یک حالت بیقراری بر شما مستولی شده‬ ‫است‪  .‬گویا آرام و قرار ندارید و نمیتوانید آن طور که باید و شاید بر‬ ‫روی یک‪  ‬مورد‪ ‬خاص تمرکز داشته باشید‪.‬شاید هم اشتهای خوردن‬ ‫و آش��امیدن را هم در خود‪ ‬نداشته باشید‪  .‬اینها همه از یک احساس‬ ‫درونی دیگری‪  ‬نشأت میگیرند‪ ‬که نگرانی‪ ‬نامیده می‌‌شود‪.‬‬ ‫اجازه بدهید تا اول خود کلمه نگرانی را بهتر بشناسیم‪ .‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬

‫رادیو آرامش هر شنبه و یکشنبه شب‬ ‫راس ساعت ‪ ۹‬بر روی موج ‪1470 AM‬‬ ‫در خدمت شماست‪.‬‬ ‫لطفا سواالت‪ ،‬نظرات و پیشنهادات محترمتان را با ما‪ ‬توسط‪:‬‬ ‫‪Radio Aramesh Society‬‬ ‫‪PO Box 16039‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7J 3S9‬‬

‫‪Tel: (604) 788-5211‬‬

‫‪Email: info@radioaramesh.org‬‬ ‫‪www.radioaramesh.org‬‬ ‫در میان بگذارید‪.‬‬ ‫‪Paid Advertisement‬‬


‫‪42‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫فیلم‬

‫سینما‬

‫نگاهی به فیلم‬

‫«شاهزاده ایران‪ :‬شن‌های زمان»‬ ‫پرویز جاهد (بی‌بی‌سی)‬

‫هالیوود سال‌هاست که در باره شرق فیلم های حماسی‪،‬‬ ‫تاریخی و فانتزی می سازد اما به ندرت می توان فیلمی‬ ‫در این س�ینما یافت که تصویر نسبتا دقیق و نزدیک به‬ ‫واقعیت از ش�رق ارائه داده باشد‪ .‬شاید بتوان اهداف و‬ ‫انگیزه های سیاسی هالیوود از ساختن این گونه فیلم ها‬ ‫را نادیده گرفت اما از جنبه سرگرمی سازی محض آن‬ ‫نمی توان گذشت‪.‬‬

‫برای هالیوود‪ ،‬داستان های هزار و یکشب و شرق دور‪،‬‬ ‫دس��تمایه های خوبی برای س��اختن فیلم های سرگرم‬ ‫کننده با مایه های اگزوتیک بوده و هست‪.‬‬ ‫تئوری اورینتالیسم ادوارد سعید‪ ،‬بيشتر از هرجا‪ ،‬در مورد‬ ‫سینمای هاليوود صادق است‪ .‬شرق در سینمای هالیوود‬ ‫خیلی وقت ها یا س��رزمینی افسانه ای و دست نیافتنی با‬ ‫کاخ های عظیم و باش��کوه و حرمسراها و جادوگران‪،‬‬ ‫یا سرزمینی خش��ک و برهوت با مردمانی عقب مانده‪،‬‬ ‫بدوی‪ ،‬غیرمتمدن و بی رحم بوده است‪ .‬بنابراین وقتی‬ ‫فیلمی چون ش��اهزاده ایران به نمایش درمی‌آید‪ ،‬اصال‬ ‫نباید انتظار داشت که این فیلم‪ ،‬داستانی تاریخی در باره‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تمدن و مردمی واقعی یعنی ایرانیان باشد‪.‬‬ ‫فیلم ها و بازی ها‬ ‫ش��اهزاده ایران‪ :‬ش��ن‌های زمان به دنبال موفقیت یک‬

‫مجموعه س��ه گانه از بازی ه��ای ویدئویی به همین نام‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫امروزه س��ینما و بازی ه��ای ویدئوی��ی (کامپیوتری)‬ ‫ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و دائما از همدیگر تغذیه‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫پدرخوانده‪ ،‬جیمزباند‪ ،‬ص��ورت زخمی و اواتار‪ ،‬حاال‬ ‫دیگر تنها نام فیلم های معروف س��ینمایی نیستند بلکه‬ ‫ام��روز نام ب��ازی های ویدئویی محبوب و پرفروش��ی‬ ‫هستند که بر مبنای داستان‌ها و شخصیت‌های همان فیلم‬ ‫ها ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫از آن طرف‪ ،‬سینما نیز تنها منبع الهام بخش برای بازی‬ ‫های ویدئویی نبوده‪ ،‬بلکه خود از نمونه های موفق آن‬ ‫الهام گرفته و با مقداری تغییرات‪ ،‬آنها را دوباره در سینما‬ ‫بازسازی کرده است‪ .‬فیلم‌های مکس پین‪ ،‬هیت من و‬ ‫شاهزاده پارسی از این دسته دومند‪.‬‬ ‫طبیعتا کسی انتظار ندارد که فیلمی که والت دیسنی بر‬ ‫اساس یک بازی پرفروش کامپیوتری ساخته‪ ،‬فیلمی در‬ ‫باره گذش��ته واقعی ایران و قهرمانان افس��انه ای پارسی‬ ‫(ایرانی) که ما وصف آنها را در شاهنامه یا داستان های‬ ‫اساطیری و افسانه های کهن ایرانی خوانده‌ایم‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫ش��اهزاده ایران همانند سیصد یا اس��کندر و فیلم های‬ ‫دیگ��ری ک��ه در هالی��وود در باره ایران یا ش��خصیت‬ ‫های ایرانی س��اخته شده‪ ،‬بیشتر از آنکه بر پایه تاریخ و‬ ‫واقعیت‌های تاریخی باشد‪ ،‬مبنایی فانتزی و تخيلی دارد‬ ‫هر چند ممکن است از شخصيت‌ها و رويدادهای واقعی‬ ‫و تاريخی الهام گرفته باشد‪.‬‬ ‫همین س��اختار فانتزی به فيلمساز (و نویسنده فیلم) اين‬ ‫ام��کان را می‌دهد که در چهارچوب منطق داس��تان و‬ ‫ساختار علت و معلولی آن‪ ،‬به هر شکلی که می‌پسندند‪،‬‬ ‫شخصيت‌ها و رويدادها را ترسیم کند‪.‬‬ ‫بی ارتباط با سرزمین پارس‬ ‫مایک نیول کارگردان شاهزاده ایران‪ ،‬بسیاری از واقعیت‬ ‫های تاریخی‪ ،‬مکانی و زمانی امپراتوری ایران قدیم را‬ ‫نادیده گرفته یا وارونه ترس��یم کرده است‪ .‬نوع آرایش‬ ‫افراد‪ ،‬طرز پوشش آنها‪ ،‬مکان ها و و رابطه بین برادران‬ ‫و پدر و فرزند‪ ،‬هیچ ارتباطی با فرهنگ پارسی (ایرانی)‬

‫ندارد‪.‬‬ ‫از همان اولین نمای فیلم که فیلم با تصویری از کاخ ها‬ ‫و بناهای باش��کوه سرزمینی خیالی به نام پارس (پرشیا)‬ ‫ش��روع می ش��ود‪ ،‬از نوع معماری اس�لامی و مربوط‬ ‫به س��ده‌های میانه این کاخ ه��ا می توان پی برد که این‬ ‫سرزمین‪ ،‬ربطی به ایران باستان (پرشیا) ندارد بلکه ساخته‬ ‫و پرداخت��ه ذهن کارگردان و نویس��نده هالیوودی آن‬ ‫است‪ .‬یا در فیلم از حرمسراهایی سخن گفته می شود که‬ ‫باز هم مربوط به ایران بعد از اسالم و خالفت عباسی (یا‬ ‫امپراتوری عثمانی) است‪.‬‬ ‫دس��تان‪ ،‬قهرمان اصلی فیلم (با بازی جیک جیلنهال)‪،‬‬ ‫تنها نامش برگرفته از نام قهرمانان شاهنامه است و از نظر‬ ‫ویژگی های فیزیکی و ظاهری و از نظر رفتار و خصلت‬ ‫های اخالقی مثل جوانمردی شباهت چندانی به قهرمانان‬ ‫شاهنامه یا قهرمانان آش��نای ادبیات کالسیک فارسی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر داستان برادری که به طمع تاج و تخت‪،‬‬ ‫علیه برادر س��لطانش توطئه می کند‪ ،‬اگرچه در ادبیات‬ ‫فارس��ی وجود دارد اما مختص ایران نیست‪ .‬در هملت‬ ‫هم کالدیوس (عموی هملت) برادرش را که پادش��اه‬ ‫دانمارک است‪ ،‬از بین می برد و تاج و تخت او و حتی‬ ‫همسرش (گرترود) را صاحب می شود‪.‬‬ ‫حشاشین (حشیشیون) نیز از نظر تاریخی مربوط به دوره‬ ‫پس از اس�لام اند و به حسن صباح و فدائیان اسماعیلیه‬ ‫ارتباط دارند‪ ( .‬اتفاقا بهترین قسمت های فیلم از لحاظ‬

‫جذابیت های داستانی و بصری‪ ،‬قسمت‌های مربوط به‬ ‫نبرد دستان با حشیشیون است‪ .‬آنها نه تنها به اندازه کافی‬ ‫مرموز و اسرارآمیزند بلکه مثل شبح ظاهر می شوند و در‬ ‫سایه می جنگند)‪.‬‬ ‫مشکل فيلم شاهزاده پارس��ی اين نيست که چرا دقت‬ ‫تاريخی ندارد و چرا پارس��ی‌ها (ايرانی‌ها) را اين‌گونه‬ ‫ترس��يم کرده اس��ت بلکه اين اس��ت که بس��ياری از‬ ‫صحنه‌های فيل��م و آدم‌های آن با اصول و قواعدی که‬ ‫فيلم بر اساس آنها بنا شده‪ ،‬نمی‌خواند‪.‬‬ ‫جیک جیلنهال نه تنها از نظر فیزیکی مناسب این نقش‬ ‫نیس��ت بلکه فاق��د کاریزمای الزم ب��رای جلب توجه‬ ‫تماشاگراست‪.‬‬ ‫نظام (با ب��ازی بن کینگزلی)‪ ،‬عموی خائن و ش��یطان‬ ‫صفت دستان‪ ،‬یک شخصیت کامال کلیشه ای است و‬ ‫هیچ ویژگی منحصر به فرد و هویت مستقلی ندارد‪.‬‬ ‫با این حال اگر هدف فیلم را تنها سرگرمی و ایجاد لذت‬ ‫و هیجان فرض کنیم‪ ،‬نباید چندان نگران تحریف تاریخ‬ ‫یا این شبیه سازی ها باشیم و به خاطر رویکرد هالیوودی‬ ‫فیلمساز به ایران باستان و اساطير کهن آن‪ ،‬سازنده‌اش را‬ ‫سرزنشکنیم‪.‬‬ ‫شاهزاده ایرانی نشان می‌دهد که داستان‌های اساطيری‬ ‫و تاريخی ایرانی چه دستمايه‌های خوبی می‌تواند برای‬ ‫سينما باشد به شرط اینکه کمی دقت و وجدان تاريخی‬ ‫نيز ضميمه‌اش باشد‪.‬‬


43 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

43


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫لري كينگ خداحافظي مي‌كند‬

‫لري كينگ‪ ،‬چهره ش��ناخته ش��ده‬ ‫تلويزيوني كه ‪ ۲۵‬س��ال اس��ت در‬ ‫شبكه سي ان ان مجري برنامه زنده‬ ‫«لري كينگ» است‪ ،‬پاييز امسال اين‬ ‫برنامه را متوقف مي كند‪.‬‬ ‫لري كين��گ كه اكنون ‪ ۷۶‬س��ال‬ ‫دارد‪ ،‬در برنامه روزس��ه شنبه ‪ ۸‬تير‬ ‫(‪ ۲۹‬ژوئن) گفت كه تصميم دارد‬ ‫وقت بيش��تري را با خان��واده خود‬ ‫سپري كند‪.‬‬ ‫ل��ري كينگ به بيننده ه��اي برنامه‬ ‫تلويزيون��ي خ��ود گف��ت‪« :‬من به‬ ‫دوستانم در سي ان ان گفتم كه مي‬ ‫خواهم اين برنامه ش��بانگاهي را در‬ ‫پاييز امسال خاتمه بدهم و آنها هم‬ ‫با بزرگ��واري قبول كردند و به من‬ ‫فرصت دادند كه بيش��تر به همسرم‬ ‫برسم و براي مسابقه هاي بچه هايم‬ ‫وقت بيشتري بگذارم‪».‬‬ ‫لري كينگ كه قراردادش ماه ژوئن‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۱‬به پايان مي رسد گفت‪:‬‬ ‫«م��ن همچنان عضو خانواده س��ي‬ ‫ان ان خواه��م مان��د و در رخدادها‬ ‫و موضوع��ات بزرگ مل��ي و بين‬ ‫المللي برنام��ه هاي وي��ژه خود را‬ ‫خواهم داشت‪».‬‬ ‫او گف��ت‪« :‬مي خواهم كارهايي را‬ ‫بكنم كه تا االن نتوانسته ام بكنم‪».‬‬ ‫لري كينگ به تازگي جشن بيست و‬ ‫پنجمين سالگرد اين برنامه را برگزار‬ ‫كرد‪ .‬مهم��ان ويژه اين برنامه ليدي‬ ‫گاگا‪ ،‬خواننده معروف بود‪.‬‬ ‫ب��اراك اوباما‪ ،‬بيل گيتس‪ ،‬اليزابت‬ ‫تيلور‪ ،‬مارل��ون بران��دو و محمود‬ ‫احمدي نژاد از جمله افرادي هستند‬

‫كه مقابل لري كينگ نشستند و به‬ ‫سوال هاي او پاسخ دادند‪.‬‬ ‫لري كين��گ كارش را ب��ه عنوان‬ ‫خبرن��گار و مج��ري راديوي��ي در‬ ‫فلوريدا آغاز كرد و در سال ‪۱۹۸۵‬‬ ‫به دعوت س��ي ان ان مجري برنامه‬ ‫شبانه تلويزيوني شد‪ .‬برنامه اي كه‬ ‫‪ ۲۵‬سال‪ ،‬هر شب ساعت ‪ ۹‬از شبكه‬ ‫سي ان ان پخش شد‪.‬‬ ‫او اولي��ن گفت و گ��وي خود را با‬ ‫فرماندار نيوي��ورك‪ ،‬ماريو كومو‬ ‫انجام داد و بعد از آن با افراد فراواني‬ ‫از جمله بس��ياري از رهب��ران دنيا‪،‬‬ ‫چهرههايمعروفوسايرخبرسازان‬ ‫گفت و گو كرده اس��ت‪ .‬ميخاييل‬ ‫گورباچف‪ ،‬مارگارت تاچر‪ ،‬رونالد‬ ‫ريگان‪ ،‬و والديمير پوتين از جمله‬ ‫اين افرادند‪.‬‬ ‫در فهرست چهره هايي كه تاكنون‬ ‫رودرروي لري كينگ نشسته اند‪،‬‬ ‫تعدادي زندان��ي و مجرم معروف‬ ‫هم ديده مي ش��وند‪ .‬لري كينگ تا‬ ‫به حال جوايز ويژه اي براي گفت و‬ ‫گو با قاتل ها برده است؛ كساني از‬ ‫جمله كارال في تاكر‪ ،‬نخستين زني‬ ‫كه در تگزاس اعدام شد‪ ،‬و مايك‬ ‫تايسون قهرمان ورزش بوكس‪.‬‬ ‫لري كينگ در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬كتاب‬ ‫خاطراتش را با عنوان «سفر جالب‬ ‫من» منتشر كرد‪.‬‬ ‫آق��اي كين��گ در گف��ت و گو با‬ ‫نيويورك پس��ت گفت‪ »:‬كار من‬ ‫س��وال ك��ردن اس��ت‪ .‬كليد يك‬ ‫گفت و گوي خوب‪ ،‬گوش كردن‬ ‫است‪».‬‬

‫«بازی دمکراتیک» یا ‪...‬‬ ‫مقررات و اصول دموکراسی هیات‬ ‫موسس اتحادیه تصمیم به تجدید‬ ‫انتخابات هی��ات مدیره و برگزاری‬ ‫مجدد مجمع عمومی گرفته است «‬ ‫‪ .‬اطالعیه مزبور خود شامل ایراداتی‬ ‫در جهت نفی دموکراس��ی بشرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬اطالعیه با نام اطالعیه « اتحادیه‬ ‫ایرانیان بی س��ی « آمده است‪ ،‬که‬ ‫ب��ا توجه به نبودن ن��ام ‪ ،‬و مخالفت‬ ‫‪ ،‬آق��ای دکت��ر ش��هروینی‪ ،‬آقای‬ ‫دوست محمدی‪ ،‬و آقای مرتضوی‬ ‫که همگی از اعض��ای فعال هیات‬ ‫موسساتحادیهبودهاند‪،‬نمیتوانست‬ ‫حائز اکثریت آرای هیات موسس‬ ‫باشد ‪ ،‬فلذا نمی توانست با نام هیات‬ ‫موسس اتحادیه منتشر گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تع��دادی از امضاکنندگان این‬ ‫اطالعیه خود در صورتجلسه هفته‬ ‫قبل هی��ات موس��س‪ ،‬انتخابات و‬ ‫صحت آنرا تایی��د کرده بودند‪ .‬لذا‬ ‫هم تائید انتخاب��ات و هم اعتراض‬ ‫به آن باعث شگفتی و ابهام همگان‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫‪ -3‬در م��ورد تع��دادی از امض��ا‬

‫«من سوال هام را از قبل نمي نويسم‪.‬‬ ‫اعضاي گروهم پس زمينه و سابقه‬ ‫شخص را در اختيارم مي گذارند‪.‬‬ ‫من نكته ها و فكرهايي را يادداشت‬ ‫مي كنم اما هيچ وقت س��والي را از‬ ‫قبل نمي نويس��م‪ .‬هيچ وقت توي‬ ‫سرم س��والي آماده نكرده ام‪ .‬چون‬ ‫اين جوري كارم را ش��روع كردم‪.‬‬ ‫اولين آدم سرشناسي كه با او گفت‬ ‫و گو كردم باب��ي دارين بود‪ .‬او بي‬ ‫مقدم��ه وارد اس��توديو ش��د و من‬ ‫مجبور ش��دم ب��دون آمادگي با او‬ ‫گفت و گو كنم‪ .‬از آن موقع تا االن‬ ‫همين طور كار كرده ام‪».‬‬ ‫سوال هاي ماليم او اغلب منتقداني‬ ‫داشته كه دلشان سوال هاي گزنده و‬ ‫چالش برانگيز مي خواسته است‪.‬‬ ‫اما س��بك نرم و خ��وي آرام لري‬ ‫كين��گ باعث جذب س��تاره ها و‬ ‫شخصيت هاي فراواني شده است‬ ‫كه تمايل نداش��ته اند با سوال هاي‬ ‫جنجالي و تند روبرو ش��وند‪ .‬آقاي‬ ‫كينگ با همين س��بك توانس��ت‬ ‫اف��رادي از جمله مي��ك جگرز و‬ ‫اريك كالپت��ون را هم مقابل خود‬ ‫بنشاند‪.‬‬ ‫برنامه زن��ده لري كينگ در كتاب‬ ‫ركوردهاي گينس به عنوان طوالني‬ ‫تري��ن برنامه تلويزيون��ي با مجري‬ ‫ثابت و زمان پخش ثابت ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در م��اه ه��اي گذش��ته‪ ،‬زندگ��ي‬ ‫مشترك لري كينگ با همسرش‪،‬‬ ‫شاون ساوتويك ‪ ۵۰‬س��اله‪ ،‬دچار‬ ‫مشكل ش��ده اس��ت‪ .‬اين زوج در‬ ‫آوريل امس��ال‪ ،‬اعالم كردند كه از‬ ‫ه��م جدا خواهند ش��د اما يك ماه‬ ‫بعدتر گفتند تصميم گرفته اند با هم‬ ‫بمانند و مشكالت زندگي خود را‬ ‫حل كنند‪ .‬لري كين��گ تا به حال‬ ‫هش��ت بار ازدواج كرده است‪ .‬او با‬ ‫يكي از همس��رانش دو بار ازدواج‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪41‬‬

‫کنندگان اطالعیه نیز که در طول ‪2‬‬ ‫سال گذشته حتی به تعداد انگشتان‬ ‫دست نیز در جلسات هیات موسس‬ ‫ش��رکت نداشته اند و یا کسانی که‬ ‫اصوال عضو هیات موسس اتحادیه‬ ‫نبوده ولی در ای��ن اطالعیه بعنوان‬ ‫هیات موسس س��خن گفته اند در‬ ‫اینجا بحثی بعمل نمی آوریم‪.‬‬ ‫به نظر من آنجا که در اطالعیه هفته‬ ‫گذشته گروه معترضان هدف اعالم‬ ‫شده « اجرای ‪ ...‬اصول دموکراسی‬ ‫« اع�لان م��ی ش��ود و آنجائی که‬ ‫در عم��ل‪ ،‬پ��س از ‪ 8‬س��ال بدون‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬این هم��ه تناقضات و‬ ‫ابهام ها در جری��ان برگزاری یک‬ ‫انتخابات آش��کار می گردد‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده مشکلی ریشه ای است‪.‬‬ ‫در یک کالم ‪ ،‬ریش��ه تمامی این‬ ‫ابه��ام ها ‪ ،‬تناقض ها‪ ،‬و نابس��امانی‬ ‫ها ع��دم اعتقاد راس��خ ب��ه اصول‬ ‫دموکراس��ی از یکس��و و نی��از به‬ ‫نمایش بازی دموکراتیک از سوی‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫کوتاه س��خن آنک��ه‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای دمکراتیک در پروسه های‬

‫اجتماعی سیاس��ی تنها با اعتقاد به‬ ‫اصول « بازی دموکراتیک « امکان‬ ‫پذیر است الغیر ‪.‬‬ ‫و بازکوتاه تر سخن آنکه ‪ ،‬شرایط‬ ‫جامعه ما تغییر کرده است ‪ ،‬همه ما‬ ‫باید آنرا بپذیریم ‪ .‬از آنجا که جامعه‬ ‫ما قابلیت و شایس��تگی بهتر بودن‪،‬‬ ‫بهتر فکرکردن‪ ،‬و بهتر عمل کردن‬ ‫را داراس��ت همگی باید دس��ت به‬ ‫دست هم دهیم و برای هدایت این‬ ‫تغییرات مثبت در بدنه جامعه‪ ،‬و از‬ ‫جمله در س��اختار اتحادیه ایرانیان‪،‬‬ ‫فعاالنه بکوشیم ‪.‬‬ ‫دراینمسیرهیچفردیاسازمانینباید‬ ‫حذف شود‪ ،‬هیچ برخورد شخصی‬ ‫نباید صورت بگیرد‪ ،‬و قاعده « بازی‬ ‫دموکراتیک « نیز که با ارزش ترین‬ ‫هدیه و ارزش س��رزمین جدید ما (‬ ‫کانادا) ست باید رعایت گردد‪ .‬تنها‬ ‫در این صورت است که می توانیم‬ ‫بجای به بازی گرفتن دموکراسی‪،‬‬ ‫دموکراتیک بازی کنیم ‪.‬‬ ‫به امید روزهای بهت��ر برای جامعه‬ ‫ایرانی کانادائی مقیم ونکوور‬ ‫کیقباد اسماعیل پور‬

‫نامۀ امام مرحول‬ ‫به نوۀ ناخلف‬ ‫هادی خرسندی‬ ‫این س��روده‏ام را در س��ایت ایرانیان داتکام پیدا کردم‪.‬‬ ‫تاریخ اوت ‪ 2003‬را دارد‪ .‬زمانی که سیدحسین خمینی‬ ‫نوه امامخمینی به عراق و بعد به آمریکا رفته بود و راجع‬ ‫به ناروائی‏های رژیم افش��اگری میکرد‪ .‬او از نظر زمانی‬ ‫هفت س��ال از پس��ر عمویش سیدحس��ن جلو بود و از‬ ‫نظر درافتادنش با حکومت هفت برابر‪ .‬در آن روزگار‬ ‫خاتم��ی پرزیدنت ای��ران بود و ب��وش رئیس جمهور‬ ‫آمریکا و آیت‏اهلل منتظری آماج طعن و لعن رژیم‪.‬‬ ‫سیدحس��ین در آمریکا با رضا پهلوی هم مالقات کرد‬ ‫و بعد با حمایت بیت امام به ایران بازگش��ت و دیگر از‬ ‫او خبری نیست‪ .‬یکبار در آذر ‪ 57‬که به نوفلوشاتو رفته‬ ‫بودم آخوند چاق جوانی در حیاط پیش آمد و دس��ت‬ ‫داد و خوش آمد گفت‪ .‬پرسیدم «جنابعالی؟»! گفت «من‬ ‫خمینی هستم‪ ».‬همین سیدحس��ین بود‪ .‬احساس کردم‬ ‫نه خودش نه اطرافیانش انتظار این س��وال را نداشتند اما‬ ‫من نمی‏شناختمش و باید میپرسیدم‪ .‬البته هوش زیادی‬ ‫نمیخواست که حدس بزنم کیس��ت اما سوالم از روی‬ ‫بدجنسینبود‪.‬‬ ‫برخالف دوس��تمان اقای نوری زاده که هزاران صفحه‬ ‫خاطره از بزرگان انقالب دارد؛ مال من همین چند خط‬ ‫بود! نوشتمش تا رودس��تی زده باشم به الزایمر‪ .‬چقدر‬ ‫مهم بود و الزم؟ البد همینقدر که نقل سروده‏ی هفت‬ ‫سال پیش مهم و الزم مینمود! (البته نوع اشاره ای که به‬ ‫القاعده در آن شده برای خودم جالب بود‪).‬‬ ‫ای جان نوه بهتره کوتاه بیائی‬ ‫با خاتمی و خامنه ای راه بیائی‬ ‫بره بپرهیز ازین بوش که گرگست‬ ‫چون ّ‬ ‫پاول نوۀ ارشد شیطان بزرگ است‬ ‫الکن تو که حاال نوۀ ارشد مائی‬ ‫حق نیست چنین ناخلف از آب درآئی‬ ‫این خامنه ای را نده آزار ازین بیش‬ ‫من دوست ندارم که بشی شوهر آبجیش*‬ ‫هرچند که با جعل و تبانی شده رهبر‬ ‫هرچند که این نقشۀ احمد بود و اکبر‬ ‫هرچند که ملت ز حضورش به عذابه‬ ‫تو جان نوه نهضتو ب ّپا که نخوابه‬ ‫ما همره نهضت خودمان نیز نخفتیم‬ ‫ریدیم به این مملکت‪ ،‬آه نیز نگفتیم‬

‫در حیرتم از اینکه چه اندازه خری تو‬ ‫از تخم منی یا نوۀ گربه نری تو‬ ‫تازه نوۀ گربه نره هم اگه باشی‬ ‫اینجور نباید به همه چیز بشاشی‬ ‫خواهی بزنی لطمه به این نهضت موجود؟‬ ‫رفتی به عراق و شده ای مریم و مسعود!‬ ‫شیطون بزرگ آمده آزادی بیاره؟‬ ‫واسه بزک منطقه کمبیزه بکاره؟‬ ‫اینها دوهزار سال به ما فاجعه کردند‬ ‫بعدش سه هزار سال چه کردند و چه‬ ‫کردند‬ ‫حاال تو دلت هست به آزادی اون خوش؟‬ ‫ای کاش بکوبم تو مالجت با مگس کش‬ ‫باز انگلیسارو اگه میگفتی یه چیزی‬ ‫چون حداقل بود برات راه گریزی‬ ‫یک معرفتی هست درین دسته و این قوم‬ ‫یکبار نگفتیم بهش «یانکی» و «گو هوم»‬ ‫خواهی که در اون منطقه آسوده بمانی‬ ‫آزادی خود را بطلب از بریتانی‬ ‫البته که با سید و با اکبر و رهبر‬ ‫یکخرده اگر راه بیائی دیگه بهتر‬ ‫ترسم بخوری یکدفه رودست از اونها‬ ‫جان نوه این خوف مرا هست از اونها‪:‬‬ ‫پیغام به پاول بدن و بوش که «مستر‬ ‫داریم دو القاعده ای‪ ،‬زنده و حاضر‬ ‫کردیم برآورد به هر نرخ و به هر ارز‬ ‫یکدانه نوه قیمتشان است دم مرز»‬ ‫ی رده باال‬ ‫اونوقت دو القاعده ای ِ‬ ‫آمریکا عوض میکنه با حضرت واال!‬ ‫الکن تا بیای معترضش باشی و شاکی‬ ‫در کنج اوین ساکن سلول هالکی‬ ‫این نهضت ما رحم و حیا نیست به کارش‬ ‫ای بر پدر بانی و بنیادگذارش!‬

‫غیر از تو‪ ،‬جوانان وطن را همه کشتیم‬ ‫بر صفحۀ کیهان همه مان تیتر درشتیم‬ ‫جمهوری اسالمی ما قتل و قتالش‬ ‫اونقدر زیاده که نبودست مثالش‬ ‫حاال تو یکی مدعی نهضت مائی؟‬ ‫توی دهنت میزنم اینجا که بیائی!‬

‫* منظ��ور امامخمینی باید اش��اره به ش��یخ علی‬ ‫تهرانی‪ ،‬ش��وهر خواهر خامنه ای باش��د که چند‬ ‫سال پیش به عراق رفت و علیه جمهوری اسالمی‬ ‫افشاگری کرد‪.‬‬

‫هرگ�ز نمی�رد آن که دلش زنده ش�د به طنز‬ ‫عش�ق اس�ت در سراس�ر عال�م جم�ال ما‬

‫‪www.asgharagha.com‬‬


45 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

45


‫‪46‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬در طول اين هفته به ش��ما فرصتي دوباره داده می‌ش��ود‬ ‫كه يك رابطه كاري موفق را آغاز كنيد‪ .‬اما حاال احتمال دارد كه احساس‬ ‫پريشاني كنيد به خاطر اينكه يك فرآيند شايسته و موفق را انجام نداده ايد‪.‬‬ ‫به خاطر اينكه هر چيزي را عملي كنيد سخت كار نكنيد‪ .‬بزودي همه چيز‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫ارديبهش�ت م�اه‪ :‬زماني را به اين اختصاص دهي��د كه كمي در ضمير‬ ‫ناخودآگاه خود گردش كنيد‪ .‬براي اين سفر دروني هجوم نبريد؛ زماني را‬ ‫به خود اختصاص دهيد و درباره چيزي كه بيشترين اهميت را براي تان دارد‬ ‫چيزي ياد بگيريد‪ .‬زياد درباره خودتان صحبت نكنيد‪ .‬آنچه كه نياز داريد‬ ‫اين است كه احساسات خود را در صندوقچه خاطرات خود حفظ كنيد‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬با وجود اينكه شما مي خواهيد كه خودجوش و خودانگيخته‬ ‫باش��يد اما از اين مي ترسيد كه ديگران اعمال شما را مورد نقد و نكوهش‬ ‫قرار دهند‪ .‬ممكن اس��ت احساس كنيد اخيرا از نظر عاطفي سرگردان شده‬ ‫ايد وحتي اگر شما بسيار كم صحبت كنيد مثل اينكه هر كسي مي داند كه‬ ‫شما چه مي خواهيد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬ممكن اس��ت آسيب پذيري شما باعث آزار تان شود براي اينكه‬ ‫هر چه كه مي گوييد و انجام مي دهيد را مانند يك آيينه نش��ان مي دهد‪.‬‬ ‫تمرين كردن خودباوري بدون قيد و ش��رط راهي است كه ترس شما را از‬ ‫واكنش هاي ديگران از بين مي برد‪ .‬انرژي تان را ش��ارژ كنيد‪ ،‬براي انجام‬ ‫دادن كارهاي حساسي در طي روزهاي آينده به آن نياز خواهيد داشت‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬شما مي توانيد درباره چيزهايي كه مي خواهيد سخت گير باشيد‬ ‫و فرصت خود را به خاطر يك تجربه جديد از دست بدهيد حتي اگر دقيقا‬ ‫با تصويري از ايده هايي كه در ذهن تان داريد منطبق نباشد‪ .‬ممكن است از‬ ‫يك رابطه يا يك فرصت سرمايه گذاري عقب نشيني كنيد به خاطر اينكه‬ ‫آنها دقيقا با انتظارات شما هم خواني ندارند‪ .‬اما بسرعت قضاوت نكنيد‪.‬‬ ‫ش�هريور ماه‪ :‬ش��ما تا به حال موضوعات احساس��ي خود را به زور جلو‬ ‫مي‌برديد و اگرچه هنوز به انتظار آينده هستيد اما باز هم به گذشته مي‌انديشيد‬ ‫ت��ا بهتر بتوانيد احساس��ات اخير خود را درك كنيد‪ .‬ممكن اس��ت درباره‬ ‫برنامه‌هاي پيش آمده مردد باشيد و اين احتياط بيش از حد مي تواند شما را‬ ‫برانگيزد تا راه حل هاي جايگيزيني انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬اكنون كار زياد كردن براي شما جذابيت خاصي دارد اما شما نياز‬ ‫خواهيد داش��ت كه مراقب خود نيز باشيد در غير اين صورت ممكن است‬ ‫خود را بسيار از دست رفته بيابيد‪ .‬اين فوريت ممكن است براي شما طبيعي‬ ‫باشد اما شما اگر از نظر احساسي محتاط باشيد بيشتر نفع خواهيد برد‪ .‬کمی‬ ‫وقت صرف خودتان بکنید‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬شما واقعا نياز نداريد اجازه دهيد هر كسي بداند كه در هر لحظه‬ ‫اي چه احساس��ي داريد‪ .‬كمي مرموز بودن خوب است پس بعضي چيزها‬ ‫را در حد رويا و تصور باقي بگذاريد‪ .‬معاشرت با مردمي كه از نظر عاطفي‬ ‫وابسته و نيازمند هستند معموال براي شما خوشايند نيست اما امروز مي‌تواند‬ ‫درهايي را براي راه هاي جديد ارتباط با ديگران براي شما باز كند‪.‬‬

‫یادها و خاطره‌ها ‪...‬‬

‫آذر ماه‪ :‬ش��ما ممكن است با خودتان كمي در ستيز باشيد چرا كه سعي‬ ‫مي‌كنيد تا تعيين كنيد كه چه ميزان از خودتان را آش��كا ركنيد‪ .‬بهتر است‬ ‫كه كمي آرام باشيد و درباره احساسات تان زياد صحبت نكنيد اما اين كار‬ ‫مي‌توان��د در يك رابطه عميق و در لحظات مهمي محدوديت هايي ايجاد‬ ‫كند كه زياد ضرورت ندارد‪.‬‬

‫سه راه امین حضور ‪ ،‬سال ‪1310‬‬

‫دی م�اه‪ :‬با كم��ي صادق بودن مي توانيد در مقابل ترس از صميميت با‬ ‫ديگران بايستيد ؛ نتايج اين كار مي تواند كامال شما را شگفت زده كند‪ .‬شما‬ ‫اكنون زياد به هدف تان نزديك نيس��تيد اما اين ربطي به اين ندارد كه شما‬ ‫زياد مراقب خودتان نيستيد‪ .‬احساسات شما شديد است حتي اگر شما حس‬ ‫نكنيد كه نياز داريد كه موقعيتي را در يك مسير خاص راهنمايي كنيد‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬شما احساس مي كنيد كه به گل نشسته ايد؛ اين احساس شما از‬ ‫آنجا ناشي مي شود كه قبال درباره كاري قول داده بوديد و االن نمي دانيد‬ ‫در رابطه با آن بايد چكار كنيد و به اين خاطر احس��اس پريشاني مي كنيد‪.‬‬ ‫خوشبختانه شما اميدتان را از دست نمي دهيد براي اينكه رفتار و حالت مثبت‬ ‫داشتن مي تواند شما را به هدف تان رهنمون كند‪.‬‬

‫سه راه امین حضور کنونی‬

‫اسفند ماه‪ :‬برنامه‌هاي شما مثل فكرتان پر مشغله هستند‪ ،‬اما خصوصيات‬ ‫شما به گونه اي است كه از مديريت زماني نادرست بيشتر از قاتي كردن قرار‬ ‫مالقات‌ها ناراحت مي‌ش��ويد‪ .‬شما اكنون فراموشكار شده‌ايد‪ .‬اگرچه شما‬ ‫مي‌توانيد پتانسيل‌هاي فراواني كه در اطرافتان است را ببينيد‪ ،‬اما نمي‌توانيد‬ ‫از آنها بهره بگيريد‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫‪ . . . . .‬از گوشه و کنار جهان ‪. . . . . .‬‬ ‫زمانی که خیلی کوچک بود توسط اهالی این‬ ‫روستا پیدا ش��د و این مرد تصمیم گرفت او را‬ ‫بزرگ کند‪ .‬این گرگ که اکنون ‪‌3‬س��ال دارد‬ ‫به‌خاطر بزرگ‌شدن در کنار بز این خانه دوست‬ ‫صمیمی او به‌حس��اب می‌آی��د و از او در برابر‬ ‫حیوانات درنده دیگ��ر محافظت می‌کند‪ .‬این‬ ‫مرد قصد دارد به‌زودی این گرگ را در طبیعت‬ ‫رها کند تا به زندگی طبیعی خود بازگردد‪.‬‬

‫می��زورام‪ :‬یک خان��واده هن��دی بزرگ‌ترین‬ ‫خانواده‌ای در جهان هستند که همه افراد آن با‬ ‫هم در یک خانه زندگی می‌کنند‬ ‫زیونا‪،‬پدر ‪‌66‬ساله این خانواده ‪‌38‬زن و ‪‌94‬فرزند‬ ‫دارد‪ .‬بعضی از پس��رهای این م��رد هم ازدواج‬ ‫کرده‌اند و به‌همراه همس��ر و بچه‌‌های‌ش��ان در‬ ‫این خانه زندگ��ی می‌کنند‪ .‬به‌گزارش روزنامه‬ ‫تایمز چاپ دهلي‌نو‪ ،‬با وجود اینکه فرزندان این‬ ‫خانواده در اتاق‌های گوناگوني زندگی می‌کنند‬ ‫پک��ن‪ :‬اختراع جدید ی��ک مهندس چینی این‬ ‫اما همه آنها در پختن غذا همکاری می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��رای پختن یک وع��ده غذای اعض��ای این روزها در این کش��ور با استقبال خوبی مواجه‬ ‫خان��واده ‪‌30‬تا ‪‌35‬کیلوگرم گوش��ت و بیش از شده است‪ .‬لی گوووی‪‌63،‬س��اله دوچرخه‌ای‬ ‫‪‌50‬کیل��و برنج مصرف می‌ش��ود‪ .‬همه اعضای ساخته اس��ت که عالوه بر حرکت روی زمین‬ ‫خانواده طبق دستور پدر خانواده باید سر ساعت با تغییرات کوچک می‌تواند نقش یک قایق را‬ ‫در خانه حاضر باشند تا اعضای خانواده غذا را بازی کند‪.‬‬ ‫این دوچرخه طوری طراحی شده که صاحب‬ ‫دور هم بخورند‪.‬‬ ‫آن می‌تواند ‪‌8‬مخزن برای شناور ماندن و یک‬ ‫سین‌کیانگ‪ :‬یک گرگ و يك بز در چین ثابت پروان��ه برای جلو رفتن به آن وصل کند‪ .‬آقای‬ ‫کردند که حتی دشمن‌های خونی هم می‌توانند لی می‌گوید‪ :‬مردم با اس��تفاده از این دوچرخه‬ ‫با هم دوست باشند! قضیه از این قرار است که می‌توانند مسافت يك کیلومتری رودخانه را در‬ ‫دوستی یک گرگ با يك بز در روستایی در کمتر از ‪‌30‬دقیقه طی کنند‪.‬‬ ‫به‌گفته او بسياري دوست دارند نمونه‌ای از این‬ ‫این کشور باعث تعجب همه شده است‪.‬‬ ‫این دو دوست جدا‌نشدنی با یکدیگر در خانه دوچرخه را که قیمتش کمتر از ‪‌90‬دالر است‪،‬‬ ‫یک مرد روس��تایی زندگی می‌کنند و امکان داشته باشند‪.‬این مهندس چینی پیش از این دو‬ ‫ندارد حتی ی��ک ثانیه از هم دور باش��ند‪ .‬این نمونه دیگر از این دوچرخه را ساخته بود که هر‬ ‫گرگ که پدر و مادرش را از دست داده است دوی آنها در هنگام آزمایش غرق شدند‪.‬‬

‫این مطلب فقط جنبه سرگرمی دارد‬

‫شناسایی شخصیت افراد‬ ‫از روی پاهایشان‬

‫تا کنون انسان‌ها اعتقاد داشتند حرکات خاص بدن و چگونگی نگاه‬ ‫ک��ردن می‌تواند نش��انه‌هایی از دروغ گفتن ‪ ،‬عصبی بودن ‪ ،‬خیانت‬ ‫کردن و مانند آن را فاش کند‪.‬‬ ‫پروفسور جفری بیتی از دانشگاه منچستر در این باره گفت ‪ :‬بسیاری‬ ‫از مردم نمی‌دانند پاهای انس��ان‌ها می‌توانند پیام‌های رمزآلودی در‬ ‫مورد شخصیت ‪،‬تمایالت و افکار انسان‌ها از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان می‌دهد انسان‌ها در زمان دروغ گفتن پاهای خود را‬ ‫به طور غیرعادی بی‌حرکت نگاه می‌دارند تا حد ممکن دیگران را‬ ‫متوجه دروغ گفتن خود نکنند‪.‬‬ ‫زنان نیز معموال مردان را از روی ش��کل کفش‌هایشان و این که به‬ ‫چه میزان تمیز است و با دیگر لباس‌هایشان همخوانی دارد ارزیابی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مردان در زمان عصبی بودن معموال حرکت پاهایش��ان افزایش پیدا‬ ‫می‌کن��د ‪ ،‬اما زنان دقیقا بر خالف مردان در هنگام عصبانیت پاهای‬ ‫خود را بی‌حرکت نگاه می‌دارند‪.‬‬ ‫افراد خجالتی هم معموال پاهای خود را تکان می‌دهند که این نشان‬ ‫از راحت نبودن آن‌ها در یک جمع خاص دارد‪.‬افراد مغرور و متکبر‬ ‫از سوی دیگر حرکت پای کم‌تری دارند‪.‬‬ ‫پروفسور بیتی در این باره گفت‪ :‬اکثر مردم با حاالت چهره و معانی‬ ‫آن‌ها آشنایی دارند ‪ ،‬اما در مورد حرکات پاها و معانی آن‌ها چیزی‬ ‫نمی‌دانند‪.‬اما حقیقت این است که زبان پاها می‌توانند اطالعات زیادی‬ ‫در مورد ش��خصیت یک فرد ‪ ،‬این که فرد در زمان صحبت کردن‬ ‫به چه چیزی فکر می‌کند فاش کند‪.‬حتی از طریق آن‌ها می‌تواند به‬ ‫حاالت احساسی و روان‌شناسی و خصوصیات یک انسان پی برد‪.‬‬ ‫یکی از نکات جالب در این مورد آن است که اکثر انسان‌ها می‌توانند‬ ‫حاالت چهره خود را کنترل کنند ‪ ،‬اما معموال آن‌ها کنترل خاصی‬ ‫روی ح��رکات پای خود ندارند و به همی��ن دلیل این عضو بدن به‬ ‫راحتی می‌تواند شخصیت صاحب خود را فاش کند‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت ‪ :‬من برای فهمیدن معانی گوناگون حرکات پا ده‌ها‬ ‫سال تحقیق کردم و اطالعات زیادی در این مورد کسب کردم‪.‬‬ ‫معموال مردم برای آنکه متوجه به دروغ گویی ش��خصی بشوند به‬ ‫چهره و چشمان او نگاه می‌کنند ‪ ،‬اما حقیقت این است که بسیاری‬ ‫از مردم می‌توانند چهره خود را کنترل کرده و دروغگویی خود را‬ ‫پنهان کنند‪.‬اما یکی از بهترین روش‌ها برای پی بردن به دروغ گفتن‬ ‫یک ش��خص توجه به حرکات پاهاس��ت‪.‬زمانی که انسان‌ها دروغ‬ ‫می‌گویند ‪ ،‬به طور غیر عادی پاهای خود را ثابت و بی حرکت نگاه‬ ‫می‌دارند‪.‬این در حالیست که بسیاری از مردم تصور می‌کنند انسان‌ها‬ ‫به دلیل عصبی بودن در زمان دروغگویی بیشتر حرکت می‌کنند ‪ ،‬اما‬ ‫این موضوع کامال برعکس است‪.‬زمانی که ما دروغ می‌گوییم در‬ ‫حال سرکوب کردن و مخفی کردن یک احساس خوب هستیم و‬ ‫همین کار را هم با حرکات پای خود انجام می‌دهیم‪.‬‬

‫دروغگو را از روي دست خطش بشناسيد!‬

‫نيويورك‪ :‬یک مرد آمریکایی که چند وقت‬ ‫پي��ش با قطع‌کردن دس��ت خودش توانس��ت‬ ‫از م��رگ فرار کن��د‪ ،‬می‌گوید ك��ه در لحظ ‌ه‬ ‫ای��ن تصمیم‌گی��ری بارها به خودکش��ی فکر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬جاناتان متز ‪‌31‬س��اله هفته پيش‬ ‫می‌خواس��ت دیگ بخار خانه‌‌اش را تمیز کند‬ ‫که پس از افتادن یکی از ابزارهایش دستش در‬ ‫داخل دیگ گیر کرد‪ .‬پس ازگذشت ‪‌12‬ساعت‬ ‫جاناتان که به‌تنهایی زندگی می‌کند نتوانست از‬ ‫داخل زیرزمین همسایه‌ها را برای کمک خبر‬ ‫کند‪ .‬او که به‌شدت درد می‌کشید ابتدا تصمیم‬ ‫گرفت با استفاده از یک تیغ خودش را بکشد‬ ‫اما بعد از اینکه به فکر خانواده ودوستانش افتاد‬ ‫تصمی��م‌اش را تغییر داد‪ .‬او پس از ‪‌18‬س��اعت‬ ‫گرفتارماندن در زیرزمین در حالی که دیگر از‬ ‫رس��یدن کمک ناامیدشده بود‪ ،‬دستش را قطع‬ ‫کرد تا بتواند به زندگی ادامه دهد‪.‬‬

‫دانش��مند‌ان به تازگي روش جديدي براي شناسايي دروغگوها پيدا‬ ‫كرده‌اند كه مبتني بر تحليل دس��ت خط افراد است‪ .‬اين دانشمند‌ان‬ ‫معتقدند كه با تجزيه و تحليل دس��ت خط افراد مي‌توان فهميد چه‬ ‫كساني دروغگو هستند‪.‬‬ ‫پژوهشگران با انتشار مقاله‌اي در مجله علمي و معروف ساينتيفيك‬ ‫آمريكن تصريح كردند كه ويژگي‌هاي فيزيكي دس��ت خط افراد‬ ‫مي‌تواند به ما بگويد كه فرد مورد نظر صداقت دارد يا نه!‬ ‫جيل لوريا‪ ،‬محقق اصلي اين پژوهش مي‌گويد‪« :‬تحليل دست خط»‬ ‫در نهايت مي‌تواند ساير روش‌هاي دروغ‌سنجي را تكميل كند و چه‬ ‫بسا بعد جديدي را هم به روش‌هاي قبلي اضافه كند‪ ،‬چون اين روش‬ ‫بر خالف تقريبا تمام تكنيك‌هاي قبلي‪ ،‬وابستگي به ارتباطات كالمي‬ ‫و گفتاري نيست‪.‬‬ ‫اي��ن محققان با تجزيه و تحليل ويژگي‌هاي فيزيكي دس��ت خط‌ها‬ ‫مي‌توانند بگويند نويسندگان آنها دروغ مي‌گويند‪ ،‬يا صادق هستند‪.‬‬ ‫لوريا مي‌گويد‪ :‬دروغ نگفتن بيش از گفتن حقيقت به منابع ادراكي‬ ‫نياز دارد‪ .‬شما بايد داستاني را خلق كنيد و مطمئن باشيد كه با خودتان‬ ‫تضاد ندارد‪.‬‬ ‫حس��گرهاي فشار مي‌توانند ش��رايط ذهني حاكم بر شما در هنگام‬ ‫نوشتن را در دست خطتان شناسايي كنند‪.‬‬


‫‪48‬‬

‫‪48 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 961‬جمعه ‪ 11‬تیر ‪1389‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬ ‫توسطمهتاب‬ ‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬

‫استودیو آرایش مینا‬

‫نورت ونکوور‪-‬سنترال النزدل‬ ‫طبقه همکف منزل دو طبقه با ورودی‬ ‫مستقل‪ ،‬دو خوابه‪ ،‬شومینه گازی‪،‬‬ ‫پارکینگ و انباری از اول جوالی‬ ‫‪ 1450‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-340-5139‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫سوئیت یک خوابه و دوخوابه‬ ‫در نورت ونکوور ‪East Keith Rd.‬‬ ‫با کیبل‪ ،‬اینترنت و الندری‪ ،‬یک خوابه‬ ‫‪ 750‬دالر ‪ 28 +‬درصد برق‬ ‫دوخوابه ‪ 900‬دالر‪ +‬یک سوم برق‬ ‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪604-904-0966‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫نورت‌ونکوور‪ -‬سنترال لین‌ولی‬ ‫طبقه همکف‪ ،‬دوخوابه‪ ،‬نورگیری‬ ‫عالی‪ ،‬ورودی مستقل‪ ،‬الندری‬ ‫جداگانه‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬بسیار تمیز‬ ‫از اول آگوست آماده اجاره‬ ‫‪ 1200‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-904-4756‬‬ ‫‪604-346-8087‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫منزل سه خوابه‪ ،‬کامال نوسازی‌شده‪،‬‬ ‫روشن و دلباز‪ ،‬ایرانی پسند‪،‬‬ ‫در نورت ونکوور‪ ،‬نزدیک به کلیه‬ ‫امکانات رفاهی و مراکز خرید‬ ‫‪ 1800‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-671-5649‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫وست ونکوور‪ ،‬بریتیش پراپرتیز‪،‬‬ ‫طبقه اول‪ ،‬سه خوابه با ‪ 2‬حمام‪،‬‬ ‫‪ 1900‬اسکورفیت‪ ،‬الندری مجزا‪،‬‬ ‫ورودی مجزا‪ ،‬اجاره کوتاه مدت‬ ‫یا بلندمدت‪ ،‬مبله یا غیرمبله‪ ،‬از اول‬ ‫جوالی‪ ،‬قیمت پیشنهادی‬ ‫‪604-925-2532‬‬ ‫‪778-321-4234‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫آپارتمانی کامال بازسازی و‬ ‫نوسازی‌شده‪ ،‬با اپالینسس جدید و‬ ‫ماشین ظرفشویی‪ ،‬با کلیه امکانات‬ ‫رفاهی‪ ،‬در ساختمان پمبرتون‬ ‫در وودکرافت به فروش و یا اجاره‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫‪778-340-1726‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫سوئیت یک خوابه در بریتیش پراپرتیز‬ ‫اجاره داده می شود‪.‬‬ ‫‪ 800‬دالر‪ +‬یک سوم یوتیلیتی‬ ‫*****‬ ‫یک اتاق در دفتر مشترک در‬ ‫مارین‌درایو اجاره داده می‌شود‪.‬‬ ‫ماهیانه ‪ 500‬دالر شامل یوتیلیتی‬ ‫‪604-904-5666‬‬ ‫‪604-346-3879‬‬ ‫‪962‬‬

‫‪963‬‬

‫‪961‬‬

‫‪962‬‬

‫‪963‬‬

‫‪961‬‬

‫جای شما در این صفحه‬ ‫خالی است!‬

‫‪ 3‬هفته آگهی‬ ‫در نیازمندی‌های پیوند‬

‫فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫تلفن تماس‪:‬‬ ‫‪)604( 921-4726‬‬

‫به یک همخانه در یک آپارتمان‬ ‫دوخوابه در نورت ونکوور نزدیک به‬ ‫سوپراستور و کپیالنو کالج نیازمندم‪.‬‬ ‫‪604-910-0390‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪962‬‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬ ‫موقعیت عالی برای شروع بیزنس‪،‬‬ ‫شامل جواز کار و تمامی وسایل و‬ ‫موجودی مغازه‪ ،‬به منظور فروش‬ ‫سریع‌تر بیزنس قیمت آن به ‪80‬هزار‬ ‫دالر تقلیل داده شده است‪.‬‬ ‫لطفا با شماره زیر تماس بگیرید‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫بیزنس موفق با ‪ 18‬سال سابقه کار‬ ‫با مالکیت دفتر سه اتاقه و پارکینگ‬ ‫در قلب النزدل و درآمد خوب‪،‬‬ ‫مناسب برای رفع شرط مهاجرت‬ ‫با کلیه اثاثیه نو و دو ماشین موجود‬ ‫فقط ‪ 339‬هزار دالر‬ ‫طالبین جدی با شماره زیر تماس‬ ‫حاصلفرمایند‪.‬‬ ‫‪ 604-219-9744‬امین‬ ‫‪976‬‬

‫‪963‬‬

‫‪-------------------------‬‬

‫شانس اول را‬ ‫به هموطنان خود‬ ‫بدهید‬

‫فست فود دلی در بهترین منطقه‬ ‫نورت‌ونکوور‪ ،‬با پروانه کار‪ ،‬غذاهای‬ ‫ایرانی و انواع ساندویچ به علت‬ ‫مسافرت به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫قیمت ‪ 45‬هزار دالر یا بهترین پیشنهاد‬ ‫*******‬ ‫آپارتمان دوخوابه با ‪ 2‬سرویس‬ ‫بزرگ‪ ،‬به مساحت ‪ 1150‬اسکورفیت‪،‬‬ ‫بسیار روشن با حیاط نقلی در‬ ‫نورت‌ونکوور‪ ،‬بدون واسطه‬ ‫به فروش می‌رسد‬ ‫روزها ‪778-340-3422‬‬ ‫‪ 8‬شب به بعد ‪604-315-3727‬‬ ‫‪-------------------------‬‬‫مزرعه‌ای به مساحت ‪ 70‬هکتار در‬ ‫شهرستان خمین با موقعیت خوب‬ ‫به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫لطفا بعد از ساعت ‪ 5‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪604-646-4659‬‬ ‫‪-------------------------‬‬‫‪962‬‬

‫«مشاوره و تعیین سطح رایگان»‬

‫مکالمه و گرامر در کلیه سطوح (‪ 10‬دالر)‬ ‫توسط مدرس رسمی ‪ BC‬و کارشناس ارشد آموزش زبان‬

‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫با بیش از ‪ 10‬سال سابقه تدریس‬ ‫نظری ‪778-279-3336‬‬ ‫فاضل ‪778-558-3931‬‬

‫‪Royal Steam Cleaning‬‬ ‫شستشویموکت‪،‬اتومبیل‪،‬‬

‫تمیز کردن شومینه و کانال هوا‬ ‫با مدرن‌ترین دستگاه‌ها‬ ‫و قیمت مناسب‬

‫‪)604( 765-8054‬‬ ‫(‪)962‬‬

‫‪962‬‬

‫به یک نفر با سابقه کار و تجربه‬ ‫در کار تعمیرات چمدان یا کفش‬ ‫نیازمندیم‪ .‬آشنایی با چرخ صنعتی‬ ‫چرم‌دوز الزامی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪604-266-3407‬‬ ‫‪604-782-2824‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫می‌خواهید کسی را استخدام‬ ‫کنید؟ جویای دوست‪ ،‬همسر‪،‬‬ ‫هم خانه‪ ،‬هم صحبت هستید؟‬ ‫آیا وسایل خانه برای فروش‬ ‫دارید؟ آیا به سفر می روید‪،‬‬ ‫جویایهمسفرهستید؟‬ ‫چیزی برای فروش‪ ،‬جایی برای‬ ‫اجاره‪ ،‬حرفه و هنری برای‬ ‫عرضه دارید؟‬ ‫آگهی خود را در صفحه‬ ‫پر تردد نیازمندی های پیوند‬ ‫درج کنید‪.‬‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

‫‪962‬‬

‫کالس نقاشی‬ ‫زیر نظر‪:‬‬ ‫مریم رئیس روحانی‬

‫‪)604( 913-0015‬‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫‪963‬‬

‫تدریسخصوصی‬ ‫زبان انگلیسی و فارسی‬ ‫«مکالمه‪ ،‬گرامر‪ ،‬و نوشتار»‬

‫فارغ‌التحصیلزبان‌شناسی‬ ‫از دانشگاه ‪SFU‬‬ ‫‪778-892-2497‬‬

‫جای شما در این صفحه‬ ‫خالی است!‬

‫‪ 3‬هفته آگهی‬ ‫در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫تلفن تماس‪:‬‬ ‫‪)604( 921-4726‬‬

‫تدریس ‪،ESL‬‬

‫تعلیماتاجتماعی(دبیرستان)‪،‬‬

‫و انگلیسی‬

‫لوله‌کشی و تعمیرات‬ ‫سیستم‌هایحرارتی‬

‫«در تمام سطوح»‬

‫توسط آموزگار رسمی بی‌سی‬ ‫با بیش از ‪ 10‬سال سابقه تدریس‬

‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water, Fire place‬‬

‫تلفنتماس‪:‬‬ ‫‪778-386-3780‬‬

‫‪778-869-6288‬‬ ‫‪604-275-8464‬‬

‫تعمیرات لوازم خانگی (امین)‬

‫‪APPLIANCES SERVICES‬‬

‫ماشینلباسشویی‪،‬خشک‌کن‪،‬‬ ‫ماشینظرفشویی‪،‬یخچال‪،‬‬ ‫اجاق گازی‪ ،‬اجاق برقی‪،‬‬ ‫مایکرو ویو‪ ،‬و ‪...‬‬

‫نقاشی‪ ،‬نجاری و بازسازی‬

‫(‪)963‬‬

‫‪963‬‬

‫»‪«Licensed‬‬

‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪ 30‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 65‬دالر‬ ‫بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬

‫‪ESL, IELTS, TOEFL, LPI, ESSAY‬‬

‫تلفن‪)604( 773-0096 :‬‬

‫بازدید ایمنی‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫تجاری و مسکونی‬


49 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

604-477-7767

49


50 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

50


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 961 Friday July 2, 2010

Iran warns EU of “dire consequences” over sanctions

(Reuters) – Iran has warned European Union states of “dire consequences” because of their decision to impose tighter sanctions on Tehran over its nuclear program. “Undoubtedly, such a confrontational approach may leave dire consequences

in the relations between the Islamic Republic of Iran and the European Union,” Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki said in a letter to EU foreign ministers obtained by Reuters on Wednesday. The EU’s decision “will definitely cause far greater

losses for the European Union itself rather than for the Islamic Republic of Iran as this is amply demonstrated in all previous statistics,” said the letter, which was received on Tuesday. Mottaki’s letter also said the 27-nation bloc “will practically deny itself of the potentially strategic cooperation of a powerful and influential partner in the sensitive region of the Middle East and Persian Gulf.” EU leaders last week agreed tighter sanctions against Iran, including measures to block oil and gas investment and curtail its refining and natural gas capability. The measures, which go substantially beyond those approved by the United Nations Security Council on June 9, are designed to pressure Tehran to return to talks on its uranium enrichment program which Western powers believe is designed to produce nuclear weapons and Iran says is peaceful. “Let us hope that the European Union will not succumb to U.S. pressures to march on a wrong path that will only produce everlasting shame before the free-minded nations of the world,” Mottaki said. “DEEP REGRET AND EMBARRASSMENT” The Iranian foreign minister

Missing Iran scientist says he escaped U.S. agents

(Reuters) – Iran’s state television aired what it said was footage of a missing nuclear scientist on Tuesday, the third video to emerge in weeks giving conflicting accounts of the fate of a man Tehran says was kidnapped by the CIA. Shahram Amiri, a university researcher working for Iran’s Atomic Energy Organization, disappeared during a pilgrimage to Saudi Arabia a year ago and Tehran accused Riyadh of handing him over to the United States, which Saudi Arabia has denied. Earlier this month Iranian television showed a first video of a man it said was Amiri. In the footage, Amiri said he had been kidnapped, taken to the United

States and tortured. However shortly after that footage, a second video appeared on the Internet, also purporting to be Amiri, in which he said he was actually studying in the United States. “It’s ludicrous for anyone to suggest that this individual was kidnapped by the United States,” a U.S. official in Washington said on Tuesday. “If he’s able to produce videos, it defies human logic to allege that he’s somehow been held against his will by Americans.” In Tuesday’s video, the man described as Amiri said he had fled from U.S. “agents” and was in hiding. He rejected the Internet footage as “a sheer lie,” and urged human rights groups

Russian FM: CIA assessment on Iran not new (AP) – Russia’s foreign minister is expressing little concern over U.S. claims that Iran has enough uranium to make two nuclear bombs within two years, saying the information is not new. Speaking in Israel on Tuesday, Sergey Lavrov responded to a new CIA assessment that Iran could produce the bombs by further enriching uranium it already has. Lavrov said the International Atomic Energy Agency has already said Iran has 2,000 kilograms of uranium enriched to a low level, enough for two bombs if further enriched. Lavrov said Russia hopes Iran would agree to stop uranium enrichment in return for receiving nuclear fuel from Russia. Lavrov’s Israeli counterpart, Avigdor Lieberman, said Iran’s nuclear program posed the “biggest threat” to Mideast stability.

to help him return to Iran. “Minutes ago I managed to escape American security agents in the state of Virginia. I am now in a safe place making this video,” the man purporting to be Amiri said in the latest film. “I could be arrested again by American security agents any minute ... I am not free here and I do not have permission to contact my family or others and if anything happens to me or if I do not return to (my) country, the American government is directly responsible,” he added. The man in all the videos looked similar to photographs of Amiri that have appeared previously in Iranian media, although none of them could be independently verified by Reuters. Iran summoned the Swiss ambassador in Tehran earlier this month and handed over documents which it said showed Amiri had been kidnapped by the United States. Iran has no diplomatic relations with the United States and U.S. interests in Tehran are handled by the Swiss embassy. In March, ABC news said Amiri had defected to the United States and was helping the CIA. A CIA spokeswoman declined to comment on the U.S. network’s report. Tehran originally refused to acknowledge Amiri’s involvement in Iran’s disputed nuclear program, which the West fears is being used to develop nuclear weapons. Iran says it is aimed at generating electricity. Three months after Amiri’s disappearance Iran disclosed the existence of its second uranium enrichment site, further heightening tension over the Islamic state’s atomic activities.

also sent letters this week to some of the 12 members of the 15-nation U.N. Security Council who earlier this month voted in favor of a fourth round of U.N. sanctions against Tehran. The letter to one council member said the sanctions only made Iran more determined than ever to pursue its “absolutely peaceful nuclear program.” “Your government’s illogical and ill-intended measure in (supporting) the illegal and unfair resolution ... is a matter of deep regret and embarrassment,” Mottaki wrote to the foreign minister of a council member. An official who disclosed the letter, asked that the country not be identified. “There is no doubt that this measure against the Iranian nation will be recorded as a dark spot in the history of the bilateral relations,” said the letter. Although the council approved the sanctions resolution, rotating council members Brazil and Turkey voted against it, saying a nuclear fuel swap deal they sealed in Tehran made new sanctions unnecessary. Lebanon abstained because its government was deadlocked on whether to abstain or vote against it.

Iran minister cheers USA, England, France cup defeats (AFP) – Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki has said the United States, England and France deserved to be eliminated in the World Cup for imposing nuclear sanctions on Tehran, newspapers reported on Wednesday. “In this World Cup you see a meaningful correlation between politics and diplomacy and football,” Mottaki was quoted as saying by Tehran Emrouz newspaper. “Those who played a key role in new sanctions against Iran such as America, England and France were eliminated in the early stages and some countries that were somehow involved in sanctions did not get into higher rounds,” he said. Iranians are fervent football enthusiasts but their national team did not qualify for this year’s World Cup in South Africa. In a US-led move the UN Security Council this month adopted a fourth set of sanctions against Iran over its controversial nuclear programme, which world powers fear is masking a covert weapons drive despite Iran’s denial. France went down in the group stages, while England and the United States were eliminated in the last 16 knock-out round. Iran played in the 2006 World Cup in Germany but failed to make it to the second round. The media grilled football officials for months over the team’s poor performance. Iran’s best game in its three appearances in the World Cup was in 1998, when they beat the US team 2-1.

1389 ‫ تیر‬11 ‫ جمعه‬961 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

Iran sentences 2 to death in prisoner slayings AP- An Iranian military court has convicted and sentenced to death two suspects charged with torturing and killing three anti-government protesters in prison, the country's judiciary said Wednesday. The announced verdicts were the first in a case that significantly embarrassed Iranian authorities and drew some of the fiercest criticism against the government over its treatment of protesters in the turmoil following last June's disputed presidential election. Those killed included 24-yearold Mohsen Rouhalamini, the son of a prominent conservative figure. His death sparked an outcry even among government supporters. The two other victims were identified as Amir Javadifar and Mohammad Kamrani. Authorities initially denied the abuse claims, accusing the opposition of running a campaign of lies against the ruling system. But anger over the abuse emerged in August, after influential conservative figures in the clerical hierarchy condemned the mistreatment of detainees. The outrage forced Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei to order the immediate closure of the Kahrizak prison where they had been held. A report on the Iranian judiciary's website said the military court also had sentenced nine other suspects in the case to flogging or prison terms, while one person was acquitted. No details were released on the identities of the suspects or when the verdict was handed

51

down. Iran last year said it had charged 12 officers implicated in the Kahrizak case. Their trial was later reported to have started in March. Iran's military courts are the ones that usually try policemen and military personnel. The state IRNA news agency subsequently said a judge has banned reporting details of the trial. In January, a parliamentary probe found a former Tehran prosecutor, Saeed Mortazavi, responsible for the torture deaths of the three in Kahrizak. There has been no word of any action to punish Mortazavi, who became the head of a government body tasked with fighting smuggling of goods. The judiciary said Wednesday that the court has studied cases of more than 60 other people over separate cases of mistreatment of protesters, and that 33 of them would go on trial. Hundreds of protesters and opposition activists were arrested in the government crackdown following the disputed June 2009 election, which the opposition says President Mahmoud Ahmadinejad won through massive vote fraud. The opposition says more than 80 protesters have been killed in the postelection crackdown, but the government has confirmed around 30 deaths. More than 100 protesters, activists and pro-reform opposition have been on trial, accused of fueling the protests and being part of a plot to overthrow the government.

Mothers of jailed Americans appeal to Iran leader

AP- The mothers of three Americans held in Iran marked 11 months of their captivity Wednesday with a letter to the country’s supreme leader pleading for their release. The letter to Ayatollah Ali Khamenei was signed by the mothers of Shane Bauer, Sarah Shourd and Josh Fattal. Iranian officials have accused the three of espionage after they were taken into captivity along the Iran-Iraq border last July during what their families say was a hiking trip. Cindy Hickey, Nora Shourd and Laura Fattal appealed to Khamenei to “intervene immediately in their case and bring the cruel injustice of their continued detention to an end.” The mothers said their children should either be tried immediately or released, and complained they have been deprived of access to their lawyer, diplomatic visits and other human rights. The mothers had unsuccessfully

sought a meeting with Khamenei when they traveled to Iran last month. In Washington, the State Department repeated longstanding U.S. calls for the three hikers and other Americans detained in Iran to be released and renewed a plea for information about Robert Levinson, a former FBI agent who went missing there in 2007. Spokesman P.J. Crowley made the appeals as the Swiss ambassador to Iran, Livia Leu Agosti, whose country represents U.S. interests in Iran, was visiting Washington to mark the 30th anniversary of the agreement that established Switzerland as the “protecting power” for the United States in Iran. Crowley said Agosti had “greatly assisted our government in our efforts to ensure fair and human treatment” for the hikers as well as for another American, Reza Taghavi, who has been detained without charge since May 2008.


‫با بیش از سه نسل تجربه موفق تولید‪ ،‬عرضه و خدمات در خدمت هموطنان گرامی‬

‫به زودی در آدرس ‪ 1629‬مارین درایو در نورت ونکوور در خدمت ایرانیان عزیز‬

‫‪ARE YOU‬‬ ‫‪READING‬‬ ‫?‪THIS‬‬ ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

Paivand 961  
Paivand 961  

Paivand Media Group

Advertisement