Page 1

EL PLA d’URGELL // LABORATORI DE PAISATGES: EXPERIÈNCIES DE GESTIÓ DE LA NOVA RURALITAT

02ELEMENTS I COMPONENTS DEL PAISATGE

PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS


1


ELEMENTSICOMPONENTS

2


3


4


I NTRODUCCI Ó Par t i ntdel ’ el abor aci ód’ unpl ànol det ot al acomar ca,s ’ han v ol gutdi s gr egart ot sel scomponent squef or menpar tdel conj untdel pai s at ge,ambl ai nt enci ódecr earunagui aque per met i cons ul t arpers epar atcadas cund’ aques t scomponent s .Ambl at ot al i t atdel l l i br etesv ol donarunav i s i óconj unt ad’ aques tt er r i t or i .

5


CAN

AL AUX I LI AR

D’ URG ELL

SE

GR E

PLAD’ URGELL

EL

LI NYOLA

B

RIU

COR

BELLVÌ S

ELPOAL

SÈQUI AT ERCERA

ELPALAU ANGLESOLA D’ BELLURGELL LLOC D’ FONDARELLA

SI DAMON

CAN

AL AUX I LI AR

MI RALCAMP D’ URG ELL

TORREGROSSA

SÈQ

UI AQ UA RT A

6

MOLLERUSA


CORTAR

CA

SÈQUI AP RI MERA

NA LD ’ UR GE LL

SÈQUI AS EGONA

LA

ESTANYD’ I SANA VARS IV I LABARBENS

I URGELL VARS D’

VI LASANA

CASTELLNOU EANA DE S

RIU

CO

RB

VI LANOVA G DE BELLPUI

LL GE UR D’ AL N CA

0

1000 2000

CORTAR

7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


FORMESDELTERRI TORI ser r esdeBel l munti Al menar a

A. TOPOGRAFÍ

ElPl a d' Ur gel locupal a par t cent r al d' unagr anpl anaes t es a ent r el es pr i mer esi ncl i naci ons del adepr es s i ócent r al cat al ana i elmar ge es quer r e delr i u Segr e,l i mi t a al nor damb l es s er r esdeBel l munti Al menar ai al ' es ti al s udambel s al t i pl ans del aSegar r ai el st ur onsdel es Gar r i gues .

PLAD’ URGELL

pl anòlgeol ògi c( I CC)

Hav i acons t i t uï tunagr ans uper f í ci edecar àct eres t epar i ,dedi cadabàs i camentalpas t ur at geial conr eubl ader ,per òl acons t r ucci ódel canal d' Ur gel l ami t j ans egl eXI Xl aconv er t í enunar i caz onader egadi u. En s ónmol tcar act er í s t i quesl esboi r esqueav egadescobr ei x enl apl ana. Acaus adel ' er os i ói r r egul arl apl anacons t i t uï aunaconcaendor r ei ca que eldr enat gef l uv i al conv er t i af àci l mentenunaz onad' ai guamol l s . TORI FORMES DELTERRI . FORMES NATURALS. CI E. LLANURAO PLANI es pai oacci dent geogr áf i cambpoca o cap v ar i aci ó en l ’ al t ur a de l as uper f i ci ot er r eny r es pect eal ni v el l del mar .

AI GUAMOLL. t er r enys at ur atd' ai gua. ev aci ó del t er r enyno TOSSAL. el gai r e al t ani de pendentgai r er os t ,en unapl anaoaï l l ada d' al t r esmunt anyes .

30


r os de t er r a pl ana conr eada,l i mi t ada perr as es ,r engl es BANCAL.t d' ar br esomar ges . ge det er r aquei mpedei xquel est er r esd' unbancal es ESPONA.mar des pl aci n. bancal es pona

GEOMETRI ES

pai s at gemos ai c.

GUA GEOMETRI ES GENERADES PELAI

meandr es

s ecci ódel ess èqui es i canal s

s t or s i ódel ar eal i t at ai guacomomi r al l > di

31

r eal i t atvsmi r at ge s òni gual s ?qui naésl ar eal ?


AGRI CULTURA PER L’

NS PELS HUMA s kyl i ne

cr euament s

t r açatur bà

32


HORI ZONTE d elgr ecor i x o,t er mi nar ;ésadi r ,t er mi nador . ZONTESI EMPREFUEQUEPUEDESER VI STO PERO NO ALCANZADO” “ LO MEJOR DELHORI CULARI TAT.r el aci ó ent r e dues v ar i et at s queespr oduei xquan PERPENDI f or menunangl ede90º . P U N T S D E

F U G A

33


34


35


36


PLÀNOLDEL’ ESTANYAMB ELTRAÇATDE LES DOMÈNEC CARDENAL( 1885) SÈQUI ES DE REG_

37


38


DELI MI TACI Ó DE L’ AMBI TDE PROTECCI Ó DELP LAESPEZONALACUSTRE, NATURALPERI FÈRI CAIDE TRACCI AL( AL TAMENTESPECI

39


PRESENT L’ es t anyd’ I v ar smésl az onanat ur aldelv ol t antt éunaex t ens i óapr ox i mada de126ha.Tor naracompt arambaques t as uper f í ci ehumi dahaper mèsr es cat arunpai s at gei unecos i s t emaquehav i enes t atembl emàt i csalPl a d’ Ur gel l .

Elper f i ldel esper s onesquev i s i t enl ’ es t anyésv ar i at ,desdet ur i s t esde capdes et manaf i nsel sgr upses col ar s .S’ hans enyal i t z atpr opde2, 6km de camí ent or nl ’ es t any,ambdoscas et esperal ’ obs er v aci ód’ ocel l s ,i t otun conj untdepl af onsi nf or mat i usall l ar gdelr ecor r egut .Tambéhi hal apos s i bi l i t atdenav egarambbar quesder emsenz oneses pecí f i ques .

PANORÀMI 2011) CADE L’ ESTANYD’ I VARS IVI LASANA(

40


CAVALLSALCANYI SSAR DE L’ ESTANY

ESCULTURADELABARCAIELPESCADOR AVI LASANA

L’ es t anyhaes t atbenv i ual amemòr i adel apobl aci ó.Al apobl aci óde Vi l apl anas ’ har eal i t z atunmonumentapar t i rd’ unadel esbar quesquea l as ev aèpocas ’ ut i l i t z av enperanarapes caral ’ es t any,r ecor ddelv i ncl e quehav i at i ngutl apobl aci ódel snucl i sméspr oper sambl ’ es t any. “ Lesai guest ar dod’ hor at or nenals eul l oc”

41


42


43


angui l a ( angui l l aangui l l a) bar bcomú ( bar busgr ael l s i i ) madr i l l a ( chondr os t omami egi i ) l l opetder i u ( cobi t i spal udi ca) bav os ader i u

( s al ar i af l uv i at i l i s )

bagr a ( s qual i uscephal us )

l i bel ul a s abat er

( ger r i sl acus t r i s )

bupr ès t i d,di t i s cs , mos qui tcomú oedi podachar pent i er i par ar geaeger i a Li nnaeus

44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


CORTAR ELBLANCO

SI STEMES CONSTRUCTI US TRADI CI Ó CONVI VÈNCI A PATRI MONI

63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


CORTAR

CORTAR

90


CORTAR ELBLANCO

I NDÚSTRI ES I COOPERATI VES EVOLUCI Ó TRANSFORMACI Ó FUTUR ?

91


92


93


94


95


96


97


CORTAR

CORTAR

98


99


Alumnes participants:

FORMES DEL TERRITORI Laura Bertran Arrufat Elena Castellà Fusté Anna Fontich Sala Berta Fusté Suñé Ricardo Lostao Viñolas Ferran Martori Gallissa Gemma Milà Cartañà Natalia Parés Serra David Ricart Boada

ELEMENTS I COMPONENTS DEL PAISATGE

SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA

Marta Besora Roselló Cristina De Nova Arisa Izaro Ezeiza Karrera Montserrat Pedrosa Domingo Antonio Quirante Garrido Joel Robles Pena Nekane Zabaleta Irazabalbeitia Luca Malvicino

Núria Jimenez Climent Genoveva Jorba Gaju Míriam Lorite Gómez Marta Lovisa Marklinder Alexandra Eva Blennow Javier Rocamonde Lourido Kristyna Silhanova

PANORÀMIQUES I SECCIONS DEL TERRITORI

PATRIMONI DE L’AIGUA

Laura Company Mercado Irene Madrid Hinojosa Héctor Martín Villarroya Sílvia Oliver Alcover Lucia Valentini Maria do Rosário Fontes de Melo Losna Santos Bernardo Maria Melo Egidio Nadais

Gavina Corbetta Gallego Yolanda Medina Gil Núria Petit Saludes Berta Sanchez Hernandez Adriana Virto García Mireia Noguera Garcia Maria Camprodon Rosanas

LES VEUS DEL TERRITORI

PATRIMONI DELS POBLES

Irina Blavia Cañet Esther Gonzàlez Albesa Eulàlia Puig Calvo Enric Rovira Ferrer Lidia Noé Pereira Marta Franquesa Badia

Eduard Cuadern Campanals Ignasi Cuadern Campanals Maria del Mar Figueras Rubió Miryam Frías Martínez David Moreno García Francisco Toro Gomez

17 > 27 / GENER / 2011

PROFESSOR RESPONSABLE: Carles Llop PROFESSORS COL.LABORADORS: Ignasi Aldomà, Josep Maldonado, Sígrid Muñiz COL.LABORADORS DOCTORANTS: Eduard Antorn, Montse Ferrés, Laura Font, Napoleón Guerrero BECARIS: David Balbás, Núria Bisbal, Josep Garriga

ORGANITZA: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori // Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès - Universitat Politècnica de Catalunya // Programa Erasmus Life Long Learning Program - Intensive Program in Landscape Studies (LAPIS) Amb el suport del Consell Comarcal i els ajuntaments del Pla d’Urgell: Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Ajuntament de Barbens

Ajuntament de Bellvís

Ajuntament d’el Poal

Ajuntament d’Ivars d’Urgell

Amb la Col.laboració de la Casa del Canal d’Urgell, Castell del Remei, Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, Novella Alta

G2.Elements i components del paisatge  

Atles - Elements i components del paisatge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you