Page 1

ESPAZIOAK AKTIBATZEKO PROTOKOLOAK Protocolos para la activaci贸n de espacios


AURKIBIDEA INDICE

SARRERA PROTOKOLOEN ZUHAITZA IDENTIFIKATUTAKO ESPAZIOAK ESPAZIO PUBLIKOAK ERABILTZEKO PROTOKOLOAK LOKALAK ERABILTZEKO PROTOKOLOAK ONDORIOAK ERANSKINAK

Introducci贸n 谩rbol de protocolos ESPACIOS identificados protocolos de Espacios p煤blicos protocolos de Locales Conclusiones Anexos

#EGIAMAPA. Protocolos de activaci贸n de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

1


SARRERA INTRODUCCIÓN

Dokumentu hau Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroak (Tabakalera) sustatu du, eta Paisaje Transversal bulegoak garatu. Bertan, #EgiaMapa prozesuaren aurreko fasean jardueren hartzaile potentzial gisa hautemandako zenbait espazio aktibatzeko eta zerbitzuan jartzeko beharrezkoak diren izapideen inguruko ikerketaren emaitza aurkezten zaigu.

El presente documento, impulsado por el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera y desarrollado por Paisaje Transversal, muestra el resultado de la investigación acerca de los trámites necesarios para la activación y puesta en uso de algunos de los espacios detectados en la fase anterior del proceso #EgiaMapa como potenciales receptores de actividad.

Aurreikusitako erabilera horiek aldi baterako dira; denbora-tarte labur baterako (egun bat, gutxienez; hilabete, gehienez). Era horretan, ezohiko formula bat aktibatu nahi dugu, inolako dinamismorik ez daukaten espaziooi gizarte-balioa emateko eta, aldi berean, gizarte zibilaren eskaerei erantzuna emateko.

Estos usos se conciben fundamentalmente con carácter temporal, es decir, por un periodo corto de tiempo -entre una día y un mes-. De esta forma, trata de activarse una fórmula excepcional que otorgue un valor social a estos espacios que sufren de una falta de dinamismo acusada, y que responda al mismo tiempo a las demandas de la sociedad civil.

Horregatik, dokumentuaren azken helburua auzotarrentzat (elkarte, erakunde zein herritar) gidaliburu erabilgarria izatea da, espazioak jarduera jakin batzuetarako nola balia ditzaketen azalduko diena; hala, Egiako kultura-jarduera aberastu egingo da, eta onurak sortuko dira komunitatean. Horretarako, #EgiaMapa prozesuaren aurreko fasean, harremanetarako kanalak sortu genituen interesa agertu zuten auzoko eragileekin, bai eta proposatzen zituzten jarduerak ezagutu ere. Lan hori oinarritzat hartuta, dokumentu honek espazioak proposatutako jardueretarako aktibatu ahal izateko beharrezkoa den informazioa biltzen du. Aktibatze-prozesuaren barruan, ondoko pauso hauek bereiz ditzakegu: - Espazioen tipologia aukeratzea: auzoko lokal hutsak (udal-lokalak eta merkataritza-lokalak) eta eremu publikoak (plazak, kaleak eta parkeak). - Libre dauden espazioen datu-basea egitea. - Beharrezko harreman-kanalak sortzea, bai jabeekin, bai kasuan kasuko administrazio-atalekin. - Izapidetze-baldintzak ezagutzea. - Bete beharreko araudia ezagutzea. Alor horretan esperientziarik edo prestakuntzarik ez duten eragile partikularrentzat, nahiko zaila izan daiteke jarduerok izapidetu eta martxan jartzeko prozesua, arau ugari hartu behar direlako aintzat, eta beharrezko lizentziak izapidetzeko eta baimenak eskatzeko kanalak ezagutzen ez dituztelako. Dokumentu honen helburua prozesu hori erraztea da. Espazioak aktibatzeko jarraitu beharreko prozedura ez da beti berdina izango; ezarri nahi den jardueraren eta erabili nahi den espazioaren arabera, bateko edo besteko ezaugarriak izango ditu. Ikus ditzagun dauden prozeduren xehetasunak.

Por ello, el objetivo final del documento es funcionar como una guía que permita a los agentes del barrio –asociaciones, entidades y ciudadanos- disponer de lugares en los que desarrollar ciertas actividades para las que demandan contar con espacios, enriqueciendo así la actividad cultural de Egia y generando beneficios en la comunidad. Para ello, en la fase anterior del proceso #EgiaMapa se generaron los canales de interlocución con los agentes del barrio interesados y se tomó conocimiento de las actividades que estos proponían. A partir de este trabajo, el presente documento recoge la información necesaria para la activación de espacios por medio de los usos propuestos. Este proceso de activación comprende los siguientes pasos: - Elección de la tipología de espacios: locales vacíos –locales municipales y locales comerciales a pie de calle- y espacios públicos –plazas, calles y parquesexistentes en el barrio. - Disposición de la base de datos de espacios disponibles. - Canales de contacto necesarios, ya sea con los propietarios o las secciones administrativas correspondientes. - Requisitos de tramitación. - Normativa a cumplir. Para agentes particulares sin experiencia o formación en esta materia, el proceso de tramitación y puesta en marcha de estas actividades puede entrañar cierta complejidad, debido no sólo a la abundante normativa a contemplar, sino también al desconocimiento de los canales para la tramitación de licencias y la solicitud de las autorizaciones necesarias. Este documento surge con el objetivo de facilitar ese proceso. El procedimiento a seguir para la activación de espacios varía en función del tipo de actividades a implantar y de la naturaleza del espacio que quiere usarse. A continuación se realiza una explicación detallada de los diversos procedimientos existentes.

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

2


PROTOKOLOEN ZUHAITZA ARBOL DE PROTOCOLOS Erakunde bat zara*? ¿Eres una entidad*?

(*) lege izaera duten erakunde guztiei dagokie (*) hace referencia a todas las instituciones legalmente registradas

Jardun profesional bat burutzeko espazio bila zabiltza*? ¿Buscas un espacio para una actividad profesional*? (*)nagusiki interes ekonomikoa bilatzen duten jarduerak (*)actividades con interés principal económico

Jardun profesional bat burutzeko espazio bila zabiltza*? ¿Buscas un espacio para una actividad profesional*? (*)nagusiki interes ekonomikoa bilatzen duten jarduerak (*)actividades con interés principal económico

Non nahi duzu burutu jarduera? ¿Dónde quieres desarrollar la actividad?

Non nahi duzu burutu jarduera? ¿Dónde quieres desarrollar la actividad? Begiratu lokal komertzialen protokoloa mira el protocolo locales comerciales

LKP

LKP

Begiratu lokal komertzialen protokoloa mira el protocolo locales comerciales

OEP

LKP

Begiratu oinezkoentzako espazio publikoaren protokoloa mira el protocolo espacio público peatonal

Begiratu lokal komertzialen protokoloa mira el protocolo locales comerciales

Begiratu lokal komertzialen protokoloa edo udal-lokalena mira el protocolo locales comerciales o locales municipales

Eremu publikoan, non? ¿Dónde en el espacio público?

LKP ULP

OEP

LKP

LOKAL KOMERTZIALAK LOCALES COMERCIALES

Denbora Tiempo

ULP

UDAL LOKALAK LOCALES MUNICIPALES

OINEZKOENTZAKO EREMU PUBLIKOA

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL (plaza, espaloi, parke...) (plaza, acera, parque...)

IEP

IEP

ESPACIO PÚBLICO VÍA RODADA (ibilgailu motordunen zirkulazio bideak) via de circulación motorizada

10 egun 10 días

15 egun 15 días

Denbora Tiempo

Denbora Tiempo

Kostua Coste

Kostua Coste

Kostua Coste

Kostua Coste

200-2000€ obrarik gabe 200-2000€ sin obra

Doan Gratuito

Doan-200€ Gratuito-200€

150-250€ 150-250€

Handia Alta

Ertaina Media

Txikia Baja

Ertaina Media

Tramitazio zailtasuna Dificultad de tramitación

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

Tramitazio zailtasuna Dificultad de tramitación

Begiratu ibilgailuentzako espazio publikoaren protokoloa mira el protocolo espacio público vial rodado

IBILGAILUENTZAKO EREMU PUBLIKOA

1-3 hilabete 1-3 meses Tramitazio zailtasuna Dificultad de tramitación

Denbora Tiempo

OEP

Begiratu oinezkoentzako espazio publikoaren protokoloa mira el protocolo espacio público peatonal

5 egun 5 días

Tramitazio zailtasuna Dificultad de tramitación

3


#EGIAMAPA. Protocolos de activaci贸n de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

4


OINEZKOENTZAKO ESPAZIO PUBLIKOA ERABILTZEKO PROTOKOLOA protocolo de espacio público peatonal Plaza, espaloi, parke eta oinezkoentzako espazioetako jarduerak. Actividades en plazas, aceras, parques y espacios de circulación peatonal.

Izapidetze-prozesua Proceso de tramitación

Ordainketak eta tasak Pagos y tasas

<Bide publikoan erabilpen ez-esanguratsuak diren jarduerak eta festak egiteko baimena>

Tasak publizitate-zabalpeneko jarduerak edo azoka txikiak egiten direnean soilik ordaindu beharko dira. Ez da fidantzarik eskatzen. Informazio gehiago, tasen eranskinean.

I. Eskaera aurkeztea a. Krokis batean, zer toki erabiliko den edo diren adierazi. Erabiliko diren bitartekoak zehaztu, bai eta jardueren datak eta ordutegiak ere. b. Eskaera-txostena, hurrengoak zehaztuta: - Interesa duen pertsona eta ordezkaria. - Baliatuko diren elementu iraunkorren eta unean unekoen zerrenda. - Jardueraren eta erabiliko diren materialen deskribapena. - Okupatuko den azalera. - Kokalekua. - Eskatutako egunak. c. Garatuko den jarduerak hirugarrenentzako arriskuak eragin baldin baditzake, erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eskatuko dizuete. II. Baimena ematea

La tasa se abonará únicamente cuando se realicen actividades de promoción publicitaria o mercadillos. No se exige fianza. Más información en anexo de tasas.

Araudia Normativa Gaur egun, araudi bakarra dago, eta udal-teknikarien barne-erabilerarako da. Actualmente sólo existe un reglamento para uso interno de los técnicos municipales.

<Autorización por uso no significativo de la vía pública con Actividades y festejos> I. Presentación de solicitud a.Detallar con un croquis el lugar o los lugares a utilizar. Explicación de los medios que se vayan a utilizar, y las fechas y los horarios de las actividades. b.Informe de solicitud especificando: - Persona interesada y representante. - Listado de elementos puntuales y elementos permanentes que vamos a disponer. - Descripción de la actividad y de los materiales a emplear. - Superficie a ocupar. - Emplazamiento. - Días solicitados. c. Si la actividad a desarrollar puede entrañar riesgo a terceros, se exige póliza de seguro de responsabilidad civil. II. Concesión de autorización Informazio gehiago Más información

Espazio posibleak Espacios posibles PLAZA HAUNDI

IRURESORO PLAZA

MARIA REINA PARKEA

KRISTINA ENEA

BENITA ASAS PLAZA

KATA PLAZA

Jarduera posibleak Actividades posibles

Haur-jokak Esposaketak Juegos infantiles Exposiciones

!

Kontzertuak Conciertos

Proiekzioak Proyecciones

Azoka Mercadillos

Baimena eskuratzeko prozesua erraza den arren, komeni da hainbat alderdi aintzat hartzea: - Normalean, izapide honen bidez ez dute ematen jarduera profesionalak ezartzeko baimenik, ongintzako jardueren edo funtsak biltzea xede dutenen kasuan izan ezik.

http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/D7FB38FB550EAB85C12577E0002 981E0?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Servicios%20y%20autorizaciones%20 en%20v%EDa%20p%FAblica\Autorizaciones%20de%20ocupaci%F3n%20y%20acceso

- Produktuak saltzeko, azoka txikietarako baimena eskatu behar da, eskabide orokor baten bidez. Azokak, gainera, irabazi-asmorik gabeko gizarte-helburu zehatz bat izan behar du; bestela, ez dute baimenik emango.

Non Dónde

Edonola ere, aldez aurretik kontsultatzea komeni da.

Azpiegituren eta Hiri Zerbitzuen Zuzendaritza Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Atala Urdaneta 13, Tel.: 943481049

Pese a que esta autorización supone un proceso de tramitación sencillo, es necesario tener presentes ciertas cuestiones:

Dirección de Infraestructuras y Servicios Urbanos Sección Administrativa de Mantenimiento y Servicios Urbanos Urdaneta 13, Tfno. 943481049

- La implantación de actividades profesionales mediante este trámite suele ser rechazada, a no ser que se trate de actividades benéficas o de recaudación de fondos.

Noiz Cuándo

- Para la venta de productos, se ha de solicitar la actividad como un mercadillo, y ha de presentarse mediante una instancia general. Este, además ha de explicitar un fin social no lucrativo. En caso contrario, también suele ser rechazada.

Gutxienez 15 eguneko aurrerapenarekin.

En todo caso, resulta recomendable realizar una consulta previa.

Al menos, con 15 días de antelación. #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

5


IBILGAILUENTZAKO ESPAZIO PUBLIKOA ERABILTZEKO PROTOKOLOA protocolo de Espacio público rodado Galtzada edo aparkatzeko eremuak okupatzen dituzten kaleko jarduerak. Actividades en la calle, en las que ocupar la calzada o las zonas de aparcamiento.

Izapidetze-prozesua Proceso de tramitación

Noiz Cuándo

<Bide publikoan unean uneko sarbide izatea eta ibilgailuz okupatzea>

Gutxienez 5 eguneko aurrerapenarekin.

I. Beharrezko dokumentazioa aurkeztea a. Eskaera-inprimakia, hurrengoak zehaztuta: erakundearen eta bere ordezkariaren datuak, jardueraren funtzionamendu-epea, kokalekua eta ezaugarriak. b. Okupatuko den eremuaren plano kotatua. c. Kirol-ekitaldiaren, jaiaren eta/edo ekitaldi bereziaren ibilbidea. II. Dokumentazioa egiaztatzea III. Txosten teknikoa IV. Baimena ematea V. Fidantza ordaintzea

<Acceso y ocupación puntual de vía pública con vehículo> I. Presentar la documentación necesaria a. Impreso de solicitud especificando datos de la entidad y del representante, periodo de funcionamiento, emplazamiento, y características de la actividad. b. Plano acotado de la zona a ocupar. c Itinerario del acto deportivo, festivo y/o evento especial. II. Comprobación de la documentación III. Informe técnico IV. Concesión de la Autorización V. Pago de fianza

Al menos, con 5 días de antelación.

Ordainketak eta tasak Pagos y tasas Fidantza eskatzen dute, ibilgailuak kentzeko beharra kudeatzeko. Informazio gehiago, tasen eranskinean. Se exige fianza debido a la posible gestión de retirada de vehículos. Más información en anexo de tasas.

Araudia Normativa Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako udal-ordenantza. Ikus II. eranskina. Ordenanza municipal de circulación de vehículos y peatones. Ver Anexo II.

Informazio gehiago Más información

http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/751FED0BA112CD0BC12577E0002 981AF?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Servicios%20y%20autorizaciones%20 en%20v%EDa%20p%FAblica\Autorizaciones%20de%20ocupaci%F3n%20y%20acceso

Espazio posibleak Espacios posibles TEJERÍA

Jarduera posibleak Actividades posibles

Non Dónde Mugikortasuneko Zuzendaritza Mugikortasuneko Administrazio Atala Urdaneta 13, Tel.: 943481380 Karpak, txosnak edo egiturak egun batez baino gehiagoz instalatu nahi izanez gero, Ondare Atalarekin ere harremanetan jarri beharra dago (Ondare Atala, Ijentea 1, Tel.: 943481655). Espaloiak edo oinezkoentzako bideak okupatu nahi izanez gero, dagokion izapidea Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zuzendariordetzan egin behar da (ikus oinezkoentzako eremu publikoa erabiltzeko protokoloak). Dirección de Movilidad Sección Administrativa de Movilidad Urdaneta13, Tfno. 943481380 Si se van a instalar carpas, txoznas o estructuras por periodos mayores de un día se ha de contactar también con Patrimonio (Sección de Patrimonio. Ijentea 1, Tfno. 943481655). Si se van a ocupar espacios de aceras o de circulación peatonal, se ha de realizar el trámite correspondiente en la Sección de Mantenimiento y servicios urbanos (ver Protocolos de Espacio Público Peatonal).

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

BLAS DE OTERO PLAZA

!

Azoka Mercadillos

Haur-jokak Juegos infantiles

- Izapide honek espazioaren erreserba baino ez du jasotzen. Edozein jarduera egiteko baimena eskatzeko, dagozkion izapideak Mantentze Atalean egin behar dira (ikus <Bide publikoan erabilpen ez-esanguratsuak diren jarduerak eta festak egiteko baimena>). - Ibilgailuak kendu egin behar direnez, jakinarazpenak nahikoa aurrerapenarekin egin behar dira, eragozpenik ez sortzeko. Zentzu horretan, hemen zehaztutako eskaera-epea zabaldu egin behar litzateke. - Este trámite sólo contempla la reserva del espacio. Para solicitar autorización para el desarrollo de cualquier actividad, será necesario realizar los trámites correspondientes en la Sección de Mantenimiento (ver <Autorización por uso no significativo de la vía pública con Actividades y festejos>). - Debido a la necesidad de que los vehículos sean retirados, es necesario hacer las notificaciones con suficiente antelación, para no ocasionar molestias. En este sentido, el plazo de solicitud que aquí se detalla debería ser ampliado.

6


UDAL LOKALAK ERABILTZEKO PROTOKOLOA protocolo de LOCALES MUNICIPALES

Izapidetze-prozesua Proceso de tramitación <Udal-lokalak lagatzea> I. Eskaera aurkeztea Eskaera-inprimakia, hurrengoak zehaztuta: - Elkartearen datuak. - Ordezkariaren datuak. - Jardueraren deskribapena (aurreikusitako erabilera, aldizkakotasuna). II. Baimena ematea <Cesión de Local Municipal> I. Presentación de solicitud Impreso de solicitud especificando: - Datos de la asociación. - Datos del representante. - Descripción de la actividad (utilización prevista, periodicidad). II. Concesión de la autorización

Non Dónde Finantza Zuzendaritza Ondare Atala Ijentea 1, Tel.: 943481655

!

Egian dauden udal-jabetzako lokal guztietatik, bakarra ( ) dago hutsik gaur egun. Hala ere, jada lagata dauden lokal batzuk jarduera zehatzak egiteko erabil daitezke. Beste alde batetik, lokal horiei buruzko informazio eguneratua jasotzeko, Ondare Atalarekin harremanetan jarri beharra dago (ikus Non atala edo webgunea: http://www.donostia.org/Financiera/Patrimonio.nsf/frmWeb?Read Form&sf=1&tipo=I&id=&idioma=cas). De todos los locales de propiedad municipal existentes en Egia, tan sólo uno de ellos ( ) se encuentra actualmente desocupado. No obstante, varios de los locales ya cedidos prestan sus instalaciones para desarrollar actividades puntuales y pueden ser contactados directamente. Por otro lado, para recibir información actualizada de estos locales, se puede contactar con la Sección de Patrimonio (ver Dónde o en la página web: http://www.donostia.org/Financiera/Patrimonio.nsf/frmWeb?ReadForm&sf= 1&tipo=I&id=&idioma=cas).

Lokalak dagoeneko lagatuta badaude, bakoitzaren lagapen-hartzailearekin zuzenean harremanetan jartzeko aukera dago.

AITOR IKASTOLA AITOR IKASTOLA Aitor Ikastolako jolastokia eremu potentzial gisa identifikatu dugu. Udalak hango jolastokian jarduerak antolatzeko oniritzia eman du; hortaz, zuzenean ikastetxearekin jarri behar da harremanetan.

Dirección Financiera Sección de Patrimonio IJjentea 1, Tfno. 943481655

El patio de Aitor Ikastola es uno de los espacios identificados como potenciales. Actualmente, cuenta con el visto bueno del Ayuntamientopara que se desarrollen actividades en el patio, por lo que hay que contactar directamente con el centro.

Si los locales se encuentran ya cedidos, se puede contactar directamente con los cesionarios del local correspondiente. Informazio gehiago Más información

http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/4EA46F1E93E89378C1257876003E 7B96?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Edificios,%20viviendas%20y%20locales\ Locales

Noiz Cuándo Gutxienez 10 eguneko aurrerapenarekin. Al menos con 10 días de antelación.

Ordainketak eta tasak Pagos y tasas Doakoa da. Es gratuito.

Araudia Normativa

ELKARTEEN LOKALA LOCAL DE ASOCIACIONES Mandasko Dukearen kaleko 36. zenbakiko sotoan, auzoko zenbait elkarteri lagatako udal-lokal bat dago. En el sótano de Duque de Mandas 36, existe un local municipal cedido a varias asociaciones del barrio. CRISTINA ENEA FUNDAZIOA FUNDACION CRISTINA ENEA Mandasko Dukearen kaleko instalazioetan, jarduerak garatzeko espazioak ditu fundazioak. Eskaera nahikoa aurrerapenarekin egitea eskatzen du. La Fundación dispone, en sus instalaciones en Duque de Mandas, de espacios para desarrollar actividades, siempre que se avise con la suficiente antelación. ALAIONDO ETXE TALDEKO 23. zenbakian kokatutako LOKALA LOCAL EN Alaiondo Etxetaldea 23 Egiako udal-lokal guztietatik, lagata ez dagoen bakarra da. Erabili ahal izateko, zuzenean Ondare Atalera jo behar da (ikus Non atala). Es el único local municipal en Egia, que actualmente no se haya cedido. Por ello, la gestión para su uso se realiza directamente a través de la sección de Patrimonio (ver Dónde).

Lokala laga ondoren, lokala erabiltzeko baldintzen berri emango da. Una vez concedida la cesión, se informa de las condiciones de uso del local cedido. #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

7


MERKATARITZA LOKALAK ERABILTZEKO PROTOKOLOA protocolo de LOCALES COMERCIALES

Izapidetze-prozesua Proceso de tramitación

Araudia Normativa

<Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa>

Lizentziak eskatzeko eta obrak egiteko aplikagarria den araudiaren laburpena ikusteko, jo III. Eranskinera.

I. Aurretiazko komunikazioa aurkeztea a. Sustatzailearen eta ordezkariaren datuak. b. Lokalaren eta ezarriko den jardueraren datuak. c. Proiektu teknikoa (ikus III. eranskina). ii. Dokumentazioa egiaztatzea eta falta dena eskatzea III. Espedientea sortzea IV. Ikuskatzea V. Tasak ordaintzea

Ver resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras, en Anexo III.

Lokalen katalogoa Catálogo de locales

<Comunicación previa de Actividad Clasificada> i. Presentación de comunicación previa a. Datos del promotor y el representante. b. Datos del local y la actividad a implantar. c. Proyecto técnico (ver Anexo III). ii. Comprobación de la documentación y solicitud de faltante iii. Creación de expediente iv. Inspección v. Abono de tasas Informazio gehiago Más información

http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/076363AFBBEBF66CC125791F003 2E72F?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Actividades%20en%20comercios%20 y%20empresas

Non Dónde Hirigintza Zuzendaritza Eraikuntza, Obra eta Jarduera Zerbitzu Juridiko Administratiboa Ijentea 1, Tel.: 010 Dirección de Urbanismo Servicio Jurídico-Administrativo de Edificación, Obras y Actividades Ijentea 1, Tfno. 010

Noiz Cuándo Aurretiazko komunikazioa aurkeztu ostean, jarduera martxan jarri ahalko da. Una vez presentada la comunicación previa, puede iniciarse la actividad.

Ordainketak eta tasak Pagos y tasas 50 m2-ra arteko establezimenduak.................................................................. 247€ 51 m2 eta 150 m2 bitarteko establezimenduak................................................. 494€ 151 m2 eta 500 m2 bitarteko establezimenduak........................................ 1.105,40€ 500 m2-tik gorako establezimenduak....................................................... 2.211,44€ Establecimientos hasta 50m2........................................................................... 247€ Establecimientos de 51m2 hasta 150m2...........................................................494€ Establecimientos de 151m2 hasta 500m2.................................................1.105,40€ Establecimientos de más de 500m2..........................................................2.211,44€

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

!

Prozesuaren konplexutasuna dela eta (bete beharreko araudia, lokalak egokitzeko kostuak), zaila da merkataritza-lokalak erabiltzea; nolanahi ere, badira prozesu hori erraztu dezaketen zenbait estrategia: - Espazio pribatu gisa erabiltzea: estrategia horietako bat lokalak elkartzeko espazio pribatu gisa erabiltzea da. Kasu horretan, araueskakizunak oso gutxi dira. - Titulartasuna eskualdatzea: lokal batek dagoeneko jarduera-lizentzia baldin badauka, titulartasuna aldatzeko eska dezakegu, lizentzia bera mantenduta; betiere, jarduerak lehenagoko bera izaten jarraitzen badu. A pesar de la dificultad que entraña el uso de locales comerciales debido a la complejidad del proceso (normativa a cumplir, costes de adaptación de los locales), existen estrategias que pueden facilitar este proceso: - Uso como espacio privado: una de las estrategias pasa por el empleo de éstos como espacios privados de reunión. En este caso, los requerimientos normativos son mínimos. - Transmisión de titularidad: Si un local dispone ya de una licencia de actividad, podemos solicitar el cambio de titularidad manteniendo la misma licencia, siempre y cuando mantengamos también la misma actividad.

8


ONDORIOAK Conclusiones

Dokumentu honetan jasotako ikerketa-prozesuaren eta harremanetarako ibilbideak babesa eta erraztasunak eman nahi dizkie proposamenak egiten dituen gizarte zibil aktiboa sustatzeko dauden kanalei. Herritarrek eta elkarteek auzo-bizitza hobetzeko proposamenak egiten dituzte, jarduerak garatzen dituzte, eta ordezko aukerak planteatzen dituzte, kultura-espazio tradizionalen lekua har dezaten.

El proceso de investigación y contacto desarrollado en este documento responde a la necesidad existente en la actualidad de dar apoyo y facilitar los canales para el fomento de una sociedad civil activa y propositiva. Ciudadanos y asociaciones demandan la posibilidad de llevar a cabo sus propuestas, desarrollar actividades que mejoren la vida de sus barrios y plantear alternativas a los modelos tradicionales de espacios culturales a los que estamos acostumbrados.

Testuinguru horretan, ekimen publikoak gai izan behar du herritarrekin komunikazio arina eta hurbilekoa ezartzeko egokiak diren kanalak sortzeko eta sendotzeko. Era berean, herritarron ekimenak guztiontzat onuragarriak izateko moduan gauzatu ahal izateko tresnak eduki behar ditu.

En este contexto, la iniciativa pública ha de ser capaz de generar y consolidar los canales adecuados para establecer una comunicación fluida y una relación próxima con sus ciudadanos. Asimismo, ha de disponer las herramientas necesarias para que las iniciativas de éstos puedan materializarse de una manera que repercuta en el beneficio de todos.

Hain zuzen ere, jarduerak eta ekimenak garatzeko beharrezkoak diren tresnak herritarren esku jartzeko helburutik abiatuta sortu dugu dokumentu hau. #EgiaMapa prozesuaren aurreko fasean azaldutako kezkak eta interesak bai ala bai baliatu beharreko aktibatze-potentziala ziren auzoarentzat. Gainera, aisialdi- eta kontsumo-dinamika berriak eskaintzen zituzten gaur egun nagusi direnen aurrean, zeinetan alderdi publikoak gero eta garrantzi txikiagoa baituen. Erabilerarik gabeko espazioak berreskuratzea, halaber, oso garrantzitsua da egungo egoeran, eta behar bat bezala planteatzen du birziklapena (zentzu zabalean ulertuta; hots, espazio, baliabide eta azpiegituren birziklapen gisa), ez aukera sinple baten moduan. Horixe da, azken batean, dokumentu honen azken helburua: erabiltzen ez diren eta erabili daitezkeen baliabideak berreskuratzea, beren gizarte-partaidetza areagotu nahi duten eta horretarako ahalmena duten herritarrentzat.

De la intención de poner a disposición de los ciudadanos las herramientas necesarias para el desarrollo de actividades e iniciativas, surge el presente documento. Las inquietudes y los intereses puestos de manifiesto en la anterior fase del proceso #EgiaMapa representaban un potencial de activación para el barrio que no debía ser desaprovechado, pues suponen además una alternativa a las dinámicas de ocio y consumo predominantes en la actualidad, en las que lo público resulta cada vez menos relevante.

La recuperación de espacios en desuso es además un elemento crucial en la actual coyuntura, planteando el reciclaje -entendido en un sentido amplio como reciclaje de espacios, recursos e infraestructuras- más como una necesidad que como una simple elección. Este es, en definitiva, el objetivo último de este documento: la recuperación de los recursos disponibles y en desuso para una ciudadanía con el deseo y la capacidad de aumentar su nivel de participación Hala ere, oraindik badugu zer hobetu. Bereziki espazio pribatuen kasuan (zehazki, social. merkataritza-lokalak), herritarrek eta elkarteek eremuok aktibatzeko zailtasun handiak dauzkatela ikusi dugu. Oro har, espaziook martxan jartzeko kostuak Queda, no obstante, espacio para mejorar. Especialmente en el caso de los esenpresa-ekimenek besterik ezin dituzte bere gain hartu; horiek daukate egindako pacios privados -más concretamente, en los locales comerciales-, comprobamos inbertsioaren itzulkina jasotzeko aukera. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen las dificultades a las que se enfrentan ciudadanos y asociaciones para activar kasuan, aukera hori dezente estuagoa da. Gainera, ez dago eremuok denboraeste tipo de espacios. Los costes para la puesta en marcha de estos espacios tarte laburrerako aktibatzeko eta martxan jartzeko erraztasunak ematen dituen sólo parecen resultar asumibles por parte de iniciativas empresariales que mekanismorik. Ulergarria da gaur egun horretarako mekanismorik ez edukitzea, puedan obtener posteriormente un retorno de su inversión, pero complicadas baina, era berean, ulertu behar da formula gehiago sortu behar direla gure para iniciativas que no persigan el lucro. A este hecho se une la inexistencia de hirietako auzo askotan (Egian, adibidez) gertatzen ari den arazoa konpontzeko; mecanismos que faciliten la activación y puesta en uso por periodos cortos de kaleko jardueren pixkanakako ahultzeari aurre egiteko, alegia. Merkataritzatiempo. Si bien es comprensible que no se disponga actualmente de mecanisjarduera narriatzen ari den kasuotan, munduko beste hiri batzuetan gauzatutako mos adaptados a esta posibilidad, también lo es la necesidad de avanzar en adibideek erakusten digute enpresarekin edo merkataritzarekin hertsiki lotutako fórmulas que den respuesta al paulatino deterioro de la actividad a pie de calle ekimenek baino gehiago, ekimen sozio-kulturalek daukatela ahalmena aipatutako que afecta a multitud de barrios en nuestras ciudades, situación que también auzoak dinamizatzeko eta birsortzeko estrategiak abian jartzeko. encontramos en el caso de Egia. En estos casos de deterioro de la actividad comercial, ejemplos en otras ciudades del mundo demuestran que son las iniciaHemen adierazi ditugun mugak gorabehera, ekimen asko egin litezke, dokutivas de carácter socio-cultural, y no tanto las iniciativas estrictamente empresarimentu honek argi eta garbi erakusten duen moduan. Aukera zabalak daude ales o comerciales, aquellas capaces de poner en funcionamiento estrategias de herritarren eskura, Egiako bizitzari balioa emango dioten jarduerak gauzatzeko: dinamización y regeneración de estos barrios. eremuak aldi baterako oinezkoentzat bihurtzea; auzoko parke eta plazetan azoka txikiak eta erakusketak ezartzea; lokaletan hitzaldiak, bilerak edo zikloak A pesar de estos límites que aquí se ponen de manifiesto, el margen de acción antolatzea, eta abar. sigue siendo amplio, algo que queda demostrado en este documento. Las posibilidades para desarrollar actividades que otorguen valor a la vida de Egia mediante acciones de peatonalización temporal, implantación de mercadillos y exposiciones en los parques y plazas del barrio, o el aprovechamiento de los locales para conferencias, reuniones o ciclos se muestran como una realidad al alcance de todos. #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

9


I. ERANSKINA Anexo I BIDE PUBLIKOA ERABILTZEA BAIMENTZEKO TASAK Tasas para la autorización de uso de la vía pública

Tasak, jardueraren arabera Tasas por actividad

Egiako kale-kategoriak Categorías de calles en Egia Alaiondo Etxetaldea.................................................................................. 5 Aldakonea Kalea...................................................................................... 5 Aldapa Kalea........................................................................................... 6 Aldapabide Kalea..................................................................................... 5 Alkolea Parkea.........................................................................................5 Ametzagaña Hiribidea............................................................................... 4 Baztan Hiribidea.......................................................................................5 Benita Asas Plaza.....................................................................................5 Blas de Otero Plaza.................................................................................. 4 De Alkolea Pasabidea............................................................................... 5 De iruresoro Pasabidea............................................................................. 5 Duque de Mandas Ibilbidea........................................................................4 Egia Kalea...............................................................................................4 Luis Martin Santos Plaza............................................................................4 Iruresoro Plaza.........................................................................................5 Iztueta Kalea............................................................................................4 Jaialai Kalea............................................................................................ 5 Kapitaiñene Kalea.....................................................................................4 Konkorrenea Kalea................................................................................... 5 Polloe Plaza.............................................................................................4 Rio Deba Kalea........................................................................................4 San Francisco Javier Kalea........................................................................ 5 Tejería Kalea............................................................................................4 Tolaregoia Kalea.......................................................................................4 Virgen del Carmen Kalea........................................................................... 4 Zuhaizti Plaza...........................................................................................4 Informazio gehiago Más información

http://www.donostia.org/Ordenanzas.NSF/vListadoId/FFEA1D14178002E1C12577EE002FC4AD?O penDocument&id=C671670&idioma=cas

Informazio gehiago Más información

http://www.donostia.org/ordenanzas.nsf/vListadoIdAnexos/772FAE6EDC750F7BC125793A00333 CD6?OpenDocument&id=C671670&idioma=cas #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

10


II. ERANSKINA Anexo II BIDE PUBLIKOA ERABILTZEKO BAIMENAK ESKATZEAN APLIKAGARRIA DEN ARAUDIA. Normativa aplicable en la solicitud de autorizaciones para uso de la vía pública.

Hemen adierazitako informazioak informazioa emateko balio du soilik. Araudi bakoitza zehatz-mehatz irakurtzeko, jo dokumentu osora.

La información aquí reflejada tiene un carácter meramente orientativo. Para una lectura exhaustiva de cada normativa, acudir al documento completo.

Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako udal-ordenantza

Ordenanza municipal de circulación de vehículos y peatones

- Trafiko eta zirkulazioa, larrialdiak, segurtasuna, ordena publikoa, kirol- nahiz kulturaekitaldiak edota bestelakoak direla eta, organo eskudunak zirkulazioaren antolamendua behin-behineko aldatu ahal izango du, eta, hala badagokio, beharrezko neurri guztiak hartu, pertsonen eta ibilgailuen segurtasuna bermatzeko, garraio publikoa lehenesteko eta zirkulazioa arintzeko.

- Por razones de desarrollo del tráfico y la circulación, emergencia, seguridad, orden público, celebración de actos deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza, el órgano competente podrá modificar provisionalmente la ordenación del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos, priorizar el transporte público y procurar una mayor fluidez en la circulación.

- Horretarako, egokitzat jotzen dituen seinaleak behin-behineko jarri edo kentzeko agindu ahalko du, bai eta murrizketak edo mugak ezarri ere ibilgailu eta bide jakin batzuei, eragiten dieten erabiltzaileek nahitaez bete beharko dituztenak.

- A tal efecto, podrá ordenar la colocación o retirada provisional de las señales que resulte conveniente, así como imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán de obligatorio cumplimiento para los personas usuarias afectadas.

- Ahal izanez gero, ohiz kanpoko neurriak eragindako eremua hogeita lau orduko aurrerapenarekin seinaleztatuko da. Seinaleekin batera azalpen-legenda bat jarriko da, eta bertan azalduko da neurriak zergatik hartzen diren, zenbat denborarako eta zer ebazpen dela medio.

- La zona afectada por la medida excepcional, si fuera posible, será señalizada con veinticuatro horas de antelación. Se incorporará a la señalización leyenda explicativa en la que se expresará el motivo de las medidas, el plazo y la resolución por la que se adoptan.

- Neurria dela-eta aparkatzeko lekua kendu beharko balitz, behin-behineko seinaleztapenean adieraziko dira, hogeita lau orduko aurrerapenarekin, aparkatzea debekatuta dagoela eta seinaleztatutako eremuan aparkatutako ibilgailuak garabi-zerbitzuak kenduko dituen oharra.

- Si la medida conllevara la supresión de espacio de aparcamiento, en la señalización provisional se indicará, con veinticuatro horas de antelación, la prohibición de estacionar y la advertencia de que los coches indebidamente estacionados en la zona señalizada serán retirados por el servicio de grúa.

- Neurria hartu aurretik eremuan aparkatuta dauden ibilgailuak, titularrek kendu ezean, garabiak mugituko edo kenduko ditu beren jabeei jakinarazi eta gero. Egindako edo egiten saiatutako ohartarazpenak jasota utzi beharko dira. Garabiaren esku-hartzeak ez du tasa edo preziorik ordaintzea eragingo.

- Los vehículos que se encontraran estacionados en la zona antes de adoptarse la medida, si no fueran retirados por sus titulares, serán desplazados o retirados por la grúa previo aviso a sus propietarios, debiendo quedar constancia de los avisos efectuados o intentados. La intervención de la grúa no generará tasa o precio alguno.

Bide publikoan jarduketa zehatzak egiteko baimenak.

Autorizaciones para actuaciones puntuales en la vía pública.

- Ordenantza honek barne hartzen dituen bideetan, obrak edo instalazioak egiteko nahiz edukiontziak,hiri-altzariak edo beste edozein elementu behin-behineko zein betiko jartzeko espaloirik, oinezkoentzako eremurik, bizikleta-biderik, zirkulazio-erreirik nahiz aparkamendu-zerrendarik okupatu behar izanez gero, udalaren baimena lortu beharko da aurretik eta udal-arauetan eta baimenean bertan ezarritakoa bete beharko da. Baimenak okupazio bakoitzean bete behar diren baldintza bereziak zehaztuko ditu, baimenaren titularrak nahitaez bete beharrekoak.

- La ocupación de acera, zona peatonal, vía ciclista, carril de circulación o banda de aparcamiento para la realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o de cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las vías objeto de esta Ordenanza necesitará la autorización previa del Ayuntamiento y se regirá por lo dispuesto en las normas municipales y en la autorización, que contendrá las condiciones particulares a que deberá ajustarse el desarrollo de la ocupación autorizada, de obligado cumplimiento para la persona titular de la autorización.

- Jarduera garatzeko aurreikusitako eguna baino gutxienez bost egun baliodun lehenago eskatu beharko du baimena interesdunak. Eskaera eskabide normalizatuan formalizatuko da; bertan okupazioaren arrazoia eta iraupena adieraziko dira, bai eta okupatuko den eremua zehazten duen plano bat ere.

- La persona interesada deberá solicitar la autorización con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha prevista para el desarrollo de la actividad. La solicitud se formalizará en instancia normalizada en la que se hará constar el motivo de la ocupación y su duración, así como un plano en el que se indique la zona a ocupar.

- Dagokion administrazio-espedientea izapidetu eta gero emango da eskatutako baimena. Baimenean,eskatzaileak hartu beharreko segurtasun-neurriak, baimenaren indarraldia eta eskatzaileak betebeharreko baldintzak adieraziko dira. Tasa edo prezio publikorik ordaindu behar izanez gero, aldez aurretik ordaindu beharko du eskatzaileak.

- Previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, se concederá la autorización solicitada en la que se indicarán las medidas de seguridad que deban adoptarse por la persona solicitante, el plazo de vigencia de la autorización y las condiciones a cumplir por el solicitante. En su caso, se requerirá el previo abono de la tasa o precio público establecido.

- Baimena emateko, fidantza jartzeko eskatu ahal izango dio udalak eskatzaileari, erabilitako bide publikoaren mantentze eta birjarpenari aurre egiteko. - Baimena eskatu den eguna iritsi eta baimena emateko zein ezeztatzeko ebazpenik jakinarazi ez zaio, eskatzaileak baztertutzat jo beharko du eskaera, gerora berariazko ebazpena eman beharko bada ere. - Baimenak barne hartutako eremua hogeita lau (24) orduko aurrerapenarekin seinaleztatu beharko da. Seinaleekin batera azalpen-legenda bat jarriko da, eta bertan azalduko da zenbat denborarako okupatzen den eta zer ebazpen dela medio. Baimenaren arabera aparkatzeko eremu bat okupatu behar izanez gero, aparkatzeko debekua adierazten duen seinala jarri beharko da. - Seinaleak jartzen direnean ibilgailurik badago erreserbatutako eremuan, eta 24 ordu iragan ondorenbertan jarraitzen badute, garabi-zerbitzuak tokiz aldatu edo Ibilgailuen Udal

- La autorización podrá exigir como requisito la imposición de fianza por la persona solicitante para responder del mantenimiento y reposición de la vía pública utilizada. - Llegada la fecha para la que se solicita la autorización sin que se haya notificado la resolución concediendo o denegando el permiso, la persona solicitante podrá entender desestimada su petición, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente. - La zona afectada por la autorización deberá ser señalizada con veinticuatro (24) horas de antelación. Se incorporará a la señalización leyenda explicativa que señalará el plazo de ocupación y la resolución por la que se autoriza. En caso de que la autorización suponga la ocupación de zona de aparcamiento, la señalización a implantar será la de prohibición de estacionamiento. - Los vehículos que se encontraran estacionados al señalizarse la reserva y que, transcur

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

11


II. ERANSKINA Anexo II BIDE PUBLIKOA ERABILTZEKO BAIMENAK ESKATZEAN APLIKAGARRIA DEN ARAUDIA. Normativa aplicable en la solicitud de autorizaciones para uso de la vía pública.

Biltegira eramango ditu. Baimenaren titularrak ordaindu beharko ditu beharrezko zerbitzuek eragindako gastuak. Horretarako, baimena eman aurretik, fidantza jarri beharko du titularrak. Baimenean zehaztuko da zenbatekoa. Beharrezko izandako garabi-zerbitzuaren gastuak aipatutako fidantzatik kenduko dira. - Seinaleak jarri ostean, baimenak barne hartutako eremuan aparkatzen diren ibilgailuei bidegabeko aparkatzeagatiko salaketa jarriko zaie eta garabi-zerbitzuak eramango ditu. Haien jabeek ordaindu beharko dituzte zerbitzu horren ondoriozko gastuak. - Baimenaren baldintzak ez betetzeak hura baliogabetzea eta dagokion zehapen-espedienteari hasiera ematea ekarriko ditu berekin.

ridas las 24 horas, permanezcan estacionados en la zona señalizada, serán desplazados o retirados al Depósito Municipal de vehículos por el servicio de grúa, debiendo la persona titular de la autorización abonar los gastos de los servicios que hayan sido necesarios. A tal fin, con antelación a la concesión de la autorización, deberán de prestar fianza cuyo importe se determinará en la autorización. Los gastos de servicio de grúa que hayan sido necesarios se detraerán de la mencionada fianza. - Los vehículos que estacionen en la zona afectada por la autorización una vez señalizada serán denunciados por estacionamiento indebido y retirados por el servicio de grúa, debiendo abonar los gastos que por la utilización de tal servicio se hayan producido. - El incumplimiento de las condiciones de la autorización dará lugar a la revocación de la misma y a la incoación del oportuno expediente sancionador.

Informazio gehiago

Más información

http://www.donostia.org/secretaria/NorMunicipal.nsf/wNormativasCas/5E882EFDC9A28FBBC1257 03D003B2861/$file/Circulacion.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/NorMunicipal.nsf/wNormativasCas/5E882EFDC9A28FBBC1257 03D003B2861/$file/Circulacion.pdf

Bide publikoan jarduerak eta festak egiteko baimena

Autorización para el uso de la vía pública con Actividades y festejos

Garapen-bidean dago, eta araudi bakarra dago momentuz, barne-erabilerakoa eta udalteknikariei zuzendutakoa.

Actualmente, en desarrollo, de momento sólo existe un reglamento para uso interno de los técnicos municipales.

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

12


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Hemen adierazitako informazioak informazioa emateko balio du soilik. Araudi bakoitza zehatz-mehatz irakurtzeko, jo dokumentu osora.

La información aquí reflejada tiene un carácter meramente orientativo. Para una lectura exhaustiva de cada normativa, acudir al documento completo.

Obra-lizentzia eskatzeko azalpena

Aclaración para la solicitud de licencia de obras

Egingo diren obren izaeraren arabera, aukera ezberdinak daude, hurrengoak, hain zuzen:

En función de la entidad de las obras a acometer, existen las siguientes posibilidades:

Profesional batek idatzitako proiektua eta obra-lizentzia eskatzen duten obrak:

Obras que requieren proyecto redactado por profesional y licencia de obras:

- Egiturazko elementuak (habeak –solibak–, zutabeak, zolatak, forjatuak, solairuarteak, eskailerak, igogailuak jartzea, markesinak, teilapeak, antena-mastak, eguzki-plakak eta bere eranskinak jartzea, instalazio industrialak –hala nola aire egokitua eta galdarak–, erregai-gordailuak, instalazioetarako txabolak, eta abar).

- Elementos estructurales (vigas (solivos), pilares, soleras, forjados, entreplantas, escaleras, colocación de ascensores, marquesinas, tejavanas, mástiles de antenas, colocación de placas solares y sus anexos, instalaciones industriales tales como acondicionamiento de aire, calderas….., depósitos de combustible, casetas para instalaciones, etc.).

- Helburu gisa fatxada berritzea dutenak edo kanpoko diseinuari eragiten diotenak.

- Aquellas que tienen como fin la reforma de la fachada o afectan al diseño exterior.

- Barruko trenkada-multzoa aldatzeko edo zorua aldatzeko obrak zurezko egitura edo egitura mistoa duten eraikinetan egiten direnean, obraren zuzendari teknikoaren izendapen ofiziala aurkeztu beharko da, gutxienez.

- Cuando las obras de modificación interior de tabiquería o cambio de suelo, se ejecuten en edificio con estructura de madera o mixta, al menos, deberán aportar nombramiento oficial de Técnico Director de Obra.

- Lokalak eraistea eta hondakinak kentzea, egiturazko elementuei eragiten dietenean.

- El derribo y desescombro de locales cuya actuación afecte a elementos estructurales.

- Ebakuazio-bideak aldatzea edo erabilera nahiz okupazioa aldatzea.

- Modificación de las vías de evacuación o modificación del uso o de la ocupación.

Langile gaitu eta eskudunek idatzitako proiekturik ez baina lizentzia beharrezkoa duten obrak:

Obras que no requieren de proyecto redactado por personal habilitado y competente pero sí licencia:

-Barruko berrikuntza-lanak (eraistea, hondakinak kentzea, berritzea, zaharberritzea edo bestela banatzea, sabaiak eta zoruak), eraikinaren egonkortasuna eta erresistentzia mekanikoa bermatzen duten elementuen artean ez daudenak eta egiturazko osagaietan eragina ez dutenak (besteak beste, forjatuak, eskailerak eta solairuarteak), baldin eta erakinaren egitura zurezkoa edo mistoa ez bada.

- Las obras de reforma interior (derribo, desescombro, reforma, rehabilitación o redistribución, techos y suelos) que no se incluyan dentro de los elementos que garanticen la estabilidad y resistencia mecánica del edificio y que no afecten a elementos estructurales (entre ellos, forjados, escaleras, entreplantas etc.), siempre y cuando que el edificio no posea estructura de madera o mixta.

- Ateak, leihoak, pertsianak eta abar ordeztea.

- Sustitución de puertas, ventanas, persianas etc.

- Toldo txikiak instalatzea eta errotuluak jartzea.

- Instalación de toldos de pequeñas dimensiones y colocación de rótulos.

Obra-lizentziarik beharrezkoa ez duten obrak:

Obras que no requieren licencia de obras:

- Iturgintza- eta elektrizitate-instalazioak berritzea/konpontzea, margotzea, garbitzea, komunak berritzea eta antzekoak.

- Renovación/reparación de instalaciones de fontanería, electricidad, pintura, limpieza, renovación sanitarios y similares.

Obra-lizentzia eskatzeko izapideak

Trámites para la solicitud de licencia de obras

Dokumentazioaren ale bat paperean aurkeztu beharko da, eta nahi izanez gero, kopia bat erantsi ahal izango da euskarri elektronikoan (CD nahiz USB memoria batean) izapidea bizkortzeko.

Deberá presentar un ejemplar de la documentación en papel, pudiendo añadir una copia en formato electrónico (a través de un CD o USB) con el fin de agilizar la tramitación.

Agiriak aurkezteko, jarraian adierazten diren aginduaren hizkia eta zenbakia zehaztu beharko dira agiri bakoitzean:

Los documentos a aportar se presentarán detallando, en cada uno de ellos, la letra y el número de orden siguientes: A.1 Memoria:

A.1 Memoria:

1.1 Descripción del Local, superficies (útiles y construidas) totales y parciales según usos, así como accesos y posición del local dentro del edificio y su comunicación con él.

1.1 Lokalaren deskribapena; azalerak (erabilgarriak eta eraikiak), guztizkoak eta partzialak erabileren arabera; lokalaren sarbideak eta kokapena eraikinaren barruan, eta eraikinarekiko komunikabideak.

1.2 Fotografía/as en color de la/s fachada/s

1.2 Fatxadaren edo fatxaden koloretako argazkia/k

1.3 Descripción de la de las Obras a realizar, (afección a elementos estructurales, fachadas,…)

1.3 Egin beharreko obren deskribapena (egiturazko elementuei, fatxadei eta abarrei eragiten ote dien) 1.4 Aplikatu beharreko araudia betetzen den justifikazioa: udal-araudia (HAPO, ordenantza osagarriak), irisgarritasuna, suteen aurkako babesa....

1.4 Justificación del cumplimiento normativa de aplicación: municipal (PGOU, Ord. Complementarias), Accesibilidad, Protección contra Incendios. A.2 Planos

A.2 Planoak 2.1 Obra egingo den lokal edo eraikinaren kokapena (gutxieneko eskala, 1:5000). 2.2 Kokalekua, lokalaren edo eraikinaren kokapen zehatza adierazita eta finkaren gainerako elementuekiko erlazioa islatuta (gutxieneko eskala, 1:500). 2.3 Kotadun solairuak: lokala osatzen duten maila guztien egungo egoeraren eta egoera berrituaren planoak, honako hauek zehaztuta: #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

2.1 Situación del local o edificio donde se va a ejecutar la obra (escala min. 1:5000). 2.2 Emplazamiento en el que se señale la ubicación exacta del local o edificio y lo relacione con el resto de la finca (escala min. 1:500). 2.3 Plantas Acotadas: planos del Estado Actual y del Estado Reformado de todos los niveles que conforman el local, indicando: - Distribución y usos con cotas y superficies de las distintas dependencias que 13


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

- Lokala osatzen duten gelen banaketa eta erabilerak, kotak eta azalerak ere adierazita (eskala 1/50 edo antzekoa), irisgarritasun-arauak betetzearen justifikazioa barne.

componen el local (e. 1/50 o similar) así como justificación de cumplimiento de las normas de accesibilidad. - Protección de incendios, saneamiento, fontanería, electricidad… (escala 1/50 o similar legible).

- Suteen aurkako babesa, saneamendua, iturgintza, elektrizitatea (eskala 1/50 edo antzekoa, irakurgarria).

2.4 Secciones Acotadas (e.1/50 o similar)

2.4 Kotadun sekzioak (eskala 1/50 edo antzekoa)

- Sección/es indicando alturas de los espacios y usos, conductos,… (longitudinal y transversal).

- Guneen eta erabileren altuerak, hodiak eta abar adierazten ditu(zt)en sekzioa(k) (luzetara eta zeharretara).

- Sección trazada por su Acceso y cotas de rasante.

- Bere sarbideak eta sestra-kotek trazatutako sekzioa. 2.5 Fatxada(k) oraingo egoeran eta berritu eta gero (eskala 1/50 edo antzekoan). Lokala edo eraikina katalogatutako elementuen zerrendan egonez gero, gehitu beharko da, hala dagokionean, fatxada indarrean dagoen araudiari egokitzen zaiola ebazten duen dokumentazioa.

2.5 Fachada/s en estado actual y reformado (a escala 1/50 o similar). En caso de que el local o edificio esté incluido en el listado de elementos catalogados, se deberá aportar, en su caso, documentación que resuelva la adecuación de la fachada a la normativa vigente. A.3 Otros documentos

A.3 Beste agiri batzuk

3.1 Presupuesto detallado de las obras, redactado por la persona contratista de las mismas o por el/la técnico/a competente, si la naturaleza de la obra lo requiere.

3.1 Obren aurrekontu zehaztua, obraren kontratistak edo teknikari eskudunak egina, obraren izaerak hala eskatuz gero.

3.2 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

3.2 Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen (EEH) kudeaketa-plana.

3.3 Nombramiento oficial de la Dirección Facultativa, habilitada por colegio profesional competente, si las obras:

3.3 Elkargo profesional eskudunak gaitutako Zuzendaritza Fakultatiboaren izendapen ofiziala, baldin eta obrek:

- afectan a elementos estructurales

- oinarrizko elementuei eragiten badiete

- afectan elementos comunes del edificio

- eraikinaren elementu komunei eragiten badiete

- afectan o se derriba tabiquería interior del local en caso de estructuras portantes de madera

- lokalaren barruko trenkadei eragiten badiete edo trenkada horiek eraisten badira, egurrezko egitura eramaileen kasuan - Eraikin katalogatu baten fatxada berreskuratzea barne hartzen badute Obra amaitutakoan, obra amaierako egiaztagiria aurkeztu beharko da. Obra egiteko beharrezkoa bada hesiak eta/edo edukiontziak jartzea, eskaera egin beharko da, dagokion inprimakia aurkeztuta.

- incluyen recuperación fachada Edificios Catalogados Al finalizar la obra, deberá presentarse el correspondiente Certificado de Fin de Obra. Si la obra necesita vallado y/o contenedor, la autorización para su instalación se debe solicitar mediante el impreso correspondiente.

Informazio gehiago

Más información

http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/58988A04588B000CC1257922002 C3341?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Actividades%20en%20comercios%20 y%20empresas

http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/58988A04588B000CC1257922002 C3341?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Actividades%20en%20comercios%20 y%20empresas

Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikaziorako aurkeztu beharreko proiektu teknikoaren edukia

Contenido del proyecto técnico a presentar para la Comunicación previa de Actividad Clasificada

Dokumentazioaren ale bat paperean aurkeztu beharko da, eta nahi izanez gero, kopia bat erantsi ahal izango da euskarri elektronikoan (CD nahiz USB memoria batean) izapidea bizkortzeko.

Deberá presentar un ejemplar de la documentación en papel, pudiendo añadir una copia en formato electrónico (a través de un CD o USB) con el fin de agilizar la tramitación.

Agiriak aurkezteko, inprimaki honetan adierazitako aginduaren hizkia eta zenbakia zehaztu beharko dira agiri bakoitzean: A- Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, egiaztatzen duena jarduera edota instalazioak bat datozela eraikuntza-proiektuarekin eta aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin eta betetzen direla ingurumenarekiko betebehar guztiak, baita, hala badagokio, ingurumeninpaktuaren aitorpenean jasotako betebeharrak ere. B- Proiektua idatzi duenaren kualifikazio teknikoa edo gaikuntza profesionala egiaztatzea, baldin eta proiektuak dagokion elkargo profesionalaren oniritzia jaso ez badu.

Los documentos a aportar se presentarán detallando, en cada uno de ellos, la letra y el número de orden recogido en este impreso: A- Certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que se cumplen todos los requisitos ambientales, incluidos, en su caso, los recogidos en la correspondiente declaración de impacto ambiental. B- Acreditar la cualificación técnica o habilitación profesional del redactor del Proyecto, en caso de que el proyecto no venga visado por el Colegio profesional correspondiente. C- Proyecto Técnico redactado por profesional habilitado y competente:

C- Profesional gaitu eta eskudunak idatzitako proiektu teknikoa: C.1. Ingurumen-memoria: Jardueraren eta hura garatzeko ezarritako neurrien deskribapena eta ingurumen-alderdiak jasotzen dituen memoria, hurrengoak barne hartuta: 1.1 Lokalaren deskribapena; azalerak (erabilgarriak eta eraikiak), guztizkoak eta partzialak erabileren arabera; lokalaren sarbideak eta kokapena eraikinaren barruan #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

C.1. Memoria Ambiental: Memoria descriptiva y ambiental de la actividad y de las medidas implantadas para su desarrollo, incluyendo: 1.1 Descripción del local, superficies (útiles y construidas) totales y parciales según usos, así como la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo. 1.2 Fotografía/as en color de la/s fachada/s 14


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

eta eraikinarekiko komunikabideak.

1.3 Descripción de la Actividad (su objeto y características técnicas propias de su desarrollo o proceso productivo, maquinaria, combustibles, instalaciones higiénicas, y de las medidas implantadas para minimizar el posible impacto de la actividad en el medio ambiente, las personas o sus bienes.

1.2 Fatxadaren edo fatxaden koloretako argazkia/k 1.3 Jardueraren deskribapena (helburua eta bere garapenaren edo ekoizpenprozesuaren ezaugarri teknikoak, makineria, erregaiak, higiene-instalazioak...) eta jarduera horrek ingurumenean, pertsonengan edo horien ondasunetan eragin ditzakeen kalteak gutxitzeko ezarritako neurrien azalpena.

1.4 Descripción y características técnicas de la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la actividad y, en su caso, de las instalaciones previstas para ventilación y/o climatización del local.

1.4 Jarduerak funtzionatzeko beharrezkoa den makineriaren deskribapena eta ezaugarri teknikoak, eta lokala aireztatzeko edota girotzeko instalaziorik jartzekotan, halakoen deskribapena eta ezaugarriak.

1.5 Antecedentes del local o actividad, describiendo y especificando si es nueva, reforma, o legalización de una actividad ya existente. 1.6 Justificación del cumplimiento normativo de aplicación: municipal (PGOU, Ordenanzas Complementarias, Ordenanza Ruido, Eco Ordenanza …), Accesibilidad, Protección contra incendios, normas sanitarias etc.

1.5 Lokalaren edo jardueraren aurrekariak, deskribatuta eta zehaztuta jarduera BERRIA edo BERRITU den, edota lehendik zegoen jarduera bat legeztatu den. 1.6 Aplikagarria den araudia betetzen den justifikazioa: udal-araudia (HAPO, ordenantza osagarriak, zaratari buruzko ordenantza, eko-ordenantza), irisgarritasuna, suteen aurkako babesa, osasun-arauak eta abar.

1.7 Aportación de las correspondientes autorizaciones y puestas en servicio que se contemplan en las diferentes normativas de seguridad industrial para aquellas instalaciones sometidas a reglamentos específicos (instalación eléctrica, instalación térmica, instalación de gas, etc.).

1.7 Berariazko erregelamenduen mende dauden instalazioen kasuan (instalazio elektrikoa, termikoa, gasarena, eta abar), haietako bakoitzari dagozkion industriasegurtasunari buruzko araudiek xedatzen dituzten baimenak eta zerbitzua abian jartzeko agiriak aurkeztea.

C.2. Planos 2.1 Situación de la actividad (escala mínima 1:5000).

C.2. Planoak 2.1 Jardueraren egoera (gutxieneko eskala, 1:5000)

2.2 Emplazamiento en el que se señale la ubicación exacta del local o edificio y lo relacione con el resto de la finca (escala min. 1:500).

2.2 Kokalekua, lokalaren edo eraikinaren kokapen zehatza adierazita eta finkaren gainerako elementuekiko erlazioa islatuta (gutxieneko eskala, 1:500).

2.3 Plantas Acotadas: planos del Estado Actual de todos los niveles que conforman el local, indicando: - Distribución y usos con cotas y superficies de las distintas dependencias que componen el local (e. 1/50 o similar) así como justificación de cumplimiento de las normas de accesibilidad.

2.3 Kotadun solairuak: lokala osatzen duten maila guztien egungo egoeraren planoak, honako hauek zehaztuta: - Lokala osatzen duten gelen banaketa eta erabilerak, kotak eta azalerak ere adierazita (eskala 1/50 edo antzekoa), irisgarritasun-arauak betetzearen justifikazioa barne.

- Instalaciones: ventilación, climatización, maquinaria, protección de incendios, saneamiento, fontanería, electricidad… (escala 1/50 o similar legible). 2.4 Secciones Acotadas (e.1/50 o similar)

- Instalazioak: aireztapena, aire-girotzea, makineria, suteen aurkako babesa, saneamendua, iturgintza, elektrizitatea... (eskala 1/50 edo antzekoa, irakurgarria).

- Sección/es indicando alturas de los espacios y usos, conductos, instalaciones, maquinarias (longitudinal y transversal).

2.4 Kotadun sekzioak (eskala 1/50 edo antzekoa)

- Sección trazada por su acceso y cotas de rasante.

- Guneen eta erabileren altuerak, hodiak, instalazioak eta makineriak adierazten ditu(zt)en sekzioa(k) (luzetara eta zeharka).

2.5 Fachada/s en estado actual (a escala 1/50 o similar)

- Bere sarbideak eta sestra-kotek trazatutako sekzioa.

2.6. Otros planos de detalle precisos para la actividad.

2.5 Fatxada(k) oraingo egoeran (eskala 1/50 edo antzekoan). 2.6 Jarduerak eskatzen dituen bestelako xehetasun-planoak. Informazio gehiago http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/076363AFBBEBF66CC125791F003 2E72F?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Actividades%20en%20comercios%20 y%20empresas

Más información http://www.donostia.org/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/076363AFBBEBF66CC125791F003 2E72F?OpenDocument&idioma=cas&id=D580485&cat=Actividades%20en%20comercios%20 y%20empresas

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

15


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Hemen adierazitako informazioak informazioa emateko balio du soilik. Araudi bakoitza zehatz-mehatz irakurtzeko, jo dokumentu osora.

La información aquí reflejada tiene un carácter meramente orientativo. Para una lectura exhaustiva de cada normativa, acudir al documento completo.

Eraikinen eta lokalen baldintza orokorrak

Condiciones generales de las edificaciones y los locales

-Eraikuntzako ordenantza osagarriak.

-Ordenanzas complementarias de edificación.

http://www.donostia.org/info/ciudadano/urbanismo_planos.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas &id=A423010377686&cat=Ordenanzas%20Complementarias%20de%20Edificaci%C3%B3n

http://www.donostia.org/info/ciudadano/urbanismo_planos.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas &id=A423010377686&cat=Ordenanzas%20Complementarias%20de%20Edificaci%C3%B3n

Aplikazio-eremua: Plan Orokor honen babesean eraikitzen diren «etxebizitza-erabileretarako» eraikinak, alde batera utzi gabe horietan maila goragoko araudi batek lehentasuna izan dezakeela, azken horrekbaldintza murriztaileagoak edo eskakizun maila handiagoak zehazten dituen kasuetan. > «Lehen sotoan», «erdisotoan», «beheko solairuan», «behegainean» edo «lehen solairuan» dauden lokal guztiek, nagusiki «etxebizitza ez diren erabilerakoak» badira, zuzeneko sarbidea izango dute eraikinaren kanpoaldetik, bertako etxebizitzetara sartzeko eremu eta elementuetatik bereizia.

Ámbito de aplicación: En los edificios destinados a «usos residenciales» que se construyan al amparo del vigente Plan General, sin perjuicio de la prevalencia sobre ellas de la normativa de rango superior, en los casos en que esta última defina condiciones más restrictivas, o, niveles de exigencia mayores. > Todos los locales —situados en el «sótano primero», «semisótano», «planta baja», «entresuelo» o «planta primera»— destinados de forma predominante a «usos no residenciales» tendrán acceso directo desde el exterior del edificio, independiente de los espacios y elementos de acceso a las viviendas del mismo.

> Gutxieneko garaiera libreak eta azalerak

> Alturas libre y superficies mínimas

Gutxieneko garaiera librea puntu kritikoetan: 2,10 m.

Altura libre mínima en puntos críticos: 2,10 m.

Gutxieneko garaiera eremuetan: (< 40 m²: 2,80 m., 40-80 m² 3,00 m, >80 m²: 3,20 m)

Altura mínima en espacios: <40 m2: 2,80 m., 40-80 m2 3,00 m, >80 m2: 3,20 m

Gutxieneko garaiera eremu osagarrietan: 2,25 m.

Altura mínima en espacios auxiliares: 2,25 m. > Superficie mínima: 18,00 m2

> Gutxieneko azalera: 18,00 m²

> Aseos

> Komunak

La dotación de «cuartos de aseo» en los locales destinados a «usos de hostelería» o «recreativos», y, su composición, se ajustarán a los criterios que se especifican a continuación, en función de la superficie de los espacios destinados al público:

«Ostalaritza-» edo «jolas-erabileretarako» lokaletako «komun-gelen» hornidura eta beren osaera jarraian zehazten diren irizpideetara egokituko dira, jendearentzat jarritako eremuen azaleraren arabera: Azalera <= 25 m² (u): «komun» bat, «konketa» duen «komun-aurre» batekin. Azalera <= 50 m² (u): Bi «komun» –«gizonezkoentzat»/«emakumezkoentzat»–, «konketa» duen «komun-aurre» bat partekatuta. Azalera <= 100 m² (u): Bereizitako bi «komun-gela» –«gizonezkoentzat»/«emakumezkoentzat»–«komuna» eta «konketa» barne; «gizonezkoenek» «pixatokia» izatea gomendatzen da–. Azalera <= 200 m² (u): Bereizitako bi «komun-gela» –«gizonezkoentzat»/«emakumezkoentzat»–;«gizonezkoenek» «konketa» eta «pixatokia» izango dute, eta «emakumezkoenek», bi «komun» eta bi «konketa». Azalera >= 200 m² (u): > Argiztapena eta aireztapena

Superficie <= 25 m² (u): Un «inodoro» con «anteaseo» dotado de «lavabo». Superficie <= 50 m² (u): Dos «inodoros» —«hombres»/«mujeres»— con «anteaseo» común dotado de «lavabo». Superficie <= 100 m² (u): Dos «cuartos de aseo» diferenciados -«hombres»/«mujeres»- dotados de «inodoro» y «lavabo» -recomendado «urinario» en el de «hombres»-. Superficie <= 200 m² (u): Dos «cuartos de aseo» diferenciados -«hombres»/«mujeres»- dotados de «inodoro», «lavabo» y «urinario» el de «hombres», y, de dos «inodoros» y dos «lavabos» el de «mujeres». Superficie >= 200 m² (u): > Iluminación y Ventilación

Aireztapen «naturalak» baldintza horiek betetzen ez baditu, «aireztapen behartua» jarri beharko da, ordenantza hauen 1.2 atalean ezartzen diren betebeharrekin, orduko bost (5) aire-berriztapen gutxienez ziurtatzeko moduan.

En caso de que la ventilación «natural» no reúna estos requisitos, se deberá disponer «ventilación forzada», con los requisitos que se establecen en la sección 1.2 de las presentes Ordenanzas, de tal forma que se asegure una renovación del aire mínima de cinco (5) volúmenes por hora.

Aireztapen mekanikoa jartzeko –beharrezko makineria eta hala badagokio, aire-girotzekoa, lokalaren barrualdean kokatu beharko da–, beharrezkoa izango da instalazioari buruzko proiektu xehatu bat aurkeztea, gaian eskumena duen fakultatibo batek izenpetutakoa.

Para la disposición de ventilación mecánica —la maquinaria necesaria, y, en su caso la de climatización, se deberá situar en el interior del local— se exigirá la presentación de un proyecto detallado de la instalación, suscrito por un facultativo competente en la materia.

«Ostalaritza-» edo «jolas-» jardueren kasuan, aireztapen «behartua» eskatuko da oro har.

En los casos de actividades de «hostelería» o «recreativas» se exigirá con carácter general la disposición de ventilación «forzada».

> Akabera eta gutxieneko instalazioak Jendearentzako eremuetako edota pertsonak era jarraituan bertan egoteko eremuetako zoruek, sabaiek eta hormek akabera-estaldura izango dute beti.

> Acabado e instalaciones mínimas Los suelos, techos y paredes de los espacios destinados al público o a la estancia continuada de personas contarán en todo caso con un revestimiento acabado.

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

16


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Ordenantza, eragozpenak sortzen dizkieten jardueretatik herritarrak babesteko udalak nola jokatu behar duen arautzekoa.

- Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal para la protección del vecindario frente a las actividades que produzcan incomodidades.

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/FD6C5EE37F074725C1256BB400 35EC61/$file/Salud_Higiene.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/FD6C5EE37F074725C1256BB400 35EC61/$file/Salud_Higiene.pdf

Aplikazio-eremua: Establezimendu publikoak edo pribatuak; zerrenda ez da mugatzailea, antzekoak diren bestelakoetara zabaldu daiteke.

Ámbito de aplicación: Establecimientos públicos o privados sin que su enumeración sea limitativa, pudiendo extenderse a cualesquiera otros de carácter similar.

- I. kategoria. Edaritegiak. Jatetxeak - jateko etxeak Autozerbitzuak. Kafetegiak. Upategiak. Gaztandegiak. Hanburgeseriak - krepe-dendak - pizzeriak Sagardotegiak. Snack-bar. Kafe-, te- eta zuku-dastalekuak. Txokoak. Kultura-elkarteak. Jolas-elkarteak. Gastronomia-elkarteak: Izozki-dendak.

- Categoría I. Bares. Restaurantes - Casas de comidas. Self-services. Cafeterías. Bodegas. Queserías. Hamburgueserías - Creperías – Pizzerías.. Sidrerías. Snack-bar. Degustaciones café, té y zumos. Txokos. Sociedades culturales. Sociedades recreativas. Sociedades gastronómicas. Heladerías.

- II. kategoria. Jolas- eta atseden-aretoak. Bolatokiak. Pubak. Whiskitegiak. Taberna amerikarrak. Disko-tabernak.

- Categoría ll. Salones recreativos o de juegos. Boleras. Pubs. Whiskerías. Bares americanos. Disco-Bares.

- III. kategoria. Diskotekak. Dantzalekuak. Gazteen dantzalekuak. Dantza-aretoak. Ikuskizun-emanaldiak dituzten dantzalekuak. Kantu-kafetegiak. Kontzertu-kafetegiak. Kafeantzokiak. Bingoak. Kasinoak.

- Categoría III. Discotecas. Boites. Salas de Fiesta de la juventud. Salas de baile. Salas de fiesta con espectáculo o pases de atracciones. Cafés-cantantes. Cafés-concierto. Cafésteatro. Bingos. Casinos.

0. multzoa.- Denetara 150 m²-ra arteko azalera erabilgarria duten eraikinak edo establezimenduak. Azalera horren barruan sartuko dira zerbitzu eta gela guztiak. I. multzoa.- Denetara 150 m² eta 500 m² arteko azalera erabilgarria duten establezimenduak, zerbitzu eta gela guztiak barne. II. multzoa.- Denetara 500 m² -tik gorako eta 1.000 m²-tik beheragoko azalera erabilgarria duten establezimenduak, zerbitzu eta gela guztiak barne. III. multzoa.- Denetara 1.000 m² edo gehiagoko azalera erabilgarria duten establezimenduak, zerbitzu eta gela guztiak barne.

Grupo 0.- Establecimientos que no superen los 150 m² de superficie total útil incluidos todos los servicios y dependencias. Grupo I.- Establecimiento, cuya superficie total útil incluidos todos los servicios y dependencias esté comprendido entre 150 rn² y 500 m². Grupo II.- Establecimientos cuya superficie total útil, incluidos todos los servicios y dependencias sea superior a 500 m² e inferior a 1.000 m². Grupo III.- Establecimientos cuya superficie total útil, incluidos todos los servicios y dependencias, tenga 1.000 m² o más.

> Garaierak

> Alturas.

Jendearentzat jarritako azaleraren zorutik sabairako gutxieneko garaiera librea eraikuntzako udal-ordenantzetan zehaztutakoa izango da. Establezimendu mota horietan instalatzen diren erabilera publikoko ateek 2,10 metroko garaiera izan beharko dute, gutxienez.

La altura mínima libre de suelo a techo de la superficie destinada al público será la señalada en las Ordenanzas Municipales de Edificación. Las puertas de uso público que se instalen en este tipo de establecimientos deberán tener una altura mínima de 2,10 metros.

> Komunak - Komunen neurriak erosotasunez erabiltzeko modukoak izango dira, eta lokalaren gainerako eremuetatik isolatuta egongo dira komun-aurre itxi baten bidez. - Komun-aurreotan konketak baino ezingo dira instalatu. Pixatokiak lokalaren gainerako eremuetatik isolatuta egon beharko dira; hortaz, debekatuta egongo da komun-aurreotan instalatzea. Hustuketa fatxadara egiten bada, espaloiko sestratik gutxienez 2,30 metrora kokatutako sareta baten bidez egingo da irtetea. Aireztapena behartua denean, hura kontrolatu beharko da, irtetean aireak inolako eragozpenik sortu ez dezan. - 50 m²-ra arteko azalera publikoa: komuna duten bi komun-gela eskatuko dira, konketaeremu partekatuarekin. - 100 m²-ra arteko azalera publikoa: bi komun-gela, bata emakumezkoentzat eta bestea gizonezkoentzat. - Emakumezkoenak komun bat eta konketa bat izan beharko ditu gutxienez. - Gizonezkoenak komun bat eta konketa bat izan beharko ditu gutxienez, eta pixatokia instalatzea gomendatzen da. - 200 m²-ra arteko azalera publikoa: bi komun-gela, bata emakumezkoentzat eta bestea gizonezkoentzat. - Emakumezkoenak bi komun eta bi konketa izan beharko ditu gutxienez. - Gizonezkoenak komun bat, pixatoki bat eta konketa bat izan beharko ditu gutxienez. - 200 m²-tik aurrera, 100 m² bakoitzeko bi unitatetan areagotuko da komun kopurua, bata gizonezkoentzat eta bestea emakumezkoentzat. Unitateok hurrengoak izango dituzte gutxienez: emakumezkoen kasuan, komun bat eta konketa bat; gizonezkoen kasuan, berriz, konketa bat, komun bat eta pixatokia. > Ke-hustea

> Aseos - Las dimensiones de los aseos serán las adecuadas para que resulte cómodo su uso y estarán aislados del resto del local por medio de un anteaseo cerrado. - En estos anteaseos, se permitirá únicamente la instalación de lavabos. Los urinarios deberán estar aislados del resto del local, estando por lo tanto prohibida su instalación en estos anteaseos. En caso de que la evacuación se realice a la fachada, la salida se efectuará a través de una rejilla colocada a una altura mínima de 2,30 metros de la rasante de la acera. Cuando la ventilación se realice de forma forzada, se deberá controlar de tal forma que el aire en su salida no produzca molestias de ningún tipo. - Hasta 50 m² de superficie pública, se exigirán dos cuartos de aseo provistos de inodoro con zona de lavabo común. - Hasta 100 m² de superficie publica, dos cuartos de baño, uno para señoras y otro para caballeros. - El de señoras deberá constar al menos de inodoro y lavabo. - El de caballeros deberá constar al menos de inodoro y lavabo siendo recomendable la instalación de urinario. - Hasta 200 m² de superficie pública, dos cuartos de aseo, uno para señoras y otro para caballeros. - El de señoras deberá constar al menos de dos inodoros y dos lavabos. - El de caballeros deberá constar al menos de un inodoro, un urinario y un lavabo. - A partir de 200 m² y por cada fracción de 100 m2 se incrementará el número de aseos en dos unidades, uno para caballeros y otro para señoras. Estas unidades constarán al menos de inodoro y lavabo para señoras y lavabo, urinario e inodoro para caballeros.

Establezimenduan sukalde, frijigailu, erretegi edo kea sortzen duen beste elementuren #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

17


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

bat erabiltzen denean, material erregaitzezko hodi independente bat jarri beharko da kea kanporatzeko, eraikinaren estalkia metro batean gaindituko duena eta horretarako soilik balioko duena; beraz, ezin izango dira erabili eraikinak eduki ditzakeen aireztatze-hodiak. > Aire-berritzea Lokaletako aire-berritzea aireztapen naturalaren, aireztapen behartuaren edo aire egokituko sistema baten bidez egin ahalko da, kasu bakoitzaren arabera. Orduko bost berritze lortu beharko dira gutxienez, inolako eragozpenik sortu gabe. > Osasun-baldintzak Baldintza guztiek taldeentzako jantokietako erregelamendu tekniko-sanitarioari men egingo diote. 2817/83 Errege Dekretua, 1983ko urriaren 13koa.

> Evacuación de humos En los casos en que se utilice en el establecimiento cocina, freidora, asador o cualquier otro elemento productor de humos, éstos deberán ser evacuados por medio de un conducto de material incombustible, que rebase en un metro de altura la cubierta del edificio, exclusivo para tal finalidad, no siendo válido, por tanto, utilizar para ello los conductos de ventilación comunes que pueda tener el edificio. > Renovación de aire La renovación de aire de los locales podrá realizarse, según los casos, por medio de ventilación natural, ventilación forzada o sistema de aire acondicionado. Habrá de conseguirse un mínimo de 5 renovaciones por hora, sin que ello produzca ningún tipo de molestias. > Condiciones sanitarias Todas ellas se ajustarán al Reglamento Técnico-Sanitario de Comedores colectivos. Real Decreto 2817/83 de 13 de octubre de 1983.

- Abuztuaren 27ko 2816/1982 Errege Dekretua, jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretako Poliziaren Erregelamendu Nagusia onartzen duena, eta hura garatzeko araudi osagarria.

- Decreto 2816/1982 de 27 de agosto por el que se aprueba el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, y normativa complementaria de desarrollo.

http://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf

Aplikazio-eremua: Erregelamendu honetako arauak eranskinean aipatutako eta jendearentzat antolatutako ikuskizun, kirol, joko, jolas eta establezimenduei aplikatuko zaizkie, bai eta antzeko ezaugarriak dituzten gainerako jarduerei ere, kontuan hartu gabe publikoak edo pribatuak diren, edota irabazi asmorik duten ala ez.

Ámbito de aplicación: Serán aplicables los preceptos del presente Reglamento a los espectáculos, deportes, juegos recreos y establecimientos destinados al público, enumerados en el Anexo y a las demás actividades de análogas características, con independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas.

> Jardueren sailkapena

> Clasificación de las actividades.

l. Eraikin edo aretoetan antolatutako jendaurreko ikuskizunak

l. Espectáculos públicos celebrados en edificios o locales

1. Jendaurreko ikuskizunak eurak; bereziki:

1. Espectáculos ‘públicos propiamente dichos, especialmente:

- Zinema. - Antzerkia. - Kontzertuak. - Zirkuak. - Barietateak eta folklorea. - Zezenketak. - Telebista-klubak. - Antzerki, zinema, zirku eta gainerako ikuskizun ibiltariak.

- Cinematógrafos. - Teatros. - Conciertos - Circos. - Variedades y folklore. - Espectáculos taurinos. - Teleclubes - Teatros, cines, circos y demás espectáculos ambulantes.

2. Ikuskizunak eta kirol-jarduerak areto edo esparruetan; zehazki, honako hauetan:

2. Espectáculos y actividades deportivas en locales o recintos, concretamente en:

- Futbol-zelaiak. - Saskibaloi-edo eskubaloi-kantxak. - Tenis-pistak. - Belar-hockey zelaiak, eta patinajerako eta patin-hockeyrako pistak. - Belodromoak. - Motoziklismo- eta automobilismo-lasterketetako zirkuituak. - Hipodromoak. - Zakur lasterketetarako pistak. - Tiro-eremuak. - Bolatokiak. - Pilotalekuak. - Gimnasioak eta atletismo-pistak. - Igerilekuak. - Boxeo-aretoak. - Beisbol-zelaiak. II. Bestelako ikuskizunak eta kirol-jarduerak

- Campos de futbol - Campos de baloncesto, balonmano. - Pistas de tenis. - Pistas de patinaje y de hockey sobre hierba y sobre patines. - Velódromos. - Circuitos de carreras motociclistas y automovilistas. - Hipódromos. - Canódromos. - Campos de tiro. - Boleras. - Frontones. - Gimnasios y pistas de atletismo. - Piscinas - Locales de boxeo. - Béisbol. Il. Otros espectáculos v actividades deportivas

3. Ikuskizunak eta kirol-jarduerak esparru irekietan eta bereziki: - Udako edo aire zabaleko antzerki, zinema eta gainerako ikuskizunak. #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

3. Espectáculos y actividades deportivas en espacios abiertos y especialmente: - Teatros, cines y demás espectáculos d-e verano o al aire libre. 18


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

- Estropadak eta uretako bestelako ikuskizun edo kirol-jarduerak. - Ikuskizun eta kirol-jarduera aeronautikoak. - Txirrindulari, motoziklismo eta automobilismoko lasterketak bide publikoetan. - Moto-krosak. - Eski-jarduerak eta -lehiaketak. - Kirol-lehiaketetako korrika-lasterketak edo maratoiak eta herri-lasterketak. III. Jolas-jarduerak

- Regatas y otros espectáculos o actividades deportivas náuticas. - Espectáculos y actividades deportivas aeronáuticas. - Carreras ciclistas, motociclistas y automovilística en las vías Públicas. - Moto-cross. - Actividad0s y competiciones de esquí. - Pruebas de pedestrismo o maratones deportivos y populares. III. Actividades recreativas

4. Ausazko jokoak.

4. Juegos de azar.

- Joko-kasinoak. - Bingo-aretoak. - Jolas-makinak eta ausazkoak. - Tonbolak. - Jolas-aretoak.

- Casinos de juego. - Salas de bingo. - Máquinas recreativas y de azar. - Tómbolas. - Salones recreativos

5. Jolas-ikuskizunak, eta zehazki:

5. Atracciones y en concreto:

- Barraketako jolas-ikuskizunak eta etxolak. - Jolas-parkeak. - Parke zoologikoak. - Safari-parkeak.

- Atracciones y casetas de feria. - Parques de atracciones. - Parques zoológicos. - Safari-park.

6. Bestelako jolas-jarduerak:

6. Otras actividades recreativas:

- Herrietako dantzaldi eta jaiak. - Folklore-ekitaldiak. - Gazteen dantzalekuak. - Diskotekak eta dantza-aretoak. - Ikuskizun-emanaldiak dituzten dantzalekuak. - Jaialdiak, lehiaketak eta antzekoak. IV. Establezimendu publikoak

- Verbenas y fiestas populares. - Manifestaciones folkóricas. - Salas de fiesta de Juventud. - Discotecas y salas de baile. - Salas de fiesta con espectáculos o pases de atracciones. - Festivales, concursos o similares. IV. Establecimientos públicos

7. Establezimendu publikoak; hala nola:

7. Establecimientos públicos, como:

- Jatetxeak. - Kafe-etxe eta kafetegiak. - Edaritegiak eta antzekoak. - Kantu-kafetegiak. - Antzerki-kafetegiak. - Kontzertu-kafetegiak. - Tablao flamenkoak. - Erakusketa- eta hitzaldi-aretoak.

- Restaurantes. - Cafés y cafeterías. - Bares y similares. - Cafés cantantes. - Cafés-teatros. - Cafés conciertos. - Tablaos flamencos. - Salas de exposiciones y conferencias.

> Sarrerak, irteerak eta zirkulazioak

> Accesos, salidas y circulaciones

Jendaurreko ikuskizunetarako eraikin eta areto guztiak eraikitzeko garaian, kontuan hartu beharko da ibilgailuen zirkulaziorako egokiak diren bide publiko edo eremu irekietarako fatxada eta irteera izan beharko dituztela, eta horien gutxieneko kopurua eta zabalera honako hauek izango dira:

Todos los edificios y locales cubiertos destinados a espectáculos públicos se construirán con fachada y salida a vías públicas o espacios abiertos aptos para la circulación rodada cuyo número y anchura mínima serán los siguientes:

< 300 lagun: fatxadak eta irteerak 7 metroko zabalerako eremu ireki batera emango dute. < 300-700 lagun: fatxadak eta irteerak 12,5 metroko zabalerako eremu ireki batera emango dute. < 700-1500 lagun: fatxadak eta irteerak gutxienez bi bide publikotara emango dute, guztira 30 metrokoak izango direnak. Irteerak: Zabalera 1,20 m (50 pertsona) edo 1,80 m (50etik gora) baino handiagoa. Ateak irteeraren aldera irekiko dira. Eskailerak: Mailak, < 17 cm, 18 cm eta 3 cm artean. Garaiera, 3,20 baino handiagoa.

<300 personas: fachada y salida a espacio abierto de 7 metros de ancho. 300-700 personas: fachada y salida a espacio abierto de 12.5 metros de ancho. 700-1500: fachada y salida a dos o más vías públicas de 30 metros conjuntamente. Salidas: Ancho mayor de 1,20 (50 personas) o 1,80 m (mayor aforo) Las puertas abrirán en sentido de la salida Escaleras: Peldaños <17cm, no más de 18 ni menos de 3 Altura mayor de 3,20 > Condiciones de los locales abiertos destinados a deportes o espectáculos. Emplazamiento, fachadas, zonas de acceso e instalaciones necesarias. > Regulación de los agentes intervinientes:

> Kirol edo ikuskizunetara bideratutako lokal irekien baldintzak. Kokalekua, fatxada, sarbide-eremuak eta beharrezko instalazioak. > Parte hartzen duten eragileen araudia: #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

La empresa y el personal Ejecutantes de la actividad recreativa Público general 19


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Enpresa eta langileak Jolas-jardueraren egileak Publiko orokorra

> Condiciones para la celebración del espectáculo Horarios Carteles

> Ikuskizuna gauzatzeko baldintzak Ordutegiak Kartelak - Eraikingintzaren Kode Teknikoa. ESI Oinarrizko Dokumentua. Erabileraren Segurtasuna eta Irisgarritasuna.

- Código Técnico de la edificación. Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSUA_19feb2010_ comentarios_21dic2012.pdf

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSUA_19feb2010_ comentarios_21dic2012.pdf

Aplikazio-eremua: Eraikingintzaren Kode Teknikoa lehendik dauden eraikinetako eskuhartzeetan ere aplikatuko da eta kodea betetzen dela justifikatu beharko da memorian edo dagokion teknikariak sinatutako proiektu batean, betiere obrak egiteko ezinbesteko den administrazio-baimenaren edo lizentziaren eskaerarekin batera. Aldez aurreko lizentziaren edo baimenaren eskakizunaren ordez, aldez aurreko erantzukizun-deklarazioaren edo komunikazioaren eskakizuna eskatzen bada, indarreko araudian xedatutakoaren arabera, proiektua edo justifikazio-memoria (dagokiona) izan badela adierazi behar da esanbidez.

Ámbito de aplicación: Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.

Eraikingintzaren Kode Teknikoa aplikatzea ez bada bideragarria hirigintzaren aldetik, teknikoki edo ekonomikoki, edo bestela, esku-hartze motarekin edo eraikinaren babesmailarekin bateragarria ez bada, proiektugilearen edo, hala badagokio, memoria sinatu duen teknikariaren irizpideari jarraiki eta haren ardurapean, modu eraginkorrean ahalik eta egokitzapen-mailarik handiena ahalbidetuko duten konponbideak aplikatu ahal izango dira. > ESI ODk hiru irizpide ez baztertzaile erabiltzen ditu erabilerak sailkatzeko:

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. > El DB SUA utiliza tres criterios diferentes y no excluyentes de clasificación de los usos:

- Jardueraren arabera. Eraikinei, establezimenduei edo eremuei aplikatzen zaie; hori dela eta, globalena da. Hona hemen erabileretako batzuk: etxebizitza, egoitza erabilera publikoa, eraikin publikoa, merkataritza eta osasuna.

- Según la actividad. Se aplica a edificios, a establecimientos o a zonas, por tanto es la más global. Son los usos Residencial Vivienda, Residencial Público, Pública Concurrencia, Comercial, Sanitario, etc.

- Erabiltzaile kopuru eta motaren arabera. Eremu edo elementuei aplikatzen zaie soilik. Eremu bakoitzak erabileraren bat dauka beti jardueraren arabera, baina, horretaz aparte, erabilera orokorrekoa edo mugatukoa izan daiteke.

- Según número y tipo de usuarios. Sólo se aplica a zonas o elementos. Cualquier zona, que siempre es de un uso según la actividad, es además de uso general o bien de uso restringido.

- Eraikinaren erabilgarritasunaren eta harekiko etxekotasunaren arabera (publikoaren aldetik). Printzipioz, esan dezakegu eraikinen zenbait eremutan aplikagarria den sailkapena dela. Urriak dira guztiz erabilera publikokoak diren eraikinak, erabilera pribatuko eremuren bat eduki ohi dute eta. Aldiz, badaude guztiz erabilera pribatukoak diren eraikinak, esaterako, etxebizitza-erabilerako eraikin ugari (beste batzuek, berriz, erabilera publikoko lokalak edo establezimenduak dituzte) edo jendeari irekita ez dauden administrazio-erabilerako eraikin ugari.

- Según su disponibilidad por el público y su familiaridad con el edificio. En principio cabe decir que es una clasificación aplicable a zonas de los edificios. Pero mientras que no abundan los edificios totalmente de uso público, ya que siempre suele haber algunas zonas de uso privado, sí hay edificios que son en su totalidad de uso privado, como es el caso de muchos edificios de uso Residencial Vivienda (otros en cambio tienen locales o establecimientos de uso público) o de uso Administrativo no abiertos al público.

> Erortzeko arriskuaren aurreko segurtasuna.

> Seguridad frente al riesgo de caídas.

Irristatzeen aurkako erresistentzia Bide-zoruaren jarraitutasunik eza eta desnibelak Babes-hesiak Eskaileren eta arrapalen baldintzak Kanpoaldeko beiren garbiketa > Zerbaitekin kolpeak hartzeko edo harrapatuta geratzeko arriskuaren aurreko segurtasuna. Elementu finkoekin kolpeak hartzea (garaiera libreak, burukada, pasabideak) Elementu erabilgarriekin kolpeak hartzea (ateak, leihoak) Harrapatuta geratzea > Argitasun desegokiak eragindako arriskuaren aurkako segurtasuna: Argiztapen-baldintzak zirkulazio-eremuetan, larrialdiko argiztapena.

Resistencia al deslizamiento Discontinuidad del pavimento y desniveles Barreras de protección Condiciones de escaleras y rampas Limpieza de acristalamientos exteriores > Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Impacto con elementos fijos (alturas libres, cabezada, pasos) Impacto con elementos practicables (puertas ventanas) Atrapamiento > Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: Condiciones del alumbrado en zonas de circulación, el alumbrado de emergencia.

> Argien posizioa eta ezaugarriak: Gutxieneko garaiera, kokapena ebakuazio-bideetan.

> Posición y características de luminarias: Altura mínima, posicionamiento en las vías de evacuación.

> Okupazio handiko egoerek sortzen duten arriskuaren aurreko segurtasuna

>Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

Zutik dauden 3000 ikusle baino gehiago hartu ditzaketen estadioetako harmailei, kiroldegietako pabilioiei, bilera-zentroei eta kultura-erabilerako bestelako eraikinei aplikatzen

Aplicable a graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

20


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

zaie, besteak beste.

edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.

> Martxan dauden ibilgailuek sortzen duten arriskuaren aurreko segurtasuna; babesa, seinaleak.

> Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, protección, señalizaciones.

Zaratak eta jarduera gogaikarriak

Ruidos y actividades molestas

- Soinu eta zarataren kutsadura dela-eta udalak hartuko duen jarrera arautzen duen ordenantza.

- Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones.

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/528020603629B61BC1256BB400 33F8BC/$file/Contaminacion_acustica.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/528020603629B61BC1256BB400 33F8BC/$file/Contaminacion_acustica.pdf

Aplikazio-eremua: Ordenantza honen esparru arautzailearen barruan sartzen dira ingurugiroaren egoera naturala zaratekin eta/edo dardarekin aldatzen duten jarduera, instalazio eta portaera guztiak, arduraduna eta gertatzen diren tokia (publikoa zein pribatua, irekia zein itxia) edozein direla ere.

Ámbito de aplicación: Quedan sometidas a sus prescripciones todas las actividades, instalaciones y comportamientos que modifiquen el estado natural del medio, por la emisión de ruidos y/o vibraciones, cualquiera que sea la persona responsable y el lugar, público o privado, abierto o cerrado, en el que esto suceda.

> Ordutegiak

> Horarios

Bereziki garrantzitsua 22:00etatik 08:00etara bitartean (jaiegunetan, 23:00etatik 09:00etara bitartean). Etxebizitzetan gauzatzen diren lan zaratatsu guztiak 09:00etatik 19:00etara bitartean egingo dira. > Lokalaren baldintzak Industria-jarduerak (1. kategoriakoak izan ezik) ostalaritzakoak eta jendaurreko ikuskizunetakoak (edaritegiak, kafetegiak, jatetxeak, gastronomia-elkarteak, pubak, dantzalekuak eta antzekoak), merkataritza-erabilerakoak (supermerkatuak, harategiak, arrandegiak, ogilantegiak eta antzekoak), jolas-erabilerakoak (gimnasioak eta joko eta aisialdirako aretoak, bilarrak, mahai-futbolak, minigolf eta antzeko jarduerak dituztenak) musika- edo dantzaakademiak, musika-ekipoa izateko edo ikuskizunak antolatzeko baimenak dituztenak eta, oro har, arau honetan jasotakoak baino zarata maila handiagoak inpaktu bidez sor ditzaketenak eta, aldi berean, bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen direnak, zoru flotagarrien gainean instalatu beharko dira, lehendik dagoen zoruarekin edo forjatuarekin eta kokatzen diren eraikinaren egituraren bestelako elementuekin inolako loturarik izan gabe. > Isolamenduak, jarduera-motaren arabera 1. Bizilagunak dituzten eraikinetan, zarata- eta/edo dardara-foku izan daitezkeen instalazio edo jardueren eta ondoko esparruen artean intsonorizaziorako tratamendu egoki bat egongo da, eta, arau orokor gisa, eguneko ordutegian (8:00etatik 22:00ak arte) burutzen diren jardueretan airetiko zarataren isolamendu minimoa 55 dB(A)-koa izango da, eta 65 dB(A) dB(A)-koa, gaueko ordutegian (22:00etatik 8:00ak arte) burutzen diren jardueretan, bai eta jarduera hori inoiz edo aldian behin burutzen bada ere. 2. Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren kategoriaren barne sartzen diren jarduerak ondoren zehazten den isolamendu minimoa izango dute airetiko zarataren aurka:

Especialmente importante entre las 22 y las 08 h (entre 23 y las 09 h en festivos) Todo trabajo ruidoso en viviendas se producirá entre 9 y 19 h >Condiciones del local Las actividades industriales (excepto las de 1.ª categoría), las de hostelería y de espectáculos públicos (bares, cafeterías, restaurantes, sociedades gastronómicas, pubs, discotecas y similares), las de uso comercial como supermercados, carnicerías, pescaderías, obradores de pan y similares, las de uso recreativo como gimnasios y salones de juego y recreativos con billares, futbolines, mini-golf, etc., las academias de música o baile, las que posean autorización para disponer de equipo de música o realizar espectáculos y, en general, todas aquellas que puedan producir por impacto niveles de ruido superiores a los admitidos en esta norma y que se ubiquen en edificios habitados, deberán instalarse sobre un suelo flotante, totalmente desconectado del forjado o suelo existente y del resto de los elementos de la estructura del edificio donde se ubiquen. > Aislamientos por tipo de actividad 1.En los edificios habitados, los elementos constructivos horizontales y verticales de separación entre las instalaciones o actividades que puedan considerarse focos de ruido y/o vibraciones y los recintos contiguos deberán, como norma general, mediante tratamiento de insonorización apropiado, garantizar un aislamiento a ruido aéreo mínimo de 55 dB(A) en actividades con horario de funcionamiento diurno (8 a 22 horas) y de 65 dB(A) si el funcionamiento se realiza, aunque sea de forma limitada o esporádica, en horario nocturno (entre las 22 y las 8 horas). 2. Las actividades agrupadas bajo la categoría de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán disponer del siguiente aislamiento a ruido aéreo mínimo:

a) Ostalaritzako eta jendaurreko ikuskizunetako lokalak: - 55 dB(A) jatetxe-jarduera izan gabe elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak saltzeko baimena duten lokaletan eta instalazioetan (1. multzoa). - 65 dB(A) jatetxe-jardueran aritzeko edo edari alkoholdunak saltzeko baimena duten lokaletan eta instalazioetan (2. multzoa). - 70 dB(A) musika-ekipoa izateko baimena baina dantzarako pistarik ez duten lokaletan eta instalazioetan (3. multzoa). - 75 dB(A) musika-ekipoa eta dantzarako pista izateko edo ikuskizunak antolatzeko baimena duten lokaletan eta instalazioetan (4. multzoa). b) Joko-aretoak:

a ) Locales de hostelería y de espectáculos públicos: - 55 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para expender bebidas sin alcohol y alimentos sin que suponga actividad de restauración (Grupo 1). - 65 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para expender bebidas con alcohol o ejercer actividades de restauración (Grupo 2). - 70 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para disponer de equipo de música sin pista de baile (Grupo 3). - 75 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para disponer de equipo de música con pista de baile o realizar espectáculos (Grupo 4). b) Locales de juego: - 65 dB(A) en salones recreativos (Grupo 1).

- 65 dB(A) aisialdiko aretoetan (1. multzoa).

- 65 dB(A) en salones de juego (Grupo 2).

- 65 dB(A) joko-aretoetan (2. multzoa).

- 75 dB(A) en salas de bingo (Grupo 3).

- 75 dB(A) bingo-aretoetan (3. multzoa).

- 75 dB(A) en casinos de juego (Grupo 4).

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

21


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

- 75 dB(A) joko-kasinoetan (4. multzoa). 3. Kiroleko eta aisialdiko jardueretarako lokalek, hala nola gimnasioek, aisialdi eta gizarte arloko zentroek eta erretiratuen elkarteek, bai eta ikastetxeek eta kantu-, dantza- eta/edo musika-akademiek ere, gutxienez 65 dB(A)-ko isolamendua izango dute airetiko zarataren aurka, betiere bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen badira. 4. Musika edo giza ahotsa goratzeko aparatuak instalatzen diren lokalek, hala nola zinema-aretoek, antzokiek, auditorioek eta hitzaldi eta erlijio-gurtzarako aretoek gutxienez 70 dB(A)-ko isolamendua izango dute airetiko zarataren aurka, betiere bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen badira. 5. Aurreko paragrafoan jasotzen ez diren jarduerei gehien egokitzen zaien isolamendu akustikoa galdatu ahal izango zaie, betiere jarduera motaren eta funtzionamendu-moduaren arabera, eta onartzen diren mugak ez gainditzeko. 6. Saiakuntzen bidez lortzen diren inpaktuen zarata maila, dagokion eranskinean zehazten den eran, ezin izango da izan 40 dB(A)-tik gorakoa goiko edo aldamenetako etxebizitzetan. 7. Artikulu honetan galdatzen diren airetiko zaratarekiko isolamendu-balioek eta inpaktuzarataren mailaren balioek etxebizitzak izango dituzte erreferente beti. Aipatutako jardueren inguruetan bestelako eremuak badaude eta etxebizitza ez beste erabilera bat badute, isolamendu akustikoaren eskakizuna 10 dB(A) jaitsiko da, lokal mugakidearen erabilera etxebizitzakoa ez denean, edo etxebizitza-erabilerako eremuak direnean, baldin eta eraikinaren eremu komunak badira (eskailera-kaxak, atalondoak, atariak edo sarrerako korridoreak); modu berean jokatuko da zerbitzu komunitarioko lokalen edo barneko patioen kasuetan. Aldiz, 20 dB(A) murriztuko da kanpoko jarduerak eta barnekoak ez diren patioak bereizten dituzten fatxadetan. Era berean, kasu horretan, saiakuntzen bidez lortutako inpaktuen zarata mailaren eskakizunari 10 dB(A) gehituko zaizkio. 8. Zarata eta/edo dardara sortzen duen jarduera egiten den lokalak inguruan bertan sortutako zarata eta/edo dardara atzeman dezaketen beste batzuk baditu, eskatuko diren airetiko isolamendu akustikoa eta inpaktuen zarata maila ezartzeko immisio-baldintza txarrenak dituen eremua kontuan hartuko da. 9. Nolanahi ere, jarduera horien kasuan, isolamendu akustikoaren lanak bukatu orduko eta lokalaren amaierako dekorazioari ekin aurretik, komeni da lortu nahi den isolamendu akustikoaren egiaztapena egitea, betiere eman zaion tratamenduaren eraginkortasuna egiaztatzeko, eta, behin lana amaitu ondoren, aldaketak egin beharrak sortzen dituen arazoak ekiditeko xedez. 10. Galdatzen den isolamendu akustikoa lortzeko erabiltzen diren materialek eraikinetako suteen aurka babesteko baldintzei buruzko Eraikuntzako Oinarrizko Arauan edo hura ordezten duen beste edozeinetan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte. 11. Zarataren igorpen-fokua elementu jakin bat denean, galdatutako isolamendu akustikoa aipatutako fokura mugatu ahal izango da, betiere neurri horiekin ezarritako zarata-immisiorako mugak betetzen badira. 12. Galdatzen diren isolamendu-balioak zarata eta/edo dardara sortzen duten lokaletako aireztapenerako bao eta mekanismoei ere lotzen zaizkie, nola neguan hala udan. 13. Nolanahi ere, isolamendua ezarritako balio minimoetaraino areagotzeko ardura izango duen subjektu pasiboa zarata-iturriaren titularra izango da. > Makineria eta instalazioak Instalatzeko baldintzak Jardueretan erabiltzen diren makineria eta instalazio osagarriek, hala nola airea girotzeko, aireztapeneko edo hozketako ekipamenduek, ate metalikoek, karga-jasogailuek eta beste edozein motatako makineriak hurbilen dituzten etxebizitza edo lokalen barrualdera egiten dituzten zarata- eta/edo dardara- igorpenek ezingo dituzte gainditu ordenantza honetan ezarritako immisio-balioak. > Proiektu teknikoaren edukia Zarata eta/edo dardara mailak direla eta, beren eraginpeko inguruan dauden pertsona zein ondasunentzat edozein motako arrisku edo eragozpen sor dezaketen jarduera, instalazio, makina, gailu, elementu edo obretarako udal-lizentzien eskaeretan, azterketa akustiko bat aurkeztu beharko da kasu bakoitzean eskatutako dokumentazioarekin batera. Azterketa

3. Los locales destinados a actividades deportivas y de tiempo libre tales como gimnasios, centros lúdico-asociativos, hogares de jubilados, etc., los centros escolares y las academias de canto, baile y/o música que se instalen en edificios habitados deberán disponer de un aislamiento a ruido aéreo mínimo de 65 dB(A). 4. Los locales en los que se instalen aparatos de amplificación de música o voz humana tales como salas cinematográficas, teatros, auditorios, salones de conferencias, salones de culto religioso, etc., que se encuentren ubicados en edificios habitados deberán disponer de un aislamiento a ruido aéreo mínimo de 70 dB(A). 5. A las actividades no incluidas en los apartados anteriores se les podrá exigir el aislamiento acústico adecuado, según el tipo y modo de funcionamiento de la actividad, para no superar los límites admitidos. 6. El nivel de ruido de impactos obtenido mediante ensayo, según se especifica en el anexo correspondiente, no podrá ser superior a 40 dB(A) en las viviendas superiores o contiguas. 7. Los valores de aislamiento a ruido aéreo y de nivel de ruido de impactos exigidos en este artículo se refieren siempre con respecto a viviendas. En el caso de otros recintos contiguos a las actividades citadas, cuyo uso no sea el de vivienda, las exigencias de aislamiento acústico con respecto a estos locales se reducirán 10 dB(A) si el local colindante no tiene uso residencial, o en zonas de uso residencial cuando éstas sean zonas comunes del edificio (cajas de escalera, portales, vestíbulos o pasillos de acceso), locales de servicio comunitario o patios interiores, y 20 dB(A) en fachadas que separen las actividades del exterior y patios no interiores. Así mismo, en este caso la exigencia de nivel de ruido de impactos obtenido mediante ensayo se incrementará en 10 dB(A). 8. Cuando el funcionamiento de una actividad generadora de ruidos y/o vibraciones afecte a varios locales receptores, el aislamiento acústico a ruido aéreo y el nivel de ruido de impactos se exigirán con respecto a aquel recinto donde se estimen las condiciones de inmisión más desfavorables. 9. En el caso de actividades se recomienda que una vez realizadas las obras de aislamiento acústico, y antes de proceder a la decoración final del local, se realice una verificación del aislamiento acústico que se desea obtener a fin de comprobar la eficacia del tratamiento realizado, con el fin de evitar los problemas que se generan a la hora de realizar modificaciones con la obra ya ejecutada. 10. Los materiales utilizados para conseguir el aislamiento acústico exigido deberán cumplir las condiciones especificadas en la Norma Básica de la Edificación, sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, o cualquier otra que la sustituya. 11. Cuando el foco emisor de ruido sea un elemento puntual, el aislamiento acústico exigido podrá limitarse a dicho foco emisor, siempre que con ello se cumplan los límites de inmisión de ruido establecidos. 12. Los valores del aislamiento exigidos se refieren también a los orificios y mecanismos para la ventilación de los locales emisores de ruido y/o vibraciones, tanto en invierno como en verano. 13. En todo caso el sujeto pasivo de la obligación de incrementar el aislamiento hasta los mínimos señalados será el titular del foco de ruido. > Maquinaria e instalaciones. Condiciones de instalación La maquinaría e instalaciones auxiliares y complementarias de las actividades, como pueden ser equipos de climatización, ventilación o refrigeración, puertas metálicas, montacargas, y/o cualquier otro tipo de maquinaría, no podrán transmitir al interior de las viviendas o locales más próximos niveles sonoros y/o vibratorios superiores a los valores de inmisión establecidos en la presente Ordenanza. > Contenido del proyecto técnico En las solicitudes de licencia municipal para una actividad, instalación, máquina, aparato, elemento u obra susceptible de generar niveles de ruido y/o vibración que puedan ser causa de molestia o suponer riesgos de cualquier naturaleza para las personas o los bienes situados bajo su campo de influencia, junto a la documentación exigida en cada caso, deberá incluirse un estudio acústico, realizado por personal técnico competente

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

22


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

hori akustikan gai den eta kreditatuta dagoen teknikari batek edo alor horretan espezializatutako enpresa batek egin beharko du eta bertan, zarata eta/edo dardara transmititzeko gai diren iturri guztiak jasoko dira eta ordenantza honetan xedatutakoa betetzen dela egiaztatuko da dagozkion kalkuluen bidez.

y acreditado en acústica o por empresa especializada en dicho campo, que contemple todos los focos capaces de originar transmisión de ruido y/o vibraciones y en el que se justifique mediante los cálculos oportunos el cumplimiento de la presente Ordenanza. 2 El estudio acústico debe presentar y desarrollar al menos los siguientes contenidos:

2. Azterketa akustikoak hurrengo edukiak barne hartu eta garatu beharko ditu gutxienez:

a) Identificación y descripción de los focos potenciales de originar ruido y/o vibración. Descripción del tipo de aparato reproductor sonoro a instalar en el local, con indicación del nivel sonoro global máximo que es capaz de emitir. Descripción del tipo de ruido/vibración originado: Continuo, impulsivo, transitorio, con componentes audibles de tonos puros, emisión de bajas frecuencias, etc. Identificación del modo o modos de funcionamiento posibles y el horario. Caracterización de los niveles sonoros de emisión previstos (preferiblemente en bandas de tercio de octava) bien mediante medidas reales, datos bibliográficos justificados, datos declarados por el fabricante o estimaciones justificadas.

a) Zarata eta/edo dardara sor dezaketen iturrien identifikazioa eta deskribapena. Lokalean instalatuko den soinua erreproduzitzeko gailuaren deskribapena, igorri dezakeen gehieneko soinu maila globala adierazita. Sortutako zarata/dardararen deskribapena: jarraitua, oldartsua, behin-behinekoa, tonu garbien osagai entzungarriekin, behemaiztasunen igorpena, eta abar. Funtzionamendu modu edo modu posibleen eta ordutegiaren identifikazioa. Aurreikusitako soinu-igorpenaren mailak (eta nagusiki zortzidun herenaren bandetan) definitzea, horretarako neurketa errealak erabilita, edota datu bibliografiko justifikatuak, fabrikatzaileak aitortutako datuak edo balioespen arrazoituak. b) Zarata eta/edo dardararen iturri posibleak kokatuko diren lokalaren deskribapena, bai eta erasan ditzaketen etxebizitza eta/edo lokalei dagokienez duten kokalekuarena ere.

b) Descripción del local en el que se ubican los posibles focos de ruido y/o vibración y su localización con respecto a viviendas y/o locales potencialmente afectados. c) Criterios de evaluación aplicables en función de la zona sensible de recepción y el tipo de actividad.

c) Aplikagarriak diren ebaluazio-irizpideak, ondorioak jasan ditzakeen eremuaren eta jarduera motarenarabera.

d) Cálculo de los niveles sonoros de inmisión esperados en función del espectro de emisión justificado y la atenuación acústica prevista. Para realizar dicho cálculo se admitirá el uso de métodos matemáticos reconocidos.

d) Espero diren soinu-immisioaren mailen kalkulua, justifikatutako igorpen-espektroaren eta aurreikusitako soinu-moteltzearen arabera. Kalkulu hori egiteko onartutako metodo matematikoak erabili ahalko dira. e) Igorpena moteltzeko beharraren balorazioa, aurreko datuak kontuan hartuta.

e) Valoración, en función de los datos anteriores, de la necesidad de atenuación de la transmisión.

f) Neurri zuzentzaileen diseinua (soinu-isolamendua, zarata-atenuadoreak, eta abar) eta horien deskribapen xehatua, eta zortzidun herenaren bandetan oinarritutako justifikaziokalkuluak.

f) Diseño de las medidas correctoras (aislamiento acústico, atenuadores de ruido, etc.) y descripción detallada de las mismas, así como los cálculos justificativos basados en bandas de tercio de octava.

g) Proiektuan zehazten den eran, jarduera funtzionamenduan jartzen denean ordenantza honetanezarritako immisio-balioak gaindituko ez diren justifikazioa.

g) Justificación de que en el funcionamiento de la actividad según se especifica en el proyecto no se superarán los valores de inmisión establecidos por la presente Ordenanza.

h) Inpaktu-zaratak egonez gero, beren izaeraren deskribapena, transmisioaren balorazioa etakonponbideen deskribapena, transmisioa ekiditeko xedearekin.

h) En el caso de que existan ruidos de impacto, descripción de la naturaleza de los mismos, valoración de la transmisión y descripción de soluciones con el fin de evitar su transmisión.

- Soinu eta zarataren kutsadura dela-eta udalak hartuko duen jarrera arautzen duen ordenantzaren 1 eta 2 aldaketak.

- Modificaciones 1 y 2 de Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones.

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/528020603629B61BC1256BB400 33F8BC/$file/Modif.OrdenanzaContaminacionAcustica.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/528020603629B61BC1256BB400 33F8BC/$file/Modif.OrdenanzaContaminacionAcustica.pdf

Aplikazio-eremua: Ordenantza honen esparru arautzailearen barruan sartzen dira ingurugiroaren egoera naturala zaratekin eta/edo dardarekin aldatzen duten jarduera, instalazio eta portaera guztiak, arduraduna eta gertatzen diren tokia (publikoa zein pribatua, irekia zein itxia) edozein direla ere.

Ámbito de aplicación: Quedan sometidas a sus prescripciones todas las actividades, instalaciones y comportamientos que modifiquen el estado natural del medio, por la emisión de ruidos y/o vibraciones, cualquiera que sea la persona responsable y el lugar, público o privado, abierto o cerrado, en el que esto suceda.

> Jarduera bat ezarri aurreko aurretiazko komunikazioan azterketa akustiko bat gehitu beharko da, akustikan gai den eta kreditatuta dagoen teknikari batek edo alor horretan espezializatutako enpresa batek egin beharko duena. Bertan zarata eta/edo dardara transmititzeko gai diren iturri guztiak jasoko dira eta ordenantza honetan xedatutakoa betetzen dela egiaztatuko da dagozkion kalkuluen bidez.

> En la comunicación previa al establecimiento de una actividad, deberá incluirse un estudio acústico, realizado por personal técnico competente y acreditado en acústica o por empresa especializada en dicho campo, que contemple todos los focos capaces de originar transmisión de ruido y/o vibraciones y en el que se justifique mediante los cálculos oportunos el cumplimiento de la presente Ordenanza.

- Ordenantza, eragozpenak sortzen dizkieten jardueretatik herritarrak babesteko udalak nola jokatu behar duen arautzekoa.

- Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal para la protección del vecindario frente a las actividades que produzcan incomodidades.

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/FD6C5EE37F074725C1256BB400 35EC61/$file/Salud_Higiene.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/FD6C5EE37F074725C1256BB400 35EC61/$file/Salud_Higiene.pdf

Aplikazio-eremua: Establezimendu publikoak edo pribatuak; zerrenda ez da mugatzailea, antzekoak diren bestelakoetara zabaldu daiteke.

Ámbito de aplicación: Establecimientos públicos o privados sin que su enumeración sea limitativa, pudiendo extenderse a cualesquiera otros de carácter similar.

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

23


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

- I. kategoria. Edaritegiak. Jatetxeak - jateko etxeak Autozerbitzuak. Kafetegiak. Upategiak. Gaztandegiak. Hanburgeseriak - krepe-dendak - pizzeriak Sagardotegiak. Snack-bar. Kafe-, te- eta zuku-dastalekuak. Txokoak. Kultura-elkarteak. Jolas-elkarteak. Gastronomia-elkarteak: Izozki-dendak.

Categoría I. Bares. Restaurantes - Casas de comidas. Self-services. Cafeterías. Bodegas. Queserías. Hamburgueserías - Creperías – Pizzerías.. Sidrerías. Snak-bar. Degustaciones café, té y zumos. Txokos. Sociedades culturales. Sociedades recreativas. Sociedades gastronómicas. Heladerías.

II. kategoria. Jolas- eta atseden-aretoak. Bolatokiak. Pubak. Whiskitegiak. Taberna amerikarrak. Disko-tabernak.

Categoría ll. Salones recreativos o de juegos. Boleras. Pubs. Whiskerías. Bares americanos. Disco-Bares.

III. kategoria. Diskotekak. Dantzalekuak. Gazteen dantzalekuak. Dantza-aretoak. Ikuskizunemanaldiak dituzten dantzalekuak. Kantu-kafetegiak. Kontzertu-kafetegiak. Kafe-antzokiak. Bingoak. Kasinoak.

Categoría III. Discotecas. Boites. Salas de Fiesta de la juventud. Salas de baile. Salas de fiesta con espectáculo o pases de atracciones. Cafés-cantantes. Cafés-concierto. Cafésteatro. Bingos. Casinos.

> Zaratak

> Ruidos

Ordenantza honi lotutako jarduerek ezingo dute zaraten transmisioan jatorria duen eragozpenik sortu ondoko etxebizitza eta lokaletan. Zentzu horretan, jarduera mota horiengatik transmititu daitezkeen gehieneko mailak ezarriko dira, eta leihoak itxita daudela egingo dira neurketak. Hauek dira:

Las actividades sujetas a la presente Ordenanza, no podrán ser causa de molestias en las viviendas y locales contiguos, originadas por transmisión de ruidos. En este aspecto se fijarán, corno niveles máxirnos que puedan transmitirse, por este tipo de actividades, a las viviendas colindantes, realizando las mediciones con las ventanas cerradas, los siguientes:

Eguna (08:00etatik 22:00etara) Gaua (22:00etatik 8:00etara) Egoteko eremuak................................45 dB (A) 35 dB (A) Logelak............................................. 40 dB (A) 32 dB (A) Komunak eta guztientzako eremuak.......45 dB (A) 45 dB (A)

Día (8 a 22 h.) Zonas de estancia.................................... 45 dB (A) Dormitorios............................................. 40 dB (A) Servicios y zonas comunes........................ 45 dB (A)

- Establezimendu publikoen eta aisialdi-jardueren kokapena arautzen duen udal-ordenantza.

- Ordenanza reguladora de la ubicación de establecimientos públicos y actividades recreativas.

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/AE1EF6F5917C8867C1256BB400 30FE5D/$file/Ubicacion_establecimientos_publicos.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/AE1EF6F5917C8867C1256BB400 30FE5D/$file/Ubicacion_establecimientos_publicos.pdf

Aplikazio-eremua:

Ámbito de aplicación:

I. Alkoholik gabeko edariak eta janariak zerbitzatzeko baimena duten lokalak, jatetxe-jarduerarik gabekoak (elikagaiak orokorrean, edariak, ogitartekoak edo janari prestatuak saltzen dituzten merkataritza-establezimenduak, salmenta automatikoa barne).

I. Locales con autorización para servir bebidas sin alcohol y alimentos, sin que suponga actividad de restauración (establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos alimenticios en general, de bebidas, bocadillos o platos preparados, incluida la venta automática).

II. Edari alkoholdunak zerbitzatzeko baimena duten lokalak, musika-ekipoak erabiltzeko baimen berezirik gabekoak (jatetxe-jarduerak, modu autonomo edo independentean erabil daitekeen barra edukita ala gabe, sagardotegiak barne. Jendearentzako barra daukaten gastronomia-, kultura- edo aisialdi-elkarteak. Kanpo gelditzen dira, beraz, bazkideek baino erabili ezin ditzaketen lokaletakoak). III. Musika-ekipoak erabiltzeko baimen berezia duten lokalak, dantza-pistarik edo zuzeneko ekitaldirik gabekoak. IV. Musika-ekipoak erabiltzeko baimena duten eta dantza-pista prestatuta daukaten edo zuzeneko ekitaldiak egiten dituzten lokalak. Horretara lotuta egongo dira: Jatetxe-jarduera izan gabe elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak zerbitzatzeko baimena duten lokalak (1. multzoa). Edari alkoholdunak zerbitzatzeko baimena duten lokalak, musika-ekipoak erabiltzeko baimenberezirik gabekoak (2. multzoa).

Noche (22 a 8 h.) 35 dB (A) 32 dB (A) 45 dB (A)

II. Locales que disponen de autorización para servir bebidas alcohólicas, sin autorización especial para utilizar equipos musicales (Las actividades de restauración, dispongan o no con barra que pueda funcionar de modo autónomo e independiente, incluidas las sidrerías. Las sociedades gastronómicas, culturales o recreativas que dispongan de barra al público en general. Se excluyen, por lo tanto, aquéllas que se encuentran en locales reservados exclusivamente a uso y disfrute de las personas que reúnan la calidad de socios). III. Locales con autorización especial para utilizar equipos musicales, sin pista de baile o actuaciones en directo. IV. Locales que cuenten con autorización para utilizar equipos de música y que tengan habilitada pista de baile o celebren actuaciones en directo. Están sujetos: Locales con autorización para servir bebidas sin alcohol y alimentos, sin que suponga actividad de restauración (Grupo 1).

Musika-ekipoak erabiltzeko baimen berezia duten lokalak, dantza-pistarik edo zuzeneko ekitaldirik gabekoak (3. multzoa).

Locales que disponen de autorización para servir bebidas alcohólicas, sin autorización especial para utilizar equipos musicales (Grupo 2).

Musika-ekipoak erabiltzeko baimena duten eta dantza-pista prestatuta daukaten edo zuzeneko ekitaldiak egiten dituzten lokalak (4. multzoa).

Locales con autorización especial para utilizar equipos musicales, sin pista de baile o actuaciones en directo (Grupo 3)

> Lokalen arteko gutxieneko distantzia (distantziak biderik motzenetik neurtuko dira).

Locales que cuenten con autorización para utilizar equipos de música y que tengan habilitada pista de baile o celebren actuaciones en directo (Grupo 4).

> Distancia mínima entre locales (La medición se hará por el vial más corto): Ver tabla adjunta. #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

24


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

- Eraikuntzako ordenantza osagarriak.

- Ordenanzas complementarias de edificación.

http://www.donostia.org/info/ciudadano/urbanismo_planos.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas &id=A423010377686&cat=Ordenanzas%20Complementarias%20de%20Edificaci%C3%B3n

http://www.donostia.org/info/ciudadano/urbanismo_planos.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas &id=A423010377686&cat=Ordenanzas%20Complementarias%20de%20Edificaci%C3%B3n

Aplikazio-eremua: Atal honetan ezartzen diren baldintzak Plan Orokor honen babesean eraikitzen diren «etxebizitza-erabileretarako» eraikinetan aplikatuko dira izaera orokorrarekin, alde batera utzi gabe horietan maila goragoko araudi batek lehentasuna izan dezakeela, azken horrek baldintza murriztaileagoak edo eskakizun maila handiagoak zehazten dituen kasuetan.

Ámbito de aplicación: Las condiciones que se establecen en la presente sección se aplicarán con carácter general en los edificios destinados a «usos residenciales» que se construyan al amparo del vigente Plan General, sin perjuicio de la prevalencia sobre ellas de la normativa de rango superior, en los casos en que esta última defina condiciones más restrictivas, o, niveles de exigencia mayores.

> Lokalak isolatzea zarata eta dardaren igorpenaren aurka.

> Aislamiento de los locales frente a la emisión de ruidos y vibraciones.

Zaratak edo dardarak sor ditzaketen elementuak edo jarduerak hartzen dituzten lokalak isolatu beharko dira –barne hartuta lokala aireztatzeko bao eta mekanismoak, nola neguan hala udan–, beharrezko intsonorizazioko eta dardaren aurkako elementuak erabilita. Hala, ondoko edo inguruko lokalen kanpoaldera edo barrualdera egiten den igorpenak ezingo ditu gainditu indarreko arau-xedapen orokorrek eta udal-ordenantzek ezarritako mailak.

Los locales en los que se alojen actividades o elementos susceptibles de producir ruidos o vibraciones deberán aislarse —incluyendo los orificios y mecanismos de ventilación del local, tanto en Invierno como en Verano— con los elementos insonorizantes y anti-vibratorios necesarios, de tal forma que la emisión de los mismos, al exterior, o, al interior de otros locales contiguos o próximos, no supere los niveles establecidos por las disposiciones normativas generales y las ordenanzas municipales vigentes

> Beren funtzionamendua dela eta, indarreko xedapen orokorrek eta ordenantzek ezarritako zaraten igorpen mailak gainditzen dituzten edo gainditu ditzaketen –kanpoaldeko baoak irekita daudenean– jarduera guztiak –«II.» eta «III.» multzoetako «ostalaritza-» eta «jolas-»jarduerak ere sartzen dira–, ateak eta leihoak itxita egin beharko dira; horretarako, sarrera-atondo estanko bat izango dute, soinua-xurgatzeko nahikoa ahalmenarekin, eta ate-sistema bikoitza.

> Todas las actividades cuyo funcionamiento produzca o pueda producir —con los huecos al exterior abiertos— niveles de emisión de ruidos por encima de lo establecido por las disposiciones generales y ordenanzas vigentes —entre ellas se considerarán en todo caso las «de hostelería» y «recreativas» de los «grupos» «II» y «III»— se deberán realizar con las puertas y ventanas cerradas, y, a tal efecto, dispondrán de un vestíbulo de acceso estanco, con la suficiente capacidad de absorción acústica, y, doble sistema de puertas.

- Eraikingintzaren Kode Teknikoa. HR Oinarrizko Dokumentua. Zarataren aurkako babesa.

- Código Técnico de la edificación. Documento Básico HR. Protección frente al ruido.

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/HR_comentado.pdf

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/HR_comentado.pdf

Aplikazio-eremua: Eraikuntzaren Kode Teknikoa lehendik dauden eraikinetako eskuhartzeetan ere aplikatuko da eta Kodea betetzen dela justifikatu beharko da memorian edo dagokion teknikariak sinatutako proiektu batean, betiere obrak egiteko ezinbesteko den administrazio-baimenaren edo lizentziaren eskaerarekin batera. Aldez aurreko lizentziaren edo baimenaren eskakizunaren ordez, aldez aurreko erantzukizun-deklarazioaren edo komunikazioaren eskakizuna eskatzen bada, indarreko araudian xedatutakoaren arabera, proiektua edo justifikazio-memoria (dagokiona) izan badela adierazi behar da esanbidez.

Ámbito de aplicación: Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.

> Eraikingintzaren Kode Teknikoa aplikatzea ez bada bideragarria hirigintzaren aldetik, teknikoki edo ekonomikoki, edo bestela, esku-hartze motarekin edo eraikinaren babesmailarekin bateragarria ez bada, proiektugilearen edo, hala badagokio, memoria sinatu duen teknikariaren irizpideari jarraiki eta haren ardurapean, modu eraginkorrean ahalik eta egokitzapen-mailarik handiena ahalbidetuko duten konponbideak aplikatu ahal izango dira.

> Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.

> EKTak ez ditu arautzen erabilera publikoko eta merkataritza-erabilerako mugak.

> El CTE no regula los límites para usos pública concurrencia y comercial.

> Airetiko zarata

> Ruido aéreo

Airetiko zaraten aurkako isolamendu akustikoa 46 dB(A) edo handiagoa izan beharko da, eraikin barruko bizitzeko egokia den esparru baten eta bizitzeko egokia den edo babestuta dagoen bertako beste baten artean.

El aislamiento acústico a ruido aéreo, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no será menor que 45 dBA. > Ruido de impactos

> Inpaktu-zarata

> Ruido y vibraciones de instalaciones

> Instalazioen zarata eta dardarak

> Ruido reverberante en recintos

> Erreberberazio-zarata esparruetan - 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, jendaurreko ikuskizunak eta jolasjarduerak arautzekoa.

- Ley 4/1995, 10 de noviembre. de espectáculos públicos y actividades recreativas.

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/inst-dep/armonizacion-juridica/218.pdf

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/inst-dep/armonizacion-juridica/218.pdf

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

25


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Aplikazio-eremua: Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren jendearentzako ikuskizunak eta jolas-jarduerak arautzea da lege honen xedea, jabe edo antolatzaileak erakunde publiko zein pribatuak, pertsona fisiko zein juridikoak izan, irabazi asmorik eduki ala ez, eta kontuan hartu gabe ohikotasunez nahiz noizean behin egiten diren. Lege honen aplikazio-eremutik kanpo gelditzen dira hertsiki familiartekoak edo pribatuak diren ospakizunak, baita lan, erlijio, politika, sindikatu edo irakaskuntzaren alorreko oinarrizko eskubideak erabiltzea eragiten dutenak ere. Hala ere, jarduera horiek egingo diren lokalek legehonetan eskatutako segurtasun-baldintzak betebeharko dituzte.

Ámbito de aplicación: Es objeto de la presente ley la regulación de los espectáculos y actividades recreativas de pública concurrencia que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con independencia de que sus titulares u organizadores sean entes públicos o privados, personas físicas o jurídicas, tengan o no carácter lucrativo, y se realicen de forma habitual o esporádica. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley las celebraciones de carácter estrictamente familiar o privado, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político, sindical o docente. No obstante, los locales donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad exigidas en esta ley.

> Jardueren sailkapena

> Clasificación de actividades

I. Jendaurreko ikuskizunak: zinea, antzerkia, kontzertuak eta jaialdiak, zezenketak, zirkua, aire zabaleko ikuskizunak eta ikuskizun ibiltariak, kirol-lehiaketak, dantza, antzezpen edo erakusketa kultural-artistikoak edo folklorearekin lotutakoak, bide publikoan egiten diren desfileak, ikuskizun komikoak, barietateak eta askotariko ikuskizunak (antolatzaileek edo horien kontura aritzen diren artista, kirolari edo egileek eskainitako antzezpenak, erakusketak, jarduerak edo emanaldiak ikusteko jendea biltzen dutenak).

I. Espectáculos públicos: Cine, Teatro, Conciertos y Festivales, Espectáculos Taurinos, Circo, Espectáculos al aire libre y ambulantes, Competiciones deportivas, Baile y Danza, Representaciones o exhibiciones artísticas culturales o folklóricas, Desfiles en vía pública, Cómicos, Variedades y Espectáculos varios capaces de congregar a un público para presenciar una representación, exhibición, actividad o proyección que le es ofrecida por los organizadores o por artistas, deportistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de aquellos

II. Jolas-jarduerak: dantza, dantzaldiak eta antzekoak, jolas-jokoak eta ausazkoak, ostalaritza bere kategoria guztietan, barraketako jolas-ikuskizunak, animalia bizien erakusketak, hitzaldiak eta biltzarrak, erakusketa artistikoak edo kulturalak, jolas-xedea duten mota guztietako kirol-jarduerak, askotariko jolas-jarduerak (pertsona fisiko edo juridiko batek zein erakunde batek aisialdirako edo ondo pasatzeko bere lokalak edo zerbitzuak eskainiz edota berak antolatutako jardueretan parte hartzea eskainiz jendea biltzen dutenak). III. Lokalak eta instalazioak: 1. Jendaurreko ikuskizunak: Kirol-lehiaketetarako lokalak, edozein mota dela ere, kontzertu-aretoak, zezen-plaza finkoak, zirku finkoak, dantzalekuak (ikuskizunekin edo gabe), diskotekak, gazteen dantzalekuak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio batzuk.

II. Actividades recreativas: Baile, Verbenas y similares, Juegos recreativos y de azar, Hostelería en sus diferentes categorías, Atracciones de feria, Exhibición de animales vivos, Conferencias y congresos, Exposiciones artísticas o culturales, Práctica de deportes en sus diversas modalidades con fines recreativos, Actividades recreativas varias capaces de congregar a un público en que una persona física o jurídica o entidad ofrece el uso de sus locales y servicios o la participación en actos organizados por ella con fines de esparcimiento o diversión. III. Locales e instalaciones: 1. De espectáculos públicos: Locales destinados a competiciones deportivas en cualquiera de sus modalidades, Salas de conciertos, Plazas de toros permanentes, Circos permanentes, Salas de baile y fiestas, con o sin espectáculos, Discotecas, Salas de fiestas de juventud, Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

2. Ostalaritza eta jatetxe-arloa: Tabernak eta upategiak, kafetegiak, edaritegiak, kafeak eta dastalekuak, jatetxeak, erretegiak, autozerbitzuak, jateko etxeak, txokolategiak, txurro-dendak, izozki-dendak, taberna bereziak, whiskitegiak, klubak, taberna amerikarrak, pubak, disko-tabernak, karaokeak, kafe-antzokiak, txokoak eta gastronomiaelkarteak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio batzuk.

2. De hostelería v restauración: Tabernas y bodegas, Cafeterías, bares, cafés y degustaciones, Restaurantes, asadores, autoservicios, casas de comidas, Chocolaterías, churrerías, heladerías, Bares especiales, whiskerías, clubs, bares americanos, pubs, disco-bares, karaokes, Cafés-teatro, Txokos y sociedades gastronómicas, Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

3. Kirol- eta jolas-erabilerak: Kirolak eta jolasak egiteko herri-erabilerakoesparruak, edozein mota dela ere (igerilekuak, kiroldegiak eta abar), gimnasioak, bolatokiak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio batzuk.

3. De uso deportivo-recreativo: Recintos destinados a la práctica deportiva o recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades (piscinas, polideportivos, etc.), Gimnasios, Boleras, Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

4. Erabilera kulturalak: erakusketa eta hitzaldietako aretoak, museoak eta liburutegiak, biltzar-jauregiak, zinemak, antzerkiak, auditorioak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio batzuk.

4. Culturales: Salas de exposiciones y conferencias, Museos y bibliotecas, Palacios de congresos, Cines, Teatros, Auditorios, Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

5. Jolas-jokoak eta ausazkoak: kasinoak, bingoak, joko-aretoak, jolas-aretoak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio batzuk.

5. De juegos recreativos y de azar: Casinos, Bingos, Salones de juego, Salones recreativos, Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

6. Esparru irekiak edo erdiirekiak: Bide publikoetako zirkuituak edo kirol-lehiaketetarako nahiz kirola egiteko herri-erabilerako esparru irekiak,azoka-esparruak, jolasparkeak, parke zoologikoak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio batzuk.

6. Recintos abiertos o semi-abiertos: Circuitos en vías públicas o espacios abiertos destinados a competiciones deportivas o prácticas deportivas de uso público, Recintos feriales, Parques de atracciones, Parques zoológicos, Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

7. Instalazio desmuntagarriak: Zirkuak, zezen-plazak, barraketako etxolak, txosnak, aipatutakoen antzekoak diren beste lokal edo instalazio desmuntagarri batzuk.

7. Instalaciones desmontables: Circos, Plazas de toros, Casetas de feria, Txoznas, Otras instalaciones desmontables asimilables a las mencionadas.

8. Beste lokal edo instalazio batzuk > Baimendutako gehieneko edukiera 300 pertsonatik gorakoa den lokal eta instalazioek, bai eta betebehar hori erregelamendu bidez ezarrita daukatenek ere, larrialdi-plan bat eduki beharko dute, autobabesari buruzko indarreko araudiek xedatutakoarekin bat etorriko dena. > Ustiapenaren ondoriozko arriskuei aurre egiteko aseguru-polizek estali beharko dituzten gutxieneko kapitalen zenbatekoak jarraian zehaztutakoak izango dira, baimendutako gehieneko edukieraren arabera eta inolako frankiziarik gabe.

8. Otros locales e instalaciones > Los locales e instalaciones cuyo aforo máximo autorizado sea superior a 300 personas y aquellos otros a los que la obligación les venga impuesta reglamentariamente, deberán disponer de un plan de emergencia, conforme a lo que dispongan las normas sobre autoprotección vigentes. > Los capitales mínimos que deberán cubrir las pólizas de seguro para atender los ries

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

26


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

100 pertsonara arte: 5.000.000 pta 300 pertsonara arte: 10.000.000 pta 700 pertsonara arte: 25.000.000 pta 1.500 pertsonara arte: 40.000.000 pta 5.000 pertsonara arte: 70.000.000 pta

Erabilera eta irisgarritasuna

gos derivados de la explotación tendrán la siguiente cuantía en consideración al aforo máximo autorizado, sin ningún tipo de franquicia. Hasta 100 personas: 5.000.000 pts. Hasta 300 personas: 10.000.000 pts. Hasta 700 personas: 25.000.000 pts. Hasta 1.500 personas: 40.000.000 pts. Hasta 5.000 personas: 70.000.000 pts.

Utilización y Accesibilidad

- 291/1983 Dekretua, arkitektura-oztopoak kentzekoa.

- Decreto 291/1983 barreras arquitectónicas.

http://www.cocemfe.es/asesoria+juridica/legislacion+en+distintas+areas/decreto291-1983.pdf

http://www.cocemfe.es/asesoria+juridica/legislacion+en+distintas+areas/decreto291-1983.pdf

Aplikazio-eremua: Eraikuntza-proiektuak eta barrualdea berritzeko obren proiektuak eta gauzatzeak, bai eta lehendik dagoen eraikuntzaren elementuen egokitzapen, eraldatze eta hobekuntzak ere, jarraian aipatutako erabileraren bat dutenean, eta erabilera-titulartasuna publikoa nahiz pribatua izanda:

Ámbito de aplicación: Proyectos de Edificación y En los proyectos y ejecución de las obras de Reforma Interior y en adaptaciones, reformas y mejoras de elementos de la edificación existente que alberguen alguno de los siguientes usos con independencia de que la titularidad de uso sea pública o privada:

- Ikasle-egoitzak. - Umezurztegiak. .- Zahar-etxeak. - Tren-geltokiak. - Autobus-geltokiak. - Aireportuak. - Itsas-terminalak. - Azalera handietako saltokiak. - Bankuetako zerbitzuak. - Mota guztietako osasun-zentroak. - Laguntza-zentroak. - Administrazio publikoaren zerbitzuak. - Hezkuntza-zerbitzuak maila guztietan. - Erlijio-zerbitzuak. - Kultura-zerbitzuak. - Antzerkia. - Zinema. - Kirol-estadioak. > Aparkalekuak

- Residencias colegiales - Orfanatos. - Residencias de ancianos. - Estaciones ferroviarias. - Estaciones de autobuses. - Aeropuertos. - Terminales marinas. - Comercio, en grandes superficies. - Servicios bancarios. - Centros sanitarios de todo tipo. - Centros asistenciales. - Servicios de la Administración Pública. - Servicios de educación a todos los niveles. - Servicios religiosos. - Servicios culturales. - Teatros. - Cinematógrafos. - Estadios deportivos. > Aparcamientos

Plaza berezi bat, 40 metro edo nahiz zati bakoitzeko. Zabalera, 3,6 edo 3,2 metro, kokapenaren arabera. > Sarrerak

Una plaza especial por cada 40 o fracción. Ancho 3,6 ó 3,2 metros, dependiendo de su situación. > Accesos

Arrapalak (+ edo =) 3 metroko malda 10, 100eko (1/10). Malda-arrapalak ( - edo =) 8,33, 100eko (1/12). Atariak: 1,50 metroko diametroko zirkulu bat egitea. Ateak: Ate-orriaren zabalera, 0,825 metro. > Barruko korridoreak eta komunikazioak

Rampas (+ ó =) 3 metros pendiente 10 por 100 (1/ 10). Rampas de pendiente ( - ó =) 8,33 por 100 (1 / 12). Vestíbulos: Inscripción de un círculo de 1,50 metros de diámetro. Puertas: Ancho de la hoja 0,825 metros. > Pasillos y comunicaciones interiores

Korridore orokorren gutxieneko zabalera: 1,50 metro. Gainerako ( - edo =) 1,10 metro. Eskailerak: Eskailera-mailen gehieneko kopurua atal bakoitzeko: 12 unitate. Eskailera-buruen gutxieneko luzera: 1,20 metro. Eskubanda 90 (+, -) 5 cm-ra. Arrapalak: Maldak (- edo =) 8,33, 100eko. Zabalera ( - edo =) 1,10 metro. Eskubanda 95 (+, -) 5 cm-ra. Barruko ateak: Ate-orriaren zabalera, (- edo =) 0,825 metro. Heldulekuak, 0,90 eta 1,20 metro artean. #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

Anchura mínima pasillos generales: 1,50 metros. El resto ( - ó =) 1,10 metros. Escaleras: Número máximo de peldaños por tramo: 12 unidades. Descansillos de longitud mínima: 1,20 metros. Pasamanos a 90 (+, - ) 5 cm. Rampas: Pendientes (- ó =) 8,33 por 100. Anchura (- ó =) 1,10 metros. Pasamanos a 95 (+, - ) 5 cm. Puertas interiores: Ancho de la hoja (- ó =) 0,825 metros. Tiradores entre 0,90 y 1,20 metros.

27


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Eskubanda: 4 eta 5 cm arteko zabalera. Igogailuak: Ateen gutxieneko zabalera librea: 80 cm. Kabinaren gutxieneko neurriak: 1,10 x 1,40 metro. > Komunak

Pasamanos: Ancho entre 4 y 5 cm. Ascensores: Ancho libre mínimo de las puertas: 80 cm. Dimensiones mínimas de la cabina: 1,10 X 1,40 metros. >Aseos

Gutxieneko neurriak: 1,20 x 1,80 > Aldagelak eta dutxak

Dimensiones mínimas: 1,20 x 1,80 > Vestuarios y duchas

Aldagela: gutxieneko neurriak, 1,70 X 1,80 metro. Dutxak: gutxieneko neurriak, 1,20 X 1,80 metro. > Ikasgelak, bilera eta ikuskizunetarako aretoak.

Vestuario: dimensiones mínimas, 1,70 X 1,80 metros. Duchas: dimensiones mínimas, 1,20 X 1,80 metros. > Aulas, salas de reunión y espectáculos

Ezinduentzako eserlekuarentzat aurreikusitako eremua. Aldeko eta tarteko korridoreen gutxieneko zabalera: 1,20 metro.

Previsión de espacio para asiento de minusválidos. Anchura mínima de pasillos laterales e intermedios: 1,20 metros.

- Eraikingintzaren Kode Teknikoa. ESI Oinarrizko Dokumentua. Erabileraren Segurtasuna eta Irisgarritasuna.

- Código Técnico de la edificación. Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSUA_19feb2010_ comentarios_21dic2012.pdf

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSUA_19feb2010_ comentarios_21dic2012.pdf

Aplikazio-eremua: Lehendik dauden eraikinetako esku-hartzeetan ere aplikatuko da eta kodea betetzen dela justifikatu beharko da memorian edo dagokion teknikariak sinatutako proiektu batean, betiere obrak egiteko ezinbesteko den administrazio-baimenaren edo lizentziaren eskaerarekin batera. Aldez aurreko lizentziaren edo baimenaren eskakizunaren ordez, aldez aurreko erantzukizun-deklarazioaren edo komunikazioaren eskakizuna eskatzen bada, indarreko araudian xedatutakoaren arabera, proiektua edo justifikaziomemoria (dagokiona) izan badela adierazi behar da esanbidez.

Ámbito de aplicación: Se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.

Eraikuntzaren Kode Teknikoa aplikatzea ez bada bideragarria hirigintzaren aldetik, teknikoki edo ekonomikoki, edo bestela, esku-hartze motarekin edo eraikinaren babes-mailarekin bateragarria ez bada, proiektugilearen edo, hala badagokio, memoria sinatu duen teknikariaren irizpideari jarraiki eta haren ardurapean, modu eraginkorrean ahalik eta egokitzapen-mailarik handiena ahalbidetuko duten konponbideak aplikatu ahal izango dira.

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.

> Ibilbide irisgarria

> Itinerario accesible

- Desnibelak ESI 1 ataleko 4. azpiatalaren araberako arrapala irisgarrien bitartez gainditzen dira, edo igogailu irisgarrien bitartez. Ez da eskailera-mailarik onartzen.

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones

- Oztoporik gabeko Ø 1,50 metroko diametroa sarrera-atarian edo atalondoan. 10 metrotik gorako korridoreen hondoan egon beharko da, eta igogailu irisgarrien edota horientzat aurreikusitako eremuaren parean.

- Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos

- Pasatzeko zabalera librea, ≥ 1,20 m. Etxebizitza-erabilerako eraikinetako guztiontzako eremuetan 1,10 m onartzen da.

- Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m

- Estugune zehatzak: zabalera, ≥ 1,00 m; luzera, ≤ 0,50 m, eta ≥ 0,65 metroko tartea utzita pasatzeko edo norabidea aldatzeko hutsuneekiko.

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección

- Pasatzeko zabalera librea, ≥ 0,80 m, markoan neurtuta eta orri bakar batek emana. Atearen gehieneko irekitze-angeluan, orriaren lodierak murriztutako pasatzeko zabalera librea ≥ 0,78 metrokoa izan behar da.

- Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m

- Irekitze- eta ixte-mekanismoak 0,80 eta 1,20 m arteko garaieran kokatuko dira; presio edo palanka bidez funtzionatuko dute eta esku batekin maneiatu ahalko dira, edota automatikoak izango dira.

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos

- Ateen bi aldeetan orrien ekortzetik libre dagoen eremu horizontal bat dago, Ø 1,20 metroko diametrokoa. - Distantzia, irekitze-mekanismotik zokoko elkarguneraino, ≥ 0,30 m.

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m

- Irteera-ateen irekitze-indarra, ≤ 25 N (≤ 65 N suaren kontrakoak direnean)

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego)

- Ez du pieza edo elementu solterik izango, adibidez: hartxintxarrik edo hondarrik. Oinzatarrak eta moketak zoruan ahokatuta edo finkatuta daude.

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

28


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

- Elementu astunak, ezinduen aulkiak eta abar igaro eta arrastatzea ahalbidetzeko, zoruak deformazioaren aurkakoak dira. Ibileraren norabideko malda ≤ % 4 da, edo arrapala irisgarrien baldintzak betetzen ditu, eta ibileraren norabidearekiko zeharkako malda, berriz, ≤ % 2.

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación. La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%

> Irisgarritasuna kanpoaldetik

> Accesibilidad desde el exterior

Eraikinerako sarrera nagusi batekin komunikatzen den ibilbide irisgarri bat gutxienez izango du partzelak. Eraikinaren sarrera nagusiren batetik okupazio nulua ez duen solairuren batera iristeko bi solairu baino gehiago gainditu behar diren bestelako erabileretako eraikinen kasuan, edota guztira 200 m2tik gorako azalera erabilgarria dutenen kasuan (ikus definizioa SS ODren SS A eranskinean), hortik kanpo gelditzen direla eraikinerako sarrera irisgarririk ez duten solairuetan dauden okupazio nuluko eremuen azalera, igogailu edo arrapala irisgarri bat izango dute, okupazio nulurik ez duten solairuak eta eraikinerako sarrera irisgarriak dituztenak komunikatuko dituena.

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

> Irisgarritasuna establezimenduetan

> Accesibilidad en establecimientos

Paragrafo honetan ezarritakoak ez du esan nahi kanpotik edo bide publikotik sarbiderik ez duten establezimenduak ezartzeko aukera dagoela, edozein solairutan kokatutakoak, 200 m2 baino gutxiagoko erabilera pribatua edo 100 m2 baino gutxiagoko erabilera publikoa izatearen ondorioz. Izan ere, ESI ODren arabera, establezimendu orok, bere erabilera, azalera eta kokatuta dagoen solairua gorabehera, sarrera nagusi irisgarri bat izan behar du, eta kanpotik sartu ahal izango da bertara, ibilbide irisgarri baten bidez. Hala ere, gogoratu beharra dago lehendik dauden establezimenduetan, betebehar orokor hori aplikatzean kontuan hartu daitekeela OD honen Sarreraren III. paragrafoaren lehenengo lerrokadan ezarritako malgutasun-irizpidea.

Lo establecido en este apartado no implica que puedan disponerse establecimientos que no sean accesibles desde el espacio exterior o desde la vía pública, cualquiera que sea la planta en la que estén situados por el hecho de tener menos de 200 m2 de uso privado o menos de 100 m2 de uso público, ya que conforme al DB SUA, todo establecimiento, independientemente de su uso, superficie y planta en que esté ubicado, debe disponer al menos de una entrada principal accesible a la que se pueda llegar desde el espacio exterior mediante un itinerario accesible. No obstante, se recuerda que en establecimientos existentes esta exigencia general se puede aplicar teniendo en cuenta el criterio de flexibilidad establecido en el primer párrafo del apartado III de la Introducción de este DB.

> Higiene-zerbitzu irisgarriak Nahitaez bete beharreko xedapen legalen bat dela bide komunak edo aldagelak edukitzea beharrezkoa den kasu guztietan, gutxienez komun irisgarri bat egongo da instalatutako 10 komun-unitate edo -zati bakoitzeko, eta aukera egongo da bi sexuek partekatzeko modukoak izateko.

> Servicios higiénicos accesibles

Suteen aurkako segurtasuna

Seguridad contra incendios

- Eraikingintzaren Kode Teknikoa. SS Oinarrizko Dokumentua. Suteetarako segurtasuna.

- Código Técnico de la edificación. Documento Básico SI. Seguridad en caso de Incendio.

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSI_19feb2010_sentenciaTS_comentarios_21dic2012.pdf

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSI_19feb2010_sentenciaTS_comentarios_21dic2012.pdf

Aplikazio-eremua: Lehendik dauden eraikinetako esku-hartzeetan ere aplikatuko da eta kodea betetzen dela justifikatu beharko da memorian edo dagokion teknikariak sinatutako proiektu batean, betiere obrak egiteko ezinbesteko den administrazio-baimenaren edo lizentziaren eskaerarekin batera. Aldez aurreko lizentziaren edo baimenaren eskakizunaren ordez, aldez aurreko erantzukizun-deklarazioaren edo komunikazioaren eskakizuna eskatzen bada, indarreko araudian xedatutakoaren arabera, proiektua edo justifikaziomemoria (dagokiona) izan badela adierazi behar da esanbidez.

Ámbito de aplicación: Se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.

Eraikuntzaren Kode Teknikoa aplikatzea ez bada bideragarria hirigintzaren aldetik, teknikoki edo ekonomikoki, edo bestela, esku-hartze motarekin edo eraikinaren babes-mailarekin bateragarria ez bada, proiektugilearen edo, hala badagokio, memoria sinatu duen teknikariaren irizpideari jarraiki eta haren ardurapean, modu eraginkorrean ahalik eta egokitzapen-mailarik handiena ahalbidetuko duten konponbideak aplikatu ahal izango dira.

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.

SS ODren baldintzak aplikatzea nahitaezkoa da, pertsonentzako arriskua dagoen neurrian eta borondatezkoa, berriz, ondasunak bakarrik badaude arriskuan.

La aplicación de las condiciones del DB SI es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si únicamente existe riesgo para los bienes.

Erabilera aldaketa batek eraikina edo establezimendu baten zati bati bakarrik eragiten badio, OD hau zati horretan aplikatu behar da, baita zati horrek baliatzen dituen eta kanpoko espazio segurura joateko balio duten ebakuazio bitartekoetan ere, zati horri lotuta egon ala ez. Aurretik aipatutakoaren salbuespen gisa, lehendik dauden etxebizitza-erabilerarako eraikinetan bestelako erabilera bat daukaten eremu batzuk etxebizitza-erabilerarako aldatu nahi bada, ez da beharrezkoa OD hau eraikina ebakuatzeko elementu komunetan

Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuación del edificio.

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

29


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

aplikatzea. Erabilerari eusten zaion berritze lanetan, OD hau berritzearen bidez aldatutako elementuetan aplikatu behar da, betiere, OD honetan ezarritako segurtasun baldintzetara hobeto egokitzea baldin badakar.

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.

> Barnean zabaltzea

> Propagación interior

Sute-sektorea: Establezimendu guztietan, eraikineko gainerako zatietatik bereizitako sute-sektore bat ezarri behar da, honako hauetan izan ezik: nagusiki etxebizitza-erabilera daukaten eraikinetan eta 500 m2-ko edo gutxiagoko azalera izanda, irakaskuntza-, administrazio- edo egoitza-erabilera publikorako erabiltzen diren establezimenduetan.

Sector de incendio: Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público.

> Sektore bat mugatzen duten hormen, sabaien eta ateen suarekiko erresistentziaren taula.

> Tabla de resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan un sector.

> Lokalen eta arrisku-eremuen sailkapena, erabileren arabera > Kanpoan zabaltzea: Banantze-elementuen suarekiko erresistentzia eta ezaugarriak (mehelinak, fatxadak eta estalkiak) Elementuen arteko gutxieneko tarteak eta distantziak.

> Propagación exterior: Resistencia al fuego y características de los elementos de separación (medianerías, fachadas y cubiertas). Separaciones y distancias mínimas entre elementos.

> Barruan daudenak ebakuatzea: Okupazio-dentsitateak erabileren arabera, irteera kopurua eta ebakuazio-ibilbideen luzera.

> Evacuación de ocupantes: Densidades de Ocupación por usos, Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

> Erabileren arabera, eraikinek eta lokalek eduki beharreko suteen aurka babesteko instalazioen taula (su-itzalgailuak, suteetarako ur-harguneak, instalazio automatikoak).

> Tabla de Instalaciones de protección contra incendios de las que deben disponer los edificios y los locales (extintores, bocas de incendio, instalaciones automáticas) en función de su uso.

- Ordenantza, eragozpenak sortzen dizkieten jardueretatik herritarrak babesteko udalak nola jokatu behar duen arautzekoa.

- Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal para la protección del vecindario frente a las actividades que produzcan incomodidades.

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/FD6C5EE37F074725C1256BB400 35EC61/$file/Salud_Higiene.pdf

http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/FD6C5EE37F074725C1256BB400 35EC61/$file/Salud_Higiene.pdf

Aplikazio-eremua: Establezimendu publikoak edo pribatuak; zerrenda ez da mugatzailea, antzekoak diren bestelakoetara zabaldu daiteke.

Ámbito de aplicación: Establecimientos públicos o privados sin que su enumeración sea limitativa, pudiendo extenderse a cualesquiera otros de carácter similar.

I. kategoria. Edaritegiak. Jatetxeak - jateko etxeak Autozerbitzuak. Kafetegiak. Upategiak. Gaztandegiak. Hanburgeseriak - krepe-dendak - pizzeriak Sagardotegiak. Snack-bar. Kafe-, te- eta zuku-dastalekuak. Txokoak. Kultura-elkarteak. Jolas-elkarteak. Gastronomia-elkarteak: Izozki-dendak.

Categoría I. Bares. Restaurantes - Casas de comidas. Self-services. Cafeterías. Bodegas. Queserías. Hamburgueserías - Creperías – Pizzerías.. Sidrerías. Snak-bar. Degustaciones café, té y zumos. Txokos. Sociedades culturales. Sociedades recreativas. Sociedades gastronómicas. Heladerías.

II. kategoria. Jolas- eta atseden-aretoak. Bolatokiak. Pubak. Whiskitegiak. Taberna amerikarrak. Disko-tabernak.

Categoría ll. Salones recreativos o de juegos. Boleras. Pubs. Whiskerías. Bares americanos. Disco-Bares.

III. kategoria. Diskotekak. Dantzalekuak. Gazteen dantzalekuak. Dantza-aretoak. Ikuskizunemanaldiak dituzten dantzalekuak. Kantu-kafetegiak. Kontzertu-kafetegiak. Kafe-antzokiak. Bingoak. Kasinoak.

Categoría III. Discotecas. Boites. Salas de Fiesta de la juventud. Salas de baile. Salas de fiesta con espectáculo o pases de atracciones. Cafés-cantantes. Cafés-concierto. Cafésteatro. Bingos. Casinos.

> No podrán destinarse a usos de pública concurrencia o que impliquen la estancia permanente de personas, aquellas zonas de los establecimientos desde las cuales la evacuación por el interior de los mismos hasta alcanzar el espacio exterior, deba salvar en sentido ascendente una diferencia de cota total superior a cuatro metros, siendo la máxima distancia a recorrer hasta el exterior, desde cualquier punto del local, de 30 metros.

> No podrán destinarse a usos de pública concurrencia o que impliquen la estancia permanente de personas, aquellas zonas de los establecimientos desde las cuales la evacuación por el interior de los mismos hasta alcanzar el espacio exterior, deba salvar en sentido ascendente una diferencia de cota total superior a cuatro metros, siendo la máxima distancia a recorrer hasta el exterior, desde cualquier punto del local, de 30 metros.

Eraginkortasun energetikoa

Eficiencia energética

- Eraikinen eraginkortasun energetikoari eta ingurumen-kalitateari buruzko ordenantza. http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/558B58498F54B932C12575DD00 3F7534/$file/Ordenanza%20Texto_%20BOG_05_06_09.pdf

Aplikazio-eremua: Ordenantza honetan zehaztutako arauak oso-osorikedo zatika ezarriko dira, eraikinaren jarduketa-motaren eta erabileraren arabera, kasuan kasuko artikuluan edo eranskinean xedatutakoa kontuan hartuta. a) Eraikin berriak egiteko obrak

> Clasificación de los locales y las zonas de riesgo por usos

- Ordenanza de eficiencia energética y calidad ambiental de los edificios. http://www.donostia.org/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/558B58498F54B932C12575DD00 3F7534/$file/Ordenanza%20Texto_%20BOG_05_06_09.pdf

Ámbito de aplicación: Las normas contenidas en esta Ordenanza se aplicarán, en función del tipo de intervención y uso de la edificación, íntegra o parcialmente, según se establezca en el artículo o anexo correspondiente. a) Obras de edificación de nueva construcción

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

30


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

b) Eraikinen arkitektura-konfigurazioa aldatuz, eraikinak zabaldu, aldatu, eraldatu edo zaharberritzeko obra guztiak.

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios.

c) Katalogatutako eraikinetan erabateko jarduketatzat hartzen diren obrak.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas.

d) Beste jarduketa batzuk, esate baterako, lehendik dagoen eraikinaren erabilera bereizgarria aldatzea, lehendik dauden eraikinetako itxiturak zaharberritzea, hirugarren erabilerarako edo hornikuntza-erabilerarako lokalak eraldatzeko obra txikiak egitea eta etxebizitza-erabilerari beste erabilera bat ematea, betiere argi-instalazioa berritzen bada eta/edo instalazio termikoak (aire-girotzea eta EUB) eta/edo ur-hornikuntzako instalazioak eraldatzen badira.

d) Otras intervenciones, como son el cambio del uso característico de un edificio existente, rehabilitación de cerramientos de edificios existentes, obras menores de reforma en locales destinados a un uso terciario o dotacional y los cambios de uso de vivienda a otro uso siempre que se renueve la instalación de Iluminación y/o se reformen las instalaciones térmicas (climatización y ACS) y/o de suministro de agua.

> Obra egiteko hirigintza-lizentzia emateko izapidetutako espedientean, emakida ebatzi baino lehen, udal-zerbitzu tekniko eskudunek txostena egin beharko dute. Bertan, oinarrizko proiektua eta agiri osagarriak kontuan hartuta, proiektuak jarduketa motaren arabera arau honetan bete beharrekoaazalduko da.

> En el expediente que se tramite para la concesión de la licencia urbanística de obra, y con carácter previo a la resolución sobre su concesión, deberá obrar informe emitido por los servicios técnicos municipales competentes, en el que, a la vista del proyecto básico y de la documentación complementaria, se contengan las exigencias de la presente norma que el proyecto debe cumplir según el tipo de intervención de que se trate.

> I.A eranskina. Estrategia pasiboak: Eraikin osoetan egindako eraldaketa, zaharberritzeedo erabilera-aldaketetan, I.A eranskin hau aldatzen diren inguratzailearen elementuetan betetzen dela egiaztatu beharko da. Inguratzailearen parametroen balio zenbatetsiak aurkeztuko dira eta justifikatuko da hobekuntza-aukerarik dagoen, energia-eskaria murrizteko bestelako neurriak ezartzearen bidez.

> Anexo IA Estrategias Pasivas: En reformas, rehabilitaciones o cambios de uso parciales se tendrá que justificar el cumplimiento de este Anexo I.A en relación con los elementos de la envolvente que se cambien, aportándose los valores estimados de los parámetros de la envolvente y justificando la posibilidad o no de mejora, implementando medidas alternativas de limitación de la demanda energética.

> I.B eranskina. Energia-instalazioak

> Anexo IB Instalaciones Energéticas

- Lehendik dauden eraikinen eraldaketak, eraldaketak edo zaharberritzeak, betiere instalazio termikoak berritu edo aldatzen badira.

- Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes, donde se renueven o reformen las Instalaciones Térmicas.

- Hirugarren erabilerarako edo hornidura-erabilerarakolokaletan egindako obra txikiak eta etxebizitza-erabilera beste erabilera batera (merkataritza, ostalaritza, administraziokoa, eta abar) aldatzeko obrak, betiere instalazio termikoak eraldatzen badira (aire-girotzea, EUB eta aireztapena).

- Obras menores de reforma en locales de uso terciario o dotacional y cambio de uso de vivienda a otro uso comercial, hostelería, administrativo, etc, siempre que se reformen las instalaciones térmicas (climatización, ACS y ventilación).

> I.C eranskina. Argi-instalazioak: Merkataritza-lokaletan, administrazio-eraikinetan (hirugarren erabilerakoak eta hornidura-erabilerakoak) egindako eraldaketak eta erabileraaldaketa partzialak edo erabatekoak, betiere argi-instalazioak berritzen badira. > I.D eranskina. Eguzki-energia termikoa: Atal hau eraikin berriei eta lehendik dauden eraikin osoen erabilera-aldaketei edo zaharberritzei aplikatuko zaie, edozein dela ere beren erabilera eta baldin eta bertan etxeko ur beroa jarri eta/edo estalitako igerilekua klimatizatu behar bada. > I.F eranskina. Energia ziurtapenak: Lehendik dauden eraikinak aldatu, berritu edo birgaitzeko lanak, eraikin horien azalera erabilgarria 1.000 m²-tik gorakoa bada eta itxiera guztien % 25 baino gehiago berritzen bada. > II.A eranskina. Uraren kudeaketa: Paragrafo hau ordenantza honen ezarpen orokorraren esparruan dauden (3. artikulua) eraikin berrietako ur-hornikuntzako instalazioei aplikatuko zaie, bai eta lehendik dauden eraikinen zabaltze, eraldaketa edo zaharberritzei ere, betiere ur-hornikuntzako instalazioa oso-osorik edo zatika aldatu edo eraldatzen bada. > II.B eranskina. Etxeko hondakinak: Paragrafo hau etxebizitza berriei eta eraikinen edo etxebizitzen zaharberritzei edo eraldaketei aplikatuko zaie, bertan sortutako ohiko hondakinak gaika biltegiratzeko eremuari dagokionez. > II.C eranskina. Eraispeneko hondakinak: Paragrafo hau eraikin berriei edo lehendik dauden eraikinen eraispenei edo zaharberritzei aplikatuko zaie, sustapen publikokoak nahiz pribatukoak.

> Anexo IC Instalaciones de Iluminación: Reformas de locales comerciales y edificios administrativos, uso terciario y dotacional, y cambios de uso parcial o total, en las que se renueven las instalaciones de iluminación. > Anexo ID. Energía Solar Térmica: Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación o cambio de uso de edificios completos existentes, de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. > Anexo IF. Certificación energética: Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con una Superficie útil superior a 1.000 m², donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. > Anexo IIA Gestión del agua: Este apartado es de aplicación a la instalación de suministro de agua en los edificios de nueva construcción incluidos en el ámbito de aplicación general de esta ordenanza (Art. 3.º) y a las ampliaciones, reformas o rehabilitaciones de las edificaciones existentes en las que se cambie o modifique total o parcialmente la instalación de suministro de agua. > Anexo IIB Residuos Domésticos: Este apartado es de aplicación a las viviendas de nueva construcción y en rehabilitación o reforma de edificios o viviendas en lo referente al espacio de almacenamiento inmediato selectivo de residuos ordinarios generados en ellas. > Anexo IIC. Residuos de demolición: Este apartado se aplicará a toda obra de nueva edificación, derribo o rehabilitación de edificios existentes, tanto de promoción pública como privada.

#EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

31


III. ERANSKINA Anexo III

LIZENTZIAK ESKATZEKO ETA OBRAK EGITEKO APLIKAGARRIA DEN ARAUDIAREN LABURPENA. Resumen de la normativa aplicable en la solicitud de licencias y la realización de obras.

Osagarriak diren beste lege batzuk Otras legislaciones complementarias

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19999-20002.pdf

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena.

- 381/1984 Errege Dekretua, urtarrilaren 7koa, elikagaien txikizkako merkataritzaren Osasun Erregelamendu Teknikoa onesten duena.

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

- Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria del Comercio Minorista de Alimentación.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1998/03/9801344a.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/1984/02/27/pdfs/A05284-05287.pdf

- 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa, eta hura garatzen duten errege-dekretuak.

- 191/2011 Errege Dekretua, otsailaren 18koa, elikadura-enpresen eta elikagaien Osasun Erregistro Orokorrari buruzkoa.

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Reales Decretos que la desarrollan.

- Real Decreto 191/2011 de 18 de febrero sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4293.pdf

- 7/1994 Legea, merkataritza-jarduerari buruzkoa, eta bere aldaketak: 7/2000 Legea, azaroaren 10ekoa, eta 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa.

- Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoa eta bere jarraibide tekniko osagarriak, 842/2002 Errege Dekretuak, abuztuaren 2koak, onartutakoak (irailaren 18ko BOE, 224.zk.)

- Ley 7/1994, de la Actividad Comercial y sus modificaciones: Ley 7/2000, de 10 de noviembre y Ley 7/2008, de 25 de junio. http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1540.pdf

- 14/86 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, osasunari buruzkoa. - Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad. https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/A15207-15224.pdf

- 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzekoa, 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzekoa, eta gainerako garapen-araudia. - Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, Decreto 68/2000 de 11 de abril por que se aprueban las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación y demás normativa de desarrollo. http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1997/12/9706324a.pdf

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITC aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE núm. 224 de 18 de septiembre. http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/18/pdfs/A33084-33086.pdf

- Donostiako Hiria Antolatzeko Plan Orokorra. - Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián. https://www.donostia.org/info/ciudadano/urbanismo_planos.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas &id=A423010377686&cat=Plan%20General%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Urbana

- 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa; lurzoruari buruzko Legearen testu bategina onesten duen 2/2008 Dekretua, ekainaren 20koa, 105/2008 Dekretua, irailaren 26koa. - Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo; texto refundido de la Ley del Suelo R.D. Leg. 2/2008 de 20 de junio y Decreto 105/2008 de 26 de septiembre. http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000069892&C ONF=/config/k54/bopv_c.cnf

- Urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuaren eta 314/1006 Errege Dekretuaren (Eraikingintzaren Kode Teknikoa onartzen duena) testu bategina, aldaketak barne. - Texto refundido con modificaciones del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/

- 171/1985 Dekretua, ekainaren 11koa, etxebizitzetarako hiri-lurzoruan ezartzekoak diren jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei oro har aplikagarri zaizkien arau teknikoak onestekoa. - Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general, de aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial. http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1985/06/8501359a.pdf

- 640/2006 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, elikagaien higienearen, ekoizpenaren eta merkaturatzearen arloan Europar Batasuneko xedapenak aplikatzeko hainbat baldintza arautzen dituena. - Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regula determinadas #EGIAMAPA. Protocolos de activación de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

32


#EGIAMAPA. Protocolos de activaci贸n de espacios. Realizado por Paisaje Transversal. Impulsado por Tabakalera

33

Profile for Paisaje Transversal

#EgiaMapa: Protocolos para la activación de espacios.  

Los ‘Protocolos para la activación de espacios’ se enmarcan dentro del proyecto Transïtoak, del Centro Internacional de Cultura Contemporáne...

#EgiaMapa: Protocolos para la activación de espacios.  

Los ‘Protocolos para la activación de espacios’ se enmarcan dentro del proyecto Transïtoak, del Centro Internacional de Cultura Contemporáne...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded