Page 1

Muntele Sinai

Locul de Sacrificiu


Transformarea Familiei Duminicã la ora 09:00 ºi 15:00 Existã persoane care cred cã Dumnezeu le-a dat o cruce de purtat în familie prin boala celor dragi, prin nefericirea familiei, prin neînþelegeri, º.a.m.d..., însã , ele nu au încredere atunci când li se dezvãluie realitatea, cum cã prin credinþã putem sã ne vedem familia fericitã. Pentru cei care cred în puterea lui Dumnezeu, în minunile Sale, la Catedrala Credinþei se realizeazã slujbe speciale pentru Transformarea Familiei.

Plecând de la Cuvântul lui Dumnezeu ºi crezând cã El poate face minuni chiar ºi în ziua de astãzi, sute de persoane participã la aceastã slujbã cu credinþa cã familia lor va fi transformatã de Iisus Hristos la fel cum a fost transformatã ºi apa în vin, aceasta fiind prima minune a Sa. Dacã doriþi ca ºi în familia dvs. sã existe înþelegere, armonie, pace, vã aºteptãm în fiecare duminicã la ora 09:00 sau 15:00 pentru a ne uni credinþa în favoarea transformãrii familiei dvs.

România “ Fetiþa mea avea probleme mari de sãnãtate. La vârsta de 7 ani ºi jumãtate am descoperit cã avea hidrocefalee, adicã mai mult lichid la cap decât era normal. Din aceastã cauzã depindea de mine pentru cã nu putea sã-ºi controleze miºcãrile, nu putea sã mãnânce sã bea singurã ºi uneori avea crize de pierdere a cunoºtinþei. În acele clipe de disperare, nemaiºtiind ce sã fac, am cunoscut Biserica Universalã ºi practic L-am cunoscut pe Dumnezeu, am cunoscut puterea Lui. Am participat la Focul Sfânt din Israel cerând ca fiica mea sã fie vindecatã. Crezând în puterea lui Dumnezeu, El a rãspuns cererii mele ºi astãzi, fiica mea, Alexandra, este total vindecatã, este un copil normal, trãieºte cu adevãrat, pentru cã înainte era dependentã de mine tot timpul, iar acum nu mai este. Mulþumesc lui Dumnezeu cã a vindecat-o, cã mi-a redat-o. Acum vãzând-o sãnãtoasã simt cã am nãscut-o din nou.” Pipera Maria - Bucureºti “Mã numesc Pipera Alexandra ºi am 17 ani ºi jumãtate. Vreau sã-i mulþumesc lui mamei mele pentru cã niciodatã nu a renunþat la lupta de a mã vedea vindecatã ºi în special lui Dumnezeu cã a ascultat rugãciunile ei. Nu am cuvinte sã spun cât de fericitã sunt cã acum nu mai depind de nimeni pentru a face cel mai mic lucru. Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a dat ºansa de a fi o persoanã normalã.”


“Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai” Exodul 19:20

“Am ajuns la Biserica Universalã dupã ce am trecut printr-un divorþ. Aveam depresie, rãmasesem fãrã loc de muncã; din cauza divorþului pierdusem totul ºi a trebuit sã locuiesc cu mama mea. Participând la slujbe uºor, uºor viaþa mea a început sã se schimbe. Am primit sãnãtate, am început sã lucrez, dar cea mai mare dorinþã a mea , aceea de a-mi întemeia o familie, pãrea imposibil de realizat, aveam deja o vârsta ºi chiar pãrea de neatins. Atunci am decis sã particip la Focul Sfânt din Israel, sã fac un sacrificiu care sã poatã schimba aceastã situaþie. Vroiam sã-mi refac viaþa”. dna. Marina Defrancisco Singurãtatea fãcea parte din viaþa mea. Viaþa mea era un dezastru, aveam anturaje, eram viciat de bãuturã, þigãri. Venind la bisericã, pas cu pas, la fel cum spunea ºi soþia mea viaþa mea a început sã se schimbe. Am auzit de Campania Focul Sfânt din Israel la Muntele Sinai ºi am decis sã particip cu dorinþa de a mã cãsãtori. Dl Dan Defrancisco “Dumnezeu a rãspuns sacrificiului nostru. Astãzi suntem cãsãtoriþi ºi în urma acestei cãsãtorii s-a nãscut fetiþa noastrã, Rebeca. Aceastã cãsãtorie a fost o minune de la Dumnezeu ºi îi mulþumim din tot sufletul”.


Portugalia Sãrãcia este amintirea pe care Regina o are despre copilãria ei. “Sufeream foarte mult din cauza lipsei banilor. Îmi aduc aminte cã mama mea punea apã în lapte pentru a ne ajunge la toþi. La vârsta de 5 ani am fost violatã de o rudã care venise sã locuiascã la noi. Din acel moment am devenit agresivã. Eram traumatizatã. La vârsta de 26 de ani m-am cãsãtorit cu gândul cã astfel voi putea sã-mi îngrop trecutul. Mã gândeam cã cãsãtoria va ºterge trecutul meu sumbru, dar nu s-a întâmplat aºa. Soþul meu mã iubea, dar nu îmi plãcea sã fiu o soþie cu adevãrat. Nu a durat mult timp ºi problemele financiare sareîntors. Începusem sã-mi vând lucrurile ca sã fac rost de bani. Soþul meu a cunoscut Biserica Universalã ºi datoritã lui am decis sã vin ºi eu împreuna cu el la bisericã. Când l-am auzit pe pãrintele vorbind de Campania “Focul Sfânt din Israel”, am decis sã fac un sacrificiu pentru ca viaþa mea sa se schimbe. Astãzi, dupã foarte mult timp pot spune cã am reuºit sã trec peste acea traumã. Sunt fericitã alãturi de soþul meu ºi de copii noºtri, am cumpãrat o casã foarte mare, iar eu ºi soþul meu avem fiecare maºina lui. Viaþa mea s-a schimbat în totalitate. Sunt o femeie foarte fericitã”! Regina “În momentul în care amcunoscut Biserica Universalã aveam mari probleme de sãnãtate ºi financiare. Aveam dureri de cap constante, probleme cardiace ºi grave probleme la firma pe care o deþineam. Eram o persoanã pesimistã, de foarte multe ori mã gândeam sã mã omor. ªi pentru cã “nu era de ajuns” , nu mai aveam nici cu ce sã-mi plãtesc angajaþii. Dupã ce am participat la Campania Focul Sfânt din Israel la Muntele Sinai ºi dupã multã perseverenþã, astãzi pot spune cã am atâta sãnãtate încât pot da ºi la alþii. Viaþa mea este o adevãratã minune. Firma mea de construcþii a crescut, am prosperat, am cumpãrat patru maºini, noi utilaje. Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. Pentru mine Focul Sfânt este oportunitatea pentru realizarea unei noi dorinþe.” - Abel

Dacã doriþi sã aflaþi mai multe detalii despre Campania “Focul Sfânt din Israel” Sunaþi la nr. de telefon: 021.255.73.00; 0721.805.569 sau

accesaþi www. paginauniversala.ro


“Sacrificiul este drumul cel mai scurt de la dorintã, la realizare” Sacrificiul este de fapt, drumul cel mai scurt pentru atingerea obiectivelor ºi þintelor proprii însã este ºi cel mai dificil de „parcurs” pentru cã persoana care sacrificã trebuie sã fie dispusã sã plãteascã preþul cuceririi dorite. Având în vedere acest lucru, putem afirma cã sacrificiul este forma cea mai practicã prin care putem sã ne realizãm visele ºi sã ne atingem obiectivele însã, persoana care sacrificã, trebuie sã fie conºtientã cã adevãratul sacrificiu doare ºi cã nu existã nici un sacrificiu uºor ori lipsit de durere. Pânã ºi în viaþa de zi cu zi este nevoie de sacrificii pentru cine vrea o anumitã realizare, reuºitã sau împlinire. Spre exemplu: Un tânãr care doreºte sã fie admis la facultate, trebuie sã înveþe mai mult decât ceilalþi care nu vor acelaºi lucru ca el, trebuie sã ia din orele lui de odihnã ºi sã înveþe cãci doar aºa va reuºi sã intre la facultatea care doreºte, iar dacã el doreºte sã facã ºi un masterat, poate chiar ºi-un doctorat dupã aceea, trebuie sã sacrifice ºi mai mult. Aºa se întâmplã în toate aspectele vieþii noastre: dacã cineva doreºte sã se cãsãtoreascã, spre exemplu, trebuie sã fie dispus sã renunþe la viaþa lui de

burlãcie, sã-ºi sacrifice “libertatea” ºi abia atunci va putea sã o aibã alãturi pe persoana iubitã. Cu Dumnezeu lucrurile nu stau deloc altfel. Moise a sacrificat gloria pe care el o avea în Egipt pentru a-L sluji pe Dumnezeu în deºert însã, acolo el a avut o experienþã realã cu Propriul Dumnezeu. Pe muntele Sinai, el a vorbit cu Cel Preaînalt ºi pânã în ziua de azi, aceastã experienþã a lui Moise marcheazã întreaga lume a credinþei ºi pe toþi cei care cred în promisiunile Divine. Chiar pe muntele acesta, preoþii ºi episcopii de la Bisericile Universale din toatã lumea (cei responsabili de fiecare þarã în parte), vor duce visele tuturor celor care sacrificã în aceastã campanie de credinþã. Aºa cum Dumnezeu s-a pogorât pentru a elibera poporul lui Israel din sclavie, Dumnezeu se va pogorî acum, în zilele noastre pentru a rãspunde rugãciunilor tuturor celor care cred. Pr. Lucian


România “Înainte aveam probleme extraordinar de mari, nu mai puteam sã merg pentru cã mã dureau picioarele foarte rãu. Fata mea deasemena era bolnavã, suferea cu lupus de câþiva ani buni. Nimeni nu ºtia sã-mi zicã ce are sau ce medicamente sã-i dau. Eram terminatã, nu mai ºtiam unde sã merg sau ce sã fac. Într-o zi, am primit o invitaþie la Biserica Universalã. Nu i-am dat importanþã la început, dar dupã o sãptãmânã am decis sã merg pânã acolo. De atunci am mers cu regularitate la bisericã. Dupã douã sãptãmâni am auzit de Campania Focul Sfânt din Israel. În tot acest timp începusem sã mã simt mai bine, mi-am gãsit un loc de muncã. Vãzând aceste rezultate am decis sã fac un sacrificiu pentru ca fata mea sã fie vindecatã. În prezent, ea este vindecatã total, nu mai are nimic. ªi Dumnezeu a lucrat mult mai mult în viaþa mea. În ziua de astãzi am propria firmã ºi fata mea care nu putea sã meargã astãzi se ocupã de afacerea noastrã. Nu mai avem nici o datorie. Totul a fost posibil doar cu ajutorul lui Dumnezeu.” Dna. Maria - Ploieºti

“Am avut foarte multe probleme când am ajuns la Biserica universalã, dar cea mai gravã problema era cu fiica mea, Alice, careia la vârsta de trei ani i s-a depistat virusul HIV. Era seropozitivã. În primãvara acestui an i s-au mai descoperit douã tumori cerebrale de 3-4 cm, acestea fiind poziþionate pe centri vitali ai capului. Am trecut prin momente de groazã, totul era nergru. A fost groaznic pentru mine ºi familia mea când medicii neau spus cã nu-i mai dau nici o sperantã. În acel moment a trebuit sã iau o decizie. Am auzit vorbindu-se Campania Focul sfânt din Israel, am înþeles cã era nevoie de un sacrificiu ºi nu am mai stat pe gânduri; am participat ºi dupã am continuat sã perseverez iar rezultatele au început sã aparã. Alice, este bine astãzi.Suntem o familie fericitã. Pentru noi aceastã campanie a fost o binecuvântare.”

“Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã a fãcut imposibilul sã devinã posibil.” Dna. Monica - Jud. Dâmboviþa

Dumnezeu a sacrificat pe Fiul Sãu pentru cel mai mare vis al Sãu, acesta fiind:

SALVAREA FIINÞEI UMANE ªi cine are un vis, trebuie sã sacrifice pentru a fi realizat.


SLUJBA DE VINDECARE Marþi - 07:30, 10:00, 15:00, 19:00 Slujba de vindecare este remediul supraomenesc pentru persoanele care ºi-au cãutat deja vindecarea în mai multe locuri, dar pânã în acest moment nu au gãsit-o. Acest “tratament” nu este condiþionat de gravitatea problemei de sãnãtate, el este administrat tuturor persoanelor prezente care cred cã pentru Dumnezeu nu existã nimic imposibil. Dacã dvs. vã aflaþi într-o situaþie fãrã ieºire în ceea ce priveºte starea dvs. de sãnãtate, dacã remediile pe care le-aþi folosit deja nu au dat nici un rezultat, nu lãsaþi îndoiala cu privire la puterea lui Dumnezeu sã vã împiedice sã primiþi binecuvântarea Lui, poate cã pentru dvs., ea reprezintã încã o ºansã la viaþã.

Brazilia “Vin la Biserica Universalã de 15 ani ºi am participat la fiecare Foc Sfânt din Israel ºi la toate Dumnezeu mi-a rãspuns. Într-o zi, fata mea cea micã a leºinat. Zilele treceau ºi leºinurile deveneau tot mai dese. Aºa cã am mers cu ea la doctor. Ne gândeam cã poate este anemicã sau este a unei oboseli. Însã la analize am descoperit cã are o tumoare la inimã, înãuntrul atriului stâng, care se extinsese pe 30% din atriu. Doctorii ne-au zis sã o operãm cât mai curând posibil pentru cã s-ar putea sã nu se mai trezeascã din alt leºin. Aceastã operaþie avea un procentaj de reuºitã de

doar 50%; dar în mod sigur dupã operaþie nu mai putea fi un copil normal. Atunci în mintea mea a venit cã trebuie sã sacrific totul pentru viaþa ei. Deja eram în sacrificiu: eu, soþul ºi fiica mea cea mare. ªtiam cã nu mai este timp; cã fiica mea nu mai avea timp, de aceea am sacrificat tot ce aveam. Nu acceptam sã ne pierdem copilul în faþa acestei tumori. Când am urcat în altar cu sacrificiul meu, am zis aºa: “Dumnezeu, eu urc în altar cu sacrificiul meu ºi altarul Tãu va fi masa de operaþie pentru fiica mea.” Dupã o lunã de zile i-am fãcut analizele fiicei mele ºi am aflat cã este vindecatã. Ea se simþea foarte obositã, dar acum aleargã tot mai mult ºi este plinã de viaþã. Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã ne-a redat-o!” dna. Lucimar


Slujba de dezlegare dezlegare Vineri la ora 09:00, 15:00, 19:00 Multe persoane au o viaþã distrusã ºi nu reuºesc sã înþeleagã de ce. De multe ori chiar se gândesc cã ele sunt persoane bune, cã nu fac rãu nimãnui ºi totuºi totul le merge rãu. Au o familie dezbinatã, au certuri în casã, boli care se moºtenesc, nu au un loc de muncã stabil, etc., ºi tot ceea ce încearcã sã facã pentru a remedia aceastã situaþie e în van, e ca ºi cum s-ar lupta cu “morile de vânt”. De aceea, în favoarea acestor persoane care se simt legate, care au o viaþã plinã de tristeþe, depresie, blesteme, invidie, cununii legate sau alte probleme spirituale, la Catedrala Credinþei, în fiecare vineri se realizeazã rugãciuni puternice de dezlegare. Dacã ºi dvs. simþiþi cã sunteþi victima unei forþe negative veniþi sã participaþi la aceastã slujbã ºi treceþi prin Crucea Sfinþitã care se aflã în bisericã în fiecare vineri.

“Mã numesc Marie Rose, eram bolnavã însã nu ºtiam clar ce se întâmplã cu mine. Medicii m-au anunþat cã de doi ani sufeream cu o boalã numitã plasmocitom. La biopsie mi-au descoperit o gaurã de 5 cm la nivelul ºoldului. Adevãrul e cã mã simþeam foarte rãu, nu puteam sã merg nici pânã la piaþã. Aceastã situaþie mã fãcea sã cred cã pentru mine nu mai existã ºansã de recuperare. Prin sacrificiul pe care l-am pus în altar ºi prin perseverenþã, astãzi pot spune cã Iisus Hristos m-a vindecat. Când doctorii mi-au fãcut analizele ºi au vãzut cã rezultatele sunt bune, nu le venea sã creadã cã sunt vindecatã, pentru cã aceastã boalã este incurabilã”.

Totul este posibil pentru cine sacrificã.


Italia “Mã drogam, îmi abuzam soþia; nu o bãteam, dar o atacam verbal. " Implicarea lui Joseph în lumea drogurilor a început când avea 15 ani. A început cu haºiº ºi mai târziu a devenit dependent de heroinã. A încercat sã facã o dezintoxicare, dar dupã un an, a început din nou sa se drogheze. Alessia fost de acord sã se cãsãtoreascã cu el oricum, gândindu-se cã Joseph s-ar putea schimba, dar s-a înºelat. Chiar ºi viaþa ei a devenit un iad ... În plus, releþiile extraconjugale, abuzul verbal a început sã facã parte din viaþa de zi cu zi a acestui cuplu. Din cauza mediului în care trãia, Alessia a încercat de mai multe ori sã se sinucidã. Chiar având douã fiice, a plecat de casa gândindu-se cã nu mai existatã nici o soluþie pentru cãsnicia ei. Pânã când,

Joseph a primit o invitaþie la Biserica Universalã. " Î m i amintesc acea zi, Dumnezeu m-a ajutat, viata mea s-a schimbat la fel cum s-a schimbat apa în vin. Am învãþat sã-mi foloseasc credinþa ºi am fãcut sacrificiul meu la Campania Focul Sfânt, am depus cererea mea pentru Þara Sfântã, Israel. Dumnezeu m-a eliberat. Din acea zi, a fãcut o minune în viaþa mea. Astãzi sunt nu mai consum droguri, nici nu mai simt nevoia, totul este diferit. Dumnezeu a restaurat casnicia mea, acum suntem mai fericiþi ca niciodatã ... Îi datorez totul lui Dumnezeu pentru cã el a schimbat viaþa mea! "

Anglia Am învins cancerul! Am fost disperatã când am fost diagnosticatã cu cancer ºi mai ales când medici mi-au spus ca mai am doar câteva zile de trãit. Am fãcut operaþii, chimioterapie, radioterapie, chiar ºi un transplant de mãduvã, dar chiar ºi aºa ºansele de moarte erau de 99,5%. Doctorii nu-mi dãdeau nici o speranþã pentru cã starea mea de sãnãtate era precarã. În acele momente, am auzit de la o nepoatã de Campania Focul Sfânt din Israel, o campanie care îmi punea credinþa la încercare, dar în acelaºi timp atrãgea atenþia lui Dumnezeu asupra mea. Nu am mai stat pe gânduri, pentru cã visul meu era sã fiu vindecatã de cancer, ºi atunci am sacrificat tot ce aveam. Luna urmãtoare, când doctorii mi-au fãcut analizele, nu le venea sã creadã. Eram complet vindecatã! Am mai participat la altã campanie, de aceastã datã pentru fiica mea de 14 ani, care se droga ºi nu mã mai respecta, îi era ruºine cu mine. Atunci, am decis sã fac un sacrificiu ca ea sã se schimbe. Astãzi, ea este eliberatã de toate viciile, fericitã ºi s-a cãsãtorit cu un om al lui Dumnezeu. Este realizatã în toate aspectele. Antonia Duarte


Întrebãri ºi rãspunsuri Pentru cine este Focul Sfânt? Sacrificiul Focului Sfânt nu este pentru aventurieri ºi nici pentru cei care vor o ameliorare a vieþii, ci pentru cei care sunt dispuºi sã sacrifice. Iisus ºi-a dat propria viaþã pentru noi. Dacã dorim sã cucerim plenitudinea pe care El ne-o oferã, atunci, la fel ca ºi El, trebuie sã ne sacrificãm propria viaþã. Moise a trebuit sã fugã din Egipt ºi sã se adãposteascã în Madian. Când a ajuns acasã la Ietro, socrul sãu, nu avea nimic de oferit în afarã de viaþa sa. Dar tocmai din acest om “ care nu avea nimic”, fugar, singur, Dumezeu a fãcut un lider, un legislator, un profet, un eliberator ºi un salvator pentru naþiunea lui Israel. Astfel, campania Focul Sfânt este pentru cei care vor sã urce în Altar ºi se vor oferi pe ei înºiºi ca sacrificiu. Aceºtia, cu siguranþã, vor fi binecuvântaþi. Când putem spune cã sacrificãm cu adevãrat? Când sacrificiul doare profund, doare pânã în punctul în care sã ne simþim singuri, fãrã nimeni ca sã-i putem împãrtãºi suferinþa ce precedã. Sacrificiul adevãrat ne face sã ne simþim totalmente în dependenþa lui Dumnezeu. Doar cei care cred realmente în promisiunile pãstrate în Cuvântul Sãu, sacrificã într-adevãr.

Asta pentru cã, a sacrifica înseamnã mai mult decât sã punem o cantitate de bani în Altar; este renunþarea propriei voinþe pentru a face voinþa lui Dumnezeu. De ce nu trebuie sã facem orice sacrificiu? În aceastã campanie folosim credinþa noastrã pentru a chema atenþia lui Dumnezeu. Din aceastã cauzã, nu-i putem oferi orice lucru. Trebuie sã fie ceva special, sã reprezinte un sacrificiu special. Dar, nu toþi au aceaºi credinþã. La fel, putem spune cã, condiþia unuia nu este la fel cu a celuilalt. Puþin pentru unul, poate fi mult pentru altul, constituiind, astfel adevãratul sacrificiu. Cum spune în pasajul biblic: “ A venit ºi o vãduvã saracã ºi a aruncat doi bãnuþi(...). Adevãrat vã spun cã aceastã vãduvã a dat mai mult decât toþi cei care au aruncat în vistierie” (Marcu 12:42,43). Astfel, nu existã sarificiu cu mult sau cu puþin; existã sacrificiul fiecãruia. Mai mult decât atât, atitudinea de a sacrifica sau nu depinde exclusiv de credinþa individualã. Ce faci dupã ce participi la aceastã provocare de credinþã? Îþi menþii credinþa în Dumnezeu ºi aºtepþi ca El sã acþioneze fãrã sã te îndoieºti sau sã mormãi.


Trebuie sã ai certitudinea cã minunea se va întâmpla. Sãmânþa deja a fost plantatã, acum trebuie sã perseverezi ºi sã ai grijã sã nu-þi pierzi viziunea. Uneori, minunea nu se întâmplã imediat, depinde de credinþã. Nu puþine persoane aºteaptã o magie care sã le schimbe viaþa, uitând cã Dumnezeu nu este un magician. Ce reprezintã muntele Sinai pentru poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu a ales muntele Sinai pentru a servi ca referinþã celor ce cred cã existã un Dumnezeu viu, care se preocupã de viaþa celor umili ºi dispreþuiþi. Muntele Sinai a fost un semn al Sãu pentru poporul sclav în trecut ºi continuã ºi în ziua de astãzi sã fie un semn pentru persoanele exploatate. Sinai reprezintã poporul exclus, abandonat, nedreptãþit ºi ignorat de oameni. Astãzi, în relaþie, cu poporul sclav a lui Israel, care nu cunoºtea muntele lui Dumnezeu, suntem în avantaj, pentru cã pe lângã faptul cã avem o mulþime de informaþii despre el, avem ºi imagini. Toþi îl pot vedea în fotografii sau video ºi el continuã sã fie acolo, intact, pentru a arãta puterea divinã.În acelaºi loc, cei care cred vor

minunile lui Dumnezeu în viaþa lor. Domnul Iisus garanteazã cã aceste semne sunt doar pentru cei care cred! De ce episcopii ºi pastorii din lumea întreagã urcã muntele Sinai? Ei fac acest lucru pentru a se ruga în favoarea celor fideli, ca Dumnezeu sã rãspundã cererilor lor. Ducând poporul spre sacrificiu, sacrificãm ºi noi. Ne expunem propia viaþã, plecãm zile întregi de acasã, nu dormim, sacrificãm corpul nostru pentru a ne ruga pentru cei nevoiaºi. Astfel, în timpul acestor ani de campanie Focul Sfânt, prima datã, participãm la sacrificiu împreunã cu poporul, apoi sacrificãm urcând muntele Sinai. Sacrificiul garanteazã mântuirea? Nu. Poþi obþine multe binecuvântãri prin intermediul saacrificiului. Totuºi, mântuirea se poate obþine doar în momentul în care cineva Îl recunoaºte cu adevãrat pe Iisus ca Domnul vieþii sale. Apoi, e necesar ca persoana respectivã sã persevereze, sã lupte ºi sã vegheze pentru a rãmâne plãcutã în faþa lui Dumnezeu. Doar cei care Îl urmeazã pe Iisus au garantatã mântuirea.

Participaþi ºi dvs. la Campania Focul Sfânt din Israel la Muntele Sinai pentru ca visul dvs. sã devinã realitate.

Duminicã - 19 Decembrie


Africa de de Sud Paula vroia sã facã orice pentru ca cei trei copii ai sãi, sã nu doarmã nemâncaþi. Dar din momentul în care soþul ei a început sã refuze sã-i mai dea bani de mâncare, nu a mai putut face nimic. Din aceastã cauzã a devenit dependentã de þigãri ºi alcool. “Credeam cã alcoolul va rezolva problemele mele, dar mai rãu le-a înrãutãþit”, spune Paula. “Când am venit la Biserica Universalã m-am gândit aºa: dacã viaþa mea nu se va schimba, nu voi mai avea ce cãuta aici. Am început sã mã rog, sã perseverez ºi Dumnezeu m-a ajutat ºi am renunþat la þigãri ºi alcool. Pentru mine a fost o adevãratã minune aceastã reuºitã. Am participat la Campania Focul Sfânt din Israel pentru cã vroiam o viaþã schimbatã în totalitate. Astãzi, pot spune cã soþul meu este o altã persoanã, s-a transformat într-un soþ iubitor ºi grijuliu. Am reuºit sã-mi deschid ºi propria afacere. Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru tot ce face în viaþa mea ºi pentru cã nu m-a lãsat în cele mai dificile momente”.


Congres Financiar În general, multe persoane atribuie succesul sau eºecul, norocului sau ghinionului. Dar, aceasta este o modalitate de gândire ce blocheazã creativitatea, inovaþia ºi acþiunea în faþa oportunitãþilor care apar în viaþã. Poate cã ºi dvs. gândiþi la fel ºi de aceea v-aþi lovit doar de porþi închise. Dumnezeu ne dã inspiraþie, ne dã idei ºi noi trebuie sã avem curaj sã le punem în practicã. Nu trebuie sã lãsãm ca nimeni ºi nimic sã ne împiedice sã ne realiza pe plan profesional. Congresul Financiar este o slujã în care persoanele care doresc o viaþã financiarã bunã, primesc orientare profesionalã ºi economicã învãþând cum sã-ºi foloseascã credinþa.

“Porþile tale vor sta veºnic deschise, nu vor fi închise nici zi nici noapte...” Isaia 60:11

Participaþi ºi învãþaþi sã fiþi un învingãtor!

Canada “Visul meu era sã am propria afacere. ªi nu faceam parte din acea categorie de persoane care doar viseazã ºi stã cu mâinile în sân. Lucram foarte mult pentru a-mi vedea acest vis împlinit, dar chiar ºi aºa nu vedeam nici un rezultat. ªtiam cã ceva nu e bine. Dar nu ºtiam ce. Nu înþelegeam de ce, orice încercare de a mea de a mã realiza eºua. Toate planurile mele se nãruiau . Totul dãdea greº. În acele momente mã asemãnam cu un rac, mergeam mereu înapoi. Vãzând cã toate drumurile îmi erau blocate, dupã un timp am renunþat la acest vis. Mergem la Biserica Universalã de ceva timp, am mai participat la Campania Focul

Sfânt din Israel ºi pot spune cã am primit multe dorinþe realizate. De aceea când am auzit vorbindu-se din nou de aceastã campanie am decis sã fac un sacrificiu cu adevãrat. A fost foarte greu, dar aveam siguranþa cã Dumnezeu mã va binecuvânta ºi de aceastã datã. Imediat dupã ce am urcat în altar cu sacrificiul meu, uºile au început sã se deschidã ºi sã aparã noi oportunitãþi de afaceri. Astãzi am propria agenþie imobiliarã datoritã lui Dumnezeu. Ce pot spune... E minunat sã ai propria afacere!” Pamela

Pentru cine are un obiectiv bine definit, sacrificiul este unica formã de realizare


Bolivia Doamna Marifranz, ne povesteºte cã îºi doarea un copil de ani de zile. Cu fiecare an care trecea, visul ei pãrea cã este tot mai departe de împlinire. “ Viaþa mea a luat o întorsãturã diferitã, în momentul în care eu ºi soþul meu ne-am decis sã avem copii. Zilele treceau ºi eu nu reuºeam sã rãmân gravidã. Am decis sã mergem sã consultãm un medic, ne gândeam cã este o problemã superficialã, dar dupã ce am fãcut analizele am aflat îngrozitoarea veste: nu puteam avea copii. Am cãutat alt doctor specialist ºi ne-a spus cã dacã facem un tratament vom putea avea copii, dar din pãcate acel tratament nu a dat nici un rezultat. În Campania Focul Sfânt din Israel am vãzut oportunitatea pe care o aºteptam. Am participat, am trimis cererea mea pe Muntele Sinai ºi rãspunsul a venit când ne aºteptam mai puþin. Am fost sã-mi fac analizele de rutinã ºi nu-mi venea a crede: eram însãrcinatã. Medicul mi-a zis cã este o sarcinã riscantã din cauza vârstei mele, dar Dumnezeu niciodatã nu face lucrurile doar pe jumãtat. Totul a decurs normal, iar fiul meu s-a nãscut sãnãtos. Atât eu cât ºi soþul meu suntem foarte fericiþi pentru cã Dumnezeu a fãcut ca visul nostru sã devinã realitate.”

Japonia “Aveam nouã ani când am început sã lucrez. Tatãl meu lucra, dar bani nu ne ajungeau nici pentru mâncare. Haine noi, jucãrii... erau lucruri la care nici nu puteam visa. De aceea am început sã lucrez. La 22 de ani, m-am cãsãtorit ºi am locuit împreunã cu socrul meu. Din cauza cã nu aveam o situaþie financiarã stabilã, el ne plãtea datoriile ºi ne þinea de mâncare. Tot aceasta a fost ºi cauza apariþiei certurilor între mine ºi soþia mea. Atunci am decis sã merg la Biserica Universalã împreunã 2 cu soacra mea. Acolo am auzit prima datã vorbindu-se despre Campania Focul Sfânt din Israel ºi am decis sã nu mai stau pe Joao gânduri ºi sã fac

sacrificiul meu. Dupã ce mi-am lãsat viaþa în dependenþa lui Dumnezeu, transformarile au început sã aparã. Am închiriat un spaþiu ºi mi-am deschis propria firmã. Dumnezeu ma ajutat sã prosper din ce în ce mai mult ºi am cumpãrat douã terenuri. Pe unul dintre ele am construit sediul firmei mele care are 500 de m . Cuceririle prin intermediul credinþei sunt extraordinare. Niciodatã nu m-am gândit cã o sã am o viaþã financiarã bunã. Locuiesc împreunã cu soþia ºi cu copii mei în propria noastrã casã, care este foarte mare, are 16 încãperi. Înainte nu aveam bani nici pentru o sticlã de lapte, astãzi mãnânc tot ce vreau, la cele mai bune restaurante. În trecut cumpãram doar haine second-hand, acum pot sã-mi cumpãr orice haine doresc. Dumnezeu a transformat viaþa mea ºi a familiei mele ºi de aceea Îi suntem recunoscãtori”.


România Veneam deja de un timp la Biserica Universalã ºi pot spune cã am primit multe binecuvântãri: sãnãtate, casã proprie, mi-am întemeiat o familie, dar cel mai mare vis parea încã de neatins. Eu îmi doream un copil. Eu nu puteam sã þin sarcina pânã la capãt, mereu pierdeam copilul. O singurã datã am reuºit sã-l þin, dar copilul nu a trãit decât o jumãtate de orã. În acele momente de disperare am hotãrât împreunã cu soþul meu sã participãm la Campania Focul Sfânt din Israel pentru a reuºi sã avem un copil. Am crezut cã aceasta este unica noastrã salvare. Am sacrificat, am luptat pentru a face un sacrificiu care sã atragã atenþia lui Dumnezeu. ªi dupã un timp... s-a nãscut fetiþa noastrã Daniela. Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru cã ne-a dat cea mai mare binecuvântare care poate exista într-un cuplu: copiii. Dna.Carmen - jud. Giurgiu

“Viaþa mea era un chin când am ajuns la Biserica Universalã. Mi s-a depistat un cancer foarte rar, diagnosticul fiind de tumorã malignã nonhotchinianã malignã. Am fãcut citostatice timp de un an de zile, dupã care le-am întrerupt pentru cã slãbisem foarte mult ºi nici nu mai puteam sta în picioare. Aceastã tumoare nu se putea opera pentru cã era prea aproape de o venã ºi riscam sã-mi pierd piciorul. Tumoarea avea 2-4 cm ºi mã apãsa foarte tare. De aceea trebuia sã port mereu o plasã. Nu mai aveam nici o ºansã din

partea doctorilor cã voi fi vindecatã. În acele momente dificile, am ajuns la Biserica Universalã ºi mi-am pus toatã încrederea în Dumnezeu; ºtiam cã doar El a rãmas Speranþa mea. Am auzit de Campania Focul Sfânt din Israel ºi m-am decizis sã particip pentru a primi vindecarea de la Dumnezeu. Am crezut, am sacrificat, am perseverat ºi astãzi nu mai am nevoie de acea plasã, sunt vindecatã. Am fãcut analizele ºi au ieºit foarte bine, au ieºit ca ºi cum niciodatã nu aº fi avut cancer. Mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a dat ºansa pe care lumea nu putea sã mi-o dea.”

Maria - Bucureºti


DUMINICÃ - 19 DECEMBRIE LA ORELE 07:30, 10:00 ªI 15:00

SACRIFICIU

PENTRU UN VIS Catedrala Credinþei ªos. Fundeni nr. 11 Sector 2, Bucureºti Vis-a-vis de Supermarketul XXL

Prieten 24H 021.255.73.00

Sau la Centrul de Ajutor cel mai aproape de dvs.

Focul Sfant  

Grafica - obreira_geani@yahoo.com - Realizator revista: Stefanica Geanina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you