Page 1

PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Hammadde Dışa Bağımlılık Analiz Raporu

29.08.2017

HAZIRLAYANLAR:

Murat İNKÜN Selin PORTAKAL

Sektörel Araştırmalar 2017


PLASTİK SEKTÖRÜ HAMMADDE DIŞA BAĞIMLILIK ANALİZİ

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği plastik ve plastik işleme makineleri sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. 2016 yılında Türkiye plastik mamul üretimi %3,84 oranında artış göstererek 9,09 milyon tona ve 34,7 milyar dolar üretim değerine ulaşmıştır. Geçtiğimiz yılın gerçekleşmesi ise 8,75 milyon ton olarak belirtilmiştir. Plastik sektörü yıl içinde yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal krizlere rağmen 2016 yılsonu Türkiye GSYİH büyümesinin üzerinde yaklaşık %3,84 oranında bir büyüme artışı göstermiştir. Türk plastik sektörü üretim kapasitesi ile dünyada yedinci, Avrupa’da ise ikinci sırada yer almaktadır. 2023 ihracat hedefleri göz önüne alındığında özellikle hammadde üretiminin arttırılıp dışa bağlılık oranlarının azaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de üretilen hammadde miktarı ve Türkiye’nin dış ticaret verileri göz önünde bulundurularak Türk plastik sektörünün hammadde dışa bağımlılık analizi yapılmıştır.

Yıllara Göre Hammadde Üretim Miktarı 2011 2012 2013 2014

GTİP

2010

3901 PE

409.812,0

384.658,0

382.936,0

353.583,0

3902 PP

133.740,0

122.626,0

113.358,0

108.937,0

2015

2016

354.641,0

379.100,0

392.480,0

85.495,0

122.400,0

126.720,0

3904 PVC

148.294,0 145.491,0 146.042,0 120.679,0 105.375,0 127.500,0 132.000,0 Toplam 691.846,0 652.775,0 642.336,0 583.199,0 545.511,0 629.000,0 651.200,0 Tablo 1: Yıllara göre hammadde üretim miktarı/Kaynak: PETKİM 2015/2016 Faaliyet Raporu/Miktar: Ton

Tablo 1’de Türkiye’de etkin olarak üretilen polietilen, polipropilen ve polivinil klorür hammaddelerinin yıllara göre üretim miktarları verilmiştir. 2010 yılında 691,8 bin ton olan toplam üretim miktarının 2016 yılında 651,2 bin ton olduğu görülmektedir. Yıllara göre incelediğimizde ise 2010 yılından 2014 yılına kadar üretimin azalan bir eğilim gösterdiği, 2014 yılından 2016 yılına kadar artan bir eğilim gösterdiği ancak yine de 2010 yılına göre 2016 yılındaki toplam üretimin % 5,8 oranında daha az olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra sektörün aynı yıllar arasında hammadde ithalatı rakamları Tablo 2’de belirtilmiştir. GTİP bazında incelenen plastik hammadde ithalatı 2016 yılında 2010 yılına oranla sürekli olarak artan bir eğilim ile toplamda %38,5 oranında artış göstermiştir.

Plastik Hammadde GTİP bazında ithalat/ Miktar: Ton GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3901 PE

1.092.854,0

1.252.906,0

1.397.697,0

1.504.685,0

1.498.528,0

1.600.297,0

1.710.098,6

3902 PP

1.379.570,0

1.487.041,0

1.697.628,0

1.759.572,0

1.898.896,0

1.942.598,0

2.021.134,7

3904 PVC

768.638,0

855.163,0

820.554,0

959.685,0

892.096,0

832.737,0

757.793,8

Toplam

3.241.062,0 3.595.110,0 3.915.879,0 4.223.942,0 4.289.520,0 4.375.632,0 Tablo 2: Plastik Hammadde GTİP bazında ithalat /Kaynak: ITC/TradeMap/Miktar: Ton

4.489.027,1

1 Sektörel Araştırmalar 2017


Ek olarak, sektörün aynı yılları kapsayan ihracat rakamları Tablo 3’te belirtilmiştir. Tabloya göre GTİP bazında plastik hammadde ihracatının 2016 yılında 2010 yılına oranla toplamda % 39,7 oranında azaldığı dikkat çekmektedir. Plastik Hammadde GTİP bazında ihracat/ Miktar: Ton GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3901 PE

63.441,0

94.182,0

112.202,0

64.237,0

71.973,0

35.346,0

26.337,0

3902 PP

26.522,0

23.194,0

22.723,0

20.848,0

21.034,0

28.197,0

25.524,9

23.142,0

28.497,0

23.490,0

18.706,0

21.499,0

17.722,0

20.046,7

119.293,0 151.670,0 165.826,0 113.700,0 127.473,0 94.444,0 Tablo 3: Plastik Hammadde GTİP bazında ihracat /Kaynak: ITC/TradeMap/Miktar: Ton

71.908,6

3904 PVC Toplam

Plastik Hammadde İhtiyacı Karşılama Değerlendirmesi Türk plastik sektöründe 2010 ila 2016 yılları arasında elde edilmiş dış ticaret verileri ile hammadde üretim verilerinden yararlanılarak Türkiye’nin hammadde ihtiyacını karşılama oranı hesaplanmıştır. Tablo 4’ten de incelenebileceği üzere yurtiçi plastik hammadde üretimi, 2016 yılında Türkiye ihtiyacının yalnızca % 12,8’ini karşılamaktadır. Bu veri Türkiye’de üretimi yapılan polietilen, polipropilen ve polivinil klorür olmak üzere 3 farklı hammadde üzerinden hesaplanmış olup, Türkiye’de üretimi yapılmayan ve yalnızca ithal edilen hammaddeleri kapsamamaktadır. Üretimi yapılmayan hammaddelerin de eklenmesiyle plastik hammadde ihtiyacı karşılama oranı % 9’lara kadar düşmektedir. Plastik Hammadde İhtiyacı Karşılama Oranı (%) GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3901 PE

28,5

24,9

23,0

19,7

19,9

19,5

18,9

3902 PP

9,0

7,7

6,3

5,9

4,4

6,0

6,0

3904 PVC

16,6

15,0

15,5

11,4

10,8

13,5

15,2

Toplam

18,7

16,3 14,8 12,7 11,9 Tablo 4: Plastik Hammadde İhtiyacı Karşılama Oranı (%)

12,8

12,8

Plastik Hammadde Dışa Bağımlılık Değerlendirmesi Türk plastik sektöründe 2010 ila 2016 yılları arasında elde edilen dış ticaret verileri ile hammadde üretim verilerinden yararlanılarak belirlenen plastik hammadde ihtiyacı karşılama oranı 3 farklı hammadde GTİP’inde hesaplandığında % 12,8 olduğu görülmüştür. Bu verilerden yararlanarak ise plastik hammadde dışa bağımlılık oranı hesaplanarak Tablo 5’te belirtilmiştir. Tabloya göre 2016 yılında, 3 farklı hammadde GTİP’inde yapılan hesaplamalar incelendiğinde plastik hammadde dışa bağımlılık oranının toplamda % 87,2 olduğu görülmektedir. Ayrıca 2016 yılında dışa bağımlılık 2010 yılına göre % 7,1 oranında artmıştır. Plastik Hammadde Dışa Bağımlılık Oranı (%) GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3901 PE

71,5

75,1

77,0

80,3

80,1

80,5

81,1

3902 PP

91,0

92,3

93,7

94,1

95,6

94,0

94,0

3904 PVC

83,4

85,0

84,5

88,6

89,2

86,5

84,8

Toplam

81,3

83,7 85,2 87,3 88,1 Tablo 5: Plastik Hammadde Dışa Bağlılık Oranı (%)

87,2

87,2

2 Sektörel Araştırmalar 2017


ÜRÜN BAZINDA HAMMADDE DIŞA BAĞIMLILIK DEĞERLENDİRMESİ 3901 – POLİETİLEN Türk plastik sektöründe 3901 GTİP’li polietilen hammaddesi için 2010 ila 2016 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 1 ‘de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2016 yılında 2010 yılına oranla ithalat % 56,5 oranında artış gösterirken ve üretim % 4,2 oranında ihracat ise % 58,5 oranında azalmıştır. Bu verilere dayanarak PE dışa bağlılık oranı 2016 yılı itibarıyla % 81,1 olarak hesaplanmaktadır. Grafik 1: 3901 – PE Dışa Bağımlılık Değerlendirmesi

3901 - PE 2.500.000,0 2.000.000,0 1.500.000,0 1.000.000,0 500.000,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İthalat 1.092.854 1.252.906 1.397.697 1.504.685 1.498.528 1.600.297 1.710.098 İhracat 63.441,0

94.182,0 112.202,0 64.237,0

71.973,0

35.346,0

26.337,0

Üretim 409.812,0 384.658,0 382.936,0 353.583,0 354.641,0 379.100,0 392.480,0

3902 – POLİPROPİLEN Türk plastik sektöründe 3902 GTİP’li polipropilen hammaddesi için 2010 ila 2016 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 2 ‘de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2016 yılında 2010 yılına oranla ithalat % 46,5 oranında artarken, üretim % 5,2 oranında ihracat ise % 3,8 oranında azalmıştır. Bu verilere dayanarak PP dışa bağımlılık oranı 2016 yılı itibarıyla % 94 olarak hesaplanmaktadır. Grafik 2: 3902 – PP Dışa Bağımlılık Değerlendirmesi

3902 - PP 2.500.000,0 2.000.000,0 1.500.000,0 1.000.000,0 500.000,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İthalat 1.379.570 1.487.041 1.697.628 1.759.572 1.898.896 1.942.598 2.021.134 İhracat 26.522,0

23.194,0

22.723,0

20.848,0

21.034,0

28.197,0

25.524,9

Üretim 133.740,0 122.626,0 113.358,0 108.937,0 85.495,0 122.400,0 126.720,0

3 Sektörel Araştırmalar 2017


3904 – POLİVİNİL KLORÜR Türk plastik sektöründe 3904 GTİP’li polivinil klorür hammaddesi için 2010 ila 2016 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 3‘te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2016 yılında 2010 yılına oranla ithalat % 1,4 oranında, üretim % 11 oranında ve ihracat % 13,4 oranında azalmıştır. Bu verilerden yararlanarak PVC dışa bağımlılık oranı 2016 yılı itibarıyla % 84,8 olarak hesaplanmaktadır. Grafik 3: 3904 – PVC Dışa Bağımlılık Değerlendirmesi

3904 - PVC 1.200.000,0 1.000.000,0 800.000,0 600.000,0 400.000,0 200.000,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İthalat 768.638,0 855.163,0 820.554,0 959.685,0 892.096,0 832.737,0 757.793,8 İhracat 23.142,0

28.497,0

23.490,0

18.706,0

21.499,0

17.722,0

20.046,7

Üretim 148.294,0 145.491,0 146.042,0 120.679,0 105.375,0 127.500,0 132.000,0

4 Sektörel Araştırmalar 2017

PAGDER Hammadde Dışa Bağımlılık Analiz Raporu 2017  

PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Hammadde Dışa Bağımlılık Analiz Raporu - 2017

Advertisement