Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 5

Pædagogisk Extrakt

VIA University College

5

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED Af Niels Jakob Pasgaard, lektor ved VIA Pædagoguddannelsen

Tæmningens og frihedens pædagogik I denne artikel argumenteres der for, at pædagogik ikke handler om at gøre børn parate til en allerede kendt fremtid, men om at indvie dem i en verden, der stadig forandrer sig, og som børn kan bidrage til at forny.

Tæmningens pædagogik Indenfor de seneste årtier har pædagogikken været stærkt påvirket af nye dagsordener, der sigter mod at effektivisere de pædagogiske indsatser. Pædagogik og undervisning er ikke billig – og argumentet er, at vi som samfund må sikre os, at vi får nok for skattepengene. De politiske intentioner om effektivisering viser sig blandt andet i øgede krav om dokumentation og evaluering. De viser sig også i den pædagogiske forsknings øgede fokus på at skabe viden om, hvad der virker.

Og endelig viser de sig i stadig tydeligere krav om, hvad børn – særligt skoleelever – skal kunne på forskellige stadier i deres liv: Vi må have tydelige læringsmål, effektive metoder og målbare resultater. Som Robert Mager, en amerikansk behaviourist, hvis tanker kan ses som en slags forløber til den hjemlige læringsmålstyring, skrev i begyndelsen af 1960’erne: ”Vel, men hvis De underviser i færdigheder eller kundskabsstof, som ikke kan måles, så er De i den akavede situation ikke at være i stand til at bevise, at De overhovedet lærer noget fra Dem”.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.