Paket och kurser

Page 1

KAJAKSAFARI ,1dag Avnj utenkombi nat i onavkaj akpaddl i ngoc hut s öktmatiJ är navi ks vackr askär går d.Tur enst ar t arvi d kaj akc ent r etiJ är navi koc hef t erat t hamot t agi tdenhyr daut r us t ni ngen harnimöj l i ghetat tut f or skadel ar avdenvac kr as kär går deni nnanni nårTj är ö.

SKÄRGÅRDSÄVENTYR,3dagar Bopåc har mi gaPens i onatJ är navi k st r axi nt i l lhavet ,därboendeoch nat urs mäl t ers amman.Härkanni t i l l åt aerat tbar avar aochnihar möj l i ghetat tut f or s kas kär går deni kaj akoc h/ el l erpåc ykel .

BI OSFÄRPADDLI NG,35dagar Det t aäret täkt as j äl vgui datävent yr i35dagarsom st ar t ariJ är navi k, st r at egi sktbel ägetmi t tiBl eki nge. Tr anspor tt i l l bakat i l lst ar t punkt en i ngår . Vier bj uder f l exi belupphämt ni ng,vi l ketunder l ät t arf örer at tanpas s at ur ent i l lr ådandeväder l eks f ör hål l anden.

Paket eti nnehål l ert våakt i vi t et s dagar därnikanväl j akaj akpaddl i ngel l er Lunchenser ver asir est aur angen c ykl i ngel l erenkombi nat i onavbåda. Vit ar hand om det pr akt i skasom l i gger st r ax i nt i l lhavet .Ni Ext r adagaroc h/ el l ergui deer bj uds . kaj akut r us t ni ngs amtc ampi ng-oc h kommerat ts er ver asut s ökt ,när i ngs mat l agni ngs ut r us t ni ngäri nkl uder ad. r i kt i goc hmi l j ömäs s i gthål l barmat Nikanväl j amel l anBas paket et ,med T abar amederegens ovs äc k,mat som ärl ämpl i gf ördesom st äl l er s j äl vhus hål l ,el l erPl us paket et ,därt r e oc hper s onl i gat i l l hör i ghet er . högakr avpås i nkos t .Medet ts t ar kt målperdag-bas er adepål okal aoc h f okuspåhål l barmat l agni ngt asöns ekol ogi s kar åvar or-äri nkl uder ade. Ber oendepåt i di gar epaddel er f ar enmi l j övälomhand. hetkanniväl j amel l ans i ngel -el l er Kaj akdageni nkl uder ars i ngel / dubbel - dubbel kaj ak.Skul l enivi l j apr ovapå I nnannil ämnarTj är ökannif ör - kaj ak,paddel ,f l yt väs t ,kapel l ,vat t en- ävent yr etmedengui de?Kont akt a st är kauppl evel senmedet tupp- dunk,vat t ent ätpac ks äc k,kar t a. os soc hviar r anger armerängär na f r i s kandebadoc hmedat tavnj ut a engui dad2dagar s t uråter . nygr äddadevåf f l ormedsyl toch Cykel dageni nkl uder arc ykel ,hj äl m, gr äddepå kaf éet med under bar c ykel väs ka,r ef l exväs t ,vat t enf l as ka, Vikommerat tget ur f ör s l ags om ni havs ut s i kt . r epar at i ons s at s ,kar t a. kanväl j aat tf öl j ahel tel l erdel vi s .

TJÄRÖPADDLI NG,3dagar Pånär aavst ånd,ef t erca30mi n paddl i ngf r ånJ är navi k,f i nnerniön Tj är ömeddessf ant ast i skanat ur . Härharnierbasdärniboroc hät er .

GOURMETPADDLI NG,3dagar Omkr i ngt våt i mmar spaddl i ngf r ån J är navi kl i ggerEr i ksber gHot el& Nat ur e Res er ve,s om är er bas . Nibl i rhämt adevi d Br uks vi kenoc h undert ur ent i l lgår ds omr ådetf i nns Fr ukos t ,l unc hoc hmi ddags er ver as möj l i ghetat tsevi l dadj ursåsom ir est aur angenbel ägenst r axi nt i l l kr onvi l t ,dovvi l t ,davi ds hj or t ,vi l ds vi n, havet . Mat en ser ver as ut i f r ån vi s ent eroc hmuf f l onf års om vandr ar säsongensr åvar orochmedskär - f r i t tomkr i ngivi l t par ken. går densom t ema.Ti l lmi ddagen harkockenval tutt vår ät t erf r ån Pågår denf i nnsbyggnaderf r ånf em denupps kat t adeàl ac ar t emenyn. år hundr aden.Ni bori Saf ar i vi l l anel l er Mahr avi l l aniEr i ksber gshot el l .Ni PåTj är öbornisedanidubbel r um harävent i l l gångt i l lr el axavdel ni ngen i1700- & 1800t al smi l j ö ir öda medbas t uoc hut omhus j ac uz z i ,med st ugormedvi t aknut ar . vac kerut s i ktöverSavannendärde vi l dadj ur enbr ukarvar as ynl i ga. Påmor gonens t årenhär l i gf r ukos t buf f éuppdukadf örerir es t aur angen Mi ddags er ver asi r es t aur angVi s ent en medbl andannatsmåvar mtoch därvi l t köt t etf r åndenegnagår den nybakatbr ödpåbor det . harenc ent r alr ol l .Dag1s er ver asen 3r ät t er sBes tofEr i ks ber goc hdag2 Ikaj akhyr ani ngårf l yt väst ,kapel l , har koc ken val tuten var mr ät t . paddel ,v at t ent ätpac ks äc k20L ,kar t a. L unc hent asmeds om et tl unc hpaket .

ALLAKURSEROCHPAKETKANBOKASVI AVÅRHEMSI DAWWW. PADDELKOMPANI ET. SE 1DAGS NYBÖRJARKURS IKAJAKPADDLING Vit r äf f asvi dPensi onatJ är navi k kl 09. 00 där vi i nl eder med f ör mi ddagsf i ka. Där ef t er f or t sät t ervimedat tgåi genom ol i ka t yperavkaj akerochut r ust ni ng, paddl i ngst ekni k,r äddni ngst ekni k, pr akt i skaövni ngar-hurmant ar si g upp ikaj aken ef t er at t ha kapsej sat ,et c.

Ef t er det t a är vi r edo f ör en kor t ar et uriJ är navi ksskär går d. Fokus kommer at tl äggas på paddl i ngst ekni k och vikommer även at t bada och genomf ör a r äddni ngsövni ngar( f r i vi l l gt ) . Et tavbr ot tgör sundert ur enf ör enenkl ar el unch.

Ef t erenuppf r i s kandedus c hf or t s ät t er kur s en med mi ddag på vandr ar hemmet ,ut vär der i ngoc havs l ut as där ef t erc i r kakl oc kan18. 00. Skul l eduvi l j apr ovadi nanyvunna kuns kaperi havs kaj akpaddl i ngunder s öndagen,hardumöj l i ghetat thyr a enkaj akt i l let tr educ er atpr i s .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.