__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KAJAKSAFARI ,1dag Avnj utenkombi nat i onavkaj akpaddl i ngoc hut s öktmatiJ är navi ks vackr askär går d.Tur enst ar t arvi d kaj akc ent r etiJ är navi koc hef t erat t hamot t agi tdenhyr daut r us t ni ngen harnimöj l i ghetat tut f or skadel ar avdenvac kr as kär går deni nnanni nårTj är ö.

SKÄRGÅRDSÄVENTYR,3dagar Bopåc har mi gaPens i onatJ är navi k st r axi nt i l lhavet ,därboendeoch nat urs mäl t ers amman.Härkanni t i l l åt aerat tbar avar aochnihar möj l i ghetat tut f or s kas kär går deni kaj akoc h/ el l erpåc ykel .

BI OSFÄRPADDLI NG,35dagar Det t aäret täkt as j äl vgui datävent yr i35dagarsom st ar t ariJ är navi k, st r at egi sktbel ägetmi t tiBl eki nge. Tr anspor tt i l l bakat i l lst ar t punkt en i ngår . Vier bj uder f l exi belupphämt ni ng,vi l ketunder l ät t arf örer at tanpas s at ur ent i l lr ådandeväder l eks f ör hål l anden.

Paket eti nnehål l ert våakt i vi t et s dagar därnikanväl j akaj akpaddl i ngel l er Lunchenser ver asir est aur angen c ykl i ngel l erenkombi nat i onavbåda. Vit ar hand om det pr akt i skasom l i gger st r ax i nt i l lhavet .Ni Ext r adagaroc h/ el l ergui deer bj uds . kaj akut r us t ni ngs amtc ampi ng-oc h kommerat ts er ver asut s ökt ,när i ngs mat l agni ngs ut r us t ni ngäri nkl uder ad. r i kt i goc hmi l j ömäs s i gthål l barmat Nikanväl j amel l anBas paket et ,med T abar amederegens ovs äc k,mat som ärl ämpl i gf ördesom st äl l er s j äl vhus hål l ,el l erPl us paket et ,därt r e oc hper s onl i gat i l l hör i ghet er . högakr avpås i nkos t .Medet ts t ar kt målperdag-bas er adepål okal aoc h f okuspåhål l barmat l agni ngt asöns ekol ogi s kar åvar or-äri nkl uder ade. Ber oendepåt i di gar epaddel er f ar enmi l j övälomhand. hetkanniväl j amel l ans i ngel -el l er Kaj akdageni nkl uder ars i ngel / dubbel - dubbel kaj ak.Skul l enivi l j apr ovapå I nnannil ämnarTj är ökannif ör - kaj ak,paddel ,f l yt väs t ,kapel l ,vat t en- ävent yr etmedengui de?Kont akt a st är kauppl evel senmedet tupp- dunk,vat t ent ätpac ks äc k,kar t a. os soc hviar r anger armerängär na f r i s kandebadoc hmedat tavnj ut a engui dad2dagar s t uråter . nygr äddadevåf f l ormedsyl toch Cykel dageni nkl uder arc ykel ,hj äl m, gr äddepå kaf éet med under bar c ykel väs ka,r ef l exväs t ,vat t enf l as ka, Vikommerat tget ur f ör s l ags om ni havs ut s i kt . r epar at i ons s at s ,kar t a. kanväl j aat tf öl j ahel tel l erdel vi s .

TJÄRÖPADDLI NG,3dagar Pånär aavst ånd,ef t erca30mi n paddl i ngf r ånJ är navi k,f i nnerniön Tj är ömeddessf ant ast i skanat ur . Härharnierbasdärniboroc hät er .

GOURMETPADDLI NG,3dagar Omkr i ngt våt i mmar spaddl i ngf r ån J är navi kl i ggerEr i ksber gHot el& Nat ur e Res er ve,s om är er bas . Nibl i rhämt adevi d Br uks vi kenoc h undert ur ent i l lgår ds omr ådetf i nns Fr ukos t ,l unc hoc hmi ddags er ver as möj l i ghetat tsevi l dadj ursåsom ir est aur angenbel ägenst r axi nt i l l kr onvi l t ,dovvi l t ,davi ds hj or t ,vi l ds vi n, havet . Mat en ser ver as ut i f r ån vi s ent eroc hmuf f l onf års om vandr ar säsongensr åvar orochmedskär - f r i t tomkr i ngivi l t par ken. går densom t ema.Ti l lmi ddagen harkockenval tutt vår ät t erf r ån Pågår denf i nnsbyggnaderf r ånf em denupps kat t adeàl ac ar t emenyn. år hundr aden.Ni bori Saf ar i vi l l anel l er Mahr avi l l aniEr i ksber gshot el l .Ni PåTj är öbornisedanidubbel r um harävent i l l gångt i l lr el axavdel ni ngen i1700- & 1800t al smi l j ö ir öda medbas t uoc hut omhus j ac uz z i ,med st ugormedvi t aknut ar . vac kerut s i ktöverSavannendärde vi l dadj ur enbr ukarvar as ynl i ga. Påmor gonens t årenhär l i gf r ukos t buf f éuppdukadf örerir es t aur angen Mi ddags er ver asi r es t aur angVi s ent en medbl andannatsmåvar mtoch därvi l t köt t etf r åndenegnagår den nybakatbr ödpåbor det . harenc ent r alr ol l .Dag1s er ver asen 3r ät t er sBes tofEr i ks ber goc hdag2 Ikaj akhyr ani ngårf l yt väst ,kapel l , har koc ken val tuten var mr ät t . paddel ,v at t ent ätpac ks äc k20L ,kar t a. L unc hent asmeds om et tl unc hpaket .

ALLAKURSEROCHPAKETKANBOKASVI AVÅRHEMSI DAWWW. PADDELKOMPANI ET. SE 1DAGS NYBÖRJARKURS IKAJAKPADDLING Vit r äf f asvi dPensi onatJ är navi k kl 09. 00 där vi i nl eder med f ör mi ddagsf i ka. Där ef t er f or t sät t ervimedat tgåi genom ol i ka t yperavkaj akerochut r ust ni ng, paddl i ngst ekni k,r äddni ngst ekni k, pr akt i skaövni ngar-hurmant ar si g upp ikaj aken ef t er at t ha kapsej sat ,et c.

Ef t er det t a är vi r edo f ör en kor t ar et uriJ är navi ksskär går d. Fokus kommer at tl äggas på paddl i ngst ekni k och vikommer även at t bada och genomf ör a r äddni ngsövni ngar( f r i vi l l gt ) . Et tavbr ot tgör sundert ur enf ör enenkl ar el unch.

Ef t erenuppf r i s kandedus c hf or t s ät t er kur s en med mi ddag på vandr ar hemmet ,ut vär der i ngoc havs l ut as där ef t erc i r kakl oc kan18. 00. Skul l eduvi l j apr ovadi nanyvunna kuns kaperi havs kaj akpaddl i ngunder s öndagen,hardumöj l i ghetat thyr a enkaj akt i l let tr educ er atpr i s .

Profile for Maria Peter

Paket och kurser  

Paket och kurser  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded