Baksida

Page 1

RONNEBYÅN Kanot l edenpåRonnebyånärc i r ka 70ki l omet erl ångochst r äckersi g f r ån Hovmant or p iSmål and t i l l Kar l snäsgår den iBl eki nge,men man kan ocksåväl j aat tpaddl a del s t r äc kor .

PENSI ONATJÄRNAVI K Väl komment i l lpens i onat etiJ är navi kdärboendeoch nat urf l yt er s amman.

TJÄRÖ Endas t2km f r ånJ är navi kf i nnerdu önTj är ö.Härärnat ur enf ant as t i s k; enskär går dsi dyl lnärdenärsom bäs t .PåTj är öf i nnsal l tf r åns ol var ma Boendeti nnef at t ar11r um ochen kl i pport i l lavgr undsdj upaber gsl of t l ägenhet .Al l ar um äruni kaoc h br ant ervar vatmedboks kog,ängar småskal i gtmöbl er ademedåt er - och bet esmar k. Hel a ön är et t br ukif okus.Lakan,handdukoch nat ur r eser vatmedet tr i ktväxt s t ädni ngi nkl uder asal l t i dipr i s et . och f ågel l i v .

ERI KSBERG Er i ksber gVi l t& Nat urärNor dens st ör st asaf ar i par k.Anl äggni ngen er bj udermoder nakonf er ens l okal er , hot el lmedhögs t andar doc hf ör s t kl as s i gar es t aur anger .

Härkanduuppl evaäkt avi l dmar k ochdetärof t al ångtt i l lsamhäl l en ochbebyggel se.Ånväxl armel l an smal ar i ngl andeavsni t tochl ång- Detf i nnst våal l männakök,där smal asj öarochomgesavdj upa nisj äl vakan l agaermat ,samt s kogarmedet tr i ktdj ur l i v . en gemyt l i g gäst mat sal .Nikan ocksånj ut aavdetsom er bj uds Hyral l tdubehöverf örkanot t ur en ipensi onat et scaf éoch r est au-viar r anger arävent r ans por t en! r angsom haröppetdel aravår et .

JÄRNAVI KSCAMPI NG PåJ är navi ksCampi ngkandukoppl a avoc hnj ut aavdenhär l i ganat ur en. Byggdi t tsandsl ot tel l ert aet tbad vi d st r anden som även har en handi kappbr ygga. T a en t ur på mi ni gol f banan,hyrcykelel l erbåt Er i ks ber gäret tnat ur r es er vatut an- oc hs edi gomkr i ngiomgi vni ngar na f örÅr ydiKar l s hamnskommunoc h oc hidenvac kr as kär går den. f as t i ghet enbes t årav1348hekt ar , var av409hekt arvat t en.Deni n- Dubormedf ör delinågonavde Påönf i nnshot el l / vandr ar hem,kaf é hägnadedel enärc i r ka925hekt ar . moder na4bäddsst ugor nael l erär oc hr es t aur ang,s amtgäs t hamn. Härf i nnskr onvi l t ,dovvi l t ,davi ds- dunat ur l i gt vi sväl kommenf öröver hj or t ,vi l ds vi n,vi s ent eroc hmuf f l on- nat t ni ngidi nhus vagnel l erdi t tt äl t . För ut om at tpaddl autt i l lTj är ökan f år ;ens ommar s t am påt ot al tc i r ka Påc ampi ngenf i nnsävenbut i k,ki os k manävent abåt ens om avgårf l er a 1500dj ur .Anl äggni ngenbesöks och ser ver i ng med f ul l st ändi ga gångerom dagenunders ommar en. år l i genavdr ygt58000per s oner . r ät t i ghet er .

www. paddel kompani et . se 045780300

www. pensi onat j ar navi k. se 045782200

www. t j ar o. com 045460063

www. er i ksber g. se 0454564330

www. j ar navi kscampi ng. se 045782166

SOS-ALARM Pol i s-Br andkår-Ambul ans-Läkar e RI NG 112 Gaml aRi ksvägen87 37262Br äkneHoby 045780300,0763412066 www. paddel kompani et . se Or g.nr :5567996730 Momsnr :SE556799673001 Swi sh:1234123220 Bankgi r o:4969457 SWI FT :SWEDSESS I BAN:SE6480000816959146640777

Paddl i ngochal l emansr ät t El damedmåt t a Gr anar ,kvi s t aroc hkot t arpåmar ken f årdupl oc kas om br äns l e,mendet ärf ör bj udetat tt a näverel l erpå annats ät ts kadaväxandet r äd.Låt el den br i nna utoc hs l äc k gl öden nogamedvat t en.Unders ommar en ärdetof t ael dni ngsf ör buud.Dåär r i s kenf örs kogs br ands t oroc hduf år i nt egör auppel densil äger pl at s er -

nasel ds t äder .Du kan bl idömd t i l l böt er och skadest ånd om el den spr i dersi g.Dukant ar edapåom el dni ngsf ör budr åderbl andannat på t ur i st byr ån och hos kaj akut hyr ar en.St or mkök f årdoc k al l t i d användas.Om ol yckanärf r amme och el den spr i der si g, kont akt a Räddni ngs t j äns t112.

Fågel -ochsäl skydd Skär går denharet tr i ktdj ur -och f ågel l i v och vi ssa öar är f ågel skyddade 1/ 415/ 7. När man när mars i gT or hamnkommerman i ni omr ådendärdetf i nnss äl oc hdär f årmanävent änkapåat tdetr åder s äl s kydd.Under per i oden är det f ör bj udetbådeat tnär mas i goc hat t l ands t i gas kyddadeomr åden.

Lämnal äger pl at senut anspår Över nat t apåi or dni ngs t äl l dal äger pl at ser-därf i nnsel dst ad,sopkär l ochivi ssaf al lt or r t oal et t .T amed al l tskr äp,ocksådetal l r ami nst a. Läggi ngasoppåsari nvi döver f ul l a s opkär lef t er s om dj ur endås pr i der omkr i ng skr äpet . Ta med di na soport i l l sdukanbl iavmeddem pået tr i kt i gts ät t .