Page 1

PRISON FELLOWSHIP NORGE

PF-KONTAKTEN Desember 1996

Nr. 3

Jesaia 42,3

Gode nyheter fra

Årgang 8

PRISON FELLOWSHIP I FRAMGANG Bevilgningene fra Justisdepartementet gjorde det mulig for oss å bygge opp en database som vil bli et godt verktøy for alle som arbeider for både innsatte, eksinnsatte og deres familier. I tillegg kan vi gi en hjelp til kontakt med Prison Fellowship i 85 land for utlendinger som utvises etter endt soning og ønsker en ny tilværelse i et kristent miljø i sitt hjemland. Prison Fellowship har i oktober holdt kurs for 45 PF-fengselskontakter. I august var vi samlet til «Fengslende dager» en hel weekend.

Det planlegges fire kurs for fengselskontakter på Østlandet neste år, men dette er avhengig av tilstrekkelige bevilgninger. Det vil også arrangeres et oppfølgingskurs for fengselskontakter tilknyttet Ringerike kretsfengsel. På denne tiden pakkes det julepakker til innsatte i enkelte fengsler på Østlandet. Vi vil her få takke de som medvirker til dette – de som gir og de som står for det praktiske. Det er ny brosjyre og plakat under produksjon, og like på nyåret vil denne informasjonen om Prison Fellowship finnes i alle norske fengsler.

KURS: Fengselsprest Terje Schrøder Nielsen hadde ingen vansker med å trollbinde forsamlingen. Foto: Kåre Roland.

HILSEN FRA RUSSLAND Dere som deltok eller besøkte oss da vi arrangerte Europa-konferansen på Haugetun Folkehøgskole i 1993, vil kanskje huske blant de vel 100 deltakere fra et 25-talls nasjoner det finsk/russiske ekteparet Kerttu og Reijo Loikkanen. Murmansk. Vi ser vår oppgave klarere dag for Oversatt og tilrettelagt av Gillian Holby dag, vi lærer kun opp de stedlige troende til å Han hadde sonet en lang dom og hun var utføre fengselsarbeid samtidig som vi hjelper fengselslege. Så slo kjærligheten til, og dette med å sette i gang for å få de nødvendige paret utfører nå en veldig tjeneste for Herren papirene fra myndighetene i orden. Nå er blant fanger i Russland og det som tidligere var situasjonen i St. Petersburg den at de troende Sovjetunionen. Vi fikk forleden et brev fra dem utfører alt arbeidet og vi utelukkende bistår med og jeg gjengir det i forkortet versjon: økonomisk og humanitær støtte.» «Kjære Gillian og alle våre søstere og brødre i I Murmansk støtte de kristne på store PF Norge. mange hilsener til dere fra Finland. problemer. Et finsk ektepar hadde besøkt ……… Vi har hatt meget arbeid i de russiske fengslene der de 6 siste årene, 3-4 ganger årlig, fengsler, St. Petersburg, Sibir, Uralfjellene og men ellers var lite gjort i fengslene.


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang Myndighetene påsto at det ikke fantes noen frivillige til å gå på besøk, og kirken «befalte» myndighetene til å nekte enhver søknad. Kerttu og Rejo reiste dit og hadde et møte med lederne for det «interne ministerium», og disse lovte å gi tillatelse til enhver person som Kerttu og Riejo fikk i stand. Det var 30 personer som meldte seg på kurset, og disse utfører nå arbeidet blant fanger. Kerttu fortsetter: «…. Men arbeidet byr på store problemer og det er derfor vi nå skriver til dere om hjelp. Fangene er veldig fattige, de løslates som oftest kledd i tynne, fillete fangeklær, uten penger, hjem, arbeid og mat. Ettervern finnes ikke. De frivillige har nå dannet en forening som heter «Fangenes Venner». De ønsker å åpne et senter hvor de løslatte kan komme og få klær, mat og åndelig omsorg. Foreningen søker nå medlemskap i PFI, men det vil ta ca 3 måneder i Russland. Vi reiste dit med

en stor last med klær, mat, medisiner osv. Hele 100 kubikkmeter. Men hvem var det som kunne ta imot dette? Det fantes ingen organisasjon som hadde råd til å betale de skyhøye tollsatsene som myndighetene forlangte. Vi bestemte oss for å kjøre det direkte til fengslet. Vi håper det ble delt ut på ærlig vis. (Alt er mulig i Russland!)» Så stiller Kerttu oss spørsmålet – kan vi i Norge hjelpe med å gi mat, medisiner sov. Ja, kan vi? PF Norge mangler økonomi til et slikt løft, men er det noen av våre venner som føler at Herren kaller dem nettopp til dette? I så fall ring eller skriv til oss og vi kan formidle kontakten. Men ett er sikkert. Bønn. Vi kan alle be, og vi er sikre på at vår kjære Far i himmelen har et farshjerte for disse og vil høre våre bønner.

FORMANNEN HAR ORDET VELKOMMEN KÅRE!

Så har det tiltrådt en daglig leder i Prison Fellowship, Kåre Roland. Etter 26 år og «pensjonering» fra Finnerud Gård, har Kåre slett ikke lagt inn årene. Engasjement for medmennesker er blitt en livsstil, ikke noe Kåre kan forlate. I hele Prison Fellowships liv i Norge har Kåre vært en nær samarbeidspart, de siste 1½ årene også som styremedlem. Nå er han blitt den daglige drivkraft. Vi gleder oss til å se han utfolde seg i sin nye rolle. Og han har sannelig ikke ligget på latsiden. Fra reportasjene i dette nyhetsblad vil det fremgå at han har vært drivkraften i PFs nye kursopplegg for PF-fengselskontakter. Kurset på Nakkerud var særdeles vellykket. Vi ønsker deg velkommen, Kåre! Hilsen fra Ingvald Viken

PRISON FELLOWSHIP er en tverrkirkelig organisasjon, tilsluttet Prison Fellowship International. PF har som formål å hjelpe innsatte, eks-innsatte samt deres familier og pårørende over hele landet. Daglig leder: Telefon: Telefax: Bankgiro: Postgiro:

Kåre Roland 32 13 93 12 1627.10.63974 0805 5688924

Nyhetsbrevet er gitt ut av PRISON FELLOWSHIP Stasjonsveien 46 3533 Tyristrand Formann Ingvald Viken Sekretær Gillian Holby Kasserer Arne Steen Styremedlemmer Arvid Kolstad, Kåre Roland, Tove Stabell og Norvald Veel

Side 2 av 9


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang

Redaktør dette nr: Gillian Holby

MANGE VIL VÆRE PF FENGSELSKONTAKTER På Nakkerud Ungdomssenter møttes over 45 deltakere til PF Fengselkontaktkurs 8. til 10. november. Prison Fellowship ble startet i 1976, Charles W. Colson, president Nixons nærmeste rådgiver, sonte fengselsstraffen han ble idømt i kjølvannet av Watergateskandalen. Han fikk se innsiden av fengselet og dets destruktive innflytelse på de ansatte. Det ble starten på et verdensomspennende arbeid for innsatte og deres familier. Nå er over 80 land medlemmer, og på verdenskonferansen i 1995 deltok 120 land, også Norge var representert. I Norge ble PF startet i 1988, og i 1989 besøkte Colson Stortinget, Justisdepartementet, Fengselsstyret og Ila landsfengsel og sikringsanstalt.

Et utsnitt av den lydhøre forsamlingen Tekst og foto: Kåre Roland Det er skjedd utrolige positive ting i mange fengsler verden over, og myndighetene har undret seg. I Norge fikk PF henstilling fra Justisdepartementet om å gå inn for opprettelsen og koordineringen av et nettverksarbeid.

Kurset var for frivillige arbeidere i PF og PF-tilknyttet arbeid, og på kurset var det solide forelesere: Direktør Ole A. Wister, fengselsprest Terje Schrøder Nielsen, fengselslege Lars Os, fylkesleder Gunnar Bråthen fra Røde Kors og leder Solveig Velten fra Foreningen for Fangers Pårørende. Kurset var i første rekke siktet inn på opplæring av besøkskontakter til Ringerike kretsfengsel, men det var også PF-kontakter fra store deler av det sydlige Norge. Fengslet som åpner i februar 1997, vil få plass til 160 innsatte med en soningstid også ut over den tiden som normalt avsones i et kretsfengsel.

Fylkeslederen i Buskerud Røde kors, Gunnar Bråten, orienterte om prison visitor tjenesten i Røde kors.

Side 3 av 9


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang Nielsen. Ole A. Wister var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Foreleserne under kurset /f.v.) fengselslege Lars Os, leder Solvig Velten fra Foreningen for Fangers Pårørende, fengselsprst Terje Schrøder

Prosjektleder Terje Weber og inspektør Seierstad sto for omvisning og forklarte hvordan Ringerike kretsfengsel var tenkt å fungere. Fasilitetene og sikkerhetsforholdene er av verdens beste, men det er en mur mellom innsatte og samfunnet, og vil du være med å gjøre denne avstand mindre? Det vil i 1997 holdes et oppfølgingskurs for frivillige arbeidere. Det vil også tas sikte på kurs i andre fengselsdistrikt. Er du interessert, ta kontakt med Kåre Roland, 32 13 93 12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRE PÅ KURS - Kan dette bevirke en gren av PFs arbeid på Lillehammer? - Du, det tror jeg, og jeg tror det kan være noe for meg. Med mine begrensinger og min styrke. Og Guds nåde.

Kjell Edvard Dynge, Lillehammer var en av de 45 som deltok på Prison Fellowships Fengselkontaktkurs på Nakkerud mellom Vikersund og Hønefoss 8. til 10. november. - Hva har gjort at du er her? - For 25 år siden bodde jeg i Oslo og ble kjent med fengselsarbeidet, men det ble ikke mer av det. I disse 25 årene har dette arbeidet virket på meg, men først nå er det en anledning. - Har du fått mye ut av kurset? - Jeg har fått veldig mye. Det sterkeste var fra Terje prest. Det er ennå så sterkt at jeg vanskelig kan uttrykke hva jeg føler.

Eva Lundby Kristiansen, Hamar, er den neste jeg treffer på den store forsamlingen. Hun kommer fra det nyopprettede BARM-prosjektet og er daglig leder, faktisk den eneste ansatte. BoArbeidRehabiliteringMiljø. Det er et treningsprosjekt som soknediakonen på Hamar, Sverre Gorden, har planlagt sammen med

Side 4 av 9


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang tidligere fengselsprest i Bergen, Kjell Grønner, et vellykket tiltak i Bergen – de så at returen til fengslet er kort. Og med et grunnlag i en plastpose med noe tøy og 300 kroner, har en ikke store muligheter. - Tror du at Prison Fellowship har noe på Hamar å gjøre når dere får etablert et slikt positivt tiltak? - Uten tvil. Med PFs paraply kan vi alle som har tilknytning til innsatte nyttiggjøre oss dette redskapet. Det er fint at mange med sosialt arbeid går inn i hjelpearbeid for innsatte, men det er behov for en dimensjon i tillegg, den åndelige. Med de mange sår som en kriminell har etter mange nederlag, er det bare Jesus som fullt ut kan gi legedom. De som sitter inne kjenner på mye savn og tomhet i livet sitt. Her kan PF nå fram. - Vi fra PF ønsker Eva alt godt og Guds rike velsignelse for BARM-senteret som åpnet dagen før vårt kurs startet.

Marry Bjørndalen er attføringskonsulent i Midtre Buskerud og med utdannelse som lærer og sosionom og i tillegg fagansvarlig for en rusmiddelinstitusjon og med mange års erfaring

fra etat og institusjon, har hun sett de fleste hull i formidlingsapparatet i Norge. Prison Fellowship var for henne et nytt tilbud og fra å kjenne det på avstand, har dette kurset gitt inspirasjon til å delta aktivt i oppbyggelsen av PFs arbeid i Buskerud. - Hva tror du dette kan utvikles til? - Det må bli positivt, og særlig i forbindelse med det nye Ringerike kretsfengsel er det viktig at vi kan bruke alle positive tiltak for å redusere utviklingen av rundgangen i fengslene. Jeg har jo sett mange skjebner gå ut og inn gjennom kontoret i alle år og har sett hvor skoen trykker. - Mener du at det har vært mangler ved kontakten med de innsatte? - Ja, absolutt, især samarbeidet med familien og det sosiale nettverket. Etatene må bli flinkere til å samarbeide slik at den løslatte kan være mer forberedt å møte virkeligheten ute. - Hva tror du PFs apparat kan bidra med i denne sammenhengen? - Jeg tror de kan påvirke fengslene til å mer se helheten for de enkelte. Det må lages et effektivt nettverk. Hjem, arbeid, skole, familie og ikke minst solide venner må være «sydd sammen» når den enkelte kommer ut. Det er ikke tvil om at menighetene må bli flinkere. Vi må appellere til Norges hjerte, oss alle, om å delta i dette viktige arbeid. Og begrense utmalingen av vold og kriminalitet som skremmer i media. Slikt skaper en hets mot lovbryterne, som tross alt er en del av oss alle. Det må bli balanse i media og mer få fram alt det positive som skjer rundt oss. - Hva har seksjonene og foredragsholdere gitt deg? - De har gitt meg utrolig meget. Spesielt presten, - han var dyktig. Han skulle vi hatt flere timer med! Jeg takker Marry for praten og ønsker vel møtt i et fruktbart samarbeid.

Side 5 av 9


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang Det kan ligge mye velsignelse i en flettet julekurv JULEHØYTID – PÅ GODT OG VONDT Jeg sitter her og tenker på julen som ligger foran oss – tenker på dette, som her skrives, skal leses av mennesker i forskjellige livssituasjoner – innsatte, innsattes familier, de som er knyttet til fengslene gjennom møtevirksomhet og besøk, kanskje en og annen fengselsansatt og noen som forsyner seg av bunken med blader som ligger framme i et menighetslokale eller en kirke. Tove Stabell Alle går vi julen i møte og alle vil vi oppleve den forskjellig. Noen av dere, som er innsatt, skal tilbringe hele julen innenfor murene. En del får noen dager permisjon – kanskje den første julepermisjonen etter flere års soning. Noen har familie å reise hjem til, andre må tilbringe permdager alene eller i en sammenheng som ikke er god. Brutte relasjoner kan være ekstra tunge når høytiden er der. Man ser for seg hvordan ting kunne ha vært, hvis ikke….. Enkelte opplever å sitte i fengslet i et fremmed land mens familien er langt borte i hjemlandet – uten muligheter for annen kontakt enn telefon og brev. Jeg hørte en gang en gutt fortelle at han hadde gjort et «brekk» rett før jul og gått inn for å bli tatt fordi hans livssituasjon var så forferdelig. Jeg minnes tårene nedover kinnene mine og smerten jeg følge mens jeg lyttet til denne guttens historie. I «mitt fengsel» har jeg år etter år fått være med å lage julepynt sammen med de innsatte. Over glanspapir, papp, lim og saks og med en liten forsmak på julebakst og kaffe å nippe til, har det blitt mange fine samtaler. Veldig ofte har det dreid seg om julens budskap. Forskjellige personer dukker opp i tankene – personer som har vært med på å gjøre mitt liv rikere.

Her var det en som var vant til å ta vare på ressursene. Ett år hadde vi en spesielt ivrig gruppe. De laget masse fin pynt, og sjelden har vel juletreet vært så fullt av selvlaget pynt. Det hang hjerter og stjerner både på fellesrom og celler. De fleste laget også en kjempestor, flettet julekurv som de hang på celledøren sin. De forkynte at de kom til å se etter hver dag om det kom noen godsaker oppi. Jeg har også tenkt på en jøde som var sammen med oss en gang for mange år siden. Hans «Messias» var ennå ikke kommet. Han lagde en davidstjerne til meg. Den ligger inni Bibelen min, og når jeg blar i den og stjernen dukker fram, ber jeg om at han må møte sin Messias. Jeg vil be om at alle som ikke har fått oppleve julens budskap som en realitet i sitt liv – enten de er på «innsida» eller «utsida» i julen – må få se at Jesus kom til verden for å frelse oss. Så vil jeg be om at alle vi som har fått oppleve det glade budskap, må få anledning til å dele det med andre. Min bønn er at vi her i Norge og i alle de andre land hvor det drives arbeid blant innsatte, deres familie og ofre for kriminalitet, må lykkes i å gjøre litt mer meningsfylt for de vi har kontakt med. Dette kan gjøres ved å formidle ting som har med den ytre rammen å gjøre: Pynt, gaver, hilsener, julemat, kaker osv. Men framfor alt: Måtte vi alle få et møte med Jesus som elsker oss og som ønsker å være et lys i mørket for oss alle. Han kommer oss nær i vår ensomhet og fortvilelse. Han kommer til den som i desperasjon folder hendene og sier: «Jesus, hvis du er der, kom til meg nå! Gjør det som har gått i stykker helt igjen og gi meg din fred.

Be så skal dere få, Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Matt 7,7

Jeg husker en fra et østeuropeisk land som protesterte da jeg skulle kaste restene av en knust kule til å ha på juletreet. Resultatet var et nydelig hjerte i rød papp med en fin gullkant. Han hadde knust bitene til et fint «gullstøv» og limt det på.

Side 6 av 9

Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden var litt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. Johannes 1, 9-12.


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang

Side 7 av 9


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang AKTIV TJENESTE I PRISON FELLOWSHIPS FENGSELSARBEID TAR DU UTFORDRINGEN? Gi din gave…… Med dette nyhetsbrevet følger en postgiroblankett. Bruk den til å sende ditt bidrag til dette viktige arbeidet, som drives ved frivillig gavetjeneste. Regnskapet føres av: KURANT REGNSKAP, Pilestredet 17, 0164 OSLO 1

KRISTENT FENGSELSFELLESSKAP Nordre gate 20, 0551 OSLO Jeg vil være medlem i Prison Fellowship

q

Jeg ønsker å få tilsendt PFs nyhetsbrev

q

Jeg ønsker delta i bønn for

q

…..…………….. oppgi fengsel

Jeg vil være brevvenn med en innsatt

q

Som innsatt ønsker jeg en brevvenn

q

Jeg vil kunne delta i følgende tjeneste: spesifiser ………………………………………….

q

Jeg vil dyktiggjøre meg til tjeneste gjennom kurs

q

Jeg kan støtte økonomisk

q

. Navn ………………………………………………………………….. Adr ………………………………………………………………….. Poststed …………………………………………………………….. Gaver på bankgiro 1627.10.63974 eller postgiro 0805 5688924 Gaver til innsatte: Postgiro: 0824 0830850

Side 8 av 9


Gode nyheter fra Prison Fellowship Norge - nr 3 – 1996, 8. årgang

Side 9 av 9

1996-3 PF-Kontakten  
1996-3 PF-Kontakten  

PRISON FELLOWSHIP I FRAMGANG HILSEN FRA RUSSLAND KURS: Fengselsprest Terje Schrøder Nielsen hadde ingen vansker med å trollbinde forsamlinge...

Advertisement