Page 1

1-Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?10puan Edebi fıkralar günlük olayları ele alsalar da üslupları itibariyle kalıcıdırlar.( D ) Ahmet Haşim deneme türünde eser vermiştir. ( Y ) Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı Montaigne ve Bacon’dur. ( D ) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. ( Y ) Mehmet Kaplan Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarımızdan değildir. ( D ) 2-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. 10puan Deneme türünün en güzel örneklerini ……Monteigne…………. vermiştir. Deneme türü …………Gazete ile………………ortaya çıkmıştır. Makalenin temel öğesi ………Düşüncedir……………dir. Makale edebiyatımıza ……Tanzimat………döneminde……Tercuman-ı Ahval ile…….girmiştir. Edebiyatımızdaki ilk makalenin adı…Tercuman-ı Ahval Mukaddemesi….dir. 3-Makale ile fıkra arasındaki farkları yazınız? 10puan

1 - Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler. 2 - Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir. 3 - Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir. 4 - Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır. 4-Denemenin dili ve konusu hakkında bilgi veriniz? 10puan

Yaşam içindeki her şey denemenin konusu olabilir. Dili; yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı için konuşma diline yakın ve samimidir. 5-Edebiyatımızdaki önemli makale yazarlarını yazınız? 10puan

Şinasi,Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Fuat Köprülü 6-Deneme türünde eser veren yazarlarımızdan beş tanesinin adını yazınız? 10puan

Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüpoğlu, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar 7-Aşağıdaki terimlerin tanımını yapınız? 10puan Didaktik: Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Gözlem: Yazarın bir yazıyı yazmadan önce çevresinden bilgi toplaması ve olayları gözlemesidir. Gençliğimizin gezme yeri neresidir biliyor musunuz? … Gülhane Parkı! Vilayetin arka yokuşundan oraya indik. Hece vezni ve Đstanbul lehçesi konferansını birlikte izledik. 8-Yukarıdaki paragrafta bulunan isim tamlamalarını bulup türlerini yazınız? 10puan

Gençliğimizin gezme yeri, Vilayetin arka yokuşu, Đstanbul lehçesi konferansını Denize doğru yürürken ne söyleyeceğini tahmin ediyordum. Yürüyüş esnasında beklediğim sözleri duyamadım. O konuşmadan önce ben düşünüyordum. 9-Yukarıdaki paragrafta bulunan sözcük öbeklerini bulup türlerini yazınız? 10puan

10-“Kuğuların şarkısı kadar hüzünlü ve güzel olan şiirlerde seni buldum.” Cümlesindeki sıfatları bulunuz? 10puan Kuğuların şarkısı kadar hüzünlü ve güzel olan şiirlerde

www.ozgur-karatas.blogspot.com

11.SINIF Dil ve Anlatim  

www.ozgur-karatas.blogspot.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you