İşçi-Köylü Sayı 5

Page 1

YENİ DEMOKRASİ YOLUNDA

işçi-köylü

www.iscikoylu.org

Say›: 2003-05

5

*Y›l:1 *28 Mart-10 Nisan 2003 *Fiyat›: 500 000 TL ISSN:1303-9350

ABD ve ‹ngiliz emperyalizmi Ortado¤u’yu kana buluyor

Katil ABD Ortado¤u’dan defol! ABD ve ‹ngiliz emperyalistleri Irak’a sald›rd›. Katiller, katliamc›lar, teröristler, zorbalar iflbafl›nda. Evleri, g›da depolar›n›, köyleri, kentleri tonlarca bombalar alt›nda yak›p y›k›yorlar.

ABD ka¤›ttan kapland›r Emperyalistlerin tarihi bunun gibi sald›r› örnekleriyle dolu. Daha önce Kore’de, Vietnam’da, Kamboçya’da, Afganistan’da onlarca katliama imza att›lar. Ancak dünya halklar› emperyalizmin sald›r›lar›na karfl› direndi. Özellikle Vietnam halk›, ABD’nin ka¤›ttan kaplan oldu¤unu tüm dünya halklar›na gösterdi.

Art›k halklar ABD’yi kuflatacak ABD emperyalizmi Irak’a yönelik sald›r›s›yla Ortado¤u’nun ba¤r›na bir hançer gibi saplanmaktad›r. Bu, ABD’nin Ortado¤u halklar› taraf›ndan kuflat›lmas›n› da beraberinde getirecek ve art›k Ortado¤u halklar› ABD’yi kuflatacakt›r.

K‹TLELER‹N ÖRGÜTLENMES‹NDE BAZI ENGELLER ÜZER‹NE-2 Meflrulu¤unu bilince ç›karamayan militanlar halka gidip onu örgütlemeye giriflti¤inde, halk›n kendisini meflru görmeyece¤ini, dolay›s›yla d›fllayaca¤›n› düflünerek en bafltan örgütlenme faaliyetine giriflmemektedir. Giriflse bile bu, önderli¤in zorlamas›yla olmaktad›r. Dolay›s›yla verimsiz ve güdük kalan bir kitle çal›flmas› yürütülmektedir. Kendisi yeterince inanmayan, baflkalar›n› da inand›ramaz. Halk› ne olursa olsun kazanma azmini yaratacak olan, kararl›l›k ve kendini do¤ru, hakl› ve meflru görmektir. Belki halka ilk gidildi¤inde mesafeli duracak, d›fllayacak anlamayacakt›r. Çünkü o da devrimcileri, ezenlerin empoze etti¤i flekilde görmektedir. Böyle görmese bile geçmiflte devrimcilerin yapt›klar› hatalar dolay›s›yla uzak durabilir. Sayfa 14-15

ABD sald›rganl›¤› her yerde protesto ediliyor!

ABD ve ‹ngiliz emperyalistlerinin Irak’a sald›r› ve iflgalinin ard›ndan özellikle Ortado¤u olmak üzere dünyan›n birçok ülkesinde kad›n-erkek, genç-yafll› milyonlarca insan sokaklara dökülerek “Emperyalist sald›rganl›¤a hay›r”, “ABD Ortado¤u’dan elini çek” sloganlar›n› hayk›rd›, hayk›r›yor. Oysa ABD tüm bunlar› dikkate almayarak Irak halk›n› katletmeye devam ediyor. Ancak flu bir gerçek ki Irak halk›n›n direnifli emperyalistlere çok daha a¤›r bedeller ödetecektir. ABD sald›r›s›n› devam ettirdi¤i hergün Ortado¤u’daki yenilgisini de beraberinde getirecektir. Sayfa 18-19

Ferit Ye¤in

SÖYLEfi‹ Bir Kürt potansiyeli a盤a ç›kt›. Ama Kürt potansiyelinin tamam› silahla, savafl yöntemiyle kendini ifade edecek de¤ildi. Bu anlam›yla HEP ile bafllayan süreç özünde baflta Kürt sorunu olmak üzere mevcut statükodaki siyasi partiler d›fl›nda bir politik örgüt arayan ve buna karfl›l›k HEP’in kurulmas›yla kendisini bir arada bulan bir güçlü potansiyeldir. Sayfa 20-21 SEND‹KA A⁄ALARI TEDAfi ‹fiÇ‹LER‹NE ÇARPTI TEDAfi ‹stanbul Anadolu Yakas› Elektrik Da¤›t›m ‹flletmesi Koordinatörlü¤ü’nde geçici akitlerle çal›fl›rken patron taraf›ndan ifllerine son verilen iflçiler, aileleri ve yak›nlar›yla birlikte Kozyata¤› TEDAfi Merkez Binas› önünde toplanarak 1 saatlik eylem yapt›lar. Sayfa 6 AKP KÖYLÜNÜN ‹P‹N‹ ÇEK‹YOR Son olarak 2003 bütçesine ilave edilen ve 15,7 katrilyonluk “Tasarruf ve ek vergiler” paketiyle, art›k üretici köylünün, üretimi bitirmesi istenmifltir. Paketle birlikte kanola, pamuk, zeytinya¤›, soya fasulyesi, ayçiçe¤ine verilen prim destekleri de kald›r›ld›. Bununla da yetinmeyen hükümet, seçim meydanlar›nda vaat etti¤i, köylünün borçlar›na kolayl›k getirece¤ine iliflkin sözleri de unutarak, köylülerden borçlar›n› gerekirse icra ile alaca¤›n› aç›klad›. Sayfa 8

‹flçi-köylü’den ABD EMPERYAL‹ZM‹ YEN‹LECEKT‹R! Sayfa 30


28 Mart-10 Nisan 2003

5

2

KATLED‹L‹fi‹N‹N 30. YILINDA ‹BRAH‹M KAYPAKKAYA’YI ANMA GECES‹NDE BU Program Edip Akbayram Suavi Grup 盤 Mazlum Çimen Ozan Siyamed ve grubu Partizan Sanat Toplulu¤u Halk oyunlar› Sinevizyon Uluslararas› delegasyonlar Konuflmac›lar Tam 30 y›l önce 18 May›s 1973’te Partimizin kurucusu ve kuramc›s›, çeflitli milliyetlerden Türkiye halk›n›n Komünist önderi ‹brahim Kaypakkaya yoldafl faflist diktatörlük taraf›ndan katledildi. 24 Ocak 1973 tarihinde Dersim’in Vartinik mezras›nda beyaz ordunun askeri güçleri ile ç›kan çat›flmada yaralanan ve çemberi yararak kurtulmay› baflaran ‹brahim yoldafl befl gün sonra bir

ihbar sonras› yaral› halde iken yakalanarak Diyarbak›r’a götürülür. Sonras›nda yap›lan tüm iflkencelere direnen Kaypakkaya yoldafl düflman karfl›s›nda en küçük bir taviz bile vermeden yaflam›n› Türkiye halklar›na arma¤an eder. Faflizm O’nu komünist düflüncelerinden dolay› katletti. Yakaland›¤›nda Türkiye’nin en tehlikeli düflüncelerine sahip örgütün önderi olarak ilan edilen Kaypakkaya yoldafl›n düflünceleri ve kurdu¤u proletarya partisi faflizme korku vermeye devam ediyor. Kaypakkaya ismi MLM biliminin Türkiye’de ki ad›d›r. O dünyadaki geliflmeleri usta bir flekilde tahlil edip Büyük Proleter Kültür Devrimini rehber edinip, onu Türkiye co¤rafyas›ndaki s›n›f geliflmesi ile harmanlaman›n ad›d›r. Proletarya Partisi demek ‹brahim, ‹brahim

demek Proletarya Partisi demektir. Bu belirleme Türkiye co¤rafyas›ndan hiçbir zaman silinmeyecektir. Kaypakkaya demek emperyalizme karfl› durufl demektir. Tam da içinden geçti¤imiz bu aflama da ülkemizi birkaç on milyar dolar için emperyalistlere satan, ülke topraklar›m›z› emperyalistlerin üssü haline getiren faflizme karfl› direniflin ayn› zamanda emperyalizme karfl› durufl demek oldu¤unu teorisi ve prati¤i ile gösteren Komünist önder ‹brahim Kaypakkaya yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor. Kaypakkaya yoldafl üstün teorik birikimi, MLM bilimi ile birlefltirerek ortaya koydu¤u görüfllerinin do¤rulu¤u kendisini her geçen gün daha da hissettiriyor. Kemalizm tahlili, Türkiye’de Kürt ulusal sorununa getirdi¤i çözümleme, devri-

min niteli¤i ve yolu, Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalizmin yaflat›lmas› sorunlar›na verdi¤i cevaplar etraf›n› ayd›nlatmaya devam ediyor. Katlediliflinin 30. y›l›nda ‹brahim Kaypakkaya’y› anmak sadece O’nun iflkencedeki direniflinden ö¤renmek demek de¤ildir. As›l belirleyici olan O’nun MLM düflüncelerinden ö¤renmek, gelifltirmek ve günümüze uyarlamakt›r. Zorlu ve çetin bir süreçten geçiyoruz. Emperyalist haydutlar dünyaya kan kusturmaya devam ediyor. Dünyadaki açl›¤›n, gözyafl›n›n, sefaletin tek sebebi emperyalist sistem ve onlar›n tek tek ülkelerdeki uflaklar›d›r. ‹flte Ortado¤u, ABD’nin Irak operasyonu, Filistin’de yaflananlar… Tüm bunlar›n çözülememesinin tek nedeni emperyalist sistemdir. Doymak bilmeyen canavarl›k-

lar›d›r. Her gün onlarca silah›n denendi¤i bölgesel savafllarda ölen yüz binlerce insan›n sorumlusu emperyalistlerdir. Görevlerimizin bilincindeyiz. Tarihi bir sorumluluk üstlenen Proletarya Partisi Kaypakkaya’dan ald›¤› güçle yoluna devam ediyor. Bu yol da¤lardan esen rüzgar›n dalga dalga yay›lmas› ile f›rt›naya dönüflecek ve bizi iktidara tafl›yacakt›r. Bu yol Kaypakkaya’n›n yoludur. Katlediliflinin 30. y›l›nda komünist önder ‹brahim Kaypakkaya ölümsüzdür! ‹brahim yoldafl›n MLM düflünceleri yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! Kahrolsun emperyalizm, Faflizm ve her türden gericilik! Yaflas›n Marksizm, Leninizm ve Maoizm! Yaflas›n Proletarya Enternasyonalizmi!

F Tipi’nde tutsaklar ölüm s›n›r›nda fiu anda F Tipi Hapishanelerde bulunan 57 tutsak ölüm s›n›r›na geldi. ‹HD Ankara fiubesi ve tutsak aileleri ortak bir aç›klama yaparak tutsaklar›n ve kendilerinin taleplerini bir kez daha s›ralad›lar. Ankara’da ‹nsan Haklar› Derne¤i ve tutsak aileleri örgütleri 13 Mart’ta ortak bir aç›klama yaparak F tipi hapishanelerde bulunan 57 tutsa¤›n ölüm s›n›r›nda oldu¤una dikkat çektiler. F Tipi hapishanelerin yaflama geçirilmesiyle 108 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i, 500 kiflinin sakat kald›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada Abdullah Öcalan’›n maruz kald›¤› tecrit koflullar›na da vurgu yap›larak tecrit ve izolasyonun bir insanl›k ay›b› söylendi. Ayr›ca aç›klamada tutuklu ve hükümlüler ile aile ve avukatlar›n talepleri flu flekilde s›raland›. * En az üç hücre kap›s›n›n aç›larak gündüz saatlerinde en az 9 kiflinin bir araya gelebilmesi ve bir kiflilik hücrelerin kapat›lmas›, * Kitap, gazete ve dergi s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas›, * Tutuklu ve hükümlülerin avukat ve aileleriyle yapt›klar› görüflmelerde onur k›r›c› arama-

lara son verilmesi, * Tutuklu ve hükümlülerin savunmalar›n› yapabilmeleri için biraraya gelebilmeleri ve not alabilmeleri, * Tedavinin engellenmemesi ve geciktirilmeden yap›lmas›, * Yaflanan hak ihlallerine iliflkin verilen dilekçelerin engellenmeden süratle ilgililere ulaflt›r›lmas› ve izleme kurullar›n›n barolar, TTB ve demokratik kitle örgüt temsilcilerinden oluflturulmas›, * Tutuklu ve hükümlülerden elektrik paras›n›n al›nmas›na son verilmesi, * Sa¤l›ks›z su kullan›m›na son verilmesi, * Aramalar s›ras›nda elle taciz ve iç çamafl›r soydurmaya son verilmesi, * Görüfl sürelerindeki keyfi uygulamaya son verilmesi, * Cezaevlerine servis araçlar›n›n konulmas›.

işçi-köylü senin sesin! OKU-OKUT! ABONE OL! ABONE BUL!

Sefagül Kesgin tahliye edilmedi Sefagül Kesgin ve yine Turhal Büro çal›flan›m›z olan ve tutuksuz yarg›lanan Derya Gökmen’in yarg›lanmalar›na 20 Mart’ta görülen duruflmayla devam edildi.

Devlet, devrimci ve sosyalist kurumlar üzerinde sürdürdü¤ü bask›c› politikas›n› tüm h›z›yla devam ettiriyor. ABD haydutunun Irak halk›na bomba ya¤d›rmas›na aç›ktan destek sunan TC devleti kendisine karfl› ç›kan en ufak bir muhalif sese dahi tahammül edemiyor. “Savafl istemiyoruz” diye soka¤a dökülen halka vahflice sald›r›yor, gözalt›na al›yor, tutukluyor.

Devrimci ve sosyalist kurumlar› kapat›yor, gazete ve dergileri toplat›yor, çal›flanlar›n› gözalt›na al›yor, tutukluyor. Düzmece ifadelerle on y›llara varan cezalar veriyor. Turhal büro çal›flan›m›z Sefagül Kesgin de 14 Aral›k’ta bürodan gözalt›na al›narak tutuklanm›flt›. Yarg›lanmas› devam edilen çal›flan›m›z hakk›nda itirafç› Selma Korkut’un ifadelerine dayand›r›larak “Yasad›fl› örgüt üyesi olmak”tan dava aç›ld›. Sefagül Kesgin ve yine Turhal Büro çal›flan›m›z olan ve tutuksuz yarg›lanan Derya Gökmen’in yarg›lanmalar›na 20 Mart’ta görülen duruflmayla devam edildi.

ABONEL‹K fiARTLARI 6 AYLIK: 10.200.000 1 YILLIK: 20.400.000 NOT: ‹stedi¤iniz süreye denk gelen oranda paray› hesap numaralar›m›za yat›rarak banka dekontunu yay›nevimize fakslay›n›z ya da postalay›n›z. Abonelik ücretine posta masraflar› dahildir.

Duruflmaya itirafç› san›k Selma Korkut da getirildi. Selma Korkut’un verdi¤i ifadelerini tekrar etmesi üzerine Sefagül Kesgin, söylenenleri kabul etmedi¤ini, kendisini yaln›zca ö¤rencilik döneminden tan›d›¤›n› belirterek suçlamalar› reddetti. Bunun üzerine duruflma 17 Nisan’a ertelendi. Ayr›ca Turhal büromuz, çal›flanlar›m›z›n gözalt›na al›nmas› üzerine “amaç d›fl› faaliyet yürüttü¤ü” iddia edilerek mühürlenmiflti. Büronun kapanmas›yla ilgili aç›lan dava da çal›flanlar›m›z›n yarg›lanmalar›na ba¤l› olarak sürüyor.

Yurtd›fl› Hesap Numaralar› Sema Gül Euro Hesab› Ziraat Bankas› ‹stanbul Aksaray fiubesi: 0 751 00 38 65 97 00 00 009 Emlak-Halk Bankas› Atatürt Bulvar› fiubesi: 00 238 041 Vak›f Bank Valide Sultan fiubesi: 401 20 35


5

3

28 Mart-10 Nisan 2003

TC’nin tezkere maskaral›¤› Filistin halk›na hergün kan banyosu yapt›ran ‹srail siyonizmine karfl› ölü taklidi yapan Tayyip Erdo¤an, Saddam diktatörlü¤üne karfl› aslan kesiliyor.“Ulusal ç›karlar›m›z bu iflin içinde olmam›z› gerektiriyor” deyip Kürt halk›n›n katilli¤ine soyunuyor. S›n›flar mücadelesi tarihinde egemen s›n›flar için bütün yollar bask›, sömürü ve zorbal›¤a ç›kar. Bunun için yani s›n›fsal ç›karlar› gere¤i, ikiyüzlü politikalar, katliamlar, haks›z savafllar egemen s›n›flar›n vazgeçemeyecekleri öncelikli icraatlar›d›r. Di¤er bir ifadeyle onlar, varl›¤›n› bu icraatlara borçludur. Bu gerçekleri görmezsek, yani egemen s›n›flar› ve siyasal sözcülerini s›n›fsal karakterlerinden kopararak, dönemsel ya da stratejik ç›karlar› gere¤i, kitleleri aldatmaya dönük ikiyüzlü söylemlerinden hareketle de¤erlendirmeler yaparak, ortaya sonuçlar ç›karmaya çal›fl›rsak, ciddi yan›lg›larla baflbafla kalmam›z kaç›n›lmaz olur. Geçti¤imiz günlerde yaflanan ve ABD’nin Irak’a sald›r›s›n›n ard›ndan alelacele ç›kart›lan ikinci tezkere tart›flmas›nda da bu yan›lg›lara düflmemek için, Tayyip’in, Genelkurmay ve di¤er uflak tak›m›n›n söylemlerinden çok, yapt›klar›na bakmak gerekir. Uflak ve emperyalist efendisi aras›ndaki iliflkiyi do¤ru bir tarzda çözümlemek gerekir. Dahas› bunlar› çözümlemenin ilk ad›m› da olaylar›, olgular› s›n›f bak›fl aç›s› perspektifiyle ele almaktan geçiyor. Mesela yan›bafl›m›zda Irak halk›na yönelik sald›r›y› bafllatan ABD haydutunun emperyalist sald›rganl›¤›n› haz›rlayan tarihi ve iktisadi koflullar›, savafl› çözüm olarak gören emperyalist tekellerin s›n›fsal ç›karlar› vb. tüm bu koflullar› bütünsellikli bir tarzda hesaba katmadan de¤erlendirme yaparsak, ortaya do¤ru de¤il, eksik ve yanl›fl sonuçlar ç›kar›r›z. Nitekim bugün kendisini ilerici vb. kimliklerle tan›mlayan kimi çevreler, bu emperyalist sald›rganl›¤›, Bush’un flahs›nda somutlaflt›r›yorlar. Ve Bush’un flahs›nda somutlaflan emperyalist politikay› yeteri kadar göremiyorlar. Kimileri ise ulusalc›l›k ad›na, emperyalist sald›rganl›¤a olmad›k misyonlar biçiyor. Demokrasi ve özgürlük düflman› olan emperyalist burjuvazinin gerici rejimleri y›kaca¤›, demokrasinin geliflme yolunu açaca¤› vb. hayali kuruyor. Dikkat ederseniz tüm bu aç›klamalar›n ortak yan› yap›lan de¤erlendirmelerin s›n›f bak›fl aç›s›ndan uzak olmas› gerçe¤idir. Yani bu de¤erlendirmeler g›das›n› burjuva ve küçük burjuva düflünüfl tarz›ndan-pragmatizmden al›yor. Bu ve benzeri yaklafl›mlar tezkere sorununda da kendini a盤a vurdu. Örne¤in emperyalist sald›rganl›k karfl›t› cehpede yer alan ve bu yönlü yay›nlar›nda propaganda yapan Evrensel gazetesi yazar› Mustafa Yalç›ner, meclisteki ilk tezkere oylamas›n›n sonucunu “ilk

muharebe kazan›ld›” fleklinde özetliyordu. Ancak bu özellikle sald›rganl›¤›n bafllamas›yla birlikte deyim yerindeyse yolun sonuna gelindi. Ve egemen s›n›flar yüzlerine geçirdikleri o sahte bar›fl maskesini de ç›kard›lar. Bundan sonraki söylemleri de aç›kça görüldü¤ü üzere karfl› devrimci icraatlar›na uygun olmaktad›r. Çünkü emperyalist efendileri yeni BM karar›na ihtiyaç duymad›. Ve uflak da hemen BM karar›n› unuttu. Daha düne kadar ABD haydutunun emperyalist sald›rganl›¤›na meflruluk kazand›rmaktan öteye bir ifllevi olmayan haydutlar hukukundan söz eden egemenler, efendilerinin talimat› sertleflince, BM karar›n› unuttular

Irak halk› üzerine bombalar ya¤d›r›rken, bu uflak flu aç›klamay› yap›yordu; “Körfez savafl› ABD emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hakim k›lmak için yapt›¤› bir savaflt›r. ABD Rusya sorununu çözdükten sonra bütün dünyay› kendi emrinde tek bir devlet yapma karar› ald›”. Genelkurmay’›n tavr› ise, egemenlerin savafl yanl›s› olduklar›n›n genifl kitleler taraf›ndan görülmesine objektif olarak hizmet etti. Bu anlam›yla bir “olumluluk”tan söz edebiliriz. ‹flte biz burada söylenen ile uygulanan ya da “kazan›ld›¤› iddia edilen muharebenin” pratik sonuçlar›na bakmak zorunday›z. Di¤er bir anlat›mla gerçekleri tam da bu-

ve meclisi toplama telafl›na kap›ld›lar. Irak halk›n›n katledilmesine suç ortakl›¤› yapan Türk egemen s›n›flar›n›n figüran parlamentosu ve “günah bizden gitti” ikiyüzlü uflak zihniyetine uygun olarak bugüne kadar emperyalist sald›rganl›k savafl›na yapt›¤› katk›y› yapt›¤› suç ortakl›¤›na resmiyet kazand›rd› ikinci tezkereyle. Aksi iddialar bugüne kadar yap›lan tüm bu karfl› devrimci icraatlar› görmezlikten gelmektir. Egemen s›n›flara olmad›k misyonlar yüklemektir.

rada arayaca¤›z. E¤er gerçekleri burada ararsak, karfl›m›zda reddedilen tezkerenin hiçbir pratik de¤eri olmad›¤›n›, limanlarda askeri araç-teçhizatlar›n›n har›l har›l boflalt›ld›¤›n› hemen ard›ndan da Meclis’te yeni tezkerenin kabul edilmesini ve dolay›s›yla ortada kazan›lan “bir muharebenin” olmad›¤›n› görece¤iz. Nitekim Tayyip Erdo¤an baflbakan olur olmaz onaylanan 2. tezkereyle bu oyunun da sonuna gelindi. Sorunun daha iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olur düflüncesiyle tezkerenin kabulünden önce yap›lan sevkiyatlar konusunda Milliyet gazetesinin yazar› Güngör Uras’›n köfle yaz›s›ndan uzunca bir aktarma yapaca¤›z: “...Tezkere daha TBMM’den geçmeden memleketin bilcümle ba¤› ve bostan› ABD askerlerine kiraland›... Gitti. Bundan sonra ba¤da bahçede birfley yetifltirmeye, üretim yapmaya imkan yok... Ba¤a bahçeye ABD askerinden izin almadan girilmeyecek... ABD askeri kiras›n› verecek. Ba¤a bahçeye ‘konufllanacak!’... ABD askerleri Mardin K›z›ltepe’nin organize sanayi bölgesinde kiralad›¤› dükkanlar›n ard›ndan Nusaybin’de Sanayi Sitesindeki 150 dükkan› ve de onbin dönüm araziyi kiralad›. Bu dükkanlara

TAYY‹P, EMPERYAL‹ZM‹N EM‹RER‹D‹R Tezkereye “resmiyet” kazand›r›p emperyalist efendisinden aferin almak için ç›rp›nan Tayyip baflbakanl›k koltu¤una oturur oturmaz halk düflman› icraatlar›na devam etti. “Birinci görevim, milletime hizmet ve devletin itibar›n› yüceltmek olacakt›r” diyen Tayyip Erdo¤an, yine yalan söylüyordu. Daha milletvekili olmadan, Bush katilinin daveti üzerine ABD’ye giden ve uflakl›k yemini eden Tayyip Erdo¤an’›n halka de¤il, emperyalist efendilerine hizmet etti¤inden hiç kimsenin kuflkusu olmas›n. ABD haydutu 1991 y›l›nda

250 bin dolar kira verecek. fianl›urfa’daki Evren Sanayi sitesindeki 500 iflyerinin de toplu olarak ABD askerlerince kiralanaca¤› bildiriliyor. Gaziantep flehrinin ‘gazili¤i’ tehlikede! ABD askerleri Gaziantep Havaalan›na askeri y›¤›nak yapt›. Gaziantep flehrine 25 km. uzakl›ktaki O¤uzeli Sivil Havaalan›n›n yeni yolcu terminali binas›na ABD askerleri konuflland›r›ld›. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla 8 fiubat tarihli ‘Gizli Mutabakat’ belgesi çerçevesinde ‹skenderun, Taflucu, Mersin Limanlar› ABD askerlerinin kullan›m›na verildi. ‹ncirlik, Diyarbak›r, Batman, Çorlu, ‹stanbul-Sabiha Gökçen, Afyon Havaalanlar›n› da ABD askerleri kullanacak” Görüldü¤ü gibi TC’nin sald›rganl›kta sürece katk›s› tüm h›z›yla devam etti. Bütün bunlar kamuoyunun gözü önünde yaflan›rken, kamuoyu tezkere tart›flmas›yla oyaland›. Bu da egemenlerin ikiyüzlü politikalar›n›n bir göstergesidir. Oysa bafl›ndan beri pratikte uygulanan, tart›fl›lan tezkerenin kendisiydi. ‹flte sözü edilen tezkerenin içeri¤i; “ülkede yabanc› asker bulundurmak ve Türk ordusunun yabanc› bir ülkeye gönderilmesi”. Ve bugün yap›lanlar da bundan ibarettir. Yani hergün uçaklar, helikopterler havaalanlar›na inip kalk›yor. Savafl gemileri limanlara girip askeri malzemeleri boflalt›yor. ‹skenderun liman›nda co¤rafyam›z›n farkl› flehirlerine ve ilçelerine askeri malzeme ve ABD haydutunun militarist güçleri tafl›n›yor. Kiralanan onlarca iflyeri, binlerce dönümlük arazi. Sald›r› bafllad›ktan sonra da ‹ncirlik’ten kalkan uçaklar, Irak halk›na ölüm kusuyor. Dün 1991’deki Körfez sald›r›s› sürecinde bunu diyen Tayyip Erdo¤an, bugün emperyalist efendisine uflakl›k etmekte kusur etmiyor. Irak halk›n›n daha kapsaml› bir tarzda kuflat›l›p ve daha çabuk teslim al›nmas› için emperyalist efendisiyle suç ortakl›¤› yap›yor. ABD, GÜÇLER‹N‹N B‹R KISMINI GER‹ ÇEK‹YOR Burjuva bas›nda son birkaç gündür abart›larak verilen ve hükümetin bar›fl yanl›s› oldu¤unu ispatlamak için kullan›lan ABD’nin özellikle Mardin ve ‹skenderun’daki bir k›s›m gücünü ve 4. Piyade Tümeni’ni Güney Cephesine kayd›rmas› olay› ise efendinin iki uflak aras›nda tercih yapmas›ndan baflka birfley de¤ildir. Tezkerenin mecliste oylanmas› ve kabul edilmesinin ard›ndan Kuzey Irak’a askeri müdahale için haz›rlanan TC devletinin ABD ve ‹ngiliz emper-

yalistleri taraf›ndan sürekli tehditli uyar›larla karfl›lanmas› bu “güç kayd›rma” operasyonu ile beraber ele al›n›rsa bu gerçek görülebilir. ABD Baflkan› Bush’un tehditkar bir tav›rla “Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmesine gerek yoktur” aç›klamas›n›n ard›ndan ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair da söz konusu bu müdahalenin kabul edilemez oldu¤unu belirtti ve flöyle devam etti; “Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahalesi kabul edilemez bir durumdur. Bunu gerek Türk makamlar›na gerek Türk askeri makamlara ilettik. Bunun iyi anlafl›ld›¤›na inan›yorum. Bunu sadece biz de¤il ABD makamlar› da söylediler.” Tüm bu geliflmeler ABD y›¤›na¤›n›n k›smen geri çekilmesini ne Türk hükümetinin baflar›s› ne ABD’nin sald›r›dan vazgeçti¤i fleklinde de¤il, olsa olsa ABD’nin Türk ve Kürt uflaklar›ndan ikincisini tercih etti¤i fleklinde de¤erlendirebiliriz. Ancak bu ABD’nin Türkiye’yi tamamen gözden ç›kard›¤› anlam›na da gelmez. Bu tablonun gösterdi¤i bir di¤er gerçek de Türk hakim s›n›flar›n›n uflak olmay› dahi beceremedi¤i, bunu bile eline yüzüne bulaflt›rarak rezil mi rezil bir duruma düfltü¤üdür. Efendisini k›zd›ran Türk egemen s›n›flar› bunun bedelini maddi deste¤in verilmemesi ve tercih edilmemek olarak ödemektedir. Hiç flüphesiz ezilen halklar ABD haydutunun emrinde de¤il ama Tayyip Erdo¤an emrindedir. Tayyip “milletine” de¤il, efendisine hizmet ediyor. Çünkü; Irak halk›n›n üzerine ya¤an bombalarda emekçilerin-ezilenlerin hiçbir ç›kar› yoktur. Tayyip Erdo¤an’›n y›llar önce inanmayarak da olsa itiraf etti¤i emperyalizmin ç›kar› vard›r. Filistin halk›na hergün kan banyosu yapt›ran ‹srail Siyonizmine karfl› ölü taklidi yapan Tayyip Erdo¤an, Saddam diktatörüne karfl› aslan kesiliyor. “Ulusal ç›karlar›m›z bu iflin içinde olmam›z› gerektiriyor” deyip, Kürt halk›n›n katilli¤ine soyunuyor. Uflak Tayyip, IMF talimatlar›na uygun olarak baflta iflçi s›n›f› olmak üzere tüm emekçilere karfl› düflmanl›k yapmakta, yalan söylemekte s›n›r tan›m›yor. Kürt halk›na karfl› ›rkç›-floven, inkar ve imha silah›n› kullanmakta da ›srar ediyor. Özet olarak Tayyip, mensubu oldu¤u s›n›f›n ç›karlar›na uygun olarak hain rolünü oynuyor. Tüm sorun ezilenlerin de kendi s›n›f ç›karlar›na uygun olarak tarihsel rollerini oynamalar›d›r. Bugün ezilenlerin güncel görevlerinden biri de Irak halk›n›n flahs›nda somutlaflan emperyalist sald›rganl›¤a karfl› anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmektir.


28 Mart-10 Nisan 2003

S›n›fsal Bak›fl YANLIfi HESAP BA⁄DAT’TAN DÖNER, IRAK HALKININ EL‹NDE GÜLLER DE⁄‹L S‹LAHLAR VAR! “72 yafl›ndaki Irakl› köylü, Kerbela yak›nlar›nda, tüfekle Apache helikopterini düflürdü.” 24.03.03 Zalimler korkak olur. Korktuklar› bafllar›na geldi. Bakmay›n her fley yolunda dediklerine, ifller planland›¤› gibi gitmiyor. 2-3 gün içinde sonuca gitmeyi hedefliyorlard›. Buna herkesi inand›rm›fllard›. Yalan makinesi medyalar› eliyle aylard›r bunu pompal›yorlard›. O muhteflem silahlar›, muazzam güçleri, art›k herkese bellettikleri cins cins uçaklar›, bombalar›, füzeleri, helikopterleri ve tanklar› Irak’ta k›sa sürede ifli bitirecekti. Irak ordusuna “kendinizi bofluna k›rd›rmay›n, teslim olun” ça¤r›s› yap›yorlard›. Saddam’a “ülkeyi terk et” ültimatomu vermifllerdi. Gökten ölüm kusmaya bafllad›klar›nda Irak halk›n›n teslim bayra¤› çekece¤ini, iflgal birliklerini güllerle karfl›layaca¤›n›, Saddam rejimine karfl› ayaklanaca¤›n›, direnme gafleti gösterenlerin ise Amerikan

5

4

ordusunun yak›c› kudreti önünde ezilip gidece¤ini anlat›yorlard›. Bu yüzden sald›r›lar›na küstahça “özgürlük operasyonu” ad›n› vermifller, “flok ve dehflet gösterisi” alt›nda keyif süreceklerini hayal etmifllerdi. Ölüm tüccarlar›; dünyan›n bilumum faflistleri, gericileri ve zalimlerine, ürettikleri silahlar›n, aç›k tatbikat alan› olarak düflündükleri Irak topraklar›nda marifetlerini göstereceklerdi. Ölüm pazarlayanlar, ölüm ekenler, ölüm biçiyorlard›. Ancak, biçtikleri ölümün yaln›zca Irak halk›na, Irak ordusuna ait oldu¤unu düflünürken fena halde yan›ld›lar. O, afla¤›lad›klar›, çölde sürünen yarat›klar olarak niteleyip zerre kadar yaflamlar›n› önemsemedikleri Irak halk›n›n, Saddam rejimine katlan›yor olufluna aldand›lar. Dünyan›n bütün halklar›n›n, ABD emperyalizmi ve suç ortaklar›n›n, dünyan›n en namussuz, en alçak, en zalim güçleri oldu¤unun bilincine her geçen gün daha fazla vard›¤›n› hesapla-

yamad›lar. Bütün halklar›n bir onuru oldu¤unu, iflgalciye pabuç b›rakmayaca¤›n›, insanl›k tarihinden yanl›fl okumufllar, kimi hainlerin rol oynad›¤› istisnai örneklere tak›l›p kalm›fllard›. Güce tapan zorbalar, güçlerine secde edilece¤ini san›yorlard›. Evini savunmak, topraklar›n› korumak, de¤erlerine sahip ç›kmak halklar›n do¤al refleksidir. Bu refleksin k›r›lmas› kolay de¤ildir. Onursuzlu¤u, köleli¤i, teslimiyeti dayatanlar ancak geçici sonuçlar alabilirler. Filistinli çocuklar direniflin ö¤retmenli¤ini yapt›lar. Filistin’de dökülen kan›n dünya halklar›n›n damarlar›nda dolaflt›¤› kan›tlan›yor. ‹ntifadan›n ruhunun “komünizm hayaleti” gibi bütün dünyada gezindi¤i anlafl›l›yor. Amerikan zorbalar›n; dünya egemenli¤i, Ortado¤u haritas›n› yeniden çizme, petroldo¤algaz yataklar›n› ele geçirme, silah sanayi eliyle ekonomik çöküntüyü giderme gibi bütün amaç ve hedeflerinden öte, sald›rganl›kta bu denli azg›nlaflmalar›n›n, “uluslararas› hukuk”ve BM peçesini kald›r›p atarak pervas›zlaflmas›n›n esas nedeni, emperyalist sistemi kaç›n›lmaz sondan kurtarmakt›r. Emperyalist-kapitalist sistemin dikiflleri atmaktad›r. Yoksulluk, sefalet, açl›k katlan›lamaz boyutlara ulaflm›flt›r. Dünya halklar› do¤ru ve güçlü önderlikler alt›nda olmasa-

lar da, örgütlülük seviyesinde yeterli bir noktada bulunmasalar da çok ciddi bir kaynaflma ve kalk›flma içindedirler. Emperyalist sald›rganl›¤a karfl› 15 fiubat’ta doru¤a ç›kan öfke seli, Ba¤dat’a ölüm ya¤maya bafllad›¤› andan itibaren kesintisiz bir süreçte ak›p gitmektedir. Filistin halk› en geliflmifl silahlarla donat›lm›fl ‹srail’in mezalimine karfl› kahramanca direnmektedir. Asya’n›n, Latin Amerika’n›n da¤lar›nda ve köylerinde, sokaklar›nda ve meydanlar›nda silahl› mücadelenin atefli büyümektedir. 21. asr›n “ayaklanmalar yüzy›l›” olaca¤›, dünyan›n bütün stratejistlerinin ortaklaflt›¤› bir tespittir. Bu, emperyalizmin görece¤i son yüzy›l›n yaflanmakta oldu¤u anlam›na geliyor. Hesaplar bunun üzerine yap›lmakta, hamleler bu çerçevede gerçeklefltirilmekte, ad›mlar bu do¤rultuda at›lmaktad›r. Umm Kasr, Nas›riye ve Basra’da emperyalist savafl makinesinin difllisini k›ran Irak halk›n›n direnifli, iflgalci zorbalar› flaflk›na çevirmifl; Irak’›n güney kentlerinden gelen haberler anti-emperyalist cepheye moral vermifltir. Direniflimizin karfl›-devrim cephesinde daha büyük gedikler açmas› ve iflgal ordular›n›n durdurulmas›nda rol oynamas› için; dünya çap›nda grevler, boykotlar, mitingler, gösteriler ile çeflitlenerek, tesir gücü art›r›larak sürdürülmesi ge-

rekmektedir. Bugüne kadar ortaya ç›kan potansiyel, Irak’taki direniflin moraliyle daha önemli sonuçlar elde etmeyi hedeflemelidir. Sald›r›n›n durdurulamam›fl olmas›, bundan sonra da durdurulamayaca¤› anlam›na gelmiyor. ABD emperyalizminin dokunulmazl›¤› 11 Eylül’de yara alm›flt›. ‹kinci büyük yaray› Filistin intifadas›n›n Cenin direnifli açt›. ABD haydutuna karfl› bir darbe de flimdi Irak halk›ndan gelmektedir. Devam eden günlerde Irak halk›n›n direniflinin k›r›lmas›, Ba¤dat’›n iflgal edilmesi söz konusu olsa bile, emperyalist ordular›n kuraca¤› sömürge rejimi asla uzun ömürlü olmayacakt›r. Emperyalist, faflist katillerin anlad›¤› tek dil fliddettir. Onlarla o dilden konuflmak gerekiyor. O dilden konufluldu¤unda düfltükleri ve düflecekleri durum ortadad›r. Bugün dünya halklar› onmilyonlarca eylemci ve direniflçisiyle, birlikte mücadele etmeyi ö¤reniyor. Zalimlerin, zorbalar›n tepelenebilece¤i, yenilebilece¤ini ö¤reniyor. Kendi gücünün fark›na var›yor. Amerikan ve ‹ngiliz çapulcular›n›n Irak topraklar›nda düfltü¤ü durumu görüyor. ‹flçiler, köylüler ve emekçiler; kan emici sömürgenlerle anlad›klar› dilden konuflmay› ö¤rendi¤inde, zulümden kurtulufl flark›lar›, zafer marfllar›na dönüflecektir..

Dünya halklar› vazgeçmiyor ABD’nin sald›r›s›na bafllamas›yla birlikte dünyan›n birçok merkezi yine hergün bu sald›rganl›¤a karfl› olanlar›n hayk›r›fllar› ve ayak sesleriyle sars›l›yor. Buna karfl›l›k devletler de bu harekete karfl› sald›r›lar›n› sertlefltiriyor. Örne¤in Bahreyn’de polisin ö¤rencilere sald›r›s› sonucu çat›flma ç›kt›, ö¤renciler gözyaflart›c› bomba kullanan polise tafllarla yan›t verdi. Filipinler’deki polis sald›r›s›nda birçok kifli yaraland›. Yemen’de yap›lan gösterilere sald›ran polis, 4 kifliyi katletti. Ama onlar, dünya halklar› vazgeçmiyor. PAR‹S Emperyalist sald›rganl›¤› protesto etmek amac›yla Paris’te düzenlenen yürüyüfl saat 15:00’de Nation (Ulus) meydan›nda bafllad›. Frans›z ve göçmen kesimler-

den parti, sendika, dernek vb örgütlerin kat›ld›¤› yürüyüfle elli bini aflk›n kitle kat›ld›. Yürüyüfle, “Amerikan Emperyalizmi Kanl› Ellerini OrtaDo¤u’dan Çek” pankart›yla TKP/ML taraftarlar› da kat›ld›. Yürüyüfl boyunca, pankartlardan ve at›lan sloganlardan etkilenerek TKP/ML kortejine kat›l›mlar›n oldu¤u gözlemlenirken s›k s›k “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i”, “Katil Bush-Blair-Sharon”… vb sloganlar at›ld›. Ayr›ca yürüyüfle “Yankee Go Home, Dün Afganistan, Bugün Irak, Yar›n Neresi?” pankart›yla ILPS de kat›ld›. Yine AT‹K ve ILPS taraf›ndan ç›kar›lan afifl, döviz fleklinde tafl›narak, emperyalizmin iflgal savafllar›na iliflkin binlerce bildiri da¤›t›ld›.

ZÜR‹H-BASEL 22-23 fiubat tarihleri aras›nda, Zürih’in halkevinde ve Basel’in Akademi derneklerinde ayr› ayr› “Emperyalist sald›r› savafl›na karfl› devrimci görevlerimiz” konulu seminerler düzenlendi. Yap›lan konuflmada ABD emperyalizmi taraf›ndan yürütülen sald›rganl›¤›n tek yanl› bir emperyalist sald›r› oldu¤u, bu sald›r› operasyonunun tamamen imha ve iflgal amaçl› oldu¤u, baflta Irak olmak üzere Ortado¤u’daki enerji kaynaklar›na tarihi zenginliklere egemen olma ve bunu garanti alt›na alma hedefli iflgal ve istilan›n temelinde kapitalist-emperyalist politikan›n süre¤en genel krizin özgün mali krizle bütünleflmesi sonucu oldu¤u belirtildi. Tek yanl› emperyalist sald›r› karfl›s›nda baflta s›n›f bilinçli prole-

tarya olmak üzere bütün ezilenlerin, tek yanl› emperyalist sald›r› savafl›na karfl› mücadeleyi, eylemi örgütlemesi ve örgütlenmelerin ülkede devrimi örgütlemek halk savafl›n› örgütlemekle bütünlefltirilmesi gerekti¤ine özel vurgu yap›ld›. F‹L‹P‹NLER 18 Mart günü Filipinler’in baflkenti Manila’da ABD Konsoloslu¤u önünde emperyalist sald›rganl›¤a karfl› eylem yapan göstericilere polis, cop ve tazyikli suyla sald›rd›. Sald›r›da 11 kifli a¤›r bir flekilde yaraland›. Sald›rganl›¤› protesto eden ve “Irak’ta ABD savafl›na hay›r” yaz›l› bir pankart tafl›yan eylemciler ilk olarak Konsoloslu¤u ablukaya ald›lar. Bu arada bir grubun George Bush’un resmini yakmaya bafllamas› ve 100 kiflilik bir grubun ise

Konsoloslu¤a girmeye çal›flmas› üzerine durum gerginleflerek polisin sald›r›s› bafllad›. Ayn› gün Ulusal Demokratik Cephe ise Manila Üniversitesi’nde bir yürüyüfl düzenledi. DAN‹MARKA 18 Mart Sal› günü savafl karfl›t› bir eylemci Danimarka Baflkan› Anders Rasmussen’in üzerine “Rasmussen senin ellerin kanl›” diye hayk›rarak k›rm›z› boya döktü. Olay s›ras›nda Danimarka D›fliflleri Bakan› Per Stig Moeller de bu eylemden pay›n› ald›. Eylem Kopenhag Parlamentosunda gerçeklefltirildi. Danimarka devleti Parlamentoda ABD’ye Irak sald›r›s›nda destek verece¤ini aç›klam›flt›. Anketlere göre Danimarka halk›n›n büyük ço¤unlu¤u bu sald›r›y› desteklemiyor.


5

5

28 Mart-10 Nisan 2003

HADEP kapat›ld›, DEHAP’a soruflturma aç›ld› Emperyalist sald›rganl›kla birlikte ülkemizde artan bask› ve devlet teröründen Kürt halk› da pay›na düfleni fazlas›yla almaktad›r. Bunun son örneklerinden biri de HADEP’in kapat›lmas›d›r. ABD haydutu 11 Eylül sald›r›s›n›n ard›ndan hedef tahtas›na koydu¤u ve aylard›r haz›rl›¤›n› yapt›¤› Irak’a yönelik sald›r›y› 20 Mart tarihi itibar›yla bafllatt›. Daha flimdiden yüzlerce sivilin yaraland›¤› ve öldü¤ü haberi yayg›nlafl›rken ölü say›s› verilmekten kaç›n›l›yor. Bu geliflmeler aylard›r gazetemizde vurgulad›¤›m›z gibi “sald›rganl›¤›n a¤›r faturas›n› ödeyecek olan masum Irak halk› ve dünya halklar› olacakt›r” gerçekli¤ini bugün somut gösteriyor. Sald›rganl›¤›n medyas› ise ABD’ye “sivil halk›n burnu dahi kanamayacak” aç›klamas›n› hat›rlatmaya bafllad›. Emperyalizmin bundan önceki sald›r›lar›ndan da biz biliyoruz ki emperyalist haydutlar›n ve bu sald›rganl›k somutunda ABD haydutunun pazarlar›n› geniflletme ve Ortado¤u haritas›n› kendi ç›karlar› do¤rultusunda yeniden flekillendirme savafl›nda en çok zarar› halk yaflayacak ve halk görecektir. Bu sald›rganl›¤›n ülkemiz aya¤›n› ise ülkemiz egemen s›n›flar› aç›s›ndan tam anlam›yla uflakl›k rolünü lay›k›yla oynama süreci olarak de¤erlendirdi¤imizde beklenen geliflmeler yaflanmaya devam ediyor. Emekçi halka yönelik haz›rlanan kapsaml› sald›r› program›n›n hayata geçirilmesinin belli ad›mlar› at›lmakta. Bu konuda gözle görülür en somut geliflme iflten atmalar›n savafl bahane edilerek artmas›d›r. Bunun yan›s›ra ülkemiz aç›s›ndan önemle üzerinde durulmas› gereken di¤er bir nokta Kürt halk›na yönelik gerçeklefltirilen imha sald›r›lar›n›n yo¤unlaflt›r›lmas›d›r. T. Kürdistan›’na ABD askerlerinin yan›s›ra Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yapt›¤› y›¤›nak bugüne kadar yap›lan aç›klamalarla TC’nin bu süreçteki planlar›n› anlamak aç›s›ndan aç›k ve nettir. Deyim yerindeyse bir taflla iki kufl vurma planlar›nda olan TC yapt›¤› y›¤›nakla KADEK gerillalar›n›n bölgede tamamen imhas›na yönelik somut ad›mlar atmaktad›r. Bu ad›mlar›n yan›s›ra yine savafl bahane edilerek T. Kürdistan›’nda fiili OHAL

uygulamalar›n›n yeniden bafllat›lmas› tart›flmalar›, bölgede hiç kalkmayan OHAL’in yeniden gündeme getirilmesi, Kürt halk›na yönelik sistemli olarak uygulanan imha politikalar›n›n bir parças›d›r. Bu politika bugün sald›rganl›k k›l›f›yla daha da yo¤unlaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu sald›r› dalgas›n›n bir parças› olarak de¤erlendirebilece¤imiz HADEP’in kapat›lmas› ve DEHAP’a soruflturma aç›lmas› önemli geliflmelerdir. HADEP’in kapat›lmas›na yönelik bir süre önce aç›lan soruflturma bitirilerek HADEP hakk›nda “gere¤i düflünüldü” ve sürpriz olmayan bir geliflme olarak kapat›lmas›na karar verildi. Çeflitli isimlerle kuruluflundan bu yana birçok sald›r›yla yüzyüze kalan HADEP’in birçok yöneticisinin keyfi olarak tutuklanarak hapishanelere konulmas›n›n yan›s›ra T. Kürdistan›’nda birçok yöneticisi infaz edilirken gözalt›nda katledilme gibi sald›r›lar da gerçeklefltirildi. Birçok yöneticisine y›llar› bulan cezalar verildi. Leyla Zana’lar›n meclisten at›lmalar› ve y›llard›r hapishanede tutulmalar› yine bu sald›r›la-

r›n bir parças› olarak gündeme geldi ve yafland›. Daha önce de çeflitli gerekçelerle kapatma cezalar› alan Parti her seferinde yeni bir isimle kurularak kendini var etme çabas› içinde oldu. Yaflanan son geliflme özgülünde de A‹HM’e baflvuracaklar›n› aç›klayan parti yöneticileri flu anda hali haz›rda bulunan

DEHAP’la devam›n› sa¤lamaya çal›fl›yor. Devletin gerçeklefltirdi¤i bu sald›r› karfl›s›nda gelifltirilen tepkilerin c›l›zl›¤› ve yetersizli¤i ise gözden kaç›r›lmayacak bir ayr›nt›. Birkaç ilde yap›lan bas›n aç›klamalar›yla gösterilen tepkinin c›l›zl›¤› elbette ki ulusal hareketin yöneliminden ve ondan ba¤›ms›z ele al›namayacak bir durum. Sistemle bütünleflme çabalar›n›n tüm sald›r›lara ra¤men devam ettirilmesi yönelimi bu sald›r› karfl›s›nda sessiz kal›nabilecek bir tavr›n da geliflmesine neden olmakta. Uzun bir süre avukatlar› ve ailesiyle görüfltürülmeyen KADEK Genel Baflkan› Abdullah Öcalan geçti¤imiz hafta yap›lan görüflmelerin ard›ndan avukatlar› arac›l›¤›yla yapt›¤› aç›klamada devlete seslenerek “olanaklar› yarat›n, silahl› güçlerimizin tümünün silahs›zland›r›lmas› ve bar›fl sürecine hizmet etmelerini sa¤layal›m” ça¤r›s›nda bulundu. Yani devletin dün oldu¤u gibi bugün de gerçeklefltirdi¤i sald›r›lar›n biçimi ve boyutu ne olursa olsun, Kürt halk›n›n yaflad›¤› ac› ve soyk›r›m, imha ne boyutta olursa olsun ulusal hareket ve önderli¤inin söylemleri sistemle bütünleflme melodisi üzerine olmakta.

Yine son günlerde gündeme getirilen piflmanl›k yasas›n› ulusal hareketin yapt›¤› bu ça¤r›ya devlet taraf›ndan verilen bir yan›t olarak da de¤erlendirebiliriz. Her türlü onursuzlu¤un dayat›ld›¤› bu yasayla Kürt halk›n›n y›llard›r devletin bask›s› karfl›s›nda gerçeklefltirdi¤i direnifl tamamen bitirilmeye ve Kürt halk› teslim al›nmaya çal›fl›lmakta. Bölgede halk›n üzerinde yo¤unlaflt›r›lan bask›lar, aç›lan soruflturma ve tutuklamalar, dil ve kimlik üzerine yap›lan bask›lar›n tümü sistemli bir biçimde devam ederken ulusal hareketin gerçeklefltirdi¤i bu tutum mevcut gerçekli¤in yads›nmas› anlam›nda da çarp›c›d›r. Kürt ulusal hareketi bu gerçekli¤ini korurken dün oldu¤u gibi Kürt halk› karfl›s›ndaki görev ve sorumluluklar daha da artmaktad›r. Kürt halk›na yönelik bu tarz sald›r›lar› görmezden gelerek de¤il aksine bu yaflan›lanlar› sistem ve ulusal hareketin önderlik anlay›fl›n›n halka kavrat›lmas›n›n bir parças› haline getirebiliriz. Mevcut durumda önümüzdeki süreçte bu sald›r›lar›n daha da yo¤unlaflaca¤›n› bilince ç›kararak bu noktada ataca¤›m›z ad›mlar› daha sa¤lam ve daha seri atma göreviyle yüzyüzeyiz.

HADEP’in kapat›lmas› protesto edildi HADEP’in kapat›lmas›n› protesto eden partililer 14 Mart tarihinde ‹stanbul Bahçelievler HADEP önünde bas›n toplant›s› düzenledi. Parti binas›n›n önünü erken saatlerde ablukaya alan polis, gözalt› terörü uygulayarak 24 kifliyi gözalt›na ald›. Bu olay karfl›s›nda bina içerisinde bulunan HADEP’liler d›flar› ç›kmak istedi. Partililerin ç›kmas›na izin vermeyen polis daha sonra gözalt›na ald›¤› insanlar› serbest b›rakt›. Gözalt›na al›nanlar›n b›rak›lmas›ndan sonra bas›n toplant›s› gecikmeli de olsa ya-

p›ld›. Toplant›da konuflan HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Aynur Gürbüz, kapatma karar›n›n sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤› bir süreçte al›nmas›n›n tesadüf olmad›¤›n›n alt›n› çizdi. HADEP’i kapatan zihniyetin DEHAP’› da kapatmak giriflimlerinde bulundu¤unu belirten Gürbüz; “görülmesi gereken önemli bir nokta bask›, y›ld›rma, fliddet ve kapatmalar›n bugüne kadar bir çözüm getirmedi¤inin anlafl›lmamas›d›r. Geçmiflte de birçok siyasi parti kapat›lm›fl, ancak umuldu¤u gibi bu uygulamalar hiçbir soruna çö-

züm getirmemifltir. Bugün de HADEP’in kapat›lmas› hiçbir sorunu çözmeyece¤i gibi, halk›n hakl› oldu¤u mücadelesini de etkilemeyecektir” dedi. (‹stanbul) * DEHAP Mersin ‹l Binas› önünde HADEP’in kapat›lmas›n› protesto etmek amaçl› bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Bas›n aç›klamas› saat 12:00’de bafllad›. Aç›klamay› Büyükflehir Belediye Encümeni Hayrettin Y›ld›z yapt›. Y›ld›z “Kapatma karar›n›n bu süreçte al›nmas› tesadüf de¤ildir” dedi. (Mersin)


28 Mart-10 Nisan 2003

5

6

Sendika a¤alar› TEDAfi iflçilerine çarpt› TEDAfi ‹stanbul Anadolu Yakas› Elektrik Da¤›t›m ‹flletmesi’nde çal›flan iflçilerin iflten ç›kar›lmas›n› iflçiler ve yak›nlar› yapt›klar› eylemle protesto ettiler. Eylemde iflçiden yana tav›r almayan sendika a¤alar› ve AKP hükümeti protesto edildi.

TEDAfi ‹stanbul Anadolu Yakas› Elektrik Da¤›t›m ‹flletmesi Koordinatörlü¤ü’nde geçici akitlerle çal›fl›rken patron taraf›ndan ifllerine son verilen iflçiler, aileleri ve yak›nlar›yla birlikte Kozyata¤› TEDAfi Merkez Binas› önünde toplanarak 1 saatlik eylem yapt›lar. Davul eflli¤inde sloganlar atarak TEDAfi yönetimi, AKP Hükümetini ve iflçiden yana tav›r koymayan sendikalar› protesto eden iflçiler

saat 12:00’de toplanarak “‹flçiyiz, hakl›y›z, kazanaca¤›z”, “fiartel inecek, bu ifl bitecek”, “Direne direne kazanaca¤›z” vb. sloganlarla tepkilerini gösterdiler. Eylemde “Tayyip Bey flark› çabuk bitti. Hani beraber söyleyecektik”, “Ekmekle oyun olmaz”, “Verdi¤imiz bir oy lamban›z› ayd›nlatt›, verdi¤imiz bir karar 2200 kiflinin hayat›n› karartt›” vb. dövizler aç›l›rken

Emekçinin Gündemi

SALDIRI ‹fiÇ‹ SINIFINADIR ABD emperyalizminin Irak özgülünde Ortado¤u’yu yeniden flekillendirmeyi amaçlad›¤› sald›r› 20 Mart sabah› bafllad›. ABD ve onun sad›k müttefiki ‹ngiltere’nin aylard›r elleri tetikte bekledi¤i sald›r›n›n bafllad›¤› günden itibaren Ba¤dat’a onlarca bomba ve füze ya¤d›r›ld›. Beklediler diyoruz, çünkü sald›r›n›n aylar öncesinden bafllat›lmas› planlan›yordu. Ancak emperyalistler aras› çatlak nedeniyle ABD kendisine sad›k uflaklar› olan yar›-sömürge ülkeler ve bir kaç emperyalist ülke d›fl›nda destekçi bulamad›. ABD emperyalizmi beraberinde Birleflmifl Milletler’den de istedi¤i sonucu ç›karamad›. Bu da sald›r›y› meflrulaflt›rma çabas›na içinde olan ABD’yi s›k›nt›ya soktu. Sald›r›n›n gecikmesinde di¤er bir önemli etken ise dünya halklar›n›n sald›r›ya hay›r demeleri oldu. Sald›r› ilk gündeme geldi¤inden itibaren

milyonlarca insan alanlara inerek “Irak’ta Savafla Hay›r” dedi. Özellikle Avrupa ve Amerika’da etkisini gösteren eylemlere milyonlarca insan kat›ld›. Türkiye’de de binlerce insan sald›r›ya karfl› alanlar› doldurdu. Özellikle 1 Mart günü düzenlenen eylem etkisini göstererek ayn› saatlerde TBMM’de görüflülen ve ABD’nin Irak sald›r›s›nda Türkiye’nin üslerini ve ordusunu kullanmas›n› içeren tezkerenin reddedilmesinde önemli bir etkendir. Dünyada ve Türkiye’de geliflen bu savafl karfl›t› hareket iflçi ve emekçiler aç›s›ndan önemle üzerinde durulmas› ve de¤erlendirilmesi gereken bir konudur. Çünkü kendini dünyan›n efendisi ilan eden emperyalistler halk›n öfkesi karfl›s›nda planlar›n› de¤ifltirmek zorunda kalmaktad›r. Birde buna Irak halk›n›n direnifli eklenmifltir. Emperyalistlerin üç günde gi-

ilk aç›klamay› Türk ‹fl Bölge Baflkan› Faruk Büyükkucak yapt›. Büyükkucak “Bu sald›r›lar yanl›zca TEDAfi’a yönelik de¤ildir. 15 Mart’ta yürürlü¤e geçirilecek yasayla sald›r›lar daha da yo¤unlaflacakt›r” dedi. Büyükkucak’›n ard›ndan sözü alan Tes-‹fl fiube Baflkan› Hasan Tahsin Zengin iflçilerin öfkesiyle karfl›laflt›. ‹flçilerin telefonlar›na bakmayan, iflçinin yan›nda yer almayan sendika a¤as› Zengin, konuflmas›na bafllay›nca iflçilerin “Yalan söylüyorsun, okudu¤unuz ka¤›tlar› biz ezberledik”, “telefonlar› surat›m›za kapatt›n” vb. söylemleri ve yuhlamalarla karfl›laflt›. Zengin bunun üzerine “Siz sendikan›za böyle yaparsan›z hakk›n›z› alamazs›n›z. Baflkalar›n›n oyununa gelmeyin, kaybedersiniz. Sizi oyuna getirirler, sadece bizi dinleyin” diyerek devrimcilerden duydu¤u korkuyu da gizleyemedi. ‹flçiler Zengin’in bu sözleri

reriz dedikleri Ba¤dat flimdililik onlara çok ›rakt›r. Medya arac›l›¤› ile ABD Irak’a girdi¤ini görüntülerini yay›nlasa da, emperyalistlerin askerleri birkaç küçük kasaba d›fl›nda, bir ad›m bile gidememifltir. Gelinen aflamada ise sald›r› h›zla sürmektedir. Her gün Irak halk›n›n üzerine tonlarca bomba ve füze ya¤d›r›lmaktad›r. Onlarca Irakl› sald›r›dan dolay› ya yaflam›n› yitirmifltir ya da yaralanm›flt›r. ABD emperyalizminin Irak halk›na yönelik bu sald›r›s› ayn› zamanda dünya iflçi ve emekçi halklar›na özelde ise Türkiye iflçi ve emekçilerine yönelik bir sald›r›d›r. Bu sald›rganl›¤›n faturas› dünya iflçi ve emekçi halklar›na ödettirilmek istenmektedir. Sald›r› bafllad›ktan sonra Türkiye’de yüzlerce iflçi, iflten ç›kar›lmayla karfl› karfl›ya kald›. Sald›rganl›k sürdükçe bu rakam milyonlara ulaflacakt›r. Türkiye’ye yerleflen ABD askerleri ve onlar›n malzemeleri kiralanan fabrikalara yerlefltirilmifltir. Bu nedenle özellikle Türkiye Kürdistan›’nda zaten yok denilecek kadar az olan fabrikalar kapat›larak depo haline ge-

üzerine “Nasihat de¤il hakk›m›z› isteriz” sloganlar›yla yan›t verdi. ‹flçilerin yuhlamalar›, alk›fll› protestolar›yla konuflmas›n› yap›p bitiren Zengin’in ard›ndan s›ras›yla EMO ve iflçiler ad›na birer konuflma yap›ld›. ‹flçiler ad›na konuflmay› bir TEDAfi iflçisi yapt›. Yap›lan aç›klamada kazan›lm›fl haklar›n gaspedildi¤i vurguland›. Ayr›ca tüm personelin ifl güvenli¤inin en k›sa zamanda çözüme ulaflt›r›lmas› istendi. ‹stanbul Avrupa Yakas› TEDAfi çal›flanlar›n›n eyleme gönderdi¤i dayan›flma mesaj› alk›fllar ve sloganlarla karfl›land›. Eylem biterken bir iflçinin bas›na “e¤er Tayyip sesimizi duymazsa, gider TBMM’yi kapat›r›z” demesi iflçilerin gücünü ortaya koyuyordu. Eylemde yo¤un “güvenlik” önlemleri al›n›rken iflçiler seslerini duyurmayan, sansür uygulayan burjuva medyaya olan tepkilerini de gösterdiler. (Kartal)

E⁄‹T‹M SEN’DEN 2003 BÜTÇES‹N‹ PROTESTO AKP’nin 2003 y›l› bütçesi çerçevesinde e¤itime ay›rd›¤› pay› aç›klamas›n›n ard›ndan E¤itim-Sen 5 No’lu fiube Kartal postanesi önünde saat 13:30’da biraraya gelerek bas›n aç›klamas› ve faks çekme eylemiyle protesto edildi. Alk›fllarla toplanan E¤itim-Sen üyesi ö¤retmenler ad›na bas›n metnini 5 No’lu fiube Baflkan› Necdet Uygun okudu. Uygun okudu¤u aç›klamada 2003 y›l› için belirlenen bütçenin yetersiz oldu¤unu belirterek “Aç›klanan bütçeyle savafl›n faturas›n›n emekçi halka kesilece¤i ortadad›r. Geçti¤imiz y›l için % 7,6 bütçe ayr›ld›¤› düflünülürse bu y›l için ayr›lan %6,9’luk bütçe çocuklar›m›z›n e¤itimini gittikçe daraltacakt›r. Bu yaklafl›m› kabul etmeyece¤iz. Taleplerimiz karfl›lan›ncaya kadar mücadele edece¤iz” dedi. “Savafla de¤il, e¤itime bütçe” sloganlar›n›n da at›ld›¤› eylem Plan ve Bütçe Komisyonu’na çekilen protesto faks›yla bitirildi. (Kartal)

tirilmifltir. Buralarda çal›flan yüzlerce iflçi iflten at›lm›flt›r. Türkiye “baba Bush’un” Irak’a düzenledi¤i sald›r›da (1. Körfez savafl›nda) milyonlarca dolarl›k bir ekonomik ve ayn› zamanda sosyal kay›pla karfl› karfl›ya kalm›flt›. Sonras›nda yaflanan ekonomik krizlerle birlikte binlerce iflçinin iflten at›lmas›na, yoksullu¤un daha da artmas›na neden olmufltu. fiu anda devam eden sald›rganl›¤›n sonucunda oluflacak fatura Türkiye’de flimdiden ülkemiz emekçilerinden ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r. 2003 y›l› bütçesine ilave edilen ve 15.7 katrilyonluk “tasarruf ve ek vergiler” paketi bunun somut bir örne¤idir. Bu paketle birlikte iflçilerin bir ikramiyesinin ertelenmesi, tar›msal alandaki desteklemelerin iptal edilmesi, 2003 y›l›nda ek emlak ve tafl›t vergisinin al›nmas›, yat›r›mlar›n kesilmesi, personel al›mlar›n›n durdurulmas›, ilaç katk› pay›n›n iflçi, memur ve emeklilerin ayl›klar›ndan kesilmesi, özellefltirme furyas›n›n TEKEL’den bafllayarak daha da h›zland›r›lmas› yer al›yor. Sald›r› paketi bununla da

s›n›rl› de¤il. IMF ile yap›lan anlaflmalar maafllara enflasyon ve refah pay›n›n yans›t›lmamas›n› da içeriyor. Görüldü¤ü gibi emekçilere kesilen fatura oldukça a¤›r bir halde s›rt›m›za yüklenmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu yüzden özellikle iflçilerin emperyalist sald›rganl›k karfl›s›nda verdikleri mücadele ayn› zamanda ekonomik ve sosyal haklar için de verilen bir mücadeledir. Bu nedenle emperyalist sald›rganl›ktan en çok zarar gören iflçi s›n›f› bilinçlendirilerek alanlara tafl›nmal›d›r. Bu do¤rultuda iflçi s›n›f›na yönelik emperyalist sald›rganl›¤› konu alan e¤itim seminerleri düzenlenmeli ve sald›rganl›¤›n neyi amaçlad›¤› bunun ülkemize yans›malar› kavrat›lmal›d›r. Bu görev as›l olarak DDSB anlay›fl ve prati¤ini savunan iflçilerin omuzlar›ndad›r. DDSB’liler bulunduklar› tüm ifl kollar›nda emperyalist sald›rganl›¤› teflhir etmeli, sald›rganl›¤›n ve iflgalin ancak iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde örgütlü milyonlar›n gücü ve mücadelesiyle son bulabilece¤ini bilinçlerine kaz›mal›d›r.


5

7

28 Mart-10 Nisan 2003

‹flçilerden gecikmeli 1475 eylemi Mecliste 1475 say›l› ‹fl Kanunu tart›flmalar› sürerken iflçiler AKP binas› önünde eylem yapt›. 4 Mart günü AKP’nin Ça¤layan’daki binas› önünde toplanan Tes-‹fl, Yol-‹fl, Petrol-‹fl, D‹SK, Teksif Bak›rköy ve Türk-Metal Sendikas›’na üye yaklafl›k 1000 iflçi, meclise gelen 1475 say›l› ‹fl Kanunu Yasa Tasar›s›na karfl› tepkilerini ortaya koydular. ‹flçilerin oldukça öfkeli olduklar› gözlenirken s›k s›k “Genel grev, genel direnifl”, “Direne direne kazanaca¤›z”, “Kölelik yasas›na hay›r” sloganlar›n› att›lar. Türk-‹fl Bölge Baflkan› Faruk Büyükkucak taraf›ndan D‹SK Hak-‹fl ve Türk-‹fl ad›na yap›lan aç›klama s›ras›nda bir grup iflçi ”Kahrolsun sendika a¤alar›” slogan›n› att›. Kitlenin tepkisi üzerine AKP

D‹SK’ten ‹fl Yasas› Tasar›s›na Tepki

‹l Baflkan› ile görüflme karar› alan sendika yöneticileri, iflçilerin taleplerini ileteceklerini söylediler. Bu esnada yap›lan görüflmeden bir sonuç ç›kmayaca¤›n› gören iflçiler de da¤›lmaya bafllad›. Eylem s›ra-

s›nda ‹fl Kanunu ile ilgili aç›klamalar yap›l›rken, Memorial Hastanesi’nden 300, Efes Pilsen’den 110 ve Büyükflehir Belediyesi’nden 25 iflçinin iflten at›ld›¤› haberi ulaflt›. (‹stanbul)

D‹SK 12 Mart günü saat layan ‹fl Yasas› Tasar›s› h›z12:00’de Bölge Çal›flma la Meclis’e sevkedildi. Bu Müdürlü¤ü önünde ‹fl Yasa- tasar› ortak mutabakatlar› s› Tasar›s›n›n Meclis gün- bile görmezden geliyor, ‹fldemine al›nmas›n› verenlerin talepleprotesto etti. rini ise tamamen TÜMT‹S ve karfl›l›yor” dedi. D‹SK, KESK’in de desAç›klaman›n ar‹fl Yasa tek verdi¤i aç›klad›ndan Hüseyin Tasar›s›’n›n mada D‹SK MarYaman AKP ‹l Baflmeclis günmara Bölge Temkan Vekili Hakan demine silcisi Hüseyin Gür’e taleplerini al›nmas›n› Yaman “Savafl ve iletti. Gür, D‹SK’in kriz ortam›n› ge- protesto etti. taleplerini ilgili rekçe gösteren ikyerlere iletecekleritidar sermayenin isteklerine ni belirtti. Aç›klama s›ras›nboyun e¤erek çal›flma yafla- da s›k s›k “Kölelik Yasas›m›n› yeniden düzenlemeye na Hay›r”, “Yaflas›n ifl, ekçal›fl›yor. Haklar›m›z› orta- mek, özgürlük mücadeledan kald›rmay›, kölelik dü- miz” vb. sloganlar at›ld›. zenini geri getirmeyi amaç- (Bursa)

Örgütlenmenin bedeli iflten at›lmak Ditafl iflçilerinin ba¤l› bulundu¤u Birleflik Metal-‹fl Sendikas› baflkanlar› patronlarla anlaflarak 75 iflçinin iflten at›lmas›n› sa¤lad›. yd›n Do¤an’›n patronu oldu¤u D‹TAfi’ta toplu sözleflme yapabilmek için iflçiler grev karar› alarak iki buçuk y›ld›r kararl›l›kla direnifllerini sürdürmüfllerdi. Ancak D‹TAfi iflçilerinin ba¤l› bulunduklar› Birleflik Metal-‹fl Sendikas› baflkanlar› patronla anlaflarak 75 iflçinin at›lmas›n› sa¤lad›lar. Sözleflmedeki maddelerden haberi

A

olmayan iflçiler zaferlerinin sevincini yaflamaya bafllayamadan yeni ifl gününün ilk vardiya de¤iflimi saatinde iflçi arkadafllar›n›n at›ld›klar›n› ö¤renince Birleflik Metal-‹fl Genel Merkezi’nin kendilerini satt›¤›n› anlayarak fiube temsilcili¤ini bas›p camlar› k›rd›lar ve sendikac›lar› rehin ald›lar. Birleflik Metal-‹fl Genel Baflkan› Zi-

ya Y›lmaz ve örgütlenme sekreteri Fikret Bay›r ‹stanbul’da patronlarla görüflerek iflçilerin ilk alt› ayda %80, sonraki aylarda ise enflasyona ba¤l› olarak maafllar›n›n art›r›lmas› karar›n› ald›lar. Ancak al›nan di¤er bir karar iflçilere aktar›lmad›. Durum ortaya ç›kt›¤›nda ise Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Sekreteri Muzaffer fiahin yaflanan olay› “örgütlenmenin bedeli” oldu¤u gibi söylemlerle kendilerini meflru göstermeye çal›flt›lar. (Ankara)

Belediye baflkan›ndan iflçilere nasihat Rize Belediyesi’nde çal›flan 350 iflçi, alacaklar› 2 maafl ikramiye ve 2 ton kömürü alamad›klar› için Belediye Baflkanl›¤›’na ihtarname gönderdi. ize Belediyesi’nde daimi olarak çal›flan 350 iflçi, belediyeden alacaklar› olan 2 maafl ikramiye ve 2 ton kömürü alamad›klar› için, Belediye Baflkanl›¤›’na ihtarname gönderdi. Belediye ‹fl Sendikas› Bölge Baflkan› Muammer Öksüz ile beraber Rize 3 No’lu Noterli¤e giden iflçiler, alacaklar›n›n ödenmemesi durumunda yasal ifllem bafllatacaklar›n› belirttiler. Noterden ç›kan iflçiler daha sonra Rize Belediye

R

binas› önünde toplanarak Rize Belediye Baflkan› H›z›r Hop ile görüflmek istediler. Hop iflçileri kabul etmeyerek iflçi sözcülerine 1.5 saat sonras›na randevu verdi. ‹flçilerin da¤›lmas›n›n ard›ndan Belediye ‹fl Sendikas› Bölge Baflkan› Muammer Öksüz ve bir grup iflçi Hop’la görüfltü. Öksüz, iflçilerin aç oldu¤unu, evlerine ekmek götüremez hale geldiklerini, birçok yuvan›n y›k›lma noktas›na geldi¤ini belirtirken, iflçi borçlar›n›n ödenmesini istedi.

Öksüz, daha sonra yapt›¤› aç›klamada Hop’un “iflçilerimiz bu güne kadar niye tasarruf yapmad›lar. Her iflçinin bir iki ay kendilerini geçindirecek birikimleri olmas› gerekirdi” dedi¤ini belirtti. Öksüz, Hop’un “bizim çok say›da geçici iflçimiz var. Onlar hem daha ucuza çal›fl›yor hem de bize böyle sorunlar getirmiyorlar. Gazetecilerle kameramanlarla belediyemizi de basm›yorlar” dedi¤ini de sözlerine ekledi. (Samsun)

TEKEL’‹N ÖZELLEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR ‹zmir Tekel ‹çki Fabrikas›n›n özellefltirilmesini protesto etmek için TEKEL iflçileri fabrika önünde toplanarak tepkilerini dile getirdiler. Tek-G›da ‹fl 6 Nolu fiube Baflkan› Zaman Suyer’in konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada AKP hükümetinin bundan önceki hükümetler gibi IMF’ci politikalar›n devam› ve takipçisi oldu¤unu, TEKEL özellefltirildi¤inde sadece çal›flan›n de¤il, üretenin de ma¤dur olaca¤›n› belirtti. Suyer gözlerini kâr h›rs› bürüyenlere ve hükümete hitaben “sizler ifltah›n›z› bofl yere kabartmay›n ve sizler de bindi¤iniz dal› kesmeyin” dedi. Suyer “TEKEL iflçisinin kalesini size y›kt›rmay›z” dedi. ‹flçilerin özellefltirme ve hükümet karfl›t› sloganlar›n›n ard›ndan eylem sona erdi. (‹zmir)

107 ‹fiÇ‹N‹N ‹fi‹NE SON VER‹LD‹ Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Elaz›¤ fiubesi’nde Kuluçka Tesislerinden sonra kesimhanede üretimin yavafllat›lmas› ve yem fabrikas›n›n kapat›lmas› nedeniyle 107 kifli iflten ç›kar›ld›. Köy-Tür Tavukçuluk Firmas›, ‹çme Beldesi’nde bulunan Kuluçka Tesislerinde 31 Ocak’ta üretimi durdurarak tesislerde çal›flan 30 iflçiden 10’unu di¤er birimlere aktar›rken, 32 iflçiyi iflten ç›karm›flt›. ‹flten ç›kar›lmalardan sonra fiube Müdürü Kadir Mercan yapt›¤› aç›klamada “Nisan ay›na kadar krizi aflacaklar›n› belirtmesine ra¤men 107 iflçinin daha ifline son verdi. ‹flten ç›kart›lan Alt›n Dökme Köy-Tür krizi bahane ederek iflçileri kap› önüne koydu. Maafllar›m›z›n düzenli verilmesini ve koflullar›n düzeltilmesini istedi¤imizde, çal›flm›yorsan›z çekin gidin diyorlar” dedi. (Malatya) 1475’E ‹fiÇ‹LER TEPK‹ GÖSTERD‹ 12 Mart 2003 tarihinde D‹SK Baflkanlar Kurulu toplanarak ‹fl Yasas›’n›n Meclis gündemine getirilmesini tart›flt›. Baflkanlar toplant›ya devam ederken Genel-‹fl Sendikas› önünde D‹SK üyesi iflçiler tasar›n›n geçmemesi için yasay› protesto ettiler. Süleyman S›rr› sokakta barikat kuran polis iflçilerin meclise yürümelerine izin vermeyince gergin anlar yafland›. S›k s›k “IMF’ye de¤il emekçiye bütçe”, “‹fl Yasas› Tasar›s› geri çekilsin”, “‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek” sloganlar› atan iflçiler barikat› zorlayarak Sakarya Caddesi’ne giderek görüflmeler yapt›. ‹flçiler, heyeti sloganlar atarak beklemeye devam etti. Heyetin meclisten dönmesiyle birlikte iflçiler ve flube baflkanlar› sendikaya geri döndüler. (Ankara)


28 Mart-10 Nisan 2003

5

8

AKP köylünün ipini çekiyor Bugün AKP hükümeti köylünün ipini çeken IMF ve DB politikalar›n› uygulamay› sürdürmektedir. 3 Kas›m seçimlerinden önce, ucuz mazot sa¤layaca¤›n›, tar›mda uygulanan kotalar› kald›raca¤›n› ve sulama projeleriyle köylünün yüzünü güldürece¤ini iddia eden AKP hükümeti, kimseyi flafl›rtmayacak flekilde bu vaatlerin tam tersini uygulamaktad›r. Ülke topraklar›n› emperyalist tekeller için dikensiz gül bahçesi haline getiren yeniden yap›land›rma projeleri, ülke halk›n› açl›k ve yoksullu¤a sürüklerken, tar›msal üretimide bitirme noktas›na getirmifltir. Özellikle 1997’den sonra IMF ve DB taraf›ndan haz›rlanan politikalar sonucunda üretici köylü yüzde 50 oran›nda fakirleflmifltir. Sübvansiyonlar›n kald›r›lmas›, kota uygulamas›, girdi fiyatlar›na yap›lan zamlarla birlikte ülke tar›m› yok olmaya sürüklenmektedir. Bunun sonucunda 20 y›l öncesine kadar dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye’de tam bir çöküfl yaflanm›flt›r ve yaflanmaktad›r. 2000 y›l›nda ülkenin iç talebi karfl›lamak için Kanada, ABD ve Avustralya’dan 140 bin ton k›rm›z› mercimek, Kanada ve Azerbeycan’dan 25 bin ton barbunya, Meksika’dan 40 bin ton nohut, ‹talya ve Avustralya’dan 500 bin ton pirinç ithal edilmifltir (Kaynak B‹A). K›sacas› Türkiye emperyalist tekellerin

pazar› haline getirilmifltir. Bugün ise AKP hükümeti köylünün ipini çeken IMF ve DB politikalar›n› uygulamay› sürdürmektedir. 3 Kas›m seçimlerinden önce, ucuz mazot sa¤layaca¤›n›, tar›mda uygulanan kotalar› kald›raca¤›n› ve sulama projeleriyle köylünün yüzünü güldürece¤ini iddia eden AKP hükümeti, kimseyi flafl›rtmayacak flekilde bu vaatlerin tam tersini uygulamaktad›r. Mazotta indirim yapaca¤› vaadinde bulunan AKP, hükümeti kurduktan sonra mazota toplam yüzde 20’den fazla zam yapm›flt›r. Son olarak 2003 bütçesine ilave edilen ve 15,7 katrilyonluk “Tasarruf ve ek vergiler” paketiyle, art›k üretici köylünün, üretimi bitirmesi istenmifltir. Paketle birlikte kanola, pamuk, zeytinya¤›, soya fasulyesi, ayçiçe¤ine verilen prim destekleri de kald›r›ld›. Bununla da yetinmeyen hükümet, seçim meydanlar›nda vaat etti¤i, köylünün borçlar›na kolayl›k getirece¤ine iliflkin sözleri de unutarak, köylülerden borçlar›n› gerekirse icra ile alaca¤›n› aç›kla-

F›nd›k Kabu¤u içinden de¤erli oldu

F›nd›k üretilen bölgelerde birinci dereceden yakacak olarak kullan›lan f›nd›k kabu¤u, sanayi hammaddesi olarak kullan›lmas› gündeme gelince k›fl›n ortas›nda fiyat› 6,5 milyona yükseldi. Ordu ve Giresun’da en temel yakacak maddesi olan f›nd›k kabu¤unun fiyat›n›n bir anda yükselmesi yakacak s›k›nt›s›n› da beraberinde getirdi. Fransa’n›n kozmetik sanayisinde kullanmak amac›yla f›nd›k kabu¤unda yapt›¤› araflt›rmalar›n olumlu sonuçland›¤› iddias›yla yap›lan bu zamlar›n üretici köylüye nas›l yans›yaca¤› ise merak konusu oldu. Tüccarlar›n istekleri “stok fazlas› var” gerekçesiyle f›nd›k fiyat›n›n sürekli düflük tutulmaya çal›fl›ld›¤› bölgede, kabu¤unun fiyat›n›n bu denli yükselmesinin tüccar›n yüksek fiyattan kabuk satarak daha fazla kâr elde etmesi ise bir baflka gerçek.

d›. Son y›llarda uygulanan tar›m politikas› nedeniyle köylünün tepkisini azaltmak için gündeme getirilen Do¤rudan Gelir Deste¤i ise 2003 y›l› içerisinde bütçe ayr›lmad›¤› için ödenmeyecek. Konuyla ilgili görüfllerini ald›¤›m›z Tar›mc›lar Vakf› Genel Baflkan› Abdullah Aysu, DGD’lerin ödenmedi¤i durumda Türkiye tar›m›n›n üzerine bir çarp› iflareti konulaca¤›na dikkat çekti. Hükümetin haz›rlad›¤› “Tasarruf ve ek vergiler” paketiyle y›k›m›n dayat›ld›¤›n› belirten

Aysu, 17 tane desteklemeyi kald›rarak ikame edilen DGD’nin üretime baflland›¤› zaman ödenmesi gerekti¤ini de sözlerine ekleyerek flöyle konufltu; “2003’ün Mart’›na geldik. Ama 2002 y›l›nda ödenmesi gereken DGD’ler ödenmiyor. Hatta bu ödemeler 2004 y›l›na b›rak›l›yor. Yani 2003 y›l›nda da bir fley verilmeyecek. Bu para verilmez ise çiftçinin üretim yapmas› mümkün de¤ildir. Çünkü çiftçiler özellikle küçük ve orta çiftçiler hiçbir zaman kendi paras›yla üretim yapacak bir

Meralar bitmek üzere Ülke nüfusunun % 40’›n›n tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflt›¤› ülkemizde 40 milyon hektar olan mera alanlar› ilgisizlik nedeniyle 10 milyon hektara düfltü. Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürü Hasan Ekiz “Çay›r Mera ve Yeni Bitkiler Program De¤erlendirme” toplant›s›nda yapt›¤› de¤erlendirmede, bu yüksek orana ra¤men tar›ma gerekli önemin verilmedi¤ini vurgulayarak “Tar›ma ve hayvanc›l›¤a yeterli önem verilmeli ve yem bitkilerinin ekiminin yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmal›, mera ›slah çal›flmalar› da h›zla sürdürülmelidir” dedi. Bahri Da¤dafl Uluslararas› Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü Müdürü Eyüp Baflar da, yem bitkisi üretimine ülkemizde yeterince önem verilmedi¤ini, geliflmifl ülkelerde % 2-3’lerde kald›¤›n› belirtti. (H. Merkezi)

sermayeye sahip olamad›.” AKP hükümetinin aç›klam›fl oldu¤u acil eylem planlar›yla üreticinin bir beklentiye sokuldu¤unu, sonras›nda aç›klanan önlem paketiyle söylediklerini yapmayaca¤›n› beyan etti¤ini vurgulayan Aysu; “çiftçiyi önce umutland›rd›lar sonra tümden y›kt›lar. Zaten icraatlar› bunu gösteriyor. Mazot indirimi için söz verdiler, ama bunu söyledikten sonra san›r›m mazota 14 kere zam yapt›lar. Bir de mazot kadar gündeme gelmeyen ama en az o kadar önemli olan elektrik olay› var. Sulama için kullan›lan elektri¤in borcunu ödeyemeyen çiftçiler icral›k olmufl durumdalar. Bu durum pek bas›na yans›m›yor ama çok ciddi s›k›nt›lar var” dedi. Uygulanan politikalarla h›zla uluslararas› büyük tar›m tekellerinin kontrolüne girildi¤ine dikkat çeken Aksu; “bundan sonra üreticiler taban fiyatlar›n› tart›flmayacaklar. ‹cralar nedeniyle art›k dönümünü kaça satar›z› tart›flacaklar” dedi. (H. Merkezi)

Bu¤day köylüde kald› Üretici köylünün üretiminin kotalarla, desteklerin kald›r›lmas›yla sürekli engellendi¤i ülkemizde, “kaliteli bu¤day yok, bu¤day ithal edelim” spekülasyonunun yay›lmas›yla Toprak Mahsulleri Ofisi, Almanya, Hollanda ve Kazakistan’dan toplam 250 bin ton ekmeklik bu¤day ald›. 12 firmadan gelen teklifler sonucunda ihaleyi, Almanya’da bulunan “Ra›ffe›sen Ha Ge” ve “A. Toepfer” firmalar› ile Hollanda’da bulunan “Glencore” firmas› kazand›. Yaklafl›k olarak 30 milyon dolarl›k bu ithalat yerine ülke üreticisi desteklenmifl olsayd›, hem bu kadar dövizin d›flar› ç›kmas› engellenecek hem de köylü rahatlayacakt›.


5

9

28 Mart-10 Nisan 2003

Mobil Santral zehir saçmaya devam ediyor Geçti¤imiz haftalarda Samsun- Tekkeköy halk›n›n büyük tepkisini alan Mobil Santral halen çal›flmaya devam ediyor. Mobil Santrale karfl› olduklar›n› söyleyen “yetkili”ler ise kurulmas› için her türlü çabay› gösterdikleri gibi flimdi de sahtekarca ikili oynuyorlar. Çevre halk›n› zehirlemeye devam eden Mobil Santral çeflitli gerekçelerle çal›flmas›n› sürdürüyor. 27 fiubat 2003 tarihinde çal›flmaya bafllayan ve k›sa sürede çevre katliam›na neden olan santralle iligili çevre halk›n›n görüfllerini ald›k. -Santral çal›flmaya bafllad›ktan sonra ne gibi etkileri oldu? Süleyman Kalkal: Asl›nda sadece bu santral de¤il biz y›llard›r burada zehir soluyoruz. Bak›r ‹flletme Fabrikas›, Gübre Fabrikas› vard›. Bir de bu kuruldu tamamland›. Y›llard›r hem biz zehirleniyoruz hem de tarlalar›m›z zehirleniyor. Bak›r fabrikas›n›n kurulmas›yla tütünlerimiz yand› ama insanlar› parayla susturdular. Nefes alamaz duruma geldik. Kad›nlarda, çocuklarda hastal›klar bafllad›.

-Santralin kapat›lmas› için ne yap›lmal›? Valilik var. Ankara’da hükümet var. Bunu hükümetin durdurmas› laz›m. Burada binlerce insan zehirleniyor. Onlar›n düflünmesi laz›m. Ne yapal›m tüm yollar› deneyece¤iz. Olmazsa buralar› terk edece¤iz. Resmen bize “göç edin” diyorlar. Gidip yürüyüfl yap›yorsun, jandarmay›, polisi dikiyorlar karfl›na. Onlarla birbirimizi öldürelim diye. Befl bin, alt› bin kifli gelecek buray› söküp atacak ya da biz terk edece¤iz buralar›. -Siz ne düflünüyorsunuz? ‹kinci Köylü: fiimdi Mobil Santrale karfl› olduklar›n› söyleyen yetkililer zaman›nda kurulmas› için her türlü çabay› gösterdiler. fiimdi sahtekarca ikili oynuyorlar, bizleri aldat›yorlar. Burada da ifl sorunu var. ‹nsanlar flimdi orada ifle girdiler. Kimisinin akrabas›, kardefli ifle girdi. Bu yüzden kapat›lmas›n› isteyen insanlar bile çekimser kal›yor. ‹nsanlar ifle girmek için zehir de olsa göz yumuyorlar, iflsizlik her fleyi yapt›r›yor. Burada birisi gidip ifl istemifl ve adama demifl ki

“zehiri benim a¤z›ma ak›t›n ama ne olur bana ifl verin” Siz düflünün art›k. Sizin de gördü¤ünüz gibi insanlar isimlerini dahi söylemiyorlar, bafllar›na bir fley gelir diye korkuyorlar. Ya da ilerde orada ifle girerim diye. Ne yapacaklar›n› bilmemekteler.

Köylü kad›n: Biz sebze yetifltiriyoruz. Sabahlar› bahçeye indi¤imde pancarlar›n üstüne sanki kireç serpilmifl gibi buluyorum, hiç böyle birfley olmam›flt›. Pancarlar›m›z periflan oldu. Aç›kças› yemeye dahi korkuyoruz. Geceleri buraya sanki kara bulutlar çö-

küyor, nefes al›rken bo¤az›m›z yan›yor. Burada birçok komflumuz hastaland›. Tarif edilemeyecek flekilde rahats›zl›klar bafllad›. Ne olursa olsun bu santralin kapanmas› laz›m. Yoksa buralarda yaflanacak hal kalmad›. (Samsun)

TEKEL’e yönelik sald›r›y› durdural›m Y›llard›r ülke ekonomisi aç›s›ndan iyi bir gelir olan TEKEL’in tamamen özellefltirilmesi durumunda do¤acak en önemli mali sonuç, özellefltirilen fabrikalarda üretilecek sigaralar›n sat›fl›ndan sa¤lanacak kâr›n tamam›n›n ülkede kalmas› yerine, TEKEL’i sat›n alan çok uluslu flirketlerin kasalar›na gitmesi olacak.

Özellikle 1980 sonras› emperyalistlerin ç›karlar›yla uygulanan politikalar sonucunda ülke tar›m› ve beraberinde tar›m ürünlerini kullanan ülke sanayisi çok a¤›r darbeler ald›. Bu a¤›r darbelerden en çok nasibini alan tar›msal ürünlerden biri de tütün ve tütünün ifllendi¤i TEKEL oldu. 1980 y›l›na kadar ülke içinde yabanc› harmanl› sigaralar›n sat›fl› ve üretilmesi yasakt›. Böylelikle hem üretici köylünün geliri k›smen iyi olurken hem de TEKEL ülke ekonomisi aç›s›ndan çok büyük kârlar getirdi. Ne var ki emperyalist ülkeler kendi üretimlerinden do¤an üretim fazlalar›n› bizim gibi yar› sömürge ülkelere satmak için müdahalelerini art›rd›. 12 Eylül’den sonra serbest pazara geçifl ad› alt›nda ülke topraklar›n› tamamen emperyalist flirketlere açan uygulamalar› h›zland›r›ld›. Türkiye 1980

y›l›nda tütün ithal etmeyip, 284,5 milyon dolarl›k ihracat geliri sa¤lamakta iken, 1999 y›l›na gelindi¤inde 300 milyon dolara yak›n tütün ithal edilmifltir. 1990 y›l›nda 3279 ton yaprak tütün ithal edilirken 2000 y›l›nda 62500 ton yaprak tütün ithal edilmifltir. 1980 y›l›nda sigara üretimi için kullan›lan ifllenmifl yerli yaprak tütün 74 bin ton iken, 1999’da 54 bin tona geriledi. Türkiye’de üretilen sigara miktar› içinde ithal tütün miktar›n›n pay›, 1989 y›l›nda sadece yüzde 6,7 iken bu rakam 1999 y›l›nda yüzde 40’a ulaflt›. Tüm bu rakamlar bize gösteriyor ki tütünde her y›l yabanc› flirketlerin paylar› daha da art›r›lmakta. Son olarak da ç›kart›lan tütün yasas› ile ülkede yetiflen tütünün tüm haklar› ve geliri emperyalist fliketlere b›rak›l›yor. Bu do¤rultuda illerde tütün ekimleri ya-

saklan›yor, kotalar konuluyor, desteklemelerin kesilmesiyle köylü üretimden vazgeçirilmeye çal›fl›l›yor. Tütün üzerinde oynanan oyunlar›n bir parças› olarak TEKEL’in özellefltirilmesi çal›flmalar› tüm h›z›yla sürmektedir. Y›llard›r ülke ekonomisi aç›s›ndan iyi bir gelir olan TEKEL’in tamamen

1999 y›l›nda yap›lan araflt›rmalara göre Türkiye’de toplam 5001 köyde tütün ekimi yap›lmaktad›r. özellefltirilmesi durumunda do¤acak en önemli mali sonuç, özellefltirilen fabrikalarda üretilecek sigaralar›n sat›fl›ndan sa¤lanacak kâr›n tama-

m›n›n ülkede kalmas› yerine, TEKEL’i sat›n alan çok uluslu flirketlerin kasalar›na gitmesi olacak. Yani y›llard›r ülke ekonomisini ayakta tutan kurulufllardan biri olan TEKEL’in tüm gelirleri ülke d›fl›na ç›kacak. 1999 y›l›nda yap›lan araflt›rmalara göre Türkiye’de 5001 köyde tütün ekimi yap›lmakta. Tütün üreticisi aile say›s› ise 575 bin 796’d›r. Ekicilerin 303 bini Ege’de, 15,9 bini Marmara’da, 93,4 bini Karadeniz’de, 26,4 bini Do¤u ve 136,8 bini ise Güneydo¤u’da bulunmakta. Özellefltirme sonras› bu tütün üreticilerinin ço¤u art›k üretim yapamayacak ve flehirlere göç etmek zorunda kalacak. Ayr›ca özellefltirme sonucu, yerli tütünden imal edilen sigaralar üretilmeyecek; bunun neticesinde en az 40 bin ton tütünün üretilmesinden vazgeçilecek. IMF ve DB taraf›ndan dayat›lan politikalardan vazgeçilmedi¤i durumunda sadece T. Kürdistan›’nda tütün üretiminden 1,5 milyon kifli iflsiz-

lik ve açl›kla karfl› karfl›ya kalacak. TEKEL’in özellefltirilmesiyle binlerce iflçi ya iflten at›lacak ya da hiçbir sosyal güvenli¤i olmadan çal›flt›r›lmaya devam edecek. Yine özellefltirmeyle birlikte birçok fabrika kapat›lacak. Olay›n bir di¤er boyutunda ise a¤›r alkollü içkileri özel kiflilerin üretmesine izin verilmesi halinde, bu sektörün denetimsiz kalmas›yla alkolden kaynakl› sa¤l›k sorunlar› artacak. Yine sigarada yabanc› üreticilerin, nikotinin ba¤›ml›l›k yap›c› etkisini art›ran ve insan sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyecek ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenemeyecek. Bu tablo bize gösteriyor ki üreticisinden, tüketicisine kadar büyük bir k›sm›n› etkileyecek olan emperyalistlerin bu sald›r›s›na karfl› mücadele etmek için geç kal›nm›fl de¤ildir. Özellikle bu ifl kolunda çal›flan iflçiler ile üretici köylüler verecekleri ortak mücadeleyle birçok kazan›m› geri almalar› mümkündür. (H. Merkezi)


28 Mart-10 Nisan 2003

5

10

Gazi ve Ümraniye flehitleri an›ld› Gazi ve Ümraniye 1 May›s Mahallesi katliam›n›n 8. y›ldönümünde yap›lan anmalarda halk, katliam› yapanlar›n hala elini kolunu sallayarak aram›zda dolaflt›¤›n› belirterek katillerin yarg›lanmalar›n› istedi. 12 Mart 1995’te uzun menzilli silahlarla kahvehaneleri tarayarak, Gazi mahallesinde geliflen devrimci muhalefeti yok etmek isteyen devlet, Gazi ve Ümraniye’de 23 kifliyi öldürmüfl 426 kifliyi de yaralam›flt›. Katliam›n üzerinden 8 y›l geçmesine ra¤men katiller halen aram›zda dolafl›yor. ‹STANBUL Gazi katliam›n›n 8. y›l›nda yap›lacak anma öncesinde Gazi Cemevine yak›n bütün sokaklar, bütün girifl ç›k›fllar tutularak, mahalle abluka alt›na al›nd›. Anma töreni Alibeyköy mezarl›¤›n›n ziyareti ile bafllad›. Yaklafl›k 120 kifli Fevzi Tunç ve Reis Kopal’›n mezar› bafl›na gelerek “fiehitler burada katiller nerede”, “Devrim fiehitleri ölümsüzdür” vb. sloganlar att›lar. Duygu dolu anlar›n yafland›¤› mezarl›k ziyaretinden sonra 7 kiflinin öldürüldü¤ü eski PTT dura¤›na gelindi. Burada Sezgin Engin’in a¤abeyi Mahmut Engin taraf›ndan “Katil polis Gazi’den defol” sloganlar› eflli¤inde bir bas›n aç›klamas› okundu ve katliam›n sorumlular›n› yarg›lamayan devlet lanetlendi. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan Cemevine yürümek isteyen flehit aileleri ile polis aras›nda k›sa süreli bir gerginlik yafland›. Polis kitlenin yürümesini engelleyerek kitleyi otobüslerle cemevinin yak›n›na götürdü. Kitle buradan cemevine kadar coflkulu bir flekilde yürüdü. Cemevinde da¤›t›lan aflurenin ard›ndan

say›s› 2000’i bulan kitle Gazi halk› imzal› pankart arkas›nda sloganlar atarak mezarl›¤a kadar yürüdü. Partizan imzal› “Gazi’nin direnifl ruhuyla emperyalist sald›rganl›¤a karfl› ç›k” pankart›n› açan Partizan korteji “Katliam, tecrit, uyuflturucu ve fuhufla karfl› Gazi Halk› omuz omuza”, “Sivas, Çorum, Marafl, Gazi’nin katili patrona¤a devleti” vb. dövizleri tafl›yarak yürüyüflteki yerini ald›. Yürüyüflte ayr›ca ESP ve Devrimci Durufl da pankartlar›yla yer ald›. Mezarl›kta yap›lan sayg› duruflundan sonra okunan bas›n aç›klamas›nda vahfletin sorumlular›ndan dönemin valisi Hayri Kozakç›o¤lu ve Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in ödüllendirilerek meclise gönderildikleri, göstermelik aç›lan davan›n Trabzon’a gönderildi¤i belirtildi. Daha sonra çekilen bu ac› ve zorluklar›n ancak cellatlar›n cezaland›r›lmas› ile son bulaca¤› vurguland›. Anma, cemevine tekrar yürünmesi ile son bulurken geçen y›la oranla daha yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u dikkat çekti. (‹stanbul) ANKARA 12 Mart 2003 tarihinde Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önünde Alevi Bektafli Federasyonu Baflkan Yard›mc›s› Kaz›m Genç yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, Gazi ve Ümraniye katliam›n› k›nayarak aç›lan davan›n kamuoyundan kaç›r›lmak ve ma¤dur ve müdahillerin takibinden de yoksun b›rakmak için, katliam

VAN’DA ÇOCUK TUTUKLULARA ‹fiKENCE ● Savafl karfl›t› eylemlerden 17 fiubat’ta gözalt›na al›nan C.B, C.B iki gün gözalt›nda kald›ktan sonra KADEK’e yard›m ve yatakl›k etti¤i gerekçesiyle Van DGM taraf›ndan tutuklanarak Bitlis Hapishanesi’ne konulmufltu. C.B’nin hapishanede iflkence gördü¤ünü söyleyen baba Mehmet Bilgin, ‹HD Van flubesine baflvurarak o¤lunun infaz kuruma memurlar› taraf›ndan dövüldü¤ünü ve bu yüzden o¤lunun psikolojisinin bozuldu¤unu belirtti. Bilgin o¤lunun yaflad›klar›n› flu flekilde anlatt›: “O¤lum lise son s›n›fta okuyor. Savafla karfl› eylemlere kat›ld›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›, haks›z yere tutukland›. fiimdi de cezaevinde kötü muameleyle karfl› karfl›ya. Gardiyanlar zorla temizlik yapt›rmak istemifl, yapmay›nca da dövmüfller. Üç gün hücreye atm›fllar. Görüflüne gittim cam›n arkas›nda görüfltük, elleri titriyordu. Psikolojisi bozulmufl. Yar›n ç›ksa bu psikolojiyle okul okuyamaz, içimize giremez. Bir baba olarak çok endifleliyim.”

yerinden 1200 km. uza¤a yani Trabzon’a tafl›nd›¤›n› hat›rlatt›. Genç, ayr›ca olaylarda Susurluk uzant›lar›n›n görüntü ve foto¤raflarla ortaya ç›kt›¤›n› ancak yine de sonuç al›namad›¤›n› söyledi. Bas›n aç›klamas› alk›fl ve sloganlarla sona erdi. *Ayn› gün Hak ve Özgürlükler Cephesi de Gazi katliam›nda ölenleri unutmamak ve katliamda yaflan›lanlar› bir kez daha tüm ç›plakl›¤›yla insanlara anlatmak için Yüksel Caddesi’ndeydi. Ölüm Orucu gazisi

Do¤an Karatafltan’›n yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda devletin Gazi mahallesini seçmesinin alt›nda Anadolu’nun farkl› yerlerinden göç eden insanlar›n buraya yerleflerek bir bütün olarak yaflamas›n›n as›l etken oldu¤u vurguland›. Bu bütünlü¤ü bozmak için devletin Alevi-Sünni çat›flmas› yaratma amac›yla bu katliam› gerçeklefltirdi¤ini anlatt›. Ard›ndan sloganlar ve alk›fl-

larla eylem sona erdi. BURSA ‹HD Bursa fiubesi 12 Mart günü saat 12.30’da flube binas›nda Gazi olaylar›n›n y›ldönümü nedeniyle bir bas›n aç›klamas› yapt›. ‹HD fiube sekreteri Gülcan Taflk›ran’›n okudu¤u aç›klamada “12 Mart 1995 tarihinde ‹stanbul Gazi mahallesinde bir k›-

Ümraniye’de anma 12 Mart 1995 tarihindeki Gazi katliam›nda yaflam›n› yitiren 23 kiflinin ard›ndan 15 Mart 1995 tarihinde ‹stanbul 1 May›s mahallesinde yap›lan katliam›n protesto edildi¤i s›rada polisin kitleye atefl etmesiyle 5 kifli daha yaflam›n› yitirmiflti. Yap›lan her iki katliam› da unutmayan 1 May›s halk›, mahallede 15 Mart 2003 tarihinde bir anma düzenledi. Saat 11.00’de PSAKD Ümraniye fiubesi önünde toplanan 200’e yak›n kitleye flehitler an›s›na aileleri taraf›ndan yap›lan aflure verildi. Daha sonra dernek önünde

kortej oluflturan kitle “fiehitlerimizi unutmayaca¤›z-1 May›s halk›” yaz›l› pankart eflli¤inde flehitlerin katledildi¤i 30 A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu önüne do¤ru yürüyüfle geçtiler. Katliam›n yap›ld›¤› yere gelen, sloganlar ve z›lg›tlar›na devam eden kitle sayg› duruflu yapt›. Sayg› duruflunun ard›ndan yap›lan aç›klamada “muhalif kimli¤iyle öne ç›km›fl mahallelerde, devlet inisiyatifini sa¤lamak için bu tür katliamlara girifliyor” denildi. Okul önüne flehitlerin resimleri ve karanfiller b›rak›larak anma sona erdi.

raathanenin taranmas›na ve bir kiflinin öldürülmesine duyulan tepkilerini dile getirmek isteyen Gazi halk›n›n üzerine atefl aç›ld›. ‹nsanlar›n öldürülme sahnelerini televizyonlardan canl› yay›nda seyrettik. Halk öfkeliydi, halk katillerin kim oldu¤unu biliyordu. Olaylarda toplam 18 kifli hayat›n› kaybetti. Susurluk’ta ortaya ç›kan ‘derin devlet’ 12 Mart’ta Gazi’de ifl bafl›ndayd›. Aç›lan dava y›llarca sürdü. Tam 8 y›l geçti ve 18 kiflinin katliam›ndan hiç kimse ceza almad›. Bugün herkesi Irak’ta yeni bir katliam yap›lmas›n› seyretmemek için, Irak halk›n›n yan›nda olmaya ça¤›r›yoruz” denildi. Aç›klama s›ras›nda “Gazi ve Ümraniye katliamlar›n›n katilleri bulunsun” yaz›l› dövizler aç›ld›.

B‹R TUTUKLU DAHA KEND‹N‹ YAKTI ● Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde iki y›ld›r tutuklu bulunan Hasan Tahsin Akgün, 19 Mart’ta kendini yakt›. TAYAD taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada tek kiflilik hücrede kalan Akgün’ün ruh sa¤l›¤›n›n bozuldu¤u ve bu nedenle kendini yakt›¤› belirtildi. Adalet Bakanl›¤› hala tecritin yaflanmad›¤›n› söyleyedursun tecritin tahribatlar› her geçen gün çok bariz bir flekilde ortaya ç›k›yor. Kimi tutsaklar içine kapan›p çevresiyle tamamen iletiflimi kopar›rken (Sincan F Tipi’nde tutuklu bulunan Mesut Deniz bu durumda) kimisi de çözümü ya intiharda buluyor ya da bu flekildekendini yakmakta. Hasan Tahsin Akgün’ün annesi Melek Akgün de 20 Mart’ta ‹stanbul Adliyesi’ne giderek Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi sorumlular› ve Adalet Bakan› Cemil Çiçek hakk›nda suç duyurusunda bulundu.


11

5

28 Mart-10 Nisan 2003

Kaf da¤›n›n ard›

Kafkasya’n›n kuzeyinde yaflayan Çerkesler yaflamlar›n›, savunman›n kolay oldu¤u da¤l›k bölgelerde sürdürmüfllerdir. Siyasi yap›lar›nda din etkili olmufltur. Dinin etkisiyle dönem dönem H›ristiyan Çerkesler Rusya’ya; Müslüman Çerkesler de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ na yanaflm›fllard›r. Zay›f bir güç olan Çerkesler özgürlü¤e olan ba¤l›l›klar›yla yüzy›llar boyu Rusya’ya karfl› direnmifllerdir. Düfllerimizi ve flark›lar›m›z› geri istiyoruz Daha dün gibi hat›rlar›z; Kuzey Kafkasya’daki güzel yurtlar›m›z› ve rüzgâr kanatl› atlar›m›z›. Güzel flark›lar›m›z› ve sonsuz düfllerimizi. Özgürlü¤ümüzü hat›rlar›z. Ve tarih boyunca süregelen barbar istilalar›, onurumuzu, savafl›, k›y›m› ve yenilgiyi… Daha dün gibi hat›rlar›z; Tuapse’den, Soçi’den, Suhum’dan lanetli gemilere bindiriliflimizi... Karadeniz’in h›rç›n sular›nda yol al›fl›m›z› ve umutsuz geriye bak›fl›m›z›... Kucaklar›m›zda ölen çocuklar›m›z› ve denizin mavi karanl›¤›na verdi¤imiz sevdiklerimizi... Daha dün gibi hat›rlar›z; Osmanl› topraklar›na var›fl›m›z›... S›tmadan, tifodan, koleradan ve açl›ktan bir kez daha k›r›l›fl›m›z›… Anadolu’ya, Balkanlar’a ve Ortado¤u’ya savruluflumuzu... Anadolu’nun, Balkanlar’›n ve Ortado¤u’nun kaderine ortak oluflumuzu… On y›llar süren bir savafl›n sürgündeki çocuklar›y›z Bu deniz, bu toprak ve bu gökyüzü tan›¤›m›zd›r ………….. Çerkesler kendilerine kendi dillerinde “Ad›ge” demektedir. Genel anlam›yla Çerkes Ad›ge, Abhaz, Çeçen, Da¤›stan, Oset, Kabaredey, Wub›hlara verilen add›r. Çerkesler din ve dilbirli¤ine sahip olmad›klar›ndan ve sürekli savaflt›klar›ndan güçlü bir devlet kuramam›fllard›r. Kültürlerinin flekillenmesinde de savafl›n büyük bir etkisi vard›r. Örne¤in önceleri bir Çerkes çocu¤u 8-10 yafl›na kadar bir ailenin yan›na verilirdi ve bu ailenin yan›nda e¤itilir, savaflmay› ö¤renirdi. Bu yüzden Çerkes erkekleri çevik ve at›lgan bir yap›dad›r.

Çerkeslerde yafll›lara, büyüklere ve kad›nlara sayg› çok önemlidir. Çerkes k›zlar› evlenene kadar erkeklerle iç içedir. Onlarla birlikte zexeslerde (sohbet ortam›) ve toplant›larda bulunurlar. Bu ortamlarda evlenece¤i insan› seçme imkan›na sahip olurlar. Çerkeslerde evlenme görücü usulüyle veya zorlamayla olmaz. Akraba evlili¤i de yoktur. Dü¤ünlerde damad›n babas› dü¤ünde bulunmaz. Gelinle damat da dü¤ünde olmaz, birbirlerini dü¤ün süresince de görmezler. Dü¤ünü Hatyakoe (hat›yako) denilen yönetici idare eder. Oynayacak k›z› ve erke¤i o ça¤›r›r. Dü¤ünlerde akardeon, m›z›ka ve tempo

tutmaya yarayan aletler çal›n›r. Oyunda erkeklerin hareketleri savaflç› yap›lar›ndan dolay› serttir. K›zlar ise zarif bir flekilde oynarlar. Çerkeslerde yaflamlar›n›n her alanlar›nda törenler vard›r. Evlenirken, misafir u¤urlarken, erkekler savafla gönderilirken hep Çerkes oyunlar› oynan›r. Çerkeslerin flark›lar›nda da genelde savafl anlat›l›r. Çerkeslerin anayurdu Kuzey Kafkasya’d›r. Yani bilinen eski zamanlardan beri orada yaflarlar. Kuzey Kafkasya; Kafkas da¤lar›ndan bafllayarak

Abhazya’y› da içine alacak flekilde Kuban ve Terek Nehirlerinin ötelerine kadar uzanan bölgedir. Kafkasya bat› için Asya, Hindistan ve Afrika’ya, do¤u için ise s›cak denizlere ve güneye aç›lan bir köprü konumunda olufluyla yüzy›llar boyunca önemli bir bölge konumunda kalm›flt›r. Bundan dolay› bu bölgede sürekli savafllar olmufl, birçok devlet taraf›ndan ele geçirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu bölgeye yak›nl›¤› ve yay›lmac› bir güç olmas› nedeniyle Rusya bölgede daha hakim halde kalm›flt›r. Bölgeyi ele geçirerek s›cak denizlere ve güneye aç›lmak isteyen Rusya’ya karfl› bin

beflyüzlü y›llardan beri Çerkesler devaml› savaflm›fllar, anayurtlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› korumaya çal›flm›fllard›r. Kafkasya’n›n kuzeyinde yaflayan Çerkesler yaflamlar›n›, savunman›n kolay oldu¤u da¤l›k bölgelerde sürdürmüfllerdir. Siyasi yap›lar›nda din etkili olmufltur. Dinin etkisiyle dönem dönem H›ristiyan Çerkesler Rusya’ya; Müslüman Çerkesler de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na yanaflm›fllard›r. Zay›f bir güç olan Çerkesler özgürlü¤e olan ba¤l›l›klar›yla yüzy›llar boyu Rusya’ya karfl› direnmifllerdir. 19. yy bafllar›nda Ruslar›n sald›r›lar› fliddetlen-


28 Mart-10 Nisan 2003 mifltir. 1850’lerde ‹mam fieyh fiamil yönetiminde Çerkesler Rusya’ ya karfl› güçlü bir direnifl göstermifl ve Rus ordular›na karfl› sa¤layabilmifllerdir. 1859’da fieyh fiamil’in teslim olmas›yla Rusya, Çerkesleri bozguna u¤ratm›flt›r. 1859’dan sonra Rusya 5 y›l sürecek bir soyk›r›ma giriflerek “Çerkessiz bir Kafkasya” yaratmaya çal›flm›flt›r. Soyk›r›m›n oldu¤u befl y›l içinde birçok Çerkes, anayurtlar›ndan göç etmek zorunda kalm›flt›r. 21 May›s 1864’de de Çerkes halk› Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na sürgün edilmifltir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Çerkesleri kabul etmesi “Çerkesleri en iyi nas›l kullan›r›m” düflüncesiyle gerçekleflmifltir. Yüzy›llar boyu savafl›n içinde olan Çerkeslerde savafl, yaflam haline gelmifltir. Bu yüzden Osmanl› ‹mparotorlu¤u Çerkesleri orduda kullanmak istemifltir. Karadeniz k›y›lar›n› kesin olarak Çerkeslerden ar›nd›rmay› amaçlayan Rusya soyk›r›m ve sürgünden sonra kalan 85.000 kifliyi Ad›gey Cumhuriyetinin oldu¤u bölgeye sürmüfltür. K›y› bölgelerinde kalan 15 civar›nda fiaps›¤ köylerine ise k›y›ya 20 km’den fazla yaklaflmalar› yasaklanm›flt›r.

5

12

Boflalt›lan yerlere Ruslar ve Kazaklar

yerlefltirilmifltir. Bu dönemden sonra direnifl gösteren Çerkes halk› savafl suçlusu olarak kabul görmüfl ç›kart›lan toprak kanunu ile Rus olmayanlar›n topraklar› ellerinden al›nm›fl, Ruslaflt›rma politikas› uygulanm›flt›r. 1864’de birbirine karfl›t iki güç ayn› do¤rultuda birleflmekte ve etkili olmaktad›r. Bunlardan ilki Rusya’n›n zorlay›c› ve itici gücü, ikincisi ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çekici ve özendirici etkisidir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u bu dönemde Çerkeslere toprak vaat etmifltir. Ancak bu iki güçten Rusya’n›n uygulad›¤› sindirme ve yok etme politikalar›n›n belirleyici oldu¤u görülmektedir. 1864 olay› güçlü olan›n tek yanl› iradesine ve karar›na ba¤l› oldu¤undan sürgün olarak alg›lanmal›d›r. Baz› insanlar 1864’teki sürgünü göç olarak göstermeye çal›flarak Rusya’n›n soyk›r›m›n› Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Çerkesler üzerindeki politikalar›n› gizlemeye çal›flmaktad›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u 1864 sürgünüyle gelen 3.000 Çerkesi kullanmak amac›yla Balkanlara yerlefltirir. Bu dönemde ba¤›ms›zl›k isteyen Balkan halklar› (Bulgarlar, S›rplar) Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na karfl› baflkald›r› içindedir. fiimdiye kadar anayurtlar›n› savunmak için Rusya’ya karfl› savaflan Çerkesler art›k Osmanl› ad›na Balkanlar’da savaflacakt›r. Sürgünle gelen di¤er Çerkesler Anadolu bölgesinde Samsun, Amasya, Tokat, Çukurova, Marafl, Sivas hatt› boyunca yerlefltirilir. Amaç bu bölgede bulunan Kürt, Rum, Ermeni halklar›na

karfl› bir denge oluflturmakt›r. 1877-1878 Rus-Osmanl› savafl›nda Çerkesler orduya al›n›r. Çerkesler Rusya’ya karfl› tekrar savafl›rlar. Bu savafl sonunda imzalanan Berlin Antlaflmas› Balkanlar’daki Çerkeslerin bu bölgeden ç›kart›lmas›n› flart koflar. Çerkesler sürgün içinde sürgün yaflayarak Anadolu Suriye ve Ürdün’e sürülürler. Baz› Çerkesler ise padiflah›n güvenli¤ini sa¤lama amac›yla Marmara Bölgesi’ne sürülür. Büyük Çerkes sürgününden sonra halk, yerlefltikleri yerlerde zorunlu iskana tabi tutulduklar› için insanlar›n bu topraklar›n havas›na, suyuna ve insan›na al›flmas› hiç kolay olmam›flt›r. ‹lk baflta kendi kendilerine yaflamay› seçen Çerkes

halk›

evlerinde, sokaklar›nda Çerkesçe konuflmufl ve anadillerini ö¤renmifllerdir. Yaflay›fl biçimleri anayurtlar›ndaki gibidir. Ancak sonralar› buralar onlara yetmemeye bafllar. Ve bu yüzden de gönüllü sürgünlerle biryerden di¤er yerlere gitmeye bafllan›r. Yerlerinden olduklar› her gönüllü ya da zorunlu sürgünlerle kapal› yaflay›fllar› zamanla çözülmeye bafllar. Ço¤unluk nüfusu oluflturduklar› yerlerde bile zamanla az›nl›k durumuna düflerler. Büyük kentlere, baflka ülkelere göç ettikçe zamanla yabanc›lafl›rlar, yaln›zlafl›rlar yani asimile olurlar. Çerkes kimliklerini giderek bir kenara atmaya bafllarlar. 1960’larda bafllayan kentleflme süreciyle dernekler ortaya ç›km›flt›r. Ve dernekler Çerkes halk›n›n kültürünü yaflatt›¤› ve soluk alabildi¤i yerler haline gelmifltir. Derneklerin ortaya ç›kmas› ile Kaf Da¤›’n›n ard›ndaki anayurtlar›n›n eriflilmez olmad›¤›n› keflfetmifllerdir. Özetle etnik/kültürel kimliklerini yeniden tarif ettiler. Varolufl sorunlar›n› dillendirdiler. Yok olmamak için kaderlerinin yap›c›s› olma çareleri üzerine düflündüler.

Çerkeslerin anayurdu olan Kuzey Kafkasya tarihiyle, co¤rafyas›yla, halklar›yla, yaflam tarzlar› ve gelenekleriyle hep kendine özgü ve özel bir ülke olarak kalm›flt›r. Ve bundan sonra da böyle kalmal›d›r.


13

5

28 Mart-10 Nisan 2003

16 Mart ve ABD sald›rganl›¤› k›nand›

‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri 16 Mart’ta öldürülen 7 üniversite ö¤rencisini ve Halepçe’de katledilenleri anmak ve ABD emperyalizminin Irak’taki sald›rganl›¤›n› protesto etmek için 14 Mart 2003 tarihinde Beyaz›t Meydan›’ndan yürüyerek Eczac›l›k Fakültesi önüne geldi. Dört yap›n›n (Özgür Gençlik, DPG, Kald›raç, YDG) pankart açt›¤› eylemde Yeni De-

mokrat Gençler de “16 Mart Beyaz›t ve Halepçe katliam›n› unutmad›k, unutturmayaca¤›z” YDG imzal› pankart açarak alanda yerini ald›. 1 dakikal›k sayg› duruflu ile bafllayan eylemde “Vartinik’te bir köm” fliiri okundu. Ard›ndan slogan atan kitle marfllarla eylemine devam etti. Bas›n metnini okuyan ö¤renciler, çözümün s›¤›naklara

gizlenmekte de¤il sokaklar›, meydanlar› doldurup, hayat› durdurup mücadeleyi büyütmekte oldu¤unu söylediler. (‹stanbul) BATMAN DEHAP Batman ‹l Örgütü Kad›n Kollar› taraf›ndan Belediye Konferans Salonu’nda resim sergisi aç›ld›. 50 foto¤raf›n sergilendi¤i serginin aç›l›fl konuflmas›n› yapan DEHAP Merkezi Kad›n Komisyonu üyesi Berivan Alagöz, Halepçe’nin insanl›k tarihinde kara bir leke oldu¤unu belirterek, “Bir daha ayn› katliamlar›n yaflanmas›n› istemiyoruz” dedi. “Baflka Halepçeler Yaflanmas›n” slogan›yla aç›lan sergi 3 gün boyunca aç›k kald›. I⁄DIR Halepçe Katliam›’n›n 15. y›ldönümü nedeniyle DEHAP I¤d›r ‹l Örgütü’nde anma töreni düzenlendi. 16 Mart 1988’de Saddam’›n gerçeklefltirdi¤i katliamda ölenler için düzenlenen sayg› durufluyla bafllayan top-

Herfley ABD askerleri için

TC savaflta oynamas› gereken uflakl›k rolünü dün oldu¤u gibi bugün de lay›k›yla oynamaya çal›fl›yor. Efendisi ABD’nin Irak’a yönelik gerçeklefltirdi¤i sald›r›da önemli bir köprü olan TC, ülkemizin birçok havaalan›n› ve limanlar›n› ABD’ye teslim etmifl durumda. Üstelik öyle k›sa süreli¤ine de kiralanm›fl gibi görünmeyen bu durumun ülkemiz aç›s›ndan yarataca¤› tabloyu sald›rganl›¤›n ilerleyen günlerinde daha aç›k görece¤iz. Savaflta önemli olan bu üslerin yan›s›ra ABD askerlerinin yaflamlar›n› en rahat biçimde sürdürmeleri için T. Kürdistan›’nda daha

birçok yerleflim ve çal›flma alan› da ABD’ye kiralanm›fl durumda. Tabi efendisinin katillerinin rahat etmesi için tüm bu giriflimler TC’ye yetmemifl ve efendisini tatmin etmemifl olacak ki bir de Mardin’e genelev yap›lmas› tart›flmalar› günlerce uflak medya taraf›ndan gündeme getirildi. Üstelik tart›flmalar öylesi bir boyuta getirildi ki kamuoyuna genelevin konforlu olup olmamas› dahi halk›n görüflleri sorularak sunuldu. OHAL döneminin uygulamalar›n›n getirildi¤i bölgede arama noktalar› art›r›l›yor, yabanc› hiç kimse al›nm›yor, askeri y›¤›nak sürekli art›r›l›yor vb. daha birçok uygulama gelifliyor. Halk›n tepki gösterdi¤i bu durum karfl›s›nda tart›flma flu anda ask›ya al›nm›fl durumda ancak bu yap›lmayaca¤› gibi bir düflünceden ziyade k›sa sürede bu kadar boyutlu bir teflhir yaflayan hükümetin içine düfltü¤ü ve deyim yerindeyse teflhir olmufllu¤un boyutland›r›lmadan bitirilmesine yönelik bir müdahaleydi. Perde ar-

kas›nda yap›lan görüflmeler, el alt›ndan yap›lan ve halktan gizlenerek yap›lan birçok geliflme gibi bu da yar›n karfl›m›za yaflanacak çirkefliklerle ç›kacakt›r. Yasakl› bölge ilan edilen bölgede yurtsever harekete yönelik yürütülen haks›z savafltan da biliyoruz ki kad›na yönelik gerçeklefltirilen kaç›rma ve tecavüz olaylar›n›n say›s› bugün yüzlerle ifade ediliyor. Bu geliflmeler yar›n hem bölgede, hem mülteci durumuna gelecek kad›nlar aç›s›ndan ve Irak’ta yaflanmas› mümkün olan geliflmeler. Genelev tart›flmas›na karfl› tepkilerini ifade eden çeflitli demokratik kurulufllar›n ise tepkileri oldukça c›l›z ve yetersiz durumda. Ve yap›lmak istenilen bu politikalar› salt kad›n kimli¤iyle s›n›rlayan bir yaklafl›mla ele almas›d›r. Kürt halk›na yönelik gerçeklefltirilen sald›r›lar›n yan›s›ra halk›n yozlaflt›r›lmas›na yönelik uygulanan bu politika, uygulanan genel politikan›n bir parças› olarak ele al›nmal› ve teflhir edilmelidir. (H. Merkezi)

lant›da konuflan ‹l Baflkan› A. Kadir Özsular, Halepçe Katliam›’n›n Kürt tarihinde kara bir leke oldu¤unu söyledi. Halepçe’de yap›lan katliam›n bir insanl›k suçu oldu¤unu söyledi. ‹ZM‹R Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), ‹HD ‹zmir fiubesi, GöçDer, TAYAD ve Emekçi Kad›nlar Birli¤i (EKB) ‹zmir Temsilcili¤i üyelerinin kat›l›m›yla Konak Meydan› eski Sümerbank binas› önünde Gazi ve Halepçe katliam›nda ölenler için bas›n aç›klamas› yap›ld›. Grup ad›na aç›klamay› okuyan ‹HD ‹zmir fiube Baflkan› Mustafa Rollas, mart ay›nda takvim sayfalar›n› çevirince karfl›m›za insanl›k tarihinin utançla hat›rlayaca¤› günlerin ç›kt›¤›n› ifade ederek, “‹nanc›n ve direncin bask›ya ve zulme karfl› onurluca durdu¤u o günleri aradan y›llar geçmesine ra¤men belleklerimizde tafl›yoruz” dedi. D‹YARBAKIR Büyükflehir Belediyesi Ti-

yatro Salonu’nda DEHAP Diyarbak›r ‹l Örgütü taraf›ndan “15. y›l›nda Halepçe katliam›” konulu bir panel düzenlendi. Panelde konuflan Gazeteci Ramazan Öztürk, Halepçe’nin hayat›nda çok büyük bir yer ald›¤›n› belirterek, “‹sterdim ki orada yaflanan güzel olaylar› anlatay›m; ama maalesef bu olaylar yafland›. Biz Halepçe’ye gitti¤imiz zaman savafl hala devam ediyordu. Orada 5 bin insan yaflam›n› yitirdi. Hangi soka¤a, hangi caddeye gitsem yüzlerce insan cesediyle karfl›lafl›yorduk. Kimi yemek yerken, kimi kaçarken ve en önemlisi de annelerin çocuklar›n› kurtarmak isterken çocuklar›yla birlikte ölmeleriydi” dedi. Gazeteci Ramazan Öztürk’ün Halepçe Katliam›’nda çekti¤i foto¤raflardan oluflan slayt gösterisi s›ras›nda duygulu anlar yafland›. Panele kat›lan baz› izleyicilerin gözyafllar›na hakim olamad›¤› gözlendi. (D‹HA)

ROKET CAN ALIYOR T. Kürdistan›’nda yaflanan roket patlamalar› sonucu ölümler ve yaralanmalar yaflanmaya devam ediyor. Diyarbak›r’›n Silvan ilçesinde roket mermisiyle oynayan 13 yafl›ndaki V.Y’nin bir süre oynad›¤› mermi elinde patlad›. Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi’ne kald›r›lan V.Y tedavi alt›na al›nd›. Yap›lan patlamaya iliflkin anne Semiha Yarmag›ç “askerlerin talim yerleri Feridan mahallesine çok yak›n, ço¤u zaman roketler tafla çarp›p patl›yor...” biçiminde aç›klama yaparken sadece Diyarbak›r’da de¤il T. Kürdistan›’n›n birçok ilinde yaflanan gerçekli¤i de ifade etmekte. Kürt halk› y›llard›r bedellerini a¤›r bir flekilde ödedi¤i haks›z savafl›n bedelini hala ödüyor. Egemenlerin bitmeyen OHAL uygulamalar›n›n yan›s›ra bölgede temizlenmeyen may›nlar, hiçbir kayg› güdülmeksizin at›lan roket mermileri çocuk öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor. (Mersin)

MARD‹NL‹ ‹fiÇ‹LER ABD’DEN KAYNAKLI ‹fiLER‹NDEN OLDULAR Katil ABD’nin Irak’a sald›rd›¤› bugünlerde Türkiye emekçi halk› da bu sald›r›lardan etkilendi. Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farikalarda çal›flan iflçiler sald›r›n›n ilk günlerinde ifllerinden oldular. 6 fabrikada çal›flan 300 iflçi ABD’nin fabrikalar› kiralamas› üzerine iflsiz kald›. Bölgede bulunan birçok ilden Mardin’e çal›flmaya giden iflçiler 6 büyük fabrikan›n kiralanmas› üzerine iflsiz kal›rken, ABD askerleri kiralanan fabrikalar› depo ve bar›nak olarak kullan›yor. Fabrikalar›n bekçileri ise belli bir ücret karfl›l›¤›nda 6 ayl›k olarak zorunlu izne ç›kar›ld›. D‹HA’ya aç›klama yapan iflçilerden Tahir fiahin, her fabrikada ortalama 50 civar›nda iflçinin çal›flt›¤›n›, sadece Van’dan 120 kiflinin iflsiz kald›¤›n› belirterek, “dört y›ld›r her sene Mardin’e gidiyoruz. Fabrikalar kiralan›nca iflsiz kald›k. Kendi ülkemizde ABD askerleri için iflsiz kal›yoruz” dedi. Tayfun Avc› ise, “iflsizlik bu kadar çokken elde bulunan fabrikalar›n da ABD’ye kiralanmas›na anlam veremiyoruz” dedi. Bir baflka iflçi Haydar ‹lter ise, “ülkemiz tar›m ülkesiyken baflka ülkelere muhtaç olduk. Bunlar›n sorumlusu yanl›fl politi-


28 Mart-10 Nisan 2003

5

14

“Belirlenmifl örgütsel biçimlerle de¤il, belirlenmifl politikalar ekseninde örgütlenilecektir; belli bir biçimle de¤il, belli bir biçime uygun her biçime aç›k olarak örgütlenilecektir” anlay›fl› ›fl›¤›nda

K‹TLELER‹N ÖRGÜTLENMES‹NDE BAZI ENGELLER ÜZER‹NE-2 Bizim temel çal›flmalar›m›zdan biri kitle çal›flmas›d›r. Genifl halk kitleleri ezilip sömürülürken, onlara gerçek kurtulufl yolunu gösterecek bizlerin ondan bu kadar uzak olmam›z derin bir çeliflkidir. Bu çeliflkiyi aflmak için genifl halk tabakalar›na gitmeli, onlar› örgütlemeli, kitle muhalefetini ve hareketlerini gelifltirmeli ve onlar› devrim davas›na çekmeliyiz. ‹kincisi; daha önce de¤indi¤imiz meflruluk sorunudur. Parti militanlar›nda meflruluk sorunu önemli boyutlardad›r. Dolay›s›yla sistemin manipülasyonlar›ndan etkilenmeler de üst boyuttad›r. Devrimci mücadeleyi, Partiyi, davam›z› ve kendisini esasta do¤ru ve hakl› görse bile kafas›na bir “Acaba?” sorusu tak›l›p kalmaktad›r. Devrimci mücadelenin faflizme, sömürüye karfl› savaflman›n meflrulu¤u ve hakl›l›¤›n›n bilince ç›kar›lamamas›, halk› bunlara karfl› örgütlemede geri kalmay› da beraberinde getirmektedir. Unutulmamal›d›r ki, bizim için as›l meflru olmayan bu sistem ve onun yasalar›d›r. Sömürü ve zulüm, bunun yaratt›¤› açl›k, yoksulluk, halklar›m›za çektirilen y›¤›nla ac› meflru de¤ildir ve olamaz da. Oysa sömürü ve zulme karfl› tüm gücümüzle, savafl›m›m›z neyi gerektiriyorsa (silahl›-silahs›z, legal-illegal vs.) savaflmak son derece hakl›d›r ve meflrudur. Meflrulu¤unu bilince ç›karamayan militanlar halka gidip onu örgütlemeye giriflti¤inde, halk›n kendisini meflru görmeyece¤ini, dolay›s›yla d›fllayaca¤›n› düflünerek en bafltan örgütlenme faaliyetine giriflmemektedir. Giriflse bile bu önderli¤in zorlamas›yla olmaktad›r. Dolay›s›yla verimsiz ve güdük kalan bir kitle çal›flmas› yürütülmektedir. Kendisi yeterince inanmayan, baflkalar›n› da inand›ramaz. Halk› ne olursa olsun kazanma azmini yaratacak olan, kararl›l›k ve kendini do¤ru, hakl› ve meflru görmektir. Belki halka ilk gidildi¤inde mesafeli duracak, d›fllayacak anlamayacakt›r. Çünkü o da devrimcileri ezenlerin empoze etti¤i flekilde görmektedir. Böyle görmese bile geçmiflte devrimcilerin yapt›klar› hatalar dolay›s›yla uzak durabilir. Ancak bizim kendimizi sab›rla ve ›srarla anlat›fl›m›z, ihtiyaç duydu¤unda yan›nda oluflumuz, siyasetimizi, partimizi

tan›tmam›zla bu mesafe ortadan kalkacakt›r. Halka gidip onun içinde çal›flmaya bafllad›¤›m›zda bunun asl›nda çok da zor olmad›¤›n› görece¤iz. Bu kendimize güveni de art›racakt›r. Üçüncüsü; siyasi gerilikten kaynakl›; yoldafllar›n kendisine duydu¤u güvensizliktir. Bu noktada yap›lacak fley, genel teorik e¤itim çal›flmas›n›n yan›s›ra Proletarya Partisi’nin görüfllerini yay›nlar›m›zdan, yar›-feodal yar›-sömürge ülke

üzere elden geçirilmeden ilerleme kaydedilemez. Partimizde subjektivizmin neden oldu¤u dogmatizm ve sekterizmin alt edilmesi için de gerekli olan budur.” (7. Konferans Kararlar›ndan) Dördüncüsü; kiflilik yap›s›ndan kaynakl› sorunlard›r. Bizler bu sistem taraf›ndan, onun ihtiyaç duydu¤u kiflilikler olarak yetifltiriliyoruz. Düflünmeyen, sorgulamayan, pasif, otoritelere boyun e¤en, güvensiz, duygu ve düflüncelerini ifa-

kald›ran, yeteneklerini gelifltiren, kendine güvenli, istek ve duygular›n› rahatça ortaya koyabilen, özgür bir kifliliktir. Bu dönüflüm süreci zordur. Devrimci kiflili¤e dönüflmek için örgütlenmek ve Partinin verdi¤i tüm görevleri yerine getirerek geliflmek esas halkad›r. Bu görevleri kavray›fl ölçüsünde zenginlefltirmek, kitle çal›flmas› yürütmek, tüm geliflmelere elefltirel bakmay› baflarabilmek, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i ö¤renerek ya-

deneyimlerinden ö¤renmek vs. ile afl›labilir. Prati¤e geçirilerek ve di¤er insanlara ö¤renilenleri ihtiyaç temelinde aktarmak, bunlar›n daha iyi kavranmas›n› ve siyasi olarak derinleflilip geliflilmesini sa¤layacakt›r. Böylece siyasi gerilik süreç içerisinde ortadan kald›r›lacakt›r. “örgütlenmede öteden beri, önemli oranda yetersizlik yaflamam›za karfl›n, y›¤›nla deneyim ve bilgi içeren bir tarihe sahibiz; ayn› zamanda dünya komünist hareketinin deneyim ve bilgileri bize yol göstermektedir. Bu deneyim ve bilgiler incelenmeden, yarat›c› bir tarzda uygulamak

de edemeyen, kapal›, özgürlük duygusundan uzak vs. kiflilik yap›s›, sistemin istedi¤i ve yaratmaya çal›flt›¤› kifliliktir. Bir insan›n ortalama 19-20 yafl civar›nda devrimci düflüncelerle tan›flt›¤›n› ya da örgütlendi¤ini varsayd›¤›m›zda, kiflinin tüm bu zaman boyunca sistemin tornas›nda flekillendirildi¤ini görürüz. Ald›¤› e¤itimler ve yetifltirilifl tarz›yla sistem kiflili¤i en küçük hücresine kadar sindirilip, pekifltirilir. Bu kiflili¤in k›sa sürede onun tam tersi olan devrimci kiflili¤e dönüflmesi mümkün de¤ildir. Devrimci kiflilik sorgulayan, s›n›rlar› zorlayan, düzene bafl-

flama geçirmek vs. dönüflümü sa¤layacak ve kifliyi gelifltirecektir. Aksi bir tutumda devrimci dönüflüm hem yavafl, hem de eksik olacakt›r. Beflincisi; ajitasyon ve propaganda (A/P) konusundaki yetersizli¤imizdir. Bu konuda b›rakal›m yeni yöntemler aramay›, klasik A/P araçlar›n› dahi ço¤u zaman kullanm›yoruz. Örne¤in gazetemizin da¤›t›m›na gerekli önemi vermiyor, kolektif örgütleyici olan gazetemizden yararlanam›yoruz. Gazete arac›l›¤›yla birçok insanla diyalog kurabilir, yaz›lardan yola ç›karak propaganda yapabiliriz. Bunlar› düflüncelerimi-

zi yayma arac› haline getirebiliriz, getirmeliyiz de. Bunun d›fl›nda evde, iflyerinde, sendika ve demokratik kitle örgütlerinde düzenleyece¤imiz sohbet toplant›lar›, seminerler, çeflitli kültürel etkinlikleri A/P yapman›n araçlar› haline getirmeliyiz. Günümüzde insanlar›m›z her ne kadar birbirine yabanc›laflt›r›lm›fl olsa da, halk›m›z, ortak kültürel yap›s› gere¤i bir araya gelmeyi ortak bir fleyler yapmay› istemekte ve bu tür ortamlara özlem duymaktad›r. Bu ba¤lamda, çevremizdeki ileri insanlar› birtak›m vesilelerle biraraya getirip onlar› politiklefltirmeli, çeflitli düzeylerde örgütlemeliyiz. Yine önemli bir A/P arac› olan bildirilerimiz hem çevremizdekilere verilip okutulmal›, hem de da¤›t›m› yap›lmal›d›r. Ayn› flekilde yaz›lama, kufl, pul, flama asma vs. A/P yöntemleri de kullanmam›z gereken klasik A/P araçlar›d›r. Bu araçlar faaliyet alan›na, kitlenin durumuna vs. göre de¤iflir. Burada dikkat edece¤imiz nokta, halk›n ilgisini çeken ve kendisiyle birebir ilintili sorunlardan ç›karak, Proletarya Partisi’nin gündemiyle birlefltirmektir. Halk›n dikkatini çekmeyen bir genel ajitasyon kuru kalacak, kitleleri bilinçlendirme, harekete geçirme, örgütleme vs. amaçlar›m›za hizmet etmeyecektir. Alt›nc›s›; illegalitenin yanl›fl kavran›fl›ndan kaynakl› yani kendini gizleme hastal›¤›d›r. Proletarya Partisi illegal bir örgüttür. Çünkü ülkemiz koflullar› illegal çal›flmay› zorunlu k›lmaktad›r. Dolay›s›yla her Partili de illegalite kurallar›na uymak, engellenmeden faaliyet yürütebilmek için kendisini gizlemek zorundad›r. Kendisini gizlemek demek, örgütsel konumunu, örgüt içi iliflkilerini, görevlerini vs. gizlemektir. Bizler bu yan›yla elbette ki kendimizi gizleriz, gizlemek zorunday›z da.


15

5 Ancak bu, düflüncelerimizi de gizlemeyi ve bu anlam›yla halktan uzaklaflmay› gerektirmez. Halka gidip devrimin propagandas›n› yapmak bizi deflifre etmez. Halk›m›z devrimci oldu¤umuzu bilir, bilmelidir de, ancak yukar›da bahsetti¤imiz gizli yanlar›m›z› bilmez, bilmemelidir. E¤er bizler düflüncelerimizin propagandas›n› yapmazsak, y›¤›nla arac› yarat›c› bir flekilde kullan›p halk› örgütlemeye giriflmezsek halk›m›z bizden nas›l haberdar olacak? Genifl kitlelerle nas›l birleflece¤iz? Bugün halk y›¤›nlar›n›n aray›fl içinde oldu¤unu gittikçe daha da kötüleflen koflullarda yaflamaya zorland›¤›n›, halk›m›z›n bize fliddetle ihtiyaç duydu¤unu ve onlar› örgütlemenin bir zorunluluk ve görev oldu¤unu biliyoruz. Peki bizler düflüncelerimizi, kendimizi halktan gizlersek bunu nas›l baflaraca¤›z? Baz› militanlar›n özel görevleri olabilir ve bun-

dan dolay› kitle iliflkilerine girmemeleri gerekebilir. Ancak birçok militan en az›ndan en yak›n çevresinde örgütlenme yapabilir, bu herkesin do¤al, yapmas› gereken görevidir. Her partilinin temel görevlerinden biri uygun koflullarda, uygun yöntemlerle devrimin, Proletarya Partisi’nin, halk savafl›n›n, gerilla mücadelesinin propagandas›n› yapmak ve kitleleri örgütlemektir. Birçok militan çevrelerinde sevilir, sayg› da görür. Bunun nedeni ise esasta devrimci kimli¤idir. Ancak bu avantaj insanlar› politiklefltirme, örgütleme arac› olarak kullan›lmad›¤›nda, insanlar›n bizi, yoldafllar›m›z› “iyi bir insan” olarak bilmesinin bir anlam› olmayacakt›r. Yedincisi; kitle içinde parti çal›flmas› yürütürken, k›sa vadeli sonuçlar elde etmek beklenmemeli, uzun soluklu bir mücadele hedeflenmelidir. Halka sab›rla gidilmeli, ona

emek harcanmal›, sekter, kendini dayatan tutumlardan kaç›n›lmal›d›r. Halk›m›z bu tip tutum ve davran›fllardan, kendisini özne de¤il de nesne yerine koyan anlay›fllardan çok çekmifltir. Halka karfl› sekterlik kadar, liberal kalmak da zararl› ve y›k›c›d›r. Bizler tabi ki halk›m›z›n düflüncelerini ö¤renecek, geriliklerinin sebeplerini anlayaca¤›z. Ancak onu anlamak, onun geriliklerini onaylamak anlam›na gelmez. Onu anlayaca¤›z, fakat bunu onu de¤ifltirmek için yapaca¤›z, geriliklerine teslim olmak için de¤il. Aksi takdirde kendimizi geri olana mahkum etmifl oluruz. Bizim temel çal›flmalar›m›zdan biri kitle çal›flmas›d›r. Genifl halk kitleleri ezilip sömürülürken, onlara gerçek kurtulufl yolunu gösterecek bizlerin ondan bu kadar uzak olmam›z derin bir çeliflkidir. Bu çeliflkiyi aflmak için genifl halk tabakalar›na

PUSULA Emperyalizme lanet okumak yetmez! SOMUTU ÇÖZÜMLEMEK VE SOMUTA MÜDAHALEYLE GÖREVLER BAfiARILIR Halk›m›z›n temel taleplerini gerçeklefltirmek için Proletarya Partisi’nin birli¤ine ihtiyaç vard›r. Bu nas›l sa¤lanacakt›r? ‹deolojik e¤itimle sa¤lanacakt›r. Politik görevlerimiz için ideolojik e¤itim flartt›r. ‹deolojik e¤itim aksat›l›p gevfletildi¤inde politik görevlerimizi yerine getirmemiz mümkün olamaz. ‹deolojik e¤itim süre¤enlik kazand›kça devrimin politik görevleri yerine getirilir, Proletarya Partisi’nin çelikten birli¤i sa¤lanarak halk›m›z›n devrim talebi yerine getirilir. 7. yönelimin ›srarla üzerinde durdu¤u, alt›n› önemle çizdi¤i gerçeklik budur. Gerçekli¤i, yaflanan geliflmeleri, çeliflkileri, somutu incelemek ona hükmeden yasalar› çözümlemek ve sürece do¤ru tarzda müdahale etmek. Emperyalizmin ideolojik sald›r›lar›n›n hakim s›n›flar›n bask›lar›n›n artmas›ndaki hedeflerinin bafl›nda proletaryan›n bilimsel dünya görüflü ve onun öncü kurmay›n›n birli¤ini

parçalamak gelmektedir. Çünkü egemenler, sömürücüler, zalimler çok iyi bilmektedirler ki ÖRGÜTLÜ HALK YEN‹LMEZ. Emperyalistler ve hakim s›n›flar, proletaryan›n bilimsel ideolojisine sald›r›rken ayn› zamanda onun öncü kurmay›n›n örgütlülü¤ünü parçalamay› da hedeflemektedir. Baflta proletarya olmak üzere ezilen halklar›n yenilmez tek gücü onun bilimsel dünya görüflüdür ve bu bilimle kuflanm›fl partisidir. Bugün, emperyalist haydutlar, Irak topraklar›na, petrol yataklar›na, enerji kaynaklar›na, tarihi zenginliklerine göz dikip Irak halk›n›n iradesini, ba¤›ms›zl›k hakk›n› ve özgürlü¤ünü ayaklar alt›na al›p çi¤nemekte pervas›zlafl›yor, sald›rganlafl›yor, yeterince rahat davran›yorsa bunun bir nedeni de Irak halk›n›n öncüsü olan Proletarya Partisi’nden ve onun örgütlü gücünden yoksun olmas›d›r. Bundand›r ki emperyalistler ve her türden uflaklar› cesaret almakta pervas›zlafl-

28 Mart-10 Nisan 2003

gitmeli, onlar› örgütlemeli, kitle muhalefetini ve hareketlerini gelifltirmeli ve onlar› devrim davas›na çekmeliyiz. Çeflitli gerilikleri olsa da (ki bunlar kaç›n›lmazd›r) bizler halka gitmek, onlar› örgütlemek zorunday›z. Halk›m›z›n geri yanlar› cesaretimizi k›rmamal›d›r. Halk›m›z›n ileri yanlar›n› temel alarak geri yanlar›n› de¤ifltirece¤imizin bilincinde olmal›y›z. Unutmayal›m ki, genifl halk kitleleriyle önderli¤imizi birlefltirebildi¤imizde sistemi parça parça y›kabilir ve kendi iktidar›m›z› kurabiliriz. Ve bu yolla emperyalizm ve yerli uflaklar›n›n iktidar›n› alafla¤› edebilir, ba¤›ms›zl›¤›m›z› elde edebiliriz. Bu ise uzun bir yoldur. Hem yo¤un bir emek, hem de nefesi iyi ayarlamay› gerektirir. Yedinci oturumun ortaya koydu¤u perspektiflerin ›fl›¤›nda kitle çal›flmas›nda yo¤unlaflal›m, derinleflelim. Bitirirken son sözü

makta; hiçbir yasa ve kural›, uluslararas› hukuk normlar›n› dinlemeyerek hareket etmektedir. Gözlerimiz önünde yaflanan ve yaflanacak olan ekonomikpolitik-askeri geliflmelerden, somut gerçeklikten bilimsel ve do¤ru sonuçlar ç›karmal›y›z. Süreci ve geliflmeleri bilimsel tarzda çözümleyemeyenler sürecin gerisinde kal›r ve onun edilgen bir parças› durumuna bir seyirci olma pozisyonuna düfler. Süreci ve çeliflkileri bilimsel tarzda incelemek ve çözümlemek Marksist-LeninistMaoistlerin görevidir. Geliflmelerden ve yaflananlardan do¤ru ve bilimsel tarzda dersler ç›kararak sürece do¤ru tarzda müdahale etmek, bizlerin görevidir. Bugün, yaflanan bir gerçeklikle, emperyalist sald›rganl›k gerçe¤i ile karfl›ya karfl›yay›z. Buna karfl› görevlerimizin bilincinde davranmak zorunday›z. Do¤ru bir politik çizgi güncel somut politikalar belirlemek için önemlidir ancak do¤ru politik çizgiyi güçlendiren güncel politik taktikleri pratikle bütünlefltiremezsek, yapt›¤›m›z politik çözümlemeler maddi bir güce dönüflemez. Emperyalist sald›rganl›¤a ve hegemonya emellerine, ölüm kusan silahlar›na lanet okumak, YETMEZ! ABD emperyalizminin Irak’a karfl›

yine kollektif iradeye b›rakal›m; “Somut incelemeleri içermeyen örgütlenme, çal›flmalar› her ne olursa olsun geliflim gösteremez. Bu ilke bize incelemeyi ve buna uygun örgütlenmeyi emreder. Önce incelemek için örgütlenmeli ve ard›ndan incelemelerimiz üzerine yeniden örgütlenmeliyiz. Bu yeni bir incelemenin bafllang›c› olarak kavranmal› ve örgütlenme devam eden inceleme-örgütlenme döngüsünün s›çramal› yükselifli içinde sürekli bir ilerleme içinde ele al›nmal›d›r. Örgütlenme anlay›fl› bir zamana, tamamlanm›fl bir bilgiye s›k›flt›r›lamaz. Ne s›n›f savafl›m› buna izin verir ve ne de bilim böyle bir yaklafl›m› benimser. Bize yön veren “somut koflullar›n somut tahlili” ilkesi ›fl›¤›nda örgütlenmemizi proleter s›n›f ç›kar› ve iktidar mücadelesinin gereksinimlerine göre planlamal› ve tümüyle somut davranmal›y›z. Belirsizli¤e ve sürekli yet-

giriflti¤i sald›rganl›k karfl›s›nda görevlerimiz aç›k ve net olmal›d›r. Emperyalist sald›rganl›k karfl›t› tüm hareketlerde militan ve örgütlü bir tarzda yer almak gerekir. Bu hareketlerde saf tutarken politik ajitasyon ve propaganda çal›flmas›na özel bir önem vermek; Anti-emperyalist mücadeleyi devrimi ve halk savafl›n› örgütlemenin güçlü bir arac› olarak oluflturmak; 68 A N T ‹ - E M P E R YA L ‹ S T DEVR‹MC‹ M‹L‹TANLI⁄I DEN‹ZCE, MAH‹RCE, ‹BO’CA KUfiANMAK an›n ertelenemez tarihi görevidir. H‹ÇB‹R GEREKÇE, BU GÖREV‹ ERTELEMEY‹ HAKLI ÇIKARAMAZ! Bugün devrimci olman›n, enternasyonalist olman›n kriteri baflta emperyalist sald›rganl›k, savafl tehdidi, savafl k›flk›rt›c›s› olan ABD emperyalizmine ve her türden emperyalizme, gericili¤e karfl› devrimci ve militan mücadeleyi örgütlemektir. Örgütledi¤imiz ve örgütleyece¤imiz her mücadeleyi, s›n›f savafl›m›n›n ve halk savafl›n›n dolays›z hizmetine sunma olmal›d›r. Bugün acil ve ertelenemez görev emperyalist sald›rganl›¤a karfl›, halk›n örgütlü iradesini sokaklara, alanlara, meydanlara tafl›makt›r. Bu örgütlü iradeyi devrimci savafla tafl›makt›r. Emperyalizme karfl› mücadeleyi feodalizme, komprador kapi-

mezli¤e mahkum hedefler ve örgütlenmeler yaratma sürecinden kurtulmal›y›z. Örgütlenmek ilkin ö¤renmektir. Genifl ve do¤ru bir tahlil örgütlenmenin önünü açar. Partimizde inceleme yapmadan örgütlenmeler oluflturma ve bunlar içinde bo¤ulma, bir tarz halini alm›flt›r. Bu, daralman›n önemli bir nedenidir ve geri, yetersiz, ö¤renmesini bilmeyen, sekter yönetici ve parti üyelerinin örgütleme politikas›d›r. Örgütlenmeyi flemaya, tüzük hükümlerine indirgeyen yaklafl›mlar yanl›flt›r. Bunun yerine incelemeye, kitlelerin durumunun analizine, partimizin politikalar›na, partimizin ihtiyaçlar›na dayanan örgütlenmeleri benimsemeliyiz. Kitlelerin anlayabilece¤i, benimseyebilece¤i örgütlenmeler ancak böyle mümkündür. Bunun için koflullar›n tahlilini yapmal›y›z. Bu tahlil s›n›f tahlilidir.” (7. Konferans Kararlar›ndan) B‹TT‹

talizme her türden gericili¤e karfl› mücadeleyle birlefltirmenin, somut aç›k görev ve sorumluluklar›yla karfl› karfl›yay›z. Bugün bu üçlü gerici da¤a (emperyalizm, feodalizm, komprador kapitalizm) karfl› mücadele daha bir somutluk, aç›kl›k ve güncellik kazanm›flt›r. Somut-güncel-acil görevin, ertelenmeye, beklemeye tahammülü yoktur. Halklar›n ba¤›ms›zl›k, özgürlük ve devrim talebi bugün daha yak›c› bir tarzda somutluk ve birlikte mücadeleyi beraberinde getirmifltir. Bu mücadele enternasyonal mücadeleyi güçlendirmenin ateflleyicisi olacakt›r. Emperyalist sald›rganl›¤a karfl› dünyada geliflen durufl hayk›r›fl baflkald›r›fl hiç bu denli güçlü ve kitlesel olmam›flt›r. Bu öfkeyi arkam›za alarak anti emperyalist mücadeleyi devrim mücadelesiyle birlefltirmeliyiz. Emperyalistlerin rüzgar eken savafl politikas› proletaryan›n ve ezilen dünya halklar›n›n devrim f›rt›nas›n› YARATACAKTIR. Bu zemin her geçen gün olgunlaflmaktad›r. 7. oturum ›fl›¤›nda bu yönelimi güçlü anti-emperyalist mücadeleye dönüfltürmek ertelenmez görev olarak önümüzde durmaktad›r. Bu görev, ayn› zamanda da¤›n sesini de güçlendirecektir. Güncel acil görevlerimiz merkezi yönelimimizin ateflleyicisi olacakt›r.


28 Mart-10 Nisan 2003

5

16

Ortado¤u halklar›n›n kaderini, ABDemperyalizminin füzeleri ve bombalar› çizemeyecek! ‹nsanlIk tar‹h‹n‹, hep olageld‹⁄‹ g‹b‹ y‹ne dünya halklarI yazacak! Aç›klama: Elimize posta kanal›yla ulaflan aç›klamay› haber niteli¤i tafl›d›¤›ndan oldu¤u gibi yay›nl›yoruz. Türk, Kürt, Çeflitli Milliyetlerden Halk›m›za; Emperyalist katliam flebekesi, Amerikan ve ‹ngiliz bayra¤› alt›nda, en son teknoloji ile donatt›¤› bomba ve roketleri Irak halk›n›n tepesine ya¤d›rmaya bafllad›. Bu kitle k›r›m› ve iflgali, bu alçakça sald›r› ve istilay› canl› yay›n eflli¤inde sürdürerek dünya halklar›na mesaj gönderiyorlar. Her fleye muktedir olduklar›n›, ne kadar “muazzam” bir kudretleri oldu¤unu göstermeye çal›fl›yorlar. Kendilerine kafa tutmaya, otoritelerine direnmeye, hegemonyalar›na kar›flmaya kimsenin gücü ve haddi olmad›¤›n› anlatmak istiyorlar. 11 Eylül sald›r›lar›n› bahane ederek bütün dünyay› ele geçirme planlar›n› devreye soktular. Anti-terörizm ad› alt›nda yo¤un ve fliddetli bir terörizmin efli görülmemifl uygulamalar›n› gerçeklefltirmeye bafllad›lar. Dünyay› kanl› bir arenaya; kendilerine itaat etmeyenleri, s›n›f mücadelesinin bayra¤›n› yükseltenleri, bütün muhaliflerini bo¤duklar›, imha ettikleri bir mezbahaya çevirmenin ad›mlar›n› at›yorlar. Bir zamanlar s›kça a¤›zlar›na dolad›klar›, i¤renç suratlar›nda i¤reti duran, bar›fl, demokrasi, adalet, özgürlük, insan haklar› gibi sözcükleri terk etmekte olduklar› bir pervas›zl›k içindedirler. Paravan teflkilatlar› Birleflmifl Milletler’de “silah denetimleri rapor ve müzakereleri” çerçevesinde süre gelen tiyatroya bile fazla tahammül edemediler. “Oyun bitti” deyip “savafl oyunu”na geçtiler. Anlad›klar›, bildikleri ve inand›klar› esas yöntem olan fliddete, kaba kuvvete ve silaha baflvurmakta gecikmediler. Petrol ve savafl tekelleri-

nin eli kanl› tüccarlar›, Irak halk›n›n üzerinde yeni savafl oyuncaklar›n› deniyorlar. Patenti ellerinde bulunan Saddam rejimi karfl›s›nda gövde gösterisi yap›yorlar. Kendileri kadar palazlanmam›fl, her biri karakter olarak farks›z durumdaki di¤er emperyalist devletlerin usulen yapt›¤› itirazlar› ellerinin tersiyle iterek, dünyan›n tek hakimi olduklar›n› tescilletmek istiyorlar. Dünya egemenli¤inin baflkenti kabul edilen, petrol ve do¤algaz rezervlerinin ana yataklar› konumundaki Ortado¤u’yu iflgal ederek imparatorluklar›n› resmen ilan etmeye haz›rlan›yorlar.

son ana kadar elindeki çaps›z füzelerini (El samud) dahi imhaya zorlamalar›ndan biliyoruz. Korkular› haks›z ve zalim olmalar›ndan kaynaklan›yor. ABD emperyalizmi korkusunu yenmenin savafl›n› veriyor. Bunu yaparken korkusunu büyütmektedir. Dizginsiz ve geri dönüflü olmayan bir yola giren, gözü dönmüfl bir sald›rgan›n kaderini yaflamaktan kurtulamayacakt›r. Karanl›¤›n en koyu oldu¤u da-

kikalar, gecenin flafa‹lk ad›m›, henüz az da ¤a en çok yak›nlaflt›¤› anolsa bahaneye ihtiyaç duyd›r. duklar› flu aflamada “kitle fiafa¤› müjdeleyen poimha silahlar›”, “dikta rejitansiyel, büyük reflekslerle mi”, “El Kaide ba¤lant›s›” kendini gösteriyor. Filistin gerekçeleriyle Irak’› iflgal direniflinin ruhu, Nepal, ederek atmaya çal›fl›yorlar. Hindistan, Kolombiya, FiliPeflinden yönelecekleri ülke- pinler ve Türkiye da¤lar›nlerin hangileri (‹ran, Suriye) daki namlularla birleflerek oldu¤unu ilan etmekte bir dünyan›n bütün metropolsak›nca görmüyorlar. lerindeki öfke seliyle buluEzilen yoksul halk›m›z, fluyor. 15 fiubat’ta alanlar›, Emperyalist haydutlar bü- sokaklar› zapt eden onmilyük bir korku içindedirler. yonlarca kifli, dünya halklar›Korktuklar›, dehfletli bir sal- n› temsilen büyük bir direnifl d›r›ya geçmelerinden anlafl›- ve protesto manifestosu sunl›yor. Korktuklar›, ev ev hari- mufl bulunuyor. Ve bu zirve, tas›n› ç›kar›p, bütün askeri 16 Mart’taki ç›k›fl›n ard›ndan gücünü ve yerleflimini sapta- Irak’a bombalar›n düflmeye d›klar› bir ülkeye cehennemi bafllamas›ndan itibaren, salbir sald›r› bafllatmalar›ndan d›r›y› durdurma amac›yla bellidir. Korktuklar›n›, Irak’› kendini yeniden üreterek

güçlü bir barikat örmeye çal›fl›yor. ‹flçiler, Köylüler, Ezilenler, Ülkemiz topraklar›, emperyalist ordular›n kanl› çizmeleri alt›nda yol geçen han›na çevrildi. Mersin, ‹skenderun’dan Mardin-fi›rnak hatt›na kadar onlarca il, ilçe, köy ve kasabam›z ABD ordusunun fiili iflgali alt›ndad›r. Kiralama kisvesiyle onbinlerce dönüm arazi, yüzlerce bina ve tesis Amerikan askerlerinin do¤rudan kullan›m›na b›rak›ld›. Ülkemizin dört bir yan›ndak i

havaalanlar› Amerikan uçaklar›n›n bak›m, ikmal ve bar›nma üsleri haline getirildi. Ülkemiz topraklar›n›n ciddi bir bölümüne yay›lan ve üslenen Amerikan ordusu, böylelikle, ony›llarca sürdürmeyi hedefledi¤i iflgal ve istila savafllar›n›n alt yap›s›n› örüyor. Türkiye topraklar›, emperyalist sald›rganl›¤›n, savafl cephesinin lojistik üssü haline getiriliyor. Bütün bunlar zorla de¤il Türk hakim s›n›flar›n›n gönüllü çabalar›yla gerçeklefltirilmektedir. Uflaklar› komprador patronlar ve büyük toprak a¤alar›n›n siyasi, askeri temsilcilerine verdikleri talimatla haz›rlanan koflullar içinde ilerliyorlar. Fiili ‹flgal, Türk parlamentosunun maskeleme görevini dahi yapa-

mayacak derecede ›skartaya ç›kar›ld›¤›, faflist Türk ordusunun niteli¤ini gizleme kayg›s› duymayan aç›kl›kta sahneye ç›kt›¤› koflullarda kotar›l›yor. Irak Kürdistan’›na iliflkin kemik kapma hayalleri kuran Türk egemenlerinin AKP hükümeti; “beceriksiz”, “basiretsiz” tutumlar›ndan dolay› ifli kitab›na uydurma konusunda ar›zal› bir pratik sergileyince emperyalist efendilerini k›zd›rd›. ABD emperyalizmi, ak›ls›zca davranarak kendi gerçekli¤inin ay›rd›nda hareket etmeyen ve aksamalara yol açarak görüntüyü bozan Türk uflaklar›na tepki içindedir. Bu nedenle planlar›nda flimdilik k›smi bir de¤ifliklik yapm›fl ve beslemelerini cezaland›rma yoluna gitmifltir. Ancak, stratejik kuklas›n›n kan dökücülükte deneyimli paral› askerlerini ileriki aflamalarda kullanmay› ihmal etmeyecektir. Nitekim iki günde teslim almay› düflledi¤i Irak ordusu ve halk›n›n karfl›s›nda, anormal derecedeki askeri güç dengesizli¤ine ra¤men daha ilk aflamada bocalamaya bafllam›flt›r. Irak halk›, iflgal birliklerini çiçekle de¤il mermilerle karfl›lam›flt›r. ‹stilac›lar›n gün geçtikçe daha da vahflileflece¤i, daha büyük katliamlara giriflece¤i görülmektedir. Efendisine sadakatte kusur etmeme, ya¤madan pay kapma ve Kürt ulusal hareketi karfl›s›nda elde etti¤i mevziyi güvence alt›na alma hesaplar›yla hareket ederken, belletileni uygulamada yetersizlikler gösteren Türk hakim s›n›flar›n› temsil eden AKP hükümeti, bocalamay› sürdürmektedir. Bu, ABD emperyalizmine karfl› bir durufl de¤il, onun emrine amade olurken Türkiye halk›ndan gelen tepkileri dengelemek için yapt›¤› manevralardaki hesaps›zl›ktan kaynaklan›yor. Faflist Türk devleti, 11 Eylül’den itibaren ABD emper-


5 yalizminin dünya halklar›na yönelik azg›n terör kampanyas›na, yarg›s›z infazlar dizisine, katliamlar zincirine ilk eklemlenen ve konumlanan uflaklar›n›n bafl›n› çekmifltir. Bu, Afganistan sald›r›s›nda, Filistin’de intifadan›n bast›r›lmas›n› hedefleyen ‹srail k›r›m› esnas›nda, Irak iflgalinin haz›rl›klar› döneminde de böyleydi. Patron kulüpleriyle, ordusuyla, hükümeti, siyasi partileri ve meclisiyle sergiledikleri tablo budur. Ve bu konuda en önemli rollerden birisini de her zamanki gibi medya üstlenmifltir. Türk televizyon kurulufllar› ile yaz›l› bas›n›n tamam›na yak›n›, köfle yazarlar› ve yorumcular›n›n büyük bölümü, Amerikan ve ‹ngiliz meslektafllar›n› yaya b›rakacak bir alçakl›kla yay›n yapmakta; naklen maç anlat›r üslupla, amigo a¤z›yla, gözü dönmüfl bir matador fanatikli¤iyle davranmaktad›r. Büyük bir ifltahla yap›lan yay›nlarda; a¤›zlar›n›n suyu akan bir tak›m strateji uzman› dolar köleleri, Amerikan maflalar›, nam-› di¤er emekli Türk paflalar›; harita bafl›nda, ellerindeki çubuklarla oynay›p, “fetih” senaryolar›yla gevifl getirmektedirler. Gazeteler, “hurra”, “biz de girdik”, “tam gaz Ba¤dat” manfletleriyle ç›kmakta, efendiye tap›nma ve övgü ayinleri eflli¤inde dezenformasyon flampiyonlu¤una soyunulmaktad›r. ‹flçiler, Köylüler, Gençler, Faflistler, gericiler, onlar›n her renkten temsilci ve iflbirlikçileri, ABD’nin “flok ve dehflet gösterisi” alt›nda zafer 盤l›klar› at›yorlar. Onlar›n savafllar›, Irak halk›, hatta Saddam rejimi flahs›nda dünyan›n bütün ezilenlerine karfl›d›r. Onlar, kendileri için as›l tehlike olan anti-emperyalist halklar cephesine mesaj veriyorlar. Dünya halklar›n›n bütün düflmanlar›n› temsilen ABD (ve ‹ngiltere) emperyalizmi ve müttefikleri ve uflaklar› kendilerine teslimiyeti reddeden, direnen bütün güçleri ezeceklerini, yok edeceklerini göstermek istiyorlar. S›n›f mücadelesinin bitti¤i, sosyalizmin öldü¤ü, devrimlerin sona erdi¤i, emperyalizmin mutlak hakimiyetinin kesinleflti¤i yolundaki palavralar fazla uzun ömürlü olmay›nca; ideolojik sald›r›y› kuvvetle, fliddet ve terörle dayatmaya bafllam›fllard›r. Bu sald›rganl›k, düflman›m›z›n çaresizli¤inden, tükenmiflli¤inden, acizli¤inden kaynaklan›yor. “Güçlü” olan›n fliddete baflvurmas›n›n

17

28 Mart-10 Nisan 2003

meflruiyeti yoktur. Bu, meflru ve hakl› olmama hali, onun kaç›n›lmaz bir sona girdi¤inin kendi prati¤iyle ispat› anlam›na geliyor. Kendilerine güvenlerini yitirmifllerdir. Saltanatlar›n›n çat›rdad›¤›n›n fark›ndad›rlar. BM, uluslararas› hukuk gibi maskeleri kald›r›p atmalar› bundand›r. Oyun oynayacak halleri kalmam›flt›r. Tahammüllerinin silindi¤i bir noktaya sürüklenmifllerdir. Aceleleri vard›r, ecelleri gelmifltir. Irak halk›n› özgürlefltirece¤iz diye yalanlar düzenler, yafll›lar›, çocuklar› bombalarla parçal›yorlar. Kitle imha silahlar›n› temizleyece¤iz diyenler, gece-gündüz kitle imha silahlar›n›n en tesirlilerini kullan›yorlar. ‹flgal niyetimiz yok diyenler, Irak semalar›nda bayraklar›n› dalgaland›rmaya çal›fl›yorlar. Son 10 y›lda uygulad›klar› ilaç ve g›da ambargosu sonucu ço¤u çocuk 1.5 milyon Irakl›n›n ölümüne sebep olanlar, bununla doymam›fl olacaklar ki flimdi ayn› bilançoyu birkaç haftaya s›¤d›rmaya çal›fl›yorlar. Her

lis ‹radesi”nden bahsedenler, topraklar›m›z›n ›rz›na geçilmesine ses ç›karmad›lar. Tezkere, hava sahas›, Kuzey Irak’a girifl pazarl›klar› yap›ld›¤›na dair sahte görüntü verenler, borsa-para hesaplar›yla ellerini ovuflturuyorlar. ‹slamc›l›k, komfluluk edebiyat› yapanlar, müslüman Irak halk›na uygulanan mezalime, kitle k›y›m› ve vahflete, sunduklar› yard›m ve destekle ortak oluyorlar. Dünya halklar›yla eflanl› bir flekilde gerçeklefltirilen yayg›n, sürekli, kitlesel protesto eylemleri ve direnifller önemli bir gelene¤in ivme kazand›¤› aflama olarak de¤erlendirilmelidir. ABD emperyalizminin sald›r›s›n›n bugün için önlenememifl olmas› mevcut güç dengesi, örgütlülük ve önderlik sorunuyla ilgilidir. Ancak, ortaya ç›kan potansiyel, dayan›flma ve güç birli¤i ruhuyla daha ileri ad›mlar at›laca¤›n› göstermifltir. Bütün dezavantajlar›m›za ra¤men bugün bile katliamc› haydutlar› durdurabiliriz. As›l gücün kitle-

lu¤u ile mücadele etmeyi baflard›¤›, son süreçte gelifltirdi¤i eylem ve direniflleri süreklilik kazand›rarak daha ileri aflamalara tafl›may› gerçeklefltirdi¤i oranda halk savafl›n›n ateflini harmanlam›fl olacakt›r. Ülkemizin bütün ilerici, devrimci, yurtsever, demokrat güçleri; 1 Mart’la doru¤a ç›kard›¤›m›z, Newroz’la harlad›¤›m›z mücadele ateflini daha yak›c› k›lmak için durmak, yorulmak, y›lmak bilmeyen bir azim göstermeliyiz. Emperyalist haydutlar›n, katliam flebekelerinin yenilgisinin mutlak, çöküfllerinin kaç›n›lmaz oldu¤unun bilinciyle kararl›l›¤›m›zdan taviz vermeyelim. Ba¤dat’a, Musul’a, Kerkük’e, Basra’ya ya¤an bombalar›n insanl›k düflman› alçaklar›n nafile ç›rp›n›fllar›ndan kaynakland›¤›n› görerek kinimizi ve öfkemizi büyütelim. Namussuzlu¤un bafl mümessili, tarihteki benzerlerini k›skand›racak derecedeki zalimli¤in merkezi, insanlar›n kan›yla beslenen tekeller ege-

gün onlarca depreme bedel bombalamalar alt›ndaki Irak’ta, düpedüz katliam, düpedüz iflgal, düpedüz istila yaflan›yor. Irak’la sorunumuz yok diyen faflist Türk devletinin temsilcileri, Amerikan uflakl›¤›n›n en pespaye örnekli¤ini sergileyerek ülkemizi dev bir emperyalist ordu karargah›na çevirdiler. Uçan ölüm kaleleri Türk havaalanlar› ve hava sahas›n› kullanmaktad›r. “Mec-

lerde oldu¤u, bunun do¤ru bir önderlik ve do¤ru bir politika ile örgütlü k›l›narak sevk edilmesi halinde, tek tek ülkelerdeki devrim mücadelelerinin toplam› olarak insanl›¤› kurtulufla götürecek bir süreci muzaffer k›laca¤› görülmelidir. Türkiye halk›, dünya halklar›n›n önemli bir bilefleni olarak, emperyalizmin bugünkü öncelikli co¤rafyas›nda yafl›yor olman›n sorumlu-

menli¤inin afla¤›l›k temsilcisi ABD emperyalizmi ve yardakç›lar›ndan ebediyen kurtulmak için hakl› ve onurlu savafl›m›z› h›zla t›rmand›ral›m. Irak halk› iflgal ordular›na karfl›, zorbalar›n beklemedi¤i bir direnifl göstermektedir. ‹flgal flartlar›nda, emperyalist ordularla savaflan Irak halk›n›n savafl› bizim de savafl›m›zd›r. Irakl›lar son model ölüm makinelerine karfl› evini, yurdunu savun-

maktad›r. Onlar›n saf›nda oldu¤umuzu daha güçlü hissettirelim. Irak halk›na yönelik iflgal ve katliam sald›r›s› yürüten haydutlar koalisyonuna; ülkemiz topraklar›, liman, tesis ve yollar›n›n önemli bir bölümünü bu katiller sürüsünün askeri y›¤›na¤›na peflkefl çeken faflist diktatörlü¤e; bütün bu halk düflmanlar›yla ifl ve ç›kar birli¤i içinde hareket eden tüm çanak yalay›c› hainlere karfl› güç birli¤i içinde mücadele yürütelim. Emperyalizme ve faflizme karfl› dünya halklar›yla birlikte en genifl platformda gücümüzü harekete geçirelim. ‹nsanl›k tarihi, zalimlerin birer birer tepelendi¤ini yaz›yor. ‹nsanl›k tarihi, kitlelerin tepesine kabus gibi çöken bütün kanl› imparatorluklar›n ka¤›ttan flatolar gibi devrildi¤ini yaz›yor. ‹nsanl›k tarihi halklar›n düflmanl›¤›n› kazanan hiçbir gücün ayakta kalamad›¤›n› yaz›yor. ‹nsanl›k tarihi, güce, fliddete tapanlar›n fliddetle çarp›ld›¤›n› yaz›yor. S›n›f mücadeleleri tarihi hükmünü vermifltir. ABD emperyalizmi, tarihin ak›fl›n› tersine çevirmeye çal›flmaktad›r. Katliam flebekelerinin flebe¤i Bush “tarihi art›k biz yazaca¤›z” diyor ama, bu tarihi hep yoksullar, ezilenler ve sömürülenler yazd›, yine onlar yazacak! -EMPERYAL‹ST ORDULARIN ‹fiGAL KUVVETLER‹ IRAK’TAN MUTLAKA DEF ED‹LECEKT‹R! -FÜZELER‹ VE BOMBALARI EMPERYAL‹ZM‹ YEN‹LG‹DEN KURTARAMAYACAKTIR! -KAHROLSUN ABD EMPERYAL‹ZM‹, ONUN YARDAKÇILARI VE UfiAKLARI! -KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM‹N KUKLASI, ABD UfiA⁄I FAfi‹ST D‹KTATÖRLÜK! -EMPERYAL‹ZM‹N ORDULARI TÜRK‹YE TOPRAKLARINDAN SÖKÜLÜP ATILACAKTIR! -YAfiASIN IRAK HALKININ EMPERYAL‹ST HAYDUTLARA KARfiI D‹REN‹fi‹! -YAfiASIN DÜNYA HALKLARININ EMPERYAL‹ST SALDIRGANLARA KARfiI BAR‹KAT ÖRME MÜCADELES‹! -YAfiASIN PROLETARYA ENTERNASYONAL‹ZM‹! YAfiASIN HALK SAVAfiI! Türkiye Komünist Partisi/ Marksist-Leninist MK-SB 22 Mart 2003


28 Mart-10 Nisan 2003

18

5

ABD Sald›rganl›¤› protesto ediliyor 20 Mart’ta sabaha karfl› ABD’nin Irak’a sald›r›s› tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de büyük tepkilere yol açt›. Birçok ilde yap›lan protesto gösterilerinde emperyalist sald›rganl›¤a karfl› öfke hayk›r›larak ABD üslerinin kapat›lmas› ve ABD’nin Ortado¤u’dan çekilmesi istendi. ‹STANBUL *ABD’nin Irak’a müdahalesini protesto etmek amac›yla 20 Mart 2003 tarihinde Beyo¤lu’nda gösteri yapan kitleye biber gaz› ve gözyaflart›c› bombayla müdahale eden polis, 20 kifliyi gözalt›na ald›. Taksim’i savafl alan›na çeviren sald›r›da baz› vatandafllar yaralan›rken, çok say›da banka ve polis otolar›n›n camlar› k›r›ld›. Irak’ta Savafla Hay›r Koordinasyonu’nun ça¤r›s› üzerine Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan 5 bin kiflilik grup, ABD ve AKP aleyhine sloganlar att›. “Savafla Hay›r” pankart ve dövizlerini açan grup, s›k s›k “Susma savafl› durdur”, “Irak halk› yaln›z de¤il”, “Emperyalistler, iflbirlikçiler alt›nc› filoyu unutmay›n”, “Katil ABD, iflbirlikçi AKP” sloganlar›n› att›. Toplanan gruba müdahale etmede zorlanan polis, takviye ekipler isterken, grup, Taksim An›t Park’a do¤ru yürüyüfle geçti. Burada uzun süre slogan atan kitle ‹stiklal Caddesi’ne do¤ru yürüyüfle geçti. “Taksim faflizme mezar olacak” sloganlar› eflli¤inde yürüyen grubu polis engellemede yetersiz kal›rken, Frans›z Konsoloslu¤u’na ulaflan gruptan baz› göstericiler, toplad›klar› kald›r›m tafllar›n› konsoloslu¤a f›rlatt›. ‹stiklal Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankas› ve Pamukbank ile baz› polis araçlar›n›n camlar› kitle taraf›ndan at›lan tafllarla k›r›l›rken ‹stiklal Caddesi boyunca yürüyen kalabal›k gruba, baz› vatandafllar destek verdi. Tünelden ABD Konsoloslu¤u’na yüremek isteyen grupla polis aras›nda k›sa süreli tart›flma yafland›. Tart›flma sonras› yürüyüfle devam eden grup, konsolosluk çevresinde etten duvar ören polis taraf›ndan engellendi. Uzun süren tart›flma sonucu kalabal›¤a gaz bombas› ve biber gaz›yla müdahale eden polis, 20 kifliyi gözalt›na ald›. Müdahalede baz› göstericilerin de yaraland›¤› gözlendi. *Irak sald›r›s›n› protesto eden Marmara Üniversitesi ö¤rencileri, omuzlar›nda savaflta yaflanacak can kay›plar›n› temsil eden ve dolarlar yap›flt›r›lm›fl siyah tabut tafl›d›. Üniver-

sitenin Niflantafl› Kampüsü’nde gerçekleflen eylemlerin ilki saat 12.30’da gerçeklefltirildi. Kampüsün bahçesinde toplanan bir grup ö¤renci, “ABD emperyalizmine teslim olmayaca¤›z” pankart› aç›p “Savafla hay›r, yoksullu¤a son”, “Savafla de¤il e¤itime bütçe”, “ABD askeri olmayaca¤›z” dövizleri tafl›d›. S›k s›k, “Susma hayk›r savafl› durdur”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” fleklinde slogan atan grup, daha sonra bas›n aç›klamas› yapt›. *‹lk eylemden k›sa b ir süre sonr a baflka b i r ö ¤ renci grubu kampüste savafl karfl›t› bir eylem yapt›. Yanlar›nda getirdikleri tabak, tencereleri birbirine vurarak sesler ç›kartan ö¤renciler, omuzlar›nda da savaflta ölecek Irak halk›n› temsil eden dolarlar yap›flt›r›lm›fl siyah bir tabut tafl›yarak, düdük çald› * Taksim’de yürüyüfl yapan savafl karfl›tlar›, Amerika’n›n Irak’a sald›r›s›n› düdükler çalarak protesto etti. Aralar›nda ‹stanbul Barosu Baflkan› Kaz›m Kolcuo¤lu, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Gencay Gürsoy, ÖDP eski Genel Baflkan› Ufuk Uras, Ö¤retim Elemanlar› Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Kadir Erdin, Prof. Dr. Tahsin Yeflildere, yazar Abdurrahman Dilipak, TGS Baflkan› fiükran Soner, flair Bilgesu Erenus, tiyatrocu Genco Erkal ve sanatç› Ferhat Tunç’un bulundu¤u savafl karfl›tlar›, Galatasaray Lisesi önünde topland›. Daha sonra çeflitli dövizler açarak Taksim Meydan›’na do¤ru yürüyüfle geçen kitle yü-

rüyüfl boyunca düdükler çald›. * Irak’ta Savafl› durdurmak için Ba¤dat’a giden ancak daha sonra geri dönen canl› kalkan Ahmet Faruk Keçeli, Taksim Meydan›’nda açl›k grevine bafllad›. * Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yard›mlaflma Derne¤i’nden (TAYAD) bir grup, AK Parti ‹l Baflkanl›¤› önünde oturma eylemi yaparak, tecrit ve savafl› protesto etti. Piyalepafla’daki AK Parti ‹l Baflkanl›¤› önüne gelen TAYAD’l› bir

grup, F Tipi hapishanelerde yaflanan sorunlara iliflkin bas›n aç›klamas› yapt›. Hükümetin ABD ç›karlar› do¤rultusunda hareket etti¤i belirtilen aç›klamada, “ABD istedi diye AKP iktidar› tezkereyi bir günde ç›kartt›. Fakat AK Parti iktidar›, F Tiplerinde üç y›ld›r süren ve 105 insan›n ölümüne, 500’ünün de sakatlanmas›na neden olan ölümleri durdurmak için ise, hiçbir fley yapm›yor” denildi. * ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri 14 Mart 2003 tarihinde ABD olas› Irak savafl›n› protesto etmek için 2 saatlik boykot eylemi gerçeklefltirdi. Derslere girmeyen ö¤renciler bütün amfileri dolaflarak ö¤rencileri boykota ça¤›rd›lar. Gezilen amfilerden 7 tanesini boflaltan ö¤renciler sloganlar atarak okul içinde boykotun öneminin ajitasyonunu yapt›. Okul içinde DPG, ÖG ve YDG’nin duvara pankart as-

mas› ilgi ile karfl›lan›rken çekilen halaylar, at›lan sloganlar ö¤renciler taraf›ndan alk›fllarla karfl›land›. 2 saatlik boykotun ard›ndan ortak bir pankart ile üniversite kap›s› önünde bas›n aç›klamas› yap›larak alk›fl ve sloganlarla eylem sona erdi. ANKARA * ABD’nin Irak’a yönelik sald›r›s›, Ankara Savafl Karfl›t› Platform taraf›ndan düzenlenen ‘Bar›fl ve Kardefllik Yürüyüflü’yle protesto edildi. Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne yürüyen savafl karfl›tlar›, ABD ve A K P Hükümeti’ni protesto etti. Eylem e kat›l a n yaklafl›k 500 kifli, “Ülkemizde yanki istemiyoruz”, “Sermayenin imam› kaça satt›n bu halk›”, “Öldürmeyece¤iz ölmeyece¤iz, kimsenin askeri olmayaca¤›z”, “Katil ABD, iflbirlikçi AKP”, “Hepimiz Kürdüz, hepimiz Irakl›y›z”, “Biji bratiya gelan”, “Üsler sökülsün ABD defolsun”, “Savafla karfl› genel grev genel direnifl”, “fiartel inecek savafl bitecek”, “Irak halk› yaln›z de¤ildir” sloganlar›n› att›. Ankara Savafl Karfl›t› Platform Sözcüsü Ender Büyükçulha, “Irak’ta yaflam›n› yitiren her çocuk ve kad›n bizden biridir” dedikten sonra yaflam›n› yitirenler için bir dakikal›k sayg› duruflunda bulunuldu. Bar›fl ‹çin Sürekli Kad›n Platformu Sözcüsü Yüksel Mutlu da savafl›n daha çok kad›n ölümlerine neden oldu¤una dikkat çekerek, kad›nlar›n öfkesinin hafife al›namayaca¤›n› belirtti. * Savafl karfl›tlar› 21 Mart 2003 tarihinde ABD Büyükel-

çili¤i’ne siyah çelenk b›rakarak, ABD’nin Irak sald›r›s›n› k›nad›. SSK ‹flhan› önünde bir araya gelen savafl karfl›tlar› buradan ABD Büyükelçili¤i’ne do¤ru yürüyüfle geçti. Yürüyüfle, aralar›nda Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve KESK Baflkan› Sami Evren, TMMOB Genel Baflkan› Kaya Güvenç ve TTB 2. Baflkan› Metin Bakkalc› ve platform üyelerinin de bulundu¤u bini aflk›n savafl karfl›t› kat›ld›. Yürüyüfl boyunca düdükler çalan savafl karfl›tlar›, “Katil ABD Ortado¤u’dan defol”, “Ç›karsa tezkere, Meclis gitsin askere”, “Savafla hay›r, kahrolsun emperyalizm”, “‹syan, serh›ldan, intifada”, “Üsler kapat›ls›n ABD defolsun” fleklinde slogan att›. ABD Büyükelçili¤i yak›n›nda polis taraf›ndan durdurulan grupla ABD Büyükelçili¤i aras›nda çevik kuvvet ekiplerinden oluflan bir barikat oluflturuldu. Elçili¤e yürümek isteyen göstericilerle polis aras›nda zaman zaman gerginlik yafland›. Savafl karfl›tlar›n›n ABD elçili¤ine gitmelerine izin vermeyen polisi yumurta ya¤muruna tutarak barikat› yarma girifliminde bulunmas› sonuç vermedi. ABD Büyükelçili¤i kap›s›na siyah çelenk b›rakan heyet ad›na burada konuflma yapan Emek Platformu Dönem Sözcüsü Sami Evren, ABD’nin Irak’a sald›r›s›n› k›nad›klar›n› kaydetti. * Emek Gençli¤i, ABD’nin Irak’a müdahalesini, Büyükelçilik önünde düzenledi¤i bir gösteriyle protesto etti. ABD Büyükelçili¤i önünde toplanmak isteyen bir gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine polis ile grup aras›nda gerginlik yafland›. Gerginli¤in büyümesi üzerine göstericiler, polise yumurta f›rlatt›. Bir süre sonra polis, gençlerin bas›n aç›klamas› yapmas›na izin verdi. * Al›nteri, ‹flçi-köylü, Devrimci Demokrasi, Devrimci Mücadele, Kald›raç ve Odak Gazetelerinden oluflan Ankara Devrimci Sosyalist Bas›n Platformu (ADSBP) ABD’nin Irak’a sald›r›s›n› protesto ederken, bas›n emekçileri olarak gerçekçi haberleri emekçi halka ulaflt›rmaya devam edeceklerini bildirdi.


19

5

28 Mart-10 Nisan 2003 ne iliflkin tezkerenin Meclis’te onaylanmas›n› protesto eden savafl karfl›tlar›, AK Parti ‹l Baflkanl›¤›’na kadar yürüdü. AK Parti ‹l binas› önüne eski ayyakab›lar b›rakan savafl karfl›tlar›, burada bir bas›n aç›klamas› yapt›. MERS‹N Mersin Emek Platformu, Irak’a yönelik emperyalist sald›r›y› ve hükümetin savafl yanl›s› politikas›n› protesto etmek amac›yla AKP Mersin ‹l Teflkilat› önüne siyah çelenk b›rakt›. KESK, D‹SK, Petrol-‹fl, EMEP, SDP, TMMOB temsilcilerinin de aralar›nda bulundu¤u Emek Platformu üyesi bir grup, Petrol-‹fl önünde toplanarak AK Parti Mersin ‹l Teflkilat›’na yürüdü. Yo¤un güvenlik önlemleri aras›nda geçen yürüyüflte polis, slogan at›lmas›na izin vermedi.

ADSBP ad›na Yüksel Caddesi’nde bas›n aç›klamas› yapan Al›nteri Gazetesi çal›flan› Özgür Tuncer, ABD’nin baflta Ortado¤u halklar› olmak üzere tüm dünya halklar›n› esir almak, petrol ve enerji kaynaklar›na el koymak istedi¤ini belirtirken, devrimci bas›n emekçileri olarak yalanlara karfl› gerçekleri objektif bir flekilde yazmaya devam edeceklerini söyledi. * Demokratik Mamak Platformu’nun Tuzluçay›r yerelinde öncülü¤ünü yapt›¤›; Kald›raç ve Mamak Halkevlerinin de kat›ld›¤› eylemde Meclis’te görüflülen ikinci tezkere protesto edildi. 3 koldan Tuzluçay›r göbe¤e yürüyen kitle sloganlarla ABD sald›rganl›¤›n› protesto etti. Lise ö¤rencilerinin de ö¤le aras›nda genifl kat›l›mlar›yla destek verdikleri eylemde yaklafl›k 300 kifli vard›. Eylemde bir de metin okundu. Metinde sald›rganl›ktan ç›kar› olanlar›n emperyalistler oldu¤u vurguland›. * Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Savafla Hay›r Platformu üyeleri kampüs içinden sloganlarla yürüyüfle geçtiler. Ziya Gökalp caddesini trafi¤e kapat›p sloganlar atarak tezkereyi protesto eden yüzü aflk›n ö¤rencinin kat›ld›¤› eylemde üniversite çal›flanlar› da alk›fllar›yla destek verdiler. Ö¤renciler yaklafl›k 15 dakika trafi¤e kapat›p eylemlerini kendi inisiyatiflerinde sona erdirdiler. Ayr›ca savafl 盤›rtkanl›¤› yapan Hürriyet gazetesini yakt›lar. ‹ZM‹R * Ege Üniversitesi (EÜ) ö¤rencileri ve ö¤retim görevlileri, ABD’nin Irak’a yönelik sald›r›s›n› protesto etmek için oturma ey-

lemi yapt›. E.Ü. Edebiyat Fakültesi önünde saat 12.30’da bir araya gelen yaklafl›k 250 kiflilik grup, Savafl Karfl›t› Platform’un imzas›n› tafl›yan “Savafla hay›r, ABD askeri olmayaca¤›z” yaz›l› pankart açarak yürüyüfle geçti. Ö¤renci ve ö¤retim görevlilerinin kat›ld›¤› yürüyüflte, “Biz verelim tezkere, Meclis gitsin askere”, “Ç›karsa tezkere Tayyip gitsin askere”, “Soka¤a, eyleme, özgürleflmeye” ve “Biji bratiya gelan” sloganlar›n› atarak, Bornova metro girifline kadar yürüdü. Burada metro giriflini 10 dakika trafi¤e kapatan grup, oturma eylemi gerçeklefltirdi. Eyleme alk›fllarla destek veren halk, sloganlara da efllik etti. *‹zmir Savafl Karfl›t› Platform, ABD’nin Irak’a sald›rmas›n› ve AK Parti Hükümeti’nin savafl karfl›s›ndaki tutumunu protesto etmek amac›yla AK Parti ‹zmir ‹l Teflkilat› önünde oturma eylemi gerçeklefltirdi. ‹zmir Hilton Oteli’nin önünde bir araya gelen yaklafl›k 400 savafl karfl›t›, “Irak’ta savafla hay›r” pankart› açarak, AK Parti ‹zmir ‹l Örgütü’ne do¤ru yürüyüfle geçti. Yürüyüfl s›ras›nda “Susma hayk›r, savafl› durdur” ve “Halk bu savafl› durduracak” dövizleri tafl›yan savafl karfl›tlar› s›k s›k “Terörist ABD, iflbirlikçi AKP” vb. sloganlar atarak, ABD ve hükümete öfkesini dile getirdi. ‹l binas› önünde konuflan platform Dönem Sözcüsü Alim Murathan, Irak savafl›n›n sabaha karfl› 04.00 itibar›yla bafllad›¤›n› belirterek, “Bu haysiyetsiz sald›r› insanl›k ad›na utanç vericidir” diye konufltu. * ‹zmir’in Konak ‹lçesi’nde Irak’›n sald›r›y› protesto etmek amac›yla gösteri düzenleyen savafl karfl›tlar›na müdahale eden

polis, 7 kifliyi gözalt›na ald›. Kadifekale Semti’nde toplanan savafl karfl›t› bir grup, Irak savafl›n› protesto etti. Sloganlar eflli¤inde yürüyüfl yapan savafl karfl›tlar›na polis müdahale etti. Müdahale s›ras›nda Ercan Tafldemir, Yasin Tunçsan ile soyadlar› ö¤renilemeyen Tamer, Abdullah, Tekin, Berivan ve Berk adl› kifliler gözalt›na al›narak ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü. * ‹zmir Savafl Karfl›t› Platform, ABD ile ‹ngiltere’nin Irak’› bombalamas› ve AK Parti Hükümeti’nin Irak Savafl› karfl›s›ndaki tutumunu protesto etti. Alsancak Cumhuriyet Meydan›’nda toplanan bir grup savafl karfl›t›, bas›n aç›klamas› yaparak, ABD ve ‹ngiltere’nin Irak’a yönelik bombard›man›n› k›nad›. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi ö¤rencilerinin de destek verdi¤i eylemde, “Savafla Karfl› Üniversite” pankart› aç›larak, “Savafla de¤il, e¤itime bütçe” ve “Amerikan askeri olmayaca¤›z” fleklinde slogan at›ld›. Aç›klamay› yapan Savafl Kart›fl› Platform üyesi Orhan Bilekav, AKP Hükümeti’nin Türkiye’nin hava sahas›n› Amerikan ve ‹ngiliz uçaklar›na açmas› ve Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a giriflini k›nad›. BURSA Bursa Demokrasi Güçleri, AK Parti’nin Irak savafl›na yönelik tutumunu protesto etmek amac›yla AK Parti Bursa ‹l Binas›’na eski ayakkab›lar b›rakt›. Siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar›n oluflturdu¤u ‘Bursa Demokrasi Güçleri’ üyesi bir grup, Fomara Meydan›’nda topland›. Türkiye’nin Irak Savafl› için hava sahas›n› açmas› ve yurtd›fl›na asker göndermesi-

Eylemciler AK Parti binas› önüne geldiklerinde ›sl›k çalarak, “Sermayenin imam› kaça satt›n bu vatan›”, “ABD defol bu memleket bizim”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi”, “ABD askeri olmayaca¤›z”, “Katil ABD Ortado¤u’dan defol” sloganlar› att›. ELAZI⁄ Elaz›¤ Savafl Karfl›t› Platform üyeleri, TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç’a faks göndererek, savafl› durdurmak için BM nezdinde giriflimlerde bulunmas›n› istedi. Elaz›¤ Postane Meydan› önünde bir araya gelen 50 kiflilik grup, ABD’nin Irak’a sald›r›s›n› protesto ederek, “Katil ABD Ortado¤u’dan defol”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” fleklinde slogan att›.

Savafl karfl›tlar›na gaz bombas›

ABD emperyalizminin Irak’a sald›rmas›n› protesto eden savafl karfl›tlar› Amerikan Konsoloslu¤u önünde eylem yapt›. 23 Mart 2003 tarihinde Irak’ta Savafla Hay›r Koordinasyonu taraf›ndan yap›lan eylem Taksim Tepebafl›’nda bulunan Amerikan Konsoloslu¤u önünde yaklafl›k 1000 kiflinin toplanmas› ile bafllad›. Burada sloganlar atarak Irak’a sald›r›ya karfl› öfkesini dile getiren savafl karfl›tlar› ABD emperyalizmini lanetledi. ‹stiklal Caddesi’nden gelerek TÜYAP önünde toplanan savafl karfl›tlar› yo¤un güvenlik alt›nda “Ç›kt› tezkere Tayyip gitsin askere”, “Hepimiz Irakl›, hepimiz Filistinliyiz”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi” vb. sloganlar atarak Irak sald›r›s›na sessiz kalmayacaklar›n› hayk›rd›. Siyasi partilerin, devrimci ve sosyalist gazete okurlar›n›n, çevrecilerin vb. kat›ld›¤› eylemde üzerine ABD bayra¤› dikilmifl kanl› bir dünya maketi tafl›nd›. Burada Irak’ta Savafla Hay›r Koordinasyonu ad›na bir aç›klama yapan KESK Genel Baflkan› Sami Evren, 27 Mart tarihi için genel grev ça¤r›s› yapt›. Aç›klaman›n ard›ndan “Kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganlar› eflli¤inde coflkulu bir flekilde ‹stiklal Caddesi’ne ç›kan kitlenin Galatasaray Lisesinin yan›nda bulunan D›flbank, Vak›fbank ve Burger King’i tafllamas›n›n ard›ndan Çevik Kuvvet polisleri taraf›ndan kitle üzerine gaz bombas› at›ld›. Caddeyi iki yönden kapatarak kitleyi s›k›flt›rmaya çal›flan Çevik Kuvvet kitlenin ara sokaklara da¤›lmas› ile insanlar› kovalamaya bafllad›. ‹stiklal Caddesi Çevik Kuvvet ekipleri taraf›ndan doldurulurken eylemde herhangi bir gözalt› yaflanmad›. (‹stanbul)


28 Mart-10 Nisan 2003

5

20

TC’den “demokrasi” dersi;

HADEP KAPATILDI HADEP’in kapat›lmas› istemiyle emekli Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl’›n 29 Ocak 1999’da Anayasa Mahkemesi’ne açt›¤› dava, 49 ay sonra sonuçlanarak HADEP’in kapat›lmas› ve 46 kurucu ve üyesine 5 y›l siyaset yasa¤› karar› verildi. TC’nin Türkiye halk›na sald›r›lar›n›n genel gerekçesi ve histerisi “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› nitelikteki ...” yine bu son karar›n da gerekçesini oluflturuyordu. HADEP’in bu karara ve sürece bak›fl›n› aktarabilmek amac›yla HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Ferhat Ye¤in ile yapt›¤›m›z söylefliyi yay›nl›yoruz.

✔ HADEP mevcut potansiyeli aflarak Türkiye’nin iflçileriyle, emekçileriyle buluflma basiretini yeterince gösteremedi. Evet bat› illerinde de örgütlerimiz var ama yeterince di¤er halklar›n iflçilerini emekçilerini kapsayacak bir örgütsel düzeye ulaflmad›. Bu nedenle yeni dönemde partimiz kapat›lsa bile bu insanlar› siyaset yapmaya, kendi sorunlar›n› belli bir siyasal irade içerisinde çözme aray›fl›n› sürdürecektir.

- Bize kendinizi tan›t›r m›s›n›z? - Kapat›lan HADEP’in Genel Baflkan Yard›mc›s›yd›m. 24 fiubat’ta Ola¤anüstü Kongremizi yapt›k. 2 gün sonra mahkememiz bafllad›. Mahkememizi özellikle uzatt›lar. En son A‹HM’de KADEK lideri Öcalan’›n devam eden mahkeme karar›n›n aç›klanmas›ndan bir gün sonra da partimiz kapat›ld›. - Kürt halk›n›n sorunlar›n› partiniz özgülünde nas›l de¤erlendiriyorsunuz? HEP, DEP, HADEP sürecini nas›l ele al›yorsunuz? - Biz Kürt sorununu Türkiye’nin en temel sorunu olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Kürt sorununun çözümsüzlü¤ü yüzünden Türkiye çok büyük zay›fl›klar yafl›yor. Türkiye bugüne kadar Kürt sorununu çözemedi¤i için hem demokrasisini gelifltiremiyor hem ekonomisini hem de d›fl politikalarda istedi¤i sonuçlar› alam›yor. Demokrasinin gelifltirilmesi günümüzde biraz da Kürt sorununun çözümüne ba¤l›d›r. ‘80 öncesi böyle de¤ildi. ‘80 öncesi sosyalist kamp ve NATO’da devam eden emperyalist kamp›n varl›¤› dolay›s›yla o dönem devlet için temel tehlike komünizmdi. 1980’den sonra geliflen süreçte Kürt sorununun öne ç›kmas›, Kürt sorununun acil çözümü dayatmas› karfl›s›nda devletin klasik inkarc› ve imhac› yaklafl›mlar›n›n devam etmesi neticesinde devlet asl›nda hiçbir aç›l›m yapamad›. Devam eden çat›flma ve fliddet ortam› 15 y›l sürdü. Devlet bir yandan tüm kaynaklar›n› buraya aktar›rken di¤er yandan siyasal bir aç›l›m getire-

medi. Bir Kürt potansiyeli a盤a ç›kt›. Ama Kürt potansiyelinin tamam› silahla, savafl yöntemiyle kendini ifade edecek de¤ildi. Bu anlam›yla HEP ile bafllayan süreç özünde baflta Kürt sorunu olmak üzere mevcut statükodaki siyasi partiler d›fl›nda bir politik örgüt arayan ve buna karfl›l›k HEP’in kurulmas›yla kendisini bir arada bulan bir güçlü potan-

ye’nin sorunlar›na sahip ç›kan ve Türkiye’nin di¤er sorunlar›na da demokrasi içinde çözümünü program›na koyan bir harekettir. - Yeni partileflme sürecinde genel politikalar›n›zda bir de¤ifliklik projeniz var m›? - HADEP mevcut potansiyeli aflarak Türkiye’nin iflçileriyle, emekçileriyle buluflma basiretini yeterince

sorunlara, ortaya ç›kan eksiklere özelefltirel yaklafl›mc› tarz da olacakt›r. Dolay›s›yla yeni dönemdeki esas hedefimiz Türkiye’deki iflçilerle, emekçilerle, Türkiye’nin devrimci demokratlar›yla, sosyalistleriyle birlikte sorunlara çözüm aramakt›r. Onlarla daha çok birlikte olmakt›r. Yeni dönemdeki esas yaklafl›m›m›z bu olacakt›r.

siyeldir. Bu güçlü potansiyel geçen 10 y›ll›k süreç içerisinde her geçen gün büyüdü. HEP’le bafllayan süreç HADEP’le devam ederken flunu yeterince yapamad›k. Biz HADEP olarak özelefltiri verirken flunu söylüyoruz. Özünde sadece Kürt potansiyeline dayanan ya da Kürt sorununun çözümünü yeterli gören bir anlay›fl de¤ildir. Kurulurken özünde Türki-

gösteremedi. Evet bat› illerinde de örgütlerimiz var ama yeterince di¤er halklar›n iflçilerini emekçilerini kapsayacak bir örgütsel düzeye ulaflmad›. Bu nedenle yeni dönemde partimiz kapat›lsa bile bu insanlar siyaset yapmay›, kendi sorunlar›n› belli bir siyasal irade içerisinde çözme aray›fl›n› sürdürecektir. Bu nedenle de tabi ki HADEP’te yaflanan

fiunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki baflta Kürt halk› olmak üzere emekle kazan›lm›fl haklar›n al›nmas› kolayolmayacakt›r. Yani halk bunu direnecektir.


5 ALINAN HAKLAR BEDEL ÖDENEREK ALINMIfiTIR - Irak’a sald›r› ekseninde Türkiye Kürdistan›’nda k›r›nt› demokratik haklar›n bile ask›ya al›nmas› ihtimaline karfl› neler öngörüyorsunuz? - fiu ana kadar da gerçek demokrasi olmad›¤›n› sürekli söylüyoruz. fiimdiye kadar kazan›lan demokratik haklar da büyük zorluklar çekilerek, büyük bedeller ödenerek ortaya ç›kar›lm›fl haklard›r. fiunu çok net biliyoruz, bu demokratik haklar çok da demokratik ortamlarda al›nmad›. En a¤›r OHAL koflullar›nda dahi bu halk›n kendi iradesine sahip ç›karak, kendi sorunlar›na sahip ç›karak kendi sorunlar›n› çözme yönünde iradesini ortaya ç›kard›¤› haklard›r. Bu haklarda tabi ki savafl›n flimdiye kadar bize gösterdi¤i gibi bir geri alma, bir karanl›k dönemin bafllat›lmas› istemi her zaman olabilir. Ama flunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki, baflta Kürt halk›n›n olmak üzere özellikle emekle kazan›lm›fl haklar›n al›nmas› kolay olmayacakt›r. Yani halk buna direnecektir. Geçici olarak yasaklamalar olsa bile bunun baflar›l› olmas› mümkün de¤ildir. Nas›l ki kapitalist bir toplumdan feodal bir topluma, yani feodal bir yönetim tarz›na geçmek mümkün de¤ilse halk›n nezdinde kazan›lm›fl haklar yasaklansa bile bunlar meflru yasaklar olmayacakt›r, bofla ç›kar›l›p at›lacakt›r. Halk›m›z›n haklar›n› geniflletmek, özgür ve demokratik gelece¤i için, Türkiye halk› ile birlikteli¤ini korumak için çal›flmaya devam edecektir. - Türkiye’nin imha ve inkar politikalar› karfl›s›nda Kürt halk›n›n genel tepkilerini, eylemlerini yans›t›r m›s›n›z? Devletin geleneksel olarak izledi¤i fliddet politikalar› karfl›s›nda “Demokratik Cumhuriyet” talebi ne kadar anlaml›d›r? - Her fleyden önce Demokratik Cumhuriyet nedir? Demokratik Cumhuriyetten ne anl›yoruz? Bunun iyice anlafl›lmas› gerekir. fiimdi bu halk›n flimdiye kadarki talepleri asla ayr›l›kç›, bölücü bir yaklafl›m içermedi. BM uluslararas› anlaflmalar› çerçevesinde tan›nan Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk› herkes için olmal›d›r. Ama Türkiye’deki mevcut koflullarda bir halk›n varl›¤›-yoklu¤u tart›flmas› söz konusu. Biliyorsunuz mevcut

21 resmi anlay›fl Kürt diye bir halk›n olmad›¤›n›, bunlar›n da¤ Türkleri oldu¤unu, hatta karda yürürken ç›kard›¤› seslerden dolay› kendilerine Kürt dendi¤ini söylüyorlard›. Ama bugün bu düflünce parçaland›. Kürtlerin varl›¤›n› inkar eden kimse yok. Hatta Kürt dili diye bir dilin oldu¤u “keflfedilmifl” oldu. Verilen mücadeleler sonucu örne¤in anadilde e¤itim ve yay›n hakk› pratikte uygulanmasa da yasada tan›nd›. Demokratik Cumhuriyet dedi¤imiz bu konuda esas olarak devletin, toplumun ve siyasetin demokratikleflmesini içeren bunun için de baflta siyasetin halk›n kat›l›m› ile gerçekleflmesinin, giderek genifl halk kitlelerinin sivil toplum içerisinde örgütlenerek toplumun demokratikleflmesi, mevcut toplum anlay›fl›n›n y›k›larak gerçek anlamda demokratik bir toplum yarat›lmas› ve ilerletilmesiyle devlet yönetimine yans›mas›d›r. Demokratik Cumhuriyetin özü budur. Demokratik bir cumhuriyette halk›n iradesi geçerlidir. Halk›n iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur. Herkesin siyaset yapma hakk› vard›r, her düflüncenin örgütlenmesi serbesttir. E¤er sosyalistler güçlü bir örgütlülü¤e sahipse elbette ki oradaki toplum sosyalist bir bilince ulaflm›flsa giderek devletin dönüfltürülmesi bu yönde olacakt›r. Tabi ki bizim burada bahsetti¤imiz sosyalizm proletarya diktatörlü¤ünü içeren, mevcut mülkiyet iliflkilerini zorla de¤ifltiren bir sosyalizm anlay›fl› de¤ildir. Ama flu bir gerçekliktir. Toplumun sivil olarak örgütlendi¤i, giderek çal›flan› emekçilerin kendi haklar›n› sürekli geniflletti¤i sömürü alan›n›n giderek daral›p geriletildi¤i devletin daha çok sosyal bir devlet durumuna çekildi¤i bir sistem giderek asl›nda iflçilerin emekçilerin gelifltirdi¤i bir sistemdir. Demokratik Cumhuriyet biraz bunu içermektedir. Tabi ki bu proje Türkiye’de çok iyi anlafl›lm›fl, çok da tart›fl›lm›fl bir konu de¤ildir. En sosyalistinden en burjuva liberaline kadar konu tart›fl›lmad›. Ama gerçekte yaflad›¤›m›z fludur. 15. ve 16. yüzy›lda kapitalizmin feodal toplumun ba¤r›ndan ortaya ç›kmas› ve giderek 1789 Frans›z devriminden sonra burjuva devrimlerini dünyada yo¤un olarak yaflamas› flimdiki burjuva toplumlar› aras›nda büyük bir fark

var. O dönem iflçiler 16 saat çal›fl›yordu yine kapitalist bir toplumdu, burjuva bir devlet yap›s›yd›. fiimdi de 8 saat çal›fl›yorlar ama yine kapitalistler iktidardalar. Burada flu söylenebilir mi? Çok fark etmez. Hay›r fark eder, çünkü o dönemden bu güne kadar iflçiler, emekçiler çok büyük haklar kazand›lar. Dolay›s›yla bizim savundu¤umuz demokratik sosyalizm dedi¤imiz demokratik cumhuriyet biraz da böyle bir projedir. ‹flçilerin, emekçilerin, çal›flanlar›n giderek daha sosyal hak kazand›¤›, sömürünün daralt›ld›¤›, devletin toplum yaflant›s›nda giderek yerinin azald›¤› bir projedir. Devletin daha çok bir cebir arac› oldu¤u ama sivil toplum örgütlerinin sosyal yaflama egemen oldu¤u toplumsal projedir. - 3 Kas›m seçimlerinde genelde Türkiye’de özelde Kürt illerinde yüzde 25’leri bulan boykot karar› ç›kt›. Bu konudaki düflüncelerinizi alabilir miyiz? - Ben flunu söyleyeyim. Yüzde 25 boykot muydu, de¤il miydi? Ben böyle bir tart›flmaya girmek istemiyorum. Biz ‹stanbul’da 400 bin kiflinin kat›ld›¤› bir miting yapt›k. Ama ‹stanbul’da bu kadar oy alamad›k. fiunu gördük ki 400 bin insan›n önemli bir kesimi ifl mevsimi olmas› nedeniyle kendi memleketinde bulunmayan ya da kay›ts›z olan seçmendi. Bunlar bizim mitingimize isteyerek, severek gelmifllerdi. Oy da vermek istiyorlard› ancak böyle bir gerçeklik yoktu. Türkiye koflullar›nda boykot tart›flmas› flu koflullarda özellikle halk›n o düzeyde bir örgütlü iradesi olmad›¤› bir durumda çok gerçekçi gözükmüyor. BOYKOT DE⁄‹L SEÇ‹MLERE G‹RMEME ÇA⁄RISI YAPTIK - Siirt seçimlerinde boykot karar› ald›n›z bu ileride genel politikan›za yans›yabilir mi? - Biz Siirt’te seçimlere girsek de girmesek de AKP ya da CHP çok az oy alsa da sonuçlar›n de¤iflmeyece¤i bir seçimdi. Yasa öyleydi. Siirt seçimlerine anti-demokratik yap›s›n› kamuoyuna deflifre etmek için girmedik. Bunun aleti olmak istemedik. fiunu söyleyebilirsiniz Siirt’te yüzde 38 seçmen seçimlere kat›lmad›. DEHAP’›n orada ald›¤› oy yüzde 32’ydi. Biz seçime gir-

28 Mart-10 Nisan 2003 meme ça¤r›s› yapt›k. Ama orada bir baflbakan›n seçilmesi için devlet bürokrasisinin orada seçim faaliyeti, çok büyük vaatlerin ortaya konmas› sonucu kat›l›m yüksekti. Biz yüzde 50’lik bir oran›n seçime kat›lmamas›n› hedefliyorduk. Bu bizim için önemliydi. Biz orada k›smen baflar›l› olduk. Parti olarak aç›ktan boykot ça¤r›s› faaliyeti yürütmedik. Biz halka AKP’ye, CHP’ye oy vermeyin diye ça¤r› yapt›k. Baz› devrimci çevrelerin zaman zaman boykot ça¤r›s› oldu. Ama flunu gördüm. Kendi aileleri gidip CHP’ye oy verdi. Kendi ailelerini bile etkilemeyen boykot gördüm. fiimdi bu nedenle boykot ça¤r›lar›n› daha ciddi yapmak laz›m. Boykotsa niye boykot. Boykot hangi koflullarda gerekiyor. Bunu nas›l baflaraca¤›z, bu önemlidir. Boykot etme yaklafl›m›n› gerçekçi bulmuyoruz, do¤ru bulmuyoruz. Sonuçta ne kadar insan etkiliyoruz onu kendimize sormak zorunday›z. Bizce do¤ru olan fleyden mutlaka sonuç alaca¤›z diye bir yaklafl›m içinde olmak güncele cevap vermez. Biliyoruz baz› çevreler kaç dönemdir boykot diyor. Bizim flunu yapmam›z gerekiyor. Mevcut oligarflik sistemde halk›n yarar›na, halk›n örgütlenmesine hizmet edecek, halk›n kendi düflüncesini ifade edebilecek en ufak bir olanak varsa ondan yararlanmak gerekiyor. Onunla sistemi deflifre etmek gerekiyor. Biz sistemin de¤iflmesini istiyorsak, kendi düflüncemize inan›yorsak kendimizin do¤rulu¤una inan›yorsak, bunu en çok hangi yöntemlerle topluma aktarabiliyorsak o yöntemi mutlaka de¤erlendirmek zorunday›z. - Son olarak söylemek istedi¤iniz bir fley var m›? - Türkiye’nin devrimcileri, demokratlar›, ilericileri hele hele geçmiflinde Türkiye halk›n›n özgürlü¤ü için büyük bedeller ödemifl, çok büyük devrimci gelenekler yaratm›fl herkesin, mücadelenin oldu¤u her alanda birliktelikler gelifltirmesini istiyoruz. Halka güven vermenin yolu, yöntemi neyse onu yaratmak zorunday›z. Biliyorsunuz biz seçimlere Emek Bar›fl Demokrasi Blokuyla girdik. ‹stedi¤imiz genifllikte olmasa bile halkta büyük bir heyecan yaratt›. Belki bu dönem istedi¤imiz oyu alamad›k ama inan›yoruz ki bu birlikteli¤i geniflletti¤i-

mizde, bu birlikteli¤e demokrasi mücadelesine katk›s› olan herkesin bir arada olmas› durumunda inan›yoruz ki daha olumlu sonuçlar alaca¤›z. Siz sohbet esnas›nda söylediniz. Bununla sistem ne kadar de¤iflir, bunu ne kadar gerçeklefltirebiliriz. Bizim savundu¤umuz düflüncede bahsetti¤imiz demokratik cumhuriyet öncesinde demokratik bir toplum iradesine sahip ç›kan bir toplum olacakt›r. Bizim düflüncemiz, sosyalistleri, devrimcileri, demokrasi güçlerini bir alanda, birlikte mücadele etmeye ça¤›rabiliriz.

✔ Baflta Kürt halk›n›n olmak üzere özellikle emekle kazan›lm›fl haklar›n al›nmas› kolay olmayacakt›r. Yani halk buna direnecektir. Geçici olarak yasaklamalar olsa bile bunun baflar›l› olmas› mümkün de¤ildir. Nas›l ki kapitalist bir toplumdan feodal bir topluma, yani feodal bir yönetim tarz›na geçmek mümkün de¤ilse halk›n nezdinde kazan›lm›fl haklar yasaklansa bile bunlar meflru yasaklar olmayacakt›r, bofla ç›kar›l›p at›lacakt›r.


28 Mart-10 Nisan 2003

22

5

ILPS sempozyumunda emperyalist sald›rganl›k tart›fl›ld› Haklar›n Uluslararas› Mücadele Ligi Türkiye seksiyonu taraf›ndan düzenlenen “Irak’ta savafl›n efli¤inde emperyalist sald›rganl›k” bafll›kl› sempozyum, 23 Mart 2003 tarihinde Birleflik Metal-‹fl toplant› salonunda yap›ld›. Sempozyumun aç›l›fl konuflmas›n› yapan Belediye ‹fl 2 No’lu fiube Baflkan› Hasan Gülüm, k›saca ILPS’nin kuruluflu ve amaçlar›ndan bahsederek emperyalistlerin Ortado¤u’da uygulad›¤› politikalar› tart›flmak için burada olduklar›n› söyledi. Sempozyumun 1. oturumunun konusu “Ortado¤u üzerinde emperyalist politikalar ve anti emperyalist mücadele” oldu. Bu oturuma panelist olarak araflt›rmac› yazar Haluk Gerger ve Gazeteci yazar Rag›p Zarakolu kat›l›rken oturumun di¤er konu¤u olan gazeteci Hüsnü Mahli kat›lmad›. Oturumun aç›l›fl konuflmas›n› Haluk Gerger yapt›. Gerger dünya halklar›n›n bir kölelefltirme operasyonu ile karfl› karfl›ya oldu¤unu vurgulayarak “ABD’nin bugünkü sald›rganl›¤› sadece Afganistan’›, Irak’› ya da Araplar› ve Ortado¤u’yu hedef alm›yor. Bundan hepimiz emin olmal›y›z ki insanl›¤› kölelefltirmeye yönelik bir büyük sald›rganl›k söz konusudur. Bu sald›r›n›n hedefi, e¤er somutlayarak genellersek iflçi s›n›f› ve emek dünyas› ve de mazlum halklard›r” dedi. Türki-

Haklar›n Uluslararas› Mücadele Ligi Türkiye seksiyonu taraf›ndan düzenlenen “Irak’ta savafl›n efli¤inde emperyalist sald›rganl›k” bafll›kl› sempozyum, 23 Mart “ABD’nin bugün2003 tarihinde Birleflik Metal-‹fl toplant› salonunda yap›ld›. kü sald›rganl›¤› sa-

dece Afganistan’›, Irak’› ya da Araplar› ve Ortado¤u’yu hedef alm›yor. Bundan hepimiz emin olmal›y›z ki insanl›¤› kölelefltirmeye yönelik bir büyük sald›rganl›k söz konusudur. Bu sald›r›n›n hedefi, e¤er somutlayarak genellersek iflçi s›n›f› ve emek dünyas› ve de mazlum halklard›r” ye’nin yar›-sömürge bir ülke oldu¤unun alt›n› çizen Gerger ayr›ca bu kadar azg›n bir sald›rganl›¤›n efline, benzerine rastlanmad›¤›n› da vurgulayarak “Körfez savafl›n›n korkulan kimyasal silahlar›n ilk örne¤i bu ülkede verildi. ‹stanbul’da yap›lan bir savafl karfl›t› eylemde polis insanlar›n üzerine biber gaz› s›kt›. Bunlar bir tesadüf de¤ildir.” dedi. Daha sonra söz alan Rag›p Zarakolu, ABD’nin tarihi boyunca sald›rganl›¤›n›n yo¤unlaflt›¤› bölgenin Mezopotamya oldu¤una dikkat çekerek ABD’nin yeni stratejisi

ile kendini Ortado¤u’nun ortas›na bir hançer gibi saplad›¤›n› belirtti ve sözlerine flöyle devam etti: “ABD Ortado¤u’nun ba¤r›na bir hançer gibi girdikçe kuflatm›fl oldu¤u Ortado¤u halklar› taraf›ndan kuflat›lm›fl oldu¤u gerçe¤i ile karfl› karfl›ya kalacakt›r” Soru ve cevap bölümünün ard›ndan verilen k›sa aradan sonra sempozyumun “Emperyalist sald›rganl›k ve çal›flma yaflam›na etkileri” adl› oturumuna geçildi. Bu oturuma gazeteci-yazar fiükran Soner, Tar›mc›lar Vakf› Genel Baflkan› Abdullah Aysu

“ABD Ortado¤u’nun ba¤r›na bir hançer gibi girdikçe kuflatm›fl oldu¤u Ortado¤u halklar› taraf›ndan kuflat›lm›fl oldu¤u gerçe¤i ile karfl› karfl›ya kalacakt›r”

ve Türkiye Deri-‹fl sendikas› Genel Baflkan Vekili Musa Servi kat›ld›. ‹lk olarak sözü alan fiükran Soner, 1980 y›l›ndan sonra dünyadaki küresel sald›r›ya dikkat çekerek “80’li y›llarda ülkemizde ve dünyada gelen sald›r›y› yerlefltirme anlam›nda örgütlülü¤e, insan beynine ve emek hareketine çok ciddi bir sald›r› oldu. Tabi bugünkü Irak operasyonu sald›r›n›n yeni bir boyutu” dedi. Soner’in ard›ndan sözü alan Abdullah Aysu ise uygulanan tar›m politikalar› ile art›k Türkiye üreticisine ‘siz üretmeyin, biz sizin yerinize üretiriz’ denildi¤ine vurgu yaparak flöyle konufltu: “Uluslararas› tekeller bundan sonra üretici için sözleflmeli çitçilik diye bir fley getirdi. Sözleflmeli çiftçilik esas olarak kendi topra¤›n›zla eme¤inizi satmak için gitti¤iniz firmaya ‘bundan sonra senin için üretece¤im’ demek anlam›na gelir”. Ard›nda sözü alan Musa Servi ise küreselleflme karfl›t› hareketlerin geliflmesinin emek cephesinde bir moral kayna¤› oldu¤unu belirterek; “Ama burada yap›lmas› gereken emek cephesinde emperyalizmin

bu sald›r›s›na karfl› olan tepkiyi mutlaka do¤ru tahlil edip do¤ru tav›r almakt›r. Bugün ILPS anti emperyalist bir oluflumdur ve bu bizim için oldukça önemlidir.” dedi. Sempozyumun son oturumuna ise “Emperyalist sald›rganl›k ve toplumsal yaflama etkileri” bafll›¤› alt›nda ‹HD’den Ümit Efe, T‹HV’den Dr. Önder Özkal›pç› ve Göç-Der’den Selahattin Gültekin kat›ld›. ‹lk konuflmay› Önder Özkal›pç› yapt›. Özkal›pç› ABD’nin dünya halklar›na çok ciddi zararlar verecek silahlar üretti¤ini belirterek bir may›n›n maliyetinin çok düflük olmas›na ra¤men bunu temizlemenin ne kadar zor oldu¤u örne¤ini verdi. Ard›ndan söz alan Selahattin Gültekin; savafllar sonucunda meydana gelen etkilerin toplumsal yaflama etkilerine de¤indi. Oturumu yöneten Ümit Efe ise Emperyalist sald›r›lar sonras›nda ülkelerde yaflanan sonuçlar› anlatarak rakamsal veriler verdi ve son olarak da bu sald›r›lar karfl›s›nda herkesin üzerine düflen görevleri yapmas› gerekti¤ini savundu. (‹stanbul)


5

23

28 Mart-10 Nisan 2003

ABD emperyalizminin sald›rgan savafl›na karfl› MÜCADELE ET! Emperyalizme karfl› genifl birleflik cepheyi GÜÇLEND‹R! ABD’nin Irak’a yönelik yeni bir sald›rganl›k savafl› bafllatma plan›n› dünyan›n on milyonlarca halklar›yla beraber k›n›yoruz. ABD emperyalizmi bu savafl üzerinden Irak’› yeniden sömürgelefltirmek ve dolays›z kontrol etmek; Filistin, Arap ve bölgedeki di¤er halklar›n ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelelerini sindirmek, Ortado¤u ve Avrasya’da emperyalist egemenli¤ini daha da güçlendirmeyi amaçlamaktad›r. ABD çok aç›k olarak yak›n geçmiflte Irak’a, Balkanlar’a ve Afganistan’a yönelik gerçeklefltirdi¤i sald›rganl›k savafllar›nda elde etti¤i zaferi hedefliyor. Irak’›n tespit edilmifl 112 milyar ve potansiyel olarak varolan 250 milyar varilden fazla petrol rezervlerini denetim alt›na almak istiyor. Ve bu vesileyle Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üzerinde hegemonya kurup etkisiz hale getirmek ve sonra da dünyan›n petrol rezervleri üzerinde tart›r›flmaz bir egemenlik kurmay› amaçl›yor. Bush hükümeti, Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney, Ulusal Güvenlik Dan›flman› Condoleeza Rice Bush ailesinin ve di¤er önemli yetkililerinin içinde oldu¤u Halliburton ve Chevron gibi ABD petrol tekellerinin ç›karlar›n› daha da büyütmeyi hedefliyor. Ayn› flekilde bunlar ve Savunma Bakan› Donald Rumsfeld gibi üst yetkililer de askeri üslerin kurulmas›nda ve yeniden infla projeleriyle ilgilenen ABD tekelleriyle iliflki içerisindedirler. Emperyalist güçler aras› çeliflkiler ABD’nin Irak’a maksatl› açt›¤› savafl nedeniyle h›zla keskinleflmektedir. Fransa, Rusya ve Çin hepsinin de Irak’ta imtiyazl› petrol sahalar› varken Almanya’n›n da Irak’›n altyap›s›n›n ve sanayisinin yeniden inflas› için mühendislik ve gerekli malzemelerin sa¤lanmas›na dair kontratlar› bulunuyor. Bu güçler Irak’a yönelik ABD önderlikli bir savafl›n kendilerinin ekonomik ve bölgedeki jeo-politik ç›karlar›n› tehdit edece¤i gerekçesiyle ABD’nin kurmakta oldu¤u sa-

vafl koalisyonunda yer almay› reddediyorlar. Bu savafl aç›kça haks›z ve soyk›r›mc›d›r. Ve bu yüzden de genifl halk kitlelerini öfkelendirmifltir. Bu savafl sadece Amerikan emperyalizminin ve yan›s›ra onu destekleyen ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya vb. ülkelerin yarar›nad›r. Faflist Türk devleti bu savaflta önemli bir yer almaktad›r

ABD emperyalizmi Nepal, Kolombiya, Venezuella ve birçok baflka ülkede terör ve uyuflturucu ticaretine karfl› savafl maskesiyle karfl›-devrimci eylemler gerçeklefltiriyor. Mevcut petrol yataklar›n› güvenceye almak ve daha da art›rmak için ABD Filipinler, Endonezya, Kolombiya ve Venezuella üzerindeki bask›y› sü-

la baflka ülkelerdeki petrol ve di¤er zenginlik kaynaklar›n› ele geçirmek ve yüksek teknolojinin üretimine imkan vermeden silah satmak... gibi planlar› var. K›sa sürede savafl taraftar› afl›r› milliyetçili¤i, ›rkç›l›¤› ve faflizmi haz›rlamakta ve kendi kendine verdi¤i dünya polisi rolünü hakl› göstermek için heryerde kargafla ç›ka-

çünkü o ABD emperyalizminin bir kukla ve uflak devletidir. Derin bir ekonomik kriz içerisinde ve ABD’nin yard›m›na ba¤›ml›d›r. Bu sald›rganl›k savafl›nda Türkiye sadece ABD emperyalizminin ç›karlar›na hizmet etimyor. Ayn› flekilde kendi ç›karlar› peflinde Kuzey Irak’ta bir Kürt devletinin kurulmas›na karfl›d›r çünkü. Bu durumun Türkiye’deki Kürtleri de etkileyece¤i kayg›s›ndad›r. Bu savaflla egemen s›n›flar taraf›ndan Türkiye halk› özellikle de Kürtler daha fazla bask› ve zulüm görecektir. Dünyan›n bütün ilgisi ABD’nin Irak’a karfl› bafllatt›¤› sald›rgan bir savaflta yo¤unlafl›rken ABD; Filistinlileri katletmeye devam eden, Siyonist yerleflim alanlar›n› geniflleten ve Filistin yönetimini parçalayan fiaron rejimini desteklemeye devam ediyor. Ayn› zamanda terörizme karfl› ikinci cephe olan Güneydo¤u Asya’da askeri müdahale ve sald›r›lar›n› özellikle de Filipinler’de art›r›yor.

rekli art›r›yor. Ayn› neden ve yöntemlerle Angola, Nijerya, Kongo, Gabon, Kamerun ve Yeni Guenya’da petrol imtiyazlar› elde etmek için oldukça aktiftir. Çünkü 2015 y›l›na kadar petrol ihtiyac›n›n yüzde 25’ini bu ülkelerden karfl›lamay› amaçl›yor. ABD borsas›n›n ve sanayi üretiminin 2000 y›l›ndan itibaren afl›r› düflüflüyle birlikte, ABD emperyalizmi uzun süreli bir durgunluk dönemi yafl›yor. Ekonomiyi canland›rma amaçl› umutsuz giriflimlerde bulunmakta ve neo-liberal zorbal›k ile askeri Keynesizm kar›fl›m› tehlikeli bir birleflimi haz›rlamaktad›r. Bunu da vergi k›s›tlamalar›, araflt›rma ve gelifltirme için devlet yard›mlar› ve tekelci burjuvazi için askeri üretim kontratlar›... gibi somut giriflimlerle yap›yor. Bush hükümetinin k›sa sürede savafl histerisini haz›rlamak için komplo ve entrikalar tertiplemek ne zaman mümkünse sald›rganl›k savafllar› ç›karmak, savafl ve tehdit yoluy-

rmaktad›r. ABD emperyalizmine ve onun tüm müttefiklerine (‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya ve Hollanda gibileri) ve de ABD’nin Irak’a karfl› savafl plan›n› aktif flekilde destekleyen tüm kukla ve uflak devletlere karfl› kararl›ca ve militanca mücadele etmeliyiz. fiimdi, dünya halklar›n›n genifl anti-emperyalist birleflik cephe do¤rultusunda aya¤a kalkmalar› ve süreç içerisinde devrimci güçlerin, emperyalist sald›rganl›¤› devrimci iç savafla dönüfltürmeleri için güçlerini kuvvetlendirmelerinin tam zaman›d›r. Bu somut sald›rganl›k savafl›nda esas mücadelemizi ABD ve ‹ngiliz emperyalistlerine karfl› yöneltmeliyiz çünkü, bu sald›r›y› onlar bafllatmaktad›r. Ancak kendi emperyalist ç›karlar› do¤rultusunda hareket ederek ABD-‹ngiliz ikilisine karfl› ç›kan Fransa, Almanya ve Rusya gibi büyük devletleri de unutmamal›y›z. Öte yandan özel roller üstlenen bölgenin en gerici güçleri Türkiye ve ‹s-

rail gibi ülkelerin de fark›nda olmal›y›z. Ayr›ca, bir dönem kendisinin emperyalist efendisi olan ama ABD’nin flu an hedefi haline gelen Saddam rejiminin gerici karakterini de gözönünde bulundurmal›y›z. Irak’a karfl› gerçeklefltirilen emperyalist sald›rganl›k savafl›na karfl› mücadelemiz, genel s›n›f mücadelemizin ayr›lmaz bir parças›n› ifade ediyor. Emperyalist sald›rganl›k savafl›, gerek emperyalist ülkelerde gerekse de dünyan›n bask› alt›ndaki ba¤›ml› ülkelerinde silahl› devrime elveriflli flartlar yarat›yor. Marksist-LeninistMaoist partiler olarak görevimiz, halk savafllar›n› daha da yo¤unlaflt›rmak ve ilerletmek ve tüm ülkelerde emperyalizmi ve her türden gericili¤i y›kmakt›r. Dünya halklar›n›n emperyalizme ve her türden gericili¤e karfl› verdi¤i ulusal ve sosyal kurtulufl mücadeleleri, tam da kapitalist dünya sistemindeki çeliflkilerin keskinleflti¤i ve bir süper gücün veya bir grup emperyalist gücün dünya halklar›na karfl› giriflti¤i dizginsiz ya¤malama ve sald›rganl›k savafllar›yla daha da ilerleyecektir. - Ortado¤u’nun tüm yurtsever, ilerici, devrimci güçleri ve halklar›, ABD’nin sald›rganl›k savafl›na karfl› aya¤a kalk›n ve birleflerek mücadele edin! - Kahrolsun tüm haks›z ve gerici savafllar, yaflas›n tüm hakl› ve ilerici savafllar! - Dünyan›n bütün bölgelerinde ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelelerini ilerletin! - Emperyalizm ve her türden gericili¤i y›kmak için, dünya iflçileri ve bütün ülkelerin ezilen halklar› birleflin! - Yaflas›n ulusal kurtulufl hareketleri! - Yaflas›n dünya proleter devrimi! - Yaflas›n halk savafl›! - Yaflas›n Marksizm-Leninizm-Maoizm! Filipinler Komünist Partisi Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Hindistan Komünist Partisi (M-L) Halk Savafl›


28 Mart-10 Nisan 2003

5

24

Avrupa’da 8 Mart coflkusu STUTTGART Bu y›l Stuttgart’ta 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü daha bir coflkulu ve canl› kutland›. “8 Mart’ta Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl› Emekçi Kad›nlar Elele” fliar› ile düzenlenen mitingte ilk olarak Stuttgart Tohum Kültür Merkezi çat›s› alt›nda çal›flmalar›n› yürüten “Ölü çocuklar korosu” sahne ald›. Çocuklar okuduklar› Almanca, Türkçe fliirler, türküler ve oyunlar› ile emperyalist sald›rganl›¤› protesto ettiler. Alanda ayr›ca AT‹K kad›nlar komisyonu taraf›ndan Almanca bir yaz› okun-

du. Yine alan içerisinde yo¤un bir flekilde bildiriler da¤›t›ld›. 9 Mart günü ise yine Stuttgart Tohum Kültür Merkezi taraf›ndan iki ayd›r haz›rl›klar› yap›lan bir etkinlik düzenlendi. 300 civar›nda bir kitlenin kat›ld›¤› gece sayg› duruflu ve aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan kad›nlar korosu ile devam etti. Gecede ayr›ca “Ben Kad›n›m; Vard›m Var›m Varolaca¤›m” adl› bir oyun ve halk oyunlar› gösterisi sunuldu. BERL‹N 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla Ber-

Dünyadan Notlar EMPERYAL‹ST ‹fiGAL’E SON! ABD ORTADO⁄U’DAN DEFOL! “Uluslararas› hukuk” k›l›f›n› bulamay›nca emperyalist haydutbafl› ABD öteden beri yan›na ald›¤› ‹ngiliz emperyalizmi ile birlikte ‹spanya’y› da alarak Atlantik’te Portekiz adas› olan Azor adalar›’nda 16 Mart Pazar günü biraraya gelerek Irak’a sald›r› karar›n› ald›lar. Irak’a 24 saat süre tan›d›lar. Kararlar›n› emperyalist haydut bafl›n›n haydut baflkan› olan G. W. Bush kamuoyuna aç›klad›. Sabaha karfl› halk›na sesleniflte “Saddam ya ülkeyi terk etsin ya da savafla haz›r olsun”, “ona 24 saat tan›yoruz” diyordu. Ve bu süre bitimi olan 20 Mart Perflembe günü sabaha do¤ru ABD ve ‹ngiltere militer güçleri aylard›r haz›rl›k yapt›klar› güçleriyle Irak’a en gelifltirilmifl savafl araç gereçleriyle sald›rmaya bafllad›lar…. Ve iflte ABD ve ‹ngiliz emperyalistlerinin ordular› Irak’a sald›rd›. Irak halk›n›n bafl›na hergün savafl gemilerinden ve uçaklardan at›lan füzeler ve bombalar ya¤d›r›l›yor. En gelifltirilmifl tank ve z›rhl› araçlarla sald›r›l›yor. Hergün onlarca ton bomba at›l›yor. Kimyasal silahlar kullan›l›yor. ABD kapitalistleri en gelifltirilmifl silahlar›n› Irak halk›n›n bafl›nda deniyor. Bu savafl ayn› zamanda en son silahlar› görücüye ç›karma, silah pazar›n› açma amaçl›d›r… Zorbalar, haydutlar, gangsterler, cellatlar, soyguncular, talanc›lar, teröristler, katiller sürüsü iflbafl›nda. Ortal›¤› yakt›r›p y›k›yorlar. Evler, iflyerleri, köyler, kentler, g›-

da depolar›, fabrikalar, tarihi yerler yerle bir ediliyor. Sa¤lam cam, duvar kalm›yor. Tonluk bombalar insanlar›n kulaklar›n› patlat›yor. Çocuklar›n ödü patl›yor. ‹nsanlar su, temizlik malzemesi ve birçok yiyece¤i bulamaz hale geliyor. Uyku uyuyamayacak hale geliyor. Psikolojileri bozuluyor. Ortal›k kan, barut ve ceset kokuyor. TEZKERE KARARINI ÇIKARDILAR 9 Mart’ta Siirt’te yap›lan seçimle ‘milletvekili’ olan R. T. Erdo¤an emanet baflbakanlar›n› istifa ettirip 59. hükümeti kurup daha hükümet program›n› sunup güven oyu bile almadan efendisi Bush’un 3 gün süre tan›yan tehditli talimat› üzerine “tezkere”yi burjuva-feodal ah›r›na getirip 20 Mart günü 202 red, 1 çekimsere karfl› 332 oyla kabul ederek ç›karm›fl oldular. Böylece Erdo¤an ve hükümeti güven oyunu ilkin efendisinden ald›… Irak halk›n›n katledilmesi ve Türk askerlerinin ak›taca¤› kan›n pazarl›¤› anlaflmalar›ndaki pürüzlerinin giderilmesiyle hava üslerinin kullan›labilece¤i gevelemeye kalk›l›nca efendilerinden ABD D›fliflleri Powell saat 23:00’e kadar süre tan›d›. Bu tehditler üzerine TC Cumhurbaflkan›, Baflbakan, D›fliflleri Bakan› ve Genelkurmay Baflkan› “zirve yap”›p efendilerinin tan›d›¤› sürenin dolmas›na 15 dakika kala “Türkiye Amerika’n›n isteklerini yerine getirecek” karar›n› duyurdular. Hava alanlar›n›, üs ve hava koridorunu açt›lar. Ar-

lin’de bir etkinlik düzenlendi. yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤› etkinlik öncelikle devrim flehitleri için yap›lan biri dakikal›k sayg› duruflu ile bafllad›. Cemal Do¤ulu ve Tansel’in birlikte sundu¤u dinleti kitlenin be¤enisini ald›. Ard›ndan fiili’den gelen Alvaro adl› bir sanatç›n›n parçalar› etkinli¤e farkl› bir hava katt›. Folklor ekibinin sundu¤u Silifke ve Bitlis yöresi halk oyunlar› da kitleyi oldukça coflturdu. Ard›ndan toplumda kad›n›n yerini anlatan skeç sunuldu. Daha sonra TKP/ML ad›na bir konuflma yap›ld›. konuflmac› 8 Mart’›n günümüzde ne an-

lama geldi¤ini belirterek emperyalist sald›r›n›n gerçek amaçlar›na ve buna karfl› verilmesi gereken mücadelenin önemine vurgu yapt›. konuflmalar›n ard›ndan Sibel, Yücel ve Umut’un sundu¤u müzik dinletisi ile son buldu. LONDRA 8 Mart’ta feminist bir grup taraf›ndan düzenlenen yürüyüflte Londra TKM kad›n komitesi de kendi pankart ve düflünceleri ile yer ald›. Bir çok ulustan yaklafl›k 500 kiflinin kat›l›m› ile gerçekleflen yürüyüflte hakim olan emperyalist sald›r› karfl›tl›¤› idi. Gündemden kaynakl› da-

ha çok sald›r› karfl›t› bir gösteriye dönüfltü. Bu yürüyüflün ard›ndan 9 Mart günü Londra TKM’de ayr› bir etkinlik yap›ld›. Kad›n devrim flehitlerinin resimleri ile süslenen salonda aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan etkinlik sayg› duruflu ile devam etti. TKM bünyesinde çal›flma yürüten ‹syana Özlem adl› müzik grubunun dinletisi ve TKM Halk Oyunlar› ekibininde yer ald›¤› etkinlik fliirlerle bitirildi. Program›n k›sa olmas›ndan kaynakl› gerçeklefltirilemeyen “fiiddet, Savafl ve Kad›n” isimli söylefli baflka bir tarihe ertelendi.

t›k Amerikan ve ‹ngiliz savafl uçaklar› resmen Türkiye’de kalk›p Irak’a tonlarca bomba ya¤d›rmaya devam edecek. Türkiye Kürdistan›’nda ABD’ye yeni verilen 9 üs ve aylard›r depolanan askeri araç, cephane ve katil sürüleri Irak Kürdistan› ve Irak iç kesimlerine rahat girip ç›kacak. Daha Irak ve Irak’taki Kürdistan iflgal edilmeden Türkiye, T. Kürdistan›’›n birçok yerleri iflgal edilmifl durumda… “Tezkere” savafl›n resmen bafllad›¤› gün ç›kar›l›p müjdesini efendisine iletirken gizli pazarl›k anlaflmalar›n›n geçerlili¤ini geveleyen iki hafta öncesinin baflbakan›, flimdinin yeni D›fliflleri Bakan› A.Gül’e ABD D›fliflleri Bakan› C.Powel, “mali yard›m paketinin art›k gündemde olmad›¤›”n›, “Irak ›n toprak bütünlü¤ü zaten ortak amac›m›zd›r. Türk ekonomisinin istikrar›n›n korunmas› için ABD’nin IMF ve DB nezdinde deste¤inin sürece¤i ilan edilecektir. Bu çerçevede ek destek için gerekli ad›mlar at›lacakt›r” diyerek o anlaflmay› unutun demifl oluyordu. Efendilerinin a¤z›ndan konuflup savafl 盤›rtkanl›¤› yapan burjuva medya efendileri Powell’in a¤z›ndan “geç kald›n›z Mr.Gül” diye manflet at›yorlard›. Efendilerinin bu süprizi Erdo¤an ve Gül’ü floke etmifl hali burjuva bas›na yans›m›fl haliyle görülmeye de¤erdi. “Ben tüccar›m iyi pazarl›k yapmas›n› bilirim” ve “usta kaptan f›rt›nal› havada belli olur” diyen baflbakan Erdo¤an efendisi taraf›ndan ‘kaz›klanm›fl’, doland›r›lm›fl, hayalleri sönmüfl durumda görünüyordu. Hizmetinde oldu¤u kompradorlardan yiyece¤i z›lg›t› düflünüyordu. Ve çok geçmeden her zamanki flaklabanl›¤›yla a¤z›nda salyalar ak›tarak kudurmuflça öfkelenen S. Sabanc›, “gitti bizim dolarlar diye

adeta a¤l›yordu. Sabanc›, “Talih kuflu omzumuza kondu, biz burada ba¤›rd›k hayk›rd›k, k›fl k›fl k›fl, kuflu uçurttuk. Bu kufl uçtu. Uzun zaman, ne uçtu, neyi kaybettik bunu hep beraber görece¤iz. Üzüntüm var” sözleriyle sermayelerine katacaklar› kiral›k katillik paras›n› kaç›rd›klar›na yan›yordu. ‹fiGALE KARfiI EYLEMLER YÜKSEL‹YOR ABD ve ‹ngiliz emperyalistlerinin Irak’a sald›r› ve iflgaline, Ortado¤u, Türkiye gibi birçok yeri flimdiden iflgaline karfl› dünyan›n ço¤u ülkelerinde iflçi s›n›f› ve emekçi halk çocuk, genç, kad›n, erkek, yafll› demeden binler, onbinler, yüzbinler ve hatta kimi ülkelerde milyonlar sokaklara dökülüyor: Sald›r›-‹flgal fiilen bafllad›ktan sonra tepkilerin kitleselli¤i dahada büyüyor. Baflta ABD olmak üzere, emperyalist ülkelerdeki medya Vietnam savafl› döneminden bu yana böyle kitlesel gösteriler görülmüfl de¤il diyor. Birçok yerlerdeki gösteriler polislerle çat›flmaya kadar var›yor ve polis sald›r›lar› halk›n tepki ve gösterilerini önleyemiyor. Dünyada komünist hareketin zay›fl›¤›ndan dolay› bu kitle gösterilerinde de proleter s›n›f bilinci, devrimci bilinç zay›ft›r.Bu, komunist ve devrimci hareketin eksik ve yetersizli¤idir. Bu, bizlere daha çok görev, sorumluluk yüklüyor. Daha çok emek, enerji ve azimle çal›flmak gerekti¤ini gösteriyor… Bu, düflüncede, yaz›lar›m›zda, prati¤imizde, gösterilerde, her yerde ve her vesileyle bir s›n›f oldu¤umuzu, proleterya s›n›f›n› temsil etti¤imizi bir an olsun hiçbir meselede unutmamak gerekti¤ini ve s›n›f sorumlulu¤umuzla bu kitle gösterilerine proleter devrimi, halk devrimi bilincini tafl›mam›z gerekti¤ini,bunun için daha çok çok çaba sarfetmek gerek-

ti¤ini gösteriyor. S›n›fa karfl› s›n›f, emperyalist savafllara karfl› devrimci iktidar savafl› ifllenmeli, kahrolsun emperyalist iflgal, kahrolsun mevcut emperyalist savafl, kahrolsun emperyalizm, yaflas›n devrim ve sosyalizm. Emperyalizm var oldukça savafllar kaç›n›lmaz, devrimler emperyalist savafllara son verir. ‹flçiler, emekçiler birleflin, iktidar› al›p yönetin. Yaflas›n iflçi s›n›f› ve emekçi halk›n iktidar mücadelesi vb. mahiyetinde bilinç ve sloganlar ifllenmeli, tafl›nmal›d›r. Devrim-sosyalizm alternatifi tafl›nmal›… ‹flgalci güçler stratejik planlar›n›n daha bafl›nda say›l›r, ülkemizde de daha uzun y›llar kalacaklar›na benziyor, 3-5 y›l dillendiriliyor ama öte yanda T. Kürdistan›’nda 20 y›ll›¤›na araziler kiralan›yor, yeni üsler kuruluyor. Sonras› içinde haz›rl›k yapt›klar› anlafl›l›yor. Dolay›s›yla ülkemizdeki iflgale ve iflgalcilerin uflaklar›na karfl› tepki ve mücadeleyi gelifltirmeli, körüklemeli ve yükseltmeli. Devrimcilerin, hele hele de kendine komünist diyenlerin görevi ‘tepkilere kat›lmak, onlar›n militanl›¤›n› kendimize tafl›mak de¤il, (böyle söylemek kendini demokratlardan bile geri seviyede görmek, d›fl›ndakilere de kabullendirmek, misyonunu öncü ve önderlik de¤il de kuyrukçu oldu¤unu sanmak ve kabullenmek olur…) düflünce ve eylemleriyle en ileride, en militan olmakt›r, öngörü ve insiyatifle öncü’lük ve önderlik etmektir. Bu sorumlulukla militan bir faaliyet yürütmeli, ak›l ve enerjimizi kat kat art›rmal›, kitle faaliyeti ve eylemlerimizle kendimizi ortaya koymal›y›z. ‹flçi s›n›f› ve emekçi kitlelere devrimci, komünist bilinç ve militanl›k tafl›mak bizlerin görevidir, bunu her aç›dan göstermeli ve buna lay›k bir pratik sergilemeliyiz…


5

25

28 Mart-10 Nisan 2003

Irak’a bafllat›lan savaflla ABD emperyalizmi kanl› tarihine bir yenisini daha ekledi ABD emperyalistlerinin suç ortaklar› ‹ngiltere, ‹talya, Japonya, Hollanda, ‹spanya ve Türkiye’ye karfl› sessiz kalmayal›m! ABD emperyalizmi aylard›r haz›rl›klar›n› yapt›¤› sald›r› savafl›n› 20 Mart günü bafllatt›. Yan›na ald›¤› müttefikleri ile hiçbir uluslararas› karar› tan›madan emperyalist emellerini gerçeklefltirmek için giriflilen bu savaflta tek hedefin Irak petrolleri ve di¤er zenginlik kaynaklar› oldu¤unu aç›klayan ABD dünyan›n tek imparatoru oldu¤unu ilan etmifl bulunuyor. Önceleri Irak’ta kimyasal silahlar› öne sürerek denetim yap›lmas›n› isteyen ABD, BM’nin yapt›¤› tüm aramalarda söz konusu kimyasal silahlara rastlanmamas›n›n ard›ndan bu seferde Saddam’›n Irak’› terk etmemesini bahane ederek sald›r›s›n› bafllatt›. Savafl›n bafllamas› ile

ABD bu savafla 11 y›ldan beri haz›rland›¤›n› tüm dünyaya aç›klad›. Ve ilk yap›lan aç›klamalarda hedeflerinin öncelikle petrol bölgelerini ele geçirmek oldu¤unu, ard›ndan da Irak’›n tümünü iflgal edeceklerini aç›klam›fl bulunuyorlar. Tüm plan ABD ve ‹ngiltere ortakl›¤› temelinde gelifliyor. Yani ABD kadar ‹ngiltere’de bu savafl›n suçlular›ndan biridir. ‹lk bombalamalarda yüzlerce insan›n ölümü, hatta milyona varan insanlar›n ölümü kimseyi flafl›rtmamal›d›r. ABD bu savaflta yeni üretilen silahlar› deneyece¤ini son dönemlerde aç›kça ilan etmiflti. Bas›na tan›t›lan yeni bombalar›n ne kadar etkileyici oldu¤u ile övünerek savafl› bu bombalar sayesin-

de çabuk kazanaca¤›n› belirtmekten bile geri durmad›. ABD ve ‹ngiltere’nin bu savafltaki sald›rgan tutumuna karfl›n bu savafla destek veren ‹talya, ‹spanya, Japonya, Hollanda, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’de ABD ve ‹ngiltere kadar suçludurlar. Türkiye’de ABD askerlerinin konufllanmas› ve geçifli için yap›lan oylamada parlamentodan ret karar› ç›kmas›na ra¤men yeni bir tezkere ile savafla kat›lmak için acele eden hükümetin savafl suçlusu oldu¤u aç›kt›r. ABD önderli¤inde Irak’a karfl› bafllat›lm›fl olan bu kanl› sald›r›y› lanetliyoruz. Bu savafl ABD’nin Ortado¤u’yu iflgal savafl›d›r. Petrol için giriflilmifl kanl› bir sa-

vaflt›r. Masum Irak halk› bu sald›r› savafl›nda yüz binlerce kay›p verecektir. Daha flimdiden binlerce insan Irak’› terk ederek mülteci durumuna düflmüfl bulunuyor. Y›llard›r ambargo alt›nda yaflayan bu savaflla birlikte daha da kötü flartlar alt›nda yaflayacak çocuklar, yafll›lar ve hastalar bu savafltan en çok zarar› görecektir. ABD’nin kimyasal gaz ve biyolojik silahlar› kullanmas› an meselesidir. Ve bundan çekinmeyecektir. Bu savafl›n uza¤›nda olmak savafl› hissetmemek de¤ildir. Savafl› her an hissetmeliyiz. Ölen her insan bir kay›pt›r. Bu savaflta insanlar›n hiçbir ç›kar› yoktur. ABD kendi emellerini gerçeklefltirmek için durmadan sald›-

r›yor, katlediyor ve iflgal ediyor. Art›k sessiz kalman›n de¤il sesimizi yükseltmenin zaman›d›r. ‹ki dünya savafl› yaflayan Avrupa savafl›n nelere yol açt›¤›n› çok iyi biliyor. Savafl ac›, yoksulluk, göz yafl›, açl›k ve y›k›m demektir. ABD’nin yeni sald›r›s› tüm insanl›¤ad›r. Art›k soka¤a ç›kma zaman›d›r. KAHROLSUN ABD VE ‹NG‹LTERE’N‹N IRAK’A SALDIRISI! KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM, FAfi‹ZM VE HER TÜRDEN GER‹C‹L‹K! AT‹F, AT‹GF, HT‹F, FRANSA-AT‹K, ‹NG‹LTERE-AT‹K, AT‹K-YDG, YEN‹ KADIN

ABD’L‹ TARIM ‹fiÇ‹LER‹ KÖLECE ÇALIfiTIRILIYOR ABD’deki Taco Bell adl› flirketin ucuz iflgücüyle üretilen domateslerin en iyi al›c›lar›ndan biri oldu¤u ö¤renildi. fiirketin merkez binas› önünde 10 günlük açl›k grevi yaparak içinde bulunduklar› kötü koflullar› ortaya koyan Floridal› tar›m iflçileri, toplad›klar› do-

matesin kilosu bafl›na sadece 2 sent ald›klar›n› söylüyorlar. TL ile 30 bin liraya eflit olan bu ücret iflçilerin nas›l kölece çal›flt›r›ld›klar›n› da aç›kça ortaya koyuyor. Geçti¤imiz günlerde Taco Bell’in merkez binas›na giden iflçiler flirket yöneti-

mine taleplerini sundu. Bugün ise 7 günlük çal›flman›n karfl›l›¤›nda haftal›k 80 dolar alan iflçiler normal bir iflçi ücretinin onda birini bile almam›fl oluyor. Yaflayabilecekleri bir ücret talep eden iflçiler haklar›n›n verilmesini talep ediyorlar. (H. Merkezi)

fiam’da 250 bin kifli ABD’yi protesto etti ABD’nin Irak’a yönelik bafllatt›¤› savafl› protesto gösterileri giderek yay›l›yor. Suriye’nin baflkenti fiam’da yap›lan savafl karfl›t› gösteriye yaklafl›k 250 bin kifli kat›ld›. Berut’ta da onbinlerce ABD karfl›t› gösteri düzenledi. Suriye hükümeti taraf›ndan organize edilen ve Özgürlük Meydan›’nda yap›lan gösteride, ABD bayraklar› yak›l›rken, ABD ile iflbirli¤i yapan Arap ülkeleri de k›nand›. 250 bin kiflinin kat›ld›¤› eylemde, yap›lan konuflmalarda, ABD Baflkan› Bush ve ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair’in bütün Or-

tado¤u halklar›na savafl açt›¤›na dikkat çekilirken, Ortado¤u ülkelerinin iflgal edilmek istendi¤i ifade edildi.Konuflmalarda, Arap hükümetlerine ABD ile iflbirlikçili¤i yapmaktan vazgeçilmesi ça¤r›s› yap›l›rken, Arap gençlerin Irak’la dayan›flma içinde olmas› gerekti¤i belirtildi. Ermeniler, Kürtler, Hristiyan çevrelerin önde gelen temsilcilerinin de kat›ld›¤› gösteride, “Bush-Blair Katil’’, “‹flgalciler Irak’tan çekilsin’’, “Bar›fl istiyoruz”, “Irak’a savafl bütün Araplar karfl› savaflt›r”, “fiimdi

intifada zaman›’’ sloganlar› at›ld›. BEYRUT’TA ONB‹NLER YÜRÜDÜ Bu arada, Lübnan’›n baflkenti Beyrut’ta da ABD’nin Irak’a sald›r›s› yap›lan bir gösteriyle protesto edildi. Hizbullah, HAMAS, ‹slami Cihad, Filistinli Örgütler ve Lübnanl› Demokratik örgütlerin de aralar›nda bulundu¤u onbinlerce kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte, Amerika’y› destekleyen Kuveyt ve Ürdün gibi ülkeler de k›nand›. (D‹HA)

LONDRA’DA 8 MART 8 Mart’ta feminist bir grup taraf›ndan düzenlenen yürüyüflte Londra TKM Kad›n Komitesi de kendi pankart ve düflünceleriyle yer ald›. Birçok ulustan 400-500 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen yürüyüflün içeri¤ine hakim olan savafl karfl›t› slogan ve pankartlard›. Bu yürüyüflün d›fl›nda 9 Mart Pazar günü Londra T.K.M’de bir etkinlik yap›ld›. Kad›n flehitlerin resimlerinin yer ald›¤› etkinlik sayg› duruflu ile bafllad›. Daha sonra T.K.M Kad›n Komisyonu’nun etkinlikle ilgili aç›l›fl metni okundu. T.K.M bünyesinde çal›flma yürüten “‹syana Özlem” müzik grubu, Halk Oyunlar› Ekibi ve fliirlerin yer ald›¤› etkinlik coflkulu bir flekilde bitirildi. (Londra)


28 Mart -10 Nisan 2003

5

26

K›z›ldere Direnifli; “Biz buraya dönmeye de¤il ölmeye geldik” 30 Mart 1972’de Tokat Niksar’a ba¤l› K›z›ldere köyünde 10 devrimci direnifl sloganlar›yla birlikte ölümsüzleflti.

“Oy dere K›z›ldere Böyle ak›fl›n nere Bizde hal mi b›rakt›n Sana can vere vere oy... oy... oy ... Dere bizim evimiz Suyu al›nterimiz Söyle nedendir dere Vurulur gençlerimiz oy... oy... oy... Dere böyle durulmaz Gence kurflun s›k›lmaz Sanma faflist olandan Birgün hesap sorulmaz oy... oy... oy...”

K›z›ldere direniflinden sonra halk taraf›ndan ve devrimciler taraf›ndan söylenen K›z›ldere marfl›, 70’lerden günümüze yarat›lan bu direnifl gelene¤ini dilden dile halk›n yüre¤ine tafl›m›flt›r. Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan, Hüseyin ‹nan’›n idam edilmelerini engellemek amac›yla THKP-C ve THKO önder ve savaflç›lar› birlikte eylem düzenleyerek Ünye’de bulunan NATO üssünde görevli

3 ‹ngiliz teknisyeni kaç›r›r. E¤er Denizlerin infaz› hemen durdurulup, bu, radyolardan aç›klanmazsa ‹ngiliz ajanlar›n› öldüreceklerini aç›klarlar. Kaç›rd›klar› ‹ngilizlerle birlikte Tokat Niksar’›n K›z›ldere köyüne gelen Mahir Çayan ve arkadafllar›n›n bu talepleri devlette ve emperyalistlerde tam bir flok etkisi yarat›r. Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir baflta olmak üzere bütün illerin

Martin Luther King öldürüldü Dr. Martin Luther King, neredeyse Amerika kolonilerinin kurulufluyla bafllayan 19. yy. sonunda Güney ve Kuzey eyaletini vahfli bir iç savaflta karfl› karfl›ya getiren ve Güney’in yenilgisiyle çözülece¤i umulurken, kald›r›lan köleli¤in yerini ›rk ayr›mc›l›¤›n›n almas›yla günümüze de¤in gelen çok eski ve temel bir soruna, siyahlar›n eflitlik davas›na 1950’lerin ortas›nda bafllatt›¤› kitlesel mücadelelerle çözüm arad›. Babtist zenci kilisesinde rahiplik yapan Güneyli bir aileden geliyordu. Irk eflitli¤i mücadelesinde uygulad›¤› fliddeti reddeden yöntemler nedeniyle kendisine 1964 Nobel Bar›fl ödülü verildi. 4 Nisan 1968 y›l›nda Martin Luther King, Memphis’te kald›¤› bir otelde öldürüldü.

Lena madenlerinde direnifl ve katliam 4 Nisan 1912’de Do¤u Sibirya’da Lena nehrindeki alt›n madenleri iflçileri çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi için greve gitti. ‹flçilerin grevini durdurmak için atefl eden hükümet askerleri 270 iflçiyi öldürdü. Olay büyük protestolara yol açt›. Rus ‹mparatorlu¤u’nun çeflitli bölgelerinde yar›m milyondan fazla iflçi protesto gösterilerine kat›ld›. Bu direnifl, 1906’dan beri suskun olan devrimci iflçi ve ayd›nlar›n tekrar canlanmas›na ve örgütlenmesine neden oldu.

s›k›yönetim komutanl›klar›na haber gönderilir. Türkiye çap›nda bir operasyon bafllar. Ve bütün Karadeniz bölgesi havadan ve karadan ma¤aralara kadar aranmaya bafllar. Mahirlerin bulunduklar› ev tespit edilerek etraflar› sar›l›r. 30 Mart 1972 sabah› K›z›ldere tam bir kuflatma alt›ndad›r. Operasyona kat›lan dönemin ‹çiflleri Bakan› Ferit Kubat, o güne iliflkin mecliste yapt›¤› aç›klamada flöyle diyor-

du: “Devaml› ihtar ve tekliflerimiz karfl›s›nda ‘biz buraya dönmeye de¤il ölmeye geldik’ diyorlard›. Bu sözlerden ölmeye ve öldürmeye kararl› olduklar› taraf›m›zdan anlafl›lm›flt›r.” Yine M‹T mensubu Mehmet Eymür de yaflad›klar›n› flu flekilde aktar›yor: “Mahir Çayan ve Ömer Ayna’n›n pencereden d›flar› bakt›klar›n› gördük. Askerler megafonla ça¤r›da bulunarak etraflar›n›n sar›ld›¤›n› ve teslim olmalar›n›

söylediler. Mahir Çayan cevaben bütün dünyan›n ve Türkiye’nin gözünün flu anda orda bulundu¤unu, yaklafl›ld›¤› veya atefl aç›ld›¤› takdirde ellerinde bulunan 3 ‹ngiliz’i öldüreceklerini, ölmeye ve öldürmeye kararl› olduklar›n›, sonuna kadar çarp›flacaklar›n› bildirdi.” Mahir Çayan aç›lan ilk atefl sonucu flehit düfler. Mahir Çayan’›n flehit düflmesinden sonra di¤er devrimciler taraf›ndan rehineler öldürülür. Devletin atefline ateflle karfl›l›k verirler. Havan, roket, makinal› tüfek atefli alt›nda Mahir Çayan, Sinan Kaz›m Özüdo¤ru, Hüdai Ar›kan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Y›lmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna K›z›ldere’de bir direnifl destan› yaratarak ölümsüzlefltiler. K›z›ldere’de yaflanan bu deneyim, Türkiye devrimi içerisinde devrimci dayan›flman›n en güzel örneklerini sergilemesi aç›s›ndan önemli siyasal kazan›mlar içermektedir.

Marshall Plan› ABD D›fliflleri Bakan› George Marshall taraf›ndan ortaya at›lan program, 2. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda yaflanan iflsizlik, yoksulluk ve kargaflan›n, Bat› Avrupal› halklar› komünist partilere yöneltmesinden çekinen ABD yönetimi, bu ülkelerin ekonomik durumlar›n›n biran önce düzeltilmesi için bir program haz›rlad›. 5 Haziran 1947’de haz›rlanan Marshall Plan›, 3 Nisan 1948’de ABD kongresi taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girdi.

Pablo Picasso’nun Faflizmi anlatan Guernica adl› tablosu.

Pablo Picasso Güney ‹spanya’n›n Mologo kentinde do¤an Picasso, yaln›zca ressam de¤il ayn› zamanda karikatürist, heykeltrafl, seramikçi, dokumac›, flair ve tiyatro yazar›d›r. 2. Emperyalist Paylafl›m Savafl› öncesi “Benim resimlerim düflmana karfl› sald›r› ve savunma silah›d›r” diyen Picasso, 2. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonunda Frans›z Komünist Partisi’ne üye oldu. En önemli eserlerinden biri faflizmin vahfletini anlatan “Guernica”d›r. Pablo Picasso, 8 Nisan 1973’te yaflama veda etti.


5

27

28 Mart-10 Nisan 2003

“Ali’nin askeri yönleri çok güçlüydü” 6 Nisan 1983 tarihinde ‹stanbul Bak›rköy ‹ncirli’de bir yoldafl›n›n evini boflaltmaya gitti¤i s›rada kurulan pusu sonucu katledilen Ali Uçar’›n ölüm y›ldönümü vesilesiyle a¤abeyi Musa Uçar ile görüfltük.

Musa Uçar -Ali Uçar’› bize anlat›r m›s›n›z? -Ali benden 3 yafl küçük. O ortaokula giderken ben Tunceli’de ö¤retmen okulunda okuyordum. O dönem bir s›nav vard› onu da seçmifllerdi, s›nava girmek için Tunceli’ye yan›ma geldi. S›nav› kazanamad›. Maddi durumumuzun iyi olmamas›ndan dolay› ortaokul birinci s›n›ftan ayr›l›p ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’da Kazl›çeflme’de deri iflçilerinin yo¤un oldu¤u yerde çal›flmaya bafllad›. Daha çok, restorant, lokanta türü yerlerde çal›fl›yordu. -Devrimci düflüncelerle orada m› tan›flt›? -Kazl›çeflme’de taa ‹brahimler döneminden kalma bir temel vard›. O süreçte ben gidip geliyordum. Atilla Özkanlar›n bir çal›flmas› vard›. Ali o dönem Atilla Özkanlarla tan›flm›flt›. -Daha sonra okuluna devam edebildi mi? -Devam edemedi. Devrimcilerle tan›flt›ktan sonra onlarla s›k s›k görüflmeye bafllad›. Asker yönleri hep öne ç›kt›¤› için daha çok askeri faaliyetlere kat›l›rd›. Ali ve arkadafllar› Zeytinburnu’nda birçok devrimcinin öldürülmesi olay›nda ad› olan Veli Can Oduncu isimli faflisti dövmüfllerdi. Ondan sonra bir daha oralara gidemiyor bu flah›s. Bu dönemler 75, 76’l› y›llar, bu y›llarda örgütle iliflkisi daha da artm›flt›. Ben o dönemde ö¤retmenlik yap›yordum memlekette. Yaz›n geliyordum buraya, Kazl›çeflme’de 2-3 ay çal›fl›yor gidiyordum. Ali bu y›llarda iflten falan ayr›l›yor, sonradan ö¤rendi¤ime göre askeri komitede yer al›yor. Askeri yönü çok güçlüydü. Selahattin Do¤an’la arkadafll›¤› vard›. Cemil Oka

ile ayn› komitede yer alm›fllar. Birlikte kamulaflt›rma eylemlerine kat›lm›fllar. Toptafl› Hapishanesi’nde 77 y›l›nda kendi yoldafllar› ve di¤er devrimcilerin kaç›r›lmas› eylemine kat›lm›fl. Bu eylemden sonra Dersim taraflar›na geldi. K›sa sürede Dersim’de çok sevilen birisi olmufltu. Orda kald›¤› evde görüfltük. Aile bunu çok sevmiflti. Hatta bir genç k›zlar› vard›. Duygusal anlamda da aralar›nda bir iliflki olmufl, birara evlenmek istediler ama olmad›, neden olmad› bilemiyorum. Net olarak bilmiyorum ama Ali’nin anlat›mlar›na göre TKP/ML’nin 1. Konferans›’ndan sonra 78’lerde ordunun ilk birli¤ini oluflturuyorlar. O da bunun içinde sorumlu olarak yer al›yor. Bir gün Munzur Da¤lar›nda geziyorlar, orda bir göl var. Arkadafllar›ndan biri soruyor “Ya flimdi sen emir verdi¤inde biz her istedi¤ini yapmak zorunda m›y›z?” diye. Birbirleriyle flakalafl›yorlar. Biri “Tabi ya” diyor. Ali de çok ciddi bir flekilde “Sana emir veriyorum, burdan girip gölün öbür taraf›ndan ç›kacaks›n” diye flaka yap›yor. O arkadafl, elbiselerle giriyor göle. Arkadafllar›n›n bu safl›¤›n› anlat›r gülerdi hep. Bir dönem oralarda kald›ktan sonra 12 Eylül’den sonra tekrar ‹stanbul’a geldi. Ben de hapishaneden yeni ç›km›flt›m. Görüfltük bir hafta birlikte gezdik. Beni Kelebek filmine götürmüfltü. -Ali Uçar’›n yoldafllar›yla iliflkisi, ailesiyle iliflkisi nas›ld›? Biraz kiflilik özelliklerinden bahseder misiniz? -Hiç problem yaratmayan bir kiflili¤i vard›. Gerek arkadafllar› gerek ailesiyle iliflkileri çok iyiydi. Birbirimizden erken ayr›ld›k. O çocukça kavgalar› falan pek yapmad›k. Amatör anlamda ba¤lama çalard›. Pir Sultan’dan, Ruhi Su’dan söylerdi. Hapishanedeyken ziyaretime gelirdi, sohbet ederdik. Çok iyi bir iliflk imiz vard›. Kariyer düflkünü olmayan, çok candan ve samimi bir flekilde mücadele eden insanlardan biriydi. Belki kariyer anlam›nda çok yükseklerde de¤ildi ama içinde bulundu¤u örgütlülü¤ün geliflmesine çok katk›lar› oldu¤unu düflünüyorum.

K›sacas› örgütünün aktif askerlerinden biriydi. ‹llegal yönü çok güçlüydü. Atilla Özkan, Selahattin Do¤an, Cemil Okalar›n yan›nda kald›¤› için onlardan çok fley ö¤renmiflti. Kendisiyle sohbetlerimizde bunu anlard›m. Gösterifl merakl›s› biri de¤ildi. -Hiç tutukland› m›? -Elaz›¤’da Musa Duman’›n cezaland›r›lmas› olay›ndan sonra flüphe üzerine gözalt›na al›nm›fl, bir aya yak›n Elaz›¤ Hapishanesi’nde kald›. -Di¤er flehit düflen yoldafllar›yla ilgili yaflad›klar› an›lar›n› anlat›r m›yd› size? -Cemil Oka’n›n yaraland›¤› olay› anlatm›flt›. Cemil Oka ile birlikte Kad›köy’de bir kamulaflt›rma eylemine kat›lm›fllar. O eylemden sonra Cemil yakalanm›fl. Eylemden dönerlerken karfl›dan polisler geliyormufl, eylemi duymufllar. Polisler bunlar› farkediyor atefl ederek iki

sonra yeri tespit edilerek yakalan›yor. Yine faaliyet yürüttü¤ü Kars’ta bir an›s› var. Kars’ta o dönem h›rs›zlar meflhurdur. Halk gece bunlar› da h›rs›z zannediyor ve durduruyor. Ali biraz daha geriden gidiyor. Öndekileri ciddi ciddi rehin al›p etkisiz hale getiriyorlar. Ali geliyor, ç›kar›yor silah›; “Biz T‹KKO’cuyuz baflkalar›na benzemeyiz, b›rak›n onlar› yoksa hepinizi öldürürüm” diyor. Halk T‹KKO’nun ad›n› duyunca hemen b›rak›yor arkadafllar›n›, özür diliyorlar. T‹KKO’yu tan›yorlarm›fl orda. -fiehit düfltü¤ü olay› anlat›r m›s›n? -Ben evde de¤ildim o zaman. Radyoda bir haber duydum, isim vermiyordu. ‹stanbul’da bir T‹KKO’cunun öldürüldü¤ünü söylüyordu. Arkadafllar› onun Ali olabilece¤ini söylediler. Üç gün sonra eve gittim, o zaman ö¤rendim o gün

Bak›yorlar ve eve girmeye karar veriyorlar. Sonra perdeden biraz flüpheleniyorlar. Geri dönmek istiyorlar. Yanda bakkal varm›fl bakkala girmeye çal›fl›rlarken yakalan›yorlar. Hemen daireye ç›kar›yorlar ikisini de. Bu ara hemen “K›v›rc›k sen misin?” diye soruyorlar (K›v›rc›k evi boflaltmaya gelecek olan flahs›n ad›ym›fl.) Ali hemen kafa tutuyor “K›v›rc›k olsam nolacak?” diye. Bunlar› bana daha sonra o bayan anlatt›. Bayan›n anlat›m›na göre bunlar› iki ayr› odaya al›yorlar. Ama birbirlerinin seslerini çok net duyuyorlar. Yine soruyorlar, bir dirençle karfl›lafl›nca bu kez Ali’yi sorgulamaya bafll›yorlar; “Kimsin, nerde kal›yorsun, ad›n ne?” vs. sorular yo¤unlafl›yor. Bayan›n duydu¤u sözler flunlar oluyor sadece Ali’den; “fierefsiz

Erzincan Hapishanesi-1979 Sa¤ bafltaki Ali Uçar metre öteden, Cemil’i vuram›yorlar. Daha sonra Cemil ve Ali de atefl etmeye bafll›yor. Bu ara Cemil kas›¤›ndan yaralan›yor. Cemil üzerindeki montu beline sar›yor. O ana kadar küçük silah›n› kullanm›fl. Daha sonra yar› otomatik silah›n› ç›kar›yor. Birlikte polisleri tarayarak çemberi yar›yorlar. Bir ekmek arabas›na binerek ordan uzaklafl›yorlar. Cemil yaras›ndan dolay› eczaneden ilaç falan al›rken birkaç gün

ölenin Ali oldu¤unu. -Olay nas›l gerçekleflmiflti? -O dönemde çok sevdi¤i bir yoldafl› gözalt›na al›n›yor. Hemen evinin boflalt›lmas› gerekiyor. As›l sorumlu insanlar bunu yapm›yor. Ali bundan çok rahats›z oluyor ve evi de bilmedi¤i için gözalt›ndaki yoldafl›n›n efline ulaflmaya çal›fl›yor. Üçüncü gün ancak ulaflabiliyor. Ve birlikte gidiyorlar, evde pusu kurulmufl. Bunlar›n flifreleri var d›flardan anlafl›labilecek.

ölmektense fierefimle ölmeyi tercih ederim”. O ara atefl ediyorlar ve Ali’nin iniltileri duyuluyor. Ali orada ölüyor. Bu konuda dava açmay› düflündüm. Resmen infaz ediyorlar. Avukata dan›flt›m tan›k gerekiyordu. Ama bayan tan›kl›k yapmak istemedi. Tek tan›k da oydu.


28 Mart-10 Nisan 2003

5

28

Emperyalist sald›rganl›k alt›nda kad›nlar Emperyalist sald›rganl›¤›n topyekün sald›r›lar›n›n savafl aya¤›nda da kad›nlar ön plana ç›kar›lmaktad›r. Nas›l m›? Kad›na yönelik cephe gerisi politikalar asl›nda di¤er tüm sald›r›lar gibi planl› yap›l›yor. Cephe gerisinde de kad›n yine seks tüccarlar›n›n bir arac› ve meta gibi sat›l›yor ve al›n›yor. rk, köken, s›n›f, sosyal statü, cinsel köken ve yafla vb. ba¤l› sebeplerle fliddete, bask›ya u¤ruyor kad›nlar›m›z. Emperyalist sald›rganl›¤›n gölgesinde yine kad›nlar›m›z, kad›nlar savaflmaya devam ediyor. Emperyalist sald›rganl›¤›n çok yönlü sald›r›lar›n›n Irak’ta iflgal ve katliam olarak yafland›¤› flu günlerde savafl›n özellikle kad›nlar üzerindeki etkilerine de¤inmek gerekiyor. Emperyalizmin askeri anlamda sald›rganl›¤›n›n bir sonucu olarak fiili iflgalin etkileri hem bölge insanlar›n›n üzerinde hem de çevredeki ülke insanlar›n›n üzerinde psikolojik, fiziki anlamda etkileri uzun süre belleklerden silinmeyecek boyuttad›r. Televizyonda izledi¤imiz hastanelerden kolu, baca¤› kopmufl, depresyona girmifl insan manzaralar›n›n görüntüleri yaflananlar›n küçük bir yans›mas› olabilir ancak. Cephe gerisinde yaflananlarda ise kad›n›n özel bir yerinin oldu¤unun alt›n› çizmek gerekiyor. Cephede efli, kardefli, babas› kanla, canla bedenini bombalara, kurflunlara siper edenlerin ac›s›n› yaflayan kad›nlar cephe gerisinde neler yafl›yor, nelerle karfl›lafl›yor? Emperyalist sald›rganl›¤›n topyekün sald›r›lar›n›n savafl aya¤›nda da kad›nlar ön plana ç›kar›lmaktad›r. Nas›l m›? Kad›na yönelik cephe gerisi politikalar› asl›nda di¤er tüm sald›r›lar gibi planl› yap›l›yor. Cephe gerisinde de kad›n yine seks tüccarlar›n›n bir arac› ve meta gibi sat›l›yor ve al›n›yor. Birleflmifl Milletler (BM)’in Kosova’daki po-

I

lis gücünde görev yapan Texsasl› Jack Simmons “Buraya geldi¤imizde profesyonel olmaya çal›flt›k ama duygusal olmamak elde de¤il. Burada gerçek bir kölelik hüküm sürüyor. Kad›nlar al›n›yor, sat›l›yor ve mal gibi kullan›l›yorlar” diyor. Kad›n›n köle gibi sat›lmas›n›n ise önceden pazarl›klar› flirketlerle sa¤lan›yor. Hatta diyebiliriz ki burada da bir mafya oluflturulmufl. Kad›n pazarl›¤› y a p a n mafya, kad›nlar› sokaklardan kaç›r›yor ve kay›p listesine geçiriyor. Sivil bir yard›m kuruluflu olan Uluslararas› Göçmenlik Bürosu için çal›flan Melisa Colten kad›nlar›n mafyadan çok korktuklar›n› anlat›yor. “Kad›nlar genellikle üç befl gün bir odaya kapat›l›yorlar. Her fleyleri al›n›yor. Belki sadece su veriyorlar. Ço¤u; zaman ve yer kavram›n› yitiriyor.” Ve kad›nlar psikolojik anlamda da direniflleri k›r›l›p, dünyayla tüm ba¤lar› kesildikten sonra sat›fla haz›rlan›yorlar. Fiyatlar› ise 500

dolardan bafllay›p 2500 dolara kadar ç›kabiliyor. Cephe gerisinde kad›na sadece cinsel bir meta olarak bak›l›yor ve bu flekilde sa-

t›l›yor, pazarlan›yor. ‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl› öncesinde ve s›ras›nda 200 bin civar›nda Asyal› kad›n seks kölesi olarak çal›flt›r›lm›flt›. Seks kölesi gibi çal›flt›r›lan kad›nlar›n say›s› tecavüze u¤rayan kad›n say›s› ile orant›l› bir say›ya sahip. Savafl döneminde ülke içinde tecavüze u¤ramam›fl kad›n say›s› oldukça azd›r. Savafl sonras›nda do¤an birçok çocuk sava-

fl›n izlerini daha ana karn›nda iken yafl›yor. Eflini cepheye gönderip tecavüze u¤rayan birçok kad›n ekonomik anlamda birçok sorumluluk yüklenip evini geçindirmeye çal›fl›rken bir de baba misyonu yüklenmek zorunda. Efllerini, babalar›n›, kardefllerini yitiren kad›n› bekleyen bir di¤er sorun da iflgal sonucu ülkeyi terk etmeye zorlan›yor olmas›. Yani göç. Mültecili¤e itilen yaflamlar› bu kez de kamplarda sürecek zaman› belirsiz düzensiz günler bekliyor. Yaflamlar›n› sürdürebilmek için, yeni bir yaflam kurabilmek için bu kez de kamplarda mücadele etmeye çal›flan kad›n›n çektiklerini Afganistan’da efli ölen Vahide isimli bir kad›n flöyle anlat›yor; “Paflever’de kald›¤›m mülteci kamp›nda çocuklar›n› satan kad›nlar tan›yorum. Bir keresinde k›z›yla yaflayan bir kad›nla tan›flt›m. K›z› kökten dincilerin tecavüzüne u¤ray›nca akl›n› kaç›rd›.” Cephe gerisinde birçok sald›r›ya maruz kalan kad›n›n intihara sürüklenerek yaflam›na son verme oran› ise oldukça a¤›rd›r. Bir taraftan savafl devam ederken kad›nlar da cephe geri-

sinde birçok sald›r›ya karfl› savafl›m vermektedir. Kad›nlar sald›r›larla savafl›rken ise flunu çok iyi görmeleri gerekiyor. Erkeklerini cepheye sürükleyen, onlar› asker yapt›ran, kendilerine ise yapt›rd›¤› askerlerin ihtiyaçlar›n› karfl›lama görevi veren sistem, bunu yine egemenli¤ini sürdürebilmek için yapmaktad›r. Buna karfl›n ne yap›lmas› gerekir! Bunu iyi analiz etmeli ve savafla karfl› nas›l savaflaca¤›m›z› ö¤renmemiz gerekiyor. Gözü dönmüfl, can çekiflen emperyalist sistem hiçbir zaman kad›n ve erke¤in birlikte savaflmas›na izin vermeyecektir. Kad›n› savafl öncesinde oldu¤u gibi dört duvar aras›nda s›k›flt›r›p, sad›k bir köle gibi yaflam›n› sürdürmesini isterken, erke¤i de milli ve flovenist duygularla körükleyecek istedi¤i ideal vatansever(!) insan tiplerini oluflturacakt›r. Sald›r›lar›na ses ç›kmamas› için kad›na ve erke¤e misyonlar yükleyecek, amac›n› her zaman gizleyecektir. Gizlemeye çal›flt›¤› bu gerçekli¤e karfl›l›k ne yapaca¤›z peki? Yan›bafl›m›zda bir sald›r› yaflan›rken yine yerimizde oturup seyirci mi kalaca¤›z, çocuklar›m›z›, gençlerimizi bu haks›z savafla asker olarak m› gönderece¤iz? Ya da sald›r›lar›n kayna¤›na yönelerek savaflmaya evet mi diyece¤iz? Verdi¤imiz cevap asl›nda yaflama da evet demek olacak. Onurlu, namuslu, güvenli, umut dolu bir gelecek b›rakmak için çocuklar›m›za, savafl›n kayna¤› olan emperyalizme karfl› savaflal›m, mücadele edelim...

Yoksulluk k›skac›nda kad›nlar Ülkemizde yaflanan ekonomik kriz özellikle kad›nlar üzerinde birçok etki b›rak›yor. Batman’da çok say›da kad›n, kentin en ifllek caddesi üzerinde kurulan sebze pazar›nda taze yo¤urt satarak, ailesine ekonomik destek sunmaya çal›fl›yor. Tekel Caddesi’nde bulunan sebze hali, ailelerine ekonomik destek sunmak isteyen çok say›da Koçer ve göçzede kad›na ev sahipli¤i yap›yor. Kuca¤›nda iki ayl›k çocu-

¤uyla mayalad›¤› yo¤urdu sabah›n erken saatlerinde pazara getiren 25 yafl›ndaki Berivan Demir, 1990 y›l›nda kendi köylerinden göç ederek flehir merkezine yerlefltiklerini, 10 y›ld›r da yapt›¤› yo¤urdu pazara getirip satt›¤›n› söylüyor. Demir, “Eflim çal›flm›yor. Evin bütün ekonomik giderlerini ben karfl›l›yorum” diyor. Köylerinden zorla göçetmek zorunda kald›klar›n› kaydeden Demir, flunlar› dile getiriyor: “Bat-

man’da yaflanan iflsizlikten dolay› eflim ifl bulam›yor. Ben de hiç okula gitmedim. Tahsilim olmad›¤› için baflka yerde çal›flamam. Ancak yo¤urt satarak çocuklar›ma bakmaya çal›fl›yorum.” Günlük olarak 5 milyon lira kazand›¤›n› belirten Demir, “Geçmiflte yaflanan çat›flmal› ortam nedeniyle köyümüzden ve topra¤›m›zdan uzaklaflmak zorunda kald›k. fiehirde baflka yapacak iflimiz yok. Biz para de¤il bar›fl ve

haklar›m›z› istiyoruz” diyor. Üstü naylon çad›rla kapal› kulübe görünümündeki yerde yo¤urt sat›fl› yapan bir di¤er kad›n ise 40 yafl›ndaki Leyla Emin adl› Koçer. ‹klim de¤iflikliklerinin ve so¤uk havalar›n kendileri için ba¤lay›c› olmad›¤›n› söyleyen Emin, “Kar-k›fl farketmiyor. Sürekli buraday›z, yoksa aç kal›r›z” diyor. 20 y›ld›r ayn› pazarda yo¤urt ve süt satt›¤›n› ve günde sadece 5 milyon lira kazand›¤›n›

söyleyen Emin, “K›fl›n so¤uktan titriyoruz. Bazen o so¤uk havalarda hasta bile oluyoruz ama mecburuz baflka yolu yok” diye konufluyor. Batman’da erkeklere birinci s›n›f vatandafl statüsü tan›nd›¤›n› söyleyen Emin, kendilerinin her türlü haktan yoksun oldu¤unu söyleyerek, “Okumay› isterdim. Bar›fl ve kardefllik olsun isterdim ama sesimi kimse duymaz ki” diyor. (D‹HA)


5

29

28 Mart-10 Nisan 2003

Afl›k Veysel an›ld› Türk Halk Müzi¤i’nin kilometre tafllar›ndan biri olan ozan Afl›k Veysel, ölümünün 30. y›l›nda AKM’de düzenlenen bir etkinlikle an›ld›. Beyo¤lu Belediyesi taraf›ndan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma program›na, Beyo¤lu Belediye Baflkanvekili Bahattin Ulusan, Afl›k Veysel’in ailesi ve halk müzi¤i tutkunlar› kat›ld›. Aralar›nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da bulundu¤u çok say›da ismin de mesajlar gönderdi¤i törenin sunuculu¤unu Ayfle Ege-

soy yapt›. Afl›k Veysel’in kendi sesinden hayat hikayesinin dinlettirilmesinin ard›ndan ilk konuflmay› yapan Beyo¤lu Belediyesi Baflkanvekili Bahattin Ulusan, Beyo¤lu’nda bir parka Afl›k Veysel ad›n› verdiklerini söyledi. ‘GÖZLER‹NDEN EKS‹LEN IfiI⁄I YÜRE⁄‹NE KATTI’ Afl›k Veysel’in torunu Çi¤dem Özer ise, dedesinin vatan sevgisi ile dolu, ileri görüfllü, ayd›n bir ozan oldu¤unu vurgulayarak, “O birlikçi, birlefltirici bir insand›. fiiir-

‹stanbul’da filmler yar›flacak 22. Uluslararas› Film Festivali’nde bu y›l Kürt filmleri de di¤er filmlerle birlikte gösterime girecek.

22. Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali 12-27 Nisan tarihleri aras›nda yap›lacak. Festivalde bu y›l Kürt filmleri de yar›flacak. Kürt yönetmenlerden Bahman Ghabadi “Annemin Ülkesinin fiark›lar›” filmiyle uluslararas› yar›flma bölümünde, Irakl› Kürt yönetmen Ravin Asaf ise “Sar› Günler” isimli filmiyle ulusal yar›flma bölümüne kat›lacak. Festivalde 200’e yak›n film gösterilecek. Yönetmen Ravin Asaf “Rojen Zer” (Sar› Günler) adl› filminde bir Kürt köyünde yaflananlar› konu alm›fl. Bir gün oldukça fliflman bir Alman soprano, bu köye gelir bir süre burada kal›r. Kürt danslar› üzerine bir doktora haz›rlamak niyetindedir. Köyün a¤as› Ali A¤a, molla ve di¤er erkekler bu sar› saçl› kad›nla evlenme düflleri kurar ve konu bunun üzerinden flekillenir. Di¤er bir film ise

‹ranl› yönetmen Abbas Kiarostami’nin yönetti¤i On adl› film. Toplumsal olaylar› ve sorunlar› filmlerine tafl›yan Kiarostami, On isimli filminde ‹ran’dan 10 de¤iflik hikayeyi anlatmakta. ‹ran’dan di¤er bir film ise Manijeh Hikmet’in “Kad›nlar Hapishanesi” filmi. ‹ran’da Fecr film festivalinde yasaklanan ve mahkumlar›n gerçek hikayesini yans›tan bu filmin konusu flöyle: Tahran’da bir kad›nlar hapishanesinde fliddetli isyan ç›k›nca, yetkililer ayaklanmay› bast›rs›n diye hapishane müdürünü gönderirler. Müdür sert yöntemler kullanarak düzeni sa¤lamay› baflar›r. Bu filmin yönetmeni olan Hikmet kendi ülkesinde topluma gerçekleri yans›tt›¤› için ‹ran devleti taraf›ndan pek sevilmeyen yönetmenler aras›ndad›r. Bunlar›n d›fl›nda festivalde oynanacak filmlerden baz›lar› ise flöyle: “Gönderilmemifl Mektuplar” yönetmen Yusuf Kurçenli; “‹çerideki” yönetmen Ahmet Küçükyal›, “S›r Çocuklar›” Ayd›n Saman. Dünyan›n de¤iflik yerlerinde çekilen 200’e yak›n film, sinema severlere keyifli saatler yaflatacak.

leriyle halk› kardeflli¤e ça¤›rm›flt›r” diye konufltu. Daha sonra konuflan Araflt›rmac›-Yazar Ahmet Özdemir de, Afl›k Veysel’in gözlerinden eksilen ›fl›¤› gönlüne katt›¤›n› söyledi. Afl›k Veysel’in gerçek bir halk sanatç›s› oldu¤unu ifade eden Özdemir, “Ona olan ve giderek artan bu sevginin nedeni bu olsa gerek. Afl›k Veysel’in kiflili¤i ve eserleri kendisini ebediyyen yaflatacak güçtedir” fleklinde konufltu. Daha sonra Yeni Asya Gazetesi köfle yazar› Abdurah-

man fien, Niyazi Y›ld›r›m Gençosmano¤lu’nun Afl›k Veysel için yazd›¤› fliiri okudu. Program Muzaffer Özde-

mir, Dilek Özdemir ve Ekrem Ataer’in sundu¤u Afl›k Veysel türkülerinden oluflan birer dinleti ile sona erdi. (D‹HA)

Feqi Hüseyin Sa¤n›ç öldü ‹stanbul’da yaflam›n› yitiren Kürt dilbilimci Feqi Hüseyin Sa¤n›ç, binlerce kiflinin kat›l›m›yla memleketi Bitlis’in Tatvan ilçesinde topra¤a verildi. ‹stanbul’da düzenlenen törenin ard›ndan memleketine gönderilen Sa¤n›ç’›n cenazesi ö¤le saatlerinde Tatvan’a ulaflt›. Camide k›l›nan ö¤le namaz›ndan sonra cenaze 200 araçl›k bir konvoyla Karfl›yaka mezarl›¤›na gönderildi. Anma törenine DEHAP Yeniden Yap›land›rma Üyesi Salih Y›ld›z, Kürt Enstitüsü Baflkan› fiefik Beyaz, Tirejen Bawer Dergisi sahibi, HADEP’li baflkanlarla birlik-

te yaklafl›k 2 bin kifli kat›ld›. Törende ilk konuflmay› o¤lu Nevzat Sa¤n›ç yapt›. Sa¤n›ç “Babam ömrünü Kürt kültürü ve tarihi için harcad›” dedi. Ard›ndan konuflan Kürt Enstitüsü Baflkan› fiefik Beyaz “Kürtler önemli bir flahsiyeti kaybetmifl durumdad›r. Onu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yafl›yoruz” diyerek “bedenen aram›zda olmasa bile eserleri ile yaflayacakt›r” dedi. Kötü hava flartlar› alt›nda geçen törende sessizli¤in yan›s›ra al›nan genifl güvenlik önlemleri dikkat çekti. (‹stanbul)

Görecek günler var daha

25 fiubat 1917’de Gümülcüne’de do¤an Sabahattin Ali, 1927’de ‹stanbul Muallim Mektebini bitirmifltir. 1930 y›l›nda ilk toplumsal gerçekçi öyküleri-

nin oldu¤u “Resimli Ay” dergisinde Naz›m Hikmet’le tan›flm›flt›r. Bu dönem Ayd›n Ortaokulu’nda Almanca Ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. Ö¤rencilere “y›k›c›l›k propagandas›” yapt›¤› gerekçesiyle üç ay tutuklu kald›ktan sonra serbest b›rak›l›r. Bundan sonra ise tutuklamalar, kovuflturmalar yaflam›n›n bir parças› haline gelmifltir. 1932 y›l›nda “Atatürk’e hakaret etti¤i” gerekçesiyle Konya Askeri Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›ktan sonra Konya ve Sinop Hapishanelerinde kald›. Büyük ilgi uyand›ran fliirlerinden “Ald›rma Gönül”ü Sinop Hapishanesi’ndeyken yazm›flt›r. 1946’da Aziz Nesin’le birlikte mizah dergisi “Marko Pafla”y›

ç›kar›r. 1948 y›l›nda da “Zincirli Hürriyet” adl› dergideki bir yaz›s›ndan dolay› hakk›nda aç›lan soruflturmalar nedeniyle iflsiz kal›r ve kamyonla nakliyecilik yapar. 2 Nisan 1948’de K›rklareli’nden Bulgaristan’a geçerken öldürülür. Mezar› dahi belli olmayan yazar›n öykü ve romanlar›nda Anadolu insan›na yaklafl›m›yla, onlar›n ac›lar›yla, özlemleriyle, sevinçleriyle yans›tt›¤› gerçeklik edebiyatta ayr› bir yer tafl›maktad›r. Sabahattin Ali’nin en önemli eserlerinden baz›lar›; Da¤lar ve Rüzgar, Kurba¤alar›n Seranad›, De¤irmen, Kuyucakl› Yusuf, Esirler, ‹çimizdeki fieytan ve S›rça Köflk’tür.


28 Mart-10 Nisan 2003

‹flçi-köylü’den ABD EMPERYAL‹ZM‹ YEN‹LECEK T‹R Emperyalist haydutlar ve yeminli uflaklar›, Irak halk›na karfl› sald›r› savafl›n› bafllatt›lar. Ölüm kusan savafl makineleriyle Irak halk›na bombalar ya¤d›rarak, binlerce masum halk› ac›mas›zca katledecekler. Dünya halklar›n›n gözünün içine bak›p, en i¤renç yalanlara baflvurarak, insanl›k suçu ifllemeye devam edecekler. “Irak’›, Saddam Hüseyin’i silahs›zland›rma” ad›na “özgürlük” hareketini bafllatt›¤›n› iddia eden ABD emperyalist haydutlar›, en büyük özgürlük düflman› olduklar›n› ölüm kusan savafl makineleriyle bir kez daha ispatlad›lar. Bir kez daha halklar›n lanetini öfke ve tepkisini ald›lar. Bu savafl canavar›na dur diyecek günler mutlaka gelecektir. Tarih sayfalar›na en büyük insanl›k suçlusu, katliamc›, katil olarak geçen ABD emperyalistlerinin, y›llar önce, Irak’› iflgal plan›n› haz›rlad›¤› bilinmektedir. Bu stratejik iflgal ve istila plan› bugün pervas›zca yürürlü¤e konmaktad›r. Hiçbir yasa, hiçbir hukuk ve kural tan›madan hiçbir hakl› ve meflru gerekçeye dayanmadan yap›lan sald›r›y› sadece Irak halk›na yap›lm›fl sald›r› olarak alg›lamamak gerekir. Kim ki iflgal ve istila sald›r›s›n›n s›n›rlar›n›n sadece Irak’la s›n›rl› kalaca¤›n› düflünüyorsa fena halde yan›l›yor demektir. Bu sald›r› ezilen dünya halklar›na yönelik yap›lm›fl bir sald›r›d›r. Bu emperyalist sald›r›, halklar›n ba¤›ms›zl›k ve özgürlük iradesine yönelik yap›lm›fl alçakça bir sald›r›d›r. Sald›r›n›n yap›ld›¤› ilk günde dünya halklar›n›n büyük bir kesimi taraf›ndan lanetlenmifltir. Halklar›n özgürlük ve ba¤›ms›zl›k iradesi bu emperyalist sald›r›y› asla kabul etmeyecektir. Irak’a yönelik gerçeklefl-

5

30

tirilen bu sald›r› plan› emperyalizmin dünyaya egemen olma plan›n›n bir parças›d›r. Dünyan›n tek hakimi olma, dünya egemenli¤i için emperyalist hegemonya stratejisi, bugün Irak’› iflgal ve istila ederek, yar›n ‹ran’a, ertesi gün K. Kore’ye yönelik sald›r› ve iflgal hareketleriyle zincirleme olarak devam edecektir. ABD emperyalizmi 11 Eylül’den sonra oluflturdu¤u yeni konseptini ad›m ad›m uygulamaya koymaktad›r. Bu sald›rgan stratejinin önünde en büyük engel ezilen dünya halklar›n›n devrimci iradesi olacakt›r. ABD emperyalizmini engelleyecek güç ne AB emperyalistleri, ne Çin, ne Rusya, ne BM konseyi, ne Avrupa parlamentosu ne de uluslararas› hukuk kurallar›d›r. Bu sald›rgan stratejinin önünde en büyük engel ezilen dünya halklar›n›n devrimci iradesi olacakt›r. Bugün emperyalizmle (ki bugün bunun en büyük bayraktarl›¤›n› ABD emperyalistleri yapmaktad›r) ezilen dünya halklar› aras›ndaki çeliflme günümüz koflullar›nda derinleflerek keskinleflmektedir. Bu çeliflmenin geliflmesi halklar›n devrim iradesini ortaya ç›karman›n güçlü zeminini yaratacakt›r. Dünya bar›fl›n›n teminat›, ezilen dünya halklar›n›n halk savafl› stratejisidir. Ezilen dünya halklar›n›n bu teminat›, ba¤›ms›zl›k, halk demokrasisi ve sosyalizmi yaratacakt›r. Bugün ezilen dünya halklar› için emperyalizme ve uflaklar›na karfl› halk savafl› vermelerinin zemini ve koflullar› güçlüdür. ABD emperyalizminin askeri, teknik, lojistik ve taktiksel olarak güçlü oldu¤u do¤rudur, ancak ayn› zamanda zay›f yanlar› mevcuttur.

Baflta kendi halk› ve müslüman halklar olmak üzere dünyan›n ezilen halklar› taraf›ndan lanetlenmektedir. Halklar›n deste¤ini kaybetmifltir. Halklar› karfl›s›na alm›flt›r, bugünkü s›n›fsal ç›karlar› “bar›fltan” yana olan kapitalist ülkelerin hükümetlerini ve birçok yar›-sömürge ülkenin deste¤ini yitirmifltir. Destek kayb› her geçen gün daha da büyüyerek artacakt›r. ABD emperyalistleri sald›r› savafllar›n› devam ettirerek, bir avuç ufla¤›n deste¤i d›fl›nda halklar›n deste¤ini yitirerek dünya çap›nda yaln›zl›¤a gömülecektir. Hiçbir yalan ve manipülasyon halklar›n deste¤ini kazanmaya yetmeyecektir. Çünkü sald›rgan ve i¤renç yüzü, dünyaya egemen olma tehlikeli istemi, her geçen gün ortaya ç›kmakta, halklar›n lanetini ve öfkesini kazanmaktad›r. 15 fiubat’ta dünya çap›nda gerçeklefltirilen miting ve protesto gösterileri, bir kez daha göstermifltir ki milyonlarca halk›n iradesi ABD emperyalist sald›rganl›¤a ve savafl politikas›na karfl›d›r. ABD emperyalizmi Vietnam savafl›ndan bu yana böylesine büyük bir kitle öfkesiyle karfl›laflmam›fl ve halklar›n bu boyutta tepkisini almam›flt›. Baflkan MAO’nun dedi¤i gibi ABD emperyalizmi “her yeni sald›r›ya giriflti¤inde boynuna yeni bir ilmik daha geçirmektedir. Emperyalizm tüm dünya halklar› taraf›ndan kuflat›lm›fl bulunmaktad›r.’’ ABD emperyalizmi bugün henüz halklar›n devrim iradesi taraf›ndan kuflat›lmam›flsa bile ancak onlar›n öfkesi taraf›ndan kuflat›ld›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu öfke kuflatmas› yar›n devrim kuflatmas›n› yaratacakt›r. Çünkü ABD emperyalizmi rüzgar ekmeye devam ediyor. Dünyan›n dört bir yan›nda halklar›n yükselen öfkesi yar›n kendi öz topraklar›nda ba¤›ms›zl›k ve özgürlük için mücadelesini de yaratacakt›r. Amerikan askerleri kendi anavatanlar›ndan uzakta haks›z bir savafl için savafl›yor, bu savafl›n uzamas› du-

rumunda morallerinin düflece¤i ve savaflma güçlerinin azalarak yenilecekleri aç›kt›r. Vietnam, Kore örnekleri bir kez daha hat›rlans›n! Kore ve Vietnam direniflleri unutulmad›. ABD emperyalistleri yeni V‹ETNAM ve yeni KORE sendromlar› yaflamaktan kurtulamayacak! Daha savafl bafllamadan halklar›n milyonlarca öfkesiyle karfl›laflan ABD’li savafl haydutlar›, bugün savafl› bafllatarak, milyarlar›n öfkesiyle karfl›laflacakt›r. Halklar›n devrimci öfkesi, atefl çemberine dönerek emperyalizmi kuflatacakt›r. ABD emperyalizmi hain bir kurt gibi halklara sald›rmakta, halklar› kölelefltirmekte, ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›na el uzatmakta, içifllerine müdahale ederek, azg›n bir düflman oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Halklar›n ba¤›ms›zl›k ve devrim iradesinin karfl›s›nda duran ABD emperyalizmi dünya bar›fl›n›n da en büyük düflman›d›r. ABD haydutuna karfl›, yenilmez irade, halklar›n devrim iradesidir. Ezilen halklar›n ba¤›ms›zl›k ve özgürlük iradesinin yegane ifadesi ise Halk SAVAfiI’d›r. Baflta ABD emperyalizmi olmak üzere bir avuç ufla¤› ve her türden gericili¤i alt etmenin yolu HALK SAVAfiI STRATEJ‹S‹NDEN GEÇMEKTED‹R. Emperyalistlerin ölüm kusan savafl makineleri varsa, halklar›n da HALK SAVAfiI silah› vard›r. Çin halk›n›n, Vietnam halk›n›n, Kore halk›n›n emperyalizme diz çöktüren silah›n›n HALK SAVAfiI stratejisi oldu¤u unutulmas›n! IRAK HALKININ ‹RADES‹ EMPERYAL‹ZM‹ VE UfiAKLARINI YENECEKT‹R Savafl, baflta Irak halk› olmak üzere halklara y›k›m ve ac› getirecektir. Ancak silahl› ABD emperyalist sald›r›s›na karfl› direnifl gösterilmeden, halklar köleli¤e raz› olursa, y›k›m ve ac› daha büyük olacakt›r. Dünya devrim tarihleri, s›n›f savafl›m deneyimleri, bunun say›s›z örnekleriyle doludur. ABD emperyalizminin

elinde ne kadar modern imha silahlar›, en son teknik donan›mlar, en geliflmifl savafl yöntemleri olursa olsun savafl›n sonucu kara savafl›m›nda belirlenecektir. Kara savafl› yi¤itli¤in, cesaretin, özveri ve inanc›n tayin edici oldu¤u bir savaflt›r. Halklar›n sahip oldu¤u ülke ve halk sevgisi, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k tutkusu, atom bombas›n› alt edecektir. Halklar›n devrimci iradesi tekni¤in ve atom silah›n›n iradesinden üstün ç›kacakt›r. Savafl Irak halk›n› olgunlaflt›racakt›r, devrim tarihlerini yazman›n koflullar›n› h›zland›racakt›r. Lenin yoldafl›n deyimiyle “Savafl›n dehflet ve ac›lar› halklar› uyand›rm›flt›r. Savafl tarihe h›z vermifltir. Tarih flimdi bir lokomotif h›z›yla ilerlemektedir.” Emperyalist sald›r› savafl›, halklar›n sosyal uyan›fl›n› misli görülmemifl flekilde h›zland›rarak, devrim bilincini güçlendirecektir. Irak halk›, bütün dünya halklar› gibi emperyalist sald›r›ya, savafla karfl›yd›, ancak savafltan korkmayaca¤› da kesindir. Halklara sald›r› meflru de¤ildir. Halklar›n savunma direnifli hakl› ve meflrudur. Hakl› direnifl, hakl› savafl› güçlendirecektir. Irak halk›n›n direnifl savafl› dünya halklar›na umut ve cesaret verecektir. Sosyal ve s›n›fsal uyan›fl› art›rarak emperyalizme karfl›, devrimci savafl bilincini güçlendirecektir. ABD emperyalistlerinin çokça övündükleri ölüm kusan silahlar›, Irak halk›n›n gözünü korkutamayacakt›r. Emperyalizmi ve uflaklar›n› yok etmenin yolu sald›r› savafl›na karfl› devrimci savaflla karfl› koymak, karfl›- devrimci savafla karfl›, devrimci savaflla karfl› koymakt›r. Irak halk› dünya halklar›n›n tarihi tecrübeleri ›fl›¤›nda HALK SAVAfiI silah›na mutlaka sar›lacakt›r. ABD emperyalizminin ve uflaklar›n›n bask› ve kuflatma politikalar›ndan, ya¤ma ve istilas›ndan ac› çeken halklar›n, HALK SAVAfiI’n›n hakl› bayra¤›n› yükseltmekten baflka kurtulufl yolu yoktur. Dünya bar›fl›n›n kazan›lmas› halk savafl›n›n yükseltilmesiyle gerçekleflecektir!


Bafltaraf› Sayfa 32”de ADANA Adana’n›n Yüre¤ir ‹lçesi’nde Newroz kutlamas› yapan yaklafl›k 50 bin kifli ABD’nin Irak politikalar›na tepkilerini dile getirdi. Newroz kutlamas›, Yüre¤ir’deki Otopark Alan›’nda yap›ld›. Yo¤un güvenlik önlemlerinin al›nd›¤› alana giren yaklafl›k 50 bin kifli, bar›fl ve kardefllik taleplerini dile getirdi. “Kad›n özgürlü¤ün gizli bahçesidir”, “Eflitlik, özgürlük, bar›fl, kardefllik hepsini eksiksiz bir arada istiyoruz”, “Newroz savafla karfl› bar›fl ve özgürlük günüdür” yaz›l› pankartlar›n dikkat çekti¤i kutlama alan›nda KADEK bayra¤› aç›ld›. Devrim flehitleri için sayg› duruflu ve Newroz ateflinin yak›lmas›yla bafllayan kutlamada Koma Raperin’in verdi¤i konser ve Koma Aryen’in folklor gösterisi kitleyi coflturdu. Bu arada, alana sokulmaya çal›fl›lan “Newroz dewrimci Kawa’n›n miras›d›r” yaz›l› pankartta bulunan ‘Newroz’un ‘W’ harfi yasak oldu¤u gerekçesiyle polislerce söküldü. Öte yandan, Özgür Halk Dergisi’nin “Yaflam›n bar›fl›n ve diriliflin sembolü olan Newroz’u selaml›yoruz” yaz›l› pankart› da alana sokulmad›. Irak sald›r›s›n›n protesto edildi¤i kutlamada, savaflta çocuklar›n ölmemesi için sembolik olarak çocuklar omuzlarda tafl›nd›. AYDIN Ayd›n’da Osman Yozgatl› Meydan›’nda bir araya gelen ve ço¤unlu¤u yöresel k›yafetli kad›nlar›n oluflturdu¤u yaklafl›k 4 bin kifli, Newroz’u kutlad›. ‘Devrim flehitleri’ an›s›na bir dakikal›k sayg› duruflu ile bafllayan kutlamada, “Newroz Atefli hiç sönmeyecek” yaz›l› pankart ile “Newroz piroz be” yaz›l› dövizler tafl›nd›. Atefller yak›larak halaylar çekilen kutlamada s›k s›k “Newroz piroz be”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” fleklinde slogan at›ld›. DEN‹ZL‹ Denizli’de de kad›n ve gençlerin yo¤unlukta oldu¤u yaklafl›k 3 bin kifli 29 Ekim Bulvar›’nda bir araya gelerek Newroz’u kutlad›. Kutlamada “HADEP’e uza-

28 Mart-10 Nisan 2003

31

5

nan eller k›r›ls›n”, “HADEP halkt›r halk burada”, “Newroz piroz be” fleklinde slogan at›ld›. Burada konuflan HADEP Denizli ‹l eski Baflkan› S›d›k Eker, Newroz’un Ortado¤u halklar› aç›s›ndan önemini anlatt›. Konuflmalar›n ard›ndan Koma Azad’›n söyledi¤i flark›larla coflan kalabal›k grup, halaylar çekti. ELAZI⁄ EMEP ve DEHAP Elaz›¤ ‹l Örgütleri taraf›ndan Elaz›¤ ‹stasyon Meydan›’nda düzenlenen Newroz kutlamas›na yaklafl›k 5 bin kifli kat›ld›. “ABD senaryolar›n›n figü-

ran› olmayaca¤›z”, “Savafla ve tecrite hay›r” yaz›l› dövizlerin tafl›nd›¤› kutlamada, s›k s›k “Kahrolsun ABD, iflbirlikçisi AKP” ve “Newroz piroz be” fleklinde sloganlar at›ld›. DEHAP Parti Meclisi üyesi Vakkas Dalk›l›ç, EMEP ‹l Baflkan› Cemal Zülfikar ve ‹HD fiube Baflkan› Cafer Demir Newroz meflalesini yakarak, birer konuflma yapt›. Yöresel k›yafetli kad›nlar›n çocuklar› ile birlikte geldi¤i alanda, Irak sald›r›s›n› protesto etmek için vizite eylemi yapan memur ve iflçiler de dikkat çekti. Davul zurna eflli¤inde halaylar çekilen kutlama sloganlar ile sona erdi. DERS‹M Dersim Cumhuriyet Mahallesi’nde bir araya gelen 2 bini aflk›n kifli, “Wesbo Newroz” “B›mra koleti xesbo servestiya”, “Biji Newroz”, “Biji biratiya gelan”,

“Anadil hakt›r engellenemez”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i”, “ABD Ortado¤u’da defol”, “Irak halk› yaln›z de¤ildir” fleklinde slogan att›. Kutlamada ilk konuflmay› yapan Tertip Komitesi Baflkan› H›d›r Aytaç, Newroz’un Mezopotamya halklar› aç›s›ndan birlik, mücadele, özgürlük ve bahar anlam›na geldi¤ini belirterek, “Kürtler aç›s›ndan da Newroz, yüzlerce y›ll›k zulme ve bask›ya karfl› mücadelenin ad›d›r” diye konufltu. Aytaç’›n ard›ndan söz alan EMEP Tunceli ‹l Baflkan› Hüseyin Tunç ise, bu y›lki Newroz bayram›n› buruk kutlad›klar›n› belirterek, ABD’nin masum Irak halk› üzerine bombalar ya¤d›rd›¤›n› söyledi. ERZ‹NCAN E¤itim Sen Erzincan fiubesi önünde saat 15.30’da bas›n aç›klamas› yapan Erzincan Demokrasi Platformu, Newroz’a izin verilmemesini ve ABD’nin Irak’a yapt›¤› sald›r›y›

protesto etti. Platform bilefleni kurumlar›n temsilcilerinden oluflan yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda konuflan platform sözcüsü Nuri Koç, ABD’nin Ortado¤u halklar›na kan, gözyafl› ve ölüm dayatt›¤›n› belirterek, Newroz kutlamas›na izin verilmemesini k›nad›. Bas›n aç›klamas›na kat›lanlar, “Yaflas›n Newroz”, “Yaflas›n bar›fl” ve “Kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganlar› att›ktan sonra eylem bitirildi. fiIRNAK fi›rnak ve ilçelerinde Newroz kutlamas›na izin verilmemesine ra¤men halk sokaklara ç›karak Newroz’u kutlad›. fi›rnak merkeze ba¤l› Cudi, fiafak, Yeniflehir, fiehit Harun Bal, Ofis ve Cumhuriyet mahallerinde de biraraya gelen gruplar, atefller yakarak Newroz’u kutlad›. Silopi ‹lçesi’nde gece yap›lan

ve polis müdahalesiyle 37 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› Newroz kutlamalar›n›n ard›ndan 21 Mart günü yaklafl›k bin kifli DEHAP ‹lçe Teflkilat› önünde topland›. Silopi Kaymakaml›¤›’n›n Newroz kutlamalar›na izin vermesi üzerine, parti binas›nda k›sa bir etkinlik düzenlendi. ‹dil ‹lçesi’ne ba¤l› Yeni Mahalle’de biraraya gelen çok say›da kifliye ise polis müdahale etti. Müdahale s›ras›nda 5 kifli gözalt›na al›n›rken, Abdullah Kaya adl› kiflinin coplar›n etkisiyle yaraland›. Saniye Ertan adl› kiflinin ise a¤›r yaraland›¤› bildirildi. Cizre ‹lçesi’nde bulunan ‹dil yolu üzerinde bulunan esnaflar›n Newroz nedeniyle dükkanlar›n› kapatmas› üzerine, polisler camlar› k›rd›. ANTALYA Antalya’da yap›lan Newroz kutlamalar›nda, “AKP” aleyhine yaz›lan döviz ve pankartlar ile Kürtçe yaz›l› dövizler alana sokulmad›. Antalya Sosyal Sigorta Kavfla¤›’nda bulunan Pazartesi Pazar› Alan›’nda düzenlenen Newroz kutlamas›na, yaklafl›k 6 bin kifli kat›ld›. Alanda, “Gençlik ba¤lanan umutlar› bofla ç›karmayacak”, “Irak’ta savafla hay›r” yaz›l› dövizler ve pankartlar tafl›nd›. Newroz meflalesinin yak›lmas›yla bafllayan program, DEHAP Parti Meclisi Üyesi Alaaddin Erdo¤an’›n konuflmas› ile devam etti. Konuflmalar›n ard›ndan bar›fl› temsilen beyaz güvercinlerin uçuruldu¤u kutlamada, sahne alan Koma Birjiyan’›n türküleri coflku yaratt›. DEHAP Çocuk Korosu ile folklor ekibinin büyük alk›fl toplad›¤› kutlamada, alk›fllar ve z›lg›tlar eflli¤inde halaylar çekildi. VAN Van Gölü k›y›s›ndaki Eski Kale yan›nda yap›lan Newroz kutlamalar›na halk sabah erken saatlerde hareket ederken say›la-

r› 150 bini bulan kitle davul zurna eflli¤inde halaylar çekti. Kitle s›k s›k “Biji Serok Apo” vb. sloganlar at›larak kimlik bildirimi yapt›. Yerel sanatç› Beflir Pale’nin ard›ndan “Demokrasi flehitleri” için sayg› duruflu yap›ld›. Alan› dolduran kad›n, çocuk, genç, yafll› insanlar yak›lan ateflin üzerinden atlad›. Yap›lan konuflmalarda, Demirci Kawa’dan devral›nan Newroz ateflinin inatla ve sab›rla bugünlere getirildi¤i vurgulan›rken, Türkiye’nin ABD’nin yan›nda Ba¤dat’a yürümesi de protesto edildi. NEWROZ’A KADIN DAMGASI Antep’in ‹stasyon alan›ndaki kutlamaya, ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluflturdu¤u yaklafl›k 15 bin kifli kat›ld›. “Bütün dillere, kimliklere ve Kürtlere özgürlük için DEHAP’a”, “Kad›na özgürlük, dünyaya bar›fl” vb. pankartlar›n›n as›ld›¤› alanda “Biji Serok Apo”, “Biji Newroz”, “Tecrite son” gibi sloganlar at›ld›. KADEK Genel Baflkan› Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecriti protesto etmek amac›yla DEHAP Gençlik Kollar›, alanda yaz›s›z siyah bir pankart tafl›d›.Yo¤un güvenlik önlemlerinin al›nd›¤› alanda 3 ayr› noktada atefl yak›ld›. Newroz kutlamalar› sona ererken, 4 kifli slogan att›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. D‹YARBAKIR Her y›l en görkemli Newroz kutlamalar›n›n yap›ld›¤› Diyarbak›r’da bu y›l 500 bin kifli Fuar alan›nda bir araya gelip emperyalist sald›rganl›¤› lanetleyerek Newroz’u kutlad›. “Ne inkar, ne imha, Demokratik Cumhuriyet” yaz›l› dev pankart›n aç›ld›¤› alanda sar›-yeflil-k›rm›z› flamalar›n çoklu¤u dikkat çekti. Program›n bafllamas›n›n ard›ndan s›k s›k “Selam, selam ‹mral›’ya bin selam”, “Biji serok Apo” vb. sloganlar at›l›rken KADEK bayra¤› da aç›ld›. Kutlamada yap›lan konuflmalarda ABD’nin Irak’a yönelik sald›r›s› ve Öcalan üzerinde uygulanan tecrit politikalar› k›nand›. Çal›nan Kürtçe müziklerde kitle halaylar çekti. Yap›lan konuflmalar ve gelen mesajlar okunurken program Reflo, Ag›re Jiyan ve Teoman’›n konseri ile son buldu.


BÜROLAR

YEN‹ DEMOKRAS‹ YOLUNDA

B‹Z HALKIZ GELECEK ELLER‹M‹ZDED‹R

UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY‹ LTD. fiT‹ Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A¤a Mah. ‹mam Murat Sok. No:14/1 Aksaray-Fatih/‹STANBUL. Tel: (0212) 521 34 30, 531 48 53 FAKS: (0212)621 61 33 Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü: Beflir KASAP Bask›: Gün Matbaac›l›k Genel Da¤›t›m: YAY-SAT @mail: haber@iscikoylu.org

➧ KARTAL: HAMAM SOK. DEM‹RL‹ ‹fiHANI NO: 57/14 KARTAL, TELEFAKS: (0216) 306 16 02 Cep: 0 544 521 34 30 ➧ ANKARA: MEfiRUT‹YET MAH. KONUR SOK. NO: 14/24 KIZILAY/ANKARA TEL: (0312) 418 25 26 Cep: 0 535 562 33 72 ➧ ‹ZM‹R: GAZ‹OSMANPAfiA BULVARI, KOÇAfi ‹fiHANI NO: 87, DA‹RE:318 KONAK, TELEFAKS: (0232) 441 93 09 Cep: 0535 310 31 84 ➧ MALATYA: DABAKHANE MAHALLES‹, BOZTEPE CAD., BABACAN ‹fiHANI NO:9 KAT:1/16 MALATYA TEL: (0422) 325 78 13 Cep: 0 536 558 45 04 ➧ BURSA: GÜMÜfiÇEKEN CAD. ERKMEN ‹fiHANI, NO:7/21, HEYKEL, TEL: (0224) 224 09 98 Cep: 0 536 612 81 98 ➧ SAMSUN: KALE MAH., YUSUF KEFEL‹ ‹fiHANI, KAT: 6 NO: 9 , TEL: (0362) 435 64 57 Cep: 0535 454 22 50 ➧ TURHAL: YAVUZ SULTAN SEL‹M MAH. TANRI-VERD‹ SOK. 19/15 2. NOTER YANI TURHAL/TOKAT TEL: 0356 276 37 20 Cep: 0533 414 65 54 ➧ MERS‹N: ÇANKAYA MAH. S‹L‹FKE CAD. ÜZÜM ‹fiHANI KAT :1 NO: 47 MERS‹N CEP: 0543 434 12 53 ➧ AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR 93 47169 DUISBURG-DEUTSCHLAND TEL: 0049 203 40 60 958 FAKS: 0049 203 40 60 959

Halklar›n özgürlük, isyan ve dirilifl günü

Newroz coflkuyla kutland› Demirci Kawa’n›n yakt›¤› Newroz atefli bu y›l da yine karanl›¤› ayd›nlatmaya devam etti. 1991’de 31, 1992’de 94, 2002’de 2 kiflinin katledildi¤i Newroz kutlamalar›na bu y›l Irak’a yönelik emperyalist sald›rganl›k karfl›tl›¤› damgas›n› vurdu. Demirci Kawa’n›n yakt›¤› Newroz atefli bu y›l da yine karanl›¤› ayd›nlatmaya devam etti. 1991’de 31, 1992’de 94, 2002’de 2 kiflinin katledildi¤i Newroz kutlamalar›na bu y›l Irak’a yönelik emperyalist sald›rganl›k karfl›tl›¤› damgas›n› vurdu. ‹STANBUL Sabah saatlerinde Zeytinburnu Kazl›çeflme meydan›na gelen kitle so¤uk havaya ra¤men Newroz ateflini yakarak etraf›nda halay çekmeye bafllad›. Kürt kad›nlar›n›n geleneksel k›yafetleri ile renkli görüntüler oluflturdu¤u kutlamalar, tertip komitesi ad›na Eren Keskin’in yapt›¤› konuflma ile bafllad›. Keskin Türkiye’nin bar›fla ve kardeflli¤e ihtiyac› oldu¤unu söyleyerek hapishanelerdeki bütün tutsaklara selam gönderdi. DEHAP Genel Baflkan› Mehmet Abbaso¤lu da Newroz’un dirilifl, kardefllik, bar›fl ve özgürlük oldu¤unu dile getirerek ABD’nin Ortado¤u halklar›na yönelik bafllatt›¤› sald›r›ya dikkat çekti. Kapat›lan HADEP’in eski Genel Baflkan Yard›mc›s› Ferhat Ye¤in ise HADEP’in Türkiye’deki demokrasi mücadelesinde önemli bir yeri oldu¤unun alt›n› çizdi. DEHAP, Partizan, YDG, ILPS, KESK, ESP, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Göç-Der, Devrimci Demokrasi vb. kurumlar›n da kat›l›m gösterdi¤i alanda konuflmac›lar ABD’nin Irak sald›r›s›na dikkat çekerken alanda ise “Biji serok Apo”, “Selam selam ‹mral›’ya bin selam”, “Newroz Piroz be” vb. sloganlar at›ld›. Aç›lan PKK, KADEK ve RJA bayraklar› kitleden yo¤un ilgi gördü. Newroz, tam da Irak sald›r›s›n›n bafllad›¤› günün ertesinde kutlan›rken, flölene binlerce kifli kat›ld›. Emperyalizmin ve yerli uflaklar›n›n her türlü sald›r›lar›na karfl› isyan› hayk›ran Partizan eyleme “Newroz atefliyle anti-emperyalist mücadeleyi yükselt” yaz›l› pankartla kat›ld›. “Newroz isyand›r, isyan› kuflan”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi”, “Irak halk› yal-

n›z de¤ildir”, “Dersim Tokat Erzincan savafl›yor Partizan” vb. sloganlar›n at›ld›¤› Partizan korteji, teslimiyete karfl› isyan›n merkezi oldu. “Newroz s›cakl›¤›yla anti-emperyalist mücadeleyi yükselt” yaz›l› pankartla kutlamalara kat›lan Yeni Demokrat Gençlik, alandaki tek gençlik grubu olarak dikkat çekti. Gençli¤in coflkusunu Newroz’a tafl›yan YDG, att›¤› sloganlarla Kürt gençli¤inin teslimiyete karfl› isyan›n› dile getirdi. (‹stanbul) NEWROZ ATEfi‹ HERYERDE

* 21 Mart 2003 tarihinde Topselvi Pazar sokakta biraraya gelen Kartal Demokrasi Platformu bileflenleri saat 18.00’de bir yürüyüfl düzenledi. Yaklafl›k 30 kiflinin kat›ld›¤› eyleme bölge halk›n›n da destek verdi¤i gözlendi. Yürüyüfl boyunca s›k s›k “Biji Newroz”, “Irak Halk› Yaln›z De¤ildir”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar› at›ld›. Ayr›ca ayn› akflam saat 19.30’da Gülsuyu Özgürlük Meydan›nda toplanan yaklafl›k 40 kiflilik grup yak›lan meflalelerle yürüyüfle geçti. Yak›lan

kitle eyleme devam etti. Daha sonra kitle kendi inisiyatifiyle sloganlar eflli¤inde eylemi sona erdirdi. (Kartal) MERS‹N’DE NEWROZ COfiKUSU Mersin’de Emek, Bar›fl ve Demokrasi Platformu’nun düzenledi¤i Newroz kutlamas› Metropol miting alan›nda yap›ld›. Yaklafl›k 15 bin kiflinin kat›ld›¤› flenlik bir dakikal›k sayg› duruflu ile bafllad›. DEHAP ‹l Baflkan› Hasan Yurtsever’in Newroz ateflini yakmas›n›n ard›ndan Anka Kültür Merkezi Çocuk Gru-

* ‹stanbul Okmeydan›’nda 21 Mart günü saat 20:00’de Newroz kutlamas› yap›ld›. Birçok devrimci çevrenin ortaklafla yapt›¤› eylem saat 20:00’de Dikilitafl Park›’nda toplanarak bafllad›. Alk›fl ve sloganlarla yürüyüfle geçildi. Van Bloklar›na kadar yürüyen kitle burada lastik yakarak halaylar çekti. Hep bir a¤›zdan söylenen türkülerle halay çeken kitleye semt sakinleri camlardan alk›fl ve z›lg›tlarla efllik etti. AKP binas› önüne do¤ru yürüyen kitle burada bir aç›klama yapt›. Sloganlarla tekrar yürüyüfle geçen kitle, tekrar Dikilitafl Park›’na yürüdü. Burada sloganlara devam edilip z›lg›tlar ve alk›fllarla eylem sona erdirildi.

Newroz atefli etraf›nda “Biji Newroz”, “Kahrolsun ABD Emperyalizmi”, “Katil polis hesap verecek” sloganlar›yla halay çeken grubun üzerine panzerden su s›kan polisle eylemciler aras›nda çat›flma ç›kt›. Ara sokaklara da¤›lan grup panzere tafl atarak polisi geri püskürttü. Gözalt›n›n olmad›¤› eylem “Katil polis Gülsuyu’ndan defol” sloganlar›yla bitirildi. *1 May›s mahallesi son durakta toplanan yaklafl›k 100 kifli, saat 19.30’da alk›fllarla Newroz kutlamalar›n› bafllatt›. Meydanda atefl yakan kitle sloganlarla halaya durdu. Atefl etraf›nda halay çekilirken z›rhl› polis araçlar› gelerek kitleye da¤›lmalar› tehdidinde bulundu. Da¤›lmamakta kararl› olan

bu türkülerini dile getirdiler. Daha sonra DEHAP ‹l Baflkan› Hasan Yurtsever günün anlam ve önemini belirten konuflmas›nda; “Munzur, Dicle gibi berrak ve temiz, aziz halk›m›z› Newroz ateflinin s›cakl›¤›yla selaml›yorum. Geçen y›lki olayl› geçen Newroz’da iki insan›m›z› kaybettik. Bu y›l ABD’nin Irak’a sald›r›s›ndan dolay› Newroz’u buruk kutluyoruz” dedi. Ard›ndan Van’dan gelen Hemê Xeci’nin Kürtçe parçalar› ve ‹lkay Akkaya’n›n Türkçe ve Kürtçe seslendirdi¤i flark›larla kitle daha da coflarak halay çekti. (Mersin) MALATYA *Malatya fiehir Stad›’nda yap›lan kutlamaya yaklafl›k 2 bin 500 kifli kat›ld›. EMEP,

DEHAP ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu’nun (ESP) organize etti¤i kutlamada, çocuklar› ile birlikte alana gelen yöresel k›yafetli kad›nlar dikkat çekti. Newroz kutlamalar›na, çok say›da sivil toplum örgütü temsilcisi ile Irak savafl›n› vizite eylemi yaparak protesto eden KESK’e ba¤l› emekçiler de kat›ld›. Tertip Komitesi ad›na konuflan Önder fiahiner, ABD’nin Irak’a yapt›¤› sald›r›dan dolay› Newroz’u buruk kutlad›klar›n› söyledi. DEHAP Malatya ‹l Baflkan› Mustafa Türk ise Newroz gününde Ortado¤u’da bir savafl yaflanmas›n›n ac› oldu¤unu belirterek, “Bugün Ortado¤u’da Dehaklar hüküm sürmek istiyor “ diye konufltu. EMEP ‹l Baflkan› Necdet Bali de, “2 bin 600 y›l önce Demirci Kawa’n›n bafllatt›¤› özgürlük ve isyan hareketinin atefliyle Ortado¤u ABD’ye mezar olacakt›r” dedi. *Newroz kutlamalar›ndan önce Savafl Karfl›t› Platform’un ça¤r›s› ile AK Parti Malatya ‹l Örgütü önünde toplanan yüzlerce kifli “Katil ABD, iflbirlikçi AKP”, “‹flçi memur ele genel greve” ve “Ö¤renciler kol kola genel boykota” fleklinde slogan att›. Irak savafl›na iliflkin tezkerenin Meclis’ten geçmesini protesto eden bir grup EMEP’li de Deniz Gezmifl’in foto¤raflar›n› tafl›yarak marfllar söyledi. EGE BÖLGES‹’NDE COfiKULU NEWROZ ‹ZM‹R ‹zmir’in Buca ‹lçesi’ndeki Hipodrom Kofluyolu’nda düzenlenen Newroz kutlamas›na yaklafl›k 20 bin kifli kat›ld›. Yöresel k›yafetli kad›nlar›n dikkat çekti¤i kutlamada, “Newroz ateflinde do¤duk, güneflle serhildanlara yürüyoruz”, “Emperyalist savafla ve tecrite karfl›, soka¤a eyleme özgürleflmeye” yaz›l› pankartlar aç›l›rken, “Biji Newroz”, “Newroz piroz be”, “Yaflas›n halklar› kardeflli¤i” fleklinde sloganlar at›ld›. Newroz program›n›n aç›l›fl konuflmas›n›, DEHAP ‹zmir ‹l Baflkan› Celal Temel yapt›. Temel, “Umar›m bundan sonraki

Newrozlar bar›fl›n kardeflli¤ini egemen k›lan ve yeniden diriliflin coflkusu ile bir bahar bayram› olur” diye konufltu. BURSA Tüm Ortado¤u halklar›n›n kutlad›¤› Newroz’u Bursa’da da DEHAP, EMEP, SDP, ‹HD, Partizan, ESP, Tuncelililer Derne¤i ortaklafla organize ederek Gökdere Bulvar›’nda kutlad›lar. Saat 12.00’de toplanan kitle, devrim ve demokrasi mücadelesinde flehit düflenler için yap›lan sayg› durufluyla kutlamalara bafllad›. Kutlamalarda DEHAP ‹l Baflkanl›¤›, EMEP ‹l Baflkanl›¤›, SDP ‹l Baflkanl›¤›, DEHAP PM üyesi ‹mam Akgül, ‹HD fiube Baflkan›, ESP ve gazetemiz Bursa temsilcisi birer konuflma yapt›lar. Konuflmalarda Newroz ve özellikle ABD’nin Irak’a sald›r›s› vurgusu ön plana ç›kt›. Yo¤un ya¤an ya¤murun etkisi ile kat›l›m›n ve coflkunun az oldu¤u gözlendi. “Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl› Newroz ruhunu Kuflan, Yaflas›n Newroz” Partizan imzal› pankartla partizanlar da Newroz’u selamlad›lar. Newroz kutlamas› öncesi Newroz bildirileri, afiflleri ve Kürtçe pankartlar yasakland›. Ayr›ca ESP’nin Newroz ile ilgili ç›kartt›¤› bildirilerini Kestel ilçesinde da¤›tan 5 kifli gözalt›na al›narak 24 saat tutulduktan sonra savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar. Gözalt›na al›nanlara ajanl›k teklif edildi¤i ve küfürlü hakaretlere maruz kald›klar› ö¤renildi. Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencileri de üniversite kampüsünde ABD’nin Irak’a sald›r›s›n› protesto etmek için bas›n aç›klamas› yapmak istedi. Bas›n aç›klamas›na izin vermeyen jandarma, 11 ö¤renciyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan ö¤renciler ayn› gün akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›.