Page 1


ம்


1

II

ஹரி: ஓம் II

ஷுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஷஷிவர்ணம் சதுர்புஜம் I ப்ரஸந்நவதநம் த்யாயயத் ஸர்வவிக்யநாப ஷாந்தயய II வ்யாஸம் வஸிஷ்டநப்தாரம் ஷக்யத: பபௌத்ரமகல்மஷம் I பராஷராத்மஜம் வந்யத ஷுகதாதம் தயபாநிதிம் II வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணயவ I நயமா வவப்ரஹ்மநிதயய வாஸிஷ்டாய நயமா நம: II அவிகாராய ஷுத்தாய நித்யாய பரமாத்மயந I ஸவதகரூப ரூபாய விி்ஷ்ணயவ ஸர்வ ஜிஷ்ணயவ II யஸ்ய ஸ்மரண மாத்யரண ஜந்ம ஸம்ஸார பந்தநாத் I விமுச்யயத நமஸ்தஸ்வம விஷ்ணயவ ப்ரப விஷ்ணயவ II

ஓம் நயமா விஷ்ணயவ ப்ரப விஷ்ணயவ I II

ஸ்ரீ வவஷ்ம்பாயந உவாச II

II

யுதிஷ்டிர உவாச II

ஷ்ருத்வா தர்மாநயஷயஷண பாவநாநி ச ஸர்வஷ: I யுதிஷ்டிர: ஷாந்தநவம் புநயரவாப்ய பாஷத II கியமகம் வதவதம் யலாயக கிம் வாப்யயகம் பராயணம் I ஸ்துவந்த: கம் கமர்சந்த: ப்ராப்நுயுர்மாநவா: ஷுபம் II யகா தர்மஸ் ஸர்வ தர்மாணாம் பவத: பரயமாமத: I கிம் ஜபந்முச்யயத ஜந்துர் ஜந்ம ஸம்ஸார ப்தநாத் II II ஸ்ரீ பீஷ்ம

உவாச II

ஜகத் ப்ரபும் யதவயதவம் அநந்தம் புருயஷாத்தமம் I ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்யரண புரஷஸ் ஸதயதாத்தித: II தயமவ சார்சயந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் I த்யாயந் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ஸ்ச யஜமாநஸ்தயமவ ச II


2 அநாதிநிதநம் விஷ்ணும் ஸர்வயலாக மயஹஷ்வரம் I யலாகத்யகஷம் ஸ்துவந் நிதயம் ஸர்வது:காதியகா பயவத் II ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் யலாகாநாம் கீர்த்திவர்த்தநம் I யலாகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பயவாத்பவம் II ஏஷயம ஸர்வ தர்மாணாம் தர்யமாsதிகதயமா மத: I யத்பக்த்யா புண்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவவரர்யசந்நர: ஸதா II பரமம் யயா மஹத்யதஜ: பரமம் யயா மஹத்தப: I பரமம் யயா மஹத் ப்ரஹ்ம பரமம் ய: பராயணம் II பவித்ராணாம் பவித்ரம் யயா மங்களாநாம் ச மங்களம் I வதவதம் யதவதாநாம் ச பூதாநாம் யயாsவ்யய: பிதா II யதஸ் ஸர்வாணி பூதாநி பவந்த்யாதி யுகாகயம I யஸ்மிம்ஸ்ச ப்ரளயம் யாந்தி புநயரவ யுகக்ஷயய II

தஸ்ய யலாக ப்ரதாநஸ்ய ஜகந்நாதஸ்ய பூபயத I விஷ்யணார்நாம ஸஹஸ்ரம்யம ஷ்ருணு பாப பயாபஹம் II யாநி நாமாநி பகௌணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மந: I ருஷிபி: பரிகீதாநி தாநி வக்ஷ்யாமி பூதயய II ருஷிர் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய யவதவ்யாயஸா மஹாமுநி: I ச்சந்யடாsனுஷ்டுப் ததாயதயவா பகவாந் யதவகீ ஸுத: II அம்ருதாம்ஷுத்பயவா பீஜம் ஷக்திர் யதவகநந்தந: I த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய ஷாந்த்யர்த்யத விநியுஜ்யயத II விஷ்ணும்ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும்மயஹஷ்வரம் I அயநகரூப வதத்யாந்தம் நமாமி புருயஷாத்தமம் II அஸ்ய விஷயணார்திவ்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்யதாத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய I

ஸ்ரீ யவதவ்யாயஸா பகவாந் ருஷி: I அநுஷ்டுப் சந்த: I ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு: பரமாத்மா ஸ்ரீமந்நாராயயணா யதவதா I அம்ருதாம்ஷுத்பயவா பாநுருதி பீஜம் I


3 யதவகீ நந்தநஸ் ஸ்ரஷ்யடதி ஷக்தி: I உத்பவ: யக்ஷாபயணா யதவ இதி பரயமா மந்த்ர: I ஷங்கப்ருந்நந்தகி சக்ரீதி கீலகம் I ஷார்ங்கதந்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் I ரதாங்கபாணி ரயகாஷப்ய இதி யநத்ரம் I த்ரிஸாமா ஸாமகஸ் ஸாயமதி கவசம் I ஆநந்தம் பரப்ரஹ்யமதி யயாநி: I ருது: ஸுதர்ஷந: கால இதி திக்பந்த: I ஸ்ரீ விஷ்வ ரூப இதி த்யாநம் I ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீயர்த்யத ஸஹஸ்ரநாம ஸ்பதாத்ரபாயட விநியயாக: I II

த்யாநம் II

க்ஷீயராதந்வத் பரயதபஷ ஷுசிமணிவிலஸத் வஸகயத பமௌக்திகாநாம் மாலாக்லுப்தாஸநஸ்த: ஸ்படிகமணிநிவபர் பமௌக்திவகர்மண்டிதாங்க: I ஷுப்வர ரப்வர ரதப்வர ருபரிவிரசிவதர் முக்த பீயூஷ வர்வஷ: அநாதீ ந: புநீயாதரிநளிநகதா ஷங்க்பாணிர்முகுந்த: II 1 II பூ: பாபதௌ யஸ்ய நாபிர் வியதஸுரநிலஸ்சந்த்ர ஸூர்பயௌ ச யநத்யர கர்ணாவாஷா: ஷியரா த்பயௌர் முகமபிதஹயநாயஸ்ய வாஸ்யதயமபதி: I அந்த:ஸ்தம் யஸ்ய விஷ்வம் ஸுரநரககபகாயபாகி கந்தர்வ வதத்வய: சித்ரம் ரம்ரம்யயத தம் த்ரிபுவந வபுஷம் விஷ்ணுமீஷம் நமாமி II 2 II ஓம் நபமா பகவபத வாசுயதவாய I ஷாந்தாகாரம் புஜகஷயநம் பத்மநாபம் ஸுயரஷம் விஷ்வாதாரம் ககநஸத்ருஷம் யமகவர்ணம் ஷுபாங்கம் I லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யயாகிஹ்ருத்யாநகம்யம் வந்யத விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வயலாவககநாதம் II 3 II யமகஷ்யாமம் பீதபகௌயஷயவாஸம் ஸ்ரீவத்ஸாங்கம் பகௌஸ்துயபாத் பாஸிதாங்கம் I புண்யயாயபதம் புண்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வந்யத ஸர்வயலாவககநாதம் II 4 II


4 நமஸ் ஸமஸ்த பூதாணாம் ஆதி பூதாய பூப்ருயத I அயநக ரூப ரூபாய விஷ்ணபவ ப்ரப் விஷ்ணபவ II ஸஷங்கசக்ரம் ஸகரீட குண்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருயஹக்ஷணம் I ஸஹார வகஷ: ஸ்தல யஷாபி பகௌஸ்துபம் நமாமி விஷ்ணும் ஷிரஸா சதுர்புஜம் II 5 II சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய யஹம ஸிம்ஹாஸயநாபரி ஆஸிநமம்புத ஷ்யாமம் ஆயதாக்ஷமலங்க்ருதம் ! சந்த்ராநநம் சதுர்பாஹும் ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம் ருக்மிணி ஸதயபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்ருஷ்ணமாஷ்ரயய II 6 II II

ஹரி: ஓம் II

விஷ்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காயரா புதபவ்ய பவத்ப்பரபு: I பூதக்ருத் பூதப்ருத்பாயவா பூதாத்மா பூதபாவந: II 1 II பூதாத்மா பரமாதமா ச முக்தாநாம் பரமாகதி: I அவ்யய: புருஷஸ் ஸாகஷி யக்ஷத்தரஜ்யஞாsக்ஷர ஏவ ச II 2 II யயாயகா யயாகவிதாம் யநதா ப்ரதாந புருயஷஷவர: I நாரஸிம்ஹவபுஸ் ஸ்ரீமாந் யகஷவ: புருயஷாத்தம: II 3 II ஸர்வஸ் ஷர்வஸ் ஷிவஸ் ஸ்தாணுர் பூதாதிர் நிதிரவ்யய: I ஸம்பயவா பாவயநா பர்தா ப்ரபவ: ப்ரபுரீஷ்வர: II 4 II ஸ்வயம்பூ: ஷம்புராதித்ய புஷ்காராயக்ஷா மஹாஸ்வன: I அநாதிநிதயநா தாதா விதாதா தாதுருத்தம: II 5 II அப்ரயமயயா ஹ்ருஷியகஷ: பத்மநாயபாsமரப்ரபு: I விஷ்வகர்மா மநுஸ்தவஷ்டா ஸ்தவிஷ்ட ஸ்த்தவியரா த்ருவ: II 6 II

அக்ராஹ்ய: ஷாஷ்வத: க்ருஷ்யணா யலாஹிதாகஷ ப்ரதர்தந: I ப்ரபூத ஸ்த்ரிககுத்தாம பவித்ரம் மங்களம் பரம் II 7 II ஈஷாந: ப்ராணத: ப்ராயணா ஜ்யயஷ்ட: ஸ்யரஷ்ட: ப்ரஜாபதி: I ஹிரண்யகர்யபா பூகர்யபா மாதயவா மதுஸூதந: II 8 II


5 ஈஷ்வயரா விகரமீ தந்வீ யமதாவீ விக்ரம: க்ரம: I அநுத்தயமா துராதர்ஷ: க்ருதஜ்ஞ: க்ருதிராத்மவாந் II 9 II ஸுயரஷ: ஷரணம் ஷர்ம விஷ்வயரதா: ப்ரஜாபவ: I அஹ: ஸம்வத்ஸயரா வ்யால: ப்ரத்யய: ஸரவதர்ஷந: II 10 II அஜ: ஸர்யவஷ்வர: ஸித்தஸ் ஸித்திஸ் ஸர்வாதிரச்யுத: I வ்ருஷாகபிரயமயாத்மா ஸர்வயயாக விநி: ஸ்ருத: II 11 II வஸுர் வஸுமநா: ஸத்யஸ் ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ் ஸம: I அயமாக: புண்டரீகாயஷா வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி: II 12 II ருத்யரா பஹுஷிரா பப்ருர் விஷ்வயயாநிஸ் ஷுசிரஷவா: I அம்ருத: ஷாஷ்வத: ஸ்தாணுர் வராயராயஹா மஹாதபா: II 13 II ஸர்வக: ஸர்வவித்பாநுர் விஷ்வக்யஸயநா ஜநார்தந: I யவயதா யவதவிதவ்யங்யகா யவதாங்யகா யவதவித் கவி: II 14 II

யலாகாத்யஷஸ் ஸுராதயயக்ஷா தர்மாத்யக்ஷ: கருதாக்ருத: I சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஸ் சதுர்தம்ஷ்ட்ரஸ் சதுர்புஜ: II 15 II ப்ராஜிஷ்ணுர் யபாஜநம் யபாக்தா ஸஹிஷ்ணுர் ஜகதாதிஜ: I அநயகா விஜயயா யஜதா விஷ்வயயாநி: புநர்வஸு: II 16 II உயபந்த்யரா வாமந: ப்ராம்ஷுர் அயமாக: ஷுசிரூரஜித: I அதீந்த்ர: ஸங்க்ரஹஸ் ஸர்யகா த்ருதாத்மா நியயமா யம: II 17 II யவத்யயா வவதயஸ் ஸதாயயாகீ வீரஹா மாதயவா மது: I அதீந்த்ரியயா மஹாமாயயா மயஹாத்ஸாயஹா மஹாபல: II 18 II மஹாபுத்திர் மஹாவீர்யயா மஹா ஷக்திர் மஹாத்யுதி: I அநிர்யதஷ்யவபுஸ் ஸ்ரீமாந் அயமயாத்மா மஹா த்ரி த்ருக II 19 II மயஹஷ்வாயஸா மஹீபர்தா ஸ்ரீநிவாஸஸ் ஸதாம் கதி: I அநிருத்தஸ் ஸுராநந்யதா யகாவிந்யதா யகாவிதாம் பதி: II 20 II மரீசிர் தமயநா ஹம்ஸஸ் ஸுபர்யணா புஜயகாத்தம: I ஹிரண்யநாபஸ் ஸுதபா: பத்பாநாப: ப்ரஜாபதி: II 21 II அம்ருத்யுஸ் ஸ்வத்ருக் ஸிம்ஹஸ் ஸந்தாதா ஸந்திமாந்ஸ்திர: I அயஜா துர்மர்ஷணஸ் ஸாஷ்தா விஷுருதாத்மா ஸுராரிஹா II 22 II


6 குருர் குருதயமா தாம ஸத்யஸ் ஸத்ய பராக்ரம: I நிமியஷாsநிமிஷஸ் ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீ: II 23 II அக்ரணீர் க்ராமணீ ஸ்ரீமாந் ந்யாயயா யநதா ஸமீரண: I ஸஹஸ்ரமூர்தா விஷ்வாத்மா ஸஹஸ்ராகஷஸ் ஸஹஸ்ரபாத் II 24 II ஆவர்தயநா நிவ்ருதாத்மா ஸம்வ்ருதஸ் ஸம்ப்ரமர்தந: I அஹஸ் ஸம்வர்தயகா வஹ்நிரநியலா தரணீதர: II 25 II ஸுப்ரஸாத: ப்ரஸந்நாத்மா விஷ்வத்ருக் விஷ்வபுக் விபு: I ஸத்கர்தா ஸத்க்ருதஸ் ஸாதுர் ஜஹ்நுர் நாராயயணா நர: II 26 II அஸங்க்யயயயாsப்ரயமயாத்மா விஷிஷ்டஸ் ஸிஷ்டக்ருச்சுசி: I ஸித்தார்த்தஸ் ஸித்த ஸங்கல்பஸ் ஸித்திதஸ் ஸித்திஸாதந: II 27 II வ்ருஷாஹி வ்ருஷயபா விி்ஷ்ணுர் வ்ருஷபர்வா வ்ருயஷாதர: I வர்தயநா வர்தமாநஸ்ச விவிக்த ஸஷ்ருதி ஸாகர: II 28 II

ஸுபுயஜா துர்தயரா வாக்மீ மயஹந்த்யரா வஸுயதா வஸு: I வநகரூயபா ப்ருஹத் ரூப: ஷிபிவிஷ்ட: ப்ரகாஷந: II 29 II ஓஜஸ் யதயஜா த்யுதிதர: ப்ரகாஷாத்மா ப்ரதாபந: I ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷயரா மந்த்ர சந்த்ராமஷுர் பாஸ்கரத்யுதி: II 30 II அம்ருதாம்ஷுத்பயவா பாநு: ஷஷபிந்துஸ் ஸுயரஷ்வர: I ஒளஷதம் ஜகதஸ் யஸதுர் ஸத்யதர்ம பராக்ரம: II 31 II பூதபவ்ய பவநநாத: பவந பாவயநாsநல: I காமஹா காமகருத் காந்த: காம காமபரத: ப்ரபு: II 32 II யுகாதிக்ருத் யகாவர்யதா வநகமாயயா மஹாஷந: I அத்ருஷ்யயா வ்யக்த ரூபஸ்ச ஸஹஸ்ரஜித் அநந்தஜித் II 33 II இஷ்யடாsவிஷிஷ்டஸ் ஷிஷ்யடஷ்டஸ் ஷிகண்டி நஹுயஷா வ்ருஷ: I க்யராதஹா க்யராதக்ருத் கர்தா விஷ்வபாஹுர் மஹீதர: II 34 II அச்யுத: ப்ரிதித: ப்ராண: ப்ராணயதா வாஸவாநுஜ: I அபாம்நிதிர் அதிஷ்ட்டாநம் அப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித: II 35 II ஸ்கந்தஸ் ஸ்கந்ததயரா துர்யயா வரயதா வாயு வாஹந: I வாஸுயதயவா ப்ருஹத்பாநுர் ஆதியதவ புரந்தர: II 36 II


7 அயஷாகஸ்தாரணஸ் தாரஸ் ஷூரஸ் பஷௌரிர் ஜயநஷ்வர: I அநுகூல: ஷதாவரத: பத்மீ பமநியபக்ஷண: II 37 II பத்மநாயபாsரவிந்தாகஷ: பதமகர்ப ஷரிரப்ருத் I மஹர்த்திர் ருத்யதா வ்ருத்தாத்மா மஹாயக்ஷா கருட த்வஜ: II 38 II அதுல: ஷரயபா பீம ஸமயஜ்யஞா ஹவிர் ஹரி: I ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யயா லக்ஷமீவாந் ஸமிதிஞ்ஜய: II 39 II விகஷயரா யராஹியதா மார்யகா யஹதுர் தாயமாதரஸ் ஸஹ: I மஹீதயரா மஹாபாயகா யவகவாநமிதாஷந: II 40 II உத்பவ: யக்ஷாபயணா யதவஸ் ஸ்ரீகர்ப: பரயமஷ்வர: I கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹயநாகுஹ: II 41 II வ்யவஸாயயா வ்யவஸ்த்தாநஸ் ஸம்ஸ்ததாநஸ் ஸ்தாநயதா த்ருவ: I பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ் துஷ்ட: புஷ்டஸ் ஷுயபக்ஷண: II 42 II

ராயமா விராயமா விரயதா மார்யகா யநயயா நயயாsநய: I வீர: ஷக்திமதாம் ஷ்யரஷ்யடா தர்யமா தர்மவிநுத்தம: II 43 II வவகுண்ட்ட: புருஷ: ப்ராண: ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ரது: I ஹிரண்யகர்ப ஷத்ருக்யநா வ்யாப்யதா வாயுரயதாக்ஷஜ: II 44 II ருதுஸ் ஷுதரஷந: கால: பரயமஷ்டீ பரிக்ரஹ: I உக்ரஸ் ஸம்வத்ஸயரா தயக்ஷா விஷ்ராயமா விஷ்வதக்ஷிண: II 45 II விஸ்தாரஸ் ஸத்தாவரஸ் ஸ்த்தாணு: ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் I அர்த்யதாsநர்த்யதா மஹாயகாயஷா மஹாயபாயகா மஹாதந: II 46 II அநிர்வண்ணஸ் ஸ்தவிஷ்ட்யடா பூர் தர்மயூயபா மஹாமக: I நக்ஷத்ரயநமிர் நக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாமஸ் ஸமீஹந: II 47 II யஜ்ஞ இஜ்யயா மயஹஜ்யஸ்ச க்ருதுஸ் ஸத்ரம் ஸதாம் கதி: I ஸர்வதர்ஷீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்யஞா ஜ்ஞாநமுத்தமம் II 48 II ஸுவ்ரதஸ் ஸுமுகஸ் ஸூக்ஷமஸ் ஸுயகாஷஸ் ஸுகதஸ் ஸுஹ்ருத் I மயநாஹயரா ஜிதக்யராயதா வீரபாஹுர் விதாரண: II 49 II ஸ்வாபநஸ் ஸ்வவயஷா வ்யாபீ வநகாத்மா வநக்கர்ம க்ருத் I வத்ஸயரா வத்ஸயலா வத்ஸி ரத்நகர்யபா தயநஷ்வர: II 50 II


8 தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மி ஸதஸத்க்ஷரமகஷரம் I அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஷுர் விதாதா க்ருத லக்ஷண: II 51 II கபஸ்தியநமிஸ் ஸத்வஸ்த்தஸ் ஸிம்யஹா பூதமயஹஷ்வர: I ஆதியதயவா மஹாயதயவா யதயவயஷா யதவபருத் குரு: II 52 II உத்தயரா யகாபதிர் யகாப்தா ஜ்ஞாநகம்ய: புராதந: I ஷரீரபூதப்ருத் யபாக்தா கபீந்த்யரா பூரிதக்ஷிண: II 53 II யஸாமயபாsம்ருதபஸ் யஸாம: புருஜித் புருஸத்தம: I விநயயா ஜயஸ் ஸத்யஸந்யதா தாஷார்ஹஸ் ஸாத்வதாம் பதி: II 54 II ஜீயவா விநயிதா ஸாக்ஷி முகந்யதாsமிதவிக்ரம: I அம்யபாநிதிரநந்தாத்மா மயஹாததிஷயயாsந்தக : II 55 II அயஜா மஹார்ஹஸ் ஸ்வாபாவ்யயா ஜிதாமித்ர: ப்ரயமாதந: I ஆநந்யதா நந்தயநா நந்தஸ் ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: II 56 II

மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்ருதஜ்யஞா யமதிநீபதி : I த்ரிபத ஸ்த்ரிதஷாத்யயக்ஷா மஹா ஷ்ருங்க க்ருதாந்த க்ருத் II 57 II மஹாவராயஹா யகாவிந்த: ஸுயஷண: கநகாங்கதீ I குஹ்யயா கபீயரா கஹயநா குப்தஸ் சக்ர கதாதர: II 58 II யவதாஸ் ஸ்வாங்யகாsஜித: க்ருஷ்யணா த்ருடஸ் ஸங்கர்ஷயணாsச்யுத: I வருயணா வாருயணா வ்ருக்ஷ: புஷ்கராயக்ஷா மஹாமநா: II 59 II பகவாந் பகஹாssநந்தீ வநமாலீ ஹலாயுத: I ஆதித்யயா ஜ்யயாதிராதித்யஸ் ஸஹிஷ்ணுர் கதிஸத்தம: II 60 II ஸுதந்வா கண்டபரஷுர் தாருயணா த்ரவிண ப்ரத: I திவிஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக் வ்யாயஸா வாசஸ்பதிரயயாநிஜ: II 61 II த்ரிஸாமா ஸாமகஸ் ஸாம நிர்வாணம் யபஷஜம் பிஷக் I ஸந்ந்யாஸக்ருச்ஷமஸ் ஷாந்யதா நிஷ்ட்டா ஷாந்தி: பராயணம் II 62 II ஷுபாங்கஸ் ஷாந்திதஸ் ஸ்த்ருஷ்டா குமுத: குவயலஷய: I யகாஹியதா யகாபதிர் யகாப்தா வ்ருஷபாயக்ஷா வ்ருஷப்ரிய: II 63 II அநிவர்தீ நிவ்ரதாத்மா ஸம்யக்ஷப்தா யக்ஷமக்ருச்சிவ: I ஸ்ரீவத்ஸ வக்ஷாஸ் ஸ்ரீவாஸ் ஸ்ரீபதிஸ் ஸ்ரீமதாம் வர: II 64 II


9 ஸ்ரீதஸ் ஸ்ரீஷ: ஸ்ரீநிவாஸஸ் ஸ்ரீநிதிஸ் ஸ்ரீவிபாவந: I ஸ்ரீதரஸ் ஸ்ரீகரஸ் ஷ்யரயஸ் ஸ்ரீமாந் யலாக தரயாஷ்ரய: II 65 II ஸ்வக்ஷஸ் ஸவங்கஸ் ஷதாநந்யதா நந்திர் ஜ்யயாதிர் கயணஷ்வர: I விஜிதாத்மா வியதயாத்மா ஸத்கீர்த்திஸ் ச்சிந்ந ஷம்ஷய: II 66 II உதீர்ணஸ் ஸர்வதஸ் சக்ஷுரநீஷ: ஷாஷ்வதஸ் ஸ்த்திர: I பூஷயயா பூஷயணா பூதிர் வியஷாக யஷாக நாி்ஷந: II 67 II அர்சிஷ்மாநர்சித: கும்யபா விஷுத்தாத்மா வியஷாதந: I அநிருத்யதாSப்ரதிரத: ப்ரத்யும்யநாSமித விக்ரம: II 68 II காலயநமிநிஹா வீர: பஷௌரிர் ஷூர ஜயநஷ்வர: I த்ரியலாகாத்மா த்ரியலாயகஷ: யகஷவ: யகஷிஹா ஹரி: II 69 II காமயதவ காமபால: காமீ காந்த: க்ருதாகம: I அநிர்யதஷ்ய வபுர் விஷ்ணுர் வீயராSநந்யதா தநந்ஞ்ஜய: II 70 II

ப்ரம்ண்யயா ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விவர்தந: I ப்ரஹ்மவித்ப்ராஹ்மயணாப்ரஹ்மீப்ரஹ்மஜ்யஞாப்ராஹ்மணப்ரிய:II 71 II மஹாக்ரயமா மஹாகர்மா மஹாயதஜா மயஹாரக: I மஹாக்ருதுர் மஹாயஜ்வா மஹா யஜ்யஞா மஹாஹவி: II 72 II ஸ்தவ்யஸ் ஸ்தவப்ரியஸ் ஸ்யதாத்ரம் ஸ்துதிஸ் ஸ்யதாதாரணப்ரிய: I பூர்ண பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்த்தரநாமய: II 73 II மயநாஜவஸ் தீர்த்தகயரா வஸுயரதா வஸுப்ரத: I வஸுப்ரயதா வாஸுயதயவா வஸுர் வஸுமநா ஹவி: II 74 II ஸத்கதிஸ் ஸத்க்ருதிஸ் ஸத்தா ஸத்பூதிஸ் ஸத்பராயண: I ஷூரயஸயநா யதுஷ்யரஷ்ட்டஸ் ஸநநிவாஸஸ் ஸுயாமுந: II 75 II பூதாவாயஸா வாஸுயதவஸ் ஸர்வாஸு நிலயயாSநல: I தர்பஹா தர்பயதாSத்ருப்யதா துர்தயராSதாபராஜித: II 76 II விஷ்வமூர்த்திர் மஹாமூர்த்திர் தீப்த மூர்த்திரமூர்த்திமாந் I அயநக மூர்த்திரவ்யக்த: ஷத மூர்த்தி: ஷதாநந: II 77 II ஏயகா வநக: ஸவ: க: கிம் யத்தத் பதமநுத்தமம் I யலாகபந்துர் யலாகநாயதா மாதயவா பக்த வத்ஸல: II 78 II


10 ஸுவர்ண வர்யணா யஹமாங்யகா வராங்கஸ் சங்கநாங்கதீ I வீரஹா விஷம ஷூந்யயா க்ருதாஷீரசலஸ்சல: II 79 II அமாநீ மாநயதா மாந்யயா யலாகஸ்வாமி த்ரியலாக த்ருக் I ஸுயமதா யமதயஜா தந்ய: ஸத்யயமதா தராதர: II 80 II யதயஜா வ்ருயஷா த்யுதிதரஸ் ஸரவ ஷஸ்த்ரப்ருதாம் வர: I ப்ரக்ரயஹா நிக்ரயஹா வ்யக்யரா வநகஷ்ருங்யகா கதாக்ரஜ: II 81 II சதுர்மூர்த்திஸ் சதுர்பாஹுஸ் சதுர்வ்யூஹஸ் சதுர்கதி: I சதுராத்மா சதுர்பாவஸ் சதுர்யவத வியதகபாத் II 82 II ஸமாவர்த்யதாSநிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயயா துரதிக்ரம: I துர்லயபா துர்கயமா துர்யகா துராவாயஸா துராரிஹா: II 83 II ஷுபாங்யகா யலாக ஸாரங்கஸ் ஸ்துதந்துஸ் தந்துவர்தந: I இந்த்ர கர்மா மஹா கர்மா க்ருத கர்மா க்ருதாகம: II 84 II

உத்பவஸ் ஸுந்தரஸ் ஸுந்யதா ரத்ந நாபஸ் ஸுயலாசந: I அர்யகா வாஜஸந ஷ்ருங்கி ஜயந்தஸ் ஸர்வ விஜ்ஜயீ II 85 II ஸுவர்ண பிந்துரயக்ஷாப்யஸ் ஸர்வ வாகீஷ்வயரஷ்வர I மஹாஹ்ருயதா மஹாகர்யதா மஹாபூயதா மஹாநிதி: II 86 II குமுத: குந்தர: குந்த: பரஜந்ய: பவயநாSநில: I அம்ருதாயஷாSம்ரதவபுஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வயதாமுக: II 87 II ஸுலபஸ் ஸுவ்ரதஸ் ஸித்தஸ் ஷத்ருஜித் ச்சத்ருதாபந: I ந்யக்யராயதா தும்பயராSஸ்சவத்தஸ் சாணூராந்த்ர நிஷூதந: II 88 II ஸஹஸ்ரார்சிஸ் ஸப்த ஜிஹ்வஸ் ஸப்வததாஸ் ஸப்த வாஹந: I அமுர்த்திர் அநயகாSசிந்த்யயா பயக்ருத் பயநாஷந: II 89 II அணுர் ப்ருஹத் க்ருஷஸ் ஸத்தூயலா குணப்ருந் நிர்குயணா மஹாந் I அத்ருதஸ் ஸ்வத்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்வம்யஷா வம்ஷ வர்தந: II 90 II பாரப்ருத் கதியதா யயாகீ யயாகீஷ: ஸர்வ காமத: I ஆஷ்ரம ஷ்ரமண: க்ஷாமஸ் ஸுபர்யணா வாயுவாஹந: II 91 II தநுர்தயரா தநுர்யவயதா தண்யடா தமயிதாSதம: I அபராஜிதஸ் ஸர்வஸயஹா நியந்தா நியயமா யம: II 92 II


11 ஸாத்வவாந் ஸாத்விகஸ் ஸத்யஸ் ஸத்யதர்ம பராயண: I அபிப்ராய: ப்ரியார்யஹாSர்ஹ: ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்தந: II 93 II விஹாய ஸகதிர் ஜ்யயாதிஸ் ஸுருசிர் ஹுதபுக் விபு: I ரவிர் வியராசநஸ் ஸூர்யஸ் ஸவிதா ரவியலாசந: II 94 II அநந்யதா ஹுதபுக் யபாக்தா ஸுகயதா வநகயஜாSக்ரஜ: I அநிர்விண்ணஸ் ஸதாமர்ஷீ யலாகாதிஷ்டநமத்புத: II 95 II ஸநாத் ஸநாதநதம: கபில: கபிரவ்யய: I ஸ்வஸ்தித ஸ்வஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிண: II 96 II அபரௌத்ர: குண்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜித ஷாஸந: I ஷப்தாதிக: ஷப்தஸஹ: ஷிஷிர: ஷர்வரீகர: II 97 II அக்ரூர: யபஷயலா தயக்ஷா தக்ஷிண: க்ஷமிணாம் வர: I வித்வத்தயமா வீதபய: புண்ய ஷ்ரவண கீர்தந: II 98 II

உத்தாரயணா துஷ்க்ருதிஹா புண்யயா து: ஸ்வப்ந நாஷந: I வீரஹா ரக்ஷணஸ் ஸந்யதா ஜீவந: பர்யவஸ்த்தித: II 99 II அநந்த ரூயபாSநந்த ஸ்ரீர் ஜிதமந்யுர் பயாபஹ: I சதுரஷ்யரா கபீராத்மா விதியஷா வ்யாதியஷா திஷ: II 100 II அநாதிர் பூர்புயவா லக்ஷ்மீ: ஸுவீயரா ருசிராங்கத: I ஜநயநா ஜந ஜந்மாதிர் பீயமா பீமபராக்ரம: II 101 II ஆதார நிலயயா தாதா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: I ஊர்த்வகஸ் ஸத்பதாசார: ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: II 102 II ப்ரமாணம் ப்ராண நிலய: ப்ராணப்ருத் ப்ராண ஜீவந: I தத்வம் தத்வவியதகாத்மா ஜந்ம ம்ருத்யு ஜராதிக: II 103 II பூர்புவஸ் ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஸ் ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: I யஜ்யஞா யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்யகா யஜ்ஞ வாஹந: II 104 II யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞ ஸாதந: I யஜஞாந்த க்ருத் யஜ்ஞ குஹ்ய மந்ந மந்நாத ஏவ ச II 105 II ஆத்மயயாநிஸ் ஸ்வயம் ஜாயதா வவகாநஸ் ஸாமகாயந: I யதவகீ நந்தநஸ் ஸ்த்ரஷ்டா க்ஷிதீஷ: பாப நாஷந: II 106 II


12 ஷங்க்கப்ருந் நந்தகீ சக்ரீஷார்ங்க தந்வா கதாதர: I ரதாங்கபாணி ரயக்ஷாப்யஸ் ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: II 107 II ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி வநமாலீ கதீ ஷார்ங்கீ ஷங்க்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ I ஸ்ரீமாந் நாரயயணா விஷ்ணுர் வாஸுயதயவாSபிரக்ஷது II 108 II (2 தரம் அநுஸந்திக்க யவண்டியது) ஸ்ரீ வாஸுயதயவாSபிரக்ஷது ஓம் நம இதி II II ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச II

இதிதம் கீர்த்திநீயஸ்ய யகஷவஸ்ய மஹாத்மந: I நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யாநாம் அயஷயஷண ப்ரகீதிதம் II 1 II ய இதம் ஷ்ருணயாந் நித்யம் யஸ்சாபி பரிகீர்தயயத் I நாஷுபம் ப்ராப்நுயாத் கிஞ்சித் யஸாSமுத்யரஹ ச மாநவ: II 2 II

யவதாந்தயகா ப்ராஹ்மணஸ் ஸ்யாத் க்ஷத்ரியயா விஜயீ பயவத் I வவஷ்யயா தநஸம்ருத்தஸ் ஸ்யாத் சூத்ரஸ் ஸுக மவாப்நுயாத் II 3 II தர்மார்த்தீ ப்ராப்நுயாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தீ சார்த்த மாப்நுயாத் I காமாநவாப்நுயாத் காமீ ப்ரஜார்த்தீ சாப்நுயாத் ப்ரஜாம் II 4 II பக்திமாந் யஸ் ஸயதாத்தாய ஷுசிஸ் தக்கதமாநஸ: I ஸஹஸ்ரம் வாஸுயதவஸ்ய நாம்நாயமதத் ப்ரகீர்தயயத் II 5 II யஷ: ப்ராப்யநாதி விபுலம் யாதி ப்ராதாந்யயமவ ச I அசலாம் ஷ்ரியமாப்யநாதி ஷ்யரய: ப்ராபயநாத் யநுத்தமம் II 6 II ந பயம் க்வசிதாப்யநாதி வீர்யம் யதஜஸ்ச விந்ததி I பவத்யயராயகா த்யதிமாந் பல ரூப குணாந்வித: II 7 II யராகார்யதா முச்யயத யராகாத் பத்யதா முச்யயத பந்தநாத் I பயாந் முச்யயத்த பீதஸ்து முச்யயதாபந்ந ஆபத: II 8 II துர்காண்யதிதரத்யாஷு புருஷ: புருயஷாத்தமம் I ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்யரண நித்யம் பக்தி ஸமந்வித II 9 II வாஸுயதவாஷ்ரயயா மர்த்யயா வாஸுயதவ பராயண: I ஸர்வ பாப விஸுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் II 10 II


13 ந வாஸுயதவ பக்தாநாம் அஷுபம் வித்யயத க்வசித் I ஜந்ம ம்ருத்யு ஜராவ்யாதி பயம் வநயவாபஜாயயத II 11 II இமம் ஸ்தவமதீயாநஸ் ஷ்ரத்தா பக்தி ஸமந்வித: I யுஜ்யயதாத்மா ஸுக க்ஷாந்தி ஸ்ரீத்ருதி ஸ்ம்ருதி கீர்திபி: II 12 II ந க்யராயதா ந ச மாத்ஸர்யம் ந யலாயபா நாஷுபா மதி : I பவந்தி க்ருத புண்யாநாம் பக்தாநாம் புருயஷாத்தயம II 13 II த்பயளஸ சந்த்ரார்க நக்ஷத்ரா க்கம்தியஷா பூர் மயஹாததி: I வாஸுயதவஸ்ய வீர்யயண வித்ருதாநி மஹாத்மந: II 14 II ஸஸுராஸுர கந்தர்வம் ஸயயக்ஷாரக ராகஷஸம் I ஜகத்வயஷ வர்தயததம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் II 15 II இந்த்ரியாணி மயநா புத்திஸ் ஸத்வம் யதயஜா பலம் த்ருதி: I வாஸுயதவாத்மகாந்யாஹு: யக்ஷத்ரம் யக்ஷத்ரஜ்ஞ ஏவ ச II 16 II ஸர்வாகமாநாமாசார: ப்ரதமம் பரிகல்ப்யயத I ஆசார ப்ரபயவா தர்யமா தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத: II 17 II ருஷய: பிதயரா யதவா மஹாபூதாநி தாதவ: I ஜங்கமாஜங்கமம் யசதம் ஜகந் நாராயயணாத்பவம் II 18 II யயாயகாஜ்ஞாநம் ததா ஸாங்க்யம் வித்யாஸ் ஷில்பாதி கர்ம ச I யவதாஸ் ஷாஷ்த்ராணி விஜ்ஞாநம் ஏதத் ஸர்வம் ஜநார்தநாத் II 19 II ஏயகா விஷ்ணுர் மஹத்பூதம் ப்ருதக் பூதாந்யயநகஷ: I த்ரீந் யலாகாந் வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்யத விஷ்வபுகவ்யய: II 20 II இமம் ஸ்தவம் பகவயதா விஷ்யணார் வ்யாயஸந கீரத்திதம் I பயடத்ய இச்யசத் புருஷஸ் ஷ்யரய: ப்ராப்தும் ஸுகாநி ச II 21 II விஷ்யவஷ்வரமஜம் யதவம் ஜகத: ப்ரபுமவ்யயம் I பஜந்தி யய புஷ்கராக்ஷம் ந யத யாந்தி பராபவம் II 22 II நயத யாந்தி பராபவம் ஓம் நம இதி I II அர்ஜுந உவாச II

பத்ம பத்ர விஷாலாக்ஷ பத்பநாப ஸுயராத்தம I பக்தாநாம் அனுரக்தாநாம் த்ராதா பவ ஜநார்தந II 23 II


14 II ஸ்ரீ பகவாந் உவாச II

யயா மாம் நாம ஸஹஸ்யரண ஸ்யதாதுமிச்சதி பாண்டவ I யஸாஹSயமயகந ஷ்யலாயகந ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஷய: II 24 II II வ்யாஸ உவாச II

வாஸநாத் வாஸுயதவஸ்ய வாஸிதம் புவநத்ரயம் I ஸர்வபூத நிவாயஸாSஸி வாஸுயதவ நயமாSஸ்துயத II 25 II ஸ்ரீ வாஸுயதவ நயமாSஸ்துத ஓம் நம இதி I II பார்வத் உவாச II

யகயநாபாயயந லகுநா விஷ்யணார் நாம ஸஹஸ்ரகம் I பட்யயத பண்டிவதர் நித்யம் ஷ்யராதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரயபா II 26 II II ஈஷ்வர உவாச II

ஸ்ரீ ராம ராம ராயமதி ரயம ராயம மயநாரயம I ஸஹஸ்ரநாமதத்துல்யம் ராமநாம வராநயந II 27 II (2 தரம் அநுஸந்திக்க யவண்டியது) ராமநாம வராநந ஓம் நம இதி I II ப்ரஹ்ம உவாச II

நயமாSஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயய ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஷியராருபாஹயவ I ஸஹஸ்ர நாம்யந புருஷாய ஷாஷ்வயத ஸஹஸ்ரயகாடி யுகதாரியண நம: II 28 II ஸ்ரீ ஸஹஸ்ர யகாடி யுகதாரிண ஓம் நம இதி I II ஸஞ்ஜய உவாச II

யத்ர யயாயகஷ்வர: க்ருஷ்யணா யத்ர பாரத்யதா தநுர்தர: I தத்ர ஸ்ரீ விஜயயா பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மம II 29 II II ஸ்ரீ பகவாந் உவாச II

அநந்யாஸ் சிந்தயந்யதா மாம் யய ஜநா: பர்யுபாஸயத I யதஷாம் நித்யாபியுக்தாநாம் யயாகயக்ஷமம் வஹாம்யஹம் II 30 II


15 பரித்ராணாய ஸாதுநாம் விநாஷாய ச துஷ்க்ருதாம் I தர்ம ஸம்ஸ்த்தாபநார்த்தாய ஸம்பவாமி யுயக யுயக II 31 II ஆர்த்தா விஷண்ணாஸ் ஷிதிலாஸ்ச பீதா: யகாயரசு ச வ்யாதிஷு வர்தமாநா: I ஸங்கீர்த்ய நாராயண ஷப்தமாத்ரம் விமுக்த து:க்காஸ் ஸுகியநா பவந்து II 32 II (2 தரம் அநுஸந்திக்க யவண்டியது) காயயந வாசா மனயசன்த்ரிவயர்வா புத்யாத்மநாவா ப்ரக்ருயத ஸ்வபாவாத் I கயராமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்வம நாராயணாய இதி ஸமர்பயாமி II 33 II


Pondy Bazaar 2815 2151 | Mylapore 4355 2151 | Purasaiwakkam 2643 2151 Adyar 4211 2151 | Chrompet 6450 2151 | Kottivakkam 2451 2151 0427 404 2150 | 0452 420 2151 * customercare@naihaa.com | www.naihaa.com |

/naihaaretail

Vishnu Sahasranamam Tamil  

Vishnu Sahasranama Stotram in Tamil script

Advertisement