Page 6

/

Podróżowanie po mieście nie należy do najprzyjemniejszych czynności – korki, sygnalizacja, skrzyżowania i wypadki. Nie jesteś jednak na nie skazany – zostaw własne cztery kółka i zdecyduj się na coś bardziej ekologicznego! Na co? O tym rozmawiam z Januszem Mizernym — autorem bloga Green Projects. Często porusza się temat zrównoważonego

chód w mieście przewozi 1,2 pasażera – czyli

transportu – w telewizji, radiu, prasie, inter-

praktycznie samego kierowcę. Trzeba też pra-

necie… Ale czym on właściwie jest?

cować nad podwyższeniem jakości komunika-

Właśnie, wiele osób używa tych słów na co

cji miejskiej – wtedy mamy większe szanse, że

dzień i toczy się o tym bardzo dużo dyskusji,

ludzie się do niej przesiądą.

ale w sumie nie wiemy, o co w tym chodzi.

Faktem jest, że nie ma jednej, uniwersalnej

Kilkanaście lat temu istniała tendencja, żeby

definicji zrównoważonego transportu – każdy

likwidować wszystkie tramwaje. Teraz z ko-

może mieć na myśli coś innego. My promuje-

lei są one budowane wszędzie tam, gdzie to

my przede wszystkim wersję ekologiczną,

możliwe – gdzie leży złoty środek?

czyli komunikację opartą na tramwajach i au-

Rzeczywiście, tendencja do likwidowania linii

tobusach. Oczywiście nie można ludziom ode-

tramwajowych przyszła do nas z Zachodu, ty-

brać wszystkich wygód w imię ochrony środo-

le że z dużym opóźnieniem – w europejskich

wiska i czystości powietrza, ale trzeba mieć

miastach tramwaje likwidowano w latach 60.

świadomość, że aktualnie przeciętny samo-

i 70., a na początku lat 90. ten trend dotarł do

Profile for Outro Beyond outlines

Outro 272  

Outro 272  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded