Outro 272

Page 6

/

Podróżowanie po mieście nie należy do najprzyjemniejszych czynności – korki, sygnalizacja, skrzyżowania i wypadki. Nie jesteś jednak na nie skazany – zostaw własne cztery kółka i zdecyduj się na coś bardziej ekologicznego! Na co? O tym rozmawiam z Januszem Mizernym — autorem bloga Green Projects. Często porusza się temat zrównoważonego

chód w mieście przewozi 1,2 pasażera – czyli

transportu – w telewizji, radiu, prasie, inter-

praktycznie samego kierowcę. Trzeba też pra-

necie… Ale czym on właściwie jest?

cować nad podwyższeniem jakości komunika-

Właśnie, wiele osób używa tych słów na co

cji miejskiej – wtedy mamy większe szanse, że

dzień i toczy się o tym bardzo dużo dyskusji,

ludzie się do niej przesiądą.

ale w sumie nie wiemy, o co w tym chodzi.

Faktem jest, że nie ma jednej, uniwersalnej

Kilkanaście lat temu istniała tendencja, żeby

definicji zrównoważonego transportu – każdy

likwidować wszystkie tramwaje. Teraz z ko-

może mieć na myśli coś innego. My promuje-

lei są one budowane wszędzie tam, gdzie to

my przede wszystkim wersję ekologiczną,

możliwe – gdzie leży złoty środek?

czyli komunikację opartą na tramwajach i au-

Rzeczywiście, tendencja do likwidowania linii

tobusach. Oczywiście nie można ludziom ode-

tramwajowych przyszła do nas z Zachodu, ty-

brać wszystkich wygód w imię ochrony środo-

le że z dużym opóźnieniem – w europejskich

wiska i czystości powietrza, ale trzeba mieć

miastach tramwaje likwidowano w latach 60.

świadomość, że aktualnie przeciętny samo-

i 70., a na początku lat 90. ten trend dotarł do


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.