Page 1

opinto-opas 2012 - 2013 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta


Toimittajat:Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Uniprint Oulu Oulu 2012


Hyvä lukija Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan taloustieteiden tiedekuntaan ja tuomaan oman panoksesi tiedekuntamme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas. Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla tiedekuntamme pääaineisiin sekä monipuoliseen sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden viiden tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston yleisoppaaseen. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, koulutuspalveluiden, ohjaus- ja työelämäpalveluiden, kansainvälisten asioiden yksikön ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta. Yleisoppaasta löydät tietoa myös opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja taloustieteiden tiedekunnan (www.taloustieteet.oulu.fi) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opintomateriaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, tiedekunnan omaopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, koulutuspäällikkö, suunnittelijat ja tiedekunnan muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, kesäkuun 29. päivänä 2012 Vuokko Iinatti Koulutuspäällikkö Merja Inget Suunnittelija


SISÄLLYS 1 Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta .......................9 2 Tutkinnot ja pääaineet ............................................................................11 3 Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta ......................................17 4 Opintoneuvonta........................................................................................... 23 5 KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset..... 29 5.1 Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma............. 32 5.1.1 Johtaminen........................................................................................... 33 5.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta............................................................. 36 5.2 Laskentatoimen koulutusohjelma.............................................................. 39 5.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)............................................41 5.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat).............................................................................. 42 5.2.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne .............................................. 44 5.3 MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA.......................................... 45 5.3.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)........................................... 45 5.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)....................... 46 5.3.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne.................................................. 48 5.4 YLEISEN TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA............................ 49 5.4.1 Kansantaloustiede.............................................................................. 50 5.4.2 Rahoitus............................................................................................... 54 5.5 Joustavat opintopolut Oulun yliopistossa.................... 58 5.6 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne....................... 60 5.6.1 Taloustiede ......................................................................................... 60 5.6.2 Johtaminen.......................................................................................... 60


5.6.3 Kansainvälinen liiketoiminta............................................................. 60 5.6.4 Soveltava kansantaloustiede............................................................ 60 5.6.5 Laskentatoimi......................................................................................61 5.6.6 Markkinointi.........................................................................................61 5.6.7 Rahoitus................................................................................................61 5.6.8 Kvantitatiivinen rahoitus...................................................................61 5.6.9 Yritysjuridiikka.....................................................................................61 5.6.10 Ympäristöalan opinnot.................................................................... 62 5.6.11 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia............................................ 62 5.6.12 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö... 62 6 Opintojaksot.................................................................................................... 65 6.1 Opintojen suunnittelu.................................................................................. 65 6.2 Kieliopinnot................................................................................................... 66 6.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op)....................................................... 68 6.2.2 Kotimaiset kielet................................................................................ 69 6.2.3 Vieraat kielet, 16 op.......................................................................... 70 6.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus................114 6.4 Menetelmäopinnot......................................................................................131 6.5 Pääaineiden opinnot....................................................................................137 6.5.1 Johtaminen (Management)............................................................. 138 6.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business).............. 154 6.5.3. Kansantaloustiede............................................................................167 6.5.4 Laskentatoimi.................................................................................... 184 6.5.5 Markkinointi...................................................................................... 198 6.5.6 Rahoitus............................................................................................. 223 6.6 Sivuaineiden opinnot.................................................................................. 237 7 Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat................. 241 7.1 Opetuksen ajoitus....................................................................................... 241 7.2 Tentit............................................................................................................. 241 7.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute.. 242 7.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa.243 7.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin.................... 244 7.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte................................. 246 7.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte............................... 248 7.8 Plagiointitapausten ja muiden väärinkäytösten käsittely.................... 249


8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset... 251 8.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus.......... 251 8.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot.............................. 251 8.1.2 Oikeustieteen opinnot.................................................................... 252 8.1.3 Muut opinnot.................................................................................... 252 8.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus.... 252 8.2.1 Laskentatoimen opinnot................................................................. 252 8.2.2 Oikeustieteen opinnot.................................................................... 253 8.2.3 Muut opinnot.................................................................................... 253 8.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus...... 254 8.3.1 Laskentatoimen opinnot................................................................. 254 8.3.2 Oikeustieteen opinnot.................................................................... 255 8.3.3 Muut opinnot.................................................................................... 255 8.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT).......................... 255 8.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT)..................................... 255 9 Tieteellinen jatkokoulutus................................................................. 257 9.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet...................................................................... 257 9.2 Jatkotutkinnot............................................................................................. 258 9.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus................................................................. 258 9.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen........................................ 261 9.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset............................................................. 261 9.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset........................... 265 9.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena........................... 265 9.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena................................... 266 9.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena..................................... 268 9.6.4 Johtaminen jatkotutkinnon pääaineena........................................ 271 9.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena............................................ 273 9.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena......................................... 275 9.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena..... 277 9.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu.......... 280 9.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen......................................................... 281 10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys.... 283 Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004)........................................................................ 285


Opinto-opas 2012 - 2013

9

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958 ja ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee 17 000 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi maamme suurimmista. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kuudessa tiedekunnassa (humanistinen, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, taloustieteiden ja teknillinen) voi suorittaa tutkintoja yli neljässäkymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Taloustieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myöhemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä on voinut opiskella pääaineena.

Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen taloustieteiden tiedekunta on perustettu vuoden 2000 alussa. Tiedekunnassa opiskelee noin 1500 opiskelijaa. Koulutusohjelmia on neljä ja niiden alla on yhteensä kuusi pääainetta. Kansainvälisiä maisteriohjelmia on kolme, ja lisäksi tiedekunta tarjoaa MBA- ja eMBA-koulutusta. Tiedekunnan nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla.

Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta


Opinto-opas 2012 - 2013

11

2. Tutkinnot ja pääaineet

Taloustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta), ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnon pohjalta kaksi vuotta), sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään samalla ekonomin arvonimi. Tiedekunnassa on neljä koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmat ovat: • Yleisen taloustieteen koulutusohjelma: pääaineet kansantaloustiede ja rahoitus • Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi • Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi • Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma: pääaineet johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa pääainevaihtoehtoja on yhteensä kuusi. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin eri valintaväylien kautta. Tiedekunnassa opetusta annetaan myös kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa:

• • •

Master’s Programme in Financial and Management Accounting (FMA), Master’s Programme in Finance (MF) ja Master’s Programme in International Business (IB).

Lisäksi tiedekunta tarjoaa aikuiskoulutuksena englanninkielisen Master of Business Administration (MBA) -koulutusohjelman ja suomenkielisen executive MBA (eMBA) -ohjelman. Pääaineet Johtaminen Globaalitalous on muuttunut rajusti. Uuden kasvun luominen on olennaisempaa kuin vanhan tehostaminen. Haluamme rakentaa taitoja ratkaista globaaleja ongelmia johtajuustaitojen avulla. Tämä koskettaa meitä jokaista tarjoten valtavasti mahdollisuuksia. Tämän muutoksen teemme yhdessä. Meillä on selvä tehtävä yhteiskunnassa: rakentaa tulevaisuuden johtajuutta. Uuden tiedon tuottaminen on olemassaolomme tarkoitus. Meiltä halutaan kykyjä visioida, symboloida, innovoida, selittää, välittää ja panna toimeen. Ei enempää eikä vähempää. Tehtävä on vaativa, ja niin pitääkin. Rakennamme tulevaisuutta nyt. Yritykset ovat ihmisiä. Meidän tulee tukea ihmisiä, ei rakenteita. Palo ja Tutkinnot ja pääaineet


12

intohimo ratkaisevat, ei resurssit. Haluamme kasvattaa johtajia maailman parhaaksi. Koulutamme johtajia, joilla on taito saada asiat tapahtumaan kansainvälisissä, epäselvissä ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Luomme uuden kasvun rakentajia. Dialogi on ainoa reitti globaalin kasvutalouden ymmärtämiseksi. Taloudesta on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Keskustelu, kokemusten vaihto, luo uutta tietoa Tämä on opetustehtävämme – dialogin rakentaminen. Aihealueita ovat mm. globalisaatio, muutos ja kasvu, uuden liiketoiminnan luominen, strategiset käytänteet sekä tietämyksen ja osaamisen johtaminen. Keskeisiä opetuksen periaatteita ovat prosessuaalinen orientaatio, teorian haastaminen, metodologinen innovatiivisuus ja käytännöllinen relevanttius. Johtamisen opetuksen tavoitteena on synnyttää työkaluja huomisen talouden parempaan johtamiseen. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen työhön. Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Oppiaineena kansainvälinen liiketoiminta luo valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä painopistealueita ovat kansainväliset liiketoimintastrategiat ja liiketoiminTutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2012 - 2013

taprosessit, liiketoimintojen johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kansainvälisen organisaation kehittäminen. Opinnoissa keskitytään tulevaisuuden toimialojen, kuten ympäristö-, bio, peli- ja ictteknologioihin liittyvien liiketoimintojen erityispiirteisiin. Opetuksen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymisiin liittyvissä kysymyksissä. Kansantaloustiede Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista. Mikrotalousteoriassa tutkitaan kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa. Makrotalousteoriassa kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation ja vaihtotaseen välillä. Oppihistoriassa ja metodologiassa tutkitaan taloustieteessä käytettäviä eri lähestymistapoja, koulukuntia ja niiden historiallista kehitystä. Ekonometriassa selitetään ja ennustetaan taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin.


Opinto-opas 2012 - 2013

Kansantaloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet toimia monenlaisissa käytännön tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Laskentatoimi Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä. Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Laskentatoimen aineopinnot antavat hyvän perustan laskentatoimen eri osa-alueiden hallinnalle. Syventävissä opinnoissa Oulussa erikoistutaan usein yrityksen tuloslaskentaan, kustannuslaskentaan ja tilintarkastukseen. Laskentatoimen yksikön pro gradu -tutkielmat tehdään usein yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Laskentatoimen oppiaineen toimintaajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Yksikön vahvuuksia on tunnustettu

13

tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Markkinointi Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakassuhteiden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinointiin ja businessto-business -markkinointiin, tai vaihtoehtoisesti tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien markkinointiin. Strategista näkemystä korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrityksen yleisjohdollisiin tehtäviin. Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden hallinnan osaajia. Markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat teollisten yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatkoopintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yrityksen markkinoinnin johtamisessa ja asiakas- ja verkostosuhteiden hallinnassa. Rahoitus Rahoituksen opinnoissa keskitytään rahoitusmarkkinoiden sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnittelun erityiskysymyksiin. Opetuksen ja tutkimuksen Tutkinnot ja pääaineet


14

keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit ja sijoittajien käyttäytymismallit. Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ym-

Tutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2012 - 2013

märrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Riskien analysoinnin ja hallinnan kysymykset ovat keskeinen osa rahoitusekonomin ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatkoopintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.


Opinto-opas 2012 - 2013

17

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Tiedekunnan hallinto Yliopistossa tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Taloustieteiden tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, koulutustoimikunta, tutkimustoimikunta, dekaani, sekä koulutusdekaani ja tutkimusdekaani. Tiedekunnassa on tutkimuksen ja koulutuksen edistämistä varten tutkimustoimikunta ja koulutustoimikunta. Oulun yliopiston rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valmistelee tutkimus- ja koulutusdekaanien valinnan tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Rehtori nimeää varadekaanit dekaanin esityksestä. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille. Lisäksi dekaani hyväksyy opetussuunnitelman talousvaikutukset. Opintoasioita käsittelevän koulutustoimikunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteita ja yleisiä osia mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet, mitkä koulutusdekaani hyväksyy. Koulutustoimikunta laatii opiskelijavalintaperusteita ja aloitus-

paikkamääriä koskevat esitykset Oulun yliopiston koulutusneuvostolle ja Oulun yliopiston hallitukselle. Lisäksi koulutustoimikunta arvostelee pro gradu –tutkielmat. Koulutusdekaani hyväksyy uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. Opintoasioiden esittelijänä tiedekuntaneuvostossa ja koulutustoimikunnassa toimii koulutuspäällikkö. TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Dekaani: SAHLSTRÖM, Petri, KTT Varadekaanit: PUHAKKA, Mikko, Ph.D., tutkimusdekaani PUHAKKA,Vesa, KTT, koulutusdekaani Hallintopäällikkö: MAAMÄKI, Jukka,YTM Koulutuspäällikkö: IINATTI,Vuokko, KTM Suunnittelija: INGET, Merja, KTM Taloussuunnittelija: KARJALAINEN, Pasi, KTT Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


18

Opintoasiainsihteerit: BOZKURT, Liisa HANNULA, Katja HOLMBERG, Marketta Henkilöstösihteerit: KARHU, Arja (tarvittaessa) MALILA, Eeva MERILÄINEN, Mervi (tarvittaessa) Taloussihteeri: REINIKKA, Leila Osastosihteeri: NYLUND, Päivi Professorit: AHOKANGAS, Petri, KTT, kv-liiketoiminta AMIR, Eli, Ph.D., laskentatoimi JOHNSTON, Wesley, Ph.D., markkinointi JUGA, Jari, KTT, logistiikka JÄRVINEN, Janne, KTT, johdon laskentatoimi KAHRA, Hannu, FT, rahoitus KALLUNKI, Juha-Pekka, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi KOIVUMÄKI, Timo, KTT, markkinointi MAINELA, Tuija, KTT, kv-liiketoiminta PERTTUNEN, Jukka, FT, rahoitus PUHAKKA, Mikko, Ph.D., kansantaloustiede PUHAKKA,Vesa, KTT, johtaminen SAHLSTRÖM, Petri, KTT, laskentatoimi SALO, Jari, KTT, markkinointi, liiketoiminnan digitalisoituminen SVENTO, Rauli, FT, kansantaloustiede TÄHTINEN, Jaana, KTT, markkinointi ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, markkinointi Yliopistolehtorit: KORHONEN, Marko, KTT, kansantaloustiede Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Opinto-opas 2012 - 2013

LAARI-SALMELA, Sari, FT, johtaminen SARANIEMI, Saila, KTT, markkinointi Yliopisto-opettajat: HAAPANEN, Lauri, YTM, johtaminen/kvliiketoiminta HUIKARI, Juha,YTM, laskentatoimi HUUSKONEN, Pertti, DI NIKKILÄ, Sakari, KM, markkinointi PAJARI, Sauli, KTM, kv. liiketoiminta PULKKINEN, Markku, OTK, yritysjuridiikka ZHANG, Xiaotian, Ph.D., kv. liiketoiminta Yliopistotutkijat: BLUEMINK, Johanna, KT, johtaminen/kv. liiketoiminta HURMELINNA-LAUKKANEN, Pia, KTT, kv-markkinointi LEHTINEN, Ulla,TkT, johtaminen/kv. liiketoiminta NÄTTI, Satu, KTT, markkinointi PEKKARINEN, Saara, KTT, logistiikka SIMONEN, Jaakko, KTT, kansantaloustiede Tutkijatohtorit: JARVA, Henry, KTT, laskentatoimi JOENVÄÄRÄ, Juha, KTT, rahoitus JUHO, Anita, KTT, markkinointi JUNTUNEN, Jouni, KTT, markkinointi/ logistiikka JUNTUNEN, Mari, KTT, markkinointi KARJALAINEN, Pasi, KTT, laskentatoimi KAUPPINEN, Antti, KTT, johtaminen KOMULAINEN, Hanna, KTT, markkinointi KYRÖLÄINEN, Petri, KTT, rahoitus LEHENKARI, Mirjam, KTT, rahoitus LÄMSÄ, Tuija, KTT, johtaminen MEEWELLA, John, Ph.D., johtaminen/kv. liiketoiminta MIDDLETON, Alexandra, KTT, laskentatoimi


Opinto-opas 2012 - 2013

MOILANEN, Sinikka, KTT, ulkoinen laskentatoimi PALONIEMI, Kaarlo, KTT, johtaminen/ kv. liiketoiminta POUTANEN, Hilkka, FT, johtaminen/ kv. liiketoiminta Tohtorikoulutettavat: ALILA, Hanna, HTM, logistiikka CONLIN, Andrew, KTM, rahoitus ELSILÄ, Anna, M.Sc., laskentatoimi HAAPALAINEN, Tuomo, KTM, rahoitus HELIN, Satu, KTM, markkinointi HENTTU-AHO,Tiina, KTM, laskentatoimi HERMES, Jan, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta HUIKARI, Sanna, KTM, kansantaloustiede KAATTARI, Sinikka, KTM, rahoitus KANTOLA, Hannele, KTM, laskentatoimi KERÄNEN, Anne, KTM, johtaminen/ kv. liiketoiminta KETTUNEN, Kerttu, KTM, MBA, markkinointi KOIVURANTA, Matti, KTM, kansantaloustiede LEHTIMÄKI, Tuula, KTM, DI, markkinointi LEHTO, Irene, FM, johtaminen/ kv. liiketoiminta MUSIAL, Monika, M.Sc., johtaminen MYLLYKOSKI, Jenni, KTM, johtaminen/ kv. liiketoiminta MÄLÄSKÄ, Minna, KTM, markkinointi NUOJUA, Outi, KTM, markkinointi NUUTILAINEN, Riikka, KTM, kansantaloustiede OIKARINEN, Eeva-Liisa, FM, markkinointi OJANSIVU, Ilkka, KTM, markkinointi OKKONEN, Hanna, KTM, johtaminen/ kv.liiketoiminta PALO, Teea, KTM, markkinointi PERNU, Elina, KTM, markkinointi POHJOSENPERÄ, Timo, KTM, logistiikka/

19

markkinointi RANTAKARI, Anniina, KTM, johtaminen/ kv. liiketoiminta RUOPSA, Jukka, FM, johtaminen SHVEYKOVSKIY, Alexey, johtaminen/ kv. liiketoiminta TAN, Irene, KTM, laskentatoimi TEIRILÄ, Juha, KTM, kansantaloustiede TOLONEN, Pekka, KTM, rahoitus TUOMELA-PYYKKÖNEN, Marika, KTM, markkinointi UUSITALO, Marjut, M.Ed., kv-liiketoiminta VIRTA, Anita, KTM, markkinointi VÄHÄKANGAS, Antti, KTM, johtaminen WANG, Fan, KTM, johtaminen/ kv. liiketoiminta Dosentit: HILMOLA, Olli-Pekka, KTT, logistiikka, erityisesti logistiikan kavantitatiivinen mallinnus JOHNSTON, Wesley J., Ph.D., teollinen markkinointi ja myyntitoiminta KELEMEN, Mihaela, Ph.D., johtaminen, erityisesti laatu ja organisaatio KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, terveystaloustiede KOSKELA, Erkki,VTT, kansantaloustiede KOSKI, Heli, KTT, kansantaloustiede LILJEBLOM, Eva, KTT, rahoitus LUOMA, Esko, FT, yrittäjyysk. MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede, erityisesti yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi NENONEN,Tuomo, FT, kansantaloustiede OHINMAA, Arto, KTT, terveystaloustiede OIKARINEN, Elias, KTT, rahoitus PANULA, Juha, KTT, markkinointi, opetusalana erityisesti viestintä ja sen tutkimus SAVOLAINEN,Taina, KTT, laatujohtaminen SEPPÄNEN,Veikko, KTT, TkT, markkinoinTiedekunnan hallinto ja henkilökunta


20

ti, digitaalinen liiketoiminta TAALAS, Saara, KTT, johtaminen, erityisesti luovan liiketoiminnan johtaminen ja kulttuurinen yrittäjyys TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede, erityisesti resurssi- ja ympäristötaloustiede TAKALO,Tuomas,VTT, kansantaloustiede, erityisesti toimialan taloustiede VIERU, Markku, KTT, laskentatoimi, erityisesti rahoituksen laskentatoimi Projektihenkilöstö: KALLIOPUSKA, Raimo, projektipäällikkö SIPOLA, Sakari, FM, projektipäällikkö TIILIKAINEN, Aaro, HTT, projektipäällikkö Tutkijat ja projektitutkijat: KLEMETTI, Eero, KTM, markkinointi KOVALAINEN,Tapani, KTT, kansantaloustiede RUOPSA, Leena, KTT, johtaminen/ kv. liiketoiminta

Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Opinto-opas 2012 - 2013

Martti Ahtisaari Instituutti – Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics ARO, Marja, FM, projektisuunnittelija KETTUNEN, Kerttu, KTM, MBA, akkreditointikoordinaattori SEPPÄNEN,Veikko, KTT, TkT, johtaja SOHLO, Sauli, KM, kehityspäällikkö Liikkeenjohdon koulutus – Executive education: HEIKKINEN, Pia, FM, suunnittelija JAUKKURI, Pirjo, LuK, koulutuskoordinaattori KAUPPILA, Antti, YTM, eMBA, ohjelmajohtaja full-time MBA-ohjelma MARTTILA, Matti, KTL, ohjelmajohtaja executive MBA-ohjelma


Opinto-opas 2012 - 2013

23

4. Opintoneuvonta

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana taloustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden Internet-sivuilta (ks. http://www.oulu.fi/yliopisto/). Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa elo-syyskuun vaihteessa sekä ”Opiskelu ja sen suunnittelu” -opintojaksolla annetaan tietoja kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n. 10 opiskelijaa / ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat tiedekunnan ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: • opintojen alkuvaiheen ohjaaminen • käytäntöihin tutustuttaminen • paikkoihin tutustuttaminen • palveluihin tutustuttaminen • ainejärjestön ja muuhun vapaa-ajan toimintaan tutustuttaminen Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanotto- ja informaatiotilaisuuden yhteydessä. Maisteritason erillisvalinnassa sekä kansainvälisiin

maisteriohjelmiin valituille opiskelijoille on omat pienryhmäohjaajat ja omat infotilaisuudet. Aikataulut ovat nähtävillä Internetsivuilla osoitteessa http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/uusille_opiskelijoille. Omaopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset omaopettajat. Omaopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen tiedekunnan henkilökunnan keskuudessa. Omaopettajan tehtäviin kuuluu: • henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen ja opintosuunnitelman hyväksyntä • opintojen ohjaaminen (esimerkiksi sivuaineiden ja kieliopintojen valinta) erityisesti opintojen alkuvaiheessa Oppiainekohtaiset opintoneuvojat Oppiainekohtaiset opintoneuvojat ohjaavat kaikkien pääaineiden opiskelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu: • edustamansa oppiaineen sisältöihin ja rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä ohjaaminen • sivuainevalinnoissa ohjaaminen Opintoneuvonta


24

Riikka Nuutilainen (kansantaloustiede) Sinikka Moilanen (laskentatoimi) Ilkka Ojansivu (markkinointi) Tuija Lämsä (johtaminen) Mirjam Lehenkari (rahoitus) Lauri Haapanen (kansainvälinen liiketoiminta) Oppiainekohtaista opintoneuvontaa saa myös eri aineiden opettajilta heidän vastaanottoaikoinaan (ajat ilmoitustaululla ja työhuoneiden ovissa) sekä opetustilaisuuksien jälkeen.

Opintoneuvonta

Opinto-opas 2012 - 2013

Muu ohjaus tiedekunnassa • opintotoimisto (opintosuorituksiin, hyväksilukemisiin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat) • suunnittelija sekä hallintopäällikkö (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja omaopettajatoimintaan liittyvät asiat, hyväksilukeminen, harjoittelu, mentorointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) • koulutuspäällikkö (opetussuunnitel- maan, tutkintojen rakenteisiin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat) Muu ohjaus yliopistolla • yliopiston opiskelijapalvelut (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta, opintorekisteriotteet, hyväksilukeminen) • kansainväliset palvelut (opiskeluvaihtoon liittyvät asiat) • YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) • ohjaus- ja työelämäpalvelut (uraohjaus, opintojen suunnittelu ja työllistymiseen liittyvät asiat) • kirjastopalvelut (tiedonhankinta, kurssikirjallisuus)


Opinto-opas 2012 - 2013

25

Syksyllä 2012 opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäohjaajat ja OMAopettajat pääaineittain: Kansantaloustiede: Pienryhmäohjaaja

OMApettaja

Kalle Mäkäräinen kmakarai(at)paju.oulu.fi Riku Huhta rhuhta(at)paju.oulu.fi Silja Konttinen sikontti(at)paju.oulu.fi

Jaakko Simonen jaakko.simonen(at)oulu.fi Juha Teirilä juha.teirila(at)oulu.fi Sanna Huikari sanna.huikari(at)oulu.fi

Kansainvälinen liiketoiminta: Pienryhmäohjaaja

OMAopettaja

Henna Oikarinen oikarinen.henna(at)gmail.com Titta Kettunen tikettun(at)mail.student.oulu.fi

Lauri Haapanen lauri.haapanen(at)oulu.fi Sauli Pajari sauli.pajari(at)oulu.fi

Laskentatoimi: Pienryhmäohjaaja Adalmiina Pakanen adpakane(at)paju.oulu.fi

OMAopettaja Tiina Henttu-aho tiina.henttu-aho.oulu.fi

Olli Kemppinen okemppin(at)paju.oulu.fi Sara Vikeväinen sara.vikevainen(at)gmail.com Jani Posti posti.jani(at)gmail.com

Sinikka Moilanen sinikka.moilanen(at)oulu.fi Hannele Kantola hannele.kantola(at)oulu.fi Henry Jarva henry.jarva(at)oulu.fi

Opintoneuvonta


26

Opinto-opas 2012 - 2013

Rahoitus: Pienryhmäohjaaja Teemu Blomqvist teblomqv(at)paju.oulu.fi Marja Sipola marsipol(at)paju.oulu.fi Mikko Rönkkö mikronkk(at)paju.oulu.fi

OMAopettaja Petri Kyröläinen petri.kyrolainen(at)oulu.fi Mirjam Lehenkari mirjam.lehenkari(at)oulu.fi Tuomo Haapalainen tuomo.haapalainen(at)oulu.fi

Markkinointi: Pienryhmäohjaaja Matleena Uusipaikka muusipai(at)paju.oulu.fi Mikael Rahkamo mrahkamo (at)paju.oulu.fi

OMAopettaja Elina Pernu elina.pernu(at)oulu.fi Teea Palo teea.palo(at)oulu.fi

Krista Salmela krsalmel(at)paju.oulu.fi

Eija-Liisa Törmänen eija-liisa.tormanen(at)oulu.fi

Aino Meriläinen ainomeri(at)paju.oulu.fi

Tuula Lehtimäki tuula.lehtimaki(at)oulu.fi

Sami Alatalo samalata(at)paju.oulu.fi

Outi Nuojua outi.nuojua(at)oulu.fi

Johtaminen: Pienryhmäohjaaja Lasse Saastamoinen lasaasta(at)paju.oulu.fi Antti Korhonen anttkorh (at)paju.oulu.fi Samuli Tala stala(at)paju.oulu.fi

OMAopettaja Antti Kauppinen antti.kauppinen(at)oulu.fi Sari Laari-Salmela sari.laari-salmela(at)oulu.fi Hilkka Poutanen hilkka.poutanen(at)oulu.fi

Opintoneuvonta


Opinto-opas 2012 - 2013

27

Maisteritason erillisvalinnassa valittujen, syksyllä 2012 opintonsa aloittavien opiskelijoiden omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: Kansantaloustiede

Matti Koivuranta

matti.koivuranta(at)oulu.fi

Pienryhmäohjaaja

Antti Nuotio

anttinuo(at)paju.oulu.fi

Laskentatoimi

Janne Järvinen

janne.jarvinen(at)oulu.fi

Pienryhmäohjaaja

Atte Haapsaari

ahaapsaa(at)paju.oulu.fi

Markkinointi

Saila Saraniemi

saila.saraniemi(at)oulu.fi

Pienryhmäohjaaja

Ari Niemi

ariniemi(at)paju.oulu.fi

Johtaminen

Tuija Lämsä

tuija.lamsa(at)oulu.fi

Pienryhmäohjaaja

Markus Vainionpää

vainioma(at)paju.oulu.fi

Kansainvälisten ohjelmien koordinaattorit ja pienryhmäohjaajat 2012 International Business Pienryhmäohjaajat

Fan Wang Nastaran Meftahi Steffen Schierloh

fan.wang(at)oulu.fi nmeftahi(at)paju.oulu.fi sschierloh(at)gmx.de

Finance

Sinikka Kaattari & Andrew Conlin Asif Ruman

sinikka.kaattari(at)oulu.fi andrew.conlin(at)oulu.fi asifruman(at)yahoo.com

Anna Elsilä

anna.elsila(at)oulu.fi

Ermela Bufi

ermelabufi(at)yahoo.com

Pienryhmäohjaaja Financial and Management Accounting Pienryhmäohjaaja

Opintoneuvonta


Opinto-opas 2012 - 2013

29

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset Tutkintoasetus sekä tutkintojen ja oppiaineiden rakenne Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2004) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995–2005. Tutkintoasetuksen muutoksen ja taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat: • Vanhan tutkintoasetuksen mukaan ei voi enää suorittaa opintojaan • Minkä kokonaisrakenteen (tutkinnon kokonaisrakenteiden vaihtoehdot on kuvattu alla) mukaan opiskelija suorittaa opintojaan. • Yksittäisten oppiaineiden rakenteissa tapahtuneet muutokset (perus-, aineja syventävien opintojen opintojaksovalikoima, pakolliset ja vaihtoehtoiset jaksot)

(so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Tiedekunnan opinto-ohjaajat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakollisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot). Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä. Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot

Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta sekä opintojen aloitusvuodesta.

1. Opintonsa vuonna 2012 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimukset määräytyvät uuden opetussuunnitelman (lukuvuosi 2012-2013) mukaisesti, riippuen opiskelijan pääaineesta. Ks. tarkemmin yksittäisten oppiaineiden tutkintovaatimukset, jotka on kuvattu tässä luvussa.

Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen

2. Opintonsa vuosina 2005-2011 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tut-

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


30

kintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimusten (esim. KTK-tutkinnon yhteiset opinnot, sivuainevaatimukset) suhteen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa: a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas), tai b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuoden 2012-2013 tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä. Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvää opiskelijaa kehotetaan päivittämään opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu, vaan niiden alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee lukuvuoden 2012-2013 opetustarjonnasta. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhojen asetusten eikä lukuvuotta 20052006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Uuteen asetukseen siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä tiedekunnan opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan Internet-sivuilta: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ opiskeluinfoa_ja_lomakkeita

Opinto-opas 2012 - 2013

3. Ne tiedekunnan perustutkintoopiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ opiskeluinfoa_ja_lomakkeita 4. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon.Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ opiskeluinfoa_ja_lomakkeita KOULUTUSOHJELMAT Taloustieteiden tiedekunnassa on neljä koulutusohjelmaa 1.8.2010 alkaen. Koulutusohjelmat ovat: • Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma: pääaineet johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta • Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi • Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi • Yleisen taloustieteen koulutusohjelma: pääaineet kansantaloustiede ja rahoitus Pääaineita on yhteensä kuusi. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin eri valintaväylien kautta. Koulutusohjelmat pääaineineen esitellään edempänä tässä luvussa.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

31

Kaikki taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineiden opinnot. Opinnot on kuvattu tarkemmin edempänä. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu

pääaineen opinnot, sekä sivuaine- ja muita opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Opinnot on kuvattu edempänä tässä luvussa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


32

Opinto-opas 2012 - 2013

5.1 Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen KOULUTUSOHJELMA Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: johtaminen sekä kansainvälinen liiketoiminta. Koulutusohjelma tarjoaa kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvittavia käsitteitä, kokemuksia ja työkaluja käytännön liiketoiminnan johtamiseen, rakentamiseen ja kehittämiseen. Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia menestyksellisesti erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä kasvavissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Kansainvälisessä kilpailussa ja liike-elämässä tarvittavaa asennetta, työskentelytapoja ja verkostoitumista tuetaan erilaisilla oppimis- ja opetustavoilla, esimerkiksi tekemällä oppimisen, simulaatioiden ja työpajojen avulla. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma valmistaa opiskelijoita kohtaamaan kansainvälisen ja monikulttuurisen työskentely-ympäristön; ohjelman työkieli on englanti ja opiskelijoita on kaikkialta maailmasta. Osaamistavoitteet Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan peruskäsitteistöä ja teorioita käytännön liike-elämän kysymyksissä. Hän kykenee kuvaamaan organisaatioiden toimintaa ja liiketoiminnan muutosta ohjaavia mekanismeja soveltaen tieteenalan peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa keskustella vaihtoehtoisista ratkaisumalleista johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan ongelmissa ja osaa arvioida erilaisia ratkaisumalleja. Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia tieteellistä tietoa ja tehdä tutki-

muksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ja kohdeyleisön huomioiden ja perustella päätöksiään, näkemyksiään ja tulkintojaan. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä vastuullisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja osaa soveltaa moninaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi tuottaa johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan alan uutta tietoa monikulttuuristen yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Opiskelija kykenee osallistumaan kasvuorientoituneen ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen. Opiskelija osaa analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja arvioida yritysten käytänteitä käyttäen laaja-alaisesti alan käsitteistöä ja huomioiden erilaisia näkökulmia. Opiskelija osaa asettaa itselleen tavoitteita ja työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija osaa viestiä ja argumentoida selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet jatkoopintoihin. Johtamisen pääaineesta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee erilaisissa organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija-, johto- tai suunnittelutehtävissä.Tyypillisiä työtehtäviä ovat yleiset johtoja hallintotehtävät, henkilöstöjohtaminen sekä yrittäjyys eri muodoissa.Valmistuneilla on myös hyvät edellytykset tutkimuksen parissa työskentelyyn. Kansainvälinen liike-

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

33

toiminta - pääaineesta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee kansainvälisissä ja kansainvälistyvissä yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa liikkeenjohdollisissa tai asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä ovat erilaiset kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen operatiiviset ja strategiset asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtävät. Valmistuneilla on myös hyvät edellytykset tutkimuksen parissa työskentelyyn. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelman vastuuprofessori on KTT Tuija Mainela ja koordinaattori KTM Sauli Pajari. 5.1.1 JOHTAMINEN Yhä useampien yritysten toiminnassa korostuu uusien liiketoimintojen luominen vanhojen toiminta-alueiden puolustamisen ja toimintojen hallinnoinnin sijaan. Dynaamisessa toimintaympäristössä toimivat yritykset tarvitsevat erityisesti kykyä luoda uutuutta ja tuottaa arvoa markkinoille ja sidosryhmilleen sen sijaan, että ne keskittyisivät vain toiminnan tehokkuuteen. Kehitämme opiskelijoidemme taitoja luoda uusia korkean kasvun liiketoimintoja. Keskeiset aihealueet ovat (1) uuden liiketoiminnan luominen ja johtaminen, (2) tiedon, oppimisen ja kompetenssien johtaminen, (3) organisaatioiden globalisaatio, muutos, ja kasvu, (4) organisatorinen luovuus ja strategiset käytänteet. Johtamisen opetuksen tavoitteena on tarjota teoreettisia ja käytännöllisiä työkaluja sekä taitoja luoda ja johtaa korkean kasvun liiketoimintaa dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

5.1.1.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 59 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Tutkimusmenetelmät 8 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Talousmatematiikka 4 Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi 5 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 59op b) Pääaineen opinnot, 60 op Johtamisen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Johtamisen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuainekokonaisuuksia: Markkinointi, laskentatoimi. Myös vaihdossa suoritetut kauppatieteelliset opinnot voi koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


34

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Johtamisen pääaineopiskelijoille suositellaan superpääaineen suorittamista, ks. alla. Sivuaineena voi myös suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (huom: opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon

Opinto-opas 2012 - 2013

laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.1.1.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

• •

35

opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPSohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta 5.1.1.3 Johtamisen pääaineen rakenne Perusopinnot: op 721511P Foundations of Management ................. 5 721519P Strategic Management ................................ 5 721518P Leadership and Change ............................ 5 723011P Cross-cultural Business Communications ... 5 723022P International Business Operations ........... 5

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721517A Seminar in Management ............................ 10

Lisäksi seuraavista vähintään 25 op.: 721520A Business Opportunity Creation ........... 5 721554A Strategizing Practices (ent. Strategy and Management) ............................ 5 721513A Human Resource Management ........... 5 723027A International project .................................. 5 723021A Cross-cultural negotiations ...................... 5 721005A Additional Studies in Management ........ 5 721241A Harjoittelu .................................................... 5

Syventävät opinnot: 721550S Master’s Thesis in Management ........... 30

Lisäksi seuraavista vähintään 30 op.: 721554S Business Model Development ................. 6 721559S Venture Growth Strategies .................... 6 721560S Team Building ............................................... 6 721535S Competence and Knowledge Management ... 6 721556S Globalization and International Management ... 6 721551S Current Issues in Management ................ 6 721558S Entrepreneurship Theory and Practice ... 6 721561S Johtajuusvalmennus (Leadership Coaching). 6 723035S International Sales ...................................... 6 723034S International Business Development ...... 6

Täydentävät opinnot johtamisen pääaineessa: Opintojakso: Tutkimusmenetelmät Tilastotieteen perusmenetelmät I Talousmatematiikka Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


36

5.1.2 kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta on luonteeltaan monitieteinen pääaine, joka yhdistää elementtejä useilta liiketoiminnan alueilta. Koulutusohjelma korostaa erityisesti kansainvälisen johtamisen strategista ja kehittämislähtöistä näkökulmaa. Koulutusohjelma keskittyy kansainvälistyvien ja kasvuorientoituneiden yritysten strategioihin ja käytänteisiin niiden johtaessa ja kehittäessä kansainvälisiä ja monikulttuurisia operaatioitaan. Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine rakentuu kolmen oppimisteeman ympärille: (1) lähestymistavat kansainväliseen liiketoimintaan, (2) kansainvälisen liiketoiminnan käytänteet ja (3) kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen. 5.1.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 59 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Tutkimusmenetelmät 8 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Talousmatematiikka 4 Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi 5 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 59 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Kansainvälisen liiketoiminnan perus- ja aineopinnot.

Opinto-opas 2012 - 2013

c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuainekokonaisuuksia: markkinointi, laskentatoimi. Myös vaihdossa suoritetut kauppatieteelliset opinnot voi koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTKtutkinnossa). b) Sivuaineopinnot Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille suositellaan superpääaineen suorittamista, ks. alla. Sivuaineena voi suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opin-

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

• •

37

toja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (huom: opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

5.1.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta.

Täydentävät opinnot kansainvälisessä liiketoiminnassa: Opintojakso: Tutkimusmenetelmät Tilastotieteen perusmenetelmät I Talousmatematiikka Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


38

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Edellisellä sivulla olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu. fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta

Opinto-opas 2012 - 2013

5.1.2.3 Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineen rakenne op Perusopinnot: 723010P Introduction to International Business .... 5 723011P Cross-cultural Business Communications ... 5 723022P International Business Operations ........... 5 721518P Leadership and Change .............................. 5 721519P Strategic Management .............................. 5

Aineopinnot: 723020A Seminar in International Business ............. 10

Lisäksi seuraavista vähintään 25 op: 723013A Legal Issues in International Business ....... 5 723029A International Organization Design ........ 5 723027A International Project ................................. 5 723021A Cross-cultural Negotiations ................... 5 721513A Human Resource Management ............. 5 721520A Business Opportunity Creation ............. 5 723001A Additional Studies in International Business .. 5 721241A Internship .................................................. 5

Syventävät opinnot: 723030S Master’s Thesis in International Business .... 30 723036S Current Issues in IB .................................... 6 721461S International Business Theory ................. 6

Lisäksi seuraavista vähintään 18 op: 723035S International Sales ....................................... 6 723034S International Business Development ...... 6 723032S Cross-cultural leadership ........................... 6 723039S Special Issues in International Business ... 6 723038S MNEs, JVs and M&As ................................. 6 721556S Globalization and international management ... 6

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

39

5.2 laskentatoimen KOULUTUSOHJELMA Laskentatoimen koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on laskentatoimi. Laskentatoimen yksikön toiminta-ajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Yksikkö kouluttaa laajat valmiudet omaavia laskentatoimen huippuosaajia moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Yksikön vahvuuksia ovat tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Esimerkiksi laskentatoimen Pro gradu –tutkielmat tehdään usein sovelluksina talousalueen yritysten erityistarpeisiin. Yritykset saavat näin käyttöönsä viimeisimmän laskentatoimen osaamisen ja opiskelijat niin tärkeätä tuntumaa yrityselämään. Yhteistyö kantaa hedelmää - koulutusohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Tyypillisiä laskentatoimen työtehtäviä ovat taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten talousjohtaja, talouspäällikkö, controller sekä tilintarkastustehtävät ja monipuoliset konsultointitehtävät. Laskentatoimen koulutusohjelmassa voi erikoistua ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Näin ollen opiskelija voi painottaa osaamistavoitteitaan omien tavoitteidensa mukaan. Opintorakenne on kuitenkin laadittu siten, että jokaiselle opiskelijalle syntyy riittävän valmiudet toimia erilaisissa vaativissa laskentatoimen työtehtävissä.

Kandidaatin tutkinto Laskentatoimen kandidaatin opintojen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa laskentatoimen työtehtävissä. Opinnoissa painottuu työelämän relevantti laskentatoimen ammattiosaaminen sekä muuta valmiudet, jotka tukevat menestymistä haastavissa työtehtävissä. Osaamistavoitteet Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija: • osaa käyttää liikekirjanpidon, tuloslaskennan, tilinpäätössuunnittelun ja johdon laskentatoimen keskeisiä peruskäsitteitä • osaa laatia tilinpäätöksen juoksevan kirjanpidon avulla sekä osaa arvioida yritysten keskeisiä tilinpäätöksen eriä • osaa soveltaa kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimpiä teorioita ja menetelmiä päätöksentekotilanteissa • osaa suunnitella tilinpäätöksen yritysverotuksen pääkohdat huomioiden • osaa tehdä päätöksiä IFRS tilinpäätöksen perusteella ja perustella niitä IFRS:n keskeisten käsitteiden avulla • osaa soveltaa laskentatoimen keskeisiä teorioita ja käytänteitä käytännön päätöksenteossa • osaa laatia tilinpäätösanalyysejä ja muita taloudellisia analyysejä sekä käyttää niitä taloudellisen päätöksenteon tukena • osaa tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi • osaa soveltaa yrityksen arvonmäärityksen teoreettisia perusteita päätöksentekotilanteissa

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


40

• • • • •

• •

Opinto-opas 2012 - 2013

osaa käyttää tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen peruskäsitteistöä ja tunnistaa tilintarkastusprosessin osaa laatia konsernitilinpäätöksen ja käyttää sitä päätöksenteon tukena osaa tehdä taloudellisia päätöksiä eettiset näkökulmat huomioon ottaen osaa suunnitella yritysjärjestelyjä laskentatoimen näkökulmasta osaa esittää talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien perusrakenteen sekä osaa arvioida kansainvälisyyden vaikutuksia näihin järjestelmiin osaa soveltaa laskentatoimen työkaluja ohjaus- ja kontrollikeinoina tunnistaa integroidun toiminnanohjausjärjestelmän luoman laskentatoimen ja organisaation ohjauksen kehityspotentiaalin osaa tehdä tieteellisen tutkielman ja viestiä siitä yleisölle.

Maisterin tutkinto Laskentatoimen maisteritason opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia ja osaamista mahdollistaen toimimisen haastavissa laskentatoimen asiantuntija-, johto, ja kehittämistehtävissä sekä yleisjohdollisissa tehtävissä. Kuten kandidaatin opinnoissa, syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa opintojaan ulkoiseen (financial accounting) tai sisäiseen laskentatoimeen (management accounting) opintorakenteen puitteissa. Näin ollen yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Lisäksi opiskelija perehtyy syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Osaamistavoitteet: Syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa opintojaan ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting) opintorakenteen puitteissa. Suoritettuaan ulkoisen laskentatoimen syventävät opinnot opiskelija: • osaa soveltaa laskentatoimen keskeisiä tutkimusalueita ja teorioita vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä • osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta • osaa soveltaa yrityksen arvonmääräytymisen ja tilinpäätösanalyysin teoreettisia perusteita erilaisissa ja muuttuvissa päätöksentekotilanteissa • osaa soveltaa keskeisiä tilintarkastuksen teoreettisia ja empiirisiä tutkimustuloksia sekä osaa soveltaa niitä tilintarkastusprosessiin ja sen kehittämiseen • osaa soveltaa erilaisia arvonmäärityksen teorioita IFRS tilinpäätöksen laatimisessa • osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä • osaa tehdä tieteellistä tutkimustyötä ja raportoida sitä. Suoritettuaan johdon laskentatoimen syventävät opinnot opiskelija: • osaa soveltaa laskentatoimen keskeisiä tutkimusalueita ja teorioita vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä • osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tu-

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

• •

• •

41

eksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä osaa laskea kustannuslaskennan eri menetelmien ja teorioiden pohjalta osaa arvioida talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien moninaisia vaikutuksia organisaation eri osa-alueisiin ja työntekijöiden käyttäytymiseen osaa käyttää johdon laskentatoimen keskeisiä tutkimusperinteitä tutkielman tekemisessä osaa tehdä tieteellistä tutkimustyötä ja raportoida sitä.

Laskentatoimen koulutusohjelman vastuuprofessori: KTT Janne Järvinen, ja koordinaattori: KTT Hannele Kantola. 5.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 62 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 8 Matematiikan perusteet 7 taloustieteilijöille 2 Tilastotieteen perusmenetelmät 1 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 62 op Yhteensä

b) Pääaineen opinnot, 60 op Laskentatoimen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineena voi suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä)

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


42

• •

Opinto-opas 2012 - 2013

25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta.

opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä)

b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_ opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

43

Täydentävät opinnot laskentatoimessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet TAI Tutkimusmenetelmät * Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a ja b Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 TAI Talousmatematiikka * Sopimus- ja yhteisöoikeus ** Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Vaihtoehtoisesti jompikumpi riippuen opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta ja/tai pro gradu –tutkielman aiheesta ** Suositellaan suoritettavaksi

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


44

Opinto-opas 2012 - 2013

5.2.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne Perusopinnot:

tai vähintään 15 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue: op

721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta ...................... 5 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu ........... 5 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ........... 5 721172P Johdon laskentatoimi .................................. 5 721180P Tilinpäätösanalyysi ....................................... 5

Perusopintojen jälkeen laskentatoimen opinnot painottuvat joko ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Opiskelija tekee itsenäisesti valinnan näiden erikoistumisalueiden välillä ja suorittaa opintonsa kyseisen rakenteen mukaisesti.

721187A International Management Accounting and Control ................................................................ 5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting ....................................................... 5 721184A Accounting Information Technology .... 5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja .... 5 721241A Harjoittelu ................................................ 5

Syventävät opinnot: Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 721130S Laskentatoimen pro gradu -tutkielma ... 30

Sekä vähintään 30 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue:

721156A Laskentatoimen seminaari ...................... 10 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ... 5 721176A Management Control ............................. 5

721191S Financial Accounting Theory ................... 721190S Advanced Firm Valuation .......................... 721189S Advanced Financial Analysis ................... 721197S Advanced International Accounting .... 721193S Advanced Auditing ................................... 721128S Corporate Governance ........................... 721336S Erikoisaihe .................................................. 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja ..

sekä vähintään 15 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue:

Tai vähintään 30 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue:

721186A Tilintarkastus ............................................... 5 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt ...... 5 721174P Financial Risk Management ....................... 5 721922A Theory of Corporate Finance .................. 5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting ...................................................... 5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja ... 5 721241A Harjoittelu ................................................. 5

721192S Approaches in Management Accounting Research ..................................................................... 6 721194S Advanced Cost Accounting ..................... 6 721195S Advanced Management Control ........... 6 721128S Corporate Governance ........................... 6 721336S Erikoisaihe .................................................. 6 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja .. 6

Aineopinnot: Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot:

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset

6 6 6 6 6 6 6 6


Opinto-opas 2012 - 2013

45

5.3 MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Markkinoinnin koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on markkinointi. Markkinoinnin yksikössä voit kehittää asiantuntemusta markkinoinnin peruskysymysten alueella, perehtyä yritysten logistisiin toimintoihin tai oivaltaa liiketoiminnan digitalisoitumisen merkityksen globaalissa markkinassa.

Osaamistavoitteet Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • soveltaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja teorioita käytännön liike-elämään yritysten välisen markkinoinnin, kuluttajakäyttäytymisen, strategisen markkinoinnin suunnittelun ja logistiikan alueilla, • soveltaa markkinoinnin teorioita itse valitsemillaan painopistealueilla, • tehdä tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen, • arvioida alaan liittyviä ongelmia analyyttisesti ja kuhunkin toimintaympäristöön soveltaen, • kriittisesti argumentoida ja raportoida käytännön liike-elämän ilmiöitä, • viestiä suullisesti ja kirjallisesti kohdeyleisö huomioiden, myös englannin kielellä, • työskennellä ryhmässä vastuullisena ryhmän jäsenenä, • tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittymiseen.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi • tuottaa uutta markkinoinnin alan tietoa liike-elämän tarpeisiin,

• •

johtaa markkinoinnin toimintoja työskentelyorganisaatiossaan, analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja käytänteitä käyttäen markkinoinnin käsitteitä laaja-alaisesti, asettaa itselleen tavoitteita ja osaa työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi, viestiä selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa.

Markkinoinnin yksiköstä valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee markkinoinnin johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat tuotehallinta, asiakkuushallinta ja markkinointiviestintä. Markkinoinnin alan tieteellinen tutkimus kansainvälisellä tasolla on myös yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, johon tutkinto antaa hyvät edellytykset. Markkinoinnin koulutusohjelman vastuuprofessori: KTT Jari Juga, ja koordinaattori: KTM Ilkka Ojansivu. 5.3.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 58 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Tutkimusmenetelmät 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a 4 Talousmatematiikka 4 Tilastotieteen perusmenetelmät 1 9

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


46

Opinto-opas 2012 - 2013

Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 58 op

toja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava kielikeskuksesta) sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)

b) Pääaineen opinnot, 60 op Markkinoinnin perus- ja aineopinnot.

c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita.

d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

5.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)

a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineena voi suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opin-

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

47

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai

• •

opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa.Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta

Täydentävät opinnot markkinoinnissa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Tutkimusmenetelmät Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a Talousmatematiikka Kirjanpito- ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


48

Opinto-opas 2012 - 2013

5.3.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne Perusopinnot:

op

721409P Johdatus markkinointiin .......................... 721424P Business to Business Marketing ........ 721419P Kuluttajakäyttäytyminen .......................... 721412P Tuote- ja markkinastrategiat ................... 721704P Business Logistics .......................................

5 5 5 5 5

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721418A Markkinoinnin seminaari ..................... 10

sekä lisäksi vähintään 25 op seuraavista: 721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta ........... 721415A Industrial Sales Management ................ 721416A Integroitu markkinointiviestintä ............ 721422A Services Marketing ................................... 721423A Kilpailukykyinen hinnoittelu ................... 721427A Brändijohtaminen ..................................... 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta ......................

5 5 5 5 5 5 5

721724A Logistics systems analysis ..................... 721426A Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) ............................................ 721430A Markkinoinnin yritysprojekti ................. 721004A Muita markkinoinnin aineopintoja ........ 721241A Harjoittelu ..................................................

5 5 5 5 5

Syventävät opinnot: 721430S Markkinoinnin pro gradu -tutkielma ... 30 721460S Markkinoinnin teoriat ........................... 6 721462S Verkostojen teoria ................................. 6

sekä lisäksi vähintään 18 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships .... 6 721464S Strategisen markkinoinnin johtaminen ....6 721675S Supply chain management .......................... 6 721672S Informaatioverkostojen taloustiede ...... 6 721472S Digital Marketing ....................................... 6 721470S Markkinoinnin organisointi ..................... 6 721471S Current Issues in Service Marketing ... 6 721336S Erikoisaihe .................................................. 6

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

49

5.4 YLEISEN TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (pääainetta): kansantaloustiede ja rahoitus. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa talousalan ammattilaisia, jotka osaavat hyvin taloustieteen peruskäsitteet sekä tuntevat kokonaistalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteita ja osaavat käyttää päätöksentekotilanteissa analyyttisia välineitä niiden tarkasteluun ja analysointiin. Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa pääaineiden tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Teoreettisten ja menetelmällisten lähestymistapojen yhteys käytännön päätöksentekotilanteisiin tuodaan esille. Koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat saavat hyvät analyyttiset valmiudet suuntautua työelämässä yksityisen -, julkisen - ja kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

osaa käyttää alan koti- ja ulkomaista kirjallisuutta tiedonhankinnassa ja arvioida sen sisältöä.

Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelijalla on erinomaiset edellytykset jatkaa maisteritason koulutuksessa. Maisteriksi valmistuttuaan opiskelija omaa hyvät edellytykset aloittaa tohtoritason koulutus.

Kansantaloustieteen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • pystyy analysoimaan talouden toimintamekanismeja ja taloudellisten muuttujien syy- ja seuraussuhteita • kykenee taloustieteellistä ajattelua soveltaen kirjoittamaan taloudellisista ilmiöistä ja kommentoimaan niitä • osaa valita, käyttää ja soveltaa matemaattisen mallintamisen ja ekonometrian perusteita taloustieteellisessä ongelmanratkaisussa • osaa määritellä ja käyttää peruskäsitteitä joltakin taloustieteen erikoisalalta • osaa tulkita taloudellisia uutisia, sekä arvioida uutisten taustalla olevien taloudellisten toimijoiden motiiveja, käyttäytymisperiaatteita ja heidän toimintaansa liittyviä rajoitteita • osaa tehdä tieteellisen tutkielman käyttäen alan tutkimuskirjallisuutta ja esittää tutkielmansa kohdeyleisö huomioiden.

Osaamistavoitteet Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • tunnistaa ja osaa tulkita taloudellisten ilmiöiden syy-seuraussuhteita • osaa valita ja soveltaa taloustieteen analyyttisiä perusmenetelmiä • tunnistaa ja osaa käyttää taloustieteen peruskäsitteitä

Rahoituksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • tunnistaa rahoituksen peruskäsitteet ja keskeiset teoriat, ja osaa määritellä teorioiden ydinsisällöt • osaa määritellä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja tunnistaa sen implikaatiot • tunnistaa ja osaa selittää yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan perusperiaatteet

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


50

• • • •

Opinto-opas 2012 - 2013

osaa selittää ja soveltaa pääomahyödykkeiden hinnoittelun perusteita kykenee valitsemaan ja soveltamaan rahoituksen kvantitatiivisia perusmenetelmiä osaa suorittaa pienimuotoista ohjelmointia (Excel, R-kieli, SAS) osaa tehdä tieteellisen tutkielman käyttäen alan teoreettista ja empiiristä tutkimuskirjallisuutta.

Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • osaa valita ja soveltaa taloustieteen teorioita • osaa käyttää ja arvioida uusimpia tieteellisiä tutkimuksia ja tieteen suuntauksia omassa työssään • osaa käyttää tarvittavia kvantitatiivisia menetelmiä itsenäisessä tutkimustyössä • osaa antaa asiantuntijalausuntoja omalta alaltaan. Kansantaloustieteen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan, kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi, opiskelija • tunnistaa taloustieteen perinteiset ja uudet lähestymistavat sekä kykenee tulkitsemaan niiden empiirisiä sovelluksia • osaa tulkita talouden toimintamekanismeja ja taloudellisten muuttujien syy- ja seuraussuhteita sekä vertailla taloustieteellisten mallien ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri tilanteisiin • kykenee asiantuntemuksella kirjoittamaan ja keskustelemaan taloudellisista ilmiöistä taloustieteellistä ajattelua soveltaen

kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja kirjallisen tutkielman laatimiseen osoittaen asiantuntemusta jollakin taloustieteen osa-alueella sekä esittelemään omaa tutkimusaihettaan yleisölle osaa soveltaa taloustieteen teorioita käytännön päätöksentekotilanteissa ja kykenee antamaan perusteltuja asiantuntijalausuntoja omalta alaltaan.

Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan, kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi, opiskelija • tunnistaa erot perinteisen rahoitusteoreettisen ajattelun ja ”uusien faktojen” välillä • osaa valita ja soveltaa rahoitusekonometrian keskeisiä menetelmiä • kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja kirjallisen tutkielman laatimiseen osoittaen asiantuntemusta jollakin rahoituksen osa-alueella. Yleisen taloustieteen koulutusohjelman vastuuprofessori: FT Jukka Perttunen, ja koordinaattori: KTM Riikka Nuutilainen. 5.4.1 Kansantaloustiede Kansantaloustiede (taloustiede, engl. economics), tutkii taloudellisten toimijoiden eli kotitalouksien, yritysten ja julkisyhteisöjen käyttäytymistä. Tavoitteena on kuvata, selittää ja mallintaa modernin markkinatalouden toimintaa yhteiskunnan perusrakenteena. Taloustiede auttaa ymmärtämään markkinoiden käyttäytymistä ja mm. sitä miten erilaisilla talouspoliittisilla toimenpiteillä voidaan talouden toimintaan vaikuttaa.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

51

Taloustieteen opinnot ovat teoreettisesti ja menetelmällisesti painottuneita. Oppimisprosessi on aiemmin opitun pohjalta uutta ymmärrystä rakentavaa. Kursseihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseiden kirjoittamista. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on olennainen osa opintoja. Kansantaloustiedettä pääaineena opiskeltuaan opiskelija ei valmistu vain yhteen tiettyyn ammattiin, vaan taloustieteen opinnot antavat yleisiä valmiuksia hyvin monenlaisiin tehtäviin. Näitä valmiuksia voi vahvistaa ja suunnata omilla sivuainevalinnoilla. Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat rahoitus, laskentatoimi, tilastotiede ja matematiikka. Valmistuttuaan pääaineena kansantaloustiede opiskelija saa käyttää nimikettä ekonomisti. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutokset avaavat ekonomisteille koko ajan uusia tehtäviä, ja ekonomistin peruskoulutuksen sisällöllisessä päivityksessä seurataan aktiivisesti näitä toimintaympäristön muutoksia. 5.4.1.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 62 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a ja b 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 5 Kirjallinen ja suullinen viestintä

Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 62 op Yhteensä b) Pääaineen opinnot, 60 op Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat rahoitus ja laskentatoimi. Sivuaineeksi voi valita Taloustieteiden tiedekunnassa opetettavien aineiden lisäksi myös matematiikan ja/tai tilastotieteen opintokokonaisuuksia, joiden opetuksesta vastaa Matemaattisten tieteiden laitos (LuTK). d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTKtutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti:

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


52

• •

Opinto-opas 2012 - 2013

kaksi perusopintokokonaisuutta, tai yksi aineopintokokonaisuus.

Kansantaloustieteen pääaineopiskelija voi suorittaa sivuaineena myös kvantitatiivisen rahoituksen opintokokonaisuuden. Huom: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi rahoituksen aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.4.1.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suo-

ritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Yllä olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opin-

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

53

Täydentävät opinnot kansantaloustieteessä: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet (ent. Taloustieteen tilastolliset perusmenetelmät) Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a ja b Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

tojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa.Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta 5.4.1.3 Kansantaloustieteen pääaineen rakenne Perusopinnot:

op

721211P Kansantaloustieteen perusteet .............. 10 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria ........ 5

Lisäksi seuraavista vähintään 10 op: 721115P Raha- ja pankkiteoria .............................. 721217P Julkinen talous .......................................... 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ...... 721237P Kaupunki- ja aluetalous ........................ 721362P Introduction to Financial Economics .... 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja ..

5 5 5 5 5 5

Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari ............ 10

721215A Makrotaloustieteen perusteet ............ 5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet .............. 5 721220A Matemaattinen taloustiede ................... 5

Lisäksi seuraavista vähintään 10 op: 721247A Kilpailuanalyysi .......................................... 5 721218A Kansainvälisen talouden perusteet ........ 5 721248A/S Ympäristö- ja luonnonvaratalous ... 5/6 721242A Työn taloustiede ...................................... 5 721245A Taloudellinen kehitys .............................. 5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede ..... 5 721241A Harjoittelu ................................................ 5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja .. 5

Syventävät opinnot: 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma ... 30 721310S Makrotaloudellinen analyysi .................. 6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi .................... 6

Lisäksi seuraavista vähintään 18 op: 721954S Financial Econometrics ........................... 721317S Kansainvälinen talous .............................. 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi .................. 721342S Peliteorian perusteet .............................. 721337S Finanssipolitiikka ...................................... 721339S Ekonometrian tilastolliset perusteet ... 721336S Erikoisaihe ....................................................

6 6 6 6 6 6 6

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


54

5.4.2 RAHOITUS Rahoituksen taloustiede, rahoitus, on taloustieteen osa-alue, joka soveltaa talousteoriaa ja kvantitatiivisia menetelmiä, ekonometriaa ja tilastotiedettä. Rahoituksen tehtävänä on selittää tyypillisten kuluttajasäästäjien säästämis- ja sijoituspäätöksiä, yritysten investointi-, rahoitus- ja osingonjakopäätöksiä, korkojen ominaisuuksia ja tasoa, rahoitushyödykkeiden hintoja sekä rahoituksen välitykseen erikoistuneiden yhteisöjen roolia taloudessa. Rahoituksen teoriassa on kaksi osa-aluetta: yritysrahoituksen teoria sekä rahoitusmarkkinoita ja rahoitushyödykkeiden hinnoittelua koskeva teoria. Yritysrahoitus tarkastelee sitä, miten yritykset toimivat; erityisesti sitä, kuinka yritykset kohdentavat pääomaansa (budjetointipäätös) ja kuinka yritykset hankkivat pääomaa itselleen (rahoituspäätös). Keskeisenä teemana rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushyödykkeiden hinnoittelun tarkastelussa on pyrkiä ymmärtämään, kuinka sijoitushyödykkeiden hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla. Sopivalla sivuainevalinnalla rahoituksen opiskelija voi erikoistua joko perinteisiin rahoitus- ja sijoitusalan työtehtäviin tai vaativiin varainhoidon asiantuntijatehtäviin. Perinteisiin rahoitusalan työtehtäviin (analyytikoksi tai sijoitustuotteiden markkinointiin) kouluttaudutaan opiskelemalla sivuaineina kansantaloustiedettä, laskentatointa ja/tai markkinointia. Vaativiin kvantitatiivisen rahoituksen

Opinto-opas 2012 - 2013

tehtäviin (kvantitatiiviseksi analyytikoksi tai varainhoidon ja riskienhallinnan ammattilaiseksi) kouluttaudutaan opiskelemalla sivuaineina kansantaloustiedettä, tilastotiedettä ja/tai matematiikkaa. Koska rahoitus on kvantitatiivinen tiede, opiskelijoiden on syytä omaksua kvantitatiiviset perusvalmiudet hyvissä ajoin, suorittamalla pakolliset menetelmäopinnot jo opintojen alkuvaiheessa. Rahoituksen yksikön henkilökunnan tutkimuksen painopistealueet ovat (1) sijoittajakäyttäytymisen tutkimuksessa, (2) sijoitushyödykkeiden hinnoittelun teoriassa ja käytännön sovelluksissa, (3) salkunhoidon teoriassa ja käytännön sovelluksissa, sekä (4) hedge-rahastoja koskevassa tutkimuksessa. 5.4.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 62 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 62 op

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

55

b) Pääaineen opinnot, 60 op Rahoituksen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Rahoituksen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat kansantaloustiede ja laskentatoimi sekä kvantitatiivinen rahoitus. Sivuaineeksi voi valita Taloustieteiden tiedekunnassa opetettavien aineiden lisäksi myös matematiikan ja/tai tilastotieteen opintokokonaisuuksia, joiden opetuksesta vastaa Matemaattisten tieteiden laitos (LuTK). d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTKtutkinnossa). b) Sivuaineopinnot Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan 50–60 op seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus

Rahoituksen pääaineopiskelija voi suorittaa sivuaineena myös kvantitatiivisen rahoituksen opintokokonaisuuden. Lisäksi opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi rahoituksen aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.4.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


56

Opinto-opas 2012 - 2013

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Alla

olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa.Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta

Täydentävät opinnot rahoituksessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet (ent. Taloustieteen tilastolliset perusmenetelmät) Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a ja b Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

57

5.4.2.3 Rahoituksen pääaineen rakenne

sekä lisäksi vähintään 5 op seuraavista:

Perusopinnot

op

721362P Introduction to Financial Economics ....... 5 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu .......... 5 721361P Sijoittajan investointiteoria ..................... 5 721174P Financial Risk Management .................... 5

Lisäksi seuraavista vähintään 5 op: 721363P Introduction to Market Analysis ............ 5 721364P Introduction to Empirical Finance ..... 5

721371A Entrepreneurial Finance ......................... 721170A Financial Analysis and Firm Valuation .. 721009A Muita rahoituksen aineopintoja ............ 721241A Harjoittelu .................................................

5 5 5 5

Syventävät opinnot 721950S Master’s Thesis in Finance .................... 721952S Portfolio Management ....................... 721951S Portfolio Performance Analysis ..... 721954S Financial Econometrics ........................ 721383S Asset Pricing ..........................................

30 6 6 6 6

sekä lisäksi vähintään 6 op seuraavista: Aineopinnot 721924A Seminar in Finance .................................. 721198A Derivative Securities .......................... 721370A Fixed income securities .................. 721199A Equity Markets ................................... 721922A Theory of Corporate Finance ......

10 5 5 5 5

721956S Alternative Investments ............................ 721190S Advanced Firm Valuation ....................... 721317S Kansainvälinen talous ............................. 721189S Advanced Financial Analysis ................ 721310S Makrotaloudellinen analyysi ................ 721320S Mikrotaloudellinen analyysi ................. 721955S Erikoisaihe ...............................................

6 6 6 6 6 6 6

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


58

Opinto-opas 2012 - 2013

5.5 Joustavat opintopolut Oulun yliopistossa Oulun yliopistossa on muodostettu oppiaineiden rajat ylittäviä opintopolkuja, jotka tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot eri koulutusohjelmista. Joustavat opintopolut perustuvat kaksiportaisen tutkintorakenteen antamaan mahdollisuuteen jatkaa kandintutkinnon suorittamisen jälkeen maisterintutkinnon suorittamista toisessa oppiaineessa. Opintopolkujen maisterivaihe johtaa maisterintutkintoon, jonka sisällölle on erityinen kysyntä työmarkkinoilla ja tohtoriohjelmissa. Opintopolkupareja ovat: Luonnontieteiden kandidaatin opintopolku kauppatieteiden maisteriksi Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa maisteritason erillisen opiskelijavalinnan (siirtovalinnan) luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteiden maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen tai sovelletun matematiikan koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa luonnontieteiden kandidaatit (tietojenkäsittelytiede) voivat hakea johtamisen ja laskentatoimen pääaineisiin. Luonnontieteiden kandidaatit (sovellettu matematiikka/tilastotiede) voivat hakea kansantaloustieteen ja rahoituksen pääaineisiin. Hakuajoista ja muista

yksityiskohdista tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla. Opintojen rakenne tietojenkäsittelytieteiden taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso johtaminen 5.1.1.2. ja laskentatoimi 5.2.2. Opintojen rakenne tilastotieteen tai sovelletun matematiikan taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso kansantaloustiede 5.4.1.2. ja rahoitus 5.4.2.2. Humanististen tieteiden kandidaatin opintopolku kauppatieteiden maisteriksi Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa maisteritason erillisen opiskelijavalinnan (siirtovalinnan) humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteiden maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa humanististen tieteiden kandidaatit voivat hakea johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin pääaineisiin. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

59

Opintojen rakenne humanististen tieteiden kandidaatin taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso johtaminen 5.1.1.2., kansainvälinen liiketoiminta 5.1.2.2. ja markkinointi 5.3.2. Kasvatustieteiden kandidaatin opintopolku kauppatieteiden maisteriksi Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa maisteritason erillisen opiskelijavalinnan (siirtovalinnan) kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteiden maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto kasvatuspsykologian koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa kasvatustieteiden kandidaatit voivat hakea johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineisiin. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla. Opintojen rakenne kasvatuspsykologian taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso johtaminen 5.1.1.2. ja kansainvälinen liiketoiminta 5.1.2.2. Kauppatieteiden kandidaatin opintopolku filosofian maisteriksi

son erillisen opiskelijavalinnan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että filosofian maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna kauppatieteiden kandidaatin tutkinto johtamisen tai laskentatoimen pääaineesta (tietojenkäsittelytieteiden opintosuunta) tai kansantaloustieteen ja rahoituksen pääaineesta (tilastotieteen ja sovelletun matematiikan opintosuunta) Oulun yliopistossa. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa ja www-sivuilla. Kauppatieteiden kandidaatin opintopolku kasvatustieteiden maisteriksi Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää vuosittain koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kasvatustieteiden maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna kauppatieteiden kandidaatin tutkinto johtamisen pääaineesta Oulun yliopistossa. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa ja www-sivuilla.

Luonnontieteiden tiedekunta järjestää vuosittain koulutusohjelman maisteritaKTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


60

Opinto-opas 2012 - 2013

5.6 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne Tässä mainitut, taloustieteiden tiedekunnan järjestämät sivuaineopinnot on tarkoitettu sekä taloustieteiden tiedekunnan että muiden tiedekuntien opiskelijoille (ks. jonotussääntö, kohta 5.6.12). Muiden tiedekuntien järjestämien sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opinto-oppaista. Yksittäinen opintojakso saattaa sisältyä useamman eri opintokokonaisuuden opintovaatimuksiin. Tällöin opiskelija valitsee, mihin kokonaisuuteen suoritettu opintojakso luetaan. Yhden opintosuorituksen voi siis lukea suoritukseksi vain yhteen kokonaisuuteen. Huomautus: Muut kuin Taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat; katso sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö kohdasta 6.6.12. 5.6.1 Taloustiede (25 op perusopinnot) Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25 op: 721172P Johdon laskentatoimi ............................... 5 (kuvaus laskentatoimen opintojen kohdassa) 721210P Liike-elämän taloustiede ......................... 5 (kuvaus kansantaloustieteen opintojen kohdassa) 721409P Johdatus markkinointiin .......................... 5 (kuvaus markkinoinnin opintojen kohdassa) 721511P Foundations of Management ..................... 5 (kuvaus johtamisen opintojen kohdassa) 723010P Introduction to International Business ... 5 (kuvaus kansainvälisen liiketoiminnan opintojen kohdalla)

721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ......... 5 (kuvaus rahoituksen opintojen kohdalla)

5.6.2 Johtaminen (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.1.1.3 5.6.3 Kansainvälinen liiketoiminta (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.1.2.3 5.6.4 Soveltava kansantaloustiede (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Perusopinnot:

op

721211P Kansantaloustieteen perusteet .......... 10* tai 721210P Liike-elämän kansantaloustiede ......... 5

Lisäksi seuraavista vähintään 15/20 op: 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria .......... 721115P Raha- ja pankkiteoria ............................... 721217P Julkinen talous .......................................... 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ........ 721237P Kaupunki- ja aluetalous ......................... 721362P Introduction to Financial Economics .... 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja .. *Pakollinen 60 op:n kokonaisuudessa

5 5 5 5 5 5 5

Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari ............ 10 721215A Makrotaloustieteen perusteet ............... 5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet ............... 5

Lisäksi seuraavista vähintään 15 op: 721220A Matemaattinen taloustiede .................... 5 721247A Kilpailuanalyysi .......................................... 5

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

61

721218A Kansainvälisen talouden perusteet .......... 5 721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous .......... 5 721242A Työn taloustiede ........................................ 5 721245A Taloudellinen kehitys ............................... 5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede ..... 5 721241A Harjoittelu ................................................. 5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja .. 5

5.6.5 Laskentatoimi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.2.3 5.6.6 Markkinointi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.3.3 5.6.7 Rahoitus (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.4.2.3 5.6.8 Kvantitatiivinen rahoitus (25 op ja 60-63 op opintokokonaisuudet) Perusopinnot:

op

721363P Introduction to Empirical Finance ... 5 721174P Financial Risk Management ..................... 5

Aineopinnot: 721198A Derivative Securities ................................. 5 721370A Fixed Income Securities ......................... 5 806330A Market Risk Analysis ............................... 5 805324A Time Series Analysis ................................ 5 805339A Statistical Foundations of Econometrics .. 5 Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja.

Syventävät opinnot: 806628S Statistical Finance ..................................... 721952S Portfolio Management ............................. 721954S Financial Econometrics ........................... 721383S Asset Pricing .............................................

5 6 6 6

Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja.

Kvantitatiivisen rahoituksen 25 op:n opintokokonaisuus koostuu perusopinnoista ja kolmesta vapaavalintaisesta aineopintotason kurssista siten, että kursseista 721198A, 721370A, 806330A, 805324A ja 805339A opiskelija valitsee kolme. Kvantitatiivisen rahoituksen 60-63 op:n opintokokonaisuudessa rahoituksen ja tilastotieteen opintosuorituksia tulee olla vähintään 30 op:n verran kummastakin. Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja voi olla enintään yhteensä 10 op:n verran. Aineopintojen kurssit ovat vapaavalintaisia siten, että kursseista 721198A, 721370A, 806330A, 805324A ja 805339A opiskelija valitsee neljä. 5.6.9 Yritysjuridiikka (28 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Perusopinnot:

op

721420A Markkinointioikeus ................................... 721614A Työoikeus .................................................... 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus ..................... 721611A Vero-oikeus ...............................................

7 7 7 7

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi vähintään 32 opintopistettä seuraavista (Lapin yliopistosta annettava opetus). Opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2012 tiedekunnan ilmoitustaululle. Huom! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


62

721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus .... 721619A Hallinto-oikeus ........................................ 721621A Esineoikeus .............................................. 721622A Siviilioikeus .............................................. 721620A Immateriaalioikeus ................................. 721618A Finanssioikeus .........................................

Opinto-opas 2012 - 2013

7 9 9 7 7 9

5.6.10 Ympäristöalan opinnot Oulun yliopistossa voi suorittaa oppiainekohtaisten opintokokonaisuuksien lisäksi yliopiston ympäristöpainoalan opintoja. Taloustieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavia opintojaksoja: 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ..... 5 op 721248A/721334S Ympäristö- ja luonnonvaratalous .. 5/6 op

Yllä mainitut opintojaksot eivät sellaisenaan vielä muodosta sivuainekokonaisuutta, vaan kokonaisuutta tulee täydentää muilla Oulun yliopiston ympäristöalan opinnoilla siten, että lyhyen sivuaineen minimilaajuus 25 opintopistettä tulee täyteen. Muiden tiedekuntien tarjoamasta ympäristöalan opetuksesta saat tietoja sekä tiedekuntien opinto-oppaista että ympäristöalan opinto-oppaasta. 5.6.11 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on mahdollista sisällyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoon myös seuraavia sivuaineopintokokonaisuuksia: • Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) (25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoitteissa http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/ coop/opetus.htm http://

www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/ Coop_Opinto_opas_11_12_5op.pdf Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoitteessa http:// www.oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/ ja Matkailualan monitieteiset opinnot http:// www.funts.fi/ Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä), ks. tarkemmin luku 7.5.

5.6.12 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö Taloustieteiden tiedekunnan järjestämissä opintokokonaisuuksissa ja opintojaksoissa annetaan opetusta tiedekunnan resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintoihin osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. HUOMAUTUS: Rajoitukset ja alla kuvattu ilmoittautumismenettely koskee lukuvuodesta 2011-2012 alkaen myös Taloustieteen 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta. Oulun yliopiston muut kuin taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden perus- ja aineopintokokonaisuuksiin seuraavan jonotussäännön mukaisesti: 1. Opinto-oikeuksia myönnetään vain taloustieteiden tiedekunnan opetus-

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

63

suunnitelman mukaisiin (ks.ed.) oppiainekokonaisuuksiin, ei yksittäisille opintojaksoille. 2. Yksi opiskelija voi yhtenä lukuvuonna ilmoittautua ja saada opinto-oikeuden vain yhteen opintokokonaisuuteen. Opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. 3. Kuhunkin taloustieteiden tiedekunnan järjestämään perusopintokokonaisuuteen sekä Taloustieteen 25 op kokonaisuuteen voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 opiskelijaa. Kuhunkin aineopintokokonaisuuteen voidaan ottaa vastaavasti enintään 10 opiskelijaa, ja lisäksi opiskelijalla tulee olla saman oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä. Syventäviin opintokokonaisuuksiin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain erillisestä hakemuksesta – minimivaatimuksena on saman oppiaineen aineopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä.

4. Ilmoittautumisaika lukuvuoden 20132014 opintoihin alkaa maanantaina 6.5.2013 klo 8.30 ja päättyy perjantaina 10.5.2013 klo 16.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti WebOodissa. Tarkemmat ohjeet annetaan tiedekunnan internet-sivuilla ennen ilmoittautumisajan alkua. 5. HUOMAUTUS: Opiskelijat, joilla jonkin edellä mainitun opintokokonaisuuden suorittaminen on kesken (ns. vanhat sivuaineopiskelijat), toimivat seuraavasti: Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enintään kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan puuttuvat opintojaksot. Ilmoittautumisajankohta on sama kuin edellä, mutta opiskelijan tulee kokonaisuuden sijaan ilmoittautua suorittamaan kyseiset, puuttuvat opintojaksot tiedekunnan opintotoimistossa (TA109). Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enemmän kuin kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan opintokokonaisuutta kohdissa 1.-4. kuvatulla tavalla.

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

65

6. Opintojaksot

6.1 Opintojen suunnittelu 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu Laajuus: 1 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Tavoitteet ja sisältö: Yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehdyttäminen. Opiskelun aloittamiseen liittyvät asiat. Yliopiston, ylioppilaskunnan, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut). Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta, yliopiston hallinto. Tutkinnot ja opiskelu taloustieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne. Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikat. Lisäksi opiskelija perehtyy yliopiston kirjaston palvelujen käyttöön. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Toteutus: 1. Kaikille opiskelijoille yhteiset informaatiotilaisuudet. 2. Pienryhmäohjaus syyslukukaudella. 3. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen esitteleminen hyväksytysti omaopettajalle. Ryhmiin jako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä. Jakson hyväksytty suo-

ritus edellyttää osallistumista informaatiotilaisuuksiin (esim. kirjastonkäytön opastukseen osallistuminen), pienryhmäohjaukseen sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Suoritustapa: Informaatiotilaisuuksia, esittelyjä, pienryhmäohjausta ja omaopettajatoimintaa. Vastuuhenkilöt: Koulutuspäällikkö, hallintopäällikkö, suunnittelija, omaopettajat, pienryhmäohjaajat, opintoasiaintoimisto ja kirjasto. 721012Y Pienryhmäohjaajana toimiminen Laajuus: 2 op Ajoitus: Syyslukukausi Tavoite: Pienryhmäohjaaja tutustuttaa tiedekunnan uudet opiskelijat yliopistoon ja taloustieteiden tiedekuntaan, niiden tarjoamiin palveluihin sekä yliopisto-opiskeluun vertaisohjauksen avulla (ks. kurssi 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu,1 op). Suoritustapa: Osallistuminen koulutustilaisuuksiin pienryhmäohjausta edeltävänä keväänä sekä syyslukukauden alkaessa, oman ohjaussuunnitelman tekeminen, ohjauksen menestyksekäs toteuttaminen syyslukukaudella, yhteydenpito omaopettajaan, loppuraportin tekeminen. Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö, hallintopäällikkö ja suunnittelija.

Opintojaksot


66

6.2 Kieliopinnot Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kieli- ja viestintäkoulutus, joka on osa täydentävien opintojen keskusta (TOK). Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksojen suorittamisesta on saatavilla kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta: www.kielikoulutus.oulu.fi. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä kielten yhteysopettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Marja Harlin (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Junko Sopo (japani) ja Ari Hepoaho (venäjä).

Opinto-opas 2012 - 2013

3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot, 16 op Opiskelija suorittaa yhteensä 16 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja jatkokurssitasolta alkaen. Kieli- ja viestintäkoulutuksen kielivalikoimaan kuuluvat englanti, espanja, italia, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Yhdessä kielessä tulee suorittaa 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla.

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1. Suomen kieli ja viestintä, 5 op 2. Kotimaiset kielet Toinen kotimainen (ruotsi), 4 op Toinen kotimainen (suomi), 4 op

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Taloustieteen tiedekunnan opiskelijoille tämä tarkoittaa kauppatieteellisen alan vähintään yhden vieraan kielen suullista ja kirjallista hallintaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään tasolla B2, muissa vieraissa kielissä vähintään tasolla B1/B2 (KT2-kurssit, KT= kauppatieteellinen ala).

Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluvilla kursseilla voi saavuttaa asetuksen vaatiman taidon kauppatieteellisellä alalla seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan opiskelijan on tarkistettava, mitä kursseja seuraavina lukuvuosina toteutetaan.

Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät www-sivuilta: www.kielikoulutus.oulu.fi, kohdasta opinnot, AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Opintojaksot


Opinto-opas 2012 - 2013

Valitse • yksi tai kaksi kieltä jatkokurssitasolta alkaen • yhteensä 16 opintopistettä • yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla Alkeiskursseja ei voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, ne voidaan sisällyttää KIEKUVI -opintokokonaisuuteen (ks. luku 6.3.)

Sinulla on seuraavat mahdollisuudet: a) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä tai kahta kieltä (esim. pitkä englanti/ saksa ja/ tai lyhyt espanja, italia, japani, ranska, saksa, venäjä), joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. b) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä kieltä ja aloitat yhden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 6.3.). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. c) Aloitat yhden tai kahden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 6.3.). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito.

67

Ylioppilastodistuksen arvosana laudatur tai eximia Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessasi arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur pitkästä vieraasta kielestä, saat korvattua 2 op vieraan kielen opinnoista. Täytä opintojen hyväksilukuhakemus ja liitä oikeaksi todistettu kopio ylioppilastodistuksestasi hakemuksen liitteeksi. Toimita hakemus liitteineen Opiskelijakeskukseen. Eurooppalainen viitekehys Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset löytyvät suomeksi www-sivuilta, www.kielikoulutus.oulu.fi –> ohjaus ja tuki. HONORS-ohjelma Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan vaativa taso”. Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja seuraavasti: • 4 op tasolta B2 (second year courses) • 4 op tasolta C1 (third year courses) • 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

Opintojaksot


68

Muut kielet (lukuvuonna 2011–12 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Espanjan/Italian/ Ranskan/Saksan/ Venäjän kieli 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavasti: • 8 op tasolta B1. Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. • 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja tasolta B1/B2 (KT2-kurssit) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. 6.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) alla kuvatuilla kursseilla. 900055Y Talouselämän viestintä (3 op) Asema: Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ajoitus: 1. opintovuosi Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän perustaidot sekä osaa toimia talouselämän ja yritysviestinnän eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa, eritellä ja arvioida oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimia erilaisissa työelämän esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa. Sisältö: Talous- ja liike-elämän tekstit, kielen- ja tekstinhuolto. Opiskelu- ja työOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

elämässä tarvittavat viestintätaidot (esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot). Toteutustavat: Kontaktiopetus noin 15 t sekä verkko-opetus ja itsenäinen työskentely noin 66 t. Oppimateriaali: Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita, Helsinki.Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali. Suoritustavat: Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös osittain verkkokurssina Optima-verkkooppimisympäristössä. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Mikkola Outi (outi. mikkola(at)oulu.fi) Lisätiedot: Mikäli opiskelija on suorittanut opintojaksosta jo aiemmin osasuorituksen, täydentävästä suoritustavasta sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa. Opetuskieli: suomi 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) Asema: Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ajoitus: 3. opintovuosi Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen viestinnän käytänteet ja osaa soveltaa niitä oman alansa tutkielmien raportoinnissa. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä. Sisältö: Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi,


Opinto-opas 2012 - 2013

kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja tyyli, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi. Toteutustavat: Johdantoluennot (2 t), ohjaus pienryhmissä (tekstiklinikat), verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 50 t. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso suoritetaan aineseminaarin/ kandidaatintutkielman yhteydessä. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Optimassa. Suoritustavat: Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan aineseminaarin yhteydessä pitämillä johdantoluennoilla. Arviointi: Hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Mikkola Outi (outi. mikkola(at)oulu.fi) Opetuskieli: suomi 6.2.2 Kotimaiset kielet Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 901011Y Svenska för ekonomer 4op (2ov) Taitotaso B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03). Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti

69

työelämän eri tilanteissa. Lähtötasovaatimus: Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun avulla. Jos opiskelija ei ole suorittanut B-ruotsin lukion oppimäärää arvosanalla 7 tai lähtötaso ei muuten täytä vaadittuja kriteereitä, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pakollista Svenska för ekonomer-kurssia. Tarkista tiedot täydennystavoista kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta kohdasta Lähtötaso (www.kielikoulutus. oulu.fi >opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi > ruotsin lähtötaso). Ajoitus: 2. vuoden syys- tai kevätlukukausi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa tehdä niistä johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kansantalouden ja yritystalouden erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää yritys- ja tuote-esittelyn. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. KuuntelutehOpintojaksot


70

täviä. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. Toteutustavat: Lähiopetustunnit (2 x 90 min/viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t/kurssi. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Oppimateriaali: Kurssilla jaetaan oppimateriaali, josta peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Opiskelijat voivat osallistua opetukseen joko syys- tai kevätlukukaudella. Katso opetusajat ja -salit WebOodista. Vaihtoehtoiset suoritustavat: Aiempien opintojen korvaaminen: (Ks. www.kielikoulutus.oulu.fi > opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi > AHOT) Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla: (Ks. www.kielikoulutus.oulu.fi > opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi > AHOT) Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Arviointikriteerit: (Ks. www.kielikoulutus.oulu.fi > opiskelu > opinnot > opintoopas > ruotsi > arviointikriteerit)

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Vastuuhenkilöt: Marja Harlin ja Birgit Åberg-Karvonen Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston antama paju.oulu.fi-sähköpostiosoite, suuntautumisvaihtoehto ja vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua. Opetuskieli: Ruotsi 900009Y Toinen kotimainen kieli (suomi) (4 op) Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Opintojakson korvaa valtion kielitutkintolautakunnan apujäsenelle suoritettu suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittava tutkinto, josta esitetään todistus. Opintojaksosta ks. tarkemmin kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-opas. Opettaja ja lisätiedot: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi) 6.2.3 Vieraat kielet, 16 op Voit valita opintoja 16 opintopisteen laajuisesti yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä, joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Ks. tarkemmin kohta 6.1. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot. Englannin kielen kurssit English Studies Program for students in


Opinto-opas 2012 - 2013

the Faculty of Economics and Business Administration Degree Program Requirement for Foreign Languages You must complete 16 credits in one or two foreign languages. You may choose any one or two foreign languages to fulfil this requirement. ENGLISH COURSES Welcome to the English courses! If you choose to take English as your Foreign Language requirement, (asetuksen vaatima pakollinen yhden vieraan kielen taito), you should begin with courses of the B2 level. See the descriptions of the courses; the levels B2 and C1 are specified in the course descriptions. You can complete the ELC self-assessment checklist on your English skills. This will be given to you at the info session for first year students. If you have determined that your general English level is B1 or B2, choose at least two of the first year courses. If you have determined that your level is higher you may begin your English courses by choosing a B2 or C1 level course. Be aware that your general English skills may be very good but your business-related/field-related English skills may be lower. NORMAL ENGLISH PROGRAM When you have passed 4 credits at B2 level, your field-related English ability can be said to be at the level required by your degree program and you can continue studying English or focus on another

71

foreign language to fulfil the 16 credit requirement in foreign languages which is stipulated by your degree program. HONORS English To get a Honors English notation on your Master’s Diploma, you must complete the following two requirements: 1. You must complete 12 credits of English, four of which are at a C1 level, four of which are at a B2 level and the remaining four credits can be at any level. 2. Your grade point average in the 12 required credits/ops must be at least 4. The courses for the normal and honors program follow: ENGLISH COURSES First year courses 1st year students choose at least two or three of the following courses 902071Y Integrated Text and Lexicon, B2, 2 credits, fall 902084Y Business Talk B2, 2 credits, fall and spring 902048Y Business Writing 1 correspondence, B2, 2 credits, fall and spring Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses: 902089A Business Writing 2 management issues, B2, 2 credits, spring 902090A Negotiations and Meetings, B2, 2 credits, fall and spring 902093A Business Related Current Events, B2, 2-3 credits, fall and spring 902125Y Presentation Skills, B2-C1 2 credits, fall and spring Opintojaksot


72

Third year courses 902092A World Issues and Negotiations, C1, 2 credits, fall and spring 902114A Negotiating Across Cultures, C1, 2-3 credits, fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, fall 902087A Research in Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, spring 902016A Field-Related Integrated Studies, C1, 2 credits, spring 902091A Contract English, C1, 2 credits, spring Information about courses will be on the Languages and Communication website. Information will also be presented at the info session.You can register for all courses in WebOodi. TRANSFERING FROM THE NORMAL PROGRAM TO THE HONORS PROGRAM: In the case that you have begun your studies and want to transfer to the Honors program, there will be no problem as long as you receive at least a grade point average of 4 in your English courses and meet the required credit minimum at the specified levels (see the rules above). All of the English courses are designed to be as beneficial as possible to students headed towards the business world. All courses are created to promote and advance students in their English skills, their business skills, or academic skills.

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

CREDIT TRANSFERS (hyv채ksilukeminen) If you have attended the IB Lukio program, you can fill in a credit transfer application and receive 4 credits of English. If you have credits from other institutions of higher learning, i.e. universities, polytechnics (ammattikorkeakoulu) etc. you may be eligible for credit transfers. There is a maximum of 8 credits which you can receive stipulated by your Faculty. To receive credit transfer credits fill in the credit transfer application form (hyv채ksilukemishakemus), which you can get from the Student Center or print from the University webpages, and attach your certificates and course descriptions to your application. Bring them to the Student Center by the end of September. The second chance to get a credit transfer in English is at the end of January and end of May. Credit transfers will not be handled at any other time. LAUDATUR OR EXIMIA IN ENGLISH If you have received a grade of laudatur or eximia for English on your matriculation exam, you can get 2 credits by filling in the credit transfer (hyv채ksylukeminen) form. Include a copy of your matriculation certificate showing the grade. Your copy must be certified as true and accurate by a secretary or teacher of this university. FIRST YEAR COURSES The first year courses operate at the threshold B2 level and are designed to introduce the field-related English to students of Economics, Accounting, Finance, Marketing, Management and International Business. Students who come to the


Opinto-opas 2012 - 2013

university with a general language competence of B1 to B2 should begin their English studies with the first year courses. Students who evaluate their own skills as being clearly advanced, well into the B2 level and believe that they already know the field-specific vocabulary of their field can consider beginning their English studies with the second year courses. The first year courses have been redesigned to introduce and coach students through the vast collection of specialized vocabulary and concepts of their field of study. The first year course, Integrated Text and Lexicon, has been tailored to the six major subjects of the Oulu Business School and should be completed in the fall of the first year. In the spring there are two options from which to choose, Business Talk and Business Writing. If you plan to complete your foreign language degree requirement (16 credits) in English, you should divide the required 16 credits over three years. Take four-six credits in the first year, four-six in the second year and six in the third year. You will find the course descriptions below. Evaluation: All courses are graded according to the university grading scale of 1–5. 902071Y INTEGRATED TEXT AND LEXICON 2 credits Proficiency level: B2. Timing : fall 1st year. Choose the group that matches

73

your major subject of study: • Integrated Text and Lexicon for Accounting students • Integrated Text and Lexicon for Marketing students • Integrated Text and Lexicon for Economics students • Integrated Text and Lexicon for Management students • Integrated Text and Lexicon for Finance students • Integrated Text and Lexicon for International Business students Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to their field of study • summarize texts in field-related subjects at a satisfactory level of understanding • analyze longer texts in order to locate desired information and complete specific tasks. Contents: Students will focus on texts, concepts and vocabulary from their field of study.Texts used in the course are chosen from textbooks which are required reading for the students in their subject studies. In the course a major focus will be on vocabulary-building and demonstrating the internalization of the concepts and reading material by presentations and group discussion. Working methods: Classroom instruction and discussion, study group work, presentations, and a vocabulary exam Assessment: 1–5. Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Opintojaksot


74

Study materials: Students should acquire the book, English for Business Studies by Ian MacKenzie 3rd edition. The book can be purchased at the University bookstore or can be found in the Course Library Cursus. This book will also be used in the course Business Talk. Schedule: See WebOodi Contact teacher: Jaana Sorvari. 902084Y BUSINESS TALK 2 credits Proficiency level: B2. Timing : fall and spring 1 st year Learning outcomes: By the end of the course, students are able to: • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to various business topics • discuss general business-related topics with a degree of fluency • create and present clear descriptions and viewpoints on topics related to business plans as demonstrated through discussion and a presentation. • write a short-version business plan Contents: This course is based on a mixture of different business-related topics: Venture Capitalism, Company structures, Production, Advertising, etc. The major objective of the course is to give the students maximum opportunities to practice speaking in small groups. Students will read, discuss, listen, and present different topics in small groups. Students will also give a Business Plan presentation. Working methods and assessment: The course will have a focus on oral skills and the vocabulary of the business-related topics. Active participation is mandatory. Grades will be based on a vocabulary exam, business plan and presentation skills. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Evaluation scale 1–5. Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: Students should acquire the book, English for Business Studies by Ian MacKenzie 3rd edition. The book can be purchased at the University bookstore or can be found in the Course Library Cursus. Schedule: See WebOodi Contact teacher: Jaana Sorvari. 902048Y BUSINESS WRITING 1 correspondence 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall and spring 1ST year Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected to have: • demonstrated the ability to write clear and effective business letters conveying information and details accurately • demonstrated the ability to use an appropriate level of formality and style for business communications • demonstrated mastery of the conventional formats and layouts of different types of business letters Contents and working methods: This is a writing course in which students will meet in the classroom for one introductory session and for several follow-up sessions. Following the introductory session students will alone study examples and write their own business letters, for example a letter of enquiry, letter of response and letter of introduction. During the course the student will focus on his or her own writing fluency as well as focus on special vocabulary specific to business


Opinto-opas 2012 - 2013

correspondence. Students will receive assignments, complete the assignments, and meet with the instructor in classroom and private tutorial sessions to get feedback on their own writing skills. This process will be repeated three times. Following the classroom and tutoring sessions, the students will attend an exam session. Assessment: 1–5 Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: Will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts or buy the materials from the university press. Schedule: See WebOodi Contact teacher: Jaana Sorvari SECOND YEAR COURSES The second year courses are all designed at the advanced end of the B2 level. Passing two of these second year courses should indicate that you can operate at the B2 level required in your degree program. Evaluation: 1–5. Schedule: fall and spring. Prerequisites: Two FIRST YEAR COURSES should be completed beforehand. 902089A BUSINESS WRITING 2 management issues 2 credits Proficiency level: B2 Timing: fall and spring 2nd year. Learning Outcomes: By the end of the course students are able to: • describe and explain management skills both verbally and in writing with a good degree of fluency • assess their own interpersonal skills and determine how to improve them

75

explain and recommend courses of action to take in conflict situations Contents: This is a writing course with a focus on management issues. A key objective is to effectively and fluently communicate both verbally and in writing. This course is about focusing on the skills that it takes to be a good manager. Do you know what it takes to get along with others? In the course interpersonal skills which will be examined include listening, decision-making, resolving conflicts, finding consensus, setting goals, negotiating, providing feedback and delegating. Working methods: The course will consist of 6 classroom sessions each followed by a writing task on which students will receive feedback. Four of the tasks will be written as pair work and two of the tasks will be written individually. Discussion and reading will be included in this course. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in December for the spring term. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers: Jaana Sorvari 902090A NEGOTIATIONS AND MEETINGS 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall 2nd year. Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • discuss specific business-related issues and formulate a recommended course of action with a good degree of fluency • define and demonstrate the use of voOpintojaksot


76

cabulary and specialized terms related to various business topics and the language of meetings • create and present clear viewpoints on topics related to business meetings • discuss the basic ideas of the art of negotiation Contents: This course is designed to allow the student to learn the language of meetings and negotiations and involves active participation in the activities. The simulations chosen for the course are ones which most likely would reflect actual situations in the business world. They include: choosing locations for future facilities, marketing strategy, moving upmarket or diversifying product range, business and the environment, financial negotiations, and researching new markets, to name just a few. Working methods: The course focuses on progressing verbally in business situations and includes pre-reading in preparation for the simulations. There is also a focus on vocabulary building. The course includes a meetings exam and a vocabulary exam. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari 902093A BUSINESS-RELATED CURRENT EVENTS 2-3 credits Proficiency level: B2. Timing: fall and spring of 2nd year. Learning Outcomes: By the end of the Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

course students are able to: • monitor and discuss the news in English and interpret what they read, see and hear • explain and exchange considerable quantities of detailed, factual information • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to various business-related current event topics Contents: This course will be based on business-related events which are happening in the world at the time that the course is taking place. Students will read articles from newspapers, magazines and internet news sources. Students will watch news presented on television and televised current event shows. Skills used in the course will be reading, summarizing, presenting, discussing, analyzing, listening and writing. Working methods: The course will include a vocabulary exam as well as a final project which is a powerpoint presentation. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari. 902125Y PRESENTATION SKILLS 2 credits Proficiency level: CEFR level B2-C1 Scope: The course workload is 53 hours. Objective: The aim of the course is to help students at all levels to better conceptualise what constitutes a good pre-


Opinto-opas 2012 - 2013

sentation, and to develop their confidence in speaking to and interacting with an audience. Learning Outcomes: After the course, students are expected to be able to: • use principles of good presentation structuring for optimal clarity • establish and maintain audience rapport in the presentation setting • speak to the audience without relying on pre-written material • use principles of good slideshow design to complement preparation, subject knowledge and English language skills • use observation of self and others to continue developing and fine-tuning presentation skills Contents: In the early weeks of the course, an emphasis on oral exercises in small groups, including short impromptu speeches, supports development in oral fluency. Students are introduced to and discuss key concepts in presentation giving, for example getting started, topic research, organisation of content, clear articulation, use of visual aids, and audience interaction. Thus, students gain confidence through practice in taking the floor, debating points, and giving peer feedback. In the second half of the course, students prepare, rehearse and give their final presentation, which is a longer, more developed academic speech. After the event, using feedback received from teacher and classmates, students write a self-assessment of their own performance. Assessment: Continuous assessment will pay attention to classroom participation and the quality of completed smaller coursework tasks as well as that of the

77

final presentation. The evaluation scale is 1–5. Contact teacher: Heather Kannasmaa THIRD YEAR COURSES Prerequisites: Two SECOND YEAR COURSES should be completed beforehand. The third year courses are all C1 level courses. After attending and passing two of the third year courses, the student can be said to be able to manage at the C1 level. 902092A WORLD ISSUES AND NEGOTIATIONS 2 op/ECTS credits Proficiency level: C1. Status: This course can be taken as part of the requirements in foreign languages for 2nd and 3rd year students of the Faculty of Economics. Scope: 2 op/ECTS credits / 53 hours of work. Objective: Students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks; however, the students need to have a good command of the English grammar. Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • read critically and analyse what they have read by examining and discussing world issues • discuss and participate actively and effectively in group discussions • present information in presentations of a pre-selected country. Contents: This course serves as a map Opintojaksot


78

on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/ she would like to get to know more indepth. Working methods: In-class discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Furthermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided and the students will pay a photocopy fee. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used. Grading: 1-5 scale. Language of instruction: English. Contact teacher: Patrick Nesbitt. 902114A NEGOTIATING ACROSS CULTURES 2-3 credits Proficiency level: C1. Timing: fall and spring 3rd or 4th year. Contents: Research has shown that business failures abroad have been and are a result of the inability to understand and adapt to foreign ways of thinking and acting, not technical or professional incompetence. International negotiation comes hand in hand with many challenges which arise from basic cultural differences. Even within one culture successful negotiation is dependent on many interconnected varOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

iables. In cross-cultural negotiation, this variety of variables broadens and values disperse. In this course we will examine the concept of culture, the culture triangle, 12 variables in the context of seven cultures among other things.We will review the art of negotiation in general and examine prescribed “ways of doing business” and dimensions of business in different cultures. The course will have a short study group segment in which students will search for information about doing business and negotiating within a culture of their choice. The study group results will be presented to the class in a presentation. Learning outcomes: By the end of the course, students are expected to • know the meaning and have demonstrated the use of a good vocabulary and specialized terms related to cross-cultural issues • know the meaning and be able to discuss cross-cultural issues and concepts with a good degree of fluency • be able to present clear, detailed descriptions and viewpoints on topics related to cross-cultural issues. Working methods: participation in the classroom sessions, homework and study group assignments and holding presentations. Assessment: Grading scale 1–5. Other information Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari.


Opinto-opas 2012 - 2013

902086A INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency Level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Autumn 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to demonstrate understanding and awareness of culture and its influence on communication • to be able to identify and explain the dimensions of cultural variation • to identify and analyse your own cultural perspective • to develop a repertoire of effective intercultural communication strategies for both working life and everyday situations. Contents: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, as well as to develop the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, non-verbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. The course consists of lectures, several readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Students also draw from their own intercultural experiences outside the classroom as a part of the

79

course, connecting personal experiences to the theories and concepts in lectures and readings. Assessment methods / Grading: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes two examinations and a reflective course journal. Grading: The evaluation scale is 1-5. Contact teacher: Karen Niskanen. Other information: Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board. 902087A RESEARCH IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Spring 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to have read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; • to have demonstrated oral fluency in group discussions, expressing opinions in conversation clearly, precisely, and logically; • to have demonstrated effective collaboration skills in an empirical research Opintojaksot


80

writing task examining a complex intercultural issue; • to have summarized the group research in a written report and in an oral presentation in a coherent and well— structured way. Contents: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of 6 weeks of lectures, two tutorials, group research work, and a final group presentation. Assessment methods: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes a 6-10 page report on the group research task, and a 20-minute presentation summarizing the project. Grading: 1-5. Other information: Students sign up in WebOodi. Contact teacher: Karen Niskanen. 902016A FIELD-RELATED INTEGRATED STUDIES 2 credits Proficiency level: C1. Timing: spring of 3rd or 4th year. Objectives: By the end of the course students are able to: • summarize and interpret academic subject-related publications orally and in written form • examined information from highly Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

specialized field-related texts explained the content of specialized texts in presentations fluently, accurately and effectively Contents: This course is integrated with subject lectures in the Faculty of Economics and Business Administration. In the English course the students become comfortable with reading, summarizing and understanding the structure of scientific articles in their own field. Working methods: In study groups students read the scientific articles that are required for the subject lecture and learn the article-related vocabulary. Articles are then summarized and presented via powerpoint presentation to the class. This takes place before the subject lecture in which the scientific article is reviewed. In this way the subject studies are integrated with the English lessons. Students will receive feedback about their presentation skills and verbal English skills following their presentations. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Sign up in WebOodi Dec 15-Jan 15. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari.

902091A CONTRACT ENGLISH 2 credits Proficiency level: C1. Timing: spring 2nd year. Objective: By the end of the course the students: • know the meaning of the specialised terms, concepts and idiomatic expressions commonly used in contract English


Opinto-opas 2012 - 2013

understand and are able to analyze the structure of various types of contracts • are able to parse and understand long complex sentences • know the genre-specific conventions of contract English Contents: The course provides the students with an opportunity for learning to read various types of English and American business contracts with an understanding of their formal, structural and phraseological features. In addition, the course focuses on the legal and business vocabulary used in such contracts. Students will also practice translating contract texts from Finnish into English by the models offered in the course materials. Working methods: Besides 18 hours of classroom work, the working method of the course involves autonomous pair work. Assessment: The course requirements include active participation in classroom sessions, completion of home assignments, and an exam. The evaluation scale is 1–5. Other information: Students sign up in WebOodi from December 15 to January 15. Study materials: can be bought at the university press outlet. Contact teacher: Jaana Sorvari

81

jatkat aikaisemmin lukemaasi kieltä, ota suoraan yhteys kielen vastaavaan opettajaan kielitaitotasosi tarkistamiseksi. Näin varmistat, että pääset suoraan omaa tasoasi vastaavalle kurssille. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan opiskelijan on varmistuttava näiden kurssien opetustarjonnasta tulevina lukuvuosina! Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin. KT1 = Kauppatieteellisen alan kielen ensimmäinen kurssi, tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kielen toinen kurssi, tasolla B1/B2.

Muut kielet kuin englanti Seuraavalla sivulla on taulukko, josta selviävät espanjan, italian, japanin, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien suorittamisjärjestykset. Kurssit on esitelty alla. Tummennetut kurssit (2. ja 3. opintovuosi) voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin. Kun Opintojaksot


82

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013


Opinto-opas 2012 - 2013

Espanjan kielen kurssit Kieli- ja viestintäkoulutus ei järjestetä espanjan kursseja lukuvuonna 2012 - 2013. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! 905024Y Espanjan alkeiskurssi I - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Ajoitus: Syyslukukausi. Edeltävät opinnot: Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. Tavoitteet: Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1–12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opettaja: N.N.

83

905026Y Espanjan alkeiskurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2. Ajoitus: Kevätlukukausi. Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I Tavoitteet: Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla opiskellaan kappaleet 13–25 kirjasta (pakollinen) KuokkanenKekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opettaja: N.N. 905028Y Espanjan jatkokurssi I – 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II. Tavoitteet: Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä Opintojaksot


84

kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: N.N. 905029Y Espanjan jatkokurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I Tavoitteet: Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: N.N. 905022Y Espanjan jatkokurssi III - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I & II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja tehdään erityyppisiä harjoituksia pari- tai ryhmätöinä (joskus kontaktiopetusta on


Opinto-opas 2012 - 2013

2 h viikossa + 2h itseopiskelua) Opetusmateriaali: Sovitaan alussa. Opettaja: N.N.

85

kurssin

905030Y Espanjan keskustelukurssi - 2 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III. Voi suorittaa myös jatkokurssi II:n jälkeen, mikäli opiskelija on lähdössä vaihtoon seuraavana vuonna. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan sekä osaa vertailla Suomen ja espanjankielisten maiden kulttuurieroja. Opetus: Kontaktiopetusta 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa kevätlukukaudella. Kurssin aikana tehdään eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- sekä ryhmätöinä. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Kurssin suorittamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi. Arviointi hyväksytty / hylätty. 905033Y Verkkokurssi: ”CAMINANDO POR MUNDOS HISPANOS” - 4 op (kl) Taso: B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan kielen

opiskelijoille, joiden kielitaito on yleiseurooppalaisella taitotasoasteikolla tasoa B1. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on luoda verkkokurssi edistyneille opiskelijoille. Kurssi on suunnattu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita espanjankielisen maailmaa kulttuureista, historiasta, kaupasta, yhteiskunnasta ja eroista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan espanjan välillä. Opiskelija saavuttaa kielitaitotason B2 ja opiskelijan ymmärrys espanjankielisen maailman kulttuurien moninaisuudesta kasvaa. Suorittaminen ja arviointi: Työskentely tulee olemaan verkkovälitteistä. Kurssilla on 6 moduulia ja kaikki moduulit tulee suorittaa. Moduulien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, tehtävien tekemistä ja palauttamista ajallaan. Kurssin päätteeksi opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen verkossa, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta kurssin eri osa-alueista, toteutuksesta ja omasta oppimisestaan. Aika: Verkko-opetuksessa: kurssi kestää vähintään kahdeksan viikkoa: 18 tuntia per moduuli, yhteensä 108 tuntia. Opetusmateriaali: www.abo.fi/csk/ proj/vkk/caminando Opettaja: N.N. 903031Y Tandem Espanja-Suomi, 2 - 4 op Jos olet kiinnostunut espanjan kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen espanjankielisen kanssa ks. kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivulta opiskelu > opinnot > omaehtoinen kielenopiskelu.

Opintojaksot


86

Italian kielen kurssit Kieli- ja viestintäkoulutus ei järjestetä italian kursseja lukuvuonna 2012 - 2013. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään italian kielestä seuraavat kurssit: Italian jatkokurssi I, 4 op, Italian jatkokurssi II, 4 op, Italian jatkokurssi III, 4 op, Italian kielen keskustelukurssi 2 op sekä Italiano Affari – talouselämän italiaa 2 op tai 4 op. Italia on mahdollista aloittaa myös alkeista. Voit suorittaa italian kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. 905006Y Italian alkeiskurssi I – 4 op (sl) Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. 905007Y Italian alkeiskurssi II – 4 op (kl) Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville. Tavoitteet: Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä. Sisältö: Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: Alkeiskurssi I: Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objektipronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys. Alkeiskurssi II: Imperfekti ja passato prossimo ja aikailmaukset, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905008Y Italian jatkokurssi I – 4 op (sl) 905009Y Italian jatkokurssi II – 4 op (kl) Edeltävät opinnot: Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja ta-


Opinto-opas 2012 - 2013

pakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi, jatkokurssi II:lla käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico. Opetus: 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Jatkokurssi I suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905004Y Italian jatkokurssi III – 4 op Toteuttamisaikataulu: Suoritetaan syyslukukauden aikana ellei toisin sovita. Edeltävät opinnot: Alkeis- ja jatkokurssit I ja II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Opiskelija selviytyy tavanomaisissa keskustelu- ja puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Italian kulttuurista,

87

elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuunteluiden, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan jo opittuja kielen perusrakenteita, kuten aikamuotojen yhdistämistä. Uutena rakenneasiana Passato remoto. Opetus: Kurssin alussa sovitaan käytännön toteutuksesta, esim. siitä, suoritetaanko kurssi kahdessa osassa syksyn ja kevään aikana, jolloin opetusta 2 h viikossa, vai suoritetaanko koko kurssi syksyn aikana, jolloin 4 h viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn suhde voi vaihdella riippuen projektitöiden laajuudesta. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – 2 op Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III:n jälkeen. Voi suorittaa myös Jatkokurssi I:n jälkeen eli kun 10 op suoritettu jos opiskelijan puhetaidot lähentelevät tasoa B1. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sujuvasti ja saa esiintymisvarmuutta, hallitsee eri Opintojaksot


88

aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan ja syventää italialaisen kulttuurin ja elämän tuntemusta. Sisältö: Eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Aihepiirit joko Italiaan tai opiskelijoiden omaan erikoisalaan tai mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin liittyviä. Pohjana Italian elämästä ja kulttuurista kertovia tekstejä tai muuta materiaalia. Opetus: (kevätlukukaudella) 2 viikkotuntia eli yksi kokoontuminen viikossa, minkä lisäksi valmentavia etätehtäviä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, valmentavien tehtävien suorittaminen, raportointi sovitulla tavalla ja kirjallinen loppuyhteenveto. Arviointi hyväksytty/hylätty. ITALIAN AUTONOMISET ITSEOPISKELUKURSSIT 905012Y Comprensione e comunicazione 1 – 2 op Edeltävät opinnot: Vähintään alkeiskurssi I suoritettu eli 4 op tai vastaavat tiedot. 905013Y Comprensione e comunicazione 2 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905012Y suorittaneille. 905016Y Comprensione e comunicazione 3 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905013Y suorittaneille.

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

ALLA OLEVA KOSKEE KAIKKIA KOLMEA KURSSIA 905012Y, 905013Y ja 905016Y Sisältö ja tavoitteet: Opiskelija tutustuu pari- ja ryhmätyöskentelyssä helpotettujen, omaa tasoaan vastaavien easy readers -tekstien avulla italian kieliseen kirjallisuuteen tai oman erityisalan teksteihin, oppii ymmärtämään oman kielitaidon tasoisia tekstejä, laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee erilaisia käytännön keskustelu- ja puhetilanteita (esim. sketseinä) ja kirjoittaa työskentelystä seurantapäiväkirjaa. Opetus: Kurssi järjestetään syksyllä ja/tai keväällä. Kurssi suoritetaan lähinnä etäopiskeluna parin kanssa tai pienryhmässä. Parit/pienryhmät kokoontuvat noin kerran kaksi viikossa tekemänsä suunnitelman mukaan. Kurssiin kuuluu myös ohjaustunteja ja mahd. koko ryhmän kokoontumisia. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen pari/ryhmäkokoontumisiin, etätyöskentelyyn ja ohjaustunteihin, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija kerää kurssin tuotokset portfolioon, johon sisällytetään myös seurantapäiväkirja sekä loppuarviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. 905017Y Italian kieliopin kertauskurssi – 2 op tai 4 op Edeltävät opinnot: Vähintään 905009Y Italian jatkokurssi II tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Kerrata italian kielen perusrakenteita henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti ja harjoitella niitä yhdessä


Opinto-opas 2012 - 2013

opiskeluparin kanssa. Sisältö: Kurssin alussa tehdään ns. kuntokartoitus, jonka pohjalta sovitaan opiskelusuunnitelma ja suorittamisaikataulut parin kanssa. Opiskelusuunnitelma esitellään kurssin ohjaajalle, minkä jälkeen parit aloittavat suunnitelman mukaisen harjoittelun, johon kuuluu myös aktivoivia puheharjoituksia. Opetus: Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, ohjauksesta sovitaan kurssin alussa. Oppimateriaali: Enneli Poli: Testaa italian kielen taitosi tai muuta vastaavaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen parityöskentelyyn yhteisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelusta kirjoitetaan seurantapäiväkirjaa ja siitä raportoidaan sovitulla tavalla ohjaajalle. Lopussa kirjoitetaan yhteenveto ja kurssiarviointi. 905014Y TANDEM italia – suomi – 2 op Jos olet kiinnostunut italian kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen italialaisen kanssa ks. kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivulta opiskelu > opinnot > omaehtoinen kielenopiskelu. 905015Y Italiano Affari – 2 op tai 4 op Taloustieteen alaan ja yrityselämään perehdyttävä itseopiskelukurssi. Edeltävät opinnot: Vähintään Jatkokurssi II:n käyneille tai B1-taitotason omaaville. Jos tarkoitus on saavuttaa taitotaso B2, suositellaan jatkokurssi III:n käyneille. Mahdollista suorittaa kahdessa osassa: B1-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena ja sen jälkeen B2-tasoinen

89

kurssi 2 opintopisteen laajuisena. Sisältö: Yrityselämän kommunikointitilanteisiin valmentava kurssi, jossa pyritään harjoittelemaan tavallisimpia käytännön työelämässä vastaan tulevia tilanteita mahdollisimman monipuolisesti. Kurssiin sisältyy suullista ja kirjallista viestintää sekä kulttuurin tuntemuksen kartuttamista. Oppimateriaali: Itseopiskeluun soveltuvaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Arviointi 1–5. Perustuu sekä kirjalliseen että suulliseen tenttiin. Tenttimuoto sovitaan kurssin alussa. Kurssin alussa tehdään ohjaavan opettajan kanssa opiskelusuunnitelma. Suositellaan suoritettavaksi parin kanssa. Japanin kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään Japanin kielessä seuraavat kurssit: jatkokurssi I, 4op, japanin jatkokurssi II, 4 op, Japanin kanji-merkkien jatkokurssi, 2op, Kirjoittaminen kurssi 1, 2op, Kirjoittaminen kurssi 2, 2op, Keskustelu kurssi, 2 op. Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaassa www.kielikoulutus.oulu.fi > opiskelu > opinnot > opinto-opas sekä weboodi.oulu.fi. Yhteysopettaja: Junko Sopo (junko. sopo(at)oulu.fi) 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi – 10 op Japanin kielen alkeiskurssi koostuu sekä alkeiskursseista I ja II että japanin tavu- ja kanji-merkkien kursseista. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I (+ tavukirjaimien kurssi) suoritetaan sykOpintojaksot


90

syllä ja alkeiskurssi II (+ kanji-merkkien kurssi) keväällä. 905042Y Japanin alkeiskurssi I - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa sekä esitellä itsensä ja perheensä että kertoa päivän ja viikon tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija hallitsee yksinkertaisia lauserakenteita ja kielioppia. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. Sisältö: Kurssilla opiskelija opettelee japanin kieliopin alkeita ja saa tietoa tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Osanottajat harjoittelevat myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. idiomit, numerot, päivät ja sijainnit. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet “Watashi no Nihongo Kyooshitsu “ Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

putentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi 905047Y Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana -kurssi – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Vasta-alkajille. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet:. Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia siten, että hän ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia japanin kielen lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija lukee ja kirjoittaa japanin kielen tavukirjaimia (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl) ja harjaantuu niissä pari- ja ryhmätöiden avulla. Lisäksi opiskelijan pitää opetella itse kirjaimia annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat:. Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimoniste “Watashi no Nihongo Kyooshitsu - japanin kurssi” ja


Opinto-opas 2012 - 2013

sen oheismateriaali ”Hiragana, katakana, ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi Y905043 Japanin alkeiskurssi II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1−A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkaneiden Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana –kurssi (1 op) suorittaneille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa asioida japanilaisen kanssa ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Opiskelija hallitsee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuodot. Opiskelija ymmärtää helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Sisältö: Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, opettelee lisää

91

hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 05048Y Japanin kanji-merkkien kurssi I – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1−A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin hiragana- ja katakana-tavumerkkien kurssi (1 op). Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin II osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-merkkejä sisältävän tekstin. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu japanin kielen kanji-merkkeihin Opintojaksot


92

(n. 100 kpl) tarkemmin ja tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää itse harjoitella japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi 905041Y Japanin kielen jatkokurssi – 10 op Japanin kielen jatkokurssi koostuu sekä jatkokursseista I ja II että japanin kanjimerkkien kursseista II ja III. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että jatkokurssi I (+ kanji-merkkien kurssi II) suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II (+ kanji-merkkien kurssi III) keväällä. 905044Y Japanin kielen jatkokurssi I - 4 op Taitotaso: Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (10 op) Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija osaa tuottaa japania suullisesti, jotta hän selviytyy yksinkertaisissa erilaisissa puhetilanteissa. Sisältö: Kurssilla opiskelija kertailee kielen perusrakenteita, laajentaa kielioppitietoa ja sanastoa. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet “Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu “ Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi 905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi II – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.


Opinto-opas 2012 - 2013

Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (10 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija osaa lukea n. 200 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luentopäiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kirjaimia käytyään itseohjautuvia harjoitustehtäviä. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 120 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arvioint: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi

93

905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanjimerkkien kurssi II (1 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai lyhyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla. Sisältö: Kurssilla opiskelija opiskelee keskitason kielioppia ja laajempaa sanastoa. Opiskelija harjoittelee puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että hän osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Opintojaksot


94

Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien ja keskustelun päiväkirjan palautus. Lisäksi kanjikirjaimien tuntemus vaikuttaa arviointiin. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi 905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi III – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (1 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin II osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija osaa n. 350 japanin kanji- merkkiä, ja kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä. Opiskelija osaa yhä sujuvammin ja nopeammin kirjoittaa kanji-merkkejä sisältäviä lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 130 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

kejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi Japanin kielen syventävä kurssi 2 – 6 op Japanin kielen syventävä kurssi koostuu sekä etäopetuksesta kirjoittamisen kursseista I ja II ja keskustelukurssista. Japani - kirjoittamisen kurssit 905051Y Kirjoittaminen 1 (etäopetus) – 2 op (sl) 905052Y Kirjoittaminen 2 (etäopetus) – 2 op (kl) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1−B2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssista II arvosanat 4 tai 5 (taso B1) saaneille. Lisäk-


Opinto-opas 2012 - 2013

si vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat hakea tähän kurssiin. Ajoitus: Kurssit järjestetään syys- ja/tai kevätlukukaudella Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa eri aihepiireistä käyttäen eri kirjoitustyyliä, osaa ilmaista mielipiteitään, käyttää laajempaa sanavarastoaan kirjoituksessa. Sisältö: Opiskelija seuraa opettajan ohjeita, jotka ovat sähköisissä muodoissa (sähköposti tai internetin sivu), ja kirjoittaa eri aiheista. Opiskelija lähettää opettajalle sähköpostilla kirjoituksensa, joka korjataan ja lähetetään takaisin kommentteineen lähettäjälle. Opiskelija kirjoittaa palautetun puhtaaksi ja lähettää lopullisen version opettajalle. Toteutustavat: Etäopiskelu. yksi aihe per 2 viikkoa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama mallitekstit ja sanastot Suoritustavat: Kirjoittaminen japaninkielisiä tekstiä kuudesta annetusta aiheesta (yksi aihe: 1-3 sivua) ja lähettäminen puhtaaksi kirjoitetut lopulliset versiot. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi 905053Y Japanin kielen keskustelukurssi – 2 op (kl) (ei toteudu) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1−B2. Asema: Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin.

95

Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi II B1tason suorittaneille (arvosana: 4 tai 5). Lisäksi ensi syksyllä vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat osallistua tähän kurssiin. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan, osaa vertailla japanilaisen ja suomalaisen kulttuurieroja. Sisältö: Opiskelija esittelee omia näkemyksiä tai mielipiteitä eri aiheista, jotka liittyvät mm. Japanin kulttuuriin, matkailuun, omaan mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin. Opiskelija valmistaa keskustelua etukäteen tutustumalla aiheen liittyvään sanastoon ja/tai tekstiin. Tarvittaessa opiskelija voi harjoitella eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Toteutustavat: Kontaktiopetus 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta www.kielikoulutus.oulu.fi > hae opiskelijaksi Opetuskieli: japani / suomi

Opintojaksot


96

Ranskan kielen kurssit Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään ranskan kielestä seuraavat kurssit: 904026Y Ranskan jatkokurssi I, (Intermédiaire 1), 4 op, A 2 904027Y Ranskan jatkokurssi II, (Intermédiaire 2), 2-4 op, A 2 / B1 904034Y Français pratique et civilisation 1, 2 op, B1 904035Y Français pratique et civilisation 2, 2 op, B1 / B2 904008Y TRAVAILLER/ETUDIER EN FRANCE 1, 4 op, B1 904009Y TRAVAILLER/ÉTUDIER EN FRANCE 2, 4 op, B1 / B2 904020Y PRATIQUE DE L´ORAL 1, 2 op, A2 / B1 904033Y PRATIQUE DE L´ORAL 2, 2 op, B1 / B2 Ranska on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen Ranskan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Ranskan jatkokurssien (intermédiaire 1 ja 2, 8 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi osallistua varsinaisille kaupallisen ranskan kursseille. Näihin alkeisopintoihin tulisi varata aikaa n. 2 vuotta. Voit suorittaa ranskan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Ranskan kieli 12 op, honors”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: • 8 op tasolta B1 • 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1/B2 • Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4. Yleistä kursseista: Kaikilla ranskan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurien välinen viestintä sekä maantuntemus. ILMOITTAUTUMINEN Kieli- ja viestintäkoulutuksen (KVK) kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa KVK:n verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet kielikeskuksen kursseille, voivat ilmoittautua suoraan seuraavalle kurssille (esim. suoritettuaan jatkokurssin 1, Intermédiaire 1 opiskelija voi ilmoittautua jatkokurssille 2, Intermédiaire 2). Opiskelijat, jotka ovat lukeneet ranskaa (koulu, muut kurssit), voivat jatkaa heille sopivalta tasolta (Tarkista vaadittu taso opinto-oppaasta: ”edeltävät opinnot”) Jos et tiedä tasoasi, ota yhteyttä opettajaan, joka auttaa sinua valitsemaan tasoasi vastaavan sopivan kurssin. Yhteydenotot: cecile[at]cc.oulu.fi.


Opinto-opas 2012 - 2013

97

KURSSIT Alkeiskurssi 1 (Débutants 1) Alkeiskurssi 2 (Débutants 2) Jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) Jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) Pratique de l´oral 1 (Suullinen ilmaisu 1) Pratique de l´oral 2 (Suullinen ilmaisu 2) Français pratique et civilisation 1 Français pratique et civilisation 2 Travailler/Étudier en France 1 Travailler/Ètudier en France 2 Tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) Tandem Français-Finnois

904016Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 Lähtötasovaatimus: Ei vaadita edeltäviä opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista kes-

Taso A1 A1 / A2 A2 A2 / B1 A2 / B1 B1 / B2 B1 B1 / B2 B1 B1 / B2 B1 A2 / C1

Laajuus 4 op 4 op 4 op 4 op 2 op 2 op 2 op 2 op 4 op 4 op 2 op 2op

kusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämääräinen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen ; cecile@cc.oulu.fi Opintojaksot


98

Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska/suomi/englanti 904017Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1). Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE); Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen; cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska/suomi/englanti. 904026Y Ranskan jatkokurssi 1 (Français: Intermédiaire 1) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Lähtotasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullisia ja kirjallisia taitoja. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904017 Ranskan alkeiskurssi 2:lle. Aihepiirejä ovat mm. ehdotuksen hyväksyminen ja siitä kieltäytyminen, neuvojen antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja lomanvietosta kertominen, säästä puhuminen, suunnitelmista kertominen Rakenteista esiin tulevat mm. apuverbit (pouvoir, vouloir, savoir), persoonapronominit, passé-composén ja imperfektin käyttö, lähifutuuri ja ns yksinkertainen futuuri (le futur simple). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä


Opinto-opas 2012 - 2013

52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, (Français: Intermédiaire 2) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1. Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullista ja kirjallista viestintätaitoa. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaiset ja heidän elämäntapansa, terveys, työelämä. Rakenteista esiin tulevat mm. relatiivipronominit, konditionaalin preesens, komparatiivi, subjunktiivin preesens.

99

Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc,oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi. 904028Y Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) - 2 op (itseopiskelukurssi) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia ranskankielisten tekstien lukemiseen eri lukustrategioita käyttäen ja tutustuttaa lukija tekstien välityksellä ranskalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Sisältö: 10 opettajan valitsemaa tekstiä Opintojaksot


100

eri aihepiireistä ja 4 opiskelijan valitsemaa tekstiä opintoihin liittyvistä aihepiireistä. Lisäksi sarja tekstinymmärtämisharjoituksia verkossa. Toteutustavat: itseopiskelua ja loppukoe. Oppimateriaali: Materiaali jaetaan lukukauden alussa järjestettävässä kurssikokoontumisessa tai sen saa pyynnöstä kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritustavat: itseopiskelukurssi. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Tietoja kurssin järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. 904034Y Français pratique et Civilisation I - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire II, 904027Y) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Tavoite: Parannetaan etenkin suullista valmiutta ja opetellaan argumentoimaan arkipäivän tilanteissa. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteitä, kahvilakulttuuri, järjestöissä ja yhdistyksissä toimiminen, matkustaminen. Rakenteista esille tulevat mm. kerronnassa käytettävät aikamuodot, erilaiset ajanmääreet (il y a, depuis), syy- ja seuraussuhteiden ilmaiseminen, gerundi, pluskvamperfekti. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le NouveauTaxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska (englanti / suomi). 904035Y Français pratique et Civilisation 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1/ B2. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opetellaan kommunikoimaan vaativammissa ja monimutkaisemmissa tilanteissa sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ajatuksia paremmin. Kieliopin ja lauserakenteiden sekä sanaston edelleen syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat esim. tärkeät elämänarvot, erilaiset säännöt ja sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyminen, televisio ja leh-


Opinto-opas 2012 - 2013

distö Ranskassa. Rakenteista esiin tulevat mm. epäsuora kerronta preesensissä ja menneessä ajassa, ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, menneen ajan futuuri, passiiviset muodot. Toteutustavat luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le NouveauTaxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää suullisen esityksen (15–20 min) valitsemastaan aiheesta. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska, (englanti/suomi). 904020Y Pratique de l´Oral 1 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvää

101

sanastoa ja tarpeellisia keskeisiä rakenteita sekä tehdään keskustelutekniikka- ja tilanneharjoituksia. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia ja kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: intensiivikurssi (Toukokuussa); luento-opetus ryhmässä 28 t (4 tuntia päivässä) ja itsenäinen työskentely. Oppimateriali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe. Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska (suomi/englanti). 904033Y Pratique de l´Oral 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilla Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja kesOpintojaksot


102

keisten rakenteiden harjoittelua. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa ja valmistellaan omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia. Kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: luento-opetus ryhmässä 28 t ja itsenäinen työskentely. Oppimateriaali: Jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe. Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi Opetuskieli: ranska (suomi, englantia). 904008Y Travailler/Étudier en France 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédaire II, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Opetellaan perussanastoa sekä harjoitellaan työelämässä ja opiskellussa tarOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

vittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. Tarvittava sanavarasto ja rakenteet arkipäivään ja harrastuksiin Ranskassa (terveys, asuminen, opiskeleminen), tietojen pyytäminen ja antaminen (hallinnollinen kieli), työn etsiminen. Rakenteista tulevat esille esim. kysymysten muodostus, prepositiot verbien ja adjektiivien yhteydessä, komparatiivi ja superlatiivi, ajan määreet (pendant, depuis, il y a..), partisiipin preesens. Kurssilla saa myös maahan ja ranskalaiseen kulttuurin tietoa. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. 904009A Travailler/Étudier en France 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2. Edeltävät opinnot: Kielikeskuksessa eli kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu ”Travailler/Etudier en France 1” tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa).


Opinto-opas 2012 - 2013

Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: opiskellaan syventävämmin Ranskassa käytettävää opiskelu- ja työelämän kieltä sekä maahan ja kultuuriin liittyvää asiatietoutta. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. CV:n laatiminen, työhaastattelu jne, työtehtävistä kertominen, työrytmi, kulttuuri- ja maantuntemus, kohteliaisuus, «savoir-vivre», lyhenteiden merkitys (PME, PMI, PDG, DRH). Rakenteista tulevat esille esim. konditionaalin muodostaminen ja käyttö, subjunktiivi, indefiniittipronominit (tous, toutes.. certains, quelques-uns), ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, passiiviset muodot. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Opintojakson voi suorittaa itseopiskeluna ja loppukokeella. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Opiskelija pitää suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta (10–15 min.) Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä saa kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.kielikoulutus.oulu.fi. Opetuskieli: ranska (suomi, englantia)

103

904024 Tandem Français-Finnois – 2 - 4 op Kurssikuvauksen löydät WebOodista. Kurssin voi aloittaa Tandem-parin löydyttyä oman aikataulun mukaisesti. Saksan kielen kurssit Tutkintovaatimusten mukaan sinun tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op), Projekt Firmenpräsentation (2 op), Geschäftskontakte (2 op), Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op). Pakollisiin kieliopintoihin voidaan tietyin ehdoin hyväksyä muitakin saksan kursseja, ks. tarkemmin alla. Yleistä saksan opinnoista Lähtötasovaatimus Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssille on saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksen eli kieli- ja viestintäkoulutuksen saksan alkeiskurssit I ja II (yhteensä 8 op) Osallistuminen kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte edellyttää taitotasoa B1, esim. saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritettu Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssi. Handelspartner Deutschland ja WirtOpintojaksot


104

schaftsdeutsch -kursseille pääsyn edellytyksenä on vähintään taitotaso B1, tämä tarkoittaa noin 5 vuotta koulusaksaa tai vastaavia tietoja, esim. hyväksytysti suoritetut kurssit Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Aloitat saksan opinnot alkeista Saksa on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämien Saksan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Saksan jatkokurssin taloustieteilijöille (4 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään arvosanalla 3 opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua varsinaisille kaupallisen saksan kursseille. Näihin opintoihin tulisi varata aikaa n. 1,5 vuotta. Jatkat koulussa aloittamiasi saksan opintoja Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, tasolta B1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta B1/B2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tässä tapauksessa voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit: Saksan kielen tekstinymmärtäminen, Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch - Finnisch, Keskustelu I ja II sekä Saksan kirjoittamisen kurssi. Honors-ohjelma Voit suorittaa saksan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Saksan kieli 12 op, honors”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: • 8 op tasolta B1 (Saksan kielen jatkoOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

kurssia, taso A2/B1, ei voi sisällyttää honors-ohjelmaan); • 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1 / B2. Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4,00. Yleistä kursseista: Kaikilla saksan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurienvälinen viestintä sekä maantuntemus. 903024 Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVIopintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. yläasteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmä A. Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutus-


Opinto-opas 2012 - 2013

taitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdysverbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan. Tekstit ja sanastot. sekä Fahrplan. Kielioppi ja harjoitukset. Tammi. Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa lisämateriaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

105

Opetuskieli: suomi ja saksa. 903025 Y Saksan kielen alkeiskurssi II, 4 op Taitotaso Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 / A2. Asema Voit sisällyttää kurssin KIEKUVIopintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Aikaisemmin suoritettu Saksan kielen alkeiskurssi I tai taitotaso A1. Voit osallistua kurssille myös jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmä A. Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat asuminen, kotikaupungista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, puhelinkieli, hotellihuoneen varaaminen, vierailut, lomamatkat sekä Opintojaksot


106

saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus. Rakenteet: preesens, perfekti, substantiivien datiivi, omistuspronominit, datiiviprepositiot, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, imperatiivi, konditionaali, järjestysluvut, päivämäärät, ajanmääreitä, konjunktioita, pää- ja sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla kertautuvat alkeiskurssi I:llä harjoitellut rakenteet. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan. Tekstit ja sanastot. sekä Fahrplan. Kielioppi ja harjoitukset. Tammi. Kappaleet 8–14. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa lisämateriaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A 2/B 1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopinOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

toihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. honors-ohjelmaan). Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan alkeiskurssi II, (4 + 4 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin tavallisimmissa arki- sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta sekä teksteistä. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hänellä on valmiudet selviytyä yleisimmissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Sisältö: Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen


Opinto-opas 2012 - 2013

kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot. Rakenteet: imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, passiivi, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens, perfekti ja sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 2. Teksti- ja harjoituskirja. Tammi. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vähintään arvosanalla 3 suoritettu jatkokurssi antaa sinulle hyvät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903045Y Geschäftskontakte, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

107

Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi. Sisältö: Kirjallinen liikeviestintä: yhteydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakenneharjoituksia. Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevieraiden vastaanottamiseen liittyviä harjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista koetta. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai Opintojaksot


108

ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Etusijalla ryhmiin ovat toisen vuosikurssin opiskelijat. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet yritysesittelyn pitämiseen saksan kielellä. Opiskelija perehtyy saksalaiseen liike-elämän kulttuuriin ja kurssin käytyään tuntee keskeiset liike-elämän kulttuurierot Suomen ja Saksan välillä sekä harjaantuu saamaan esiintymistilanteissa viestinsä perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioon ottaen. Sisältö: Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maanja kulttuurien tuntemusta sekä Suomitietoutta saksaksi. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa. 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. hyväksytysti suoritetut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Kurssi kestää yh-


Opinto-opas 2012 - 2013

den lukukauden. Tavoite: Kurssin aikana opiskelija vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia hakemuksen ja ansioluettelon saksaksi sekä hallitsee erilaisia keskustelustrategioita. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa ja esitellä ajankohtaisia uutisaiheita saksaksi. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti vaativissakin liikeelämän viestintätilanteissa saksaksi (messuilla käynnit, neuvottelut, työpaikkahaastattelu). Sisältö: Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi

109

Opetuskieli: saksa. 903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea talouselämää käsitteleviä saksankielisiä lehtiartikkeleita niin, että hän tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Opiskelija ymmärtää saksankielisten talousuutisten ja talouselämää käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti talouselämän aiheita käsitteleviin saksankielisiin keskusteluihin ja osaa tuoda esille ja perustella oman näkökantansa eri aihepiireihin sekä esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija osaa pitää esitelmän valitsemastaan talouselämään liittyvästä aiheesta. Opiskelija tunnistaa sekä oman että saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertaille niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida omaa saksan kielen taitoaan sekä jatko-opintojen tarvetta. Opintojaksot


110

Sisältö: Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, luetaan aiheeseen liittyvä tekstejä ja keskustellaan niistä. Toteutustavat: Opetusta noin 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi kehittyminen. Arviointi: Opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Sabine Grasz ja Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa. Venäjän kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään venäjän kurssit Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op. Delevoj russkij jazyk, 4 op, Delevoj partner Rossija, 4 op, Venäjän kielen puhuminen, 4 op ja Venäjän kertauskurssi, 5 po. Venäjä on mahdollista aloittaa myös alkeista. Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kieli- ja viestintäOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

koulutuksen opinto-oppaassa sekä weboodissa elokuun 2012 loppuun mennessä. 904066 Venäjän alkeiskurssi: osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Ei edeltäviä venäjän opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin. Sisältö: Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia suoritetaan Internet-harjoituksina.Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904067 Venäjän alkeiskurssi:


Opinto-opas 2012 - 2013

Osa II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa. Sisältö: Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle. Kohderyhmä: kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet. Opetuskieli: venäjä ja suomi.

111

904068 Venäjän jatkokurssi: Osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija osaa kertoa omasta taustastaan ja selviytyy vaikeahkoissa asioimistilanteissa. Oppikirjan kappaleet 1–6. Sisältö: Perhe, työ, lomailu, asuminen. Asiointi apteekissa, terveyskeskuksessa, rautatieasemalla, lentokentällä, tullissa, hotellissa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän jatkokurssi/ Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi. Opintojaksot


112

904069 Venäjän jatkokurssi: Osa II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Oppikirjan kappaleet 7–12. Sisältö: Opiskelu, harrastukset, ostokset. Venäläiset ja suomalaiset juhlat. Matkustaminen. Televisio. Kulttuuritietoa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904056Y Delovoj russkij jazyk, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

kokurssit). Ajoitus: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa asioimistilanteissa venäläisten liikekumppaneiden kanssa ja tutustuu talousalan teksteihin. Osatavoitteita ovat venäjän yleiskielen taidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen ja tavallisimpien viestintätilanteiden sekä yksinkertaisten neuvottelutilanteiden hallitseminen. Sisältö: Puhelut, liikematkat, venäläiset vieraat, yrityskulttuuri, neuvottelut, liikekirjeet. Suomi-tietous. Talousalan tekstit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904057Y Delovoj partner Rossija, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk. Ajoitus: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on syventää yleiskielen hallintaa ja ammattikielen tuntemusta ja taitoa, niin että opiskelija selviytyy yleisluonteisista ja liike-elämän


Opinto-opas 2012 - 2013

viestintätilanteista, perehtyy Suomen ja venäjänkielisen alueen kauppasuhteisiin ja tutustuu venäjänkielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin. Sisältö: messut, yritysvierailut, -esittelyt, kauppasopimukset ym. asiakirjat, talousalan eri tekstityypit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Kurssi on tarkoitettu venäjää vapaaehtoisena aineena lukeville ja opintojaksoja Y904051 Venäjän kielen puhuminen (HuTK) ja Y904053 Venäjän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito) (LuTK) suorittaville sekä TaTKin pakollisia kieliopintoja suorittaville. Kurssi on tarkoitettu myös Y904054 Tekniikan venäjä 1 (8 op) (TTK) osasuoritukseksi. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja / tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: Aikaisemmin opitun puhutun kielen aktivointi ja syventäminen. Suullisen

113

tuottamisen parantaminen, kuullunymmärtämisen kehittäminen ja sanaston laajentaminen. Sisältö: Tavallisimmille kommunikaatiotilanteille tyypillisen sanaston ja rakenteiden kertausta. Kurssi koostuu erilaisista teemakokonaisuuksista, joita käsitellään teksti-, audio- ja videomateriaalin pohjalta. Kuullunymmärtämis-, keskustelu- ja kielistudioharjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 60 tuntia (58 %), itsenäistä työskentelyä 42 %. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Opettajan materiaalit. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Vapaaehtoinen. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja/ tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssin järjestämisestä ilmoitetaan kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilla. Tavoite: tavoitteena on alkeis- ja jatkokursseilla saavutetun kielitaidon aktivointi. Sisältö: Peruskieliopin ja -sanaston kertaus kirjallisten ja suullisten tehtävien ja tekstien avulla. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Opintojaksot


114

Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Opetuskieli: venäjä ja suomi.

Opinto-opas 2012 - 2013

• 6.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus • Kieli-, kulttuuri- ja viestintäkokonaisuus – 25 op Language, Culture and Communication Studies – 25 ects credits Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen sisältyy kolme osa-aluetta. KIEKUVI-opintokokonaisuus muodustuu valinnaisista kursseista. Sinulla on mahdollisuus koota kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. • Voit valita alla olevasta kurssitarjonnasta yhteensä 25 opintopistettä.

• •

KIEKUVI-opintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Jos kurssi sisältyy jo suorittamiisi kandidaattitutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, et voi enää sisällyttää sitä kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintokokonaisuuteen. Suositellaan, että KIEKUVIin sisällytetään enemmän kuin yksi kieli. Voit aloittaa uuden kielen opiskelun alkeista seuraavissa kielissä: espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. Hyvän kielitaidon saavuttamiseksi uudessa kielessä suositellaan opintojen aloittamista jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Jos suoritat uudessa kielessä alkeiskurssi osa I:n, niin sinun täytyy myös suorittaa alkeiskurssi osa II:n, jotta ne voivat sisältyä 25 op:n kokonaisuuteen. Siis: pelkkää alkeiskurssi osa I ei hyväksytä 25 op:n kokonaisuuteen. Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin myös kulttuurien tuntemusta syventäviä kursseja, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille (kurssivalikoiman löydät alempana kohdasta Kulttuuri).

KIEKUVI-opintokokonaisuuteen voit myös sisällyttää muita yliopistotasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja. Kiekuvin yhteyshenkilönä on Anne Viherkari. Toimisto KM202 (TOK2), puhelin 029 448 3206. (anne.viherkari(at)oulu.fi).

Opintojaksot


Opinto-opas 2012 - 2013

HONORS-ohjelma Sinulla on myös KIEKUVISSA mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”, tämän maininnan voit saavuttaa myös ruotsin kielen opinnoissa. Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op englannin kursseja seuraavasti: • 4 op tasolta B2 (second year courses) • 4 op tasolta C1 (third year courses) • 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) • Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Ruotsin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa KIEKUVIin vähintään 8 op ruotsin kursseja. Kurssien keskiarvon tulee olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2012 – 2013 ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavilta tasoilta:

115

8 op tasolta B1 Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. • 4 op tasolta B1/B2 Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. KURSSITARJONTA Alla esitellään ensin kielten ja viestinnän kurssit aakkosjärjestyksessä, sitten ns. kulttuurikurssit, joilla voi syventää kulttuurien tuntemusta. Opiskelijan on henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan tarkistettava, mitä kursseja tulevina lukuvuosina on tarjolla täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja viestintäkoulutuksessa (ent. kielikeskus), avoimessa yliopistossa tai Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Kielten ja viestinnän kurssit Kielen ja viestinnän kurssit lukuvuonna 2012–2013. 1. Englanti 2. Espanja 3. Italia 4. Japani 5. Ranska 6. Ruotsi 7. Saksa 8. Suomea muunkielisille 9. Suomen kieli ja viestintä 10. Venäjä

Opintojaksot


116

1. Englannin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta First year courses 1st year students choose at least two or three of the following courses 902071Y Integrated Text and Lexicon, B2, 2 credits, fall 902084Y Business Talk B2, 2 credits, fall and spring 902048Y Business Writing 1 correspondence, B2, 2 credits, fall and spring Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses: 902089A Business Writing 2 management issues, B2, 2 credits, spring 902090A Negotiations and Meetings, B2, 2 credits, fall and spring 902093A Business Related Current Events, B2, 2-3 credits, fall and spring 902125Y Presentation Skills, B2-C1 2 credits, fall and spring Third year courses World Issues and 902092A Negotiations, C1, 2 credits, fall and spring Negotiating Across 902114A Cultures, C1, 2-3 credits, fall and spring

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Introduction to 902086A Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, fall 902087A Research in Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, spring 902016A Field-Related Integrated Studies, C1, 2 credits, spring 902091A Contract English, C1, 2 credits, spring Kurssikuvaukset on esitelty t채ss채 oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sek채 kielikohtaisissa opinto-oppaissa WebOodissa. Yhteysopettaja: Jaana Sorvari (Jaana.Sorvari(at)oulu.fi) 2. Espanjan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905024Y Espanjan alkeiskurssi I, taso: A1, 4 op 905026Y Espanjan alkeiskurssi II, taso: A1/A2, 4 op 905028Y Espanjan jatkokurssi I, taso: A2/B1, 4 op 905029Y Espanjan jatkokurssi II, taso: B1, 4 op 905022Y Espanjan jatkokurssi III, taso: B1/B2, 4 op 905030Y Espanjan keskustelukurssi, taso: B1/B2, 2 op 905033Y Kaupallisen espanjan kurssi, taso: B1/B2, 4 op 905031Y TANDEM espanja -suomi, 2 op


Opinto-opas 2012 - 2013

905033Y ”Caminando Por Mundos Hispanos” verkkokurssi, 4 op Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa ”Pakolliset kieliopinnot” sekä kielikohtaisissa opinto-oppaissa WebOodissa. Yhteysopettaja: N.N. 3. Italian kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905006Y Italian alkeiskurssi I, 4 op, taso: A1 905007Y Italian alkeiskurssi II, 4 op, taso: A1/A2 905008Y Italian jatkokurssi I, 4 op, taso: A2/B1 905009Y Italian jatkokurssi II, 4 op, taso: B1 905004Y Italian jatkokurssi III, 2 op – 4 op, Taso: B1 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – Conversazione, 2 op, taso: (A2) B1/B2 905012Y Teksti- ja puhekurssi 1 – Comprensione e comunica-zione 1, 2 op, taso: A1→ 905013Y Teksti- ja puhekurssi 2 – Comprensione e comunica-zione 2, 2 op, taso: A1→ 905016Y Teksti- ja puhekurssi 3 – Comprensione e comunica-zione 3, 2 op, taso: A1→

117

Kieliopin kertaus kurssi 1, 905017Y 2 op, taso: A2→ 905018Y Kieliopin kertaus kurssi 2, 2 op, taso: A2→ 905015Y Italiano affari – yrityselämän italiaa, 2 op – 4 op, taso: B1/B2 905014Y TANDEM italia – suomi, 2 op, taso: A1→ Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikohtaisissa opinto-oppaissa WebOodissa. Yhteysopettaja: N.N. 4. Japanin kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi, 10 op, taso: A1 905041Y Japanin kielen jatkokurssi, 10 op, taso: A2/B1 Japanin kielen syventävä kurssi 2-6 op: 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1, 2 op, taso: B1 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2, 2 op, taso: B1-B2 905053Y Japaninkielen keskustelukurssi, 2 op, taso: B1-B2 905046Y TANDEM japani – suomi, 2 op, taso: A1→ Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikohtaisissa opinto-oppaissa WebOodissa. Yhteysopettaja: Junko Sopo (Junko.Sopo(at)oulu.fi) Opintojaksot


118

5. Ranskan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904016Y Ranskan alkeiskurssi 1, – Débutants 1, 4 op, taso: A1 904017Y Ranskan alkeiskurssi 2, – Débutants 2, 4 op, taso: A1/A2 904026Y Ranskan jatkokurssi 1, – Intermédiaire 1, 4 op,taso: A2 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, – Intermédiaire 2, 4 op,taso: A2/B1 904008Y Travailler / Étudier en France 1, 4 op, taso: B1 904009Y Travailler / Étudier en France 2, 4 op, taso: B1/B2 904034Y Français pratique et Civilisation 1, 2 op, taso: B1 904035Y Français pratique et Civilisation 2, 2 op, taso: B1/B2 904028Y Tekstin ymmärtäminen, – Compréhension écrite, 2 op, taso: B1 904020Y Pratique de l’oral 1, 2 op, taso: A2/B1 904033Y Pratique de l’oral 2, 2 op, taso: B1/B2 Tandem, 2 op, 904024Y taso: A1→ Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikohtaisissa opinto-oppaissa WebOodissa.

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Yhteysopettaja: Cécile Rousselet-Karinen (cecile(at)cc.oulu.fi) 6. Ruotsin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssien koodit ja nimet: 901021 A kulturer möts (2 op) 901022A Välkommen till vårt företag! (2 op) 901023A Allting går att sälja! (2 op) 901024A Kundkontakter (2 op) 901025A Tala med! (2 op) 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) (2–4 op) Asema: Vapaaehtoiset KIEKUVI-opintokokonaisuuteen kuuluvat ruotsin kurssit TaTK:n opiskelijoille. Ajoitus: Opiskelija voi suorittaa vapaaehtoisia kursseja haluamansa määrän haluamassaan järjestyksessä. Huom! Ruotsin vapaaehtoisille kursseille on rajattu opiskelijamäärä. Tarkista paikkatilanne kurssin opettajalta. Tavoitteet ja sisällöt kursseittain: 901021A Kulturer möts 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla suomalaista ja ruotsalaista liikekulttuuria ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana


Opinto-opas 2012 - 2013

kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa; mahdollisuus pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Koska ruotsin kielen vapaaehtoisilla kursseilla on rajattu opiskelijamäärä, suositellaan tämän kurssin aloittamista jo syyslukukauden aikana. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi.

119

sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä saadakseen ajankohtaisen tiedon paikkatilanteesta. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901022A Välkommen till vårt företag! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, toimia vuorovaikutteisesti yritysvierailuilla, analysoida yrityksiä ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Sisältö: Yritysesittelyt ja -vierailut. Yrityksen arvot ja strategiat. Tunnusluvut ja vuosikertomukset. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Opintojaksot


120

Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa; mahdollisuus pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Koska ruotsin kielen vapaaehtoisilla kursseilla on rajattu opiskelijamäärä, suositellaan tämän kurssin aloittamista jo syyslukukauden aikana. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi. sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä saadakseen ajankohtaisen tiedon paikkatilanteesta. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901023A Allting går att sälja! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida mainoksia, suunnitella mainoskampanjan, esitellä tuotteita ruotsalaisille asiakkaille ja keskustella ajankohtaisista asioista, keksinnöistä ja innoOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

vaatioista. Sisältö: Mainokset ja mainoskampanjat. Esittelytilanteet. Keksinnöt, innovaatiot ja tuotteet. Omavalintaiset alan aiheet. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa; mahdollisuus pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Koska ruotsin kielen vapaaehtoisilla kursseilla on rajattu opiskelijamäärä, suositellaan tämän kurssin aloittamista jo syyslukukauden aikana. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi. sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä saadakseen ajankohtaisen tiedon paikkatilanteesta. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi.


Opinto-opas 2012 - 2013

121

Opetuskieli: Ruotsi

Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) opettajalta ostettavan materiaalin avulla. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Ooska ruotsin kielen vapaaehtoisilla kursseilla on rajattu opiskelijamäärä, suositellaan tämän kurssin aloittamista jo syyslukukauden aikana. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi.sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä saadakseen ajankohtaisen tiedon paikkatilanteesta. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi

901024A Kundkontakter 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa ruotsiksi sähköpostiviestejä. Hän osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekirjestandardin välillä ja osaa laatia ruotsiksi keskeiset liikekirjeet (tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, reklamaatio ja vastaus reklamaatioon). Hän osaa käyttää ruotsin kieltä puhelintilanteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Liike-elämän asiakaskontaktit (sähköposti, kirjeet, puhelin). Tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot. Tilannepohjaisia harjoituksia paritöinä tai itsenäisesti opiskellen. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut.

901025A Tala med! 2 op(1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Ajoitus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa johtaa keskustelua ruotsin kielellä ja osaa kommentoida ja perustella mielipiteitään ruotsiksi erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa mm. työelämässä, Ruotsissa asuessaan tai muissa pohjoismaisissa kontakteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia harjoituksia. Aihepiirit esim. kulttuuri ja kulttuuriOpintojaksot


122

erot pohjoismaissa, työn hakeminen, kokoustekniikka, argumentointi, alustukset oman alan keskusteluaiheisiin, ’småprat’. Opiskelijat voivat vaikuttaa aihepiireihin. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 28 lähiopetustuntia. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Hanna-Leena Ainonen Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opettaja vahvistaa ilmoittautuneille, toteutuuko kurssi. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) 2-4 op (1.5-3 ov) Taitotaso: B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

suorittaa vasta pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen ruotsinkielisen raportin valitsemastaan alakohtaisesta aihekokonaisuudesta. Opiskelija osaa kerätä tietoa lähdekirjallisuudesta, hän osaa myös tulkita ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa myös pitää suullisen esityksen kirjoittamansa raportin pohjalta. Sisältö: Ohjauksessa tapahtuva omatoiminen opiskelu. Yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen. Lähdekirjallisuuteen tutustuminen. Omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatiminen ja palauttaminen kielentarkastusta varten. Suullinen esitys kirjoitelman pohjalta ja loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa vasta pakollisen ruotsin kurssin jälkeen. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Opiskelija hyödyntää erikseen sovittavaa lähdekirjallisuutta kirjoitelmassaan. Suoritustavat: Kurssi sisältää sovitun aikataulun mukaisesti tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa ja omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatimisen lähdekirjallisuutta


Opinto-opas 2012 - 2013

hyödyntäen, sekä omaan kirjoitelmaan pohjautuvan suullisen esityksen ja loppukeskustelun ohjaavan opettajan kanssa. Kirjoitelman laajuus riippuu valitusta opintopistemäärästä. Kurssin suorittaminen edellyttää myös tutustumista Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohjeeseen http://www.oulu.fi/urkund/ Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Koska ruotsin kielen vapaaehtoisilla kursseilla on rajattu opiskelijamäärä, suositellaan tämän kurssin aloittamista jo syyslukukauden aikana. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi. sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä saadakseen ajankohtaisen tiedon paikkatilanteesta. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 7. Saksan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa 903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op, taso: A1 903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op, taso: A1/A2 Saksan jatkokurssi 903040Y taloustieteilijöille, 4 op, taso: A2/B1 Projekt Firmenpräsentation 903044Y (Profi), 2 op, taso: B1 903045Y Geschäftskontakte, 2 op, taso: B1

123

Handelspartner Deutschland, 903017A 4 op, taso: B1/B2 903041Y Wirtschaftsdeutsch, 4 op, taso: B1/B2 903049A Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 – 4 op, taso: B1→ Kurssikuvaukset on esitelty kielikohtaisissa opinto-oppaissa WebOodissa. 903021Y Saksan kieli ja kulttuuri -tehokurssi, 2 op, taso: A2→ 903053Y Saksan keskustelu / Mündliche Kommunikation, 2 op, taso: B1 → 903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2-3 op, taso: B1/B2 903042Y Saksan jatkokurssi III, 2–4 op, taso: B1 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2–4 op, taso: B1/B2 903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op, taso: B1/B2 Yhteysopettajat: Kaisu Jarde, Oliver Jarde, Marja Pohjola-Effe, Sabine Grasz. Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi 8. Suomea muunkielisille osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta

Opintojaksot


124

Finnish for Foreigners Alkeistaso/Elementary level: 900017Y Suomen kielen johdantokurssi / Survival Finnish course, 2 op, taso: A1 900013Y Suomen kielen peruskurssi 1 / Beginners’ Finnish course 1, 2 op, taso: A1 900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 / Beginners’ Finnish course 2, 4 op, taso: A1/A2 Keskitaso/Intermediate level: 900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1 / Intermediate Finnish course 1, 4 op, taso: A2 900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2 / Intermediate Finnish course 2, 4 op, taso: A2/B1 Edistyneiden taso / Advanced level: 900020Y Suomen kielen kurssi edistyneille / Finnish for advanced students, 2 op, taso: B1/B2 900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi / Special course in Finnish: Writing skills, 2 op, taso: B1/B2 900054Y Suomen kielen keskustelu kurssi / Conversation skills in Fin-nish, 2 op, taso: B1/B2 Suomen kielen työpaja 900061Y / Finnish Language work-shop, 2 op, taso B1/B2 9000234 Suomen kielen rakenteiden kurssi / Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Structures of the Finnish Language 4op, taso B1 -> Yhteysopettaja/Contact teacher: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi, 553 3170) Kurssikuvaukset löytyvät kielikohtaisista opinto-oppaista WebOodista. Course descriptions can be found in WebOodi.


Opinto-opas 2012 - 2013

125

9. Suomen kielen ja viestinnän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kirjallisen ja suullisen viestinnän (suomi) noutopöytä. Huom! Noutopöydän sisältöön voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista tarjonta WebOodista.

Huom! Kurssisuorituksen laajuus voi vaihdella tehtävien mukaan. Yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi) 10.Venäjän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904058Y Venäjän alkeiskurssi, osat I ja II, 8 op, taso: A1 904059Y Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op, taso: A2 904056Y Delevoj russkij jazyk, 4 op, taso: B1 904057Y Delevoj partner Rossija, 4 op, taso: B1/B2 Venäjän kielen 904061Y puhuminen, 4 op, taso: A2/B1 Venäjän kertauskurssi, 904070Y 5 op, taso: A2/B1 904052Y Tekstin ymmärtäminen 3, 2–4 op, taso: A2/B1

Kurssikuvaukset löydät pakollisten kielten kohdalta tai kielikohtaisista opintooppaista WebOodista. Yhteysopettaja: Ari Hepo-Aho (ahepoaho(at)cc.oulu.fi). Kulttuuri Suositus: Suositellaan, että sisällytät KIEKUVI:iin jonkun seuraavista kulttuurien tuntemusta syventävistä kursseista, mikäli et ole jo aikai-semmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille. Opintojaksot


126

902104Y Kulttuuripassi / Culture Passport 1. Miten kulttuuripassi toimii? Nouda passi ja lista erilaisista kulttuuritapahtumista koordinaattorilta. Voit saada nämä myös itse tapahtumista esim. Cafe Linguasta. Kulttuuripassiin voit kerätä merkintöjä eri kulttuuritapahtumista niiden ohjaajilta (esim. Cafe Lingua ja Language Games) Kerää 13 merkintää ja saat 2 op. Lopuksi sinun tulee kirjoittaa yhden sivun raportti arviointeineen. Toimita passi ja loppuraportti koordinaattorin nähtäväksi. 2. Kulttuuripassi-koordinaattorit: Nouda passi koordinaattorilta. Voit saada 2 op lukukaudessa / 4 op lukuvuodessa toimimalla Cafe Lingua ja Language Games –iltojen ohjaajana. Koordinaattori: Anne Viherkari, Anne.Viherkari(at)oulu.fi 902086A INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency Level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Autumn 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to demonstrate understanding and awareness of culture and its influence on communication • to be able to identify and explain the dimensions of cultural variation • to identify and analyse your own culOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

tural perspective to develop a repertoire of effective intercultural communication strategies for both working life and everyday situations. Contents: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, as well as to develop the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, nonverbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. The course consists of lectures, several readings about crosscultural communication, and small group discussions. Students also draw from their own intercultural experiences outside the classroom as a part of the course, connecting personal experiences to the theories and concepts in lectures and readings. Assessment methods / Grading: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes two examinations and a reflective course journal. Grading: The evaluation scale is 1-5. Contact teacher: Karen Niskanen. Other information: Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board.


Opinto-opas 2012 - 2013

902087A RESEARCH IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Spring 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to have read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; • to have demonstrated oral fluency in group discussions, expressing opinions in conversation clearly, precisely, and logically; • to have demonstrated effective collaboration skills in an empirical research writing task examining a complex intercultural issue; • to have summarized the group research in a written report and in an oral presentation in a coherent and well— structured way. Contents: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of 6 weeks of lectures, two tutorials, group research

127

work, and a final group presentation. Assessment methods: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes a 6-10 page report on the group research task, and a 20-minute presentation summarizing the project. Grading: 1-5. Other information: Students sign up in WebOodi. Contact teacher: Karen Niskanen. 901021A Kulturer möts 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla suomalaista ja ruotsalaista liikekulttuuria ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi Opintojaksot


128

voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVikokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään viikolla 3, minkä jälkeen opettaja vahvistaa ilmoittautuneille, toteutuuko kurssi. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVIopintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) Lähtötasovaatimus: Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen. Ajoitus: Voit aloittaa kurssin joko syystai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit jakaa kahdelle lukukaudelle. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on enemmän varmuutta autenttisissa puhetilanteissa syntyperäisten kielenpuhujien kanssa ja hänellä on hyvät tiedot saksankielisten maiden kulttuureista. Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä, hän tunnistaa omien ja vieraiden tapojen sekä käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä (mm. arvot, kohteliaisuus, tabuaiheet, viestintä ja vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelutilanteet). Sisältö: Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/ vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä). Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin. Toteutustavat: 10 tuntia kontaktiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä tapaamisia tandemryhmässä. Kohderyhmä: Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: 2 op/ECTS: Aktiivinen


Opinto-opas 2012 - 2013

osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 3 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 4 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 30 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Sabine Grasz. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa / suomi. 902011P-26 Student Exchange – 2 op / ECTS credits Proficiency level CEFR Level: B2-C1 (All Levels) Status: This module is part of Technical English 3. Groups may also include students from other faculties. Scope: The workload is 53 hours. Objective: The aim of the module is to help you prepare for a student exchange at a foreign university within the next few years. Learning outcomes: Before the end of the module, you are expected to • demonstrate a good vocabulary related to academic and everyday life at a university abroad • produce an effective letter of motivation • give a clear and reasonably fluent presentation of aspects of student life

129

in Finland, intended for listeners at the target university • participate effectively in a simulated placement interview in English • assess the strengths and weaknesses of your English language skills and make a plan for developing your skills further. Contents: During the module, you identify a possible exchange destination and justify the reasons for selecting that university. You then carry out a number of reading, writing, vocabulary and oral tasks in preparation for study abroad, and receive feedback on your language production. Assessment: Assessment will be based on the satisfactory completion of the module tasks. Working methods: The module is completed mainly through web-based and independent study, with a minimal number of compulsory classroom meetings. The module makes extensive use of the Optima learning environment. Study materials: Most course materials are available online. For course materials provided by the teacher in class, a small copy fee will be charged. Grading: Pass/Fail Language of Instruction: English 902092A World Issues and Negotiation, 2 op/ECTS credits Proficiency level: C1. Status: This course can be taken as part of the requirements in foreign languages for 2nd and 3rd year students of the Faculty of Economics. Scope: 2 op/ECTS credits / 53 hours of work. Objective: Students will be expected to handle readings on economic and political isOpintojaksot


130

sues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks; however, the students need to have a good command of the English grammar. Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • read critically and analyse what they have read by examining and discussing world issues • discuss and participate actively and effectively in group discussions • present information in presentations of a pre-selected country. Contents: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

to choose a region of the world he/she would like to get to know more in-depth. Working methods: In-class discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Furthermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided and the students will pay a photocopy fee. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used. Grading: 1-5 scale. Language of instruction: English. Contact teacher: Patrick Nesbitt.


Opinto-opas 2012 - 2013

6.4 Menetelmäopinnot 802152P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a Laajuus: 4 op Ajoitus: A Tavoite: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssi aloitetaan kertaamalla lukiossa käsitellyt asiat kuten lukujoukot, murtoluvut, itseisarvo ja potenssilaskusäännöt. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan erilaisia funktioita ja kurssilla käsitellään mm. polynomifunktio, rationaalifunktio, eksponenttifunktio ja logaritmifunktio. Kurssin lopuksi käsitellään edellä mainittuja funktiorakenteita sisältäviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä opitaan käytännössä ratkaisemaan erityyppisiä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija • hallitsee matemaattiset peruskäsitteet kuten murtoluvut, itseisarvo ja potenssiin korottaminen sekä juurikäsite • osaa käsitellä erityyppisiä funktioita ja ymmärtää niiden erityisominaisuudet • kykenee ratkaisemaan erilaisia yhtälöitä ja epäyhtälöitä • on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan Asema: Pakollinen kaikille laskentatoimen, rahoituksen, kansantaloustieteen ja markkinoinnin opiskelijoille. Toteutustavat: Luentoja 28 h ja harjoituksia 21 h, harjoitukset laskupäivätyyppisesti Oppimateriaali: Luentomoniste; Weber, Jean (1982): Mathematic Analysis: Business and Economic Applications. Suoritustavat: Tentti

131

Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi 802153P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 b Laajuus: 4 op Ajoitus: B Tavoite: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle ja kurssi toimii suorana jatkona kurssille Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a. Kurssi aloitetaan käsitteillä funktion raja-arvo ja jatkuvuus. Näiden jälkeen käsitellään hieman jonoja ja sarjoja. Kurssin keskeisin asia on funktion derivaatta ja sen sovellukset. Edellä mainitut funktion käsitteet kohdennetaan pääasiassa yhden muuttujan funktioihin mutta jonkin verran esitellään myös usean muuttujan tapausta. Samalla tuodaanmukaan em. asioiden taloustieteelliset sovellukset. Kurssin toinen keskeinen asia on erilaisten funktioiden ääriarvojen määrittäminen eli optimointi. Ääriarvojen tarkastelu tapahtuu tutkimalla funktion kulkua derivaatan avulla. Pääpaino on yhden muuttujan funktioiden optimoinnissa. Vaativimpana ääriarvotapauksena otetaan mukaan kahden muuttujan ja muutaman ehdon tapaus, jolloin on löydettävä funktiolle ääriarvot, kun lisäksi muuttujien on toteutettava tietyt yhtälö/epäyhtälöehdot. Kurssin suoritettuaan opiskelija: • ymmärtää raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet sekä hallitsee raja-arvojen määräämisen erityyppisille funktioille • ymmärtää derivaatan merkityksen ja osaa soveltaa derivaattaa käytännössä • osaa käsitellä myös usean muuttujan funktioita Opintojaksot


132

• •

hallitsee erityyppisiä optimointitehtäviä on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijoille. Toteutustavat: Luentoja 28 h ja harjoituksia 21 h, harjoitukset laskupäivätyyppisesti Oppimateriaali: Luentomoniste; Weber, Jean (1982): Mathematic Analysis: Business and Economic Applications. Suoritustavat: Tentti Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi Esitietovaatimus: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Laajuus: 7 op Ajoitus: C-D Tavoite: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssin keskeinen asia on matriisialgebra ja matriisien hyödyntäminen matemaattisissa tehtävissä. Matriisien käsittely aloitetaan alkeista ja niiden avulla opitaan ratkaisemaan usean muuttujan lineaarisia yhtälöryhmiä ja suorittamaan vaativia sidottuja ääriarvotehtäviä. Tarkoituksena on ratkaista kurssilla Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1b esiintyviä ääriarvotehtäviä vaativammat optimointitehtävät matriisien avulla. Matriisien avulla tutustutaan myös regressioanalyysin perusteisiin ja PanosTuotos -malliin. Lisäksi kurssilla tullaan käsittelemään lineaarista optimointia ja Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

sivuamaan jossain määrin kompleksilukuja ja trigonometrisiä funktioita. Kurssin toinen tärkeä asia on integraalilaskenta ja sen sovellutukset. Integrointia tarvitaan mm. ratkaistaessa differentiaaliyhtälöitä. Tällöin käsitellään yhtälöitä, joissa esiintyy tuntematon funktio derivaattoineen. Kurssin lopussa käsitellään vielä hieman differenssiyhtälöitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija • hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja ominaisuudet • osaa hyödyntää matriiseja mm. yhtälöryhmien ratkaisemisessa, optimoinnissa ja erilaisten mallien rakentamisessa • hallitsee lineaarisen optimoinnin perustapaukset • osaa laskea kompleksiluvuilla • hallitsee trigonometristen funktioiden peruslaskutoimitukset • hallitsee integraalifunktioiden määräämisen ja osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. erilaisten pinta-alojen laskemisessa • ymmärtää differentiaaliyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä • ymmärtää differenssiyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä • on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelmissa, muille vapaavalintainen Toteutustavat: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h, harjoitukset laskupäivätyyppisesti Oppimateriaali: Luentomoniste; Weber, Jean (1982): Mathematic analysis:


Opinto-opas 2012 - 2013

Business and Economic Applications. Suoritustavat: Välikokeilla tai loppukokeella Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi Esitietovaatimus: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a ja 1b P802107 Talousmatematiikka Laajuus: 4 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi (C- ja D-periodit). Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija • ratkaista erilaisia korkolaskuja, mm. koronkorko, jatkuva korkolasku, diskonttaus • vertailla erityyppisiä korkokantoja; relatiivisuus ja konformisuus • ratkaista erilaisia lainatehtäviä, esim. annuiteetti • tutkia investoinnin kannattavuutta, esim. sisäisen korkokannan menetelmä • muodostaa ja soveltaa erilaisia indeksilukuja, esim. kuluttajahintaindeksi Sisältö: Kurssilla käydään läpi taloudellisten ilmiöiden matemaattisten mallien perusteita. Kurssin noin kolme ensimmäistä neljännystä ovat finanssimatematiikkaa. Lisäksi on neljännys indeksien teoriaa. Finanssimatematiikassa perehdytään erilaisiin korkolaskuihin. Käsitellään korkolaskun perusteet, koronkorko, diskonttaus, jatkuva korkolasku. Perehdytään jaksollisiin maksusysteemeihin, esim. annuiteetti ja tasalyhennys. Lisäksi arvioidaan investointien kannattavuutta, esim. nykyarvo-, annuiteetti- ja sisäisen korkokannan menetelmät. Indeksien teoriassa tutustutaan

133

kuluttajahintaindeksiin ja indeksilukujen muodostamiseen. Hinta- ja volyymi-indeksit, keskiluku- ja kokonaislukumalli. Yksittäisistä indeksityypeistä esim. Laspeyresin, Paaschen, Marshall-Edgeworthin ja Fisherin indeksit. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmissa Toteutustavat: 36 h luentoja, Mahdollisuus laskupäivätyyppisiin harjoituksiin, noin 12 harjoituskokonaisuutta. Oppimateriaali: Internet-jakelussa luentomoniste. Suoritustavat: Tentti. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK, Matemaattisten tieteiden laitos, Matti Nuortio. Opetuskieli: suomi 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Laajuus: 9 op Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi, rahoituksen ja kansantaloustieteen opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi jo 1. vuoden syyslukukaudella. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa • havaintoaineiston hankinnan ja kuvailun perusmenetelmät, • soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä muutamissa yksinkertaisissa tilanteissa • tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin havaintoaineiston hankintamenetelmiin (otanta, koesuunnittelu) ja opitaan kuvailemaan saatua aineistoa sopivin tilastollisin menetelmin (taulukot, graafiset Opintojaksot


134

esitykset, tunnusluvut). Kurssilla tutustutaan myös tilastollisen päättelyn (estimointi, merkitsevyystestaus) perusteisiin ja esitellään joitakin yleisesti käytettyjä merkitsevyystestejä ja luottamusvälejä. Lisäksi kurssi antaa valmiudet jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön aineistojen analysoinnissa. Asema: Pakollinen kaikille taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Toteutustavat: 52 h luentoja, 43 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Aczel A.D.: Complete Business Statistics, McGraw-Hill, 1999; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Oy Finn Lectura Ab 2003; Helenius H.: Tilastollisten menetelmien perustiedot, Statcon Oy Salo 1989; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, N.N. Opetuskieli: suomi 806110P Tilastotieteen perusmenetelmät 2 Laajuus: 10 op Ajoitus: Kevätlukukausi, sopiva opintovuosi riippuu koulutusohjelmasta. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa • analysoida jatkuvaa ja luokitettua vastemuuttujaa tavallisimmissa tutkimusasetelmissa, • arvioida kriittisesti valittua mallia • käyttää tilastollista ohjelmistoa Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään valmiuksia tehdä tilastollisia Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

analyysejä tavanomaisten kokeellisten ja epäkokeellisten tutkimusaineistojen havaintoaineistoista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jatkuvan vastemuuttujan analyysin perusmenetelmät kuten kahden ryhmän vertailu, yksi- ja kaksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi, residuaalit ja mallidiagnostiikka; parametrittomat menetelmät; korreloivien ja elinaikaa kuvaavien (sensuroitujen) havaintojen käsittely; sekä kaksiarvoisten, luokiteltujen ja lukumäärämuuttujien analyysin perusmenetelmät. Asema: Vapaavalintainen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellyttää Tilastotieteen perusmenetelmät I kurssin suorittamista. Toteutustavat: 56 h luentoja, 42 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Aczel A.D.: Complete Business Statistics, McGraw-Hill, 1999; Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S. Statistical Methods in Medical Research, Fourth Edition. Blackwells, Oxford 2001; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Kuvailu, mallit ja päättely, Oy Finn Lectura Ab 2003; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille,Yliopistopaino 1991. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, NN. Opetuskieli: suomi


Opinto-opas 2012 - 2013

Esimerkiksi seuraavat matematiikan opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 031025A Optimoinnin perusteet ................. 5 op (järjestää TTK Mat. jaos) 802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn ... 5 op Huom. Analyysi I korvattu kursseilla: 802352A Euklidinen topologia ........................ 4 op 802353A Sarjat ja integraali ............................ 6 op 802118P Lineaarialgebra I .............................. 5 op 802119P Lineaarialgebra II ............................ 5 op

Esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 805324A/S 805646A/S 806330A/S 805339A / 806628A/S 805331A 805310A 806308A

Aikasarja-analyysi ........................ 5/6 op Pitkittäis- ja paneeliaineiston analysointi .......................................5/6 op Markkinariskin analyysi ...........5/6 op 805683S Ekonometrian ja rahoituksen tilastolliset perusteet ................ 5/6 op Rahoituksen tilastotiede ........ 5/6 op Proseminaari .............................. 6 op Tilastollinen päättely I ....... 10 op Lineaariset mallit ................. 10 op

721060A Ekonometrian perusteet (Introduction to Econometrics), ent. Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät Laajuus: 5 op. Ajoitus: Periodi A (3. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastotieteen ja ekonometrian peruskäsitteet. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat ekonometrisen tutkimuksen tekemiseen, lineaaristen regressiomallien laadintaan, erilaisten hypoteesien testaamiseen ja mallidiag-

135

nostiikan peruskäsitteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sekä poikkileikkausaineiston analyysiin että aikasarjaekonometriaan liittyvät peruskäsitteet. Lisäksi kurssi perehdyttää opiskelijat myös binääristen muuttujien käyttöön regressiomalleissa. Opiskelija omaa perustiedot E-views -ohjelman käytöstä tilastollisessa tutkimuksessa. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ekonometristen menetelmien tilastolliseen perustaan sekä perehdytään erityisesti lineaaristen regressiomallien käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Opintojaksossa tutustutaan niin ikään aikasarjaanalyysin peruskäsitteisiin ja binääristen muuttujien käyttöön regressiomalleissa. Pääpaino kurssilla on ekonometrian peruskäsitteiden tarkastelussa ja E-views -ohjelmiston käyttöön perehdyttämisessä. Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusmenetelmät I Toteutustavat: 28 tuntia luentoja, 14 tuntia harjoituksia ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Stock James H., Watson Mark W.: Introduction to Econometrics, 2. painos. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Marko Korhonen Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721063A Tutkimusmenetelmät (Business research methods) Laajuus: 8 op / 213 tuntia opiskelijan työtä Periodi: Syyslukukausi/periodit A-B Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa Opintojaksot


136

suunnitella ja toteuttaa sekä laadullisen että kvantitatiivisen tutkimuksen taloustie-teellisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa laatia kyselylomakkeen sekä analysoida aineistoa SPSS-ohjelman avulla. Opiskelija osaa myös kerätä laadullista aineistoa sekä analysoida sitä NVIvo-ohjelman avulla. Hän myös osaa käyttää metodologista käsitteistöä ja arvioida erilaisia tutkimuksia menetelmien näkökulmasta. Sisältö: Kurssilla käsitellään tieteellisen tutkimuksen perusoletuksia ja tutkimusprosessin eri osa-alueita. Jaksolla perehdytään taloustieteellisen tutkimuksen ongelmanasetteluihin, tutkimusstrategioihin, tapaustutkimukseen, aineiston hankintaan ja analyysiin sekä tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointiin sekä tutkimusraportin laadintaan. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Esikirjatenttiin valmistautuminen ja tentin suoritus (40 h), yhteensä 50 h luentoja ja harjoituksia (sisältäen mikroluokkaharjoituksia, oppimispäiväkirjat (40 h) ja harjoitustyö (83 h).

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Kohderyhmä: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineissa. Esitietovaatimukset: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee läpäistä esikirjatentti kirjasta: Wilson, J. Essentials of Business Research, Sage Publications 2010. Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi soveltuu suoritettavaksi samana lukuvuonna kandinaatintutkielman/seminaarityön kanssa (721517A, 723020A tai 721418A). Oppimateriaali: Esikirjatentissä tentittävä Wilson, J. Essentials of Business Research, Sage Publications 2010 sekä muu kurssilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Esikirjatentti, oppimispäiväkirjat ja harjoitustyö. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilöt: KTT Jouni Juntunen ja N.N. Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.


Opinto-opas 2012 - 2013

6.5 Pääaineiden opinnot 721241A Harjoittelu (Field Project) Laajuus: 5 op Asema: Vaihtoehtoinen aineopintojakso kaikissa pääaineissa. Tavoite ja suoritustapa: Harjoittelun tarkoituksena on perehtyä talouselämään, luoda kontakteja ja tutustua käytännössä esimerkiksi taloudellisten analyysien tekemiseen tai taloudellisen vastuun kantamiseen. Myös sivuaineopiskelijat, jotka opiskelevat vähintään 60 opintopisteen aineopintokokonaisuuden, voivat suorittaa harjoittelun sivuaineen vaihtoehtoisina aineopintoina. Edellytyksenä on kuitenkin, etteivät he jo ole suorittaneet harjoittelua pääaineessaan. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi seuraavien asioiden parissa: • tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa • kirjoittaa raportteja talousasioista • osallistua tutkimusprojekteihin • perehtyä taloushallinnolliseen tietotekniikkaan • olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta

137

• • • •

toimia esimiehenä tutustua eri maiden talouselämään palvella taloudellista päätöksentekoa selvittää jonkin hyödykkeen markkinoita • oppia uusia tekniikoita Puhtaasti suorittavat tehtävät eivät kelpaa harjoitteluksi. Mikäli opiskelija on epävarma tehtävän soveltuvuudesta harjoitteluksi, hänen tulee tiedustella asiasta pääaineensa professorilta. Harjoittelun hyväksymiseksi tiedekunnan opintotoimistoon toimitetaan: • virallinen todistus työnantajalta • vähintään 3 sivun yksityiskohtainen raportti, josta selviää: • työtehtävien selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus • työskentelymenetelmät • työssä tuotettu kirjallinen materiaali • oma arvio siitä, mitä harjoittelu opetti • mahdolliset täydentävät liitteet. Osaamistavoite: Opiskelija saa työkokemusta, joka liittyy hänen opintoihinsa ja tukee tulevaisuuden urasuunnitelmia. Huomautus: Opiskelija voi sisällyttää aineopintokokonaisuuden minimilaajuuteen (60 op) vain joko harjoittelun 5 op tai liiketoimintasimulaation 5 op.

Opintojaksot


138

6.5.1 Johtaminen (Management) Johtamisen koulutusohjelmassa keskitytään luomaan ymmärrystä dynaamisen liiketoimintaympäristön muutoksen ajureista ja mekanismeista sekä käytänteistä, joilla liiketoimintaa, luodaan, johdetaan ja kehitetään erilaisissa tilanteissa. Nykyisessä, yhä useammin globaalissa, liiketoiminnassa ongelmia tulee kyetä ratkaisemaan ja mahdollisuuksia luomaan kollektiivisesti yhteistyössä oman tiimin, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutusohjelma pyrkii erityisesti kehittämään taitoja ja näkemystä, joita tarvitaan rakennettaessa kasvuliiketoimintaa ja muutettaessa toiminnan luonnetta ja suuntaa monimutkaisissa tilanteissa.Yritysten johtaminen nähdään kuvainnollisesti osallistumisena peliin pelin ollessa jo käynnissä tietämättä tarkalleen, mitä tuo peli on, mitkä sen tavoitteet ovat ja mihin siinä pyritään. Huolimatta pelin epäselvästä luonteesta pelin luonne on löydettävä, peli pelattava ja tilanteet selvitettävä. Toisin sanoen johtaminen ei ole vain aktiviteetti, jossa kaikki osat tiedetään ennen pelin alkua ja jolloin oikea ratkaisu voidaan löytää yksinkertaisesti asettelemalla palat oikeaan järjestykseen (kuin palapeli). Sen sijaan nykyaikaisessa liiketoiminnan pelissä sen nimi, osat, säännöt, logiikka ja lopputulos pitää päättää pelin kuluessa. Tällaisen pelin pelaamisen taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä dynaamisissa organisaatioissa digitaalisella ajalla. Johtamisen opintojaksot opetetaan intensiivisinä jaksoina ja opetus perustuu pääosin ongelmakeskeiselle oppimiselle, jossa Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

keskeistä on ratkaisujen luominen todellisiin liiketoiminnan tilanteisiin. Basic studies in Management 721511P Foundations of Management ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period A. 1st year studies of management. Learning outcomes: After the course students recognize the basic concepts, historical developments and schools of management. The course aims to develop the basic managerial capabilities of students in three ways: through developing their skills as effective learners by enabling them to analyze their learning processes and creating their own personal development plan, by ensuring that they can effectively interact with others, and through developing their skills as reflective practitioners by exploring the ways in which management theory can be used to enhance management practice. Contents: The course considers the practice of contemporary management and the ways in which management has evolved. The intention is to develop understanding of the challenges facing today’s managers by introducing the historical developments of management thinking, a range of essential concepts and to equip the student with the skills to think critically and creatively about mana-gement. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 20 hours lectures with reflection (40 h), reading the course literature (40 h), exam (53 h). The course will be taught in intensive sessions including workshops,


Opinto-opas 2012 - 2013

guest lectures. 70 % attendance of sessions is required. In addition, the students are required to independently read course literature and prepare for the assignments. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students of Management Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: Clegg, S., M. Kornberger & T. Pitsis (2008). Managing and organizations. An introduction to theory and practice. Sage, London; Article collection. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on group exam and group assignment. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Vesa Puhakka Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721518P Strategic Management ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period A. 1st year studies of management and international business. Learning outcomes: After the course students recognize the different schools of strategic management, are able to define the central concepts, can analyze the links between strategy, markets and operations of an organization and are able to develop and communicate a strategy having clear market value. Contents: How could we model organizational change processes involving genu-

139

ine uncertainties, and, at the same time, model individuals and organizations as being able to make strategic choices? The purpose of this course is twofold: First, the aim is to introduce the basic concepts, historical developments and schools of strategic management. Second, the course explores the contemporary developments in strategic thinking from the point of view of high-growth ventures. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 9 hours lectures with activity and reflection (27 h), workshop sessions (12 h), team work (14 h), reading the course literature (33 h), writing the report (33h), preparation for the exam (20 h). The course will be taught in intensive sessions consisting of workshops and group work. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. 70 % attendance of sessions is required. In addition, the students are required to independently read course literature and prepare for the assignments. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students in Management and International Business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended and required reading: Johnson, G., K. Scholes & R. Whittington. Exploring corporate strategy (Prentice Hall); Mintzberg, H., B. Ahlstrand & J. Lampel. Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management (Prentice Hall/Financial Times); Article collection. Opintojaksot


140

Assessment methods and criteria: Assessment will be based on group assignment and individual exam. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Sari Laari-Salmela Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721518P Leadership and Change ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period C. 1st year studies of management and international business. Learning outcomes: The course enables students to expand their thinking outside the present concepts and explore the area of leadership as it will impact and apply in the future to the individual, the group, the organization and an industry. After the course the student is able to develop an understanding for leadership abilities, attributes, skills and principles for success in today’s complex organizations, in a complex and dynamic environment. The student comprehends the dynamic interplay between leadership, organization and change, and the organizations’ tension between efficiently utilizing their resources on one hand and innovating and introducing change on the other hand. Contents: This course examines organizational leadership in the context of continuous change. The course offers approaches to leadership and explores it through interplay of theory and practice of the complex, changing, and unpredictable world. The main idea introduced is Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

that the practice of effective leadership in any context requires management of multiple relationships, transactions, and even conflicts with a variety of different parties – including colleagues, customers, suppliers, competitors, and local communities. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 12 hours of lectures with reflection on lectures (24 h), team work (12 h), reading the course literature (40 h), writing the report (57 h). The programme uses visiting speakers from industry, business, and the public sector. The course includes lectures, study group work and individual work. In addition, the students are required to independently read course literature and prepare for the assignments. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students of Management and International Business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: Northouse, P.G. Leadership: theory and practice (Sage); Article collection; Lecture materials. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on the presence in the lectures, study group work and individual assignment. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Hilkka Poutanen Work placement: No Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2012 - 2013

Intermediate studies in Management 721517A Johtamisen seminaari Laajuus: 10 ECTS Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Opintojakso järjestetään periodien B, C ja D aikana. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan tieteellistä tutkimusta johtamisen aihealueella. Hän tuntee johtamisen ja organisaation tutkimukseen liittyvät keskeiset piirteet ja vaatimukset ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa hankkia relevanttia lähdeaineistoa tutkielmatyöskentelyn toteuttamiseksi ja kykenee arvioimaan sitä kriittisesti. Hän kykenee laatimaan selkeän ja jäsennellyn tutkielman valitsemastaan aiheesta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius aloittaa johtamisen pro gradu – työskentely. Sisältö: Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii ja esittää kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman valitusta rajatusta tutkimusaiheesta harjoitellakseen tutkimus-, kirjoitus- ja esiintymistaitojaan. Kurssilla käydään läpi perusteet tavoitteellisen, tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmenetelmien käyttöön. Tutkielman on tarkoitus pohjustaa pro gradu -työskentelyä. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Tiedonhankinnan opetuksen lisäksi johtamisen seminaarin yhteydessä suoritetaan myös 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (1 ov/2 op). Järjestämistapa: Luennot ja seminaariistunnot

141

Toteutustavat: Opintojakso alkaa johdantoluennoilla, jonka jälkeen opiskelijat osallistuvat tiedonhankinnan opetukseen. Opiskelijat analysoivat myös aiempia kandidaatintutkielmia. Opiskelijan yksilötyönä tehty tutkimus alkaa aihepaperilla, jota seuraa väliraporttivaihe. Lopullinen tutkimus esitetään kevään seminaari-istunnoissa. Opiskelijat toimivat myös toistensa opponenttina. Kohderyhmä: Johtamisen pääaineen opiskelijat Esitietovaatimukset: Johtamisen perusopinnot on oltava suoritettuna. Yhteydet muihin opintoihin: Johtamisen perusopinnot on oltava suoritettuna ennen seminaarityöskentelyn aloittamista. Oppimateriaali: Bryman A. & Bell E. (2003). Business research methods (Oxford University Press); Ohjeita opinnäytetyöskentelyyn – opas (2009 tai uudempi); Luentomateriaali; Lisämateriaali annetaan kurssin aikana. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo johdantoluennoilla ja n. 70%:n läsnäolo muilla seminaari-istunnoilla (tarkempi läsnäoloprosentti tarkentuu kurssin aikana). Aihepaperin laatiminen, sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointiasteikko: Arviointi perustuu seuraaviin asioihin: aktiivisuus luennoilla ja seminaareissa, seminaari- tai kandidaatintutkielman tieteellinen laatu, opponenttina toimiminen sekä opiskelijan tekemä Opintojaksot


142

itsearviointi. Arviointi tapahtuu asteikolla 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Tuija Lämsä. Työssä oppimista: Ei Lisätiedot 1: Opiskelija, joka suorittaa johtamisen 60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, tai opiskelija, joka suorittaa johtamisen 60 op aineopintokokonaisuuden muun kuin KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavalla tavalla: muiden saman aineen opintojaksojen suoritus aineseminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään seminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Lisätiedot 2: Opiskelija, jolla on kandidaatin tai maisterin tutkinto muusta kuin kauppatieteellisestä aineesta ja joka suorittaa johtamisen pelkän kaksivuotisen KTM-tutkinnon, suorittaa seminaarin pääsääntöisesti normaalisti. Lisätiedot 3: Osallistujamäärä on rajattu. 721520A Business Opportunity Creation ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/ period B. Learning outcomes: At the successful completion of this course, participants should be able to integrate and compose their innate creativity, innovation and entrepreneurial skills to harness ideas through opportunities. Specifically, learners will be able to discriminate between idea engineering workshops and elevator pitch presentations in demonstrating unique value propositions to target audiences in approving or rejecting the merits Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

of an intended venture creation. Participants will also able to experiment with their own potential ideas as opportunity explorers and measure/judge them from an entrepreneurial perspective. Contents: This course simulates real life business opportunity creation within workshop settings. It could be proposed that new business creation is the ultimate task of knowledge-based companies in the postmodern economy. This course aims at introducing, firstly, the basic concepts, historical developments and schools of business creation and, secondly, the contemporary methods of business opportunity creation in high growth ventures. The main themes are: i) intellectual and social capital as the generating forces behind opportunity creation; ii) environmental dynamism as the setting providing opportunities for new business; iii) opportunity creation as strategy-making behaviour; and iv) performance as the reflection of the value of opportunity created in the market-place. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours lectures with reflection (48 h), workshop sessions and team work (28 h), reading the course literature (20 h), writing the reports (77 h). The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, lectures and team work. The main method is solution creation to real business situations by using problem based learning. In order to gain a comprehensive and indepth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions.


Opinto-opas 2012 - 2013

Target group: Students in Management and International Business majors Prerequisites and co-requisites: Foundations of Management course is mandatory as previous studies. Recommended optional programme components: No Required readings: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. GuntherMcGrawth, R. & I. MacMillan (2000). The entrepreneurial mindset: strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Harvard Business School Press). Hisrich, R. D., Peters, M. P. & Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship, 8th edition, McGraw-Hill International Edition. Kuratko, D. F. 2009 Introduction to entrepreneurship, 8th edition, South Eastern. Timmons, J. A. & Spinelli, S. Jr. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, McGrawHill International Edition. Assessment methods and criteria: Assessment tasks will comprise of a range of individual and team based activities surrounding idea engineering workshops and elevator pitch/ rocket pitch presentations aligning course contents with real life business opportunity creation models and practices. Team reflective learning diary 30% {align with creativity-innovation-entrepreneurship: idea engineering}; Team idea engineering workshop & 1,000 ideas report = 30% {highlight 100 ideas surrounding a personal intra- or entrepreneurial case}; Team elevator/ rocket pitch report = 20%; {1-2 page report pitched to target audience creatively: CEO, investor, bank etc};

143

Team elevator/rocket pitch = 20%: {60180 seconds pitch to target audience creatively: CEO, investor, bank etc}. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: John Meewella. Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721554A Strategizing Practices ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period C. Learning outcomes: The main objectives are that after the course students know how to analyze strategy as organizational practice and develop and lead strategizing practices supporting the objectives of a business organization. Thus, after the course students are able to compare the process based against the planning based approach to strategy and to analyze what strategic actors do in practice and execute strategizing practices involving the internal micro-practices organizing the strategy. Contents: The purpose of this course is to introduce the contemporary theory of strategic thinking and develop skills to lead the strategy creation process in dynamic business situations. The course will explore the dominant social scientific perspectives used in strategy research and the connections between strategy and organizational management as well as strategy, leadership and new business creation. This approach regards strategy as a social phenomenon – strategy as practice – rather than an analytical technique. Opintojaksot


144

Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 28 hours lectures with reflection (56 h), reading the course literature (27 h), writing the report (50 h). The course will be taught in intensive sessions consisting of workshops and group work. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students in Management and International Business majors Prerequisites and co-requisites: Strategic Management course is mandatory as previous studies. Recommended optional programme components: No Required readings: Whittington, R. What is strategy? And does it matter (Thomson); Michaud, C. & , J.-C. Theonig. Making strategy and organization compatible (Palgrave Macmillan); Article collection. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on individual learning diary and group assignment (including presentation). Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Sari Laari-Salmela Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721513A Human Resource Management ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period D. Learning outcomes: Upon the completion of the course the students are able Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

to define and analyze the generic HRM functions. The students are able to apply the competencies acquired in the context of HRM work. Contents: The course reviews generic functions of HRM and guides the students to understand the meaning of HRM work in organizations. A critical and praxis-oriented approach to HRM is emphasized. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 12 hours lectures with reflection (24 h), team work (20 h), reading the course literature (40 h), writing the report (50 h). The course will be taught in lectures in comprising of the study group work and the individual work. Attendance to lectures is mandatory. In addition, the students are required to independently read course literature and prepare for the assignments. Further details will be provided during the first session. Target group: Students of Management and International Business Prerequisites and co-requisites: Leadership and Change course is mandatory as previous studies. Recommended optional programme components: No Required readings: Karen Legge: ‘Human Resource Management’, Derek Torrington, Laura Hall & Stephen Taylor: ‘Human Resource Management’; Article collection; Lecture notes. Assessment methods and criteria: The presence in lectures, the study group work and the individual assignment. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Hilkka Poutanen.


Opinto-opas 2012 - 2013

Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721005A Additional Studies in Management ECTS credits: 2-5 Language of instruction: Varies depending on the way of completion. Timing: Free. Learning outcomes: Varies depending on the mode of completion. If an independent assignment is agreed on the student will be able to summarize and integrate the acquired knowledge on a chosen topic. Contents: Contents will be agreed on individually.The course may consist of relevant studies completed in other faculties or universities. Mode of delivery: Individual work supervised by the professor or course taken, for example, on exchange period. Learning activities and teaching methods: To be agreed on with the professor. Target group: Students of management Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended or required reading: To be agreed on with the professor Assessment methods and criteria: Individual written report or course transferred from an exchange period. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Professor of Management Work placement: No

145

Advanced studies in Management 721550S Master’s Thesis in Management ECTS credits: 30 Language of instruction: English Timing: The Master´s Thesis work begins in the autumn semester during period A and continues to the end of period D in the spring semester. Learning outcomes: The objective of studies related to the Master’s thesis is to provide the students with skills and competences required in acquiring scientific knowledge independently, planning and formulating research questions and approaches, and applying these skills and competences during the process of creating a master’s thesis. The whole process aims to develop students’ skills in independent, problem solving oriented, analytical, and scientific thinking and reporting. Contents: The students participate in seminars the objective of which is to report on the advancement of the master’s thesis work and to receive guidance and feedback on the master’s thesis work. Mode of delivery: Face-to-face teaching in seminar sessions. Learning activities and teaching methods: Seminar sessions. The students are required to present three separate reports: 1) Topic analysis (3-5 pages), 2) Intermediate report (30-40 pages), and 3) Manuscript (60-90 pages). The work starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed in the kick-off. Target group: Students with Management major Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies of management Opintojaksot


146

and Seminar in Management are mandatory as previous studies. Recommended optional programme components: No Recommended and required readings: Will be instructed during the course. Assessment methods and criteria: Seminars and individual/group counseling. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Responsible persons: Vesa Puhakka Other information: The number of students is limited. 721535S Competence and Knowledge Management ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period A. Learning outcomes: The course gives in-depth knowledge to understand the relation between scientific knowledge production and competence in the context of organization. After the course the students know how to identify and analyze different knowledge and know-how flows and processes within globalized and networked environment of organizations, and what is their meaning and role in the success of organization. Contents: The aim of the course is to give an up-to-date picture of the various approaches and theories of knowledge management and managing strategic competence. The module discusses the latest competence and knowledge management models, and identifies the main tools and practices applied in modern organizations. Theories of competence management and knowledge management are examined. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 18 hours lectures with reflection (36 h), workshop sessions (10 h), reading the course literature (54 h), writing the report (60 h). Lectures and seminar working.The programme actively uses people from industry, business, and the public sector, who are brought into the teaching. The course will use a series of selected but related cases in order to have the students participate in discussions in class. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students with Management and International Business majors Prerequisites and co-requisites: Courses 721519P Strategic Management and 721554A Strategizing Practices Recommended optional programme components: No Required readings: Nonaka, I. & H. Takeuchi (1995). Knowledge creating company (Oxford); Lecture material; Article collection. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on case working and the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Tuija L채ms채. Work placement: No Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2012 - 2013

721560S Team Building ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: The course is held in the autumn semester during period A. Learning outcomes: This course is expected to help the learners in appreciating the growing popularity of work teams in organizations. After successful completion of the unit, participants are expected to create, design, change and recommend various approaches in team building – a practical means in experimenting with fellow learners and the course facilitator. Specifically, the learners should at a minimum contrast between various stages of team development, differentiate work groups and work teams, classify types of work teams, describe the characteristics of highperforming work teams and discuss how managers can efficiently and effectively utilize teams for organizational success. Content: This course introduces team building as generic aspect of contemporary work organization. It further discusses diverse aspects, strategies, and stages of team building and puts these into the context of current debates on self-managed teams, project groups, or flexible work arrangements. The course favours a critical and praxis-oriented approach that allows students to develop and train strategies for team building as relevant to their preferences and/or work scenarios. Prerequisites: Leadership and Change and Human Resource Management courses are mandatory as previous studies. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours lectures with reflection (48 h), workshop sessions (8 h), team

147

work (35 h), reading the course literature (30 h), writing the report (40). The course will be taught in intensive sessions comprising of workshops, lectures and team building exercises. In order to gain a comprehensive and in-depth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions. Target group: Students in Management and International Business majors. Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended and required readings: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Cummings, T. G. 2008 Handbook of Organization Development, Sage. Francis, D. & Young, D. 1992 Improving Work Groups: A practical manual for team building, Pfeiffer. Hayes, N. 1997 Successful team management, Thomson. Williams, H. 1996 The Essence of Managing Groups and Teams, Prentice Hall. Assessment methods and criteria: Considering the vital importance of building teams within contemporary managerial context, this course places heavy emphasis on real life team building activities. Naturally the following tentative assessment schedule is designed to ensure that the participants gain a solid appreciation for team building activities in class and beyond. Team reflective learning diary 20% {align with Tuckman’s stages} Team in-class TB mind-map = 20% {deOpintojaksot


148

signing a role play or game highlighting team building aspects} Team in-class TB mind-map facilitation = 20% {executing role play or game} Team TB roles-management report 20% {real life business case report} Team TB seminar series 20% {business style professional 10 minute presentation} Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: John Meewella. Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721551S Current Issues in Management ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period B. Learning outcomes: Upon completion the student is able to achieve knowledge on specific topic of current interest in management field. Contents: The course covers a variety of current research topics and managerial issues important in the field of management. It familiarizes the student with current trends in research and thereby provides an opportunity to learn scientific and managerial thinking. Mode of delivery: Face-to-face teaching, seminar working. Learning activities and teaching methods: Lectures and seminar sessions. Further details will be provided in the first session. Target group: Students with Management major. Prerequisites and co-requisites: No. Recommended optional programme Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

components: No Required reading: The seminar materials assigned by lecturer. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on attendance in lectures and seminars, and reporting own learning in a written diary of seminars. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Persons responsible: Antti Kauppinen Work placement: No Other information: Open only to students with Management as the major subject. 721556S Globalization and International Management ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/ period B. Learning outcomes: The course provides understanding of the contemporary state of global economic order. After completing this course the students are able to critically reflect and recognize current managerial challenges of global working context. The course focuses on the impacts of different financial and socio-political actors in a global business environment. The students create both socially and practically oriented perception of global business context. The students are also able to compare different research approaches of global business analysis. Contents: Emanating from a socio-cultural approach to international management, the course will introduce different conceptualizations of globalization and its impact upon economy, society, regions, and organizations. In particular, the role


Opinto-opas 2012 - 2013

of human relationships, socio-economic trajectories as well as different values systems and local traditions as constitutive of global international management will be stressed. Sustainability will feature as a pivotal element of contemporary management strategy and practice throughout the module. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 20 hours lectures with reflection (40 h), team work and presentation (40 h), reading the course literature (40 h), writing the project report (40 h). The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and group-work. Attendance of lectures is mandatory. Further details will be provided by the module leader during the first session. Target group: Students in Management and International Business majors Prerequisites and co-requisites: Leadership and change and Human resource management courses are mandatory as previous studies. Recommended optional programme components: No Required reading: Collection of articles listed/provided by the lecturer; Lecture notes. Assessment methods and criteria: Group presentation and project report carrying 50% weighting each. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Responsible person: Anniina Rantakari Work placement: No Other information: The number of students is limited.

149

721554S Business Model Development ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Spring semester/ period C. Learning outcomes: This course is expected to prepare the learners in pursuing entrepreneurial pathways of business modeling, business planning and funding applications. At the successful completion of this course, participants should be able to self-assess and recommend suitable business models and illustrate to various stakeholder groups the merits of a chosen business model. Specifically, the learners will be able to design various business models surrounding existing business opportunities, invent new paradigms for emerging future markets and demonstrate their ability to ‘think outside the box’ and in simulated environments, connect with real world entrepreneurial settings. Contents: Business model could be described as the totality of how a company selects its customers, defines and differentiates its offerings, defines the tasks it will perform itself and those it will outsource, configures its resources, goes to the market, creates value for customers and captures profits. The main themes of the course are the following: i) mapping the past to understand the current business situation and the critical elements that need to be developed (entrepreneurial story, business analysis, business model and ecosystem visualization, and VC feedback); ii) new model building to develop a new mindset and tools for business building (improved value proposition and business model, opportunity research, value proposition development, design of Opintojaksot


150

capability building, business model development, pitch and story); and iii) getting results (implementing the new model and tools, making changes visible, and reflection on the process). Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours lectures with reflection (48 h), workshop sessions (8h), team work (30 h), reading the course literature (30 h), writing the report (44 h). The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, lectures and teamwork. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. In order to gain a comprehensive and indepth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions. Target group: Students with Management and International Business major Prerequisites and co-requisites: Foundations of Management and Business Opportunity Creation courses are mandatory as previous studies Recommended optional programme components: No Recommended and required reading: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Gunther McGrawth, R. & I. MacMillan (2000).The entrepreneurial mindset: strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Harvard Business School Press). Hisrich, R. D., Peters, M. P. &Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship, 8th edition, McGraw-Hill International Edition. Kuratko, D. F. 2009 Introduction to entreOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

preneurship, 8th edition, South Eastern. Martin, R. (2009). The design of business: why design thinking is the next competitive advantage (Harvard Business Press). McGrath, R. G. & MacMillan, I. (2000). The entrepreneurial mindset: Strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty, Harvard Business School Press. Osterwalder A. & Y. Pigneur: Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers (deluxe version). Timmons, J. A. & Spinelli,S. Jr. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, McGrawHill International Edition. Timmons, J. A., Zacharakis, A. & Spinelli, S. (2004). Business Plans That Work: A guide for small business, McGraw-Hill. Weber, A. (2005). Data-driven business models, Thomson. Assessment methods and criteria: Assessment tasks will comprise of a range of individual and team based activities aligning course contents with techniques of how to model around the real life business opportunities originally created within organizations on an ad-hoc basis or through idea engineering workshops. Team reflective learning diary 30% • align with creativity-innovationentrepreneurship: idea engineering through business modeling Team real-company business model presentation 30% • market/communicate new model with convincing arguments, class mini-presentations included above Team real-company business model report 40%


Opinto-opas 2012 - 2013

•

analyze and recommend new BM or create unique BM Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: John Meewella Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721558S Entrepreneurship Theory and Practice ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Spring semester/ period D. Learning outcomes: The main objectives are that students know how to analyze entrepreneurship as practice, which creates new economical activity, and develop these practices that would renew economical landscape. Thus, after the course students should understand what kind of economic behaviour entrepreneurship is in the postmodern economy, understand how entrepreneurs and enterprises could be supported and developed in the turbulent markets and to be able to develop a conceptual framework for the purpose of their thesis. Contents: Entrepreneurship is creative activity in which new business is created without knowing precisely what the goal is or what is the initial situation, but still new activity is created.The core to entrepreneurship is creating new opportunities for business and implementing them relevantly to the contexts in which they take place. This course gives students an opportunity to develop an awareness of the role of entrepreneurship in the economy and society. The subject is oriented

151

at the study of new venture creation rather than training the student to start and manage a small firm itself. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 16 hours lectures with reflection (32 h), reading the course literature (68 h), writing the report (60 h). An individual assignment based on student’s proposal. Target group: Students in Management and International Business majors Prerequisites and co-requisites: Foundations of Management and Business Opportunity Creation courses are mandatory as previous studies. Recommended optional programme components: No Recommended and required reading: Hjorth, D. Rewriting entrepreneurship for a new perspective on organizational creativity. Copenhagen, CBS Press; Lerner, J. Boulevard of broken dreams: Why public efforts to boost entrepreneurship and venture capital have failed and what to do about it;Article collection. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Responsible person: Antti Kauppinen Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721559S Venture Growth Strategies ECTS credits: 6 Language of instruction: English Opintojaksot


152

Timing: Spring semester/ period D. Learning outcomes: The students are able to analyze and evaluate how firms learn and develop capabilities for creating and sustaining competitiveness in rapidly changing and uncertain business environments. After the course the students can use a series of frameworks, analytical skills, techniques and decision-making tools to develop growing businesses. Contents: The course focuses on the opportunities and challenges involved in the management of growth in international settings. Consequently, the approach of firm growth emphasizes type of opportunity, strategic behaviors for its realization and contextual determinants, dynamism and episodic nature of firm development. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 12 hours lectures with reflection (24 h), reading the course literature (40 h), workshops sessions and team work (48 h), writing the report (48 h).The course will be taught in intensive sessions consisting of workshops, guest lectures and group work. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students with Management and International Business major Prerequisites and co-requisites: Courses Strategic Management and Strategizing Practices completed. Recommended optional programme components: No Required readings: Flamholtz, E.G. & Y. Randle (2007). Growing pains: transitioning from an Entrepreneurship to a ProfesOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

sionally Managed Firm, 4th Ed. John Wiley & Sons; Article collection. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on individual written report and group assignment (including presentation). Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Sari Laari-Salmela Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721561S Johtajuusvalmennus Laajuus: 6 op Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Maisterivaiheessa ajoittuen kahdelle vuodelle. Osaamistavoitteet: Opintojakson tarkoituksena on auttaa opiskelijoita löytämään ja vahvistamaan omaa itsetuntemustaan ja omanarvontuntoaan sekä samalla löytämään ja kehittämään ajattelutapoja johtajuudesta ja johtajana olemisesta. Valmennukseen osallistuminen vaatii rohkeutta astua tuntemattomaan ja samalla luottaa itseensä ja toisiin henkilöihin. Opintojakso auttaa löytämään taitoja, uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä, toimintatapoja, tottumuksia, käsityksiä sekä asenteita ja tekemään niihin tarvittaessa muutoksia. Lisäksi opintojakso antaa uusia ja erilaisia kokemuksia työskentelystä toisten ihmisten kanssa. Sisältö: Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan työkaluja itsenä ja toisten ihmisten kanssa toimimiseen. Opiskelijat tutkivat johtajuuteen liittyviä toimintoja ja oppivat kohtaamaan erilaisia johtajuuteen liittyviä tilanteita. Opintojaksolla käy vierailijoita työelämän eri toimialoilta.


Opinto-opas 2012 - 2013

Kurssin päätteeksi opiskelijat innovoivat, luovat, kokoavat, rakentavat ja esittävät produktion, joka kuvastaa heidän kokemuksiaan opintojakson aikana. Järjestämistapa: Kontaktiopetus Toteutustavat: Yhteistapaamiset, projektityöt ja henkilökohtaiset tehtävät Kohderyhmä: Johtamisen pääaineen maisterivaiheen opiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojaksolla peilataan jo käytyjen kurssien sekä opintojakson ohella käytävien kurssien suhdetta itseen ja johtajuuden työhön. Oppimateriaali: Marja-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas: Valmentava johtajuus; Kaj Hellbom, Seija Mauro & Matti Salo: Johtamisen nyt; muut jaetut materiaalit. Suoritustavat: Arviointi perustuu aktiivisuuteen yhteistapaamisissa, projektitöissä ja yksilötehtävissä. Arviointiasteikko: 1-5 Vastuuhenkilö: Hilkka Poutanen Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Opintojakso on suunnattu ainoastaan johtamisen pääaineopiskelijoille. 721555S Special issue in Management ECTS credits: To be individually agreed on. Language of instruction: Varies depending on the way of completion Timing: Free. Learning outcomes: If taken as an indi-

153

vidual research assignment, upon completion the students are able to assess the value and relevance of learned theoretical frameworks in solving complicated business issues. They can rank and argue for the choices between applicable solutions to specific business problems. Contents: Varies on the basis of individually agreed assignment. Mode of delivery: Varies on the basis of individually agreed method of completion. Learning activities and teaching methods: Varies on the basis of individually agreed on assignment. Target group: Students with Management major Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended or required reading: To be agreed on with the person responsible. Assessment methods and criteria: For example, a specific research and reporting assignment agreed on with the person responsible. The course may also consist of a relevant advanced level course taken in another faculty or university, for example, on an exchange period. Grading: The course can utilize a numerical grading scale 1-5 or be evaluated as pass/fail. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Antti Vähäkangas Work placement: No

Opintojaksot


154

6.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) The focus of the IB studies is in creating understanding about business making and new business development under the influence of various national, cultural and other border-crossing contexts. As most of the business of the day is international or even global by nature, attention to such issues as intercultural communication and multi-cultural team work is a necessity to business professionals. Knowledge of organizing cross-border operations and understanding influence of national as well as various micro level differences on business making is important. The studies cover internationalization as a process of creating and acting upon opportunities and developing structures supporting the international opportunity actualization. There is a strong industry and business focus in the courses that include visiting lecturers, case studies and examples of internationally active firms, especially in the high technology and service-oriented industries. The common programme with management supports the achievement of strategic viewpoint to business development and understanding of structures and processes in business organizations. Description of the management courses can be found in Chapter 6.5.1. The courses to be completed consist of mandatory and optional courses from which the students build their degree. For students who study International business as the major subject, the mandatory courses are the following: Introduction to internationOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

al business, Cross-cultural business communications, International business operations, Strategic management, Leadership and change, Current issues in international business, International business theory, Bachelor’s thesis/ Seminar in international business and Master´s thesis. Basic studies in International Business 723010P Introduction to international business ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period A. 1st year studies of international business. Learning outcomes: Upon completion of this course the student will be able to describe the phenomena important in international business. They are able to identify and define the basic concepts and analytical frames within international business. They are able to discuss the determinants of international business decision making in firms and suggest possible ways of acting in some business situations. Contents: The course covers introduction to international business as a disciplinary area and introduces basic concepts and analytical frames of international business. The influences of country level differences on international business making of the firms are examined and the basic strategies and structures in organizing and managing international businesses are presented. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 20 hours lectures with advance preparation and reflection (40 h), case exercises


Opinto-opas 2012 - 2013

(4 hours), independent textbook reading (50 h), preparing for the exam (40 h). Target group: Students of International business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required reading: Hill, C. (2005), International business: Competing in the global marketplace, McGraw-Hill. Assessment methods and criteria: Examination Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Tuija Mainela Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723011P Cross-cultural business communications ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period A. 1st year studies of international business and management. Learning outcomes: Upon completion of the course the students are able to recognize different theories of crosscultural communication. They are able to identify the cultural differences of business communication and describe the effects of cultural differences on business communication. Contents: The aim of the course is to introduce students to some of the culturally-bound behavioural patterns they are likely to encounter in dealing with international contacts in their professional life. The course will cover discussions on

155

cultural differences in behaviour patterns and their effects on business practices. Special attention will be paid to corporate communication, such as web pages, flyers and other marketing or company specific materials. Finally, selected aspects of internal communication within a multicultural business will be discussed. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 18 h lectures with reflection (36 h), reading the course literature (76 h), preparing for the exam (40 h). Target group: Students of International business and management Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: Selected readings will be given in class. Assessment methods and criteria: Examination Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Lisa Lena OpasH채nninen Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723022P International business operations ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period B. 1st year studies of international business and management. Learning outcomes: Upon completion the student are able to recognize and describe different international operation Opintojaksot


156

modes. The students are able to compare the foreign operation modes in specific decision making situations. The students also acknowledge the basic aspects of strategic and financial planning in the context of SME internationalization. Contents: The course introduces the basic international business operation modes.The contents cover exporting and importing, contractual and investment entry modes, e-business as a mode of international operation and some aspects of financing and strategic planning of SME internationalization. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 20 h lectures with reflection (40 h), reading the course literature (53 h), preparing for the exam (40 h). Target group: Students of International business and management Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required reading: Welch, L, Benito, G & S Petersen, B. (2007). Foreign Operation Methods. Theory, analysis, strategy. Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham. Additional material will be assigned during the lectures. Assessment methods and criteria: Examination Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Xiaotian Zhang and Jan Hermes Work placement: No Other information: The number of students is limited.

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Intermediate studies in International Business 723020A Bachelor’s thesis in International Business ECTS credits: 10 Language of instruction: English Timing: Autumn and spring semester/ periods B, C and D. Learning outcomes: Upon completion the student will be able to write, comment and evaluate scientific research. The students are able to choose and critically evaluate research materials, data and documents. They are able to analyze and interpret scientific research and discuss and make conclusions from the gathered information and data. The students are able to orally present and report in writing the implementation and results of their own study. Contents: During the course, basic requirements for goal-oriented, scientific study and methods of conducting research are introduced together with practical tips on how to write scientific research reports. Further, students will be introduced to the information gathering in the university library, and will be guided in the use of various data sources. During the course the students practice research, writing, and presentation skills through writing and presenting a research paper on independently chosen international business topic. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Additionally the students need to work independently on their own study and thesis report and participate in the group presentation sessions. Learning activities and teaching


Opinto-opas 2012 - 2013

methods: The following working methods are applied: Lectures, information skills training in the library, analysis of a previously written bachelor’s thesis, writing a topic analysis paper, writing a final seminar report, oral presentation of the research report, acting as an opponent and commenting on other student’s research report. Target group: Students with international business major. Prerequisites and co-requisites: Basic studies in International business are a necessary prerequisite and some intermediate level studies a recommended prerequisite. Recommended optional programme components: The Finnish speaking students should complete the Bachelor’s Thesis in International business-course and Finnish language course 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 ECTS simultaneously. The guidance related to Finnish language and the scientific writing will be given by the teacher of the Taloustieteen tutkimusviestintä-course. Required reading: Ghauri, P. & Groenhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Pearson Education. Additional articles may be provided during the course. Assessment methods and criteria: Assessment is based on activity of participation in the seminar (lectures, final seminars), the final written research report (the scientific quality of the report), acting as an opponent (capability of providing constructive criticism, in particular), and selfassessment conducted by the students. When the seminar report is published as a Bachelor’s thesis, it must be published in a hard cover format according to the in-

157

structions of the Faculty and the student is required to pass a maturity examination. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Persons responsible: Pia HurmelinnaLaukkanen and Anita Juho. Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723013A Legal issues in international business ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period B. Learning outcomes: Upon completion the student are able to distinguish and compare different legal systems. They can analyze and explain the contents of contracts and other legal documents. They are able to evaluate the relevant information needed in different legal situations. Contents: The course offers an insight into the diversity that exists within systems of law, as well as provides an overview of the basic legal issues in doing business in international settings. During the course some conceptual basis of international business law, different legal systems with the emphasis on private international law and legal practicalities of international business transactions will be discussed. Management of legal issues and the role of the legal function in a firm are taken as a special approach. Areas covered include, e.g. trade (buying, selling and distribution), employment and labour issues, company law, IPR issues and competition law. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Opintojaksot


158

20 h lectures with reflection (40 h), exercises (10 h), reading the course literature (43 h), preparing for the exam (40 h). Target group: Students of international business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: August,R.A., Mayer,D. & Bixby, M. (2008). International Business Law – Text, cases and readings. 5th edition. Selected parts of the book. Articles and other material given by the lecturer. Assessment methods and criteria: Examination. All exercise assignments need to be passed as a prerequisite. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Pia HurmelinnaLaukkanen Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723021A Cross-cultural negotiations ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period C. Learning outcomes: Upon completion the students are able to prepare for, participate in, and lead cross-cultural and international business negotiations. They can apply different theories, tools and information for analyzing and interpreting cross-cultural negotiation situations. The students recognize and can connect cross-cultural negotiation situations to business strategy and to the cross-cultural and international business contexts.on Contents: The contents of the course Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

cover theories and tools how to conduct cultural and technical preparations for cross-cultural negotiations, how to build negotiation strategy and tactics, and how the dynamics of cross-cultural negotiations can be analyzed in differing cultural settings. Specific attention is paid to major cultural blocks and their special characteristics regarding negotiations. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 18 hours lectures with reflection (36 h), 1 hour negotiation rehearsal to be completed in student groups, reflection (36 h), writing a report (56 h), preparing for the exam (40 h). Target group: Students of International business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended or required reading: Hendon, D., Hendon, R. & Herbig, P. (1999). Cross-cultural business negatiations. Quorum books. Ghauri, P.N. & Usunier, J-C. (2003). International Business Negotiations. Elsevier Ltd. Assessment methods and criteria: 50% by examination and 50% by rehearsals and a rehearsal report prepared as a team. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Anita Juho Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723027A International project ECTS credits: 5 Language of instruction: English


Opinto-opas 2012 - 2013

Timing: Autumn semester/periods A and B. Learning outcomes: Upon completion the students are able to solve real life business problems using acquired skills from earlier IB courses. They can identify the most essential business development issues and apply management methods and international strategy concepts in expanding businesses. Students are able to discover real and relevant solutions for firms in different internalization phases. Contents: The aim of the course is to develop practical skills in international business by adapting different theories, frameworks and tools in selected SME´s. Depending on the nature of the assignment, students may indicate how the country and/or industry context influences firm’s international operations, or develop a business plan for organizing some of its international business operations. Students gather, organize, interpret and use information to formulate strategic alternatives for the organization. In their report students show their ability to adapt the theories, tools and frameworks in real life business cases. Mode of delivery: Face-to-face teaching and team work. Learning activities and teaching methods: 12 hours lectures, workshop sessions (18 h), team work (35 h), reading the course literature (28 h), preparing for the exam (40 h). Students will be conducting a real life project work according to a company assignment. Work will be done in groups of four to five students. Students will present both their intermediate and final results by written reports and by an oral case presentation. Students will report on a regular basis on their progress and present the final results in a

159

case report anda case presentation. Target group: Students of International business Prerequisites and co-requisites: Basic level studies of international business Recommended optional programme components: No Required readings: Grant, R. (1998). Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishing. Assessment methods and criteria: Assessment is based both on a pre-examination and a written case report. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Lauri Haapanen Work placement: No Other information: Pre-examination: In order to attend the course the student has to pass the pre-examination based on the required readings. The number of students is limited. 723029A International organization design ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period D. Learning outcomes: Upon completion students are able to identify the main concepts and ideas of international organization design. They can tell the evolutionary path of organization theory and design discussion. They are able to describe the critical tasks of an organization. The students recognize the role of clear responsibilities, workflow, control, coordination, planning and decision-making, as well as the need for balancing between order and flexibility in management proOpintojaksot


160

cesses in international contexts. They can analyze the functioning and performance of an organization in constantly changing circumstances and identify the change factors. They can identify potential deficiencies in organization processes, systems and structures hindering effective execution and implementation of the strategy Contents: The course covers the key concepts and essential ideas of organization theory and design. International organization design models, structures, processes and systems are also covered. In addition, themes like organizational culture, values and policies, role of corporate governance, as well as organizational change and development are discussed. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 12 hours lectures with reflection (24 h), reading the course literature (69 h), preparing for the exam (40 h). Target group: Students of International business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: Daft, R., L. (2010). Understanding the Theory and Design of Organizations. 10th edition. South-Western, Cengage Learning. Other study material assigned by the lecturer. Assessment methods and criteria: Examination Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Marjut Uusitalo Work placement: No Other information: The number of students is limited. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

723001A Additional studies in International Business ECTS credits: 2-5 Language of instruction: English Timing: Free. Learning outcomes: Varies depending on the mode of completion. If an independent assignment is agreed on the student will be able to summarize and integrate the acquired knowledge on a chosen international business topic. Contents: Contents will be agreed on individually.The course may consist of relevant studies completed in other faculties or universities. Mode of delivery: Individual work supervised by the professor or taken, for example, on exchange period. Learning activities and teaching methods: To be agreed with the professor. Target group: Students of International business Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended or required reading: To be agreed on with the professor Assessment methods and criteria: Individual written report or course transferred from an exchange period. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Professor of International Business Work placement: No Other information:


Opinto-opas 2012 - 2013

Advanced studies In International Business 723030S Master’s thesis in International Business ECTS credits: 30 Language of instruction: English Timing: Autumn and spring semesters/ periods A, B, C and D. Learning outcomes: Upon completion of the master´s thesis the student will be able to analyze and evaluate scientific knowledge and research regarding their content, focus, methodology and quality. They can design scientific research and relate and judge the applicability of the scientific theories and approaches to the selected research topic within international business. They can integrate different theories and research approaches and methodologies together and carry out a research independently and thereby develop scientific thinking and reporting skills. They can present and argue for the choices made in a scientific research both in writing and orally. Contents: During the master´s thesis work process students will participate in seminar sessions in which they present and report the status and advancement of their work. In the seminars they will receive guidance and feedback on how to proceed in and complete their work. Mode of delivery: Face-to-face teaching in seminar sessions. Learning activities and teaching methods: Seminar sessions. Students present three reports during the course: 1) Topic analysis report (3-5 pages), 2) Intermediate report (approximately 30-40 pages) and 3) Manuscript (approximately

161

80 pages). The works starts with a kickoff session and the progress and timing of the sessions is agreed on in the kick-off session. Target group: Students with International business major Prerequisites and co-requisites: 723020A Bachelor’s Thesis/Seminar in International Business. Recommended and required reading: Scientific and other theoretical and empirical materials collected by the students for their study. Assessment methods and criteria: Examination through written research report, its presentation, active participation and acting as an opponent in seminar sessions. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Responsible persons: Petri Ahokangas and Tuija Mainela. Other information: Open only to students with IB as the major. 721461S International business theory ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period A. Learning outcomes: Upon completion the students are able to discuss the main international business theories and define their key concepts and primary assumptions. They can compare the ideas and assess the value of the theoretical approaches in specific analytical situations. They are able to use the theories in analysis of international business development of firms. Contents: The course introduces theoretical approaches related to internationOpintojaksot


162

alization of a firm and used in analysis of decision making in international business. Approaches covered include learning models, network approach, international entrepreneurship view, transaction cost analysis, eclectic theory, resource based view and institutional theory in international business research. Small, in-class cases are used to practice the application of the theoretical approaches in analysis of firm behavior. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 14 hours of lectures with advance preparation and reflection (40 h), independent reading of course book and articles and writing 6 article summaries (60 h), writing the individual examination report 15 pages (60 h). Target group: Students with International business major Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate level studies of international business. Recommended optional programme components: No Required readings: Havila, V., Forsgren, M. & H책kansson, H. (eds) (2002). Critical perspectives on internationalisation. Amsterdam, etc. Pergamon. Article collection. Assessment methods and criteria: Individual analytical written report applying the theories in analysis of a selected case firm. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Tuija Mainela Work placement: No Other information: Mandatory to students with IB as the major.The number of students is limited. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

723036S Current issues in International Business ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn and spring semester/ periods A, B, C and D. Learning outcomes: Upon completion the students are able to differentiate topics and discussions of current interest in the field of international business. They can relate managerial challenges in doing international business and academic research on them. The students are able to examine the research settings of studies in relation to their research questions, theories and methods. Contents: The course covers a variety of current research topics and managerial issues important in the field of international business. It familiarizes the students with current trends in research and management of international business and thereby provides an opportunity to learn scientific and managerial thinking. Mode of delivery: Face-to-face teaching in whole-day-seminars and workshops. Learning activities and teaching methods: Seminar attendance and group discussions. Target group: Students with International business major. Prerequisites and co-requisites: No. Recommended optional programme components: No Required reading: The seminar materials assigned by lecturers. Assessment methods and criteria: Individual learning diaries on the seminars and course readings. Passing the course will require attendance in and reporting own learning in a written diary of five sem-


Opinto-opas 2012 - 2013

inars out of eight that are organized over a two-year period. Workshop sessions with preparation (40 h), reading the course literature (40 h), writing reports (80 h). Grading: The course unit utilizes a grading Fail/Pass. Persons responsible: Anita Juho Work placement: No. Other information: Mandatory and open only to students with IB as the major subject. 723032S Cross-cultural leadership ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period B. Learning outcomes: Upon completion the students are able to assess, design and integrate cross-cultural work groups and teams in internationally or geographically distributed organizations as a team member or as a leader. They can relate and judge the applicability of different leadership and collaboration theories and approaches to dynamic cross-cultural leadership situations. Contents: Students completing the course will have an understanding and capability to utilize the differing leadership theories and apply them in analyzing and assessing differing cross-cultural and international leadership situations. The course addresses specific issues related to cross-cultural leadership, such as communications, collaboration, conflicts, team processes and roles, virtual teams, global and international leadership styles, and combines these themes to practical cross-cultural leadership situations. The students will practice their cross-cultural collaborations and leadership skills in a

163

team work simulation. Mode of delivery: Face-to-face teaching and team work. Learning activities and teaching methods: 26 lectures with activity (52 h), reading the course literature (40 h), team work and writing a report (68 h). The course includes a leadership simulation with a multiplayer team game (NoviCraft). In addition, the students are required to independently read the course materials and use them in group assignments. Target group: Students with International business major. Prerequisites and co-requisites: No. Recommended optional programme components: No Required readings: Moran, R., Harris, P. & Moran, S. (2007). Managing cultural differences. Article collection, and other materials presented during the lectures. Assessment methods and criteria: Examination by workshop and group assignment. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Petri Ahokangas Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 723035S International Sales ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Spring semester/periods C and D. Learning outcomes: Upon completion the students are able to identify and analyze different international sales/selling and sales management tasks, roles, situations, contexts, systems and strategies of internaOpintojaksot


164

tionally active firms. They are able to relate and judge the applicability of the theories and approaches to dynamic international sales and selling activities. They can integrate sales and selling perspective to the strategy and internationalization of firms. Contents: Students completing the course will have an understanding of the world of international sales and selling from the salesperson’s, the sales manager’s, and the company’s viewpoint.Theories and models explaining international sellers’ and buyers’ behavior will be used as tools to evaluate and explain sales and selling related behavior and practices in internationally active firms. The course addresses specific issues related to international sales and selling as a practice, how sales and selling is managed in international contexts, what kind of different sales and selling strategies are used by firms, how these strategies can be evaluated, and finally, how e-sales and e-selling can be utilized and evaluated within international business. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 20 hours of lectures with reflection (40 h) workshops (6 h), team work and writing the report (64 h), reading the course literature (50 h). Target group: Students with International business major. Prerequisites and co-requisites: No. Recommended optional programme components: No. Required readings: Article collection, other materials presented during the lectures. Assessment methods and criteria: An examination by a workshop and a pair assignment. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Petri Ahokangas. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 723034S International Business Development ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Autumn semester/period B. Learning outcomes: Upon completion the student will be able to explain the challenges for supply chain management in an international business context. They can assess the business decisions related to international logistics by utilizing different theoretical frameworks. The students are able to recommend and apply appropriate business solutions based on the assessment and theoretical frameworks. Contents: The course presents the theories, concepts and techniques of procurement and logistics in international business environment. The course covers specific issues related to international supply chain management, such as outsourcing decision, offshoring, business process outsourcing, coordination and integration, global sourcing and procurement decisions, distribution and transportation and sustainability issues. Special emphasis will be given to the development of capabilities to analyze business cases of supply chain management questions in selected international settings. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 26 hours lectures with reflec-


Opinto-opas 2012 - 2013

tion (52 h), workshop sessions (8 h), reading the course literature (40 h), writing the report (60 h). Target group: Students with International business major. Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: Article collection and other materials presented during the lectures. Assessment methods and criteria: Individual written assignment and active participation. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Ulla Lehtinen Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723038S MNEs, JVs and M&As ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period C. Learning outcomes: Upon completion the students will be able to compare and summarize different multinational enterprise theories.They can judge the applicability of the theories in dynamic business contexts.The students are able to explain the major changes in enterprises’ cross border strategies using theoretical frameworks and conclude the viable strategies taking into account firm-specific and industry-specific boundaries. Contents: Students completing the course will have an understanding of the theories explaining the behavior of large and geographically dispersed mul-

165

tinational enterprises (MNEs) which are in mature stages of internationalization. Students will familiarize with the theories and practices of multinational enterprises. Course addresses specific issues related to the influence of the MNEs over the economy, the determinants of MNEs, the extent and patterns of foreign direct investments (FDIs), and the roles of joint ventures (JVs) and mergers & acquisitions (M&As) in the expansion of businesses. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 20 hours of lectures with reflection (40 h), workshop sessions (9 h), reading the course literature (61 h), writing the report (50 h). Students will apply their theoretical knowledge and approaches in an individual course assignment. Target group: Students in International business major. Prerequisites and co-requisites: No. Recommended optional programme components: No. Required readings: Dunning, J.,H. & Lundan, S.,M. (2008). Multinational enterprises and the global economy, second edition. Edward Elgar Publishing Limited. Additional collection of articles will be provided during the course. Assessment methods and criteria: Assessment is based on given assignments and an individual case report. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Lauri Haapanen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited.

Opintojaksot


166

723039S Special issue in International Business ECTS credits: To be individually agreed on. Language of instruction: Varies depending on the agreed way of completion. Timing: Free. Learning outcomes: If taken as an individual research assignment, upon completion the students are able to assess the value and relevance of learned theoretical frameworks in solving complicated business issues. They can rank and argue for the choices between applicable solutions to specific business problems. Contents: Varies on the basis of individually agreed on assignment. Mode of delivery: Varies on the basis of individually agreed on method of completion. Learning activities and teaching methods: Varies on the basis of individu-

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

ally agreed on assignment. Target group: Students with International business major. Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Recommended or required reading: To be agreed on with the Professor of IB. Assessment methods and criteria: For example, a specific research and reporting assignment agreed on with the Professor of IB. The course may also consist of a relevant advanced level course taken in another faculty or university, for example, on an exchange period. Grading: The course can utilize a numerical grading scale 1-5 or be evaluated as pass/fail. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Professor in IB Work placement: No


Opinto-opas 2012 - 2013

6.5.3. Kansantaloustiede Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen peruskäsitteet ja talouden keskeiset riippuvuussuhteet. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen teorian ja menetelmien perusteet sekä kykenee tuottamaan tieteellistä tekstiä. Syventävien opintojen jälkeen opiskelija kykenee taloustieteellisten ongelmien analyyttiseen tarkasteluun ja tekemään itsenäistä tutkimusta. Kansantaloustieteen perusopinnot 721210P Liike-elämän kansantaloustiede (Economics for Business) Laajuus: 5 op, kurssi suunnattu sivuaineopiskelijoille. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A (1. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää kuinka yritykset, kuluttajat ja julkinen valta vaikuttavat toisiinsa markkinoilla sekä kuinka talous kokonaisuutena toimii. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa taloudellisen ajattelutavan perusperiaatteita. Perusperiaatteiden avulla voidaan tarkastella esim. kuluttajien kulutuspäätösten tekemistä, yritysten tuotantopäätöksiä tai kokonaistalouden käyttäytymistä. Sisältö: Opintojakso käsittelee kansantaloustieteen perusteita soveltaen niitä liike-elämän päätöksentekoon ja strategiseen ajatteluun. Opintojaksossa perehdytään mm. markkinamekanismin toimintaan, kuten hinnanmuodostukseen ja hintojen merkitykseen kansantalouden voimavarojen suuntaamisessa, sekä kuluttajien, yritysten ja julkisen vallan rooliin markkinataloudessa.

167

Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 30h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Taloustieteen sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Begg, D. & Ward, D.: Economics for Business, 3. ed., McGrawHill Education ja muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen tuntiopettaja. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721211P Kansantaloustieteen perusteet (Principles of Economics) Laajuus: 10 op, pakollinen kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille. Arviointiasteikko: 1–5, välikokeiden yhteispistemäärän perusteella. Johdatus mikrotaloustieteeseen (Principles of Microeconomics) Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B (1. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opiskelijat osaavat käyttää mikrotaloutta kuvaavia käsitteitä sekä tunnistavat niukkuuden ja valintojen merkityksen taloustieteellisessä analyysissä. Opiskelijat tunnistavat markkinoiden toiminnan logiikan voimavarojen kohdennuksessa sekä eri markkinamuodot ja niiden taloudelliset ominaispiirteet. Opiskelijat osaavat riskianalyysin perusteet sekä informaation roolin ja merkityksen taloudellisessa päätöksenteossa. Opintojaksot


168

Sisältö: Taloudellisen analyysin perusvälineet, kysyntä, tarjonta ja markkinat, kuluttajan valintatilanne, yrityksen tarjontapäätökset, täydellinen ja epätäydellinen kilpailu, riski ja informaatio, hyvinvointianalyysi. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat, muut aiheesta syvällisesti kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Suoritetaan yhdessä Johdatus makrotaloustieteeseen -osan kanssa. Oppimateriaali: Begg, David et al.: Economics 10th ed., McGraw-Hill, London ss. 1-356 ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Välikoe Vastuuhenkilö: Marko Korhonen Työssä oppimista Ei Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Johdatus makrotaloustieteeseen (Principles of Macroeconomics) Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: C (1. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Opiskelijat osaavat makrotaloutta kuvaavat käsitteet ja kansantalouden tilinpidon perusteet sekä yksinkertaiset mallit, joilla kokonaistalouden toimintaa kuvataan ja arvioidaan. He saavat käsityksen siitä, mitkä tekijät vaikuttavat talouden kasvuun ja suhdannevaihteluihin, sekä siihen, miten finanssipolitiikka vaikuttaa talouden toimintaan. He kykenevät selittämään työ- ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan periaatteet. Sisältö: Hintaindeksit, kansantalouden tilinpito, kokonaiskysyntä, kokonaistarjonOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

ta, taloudellinen kasvu, suhdannevaihtelut, finanssipolitiikan vaikutukset, työmarkkinat, rahoitusmarkkinat. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat, muut aiheesta syvällisesti kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: Johdatus mikrotaloustieteeseen. Yhteydet muihin opintoihin: Suoritetaan yhdessä Johdatus mikrotaloustieteeseen -osan kanssa. Oppimateriaali: Begg, David et al.: Economics 10th ed., McGraw-Hill, London ss. 357– 716 ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Välikoe. Vastuuhenkilö: Marko Korhonen Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria (History of Economic Thought) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B (3. vuoden syksy). Luennoidaan seuraavan kerran lukuvuonna 2013–14. Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa taloustieteen eri osa-alueiden historiaa, sen yhteyden oman aikansa taloudelliseen kehitykseen ja vaikutuksen nykyaikaiseen taloustieteeseen. Sisältö: Taloustiede ennen Adam Smithiä, Adam Smith, Malthus ja Ricardo, klassinen rahateoria, marginalismi, Marshall, yleinen tasapaino, makrotaloustieteen juuret, modernin taloustieteen juuret, taloudellinen ajattelu muissa kulttuureissa.


Opinto-opas 2012 - 2013

Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 16h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat ja yhteiskuntatieteistä sekä historiasta kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: 721211P Kansantaloustieteen perusteet tai 721210P Liike-elämän taloustiede. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Sandmo, A.: Economics Evolving: A History of Economic Thought, 2011. Princeton University Press. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Dosentti Pekka Sutela. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721115P Raha- ja pankkiteoria (Theory of Money, Banking and Monetary Policy) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Englanniksi tarvittaessa, muuten suomi. Ajoitus: C (1. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat analyyttisesti kuvata ja arvioida pankkitoimintaa ja rahamarkkinoita, joilla pankit toimivat asiakkaiden, muiden pankkien ja keskuspankin kanssa. He osaavat myös vertailla toisiinsa rahapolitiikan tavoitteita, välineitä ja mekanismeja, ja erityisesti rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia rahamarkkinoihin ja reaalitalouteen. Lisäksi opiskelijat kykenevät arvioimaan, selittämään, ja vertailemaan myös tiedotusvälineissä esiintyviä käytännön rahapoliittisia lausuntoja ja toimenpidekuvauksia, sekä raha- ja korko-

169

markkinoiden toimintaa koskevia uutisia. Sisältö: Rahoitusjärjestelmät; raha ja rahoitus käsitteinä, korkojen määräytyminen, rahoituksen välittyminen, rahapoliittiset instituutiot ja rahoituslaitokset, pankit ja pankkitoiminnan periaatteet, keskuspankin toiminta, rahapolitiikan välineet, tavoitteet, ja vaikutukset, Euro-alueen rahoitusjärjestelmä, EKP:n ja USA:n keskuspankin rahapolitiikka, rahapolitiikan ja kokonaiskysynnän ja -tarjonnan välinen yhteys. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 30 tuntia luentoja (tarvittaessa englanniksi), ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun opetusmateriaaliin. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietona suositellaan Kansantaloustieteen perusteiden 721211P tai Liike-elämän taloustieteen 721210P kurssia. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Mishkin, F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9. painos (2010) tai 8. painos (2007), Pearson-Addison Wesley; Howells, P. & K. Bain; The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4. painos, Prentice Hall, 2008; molemmat soveltuvin osin + muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu (luennot + kirjat + muu (artikkeli) materiaali). Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Riikka Nuutilainen Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Opintojaksot


170

721217P Julkinen talous (Public Sector Economics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B-C (1. tai 2. vuosi). Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata markkinatalouden toimintaan liittyvät markkinahäiriöt ja julkisen sektorin roolin niiden korjaamisessa. Lisäksi hän osaa eritellä julkisten menojen ja tulojen määräytymisen taustatekijöitä sekä arvioida verotuksen tulonjako- ja kannustinvaikutuksia. Sisältö: Julkisen sektorin ja sen tehtävien kuvailu, markkinoiden tehokkuus ja epäonnistuminen, tehokkuus ja oikeudenmukaisuus, julkisen sektorin rooli markkinoiden ohjaajana, verotukseen liittyvät peruskysymykset kuten kohtaanto ja optimaalisuus. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Luentojen mahdollisesta järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietona suositellaan Kansantaloustieteen perusteiden 721211P tai Liike-elämän taloustieteen 721210P kurssia. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Tuomala, M. (2009): Julkistalous; Stiglitz, J. (2000): Economics of the Public Sector (3rd ed.). Suoritustavat: Luento- ja /tai kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

721236P Ympäristötaloustieteen perusteet (Principles of Environmental Economics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja osaa sanallisesti ja kuvioiden avulla esittää luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskeisimmät teemat. Sisältö: Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen ongelmat, taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen riittävyyden ristiriita, päästöjen vähentämisen ohjauskeinot sekä markkinattomien luonnonvarojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisongelmat. Järjestämistapa: Lähiopetus (kirjallisuuskuulustelu). Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat sekä ympäristötaloustieteestä kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Tietenberg, T. (2004): Environmental Economics and Policy (4th ed.), luvut 1-16. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Artti Juutinen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721237P Kaupunki- ja aluetalous (Urban and Regional Economics and Policy) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: D (1. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Opintojakson


Opinto-opas 2012 - 2013

suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan mikrotason toimijoiden päätösten vaikutuksia makrotasolla liittyen kaupunkien ja alueiden taloudellisiin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää sekä uusklassisen että endogeenisen kasvuteorian keskeiset näkemykset alueiden taloudellisen kasvun lähteistä ja arvioida niiden perusteella alueellisten kasvuerojen syitä. Opintojakso opettaa opiskelijat analysoimaan sekä klassisten että uudempien sijaintiteorioiden avulla yritysten sijoittumispäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Opiskelijat osaavat myös arvioida yritystoiminnan alueellisia kerrannaisvaikutuksia ja alueiden väliseen muuttoliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat myös kertoa kansallisen ja EU:n aluepolitiikan keskeiset tavoitteet. Sisältö: Alueiden taloudellisessa kehityksen analyysissä perehdytään kasvuteorioiden keskeisiin piirteisiin. Teknologian leviäminen yritysten ja alueiden välillä, yritystoiminnan maantieteellinen keskittyminen, yritystoiminnan alueelliset kerrannaisvaikutukset, alueellisten työmarkkinoiden toiminta ja alueiden välinen muuttoliike ovat niin ikään tarkastelun kohteena. Klassisten sijaintiteorioiden avulla tarkastellaan yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä. Aluepolitiikan osalta tarkastelun kohteena ovat kansallisen ja EU:n aluepolitiikan keskeiset tavoitteet. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 22 tuntia luentoja, kahden lyhyen kirjoitelman kirjoittaminen, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen opiskelijat ja kaupunki- ja aluetaloudesta kiinnostuneet opiskelijat.

171

Esitietovaatimukset: Esitietona suositellaan Kansantaloustieteen perusteet kurssin (721211P) tai Liike-elämän kansantaloustiede kurssin (721210P) suorittamista ennen opintojaksolle ilmoittautumista. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: McCann, P.: Urban and Regional Economics. New York: Oxford University Press. 2001. Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell. 2000. (soveltuvin osin). Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, kaksi lyhyttä kirjoitelmaa, vapaaehtoinen lyhyt suullinen esitelmä, vapaaehtoinen kotiessee tentin osasuorituksena. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: KTT Jaakko Simonen, tutkijatohtori, Suomen Akatemia. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja (Additional Basic Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan. Opetuskieli: Ajoitus: Vapaa. Osaamistavoitteet: Sisältö: Järjestämistapa: Toteutustavat: Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa Opintojaksot


172

korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Kansantaloustieteen aineopinnot 721230A Kansantaloustieteen seminaari (Seminar in Economics) Laajuus: 10 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A-D (3. vuosi). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa, kommentoida ja arvioida tieteellistä tekstiä ja osoittaa ymmärtävänsä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvän ajattelutavan perusperiaatteet kirjoittamalla 2 omaa seminaariraporttia itsenäisesti, ja pystymällä opponenttina argumentoimaan tieteellisestä kirjoittamisesta annettujen ohjeiden pohjalta toisten tekemiä raportteja. Sisältö: Perehdyttää opiskelijat taloustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin perusteisiin. Työskentely harjaannuttaa itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön kansantaloustieteen eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään yksi alkuraportti ja yksi loppuraportti (kandidaatintutkielma) valitusta rajatusta tutkimusaiheesta, sekä opponoidaan yksi alku- ja yksi loppuraportti. Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Mikäli mahdollista, seminaariin osallistujat jaetaan tarvittaessa mikro- ja makrotalouden aiheisiin keskittyviin ryhmiin. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat (sivuaineopiskelijat ks. lisätiedot). Esitietovaatimukset: Kansantaloustieteen perusopintokokonaisuus. Yhteydet muihin opintoihin: Opintojakso Taloustieteen tutkimusviestintä 900056A suoritetaan seminaarityöskentelyn yhteydessä. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo syysja kevätlukukauden istunnoissa, sekä alkuraportin ja kandidaatin tutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatin tutkielmaan liittyen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Arviointiasteikko: Seminaarissa laadittavat kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Kokonaisarvosanaan vaikuttaa aktiivisuus seminaarityöskentelyssä. Vastuuhenkilö: Sanna Huikari Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa kansantaloustieteen 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön); tai


Opinto-opas 2012 - 2013

2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön). Lisätiedot2: Osallistujamäärä on rajattu. Lisätiedot3: Kandidaatintutkielma kansitetaan. 721215A Makrotaloustieteen perusteet (Intermediate Macroeconomics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijat tunnistavat kokonaistaloudelliset käsitteet ja tuntevat niiden mittaamisjärjestelmät. He osaavat soveltaa yksinkertaisia kokonaistaloudellisia malleja makrotaloudellisten ilmiöiden kuten talouskasvun ja suhdannevaihteluiden selittämiseen. Opiskelijat osaavat myös analysoida talouspolitiikkatoimenpiteiden vaikutuksia eri markkinoilla yksinkertaisten talousteoreettisten mallien valossa. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansantalouden tilinpitoa, talouskasvua, suhdannevaihteluita, inflaation ja työttömyyden määräytymistä sekä avotalouden peruskäsitteitä. Lisäksi käsitellään raha- ja finanssipolitiikan vaikutuksia. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 36 tuntia luentoja, 15 tuntia harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan kurssin 721211P Kansantaloustieteen perusteet suorittamista. Myös

173

kurssin 721216A Mikrotaloustieteen perusteet suorittamista suositellaan ennen tätä kurssia. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Pääasiallinen oppikirja: Williamson, Stephen, D. D.: Macroeconomics, 4. painos, Pearson/Prentice Hall, 2011; Täydentäviä teoksia: Blanchard, O.: Macroeconomics, 4. painos, Pearson/ Prentice Hall, 2006; Burda, M. ja C. Wyplosz: Macroeconomics. A European Text. 4. painos. Oxford University Press 2005. Lisäksi tenttiin vaadittava muu (artikkeli) materiaali ilmoitetaan luennoilla. Soveltuva materiaali em. kirjoista kerrotaan tarkemmin luentojen yhteydessä. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu (luennot + harjoitukset + muu (artikkeli)materiaali). Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Matti Koivuranta. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721216A Mikrotaloustieteen perusteet (Intermediate Microeconomics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B (2. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kuluttajien ja yritysten tavoitteellisen toiminnan keskeiset ominaispiirteet sekä osaa soveltaa niitä annetuissa päätöksentekotilanteissa. Opiskelija osaa tulkita ja laskea intertemporaalisen valinnan tuleman. Opiskelija tunnistaa eri markkinatyypit ja niiden ominaispiirteiden merkityksen päätöksenteolle. Opiskelija osaa käyttää hyvinvoinnin taloustieteen työkaluja. Opiskelija Opintojaksot


174

tunnistaa epävarmuuden mallinnuksen ja roolin päätöksenteossa. Sisältö: Opintojaksossa esitellään mikrotaloustieteen peruskäsitteet ja perehdytään rationaaliseen taloudelliseen toimintaan erilaisissa markkina- ja päätöksentekotilanteissa. Kurssilla käydään läpi sekä kuluttajan teoriaa, eli esitellään ne välineet, joilla voidaan analysoida kuluttajien käyttäytymistä erilaisissa päätöksentekotilanteissa, että yrityksen teoriaa, eli annetaan näkemys yritysten toiminnasta markkinoilla erilaisten kilpailuolosuhteiden vallitessa. Myös riskin ja epävarmuuden huomioimista päätöksenteossa käsitellään. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 40 h luentoja, Internetoppimisympäristössä tehtävät harjoitukset ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan kurssin 721211P Kansantaloustieteen perusteet suorittamista. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, uusin painos; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu (luennot + harjoitukset). Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Riikka Nuutilainen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

721220A Matemaattinen taloustiede (Mathematical Economics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A (2. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kansantaloustieteen aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa tarpeellisia matemaattisia menetelmiä. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään lineaarialgebraa, differentiaali- ja integraalilaskentaa, matemaattista optimointia sekä dynaamista analyysia. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 30 h luentoja, 20 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Opintojakso edellyttää Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I:n ja II:n oppisisällön hallintaa. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4. painos, McGraw-Hill. New York, NY, 2005. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Juha Teirilä. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721247A Kilpailuanalyysi (Analysis of competition) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Englanti/suomi. Ajoitus: D (2. vuoden kevät).


Opinto-opas 2012 - 2013

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa sekä verbaalisesti että kuvioiden avulla osoittaa kuinka kilpailullisten markkinoiden, oligopolististen markkinoiden ja monopolimarkkinoiden toiminta poikkeaa toisistaan. Opiskelija osaa käyttää peliteorian periaatteita kuvatessaan talouden toimijoiden strategisia valintoja sekä osaa arvioida hinta- ja määräpohjaisen kilpailun vaikutusta markkinoiden tasapainoon ja kokonaishyvinvointiin. Sisältö: Opintojakso perehdyttää epätäydellisen kilpailun eri malleihin ja analyysimenetelmiin. Aiheina ovat mm. kartellit, hintadiskriminaatio, tuotedifferointi, peliteorian perusteet, strateginen käyttäytyminen sekä tutkimus- ja kehitystyö. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 24 h luentoja, luennoilla ilmoitettavat kotitehtävät ja itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Suositeltavat aiemmat opintojaksot: 721216A Mikrotaloustieteen perusteet. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: L.M.B. Cabral, Introduction to Industrial Organization. MIT Press. 2000. Kopsakangas-Savolainen, M. ja Svento, R. (2012): Modern Energy Markets, Springer, London. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

175

721218A Kansainvälisen talouden perusteet (ent. Kansainvälisen kaupan perusteet) (Principles of International Economics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: C-D (2. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija osaa selittää kansainvälisen kaupan vaikutukset talouteen. Lisäksi opiskelija osaa analysoida eri kauppapolitiikan keinojen vaikutukset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kansainvälisen kaupan vaikutukset talouteen. Lisäksi hän pystyy vertailemaan eri kauppapolitiikan välineitä ja niiden hyvinvointivaikutuksia. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen kaupan teorian peruskäsitteet ja niiden sovelluksia. Kurssilla esitellään kansainvälisen kaupan perinteisiä teoriamalleja ja uudempaan kansainvälisen kaupan kirjallisuuteen liittyviä epätäydellisen kilpailun ja strategisen käyttäytymisen malleja. Myös kauppapolitiikkaan ja globalisaatioon liittyviä aihealueita käsitellään. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Luentojen mahdollisesta järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat sekä kansainvälisestä taloudesta kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: 721211P Kansantaloustieteen perusteet. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Feenstra, R. ja A.M. Taylor (2011): International Economics, 2. painos; muu mahdollisesti myöhemmin ilmoitettava materiaali. Opintojaksot


176

Suoritustavat: Luento- ja / tai kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Marko Korhonen Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721248A/721334S Ympäristö- ja luonnonvaratalous (Environmental and Resource Economics) Laajuus: 5 op/6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A (3. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa graafisesti ja matemaattisesti esittää saastumisen yhteiskunnallisesti optimaalisen tason ja määritellä saastumisen säätelyn keskeisten ohjauskeinojen tehokkuusehdot. Hän kykenee käyttämään ympäristöhyötyjen tärkeimpiä rahamääräisiä arvottamismenetelmiä sekä selittämään empiirisesti ympäristöhyödykkeiden kysyntää. Lisäksi opiskelija osaa käyttää luonnonvarojen optimaalista käyttöä kuvaavia matemaattisia malleja ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Sisältö: Ympäristötaloudesta käsitellään yhteiskunnallisesti optimaalista saastetasoa, saastumisen hallinnollista säätelyä, päästöveroja, markkinoitavia päästölupia, ympäristöhyödykkeiden kysyntää, hedonisten hintojen menetelmää, matkakustannusmenetelmää, ehdollisen arvottamisen menetelmää ja valintakoemenetelmää. Luonnonvaratalouden osalta aiheena ovat uusiutumattomien luonnonvarojen tehokas käyttö yli ajan eli Hotellingin sääntö, kalastuksen ”open access” -ongelma, metsien kiertoaikamallit ja metsien suojelun talous. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 24 h luentoja ja 12 h harjoituksia. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat ja ympäristötaloustieteestä kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietoina suositellaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 721211P Kansantaloustieteen perusteet ja 721220A Matemaattinen taloustiede. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Kolstad, C.D. (2000): Environmental Economics; Hartwick & Olewiler (1998): The Economics of Natural Resources Use (2nd ed.). (Vaadittavat osat kirjoista sekä muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.); Lisäkysymykset: Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007): Environmental Economics in Theory and Practice (2nd ed.) (Vaadittavat osat kirjasta sekä muu materiaali sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.). Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustehtävät. Kurssin voi sisällyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää kurssin syventäviin opintoihin, tulee hänen tehdä erillinen harjoitustyö ja vastata tentissä lisäkysymyksiin. Harjoitustyön sisältö sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Artti Juutinen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Harjoituksiin osallistuttava vähintään 75 %:sti. Osallistujamäärä on rajattu.


Opinto-opas 2012 - 2013

721242A Työn taloustiede (Labour Economics) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B-C. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä kilpailevilla että epätäydellisesti kilpailevilla työmarkkinoilla. Opiskelija osaa myös selittää työttömyyden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä eritellä työttömyyteen vaikuttavia politiikkakeinoja. Sisältö: Yksilöiden ja kotitalouksien työn tarjonta, yritysten työn kysyntä, ammattiliittojen rooli työmarkkinoilla sekä kansantalouksien rakenteiden merkitys työmarkkinoilla. Järjestämistapa: Lähiopetus (kirjallisuuskuulustelu). Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat sekä työn taloustieteestä kiinnostuneet opiskelijat. Esitietovaatimukset: 721211P Kansantaloustieteen perusteet. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Borjas, G.: Labor Economics, McGraw-Hill, 2010, 5. ed.; Euroopan rakenteelliset jäykkyydet, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/4. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Tapani Kovalainen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721245A Taloudellinen kehitys (Development Economics) Laajuus: 5 op.

177

Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B (3. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tunnistavat kansantalouksien taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat (mm. väestörakenteeseen, koulutusjärjestelmiin ja kokonaistuotantoon sekä taloudelliseen kasvuun liittyvät) tekijät ja osaavat yhdistää niiden merkityksen eri kansantalouksien eriasteiseen kehittymiseen. Opiskelijat tuntevat taloudellisen kehityksen teoreettiset perusmallit ja niiden avulla saatujen empiiristen tulosten tärkeimmät indikaatiot taloudellista kehitystä koskevien mallien jatkokehittelylle muuttuvassa globaalissa taloudessa. Tältä pohjalta he osaavat ottaa kantaa mm. kehittyviä ja kehitysmaita koskevien kehitysapu- ja talouspoliittisten ohjelmien perusteluihin, sisältöihin ja odotettuihin tuloksiin sekä suhteessa taloudellisen kehityksen teorioihin että aikaisempiin empiirisiin tuloksiin. Sisältö: Opintojakso perehdyttää taloudellisen kehityksen empiiriseen aineistoon ja sen teoriaan. Kiinnostuksen kohteina ovat mm. maailman valtioiden välinen epätasainen tulonjako, köyhyys, väestön kasvu, muuttoliike ja talouspolitiikan vaikutukset taloudelliseen kehitykseen. Järjestämistapa: Lähiopetus (kirjallisuuskuulustelu). Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Kansantaloustieteen perusteet (721211P). Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Todaro, M.P & S.C. Smith: Economic Development. 10. painos, Opintojaksot


178

Addison Wesley, 2008. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede (Economics and Management of Intellectual Property) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: B. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee taloustieteen välineet, joilla voi arvioida immateriaalioikeuksien strategista merkitystä liikkeenjohdolle, niiden vaikutuksia innovaatiotoiminnan kannustimiin ja hyvinvointiin. Sisältö: Aihetta lähestytään lähinnä taloustieteen ja teknologiapolitiikan näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. patentit ja tekijänoikeudet, niiden laajuus ja kesto, innovaatioiden suojausstrategiat sekä immateriaalioikeuksien ja kilpailupolitiikan suhde. Kurssilla käsitellään myös immateriaalioikeuksia digitaalitaloudessa ja verkostotoimialoilla. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 12 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan kurssin 721211P Kansantaloustieteen perusteet suorittamista. Myös kurssin 721216A Mikrotaloustieteen perusteet suorittamista suositellaan ennen tätä kurssia. Yhteydet muihin opintoihin: Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Oppimateriaali: Scotchmer, S. Innovation and Incentives, MIT Press 2004. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Dosentti Tuomas Takalo. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan. Opetuskieli: Ajoitus: Vapaa. Osaamistavoitteet: Sisältö: Järjestämistapa: Toteutustavat: Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu


Opinto-opas 2012 - 2013

Kansantaloustieteen syventävät opinnot 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis inEconomics) Laajuus: 30 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A-D (4.–5. vuosikurssi). Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tieteellisen ajattelutavan, tutkimusmenetelmät, tutkielmansa aihepiirin ja tutkimusalueensa kirjallisuuden sekä pystyy tieteelliseen viestintään. Sisältö: Alkuraportti, loppuraportti, kypsyysnäyte sekä aktiivinen seminaarityöskentely. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Kaksi esitystä tutkielmaseminaarissa. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Suositellaan kurssien 721320S Mikrotaloudellinen analyysi ja 721310S Makrotaloudellinen analyysi suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. Kirja on tarkoitettu pääasiassa jatko-opiskelijoille, mutta siinä on hyödyllistä materiaalia myös taloustieteen tutkielman tekijälle. Suoritustavat: Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkielman kirjoittaminen ja kypsyysnäyte. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Aiheen valinta: Tutkielman aiheesta tulee keskustella kansantaloustieteen professo-

179

reiden tai muiden tutkijoiden kanssa. Aihe on sovittava vastuuprofessoreiden kanssa jo edellisen kevätlukukauden lopussa. Alkuraportti: Esityksen kesto on n. 20–30 minuuttia. Esityksessä tulee olla selvillä rajattu tutkimusongelma, aiheen teoreettista pohdiskelua sekä selvyys mahdollisen empiirisen tutkimusosan aineiston keräämisestä ja tutkimusmetodeista. Samoin on esitettävä alustava tutkielman sisällysluettelo ja alkuraportissa käytetty lähdemateriaali. Loppuraportti: Esityksen kesto on n. 30–40 minuuttia. Se sisältää lopulliset tutkimustulokset sekä alkuraportin esityksessä ehdotetut korjaukset ja lisäykset. Loppuraportti on esityskelpoinen, kun teoria ja tutkimustulokset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Loppuraportin esityksen jälkeen raportti viimeistellään seminaarissa tulleiden korjausehdotusten mukaan. Kirjallisten raporttien toimittaminen: Alku- ja loppuraporttien esityksiä varten on toimitettava paperikopiot professoreille ja mahdollisille muille ohjaajille. Seminaarin Optima-työtilaan ladataan kopio pdf-tiedostona. Kirjalliset raportit on toimitettava seitsemän päivää ennen tilaisuutta. Lisätiedot2: Osallistujamäärä on rajattu. 721310S Makrotaloudellinen analyysi (Macroeconomic Analysis) Laajuus: 6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A–B (4. vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa moderneja makrotaloustieteen malleja kokonaistaloudellisessa analyysissa. Opiskelija tuntee aineopintotason kurssia täsmällisemmin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kokonaistaloudellisen tutkimuksen uusimmat lähestymistavat, ja osaa käyttää Opintojaksot


180

teoreettisia malleja myös empiirisessä tutkimuksessa. Kurssilla opittavat menetelmät ja ajattelutavat ovat hyödyllisiä myös muilla taloustieteen osa-alueilla. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet tehdä teoreettinen/empiirinen opinnäytetyö. Sisältö: Kahden periodin mallit, johdatus dynaamiseen ohjelmointiin, neoklassinen kasvuteoria, reaalisten suhdannevaihteluiden teoria, etsintäteoria. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 40 h luentoja, 18 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen ja rahoituksen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: 721215A Makrotaloustieteen perusteet, 721220A Matemaattinen taloustiede. Lisäksi opintojakson 721320S Mikrotaloudellinen analyysi suorittamista suositellaan. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Puhakka, M.: Lecture Notes on Two-Period Models in Macroeconomics, Helsingin yliopisto. Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 78:1998 (viimeisin versio saatavissa netistä kurssin aikana); Minford, P. & D. Peel: Advanced Macroeconomics. A Primer. Edward Elgar 2002; Sørensen, P. B & H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw-Hill, 2005, Romer, D.: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, uusin painos + muu kurssin aikana jaettava artikkeli- ym. materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

721320S Mikrotaloudellinen analyysi (Microeconomic analysis) Laajuus: 6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: C-D (3. vuoden kevät). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muotoilla ja ratkaista kotitalouden ja yrityksen optimointimalleja. Opiskelija osaa tulkita yleisen tasapainon tuloksia. Opiskelija osaa perustella ja tulkita epävarmuuden vaikutuksia päätöksentekoon. Opiskelija osaa käyttää hyvinvoinnin taloustieteen työkaluja. Opiskelija osaa muotoilla ja tulkita strategisen käyttäytymisen perusmallit. Sisältö: Käsitellään mikroteorian keskeisiä tuloksia syventäen aineopintojen mikrotalousteorian perusteita.Yleinen tasapainoteoria käsitellään täsmällisemmin kuin edeltävässä jaksossa. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 40 h luentoja, 18 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen ja rahoituksen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan opintojaksojen 721216A Mikrotaloustieteen perusteet ja 721220A Matemaattinen taloustiede suorittamista ennen opintojaksolle ilmoittautumista. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Cowell, F. (2006): Microeconomics. Principles and Analysis ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.


Opinto-opas 2012 - 2013

721317S Kansainvälinen talous (International Economics) Laajuus: 6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: Ks. tenttilista. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouteen sekä raha- ja finanssipolitiikan vaikutukset avoimessa taloudessa. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen rahatalouden teoriaa. Kurssilla keskitytään maksutaseteoriaan ja rahapolitiikkaan sekä niiden sovelluksiin kansainvälisen talouden ongelmien tarkastelussa. Lisäksi kurssilla perehdytään valuuttakurssimuutosten vaikutuksiin taloudessa. Järjestämistapa: Lähiopetus (kirjallisuuskuulustelu). Toteutustavat: Kolme (3) kirjallisuuskuulustelua per lukuvuosi. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Suositellaan kurssien 721310S Makrotaloudellinen analyysi ja 721218A Kansainvälisen talouden perusteet suorittamista. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Obstfeld, M., Rogoff, K. Foundations of International Macroeconomics (luvut 1-5 ja 8-9). Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Marko Korhonen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi (Advanced Analysis of competition) Laajuus: 6 op.

181

Opetuskieli: Englanti/suomi. Ajoitus: Ks. tenttilista. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida epätäydellisen kilpailun markkinoita hyödyntäen mm. peliteoriaa. Opiskelija ymmärtää ja kykenee huomioimaan sekä epälineaarisen hinnoittelun erityispiirteitä todellisissa päätöksentekotilanteissa että epäsymmetrisen informaation roolin optimaalisia sopimuksia muodostettaessa. Sisältö: Opintojakson alussa käydään läpi ei-kooperatiivisen peliteorian alkeita, joiden avulla myöhemmin analysoidaan yritysten käyttäytymistä. Opintojaksolla käydään läpi mm. oligopolistista kilpailua, sanatonta yhteistyötä, markkinoille tulon roolia, R&D-kilpailua, tuotteiden laadun yhteensopivuuden ja standardien merkitystä. Lisäksi tarkastellaan epälineaarista hinnoittelua ja optimaalisia sopimuksia epäsymmetrisen informaation tilanteissa. Järjestämistapa: Lähiopetus (kirjallisuuskuulustelu). Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Suositeltavat aiemmat opintojaksot 721247A Kilpailuanalyysi. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Shy, Oz: Industrial Organization. Theory and Applications. MIT Press. 1995; muu mahdollisesti ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Opintojaksot


182

721342S Peliteorian perusteet (Game Theory) Laajuus: 6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: D. Osaamistavoitteet: Opintojakso perehdyttää lähes kaikilla taloustieteen osaalueilla tärkeän peliteorian perusteisiin. Sisältö: Kurssilla käsitellään peruskäsitteet, strategisen pelin muodot, dominoidut strategiat, Nash-tasapaino, sekastrategiat, pelin ekstensiivinen muoto, alipelitäydellisyys, toistetut pelit ja vajaan informaation pelit. Ennen tämän jakson suorittamista opiskelijalle suositellaan mikrotaloudellisen analyysin kurssia. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: 721216A Mikrotaloustieteen perusteet, 721247A Kilpailuanalyysi. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: VTT Marja-Liisa Halko. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721337S Finanssipolitiikka (Fiscal Policy) Laajuus: 6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: Ks. tenttilista. Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee finanssipolitiikan perusteet ja osaa selvittää kansantalouden finanssipoliittiset ongelmat. Sisältö: Finanssipolitiikka, verotuksen Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

vaikutukset, kasvupolitiikka. Järjestämistapa: Lähiopetus (kirjallisuuskuulustelu). Toteutustavat: Kolme (3) kirjallisuuskuulustelua per lukuvuosi. Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Kurssin 721310S Makrotaloudellinen analyysi suorittamista suositellaan ennen opintojaksolle osallistumista. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Benassy-Quere, A., B. Coeure, P. Jacquet & J. Pisani-Ferry: Economic Policy.Theory and Practice. Oxford University Press 2010. Luvut 1-3 ja 6-8. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721339S Ekonometrian tilastolliset perusteet (Statistical Foundations of Econometrics) Laajuus: 6 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: Opintojakso järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2013–14. Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa tilastollisia malleja taloudellisia ilmiöitä koskevien päätelmien tekemisessä.Vaikka ekonometrisessa päättelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin muussa tilastollisessa päättelyssä, liittyy taloudellisiin ilmiöihin ja taloustieteelliseen ajattelutapaan eräitä erikoispiirteitä, jotka eroavat muista tilastotieteen sovellusalueista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää lineaarisen regressiomallin lisäksi epälineaarista regressiota


Opinto-opas 2012 - 2013

ja yleistettyä momenttimenetelmää sekä osaa soveltaa instrumenttimuuttujia estimoinnissa. Opiskelija osaa myös tutkia lineaariseen malliin liittyvien oletusten voimassaoloa ja sopeuttaa päättelyä tutkittavan ilmiön erikoispiirteiden mukaan. Sisältö: Kurssin alussa esitellään monen muuttujan lineaarista regressiomallia ja siihen liittyvää asymptoottista teoriaa sekä mallin parametreja koskevien rajoitusten ja rakennemuutosten testaamista. Kurssilla käsitellään instrumenttimuuttujien käyttöä estimoinnissa ja estimointia silloin, kun mittausvirheitä esiintyy muuttujien mitatuissa arvoissa. Lineaarisen regressiomallin lisäksi käsitellään epälineaarista regressiota ja yleistettyä momenttimenetelmää. Kurssilla tutustutaan päättelyyn heteroskedastisuuden ja autokorreloituneiden virheiden tapauksissa. Kurssi sisältää aikasarja-analyysin ja paneeliaineistojen analyysin perusteet. Aikasarja-analyysin yhteydessä käsitellään kointegraatiota ja autoregressiivistä ehdollista heteroskedastisuutta. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Kurssiin kuuluu luentojen lisäksi osittain pakolliset laskuharjoitukset, joissa opiskelijat esittävät ratkaisujaan etukäteen annettuihin lasku- ja tietokonetehtäviin. Kohderyhmä: Taloustieteiden ja matemaattisten tieteiden opiskelijat. Esitietovaatimukset: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 ja 2,Tilastotieteen perusmenetelmät 1, Ekonometrian perusteet. Yhteydet muihin opintoihin:

183

Oppimateriaali: William H. Greene: Econometric Analysis (Prentice Hall). Suoritustavat: Tentti. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Jussi Klemelä. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Opintojakso järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2013–14. 721336S Erikoisaihe Laajuus: Laajuuden mukaan. Opetuskieli: Ajoitus: Vapaa. Osaamistavoitteet: Sisältö: Järjestämistapa: Toteutustavat: Kohderyhmä: Kansantaloustieteen pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Suoritustavat: Luentoja ja/tai omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja/tai laaja essee (n. 20 sivua). Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Työssä oppimista Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Opintojaksot


184

6.5.4 Laskentatoimi Laskentatoimen perusopinnot 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta (Bookkeeping and Financial Reporting) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syksy, A-B, 1. vuosikurssi. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti. Sisältö: Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa: tulojen ja menojen jaksottaminen, poistot, verojaksotukset, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, omaisuus- ja pääomaerien arvostaminen sekä tilinpäätöksen erät ja tilinpäätöstaulukon käyttö. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 30 h luentoja, 60 h harjoituksia, 45 h omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin. Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Ei ole. Yhteydet muihin opintoihin: Ei ole. Oppimateriaali: Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos). Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Arviointiasteikko: 1–5 Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (Financial Statement and Tax Planning) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syksy - kevät, B-D, 1. vuosikurssi. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan Suomen yritysverotuksen pääkohdat ja osaa soveltaa oppimaansa osana tilinpäätössuunnittelua. Lisäksi harjoitustyön suoritettuaan opiskelija osaa laatia pienimuotoisen tilinpäätöksen. Sisältö: Erilaiset yrityksen tilinpäätöstilanteet, kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen, keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä tilinpäätössuunnittelun tarkastelu prosessina. Kurssi alkaa kirjanpitokäytäntöön ja tilinpäätössuunnitteluun orientoivan harjoitustyön tekemisellä. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 20 h harjoitustyön ohjausta mikroluokkatyöskentelynä ja 28h ryhmäkohtaista harjoitustyön tekemistä, 30 h luentoja, 12 h harjoituksia, 45 h omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin. Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitietona suositellaan, että kurssi 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta on suoritettu tai opiskelijalla on vastaava kirjanpidon ja tuloslaskennan tuntemus. Yhteydet muihin opintoihin: Ei ole. Oppimateriaali: Leppiniemi & Walden:


Opinto-opas 2012 - 2013

Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Weilin & Göös, (uusin painos);Tomperi, S.Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOYpro Oy. (Uusin painos, soveltuvin osin). Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luentoja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: C. Osaamistavoittet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen peruskäsitteet sekä osaa käyttää kannattavuus- ja kustannuslaskennan keskeisiä menetelmiä kuten katetuottolaskentaa, kustannuspaikka- ja kaksivaiheista suoritekohtaista laskentaa (lisäys ja jakolaskenta), sekä toimintolaskentaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa myös perustella, mitä kustannuksia tulisi kulloinkin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa kustannuspohjaisen hinnoittelun eri menetelmät sekä pystyy käyttämään investointilaskennan perusmenetelmiä erityisesti johdon päätöksenteon näkökulmasta. Sisältö: Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut

185

ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Yht. 40h luentoja ja harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Ei. Yhteydet muihin opintoihin: Ei. Oppimateriaali: Drury, C.: Management and cost accounting, 7th ed. Cengage Learning EMEA. Chapters 1-13 (in 7th edition pages 5-317); Supplementary material in Finnish: Vehmanen P. & Koskinen K.: Tehokas kustannushallinta. WSOY, Ekonomia -sarja 1997 Chapters 1-2, 4-7, 9. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johdon laskentatoimen professori. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721180P Tilinpäätösanalyysi (Financial Statement Analysis) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: C-D. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilinpäätösanalyysin eri vaiheet sekä tunnistaa tärkeimmät tilinpäätöksen oikaisua vaativat tuloslaskelman ja taseen erät. Hän osaa laskea ja tulkita yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä rahoituksellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää eri tunnuslukujen väliset yhteydet sekä tietää kassavirtalaskelman sisällön ja virtalaskelmia kuvaavien tunnuslukujen tulkinnan. Opiskelija tunnistaa tilinpäätösanalyysin perusOpintojaksot


186

teella havaittavat yrityksen konkurssin ajautumisen keskeiset tunnusmerkit. Opiskelija oppii hyödyntämään yritysanalyysiohjelmaa yrityksen talouden analysoinnissa, suunnittelussa sekä johdolle raportoinnissa. Sisältö: Tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman sisältö, tilinpäätösanalyysin periaatteet ja vaiheet, tuloslaskelman ja taseen oikaiseminen, tunnuslukujen laskeminen ja tulkinta, kassavirtalaskelmat, konkurssiprosessi ja konkurssiin ajautumisen tunnusmerkit, työkaluja tunnuslukujen välisten riippuvuuksien analysointiin. Järjestämistapa: Lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen. Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, mikroluokkaopetus 9 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä 50 h ja itsenäinen perehtyminen tenttikirjallisuuteen 63 h. Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kurssi 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta. Yhteydet muihin opintoihin: Ei saatavilla. Oppimateriaali: Kallunki, J-P. & Lantto, A-M. & Sahlström, P. (2008 tai uud.).Tilinpäätösanalyysi IFRS- maailmassa. Economica, Helsinki: Talentum. Yritystutkimus- neuvottelukunta:Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus, Helsinki 2005. Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointiasteikko: 1–5 Vastuuhenkilö: NN Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Laskentatoimen aineopinnot

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

721156A Laskentatoimen seminaari (Seminar in Accounting) Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Laajuus: 10 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: Periodit C-D. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida tieteellistä tekstiä sekä valita kriittisesti tutkimusmateriaalia ja -aineistoja. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös analysoida, tulkita ja muotoilla uudelleen tieteellistä tietoa sekä tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa raportoida tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset kirjallisesti sekä esittää ne suullisesti. Sisältö: Opintojaksolla laaditaan kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Järjestämistapa: Lähiopetus + itsenäinen työskentely. Toteutustavat: Seminaarityöskentely. Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat ja laskentatoimen pitkän sivuaineen opiskelijat Esitietovaatimukset: Perus- ja aineopintotasoisia opintoja Yhteydet muihin opintoihin: 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Oppimateriaali: Luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Hyväksytty kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma, osallistumi-


Opinto-opas 2012 - 2013

nen seminaarityöskentelyyn. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointiasteikko: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Hannele Kantola ja Tiina Henttu-Aho. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ECTS credits: 5 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Autumn, period A. Learning Outcomes: Upon completion of the course, the student will be able to interpret and analyze financial statements and understand how and why managers can utilize the flexibility in financial reporting to manipulate the numbers for their own purposes. The student knows how to prepare forecasts of the future financial statements and understands the valuation process. Having completed the course, the student is able to value a firm using real-world data. Contents: The basic concepts of financial accounting: accrual accounting, matching principle and revenue recognition. Financial statements: income statement, balance sheet, and cash flow statement. Valuation models: free cash flow model and residual earnings valuation model. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 50 h of lectures, 12 h of exercises and 20 h of group work without guidance.

187

Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the completion of the following course prior to enrolling for the course unit: 721171P Bookkeeping and Financial Reporting. Recommended optional programme components: Not applicable. Recommended or required reading: Revsine, Collins, Johnson & Mittelstaedt: Financial Reporting and Analysis, 5th. ed. (2011). McGraw-Hill/Irwin; Easton, McAnally, Fairfield, Zhang & Halsey: Financial Statement Analysis & Valuation, 2nd ed. (2009), Cambridge Business Publishers. Assessment methods and criteria: This course unit utilizes continuous assessment. During the course unit, there are six exercises that are returned via Optima. In addition to this, each group returns a written report (term paper) that contains the required valuation of a specific firm. Finally, the students are required to complete the final exam. Grading: 1–5. Person Responsible: Assistant Professor Henry Jarva. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721176A Management Control ECTS credits: 5 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: The course unit is held in the autumn semester, during period A. It is recommended to complete the course on the second year of studies. Learning outcomes: Upon completion of the course students can define the basic structure of a management control system. They are thus able to describe the Opintojaksot


188

design and development needs of management control systems. Students can also apply basic accounting control tools, such as budgets and variance analysis, to simple control problems. Contents: Management control system design and development, budgets and standards, variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing, performance measurement. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises 30 h, self-study 135h, which includes optional case assignments. Target group: Accounting major students and students with a long minor in accounting. Prerequisites and co-requisites: The basic courses of accounting or equivalent knowledge. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Drury, C.: Management & Cost Accounting 7th Ed. 2008 (Parts 4 & 5, pp. 346-591), Cengage Learning EMEA; Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A.: Management control systems – performance measurement, evaluation and incentives, Prentice-Hall, 2nd Ed. 2007; lecture notes and exercises. Assessment methods and criteria: Students complete the course in the faculty examination based on lectures and required readings. Students may also collect points for the exam during the course by completing optional home assignments. The assessment of the course is based on the learning outcomes of the course unit, which means that in the examination and/or home assignments they need to show both the ability Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

to describe theory in writing and to apply basic control tools by calculations. Grading: 1–5 Person responsible: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721187A International Management Accounting and Control ECTS credits: 5 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: The course unit is held in the spring semester, during period D. It is recommended to complete the course on the second or third year of studies. Learning outcomes: By the end of the course, students can describe how multinationality affects management accounting and control systems. They can identify and discuss different viewpoints to be taken into account in controlling multinational operations and are able to relate these viewpoints to practical cases. Contents: Management accounting and control systems from the perspective of multinational corporations, the role of accounting as a decision-making tool in strategic decisions, the effects of corporate strategy and organizational structures on accounting and control systems and the varied influences of cultural and social aspects of management control on people’s behaviour. Mode of delivery: Blended teaching (face-to-face and web-based teaching). Learning activities and teaching methods: Lectures with small groupbased exercises 20h, On-line work 10h, independent and/or group work for a written


Opinto-opas 2012 - 2013

case-based assignment + peer review 70h, self-study 35h. Target group: Accounting major students and students with a long minor in accounting. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is the completion of the course 721176A Management Control before enrolling for the course unit. Recommended optional programme components: Courses of Management Accounting specialisation. Required reading: Collection of Articles and other lecture material; Hopper, T.; Scapens, R.W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 4, 5,7 and 10) Prentice Hall, 3rd edition (2007). Assessment methods and criteria: Students write a case assignment, which includes participating in web-based discussions during the course unit and a peer review of another case assignment, and complete a lecture and literature examination. Case assignment comprises 2/3 of the final grade and examination 1/3. Assessment is based on the learning outcomes of the course unit and the more detailed assessment criteria will be available in the course material. Grading: 1–5 Person responsible: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721186A Tilintarkastus (Auditing) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi Ajoitus: A. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan

189

tilintarkastuksen peruskäsitteistöä ja tunnistaa sen tavoitteet. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan tilinpäätösinformaatiota tilintarkastusprosessin suorittamiseksi. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan tilintarkastuksen yleistä kulkua, kirjanpidon tarkastusta, tilinpäätöksen tarkastusta, hallinnon tarkastusta raportteineen sekä sisäisen valvonnan pääperiaatteita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään tilintarkastuksen ajankohtaisiin kehitysnäkymiin. Järjestämistapa: Kontaktiopetus. Toteutustavat: 24 h luentoja, 16 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: 72117P Kirjanpito ja tuloslaskenta. Yhteydet muihin opintoihin: Ei. Oppimateriaali: KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2010; KHT-yhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2010; KHTyhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2010; Raappana: Tilintarkastus. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajoitettu. 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt (Group Accounting and Business Combinations) Laajuus: 5 op. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: A. Opintojaksot


190

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen perusperiaatteita ja systematiikkaa. Lisäksi opiskelija osaa tulkita ja käyttää tarvittavaa laskentainformaatiota konsernitilinpäätöksen laatimiseksi. Sisältö: Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa ja käydään läpi konsernitilinpäätöksen keskeiset laadintaperiaatteet. Lisäksi käsitellään yritysjärjestelyiden ja verotuksen kysymyksiä mm. sulautumisen ja yhtiöittämisen verotusvaikutuksia. Järjestämistapa: Kontaktiopetus. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: 72117P Kirjanpito ja tuloslaskenta ja 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Yhteydet muihin opintoihin: Ei. Oppimateriaali: Ahti, Tikkanen & Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat. 2001 tai uusin painos; Raappana: Konsernitilinpäätös. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: 1–5. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajoitettu. 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting ECTS credits: 5 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period B. Learning Outcomes: After this course Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

the student can classify different costs and analyze how potential actions selected by management will affect the firm’s income. The student can build up a traditional costing system and an ABC system and compare product profitability of these alternative systems. The student can apply discounted cash flow approach for analyzing the profitability of a certain investment project. Finally, the student can apply a selected valuation model to calculate the value of the firm. Contents: Case problems simulating different decision-making situations. Students apply the methods of financial analysis, capital budgeting, cost accounting etc. covered in various courses preceding this course. Mode of delivery: Face to face teaching in form of lectures and students´ presentations. Learning activities and teaching methods: 14 h class discussions and students´ presentations, 80 h teamwork and 40 h self-study. The term paper is a group work and the term papers are presented and discussed in the class. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the completion of the following courses prior to enrolling for the course unit: 721170A Financial Analysis and Firm Valuation and 721172P Management Accounting. Recommended optional programme components: Not applicable. Recommended or required reading: Case material provided by the lecturer. Assessment methods and criteria: Students form groups in the beginning of the course and analyze the case problems as teamwork. Each group returns a written report that contains the required analyses and con-


Opinto-opas 2012 - 2013

clusions for each case problem before the class discussions. The groups present their reports in class discussions, and the cases are analyzed together with other groups. Grading: 1–5. Person Responsible: Hannele Kantola. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721184A Accounting Information Technology ECTS credits: 5 ECTS credits Language of instruction: English Timing: C. Learning outcomes: After this course the student can evaluate how the management control of organizations rests upon its technological infrastructure, particularly ERP systems. The student will also be able to evaluate the requirements that such developments impose on management accountants and the management accounting function. In addition, s/he will be able to analyze the key research issues related to this topic. Contents: Theoretical and practical issues on management accounting and reporting systems function in a modern ICT environment. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 24 hours of lectures including visitors, case presentation. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting). Recommended optional programme components: None. Recommended or required reading:

191

Collection of articles. Supplementary readings for Finnish students: Granlund, M. & Malmi, T. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. WSOY 2004. Assessment methods and criteria: Literature examination, case presentations. Grading: 1–5. Person responsible: Professor in management accounting. Work placement: None. Other information: The number of students is limited. Laskentatoimen syventävät opinnot 721130S Master’s Thesis in Accounting ECTS credits: 30 ECTS credits. Language of instruction: Finnish, Timing: A-D. Learning outcomes: After completion of the master’s thesis work student is able to form research problems in the area of accounting and solve them scientifically using appropriate research tools. Contents: During seminars student will present four separate papers starting from the research plan and ending with the final report. Mode of delivery: Face-to -face teaching Learning activities and teaching methods: Starting lecture and seminars, Master’s thesis. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721156A Seminar in accounting. Recommended optional programme components: None. Assessment methods and criteria: Seminars and Master’s thesis. Grading: 1-5. Opintojaksot


192

Person responsible: Professor Janne Järvinen and other professors of Accounting. Work placement: None. Other information: The number of students is limited. A separate English group for FMA students will be arranged. 721191S Financial Accounting Theory ECTS credits: 6 ECTS credits Language of instruction: English. Timing: D. Learning outcomes: After the course the student is familiar with the main research areas in financial accounting and reporting. The student will acquire basic knowledge for understanding and solving specific research problems in financial accounting. The student will also have better tools to choose the topic of their Master´s thesis. After attending and passing the course, the student can use SAS program in adjusting research data and completing empirical analysis. Contents: Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value relevance of different type accounting information. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 18 h of lectures and 20 hours of exercises. Target group: Accounting majors. Prerequisites and co-requisites: 721170A Financial analysis and firm valuation. Recommended optional programme components: None. Recommended or required reading: Scott, W. R. (2002). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-Pekka Kallun-

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

ki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes. Assessment methods and criteria: Literature examination and term paper. Grading: 1–5. Person responsible: Markku Vieru. Work placement: None. Additional information: The number of students is limited. 721192S Approaches in Management Accounting Research ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: B-C. Learning outcomes: Upon completion of this course the student will distinguish between the major paradigms and research traditions in management accounting, as well as their philosophical foundations. S/ he will recognize different types of research processes and scientific journals in management accounting, and, ultimately, will be able to use this information in his/ her own Master’s thesis work. Contents: Research traditions, field and case studies, contingency theory, management accounting journals. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 10 h of lectures and 12 h of article seminars. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: No Recommended or required reading: Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and a selection of articles.


Opinto-opas 2012 - 2013

Assessment methods and criteria: Phase one: Lecture and literature examination. Phase two:Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar sessions. Grading: 1–5. Person responsible: Professor in management accounting. Work placement: None. Additional information: The number of students is limited. 721190S Advanced Firm Valuation ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: D. Learning Outcomes: After this course the student can compare different firm valuation models, identify their advantages and disadvantages and assess their usability in different settings. Finally, the student can apply the valuation models and analyze their applicability in special cases of firm valuation. Contents: The use of valuation models and financial statements in equity valuation and managerial decision making. Special cases of firm valuation. Empirical evidence from the use of valuation models as well as value relevance of different types of financial information. Mode of delivery: Face-to-face teaching, case presentations and discussions. Learning activities and teaching methods: 30 h of lectures, 6 h of class discussions/ group. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the completion of the following courses prior to enrolling for the course unit: 721170A Financial Analysis

193

and Firm Valuation. Recommended optional programme components: Not applicable. Recommended or required reading: Penman, S. A. (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGrawHill; research articles; and cases. Assessment methods and criteria: Exam, case exercises and term paper. Grading: 1–5. Responsible person: Professor JuhaPekka Kallunki. Language of instruction: English. Work placement: Not applicable. Other information: Not applicable. 721194S Advanced Cost Accounting ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: D. Learning outcomes: After this course the student can construct cost accounting systems and critically evaluate the choices made in their design. S/he will be able to distinguish the systems that are most likely to be suitable for particular types of organizations. The student will also be able to use spreadsheet tools in performing complex cost accounting and budgeting calculations. Contents: Cost allocation theory and practise, absorption cost systems, activitybased costing. Mode of delivery: Face-to-face –teaching. Learning activities and teaching methods: 12h of lectures + case study exercises, 24h excel-based exercises. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting). Recommended optional programme Opintojaksot


194

components: None. Recommended or required reading: Cooper, R. & Kaplan, R. The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. Prentice-Hall 1999. Zimmerman, J. Accounting for Decision Making and Control, 2nd ed. Irwin. 1997 (4th edition is also applicable). Assessment methods and criteria: Literature examination and exercises. Grading: 1–5. Responsible person: Professor in management accounting. Work placement: None. Additional information: The number of students is limited. 721189S Advanced Financial Analysis ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Autumn, B. Learning Outcomes: After passing the course, the student is able to use the analysis tools frequently applied in financial accounting. Thus, the student is able to assess and produce information needed in decision-making related to financial information. Moreover, the student is able to make their own research in the area of financial analysis literature. Contents: Distributional properties of financial ratios, predictability of the accrualand cash flow-based financial statement items, and economic interpretation of financial ratios. Mode of delivery: Face-to-face –teaching in form of lectures, seminars and student’s presentations. Learning activities and teaching methods: 26 h of lectures and seminars. The term paper is completed as a group work and presented and discussed in the Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

class. Self-study. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the understanding of financial reporting and financial analysis. Therefore, the recommended prerequisite is the completion of the following course prior enrolling for the course unit: 721170A Financial Analysis and Firm Valuation. Recommended optional programme components: NA. Required reading: Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Reading package. Assessment methods and criteria: The assessment criteria of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Assessment covers exam and term paper (a group work) including the term paper presentations and discussions. Grading: 1-5. Person responsible: Professor Petri Sahlström. Work placement: NA. Other information: The number of students is limited. 721195S Advanced Management Control ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: The course unit is held in the autumn semester, during period B. It is recommended to complete the course in the master’s stage of studies. Learning outcomes: Upon the completion of the course students can identify various theoretical perspectives on studying management control systems. Students are able to analyze management accounting and control research with the help of those perspectives, which assists them in their


Opinto-opas 2012 - 2013

Master’s Thesis work. They are also able to combine the research findings to their own experiences and real business life. Students can thus compare the functionality of different accounting control tools and assess the multifaceted influences management accounting and control tools may have on the organization and on people’s behaviour. Contents: The organizational and people side of accounting and control systems: how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance measures may be used to influence, motivate and control what people do in organizations. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures with small groupbased exercises 20h, term paper 70h, selfstudy 72h. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the completion of the course 721176A Management Control before enrolling for the course unit. Recommended optional programme components: Courses of Management Accounting specialisation Required reading: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice Hall, 3rd edition (2007); A Collection of Articles. Assessment methods and criteria: Students complete a lecture and literature examination and write a term paper independently or in a group. Both comprise 50% of the final grade. Assessment is based on the learning outcomes of the course unit and the more detailed assessment criteria will be available in the course material. The students may also choose to compensate a

195

part of the exam by participating actively in the lectures. Grading: 1–5. Person responsible: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721197S Advanced International Accounting Scope: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Autumn, period B. Learning Outcomes: After passing the course, the student is able to interpret and apply the most difficult issues of International Financial Reporting Standards (IFRS) such as lease accounting, measurement of financial instruments and impairment of assets. In addition, the student is able to take a critical view on the IFRS Conceptual Framework. Contents: The course comprises the following IFRSs: Impairment of Assets (IAS 36), Property, Plant and Equipment (IAS 16), Intangible Assets (IAS 38), Leases (IAS 17) and Financial Instruments (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, and IFRS 9). Mode of delivery: Face-to-face teaching and independent work. Learning activities and teaching methods: 12 h of lectures and 20 h of self-study. The course includes an intensive IFRS seminar day (8 h). Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721170A Financial Analysis and Firm Valuation recommended as previous studies. Recommended optional programme components: Not applicable. Opintojaksot


196

Recommended or required reading: MacKenzie, Coetsee, Njikizana, Chamboko, Colyvas & Hanekom: Wiley IFRS 2012: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, 9th ed. (2012), Wiley; Lecture notes. Assessment methods and criteria: In order to participate in the seminar, students must pass the pre-exam (accounts 30% of the grade). Finally, the students are required to complete the final exam (accounts 70% of the grade). Grading: 1–5. Person Responsible: Assistant Professor Henry Jarva. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721193S Advanced Auditing ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Spring, C. Learning Outcomes: After passing the course, the student is able to apply key theories underlying the audit process and research. Thus, the student is able to justify decisions made in audit work and research projects. For example, the student is able to assess audit risk and take it into account when planning audit tasks or when pricing audit services. Contents: Reasons why auditing exists. Concept of audit quality – quality surrogates. Audit sampling theories and applications. Professional responsibilities and ethics. Audit pricing. Mode of delivery: Face-to-face – teaching in form of lectures, seminars and student’s presentations. Learning activities and teaching Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

methods: 30 hours of lectures and seminars. These include class discussions with a visiting executive and students’ presentations. The term paper is completed as a group work and presented and discussed in the class. Self-study. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the understanding of financial reporting and basics of auditing. Therefore, the recommended prerequisite is the completion of the following courses prior enrolling for the course unit: 721170A Financial Analysis and Firm Valuation and 721186A Tilintarkastus. Recommended optional programme components: NA. Required reading: Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2010 or newer. Reading package provided by the lecturer. Assessment methods and criteria: The assessment criteria of the course unit are based on the learning outcomes of the course unit. Assessment covers the exam, the term paper (a group work) including the term paper presentations and discussions, preparation of in class discussions and presentations (group work). Grading: 1-5 Person responsible: Professor Petri Sahlström. Work placement: NA. Other information: The number of students is limited. 721128S Corporate Governance ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: A-B. Learning Outcomes: After passing the


Opinto-opas 2012 - 2013

course, students can distinguish the key elements of the governance system of the firm, are able to recognize the warning signs of the potential collapse of the governance system, can assess the features of different executive incentive system, and are able to recognize situations of likely accounting fraud. Mode of delivery: Face-to-face –teaching, case presentations and discussions. Learning activities and teaching methods: 30 h of lectures, 6 h of class discussions/group. Contents: Lectures, case problems and videos simulating governance-related decisions. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: None.

197

Recommended optional programme components: Not applicable. Assessment methods and criteria: Exam and case exercises. Grading: 1-5. Recommended or required reading: Kenneth Kim, John Nofsinger and Derek Mohr (2010), ’Corporate Governance’, 3rd Edition, Pearson Prentice Hall; lecture notes; research articles; and cases. Responsible person: Professor Juha-Pekka Kallunki. Language of instruction: English. Work placement: Not applicable. Other information: Not applicable.

Opintojaksot


198

6.5.5 Markkinointi Markkinoinnilla on tärkeä rooli yrityksen liiketoimintastrategiassa. Markkinointi oppiaineena tarkastelee liiketoiminnan eri sidosryhmäsuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden ja –verkostojen kannattavaa johtamista. Markkinoinnin yksikössä onkin tarjolla suuri määrä vaihtoehtoisia opintoja, joiden avulla voit räätälöidä tutkintosi niin, että saat kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Markkinoinnin yksikössä voit kehittää asiantuntemusta markkinoinnin peruskysymysten alueella, perehtyä yritysten logistisiin toimintoihin tai oivaltaa liiketoiminnan digitalisoitumisen merkityksen globaalissa markkinassa. Kummiopettajasi ja laitoksen opintovastaavan tuella suunnittelet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) kiinnostuksesi ja henkilökohtaisten tavoitteidesi pohjalta. Sivuaineita on mahdollista valita sekä tiedekunnan sisältä että muilta tieteenaloilta. Oppiaineen opintoneuvoja ja kummiopettajasi auttavat valinnoissa. Tarkemmat ja

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

viimeisimmät tiedot opintojaksojen työskentelymuodoista löydät tiedekunnan nettisivuilta kohdasta: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opetus. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Tässä oppaassa kuvataan kurssien tiedolliset ja taidolliset tavoitteet ja sisällöt. Markkinoinnin laitoksen tavoitteena on lisäksi kehittää koko koulutuksen ajan pätevyyksiä kahdeksalla avainalueella: • esiintymistaitoa, • ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja, • tieteellistä kirjoittamista, • kriittistä ajattelua ja argumentointia, • metaoppimista, • kielitaitoa, • tutkimusmenetelmiä ja • kokonaisuuksien hahmottamista ja ongelmanratkaisua. Perusopintojen aikana keskitytään käsitteisiin, aineopinnoissa niiden soveltamiseen ja analysointikykyyn ja syventävissä opinnoissa omaan argumentointiin. Esimerkkejä opetusteoista liittyen pätevyyksiin löydät seuraavasta taulukosta:


Opinto-opas 2012 - 2013

199

Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmät

Kvalitatiiviset ja ja Kvalitatiiviset Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset kvantitatiiviset kvantitatiiviset menetelmät. menetelmät. menetelmät. Harjoitustöissä aineiston Harjoitustöissä Harjoitustöissä aineiston aineiston keruuta tieteellisin keruuta tieteellisin keruuta tieteellisin menetelmin. menetelmin. menetelmin. Harjoitellaan Harjoitellaan Harjoitellaan tutkimuksen tekoa tutkimuksen tutkimuksen tekoa tekoa seminaariprosessissa. seminaariprosessissa. seminaariprosessissa.

Menetelmän Menetelmän Menetelmän itsenäinen itsenäinen käyttö käyttö itsenäinen käyttö graduprosessissa. graduprosessissa. graduprosessissa. Uuden tiedon Uuden Uuden tiedon tiedon luominen tiedon luominen tiedon luominen tiedon soveltamisen lisäksi. soveltamisen soveltamisen lisäksi. lisäksi.

Kokonaisuuksien Kokonaisuuksien Kokonaisuuksien hahmottaminen hahmottaminen ja ja hahmottaminen ja ongelmanratkaisu ongelmanratkaisu ongelmanratkaisu

Käsitteiden itsenäinen Käsitteiden Käsitteiden itsenäinen itsenäinen soveltaminen. soveltaminen. soveltaminen. Ilmiön syvärakenteiden Ilmiön syvärakenteiden Ilmiön syvärakenteiden analysointi. analysointi. analysointi. Case‐harjoitukset. Case‐harjoitukset. Case‐harjoitukset. Projektityöt Projektityöt yrityksiin, yrityksiin, Projektityöt yrityksiin, seminaarityöt. seminaarityöt. seminaarityöt.

Ongelmalähtöinen Ongelmalähtöinen Ongelmalähtöinen lähestymistapa. lähestymistapa. lähestymistapa. Itsenäiset Itsenäiset Itsenäiset toteutukset, toteutukset, toteutukset, opettaja vain opettaja opettaja vain vain tukevassa tukevassa roolissa. roolissa. tukevassa roolissa.

   

Opintojaksot


Projektityöt yrityksiin, roolissa. Case‐harjoitukset. seminaarityöt. Projektityöt yrityksiin, seminaarityöt.

200

Opinto-opas 2012 - 2013

MarkkinoinninMarkkinoinnin oppiaine oppiaine Markkinoinnin oppiaine

Kandidaatin tutkinto Kandidaatin tutkinto Kandidaatin tutkinto

Johdatus markkinointiin Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Kuluttajakäyttäytymin Tuote- ja Tuote- ja B2B marketing BusinessKuluttajakäyttäytymin logistics Kuluttajakäyttäytyminen Tuote- markkinastrategiat ja B2B marketing Business logistics B2B marketing Business logistics en markkinastrategiat en markkinastrategiat

Valinnaiset aineopinnot (valitse vähintään viisi kurssia)

Valinnaiset aineopinnot (valitse viisikurssia) kurssia) Valinnaiset aineopinnot (valitsevähintään vähintään viisi

Customer Relationship Industrial Sales Management Brändijohtaminen Customer Relationship Management Industrial Sales Management Brändijohtaminen Brändijohtaminen Industrial Sales Management Management Integroitu Kaupan ketjuliiketoiminta Kilpailukykyinen hinnoittelu Integroitu markkinointiviestintä Integroitu Kaupan ketjuliiketoiminta hinnoittelu Kaupan ketjuliiketoiminta Kilpailukykyinen Kilpailukykyinen hinnoittelu markkinointiviestintä Logistics Systems markkinointiviestintä Markkinoinnin yritysprojekti Muita markkinoinnin opintoja Logistics Systems Analysis Markkinoinnin yritysprojekti Muita markkinoinnin opintoja Logistics Analysis Systems Markkinoinnin yritysprojekti Muita markkinoinnin opintoja Yrityksen liikesuhteiden Analysis Services Marketing Tietoverkkoliiketoiminta Yrityksen liikesuhteiden hallinta Services Marketing Tietoverkkoliiketoiminta hallinta Yrityksen liikesuhteiden

Services Marketing

Tietoverkkoliiketoiminta

Yhteiset opinnot (60op) Yhteiset opinnot (60op) Sivuaineopinnot (50-60op) Sivuaineopinnot (50-60op) Yhteiset opinnot (60op)

hallinta

Sivuaineopinnot (50-60op)

Markkinoinnin seminaari/kandidaatin tutkielma Markkinoinnin seminaari/kandidaatin tutkielma 6

Opintojaksot

6 Opintojaksot Markkinoinnin seminaari/kandidaatin tutkielma

6 Opintojaksot Opinto-opas 2012–2013

192

Maisterin tutkinto Markkinoinnin teoriat Verkostojen teoria

Valinnaiset syventävät opinnot (valitse vähintään kolme kurssia) Current Issues in Service Marketing

Digitaalinen markkinointi

Informaatioverkostojen taloustiede

Markkinoinnin organisointi

Purchasing and Supplier Relationships

Special Issue

Strategisen markkinoinnin johtaminen

Supply Chain Management

Sivuaineopinnot (50-60op) Markkinoinnin pro gradu-tutkielmaseminaari Opintojaksot

Kanditutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • soveltaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja teorioita käytännön


Opinto-opas 2012 - 2013

Kanditutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • soveltaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja teorioita käytännön liike-elämään yritysten välisen markkinoinnin, kuluttajakäyttäytymisen, strategisen markkinoinnin suunnittelun ja logistiikan alueilla, • soveltaa markkinoinnin teorioita itse valitsemillaan painopistealueilla, • tehdä tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen, • arvioida alaan liittyviä ongelmia analyyttisesti ja kuhunkin toimintaympäristöön soveltaen, • kriittisesti argumentoida ja raportoida käytännön liike-elämän ilmiöitä, • viestiä suullisesti ja kirjallisesti kohdeyleisö huomioiden, myös englannin kielellä, • työskennellä ryhmässä vastuullisena ryhmän jäsenenä, • tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittymiseen. Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi • tuottaa uutta markkinoinnin alan tietoa liike-elämän tarpeisiin, • johtaa markkinoinnin toimintoja työskentelyorganisaatiossaan, • analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja käytänteitä käyttäen markkinoinnin käsitteitä laaja-alaisesti, • asettaa itselleen tavoitteita ja työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi, • viestiä selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa.

201

Markkinoinnin laitokselta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee markkinoinnin johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat tuotehallinta, asiakassuhteiden hoitaminen sekä erilaiset markkinoinnin palvelutehtävät kuten markkinointiviestintä, markkinointitutkimus ja konsultointi. Markkinoinnin alan tieteellinen tutkimus kansainvälisellä tasolla on myös yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, johon tutkinto antaa hyvät edellytykset. Markkinoinnin perusopinnot 721409P Johdatus markkinointiin (Principles of Marketing) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi/ periodi A. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy kertomaan akateemisen markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen taustoista, sekä sen avulla kuvailemaan markkinoinnin luonnetta ja sisältöä. Opiskelija kykenee kertomaan liiketaloustieteen ja markkinoinnin keskinäisestä kytkennästä. Opiskelija kykenee erottelemaan markkinoinnin tieteenä, käytäntöinä ja oppina. Opiskelija pystyy tunnistamaan erilaisia markkinoinnin konteksteja ja antaa esimerkkejä näihin soveltuvista lähestymistavoista. Täten kurssin käytyään opiskelija kykenee esittämään markkinoinnin ydinkäsitteet markkinointitieteessä. Sisältö: Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta seuraavien teemojen kautta: 1) markkinoinnin opiskelu, opetus ja tutkimus yliopistoissa, 2) markkinoinnin määritelmiä ja ilmiöitä, 3) markkinointi Opintojaksot


202

osana liiketaloustiedettä, 4) markkinoinnin ydinkäsitteet ja 5) markkinointi tieteenä ja käytäntönä. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 25 h luentoja, harjoitustyö (50 h) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (54 h) ja tentin suoritus (4 h). Kohderyhmä: Markkinoinnin pääaine- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Gummesson, E.: Suhdemarkkinointi: 4P:stä 30R:ään, 1997. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: KTT Annu Ristola Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721424P Business to Business Marketing ECTS credits: 5 ECTS credits/ 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Spring semester/ period D. Learning outcomes: After having passed this course, students are able to compare business-to-business marketing and consumer marketing and to apply principles of organizational buying behavior in their work. In addition, students will have an ability to assess and communicate relevant issues in the strategy formation in the business-to-business environment and an ability to evaluate and explain strategic and operational challenges related to distribution choices. These capabilities Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

are shown by applying theoretical issues to real-life case organizations in the group work and by explaining relevant issues in the exam. Contents: 1) Characteristics of Businessto-Business marketing and value creation; 2) understanding organizational buying behavior; 3) current trends in businessto-business markets and collaboration; 4) relationships and networks in industrial markets; 5) assessing marketing opportunities and strategies and 6) distribution in industrial context. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: During period D there will be 24 h of lectures including discussions, group works and mini-cases. Theoretical issues learnt during the lectures and from the course book will be applied to the real-life case organization in three different phases (50 hours). The final exam will include all parts of the course: lectures, literature and group work (59 hours). Target group: Students who are studying marketing as a major or minor subject. Prerequisities and co-requisities: Recommended optional programme components: Recommended or required reading: Anderson, J.C. & Narus J.A.: Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value. 2nd edition, 2004. Exact chapters for the exam will be announced during the lectures. Assessment methods and criteria: An exam after the lecture period and group works at three stages during the lectures. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical


Opinto-opas 2012 - 2013

scale zero stands for fail. Person responsible: Associate professor Satu Nätti. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721419P Kuluttajakäyttäytyminen (Consumer Behavior) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi D. Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee erottamaan yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymisen vaiheet sekä siihen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Opiskelija osaa soveltaa teorioita käytännön tasolla sekä kriittisesti arvioida teorioiden soveltuvuutta omaan tutkimukseensa. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä kuluttajan ostokäyttäytymisestä. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1), kuluttajan ostopäätösprosessi, 2) asenne- ja persoonallisuusteoriat, 3) ympäristövaikutukset, 4) referenssiryhmät, 5) kommunikointi ja 6) kuluttamisen eri muodot. Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin tieteellisiin julkaisuihin. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Yhteensä 24 tuntia luentoja ja vierailuluento(ja) periodilla D. Luentojakson kuluessa tehdään ryhmätyö (45 h). Tämän lisäksi itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ennen tenttiä (64 h). Kohderyhmä: Kandidaatin perustutkintoa suorittavat markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Luentomateriaali sekä

203

Solomon, M.R.: Consumer Behavior. Buying, having, being. 5. painos TAI Assael, H.: Consumer Behavior and Marketing Action. 1992. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: N.N. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721412P Tuote- ja markkinastrategiat (Product and Market Strategies) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi/ periodi A. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteistöä, kykenee ehdottamaan sopivia työkaluja tuote- ja markkinapäätösten tekemiseen ja pystyy kuvamaan markkinoinnin arvonluontiprosessin vaiheiden pääsisällön. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy selittämään seuraavia käsitteitä: makro ja mikroympäristön analyysi, segmentointi, kohdentaminen ja asemointi, geneeriset kilpailustrategiat, BCG-matriisi, Ansoffin tuote/markkinavaihtoehdot, tuotteiden elinkaaret, tuotetasot, strategiat eri markkinatilanteissa, markkinointimix ja brändäys. Sisältö: 1) Arvon määritys, 2) tarjooman suunnittelu, 3) arvon toimitus 4) arvon viestiminen. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Yhteensä 27 tuntia luentoOpintojaksot


204

ja ja vierailuluento(ja), luentojen yhteydessä tehtyjä harjoituksia ja ryhmäkeskusteluita, sekä kaksi harjoitustöiden purkutilaisuutta (14 h). Kurssin aikana suoritetaan caseyrityksen (opettajan valitsema ja kaikille yhteinen) ajankohtaista markkinoinnillista ongelmaa käsittelevä harjoitustyö, jossa on sekä kirjallinen että suullinen osa (yht. 46 h). Harjoitustöiden palautus tapahtuu ennakkoon sovittuna ajankohtana noin neljä viikkoa viimeisen luennon jälkeen. Tämän lisäksi itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ennen tenttiä (46 h). Kohderyhmä: Markkinoinnin pääaine- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M. & Hansen, T. (2009) Marketing Management (1st European Edition), Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage ja muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arvosana muodostuu lopputentistä (50%), harjoitustyön kirjallisesta osiosta (40%) ja suullisesta osiosta (10 %). Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tohtorikoulutettava Ilkka Ojansivu. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721704P Business logistics ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Timing: Autumn semester/ period B. Learning outcomes: The student recognizes how logistics contributes to business competitiveness and is able to specify central planning principles in logistics management. The student can describe interdependencies between logistics activities and solve basic problems in materials management and inventory control. Contents: Topics include logistics tradeoffs, logistics service level, transport and inventory management, logistics performance, basic production planning and order scheduling, just-in-time logistics, and green logistics. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures (30 h), including basic calculations and exercises in class. Independent reading of course literature (73 h) and self-study of calculation problems (30 h). Target group: Bachelor-level students. Prerequisites or co-requisites: None. Recommended optional programme components: This study unit is also offered in the Open University (lectures in Finnish). Recommended or required reading: Jonsson, P. (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill with supplementary study material in specified during lectures. Assessment methods and criteria: Exam (course book, lectures, basic calculation problems). Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Jari Juga. Work placement: No.


Opinto-opas 2012 - 2013

Markkinoinnin aineopinnot 721418A Markkinoinnin seminaari (Seminar in Marketing) Kurssin kuluessa laaditaan kandidaatin tutkielma. Laajuus: 10 op / 267 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodit C ja D. Opintojakson Osaamistavoitteet: suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida markkinoinnin alan tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita kriittisesti tutkimusmateriaalia ja –aineistoja sekä analysoida, tulkita ja muotoilla uudelleen tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta ja esitellä (suullisesti) ja raportoida (kirjallisesti) tutkimuksen toteutuksen ja tulokset. Sisältö: Kandidaatintutkielma pohjustaa 5. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Periodin C kuluessa on luento- ja harjoituskurssi ’Miten teen tutkimustyötä’ sekä oman aihepaperin valmistelu ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Tämän jälkeen seuraa opinnäytetyön laadinta ja esittäminen sekä toisten töiden opponointi (väli- ja loppuraportti-istunnot periodilla D). Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin (kirjaston järjestämä koulutus sisältyy johdantoluentoihin). Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op), jossa perehdytään erityisesti kirjallisen ja suullisen viestinnän teemoihin. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: HOPS-työskentely (8 h),

205

Johdantoluennot (12 h), joihin liittyy ryhmätyöskentelyä (20 h). Aihepaperin laatiminen ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä (40 h) sekä seminaarityöskentely: seminaari-istunnot väli- ja loppuraporttivaiheessa (20 h), raporttien valmistelu ja esittäminen seminaari-istunnoissa (162 h) sekä loppuraportin opponointi (5 h). Kohderyhmä: Markkinoinnin perusopinnot suorittaneet, ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Tutkimusmenetelmät -opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaaria. Yhteydet muihin opintoihin: Seminaariin osallistuakseen opiskelijan tulee olla suorittanut markkinoinnin koulutusohjelman perusopinnot. Myös Tutkimusmenetelmät -opintojakso suositellaan suoritetuksi aiemmin. Oppimateriaali: Luentomoniste, artikkelikokoelma. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo johdantoluennoilla. Aihepaperin laatiminen ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Pakollinen läsnäolo seminaari-istunnoissa sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatintutkielmasta opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi perustuu seminaarityölle ja opintojaksolle asetettuihin oppimistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Seminaarissa laadittavat työt arvostellaan asteikolla 1–5. 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi Opintojaksot


206

Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta (Managing Business Relationships) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi / periodi B. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina ja osaa määritellä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja liikesuhteiden hallintaan liittyen. Opiskelija tunnistaa suhdeportfolioihin, avainasiakkuuksien hallintaan, arvonluomiseen ja liikesuhteiden kehitykseen liittyvät keskeiset tekijät, osaa analysoida liikesuhteita ja niiden tilaa teoreettisten käsitteiden avulla sekä ehdottaa toimintamalleja ja strategioita erilaisten liike-elämän tilanteiden ratkaisemiseksi. Sisältö: Luennot sisältävät seuraavat teemat:1. Liikesuhdeajattelu markkinoinnin kentässä, 2. Verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, 3. Asiakas- ja hankkijasuhteiden portfoliot ja avainasiakkuuksien hallinta, 4. Liikesuhteiden analyysikäsitteet, 5. Arvon luominen yritysten välisissä liikesuhteissa, 6. Liikesuhteiden synty, kehittyminen ja päättyminen. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Luento-opetus 32 h, johon sisältyy ryhmätyöskentelyä (case-harjoitukset) 12h, lisäksi itsenäistä opiskelua yhteensä 101 h (sisältäen artikkelianalyysin ja oppimispäiväkirjan laatimisen sekä luentomateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtymisen ennen tenttiä). Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Kohderyhmä: Kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoa suorittavat. Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut vähintään kolme markkinoinnin perusopintokurssia ennen opintojaksolle ilmoittautumista. Yhteydet muihin opintoihin: Kts. edellä. Oppimateriaali: Donaldson, B. & O’Toole T. (2002) Strategic Market Relationships. From Strategy to Implementation. Muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella, johon otetaan lähtöpisteinä huomioon tehdyistä case-harjoituksista, artikkelianalyysista ja oppimispäiväkirjasta saadut pisteet. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Hanna Komulainen. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721415A Industrial Sales Management ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Autumn semester/ period A. Learning outcomes: Upon completion of the course, students are able to specify the principles of international industrial sales management on the basis of a relationship approach. In addition, students can illustrate and examine the sales force environment. Furthermore, students are


Opinto-opas 2012 - 2013

able to plan sales and recruit, motivate, evaluate and supervise the sales force. Contents: Lectures and related material include the following themes: The selling process, industrial sales management, planning for sales, developing sales force. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 24 h lectures (and a computer simulation conducted in teams, 6h). Independent reading of the textbook and lecture material for the exam (103h). Target group: Students who have completed at least three courses in marketing. Prerequisites and co-requisites: None. Recommended optional programme components: It is recommended that students have completed at least three courses in marketing before entering this course. Recommended or required reading: Hite, R.E. & Johnston, W. J.: Managing Salespeople. A Relationship Approach. 1998; Collection of articles and cases. Assessment methods and criteria: A computer simulation conducted in teams, and a literature examination. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1–5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor (Docent) in Industrial Marketing and Sales Wesley Johnston. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721724A Logistics systems analysis ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work.

207

Language of instruction: English. Timing: Spring semester/ period D. Learning outcomes: After this course, the students will be able to optimize and simulate strategic and analytical elements of logistical systems design and management. In addition, the students will be able to solve and master basic practical problems of logistics planners and managers, and further, apply optimization and simulation tools for advanced level problems. Contents: The theoretical approach of the course is operation management. Exercise problems include resource allocation, inventory management, and transportation problems. The systems analysis tools that are practiced during the course are linear programming, simulation, and queuing models. Mode of delivery: Face-to-face computer class instruction and class project seminar. Learning activities and teaching methods: 24 h lectures (20 hours computer exercises and 4 hours seminar). Independent reading of the textbook and exercises (109h). Target group: Students who have completed at least three courses in marketing. Prerequisites and co-requisites: Business logistics (721704P). Recommended or required reading: Nahmias, S. (2001), Production and Operations Analysis, McGraw-Hill, Irwin. Hillier, F.S. & Hillier, M.S. (2003), Introduction to Management Science – A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 2nd ed., McGraw Hill, Irwin. Supplementary material will be delivered during the contact hours. Assessment methods and criteria: Opintojaksot


208

Assignments and a class project. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1–5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Assistant professor Jouni Juntunen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited due to the computer exercises. 721416A Integroitu markkinointiviestintä (Integrated Marketing Communications) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi C. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinointiviestinnän toimintaympäristön, keinot (mm. mainonta, suhdetoiminta ja menekinedistäminen) ja toimijat sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja kehittää yritysten markkinointiviestintää sekä laatia yritykselle tai muulle organisaatiolle markkinointiviestintäsuunnitelman. Sisältö: Luennot sisältävät seuraavat teemat: markkinointiviestintä osana viestinnän kenttää, markkinointiviestinnän keinot, markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus, markkinointiviestinnän toimintaympäristö ja toimijat, lainsäädäntö ja etiikka, brändin merkitys markkinointiviestinnässä. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Yhteensä 24 h luentoja ja vierailijaluentoja.Yksilö- tai ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö (49 h), kirjallisuuteen perehtyminen ennen lopputenttiä ja lopOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

putentin suorittaminen (60 h). Kohderyhmä: Markkinoinnin perusopinnot suorittaneet, ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Suositellaan, että opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopinnoista vähintään opintojaksot Johdatus markkinointiin (721409P) sekä Tuote- ja markkinastrategiat (721412P). Yhteydet muihin opintoihin: Johdatus markkinointiin (721409P),Tuote- ja markkinastrategiat (721412P). Oppimateriaali: Lopputentti: Pickton, D. & Broderick, A.: Integrated marketing communication, 2001 tai uudempi sekä luentomateriaali. Suoritustavat: Arviointi suoritetaan kahdessa vaiheessa. Kurssin aikana tehtävä ryhmätyö määrittää 50 % arvosanasta ja lopputentti 50 % arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721422A Services Marketing ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Autumn semester/ period A. Learning outcomes: On the basis of this knowledge, students are able to evaluate service quality and customer satisfaction and identify elements of customer perceived value in service contexts. Stu-


Opinto-opas 2012 - 2013

dents are also able to identify development areas within real life service firms and make plans for developing marketing in these. Contents: Based on the theoretical view provided in the introductory lectures, articles and literature, students will write an analytical team-work report of the chosen topic in a case company (e.g. services marketing; service co-creation, service quality, service recovery etc.). Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Pre-course examination on the course book (40 h), introductory lectures (10 h); article analysis and related presentations and opponent tasks (20 h); individual commentary on an article (3 h); and a written team-work report (60 h). Target group: Students who have finished basic studies in marketing. Prerequisites and co-requisites: In order to participate in the course, a preexam should be passed (Grönroos, C.: Service management and marketing: a customer relationship management approach, 2007). It is required that students have completed basic courses in marketing before entering this course. Recommended optional programme components: Recommended or required reading: Article collection; Grönroos, C.: Service management and marketing: a customer relationship management approach, 2007. Assessment methods and criteria: Group work 75 % (article analysis 30 %, opponent task 10 %, end report 35 %), the individual pre-exam and an article commentary 25 %. Grading: The course unit utilizes a nu-

209

merical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Doctoral student Teea Palo. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721423A Kilpailukykyinen hinnoittelu (Pricing strategies) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi D. Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijat pystyvät tunnistamaan ja arvioimaan hinnoittelua määrittäviä tekijöitä sekä erottamaan keskeiset hintastrategiat ja analysoimaan niitä. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään kustannuksiin, kilpailijoista erottautumiseen ja asiakasarvoon pohjautuvia hinnoittelustrategioita tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen hinnoitteluun sekä vertailemaan eri malleja suhteessa yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Sisältö: Hintapäätökset ja – strategiat markkinoinnissa, ratkaisumalleja erilaisiin hinnoittelutilanteisiin kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla, asiakkaan kokema arvo, kilpailu ja arvon differointi sekä kustannukset hinnoitteluperusteina. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Yhteensä 24 tuntia luentoja mukaan lukien vierailuluennot ja 24 tuntia ryhmätöitä periodilla D sekä itsenäistä perehtymistä (85 tuntia) kirjallisuuteen ja luentomateriaaliin ennen tenttiä. Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinnon suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Opintojaksot


210

Esitietovaatimukset: Suositellaan, että opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopinnoista vähintään opintojaksot Johdatus markkinointiin (721409P) sekä Tuote- ja markkinastrategiat (721412P). Yhteydet muihin opintoihin: Johdatus markkinointiin (721409P),Tuote- ja markkinastrategiat (721412P). Oppimateriaali: Nagle, T., Hogan, J. & Zale, J.: Strategy and Tactics of Pricing, fifth ed., 2010, Laitinen, E. K. (2007): Kilpailukykyä hinnoittelulla. Artikkelikokoelma (ilmoitetaan kurssin alussa), muu kurssilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Arviointi koostuu kolmesta osasta: kurssin aikana tehtävät ryhmätyöt (40%), opiskelijan oman oppimisen arviointi (10%) ja lopputentti (50%) ja perustuu opintojakson oppimistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Saara Pekkarinen. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721427A Brändijohtaminen (Brand Management) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi/ periodi B. Osaamistavoitteet: Suoritettuaan tämän intensiivikurssin opiskelija osaa suunnitelmallisesti analysoida ja kehittää brändejä sekä tunnistaa erilaisia brändistrategioita. Opiskelija osaa arvioida brändin arvoa yrityksen, asiakkaan ja eri sidosryhmien näkökulmista. Hän osaa keskustella brändi-ilmiöstä ja siihen läOpintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

heisesti liittyvistä käsitteistä (mm. identiteetti, imago, maine), ja perustella näkökulmansa. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja analysoida brändäysprosessiin liittyviä eri vaiheita ja tekijöitä, tunnistaa erilaisia tutkimusmahdollisuuksia brändi-ilmiöön liittyen, sekä soveltaa brändiajattelua liiketoiminnan strategisena työkaluna. Sisältö: Tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista brändi-ilmiöstä monipuolisesti ja ajankohtaisista näkökulmista. Luennot sisältävät seuraavat teemat: Brändi-ilmiön alkuperä ja bränditutkimuksen kehittyminen, brändäysstrategiat, brändin arvo ja brändipääoma, verkostonäkökulma brändäykseen, uudelleenbrändäys ja brändi oikeudellisena kysymyksenä. Lisäksi tarkastellaan erilaisia brändäyskonteksteja, kuten paikan brändäys, pk-yritysten brändäys, palvelujen brändäys ja digitaalinen brändäys. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Esikirjatenttiin valmistautuminen ja tentin suorittaminen perustuen kolmeen artikkeliin (jotka ilmoitetaan elokuussa tiedekunnan nettisivuilla) (40 h), johdanto- ja vierailijaluennot (10 h), perehtyminen sovittuihin artikkeleihin (28 h) ja esitys ryhmätyönä, esitysten kuuntelu, ohjatut keskustelut ja arviointi (15 h), oppimispäiväkirja (40 h). Kohderyhmä: Ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin perusopinnot. Esitietovaatimukset: Suositellaan suoritetuksi markkinoinnin perusopinnot sekä Integroitu markkinointiviestintä (721416A). Yhteydet muihin opintoihin: Integroitu markkinointiviestintä (721416A) Oppimateriaali: Esikirjatentin artikkelit, lisäksi kurssin alussa ilmoitettava artikkelikokoelma.


Opinto-opas 2012 - 2013

Suoritustavat: Arviointi suoritetaan kolmessa vaiheessa: esikirjatentti, kurssin aikana tehtävä ryhmätyö ja sen esitys sekä oppimispäiväkirja määrittävät kukin kolmasosan kurssin arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi ja tohtorikoulutettava Minna Mäläskä. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2013–2014. Osallistujien määrä on rajoitettu (30 henkeä). 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta (Retail Management) Laajuus: 5 op/ 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi D. Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä. Kurssin läpikäytyään opiskelija kykenee erottamaan kaupan alan yritysten vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja ja arvioimaan näiden mallien eroavaisuuksia; ketjuliiketoiminnan keskeisen sisällön ja integraation sekä sen osien vertikaalisen ja horisontaalisen logiikan; ketjukonseptin strategista määritystä edeltävät päätökset toimialoista, markkina-alueista ja maista, konseptikartastosta ja verkoston toiminnan rakennevaihtoehdoista; ketjukonseptin strategisen määrittelyn periaatteet ja sen eri osa-alueiden sisällön ja logiikan sekä johtamisjärjestelmän. Sisältö: Opintojakso perehdyttää kau-

211

pan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen. Opintojakson aikana tarkastellaan keskeisimpiä ketjuliiketoiminnan tehtävä- ja päätösalueita. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 20 h luentoja, ryhmätyö 10 h, ryhmätyön purku 7 h. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, tenttiin valmistautuminen ja tentin suoritus 96 h. Kohderyhmä: Kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoa suorittavat. Esitietovaatimukset: Ei esitietovaatimuksia. Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Kautto, M., Lindblom, A. ja Mitronen, L.: Kaupan Liiketoimintaosaaminen. Talentum, Helsinki 2008. McGoldrick, P, Retail Marketing, 2002, luvut 1-6. Artikkelit: 1. Henry Chesbrough. Business model innovation: it’s not just about technology anymore 2. Ramon Casadesus-Masanell Joan E. Ricart: COMPETING THROUGH BUSINESS MODELS 3. Joan Magretta: Why Business Models Matter Suoritustavat: Ryhmätyön hyväksyttävä suorittaminen edellytys opintojakson hyväksytylle suorittamiselle. Ryhmätyö arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kirjallisuuskuulustelu asteikolla 1-5. Loppuarvostelu määräytyy kirjallisuuskuulustelun arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: KTT, dosentti Lasse MitOpintojaksot


212

ronen, Tampereen yliopisto Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721426A Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi C. Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelijalla on ymmärrys tietoverkkoliiketoiminnan eri osa-alueista ja hän osaa soveltaa digitaalisen markkinoinnin teorioita digitaalisten markkinointikeinojen valintaan. Hän osaa hahmottaa digitaalisen liiketoiminnan liiketoimintamalleja ja ymmärtää digitaalisten tuotteiden erityispiirteet. Sisältö: Yrityksen liiketoimintaa tarkastellaan digitalisoitumisen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan digitalisoitumisen vaikutuksia verkostoihin, markkinarakenteisiin, kuluttajakäyttäytymiseen ja liiketoimintaprosesseihin sekä esitellään erilaisia digitaalisten tuotteiden liiketoimintamalleja (tuottaminen, jakelu sekä hinta- ja kustannusrakenteet). Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Luentoja 14 tuntia ja esseemuotoinen harjoitustyö(59 h). Tämän lisäksi itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ennen tenttiä (60 h). Kohderyhmä: Markkinoinnin pääaineen opiskelijat, tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ohjelmistoliiketoiminnan opiskelijat sekä teknillisen tiedekunnan informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijat. Esitietovaatimukset: Ei. Yhteydet muihin opintoihin: Business-to-business electronic commerce, Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Economics of network industries. Oppimateriaali: Turban, King, McKay, Marshall, Lee, Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall sekä Varian (1999): Information Rules. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu + harjoitustyö. Harjoitustyö arvostellaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Arvosana määräytyy tentin perusteella. Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tutkimusprofessori Timo Koivumäki. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721430A Markkinoinnin yritysprojekti (Firm project in marketing) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi/ periodit A – B. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja organisoida työelämälähtöisen markkinoinnin projektin. Opiskelijat osaavat toimia ryhmänä, tunnistaa ja jakaa projektityön roolit sekä soveltaa projektinhallintataitoja käytännön yritysprojekteissa. Opiskelija osaa toteuttaa projektin ja ratkaista yrityksen esittämän ongelman asetetussa aikataulussa. Lisäksi opiskelija osaa esitellä ja raportoida projektin eri vaiheet suullisesti ja kirjallisesti ja käyttää projektinhallintaohjelmistoja projektin kuvauksen, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin työkaluna.


Opinto-opas 2012 - 2013

Sisältö: Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä yrityselämälähtöisten projektien toteuttamisesta. Opintojakson aikana perehdytään seuraaviin osa-alueisiin: projektinhallintataidot, projektin suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi. Järjestämistapa: Lähiopetus sekä ryhmissä toteutettava projektityöskentely. Toteutustavat: Esikirjatenttiin valmistautuminen ja tentin suorittaminen (40 h) periodilla A, johdantoluennot ja projektihallintaohjelmisto -harjoitukset (12 h) periodilla B, yrityselämälähtöisen projektin suunnittelu, toteutus, auditoinnit ja raportointi (kirjallinen ja suullinen) ryhmissä (81 h) periodilla A-B. Kohderyhmä: Markkinoinnin perusopinnot suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Markkinoinnin perusopinnot. Yhteydet muihin opintoihin: Markkinoinnin perusopinnot. Oppimateriaali: Esitenttikirja: Rory Burke (2003): Project Management: Planning & Control Techniques; Wiley, luentomateriaali. Suoritustavat: Arviointi suoritetaan neljässä vaiheessa: Esikirjatentti (10 %), projektityöskentely (20 %), projektiraportti (ns. työraportti) 30 %; projektin tulokset ja tulosraportti toimeksiantajille (40 %). Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Arviointikriteeristöä määriteltäessä on otettu huomioon IPMA:n (International Project Management Association) hyvien projektikäytänteiden periaatteet Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi, Professori Jari Juga, työelämä-

213

lehtori Sakari Nikkilä, Työssä oppimista: Kyllä. Ryhmät työskentelevät kehitysprojektina jonkin yrityksen aidon, markkinointiin liittyvän, työelämäongelman ratkaisemiseksi opintojakson ajan. Projekti ohjautuu yrityksen operatiivisesta toiminnasta käsin. Lisäksi projektiryhmä raportoi säännöllisesti työskentelystään projektin johtoryhmälle, jonka muodostavat kurssin vastuuhenkilöt yhdessä yrityksen edustajien kanssa. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu (30 hlöä). 721004A Muita markkinoinnin opintoja (Additional studies in Marketing) Laajuus: 5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Sovitaan tapauskohtaisesti. Ajoitus: Sovitaan tapauskohtaisesti. Osaamistavoitteet: Sovitaan tapauskohtaisesti. Sisältö: Vaihtoehtoisesti joko kirjallinen työ ennalta sovitusta aiheesta tai muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa / yliopistossa suoritettuja jaksoja. Järjestämistapa: Sovitaan tapauskohtaisesti vastuuhenkilön kanssa. Toteutustavat: Sovitaan tapauskohtaisesti. Kohderyhmä: Markkinoinnin perusopinnot suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Markkinoinnin perusopinnot. Yhteydet muihin opintoihin: Markkinoinnin perusopinnot. Oppimateriaali: Sovitaan vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti. Suoritustavat: Sovittava vastuuhenkilön kanssa ennen suoritusta. Jaksoksi tai sen Opintojaksot


214

osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa / yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin aineen opintoneuvoja Ilkka Ojansivu. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Vapaavalintainen markkinoinnin opiskelijoille. Markkinoinnin syventävät opinnot 721430S Markkinoinnin Pro gradu -tutkielmaseminaari (Master’s Thesis) Laajuus: 30 op / 800 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi/ periodit A-D. Osaamistavoitteet: Tehtyään pro gradu –tutkielman opiskelija kykenee tuottamaan tieteellistä tietoa itsenäisesti, kommunikoimaan siitä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä soveltamaan tieteellistä tietoa markkinoinnin käytännön ongelmaan. Tutkielmaprosessissa opiskelija tuottaa siis em. asiantuntijuutta valitsemassaan aihepiirissä sekä teoreettisen että käytännön tiedon tasolla. Sisältö: Koko lukuvuoden mittainen ohjattu seminaarityöskentely ryhmissä (kaksi ohjaajaa - pakolliset istunnot) TAI itsenäinen työskentely. Itsenäisessä työskentelyssä työn tarkastaja hyväksyy aiheen ja ohjausta saa käsikirjoitusseminaarissa (pakollinen). Katso lisätiedot kurssi-infosta. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Ohjatun tutkielmatyöskentelyn aikana jokainen opiskelija esittää Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

kolme erillistä raporttia: 1) Aiheanalyysi (2–3 sivua). 2) Väliraportti (30–40 sivua). 3) Käsikirjoitus (60–80 sivua). Tutkielmatyöskentely alkaa 4. vuoden keväällä aloitusistunnolla/infolla, jossa tutkielman aihealueista keskustellaan alustavasti. Tarkempi toteutus sovitaan syksyn ensimmäisten istuntojen aikana. Kohderyhmä: Kandidaatintutkinnon suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Ennen osallistumista graduohjaukseen opiskelijan on suoritettava opintojakso 721418A Markkinoinnin seminaari. Lisäksi on suositeltavaa että hän on suorittanut opintojakson 721460S Markkinoinnin teoriat. Oppimateriaali: Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Kts. toteutustavat. Arviointiasteikko: Pro gradu -tutkielman arvostelussa käytetään arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilöt: Markkinoinnin professorit. Työssäoppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721460S Markkinoinnin teoriat (Marketing Theory) Laajuus: 6 op / 160 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi D, jakso suositellaan opiskeltavaksi Markkinoinnin seminaarin kanssa samana keväänä, ennen pro gradu-tutkielman aloittamista. Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa vertailla erilaisia markkinoinnin teori-


Opinto-opas 2012 - 2013

asuuntauksia, luokitella tutkimuksia eri suuntauksiin ja selittää em. suuntausten seurauksia markkinoinnin tutkijalle. Opiskelija osaa käyttää teoreettisia koulukuntia omassa tutkimustyössään perustellusti ja kriittisesti. Sisältö: Kurssitapaamisissa pohditaan markkinoinnin eri olomuotoja, markkinoinnin koulukuntajakoja ja luodaan yleiskatsaus koulukuntiin, tarkastellaan tiettyjä koulukuntia, pohditaan koulukuntajaon hyötyjä/haittoja tutkijalle, keskustellaan teoreettisesta kontribuutiosta sekä arvioidaan markkinoinnin julkaisufoorumeita ja tutkimustyön tavoitteita. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 24 h kurssitapaamisia ja parityöskentelyä sekä omakohtainen perehtyminen kurssikirjallisuuteen (136 h). Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinnon suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi nojaa markkinoinnin aineopintoihin ja se suositellaan opiskeltavaksi ennen pro gradu -tutkielman aloittamista. Oppimateriaali: Baker, M.J. (2000) Marketing Theory; a student text sekä Möller, K. & Wilson, D. Eds (1995) Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, josta part IV, Methodological Aspects sekä Panula, J. (2000) Hämärän taakse: marketologian minuutta etsimässä. Suoritustavat: Opiskelijan oman osaamisen arviointi, parityönä tehtävä kotitentti. Katso tarkemmin netin kurssikuvauksesta. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin profes-

215

sori Jaana Tähtinen. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721462S Verkostojen teoria (Network Theory) Laajuus: 6 op /160 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi C. Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee selittämään, miksi verkostot ovat tärkeitä liike-elämässä sekä miten niitä voidaan koordinoida yrityksen strategiset tavoitteet huomioiden. Hän kykenee soveltamaan omassa toimintaympäristössään verkosto-ajattelun periaatteita ja käsitteistöä, kykenee analysoimaan erilaisten verkostojen toimintalogiikkaa sekä johtamista, yritysten välistä oppimista ja konfliktien lähteitä sekä ratkaisustrategioita. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan verkostoajattelun soveltuvuutta omaan tutkimukseensa (esim. pro gradu) sekä tarvittaessa perustellusti hyödyntämään sitä omassa tutkimustyössään. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä yritysverkostojen teorioista ja toiminnasta. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1) verkosto-ajattelun periaatteet sekä peruskäsitteistö, 2) verkostot strategisena ajattelutapana, 3) erilaiset strategiset yritysverkot, niiden johtaminen sekä johtamisen kyvykkyydet (alihankintaverkoista kehitys- ja innovaatioverkkoihin), 4) oppiminen ja tieto verkostokontekstissa sekä 5) konfliktit organisaatioiden välisissä suhteissa. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Esikirjatenttiin valmistautuminen ja tentin suoritus (40 Opintojaksot


216

h), Yhteensä 24 tuntia luentoja ja vierailuluento(ja) periodilla C sekä sen lisäksi luentojen yhteydessä tehtyjä harjoituksia sekä artikkelianalyyseja (16 h). Luentojakson kuluessa tehdään ryhmätyö joka esitetään päätösluennolla (30 h). Tämän lisäksi itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ennen tenttiä (50 h). Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinnon suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee myös läpäistä esikirjatentti (kirjasta Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995). Tarkempi informaatio ko. esikirjatentistä periodin B aikana tiedekunnan nettisivuilla. Yhteydet muihin opintoihin: Ennen kurssia on suoritettava markkinoinnin kandidaatin tutkinto. Oppimateriaali: Esikirjatentti: Håkansson, H. & Snehota, I (editors): Developing Relationships in Business Networks, 1995 (luennoitsijan ilmoittamin osin). Lopputentti: Luentomateriaali sekä Parolini, C.: The Value Net – A Tool for Competitive Advantage, 1999. Suoritustavat: Arviointi suoritetaan kolmessa vaiheessa. Esikirjatentti määrittää 20% arvosanasta, kurssin aikana tehtävä ryhmätyö 30% arvosanasta ja lopputentti 50% arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Satu Nätti. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

721414S Purchasing and Supplier Relationships ECT credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Autumn semester/ period A. Learning outcomes: After passing the course, students are able to discuss and present issues related to industrial purchasing and can analyze business relationships from the buyer’s point of view. They are able to find relevant information to work in assignments involving co-operation with the suppliers of products or services as they know the main purchasing tasks. Contents: The course introduces students with the importance of industrial purchasing in current business contexts. Different types of contexts where industrial purchasing takes place are considered, e.g. outsourcing in technology industries, global purchasing and buying business services. Topics also include purchasing processes, supplier relationships, understanding supply markets, evaluation of suppliers and interrelatedness of industrial marketing and purchasing. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 26 h of lectures, case exercises (30 h), home exam (40 h), exam (4 h) and independent reading of the textbook and other material named by the Lecturer (60 h). Target group: Students who have a Bachelor’s degree and major in marketing. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is the completion of subject studies in marketing. Recommended optional programme components: No.


Opinto-opas 2012 - 2013

Recommended or required reading: Gadde, L-E & Håkansson, Håkan: Supply Network Strategies, 2001, John Wiley and article collection. Assessment methods and criteria: Home exam (35%), case exercise (35%) and exam (40%). Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1–5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Pauliina Ulkuniemi. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721675S Supply Chain Management ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Spring semester/ period C. Learning outcomes: The student can analyze and assess strategic logistics issues form an integrated supply chain standpoint. The student is able to critically evaluate and interpret supply chain phenomena using analytical models and concepts. Contents: Definition and underlying theoretical models of supply chain management, as well as contemporary phenomena and supply chain improvement initiatives. Collaborative supply chain practices (ECR, CPFR, SCOR etc.) with a special emphasis on supply chain dynamics and enabling supply chain technologies and standards. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures (24 h), including student assignments in groups. Independent

217

study of textbooks and course material (100 h) and preparation of class presentation (36 h). Target group: Master-level students. Prerequisites or co-requisites: Business Logistics (721704P) or equivalent. Recommended optional programme components: Logistics Systems Analysis (721724A). Recommended or required reading: Jonsson, P. (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill with supplementary study material specified during lectures. Assessment methods and criteria: Exam. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Responsible person: Professor Jari Juga. Work placement: No. 721464S Strategisen markkinoinnin johtaminen (Strategic Marketing Management) Laajuus: 6 op /160 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi/ periodi B. Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee selittämään, mitä on strateginen markkinoinnin johtaminen ja kuinka johtaminen tapahtuu markkinoinnin kolmessa perusprosessissa (SCM, CRM ja PDM). Hän kykenee soveltamaan omassa toimintaympäristössään strategisen markkinoinnin johtamisen periaatteita ja käsitteistöä ja kykenee analysoimaan erilaisten organisaatioiden strategista markkinointia. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan strategisen markkinoinnin johtamisen soveltuvuutta omaan tutkimukseensa (esim. pro gradu) Opintojaksot


218

sekä tarvittaessa perustellusti hyödyntämään sitä omassa tutkimustyössään. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä strategisen markkinoinnin ja sen johtamisen teorioista ja toiminnasta. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1) strategisen markkinoinnin koulukunnat, 2) strategisen markkinoinnin peruskäsitteistö, 3) jakelukanavasuhteiden strateginen johtaminen, 4) asiakassuhteiden strateginen johtaminen, 5) uuden tuotteen kehittämisen ja innovoimisen strateginen johtaminen sekä 6) strategisen markkinoinnin tehokkuuden arviointi ja mittaaminen. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Esikirjatenttiin valmistautuminen ja tentin suoritus (40 h), yhteensä 24 tuntia luentoja ja mahdollisia vierailuluentoja periodilla B. Luentojakson kuluessa tehdään henkilökohtainen harjoitustyö (46 h). Tämän lisäksi itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ennen tenttiä (50 h). Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinnon suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee läpäistä esikirjatentti (kirjasta Mintzberg, H.:The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994). Tarkempi informaatio ko. esikirjatentistä periodin A/B aikana tiedekunnan nettisivuilla. Yhteydet muihin opintoihin: Ennen kurssia on suoritettava markkinoinnin kandidaatin tutkinto. Oppimateriaali: Esikirjatentti: Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994, luentomateriaalit ja artikkelikokoelma, jotka ovat ladattavissa Optimasta. Lopputentti: Kaikki edellä mainitut materiaalit. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Suoritustavat: Arviointi suoritetaan kolmessa vaiheessa. Esikirjatentti määrittää 30% arvosanasta, kurssin aikana tehtävä yksilötyö 30% arvosanasta ja lopputentti 40% arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jari Salo. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu (40). 721672S Informaatioverkostojen taloustiede (Economics of network industries) Laajuus: 6 op / 160 tuntia opiskelijan työtä. Ajoitus: Kevätlukukausi / periodi D. Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osa peliteoreettista lähestymistapaa hyödyntäen analysoida ja arvioida, millä tavoin verkostotyyppisten toimialojen erityispiirteet (tarjooman systeemiluonne, kulutuksen ulkoisvaikutukset, lukkiutuminen ja vaihtamiskustannukset sekä tuotannon kasvavat skaalatuotot) vaikuttavat markkinoiden tasapainoihin ja niiden dynamiikkaan. Sisältö: Kurssilla analysoidaan verkostotyyppisten toimialojen markkinoita peliteorian avulla. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat mm. verkostohyödykkeiden erityispiirteiden vaikutukset toimialojen yritysten strategioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutukset kuluttajien valintoihin. Järjestämistapa: Kirjatentti.


Opinto-opas 2012 - 2013

Toteutustavat: Itsenäinen perehtyminen kurssimateriaaliin (156 h) ja tentin suorittaminen (4h). Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinnon suorittaneet taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Esitietovaatimukset: Ei. Yhteydet muihin opintoihin: Tietoverkkoliiketoiminta, Business-to-business electronic commerce. Oppimateriaali: Shy (2001): Economics of Network Industries. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tutkimusprofessori Timo Koivumäki. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721470S Markkinoinnin organisointi (Organising Marketing) Laajuus: 6 op /160 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Syyslukukausi/ periodi B. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan markkinoinnin roolia ja organisointia erikokoisissa yrityksissä ja erilaisissa organisointimuodoissa. Hän ottaa huomioon organisaation eri toimintojen välisen yhteistyön ja tiedon jakamisen näkökulman. Opiskelija tunnistaa asiakasvastuujärjestelmän rakentamisen periaatteet rakenteen, tiedon jakamisen ja asiakasvastuullisen henkilön näkökulmista. Sisältö: Luennot ja harjoitustyön esitykset sisältävät seuraavat teemat: 1) Markkinoinnin organisointi: ”pienestä suureksi

219

organisaatioksi”, 2) Organisaation sisäisen integraation ja tiedonkulun merkitys asiakkuuksien johtamisessa, 3) Asiakasvastuujärjestelmät: rakennenäkökulma (esim. KAM ja KAM-tiimit), 4) Asiakasvastuullisessa työssä tarvittavat kyvykkyydet, 5) Organisaatiokohtaisen tiedon ja asiakastiedon johtamisen näkökulma, 6) Markkinoinnin organisointi kuluttajaympäristössä sekä 7) Markkinoinnin organisoinnin erityiskysymyksiä eri konteksteissa. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Pakolliset luennot sisältäen harjoitustöiden esitykset (24h), valmistautuminen luentoihin (12h), harjoitustyön työstäminen ryhmissä (80h), tenttiin valmistautuminen ja itsenäinen opiskelu (40h) sekä tentti (4h). Johdantoluennot heti periodin B alussa ja harjoitustöiden esitykset periodin lopussa. Kohderyhmä: Markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Ennen kurssia on suoritettava Markkinoinnin seminaari (A721418). Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Artikkelikokoelma ja luentomateriaali. Suoritustavat: Arviointi suoritetaan kahdessa vaiheessa. Kurssin aikana tehtävä ryhmätyö vastaa 50 % arvosanasta ja lopputentti 50 % arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tohtorikoulutettava Elina Pernu. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. Opintojaksot


220

721471S Current Issues in Service Marketing ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Spring semester/ period C. Learning Outcomes: Upon completion of this course, students are able to analyse distinctive and new ways of marketing thinking that are needed in service economies. In addition, students are able to compare and assess different service marketing theories. Students are able to select appropriate theories for creating strategies and business models in diversified cases of service marketing. After passing the course, students have competencies to evaluate and argue the relevance and usefulness of the theories in their Master’s Thesis work. Contents: Themes covered in this course are 1) Service Logic for Marketing by Nordic School approach, 2) ServiceDominant Logic for Marketing (Vargo & Lusch, 2008) including different value concepts, roles in co-creation as well as interaction and relationship marketing perspectives on services. Additionally, 3) relevant issues for Service Marketing from the field of SSME (Services Sciences, Management, and Engineering) including service experience, service design and modularity, and service supply chain will be discussed. The course takes both b2b and consumer perspectives through emphasizing interdisciplinary focus to current service marketing issues. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Students have to attend the pre-exam (40h). During the period C Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

there will be 24 hours of lectures and group work with a related debate (16 h). Independent work of students includes independent reading of the material for the article analyses from selected two themes of the course and an individual learning diary (80h). Target group: Students who have Bachelor’s Degree and major in marketing. Prerequisites and co-requisites: In order to participate in the course, a pre-exam should be passed (from book Grönroos, C., 2007, Search of a New Logic for Marketing. Foundations of Contemporary Theory. John Wiley & Sons. Ltd. Detailed information on the pre-exam will be given during the period B on Faculty’s web page. Recommended optional programme components: Services marketing (721422A). Recommended or required reading: Grönroos, C. (2007) Search of a New Logic for Marketing. Foundations of Contemporary Theory, John Wiley & Sons. Ltd; Articles’ collection and lecture material. Assessment methods and criteria: Assessment will be at three stages. Preexamination will determine 20% of the grade.The active participation and discussion during the course that include 80% presence required and group work with debate will determine 30% of the grade. The assessment of individual article analyses and learning diary forms 50% of the grade. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Associate professor Saara Pekkarinen. Work placement: No.


Opinto-opas 2012 - 2013

Other information: The number of students is limited. 721472S Digitaalinen markkinointi (Digital Marketing) Laajuus: 6 op / 160 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Kevätlukukausi/ periodi D. Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee selittämään, mitä on digitaalinen markkinointi ja kuinka digitaalinen markkinointi tapahtuu erilaisissa yrityskonteksteissa. Hän kykenee soveltamaan omassa toimintaympäristössään digitaalisen markkinoinnin erilaisia käsitteitä ja kurssilla opittuja työkaluja sekä kampanjoita. Lisäksi hän kykenee analysoimaan erilaisten organisaatioiden digitaalista markkinointia ja sovittamaan oman organisaationsa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet mahdollisimman tehokkaaksi. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan digitaalisen markkinoinnin johtamisen soveltuvuutta omaan tutkimukseensa (esim. pro gradu) sekä tarvittaessa perustellusti hyödyntämään sitä omassa tutkimustyössään. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä digitaalisen markkinoinnista. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1) digitaalisen markkinoinnin peruskäsitteet ja koulukunnat, 2) digitaalisen markkinoinnin erilaiset työkalut (hakukoneoptimointi, markkinointi, uutiskirjeet, webbisivut, blogit, podcastit, sosiaalinen media (Facebook, LinkedIn, Renren, Vkontakte yms.), virtuaalimaailmat ja muut digitaalisen markkinoinnin työkalut kuten mashupit, lokaatiopohjaiset sovellukset yms., 3) digitaalisen markkinoinnin kampanjat ja caset ja 4) digitaalisen markkinoinnin mittaaminen ja johtaminen.

221

Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Yhteensä 24 tuntia luentoja ja mahdollisia vierailuluentoja periodilla D. Luentojakson kuluessa tehdään ryhmässä harjoitustyö (50 h).Tämän lisäksi itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ennen tenttiä (86 h). Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinnon suorittaneet markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Kandidaatin tutkinto. Yhteydet muihin opintoihin: Ennen kurssia on suoritettava markkinoinnin kandidaatin tutkinto. Oppimateriaali: Luentomateriaalit ja artikkelikokoelma, jotka ovat ladattavissa Optimasta. Lopputentti: kaikki edellä mainitut materiaalit. Suoritustavat: Arviointi suoritetaan kahdessa vaiheessa. Kurssin aikana tehtävä ryhmätyö 30% arvosanasta ja lopputentti 70% arvosanasta. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin Professori Jari Salo. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 30. 721336S Erikoisaihe (Special Issue) Laajuus: Tapauskohtainen. Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Ajoitus: Vapaa. Osaamistavoitteet: Suoritettuaan jakson opiskelija osaa tehdä kriittisen analyysin valitsemansa aihepiirin kirjallisuuden Opintojaksot


222

pääsuunnista, sen tietovarannosta ja tutkimusaukoista. Hän kykenee tuottamaan uuden näkökulman yrityselämän ilmiöön ja/tai käsittelemään ongelmaa konstruktiivisesti aikaisempaa teoreettista tietoa soveltamalla. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Järjestämistapa: Lähiopetus ja/tai itsenäinen työskentely. Toteutustavat: Vaihtelevat tapauskohtaisesti (sovittava ohjaavan professorin kanssa). Kohderyhmä: Markkinoinnin pääaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Markkinoinnin perus- ja aineopinnot. Yhteydet muihin opintoihin: -

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Suoritustavat: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja syventävän tasoisia jaksoja. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jari Juga. Työssä oppimista: Lisätiedot: Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintojaksoja.


Opinto-opas 2012 - 2013

223

6.5.6 Rahoitus

related topics. Finance is based on economic theory and the behavior of the economy is affected by the behavior of financial markets. Contents: First, the course provides the students a review of the history of the fundamental contributions in financial economics that have profoundly influenced modern investment theory and shaped the capital and derivatives markets. Thereafter, the course reviews decision making under uncertainty, portfolio choice, systems of financial markets, arbitrage and option pricing, firms and financial markets, symmetric and asymmetric information, bank regulation, the role of financial intermediaries, and behavioral finance. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures 40h, self-study 89h, exam 4h. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Pilbeam: Finance & Financial Markets (3rd edition), Palgrave Macmillan; Howells & Bain: Financial Markets and Institutions (5th edition), FT Prentice Hall; material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Students complete the course in the faculty examination. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Hannu Kahra.

Rahoituksen perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan keskeisistä kysymyksistä. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijan tulee hallita investointilaskennan ja investointien rahoituksen perusteet, varainhoidon kannalta keskeiset investointiteorian perusmallit sekä johdannaisarvopaperien käyttöperiaatteet rahoitusriskien hallinnassa. Rahoituksen aineopintojen tavoitteena on syventää perusopintojen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan alueilla. Aineopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijoilla tulee olla valmiudet syventää tietojaan alan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä sekä hahmottaa rahoituksen empiirisiä tutkimuskysymyksiä. Rahoituksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa käytännössä yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan menetelmiä. Lisäksi opiskelijan tulee kyetä rahoituksen alueen empiirisen tutkimustehtävän itsenäiseen suorittamiseen. Rahoituksen perusopinnot 721362P Introduction to Financial Economics ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period A. Learning outcomes: Upon completion of the course, the student understands that finance and economics are closely

Opintojaksot


224

Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721178P Investointija rahoitussuunnittelu (Fundamentals of Corporate Finance) Laajuus: 5 op / 133h tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi. Ajoitus: Periodi A. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yritysrahoituksen pääosa-alueet ja yrityksen rahoitusjohdon pääasiallisimman tavoitteen, laskea vapaan kassavirran ja sen osatekijät sekä tunnistaa yrityksen kasvun ja tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen välillä vallitsevan yhteyden. Opiskelija osaa myös soveltaa erilaisia korkokäsitteitä sekä nykyarvo- ja koronkorkolaskentaa erityyppisissä asiayhteyksissä ja arvioida investointihankkeiden kannattavuutta yleisimmin käytössä olevilla investointilaskentamenetelmillä. Hän kykenee esittämään oman pääoman ja vieraan pääoman olennaisimmat erot, osoittaa hallitsevansa joukkovelkakirjojen ja osakkeiden arvonmäärityksen perusteet, tunnistaa tuoton ja riskin välillä vallitsevan yhteyden, erottaa erityyppisiä riskejä sekä kykenee selittämään CAPM:n taustalla olevan perusajatuksen ja soveltamaan mallia. Lisäksi opiskelija osaa laskea yrityksen pääoman kustannuksen, kuvata pääpiirteissään Modigliani & Miller’in teoriat yrityksen pääomarakenteesta ja osinkopolitiikasta, kvantifioida velkaantumisasteen vaikutukset yrityksen arvoon, kertoa miten osakeanti, osingonjako ja omien osakkeiden Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

takaisinosto tapahtuvat ja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen osinkopolitiikkaan käytännössä. Sisältö: Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön, ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija aihealueen terminologiaan, käsitteistöön ja peruskysymyksiin sekä niihin työkaluihin, joita yrityksen rahoitusjohto työssään tarvitsee. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Luentoja 40h, itsenäistä opiskelua 89h, tentti 4h. Kohderyhmä: Rahoituksen ja laskentatoimen pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance (4. tai uudempi painos) / Corporate Finance Fundamentals, Irwin/McGrawHill; luentomoniste. Suoritustavat: Opiskelijat suorittavat opintojakson tiedekuntatentissä. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: 1−5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrää on rajoitettu. Opintojakso järjestetään myös englanninkielisenä (Fundamentals of Corporate Finance). 721361P Sijoittajan investointiteoria (Investments) Laajuus: 5 op / 133h tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: Periodi B.


Opinto-opas 2012 - 2013

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tavallisimmat arvopaperityypit sekä selittää miten ja missä niillä käydään kauppaa, arvioida arvopaperisijoituksiin liittyviä erilaisia riskejä ja tunnistaa hajauttamisen hyödyt. Opiskelija osaa myös kuvailla modernin portfolioteorian perusteet ja osoittaa hallitsevansa portfolio-optimoinnin perusperiaatteet. Hän osaa johtaa CAPM:n ja tunnistaa mallin implikaatiot arvopapereiden hinnanmuodostuksen suhteen, selittää arbitraasihinnoitteluteorian perusidean ja taustaoletukset, vertailla CAPM:ia ja arbitraasihinnoitteluteoriaa sekä soveltaa näitä teorioita indeksi- ja faktorimallien avulla. Lisäksi opiskelija osaa määritellä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja sen implikaatiot, tunnistaa markkinoiden tehokkuuden kolme eri astetta, sekä kykenee soveltamaan osinkoihin, vapaaseen kassavirtaan ja tunnuslukuihin perustuvia malleja osakkeiden arvonmääritykseen. Sisältö: Opintojakso toimii johdantona investointiteorian perusteisiin, ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä modernin portfolioteorian ja erilaisten arvopapereiden hinnoittelumallien teoreettisiin perustoihin ja käytäntöön soveltamiseen. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Luentoja 40h, itsenäistä opiskelua 89h, tentti 4h. Kohderyhmä: Rahoituksen pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Oppimateriaali: Bodie, Kane & Marcus: Investments (4. tai uudempi painos), Irwin/McGraw-Hill; luentomoniste.

225

Suoritustavat: Opiskelijat suorittavat opintojakson tiedekuntatentissä. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko: 1−5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Opintojakso järjestetään myös englanninkielisenä (Investments). 721174P Financial Risk Management ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period C. Learning outcomes: Upon completion the student should be able to apply basic derivative securities in financial risk management. Contents: Financial risks, asset price as a random variable, forward contracts, futures contracts, swaps, options. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures 36h, self-study 93h, exam 4h. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is the completion of 721178P Fundamentals of Corporate Finance and 721361P Investments. Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Lecture notes; a recommended reading is Hull: Risk Management and Financial Institutions, Pearson. Assessment methods and criteria: There are two intermediate exams durOpintojaksot


226

ing the course. Each of the intermediate exams can be used to replace one of the five problems in the final exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Jukka Perttunen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721363P Introduction to Market Analysis ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period D. Learning outcomes: After the course, students are able to solve financial problems using statistical software, namely, Excel and SAS. Students are able to apply statistical analysis and inference to test scientific hypotheses. They will also gain knowledge in fields special to finance, namely, they will be able to calculate returns and risks of publicly traded stocks, do technical analysis and allocate wealth over multiple assets. Students will also learn how to investigate dependency between variables using regression analysis. After the course, students will have the necessary level of programming skills to learn more about Excel and SAS on their own. Contents: The course introduces students to the calculation of basic statistical measures, statistical testing and inference, risk and return calculation, and basics of regression analysis. Also basic methods for analyzing stock price behaviour Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

through technical analysis will be covered. Students will also become familiar with the most basic asset allocation decisions. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Working methods include lectures (16h) and computer lab exercises (24h), independent studying of textbooks, manuals and other material (89h), and an exam (4h). Alongside providing theoretical background for statistics and econometrics, the lectures are aimed to introduce students to the use of Excel and SAS in financial problem-solving. During computer lab exercises, students are given various calculation problems to solve using these programming languages. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is the completion of Investments (721361P) prior to enrolling for the course unit. Recommended optional programme components: The course is an alternative to Introduction to Empirical Finance (721364P). Recommended and required reading: Material announced during the lectures, including lecture notes, textbooks and manuals. Assessment methods and criteria: Assessment methods include assignments and a computer lab exam.The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: N.N. Work placement: No. Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2012 - 2013

721364P Introduction to Empirical Finance ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period C. Learning outcomes: Upon completion of this course, the student is able to use R for financial problem solving, e.g. to fit, analyze and evaluate ordinary least squares (OLS) models applied to simple asset pricing problems. Furthermore, the student has acquired basic skills in statistical programming. Contents: Empirical finance is the intersection of the fields of econometrics and finance to solve financial problems. Focusing on implementation rather than theory, the course serves as an accessible introduction to statistical problem solving in finance. First, the course reviews basic concepts in probability and classical statistical inference. Thereafter the course introduces students to the calculation of basic statistical measures, statistical testing and inference, risk and return calculation, and the basics of regression analysis. The selection of topics includes the traditional core material of computational finance: probability and statistics, matrix algebra and regressions. The methods are applied to basic asset pricing models and simple portfolio choice problems. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Working methods include lectures and computer lab exercises (40h), independent studying of textbooks and other material (89h), and exam (4h). Alongside, providing theoretical background for statistics and econometrics,

227

the lectures are aimed to introduce students to the use of R in financial problem solving. During computer lab exercises, students are given various programming and computing problems to solve using the R programming language. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Knowledge of basic statistics and/or econometrics is required. Recommended optional programme components: The course is an alternative to Introduction to Market Analysis (721363P). Recommended and required reading: Basic R for Finance, Rmetrics Association & Finance Online and material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Assessment methods include assignments, an empirical project and a computer lab exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Hannu Kahra. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. Rahoituksen aineopinnot 721924A Rahoituksen seminaari (Seminar in Finance) Laajuus: 10 op / 267h tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Suomi/englanti. Ajoitus: Periodit A−C. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoOpintojaksot


228

ritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa monipuolisesti eri informaatiolähteistä, arvioida kriittisesti julkaistun tiedon luotettavuutta ja merkittävyyttä sekä valita ja rajata tutkimusaiheensa perustellusti. Opiskelija osaa myös jäsentää aikaisempaa tutkimustietoa valitsemastaan aihealueesta lähteitä asianmukaisesti referoiden sekä tehdä tulkintoja ja päätelmiä olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Lisäksi opiskelija kykenee esittelemään (suullisesti) ja raportoimaan (kirjallisesti) tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustiedot ja -taidot tieteelliseen viestintään rahoituksen alalla, ja sen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa itsenäiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, kirjalliseen raportointiin ja tutkimustulosten suulliseen esittämiseen. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Luentoja 4h, kirjaston tiedonhankinnan opetusta 6h, seminaariistuntoja 15h, yksilöohjausta 5h, itsenäistä työskentelyä 237h. Kohderyhmä: Rahoituksen pää- ja sivuaineopiskelijat. Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Rahoituksen KTK-opiskelijat suorittavat samanaikaisesti kurssin Taloustieteen tutkimusviestintä (900056A). Oppimateriaali: Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn (TaTK:n opintomoniste). Suoritustavat: Opiskelijat suorittavat opintojakson laatimalla kirjallisen seminaarityön (KTM-opiskelijat) tai kandidaatin tutkielman (KTK-opiskelijat). Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Arviointiasteikko: 1−5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari ja tutkijatohtori Petri Kyröläinen. Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: 1) Opiskelija, joka suorittaa rahoituksen 35 op:n aineopintokokonaisuuden sivuaineena, voi suorittaa seminaarin itsenäisesti työskennellen seminaariryhmän työskentelyyn osallistumatta. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön ennen työn aloittamista. 2) Kandidaatin tutkielma tulee kansittaa (nk. kevyet kannet) ja opiskelija suorittaa siihen liittyen kirjallisen kypsyysnäytteen. 721922A Theory of Corporate Finance ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period C. Learning outcomes: Upon completion of this course, the student can explain the main concepts of theoretical corporate finance based on asymmetric information and psychology. He/she is capable of analyzing how corporate managers optimally choose capital structures and payout policies.The student is able to identify key motives for mergers & acquisitions, and to calculate costs and benefits of mergers & acquisitions in simple cases where valuations are given. In addition, he/ she is able to explain how corporate managers can defend themselves against takeovers. He/she can also analyze how conflicts of interest between different corporate stakeholders and psychological biases affect corporate decision making. Finally, the student is able to apply corporate governance methods to alleviate these problems.


Opinto-opas 2012 - 2013

Contents: Signalling and agency theory, security issuance decisions, optimal capital structure, adjustment of capital structure, dividend policy, repurchase decision, choice and valuation of cash holdings, mergers and acquisitions. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and article presentations 40h, group work 20h, self-study 69h, exam 4h. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is Fundamentals of Corporate Finance (721178P). In addition, basic knowledge of statistical inference and hypotheses testing would be useful. Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Copeland, Weston & Shastri: Financial Theory and Corporate Policy, Pearson; additional material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Assessment methods include article presentation and exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Postdoctoral researcher Petri Kyröläinen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721198A Derivative Securities ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period D.

229

Learning outcomes: Upon completion the student should be able to value different types of derivative securities and to manage the risk involved with them. Contents: Risk-neutral valuation principle, analytical and numerical valuation methods, the hedging of derivative securities, volatility estimation. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures 36h, self-study 93h, exam 4h. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is the completion of 721174P Financial Risk Management. Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Hull: Options, Futures & Other Derivatives, Pearson; lecture notes. Assessment methods and criteria: There are two intermediate exams during the course. Each of the intermediate exams can be used to replace one of the five problems in the final exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Jukka Perttunen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721199A Equity Markets ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Opintojaksot


230

Timing: period D. Learning outcomes: Upon completion of this course, the student discovers behavioral biases in investor behavior and how these biases potentially affect stock prices. In addition, he/she can distinguish and explain various limits of arbitrage that can facilitate prolonged mispricings in equity markets. Furthermore, the student is able to compare historical returns and risks of various equity market trading strategies based on results published in leading scientific journals. On the basis of this, the student is capable of carrying out more rational investment decisions in equity markets. Contents: Trading mechanisms and price setting in equity markets; market efficiency and behavioral finance; limits of arbitrage such as illiquidity, noise trader risk, fundamental risk, model risk, and costs and risks of short selling; psychology and investor behavior; investment strategies that seek to exploit pricing anomalies including value strategies, momentum strategies, asset growth strategies, and earnings announcement related strategies; effect of investor sentiment on stock returns; the role of equity analysts. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures 40h, self-study 89h, exam 4h. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: The recommended prerequisite is Investments (721361P). In addition, basic knowledge of statistical inference and hypotheses testing would be useful. Recommended optional programme components: Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Recommended and required reading: Thaler: Advances in Behavioral Finance, Vol II, Princeton University Press; Nofsinger: The Psychology of Investing (2nd edition), Pearson; additional material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Students complete the course in the faculty examination. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Postdoctoral researcher Petri Kyröläinen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721370A Fixed Income Securities ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period B. Learning outcomes: Upon completion of the course, the student knows the pricing of basic fixed income assets, is able to apply basic term structure models and fit stochastic interest rate models to data. Contents: Effective risk management is essential in today’s uncertain business environment. Derivatives and especially fixed income derivatives are standard instruments for managing financial risk. It is critical for anyone involved in corporate or financial risk management to have a deep-rooted understanding of interest rate risk and fixed income securities. This course explores key issues in fixed income. It develops tools for valuing and modeling the risk exposures of fixed income securities and their derivatives,


Opinto-opas 2012 - 2013

with the ultimate goal of deploying these instruments in a corporate or financial risk management setting. The course is divided into three parts, covering (1) basic fixed income securities, (2) fixed income derivatives with a focus on popular interest rate models used to value them and (3) quantitative management of fixed income portfolios. To make the material broadly accessible, concepts are, whenever possible, explained through handson applications and examples, rather than through advanced mathematics. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and assignments 40h, self-study 89h, exam 4h. R, an opensource computing package, is applied in the course. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Financial Risk Management (721174P) must be completed before attending this course. Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Tuckman: Fixed Income Securities Tools for Today’s Markets, Wiley & Sons; material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Assessment methods include assignments, teamwork and exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Hannu Kahra. Work placement: No. Other information: The number of students is limited.

231

721371A Entrepreneurial Finance ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing:To be specified later. Learning outcomes: Understand the broader issues of investing in entrepreneurial ventures, understand the more detailed issues of how to evaluate and finance entrepreneurial investments, and study interaction of finance and strategy. Ultimately the goal is to give some of the tools needed to start a company and finance it, be a venture capitalist or private equity partner and invest in private equity partnership. Contents: This course examines the elements of entrepreneurial finance, focusing on technology-based start-up ventures, and the early stages of company development. It addresses key questions which challenge all entrepreneurs: how much money can and should be raised; when should it be raised and from whom; what is a reasonable valuation of the company; and how funding should be structured. The subject aims to prepare students for these decisions, both as entrepreneurs and venture capitalists. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: To be specified later. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: To be specified later. Assessment methods and criteria: To be specified later. Opintojaksot


232

Grading: 1−5 Person responsible: N.N. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721009A Muita rahoituksen aineopintoja (Additional Courses in Finance, intermediate level) ECTS credits: 5 ECTS credits / 133 hours of work. Language of instruction: English. Timing:To be specified later. Learning outcomes:To be specified later. Contents: To be specified later. Mode of delivery: To be specified later. Learning activities and teaching methods: To be specified later. Target group: Students majoring and minoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: To be specified later. Assessment methods and criteria: To be specified later. Grading: 1−5 Person responsible: N.N. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. Rahoituksen syventävät opinnot 721950S Pro gradu -tutkielma, rahoitus (Master’s Thesis, Finance) ECTS credits: 30 ECTS credits / 800 hours of work. Language of instruction: English. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Timing: Periods A−D. Learning outcomes: The students will become familiar with conducting independent academic research and be able to apply academic research methodology in the field of finance. Contents: The aim of the course is to support students writing their master’s thesis. Mode of delivery: Face-to-face tutoring. Learning activities and teaching methods: Seminar sessions 20h, one-onone discussions with the instructor 20h, self-study 760h. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Assessment methods and criteria: Participation is seminar sessions, research report. Grading: The course unit utilizes verbal grading scale: excellent/very good/good/ satisfactory/sufficient. Person responsible: Professor Jukka Perttunen and professor Hannu Kahra Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721383S Asset Pricing ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period D. Learning outcomes: The students will become familiar with modern asset pricing theory and econometric methods in applying theoretical models in empirical


Opinto-opas 2012 - 2013

research. After the course the student is able to use basic asset pricing models across different asset classes and implement asset pricing models in practice. Specifically, the students can explain the basic theoretical concepts of asset pricing and solve a basic general equilibrium model that prices the assets.The students can also use basic empirical asset pricing techniques and tests including time-series regressions and cross-sectional regressions as well as the Ross, Gibbons, and Shanken test. Contents: The pricing of all assets is based on a single idea: price equals expected discounted payoff that captures the macroeconomic risks underlying each security’s value. Traditional asset pricing models (CAPM, ICAPM, APT) are embedded in the stochastic discount factor (SDF) framework. One of the key issues is that there is a relation between discount factors, betas and mean-variance frontiers: they are equivalent concepts. A wide variety of popular methods, including time-series and cross-sectional regressions are presented and applied to empirical data. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises 40h, self-study 116h, exam 4h. SAS and R, an open-source computing package, are applied in the course. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Cochrane: Asset Pricing (2nd edition),

233

Oxford University Press; Ilmanen: Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards, Wiley Assessment methods and criteria: Assessment methods include assignments and exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Hannu Kahra. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721951S Portfolio Performance Analysis ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period B. Learning outcomes: After the course the student is able to use basic return and holdings based techniques in portfolio performance analysis. Upon completing the course the student is able to apply techniques in practice using the SAS software. Contents: The term “performance analysis” covers the techniques that are implemented to study the results of portfolio management. These range from simple performance measurement to performance attribution. Performance measurement consists of measuring the difference in the value of the portfolio, or investment fund, between the beginning and the end of the evaluation period. Performance attribution breaks down the return to attribute the exact contribution of each phase in the process to the overall portfolio performance, thus allowing the manner in which the reOpintojaksot


234

sult was obtained to be understood.The intermediate step is performance evaluation, which explains how the measured return was obtained and whether the result is due to skill or luck. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and assignments 40h, self-study 116h, exam 4h. SAS software package is applied in the course. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Basic knowledge of SAS software is recommended before participating to the course; course Introduction to Market Analysis (721363P) could be helpful. Basic knowledge of econometrics is also recommended; course Introduction to Econometrics (721060A) is recommended before participating to the course. Recommended optional programme components: Contents of the course are related to the following courses: Introduction to Market Analysis (721363P), Portfolio Management (721952S), and Asset Pricing (721383S). Recommended and required reading: Aragon & Ferson: Portfolio Performance Evaluation, Now Publishers; material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Students complete the course in the faculty examination. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Researcher Tuomo Haapalainen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

721952S Portfolio Management ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Periods A−D. Learning outcomes: The students will become familiar with the basic quantitative methods of modern portfolio management as well as be able to apply them in practice. After the course the student is able to explain the challenges for portfolio management, and design methodologies in portfolio management implementations. Specifically, students are able to solve analytically Markowitz’s portfolio choice and can use modern techniques to estimate required inputs such as expected returns and covariance matrix of returns. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio management techniques. The first part of the course focuses on the analytical solution of the Markowitz’s portfolio choice problem and its extensions. The second part of the course applies portfolio choice techniques in practice. Each student implements his/her personal portfolio management based on the modern portfolio choice techniques. The artificial portfolio policy is applied over the academic year. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises 40h, teamwork, seminar and self-study 116h, exam 4h. SAS and R, an open-source computing package, are applied in the course. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: -


Opinto-opas 2012 - 2013

Recommended and required reading: Litterman and Goldman Sachs Quantitative Resources Group: Modern Investment Management – An Equilibrium Approach, Wiley & Sons; Ilmanen: Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards, Wiley. Assessment methods and criteria: Assessment methods include a portfolio management project and an exam.The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Jukka Perttunen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721954S Financial Econometrics ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period D. Learning outcomes: After completing the course students should: understand the important features of time series of market prices, appreciate the relevance of efficient market theory to predicting prices, be familiar with appropriate methods for forecasting price volatility, be able to use option prices to make statements about the distributions of future asset prices, be informed about a broad range of econometric methods that are applied in finance research, be able to apply extreme value theory in calculating value at risk of a financial position, and be able to apply R to financial time series data. Contents: Probability foundations (probability concepts, prices, returns and volatil-

235

ity clustering, stochastic processes, ARMA models for financial returns), stylized facts for returns from financial assets, expected returns using time series information (testing for a random walk process using the variance-ratio test, methods that use trading rules to assess the predictability of returns and the efficiency of markets), modeling volatility using time series information (univariate and multivariate GARCH models and stochastic volatility), and a review of econometric methods (maximum likelihood, GMM, MCMC and Kalman filter). Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and assignments 40h, self-study 116h, exam 4h. R, an opensource computing package is applied in the course. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Introduction to Econometrics (721060A) must be completed before attending this course. Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Tsay: Analysis of Financial Time Series (2nd edition), John Wiley & Sons; Taylor: Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton University Press; material provided by the instructor. Assessment methods and criteria: Assessment methods include assignments and a computer lab exam.The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Hannu Kahra. Opintojaksot


236

Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721956S Alternative Investments ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period C. Learning outcomes: Alternative investments are assets considered outside of the traditional asset classes of stocks, bonds and cash. The students will learn that due to their special characteristics, alternative assets tend to have low correlations with traditional asset classes, providing additional portfolio diversification and potential for higher returns. Contents: The course aims to give an introduction to investing in (1) real estate, (2) private equity and venture capital, (3) hedge funds, and (4) commodities, currencies and volatility. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures and assignments 40h, self-study 116h, exam 4h. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: Material provided by the instructors. Assessment methods and criteria: Students complete the course in the fac-

Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

ulty examination. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: 1−5. Person responsible: Professor Hannu Kahra. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721955S Erikoisaihe (Special Issue in Finance) ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: To be specified later. Learning outcomes: To be specified later. Contents: To be specified later. Mode of delivery: To be specified later. Learning activities and teaching methods: To be specified later. Target group: Students majoring in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommended and required reading: To be specified later. Assessment methods and criteria: To be specified later. Grading: 1−5 Person responsible: N.N. Work placement: No Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2012 - 2013

6.6 Sivuaineiden opinnot Yritysjuridiikka 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus (Corporate Law and Law of Contracts) Laajuus: 7 op Ajoitus: D. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tietää eräiden keskeisimpien oikeustoimityyppien, kuten kaupan, velan ja valtuutuksen sisällön. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja osaa soveltaa osakeyhtiöoikeuden keskeisimpiä periaatteita. Sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot. Toteutustavat: Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet WSOY, 2. painos Painovuosi: 2004. Mähönen - Villa: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä, 2007.Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö, 2. uudistettu painos 2002. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.

237

Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopisto-opettaja Markku Pulkkinen. Lisätiedot: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lisätiedot 2: Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: Suomi 721611A Vero-oikeus (Tax Law) Laajuus: 7 op Ajoitus: B. Tavoite: Opiskelija tietää Suomen verojärjestelmän keskeisimmät lait ja periaatteet. Opiskelija tietää tuloverotuksen eri tulolajit ja tulolähteet ja ymmärtää niiden merkityksen verojärjestelmän ja verosuunnittelun kannalta. Opiskelija osaa eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteissään ja osaa soveltaa tietoja verosuunnittelussa. Opiskelija tietää verotusmenettelyn keskeisimmät normit ja osaa välttää veronkiertonormien riskit. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi vero-oikeus osana julkisoikeutta ja sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisiin ongelmiin. Toteutustavat: Luennot sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali ja keskeisimmät säädökset: Myrsky & Ossa: Verotuksen perusteet, 2008. Andersson - Linnakangas: Tuloverotus, 7. uud. painos; Linnakangas & Myrsky: Elinkeinotulon verotus, 2010. Suoritustavat: Kuulustelu on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait Opintojaksot


238

-kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistoopettaja Markku Pulkkinen. Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721420A Markkinointioikeus (Marketing Legislation) Laajuus: 7 op Ajoitus: A. Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa Suomen kuluttajasuojajärjestelmän normeja kuluttajasuojan toteuttamisessa. Opiskelija tietää markkinoilla toimivan yrityksen velvoitteet markkinointioikeudessa. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään aineettomien oikeuksien sisällön ja merkityksen. Sisältö: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin. Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslaki. Toteutustavat: 28 h luentoja sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ämmälä,Tuula: Suomen kuluttajaoikeus (2006); Mäkinen - Paloranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet, 2 uud. painos 2006. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistoopettaja Markku Pulkkinen. Opintojaksot

Opinto-opas 2012 - 2013

Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721614A Työoikeus (Labour Law) Laajuus: 7 op Ajoitus: C. Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa Suomen työoikeuden keskeisimpiä periaatteita ja sen perusteella opiskelija myös tunnistaa työsopimuksen ja työehtosopimusjärjestelmän liitynnän toisiinsa. Opiskelija tietää keskeisimmät työntekijän yksityisyyttä suojaavat periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen esimerkiksi työhaastattelussa ja muutenkin työelämässä. Opiskelija osaa soveltaa työaikalakia ja vuosilomalakia pääpiirteissään. Opiskelija ymmärtää työsuojelulainsäädäntöön liittyvät työelämän vaatimukset ja tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeisimmän sisällön. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta. Toteuttamistavat: 30 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kirja :Työsopimusoikeus, Kari-Pekka Tiitinen; Tarja Kröger. Kustantaja: Talentum Media Oy (2008) ISBN: 9789521412592 Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5


Opinto-opas 2012 - 2013

239

Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistoopettaja Markku Pulkkinen. Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Seuraavien opintojaksojen tiedot tarkentuvat lukuvuonna 2012-2013, seuraa ilmoitustaulua: (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ............................................ 9 op 721622A Siviilioikeus ............................................. 7 op 721620A Immateriaalioikeus ....................... 7 op 721618A Finanssioikeus ....................................... 9 op 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus .. 7 op 721619A Hallinto-oikeus ..................................... 9 op 721623A Eurooppaoikeus ...................................... 4 op

HUOM! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.

Opintojaksot


Opinto-opas 2012 - 2013

241

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat 7.1 Opetuksen ajoitus Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit A ja B on syyslukukaudella, C ja D puolestaan kevätlukukaudella. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson kuvaukseen (luku 6). Opetuksen tarkka ajoitus tulee kuitenkin aina katsoa tiedekunnan verkkosivuilta: http://www. taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opetus Kielten opetus ja tietyt menetelmäopintojaksot järjestetään opetusperiodeista poiketen; myös niiden tarkka ajoitus tulee katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Opetusperiodit lukuvuonna 2012-2013: A: 3.9.–19.10.2012, vk 36–42 B: 29.10.–14.12.2012, vk 44–50 C: 7.1.–1.3.2013, vk 2–9 D: 11.3.–17.5.2013, vk 11–20

7.2 Tentit Opintojaksoista, joihin kuuluu tentti, pyritään järjestämään 1. kuulustelu noin 2–4 viikon kuluttua opetuksen päättymisestä. 2. ja 3. kuulustelu järjestetään noin 1–2 kuukauden välein. Opintojaksoista, joita voi tenttiä kirjatentteinä, järjestetään kuulustelu kolme kertaa lukuvuodessa ta-

loustieteiden tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tenttiohjeet: 1) Tentteihin ilmoittaudutaan ennakolta Web-Oodin kautta viimeistään tenttiä edeltävän viikon torstaina kello 23.59. Suoritus arvioidaan ainoastaan tenttiin ajoissa ilmoittautuneilta ja opintojaksolle opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta. Toisin sanoen tenttiin määräaikaan mennessä ilmoittautumatta jättäneiden ja ilman opinto-oikeutta olevien opiskelijoiden tenttejä ei arvostella. 2) Tiedekunnan tenttiaika on yleensä torstaisin klo 8.00–12.00.Tenttiin on saavuttava hyvissä ajoin, viimeistään klo 7.45. Tenttisaliin ei oteta ketään perustellusta syystäkään myöhästynyttä enää klo 8.15 jälkeen. Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 8.35. 3) Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa. Tentissä saa olla esillä vain kynä, kumi, teroitin, viivain ja ei-ohjelmoitava laskin ellei tentaattori ole toisin ilmoittanut. Mikäli oheismateriaalin käyttö on sallittua tentissä, siitä ilmoitetaan kysymyspaperissa. Eväiden tuominen tenttisaliin on kielletty ellei jokin sairaus sitä vaadi. 4) Valvojat kiertävät salissa tentin aikana järjestyksen ylläpitämiseksi ja mahdollis-

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


242

ten vilpintekoyritysten ehkäisemiseksi. Mikäli opiskelijaa epäillään väärinkäytöksestä, asia selvitetään tiedekunnan opintoasiainhallinnossa tenttitilaisuuden jälkeen. 5) Lisää vastauspaperia saa noutaa valvojilta ilman eri pyyntöä. Muissa asioissa viitataan ja odotetaan, että valvoja tulee luokse. 6) Vastauspapereihin tulee kirjoittaa aina opiskelijanumero (löytyy opiskelijakortista) arvosanojen Oodiin kirjaamista varten. 7) Tenttiä palautettaessa vastaajan on aina, ilman eri pyyntöä esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus tentin valvojalle. Tarkempi tenttiohje on saatavilla tiedekunnan Internet-sivuilta (Opiskelu, Tentit).

7.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute

Opinto-opas 2012 - 2013

opiskelijat, joilla on opintojaksolle opinto-oikeus. Opintojakson vastuuhenkilö voi poistaa opintojaksolta opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut tai jolla ei ole opinto-oikeutta tai joka muuten ei mahdu opintojaksolle (mahdolliset rajoitukset osallistujamäärissä). Toisin sanoen opintojaksoa ei voi suorittaa ilman ajoissa tehtyä ilmoittautumista ja opinto-oikeutta. Opintojaksopalaute Opiskelijat voivat antaa opetukseen liittyvää palautetta opintojakson päätyttyä WebOodissa. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut opintojaksolle voidakseen antaa palautetta. Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä laitoksen ja tiedekunnan johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Tiedekunnan koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita.

Ilmoittautuminen opintojaksoille

Opintojaksoihin liittyvä informaatio ja materiaali

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille taloustieteiden tiedekunnan opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. WebOodi on verkossa osoitteessa https://weboodi.oulu.fi. Opiskelijan tulee myös perua ilmoittautumisensa määräaikaan mennessä, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt voivat WebOodin kautta lähettää sähköpostia opintojaksoille ilmoittautuneille opiskelijoille. Vastuuhenkilöt voivat esimerkiksi informoida aikataulumuutoksista, ilmoittaa harjoitustöiden (tms. opintojaksojen osasuoritusten) arvosanat tai lähettää luentomateriaalia. Opintojaksoinformaatiota ja -materiaaleja on saatavilla myös tiedekunnan verkkosivuilla.

Opintojaksoille voidaan hyväksyä ne määräaikaan mennessä ilmoittautuneet

Vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta Web-

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2012 - 2013

Oodin sähköpostitoiminnon kautta. Vastaus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet.

243

kelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvosana 2 (tyydyttävä). Vastaavasti arvosanaan ”erinomainen” vaaditaan pro gradusta vähintään arvosana 3 (hyvä). Pro gradu tutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen.

7.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa

Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä.

Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin.

Vanhan arvosteluasteikon (1–3) konvertointi

Seminaaritutkielma, kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

Oulun yliopistossa siirryttiin 1.8.2005 lukien viisiportaisen arvosteluasteikon käyttöön.Tällöin kaikki aikaisemmat arvosanat muutettiin takautuvasti uuden asteikon mukaisiksi seuraavasti.

Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pää- ja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

aiempi arvosana 1–, 1 1+, 1½, TT 2–, 2, HT 2+, 2½ 3–, 3, ET

Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti:

2. Opintokokonaisuuksista annetut kokonaisarvosanat muutettiin 1.8.2005 takautuvasti seuraavasti.

keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) kiitettävä (4) 3,50–4,49 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1)

nykyinen arvosana tyydyttävät tiedot hyvät tiedot erinomaiset tiedot

Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi ”kiitettävä” tulee opis-

arvosana 1.8.2005 lukien 1 2 3 4 5

uusi arvosana tyydyttävä (2) hyvä (3) erinomainen (5)

Huomautus: opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan pääsääntöisesti tutkintotodistusta kirjoitettaessa, joten käy-

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


244

tännössä vanhojen kokonaisarvosanojen konvertointitarve on vähäinen. 3. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanat lasketaan 1.8.2005 lukien seuraavasti. keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1)

7.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan joidenkin yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat täsmällisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunnan koulutusdekaani. Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että tutkintoon

Opinto-opas 2012 - 2013

kuuluvien opintojen suorittamisen sijasta ne voidaan korvata ko. aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee pääsääntöisesti koulutusohjelman vastuuhenkilö siitä yksiköstä, joka opintojakson järjestää. Taloustieteiden tiedekunnan myöntämään tutkintoon kuuluvia ja tiedekunnan järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kielikeskus. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos. Tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Keskeneräiseen tradenomin tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Opintojen sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä kirjallinen hakemus edellä mainittujen tahojen opintotoimistoihin. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta www.taloustieteet. oulu.fi. Hakemukseen tulee liittää todistus opinnoista, joiden perusteella sisällyttämistä tai korvaamista haetaan, sekä tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (so. tavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus, eli opinto-oppaan tietoja vastaavat tiedot). Hakemuksessa tulee olla myös niiden opintojaksojen englanninkieliset nimet, joilla hyväksilukemista haetaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) on olemassa yliopiston tasoinen ohjeistus ja

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2012 - 2013

käytänteet. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, joka helpottaa toisessa oppilaitoksessa suoritetun koulutuksen kytkemistä opintoihin sekä mahdollistaa muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston AHOT -sivustolta: http:// www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ja tiedekunnan Internet-sivuilta kohdasta Opiskeluinfoa, Opintojen hyväksilukeminen. Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005 tai uudempi) KTK-tutkinnon yhteiset opinnot (pl. kieliopinnot): • Opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot: • Vieraiden kielten opintoihin voidaan pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 8 opintopistettä vähintään B1-tasoisia aiemmin suoritettuja vieraiden kielten opintoja. Tämä koskee kieliopintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun toiseen tutkintoon. • Kaikkien KTK- ja KTM-tutkintoja suorittavien tulee kuitenkin saavuttaa vähintään yhdessä vieraassa kielessä tutkintoasetuksen mukainen taso, ks. oppaan luku 6.2 • Kielikeskuksen yhteysopettajat tarkistavat hyväksiluettavien kieliopintojen tason, sisällön ja laajuuden ja päättävät hyväksilukemisesta tämän pohjalta. Yhteysopettajat ohjaavat opiskelijat tarvittaessa suorittamaan kieliopintoja lisää siten, että vaadittu opintomäärä ja taitotaso saavutetaan.

245

KTK- ja KTM-tutkintojen pääaineen ja sivuaineiden opinnot sekä muut opinnot: • Opiskelijan suorittamaan toiseen tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia (tai vastaavia) voidaan lukea hyväksi yhteensä enintään 25 opintopisteen verran (perusopintokokonaisuus). • Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa (esimerkiksi KTK-tutkinnon sivuaineiden on oltava TaTK:n oppiaineita tai vastaavia) KTM-tutkinnon opinnot (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat): • KTM-tutkintoon ei lueta hyväksi muihin tutkintoihin kuuluvia opintoja. • Toiseen tutkintoon kuulumattomia yliopistotasoisia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa. Huomioon otetaan perus-, aine- ja syventävät pääaineen opinnot, jotka ovat KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohtaan nähden enintään viisi vuotta vanhoja. Opintoja voidaan lukea hyväksi perustai aineopintoihin. • Tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot 60 op. (sis. pro gradu –tutkielman) on aina suoritettava osana tutkintoa. Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot: • Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan KTK- ja KTMtutkintoihin. Opiskelijaa kehoitetaan vaihto-opiskelun jälkeen ottamaan

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


246

• •

Opinto-opas 2012 - 2013

yhteyttä hyväksiluvuista vastaavaan opintohallinnon suunnittelijaan hyväksilukumahdollisuuksien selvittämiseksi. Vaihto-opiskelun aikana suoritettujen kieliopintojen hyväksiluvusta vastaa Kielikeskus. Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on myös mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTSpisteinä). Tällainen sivuaine on mahdollista sisällyttää KTM-tutkintoon.

7.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Taloustieteiden tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee koulutustoimikunta tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella.Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu. Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti: Huomio. Oulun yliopistossa otetaan käyttöön sähköinen eGradu-järjestelmä 1.9.2012 alkaen. Kansitusluvalla tarkoitetaan jatkossa lupaa lähettää työ eGradu-järjestelmään. Tämä ohje on voimassa 1.9.2012 alkaen. 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo tutkielman

täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Työlle määrätään tarkastajat. 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ eGradu-järjestelmään taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä koulutustoimikunnan kokousta, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Koulutustoimikunnan kokousajat ovat nähtävänä tiedekunnan ilmoitustaululla. 3a) Tutkielman tarkastajat määrää tiedekunnan koulutusdekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta tiedekunnalle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa tiedekunnan opintotoimistoon. 3b) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen WebOodissa. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2012 - 2013

tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen dekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos.

247

tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella koulutustoimikunnan kokouksen jälkeen opintotoimistosta. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta. 6) Tiedekunnassa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

Pro gradu ‑tutkielma arvostellaan arvosanoilla 1-5.

7) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu koulutustoimikunnan kokouksessa. Tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistuksia tiedekunnan ilmoitustaululla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen.

5) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua

Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista

4) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa koulutustoimikunnan arvosteltavaksi. Koulutustoimikunta arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella. Koulutustoimikunnan kokouksessa päätöksentekoon saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


248

Opinto-opas 2012 - 2013

tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät tiedekunnan ilmoitustaululta ja verkkosivuilta (www.taloustieteet.oulu.fi, kohta Opiskelu: Ohjeet ja apuvälineet) ja osoitteesta http://egradu.oulu.fi.

7.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Opiskelijan tulee kandidaatin tutkielman yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat tehneet pääaineeseensa kandidaatin tutkielman (ent. seminaaritutkielma) ennen 1.8.2009, mutta eivät ole valmistuneet kauppatieteiden kandidaateiksi ennen ko. päivämäärää. Kypsyysnäytettä varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tutkielmansa ohjaajaan. 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo sen täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Kandidaatin tutkielman kansitukseksi riittävät kevyet liimakannet (lisätietoja Yliopistopainosta). 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat: •

Yksi kansitettu kappale ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta.

Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon. Opiskelija saa kansitetun kappaleen itselleen arvostelun jälkeen.

3) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa, vähintään viikkoa ennen haluttua päivämäärää. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen WebOodissa. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. toisen tutkinnon yhteydessä) tehneiltä opiskelijoilta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte hyväksytään ohjaajan ja suomen kielen arvioijan toimesta. 4) Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. 5) Tiedekunnassa laadittavat kandidaatin tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 6) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. Ottaen huomioon tut-

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2012 - 2013

kielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Huomautus: Pelkkää KTM-tutkintoa suorittavat (maisteritason erillisvalinta) ja sivuaineopiskelijat tekevät kandidaatin tutkielman sijasta aineseminaarin. Aineseminaariin ei kuulu kypsyysnäytettä. Seminaaritutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

7.8 Plagiointitapausten ja muiden väärinkäytösten käsittely Taloustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden plagiointitapauksia: Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, ajatusten, kirjoitusten tai keksintöjen jne. luvatonta käyttämistä omassa kirjallisessa tai kuvallisessa tuotoksessa ilman asiaan kuuluvaa lähdemerkintää. Oulun yliopistossa plagioinniksi tulkitaan myös nk. itsensä plagiointi. Se tarkoittaa, että henkilö käyttää samaa tuotostaan

249

sellaisenaan kahdessa tai useammassa yhteydessä. Plagiointitapausta pidetään vakavana silloin, kun plagiointia on ohjatussa lopputyössä (kandidaattitutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaattityö tai väitöskirja) tai jos suurin osa tai koko työ tai kurssisuoritus on kopiota tai selkeästi ilman asianmukaisia lähdeviittausmerkintöjä. Oulun yliopiston opetusta ja opiskelijoita koskevassa johtosäännössä todetaan, että kuulustelu tai muu opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuoritus voidaan hylätä. Seminaarityö, essee, tutkielma tai muu kirjallinen suoritus hylätään myös siinä tapauksessa, jos opiskelijan havaitaan suorituksen hyväksymisen jälkeen syyllistyneen väärinkäytökseen. Koko opintojakson suoritus (esimerkiksi seminaarityö, essee, tutkielma) hylätään, jos tekijä sen yhteydessä syyllistyy plagiointiin tai muuhun väärinkäytökseen (vilppi) tai suoritus keskeytetään. Keskeyttämisestä tai hylkäämisestä päättää vastuussa oleva opettaja tai ohjaaja. Väitöskirjan, lisensiaatintutkielman, pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman osalta päätöksen tekee päätösvastuussa oleva hallintoelin. Ajankohtainen Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohje löytyy osoitteesta: http://www.oulu.fi/urkund/tiedostot/Plagiontitapauksen_%20kasittelyohje_OY.pdf

Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2012 - 2013

251

8. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset

Laskentatoimi pääaineena suoritettu korkeakoulututkinto avaa mahdollisuudet muun muassa seuraaviin ammattitutkintoihin: 1. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 2. HTM (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 3. JHTT (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista) 4. KLT (Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto)

8.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHTja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Uusi asetus (TEM, 262/2008) astui voimaan 1.5.2008. Siirtymäaikana 2008-2012 voidaan soveltaa myös vanhoja vaatimuksia (KTM, 1325/1996), ks. kohdat 8.2 ja 8.3.

KHT-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. 8.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; • johdon laskentatoimi; • sisäinen valvonta HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet.

Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


252

8.1.2 Oikeustieteen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: • eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; • yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely • kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet. 8.1.3 Muut opinnot KHT- ja HTM- tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: • liiketaloustiede ja kansantaloustiede; • yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat; • talousmatematiikka ja tilastotiede • tietotekniikka ja tietojärjestelmät

Opinto-opas 2012 - 2013

Vanhan asetuksen mukaisesti KHT-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden ohella seuraavia opintosuorituksia: 8.2.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla pääaineeksi laskentatoimi ja kohdentamalla pääaineen valinnaiset opintojaksot tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Lisäksi on suoritettava laskentatoimen syventävinä opintoina Tilintarkastus II 4 ov/7 op (tai laadittava laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma tilintarkastuksen alalta). Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 6 ov/ 10 op: 721186A Tilintarkastus ......................... 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting ...................................................................... 3 ov/ 5 op

8.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT),vanha asetus

Syventävinä opintoina 6 ov/ 12 op

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012.

Tilintarkastusta käsittelevä laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma voi täyttää syventäviä opintoja koskevan säädöksen. Asian toteamista koskeva anomus, johon

721197S Advanced International Accounting .. 3 ov/ 6 op 721193S Advanced Auditing ...................... 3 ov/ 6 op

Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

253

on liitettävä tutkielma, osoitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Tutkielmalla ei voi kuitenkaan korvata tilintarkastuksen aineopintotasoisia opintoja. Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta ... 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu ... 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt .. 3 ov/ 5op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ... 3 ov/ 5 op

Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting ......................... 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology ... 3 ov/ 5 op 721176A Management Control ................. 3 ov/ 5 op

Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu .. 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittajan investointiteoria ...... 3 ov/ 5 op

8.2.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n päätöksen mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikkoa ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov). Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät suorittamalla Oulun yliopistossa yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus .... 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus ................................. 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus ................................... 4 ov/ 7 op

Lisäksi valittava 8 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus .................. 721612A Law and Economics ................. (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus ......................... (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus ......................... (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ............................... (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus ......................... (LaY:sta annettava opetus)

4 ov/ 7 op 2 ov/ 4 op 4 ov/ 7 op 5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op

8.2.3 Muut opinnot KHT-tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttä-

Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


254

vä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

8.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hyväksymisvaatiHTM-tilintarkastajan muksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012. HTM-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät laskentatoimen, oikeustieteen ja muut opinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. HTM-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden lisäksi seuraavia opintosuorituksia:

Opinto-opas 2012 - 2013

opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus ......................... 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting ........................................................................ 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting ....................................................................... 3 ov/ 5 op

Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta .... 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt ... 3 ov/ 5 op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ... 3 ov/ 5 op

Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

8.3.1 Laskentatoimen opinnot

721172P Cost Accounting ................ 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology ... 3 ov/ 5 op 721176A Management Control ...... 3 ov/ 5 op

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla laskentatoimi pääaineeksi ja kohdentamalla laskentatoimen valinnaiset kurssit tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan.

Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavasta opintojaksosta: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu .... 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittaman investointiteoria ... 3 ov/ 5 op

Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

255

8.3.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n määräyksen mukaiset HTMtutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 15 opintoviikon laajuiset ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), verooikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov). Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät Oulun yliopistossa suorittamalla yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus ... 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus ......................... 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus ......................... 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 3 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus ......... 7211612A Law and Economics ...... (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus .................. (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus ................... (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ......................... (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus ..................... (LaY:sta annettava opetus)

4 ov/ 7 op 2 ov/ 4 op 4 ov/ 7 op 5 ov/ 9 op

ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

8.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) JHTT-tutkinto (Laki 467/1999, Asetus 468/1999) on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten. JHTTtutkinnosta, JHTT-lautakunnasta ja tutkintojärjestelmän käytännön organisoinnista ja valvonnasta on säädetty laissa Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista sekä asetuksessa Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista.

5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op

8.3.3 Muut opinnot HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa-

8.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y. on perustanut Tili-instituuttisäätiön auktorisoimaan tilitoimistoja ja järjestämään KLT-tutkintoon johtavaa koulutusta laskenta-alan ammattilaisille.Tili-instituuttisäätiön myöntämän auktorisoinnin yksi edellytys on, että auktorisointia hakevan tilitoimiston vastuullisella hoitajalla on KLT-tutkinto.

Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2012 - 2013

257

9. Tieteellinen jatkokoulutus

Oulun yliopistoon on perustettu koko yliopiston laajuinen Tutkijakoulu, Uni-versity of Oulu Graduate School (UniOGS), 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulun alaisuudessa toteutetaan Oulun yliopiston koko tohtorikoulutus. Tutkijakoulun päätehtävä on edistää korkeatasoista tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa. Tämä tarkoittaa yhtenäistettyjä käytäntöjä Oulun yliopiston tohtorikoulutukseen, esimerkiksi: Tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen. Uudet hakijat hakevat opinto-oikeutta tohtoriopintoihin tutkijakoulun kautta. Nykyiset jatko-opiskelijat rekisteröityvät UniOGSin opiskelijoiksi täyttämällä rekisteröintikaavakkeen. Taloustieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilö Tutkijakoulussa on koordinaattori Annu Ristola, Ihmistieteet (p.040 725 8888, annu.ristola@oulu.fi) Lisäinformaatiota löytyy UniOGSin omilta verkkosivuilta: http://www.oulu.fi/yliopisto/tutkijakoulu Tieteellistä jatkokoulutusta koskevat ohjeet ovat saatavilla myös osoitteessa

http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ jatko-opiskelijalle sekä englanniksi osoitteessa http://www.oulubusinessschool.fi/studies/ doctoral_studies

9.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tieteellinen jatkokoulutus


258

9.2 Jatkotutkinnot Taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus.

9.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää Oulun yliopiston Tutkijakoulun dekaani. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään tutkimuksen pääohjaaja ja/tai muut ohjaajat sekä ensimmäisen vuoden kuluessa seurantaryhmä. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle: 1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa, 2. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu oppiaine, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiuTieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

det kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 3. joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, tai 4. joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 5. joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla MBA-koulutuksen Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur (asteikolla 1-5: 3). Kohdassa 2, 3, 4 tai 5 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä seuraavasti: a) Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721320S Mikrotaloudellinen analyysi 6 op 721310S Makrotaloudellinen analyysi 6 op


Opinto-opas 2012 - 2013

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee edellä mainittujen kansantaloustieteen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721220A Matemaattinen taloustiede 5 op 721226A Ekonometrian perusteet 5 op Muita kansantaloustieteen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 5 op b) Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin laskentatoimi, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721191S Financial Accounting Theory 6 op Muita laskentatoimen syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin laskentatoimi, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721172P Johdon laskentatoimi 5 op Laskentatoimen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op c) Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakija on suorittanut kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon,

259

mutta ei markkinointi pääaineenaan, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721460S Markkinoinnin teoriat 721462S Verkostojen teoria

6 op 6 op

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin markkinointi, hänen tulee ennen edellä mainittuja markkinoinnin syventäviä opintoja suorittaa seuraavat perus-, aine- ja syventävät opinnot: 721413P/A Yrityksen liikesuhteiden hallinta 5 op Muita markkinoinnin aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op 721414S Purchasing and Supplier Relationships In International Context d) Johtaminen jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin johtaminen tai yrityshallinto, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721510S Organisaatioteoria (Organization theory) 6 op 721551S Current issues in management and organization 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin johtaminen, hänen tulee edellä mainittujen johtamisen ja organisaation opintojen lisäksi suorittaa vähintään 15 op seuraavista opinnoista: Tieteellinen jatkokoulutus


260

721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen 5 op 721536A Business Ethics 5 op 721534A Moninaisuuden johtaminen 5 op 721533A Projektien johtaminen 5 op 721515A Organisaation kehittäminen 5 op e) Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin rahoitus, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721198A Johdannaissopimukset 6 op 721199A Osakemarkkinat 6 op 721922A Yritysrahoituksen teoria 5 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin rahoitus, hänen tulee edellä mainittujen rahoituksen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 5 op 721361P Sijoittajan investointiteoria 5 op 721174P Rahoitusriskien hallinta 5 op 721901P Rahoituksen ohjelmointisovelluksia 5 op 721115P Raha- ja pankkiteoria 5 op f) Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin logistiikka, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot:

Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

S721675 Supply Chain Management 6 ects Muita logistiikan syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin logistiikka, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721704P Business Logistics 5 op 721724A Logistics Systems Analysis 5 ects Muita logistiikan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op g) Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB) hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721461S International business theory 6 ects 723038S MNEs, JVs & M&As 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB), hänen tulee edellä mainittujen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 723022P International business operations, 5 ects 723039S Special issues in international business 6 ects Muita kansainvälisen liiketoiminnan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op


Opinto-opas 2012 - 2013

Kohdassa 5 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä edellisten lisäksi seuraavasti: Laajuudeltaan pienemmän kuin 120 op. MBA-koulutuksen suorittanut täydentää osaamistaan ko. opintopistemäärän verran. Tutkielman osalta ansioita on täydennettävä tarvittaessa niin, että ne ovat samalla tasolla kuin pro gradu –tutkielman tehneellä.

9.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden haKEMINEN Tohtoritutkinnon suoritusoikeutta haetaan Oulun yliopiston Tutkijakoulusta (UniOGS). Hakulomake on saatavilla Tutkijakoulun sivuilta: http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/hakulomakkeet Lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan taloustieteiden tiedekunnasta. Hakemukseen tulee liittää: • Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta perustutkinnosta sekä muista mahdollisista yliopisto-opinnoista. • Alustava jatko-opintosuunnitelma. tulee Jatko-opintosuunnitelmasta käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat opinnot ja niiden laajuus (ks. myös kohdat 9.5 ja 9.6.). • Alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa ja mahdollista lisensiaatintutkimusta varten.

261

Tarkempia tietoja hakemisesta saa tarvittaessa tiedekunnan opintotoimistosta ja koulutuspäälliköltä, oppiaineiden professoreilta sekä Tutkijakoulun koordinaattorilta.

9.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen a) ennen syksyä 2011 otetun opiskelijan tulee 1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, koostuen seuraavista: • tutkinnon pääaineen jatko-opinnot, vähintään 30 op, • tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op, • sivuaineen opinnot, enintään 12 op, • muut tieteelliset jatko-opinnot (tarvittaessa siten, että jatkokoulutuksen opintojen kokonaismääräksi muodostuu vähintään 60; b) 1.8.2011 alkaen jatkotutkintoa suorittamaan otetun opiskelijan tulee 1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot koostuen seuraavista: • tutkinnon pääaineen jatko-opinnot 30 op, • tutkimusmetodologiset opinnot 12 op, • tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op, • Tutkijakoulun yleisopinnot 4 op, sisältäen Johdatus tohtoriopintoihin 1 op, Tutkimuksen etiikka 2 op ja Seurantaryhmä 1 op, • muut tieteelliset jatko-opinnot (tarvittaessa siten, että jatkokoulutuksen opintojen kokonaismääräksi muodostuu vähintään 50; Tieteellinen jatkokoulutus


262

2. Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. Laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yllä kohdassa 1. mainitut ja jatkokoulutuksen opinnot (yhteensä 60 op), sekä laatinut lisensiaatintutkimuksen (90 op), jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Tutkijakoulun yleisopintojen kuvaukset 920001J Introduction to the University of Oulu Graduate School ECTS credits: 1 ECTS credit Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

Language of instruction: English Timing: The course is held once in the spring and once in the autumn. All students whose doctoral study rights started on, or after 1 January 2012 must attend the course during their first year of doctoral training. Learning outcomes: After the course the student knows about the structure and practices of UniOGS, as well as practical information regarding the formalities, general requirements and opportunities, and services, essential to both their doctoral studies and every-day life. Contents: The course includes an obligatory component for all first-year doctoral students, and an optional component targeted to foreign students and Finnish students arriving from outside of Oulu. The obligatory component addresses the following topics: Requirements for obtaining a doctoral degree; Graduate school structure, responsible persons/ services, and bylaws/regulations; General procedures and time-line of the doctoral education; What students can expect from UniOGS and their research environment, and what the Graduate School and the research environment expect from the students; Procedures for addressing and redressing problems related to doctoral training. General instructions on the use of administrative data bases (Sole, ESS, Travel, Personec, Optima, Oodi, etc.). The optional component covers the following topics: Formalities for foreign students from within and outside the E.U; Legal services and taxes; Library services; E-mail and internet access; health & social services day-care, nutrition; transporta-


Opinto-opas 2012 - 2013

tion; sport activities; Student associations; Student cards; Grants and loans; Useful contact data and web addresses for further information. Mode of delivery: lectures, discussions and networking. Learning activities and teaching methods: obligatory lectures and discussion, 7,5 h; optional lectures and discussion, 8h; networking and personal study, 11 h. Prerequisites and co-requisites: The student must have been admitted to the University of Oulu Graduate School. Recommended reading: Students should familiarize themselves with the contents of the University of Oulu Graduate School web site. Assessment methods and criteria: Participation in at least two of the lectures and discussions. Grading: pass/fail Persons responsible: Coordinators of the University of Oulu Graduate School 920002J Research ethics for doctoral students ECTS credits: 2 ECTS credit Language of Instruction: English/Finnish Timing: The course unit is held once in the autumn (in English) and once in the spring (in Finnish). It is recommended to take the course at the beginning of the doctoral studies. Learning outcomes: After the course the student is familiar with the ethical codes of research, and able to recognise and analyse ethical problems relating to different fields and stages of research. Contents: Ethical theory and ethical problem solving. Professional ethics. Ethi-

263

cal problems characteristic to different sciences. Good scientific practice and procedures for handling misconduct and fraud in science. Ethical problems regarding the relation between science community and wider society. Mode of delivery: lectures (16 h.), guest lectures (6 h.), group work, and seminar. Learning activities and teaching methods: Regular attendance of lectures, participation in group work and oral presentation. Prerequisites and co-requisites: The student must have been admitted to the University of Oulu Graduate School. Recommended or required reading: Student should familiarize with the following chapter in Toolbox of Research: 1.4. Research ethics and the law Grading: pass/fail Person responsible: Jarmo Pulkkinen Research plan and seminar ECTS credits: 4 ECTS credits Language of instruction: English (or other, when appropriate) Timing: All full-time students whose doctoral study rights started on, or after 1 January 2012 must complete parts 1 & 2 of the course during their first year of doctoral training. Part 3 of the course must be completed within two years of starting the doctoral training. All parttime students must complete parts 1, 2 & 3 of the course before the end of the second year. All doctoral students registered in the University of Oulu Graduate School who were awarded doctoral study rights before 1st August 2011, but who wish to follow the new requirements for the docTieteellinen jatkokoulutus


264

toral degrees established by UniOGS in Spring 2012 must complete parts 1 & 2 of the course as part of their application to transfer to the new requirements. Part 3 of the course must be completed within one year of transferring to the new requirements. Type of course: Obligatory “field-specific” studies. Learning outcomes: After the course the student knows how to develop and present a doctoral training plan and research progress in written and oral forms, and has learned how to critically discuss the research of others. The student has established a realistic four-year plan (including content, schedule and funding) for his/her doctoral training. Contents: The course includes three parts: Part one:The establishment and writing of the full doctoral training plan, which includes detailed research and study plans. The student should also include a brief outline of his/her career development plan; Part two: The presentation of the doctoral training plan to, and its recommendation for acceptance by, the student’s Doctoral Training Follow-up Group. The plan is formally accepted by the student’s Doctoral Training Committee; Part three: Public presention of the research in the form of a public Research Plan Seminar, or a Research Seminar. Parts 1 & 2, together, comprise 3 ECTS credits. Part 3 comprises 1 ECTS credit. Mode of delivery: personal work, written and oral presentations. Learning activities and teaching methods: establishment and writing of the doctoral training plan, its written and Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

oral presentation to the Doctoral Training Follow-up Group, and its eventual revision following the recommendations of the Doctoral Training Follow-up Group; presentation and discussion of the research plan, or the research progress, to senior scientists/professionals (Follow-up Group meeting) and doctoral students (Research Plan Seminar, or Research Seminar). Prerequisites and co-requisites: The student must have been granted study rights for doctoral training at the University of Oulu Graduate School and must have a Doctoral Training Follow-up Group. Recommended/required reading: Background literature of own research field. Assessment methods and criteria: Submission and approval of the full doctoral training plan by the doctoral training follow-up group; acceptance of the doctoral training plan by the student’s Doctoral Training Committee; public presentation of the research plan/results in a Research (Plan) Seminar. Recording of the activities and credits: The three study credits for the completion of parts 1 and 2 are awarded when the Doctoral Training Committee has approved the full doctoral training plan of the student. The study credit for part 3 is awarded by the responsible person for the Field/Major, or a person designated by the latter, after the successful completion of the research plan seminar, or research seminar by the student. Grading: pass/fail Persons responsible: Parts 1 & 2: Supervisor, follow-up group and doctoral training committee. Part 3: Responsible persons of the relevant Majors/fields of doctoral studies.


Opinto-opas 2012 - 2013

265

9.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset 9.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena

Ekonometria (7 op) KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna (ks. KAVAn opinto-opas).

9.6.1.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia ja oppihistoria (5 op) Kirjallisuus: professorin kanssa sovittavat luvut teoksista: • M. Blaug: Economic Theory in Retrospect (5. painos). Cambridge University Press 1997. • B. Snowdon ja H.R. Vane: Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar 1999. • M. Blaug: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2. Painos. Cambridge University Press 1992; • M. Friedman: The Methodology of Positive Economics, s. 3-43, kirjassa M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press 1953. (artikkeli on saatavissa kuulustelusta vastaavalta professorilta). Opintoja voidaan suorittaa myös kursseilla, joita Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (KAVA) järjestää. Opiskelijan kannattaa lukea myös Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. MIT Press 2001. Kirja johdattaa aloittelevaa tutkijaa tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisissä seminaareissa esiintymiseen. Tutkimusmenetelmät (7 op) Opintokokonaisuuden tavoitteena

saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen.

on

9.6.1.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Mikrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Makrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Erikoistumisjaksot, vähintään 16 op Suoritettava vähintään kaksi KAVAn erikoiskurssia, joiden kunkin laajuus on yleensä 3 op. Myös opintojakso S721342 Peliteorian perusteet voidaan sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatkoopintotasoista suoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen kansataloustieteen professorin kanssa. Osa erikoistumisjaksosta voidaan suorittaa myös tenttimällä ohjaajan kanssa sovittava kirjallisuus tai kirjoittamalla ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta tutkimustyötä tukeva työpaperi. 9.6.1.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöiTieteellinen jatkokoulutus


266

sesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansantaloustieteen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.1.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus).

Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista kansantaloustieteen tutkimustyöseminaariin. Seminaari kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina koko lukuvuoden ajan. Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Seminaarin tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen jatko-opiskelijat tieteellisten tutkimustulosten esittelyyn ja tieteelliseen debattiin. Seminaarissa vierailevat tutkijat ja omat tutkijamme esittävät tutkimuksiaan. Jatko-opiskelijat voivat esitellä seminaarissa myös tutkimussuunnitelmiaan. Seminaarin vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineen professorit. 9.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena 9.6.2.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 5 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin erityisesti laskentatoimen näkökulmasta. Opintojakso koostuu KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) opintojaksoista, Oulun yliopiston tutkimusmetodologisista opintojaksoista ja kirjallisuuskuulusteluista. Opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista/kirjallisuuskuulusteluista haluamansa kokonaisuuden (yhteensä vaaditut 5 opintopistettä): • Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan (1 op) • Niiniluoto (1983):Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) • Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain.


Opinto-opas 2012 - 2013

2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. ja Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chi-cago Press, 1953 (2 op) Ryan, B., Scapens, R.W. & Theobald, M. (1992). Research Method and Methodology in Finance and Accounting. Academic Press. (3 op)

267

valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Accounting, GSA) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Vastaavia opintojaksoja voi suorittaa myös eurooppalaisessa EDEN –tohtorikoulutusohjelmassa, jolloin opintosuoritukseen vaadittava erillinen tentti järjestetään Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella. Pääaineopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm: •

KATAJAn vuosittain vaihtuvista opintojaksoista suositellaan esim. seuraavia (laajuudet on ilmoitettu KATAJA:n opintojaksokuvaukissa): • Managing the Doctoral Thesis • Laadullinen tutkimus • Effective Qualitative Research Tutkimusmenetelmät, 7 op Opintojakson tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa itsenäisen tutkimustyön. Opintojaksoon hyväksyttäviä tilastotieteen opintojaksoja ovat esimerkiksi: • Aikasarja-analyysi (9 op) • Luokiteltujen aineistojen analysointi (9 op) • Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi (9 op) Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Kyseisen opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 9.6.2.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Laskentatoimen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti laskentatoimen

• • • • •

Advanced Financial Statement Analysis (6 op) Research Traditions in Auditing (6 op) North American Research Traditions in Empirical Management Accounting Research (6 op) EDEN Doctoral Seminar on Quantitative Empirical Research in Management Accounting (6 op) EDEN Doctoral Seminar in Case-based Research in Management Accounting (6 op)

Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään esittelevän tutkimustyötään joka lukukausi laskentatoimen oppiaineen järjestämissä seminaareissa ja GSA:n järjestämissä valtakunnallisissa seminaareissa. sekä kerran lukuvuodessa kansainvälisissä tutkijatapaamisissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia laskentatoimen professorin kanssa. 9.6.2.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista Tieteellinen jatkokoulutus


268

opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Laskentatoimen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.2.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus).

Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

9.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena 9.6.3.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden opiskeltuaan, jatkoopiskelija on perehtynyt oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Hänen menetelmälliset valmiutensa mahdollistavat tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tieteellisen tutkimustyön tekemisen. Opintokokonaisuus suositellaan opiskeltavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: • Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen,T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino (3 op) Huom! Vain jos kirjaa ei ole tentitty perusopinnoissa. • Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) • Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) • Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) • Ghauri & Gronhaug (1995): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) • Green, Tull & Albaum (1988): Research for Marketing Decisions. (4 op) • Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfi-


Opinto-opas 2012 - 2013

• • • •

losofiaan. (1 op) Niiniluoto (1983):Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu. Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op)

Kuulustelun ottaa vastaan markkinoinnin professori. Kuulustelusta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis -tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 9.6.3.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Markkinointitieteen historiallinen kehitys, 7 op KATAJAn kurssi Marketing Research Traditions (7 op) tai vastaava, tai kirjatenttinä: • Hunt (2002) Foundations of Marketing Theory. Toward a General Theory Marketing, (4 op) JA • Baker, M.J. (2000) Marketing Theory: a student text, (3 op) TAI jos Baker tentitty perusopinnoissa: Hunt (2003) Controversy in Marketing

269

Theory: For Reason, Realism, Truth, and Objectivity, (3 op) Kotiesseen ottaa vastaan markkinoinnin professori. Esseestä sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Opintojaksoa ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. Markkinoinnin erikoistumisopinnot, 16 op Opintojaksot S721462 Verkostojen teoria ja S721460 Markkinoinnin teoriat tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut niitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavoista tulee sopia erikseen opintojaksojen vastaavien kanssa. Jos em. opintojaksot on suoritettu perustutkinnossa, tulee niiden sijaan valita KATAJAn erikoiskursseja. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n erikoiskursseille, erikoistumisopinnoista voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä: Kirjallisuus: • Halinen (1997): Relationship Marketing in Professional Services. A study of agency-client dynamics in the Advertising Sector (3 op) • Weitz & Wensley (1988): Readings in Strategic Marketing: Analysis, Planning and Implementation (3 op) • Usunier (1993): International Marketing: A Cultural Approach (1 op) • Ghoshal & Westney (1993): Organization Theory and the Multinational Corporation (3 op) • Tentaattorin kokoama artikkelikokoelma tai muu kirjallisuus (1-3 op) Tieteellinen jatkokoulutus


270

Markkinoinnin erikoistumisopinnoista voi korvata konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla enintään 10 opintopistettä. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15–20 sivua) kolmesta 1990 tai 2000-luvun suomalaisesta liiketaloustieteen väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan markkinoinnin professori. Tentistä ja analyysistä on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Markkinoinnin erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti KATAJA:n kurssina. Vaihtoehtoinen tapa on laatia julkaisukelpoinen (n. 20 s.) raportti markkinoinnin ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia markkinoinnin professorin kanssa. Erikoistumisjakson voi suorittaa myös konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksina. 9.6.3.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutTieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

kinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Markkinoinnin jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 9.6.3.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa oppiaineen tutkimusseminaarissa tai kansallisessa/ kansainvälisessä seminaarissa (esim. Markkinoinnin Tutorial, doctoral colloquium).


Opinto-opas 2012 - 2013

9.6.4 Johtaminen jatkotutkinnon pääaineena 9.6.4.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja alan tieteenfilosofisiin perusteisiin. Tavoitteena on laadullisen tutkimuksen perusvalintojen ja pääasiallisten analyysija tulkintatapojen oppiminen oman tutkimustyön tarpeisiin. Opintokokonaisuuden voi suorittaa KATAJAn laadullisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulustelulla. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: • Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino. • Bryman, A. & Bell, E. (2004) Business Research Methods. Sage. • Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008) Qualitative Methods in Business Research. Sage • Silverman, D. (1999) Doing Qualitative Research: A practical handbook. Sage. • Johnson, P. & Duberley, J. (2000) Understanding management research. Sage. • Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Doing Critical Management Research. Sage. • Linstead, S. & Westwood, R. (2001) Language and Organization. Sage. • Clegg, S. & Hardy, C. (eds) (1999) Studying organizations: theory and method. Sage.

271

• • •

Czarniawska. B. (1998) Narrative approach to organization studies. Alasuutari, P. (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus. Gabriel,Y. (2000) Storytelling in organizations. Oxford.

Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavia: • Laadulliset aineistot ja analyysit • Laadullinen tutkimus • Narrative analysis • The successful qualitative PhD 9.6.4.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Johtamisen ja organisaation tutkimuksen tieteellinen tausta, 7 op KATAJAn kurssi Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus ja/tai kirjatenttinä sovitut teokset seuraavista: • Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Gower. (3 op) • Clegg, Hardy & Nord: Handbook of Organization Studies (1996/ 2006) Sage. (4-7 op laajuuden mukaan) • Warwick Organizational Behavior Staff (eds.) (2001) Organizational studies: Critical Perspectives on Business and Management. Vol I-IV. Routledge (Ebrary) (4-7 op laajuuden mukaan). Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Tieteellinen jatkokoulutus


272

Johtamisen ja organisaation erikoistumisopinnot, 16 op Opintojakso 721510S Organisaatioteoria tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Jos edellä mainittu opintojakso on suoritettu perustutkinnossa, tulee sen suorittamisen sijaan valita KATAJAn opintoja ja/tai tentittäviä kirjoja ao. luettelosta, yhteensä vähintään 10 op. Lisäksi jatkoopiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta viimeisen kymmenen vuoden sisällä tehdystä suomalaisesta johtamisen väitöskirjasta (6 op). Suorituksen ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: • Alvesson & Wilmott (1996) Making Sense of Management. Sage • Parker, M. (2000) Organizational Culture and Identity. Sage • Scott, R. (1995/2001) Institutions and organizations. Sage • Weick, K. (2000) Making sense of the organization. Blackwell. • du Gay, P. (2000) In Defence of Bureaucracy. Sage Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavaa: Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

• Organization Theory Course tai muita vastaavia vuosittain tarjottavia johtamisen ja organisaation kursseja. Johtamisen ja organisaation erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan kuulusteluna tutkimuksen ohjaajan kanssa erikseen sovittavasta kirjallisuudesta. Jatko-opiskelija voi suorittaa erikoistumisjakson esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen (15-20) raportin organisaatiotutkimuksen ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. 9.6.4.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Johtamisen ja organisaation jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edelly-


Opinto-opas 2012 - 2013

273

tetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja.

metodologisiin lähtökohtiin. Opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna seuraavista teoksista: • Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. • Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chicago Press, 1953. Kuulustelun ottaa vastaan kansantaloustieteen professori.

9.6.4.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op

Väitöskirja-analyysi, 3 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija väitöstutkimuksen metodologisiin vaatimuksiin. Opiskelijan tulee laatia erikseen osoitettavista väitöskirjoista (1-3 kpl) kirjallinen arvostelu (n. 20-30 s.), jossa otetaan kantaa tutkimusten metodologisiin perusteisiin sekä arvioidaan asetettuja tutkimusongelmia, valittuja tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineiston soveltuvuutta, tutkimuksen toteutusta ja tutkimusraportin luettavuutta. Opiskelijan on annettava raportissaan rakentavaa kritiikkiä sekä arvioitava tutkimusten tieteellistä kontribuutiota. Suorituksen ottaa vastaan professori Jukka Perttunen.

Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa (esim. Johtamisen Tutorial). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Tutkintovaatimuksista saa tarkempia tietoja tiedekunnan opintotoimistosta. 9.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena 9.6.5.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 2 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen

Soveltuvia opintojaksoja kokonaisuuden suorittamiseksi ovat esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot: • Aikasarja-analyysi, (9 op) • Luokiteltujen aineistojen analysointi, (9 op) • Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi, (9 op) Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson Tieteellinen jatkokoulutus


274

721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 9.6.5.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Rahoituksen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti rahoituksen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Finance, GSF) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Lähtö-koh-taisesti pääaineessa suoritetaan seuraavat tutkijakoulun järjestämät opintojaksot: Theoretical Asset Pricing, 6 ects Empirical Asset Pricing, 6 ects Theoretical Corporate Finance, 6 ects Empirical Corporate Finance, 6 ects Special Course in Finance, 6 ects Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään säännöllisesti esittelevän tutkimustyötään tutkijakoulun järjestämissä seminaareissa. 9.6.5.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinTieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

noiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Rahoituksen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esimerkiksi suorittamalla kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin ja/tai johtamisen syventäviä opintojaksoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.5.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia rahoituksen professorin kanssa.


Opinto-opas 2012 - 2013

9.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena 9.6.6.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilososofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kotimaisten ja ulkomaisten tutkijakoulutusohjelmien sekä Oulun yliopiston tutkimusmetodologisilla kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulusteluilla seuraavista teoksista: • Alasuutari, E. (1997), Qualitative Research, Sage, Newbury Park 3p (3 op) • Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund (3 op) • Ghauri & Gronhaug (1995), Research Methods in Business Studies. A Practical Guide (1 op) • Miles, M.B. & Huberman, A M. (1994), Qualitative Data Analysis. (3 op) • Niiniluoto, Ilkka (1984), Johdatus tieteen filosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus (1 op) • Niiniluoto, Ilkka (1983), Tieteellinen päättely ja selittäminen. (1 op) • Smith (1981), A Guide to Business Research: Developing, Conducting and Writing Reserach Projects (1 op) Myös muusta soveltuvasta menetelmiin ja metodologiaan painottuvasta kirjallisuudesta (ml. artikkelit) voi sopia logistiikan professorin

275

kanssa. Kuulustelun vastaanottaa logistiikan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kotimaisista ja kansanvälisistä jatkokoulutuskursseista suositellaan esim. Katajan ja EIASM:in metodologisia kursseja ja työpajoja. Myös logistiikan metodologiaa ja tieteenfilosofiaa käsitteleviä seminaareja järjestetään vuosittain mm. pohjoismaisen NOFOMA-yhteistyön puitteissa. (Lisätietoja www-sivuilta: http:// hkkk.fi/katajaw/ ja www.eiasm.org sekä www.nofoma.org). 9.6.6.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Logistiikan tieteellinen perusta ja kehitys, 7 op Lukemistosta ja suoritustavasta sovitaan logistiikan professorin kanssa. Kirjallisuuden valinnassa pyritään ottamaan huomioon jatko-opiskelijan omat tutkimusintressit. Lukemistoon voidaan sisällyttää kirjoja ja artikkeleita, esim. seuraavista: Kirjat: • Assad, A.A., Wasil, E.A., Lilien, G.L. (1992), Excellence in Management Science Practice. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. • Ayers, J.B. (ed.), Handbook of Supply Chain Management. CRC Press: Boca Raton, 2001. (tai uudempi) • Daganzo, C.F., Logistics Systems Analysis. Springer: Berkeley CA., 2005. • Interorganization Theory, ed. Anant R. Negandhi. Kent State University Press, Urbana, Ill. Tieteellinen jatkokoulutus


276

Lilienfeld, Robert (1978), The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. • Logistics: The Strategic Issues (1992), ed. Martin Christopher, Chapman & Hall, London. • Poirier, C.C. Using Models to Improve Supply Chain. CRC Press: Boca Raton, 2003. • Sheth, J.N, Gardner, D. N, & Garrett, D.E. (1988), Marketing Theory: Evolution and Evaluation. John Wiley & Sons, New York. Artikkelit: • Beamon, B.M. (1998), Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics,Vol. 55, No 3, 281-294. • Sower, V.E., Motwani, J. & Savoie, M.J. (1997), Classics in production and operations management. International Journal of Operations & Production Management,Vol. 17, No 1, 15-28. • Stock J., R. (1997), Applying theories from other disciplines to logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol., 27, No 9, 515-539 • Sheth, Jagdish N. (1996), Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 11, No 3/4, 7-24. Logistiikan erikoistumisopinnot, 16 op Pääaineopinnoissa voidaan suorituksina käyttää esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluja, essee-tehtäviä tai artikkelianalyysejä. Professori ottaa vastaan ehdotuksia sekä suorituksen perusteena olevasta materiaalista että suoritustavasta. Tavoitteena on, että Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

suoritukset liittyvät mahdollisimman paljon jatko-opiskelijan tutkimuskohteeseen ja edistävät hänen opintojensa etenemistä kohti väitöskirjaa. Suorituksiin voidaan myös hyväksyä osallistumiset valtakunnallisiin ja kansainvälisiin jatko-opiskelijaseminaareihin ja kursseihin. Esimerkkejä teemoista, joihin erikoistumisopinnoissa voi syventyä, ovat esimerksi logistiikan funktionaaliset osa-alueet (kuljetukset, varastointi, jne), aikaperusteiset johtamismallit, organisatorisen taloustieteen sovellukset logistiikan näkökulmasta, kumppanuudet ja allianssit, prosessinäkökulma logistiikassa, jne. Erkoistumisopintoihin kuuluu myös väitöskirja-analyysi (6 op), jossa jatkoopiskelija tekee kriittisen tarkastelun kolmesta logistiikan väitöskirjasta. Logistiikan erikoistumisjakso, 7 op Logistiikan erikoistumisjaksoon sisältyy perehtyminen oman tutkimusaiheen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen. Jakson voi suorittaa esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen raportin (n. 20 sivua) oman tutkimusalueen historiallisesta kehityksestä ja esittämällä raportin joko jatko-opintoseminaarissa tai alan kansainvälisessä konferenssissa/työpajassa. 9.6.6.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa


Opinto-opas 2012 - 2013

perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Logistiikan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja.Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. 9.6.6.4 Väitöskirja, 180 op/ Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista logistiikan jatko-opintoseminaarityöskentelyyn. Opiskelijalta edellytetään vähintään 3 esityskertaa tiedekunnan, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä jatkokoulutusseminaarissa (Logistiikan tutoriaalit, NORDLOG, tms.). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia logistiikan professorin kanssa. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja (artikkeli-

277

väitöskirjan julkaisukriteerit tiedekunnan yleisten periaatteiden mukaan). 9.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena 9.6.7.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: • Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen,T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino (3 op) • Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) • Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) • Balnaves, M., Caputi, P., Introduction to quantitative research methods: an investigate approach. London, Sage, 2001. (3 op) • Benbasat, I., An analysis of research methodologies, in McFarlan, F.W. (ed.). Tieteellinen jatkokoulutus


278

• • • • • • • •

Opinto-opas 2012 - 2013

The Information Systems Research Challenge, HBS, Boston, 1984. (3 op) Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) Blaikie, N., Analyzing quantitative data: from description to explanation. London, Sage, 2003. (3 op) Ghauri & Gronhaug (2007): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) Niiniluoto (1983):Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu.Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op)

Kuulustelun ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla.

Tieteellinen jatkokoulutus

9.6.7.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Osana jatko-opintosuunnitelmaa opiskelijan tulee esittää suunnitelma siitä, mitä jaksosuorituksia ja kirjallisuutta pääaineopintoihin sisällytetään. Jaksosuoritusten sisällön tulee tukea väitöskirja- tai lisensiaattityön etenemistä sekä sisällöllisesti että metodologisesti. Jaksosuoritusten tulee sisältää opiskelijan tutkittavakseen valitseman aihealueen historialliseen kehitykseen, tieteelliseen perustaan, sekä ydinsisältöön perehdyttävää kirjallisuutta, artikkeleita tai väitöskirjoja. Pääaineopintojen opintojaksoja voidaan suorittaa seminaaritöinä, kirjatenttinä tai osallistumalla KATAJAn yleis- tai erikoiskursseille. Seminaarityöt ja kirjallisuuskuulustelut ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kirjallisuutta: • Buckley, P. & Ghauri, P. (1993): The internationalization of the firm. Academic press. London • Daniels, J. & Krug, J. (2007). International business and globalization: Volume III, Effects of globalization on the firm. Sage Publications Ltd. • Hood, N. & Young, S. (2000). The globalization of multinational enterprise activity and economic development. Macmillan, London. • Rugman, A. (ed.) (2002). International business: critical Perspectives on Business and Management. Volumes I-IV. Routledge, London.


Opinto-opas 2012 - 2013

Muun kirjallisuuden hyväksyy kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot, 16 op Erikoistumisopintoja voidaan suorittaa osallistumalla KATAJA:n yleis- tai erikoiskursseille tai seminaaritöinä. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n kursseille, opintoja voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä. Osana näitä opintoja jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta opiskelijan jatkotutkinnon aihealueeseen liittyvästä 1990 tai 2000-luvun väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiin valittavat väitöskirjat tulee hyväksyttää kansainvälisen liiketoiminnan professorilla ennen jaksosuorituksen aloittamista. Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. 9.6.7.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op (1.8.2011 alkaen jatko-opinnot aloittaneilla tämän sijasta Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op. ja Tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op.) Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin).

279

Kansainvälisen liiketoiminnan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla ta-lous-tieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 9.6.7.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa osaston, tiedekunnan tai valtakunnallisessa seminaarissa.

Tieteellinen jatkokoulutus


280

9.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (645/1997), yliopistoasetuksessa (115/1998), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä sekä taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopisto ovat lisäksi antaneet väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita. Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston ulkopuolelta. Esitarkastajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita tai professoreita. Esitarkastajat toimittavat tiedekunnalle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon pohjalta. Mikäli väittelylupa myönnetään, tohtorikoulutustoimikunta määrää väitöstilaisuuTieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2012 - 2013

teen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastaväittäjänä toimii eri henkilö kuin esitarkastajana. Jos vastaväittäjiä on kaksi, toinen heistä voi olla esitarkastaja. Jos ainoaksi vastaväittäjäksi esitetään toista esitarkastajaa, ehdotus on erikseen perusteltava. Samalla tohtorikoulutustoimikunta määrää väitöstilaisuuteen kustoksen. Tohtorikoulutustoimikunta hyväksyy tai hylkää väitöskirjan sekä arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/väittäjien lausunnon perusteella, ottaen huomioon myös esitarkastajien lausunnot. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty – arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle (n. 15%) kaikista tohtorikoulutustoimikunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Lisensiaatintutkimuksen tarkastusja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään tiedekunnan julkisessa tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia. Koulutustoimikunta nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle kaksi tarkastajaa.Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun.


Opinto-opas 2012 - 2013

Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen) lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen). Koulutustoimikunta päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta.

281

luprosessista saa tiedekunnan koulutuspäälliköltä.

9.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen Tutkijakoulun dekaani myöntää todistukset tohtoritutkinnoista ja tiedekunta lisensiaatintutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa tiedekunnan koulutuspäälliköltä ja Tutkijakoulun koordinaattorilta.

Tarkempia tietoja väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvoste-

Tieteellinen jatkokoulutus


Opinto-opas 2012 - 2013

283

10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys

Finanssi ry on vuonna 1991 perustettu Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on samalla Suomen Ekonomiliiton (SEFE) jäsenjärjestö. Finanssilla on noin 1400 jäsentä. Killan tunnusväri on violetti. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija maksamalla ainaisjäsenmaksun. Kaikki Finanssin jäsenet ovat automaattisesti myös SEFE:n jäseniä. SEFE tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi Kauppalehden kotiin kannettuna ilmaiseksi määrätyn ajan joka lukuvuosi, SEFE:n Ekonomi-lehden, oikeusturva-, ura- ja palkkaneuvontaa sekä mahdollisuuden liittyä IAEA-työttömyyskassaan jo opiskeluaikana. Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Yhdistyksen kokouksessa valitaan tulevalle kalenterivuodelle hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, sekä vähintään viidestä, mutta enintään yhdestätoista jäsenestä. Hallituksen alaisuudessa toimii useita toimikuntia, jotka ovat tukena yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Finanssin tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden

tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista kansallisesti ja paikallisesti. Opetustoiminnan kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä tiedekunnan kanssa esimerkiksi opetuksen kehittämistyöryhmien kautta. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivia suhteita ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ja muiden tilaisuuksien kautta. Finanssi tekee läheistä yhteistyötä paikallisen ekonomiyhdistyksen, Oulun Ekonomien, kanssa. Finanssin puheenjohtajalla ja kylteriyhdyshenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus Oulun Ekonomien johtokunnan kokouksissa. Finanssi ry on edustettuna seuraavasti SEFE:n toimielimissä vuonna 2012: Kylteripuheenjohtajien verkosto: Lauri Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja Opiskelijapoliittinen toimikunta: Joni Vatjus-Anttila Palvelutoimikunta: Antti Raita Yhdistys järjestää jatkuvasti useita pienempiä ja vapaamuotoisempia illanviettoja sekä liikunta-aktiviteetteja. Lisäksi syksyisin ja keväisin toteutetaan isompia tapahtumia tai projekteja, kuten vuosijuhlat, kauppatieteellisen alan valmennuskurssi ja etelän excursio. Finanssin kotisivuilta osoitteesta www.finanssi.org löydät hallituksen ja toimikun-

FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


284

tien yhteystiedot, jonka lisäksi saat lisätietoa tapahtumista. Löydät Finanssin myös facebookista ja LinkedIn:stä.

Opinto-opas 2012 - 2013

Kaikki kauppatieteilijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Finanssin toimintaan!

Lisätietoja: Kiltahuone: puh. (08) 5532 921 Hallituksen puheenjohtaja Lauri Tenhunen puh. 050 378 5698 puheenjohtaja@finanssi.org Hallituksen varapuheenjohtaja Heidi Kippola puh. 040 738 8171 varapuheenjohtaja@finanssi.org Koulutuspoliittinen vastaava Tuija Raatikainen puh. 050 354 3600 opintovastaava@finanssi.org Kylteriyhdyshenkilö Jouni Nykyri puh. 050 3293 331 jouni.nykyri@sefe.fi Yhdistyksen hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: hallitus@finanssi.org Kaikki kiltalaiset tavoitat osoitteesta: finanssilaiset@oulu.fi Jälkimmäiselle listalle pääsy on vain jäsenillä ja erikseen määrätyillä henkilöillä. Tiedotusta koskevissa asioissa otathan yhteyttä yhdistyksen sihteeriin osoitteeseen: sihteeri@finanssi.org

FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


Opinto-opas 2012 - 2013

285

Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1§ Soveltamisala

Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä.

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 2§ Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. 3§ Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.

4§ Vieraskieliset tutkinnot Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 5§ Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


286

Opinto-opas 2012 - 2013

6§ Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 2 luku Alempi korkeakoulututkinto 7§ Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien koko-

2.

3. 4. 5.

naisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 8§ Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2012 - 2013

287

9§ Alemman korkeakoulututkinnon rakenne

va kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.

Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitetta-

11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti. 3 luku Ylempi korkeakoulututkinto 12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


288

Opinto-opas 2012 - 2013

3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä 5. hyvä viestintä- ja kielitaito.

opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa

13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa. Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa.

Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa.

Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2012 - 2013

289

15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne

suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä: 1. hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY;

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


290

2. eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY; 3. tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 85/384/ETY; 4. tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ ETY; sekä 5. lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY. 4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot Opettajankoulutuksen opintoja ovat:

Opinto-opas 2012 - 2013

1. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 2. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen; 3. erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 4. oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 5. opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6. aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. Edellä 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla. Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuu-

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2012 - 2013

291

luvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen.

20 § Opettajankoulutuksen rakenne

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus. Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta.

5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus 21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteen-

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


292

Opinto-opas 2012 - 2013

teorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. 22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot; 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2012 - 2013

293

24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan. 6 luku Erinäiset säännökset 25 § Opintojen hyväksilukeminen

2. tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma; 3. tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala; 4. tutkinnon keskeinen sisältö; sekä 5. opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §. Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1-4 kohdassa säädetään. Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä.

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 26 § Todistukset Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi: 1. tutkintonimike ja koulutusala;

Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


294

Opinto-opas 2012 - 2013

27 § Oppiarvot Yliopisto voi oikeuttaa: 1. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa; 2. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoitajan arvoa; 3. kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä 4. aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa. 28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.

7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1. eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978); 2. farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (246/1994); 3. filosofian tohtorin tutkinnosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annettu asetus (1279/1991); 4. hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976) 5. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (221/1994); 6. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (576/1995); 7. kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (139/1995); 8. Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus (381/1997); 9. liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu asetus (327/1994); 10. lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (762/1975);

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2012 - 2013

295

11. maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995); 12. oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 päivänä helmikuuta 1996 annettu asetus (86/1996); 13. psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996); 14. Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (148/1995); 15. taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994); 16. teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (216/1995); 17. teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (215/1995); 18. teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (517/1995); 19. terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu asetus (628/1997); sekä 20. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994). Edellä 2 momentissa kumottavista asetuksista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia lainkohtia: 1. farmasian tutkinnoista annetun asetuksen 5 a § ja 14 a §; 2. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §; 3. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liite;

4. Kuvataideakatemian tutkinnoista annetun asetuksen 3 §; 5. psykologian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §; 6. Sibelius-Akatemian tutkinnoista taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §; 7. teknistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 5 §; 8. terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §; 9. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen koulutusvastuita ja 14 a §. 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla. 31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoit-

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


296

taa tämän asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria. 32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki

Opinto-opas 2012 - 2013

yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10 Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7 Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 15 Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34 Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL N:o L 165, 7.7.1993, s. 1

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Opetusministeri Tuula Haatainen Johtaja Markku Mattila

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Opinto-opas 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you