Page 1

opinto-opas 2011 - 2012 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta


Toimittajat:Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print Tampere 2011


Hyvä lukija Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan taloustieteiden tiedekuntaan ja tuomaan oman panoksesi tiedekuntamme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas. Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla tiedekuntamme pääaineisiin sekä monipuoliseen sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden viiden tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston yleisoppaaseen. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, opiskelijapalveluiden, ohjaus- ja työelämäpalveluiden, kansainvälisten asioiden yksikön ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta. Yleisoppaasta löydät tietoa myös opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja taloustieteiden tiedekunnan (www.taloustieteet.oulu.fi) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opintomateriaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, tiedekunnan kummiopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, opintoasiainpäällikkö, suunnittelijat ja tiedekunnan muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, kesäkuun 30. päivänä 2011 Vuokko Iinatti Opintoasiainpäällikkö Merja Inget Suunnittelija


SISÄLLYS Sisällys 1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

9

2. Tutkinnot ja pääaineet 11 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta 17 4. Opintoneuvonta 23 5. KTK- ja KTM-tutkintojen 29 rakenne sekä tutkintovaatimukset 29 5.1 Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma 32 5.1.1 Johtaminen 33 5.1.2 kansainvälinen liiketoiminta 36 5.2 Laskentatoimen koulutusohjelma 39 5.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) 41 5.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) 42 5.2.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne 43 5.3 Markkinoinnin koulutusohjelma 44 5.3.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) 44 5.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) 45 5.3.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne 47 5.4 Yleisen taloustieteen koulutusohjelma 48 5.4.1 Kansantaloustiede 49 5.4.2 Rahoitus 53 5.5 Joustavat opintopolut Oulun yliopistossa 57 5.6 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne 59 5.6.1 Taloustiede (25 op perusopinnot) 59 5.6.2 Johtaminen 59 5.6.3 Kansainvälinen liiketoiminta 59 5.6.4 Soveltava kansantaloustiede 59 5.6.5 Laskentatoimi 59 5.6.6 Markkinointi 59 5.6.7 Rahoitus 60


5.6.8 Kvantitatiivinen rahoitus 5.6.9 Yritysjuridiikka 5.6.10 Ympäristöalan opinnot 5.6.11 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia 5.6.12 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö

60 60 60 61 61

6. Opintojaksot 65 6.1 Opintojen suunnittelu 65 6.2 Kieliopinnot 66 6.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) 68 6.2.2 Kotimaiset kielet 69 6.2.3 Vieraat kielet, 16 op 70 6.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus 115 6.4 Menetelmäopinnot 131 6.5 Pääaineiden opinnot 137 6.5.1 Johtaminen (Management) 139 6.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) 152 6.5.3. Kansantaloustiede 164 6.5.4 Laskentatoimi 178 6.5.5 Markkinointi 189 6.5.6 Rahoitus 208 6.6 Sivuaineiden opinnot 219 7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat 223 7.1 Opetuksen ajoitus 223 7.2 Tentit 223 7.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute 224 7.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa 225 7.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin 226 7.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte 228 7.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte 230 7.8 Plagiointitapausten ja muiden väärinkäytösten käsittely 231 8. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset 233 8.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus 233 8.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot 233 8.1.2 Oikeustieteen opinnot 234 8.1.3 Muut opinnot 234 8.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus 234 8.2.1 Laskentatoimen opinnot 234 8.2.2 Oikeustieteen opinnot 235


8.2.3 Muut opinnot 235 8.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus 236 8.3.1 Laskentatoimen opinnot 236 8.3.2 Oikeustieteen opinnot 237 8.3.3 Muut opinnot 237 8.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) 237 8.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) 237 9. Tieteellinen jatkokoulutus 239 9.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet 239 9.2 Jatkotutkinnot 240 9.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus 240 9.4 Jatkotutkinnon suoritus-oikeuden hakeminen 243 9.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset 243 9.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset 244 9.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena 244 9.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena 245 9.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena 247 9.6.4 Johtaminen jatkotutkinnon pääaineena 250 9.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena 252 9.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena 254 9.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena 256 9.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu 259 9.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen 260 10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys

263

Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004) 265


Opinto-opas 2011 - 2012

9

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958 ja ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee 17 000 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi maamme suurimmista. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kuudessa tiedekunnassa (humanistinen, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, taloustieteiden ja teknillinen) voi suorittaa tutkintoja yli neljässäkymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Taloustieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myöhemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä on voinut opiskella pääaineena.

Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen taloustieteiden tiedekunta on perustettu vuoden 2000 alussa. Tiedekunnassa opiskelee noin 1500 opiskelijaa. Koulutusohjelmia on neljä ja niiden alla on yhteensä kuusi pääainetta. Kansainvälisiä maisteriohjelmia on kolme, ja lisäksi tiedekunta tarjoaa MBA- ja eMBA-koulutusta. Tiedekunnan nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla.


Opinto-opas 2011 - 2012

11

2. Tutkinnot ja pääaineet

Taloustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta), ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnon pohjalta kaksi vuotta), sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään samalla ekonomin arvonimi. Tiedekunnassa on neljä koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmat ovat: • Yleisen taloustieteen koulutusohjelma: pääaineet kansantaloustiede ja rahoitus • Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi • Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi • Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma: pääaineet johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnossa pääainevaihtoehtoja on yhteensä kuusi. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin eri valintaväylien kautta. Tiedekunnassa opetusta annetaan myös kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa:

• • •

Master’s Programme in Financial and Management Accounting (FMA), Master’s Programme in Finance (MF) ja Master’s Programme in International Business (IB).

Lisäksi tiedekunta tarjoaa aikuiskoulutuksena englanninkielisen Master of Business Administration (MBA) koulutusohjelman ja suomenkielisen executive MBA (eMBA) ohjelman. Pääaineet Johtaminen Globaalitalous on muuttunut rajusti. Uuden kasvun luominen on olennaisempaa kuin vanhan tehostaminen. Haluamme rakentaa taitoja ratkaista globaaleja ongelmia johtajuustaitojen avulla. Tämä koskettaa meitä jokaista tarjoten valtavasti mahdollisuuksia. Tämän muutoksen teemme yhdessä. Meillä on selvä tehtävä yhteiskunnassa: rakentaa tulevaisuuden johtajuutta. Uuden tiedon tuottaminen on olemassaolomme tarkoitus. Meiltä halutaan kykyjä visioida, symboloida, innovoida, selittää, välittää ja panna toimeen. Ei enempää eikä vähempää. Tehtävä on vaativa, ja niin pitääkin. Rakennamme tulevaisuutta nyt. Yritykset ovat ihmisiä. Meidän tulee tukea ihmisiä, ei rakenteita. Palo ja


12

intohimo ratkaisevat, ei resurssit. Haluamme kasvattaa johtajia maailman parhaaksi. Koulutamme johtajia, joilla on taito saada asiat tapahtumaan kansainvälisissä, epäselvissä ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Luomme uuden kasvun rakentajia. Dialogi on ainoa reitti globaalin kasvutalouden ymmärtämiseksi. Taloudesta on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Keskustelu, kokemusten vaihto, luo uutta tietoa Tämä on opetustehtävämme – dialogin rakentaminen. Aihealueita ovat mm. globalisaatio, muutos ja kasvu, uuden liiketoiminnan luominen, strategiset käytänteet sekä tietämyksen ja osaamisen johtaminen. Keskeisiä opetuksen periaatteita ovat prosessuaalinen orientaatio, teorian haastaminen, metodologinen innovatiivisuus ja käytännöllinen relevanttius. Johtamisen opetuksen tavoitteena on synnyttää työkaluja huomisen talouden parempaan johtamiseen. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen työhön. Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Oppiaineena kansainvälinen liiketoiminta luo valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä painopistealueita ovat kansainväliset liiketoimintastrategiat ja liiketoimin-

Opinto-opas 2011 - 2012

taprosessit, liiketoimintojen johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kansainvälisen organisaation kehittäminen. Opinnoissa keskitytään tulevaisuuden toimialojen, kuten ympäristö-, bio, peli- ja ictteknologioihin liittyvien liiketoimintojen erityispiirteisiin. Opetuksen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä.Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymisiin liittyvissä kysymyksissä. Kansantaloustiede Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista. Mikrotalousteoriassa tutkitaan kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa. Makrotalousteoriassa kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation ja vaihtotaseen välillä. Oppihistoriassa ja metodologiassa tutkitaan taloustieteessä käytettäviä eri lähestymistapoja, koulukuntia ja niiden historiallista kehitystä. Ekonometriassa selitetään ja ennustetaan taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin.


Opinto-opas 2011 - 2012

Kansantaloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet toimia monenlaisissa käytännön tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Laskentatoimi Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä. Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Laskentatoimen aineopinnot antavat hyvän perustan laskentatoimen eri osa-alueiden hallinnalle. Syventävissä opinnoissa Oulussa erikoistutaan usein yrityksen tuloslaskentaan, kustannuslaskentaan ja tilintarkastukseen. Laskentatoimen laitoksen pro gradu -tutkielmat tehdään usein yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Laskentatoimen oppiaineen toimintaajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laitoksen vahvuuksia on tunnustet-

13

tu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Markkinointi Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakassuhteiden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinointiin ja businessto-business -markkinointiin, tai vaihtoehtoisesti tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien markkinointiin. Strategista näkemystä korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrityksen yleisjohdollisiin tehtäviin. Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden hallinnan osaajia. Markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat teollisten yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatkoopintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yrityksen markkinoinnin johtamisessa ja asiakas- ja verkostosuhteiden hallinnassa. Rahoitus Rahoituksen opinnoissa keskitytään rahoitusmarkkinoiden sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnittelun erityiskysymyksiin. Opetuksen ja tutkimuksen


14

keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit ja sijoittajien käyttäytymismallit. Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ym-

Opinto-opas 2011 - 2012

märrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Riskien analysoinnin ja hallinnan kysymykset ovat keskeinen osa rahoitusekonomin ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatkoopintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.


Opinto-opas 2011 - 2012

17

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta Tiedekunnan hallinto Yliopistossa tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Taloustieteiden tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, sekä varadekaanit. Tiedekunnassa on tutkimuksen ja koulutuksen edistämistä varten tutkimustoimikunta ja koulutustoimikunta. Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenistä neljä professoria ja kaksi muuta henkilökunnan edustajaa valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat kaksi opiskelijaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajien valinnoista huolehtii Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Nykyinen tiedekuntaneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on opintoasioissa muun muassa päättää perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteista ja yleisistä osista mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet sekä opetussuunnitelman talousvaikutukset. Lisäksi tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnassa suoritetut tutkinnot, päättää opiskelijavalintaperusteista ja arvostelee opintoihin liittyvät tutkielmat. Oulun yliopiston rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. De-

kaani valmistelee tutkimus- ja koulutusdekaanien valinnan tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Rehtori nimeää varadekaanit dekaanin esityksestä. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa, vastata tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille, hyväksyä uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. Opintoasioiden esittelijänä tiedekuntaneuvostossa toimii opintoasiainpäällikkö. TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Dekaani: SAHLSTRÖM, Petri, KTT Varadekaanit: PUHAKKA, Mikko, Ph.D., tutkimusdekaani N.N., koulutusdekaani Hallintopäällikkö: MAAMÄKI, Jukka,YTM Opintoasiainpäällikkö: IINATTI,Vuokko, KTM Suunnittelija: INGET, Merja, KTM


18

Taloussuunnittelija: KARJALAINEN, Pasi, KTT Tietokantasuunnittelija: Jarva, Henry, KTT Opintoasiainsihteerit: BOZKURT, Liisa HANNULA, Katja HOLMBERG, Marketta Henkilöstösihteeri: MALILA, Eeva Osastosihteeri: NYLUND, Päivi Taloussihteeri: REINIKKA, Leila Professorit: AHOKANGAS, Petri, KTT, kv-liiketoiminta JUGA, Jari, KTT, logistiikka JUNTTILA, Juha, KTT, kansantaloustiede JÄRVINEN, Janne, KTT, johdon laskentatoimi KAHRA, Hannu, FT, rahoitus KALLUNKI, Juha-Pekka, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi KOIVUMÄKI, Timo, KTT, markkinointi MAINELA, Tuija, KTT, kv-liiketoiminta PERTTUNEN, Jukka, FT, rahoitus PUHAKKA, Mikko, Ph.D., kansantaloustiede PUHAKKA,Vesa, KTT, johtaminen SAHLSTRÖM, Petri, KTT, laskentatoimi SALO, Jari, KTT, markkinointi, liiketoiminnan digitalisoituminen SVENTO, Rauli, FT, kansantaloustiede TÄHTINEN, Jaana, KTT, markkinointi ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, markkinointi

Opinto-opas 2011 - 2012

Yliopistolehtorit: ERIKSSON, Seppo, KTT, taloustiede LAARI-SALMELA, Sari, FT, johtaminen SARANIEMI, Saila, KTM, markkinointi Yliopisto-opettajat: HAAPANEN, Lauri,YTM, kv-liiketoiminta HUIKARI, Juha,YTM, laskentatoimi NIKKILÄ, Sakari, KM, markkinointi PAJARI, Sauli, KTM, projektipäällikkö, yrittäjyys PULKKINEN, Markku, OTK, yritysjuridiikka Yliopistotutkijat: HURMELINNA-LAUKKANEN, Pia, KTT, kv-markkinointi KORHONEN, Marko, KTT, kansantaloustiede lehtinen, Ulla, TkT, logistiikka/ kv. liiketoiminta NÄTTI, Satu, KTT, markkinointi PEKKARINEN, Saara, KTT, logistiikka/ markkinointi SANDHU, Maqsood, KTT, logistiikka/ kansainvälinen liiketoiminta SIMONEN, Jaakko, KTT, SA:n tutkijatohtori-projekti, kansantaloustiede Tutkijatohtorit: JOENVÄÄRÄ, Juha, KTT, rahoitus JUNTUNEN, Jouni, KTT, logistiikka/markkinointi JUNTUNEN, Mari, KTT, markkinointi KOMULAINEN, Hanna, KTT, markkinointi KYRÖLÄINEN, Petri, KTT, rahoitus LEHENKARI, Mirjam, KTT, rahoitus LÄMSÄ, Tuija, KTT, johtaminen MEEWELLA, John, PhD, johtaminen MOILANEN, Sinikka, KTT, ulkoinen laskentatoimi POUTANEN, Hilkka, FT, johtaminen


Opinto-opas 2011 - 2012

Tohtorikoulutettavat: ALILA, Hanna, DI, kansainvälinen liiketoiminta CONLIN, Andrew, KTM, rahoitus ELSILÄ, Anna, M.Sc., laskentatoimi HAAPALAINEN, Tuomo, KTM, rahoitus HENTTU-AHO,Tiina, KTM, laskentatoimi HUIKARI, Sanna, KTM, kansantaloustiede JUHO, Anita, KTM, kansainvälinen liiketoiminta KANTOLA, Hannele, KTM, laskentatoimi KAUPPINEN, Antti, KTM, johtaminen KETTUNEN, Kerttu, KTM, MBA, markkinointi KOIVURANTA, Matti, KTM, kansantaloustiede LEHTIMÄKI, Tuula, KTM, DI, markkinointi MYLLYKOSKI, Jenni, KTM, kansainvälinen liiketoiminta MÄLÄSKÄ, Minna, KTM, markkinointi NUUTILAINEN, Riikka, KTM, kansantaloustiede OIKARINEN, Eeva-Liisa, FM, markkinointi OJANSIVU, Ilkka, KTM, markkinointi ORJASNIEMI, Seppo, FM, KTM, kansantaloustiede PALO, Teea, KTM, markkinointi PERNU, Elina, KTM, markkinointi RUOPSA, Jukka, FM, johtaminen SÓNA, Marika, KTM, johtaminen TAN, Irene, KTM, laskentatoimi TOLONEN, Pekka, KTM, rahoitus UUSITALO, Marjut, M.Ed., kv-liiketoiminta VILMI, Lauri, KTM, kansantaloustiede VÄHÄKANGAS, Antti, KTM, johtaminen WANG, Fan, M.Sc., kansainvälinen liiketoiminta Dosentit: HILMOLA, Olli-Pekka, KTT, logistiikka, erityisesti logistiikan kvantitatiivinen mallinnus JOHNSTON, Wesley J., Ph.D., teollinen

19

markkinointi ja myyntitoiminta KELEMEN, Mihaela, Ph.D., johtaminen, erityisesti laatu ja organisaatio KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, terveystaloustiede KOSKELA, Erkki,VTT, kansantaloustiede KOSKI, Heli, KTT, kansantaloustiede LILJEBLOM, Eva, KTT, rahoitus LUOMA, Esko, FT, yrittäjyysk. MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede, erityisesti yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi NENONEN,Tuomo, FT, kansantaloustiede OHINMAA, Arto, KTT, terveystaloustiede PANULA, Juha, KTT, markkinointi, opetusalana erityisesti viestintä ja sen tutkimus SAVOLAINEN,Taina, KTT, laatujohtaminen SEPPÄNEN,Veikko, KTT, TkT, markkinointi, digitaalinen liiketoiminta TAALAS, Saara, KTT, johtaminen, erityisesti luovan liiketoiminnan johtaminen ja kulttuurinen yrittäjyys TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede, erityisesti resurssi- ja ympäristötaloustiede TAKALO,Tuomas,VTT, kansantaloustiede, erityisesti toimialan taloustiede VIERU, Markku, KTT, laskentatoimi, erityisesti rahoituksen laskentatoimi Projektihenkilöstö: HAKASALO, Henri, KTM, projektipäällikkö, johtaminen KALLIOPUSKA, Raimo, projektipäällikkö MORKO, Petri, projektipäällikkö SIPOLA, Sakari, FM, projektipäällikkö, johtaminen TIILIKAINEN, Aaro, HTT, projektipäällikkö, LogNet


20

Martti Ahtisaari Instituutti – Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics: SEPPÄNEN, Veikko, professori, TkT, KTT, johtaja SOHLO, Sauli, KM, kehityspäällikkö ARO, Marja, FM, projektisuunnittelija MIDDLETON, Alexandra, KTT, tutkijatohtori

Opinto-opas 2011 - 2012

Liikkeenjohdon koulutus – Executive education: HEIKKINEN, Pia, suunnittelija JAUKKURI, Pirjo, LuK, koulutuskoordinaattori KAUPPILA, Antti, YTM, eMBA, ohjelmajohtaja full-time MBA-ohjelma MARTTILA, Matti, KTL, ohjelmajohtaja executive MBA-ohjelma


Opinto-opas 2011 - 2012

23

4. Opintoneuvonta

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana taloustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden Internet-sivuilta (ks. http://www. oulu.fi/yliopisto/). Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa maanantaina 29.8.2011 alkavalla viikolla sekä ”Opiskelu ja sen suunnittelu” -opintojaksolla annetaan tietoja kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n. 10 opiskelijaa/ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat tiedekunnan ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: • opintojen alkuvaiheen ohjaaminen • käytäntöihin tutustuttaminen • paikkoihin tutustuttaminen • palveluihin tutustuttaminen • ainejärjestön ja muuhun vapaa-ajan toimintaan tutustuttaminen Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanotto- ja informaatiotilaisuuden yhteydessä (29.8.2011).

Maisteritason erillisvalinnassa sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin valituille opiskelijoille on omat pienryhmäohjaajat ja omat infotilaisuudet. Aikataulut ovat nähtävillä netissä osoitteessa http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/uusille_opiskelijoille. Kummiopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset kummiopettajat. Kummiopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen tiedekunnan henkilökunnan keskuudessa. Kummiopettajan tehtäviin kuuluu: • henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen • opintojen ohjaaminen (esimerkiksi sivuaineiden ja kieliopintojen valinta) erityisesti opintojen alkuvaiheessa Oppiainekohtaiset opintoneuvojat Oppiainekohtaiset opintoneuvojat ohjaavat kaikkien pääaineiden opiskelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu: • edustamansa oppiaineen sisältöihin ja rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä ohjaaminen • sivuainevalinnoissa ohjaaminen


24

Riikka Nuutilainen (kansantaloustiede) Sinikka Moilanen (laskentatoimi) Ilkka Ojansivu (markkinointi) Jukka Ruopsa (johtaminen ja organisaatio) Hannu Kahra (rahoitus) Lauri Haapanen (kansainvälinen liiketoiminta) Oppiainekohtaista opintoneuvontaa saa myös eri aineiden opettajilta heidän vastaanottoaikoinaan (ajat ilmoitustaululla ja työhuoneiden ovissa) sekä opetustilaisuuksien jälkeen. Muu ohjaus tiedekunnassa • opintotoimisto (opintosuoritusrekistereihin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat) • suunnittelijat (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja kummiopet-

Opinto-opas 2011 - 2012

tajatoimintaan liittyvät asiat, hyväksilukeminen, harjoittelu, mentorointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) opintoasiainpäällikkö (opetussuunnitelmaan, tutkintojen rakenteisiin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat)

Muu ohjaus yliopistolla • yliopiston opiskelijapalvelut (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta) • kansainvälisten asioiden yksikkö (opiskeluvaihtoon liittyvät asiat) • YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) • ohjaus- ja työelämäpalvelut (uraohjaus, opintojen suunnittelu ja työllistymiseen liittyvät asiat) • kirjastopalvelut (tiedonhankinta, kurssikirjallisuus)


Opinto-opas 2011 - 2012

25

Syksyllä 2011 opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäohjaajat ja kummiopettajat pääaineittain: Rahoitus: Pienryhmäohjaaja Joona Lahti jolahti(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Pekka Tolonen pekka.tolonen(at)oulu.fi

Markus Toikkanen mtoikkan(at)paju.oulu.fi

Juha Joenväärä juha.joenvaara(at)oulu.fi

Markkinointi: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Katri Hyvönen kahyvone(at)paju.oulu.fi Jouni Nykyri jnykyri(at)paju.oulu.fi Tiina Reponen treponen(at)paju.oulu.fi Antti Tauriainen anttita(at)paju.oulu.fi Jussi Tirkkonen jutirkko(at)paju.oulu.fi

Elina Pernu elina.pernu(at)oulu.fi Teea Palo teea.palo(at)oulu.fi Kerttu Kettunen kerttu.kettunen(at)oulu.fi Tuula Lehtimäki tuula.lehtimaki(at)oulu.fi Hanna Komulainen hanna.komulainen(at)oulu.fi

Johtaminen ja organisaatio: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Heidi Kippola hkippola(at)paju.oulu.fi Tuija Raatikainen turaatik(at)paju.oulu.fi Tuomas Timonen tuotimon(at)paju.oulu.fi

Antti Vähäkangas antti.vahakangas(at)oulu.fi Jukka Ruopsa jukka.ruopsa(at)oulu.fi Antti & Jukka (ks. yllä)


26

Kansantaloustiede: Pienryhmäohjaaja Raine Niemelä rainieme(at)paju.oulu.fi Atte Sipola atsipola(at)oulu.fi Lauri Tenhunen lauriten(at)paju.oulu.fi

Opinto-opas 2011 - 2012

Kummiopettaja Jaakko Simonen jaakko.simonen(at)oulu.fi Marko Korhonen marko.korhonen(at)oulu.fi NN n.n(at)oulu.fi

Kansainvälinen liiketoiminta: Pienryhmäohjaaja Kummiopettaja Olli Roininen Lauri Haapanen olli.roininen(at)gmail.com lauri.haapanen(at)oulu.fi Aappo Vasala Lauri Haapanen aappo.vasala(at)gmail.com lauri.haapanen(at)oulu.fi Laskentatoimi: Pienryhmäohjaaja Tony Selenius tseleniu(at)paju.oulu.fi Miia Ihalainen mihalain(at)paju.oulu.fi Riikka Laitila rilaitil(at)paju.oulu.fi Karita Mäki kamaki(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Tiina Henttuaho tiina.henttu-aho.oulu.fi Sinikka Moilanen sinikka.moilanen(at)oulu.fi Hannele Kantola hannele.kantola(at)oulu.fi NN n.n(at)oulu.fi


Opinto-opas 2011 - 2012

27

Maisteritason erillisvalinnassa valittujen, syksyllä 2011 opintonsa aloittavien opiskelijoiden kummiopettajat: Johtaminen ja organisaatio Kansainvälinen liiketoiminta Kansantaloustiede Laskentatoimi Markkinointi Rahoitus

Jukka Ruopsa Fan Wang Matti Koivuranta Janne Järvinen Saila Saraniemi Hannu Kahra

jukka.ruopsa(at)oulu.fi fan.wang(at)oulu.fi matti.koivuranta(at)oulu.fi janne.jarvinen(at)oulu.fi saila.saraniemi(at)oulu.fi hannu.kahra(at)oulu.fi

Maisteritason erillisvalinnan pienryhmäohjaajat 2011: Johtaminen Kansainvälinen liiketoiminta Kansantaloustiede Markkinointi Rahoitus ja laskentatoimi

Elina Jokinen Antti Rimpiläinen Sami Piippo Jenni Ylipahkala Tapani Vaara

elinajok(at)paju.oulu.fi anttiri(at)gmail.com smpiippo(at)paju.oulu.fi jylipahk(at)paju.oulu.fi artovaar(at)paju.oulu.fi

Kansainvälisten ohjelmien koordinaattorit ja pienryhmä-ohjaajat 2011 International Business Pienryhmäohjaaja Finance Pienryhmäohjaaja Financial and Management Accounting Pienryhmäohjaaja

Fan Wang Mikael Silegren Tiina Holappa Andrew Conlin Martta Niemelä-Desanges

fan.wang(at)oulu.fi silegren(at)gmail.com tiinahol(at)paju.oulu.fi andrew.conlin(at)oulu.fi marttnie(at)paju.oulu.fi

Anna Elsilä

anna.elsila(at)oulu.fi

Martta Niemelä-Desanges Kristiina Nurmenniemi

marttnie(at)paju.oulu.fi nurmennk(at)paju.oulu.fi


Opinto-opas 2011 - 2012

29

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset Tutkintoasetus sekä tutkintojen ja oppiaineiden rakenne Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2004) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995– 2005. Tutkintoasetuksen muutoksen ja taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat: • Vanhan tutkintoasetuksen mukaan ei voi enää suorittaa opintojaan • Minkä kokonaisrakenteen (tutkinnon kokonaisrakenteiden vaihtoehdot on kuvattu alla) mukaan opiskelija suorittaa opintojaan. • Yksittäisten oppiaineiden rakenteissa tapahtuneet muutokset (perus-, aineja syventävien opintojen opintojaksovalikoima, pakolliset ja vaihtoehtoiset jaksot) Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta sekä opintojen aloitusvuodesta. Tutkintovaatimukset lukuvuoden 20112012 opetussuunnitelmassa poikkeavat edellisten vuosien opetussuunnitelmista.

Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Tiedekunnan opinto-ohjaajat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakollisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot). Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä. Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot 1. Opintonsa vuonna 2011 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimukset määräytyvät uuden opetussuunnitelman (lukuvuosi 2011-2012) mukaisesti, riippuen opiskelijan pääaineesta. Ks. tarkemmin yksittäisten oppiaineiden tutkintovaatimukset, jotka on kuvattu tässä luvussa.


30

2. Opintonsa vuosina 2005-2010 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimusten (esim. KTK-tutkinnon yhteiset opinnot, sivuainevaatimukset) suhteen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa: a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas), tai b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuoden 2011-2012 tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä. Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvää opiskelijaa kehotetaan päivittämään opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu, vaan niiden alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee lukuvuoden 2011-2012 opetustarjonnasta. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhojen asetusten eikä lukuvuotta 20052006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Uuteen asetukseen siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä tiedekunnan opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suun-

Opinto-opas 2011 - 2012

nitteluun löytyy myös tiedekunnan nettisivuilta: http://www.taloustieteet.oulu.fi/ opiskelu/opiskeluinfoa_ja_lomakkeita 3. Ne tiedekunnan perustutkintoopiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ opiskeluinfoa_ja_lomakkeita 4. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon.Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ opiskeluinfoa_ja_lomakkeita KOULUTUSOHJELMAT Taloustieteiden tiedekunnassa on neljä koulutusohjelmaa 1.8.2010 alkaen. Koulutusohjelmat ovat: • Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma: pääaineet johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta • Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi • Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi • Yleisen taloustieteen koulutusohjelma: pääaineet kansantaloustiede ja rahoitus


Opinto-opas 2011 - 2012

Pääaineita on yhteensä kuusi. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin eri valintaväylien kautta. Koulutusohjelmat pääaineineen esitellään edempänä tässä luvussa. Kaikki taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineiden opinnot.

31

Opinnot on kuvattu tarkemmin edempänä. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen opinnot, sekä sivuaine- ja muita opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Opinnot on kuvattu edempänä tässä luvussa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.


32

Opinto-opas 2011 - 2012

5.1 Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen KOULUTUSOHJELMA Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (pääainetta): johtaminen sekä kansainvälinen liiketoiminta. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännön liiketoiminnan johtamisessa, rakentamisessa ja kehittämisessä tarvittavia työkaluja, käsitteitä ja kokemuksia. Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia menestyksellisesti erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä kasvavissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Kansainvälisessä kilpailussa ja liike-elämässä tarvittavaa asennetta, työskentelytapoja ja verkostoja sekä niiden merkitystä avataan opiskelijoille erilaisilla oppimis- ja opetustavoilla, esimerkiksi tekemällä oppimisen, simulaatioiden ja työpajojen avulla. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma valmistaa opiskelijoita kohtaamaan kansainvälisen ja monikulttuurisen työskentely-ympäristön, jossa työkielenä on englanti ja opiskelijat kaikkialta maailmasta. Osaamistavoitteet Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa analysoida dynaamisten liiketoimintaympäristöjen toimintalogiikkaa ohjaavia mekanismeja ja malleja ja arvioida niiden soveltuvuutta liikkeenjohdollisiin haasteisiin. Hän kykenee kuvaamaan ja analysoimaan yritysmaailman ilmiöitä käyttäen johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan peruskäsitteistöä ja teorioita sekä luomaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja erilaisiin liiketoiminnallisiin ongelmiin. Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia relevanttia tieteellistä ja ammatillista tietoa. Opiskelija osaa myös

kriittisesti argumentoida ja viestiä omista tulkinnoistaan, ratkaisuvaihtoehdoistaan ja päätöksistään. Hän tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja osaa soveltaa moninaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi arvioida ja käyttää johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laajaa käsitteellistä välineistöä. Opiskelija osaa arvioida muiden ratkaisuja ja analysoida omaa ajattelutapaa suhteessa erilaisiin näkökulmiin, joiden perusteella hän osaa johtaa ja ohjata kasvuorientoitunutta ja kansainvälistä liiketoimintaa. Hän osaa tuottaa ja soveltaa tietoa monikulttuuristen yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin itsenäisesti ja tiimin jäseninä. Lisäksi hän harjaantuu selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä tutkimukselliseen, kriittiseen ajattelutapaan. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Johtaminen ja organisaatio –suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee erilaisissa organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija-, johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat yleiset johto- ja hallintotehtävät, henkilöstöjohtaminen sekä yrittäjyys eri muodoissa. Valmistuneilla on myös hyvät edellytykset tutkimuksen parissa työskentelyyn. Kansainvälinen liiketoiminta –suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee kansainvä-


Opinto-opas 2011 - 2012

lisissä ja kansainvälistyvissä yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa liikkeenjohdollisissa tai asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä ovat erilaiset kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen operatiiviset ja strategiset asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtävät. Valmistuneilla on myös hyvät edellytykset tutkimuksen parissa työskentelyyn. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelman vastuuprofessori: KTT Tuija Mainela, ja koordinaattori: FM Jukka Ruopsa. 5.1.1 JOHTAMINEN Johtamisen opetus Oulun yliopistossa pyrkii ymmärtämään yhteiskuntatieteellisestä perspektiivistä liiketoimintaorganisaatioiden johtamisen haasteita globaalistuvassa toimintaympäristössä. Opetus kohdentuu organisaatioiden prosessuaalisuuden ja kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen. Erityispaino annetaan osaamisperustaisten kasvuyritysten johtamiselle. Opetuksen keskeisiä periaatteita ovat prosessuaalisesti orientoitunut, teoriaa haastava, metodologisesti innovatiivinen ja käytännöllisesti relevantti uutta johtamisosaamista rakentava opetustyö. Keskeisiä aihealueita ovat (1) uuden liiketoiminnan luominen ja johtaminen, (2) tietämyksen, oppimisen ja osaamisen johtaminen, (3) organisaatioiden globalisoituminen, muutos ja kasvu sekä (4) organisationaalinen luovuus ja strategiset käytänteet. 5.1.1.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

33

Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 59 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Tutkimusmenetelmät 8 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Talousmatematiikka 4 Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi 5 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 59op b) Pääaineen opinnot, 60 op Johtamisen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Johtamisen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuainekokonaisuuksia: Markkinointi, laskentatoimi. Myös vaihdossa suoritetut kauppatieteelliset opinnot voi koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot


34

(60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Johtamisen pääaineopiskelijoille suositellaan superpääaineen suorittamista, ks. alla. Sivuaineena voi myös suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (huom: opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

Opinto-opas 2011 - 2012

5.1.1.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai


Opinto-opas 2011 - 2012

opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

35

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721517A Seminar in Management ............................ 10

Lisäksi seuraavista vähintään 25 op.: Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPSohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta 5.1.1.3 Johtamisen pääaineen rakenne Perusopinnot: op 721511P Foundations of Management ................. 5 721519P Strategic Management ................................ 5 721518P Leadership and Change ............................ 5 723011P Cross-cultural Business Communications ... 5 723022P International Business Operations ........... 5

721520A Business Opportunity Creation ........... 5 721554A Strategizing Practices (ent. Strategy and Management) ............................ 5 721513A Human Resource Management ........... 5 723027A International project .................................. 5 723021A Cross-cultural negotiations ...................... 5 721005A Additional Studies in Management ........ 5 721241A Harjoittelu .................................................... 5

Syventävät opinnot: 721550S Master’s Thesis in Management ........... 30 721554S Business Model Development ................. 6 721559S Yrityksen kasvustrategiat ........................... 6 721560S Team Building ................................................ 6 721535S Competence and Knowledge Management ... 6 721556S Globalization and International Management ... 6 Johtamisen superpääaineen opintojaksot ovat oppaan kohdassa 5.6.2

Täydentävät opinnot johtamisen pääaineessa: Opintojakso: Tutkimusmenetelmät Tilastotieteen perusmenetelmät I Talousmatematiikka Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi


36

Opinto-opas 2011 - 2012

5.1.2 kansainvälinen liiketoiminta

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

5.1.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTKtutkinnossa).

Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 59 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Tutkimusmenetelmät 8 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Talousmatematiikka 4 Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi 5 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 59 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Kansainvälisen liiketoiminnan perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuainekokonaisuuksia: markkinointi, laskentatoimi. Myös vaihdossa suoritetut kauppatieteelliset opinnot voi koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

b) Sivuaineopinnot Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille suositellaan superpääaineen suorittamista, ks. alla. Sivuaineena voi suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (huom: opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)


Opinto-opas 2011 - 2012

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.1.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta.

37

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai

Täydentävät opinnot kansainvälisessä liiketoiminnassa: Opintojakso: Tutkimusmenetelmät Tilastotieteen perusmenetelmät I Talousmatematiikka Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi


38

Opinto-opas 2011 - 2012

opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Aineopinnot: 723020A Seminar in International Business ............. 10

Lisäksi seuraavista vähintään 25 op: Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPSohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta 5.1.2.3 Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineen rakenne Perusopinnot: op 723010P Introduction to International Business .... 5 723011P Cross-cultural Business Communications ... 5 723022P International Business Operations ........... 5 721518P Leadership and Change .............................. 5 721519P Strategic Management .............................. 5

723013A Legal Issues in International Business ....... 5 723029A International Organization Design ........ 5 723027A International Project ................................. 5 723021A Cross-cultural Negotiations ................... 5 721513A Human Resource Management ............. 5 721520A Business Opportunity Creation ............. 5 723001A Additional Studies in International Business .. 5 721241A Harjoittelu .................................................. 5

Syventävät opinnot: 723030S Master’s Thesis in International Business .... 30 723036S Current Issues in IB .................................... 6 721461S International Business Theory ................. 6

Lisäksi seuraavista vähintään 18 op: 723037S International Project Business .................. 6 723035S International Sales ....................................... 6 723034S International Business Development ...... 6 723039S Special Issues in International Business ... 6 723032S Cross-cultural leadership ....................... 6 723038S MNEs, JVs and M&As ................................. 6 721556S Globalization and international management ... 6


Opinto-opas 2011 - 2012

39

5.2 laskentatoimen KOULUTUSOHJELMA Laskentatoimen koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on laskentatoimi. Laskentatoimen yksikön toiminta-ajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Yksikkö kouluttaa laajat valmiudet omaavia laskentatoimen huippuosaajia moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Yksikön vahvuuksia ovat tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Esimerkiksi laskentatoimen Pro gradu -tutkielmat tehdään usein sovelluksina talousalueen yritysten erityistarpeisiin. Yritykset saavat näin käyttöönsä viimeisimmän laskentatoimen osaamisen ja opiskelijat niin tärkeätä tuntumaa yrityselämään. Yhteistyö kantaa hedelmää - koulutusohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Tyypillisiä laskentatoimen työtehtäviä ovat taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten talousjohtaja, talouspäällikkö, controller sekä tilintarkastustehtävät ja monipuoliset konsultointitehtävät. Laskentatoimen koulutusohjelmassa voi erikoistua ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Näin ollen opiskelija voi painottaa osaamistavoitteitaan omien tavoitteidensa mukaan. Opintorakenne on kuitenkin laadittu siten, että jokaiselle opiskelijalle syntyy riittävän valmiudet toimia erilaisissa vaativissa laskentatoimen työtehtävissä.

Kandidaatin tutkinto Laskentatoimen kandidaatin opintojen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa laskentatoimen työtehtävissä. Opinnoissa painottuu työelämän relevantti laskentatoimen ammattiosaaminen sekä muuta valmiudet, jotka tukevat menestymistä haastavissa työtehtävissä. Osaamistavoitteet Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa: • käyttää liikekirjanpidon, tuloslaskennan, tilinpäätössuunnittelun ja johdon laskentatoimen keskeisiä peruskäsitteitä • laatia tilinpäätöksen juoksevan kirjanpidon avulla sekä osaa arvioida yritysten keskeisiä tilinpäätöksen eriä • soveltaa kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimpiä teorioita ja menetelmiä päätöksentekotilanteissa • suunnitella tilinpäätöksen yritysverotuksen pääkohdat huomioiden • tunnistaa IFRS tilinpäätöksen keskeiset käsitteet ja osaa tehdä perusteltuja päätöksiä IFRS tilinpäätöksen perusteella • soveltaa laskentatoimen keskeisiä teorioita ja käytänteitä käytännön päätöksenteossa • laatia tilinpäätösanalyysejä ja muita taloudellisia analyysejä sekä käyttää niitä taloudellisen päätöksenteon tukena • tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi • soveltaa yrityksen arvonmäärityksen teoreettisia perusteita päätöksentekotilanteissa


40

• • • • •

• •

Opinto-opas 2011 - 2012

käyttää tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen peruskäsitteistöä ja tunnistaa tilintarkastusprosessin laatia konsernitilinpäätöksen ja käyttää sitä päätöksenteon tukena tehdä taloudellisia päätöksiä eettiset näkökulmat huomioon ottaen suunnitella yritysjärjestelyjä laskentatoimen näkökulmasta tunnistaa talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien perusrakenteen sekä osaa arvioida kansainvälisyyden vaikutuksia näihin järjestelmiin soveltaa laskentatoimen työkaluja ohjaus- ja kontrollikeinoina tunnistaa integroidun toiminnanohjausjärjestelmän luoman laskentatoimen ja organisaation ohjauksen kehityspotentiaalin osaa tehdä tieteellisen tutkielman ja viestiä siitä yleisölle

Maisterin tutkinto Laskentatoimen maisteritason opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia ja osaamista mahdollistaen toimimisen haastavissa laskentatoimen asiantuntija-, johto, ja kehittämistehtävissä sekä yleisjohdollisissa tehtävissä. Kuten kandidaatin opinnoissa, syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa opintojaan ulkoiseen (financial accounting) tai sisäiseen laskentatoimeen (management accounting) opintorakenteen puitteissa. Näin ollen yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Lisäksi opiskelija perehtyy syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan laskentatoimen maisteritason opinnot opiskelija osaa: • tunnistaa laskentatoimen keskeiset tutkimusalueet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä • luoda uuden laskentajärjestelmän tai kehittää olemassa olevaa taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta • soveltaa yrityksen arvonmääräytymisen ja tilinpäätösanalyysin teoreettisia perusteita erilaisissa ja muuttuvissa päätöksentekotilanteissa • tunnistaa tilintarkastuksen keskeiset teoreettiset ja empiirisen tutkimustulokset sekä osaa soveltaa niitä tilintarkastusprosessiin ja sen kehittämiseen • soveltaa erilaisia arvonmäärityksen teorioita IFRS tilinpäätöksen laatimisessa • toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä • soveltaa kustannuslaskennan menetelmiä ja osaa suunnitella kustannuslaskentamenetelmiä niiden teoreettisen pohjan perusteella • vertailla eri laskentatyökalujen ohjausominaisuuksia ja arvioida niiden vaikutuksia organisaation eri osa-alueisiin ja työntekijöiden käyttäytymiseen • tunnistaa johdon laskentatoimen keskeiset tutkimusperinteet ja osaa hyödyntää niitä tutkielman tekemisessä • tehdä taloudellisia päätöksiä laskentatoimen moninaiset eettiset näkökulmat huomioiden • tehdä tieteellisen tutkimustyön ja raportin sekä viestiä kansainvälisissä ja


Opinto-opas 2011 - 2012

haasteellisissa tehtävissä Laskentatoimen koulutusohjelman vastuuprofessori: KTT Janne Järvinen, ja koordinaattori: KTT Sinikka Moilanen. 5.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 62 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 7 Tilastotieteen perusmenetelmät 1 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 62 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Laskentatoimen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon

41

laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineena voi suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon


42

Opinto-opas 2011 - 2012

laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).

a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Täydentävät opinnot laskentatoimessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet TAI Laadulliset tutkimusmenetelmät * Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 TAI Talousmatematiikka * Sopimus- ja yhteisöoikeus ** Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Vaihtoehtoisesti jompikumpi riippuen opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta ja/tai pro gradu –tutkielman aiheesta ** Suositellaan suoritettavaksi


Opinto-opas 2011 - 2012

43

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_ opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta 5.2.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne Perusopinnot:

op

721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta ...................... 5 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu ........... 5 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ........... 5 721172P Johdon laskentatoimi .................................. 5 721180P Tilinpäätösanalyysi ....................................... 5

Perusopintojen jälkeen laskentatoimen opinnot painottuvat joko ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Opiskelija tekee itsenäisesti valinnan näiden erikoistumisalueiden välillä ja suorittaa opintonsa kyseisen rakenteen mukaisesti. Aineopinnot: Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 721156A Laskentatoimen seminaari ...................... 10 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ... 5 721176A Management Control ............................. 5

sekä vähintään 15 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue: 721186A Tilintarkastus ............................................... 5 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt ...... 5

721174P Financial Risk Management ....................... 5 721922A Theory of Corporate Finance .................. 5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting ...................................................... 5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja ... 5 721241A Harjoittelu ................................................. 5

tai vähintään 15 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 721187A International Management Accounting and Control ................................................................ 5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting ....................................................... 5 721184A Accounting Information Technology .... 5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja .... 5 721241A Harjoittelu ................................................ 5

Syventävät opinnot: Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 721130S Laskentatoimen pro gradu -tutkielma ... 30

Sekä vähintään 30 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue: 721191S Financial Accounting Theory ................... 721190S Advanced Firm Valuation .......................... 721189S Advanced Financial Analysis ................... 721197S Advanced International Accounting .... 721193S Advanced Auditing ................................... 721128S Corporate Governance ........................... 721336S Erikoisaihe .................................................. 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja ..

6 6 6 6 6 6 6 6

Tai vähintään 30 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 721192S Approaches in Management Accounting Research ..................................................................... 6 721194S Advanced Cost Accounting ..................... 6 721195S Advanced Management Control ........... 6 721128S Corporate Governance ........................... 6 721336S Erikoisaihe .................................................. 6 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja .. 6


44

Opinto-opas 2011 - 2012

5.3 MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Markkinoinnin koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on markkinointi. Markkinoinnin yksikössä voit kehittää asiantuntemusta markkinoinnin peruskysymysten alueella, perehtyä yritysten logistisiin toimintoihin tai oivaltaa liiketoiminnan digitalisoitumisen merkityksen globaalissa markkinassa.

• • •

Osaamistavoitteet Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • soveltaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja teorioita käytännön liike-elämään yritysten välisen markkinoinnin, kuluttajakäyttäytymisen, strategisen markkinoinnin suunnittelun ja logistiikan alueilla, • soveltaa markkinoinnin teorioita itse valitsemillaan painopistealueilla, • tehdä tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen, • arvioida alaan liittyviä ongelmia analyyttisesti ja kuhunkin toimintaympäristöön soveltaen, • kriittisesti argumentoida ja raportoida käytännön liike-elämän ilmiöitä, • viestiä suullisesti ja kirjallisesti kohdeyleisö huomioiden, myös englannin kielellä, • työskennellä ryhmässä vastuullisena ryhmän jäsenenä, • tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittymiseen. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi • tuottaa uutta markkinoinnin alan tietoa liike-elämän tarpeisiin, • johtaa markkinoinnin toimintoja työs-

kentelyorganisaatiossaan, analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja käytänteitä käyttäen markkinoinnin käsitteitä laaja-alaisesti, asettaa itselleen tavoitteita ja osaa työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi, viestiä selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa.

Markkinoinnin laitokselta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee markkinoinnin johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat tuotehallinta, asiakkuushallinta ja markkinointiviestintä. Markkinoinnin alan tieteellinen tutkimus kansainvälisellä tasolla on myös yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, johon tutkinto antaa hyvät edellytykset. Markkinoinnin koulutusohjelman vastuuprofessori: KTT Jari Salo, ja koordinaattori: KTM Ilkka Ojansivu. 5.3.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 58 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Tutkimusmenetelmät 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a 4 Talousmatematiikka 4 Tilastotieteen perusmenetelmät 1 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5


Opinto-opas 2011 - 2012

Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 58 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Markkinoinnin perus- ja aineopinnot.

45

perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava kielikeskuksesta) sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)

c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita.

d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

5.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)

a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineena voi suorittaa myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).


46

Opinto-opas 2011 - 2012

a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai

• •

opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa.Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta

Täydentävät opinnot markkinoinnissa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Tutkimusmenetelmät Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a Talousmatematiikka Kirjanpito- ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi


Opinto-opas 2011 - 2012

47

5.3.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne Perusopinnot:

op

721409P Johdatus markkinointiin .......................... 721424P Business to Business Marketing ........ 721419P Kuluttajakäyttäytyminen .......................... 721412P Tuote- ja markkinastrategiat ................... 721704P Business logistics .......................................

5 5 5 5 5

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721418A Markkinoinnin seminaari ..................... 10

sekä lisäksi vähintään 25 op seuraavista: 721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta ........... 721415A Industrial Sales Management ................ 721416A Integroitu markkinointiviestintä ............ 721422A Services Marketing ................................... 721423A Kilpailukykyinen hinnoittelu ................... 721427A Brändijohtaminen ..................................... 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta ...................... 721724A Logistics systems analysis .....................

5 5 5 5 5 5 5 5

721426A Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) ............................................ 5 721430A Markkinoinnin yritysprojekti ................. 5 721671A Business to Business Electronic Commerce .. 5 721004A Muita markkinoinnin aineopintoja ........ 5 721241A Harjoittelu .................................................. 5

Syventävät opinnot: 721430S Markkinoinnin pro gradu -tutkielma ... 30 721460S Markkinoinnin teoriat ........................... 6 721462S Verkostojen teoria ................................. 6

sekä lisäksi vähintään 18 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships .... 6 721464S Strategic Marketing and Management ....... 6 721675S Supply chain management .......................... 6 721468S Analysis of Changing Business Logic – the Case of ICT ...................................................... 6 721672S Informaatioverkostojen taloustiede ...... 6 721472S Digital Marketing ....................................... 6 721470S Markkinoinnin organisointi ..................... 6 721471S Current Issues in Service Marketing ... 6 721336S Erikoisaihe .................................................. 6


48

Opinto-opas 2011 - 2012

5.4 YLEISEN TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (pääainetta): kansantaloustiede ja rahoitus. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa rautaisia talousalan ammattilaisia, jotka osaavat hyvin taloustieteen peruskäsitteet sekä tuntevat perusteellisesti kokonaistalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteet ja osaavat käyttää päätöksentekotilanteissa oikeita analyyttisia välineitä niiden tarkasteluun ja analysointiin. Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa molempien pääaineiden tarkasteluote on analyyttinen ja vahvasti sekä teoreettisesti että menetelmällisesti orientoitunut, mutta teoreettisten ja menetelmällisten lähestymistapojen yhteys käytännön päätöksentekotilanteisiin tuodaan myös aina esille selkeästi. Koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat saavat vahvat analyyttiset valmiudet suuntautua työelämässä erityisesti yritysten, pankkien ja vakuutuslaitosten sekä julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Osaamistavoitteet Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • ymmärtää makrotalouden ja rahoitusjärjestelmän välisen yhteyden • omaksuu taloudellisen ajattelun perusteet • hallitsee taloustieteen kvantitatiiviset perusmenetelmät • tuntee taloustieteen keskeiset teoriat Kansantaloustieteen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

• •

• • • •

osaa soveltaa taloustieteellistä ajattelua ymmärtää talouden toimintamekanismit ja taloudellisten muuttujien syy- ja seuraussuhteet sellaisella tasolla, mikä mahdollistaa kriittisen suhtautumisen talouden ilmiöihin kykenee tunnistamaan ja kuvaamaan taloudellisten ilmiöiden toimintamekanismit kykenee taloustieteellistä ajattelua soveltaen kirjoittamaan ja kommentoimaan selkeästi taloudellisista ilmiöistä hallitsee taloustieteessä käytettävän matemaattisen mallintamisen ja ekonometrisen tarkastelun perusteet osaa tulkita taloudellisia uutisia, sekä arvioida uutisten taustalla olevien taloudellisten toimijoiden motiiveja, käyttäytymisperiaatteita ja heidän toimintaansa liittyviä rajoitteita omaa erinomaiset edellytykset jatkaa maisteritason koulutuksessa erityisesti kansantaloustiede pääaineenaan

Rahoituksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • hallitsee rahoituksen keskeiset teoriat • ymmärtää tehokkaiden markkinoiden merkityksen • omaksuu rahoituksen taloustieteelliset perusteet ja ymmärtää, että rahoitus on taloustieteen osa-alue • osaa yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan perusperiaatteet • hallitsee pääomahyödykkeiden hinnoittelun perusteet • pystyy soveltamaan rahoituksen kvantitatiivisia perusmenetelmiä


Opinto-opas 2011 - 2012

• •

hallitsee ohjelmoinnin (Excel, R-kieli, SAS) perusteet on hankkinut valmiudet syventää tietojaan alan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä ja kykenee hahmottamaan rahoituksen empiirisiä tutkimuskysymyksiä

Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • on syventänyt taloustieteen teorioita koskevaa tietämystään • on perehtynyt taloustieteen uusiin suuntauksiin ja lähestymistapoihin • on omaksunut taloustieteessä tarvittavat kvantitatiiviset perusvalmiudet, joita soveltamalla hän pystyy itsenäiseen tutkimustyöhön • on omaksunut työelämän tai jatkoopintojen edellyttämät tiedot ja taidot Kansantaloustieteen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • tuntee taloustieteen perinteiset ja uudet lähestymistavat sekä niiden empiiriset sovellukset • tuntee perusteellisesti talouden toimintamekanismit ja taloudellisten muuttujien syy- ja seuraussuhteet sekä taloustieteellisten mallien ominaisuudet • kykenee asiantuntemuksella kirjoittamaan ja keskustelemaan taloudellisista ilmiöistä taloustieteellistä ajattelua soveltaen • pystyy toimimaan mm. yritysten, julkisyhteisöjen, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten organisaatioiden vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä • omaa hyvät edellytykset aloittaa tohtoritason koulutus erityisesti kansantaloustieteessä

49

Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • on syventänyt tietämystään yritysrahoituksessa, varainhoidossa, sijoitusinstrumenttien hinnoittelussa ja rahoitusriskien hallinnan menetelmissä • on omaksunut rahoituksen ”uudet faktat” ja havaitsee niiden ristiriidan ”vanhojen faktojen” kanssa • hallitsee rahoitusekonometrian keskeiset menetelmät ja niiden soveltamisen käytäntöön • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä rahoituksenvälityksen yhteisöissä tai jatkamaan opintojaan rahoituksen tohtorikoulutusohjelmassa Yleisen taloustieteen koulutusohjelman vastuuprofessori: FT Hannu Kahra, ja koordinaattori: KTM Riikka Nuutilainen. 5.4.1 Kansantaloustiede Kansantaloustiede, eli varsinainen taloustiede (engl. Economics), tutkii kaikkien taloudellisten toimijoiden eli kotitalouksien, yritysten, julkisyhteisöjen yms. päätöksentekijöiden käyttäytymistä. Tavoitteena on kuvata, selittää ja ennustaa modernin markkinatalouden toimintaa yhteiskunnan perusrakenteena. Taloustiede auttaa ymmärtämään markkinoiden käyttäytymistä ja mm. sitä miten erilaisilla talouspoliittisilla toimenpiteillä voidaan talouden toimintaan vaikuttaa. Taloustiede on yksi tieteenaloista, jolla vuosittain jaetaan arvostettu Nobelin palkinto. Taloustieteen opinnot ovat teoreettisesti ja menetelmällisesti painottuneita. Oppimisprosessi on kumulatiivinen, eli aiem-


50

min opitun pohjalta uutta ymmärrystä rakentava. Tenttimällä suoritettaviin luentokursseihin kuuluu pääsääntöisesti myös paljon harjoituksia, harjoitustöitä ja esseiden kirjoittamista. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen jo opintojen varhaisessa vaiheessa on olennainen osa ekonomistin opintoja. Pääainetta kansantaloustieteenä opiskeltuaan opiskelija ei valmistu vain yhteen tiettyyn ammattiin, vaan taloustieteen opinnot antavat yleisiä valmiuksia hyvin monenlaisiin tehtäviin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Näitä valmiuksia voi vahvistaa ja suunnata omilla sivuainevalinnoilla. Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat rahoitus, laskentatoimi, tilastotiede ja matematiikka. Omaan mielenkiintoon pohjautuvan ainevalinnan pohjalta kansantaloustieteen pääaineopiskelijat ovat tyypillisesti suuntautuneet työelämässä yritysten, pankkien ja muiden rahoituslaitosten asiantuntija- ja johtotehtäviin, tutkimus- ja opetustehtäviin, sekä kuntien, valtion, ja erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen (kuten ETLA, Suomen Pankki, EU, IMF, Maailmanpankki, OECD) palvelukseen. Sekä kotimaisille että kansainvälisille työmarkkinoille työllistyminen on ollut perinteisesti helppoa ja urakehitys nopeaa. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutokset avaavat ekonomisteille koko ajan uusia tehtäviä, ja ekonomistin peruskoulutuksen sisällöllisessä päivityksessä seurataan aktiivisesti näitä toimintaympäristön muutoksia.

Opinto-opas 2011 - 2012

5.4.1.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 62 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 62 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat rahoitus ja laskentatoimi. Sivuaineeksi voi valita Taloustieteiden tiedekunnassa opetettavien aineiden lisäksi myös matematiikan ja/tai tilastotieteen opintokokonaisuuksia, joiden opetuksesta vastaa Matemaattisten tieteiden laitos (LuTK). d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.


Opinto-opas 2011 - 2012

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTKtutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: kaksi perusopintokokonaisuutta, tai yksi aineopintokokonaisuus. Kansantaloustieteen pääaineopiskelija voi suorittaa sivuaineena myös kvantitatiivisen rahoituksen opintokokonaisuuden. Huom: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopintokokonaisuuden 25

51

op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi rahoituksen aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.4.1.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä)


52

Opinto-opas 2011 - 2012

Täydentävät opinnot kansantaloustieteessä: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet (ent. Taloustieteen tilastolliset perusmenetelmät) Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Yllä olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tu-

lee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa.Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta 5.4.1.3 Kansantaloustieteen pääaineen rakenne Perusopinnot:

op

721211P Kansantaloustieteen perusteet .............. 10 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria ........ 5

Lisäksi seuraavista vähintään 10 op: 721115P Raha- ja pankkiteoria .............................. 721217P Julkinen talous .......................................... 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ...... 721237P Kaupunki- ja aluetalous ........................ 721362P Introduction to Financial Economics .... 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja ..

5 5 5 5 5 5

Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari ............ 10 721215A Makrotaloustieteen perusteet ............ 5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet .............. 5


Opinto-opas 2011 - 2012

53

721220A Matemaattinen taloustiede ................... 5

markkinoita ja rahoitushyödykkeiden hinnoittelua koskeva teoria.

Lisäksi seuraavista vähintään 10 op: 721247A Kilpailuanalyysi .......................................... 5 721218A Kansainvälisen kaupan perusteet ........ 5 721248A/S Ympäristö- ja luonnonvaratalous ... 5/6 721242A Työn taloustiede ...................................... 5 721245A Taloudellinen kehitys .............................. 5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede ..... 5 721241A Harjoittelu ................................................ 5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja .. 5

Syventävät opinnot: 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma ... 30 721310S Makrotaloudellinen analyysi .................. 6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi .................... 6

Lisäksi seuraavista vähintään 18 op: 721954S Financial Econometrics ........................... 721317S Kansainvälinen talous .............................. 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi .................. 721342S Peliteorian perusteet .............................. 721337S Finanssipolitiikka ...................................... 721339S Ekonometrian tilastolliset perusteet ... 721336S Erikoisaihe ....................................................

6 6 6 6 6 6 6

5.4.2 RAHOITUS Rahoituksen taloustiede, rahoitus, on taloustieteen osa-alue, joka soveltaa talousteoriaa ja kvantitatiivisia menetelmiä, ekonometriaa ja tilastotiedettä. Rahoituksen tehtävänä on selittää tyypillisten kuluttajasäästäjien säästämis- ja sijoituspäätöksiä, yritysten investointi-, rahoitus- ja osingonjakopäätöksiä, korkojen ominaisuuksia ja tasoa, rahoitushyödykkeiden hintoja sekä rahoituksen välitykseen erikoistuneiden yhteisöjen roolia taloudessa. Rahoituksen teoriassa on kaksi osa-aluetta: yritysrahoituksen teoria sekä rahoitus-

Yritysrahoitus tarkastelee sitä, miten yritykset toimivat; erityisesti sitä, kuinka yritykset kohdentavat pääomaansa (budjetointipäätös) ja kuinka yritykset hankkivat pääomaa itselleen (rahoituspäätös). Keskeisenä teemana rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushyödykkeiden hinnoittelun tarkastelussa on pyrkiä ymmärtämään, kuinka sijoitushyödykkeiden hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla. Sopivalla sivuainevalinnalla rahoituksen opiskelija voi erikoistua joko perinteisiin rahoitus- ja sijoitusalan työtehtäviin tai vaativiin varainhoidon asiantuntijatehtäviin. Perinteisiin rahoitusalan työtehtäviin (analyytikoksi tai sijoitustuotteiden markkinointiin) kouluttaudutaan opiskelemalla sivuaineina kansantaloustiedettä, laskentatointa ja/tai markkinointia. Vaativiin kvantitatiivisen rahoituksen tehtäviin (kvantitatiiviseksi analyytikoksi tai varainhoidon ja riskienhallinnan ammattilaiseksi) kouluttaudutaan opiskelemalla sivuaineina kansantaloustiedettä, tilastotiedettä ja/tai matematiikkaa. Koska rahoitus on kvantitatiivinen tiede, opiskelijoiden on syytä omaksua kvantitatiiviset perusvalmiudet hyvissä ajoin, suorittamalla pakolliset menetelmäopinnot jo opintojen alkuvaiheessa. Rahoituksen yksikön henkilökunnan tutkimuksen painopistealueet ovat (1) sijoittajakäyttäytymisen tutkimuksessa, (2) sijoitushyödykkeiden hinnoittelun teoriassa


54

ja käytönnön sovelluksissa, (3) salkunhoidon teoriassa ja käytännön sovelluksissa, sekä (4) hedge-rahastoja koskevassa tutkimuksessa. 5.4.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 62 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 8 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 62 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Rahoituksen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Rahoituksen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat kansantaloustiede ja laskentatoimi sekä kvantitatiivinen rahoitus. Sivuaineeksi voi valita Taloustieteiden tiedekunnassa opetettavien aineiden lisäksi myös matematiikan ja/tai tilastotieteen opintokokonaisuuksia, joiden opetuksesta vastaa Matemaattisten tieteiden laitos (LuTK).

Opinto-opas 2011 - 2012

d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTKtutkinnossa). b) Sivuaineopinnot Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan 50–60 op seuraavasti: • kaksi perusopintokokonaisuutta, tai • yksi aineopintokokonaisuus Rahoituksen pääaineopiskelija voi suorittaa sivuaineena myös kvantitatiivisen rahoituksen opintokokonaisuuden. Lisäksi opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti: • pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) • 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) • sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena


Opinto-opas 2011 - 2012

(esim. opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi rahoituksen aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.4.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

55

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: • perusopinnot (25 opintopistettä) • aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) • syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Alla

Täydentävät opinnot rahoituksessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet (ent. Taloustieteen tilastolliset perusmenetelmät) Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi


56

Opinto-opas 2011 - 2012

olevassa taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai • opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai • opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Lisäksi seuraavista vähintään 5 op: 721363P Introduction to Market Analysis ............ 5 721364P Introduction to Computational Finance .. 5

Aineopinnot 721924A Seminar in Finance .................................. 721198A Derivative Securities .......................... 721370A Fixed income securities .................. 721199A Equity Markets ................................... 721922A Theory of Corporate Finance ......

10 5 5 5 5

sekä lisäksi vähintään 5 op seuraavista: Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa.Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/maisteritason_erillisvalinta

721371A Entrepreneurial Finance ......................... 721170A Financial Analysis and Firm Valuation .. 721009A Muita rahoituksen aineopintoja ............ 721241A Harjoittelu .................................................

5.4.2.3 Rahoituksen pääaineen rakenne

sekä lisäksi vähintään 6 op seuraavista:

Perusopinnot

op

721362P Introduction to Financial Economics ....... 5 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu .......... 5 721361P Sijoittajan investointiteoria ..................... 5 721174P Financial Risk Management .................... 5

5 5 5 5

Syventävät opinnot 721950S Master’s Thesis in Finance .................... 721952S Portfolio Management ....................... 721951S Portfolio Performance Analysis ..... 721954S Financial Econometrics ........................ 721383S Asset Pricing ..........................................

30 6 6 6 6

721956S Alternative Investments ............................ 721190S Advanced Firm Valuation ....................... 721317S Kansainvälinen talous ............................. 721189S Advanced Financial Analysis ................ 721310S Makrotaloudellinen analyysi ................ 721320S Mikrotaloudellinen analyysi ................. 721955S Erikoisaihe ...............................................

6 6 6 6 6 6 6


Opinto-opas 2011 - 2012

57

5.5 Joustavat opintopolut Oulun yliopistossa Oulun yliopistossa on muodostettu oppiaineiden rajat ylittäviä opintopolkuja, jotka tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot eri koulutusohjelmista. Joustavat opintopolut perustuvat kaksiportaisen tutkintorakenteen antamaan mahdollisuuteen jatkaa kandintutkinnon suorittamisen jälkeen maisterintutkinnon suorittamista toisessa oppiaineessa. Opintopolkujen maisterivaihe johtaa maisterintutkintoon, jonka sisällölle on erityinen kysyntä työmarkkinoilla ja tohtoriohjelmissa. Opintopolkupareja ovat: Luonnontieteiden kandidaatin opintopolku kauppatieteiden maisteriksi Taloustieteiden tiedekunta järjestää vuosittain maisteritason erillisen opiskelijavalinnan (siirtovalinnan) luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteiden maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen tai sovelletun matematiikan koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa luonnontieteiden kandidaatit (tietojenkäsittelytiede) voivat hakea johtamisen ja laskentatoimen pääaineisiin. Luonnontieteiden kandidaatit (sovellettu matematiikka/tilastotiede) voivat hakea kansantaloustieteen ja rahoituksen pääaineisiin.

Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla. Opintojen rakenne tietojenkäsittelytieteiden taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso johtaminen 5.1.1.2. ja laskentatoimi 5.2.2. Opintojen rakenne tilastotieteen tai sovelletun matematiikan taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso kansantaloustiede 5.4.1.2. ja rahoitus 5.4.2.2. Humanististen tieteiden kandidaatin opintopolku kauppatieteiden maisteriksi Taloustieteiden tiedekunta järjestää vuosittain maisteritason erillisen opiskelijavalinnan (siirtovalinnan) humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteiden maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa humanististen tieteiden kandidaatit voivat hakea johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin pääaineisiin. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla.


58

Opintojen rakenne humanististen tieteiden kandidaatin taustakoulutuksella Opintoja suoritetaan normaalin maisteritason erillisvalinnan rakenteen mukaisesti, katso johtaminen 5.1.1.2., kansainvälinen liiketoiminta 5.1.2.2. ja markkinointi 5.3.2. Kauppatieteiden kandidaatin opintopolku filosofian maisteriksi Luonnontieteiden tiedekunta järjestää vuosittain koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että filosofian maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna kauppatieteiden kandidaatin tutkinto johtamisen tai laskentatoimen pääaineesta (tietojenkäsittelytieteiden opintosuunta) tai kansantaloustieteen ja rahoituksen pääaineesta (tilastotieteen ja sovelletun matematiikan opintosuunta) Oulun yliopistossa. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa ja www-sivuilla.

Opinto-opas 2011 - 2012

Tässä mainitut, taloustieteiden tiedekunnan järjestämät sivuaineopinnot on tarkoitettu sekä taloustieteiden tiedekunnan että muiden tiedekuntien opiskelijoille (ks. jonotussääntö, kohta 5.6.12). Muiden tiedekuntien järjestämien sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opinto-oppaista. Yksittäinen opintojakso saattaa sisältyä useamman eri opintokokonaisuuden opintovaatimuksiin. Tällöin opiskelija valitsee, mihin kokonaisuuteen suoritettu opintojakso luetaan. Yhden opintosuorituksen voi siis lukea suoritukseksi vain yhteen kokonaisuuteen. Huomautus: Muut kuin Taloustieteiden tiedekunnan perustutkintoopiskelijat; katso sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö kohdasta 5.6.12. Suunnitteilla lukuvuodelle 20112012: opintopolku kasvatuspsykologian (Kasvatustieteiden tiedekunta) ja johtamisen pääaineen välille.


Opinto-opas 2011 - 2012

59

5.6 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne 5.6.1 Taloustiede (25 op perusopinnot) Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25 op:

Perusopinnot:

721172P Johdon laskentatoimi ............................... 5 (kuvaus laskentatoimen opintojen kohdassa) 721210P Liike-elämän taloustiede ......................... 5 (kuvaus kansantaloustieteen opintojen kohdassa) 721409P Johdatus markkinointiin .......................... 5 (kuvaus markkinoinnin opintojen kohdassa) 721511P Foundations of Management ..................... 5 (kuvaus johtamisen opintojen kohdassa) 723010P Introduction to International Business ... 5 (kuvaus kansainvälisen liiketoiminnan opintojen kohdalla) 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ......... 5 (kuvaus rahoituksen opintojen kohdalla)

721313P Kansantaloustieteen oppihistoria .......... 721115P Raha- ja pankkiteoria ............................... 721217P Julkinen talous .......................................... 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ........ 721237P Kaupunki- ja aluetalous ......................... 721362P Introduction to Financial Economics .... 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja .. *Pakollinen 60 op:n kokonaisuudessa

5.6.2 Johtaminen (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.1.1.3 Lisäksi: Johtamisen superpääaineeseen soveltuvat opintojaksot: 721558S Entrepreneurship theory and practice ... 721551S Current Issues in Management ............... 721461S International business theory ................. 723034S International business development ....... 723035S International sales .....................................

6 6 6 6 6

5.6.3 Kansainvälinen liiketoiminta (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.1.2.3 5.6.4 Soveltava kansantaloustiede (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot)

op

721211P Kansantaloustieteen perusteet .......... 10* tai 721210P Liike-elämän kansantaloustiede ......... 5

Lisäksi seuraavista vähintään 15/20 op: 5 5 5 5 5 5 5

Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari ............ 10 721215A Makrotaloustieteen perusteet ............... 5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet ............... 5

Lisäksi seuraavista vähintään 15 op: 721220A Matemaattinen taloustiede .................... 721247A Kilpailuanalyysi .......................................... 721218A Kansainvälisen kaupan perusteet .......... 721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous .......... 721242A Työn taloustiede ........................................ 721245A Taloudellinen kehitys ............................... 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede ..... 721241A Harjoittelu ................................................. 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja ..

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5.6.5 Laskentatoimi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.2.3 5.6.6 Markkinointi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.3.3


60

Opinto-opas 2011 - 2012

5.6.7 Rahoitus (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.4.2.3 5.6.8 Kvantitatiivinen rahoitus (25 op ja 60-63 op opintokokonaisuudet) Perusopinnot:

teensä 10 op:n verran. Aineopintojen kurssit ovat vapaavalintaisia siten, että kursseista 721198A, 721370A, 806330A, 805324A ja 805339A opiskelija valitsee neljä. 5.6.9 Yritysjuridiikka (28 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot)

op

721363P Introduction to Computational Finance ... 5 721174P Financial Risk Management ..................... 5

Aineopinnot: 721198A Derivative Securities ................................. 5 721370A Fixed Income Securities ......................... 5 806330A Market Risk Analysis ............................... 5 805324A Time Series Analysis ................................ 5 805339A Statistical Foundations of Econometrics .. 5 Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja.

Perusopinnot:

op

721420A Markkinointioikeus ................................... 721614A Työoikeus .................................................... 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus ..................... 721611A Vero-oikeus ...............................................

7 7 7 7

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi vähintään 32 opintopistettä seuraavista (Lapin yliopistosta annettava opetus). Opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2011 tiedekunnan ilmoitustaululle.

Syventävät opinnot: 806628S Statistical Finance ..................................... 721952S Portfolio Management ............................. 721954S Financial Econometrics ........................... 721383S Asset Pricing ............................................. Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja.

5 6 6 6

Kvantitatiivisen rahoituksen 25 op:n opintokokonaisuus koostuu perusopinnoista ja kolmesta vapaavalintaisesta aineopintotason kurssista siten, että kursseista 721198A, 721370A, 806330A, 805324A ja 805339A opiskelija valitsee kolme. Kvantitatiivisen rahoituksen 60-63 op:n opintokokonaisuudessa rahoituksen ja tilastotieteen opintosuorituksia tulee olla vähintään 30 op:n verran kummastakin. Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja voi olla enintään yh-

Huom! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi. 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus .... 721619A Hallinto-oikeus ........................................ 721621A Esineoikeus .............................................. 721622A Siviilioikeus .............................................. 721620A Immateriaalioikeus ................................. 721618A Finanssioikeus .........................................

7 9 9 7 7 9

5.6.10 Ympäristöalan opinnot Oulun yliopistossa voi suorittaa oppiainekohtaisten opintokokonaisuuksien lisäksi yliopiston ympäristöpainoalan opintoja. Taloustieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavia opintojaksoja: 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ..... 5 op 721248A/721334S Ympäristö- ja luonnonvaratalous .. 5/6 op


Opinto-opas 2011 - 2012

Yllä mainitut opintojaksot eivät sellaisenaan vielä muodosta sivuainekokonaisuutta, vaan kokonaisuutta tulee täydentää muilla Oulun yliopiston ympäristöalan opinnoilla siten, että lyhyen sivuaineen minimilaajuus 25 opintopistettä tulee täyteen. Muiden tiedekuntien tarjoamasta ympäristöalan opetuksesta saat tietoja sekä tiedekuntien opinto-oppaista että ympäristöalan opinto-oppaasta. 5.6.11 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on mahdollista sisällyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoon myös seuraavia sivuaineopintokokonaisuuksia: • Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) (25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoitteissa • http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/ coop/opetus.htm • http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/ coop/Coop_Opinto_opas_11_12_5op. pdf • Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoitteessa http:// www.oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/ ja Matkailualan monitieteiset opinnot http:// www.funts.fi/ • Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä), ks. tarkemmin luku 7.5.

61

5.6.12 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö Taloustieteiden tiedekunnan järjestämissä opintokokonaisuuksissa ja opintojaksoissa annetaan opetusta tiedekunnan resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintoihin osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. HUOMAUTUS: Rajoitukset ja alla kuvattu ilmoittautumismenettely koskee lukuvuodesta 2011-2012 alkaen myös Taloustieteen 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta. Oulun yliopiston muut kuin taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden perus- ja aineopintokokonaisuuksiin seuraavan jonotussäännön mukaisesti: 1. Opinto-oikeuksia myönnetään vain taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisiin (ks.ed.) oppiainekokonaisuuksiin, ei yksittäisille opintojaksoille. 2. Yksi opiskelija voi yhtenä lukuvuonna ilmoittautua ja saada opinto-oikeuden vain yhteen opintokokonaisuuteen. Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden. 3. Kuhunkin taloustieteiden tiedekunnan järjestämään perusopintokokonaisuuteen sekä Taloustieteen 25 op kokonaisuuteen voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 opiskelijaa. Kuhunkin aineopintokokonaisuuteen voidaan ottaa vastaavasti enintään 10 opiskelijaa, ja lisäksi opiskelijalla tulee olla saman oppiai-


62

neen perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä. Syventäviin opintokokonaisuuksiin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain erillisestä hakemuksesta – minimivaatimuksena on saman oppiaineen aineopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä. 4. Ilmoittautumisaika lukuvuoden 20112012 opintoihin alkaa maanantaina 29.8.2011 klo 8.30 ja päättyy perjantaina 2.9.2011 klo 16.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti WebOodissa. Tarkemmat ohjeet annetaan tiedekunnan internet-sivuilla ennen ilmoittautumisajan alkua.

Opinto-opas 2011 - 2012

5. HUOMAUTUS: Opiskelijat, joilla jonkin edellä mainitun opintokokonaisuuden suorittaminen on kesken (ns. vanhat sivuaineopiskelijat), toimivat seuraavasti: Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enintään kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan puuttuvat opintojaksot. Ilmoittautumisajankohta on sama kuin edellä, mutta opiskelijan tulee kokonaisuuden sijaan ilmoittautua suorittamaan kyseiset, puuttuvat opintojaksot tiedekunnan opintotoimistossa (TA109). Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enemmän kuin kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan opintokokonaisuutta kohdissa 1.-4. kuvatulla tavalla.


Opinto-opas 2011 - 2012

65

6. Opintojaksot

6.1 Opintojen suunnittelu 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu Laajuus: 1 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Tavoitteet ja sisältö: Yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehdyttäminen. Opiskelun aloittamiseen liittyvät asiat. Yliopiston, ylioppilaskunnan, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut). Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta, yliopiston hallinto. Tutkinnot ja opiskelu taloustieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne. Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikat. Lisäksi opiskelija perehtyy yliopiston kirjaston palvelujen käyttöön. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Toteutus: 1. Kaikille opiskelijoille yhteiset informaatiotilaisuudet. 2. Pienryhmäohjaus syyslukukaudella. 3. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen esitteleminen hyväksytysti omaopettajalle. Ryhmiin jako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä. Jakson hyväksytty suo-

ritus edellyttää osallistumista informaatiotilaisuuksiin (esim. kirjastonkäytön opastukseen osallistuminen), pienryhmäohjaukseen sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Suoritustapa: Informaatiotilaisuuksia, esittelyjä, pienryhmäohjausta ja omaopettajatoimintaa. Vastuuhenkilöt: Opintoasiainpäällikkö, suunnittelija, omaopettajat, pienryhmäohjaajat, opintoasiaintoimisto ja kirjasto. 721012Y Pienryhmäohjaajana toimiminen Laajuus: 2 op Ajoitus: Syyslukukausi Tavoite: Pienryhmäohjaaja tutustuttaa tiedekunnan uudet opiskelijat yliopistoon ja taloustieteiden tiedekuntaan, niiden tarjoamiin palveluihin sekä yliopisto-opiskeluun vertaisohjauksen avulla (ks. kurssi 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu,1 op). Suoritustapa: Osallistuminen koulutustilaisuuksiin pienryhmäohjausta edeltävänä keväänä sekä syyslukukauden alkaessa, oman ohjaussuunnitelman tekeminen, ohjauksen menestyksekäs toteuttaminen syyslukukaudella, yhteydenpito omaopettajaan, loppuraportin tekeminen. Vastuuhenkilö: Opintoasiainpäällikkö ja suunnittelija.


66

6.2 Kieliopinnot Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kielikeskus. Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksojen suorittamisesta on saatavilla kielikeskuksen www-sivuilta: www.oulu.fi/ kielikeskus. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä kielikeskuksen amanuenssiin Anne Viherkariin tai ao. kielen yhteysopettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Marja Harlin (ruotsi), Marja PohjolaEffe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Junko Sopo (japani) ja Ari Hepoaho (venäjä). Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät kielikeskuksen www-sivuilta: www. oulu.fi/kielikeskus, kohdasta Opiskelijoille, Aiemmin opitun hyväksilukeminen. PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1. Suomen kieli ja viestintä, 5 op 2. Kotimaiset kielet Toinen kotimainen (ruotsi), 4 op Toinen kotimainen (suomi), 4 op Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Opinto-opas 2011 - 2012

3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot, 16 op Opiskelija suorittaa yhteensä 16 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja jatkokurssitasolta alkaen. Kielikeskuksen kielivalikoimaan kuuluvat englanti, espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. Yhdessä kielessä tulee suorittaa 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille tämä tarkoittaa kauppatieteellisen alan vähintään yhden vieraan kielen suullista ja kirjallista hallintaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään tasolla B2, muissa vieraissa kielissä vähintään tasolla B1/B2 (KT2-kurssit, KT= kauppatieteellinen ala). Kielikeskuksen opetussuunnitelmaan kuuluvilla kursseilla voi saavuttaa asetuksen vaatiman taidon kauppatieteellisellä alalla seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan opiskelijan on tarkistettava, mitä kursseja seuraavina lukuvuosina toteutetaan.


Opinto-opas 2011 - 2012

67

Ylioppilastodistuksen arvosana laudatur tai eximia Valitse • yksi tai kaksi kieltä jatkokurssitasolta alkaen • yhteensä 16 opintopistettä • yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla Alkeiskursseja ei voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, ne voidaan sisällyttää KIEKUVI -opintokokonaisuuteen (ks. luku 6.3.)

Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessasi arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur pitkästä vieraasta kielestä, saat korvattua 2 op vieraan kielen opinnoista. Yo-todistuksen tulee olla korkeintaan 5 vuotta vanha opinto-oikeuden alkamisajankohtaan nähden. Täytä kielikeskuksen hyväksilukuhakemus ja liitä oikeaksi todistettu kopio ylioppilastodistuksestasi hakemuksen liitteeksi. Toimita hakemus liitteineen kielikeskuksen toimistoon. Eurooppalainen viitekehys

Sinulla on seuraavat mahdollisuudet: a) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä tai kahta kieltä (esim. pitkä englanti/ saksa ja/ tai lyhyt espanja, italia, japani, ranska, saksa, venäjä), joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. b) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä kieltä ja aloitat yhden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 6.3). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. c) Aloitat yhden tai kahden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 6.3). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset löytyvät suomeksi kielikeskuksen kotisivuilta kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Tietoa taitotasosta. HONORS-ohjelma Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”. Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja seuraavasti: • 4 op tasolta B2 (second year courses) • 4 op tasolta C1 (third year courses) • 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.


68

Muut kielet (lukuvuonna 2011–12 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Espanjan/Italian/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavasti: • 8 op tasolta B1. Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. • 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja tasolta B1/B2 (KT2-kurssit) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. 6.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) alla kuvatuilla kursseilla. 900055Y Talouselämän viestintä (3 op) Asema: Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ajoitus: 1. opintovuosi Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän perustaidot sekä osaa toimia talouselämän ja yritysviestinnän eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa, eritellä ja arvioida oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimia erilaisissa työelämän esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa. Sisältö: Talous- ja liike-elämän tekstit, kielen- ja tekstinhuolto. Opiskelu- ja työ-

Opinto-opas 2011 - 2012

elämässä tarvittavat viestintätaidot (esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot). Toteutustavat: Kontaktiopetus noin 15 t sekä verkko-opetus ja itsenäinen työskentely noin 66 t. Oppimateriaali: Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita, Helsinki. Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali. Suoritustavat: Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös osittain verkkokurssina Optima-verkkooppimisympäristössä. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Mikkola Outi (outi. mikkola(at)oulu.fi) Lisätiedot: Mikäli opiskelija on suorittanut opintojaksosta jo aiemmin osasuorituksen, täydentävästä suoritustavasta sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa. Opetuskieli: suomi 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) Asema: Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ajoitus: 3. opintovuosi Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen viestinnän käytänteet ja osaa soveltaa niitä oman alansa tutkielmien raportoinnissa. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä. Sisältö: Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi,


Opinto-opas 2011 - 2012

kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja tyyli, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi. Toteutustavat: Johdantoluennot (2 t), ohjaus pienryhmissä (tekstiklinikat), verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 50 t. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso suoritetaan aineseminaarin/ kandidaatintutkielman yhteydessä. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Optimassa. Suoritustavat: Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan aineseminaarin yhteydessä pitämillä johdantoluennoilla. Arviointi: Hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Mikkola Outi (outi. mikkola(at)oulu.fi) Opetuskieli: suomi 6.2.2 Kotimaiset kielet Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 901011Y Svenska för ekonomer 4op (2ov) Taitotaso B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: pakollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03). Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Lähtötasovaatimus: Riittävä lähtötaso

69

kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun avulla. Jos opiskelija ei ole suorittanut B-ruotsin lukion oppimäärää arvosanalla 7 tai lähtötaso ei muuten täytä vaadittuja kriteereitä, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pakollista Svenska för ekonomer-kurssia. Tarkista tiedot täydennystavoista kielikeskuksen opinto-oppaasta kohdasta (www.oulu.fi/ kielikeskus -> opiskelijoille -> opinto-opas -> ruotsi -> lähtötasovaatimus). Ajoitus: 2. vuoden syys- tai kevätlukukausi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa tehdä niistä johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kansantalouden ja yritystalouden erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää yritys- ja tuote-esittelyn. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. Toteutustavat: Lähiopetustunnit (2 x


70

90 min/viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t/kurssi. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Oppimateriaali: Kurssilla jaetaan oppimateriaali, josta peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Opiskelijat voivat osallistua opetukseen joko syys- tai kevätlukukaudella. Katso opetusajat ja -salit Weboodista. Vaihtoehtoiset suoritustavat: Aiempien opintojen korvaaminen: Ks. www.oulu.fi/kielikeskus -> opiskelijoille -> opinto-opas -> ruotsi -> Aiempien opintojen hyväksilukeminen. Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla: Ks. www.oulu.fi/kielikeskus -> opiskelijoille -> opinto-opas -> ruotsi -> ruotsin korvaaminen loppukokeella. Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Arviointikriteerit: Ks. www.oulu.fi/kielikeskus -> opiskelijoille -> opinto-opas -> ruotsi -> ruotsin korvaaminen loppukokeella. Vastuuhenkilöt: Marja Harlin, Liisa Pie-

Opinto-opas 2011 - 2012

tilä ja Birgit Åberg-Karvonen Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston antama paju.oulu.fi-sähköpostiosoite, suuntautumisvaihtoehto ja vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisajat ja kurssiajat ilmoitetaan kielikeskuksen kotisivulla. Opetuskieli: Ruotsi 900009Y Toinen kotimainen kieli (suomi) (4 op) Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Opintojakson korvaa valtion kielitutkintolautakunnan apujäsenelle suoritettu suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittava tutkinto, josta esitetään todistus. Opintojaksosta ks. tarkemmin kielikeskuksen opinto-opas. Opettaja ja lisätiedot: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi) 6.2.3 Vieraat kielet, 16 op Voit valita opintoja 16 opintopisteen laajuisesti yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä, joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Ks. tarkemmin kohta 6.1. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot.


Opinto-opas 2011 - 2012

71

Englannin kielen kurssit English Studies Program for students in the Faculty of Economics and Business Administration

studying English or focus on another foreign language to fulfil the 16 credit requirement in foreign languages which is stipulated by your degree program.

Degree Program Requirement for Foreign Languages You must complete 16 credits in one or two foreign languages. You may choose any one or two foreign languages to fulfil this requirement.

HONORS English To get a Honors English notation on your Master’s Diploma, you must complete the following two requirements: 1. You must complete 12 credits of English, four of which are at a C1 level, four of which are at a B2 level and the remaining four credits can be at any level. 2. Your grade point average in the 12 required credits/ops must be at least 4. The courses for the normal and honors program follow:

ENGLISH COURSES Welcome to the English courses! If you choose to take English as your Foreign Language requirement, (asetuksen vaatima pakollinen yhden vieraan kielen taito), you should begin with courses of the B2 level. See the descriptions of the courses; the levels B2 and C1 are specified in the course descriptions. You can complete the ELC self-assessment checklist on your English skills. This will be given to you at the info session for first year students. If you have determined that your general English level is B1 or B2, choose at least two of the first year courses. If you have determined that your level is higher you may begin your English courses by choosing a B2 or C1 level course. Be aware that your general English skills may be very good but your business-related/field-related English skills may be lower. NORMAL ENGLISH PROGRAM When you have passed 4 credits at B2 level, your field-related English ability can be said to be at the level required by your degree program and you can continue

ENGLISH COURSES First year courses 1st year students choose at least two or three of the following courses 902071Y Integrated Text and Lexicon, B2, 2 credits, fall 902084Y Business Talk B2, 2 credits, fall and spring 902048Y Business Writing 1 correspondence, B2, 2 credits, fall and spring Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses: 902089A Business Writing 2 management issues, B2, 2 credits, spring 902090A Negotiations and Meetings, B2, 2 credits, fall and spring 902093A Business Related Current Events, B2, 2-3 credits, fall and spring 902125Y Presentation Skills, B2-C1


72

2 credits, fall and spring Third year courses 902092A World Issues and Negotiations, C1, 2 credits, fall and spring 902114A Negotiating Across Cultures, C1, 2-3 credits, fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, fall 902087A Research in Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, spring 902016A Field-Related Integrated Studies, C1, 2 credits, spring 902091A Contract English, C1, 2 credits, spring Course schedules and information about courses will be on the Language Centre website. Information will also be presented at the info session.You can register for all courses in WebOodi. TRANSFERING FROM THE NORMAL PROGRAM TO THE HONORS PROGRAM: In the case that you have begun your studies and want to transfer to the Honors program, there will be no problem as long as you receive at least a grade point average of 4 in your English courses and meet the required credit minimum at the specified levels (see the rules above). All of the English courses are designed to be as beneficial as possible to students headed towards the business world. All courses are created to promote and advance students in their English skills, their business skills, or academic skills.

Opinto-opas 2011 - 2012

CREDIT TRANSFERS (hyväksilukeminen) If you have attended the IB Lukio program, you can fill in a credit transfer application and receive 4 credits of English. If you have credits from other institutions of higher learning, i.e. universities, polytechnics (ammattikorkeakoulu) etc. you may be eligible for credit transfers. There is a maximum of 8 credits which you can receive stipulated by your Faculty. To receive credit transfer credits fill in the credit transfer application form (hyväksilukemishakemus), which you can get from the Language Centre office or print from the Language Centre website, and attach your certificates and course descriptions to your application. Bring them to the Language Centre office by the end of September. The second chance to get a credit transfer in English is at the end of January and end of May. Credit transfers will not be handled at any other time. LAUDATUR OR EXIMIA IN ENGLISH If you have received a grade of laudatur or eximia for English on your matriculation exam, you can get 2 credits by filling in the credit transfer (hyväksilukeminen) form. Include a copy of your matriculation certificate showing the grade. Your copy must be certified as true and accurate by a secretary or teacher of this university. The matriculation certificate can’t be more than five (5) years old in relation to the starting date of your study right. FIRST YEAR COURSES The first year courses operate at the threshold B2 level and are designed to introduce the field-related English to stu-


Opinto-opas 2011 - 2012

dents of Economics, Accounting, Finance, Marketing, Management and International Business. Students who come to the university with a general language competence of B1 to B2 should begin their English studies with the first year courses. Students who evaluate their own skills as being clearly advanced, well into the B2 level and believe that they already know the field-specific vocabulary of their field can consider beginning their English studies with the second year courses. The first year courses have been redesigned to introduce and coach students through the vast collection of specialized vocabulary and concepts of their field of study. The first year course, Integrated Text and Lexicon, has been tailored to the six major subjects of the Oulu Business School and should be completed in the fall of the first year. In the spring there are two options from which to choose, Business Talk and Business Writing. If you plan to complete your foreign language degree requirement (16 credits) in English, you should divide the required 16 credits over three years. Take four-six credits in the first year, four-six in the second year and six in the third year. You will find the course descriptions below. Evaluation: All courses are graded according to the university grading scale of 1–5.

73

902071Y INTEGRATED TEXT AND LEXICON 2 credits Proficiency level: B2. Timing : fall 1st year. Choose the group that matches your major subject of study: • Integrated Text and Lexicon for Accounting students • Integrated Text and Lexicon for Marketing students • Integrated Text and Lexicon for Economics students • Integrated Text and Lexicon for Management students • Integrated Text and Lexicon for Finance students • Integrated Text and Lexicon for International Business students Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to their field of study • summarize texts in field-related subjects at a satisfactory level of understanding • analyze longer texts in order to locate desired information and complete specific tasks. Contents: Students will focus on texts, concepts and vocabulary from their field of study.Texts used in the course are chosen from textbooks which are required reading for the students in their subject studies. In the course a major focus will be on vocabulary-building and demonstrating the internalization of the concepts and reading material by presentations and group discussion. Working methods: Classroom instruction and discussion, study group work,


74

presentations, and a vocabulary exam Assessment: 1–5. Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: Students should acquire the book, English for Business Studies by Ian MacKenzie 3rd edition. The book can be purchased at the University bookstore or can be found in the Course Library Cursus. This book will also be used in the course Business Talk. Schedule: See the course menu http:// webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Contact teacher: Jaana Sorvari. 902084Y BUSINESS TALK 2 credits Proficiency level: B2. Timing : fall and spring 1 st year Learning outcomes: By the end of the course, students are able to: • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to various business topics • discuss general business-related topics with a degree of fluency • create and present clear descriptions and viewpoints on topics related to business plans as demonstrated through discussion and a presentation. • write a short-version business plan Contents: This course is based on a mixture of different business-related topics: Venture Capitalism, Company structures, Production, Advertising, etc. The major objective of the course is to give the students maximum opportunities to practice speaking in small groups. Students will read, discuss, listen, and present different topics in small groups. Students will also give a Business Plan presentation.

Opinto-opas 2011 - 2012

Working methods and assessment: The course will have a focus on oral skills and the vocabulary of the business-related topics. Active participation is mandatory. Grades will be based on a vocabulary exam, business plan and presentation skills. Evaluation scale 1–5. Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: Students should acquire the book, English for Business Studies by Ian MacKenzie 3rd edition. The book can be purchased at the University bookstore or can be found in the Course Library Cursus. Schedule: See the course menu http:// webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Contact teacher: Jaana Sorvari. 902048Y BUSINESS WRITING 1 correspondence 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall and spring 1ST year Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected to have: • demonstrated the ability to write clear and effective business letters conveying information and details accurately • demonstrated the ability to use an appropriate level of formality and style for business communications • demonstrated mastery of the conventional formats and layouts of different types of business letters Contents and working methods: This is a writing course in which students will meet in the classroom for one introductory session and for several follow-up sessions. Following the introductory ses-


Opinto-opas 2011 - 2012

sion students will alone study examples and write their own business letters, for example a letter of enquiry, letter of response and letter of introduction. During the course the student will focus on his or her own writing fluency as well as focus on special vocabulary specific to business correspondence. Students will receive assignments, complete the assignments, and meet with the instructor in classroom and private tutorial sessions to get feedback on their own writing skills. This process will be repeated three times. Following the classroom and tutoring sessions, the students will attend an exam session. Assessment: 1–5 Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts or buy the materials from the university press. Schedule: See the course menu http:// webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Contact teacher: Jaana Sorvari SECOND YEAR COURSES The second year courses are all designed at the advanced end of the B2 level. Passing two of these second year courses should indicate that you can operate at the B2 level required in your degree program. Evaluation: 1–5. Schedule: fall and spring. Prerequisites: Two FIRST YEAR COURSES should be completed beforehand.

75

902089A BUSINESS WRITING 2 management issues 2 credits Proficiency level B2 Timing: fall and spring 2nd year. Learning Outcomes: By the end of the course students are able to: • describe and explain management skills both verbally and in writing with a good degree of fluency • assess their own interpersonal skills and determine how to improve them • explain and recommend courses of action to take in conflict situations Contents: This is a writing course with a focus on management issues. A key objective is to effectively and fluently communicate both verbally and in writing. This course is about focusing on the skills that it takes to be a good manager. Do you know what it takes to get along with others? In the course interpersonal skills which will be examined include listening, decision-making, resolving conflicts, finding consensus, setting goals, negotiating, providing feedback and delegating. Working methods: The course will consist of 6 classroom sessions each followed by a writing task on which students will receive feedback. Four of the tasks will be written as pair work and two of the tasks will be written individually. Discussion and reading will be included in this course. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in December for the spring term. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers: Jaana Sorvari


76

902090A NEGOTIATIONS AND MEETINGS 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall 2nd year. Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • discuss specific business-related issues and formulate a recommended course of action with a good degree of fluency • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to various business topics and the language of meetings • create and present clear viewpoints on topics related to business meetings • discuss the basic ideas of the art of negotiation Contents: This course is designed to allow the student to learn the language of meetings and negotiations and involves active participation in the activities. The simulations chosen for the course are ones which most likely would reflect actual situations in the business world. They include: choosing locations for future facilities, marketing strategy, moving upmarket or diversifying product range, business and the environment, financial negotiations, and researching new markets, to name just a few. Working methods: The course focuses on progressing verbally in business situations and includes pre-reading in preparation for the simulations. There is also a focus on vocabulary building. The course includes a meetings exam and a vocabulary exam. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August.

Opinto-opas 2011 - 2012

Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari 902093A BUSINESS-RELATED CURRENT EVENTS 2-3 credits Proficiency level: B2. Timing: fall and spring of 2nd year. Learning Outcomes: By the end of the course students are able to: • monitor and discuss the news in English and interpret what they read, see and hear • explain and exchange considerable quantities of detailed, factual information • define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to various business-related current event topics Contents: This course will be based on business-related events which are happening in the world at the time that the course is taking place. Students will read articles from newspapers, magazines and internet news sources. Students will watch news presented on television and televised current event shows. Skills used in the course will be reading, summarizing, presenting, discussing, analyzing, listening and writing. Working methods: The course will include a vocabulary exam as well as a final project which is a powerpoint presentation. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected


Opinto-opas 2011 - 2012

for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari. 902125Y PRESENTATION SKILLS 2 credits Proficiency level: CEFR level B2-C1 Scope: The course workload is 53 hours. Objective: The aim of the course is to help students at all levels to better conceptualise what constitutes a good presentation, and to develop their confidence in speaking to and interacting with an audience. Learning Outcomes: After the course, students are expected to be able to: • use principles of good presentation structuring for optimal clarity • establish and maintain audience rapport in the presentation setting • speak to the audience without relying on pre-written material • use principles of good slideshow design to complement preparation, subject knowledge and English language skills • use observation of self and others to continue developing and fine-tuning presentation skills Contents: In the early weeks of the course, an emphasis on oral exercises in small groups, including short impromptu speeches, supports development in oral fluency. Students are introduced to and discuss key concepts in presentation giving, for example getting started, topic research, organisation of content, clear articulation, use of visual aids, and audience interaction. Thus, students gain confidence through practice in taking the floor, debating points, and giving peer feedback. In the second half of the course, students

77

prepare, rehearse and give their final presentation, which is a longer, more developed academic speech. After the event, using feedback received from teacher and classmates, students write a self-assessment of their own performance. Assessment: Continuous assessment will pay attention to classroom participation and the quality of completed smaller coursework tasks as well as that of the final presentation. The evaluation scale is 1–5. Contact teacher: Heather Kannasmaa THIRD YEAR COURSES Prerequisites: Two SECOND YEAR COURSES should be completed beforehand. The third year courses are all C1 level courses. After attending and passing two of the third year courses, the student can be said to be able to manage at the C1 level. 902092A WORLD ISSUES AND NEGOTIATIONS 2 op/ECTS credits Proficiency level: C1. Status: This course can be taken as part of the requirements in foreign languages for 2nd and 3rd year students of the Faculty of Economics. Scope: 2 op/ECTS credits / 53 hours of work. Objective: Students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks; however, the students need to have a good command of the English grammar.


78

Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • read critically and analyse what they have read by examining and discussing world issues • discuss and participate actively and effectively in group discussions • present information in presentations of a pre-selected country. Contents: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/ she would like to get to know more indepth. Working methods: In-class discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Furthermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided and the students will pay a photocopy fee. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used. Grading: 1-5 scale. Language of instruction: English. Contact teacher: Patrick Nesbitt. 902114A NEGOTIATING ACROSS CULTURES 2-3 credits Proficiency level: C1. Timing: fall and spring 3rd or 4th year.

Opinto-opas 2011 - 2012

Contents: Research has shown that business failures abroad have been and are a result of the inability to understand and adapt to foreign ways of thinking and acting, not technical or professional incompetence. International negotiation comes hand in hand with many challenges which arise from basic cultural differences. Even within one culture successful negotiation is dependent on many interconnected variables. In cross-cultural negotiation, this variety of variables broadens and values disperse. In this course we will examine the concept of culture, the culture triangle, 12 variables in the context of seven cultures among other things.We will review the art of negotiation in general and examine prescribed “ways of doing business” and dimensions of business in different cultures. The course will have a short study group segment in which students will search for information about doing business and negotiating within a culture of their choice. The study group results will be presented to the class in a presentation. Learning outcomes: By the end of the course, students are expected to • know the meaning and have demonstrated the use of a good vocabulary and specialized terms related to cross-cultural issues • know the meaning and be able to discuss cross-cultural issues and concepts with a good degree of fluency • be able to present clear, detailed descriptions and viewpoints on topics related to cross-cultural issues. Working methods: participation in the classroom sessions, homework and study group assignments and holding presentations.


Opinto-opas 2011 - 2012

Assessment: Grading scale 1–5. Other information Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari. 902086A INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency Level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Autumn 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to demonstrate understanding and awareness of culture and its influence on communication • to be able to identify and explain the dimensions of cultural variation • to identify and analyse your own cultural perspective • to develop a repertoire of effective intercultural communication strategies for both working life and everyday situations. Contents: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, as well as to develop the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness,

79

perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, non-verbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. The course consists of lectures, several readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Students also draw from their own intercultural experiences outside the classroom as a part of the course, connecting personal experiences to the theories and concepts in lectures and readings. Assessment methods / Grading: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes two examinations and a reflective course journal. Grading: The evaluation scale is 1-5. Contact teacher: Karen Niskanen. Other information: Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. 902087A RESEARCH IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Spring 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected:


80

Opinto-opas 2011 - 2012

902016A FIELD-RELATED INTEGRATED STUDIES 2 credits Proficiency level: C1. Timing: spring of 3rd or 4th year. Objectives: By the end of the course students are able to: • summarize and interpret academic subject-related publications orally and in written form • examined information from highly specialized field-related texts • explained the content of specialized texts in presentations fluently, accurately and effectively Contents: This course is integrated with subject lectures in the Faculty of Economics and Business Administration. In the English course the students become comfortable with reading, summarizing and understanding the structure of scientific articles in their own field. Working methods: In study groups students read the scientific articles that are required for the subject lecture and learn the article-related vocabulary. Articles are then summarized and presented via powerpoint presentation to the class. This takes place before the subject lecture in which the scientific article is reviewed. In this way the subject studies are integrated with the English lessons. Students will receive feedback about their presentation skills and verbal English skills following their presentations. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Sign up in WebOodi Dec 15-Jan 15. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari.

to have read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; • to have demonstrated oral fluency in group discussions, expressing opinions in conversation clearly, precisely, and logically; • to have demonstrated effective collaboration skills in an empirical research writing task examining a complex intercultural issue; • to have summarized the group research in a written report and in an oral presentation in a coherent and well— structured way. Contents: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of 6 weeks of lectures, two tutorials, group research work, and a final group presentation. Assessment methods: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes a 6-10 page report on the group research task, and a 20-minute presentation summarizing the project. Grading: 1-5. Other information: Students sign up in WebOodi. Contact teacher: Karen Niskanen.


Opinto-opas 2011 - 2012

902091A CONTRACT ENGLISH 2 credits Proficiency level: C1. Timing: spring 2nd year. Objective By the end of the course the students: • know the meaning of the specialised terms, concepts and idiomatic expressions commonly used in contract English • understand and are able to analyze the structure of various types of contracts • are able to parse and understand long complex sentences • know the genre-specific conventions of contract English Contents: The course provides the students with an opportunity for learning to read various types of English and American business contracts with an understanding of their formal, structural and phraseological features. In addition, the course focuses on the legal and business vocabulary used in such contracts. Students will also practice translating contract texts from Finnish into English by the models offered in the course materials. Working methods: Besides 18 hours of classroom work, the working method of the course involves autonomous pair work. Assessment: The course requirements include active participation in classroom sessions, completion of home assignments, and an exam. The evaluation scale is 1–5. Other information: Students sign up in WebOodi from December 15 to January 15. Study materials: can be bought at the

81

university press outlet. Contact teacher: Jaana Sorvari Muut kielet kuin englanti Seuraavalla sivulla on taulukko, josta selviävät espanjan, italian, japanin, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien suorittamisjärjestykset. Kurssit on esitelty alla. Tummennetut kurssit (2. ja 3. opintovuosi) voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin. Kun jatkat aikaisemmin lukemaasi kieltä, ota suoraan yhteys kielen vastaavaan opettajaan kielitaitotasosi tarkistamiseksi. Näin varmistat, että pääset suoraan omaa tasoasi vastaavalle kurssille. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan opiskelijan on varmistuttava näiden kurssien opetustarjonnasta tulevina lukuvuosina! Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin. KT1 = Kauppatieteellisen alan kielen ensimmäinen kurssi, tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kielen toinen kurssi, tasolla B1/B2.


82

Opinto-opas 2011 - 2012


Opinto-opas 2011 - 2012

Espanjan kielen kurssit 905024Y Espanjan alkeiskurssi I - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Ajoitus: Syyslukukausi. Edeltävät opinnot: Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. Tavoitteet: Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1–12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Opettaja: N.N.

83

905026Y Espanjan alkeiskurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2. Ajoitus: Kevätlukukausi. Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I Tavoitteet: Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla opiskellaan kappaleet 13–25 kirjasta (pakollinen) KuokkanenKekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Opettaja: N.N.


84

905028Y Espanjan jatkokurssi I – 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II. Tavoitteet: Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: N.N. 905029Y Espanjan jatkokurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Ajoitus: Kevätlukukausi

Opinto-opas 2011 - 2012

Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I Tavoitteet: Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: N.N. 905022Y Espanjan jatkokurssi III - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I & II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot.


Opinto-opas 2011 - 2012

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja tehdään erityyppisiä harjoituksia pari- tai ryhmätöinä (joskus kontaktiopetusta on 2 h viikossa + 2h itseopiskelua) Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Opettaja: N.N. 905030Y Espanjan keskustelukurssi - 2 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taito-

85

taso B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III. Voi suorittaa myös jatkokurssi II:n jälkeen, mikäli opiskelija on lähdössä vaihtoon seuraavana vuonna. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan sekä osaa vertailla Suomen ja espanjankielisten maiden kulttuurieroja. Opetus: Kontaktiopetusta 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa kevätlukukaudella. Kurssin aikana tehdään eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- sekä ryhmätöinä. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Kurssin suorittamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi. Arviointi hyväksytty / hylätty. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! 905033Y Verkkokurssi: ”CAMINANDO POR MUNDOS HISPANOS” - 4 op (kl) Taso: B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan kielen


86

opiskelijoille, joiden kielitaito on yleiseurooppalaisella taitotasoasteikolla tasoa B1. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on luoda verkkokurssi edistyneille opiskelijoille. Kurssi on suunnattu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita espanjankielisen maailmaa kulttuureista, historiasta, kaupasta, yhteiskunnasta ja eroista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan espanjan välillä. Opiskelija saavuttaa kielitaitotason B2 ja opiskelijan ymmärrys espanjankielisen maailman kulttuurien moninaisuudesta kasvaa. Suorittaminen ja arviointi: Työskentely tulee olemaan verkkovälitteistä. Kurssilla on 6 moduulia ja kaikki moduulit tulee suorittaa. Moduulien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, tehtävien tekemistä ja palauttamista ajallaan. Kurssin päätteeksi opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen verkossa, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta kurssin eri osa-alueista, toteutuksesta ja omasta oppimisestaan. Aika: Verkko-opetuksessa: kurssi kestää vähintään kahdeksan viikkoa: 18 tuntia per moduuli, yhteensä 108 tuntia. Ilmoittautuminen Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetusmateriaali: www.abo.fi/csk/ proj/vkk/caminando Opettaja: N.N. 903031Y Tandem Espanja-Suomi, 2 - 4 op Jos olet kiinnostunut espanjan kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen espanjankielisen kanssa ks. kielikeskuksen

Opinto-opas 2011 - 2012

verkkosivulta ”Omaehtoinen kieltenopiskelu” ja ota yhteyttä kielikeskuksen amanuenssiin. Italian kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään italian kielestä seuraavat kurssit: Italian jatkokurssi I, 4 op, Italian jatkokurssi II, 4 op, Italian jatkokurssi III, 4 op, Italian kielen keskustelukurssi 2 op sekä Italiano Affari – talouselämän italiaa 2 op tai 4 op. Italia on mahdollista aloittaa myös alkeista. Voit suorittaa italian kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. 905006Y Italian alkeiskurssi I – 4 op (sl) Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. 905007Y Italian alkeiskurssi II – 4 op (kl) Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville. Tavoitteet: Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä. Sisältö: Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia


Opinto-opas 2011 - 2012

sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: Alkeiskurssi I: Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objektipronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys. Alkeiskurssi II: Imperfekti ja passato prossimo ja aikailmaukset, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Oppimateriaali: Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905008Y Italian jatkokurssi I – 4 op (sl) 905009Y Italian jatkokurssi II – 4 op (kl) Edeltävät opinnot: Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa

87

itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi, jatkokurssi II:lla käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico. Opetus: 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Jatkokurssi I suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905004Y Italian jatkokurssi III – 4 op Toteuttamisaikataulu: Suoritetaan syyslukukauden aikana ellei toisin sovita. Edeltävät opinnot: Alkeis- ja jatkokurssit I ja II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Opiskelija selviytyy tavanomaisissa keskustelu- ja puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin


88

verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Italian kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuunteluiden, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan jo opittuja kielen perusrakenteita, kuten aikamuotojen yhdistämistä. Uutena rakenneasiana Passato remoto. Opetus: Kurssin alussa sovitaan käytännön toteutuksesta, esim. siitä, suoritetaanko kurssi kahdessa osassa syksyn ja kevään aikana, jolloin opetusta 2 h viikossa, vai suoritetaanko koko kurssi syksyn aikana, jolloin 4 h viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn suhde voi vaihdella riippuen projektitöiden laajuudesta. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5.

Opinto-opas 2011 - 2012

905005Y Italian kielen keskustelukurssi – 2 op Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III:n jälkeen. Voi suorittaa myös Jatkokurssi I:n jälkeen eli kun 10 op suoritettu jos opiskelijan puhetaidot lähentelevät tasoa B1. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sujuvasti ja saa esiintymisvarmuutta, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan ja syventää italialaisen kulttuurin ja elämän tuntemusta. Sisältö: Eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Aihepiirit joko Italiaan tai opiskelijoiden omaan erikoisalaan tai mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin liittyviä. Pohjana Italian elämästä ja kulttuurista kertovia tekstejä tai muuta materiaalia. Opetus: (kevätlukukaudella) 2 viikkotuntia eli yksi kokoontuminen viikossa, minkä lisäksi valmentavia etätehtäviä. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, valmentavien tehtävien suorittaminen, raportointi sovitulla tavalla ja kirjallinen loppuyhteenveto. Arviointi hyväksytty/hylätty.


Opinto-opas 2011 - 2012

ITALIAN AUTONOMISET ITSEOPISKELUKURSSIT 905012Y Comprensione e comunicazione 1 – 2 op Edeltävät opinnot: Vähintään alkeiskurssi I suoritettu eli 4 op tai vastaavat tiedot. 905013Y Comprensione e comunicazione 2 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905012Y suorittaneille. 905016Y Comprensione e comunicazione 3 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905013Y suorittaneille. ALLA OLEVA KOSKEE KAIKKIA KOLMEA KURSSIA 905012Y, 905013Y ja 905016Y Sisältö ja tavoitteet: Opiskelija tutustuu pari- ja ryhmätyöskentelyssä helpotettujen, omaa tasoaan vastaavien easy readers -tekstien avulla italian kieliseen kirjallisuuteen tai oman erityisalan teksteihin, oppii ymmärtämään oman kielitaidon tasoisia tekstejä, laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee erilaisia käytännön keskustelu- ja puhetilanteita (esim. sketseinä) ja kirjoittaa työskentelystä seurantapäiväkirjaa. Opetus: Kurssi järjestetään syksyllä ja/tai keväällä. Kurssi suoritetaan lähinnä etäopiskeluna parin kanssa tai pienryhmässä. Parit/pienryhmät kokoontuvat noin kerran kaksi viikossa tekemänsä suunnitelman mukaan. Kurssiin kuuluu myös ohjaustunteja ja mahd. koko ryhmän kokoontumisia.

89

Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen pari/ryhmäkokoontumisiin, etätyöskentelyyn ja ohjaustunteihin, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija kerää kurssin tuotokset portfolioon, johon sisällytetään myös seurantapäiväkirja sekä loppuarviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. 905017Y Italian kieliopin kertauskurssi – 2 op tai 4 op Edeltävät opinnot: Vähintään 905009Y Italian jatkokurssi II tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Kerrata italian kielen perusrakenteita henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti ja harjoitella niitä yhdessä opiskeluparin kanssa. Sisältö: Kurssin alussa tehdään ns. kuntokartoitus, jonka pohjalta sovitaan opiskelusuunnitelma ja suorittamisaikataulut parin kanssa. Opiskelusuunnitelma esitellään kurssin ohjaajalle, minkä jälkeen parit aloittavat suunnitelman mukaisen harjoittelun, johon kuuluu myös aktivoivia puheharjoituksia. Opetus: Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, ohjauksesta sovitaan kurssin alussa. Oppimateriaali: Enneli Poli: Testaa italian kielen taitosi tai muuta vastaavaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen parityöskentelyyn yhteisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelusta kirjoitetaan seurantapäiväkirjaa ja siitä raportoidaan sovitulla tavalla ohjaa-


90

Opinto-opas 2011 - 2012

jalle. Lopussa kirjoitetaan yhteenveto ja kurssiarviointi. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

suoritettavaksi parin kanssa. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011 - 2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905014Y TANDEM italia – suomi – 2 op Jos olet kiinnostunut italian kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen italialaisen kanssa ks. kielikeskuksen verkkosivulta ”Omaehtoinen kieltenopiskelu” ja ota yhteyttä kielikeskuksen amanuenssiin.

Japanin kielen kurssit

905015Y Italiano Affari – 2 op tai 4 op Taloustieteen alaan ja yrityselämään perehdyttävä itseopiskelukurssi. Edeltävät opinnot: Vähintään Jatkokurssi II:n käyneille tai B1-taitotason omaaville. Jos tarkoitus on saavuttaa taitotaso B2, suositellaan jatkokurssi III:n käyneille. Mahdollista suorittaa kahdessa osassa: B1-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena ja sen jälkeen B2-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena. Sisältö: Yrityselämän kommunikointitilanteisiin valmentava kurssi, jossa pyritään harjoittelemaan tavallisimpia käytännön työelämässä vastaan tulevia tilanteita mahdollisimman monipuolisesti. Kurssiin sisältyy suullista ja kirjallista viestintää sekä kulttuurin tuntemuksen kartuttamista. Oppimateriaali: Itseopiskeluun soveltuvaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Arviointi 1–5. Perustuu sekä kirjalliseen että suulliseen tenttiin. Tenttimuoto sovitaan kurssin alussa. Kurssin alussa tehdään ohjaavan opettajan kanssa opiskelusuunnitelma. Suositellaan

Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään Japanin kielessä seuraavat kurssit: jatkokurssi I, 4op, japanin jatkokurssi II, 4 op, Japanin kanji-merkkien jatkokurssi, 2op, Kirjoittaminen kurssi 1, 2op, Kirjoittaminen kurssi 2, 2op, Keskustelu kurssi, 2 op. Syksyn opetus alkaa viikolla 37.Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ elokuun 2011 loppuun mennessä. Yhteysopettaja: Junko Sopo (junko. sopo(at)oulu.fi) 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi – 10 op Japanin kielen alkeiskurssi koostuu sekä alkeiskursseista I ja II että japanin tavu- ja kanji-merkkien kursseista. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I (+ tavukirjaimien kurssi) suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II (+ kanji-merkkien kurssi) keväällä. 905042Y Japanin alkeiskurssi I - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.


Opinto-opas 2011 - 2012

Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa sekä esitellä itsensä ja perheensä että kertoa päivän ja viikon tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija hallitsee yksinkertaisia lauserakenteita ja kielioppia. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. Sisältö: Kurssilla opiskelija opettelee japanin kieliopin alkeita ja saa tietoa tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Osanottajat harjoittelevat myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. idiomit, numerot, päivät ja sijainnit. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet “Watashi no Nihongo Kyooshitsu “ Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905047Y Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana -kurssi – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen

91

taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Vasta-alkajille. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet:. Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia siten, että hän ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia japanin kielen lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija lukee ja kirjoittaa japanin kielen tavukirjaimia (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl) ja harjaantuu niissä pari- ja ryhmätöiden avulla. Lisäksi opiskelijan pitää opetella itse kirjaimia annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat:. Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimoniste “Watashi no Nihongo Kyooshitsu - japanin kurssi” ja sen oheismateriaali ”Hiragana, katakana, ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi


92

Y905043 Japanin alkeiskurssi II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1−A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana –kurssi (1 op) suorittaneille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa asioida japanilaisen kanssa ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Opiskelija hallitsee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuodot. Opiskelija ymmärtää helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Sisältö: Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lop-

Opinto-opas 2011 - 2012

putentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 05048Y Japanin kanji-merkkien kurssi I – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1−A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin hiragana- ja katakana-tavumerkkien kurssi (1 op). Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin II osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-merkkejä sisältävän tekstin. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) tarkemmin ja tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää itse harjoitella japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat:. Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.


Opinto-opas 2011 - 2012

Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905041Y Japanin kielen jatkokurssi – 10 op Japanin kielen jatkokurssi koostuu sekä jatkokursseista I ja II että japanin kanjimerkkien kursseista II ja III. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että jatkokurssi I (+ kanji-merkkien kurssi II) suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II (+ kanji-merkkien kurssi III) keväällä. 905044Y Japanin kielen jatkokurssi I - 4 op Taitotaso: Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (10 op) Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija osaa tuottaa japania suullisesti, jotta hän selviytyy yksinkertaisissa erilaisissa puhetilanteissa. Sisältö: Kurssilla opiskelija kertailee kielen perusrakenteita, laajentaa kielioppitie-

93

toa ja sanastoa. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet “Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu “ Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi II – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (10 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella.


94

Tavoitteet: Opiskelija osaa lukea n. 200 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luentopäiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kirjaimia käytyään itseohjautuvia harjoitustehtäviä. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 120 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arvioint: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Ja-

Opinto-opas 2011 - 2012

panin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanjimerkkien kurssi II (1 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai lyhyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla. Sisältö: Kurssilla opiskelija opiskelee keskitason kielioppia ja laajempaa sanastoa. Opiskelija harjoittelee puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että hän osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien ja keskustelun päiväkirjan palautus. Lisäksi kanjikirjaimien tuntemus vaikuttaa arviointiin. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo


Opinto-opas 2011 - 2012

Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi III – 1 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (1 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin II osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija osaa n. 350 japanin kanji- merkkiä, ja kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä. Opiskelija osaa yhä sujuvammin ja nopeammin kirjoittaa kanji-merkkejä sisältäviä lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 130 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä.

95

Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi Japanin kielen syventävä kurssi 2 – 6 op Japanin kielen syventävä kurssi koostuu sekä etäopetuksesta kirjoittamisen kursseista I ja II ja keskustelukurssista. Japani - kirjoittamisen kurssit 905051Y Kirjoittaminen 1 (etäopetus) – 2 op (sl) 905052Y Kirjoittaminen 2 (etäopetus) – 2 op (kl) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1−B2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssista II arvosanat 4 tai 5 (taso B1) saaneille. Lisäksi vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat hakea tähän kurssiin. Ajoitus: Kurssit järjestetään syys- ja/tai kevätlukukaudella Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa eri aihepiireistä käyttäen eri kirjoitustyyliä, osaa ilmaista mielipiteitään, käyttää laajempaa sanavarastoaan kirjoituksessa.: Sisältö: Opiskelija seuraa opettajan oh-


96

jeita, jotka ovat sähköisissä muodoissa (sähköposti tai internetin sivu), ja kirjoittaa eri aiheista. Opiskelija lähettää opettajalle sähköpostilla kirjoituksensa, joka korjataan ja lähetetään takaisin kommentteineen lähettäjälle. Opiskelija kirjoittaa palautetun puhtaaksi ja lähettää lopullisen version opettajalle. Toteutustavat: Etäopiskelu. yksi aihe per 2 viikkoa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama mallitekstit ja sanastot Suoritustavat: Kirjoittaminen japaninkielisiä tekstiä kuudesta annetusta aiheesta (yksi aihe: 1-3 sivua) ja lähettäminen puhtaaksi kirjoitetut lopulliset versiot. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905053Y Japanin kielen keskustelukurssi – 2 op (kl) (ei toteudu) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1−B2. Asema: Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japaniopintohin. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi II B1tason suorittaneille (arvosana: 4 tai 5). Lisäksi ensi syksyllä vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat osallistua tähän kurssiin. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä kes-

Opinto-opas 2011 - 2012

kustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan, osaa vertailla japanilaisen ja suomalaisen kulttuurieroja. Sisältö: Opiskelija esittelee omia näkemyksiä tai mielipiteitä eri aiheista, jotka liittyvät mm. Japanin kulttuuriin, matkailuun, omaan mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin. Opiskelija valmistaa keskustelua etukäteen tutustumalla aiheen liittyvään sanastoon ja/tai tekstiin. Tarvittaessa opiskelija voi harjoitella eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Toteutustavat: Kontaktiopetus 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi

Ranskan kielen kurssit Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään ranskan kielestä seuraavat kurssit: 904026Y Ranskan jatkokurssi I, (Intermédiaire 1), 4 op, A 2 904027Y Ranskan jatkokurssi II, (Intermédiaire 2), 2-4 op, A 2 / B1 904034Y Français pratique et civilisation 1, 2 op, B1


Opinto-opas 2011 - 2012

97

904035Y Français pratique et civilisation 2, 2 op, B1 / B2

kaupallisen ranskan kursseille. Näihin alkeisopintoihin tulisi varata aikaa n. 2 vuotta.

904008Y TRAVAILLER/ETUDIER EN FRANCE 1, 4 op, B1

Voit suorittaa ranskan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Ranskan kieli 12 op, honors”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: • 8 op tasolta B1 • 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1/B2 • Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4.

904009Y TRAVAILLER/ÉTUDIER EN FRANCE 2, 4 op, B1 / B2 904020Y PRATIQUE DE L´ORAL 1, 2 op, A2 / B1 904033Y PRATIQUE DE L´ORAL 2, 2 op, B1 / B2 Ranska on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen Ranskan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Ranskan jatkokurssien (intermédiaire 1 ja 2, 8 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi osallistua varsinaisille

Yleistä kursseista: Kaikilla ranskan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurien välinen viestintä sekä maantuntemus.

KURSSIT Alkeiskurssi 1 (Débutants 1) Alkeiskurssi 2(Débutants 2) Jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) Jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) Pratique de l´oral 1 (Suullinen ilmaisu 1) Pratique de l´oral 2 (Suullinen ilmaisu 2) Français pratique et civilisation 1 Français pratique et civilisation 2 Travailler/Étudier en France 1 Travailler/Ètudier en France 2 Tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) Tandem Français-Finnois

Taso A1 A1 / A2 A2 A2 / B1 A2 / B1 B1 / B2 B1 B1 / B2 B1 B1 / B2 B1 A2 / C1

Laajuus 4 op 4 op 4 op 4 op 2 op 2 op 2 op 2 op 4 op 4 op 2 op 2op


98

ILMOITTAUTUMINEN Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet kielikeskuksen kursseille, voivat ilmoittautua suoraan seuraavalle kurssille (esim. suoritettuaan jatkokurssin 1, Intermédiaire 1 opiskelija voi ilmoittautua jatkokurssille 2, Intermédiaire 2). Opiskelijat, jotka ovat lukeneet ranskaa (koulu, muut kurssit), voivat jatkaa heille sopivalta tasolta (Tarkista vaadittu taso opinto-oppaasta: ”edeltävät opinnot”) Jos et tiedä tasoasi, ota yhteyttä opettajaan, joka auttaa sinua valitsemaan tasoasi vastaavan sopivan kurssin. Yhteydenotot: cecile[at]cc.oulu.fi. 904016Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 Lähtötasovaatimus: Ei vaadita edeltäviä opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä

Opinto-opas 2011 - 2012

keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämääräinen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen ; cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska/suomi/englanti 904017Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Dé-


Opinto-opas 2011 - 2012

butants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1). Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE); Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen; cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta.

99

Opetuskieli: ranska/suomi/englanti. 904026Y Ranskan jatkokurssi 1 (Français: Intermédiaire 1) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Lähtotasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullisia ja kirjallisia taitoja. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904017 Ranskan alkeiskurssi 2:lle. Aihepiirejä ovat mm. ehdotuksen hyväksyminen ja siitä kieltäytyminen, neuvojen antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja lomanvietosta kertominen, säästä puhuminen, suunnitelmista kertominen Rakenteista esiin tulevat mm. apuverbit (pouvoir, vouloir, savoir), persoonapronominit, passé-composén ja imperfektin käyttö, lähifutuuri ja ns yksinkertainen futuuri (le futur simple). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5.


100

Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, (Français: Intermédiaire 2) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1. Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullista ja kirjallista viestintätaitoa. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaiset ja heidän elämäntapansa, terveys, työelämä. Rakenteista esiin tulevat mm. relatiivipronominit, konditionaalin preesens, komparatiivi, subjunktiivin preesens. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Le Nouveau Taxi ! 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5.

Opinto-opas 2011 - 2012

Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc,oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi. 904028Y Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) - 2 op (itseopiskelukurssi) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia ranskankielisten tekstien lukemiseen eri lukustrategioita käyttäen ja tutustuttaa lukija tekstien välityksellä ranskalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Sisältö: 10 opettajan valitsemaa tekstiä eri aihepiireistä ja 4 opiskelijan valitsemaa tekstiä opintoihin liittyvistä aihepiireistä. Lisäksi sarja tekstinymmärtämisharjoituksia verkossa. Toteutustavat: itseopiskelua ja loppukoe. Oppimateriaali: Materiaali jaetaan lukukauden alussa järjestettävässä kurssikokoontumisessa tai sen saa pyynnöstä kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritustavat: itseopiskelukurssi. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuk-


Opinto-opas 2011 - 2012

sen verkkosivuilta. 904034Y Français pratique et Civilisation I - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire II, 904027Y) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Parannetaan etenkin suullista valmiutta ja opetellaan argumentoimaan arkipäivän tilanteissa. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteitä, kahvilakulttuuri, järjestöissä ja yhdistyksissä toimiminen, matkustaminen. Rakenteista esille tulevat mm. kerronnassa käytettävät aikamuodot, erilaiset ajanmääreet (il y a, depuis), syy- ja seuraussuhteiden ilmaiseminen, gerundi, pluskvamperfekti. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi ! 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen:

101

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska (englanti / suomi). 904035Y Français pratique et Civilisation 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1/ B2. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu “Français Pratique et Civilisation I” tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opetellaan kommunikoimaan vaativammissa ja monimutkaisemmissa tilanteissa sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ajatuksia paremmin. Kieliopin ja lauserakenteiden sekä sanaston edelleen syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat esim. tärkeät elämänarvot, erilaiset säännöt ja sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyminen, televisio ja lehdistö Ranskassa. Rakenteista esiin tulevat mm. epäsuora kerronta preesensissä ja menneessä ajassa, ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, menneen ajan futuuri, passiiviset muodot. Toteutustavat luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ” Taxi ! 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää suullisen esityksen (15–20 min) valitsemastaan aiheesta. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla


102

1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska, (englanti/suomi). 904020Y Pratique de l´Oral 1 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvää sanastoa ja tarpeellisia keskeisiä rakenteita sekä tehdään keskustelutekniikka- ja tilanneharjoituksia. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia ja kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: intensiivikurssi (Toukokuussa); luento-opetus ryhmässä 28 t (4 tuntia päivässä) ja itsenäinen työskentely. Oppimateriali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe. Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi

Opinto-opas 2011 - 2012

Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska (suomi/englanti). 904033Y Pratique de l´Oral 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja keskeisten rakenteiden harjoittelua. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa ja valmistellaan omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia. Kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: intensiivikurssi (Toukokuussa); luento-opetus ryhmässä 28 t (4 tuntia päivässä) ja itsenäinen työskentely. Oppimateriaali: Jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe. Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan


Opinto-opas 2011 - 2012

WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska (suomi, englantia). 904008Y Travailler/Étudier en France 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédaire II, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Opetellaan perussanastoa sekä harjoitellaan työelämässä ja opiskellussa tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. Tarvittava sanavarasto ja rakenteet arkipäivään ja harrastuksiin Ranskassa (terveys, asuminen, opiskeleminen), tietojen pyytäminen ja antaminen (hallinnollinen kieli), työn etsiminen. Rakenteista tulevat esille esim. kysymysten muodostus, prepositiot verbien ja adjektiivien yhteydessä, komparatiivi ja superlatiivi, ajan määreet (pendant, depuis, il y a..), partisiipin preesens. Kurssilla saa myös maahan ja ranskalaiseen kulttuurin tietoa. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.

103

Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. 904009A Travailler/Étudier en France 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2. Edeltävät opinnot: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu “Travailler/Etudier en France 1” tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: opiskellaan syventävämmin Ranskassa käytettävää opiskelu- ja työelämän kieltä sekä maahan ja kultuuriin liittyvää asiatietoutta. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. CV:n laatiminen, työhaastattelu jne, työtehtävistä kertominen, työrytmi, kulttuuri- ja maantuntemus, kohteliaisuus, «savoir-vivre», lyhenteiden merkitys (PME, PMI, PDG, DRH). Rakenteista tulevat esille esim. konditionaalin muodostaminen ja käyttö, subjunktiivi, indefiniittipronominit (tous, toutes.. certains, quelques-uns), ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, passiiviset muodot. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Opintojakson voi suorit-


104

taa itseopiskeluna ja loppukokeella. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Opiskelija pitää suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta (10–15 min.) Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Lisätietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska (suomi, englantia) 904024 Tandem Français-Finnois – 2 - 4 op Kurssikuvaukset löydät kielikeskuksen opinto-oppaasta. Kurssin voi aloittaa Tandem-parin löydyttyä oman aikataulun mukaisesti. Saksan kielen kurssit Tutkintovaatimusten mukaan sinun tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op), Projekt Firmenpräsentation (2 op), Geschäftskontakte (2 op), Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op). Pakollisiin kieliopintoihin voidaan tietyin ehdoin hyväksyä muitakin saksan kursseja,

Opinto-opas 2011 - 2012

ks. tarkemmin alla. Yleistä saksan opinnoista Lähtötasovaatimus Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssille on saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksen saksan alkeiskurssit I ja II (yhteensä 8 op). Osallistuminen kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte edellyttää taitotasoa B1, esim. saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai kielikeskuksessa suoritettu Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssi. Handelspartner Deutschland ja Wirtschaftsdeutsch -kursseille pääsyn edellytyksenä on vähintään taitotaso B1, tämä tarkoittaa noin 5 vuotta koulusaksaa tai vastaavia tietoja, esim. hyväksytysti suoritetut kurssit Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Aloitat saksan opinnot alkeista Saksa on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen järjestämien Saksan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Saksan jatkokurssin taloustieteilijöille (4 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään arvosanalla 3 opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua varsinaisille kaupallisen saksan kursseille. Näihin opintoihin tulisi varata aikaa n. 1,5 vuotta. Jatkat koulussa aloittamiasi saksan opintoja Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, tasolta B1 (Projekt


Opinto-opas 2011 - 2012

Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta B1/B2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tässä tapauksessa voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit: Saksan kielen tekstinymmärtäminen, Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch - Finnisch, Keskustelu I ja II sekä Saksan kirjoittamisen kurssi. Honors-ohjelma Voit suorittaa saksan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Saksan kieli 12 op, honors”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: 8 op tasolta B1 (Saksan kielen jatkokurssia, taso A2/B1, ei voi sisällyttää honorsohjelmaan); 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1 / B2. Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4,00. Yleistä kursseista: Kaikilla saksan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurienvälinen viestintä sekä maantuntemus. 903024 Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVIopintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. ylä-

105

asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmä A. Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdysverbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan. Tekstit ja sanastot. sekä Fahrplan. Kielioppi ja harjoitukset. Tammi. Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan val-


106

mistamaa lisämateriaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903025 Y Saksan kielen alkeiskurssi II, 4 op Taitotaso Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 / A2. Asema Voit sisällyttää kurssin KIEKUVIopintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Aikaisemmin suoritettu Saksan kielen alkeiskurssi I tai taitotaso A1. Voit osallistua kurssille myös jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmä A. Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumis-

Opinto-opas 2011 - 2012

ta. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat asuminen, kotikaupungista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, puhelinkieli, hotellihuoneen varaaminen, vierailut, lomamatkat sekä saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus. Rakenteet: preesens, perfekti, substantiivien datiivi, omistuspronominit, datiiviprepositiot, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, imperatiivi, konditionaali, järjestysluvut, päivämäärät, ajanmääreitä, konjunktioita, pää- ja sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla kertautuvat alkeiskurssi I:llä harjoitellut rakenteet. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan. Tekstit ja sanastot. sekä Fahrplan. Kielioppi ja harjoitukset. Tammi. Kappaleet 8–14. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa lisämateriaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja


Opinto-opas 2011 - 2012

Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A 2/B 1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. honors-ohjelmaan). Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan alkeiskurssi II, (4 + 4 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin tavallisimmissa arki- sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja osaa tehdä yhteenvedon ja selittää tekstin pääkohdat. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä tutuista

107

aiheista. Pystyy seuraamaan selkeätä puhetta sekä osallistumaan keskusteluun ja ylläpitämään keskustelua tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Sisältö: Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot. Rakenteet: imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, passiivi, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens, perfekti ja sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 2. Teksti- ja harjoituskirja. Tammi. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vähintään arvosanalla 3 suoritettu jatkokurssi antaa sinulle hyvät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt Firmenpräsenta-


108

tion ja Geschäftskontakte. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903045Y Geschäftskontakte, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. Opiskelija selviytyy hyvin tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi. Sisältö: Kirjallinen liikeviestintä: yhteydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakenneharjoituksia. Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevieraiden vastaan-

Opinto-opas 2011 - 2012

ottamiseen liittyviä harjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista koetta. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija tuntee keskeisiä liike-elämän kulttuurieroja Suomen ja saksankielisten maiden välillä


Opinto-opas 2011 - 2012

ja osaa soveltaa tietojaan liike-elämän käytännön tilanteissa. Osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, käyttää yritystalouden erikoissanastoa ja keskustella ajankohtaisista asioista. Opiskelija on harjaantunut saamaan esiintymistilanteissa viestinsä perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioiden. Sisältö: Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maanja kulttuurien tuntemusta sekä Suomitietoutta saksaksi. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa.

109

903017A Handelspartner Deutschland, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. hyväksytysti suoritetut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin aikana opiskelija vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia hakemuksen ja ansioluettelon saksaksi sekä hallitsee erilaisia keskustelustrategioita. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa ja esitellä ajankohtaisia uutisaiheita saksaksi. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti vaativissakin liikeelämän viestintätilanteissa saksaksi (messuilla käynnit, neuvottelut, työpaikkahaastattelu). Sisältö: Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa.


110

Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa. 903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija

Opinto-opas 2011 - 2012

osaa lukea talouselämää käsitteleviä saksankielisiä lehtiartikkeleita niin, että hän tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Opiskelija ymmärtää saksankielisten talousuutisten ja talouselämää käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti talouselämän aiheita käsitteleviin saksankielisiin keskusteluihin ja osaa tuoda esille ja perustella oman näkökantansa eri aihepiireihin sekä esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija osaa pitää esitelmän valitsemastaan talouselämään liittyvästä aiheesta. Opiskelija tunnistaa sekä oman että saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertaille niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida omaa saksan kielen taitoaan sekä jatko-opintojen tarvetta. Sisältö: Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, luetaan aiheeseen liittyvä tekstejä ja keskustellaan niistä. Työskentelytapa on kontrastiivinen, osittain mukana on syntyperäisiä vaihto-opiskelijoita. Toteutustavat: Opetusta noin 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi kehittyminen. Arviointi: Opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Sabine Grasz ja Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOo-


Opinto-opas 2011 - 2012

din kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa. Venäjän kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään venäjän kurssit Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op. Delevoj russkij jazyk, 4 op, Delevoj partner Rossija, 4 op, Venäjän kielen puhuminen, 4 op ja Venäjän kertauskurssi, 5 po. Venäjä on mahdollista aloittaa myös alkeista. Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus/ elokuun 2011 loppuun mennessä. 904066 Venäjän alkeiskurssi: osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Ei edeltäviä venäjän opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin. Sisältö: Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä

111

työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/ Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904067 Venäjän alkeiskurssi: Osa II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa. Sisältö: Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn


112

ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle. Kohderyhmä: kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904068 Venäjän jatkokurssi: Osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija osaa kertoa omasta taustastaan ja selviytyy vaikeahkoissa asioimistilanteissa. Oppikirjan kappaleet 1–6. Sisältö: Perhe, työ, lomailu, asuminen. Asiointi apteekissa, terveyskeskuksessa, rautatieasemalla, lentokentällä, tullissa, hotellissa.

Opinto-opas 2011 - 2012

Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän jatkokurssi/ Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904069 Venäjän jatkokurssi: Osa II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Oppikirjan kappaleet 7–12. Sisältö: Opiskelu, harrastukset, ostokset. Venäläiset ja suomalaiset juhlat. Matkustaminen. Televisio. Kulttuuritietoa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä


Opinto-opas 2011 - 2012

työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904056Y Delovoj russkij jazyk, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatkokurssit). Ajoitus: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa asioimistilanteissa venäläisten liikekumppaneiden kanssa ja tutustuu talousalan teksteihin. Osatavoitteita ovat venäjän yleiskielen taidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen ja tavallisimpien viestintätilanteiden sekä yksinkertaisten neuvottelutilanteiden hallitseminen. Sisältö: Puhelut, liikematkat, venäläiset vieraat, yrityskulttuuri, neuvottelut, liikekirjeet. Suomi-tietous. Talousalan tekstit.

113

Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904057Y Delovoj partner Rossija, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk. Ajoitus: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on syventää yleiskielen hallintaa ja ammattikielen tuntemusta ja taitoa, niin että opiskelija selviytyy yleisluonteisista ja liike-elämän viestintätilanteista, perehtyy Suomen ja venäjänkielisen alueen kauppasuhteisiin ja tutustuu venäjänkielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin. Sisältö: messut, yritysvierailut, -esittelyt, kauppasopimukset ym. asiakirjat, talousalan eri tekstityypit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho.


114

Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Kurssi on tarkoitettu venäjää vapaaehtoisena aineena lukeville ja opintojaksoja Y904051 Venäjän kielen puhuminen (HuTK) ja Y904053 Venäjän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito) (LuTK) suorittaville sekä TaTKin pakollisia kieliopintoja suorittaville. Kurssi on tarkoitettu myös Y904054 Tekniikan venäjä 1 (8 op) (TTK) osasuoritukseksi. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja / tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: Aikaisemmin opitun puhutun kielen aktivointi ja syventäminen. Suullisen tuottamisen parantaminen, kuullunymmärtämisen kehittäminen ja sanaston laajentaminen. Sisältö: Tavallisimmille kommunikaatiotilanteille tyypillisen sanaston ja rakenteiden kertausta. Kurssi koostuu erilaisista teemakokonaisuuksista, joita käsitellään teksti-, audio- ja videomateriaalin pohjalta. Kuullunymmärtämis-, keskustelu- ja kielistudioharjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 60 tuntia (58 %), itsenäistä työskentelyä 42 %. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Opettajan materiaalit.

Opinto-opas 2011 - 2012

Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Vapaaehtoinen. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja/ tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssin järjestämisestä ilmoitetaan kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: tavoitteena on alkeis- ja jatkokursseilla saavutetun kielitaidon aktivointi. Sisältö: Peruskieliopin ja -sanaston kertaus kirjallisten ja suullisten tehtävien ja tekstien avulla. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Opetuskieli: venäjä ja suomi.


Opinto-opas 2011 - 2012

6.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus Kieli-, kulttuuri- ja viestintäkokonaisuus – 25 op Language, Culture and Communication Studies – 25 ects credits Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen sisältyy kolme osa-aluetta.

115

• • •

KIEKUVI-opintokokonaisuus muodustuu valinnaisista kursseista. Sinulla on mahdollisuus koota kielikeskuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. • Voit valita alla olevasta kurssitarjonnasta yhteensä 25 opintopistettä. • KIEKUVI-opintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. • Jos kurssi sisältyy jo suorittamiisi kandidaattitutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, et voi enää sisällyttää sitä kieli-, kulttuuri- ja viestintä-opintokokonaisuuteen.

Suositellaan, että KIEKUVIin sisällytetään enemmän kuin yksi kieli. Voit aloittaa uuden kielen opiskelun alkeista seuraavissa kielissä: espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. Hyvän kielitaidon saavuttamiseksi uudessa kielessä suositellaan opintojen aloittamista jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Jos suoritat uudessa kielessä alkeiskurssi osa I:n, niin sinun täytyy myös suorittaa alkeiskurssi osa II:n, jotta ne voivat sisältyä 25 op:n kokonaisuuteen. Siis: pelkkää alkeiskurssi osa I ei hyväksytä 25 op:n kokonaisuuteen. Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin myös kulttuurien tuntemusta syventäviä kursseja, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille (kurssivalikoiman löydät alempana kohdasta Kulttuuri).

KIEKUVI-opintokokonaisuuteen voit myös sisällyttää muita yliopistotasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja. Kiekuvin yhteyshenkilönä on kielikeskuksen amanuenssi Anne Viherkari. Toimisto KK243 (Yläväylä), puhelin 553 3206. (anne.viherkari(at)oulu.fi). HONORS-ohjelma Sinulla on myös KIEKUVISSA mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”, tämän maininnan voit saavuttaa myös ruotsin kielen opinnoissa.


116

Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op englannin kursseja seuraavasti: • 4 op tasolta B2 (second year courses) • 4 op tasolta C1 (third year courses) • 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) • Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Ruotsin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa KIEKUVIin vähintään 8 op ruotsin kursseja. Kurssien keskiarvon tulee olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2011 – 2012 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Espanjan(Italian/ Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavilta tasoilta: • 8 op tasolta B1 Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. • 4 op tasolta B1/B2

Opinto-opas 2011 - 2012

levina lukuvuosina on tarjolla kielikeskuksessa, avoimessa yliopistossa tai PohjoisPohjanmaan kesäyliopistossa. Kielten ja viestinnän kurssit Kielen ja viestinnän kurssit lukuvuonna 2011–2012. 1. Englanti 2. Espanja 3. Italia 4. Japani 5. Ranska 6. Ruotsi 7. Saksa 8. Suomea muunkielisille 9. Suomen kieli ja viestintä 10. Venäjä 1. Englannin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta First year courses 1st year students choose at least two or three of the following courses

Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

902071Y Integrated Text and Lexicon, B2, 2 credits, fall 902084Y Business Talk B2, 2 credits, fall and spring 902048Y Business Writing 1 correspondence, B2, 2 credits, fall and spring

KURSSITARJONTA Alla esitellään ensin kielten ja viestinnän kurssit aakkosjärjestyksessä, sitten ns. kulttuurikurssit, joilla voi syventää kulttuurien tuntemusta. Opiskelijan on henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan tarkistettava, mitä kursseja tu-

Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses: 902089A Business Writing 2 management issues, B2, 2 credits, spring


Opinto-opas 2011 - 2012

902090A 902093A 902125Y

Negotiations and Meetings, B2, 2 credits, fall and spring Business Related Current Events, B2, 2-3 credits, fall and spring Presentation Skills, B2-C1 2 credits, fall and spring

Third year courses 902092A World Issues and Negotiations, C1, 2 credits, fall and spring 902114A Negotiating Across Cultures, C1, 2-3 credits, fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, fall 902087A Research in Intercultural Communication, B2-C1, 2 credits, spring 902016A Field-Related Integrated Studies, C1, 2 credits, spring 902091A Contract English, C1, 2 credits, spring Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kie-liopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/ kielikeskus. Yhteysopettaja: Jaana Sorvari (Jaana. Sorvari(at)oulu.fi)

117

2. Espanjan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905024Y Espanjan alkeiskurssi I, taso: A1, 4 op 905026Y Espanjan alkeiskurssi II, taso: A1/A2, 4 op 905028Y Espanjan jatkokurssi I, taso: A2/B1, 4 op 905029Y Espanjan jatkokurssi II, taso: B1, 4 op 905022Y Espanjan jatkokurssi III, taso: B1/B2, 4 op Espanjan keskustelukurssi, 905030Y taso: B1/B2, 2 op 905033Y Kaupallisen espanjan kurssi, taso: B1/B2, 4 op 905031Y TANDEM espanja -suomi, 2 op 905033Y ”Caminando Por Mundos Hispanos” verkkokurssi, 4 op Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kie-liopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/ kielikeskus. Yhteysopettaja: N.N. 3. Italian kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905006Y 905007Y 905008Y 905009Y

Italian alkeiskurssi I, 4 op, taso: A1 Italian alkeiskurssi II, 4 op, taso: A1/A2 Italian jatkokurssi I, 4 op, taso: A2/B1 Italian jatkokurssi II, 4 op, taso: B1


118

905004Y Italian jatkokurssi III, 2 op – 4 op, Taso: B1 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – Conversazione, 2 op, taso: (A2) B1/B2 905012Y Teksti- ja puhekurssi 1 – Comprensione e comunica-zione 1, 2 op, taso: A1 905013Y Teksti- ja puhekurssi 2 – Comprensione e comunica-zione 2, 2 op, taso: A1 905016Y Teksti- ja puhekurssi 3 – Comprensione e comunica-zione 3, 2 op, taso: A1 905017Y Kieliopin kertaus kurssi 1, 2 op, taso: A2 905018Y Kieliopin kertaus kurssi 2, 2 op, taso: A2 905015Y Italiano affari – yrityselämän italiaa, 2 op – 4 op, taso: B1/B2 905014Y TANDEM italia – suomi, 2 op, taso: A1 Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kie-liopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/ kielikeskus. Yhteysopettaja: N.N.

Opinto-opas 2011 - 2012

4. Japanin kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Japanin kielen alkeiskurssi, 905040Y 10 op, taso: A1 905041Y Japanin kielen jatkokurssi, 10 op, taso: A2/B1 Japanin kielen syventävä kurssi 2-6 op: 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1, 2 op, taso: B1 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2, 2 op, taso: B1-B2 905053Y Japaninkielen keskustelukurssi, 2 op, taso: B1-B2 905046Y TANDEM japani – suomi, 2 op, taso: A1 Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kie-liopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/ kielikeskus. Yhteysopettaja: Junko Sopo (Junko.Sopo(at)oulu.fi) 5. Ranskan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904016Y Ranskan alkeiskurssi 1, – Débutants 1, 4 op, taso: A1 904017Y Ranskan alkeiskurssi 2, – Débutants 2, 4 op, taso: A1/A2 904026Y Ranskan jatkokurssi 1, – Intermédiaire 1, 4 op,taso: A2


Opinto-opas 2011 - 2012

904027Y Ranskan jatkokurssi 2, – Intermédiaire 2, 4 op,taso: A2/B1 904008Y Travailler / Étudier en France 1, 4 op, taso: B1 904009Y Travailler / Étudier en France 2, 4 op, taso: B1/B2 904034Y Français pratique et Civilisation 1, 2 op, taso: B1 904035Y Français pratique et Civilisation 2, 2 op, taso: B1/B2 904028Y Tekstin ymmärtäminen, – Compréhension écrite, 2 op, taso: B1 904020Y Pratique de l’oral 1, 2 op, taso: A2/B1 904033Y Pratique de l’oral 2, 2 op, taso: B1/B2 904024Y Tandem, 2 op, taso: A1 Kurssikuvaukset löydät tästä oppaasta kohdasta pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaasta www.oulu.fi/kielikeskus Yhteysopettaja: Cécile Rousselet-Karinen (cecile(at)cc.oulu.fi) 6. Ruotsin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssien koodit ja nimet: 901021 A kulturer möts (2 op) 901022A Välkommen till vårt företag! (2 op) 901023A Allting går att sälja! (2 op) 901024A Kundkontakter (2 op) 901025A Tala med! (2 op)

119

901026A Lär dig på egen hand (HOPS) (2–4 op) Asema: Vapaaehtoiset KIEKUVI-opintokokonaisuuteen kuuluvat ruotsin kurssit TaTK:n opiskelijoille. Ajoitus: Opiskelija voi suorittaa vapaaehtoisia kursseja haluamansa määrän haluamassaan järjestyksessä. Huom! Tarkista vuotuinen kurssitarjonta kielikeskuksesta. Tavoitteet ja sisällöt kursseittain: 901021A Kulturer möts 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla suomalaista ja ruotsalaista liikekulttuuria ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat


120

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään viikolla 3, minkä jälkeen opettaja vahvistaa ilmoittautuneille, toteutuuko kurssi. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901022A Välkommen till vårt företag! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä.

Opinto-opas 2011 - 2012

Ajoitus: Kurssin suoritusmahdollisuus pyritään järjestämään kevätlukukaudella. Jos opiskelijalta puuttuu vain tämä kurssi KieKuVi-kokonaisuudesta, hänen kannattaa ottaa yhteys vastuuhenkilöön. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, toimia vuorovaikutteisesti yritysvierailuilla, analysoida yrityksiä ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Sisältö: Yritysesittelyt ja -vierailut. Yrityksen arvot ja strategiat. Tunnusluvut ja vuosikertomukset. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) ja sisältää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opetta-


Opinto-opas 2011 - 2012

jaan sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään 15.3. mennessä, jotta voidaan sopia ensimmäinen tapaaminen. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901023A Allting går att sälja! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin suoritusmahdollisuus pyritään järjestämään kevätlukukaudella. Jos opiskelijalta puuttuu vain tämä kurssi KieKuVi-kokonaisuudesta, hänen kannattaa ottaa yhteys vastuuhenkilöön. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida mainoksia, suunnitella mainoskampanjan, esitellä tuotteita ruotsalaisille asiakkaille ja keskustella ajankohtaisista asioista, keksinnöistä ja innovaatioista. Sisältö: Mainokset ja mainoskampanjat. Esittelytilanteet. Keksinnöt, innovaatiot ja tuotteet. Omavalintaiset alan aiheet. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden

121

(keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) ja sisältää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään 15.3. mennessä, jotta voidaan sopia ensimmäinen tapaaminen. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901024A Kundkontakter 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään 15.3. mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa ruotsiksi sähköpostiviestejä. Hän osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekirjestandardin välillä ja osaa laatia ruotsiksi keskeiset liikekirjeet (tarjouspyyntö, tarjous, tilaus,


122

reklamaatio ja vastaus reklamaatioon). Hän osaa käyttää ruotsin kieltä puhelintilanteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Liike-elämän asiakaskontaktit (sähköposti, kirjeet, puhelin). Tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot. Tilannepohjaisia harjoituksia paritöinä tai itsenäisesti opiskellen. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) opettajalta ostettavan materiaalin avulla. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään 15.3. mennessä, jotta voidaan sopia ensimmäinen tapaaminen. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös

Opinto-opas 2011 - 2012

tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901025A Tala med! 2 op(1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Ajoitus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa johtaa keskustelua ruotsin kielellä ja osaa kommentoida ja perustella mielipiteitään ruotsiksi erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa mm. työelämässä, Ruotsissa asuessaan tai muissa pohjoismaisissa kontakteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia harjoituksia. Aihepiirit esim. kulttuuri ja kulttuurierot pohjoismaissa, työn hakeminen, kokoustekniikka, argumentointi, alustukset oman alan keskusteluaiheisiin, ’småprat’. Opiskelijat voivat vaikuttaa aihepiireihin. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 28 lähiopetustuntia. Kurssin suorittaminen


Opinto-opas 2011 - 2012

edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Hanna-Leena Ainonen Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opettaja vahvistaa ilmoittautuneille, toteutuuko kurssi. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) 2-4 op (1.5-3 ov) Taitotaso: B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa vasta pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään 15.3. mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen ruotsinkielisen raportin valitsemastaan alakohtaisesta aihekokonaisuudesta. Opiskelija osaa kerätä tietoa lähdekirjallisuudesta, hän osaa myös tulkita ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa myös pitää suullisen esityksen kirjoittamansa raportin pohjalta. Sisältö: Ohjauksessa tapahtuva omatoiminen opiskelu. Yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen. Lähdekirjallisuuteen tutustuminen. Omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatiminen ja palauttaminen kielentarkastusta varten. Suullinen esitys kirjoitelman pohjalta ja loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa.

123

Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa vasta pakollisen ruotsin kurssin jälkeen. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Opiskelija hyödyntää erikseen sovittavaa lähdekirjallisuutta kirjoitelmassaan. Suoritustavat: Kurssi sisältää sovitun aikataulun mukaisesti tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa ja omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatimisen lähdekirjallisuutta hyödyntäen, sekä omaan kirjoitelmaan pohjautuvan suullisen esityksen ja loppukeskustelun ohjaavan opettajan kanssa. Kirjoitelman laajuus riippuu valitusta opintopistemäärästä. Kurssin suorittaminen edellyttää myös tutustumista Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohjeeseen http://www.oulu.fi/urkund/ Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, minkä jälkeen opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään 15.3. mennessä, jotta voidaan sopia ensimmäinen tapaaminen. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös


124

tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 7. Saksan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa 903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op, taso: A1 903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op, taso: A1/A2 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op, taso: A2/B1 903044Y Projekt Firmenpräsentation (Profi), 2 op, taso: B1 903045Y Geschäftskontakte, 2 op, taso: B1 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op, taso: B1/B2 903041Y Wirtschaftsdeutsch, 4 op, taso: B1/B2 903049A Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 – 4 op, taso: B1 -> Seuraavien kurssien kurssikuvaukset löydät opinto-oppaasta kielikeskuksen kotisivulta: www.oulu.fi/kielikeskus/

Opinto-opas 2011 - 2012

903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2–4 op, taso: B1/B2 903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op, taso: B1/B2 Yhteysopettajat: Kaisu Jarde, Oliver Jarde, Marja Pohjola-Effe, Sabine Grasz. Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi 8. Suomea muunkielisille osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Finnish for Foreigners Alkeistaso/Elementary level: 900017Y Suomen kielen johdantokurssi / Survival Finnish course, 2 op, taso: A1 900013Y Suomen kielen peruskurssi 1 / Beginners’ Finnish course 1, 2 op, taso: A1 900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 / Beginners’ Finnish course 2, 4 op, taso: A1/A2 Keskitaso/Intermediate level: 900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1 / Intermediate Finnish course 1, 4 op, taso: A2 900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2 / Intermediate Finnish course 2, 4 op, taso: A2/B1

903021Y Saksan kieli ja kulttuuri -tehokurssi, 2 op, taso: A2 -> 903037Y Keskustelu I, 2 op, taso: B1 -> 903023Y Keskustelu II, Edistyneiden taso / Advanced level: 2 op, taso: B1 -> 900020Y Suomen kielen kurssi 903000Y Saksan kielen edistyneille / Finnish for tekstinymmärtäminen, advanced students, 2-3 op, taso: B1/B2 2 op, taso: B1/B2 903042Y Saksan jatkokurssi III, 900027Y Suomen kielen kirjoittamisen 2–4 op, taso: B1 erityiskurssi / Special course


Opinto-opas 2011 - 2012

in Finnish: Writing skills, 2 op, taso: B1/B2 900054Y Suomen kielen keskustelu kurssi / Conversation skills in Fin-nish, 2 op, taso: B1/B2 900061Y Suomen kielen työpaja / Finnish Language work-shop, 2 op, taso B1/B2 9000234 Suomen kielen rakenteiden kurssi / Structures of the Finnish Language 4op, taso B1 ->

125

Kurssikuvaukset löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Course descriptions can be found in the study guide of the Language Centre http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ 9. Suomen kielen ja viestinnän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Huom! Noutopöydän sisältöön voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista tarjonta kielikeskuksen sivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/

Yhteysopettaja/Contact teacher: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi, 553 3170)

Huom! Kurssisuorituksen laajuus voi vaihdella tehtävien mukaan. Yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi)


126

10.Venäjän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904058Y Venäjän alkeiskurssi, osat I ja II, 8 op, taso: A1 904059Y Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op, taso: A2 904056Y Delevoj russkij jazyk, 4 op, taso: B1 904057Y Delevoj partner Rossija, 4 op, taso: B1/B2 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op, taso: A2/B1 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op, taso: A2/B1 904052Y Tekstin ymmärtäminen 3, 2–4 op, taso: A2/B1 Kurssikuvaukset löydät pakollisten kielten kohdalta tai kielikeskuksen opintooppaasta www.oulu.fi/ kielikeskus/ Yhteysopettaja: Ari Hepo-Aho (ahepoaho(at)cc.oulu.fi). Kulttuuri Suositus: Suositellaan, että sisällytät KIEKUVI:iin jonkun seuraavista kulttuurien tuntemusta syventävistä kursseista, mikäli et ole jo aikai-semmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille. 902104Y Kulttuuripassi / Culture Passport 1. Miten kulttuuripassi toimii? Nouda passi ja lista erilaisista kulttuuritapahtumista koordinaattorilta. Voit saada nämä myös itse tapahtumista

Opinto-opas 2011 - 2012

esim. Cafe Linguasta. Kulttuuripassiin voit kerätä merkintöjä eri kulttuuritapahtumista niiden ohjaajilta (esim. Cafe Lingua ja Language Games) Kerää 13 merkintää ja saat 2 op. Lopuksi sinun tulee kirjoittaa yhden sivun raportti arviointeineen. Toimita passi ja loppuraportti koordinaattorin nähtäväksi. 2. Kulttuuripassi-koordinaattorit: Nouda passi koordinaattorilta. Voit saada 2 op lukukaudessa / 4 op lukuvuodessa toimimalla Cafe Lingua ja Language Games –iltojen ohjaajana. Koordinaattori: Anne Viherkari, Anne.Viherkari(at)oulu.fi 902086A INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency Level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Autumn 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to demonstrate understanding and awareness of culture and its influence on communication • to be able to identify and explain the dimensions of cultural variation • to identify and analyse your own cultural perspective • to develop a repertoire of effective intercultural communication strategies for both working life and everyday situations. Contents: The goal of this course is to


Opinto-opas 2011 - 2012

increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, as well as to develop the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, nonverbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. The course consists of lectures, several readings about crosscultural communication, and small group discussions. Students also draw from their own intercultural experiences outside the classroom as a part of the course, connecting personal experiences to the theories and concepts in lectures and readings. Assessment methods / Grading: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes two examinations and a reflective course journal. Grading: The evaluation scale is 1-5. Contact teacher: Karen Niskanen. Other information: Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. 902087A RESEARCH IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency level: B2-C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part

127

of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work. Timing: Spring 3rd year. Learning Outcomes: By the end of the course, you are expected: • to have read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; • to have demonstrated oral fluency in group discussions, expressing opinions in conversation clearly, precisely, and logically; • to have demonstrated effective collaboration skills in an empirical research writing task examining a complex intercultural issue; • to have summarized the group research in a written report and in an oral presentation in a coherent and well— structured way. Contents: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of 6 weeks of lectures, two tutorials, group research work, and a final group presentation. Assessment methods: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes a 6-10 page report on the group research task, and a 20-minute presentation summarizing the project.


128

Grading: 1-5. Other information: Students sign up in WebOodi. Contact teacher: Karen Niskanen. 901021A Kulturer möts 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla suomalaista ja ruotsalaista liikekulttuuria ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVikokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”.

Opinto-opas 2011 - 2012

Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään viikolla 3, minkä jälkeen opettaja vahvistaa ilmoittautuneille, toteutuuko kurssi. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Opetuskieli: Ruotsi 903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVIopintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) Lähtötasovaatimus: Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen. Ajoitus: Voit aloittaa kurssin joko syystai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit jakaa kahdelle lukukaudelle. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on enemmän varmuutta autenttisissa


Opinto-opas 2011 - 2012

puhetilanteissa syntyperäisten kielenpuhujien kanssa ja hänellä on hyvät tiedot saksankielisten maiden kulttuureista. Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä, hän tunnistaa omien ja vieraiden tapojen sekä käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä (mm. arvot, kohteliaisuus, tabuaiheet, viestintä ja vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelutilanteet). Sisältö: Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/ vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä). Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin. Toteutustavat: 10 tuntia kontaktiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä tapaamisia tandemryhmässä. Kohderyhmä: Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: 2 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 3 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 4 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 30 itsenäistä tan-

129

demtapaamista + raportti tapaamisista. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Sabine Grasz. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa / suomi. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi. sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa / suomi. 902011P-26 Student Exchange – 2 op / ECTS credits Proficiency level CEFR Level: B2-C1 (All Levels) Status: This module is part of Technical English 3. Groups may also include students from other faculties. Scope: The workload is 53 hours. Objective: The aim of the module is to help you prepare for a student exchange at a foreign university within the next few years. Learning outcomes: Before the end of the module, you are expected to • demonstrate a good vocabulary related to academic and everyday life at a university abroad • produce an effective letter of motivation • give a clear and reasonably fluent


130

presentation of aspects of student life in Finland, intended for listeners at the target university • participate effectively in a simulated placement interview in English • assess the strengths and weaknesses of your English language skills and make a plan for developing your skills further. Contents: During the module, you identify a possible exchange destination and justify the reasons for selecting that university. You then carry out a number of reading, writing, vocabulary and oral tasks in preparation for study abroad, and receive feedback on your language production. Assessment: Assessment will be based on the satisfactory completion of the module tasks. Working methods: The module is completed mainly through web-based and independent study, with a minimal number of compulsory classroom meetings. The module makes extensive use of the Optima learning environment. Study materials: Most course materials are available online. For course materials provided by the teacher in class, a small copy fee will be charged. Grading: Pass/Fail Language of Instruction: English 902092A World Issues and Negotiation, 2 op/ECTS credits Proficiency level: C1. Status: This course can be taken as part of the requirements in foreign languages for 2nd and 3rd year students of the Faculty of Economics. Scope: 2 op/ECTS credits / 53 hours of work. Objective: Students will be expected to

Opinto-opas 2011 - 2012

handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks; however, the students need to have a good command of the English grammar. Learning outcomes: By the end of the course students are able to: • read critically and analyse what they have read by examining and discussing world issues • discuss and participate actively and effectively in group discussions • present information in presentations of a pre-selected country. Contents: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/she would like to get to know more in-depth. Working methods: In-class discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Furthermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided and the students will pay a photocopy fee. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used. Grading: 1-5 scale. Language of instruction: English. Contact teacher: Patrick Nesbitt.


Opinto-opas 2011 - 2012

6.4 Menetelmäopinnot 802152P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a Laajuus: 4 op Ajoitus: A Tavoite: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssi aloitetaan kertaamalla lukiossa käsitellyt asiat kuten lukujoukot, murtoluvut, itseisarvo ja potenssilaskusäännöt. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan erilaisia funktioita ja kurssilla käsitellään mm. polynomifunktio, rationaalifunktio, eksponenttifunktio ja logaritmifunktio. Kurssin lopuksi käsitellään edellä mainittuja funktiorakenteita sisältäviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä opitaan käytännössä ratkaisemaan erityyppisiä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija • hallitsee matemaattiset peruskäsitteet kuten murtoluvut, itseisarvo ja potenssiin korottaminen sekä juurikäsite • osaa käsitellä erityyppisiä funktioita ja ymmärtää niiden erityisominaisuudet • kykenee ratkaisemaan erilaisia yhtälöitä ja epäyhtälöitä • on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan Asema: Pakollinen kaikille taloustieteiden opiskelijoille. Toteutustavat: Luentoja 28 h ja harjoituksia 21 h, harjoitukset laskupäivätyyppisesti Oppimateriaali: Luentomoniste; Weber, Jean (1982): Mathematic Analysis: Business and Economic Applications. Suoritustavat: Tentti Arviointi: 1–5

131

Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi 802153P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 b Laajuus: 4 op Ajoitus: B Tavoite: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle ja kurssi toimii suorana jatkona kurssille Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a. Kurssi aloitetaan käsitteillä funktion raja-arvo ja jatkuvuus. Näiden jälkeen käsitellään hieman jonoja ja sarjoja. Kurssin keskeisin asia on funktion derivaatta ja sen sovellukset. Edellä mainitut funktion käsitteet kohdennetaan pääasiassa yhden muuttujan funktioihin mutta jonkin verran esitellään myös usean muuttujan tapausta. Samalla tuodaan mukaan em. asioiden taloustieteelliset sovellukset. Kurssin toinen keskeinen asia on erilaisten funktioiden ääriarvojen määrittäminen eli optimointi. Ääriarvojen tarkastelu tapahtuu tutkimalla funktion kulkua derivaatan avulla. Pääpaino on yhden muuttujan funktioiden optimoinnissa. Vaativimpana ääriarvotapauksena otetaan mukaan kahden muuttujan ja muutaman ehdon tapaus, jolloin on löydettävä funktiolle ääriarvot, kun lisäksi muuttujien on toteutettava tietyt yhtälö/epäyhtälöehdot. Kurssin suoritettuaan opiskelija: • ymmärtää raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet sekä hallitsee raja-arvojen määräämisen erityyppisille funktioille • ymmärtää derivaatan merkityksen ja osaa soveltaa derivaattaa käytännössä • osaa käsitellä myös useanmuuttujan funktioita


132

hallitsee erityyppisiä optimointitehtäviä • on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijoille. Toteutustavat: Luentoja 28 h ja harjoituksia 21 h, harjoitukset laskupäivätyyppisesti Oppimateriaali: Luentomoniste; Weber, Jean (1982): Mathematic Analysis: Business and Economic Applications. Suoritustavat: Tentti Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi Esitietovaatimus: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Laajuus: 7 op Ajoitus: C-D Tavoite: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssin keskeinen asia on matriisialgebra ja matriisien hyödyntäminen matemaattisissa tehtävissä. Matriisien käsittely aloitetaan alkeista ja niiden avulla opitaan ratkaisemaan usean muuttujan lineaarisia yhtälöryhmiä ja suorittamaan vaativia sidottuja ääriarvotehtäviä. Tarkoituksena on ratkaista kurssilla Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1b esiintyviä ääriarvotehtäviä vaativammat optimointitehtävät matriisien avulla. Matriisien avulla tutustutaan myös regressioanalyysin perusteisiin ja Panos-Tuotos -malliin. Lisäksi kurssilla tullaan käsittelemään lineaarista optimointia ja

Opinto-opas 2011 - 2012

sivuamaan jossain määrin kompleksilukuja ja trigonometrisiä funktioita. Kurssin toinen tärkeä asia on integraalilaskenta ja sen sovellutukset. Integrointia tarvitaan mm. ratkaistaessa differentiaaliyhtälöitä. Tällöin käsitellään yhtälöitä, joissa esiintyy tuntematon funktio derivaattoineen. Kurssin lopussa käsitellään vielä hieman differenssiyhtälöitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija • hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja ominaisuudet • osaa hyödyntää matriiseja mm. yhtälöryhmien ratkaisemisessa, optimoinnissa ja erilaisten mallien rakentamisessa • hallitsee lineaarisen optimoinnin perustapaukset • osaa laskea kompleksiluvuilla • hallitsee trigonometristen funktioiden peruslaskutoimitukset • hallitsee integraalifunktioiden määräämisen ja osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. erilaisten pinta-alojen laskemisessa • ymmärtää differentiaaliyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä • ymmärtää differenssiyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä • on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelmissa, muille vapaavalintainen Toteutustavat: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h, harjoitukset laskupäivätyyppisesti Oppimateriaali: Luentomoniste; Weber, Jean (1982): Mathematic analysis: Business and Economic Applications. Suoritustavat: Välikokeilla tai loppuko-


Opinto-opas 2011 - 2012

keella Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi Esitietovaatimus: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a ja 1b P802107 Talousmatematiikka Laajuus: 4 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi (Cperiodi). Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija • hallitsee peruskorkolaskennan menetelmät (yksinkertainen korkolasku, korkoa korolle, jatkuva korko) • osaa ratkaista jaksollisia maksusysteemejä koskevia tehtäviä (esim. annuiteettimenetelmä) • osaa muodostaa erityyppisiä korkokantoja • osaa ratkaista ja selvittää erilaisia laina- ja investointitehtäviä • osaa muodostaa ja soveltaa erilaisia indeksilukuja (kuluttajahinta-indeksi, hintaindeksi, volyymi-indeksit). Sisältö: Kurssilla käydään läpi taloudellisten ilmiöiden matemaattisten mallien perusteita luentojen ja käytäntöön soveltavien laskuharjoitusten avulla. Sisältö jakautuu kahteen osaan: 1) finanssimatematiikka (erilaiset korkosysteemit), 2) indeksiteoria (hinta- ja volyymi-indeksit ja niiden soveltaminen). Kurssi aloitetaan finanssimatematiikalla, jonka aikana perehdytään erilaisiin korkolaskuihin. Tämän osion aikana selvitetään yksinkertainen-, korkoakorolle- ja jatkuvakorkolasku sekä perehdytään jaksollisiin maksusysteemeihin (mm. annuiteettimenetelmään) sekä

133

investointien kannattavuuteen. Kurssin toinen osio sisältää indeksiteorian, jonka puitteissa tutustutaan mm. kuluttajahintaindeksiin sekä indeksilukujen muodostamiseen sekä keskilukumallin että kokonaislukumallin avulla. Lisäksi perehdytään yksittäisistä indeksityypeistä mm. Laspeyresin, Paaschen, Marshall-Edgeworthin ja Fisherin indekseihin. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmissa Toteutustavat: 32 h luentoja, 16 h harjoituksia. Oppimateriaali: Luentomoniste. Suoritustavat: Tentti. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Tero Vedenjuoksu. Opetuskieli: suomi. 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Laajuus: 9 op Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi, rahoituksen ja kansantaloustieteen opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi jo 1. vuoden syyslukukaudella. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa havaintoaineiston hankinnan ja kuvailun perusmenetelmät, soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä muutamissa yksinkertaisissa tilanteissa ja tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta. Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin havaintoaineiston hankintamenetelmiin (otanta, koesuunnittelu) ja opitaan kuvailemaan saatua aineistoa sopivin tilastollisin menetelmin (taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut). Kurssilla tutustutaan myös tilastollisen päättelyn (esti-


134

mointi, merkitsevyystestaus) perusteisiin ja esitellään joitakin yleisesti käytettyjä merkitsevyystestejä ja luottamusvälejä. Lisäksi kurssi antaa valmiudet jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön aineistojen analysoinnissa. Asema: Pakollinen laskentatoimen, rahoituksen, kansantaloustieteen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 52 h luentoja, 43 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Oy Finn Lectura Ab 2003; Helenius H.: Tilastollisten menetelmien perustiedot, Statcon Oy Salo 1989; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino 1991; Weiss N.: Elementary Statistics, Addison Wesley 2008; Wild C. J. & Seber G. A. F.: Chance Encounters. A First Course in Data Analysis and Inference, John Wiley & Sons 2000. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen Opetuskieli: suomi. 806110P Tilastotieteen perusmenetelmät 2 (10op) Laajuus: 10 op Ajoitus:  Kevätlukukausi, sopiva opintovuosi riippuu koulutusohjelmasta. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida jatkuvaa ja luokitettua vastemuuttujaa tavallisimmissa tutkimusasetelmissa, arvioida kriittisesti valittua mallia ja käyttää tilastollista ohjelmistoa.

Opinto-opas 2011 - 2012

Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään valmiuksia tehdä tilastollisia analyysejä tavanomaisten kokeellisten ja epäkokeellisten tutkimusaineistojen havaintoaineistoista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jatkuvan vastemuuttujan analyysin perusmenetelmät kuten kahden ryhmän vertailu, yksi- ja kaksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi, residuaalit ja mallidiagnostiikka; parametrittomat menetelmät; korreloivien ja elinaikaa kuvaavien (sensuroitujen) havaintojen käsittely; sekä kaksiarvoisten, luokiteltujen ja lukumäärämuuttujien analyysin perusmenetelmät. Asema: Vapaavalintainen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellyttää Tilastotieteen perusmenetelmät I kurssin suorittamista. Toteutustavat: 56 h luentoja, 42 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S. Statistical Methods in Medical Research, Fourth Edition. Blackwells, Oxford 2001; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Kuvailu, mallit ja päättely, Oy Finn Lectura Ab 2003; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille,Yliopistopaino 1991. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen. Opetuskieli: suomi. Esimerkiksi seuraavat matematiikan opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi:


Opinto-opas 2011 - 2012

031025A Optimoinnin perusteet ................. 5 op (järjestää TTK Mat. jaos) 802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn ... 5 op Huom. Analyysi I korvattu kursseilla: 802352A Euklidinen topologia ........................ 4 op 802353A Sarjat ja integraali ............................ 6 op 802118P Lineaarialgebra I .............................. 5 op 802119P Lineaarialgebra II ............................ 5 op

Esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 806308A Lineaariset mallit ................. 10 op 805324A Aikasarja-analyysi .................... 9 op 805308A Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi ........................................................ 9 op 805310A Tilastollinen päättely I ....... 10 op 805334A Luokitettujen aineistojen analysointi ........................................................ 9 op 721060A Ekonometrian perusteet (Introduction to Econometrics), ent. Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät Laajuus: 5 op. Ajoitus: A (3. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastotieteen ja ekonometrian peruskäsitteet. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat ekonometrisen tutkimuksen tekemiseen, lineaaristen regressiomallien laadintaan, erilaisten hypoteesien testaamiseen ja mallidiagnostiikan peruskäsitteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sekä poikkileikkausaineiston analyysiin että aikasarjaekonometriaan liittyvät peruskäsitteet. Lisäksi kurssi perehdyttää opiskelijat myös binääristen muuttujien käyttöön regressiomalleissa. Opiskelija omaa perust-

135

iedot E-views ohjelman käytöstä tilastollisessa tutkimuksessa. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ekonometristen menetelmien tilastolliseen perustaan sekä perehdytään erityisesti lineaaristen regressiomallien käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Opintojaksossa tutustutaan niin ikään aikasarjaanalyysin peruskäsitteisiin ja binääristen muuttujien käyttöön regressiomalleissa. Pääpaino kurssilla on ekonometrian peruskäsitteiden tarkastelussa ja E-views ohjelmiston käyttöön perehdyttämisessä. Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusmenetelmät I Toteutustavat: 28 tuntia luentoja, 14 tuntia harjoituksia ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Stock James H., Watson Mark W.: Introduction to Econometrics, 2. painos. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Marko Korhonen Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721063A Tutkimusmenetelmät (Business research methods) Laajuus: 8 op Periodi: A-B. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sekä laadullisen että kvantitatiivisen tutkimuksen taloustieteellisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa laatia kyselylomakkeen sekä analysoida aineistoa SPSS-ohjelman avulla. Opiskelija osaa myös kerätä laadullista aineistoa


136

sekä analysoida sitä NVIvo-ohjelman avulla. Hän myös osaa käyttää metodologista käsitteistöä ja arvioida erilaisia tutkimuksia menetelmien näkökulmasta. Sisältö: Kurssilla käsitellään tieteellisen tutkimuksen perusoletuksia ja tutkimusprosessin eri osa-alueita. Jaksolla perehdytään taloustieteellisen tutkimuksen ongelmanasetteluihin, tutkimusstrategioihin, tapaustutkimukseen, aineiston hankintaan ja analyysiin sekä tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointiin sekä tutkimusraportin laadintaan. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineissa.

Opinto-opas 2011 - 2012

Opetus- ja työmuodot: 50 h luentoja ja harjoituksia (sisältäen mikroluokkaharjoituksia), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja harjoitustyö. Suoritustapa: Esikirjatentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Esikirjatentissä kuulusteltava teos: Wilson, J. Essentials of Business Research, Sage Publications 2010.Tarkemmat ohjeet esikirjatentistä tiedekunnan www-sivuilta: http://www.taloustieteet. oulu.fi/opiskelu/opiskeluinfoa_ja_lomakkeita/tietoa_opintojaksoista. Vastuuhenkilöt: KTT Pauliina Ulkuniemi ja KTT Jouni Juntunen. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.


Opinto-opas 2011 - 2012

6.5 Pääaineiden opinnot 721241A Harjoittelu (Field Project) Laajuus: 5 op Asema: Vaihtoehtoinen aineopintojakso kaikissa pääaineissa. Tavoite ja suoritustapa: Harjoittelun tarkoituksena on perehtyä talouselämään, luoda kontakteja ja tutustua käytännössä esimerkiksi taloudellisten analyysien tekemiseen tai taloudellisen vastuun kantamiseen. Myös sivuaineopiskelijat, jotka opiskelevat vähintään 60 opintopisteen aineopintokokonaisuuden, voivat suorittaa harjoittelun sivuaineen vaihtoehtoisina aineopintoina. Edellytyksenä on kuitenkin, etteivät he jo ole suorittaneet harjoittelua pääaineessaan. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi seuraavien asioiden parissa: - tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa, - kirjoittaa raportteja talousasioista, - osallistua tutkimusprojekteihin, - perehtyä taloushallinnolliseen tietotekniikkaan,

137

- olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta, - toimia esimiehenä, - tutustua eri maiden talouselämään, - palvella taloudellista päätöksentekoa, - selvittää jonkin hyödykkeen markkinoita, oppia uusia tekniikoita Puhtaasti suorittavat tehtävät eivät kelpaa harjoitteluksi. Mikäli opiskelija on epävarma tehtävän soveltuvuudesta harjoitteluksi, hänen tulee tiedustella asiasta pääaineensa professorilta. Harjoittelun hyväksymiseksi tiedekunnan opintotoimistoon toimitetaan: - virallinen todistus työnantajalta, - vähintään 3 sivun yksityiskohtainen raportti, josta selviää:, - työtehtävien selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus, - työskentelymenetelmät, - työssä tuotettu kirjallinen materiaali, - oma arvio siitä, mitä harjoittelu opetti, - mahdolliset täydentävät liitteet. Huomautus: Opiskelija voi sisällyttää aineopintokokonaisuuden minimilaajuuteen (60 op) vain joko harjoittelun 5 op tai liiketoimintasimulaation 5 op.


138

Opinto-opas 2011 - 2012 Opinto-opas 2010-2011

119

7. Opintojaksot Yrityksen kasvustrategiat (D)

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2011 - 2012

6.5.1 Johtaminen (Management) Management is part of the Degree Programme in International Business and Management. Companies are moving from the principles of governing and defending their territories to the continually running the creation of new businesses. Business dynamism is changing the required skills; from managing of existing businesses more efficiently towards leading the creation of newness value. We develop our students’ skills to create high-growth business. Central topics are (1) the creation and management of new business; (2) managing knowledge, learning and competencies; (3) the globalization of organizations, change and growth; (4) organizational creativity and strategic principles. Management’s teaching provides theoretical and practical tools and skills to create and manage successfully high growth oriented, technology based business in dynamic business environments. Basic studies: We help you to understand the underlying driving mechanisms and patterns of dynamic business environments. Intermediate studies: We help you to develop the skills to co-create the solutions to business problems. Advanced studies:We help you to build growth business and simplify and give direction to complex situations. The central learning themes and courses are presented in the following figure. What consequences does all this have on teaching management? Complex and multidimensional, the task facing the management student could be described as follows: management is like joining a game halfway through without knowing what the game is all about or what its goals

139

are, and yet you are expected to grasp its essence and figure out what problem needs to be solved – and then solve it. In other words, management is not an activity, where all the pieces are known before the game begins, and the right solution is arrived at simply by arranging the pieces correctly (as in a jigsaw puzzle). Rather, it is a game, whose name, pieces, rules, logic and outcome have to be decided, while it is in progress. Having the skills to needed to play the game is a crucial success factor in the dynamic organizations of the digital age. The courses will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and groupwork. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. Basic studies in Management 721511P Foundations of Management Scope: 5 ects Timing: A Objectives: This course is expected to integrate learners’ existing general knowledge in recognizing basic concepts, themes and components of management science. At the successful completion of this course, participants should be able to discover and demonstrate their unique capabilities of acting out a manager’s life in combining both theoretical and practical aspects of management. Participants will also be able to apply and experiment with techniques in managing and operating within large teams within dynamiccomplex environmental settings. Overall participants are expected to understand their own management capabilities and


140

learning tools in preparation for contemporary and emerging career contexts. Contents: Management is inherently about discussing the needs of a social context so that it initiates behaviour that satisfies the needs of the social context. Management is more about sense-making and sense-giving than about decision-making or rational analyses, although those are also needed. In this process, managers take the most central role by recognizing prominent new ideas for business developed by the organizational system, discovering customer needs in the contexts, organizing resources and actions to link ideas for business and customer needs, and finally transferring the created new value to larger markets. This course considers the practice of contemporary management and the ways in which management has evolved. The intention is to understand the challenges facing today’s managers by introducing the developments of management thinking, a range of essential concepts and to equip the participants with the skills to think critically and creatively about management. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, lectures and teamwork. In order to gain a comprehensive and in-depth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions. Study materials: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Clegg, S., M. Korn-berger & T. Pitsis (2nd edition) Managing and organizations. An introduction

Opinto-opas 2011 - 2012

to theory and practice (Sage). Robbins, S. P. & Coulter, M. 2008 (8th edition) Management. Robbins, S. P. & DeCenzo, D. A. 2008 “Fundamentals of Management: Essential Concepts and applications�, 6th edition, Pearson International Edition. Robbins, SP, Bergman, R, Stagg, I,& Coulter, M 2003 Foundations of Management, Prentice Hall, Sydney. Assessment methods: A tentative draft of assessments based on a variety of team activities are detailed below.The nature and execution of these assessments are designed to match as closely as possible a real life managerial context; such as the need to operate in teams simultaneously balancing and aligning the needs of individual, departmental, organizational goals and wider corporate social responsibilities. Team reflective learning diary 20% {align with POLC, POSLC or similar functions} Team chapter synthesis report = 20% {highlights of a selected management theme} Team in-class chapter discussion/facilitation = 20% {managerial presentation of the selected theme to colleagues} Team business report 20% {analysis of a management problem in a real life case} Team business presentation 20% {summary of case presentation and recommendations} Grading: 1-5 Responsible person: John Meewella Language of instruction: English Other information: The number of students is limited. 721519P Strategic Management Scope: 5 ects


Opinto-opas 2011 - 2012

Timing: A Objectives: After the course students recognize the different schools of strategic management, are able to define the central concepts, can analyze the links between strategy, markets and operations of an organization and are able to develop and communicate a strategy having clear market value. Contents: How could we model organizational change processes involving genuine uncertainties, and, at the same time, model individuals and organizations as being able to make strategic choices? The purpose of this course is twofold: First, the aim is to introduce the basic concepts, historical developments and schools of strategic management. Second, the course explores the contemporary developments in strategic thinking from the point of view of high-growth ventures. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of workshops, guest lectures and groupwork. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Johnson, G., K. Scholes & R. Whittington. Exploring corporate strategy (Prentice Hall); Mintzberg, H., B. Ahlstrand & J. Lampel. Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management (Prentice Hall/Financial Times); Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on group assignment and individual exam. Grading: 1–5

141

Responsible person: Sari Laari-Salmela Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721518P Leadership and Change Scope: 5 ects Timing: C Objectives: The course enables students to expand their thinking outside the present concepts and explore the area of leadership as it will impact and apply in the future to the individual, the group, the organization and an industry. After the course the student will develop an understanding for leadership abilities, attributes, skills and principles for success in today’s complex organizations, in a complex and dynamic environment. The student comprehends the dynamic interplay between leadership, organization and change, and the organizations’ tension between utilizing efficiently their resources on the one hand and innovating and introducing change on the other hand. Contents: This course examines organizational leadership in the context of continuous change. The course offers focal approaches to leadership and explores it systematically through interplay of theory and practical cases in a complex, changing, and unpredictable world. The main idea introduced is that the practice of effective leadership in any context requires management of multiple relationships, transactions, and even conflicts with a variety of different parties – including colleagues, customers, suppliers, competitors, and local communities. Working methods: The programme actively uses people from industry, bu-


142

siness, and the public sector, who are brought into the teaching. The course will be taught in intensive sessions consisting of case processing, individual and group-work. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Northouse, P.G. Leadership: theory and practice (Sage); Article collection; Lecture material. Assessment methods: Assessment will be based on individual exam and group assignment. Grading: 1–5 Responsible person: Hilkka Poutanen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. Intermediate studies in Management 721517A Johtamisen seminaari Laajuus: 10 op Ajoitus: B-D Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan tieteellistä tutkimusta johtamisen ja organisaation aihealueella. Hän tuntee johtamisen ja organisaation tutkimukseen liittyvät keskeiset piirteet ja vaatimukset ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa hankkia relevanttia lähdeaineistoa tutkielmatyöskentelyn toteuttamiseksi ja kykenee arvioimaan sitä kriittisesti. Hän kykenee laatimaan selkeän ja jäsennellyn seminaaritutkielman valitsemastaan aiheesta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius aloittaa johtamisen ja organisaation pro gradu –työskentely.

Opinto-opas 2011 - 2012

Sisältö: Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii ja esittää kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman valitusta rajatusta tutkimusaiheesta harjoitellakseen tutkimus-, kirjoitus- ja esiintymistaitojaan. Kandidaatintutkielman on tarkoitus pohjustaa pro gradu -työskentelyä. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Tiedonhankinnan opetuksen lisäksi johtamisen ja organisaation seminaarin yhteydessä suoritetaan myös 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (1 ov/2 op). Toteutustavat: Opintojakso alkaa johdantoluennoilla, jonka jälkeen analysoidaan aikaisempia kandidaatintutkielmia seminaari-istunnoissa. Opiskelijan yksilötyönä tehty tutkimus alkaa aihepaperilla, jota seuraa väliraporttivaihe. Lopullinen tutkimus esitetään kevään seminaari-istunnoissa. Opiskelijat toimivat myös toistensa opponenttina. Oppimateriaali: Bryman A. & Bell E. (2003). Business research methods (Oxford University Press); Ohjeita opinnäytetyöskentelyyn –opintomoniste (2009); Luentomateriaali. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo johdantoluennoilla ja n. 70%:n läsnäolo muilla seminaari-istunnoilla (tarkempi läsnäoloprosentti tarkentuu kurssin aikana). Aihepaperin laatiminen, sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Arviointi perustuu aktiivisuu-


Opinto-opas 2011 - 2012

teen seminaareissa, laadittavaan seminaari- tai kandidaatintutkielmaan, sekä opponointiin. Arviointi tapahtuu asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Tuija Lämsä ja tohtorikoulutettava Antti Vähäkangas. Lisätiedot 1: Opiskelija, joka suorittaa johtamisen 60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, tai opiskelija, joka suorittaa johtamisen ja organisaation 60 op aineopintokokonaisuuden muun kuin KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavalla tavalla: - muiden saman aineen opintojaksojen suoritus aineseminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Lisätiedot 2: Opiskelija, jolla on kandidaatin tai maisterin tutkinto muusta kuin kauppatieteellisestä aineesta ja joka suorittaa johtamisen ja organisaation pelkän kaksivuotisen KTM-tutkinnon, suorittaa seminaarin pääsääntöisesti normaalisti. Lisätiedot 3: Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: Suomi Yhteydet muihin opintojaksoihin: Johtamisen ja organisaation perusopinnot oltava suoritettuna ennen seminaarityöskentelyn aloittamista. 721520A Business Opportunity Creation Scope: 5 ects Timing: B Objectives: This course is expected to substitute real life business opportunity creation within simulated workshop settings. At the successful completion of this course, participants should be able to integrate and compose their innate creativity, innovation and entrepreneurial skills

143

to harness ideas through opportunities. Specifically, learners will be able to discriminate between idea engineering workshops and elevator pitch presentations in demonstrating unique value propositions to target audiences in approving or rejecting the merits of an intended venture creation. Participants will also able to experiment with their own potential ideas as opportunity explorers and measure/judge them from an entrepreneurial perspective. Content: It could be proposed that new business creation is the ultimate task of knowledge-based companies in the postmodern economy. This course aims at introducing, firstly, the basic concepts, historical developments and schools of business creation and, secondly, the contemporary methods of business opportunity creation in high growth ventures. The main themes are: i) intellectual and social capital as the generating forces behind opportunity creation; ii) environmental dynamism as the setting providing opportunities for new business; iii) opportunity creation as strategy-making behaviour; and iv) performance as the reflection of the value of opportunity created in the market-place. Prerequisites: Foundations of Management course is mandatory as previous studies. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, lectures and teamwork. The main method is solution creation to real business situations by using problem based learning. In order to gain a comprehensive and in-depth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are


144

expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions. Study materials: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Gunther McGrawth, R. & I. MacMillan (2000). The entrepreneurial mindset: strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Harvard Business School Press). Hisrich, R. D., Peters, M. P. & Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship, 8th edition, McGraw-Hill International Edition. Kuratko, D. F. 2009 Introduction to entrepreneurship, 8th edition, South Eastern. Timmons, J. A. & Spinelli, S. Jr. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, McGraw-Hill International Edition. Assessment: Assessment tasks will comprise of a range of individual and team based activities surrounding idea engineering workshops and elevator pitch/ rocket pitch presentations aligning course contents with real life business opportunity creation models and practices. Team reflective learning diary 30% {align with creativity-innovation-entrepreneurship: idea engineering}; Team idea engineering workshop & 1,000 ideas report = 30% {highlight 100 ideas surrounding a personal intra- or entrepreneurial case}; Team elevator/ rocket pitch report = 20%; {1-2 page report pitched to target audience creatively: CEO, investor, bank etc}; Team elevator/ rocket pitch = 20%: {60-180 seconds pitch to target audience creatively: CEO, investor, bank etc}. Grading: 1-5 Responsible person: John Meewella. Language of instruction: English Other information: The number of

Opinto-opas 2011 - 2012

students is limited. 721554A Strategizing Practices Scope: 5 ects Timing: C Objectives: The main objectives are that students after the course know how to analyze strategy as organizational practice and develop and lead strategizing practices supporting the objectives of a business organization. Thus, after the course students are able to compare the process based against the planning based approach to strategy and to analyze what strategic actors do in practice and execute strategizing practices involving the internal micro-practices organizing the strategy. Contents: The purpose of this course is to introduce the contemporary theory of strategic thinking and develop skills to lead the strategy creation process in dynamic business situations. The course will explore the dominant social scientific perspectives used in strategy research and the connections between strategy and organizational management as well as strategy, leadership and new business creation. This approach regards strategy as a social phenomenon – strategy as practice – rather than an analytical technique. Prerequisites: Strategic Management course is mandatory as previous studies. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of workshops, guest lectures and groupwork. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Whittington, R. What is strategy? And does it matter (Thomson); Michaud, C. & , J.-C.Theonig. Making strat-


Opinto-opas 2011 - 2012

egy and organization compatible (Palgrave Macmillan); Article collection. Assessment method: Assessment will be based on individual learning diary and group assignment (including presentation). Grading: 1–5 Responsible person: Sari Laari-Salmela Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721513A Human Resource Management Scope: 5 ects Timing: D Objectives: The module introduces generic HRM functions as relevant to the context of today’s global knowledge economy. Students will be guided to apply the competencies acquired in the context of an HRM project of their own design. Contents: The module not only reviews generic functions of HRM, such as strategic human resource management, organizational behaviour, leadership, or management development; it puts these functions into the context of today’s global knowledge economy. A critical and praxis-oriented approach to HRM is emphasized to allow for the design of adequate, reflexive, and flexible HR-strategies and policies. Prerequisites: Leadership and Change course is mandatory as previous studies. Working methods: The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and group-work. Attendance of lectures is mandatory. Further details will be provided by the module leader during the first session. Study materials: Core text: Karen Legge: ‘Human Resource Management’; Article

145

collection; Lecture notes. Assessment: Group presentation and project report carrying 50% weighting each. Grading: 1–5 Responsible person: Hilkka Poutanen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721005A Additional Studies in Management Scope: 5 ects Timing: Not defined. To be agreed with the responsible person. Objectives: Agreed with the responsible person. Contents: This course may consist of equivalent studies completed in other faculties or universities. Working methods: Not defined. Agreed with the responsible person. Study materials: Agreed with the responsible person. Assessment methods: Not defined. Grading: 1–5 Responsible person: Vesa Puhakka. Language of instruction: English Advanced studies in Management 721550S Master’s Thesis in Management Scope: 30 ects Timing: A-D Objectives: The objective of studies related to the Master’s thesis is to provide the students with skills and competences required in acquiring scientific knowledge independently, planning and formulating research questions and approaches, and applying these skills and competences during the process of creating a master’s


146

thesis.The whole process aims to develop students’ skills in independent, problemsolving oriented, analytical, and scientific thinking and reporting. Contents: The students participate in seminars the objective of which is to report on the advancement of the master’s thesis work and to receive guidance and feedback on the master’s thesis work. Prerequisites: Intermediate studies in management are mandatory as previous studies. Working methods: Seminar sessions. The students are required to present three separate reports: 1) Topic analysis (2-3 pages), 2) Intermediate report (2030 pages), and 3) Manuscript (60-90 pages). The work starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed in the kick-off. Prerequisites: Seminar in International business and management. Study materials: Will be given during the course. Assessment methods: Seminars and individual/group counselling. Grading: 1-5 Responsible persons: Vesa Puhakka Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721535S Competence and Knowledge Management Scope: 6 ects Timing: A Objectives: The course gives in-depth knowledge to understand the relation between scientific knowledge production and competence in the context of organization. After the course the stu-

Opinto-opas 2011 - 2012

dents know how to identify and analyze different knowledge and know-how flows and processes within globalized and networked environment of organizations, and what are these meaning and role in the success of organization. Contents: The aim of the course is to give an up-to-date picture of the various approaches and theories of knowledge management and managing strategic competence. The module discusses the latest competence and knowledge management models, and identifies the main tools and practices applied in modern organizations. Theories of competence management and knowledge management are examined. Working methods: Lectures and seminar working. The programme actively uses people from industry, business, and the public sector, who are brought into the teaching. The course will use a series of selected but related cases in order to have students to participate in discussions in class. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Nonaka, I. & H. Takeuchi (1995). Knowledge creating company (Oxford); Lecture material; Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on case working and the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Grading: 1–5 Responsible person: Tuija Lämsä. Language of instruction: English. Prerequisites: Courses 721519P Strategic Management and 721554A Strategiz-


Opinto-opas 2011 - 2012

ing Practices. Other information: The number of students is limited. 721560S Team Building Scope: 6 ects Timing: A Objectives: This course is expected to help the learners in appreciating the growing popularity of work teams in organizations. After successful completion of the unit, participants are expected to create, design, change and recommend various approaches in team building – a practical means in experimenting with fellow learners and the course facilitator. Specifically, the learners should at a minimum contrast between various stages of team development, differentiate work groups and work teams, classify types of work teams, describe the characteristics of high-performing work teams and discuss how managers can efficiently and effectively utilise teams for organizational success. Content: This course introduces team building as generic aspect of contemporary work organization. It further discusses diverse aspects, strategies, and stages of team building and puts these into the context of current debates on self-managed teams, project groups, or flexible work arrangements. The course favours a critical and praxis-oriented approach that allows students to develop and train strategies for team building as relevant to their preferences and/or work scenarios. Prerequisites: Leadership and Change and Human Resource Management courses are mandatory as previous studies. Working methods: The course will be

147

taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and team building exercises. In order to gain a comprehensive and in-depth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions. Study materials: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Cummings, T. G. 2008 Handbook of Organization Development, Sage. Francis, D. & Young, D. 1992 Improving Work Groups: A practical manual for team building, Pfeiffer. Hayes, N. 1997 Successful team management, Thomson. Williams, H. 1996 The Essence of Managing Groups and Teams, Prentice Hall. Assessment: Considering the vital importance of building teams within contemporary managerial context, this course places heavy emphasis on real life team building activities. Naturally the following tentative assessment schedule is designed to ensure that the participants gain a solid appreciation for team building activities in class and beyond. Team reflective learning diary 20% {align with Tuckman’s stages} Team in-class TB mind-map = 20% {designing a role play or game highlighting team building aspects} Team in-class TB mind-map facilitation = 20% {executing role play or game} Team TB roles-management report 20% {real life business case report} Team TB seminar series 20% {business style professional 10 minute presentation} Grading: 1-5 Responsible person: John Meewella. Language of instruction: English


148

Other information: The number of students is limited. 721551S Current Issues in Management Laajuus: 6 op Ajoitus: B Tavoite: Opintojakso auttaa opiskelijaa hahmottamaan nykyajan organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti. Luentotapaamisten ja harjoitusten avulla opiskelija pystyy ymmärtämään organisaation ja sen ympäristön vuorovaikutusta. Mitkä ovat ympäristöstä johtuvat epävarmuudet ja miten niihin voidaan varautua? Sisältö: Tänä vuonna modulin tarkoituksena on kehittää puitteita organisaation toimintaympäristön arviointiin. Jaksolla määritellään organisaation ja sen toimintaympäristön välisen suhteen komponentit ja niiden vaikutukset organisaatioon. Jaksolla tarkastellaan kahta suurinta ympäristövaikutinta - informaation tarvetta ja resurssien tarvetta. Miten organisaatiot varautuvat toimintaympäristöstä tuleviin vaikutuksiin? Miten organisaatiot pyrkivät muuttamaan ja valvomaan ympäristönsä elementtejä? Toteutus: Kurssi toteutetaan luento-opetuksena, työpajatyöskentelynä ja ryhmätöinä. Oppimateriaali: Tieteelliset artikkelit ja luentomoniste. Case-materiaali internetistä ja johtamisen ammattijulkaisuista. Suoritustapa: Ryhmätyö (arvioitava) ja kotitentti. Molempien painoarvo 50%. Arviointi: 1 – 5 Vastuuhenkilö: Jukka Ruopsa Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721556S Globalization and International Management

Opinto-opas 2011 - 2012

Scope: 6 ects Timing: B Objectives: Critically reflecting about the current state of the global economic order, the module encourages a new socially and culturally sensitive approach to management – one that combines economic rationality with social, cultural, and regional sustainability. Students will be guided to develop a praxis-oriented approach to the subject matter and to be demonstrated in group presentations and projects. Contents: Emanating from a socio-cultural approach to international management, the module will introduce different conceptualizations of globalization and its impact upon economy, society, regions, and organizations. In particular, the role of human relationships, socio-economic trajectories as well as different values systems and local traditions as constitutive of global international management will be stressed. Sustainability will feature as a pivotal element of contemporary management strategy and practice throughout the module. Prerequisites: Leadership and change and Human resource management courses are mandatory as previous studies. Working methods: The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and group-work. Attendance of lectures is mandatory. Further details will be provided by the module leader during the first session. Study materials: Collection of articles listed/provided by the lecturer; Lecture notes. Assessment: Group presentation and project report carrying 50% weighting each. Grading: 1–5


Opinto-opas 2011 - 2012

Responsible person: N.N. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721554S Business Model Development Scope: 6 ects Timing: C Objectives: This course is expected to prepare the learners in pursuing entrepreneurial pathways of business modelling, business planning and funding applications. At the successful completion of this course, participants should be able to self-assess and recommend suitable business models and illustrate to various stakeholder groups the merits of a chosen business model. Specifically, the learners will be able to design various business models surrounding existing business opportunities, invent new paradigms for emerging future markets and demonstrate their ability to ‘think outside the box’ and in simulated environments, connect with real world entrepreneurial settings. Content: Business model could be described as the totality of how a company selects its customers, defines and differentiates its offerings, defines the tasks it will perform itself and those it will outsource, configures its resources, goes to the market, creates value for customers and captures profits. The main themes of the course are the following: i) mapping the past to understand the current business situation and the critical elements that need to be developed (entrepreneurial story, business analysis, business model and ecosystem visualization, and VC feedback); ii) new model building to

149

develop a new mindset and tools for business building (improved value proposition and business model, opportunity research, value proposition development, design of capability building, business model development, pitch and story); and iii) getting results (implementing the new model and tools, making changes visible, and reflection of the process). Prerequisites: Foundations of Management and Business Opportunity Creation courses are mandatory as previous studies. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, lectures and teamwork. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. In order to gain a comprehensive and in-depth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 70% attendance of sessions. Study materials: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Gunther McGrawth, R. & I. MacMillan (2000). The entrepreneurial mindset: strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Harvard Business School Press). Hisrich, R. D., Peters, M. P. & Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship, 8th edition, McGraw-Hill International Edition. Kuratko, D. F. 2009 Introduction to entrepreneurship, 8th edition, South Eastern. Martin, R. (2009). The design of business: why design thinking is the next competitive advantage (Harvard Business Press). McGrath, R. G. & MacMillan, I. (2000). The entrepreneurial mindset: Strategies for continuously creating op-


150

portunity in an age of uncertainty, Harvard Business School Press. Osterwalder A. & Y. Pigneur: Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers (deluxe version). Timmons, J. A. & Spinelli, S. Jr. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, McGraw-Hill International Edition. Timmons, J. A., Zacharakis, A. & Spinelli, S. (2004). Business Plans That Work: A guide for small business, McGraw-Hill. Weber, A. (2005). Data-driven business models, Thomson. Assessment methods: Assessment tasks will comprise of a range of individual and team based activities aligning course contents with techniques of how to model around the real life business opportunities originally created within organisations on an ad-hoc basis or through idea engineering workshops. Team reflective learning diary 30% • align with creativity-innovation-entrepreneurship: idea engineering through business modelling ... • Team real-company business model presentation 30% • market/communicate new model with convincing arguments, class mini-presentations included above • Team real-company business model report 40% • analyse and recommend new BM or create unique BM Grading: 1-5 Responsible person: John Meewella Language of instruction: English Other information: The number of students is limited.

Opinto-opas 2011 - 2012

721558S Entrepreneurship Theory and Practice Scope: 6 ects Timing: D Objectives: The main objectives are that students know how to analyze entrepreneurship as practice, which creates new economical activity, and develop these practices that would renew economical landscape. Thus, after the course students should understand what kind of economic behaviour entrepreneurship is in the postmodern economy, understand how entrepreneurs and enterprises could be supported and developed in the turbulent markets and to be able to develop a conceptual framework for the purpose of their thesis. Contents: Entrepreneurship is creative activity in which new business is created without knowing precisely what the goal is or what is the initial situation, but still new activity is created.The core to entrepreneurship is creating new opportunities for business and implementing them irrelevantly to the contexts in which they take place. This course gives students an opportunity to develop an awareness of the role of entrepreneurship in the economy and society. The subject is oriented at the study of new venture creation rather than training the student to start and manage a small firm itself. Prerequisites: Foundations of Management and Business Opportunity Creation courses are mandatory as previous studies. Working methods: An introductory lecture. An individual assignment based on student’s proposal. Study materials: Hjorth, D. Rewriting entrepreneurship for a new perspective on organizational creativity. Copenhagen,


Opinto-opas 2011 - 2012

CBS Press; Lerner, J. Boulevard of broken dreams: Why public efforts to boost entrepreneurship and venture capital have failed - and what to do about it; Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Grading: 1–5 Responsible person: Vesa Puhakka Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721559S Yrityksen kasvustrategiat (Venture Growth Strategies) Laajuus: 6 op Ajoitus: D Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat kykenevät analysoimaan ja arvioimaan yritysten kilpailukyvyn luomisessa ja ylläpitämisessä tarvittavia tapoja oppia ja kehittää kyvykkyyksiä epävarmoissa liiketoimintaympäristöissä. Opiskelijat osaavat käyttää erilaisia viitekehyksiä, analyyttisiä menetelmiä ja päätöksentekotyökaluja kasvavien yritysten kehittämisessä. Sisältö: Yrityksen kasvua pidetään yhtenä talouskehityksen keskeisistä tekijöistä ja on tyypillisesti yritysten tavoitelistan kärjessä. Käytännössä yritykset ottavat hetkellisiä kasvupyrähdyksiä mutta eivät kykene ylläpitämään kestävää, kannattavaa kasvuprosessia. Tyypillistä tämä on erityisesti tietointensiivisillä toimialoilla, joissa teknologinen muutos on yksi pääasiallisista kasvun ajureista. Kurssi käsittelee kasvun johtamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita kansainvälisessä toi-

151

mintaympäristössä. Lähestymistapa kasvuun painottaa mahdollisuuden tyyppiä, strategista toimintaa sen toteuttamiseksi ja kontekstuaalisia tekijöitä, dynaamisuutta ja yrityksen kehittymisen episodista luonnetta. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Strategic Management- ja Strategiakäytännöt-kurssi tulee olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista. Toteutustavat: Intensiiviopetus koostuen työpajoista, vierailijaluennoista ja ryhmätöistä. Lähiopetuksessa on 70 % läsnäolovelvoite. Vastuuhenkilö antaa tarkempia tietoja toteutuksesta ensimmäisessä lähitapaamisessa. Oppimateriaali: Flamholtz, E.G. & Y. Randle (2007). Growing pains: transitioning from an Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm, 4th Ed. John Wiley & Sons; Artikkelikokoelma. Suoritustavat: Arviointi perustuu ryhmätyöhön (mukaanlukien esitys) ja yksilötyöhön. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Sari Laari-Salmela Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.


152

6.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) International Business and Management form together the Degree programme in International business and management. International Business as a subject focuses on the practices of international business among internationalizing and growth-oriented companies within high technology, high context, or service oriented (high touch) businesses. There are three core learning themes or threads of International Business: Approaches to international business, The practice of international business, and Building up international businesses. These three threads can be seen at all levels of studies, bachelor’s studies (basic and intermediate courses), master’s studies (advanced courses), and doctoral studies (advanced and doctoral courses). Within these learning threads the objective of the studies in International Business is to provide the students with concepts, theories, frameworks and practical tools to describe, analyse and understand and thereby to work in, lead, manage, and build up businesses that have an international or crosscultural orientation. There is a strong industry and business focus in all the courses offered within International Business. This focus is seen through many visiting lecturers during the courses as well as in the form of case studies and examples coming from internationally active firms. International Business as a subject consists of basic, intermediate and advanced courses. Basic courses provide the students with

Opinto-opas 2011 - 2012

competences to describe and analyse international business settings and situations and capture the core elements of international business. At the intermediate level the course contents are broadened to cover issues of both theoretical and managerial relevance and help the students to analytically approach different phenomena within international business and apply the content in different contextual and managerial settings. Also the first scientific articles are tied to the course requirements. At master’s level the course contents deepen to focus on scientific content of the managerial and theoretical issues relevant in the practice and development of international business. Throughout the studies in International Business, the students learn different working and learning methods, collaboration, as well as analysis, argumentation and reporting. The contents of the courses are developed to support the objectives of the studies. The picture describes the course structure of International Business. Description of the management courses can be found in Chapter 6.5.1. The courses to be completed consist of mandatory and optional courses from which the students build their studies needed for the degree. For students that study International business as the major subject, the mandatory courses are the following: International markets and industries, Cross-cultural business communications, International business operations, Current issues in international business, International business theory, Seminar in international business and Master´s thesis.


Opinto-opas 2011 - 2012

153


154

Opinto-opas 2011 - 2012

Basic studies in International Business 723010P Introduction to international business Scope: 5 ects. Timing: A. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • identify and define the basic concepts and theories used within international business • describe the phenomena important in international business • discuss different analytical models as the basis for international business decision making Contents: The course covers introduction to international business as a disciplinary area and introduces basic concepts, theories and analytical models in international business.The influences of country level differences on international business making of the firms is examined and basic strategies and structures in organizing and managing international businesses are presented. Working methods: 20 hours lectures and 8 hours case-based workshops. Study materials: Hill, C. (2005), International business: Competing in the global marketplace, McGraw – Hill. Assessment methods: Examination. Grading: 1–5. Responsible persons: Tuija Mainela and Sauli Pajari. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723011P Cross-cultural communications Scope: 5 ects.

business

Timing: A. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • recognize different theories of crosscultural communication • identify the cultural differences business communication • describe the effect of cultural differences on business communication Contents: The aim of the course is to introduce students to some of the culturally-bound behavioural patterns they are likely to encounter in dealing with international contacts in their professional life. The course will cover discussions on cultural differences in behaviour patterns and their effect on business practises. Special attention will be paid to corporate communication, such as web pages, flyers and other marketing or companyspecific materials. Finally, selected aspects of internal communication within a multicultural business will be discussed. Working methods: 18 h lectures. Study materials: Selected reading will be given in class. Assessment methods: Examination. Grading: 1–5. Responsible person: Lisa Lena OpasHänninen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723022P International business operations Scope: 5 ects. Timing: B. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • recognize and describe different inter-


Opinto-opas 2011 - 2012

national operation modes compare the foreign operation modes in specific decision making situations • acquire knowledge of strategic and financial planning in the context of SME internationalization Contents: The course introduces the basic international business operation modes.The contents cover exporting and importing, contractual and investment entry modes, e-business as a mode of international operation and some aspects of financing and strategic planning of SME internalization. Working methods: 24 h lectures. Reflective assignment on own learning. Study materials: Welch, L, Benito, G & S Petersen, B. (2007). Foreign Operation Methods. Theory, analysis, strategy. Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham. Additional material will be assigned during the lectures. Assessment methods: Individual written report. Grading: 1-5. Responsible persons: Fan Wang and Marika Sóna. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. •

Intermediate studies in International Business 723020A Seminar / Bachelor’s thesis in International Business Scope: 10 ects. Timing: B-D. Learning Outcomes: After completing this course, the students will be able to: • write, comment and evaluate scientific

155

text critically choose research materials, data, and documents • analyze, interpret, and modify scientific information • discuss and make conclusions based on the gathered information • present (orally) and report (in writing) the implementation and results of the study Contents: During the course, basic requirements for goal-oriented, scientific study and methods of conducting research are introduced together with practical tips on how to write scientific text. Further, students will be introduced to the information gathering in the university library, and will be guided in the use of various data sources. During the course the students practice research, writing, and presentation skills through writing and presenting a research paper on independently chosen IB-related topic. Working Methods: The following working methods are applied: Lectures, information skills training in the library, analysis of a previously written bachelor’s thesis, writing a topic analysis paper, writing a final seminar report, oral presentation of the research report, commenting other student’s research report in the role of an opponent. Study Materials: Ghauri, P. & Groenhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Pearson Education. Additional articles may be provided during the course. Assessment: Assessment is based on activity of participation in the seminar (lectures, final seminars), the final written research report (the scientific quality of •


156

the report), acting as an opponent (capability of providing constructive criticism, in particular), and self-assessment conducted by the students. When the seminar report is published as a Bachelor’s thesis, it must be published in a hard cover format according to the instructions of the Faculty and the student is required to pass a maturity examination. Grading: 1-5. Responsible person: Pia HurmelinnaLaukkanen. Lectures are organized jointly with Management (Tuija Lämsä). Language of Instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723013A Legal issues in international business Scope: 5 ects. Timing: B. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • distinguish and compare different legal systems • analyze and explain the contents of contracts and other legal documents • estimate the relevant information needed in different legal situations Contents: The course offers an insight into the diversity that exists within systems of law, as well as provides an overview of the basic legal issues in doing business in international settings. During the course some conceptual basis of international business law, different legal systems with the emphasis on private international law and legal practicalities of international business transactions will be discussed. Management of legal issues and the role of legal function in a firm are taken as a

Opinto-opas 2011 - 2012

special approach. Areas covered include, e.g. trade (buying, selling and distribution), employment and labour issues, company law, IPR issues and competition law. Working methods: 20 h lectures and exercises. Study materials: August,R.A., Mayer,D. & Bixby, M. (2008). International Business Law – Text, cases and readings. 5th edition. Selected parts of the book. Articles and other material given by the lecturer. Assessment: A literature exam. All exercise assignments need to be passed as a prerequisite. Grading: 1-5. Responsible Teacher: Pia Hurmelinna-Laukkanen. Language of Instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723021A Cross-cultural negotiations Scope: 5 ects. Timing: C. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • prepare for, participate in, and lead cross-cultural and international business negotiations. • apply different theories, tools and information for analyzing and interpreting cross-cultural negotiation situations. • recognize and relate cross-cultural negotiation situations to business strategy and to the cross-cultural and international business context Contents: The contents of the course cover theories and tools how to conduct cultural and technical preparations for cross-cultural negotiations, how to build negotiation strategy and tactics, and how


Opinto-opas 2011 - 2012

the dynamics of cross-cultural negotiations can be analyzed in differing cultural settings. Specific attention is paid to major cultural blocks and their special characteristics regarding negotiations. Working methods: 16 hours lectures. 1 hour negotiation rehearsal to be completed in student groups. Study materials: Ertel, D., & Gordon, M. (2007). The point of the deal: how to negotiate when yes is not enough. Harvard Business School Press. Hendon, D., Hendon, R. & Herbig, P. (1996). Cross-cultural business negotiations. Quorum books. Article collection, and other materials presented during the lectures. Assessment: 50% by exam and 50% by rehearsals and rehearsal report prepared as a team. Grading: 1-5. Responsible person: Anita Juho. Other information: The course requires registration in advance. The number of students is limited. Language of instruction: English. 723027A International project Scope: 5 ects. Timing: A-B. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • solve real life business problems using acquired skills from earlier IB courses • identify the most essential business development issues • use management methods and international strategy concepts in expanding businesses • discover real and relevant solutions for firms in different internalization phases

157

Contents: The aim of the course is to develop practical skills in international business by adapting different theories, frameworks and tools in selected SME´s. Depending on the nature of the assignment, students may indicate how the country and/or industry context influences firm’s international operations, or develop a business plan for organizing some of its international business operations. Students gather, organize, interpret and use information to formulate strategic alternatives for the organization. In their report students show their ability to adapt the theories, tools and frameworks in real life business cases. Working methods: Students will be conducting a real life project work according to a company assignment. Work will be done in groups of four to five students. Students will present both intermediate and their final results by written reports and by an oral case presentation. Study materials: Grant, R. (1998). Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishing. Assessment: Assessment is based both on a pre-examination and a written case report. Grading: 1-5. Responsible person: Lauri Haapanen. Other information: Pre-examination: In order to attend the course student has to pass the pre examination based on the required study material. The course requires registration in advance. The number of students is limited. Language of instruction: English.


158

723029A International organization design Scope: 5 ects. Timing: D. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • identify the main concepts and ideas, as well as tell the evolutionary path of organization theory and design discussion. • describe the critical tasks of an organization. • recognize the role of clear responsibilities, workflow, control, coordination, planning and decision-making in management processes in international contexts. • analyze the functioning and performance of an organization. Identify potential bottlenecks in organization processes, systems and structures hindering effective administration and execution of the strategy. Contents: The course covers the key concepts and essential ideas of organization theory and design. International organization design models, structures, processes and systems are also covered. In addition, themes like organizational culture, values and policies, the role of corporate governance, as well as organizational change and development are discussed. Working methods: 12 hours lectures. Study materials: Daft, R.,L. (2010). Understanding the Theory and Design of Organizations. 10th edition. South-Western, Cengage Learning. Other study material assigned by the lecturer. Assessment: A literature examination. Grading: 1-5. Responsible person: Marjut Uusitalo.

Opinto-opas 2011 - 2012

Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723001A Additional studies in International Business Scope: 5 ects or may vary. Agreed by the Professor of IB. Timing: To be agreed with the Professor of IB. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • through individual work relate and integrate the acquired knowledge to a chosen IB topic Contents: This course may consist of equivalent studies completed in other faculties or universities. Working methods: Agreed with the Professor of IB. Study materials: Agreed with the Professor of IB. Assessment: Individual written report. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Ahokangas. Language of instruction: English. Advanced studies In International Business 723030S Master’s thesis in International Business Scope: 30 ects. Timing: A – D. Learning outcomes: After completing the master´s thesis students will be able to: • analyze and evaluate scientific information, research reports and data regarding their content, focus, methodology and quality • design scientific research topics or


Opinto-opas 2011 - 2012

themes and relate and judge the applicability of the scientific theories and approaches to the selected research topic within international business • integrate different theories and research approaches and methodologies together and carry out a research process independently and thereby develop scientific thinking skills Contents: During the master´s thesis work process students will participate in seminar sessions in which they present and report the status and advancement of their work. In the seminars they will receive guidance and feedback how to proceed in and complete their work. Working methods: Seminar sessions. Students present three reports during the course: 1) Topic analysis report (2-3 pages), 2) Intermediate report (approximately 30 pages) and 3) Manuscript (approximately 80 pages). The works starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed in the kick-off session. Prerequisites: 723020A Seminar in International Business. Study materials: Articles and other materials presented during the sessions. Assessment: Examination by workshop and pair assignment. Grading: 1-5. Responsible persons: Petri Ahokangas and Tuija Mainela. Other information: The course requires registration in advance. The number of students is limited. Language of instruction: English. 721461S International business theory Scope: 6 ects.

159

Timing: A. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • define the key concepts of main international business theories • compare the ideas and assess the value of the theoretical approaches • use international business theories in analysis of international business development of firms Contents: The course introduces theoretical approaches related to internationalization of a firm and decision making in international business. Approaches covered include learning models, network approach, international entrepreneurship view, transaction cost analysis, eclectic theory and resource based view in international business research. Case analyses by students are used to illustrate the applicability of the theoretical approaches in different contexts and cases. Working methods: Lectures 12 h. Case analysis in which students collect various secondary data on a chosen case-firm and write an analytical report on its internationalization utilizing the course lectures and course literature. Study materials: Havila, V., Forsgren, M. & Håkansson, H. (eds) (2002). Critical perspectives on internationalisation. Amsterdam, etc. Pergamon. Article collection. Assessment methods: Individual analytical written report. Grading: 1–5. Responsible person: Tuija Mainela. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.


160

723036S Current issues in International Business Scope: 6 ects. Timing: A-D. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • differentiate topics and discussions of current interest in international business field • associate managerial challenges of doing international business with academic research on them • examine the research settings of studies in relation to their research questions, theories and methods Contents: The course covers a variety of current research topics and managerial issues important in the field of international business. It familiarizes the students with current trends in research and management of international business and thereby provides an opportunity to learn scientific and managerial thinking. Working methods: Seminar attendance and discussions. Study materials: The seminar materials assigned by lecturers. Assessment methods: Students will be assessed based on learning diaries on the seminars. Passing the course will require attendance in six seminars out of eight that are organized over a two-year period. Grading: Fail / Pass. Responsible persons: Petri Ahokangas and Tuija Mainela. Other information: The number of students is limited. Mandatory for students with IB as the major subject. Language of instruction: English.

Opinto-opas 2011 - 2012

723032S Cross-cultural leadership Scope: 6 ects. Timing: B. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • assess, design and integrate crosscultural work groups and teams in internationally or geographically distributed organizations as a team member or as a leader • relate and judge the applicability of different leadership and collaboration theories and approaches to dynamic cross-cultural leadership situations Contents: Students completing the course will have an understanding and capability to utilize the differing leadership theories and apply them in analyzing and assessing differing cross-cultural and international leadership situations. The course addresses specific issues related to cross-cultural leadership; such as communications, collaboration, conflicts, team processes and roles, virtual teams, global and international leadership styles, and combines these themes to practical cross-cultural leadership situations. The students will practice their cross-cultural collaborations and leadership skills in a team work simulation. Working methods: 26 hours lectures and workshops. The course includes a leadership simulation with a multiplayer team game (NoviCraft). Study materials: Moran, R., Harris, P. & Moran, S. (2007). Managing cultural differences. Article collection, and other materials presented during the lectures. Assessment: Examination by workshop and group assignment.


Opinto-opas 2011 - 2012

Grading: 1-5. Responsible person: Petri Ahokangas. Other information: The course requires registration in advance. The number of students is limited. Language of instruction: English. 723035S International Sales Scope: 6 ects. Timing: C – D. Learning Outcomes: After completing this course the students will be able to: • identify and analyze different international sales/selling and sales management tasks, roles, situations, contexts, systems and strategies of internationally active firms • relate and judge the applicability of the theories and approaches to dynamic international sales and selling activities • integrate sales and selling perspective to the strategy and internationalization of firms Contents: Students completing the course will have an understanding of the world of international sales and selling from salesperson’s, the sales manager’s, and the company’s viewpoint. Theories and models explaining international sellers’ and buyers behavior will be used as tools to evaluate and explain sales and selling related behavior and practices in internationally active firms. The course addresses specific issues related to international sales and selling as a practice, how sales and selling is managed in international contexts, what kind of different sales and selling strategies are used by firms, how these strategies can be evaluated, and finally, how e-sales and e-selling can be utilized and evaluated within inter-

161

national business. Working methods: 26 hours lectures and workshops. Study materials: Article collection, other materials presented during the lectures. Assessment: An examination by workshop and pair assignment. Grading: 1-5. Responsible person: Petri Ahokangas. Other information: The course requires registration in advance. The number of students is limited. Language of instruction: English. 723034S International Business Development Scope: 6 ects. Timing: B. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • explain the challenges for supply chain management in an international business context • assess the business decisions related to international logistics by utilizing different theoretical frameworks • recommend and apply appropriate business solutions based on the assessment and theoretical frameworks Contents: The course presents the theories, concepts and techniques of procurement and logistics in international business environment. The course covers specific issues related to international supply chain management; such as outsourcing decision: offshoring, business process outsourcing; coordination and integration, global sourcing and procurement decisions, distribution and transportation and sustainability issues. The special em-


162

phasis will be given to the development of capabilities to analysis business cases of supply chain management questions in selected international settings. Working methods: 26 hours lectures, article analysis and case study workshops. Study materials: Article collection and other materials presented during the lectures. Assessment methods: Individual written assignment and active participation. Grading: 1-5. Responsible person: Ulla Lehtinen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723037S International project business Scope: 6 ects. Timing: C. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • explain the phases in international project • utilize different project management tools • assess constraints and risk in the implementation of project Contents: The course provides an overview of the theory and practice of managing project business in international context. The emphasis is the practical project management skills of multidisciplinary project teams. A study of the project processes, and procedures involved in assuring that projects will satisfy the objectives for which they were undertaken. Discussion covers the various phases of a project life cycle, including initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing the pro-

Opinto-opas 2011 - 2012

ject.The goal is to gain a solid understanding of how to successfully manage each phase of the project life cycle, work within organizational constraints, set goals linked directly to stakeholder needs and utilize proven project management tools to complete projects on time and within budget while meeting specifications. This course consists of an integrated package of seminars, workshops, videos, role plays, case studies, web resources, and class activities designed to immerse participants to the real life situation. Learning environment is designed to encourage high interaction amongst participants and the course facilitator. Working methods: Lectures, exercises and case presentations Study materials: Berkun, S. (2005). The art of project management. O’Reilly Media. Hodgson, D. & Cicmil, S. (2006). Making Projects Critical, Palgrave MacMillan. Materials provided by the lecturer. Assessment: Examination by a case study writing assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Maqsood Sandhu. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 723038S MNEs, JVs, and M&As Scope: 6 ects. Timing: C. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • compare and summarize different multinational enterprise theories • judge the applicability of the theories in dynamic business contexts • explain the major changes in enterprise´s cross border strategies


Opinto-opas 2011 - 2012

using theoretical frameworks conclude the viable strategies taking into account firm-specific and industry-specific boundaries Contents: Students completing the course will have an understanding of the theories explaining the behavior of large and geographically dispersed multinational enterprises (MNEs) which are in mature stages of internationalization. Students will familiarize with the theories and practises of multinational enterprises. Course addresses specific issues related to the influence of the MNEs over the economy, the determinants of MNEs, the extent and patterns of foreign direct investments (FDIs), and the roles of joint ventures (JVs) and mergers & acquisitions (M&As) in expanding of businesses. Working methods: 26 hours lectures and exercises. Students will apply their theoretical knowledge and approaches in an individual course assignment. Study materials: Dunning, J.,H. & Lundan, S.,M. (2008). Multinational enterprises and the global economy, second edition. Edward Elgar Publishing Limited. Additional collection of articles will be provided during the course. Assessment: Examination by an individual course assignment. Grading: 1-5. Responsible person: Lauri Haapanen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.

723039S Special issues in International Business Scope: 6 ects. Timing: To be agreed with the Profes-

163

sor of IB. Learning outcomes: After completing this course students will be able to: • assess the value and relevance of learned theoretical frameworks in solving complicated business issues • rank and make choices between applicable and relevant solutions to specific business problems Contents: The topic or issue selected for the course shall be agreed with the Professor of IB. Working methods: Specific research and reporting assignment agreed with the Professor of IB. Study materials: To be agreed with the Professor of IB. Assessment: Individual examination. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Ahokangas. Language of instruction: English.


164

6.5.3. Kansantaloustiede Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen peruskäsitteet ja talouden keskeiset riippuvuussuhteet. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen teorian ja menetelmien perusteet sekä kykenee tuottamaan tieteellistä tekstiä. Syventävien opintojen jälkeen opiskelija kykenee taloustieteellisten ongelmien analyyttiseen tarkasteluun ja tekemään itsenäistä tutkimusta.

Opinto-opas 2011 - 2012

kilpailu, riski ja informaatio, hyvinvointianalyysi. Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Begg, David et al.: Economics 10th ed., McGraw-Hill, London ss. 1-356 ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Välikoe. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Kansantaloustieteen perusopinnot 721211P Kansantaloustieteen perusteet (Principles of Economics) Laajuus: 10 op, pakollinen kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille Arviointi: 1–5, välikokeiden yhteispistemäärän perusteella. Johdatus mikrotaloustieteeseen (Principles of Microeconomics) Ajoitus: A (1. vuoden syksy). Tavoite: Opiskelijat osaavat käyttää mikrotaloutta kuvaavia käsitteitä sekä tunnistavat niukkuuden ja valintojen merkityksen taloustieteellisessä analyysissä. Opiskelijat tunnistavat markkinoiden toiminnan logiikan voimavarojen kohdennuksessa sekä eri markkinamuodot ja niiden taloudelliset ominaispiirteet. Opiskelijat osaavat riskianalyysin perusteet sekä informaation roolin ja merkityksen taloudellisessa päätöksenteossa. Sisältö: Taloudellisen analyysin perusvälineet, kysyntä, tarjonta ja markkinat, kuluttajan valintatilanne, yrityksen tarjontapäätökset, täydellinen ja epätäydellinen

Johdatus makrotaloustieteeseen (Principles of Macroeconomics) Ajoitus: C (1. vuoden kevät). Tavoite: Opiskelijat osaavat makrotaloutta kuvaavat käsitteet ja kansantalouden tilinpidon perusteet sekä yksinkertaiset mallit, joilla kokonaistalouden toimintaa kuvataan ja arvioidaan. He saavat käsityksen siitä, mitkä tekijät vaikuttavat talouden kasvuun ja suhdannevaihteluihin, sekä siihen, miten finanssipolitiikka vaikuttaa talouden toimintaan. He kykenevät selittämään työ- ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan periaatteet. Sisältö: Hintaindeksit, kansantalouden tilinpito, kokonaiskysyntä, kokonaistarjonta, taloudellinen kasvu, suhdannevaihtelut, finanssipolitiikan vaikutukset, työmarkkinat, rahoitusmarkkinat. Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Begg, David et al.: Economics 10th ed., McGraw-Hill, London ss. 357-716 ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Välikoe.


Opinto-opas 2011 - 2012

Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721210P Liike-elämän kansantaloustiede (Economics for Business) Laajuus: 5 op, kurssi suunnattu sivuaineopiskelijoille Ajoitus: A (1. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää kuinka yritykset, kuluttajat ja julkinen valta vaikuttavat toisiinsa markkinoilla sekä kuinka talous kokonaisuutena toimii. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa taloudellisen ajattelutavan perusperiaatteita. Perusperiaatteiden avulla voidaan tarkastella esim. kuluttajien kulutuspäätösten tekemistä, yritysten tuotantopäätöksiä tai kokonaistalouden käyttäytymistä. Sisältö: Opintojakso käsittelee kansantaloustieteen perusteita soveltaen niitä liike-elämän päätöksentekoon ja strategiseen ajatteluun. Opintojaksossa perehdytään mm. markkinamekanismin toimintaan, kuten hinnanmuodostukseen ja hintojen merkitykseen kansantalouden voimavarojen suuntaamisessa, sekä kuluttajien, yritysten ja julkisen vallan rooliin markkinataloudessa. Toteutustavat: 30h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Begg, D. & Ward, D.: Economics for Business, 3. ed., McGrawHill Education ja muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen tuntiopettaja. Opetuskieli: suomi.

165

Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria (History of Economic Thought) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B (1. tai 2. vuoden syksy). Tavoite: Opiskelija tunnistaa taloustieteen eri osa-alueiden historiaa, sen yhteyden oman aikansa taloudelliseen kehitykseen ja vaikutuksen nykyaikaiseen taloustieteeseen. Sisältö: Taloustiede ennen Adam Smithiä, Adam Smith, Malthus ja Ricardo, klassinen rahateoria, marginalismi, Marshall, yleinen tasapaino, makrotaloustieteen juuret, modernin taloustieteen juuret, taloudellinen ajattelu muissa kulttuureissa. Toteutustavat: 16h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Sandmo, A.: Economics Evolving: A History of Economic Thought, 2011. Princeton University Press. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Dosentti Pekka Sutela. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721115P Raha- ja pankkiteoria (Theory of Money, Banking and Monetary Policy) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B (1. vuoden syksy). Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat analyyttisesti kuvata ja arvioida pankkitoimintaa ja rahamarkkinoita, joilla pankit toimivat asiakkaiden, muiden pankkien ja keskuspankin kanssa. He osaavat myös vertailla toisiinsa rahapolitiikan ta-


166

voitteita, välineitä ja mekanismeja, ja erityisesti rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia rahamarkkinoihin ja reaalitalouteen. Lisäksi opiskelijat kykenevät arvioimaan, selittämään, ja vertailemaan myös tiedotusvälineissä esiintyviä käytännön rahapoliittisia lausuntoja ja toimenpidekuvauksia, sekä raha- ja korkomarkkinoiden toimintaa koskevia uutisia. Sisältö: Rahoitusjärjestelmät; raha ja rahoitus käsitteinä; korkojen määräytyminen; rahoituksen välittyminen; rahapoliittiset instituutiot ja rahoituslaitokset; pankit ja pankkitoiminnan periaatteet; keskuspankin toiminta, rahapolitiikan välineet, tavoitteet, ja vaikutukset; Euro-alueen rahoitusjärjestelmä; EKP:n ja USA:n keskuspankin rahapolitiikka; rahapolitiikan ja kokonaiskysynnän ja -tarjonnan välinen yhteys. Toteutustavat: 30 tuntia luentoja (tarvittaessa englanniksi), ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun opetusmateriaaliin. Oppimateriaali: Mishkin, F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9. painos (2010) tai 8. paninos (2007), Pearson-Addison Wesley; Howells, P. & K. Bain; The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4. painos, Prentice Hall, 2008; molemmat soveltuvin osin + muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu (luennot + kirjat + muu (artikkeli)materiaali) Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: Englanniksi tarvittaessa, muuten suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Opinto-opas 2011 - 2012

721217P Julkinen talous (Public Sector Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (1. tai 2. vuoden kevät). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata markkinatalouden toimintaan liittyvät markkinahäiriöt ja julkisen sektorin roolin niiden korjaamisessa. Lisäksi hän osaa eritellä julkisten menojen ja tulojen määräytymisen taustatekijöitä sekä arvioida verotuksen tulonjako- ja kannustinvaikutuksia. Sisältö: Julkisen sektorin ja sen tehtävien kuvailu, markkinoiden tehokkuus ja epäonnistuminen, tehokkuus ja oikeudenmukaisuus, julkisen sektorin rooli markkinoiden ohjaajana, verotukseen liittyvät peruskysymykset kuten kohtaanto ja optimaalisuus. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Luentojen mahdollisesta järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin. Oppimateriaali: Tuomala, M. (2009): Julkistalous; Stiglitz, J. (2000): Economics of the Public Sector (3rd ed.). Suoritustavat: Luento- ja /tai kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet (Principles of Environmental Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa sanallisesti ja kuvioiden avulla esittää luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskei-


Opinto-opas 2011 - 2012

simmät teemat. Sisältö: Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen ongelmat, taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen riittävyyden ristiriita, päästöjen vähentämisen ohjauskeinot sekä markkinattomien luonnonvarojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisongelmat. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Tietenberg, T. (2004): Environmental Economics and Policy (4th ed.); Paavola, J. (1996): Ympäristötalouden perusteet. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Artti Juutinen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721237P Kaupunki- ja aluetalous (Urban and Regional Economics and Policy) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (1. vuoden kevät). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan mikrotason toimijoiden päätösten vaikutuksia makrotasolla liittyen kaupunkien ja alueiden taloudellisiin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää sekä uusklassisen että endogeenisen kasvuteorian keskeiset näkemykset alueiden taloudellisen kasvun lähteistä ja arvioimaan niiden perusteella alueellisten kasvuerojen syitä. Opintojakso opettaa opiskelijat analysoimaan sekä klassisten että uudempien sijaintiteorioiden avulla yritysten sijoittumispäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijat

167

osaavat myös selittää kansallisen ja EU:n aluepolitiikan keskeiset tavoitteet. Sisältö: Kaupunkitaloustiede esittelee klassisten sijaintoteorioiden avulla kaupunkien syntymiseen, kasvuun ja erilaistumiseen johtavia tekijöitä. Alueiden taloudellisessa kehityksen analyysissä perehdytään kasvuteorioiden keskeisiin piirteisiin ja uusimpaan aluetaloustieteen tutkimukseen. Teknologian leviäminen yritysten ja alueiden välillä, yritystoiminnan maantieteellinen keskittyminen, yritystoiminnan alueelliset kerrannaisvaikutukset ja alueellisten työmarkkinoiden toiminta ja alueiden välinen muuttoliike ovat niin ikään tarkastelun kohteena. Aluepolitiikan osalta tarkastelun kohteena ovat kansallisen ja EU:n aluepolitiikan keskeiset tavoitteet. Toteutustavat: 18 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: McCann, P.: Urban and Regional Economics. New York: Oxford University Press. 2001. Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell. 2000. (soveltuvin osin). Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu ja vapaaehtoinen kotiessee tentin osasuorituksena. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: KTT Jaakko Simonen, tutkijatohtori, Suomen Akatemia. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja (Additional Basic Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan Ajoitus: Vapaa Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihte-


168

leva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Kansantaloustieteen aineopinnot 721230A Kansantaloustieteen seminaari (Seminar in Economics) Laajuus: 10 op. Ajoitus: A-D (3. vuoden syksy ja kevät). Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa, kommentoida ja arvioida tieteellistä tekstiä ja osoittaa ymmärtävänsä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvän ajattelutavan perusperiaatteet kirjoittamalla 2 omaa seminaariraporttia itsenäisesti, ja pystymällä opponenttina argumentoimaan tieteellisestä kirjoittamisesta annettujen ohjeiden pohjalta toisten tekemiä raportteja Sisältö: Perehdyttää opiskelijat taloustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin perusteisiin. Työskentely harjaannuttaa itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön kansantaloustieteen eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään yksi alkuraportti ja yksi loppuraportti (kandidaatintutkielma) valitusta rajatusta tutkimusaiheesta, sekä opponoidaan yksi alku- ja yksi loppuraportti. Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä.Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tie-

Opinto-opas 2011 - 2012

teellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Toteutustavat: Mikäli mahdollista, seminaariin osallistujat jaetaan tarvittaessa mikro- ja makrotalouden aiheisiin keskittyviin ryhmiin. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo syysja kevätlukukauden istunnoissa, sekä alkuraportin ja kandidaatin tutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatin tutkielmaan liittyen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Kokonaisarvosanaan vaikuttaa aktiivisuus seminaarityöskentelyssä. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa kansantaloustieteen 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM -tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön); tai 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön). Lisätiedot 2: Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: suomi.


Opinto-opas 2011 - 2012

721215A Makrotaloustieteen perusteet (Intermediate Macroeconomics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat tunnistavat erityisesti kokonaistaloudelliset käsitteet ja muuttujat, ja tuntevat niiden mittaamisjärjestelmät perusteellisesti. He osaavat rakentaa moderneihin mikrotalousteoreettisiin lähestymistapoihin perustuvia yksinkertaisia makrotaloudellisia malleja, joita voidaan käyttää talouspolitiikkatoimenpiteiden arviointiin eri markkinoita koskien. Opiskelijat osaavat kriittisesti keskustella myös kokonaistaloudellisten mallien sisältämistä puutteista ja vajavaisuuksista viimeaikaisten kokonaistaloudellisten tapahtumien ja erityisesti rahoitusmarkkinoilta tulevien häiriöiden tarkastelussa, ja osaavat suhtautua rakentavan kriittisesti kokonaistaloudellisten ennustemallien toimivuuteen taloudellisia kriisejä edeltävinä aikoina, niiden aikana, ja kriisien jälkeen. Sisältö: Opintojakso perehdyttää makrotaloustieteen perusteisiin mikrotaloustieteellisen optimointikäyttäytymisen pohjalta. Käsiteltäviä aiheita ovat kokonaistalouden mittausjärjestelmät, suhdannevaihteluiden mittaaminen, kuluttajien ja yritysten optimointikäyttäytymiseen perustuvat makromallit, taloudellinen kasvu, tulonjako, säästäminen, investoinnit ja julkinen vaje makrotasolla, luottomarkkinoiden epätäydellisyys, raha ja suhdannevaihtelut, uuskeynesiläinen lähestymistapa, inflaatio ja pankkitoiminta, työttömyys ja keskuspankin sitoutuneisuus. Toteutustavat: 36 tuntia luentoja, 15 tuntia harjoituksia ja omakohtainen pe-

169

rehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden kurssin suorittamista ennen tätä kurssia. Oppimateriaali: Pääasiallinen oppikirja: Williamson, Stephen, D. D.: Macroeconomics, 4. painos, Pearson/Prentice Hall, 2011; Täydentäviä teoksia: Blanchard, O.: Macroeconomics, 4. painos, Pearson/ Prentice Hall, 2006; Burda, M. ja C. Wyplosz: Macroeconomics. A European Text. 4. painos. Oxford University Press 2005. Lisäksi tenttiin vaadittava muu (artikkeli) materiaali ilmoitetaan luennoilla. Soveltuva materiaali em. kirjoista kerrotaan tarkemmin luentojen yhteydessä Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.(luennot + harjoitukset + muu (artikkeli)materiaali). Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721216A Mikrotaloustieteen perusteet (Intermediate Microeconomics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B (2. vuoden syksy). Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kuluttajien ja yritysten tavoitteellisen toiminnan keskeiset ominaispiirteet sekä osaa soveltaa niitä annetuissa päätöksentekotilanteissa. Opiskelija osaa tulkita ja laskea intertemporaalisen valinnan tuleman. Opiskelija tunnistaa eri markkinatyypit ja niiden ominaispiirteiden merkityksen päätöksenteolle. Opiskelija osaa käyttää hyvinvoinnin taloustieteen työkaluja. Opiskelija tunnistaa epävarmuuden mallinnuk-


170

sen ja roolin päätöksenteossa. Sisältö: Opintojaksossa esitellään mikrotaloustieteen peruskäsitteet ja perehdytään rationaaliseen taloudelliseen toimintaan erilaisissa markkina- ja päätöksentekotilanteissa. Kurssilla käydään läpi sekä kuluttajan teoriaa, eli esitellään ne välineet, joilla voidaan analysoida kuluttajien käyttäytymistä erilaisissa päätöksentekotilanteissa, että yrityksen teoriaa, eli annetaan näkemys yritysten toiminnasta markkinoilla erilaisten kilpailuolosuhteiden vallitessa. Myös riskin ja epävarmuuden huomioimista päätöksenteossa käsitellään. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, uusin painos; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Riikka Nuutilainen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721220A Matemaattinen taloustiede (Mathematical Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A (2. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kansantaloustieteen aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa tarpeellisia matemaattisia menetelmiä. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään lineaarialgebraa, differentiaali- ja integraalilaskentaa, matemaattista optimointia sekä dynaamista analyysia. Opintojakso edellyttää Matematiikan perusteet taloustie-

Opinto-opas 2011 - 2012

teilijöille I:n ja II:n oppisisällön hallintaa. Toteutustavat: 30 h luentoja, 20 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4. painos, McGraw-Hill. New York, NY, 2005. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Matti Koivuranta. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721247A Kilpailuanalyysi (Analysis of competition) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D (2. vuoden kevät). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa sekä verbaalisesti että kuvioiden avulla osoittaa kuinka kilpailullisten markkinoiden, oligopolististen markkinoiden ja monopolimarkkinoiden toiminta poikkeaa toisistaan. Opiskelija osaa käyttää peliteorian periaatteita kuvatessaan talouden toimijoiden strategisia valintoja sekä osaa arvioida hinta- ja määräpohjaisen kilpailun vaikutusta markkinoiden tasapainoon ja kokonaishyvinvointiin. Sisältö: Opintojakso perehdyttää epätäydellisen kilpailun eri malleihin ja analyysimenetelmiin. Aiheina ovat mm. kartellit, hintadiskriminaatio, tuotedifferointi, peliteorian perusteet, strateginen käyttäytyminen sekä tutkimus- ja kehitystyö. Toteutustavat: 24 h luentoja, luennoilla ilmoitettavat kotitehtävät ja itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden


Opinto-opas 2011 - 2012

suorittamista ennen tätä kurssia. Oppimateriaali: L.M.B. Cabral, Introduction to Industrial Organization. MIT Press. 2000. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen. Opetuskieli: englanti/suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721218A Kansainvälisen kaupan perusteet (Principles of International Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija osaa selittää kansainvälisen kaupan vaikutukset talouteen. Lisäksi opiskelija osaa analysoida eri kauppapolitiikan keinojen vaikutukset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kansainvälisen kaupan vaikutukset talouteen. Lisäksi hän pystyy vertailemaan eri kauppapolitiikan välineitä ja niiden hyvinvointivaikutuksia. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen kaupan teorian peruskäsitteet ja niiden sovelluksia. Kurssilla esitellään kansainvälisen kaupan perinteisiä teoriamalleja ja uudempaan kansainvälisen kaupan kirjallisuuteen liittyviä epätäydellisen kilpailun ja strategisen käyttäytymisen malleja, Myös kauppapolitiikkaan ja globalisaatioon liittyviä aihealueita käsitellään. Toteutustavat: 30 h luentoja, luennoilla 12 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Feenstra, R. ja A.M. Taylor (2011): International Economics, 2. painos, Krugman, P. & M. Obstfeld, (2009):

171

International Economics: Theory and Policy, 8. painos, Pearson/AddisonWesley; muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Marko Korhonen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721248A/721334S Ympäristö- ja luonnonvaratalous (Environmental and Resource Economics) Laajuus: 5 op/6 op. Ajoitus: A (3. vuoden syksy). Tavoite: Opiskelija osaa graafisesti ja matemaattisesti esittää saastumisen yhteiskunnallisesti optimaalisen tason ja määritellä saastumisen säätelyn keskeisten ohjauskeinojen tehokkuusehdot. Hän kykenee käyttämään ympäristöhyötyjen tärkeimpiä rahamääräisiä arvottamismenetelmiä sekä selittämään empiirisesti ympäristöhyödykkeiden kysyntää. Lisäksi opiskelija osaa käyttää luonnonvarojen optimaalista käyttöä kuvaavia matemaattisia malleja ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Sisältö: Ympäristötaloudesta käsitellään yhteiskunnallisesti optimaalista saastetasoa, saastumisen hallinnollista säätelyä, päästöveroja, markkinoitavia päästölupia, ympäristöhyödykkeiden kysyntää, hedonisten hintojen menetelmää, matkakustannusmenetelmää, ehdollisen arvottamisen menetelmää ja valintakoemenetelmää. Luonnonvaratalouden osalta aiheena ovat uusiutumattomien luonnonvarojen tehokas käyttö yli ajan eli Hotellingin sääntö, kalastuksen ”open access” -ongelma, metsien kiertoaikamallit ja metsien suojelun


172

talous. Toteutustavat: 24 h luentoja ja 12 h harjoituksia. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso edellyttää Kansantaloustieteen perusteet- ja Matemaattinen taloustiede -opintojaksojen sisällön hallintaa. Oppimateriaali: Kolstad, C.D. (2000): Environmental Economics; Hartwick & Olewiler (1998): The Economics of Natural Resources Use (2nd ed.). (Vaadittavat osat kirjoista sekä muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.); Lisäkysymykset: Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007): Environmental Economics in Theory and Practice (2nd ed.) (Vaadittavat osat kirjasta sekä muu materiaali sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.). Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustehtävät. Kurssin voi sisällyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää kurssin syventäviin opintoihin, tulee hänen tehdä erillinen harjoitustyö ja vastata tentissä lisäkysymyksiin. Harjoitustyön sisältö sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Artti Juutinen. Lisätiedot: Harjoituksiin osallistuttava vähintään 75 %:sti. Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: suomi. 721242A Työn taloustiede (Labour Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B-C. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työn tarjontaan ja

Opinto-opas 2011 - 2012

kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä kilpailevilla että epätäydellisesti kilpailevilla työmarkkinoilla. Opiskelija osaa myös selittää työttömyyden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä eritellä työttömyyteen vaikuttavia politiikkakeinoja. Sisältö: Yksilöiden ja kotitalouksien työn tarjonta, yritysten työn kysyntään, ammattiliittojen rooli työmarkkinoilla sekä kansantalouksien rakenteiden merkitys työmarkkinoilla. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Borjas, G.: Labor Economics, McGraw‑Hill, 2010, 5. ed.; Euroopan rakenteelliset jäykkyydet, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/4. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Tapani Kovalainen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721245A Taloudellinen kehitys (Development Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B (3. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tunnistavat kansantalouksien taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat (mm. väestörakenteeseen, koulutusjärjestelmiin ja kokonaistuotantoon sekä taloudelliseen kasvuun liittyvät) tekijät ja osaavat yhdistää niiden merkityksen eri kansantalouksien eriasteiseen kehittymiseen. Opiskelijat tuntevat taloudellisen kehityksen teoreettiset perusmallit ja niiden avulla saatujen empiiristen tulosten tärkeimmät indikaatiot taloudellista kehitystä koskevien mallien jatkokehittelylle muuttuvassa globaalissa taloudessa. Tältä pohjalta he osaavat


Opinto-opas 2011 - 2012

ottaa kantaa mm. kehittyviä ja kehitysmaita koskevien kehitysapu- ja talouspoliittisten ohjelmien perusteluihin, sisältöihin ja odotettuihin tuloksiin sekä suhteessa taloudellisen kehityksen teorioihin että aikaisempiin empiirisiin tuloksiin. Sisältö: Opintojakso perehdyttää taloudellisen kehityksen empiiriseen aineistoon ja sen teoriaan. Kiinnostuksen kohteina ovat mm. maailman valtioiden välinen epätasainen tulonjako, köyhyys, väestön kasvu, muuttoliike ja talouspolitiikan vaikutukset taloudelliseen kehitykseen. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Todaro, M.P & S.C. Smith: Economic Development. 10. painos, Addison Wesley, 2008. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede (Economics and Management of Intellectual Property) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee taloustieteen välineet, joilla voi arvioida immateriaalioikeuksien strategista merkitystä liikkeenjohdolle, niiden vaikutuksia innovaatiotoiminnan kannustimiin ja hyvinvointiin. Sisältö: Aihetta lähestytään lähinnä taloustieteen ja teknologiapolitiikan näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. patentit ja tekijänoikeudet, niiden laajuus ja kesto, innovaatioiden suojausstrategiat sekä immateriaalioikeuksien ja kilpailupo-

173

litiikan suhde. Kurssilla käsitellään myös immateriaalioikeuksia digitaalitaloudessa ja verkostotoimialoilla. Toteutustavat: 12 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Scotchmer, S. Innovation and Incentives, MIT Press 2004. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Dosentti Tuomas Takalo. Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan Ajoitus: Vapaa Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Kansantaloustieteen syventävät opinnot 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Economics) Laajuus: 30 op. Ajoitus: 4.–5. vuosikurssi. Tavoite: Opiskelija osaa tieteellisen ajattelutavan, tutkimusmenetelmät, tutkielmansa aihepiirin ja tutkimusalueensa kirjallisuuden sekä pystyy tieteelliseen viestintään.


174

Sisältö: Alkuraportti, loppuraportti, kypsyysnäyte, opponointi sekä aktiivinen seminaarityöskentely. Toteutustavat: Kaksi esitystä ja alkuraportin opponointi tutkielmaseminaarissa. Oppimateriaali: Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. Kirja on tarkoitettu pääasiassa jatko-opiskelijoille, mutta siinä on hyödyllistä materiaalia myös taloustieteen tutkielman tekijälle. Suoritustavat: Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkielman kirjoittaminen ja kypsyysnäyte. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Lisätiedot Aiheen valinta: Tutkielman aiheesta tulee keskustella kansantaloustieteen professoreiden tai muiden tutkijoiden kanssa. Aihe on sovittava vastuuprofessoreiden kanssa jo edellisen kevätlukukauden lopussa. Alkuraportti: Esityksen kesto on n. 20–30 minuuttia. Esityksessä tulee olla selvillä rajattu tutkimusongelma, aiheen teoreettista pohdiskelua sekä selvyys mahdollisen empiirisen tutkimusosan aineiston keräämisestä ja tutkimusmetodeista. Samoin on esitettävä alustava tutkielman sisällysluettelo ja alkuraportissa käytetty lähdemateriaali. Loppuraportti: Esityksen kesto on n. 30–40 minuuttia. Se sisältää lopulliset tutkimustulokset sekä alkuraportin esityksessä ehdotetut korjaukset ja lisäykset. Loppuraportti on esityskelpoinen, kun teoria ja tutkimustulokset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Loppuraportin esityksen jälkeen raportti viimeistellään seminaarissa tulleiden korjausehdotusten mukaan. Kirjallisten raporttien toimittaminen:

Opinto-opas 2011 - 2012

Alku- ja loppuraporttien esityksiä varten on toimitettava paperikopiot professoreille ja mahdollisille muille ohjaajille. Seminaarin Optima-työtilaan ladataan kopio pdf-tiedostona. Kirjalliset raportit on toimitettava seitsemän päivää ennen tilaisuutta. Lisätiedot 2: Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: suomi. 721310S Makrotaloudellinen analyysi (Macroeconomic Analysis) Laajuus: 6 op Ajoitus: A-B. (4. vuoden syksy) Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa moderneja makrotaloustieteen malleja kokonaistaloudellisessa analyysissa. Opiskelija tuntee aineopintotason kurssia täsmällisemmin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kokonaistaloudellisen analyysin uusimmat lähestymistavat, ja osaa käyttää teoreettisia malleja myös empiirisessä analyysissa. Kurssilla opittavat menetelmät ja ajattelutavat ovat hyödyllisiä myös toisilla taloustieteen osa-alueilla. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet tehdä teoreettinen/empiirinen opinnäytetyö. Sisältö: Kahden periodin mallit, johdatus dynaamiseen ohjelmointiin, neoklassinen kasvuteoria, reaalisten suhdannevaihteluiden teoria, etsintäteoria. Toteutustavat: 40 h luentoja, 18 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin. Oppimateriaali: Puhakka, M.: Lecture Notes on Two-Period Models in Macroeconomics, Helsingin yliopisto. Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 78:1998 (viimeisin versio saatavissa netistä kurssin aikana); Minford, P. & D. Peel: Advanced Macroeconomics. A Primer.


Opinto-opas 2011 - 2012

Edward Elgar 2002; Sørensen, P. B & H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw-Hill, 2005, Romer, D.: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, uusin painos + muu kurssin aikana jaettava artikkeli- ym. materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721320S Mikrotaloudellinen analyysi (Microeconomic analysis) Laajuus: 6 op. Ajoitus: C-D (3. vuoden kevät). Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muotoilla ja ratkaista kotitalouden ja yrityksen tavoitteelliseen toimintaan liittyviä optimointimalleja. Opiskelija osaa tulkita yleisen tasapainon tuloksia. Opiskelija osaa perustella ja tulkita epävarmuuden vaikutuksia päätöksentekoon. Opiskelija osaa käyttää hyvinvoinnin taloustieteen työkaluja. Opiskelija osaa muotoilla ja tulkita strategisen käyttäytymisen perusmallit. Sisältö: Käsitellään mikroteorian keskeisiä tuloksia syventäen aineopintojen mikrotalousteorian perusteita. Yleinen tasapainoteoria käsitellään täsmällisemmin kuin edeltävässä jaksossa. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Toteutustavat: 40 h luentoja, 18 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Cowell, F. (2006): Microeconomics. Principles and Analysis ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuus-

175

kuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721317S Kansainvälinen talous (International Economics) Laajuus: 6 op. Ajoitus: C-D. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouteen sekä raha- ja finanssipolitiikan vaikutukset avoimessa taloudessa. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen rahatalouden teoriaa. Kurssilla keskitytään maksutaseteoriaan ja rahapolitiikkaan sekä niiden sovelluksiin kansainvälisen talouden ongelmien tarkastelussa. Lisäksi kurssilla perehdytään valuuttakurssimuutosten vaikutuksiin taloudessa. Toteutustavat: 24 tuntia luentoja, 8 tuntia harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Obstfeld, M., Rogoff, K. Foundations of International Macroeconomics (soveltuvin osin). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja/tai kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Marko Korhonen Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721337S Finanssipolitiikka (Fiscal Policy) Laajuus: 6 op. Ajoitus: Ks. tenttilista. Tavoite: Opiskelija tuntee finanssipolitiikan perusteet ja osaa selvittää kansanta-


176

louden finanssipoliittiset ongelmat. Sisältö: Finanssipolitiikka, verotuksen vaikutukset, kasvupolitiikka. Toteutustavat: Toteutetaan kirjallisuuskuulusteluna. Oppimateriaali: Benassy-Quere, A., B. Coeure, P. Jacquet & J. Pisani-Ferry: Economic Policy. Theory and Practice. Oxford University Press 2010. Luvut 1-3 ja 6-8. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi (Advanced Analysis of competition) Laajuus: 6 op. Ajoitus: Ks. tenttilista. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida epätäydellisen kilpailun markkinoita hyödyntäen mm. peliteoriaa. Opiskelija ymmärtää ja kykenee huomioimaan sekä epälineaarisen hinnoittelun erityispiirteitä todellisissa päätöksentekotilanteissa että epäsymmetrisen informaation roolin optimaalisia sopimuksia muodostettaessa. Sisältö: Opintojakson alussa käydään läpi ei-kooperatiivisen peliteorian alkeita, joiden avulla myöhemmin analysoidaan yritysten käyttäytymistä. Opintojaksolla käydään läpi mm. oligopolistista kilpailua, sanatonta yhteistyötä, markkinoille tulon roolia, R&D-kilpailua, tuotteiden laadun yhteensopivuuden ja standardien merkitystä. Lisäksi tarkastellaan epälineaarista hinnoittelua ja optimaalisia sopimuksia epäsymmetrisen informaation tilanteissa. Toteutustavat: Omakohtainen perehty-

Opinto-opas 2011 - 2012

minen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Shy, Oz: Industrial Organization. Theory and Applications. MIT Press. 1995; muu mahdollisesti ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen. Opetuskieli: englanti/suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721339S Ekonometrian tilastolliset perusteet (Statistical Foundations of Econometrics) Laajuus: 6 op. Ajoitus: Ilmoitetaan myöhemmin. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa tilastollisia malleja taloudellisia ilmiöitä koskevien päätelmien tekemisessä. Vaikka ekonometrisessa päättelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin muussa tilastollisessa päättelyssä, liittyy taloudellisiin ilmiöihin ja taloustieteelliseen ajattelutapaan eräitä erikoispiirteitä, jotka eroavat muista tilastotieteen sovellusalueista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää lineaarisen regressiomallin lisäksi epälineaarista regressiota ja yleistettyä momenttimenetelmää sekä osaa soveltaa instrumenttimuuttujia estimoinnissa. Opiskelija osaa myöskin tutkia lineaariseen malliin liittyvien oletusten voimassaoloa ja sopeuttaa päättelyä tutkittavan ilmiön erikoispiirteiden mukaan. Sisältö: Kurssin alussa esitellään monen muuttujan lineaarista regressiomallia ja siihen liittyvää asymptoottista teoriaa sekä mallin parametreja koskevien rajoitusten ja rakennemuutosten testaamista. Kurssilla käsitellään instrumenttimuuttujien käyttöä estimoinnissa ja estimoin-


Opinto-opas 2011 - 2012

tia silloin, kun mittausvirheitä esiintyy muuttujien mitatuissa arvoissa. Lineaarisen regressiomallin lisäksi käsitellään epälineaarista regressiota ja yleistettyä momenttimenetelmää. Kurssilla tutustutaan päättelyyn heteroskedastisuuden ja autokorreloituneiden virheiden tapauksissa. Kurssi sisältää aikasarja-analyysin ja paneeliaineistojen analyysin perusteet. Aikasarja-analyysin yhteydessä käsitellään kointegraatiota ja autoregressiivistä ehdollista heteroskedastisuutta. Toteutustavat: Kurssiin kuuluu luentojen lisäksi osittain pakolliset laskuharjoitukset, joissa opiskelijat esittävät ratkaisujaan etukäteen annettuihin lasku- ja tietokonetehtäviin. Esitiedot: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 ja 2, Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Oppimateriaali: William H. Greene: Econometric Analysis (Prentice Hall) Suoritustavat: Tentti Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Jussi Klemelä Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721336S Erikoisaihe Laajuus: Laajuuden mukaan Ajoitus: Vapaa Suoritustavat: 24 h luentoja ja/tai omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja/tai laaja essee (n. 20 sivua). Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.

177

721342S Peliteorian perusteet (Game Theory) Laajuus: 6 op. Ajoitus: Ilmoitetaan myöhemmin. Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012. Tavoite: Opintojakso perehdyttää lähes kaikilla taloustieteen osa-alueilla tärkeän peliteorian perusteisiin. Sisältö: Kurssilla käsitellään peruskäsitteet, strategisen pelin muodot, dominoidut strategiat, Nash tasapaino, sekastrategiat, pelin ekstensiivinen muoto, alipelitäydellisyys, toistetut pelit ja vajaan informaation pelit. Ennen tämän jakson suorittamista opiskelijalle suositellaan mikrotaloudellisen analyysin kurssia. Toteutustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: VTT Marja-Liisa Halko. Opetuskieli: suomi


178

Opinto-opas 2011 - 2012

6.5.4 Laskentatoimi

Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Laskentatoimen perusopinnot

721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (Financial Statement and Tax Planning) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C-D. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan Suomen yritysverotuksen pääkohdat ja osaa soveltaa oppimaansa osana tilinpäätössuunnittelua. Lisäksi harjoitustyön suoritettuaan opiskelija osaa laatia pienimuotoisen tilinpäätöksen. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään erilaisia yrityksen tilinpäätöstilanteita, kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittamista, esitetään keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä tarkastellaan tilinpäätössuunnittelua prosessina. Kurssiin sisältyy kirjanpitokäytäntöön ja tilinpäätössuunnitteluun orientoiva harjoitustyö. Toteutustavat: 20 h harjoitustyön ohjausta mikroluokkatyöskentelynä, 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Leppiniemi & Walden: Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Weilin & Göös, (uusin painos); Tomperi, S. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOYpro Oy. (Uusin painos, soveltuvin osin). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta (Bookkeeping and Financial Reporting) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A-B. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta osan sisältöön kuuluu tulojen ja menojen jaksottaminen, poistot, verojaksotukset, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset. Lisäksi käsitellään omaisuus- ja pääomaerien arvostamista sekä tilinpäätöksen eri eriä ja tilinpäätöstaulukon käyttöä. Toteutustavat: 30 h luentoja, 60 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Opetuskieli: suomi.


Opinto-opas 2011 - 2012

721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen peruskäsitteet sekä osaa käyttää kannattavuusja kustannuslaskennan keskeisiä menetelmiä kuten katetuottolaskentaa, kustannuspaikka- ja kaksivaiheista suoritekohtaista laskentaa (lisäys ja jakolaskenta), sekä toimintolaskentaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa myös perustella, mitä kustannuksia tulisi kulloinkin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa kustannuspohjaisen hinnoittelun eri menetelmät sekä pystyy käyttämään investointilaskennan perusmenetelmiä erityisesti johdon päätöksenteon näkökulmasta. Sisältö: Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannusja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat. Toteutustavat: Yht. 40h luentoja ja harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Drury, C.: Management and cost accounting, 7th ed. Cengage Learning EMEA. Chapters 1-13 (in 7th edition pages 5-317); Supplementary material in Finnish: Vehmanen P. & Koskinen K.: Tehokas kustannushallinta. WSOY, Ekonomia -sarja 1997 Chapters 1-2, 4-7, 9. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5.

179

Vastuuhenkilö: Johdon laskentatoimen professori. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721180P Tilinpäätösanalyysi (Financial Statement Analysis) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C-D. Esitietovaatimus: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kurssi 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta. Oppimistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti analysoida tilinpäätösaineiston avulla yrityksen toimintaedellytyksiä, tulkita saamiaan tuloksia ja raportoida saamansa tulokset yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Sisältö: Kurssilla opitaan tekemään tilinpäätösanalyysejä ja investointisuunnitelmia sekä laatimaan niiden perusteella yrityksen taloudellista tilaa kuvaavia raportteja. ATK-luokkaopetuksen avulla opitaan itsenäisesti käyttämään yritysanalyysiohjelmaa, jolla laaditaan vaativa harjoitustyö. Toteutustavat: 10 h luentoja, 15 h ATKluokkaopetusta, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kallunki, J-P. & Lantto, A-M. & Sahlström, P. (2008 tai uud.). Tilinpäätösanalyysi IFRS- maailmassa. Economica, Helsinki: Talentum. Yritystutkimus-neuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus, Helsinki 2005. Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: NN Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.


180

Laskentatoimen aineopinnot 721156A Laskentatoimen seminaari (Seminar in Accounting) Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Laajuus: 10 ects Ajoitus: A-B. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida tieteellistä tekstiä sekä valita kriittisesti tutkimusmateriaalia ja –aineistoja. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös analysoida, tulkita ja muotoilla uudelleen tieteellistä tietoa sekä tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa raportoida tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset kirjallisesti sekä esittää ne suullisesti. Sisältö: Opintojaksolla laaditaan kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Toteutustavat: Seminaarityöskentely. Oppimateriaali: Luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Hyväksytty kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma, osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtynei-

Opinto-opas 2011 - 2012

syyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Seppo Eriksson. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa laskentatoimen 35 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena tai on maisteritason erillisvalinnassa hyväksytty opiskelija, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ilmoittautua WebOodissa), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Lisätiedot 2: Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: suomi 721170A Financial Analysis and Firm Valuation Scope: 5 op Timing: A. Objectives: After this course student can calculate different financial ratios and describe what these ratios tell about financial performance and -situation of the firm, student can prepare a business analysis for the firm, student can calculate free cash flow to the firm, student can apply dividend discount, free cash flow -and ab-


Opinto-opas 2011 - 2012

normal earnings valuation model to determine the value of the firm. Finally, student can calculate different valuation multiples and explain what these multiples mean and how they can be applied in the firm valuation. Moreover, after the course the student can interpret financial reports prepared according to International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), and will be able to analyze the IFRS financial reports. Contents: Sources of financial information including financial statements, financial ratios, analysts’ earnings forecasts and industry-level information. Different tools for analyzing financial information, problems in analyzing financial information, and the use of financial information in firm valuation. Purpose of the IFRS financial statements. Information content of important IFRS/IAS standards. Working methods: 50 h lectures, and 8 × 2 h exercises. Study materials: Peter D. Easton, Mary Lea McAnally, Patricia Fairfield, Xiao-Jun Zhang and Robert Halsey (2009). Financial Statement Analysis & Valuation, 2 nd edition, Cambridge Business Publishers. Epstein, B.J. and Jermakowicz, E.K. (2008 or newer). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley. Lecture notes. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5. Supplementary readings for the Finnish students: Kallunki, Juha-Pekka ja Jaakko Niemelä (2004). Uusi yrityksen arvonmääritys. Talentum; Kallunki, JuhaPekka ja Erkki Kytönen (2002). Uusi tilinpäätösanalyysi. Kauppakaari. Sivut 117–224.

181

Responsible person: Henry Jarva. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721176A Management Control Scope: 5 op. Timing: A. Objectives: Upon completion of the course students can define the basic structure of a management control system. They are thus able to describe the design and development needs of management control systems. Students can also apply basic accounting control tools, such as budgets and variance analysis, to simple control problems. Contents: The issues of the course comprise management control system design and development, the usage of budgets and standards and the applicability of profit variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing as well as performance measurement. Working methods: Total 30 h of lectures and exercises, independent studying of the given materials, optional case assignments. Study materials: Drury, C.: Management & Cost Accounting 7th Ed. 2008 (Parts 4 & 5, pp. 346-591), Cengage Learning EMEA; Merchant, K. A. & Van der Stede,W. A.: Management control systems – performance measurement, evaluation and incentives, Prentice-Hall, 2nd Ed. 2007.; lecture notes and exercises. Assessment methods: Lecture and literature examination, optional case assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant Professor Sinikka Moilanen.


182

Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721187A International Management Accounting and Control Scope: 5 op. Timing: D. Objectives: By the end of the course, students can describe how multinationality affects management accounting and control systems. They can identify and discuss different viewpoints to be taken into account in controlling multinational operations and are able to relate these viewpoints to practical cases. Contents: The course discusses management accounting and control systems from the perspective of multinational corporations. The specific themes of the course comprise the role of accounting as a decision-making tool in strategic decisions, the effects of corporate strategy and organisational structures on accounting and control systems and the varied influences of cultural and social aspects of management control on people’s behaviour. Working methods: 20 h of lectures, independent studying of the given materials and a written case-based assignment with work in Optima. Study materials: Collection of Articles and other lecture material; Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 4, 5,7 and 10) Prentice Hall, 3rd edition (2007). Assessment methods: Case assignment (2/3), lecture and literature examination (1/3). Grading: 1–5.

Opinto-opas 2011 - 2012

Responsible person: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721186A Tilintarkastus (Auditing) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan tilintarkastuksen peruskäsitteistöä ja tunnistaa sen tavoitteet. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan tilinpäätösinformaatiota tilintarkastusprosessin suorittamiseksi. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan tilintarkastuksen yleistä kulkua, kirjanpidon tarkastusta, tilinpäätöksen tarkastusta, hallinnon tarkastusta raportteineen sekä sisäisen valvonnan pääperiaatteita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään tilintarkastuksen ajankohtaisiin kehitysnäkymiin. Toteutustavat: 24 h luentoja, 16 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2010; KHT-yhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2010; KHT-yhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2010; Raappana: Tilintarkastus. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajoitettu.


Opinto-opas 2011 - 2012

721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt (Group Accounting and Business Combinations) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen perusperiaatteita ja systematiikkaa. Lisäksi opiskelija osaa tulkita ja käyttää tarvittavaa laskentainformaatiota konsernitilinpäätöksen laatimiseksi. Sisältö: Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa ja käydään läpi konsernitilinpäätöksen keskeiset laadintaperiaatteet. Lisäksi käsitellään yritysjärjestelyiden ja verotuksen kysymyksiä mm. sulautumisen ja yhtiöittämisen verotusvaikutuksia. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ahti, Tikkanen & Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat. 2001 tai uusin painos; Raappana: Konsernitilinpäätös. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajoitettu. 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting Scope: 5 ects Timing: B. Prerequisites: Financial Analysis and Firm Valuation, Cost Accounting

183

Objectives: After this course student can classify different costs, can analyze how potential actions selected by management will affect the firm’s income, student can build up traditional cost system and ABC system and compare product profitability of these alternative systems, student can apply discounted cash flow approach for analyzing the profitability of certain investment project. Finally, student can apply selected valuation model to calculate the value of the firm. Contents: Case problems simulating different decision-making situations. Students apply the methods of financial analysis, capital budgeting, cost accounting etc. covered in various courses preceding this course. Working methods: 12 h class discussions. Study materials: Case material provided by the lecturer Assessment methods: Students form groups in the beginning of the course and analyze the case problems as teamwork. Each group returns a written report that contains the required analyses, and conclusions for each case problem before the class discussions. The groups present their reports in class discussions, and the cases are analysed together with other groups. Grading: 1–5. Responsible person: Hannele Kantola. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721184A Accounting Information Technology Scope: 5 op. Timing: C.


184

Objectives: After this course the student can evaluate how management control of organizations rests upon its technological infrastructure, particularly ERP systems. The student will also be able to evaluate the requirements that such developments impose on management accountants and the management accounting function. In addition, s/he will be able to analyze the key research issues related to this topic. Contents: Theoretical and practical issues on management accounting and reporting systems function in a modern ICT environment. Working methods: 24 hours lectures including visitors, case presentation. Study materials: Collection of articles. Supplementary readings for Finnish students: Granlund, M. & Malmi, T. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. WSOY 2004. Assessment methods: Literature examination, case presentations. Grading: 1–5. Responsible person: Professor in management accounting. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. Laskentatoimen syventävät opinnot 721130S Laskentatoimen Pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Accounting) Scope: 30 op. Timing: A-D. Objective: After completion of the master’s thesis work student is able to form research problems in area of accounting

Opinto-opas 2011 - 2012

and solve them scientifically using appropriate research tools. Contents: During seminars student will present four separate papers starting from the research plan and ending with the final report. Working methods: Starting lecture and seminars, Master’s thesis. Assessment methods: Seminars and Master’s thesis. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Petri Sahlström and other professors of Accounting. Language of instruction: Finnish and English, a separate group for FMA students. Additional information: The number of students is limited. 721191S Financial Accounting Theory Scope: 6 ects Timing: D. Objectives: After the course the student is familiar with the main research areas in financial accounting and reporting. The student will acquire basic knowledge for understanding and solving specific research problems in financial accounting. The student will also have better tools to choose the topic of their Master´s thesis. After attending and passing the course, the student can use SAS program in adjusting research data and completing empirical analysis. Contents: Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value relevance of different type accounting information. Working methods: 18 h lectures and


Opinto-opas 2011 - 2012

20 hours exercises Study materials: Scott, W. R. (2002). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes. Assessment methods: Literature examination and term paper. Grading: 1–5. Responsible person: Markku Vieru. Additional information: The number of students is limited. Language of instruction: English. 721192S Approaches in Management Accounting Research (ent. Issues in Management Accounting) Scope: 6 op Timing: B-C. Objectives: Upon completion of this course the student will distinguish between the major paradigms and research traditions in management accounting, as well as their philosophical foundations. S/he will recognize different types of research processes and scientific journals in management accounting, and, ultimately, will be able to use this information in his/ her own Master’s thesis work. Contents: Research traditions, field and case studies, contingency theory, management accounting journals Working methods: 10 h lectures and 12 h article seminars. One article is discussed at each time. Before sessions students read an article, write an essay and prepare questions about the article. Essays and questions are given to the lecturer at the seminar. Students participate in the discussions and each student pre-

185

pares one opening speech. Study materials: Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and a selection of articles. Assessment methods: Phase one: Lecture and literature examination. Phase two: Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar sessions. Grading: 1–5. Previous studies: It is recommended that the student has completed 721156A Seminar in Accounting before taking this course. Responsible person: Professor in management accounting Additional information: The number of students is limited. 721190S Advanced Firm Valuation Scope: 6 op. Timing: D. Objectives: After this course student can compare different firm valuation models, identify their advantages and disadvantages and assess their usability in different settings. Finally, student can apply the valuation models and analyze their applicability in special cases of firm valuation. Contents: The use of valuation models and financial statements in equity valuation and managerial decision making. Special cases of firm valuation. Empirical evidence from the use of valuation models as well as value relevance of different types of financial information.


186

Working methods: 30 h lectures. Study materials: Penman, S. A. (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill. Lecture notes. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5. Previous studies: 721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) is required before taking this course. Responsible person: N.N. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721194S Advanced Cost Accounting (ent.Yrityksen kustannushallinta) Scope: 6 op. Timing: D. Objectives: After this course student can construct cost accounting systems and critically evaluate the choices made in their design. S/he will be able to distinguish the systems that are most likely to be suitable for particular types of organizations. The student will also be able to use spreadsheet tools in performing complex cost accounting and budgeting calculations. Contents: Cost allocation theory and practise, absorption cost systems, activity-based costing Working methods: 12h lectures + case study exercises, 24h excel-based exercises. Study materials: Cooper, R. & Kaplan, R. The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. Prentice-Hall 1999. Zimmerman, J. Accounting for Decision Making and Control, 2nd ed. Irwin. 1997 (4th edition is also applicable). Assessment methods: Literature examination and exercises.

Opinto-opas 2011 - 2012

Grading: 1–5. Responsible person: Assistant professor in management accounting. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721189S Advanced Financial Analysis Scope: 6 ects Timing: B. Objective: After passing the course, students are able to use the analysis tools frequently applied in financial accounting.Thus, the student is able to assess and produce information needed in decision-making related to financial information. Moreover, the student is able to make their own research in the area of financial analysis literature. Contents: Distributional properties of financial ratios, predictability of the accrual- and cash flow-based financial statement items, and economic interpretation of financial ratios. Working methods: 18 h lectures and 8 h term paper seminars. Study materials: Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Reading package. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1-5. Responsible person: Henry Jarva. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721195S Advanced Management Control Scope: 6 op. Timing: B. Objectives: Upon the completion of the course students can identify vari-


Opinto-opas 2011 - 2012

ous theoretical perspectives on studying management control systems. Students are able to analyze management accounting and control research with the help of those perspectives, which assists them in their Master’s Thesis work. They are also able to combine the research findings to their own experiences and real business life. Students can thus compare the functionality of different accounting control tools and assess the multifaceted influences management accounting and control tools may have on the organisation and on people’s behaviour. Contents: The focus is on the organisational and people side of accounting and control systems – i.e. the embedded nature of management control systems, and how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance measures are used to influence, motivate and control what people do in organisations. Working methods: 20 h of lectures, independent studying of the given materials and an article analysis. Study materials: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice Hall, 3rd edition (2007); A Collection of Articles. Assessment methods: Lecture and literature examination (50%), term paper (50%). Grading: 1–5. Responsible person: Assistant professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited.

187

721197S Advanced International Accounting Scope: 6 op. Timing: B. Objectives: After passing the course, students are able to interpret and apply the most difficult issues of IFRS such as lease accounting, measurement of financial instruments and impairment of assets. Contents: The course comprises such issues/standards as Impairment of assets (IAS 36), Property, Plant and Equipment (IAS 16), Intangible assets (IAS 38), Leases (IAS 17) and financial instruments (IAS 32, IAS 39 & IFRS 7). Working methods: 24 h lectures. Prerequisites: Introduction to International Accounting or Financial Analysis and Firm Valuation recommended as previous studies. Study materials: Epstein, Barry J. and Eva K. Jermakowicz (2008). IFRS 2008: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley; KHT-Media (2004). IFRS-standardit 2004 or newer; Lecture notes. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Henry Jarva Language of instruction: English Additional information: The number of students is limited. 721193S Advanced Auditing Scope: 6 op. Timing: C. Objective: After passing the course, the student is able to apply key theories underlying audit process and research. Thus, the student is able to justify decisions made in


188

audit work and research projects. For example, the student is able to assess audit risk and take it into account when planning audit tasks or when pricing audit services. Contents: Reasons why auditing exists. Concept of audit quality – quality surrogates. Audit sampling theories and applications. Professional responsibilities. Audit pricing. Working methods: 30 h lectures and seminars. Study materials: Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2010 or newer. Reading package. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Petri Sahlström. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721128S Corporate Governance Scope: 6 op. Timing: A-B. Objectives: After passing the course, students can distinguish the key elements of the governance system of the firm, they are able to recognize the warning signs of the potential collapse of the governance system, they can assess the features of different executive incentive system, and they are able to recognize situations of likely accounting fraud. Contents: Lectures, and case problems and videos simulating governance-related decisions. Working methods: 30 h lectures, and 6 h class discussions

Opinto-opas 2011 - 2012

Assessment methods: Exam and case exercises. As for case exercises, students form teams and prepare a term paper analyzing the selected case.They also present their analyses in the class room as a basis for a class room discussion. Grading: 1-5. Study materials: Kenneth Kim, John Nofsinger and Derek Mohr (2010), ’Corporate Governance’, 3rd Edition, Pearson Prentice Hall; lecture notes; research articles; and cases. Responsible person: Professor JuhaPekka Kallunki. Language of instruction: English Additional information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2011 - 2012

6.5.5 Markkinointi Markkinoinnilla on tärkeä rooli yrityksen liiketoimintastrategiassa. Markkinointi oppiaineena tarkastelee liiketoiminnan eri sidosryhmäsuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden ja –verkostojen kannattavaa johtamista. Markkinoinnin yksikössä onkin tarjolla suuri määrä vaihtoehtoisia opintoja, joiden avulla voit räätälöidä tutkintosi niin, että saat kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Markkinoinnin yksikössä voit kehittää asiantuntemusta markkinoinnin peruskysymysten alueella, perehtyä yritysten logistisiin toimintoihin tai oivaltaa liiketoiminnan digitalisoitumisen merkityksen globaalissa markkinassa. Kummiopettajasi ja laitoksen opintovastaavan tuella suunnittelet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) kiinnostuksesi ja henkilökohtaisten tavoitteidesi pohjalta. Sivuaineita on mahdollista valita sekä tiedekunnan sisältä että muilta tieteenaloilta. Oppiaineen opintoneuvoja ja kummiopettajasi auttavat valinnoissa. Tarkemmat ja viimeisimmät tiedot opintojaksojen

189

työskentelymuodoista löydät tiedekunnan nettisivuilta kohdasta: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opetus. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Tässä oppaassa kuvataan kurssien tiedolliset ja taidolliset tavoitteet ja sisällöt. Markkinoinnin laitoksen tavoitteena on lisäksi kehittää koko koulutuksen ajan pätevyyksiä kahdeksalla avainalueella: • esiintymistaitoa, • ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja, • tieteellistä kirjoittamista, • kriittistä ajattelua ja argumentointia, • metaoppimista, • kielitaitoa, • tutkimusmenetelmiä ja • kokonaisuuksien hahmottamista ja ongelmanratkaisua. Perusopintojen aikana keskitytään käsitteisiin, aineopinnoissa niiden soveltamiseen ja analysointikykyyn ja syventävissä opinnoissa omaan argumentointiin. Esimerkkejä opetusteoista liittyen pätevyyksiin löydät seuraavasta taulukosta:


190

Opinto-opas 2011 - 2012


Opinto-opas 2011 - 2012

191

Services Marketing

Maisterin tutkinto Markkinoinnin teoriat Verkostojen teoria

Valinnaiset syventävät opinnot (valitse vähintään kolme kurssia) Analysis of changing business logic – the case of ICT

Purchasing and supplier relationships

Current Issues in Service Marketing

Digital Marketing

Strategic marketing and management

Supply chain management

Informaatioverkostojen taloustiede

Markkinoinnin organisointi

Special Issue

Sivuaineopinnot (50-60op) Markkinoinnin pro gradu-tutkielmaseminaari


192

Kanditutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • soveltaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja teorioita käytännön liike-elämään yritysten välisen markkinoinnin, kuluttajakäyttäytymisen, strategisen markkinoinnin suunnittelun ja logistiikan alueilla, • soveltaa markkinoinnin teorioita itse valitsemillaan painopistealueilla, • tehdä tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen, • arvioida alaan liittyviä ongelmia analyyttisesti ja kuhunkin toimintaympäristöön soveltaen, • kriittisesti argumentoida ja raportoida käytännön liike-elämän ilmiöitä, • viestiä suullisesti ja kirjallisesti kohdeyleisö huomioiden, myös englannin kielellä, • työskennellä ryhmässä vastuullisena ryhmän jäsenenä, • tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittymiseen. Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi • tuottaa uutta markkinoinnin alan tietoa liike-elämän tarpeisiin, • johtaa markkinoinnin toimintoja työskentelyorganisaatiossaan, • analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja käytänteitä käyttäen markkinoinnin käsitteitä laaja-alaisesti, • asettaa itselleen tavoitteita ja osaa työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi, • viestiä selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa.

Opinto-opas 2011 - 2012

Markkinoinnin laitokselta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee markkinoinnin johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat tuotehallinta, asiakassuhteiden hoitaminen sekä erilaiset markkinoinnin palvelutehtävät kuten markkinointiviestintä, markkinointitutkimus ja konsultointi. Markkinoinnin alan tieteellinen tutkimus kansainvälisellä tasolla on myös yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, johon tutkinto antaa hyvät edellytykset. Markkinoinnin perusopinnot 721409P Johdatus markkinointiin (Principles of Marketing) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy kertomaan akateemisen markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen taustoista, sekä sen avulla kuvailemaan markkinoinnin luonnetta ja sisältöä. Opiskelija kykenee kertomaan vaihdannan merkityksestä ihmiskunnan historiassa ja selittämään teollistumisen vaikutukset markkinointiin tieteenä ja käytäntöinä. Opiskelija pystyy antamaan esimerkkejä liiketaloustieteen ja markkinoinnin keskinäisestä kytkennästä sekä kauppakorkeakoulujen merkityksestä liikkeenjohtamisen opetuksessa ja tutkimuksessa. Täten kurssin käytyään opiskelija kykenee esittämään markkinoinnin ydinkäsitteet markkinointitieteessä. Sisältö: Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta seuraavien teemojen kautta: 1) markkinoinnin opiskelu, opetus ja tutkimus yliopistoissa, 2) markkinoinnin määritelmiä ja ilmiöitä, 3) markkinointi


Opinto-opas 2011 - 2012

ihmiskunnan historiassa, 4) markkinointi osana liiketaloustiedettä, 5) käsitehistoria ja 6) markkinointi tieteenä ja käytäntönä. Toteutustavat: 25 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Gummesson, E.: Suhdemarkkinointi: 4P:stä 30R:ään, 1997. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: KTT Annu Ristola. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721424P Business to Business Marketing Scope: 5 ects Timing: D. Objectives: After having passed this course, students are able to compare business-to-business marketing and consumer marketing and to apply principles of organisational buying behaviour in their work. In addition, students will have an ability to assess and communicate relevant issues in the strategy formation in business-to-business environment and an ability to evaluate and explain strategic and operational challenges related to distribution choices. These capabilities are shown by applying theoretical issues to the real-life case organisation in the group work and by explaining relevant issues in the exam. Contents: 1) Characteristics of Business-to-Business marketing and value creation; 2) understanding organisational buying behaviour; 3) current trends in business-to-business markets and collaboration; 4) relationships and networks in

193

industrial markets; 5) assessing marketing opportunities and strategies and 6) distribution in industrial context. Working methods: 24 h lectures, related discussions and group works, mini cases during the lectures, an exam of the lectures and literature and group works. Study materials: Anderson, J.C. & Narus J.A.: Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value. 2nd edition, 2004. Exact chapters for the exam will be announced during the lectures. Assessment methods: An exam and group works. Grading: 1–5/fail. Responsible person: Assistant professor Satu Nätti. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721419P Kuluttajakäyttäytyminen (Consumer Behavior) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D. Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee erottamaan yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymisen vaiheet sekä siihen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa teorioita käytännön tasoille. Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. kuluttajan ostopäätösprosessia, asenne- ja persoonallisuusteorioita, ympäristövaikutuksia, referenssiryhmiä, kommunikointia sekä kuluttamisen eri muotoja. Lisäksi kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin tieteellisiin julkaisuihin. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoi-


194

tustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Solomon, M.R.: Consumer Behavior. Buying,having, being, 5. painos tai uudempi TAI Assael, H.: Consumer Behavior & Marketing Action, 4. painos 1992 tai uudempi, sekä luennoitsijan jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: N.N. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721412P Tuote- ja markkinastrategiat (Product and Market Strategies) Laajuus: 5 ects Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteistöä, kykenee ehdottamaan sopivia työkaluja tuote- ja markkinapäätösten tekemiseen ja pystyy kuvamaan markkinointiprosessin vaiheiden pääsisällön. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy selittämään seuraavia käsitteitä: makro ja mikroympäristön analyysi, segmentointi, kohdentaminen ja asemointi, geneeriset kilpailustrategiat, BCG-matriisi, Ansoffin tuote/markkinavaihtoehdot, tuotteiden elinkaaret, tuotetasot, strategiat eri markkinatilanteissa, markkinointimix ja brändäys. Sisältö: 1) markkinointimahdollisuuksien analysointi, 2) kohdemarkkinoiden kartoitus ja valinta, 3) markkinointistrategian suunnittelu 4) markkinointikeinojen valinta. Toteutustavat: 25 h luentoja, caseharjoitus, ryhmäkeskusteluita ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Opinto-opas 2011 - 2012

Oppimateriaali: Kotler, P. & Keller, K. (2006) Marketing Management (tai uudempi), Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage ja muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, case-harjoitukset. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jari Salo ja tohtorikoulutettava Ilkka Ojansivu. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721704P Business logistics Scope: 5 ects Timing: B. Objective: The student recognizes how logistics contributes to business competitiveness and is able to specify central planning principles in logistics management. The student can describe interdependencies between logistics activities and can solve basic problems in materials management and inventory control. Contents: Topics include logistics tradeoffs, logistics service level, transport and inventory management, logistics performance, basic production planning and order scheduling, just-in-time logistics, and green logistics. Working methods: Lectures (30 h), including basic calculations and exercises in class. Prerequisites: None. Study materials: Jonsson, P. (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill, and supplementary study material in OPTIMA. Assessment methods: Exam (course


Opinto-opas 2011 - 2012

book, lectures, basic calculation problems). Grading: 1–5/fail. Responsible person: Professor of logistics Jari Juga. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. Markkinoinnin aineopinnot 721418A Markkinoinnin seminaari (Seminar in Marketing) Kurssin kuluessa laaditaan kandidaatin tutkielma Laajuus: 10 op. Ajoitus: C-D. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida markkinoinnin alan tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita kriittisesti tutkimusmateriaalia ja –aineistoja sekä analysoida, tulkita ja muotoilla uudelleen tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta ja esitellä (suullisesti) ja raportoida (kirjallisesti) tutkimuksen toteutuksen ja tulokset. Sisältö: Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Periodin C kuluessa on luento- ja harjoituskurssi ’Miten teen tutkimustyötä’ sekä oman aihepaperin valmistelu ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Tämän jälkeen seuraa opinnäytetyön laadinta ja esittäminen sekä toisten töiden opponointi (väli- ja loppuraportti-istunnot periodilla D). Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin (kirjaston järjestämä koulutus sisältyy johdantoluentoihin). Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso

195

900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) jossa perehdytään erityisesti kirjallisen ja suullisen viestinnän teemoihin. Toteutustavat: Johdantoluennot, joissa mukana ryhmätyöskentelyä. Aihepaperin esittäminen ja kommentointi verkkooppimisympäristössä sekä seminaarityöskentely (väli- ja loppuraportit). Yhteydet muihin opintojaksoihin: Seminaariin osallistuakseen opiskelijan tulee olla suorittanut markkinoinnin koulutusohjelman perusopinnot ja Tutkimusmenetelmät-kurssi. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Jos osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, sovelletaan tiedekunnan jonotussääntöä. Oppimateriaali: Luentomoniste, artikkelikokoelma ja Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo johdantoluennoilla. Aihepaperin laatiminen ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Pakollinen läsnäolo seminaari-istunnoissa sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatintutkielmasta opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat työt arvostellaan asteikolla 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi, ohjaajat ja tutkijatohtori Jouni Juntunen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu.


196

721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta (Managing Business Relationships) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina ja osaa määritellä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja liikesuhteiden hallintaan liittyen. Opiskelija tunnistaa suhdeportfolioihin, avainasiakkuuksien hallintaan, arvonluomiseen ja liikesuhteiden kehitykseen liittyvät keskeiset tekijät, osaa analysoida liikesuhteita ja niiden tilaa teoreettisten käsitteiden avulla sekä ehdottaa toimintamalleja ja strategioita erilaisten liike-elämän tilanteiden ratkaisemiseksi. Sisältö: 1. Liikesuhdeajattelu markkinoinnin kentässä, 2. Verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, 3. Asiakas- ja hankkijasuhteiden portfoliot ja avainasiakkuuksien hallinta, 4. Liikesuhteiden analyysikäsitteet, 5. Arvon luominen yritysten välisissä liikesuhteissa, 6. Liikesuhteiden synty, kehittyminen ja päättyminen. Toteutustavat: 24 h luentoja ja caseharjoituksia, joihin sisältyy pakollisia harjoitustehtäviä (tarkennetaan kurssin alussa) sekä omakohtainen perehtyminen kurssimateriaaliin. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava vähintään kaksi markkinoinnin pakollista perusopintokurssia. Oppimateriaali: Donaldson, B. & O’Toole T. (2002) Strategic Market Relationships. From Strategy to Implementation. Muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä pakolliset harjoitustehtävät.

Opinto-opas 2011 - 2012

Arviointi: 1–5/hylätty Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tutkijatohtori Hanna Komulainen. Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721415A Industrial Sales Management Scope: 5 ects Timing: A. Objectives: After the course, students are able to specify the principles of international industrial sales management on the basis of a relationship approach. In addition, students can illustrate and examine the sales force environment. Furthermore, students are able to plan sales and recruit, motivate, evaluate and supervise the sales force. Contents: The selling process, industrial sales management, planning for sales, developing sales force. Working methods: 24 h lectures (and a computer simulation conducted in teams). Prerequisites: None. Study materials: Hite, R.E. & Johnston, W. J.: Managing Salespeople. A Relationship Approach. 1998; Collection of articles and cases. Assessment methods: A computer simulation conducted in teams, and a literature examination Grading: 1–5/fail. Responsible person: Professor (Docent) in Industrial Marketing and Sales Wesley Johnston. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited 721724A Logistics systems analysis Scope: 5 op


Opinto-opas 2011 - 2012

Timing: D. Objectives: After this course, the students will be able to optimize and simulate strategic and analytical elements of logistical systems design and management. In addition, the students will be able to solve and master basic practical problems of logistics planners and managers, and further, apply optimization and simulation tools for advance level problems. Contents: Theoretical approach of the course is operation management. Exercise problems include resource allocation, inventory management, and transportation problems. The systems analysis tools that are practiced during the course are linear programming, simulation, and queuing models. Working methods: Lectures and computer class instruction. Prerequisites: Business logistics (721704P) Study materials: Nahmias, S. (2001), Production and Operations Analysis, McGrawHill, Irwin. Hillier, F.S. & Hillier, M.S. (2003), Introduction to Management Science – A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 2nd ed., McGraw Hill, Irwin. Supplementary material will delivered during the contact hours. Assessment methods: Assignments and a class project. Exam. Grading: 1–5/fail. Responsible person: Assistant professor Jouni Juntunen. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited

197

721416A Integroitu markkinointiviestintä (Integrated Marketing Communications) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinointiviestinnän toimintaympäristön, keinot (mm. mainonta, suhdetoiminta ja menekinedistäminen) ja toimijat sekä kuluttaja- että business-tobusiness -markkinoilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja kehittää yritysten markkinointiviestintää sekä laatia yritykselle tai muulle organisaatiolle markkinointiviestintäsuunnitelman. Sisältö: Markkinointiviestintä osana viestinnän kenttää, markkinointiviestinnän keinot, markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus, markkinointiviestinnän toimintaympäristö ja toimijat, lainsäädäntö ja etiikka, brändin merkitys markkinointiviestinnässä. Toteutustavat: Luento- ja keskustelukurssi 16 h, vierailijaluentoja, esimerkkejä ja harjoituksia. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Johdatus markkinointiin (721409P), Tuote- ja markkinastrategiat (721412P). Oppimateriaali: Pickton, D & Broderick, A.: Integrated marketing communication, 2001 tai uudempi, artikkelikokoelma sekä muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjatentti ja harjoitustyö. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tutkijatohtori Mari Juntunen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu.


198

721422A Services Marketing Scope: 5 ects Timing: A. Objectives: On the basis of this knowledge, students are able to evaluate service quality and customer satisfaction and identify elements of customer perceived value in service contexts. Students are also able to identify development areas within real life service firms and make plans for developing marketing in these. Contents: Based on the theoretical view provided in the introductory lectures, articles and literature, students will write an analytical team-work report of the chosen topic in a case company (e.g. services marketing; service co-creation, service quality, service recovery etc.). Working methods: Pre-course examination on the course books, introductory lectures (10 h); article analysis and presentations (10 h); individual commentary on an article; and a written team-work report. The number of students will be restricted. Please follow the notice boards on the web pages. Prerequisites: Basic studies in marketing Study materials: Article collection (from university press before the course starts); Grönroos, C.: Service management and marketing: a customer relationship management approach, 2007. Assessment methods: Group work 75 % (article analysis 30 %, opponent task 10 %, end report 35 %), the individual preexam and an article commentary 25 %. Grading: 1–5/fail. Responsible person: Assistant professor Pauliina Ulkuniemi. Language of instruction: English. Additional information: The number

Opinto-opas 2011 - 2012

of students is limited 721423A Kilpailukykyinen hinnoittelu (Pricing strategies) Laajuus: 5 op Ajoitus: D Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijat pystyvät tunnistamaan ja arvioimaan hinnoittelua määrittäviä tekijöitä sekä erottamaan keskeiset hintastrategiat sekä analysoimaan niitä. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään kustannuksiin, kilpailijoista erottautumiseen ja asiakasarvoon pohjautuvia hinnoittelustrategioita tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen hinnoitteluun sekä vertailemaan eri malleja suhteessa yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Sisältö: Hintapäätökset ja –strategiat markkinoinnissa, ratkaisumalleja erilaisiin hinnoittelutilanteisiin kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla, asiakkaan kokema arvo, kilpailu ja arvon differointi sekä kustannukset hinnoitteluperusteina. Toteutustavat: 24 h luentoja (ml. vierailijat), ryhmätyöt, omaehtoinen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Nagle, T., Hogan, J. & Zale, J.: Strategy and Tactics of Pricing, fifth ed., 2010, Laitinen, E. K. (2007): Kilpailukykyä hinnoittelulla. Artikkelikokoelma ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Ryhmätyöt, itsearviointi ja tentti. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Saara Pekkarinen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu.


Opinto-opas 2011 - 2012

721427A Brändijohtaminen Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Suoritettuaan tämän intensiivikurssin opiskelija osaa suunnitelmallisesti analysoida ja kehittää brändejä sekä tunnistaa erilaisia brändistrategioita. Opiskelija osaa arvioida brändin arvoa yrityksen, asiakkaan ja eri sidosryhmien näkökulmista. Hän osaa keskustella brändi-ilmiöstä ja siihen läheisesti liittyvistä käsitteistä (mm. identiteetti, imago, maine), ja perustella näkökulmansa. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja analysoida brändäysprosessiin liittyviä eri vaiheita ja tekijöitä, tunnistaa erilaisia tutkimusmahdollisuuksia brändiilmiöön liittyen, sekä soveltaa brändiajattelua liiketoiminnan strategisena työkaluna. Sisältö: Brändejä tarkastellaan arvontuotannon näkökulmasta kuluttaja- ja bto-b -markkinoilla. Tuote-, palvelu-, yritys/ organisaatio- ja matkakohteen brändin rakentaminen, brändin, maan ja yrityksen identiteetti sekä näiden johtaminen, brändin arvo, visuaalinen identiteetti ja imago. Toteutustavat: Esikirjatentti perustuen kolmeen artikkeliin (jotka ilmoitetaan elokuussa), johdanto- ja vierailijaluennot, perehtyminen sovittuihin artikkeleihin ja esitys ryhmätyönä, aktiivinen keskustelu, opintopäiväkirja. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Integroitu markkinointiviestintä (721416A) Oppimateriaali: Artikkelikokoelma (ilmoitetaan kurssin aluksi), muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Esikirjatentti, ryhmätyö ja esitys, aktiivinen keskustelu, opintopäiväkirja. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila

199

Saraniemi ja tohtorikoulutettava Minna Mäläskä. Lisätiedot: Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2011-2012. Osallistujien määrä on rajoitettu. Opetuskieli: suomi. 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta (Retail Management) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä. Kurssin läpikäytyään opiskelija kykenee erottamaan kaupan alan yritysten vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja ja arvioimaan näiden mallien eroavaisuuksia; ketjuliiketoiminnan keskeisen sisällön ja integraation sekä sen osien vertikaalisen ja horisontaalisen logiikan; ketjukonseptin strategista määritystä edeltävät päätökset toimialoista, markkina-alueista ja maista, konseptikartastosta ja verkoston toiminnan rakennevaihtoehdoista; ketjukonseptin strategisen määrittelyn periaatteet ja sen eri osa-alueiden sisällön ja logiikan sekä johtamisjärjestelmän. Sisältö: Opintojakso perehdyttää kaupan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen. Opintojakson aikana tarkastellaan keskeisimpiä ketjuliiketoiminnan tehtävä- ja päätösalueita. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitustyö, harjoitustyön purku 8 h ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kautto, M., Lindblom, A. ja Mitronen, L.: Kaupan Liiketoimintaosaaminen. Talentum, Helsinki 2008. McGoldrick, P, Retail Marketing, 2002, luvut


200

1-6. 3 kpl luennoitsijoiden myöhemmin osoittamaa artikkelia Suoritustavat: Osallistuminen luennoille ja harjoitustyön purkuun, luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: KTT, dosentti Lasse Mitronen, Tampereen yliopisto Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721426A Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa digitaalisen markkinoinnin teorioita digitaalisten markkinointikeinojen valintaan. Sisältö: Yrityksen liiketoimintaa tarkastellaan digitalisoitumisen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan digitalisoitumisen vaikutuksia verkostoihin, markkinarakenteisiin, kuluttajakäyttäytymiseen ja liiketoimintaprosesseihin sekä esitellään erilaisia digitaalisten tuotteiden liiketoimintamalleja (tuottaminen, jakelu sekä hinta- ja kustannusrakenteet). Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Turban, King, McKay, Marshall, Lee, Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall, luennoitsijan ilmoittamin osin; artikkelikokoelma; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu + harjoitustyö. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Tutkimusprofessori Timo Koivumäki. Opetuskieli: suomi.

Opinto-opas 2011 - 2012

Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721671A Business to Business Electronic Commerce Scope: 5 ects Timing: B. Objectives: After having passed this course, students are able to examine possibilities and challenges of different electronic commerce tools in business or industrial marketing context. In addition, students will have an ability to decide on different types tools to be utilized in different market contexts. Contents: First, industrial context and different types of operationalizations of electronic commerce tools are introduced. The course creates advanced understanding of different electronic commerce tools such as RFIDs, Extranets, Electronic marketplaces, electronic auctions, ERPs, mobile solutions and other pertinent electronic commerce tools. Specific attention is given how does information technology alter marketing in industrial or business market context. Working methods: 1. Lectures (24 h), 2. Group exercises 3. Exam. Prerequisites: Two basic levels courses in marketing. Study materials: A collection of articles assigned by the lecturer. Assessment methods: Group exercises (50%) and exam (50%). Grading: 1–5/fail. Responsible person: Professor Jari Salo. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2011 - 2012

721430A Markkinoinnin yritysprojekti (Firm project in marketing) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A - B Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja organisoida työelämälähtöisen markkinoinnin projektin. Opiskelijat osaavat toimia ryhmänä, osaavat tunnistaa ja jakaa projektityön roolit sekä soveltaa projektinhallintataitoja käytännön yritysprojekteissa. Opiskelija osaa toteuttaa projektin ja ratkaista yrityksen esittämän ongelman asetetussa aikataulussa. Lisäksi opiskelija osaa esitellä ja raportoida projektin eri vaiheet suullisesti ja kirjallisesti ja käyttää projektinhallintaohjelmistoja projektin kuvauksen, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin työkaluna. Sisältö: Projektinhallintataidot, projektin suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi. Toteutustavat: Esikirjatentti, luennot, yrityselämälähtöisen projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Markkinoinnin perusopinnot. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Esikirjatenttikirja (ilmoitetaan elokuussa) Suoritustavat: Esikirjatentti, projektinhallinta, projektin raportointi. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi, Professori Jari Juga, vierailevia projektin ohjaajia markkinoinnin yksiköstä. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu.

201

721004A Muita markkinoinnin opintoja Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Tavoite: Suoritettuaan jakson opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valitsemansa aihepiirin kirjallisuuden pääsuunnista, sen tietovarannosta ja tutkimusaukoista. Hän kykenee soveltamaan teorioita analysoimalla niiden avulla yrityselämän ilmiöitä. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Toteutustavat: Vaihtelevat tapauskohtaisesti. Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 tai hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin aineen opintoneuvoja Jaakko Sinisalo. Lisätiedot: Vapaavalintainen markkinoinnin opiskelijoille. Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Markkinoinnin syventävät opinnot 721430S Markkinoinnin Pro gradu -tutkielmaseminaari (Master’s Thesis) Laajuus: 30 op. Ajoitus: A-D. Tavoite: Tehtyään pro gradu –tutkielman opiskelija kykenee tuottamaan tieteellistä tietoa itsenäisesti, kommunikoimaan siitä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä soveltamaan tieteellistä tietoa markkinoinnin käytännön ongelmaan. Tutkielmaprosessissa opiskelija tuottaa siis em. asiantun-


202

tijuutta valitsemassaan aihepiirissä sekä teoreettisen että käytännön tiedon tasolla. Sisältö: Koko lukuvuoden mittainen ohjattu seminaarityöskentely ryhmissä (kaksi ohjaajaa - pakolliset istunnot) TAI itsenäinen työskentely. Itsenäisessä työskentelyssä työn tarkastaja hyväksyy aiheen ja ohjausta saa käsikirjoitusseminaarissa (pakollinen). Katso lisätiedot kurssi-infosta. Toteutustavat: Ohjatun tutkielmatyöskentelyn aikana jokainen opiskelija esittää kolme erillistä raporttia: 1) Aiheanalyysi (2–3 sivua). 2) Väliraportti (30–40 sivua). 3) Käsikirjoitus (60–80 sivua). Tutkielmatyöskentely alkaa 3. vuoden keväällä aloitusistunnolla/infolla, jossa tutkielman aihealueista keskustellaan alustavasti. Tarkempi toteutus sovitaan syksyn ensimmäisten istuntojen aikana. Yhteydet muihin opintoihin: Ennen kurssia on suoritettava Markkinoinnin seminaari (721418A). Oppimateriaali: Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Kts. toteutustavat. Arviointi: 1-5. Vastuuhenkilöt: Markkinoinnin professorit. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721460S Markkinoinnin teoriat (Marketing Theory) Laajuus: 6 op. Ajoitus: D, jakso suositellaan opiskeltavaksi Markkinoinnin seminaarin kanssa samana keväänä, ennen pro gradu-tutkielman aloittamista. Tavoite: Kurssilla opiskeltuaan opiskelija

Opinto-opas 2011 - 2012

osaa vertailla erilaisia markkinoinnin teoriasuuntauksia ja luokitella tutkimuksia eri suuntauksiin. Opiskelija osaa käyttää teoreettisia koulukuntia omassa tutkimustyössään (pro gradu) perustellusti ja kriittisesti. Sisältö: Markkinoinnin eri olomuodot, markkinoinnin koulukuntajakoja ja yleiskatsaus koulukuntiin, tarkempi katsaus erikseen valittaviin koulukuntiin, koulukuntajaon hyödyt/haitat tutkijalle, teoreettinen kontribuutio, markkinoinnin julkaisufoorumien arviointi. Toteutustavat: 24 h kurssitapaamisia ja parityöskentelyä sekä omakohtainen perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi nojaa markkinoinnin aineopintoihin ja se suositellaan opiskeltavaksi ennen pro gradu -tutkielman aloittamista. Oppimateriaali: Baker, M.J. (2000) Marketing Theory; a student text sekä Möller, K. & Wilson, D. Eds (1995) Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, josta part IV, Methodological Aspects sekä Panula, J. (2000) Hämärän taakse: marketologian minuutta etsimässä. Suoritustavat: Opiskelijan oman osaamisen arviointi, kotitentti. Katso tarkemmin netin kurssikuvauksesta. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jaana Tähtinen. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721462S Verkostojen teoria (Network Theory) Laajuus: 6 op. Ajoitus: C.


Opinto-opas 2011 - 2012

Tavoite: Opiskelija kykenee selittämään, miksi verkostot ovat tärkeitä liike-elämässä sekä miten niitä voidaan koordinoida yrityksen strategiset tavoitteet huomioiden. Hän kykenee soveltamaan omassa toimintaympäristössään verkosto-ajattelun periaatteita ja käsitteistöä, kykenee analysoimaan erilaisten verkostojen toimintalogiikkaa sekä johtamista, yritysten välistä oppimista ja konfliktien lähteitä sekä ratkaisustrategioita. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan verkostoajattelun soveltuvuutta omaan tutkimukseensa (esim. pro gradu) sekä tarvittaessa perustellusti hyödyntämään sitä omassa tutkimustyössään. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä yritysverkostojen teorioista ja toiminnasta. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1) verkosto-ajattelun periaatteet sekä peruskäsitteistö, 2) verkostot strategisena ajattelutapana, 3) erilaiset strategiset yritysverkot, niiden johtaminen sekä johtamisen kyvykkyydet (alihankintaverkoista kehitys- ja innovaatioverkkoihin), 4) oppiminen ja tieto verkostokontekstissa sekä 5) konfliktit organisaatioiden välisissä suhteissa. Toteutustavat: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee läpäistä esikirjatentti (kirjasta Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995). Tarkempi informaatio ko. esikirjatentistä periodin B aikana tiedekunnan nettisivuilla. Yhteensä 24 tuntia luentoja ja vierailuluento(ja) periodilla C sisältäen myös ryhmissä tehtyjä caseharjoituksia sekä artikkelianalyysin. Tämän lisäksi omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin:

203

Ennen kurssia on suoritettava markkinoinnin kandidaatin opinnot. Oppimateriaali: Esikirjatentti: Håkansson, H. & Snehota, I (editors): Developing Relationships in Business Networks, 1995 (luennoitsijan ilmoittamin osin). Lopputentti: Luentomateriaali sekä Parolini, C.: The Value Net – A Tool for Competitive Advantage, 1999. Suoritustavat: 1) Esikirjatentti, 2) ryhmätyö, 3) lopputentti. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Satu Nätti. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721414S Purchasing and supplier relationships Scope: 6 ects Timing: A. Objectives: After passing the course, students are able to discuss and present issues related to industrial purchasing and can analyse business relationships from the buyer’s point of view. They are able to find relevant information to work in assignments involving co-operation with the suppliers of products or services as they know the main purchasing tasks. Contents: The course introduces students with the importance of industrial purchasing in current business contexts. Different types of contexts where industrial purchasing takes place are considered, e.g. outsourcing in technology industries, global purchasing and buying business services. Topics also include purchasing processes, supplier relationships, understanding supply markets, evaluation of suppliers and intertwinedness of indus-


204

trial marketing and purchasing. Working methods: 20 h lectures, oral exam, case exercises, exam and independent reading of the textbook and other material named by the Lecturer. Prerequisites: Subject studies in marketing. Study materials: Gadde, L-E & Håkansson, Håkan: Supply Network Strategies, 2001, John Wiley and article collection. Assessment methods: Oral exams, exam and case exercises Grading: 1–5/fail. Responsible person: Assistant Professor Pauliina Ulkuniemi. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721675S Supply chain management Scope: 6 ects Timing: C. Objectives: The student can analyze and assess strategic logistics issues from an integrated supply chain standpoint. The student is able to critically evaluate and interpret supply chain phenomena using analytical models and concepts. Contents: Definition and underlying theoretical models of supply chain management, as well as contemporary phenomena and supply chain improvement initiatives. Collaborative supply chain practices (ECR, CPFR, SCOR etc.) with a special emphasis on supply chain dynamics and enabling supply chain technologies and standards. Working methods: Lectures (24 h) with compulsory course assignment. Study materials: Harrison, A. & v.Hoek, R. (2002), Logistics Management and

Opinto-opas 2011 - 2012

Strategy, Prentice-Hall, Upper Saddle River. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & SimchiLevi, E. (2007), Designing and Managing the Supply Chain. McGraw-Hill/Irwin. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5/fail. Responsible person: Professor of logistics Jari Juga. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721464S Strategic Marketing and Management (Strategisen markkinoinnin teoria) Scope: 6 ects Timing: B. Objectives: After this course, students are able to discuss and present issues related to strategic marketing and management. They are able to find relevant information from academic articles, and critically evaluate such publications. Based on this, they are able to both utilize academic materials in their master’s theses work, and find managerially relevant issues from the academic writings. Contents: The course introduces to students the heterogeneous field of strategic marketing and management. Besides traditional strategic thinking, various marketing issues are approached from a strategic marketing perspective. These issues include customer relationships, networks and their strategic management, core competence development, value creation in and between companies, and new product development and innovation paradigm. Working methods: Readings and about 22 h meetings (incl. presentations and dis-


Opinto-opas 2011 - 2012

cussions), and written reports. Prerequisites: Subject studies in marketing. Study materials: Article collection. Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994 and other material appointed by the lecturer. Assessment methods: Pre-exam (for all students; passing the pre-exam is required for enrolment), activity during the meetings, written works, presentations and/or exam (depending on the selected alternative). Grading: 1–5/fail. Responsible person: Postdoctoral researcher Jaakko Sinisalo. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721672S Informaatioverkostojen taloustiede (Economics of network industries) Laajuus: 6 op. Ajoitus: D. Tavoite: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osa analysoida ja arvioida, millä tavoin verkostotyyppisten toimialojen erityispiirteet (tarjooman systeemiluonne, kulutuksen ulkoisvaikutukset, lukkiutuminen ja vaihtamiskustannukset sekä tuotannon kasvavat skaalatuotot) vaikuttavat markkinoiden tasapainoihin ja niiden dynamiikkaan. Sisältö: Kurssilla analysoidaan verkostotyyppisten toimialojen markkinoita peliteorian avulla. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat mm. verkostohyödykkeiden erityispiirteiden vaikutukset toimialojen yritysten strategioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutukset kuluttajien valintoihin.

205

Toteutustavat: Luennot/omakohtainen perehtyminen kurssin oppimateriaaliin. Oppimateriaali: Shy (2001): Economics of Network Industries. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilö: Tutkimusprofessori Timo Koivumäki. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721468S Analysis of Changing Business Logic – the Case of ICT Scope: 6 ects Timing: B Objectives: After this course the student is able to analyse business logic and its strategic elements, such as resources, market conditions and especially customer offerings. The effects of high-level industrial and market trends and actual firm-level choices on business logic are clear, so that the student can make relations between external and internal business logic elements explicit for evaluating the company’s success or difficulties. The business cases addressed in the course focus on the Information and Communication Technology (ICT) sector. Contents: Lectures and related materials include the following themes: 1) industries and markets as a business landscape, 2) elements of the business logic 3) portfolios of offerings as a business creation means, 4) relations between business logic and success, and 5) articles and case descriptions on the mentioned topics. Working methods:The course is based on the analysis and literature and illustrative cases. In order to attend the course,


206

the student should pass a pre-exam based on a given text book. Detailed information on the pre-exam will be available during the period A. During the period B totally 21 hours of lectures and group analyses on articles and cases will be conducted. Prerequisites: Passing of the pre-exam. Study materials: Pre-examination text book Hoch et al. ”Secrets of Software Success”, case descriptions and other materials are announced at the beginning of the course. Assessment methods: Pre-exam, lectures, group analyses. Grading: 1-5/fail. Responsible person: Professor Veikko Seppänen, Docent of marketing. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721470S Markkinoinnin organisointi Laajuus: 6 op. Ajoitus: B. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan markkinoinnin roolia ja organisointia erikokoisissa yrityksissä ja erilaisissa organisointimuodoissa. Hän ottaa huomioon organisaation eri toimintojen välisen yhteistyön ja tiedon jakamisen näkökulman. Opiskelija tunnistaa asiakasvastuujärjestelmän rakentamisen periaatteet rakenteen, tiedon jakamisen ja asiakasvastuullisen henkilön näkökulmista. Sisältö: Luennot ja harjoitustyön esitykset sisältävät seuraavat teemat: 1) Markkinoinnin organisointi: ”pienestä suureksi organisaatioksi”, 2) Organisaation sisäisen integraation ja tiedonkulun merkitys asi-

Opinto-opas 2011 - 2012

akkuuksien johtamisessa, 3) Asiakasvastuujärjestelmät: rakennenäkökulma (esim. KAM ja KAM-tiimit), 4) Asiakasvastuullisen työssä tarvittavat kyvykkyydet, 5) Organisaatiokohtaisen tiedon ja asiakastiedon johtamisen näkökulma, 6) Markkinoinnin organisointi kuluttajaympäristössä sekä 7) Markkinoinnin organisoinnin erityiskysymyksiä eri konteksteissa (esim. asiantuntijaorganisaatiot). Toteutustavat: Yhteensä 24 tuntia pakollisia luentoja sekä harjoitustyö. Johdantoluennot heti periodin B alussa ja harjoitustöiden esitykset periodin lopussa. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava Markkinoinnin seminaari (A721418). Oppimateriaali: Artikkelikokoelma ja luentomateriaali. Suoritustavat: Harjoitustyö ja tentti. Arviointi: 1–5/hylätty. Vastuuhenkilöt: Yliopistotutkija Satu Nätti ja tohtorikoulutettava Elina Pernu. Opetuskieli: suomi. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721471S Current Issues in Service Marketing Objectives: Upon completion of this course, students are able to analyse distinctive and new ways of marketing thinking that are needed in service dominant (post) modern economies. In addition, students are able to compare and assess different service marketing theories. Students are able to select appropriate theories for creating strategies and business models in diversified cases of service marketing. Scope: 6 ects Timing: C.


Opinto-opas 2011 - 2012

Contents: Themes covered in this course include service-dominant logic, interaction and co-creation perspectives on services, professional services, service modularity and service marketing innovation perspective. The course takes both b2b and consumer perspectives through emphasizing interdisciplinary focus to current service marketing issues. Working methods: Pre-course examination, lectures, related group works and case exercises, other obligatory exercises. Prerequisites: Services marketing (721422A) Study materials: Article collection and other material named by lecturers. Assessment methods: Pre-exam and obligatory exercises. Grading: 1-5/fail. Responsible person: Associate professor Saara Pekkarinen, University lecturer Saila Saraniemi Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721472S Digital Marketing Scope: 6 ects Timing: D. Objectives: After passing the course, students are able to examine and analyse different digital marketing possibilities. In addition, students are able to decide on different types of digital marketing campaigns and manage those accordingly in both consumer and customer markets. Contents: Different types of operationalizations of digital marketing are introduced. Creates in-depth understanding of internet and mobile marketing.Time also devoted to pertinent issues in the social media marketing, virtual worlds, search engine marketing

207

and web analytics, blogs and viral marketing. Working methods: 1. Lectures (24 h), 2. Group exercises 3. Exam. Prerequisites: Bachelor studies in marketing. Study materials: A collection of articles assigned by the lecturer. Pre-exam literature: Grönroos, C.: In Search of a New Logic for Marketing, 2007 Assessment methods: Group exercises (50%) and exam (50%). Grading: 1–5/fail. Responsible person: Professor Jari Salo. Language of instruction: English. Additional information: The number of students is limited. 721336S Erikoisaihe (Special Issue) Laajuus: Tapauskohtainen. Ajoitus:Vapaa. Tavoite: Suoritettuaan jakson opiskelija osaa tehdä kriittisen yhteenvedon valitsemansa aihepiirin kirjallisuuden pääsuunnista, sen tietovarannosta ja tutkimusaukoista. Hän kykenee tuottamaan teorioiden avulla uuden näkökulman yrityselämän ilmiöön. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Toteutustavat: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Suoritustavat: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja syventävän tasoisia jaksoja. Arviointi: 1–5 tai hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jari Salo. Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti.


208

6.5.6 Rahoitus Rahoituksen perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan keskeisistä kysymyksistä. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijan tulee hallita investointilaskennan ja investointien rahoituksen perusteet, varainhoidon kannalta keskeiset investointiteorian perusmallit sekä johdannaisarvopaperien käyttöperiaatteet rahoitusriskien hallinnassa. Rahoituksen aineopintojen tavoitteena on syventää perusopintojen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan alueilla. Aineopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijoilla tulee olla valmiudet syventää tietojaan alan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä sekä hahmottaa rahoituksen empiirisiä tutkimuskysymyksiä. Rahoituksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa käytännössä yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan menetelmiä. Lisäksi opiskelijan tulee kyetä rahoituksen alueen empiirisen tutkimustehtävän itsenäiseen suorittamiseen. Rahoituksen perusopinnot 721362P Introduction to Financial Economics Scope: 5 ects. Timing: Period A. Objective: Financial economics is an exciting new field of study that integrates the theory of finance and financial institutions into the main body of economic

Opinto-opas 2011 - 2012

theory. Students of economics are shown how finance theory derives from foundations in economic theory. Students in finance are given a firmer appreciation of the economic logic underlying their favorite results. Traditionally students are taught economics and finance as if they were separate disciplines. Students will also learn how “new facts” in finance are in conflict with the old ones originating from the 1960s and 1970s. Contents: First, the course provides the students a review of the history of the fundamental contributions in financial economics that have profoundly influenced modern investment theory and shaped the capital and derivatives markets. Thereafter, the course reviews decision-making under uncertainty, portfolio choice, systems of financial markets, arbitrage and option pricing, firms and financial markets, symmetric and asymmetric information, bank regulation, the role of financial intermediaries, and behavioural finance. Working methods: 40 hours of lectures. Study materials: Pilbeam: Finance & Financial Markets, Pargrave Macmillan, 3rd edition, Howells & Bain: Financial Markets and Institutions, FT Prentice Hall, 5th edition, and material provided by the instructor. Assessment methods: Exam. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Hannu Kahra. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2011 - 2012

721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu (Fundamentals of Corporate Finance) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Sisältö: Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön, ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija aihealueen terminologiaan, käsitteistöön ja peruskysymyksiin sekä niihin työkaluihin, joita yrityksen rahoitusjohto työssään tarvitsee. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yritysrahoituksen pääosa-alueet ja yrityksen rahoitusjohdon pääasiallisimman tavoitteen, laskea vapaan kassavirran ja sen osatekijät sekä tunnistaa yrityksen kasvun ja tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen välillä vallitsevan yhteyden. Opiskelija osaa myös soveltaa erilaisia korkokäsitteitä sekä nykyarvo- ja koronkorkolaskentaa erityyppisissä asiayhteyksissä ja arvioida investointihankkeiden kannattavuutta yleisimmin käytössä olevilla investointilaskentamenetelmillä. Hän kykenee esittämään oman pääoman ja vieraan pääoman olennaisimmat erot, osoittaa hallitsevansa joukkovelkakirjojen ja osakkeiden arvonmäärityksen perusteet, tunnistaa tuoton ja riskin välillä vallitsevan yhteyden, erottaa erityyppisiä riskejä sekä kykenee selittämään CAPM:n taustalla olevan perusajatuksen ja soveltamaan mallia. Lisäksi opiskelija osaa estimoida yrityksen pääoman kustannuksen, kuvata pääpiirteissään Modigliani & Miller’in teoriat yrityksen pääomarakenteesta ja osinkopolitiikasta, kvantifioida velkaantumisasteen vaikutukset yrityksen arvoon, kertoa miten osakeanti, osingonjako ja omien osak-

209

keiden takaisinosto tapahtuvat ja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen osinkopolitiikkaan käytännössä. Toteutustavat: 40 tuntia luentoja, 80 tuntia itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance (tai Corporate Finance Fundamentals), Irwin/McGraw-Hill, 4. (tai uudempi) painos. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari ja tutkija Andrew Conlin Opetuskieli: Suomi/Englanti. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721361P Sijoittajan investointiteoria (Investments) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Sisältö: Opintojakso toimii johdantona investointiteorian perusteisiin, ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä modernin portfolioteorian ja erilaisten arvopapereiden hinnoittelumallien teoreettisiin perustoihin ja käytäntöön soveltamiseen. Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tavallisimmat arvopaperityypit sekä selittää miten ja missä niillä käydään kauppaa, arvioida arvopaperisijoituksiin liittyviä erilaisia riskejä ja tunnistaa hajauttamisen hyödyt. Opiskelija osaa myös kuvailla modernin portfolioteorian perusteet ja osoittaa hallitsevansa portfolio-optimoinnin perusperiaatteet. Hän osaa johtaa CAPM:n ja tunnistaa mallin implikaatiot arvopapereiden hinnanmuodostuksen suhteen, selittää


210

arbitraasihinnoitteluteorian perusidean ja taustaoletukset, vertailla CAPM:ia ja arbitraasihinnoitteluteoriaa sekä soveltaa näitä teorioita indeksi- ja faktorimallien avulla. Lisäksi opiskelija osaa määritellä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja sen implikaatiot, tunnistaa markkinoiden tehokkuuden kolme eri astetta, ja kykenee soveltamaan osinkoihin, vapaaseen kassavirtaan ja tunnuslukuihin perustuvia malleja osakkeiden arvonmääritykseen. Toteutustavat: 40 tuntia luentoja, 80 tuntia itsenäistä työskentelyä. Study materials: Bodie, Kane & Marcus: Investments, Irwin/McGraw-Hill, 4. (tai uudempi) painos. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari ja tutkija Andrew Conlin. Opetuskieli: Suomi/Englanti. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. 721174P Financial Risk Management Scope: 5 ects. Timing: Period C. Objective: Students will become familiar with the nature of financial risks and understand the basic methods of financial risk management. Contents: The course introduces students to the basic concepts of financial risk management: evaluation and management of market risk, credit risk, and operational risk. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Hull: Risk Management and Financial Institutions, Pearson.

Opinto-opas 2011 - 2012

Assessment methods: Exam. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Jukka Perttunen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721363P Introduction to Market Analysis Required proficiency level: Mastering Investments (721361P) will be useful but is not mandatory. Scope: 5 ects. Timing: Period C. Objective: After the course, students are able to solve financial problems using statistical software, namely, Excel and SAS. Students are able to apply statistical analysis and inference to test scientific hypotheses. They will also gain knowledge in fields special to finance, namely, they will be able to calculate returns and risks of publicly traded stocks, do technical analysis and allocate wealth over multiple assets. Students will also learn how to investigate dependency between variables using regression analysis. After the course, students will have the necessary level of programming skills to learn more about Excel and SAS on their own. Contents: The course introduces students to the calculation of basic statistical measures, statistical testing and inference, risk and return calculation, and basics of regression analysis. Also basic methods for analyzing stock price behaviour through technical analysis will be covered.


Opinto-opas 2011 - 2012

Students will also become familiar with the most basic asset allocation decisions. Working methods: Working methods include 40 hours of lectures and computer lab exercises, as well as independent studying of textbooks and other material. Alongside providing theoretical backgrounds for statistics and econometrics, the lectures are aimed to introduce students to the use of Excel and SAS in financial problem-solving. During computer lab exercises, students are given various calculation problems to solve using these programming languages. Study materials: Material announced during the lectures, including lecture notes, textbooks and manuals. Assessment methods: Computer lab exam and assignments. Grading: 1-5. Responsible person: N.N. Other information: The course is an alternative to Introduction to Computational Finance (721364P). The number of students is limited. Language of instruction: English.   721364P Introduction to Computational Finance Required proficiency level: Knowledge of basic statistics and/or econometrics is required. Scope: 5 ects. Timing: Period C. Objective: Computational finance is an area that employs computational approaches to solve financial problems. After the course, students are able to apply statistical software, namely R, the opensource language that is free to download. Focusing on implementation rather that

211

theory, the course serves as an accessible introduction to statistical problem solving in finance. Contents: First, the course reviews basic concepts in probability and classical statistical inference. Thereafter the course introduces students to the calculation of basic statistical measures, statistical testing and inference, risk and return calculation, and basics of regression analysis. The selection of topics includes the traditional core material of computational finance: simulating random variables from probability distributions, Monte Carlo and MCMC methods, bootstrapping, density estimation, and visualization of data. Working methods: Working methods include 40 hours of lectures and computer lab exercises, as well as independent studying of textbooks and other material. Alongside, providing theoretical backgrounds for statistics and econometrics, the lectures are aimed to introduce students to the use of R in financial problemsolving. During computer lab exercises, students are given various programming and computing problems to solve using the R programming language. Study materials: Braun and Murdoch: A First Course in Statistical Programming with R, Cambridge; Rizzo: Statistical Computing with R, Chapman & Hall/CRC; and material provided by the instructor. Assessment methods: Computer lab exam and assignments.   Grading: 1-5.   Responsible person: Professor Hannu Kahra   Other information: The course is an alternative to Introduction to Market Analysis (721902P). The number of stu-


212

dents is limited. Language of instruction: English. Rahoituksen aineopinnot 721924A Rahoituksen seminaari (Seminar in Finance) Laajuus: 10 op. Ajoitus: A-D. Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustiedot ja -taidot tieteelliseen viestintään rahoituksen alalla, ja sen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa itsenäiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, kirjalliseen raportointiin ja tutkimustulosten suulliseen esittämiseen. Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa monipuolisesti eri informaatiolähteistä, arvioida kriittisesti julkaistun tiedon luotettavuutta ja merkittävyyttä sekä valita ja rajata tutkimusaiheensa perustellusti. Opiskelija osaa myös jäsentää aikaisempaa tutkimustietoa valitsemastaan aihealueesta lähteitä asianmukaisesti referoiden sekä tehdä tulkintoja ja päätelmiä olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Lisäksi opiskelija kykenee esittelemään (suullisesti) ja raportoimaan (kirjallisesti) tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Toteutustavat: Johdantoluennot, kirjaston järjestämä tiedonhankinnan koulutus, itsenäinen työskentely, yksilöohjaus sekä seminaari-istunnot. Oppimateriaali: Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn (TaTK:n opintomoniste). Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari.

Opinto-opas 2011 - 2012

Lisätiedot 1: Opiskelija voi laatia joko seminaarityön tai kandidaatintutkielman. Jälkimmäisessä tapauksessa opiskelija suorittaa samanaikaisesti opintojakson 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä. Kandidaatintyö tulee kansittaa (nk. kevyet kannet) ja opiskelija suorittaa siihen liittyen kirjallisen kypsyysnäytteen. Lisätiedot 2: Opiskelija, joka suorittaa rahoituksen 35 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa seminaarin joko normaalisti edellä kuvatulla tavalla tai sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista. Jälkimmäisessä tapauksessa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön ennen työn aloittamista. Lisätiedot 3: Osallistujamäärä on rajoitettu. Opetuskieli: Suomi/Englanti 721922A Theory of Corporate Finance Scope: 5 ECTS Timing: C Objectives: Upon completion of this course, the student can explain the main concepts of theoretical corporate finance based on asymmetric information and psychology. He/she is capable of analyzing how corporate managers optimally choose capital structures and payout policies. The student is able to identify key motives for mergers & acquisitions, and to calculate costs and benefits mergers & acquisitions in simple cases where valuations are given. In addition, he/she is able to explain how corporate managers can defend themselves against takeovers. He/she can also analyze how conflicts of interest between


Opinto-opas 2011 - 2012

different corporate stakeholders and psychological biases affect corporate decision making. Finally, the student is able to apply corporate governance methods to alleviate these problems. Contents: This course describes the theory and practice of corporate finance that is essential for corporate managers, board members and consultants.The subject areas include: signaling and agency theory, security issuance decisions, optimal capital structure, adjustment of capital structure, dividend policy, repurchase decision, choice and valuation of cash holdings, mergers and acquisitions. Working methods: 40 hours of lectures and group exercises. Study materials: Copeland, Weston & Shastri: Financial Theory and Corporate Policy, Pearson. Additional material provided by the instructor. Assessment methods: Exam and group exercises. Grading: 1-5 Responsible person: Postdoctoral researcher Petri Kyröläinen Language of instruction: English Other information: The number of students is limited.  721198A Derivative Securities Scope: 5 ects. Timing: Period D. Objective: The students will become familiar with the principles and basic methods of pricing of derivatives securities as well as be able to apply them in the pricing and hedging of advanced derivative securities. Contents: The course aims to deepen the understanding of the theory and the

213

pricing mechanism of derivative securities. Topics covered are the risk-neutral valuation principle, analytical and numerical valuation methods, the hedging of derivative securities, and volatility estimation Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Hull: Options, Futures & Other Derivatives, Pearson, 6th edition.   Assessment methods: Exam. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Jukka Perttunen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.   721199A Equity Markets Scope: 5 ECTS Timing: D Objectives: Upon completion of this course, the student discovers behavioral biases in investor behavior and how these biases potentially affect stock prices. In addition, he/she can distinguish and explain various limits of arbitrage that can facilitate prolonged mispricings in equity markets. Furthermore, the student is able to compare historical returns and risks of various equity market trading strategies based on results published in leading scientific journals. On the basis of this, the student is capable of carrying out more rational investment decisions in equity markets. Contents: This course describes the methods and results of equity market research that are essential for fund managers, individual investors, equity analysts and managers of listed companies. The


214

subject areas include: trading mechanisms and price setting in equity markets; market efficiency and behavioral finance; limits of arbitrage such as illiquidity, noise trader risk, fundamental risk, model risk, and costs and risks of short selling; psychology and investor behavior; investment strategies that seek to exploit pricing anomalies including value strategies, momentum strategies, asset growth strategies, and earnings announcement related strategies; effect of investor sentiment on stock returns; the role of equity analysts. Working methods: 40 hours of lectures and answering behavioral questions. Study materials: Thaler: Advances in Behavioral Finance. Vol II; Nofsinger: The Psychology of Investing. Pearson 2nd edition. Additional material provided by the instructor. Assessment methods: Exam. Grading: 1-5 Responsible person: Postdoctoral researcher Petri Kyröläinen Language of instruction: English Other information: The number of students is limited. 721370A Fixed Income Securities Required proficiency level: Financial Risk Management (721174P) must be compleated before attending to this course. Scope: 5 ects. Timing: Period B. Objective: Effective risk management is essential in today’s uncertain business environment. Derivatives and especially fixed income derivatives are standard instruments for managing financial risk. It is critical for anyone involved in corporate

Opinto-opas 2011 - 2012

or financial risk management to have a deep-rooted understanding of interest rate risk and fixed income securities. Contents: This course explores key issues in fixed income. It develops tools for valuing and modeling the risk exposures of fixed income securities and their derivatives, with the ultimate goal of deploying these instruments in a corporate or financial risk management setting. The course is divided into three parts, covering (1) basic fixed income securities, (2) fixed income derivatives with a focus on popular interest rate models used to value them and (3) quantitative management of fixed income portfolios. To make the material broadly accessible, concepts are, whenever possible, explained through hands-on applications and examples, rather than through advanced mathematics. Working methods: 40 hours of lectures and assignments. R, an open-source computing package is applied in the course. Study materials: Tuckman: Fixed Income Securities - Tools for Today’s Markets, Wiley & Sons; and material provided by the instructor. Assessment methods: Exam, assignments and teamwork. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Hannu Kahra. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.   721371A Entrepreneurial Finance Scope: 5 ects.   Timing: Academic year 2011/2012.   Objective: Understand the broader issues of investing in entrepreneurial ven-


Opinto-opas 2011 - 2012

tures, understand the more detailed issues of how to evaluate and finance entrepreneurial investments, and study interaction of finance and strategy. Ultimately the goal is to give some of the tools needed to start a company and finance it, be a venture capitalist or private equity partner and invest in private equity partnership. Contents: This class examines the elements of entrepreneurial finance, focusing on technology-based start-up ventures, and the early stages of company development. It addresses key questions which challenge all entrepreneurs: how much money can and should be raised; when should it be raised and from whom; what is a reasonable valuation of the company; and how funding should be structured. The subject aims to prepare students for these decisions, both as entrepreneurs and venture capitalists. Working methods: 40 hours of lectures.   Grading: 1-5.   Responsible person: N.N.   Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721009A Muita rahoituksen aineopintoja Additional Courses in Finance, intermediate level Scope: 5 ects. Timing: Free. Objective: To be agreed with professor in finance. Grading: 1-5. Responsible person: Professor in finance. Language of instruction: Free.

215

Rahoituksen syventävät opinnot 721950S Pro gradu -tutkielma, rahoitus Master’s Thesis, Finance Scope: 30 ects. Timing: Periods A-D. Objective: The students will become familiar with conducting independent academic research and be able to apply academic research methodology in the field of finance. Contents: The aim of the course is to support students writing their master’s thesis. The students present their research reports at least twice during the academic year. Assessment methods: Participation in seminars, accepted research reports. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Jukka Perttunen and professor Hannu Kahra. Language of instruction: Finnish / English. Other information: The number of students is limited 721383S Asset Pricing Scope: 6 ects. Timing: Period D.   Objective: The students will become familiar with modern asset pricing theory and econometric methods in applying theoretical models in empirical research. Learning outcomes: After the course the student is able to use basic asset pricing models across different asset classes and implement asset pricing models in practice. Contents: The pricing of all assets is based on a single idea: price equals expected discounted payoff that captures the macroeconomic risks underlying each security’s value. Traditional asset pricing


216

models (CAPM, ICAPM, APT) are embedded in the stochastic discount factor (SDF) framework. One of the key issues is that there is a relation between discount factors, betas and mean-variance frontiers: they are equivalent concepts. A wide variety of popular methods, including time-series and cross-sectional regressions are presented and applied to empirical data. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of textbooks. SAS and R, an open-source computing package are applied in the course. Study materials: Cochrane: Asset Pricing, Oxford University Press, 2 nd edition; Antti Ilmanen: Expected returns: An investor’s guide to harvesting markets rewards. Wiley. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1-5. Responsible person: Assistant Professor Juha Joenväärä Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721951S Portfolio Performance Analysis Scope: 6 ects.   Timing: Period B.   Objective: Performance analysis is the final stage in the portfolio management process. The students will become familiar with the basic methods of modern portfolio performance analysis as well as apply them in practice.   Learning outcomes: After the course the student is able to use basic return-

Opinto-opas 2011 - 2012

and holdings based techniques in portfolio performance analysis. Upon completing the course the student is able to apply techniques in practice using the SAS software. Contents: The term “performance analysis” covers the techniques that are implemented to study the results of portfolio management. These range from simple performance measurement to performance attribution. Performance measurement consists of measuring the difference in the value of the portfolio, or investment fund, between the beginning and the end of the evaluation period. Performance attribution breaks down the return to attribute the exact contribution of each phase in the process to the overall portfolio performance, thus allowing the manner in which the result was obtained to be understood. The intermediate step is performance evaluation, which explains how the measured return was obtained and whether the result is due to skill or luck. Working methods: 40 hours of lectures and exercises. SAS software package is applied in the course. Study materials: Aragon & Ferson: Portfolio Performance Evaluation, Boston - Delft and material provided by the instructor. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1-5. Responsible person: Researcher Pekka Tolonen. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2011 - 2012

721952S Portfolio Management Scope: 6 ects. Timing: Period A. Objective: The students will become familiar with the basic quantitative methods of modern portfolio management as well as be able to apply them in practice. Learning outcomes: After the course the student is capable of explaining the challenges for portfolio management, and design methodologies in portfolio management implementations. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio management techniques. As a part of the course, each student implements his/her personal portfolio management policy, which is then applied in managing of an artificial investment portfolio over the academic year. Working methods: 40 hours of lectures, exercises, teamwork and seminar. SAS and R, an open-source computing package are applied in the course. Study materials: Litterman and Goldman Sachs Quantitative Resources Group: Modern Investment Management - An Equilibrium Approach, Wiley & Sons; Antti Ilmanen: Expected returns: An investor’s guide to harvesting markets rewards. Wiley. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1-5.   Responsible person: Assistant Professor Juha Joenväärä. Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited.

217

721954S Financial Econometrics Required proficiency level: Introduction to Econometrics (721060A) must be completed before attending this course. Scope: 6 ects. Timing: Period D.   Objective: After completing the course students should: understand the important features of time series of market prices, appreciate the relevance of efficient market theory to predicting prices, be familiar with appropriate methods for forecasting price volatility, be able to use option prices to make statements about the distributions of future asset prices, have acquired experience of applying computational methods to market data, be informed about a broad range of econometric methods that are applied in finance research, and apply extreme value theory in calculating value at risk of a financial position. Contents: Probability foundations (probability concepts, prices, returns and volatility clustering, stochastic processes, ARMA models for financial returns), stylized facts for returns from financial assets, expected returns using time series information (testing for a random walk process using the variance-ratio test, methods that use trading rules to assess the predictability of returns and the efficiency of markets), modeling volatility using time series information (univariate and multivariate GARCH models and stochastic volatility), and a review of econometric methods (maximum likelihood, GMM, MCMC and Kalman filter).   Working methods: 40 hours of lectures and assignments, independent studying of


218

textbooks. R, an open-source computing package is applied in the course. Study materials: Tsay: Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2 nd edition; Taylor: Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton University Press; and material provided by the instructor. Assessment methods: Computer lab exam, assignments. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Hannu Kahra.   Language of instruction: English. Other information: The number of students is limited. 721956S Alternative Investments Scope: 6 ects.   Timing: Period C.   Objective: Alternative investments are assets considered outside of the traditional asset classes of stocks, bonds and cash. The students will learn that due to their special characteristics, alternative assets tend to have low correlations with traditional asset classes, providing additional portfolio diversification and potential for higher returns. Contents: The course aims to give an introduction to investing in (1) real estate, (2) private equity and venture capital, (3) hedge funds, and (4) commodities, currencies and volatility.   Working methods: 40 hours of lectures, assignments and teamwork.   Study materials: Material provided by the lecturers. Assessment methods: Exam and assignments. Grading: 1-5.  

Opinto-opas 2011 - 2012

Responsible person: Assistant Professor Juha Joenväärä and professor Hannu Kahra. Language of instruction: English.   Other information: The number of students is limited. 721955S Erikoisaihe Special Issue in Finance Scope: 6 ects. Timing: Free. Objective: To be agreed with the professor of finance. Grading: 1-5. Responsible person: The professor of Finance. Language of instruction: Free.


Opinto-opas 2011 - 2012

6.6 Sivuaineiden opinnot Yritysjuridiikka 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus (Corporate Law and Law of Contracts) Laajuus: 7 op Ajoitus: D. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tietää eräiden keskeisimpien oikeustoimityyppien, kuten kaupan, velan ja valtuutuksen sisällön. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja osaa soveltaa osakeyhtiöoikeuden keskeisimpiä periaatteita. Sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot. Toteutustavat: Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet WSOY, 2. painos Painovuosi: 2004. Mähönen - Villa: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä, 2007. Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö, 2. uudistettu painos 2002. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5

219

Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Lisätiedot: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lisätiedot 2: Osallistujamäärä on rajattu. Opetuskieli: Suomi 721611A Vero-oikeus (Tax Law) Laajuus: 7 op Ajoitus: B. Tavoite: Opiskelija tietää Suomen verojärjestelmän keskeisimmät lait ja periaatteet. Opiskelija tietää tuloverotuksen eri tulolajit ja tulolähteet ja ymmärtää niiden merkityksen verojärjestelmän ja verosuunnittelun kannalta. Opiskelija osaa eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteissään ja osaa soveltaa tietoja verosuunnittelussa. Opiskelija tietää verotusmenettelyn keskeisimmät normit ja osaa välttää veronkiertonormien riskit. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi vero-oikeus osana julkisoikeutta ja sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisiin ongelmiin. Toteutustavat: Luennot sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali ja keskeisimmät säädökset: Myrsky & Ossa: Verotuksen perusteet, 2008. Andersson - Linnakangas: Tuloverotus, 7. uud. painos; Linnakangas & Myrsky: Elinkeinotulon verotus, 2010. Suoritustavat: Kuulustelu on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä


220

merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. 721420A Markkinointioikeus (Marketing Legislation) Laajuus: 7 op Ajoitus: A. Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa Suomen kuluttajasuojajärjestelmän normeja kuluttajasuojan toteuttamisessa. Opiskelija tietää markkinoilla toimivan yrityksen velvoitteet markkinointioikeudessa. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään aineettomien oikeuksien sisällön ja merkityksen. Sisältö: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin. Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslaki. Toteutustavat: 28 h luentoja sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ämmälä, Tuula: Suomen kuluttajaoikeus (2006); Mäkinen Paloranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet, 2 uud. painos 2006. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu.

Opinto-opas 2011 - 2012

721614A Työoikeus (Labour Law) Laajuus: 7 op Ajoitus: C. Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa Suomen työoikeuden keskeisimpiä periaatteita ja sen perusteella opiskelija myös tunnistaa työsopimuksen ja työehtosopimusjärjestelmän liitynnän toisiinsa. Opiskelija tietää keskeisimmät työntekijän yksityisyyttä suojaavat periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen esimerkiksi työhaastattelussa ja muutenkin työelämässä. Opiskelija osaa soveltaa työaikalakia ja vuosilomalakia pääpiirteissään. Opiskelija ymmärtää työsuojelulainsäädäntöön liittyvät työelämän vaatimukset ja tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeisimmän sisällön. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta. Toteuttamistavat: 30 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kirja :Työsopimusoikeus, Kari-Pekka Tiitinen; Tarja Kröger. Kustantaja: Talentum Media Oy (2008) ISBN: 9789521412592 Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: Suomi


Opinto-opas 2011 - 2012

Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu. Seuraavien opintojaksojen tiedot tarkentuvat lukuvuonna 2011-2012, seuraa ilmoitustaulua: (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ............................................ 9 op 721622A Siviilioikeus ............................................. 7 op

221

721620A Immateriaalioikeus ....................... 721618A Finanssioikeus ....................................... 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus .. 721619A Hallinto-oikeus .....................................

7 op 9 op 7 op 9 op

HUOM! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.


Opinto-opas 2011 - 2012

223

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat 7.1 Opetuksen ajoitus Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit A ja B on syyslukukaudella, C ja D puolestaan kevätlukukaudella. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson kuvaukseen (luku 6). Opetuksen tarkka ajoitus tulee kuitenkin aina katsoa tiedekunnan verkkosivuilta: http://www. taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opetus Kielten opetus ja tietyt menetelmäopintojaksot järjestetään opetusperiodeista poiketen; myös niiden tarkka ajoitus tulee katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Opetusperiodit lukuvuonna 2011-2012: A: 5.9.–21.10.2011, vk 36–42 B: 31.10.–16.12.2011, vk 44–50 C: 9.1.–2.3.2012, vk 2–9 D: 12.3.–18.5.2012, vk 11–20

7.2 Tentit Opintojaksoista, joihin kuuluu tentti, pyritään järjestämään 1. kuulustelu noin 2–4 viikon kuluttua opetuksen päättymisestä. 2. ja 3. kuulustelu järjestetään noin 1–2 kuukauden välein. Opintojaksoista, joita voi tenttiä kirjatentteinä, järjestetään kuulustelu kolme kertaa lukuvuodessa ta-

loustieteiden tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tenttiohjeet: 1) Tentteihin ilmoittaudutaan ennakolta WebOodin kautta viimeistään tenttiä edeltävänä maanantaina kello 24.00. Suoritus arvioidaan ainoastaan tenttiin ajoissa ilmoittautuneilta ja opintojaksolle opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta. Toisin sanoen tenttiin määräaikaan mennessä ilmoittautumatta jättäneiden ja ilman opinto-oikeutta olevien opiskelijoiden tenttejä ei arvostella. 2) Tiedekunnan tenttiaika on yleensä torstaisin klo 8.00–12.00.Tenttiin on saavuttava hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.00. Tenttisaliin ei oteta ketään perustellusta syystäkään myöhästynyttä enää klo 8.15 jälkeen. Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 8.35. 3) Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa. Tentissä saa olla esillä vain kynä, kumi, teroitin, viivain ja eiohjelmoitava laskin ellei tentaattori ole toisin ilmoittanut. Mikäli oheismateriaalin käyttö on sallittua tentissä, siitä ilmoitetaan kysymyspaperissa. Eväiden tuominen tenttisaliin on kielletty ellei jokin sairaus sitä vaadi. 4) Valvojat kiertävät salissa tentin aikana järjestyksen ylläpitämiseksi ja mahdollis-


224

ten vilpintekoyritysten ehkäisemiseksi. Mikäli opiskelijaa epäillään väärinkäytöksestä, asia selvitetään tiedekunnan opintoasiainhallinnossa tenttitilaisuuden jälkeen. 5) Lisää vastauspaperia saa noutaa valvojilta ilman eri pyyntöä. Muissa asioissa viitataan ja odotetaan, että valvoja tulee luokse. 6) Vastauspapereihin tulee kirjoittaa aina opiskelijanumero (löytyy opiskelijakortista) arvosanojen Oodiin kirjaamista varten. 7) Tenttiä palautettaessa vastaajan on aina, ilman eri pyyntöä esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus tentin valvojalle.

7.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute Ilmoittautuminen opintojaksoille Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille taloustieteiden tiedekunnan opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa.WebOodi on verkossa osoitteessa https://weboodi. oulu.fi. Opiskelijan on tärkeää myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin. Opintojaksoille voidaan hyväksyä ne määräaikaan mennessä ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on opintojaksolle opinto-oikeus. Opintojakson vastuuhenkilö

Opinto-opas 2011 - 2012

voi poistaa opintojaksolta opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut tai jolla ei ole opinto-oikeutta tai joka muuten ei mahdu opintojaksolle (mahdolliset rajoitukset osallistujamäärissä). Toisin sanoen opintojaksoa ei voi suorittaa ilman ajoissa tehtyä ilmoittautumista ja opinto-oikeutta. Opintojaksopalaute Opiskelijat voivat antaa opetukseen liittyvää palautetta opintojakson päätyttyä WebOodissa. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut opintojaksolle voidakseen antaa palautetta. Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä laitoksen ja tiedekunnan johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Tiedekunnan koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita. Opintojaksoihin liittyvä informaatio ja materiaali Opintojaksojen vastuuhenkilöt voivat WebOodin kautta lähettää sähköpostia opintojaksoille ilmoittautuneille opiskelijoille. Vastuuhenkilöt voivat esimerkiksi informoida aikataulumuutoksista, ilmoittaa harjoitustöiden (tms. opintojaksojen osasuoritusten) arvosanat tai lähettää luentomateriaalia. Opintojaksoinformaatiota ja -materiaaleja on saatavilla myös tiedekunnan verkkosivuilla. Vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta WebOodin sähköpostitoiminnon kautta. Vas-


Opinto-opas 2011 - 2012

taus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet.

225

arvosana 2 (tyydyttävä). Vastaavasti arvosanaan ”erinomainen” vaaditaan pro gradusta vähintään arvosana 3 (hyvä). Pro gradu tutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen.

7.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa

Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä.

Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin.

Vanhan arvosteluasteikon (1–3) konvertointi

Seminaaritutkielma, kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

Oulun yliopistossa siirryttiin 1.8.2005 lukien viisiportaisen arvosteluasteikon käyttöön.Tällöin kaikki aikaisemmat arvosanat muutettiin takautuvasti uuden asteikon mukaisiksi seuraavasti.

Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pää- ja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

aiempi arvosana 1–, 1 1+, 1½, TT 2–, 2, HT 2+, 2½ 3–, 3, ET

Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti:

2. Opintokokonaisuuksista annetut kokonaisarvosanat muutettiin 1.8.2005 takautuvasti seuraavasti.

keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1)

nykyinen arvosana tyydyttävät tiedot hyvät tiedot erinomaiset tiedot

Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi ”kiitettävä” tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään

arvosana 1.8.2005 lukien 1 2 3 4 5

uusi arvosana tyydyttävä (2) hyvä (3) erinomainen (5)

Huomautus: opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan pääsääntöisesti tutkintotodistusta kirjoitettaessa, joten käytännössä vanhojen kokonaisarvosanojen


226

konvertointitarve on vähäinen. 3. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanat lasketaan 1.8.2005 lukien seuraavasti. keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1)

7.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan joidenkin yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat täsmällisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että tutkintoon kuuluvien opintojen

Opinto-opas 2011 - 2012

suorittamisen sijasta ne voidaan korvata ko. aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee pääsääntöisesti se yksikkö, joka opintojakson järjestää. Taloustieteiden tiedekunnan myöntämään tutkintoon kuuluvia ja tiedekunnan järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kielikeskus. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos. Tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Keskeneräiseen tradenomin tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Opintojen sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä kirjallinen hakemus edellä mainittujen tahojen opintotoimistoihin. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta www.taloustieteet. oulu.fi. Hakemukseen tulee liittää todistus opinnoista, joiden perusteella sisällyttämistä tai korvaamista haetaan, sekä tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (so. tavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus, eli opinto-oppaan tietoja vastaavat tiedot). Hakemuksessa tulee olla myös niiden opintojaksojen englanninkieliset nimet, joilla hyväksilukemista haetaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) luodaan parhaillaan yliopiston ja tiede-


Opinto-opas 2011 - 2012

kuntien tasolla ohjeistuksia ja käytänteitä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, joka helpottaa toisessa oppilaitoksessa suoritetun koulutuksen kytkemistä opintoihin sekä mahdollistaa muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston AHOT -sivustolta: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/ opintopolku/ahot Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005 tai uudempi) KTK-tutkinnon yhteiset opinnot (pl. kieliopinnot): • Opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot: • Vieraiden kielten opintoihin voidaan pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 8 opintopistettä vähintään B1-tasoisia aiemmin suoritettuja vieraiden kielten opintoja. Tämä koskee kieliopintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun toiseen tutkintoon. • Kaikkien KTK- ja KTM-tutkintoja suorittavien tulee kuitenkin saavuttaa vähintään yhdessä vieraassa kielessä tutkintoasetuksen mukainen taso, ks. oppaan luku 6.2 • Kielikeskuksen yhteysopettajat tarkistavat hyväksiluettavien kieliopintojen tason, sisällön ja laajuuden ja päättävät hyväksilukemisesta tämän pohjalta. Yhteysopettajat ohjaavat opiskelijat tarvittaessa suorittamaan kieliopintoja lisää siten, että vaadittu opintomäärä ja taitotaso saavutetaan.

227

KTK- ja KTM-tutkintojen pääaineen ja sivuaineiden opinnot sekä muut opinnot: • Opiskelijan suorittamaan toiseen tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia (tai vastaavia) voidaan lukea hyväksi yhteensä enintään 25 opintopisteen verran (perusopintokokonaisuus). • Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa (esimerkiksi KTK-tutkinnon sivuaineiden on oltava TaTK:n oppiaineita tai vastaavia) KTM-tutkinnon opinnot (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat): • KTM-tutkintoon ei lueta hyväksi muihin tutkintoihin kuuluvia opintoja. • Toiseen tutkintoon kuulumattomia yliopistotasoisia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa. Huomioon otetaan perus-, aine- ja syventävät pääaineen opinnot, jotka ovat KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohtaan nähden enintään viisi vuotta vanhoja. Opintoja voidaan lukea hyväksi perustai aineopintoihin. • Tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot 60 op. (sis. pro gradu –tutkielman) on aina suoritettava osana tutkintoa. Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot: • Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan KTK- ja KTMtutkintoihin. Opiskelijaa kehoitetaan vaihto-opiskelun jälkeen ottamaan


228

• •

Opinto-opas 2011 - 2012

yhteyttä hyväksiluvuista vastaavaan opintohallinnon suunnittelijaan hyväksilukumahdollisuuksien selvittämiseksi. Vaihto-opiskelun aikana suoritettujen kieliopintojen hyväksiluvusta vastaa Kielikeskus. Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on myös mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä). Tällainen sivuaine on mahdollista sisällyttää KTM-tutkintoon.

7.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Taloustieteiden tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee koulutustoimikunta tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu.

Kaksi kansitettua kappaletta (joista toisen opiskelija saa itselleen tutkielman arvostelun jälkeen) ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta, tutkielmasta laadittu, yhden sivun pituinen tiivistelmä (huom: tiivistelmä tulee sitoa myös kansitettuihin tutkielmiin, tutkielman sisäkansilehden jälkeen seuraavaksi sivuksi). Tiivistelmälomake on tulostettavissa tiedekunnan internet-sivuilta (http://www. taloustieteet.oulu.fi)

Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä koulutustoimikunnan kokousta, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Koulutustoimikunnan kokousajat ovat nähtävänä tiedekunnan ilmoitustaululla. Tämän jälkeen opinnäytetyölle voidaan määrätä tarkastajat.

1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset.

3a) Tutkielman tarkastajat määrää tiedekunnan dekaani.Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta tiedekunnalle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa tiedekunnan opintotoimistoon.

2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat:

3b) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:


Opinto-opas 2011 - 2012

yleisenä tenttipäivänä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen WebOodissa. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen dekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. 4) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa koulutustoimikunnan arvosteltavaksi. Koulutustoimikunta arvostelee tutkielman tarkastajien

229

lausunnon perusteella. Koulutustoimikunnan kokouksessa päätöksentekoon saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Pro gradu ‑tutkielma arvostellaan arvosanoilla 1-5. 5) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella koulutustoimikunnan kokouksen jälkeen opintotoimistosta. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta. 6) Tiedekunnassa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 7) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu koulutustoimikunnan kokouksessa. Tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistuksia tiedekunnan ilmoitustaululla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon


230

tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät tiedekunnan ilmoitustaululta ja verkkosivuilta (www.taloustieteet.oulu.fi, kohta Opiskelu: Ohjeet ja apuvälineet).

7.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Opiskelijan tulee kandidaatin tutkielman yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat tehneet pääaineeseensa kandidaatin tutkielman (ent. seminaaritutkielma) ennen 1.8.2009, mutta eivät ole valmistuneet kauppatieteiden kandidaateiksi ennen ko. päivämäärää. Kypsyysnäytettä varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tutkielmansa ohjaajaan. 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo sen täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Kandidaatin tutkielman kansitukseksi riittävät kevyet liimakannet (lisätietoja Yliopistopainosta). 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimis-

Opinto-opas 2011 - 2012

toon seuraavat asiakirjat: •

Yksi kansitettu kappale ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta.

Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon. Opiskelija saa kansitetun kappaleen itselleen arvostelun jälkeen. 3) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa, vähintään viikkoa ennen haluttua päivämäärää. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen WebOodissa. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. toisen tutkinnon yhteydessä) tehneiltä opiskelijoilta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte hyväksytään ohjaajan ja suomen kielen arvioijan toimesta. 4) Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. 5) Tiedekunnassa laadittavat kandidaatin tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisa-


Opinto-opas 2011 - 2012

laisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 6) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Huomautus: Pelkkää KTM-tutkintoa suorittavat (maisteritason erillisvalinta) ja sivuaineopiskelijat tekevät kandidaatin tutkielman sijasta aineseminaarin. Aineseminaariin ei kuulu kypsyysnäytettä. Seminaaritutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

7.8 Plagiointitapausten ja muiden väärinkäytösten käsittely Taloustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden plagiointitapauksia: Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, ajatusten, kirjoitusten tai keksintöjen jne. luvatonta käyttämistä omassa kirjallisessa tai kuvallisessa tuotoksessa ilman asiaan kuuluvaa lähdemerkintää.

231

Oulun yliopistossa plagioinniksi tulkitaan myös nk. itsensä plagiointi. Se tarkoittaa, että henkilö käyttää samaa tuotostaan sellaisenaan kahdessa tai useammassa yhteydessä. Plagiointitapausta pidetään vakavana silloin, kun plagiointia on ohjatussa lopputyössä (kandidaattitutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaattityö tai väitöskirja) tai jos suurin osa tai koko työ tai kurssisuoritus on kopiota tai selkeästi ilman asianmukaisia lähdeviittausmerkintöjä. Oulun yliopiston opetusta ja opiskelijoita koskevassa johtosäännössä todetaan, että kuulustelu tai muu opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuoritus voidaan hylätä. Seminaarityö, essee, tutkielma tai muu kirjallinen suoritus hylätään myös siinä tapauksessa, jos opiskelijan havaitaan suorituksen hyväksymisen jälkeen syyllistyneen väärinkäytökseen. Koko opintojakson suoritus (esimerkiksi seminaarityö, essee, tutkielma) hylätään, jos tekijä sen yhteydessä syyllistyy plagiointiin tai muuhun väärinkäytökseen (vilppi) tai suoritus keskeytetään. Keskeyttämisestä tai hylkäämisestä päättää vastuussa oleva opettaja tai ohjaaja. Väitöskirjan, lisensiaatintutkielman, pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman osalta päätöksen tekee päätösvastuussa oleva hallintoelin.


Opinto-opas 2011 - 2012

233

8. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset

Laskentatoimi pääaineena suoritettu korkeakoulututkinto avaa mahdollisuudet muun muassa seuraaviin ammattitutkintoihin: 1. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 2. HTM (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 3. JHTT (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista) 4. KLT (Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto)

8.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHTja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Uusi asetus (TEM, 262/2008) astui voimaan 1.5.2008. Siirtymäaikana 2008-2012 voidaan soveltaa myös vanhoja vaatimuksia (KTM,

1325/1996), ks. kohdat 8.2 ja 8.3. KHT-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. 8.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; • johdon laskentatoimi; • sisäinen valvonta HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet.


234

Opinto-opas 2011 - 2012

8.1.2 Oikeustieteen opinnot

tymäaikana 2008-2012.

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: • eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; • yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely • kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö • HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet.

Vanhan asetuksen mukaisesti KHT-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden ohella seuraavia opintosuorituksia:

8.1.3 Muut opinnot KHT- ja HTM- tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: • liiketaloustiede ja kansantaloustiede; • yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat; • talousmatematiikka ja tilastotiede • tietotekniikka ja tietojärjestelmät

8.2.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla pääaineeksi laskentatoimi ja kohdentamalla pääaineen valinnaiset opintojaksot tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Lisäksi on suoritettava laskentatoimen syventävinä opintoina Tilintarkastus II 4 ov/7 op (tai laadittava laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma tilintarkastuksen alalta). Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 6 ov/ 10 op: 721186A Tilintarkastus ......................... 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting ...................................................................... 3 ov/ 5 op

8.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT),vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siir-

Syventävinä opintoina 6 ov/ 12 op 721197S Advanced International Accounting .. 3 ov/ 6 op 721193S Advanced Auditing ...................... 3 ov/ 6 op

Tilintarkastusta käsittelevä laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma voi täyttää


Opinto-opas 2011 - 2012

syventäviä opintoja koskevan säädöksen. Asian toteamista koskeva anomus, johon on liitettävä tutkielma, osoitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Tutkielmalla ei voi kuitenkaan korvata tilintarkastuksen aineopintotasoisia opintoja. Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

235

8.2.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n päätöksen mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikkoa ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov). Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät suorittamalla Oulun yliopistossa yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot:

721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta ... 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu ... 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt .. 3 ov/ 5op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ... 3 ov/ 5 op

Pakolliset:

Johdon laskentatoimi

Lisäksi valittava 8 ov seuraavista:

KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting ......................... 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology ... 3 ov/ 5 op 721176A Management Control ................. 3 ov/ 5 op

Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ..3 ov/ 5 op 721361A Sijoittajan investointiteoria ...... 3 ov/ 5 op

721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus .... 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeu ................................. 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus ................................... 4 ov/ 7 op

721420A Markkinointioikeus .................. 721612A Law and Economics ................. (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus ......................... (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus ......................... (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ............................... (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus ......................... (LaY:sta annettava opetus)

4 ov/ 7 op 2 ov/ 4 op 4 ov/ 7 op 5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op

8.2.3 Muut opinnot KHT-tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttä-


236

vä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

8.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012. HTM-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät laskentatoimen, oikeustieteen ja muut opinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. HTM-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden lisäksi seuraavia opintosuorituksia:

Opinto-opas 2011 - 2012

opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus ......................... 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting ........................................................................ 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting ....................................................................... 3 ov/ 5 op

Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta .... 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt ... 3 ov/ 5 op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ... 3 ov/ 5 op

Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

8.3.1 Laskentatoimen opinnot

721172P Cost Accounting ................ 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology ... 3 ov/ 5 op 721176A Management Control ...... 3 ov/ 5 op

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla laskentatoimi pääaineeksi ja kohdentamalla laskentatoimen valinnaiset kurssit tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan.

Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavasta opintojaksosta:

Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8

721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu .... 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittaman investointiteoria ... 3 ov/ 5 op


Opinto-opas 2011 - 2012

237

8.3.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n määräyksen mukaiset HTMtutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 15 opintoviikon laajuiset ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), verooikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov) Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät Oulun yliopistossa suorittamalla yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus ... 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus ......................... 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus ......................... 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 3 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus ......... 7211612A Law and Economics ...... (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus .................. (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus ................... (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ......................... (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus ..................... (LaY:sta annettava opetus)

4 ov/ 7 op 2 ov/ 4 op 4 ov/ 7 op 5 ov/ 9 op

yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

8.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) JHTT-tutkinto (Laki 467/1999, Asetus 468/1999) on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten. JHTTtutkinnosta, JHTT-lautakunnasta ja tutkintojärjestelmän käytännön organisoinnista ja valvonnasta on säädetty laissa Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista sekä asetuksessa Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista.

5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op

8.3.3 Muut opinnot HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppaja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin

8.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y. on perustanut Tili-instituuttisäätiön auktorisoimaan tilitoimistoja ja järjestämään KLT-tutkintoon johtavaa koulutusta laskenta-alan ammattilaisille. Tili-instituuttisäätiön myöntämän auktorisoinnin yksi edellytys on, että auktorisointia hakevan tilitoimiston vastuullisella hoitajalla on KLT-tutkinto.


Opinto-opas 2011 - 2012

239

9. Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellistä jatkokoulutusta koskevat ohjeet ovat saatavilla myös osoitteessa http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ jatko-opiskelijalle sekä englanniksi osoitteessa http://www.oulubusinessschool.fi/ studies/doctoral_studies HUOMAA: Suunnitellut muutokset Oulun yliopiston tohtorikoulutuksessa 1.8.2011 alkaen

joiksi täyttämällä rekisteröintikaavakkeen. Taloustieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilö Tutkijakoulussa on koordinaattori Annu Ristola, Ihmistieteet (p.040 725 8888, annu.ristola@oulu.fi) Tutkijakoulun aloittaessa toimintansa lisäinformaatiota löytyy UniOGSin omilta verkkosivuilta: http://www.oulu.fi/yliopisto/UniOGS

Oulun yliopistoon perustetaan koko yliopiston laajuinen Tutkijakoulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS), 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulun alaisuudessa toteutetaan Oulun yliopiston koko tohtorikoulutus.

Opiskelijat jotka suorittavat jatkotutkintonsa vuoden 2011 aikana tekevät sen entisten käytäntöjen mukaan.

Tutkijakoulun päätehtävä on edistää korkeatasoista tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa. Tämä tarkoittaa yhtenäistettyjä käytäntöjä Oulun yliopiston tohtorikoulutukseen, jolloin muutoksia on odotettavissa esimerkiksi seuraavien toimien osalta: Tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen. Tohtoriopintojen suorittamista koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä tullaan jossain määrin muuttamaan.

9.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet

Uudet jatko-opiskelijat hakevat tutkijakouluun UniOGSin kautta (jos opinto-oikeus ei ole voimassa 1.8.2011). Nykyiset jatko-opiskelijat rekisteröityvät UniOGSin opiskeli-

Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehityk-


240

Opinto-opas 2011 - 2012

seen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

2.

9.2 Jatkotutkinnot

3.

Taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus.

4.

markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa, joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu oppiaine, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, tai joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, joka on suorittanut Suomesa tai ulkomailla MBA-koulutuksen

9.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus

5.

Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää 1.8.2011 alkaen Oulun yliopiston tutkijakoulun dekaani. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään jatkotutkinnon valvoja ja tutkimuksen ohjaaja tai ohjaajat.

Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur (asteikolla 1-5: 3).

Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle: 1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka,

Kohdassa 2, 3, 4 tai 5 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä seuraavasti:


Opinto-opas 2011 - 2012

241

a) Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot:

721172P Johdon laskentatoimi 5 op Laskentatoimen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op

721320S Mikrotaloudellinen analyysi 6 op 721310S Makrotaloudellinen analyysi 6 op

Mikäli hakija on suorittanut kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta ei markkinointi pääaineenaan, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot:

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee edellä mainittujen kansantaloustieteen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721220A Matemaattinen taloustiede 5 op 721226A Ekonometrian perusteet 5 op Muita kansantaloustieteen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 5 op b) Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin laskentatoimi, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721191S Financial Accounting Theory 6 op Muita laskentatoimen syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin laskentatoimi, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot:

c) Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena

721460S Markkinoinnin teoriat 721462S Verkostojen teoria

6 op 6 op

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin markkinointi, hänen tulee ennen edellä mainittuja markkinoinnin syventäviä opintoja suorittaa seuraavat perus-, aine- ja syventävät opinnot: 721413P/A Yrityksen liikesuhteiden hallinta 5 op Muita markkinoinnin aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op 721414S Purchasing and Supplier Relationships 6 ects d) Johtaminen jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin johtaminen tai yrityshallinto, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721551S Current issues in management and organization 6 ects Mikäli hakija on suorittanut muun kuin


242

kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin johtaminen, hänen tulee edellä mainittujen johtamisen opintojen lisäksi suorittaa vähintään 15 op johtamisen aineopintoja. e) Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin rahoitus, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721198A Johdannaissopimukset 6 op 721199A Osakemarkkinat 6 op 721922A Yritysrahoituksen teoria 5 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin rahoitus, hänen tulee edellä mainittujen rahoituksen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 5 op 721361P Sijoittajan investointiteoria 5 op 721174P Rahoitusriskien hallinta 5 op 721901P Rahoituksen ohjelmointisovelluksia 5 op 721115P Raha- ja pankkiteoria 5 op f) Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin logistiikka, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot:

Opinto-opas 2011 - 2012

S721675 Supply Chain Management 6 ects Muita logistiikan syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin logistiikka, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721704P Business Logistics 5 op 721724A Logistics Systems Analysis 5 ects Muita logistiikan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op g) Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB) hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721461S International business theory 6 ects 723038S MNEs, JVs & M&As 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB), hänen tulee edellä mainittujen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 723022P International business operations, 5 ects 723039S Special issues in international business 6 ects Muita kansainvälisen liiketoiminnan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op


Opinto-opas 2011 - 2012

Kohdassa 5 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä edellisten lisäksi seuraavasti: Laajuudeltaan pienemmän kuin 120 op. MBA-koulutuksen suorittanut täydentää osaamistaan ko. opintopistemäärän verran. Tutkielman osalta ansioita on täydennettävä tarvittaessa niin, että ne ovat samalla tasolla kuin pro gradu –tutkielman tehneellä.

9.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden haKEMINEN Jatkotutkinnon suoritusoikeutta haetaan 1.8.2011 alkaen Oulun yliopiston tutkijakoulusta (UniOGS). Hakemukseen tulee liittää • Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta perustutkinnosta sekä muista mahdollisista yliopisto-opinnoista. • Alustava jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat opinnot ja niiden laajuus, sekä opintojen suunniteltu suoritusaikataulu (ks. myös kohdat 9.5 ja 9.6.). • Alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa ja mahdollista lisensiaatintutkimusta varten. Tarkempia tietoja hakemisesta saa tutkijakoulun koordinaattorilta sekä tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

243

9.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee 1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, koostuen seuraavista: • tutkinnon pääaineen jatko-opinnot, vähintään 30 op, • tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op • sivuaineen opinnot, enintään 12 op • muut tieteelliset jatko-opinnot (tarvittaessa siten, että jatkokoulutuksen opintojen kokonaismääräksi muodostuu vähintään 60; 2. Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. Laatia väitöskirja (180 op) ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yllä kohdassa 1. mainitut ja jatkokoulutuksen opinnot (yhteensä 60 op), sekä laatinut lisensiaatintutkimuksen (90 op), jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa


244

Opinto-opas 2011 - 2012

sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

nomics, University of Chicago Press 1953. (artikkeli on saatavissa kuulustelusta vastaavalta professorilta). Opintoja voidaan suorittaa myös kursseilla, joita Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (KAVA) järjestää. Opiskelijan kannattaa lukea myös Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. MIT Press 2001. Kirja johdattaa aloittelevaa tutkijaa tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisissä seminaareissa esiintymiseen.

9.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset

Tutkimusmenetelmät (7 op) Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen.

9.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena 9.6.1.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia ja oppihistoria (5 op) Kirjallisuus: professorin kanssa sovittavat luvut teoksista: • M. Blaug: Economic Theory in Retrospect (5. painos). Cambridge University Press 1997. • B. Snowdon ja H.R. Vane: Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar 1999. • M. Blaug: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2. Painos. Cambridge University Press 1992; • M. Friedman: The Methodology of Positive Economics, s. 3-43, kirjassa M. Friedman, Essays in Positive Eco-

Ekonometria (7 op) KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna (ks. KAVAn opinto-opas). 9.6.1.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Mikrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Makrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Erikoistumisjaksot, vähintään 16 op Suoritettava vähintään kaksi KAVAn erikoiskurssia, joiden kunkin laajuus on yleensä 3 op. Myös opintojakso S721342 Peliteorian perusteet voidaan sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan.


Opinto-opas 2011 - 2012

Jatko-opiskelijalta edellytetään jatkoopintotasoista suoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen kansataloustieteen professorin kanssa. Osa erikoistumisjaksosta voidaan suorittaa myös tenttimällä ohjaajan kanssa sovittava kirjallisuus tai kirjoittamalla ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta tutkimustyötä tukeva työpaperi. 9.6.1.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansantaloustieteen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opinto-

245

jaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.1.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista kansantaloustieteen tutkimustyöseminaariin. Seminaari kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina koko lukuvuoden ajan. Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Seminaarin tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen jatko-opiskelijat tieteellisten tutkimustulosten esittelyyn ja tieteelliseen debattiin. Seminaarissa vierailevat tutkijat ja omat tutkijamme esittävät tutkimuksiaan. Jatko-opiskelijat voivat esitellä seminaarissa myös tutkimussuunnitelmiaan. Seminaarin vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineen professorit. 9.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena 9.6.2.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 5 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin erityisesti laskentatoimen näkökulmasta. Opintojakso koostuu KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma)


246

opintojaksoista, Oulun yliopiston tutkimusmetodologisista opintojaksoista ja kirjallisuuskuulusteluista. Opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista/kirjallisuuskuulusteluista haluamansa kokonaisuuden (yhteensä vaaditut 5 opintopistettä): • Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan (1 op) • Niiniluoto (1983):Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) • Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. ja Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chi-cago Press, 1953 (2 op) • Ryan, B., Scapens, R.W. & Theobald, M. (1992). Research Method and Methodology in Finance and Accounting. Academic Press. (3 op) KATAJAn vuosittain vaihtuvista opintojaksoista suositellaan esim. seuraavia (laajuudet on ilmoitettu KATAJA:n opintojaksokuvaukissa): • Managing the Doctoral Thesis • Laadullinen tutkimus • Effective Qualitative Research Tutkimusmenetelmät, 7 op Opintojakson tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa itsenäisen tutkimustyön. Opintojaksoon hyväksyttäviä tilastotieteen opintojaksoja ovat esimerkiksi: • Aikasarja-analyysi (9 op) • Luokiteltujen aineistojen analysointi (9 op) • Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi (9 op)

Opinto-opas 2011 - 2012

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Kyseisen opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 9.6.2.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Laskentatoimen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti laskentatoimen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Accounting, GSA) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Vastaavia opintojaksoja voi suorittaa myös eurooppalaisessa EDEN –tohtorikoulutusohjelmassa, jolloin opintosuoritukseen vaadittava erillinen tentti järjestetään Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella. Pääaineopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm: • • • • •

Advanced Financial Statement Analysis (6 op) Research Traditions in Auditing (6 op) North American Research Traditions in Empirical Management Accounting Research (6 op) EDEN Doctoral Seminar on Quantitative Empirical Research in Management Accounting (6 op) EDEN Doctoral Seminar in Casebased Research in Management Accounting (6 op)

Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään esittelevän tutkimustyötään joka lukukausi laskentatoimen oppiaineen järjestämissä seminaareissa ja GSA:n järjestämissä valtakunnallisissa seminaareissa. sekä kerran lukuvuodessa kansainvälisissä tutki-


Opinto-opas 2011 - 2012

247

jatapaamisissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia laskentatoimen professorin kanssa.

9.6.2.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op

9.6.2.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op

Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus).

Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Laskentatoimen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot.

9.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena 9.6.3.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden opiskeltuaan, jatko-opiskelija on perehtynyt oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Hänen menetelmälliset valmiutensa mahdollistavat tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tieteellisen tutkimustyön tekemisen. Opintokokonaisuus suositellaan opiskeltavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: • Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen,T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino (3 op) Huom! Vain jos kirjaa ei ole tentitty perusopinnoissa. • Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) • Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) • Berger & Luckmann (1994): Todelli-


248

• • • • • • • •

Opinto-opas 2011 - 2012

suuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) Ghauri & Gronhaug (1995): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) Green, Tull & Albaum (1988): Research for Marketing Decisions. (4 op) Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) Niiniluoto (1983):Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu.Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op) Kuulustelun ottaa vastaan markkinoinnin professori. Kuulustelusta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis -tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 9.6.3.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Markkinointitieteen historiallinen kehitys, 7 op KATAJAn kurssi Marketing Research Traditions (7 op) tai vastaava, tai kirjatenttinä: • Hunt (2002) Foundations of Marketing Theory. Toward a General Theory

Marketing, (4 op) JA Baker, M.J. (2000) Marketing Theory: a student text, (3 op) TAI jos Baker tentitty perusopinnoissa: Hunt (2003) Controversy in Marketing Theory: For Reason, Realism, Truth, and Objectivity, (3 op)

Kotiesseen ottaa vastaan markkinoinnin professori. Esseestä sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Opintojaksoa ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. Markkinoinnin erikoistumisopinnot, 16 op Opintojaksot S721462 Verkostojen teoria ja S721460 Markkinoinnin teoriat tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut niitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavoista tulee sopia erikseen opintojaksojen vastaavien kanssa. Jos em. opintojaksot on suoritettu perustutkinnossa, tulee niiden sijaan valita KATAJAn erikoiskursseja. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n erikoiskursseille, erikoistumisopinnoista voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä: Kirjallisuus: • Halinen (1997): Relationship Marketing in Professional Services. A study of agency-client dynamics in the Advertising Sector (3 op) • Weitz & Wensley (1988): Readings in Strategic Marketing: Analysis, Planning and Implementation (3 op) • Usunier (1993): International Marke-


Opinto-opas 2011 - 2012

ting: A Cultural Approach (1 op) Ghoshal & Westney (1993): Organization Theory and the Multinational Corporation (3 op) • Tentaattorin kokoama artikkelikokoelma tai muu kirjallisuus (1-3 op) • Markkinoinnin erikoistumisopinnoista voi korvata konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla enintään 10 opintopistettä. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15–20 sivua) kolmesta 1990 tai 2000-luvun suomalaisesta liiketaloustieteen väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan markkinoinnin professori. Tentistä ja analyysistä on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. •

Markkinoinnin erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti KATAJA:n kurssina. Vaihtoehtoinen tapa on laatia julkaisukelpoinen (n. 20 s.) raportti markkinoinnin ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia markkinoinnin professorin kanssa. Erikoistumisjakson voi suorittaa myös konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksina. 9.6.3.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl.

249

tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Markkinoinnin jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 9.6.3.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa oppiaineen tutkimusseminaarissa tai kansallisessa/ kansainvälisessä seminaarissa (esim. Mark-


250

Opinto-opas 2011 - 2012

kinoinnin Tutorial, doctoral colloquium). • 9.6.4 Johtaminen jatkotutkinnon pääaineena

dying organizations: theory and method. Sage. Czarniawska. B. (1998) Narrative approach to organization studies. Alasuutari, P. (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus. Gabriel, Y. (2000) Storytelling in organizations. Oxford.

9.6.4.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja alan tieteenfilosofisiin perusteisiin. Tavoitteena on laadullisen tutkimuksen perusvalintojen ja pääasiallisten analyysija tulkintatapojen oppiminen oman tutkimustyön tarpeisiin. Opintokokonaisuuden voi suorittaa KATAJAn laadullisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulustelulla.

Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavia: • Laadulliset aineistot ja analyysit • Laadullinen tutkimus • Narrative analysis • The successful qualitative PhD

Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: • Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino. • Bryman, A. & Bell, E. (2004) Business Research Methods. Sage. • Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008) Qualitative Methods in Business Research. Sage • Silverman, D. (1999) Doing Qualitative Research: A practical handbook. Sage. • Johnson, P. & Duberley, J. (2000) Understanding management research. Sage. • Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Doing Critical Management Research. Sage. • Linstead, S. & Westwood, R. (2001) Language and Organization. Sage. • Clegg, S. & Hardy, C. (eds) (1999) Stu-

9.6.4.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Johtamisen ja organisaation tutkimuksen tieteellinen tausta, 7 op KATAJAn kurssi Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus ja/tai kirjatenttinä sovitut teokset seuraavista: • Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Gower. (3 op) • Clegg, Hardy & Nord: Handbook of Organization Studies (1996/ 2006) Sage. (4-7 op laajuuden mukaan) • Warwick Organizational Behavior Staff (eds.) (2001) Organizational studies: Critical Perspectives on Business and Management. Vol I-IV. Routledge (Ebrary) (4-7 op laajuuden mukaan). Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on


Opinto-opas 2011 - 2012

ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Johtamisen ja organisaation erikoistumisopinnot, 16 op Opintojakso 721551S Current Issues in Management tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Jos edellä mainittu opintojakso on suoritettu perustutkinnossa, tulee sen suorittamisen sijaan valita KATAJAn opintoja ja/tai tentittäviä kirjoja ao. luettelosta, yhteensä vähintään 10 op. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta viimeisen kymmenen vuoden sisällä tehdystä suomalaisesta johtamisen väitöskirjasta (6 op). Suorituksen ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori.

251

nen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavaa: • 721551S Current Issues in Management tai muita vastaavia vuosittain tarjottavia johtamisen ja organisaation kursseja. Johtamisen ja organisaation erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan kuulusteluna tutkimuksen ohjaajan kanssa erikseen sovittavasta kirjallisuudesta. Jatko-opiskelija voi suorittaa erikoistumisjakson esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen (15-20) raportin organisaatiotutkimuksen ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. 9.6.4.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op

Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: • Alvesson & Wilmott (1996) Making Sense of Management. Sage • Parker, M. (2000) Organizational Culture and Identity. Sage • Scott, R. (1995/2001) Institutions and organizations. Sage • Weick, K. (2000) Making sense of the organization. Blackwell. • du Gay, P. (2000) In Defence of Bureaucracy. Sage

Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin).

Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa en-

Johtamisen ja organisaation jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiede-


252

kunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. 9.6.4.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa (esim. Johtamisen Tutorial). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Tutkintovaatimuksista saa tarkempia tietoja tiedekunnan opintotoimistosta. 9.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena 9.6.5.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 2 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää

Opinto-opas 2011 - 2012

opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin. Opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna seuraavista teoksista: • Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. • Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chicago Press, 1953. Kuulustelun ottaa vastaan kansantaloustieteen professori. Väitöskirja-analyysi, 3 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija väitöstutkimuksen metodologisiin vaatimuksiin. Opiskelijan tulee laatia erikseen osoitettavista väitöskirjoista (1-3 kpl) kirjallinen arvostelu (n. 20-30 s.), jossa otetaan kantaa tutkimusten metodologisiin perusteisiin sekä arvioidaan asetettuja tutkimusongelmia, valittuja tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineiston soveltuvuutta, tutkimuksen toteutusta ja tutkimusraportin luettavuutta. Opiskelijan on annettava raportissaan rakentavaa kritiikkiä sekä arvioitava tutkimusten tieteellistä kontribuutiota. Suorituksen ottaa vastaan professori Jukka Perttunen. Tutkimusmenetelmät, vähintään 7 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Soveltuvia opintojaksoja kokonaisuu-


Opinto-opas 2011 - 2012

den suorittamiseksi ovat esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot: • Aikasarja-analyysi, (9 op) • Luokiteltujen aineistojen analysointi, (9 op) • Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi, (9 op) Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 9.6.5.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Rahoituksen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti rahoituksen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Finance, GSF) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Lähtö-koh-taisesti pääaineessa suoritetaan seuraavat tutkijakoulun järjestämät opintojaksot: Theoretical Asset Pricing, 6 ects Empirical Asset Pricing, 6 ects Theoretical Corporate Finance, 6 ects Empirical Corporate Finance, 6 ects Special Course in Finance, 6 ects Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään säännöllisesti esittelevän tutkimustyötään tutkijakoulun järjestämissä seminaareissa. 9.6.5.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista

253

opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Rahoituksen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esimerkiksi suorittamalla kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin ja/tai johtamisen syventäviä opintojaksoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.5.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityös-


254

kentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia rahoituksen professorin kanssa. 9.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena 9.6.6.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilososofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kotimaisten ja ulkomaisten tutkijakoulutusohjelmien sekä Oulun yliopiston tutkimusmetodologisilla kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulusteluilla seuraavista teoksista: • Alasuutari, E. (1997), Qualitative Research, Sage, Newbury Park 3p (3 op) • Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund (3 op) • Ghauri & Gronhaug (1995), Research Methods in Business Studies. A Practical Guide (1 op) • Miles, M.B. & Huberman, A M. (1994), Qualitative Data Analysis. (3 op) • Niiniluoto, Ilkka (1984), Johdatus tieteen filosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus (1 op)

Opinto-opas 2011 - 2012

• •

Niiniluoto, Ilkka (1983), Tieteellinen päättely ja selittäminen. (1 op) Smith (1981), A Guide to Business Research: Developing, Conducting and Writing Reserach Projects (1 op)

Myös muusta soveltuvasta menetelmiin ja metodologiaan painottuvasta kirjallisuudesta (ml. artikkelit) voi sopia logistiikan professorin kanssa. Kuulustelun vastaanottaa logistiikan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kotimaisista ja kansanvälisistä jatkokoulutuskursseista suositellaan esim. Katajan ja EIASM:in metodologisia kursseja ja työpajoja. Myös logistiikan metodologiaa ja tieteenfilosofiaa käsitteleviä seminaareja järjestetään vuosittain mm. pohjoismaisen NOFOMA-yhteistyön puitteissa. (Lisätietoja www-sivuilta: http:// hkkk.fi/katajaw/ ja www.eiasm.org sekä www.nofoma.org). 9.6.6.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Logistiikan tieteellinen perusta ja kehitys, 7 op Lukemistosta ja suoritustavasta sovitaan logistiikan professorin kanssa. Kirjallisuuden valinnassa pyritään ottamaan huomioon jatko-opiskelijan omat tutkimusintressit. Lukemistoon voidaan sisällyttää kirjoja ja artikkeleita, esim. seuraavista: Kirjat: • Assad, A.A., Wasil, E.A., Lilien, G.L. (1992), Excellence in Management Science Practice. Prentice-Hall Inc.,


Opinto-opas 2011 - 2012

• • • • • • •

• •

Englewood Cliffs. Ayers, J.B. (ed.), Handbook of Supply Chain Management. CRC Press: Boca Raton, 2001. (tai uudempi) Daganzo, C.F., Logistics Systems Analysis. Springer: Berkeley CA., 2005. Interorganization Theory, ed. Anant R. Negandhi. Kent State University Press, Urbana, Ill. Lilienfeld, Robert (1978), The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. Logistics: The Strategic Issues (1992), ed. Martin Christopher, Chapman & Hall, London. Poirier, C.C. Using Models to Improve Supply Chain. CRC Press: Boca Raton, 2003. Sheth, J.N, Gardner, D. N, & Garrett, D.E. (1988), Marketing Theory: Evolution and Evaluation. John Wiley & Sons, New York. Artikkelit: Beamon, B.M. (1998), Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics,Vol. 55, No 3, 281-294. Sower, V.E., Motwani, J. & Savoie, M.J. (1997), Classics in production and operations management. International Journal of Operations & Production Management,Vol. 17, No 1, 15-28. Stock J., R. (1997), Applying theories from other disciplines to logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol., 27, No 9, 515-539 Sheth, Jagdish N. (1996), Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.

255

11, No 3/4, 7-24. Logistiikan erikoistumisopinnot, 16 op Pääaineopinnoissa voidaan suorituksina käyttää esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluja, essee-tehtäviä tai artikkelianalyysejä. Professori ottaa vastaan ehdotuksia sekä suorituksen perusteena olevasta materiaalista että suoritustavasta. Tavoitteena on, että suoritukset liittyvät mahdollisimman paljon jatko-opiskelijan tutkimuskohteeseen ja edistävät hänen opintojensa etenemistä kohti väitöskirjaa. Suorituksiin voidaan myös hyväksyä osallistumiset valtakunnallisiin ja kansainvälisiin jatko-opiskelijaseminaareihin ja kursseihin. Esimerkkejä teemoista, joihin erikoistumisopinnoissa voi syventyä, ovat esimerksi logistiikan funktionaaliset osa-alueet (kuljetukset, varastointi, jne), aikaperusteiset johtamismallit, organisatorisen taloustieteen sovellukset logistiikan näkökulmasta, kumppanuudet ja allianssit, prosessinäkökulma logistiikassa, jne. Erkoistumisopintoihin kuuluu myös väitöskirja-analyysi (6 op), jossa jatkoopiskelija tekee kriittisen tarkastelun kolmesta logistiikan väitöskirjasta. Logistiikan erikoistumisjakso, 7 op Logistiikan erikoistumisjaksoon sisältyy perehtyminen oman tutkimusaiheen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen. Jakson voi suorittaa esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen raportin (n. 20 sivua) oman tutkimusalueen historiallisesta kehityksestä ja esittämällä raportin joko jatko-opintoseminaarissa tai alan kansainvälisessä konferenssissa/työpajassa.


256

9.6.6.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Logistiikan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja.Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. 9.6.6.4 Väitöskirja, 180 op/ Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi

Opinto-opas 2011 - 2012

edellytetään aktiivista osallistumista logistiikan jatko-opintoseminaarityöskentelyyn. Opiskelijalta edellytetään vähintään 3 esityskertaa tiedekunnan, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä jatkokoulutusseminaarissa (Logistiikan tutoriaalit, NORDLOG, tms.). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia logistiikan professorin kanssa. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja (artikkeliväitöskirjan julkaisukriteerit tiedekunnan yleisten periaatteiden mukaan). 9.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena 9.6.7.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: • Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen,T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino • (3 op)


Opinto-opas 2011 - 2012

Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) • Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) • Balnaves, M., Caputi, P., Introduction to quantitative research methods: an investigate approach. London, Sage, 2001. (3 op) • Benbasat, I., An analysis of research methodologies, in McFarlan, F.W. (ed.). The Information Systems Research Challenge, HBS, Boston, 1984. (3 op) • Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. • (3 op) • Blaikie, N., Analyzing quantitative data: from description to explanation. London, Sage, 2003. (3 op) • Ghauri & Gronhaug (2007): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) • Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) • Niiniluoto (1983):Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) • Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) • Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu. Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) • Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op) Kuulustelun ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon.

257

KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 9.6.7.2 Pääaineopinnot, 30 op

vähintään

Osana jatko-opintosuunnitelmaa opiskelijan tulee esittää suunnitelma siitä, mitä jaksosuorituksia ja kirjallisuutta pääaineopintoihin sisällytetään. Jaksosuoritusten sisällön tulee tukea väitöskirja- tai lisensiaattityön etenemistä sekä sisällöllisesti että metodologisesti. Jaksosuoritusten tulee sisältää opiskelijan tutkittavakseen valitseman aihealueen historialliseen kehitykseen, tieteelliseen perustaan, sekä ydinsisältöön perehdyttävää kirjallisuutta, artikkeleita tai väitöskirjoja. Pääaineopintojen opintojaksoja voidaan suorittaa seminaaritöinä, kirjatenttinä tai osallistumalla KATAJAn yleis- tai erikoiskursseille. Seminaarityöt ja kirjallisuuskuulustelut ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kirjallisuutta: • Buckley, P. & Ghauri, P. (1993): The internationalization of the firm. Academic press. London • Daniels, J. & Krug, J. (2007). Internatio-


258

nal business and globalization: Volume III, Effects of globalization on the firm. Sage Publications Ltd. • Hood, N. & Young, S. (2000). The globalization of multinational enterprise activity and economic development. Macmillan, London. • Rugman, A. (ed.) (2002). International business: critical Perspectives on Business and Management. Volumes I-IV. Routledge, London. Muun kirjallisuuden hyväksyy kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot, 16 op Erikoistumisopintoja voidaan suorittaa osallistumalla KATAJA:n yleis- tai erikoiskursseille tai seminaaritöinä. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n kursseille, opintoja voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä. Osana näitä opintoja jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta opiskelijan jatkotutkinnon aihealueeseen liittyvästä 1990 tai 2000-luvun väitöskirjasta (6 op). Väitöskirjaanalyysiin valittavat väitöskirjat tulee hyväksyttää kansainvälisen liiketoiminnan professorilla ennen jaksosuorituksen aloittamista. Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. 9.6.7.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee

Opinto-opas 2011 - 2012

tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansainvälisen liiketoiminnan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 9.6.7.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään


Opinto-opas 2011 - 2012

kolmea esityskertaa osaston, tiedekunnan tai valtakunnallisessa seminaarissa. 9.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (645/1997), yliopistoasetuksessa (115/1998), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Oulun yliopiston tutkinnoista, opiskelijoista ja opetuksesta annetussa johtosäännössä sekä taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopisto ovat lisäksi antaneet väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita. Taulukko:Väitöskirjan arviointikriteeristö.

259

Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston ulkopuolelta. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla virkaan nimitetty professori. Esitarkastajat toimittavat tiedekunnalle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon pohjalta.


260

Opinto-opas 2011 - 2012

Mikäli painatuslupa myönnetään, tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Samalla tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen tiedekunnan edustajaksi kustoksen.

kaksi tarkastajaa. Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan arvostelua varten arvosanalautakunnan. Arvosanalautakunta kootaan jokaista väitöstä varten erikseen, ja se koostuu vastaväittäjästä, esitarkastajasta sekä tiedekunnan nimitetystä professorista (ei väitöskirjan ohjaaja, toimii myös arvosanalautakunnan puheenjohtajana).

Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen) lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen).

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä väitöskirjan arvosanasta arvosanalautakunnan lausunnon pohjalta. Hyväksyttävän väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon väitöskirjan tieteellinen kontribuutio, tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmät. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen) taulukon arviointikriteeristöä soveltaen. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään tiedekunnan julkisessa tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia. Tiedekuntaneuvosto nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle

Tiedekuntaneuvosto päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta. Tarkempia tietoja väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessista saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. 9.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen Tiedekunnan dekaani myöntää todistukset tiedekunnassa suoritetuista jatkotutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.


Opinto-opas 2011 - 2012

263

10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys

Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1991. Yhdistyksen jäsenmäärä keväällä 2011 oli jo yli 1300 henkeä. Finanssin tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivia suhteita ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ja muiden tilaisuuksien kautta. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija maksamalla ainaisjäsenmaksun (vuonna 2011 40€). Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yleiskokous. Juoksevia asioita hoitaa syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, tapahtumavastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, projektivastaava, kaksi yrityssuhdevastaavaa, sihteeri, opintovastaava, koulutuspoliittinen vastaava ja yhdistyksen oman lehden, Egonomin, päätoimittaja, joka vastaa myös muista yhdistyksen julkaisuista. Finanssi ry on Suomen Ekonomiliiton (SEFE) jäsenjärjestö. Kaikki Finanssin jäsenet ovat SEFEn opiskelijajäseniä. SEFE tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi Kaup-

palehden kotiin kannettuna ilmaiseksi määrätyn ajan joka lukuvuosi, SEFEn Ekonomi-lehden, vakuutusalennuksia If:stä, oikeusturva-, ura- ja palkkaneuvontaa sekä mahdollisuuden liittyä IAET-työttömyysvakuutuskassaan jo opiskeluaikana. SEFE myös valvoo opiskelijoidensa etuja. SEFE-yhteisön toimielimissä Finanssilla on vuonna 2011 edustus kylteripuheenjohtajien verkostossa, jossa Finanssia edustaa yhdistyksen puheenjohtaja Joni VatjusAnttila toimien samalla koko verkoston varapuheenjohtajana. SEFEllä on lisäksi Oulun yliopistossa opiskelijoita palvelemassa oma kylteriyhdyshenkilö Antti Raita, johon kaikki opiskelijat pääsevät tutustumaan. Finanssi toimii aktiivisesti opiskelun kehittämisessä tekemällä yhteistyötä Taloustieteiden tiedekunnan kanssa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten pienryhmäohjauksen organisoinnissa ja opetuksen kehittämisessä. Myös työelämää Finanssi pyrkii saamaan lähemmäs opiskelijoita järjestämällä yritysvierailuja kiinnostaviin oululaisiin yrityksiin, sekä pidempien vierailujen myötä kiinnostaviin yrityksiin myös muualla Suomessa. Yhdistys järjestää lisäksi joka kevät laadukkaan valmennuskurssin kauppatieteitä opiskelemaan pyrkiville. Muihin kauppatieteellisiin opiskelijayhteisöihin ympäri maata Finanssi pitää tiivistä


264

yhteyttä osallistumalla niiden vuosijuhliin ja kansallisiin opiskelijatapahtumiin. Finanssi tekee läheistä yhteistyötä paikallisen ekonomiyhdistyksen, Oulun Ekonomien, kanssa. Finanssin puheenjohtajalla ja kylteriyhdyshenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus Oulun Ekonomien johtokunnan kokouksissa. Finanssi tarjoaa jäsenilleen monenlaista vapaa-ajan toimintaa. Liikuntaa voi harrastaa yhdistyksen tarjoamilla sählyvuoroilla sekä vaikkapa osallistumalla golfkerho Duffin toimintaan. Opiskelun vastapainoksi Finanssi järjestää saunailtoja, baaribileitä ja muita vapaamuotoisempia juhlia. Tietoa Finanssin tapahtumista ja muusta toiminnasta saat seuraamalla yhdistyksen www-sivuja osoitteessa http://www. finanssi.org. Lisätietoja voit kysyä myös keneltä tahansa hallituksen jäseneltä, jotka tavoittaa kiltahuoneelta lähes mihin aikaan tahansa. Kaikki kauppatieteilijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Finanssin toimintaan!

Opinto-opas 2011 - 2012

Yhdistyksen hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: hallitus@finanssi.org Kaikki kiltalaiset tavoitat osoitteesta: finanssilaiset@oulu.fi Jälkimmäiselle listalle pääsy on vain jäsenillä ja erikseen määrätyillä henkilöillä. Tiedotusta koskevissa asioissa otathan yhteyttä yhdistyksen sihteeriin osoitteeseen: sihteeri@finanssi.org Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät Finanssin www-sivuilta. Lisätietoja: Kiltahuone: puh. (08) 5532 921 Hallituksen puheenjohtaja 2011: Joni Vatjus-Anttila puheenjohtaja@finanssi.org puh. 040 504 0722 Opintovastaava 2011: Titta Kettunen opintovastaava@finanssi.org puh. 044 340 4185


Opinto-opas 2011 - 2012

265

Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1§ Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 2§ Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. 3§ Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta. Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä. 4§ Vieraskieliset tutkinnot Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 5§ Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.


266

Opinto-opas 2011 - 2012

6§ Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: • suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä • vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 2 luku Alempi korkeakoulututkinto 7§ Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: • tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuai-

• • •

neiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 8§ Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditta- vien opintojen laajuus Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa.


Opinto-opas 2011 - 2012

9§ Alemman korkeakoulututkinnon rakenne Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoite-

267

tun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti. 3 luku Ylempi korkeakoulututkinto 12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;


268

Opinto-opas 2011 - 2012

3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä 5. hyvä viestintä- ja kielitaito.

opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa

13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa. Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa. Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien

Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa.


Opinto-opas 2011 - 2012

15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne

269

Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte.

Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.

16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu.

17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä: 1. hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY;


270

2. eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY; 3. tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 85/384/ETY; 4. tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ ETY; sekä 5. lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY. 6. 4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot Opettajankoulutuksen opintoja ovat:

Opinto-opas 2011 - 2012

1. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 2. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen; 3. erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 4. oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 5. opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6. aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. Edellä 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla. Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuu-


Opinto-opas 2011 - 2012

271

luvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen.

20 § Opettajankoulutuksen rakenne

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus. Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta.

5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus 21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollis-


272

taa niiden kehityksen seuraamisen. Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. 22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: suorittaa jatkokoulutuksen opinnot; osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen

Opinto-opas 2011 - 2012

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan.


Opinto-opas 2011 - 2012

6 luku Erinäiset säännökset 25 § Opintojen hyväksilukeminen Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 26 § Todistukset Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi: tutkintonimike ja koulutusala; tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma; tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala; tutkinnon keskeinen sisältö; sekä opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §. Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1-4 kohdassa säädetään. Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä. Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen eri-

273

tyisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. 27 § Oppiarvot Yliopisto voi oikeuttaa: 1. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa; 2. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoitajan arvoa; 3. kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä 4. aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa.


274

Opinto-opas 2011 - 2012

28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen 8. Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen. 7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo

9. 10. 11. 12. 13.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. 14. 1. Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 2. eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978); 3. farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (246/1994); 4. filosofian tohtorin tutkinnosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annettu asetus (1279/1991); 5. hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976) 6. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (221/1994); 7. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista

15. 16. 17. 18. 19. 20.

ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (576/1995); kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (139/1995); Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus (381/1997); liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu asetus (327/1994); lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (762/1975); maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995); oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 päivänä helmikuuta 1996 annettu asetus (86/1996); psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996); Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (148/1995); taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994); teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (216/1995); teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (215/1995); teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (517/1995); terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu asetus


Opinto-opas 2011 - 2012

(628/1997); sekä 21. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994). Edellä 2 momentissa kumottavista asetuksista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia lainkohtia: 1. farmasian tutkinnoista annetun asetuksen 5 a § ja 14 a §; 2. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §; 3. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liite; 4. Kuvataideakatemian tutkinnoista annetun asetuksen 3 §; 5. psykologian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §; 6. Sibelius-Akatemian tutkinnoista taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §; 7. teknistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 5 §; 8. terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §; 9. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen koulutusvastuita ja 14 a §. 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa opin-

275

tojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla. 31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria. 32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa.


276

Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10

Opinto-opas 2011 - 2012

Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL N:o L 165, 7.7.1993, s. 1

Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7 Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 15 Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34

Helsingiss채 19 p채iv채n채 elokuuta 2004 Opetusministeri Tuula Haatainen Johtaja Markku Mattila

Opinto-opas 2011