Page 1

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

OPINTO-OPAS

2015– 2017


OPINTO-OPAS 2015 - 2017 OULUN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU


Toimittajat: Vuokko Iinatti, Merja Inget, Pia Heikkinen, Soili Törmälä Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2015


HYVÄ LUKIJA Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun ja tuomaan oman panoksesi kauppakorkeakoulumme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on kauppakorkeakoulun opinto-opas.Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla kauppakorkeakoulun pääaineisiin sekä sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden kymmenen tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston Opiskelu -sivuston tietoihin. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, koulutuspalveluiden ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta sekä opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (www.oulu.fi/ kauppakorkeakoulu) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opintomateriaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, kauppakorkeakoulun omaopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, koulutuspäällikkö, suunnittelijat ja kauppakorkeakoulun muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, kesäkuun 30. päivänä 2015 Vuokko Iinatti Koulutuspäällikkö Pia Heikkinen, Merja Inget ja Soili Törmälä Suunnittelijat


SISÄLLYS 1 OULUN YLIOPISTO JA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU ... 9 2 KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA OPINTONEUVONTA ..........11 2.1 KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA HENKILÖKUNTA........11 2.2 OPINTONEUVONTA................................................................................. 12 3 OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA ...................................................... 15 3.1 OPETUKSEN AJOITUS............................................................................... 15 3.2 ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN WEBOODISSA............................................................................................. 15 3.3 OPISKELIJAPALAUTE................................................................................. 16 3.4 OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTK- JA KTM-TUTKINTOTODISTUKSESSA....................................................... 16 3.5 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN KTK- JA KTM-TUTKINTOIHIN..17 3.6 KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE... 19 3.7 PRO GRADU –TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE......... 20 3.8 VALMISTUMINEN....................................................................................... 22 3.9 PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY................................................................................................... 23 4 KOULUTUSOHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN............................................................................................... 25 4.1 KOULUTUSOHJELMAT.............................................................................. 25 4.2 KTK- JA KTM-TUTKINTOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN.................................................................................... 25 5 KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET ................ 29 5.1 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN KOULUTUSOHJELMA.......... 29 5.1.1 KTK-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)........................................... 29 5.1.2 Kauppatieteiden pääaineopintojen rakenne.................................. 30 5.1.3 Opinnot kauppatieteiden pääaineessa........................................... 31


5.2 5.3

KIELET JA VIESTINTÄ................................................................................ 56 5.2.1 Suomen kieli ja viestintä 5 op.......................................................... 59 5.2.2 Toinen kotimainen kieli 4 op........................................................... 59 5.2.3 Vieraat kielet 11 op........................................................................... 60 SIVUAINEOPINNOT KTK-TUTKINTOA SUORITTAVILLE.............. 66 5.3.1 Yritysjuridiikan perusopinnot (25-29 op)...................................... 66 5.3.2 Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op)................... 68 5.3.3 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia.............................................. 73

6 KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET ............... 75 6.1 KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN KOULUTUSOHJELMA ................. 75 6.2 KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT.................................................. 76 6.3 KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA............................................................................... 80 6.3.1 KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)...81 6.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat).81 6.3.3 Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen pääaineen rakenne.. 81 6.3.4 Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen opinnot...................... 82 6.4 LASKENTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA......................................... 95 6.4.1 KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto).......................................................... 96 6.4.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut sekä pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)...................... 96 6.4.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne............................................... 97 6.4.4 Laskentatoimen opinnot................................................................... 98 6.5 MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA ........................................110 6.5.1 KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto).110 6.5.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat).111 6.5.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne................................................. 111 6.5.4 Markkinoinnin opinnot....................................................................112 6.6 RAHOITUKSEN KOULUTUSOHJELMA.............................................. 124 6.6.1 KTM-tutkinnon kokonaisrakenne ................................................ 124 6.6.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)... 124


6.6.3 Rahoituksen pääaineen rakenne................................................... 125 6.6.4 Rahoituksen opinnot....................................................................... 125 6.7 TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA (ENT. KANSANTALOUSTIEDE)............................................................ 132 6.7.1 KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto).132 6.7.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat).133 6.7.3 Taloustieteen pääaineen rakenne.................................................. 133 6.7.4 Taloustieteen opinnot..................................................................... 134 7 LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET..................................................................................................... 143 7.1 KESKUSKAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄ TILINTARKASTAJA (KHT) JA KAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄ TILINTARKASTAJA (HTM), UUSI ASETUS.............................................................................. 143 7.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot.............................. 143 7.1.2 Oikeustieteen opinnot..................................................................... 144 7.1.3 Muut opinnot..................................................................................... 144 7.2 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTAJAT (JHTT).. 144 7.3 KIRJANPIDON JA LASKENTATOIMEN TUTKINTO (KLT)............ 144 8 TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS................................................................. 147 8.1 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET................................................. 147 8.2 JATKOTUTKINNOT................................................................................. 148 8.3 JATKOTUTKINNON SUORITUSOIKEUS........................................... 148 8.4 JATKOTUTKINNON SUORITUSOIKEUDEN HAKEMINEN.......... 149 8.5 YLEISET JATKOTUTKINTOVAATIMUKSET....................................... 149 8.6 VÄITÖSKIRJAN JA LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TARKASTUS JA ARVOSTELU.......................................................................................... 149 8.7 TUTKINTOTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN................................... 151 9 SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE................................................................ 153 9.1 KAIKILLE AVOIN SIVUAINEKOKONAISUUS.................................... 153 9.1.1 Kauppatiede (25 op perusopinnot)............................................... 153 9.2 JONOTUSSÄÄNNÖLLÄ HAETTAVAT SIVUAINEOIKEUDET....... 153 9.2.1 A633708 Kauppatiede (35 op aineopinnot)................................ 154


9.3

9.2.2 A635001 Yritysjuridiikka (25 op perusopinnot)........................ 154 9.2.3 A635002 Yritysjuridiikka (35 op aineopinnot)........................... 154 9.2.4 Sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö........................................... 154 YLEISTÄ SIVUAINEOPISKELUSTA KAUPPAKORKEAKOULUSSA... 155

10. FINANSSI RY - OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAIN YHDISTYS............................................................................... 156 LIITE: VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA..... 158


Opinto-opas 2015 - 2017

1

9

OULUN YLIOPISTO JA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958 ja ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee 16 000 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi maamme suurimmista. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kymmenessä tiedekunnassa (arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen, humanistinen, kaivos- ja vuorialan, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, teknillinen ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu) voi suorittaa tutkintoja yli neljässäkymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Kauppatieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myöhemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä (nykyiseltä nimeltään taloustiedettä) on voinut opiskella pääaineena.

Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen, vuonna 2013 AACSB akkreditoitu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, vuoteen 2013 saakka nimeltään taloustieteiden tiedekunta, on perustettu vuoden 2000 alussa. Kauppakorkeakoulussa opiskelee noin 1600 opiskelijaa. Koulutusohjelmia on kandidaatin tutkinnossa yksi ja maisteriopinnoissa viisi. Kansainvälisiä maisteriohjelmia on viisi, ja lisäksi kauppakorkeakoulu tarjoaa EMBA-koulutusta. Kauppakorkeakoulun nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla.

OULUN YLIOPISTO JA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU


Opinto-opas 2015 - 2017

2

11

KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA OPINTONEUVONTA

2.1 KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA HENKILÖKUNTA Yliopistossa tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Kauppakorkeakoulun hallinnosta vastaavat tiedekuntahallitus, dekaani, koulutusdekaani sekä tiedekunnan johtoryhmä. Kauppakorkeakoulussa on tutkimustoimikunta sekä koulutuksen edistämistä varten koulutustoimikunta ja sen alaisuudessa kaksi koulutusohjelmatoimikuntaa. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä kauppakorkeakoulun strateginen toimenpideohjelma ja sille tarvittavat resurssit, määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi. Tiedekuntahallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Tiedekuntahallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö. Koulutustoimikunnan tehtävänä on opintoasioissa muun muassa päättää perustut-

kintojen opetussuunnitelmien rakenteista ja yleisistä osista mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet. Lisäksi koulutustoimikunta päättää opiskelijavalintaperusteista. Opintoasioiden esittelijänä koulutustoimikunnassa toimii koulutuspäällikkö. Oulun yliopiston rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tiedekuntaa kuultuaan. Koulutusdekaani toimii varadekaanina. Koulutusdekaani toimii koulutustoimikunnan ja dekaani tutkimustoimikunnan puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa, vastata tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille. Koulutusdekaani hyväksyy uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. KAUPPAKORKEAKOULUN DEKAANIT Dekaani: SAHLSTRÖM, Petri, KTT Koulutusdekaani: ULKUNIEMI, Pauliina, KTT

KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA OPINTONEUVONTA


12

Kauppakorkeakoulussa työskentelee yli 100 henkilöä, joista suurin osa on opetusja tutkimushenkilökuntaa ja loput toimisto- ja hallintohenkilökuntaa. Tiedot kaikista kauppakorkeakoulun henkilökunnan jäsenistä löytyy yksiköittäin kauppakorkeakoulun verkkosivuilta: www. oulu.fi/kauppakorkeakoulu/hallinto/tiedot. 2.2 OPINTONEUVONTA Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta sekä verkkosivuilta, muiden tiedekuntien ja kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden verkkosivuilta (ks. esim. www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu). Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa elo-syyskuun vaihteessa sekä pienryhmäohjauksessa sekä HOPS-ohjauksessa (henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta) annetaan tietoja opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n. 1020 opiskelijaa / ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat kauppakorkeakoulun ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: • opintojen alkuvaiheen ohjaaminen • käytäntöihin tutustuttaminen • paikkoihin tutustuttaminen

Opinto-opas 2015 - 2017

• •

palveluihin tutustuttaminen ainejärjestön ja muuhun vapaa-ajan toimintaan tutustuttaminen

Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanotto- ja informaatiotilaisuuden yhteydessä. Maisteritason erillisvalinnassa sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin valituille opiskelijoille on omat pienryhmäohjaajat ja omat infotilaisuudet. Aikataulut ovat nähtävillä kauppakorkeakoulun verkkosivuilla osoitteessa: www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/uudelleopiskelijalle Omaopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset omaopettajat. Omaopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen kauppakorkeakoulun henkilökunnan keskuudessa. Omaopettajan tehtäviin kuuluu: • henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen ja opintosuunnitelman hyväksyntä • opintojen ohjaaminen erityisesti opintojen alkuvaiheessa Muu ohjaus kauppakorkeakoulussa •

KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA OPINTONEUVONTA

opintotoimisto (opintosuorituksiin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, hyväksilukemiseen, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat)


Opinto-opas 2015 - 2017

• •

13

suunnittelijat (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja omaopettajatoimintaan liittyvät asiat, hyväksilukeminen, harjoittelu, mentorointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) koulutuspäällikkö (opetussuunnitelmaan, tutkintojen rakenteisiin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat) Kaikki opintoihin liittyvät viestit ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen: study.business@oulu.fi

Oppiainekohtaiset opintoneuvojat • • • • •

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Lauri Haapanen Laskentatoimi: Sinikka Moilanen Markkinointi: Ilkka Ojansivu Rahoitus: Andrew Conlin Taloustiede: Santtu Karhinen

Muu ohjaus yliopistolla •

• •

yliopiston opiskelijakeskus (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta, ilmoittautuminen yliopistoon, opintorekisteriotteet, läsnäolotodistukset, kansainvälinen opiskeluvaihto, liikuntapalvelut, harjoittelu, kieli- ja viestintäkoulutus jne.) YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) kirjastopalvelut (tiedonhankinta, kurssikirjallisuus)

Koulutusohjelmakohtaiset omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ ohjaus-ja-tuki

KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA OPINTONEUVONTA


Opinto-opas 2015 - 2017

15

3

OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA

3.1

OPETUKSEN AJOITUS

Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit A ja B ovat syyslukukaudella, C ja D puolestaan kevätlukukaudella. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson kuvaukseen (luku 5 ja 6). Opetuksen tarkka ajoitus tulee kuitenkin aina tarkistaa yliopiston WebOodi-oppaasta: weboodi.oulu.fi Kielten opetus ja tietyt menetelmäopintojaksot järjestetään opetusperiodeista poiketen; myös niiden tarkka ajoitus tulee katsoa WebOodista. Opetusperiodit lukuvuonna 2015–2016: A: 31.8.–25.10.2015 vk 36–43 B: 26.10.–20.12.2015 vk 44–51 C: 11.1.–13.3.2016 vk 2–10 D: 14.3.–15.5.2016 vk 11–19 Tarkista lukuvuoden 2016-2017 opetusperiodit kauppakorkeakoulun nettisivuilta myöhemmin. 3.2 ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN WEBOODISSA WebOodi on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen

tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista. Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. Opiskelijan tulee myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa määräaikaan mennessä, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin. Opintojaksoille voidaan hyväksyä ne määräaikaan mennessä ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on opintojaksolle opintooikeus. Opintojakson vastuuhenkilö voi poistaa opintojaksolta opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut tai jolla ei ole opintooikeutta tai joka muuten ei mahdu opintojaksolle (mahdolliset rajoitukset osallistujamäärissä). Toisin sanoen opintojaksoa ei voi suorittaa ilman ajoissa tehtyä ilmoittautumista ja opinto-oikeutta. Tentteihin ilmoittaudutaan aina etukäteen WebOodissa. Suoritus arvioidaan ainoastaan tenttiin ajoissa ilmoittautuneilta ja opintojaksolle opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta. Toisin sanoen tenttiin OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA


16

määräaikaan mennessä ilmoittautumatta jättäneiden ja ilman opinto-oikeutta olevien opiskelijoiden tenttejä ei arvostella. Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksoille tai tentteihin ei ole mahdollista ilmoittautua. Tentti-ilmoittautuminen tulee perua samaan määräaikaan mennessä siinä tapauksessa, että opiskelija ei aio osallistua aiemmin ilmoittautumaansa tenttiin. Opiskelijan tulee tutustua Kauppakorkeakoulun tenttiohjeisiin. Tenttiohje on saatavilla kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (Opiskelu, Tentit). 3.3 OPISKELIJAPALAUTE Opiskelijat voivat antaa opetukseen liittyvää palautetta opintojakson päätyttyä WebOodissa. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut opintojaksolle voidakseen antaa palautetta. Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä yksikön ja kauppakorkeakoulun johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita. Opintojaksoihin liittyvä informaatio ja materiaali Opintojaksojen vastuuhenkilöt voivat WebOodin kautta lähettää sähköpostia opintojaksoille ilmoittautuneille opiskelijoille. Vastuuhenkilöt voivat esimerkiksi OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Opinto-opas 2015 - 2017

informoida aikataulumuutoksista, ilmoittaa harjoitustöiden (tms. opintojaksojen osasuoritusten) arvosanat tai lähettää luentomateriaalia. Tästä syystä WebOodin yhteystiedot kannattaa pitää aina ajan tasalla. Opintojaksoinformaatiota ja -materiaaleja on saatavilla myös kauppakorkeakoulun verkkosivuilla sekä NOPPA opintoportaalissa: noppa.oulu.fi Vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta WebOodin sähköpostitoiminnon kautta. Vastaus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet. 3.4 OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTK- JA KTM-TUTKINTO TODISTUKSESSA Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Seminaarityö, kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pää- ja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.


Opinto-opas 2015 - 2017

Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti: KESKIARVO KOKONAISARVOSANA 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä (2) 1,00–1,49 välttävä (1) Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi ”kiitettävä” tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvosana 2 (tyydyttävä). Vastaavasti arvosanaan ”erinomainen” vaaditaan pro gradusta vähintään arvosana 3 (hyvä). Pro gradu tutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen. Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä. 3.5 OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN KTK- JA KTM TUTKINTOIHIN Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon (KTK) suoritetaan aina vähintään 80 opintopistettä Oulun yliopistossa suoritettuja opintoja. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavaan maisterin tutkintoon (KTM) suoritetaan aina vähintään 60 opintopistettä Oulun yliopistossa suoritettuja opintoja. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla.

17

Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan joidenkin yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat täsmällisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen sijasta ne voidaan korvata ko. aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee pääsääntöisesti se yksikkö, joka opintojakson järjestää. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun myöntämään tutkintoon kuuluvia ja kauppakorkeakoulun järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kauppakorkeakoulu. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee Täydentävien opintojen keskuksen kieli ja viestintäpalvelut. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluOPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA


18

neita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja (kielet ja viestintä, matematiikan ja tilastotieteen opintoja). Keskeneräiseen AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Ammattikorkeakoulun opintoja ei voida hyväksilukea kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä kirjallinen hakemus edellä mainittujen tahojen opintotoimistoihin. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta: www.oulu.fi/ kauppakorkeakoulu/hyvaksilukeminen. Hakemukseen tulee liittää todistus opinnoista, joiden perusteella sisällyttämistä tai korvaamista haetaan, sekä tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (tavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus, eli opinto-oppaan tietoja vastaavat tiedot). Hakemuksessa tulee olla myös niiden opintojaksojen englanninkieliset nimet, joilla hyväksilukemista haetaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) on olemassa yliopiston tasoinen ohjeistus ja käytänteet. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, joka helpottaa toisessa oppilaitoksessa suoritetun koulutuksen kytkemistä opintoihin sekä mahdollistaa muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston AHOT -sivustolta: www.oulu. fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ja kauppakorkeakoulun verkkosivuilta kohdasta Opinnot: Opintojen hyväksilukeminen.

OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Opinto-opas 2015 - 2017

Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005 tai uudempi) KTK-tutkinnon yhteiset opinnot (pl. kieliopinnot): • Opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot: • Vieraiden kielten opintoihin (11 op) voidaan pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 7 opintopistettä vähintään B1-tasoisia aiemmin suoritettuja vieraiden kielten opintoja. Tämä koskee kieliopintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun toiseen tutkintoon. Pakollisista kieliopinnoista 4 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa. • Kaikkien KTK- ja KTM-tutkintoja suorittavien tulee kuitenkin saavuttaa vähintään yhdessä vieraassa kielessä tutkintoasetuksen mukainen taso, ks. oppaan luku 5. • Kieli- ja viestintäkoulutuksen yhteysopettajat tarkistavat hyväksiluettavien kieliopintojen tason, sisällön ja laajuuden ja päättävät hyväksilukemisesta tämän pohjalta. Yhteysopettajat ohjaavat opiskelijat tarvittaessa suorittamaan kieliopintoja lisää siten, että vaadittu opintomäärä ja taitotaso saavutetaan. KTK-tutkinnon opinnot: • Opiskelijan suorittamaan toiseen tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia (tai vastaavia) voidaan lukea hyväksi yhteensä enintään 25 opintopisteen verran.


Opinto-opas 2015 - 2017

Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi KTKtutkintoon kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa (ks. edeltä vähimmäisopintopistemäärät Oulussa suoritettavista opintopistemääristä). KTK-tutkinnon kandidaatintutkielma on aina suoritettava osana tutkintoa.

KTM-tutkinnon opinnot (mukaan lukien maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat): • KTM-tutkintoon ei lueta hyväksi muihin tutkintoihin kuuluvia opintoja. • Toiseen tutkintoon kuulumattomia yliopistotasoisia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa. Huomioon otetaan tasoltaan riittävät pääaineen opinnot, jotka ovat KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohtaan nähden enintään viisi vuotta vanhoja (ks. edeltä vähimmäisopintopistemäärät Oulussa suoritettavista opintopistemääristä). • Tutkintoon kuuluvista syventävistä opinnoista 60 op (sis. pro gradu –tutkielman) on aina suoritettava osana tutkintoa. Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot: • Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan KTK- ja KTMtutkintoihin. Opiskelijaa kehotetaan vaihto-opiskelun jälkeen ottamaan yhteyttä hyväksiluvuista vastaavaan opintohallinnon suunnittelijaan hyväksilukumahdollisuuksien selvittämiseksi. • Vaihto-opiskelun aikana suoritettu-

19

jen kieliopintojen hyväksiluvusta vastaa kieli- ja viestintäkoulutus. Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamilla kauppatieteellisillä opinnoilla, on mahdollista korvata Global Perspectives -moduuli, mikäli opintojen yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä). Maisteritutkintoa suorittavan opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamilla kauppatieteellisillä opinnoilla on mahdollista korvata tutkintoon kuuluvia, syventäviä opintojaksoja.

Lue tarkempia ohjeita vaihto-opiskelun aikana suorittujen opintojen hyväksiluvuista: www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ hyvaksilukeminen. 3.6 KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYS NÄYTE Opiskelijan tulee kandidaatintutkielman yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat tehneet pääaineeseensa kandidaatintutkielman (ent. seminaaritutkielma) ennen 1.8.2009, mutta eivät ole valmistuneet kauppatieteiden kandidaateiksi ennen ko. päivämäärää. Kypsyysnäytettä varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tutkielmansa ohjaajaan. 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo sen täyttävän kandidaatintutkielmalle asetettavat vaatiOPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA


20

mukset. Tutkielman kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista ja kansitettu versio tulee vain opiskelijan omaan käyttöön. Kandidaatintutkielman kansitukseksi riittävät kevyet liimakannet (lisätietoja Yliopistopainosta). 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa kauppakorkeakoulun opintotoimistoon yksi irtolehtikappale tutkielmasta. 3) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kauppakorkeakoulun yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa, vähintään viikkoa ennen haluttua päivämäärää. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen WebOodissa. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. toisen tutkinnon yhteydessä) tehneiltä opiskelijoilta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte hyväksytään ohjaajan ja suomen kielen arvioijan toimesta. 4) Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. 5) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittavat kandidaatintutkielmat ovat OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Opinto-opas 2015 - 2017

arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn taustaaineistoon. 6) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Huomautus: Sivuaineopiskelijat tekevät kandidaatintutkielman sijasta aineseminaarin. Aineseminaariin ei kuulu kypsyysnäytettä. Seminaarityö arvostellaan asteikolla 1–5. 3.7 PRO GRADU –TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYS NÄYTE Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee maisteriohjelmien vastuuhenkilö tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu.


Opinto-opas 2015 - 2017

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti: 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle ns. kansitusluvan, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Kansitusluvalla tarkoitetaan lupaa lähettää työ sähköiseen Laturi -järjestelmään. 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Valmistumisaikataulu on nähtävänä kauppakorkeakoulun verkkosivuilla. 3a) Tutkielman tarkastajat määrää kauppakorkeakoulun koulutusdekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta kauppakorkeakoululle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvosanaa tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa kauppakorkeakoulun opintotoimistoon. 3b) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kauppa-

21

korkeakoulun yleisenä tenttipäivänä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen WebOodissa. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatintutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen koulutusdekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. 4) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa maisteriohjelman vastuuhenkilön arvosteltavaksi. MaisteOPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA


22

riohjelman vastuuhenkilö arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella. Pro gradu tutkielma arvostellaan arvosanoilla 1-5. 5) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella arvostelupäivän jälkeen opintotoimistosta. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta. 6) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 7) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu. Kauppakorkeakoulun koulutusdekaani myöntää tutkintotodistuksia kauppakorkeakoulun ilmoitustaululla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkiel-

OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Opinto-opas 2015 - 2017

man tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu, kohta Opiskelu: Opinnot: Opinnaytteet) ja osoitteesta laturi.oulu.fi. 3.8 VALMISTUMINEN Jotta opiskelija voi valmistua kauppatieteiden maisteriksi (tai kauppatieteiden kandidaatiksi), tulee hänen olla suorittanut kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot, mukaan lukien pro gradu -tutkielma (tai kandidaatintutkielma) sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Valmistuakseen opiskelijan tulee palauttaa tutkintotodistushakemus kauppakorkeakoulun opintotoimistoon. Lisätietoja: study.business@oulu.fi. Kauppakorkeakoulu järjestää valmistuville kandidaateille ja maistereille valmistujaistilaisuuksia (publiikki) lukuvuoden ympäri. Seuraa tiedotteita valmistujaisista opiskelijasähköpostin kautta ja kauppakorkeakoulun opintotoimiston ilmoitustaululta. Katso valmistumisaikataulu: www.oulu.fi/ kauppakorkeakoulu/valmistuminen.


Opinto-opas 2015 - 2017

3.9 PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRIN KÄYTÖSTEN KÄSITTELY Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden plagiointitapauksia: Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, ajatusten, kirjoitusten tai keksintöjen jne. luvatonta käyttämistä omassa kirjallisessa tai kuvallisessa tuotoksessa ilman asiaan kuuluvaa lähdemerkintää. Oulun yliopistossa plagioinniksi tulkitaan myös nk. itsensä plagiointi. Se tarkoittaa, että henkilö käyttää samaa tuotostaan sellaisenaan kahdessa tai useammassa yhteydessä. Plagiointitapausta pidetään vakavana silloin, kun plagiointia on ohjatussa lopputyössä (kandidaattitutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaattityö tai väitöskirja) tai jos suurin osa tai koko työ tai kurssisuoritus on kopiota tai selkeästi ilman asianmukaisia lähdeviittausmerkintöjä.

23

Oulun yliopiston koulutusta koskevassa johtosäännössä todetaan, että kuulustelu tai muu opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuoritus voidaan hylätä. Seminaarityö, essee, tutkielma tai muu kirjallinen suoritus hylätään myös siinä tapauksessa, jos opiskelijan havaitaan suorituksen hyväksymisen jälkeen syyllistyneen väärinkäytökseen. Koko opintojakson suoritus (esimerkiksi seminaarityö, essee, tutkielma) hylätään, jos tekijä sen yhteydessä syyllistyy plagiointiin tai muuhun väärinkäytökseen (vilppi) tai suoritus keskeytetään. Keskeyttämisestä tai hylkäämisestä päättää vastuussa oleva opettaja tai ohjaaja. Väitöskirjan, lisensiaatintutkielman, pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman osalta päätöksen tekee päätösvastuussa oleva hallintoelin. Ajankohtainen Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohje löytyy osoitteesta: www.oulu.fi/urkund/ohjeet

OPISKELU KAUPPAKORKEAKOULUSSA


Opinto-opas 2015 - 2017

25

4

KOULUTUSOHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN

4.1

KOULUTUSOHJELMAT

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on 1.8.2014 alkaen yksi KTK-tutkintoon johtava koulutusohjelma • Kauppatieteiden kandidaatin koulutusohjelma ja viisi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat): • Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma (International Business Management) • Laskentatoimen maisteriohjelma (Financial and Management Accounting) • Markkinoinnin maisteriohjelma (Marketing) • Taloustieteen maisteriohjelma (Economics) • Rahoituksen maisteriohjelma (Finance) Opiskelijat valitaan maisterivaiheen koulutusohjelmiin joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat). Koulutusohjelmat esitellään edempänä tässä oppaassa. Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mu-

kaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineen opinnot. Opinnot on kuvattu tarkemmin luvussa 5. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Maisteriohjelmat on kuvattu luvussa 6. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa. Opetuksessa käytettävä kieli on kandidaatin tutkintoon kuuluvissa opinnoissa pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi. 4.2 KTK- JA KTM-TUTKINTOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN Tutkintoasetus Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2004) on tullut voimaan

KOULUTUSOHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN


26

1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995–2005. Tutkintoasetuksen muutoksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat: – Vanhan tutkintoasetuksen mukaan ei voi enää suorittaa opintojaan – Minkä kokonaisrakenteen (tutkinnon kokonaisrakenteiden vaihtoehdot on kuvattu alla) mukaan opiskelija suorittaa opintojaan. – Yksittäisten oppiaineiden rakenteissa tapahtuneet muutokset (perus-, aine- ja syventävien opintojen opintojaksovalikoima, pakolliset ja vaihtoehtoiset jaksot) Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta sekä opintojen aloitusvuodesta. Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Kauppakorkeakoulun opintoneuvojat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakollisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot). Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työ-

Opinto-opas 2015 - 2017

määrää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä. Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot 1. Opintonsa vuonna 2014 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimukset määräytyvät aloitusvuoden opetussuunnitelman mukaisesti. Ks. tarkemmin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintovaatimukset, jotka on kuvattu tässä ja seuraavassa luvussa. 2. Opintonsa vuosina 2005–2013 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimusten (esim. KTK-tutkinnon yhteiset opinnot, sivuainevaatimukset) suhteen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa: a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas) 31.7.2020 mennessä valmistumisaikataulun mukaisesti, tai b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuosien 2015–2017 tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä. Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvää opiskelijaa kehotetaan päivittämään opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu, vaan nii-

KOULUTUSOHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN


Opinto-opas 2015 - 2017

27

den alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee lukuvuoden 2015–2017 opetustarjonnasta. 3. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhojen asetusten eikä lukuvuotta 2005-2006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Uuteen asetukseen siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä kauppakorkeakoulun opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan verkkosivuilta: www.oulu.fi/ kauppakorkeakoulu/opiskeluinfoa

4. Ne tiedekunnan perustutkintoopiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Kauppakorkeakoulun verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä: www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/maisteriohjelma 5. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Luvussa 6 on kuvattu KTM-tutkinnon sisältövaatimukset.

KOULUTUSOHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN


Opinto-opas 2015 - 2017

29

5 KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

5.1 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN KOULUTUSOHJELMA

tiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa. Kommunikointitaidot: Opiskelijoillamme on liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan ohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

Ohjelman osaamistavoitteet ovat seuraavat: • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen: Opiskelijoilla on tietämystä taloustieteiden eri oppialoista. • Liiketoimintaosaaminen: Opiskelijat tunnistavat liiketoiminnan prosessit ja organisaatioiden keskeiset toiminnot. • Kansainvälisen talouden tuntemus: Opiskelijamme ymmärtävät globaalin talouden keskeiset lainalaisuudet ja niiden vaikutukset alueellisessa kontekstissa. • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu: Opiskelijat kykenevät analyyt-

a) Yhteiset opinnot, 35 opintopistettä 724011Y Opiskelu ja sen suunnittelu 3 806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille 5 802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille 7 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 11 Yhteensä 35 op

Kauppatieteiden kandidaatin koulutusohjelman vastuuhenkilö on KTT Satu Nätti. 5.1.1

KTK-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

KTK-tutkinnon laajuus 180 op jakautuen seuraaviin kokonaisuuksiin:

b) Pääaineen opinnot, 120 opintopistettä Kauppatieteiden perus- ja aineopinnot. Huom! Opiskelijavaihto ajoittuu kandiohjelmassa kolmannen vuoden syksyyn. Vaihdossa suoritetuilla kauppatieKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


30

Opinto-opas 2015 - 2017

teiden opinnoilla voidaan korvata Global Perspectives (25 op) moduulin opintoja osittain tai kokonaan.

Rahoitus 724108P Rahoitusmarkkinat 724109P Investointipäätökset

c) Sivuaineopinnot, 25 opintopistettä Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti • yksi perusopintokokonaisuus, tai • yksi aineopintokokonaisuus (jos opiskelijalla on aiemmin suoritettuna/ kuulu toiseen tutkintoon kyseisen aineen perusopintokokonaisuus)

Taloustiede 724110P Taloustieteen perusteet 5 724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5

5.1.2 Kauppatieteiden pääaineopintojen rakenne Perusopinnot, 60 op: 724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 724101P Yritysprojekti TAI 724100P Harjoittelu

op 5 5

Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen 724102P Organisaatiot ja johtaminen 5 724103P Strateginen johtaminen 5 Laskentatoimi 724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 724105P Johdon laskentatoimi

5 5

Markkinointi 724106P Markkinoinnin perusteet 724107P Markkinoinnin käytännöt

5 5

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Aineopinnot, 60 op: 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma

5 5

10

Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen 724201A Internationalization 5 724202A Managing Multinationals 5 Laskentatoimi 724203A Tilinpäätösanalyysi 724204A Management Control Markkinointi 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta 724206A Strategic Marketing Management Rahoitus 724207A Rahoituspäätökset 724208A Portfolio Theory Taloustiede 724209A Rahatalous 724210A Global Economics

5 5

5 5 5 5 5 5


Opinto-opas 2015 - 2017

Opinnot kauppatieteiden p채채aineessa

Kuvio 1. KTK-tutkinnon rakenne, 180 op

5.1.3

31

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


32

YHTEISET OPINNOT 724011Y Opiskelu ja sen suunnittelu Laajuus: 3 op Ajoitus: Alkaen 1. lukuvuosi (pienryhmätyöskentely jatkuu aina 3:lle lukuvuodelle saakka). Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Osaamistavoitteet ja Sisältö: Jakson alussa opiskelija omaksuu opiskelun aloittamiseen, opintojen suunnitteluun sekä opiskelutekniikkaan liittyviä asioita. Tämän lisäksi eri lukukausien aikana jakso valmentaa opiskelijaa tunnistamaan oppimistaitojaan sekä tarjoaa ryhmä- ja yksilöohjausta opiskelujen etenemiseen ja opintojen suorittamiseen. Jakson kuluessa opiskelija tulee tietoiseksi myös yliopistoon, ylioppilaskuntaan, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamista palveluista (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut) sekä yliopiston ja tiedekunnan toimintaperiaatteista. Ensimmäisenä opiskelusyksynä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelija saa myös opastusta yliopiston kirjaston palveluja käyttämiseen ja perustietoja opiskelun ja opintojen edistymisen kannalta tärkeisiin IT-ohjelmistoihin. Ryhmätyöskentelyn yhteydessä opiskelijalle tulee tutuksi koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne kandivaiheeseen riittävässä laajuudessa. Suoritustapa: 1. Kaikille opiskelijoille yhteiset informaatiotilaisuudet. 2. Pienryhmäohjaus; Omaan pienryhmään tutustuminen ja siihen liittyvät tapaamiset. Ryhmiin jako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä. Jakson hyväksytty KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

suoritus edellyttää osallistumista em. informaatiotilaisuuksiin (esim. kirjastonkäytön opastukseen osallistuminen) sekä pienryhmäohjaukseen. 3. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen esitteleminen hyväksytysti omaopettajalle. 4. IT-ohjelmistojen koulutus järjestetään verkkokurssina. 5. Opiskelun tehostamisen teemaluennot 2 x 2h: • luento 1.: Ajankäyttö ja suunnitelmallinen opiskelu (2h) • luento 2.: Oppiminen on taitolaji (2h) Arviointi: Hyväksytty/Hylätty Vastuuhenkilöt: Koulutusohjelman vastuuhenkilö, koulutuspäällikkö, hallintopäällikkö, suunnittelija, omaopettajat, pienryhmäohjaajat, opintoasiaintoimisto, kirjasto ja IT-opetuksesta vastaava opettaja. Tilastotiede ja matematiikka, 12 op 802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille Laajuus: 7 op Opetuskieli: suomi Ajoitus: 1.-2. periodi. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija • osaa määritellä ja käyttää matemaattisia peruskäsitteitä kuten murtoluvut, itseisarvo ja potenssiin korottaminen sekä juurikäsite • osaa käsitellä erityyppisiä funktioita ja ymmärtää niiden erityisominaisuudet • kykenee ratkaisemaan erilaisia yhtälöitä ja epäyhtälöitä


Opinto-opas 2015 - 2017

osaa määritellä raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet sekä osaa määrätä raja-arvoja erityyppisille funktioille • tietää derivaatan merkityksen ja osaa soveltaa derivaattaa käytännössä • on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua taloustieteen aihealueissa kuten korkolaskenta, investointilaskelmat, optimointi ja indeksit. Sisältö: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssi aloitetaan kertaamalla lukiossa käsitellyt asiat kuten lukujoukot, murtoluvut, itseisarvo ja potenssilaskusäännöt. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan erilaisia funktioita ja kurssilla käsitellään mm. polynomifunktio, rationaalifunktio, eksponenttifunktio ja logaritmifunktio. Seuraavaksi käsitellään edellä mainittuja funktiorakenteita sisältäviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä opitaan käytännössä ratkaisemaan erityyppisiä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kurssin keskeisiä asioita ovat lisäksi funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta sekä niiden sovellukset. Nämä käsitteet tullaan esittelemään kaikille kurssilla käsiteltäville funktiotyypeille. Kurssin matemaattisen osan jälkeen käsitellään opittujen asioiden taloustieteellisiä sovelluksia. Tutustumme korkolaskentaan, optimointiteoriaan, investointilaskelmiin sekä indekseihin (erityisesti kuluttajahintaindeksi). Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luentoja 40 h, harjoituksia 20 h. Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Opintojakso ei edellytä muita samanaikaisesti

33

suoritettavia opintoja. Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa taloustieteen matematiikan 25 op sivuainekokonaisuuden opintojaksoihin. Oppimateriaali: Luentomoniste Suoritustavat: Välikokeet ja/tai loppukokeet Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Kari Myllylä Työssä oppimista: Ei 806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille Laajuus: 5 op/130 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi A. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2. vuoden syyslukukausi Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa • tarkastella havaintoaineiston hankintaan vaikuttavia tekijöitä kuten arvioida kohteena olevan tutkimuksen otantaa ja muuttujien mittaamista • kuvailla saatua aineistoa tarkoitukseen soveltuvien menetelmien avulla (taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut) • arvioida otoskoon vaikutusta virhemarginaaliin esimerkiksi gallupien ja markkinatutkimusten osalta • tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta Sisältö: • havaintoaineiston hankinta mm. otanta • muuttujat ja niiden mittaaminen • aineistolle sopivien kuvailevien menetelmien valinta ja niiden toteuttaminen: taulukot, kuviot ja tunnusluvut KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


34

Opinto-opas 2015 - 2017

Tilastotieteen perusmenetelmät I (9 op). Lisäsuorituksena joku muu erikseen sovittava kurssi, jonka laajuus on vähintään 4 op.

suhteellisen osuuden ja jatkuvan muuttujan odotusarvon virhemarginaalin laskeminen ja otoskoon vaikutus virhemarginaaliin • tilastolukutaito: taulukoiden ja kuvioiden tulkinta, galluptulosten kriittinen tarkastelu • aineistojen yksinkertainen analyysi tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja saatujen tulosten tulkinta Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Ohjattuja opetustilanteita 50 h, jotka sisältävät luentoja ja harjoituksia, joista osa on mikroluokassa. Itsenäistä työskentelyä 80 h. Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat voivat vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät 1. Opintojakso ei edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa taloustieteen matematiikan 25 op sivuainekokonaisuuden muihin opintojaksoihin. Oppimateriaali: Luentomoniste Suoritustavat: Välikokeet/Loppukoe ja mahdollinen harjoitustyö. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Hanna Heikkinen Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Tämä kurssi korvaa vanhan tutkintorakenteen mukaisen kurssin 806109P

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Kielet ja viestintä, 20 op KTK –tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia suomen ja ruotsin kielen opintoja yhteensä 9 op sekä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 opintopisteen verran. Pakolliset kieliopinnot on kuvattu kohdassa 5.2. Muut vapaaehtoiset opinnot 721012Y Pienryhmäohjaajana toimiminen Laajuus: 2 op Ajoitus: Syyslukukausi Tavoite: Pienryhmäohjaaja tutustuttaa tiedekunnan uudet opiskelijat yliopistoon ja kauppakorkeakouluun, niiden tarjoamiin palveluihin sekä yliopisto-opiskeluun vertaisohjauksen avulla (ks. 724011Y Opiskelu ja sen suunnittelu, 3 op). Suoritustapa: Osallistuminen koulutustilaisuuksiin pienryhmäohjausta edeltävänä keväänä sekä syyslukukauden alkaessa, oman ohjaussuunnitelman tekeminen, ohjauksen menestyksekäs toteuttaminen syyslukukaudella, yhteydenpito omaopettajaan, loppuraportin tekeminen. Osaamistavoite: Opiskelija tietää perusasiat uusien opiskelijoiden ohjauksesta ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen ohjaukseen. Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö ja suunnittelija.


Opinto-opas 2015 - 2017

MODUULI 1: JOHDATUS KAUPPATIETEISIIN Tämän kurssikokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan monitieteistä liiketoimintaosaamista. Moduuli sisältää eri oppiaineiden ensimmäisen peruskurssin sekä sopimus- ja yhteisöoikeus-kurssin. Tästä kokonaisuudesta opiskelija saa tietämystä eri oppialojen peruskysymyksistä sekä kykenee moduulin suoritettuaan hyödyntämään näitä taitoja ongelmanratkaisussa. MODUULIN OPINTOJAKSOT: 724110P Taloustieteen perusteet (Introductory Economics) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi A (1. vuosi) Osaamistavoitteet: Kurssin suorittaneet opiskelijat: (i) ymmärtävät taloustieteen käsitteet ja talousteorian perusteet, (ii) pystyvät selittämään resurssien kohdentumisen ja hintojen määräytymisen markkinataloudessa, (iii) tietävät, miten kansantalous toimii lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä (iv) miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen ja Euroopan taloudessa. Sisältö: Kurssilla perehdytään taloustieteen tapoihin kuvata ja selittää talouden ilmiöitä: • Suomen ja maailman talouden pitkän ajan kehitys • taloustieteen ajattelutapa ja perusperiaatteet • vaihtoehtoiskustannus, vaihdanta ja suhteellinen etu • markkinoiden tasapaino: kysyntä ja tarjonta

35

• • •

kuinka hyvin markkinatalous toimii? yritykset ja kilpailu markkinataloudessa kokonaistalouden toiminta ja mittaaminen • suhdannevaihtelut • raha- ja finanssipolitiikka • taloudellinen kasvu Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: 36 tuntia luentoja sisältäen harjoitustehtäviä. Omaehtoinen tutustuminen harjoituksiin ja kurssimateriaaleihin sekä tenttiin valmistautuminen (93 h). Tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”johdatus kauppatieteisiin” moduulia Oppimateriaali: Luennoilla jaettava materiaali sekä Kurssikirja: N. Gregory Mankiw ja Mark P. Taylor, Economics. 2014. 3. painos. Cengage Learning ja oheislukemisto: Timothy Taylor, The Instant Economist. Everything You Need to Know About How the Economy Works. 2012. A Plume Book (Penguin), New York NY. Robert P. Murphy, Lessons for the Young Economist. Ludvig von Mises Institute 2010; http://mises.org/books/lessons_ for_the_young_economist_murphy.pdf Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


36

724102P Organisaatiot ja johtaminen (Organisations and Management) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi A (1. vuosi) Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee erottamaan toisistaan organisaation, organisoinnin ja johtamisen sekä manageriaalisen ja yrittäjämäisen työn käsitteet. Tämä ymmärrys helpottaa opiskelijan kykyä identifioida organisatorisia prosesseja jokapäiväisen työn tapahtumissa. Opiskelija kykenee tunnistamaan myös erityyppisiä organisaatioita ja osaa määritellä erilaisten johtamistapojen perusperiaatteita. Opiskelija ymmär­ tää organisaatioissa tapahtuvia toimintoja ja niiden asettamia haasteita johtamiselle ja organisatoriselle kehittymiselle. Opiskelija käyttää ja soveltaa tietämystään muodostaakseen oman näkemyksensä liikkeenjohdollisista ja organisatorisista asioista. Sisältö: Kurssi käsittelee organisaatioiden ja johtamisen, ihmisten organisoinnin ja prosessien, sekä muutosjohtamisen ja yrittäjyyden kysymyksiä. Lähtökohtana ovat perinteiset johtamisen koulukunnat (tieteellinen liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, Hawthorne-tutkimukset, jne.), joiden kautta lähdetään tarkastelemaan uudempia organisaatioteoreettisia lähestymistapoja. Kurssilla tutustutaan organisaatioiden ja johtamisen kehittymiseen esittelemällä eri organisaatiomuotoja ja johtamistapoja, sekä niiden vaikutusta organisaatioiden toimintaan. Lisäksi kurssilla tutustutaan yrittäjyyden näkökulmaan organisaation toiminnan uudistamiseksi. Järjestämistapa: Luennot, vierailijaluennot ja luentotehtävät Toteutustavat: Luento-opetusta (36h, KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

sisältäen luentotehtävät 9h), kurssimateriaaliin tutustuminen (45h), kotitenttiin valmistautuminen (52h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”johdatus kauppatieteisiin” -moduulia Oppimateriaali: Richard Gillespie (1993 tai uudempi). Manufacturing knowledge: A history of the hawthorne experiments. Cambridge: Cambridge University Press. Gareth Morgan (1997 tai uudempi). Images of organization. London: Sage Publications. Luentomateriaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu kotitenttinä. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilöt: Tuija Lämsä ja Kaarlo Paloniemi Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus (Contract and Company Law) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi B (1. vuosi) Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tietää eräiden keskeisimpien oikeustoimityyppien, kuten kaupan, velan ja valtuutuksen sisällön. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja osaa soveltaa osakeyhtiöoikeuden keskeisimpiä periaatteita.


Opinto-opas 2015 - 2017

Sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luento-opetusta, sisältäen myös luentoja oikeustapauksien valossa (20+16h), case harjoitukset ja ryhmätöiden valmistelu (10h), kurssimateriaaliin tutustuminen (33h), tenttiin valmistautuminen (50h) ja tentti (4h) Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”johdatus kauppatieteisiin” -moduulia Oppimateriaali: Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet WSOY, 13. painos Painovuosi: 2011 tai uudempi. Mähönen - Villa: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (2013) Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä osallistuminen case-harjoituksiin. Harjoitustyö tehdään kerran ja se on voimassa tulevissa tenteissä. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu. Mikäli kurssi tulee kuulumaan opiskelijan yhteisiin opintoihin, yritysjuridiikan sivuaineopinnot suorittavan tulee valinta

37

yksi yritysjuridiikan opintojakso aineopintotasolta täydentääkseen pääainettaan. 724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta (Bookkeeping and Financial Reporting) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi C (1. vuosi) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti. Sisältö: Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luentoja 20 h ja harjoituksia 40h ja omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 73h. Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”johdatus kauppatieteisiin” moduulia Oppimateriaali: Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos). Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuusKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


38

kuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724106P Markkinoinnin perusteet (Principles of Marketing) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi C (1. vuosi) Osaamistavoitteet: Kurssin läpäistyään opiskelija ymmärtää markkinoinnin roolin taloudellisessa systeemissä ja yleisesti yhteiskunnassa. Opiskelija kykenee kuvaamaan markkinoinnin roolin organisaatiossa (yritys, instituutio, tms.) ja markkinoinnin suhteet muihin organisaation toimintoihin (yksiköt, strategiat, prosessit, tms.). Koska kyseessä on perusteet kurssi opiskelija oppii kurssilla markkinoinnin keskeiset käsitteet (asiakas-arvo, arvoihin perustuva markkina-analyysi ja strategia, segmentointi, kohdentaminen ja positiointi, markkinointi-mix) ja käsitekokonaisuudet. Opiskelija pystyy käyttämään erilaisia metodeja (esim. markkina-analyysi) ja markkinoinnin käsitteistöä päätöksen teon tukena ja arvioimaan näiden päätösten toimivuutta (markkinoinnin tehokkuuden arviointi) sekä oppii muuttamaan lähestymistapaansa paremmin asiakas-arvoa tuottavaksi. Tämän lisäksi kurssin käytyään opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolin myös arkipäiväisessä henkilökohtaisessa sekä ammatillisessa kehittymisessä. Sisältö: Kurssi taustoittaa markkinoinnin KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

oppiainetta seuraavien teemojen kautta: 1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, 2) markkinointistrategia ja markkina-analyysi, 4) markkinointi-mix, 4) segmentointi, valinta ja kohdentaminen, 5) markkinoinnin erilaiset kontekstit, 6) markkinatutkimus ja uuden tuotteen/ palvelun/ratkaisun/idean kehittäminen, 7) jakelu 8) asiakasorientoituneen markkinointistrategian luominen 9) markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja johtaminen Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: 36 h luentoja, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin (93 h), tentin suoritus (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”johdatus kauppatieteisiin” moduulia Oppimateriaali: Kotler, P & Armstrong, G. (2013). Principles of marketing Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: N.N. Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724108P Rahoitusmarkkinat (Financial Markets) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi. Ajoitus: Periodi D (1. vuosi). Osaamistavoitteet: Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään ra-


Opinto-opas 2015 - 2017

hoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä. Sisältö: 1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa, 2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet, 3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (93 h), tentti (4 h) Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”johdatus kauppatieteisiin” moduulia Oppimateriaali: Pilbeam: Finance & Financial Markets (3. painos), Palgrave Macmillan. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu

39

MODUULI 2: LIIKETOIMINTAPROSESSIT Tämän opintokokonaisuuden tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelijat tunnistavat liiketoiminnan keskeiset prosessit ja organisaatioiden eri toiminnot. He myös osaavat tämän perusteella tulkita taloudellista ja liiketoimintaan liittyvää tietoa sekä ymmärtää organisaation kokonaisuutta. MODUULIN OPINTOJAKSOT: 724103P Strateginen johtaminen (Strategic Management) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi A (2. vuosi) Osaamistavoitteet: Opiskelijat ymmärtävät strategisen johtamisen koulukuntien merkityksen ja tunnistavat niiden roolin organisaatioiden strategioiden muotoutumisessa. Opiskelijat osaavat määritellä strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, analysoida organisaation strategian, markkinoiden ja toimintojen välisiä suhteita, ja kykenevät pohtimaan ja viestimään strategioita, joilla on selkeä markkina-arvo. Sisältö: Kurssilla pohditaan, miten olisi mahdollista mallintaa organisaatiomuutosprosesseja niin, että otettaisiin huomioon sekä luonnollinen epävarmuus että ihmisten ja organisaatioiden kyky tehdä strategisia päätöksiä. Kurssilla on kaksi päämäärää: kurssi perehdyttää strategisen johtamisen koulukuntien historialliseen kehitykseen ja peruskäsitteisiin ja esittelee myös strategisen ajattelun nykysuuntauksia. Järjestämistapa: Kontaktiopetus KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


40

Toteutustavat: Kurssi toteutetaan intensiivisenä kontaktiopetuksena, joka koostuu 18 tunnista toiminnallisia luentoja sisältäen reflektoinnin (opiskelijan kokonaistyötuntimäärä 54 h, sis. lukeminen, valmistautuminen ja reflektio) ja 18 tunnista case-pohjaisia workshop-tapaamisia (54 h, sis. lukeminen, valmistautuminen ja reflektio). Kokonaistyömäärä sisältää siis itsenäisen perehtymisen kurssikirjallisuuteen ja työpajatyöskentelyyn valmistautumisen. Itsenäisessä työssä on lisäksi hyvä varata aikaa ryhmätyölle ja harjoitustöille (25 h) kontaktiaikojen ulkopuolella. Lisätietoja sisällöstä ja menetelmistä annetaan ensimmäisellä luennolla. Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin –moduulin opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”liiketoimintaprosessit” -moduulia Oppimateriaali: Johnson, G., K. Scholes & R. Whittington. Exploring corporate strategy (Prentice Hall); Mintzberg, H., B. Ahlstrand & J. Lampel. Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management (Prentice Hall/Financial Times); Artikkelikokoelma. Suoritustavat: Arviointi tehdään ryhmätöiden ja itsenäisten harjoitustöiden pohjalta kurssilla esitellyn kriteeristön pohjalta. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilöt: Sari Laari-Salmela ja Anniina Rantakari Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

724105P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi A (2. vuosi) Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen peruskäsitteet sekä osaa käyttää kannattavuus- ja kustannuslaskennan keskeisiä menetelmiä kuten katetuottolaskentaa, kustannuspaikka- ja kaksivaiheista suoritekohtaista laskentaa (lisäys ja jakolaskenta), sekä toimintolaskentaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kustannuspohjaisen hinnoittelun eri menetelmät sekä osaa myös perustella, mitä kustannuksia tulisi kulloinkin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin. Sisältö: Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannusja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat. Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: Yht. 20 h luentoja, 16 h harjoituksia sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (97 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin –moduulin opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Osa ”liiketoimintaprosessit” -moduulia Oppimateriaali: Drury, C.: Management and cost accounting, 7th or 8th ed. Cengage Learning EMEA. Chapters 1-13; Oheislukemisto: Järvenpää. M.-Länsiluo-


Opinto-opas 2015 - 2017

to, A.-Partanen, V. –Pellinen, J.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro, luvut 1-8. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Johdon laskentatoimen professori Janne Järvinen Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724107P Markkinoinnin käytännöt (Practices in Marketing) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi B (2. vuosi) Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinoinnin keskeiset operatiiviset toiminnot ja näihin liittyvät analyysivälineet (markkinainformaation hankinta, tuotteen/ palvelun konseptointi, asemointi, markkinointiviestintä, brändäys.) Opiskelija tunnistaa itsensä markkinoinnin kohteena ja kykenee arvioimaan näin markkinoinnin perusprosesseja. Opiskelija hallitsee perustiedot yrityksen toiminnasta asiakassuhdemarkkinoinnissa ja osaa jäsentää yrityksen toimintaa asiakassuhteiden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa markkinointitoimintojen olennaiset erityispiirteet kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla painopisteen ollessa kuluttajamarkkinoiden ymmärtämisessä. Opiskelija osaa tehdä kampanjasuunnitelman, joka kokoaa opintojakson osa-alueet.

41

Sisältö: Markkinainformaation hankinta, asiakassuhde- ja kanta-asiakasmarkkinoinnin keinot kuten avainasiakkuuksien hallinta, tuotteen/palvelun konseptointi, asemointi ja brändäys, markkinointiviestintä osana viestinnän kenttää, markkinointiviestintäkampanjan suunnittelu ja toteutus, myyntitoiminto ja asiakaspalvelutilanteet Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: 36 h luentoja, vierailuluentoja ja ohjattua harjoitustehtävän tekemistä, ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö (43 h), kirjallisuuteen perehtyminen ennen lopputenttiä ja lopputentin suorittaminen (54 h) Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin –moduulin opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”liiketoimintaprosessit” -moduulia Oppimateriaali: McDonald, M. (2008), Malcolm McDonald on Marketing Planning. Understanding Marketing Plans and Strategy. Kogan Page. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Saila Saraniemi Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724109P Investointipäätökset (Investment Decisions) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


42

Ajoitus: Periodi B (2. vuosi) Osaamistavoitteet: Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön, ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija niihin työkaluihin, joita yrityksen rahoitusjohto tarvitsee investointipäätöksiä tehdessään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida reaali-investointihankkeiden kannattavuutta yleisimmin käytössä olevilla investointilaskentamenetelmillä. Sisältö: 1) erilaiset investointilaskentamenetelmät, 2) kassavirtalaskelmat, 3) diskonttauskorkokannan määrittäminen, 4) herkkyys-, skenaario- ja simulaatioanalyysit, 5) rahoitusrajoitteet, 6 ) leasing, 7) reaalioptiot, 8) investointisuunnittelu käytännössä, 9) yrityskaupat ja fuusiot Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (93 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin –moduulin opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”liiketoimintaprosessit” -moduulia Oppimateriaali: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance (4. tai uudempi pianos) / Corporate Finance Fundamentals, Irwin/McGraw-Hill. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

724207A Rahoituspäätökset (Financial Decisions) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi C (2. vuosi). Luennoidaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2015-2016. Osaamistavoitteet: Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön, ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija niihin työkaluihin, joita yritysjohto tarvitsee rahoituspäätöksiä tehdessään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tunnetuimmat pääomarakenneteoriat ja tunnistaa tekijöitä, jotka käytännössä vaikuttavat yritysten pääomarakenteisiin. Sisältö: 1) lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu, 2) pääoman kustannus, 3) vieraan pääoman vipuvaikutus, 4) tunnetuimmat pääomarakenneteoriat, 4) yritysten pääomarakenteet käytännössä, 5) riskienhallinta ja yrityksen arvo, 6) osinkopolitiikka (teoria ja käytäntö) Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (93 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin –moduulin opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”liiketoimintaprosessit” -moduulia Oppimateriaali: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance (4. tai uudempi pianos) / Corporate Finance Fundamentals, Irwin/McGraw-Hill. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käy-


Opinto-opas 2015 - 2017

tetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724101P Yritysprojekti (Company Project) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Periodi C-D (2. vuosi) Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja organisoida työelämälähtöisen kehittämisprojektin. Opiskelijat osaavat toimia ryhmänä, tunnistaa ja jakaa projektityön roolit sekä soveltaa projektinhallintataitoja käytännön yritysprojektissa. Opiskelija osaa toteuttaa projektin ja luoda ratkaisun yrityksen esittämän haasteeseen asetetussa aikataulussa. Lisäksi opiskelija osaa esitellä ja raportoida projektin eri vaiheet suullisesti ja kirjallisesti ja käyttää projektinhallintaohjelmistoa projektin kuvauksen, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin työkaluna. Sisältö: Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä yrityselämälähtöisten projektien toteuttamisesta. Opintojakson aikana perehdytään seuraaviin osa-alueisiin: projektinhallintataidot, projektin suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi. Järjestämistapa: Lähiopetus sekä ryhmissä toteutettava projektityöskentely. Toteutustavat: Esikirjatenttiin valmistautuminen ja tentin suorittaminen (30 h), johdantoluennot ja projektihallintaohjelmisto -harjoitukset (12 h), yrityselämälähtöisen projektin suunnittelu, toteutus,

43

auditoinnit ja raportointi (kirjallinen ja suullinen) ryhmissä (81 h). Yksilötyönä tehtävä oppimisen reflektointi projektin päätyttyä (10 tuntia). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Modulin 1 opinnot sekä modulin 2 opinnoista 2. vuoden syksylle määritellyt opinnot. Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa liiketoimintaprosessit-moduulia. Kurssi on vaihtoehtoinen työharjoittelun kanssa. Vain toisen näistä voi suorittaa. Oppimateriaali: Esikirjatenttiin: Risto Pelin, 2002 tai uudempi: Projektihallinnan käsikirja, Projektijohtaminen Oy, Otavan Kirjapaino Oy, luentomateriaali. Suoritustavat: Arviointi suoritetaan seuraavissa vaiheissa: Esikirjatentti (hyväksytty/hylätty), Projektityöskentely (40%), projektin tulokset ja tulosraportti toimeksiantajalle (60%) sekä henkilökohtainen reflektio (hyväksytty/hylätty). Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Arviointikriteeristöä määriteltäessä on otettu huomioon IPMA:n (International Project Management Association) hyvien projektikäytänteiden periaatteet. Vastuuhenkilöt: Koulutusohjelman vastuuhenkilö Satu Nätti, työelämälehtori Sakari Nikkilä, yliopisto-opettaja Sauli Pajari ja yliopisto-opettaja Lauri Haapanen. Työssä oppimista: Kyllä. Ryhmät työstävät kehitysprojektina ratkaisun jonkin yrityksen/organisaation aitoon ja olemassa olevaan haasteeseen. Projekti ohjautuu yrityksen operatiivisesta toiminnasta käsin. Lisäksi projektiryhmä raportoi säännöllisesti työskentelystään projektin ohKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


44

jausryhmälle, jonka muodostavat ohjaava opettaja sekä toimeksiantajan edustajat. Lisätiedot: Projektin toteutuksen jälkeen jokainen opiskelija toimittaa ohjaavalle opettajalle myös henkilökohtaisen oppimisen reflektion, johon ohjeet jaetaan kurssin alkaessa. Vasta reflektion palautuksen ja hyväksymisen jälkeen opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän. Tärkeää huomata: Vuonna 2014 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille opiskelijoille kurssi on vaihtoehtoinen harjoittelun (724100P) kanssa. 724100P Harjoittelu (Internship) Ennen harjoittelupaikan hankintaa lue tämä kuvaus huolellisesti Laajuus: 5 op Ajoitus: Periodi D (2. vuosi). Voidaan suorittaa myös esim. kesän aikana. Osaamistavoite: Opiskelija saa työkokemusta, voi soveltaa opinnoissa oppimaansa ja saa suuntaa urasuunnitelmilleen. Jakson kuluessa opiskelijan ymmärrys organisaatioiden toiminnasta kasvaa liittyen erilaisiin työtehtäviin sekä organisaation kokonaisuuteen. Harjoittelun kuluessa opiskelija luo kontakteja joista hyötyy myöhemmin. Harjoittelun raportointi ja suoritustapa: Opiskelija hankkii pääsääntöisesti harjoittelupaikan itse ja huolehtii siitä, että harjoittelun tehtävät täyttävät sille asetetut vaatimukset. Harjoittelu hyväksytetään ennen sen alkamista harjoittelusta vastaavalla opettajalla. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus esimerkiksi: • tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

kirjoittaa raportteja esim. markkinointiin, organisaation kehittämiseen tai muuhun toimintaan liittyen. • perehtyä taloushallinnon tietotekniikkaan tai muihin organisaation toiminnan kannalta merkityksellisiin tietojärjestelmiin. • olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta • tutustua eri maiden talouselämään • selvittää jonkin tuotteen/palvelun tilannetta markkinoilla tai markkinapotentiaalia. • tehdä markkinointisuunnitelma tai vastata asiakassuhteiden hoidosta • toimia vastuullisessa asiakaspalvelutyössä • suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä (ml. messut, pr-tapahtumat, menekinedistäminen, lanseeraus etc.) jne. Harjoittelun hyväksymiseksi harjoittelun vastuuhenkilölle toimitetaan: • Virallinen työtodistus työnantajalta • Reflektio harjoittelusta ja harjoitteluorganisaatiosta opitusta. Tarkemmat ohjeet reflektioon saa harjoittelun vastuuhenkilöltä harjoittelupaikan hyväksynnän yhteydessä. Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opiskelijan toimittamaan harjoitteluraporttiin, jota tullaan käyttämään myös moduulin oppimistavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa. Vastuuhenkilö: Vuonna 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden osalta kandidaatin koulutusohjelman vastuuhenkilö on Satu Nätti. Tätä aiemmin aloittaneiden, pääainekohtaista ohjelmaa suorittavien osalta seuraavat: Sauli Pajari (kv. liiketoiminnan johtaminen),


Opinto-opas 2015 - 2017

Janne Järvinen (laskentatoimi), Jari Juga (markkinointi), Jukka Perttunen (rahoitus) ja Jaakko Simonen (taloustiede). Työssä oppimista: Kyllä Lisätiedot: Vuonna 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille harjoittelu on vaihtoehtoinen edellä esitellyn yritysprojektikurssin kanssa. Vain toisen voi suorittaa. Lisätiedot: Opiskelijajärjestössä tai yliopiston toimikunnissa opiskelijajäsenenä toimimisesta on mahdollista saada Harjoittelu-merkintä. Myös näiden tehtävien soveltuvuuden arviointi ja raportointi hoidetaan opintojakson ohjeiden mukaisesti. Pelkästään suorittavat tehtävät eivät sovellu harjoitteluksi. Tehtävien soveltuvuudesta tulee keskustella harjoittelun vastuuhenkilön kanssa.

45

MODUULI 3: ANALYYTTISET TAIDOT Tämän opintokokonaisuuden opinnot suoritettuaan opiskelijamme kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa. a) Opiskelijamme kykenevät kriittisesti arvioimaan ja tunnistamaan relevanttia tietoa useista lähteistä. b) Opiskelijamme osoittavat ongelmanratkaisukykyjä hyödyntäen sekä laadullisia että määrällisiä työkaluja. c) Opiskelijamme kykenevät tulkitsemaan ja yhdistelemään tutkimukseen perustuvaa tietoa liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä. MODUULIN OPINTOJAKSOT: 724111P Suomen talous ja talouspolitiikka (Finnish Economy and Economic Policy) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: periodi D (2. vuosi) Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa Suomen talouden kehityksen historiaa, kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa ja arvioida taloutemme keskeisiä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla Suomen talouden eri osaalueiden keskeisiä piirteitä. Sisältö: Kurssilla luodaan yleiskatsaus Suomen talouden ja talouspolitiikan historiaan, sen nykytilaan ja tulevaisuuden kehitykseen. Kurssilla perehdytään SuoKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


46

men talouden toimintaan ja kehitykseen esimerkiksi globalisaation, alue- ja kuntatalouden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Kurssin keskeiset aihealueet ovat: 1. Suomen talouskehitys 1800-luvun lopulta nykypäivään 2. Tuottavuus- ja talouskasvu 3. Globalisaatio ja Suomi 4. Aluekehitys ja aluepolitiikka Suomessa 5. Finanssipolitiikka 6. Julkistalous ja hyvinvointivaltion haasteet 7. Valtion talous ja kuntatalous 8. Innovaatiot ja innovaatiopolitiikka Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luennot (35 h), itsenäistä opiskelua (93 h) ja tentti (4 h) Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin- ja liiketoimintaprosessit-moduulien opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”analyyttiset taidot” –moduulia. Oppimateriaali: Luennoitsijan ilmoittama materiaali Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Jaakko Simonen Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (Distribution and Retail Management) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Opetuskieli: Suomi Ajoitus: periodi D (2. vuosi) Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa jakelukanaviin liittyvät toiminnot, virrat ja prosessit sekä pystyy määrittämään jakelun tavoitteet nykyisen logistiikan ja kaupan ketjuliiketoiminnan kontekstissa. Opiskelija osaa arvioida kaupan konsepteja ja liiketoimintamalleja ja ymmärtää vertikaalisen ja horisontaalisen koordinoinnin merkityksen jakelukanavissa. Opiskelija tunnistaa jakelutoimintojen keskinäisiä vuorovaikutuksia ja pystyy analysoimaan niiden vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn. Opiskelija ymmärtää jakelun ja logistiikan taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen erityisesti kestävän liiketoiminnan näkökulmasta. Sisältö: Kurssilla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja. Tutustutaan logistisiin toimintoihin, kanavajäsenten rooleihin ja tehtäviin sekä kaupan toimintamalleihin (esim. franchising, osuuskunnat, e-kauppa, monikanavainen jakelu). Jakelukanavien toiminnallisia vuorovaikutuksia ja suunnittelutehtäviä havainnollistetaan yksinkertaisten laskennallisten esimerkkien avulla. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: luentoja (36 h), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (53 h), harjoitustehtävät (40 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin- ja liiketoimintaprosessit-moduulien opinnot Oppimateriaali: Kautto, M., Lindblom A. & Mitronen, L.: Kaupan liiketoiminta-


Opinto-opas 2015 - 2017

osaaminen (Talentum, 2008) sekä muu luennoitsijan määrittelemä opintomateriaali. Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”analyyttiset taidot” -moduulia Suoritustavat: Harjoitustehtävät sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Logistiikan professori Jari Juga Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724203A Tilinpäätösanalyysi (Financial Statement Analysis) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: 2015-16 Periodi A (3. vuosi), 2016-17 Periodi D (3. vuosi) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen tuloslaskelman ja taseen sisällön sekä ymmärtää tilinpäätökseen vaikuttavat keskeiset tilinpäätösperiaatteet. Kurssilla opitaan suorite- ja kassavirtaperusteisen tuloslaskelman laatimisen erot. Opiskelija hallitsee tilinpäätösanalyysin toteutuksen eri vaiheet sekä tunnistaa tärkeimmät tilinpäätöksen oikaisua vaativat tuloslaskelman ja taseen erät. Hän osaa laskea ja tulkita yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä rahoituksellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja. Opiskelija hallitsee kassavirtalaskelman laatimisen periaatteet ja tuntee kassavirtalaskelman sisällön sekä virtalaskelmia kuvaavien tunnuslukujen tulkinnan. Opiskelija osaa laskea ja tulkita yleisimmin käytettyjä markkinaperusteisia tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää eri tunnus-

47

lukujen väliset yhteydet ja tunnistaa tilinpäätösanalyysin perusteella havaittavat yrityksen konkurssin ajautumisen keskeiset tunnusmerkit. Kurssilla perehdytään pitkä- ja lyhytaikaisen rahoitussuunnittelun perusteisiin. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti taloudellista menestymistä kuvaavan ja analysoivan laajan kirjallisen raportin ja esityksen kohdeyrityksestä. Sisältö: Tuloslaskelman ja taseen sisältö, suorite- ja kassaperusteisuus, tilinpäätösanalyysin periaatteet ja vaiheet, tuloslaskelman ja taseen oikaiseminen, tunnuslukujen laskeminen ja tulkinta, kassavirtalaskelmat, konkurssiprosessi ja konkurssiin ajautumisen tunnusmerkit, työkaluja tunnuslukujen välisten riippuvuuksien analysointiin. Järjestämistapa: Lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen. Toteutustavat: Luento-opetus 20h, harjoitukset ja harjoitustyön ohjaus 16h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä 50h, ja itsenäinen perehtyminen tenttikirjallisuuteen 47h. Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin- ja liiketoimintaprosessit-moduulien opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”analyyttiset taidot” -moduulia Oppimateriaali: Salmi Ilari (2012). Mitä tilinpäätös kertoo? Edita Publishing Oy. Yritystutkimus-neuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi (2005 tai uudempi) Gaudeamus. Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitukset sekä harjoitustyö. KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


48

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: KTT Pasi Karjalainen Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724209A Rahatalous (Monetary Economics) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: Suomi Ajoitus: 2015-16: Periodi A (3. vuosi). 2016-17: Periodi C (3. vuosi). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat selittää mitä raha on, rahan tehtävät taloudessa ja kuvata ne perusperiaatteet, joiden mukaan rahan kysyntä ja tarjonta sekä korot määräytyvät. Opiskelijat kykenevät kuvailemaan rahoitusmarkkinoiden tehtäviä taloudessa sekä rahoitusinstituutioiden ja keskuspankin toimintaa. He osaavat myös vertailla toisiinsa rahapolitiikan tavoitteita, välineitä ja mekanismeja, ja rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia rahamarkkinoihin ja reaalitalouteen. Lisäksi opiskelijat kykenevät arvioimaan, selittämään, ja vertailemaan tiedotusvälineissä esiintyviä käytännön rahapoliittisia lausuntoja, sekä raha- ja korkomarkkinoiden toimintaa koskevia uutisia. Sisältö: Rahoitusjärjestelmät; raha ja rahoitusmarkkinat käsitteinä, korkojen määräytyminen, rahoituksen välittyminen, rahoitusinstituutiot, rahoitusmarkkinoiden julkinen sääntely ja valvonta, keskuspankin toiminta; rahapolitiikan tavoitteet, välineet ja vaikutukset, rahapolitiikan ja kokonaiskysynnän ja -tarjonnan välinen yhteys. KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Järjestämistapa: Lähiopetus. Toteutustavat: 36 tuntia luentoja, ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun opetusmateriaaliin (93 tuntia). Tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Johdatus kauppatieteisiin- ja liiketoimintaprosessit-moduulien opinnot Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa ”analyyttiset taidot” -moduulia Oppimateriaali: Mishkin, F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 10. painos (2013), Pearson; Howells, P. & Bain, K.: Economics of money, banking and finance: A European text 4. painos (2008), Prentice Hall. Molemmat soveltuvin osin sekä muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento Työssä oppimista: Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu 724208A Portfolio Theory ECTS credits: 5 credits/133 hours of work Language of instruction: English Timing: 2015-16: Period A, (3rd year), 2016-17: Period C (3rd year) Objective: Upon completion of the course, students will be able to: quantitatively show the beneficial effects of diversification on portfolio expected return


Opinto-opas 2015 - 2017

and variance; construct optimal portfolios from a limited number of assets; describe the relationship between risk aversion and an investor’s optimal complete portfolio; distinguish between active and passive portfolio construction, and form optimal active portfolios; derive, compare, and contrast the CAPM and APT pricing models; define and discuss the Efficient Market Hypothesis; explain the implications of the EMH for investment policy; outline arguments of Behavioral Finance and discuss examples from the literature Contents: This course is an introduction to the fundamentals of modern investment theory. Students will create portfolios from limited numbers of assets, and examine the portfolios’ return and risk characteristics. The course will cover the CAPM and APT equilibrium models of asset pricing. The Efficient Market Hypothesis, along with both supporting and contradictory evidence, will be presented. The course will also introduce theory and evidence of Behavioral Finance.

49

Working methods: 36 hours of lectures, 93 hours of independent study and 4 hours exam. Target group: Major students in economics and business administration Prerequisites and co-requisites: Studies of modules “Introduction to business studies” and “Business processes”. Recommended optional programme components: This course is part of “Analytical skills”-module Study materials: Bodie, Kane, & Marcus: Investments. Mc-Graw-Hill, 6th (or later) ed. Assessment methods: Assessment methods include a midterm and a final exam. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the course. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Responsible person: Doctoral Student Andrew Conlin. Work placement: Other information: The number of students is limited. Scope: 5 ECTS.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


50

MODULE 4: GLOBAL PERSPECTIVES After passing courses of this module our students are able to define fundamentals of global business processes and their implications in a local context: a) Our students demonstrate knowledge of global economic phenomena and trends. b) Students will be able to identify main global and local issues that impact economic strategies and business decisions in a local context. Note! This module can be replaced with exchange studies (25 ECTS). COURSES IN THE MODULE: 724210A Global Economics ECTS credits: 5 credits/133 hours of work Language of instruction: English Timing: 2015-16: Period B (3rd year). 2016-17: Period A (3rd year). Learning outcomes: After the course the student is capable of explaining the impact of international trade on the economy. In addition the student can compare different instruments of trade policy and their welfare effects. Furthermore the student understands basic functioning of foreign exchange markets. Contents: Topics of the course include the basic concepts of international trade including the more recent literature on imperfect competition and strategic behaviour. In addition the course introduces issues of trade policy and international macroeconomics, particularly foreign exKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

change markets. Mode of delivery: Contact teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours of lectures and 93 hours of independent reading of the textbooks. Exam (4 hours) Target group: Major students in economics and business administration Pre-requisites and co-requisites: Earlier modules (introduction to business studies, business processes and analytical skills) Recommended optional programme components: This course is part of “Global perspectives�-module Required reading: Feenstra, R. ja A.M. Taylor (2011): International Economics, 2. painos, Krugman, P. & M. Obstfeld, (2009): International Economics: Theory and Policy, 8. painos, Pearson/AddisonWesley.; other material announced during the lectures. Assessment methods and criteria: Lectures and exercises, literature examination. Grading: This course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Marko Korhonen. Work placement: Other information: The number of students is limited 724201A Internationalization ECTS credits: 5 Language of instruction: English Timing: 2015-16: Period B (3rd year). 2016-17: Period A (3rd year). Learning outcomes: Upon completion the students are able to understand and


Opinto-opas 2015 - 2017

describe internationalization as an inward and outward process. The students are able to recognize and describe different international operation modes. The students are able to compare and evaluate the foreign operation modes in specific decision making situations. The students also recognize the basic aspects of strategic and financial planning in the context of SME internationalization. The students will also develop their understanding of entrepreneurship and cultural awareness in business context. Contents: The course introduces the basic international business operation modes. The contents cover exporting and importing, contractual and investment entry modes, ebusiness as a mode of international operation, and the role of venture capital in internationalization of SMEs. Content structure: Introduction and Instructions; What is Entrepreneurship? Different Types of Entrepreneurship; International Operation Modes; Internationalization Process; Venture Capital in Internationalization; Strategic Development in Internationalization; Cultural Differences and International Mindset; SummaryMode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 h lectures and reflection (13 h), reading the course literature (40 h), preparing for the exam (40 h) and home-exam (4 h). Target group: Major students in economics and business administration. Pre-requisites and co-requisites: Earlier modules (introduction to business studies, business processes and analytical skills). Recommended optional programme

51

components: This course is part of “Global perspectives”-module. Required reading: Welch, L, Benito, G & S Petersen, B. (2007). Foreign Operation Methods. Theory, analysis, strategy. Cheltenham, UK. Edward Elgar Publishing Ltd. Additional material will be assigned during the lectures. Assessment methods and criteria: Reflective learning diary, workshops, examination. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Persons responsible: Xiaotian Zhang and Irina Atkova. Work placement: Other information: The number of students is limited. Students are advised to familiarize themselves with the course’s main literature source (Welch et al. 2007) before the beginning of the course. 724202A Managing Multinationals ECTS credits: 5 credits/133 hours of work Language of instruction: English Timing: 2015-16 Period C (3rd year), 2016-17 Period B (3rd year) Learning outcomes: Upon completion of the course, the student is able to understand different perspectives on multinational corporations (MNCs) and recognize why MNCs exist, how they compete, and what is their impact on society. The student is able to analyse the role of cross-cultural management in MNCs as well as the differences between global and local context. The student pays attention to the diversified nature of MNCs KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


52

and understands MNC as a network. The student identifies the ethical issues and the corporate responsibility in MNC. Contents: Lectures will include the following themes: 1) MNCs as actors in global economy, 2) Different perspectives to MNCs, 3) Changing MNCs (e.g. joint ventures, alliances, mergers and acquisitions), 4) Headquarter and subsidiary relationships, 5) MNCs as networks, 6) Cross-cultural management in MNCs and 7) MNCs in society. Learning activities and teaching methods: The course consist of compulsory lectures (36h), preparation for the lectures (9h), group works and exercises based on each course theme (40h), preparation for the exam and independent study (44h) and home exam (4h). Target group: Major students in economics and business administration Pre-requisites and co-requisites: Earlier modules (introduction to business studies, business processes and analytical skills) Recommended optional programme components: This course is part of “Global perspectives�-module Required reading: Forsgren, Mats (2008). Theories of the Multinational Firm, article collection and lecture material provided in the course. Assesment methods and criteria: Assessment will be at two stages. The group works conducted related to each theme during the course will determine 50% of the grade and the final home exam 50% of the grade. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: This course utilizes a numeriKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

cal grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Persons responsible: Dr. Elina Pernu and Lauri Haapanen Work placement: Other information: The number of students is limited. 724204A Management Control ECTS credits: 5 credits/133 hours of work Language of instruction: English. Timing: 2015-16 Period C (3rd year), 2016-17 Period B (3rd year) Learning outcomes: Upon completion of the course students can define the basic structure of a management control system. They are thus able to describe the design and development needs of management control systems. They can also identify and discuss viewpoints to be taken into account controlling multinational operations. Students can also apply basic accounting control tools, such as budgets and variance analysis, to simple control problems. Contents: Management control system design and development, cultural influences on management control systems, budgets and standards, variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing, performance measurement. Mode of delivery: face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises 36 h, self-study 97 h, which includes case assignments. Target group: Major students in economics and business administration Pre-requisites and co-requisites: Earlier modules (introduction to business


Opinto-opas 2015 - 2017

studies, business processes and analytical skills) Recommended optional programme components: This course is part of “Global perspectives”-module Required reading: Drury, C.: Management & Cost Accounting 7th Ed. 2008 (Parts 4 & 5, pp. 346-591), Cengage Learning EMEA; Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A.: Management control systems – performance measurement, evaluation and incentives, Prentice-Hall, 2nd Ed. 2007; other material defined by the responsible teacher; lecture notes and exercises. Assessment methods and criteria: Students complete the course by completing case-based home assignments. The assessment of the course is based on the learning outcomes of the course unit, which means that in the home assignments they need to show both ability to describe theory in writing, and to apply basic control tools by calculations. Grading: This course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Lecturer Sinikka Moilanen Work placement: Other information: The number of students is limited. 724206A Strategic Marketing Management ECTS credits: 5 credits/133 hours of work Language of instruction: English Timing: 2015-16 Period D (3rd year), 2016-17 Period A (3rd year) Learning outcomes: After having

53

passed this course, students are able to identify the concepts and tools linked to strategic marketing management. The course improves students’ ability to evaluate different market situations among industries and propose solutions to strategic product/market decisions. Furthermore, students are able to explain strategy at different levels; corporation, SBU & functional. Students are able to apply concepts and tools of strategic marketing in global and local context that is, they understand the interdependency of macro- and microenvironments. In addition, students will demonstrate analytical thinking skills by applying different marketing strategies in practice and solving real-life business problems in a case exercise guided by the problem based learning (PBL) method (in four steps; 1) situation assessment, 2) strategy identification, 3) strategy formulation and 4) implementation.). Students will apply oral and written communication skills appropriate for business situations by working in small groups throughout the course, playing various roles of marketing professional, presenting their case exercise in written and oral form and performing a peer review valuation of another group. Contents: 1) Situation assessment, 2) Marketing strategies, 3) Strategy formulation 4) Implementation Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 h lectures, related discussions and group works, case exercise with both written and verbal part (53 h), case presentations (14 h) and independent reading of the textbooks and related material (20 h). During the course stuKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


54

dents will work in small groups and meet regularly in order to solve a marketing challenge proposed by the case company (case company is the same for all groups). Problem based learning (PBL) method will be applied and students play different roles to simulate tasks of the real life marketing professionals. Relating to these roles, students will write a learning diary (10 h). In the end of the course students will return a written report as a solution for the marketing challenge and presents it to other students. Target group: Major students in economics and business administration Pre-requisites and co-requisites: Earlier modules (introduction to business studies, business processes and analytical skills) Recommended optional programme components: This course is part of “Global perspectives”-module Required reading: Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M. & Hansen, T. (2009 or 2012) Marketing Management (1st or 2nd European Edition) and other material named by the lecturer. Assessment methods: Lectures and case exercise. The written part of the case exercise will determine 80% and the verbal part 20% of the grade. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: This course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Ilkka Ojansivu Work placement: Other information: The number of students is limited.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma (Bachelor’s Thesis) Kurssin kuluessa laaditaan kandidaatintutkielma Laajuus: 10 op / 267 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: suomi Ajoitus: Pääasiassa kevätlukukausi/ periodit C ja D Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita kriittisesti tutkimusmateriaalia ja –aineistoja, sekä analysoida, tulkita ja syntetisoida olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta ja esitellä (suullisesti) ja raportoida (kirjallisesti) tutkimuksen toteutuksen ja tulokset. Sisältö: Kandidaatintutkielma pohjustaa pro gradu -työskentelyä. Kokonaisuuden alussa tehdään tutkimussuunnitelma, jonka jälkeen laaditaan opinnäytetyö ja esitetään se. Opintojakson suorittamiseen sisältyy pakollisena osana kirjaston toteuttama tiedonhankintakurssi, jonka työmäärä vastaa yhtä opintopistettä. Kurssilla perehdytään tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin, taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin ja tieteellisten julkaisujen arviointiin. Kurssille ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa. Järjestämistapa: Lähiopetus ja itsenäinen työskentely Kohderyhmä: Pääaineen perusopinnot suorittaneet, ensisijaisesti pääaineopiskelijat Yhteydet muihin opintoihin: Seminaarin yhteydessä suoritetaan opinto-


Opinto-opas 2015 - 2017

jakso 900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä (2 op), jolla perehdytään tieteellisen viestinnän käytänteisiin ja erityispiirteisiin. Oppimateriaali: Jakson vastuuhenkilön määrittelemä materiaali. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo mahdollisilla johdantoluennoilla. Aihepaperin/ tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen. Pakollinen läsnäolo seminaariistunnoissa, sekä kandidaatintutkielman tai seminaarityön laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatintutkielmasta opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä

55

suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi perustuu kandidaatintutkielmalle/ seminaarityölle ja opintojaksolle asetettuihin oppimistavoitteisiin. Arviointiasteikko: Seminaarissa laadittavat työt arvostellaan asteikolla 1–5. 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta. Vastuuhenkilöt: Mari Juntunen (markkinointi), Tuija Lämsä (kv. liiketoiminnan johtaminen), Jaakko Simonen (taloustiede), Mirjam Lehenkari (rahoitus), Hannele Kantola (laskentatoimi) Työssä oppimista: Ei. Lisätiedot: Osallistujien määrä on rajoitettu.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


56

5.2

Opinto-opas 2015 - 2017

KIELET JA VIESTINTÄ, 20 OPINTOPISTETTÄ

Kandidaatin tutkintoon kuuluu 20 op pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Lisäksi voit valita sivuaineeksi Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot, johon sisältyy 25 op vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja (ks. kohta 5.3.2). Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kieli- ja viestintäkoulutus (KVK), joka on osa täydentävien opintojen keskusta (TOPIK). Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista, jossa myös ilmoittaudutaan opintoihin. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa kieliopintojen suorittamisesta on saatavilla kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta: oulu.fi/kielikoulutus. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä kielten yhteysopettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Marja Harlin (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Junko Sopo (japani), Ari Hepo-aho (venäjä) ja vuosittain vaihtuva kiinan opettaja. HUOM! KAIKKI KIELIOPINNOT TULEE SUORITTAA KANDIDAATIN TUTKINTOON.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1. Suomen kieli ja viestintä 5 op 2. Toinen kotimainen kieli 4 op A) Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 4 op, jos koulusivistyskieli on suomi B) Toinen kotimainen kieli (suomi) 4 op, jos koulusivistyskieli on ruotsi Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa ruotsin tai suomen kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta. 3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot 11 op Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Opiskelija suorittaa yhteensä 11 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja. Yhdessä kielessä tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2, muissa vieraissa kielissä (ranska, saksa ja venäjä) vähintään tasolla B1/B2. Vieraiden kielten tarjontaa esittelevässä taulukossa nämä


Opinto-opas 2015 - 2017

kurssit on merkitty lyhenteellä KT2 (KT = kauppatieteellinen ala). Opintojaksojen kuvauksissa käytetyt Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1–C2) määritelmät löytyvät sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus > Opiskelu > Ohjaus ja tuki. Kieli- ja viestintäkoulutuksen vieraiden kielten valikoimaan kuuluvat englanti, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Lisäksi on mahdollista suorittaa arabian, espanjan, italian ja portugalin kursseja lukukausien aikana avoimina yliopistoopintoina. Opiskelijan on henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan tarkistettava, mitä kursseja kulloinkin on tarjolla. Mikäli valitset kielisivuaineen (Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot 25 op, ks. tarkemmin kohta 5.3.2), voit sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja. Mikäli et suorita kielisivuainetta, valitset pakollisiin vieraan kielen opintoihin kielikursseja taitotasolta A2/B1 lähtien. Esimerkkejä mahdollisista opintopoluista A) Kun valitset kielisivuaineen, suoritat yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 op eli • yhdestä kielestä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla ja • muita kielikursseja, jotka voivat olla myös alkeiskursseja esim. Venäjän alkeiskurssi I ja II, yhteensä 10 op, joista 7 op sisällytetään pakollisiin

57

kieliopintoihin, loput 3 op kielisivuaineeseen (25 op) tai esim. Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (A2/B1) 5 op ja Projekt Firmenpräsentation (B1) 2 op. HUOM. Opintopisteet, jotka eivät mahdu pakollisiin kieliopintoihin (11 op), voit sisällyttää kielisivuaineeseen.

B) Jos et valitse kielisivuainetta, suoritat yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 op • jatkokurssitasolta alkaen • yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja korkeakoulutasoisia vieraan kielen opintoja voidaan hyväksilukea KTK-tutkinnon pakollisiin vieraan kielen opintoihin korkeintaan 7 op. Pakollisista kieliopinnoista vähintään 4 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kohdalla hyväksilukemisen edellytys on, että sinulla on (ammatti)korkeakoulussa suorittamastasi vastaavasta ruotsin kielen opintojaksosta sanallinen arviointi tyydyttävä tai hyvä kirjallinen ja tyydyttävä tai hyvä suullinen kielitaito ja että opintojakson kohdalla on viittaus kielilakiin ja asetukseen. Huomioi poikkeussäännöt Honors-ohjelmassa. Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät sivuilta: www.oulu.fi/kielikoulutus, KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


58

kohdasta Opiskelu > Opinnot > AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Ylioppilastodistuksen arvosana laudatur tai eximia Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessasi arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur pitkästä vieraasta kielestä, saat korvattua 2 op vieraan kielen opinnoista. Jos sinulla on IB-lukion tutkinto, saat korvattua 4 op vieraan kielen opinnoista. Täytä opintojen hyväksilukuhakemus (AHOT 1A) ja liitä oikeaksi todistettu kopio ylioppilastodistuksestasi hakemuksen liitteeksi. Toimita hakemus liitteineen opiskelijakeskukseen kieli- ja viestintäkoulutuksen toimistosihteerille. Honors-ohjelma Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ja myös ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan vaativa taso. Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja kieliopintoja voidaan hyväksilukea Honors-ohjelmaan korkeintaan 4 op. Näin ollen vähintään 7 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Ruotsi Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa vähintään 11 op kauppatieteellisen alan ruotsin kielen kursseja tasolta B2/C1; ks. opintojaksot kielisivuaineen kohdasta 6.3.2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Huom. vaativan ohjelman suoritukseen sisältyy automaattisesti opintojaksot 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op ja 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op. Englanti Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Englannin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa 11 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja vähintään tasolta B2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Japani, ranska, saksa ja venäjä Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Japanin/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa 11 op ao. kielen kursseja seuraavasti: • 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja vähintään tasolta B1/B2 (KT2-kurssit). • 7 op vähintään tasolta A2/B1. • Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.


Opinto-opas 2015 - 2017

5.2.1

Suomen kieli ja viestintä 5 op

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) seuraavilla opintojaksoilla. 900055Y Talouselämän viestintä 3 op Ajoitus: Ensimmäisen vuoden syys- tai kevätlukukausi. 900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2 op Ajoitus: Kolmannen vuoden kevätlukukausi. Opintojakso suoritetaan kandidaatintutkielman yhteydessä. 5.2.2

Toinen kotimainen kieli 4 op

A) 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ajoitus: Toisen vuoden syys- tai kevätlukukausi. Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901052Y. Lähtötasovaatimus: Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A–L tai IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosa-

59

nalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun avulla. Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pakollista Svenska för ekonomer -kurssia. Tiedot täydennystavoista kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso. 901018Y Ruotsin valmentava kurssi (2 op) Asema: Pakollinen opintojakso opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion Bruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta TAI ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset). Ajoitus: Valmentava kurssi on suoritettava ennen Svenska för ekonomer-kurssia. B) Toinen kotimainen kieli (suomi) 900081Y kirjallinen taito, 900082Y suullinen taito (4 op) Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä. Opintojakson korvaa valtion kielitutkintolautakunnan apujäsenelle suoritettu suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittava tutkinto, josta esitetään todistus. Ks. tarkemmin kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-opas.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


60

5.2.3

Opinto-opas 2015 - 2017

Vieraat kielet 11 op

Voit valita opintoja 11 opintopisteen laajuisesti yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä, joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Ks. tarkemmin kohta 5.2 Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

heti ensimmäisenä opintovuotenasi valita omaa tasoasi vastaavan opintojakson. Kielitaitotasosi tarkistamiseksi ota tarvittaessa yhteys kielen yhteysopettajaan. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi laatiessasi sinun on varmistuttava näiden kurssien opetustarjonnasta tulevina lukuvuosina.

Seuraavien sivujen taulukossa esitetään englannin, japanin, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien suorittamisjärjestykset. Tummennetut kurssit voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin. Kun jatkat aikaisemmin opiskelemaasi kieltä, voit

Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin. KT1 = Kauppatieteellisen alan kurssi tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kurssi vähintään tasolla B1/B2.

I opintovuosi syksy

III opintovuosi

II opintovuosi kevät

syksy

902084Y KT2 Business Talk (3 op) taso B2

902138Y KT2 Business Writing (4 op) taso B2/C1

905042Y Japanin alkeiskurssi I (5 op) taso A1

905043Y Japanin alkeiskurssi II (5 op) taso A1/A2

905044Y Japanin jatkokurssi I (5 op) taso A2

905047Y Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1 (2 op) taso AI

905049Y 905048Y Japanin tavu- ja Japanin kanjikanji-kirjaimien merkkien kurssi II kurssi I (2 op) taso A2 (1 - 3 op) taso A1/A2

kevät

syksy

kevät

905045Y Japanin jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

905054Y KT1 Japanin kielen tekstin ymmärtäminen (2 op) taso B1 (itseopiskelukurssi)

905055Y KT2 Japanin kielen tekstin kirjoittaminen (2 - 3 op) taso B1/B2 (itseopiskelu - kurssi)

905089Y Liike-elämän kiinan peruskurssi (3 op)

905092Y Intermediate Business Chinese Course (3

englanti 902132Y KT2 Integrated Text and Business Studies (4 op) taso B2 japani

905050Y Japanin kanjimerkkien kurssi II (1- 3 op) taso A2/B1

kiina 905080Y 905081Y 905084Y 905088Y Kiinan Kiinan Kiinan Kiinan KTK-TUTKINNON RAKENNE JAIITUTKINTOVAATIMUKSET peruskurssi I peruskurssi jatkokurssi I jatkokurssi II (5 op) (5 op) (5 op) (5 op) taso A1 taso A1/A2 taso A2 taso A2/B1


(2 - 3 op) taso B1 (itseopiskelu- taso B1/B2 (itseopiskelu kurssi) 61 - kurssi)

Opinto-opas 2015 - 2017 905047Y Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1 (2 op) I opintovuosi taso AI syksy

905049Y 905048Y 905050Y Japanin tavu- ja Japanin kanji- Japanin kanjikanji-kirjaimien merkkien merkkien kurssi II kurssi I (2 op) kurssi II II opintovuosi (1 - 3 op) taso A2 (1- 3 op) taso A1/A2 taso A2/B1 kevät syksy kevät

III opintovuosi syksy

kevät

905092Y Intermediate Business Chinese Course (3 op) taso A2

englanti kiina 905080Y 902132Y Kiinan KT2 Integrated peruskurssi Text and I (5 op) Business taso A1(4 op) Studies taso B2 ranska japani

905081Y 902084Y Kiinan KT2 Business peruskurssi Talk (3 op) II (5 op) taso B2 taso A1/A2

905084Y 902138Y Kiinan KT2 Business jatkokurssi I Writing (4 op) (5 op) taso B2/C1 taso A2

905088Y Kiinan jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

905089Y Liike-elämän kiinan peruskurssi (3 op) taso A1

904016Y 905042Y Ranskan Japanin alkeiskurssi I alkeiskurssi I (5 op) (5 op)A1 taso taso A1

904017Y 905043Y Ranskan Japanin alkeiskurssi II alkeiskurssi II (5 op) (5 op)A1/A2 taso taso A1/A2

904026Y 905044Y Ranskan Japanin jatkokurssi I jatkokurssi I (5 op) (5 op)A2 taso taso A2

904027Y 905045Y Ranskan Japanin jatkokurssi II jatkokurssi II (5 op) (5 op)A2/B1 taso taso A2/B1

904008Y 904009Y 905055Y 905054Y KT1 Étudier/ KT2 Étudier/ KT2 Japanin KT1 Japanin Travailler en Travailler en kielen 2 kielen Francetekstin 1 France ymmärtäminen (3 op) (3tekstin op) (2 op) kirjoittaminen taso B1 taso B1/B2 (2 - 3 op) taso B1 904033Y (itseopiskelu- taso B1/B2 Pratique de (itseopiskelu kurssi) l´oral 2 - kurssi) (2 op) taso B1/B2

904020Y Pratique de l´oral 1 (2 op) 905047Y 905049Y 905048Y 905050Y taso A2/B1 Japanin tavu- ja Japanin tavu- ja Japanin kanji- Japanin kanji904024Y 904028Y 904034Y 904035Y kanji-kirjaimien kanji-kirjaimien merkkien merkkien Tandem Compréhensio Francais Francais kurssi 1 (2 op) kurssi II kurssi I (2 op) kurssi II francais‒finnois n écrite pratique et (1 - 3 op) taso AI taso A2 (13 op) (3 op) pratique et (2‒4 op) tasoA2/B1 B1 civilisation 1 civilisation 2 taso A1/A2 taso (itseopiskelu- (3 op) (3 op) taso A2/C1 taso B1 taso B1/B2 (itseopiskelu- kurssi) kiina kurssi) 905080Y 905081Y 905084Y 905088Y 905089Y 905092Y saksa Kiinan Kiinan Kiinan Kiinan Liike-elämän Intermediate 903024Y 903025Y 903040Y 903044Y 903045Y 903017A 903049A Business peruskurssi I peruskurssi II jatkokurssi I jatkokurssi II kiinan Saksan Saksan Saksan KT1 KT1 KT2 KT2 WirtChinese (5 op) (5 op) (5 op) (5 op)Projekt peruskurssi alkeiskurssi I Firmenpräsen- GeschäftsHandelsschaftsalkeiskurssi II jatkokurssi Course (3 taso A1 taso A1/A2 taso A2 taso A2/B1 (3 op) kontakte partner deutsch taloustieteili- taloustieteili- taloustieteili- tation (Profi) op) taso A2 taso A1 jöille (2 op) (2‒3 op) Deutschland (4 op) jöille jöille ranska (4‒5 op) taso B1 taso B1 (4 op) taso B1/B2 (4 op) (4 op) taso B1/B2 taso A1 taso A1/A2 taso A2/B1 904016Y 904017Y 904026Y 904027Y 904008Y 904009Y Ranskan Ranskan Ranskan Ranskan KT1 Étudier/ 903052Y KT2 Étudier/ 903042Y 903048Y 903000Y Travailler en alkeiskurssi I alkeiskurssi II Saksan jatkokurssi I Saksan jatkokurssi II Travailler en Saksan Saksan kielen France 2 (5 op) (5 op) (5 op) (5 op) France 1 jatkokurssi III jatkokurssi IV tekstinkirjoittamisen (3 op) taso A1 taso A1/A2 taso A2 taso A2/B1 (3 op) (3‒4 op) (3‒4 op) ymmärtäminen kurssi taso taso B1 taso B1 taso B1/B2 (2‒3 op) (2 op)B1/B2 taso B1/B2 taso B1/B2 904020Y 904033Y (itseopiskelu- (itseopiskeluPratique de Pratique de kurssi) kurssi) l´oral 1 l´oral 2 (2 op) (2 op) 903041Y 903053Y taso A2/B1 taso B1/B2 Interkulturelle Saksan suullisen Kommunikakielitaidon 904028Y 904034Y 904035Y 904024Y tion / Tandem kurssi Compréhensio Francais Francais Tandem KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET Deutsch‒ op) francais‒finnois (2 n écrite (3 op) pratique et pratique et Finnisch taso (2‒4 op) tasoB1 B1 civilisation 1 civilisation 2 (2‒4 op) (itseopiskelu- (3 op) (3 op) taso A2/C1


jöille (4 op) taso A1 62

jöille (4 op) taso A1/A2

I opintovuosi syksy

kevät

jöille (2 op) (2 op)B1 (4‒5 op) taso taso A2/B1 taso A2/B1 904024Y 904028Y 903042Y 903048Y Tandem Compréhensio Saksan Saksan francais‒finnois n écrite (3 op) jatkokurssi III jatkokurssi IV (2‒4 op) taso B1 (3‒4 op) (3‒4 op) II opintovuosi (itseopiskelutaso taso A2/C1 B1 taso B1/B2 (itseopiskelu- kurssi) syksy kevät kurssi)

saksa englanti 903024Y 902132Y Saksan KT2 Integrated Text and Business Studies (4 op) taso B2

903041Y 903040Y 902138Y Interkulturelle Saksan KT2 Business KommunikaWriting (4 op) tion /B2/C1 Tandem taso Deutsch‒ Finnisch (2‒4 op) taso B1

903053Y 903044Y 903045Y Saksan suullisen KT1 KT1 Projekt kielitaidon kurssi (2 op) taso B1

905043Y Japanin 904067Y alkeiskurssi II Venäjän (5 op) alkeiskurssi II taso (5 op)A1/A2 taso A1/A2

905044Y Japanin 904068Y jatkokurssi I Venäjän (5 op) jatkokurssi I taso (5 op)A2 taso A2

905045Y Japanin 904069Y jatkokurssi II Venäjän (5 op) jatkokurssi II taso (5 op)A2/B1 taso A2/B1

904070Y Venäjän kertauskurssi 905047Y 905049Y 905048Y (5 op) Japanin tavu- ja Japanin tavu- ja Japanin kanjitaso A2/B1 (itseopiskelukanji-kirjaimien kanji-kirjaimien merkkien kurssi 1 (2 op) kurssi II kurssi kurssi)I (2 op) (1 - 3 op) taso AI taso A2 taso A1/A2

904061Y Venäjän kielen puhuminen 905050Y (4 op) Japanin kanjitaso A2/B1 merkkien kurssi II (1- 3 op) taso A2/B1

Deutschland (4 op) (2 op) op) (4 taso B1/B2 taso B1/B2 B1/B2 taso

904034Y 904035Y Opinto-opas 2015 - 2017 903052Y 903000Y Francaiskielen Saksan Francais Saksan pratique et pratique et tekstinkirjoittamisen civilisation 1 civilisation 2 ymmärtäminen kurssi III opintovuosi (3 op)op) (3 op) op) (2‒3 (2 taso B1/B2 B1 taso B1/B2 B1/B2 taso taso syksy kevät (itseopiskelu- (itseopiskelukurssi) kurssi)

903025Y 902084Y Saksan KT2 Business Talk (3 op) taso B2

japani venäjä 905042Y Japanin 904066Y alkeiskurssi I Venäjän (5 op) alkeiskurssi I taso (5 op)A1 taso A1

(2‒3 op) taso B1

903017A KT2

905055Y 905054Y KT2 Japanin KT1 Japanin 904057Y 904056Y kielen kielenDelovoj tekstin KT2 KT1 Delovoj ymmärtäminen tekstin russkij jazyk partner op) kirjoittaminen (4(2op) Rossija (4 op) (2 - B1/B2 3 op) taso B1 taso (itseopiskelu- taso B1/B2 904050Y (itseopiskelu kurssi) Venäjän - kurssi) tekstinymmärtäminen (2‒4 op) taso A2/B1 (itseopiskelukurssi)

kiina 905080Y Kiinan peruskurssi I (5 op) taso A1

905081Y Kiinan peruskurssi II (5 op) taso A1/A2

905084Y Kiinan jatkokurssi I (5 op) taso A2

905088Y Kiinan jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

905089Y Liike-elämän kiinan peruskurssi (3 op) taso A1

904017Y Ranskan alkeiskurssi II (5 op) taso A1/A2

904026Y Ranskan jatkokurssi I (5 op) taso A2

904027Y Ranskan jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

904008Y KT1 Étudier/ Travailler en France 1 (3 op) taso B1

905092Y Intermediate Business Chinese Course (3 op) taso A2

ranska 904016Y Ranskan alkeiskurssi I (5 op) taso A1

904020Y Pratique de l´oral 1 (2 op) taso A2/B1 904028Y 904024Y Compréhensio Tandem francais‒finnois n écrite (3 op) (2‒4 op) taso B1 KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET (itseopiskelutaso A2/C1 (itseopiskelu- kurssi) kurssi)

904009Y KT2 Étudier/ Travailler en France 2 (3 op) taso B1/B2 904033Y Pratique de l´oral 2 (2 op) taso B1/B2

904034Y Francais pratique et civilisation 1 (3 op) taso B1

904035Y Francais pratique et civilisation 2 (3 op) taso B1/B2

903049A KT2 Wirt-


Opinto-opas 2015 - 2017

ENGLISH COURSES 902132Y Integrated Text and Business Studies 4 credits Proficiency level: B2 Timing: Autumn first year of studies 902084Y Business Talk 3 credits Proficiency level: B2 Timing: Autumn or spring first year of studies 902138Y Business Writing 4 credits Proficiency level: B2/C1 Timing: Second or third year of studies Two 4-credit options with varying contents are available. Choose one of the following. Business Writing 1+ Business Writing 2 (B2 intermediate) OR Business Writing 2 + Contract English (B2-C1 advanced) JAPANIN KIELEN KURSSIT 905042Y Japanin alkeiskurssi I, 5 op Taitotaso: A1 905047Y Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1, 2 op Taitotaso: A1 Y905043 Japanin alkeiskurssi II, 5 op Taitotaso: A1/A2 905048Y Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi II, 1 - 3 op Taitotaso: A1/A2 905044Y Japanin kielen jatkokurssi 1, 5 op Taitotaso: A2

63

905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 2 op Taitotaso: A2 905045Y Japanin kielen jatkokurssi II, 5op Taitotaso: A2/B1 905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi II, 1 - 3 op Taitotaso: A2/B1 905054Y Japanin kielen tekstin ymm채rt채minen 2 op Taitotaso: B1 905055Y Japanin kielen tekstin kirjoittaminen 2 - 3 op Taitotaso: B1/B2 KIINAN KIELEN KURSSIT 905080Y Kiinan peruskurssi 1, 5 op Taitotaso: A1 905081Y Kiinan peruskurssi II, 5 op Taitotaso: A1/A2 905084Y Kiinan jatkokurssi 1, 5 op Taitotaso: A2 905088Y Kiinan jatkokurssi II, 5 op Taitotaso: A2/B1 905087Y Kiinalaisen tapakulttuurin kurssi - Chinese Social Customs and Culture, 3 op Taitotaso: A1

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


64

Opinto-opas 2015 - 2017

905089Y Liike-elämän kiinan peruskurssi - Basic Business Chinese, 3 op Taitotaso: A1

904009A Étudier/ Travailler en France II, 3 op Taitotaso: B1/B2

905092Y Intermediate Business Chinese Course 3 op Taitotaso: A2

904024 Tandem Français–Finnois 2–4 op Taitotaso: A2/C1 904020Y Pratique de l´oral 1, 2 op Taitotaso: A2/B1

RANSKAN KIELEN KURSSIT 904016Y Ranskan alkeiskurssi 1, 5 op Taitotaso: A1 904017Y Ranskan alkeiskurssi II, 5 op Taitotaso: A1/A2

904033Y Pratique de l´oral II, 2 op Taitotaso: B1/B2 SAKSAN KIELEN KURSSIT

904026Y Ranskan jatkokurssi (Français: Intermédiaire 1) 5 op Taitotaso: A2

1

903024Y Saksan kielen alkeiskurssi 1, 4 op Taitotaso: A1

904027Y Ranskan jatkokurssi (Français: Intermédiaire 2) 5 op Taitotaso: A2/B1

II

903025Y Saksan kielen alkeiskurssi II, 4 op Taitotaso: A1/A2

904028Y Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) 3 op Taitotaso: B1 904034Y Français pratique et Civilisation 1, 3 op Taitotaso: B1 904035Y Français pratique et Civilisation II, 3 op Taitotaso: B1/B2 904008Y Étudier/ Travailler en France 1, 3 op Taitotaso: B1 KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille 4 - 5 op Taitotaso: A2/B1 903042Y Saksan jatkokurssi III, 3-4 op Taitotaso: B1 903053Y Saksan suullisen kielitaidon kurssi 2 op Taitotaso: B1 903045Y Geschäftskontakte 2 - 3 op Taitotaso: B1 903044Y Projekt Firmenpräsentation 2 op Taitotaso: B1


Opinto-opas 2015 - 2017

903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch 2-4 op Taitotaso: B1 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 3-4 op Taitotaso: B1/B2 903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen 2-3 op Taitotaso: B1/B2 (itseopiskelukurssi) 903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi 2 op Taitotaso: B1/B2 (itseopiskelukurssi) 903017A Handelspartner Deutschland 4 op Taitotaso: B1/B2 903049A Wirtschaftsdeutsch 4 op Taitotaso: B1/B2

65

VENÄJÄN KIELEN KURSSIT 904066 Venäjän alkeiskurssi 1, 5 op Taitotaso: A1 904067 Venäjän alkeiskurssi II, 5 op Taitotaso: A1 904068 Venäjän jatkokurssi 1, 5 op Taitotaso: A2 904069 Venäjän jatkokurssi II, 5 op Taitotaso: A2 904056Y Delovoj russkij jazyk 4 op Taitotaso: B1 904057Y Delovoj partner Rossija 4 op Taitotaso: B1/B2 904050Y Venäjän kielen tekstin ymmärtäminen 2 op Taitotaso: A2/B1 904061Y Venäjän kielen puhuminen 4 op Taitotaso: A2/B1 904070Y Venäjän kertauskurssi 5 op Taitotaso: A2/B1 (itseopiskelukurssi)

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


66

Opinto-opas 2015 - 2017

5.3 SIVUAINEOPINNOT KTK-TUTKINTOA SUORITTAVILLE

Yritysjuridiikan perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen kuvaukset:

Tässä mainitut opintokokonaisuudet on tarkoitettu pelkästään kauppakorkeakoulun kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun tarjoamat sivuainekokonaisuudet muiden tiedekuntien opiskelijoille on kuvattu luvussa 9. 5.3.1 Yritysjuridiikan perusopinnot (25-29 op) Perusopintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: 724611P Markkinointioikeus 724612P Työoikeus 724613P Vero-oikeus I 724614P Vero-oikeus II

5 5 5 5

Lisäksi opiskelijan tulee valinta yksi opintojakso alla mainituista yritysjuridiikan aineopinnoista: 721613A Arvonlisäverotus ja kulutus verotus 7 721618A Finanssioikeus 9 721619A Hallinto-oikeus 9 721620A Immateriaalioikeus 7 721621A Esineoikeus 9 721622A Siviilioikeus 7 721623A Eurooppaoikeus 5 Huom! Aineopintotasoisista opinnoista vastaa Lapin ylipisto. Kaikkia Lapin yliopiston vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

724612P Työoikeus (Labour Law) Laajuus: 5 op/ 133 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: Periodi C Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa Suomen työoikeuden keskeisimpiä periaatteita ja sen perusteella opiskelija myös tunnistaa työsopimuksen ja työehtosopimusjärjestelmän liitynnän toisiinsa. Opiskelija tietää keskeisimmät työntekijän yksityisyyttä suojaavat periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen esimerkiksi työhaastattelussa ja muutenkin työelämässä. Opiskelija osaa soveltaa työaikalakia ja vuosilomalakia pääpiirteissään. Opiskelija ymmärtää työsuojelulainsäädäntöön liittyvät työelämän vaatimukset ja tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeisimmän sisällön. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteuttamistavat: Luennot (32 h), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (97 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Oppimateriaali: Työsopimusoikeus, Kari-Pekka Tiitinen; Tarja Kröger. Kustantaja: Talentum Media Oy (2008) ISBN: 9789521412592


Opinto-opas 2015 - 2017

Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistolehtori Markku Pulkkinen Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu 724611P Markkinointioikeus (Marketing Legislation) Laajuus: 5 op/ 133 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: Periodi B Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa Suomen kuluttajasuojajärjestelmän normeja kuluttajasuojan toteuttamisessa. Opiskelija tietää markkinoilla toimivan yrityksen velvoitteet markkinointioikeudessa. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään aineettomien oikeuksien sisällön ja merkityksen. Sisältö: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin. Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslainsäädäntö. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luennot (32 h), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (97 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Oppimateriaali: Ämmälä, Tuula: Suomen kuluttajaoikeus (2006); Mäkinen - Paloranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet, 2 uud. painos 2006. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

67

Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistolehtori Markku Pulkkinen Luennot ja tentti: Veijo Röntynen. Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu 724613P Vero-oikeus 1 (Tax Law 1) Laajuus: 5 op/133 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: Periodi A Tavoite: Opiskelija tietää Suomen verojärjestelmän keskeisimmät lait ja periaatteet. Opiskelija tietää tuloverotuksen eri tulolajit ja tulolähteet ja ymmärtää niiden merkityksen verojärjestelmän ja verosuunnittelun kannalta. Opiskelija osaa eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteissään ja osaa soveltaa tietoja verosuunnittelussa. Opiskelija tietää verotusmenettelyn keskeisimmät normit ja osaa välttää veronkiertonormien riskit. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi vero-oikeus osana julkisoikeutta ja sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisiin ongelmiin. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luennot (32 h), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (97 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Oppimateriaali ja keskeisimmät säädökset: Myrsky & Ossa: Verotuksen perusKTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


68

Opinto-opas 2015 - 2017

teet, 2008. Andersson - Linnakangas: Tuloverotus, 7. uud. painos; Linnakangas & Myrsky: Elinkeinotulon verotus, 2010. Suoritustavat: Kuulustelu on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistolehtori Markku Pulkkinen Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu

kohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön (97 h) ja tentti (4 h). Kohderyhmä: Kauppatieteen pääaineopiskelijat Esitietovaatimukset: Vero-oikeus 1 Oppimateriaali: Myrsky & Räbinä: Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Tentissä ei saa käyttää verooikeuden kirjallista materiaalia. Arviointi: 1-5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan yliopistolehtori Markku Pulkkinen Opetuskieli: Suomi Lisätiedot: Osallistujamäärä on rajattu

724614P Vero-oikeus 2 (Tax Law 2) Laajuus: 5 op./133 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: Periodi D Tavoite: Opiskelija tuntee hyvin Suomen verojärjestelmän perusrakenteen. Opiskelija hallitsee Suomen yritysverotuksen periaatteet ja osaa arvioida kriittisesti eri yritysverotuksen muotoja tuntien myös yritysjärjestelyt, konsernit verotuksessa sekä yrityksen ja sen omistajan verotuksen erityiskysymykset. Samoin opiskelija osaa pääpiirteet verosuunnittelun mahdollisuuksista ja tuntee sen erityiskysymykset. Opiskelija tuntee pääpiirteissään uusimman oikeuskäytännön ja verolainsäädännön kehittämishankkeet sekä verotuksen ajankohtaiskysymykset. Sisältö: Vero-oikeuden menettelytavat ja menettelysäännökset. Vero-oikeuden prosessuaalinen normisto ja käytäntö. Vero-oikeuden ja veropolitiikan ajankohtaiskysymykset. Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Luennot (32 h), oma-

5.3.2

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op)

Kielisivuaine koostuu vapaavalinnaisista kieliopinnoista (katso taulukko). Sinulla on mahdollisuus koota kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. • •

Sivuaineeseen voit sisällyttää enintään kaksi uutta alkeista aloitettavaa kieltä. Kun valitset kielisivuaineen, voit sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja enintään 7 op edellyttäen, että jatkat ko. kielen opiskelua. Mahdolliset 7 op:n yli menevät opintopisteet sisällytetään kielisivuaineeseen.


Opinto-opas 2015 - 2017

Jos aloitat uuden kielen alkeista, opinnot tulee aloittaa jo ensimmäisen vuoden syksyllä. Alkeista aloitettaessa on suoritettava molemmat alkeiskurssit: uusi kieli - alkeet I + alkeet II. Jos jatkat aikaisemmin opiskelemaasi kieltä, voit heti ensimmäisenä opintovuotenasi valita omaa tasoasi vastaavan opintojakson. Kielitaitotasosi tarkistamiseksi ota tarvittaessa yhteys kielen yhteysopettajaan. Voit myös sisällyttää muita korkeakoulutasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja sivuaineeseen.

Honors-ohjelma 11 op Sinulla on kielisivuaineessa mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ja myös ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan vaativa taso. Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja kieliopintoja voidaan hyväksilukea Honors-ohjelmaan niiden sisällöstä ja taitotasosta riippuen.

69

Ruotsi Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa vähintään 11 op kauppatieteellisen alan ruotsin kielen kursseja tasolta B2/CI. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Englanti Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Englannin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa vähintään 11 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja vähintään tasolta B2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Japani, ranska, saksa ja venäjä Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Japanin/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa vähintään 11 op ao. kielen kursseja seuraavasti: • 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja tasolta B1/B2 (KT2-kurssit). • 7 op tasolta A2/B1. • Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kieli- ja viestintäkoulutus (KVK), joka on osa täydentävien opintojen keskusta (TOPIK). Yksityiskohtaiset tiedot opintojaksojen suorittamisesta ovat saatavilla kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/ kielikoulutus/opinto-opas

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


70

Opinto-opas 2015 - 2017

Kielisivuaineen kurssitarjonta Seuraavien sivujen taulukossa esitellään kielisivuaineen kurssitarjonta. Yleiskielen kurssit on merkitty taulukkoon vaalealle ja kauppatieteellisen alan kurssit tummennetulle pohjalle.

Kaikkia kursseja ei järjestetä välttämättä joka lukukausi. Tarkista kurssitarjonta osoitteesta https://weboodi.oulu.fi/oodi. Osan alkeiskursseista voit suorittaa myös avoimina yliopisto-opintoina.

900080Y Kielitaito työelämän kilpailuetuna 1 op Kurssi on pakollinen kaikille, jotka valitsevat kielisivuaineen. Tällä kurssilla saat konkreettista tietoa siitä, mitä kilpailuetua monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus tuovat työelämään. Kurssilla pohdit viestintätaitojen tärkeyttä sekä miten voit edistää viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi. Kurssiin kuuluu paneelikeskustelu, jossa on mukana työelämän edustajia. Kurssi sisältää ennakko- ja lopputehtävän. kieli

yleiskielen kurssit

kauppatieteellisen alan kielikurssit

englanti 902134Y Academic Writing (3 op) taso B2/C1

902125Y Presentation Skills (3 op) taso B2/C1

japani

905042Y Japanin alkeiskurssi I (5 op) taso A1

905043Y Japanin alkeiskurssi II (5 op) taso A1/A2

905044Y Japanin jatkokurssi I (5 op) taso A2

905045Y Japanin jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1905047Y Japanin tavuja kanjikirjaimien kurssi 1 (2 op) taso AI

905048Y Japanin tavu- ja kanjikirjaimien kurssi II (1‒3 op) taso A1/A2

905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi I (2 op) taso A2

905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi II (1‒3 op) taso A2/B1

kiina

905080Y Kiinan peruskurssi I (5 op) taso A1

905081Y Kiinan peruskurssi II (5 op) taso A1/A2

905084Y Kiinan jatkokurssi I (5 op) taso A2905087Y Kiinalaisen tapakulttuurin kurssi (3 op) taso A1

ranska

904016Y Ranskan alkeiskurssi I (5 op) taso A1

904017Y Ranskan alkeiskurssi II (5 op) taso A1/A2904020Y Pratique de l´oral 1 (2 op) taso A2/B1

904033Y Pratique de l´oral 2 (2 op) taso B1/B2

902135Y Business-related Oral Skills (5 op) taso B2/C1

902136Y Intercultural Communication (5 op) taso C1

905054Y Japanin kielen tekstin ymmärtäminen (2 op) taso B1 (itseopiskelukurssi)

905055Y Japanin kielen tekstin kirjoittaminen (2‒3 op) taso B1/B2 (itseopiskelukurssi)

905088Y Kiinan jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

905089Y Liike-elämän kiinan peruskurssi (3 op) taso A1

905092YInterm ediate Business Chinese Course (3 op) taso A2

904026Y Ranskan jatkokurssi I (5 op) taso A2

904027Y Ranskan jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

904008Y KT1 Étudier/ Travailler en France 1 (3 op) taso B1

904009Y KT2 Étudier/ Travailler en France 2 (3 op) taso B1/B2

904034Y Français pratique et civilisation 1 (3 op) taso B1

904035Y Français pratique et civilisation 2 (3 op) taso B1/B2

904028Y KT1 Compréhension écrite (3 op) taso B1 (itseopiskelukurssi)904024Y Tandem francais‒finnois (2‒4 op) taso A2/C1 (itseopiskelu-kurssi)

ruotsi

901025A Tala med! (4 op) KTK-TUTKINNON taso B2 saksa

902137Y Contracts Across Borders (3 op) taso C1

RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

903025Y 903024Y Saksan alkeiskurssi Saksan alkeiskurssi II I taloustieteilijöille taloustieteilijöille

903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille

901030A På tal om affärer (5 op) taso B2/C1

901031A Finanssvenska (5 op) taso B2/C1

903044Y KT1 Projekt Firmenpräsen-

903045Y KT1 Geschäfts-

903017A KT2 Handels-

903049A KT2 Wirtschaft


kurssi)

taso B1 

904024Y Tandem francais‒finnois (2‒4 op) taso A2/C1 (itseopiskelu-kurssi)

Opinto-opas 2015 - 2017

71

ruotsi

901025A Tala med! (4 op) taso B2

saksa

903024Y Saksan alkeiskurssi I taloustieteilijöille (4 op) taso A1

903025Y Saksan alkeiskurssi II taloustieteilijöille (4 op) taso A1/A2

903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4‒5 op) taso A2/B1903042Y Saksan jatkokurssi III (3‒4 op) taso B1

903053Y Saksan suullisen kielitaidon kurssi (2 op) taso B1

903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch‒ Finnisch (2‒4 op) taso B1903048Y Saksan jatkokurssi IV (3‒4 op) taso B1/B2

903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2‒3 op) taso B1/B2 (itseopiskelukurssi)

903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi (2 op) taso B1/B2 (itseopiskelukurssi)903021Y Saksan kielen- ja kulttuurin tehokurssi (2 op) taso A2/C2)

suomi

900089Y Kielen- ja tekstinhuollon kurssi (3 op)

900067Y Verkkokirjoittaminen (3 op) (verkkokurssi)

900092Y Tieteen popularisointi (5 op) (monimuotoopetus)

900091Y Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)

900087Y Ryhmäviestintä (3 op)

900090Y Esiintymistaito (3 op)

904066Y Venäjän alkeiskurssi I (5 op) taso A1

904067Y Venäjän alkeiskurssi II (5 op) taso A1/A2

904068Y Venäjän jatkokurssi I (5 op) taso A2

904069Y Venäjän jatkokurssi II (5 op) taso A2/B1

904056Y KT1 Delovoj russkij jazyk (4 op) taso B1

904070Y Venäjän kertauskurssi (5 op) taso A2/B1 (itseopiskelukurssi)

904061Y Venäjän kielen puhuminen (4 op) taso A2/B1

904050Y Venäjän tekstinymmärtäminen (2‒4 op) taso A2/B1 (itseopiskelukurssi)

venäjä

901030A På tal om affärer (5 op) taso B2/C1

901031A Finanssvenska (5 op) taso B2/C1

903044Y KT1 Projekt Firmenpräsentation (Profi) (2 op) taso B1

903045Y KT1 Geschäftskontakte (2‒3 op) taso B1

903017A KT2 Handelspartner Deutschland (4 op) tasoB1/B2

903049A KT2 Wirtschaft s- deutsch (4 op) taso B1/B2

904057Y KT2 Delovoj partner Rossija (4 op) taso B1/B2

Vain avoimina yliopisto-opintoina toteutettavat kurssit. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti lukuvuoden aikana. kieli arabia

ay905060Y Arabian peruskurssi I (5 op) taso A1

ay905061Y Arabian peruskurssi II (5 op) taso A1/A2

espanja ay905024Y Espanjan alkeiskurssi I (4 op) taso A1

ay905026Y Espanjan alkeiskurssi II (4 op) taso A1/A2

ay905028Y Espanjan jatkokurssi I (4 op) taso A2/B1

ay905029Y Espanjan jatkokurssi II (4 op) taso B1

italia

ay905007Y Italian alkeiskurssi II (4 op) taso A1/A2

ay905008Y Italian jatkokurssi I (4 op) taso A2/B1

ay905009Y Italian jatkokurssi II (4 op) taso B1

ay905006Y Italian alkeiskurssi I (4 op) taso A1

portugali ay905082Y Portugalin alkeiskurssi, osa I (4 op) taso A1

ay905083Y Portugalin alkeiskurssi, osa II (4 op) taso A1/A2

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


Venäjän kertauskurssi (5 op) taso A2/B1 (itseopiskelukurssi)

72

Venäjän kielen puhuminen (4 op) taso A2/B1

Venäjän tekstinymmärtäminen (2‒4 op) taso A2/B1 (itseopiskelukurssi)

Opinto-opas 2015 - 2017

Vain avoimina yliopisto-opintoina toteutettavat kurssit. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti lukuvuoden aikana. kieli arabia

ay905060Y Arabian peruskurssi I (5 op) taso A1

ay905061Y Arabian peruskurssi II (5 op) taso A1/A2

espanja ay905024Y Espanjan alkeiskurssi I (4 op) taso A1

ay905026Y Espanjan alkeiskurssi II (4 op) taso A1/A2

ay905028Y Espanjan jatkokurssi I (4 op) taso A2/B1

ay905029Y Espanjan jatkokurssi II (4 op) taso B1

italia

ay905007Y Italian alkeiskurssi II (4 op) taso A1/A2

ay905008Y Italian jatkokurssi I (4 op) taso A2/B1

ay905009Y Italian jatkokurssi II (4 op) taso B1

ay905006Y Italian alkeiskurssi I (4 op) taso A1

portugali ay905082Y Portugalin alkeiskurssi, osa I (4 op) taso A1

ay905083Y Portugalin alkeiskurssi, osa II (4 op) taso A1/A2

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


Opinto-opas 2015 - 2017

73

5.3.3 Muita sivuaine opintokokonaisuuksia Muiden tiedekuntien järjestämien sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opintooppaista. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös seuraavia sivuaineopintokokonaisuuksia: • Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous, 25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoitteessa: www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/ coop/opetus.htm • Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoitteessa www.oulu.fi/maantiede/node/12854 ja Matkailualan monitieteiset opinnot www.funts.fi/ • Working life and entrepreneurship skills (yrittäjyyden sivuaine, 25 op), koordinoi Täydentävien opintojen keskus (TOPIK). Lisätietoja osoitteessa: www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/yrittajyysopinnot

KTK-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


Opinto-opas 2015 - 2017

75

6 KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

6.1 KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN KOULUTUSOHJELMA Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Maisteriohjelmat on kuvattu tässä luvussa.

• Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa. Maisterivaiheen opinnoissa käytettävä kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu – opiskelijat kykenevät ratkaisemaan taloudellisia tai liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja tekemään päätöksiä. Oman tutkimusalan tuntemus – opiskelijat osoittavat oman tutkimusalansa syvällistä kokonaisvaltaista ymmärrystä. Liiketoimintaosaaminen – opiskelijoillamme on syvällinen ymmärrys heidän omasta ammatistaan ja he kykenevät käyttämään ja analysoimaan taloudellista ja/tai liiketoimintaan liittyvää tietoa. Globaali vastuullinen johtaminen – opiskelijamme osaavat rakentaa kestävän kehityksen mukaista arvoa liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle globaalisti. Kommunikointitaidot – opiskelijoillamme on ammattimaiset liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


76

6.2 KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT 721070S Globally Responsible Business ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period C. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st spring semester. Learning outcomes: Upon completion of the course, students are able to demonstrate detailed knowledge of responsible behaviors in global and local business from the viewpoint of their major discipline. The students are able to work in multidisciplinary groups and create a collective approach for uniting economic with socially and environmentally responsible bottom lines within a global business context. Contents: The course deals with the diversity of contemporary business issues related to sustainability and responsibility when operating in the global marketplace. Based on the triple-bottom-line concept students are introduced to theoretical and practical perspectives from the disciplines of accounting, economics, finance, management/international business and marketing. Students learn to detect, analyze, and create different approaches of how to globally and locally achieve social and environmental goals in addition to economic objectives of a business. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures (36 h), Group-work (80 h), Individual report (4 h), Independent studies (40 h). KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Target group: Students from all OBS Master’s programmes. Prerequisites and co-requisites: 30 ects (5 Master level courses). Recommended optional programme components: None. Required reading: Chandler, D. & Werther, W.B.Jr. (2014): Strategic Corporate Social Responsibility. Stakeholders, Globalization, and Sustainable Value Creation. Third Edition. Sage Publications. Articles and materials provided by the course instructors. Assessment methods and criteria: Written report composed by a study group. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Anne Keränen, Jan Hermes and, Prof. Pauliina Ulkuniemi Work placement: None. Other information: The course is available and obligatory for OBS Master level students. 721065S Internship ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Timing: Free Learning outcomes: The internship offers the students the opportunity to learn how to solve problems and to learn organizational tasks and responsibilities related to their major subject. Furthermore, the internship supports students to establish relationships to both working colleagues and business management and develops their communication skills within the organization and its network. The internship offers the students the possi-


Opinto-opas 2015 - 2017

bility to develop their skills how to apply their knowledge in working environment and to increase their competence. Contents: The content is made up of the job description which is related to the student´s major subject and which is provided by the organization where the internship will be accomplished. To be eligible for advanced level internship, the student should work either in a managerial position or as an independent specialist who has a responsible position with a possibility to use organizational resources. Learning activities and teaching methods: The student will work under the supervision of the internship instructor appointed by the company. First, student should contact lecturer Sauli Pajari to agree on the practicalities of the internship. Upon completion of the internship the student reflects and describes the internship period in the written report which will be returned with a copy of the employment certificate to lecturer Sinikka Moilanen. The written report should be 8-10 pages and contain: • A description of the organization/ company where the internship was completed. • A detailed description of the tasks, responsibilities and working methods during the internship. • A description of how the tasks and responsibilities relate to the other functions of the organization. • A reflection on what was learned during the internship, how the learning relates to what has been learned earlier in the bachelor’s and master’s studies, and connecting the learning to theoretical concepts of the discipline.

77

A description of how the internship relates to future career plans. Target group: Students of the OBS Master’s programmes Prerequisites and co-requisites: Completed bachelor’s studies. Recommended optional programme components: No Assessment methods and criteria: Written internship report Grading: Pass/Fail Responsible person: Sauli Pajari and Sinikka Moilanen. Work placement: Yes Other information: The internship is an elective course. 721336S Special Issue ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work. Timing: Free. Language of instruction: Varies depending on the way of completion. Learning outcomes: If taken as an individual research assignment, upon completion the students demonstrate knowledge of the theories, concepts, frameworks and empirical findings of chosen discipline and they are able to identify and solve relevant problems, and make critical judgments based on them. Contents: Varies depending on individually agreed on assignment. Mode of delivery: It may be, but is not limited to (1) An advanced level course passed in another university having different contents than those courses offered in the student’s program, but otherwise fitting the structure of the studies. If necessary the course may be supplemented with additional tasks. (2) An essay/learKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


78

ning diary of about 20 pages, the requirements of which are agreed on in advance with the person responsible of the course within the major subject. (3) Ad hoc –course organized by OBS. Learning activities and teaching methods: Varies on the basis of individually agreed on assignment. Target group: Students of OBS’s Master’s Programs Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required reading: To be agreed on with the person responsible of the course within the major subject Assessment methods and criteria: Assessment is based on the learning outcomes of the course and the Master’s program. Method varies depending on the individually agreed on assignment. Grading: The course can utilize a numerical grading scale 1-5 or be evaluated as a pass/fail. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Professor of the major subjects Work placement: When applicable. Other information: The number of students is limited. Master’s thesis ECTS credits: 30 credits/ 800 hours Language of instruction: English. Master’s thesis can be written in Finnish or in English. Timing: Periods A-D on the 2nd year of master’s studies. Learning outcomes: Students can choose and apply appropriate research methods to produce KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

new knowledge and to apply that knowledge to typical business decision-making problems. Students are able to conduct scientific research and make reasonable recommendations for solving business and economic problems. Students demonstrate deep and coherent understanding of an academic field of study within their own major. Students are able to demonstrate knowledge of the theories, concepts, frameworks and empirical findings of their discipline. Students understand the connections between various theories in the chosen discipline. Students will demonstrate deep understanding of their own profession, and are able to use, process and analyze economic and/or business information. Students understand various business processes and operations, and causal connections between them. Students are able to express their ideas effectively and analytically, both in oral and written form. Contents: During the master´s thesis work students participate in seminar sessions in which they present and report the status and advancement of their work. In the seminars they receive guidance and feedback on how to proceed in and complete their research report. Mode of delivery: Face-to-face teaching in seminar sessions. Learning activities and teaching methods: Seminar sessions. Students prepare and present three reports during the course: 1) Topic analysis report, 2) Intermediate report and 3) Manuscript. The works starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed on in the kick-off session.


Opinto-opas 2015 - 2017

Target group: Students of the Master’s program in Accounting, Finance, Economics, International Business Management or Marketing. Prerequisites and co-requisites: 723020A Bachelor’s Thesis Required readings: Scientific articles and other theoretical and empirical materials collected by the students for their individual study. Assessment methods and criteria: Examination through written research

79

report and performance in execution of the research process. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Persons responsible: Professors Work placement: No Other information: Open only to students of the Master’s programs in Accounting, Finance, Economics, International Business Management or Marketing.

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


80

6.3 KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN KOULUTUS OHJELMA Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Opintojen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen koulutus sisältää neljä ydinteemaa: kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen teoriat ja konseptit, organisaatio-sovellukset, johtajana toimimisen sekä oman näkemyksen kansainvälisenä johtajana. Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet johtamiseen, uuden luomiseen ja kehittämiseen kansainvälisissä organisaatioissa ja myös uusissa yrityksissä. Koulutuksen erityispiirteenä korostuu johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan problematiikkojen yhdistäminen erityisesti innovatiivisuuden ja yrittäjyyden näkökulmista. Teoriaa ja käytäntöä sekä sisällöissä että opetusmenetelmissä yhdistävä opetus tarjoaa työkaluja sekä taitoja luoda ja johtaa kasvusuuntautuneita ja osaamisperusteisia liiketoimintoja muuttuvissa ja globaaleissa liiketoimintaympäristöissä. Opintojen ai-

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

kana opiskelijat osallistuvatkin aktiivisesti pienten ja suurten yritysten toimeksiantojen ratkaisemiseen. Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Osaamistavoitteet Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan alan uutta tietoa monikulttuuristen yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Opiskelija kykenee rakentamaan ja ohjaamaan kasvuorientoitunutta ja kansainvälistä liiketoimintaa menestyksekkäästi. Opiskelija osaa analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja arvioida yritysten käytänteitä käyttäen laaja-alaisesti alan käsitteistöä ja huomioiden erilaisia näkökulmia. Opiskelija osaa asettaa itselleen tavoitteita ja työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija osaa viestiä ja argumentoida selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman oppiainevastaava: KTT Pia Hurmelinna-Laukkanen ja koordinaattori: Lauri Haapanen.


Opinto-opas 2015 - 2017

6.3.1 KTM-tutkinnon kokonais rakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto) Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa a) Pääaineen opinnot, 120 op Tutkintoon suoritetaan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman opinnot 120 op. b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 6.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman raken-

81

teen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso 6.3.3 Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen pääaineen rakenne Module 1: Concepts and theorizing 30 op 721536S Leadership and Change 6 721537S Strategizing Practices 6 721538S Internationalization Behaviors 6 721556S Globalization and International Management 6 723038S MNE´s, JV´s and M&A´s 6 Module 2: Examples and applying 30 op *721561S Leadership Coaching 6 721539S Cross-cultural Negotiations 6 721559S Venture Growth Strategies 6 721540S Global Business Designing 6 721541S Legal Issues in International Business and Innovation 6 Vaihtoehtoisesti yksi näistä voidaan korvata jollakin seuraavista: 721462S Business Networks 721436S Brand Management

6 6

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


82

Opinto-opas 2015 - 2017

721471S Service Marketing and Management 721463S Sustainable Marketing Management 721675S Supply Chain Management 721432S Managing Customer Relationships 721433S Consumer Behavior 721414S Purchasing and Supplier Relationships 721435S Market Analysis and Business Intelligence

6 6 6 6 6 6 6

Module 3: Projects and implementing 30 op 721195S Advanced Management Control 6 721542S Business Opportunity Creation 6 *723036S Current Issues in International Entrepreneuring 6 721064S Methods in Business Research 6 721070S Globally Responsible Business 6 Module 4: Own voice and intensifying knowledge 721530S Master’s Thesis in International Business Management

30 op 30

*Voidaan korvata kurssilla 721065S Internship. Mikä tahansa opintojakso (pois lukien 721070S Globally Responsible Business, 721064S Methods in Business Research ja 721530S Master’s Thesis in International Business Management) voidaan korvata kurssilla 721336S Special Issue. Lisäksi muita Moduulin 2 ja 3 opintojaksoja voiKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

daan tarvittaessa korvata muualla/vaihdossa suoritetuilla samantasoisilla oman oppiaineen opinnoilla. Tutkinto yhteensä 6.3.4

120 op

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen opinnot

A. Concepts and theorizing 721536S Leadership and Change ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: Spring semester/period A. 1st year studies of management and international business. Learning outcomes: The course enables students to expand their thinking outside the accustomed concepts of leadership and to explore the area of leadership as it will impact and apply in the future to the individual, the group and the whole organization. After the course the students understand and remember key assumptions and components of various leadership models, know how to apply leadership models to real-life situations, are able to relate leadership theories to global business circumstances, understand the personal and social implications of leadership, care about leadership and know how to continue learning about leadership. Contents: This course examines organizational leadership in the context of continuous change. The course offers approaches to leadership and explores it through interplay of theory and practice of the complex, changing and unpredict-


Opinto-opas 2015 - 2017

able world. The main idea introduced is that the practice of leadership in any context requires skills to be responsible for multiple relationships, transactions, and solving conflicts with a variety of different parties – including colleagues, customers, suppliers, competitors, local communities, and international connections. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 2 h preliminary exam and reading the course book (altogether 32 h), 20 hours lectures with reflection of lectures (40 h), 16 h study group work and reading the course literature (40 h), writing the assignment reports (22 h). The course includes lectures, study group work and individual work. In addition, the students are required to independently read course literature and prepare for the assignments. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students of International Business Management Master’s Degree Programme. Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required readings: Northouse, P.G. (2010) Leadership: theory and practice (Sage); Article collection; Lecture materials. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on the presence in the lectures, study group work and individual assignments. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Vesa Puhakka

83

Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721538S Internationalization Behaviors ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period A. It is recommended to complete the course at the 1st autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: Upon completion students will be able to discuss internationalization behaviors of firms from theoretical perspective and describe internationalization theories with respect to their key concepts and assumptions. They will be able to compare the ideas and assess the value of theories and use them in the analysis of international business development of firms. Students demonstrate analytical, academic writing and critical thinking and argumentation skills. Contents: The course introduces theories on internationalization of firms with focus on process models of internationalization, network theory of internationalization, international new venture theory and institutional theory of internationalization. In-class cases are used to practice use of theories in analysis of internationalization behaviors of firms. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 34 hours lectures and casebased workshops with advance preparation and reflection (70 h), independent reading of literature (50 h), writing home exam (40 h). Target group: Students of the Master’s KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


84

program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required reading: Havila, V., Forsgren, M & Håkansson, H. (2002). Critical perspectives on internationalization. Amsterdam, etc.: Pergamon (selected parts). Collection of articles. Lecture materials. Assessment methods and criteria: Assessment is based on assignments during the course (pass/fail) and home exam (0-5). Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Tuija Mainela Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721537S Strategizing Practices ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period B. It is recommended to complete the course at the 1st autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: The main objectives are that students after the course know how to analyze strategy as organizational practice and develop and lead strategizing practices supporting the objectives of a business organization. Thus, after the course students are able to compare the process based against the planning based approach to strategy and to analyze what strategic actors do in practice and execute KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

strategizing practices involving the internal micro-practices organizing the strategy. Contents: The purpose of this course is to introduce the contemporary theory of strategic thinking and develop skills to lead the strategy creation process in dynamic business situations. The course will explore the dominant social scientific perspectives used in strategy research and the connections between strategy and organizational management as well as strategy, leadership and new business creation. This approach regards strategy as a social phenomenon – strategy as practice – rather than an analytical technique. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 hours workshops with reflection (72 h), reading the course literature and writing the report (52 h). The course will be taught in intensive sessions consisting of lecturing and group work. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required readings: Whittington, R. What is strategy? And does it matter (Thomson); Michaud, C. &, J.-C. Theonig. Making strategy and organization compatible (Palgrave Macmillan); Article collection; Lecture materials. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on individual


Opinto-opas 2015 - 2017

learning diary and group assignment (including presentation). Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Sari Laari-Salmela Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721556S Globalization and International Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period B. It is recommended to complete the course at the 1st autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: The course focuses on the impacts of the different socio-political actors in a global business environment. The students create both socially and practice-oriented perception of global business and working context. The students are able to compare different research approaches of global business analysis. After completing this course, the students are able to critically reflect and recognize current managerial challenges of global working context. Contents: Emanating from a socio-political approach to management, the course will introduce different theorizations and conceptualizations of globalization and its impacts upon economy, society, regions, and organizations. In particular, the role of human relationships, socio-economic dynamics as well as the role of global institutions with their local impacts will be stressed. Corporate social responsibility will feature as a pivotal element of con-

85

temporary business context and practice throughout the module. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 20h hours lectures with reflection (40h), group work and presentations (40h), reading the course literature (40h), writing the project report (40h). The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and group-work. Attendance in lectures is mandatory. Further details will be provided during the first lecture. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required readings: Collection of articles listed / provided by the lecturer; lecture material and notes. Assessment methods and criteria: Group presentation and project report weighting 50% each. Grading: The course unit utilizes a numerical scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Juha Tuunainen and Tuure Väyrynen Work placement: No Other information: The number of students is limited. 723038S MNEs, JVs and M&As ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period C. It is recommended to KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


86

complete the course at the 1st spring semester of the Master’s program. Learning outcomes: Upon completion the student will be able to compare and describe different multinational enterprise theories. They can judge the applicability of the theories in dynamic business contexts. The students are able to explain the major changes in enterprise´s cross-border strategies using theoretical frameworks and conclude the viable strategies taking into account firm-specific and industry-specific boundaries. Contents: Students completing the course will have an understanding of the theories explaining the behavior of large and geographically dispersed multinational enterprises (MNEs) which are in mature stages of internationalization. Students will familiarize with the transaction cost theory, Dunning’s OLI model, resource-based view of the firm and intellectual capital configurations of multinational enterprises. Course addresses specific issues related to the influence of the MNEs over the economy, the determinants of MNEs, the extent and patterns of foreign direct investments (FDIs), and the roles of joint ventures (JVs) and mergers & acquisitions (M&As) in expanding of businesses in foreign countries. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours lectures with reflection and 12 hours workshop sessions (50 h), reading the course literature (60 h), writing the report (50 h). Students will apply their theoretical knowledge and approaches in an individual course assignment. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required reading: Dunning, J.H. & Lundan, S.M. (2008). Multinational enterprises and the global economy, second edition. Edward Elgar Publishing Limited. Additional collection of articles will be provided during the course. Assessment methods and criteria: Assessment is based on given assignments and an individual case report. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Lauri Haapanen Work placement: No Other information: The number of students is limited. B. Examples and applying 721539S Cross-Cultural Negotiations ECTS credits: 6 credits / 160-hours of work Language of instruction: English Timing: Period A and B Learning outcomes: Upon completion the student will be able to prepare for, participate in, and lead cross-cultural and international business negotiations. The student will be able to apply different theories, tools and information for analyzing and interpreting cross-cultural negotiation situations. The students will recognize and relate cross-cultural negotiation situations to business strategy and to the cross-cultural and international business context.


Opinto-opas 2015 - 2017

Contents: The contents of the course cover theories and tools of: How to conduct cultural and technical preparations for cross-cultural negotiations? How to build negotiation strategy and tactics? How dynamics of cross-cultural negotiations can be analyzed in differing cultural settings? and How cross-cultural setting influences to the sales process? Specific attention is paid to major cultural blocks and their special characteristics regarding negotiations. Mode of delivery: The course will be held as a face-to-face teaching. Additionally the students need to prepare the negotiation exercise and report independently in groups and conduct the 1-hour negotiation exercise facilitated in front of a lecturer. Learning activities and teaching methods: 20 hours lectures with reflection (40h), 16 hours negotiation exercises in class, team work 42 hours, self-study 42 hours. The lectures will be held as a face-to-face teaching and the cross-cultural negotiation exercise will be completed in student groups. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required readings: Hendon, D., Hendon R. & Herbig, P. (1999). Cross-cultural business Negotiations. Quorum books. Ghauri, P.N. & Usunier, J-C. (2003). International Business Negotiations. Elsevier Ltd. Assessment methods and criteria:

87

Exercises and exercise report prepared in a team. Grading: 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: John Meewella Work placements: No Other information: The number of students is limited. 721541S Legal Issues in International Business and Innovation ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period C. It is recommended to complete the course at the 1st spring semester of the Master’s program. Learning outcomes: Upon completion of the course, students are able to acknowledge and distinguish legal aspects of operating in international environment, especially those related to innovation activities. They can analyze and explain the contents of central norms and legal documents. They are able to evaluate the relevant information needed in different legal situations, and apply that knowledge to more practical cases. Contents: The course offers an insight into the diversity that exists within systems of law, and provides an overview of basic legal issues related to doing business in international settings, especially related to innovation activities. During the course, some conceptual basis of international business law, different legal systems, and legal practicalities are discussed. The connections between innovation, internationalization and legal frameworks are also presented. Legal issues are approached from business point of view, touching arKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


88

eas of law such as contracting, intellectual property rights, and competition. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures, exercises, discussion meetings and first exam (36 h), Preparation for the discussion meetings and exercises (42 h), reading the course materials and summarizing it (42 h), Preparation for the exam (40 h). Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required reading: Required: Articles given by the teacher. Recommended: August, R.A., Mayer, D. & Bixby, M. (2008 or later). International Business Law – Text, cases and readings or newer. Assessment methods and criteria: Examination. All exercise assignments need to be passed as a prerequisite. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Pia HurmelinnaLaukkanen and Jenni Myllykoski Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721561S Leadership coaching ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Periods C and D for the 1st year master studies. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Learning outcomes: The purpose of the leadership coaching is to help the students to find and strengthen their self-knowledge and self-esteem as well as to find and develop their ways of thinking about leadership and act as leaders. To take part in coaching requires courage to make a step to unknown and meanwhile trust in yourself and others. It helps to find own abilities, beliefs, values, behaviors, habits, actions, conceptions, assumptions, attitudes and to make changes if needed. In addition, it gives new and different experiences to work among other people. Contents: During the course the students will be given tools to understand oneself and to work with other people together as individuals and persons. Students will also study activities to work as leaders and to learn skills to confront different people and different leading situations. Mode of delivery: Joint meetings, group work and individual work. Learning activities and teaching methods: 40 h collaborative learning activities and teaching methods. Target group: Students in Management and International Business Master’s programme Prerequisites and co-requisites: No Recommended optional programme components: No Required reading: A variety of material will be given during the course. Assessment methods and criteria: Assessment focuses on the activity in the joint meetings and in the group work, as well as on the way to work with individual assignment.


Opinto-opas 2015 - 2017

Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Vesa Puhakka Work placement: No Other information: The number of students is limited 721559S Venture Growth Strategies ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period D. It is recommended to complete the course at the 1st spring semester of the Master’s program. Learning outcomes: After the course the student is able to tackle business development challenges both within existing companies and new firms. The student can exploit a series of frameworks and tools for (1) building market understanding and a match between the developed offering and market needs, and (2) organizing the needed resources and competencies for scaling the business at international markets. Contents: The course focuses on building and managing new high-growth ventures by applying the most recent advancements in the field. Practically orientated concepts like lean startup, customer development, design thinking and business model innovation are covered together with different forms of entrepreneurial finance such as angel investing and venture capital. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 contact hours with reflection (72 h), reading the course literature (50 h), writing the report (38 h). The responsible person will provide further details in the first session.

89

Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required readings: Article collection and online material. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on individual written report and lecture activity. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Sakari Sipola Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721540S Global Business Designing ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period D. It is recommended to complete the course at the 1st spring semester of the Master’s program. Learning outcomes: The student is able to understand different economic actors and institutions that create the conditions and incentives for building high-risk and high-reward new ventures. After the course the student can analyze economic systems in different geographical contexts structurally and historically from the policy maker and entrepreneurship perspectives. Contents: The course discusses the basic structure of economic actors and institutions (”the rules of the game”) that constitute the conditions for entrepreneurship. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


90

The focus is especially on high-growth ventures that aim at becoming winners at international markets, and on their role on economic dynamism and growth. Besides the key theories empirical examples are included from economic systems at different geographies (e.g. startup ecosystem). Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 contact hours with reflection (72 h), reading the course literature (50 h), writing the report (38 h). The responsible person will provide further details in the first session. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Venture Growth Strategies and Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required readings: Article collection and online material. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on individual written report and lecture activity. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Sakari Sipola Work placement: No Other information: The number of students is limited. C. Projects and implementing 723036S Current Issues in International Entrepreneuring ECTS credits: 6 credits/160 hours of work KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Language of instruction: English Timing: Period B and C. It is recommended to complete the course in the 2nd year of the Master’s program. Learning outcomes: After completion of the course, students are able to identify and discuss topics and phenomena of current interest in the field of international entrepreneuring, and international business management in more general. Students are able to analyze the influences of the choices with respect to the research questions, theories and methods on the created knowledge and understanding of various business phenomena. The students are able to report their learning from research-based seminars in a reflective and referenced manner. Contents: The course covers research topics and managerial issues important in the fields of international business and entrepreneurship. It familiarizes the students with current issues in research and management of international business, and thereby provides an opportunity to learn scientific and managerial thinking. Themes are drawn from expertise of the lecturers and research at the department of Management and International Business. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 contact hours with reflection (72 hours), reading course literature (50 h), finishing assingments (38 h). Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme


Opinto-opas 2015 - 2017

components: No Required reading: Seminar materials assigned by lecturers and partly chosen by students independently. Assessment methods and criteria: Learning diary consisting of reflective essays on five seminars and related readings and a concluding essay bringing together the learnings from the course as a whole. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Sauli Pajari (coordinator); professors/experts. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721064S Methods in Business Research ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period A. It is recommended to complete the course at the 2nd autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: Upon completion of the course, students are able to plan and conduct independent scientific research for solving marketing, organizational and business problems. They have knowledge to apply methodological concepts and appropriate qualitative research methods to produce new knowledge. They can explain research phenomenon in marketing, organizational and business context critically. The course mostly leans on the qualitative research. However, the students will be aware and be able to assess both qualitative and quantitative methods as well as

91

ethical aspects in undertaking and writing up marketing, organizational and business research. Contents: Face-to-face teaching and group work will include the following themes: 1) Research and writing as a process, 2) Ethics in marketing, organizational and business research, 3) Research approaches, 4) Research planning and research design, 5) Literature review, 6) Modes of data generation, 7) Data analysis techniques and tools, 8) Conclusion drawing, 9) Research evaluation. Learning activities and teaching methods: Preparation for the pre-assignment (30 h), 36 h lectures and group exercises, group work (40 h), self-study (54 h) including preparing for lectures and group exercises. Target group: Students of the Master’s program in Marketing and International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in Marketing or in International Business Management should have been completed. Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: The course book, article collection and other material appointed by the lecturer in the course of the execution. Assessment methods and criteria: Group work and group exercises. The assessment of the course is based on the learning outcomes of the course. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


92

Person responsible: Associate Professor Juha Tuunainen. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721195S Advanced Management Control ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English. Timing: Period B. It is recommended to complete the course at the 2nd autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: Upon the completion of the course students can identify various theoretical perspectives on studying management control systems. Students are able to analyze management accounting and control research with the help of those perspectives, which assists them in their Master’s Thesis work. They are also able to combine the research findings to their own experiences and real business life. Students can thus compare the functionality of different accounting control tools and assess the multifaceted influences management accounting and control tools may have on the organization and on people’s behavior. Contents: The organizational and people side of accounting and control systems: how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance measures may be used to influence, motivate and control what people do in organizations. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures with small groupbased exercises 20 h, term paper 68 h, self-study 72 h. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: Courses of Management Accounting specialisation Required readings: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice Hall, 3rd edition (2007); A collection of articles. Assessment methods and criteria: Students complete a lecture and literature examination and write a term paper independently or in a group. Both comprise 50% of the final grade. Assessment is based on the learning outcomes of the course unit and the more detailed assessment criteria will be available in the course material. The students may also choose to compensate a part of the exam by participating actively in the lectures. Grading: 1–5. Person responsible: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721542S Business Opportunity Creation ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period B. It is recommended to complete the course at the 2nd autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: This course is expected to substitute real life business opportunity creation within simulated


Opinto-opas 2015 - 2017

workshop settings. At the successful completion of this course, participants shall be able to apply creativity in identifying business opportunities and knowing the methodology of knowledge acquisition on business opportunity identification. Through the in-class practices on opportunities selections, participants will be able to select opportunities that have commercial and market viability. Participants should also be able to integrate and compose their innate creativity, innovation and entrepreneurial skills to harness ideas through opportunities. In particular, the learners will be able to discriminate between idea engineering workshops and elevator pitch presentations in demonstrating unique value propositions to target audiences in approving or rejecting the merits of an intended venture creation. Participants will also able to experiment with their own potential ideas as opportunity explorers and measure/judge them from an entrepreneurial perspective. Beside this, an extra theme of “business opportunity creation in emerging markets� will be introduced, so that students may gain understanding of creating business opportunities in emerging economies such as BRICS countries. Contents: This course simulates real life business opportunity creation within workshop settings. The contents of the course including: 1) Introduce the basic concepts, historical developments and schools of business creation; 2) Illustrate the contemporary methods of business opportunity creation in high growth ventures. The main themes are: i) intellectual and social capital as the gener-

93

ating forces behind opportunity creation; ii) environmental dynamism as the setting providing opportunities for new business; iii) opportunity creation as strategy-making behavior; and iv) performance as the reflection of the value of opportunity created in the market-place. Participants will follow the learning processes as: pre-course readings (self-studies) > lectures (theoretical background) > creativity and innovation practices > business opportunities brainstorming > elevator pitch presentations and evaluations > team work of developing business ideas > apply business opportunities creation into specific context (emerging markets) > present final results with peer evaluation. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours lectures with reflection (48 h), 12 hours team work sessions (12 h), reading the course literature (20 h), writing the reports (44 h). The course will be taught in intensive sessions consisting of fieldwork, workshops, lectures and team-work. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. In order to gain a comprehensive and in-depth understanding of the concepts as well as to develop practical competencies, participants are expected to maintain a minimum of 80% attendance of sessions. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


94

Required readings: Article collection, videos, power points and other resources will be provided on Optima. Timmons, J. A. & Spinelli, S. Jr. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, McGraw-Hill International Edition. Gunther McGrawth, R. & I. MacMillan (2000). The entrepreneurial mindset: strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Harvard Business School Press). Lumpkin, G., Hills, G. & Shrader, R. (2001). Opportunity Recognition (Version 2.0). Institute for Entrepreneurial Studies and Department of Managerial Studies. Chicago, Illinois. Hisrich, R. D., Peters, M. P. & Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship, 8th edition, McGraw-Hill International Edition. Kuratko, D. F. 2009 Introduction to entrepreneurship, 8th edition, South Eastern. Onetti, A., Zucchella, A., Jones, M. and McDougall-Covin, P (2012) Internationalization, innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms, Journal of Management and Governance. 16:337–368 Srivastava, A., Locke, A., and Bartol, K (2001) Money and Subjective Well-Being: It’s Not the Money, It’s the Motives, Journal of Personality and Social Psychology.80 (6) 959-971 Assessment methods and criteria: Assessment tasks will comprise of a range of individual and team based activities surrounding idea engineering workshops and elevator pitch/ rocket pitch presentations aligning course contents with real life business opportunity creation models and practices. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Individual elevator/ rocket pitch report 30% (in-class presentation, 1 min) Team-work presentation 30% (8 min pitch to target audience creatively: CEO, investor, bank, potential users, etc.). Written exam 40% (5 open questions). Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Xiaotian Zhang Work placement: No Other information: The number of students is limited. D. Own voice and intensifying knowledge 723030S Master’s thesis in International Business Management ECTS credits: 30 credits/ 800 hours See section “Kaikille yhteiset opinnot” (Joint courses for all programmes) for course description.


Opinto-opas 2015 - 2017

6.4 LASKENTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen koulutusohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Laskentatoimen maisteriohjelmassa voi erikoistua ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Ulkoinen laskentatoimi tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvon määräytymistä. Johdon laskentatoimi tarkastelee yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Näin ollen opiskelija voi painottaa opiskeluaan omien tavoitteidensa mukaan. Opintorakenne on kuitenkin laadittu siten, että jokaiselle opiskelijalle syntyy riittävät valmiudet toimia erilaisissa vaativissa laskentatoimen työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen

95

tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden taloushallinnossa. Osaamistavoitteet: Suoritettuaan ulkoisen laskentatoimen syventävät opinnot opiskelija osaa • soveltaa laskentatoimen keskeisiä tutkimusalueita ja teorioita vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä • kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta • soveltaa yrityksen arvonmääräytymisen ja tilinpäätösanalyysin teoreettisia perusteita erilaisissa ja muuttuvissa päätöksentekotilanteissa • soveltaa keskeisiä tilintarkastuksen teoreettisia ja empiirisiä tutkimustuloksia sekä osaa soveltaa niitä tilintarkastusprosessiin ja sen kehittämiseen • soveltaa erilaisia arvonmäärityksen teorioita IFRS tilinpäätöksen laatimisessa • toimia itsenäisesti ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä • tehdä tieteellistä tutkimustyötä ja raportoida sitä. Suoritettuaan johdon laskentatoimen syventävät opinnot opiskelija osaa • soveltaa laskentatoimen keskeisiä tutkimusalueita ja teorioita vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä • kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta • toimia itsenäisesti ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


96

• •

• •

Opinto-opas 2015 - 2017

laskea kustannuslaskennan eri menetelmien ja teorioiden pohjalta arvioida talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien moninaisia vaikutuksia organisaation eri osa-alueisiin ja työntekijöiden käyttäytymiseen käyttää johdon laskentatoimen keskeisiä tutkimusperinteitä tutkielman tekemisessä tehdä tieteellistä tutkimustyötä ja raportoida sitä.

Laskentatoimen koulutusohjelman oppiainevastaava: KTT Janne Järvinen, ja koordinaattori: KTT Hannele Kantola 6.4.1 KTM-tutkinnon kokonais rakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto) Opintojen sisältö: a) Pääaineen opinnot, 120 op Tutkintoon suoritetaan laskentatoimen maisteriohjelman opinnot 120 op. b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 6.4.2

KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut sekä pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoriKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

tettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: – maisteriohjelman opinnot 120 op. b) Lisäksi voidaan vaatia pakollisia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen enintään 12 opintopistettä. Taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: – opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai – opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai – opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisel-


Opinto-opas 2015 - 2017

lä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla kauppakorkeakoulun verkkosivuilta. Opiskelijan tulee toimittaa kyseinen lomake täytettynä kauppakorkeakoulun opintotoimistoon. Pakolliset täydentävät opinnot laskentatoimessa (maisteritason erillisvalinnassa valitut sekä pelkkää maisterivaihetta suorittamaan siirtyvät, KTK- ja KTM -tutkintoihin opinto-oikeuden saaneet opiskelijat): Opintojakso: Tilastotiedettä kauppatieteilijöille Matematiikkaa kauppatieteilijöille Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso Lisäksi suositellaan suoritettavaksi seuraavat opintojaksot: Opintojakso: Kirjanpito ja tuloslaskenta (ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalueessa) Johdon laskentatoimi (johdon laskentatoimen erikoistumisalueessa) Investointipäätökset Sopimus- ja yhteisöoikeus

97

6.4.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne Moduuli 1

29-33 op

Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 721137S International Financial Reporting 721131A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 721128S Corporate Governance 721066S Principles of Econometrics

6 6 6 6

sekä yksi kurssi seuraavista opinnoista 721132A Tilintarkastus 721957S Fundamentals of Finance 721338S Mathematical Economics 724614P Vero-oikeus II*

6 6 6 5

* Jos kurssi sisältyy kandidaatin tutkintoon, se voidaan korvata Lapin yliopiston oikeustieteen opinnoilla (721621A Esineoikeus 9 op., 721618A Finanssioikeus 9 op., tai 721613A Arvonlisäverotus 7 op ja Kulutusverotus 7 op.) Ensimmäisen moduulin jälkeen laskentatoimen opinnot painottuvat joko ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Opiskelija tekee itsenäisesti valinnan näiden erikoistumisalueiden välillä ja suorittaa opintonsa kyseisen rakenteen mukaisesti. Moduuli 2

29-33 op

Pakolliset opinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue: 721193S Advanced Auditing 6 KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


98

Opinto-opas 2015 - 2017

721190S Advanced Firm Valuation 721189S Advanced Financial Analysis 721134A Cost Management Systems

6 6 6

Pakolliset opinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 721134A Cost Management Systems 6 721194S Advanced Cost Accounting 6 721559S Venture Growth Strategies 6 721135S Accounting Information Technology 6 sekä kaikille laskentatoimen opiskelijoille yksi kurssi seuraavista opinnoista: 721963S Corporate Finance 6 724612P Työoikeus** 5 721065S Internship 6 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja*** 6 ** Jos kurssi sisältyy kandidaatin tutkintoon, se voidaan korvata Lapin yliopiston oikeustieteen opinnoilla (721621A Esineoikeus 9 op., 721618A Finanssioikeus 9 op., tai 721613A (Arvonlisäverotus ja) Kulutusverotus 7 op.) Moduuli 3

30 op

Pakolliset opinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue: 721191S Financial Accounting Theory 6 721197S Advanced International Accounting 6 721070S Globally Responsible Business 6 Pakolliset opinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 721195S Advanced Management Control 6 721192S Approaches in Management Accounting Research 6 KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

721070S Globally Responsible Business 6 sekä kaikille laskentatoimen opiskelijoille kaksi kurssia seuraavista opinnoista: 721064S Methods in Business Research 6 721136S Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt 6 721961S Entrepreneurial Finance 6 721336S Special Issue 6 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja*** 6 *** Muita laskentatoimen syventäviä opintoja voidaan korvata myös toisen erikoistumisalueen pakollisella opintojaksolla. Moduuli 4

30 op

721130S Laskentatoimen pro gradu -tutkielma

30

Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM -tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. Tutkinto yhteensä

120 op

6.4.4 Laskentatoimen opinnot Moduuli 1 721131A Financial Statement and Tax Planning (Tilinpäätös ja verosuunnittelu) ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work. Language of instruction: Finnish. Timing: Period A-B. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st fall semester. Learning outcomes: After the course


Opinto-opas 2015 - 2017

completion the student will be able to recognize the main points of the Finnish corporate taxation and apply them as a part of financial statement planning. In addition, the student will be able to prepare a small-scale financial statement. Contents: The course deals with the bookkeeping and tax planning in different financial statement situations in Finnish legal environment. During the course the integration of bookkeeping and taxation will be dealt with, the essential planning items of financial statements will be introduced and financial statement planning as a process will be examined. The course includes practical work of bookkeeping (FAS). Mode of delivery: face to face teaching. Learning activities and teaching methods: 15 h of working in computer class and 24 h of completing the practical work, 19 h of lectures and 102 h of self-study. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Leppiniemi, J. & Walden, R.: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Weilin&Göös (latest edition); Tomperi, S. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOYpro. (Latest edition); Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Latest edition). Other material announced during the lectures. Assessment methods and criteria: Practical work & lecture and literature examination. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical

99

scale zero stands for fail. Person responsible: University Teacher Juha Huikari. Work placement: Not applicable. Other information: Number of students is limited. 721137S International Financial Reporting ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period A. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st fall semester. Learning outcomes: Upon completion of the course, the student is able to prepare and interpret financial statements and knows how and why managers can utilize flexibility in financial reporting. A student develops understanding of the economics of different business transactions, the environment in which financial reporting choices are made and knows how to use the resultant accounting information for various types of decisions. In addition, the student is aware of the main differences in financial reporting practices allowed in U.S. GAAP and International Financial Reporting (IFRS). Contents: Application of the major concepts of financial accounting under U.S. GAAP and IFRS: accrual accounting, matching principle, revenue recognition, and measurement and recognition of assets and liabilities. Preparation and analysis of financial statements: income statement, balance sheet, and cash flow statement. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures (26 hours), exercises (10 hours), self-study (124h). KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


100

Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Basic course in bookkeeping or Stickney, Weil, Schipper & Francis: Financial Accounting: an Introduction to Concepts, Methods and Uses, South-Western Cengage Learning, 13th Edition, Chapters 1-6. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Revsine, Collins, Johnson & Mittelstaedt: Financial Reporting and Analysis, 5th ed. (2011). McGrawHill/Irwin. Selected chapters. Assessment methods and criteria: Exam. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: N.N. Work placement: No applicable. Other information: The number of students is limited. 721128S Corporate Governance ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period B. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st Fall semester. Learning outcomes: After passing the course, students are familiar with the agency theory and its various research and practical implications. They are also familiar with the elements of the governance system of the firm, are able to recognize the warning signs of the potential collapse of the governance system, can assess the features of different executive incentive system, and are able to recognize situations of likely accounting fraud. Students can moreover act in difficult sitKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

uations of being asked to act dishonestly. Mode of delivery: Face-to-face –teaching, case presentations and discussions. Learning activities and teaching methods: 36 h of lectures, 4 h of class discussions/student, case works 50 h, self-study 70 h. Contents: Lectures, case discussions and presentations, and videos simulating governance-related decisions. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Recommended optional programme components: Not applicable. Assessment methods and criteria: Exam and case works. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Required reading: Kenneth Kim, John Nofsinger and Derek Mohr (2010), ’Corporate Governance’, 3rd Edition, Pearson Prentice Hall; lecture notes; research articles; and cases. Responsible person: Professor JuhaPekka Kallunki. Language of instruction: English. Work placement: Not applicable. Other information: Not applicable. 721132A Auditing (Tilintarkastus) ECTS credits: 6 ECTS credits Language of instruction: Finnish. Timing: Period A-B. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st fall semester. Learning outcomes: After passing the course the student can identify the basic concepts of auditing and internal auditing. The student will also be able to review


Opinto-opas 2015 - 2017

financial reporting information for the purpose of performing the audit process. Contents: The course comprises principles of auditing, controlling the bookkeeping, controlling the financial statements and principles of internal auditing. In addition, the course includes getting acquainted with current trends in auditing. Mode of delivery: face to face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 16 hours of exercises and independent reading of the textbooks (120 hours). Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli. 2010; KHTyhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2010; KHT-yhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2010; Raappana: Tilintarkastus. Lecture notes; Other material announced during the lectures. Assessment methods: Lectures and literature examination. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Tapio Raappana. Work placement: Not applicable. Other information: Number of students is limited. Moduuli 2 721193S Advanced Auditing ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English.

101

Timing: Period C. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st spring semester. Learning outcomes: After passing the course, the student is able to apply key theories underlying the audit process and research. Thus, the student is able to justify decisions made in audit work and research projects. For example, the student is able to assess audit risk and take it into account when planning audit tasks or when pricing audit services. Contents: Reasons why auditing exists. Concept of audit quality – quality surrogates. Audit sampling theories and applications. Professional responsibilities and ethics. Audit pricing. Mode of delivery: Face-to-face – teaching in form of lectures, seminars and student’s presentations. Learning activities and teaching methods: Lectures and seminars 36 h, term paper 40 h, self-study 84 h. These include class discussions with a visiting executive and students’ presentations. The term paper is completed as a group work and presented and discussed in the class. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the understanding of financial reporting and basics of auditing. Therefore, the recommended prerequisite is the completion of the following courses prior enrolling for the course unit: 721137S International Financial Reporting and 721132S Auditing. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2010 or newer. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


102

Reading package provided by the lecturer. Assessment methods and criteria: The assessment criteria of the course unit are based on the learning outcomes of the course unit. Assessment covers the exam, the term paper (a group work) including the term paper presentations and discussions, preparation of in class discussions and presentations (group work). Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Petri Sahlström. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721190S Advanced Firm Valuation ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period D. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st Spring semester. Learning outcomes: After passing the course students can use different firm valuation methods, can identify advantages and disadvantages of these methods, and can assess their usability in different valuation situations. Student can also analyze the determinants of the value creation of the firm, and can complete advanced analyses of profitability, financial leverage and growth of the firm. Contents: Lectures, exercises, and case discussions and presentations Mode of delivery: Face-to-face teaching, case presentations and discussions. Learning activities and teaching methods: 32 h of lectures, 8 h of exercises and class discussions/student, case KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

works 50 h , self-study 70 h. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the completion of the following courses prior to enrolling for the course unit: 721137S International Financial Reporting. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Penman, S. A. (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill; research articles; and cases. Assessment methods and criteria: Exam and case works. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Responsible person: Professor JuhaPekka Kallunki. Language of instruction: English. Work placement: Not applicable. Other information: Not applicable. 721189S Advanced Financial Analysis ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period D. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st spring semester. Learning outcomes: After passing the course, the student is able to use the analysis tools frequently applied in financial accounting. Thus, the student is able to assess and produce information needed in decision-making related to financial information. Moreover, the student is able to make their own research in the area of financial analysis literature. Contents: Distributional properties of financial ratios, predictability of the ac-


Opinto-opas 2015 - 2017

crual- and cash flow-based financial statement items, and economic interpretation of financial ratios. Mode of delivery: Face-to-face –teaching in form of lectures, seminars and student’s presentations. Learning activities and teaching methods: Lectures and seminars 24 h, term paper 40 h, self-study 96 h. The term paper is completed as a group work and presented and discussed in the class. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: The required prerequisite is the understanding of financial reporting and financial analysis. Therefore, the recommended prerequisite is the completion of the following course prior enrolling for the course unit: 721137S International Financial Reporting. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Reading package. Assessment methods and criteria: The assessment criteria of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Assessment covers exam and term paper (a group work) including the term paper presentations and discussions. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Petri Sahlström. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited.

103

721134A Cost Management Systems ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period C. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st spring semester. Learning outcomes: After this course the student is able to identify and make use of various systems intended for reducing and controlling costs. S/he will also be able to recognize the types of calculations used in various decision making situations, and to perform those calculations. Contents: Using cost information in decision making, cost allocations, ABC/M systems, cost management, target costing. Mode of delivery: Face-to-face –teaching. Learning activities and teaching methods: 14h of lectures + 16h exercises and 130h of self-study. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Recommended optional programme components: None. Required reading: Kaplan, R. and Atkinson, A. Advanced Management Accounting: Pearson New International Edition. 3rd Edition 2013, Chapters 1-6 & 11-12. Drury, C.: Management and cost accounting, 8th or newer ed. Cengage Learning EMEA, Chapters 21-22 and other specified parts. Assessment methods and criteria: Literature examination and exercises. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Responsible person: Professor Janne Järvinen. Work placement: Not applicable. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


104

Additional information: The number of students is limited. 721194S Advanced Cost Accounting ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period D. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st spring semester. Learning outcomes: After this course the student can construct cost accounting systems and critically evaluate the choices made in their design. S/he will be able to distinguish the systems that are most likely to be suitable for particular types of organizations. The student will also be able to use spreadsheet tools in performing complex cost accounting and budgeting calculations. Contents: Cost allocation theory and practise, variable vs. absorption cost systems, activity-based costing, TDABC systems. Mode of delivery: Face-to-face –teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures 12 h, computer lab exercises 24 h, teamwork and self-study 120 h and exam 4 h. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721134S Cost Management Systems Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Zimmerman, J.L. Accounting for Decision Making and Control, 8th ed. McGraw-Hill, Prentice-Hall, 2013. Assessment methods and criteria: Literature examination, exercises and term paper. Grading: The course utilizes a numerical KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Responsible person: Hannele Kantola Work placement: Not applicable. Additional information: The number of students is limited. 721559S Venture Growth Strategies ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period D. It is recommended to complete the course at the 1st spring semester of the Master’s program. Learning outcomes: After the course the student is able to tackle business development challenges both within existing companies and new firms. The student can exploit a series of frameworks and tools for (1) building market understanding and a match between the developed offering and market needs, and (2) organizing the needed resources and competencies for scaling the business at international markets. Contents: The course focuses on building and managing new high-growth ventures by applying the most recent advancements in the field. Practically orientated concepts like lean startup, customer development, design thinking and business model innovation are covered together with different forms of entrepreneurial finance such as angel investing and venture capital. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 contact hours with reflection (72 h), reading the course literature (50 h), writing the report (38 h). The responsible person will provide further de-


Opinto-opas 2015 - 2017

tails in the first session. Target group: Students of the Master’s program in International Business Management Prerequisites and co-requisites: Basic and intermediate studies in international business management Recommended optional programme components: No Required readings: Article collection and online material. Assessment methods and criteria: Assessment will be based on individual written report and lecture activity. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Sakari Sipola Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721135S Accounting Information Technology ECTS credits: 6 ECTS credits Language of instruction: English Timing: Period C. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 1st spring semester. Learning outcomes: After this course the student can evaluate how the management control of organizations rests upon its technological infrastructure, particularly ERP systems. The student will also be able to evaluate the requirements that such developments impose on management accountants and the management accounting function. In addition, s/he will be able to analyze the key research issues related to this topic. Contents: Theoretical and practical is-

105

sues on management accounting and reporting systems function in a modern ICT environment. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 24 hours of lectures including visitors, 136 hours of self-study including preparation to case presentation. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Collection of articles. Assessment methods and criteria: Literature examination, case presentations. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor in management accounting. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. Moduuli 3 721191S Financial Accounting Theory ECTS credits: 6 ECTS credits Language of instruction: English. Timing: Period A. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 2nd fall semester. Learning outcomes: After the course the student is familiar with the main research areas in financial accounting and reporting. The student will acquire basic knowledge for understanding and solving specific research problems in financial KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


106

accounting. The student will also have better tools to choose the topic of their Master´s thesis. After attending and passing the course, the student can use SAS program in adjusting research data and completing empirical analysis. Contents: Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value relevance of different type accounting information. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 20 h of lectures and 16 hours of exercises, 124 h of self-study including preparing the term paper. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721137S International Financial Reporting. Recommended optional program components: Not applicable. Required reading: Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes. Assessment methods and criteria: Literature examination and term paper. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Markku Vieru. Work placement: Not applicable. Additional information: The number of students is limited. 721197S Advanced International Accounting Scope: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Timing: Period B. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 2nd fall semester. Learning outcomes: After passing the course, the student is able to interpret and apply more challenging issues of International Financial Reporting Standards (IFRS) and U.S. GAAP such as lease accounting, impairment of assets, measurement of financial instruments, financial reporting for owners’ equity, intercorporate equity investments. In addition, the student is able to take a critical view on the IFRS and U.S. GAAP Conceptual Framework and standard setting process. Contents: After passing the course, the student is able to interpret and apply more challenging issues of International Financial Reporting Standards (IFRS) and U.S. GAAP such as lease accounting, impairment of assets, measurement of financial instruments, financial reporting for owners’ equity, intercorporate equity investments. In addition, the student is able to take a critical view on the IFRS and U.S. GAAP Conceptual Framework and standard setting process. Mode of delivery: Face-to-face teaching and independent work. Learning activities and teaching methods: Lectures (20 hours), exercises (10 hours), term paper (32 hours), selfstudy (98 hours). Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: 721137S International Financial Reporting. Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Revsine, Collins, Johnson & Mittelstaedt: Financial Reporting and Analysis, 5th ed. (2011).


Opinto-opas 2015 - 2017

McGraw-Hill/Irwin. Selected chapters. MacKenzie,Coetsee, Njikizana, Chamboko, Colyvas & Hanekom: Wiley IFRS 2014: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards (11th Edition). Selected chapters. Assessment methods and criteria: Exam (80%), term paper (20%). Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: TBA. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721192S Approaches in Management Accounting Research ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period B. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 2nd fall semester. Learning outcomes: Upon completion of this course the student will distinguish between the major paradigms and research traditions in management accounting, as well as their philosophical foundations. S/he will recognize different types of research processes and scientific journals in management accounting, and, ultimately, will be able to use this information in his/ her own Master’s thesis work. Contents: Research traditions, field and case studies, contingency theory, management accounting journals. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 12 h of lectures and 12 h of article seminars, 136 h of self-study.

107

Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Required reading: Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and a selection of articles. Assessment methods and criteria: Phase one: Lecture and literature examination. Phase two: Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar sessions. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Janne Järvinen Work placement: Not applicable. Additional information: The number of students is limited. 721195S Advanced Management Control ECTS credits: 6 ECTS credits. Language of instruction: English. Timing: Period A. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 2nd fall semester. Learning outcomes: Upon the completion of the course students can identify various theoretical perspectives on studying management control systems. Students are able to analyze management accounting and control research with the help of those perspectives, which assists them in their Master’s Thesis work. They are also able to combine the research KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


108

findings to their own experiences and real business life. Students can thus compare the functionality of different accounting control tools and assess the multifaceted influences management accounting and control tools may have on the organization and on people’s behaviour. Contents: The organizational and people side of accounting and control systems: how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance measures may be used to influence, motivate and control what people do in organizations. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures with small groupbased exercises 28 h, term paper 63 h, self-study 63 h. Target group: Major students. Prerequisites and co-requisites: Not applicable. Recommended optional programme components: Courses of Management Accounting specialisation Required reading: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice Hall, 3rd edition (2007); Kaplan, R., Atkinson, A: Advanced Management Accounting: Pearson New International Edition (as applicable), 3rd Edition (2013) A Collection of Articles. Assessment methods and criteria: Students complete a lecture and literature examination and write a term paper independently or in a group. Both comprise 50% of the final grade. Assessment is based on the learning outcomes of the course unit and the more detailed assessment criteria will be available in the course material. The students may KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

also choose to compensate a part of the exam by participating actively in the lectures. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Lecturer Sinikka Moilanen. Work placement: Not applicable. Other information: The number of students is limited. 721136S Group Accounting and Business Combinations (Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt) ECTS credits: 6 ECTS credits Language of instruction: Finnish. Timing: Period A. It is recommended to complete the course during the Master’s programme’s 2nd fall semester. Learning outcomes: After the completion of the course the student will have the ability to interpret the basics and the systematic of group accounting and business combinations. The student will have the skills to prepare and interpret the consolidated financial statements. Contents: The course deepens the student’s abilities of planning the financial statement. The basic elements of preparing the consolidated financial statements will be examined. In addition, the issues of business combinations and taxation will be discussed. Mode of delivery: Face to face teaching Learning activities and teaching methods: 30 hours of lectures, 12 hours of exercises and 118 hours of independent reading of the textbooks. Target group: Major students.


Opinto-opas 2015 - 2017

Prerequisites and co-requisites: Financial Statement and Tax Planning. (Tilinpäätös ja verosuunnittelu). Recommended optional programme components: Not applicable. Required reading: Ahti, Tikkanen & Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat 2001; Raappana: Konsernitilinpäätös. Lecture notes; other material announced during the lectures. Assessment methods and criteria: Lectures and literature examination. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail.

109

Person responsible: Tapio Raappana. Work placement: Not applicable. Other information: Number of students is limited. Moduuli 4 721130S Master’s thesis in Accounting ECTS credits: 30 credits/ 800 hours See section “Kaikille yhteiset opinnot” (Joint courses for all programmes) for course description.

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


110

6.5 MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Markkinoinnin maisteriohjelman painopisteenä ovat yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Markkinointi tieteenä tutkii markkinoiden toimintaa, kuten tuotteiden vaihdantaa, asiakas- ja partnerisuhteita ja markkinoiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Markkinoinnin opinnoissa voit kehittää asiantuntemustasi markkinoinnin peruskysymyksissä, kuten kampanjasuunnittelussa tai brändäyksessä, mutta myös perehtyä yritysten osto- ja logistisiin toimintoihin ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen osana muuttuvaa globaalia markkinaa. Markkinointikäytännön strategisen luonteen vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös organisaatioiden yleisjohdon tehtäviin. Ohjelman ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden johtamisen osaajia moderneilla markkinoilla. Markkinointiympäristön muutokset kuten globalisaatio, digitaalitalous, palvelullistuminen ja lisäarvoa tuottavat verkostot yhdistettynä yritysten liiketoimintasuhteisiin ja verkostoihin ovat yksikömme tutkimuksen ja opetuksen aiheina. Opetus markkinoinnin maisteriohjelmassa pohjautuu korkeatasoiseen tutkimukseen sekä yhteistyöhön paikallisen yrityselämän ja organisaatioiden kanssa. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimustiedon soveltamiseen organisaatioiden markkinointikäytännössä. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Osaamistavoitteet Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • tuottaa uutta markkinoinnin alan tietoa liike-elämän tarpeisiin, • johtaa markkinoinnin toimintoja työskentelyorganisaatiossaan, • analysoida liikkeenjohdollisia ilmiöitä ja käytänteitä käyttäen markkinoinnin käsitteitä laaja-alaisesti, • asettaa itselleen tavoitteita ja osaa työskennellä itseohjautuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi, • viestiä selkeästi, kriittisesti ja analyyttisesti käyttäen tutkimuksellista ajattelutapaa. • Hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen Markkinoinnin koulutusohjelman oppiainevastaava: KTT Jari Juga, ja koordinaattori: Ilkka Ojansivu. 6.5.1 KTM-tutkinnon kokonais rakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto) Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa a) Pääaineen opinnot, 120 op Tutkintoon suoritetaan markkinoinnin maisteriohjelman opinnot 120 op. b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.


Opinto-opas 2015 - 2017

6.5.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Täydentävät opinnot (vaadittava kielitaito): Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

111

6.5.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne Module 1: Discovering Marketing Fundamentals 30 op 721433S Consumer Behavior 6 721434S Selling and Sales Management 6 721432S Managing Customer Relationships 6 721414S Purchasing and Supplier Relationships 6 721472S Digital Marketing 6 Module 2: Enriching Marketing Skills 30 op 721462S Business Networks 6 721436S Brand Management 6 721460S Marketing Theory 6 721435S Market Analysis and Business Intelligence 6 Elective advanced course from International Business Management 6 Module 3: Advancing Marketing Knowledge 30 op 721064S Methods in Business Research 6 721471S Service Marketing and Management 6 721675S Supply Chain Management 6 *721463S Sustainable Marketing Management 6 721070S Globally Responsible Business 6 * Voidaan korvata opintojaksolla 721065S Internship. Module 4: Creating Marketing Contribution 30 op 721430S Master’s Thesis in Marketing 30 Tutkinto yhteensä 120 op KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


112

Opinto-opas 2015 - 2017

Opintojaksoja voidaan tarvittaessa korvata muualla/vaihdossa suoritetuilla samantasoisilla oman oppiaineen opinnoilla pois lukien 721460S Marketing Theory, 721462S Business Networks, 721432S Managing Customer Relationships, 721070S Globally Responsible Business. ja 721064S Methods in Business Research tai 721435S Market Analysis and Business Intelligence. 6.5.4

Markkinoinnin opinnot

Module 1: Discovering Marketing Fundamentals 721433S Consumer Behavior ECTS credits: 6 ECTS credits/ 160 hours of work. Language of instruction: English Timing: Period A. It is recommended to complete the course at the 1st fall semester. Learning outcomes: Upon completion of the course students are able to analytically compare and assess central theories and research on consumer decision making, behavior and consumption. Students are able to identify internal and external aspects that influence consumer behavior, as well as critically evaluate their implications for marketing strategy. Having completed the course students are able to design, execute and evaluate a (small scale) consumer behavior research. Contents: The course concentrates on providing an advanced understanding of consumer behavior. The central topics are: 1) consumers as individuals (including, e.g. various psychological theories and decision making), 2) social and cultural inKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

fluences on purchasing and consumption behavior (including, e.g. culture, reference groups, and brand communities) and 3) central research methods in consumer behavior. During the course, students get familiar with scientific publications on consumer behavior and conduct a small scale consumer behavior research. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures, including guided discussions, exercises and group presentations (36 h), individual assignment (50 h) and group work (74h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisities and co-requisities: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Learning material AND Solomon, M.R. 2015 (11th edition). Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Assessment methods and criteria: Group work 40 % and individual assignment 60 % of the final grade. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for fail. Person responsible: Dr. Mari Juntunen Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721434S Selling and Sales Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work


Opinto-opas 2015 - 2017

Language of instruction: English. Timing: Period A. It is recommended to complete the course at the 1st autumn semester. Learning outcomes: Upon completion this course, students are able to raise the appreciation of topic of sales as a profession and academic field. Students are able to formulate a coherent view on central concepts of sales management/ leadership and personal selling. Students are able to prepare to recruit, motivate, evaluate and supervise the sales force. In addition, students are able to plan sales, explain the dynamics of actual sales work and analytically evaluate and solve salesrelated issues. Students are also able to design, execute and evaluate a small scale research on selling and/or sales management/leadership. Contents: Managing and leading sales force, planning for sales, selling in different contexts (e.g. B2B, B2C), types of selling, selling process, pricing in selling, the role of technology in sales, and central research methods in selling and sales management. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures and guided exercises (36 h), group assignment (50 h), reading the course material and literature and conducting an individual assignment (74 h) Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.

113

Required reading: Article collection AND Hair et al. (2010) Sales Management. Building Customer Relationships and Partnerships AND Jobber & Lancaster (2015, 10th edition) Selling and Sales Management. Selected sections of the books to be announced at the beginning of the course. Assesment methods and criteria: Group assignment 30% and individual assignment 70 % of the final grade. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Mari Juntunen Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721432S Managing Customer Relationships ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period B Learning outcomes: Upon completion of the course, students are able to identify networks as a context of managing customer relationships and they can explain how relationships develop and how value is created together with customers. The student is able to define and assess different theoretical approaches to customer relationship management, e.g. relationship portfolios, key account management and customer knowledge management. In addition, the student is able to explain and identify the role of internal integration and knowledge sharing in managing customer relationships, global aspects of KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


114

customer relationship management and how CRM is used as software in business practice. Having completed the course, the student is able to analyze customer relationships from different viewpoints and create strategies to solve different types of business situations. Contents: Lectures and related material include the following themes: 1) Networks as a context in managing customer relationships, 2) Customer portfolios and key account management, 3) Value creation in customer relationships, 4) Customer knowledge management, 5) The role of internal integration and knowledge sharing in managing customers (i.e. organizing between sales, marketing, customer service and R&D), 6) Global aspects of customer relationship management, 7) CRM as software, 8) Development of business relationships. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 36 h, including group work (mini cases) 12 h, and self-study 124 h (including an article analysis, learning diary and independent reading of the article collection and related material for the exam). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Article collection and lecture material Assessment methods and criteria: Final exam and obligatory exercises (at least one case exercise, article analysis KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

and learning diary). The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Hanna Komulainen Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721414S Purchasing and Supplier Relationships ECT credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period B Learning outcomes: After passing the course, students are able to describe the strategic importance of purchasing as a function in companies and can analyze business relationships from the buyer’s point of view. They are able to find relevant information to work in assignments involving co-operation with suppliers as they know the main purchasing tasks and responsibilities. Contents: The course introduces students with the importance of industrial purchasing in current business contexts. Different types of contexts where industrial purchasing takes place are considered, e.g. outsourcing in technology industries, global purchasing, buying business services and public procurement. Topics also include purchasing processes, supplier relationships, understanding supply markets, supplier evaluations and interrelatedness of industrial marketing and purchasing.


Opinto-opas 2015 - 2017

Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 h lectures, case exercises (40 h), and independent reading of the textbook and other material named by the Lecturer and exam (84 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Gadde, L-E, Håkansson, H. & G. Persson (2010) Supply Network Strategies, 2nd ed., AND other material appointed by the responsible teacher. Assessment methods and criteria: Case exercise (60%) and exam (40%). Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1–5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Prof. Pauliina Ulkuniemi Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721472S Digital Marketing ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work Language of instruction: English. Timing: Period B Learning outcomes: Upon completion of the course, students have deepened their theoretical understanding of digital marketing and how in different organizational contexts digital marketing is managed. In addition, students are able to

115

provide some elementary measures for digital marketing in order manage its effectiveness and efficiency. Subsequently, students can critically apply different theories and concepts of digital marketing to different business environments. They are able to analyze the underlying logic of different types of digital marketing tools, campaigns and concepts and manage them accordingly. After completing this course, students are capable to evaluate and argue the relevance and usefulness of such theories in their Master´s Thesis when needed. Contents: Lectures and related material include the following themes: 1) basic concepts of digital marketing are introduced and different schools of thought are presented, 2) different tools of digital marketing are introduced e.g. SEO, SEA, newsletters, webpages, blogs, podcasts, Social networking services such as Facebook, LinkedIn, Renren, Vkontakte, Pinterest other current social media services, virtual worlds and other digital marketing tools such as smashups and location based digital services, 3) digital marketing campaigns and cases are covered and finally 4) measurement and management of digital marketing is discussed. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures. In addition, independent reading of the articles and other related material for the exam 124 h. Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require adKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


116

ditional studies carried out at the same time. Required reading: Article collection AND other material appointed by the Professor as well as possible compendium. The final exam includes all the material given for the student. Assessment methods and criteria: Assessment method is exam. The assessment is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Prof. Jari Salo Work placement: No Other information: The number of students is limited. Module 2: Enriching Marketing Skills 721462S Business Networks ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period C Learning outcomes: Upon completion of the course, students have deepened their theoretical understanding of business networks. They are able to explain, why the different kinds of networks are important in global business life and how they are able to coordinate them considering strategic goals of the company. They can critically apply different network discourse conceptions to their global business environment. They are able to analyze the underlying logic of different types of strategic nets, learning, and knowledge transfer within the global network KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

likewise sources of conflict and conflict resolution strategies. After passing this course, students are capable to evaluate and argue the relevance and usefulness of such theories in their Master´s Thesis when needed. Contents: Lectures and related material include the following themes: 1) Principles of network thinking and basic concepts; 2) Networks and strategic thinking; 3) Different kind of strategic nets, their management mechanisms and capabilities needed (from subcontractor networks to development and innovation networks); 4) Learning and knowledge in the network context and 5) Sources of conflict in networks and conflict resolution. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Students need to attend the pre-exam (40 h) to enter the course. 36 hours lectures and related article analysis and mini cases, group work and related presentation (30 h), independent reading of the textbooks and related material for the exam (54 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: A pre-exam needs to be passed (book Hükansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995). Detailed information on the preexam will be provided on Noppa. Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: The pre-exam: Developing Relationships in Business Net-


Opinto-opas 2015 - 2017

works (1995) Håkansson, H. & Snehota, I (eds.) (sections given by the lecturer before the course). The final exam: Lecture material AND Parolini, C. (1999) The Value Net – A Tool for Competitive Advantage. Assessment methods and criteria: Assessment will be at three stages. Preexamination will determine 20% of the grade. The group work conducted during the course will determine 30% and the final exam 50%. The assessment is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Satu Nätti Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721436S Brand Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period C. It is recommended to complete the course at the 1st Spring semester. Learning outcomes: Upon completion of this intensive course the student is able to systematically analyze and develop brands and brand communication and compare different brand strategies. The student is able to assess the brand value from the perspectives of the firm, customers, and different stakeholders. The student is able to discuss with arguments the brand phenomenon and related concepts (image, identity, reputation). In addition, the students are able to ana-

117

lyze different phases and factors of the branding process and to formulate different research possibilities within the brand phenomenon. Accordingly the students are able to make brand related decisions and apply brand perspective as a strategic asset of businesses. Contents: The brand phenomenon wide ragingly and from contemporary perspectives. The lectures include the following themes: the origin of brand phenomenon and the development of brand research, branding strategies, brand communication, brand value and brand equity, network perspective in branding, rebranding and brand as judicial issue. In addition, different branding contexts are examined, e.g. SME branding, services branding, place branding and digital branding. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Preparation for and passing a pre-exam based on three articles (will be announced in Nov at Noppa) (40 h), introductory and visiting lectures (16 h), reading the assingned articles and group work (40 h), group presentation and guided discussions, attending and evaluating the group presentations (24 h), learning diary (40 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Articles determined for the pre-exam (arranged as home-exam) AND an article collection announced KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


118

at the beginning of the course. Assessment methods and criteria: Assessment will be at three stages: preexamination (20 %), group work and its presentation during the course (40 % ) and a learning diary (40 %). The assessment is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Saila Saraniemi Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721460S Marketing Theory ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English. Timing: Period D. It is recommended to complete the course at the 1st spring semester, before the Master’s Thesis seminar. Learning outcomes: Upon completion of the course, students can compare different schools of marketing thought, classify studies into the schools, and explain the consequences of such fragmentation to marketing scholars. Students can choose a theoretical starting point and argue for the choices in their research. Contents: During the course e.g. the following issues will be dealt with: ways of classifying schools of marketing thought, a closer look at one classification, implications of the variety schools of thought, a closer look at origins of a few schools, how to make a theoretical contribution and to assess the research outlets and aims. Mode of delivery: Face-to-face teachKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

ing, part of the teamwork can include elearning. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures & teamwork (30 h), home exam & independent reading of the textbooks (94 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Students need to have completed the autumn module ‘Discovering Marketing Fundamentals’ to complete the course. Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Baker M.J. & Saren, M. (2010) Marketing Theory (or newer) AND The SAGE Handbook of Marketing Theory, Ed. by Maclaran, P., Stern, B., Saren, M. & Tadajewski, M. (2009 or newer). See further instructions from detailed course description on Noppa. Assessment methods and criteria: Home exam in pairs (50 %), self-assessment (25 %), teamwork (25 %). See further instructions from detailed course description on Noppa. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Mari Juntunen Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721435S Market Analysis and Business Intelligence ECTS credits: 6 ECTS credits / 160 hours of work


Opinto-opas 2015 - 2017

Language of instruction: English Timing: Period D Learning outcomes: Upon completion of the course, students can analyze marketing and business environments, and collect and utilize especially quantitative data to help management and develop decision making. In addition, they are able to create reports to communicate with management, customers and other stakeholders regarding the analyzed data. They are also able to evaluate the usability, validity, reliability and generalizability of the data and reports. After completing this course, students can use the basic market analysis tools in data gathering and analysis. Contents: Lectures and related material include the following themes: 1) Background for market analysis and business intelligence, 2) Tools of analyses are introduced (e.g. Excel, SPSS, Webropol) and finally, 3) Issues related to reporting market analysis and business intelligence. Mode of delivery: Face to face teaching. Learning activities and teaching methods There will be 36 hours lectures and computer exercises. In addition, writing of learning diaries 72 hours and independent reading of the articles and other related material with the group work of 52 hours. Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Course book will be announced later in Noppa. Article collec-

119

tion, and other material as well as possible compendium can be downloaded from Optima. Assessment methods and criteria: Group exercise with groups’ internal evaluation concerning each members’ contribution to coursework. The assessment is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Jouni Juntunen Work placement: No Other information: Module 3: Advancing Marketing Knowledge 721064S Methods in Business Research ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period A. It is recommended to complete the course at the 2nd autumn semester of the Master’s program. Learning outcomes: Upon completion of the course, students are able to plan and conduct independent scientific research for solving marketing, organizational and business problems. They have knowledge to apply methodological concepts and appropriate qualitative research methods to produce new knowledge. They can explain research phenomenon in marketing, organizational and business context critically. The course mostly leans on the qualitative research. However, the students will be aware and be able to assess KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


120

both qualitative and quantitative methods as well as ethical aspects in undertaking and writing up marketing, organizational and business research. Contents: Face-to-face teaching and group work will include the following themes: 1) Research and writing as a process, 2) Ethics in marketing, organizational and business research, 3) Research approaches, 4) Research planning and research design, 5) Literature review, 6) Modes of data generation, 7) Data analysis techniques and tools, 8) Conclusion drawing, 9) Research evaluation. Learning activities and teaching methods: Preparation for the pre-assignment (30 h), 36 h lectures and group exercises, group work (40 h), self-study (54 h) including preparing for lectures and group exercises. Target group: Students of the Master’s program in Marketing and International Business Management Prerequisites and co-requisites: The pre-assignment is passed on the course book Wilson, J.: Essentials of Business Research, Sage Publications 2010. Detailed information on the pre-assignment will be given on the Noppa Study Portal in two weeks’ time before the course’s first meeting. Basic and intermediate studies in Marketing or in International Business Management should have been completed. Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: The course book, article collection and other material appointed by the lecturer in the course of the execution. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

Assessment methods and criteria: Group work and group exercises. The assessment of the course is based on the learning outcomes of the course. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. The evaluation criteria of the grades have their base on the SOLO taxonomy. Person responsible: Juha Tuunainen Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721471S Service Marketing and Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period A. It is recommended to complete the course at the 2nd autumn semester. Learning outcomes: Upon completion of this course, students are able to analyze distinctive and new perspectives of marketing and management needed in service economies. In addition, students are able to compare and assess different service marketing theories and to apply them in the development of business models and in strategic marketing. After passing the course, students can evaluate and argue for the relevance and usefulness of the theories in their Master’s Thesis. Contents: Themes covered; service logic for marketing and management; the Nordic School approach, ServiceDominant logic, service science and (eco) systems. These approaches offer an indepth outlook on service marketing and management including e.g. subthemes of


Opinto-opas 2015 - 2017

service design & innovation, and business models. The course applies both B2B and B2C perspectives through emphasizing interdisciplinary focus to current service marketing and management within business networks and ecosystems. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures, visitors’ company cases, and group presentations/commenting (40 h); group working (40 h); individual reading the material & writing article analysis and learning diary (80 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: Lusch, R. F. & Vargo, S. L. (2014) Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities AND Grönroos, C. (2007) Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition AND article collection (at Optima) AND all lecture material Assesment methods and criteria: The assessment of active participation and discussion during the course (including 75% required presence and group work with presentation/commenting) will determine 50% of the grade. The assessment of individual article analyses and learning diaries forms 50% of the grade. The assessment is based on the learning outcomes of the course unit. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail.

121

Person responsible: Dr. Saara Pekkarinen Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721675S Supply Chain Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period B Learning outcomes: The student can analyze and assess strategic logistics issues from an integrated supply chain standpoint. The student is able to critically evaluate and interpret supply chain phenomena using analytical models and concepts. Contents: Definition and underlying theoretical models of supply chain management, as well as contemporary phenomena and supply chain improvement initiatives. Logistics as a value driver in supply chains, collaborative practices (ECR, CPFR, SCOR) with special emphasis of supply chain dynamics and enabling supply chain technologies and standards. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures (36 h), independent study of textbook and course material (80 h), group assignments (44 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


122

Required reading: Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & Simchi-Levi E. (2008), Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, McGraw-Hill (selected parts) AND Harrison A. & v.Hoek R. (2011), Logistics Management and Strategy, Prentice-Hall (selected parts) AND lecture material. Assessment methods and criteria: Exam (1-5), group assignments (accept/ reject). Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Prof. Jari Juga Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721463S Sustainable Marketing Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English. Timing: Period B Learning outcomes: Upon successful completion of the course, students will be able to explain the relation between the marketing discipline and the sustainability concept, distinguish between the different aspects of sustainable marketing in a global business setting, apply relevant theories and models of sustainable marketing to a real-life company case, and critically assess sustainable marketing strategies and activities and their value to business firms. Contents: The course introduces the concept of sustainable marketing and connects it with the wider framework of the marketing discipline. Taking a global perspective, the course discusses the KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

core environmental, social, and economic aspects of sustainability and their implications on the firms’ partnerships and other relationships. The relevant theories and models of sustainable marketing will be explored, and sustainable marketing strategies and activities will be discussed in the context of a real-life company case. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: Lectures (36 h), group work (44 h), individual article analyses (40 h), self-study (40 h). Target group: Master’s level students in marketing. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time. Required reading: F-M Belz and K Peattie, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective AND articles assigned by the lecturer. See further instruction from detailed course description on Noppa. Assessment methods and criteria: Critical written coursework conducted in small groups, applying the theories in the analysis of a selected case-company and assignments on the lectures. See further instructions from detailed course description on the Noppa Study Portal. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Jouni Juntunen Work placement: No. Other information: The number of students is limited.


Opinto-opas 2015 - 2017

721070S Globally Responsible Business ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work See section “Joint courses for all programmes” for course description

123

Module 4: Creating Marketing Contribution 721430S Master’s Thesis, Marketing ECTS credits: 30 ECTS/ 800 hours of work See section “Yhteiset opinnot” (Joint courses for all programmes) for course description

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


124

6.6 RAHOITUKSEN KOULUTUSOHJELMA Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella. Osaamistavoitteet Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan (kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi) opiskelija • tunnistaa erot perinteisen rahoitusteoreettisen ajattelun ja ”uusien faktojen” välillä • osaa valita ja soveltaa rahoitusekonometrian keskeisiä menetelmiä • kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja kirjallisen tutkielman laatimiseen KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

osoittaen asiantuntemusta jollakin rahoituksen osa-alueella Rahoituksen koulutusohjelman oppiainevastaava: FT Jukka Perttunen, ja koordinaattori: Andrew Conlin. 6.6.1 KTM-tutkinnon kokonaisrakenne Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 120 op Tutkintoon suoritetaan rahoituksen maisteriohjelman opinnot 120 op. b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 6.6.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Vi-


Opinto-opas 2015 - 2017

125

rallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

721190S Advanced Firm Valuation *721065S Internship

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

Module III: Investments 30 op Five courses of the following: 721383S Asset Pricing 6 721952S Portfolio Management 6 721956S Alternative Investments 6 721954S Financial Econometrics 6 721962S International Finance 6 721959S Empirical Research in Finance II 6 *721065S Internship 6 *Opintojakson 721065S Internship voi sisällyttää kerran moduuliin II tai III.

Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

6.6.3 Rahoituksen pääaineen rakenne Module I: General studies 30 op 721957S Fundamentals of Finance 6 721958S Empirical Research in Finance I 6 721338S Mathematical Economics 6 721060S Principles of Econometrics 6 721070S Globally Responsible Business 6 Module II: Financial management 30 op Five courses of the following: 721963S Corporate Finance 6 721960S Financial Risk Management 6 721961S Entrepreneurial Finance 6 721128S Corporate Governance 6 721137S International Financial Reporting 6

6 6

Module IV: Master’s thesis 30 op 721950S Master’s Thesis in Finance 30 Tutkinto yhteensä

120 op.

Moduulin 2 ja 3 opintojaksoja voidaan tarvittaessa korvata muualla/vaihdossa suoritetuilla samantasoisilla oman oppiaineen opinnoilla. Huomautus: HEC Management Schoolin (Liège) kaksoistutkintoa suorittamaan hyväksytyillä KTM-tutkinnon rakenne voi poiketa edellä mainitusta. 6.6.4

Rahoituksen opinnot

Module I: General studies 721957S Fundamentals of Finance ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


126

Timing: A Learning outcomes: Upon completion of the course, the student understands the basic concepts of finance and is capable of applying them in financial problem solving. Contents: Interest rates and discounting, corporate cash flows, operating leverage, financial leverage, diversification, bond valuation, equity valuation, financial risk management and derivative securities, asset-liability management. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises, including two voluntary intermediate exams. Independent studying 124 hours. Target group: Major students in finance. Elective for major students in accounting. The course is also available for the students, who need to complete their 25/60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Lecture notes. Assessment methods and criteria: During the course, there are two voluntary intermediate exams, which replace the two weakest answers in the final exam, respectively. The final exam is mandatory and consists of five questions or problems. Grading: 1-5 Person responsible: Jukka Perttunen Work placements: No Other information: The number of students is limited. 721958S Empirical Research in Finance I ECTS credits: 6 credits / 160 hours of KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

work Language of instruction: English Timing: A-B Learning outcomes: Upon completion of the course, the student understands the nature of empirical research and is able to write a literature review of a specified topic in finance. The student knows current research topics in finance and the availability of empirical databases for financial research. The student is able to conduct basic empirical analyses of financial data using Excel and SAS. Contents: The nature of empirical research, writing of a literature review, writing of a research report, current research topics in finance, finance databases, Excel modeling, basics of SAS-programming. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 60 hours lectures and exercises. Independent studying 100 hours. Target group: Major students in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Materials provided by instructors. Assessment methods and criteria: The required minimum participation rate is 80% (48 hours). The student has to write a 1) literature review of an assigned research topic in finance, and complete a home exercise in both 2) Excel modeling and 3) SAS-programming. The three assignments are graded with the scale 1-5. The final grade of the course is the arithmetic mean of the three subgrades. Grading: 1-5 Person responsible: Jukka Perttunen Work placements: No


Opinto-opas 2015 - 2017

Other information: The number of students is limited. Module II: Financial management 721963S Corporate Finance ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: C Learning outcomes: Upon completion of the course, the student understands the key concepts of corporate finance theory. The student is able to analyze the capital structure and payout decisions, motivations behind mergers and acquisitions, and the effects of conflicts of interest between different corporate stakeholders on corporate decision making. Contents: Signaling theory, agency theory, optimal capital structure, dividend policy, mergers and acquisitions. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises, including article presentations. Independent studying 124 hours. Target group: Major students in finance. Elective for major students in accounting. The course is also available for the students, who need to complete their 25/60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Lecture notes; Copeland, Weston & Shastri: Financial Theory and Corporate Policy. Assessment methods and criteria: Final exam.

127

Grading: 1-5 Person responsible: Markku Vieru Work placements: No 721960S Financial Risk Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: D Learning outcomes: Upon completion of the course, the student knows how to use derivative securities in financial risk management. The student understands the pricing of derivatives and is able to use the main analytical and numerical techniques for that purpose. Contents: Forward contracts, forward rate agreements, interest rate swaps, futures contracts, options, derivatives pricing models, numerical pricing techniques. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises, including two voluntary intermediate exams. Independent studying 124 hours. Target group: Major students in finance. The course is also available for the students, who need to complete their 25/60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Lecture notes; Hull: Options, Futures, and other Derivatives. Assessment methods and criteria: During the course, there are two voluntary intermediate exams, which replace the two weakest answers in the final exam, respectively. The final exam is mandatory and consists of five questions or problems. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


128

Opinto-opas 2015 - 2017

Grading: 1-5 Person responsible: Jukka Perttunen Work placements: No Other information: The number of students is limited.

Work placements: No Other information: The number of students is limited.

721961S Entrepreneurial Finance ECTS credits: 6 Language of instruction: English Timing: B Learning outcomes: Upon completion of the course, the student will understand the issues faced when financing entrepreneurial ventures. The student will also understand the interaction between the strategy of a start-up venture and its financing. The course will focus on the decisions from the entrepreneur’s point of view, while also exposing students to the financier’s point of view. Contents: entrepreneur vs self-employed, the amount, timing, and source of funding, the structure of the funding, agency issues. Learning activities and teaching methods: 36 hours of lectures and 124 hours of independent studying. Target group: Major students in finance. The course is also available for the students, who need to complete their 60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Materials provided by instructors Assessment methods and criteria: Final exam and/or learning diary Grading: 1-5 Person responsible: Juha Joenväärä and Tuomas Takalo

721956S Alternative Investments ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: D Learning outcomes: Upon completion of the course, the student knows the recent stylized facts about the performance of altertenative asset classes. The student understands the risk and return charactetistics of alternative asset classes and and how to use alternative assets in portfolio management. Contents: Tradeable instruments, commodities, hedge funds, real estate. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises. Independent studying 124 hours. Target group: Major students in finance. The course is also available for the students, who need to complete their 60 ECTS credits minor in finance. Prerequisities and co-requisities: Recommended optional programme components: Required reading: Materials provided by instructors. Assesment methods and criteria: Exam. Grading: 1-5 Person responsible: Hannu Kahra Work placements: No Other information: The number of students is limited.

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Module III: Investments


Opinto-opas 2015 - 2017

721383S Asset Pricing ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: C Learning outcomes: Upon completion of the course, the student will be able to state the theoretical foundations for asset pricing models, derive the stochastic discount factor and asset pricing models, empirically test these models using various methods, describe and empirically show evidence of some stylized facts of stock returns, analyze mutual fund performance and performance persistence. Contents: Market completeness, law of one price and discount factors, CAPM and various factor models, cross-sectional regressions, joint tests of significance, Fama-MacBeth procedure, mutual funds’ alphas and persistence. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises. Independent studying 124 hours. Target group: Major students in finance. The course is also available for the students, who need to complete their 60 ECTS credits minor in finance. Prerequisities and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Lecture notes; Cochrane: Asset Pricing; other assigned literature. Assessment methods and criteria: Final exam. Grading: 1-5 Person responsible: Hannu Kahra Work placements: No Other information: The number of students is limited.

129

721959S Empirical Research in Finance II ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: C-D Learning outcomes: Upon completion of the course, the student is able to formulate an empirical research design for a specified research problem in finance. The student knows the essential methods of measurement in empirical finance research. The student is able to independently analyze empirical financial data using SAS and R. Contents: Empirical research design, building and analyzing empirical data matrices, reporting of estimation results, risk estimation, portfolio optimization, portfolio performance measurement, SASprogramming. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 60 hours lectures and exercises. Independent studying 100 hours. Target group: Major students in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Materials provided by instructors. Assessment methods and criteria: The required minimum participation rate is 80% (48 hours). The student has to conduct an empirical analysis and write a short research report of an assigned research topic in finance, and complete a home exercise in SAS-programming. The assignments are graded with the scale 1-5. The final grade of the course is the arithmetic mean of the three subgrades. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


130

Grading: 1-5 Person responsible: Jukka Perttunen Work placements: No Other information: The number of students is limited. 721954S Financial Econometrics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: C Learning outcomes: Upon completion of the course, the student knows how to estimate and evaluate univariate and multivariate models for asset returns and return volatilities, how to estimate and evaluate asset pricing models using the Generalized Method of Moments (GMM). The student learns that return predictability is the major stylized fact driving modern finance. Contents: ARIMA and VAR-models, unit roots and cointegration, univariate and multivariate GARCH, Generalized Method of Moments (GMM), estimation of the consumption based CAPM (CCAPM) using GMM, predictability of asset returns, volatilities and return covariances/correlations. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises. Independent studying and group work 124 hours. Target group: Major students in finance. Elective for major students in economics. The course is also available for the students, who need to complete their 60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

components: Required reading: Lecture notes and the material provided by instructor. Assessment methods and criteria: Final exam (70%) and exercises (30%). Grading: 1-5 Person responsible: Hannu Kahra Work placements: No Other information: The free R statistical program is used in the demonstrations and exercises. The number of students is limited. 721962S International Finance ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: A Learning outcomes: Upon completion of the course, the student knows how to price risk-free cash flows, determine exchange rates under interest parity conditions, apply standard term structure fitting models and estimate standard continuous time models for short term interest rate dynamics. The student understands how to evaluate bonds and foreign exchange rates in making decisions about trading and hedging strategies. Contents: Bond prices and foreign exchange rates, spot and forward rates, discount factors, arbitrage and trading, yield to maturity, curve fitting, term structure models, interest rate risk measures, hedging, models for instantaneous interest rates, interest rate parity conditions. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises. Independent studying and group


Opinto-opas 2015 - 2017

work 124 hours. Target group: Major students in finance. Elective for major students in economics. The course is also available for the students, who need to complete their 60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Lecture notes and the material provided by instructor. Assessment methods and criteria: Final exam (70%) and exercises (30%). Grading: 1-5 Person responsible: Hannu Kahra Work placements: No Other information: The free R statistical program and Excel are used in the demonstrations and exercises. The number of students is limited. 721952S Portfolio Management ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: A-B Learning outcomes: Upon completion of the course, the student is able to apply the basic quantitative methods of modern portfolio management in practice. The student is able to explain the main challenges in portfolio management, and to implement portfolio management strategies. Contents: Mean-variance optimization, expected utility maximization, estimation error, risk-based asset allocation, ETFs and futures instruments. Mode of delivery: Face-to-face teaching.

131

Learning activities and teaching methods: 36 hours lectures and exercises. Independent studying and group work 124 hours. Target group: Major students in finance. The course is also available for the students, who need to complete their 60 ECTS credits minor in finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Roncalli, Thierry, Introduction to Risk Parity and Budgeting, Chapman & Hall/CRC, 2014; Pfaff, Bernhard, Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R, Wiley 2013. Ilmanen: Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards, Wiley. Assessment methods and criteria: Assessment methods include a portfolio management project. Each student implements his/her personal portfolio management based on modern portfolio choice techniques. Grading: 1-5 Person responsible: Hannu Kahra Work placements: No Other information: The number of students is limited. Module IV: Master´s Thesis 72195S Master’s Thesis, Finance ECTS credits: 30 ECTS/800 hours of work See section “Yhteiset opinnot” (Joint courses for all programmes) for course description

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


132

6.7 TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA (ENT. KANSANTALOUS TIEDE) Taloustieteen maisteriohjelma antaa opiskelijalle vahvan taloustieteen teoriaja menetelmäosaamisen. Taloustieteen opinnoissa uutta ymmärrystä rakennetaan aiemmin opitun pohjalta. Opintoihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseitä. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on myös olennainen osa opintoja. Taloustieteen maisteriopinnot antavat yleisiä valmiuksia hyvin monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuaan pääaineena taloustiede opiskelija saa käyttää nimikettä ekonomisti. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutokset avaavat ekonomisteille koko ajan uusia tehtäviä, ja ekonomistin peruskoulutuksen sisällöllisessä päivityksessä seurataan aktiivisesti näitä toimintaympäristön muutoksia. Ammatillisen osaamisen ohella taloustieteen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön.

Opinto-opas 2015 - 2017

• •

tauksia omassa työssään osaa käyttää tarvittavia kvantitatiivisia menetelmiä itsenäisessä tutkimustyössä tunnistaa taloustieteen perinteiset ja uudet lähestymistavat sekä kykenee tulkitsemaan niiden empiirisiä sovelluksia osaa tulkita talouden toimintamekanismeja ja taloudellisten muuttujien syy- ja seuraussuhteita sekä vertailla taloustieteellisten mallien ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri tilanteisiin kykenee asiantuntemuksella kirjoittamaan ja keskustelemaan taloudellisista ilmiöistä taloustieteellistä ajattelua soveltaen kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja kirjallisen tutkielman laatimiseen osoittaen asiantuntemusta jollakin taloustieteen osa-alueella sekä esittelemään omaa tutkimusaihettaan yleisölle

Yleisen taloustieteen koulutusohjelman vastuuhenkilö: KTT Jaakko Simonen ja koordinaattori: Santtu Karhinen 6.7.1 KTM-tutkinnon kokonais rakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Osaamistavoitteet

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa

Taloustieteen pääaineessa maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija • osaa valita ja soveltaa taloustieteen teorioita • osaa käyttää ja arvioida uusimpia tieteellisiä tutkimuksia ja tieteen suun-

a) Pääaineen opinnot, 120 op Tutkintoon suoritetaan rahoituksen maisteriohjelman opinnot 120 op. b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


Opinto-opas 2015 - 2017

6.7.2 KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

133

6.7.3 Taloustieteen pääaineen rakenne Module 1: Economic Theory 30 721345S Intermediate Microeconomics 6 721346S Intermediate Macroeconomics 6 721320S Economic Theory I 6 721310S Economic Theory II 6 721342S Game Theory 6 Module 2: Fields 30 Five courses of the following: 721333S Industrial Organization 6 721334S Environmental Economics 6 721344S Urban and Regional Economics 6 721317S International Economics 6 721962S International Finance 6 721128S Corporate Governance 6 721065S Internship 6 Module 3: Methods and Applications 30 721338S Mathematical Economics 6 721006S Principles of Econometrics 6 721954S Financial Econometrics 6 721961S Entrepreneurial Finance 6 721070S Globally Responsible Business 6 Module 4: Master’s thesis 30 721330S Master’s Thesis in Economics 30 Tutkinto yhteensä

120

Opintojaksoja voidaan tarvittaessa korvata muualla/vaihdossa suoritetuilla samantasoisilla oman oppiaineen opinnoilla pois lukien 721345S Intermediate Microeconomics, 721346S Intermediate MacroeconoKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


134

Opinto-opas 2015 - 2017

mics, 721338S Mathematical Economics, 721060S, Principles of Econometrics, 721342S Economic Theory I, 721310S Economic Theory II ja 721070S Globally Responsible Business. 6.7.4

Taloustieteen opinnot

Module 1: Economic Theory 721345S Intermediate Microeconomics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 1A Learning outcomes: Upon complementing the course, the student will be able to explain the main features of consumer and firm behavior. The student recognizes different market environments and their effect on optimal decision making. In addition to this, the student will be able to use the concept of social welfare. Contents: The basic concepts of consumer and firm theory, market equilibrium, uncertainty and risk, intertemporal choice. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 lectures and 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 hours. Target group: The first year Master’s students Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern ApKTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

proach, 8th (or older) edition and other material delivered in class. Assessment methods and criteria: Written exam. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Rauli Svento, Doctoral student Enni Ruokamo Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721346S Intermediate Macroeconomics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 1B. Learning outcomes: After completing the course the student is familiar with aggregate economic phenomena and their thorough measurement. He/she is able to use simple macroeconomic models to understand economic issues such as growth and business cycles. The student is also able to analyze the effects of different economic policies with simple economic models. Contents: The course covers national income accounting, economic growth, business cycles, determinants of inflation and unemployment and basic concepts of open economy macroeconomics. Additional topics include the effects of monetary and fiscal policy. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 lectures and 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 hours.


Opinto-opas 2015 - 2017

Target group: First year Master’s students. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Williamson, Stephen D.D.: Macroeconomics, 4th ed., Pearson/ Prentice Hall 2011 Assessment methods and criteria: Written exam. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Mikko Puhakka, Doctoral student Matti Koivuranta. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721320S Economic Theory I ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 1C Learning outcomes: The student should learn rigorously the basic concepts and analytical tools of modern microeconomic theory. He/she should be able to apply those tools in the thesis work. Upon completing the required coursework the student is able to formulate and solve objective based optimization problems of households and firms. The student masters and knows how to interpret the general equilibrium results. The student is able to judge and interpret the role of uncertainty in decision making. He/she knows the basic theorems of welfare economics. The student is able to formulate and interpret the basic models of strategic behavior.

135

Contents: Constrained optimization problems of economic agents, market analysis, general equilibrium analysis, welfare economics, decision making under uncertainty, information economics. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours of lectures, 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 hours. Target group: The first year Master’s students Prerequisites and co-requisites: Intermediate micro and macroeconomics, mathematical economics. Recommended optional programme components: Required reading: Cowell, F. (2006): Microeconomics. Principles and Analysis; Gravelle, H. & Rees, R. (2004): Microeconomics, and required readings from a list of readings for the course. Active following of current topics e.g. from the Economist or Financial Times. Assessment methods and criteria: Written exam and a short term paper Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Rauli Svento Work placement: Other information: The number of students is limited. 721310S Economic Theory II ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 2B. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


136

Learning outcomes: Student is able to apply dynamic models in the analysis of aggregate economy. He/she can also use these models in empirical analyses, and is well prepared to write a Master’s thesis. Contents: Two-period models, introduction to dynamic programming, theory of economic growth, new keynesian macro, fiscal policy, search theory. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 lectures and 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 hours. Target group: The second year Master’s students. Prerequisites and co-requisites: Intermediate micro and macroeconomics, mathematical economics, and preferably Economic Theory I. Recommended optional programme components: Active following of current topics e.g. from the Economist or Financial Times. Required reading: P. Minford and D. Peel, Advanced Macroeconomics. Edvard Elgar 2002. M. Puhakka, “Lecture Notes on Two-Period Models in Macroeconomics” (2005), and required readings from a list of readings for the course. Assessment methods and criteria: Written exam and a short term paper. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Mikko Puhakka Work placement: Other information: The number of students is limited. KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

721342S Game Theory ECTS credits: 6 credits /160y hours of work Language of instruction: English Timing: Period 1D. Learning outcomes: Upon successful completion of this course, the student will be able to define the basics of a game theory and apply them to a wide range of real world issues. Contents: Forms of strategic games, dominating strategies, Nash equilibrium, mixed strategies, the extensive form of a game, sub-game perfect games, sequential games and limited information games. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours of lectures, 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 hours. Target group: First year Master’s students. Prerequisites and co-requisites: Economic Theory I Recommended optional programme components: Required reading: Assessment methods and criteria: Written exam. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Dr. Marja-Liisa Halko Work placement: Other information: The number of students is limited. Module 2: Fields 721333S Industrial Organization ECTS credits: 6 credits/160 hours of work


Opinto-opas 2015 - 2017

Language of instruction: English Timing: 2A Learning outcomes: Upon successful completion of this course, student is be able to analyze and evaluate models of competitive, oligopolistic, and monopoly markets and understand how price and non-price competition among firms affect economic welfare. He/she should be able to understand the market conditions where regulation is needed and analyze different form of regulation methods. He/ she should be also able to use game theory in analyzing firms’ strategic decisions and be able to intelligently speculate the motives of real world pricing and other decisions of the firms. Student understands the effect of asymmetric information on the optimal agreements. Contents: Functioning of imperfect competition, monopoly, cartel, price discrimination, non-linear pricing, product differentiation, principles of game theory, strategic behavior, role of market entrance , innovations and research and development, optimal agreements in situations of asymmetric information. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 12 hours for home assignments (including problem sets and essay), exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 120 hours. Target group: Second year Master’s students Prerequisites and co-requisites: Intermediated Microeconomics, Mathematical economics Recommended optional programme components: Required reading: Cabral, L.M.B.

137

Introduction to Industrial Organization. MIT Press. 2000; Shy, Oz: Industrial Organization. Theory and Applications. MIT Press. 1995; Kopsakangas-Savolainen and Svento, Modern Energy Markets. Springer 2012; other literature announced later. Assessment methods and criteria: Home assignments, written examination. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Maria Kopsakangas-Savolainen Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721334S Environmental Economics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work. Language of instruction: English Timing: Period 1D Learning outcomes: Student is able to graphically and mathematically describe the socially optimal level of pollution and define the efficiency conditions of the crucial policy instruments of pollution control. He/she can apply the most important methods for monetary valuation of environmental benefits and empirically examine the demand of environmental commodities. In addition, student is able to formally present the models describing optimal use of natural resources and apply these models in practical decision making. Contents: Socially optimal pollution level, command-and-control regulation of pollution, pollution taxes, marketable permits, demand for environmental commodities, hedonic pricing methods, travel cost method, contingent valuation, and KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


138

choice experiments. Regarding natural resources, the course covers topics on the optimal use of minerals (the Hotelling rule), the problem of open access in fishery, and forest rotation models. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 12 hours of exercises, and independent reading of study materials, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 120 hours. Target group: First year Master’s students. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Kolstad, C.D. (2000): Environmental Economics; Hartwick & Olewiler (1998): The Economics of Natural Resources Use (2 nd ed.). (The required sections of the books and the other material will be informed later.) Assessment methods and criteria: Written exam. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Artti Juutinen Work placement: No Other information: 721344S Urban and Regional Economics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 2A. Learning outcomes: Student is familiar with how firms’ and people’s decisions KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

on a micro-level affect the macro-level phenomena in cities and regions. He/she will understand the broad range of relationships between economics and geography. Contents: Essential features of classical models of location and growth theories. Agglomeration of economic activity and technology diffusion. Analysis of some essential features of spatial labor markets and interregional immigration flows. Regional input-output analysis. Current topics of urban and regional economic policy. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 12 hours for writing and presentation of news analysis and for exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 120 hours. Target group: Second year master’s students. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: McCann, P.: Urban and Regional Economics. New York: Oxford University Press.2001 or 2013; Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3 rd ed. Oxford: Blackwell. 2000. Other material to be shared on lectures. Assessment methods and criteria: Written exam, news analysis and its presentation, term paper independently or in a group. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Senior research fellow Jaakko Simonen


Opinto-opas 2015 - 2017

Work placement: No Other information: The number of students is limited. 721317S International Economics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 1C. Learning outcomes: Student is familiar with topics in international macroeconomics as well as to theories trying to account for the basic stylized facts in the field. Contents: Advanced theoretical and empirical analysis of contemporary international macroeconomic policy issues in both industrialized and developing economies. The topics covered include current account balance, dynamics of small open economy, real exchange rate and the terms of trade, uncertainty and international financial markets. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 12hours of lectures, 12 hours of student presentations, exercises 8h, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 124 hours. Target group: First year Master’s students. Prerequisites and co-requisites: Economic Theory I and Principles of Econometrics. Recommended optional programme components: Required reading: Obstfeld and Rogoff (1996): Foundations of International Macroeconomics, Reinhart and Rogoff (2009): This time is different. Assesment methods and criteria: Written exam and student presentations

139

Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: University lecturer Marko Korhonen Work placement: No Other information: The number of students is limited. Module 3: Methods and Applications 721338S Mathematical Economics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work. Language of instruction: English. Timing: Period 1A. Learning outcomes: Upon completion of the course, the student will be able to apply mathematical methods needed in the courses in the Economic Theory module. Contents: The course introduces frequently used mathematical methods in the economic literature. Applicable parts from linear algebra, differential and integral calculus, mathematical optimization and dynamic analysis are covered. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours of lectures, 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 hours. Target group: First year Master’s students in Economics and Finance. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Required reading: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th edition, McGraw-Hill. New York, NY, 2005. Assessment methods and criteria: KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET


140

Written exam. Mandatory exercises. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Mikko Puhakka, Doctoral student Matti Koivuranta. Work placement: No. Other information: The number of students is limited. 721066S Principles of Econometrics ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work Language of instruction: English Timing: Period 1B. Learning outcomes: After completing the course the student is familiar with theoretical background of the standard methods used in empirical analyses and with regression analysis relevant for analyzing economic data. In addition, the student can interpret and evaluate the outcomes of empirical analysis. Furthermore, he/ she has basic knowledge of using EViews software in econometric analyses. Contents: Statistical basics of econometrics, and especially the use of basic econometric models in the analysis of different economic phenomena. In addition to regression models adapted to cross-section data, the course familiarizes students with basic features of time series analysis. The main focus is on dealing with the basic concepts of econometrics and familiarizing with the use of EViews software. Mode of delivery: Face-to-face teaching. Learning activities and teaching methods: 36 hours of lectures, 18 hours of exercises, exam 4 hours, preparing for the lectures, exercises and exam 102 KTM-TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Opinto-opas 2015 - 2017

hours. Target group: First year Master’s students in Economics, Accounting and Finance. Prerequisites and co-requisites: It is highly recommended that the student has already passed the course 806116P Basic Methods in Statistics 1 (in Finnish: 806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille, previously: 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät 1) or has elementary knowledge of statistics and probability theory. Recommended optional programme components: Required reading: Stock James H., Watson Mark W.: Introduction to Econometrics, 2. or 3. edition. Other material announced during the lectures. Assessment methods and criteria: Written exam. Grading: The course utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Professor Rauli Svento, Doctoral student Sanna Huikari Work placement: No Other information: The number of students is limited. Module 4: 721330S Master’s Thesis in Economics ECTS credits: 30 ECTS/ 800 hours of work See section “Yhteiset opinnot” (Joint courses for all programmes) for course description


Opinto-opas 2015 - 2017

7

143

LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

Laskentatoimi pääaineena suoritettu korkeakoulututkinto avaa mahdollisuudet muun muassa seuraaviin ammattitutkintoihin: 1. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 2. HTM (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 3. JHTT (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista) 4. KLT (Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto) 7.1 KESKUSKAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄ TILIN TARKASTAJA (KHT) JA KAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄ TILIN TARKASTAJA (HTM), UUSI ASETUS Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHTja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaati-

muksista (262/2008). Uusi asetus (TEM, 262/2008) astui voimaan 1.5.2008. KHT-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. 7.1.1

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; • johdon laskentatoimi; • sisäinen valvonta HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet.

LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET


144

7.1.2

Opinto-opas 2015 - 2017

Oikeustieteen opinnot

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: • eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; • yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely • kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet. 7.1.3

Muut opinnot

KHT- ja HTM- tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: • liiketaloustiede ja kansantaloustiede • yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat • talousmatematiikka ja tilastotiede • tietotekniikka ja tietojärjestelmät

7.2

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTAJAT (JHTT)

JHTT-tutkinto (Laki 467/1999, Asetus 1369/2009) on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten. JHTT-tutkinnosta, JHTT-lautakunnasta ja tutkintojärjestelmän käytännön organisoinnista ja valvonnasta on säädetty laissa Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista sekä asetuksessa Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista.

7.3 KIRJANPIDON JA LASKENTATOIMEN TUTKINTO (KLT) Suomen Taloushallintoliitto on perustanut Tili-instituuttisäätiön auktorisoimaan tilitoimistoja ja järjestämään KLT-tutkintoon johtavaa koulutusta laskenta-alan ammattilaisille. Tili-instituuttisäätiön myöntämän auktorisoinnin yksi edellytys on, että auktorisointia hakevan tilitoimiston vastuullisella hoitajalla on KLT-tutkinto.

LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET


Opinto-opas 2015 - 2017

8

147

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Oulun yliopistoon on perustettu koko yliopiston laajuinen Tutkijakoulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS), 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulun alaisuudessa toteutetaan Oulun yliopiston koko tohtorikoulutus. Tutkijakoulun päätehtävä on edistää korkeatasoista tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa. Tämä tarkoittaa yhtenäistettyjä käytäntöjä Oulun yliopiston tohtorikoulutukseen, esimerkiksi: Tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen. Uudet hakijat hakevat opinto-oikeutta tohtoriopintoihin tutkijakouluun kautta. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilö Tutkijakoulussa on koordinaattori Annu Perttunen, Ihmistieteet (p. 040 725 8888, annu.perttunen@oulu.fi). Lisäinformaatiota löytyy UniOGSin omilta verkkosivuilta: www.oulu.fi/yliopisto/tutkijakoulu Oulu Business School tohtoriohjelma on perustettu 2013. Sitä johtaa professori Juha-Pekka Kallunki ja koordinaattorina toimii KTT Elina Pernu.

Tieteellistä jatkokoulutusta koskeva yksityiskohtainen tieto on saatavilla kauppakorkeakoulun Jatko-opinto-oppaassa kauppakorkeakoulun verkkosivuilla kohdassa Opiskelu, Jatko-opinnot, sekä englanniksi Oulu Business School nettisivuilla kohdassa Studies, Doctoral Studies.

8.1 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS


148

8.2 JATKOTUTKINNOT Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede (ent. kansantaloustiede), laskentatoimi, markkinointi, tai rahoitus.

8.3 JATKOTUTKINNON SUORITUSOIKEUS Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää Oulun yliopiston Tutkijakoulun dekaani. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään tutkimuksen pääohjaaja ja/tai muut ohjaajat sekä ensimmäisen vuoden kuluessa seurantaryhmä. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle: 1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa, 2. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu oppiaine, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiTIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Opinto-opas 2015 - 2017

udet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 3. joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, tai 4. joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 5. joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla MBA-koulutuksen Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur (asteikolla 1-5: 3). Kohdassa 2, 3, 4 tai 5 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä. Tarkemmat tiedot löytyvät kauppakorkeakoulun Jatko-opinto-oppaasta.


Opinto-opas 2015 - 2017

149

8.4 JATKOTUTKINNON SUORITUSOIKEUDEN HAKEMINEN

8.5 YLEISET JATKOTUTKINTO VAATIMUKSET

Tohtoritutkinnon suoritusoikeutta haetaan Oulun yliopiston Tutkijakoulusta (UniOGS). Hakulomake on saatavilla Tutkijakoulun sivuilta: http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/hakulomakkeet

Tutkijakoulun yleiset ja kauppakorkeakoulun pääainekohtaiset jatkotutkintovaatimukset on kuvattu kauppakorkeakoulun Jatko-opinto-oppaassa.

Lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

8.6 VÄITÖSKIRJAN JA LISENSIAATIN TUTKIMUKSEN TARKASTUS JA ARVOSTELU

Hakemukseen tulee liittää: • Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta perustutkinnosta sekä muista mahdollisista yliopisto-opinnoista. • Alustava jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat opinnot ja niiden laajuus (ks. myös kohdat 9.5 ja 9.6.). • Alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa ja mahdollista lisensiaatintutkimusta varten. Tarkempia tietoja hakemisesta saa tarvittaessa kauppakorkeakoulun opintotoimistosta ja koulutuspäälliköltä, oppiaineiden professoreilta sekä Tutkijakoulun koordinaattorilta.

Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (645/1997), yliopistoasetuksessa (115/1998), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmassa. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopisto ovat lisäksi antaneet väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita. Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston ulkopuolelta. Esitarkastajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita tai professoreita.

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS


150

Esitarkastajat toimittavat kauppakorkeakoululle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon pohjalta. Mikäli väittelylupa myönnetään, tohtorikoulutustoimikunta määrää väitöstilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaisesti vastaväittäjänä toimii eri henkilö kuin esitarkastajana. Jos vastaväittäjiä on kaksi, toinen heistä voi olla esitarkastaja. Samalla tohtorikoulutustoimikunta määrää väitöstilaisuuteen kustoksen. Tohtorikoulutustoimikunta hyväksyy tai hylkää väitöskirjan sekä arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/väittäjien lausunnon perusteella, ottaen huomioon myös esitarkastajien lausunnot. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty – arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle (n. 15%) kaikista tohtorikoulutustoimikunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti:

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Opinto-opas 2015 - 2017

Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään kauppakorkeakoulun julkisessa tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia. Koulutustoimikunta nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle kaksi tarkastajaa. Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen kauppakorkeakoululle lausunnon, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen) lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen). Koulutustoimikunta päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta. Tarkempia tietoja väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessista saa kauppakorkeakoulun koulutuspäälliköltä.


Opinto-opas 2015 - 2017

151

8.7 TUTKINTOTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN Tutkijakoulun dekaani myöntää todistukset tohtoritutkinnoista ja kauppakorkeakoulu lisensiaatintutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa kauppakorkeakoulun koulutuspäälliköltä ja Tutkijakoulun koordinaattorilta.

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS


Opinto-opas 2015 - 2017

9

153

SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE

Seuraavassa mainitut Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sivuaineopinnot on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille. Tarjolla on kahdenlaisia sivuaineopintoja; a) sellaisia, joihin ei tarvitse hakea erillistä opinto-oikeutta sekä b) sellaisia, joihin haetaan opinto-oikeus perinteisellä jonotussäännöllä.

9.1 KAIKILLE AVOIN SIVUAINEKOKONAISUUS (erillistä opinto-oikeutta ei vaadita) 9.1.1 Kauppatiede (25 op perusopinnot) 724103P Strateginen johtaminen (sivuaineopiskelijat ja avoin yo) 5 op 724105P Johdon laskentatoimi (sivuaineopiskelijat ja avoin yo) 5 op 724106P Markkinoinnin perusteet (sivuaineopiskelijat ja avoin yo) 5 op 724109P Investointipäätökset (sivuaineopiskelijat ja avoin yo) 5 op 724110P Taloustieteen perusteet (sivuaineopiskelijat ja avoin yo) 5 op

Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainekokonaisuus on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua yllä mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla WebOodissa suoraan yksittäisille kursseille. Opinnot järjestetään yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja, eli tarkista ilmoittautuessasi että kurssin nimen jälkeen on sulkeissa huomautus (sivuaineopiskelijat ja avoin yo). Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan avoimen yliopiston maksua.

9.2 JONOTUSSÄÄNNÖLLÄ HAETTAVAT SIVUAINE OIKEUDET Seuraavassa kuvattuihin sivuainekokonaisuuksiin haetaan opinto-oikeutta kauppakorkeakoulun jonotussäännön mukaisesti (katso sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö 9.2.4).

SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE


154

9.2.1

Opinto-opas 2015 - 2017

A633708 Kauppatiede (35 op aineopinnot)

9.2.2

Seuraavista opintojaksoista valitaan joko viisi opintojaksoa ja seminaari, tai seitsemän opintojaksoa, joista muodostuu yhteensä 35 op: 724050A Kauppatieteiden seminaari 10 op Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 724201A Internationalization 5 op 724202A Managing Multinationals 5 op Laskentatoimi 724203A Tilinpäätösanalyysi 724204A Management Control Markkinointi 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta 724206A Strategic Marketing Management

5 op 5 op

5 op 5 op

Rahoitus 724207A Rahoituspäätökset 724208A Portfolio theory

5 op 5 op

Taloustiede 724209A Rahatalous 724210A Global Economics

5 op 5 op

A635001 Yritysjuridiikka (25 op perusopinnot)

724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 724611P Markkinointioikeus 724612P Työoikeus 724613P Vero-oikeus I 724614P Vero-oikeus II 9.2.3

5 op 5 op 5 op 5 op 5 op

A635002 Yritysjuridiikka (35 op aineopinnot)

Seuraavista opintojaksoista valitaan vähintään 35 op opintopistettä: 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus 721619A Hallinto-oikeus 721621A Esineoikeus 721622A Siviilioikeus 721620A Immateriaalioikeus 721618A Finanssioikeus 721623A Eurooppaoikeus

7 op 9 op 9 op 7 op 7 op 9 op 5 op

Huom. Yritysjuridiikan aineopintokokonaisuuden opetuksesta vastaa Lapin yliopisto. Kaikkia Lapin yliopiston vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi. 9.2.4 Sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö Sivuaineopinto-oikeudet Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sivuainehaku lukuvuoden 2016–2017 opintoihin käynnistyy maanantaina 9.5.2016

SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE


Opinto-opas 2015 - 2017

klo 8.30 ja päättyy perjantaina 13.5.2016 klo 16.00. Sivuainehaku lukuvuoden 2017–2018 opintoihin on toukokuussa 2017, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Kuhunkin kauppakorkeakoulun järjestämään opintokokonaisuuteen voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään: kauppatieteen aineopinnot 20 opiskelijaa, yritysjuridiikan perusopinnot 40 opiskelijaa ja yritysjuridiikan aineopinnot 10 opiskelijaa. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Aineopintokokonaisuuksiin voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3). Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opintooikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudet tulevat näkyviin WebOodiin ennen haun alkamista. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi

155

tulemisesta sähköpostilla viimeistään kuukauden kuluttua haun päättymisestä. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

9.3 YLEISTÄ SIVUAINE OPISKELUSTA KAUPPA KORKEAKOULUSSA Opintojaksoille tulee ilmoittautua WebOodissa hyvissä ajoin ennen kurssin alkua ilmoittautumisen aukioloaikana; ilman ilmoittautumista opiskelija ei voi suorittaa kurssia. Myös tentteihin ilmoittaudutaan etukäteen. Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksoille tai tentteihin ei ole mahdollista ilmoittautua. Katso tarkempia ohjeita opiskelusta kauppakorkeakoulussa opinto-oppaan luvusta 3 sekä kauppakorkeakoulun verkkosivuilta kohdasta www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/tentit.

SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE


156

10

Opinto-opas 2015 - 2017

FINANSSI RY - OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAIN YHDISTYS

Finanssi ry on vuonna 1991 perustettu Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on samalla Suomen Ekonomien ”jäsenjärjestö”. Finanssilla on noin 1550 jäsentä ja killan tunnusväri on violetti. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija maksamalla ainaisjäsenmaksun. Kaikki Finanssin jäsenet ovat automaattisesti myös Suomen Ekonomien jäseniä. Suomen Ekonomit tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi kauppalehden kotiin kannettuna ilmaiseksi määrätyn ajan joka lukuvuosi, Ekonomi-lehden, oikeusturva-, ura- ja palkkaneuvontaa sekä mahdollisuuden liittyä IAET työttömyyskassaan jo opiskeluaikana. Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Yhdistyksen kokouksessa valitaan tulevalle kalenterivuodelle hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, sekä vähintään viidestä, mutta enintään yhdestätoista jäsenestä. Hallituksen alaisuudessa toimii useita toimikuntia, jotka ovat tukena yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Finanssin tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista kansallisesti ja paikallisesti. Opetustoiminnan kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä tiedekunnan kanssa esimerkiksi opetuksen kehittämistyöryhmien kautta. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivia suhteita ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ja muiden tilaisuuksien kautta. Finanssi tekee läheistä yhteistyötä paikallisen ekonomiyhdistyksen, Oulun Ekonomien, kanssa. Finanssi ry:n puheenjohtajalla ja kylteriyhdyshenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus Oulun ekonomien johtokunnan kokouksissa. Finanssi ry on edustettuna Suomen Ekonomien toimielimissä: Kylteripuheenjohtajien verkosto: Finanssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Suomen Ekonomien liittokokous: Finanssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Yhdistys järjestää jatkuvasti useita pienempiä ja vapamuotoisempia illanviettoja sekä liikunta-aktiviteetteja, lisäksi syksyisin ja keväisin toteutetaan isom-

FINANSSI RY - OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAIN YHDISTYS


Opinto-opas 2015 - 2017

157

pia tapahtumia tai projekteja, kuten vuosijuhlat ja etelän excursio. Finanssin kotisivuilta osoitteesta www. finanssi.org löydät hallituksen ja toimikuntien yhteystiedot, jonka lisäksi saat lisätietoa tapahtumista. Löydät Finanssin myös facebookista, twitteristä, instagramista ja linkedinistä. Kaikki kauppatieteilijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Finanssin toimintaan.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja: puheenjohtaja@finanssi.org Hallituksen KV- ja alumnivastaava: alumni@finanssi.org Koulutuspoliittinen vastaava: kopo@finanssi.org Kylteriyhdyshenkilö: kalle.makarainen@ekonomit.fi Yhdistyksen hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: hallitus@finanssi.org Kaikki kiltalaiset tavoitat osoitteesta: finanssilaiset@oulu.fi Jälkimmäiselle listalle pääsy on vain jäsenillä ja erikseen määrätyillä henkilöillä. Tiedotusta koskevissa asioissa otathan yhteyttä viestintävastaavaan osoitteeseen: viestintavastaava@finanssi.org

FINANSSI RY - OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAIN YHDISTYS


158 Opinto-opas 2013 - 2014

Opinto-opas 2015 - 2017 271

liite 1: asetus tutkinnoista (794/2004) annettu helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1§ Soveltamisala

Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä.

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 2§ Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. 3§ Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen

alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.

4§ Vieraskieliset tutkinnot Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 5§ Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2015 - 2017 272

159 Opinto-opas 2013 - 2014

6§ Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 2 luku Alempi korkeakoulututkinto 7§ Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien koko-

2.

3. 4. 5.

naisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 8§ Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa.

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


160 Opinto-opas 2013 - 2014

Opinto-opas 2015 - 2017 273

9§ Alemman korkeakoulututkinnon rakenne

va kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.

Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitetta-

11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti. 3 luku Ylempi korkeakoulututkinto 12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2015 - 2017 274

3. 4. 5.

valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä hyvä viestintä- ja kielitaito.

161 Opinto-opas 2013 - 2014

opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. 14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa. Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa.

lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa.

eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


162 Opinto-opas 2013 - 2014

Opinto-opas 2015 - 2017 275

15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne

suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa euroopan yhteisön lainsäädäntöä: 1. hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/eTY;

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2015 - 2017 276

2.

3.

4.

5.

eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/eTY; tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 85/384/eTY; tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ eTY; sekä lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/eTY.

4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot Opettajankoulutuksen opintoja ovat:

163 Opinto-opas 2013 - 2014

1. 2.

3. 4. 5.

6.

varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen; erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja.

edellä 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla. edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuu-

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


164 Opinto-opas 2013 - 2014

Opinto-opas 2015 - 2017 277

luvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.

edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen.

20 § Opettajankoulutuksen rakenne

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus. lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta.

5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus 21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteen-

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2015 - 2017 278

teorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. 22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot; 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

165 Opinto-opas 2013 - 2014

ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet. lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


166 Opinto-opas 2013 - 2014

Opinto-opas 2015 - 2017 279

24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus

3.

Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan. 6 luku Erinäiset säännökset 25 § Opintojen hyväksilukeminen

4. 5.

tettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma; tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala; tutkinnon keskeinen sisältö; sekä opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §.

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1-4 kohdassa säädetään. Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä.

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 26 § Todistukset Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi: 1. tutkintonimike ja koulutusala; 2. tutkinnon pääaine tai siihen rinnas-

Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja.

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2015 - 2017 280

27 § Oppiarvot Yliopisto voi oikeuttaa: 1. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa; 2. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoitajan arvoa; 3. kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä 4. aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa. 28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.

167 Opinto-opas 2013 - 2014

7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1. eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978); 2. farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (246/1994); 3. filosofian tohtorin tutkinnosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annettu asetus (1279/1991); 4. hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976) 5. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (221/1994); 6. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (576/1995); 7. kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (139/1995); 8. Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus (381/1997); 9. liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu asetus (327/1994); 10. lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (762/1975);

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


168 Opinto-opas 2013 - 2014

Opinto-opas 2015 - 2017 281

11. maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995); 12. oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 päivänä helmikuuta 1996 annettu asetus (86/1996); 13. psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996); 14. Sibelius-akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (148/1995); 15. taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994); 16. teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (216/1995); 17. teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (215/1995); 18. teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (517/1995); 19. terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu asetus (628/1997); sekä 20. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994). edellä 2 momentissa kumottavista asetuksista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia lainkohtia: 1. farmasian tutkinnoista annetun asetuksen 5 a § ja 14 a §; 2. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §; 3. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liite;

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kuvataideakatemian tutkinnoista annetun asetuksen 3 §; psykologian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §; Sibelius-akatemian tutkinnoista taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §; teknistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 5 §; terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §; yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen koulutusvastuita ja 14 a §. 30 § Opiskelijoiden asema

Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla. 31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoit-

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


Opinto-opas 2015 - 2017 282

taa tämän asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria. 32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteelli-

169 Opinto-opas 2013 - 2014

sen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Neuvoston direktiivi 78/687/eTY (31978l0687); eYVl N:o l 233, 24.8.1978, s. 10 Neuvoston direktiivi 78/1027/eTY (31978l1027); eYVl N:o l 362, 23.12.1978, s. 7 Neuvoston direktiivi 85/384/eTY (31985l0384); eYVl N:o l 223, 21.8.1985, s. 15 Neuvoston direktiivi 85/432/eTY (31985l0432); eYVl N:o l 253, 24.9.1985, s. 34 Neuvoston direktiivi 93/16/eTY (31993l0016); eYVl N:o l 165, 7.7.1993, s. 1

helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Opetusministeri Tuula Haatainen Johtaja Markku Mattila

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista


OPINTO-OPAS 2015– 2017

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ISSN 1457-8506

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

OPINTO-OPAS

2015– 2017

Opinto-opas 2015-2017