Page 1

Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta


Toimittajat:Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010


Opinto-opas 2010-2011

3

Hyvä lukija

Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan taloustieteiden tiedekuntaan ja tuomaan oman panoksesi tiedekuntamme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas. Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla tiedekuntamme pääaineisiin sekä monipuoliseen sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden viiden tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston yleisoppaaseen. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, opiskelijapalveluiden, ohjaus- ja työelämäpalveluiden, kansainvälisten asioiden yksikön ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta. Yleisoppaasta löydät tietoa myös opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja taloustieteiden tiedekunnan (www.taloustieteet.oulu.fi) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opintomateriaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, tiedekunnan kummiopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, opintoasiainpäällikkö, suunnittelijat ja tiedekunnan muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, kesäkuun 29. päivänä 2010 Vuokko Iinatti Opintoasiainpäällikkö Merja Inget Suunnittelija


Opinto-opas 2010-2011

5

Sisällysluettelo Hyvä lukija.............................................................................................................................................................3 1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta................................................................................................7 2. Tutkinnot ja pääaineet.....................................................................................................................................9 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta..........................................................................................................13 3.1 Tiedekunnan hallinto...............................................................................................................................13 4. Opintoneuvonta...............................................................................................................................................17 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset........................................................................21 5.1 Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma ............................................................23 5.1.1 Johtaminen ja organisaatio..........................................................................................................23 5.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta.........................................................................................................26 5.2 Laskentatoimen koulutusohjelma............................................................................................................29 5.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)....................29 5.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)..............................30 5.2.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne.............................................................................................31 5.3 Markkinoinnin koulutusohjelma..............................................................................................................33 5.3.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)....................34 5.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)..............................35 5.3.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne...............................................................................................36 5.4 Yleisen taloustieteen koulutusohjelma....................................................................................................37 5.4.1 Kansantaloustiede..........................................................................................................................37 5.4.2 Rahoitus.........................................................................................................................................41 5.5 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne.................................................................................................45 5.5.1 Taloustiede (25 op perusopinnot)................................................................................................45 5.5.2 Johtaminen ja organisaa­tio..........................................................................................................45 5.5.3 Kansainvälinen liiketoi­minta.........................................................................................................45 5.5.4 Soveltava kansantaloustiede..........................................................................................................45 5.5.5 Laskentatoimi................................................................................................................................45 5.5.8 Yritysjuridiikka...............................................................................................................................45 5.5.9 Ympäristöalan opinnot..................................................................................................................46 5.5.10 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia..........................................................................................46 5.5.11 Sivuaineopintoihin hy­väksyttävien opiskelijoiden jo­notussääntö...............................................46 6. Opintojaksot.....................................................................................................................................................49 6.1 Opintojen suunnittelu..............................................................................................................................49 6.2 Kieliopinnot..............................................................................................................................................50 6.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op).................................................................................................52 6.2.2 Kotimaiset kielet...........................................................................................................................53 6.2.3 Vieraat kielet, 16 op.....................................................................................................................55 6.4 Menetelmäopinnot..................................................................................................................................112 6.5 Pääaineiden opinnot.............................................................................................................................117 6.5.1 Johtaminen (Management)..........................................................................................................118 6.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business)...............................................................130 6.5.3 Kansantaloustiede........................................................................................................................141 6.5.4 Laskentatoimi..............................................................................................................................155 6.5.5 Markkinointi................................................................................................................................167 6.5.7 Rahoitus.......................................................................................................................................186 6.6 Sivuaineiden opinnot.............................................................................................................................196


6

Opinto-opas 2010-2011

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat.................................................................................199 7.1 Opetuksen ajoitus..................................................................................................................................199 7.2 Tentit......................................................................................................................................................199 7.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute......................................................200 7.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa................................................200 7.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin.......................................................................202 7.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte..............................................................................203 7.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte.............................................................................205 7.8 Plagiointitapausten ja muiden väärinkäytösten käsittely....................................................................206 8. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset........................................................................209 8.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus.........................................................................................................209 8.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot.............................................................................209 8.1.2 Oikeustieteen opinnot.................................................................................................................209 8.1.3 Muut opinnot..............................................................................................................................210 8.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus..............................................210 8.2.1 Laskentatoimen opinnot.............................................................................................................210 8.2.2 Oikeustieteen opinnot.................................................................................................................211 8.2.3 Muut opinnot..............................................................................................................................211 8.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus........................................................211 8.3.1 Laskentatoimen opinnot.............................................................................................................212 8.3.2 Oikeustieteen opinnot.................................................................................................................212 8.3.3 Muut opinnot..............................................................................................................................213 8.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT)...........................................................................213 8.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT).....................................................................................213 9. Tieteellinen jatkokoulutus............................................................................................................................215 9.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet..................................................................................................................215 9.2 Jatkotutkinnot........................................................................................................................................215 9.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus...............................................................................................................215 9.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakuajat päättyvät vuosittain 15.8., 15.1. ja 15.4......................218 9.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset............................................................................................................218 9.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset............................................................................219 9.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena...........................................................................219 9.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena.................................................................................220 9.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena...................................................................................222 9.6.4 Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena...........................................................224 9.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena.........................................................................................227 9.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena......................................................................................228 9.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena..................................................231 9.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu...........................................................233 9.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen........................................................................................................235 10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys.....................................................237 Liite 1: Asetus tutkinnoista (794/2004)...........................................................................................................239


Opinto-opas 2010-2011

7

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958 ja ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee 17 000 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi maamme suurimmista. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen.Yliopiston kuudessa tiedekunnassa (humanistinen, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, taloustieteiden ja teknillinen) voi suorittaa tutkintoja yli neljässäkymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Taloustieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myöhemmin ja vuodesta 1965 lähtien

kansantaloustiedettä on voinut opiskella pääaineena. Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen taloustieteiden tiedekunta on perustettu vuoden 2000 alussa. Tiedekunnassa opiskelee noin 1300 opiskelijaa. Pääaineiden lukumäärä on kasvanut kuuteen. Tiedekunnan nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla.


Opinto-opas 2010-2011

9

2. Tutkinnot ja pääaineet Taloustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta), ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnon pohjalta kaksi vuotta), sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään samalla ekonomin arvonimi. Tiedekunnassa on neljä koulutusohjelmaa 1.8.2010 alkaen. Koulutusohjelmat ovat: - Yleisen taloustieteen koulutusohjelma: pääaineet kansantaloustiede ja rahoitus - Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi - Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi - Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma: pääaineet johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnossa pääainevaihtoehtoja on yhteensä kuusi. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin eri valintaväylien kautta. Tiedekunnassa opetusta annetaan myös kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa: - Master’s Programme in Financial and Management Accounting (FMA), - Master’s Programme in Finance and Economics (FE) ja

- Master’s Programme in International Business (IB). Lisäksi tiedekunta tarjoaa aikuiskoulutuksena englanninkielisen Master of Business Administration (MBA) koulutusohjelman ja suomenkielisen executive MBA (eMBA) ohjelman. Pääaineet Johtaminen Globaalitalous on muuttunut rajusti. Uuden kasvun luominen on olennaisempaa kuin vanhan tehostaminen. Haluamme rakentaa taitoja ratkaista globaaleja ongelmia johtajuustaitojen avulla. Tämä koskettaa meitä jokaista tarjoten valtavasti mahdollisuuksia. Tämän muutoksen teemme yhdessä. Meillä on selvä tehtävä yhteiskunnassa: rakentaa tulevaisuuden johtajuutta. Uuden tiedon tuottaminen on olemassaolomme tarkoitus. Meiltä halutaan kykyjä visioida, symboloida, innovoida, selittää, välittää ja panna toimeen. Ei enempää eikä vähempää. Tehtävä on vaativa, ja niin pitääkin. Rakennamme tulevaisuutta nyt. Yritykset ovat ihmisiä. Meidän tulee tukea ihmisiä, ei rakenteita. Palo ja intohimo ratkaisevat, ei resurssit. Haluamme kasvattaa johtajia maailman parhaaksi. Koulutamme johtajia, joilla on taito saada asiat tapahtumaan kansainvälisissä, epäselvissä ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Luomme uuden kasvun rakentajia. Dialogi on ainoa reitti globaalin kasvutalouden ymmärtämiseksi. Taloudesta on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Keskustelu, kokemusten vaihto, luo uutta tietoa Tämä on opetus2. Tutkinnot ja pääaineet


10

tehtävämme – dialogin rakentaminen. Aihealueita ovat mm. globalisaatio, muutos ja kasvu, uuden liiketoiminnan luominen, strategiset käytänteet sekä tietämyksen ja osaamisen johtaminen. Keskeisiä opetuksen periaatteita ovat prosessuaalinen orientaatio, teorian haastaminen, metodologinen innovatiivisuus ja käytännöllinen relevanttius. Johtamisen opetuksen tavoitteena on synnyttää työkaluja huomisen talouden parempaan johtamiseen. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen työhön. Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Oppiaineena kansainvälinen liiketoiminta luo valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä painopistealueita ovat kansainväliset liiketoimintastrategiat ja liiketoimintaprosessit, liiketoimintojen johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kansainvälisen organisaation kehittäminen. Opinnoissa keskitytään tulevaisuuden toimialojen, kuten ympäristö-, bio, peli- ja ict-teknologioihin liittyvien liiketoimintojen erityispiirteisiin. Opetuksen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan 2. Tutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2010-2011

koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymisiin liittyvissä kysymyksissä. Kansantaloustiede Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista. Mikrotalousteoriassa tutkitaan kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa. Makrotalousteoriassa kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation ja vaihtotaseen välillä. Oppihistoriassa ja metodologiassa tutkitaan taloustieteessä käytettäviä eri lähestymistapoja, koulukuntia ja niiden historiallista kehitystä. Ekonometriassa selitetään ja ennustetaan taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin. Kansantaloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet toimia monenlaisissa käytännön tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Laskentatoimi Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä pää-


Opinto-opas 2010-2011

töksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä. Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Laskentatoimen aineopinnot antavat hyvän perustan laskentatoimen eri osa-alueiden hallinnalle. Syventävissä opinnoissa Oulussa erikoistutaan usein yrityksen tuloslaskentaan, kustannuslaskentaan ja tilintarkastukseen. Laskentatoimen laitoksen pro gradu -tutkielmat tehdään usein yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Laskentatoimen oppiaineen toimintaajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laitoksen vahvuuksia on tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Markkinointi Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakassuhteiden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinointiin ja business-to-business -markkinointiin, tai vaihtoehtoisesti tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien markkinointiin. Strategista näkemystä korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrityksen yleisjohdollisiin tehtäviin. Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden hallinnan osaajia. Markkinoinnin ope-

11

tuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat teollisten yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yrityksen markkinoinnin johtamisessa ja asiakas- ja verkostosuhteiden hallinnassa. Rahoitus Rahoituksen opinnoissa keskitytään rahoitusmarkkinoiden sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnittelun erityiskysymyksiin. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit ja sijoittajien käyttäytymismallit. Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Riskien analysoinnin ja hallinnan kysymykset ovat keskeinen osa rahoitusekonomin ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.

2. Tutkinnot ja pääaineet


Opinto-opas 2010-2011

13

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta 3.1 Tiedekunnan hallinto Yliopistossa tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Taloustieteiden tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, sekä varadekaanit. Tiedekunnassa on tutkimuksen ja koulutuksen edistämistä varten tutkimustoimikunta ja koulutustoimikunta. Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenistä neljä professoria ja kaksi muuta henkilökunnan edustajaa valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat kaksi opiskelijaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajien valinnoista huolehtii Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Nykyinen tiedekuntaneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on opintoasioissa muun muassa päättää perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteista ja yleisistä osista mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet sekä opetussuunnitelman talousvaikutukset. Lisäksi tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnassa suoritetut tutkinnot, päättää opiskelijavalintaperusteista ja arvostelee opintoihin liittyvät tutkielmat. Oulun yliopiston rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valmistelee tutkimus- ja koulutusdekaanien valinnan tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Rehtori nimeää varadekaanit dekaanin esityksestä. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiede-

kunnan toimintaa, vastata tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille, hyväksyä uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. Opintoasioiden esittelijänä tiedekuntaneuvostossa toimii opintoasiainpäällikkö. TIEDEKUNNAN KUNTA

HENKILÖ-

Dekaani: ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT Varadekaanit: PUHAKKA, Mikko, KTT, tutkimusdekaani SAHLSTRÖM, Petri, KTT, koulutusdekaani Hallintopäällikkö: MAAMÄKI, Jukka,YTM Opintoasiainpäällikkö: IINATTI,Vuokko, KTM Suunnittelija: INGET, Merja, KTM Opintoasiainsihteerit: BOZKURT, Liisa HANNULA, Katja HOLMBERG, Marketta Henkilöstösihteeri: MALILA, Eeva Osastosihteeri: NYLUND, Päivi Professorit: AHOKANGAS, Petri, KTT, kv-liiketoiminta 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


14

Opinto-opas 2010-2011

ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT, markkinointi BUNZEL. Dirk, Dr., johtaminen JUGA, Jari, KTT, logistiikka JUNTTILA, Juha, KTT, kansantaloustiede JÄRVINEN, Janne, KTT, johdon laskentatoimi KAHRA, Hannu, FT, rahoitus KALLUNKI, Juha-Pekka, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi KOIVUMÄKI, Timo, KTT, markkinointi MAINELA, Tuija, KTT, kv-liiketoiminta N.N., markkinointi, liiketoiminnan digitalisoituminen PERTTUNEN, Jukka, FT, rahoitus PUHAKKA, Mikko, Ph.D., kansantaloustiede PUHAKKA,Vesa, KTT, johtaminen SAHLSTRÖM, Petri, KTT, laskentatoimi SVENTO, Rauli, FT, kansantaloustiede TÄHTINEN, Jaana, KTT, markkinointi Yliopistolehtorit: ERIKSSON, Seppo, KTT, taloustiede LAARI-SALMELA, Sari, FT, johtaminen SARANIEMI, Saila, KTM, markkinointi Lehtorit: NIKKILÄ, Sakari, KM, markkinointi PAAKKOLANVAARA, Pertti, DI, markkinointi Yliopisto-opettajat: HAAPANEN, Lauri, YTM, kv-liiketoiminta HUIKARI, Juha,YTM, laskentatoimi PAJARI, Sauli, ekon., projektipäällikkö, yrittäjyys PULKKINEN, Markku, OTK, yritysjuridiikka Yliopistotutkijat: HURMELINNA-LAUKKANEN, KTT, kv-markkinointi LEHTINEN, Ulla, TkT, logistiikka N.N., kansantaloustiede 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Pia,

NÄTTI, Satu, KTT, markkinointi PEKKARINEN, Saara, KTT, logistiikka SANDHU, Maqsood, KTT, logistiikka SIMONEN, Jaakko, KTT, kansanta­ loustiede ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, markkinointi Tutkijatohtorit: BAGAEVA, Alexandra, KTT, laskentatoimi KARJALAINEN, Pasi, KTT, laskentatoimi KOMULAINEN, Hanna, KTT, markkinointi KYRÖLÄINEN, Petri, KTT, rahoitus LEHENKARI, Mirjam, KTT, rahoitus LÄMSÄ, Tuija, KTT, johtaminen MOILANEN, Sinikka, KTT, ulkoinen laskentatoimi Tohtorikoulutettavat: ANTTILA, Tuomas, FM, laskentatoimi CONLIN, Andrew, KTM, rahoitus ELSILÄ, Anna, M.Sc., laskentatoimi HAAPALAINEN, Tuomo, KTM, rahoitus HENTTU-AHO, Tiina, KTM, laskentatoimi JOENVÄÄRÄ, Juha, KTM, rahoitus JUHO, Anita, KTM, markkinointi JUNTUNEN, Jouni, KTM, logistiikka JUNTUNEN, Mari, KTM, markkinointi KANTOLA, Hannele, KTM, laskentatoimi KAUPPINEN, Antti, KTM, johtaminen KETTUNEN, Kerttu, KTM, MBA, markkinointi KOIVURANTA, Matti, KTM, kansantaloustiede KÄMÄRÄINEN, Sanna, KTM, kansantaloustiede LEHTIMÄKI, Tuula, KTM, DI, markkinointi NUUTILAINEN, Riikka, KTM, kansantaloustiede


Opinto-opas 2010-2011

OJANSUU, Ilkka, KTM, markkinointi ORJASNIEMI, Seppo, FM, KTM, kansantaloustiede PALO, Teea, KTM, markkinointi PERNU, Elina, KTM, markkinointi PYYKKÖ, Elina, KTM, laskentatoimi RISTOLA, Annu, KTM, markkinointi RUOPSA, Jukka, FM, johtaminen SINISALO, Jaakko, KTM, markkinointi TOLONEN, Pekka, KTM, rahoitus UUSITALO, Marjut, M.Ed., kv-liiketoiminta VILMI, Lauri, KTM, kansantaloustiede VÄHÄKANGAS, Antti, KTM, johtaminen Dosentit: HILMOLA, Olli-Pekka, KTT, logistiikka, erityisesti logistiikan kavantitatiivinen mallinnus JOHNSTON, Wesley J., Ph.D., teollinen markkinointi ja myyntitoiminta KELEMEN, Mihaela, Ph.D., johtaminen, erityisesti laatu ja organisaatio KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, terveystaloustiede KOSKELA, Erkki, VTT, kansantaloustiede KOSKI, Heli, KTT, kansantaloustiede LILJEBLOM, Eva, KTT, rahoitus LUOMA, Esko, FT, yrittäjyysk. MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede, erityisesti yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi NENONEN, Tuomo, FT, kansantaloustiede OHINMAA, Arto, KTT, terveystaloustiede PANULA, Juha, KTT, markkinointi, opetusalana erityisesti viestintä ja sen tutkimus SAVOLAINEN, Taina, KTT, laatujohtaminen

15

SEPPÄNEN, Veikko, KTT, TkT, markkinointi, digitaalinen liiketoiminta TAALAS, Saara, KTT, johtaminen, erityisesti luovan liiketoiminnan johtaminen ja kulttuurinen yrittäjyys TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede, erityisesti resurssi- ja ympäristötaloustiede TAKALO, Tuomas, VTT, kansantaloustiede, erityisesti toimialan taloustiede VIERU, Markku, KTT, laskentatoimi, erityisesti rahoituksen laskentatoimi Projektihenkilöstö: KALLIOPUSKA, Raimo, projektipäällikkö PALONIEMI, Kaarlo, KM, yrittäjyys TIILIKAINEN, Aaro, HTT, projektipäällikkö Tutkijat ja projektitutkijat: HAKASALO, Henri, KTM, johtaminen SIPOLA, Sakari, FM, johtaminen SÓNA, Marika, johtaminen Martti Ahtisaari Instituutti – Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics SOHLO, Sauli, KM, asiamies, johtaja (va.) Liikkeenjohdon koulutus – Executive education: JAUKKURI, Pirjo, LuK, koulutusassistentti KAUPPILA, Antti, YTM, eMBA, ohjelmajohtaja full-time MBA-ohjelma MARTTILA, Matti, KTL, ohjelmajohtaja executive MBA-ohjelma

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


Opinto-opas 2010-2011

17

4. Opintoneuvonta Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana taloustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden Internet-sivuilta (ks. http://www.oulu.fi/ yliopisto/). Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa maanantaina 30.8.2010 ja tiistaina 31.8.2010 sekä ”Opiskelu ja sen suunnittelu” -opintojaksolla annetaan tietoja kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n. 10 opiskelijaa / ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat tiedekunnan ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: - opintojen alkuvaiheen ohjaaminen - käytäntöihin tutustuttaminen - paikkoihin tutustuttaminen - palveluihin tutustuttaminen - ainejärjestön ja muuhun vapaaajan toimintaan tutustuttaminen Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanottoja informaatiotilaisuuden yhteydessä (30.8.2010). Maisteritason erillisvalinnassa sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin valituille opiskelijoille on omat pienryhmäohjaajansa. Näille opiskelijaryhmille on omat infotilaisuudet. Aikataulut ovat nähtävillä netissä osoitteessa http://www.taloustieteet.oulu. fi/opiskelu/uusille_opiskelijoille.

Kummiopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset kummiopettajat. Kummiopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen tiedekunnan henkilökunnan keskuudessa. Kummiopettajan tehtäviin kuuluu: - henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen - opintojen ohjaaminen (esimerkiksi sivuaineiden ja kieliopintojen valinta) erityisesti opintojen alkuvaiheessa Oppiainekohtaiset opintoneuvojat Oppiainekohtaiset opintoneuvojat ohjaavat kaikkien pääaineiden opiskelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu: - edustamansa oppiaineen sisältöihin ja rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä ohjaaminen - sivuainevalinnoissa ohjaaminen Jaakko Simonen (kansantaloustiede) Pasi Karjalainen (laskentatoimi) Jaakko Sinisalo (markkinointi) Antti Kauppinen (johtaminen ja organisaatio) Hannu Kahra (rahoitus) Lauri Haapanen (kansainvälinen liiketoiminta) Oppiainekohtaista opintoneuvontaa saa myös eri aineiden opettajilta heidän vastaanottoaikoinaan (ajat ilmoi-

4. Opintoneuvonta


18

tustaululla ja työhuoneiden ovissa) sekä opetustilaisuuksien jälkeen. Muu ohjaus tiedekunnassa - opintotoimisto (opintosuoritusrekistereihin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat) - suunnittelijat (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja kummiopettajatoimintaan liittyvät asiat, hyväksilukeminen, harjoittelu, mentorointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) - opintoasiainpäällikkö (opetussuunnitelmaan, tutkintojen rakenteisiin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat)

Opinto-opas 2010-2011

Muu ohjaus yliopistolla - yliopiston opiskelijapalvelut (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta) - kansainvälisten asioiden yksikkö (opiskeluvaihtoon liittyvät asiat) - YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) - ohjaus- ja työelämäpalvelut (aiemmin työllistymispalvelut) (uraohjaus, opintojen suunnittelu, sivuainevalinnat ja työllistymiseen liittyvät asiat) - kirjastopalvelut (tiedonhankinta, kurssikirjallisuus)

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäohjaajat ja kummiopettajat pääaineittain: Kansantaloustiede: Jussi Niemi jussinie(at)paju.oulu.fi Ville Suvanto villesuv(at)paju.oulu.fi Lauri Tenhunen lauriten(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Lauri Vilmi lauri.vilmi(at)oulu.fi Lauri Vilmi lauri.vilmi(at)oulu.fi Riikka Nuutilainen riikka.nuutilainen(at)oulu.fi

Kansainvälinen liiketoiminta: Pienryhmäohjaaja Katri Hämäläinen katriham(at)paju.oulu.fi Janne Juntunen janjuntu(at)paju.oulu.fi

4. Opintoneuvonta

Kummiopettaja Lauri Haapanen lauri.haapanen(at)oulu.fi Lauri Haapanen lauri.haapanen(at)oulu.fi


Opinto-opas 2010-2011

19

Laskentatoimi: Pienryhmäohjaaja Atte Haapsaari ahaapsaa(at)paju.oulu.fi Sari Jaakola sjaakola(at)paju.oulu.fi Anna Liedes aliedes(at)paju.oulu.fi Ulla Savola ulsavola(at)paju.oulu.fi Tuomo Luukinen tluukine(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Tiina Henttuaho tiina.henttu-aho.oulu.fi Sinikka Moilanen sinikka.moilanen(at)oulu.fi Hannele Kantola hannele.kantola(at)oulu.fi

Elina Pyykkö elina.pyykko(at)oulu.fi

Rahoitus: Pienryhmäohjaaja Susanna Kovalainen kovalais(at)paju.oulu.fi Matti Rimpisalo mattirim(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Pekka Tolonen pekka.tolonen(at)oulu.fi Tuomo Haapalainen tuomo.haapalainen(at)oulu.fi

Markkinointi: Pienryhmäohjaaja Arttu Hakala arhakala(at)mail.student.oulu.fi Suvi Heikkuri sheikkur(at)mail.student.oulu.fi Vili Koistinen vilikois(at)mail.student.oulu.fi Silja Lähdetluoma siljalah(at)mail.student.oulu.fi Anni Nevakivi anevaki(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Elina Pernu elina.pernu(at)oulu.fi Jaakko Sinisalo jaakko.sinisalo(at)oulu.fi Ilkka Ojansivu ilkka.ojansivu(at)oulu.fi Saara Pekkarinen saara.pekkarinen(at)oulu.fi Hanna Komulainen hanna.komulainen(at)oulu.fi

Johtaminen ja organisaatio: Pienryhmäohjaaja Tiina Kilpelänaho tiikilpe(at)mail.student.oulu.fi Johanna Tolonen johtolon(at)mail.student.oulu.fi Ville Valtanen valtavil(at)mail.student.oulu.fi

Kummiopettaja Vesa Puhakka vesa.puhakka(at)oulu.fi Antti Vähäkangas antti.vahakangas(at)oulu.fi Vesa Puhakka vesa.puhakka(at)oulu.fi

4. Opintoneuvonta


20

Opinto-opas 2010-2011

Maisteritason erillisvalinnassa valittujen, syksyllä 2010 opintonsa aloittavien opiskelijoiden kummiopettajat: Kansantaloustiede Laskentatoimi Markkinointi Johtaminen ja organisaatio Rahoitus Kansainvälinen liiketoiminta

Seppo Orjasniemi Petri Sahlström Annu Ristola Tuija Lämsä Hannu Kahra Marjut Uusitalo

matti.koivuranta(at)oulu.fi petri.sahlstrom(at)oulu.fi annu.ristola(at)oulu.fi tuija.lamsa(at)oulu.fi hannu.kahra(at)oulu.fi marjut.uusitalo(at)oulu.fi

Maisteritason erillisvalinnan pienryhmäohjaajat 2010: Markkinointi ja kansantaloustiede Kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus Johtaminen ja laskentatoimi

Janne Salmi salmijan(at)paju.oulu.fi Xiaowen Xiong xxiong(at)mail.student.oulu.fi Raisa Juntunen rajuntun(at)mail.student.oulu.fi

Kansainvälisten ohjelmien koordinaattorit ja pienryhmäohjaajat 2010 International Business Marjut Uusitalo Pienryhmäohjaaja Natalia Shvetsova Finance and Economics Andrew Conlin Pienryhmäohjaaja Zhilan Ruan Financial and Management Anna Elsilä Accounting Pienryhmäohjaaja Fanjun Zeng

4. Opintoneuvonta

marjut.uusitalo(at)oulu.fi nshvetso(at)mail.student.oulu.fi andrew.conlin(at)oulu.fi zhilanru(at)mail.student.oulu.fi anna.elsila(at)oulu.fi fanjunze(at)mail.student.oulu.fi


Opinto-opas 2010-2011

21

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset Tutkintoasetus sekä tutkintojen ja oppiaineiden rakenne Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2004) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995– 2005. Tutkintoasetuksen muutoksen ja taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat: - Vanhan tutkintoasetuksen mukaan ei voi enää suorittaa opintojaan - Minkä kokonaisrakenteen (tutkinnon kokonaisrakenteiden vaihtoehdot on kuvattu alla) mukaan opiskelija suorittaa opintojaan. - Yksittäisten oppiaineiden rakenteissa tapahtuneet muutokset (perus-, aine- ja syventävien opintojen opintojaksovalikoima, pakolliset ja vaihtoehtoiset jaksot) Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta sekä opintojen aloitusvuodesta. Tutkintovaatimukset lukuvuoden 2010-2011 opetussuunnitelmassa poikkeavat edellisten vuosien opetussuunnitelmista. Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suori-

tetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Tiedekunnan opinto-ohjaajat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakollisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot). Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä. Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot 1. Opintonsa vuonna 2010 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimukset määräytyvät uu­den opetussuunnitelman (lukuvuosi 20102011) mukaisesti, riippuen opis­kelijan pääaineesta. Ks. tarkemmin yksittäisten oppiaineiden tutkinto­vaa­timukset, jotka on kuvattu tässä luvussa. 2. Opintonsa vuosina 2005-2009 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimusten (esim. KTK-tutkinnon yhteiset opinnot, sivuainevaatimukset) suhteen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa: a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas), tai

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


22

b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuoden 2010-2011 tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä. Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvää opiskelijaa kehotetaan päivittämään opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu, vaan niiden alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee lukuvuoden 2010-2011 opetustarjonnasta. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhojen asetusten eikä lukuvuotta 2005-2006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Uuteen asetukseen siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä tiedekunnan opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan nettisivuilta: http://www. taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opiskeluinfoa_ja_lomakkeita 3. Ne tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTMtutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä: http://www. taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opiskeluinfoa_ja_lomakkeita 4. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut

Opinto-opas 2010-2011

opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTMtutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä: http://www.taloustieteet. oulu.fi/opiskelu/opiskeluinfoa_ja_lomakkeita KOULUTUSOHJELMAT Taloustieteiden tiedekunnassa on neljä koulutusohjelmaa 1.8.2010 alkaen. Koulutusohjelmat ovat: - Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma: pääaineet johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta - Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi - Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi - Yleisen taloustieteen koulutusohjelma: pääaineet kansantaloustiede ja rahoitus Pääaineita on yhteensä kuusi. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin eri valintaväylien kautta. Koulutusohjelmat pääaineineen esitellään edempänä tässä luvussa. Kaikki taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkin­toon (KTK, 180 opintopistettä) kuu­luu kaikille opiskelijoille yhteiset opin­not, pääaineen opinnot, sekä sivuainei­den opinnot. Opinnot on kuvattu tar­kemmin edempänä. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pää­aineen opinnot, sekä sivuaine- ja muita opintoja. Lisäksi on tarvittaes-

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

23

sa suori­tettava täydentäviä opintoja. Opinto­jen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon si­sällöstä. Opinnot on ku-

vattu edempänä tässä luvussa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.

5.1 Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (pääainetta): johtaminen ja organisaatio sekä kansainvälinen liiketoiminta. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännön liiketoiminnan johtamisessa, rakentamisessa ja kehittämisessä tarvittavia työkaluja, käsitteitä ja kokemuksia. Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia menestyksellisesti erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä kasvavissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Kansainvälisessä kilpailussa ja liike-elämässä tarvittavaa asennetta, työskentelytapoja ja verkostoja sekä niiden merkitystä avataan opiskelijoille erilaisilla oppimis- ja opetustavoilla, esimerkiksi tekemällä oppimisen, simulaatioiden ja työpajojen avulla. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma valmistaa opiskelijoita kohtaamaan kansainvälisen ja monikulttuurisen työskentely-ympäristön, jossa työkielenä on englanti ja opiskelijat kaikkialta maailmasta.

5.1.1 Johtaminen ja organisaatio Johtamisen ja organisaatioiden opetus Oulun yliopistossa pyrkii ymmärtämään yhteiskuntatieteellisestä perspektiivistä liiketoimintaorganisaatioiden johtamisen haasteita globaalistuvassa toimintaympäristössä. Opetus kohdentuu organisaatioiden prosessuaalisuuden ja kontekstuaali-

suuden ymmärtämiseen. Erityispaino annetaan osaamisperustaisten kasvuyritysten johtamiselle. Opetuksen keskeisiä periaatteita ovat prosessuaalisesti orientoitunut, teoriaa haastava, metodologisesti innovatiivinen ja käytännöllisesti relevantti uutta johtamisosaamista rakentava opetustyö. Keskeisiä aihealueita ovat (1) uuden liiketoiminnan luominen ja johtaminen, (2) tietämyksen, oppimisen ja osaamisen johtaminen, (3) organisaatioiden globalisoituminen, muutos ja kasvu sekä (4) organisationaalinen luovuus ja strategiset käytänteet. 5.1.1.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 60 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 7 Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 Yritysprojekti 10 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä     60 op

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


24

b) Pääaineen opinnot, 60 op Johtamisen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Johtamisen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuainekokonaisuuksia: Markkinointi, laskentatoimi. Myös vaihdossa suoritetut kauppatieteelliset opinnot voi koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTKtutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa).

Opinto-opas 2010-2011

Sivuaineena voi myös suorittaa myös: - pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) - 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (huom: opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) - sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.1.1.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)

Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

Johtamisen pääaineopiskelijoille suositellaan superpääaineen suorittamista, ks. alla.

Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120

b) Sivuaineopinnot, 50-60 op

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

25

opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla.Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: - perusopinnot (25 opintopistettä) - aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) - syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai - opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö.

Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www. taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/ maisteritason_erillisvalinta Täydentävät opinnot johtamisen ja organisaation pääaineessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Laadulliset tutkimusmenetelmät Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Talousmatematiikka Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

5.1.1.3 Johtamisen ja organisaation pääaineen rakenne

Perusopinnot: op 721511P Foundations of Management................... 5 721519P Strategic management............................. 5 721518P Leadership and change........................... 5 723011P Cross-cultural business communications 5 723022P International business operations........... 5 Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721517A Seminar in international business and management ................................10 721520A Business opportunity creation................. 5 721554A Strategizing practices............................... 5

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


26

721513A Human resource management................ 5 723027A International project................................ 5 723021A Cross-cultural negotiations...................... 5 Syventävät opinnot: 721550S Master’s thesis in management............. 30 721554S Business model development................... 6 721559S Venture growth strategies......................... 6 721560S Team building........................................... 6 721535S Competence and knowledge management.............................................. 6 721556S Globalization and international management.............................................. 6 Johtamisen superpääaineen opintojaksot ovat oppaan kohdassa 5.5.2

5.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta 5.1.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 60 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 7 Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 Yritysprojekti tms. 10 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 60 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Kansainvälisen liiketoiminnan perusja aineopinnot.

Opinto-opas 2010-2011

c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuainekokonaisuuksia: markkinointi, laskentatoimi. Myös vaihdossa suoritetut kauppatieteelliset opinnot voi koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTKtutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille suositellaan superpääaineen suorittamista, ks. alla. Sivuaineena voi suorittaa myös:

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

27

- pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) - 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (huom: opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) - sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.1.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120

opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla.Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: - perusopinnot (25 opintopistettä) - aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) - syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai - opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


28

olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www. taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/ maisteritason_erillisvalinta Täydentävät opinnot kansainvälisessä liiketoiminnassa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Laadulliset tutkimusmenetelmät Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Talousmatematiikka Kirjanpito ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

Opinto-opas 2010-2011

Aineopinnot: 723020A Seminar in international business and management................... 10 Lisäksi seuraavista vähintään 25 op: 723013A Legal issues in international business.... 5 723029A International organization design........... 5 723027A International project ............................. 5 723021A Cross-cultural negotiations...................... 5 721557A Strategizing practices............................... 5 721513A Human resource management................ 5 723001A Additional studies in international business.................................................... 5 Syventävät opinnot: 723030S Master’s thesis in international business..................................................................30 723036S Current issues in IB................................. 6 721461S International business theory.................. 6 Lisäksi seuraavista vähintään 18 op: 723037S International project business................. 6 723035S International sales.................................... 6 723034S International business development........ 6 723039S Special issues in international business..6 723032S Cross-cultural leadership.......................... 6 723038S MNEs, JVs and M&As................................ 6 721559S Venture growth strategies......................... 6 721535S Competence and knowledge management............................................ 6

5.1.2.3 Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineen rakenne

Perusopinnot: op 723010P International markets and industries..... 5 723011P Cross-cultural business communications.5 723022P International business operations........... 5 Lisäksi 10 op seuraavista (tai vaihtoehtoisesti muista johtamisen perusopinnoista): 721518P Leadership and change........................... 5 721519P Strategic management............................. 5

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

29

5.2 Laskentatoimen koulutusohjelma Laskentatoimen koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on laskentatoimi. Laskentatoimen yksikön toimintaajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Yksikkö kouluttaa laajat valmiudet omaavia laskentatoimen huippuosaajia moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Yksikön vahvuuksia ovat tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Esimerkiksi laskentatoimen Pro gradu -tutkielmat tehdään usein sovelluksina talousalueen yritysten erityistarpeisiin. Yritykset saavat näin käyttöönsä viimeisimmän laskentatoimen osaamisen ja opiskelijat niin tärkeätä tuntumaa yrityselämään. Yhteistyö kantaa hedelmää - koulutusohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Tyypillisiä laskentatoimen työtehtäviä ovat taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten talousjohtaja, talouspäällikkö, controller sekä tilintarkastustehtävät ja monipuoliset konsultointitehtävät. Laskentatoimen koulutusohjelmassa voi erikoistua ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Ulkoisen laskentatoimen, eli rahoituksen laskentatoimen, ammattilainen omaa valmiudet mm. tilinpäätöksen laadintaan ja tulkintaan kansainvälisissä yhteyksissä, tilintarkastukseen, yrityksen arvonmääritykseen sekä muun taloudellisen tiedon analysointiin päätöksenteon yhteydessä. Johdon laskentatoimen ammattilainen omaa valmiudet mm. laskentajärjestelmien tuottaman tiedon analysointiin

ja laskentajärjestelmien kehittämiseen sekä liiketoiminnan johtamiseen. Laskentatoimen syvällisen tuntemisen lisäksi koulutus kehittää erityisesti taloudellisen tiedon viestintätaitoja, ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja, loogista ajattelutapaa, ongelmien ratkaisukykyä, kielitaitoa, tieteellisen tutkimuksen teon valmiuksia sekä valmiuksia toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä.

5.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 61 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 7 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 7 Tilastotieteen perusmenetelmät 1 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä

61 op

b) Pääaineen opinnot, 60 op Laskentatoimen perus- ja aineopinnot.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


30

c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTKtutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus - Sivuaineena voi suorittaa myös: pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTMtutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) - 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistet-

Opinto-opas 2010-2011

tava Kielikeskuksesta) - sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTKtutkinnossaan ja suorittaa KTMtutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

5.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla.Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

31

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Pääaine: - perusopinnot (25 opintopistettä) - aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) - syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai - opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www. taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/ maisteritason_erillisvalinta

Täydentävät opinnot laskentatoimessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet TAI Laadulliset tutkimusmenetelmät * Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 TAI Talousmatematiikka * Sopimus- ja yhteisöoikeus ** Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Vaihtoehtoisesti jompikumpi riippuen opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta ja/tai pro gradu –tutkielman aiheesta ** Suositellaan suoritettavaksi

5.2.3 Laskentatoimen pääaineen rakenne Perusopinnot: op 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta...................... 5 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu............... 5 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu.......... 5 721172P Johdon laskentatoimi............................... 5 721180P Tilinpäätösanalyysi................................... 5 Perusopintojen jälkeen laskentatoimen opinnot painottuvat joko ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Opiskelija tekee itsenäisesti valinnan näiden erikoistumisalueiden välillä ja suorittaa opintonsa kyseisen rakenteen mukaisesti. Aineopinnot: Kaikille laskentatoimen opiskelijoille

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


32

yhteiset opinnot: 721156A Laskentatoimen seminaari..................... 10 721170A Financial Analysis and Firm Valuation......................................... 5 721176A Management Control................................ 5 sekä vähintään 15 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue: 721186A Tilintarkastus............................................ 5 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt........ 5 721174P Financial Risk Management..................... 5 721922A Theory of Corporate Finance.................. 5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting......................... 5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja......... 5 tai vähintään 15 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 721187A International Management Accounting and Control............................................... 5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting......................... 5 721184A Accounting Information Technology........ 5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja......... 5

Opinto-opas 2010-2011

Syventävät opinnot: Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 721130S Pro gradu -tutkielma.............................30 Sekä vähintään 30 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue: 721191S Financial Accounting Theory.................... 6 721190S Advanced Firm Valuation.......................... 6 721189S Advanced Financial Analysis..................... 6 721197S Advanced International Accounting......... 6 721193S Advanced Auditing.................................... 6 721128S Corporate Governance.............................. 6 721336S Erikoisaihe................................................ 6 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja .................................................... 6 Tai vähintään 30 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 721192S Approaches in Management Accounting Research................................ 6 721194S Advanced Cost Accounting........................ 6 721195S Advanced Management Control................ 6 721128S Corporate Governance.............................. 6 721336S Erikoisaihe................................................ 6 721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja.................................................... 6

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

33

5.3 Markkinoinnin koulutusohjelma Markkinoinnin koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on markkinointi. Markkinoinnin yksikössä voit kehittää asiantuntemusta markkinoinnin peruskysymysten alueella, perehtyä yritysten logistisiin toimintoihin tai oivaltaa liiketoiminnan digitalisoitumisen merkityksen globaalissa markkinassa. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Käytyään markkinoinnin perusopinnot opiskelija kykenee hahmottamaan ja kuvaamaan yrityselämän ilmiöitä käyttäen markkinoinnin peruskäsitteistöä ja – teorioita. Hän on harjaantunut erilaisiin oppimis- ja työskentelymenetelmiin, kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä kirjalliseen raportointiin ja on tottunut työskentelyyn monikulttuurisissa ryhmissä. Aineopinnot käytyään opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan teorioita käytännön liike-elämän ilmiöiden analysointiin. Hän hallitsee tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä omaa analyyttisen ja ongelmakeskeisen ajattelutavan niin, että hänellä on valmiudet itsenäiseen gradutyöskentelyyn. Hän pystyy itsenäisesti hankkimaan tietoa sekä myös jossain määrin luomaan uutta. Lisäksi hän on harjaantunut itsenäiseen kirjalliseen ilmaisuun ja esiintymiseen. Markkinoinnin syventävissä kursseissa tavoitteena on tieteellisten sisältöjen ja oman asiantuntijuuden syventäminen. Käytyään syventävät opinnot

opiskelija osaa arvioida ja käyttää laajaa käsitteellistä välineistöä rakentaen itselleen kokonaisvaltaista ajattelutapaa liikkeenjohdollisista ilmiöistä ja käytännöistä. Hän kykenee soveltamaan olemassa olevaa tietoa sekä tuottamaan uutta liike-elämän tarpeisiin. Hän hallitsee ryhmätyöskentelyn lisäksi itsenäisen, tavoiteorientoituneen työskentelyn. Lisäksi hän on harjaantunut selkeään, analyyttiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä tutkimukselliseen ajattelutapaan. Markkinoinnin yksikön tavoitteena on substanssiosaamisen lisäksi kehittää koko koulutuksen ajan pätevyyksiä kahdeksalla avainalueella: - esiintymistaitoa, - ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja, - tieteellistä kirjoittamista, - kriittistä ajattelua ja argumentointia, - metaoppimista, - kielitaitoa, - tutkimusmenetelmiä ja - kokonaisuuksien hahmottamista ja ongelmanratkaisua. Markkinoinnin laitokselta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee markkinoinnin johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat markkinointiviestintä, tuotehallinta ja asiakkuushallinta. Markkinoinnin alan tieteellinen tutkimus kansainvälisellä tasolla on myös yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, johon tutkinto antaa hyvät edellytykset.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


34

5.3.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 57 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 7 Talousmatematiikka 3 Tilastotieteen perusmenetelmät 1 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 57 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Markkinoinnin perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavanlaisesti - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus - Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTKtutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

Opinto-opas 2010-2011

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineena voi suorittaa myös: - pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) - 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava kielikeskuksesta) - sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTKtutkinnossaan ja suorittaa KTMtutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

35

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTMtutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

5.3.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla.Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).

a) Pääaine: - perusopinnot (25 opintopistettä) - aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) - syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai - opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www. taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/ maisteritason_erillisvalinta

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


36

Täydentävät opinnot markkinoinnissa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Laadulliset tutkimusmenetelmät Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Talousmatematiikka Kirjanpito- ja tuloslaskenta TAI Johdon laskentatoimi Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

5.3.3 Markkinoinnin pääaineen rakenne Perusopinnot: op 721409P Johdatus markkinointiin.......................... 5 721424P Business to Business Marketing.............. 5 721419P Kuluttajakäyttäytyminen.......................... 5 721412P Tuote- ja markkinastrategiat.................. 5 721704P Business logistics...................................... 5 Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721418A Markkinoinnin seminaari.......................10 721417A Markkinointitutkimus............................... 5

Opinto-opas 2010-2011

sekä lisäksi vähintään 20 op seuraavista: 721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta.............. 5 721415A Industrial Sales Management................... 5 721416A Integroitu markkinointiviestintä.............. 5 721421A Marketing of a High Tech Firm.............. 5 721422A Services and Relationship Marketing...... 5 721423A Hintapäätökset......................................... 5 721427A Brändijohtaminen..................................... 5 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta........................ 5 721724A Logistics systems analysis........................ 5 721722A Kuljetusoikeus (Transport law)................ 5 721426A Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) ............................ 5 721004A Muita markkinoinnin aineopintoja.......... 5 Syventävät opinnot: 721430S Pro gradu -tutkielma.............................30 721460S Markkinoinnin teoriat.............................. 6 721462S Verkostojen teoria..................................... 6 sekä lisäksi vähintään 18 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships in International Context......................... 6 721463S Ympäristömarkkinointi.............................. 6 721464S Strategic Marketing and Management..... 6 721672S Informaatioverkostojen taloustiede.......... 6 721753S Transport economics and policy.............. 6 721675S Supply chain management....................... 6 721468S Analysis of Changing Business Logic – the Case of ICT ....................................... 6 721535S Competence and Knowledge Management.............................................. 6 721336S Erikoisaihe................................................ 6

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

37

5.4 Yleisen taloustieteen koulutusohjelma Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (pääainetta): kansantaloustiede ja rahoitus. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa rautaisia talousalan ammattilaisia, jotka osaavat hyvin taloustieteen peruskäsitteet sekä tuntevat perusteellisesti kokonaistalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteet, ja osaavat käyttää päätöksentekotilanteissa oikeita analyyttisia välineitä niiden tarkasteluun ja analysointiin. Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa molempien pääaineiden tarkasteluote on analyyttinen ja vahvasti sekä teoreettisesti että menetelmällisesti orientoitunut, mutta teoreettisten ja menetelmällisten lähestymistapojen yhteys käytännön päätöksentekotilanteisiin tuodaan myös aina esille selkeästi. Koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat saavat vahvat analyyttiset valmiudet suuntautua työelämässä erityisesti yritysten, pankkien ja vakuutuslaitosten sekä julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

5.4.1 Kansantaloustiede Kansantaloustiede, eli varsinainen taloustiede (engl. Economics), tutkii kaikkien taloudellisten toimijoiden eli kotitalouksien, yritysten, julkisyhteisöjen yms. päätöksentekijöiden käyttäytymistä. Tavoitteena on kuvata, selittää ja ennustaa modernin markkinatalouden toimintaa yhteiskunnan perusrakenteena. Taloustiede auttaa ymmärtämään markkinoiden käyttäytymistä ja mm. sitä miten erilaisilla talouspoliittisilla toimenpiteillä voidaan talouden toimintaan vaikuttaa. Taloustiede on yksi tieteenaloista, jolla vuosittain

jaetaan arvostettu Nobelin palkinto. Taloustieteen opinnot ovat teoreettisesti ja menetelmällisesti painottuneita. Oppimisprosessi on kumulatiivinen, eli aiemmin opitun pohjalta uutta ymmärrystä rakentava. Tenttimällä suoritettaviin luentokursseihin kuuluu pääsääntöisesti myös paljon harjoituksia, harjoitustöitä ja esseiden kirjoittamista. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen jo opintojen varhaisessa vaiheessa on olennainen osa ekonomistin opintoja. Pääainetta kansantaloustieteenä opiskeltuaan opiskelija ei valmistu vain yhteen tiettyyn ammattiin, vaan taloustieteen opinnot antavat yleisiä valmiuksia hyvin monenlaisiin tehtäviin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Näitä valmiuksia voi vahvistaa ja suunnata omilla sivuainevalinnoilla. Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat rahoitus, laskentatoimi, tilastotiede ja matematiikka. Omaan mielenkiintoon pohjautuvan ainevalinnan pohjalta kansantaloustieteen pääaineopiskelijat ovat tyypillisesti suuntautuneet työelämässä yritysten, pankkien ja muiden rahoituslaitosten asiantuntija- ja johtotehtäviin, tutkimus- ja opetustehtäviin, sekä kuntien, valtion, ja erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen (kuten ETLA, Suomen Pankki, EU, IMF, Maailmanpankki, OECD) palvelukseen. Sekä kotimaisille että kansainvälisille työmarkkinoille työllistyminen on ollut perinteisesti helppoa ja urakehitys nopeaa. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutokset avaavat ekonomisteille koko ajan uusia tehtäviä, ja ekonomistin peruskoulutuksen

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


38

sisällöllisessä päivityksessä seurataan aktiivisesti näitä toimintaympäristön muutoksia. 5.4.1.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 61 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 7 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 61 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot. c) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat rahoitus ja laskentatoimi. Sivuaineeksi voi valita Taloustieteiden tiedekunnassa opetettavien aineiden lisäksi myös matematiikan ja/tai tilastotieteen opintokokonaisuuksia, joiden opetuksesta vastaa Matemaattisten tieteiden laitos (LuTK).

Opinto-opas 2010-2011

d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTKtutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot, 50-60 op Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus. Kansantaloustieteen pääaineopiskelija voi suorittaa sivuaineena myös kvantitatiivisen rahoituksen opintokokonaisuuden. Huom: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: - pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) - 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta)

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

39

- sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopintokokonaisuuden 25 op KTKtutkinnossaan ja suorittaa KTMtutkinnossaan lisäksi rahoituksen aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.4.1.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla.Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).

a) Pääaine: - perusopinnot (25 opintopistettä) - aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) - syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai - opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www. taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/ maisteritason_erillisvalinta

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


40

Täydentävät opinnot kansantaloustieteessä: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet (ent. Ta­ loustieteiden tilastolliset perusmenetelmät) Matematiikan perusteet talous­ tieteilijöille 1 Matematiikan perusteet talous­ tieteilijöille 2 Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

5.4.1.3 Kansantaloustieteen pääaineen rakenne

Perusopinnot: op 721211P Kansantaloustieteen perusteet............... 10 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria............. 5 Lisäksi seuraavista vähintään 10 op: 721115P Raha- ja pankkiteoria............................. 5 721217P Julkinen talous......................................... 5 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet............. 5 721237P Kaupunki- ja aluetalous.......................... 5 721362P Introduction to Financial Economics...... 5 721208A Muita kansantaloustieteen perusopintoja.5

Opinto-opas 2010-2011

Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari.............. 10 721215A Makrotaloustieteen perusteet.................. 5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet................... 5 721220A Matemaattinen taloustiede...................... 5 Lisäksi seuraavista vähintään 10 op: 721247A Kilpailuanalyysi......................................... 5 721218A Kansainvälisen kaupan perusteet............ 5 721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous............. 5 721242A Työn taloustiede....................................... 5 721245A Taloudellinen kehitys................................ 5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede......... 5 721241A Harjoittelu................................................ 5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja.5 Syventävät opinnot: 721330S Pro gradu -tutkielma.............................30 721310S Makrotaloudellinen analyysi..................... 6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi...................... 6 721954S Financial Econometrics............................. 6 Lisäksi seuraavista vähintään 12 op: 721317S Kansainvälinen talous............................... 6 721341S Politiikka ja talous................................... 6 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi.................... 6 721342S Peliteorian perusteet................................ 6 721248S Ympäristö- ja luonnonvaratalous............. 6 721336S Erikoisaihe................................................ 6 721003S Muita kansantaloustieteen syventäviä opintoja..................................................... 6

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

41

5.4.2 Rahoitus Rahoituksen taloustiede, rahoitus, on taloustieteen osa-alue, joka soveltaa talousteoriaa ja kvantitatiivisia menetelmiä, ekonometriaa ja tilastotiedettä. Rahoituksen tehtävänä on selittää tyypillisten kuluttaja-säästäjien säästämis- ja sijoituspäätöksiä, yritysten investointi-, rahoitus- ja osingonjakopäätöksiä, korkojen ominaisuuksia ja tasoa, rahoitushyödykkeiden hintoja sekä rahoituksen välitykseen erikoistuneiden yhteisöjen roolia taloudessa. Rahoituksen teoriassa on kaksi osaaluetta: yritysrahoituksen teoria sekä rahoitusmarkkinoita ja rahoitushyödykkeiden hinnoittelua koskeva teoria. Yritysrahoitus tarkastelee sitä, miten yritykset toimivat; erityisesti sitä, kuinka yritykset kohdentavat pääomaansa (budjetointipäätös) ja kuinka yritykset hankkivat pääomaa itselleen (rahoituspäätös). Keskeisenä teemana rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushyödykkeiden hinnoittelun tarkastelussa on pyrkiä ymmärtämään, kuinka sijoitushyödykkeiden hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla. Sopivalla sivuainevalinnalla rahoituksen opiskelija voi erikoistua joko perinteisiin rahoitus- ja sijoitusalan työtehtäviin tai vaativiin varainhoidon asiantuntijatehtäviin. Perinteisiin rahoitusalan työtehtäviin (analyytikoksi tai sijoitustuotteiden markkinointiin) kouluttaudutaan opiskelemalla sivuaineina kansantaloustiedettä, laskentatointa ja/tai markkinointia. Vaativiin kvantitatiivisen rahoituksen tehtäviin (kvantitatiiviseksi analyytikoksi tai varainhoidon ja riskienhallinnan ammattilaiseksi) kouluttaudutaan opiskelemalla sivuaineina kansantaloustiedettä, tilastotiedettä ja/tai matematiikkaa.

Koska rahoitus on kvantitatiivinen tiede, opiskelijoiden on syytä omaksua kvantitatiiviset perusvalmiudet hyvissä ajoin, suorittamalla pakolliset menetelmäopinnot jo opintojen alkuvaiheessa. Rahoituksen yksikön henkilökunnan tutkimuksen painopistealueet ovat (1) sijoittajakäyttäytymisen tutkimuksessa, (2) sijoitushyödykkeiden hinnoittelun teoriassa ja käytönnön sovelluksissa, (3) salkunhoidon teoriassa ja käytännön sovelluksissa, sekä (4) hedge-rahastoja koskevassa tutkimuksessa. 5.4.2.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 61 opintopistettä Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Ekonometrian perusteet 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 7 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 61 op b) Pääaineen opinnot, 60 op Rahoituksen perus- ja aineopinnot.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


42

Opinto-opas 2010-2011

c) Sivuaineopinnot, 50–60 op Sivuaineopintoja suoritetaan seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Rahoituksen pääaineopiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat kansantaloustiede ja laskentatoimi sekä kvantitatiivinen rahoitus. Sivuaineeksi voi valita Taloustieteiden tiedekunnassa opetettavien aineiden lisäksi myös matematiikan ja/tai tilastotieteen opintokokonaisuuksia, joiden opetuksesta vastaa Matemaattisten tieteiden laitos (LuTK). d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTKtutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60–120 op Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Sivuaineopintoja suoritetaan 50–60 op seuraavasti: - kaksi perusopintokokonaisuutta, tai - yksi aineopintokokonaisuus Rahoituksen

pääaineopiskelija

voi

suorittaa sivuaineena myös kvantitatiivisen rahoituksen opintokokonaisuuden. Lisäksi opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti: - pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) - 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot (Huom: Opetustarjonta tarkistettava Kielikeskuksesta) - sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi rahoituksen aineopintoja 35 op) c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. 5.4.2.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

43

Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla.Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: - perusopinnot (25 opintopistettä) - aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) - syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai - opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai - opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www. taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/ maisteritason_erillisvalinta Täydentävät opinnot rahoituksessa: Opintojakso: Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Ekonometrian perusteet (ent. Ta­ loustieteiden tilastolliset perusmenetelmät) Matematiikan perusteet talous­ tieteilijöille 1 Matematiikan perusteet talous­ tieteilijöille 2 Sopimus- ja yhteisöoikeus * Vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso * Suositellaan suoritettavaksi

5.4.2.3 Rahoituksen pääaineen rakenne

Perusopinnot op 721362P Introduction to Financial Economics...... 5 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu.......... 5 721361P Sijoittajan investointiteoria...................... 5 721174P Financial risk management..................... 5 Lisäksi seuraavista vähintään 5 op: 721363P Introduction to Market Analysis.............. 5 721364P Introduction to Computational Finance .5

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


44

Aineopinnot 721921A Seminar in Finance................................10 721198A Derivative Securities................................. 5 721370A Fixed Income Securities........................... 5 721199A Equity Markets......................................... 5 721922A Theory of Corporate Finance.................. 5 sekä lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 721371A Entrepreneurial Finance........................... 5 721170A Financial Analysis and Firm Valuation.... 5 721009A Muita rahoituksen aineopintoja.............. 5 721241A Harjoittelu................................................ 5 Syventävät opinnot 721950S Master’s Thesis Seminar.........................30 721952S Portfolio Management.............................. 6 721951S Portfolio Performance Analysis................ 6 721954S Financial Econometrics............................. 6 721383S Asset Pricing............................................. 6 sekä lisäksi vähintään 6 op seuraavista: 721956S Alternative Investments............................ 6 721190S Advanced Firm Valuation.......................... 6 721317S Kansainvälinen talous............................... 6 721189S Advanced Financial Analysis..................... 6

Opinto-opas 2010-2011

Tässä mainitut, taloustieteiden tiede­ kunnan järjestämät sivuaineopinnot on tarkoitettu sekä taloustieteiden tiedekunnan että muiden tiedekuntien opiskelijoille (ks. jonotussääntö, kohta 5.5.11). Muiden tiedekuntien järjestä­ mien sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiede­ kuntien opinto-oppaista. Yksittäinen opintojakso saattaa sisäl­ tyä useamman eri opintokokonaisuu­ den opintovaatimuksiin. Tällöin opis­ kelija valitsee, mihin kokonaisuuteen suoritettu opintojakso luetaan. Yhden opintosuorituksen voi siis lukea suori­ tukseksi vain yhteen kokonaisuuteen. Huomautus: Muut kuin Taloustietei­den tiedekunnan perustutkinto-opis­kelijat; katso sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö kohdasta 5.5.11.

721310S Makrotaloudellinen analyysi..................... 6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi...................... 6 721955S Erikoisaihe................................................ 6

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

45

5.5 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne 5.5.1 Taloustiede (25 op perusopinnot) Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25 op: 721172P Johdon laskentatoimi............................... 5 (kuvaus laskentatoimen opintojen kohdassa) 721210P Liike-elämän kansantaloustiede.............. 5 (kuvaus kansantaloustieteen opintojen kohdassa)... 721409P Johdatus markkinointiin ........................ 5 (kuvaus markkinoinnin opintojen kohdassa) 721511P Foundations of Management................... 5 (kuvaus johtamisen ja organisaation opintojen koh­ dassa) 723010P Introduction to International Business... 5 (kuvaus kansainvälisen liiketoiminnan opintojen koh­dalla) 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu.......... 5 (kuvaus rahoituksen opintojen kohdalla) 5.5.2 Johtaminen ja organisaa­ tio (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.1.1.3 Lisäksi: Johtamisen superpääaineeseen soveltuvat opintojaksot: 721558S Entrepreneurship theory and practice.... 6 721551S Current Issues in Management................ 6 721461S International business theory.................. 6 723034S International business development........ 6 723035S International sales.................................... 6 5.5.3 Kansainvälinen liiketoi­ minta (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.1.2.3 5.5.4 Soveltava kansantaloustiede (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot)

Perusopinnot: op 721211P Kansantaloustieteen perusteet .......... 10* tai 721210P Liike-elämän kansantaloustiede ....... 5 Lisäksi seuraavista vähintään 15/20 op: 721115P Raha- ja pankkiteoria............................. 5 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria............. 5 721217P Julkinen talous......................................... 5 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet............. 5 721237P Kaupunki- ja aluetalous.......................... 5 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja.5 *Pakollinen 60 op:n kokonaisuudessa Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari.............. 10 721215A Makrotaloustieteen perusteet.................. 5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet................... 5 Lisäksi seuraavista vähintään 15 op: 721220A Matemaattinen taloustiede...................... 5 721247A Kilpailuanalyysi......................................... 5 721218A Kansainvälisen kaupan perusteet............ 5 721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous............. 5 721242A Työn taloustiede....................................... 5 721245A Taloudellinen kehitys................................ 5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede......... 5 721241A Harjoittelu................................................ 5 721336A Erikoisaihe................................................ 5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja 5.5.5 Laskentatoimi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.2.3 5.5.6 Markkinointi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.3.3 5.5.7 Rahoitus (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 5.4.2.3 5.5.8 Yritysjuridiikka (28 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot)

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


46

Opinto-opas 2010-2011

Perusopinnot: op 721420A Markkinointioikeus................................... 7 721614A Työoikeus.................................................. 7 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus....................... 7 721611A Vero-oikeus................................................ 7

tiedekuntien opinto-oppaista että ympäristöalan opinto-oppaasta.

Aineopinnot:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkin­ non suorittaneiden on mahdollista sisällyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoon myös seuraavia sivuai­ neopintokokonaisuuksia: - Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) (25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoit­teessa http://www.coopstudies.fi/ perusopetus.htm - Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoit­ teessa http://www.oulu.fi/geo­ graphy/opetus/suuntautumisvaih­ toehdot/matkailu/ - Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä), ks. tarkemmin luku 7.5.

Perusopintojen lisäksi vähintään 32 opintopistettä seuraavista (Lapin yliopistosta annettava opetus). Opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2010 tie­dekunnan ilmoitustaululle. Huom! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi. 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus.......... 7 721619A Hallinto-oikeus......................................... 9 721621A Esineoikeus............................................... 9 721622A Siviilioikeus............................................... 7 721620A Immateriaalioikeus................................... 7 721618A Finanssioikeus........................................... 9

5.5.9 Ympäristöalan opinnot Oulun yliopistossa voi suorittaa oppi­ ainekohtaisten opintokokonaisuuksien lisäksi yliopiston ympäristöpainoalan opintoja. Taloustieteiden tiedekunnassa on tar­jolla seuraavia opintojaksoja: 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet....... 5 op 721248A/S Ympäristö- ja luonnonvaratalous.5/6 op 721463S Ympäristömarkkinointi........................ 6 op Yllä mainitut opintojaksot eivät sellaisenaan vielä muodosta sivuainekokonaisuutta, vaan kokonaisuutta tulee täydentää muilla Oulun yliopiston ympäristöalan opinnoilla siten, että lyhyen sivuaineen minimilaajuus 25 opintopistettä tulee täyteen. Muiden tiedekuntien tarjoamasta ympäristöalan opetuksesta saat tietoja sekä

5.5.10 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia

5.5.11 Sivuaineopintoihin hy­väksyttävien opiskelijoiden jo­notussääntö Taloustieteiden tiedekunnan järjestä­ missä opintokokonaisuuksissa ja opin­ tojaksoissa annetaan opetusta tiede­ kunnan resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintoihin osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

47

HUOMAUTUS: Rajoitukset tai alla kuvattu ilmoittautumismenettely ei koske Taloustieteen 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta, johon osallistuminen on toistaiseksi, aiem­ man käytännön mukaisesti, vapaata Oulun yliopiston opiskelijoille. Oulun yliopiston muut kuin taloustie­ teiden tiedekunnan perustut­kintoopiskelijat voivat saada opintooikeuden perus- ja aineopinto­ kokonaisuuksiin (muut kuin Talous­ tiede 25 op) seuraavan jonotussään­ nön mukaisesti: 1. Opinto-oikeuksia myönnetään vain taloustieteiden tiedekunnan ope­tussuunnitelman mukaisiin (ks. ed.) oppiainekokonaisuuksiin, ei yksit­täisille opintojaksoille. 2. Yksi opiskelija voi yhtenä luku­ vuonna ilmoittautua ja saada opin­to-oikeuden vain yhteen opin­toko­konaisuuteen. Opintooikeus on voimassa yhden lukuvuoden. 3. Kuhunkin taloustieteiden tiede­ kunnan järjestämään pe­rus­opin­ toko­konaisuuteen voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 40 opiskelijaa. Kuhunkin ai­neopintokokonaisuuteen voidaan ottaa vastaavasti enintään 10 opiskelijaa, ja lisäksi opiskelijal­la tulee olla saman oppiaineen perusopintokokonaisuus suo­ri­tet­tuna vähintään arvosanal­la hyvä. Syventäviin

opintokokonaisuuksiin voidaan myöntää opin­to-oikeuksia vain erillisestä ha­kemuksesta – minimivaatimuk­sena on saman oppiaineen aine­opin­to­ kokonaisuuden suorittaminen vä­hintään arvosanalla hyvä. 4. Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2010-2011 opintoihin alkaa keski­viikkona, 1.9.2010 klo 8.30. Il­moittautuminen tapahtuu talous­tieteiden tiedekunnan opintotoi­mistossa Linnanmaalla (TA109). Opiskelijan tulee ilmoittautua hen­kilökohtaisesti. Mukaan tulee vara­ta henkilöllisyystodistus. 5. HUOMAUTUS: Opiskelijat, joil­la jonkin edellä mainitun opintoko­konaisuuden suoritta­ mi­nen on kes­ken (ns. vanhat sivuaineopiskeli­jat), toimivat seuraavasti. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuu­teen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enintään kaksi, hä­nen tulee ilmoittautua suoritta­ maan puuttuvat opintojaksot. Il­moittautumisajankohta ja menette­lytapa on muuten sama kuin edellä, mutta opiskelijan tulee kokonaisuu­den sijaan ilmoittautua suoritta­maan kyseiset, puuttuvat opinto­jaksot. Mikäli opiskelijalla on opin­tokokonaisuuteen kuuluvista opin­tojaksoista suorittamatta enem­män kuin kaksi, hänen tulee ilmoit­tautua suorittamaan opintokoko­naisuutta kohdissa 1.-4. kuvatulla tavalla.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne sekä tutkintovaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

49

6. Opintojaksot

6.1 Opintojen suunnittelu 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu, 1 op Laajuus: 1 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Tavoitteet ja sisältö: Yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehdyttäminen. Opiskelun aloittamiseen liittyvät asiat. Yliopiston, ylioppilaskunnan, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut). Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta, yliopiston hallinto. Tutkinnot ja opiskelu taloustieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne. Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikat. Lisäksi opiskelija perehtyy yliopiston kirjaston palvelujen käyttöön. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Toteutus: 1. Kaikille opiskelijoille yhteiset informaatiotilaisuudet. 2. Pienryhmäohjaus syyslukukaudella. 3. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen esitteleminen hyväksytysti kummiopettajalle.

Ryhmiin jako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista informaatiotilaisuuksiin (esim. kirjastonkäytön opastukseen osallistuminen), pienryhmäohjaukseen (vähintään viisi kertaa) sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Suoritustapa: 15 h luentoja, esittelyjä, pienryhmäohjausta ja kummiopettajatoimintaa. Vastuuhenkilöt:Opintoasiainpäällik­ kö, suunnittelija, kummiopettajat, pienryhmäohjaajat, opintoasiaintoimisto ja kirjasto. 721012Y Pienryhmäohjaajana toimiminen Laajuus: 2 op Ajoitus: Syyslukukausi Tavoite: Pienryhmäohjaaja tutustuttaa tiedekunnan uudet opiskelijat yliopistoon ja taloustieteiden tiedekuntaan, niiden tarjoamiin palveluihin sekä yliopisto-opiskeluun vertaisohjauksen avulla (ks. kurssi Y721011 Opiskelu ja sen suunnittelu,1 op). Suoritustapa: Osallistuminen koulutustilaisuuksiin pienryhmäohjausta edeltävänä keväänä, oman ohjaussuunnitelman tekeminen, ohjauksen menestyksekäs toteuttaminen syyslukukaudella, yhteydenpito kummiopettajaan, loppuraportin tekeminen. Vastuuhenkilö: Opintoasiainpäällikkö ja suunnittelija.

6. Opintojaksot


50

6.2 Kieliopinnot Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kielikeskus. Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksojen suorittamisesta on saatavilla kielikeskuksen www-sivuilta ja kielikeskuksen ilmoitustaululta. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä kielikeskuksen amanuenssiin Anne Viherkariin tai ao. kielen yhteys-opettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Marja Harlin (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Junko Sopo (japani) ja Ari Hepo-aho (venäjä). Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät kielikeskuksen kotisivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Aiemmin opitun hyväksilukeminen. PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1. Suomen kieli ja viestintä, 5 op 2. Kotimaiset kielet Toinen kotimainen (ruotsi), 4 op Toinen kotimainen (suomi), 4 op Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virkaalueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta. 3.Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot, 16 op Opiskelija suorittaa yhteensä 16 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja jatkokurssitasolta alkaen. Kielikeskuksen kielivalikoimaan 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

kuuluvat englanti, espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. Yhdessä kielessä tulee suorittaa 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Taloustieteen tiedekunnan opiskelijoille tämä tarkoittaa kauppatieteellisen alan vähintään yhden vieraan kielen suullista ja kirjallista hallintaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään tasolla B2, muissa vieraissa kielissä vähintään tasolla B1/B2 (KT2-kurssit, KT= kauppatieteellinen ala). Kielikeskuksen opetussuunnitelmaan kuuluvilla kursseilla voi saavuttaa asetuksen vaatiman taidon kauppatieteellisellä alalla seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan opiskelijan on tarkistettava, mitä kursseja seuraavina lukuvuosina toteutetaan. Valitse - yksi tai kaksi kieltä jatkokurssitasolta alkaen - yhteensä 16 opintopistettä - yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla Alkeiskursseja ei voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, ne voidaan sisällyttää KIEKUVI -opintokokonaisuuteen (ks. luku 7.2.4)


Opinto-opas 2010-2011

51

Sinulla on seuraavat mahdollisuudet:

Englannin kieli

a) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä tai kahta kieltä (esim. pitkä englanti/ saksa ja/tai lyhyt espanja, italia, japani, ranska, saksa, venäjä), joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito.

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja seuraavasti: - 4 op tasolta B2 (second year courses) - 4 op tasolta C1 (third year courses) - 4 op miltä tahansa tasolta (B1– C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

b) jatkat koulussa aloittamaasi yhtä kieltä ja aloitat yhden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 7.2.4). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. c) Aloitat yhden tai kahden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 7.2.4). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Eurooppalainen viitekehys Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset löytyvät suomeksi kielikeskuksen kotisivuilta kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Tietoa taitotasosta. HONORS-ohjelma

Muut kielet (lukuvuonna 2010– 11 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Espanjan/Italian/Ranskan/Saksan/ Venäjän kieli 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavasti: - 8 op tasolta B1. Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. - 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja tasolta B1/B2 (KT2kurssit) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”.

6. Opintojaksot


52

Opinto-opas 2010-2011

6.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) alla kuvatuilla kursseilla. 900055Y Talouselämän viestintä (3 op) Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän perustaidot sekä osaa toimia talouselämän ja yritysviestinnän eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa, eritellä ja arvioida oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimia erilaisissa työelämän esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa. Sisältö: Talous- ja liike-elämän tekstien kirjoittamista, analysointia ja arviointia, kielen- ja tekstinhuoltoa. Opiskelu- ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen (esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot) harjoittelua. Suorittaminen ja ajoitus: Opintojakso suoritetaan 1. opintovuotena. Opintojaksoon kuuluu kirjatentti (900055Y-01) ja harjoituksia (900055Y-02). Harjoituksiin osallistuminen edellyttää myös kirjatentin suorittamista samana lukuvuonna. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös osittain verkkokurssina Optimaverkko-oppimisympäristössä. 900055Y-01 Talouselämän viestintä/kirjatentti (1 op) Suorittaminen: Lukuvuonna 2010– 2011 kirjatentti suoritetaan opintojakson 900055Y-02 Talouselämän viestintä/harjoitukset ennakkotehtävänä. Ennakkotehtävä pohjautuu teokseen Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka – Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita. Helsinki. 6. Opintojaksot

Ilmoittautuminen: Ei erillistä ilmoittautumista. Lisätiedot: Ennakkotehtävän ohjeet lähetetään 900055Y-02 Talouselämän viestintä/harjoitukset -ryhmään hyväksytyille ennen kurssin alkua. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi) 900055Y-02 Talouselämän viestintä/harjoitukset (2 op) Harjoitusryhmien kokoontumisajat ja -paikat ovat nähtävissä opinto-oppaassa kielikeskuksen Internet-sivuilta. Ilmoittautuminen: Sopivaan harjoitusryhmään ilmoittaudutaan WebOodissa. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi). 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tieteellisen viestinnän käytänteet. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä. Sisältö ja opetusmuodot: Tieteellisen viestinnän perusteet (johdantoluento), itsenäinen työskentely (verkkoympäristössä), oman seminaaritekstin kirjoittaminen ja hiominen, toisten tekstien kommentointi ja arviointi sekä palaute ja ohjaus (tekstiklinikalla). Suorittaminen ja ajoitus: Opintojakso suoritetaan 3. lukuvuotena aineseminaarin/kandidaatintutkielman yhteydessä. Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan pitämällä johdantoluennolla. Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen aineseminaarien ohjaajille. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi).


Opinto-opas 2010-2011

53

6.2.2 Kotimaiset kielet Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 901011Y Svenska för ekonomer 4op (2ov) Taitotaso: B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys). Asema: pakollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03). Lähtötasovaatimus: Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) ja hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa tai ennen kurssia. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun avulla. Jos opiskelija ei ole suorittanut B-ruotsin lukion oppimäärää arvosanalla 7, tai lähtötaso ei muuten täytä vaadittuja kriteereitä, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pakollista Svenska för ekonomer -kurssia. Tarkista tiedot täydennystavoista kielikeskuksen opinto-oppaasta kohdasta Lähtötaso. Ajoitus: 2. vuoden syys- tai kevätlukukausi. Tavoite: Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä sekä kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä tekstejä kuten viestejä ja raportteja.

Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. Toteutustavat: Lähiopetustunnit (2 x 90 min./viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itsenäinen opiskelu, yhteensä 106 t/kurssi. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Oppimateriaali: Harlin - Pietilä Åberg-Karvonen: FRASBANKEN för ekonomer. Maksullinen moniste ostetaan opettajalta kurssin alussa. Suoritustavat: Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Opiskelijat voivat osallistua opetukseen joko syys- tai kevätlukukaudella. Ks. Lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdasta Opetusajat ja -salit. Vaihtoehtoiset suoritustavat: Aiempien opintojen korvaaminen: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ index.php?a=o&s=RuotsiTarkea. html&v=ruotsi Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ index.php?a=o&s=RuotsiTarkea. html&v=ruotsi Arviointi: Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Arvosana-asteikko: tyydyttävä

6. Opintojaksot


54

taito, hyvä taito. Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Arviointikriteerit: http://webcgi.oulu.fi /kielikeskus/index.php?a=o&s=Ruotsi Tarkea.html&v=ruotsi. Vastuuhenkilöt: Marja Harlin, Liisa Pietilä ja Birgit Åberg-Karvonen. Lisätiedot: Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään spostiosoite, suuntautumisvaihtoehto sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisajat ja kurssiajat ilmoitetaan kielikeskuksen kotisivulla. Opetuskieli: Ruotsi.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

900009Y Toinen kotimainen kieli (suomi) (4 op) Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Opintojakson korvaa valtion kielitutkintolautakunnan apujäsenelle suoritettu suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittava tutkinto, josta esitetään todistus. Opintojaksosta ks. tarkemmin kielikeskuksen opinto-opas. Opettaja ja lisätiedot: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi)


Opinto-opas 2010-2011

55

6.2.3 Vieraat kielet, 16 op Voit valita opintoja 16 opintopisteen laajuisesti yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä, joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Ks. tarkemmin kohta 7.2.Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot. Englannin kielen kurssit English Studies Program for students in the Faculty of Economics and Business Administration Degree Program Requirement for Foreign Languages You must complete 16 credits in one or two foreign languages. You may choose any one or two foreign languages to fulfil this requirement. ENGLISH COURSES Welcome to the English courses! If you choose to take English as your Foreign Language requirement, (asetuksen vaatima pakollinen yhden vieraan kielen taito), you should begin with courses of the B2 level. See the descriptions of the courses; the levels B2 and C1 are specified in the course descriptions. You can complete the ELC self-assessment checklist on your English skills.This will be given to you at the info session for first year students. If you have determined that your general English level is B1 or B2, choose at least two of the first year courses. If you have determined that your level is higher you may begin your English courses by choosing a B2 or C1 level course. Be aware that your general English skills may be very good but your business-related/fieldrelated English skills may be lower.

NORMAL ENGLISH PROGRAM When you have passed 4 credits at B2 level, your field-related English ability can be said to be at the level required by your degree program and you can continue studying English or focus on another foreign language to fulfil the 16 credits requirement in foreign languages which is stipulated by your degree program. HONORS English To get a Honors English notation on your Master’s Diploma, you must complete the following two requirements: 1. You must complete 12 credits of English, four of which are at a C1 level, four of which are at a B2 level and the remaining four credits can be at any level. 2.Your grade point average in the 12 required credits/ops must be at least 4.The courses for the normal and honors program follow: ENGLISH COURSES

First year courses 1st year students choose at least two or three of the following courses 902071Y Integrated Text and Lexicon, B2, 2 credits, fall 902048Y Business Writing, B2, 2 credits, fall and spring 902084Y Let’s Talk Business, B2, 2 credits, fall and spring

Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses:

6. Opintojaksot


56

Opinto-opas 2010-2011

902089ATraining in Interpersonal Management Skills, B2, 2 credits, spring 902090A Negotiations and Meetings, B2, 2 credits, fall and spring 902093A Business Related Current Events, B2, 2 credits, fall

levels (see the rules above). All of the English courses are designed to be as beneficial as possible to students headed towards the business world. All courses are created to promote and advance students in their English skills, their business skills, or academic skills.

Third year courses

CREDIT TRANSFERS (hyväksilukeminen) If you have attended the IB Lukio program, you can fill in a credit transfer application and receive 4 credits of English. If you have credits from other institutions of higher learning, i.e. universities, polytechnics (ammattikorkeakoulu) etc. you may be eligible for credit transfers. There is a maximum of 8 credits which you can receive stipulated by your Faculty. To receive credit transfer credits fill in the credit transfer application form (hyväksilukemishakemus), which you can get from the Language Centre office or print from the Language Centre website, and attach your certificates and course descriptions to your application. Bring them to the Language Centre office by the end of September. The second chance to get a credit transfer in English is at the end of January and end of May. Credit transfers will not be handled at any other time.

902092A World Issues and Negotiations, C1, 2 credits, fall and spring 902114A Negotiating Across Cultures, C1, 2 credits, fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication, C1, 2 credits, fall 902087A Research in Inter­ cultural Communication, C1, 2 credits, spring 902016A Field-Related Integrated Studies, C1, 2 credits, spring 902091A Contract English, C1, 2 credits, spring Course schedules and information about courses will be on the Language Centre bulletin board (Yläväylä) in August and on the Language Centre website. Information will also be presented at the info session. You can register for all courses in WebOodi. TRANSFERING FROM THE NORMAL PROGRAM TO THE HONORS PROGRAM: In the case that you have begun your studies and want to transfer to the Honors program, there will be no problem as long as you receive at least a grade point average of 4 in your English courses and meet the required credit minimum at the specified 6. Opintojaksot

LAUDATUR OR EXIMIA IN ENGLISH If you have received a grade of laudatur or eximia for English on your matriculation exam, you can get 2 credits by filling in the credit transfer (hyväksylukeminen) form. Include a copy of your matriculation certificate showing the grade.Your copy must be certified as true and accurate by a secretary or teacher of this university.


Opinto-opas 2010-2011

FIRST YEAR COURSES The first year courses are at the beginning of the B2 level and are designed to introduce the business/ economics field-related English to students of Economics,Accounting and Finance, Marketing and Management and Entrepreneurship. Students who come to the university with a general language competence of B1 to B2 should begin their English studies with the first year courses. Students who evaluate their own skills as being clearly advanced, well into the B2 level can consider beginning their English studies with the second year courses. Schedule: First year courses are scheduled to be completed in the fall and spring of the first year. If you plan to complete your foreign language degree requirement (16 credits) in English, you should divide the required 16 credits over three years. Take four-six credits in the first year, four-six in the second year and six in the third year. Select courses which you are interested in from the following alternatives. You will find the course descriptions below. Evaluation: All courses are graded according to the university grading scale of 1–5. 902071Y INTEGRATED TEXT AND LEXICON 2 credits Proficiency level: B2. Timing : fall 1st year. Learning outcomes: By the end of the course the student has practiced the following: read factual texts on field-related subjects at a satisfactory level of understanding, scanned longer texts in order to locate desired information and complete specific tasks. The student has also understood in detail texts

57

within the field of his or her academic interests and written detailed texts for presentation on various fieldrelated topics. Contents: The student will focus on texts and vocabulary from the various fields of Finance, Economics, Accounting, Marketing, Leadership, Management, etc. Texts used are chosen from textbooks which are required reading for Economics students in their subject studies. In the course the major focus will be on vocabulary-building. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio.This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Working methods and assessment: 1–5. Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Schedule: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Contact teacher: Jaana Sorvari. 902084Y LET’S TALK BUSINESS 2 credits Proficiency level: B2. Timing : fall and spring 1 st year Learning Outcomes: By the end of the course the student will have practiced the following: given a short speech in his or her own field either without notes or using keywords; communicated with reasonable accuracy and corrected mistakes if they have led to misunderstandings; presented a company presentation. Contents: This course is based on a 6. Opintojaksot


58

mixture of different business-related topics: Customer Service, Public Relations, Advertising, International Trade and other business-related topics. The major objective of the course is to give the students maximum opportunities to practice speaking in small groups. Students will read, discuss, listen, and present different topics in small groups. Students will also give a company presentation. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Working methods and assessment: The course will have a focus on oral skills and the vocabulary of the business-related topics / business idioms. Active participation is mandatory. Evaluation scale 1–5. Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Schedule: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Contact teacher: Jaana Sorvari. 902048Y BUSINESS WRITING 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall and spring 1ST year Learning Outcomes: By the end of the course the students will have practiced writing tasks at the B2 level in a detailed and acceptable format. The students will have become acquainted with and learn the format and parts of business letters. The writing tasks include for example, letters of enquiry and reply, letters of 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

complaint, responses to complaints, orders and order confirmations, letters of application, CVs. Contents and working methods: This is a self-study writing course in which students will meet for one introductory session with the instructor. Following the introductory session students will alone study examples of and write their own business letters: letter of enquiry, letter of response, letter of introduction, quotation, order, order confirmation, delivery invoice, letter of complaint, response to a complaint, letter of application (job), resume or CV. During the course the student will focus on his or her own writing fluency as well as focus on special vocabulary specific to business correspondence. During the course, students will receive assignment packages, complete the assignment, meet with the instructor in a tutorial session to get feedback on own writing skills. This process will be repeated three to four times depending on group size. Following the tutoring session the students will attend an exam session. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Assessment: 1–5 Registration: First year students sign up for courses in WebOodi following the info session. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts or buy the materials from the university press. Schedule: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Contact teacher: Jaana Sorvari and Karen Niskanen.


Opinto-opas 2010-2011

SECOND YEAR COURSES The second year courses are all designed at the advanced end of the B2 level. Passing two of these second year courses should indicate that you can operate at the B2 level required in your degree program. Evaluation: 1–5. Schedule: fall and spring. Prerequisites: Two FIRST YEAR COURSES should be completed beforehand. 902089A TRAINING IN INTERPERSONAL MANAGEMENT SKILLS (TIMS) 2 credits Proficiency level B2 Timing: fall and spring 2nd year. Learning Outcomes: By the end of the course the student will have practiced the following: understood in detail field-related texts; easily grasped the significance of articles and topics which are field-related; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; written clear and detailed texts; summarized information from different sources and media; practiced self-reflection. Contents: This course is all about focusing on the skills that it takes to be a good manager of other people. Do you know what it takes to get along with other people? Understanding yourself is the key to understanding, tolerating and getting along with others. TIMS is a course in which the focus will be on developing your own interpersonal skills. Some key interpersonal elements include listening, decision-making, resolving conflicts, finding consensus, setting goals, negotiating, providing feedback and delegating. Working methods: The course will consist of 12 classroom hours and the rest of the course will be autonomous

59

self-study. The course includes researching interpersonal skills and reflecting on one’s own development. There is a major focus on discussing, reading and writing in this course. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers: Jaana Sorvari and Patrick Nesbitt. 902090A NEGOTIATIONS AND MEETINGS 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall 2nd year. Learning outcomes: By the end of the course the student will have practiced the following: rapidly grasped the content of business-related reports; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; exchanged considerable quantities of detailed, factual information; had sufficient vocabulary to express him or herself in job-related matters; and communicated with reasonable accuracy and self-corrected mistakes. Contents: This course is designed to allow the student to learn the language of meetings and negotiations and involves active participation in the activities. The simulations chosen for the course are ones which most likely would reflect actual situations in the business world. They include: choosing locations for future facilities, marketing strategy, moving upmarket or diversifying product range, business and the environment, financial negotiations, and researching 6. Opintojaksot


60

new markets, to name just a few. Working methods: The course focuses on progressing verbally in business situations and includes pre-reading in preparation for the simulations. There is also a focus on vocabulary building. The course includes a meetings exam and a vocabulary exam. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August. Study materials: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari. 902093A BUSINESS-RELATED CURRENT EVENTS 2 credits Proficiency level: B2. Timing: fall and spring of 2nd year. Learning Outcomes: By the end of the course the student will have practiced the following: rapidly grasped the content of business-related reports; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; exchanged considerable quantities of detailed, factual information; have sufficient vocabulary to express him or herself in business-related matters; and communicated with reasonable accuracy and self-corrected mistakes. Contents: This course will be based on business-related events which are happening in the world at the time that the course is taking place. Students will read articles from newspapers, magazines and internet news sources. Students will watch news presented on television and televised current event shows. Skills used in the course will be reading, summarizing, presenting, discussing, analyzing, listening and writing. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Working methods: The course will include a vocabulary exam as well as a final project which is a powerpoint presentation. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari. THIRD YEAR COURSES Prerequisites: Two SECOND YEAR COURSES should be completed beforehand. The third year courses are all C1 level courses. After attending and passing two of the third year courses, the student can be said to be able to manage at the C1 level. 902092A WORLD ISSUES AND NEGOTIATIONS 2 op/ ECTS credits Proficiency level: C1. Status: This course can be taken as part of the requirements in foreign languages for 2nd and 3rd year students of the Faculty of Economics. Scope: 2 op/ECTS credits / 53 hours of work. Objective: Students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks; however, the students need to have a good command of the English grammar.


Opinto-opas 2010-2011

Learning outcomes: By the end of the course, you are expected to have developed critical reading and analytical skills by examining and discussing world issues have demonstrated active and effective participation in group discussions have given occasional presentations on your chosen country. Contents: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/ she would like to get to know more in-depth. Working methods: In-class discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Furthermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided and the students will pay a photocopy fee. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used. Grading: 1-5 scale. Language of instruction: English. Contact teacher: Patrick Nesbitt. 902114A NEGOTIATING ACROSS CULTURES 2 credits Proficiency level: C1. Timing: fall and spring 3rd or 4th year.

61

Contents: Research has shown that business failures abroad are a result of the inability to understand and adapt to foreign ways of thinking and acting, not technical or professional incompetence. (Tung, Black and Gregersen and Mendenhall) International negotiation comes hand in hand with many challenges which arise from basic cultural differences. Even within one culture successful negotiation is dependent on many interconnected variables. In crosscultural negotiation, this variety of variables broadens and values disperse. In this course we will examine the concept of culture, the culture triangle, 12 variables in the context of seven cultures among other things.We will review the art of negotiation in general and examine prescribed “ways of doing business� and dimensions of business in different cultures. The course will have a short study group segment in which students will search for information about doing business and negotiating within a culture of their choice. The study group results will be presented to the class in a presentation. Working methods: participation in the classroom sessions, homework and study group assignments and holding presentations. Assessment: Grading scale 1–5. Other information Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari.

6. Opintojaksot


62

902086A INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency Level: C1 on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Required proficiency level: B2-C1 on the CEFR scales. Scope: 53 hours of work. Timing: Autumn 3rd year. Objective: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, as well as to develop the intercultural communication strategies relevant to the business world. By the end of the course, you are expected: 1. to demonstrate understanding and awareness of culture and its influence on communication 2. to be able to identify and explain the dimensions of cultural variation 3. to identify and analyse your own cultural perspective 4. to develop a repertoire of effective intercultural communication strategies for both working life and everyday situations. Contents: Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, nonverbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. The course consists of lectures, several readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Students also draw from their own intercultural experiences outside the classroom as a part of the course, connecting personal 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

experiences to the theories and concepts in lectures and readings. Assessment methods / Grading: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes two examinations and a reflective course journal. Grading: The evaluation scale is 1-5. Responsible person: Karen Niskanen. Other information: Register in Weboodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. 902087A RESEARCH IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 credits Proficiency level: CI on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Required proficiency level: B2-C1 on the CEFR scales. Scope: 53 hours of work. Timing: Spring 3rd year. Objective: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. By the end of the course, you are expected: 1. to have read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; 2. to have demonstrated oral fluency in group discussions, expressing


Opinto-opas 2010-2011

opinions in conversation clearly, precisely, and logically; 3. to have demonstrated effective collaboration skills in an empirical research writing task examining a complex intercultural issue; 4. to have summarised the group research in a written report and in an oral presentation in a coherent and well—structured way. Contents: The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of 6 weeks of lectures, two tutorials, group research work, and a final group presentation. Prerequisites: Introduction to Inter­cultural Communication is a prerequisite to Research in Inter­ cultural Communication. Assessment methods: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes a 6-10 page report on the group research task, and a 20-minute presentation summarizing the project. Grading: 1-5. Other information: Students sign up in WebOodi. Introduction to Intercultural Communication is a prerequisite to Research in Intercultural Communication. Responsible person: Karen Niskanen. 902016A FIELD-RELATED INTEGRATED STUDIES 2 credits Proficiency level: C1. Timing: spring of 3rd or 4th year. Objectives: By the end of the course the student will have practiced the

63

following:understood and summarized long demanding texts orally and in written form; extracted information from highly specialized field-related texts; used the language fluently, accurately and effectively; given clear detailed descriptions of complex subjects; given clearly developed presentations on a field-related subject, departing from the prepared text and spontaneously answering questions; presented complex topics clearly. Contents: This course is integrated with subject lectures in the Faculty of Economics and Business Administration. In the English course the students become comfortable with reading, summarizing and understanding the structure of scientific articles in their own field. Working methods: In study groups students read the scientific articles that are required for the subject lecture and learn the articlerelated vocabulary. Articles are then summarized and presented via powerpoint presentation to the class. This takes place before the subject lecture in which the scientific article is reviewed. In this way the subject studies are integrated with the English lessons. Students will receive feedback about their presentation skills and verbal English skills following their presentations. Assessment: The evaluation scale is 1–5. Other information: Sign up in WebOodi Dec 15-Jan 15. Study material: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher: Jaana Sorvari.

6. Opintojaksot


64

902091A CONTRACT ENGLISH 2 credits Proficiency level: C1. Timing: spring 2nd year. Objective By the end of the course the students 1. know the meaning of the specialised terms, concepts and idiomatic expressions commonly used in contract English 2. understand and are able to analyze the structure of various types of contracts 3. are able to parse and understand long complex sentences 4. know the genre-specific conventions of contract English Contents: The course provides the students with an opportunity for learning to read various types of English and American business contracts with an understanding of their formal, structural and phraseological features. In addition, the course focuses on the legal and business vocabulary used in such contracts. Students will also practice translating contract texts from Finnish into English by the models offered in the course materials. Working methods: Besides 18 hours of classroom work, the working method of the course involves autonomous pair work. Assessment: The course requirements include active participation in classroom sessions, completion of

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

home assignments, and an exam. The evaluation scale is 1–5. Other information: Students sign up in WebOodi from December 15 to January 15. Study materials: can be bought at the university press outlet. Contact teacher: Riitta Sallinen. Muut kielet kuin englanti Seuraavalla sivulla on taulukko, josta selviävät espanjan, italian, japanin, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien suorittamisjärjestykset. Kurssit on esitelty alla. Tummennetut kurssit (2. ja 3. opintovuosi) voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin. Kun jatkat aikaisemmin lukemaasi kieltä, ota suoraan yhteys kielen vastaavaan opettajaan kielitaitotasosi tarkistamiseksi. Näin varmistat, että pääset suoraan omaa tasoasi vastaavalle kurssille. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan opiskelijan on varmistuttava näiden kurssien opetustarjonnasta tulevina lukuvuosina! Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin. KT1 = Kauppatieteellisen alan kielen ensimmäinen kurssi, tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kielen toinen kurssi, tasolla B1/B2.


Opinto-opas 2010-2011

kieli

65

I opintovuosi syksy kevät espanja Espanjan alkeis- Espanjan alkeiskurssi I (4 op) kurssi II (4 op) taso: A1 taso: A1/A2

italia

II opintovuosi III opinto vuosi syksy kevät syksy kevät Espanjan jatko- KT1: Espanjan jat- KT1(-KT2): Es- KT2: Kaupallisen kurssi I (4 op) kokurssi II (4 op) panjan jatkokurssi espanjan kurssi taso: A2/B1 taso: B1 III (4 op) (4 op) taso: B1-(B2) taso: B1/B2 Espanjan keskustelukurssi (2 op) taso: B1/B2 Caminando por mundos hispanos (4 op) taso: B1/B2 Italian alkeiskurssi Italian alkeis Italian jatko kurssi KT1. Italian jatko KT1(-KT2): Italian KT2: Italiano Affari I (4 op) taso: A1 kurssi II (4 op) I (4 op) kurssi II (4 op) jat kokurssi III (4 (2-4 op) taso: taso: A1/A2 taso: A2/B1 taso: B1 op) taso: B1-(B2 B1/ B2

Italian keskustelukurssi (2 op) taso: (A2)B1/B2 japani

Japanin alkeis- Japanin alkeisJapanin jatko- Japanin jatkokurs- Kirjoittaminen kurssi I (4 + 1 op) kurssi II (4 + 1 kurssi I (4 + 1 op) si II (4 + 1 op) -kurssi 1 (2 op) taso: A1 op) taso: A1-A2 taso: A2 taso: A2-B1 taso: B1

ranska

Ranskan alkeiskurssi I (4 op) taso: A1

saksa

venäjä

KT1: Étudier/Tra- KT2: Étudier/Travailler en France vailler en France 1 (4 op) taso: B1 2 (4 op) taso: B1/B2 Pratique de l´oral Pratique de l´oral 1 (2 op) 2 (2 op) taso: B1 taso: B1/B2 Francais prati que Francais pratique et civilisation 1 et civilisation 2 (2 op) (2 op) taso: B1 taso: B1/B2 Saksan alkeisSaksan alkeis- Saksan jatkokurs- KT1.1 Projekt KT2: Handels KT2: Wirt schafts kurssi I talouskurssi II talous si taloustieteilijöil- Firmenpräsenta- partner Deutsch deutsch (4 op) tieteilijöille (4 op) tieteilijöille (4 op) le (4 op) tion (Profi) (2 op) land (4 op) taso: B1/B2 taso: A1 taso: A1/A2 taso: A2/B1 taso: B1 taso: B1/B2 KT1 2 Geschäftskontakte (2 op) taso: B1

Venäjän alkeiskurssi I (4 op) taso: A1

Ranskan alkeiskurssi II (4 op) taso: A1/A2

Venäjän alkeiskurssi II (4 op) taso: A1

Ranskan jatkokurssi I (4 op) taso: A2

Venäjän jatkokurssi I (4 op) taso: A2

Ranskan jatkokurssi II (4 op) taso: A2/B1

Saksan jatkokurssi III (3-4 op), Saksan jatkokurssi IV (3-4 op), keskustelu I (2 op), keskustelu II (2 op), Interkultu relle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch (2-4op), Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2-3 op). taso: B1/B2 Venäjän jatkokurs- KT1: Delovoj KT2: si II (4 op) taso: russkij jazyk (4 Delovoj part ner A2/B1 op) taso: B1 Rossija (4 op) taso: B1/B2 Venäjän keskustelu kurssi (4 op) taso: A2/B1 Venäjän tekstin ymmärtäminen (2-4 op) taso: A2/B1

6. Opintojaksot


66

Opinto-opas 2010-2011

Espanjan kielen kurssit 905024Y Espanjan alkeiskurssi I - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Ajoitus: Syyslukukausi. Edeltävät opinnot: Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. Tavoitteet: Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille.Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1–12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2010–2011. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opintooppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Opettaja: N.N.

6. Opintojaksot

905026Y Espanjan alkeiskurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2. Ajoitus: Kevätlukukausi. Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I Tavoitteet: Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla opiskellaan kappaleet 13–25 kirjasta (pakollinen) Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille.Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2010–2011. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opintooppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Opettaja: N.N.


Opinto-opas 2010-2011

905028Y Espanjan jatkokurssi I – 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II. Tavoitteet: Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opintooppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: N.N. 905029Y Espanjan jatkokurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Ajoitus: Kevätlukukausi

67

Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I Tavoitteet: Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opintooppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: N.N. 905022Y Espanjan jatkokurssi III - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I & II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija 6. Opintojaksot


68

osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja tehdään erityyppisiä harjoituksia pari- tai ryhmätöinä (joskus kontaktiopetusta on 2 h viikossa + 2h itseopiskelua) Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Opettaja: N.N. 905030Y Espanjan keskustelukurssi - 2 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Voi suorittaa myös jatkokurssi II:n jälkeen, mikäli opiskelija on lähdössä vaihtoon seuraavana vuonna. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan sekä osaa vertailla Suomen ja espanjankielisten maiden kulttuurieroja. Opetus: Kontaktiopetusta 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa kevätlukukaudella. Kurssin aikana tehdään eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- sekä ryhmätöinä. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Kurssin suorittamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi. Arviointi hyväksytty / hylätty. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. 905033Y Verkkokurssi: ”CAMINANDO POR MUNDOS HISPANOS” - 4 op (kl) Taso: B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan kielen opiskelijoille, joiden kielitaito on yleiseurooppalaisella taitotasoasteikolla tasoa B1. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on luoda verkkokurssi edistyneille opiskelijoille. Kurssi on suunnattu yli-


Opinto-opas 2010-2011

opisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita espanjankielisen maailmaa kulttuureista, historiasta, kaupasta, yhteiskunnasta ja eroista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan espanjan välillä. Opiskelija saavuttaa kielitaitotason B2 ja opiskelijan ymmärrys espanjankielisen maailman kulttuurien moninaisuudesta kasvaa. Suorittaminen ja arviointi: Työskentely tulee olemaan verkkovälitteistä. Kurssilla on 6 moduulia ja kaikki moduulit tulee suorittaa. Moduulien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, tehtävien tekemistä ja palauttamista ajallaan. Kurssin päätteeksi opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen verkossa, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta kurssin eri osa-alueista, toteutuksesta ja omasta oppimisestaan.

69

Aika: Verkko-opetuksessa: kurssi kestää vähintään kahdeksan viikkoa: 18 tuntia per moduuli, yhteensä 108 tuntia. Ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetusmateriaali: www.abo.fi/csk/ proj/vkk/caminando Opettaja: N.N. 903031Y Tandem EspanjaSuomi, 2 - 4 op Jos olet kiinnostunut espanjan kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen espanjankielisen kanssa ks. kielikeskuksen verkkosivulta ”Omaehtoinen kieltenopiskelu” ja ota yhteyttä kielikeskuksen amanuenssiin.

6. Opintojaksot


70

Opinto-opas 2010-2011

Italian kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään italian kielestä seuraavat kurssit: Italian jatkokurssi I, 4 op, Italian jatkokurssi II, 4 op, Italian jatkokurssi III, 4 op, Italian kielen keskustelukurssi 2 op sekä Italiano Affari – talouselämän italiaa 2 op tai 4 op. Italia on mahdollista aloittaa myös alkeista. Tietoja kursseista ja lukuvuoden 2010–2011 opetustarjonnasta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Alkeiskursseja ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2010 – 2011. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjonta. Yhteysopettaja: Voit suorittaa italian kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. 905006Y Italian alkeiskurssi I – 4 op (sl) Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. 905007Y Italian alkeiskurssi II – 4 op (kl) Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville. Tavoitteet: Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä. Sisältö: Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja 6. Opintojaksot

perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämisja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: Alkeiskurssi I: Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objektipronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys. Alkeiskurssi II: Imperfekti ja passato prossimo ja aikailmaukset, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905008Y Italian jatkokurssi I – 4 op (sl) 905009Y Italian jatkokurssi II – 4 op (kl) Edeltävät opinnot: Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleis-


Opinto-opas 2010-2011

kielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi, jatkokurssi II:lla käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico. Opetus: 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Jatkokurssi I suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905004Y Italian jatkokurssi III – 4 op Toteuttamisaikataulu: Suoritetaan syyslukukauden aikana ellei toisin sovita. Edeltävät opinnot: Alkeis- ja jatkokurssit I ja II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Opiskelija selviytyy tavanomaisissa keskustelu- ja puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa

71

kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Italian kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuunteluiden, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan jo opittuja kielen perusrakenteita, kuten aikamuotojen yhdistämistä. Uutena rakenneasiana Passato remoto. Opetus: Kurssin alussa sovitaan käytännön toteutuksesta, esim. siitä, suoritetaanko kurssi kahdessa osassa syksyn ja kevään aikana, jolloin opetusta 2 h viikossa, vai suoritetaanko koko kurssi syksyn aikana, jolloin 4 h viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn suhde voi vaihdella riippuen projektitöiden laajuudesta. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – 2 op Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III:n jälkeen. Voi suorittaa myös Jatkokurssi I:n jälkeen eli kun 10 op suoritettu jos opiskelijan puhetaidot lähentelevät tasoa B1. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskuste6. Opintojaksot


72

lutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sujuvasti ja saa esiintymisvarmuutta, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan ja syventää italialaisen kulttuurin ja elämän tuntemusta. Sisältö: Eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Aihepiirit joko Italiaan tai opiskelijoiden omaan erikoisalaan tai mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin liittyviä. Pohjana Italian elämästä ja kulttuurista kertovia tekstejä tai muuta materiaalia. Opetus: (kevätlukukaudella) 2 viikkotuntia eli yksi kokoontuminen viikossa, minkä lisäksi valmentavia etätehtäviä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen,valmentavien tehtävien suorittaminen, raportointi sovitulla tavalla ja kirjallinen loppuyhteen­ veto. Arviointi hyväksytty/hylätty. ITALIAN AUTONOMISET ITSEOPISKELUKURSSIT 905012Y Comprensione e comunicazione 1 – 2 op Edeltävät opinnot:Vähintään alkeiskurssi I suoritettu eli 4 op tai vastaavat tiedot. 905013Y Comprensione e comunicazione 2 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905012Y suorittaneille. 905016Y Comprensione e comunicazione 3 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905013Y suorittaneille. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

ALLA OLEVA KOSKEE KAIKKIA KOLMEA KURSSIA 905012Y, 905013Y ja 905016Y Sisältö ja tavoitteet: Opiskelija tutustuu pari- ja ryhmätyöskentelyssä helpotettujen, omaa tasoaan vastaavien easy readers -tekstien avulla italian kieliseen kirjallisuuteen tai oman erityisalan teksteihin, oppii ymmärtämään oman kielitaidon tasoisia tekstejä, laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee erilaisia käytännön keskustelu- ja puhetilanteita (esim. sketseinä) ja kirjoittaa työskentelystä seurantapäiväkirjaa. Opetus: Kurssi järjestetään syksyllä ja/tai keväällä. Kurssi suoritetaan lähinnä etäopiskeluna parin kanssa tai pienryhmässä. Parit/pienryhmät kokoontuvat noin kerran kaksi viikossa tekemänsä suunnitelman mukaan. Kurssiin kuuluu myös ohjaustunteja ja mahd. koko ryhmän kokoontumisia. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen pari/ryhmäkokoontumisiin, etätyöskentelyyn ja ohjaustunteihin, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija kerää kurssin tuotokset portfolioon, johon sisällytetään myös seurantapäiväkirja sekä loppuarviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Ilmoittautuminen: Tietoja kurssien suoritusmahdollisuuksista ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivulta. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. 905017Y Italian kieliopin kertauskurssi – 2 op tai 4 op Edeltävät opinnot: Vähintään 905009Y Italian jatkokurssi II tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Kerrata italian kielen


Opinto-opas 2010-2011

perusrakenteita henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti ja harjoitella niitä yhdessä opiskeluparin kanssa. Sisältö: Kurssin alussa tehdään ns. kuntokartoitus, jonka pohjalta sovitaan opiskelusuunnitelma ja suorittamisaikataulut parin kanssa. Opiskelusuunnitelma esitellään kurssin ohjaajalle, minkä jälkeen parit aloittavat suunnitelman mukaisen harjoittelun, johon kuuluu myös aktivoivia puheharjoituksia. Opetus: Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, ohjauksesta sovitaan kurssin alussa. Oppimateriaali: Enneli Poli: Testaa italian kielen taitosi tai muuta vastaavaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen parityöskentelyyn yhteisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelusta kirjoitetaan seurantapäiväkirjaa ja siitä raportoidaan sovitulla tavalla ohjaajalle. Lopussa kirjoitetaan yhteenveto ja kurssiarviointi. Ilmoittautuminen: Tietoja kurssin suoritusmahdollisuuksista ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. 905014Y TANDEM italia – suomi – 2 op Jos olet kiinnostunut italian kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen italialaisen kanssa ks. kielikeskuksen verkkosivulta ”Omaehtoinen kieltenopiskelu” ja ota yhteyttä kielikeskuksen amanuenssiin.

73

905015Y Italiano Affari – 2 op tai 4 op Taloustieteen alaan ja yrityselämään perehdyttävä itseopiskelukurssi. Edeltävät opinnot: Vähintään Jatkokurssi II:n käyneille tai B1-taitotason omaaville. Jos tarkoitus on saavuttaa taitotaso B2, suositellaan jatkokurssi III:n käyneille. Mahdollista suorittaa kahdessa osassa: B1-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena ja sen jälkeen B2-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena. Sisältö: Yrityselämän kommunikointitilanteisiin valmentava kurssi, jossa pyritään harjoittelemaan tavallisimpia käytännön työelämässä vastaan tulevia tilanteita mahdollisimman monipuolisesti. Kurssiin sisältyy suullista ja kirjallista viestintää sekä kulttuurin tuntemuksen kartuttamista. Oppimateriaali: Itseopiskeluun soveltuvaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Arviointi 1–5. Perustuu sekä kirjalliseen että suulliseen tenttiin. Tenttimuoto sovitaan kurssin alussa. Kurssin alussa tehdään ohjaavan opettajan kanssa opiskelusuunnitelma. Suositellaan suoritettavaksi parin kanssa. Tietoja kurssin suoritusmahdollisuuksista ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta.

6. Opintojaksot


74

Opinto-opas 2010-2011

Japanin kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään Japanin kielessä seuraavat kurssit: jatkokurssi I, 4op, japanin jatkokurssi II, 4 op, Japanin kanji-merkkien kurssi 2op, Kirjoittaminen kurssi 1 (tai 2) 2op. Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kielikeskuksen opinto-oppaassa http: // webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ elokuun 2010 loppuun mennessä. Yhteysopettaja: Junko Sopo (junko. sopo(at)oulu.fi). 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi –10 op Japanin kielen alkeiskurssi koostuu sekä alkeiskursseista I ja II että japanin tavu- ja kanji-merkkien kurssista. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II ja tavu- ja kanji-merkkien kurssi keväällä. 905042Y Japanin alkeiskurssi I - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija hallitse yksinkertaisia lauserakenteita ja kielioppia. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. 6. Opintojaksot

Sisältö: Kurssilla opiskelija opettelee japanin kieliopin alkeita ja saa tietoa tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Osanottajat harjoittelevat myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. idiomit, numerot, päivät ja sijainnit. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet ”Watashi no Nihongo Kyooshitsu ” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi 905047Y Japanin tavu- ja kanjikirjaimien -kurssi – 1–2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Vastaalkajille. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin osallistujille. Ajoitus: Kurssi alkaa syyslukukaudella.


Opinto-opas 2010-2011

Tavoitteet:. Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)- ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia, ja lisäksi opiskelija ymmärtää vajaa 100 kanji-merkkiä. Sisältö: Lisäksi opiskelijan pitää itse harjoitella japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija lukee ja kirjoittaa japanin kielen tavukirjaimia (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl), tutustuu japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) ja tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 26 tuntia lukuvuodessa. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimoniste ”Watashi no Nihongo Kyooshitsu - japanin kurssi” ja sen oheismateriaali ”Hiragana, katakana, ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, välitentti syksyllä ja lopputentti keväällä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuhenkilöt: Junko Sopo. Lisätiedot: Tietoja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi. Y905043 Japanin alkeiskurssi II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavu- ja kanji-kirjaimet –kurssin välitentin suorittaneille.

75

Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa asioida japanilaisen kanssa ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Opiskelija hallitsee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuodot. Opiskelija ymmärtää helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Sisältö: Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilöt: Junko Sopo. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi. 905041Y Japanin kielen jatkokurssi – 10 op Japanin kielen jatkokurssi koostuu sekä jatkokursseista I ja II että japanin kanji-merkkien kurssista. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että jatkokurssi I suoritetaan syksyllä ja sekä jatkokurssi II että kanji-kurssi keväällä. 6. Opintojaksot


76

905044Y Japanin kielen jatkokurssi I - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintoihin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (10 op) Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppejä. Opiskelija osaa tuottaa japania suullisesti, jotta hän selviytyy yksinkertaisissa erilaisissa puhetilanteissa. Sisältö: Kurssilla opiskelija kertailee kielen perusrakenteita, laajentaa kielioppitietoa ja sanastoa. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet ”Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu ” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilöt: Junko Sopo. Lisätiedot: Tietoja ilmoittautumises6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

ta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi. 905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi – 1–2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintoihin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (10 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi alkaa syyslukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija osaa lukea n. 300 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luentopäiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 200 uuteen kanji-merkkiin ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 26 tuntia lukuvuodessa. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, välitentti syksyllä ja lopputentti keväällä. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilöt: Junko Sopo. Lisätiedot: Tietoja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi.


Opinto-opas 2010-2011

905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintoihin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssin välitentin suoritus. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai lyhyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla. Sisältö: Kurssilla opiskelija opiskelee keskitason kielioppia ja laajempaa sanastoa. Opiskelija harjoittelee puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että hän osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanjimerkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.

77

Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien ja keskustelun päiväkirjan palautus. Lisäksi kanjikirjaimien kurssin lopputentin tulos vaikuttaa arviointiin. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Tietoja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi Japanin kielen syventävä kurssi 2 – 6 op Japanin kielen syventävä kurssi toteutetaan etäopetuksena. 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1 (etäopetus) – 2 op (sl) 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2 (etäopetus) – 2 op (kl) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintoihin. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssista II arvosanat 4 tai 5 (taso B1) saaneille. Lisäksi vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat hakea tähän kurssiin. Ajoitus: Kurssit järjestetään syys- ja/ tai kevätlukukaudella Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa eri aihepiireistä käyttäen eri kirjoitustyyliä, osaa ilmaista mielipiteitään, käyttää laajempaa sanavarastoaan kirjoituksessa. Sisältö: Opiskelija seuraa opettajan ohjeita, jotka ovat sähköisissä muodoissa (sähköposti tai internetin sivu), ja kirjoittaa eri aiheista pc:lla. Opiskelija lähettää 6. Opintojaksot


78

opettajalle sähköpostilla kirjoituksensa, joka korjataan ja lähetetään takaisin kommentteineen lähettäjälle. Opiskelija kirjoittaa palautetun puhtaaksi ja lähettää lopullisen version opettajalle. Toteutustavat: Etäopiskelu. yksi aihe per 2 viikkoa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama mallitekstit ja sanastot Suoritustavat: Kirjoittaminen japaninkielisiä tekstiä kuudesta annetusta aiheesta (yksi aihe: 1-3 sivua) ja lähettäminen puhtaaksi kirjoitetut lopulliset versiot. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuhenkilöt: Junko Sopo. Lisätiedot: Tietoja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivulta. Opetuskieli: japani / suomi.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011


Opinto-opas 2010-2011

Ranskan kielen kurssit Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään ranskan kielestä seuraavat kurssit: 904026Y Ranskan jatkokurssi I, (Intermédiaire 1), ................. 4 op, A 2 904027Y Ranskan jatkokurssi II, .......................... (Intermédiaire 2), .... 2-4 op, A 2 / B1 904034Y Français pratique et civilisation 1, ...........................2 op, B1 904035Y Français pratique et civilisation 2, ................. 2 op, B1 / B2 904008Y TRAVAILLER/ETUDIER EN FRANCE 1, ................................4 op, B1 904009Y TRAVAILLER/ÉTUDIER EN FRANCE 2, ...................... 4 op, B1 / B2 904020Y PRATIQUE DE L´ORAL 1, 2 op, A2 / B1 904033Y PRATIQUE DE L´ORAL 2, 2 op, B1 / B2 Ranska on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen Ranskan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Ranskan jatkokurssien (intermédiaire 1 ja 2, 8 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi osallistua varsinaisille kaupallisen ranskan kursseille. Näihin alkeisopintoihin tulisi varata aikaa n. 2 vuotta. Voit suorittaa ranskan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän «Ranskan kieli 12 op, honors», tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: - 8 op tasolta B1 - 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1/B2 - Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4. Yleistä kursseista: Kaikilla ranskan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa.

79

Muita painopistealueita ovat kulttuurien välinen viestintä sekä maantuntemus. KURSSIT Alkeiskurssi 1 (Débutants 1) Alkeiskurssi 2(Débutants 2) Jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) Jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) Pratique de l´oral 1 (Suullinen ilmaisu 1) Pratique de l´oral 2 (Suullinen ilmaisu 2) Français pratique et civilisation 1 Français pratique et civilisation 2 Travailler/Étudier en France 1 Travailler/Ètudier en France 2 Tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) Tandem Français-Finnois

Taso A1 A1/A2 A2 A2/B1 A2/B1

Laajuus 4 op 4 op 4 op 4 op 2 op

B1/B2 2 op B1 B1/B2 B1 B1/B2 B1

2 2 4 4 2

op op op op op

A2/C1 2 op

ILMOITTAUTUMINEN Tietoja kurssien järjestämisestä ja ilmoittautumisista saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet kielikeskuksen kursseille, voivat ilmoittautua suoraan seuraavalle kurssille (esim. suoritettuaan jatkokurssin 1, Intermédiaire 1 opiskelija voi ilmoittautua jatkokurssille 2, Intermédiaire 2). Opiskelijat, jotka ovat lukeneet ranskaa (koulu, muut kurssit), voivat jatkaa heille sopivalta tasolta (Tarkista vaadittu taso opinto-oppaasta: ”edeltävät opinnot”) Jos et tiedä tasoasi, ota yhteyttä opettajaan, joka auttaa sinua valitsemaan tasoasi vastaavan sopivan kurssin. Yhteydenotot: cecile[at]cc.oulu.fi.

6. Opintojaksot


80

904016Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 Lähtötasovaatimus: Ei vaadita edeltäviä opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämääräinen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Vastuuhenkilö: N.N. Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2010–2011. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetuskieli: ranska/suomi/englanti 904017Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1). Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE); Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiske-


Opinto-opas 2010-2011

81

lija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2010–2011. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! Opetuskieli: ranska/suomi/englanti.

Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi

904026Y Ranskan jatkokurssi 1 (Français: Intermédiaire 1) 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Lähtotasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullisia ja kirjallisia taitoja. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904017 Ranskan alkeiskurssi 2:lle. Aihepiirejä ovat mm. ehdotuksen hyväksyminen ja siitä kieltäytyminen, neuvojen antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja lomanvietosta kertominen, säästä puhuminen, suunnitelmista kertominen Rakenteista esiin tulevat mm. apuverbit (pouvoir, vouloir, savoir), persoonapronominit, passé-composén ja imperfektin käyttö, lähifutuuri ja ns yksinkertainen futuuri (le futur simple). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, (Français: Intermédiaire 2) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1. Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullista ja kirjallista viestintätaitoa. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaiset ja heidän elämäntapansa, terveys, työelämä. Rakenteista esiin tulevat mm. relatiivipronominit, konditionaalin preesens, komparatiivi, subjunktiivin preesens. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) 6. Opintojaksot


82

”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa Tietoja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi. 904028Y Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite), - 2 op (itseopiskelukurssi) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa) Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia ranskankielisten tekstien lukemiseen eri lukustrategioita käyttäen ja tutustuttaa lukija tekstien välityksellä ranskalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Sisältö: 10 opettajan valitsemaa tekstiä eri aihepiireistä ja 4 opiskelijan valitsemaa tekstiä opintoihin liittyvistä aihepiireistä. Lisäksi sarja tekstinymmärtämisharjoituksia verkossa. Toteutustavat: itseopiskelua ja loppukoe. Oppimateriaali: Materiaali jaetaan 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

lukukauden alussa järjestettävässä kurssikokoontumisessa tai sen saa pyynnöstä kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritustavat: itseopiskelukurssi. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. 904034Y Français pratique et Civilisation I - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire II, 904027Y) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Parannetaan etenkin suullista valmiutta ja opetellaan argumentoimaan arkipäivän tilanteissa. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteitä, kahvilakulttuuri, järjestöissä ja yhdistyksissä toimiminen, matkustaminen. Rakenteista esille tulevat mm. kerronnassa käytettävät aikamuodot, erilaiset ajanmääreet (il y a, depuis), syy- ja seuraussuhteiden ilmaiseminen, gerundi, pluskvamperfekti. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE).


Opinto-opas 2010-2011

Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska (englanti / suomi). 904035Y Français pratique et Civilisation 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1/ B2. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ”Français Pratique et Civilisation I” tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opetellaan kommunikoimaan vaativammissa ja monimutkaisemmissa tilanteissa sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ajatuksia paremmin. Kieliopin ja lauserakenteiden sekä sanaston edelleen syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat esim. tärkeät elämänarvot, erilaiset säännöt ja sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyminen, televisio ja lehdistö Ranskassa. Rakenteista esiin tulevat mm. epäsuora kerronta preesensissä ja menneessä ajassa, ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, menneen ajan futuuri, passiiviset muodot. Toteutustavat luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

83

Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE). Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää suullisen esityksen (15–20 min) valitsemastaan aiheesta. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska, (englanti/suomi). 904020Y Pratique de l´Oral 1 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa) Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvää sanastoa ja tarpeellisia keskeisiä rakenteita sekä tehdään keskustelutekniikka- ja tilanneharjoituksia. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia ja kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: intensiivikurssi (Toukokuussa); luento-opetus ryhmässä 28 t (4 tuntia päivässä) ja itsenäinen työskentely. Oppimateriali: jaetaan kurssin ku6. Opintojaksot


84

luessa. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe.Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska (suomi/englanti). 904033Y Pratique de l´Oral 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja keskeisten rakenteiden harjoittelua. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa ja valmistellaan omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia. Kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 28 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Jaetaan kurssin kuluessa. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää lyhyen suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska. 904008Y Travailler/Étudier en France 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédaire II, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Opetellaan perussanastoa sekä harjoitellaan työelämässä ja opiskellussa tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. Tarvittava sanavarasto ja rakenteet arkipäivään ja harrastuksiin Ranskassa (terveys, asuminen, opiskeleminen), tietojen pyytäminen ja antaminen (hallinnollinen kieli), työn etsiminen. Rakenteista tulevat esille esim. kysymysten muodostus, prepositiot verbien ja adjektiivien yhteydessä, komparatiivi ja superlatiivi, ajan määreet (pendant, depuis, il y a..), partisiipin preesens. Kurssilla saa myös maahan


Opinto-opas 2010-2011

ja ranskalaiseen kulttuurin tietoa. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. 904009A Travailler/Étudier en France 2 - 4 op – Itseopiskelukurssi Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2. Edeltävät opinnot: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ”Travailler/Etudier en France 1” tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: opiskellaan syventävämmin Ranskassa käytettävää opiskelu- ja työelämän kieltä sekä maahan ja kultuuriin liittyvää asiatietoutta. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. CV:n laatiminen, työhaastattelu jne, työtehtävistä kertominen, työrytmi, kulttuuri- ja maantuntemus, kohteliaisuus, «savoir-vivre», lyhenteiden merkitys (PME, PMI, PDG, DRH). Rakenteista tulevat esille esim. konditionaalin muodostaminen ja käyttö, subjunktiivi, indefiniittipronominit (tous, toutes..certains, quelques-uns),

85

ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, passiiviset muodot. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Opintojakson voi suorittaa itseopiskeluna ja loppukokeella. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Opiskelija pitää suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta (10–15 min.) Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Tietoja kurssin järjestämisestä ja ilmoittautumisesta saa kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: ranska 904024 Tandem Français-Finnois – 2 - 4 op Kurssikuvaukset löydät kielikeskuksen opinto-oppaasta: http:// webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Tandem kurssin aloitusajankohta on vapaa. Kurssin voi aloittaa Tandem-parin löydyttyä oman aikataulun mukaisesti. Lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle, cecile@cc.oulu.fi

6. Opintojaksot


86

Opinto-opas 2010-2011

Saksan kielen kurssit Tutkintovaatimusten mukaan sinun tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op), Projekt Firmenpräsentation (Profi) (2 op), Geschäftskontakte (2 op), Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op). Pakollisiin kieliopintoihin voidaan tietyin ehdoin hyväksyä muitakin saksan kursseja, ks. tarkemmin alla. Yleistä saksan opinnoista Lähtötasovaatimus Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssille on saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksen saksan alkeiskurssit I ja II (yhteensä 8 op). Osallistuminen kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte edellyttää taitotasoa B1, esim. saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai kielikeskuksessa suoritettu Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssi. Handelspartner Deutschland ja Wirtschaftsdeutsch -kursseille pääsyn edellytyksenä on vähintään taitotaso B1, tämä tarkoittaa noin 5 vuotta koulusaksaa tai vastaavia tietoja, esim. hyväksytysti suoritetut kurssit Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Aloitat saksan opinnot alkeista Saksa on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen järjestämien Saksan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Saksan jatkokurssin taloustieteilijöille (4 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään arvosanalla 6. Opintojaksot

3 opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua varsinaisille kaupallisen saksan kursseille. Näihin opintoihin tulisi varata aikaa n. 1,5 vuotta. Jatkat koulussa aloittamiasi saksan opintoja Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, tasolta B1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta B1/ B2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tässä tapauksessa voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit: Saksan kielen tekstinymmärtäminen, Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch Finnisch, Keskustelu I ja II. Honors-ohjelma Voit suorittaa saksan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Saksan kieli 12 op, honors”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: - 8 op tasolta B1 (Saksan kielen jatkokurssia, taso A2/B1, ei voi sisällyttää honors-ohjelmaan); - 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1 / B2. Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4,00. Yleistä kursseista: Kaikilla saksan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liikeelämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurienvälinen viestintä sekä maantuntemus.


Opinto-opas 2010-2011

903024 Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. ylä-asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmä A. Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdys-

87

verbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 1. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903025 Y Saksan kielen alkeiskurssi II, 4 op Taitotaso Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 / A2. Asema Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Aikaisemmin suoritettu Saksan kielen alkeiskurssi I tai taitotaso A1. Voit osallistua kurssille myös jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlu6. Opintojaksot


88

kukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu kaksi ryhmää (ryhmät A ja B). Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat asuminen, kotikaupungista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, puhelinkieli, hotellihuoneen varaaminen, vierailut, lomamatkat sekä saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus. Rakenteet: preesens, perfekti, substantiivien datiivi, omistuspronominit, datiiviprepositiot, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, imperatiivi, konditionaali, järjestysluvut, päivämäärät, ajanmääreitä, konjunktioita, pääja sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla kertautuvat alkeiskurssi I:llä harjoitellut rakenteet. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 1. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Kappaleet 8–14. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osal6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

listuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A 2/B 1. Asema:Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. honors-ohjelmaan). Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan alkeiskurssi II, (4 + 4 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin tavallisimmissa arki- sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen


Opinto-opas 2010-2011

ajan tapahtumista. Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta sekä teksteistä. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hänellä on valmiudet selviytyä yleisimmissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Sisältö: Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot. Rakenteet: imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, passiivi, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens, perfekti ja sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 2.Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vähintään arvosanalla

89

3 suoritettu jatkokurssi antaa sinulle hyvät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903045Y Geschäftskontakte, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Syyslukukaudella järjestetään 2 ryhmää ja kevätlukukaudella 2 ryhmää. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi. Sisältö: Kirjallinen liikeviestintä: yh6. Opintojaksot


90

teydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakenneharjoituksia. Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevieraiden vastaanottamiseen liittyviä harjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista koetta. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema:Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijal6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

la on hyvät valmiudet yritysesittelyn pitämiseen saksan kielellä. Opiskelija perehtyy saksalaiseen liike-elämän kulttuuriin ja kurssin käytyään tuntee keskeiset liike-elämän kulttuurierot Suomen ja Saksan välillä sekä harjaantuu saamaan esiintymistilanteissa viestinsä perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioon ottaen. Sisältö: Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen toimimiseen Saksan liikeelämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maan- ja kulttuurien tuntemusta sekä Suomi-tietoutta saksaksi. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa. 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2.


Opinto-opas 2010-2011

Asema: Kurssin voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintohin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. hyväksytysti suoritetut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin aikana opiskelija vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia hakemuksen ja ansioluettelon saksaksi sekä hallitsee erilaisia keskustelustrategioita. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa ja esitellä ajankohtaisia uutisaiheita saksaksi. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti vaativissakin liike-elämän viestintätilanteissa saksaksi (messuilla käynnit, neuvottelut, työpaikkahaastattelu). Sisältö: Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten

91

tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa.Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa. 903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea talouselämää käsitteleviä saksankielisiä lehtiartikkeleita niin, että hän tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Opiskelija ymmärtää saksankielisten talousuutisten ja talouselämää käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti talouselämän aiheita käsitteleviin saksankieli6. Opintojaksot


92

siin keskusteluihin ja osaa tuoda esille ja perustella oman näkökantansa eri aihepiireihin sekä esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija osaa pitää esitelmän valitsemastaan talouselämään liittyvästä aiheesta ja laatia haastattelututkimuksen. Lisäksi opiskelija osaa arvioida omaa saksan kielen taitoaan sekä jatko-opintojen tarvetta. Sisältö: Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, tehdään esim. haastattelututkimus, luetaan ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teksteistä. Työskentelytapa on kontrastiivinen, osittain mukana on syntyperäisiä vaihto-opiskelijoita. Toteutustavat: Opetusta noin 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi kehittyminen. Arviointi: Opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Sabine Grasz ja Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa.


Opinto-opas 2010-2011

93

Venäjän kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään venäjän kurssit Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op Delevoj russkij jazyk, 4 op, Delevoj partner Rossija, 4 op, Venäjän kielen puhuminen, 4 op ja Venäjän kertauskurssi, 5 po. Venäjä on mahdollista aloittaa myös alkeista. Lukuvuonna 2010–2011 järjestettävistä kursseista ilmoitetaan elo/tammikuussa Internetissä http://cc.oulu. fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. 904066 Venäjän alkeiskurssi: osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Ei edeltäviä venäjän opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin. Sisältö: Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia suoritetaan Internetharjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien

opiskelijat. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904067 Venäjän alkeiskurssi: Osa II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa. Sisältö: Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle. Kohderyhmä: kaikkien tiedekuntien opiskelijat. 6. Opintojaksot


94

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904068 Venäjän jatkokurssi: Osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija osaa kertoa omasta taustastaan ja selviytyy vaikeahkoissa asioimistilanteissa. Oppikirjan kappaleet 1–6. Sisältö: Perhe, työ, lomailu, asuminen. Asiointi apteekissa, terveyskeskuksessa, rautatieasemalla, lentokentällä, tullissa, hotellissa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän jatkokurssi/ Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904069 Venäjän jatkokurssi: Osa II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Oppikirjan kappaleet 7–12. Sisältö: Opiskelu, harrastukset, ostokset.Venäläiset ja suomalaiset juhlat. Matkustaminen. Televisio. Kulttuuritietoa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen kurssille tammikuun alussa Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu. fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen . Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista


Opinto-opas 2010-2011

ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904056Y Delovoj russkij jazyk, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema:Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatkokurssit). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa asioimistilanteissa venäläisten liikekumppaneiden kanssa ja tutustuu talousalan teksteihin. Osatavoitteita ovat venäjän yleiskielen taidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen ja tavallisimpien viestintätilanteiden sekä yksinkertaisten neuvottelutilanteiden hallitseminen. Sisältö: Puhelut, liikematkat, venäläiset vieraat, yrityskulttuuri, neuvottelut, liikekirjeet. Suomi-tietous. Talousalan tekstit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu. fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi.

95

904057Y Delovoj partner Rossija, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema:Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on syventää yleiskielen hallintaa ja ammattikielen tuntemusta ja taitoa, niin että opiskelija selviytyy yleisluonteisista ja liikeelämän viestintätilanteista, perehtyy Suomen ja venäjänkielisen alueen kauppasuhteisiin ja tutustuu venäjänkielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin. Sisältö: messut, yritysvierailut, -esittelyt, kauppasopimukset ym. asiakirjat, talousalan eri tekstityypit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi. 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Kurssi on tarkoitettu venäjää vapaaehtoisena aineena lukeville ja opintojaksoja Y904051 Venäjän kielen puhuminen (HuTK) ja Y904053 Venä6. Opintojaksot


96

jän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito) (LuTK) suorittaville sekä TaTKin pakollisia kieliopintoja suorittaville. Kurssi on tarkoitettu myös Y904054 Tekniikan venäjä 1 (8 op) (TTK) osasuoritukseksi. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja / tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: Aikaisemmin opitun puhutun kielen aktivointi ja syventäminen. Suullisen tuottamisen parantaminen, kuullunymmärtämisen kehittäminen ja sanaston laajentaminen. Sisältö: Tavallisimmille kommunikaatiotilanteille tyypillisen sanaston ja rakenteiden kertausta. Kurssi koostuu erilaisista teemakokonaisuuksista, joita käsitellään teksti-, audio- ja videomateriaalin pohjalta. Kuullunymmärtämis-, keskustelu- ja kielistudioharjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 60 tuntia (58 %), itsenäistä työskentelyä 42 %. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Opettajan materiaalit. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Lisätiedot: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepo aho/ilmoittautuminen. Opetuskieli: venäjä ja suomi.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema:Vapaaehtoinen. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja/ tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssin järjestämisestä ilmoitetaan kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: tavoitteena on alkeis- ja jatkokursseilla saavutetun kielitaidon aktivointi. Sisältö: Peruskieliopin ja -sanaston kertaus kirjallisten ja suullisten tehtävien ja tekstien avulla. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Arviointi: 5–1 / hylätty. Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho. Opetuskieli: venäjä ja suomi.


Opinto-opas 2010-2011

97

6.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus Kieli-, kulttuuri- ja viestintäkokonaisuus – 25 op Language, Culture and Communication Studies – 25 ects credits Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen sisältyy kolme osaaluetta.

Kieli

Kulttuuri

Viestintä

KIEKUVI-opintokokonaisuus muodustuu valinnaisista kursseista. Sinulla on mahdollisuus koota kielikeskuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. - Voit valita alla olevasta kurssitarjonnasta yhteensä 25 opintopistettä. - KIEKUVI-opintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. - Jos kurssi sisältyy jo suorittamiisi kandidaattitutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, et voi enää sisällyttää sitä kieli-, kulttuuri- ja viestin-

täopintokokonaisuuteen. - Suositellaan, että KIEKUVIin sisällytetään enemmän kuin yksi kieli. - Voit aloittaa uuden kielen opiskelun alkeista seuraavissa kielissä: espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. - Hyvän kielitaidon saavuttamiseksi uudessa kielessä suositellaan opintojen aloittamista jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. - Jos suoritat uudessa kielessä alkeiskurssi osa I:n, niin sinun täytyy myös suorittaa alkeiskurssi osa II:n, jotta ne voivat sisältyä 25 op:n kokonaisuuteen. Siis: pelkkää alkeiskurssi osa I ei hyväksytä 25 op:n kokonaisuuteen. - Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin myös kulttuurien tuntemusta syventäviä kursseja, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille (kurssivalikoiman löydät alempana kohdasta Kulttuuri). KIEKUVI-opintokokonaisuuteen voit myös sisällyttää muita yliopistotasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja. Kiekuvin yhteyshenkilönä on kielikeskuksen amanuenssi Anne Viherkari. Toimisto KK243 (Yläväylä), puhelin 553 3206. (anne.viherkari(at)oulu.fi). HONORS-ohjelma Sinulla on myös KIEKUVISSA mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti.Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”, tämän maininnan voit saavuttaa myös ruotsin kielen opinnoissa. 6. Opintojaksot


98

Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op englannin kursseja seuraavasti: - 4 op tasolta B2 (second year courses) - 4 op tasolta C1 (third year courses) - 4 op miltä tahansa tasolta (B1– C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Ruotsin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa KIEKUVIin vähintään 8 op ruotsin kursseja. Kurssien keskiarvon tulee olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2010 – 2011 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Espanjan(Italian/ Ranskan/Saksan/ Venäjän kieli 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavilta tasoilta: - 8 op tasolta B1 Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. - 4 op tasolta B1/B2 Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. KURSSITARJONTA Alla esitellään ensin kielten ja viestinnän kurssit aakkosjärjestyksessä, sitten ns. kulttuurikurssit, joilla voi syventää 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

kulttuurien tuntemusta. Opiskelijan on henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan tarkistettava, mitä kursseja tulevina lukuvuosina on tarjolla kielikeskuksessa, avoimessa yliopistossa tai Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Kielten ja viestinnän kurssit Kielen ja viestinnän kurssit lukuvuonna 2010–2011. 1. Englanti 2. Espanja 3. Italia 4. Japani 5. Ranska 6. Ruotsi 7. Saksa 8. Suomea muunkielisille 9. Suomen kieli ja viestintä 10. Venäjä 1. Englannin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 1st year courses 902071Y Integrated Text and Lexicon, B2, 2 credits, fall 902048Y Business Writing, B2, 2 credits, fall and spring 902084Y Let’s Talk Business, B2, 2 credits, fall and spring Second year courses 902089A Training in Interpersonal Management Skills, B2, 2 credits, spring 902090A Negotiations and Meetings, B2, 2 credits, fall and spring 902093A Business Related Current Events, B2, 2 credits, fall Third year courses 902092A World Issues and Negotiations, C1, 2 credits, fall and spring


Opinto-opas 2010-2011

902114A Negotiations Across Cultures, C1, 2 credits, fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication, C1, 2 credits, fall 902087A Research in Intercultural Communication, C1, 2 credits, spring 902016A Field-Related Integrated Studies, C1, 2 credits, spring 902091A Contract English, C1, 2 credits, spring Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Jaana Sorvari (Jaana.Sorvari(at)oulu.fi) 2. Espanjan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905024Y Espanjan alkeiskurssi I, taso: A1, 4 op 905026Y Espanjan alkeiskurssi II, taso: A1/A2, 4 op 905028Y Espanjan jatkokurssi I, taso: A2/B1, 4 op 905029Y Espanjan jatkokurssi II, taso: B1, 4 op 905022Y Espanjan jatkokurssi III, taso: B1/B2, 4 op 905030Y Espanjan keskustelukurssi, taso: B1/B2, 2 op 905033Y Kaupallisen espanjan kurssi, taso: B1/B2, 4 op 905031Y TANDEM espanja -suomi, 2 op 905033Y ”Caminando Por Mundos Hispanos” verkkokurssi, 4 op Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopin-

99

not sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: N.N. 3. Italian kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905006Y Italian alkeiskurssi I, 4 op, taso: A1 905007Y Italian alkeiskurssi II, 4 op, taso: A1/A2 905008Y Italian jatkokurssi I, 4 op, taso: A2/B1 905009Y Italian jatkokurssi II, 4 op, taso: B1 905004Y Italian jatkokurssi III, 2 op – 4 op, Taso: B1 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – Conversazione, 2 op, taso: (A2) B1/B2 905012Y Teksti- ja puhekurssi 1 – Comprensione e comunicazione 1, 2 op, taso: A1 -> 905013Y Teksti- ja puhekurssi 2 – Comprensione e comunicazione 2, 2 op, taso: A1 -> 905016Y Teksti- ja puhekurssi 3 – Comprensione e comunicazione 3, 2 op, taso: A1 -> 905017Y Kieliopin kertaus kurssi 1, 2 op, taso: A2 -> 905018Y Kieliopin kertaus kurssi 2, 2 op, taso: A2 -> 905015Y Italiano affari – yrityselämän italiaa, 2 op – 4 op, taso: B1/B2 905014Y TANDEM italia – suomi, 2 op, taso: A1 -> Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Pirkko Kukkohovi, pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi

6. Opintojaksot


100

4. Japanin kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi, 12 op, taso: A1 905041Y Japanin kielen jatkokurssi, 12 op, taso: A2/B1 Japanin kielen syventävä kurssi 2-6 op: 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1, 2 op, taso: B1 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2, 2 op, taso: B1 905053Y Japaninkielen keskustelukurssi, 2 op, taso: B1 905046Y TANDEM japani – suomi, 2 op, taso: A1 -> Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Junko Sopo (Junko. Sopo(at)oulu.fi) 5. Ranskan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904016Y Ranskan alkeiskurssi 1, – Débutants 1, 4 op, taso: A1 904017Y Ranskan alkeiskurssi 2, – Débutants 2, 4 op, taso: A1/A2 904026Y Ranskan jatkokurssi 1, – Intermédiaire 1, 4 op,taso: A2 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, – Intermédiaire 2, 4 op,taso: A2/B1 904008Y Étudier/Travailler en France 1,4 op, taso: B1 904009Y Étudier/travailler en France 2,4 op, taso: B1/B2 904034Y Français pratique et Civilisation 1, 2 op, taso: B1 904035Y Français pratique et Civilisation 2, 2 op, taso: B1/B2 904028Y Tekstin ymmärtäminen, – 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Compréhension écrite, 2 op, taso: B1 904020Y Pratique de l’oral 1, 2 op, taso: B1 904033Y Pratique de l’oral 2, 2 op, taso: B1/B2 904024Y Tandem, 2 op, taso: A1 -> Kurssikuvaukset löydät tästä oppaasta kohdasta pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaasta www. oulu.fi/kielikeskus Yhteysopettaja: Cécile RousseletKarinen (cecile(at)cc.oulu.fi) 6. Ruotsin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssien koodit ja nimet: 901021 A kulturer möts (2 op), 901022A Välkommen till vårt företag! (2 op), 901023A Allting går att sälja! (2 op), 901024A Kundkontakter (2 op), 901025A Tala med! (2 op), 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) (2–4 op). Asema: Vapaaehtoiset KIEKUVIopintokokonaisuuteen kuuluvat ruotsin kurssit TaTK:n opiskelijoille. Ajoitus: Opiskelija voi suorittaa vapaaehtoisia kursseja haluamansa määrän haluamassaan järjestyksessä. Huom! Tarkista vuotuinen kurssitarjonta kielikeskuksesta. Tavoitteet ja sisällöt kursseittain: 901021A Kulturer möts 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys)


Opinto-opas 2010-2011

Asema:Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jäl­ keen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin välillä ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskun­ taan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä

101

tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@ oulu.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Tarkista ilmoittautumisaika kielikeskuksesta. Opetuskieli: Ruotsi. 901022A Välkommen till vårt företag! 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys). Asema:Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jäl­ keen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin suoritusmahdollisuus pyritään järjestämään kevätlukukaudella. Jos opiskelijalta puuttuu vain tämä kurssi KieKuVi-kokonaisuudesta, hänen kannattaa ottaa yhteys vastuuhenkilöön. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, toimia vuorovaikutteisesti yritysvierailuilla, analysoida yrityksiä ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Sisältö: Yritysesittelyt ja -vierailut. Yrityksen arvot ja strategiat. Tunnusluvut ja vuosikertomukset. Katsaus 6. Opintojaksot


102

lii­kekulttuureihin. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) ja sisältää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Tarkista kurssin toteutuminen kielikeskuksesta. Opetuskieli: Ruotsi. 901023A Allting går att sälja! 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys). Asema:Vapaaehtoinen opintojakso. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jäl­ keen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin suoritusmahdollisuus pyritään järjestämään kevätlukukaudella. Jos opiskelijalta puuttuu vain tämä kurssi KieKuVi-kokonaisuudesta, hänen kannattaa ottaa yhteys vastuuhenkilöön. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida mainoksia, suunnitella mainoskampanjan, järjestää tuote-esittelyjä ruotsalaisille asiakkaille ja keskustella ajankohtaisista asioista, keksinnöistä ja innovaatioista. Sisältö: Mainokset ja mainoskampanjat. Esittelytilanteet. Keksinnöt, innovaatiot ja tuotteet. Omavalintaiset alan aiheet. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) ja sisältää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin.


Opinto-opas 2010-2011

Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Tarkista kurssin toteutuminen kielikeskuksesta. Opetuskieli: Ruotsi. 901024A Kundkontakter 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys). Asema:Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hoitaa liike-elämän asiakaskontakteja puhelimessa ja sähköpostin välityksellä. Hän osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekirjestandardin välillä ja kirjoittaa keskeiset liikekirjeet. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Liike-elämän asiakaskontaktit (puhelin, sähköposti, kirjeet). Tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot. Tilannepohjaisia harjoituksia paritöinä tai itsenäisesti opiskellen. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin

103

kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaan ohjauksessa (mahdollisuus myös parityöskentelyyn) opettajalta ostettavan materiaalin avulla. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu. fi), kevätlukukauden osalta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Opetuskieli: Ruotsi. 901025A Tala med! 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys). Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Ajoitus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edistänyt ruotsin kielen suullista taitoansa ja osaa toimia erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa mm. työelämässä, Ruotsissa asuessaan tai muissa pohjoismaisissa kontakteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia harjoituksia. Aihepiirit esim. kulttuuri ja 6. Opintojaksot


104

kulttuurierot pohjoismaissa, työn hakeminen, kokoustekniikka, argumentointi, alustukset oman alan keskusteluaiheisiin, ’småprat’. Opiskelijat voivat vaikuttaa aihepiireihin. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 28 lähiopetustuntia. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös tiedekunta, vuosikurssi ja sähköpostiosoite. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Tarkista kurssin toteutuminen kielikeskuksesta. Opetuskieli: Ruotsi. 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) 2-4 op (1,5-3 ov) Taitotaso: B2/C1 (Eurooppalainen 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

viitekehys). Asema:Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa vasta pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen ruotsinkielisen raportin valitsemastaan alakohtaisesta aihekokonaisuudesta. Opiskelija osaa kerätä tietoa lähdekirjallisuudesta, hän osaa myös tulkita ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa myös pitää suullisen esityksen kirjoittamansa raportin pohjalta. Sisältö: Ohjauksessa tapahtuva omatoiminen opiskelu yksin tai pareittain. Yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen. Lähdekirjallisuuteen tutustuminen. Omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatiminen ja palauttaminen kielentarkastusta varten. Suullinen esitys kirjoitelman pohjalta ja loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa vasta pakollisen ruotsin kurssin jälkeen. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Opiskelija hyödyntää erikseen sovittavaa lähdekirjallisuutta kirjoitelmassaan. Suoritustavat: Kurssi sisältää sovitun aikataulun mukaisesti tapaamisia


Opinto-opas 2010-2011

ohjaavan opettajan kanssa ja omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatimisen lähdekirjallisuutta hyödyntäen, sekä omaan kirjoitelmaan pohjautuvan suullisen esityksen ja loppukeskustelun ohjaavan opettajan kanssa. Kirjoitelman laajuus riippuu valitusta opintopistemäärästä. Kurssin suorittaminen edellyttää myös tutustumista Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohjeeseen http://www.oulu.fi/ urkund/. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu. fi), kevätlukukauden osalta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Opetuskieli: Ruotsi. 7. Saksan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa kohdassa pakolliset kieliopinnot. 903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op, taso: A1 903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op, taso: A1/A2 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op, taso: A2/B1 903044Y Projekt Firmenpräsentation (Profi), 2 op, taso: B1 903045Y Geschäftskontakte, 2 op, taso: B1 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op, taso: B1/B2 903049A Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 – 4 op, taso: B1 -> 903041Y Wirtschaftsdeutsch, 4 op, taso: B1/B2

105

Seuraavien kurssien kurssikuvaukset löydät opinto-oppaasta kielikeskuksen kotisivulta: http://wrbcgi.oulu.fi/ kielikeskus/ 903021Y Saksan kieli ja kulttuuri -tehokurssi, 2 op, taso: A2 903037Y Keskustelu I, 2 op, taso: B1 -> 903023Y Keskustelu II, 2 op, taso: B1 -> 903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2-3 op, taso: B1/B2 903042Y Saksan jatkokurssi III, 2–4 op, taso: B1 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2–4 op, taso: B1/B2 Yhteysopettajat: Kaisu Jarde, Oliver Jarde, Marja Pohjola-Effe, Sabine Grasz. Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi 8. Suomea muunkielisille osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Finnish for Foreigners Alkeistaso/Elementary level: 900017Y Suomen kielen johdantokurssi / Survival Finnish course, 2 op, taso: A1 900013Y Suomen kielen peruskurssi 1 / Beginners’ Finnish course 1, 2 op, taso: A1 900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 / Beginners’ Finnish course 2, 4 op, taso: A1/A2 Keskitaso/Intermediate level: 900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1 / Intermediate Finnish course 1, 4 op, taso: A2 900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2 / Intermediate Finnish course 2, 4 op, taso: A2/B1 Edistyneiden taso / Advanced level: 900020Y Suomen kielen kurssi 6. Opintojaksot


106

Opinto-opas 2010-2011

edistyneille / Finnish for advanced students, 2 op, taso: B1/B2 900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi / Special course in Finnish: Writing skills, 2 op, taso: B1/B2 900054Y Suomen kielen keskustelukurssi / Conversation skills in Finnish, 2 op, taso: B1/B2 900061Y Suomen kielen työpaja / Finnish Language work-shop, 2 op, taso B1/B2 9000234 Suomen kielen rakenteiden kurssi / Structures of the Finnish Language 4op, taso B1 -> Yhteysopettaja/Contact teacher: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi, 553 3170)

KIRJOITUSVIESTINTÄ Kirjallisen viestinnän perusteet (2 - 3 op) Kirjoituskurssi (2 - 3 op) Kielen- ja tekstinhuollon kurssi (2 - 3 op) Lehtikurssi (2 - 3 op) Luova kirjoittaminen (2 - 3 op) Apua opinnäytetyöhön (2 - 3 op)

Kurssikuvaukset löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi. oulu.fi/kielikeskus/ Course descriptions can be found in the study guide of the Language Centre http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ 9. Suomen kielen ja viestinnän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kirjallisen ja suullisen viestinnän (suomi) noutopöytä. Huom! Noutopöydän sisältöön voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista tarjonta kielikeskuksen sivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/

INTEGROITU KIRJOITUS- JA PUHEVIESTINTÄ Tieteellinen viestintä (4 - 5 op) Tieteen popularisointi (2 - 5 op)

PUHEVIESTINTÄ Ryhmäviestintä (2 - 3 op) Esiintymistaito (2 - 3 op) Puheviestintä (2 - 3 op) Esiintymisvarmuuden kehittäminen (2 - 3 op) Opetusviestintä (2 - 3 op)

Verkkokirjoittaminen (2 - 3 op)

Huom! Kurssisuorituksen laajuus voi vaihdella tehtävien mukaan. Yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi)

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2010-2011

107

10. Venäjän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904058Y Venäjän alkeiskurssi, osat I ja II, 8 op, taso: A1 904059Y Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op, taso: A2 904056Y Delevoj russkij jazyk, 4 op, taso: B1 904057Y Delevoj partner Rossija, 4 op, taso: B1/B2 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op, taso: A2/B1 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op, taso: A2/B1 904052Y Tekstin ymmärtäminen 3, 2–4 op, taso: A2/B1 Kurssikuvaukset löydät pakollisten kielten kohdalta tai kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi.oulu.fi/ kielikeskus/ Yhteysopettaja: Ari (ahepoaho(at)cc.oulu.fi).

Hepo-aho

Kulttuuri Suositus: Suositellaan, että sisällytät KIEKUVI:iin jonkun seuraavista kulttuurien tuntemusta syventävistä kursseista, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille. 902104Y Kulttuuripassi / Culture Passport 1. Miten kulttuuripassi toimii? Nouda passi ja lista tapahtumista koordinaattorilta. Tapahtuman jälkeen ohjaaja antaa merkinnän passiin. Kun passissa on 13 merkintää, ota yhteys koordinaattoriin. 2. Kulttuuripassiin opiskelija voi kerätä merkintöjä eri kulttuuritapahtumista: Cafe Lingua, Kielipeli-

illat, A Crosscut Across Cultures (jos tarjolla). Kerää 13 merkintää, 2 op 3. Kulttuuripassi-koordinaattorit: Nouda koordinaattoripassi yh­ teysopettajalta. 2 op/lukukausi saa jos valvoo Cafe Lingua ja peliillat. Yhteysopettajat: Jaana.Sorvari(at) oulu.fi 902086A Introduction to intercultural communication - 2 op / ECTS credits Proficiency level: CEFR B2 - C1 Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Timing: Autumn 3rd year Objective: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, as well as to develop the intercultural communication strategies relevant to the business world. By the end of the course, you are expected: 1) to demonstrate understanding and awareness of culture and its influence on communication 2) to be able to identify and explain the dimensions of cultural variation 3) to identify and analyse your own cultural perspective 4) to develop a repertoire of effective intercultural communication strategies for both working life and everyday situations. Contents: Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, nonverbal communication, cultural 6. Opintojaksot


108

identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. The course consists of lectures, several readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Students also draw from their own intercultural experiences outside the classroom as a part of the course, connecting personal experiences to the theories and concepts in lectures and readings. Assessment methods / Grading: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes two examinations and a reflective course journal. Grading: The evaluation scale is 1-5. Responsible person Karen Niskanen. Other information: Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. 902087A Research in intercultural communication 2 op Proficiency level: B 2 - CI on the CEFR scales. Status: For students in the Faculty of Economics, this course may be taken as part of the required languages or as part of the KIEKUVI minor. Scope: 53 hours of work Timing: Spring 3rd year Objective: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. By the end of the course, you are expected: to have read complex reports, 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; to have demonstrated oral fluency in group discussions, expressing opinions in conversation clearly, precisely, and logically; to have demonstrated effective collaboration skills in an empirical research writing task examining a complex intercultural issue; to have summarised the group research in a written report and in an oral presentation in a coherent and well-structured way. Contents: The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of 6 weeks of lectures, two tutorials, group research work, and a final group presentation. Assessment methods: Learning is assessed on the basis of quality of coursework, regular attendance, and active participation in all lessons. Coursework includes a 6-10 page report on the group research task, and a 20-minute presentation summarizing the project. Grading: 1-5. Other information: Students sign up in WebOodi. Introduction to Intercultural Communication is a prerequisite to Research in Intercultural Communication. Responsible person: Karen Niskanen. 901021A Kulturer mรถts 2 op (1,5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys)


Opinto-opas 2010-2011

Asema:Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jäl­ keen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin välillä ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskun­ taan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä

109

tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä. Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@ oulu.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös tiedekunta, pääaine ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Tarkista ilmoittautumisaika kielikeskuksesta. Opetuskieli: Ruotsi. 903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem DeutschFinnisch, 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) Lähtötasovaatimus: Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen. Ajoitus: Voit aloittaa kurssin joko syys- tai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit jakaa kahdelle lukukaudelle. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on enemmän varmuutta autenttisissa puhetilanteissa syntyperäisten kielenpuhujien kanssa ja hänellä on hyvät tiedot saksankielis6. Opintojaksot


110

ten maiden kulttuureista. Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä, hän ymmärtää omien ja vieraiden tapojen sekä käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä (mm. arvot, kohteliaisuus, tabuaiheet, viestintä ja vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelutilanteet). Sisältö: Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä).Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin. Toteutustavat: 10 tuntia kontaktiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä tapaamisia tandemryhmässä. Kohderyhmä: Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: 2 op/ECTS:Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 3 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 4 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 30 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Arviointi: hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Sabine Grasz. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa / suomi. 902011P-26 Student Exchange – 2 op / ECTS credits Proficiency level: CEFR Level: B2-CI (All Levels) Status: This module may be taken as part of Technical English 3 (for students in the Technical Faculty), Academic Communication (for students in the Faculty of Humanities), or the KIEKUVI study package. Scope: The workload is 53 hours. Objective: The aim of the module is to help students prepare for a student exchange at a foreign university within the next few years. Learning outcomes: Before the end of the module, students are expected to be prepared for a placement interview in English, produce an effective letter of motivation, have a good vocabulary related to academic and everyday life at a university abroad, give a clear and reasonably fluent presentation of aspects of student life in Finland intended for listeners at the target university, have assessed the strengths and weaknesses of their English language skills and made a plan for developing their skills further. Contents: During the module, students identify a possible exchange


Opinto-opas 2010-2011

destination and justify the reasons for selecting that university. They then carry out a number of reading, writing, vocabulary and oral tasks in preparation for study abroad, and receive feedback on their language production. Assessment will be based on the satisfactory completion of the module tasks. Working methods: The module is completed mainly through web-based and independent study, with a minimal number of compulsory classroom meetings. Students must have easy access to the Internet as the module makes extensive use of the Optima learning environment. Study materials: Most course materials are available online. For course materials provided by the teacher in class, a small copy fee will be collected. Grading: Pass/Fail. Language of Instruction: English. 902092A World Issues and Negotiation, 2 op/ECTS credits Proficiency level: C1 Status: This course can be taken as part of the requirements in foreign languages for 2nd and 3rd year students of the Faculty of Economics. Scope: 2 op/ECTS credits / 53 hours of work. Objective: Students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks; however, the students

111

need to have a good command of the English grammar. Learning outcomes: By the end of the course, you are expected to have developed critical reading and analytical skills by examining and discussing world issues, have demonstrated active and effective participation in group discussions, have given occasional presentations on your chosen country. Contents: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/ she would like to get to know more in-depth. Working methods: In-class discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Furthermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided and the students will pay a photocopy fee. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used. Grading: 1-5 scale. Language of instruction: English. Contact teacher: Patrick Nesbitt.

6. Opintojaksot


112

6.4 Menetelmäopinnot 800117P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I Laajuus: 7 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käsitellä erityyppisiä funktioita ja hallitsee erilaisten yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisen, ymmärtää raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet sekä hallitsee raja-arvojen määräämisen, ymmärtää derivaatan merkityksen ja osaa soveltaa derivaattaa käytännössä, hallitsee erityyppisiä optimointitehtäviä ja on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan. Sisältö: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssi aloitetaan kertaamalla lukiossa käsitellyt asiat kuten yhtälöt, epäyhtälöt, funktiot, funktioiden raja-arvo ja jatkuvuus sekä funktion derivaatta. Samalla tuodaan mukaan em. asioiden taloustieteelliset sovellukset. Kurssin toinen keskeinen asia on erilaisten funktioiden ääriarvojen määrittäminen eli optimointi. Ääriarvojen tarkastelu tapahtuu tutkimalla funktion kulkua derivaatan avulla. Pääpaino on yhden muuttujan funktioiden optimoinnissa. Vaativimpana ääriarvotapauksina otetaan mukaan kahden muuttujan ja muutaman ehdon tapaus, jolloin on löydettävä funktiolle ääriarvot, kun lisäksi muuttujien on toteutettava tietyt yhtälö/ epäyhtälöehdot. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Toteutustavat: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h. Oppimateriaali:Weber, Jean: Mathematic Analysis: Business and Economic 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Applications. 1982; Luentomoniste Suoritustavat: Välikokeilla tai loppukokeella Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi. 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II Laajuus: 7 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi. Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja ominaisuudet, osaa hyödyntää matriiseja mm. yhtälöryhmien ratkaisemisessa, optimoinnissa ja erilaisten mallien rakentamisessa, hallitsee lineaarisen optimoinnin perustapaukset, osaa laskea kompleksiluvuilla, hallitsee integraalifunktioiden määräämisen ja osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. erilaisten pinta-alojen laskemisessa, ymmärtää differentiaaliyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä, ymmärtää differenssiyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä ja on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan. Sisältö: Kurssin ensimmäinen keskeinen asia on matriisialgebra ja matriisien hyödyntäminen matemaattisissa tehtävissä. Matriisien käsittely aloitetaan alkeista ja niiden avulla opitaan ratkaisemaan usean muuttujan lineaarisia yhtälöryhmiä ja suorittamaan vaativia sidottuja ääriarvotehtäviä. Tarkoituksena on ratkaista kurssilla Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I (800117P) esiintyviä ääriarvotehtäviä vaativammat optimointitehtävät matriisien avulla. Matriisien avulla tutustutaan myös regressioanalyysin perusteisiin ja Panos-Tuotos -malliin. Lisäksi tullaan käsittelemään lineaa-


Opinto-opas 2010-2011

rista optimointia ja sivuamaan jossain määrin ns. vektorimuotoista derivointia. Kurssin toinen keskeinen asia on integraalilaskenta ja sen sovellutukset. Integrointia tarvitaan mm. tutustuttaessa differentiaaliyhtälöihin. Tällöin käsitellään yhtälöitä, joissa esiintyy tuntematon funktio derivaattoineen. Kurssin lopussa käsitellään vielä hieman differenssiyhtälöitä. Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelmissa, muille vapaavalintainen. Toteutustavat: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h. Oppimateriaali: Weber, Jean: Mathematic analysis: Business and Economic Applications. 1982; Luentomoniste. Suoritustavat: Välikokeilla tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä. Opetuskieli: suomi. P802107 Talousmatematiikka Laajuus: 3 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi. Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa ratkaista eri tyyppisiä korkolaskuja kuten yksinkertainen- korkoakorolle- ja jatkuvan koron tyyppiset korkolaskut, muodostaa erityyppisiä korkokantoja, ratkaista ja selvittää erilaisia laina- ja investointitehtäviä sekä muodostaa ja soveltaa erilaisia indeksilukuja. Sisältö: Kurssilla käydään läpi taloudellisten ilmiöiden matemaattisten mallien perusteita luentojen ja käytäntöön soveltavien laskuharjoitusten avulla. Sisältö jakautuu kahteen osaan: 1) finanssimatematiikka (erilaiset korkosysteemit), 2) indeksiteoria (hintaja volyymi-indeksit ja niiden sovelta-

113

minen). Kurssi aloitetaan finanssimatematiikalla, jonka aikana perehdytään erilaisiin korkolaskuihin. Tämän osion aikana selvitetään yksinkertainen-, korkoakorolle- ja jatkuvakorkolasku sekä perehdytään mm. annuiteettimenetelmään sekä investointien kannattavuuteen. Kurssin toinen osio sisältää indeksiteorian, jonka puitteissa tutustutaan mm. kuluttajahintaindeksiin sekä indeksilukujen muodostamiseen sekä keskilukumallin että kokonaislukumallin avulla. Lisäksi perehdytään yksittäisistä indeksityypeistä mm. Laspeyresin, Paaschen, Marshall-Edgeworthin ja Fisherin indekseihin. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja organisaation koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 28 h luentoja 24 h harjoituksia. Oppimateriaali: Luentomoniste. Suoritustavat: Tentti. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Tero Vedenjuoksu. Opetuskieli: suomi. 721060A Ekonometrian perusteet (Introduction to Econometrics), ent. Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät Laajuus: 5 op Ajoitus: A (3.vuoden syyslukukausi) Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastotieteen ja ekonometrian peruskäsitteet. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat ekonometrisen tutkimuksen tekemiseen, lineaaristen regressiomallien laadintaan, erilaisten hypoteesien testaamiseen ja mallidiagnostiikan peruskäsitteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sekä poikkileikkausaineiston analyysiin että aikasarjaekonometriaan liittyvät peruskäsitteet. Lisäksi kurssi pe6. Opintojaksot


114

Opinto-opas 2010-2011

rehdyttää opiskelijat myös binääristen muuttujien käyttöön regressiomalleissa. Opiskelija omaa perustiedot E-views ohjelman käytöstä tilastollisessa tutkimuksessa. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ekonometristen menetelmien tilastolliseen perustaan sekä perehdytään erityisesti lineaaristen regressiomallien käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Opintojaksossa tutustutaan niin ikään aikasarja-analyysin peruskäsitteisiin ja binääristen muuttujien käyttöön regressiomalleissa. Pääpaino kurssilla on ekonometrian peruskäsitteiden tarkastelussa ja Eviews ohjelmiston käyttöön perehdyttämisessä. Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusmenetelmät I Toteutustavat: 30 tuntia luentoja, 21 tuntia harjoituksia (läsnäolopakko harjoituksissa 15 tuntia) ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Kurssiin kuuluu pakollinen ryhmätyö. Oppimateriaali: Stock James H., Watson Mark W.: Introduction to Econometrics, 2. painos. Hill R., Griffiths W., Judge G.: Undergraduate Economet­rics, 2. painos. Hill R. Carter, Griffiths William E., Judge George G., Reiman Mark,A.: Using EViews for Undergraduate Econometrics, 2. painos. Muu luen­noilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuus­ kuulustelu. Arviointi: 1-5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen yliopistonlehtori. Opetuskieli: suomi.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmälliset perusvalmiudet taloustieteellisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusoletuksia ja osaa suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen. Hän myös hallitsee metodologista käsitteistöä ja osaa arvioida erilaisia tutkimuksia menetelmien näkökulmasta. Sisältö: Kurssilla käsitellään laadullisen tutkimuksen perusoletuksia ja laadullisen tutkimuksen laaja-alaisuutta. Kurssilla opiskelijat tutustuvat tutkimusprosessin eri osa-alueisiin. Jaksolla perehdytään erityisesti laadullisiin ongelmanasetteluihin, tutkimusstrategioihin, tapaustutkimukseen, laadullisen aineiston hankintaan ja analyysiin mm. NVivo ohjelmiston kautta, sekä tutkimusraportin laadintaan. Asema: Pakollinen markkinoinnin, johtamisen sekä kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 20 h luentoja, 20 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen T.: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino, 2005. Suoritustavat: Esikirjatentti ja harjoitustyöt. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori (ma) Pauliina Ulkuniemi, harjoitukset tohtorikoulutettava Tuula Lehtimäki Opetuskieli: suomi

721061A Laadulliset tutkimusmenetelmät (Qualitative methods) Laajuus: 5 op Ajoitus: A-B.

806109P Tilastotieteen perusmenetelmät I Laajuus: 9 op Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2010-2011

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa havaintoaineiston hankinnan ja kuvailun perusmenetelmät, soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä muutamissa yksinkertaisissa tilanteissa ja tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta. Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin havaintoaineiston hankintamenetelmiin (otanta, koesuunnittelu) ja opitaan kuvailemaan saatua aineistoa sopivin tilastollisin menetelmin (taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut). Kurssilla tutustutaan myös tilastollisen päättelyn (estimointi, merkitsevyystestaus) perusteisiin ja esitellään joitakin yleisesti käytettyjä merkitsevyystestejä ja luottamusvälejä. Lisäksi kurssi antaa valmiudet jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön aineistojen analysoinnissa. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 52 h luentoja, 43 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Oy Finn Lectura Ab 2003; Helenius H.: Tilastollisten menetelmien perustiedot, Statcon Oy Salo 1989; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino 1991; Weiss N.: Elementary Statistics, Addison Wesley 2008; Wild C. J. & Seber G. A. F.: Chance Encounters. A First Course in Data Analysis and Inference, John Wiley & Sons 2000. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen Opetuskieli: suomi.

115

806110P Tilastotieteen perusmenetelmät II Laajuus: 10 op Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida jatkuvaa ja luokitettua vastemuuttujaa tavallisimmissa tutkimusasetelmissa, arvioida kriittisesti valittua mallia ja käyttää tilastollista ohjelmistoa. Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään valmiuksia tehdä tilastollisia analyysejä tavanomaisten kokeellisten ja epäkokeellisten tutkimusaineistojen havaintoaineistoista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jatkuvan vastemuuttujan analyysin perusmenetelmät kuten kahden ryhmän vertailu, yksi- ja kaksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi, residuaalit ja mallidiagnostiikka; parametrittomat menetelmät; korreloivien ja elinaikaa kuvaavien (sensuroitujen) havaintojen käsittely; sekä kaksiarvoisten, luokiteltujen ja lukumäärämuuttujien analyysin perusmenetelmät. Asema: Vapaavalintainen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellyttää Tilastotieteen perusmenetelmät I kurssin suorittamista. Toteutustavat: 56 h luentoja, 42 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S. Statistical Methods in Medical Research, Fourth Edition. Blackwells, Oxford 2001; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Kuvailu, mallit ja päättely, Oy Finn Lectura Ab 2003; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino 1991. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5. 6. Opintojaksot


116

Opinto-opas 2010-2011

Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen. Opetuskieli: suomi. Esimerkiksi seuraavat matematiikan opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 031025A Optimoinnin perusteet....................... 5 (järjestää TTK Mat. jaos) 800120A Analyysi I............................................ 8 802118P Lineaarialgebra I................................ 5 802119P Lineaarialgebra II.............................. 5

6. Opintojaksot

op op op op

Esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 806308A Lineaariset mallit........................... 10 op 805324A Aikasarja-analyysi.............................. 9 op 805308A Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi......................................... 9 op 805310A Tilastollinen päättely I................... 10 op 805334A Luokitettujen aineistojen analysointi.9 op


Opinto-opas 2010-2011

6.5 Pääaineiden opinnot 721241A Harjoittelu (Field Project) Laajuus: 5 op Asema: Vaihtoehtoinen aineopintojakso kaikissa pääaineissa. Tavoite ja suoritustapa: Harjoittelun tarkoituksena on perehtyä talouselämään, luoda kontakteja ja tutustua käytännössä esimerkiksi taloudellisten analyysien tekemiseen tai taloudellisen vastuun kantamiseen. Myös sivuaineopiskelijat, jotka opiskelevat vähintään 60 opintopisteen / 35 opintoviikon aineopintokokonaisuuden, voivat suorittaa harjoittelun sivuaineen vaihtoehtoisina aineopintoina. Edellytyksenä on kuitenkin, etteivät he jo ole suorittaneet harjoittelua pääaineessaan. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi seuraavien asioiden parissa: - tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa - kirjoittaa raportteja talousasioista - osallistua tutkimusprojekteihin - perehtyä taloushallinnolliseen tietotekniikkaan - olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta - toimia esimiehenä

117

- tutustua eri maiden talouselämään - palvella taloudellista päätöksentekoa - selvittää jonkin hyödykkeen markkinoita - oppia uusia tekniikoita Puhtaasti suorittavat tehtävät eivät kelpaa harjoitteluksi. Mikäli opiskelija on epävarma tehtävän soveltuvuudesta harjoitteluksi, hänen tulee tiedustella asiasta pääaineensa professorilta tai tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. Harjoittelun hyväksymiseksi tiedekunnan opintotoimistoon toimitetaan: - virallinen todistus työnantajalta - vähintään 3 sivun yksityiskohtainen raportti, josta selviää: - työtehtävien selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus - työskentelymenetelmät - työssä tuotettu kirjallinen materiaali - oma arvio siitä, mitä harjoittelu opetti - mahdolliset täydentävät liitteet. - Huomautus: Opiskelija voi sisällyttää aineopintokokonaisuuden minimilaajuuteen (35 ov/60 op) vain joko harjoittelun 3 ov/5 op tai liiketoimintasimulaation 3 ov/5 op.

6. Opintojaksot


118

6.5.1 Johtaminen (Management) Management is part of the Degree Programme in International Business and Management. Companies are moving from the principles of governing and defending their territories to the continually running the creation of new businesses. Business dynamism is changing the required skills; from managing of existing businesses more efficiently towards leading the creation of newness value. We develop our students’ skills to create high-growth business. Central topics are (1) the creation and management of new business; (2) managing knowledge, learning and competencies; (3) the globalization of organizations, change and growth; (4) organizational creativity and strategic principles. Management’s teaching provides theoretical and practical tools and skills to create and manage successfully high growth oriented, technology based business in dynamic business environments. Basic studies: We help you to understand the underlying driving mechanisms and patterns of dynamic business environments. Intermediate studies: We help you to develop the skills to co-create the solutions to business problems.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Advanced studies:We help you to build growth business and simplify and give direction to complex situations. The central learning themes and courses are presented in the following figure. What consequences does all this have on teaching management? Complex and multidimensional, the task facing the management student could be described as follows: management is like joining a game halfway through without knowing what the game is all about or what its goals are, and yet you are expected to grasp its essence and figure out what problem needs to be solved – and then solve it. In other words, management is not an activity, where all the pieces are known before the game begins, and the right solution is arrived at simply by arranging the pieces correctly (as in a jigsaw puzzle). Rather, it is a game, whose name, pieces, rules, logic and outcome have to be decided, while it is in progress. Having the skills to needed to play the game is a crucial success factor in the dynamic organizations of the digital age. The courses will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning.


situations by using problem-based learning. 6. Opintojaksot

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

119


120

Opinto-opas 2010-2011

Basic studies in management 721511P Foundations of Management Scope: 5 ects. Timing: A. Objectives: After the course students recognize the basic concepts, historical developments and schools of management. The course aims to develop the basic managerial capabilities of students in three ways: through developing their skills as effective learners by enabling them to analyse their learning processes and creating their own personal development plan, by ensuring that they can effectively interact with others, and through developing their skills as reflective practitioners by exploring the ways in which management theory can be used to enhance management practice Contents: Management is inherently about discussing the needs of a social context so that it initiates behaviour that satisfies the needs of the social context. Management is more about sense-making and sense-giving than about decision-making or rational analyses, although those are also needed. In this process managers take the most central role by recognizing prominent new ideas for business developed by the organizational system, discovering customer needs in the contexts, organizing resources and actions to link ideas for business and customer needs, and finally transferring the created new value to larger markets. The course considers the practice of contemporary management and the ways in which management has evolved. The intention is to understand the challenges facing today’s managers by introducing the historical developments of management thinking, a range of essential concepts and to equip the student 6. Opintojaksot

with the skills to think critically and creatively about management. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Clegg, S., M. Kornberger & T. Pitsis (second edition). Managing and organizations. An introduction to theory and practice (Sage); Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on group exam and group assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Vesa Puhakka. Language of instruction: English. 721519P Strategic Management Scope: 5 ects. Timing: A. Objectives: After the course students recognize the different schools of strategic management, are able to define the central concepts, understand the links between strategy, markets and operations of an organization and are able to develop and communicate a strategy having clear market value. The aim of this course is to increase understanding of the nature of the generative mechanisms through which the strategies are formed. Contents: How could we model organizational change processes involving genuine uncertainties, and, at the same time, model individuals and organizations as being able to make strategic choices? The purpose of this course is twofold: First, the aim


Opinto-opas 2010-2011

is to introduce the basic concepts, historical developments and schools of strategic management. Second, the course explores the contemporary developments in strategic thinking from the point of view of high-growth ventures. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. The main method is solution creation to real business situations by using problembased learning. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Johnson, G., K. Scholes & R. Whittington. Exploring corporate strategy (Prentice Hall); Mintzberg, H., B. Ahlstrand & J. Lampel. Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management (Prentice Hall/Financial Times); Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on interview analysis, group exam and group assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Sari LaariSalmela. Language of instruction: English. 721518P Leadership and Change Scope: 5 ects. Timing: C. Objectives: The course enables students to expand their thinking outside the present concepts and explore the area of leadership as it will impact and apply in the future to the individual, the group, the organization and an industry. After the course the student will develop an understanding for

121

leadership abilities, attributes, skills and principles for success in today’s complex organizations, in a complex and dynamic environment. The student comprehends the dynamic interplay between leadership, organization and change, and the organizations’ tension between utilizing efficiently their resources on the one hand and innovating and introducing change on the other hand. Contents: This course examines organizational leadership in the context of continuous change. The course offers focal approaches to leadership and explores it systematically through interplay of theory and practical cases in a complex, changing, and unpredictable world. The main idea introduced is that the practice of effective leadership in any context requires management of multiple relationships, transactions, and even conflicts with a variety of different parties – including colleagues, customers, suppliers, competitors, and local communities. Working methods: The programme actively uses people from industry, business, and the public sector, who are brought into the teaching. The course will be taught in intensive sessions consisting of case processing, individual and group-work. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Northouse, P.G. Leadership: theory and practice (Sage); Article collection; Lecture material. Assessment methods: Assessment will be based on individual exam and group assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Tuija Lämsä. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot


122

Opinto-opas 2010-2011

Intermediate studies in Management 721517A Seminar/Bachelor’s Thesis in Management Scope: 10 ects. Timing: C-D. Objectives: After the course the student will be able to independently plan, conduct and report a scientific research in the area of management and organization, and in international business. The student will have an overview of the philosophy of science and understand the research methodology and practices. The student is also able to look for relevant source material and is able to analyse and evaluate it critically. He/she is able to formulate a clear and consistent research of a certain, restricted theme. Contents: During seminars each student will write and present a research paper on chosen topic in order to practise research skills, writing skills and presentation skills. Student also get acquaint him/herself with the basics of scientific acquisition of information and the central databases in economics and business administration. Working methods: Students will analyze earlier research papers in small groups. Student’s individual research will start with an idea paper, followed by the final paper. The final papers will be presented in small groups, in which students will also be appointed as an opponent. Lectures organized jointly with International business. Study materials: Bryman, A. & E. Bell (2003). Business research methods (Oxford University Press); Ghauri. P. & K. Gronhaug (2005). Research methods in business studies: a practical guide (Pearson Education); Additional articles will be given during the course. Assessment methods: Lectures 6. Opintojaksot

and seminars. Assessment is based on the activity of participation in the seminars and on the presented research paper. When the seminar report is published as Bachelor’s thesis, it must be published in a hard covered format according to the instructions of the Faculty, and the student is required to pass a maturity examination. Grading: 1–5 Responsible persons: Tuija Lämsä Language of instruction: English. 721520A Business Opportunity Creation Scope: 5 ects. Timing: B. Objectives: After the course students recognize the different schools and thoughts of new business creation, understand the links between business/company, market/customers, investors, service providers, vendors/ subcontractors and exit markets, and are able to develop and communicate a business opportunity having clear market value. The aim of this course is to develop a knowledge-base and practice concrete methods through which business opportunities can be formed. In addition, this course aims at developing knowledge and experiences how to be in dialogue when tried to locate the possible need for the new business and how to communicate the targeted newness value of the business opportunity. Contents: It could be proposed that new business creation is the ultimate task of knowledge-based companies in the post-modern economy. This course aims at introducing, firstly, the basic concepts, historical developments and schools of business creation and, secondly, the contemporary methods of


Opinto-opas 2010-2011

business opportunity creation in highgrowth ventures.The main themes are (1) intellectual and social capital as the generating forces behind opportunity creation, (2) environmental dynamism as the setting providing opportunities for new business, (3) opportunity creation as strategy-making behaviour, and (4) performance as the reflection of the value the opportunity has created in the market-place. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. The main method is solution creation to real business situations by using problembased learning. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Gunther McGrawth, R. & I. MacMillan (2000). The entrepreneurial mindset: strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Harvard Business School Press); Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on interview analysis, group exam and group assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Vesa Puhakka. Language of instruction: English. 721554A Strategizing Practices Scope: 5 ects. Timing: C. Objectives: The main objectives are that students after the course know how to analyze strategy as organizational practice and develop and lead strategizing practices supporting the objectives of a business organization. Thus, after the course students understand deeply the process-based approach to strategy, are able to com-

123

pare the process based against the planning based approach to strategy, are able to analyze what strategic actors do in practice, emphasize the internal micro-practices organizing the strategy and execute strategizing practices. Contents: The purpose of this course is to introduce the contemporary theory of strategic thinking and develop skills to lead the strategy creation process in dynamic business situations. The course will explore the dominant social scientific perspectives used in strategy research and the connections between strategy and organizational management as well as strategy, leadership and new business creation. This approach regards strategy as a social phenomenon – strategy as practice – rather than an analytical technique. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. The main method is solution creation to real business situations by using problembased learning. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Whittington, R. What is strategy? And does it matter (Thomson); Michaud, C. & , J.-C.Theonig. Making strategy and organization compatible (Palgrave Macmillan); Article collection. Assessment method: Assessment will be based on interview analysis, group exam and group assignment (including presentation). Grading: 1–5. Responsible person: Sari LaariSalmela. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot


124

721513A Human Resource Management Scope: 5 ects. Timing: D. Objectives: The module introduces generic HRM functions as relevant to the context of today’s global knowledge economy. Students will be guided to apply the competencies thus acquired in the context of an HRM project of their own design. Contents: The module not only reviews generic functions of HRM, such as strategic human resource management, organizational behaviour, leadership, or management development; it puts these functions into the context of today’s global knowledge economy. A critical and praxis-oriented approach to HRM is emphasized to allow for the design of adequate, reflexive, and flexible HRstrategies and policies. Working methods: The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and group-work. Attendance of lectures is mandatory. Further details will be provided by the module leader during the first session. Study materials: Core text: Karen Legge:‘Human Resource Management’; Article collection; Lecture notes.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Assessment: Group presentation and project report carrying 50% weighting each. Grading: 1–5. Responsible person: Dirk Bunzel. Language of instruction: English. 721005A Additional Studies in Management Scope: 5 ects. Timing: Not defined. To be agreed with the responsible person. Objectives: Agreed with the responsible person. Contents: This course may consist of equivalent studies completed in other faculties or universities. Working methods: Not defined. Agreed with the responsible person. Study materials: Agreed with the responsible person. Assessment methods: Not defined. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant in Management Language of instruction: English.


Opinto-opas 2010-2011

125

Advanced studies in Management 721550S Master’s Thesis in Management Scope: 30 ects. Timing: A-D. Objectives: The objective of studies related to the Master’s thesis is to provide the students with skills and competences required in acquiring scientific knowledge independently, planning and formulating research questions and approaches, and applying these skills and competences during the process of creating a master’s thesis. The whole process aims to develop students’ skills in independent, problem-solving oriented, analytical, and scientific thinking and reporting. Contents: The students participate in seminars the objective of which is to report on the advancement of the master’s thesis work and to receive guidance and feedback on the master’s thesis work. Working methods: Seminar sessions. The students are required to present three separate reports: 1) Topic analysis (2-3 pages), 2) Intermediate report (20-30 pages), and 3) Manuscript (60-90 pages). The work starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed in the kick-off. Prerequisites: Seminar in International business and management. Study materials: Will be given during the course. Assessment methods: Seminars and individual/group counselling. Grading: A-L. Responsible persons: Vesa Puhakka. Language of instruction: English.

721535S Competence and Knowledge Management Scope: 6 ects. Timing: A. Objectives: The course gives indepth knowledge to understand the relation between scientific knowledge production and competence in the context of organization. After the course the students know how to identify and analyze different knowledge and know-how flows and processes within globalized and networked environment of organizations, and what are these meaning and role in the success of organization. Contents: The aim of the course is to give an up-to-date picture of the various approaches and theories of knowledge management and managing strategic competence. The module discusses the latest competence and knowledge management models, and identifies the main tools and practices applied in modern organizations. Theories of competence management and knowledge management are examined. Working methods: The programme actively uses people from industry, business, and the public sector, who are brought into the teaching. The course will be taught in intensive sessions. The course will use a series of selected but related cases in order to have students to participate in discussions in class. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Nonaka, I. & H. Takeuchi (1995). Knowledge creating company (Oxford); Senge, P. (2006). The fifth discipline (Random House Business); Lecture material; Article collection. 6. Opintojaksot


126

Assessment methods: Assessment will be based on the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Grading: 1–5. Responsible person: Tuija Lämsä. Language of instruction: English. 721560S Team Building Scope: 6 ects. Timing: A. Content: The course introduces team building as generic aspect of contemporary work organization. It further discusses diverse aspects, strategies, and stages of team building and puts these into the context of current debates on self-managed teams, project groups, or flexible work arrangements. The course favours a critical and praxis-oriented approach that allows students to develop and train strategies for team building as relevant to their preferences and/or work scenarios. Objectives: The module familiarizes students with aspects, strategies, and stages of team building as adequate to contemporary organizations. It allows students to practice their team building competencies by offering guidance on the design and management of teams in class and beyond. Working methods: The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and team building exercises.Attendance of lectures and team building exercises is mandatory. Further details will be provided by the module leader during the first session. Study material: Collection of articles listed/provided by the lecturer; Lecture notes. Assessment: Group presentation 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

and team building exercise carrying 50% weighting each. Grading: 1–5. Responsible person: Dirk Bunzel. Language of instruction: English. 721551S Current Issues in Management Scope: 6 ects. Timing: B. Objectives: The main objectives are that students know after this course, examples of the discussions about challenges and views of business ethics and corporate social responsibilities (CSR) in contexts of different continents and countries. Contents: In academic year 2010 – 2011 this course handles business ethics and CSR.The course will explore these themes in global context. In this course students familiarize with business ethics and CSR discussions in different continents and countries by reading and analyzing articles. Central theories of business ethics and CSR are also discussed. Working methods: Lectures, group assignment, presentations, discussions, independent studying. Study materials:Articles and lecture slides. Crane, A. & Matten, D. (2007). Business ethics – managing cor­porate citizenship and sustainability in the age of globalization (Oxford University Press). Assessment methods: Group assignment (including presentation). Grading: 1–5 Responsible person: Antti Vähäkangas. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2010-2011

721556S Globalization and International Management Scope: 6 ects. Timing: B. Objectives: Critically reflecting about the current state of the global economic order, the module encourages a new socially and culturally sensitive approach to management – one that combines economic rationality with social, cultural, and regional sustainability. Students will be guided to develop a praxis-oriented approach to the subject matter and to be demonstrated in group presentations and projects. Contents: Emanating from a sociocultural approach to international management, the module will introduce different conceptualizations of globalization and its impact upon economy, society, regions, and organizations. In particular, the role of human relationships, socioeconomic trajectories as well as different values systems and local traditions as constitutive of global international management will be stressed. Sustainability will feature as a pivotal element of contemporary management strategy and practice throughout the module. Working methods: The course will be taught in intensive sessions in comprising of workshops, lectures and group-work. Attendance of lectures is mandatory. Further details will be provided by the module leader during the first session. Study materials: Collection of articles listed/provided by the lecturer; Lecture notes. Assessment: Group presentation and project report carrying 50% weighting each. Grading: 1–5. Responsible person: Dirk Bunzel. Language of instruction: English.

127

721554S Business Model Development Scope: 6 ects. Timing: C. Objectives: After the course a student should know how to design a business model and understand what kind of concrete practice business model development is. Contents: Business model could be described as the totality of how a company selects its customers, defines and differentiates its offerings, defines the tasks it will perform itself and those it will outsource, configures its resources, goes to market, creates value for customers and captures profits.The main themes of the course are the following: (1) Mapping the past to understand the current business situation and the critical elements that need to be developed (entrepreneurial story, business analysis, business model and ecosystem visualization, and VC feedback). (2) New model building to develop a new mindset and tools for business building (improved value proposition and business model, opportunity research, value proposition development, design of capability building, business model development, and pitch and story). (3) Getting results (implementing the new model and tools, making changes visible, and reflection of the process). Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. The main method is solution creation to real business situations by using problem-based learning. 70 % attendance of sessions is required. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Martin, R (2009). The design of business: why design 6. Opintojaksot


128

thinking is the next competitive advantage (Harvard Business Press); Osterwalder A. & Y. Pigneur. Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers (deluxe version). Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on group assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant in Management Language of instruction: English. 721558S Entrepreneurship Theory and Practice Scope: 6 ects. Timing: D. Objectives: The main objectives are that students know how to analyze entrepreneurship as practice, which creates new economical activity, and develop these practices that would renew economical landscape. Thus, after the course students should understand what kind of economic behaviour entrepreneurship is in the post-modern economy, understand how entrepreneurs and enterprises could be supported and developed in the turbulent markets and to be able to develop a conceptual framework for the purpose of their thesis. Contents: Entrepreneurship is creative activity in which new business is created without knowing precisely what the goal is or what is the initial situation, but still new activity is created.The core to entrepreneurship is creating new opportunities for business and implementing them irrelevantly to the contexts in which they take place. This course gives students an opportunity to develop an awareness of the role of entrepreneurship in the economy and society. The subject is oriented at the 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

study of new venture creation rather than training the student to start and manage a small firm itself. Working methods: An introductory lecture. An individual assignment based on student’s proposal. Study materials: Hjorth, D. Rewriting entrepreneurship for a new perspective on organizational creativity. Copenhagen, CBS Press; Lerner, J. Boulevard of broken dreams: Why public efforts to boost entrepreneurship and venture capital have failed - and what to do about it; Article collection. Assessment methods: Assessment will be based on the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant in Management Language of instruction: English. 721559S Venture Growth Strategies Scope: 6 ects. Timing: D. Objectives: The course offers insight into how firms learn and develop capabilities for creating and sustaining competitiveness in rapidly changing and uncertain business environments. The course will provide students with a series of frameworks, analytical skills and techniques, and decision-making tools that can be used in growing businesses. Content: Firm growth is regarded as one of the key issues in economic development of nations and growth is at the top of the target list in many companies. In practice, some firms manage to take temporary spurts of growth but are not able to keep up


Opinto-opas 2010-2011

sustained, profitable growth process. This is especially true in knowledgebased industries where technological change is considered to be one of the main drivers of growth. The course focuses on the opportunities and challenges involved in the management of growth in international settings. Consequently, the approach of firm growth emphasises type of opportunity, strategic behaviours for its realisation and contextual determinants, dynamism and episodic nature of firm development. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of field work, workshops, guest lectures and group-work. 70 % attendance of sessions is required.

129

Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Flamholtz, E.G. & Y. Randle (2007). Growing pains: transitioning from an entrepreneurship to a professionally managed firm, 4th Ed. John Wiley & Sons; Article collection; Lecture notes. Assessment method: Assessment will be based on group assignment (including presentation). Grading: 1–5. Responsible persons: Sari LaariSalmela & Marko Forsell. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot


130

Opinto-opas 2010-2011

6.5.2 International Business (Kansainvälinen liiketoiminta) International Business is part of the Degree programme in International business and management.International Business as a subject focuses on the practices of international business among internationalizing and growthoriented companies within high technology, high context, or service oriented businesses. The three core learning themes of International Business include Approaches to international business, The practice of international business, and Building up international businesses. Within these learning themes the objective of the studies in International Business is to provide the students with concepts, theories, frameworks and practical tools to describe, analyse and understand and thereby to work in, lead, manage, and build up businesses that have an international or crosscultural orientation. International Business as a subject consists of basic, intermediate and advanced courses. At bachelor’s level the studies consist of basic and intermediate courses. Basic courses provide the students with competences to describe and analyse international business settings and situations and capture the core elements of international business. At the intermediate level the course contents are broadened to cover issues of both theoretical and managerial relevance and help the students to analytically

6. Opintojaksot

approach different phenomena within international business and apply the content in different contextual and managerial settings. Also the first scientific articles are tied to the course requirements.At master’s level the course contents deepen to focus on scientific content of the managerial and theoretical issues relevant in the practice and development of international business. Throughout the studies in International Business, the students learn different working and learning methods, collaboration, as well as analysis, argumentation and reporting. The contents of the courses are developed to support the objectives of the studies. The following picture describes the course structure of International Business. Course description of the courses that are not in this chapter can be found in Chapter 6.5.1 (Management). The courses to be completed consist of mandatory and optional courses described in the picture, from which the students build their studies needed for the degree. (See chapter 5.1.2). For students that study International business as the major subject, the mandatory courses are the following: International markets and industries, Cross-cultural business communications, International business operations, Current issues in international business, International business theory, Seminar and Graduate thesis.


Opinto-opas 2010-2011 Opinto-opas 2009–2010

131 119

7. Opintojaksot

6. Opintojaksot


132

Opinto-opas 2010-2011

Basic studies in International Business 723010P International markets and industries Scope: 5 ects. Timing: A. Objectives: After this introductory course the students will be familiar with the basic approaches, theories, and concepts used within international business. The students will have a general picture of the phenomena important in international business and will be able to use different analytical models to create knowledge as the basis for international business decision making. Through the course assignment the students will learn to search and use various secondary data to analyse markets and industries. Contents: The course covers introduction to international business as a disciplinary area and introduces analytical models for international business decision making. The influences of country and industry level differences on international business making of the firms is examined and basic strategies and structures in organizing and managing international businesses are presented. Working methods: 14 hours lectures, 4 hours workshops and 3 hours of case report presentations/ student. Study materials: Hill, C. (2005), International business: Competing in the global marketplace, McGraw – Hill. Assessment methods: Examination through a team-based written report and its presentation. Grading: 1–5. Responsible persons: Tuija Mainela and Sauli Pajari. Language of instruction: English. 6. Opintojaksot

723011P Cross-cultural business communications Scope: 5 ects. Timing: A. Objectives: After the course completing the students will have an overview of the theories of cross-cultural communication, an understanding of how cultural differences affect communication, an understanding of the effects of multicultural business communities on communication, an overview of international behavioural patterns and practises, and an overview of culturally-bound business practises. Contents: The aim of the course is to introduce students to some of the culturally-bound behavioural patterns they are likely to encounter in dealing with international contacts in their professional life. The course will cover discussions on cultural differences in behaviour patterns and their effect on business practises. Special attention will be paid to corporate communication, such as web pages, flyers and other marketing or company-specific materials. Finally, selected aspects of internal communication within a multi-cultural business will be discussed. Working methods: Lectures Study materials: Selected reading will be given in class Assessment methods: Examination. Grading: 1–5. Responsible person: Lisa Lena Opas-Hänninen. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2010-2011

723022P International business operations Scope: 5 ects. Timing: B. Objectives: After the course completion the students will have a theoretical understanding of the different international operation modes and a basic understanding of strategic and financial planning particularly for SME internationalisation. After the course the students are able to recognize and analyse the features of the international business environment and know the basic tools for strategic decision making and planning related to the internationalisation. Applying theoretical knowledge to real life case develops students’ analytical skills. Contents: The course introduces student to the basic features of in­ ternational business operations and their use. The contents cover export, contractual, and investment modes as well as opportunities

133

provided by e-commerce. The impact of international business environment, basic strategic planning tools and possibilities to finance the internationalisation are also covered. Working methods: 16 hours of lectures and 2 hours of exer­cises per group. The theories, tools and frameworks will be introduced during the lectures. In the group work assignment the students will apply the theoretical knowledge to real life cases. Group assignment will be done in groups of three to four students. Study materials: Welch, L, Benito, G & Petersen, B. (2007). Foreign operation methods. Theory, analysis, strategy. Edward Elgar Publishing ltd. Chelten­ham. Additional material will be assigned during the lectures. Assessment methods: Literature examination and written group work assignment and presentation. Grading: 1-5. Responsible person: Marjut Uusitalo. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot


134

Opinto-opas 2010-2011

Intermediate studies in International Business 723020A Seminar / Bachelor’s thesis in IB Scope: 10 ects. Timing: C-D. Objectives: After the course completion the students will have an overview of the philosophy of science, understand the scientific research process in international business, understand the research methodology and practises and have ability to practise independent research. Contents:The objective of the course is to make students acquainted with the basics of scientific research from the IB viewpoint and to internationalisation practise independent and goaloriented research. Further, students will be introduced to the information gathering in the university’s library and will be guided through the various data sources. During the course the students write and present a research paper on a chosen IB topic in order to practise their research, writing and presentation skills. Working methods: Students will analyse earlier research papers in small groups. Student’s individual research will start with a topic analysis paper, followed by the final seminar report. Seminar reports will be presented in small groups, in which students will also be appointed as an opponent. Prerequisites: Basic studies in IB. This course is primarily designed for students who study IB as the major subject. Study materials: Ghauri. P. & Groenhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Pearson Education. Additional articles will be given during the course. Assessment methods: Lectures 6. Opintojaksot

and Seminars. Assessment is based on the activity of participation in the seminar and on the presented research paper. When the seminar report is published as Bachelor’s thesis, it must be published in a hard covered format according to the instructions of the Faculty and the student is required to pass a maturity examination. Grading: 1–5. Responsible person: Pia Hurmelinna-Laukkanen. Lectures organized jointly with Management. Language of instruction: English. 723013A Legal issues in international business Scope: 5 ects. Timing: B. Objective: After the course completion the students know the basic concepts related to the international legal environment. Students are expected to develop understanding of the laws applicable to private international transactions and awareness of the risks inherent in doing business in foreign markets.Also skills in finding relevant information and producing reports with tight schedules are improved. Contents: The course offers an insight into the diversity that exists within systems of law, as well as provides an overview of the basic legal issues in doing business in international settings. During the course some conceptual basis of international business law, different legal systems with the emphasis on private international law, and legal practicalities of international business transactions will be discussed. Management of legal issues and the role of legal function in a firm are


Opinto-opas 2010-2011

taken as a special approach. Areas covered include, e.g., trade (buying, selling and distribution), employment and labour issues, company law, IPR issues and competition law. Working methods: 26 hours lectures and exercises. Study materials: Ray A. August, Don Mayer, Michael Bixby (2008): International Business Law - Text, cases and readings. 5th edition. Articles and other material given by the lecturer. Assessment methods: A literature examination. Grading: 1–5. Responsible person: Pia Hurmelinna-Laukkanen. Language of instruction: English. 723021A Cross-cultural negotiations Scope: 5 ects. Timing: C. Objectives: After the course completion the students will know how to plan, prepare for, participate and lead cross-cultural business negotiations. The students will also familiarize themselves with latest development of the negotiation technology. Contents: The contents of the course cover issues such as the cross-cultural negotiation process, different cultural traits, characteristics, and features affecting negotiations, negotiation techniques and strategy, and roles in negotiations. Working methods: Lectures, crosscultural negotiation rehearsal, and a team report based on the rehearsals. Study materials: Ertel, D. & Gordon M. (2007). The point of the deal. How to negotiate when yes is not enough. Harvard business school press. Hendon, D., Hendon, R.; & Herbig, P (1996).

135

Cross-cultural business negotiations. Quorum books. Additional material will be given during the course. Assessment methods: 50% of the course assessment is based on an exam and 50% on the rehearsals and team report based on the rehearsal. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Ahokangas. Language of instruction: English. 723027A International project Scope: 5 ects. Timing: B. Objective: The aim of the course is to develop practical skills in international business by applying different theories, frameworks and tools to a selected SME case. Students completing the course will have a good understanding of the internationalization strategies, resources, and operations in practice. Contents: Depending on the nature of the assignment, stu­dents may indicate how the country and/ or industry context in­fluences firm’s international operations, or develop a business plan for orga­nizing some of its international busi­ness operations. Students gather,organize,interpret and use information to formulate strategic alternatives for the organization. In their report students show their ability to adapt the theories, tools and frameworks in real life business cases. Working methods: Students will be conducting a real life project work according to a company assignment. Work will be done in groups of three to four students. Students will present their results by a written report and by an oral case presentation. Study materials: Grant, R. (1998). Con­temporary strategy analysis. Blackwell Publishing. 6. Opintojaksot


136

Assessment methods: Assessment is based on a written case report. Grading: 1–5. Responsible person: Lauri Haapa­ nen. Other information: Pre examination: In order to attend the course student has to pass the pre examination based on the required study material. The course requires registration in advance. The number of students is limi­ted. Language of instruction: English. 723029A International organization design Scope: 5 ects. Timing: A and D. Objectives: After completing this course the students will have basic understanding of organization design and its principles and contents in international contexts and related to international operations. Students will learn how issues such as work tasks, roles, responsibilities and decision making are related to international organization design. Contents: The course covers different ways of international and global organizing (organizational functions), organization models, processes, systems, architectures, and corporate governance and policies.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Working methods: Independent studies and exam. Study materials: Collection of articles provided by the responsible person of the course. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Lauri Haapanen. Language of instruction: English. 723001A Additional studies in International Business Scope: 5 ects or may vary. Agreed by the Professor of IB. Timing: Not defined. To be agreed with the Professor of IB. Objectives: Free. Contents: This course may consist of equivalent studies completed in other faculties or universities. Working methods: Not defined. Agreed with the Professor of IB. Study materials: Agreed with the Professor of IB. Assessment methods: Not defined. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Aho­ kangas. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2010-2011

137

Advanced studies In International Business 723030S Master’s thesis in IB Scope: 30 ects. Timing: A-D. Objectives: The objective of studies related to the Master’s thesis is to provide the students with skills and competences required in acquiring scientific knowledge independently, planning and formulating research questions and approaches, and applying these skills and competences during the process of creating a master’s thesis. The whole process aims to develop students’ skills in independent, problem-solving oriented, analytical, and scientific thinking and reporting. Contents: The students participate in seminars the objective of which is to report on the advancement of the master’s thesis work and to receive guidance and feedback on the master’s thesis work. Working methods: Seminar sessions. The students are required to present three separate reports: 1) Topic analysis (2-3 pages), 2) Intermediate report (20-30 pages), and 3) Manuscript (60-80 pages). The work starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed in the kick-off. Prerequisites: Seminar in IB. Study materials: Will be given during the course. Assessment methods: Seminars and individual/group counselling. Grading: 1–5. Responsible persons: Professors of IB. Language of instruction: English. 721461S International business theory Scope: 6 op. Timing: A.

Objectives: After the course completion students know the basic elements of main theoretical approaches and decision making models used to analyze internationalization of a firm. They understand the main concepts and ideas of the theoretical approaches and are able to compare them. Furthermore, students can apply the learned concepts in analysis of a real-life business case and are able to argue for the applicability of the approaches. Contents: The course introduces theoretical approaches related to internationalization of a firm and decision making in international business. Approaches covered include learning models, network approach, international entrepreneurship view, transaction cost analysis, eclectic theory and resource based view in international business research. Case analyses by students are used to create rich picture of the applicability of the theoretical approaches in different contexts and cases. Working methods: There is two alternative ways to take the course. a) Lectured and through team-work examined option includes 12 hours of lectures and max 8 hours casepresentations by student teams. The student teams collect various secondary data on a chosen casefirm and write an analytical report on its internationalization utilizing the course lectures and literature and present their case orally in-class. b) In independent examination option the students complete the analytical written report of a case-firm as an independent individual work according to separate instructions. Study materials: Havila, V., Forsgren, M. & Håkansson, H. (eds) (2002). Critical perspectives on 6. Opintojaksot


138

internationalisation. Amsterdam, etc: Pergamon. Article collection. Assessment methods: Written report 70% and case presentation 30% of the final grade (option a) or written report 100% of the grade (option b). Grading: 1–5. Responsible person: Tuija Mainela. Language of instruction: English. 723036S Current issues in IB Scope: 6 ects. Timing: A-D. Objectives: This course will familiarize the students with different current research and managerial issues in International business and provide an opportunity to learn scientific and managerial thinking within international business. Contents: The course consists of eight research seminars organized over a period of two years and covering a variety of current research topics and managerial issues important in the field of international business. Working methods: Research seminar attendance and discussions. Study materials: The seminar materials. Assessment methods: Students will be assessed based on participation in the seminars. Passing the course will require attendance in six seminars and a learning diary. Grading: Fail / Pass. Responsible persons: Petri Ahokangas and Tuija Mainela. Other information: The number of students is restricted. Mandatory for students with IB as the major subject. Language of instruction: English. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

723032S Cross-cultural leadership Scope: 6 ects. Timing: B. Objectives: After the course completion the students have become familiarised with the different theoretical and practical aspects of leadership and leading teams in crosscultural contexts. Contents: The contents of the course cover issues such as communications, leadership, diversity management and key aspects of leading people and teams from differing cultural backgrounds. Working methods: Lectures and workshops and a leadership (game) simulation. Study materials: Moran, R., Harris, P. & Moran, S. (2007). Managing cultural differences. Additional articles will be given during the course. Assessment methods: 20 hours of lectures and a leadership game workshop. Assessment through a participation and workshop assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Aho­ kangas. Other information: The number of students is limited. The course requires registration in advance. Language of instruction: English. 723035S International sales Scope: 6 ects. Timing: C-D. Objectives: After the course completion the students will have acquired understanding of the tasks, roles, tools and approaches that are needed in cross-cultural and international sales work and sales management.


Opinto-opas 2010-2011

Contents: The content of the course includes issues such as sales work, the role of the sales function in the business organisation and as a part of business and value creation processes of the firm. Also, the functioning and relationship of sales manager and salesperson or customer account responsible as well as their roles and responsibilities in the organisation will be covered. Working methods: Lectures, discussions, group assignments. Study materials: Article collection. Assessment methods: Students will be assessed on both individual and team assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Aho­ kangas. Language of instruction: English. 723034S International Business Development Scope: 6 ects Timing: B Objectives: After the course completion the students will have learned methods and approaches for identifying and assessing potential international markets and, based on the assessment, to develop a coherent, strategy-based business development plan for growing international business. The emphasis of the course is in growing and developing international business with existing or new products/services. Contents: The course covers analysing and conducting market/ industry/business research concerning specific products and services in selected international settings. In addition, the course covers different holistic business strategy concepts, models and approaches through which the businesses cases under study are

139

developed in student groups. Working methods: Lectures and case study group work. Study materials: Article collection. Assessment methods: Assessment is based on a written report and exam. Grading: 1-5. Responsible person: Marko Forsell. Language of instruction: English. 723037S International project business Scope: 6 ects. Timing: C. Objectives: The aim of the course is to expose students to the real-life issues in international project business, and equip them with necessary tools to resolve these issues in each phase of a project life cycle. Contents: An overview of the theory and practice of managing project business in international context. The emphasis is the practical project management skills of multidisciplinary project teams. A study of the project processes, and procedures involved in assuring that projects will satisfy the objectives for which they were undertaken. Discussion covers the various phases of a project life cycle, including initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing the project. The goal is to gain a solid understanding of how to successfully manage each phase of the project life cycle, work within organizational constraints, set goals linked directly to stakeholder needs and utilize proven project management tools to complete projects on time and within budget while meeting specifications. This course consists of an integrated package of seminars, workshops, videos, role plays, case studies, web resources, and class activities designed to immerse participants to the real 6. Opintojaksot


140

life situation. Learning environment is designed to encourage high interaction amongst participants and the course facilitator. Working methods: Lectures, exercises and case presentations Study materials: Berkun, S. (2005). The art of project management. O’Reilly Media, Hodgson, D. & Cicmil, S. (2006). Making Projects Critical, Palgrave MacMillan. Materials provided by the lecturer. Assessment methods: Examination by a case study writing assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Maqsood Sandhu. Language of instruction: English. 723038S MNEs, JVs, and M&As Scope: 6 ects. Timing: Period C. Objectives: Students completing the course will have an understanding of the theories explaining the behavior of multinational enterprises (MNEs) which are in mature stages of internationalization. Further, students are able to understand the key concepts, characteristics, influence, and expansion strategies of large and geographically dispersed multinational enterprises. Contents: The ob­jective of the course is to familiarize the students with the theories and practises of multinational enterprises. Course addresses specific issues related to the influence of the MNEs over the economy, the determinants of MNEs, the extent and patterns of foreign direct investments (FDIs), and the roles of joint ventures (JVs) and mergers & acquisitions (M&As) in expanding of businesses. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Working methods: 26 hours lectures and exercises. Students will apply their theoretical knowledge and approaches in a case study. Case study will be accomplished in groups of three to four students. Study materials: Dunning, J.H. & Lundan S.M. (2008). Multinational enterprises and the global economy, second edition. Edward Elgar Publishing Limited. Ad­ditional collection of articles will be provided during the course. Assessment methods: Examination by a case study writing assignment. Grading: 1–5. Responsible person: Lauri Haa­ panen. Language of instruction: English. 723039S Special issues in International Business Scope: 6 ects. Timing: To be agreed with the Professor of IB. Objectives: After the course completion the students are able create a deep understanding of a selected topic or issue within international business. Contents: The topic or issue selected for the course shall be agreed with the Professor of IB. Working methods: Specific research and reporting assignment agreed with the Professor of IB. Study materials: To be agreed with the Professor of IB. Assessment methods: To be agreed with the Professor of IB. Grading: 1–5. Responsible person: Petri Aho­ kangas. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2010-2011

141

6.5.3 Kansantaloustiede Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen peruskäsitteet ja talouden keskeiset riippuvuussuhteet. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen teorian ja menetelmien perusteet sekä kykenee tuotta-

maan tieteellistä tekstiä. Syventävien opintojen jälkeen opiskelija kykenee taloustieteellisten ongelmien analyyttiseen tarkasteluun ja tekemään itsenäistä tutkimusta.

Kansantaloustieteen perusopinnot 721210P Liike-elämän kansantaloustiede (Economics for Business) Laajuus: 5 op, suunnattu sivuaineopiskelijoille Ajoitus: A (1. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää kuinka yritykset, kuluttajat ja julkinen valta vaikuttavat toisiinsa markkinoilla, sekä liike-elämän näkökulmasta, kuinka talous kokonaisuutena toimii. Lisäksi opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelutavan perusperiaatteet, mm. periaatteet, joiden mukaan taloudelliset resurssit allokoituvat, tulonjako määräytyy, kuluttajat tekevät kulutuspäätöksensä ja yritykset tuotantopäätöksensä. Sisältö: Opintojakso käsittelee kansantaloustieteen perusteita soveltaen niitä liike-elämän päätöksentekoon ja strategiseen ajatteluun. Opintojaksossa perehdytään markkinamekanismin toimintaan, kuten hinnanmuodostukseen ja hintojen merkitykseen kansantalouden voimavarojen suuntaamisessa, sekä kuluttajien, yritysten ja julkisen vallan rooliin markkinata­ loudessa. Toteutustavat: 30h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Begg, D. & Ward, D.: Economics for Business, 3. ed., McGraw-Hill Education (2009) ja muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen tuntiopettaja. Opetuskieli: suomi. 721211P Kansantaloustieteen perusteet (Principles of Economics) Laajuus: 10 op, pakollinen kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille Johdatus mikrotaloustieteeseen (Principles of Microeconomics) Ajoitus: A (1. vuoden syksy). Tavoite: Opiskelijat tuntevat mikrotaloutta kuvaavat käsitteet sekä ymmärtävät niukkuuden ja valintojen merkityksen taloustieteellisessä analyysissä. Opiskelijat ymmärtävät markkinoiden toiminnan voimavarojen kohdennuksessa sekä tunnistavat eri markkinamuodot ja niiden taloudelliset ominaispiirteet. Opiskelijat hallitsevat riskianalyysin perusteet sekä ymmärtävät informaation roolin ja merkityksen taloudellisessa päätöksenteossa. Sisältö: Taloudellisen analyysin perusvälineet, kysyntä, tarjonta ja markkinat, kuluttajan valintatilanne, yrityksen tarjontapäätökset, täydellinen ja epätäydellinen kilpailu, riski ja informaatio, hyvinvointianalyysi. 6. Opintojaksot


142

Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Begg, David et al.: Economics 9th ed., London (2008) ss. 1-373 ja muu luennolla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento. Opetuskieli: suomi. Johdatus makrotaloustieteeseen (Principles of Macroeconomics) Ajoitus: C (1. vuoden kevät). Tavoite: Opiskelijat tuntevat makrotaloutta kuvaavat käsitteet ja kansantalouden tilinpidon perusteet sekä yksinkertaiset mallit, joilla kokonaistalouden toimintaa kuvataan ja arvioidaan. He saavat käsityksen siitä, mitkä tekijät vaikuttavat talouden kasvuun ja suhdannevaihteluihin, sekä siihen, miten finanssipolitiikka vaikuttaa talouden toimintaan. He tuntevat myös työ- ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan periaatteet. Sisältö: Hintaindeksit, kansantalouden tilinpito, kokonaiskysyntä, kokonaistarjonta, taloudellinen kasvu, suhdannevaihtelut, finanssipolitiikan vaikutukset, työmarkkinat, rahoitusmarkkinat. Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Begg, David et al.: Economics 9th ed., London (2008) ss. 374-776 ja muu luennolla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi. 721115P Raha- ja pankkiteoria (Theory of Money, Banking and Monetary Policy) Laajuus: 5 op Ajoitus: B (1. vuoden syksy), kurssi luennoidaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2011 Edeltävät opinnot: Kansantaloustieteen perusteet (pääaineopiskelijat) tai Liike-elämän kansantaloustiede (sivuaineopiskelijat) Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät pankkitoimintaa ja markkinoita, joilla pankit toimivat asiakkaiden, muiden pankkien ja keskuspankin kanssa. He tuntevat myös rahapolitiikan tavoitteet, välineet ja mekanismit, ja erityisesti sen vaikutukset rahamarkkinoihin ja reaalita­ louteen. Opiskelijat ymmärtävät myös tiedotusvälineissä esiintyviä käytännön rahapoliittisia lausuntoja ja toimenpidekuvauksia, sekä raha- ja korkomarkkinoiden toimintaa koskevia uutisia, ja kykenevät analysoimaan niitä kurssin teoreettisten tarkastelujen pohjalta. Sisältö: Rahoitusjärjestelmät; raha ja rahoitus käsitteinä; korkojen määräytyminen; rahoituksen välittyminen; rahapoliittiset instituutiot ja rahoituslaitokset; pankit ja pankkitoiminnan periaatteet; keskuspankin toiminta, rahapolitiikan välineet, tavoitteet, ja vaikutukset; Euro-alueen rahoitusjärjestelmä; EKP:n ja USA:n keskuspankin rahapolitiikka; rahapolitiikan ja kokonaiskysynnän ja -tarjonnan välinen yhteys. Toteutustavat: 30 tuntia luentoja (tarvittaessa englanniksi), ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun opetusmateriaaliin. Oppimateriaali: Mishkin, F.S.: The


Opinto-opas 2010-2011

Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8. painos (2007) tai uudempi, Pearson-Addison Wesley; Howells, P. & K. Bain; The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4. painos, Prentice Hall, 2008; molemmat soveltuvin osin + muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu (luennot + kirjat + muu (artikkeli)materiaali) Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: Englanniksi tarvittaessa, muuten suomi. 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria (History of Economic Thought) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D (2. vuoden kevät). Tavoite: Opiskelija tuntee taloustieteen eri alojen tutkimuksen historiaa ja kykenee arvioimaan sen kehitystä historiasta nykypäivään. Kurssi perehdyttää opiskelijat tieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat keskeisten taloustieteen tutkijoiden ja koulukuntien ajatteluun ja tieteenalan kehitykseen. Kurssilla perehdytään taloustieteen eri ilmiöihin ja kyseisten alojen tutkimuksen historiaan. Toteutustavat: Kurssi toteutetaan osittain verkkokurssina, jonka aikana opiskelijat keskustelevat ryhminä oppihistoriaan peilaten taloustieteen eri aihealueista. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat henkilökohtaisen esseen annetun materiaalin perusteella. Kurssi alkaa mikro- ja makrotaloustieteen professoreiden tieteenalan tutkimuksen kehitystä käsittelevillä johdantoluennoilla.

143

Oppimateriaali: Backhouse, R.E.: The Penguin History of Economics, 2002. Schumpeter, J. A. History of Economic Analysis: With a New Introduction, 1994. Muu luennoilla ja kurssin verkkosivulla jaettava materiaali. Suoritustavat: Henkilökohtainen essee ja verkossa käytävään keskusteluun osallistuminen. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen Kansantaloustieteen seminaaria. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen yliopistonlehtori. Opetuskieli: suomi. 721217P Julkinen talous (Public Sector Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B (2. vuoden syksy). Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa sanallisesti ja kuvioiden avulla esittää valtion ja kuntien eli julkisen sektorin taloudelliseen toimintaan ja taloustieteelliseen analyysiin liittyvät keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat lähinnä mikroteoreettisesta näkökulmasta. Sisältö: Markkinoiden tehokkuus ja epäonnistuminen, tehokkuus ja oikeudenmukaisuus, julkishyödykkeet, julkisen valinnan teoria, julkisen sektorin tuotanto ja byrokratia, ulkoisvaikutukset, verotuksen kohtaanto, verotus ja taloudellinen tehokkuus, optimaalinen verotus sekä pääoman verotus. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Luentojen mahdollisesta järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin. Oppimateriaali: Stiglitz, J. (2000): Economics of the Public Sector (3rd ed.), luvut 3–9 ja 17–21; Tuomala, M. (2009): Julkistalous. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. 6. Opintojaksot


144

Vastuuhenkilö: Yliassistentti Artti Juutinen. Opetuskieli: suomi. 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet (Principles of Environmental Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa sanallisesti ja kuvioiden avulla esittää luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskeisimmät teemat. Sisältö: Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen ongelmat, taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen riittävyyden ristiriita, päästöjen vähentämisen ohjauskeinot sekä markkinattomien luonnonvarojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisongelmat. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Luentojen mahdollisesta järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin. Oppimateriaali: Tietenberg, T. (2004): Environmental Economics and Policy (4th ed.); Paavola, J. (1996): Ympäristötalouden perusteet. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Artti Juutinen. Opetuskieli: suomi. 721237P Kaupunki- ja aluetalous (Urban and Regional Economics and Policy) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (1. vuoden kevät). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ymmärtää ja analysoida mikrotason toimijoiden päätösten vaikutuksia makrotasolla liittyen kaupunkien ja alueiden talou6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

dellisiin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sekä uusklassisen että endogeenisen kasvuteorian näkemyksiä alueiden taloudellisen kasvun lähteistä ja kykenee analysoimaan alueellisten kasvuerojen syitä. Opintojakso opettaa opiskelijat tarkastelemaan sekä klassisten että uudempien sijaintiteorioiden avulla yritysten sijoittumispäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös kansallisen ja EU:n aluepolitiikan keskeiset tavoitteet. Sisältö: Kaupunkitaloustiede esittelee klassisten sijaintoteorioiden avulla kaupunkien syntymiseen, kasvuun ja erilaistumiseen johtavia tekijöitä. Alueiden taloudellisessa kehityksen analyysissä perehdytään kasvuteorioiden keskeisiin piirteisiin ja uusimpaan aluetaloustieteen tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan myös alueiden synnyttämiin ulkoisvaikutuksiin ja alueellisen kasvun polarisoitumiseen.Teknologian leviäminen yritysten ja alueiden välillä, yritystoiminnan maantieteellinen keskittyminen, yritystoiminnan alueelliset kerrannaisvaikutukset ja alueellisten työmarkkinoiden toiminta ja alueiden välinen muuttoliike ovat niin ikään tarkastelun kohteena. Aluepolitiikan osalta tarkastelun kohteena ovat kansallisen ja EU:n aluepolitiikan sekä muiden alueiden kehitystä edistävien hankkeiden keskeiset tavoitteet. Toteutustavat: 16 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: McCann, P.: Urban and Regional Economics. New York: Oxford University Press. 2001. Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell. 2000. (soveltuvin osin). Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.


Opinto-opas 2010-2011

Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: KTT Jaakko Simonen. Opetuskieli: suomi. 721208P Muita kansanta­lous­ tieteen perusopintoja (Additional Basic Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan.

145

Ajoitus: Vapaa. Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.

Kansantaloustieteen aineopinnot 721230A Kansantaloustieteen seminaari (Seminar in Economics) Laajuus: 10 op. Ajoitus: A-D (3. vuoden syksy ja kevät). Tavoite: Opiskelija pystyy tieteelliseen viestintään ja osoittaa ymmärtävänsä tieteellisen ajattelutavan perusperiaatteet. Opiskelija osaa tuottaa tutkimusraportin itsenäisesti. Sisältö: Perehdyttää opiskelijat taloustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin perusteisiin. Työskentely harjaannuttaa itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön kansantaloustieteen eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään kandidaatintutkielma valitusta rajatusta tutkimusaiheesta. Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Seminaariin kuuluu työn laadinta, esittäminen ja toisten töiden opponointi ja arviointi. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Lisäksi seminaarin yhteydessä suorite-

taan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Toteutustavat: Seminaariin osallistujat jaetaan mikro- ja makrotalouden aiheisiin keskittyviin ryhmiin. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo syys- ja kevätlukukauden istunnoissa sekä kandidaatin tutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatin tutkielmaan liittyen opiskelijan suorittaa kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Kokonaisarvosanaan vaikuttaa aktiivisuus seminaarityösken­ telyssä. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen yliopistonlehtori. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa kansantaloustieteen 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM -tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 6. Opintojaksot


146

1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön). Opetuskieli: suomi. 721215A Makrotaloustieteen perusteet (Intermediate Macroeconomics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C (2. vuoden kevät). Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat kokonaistaloudelliset käsitteet, muuttujat, ja niiden mittaamisjärjestelmät perusteellisesti. He osaavat rakentaa moderneihin lähestymistapoihin perustuvia yksinkertaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin kokonaistaloudellisia malleja, joita voidaan käyttää talouspolitiikkatoimenpiteiden analysointiin eri markkinoita koskien sekä suljetuissa että avoimissa talouksissa. Opiskelijat ymmärtävät myös mallien sisältämät puutteet ja vajavaisuudet uusimpien kokonaistaloudellisten ilmiöiden selittämisessä, ja osaavat suhtautua rakentavan kriittisesti esim. kokonaistaloudellisten ennustemallien toimivuuteen taloudellisia kriisejä edeltävinä aikoina, niiden aikana, ja kriisien jälkeen. Sisältö: Opintojakso perehdyttää makrotaloustieteen perusteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat kokonaistalouden mittausjärjestelmät, hyödyke-, raha-, ja työmarkkinoiden toiminta, dynaamisten mallien perusteet, raha- ja finanssipolitiikka, kansainvälinen rahatalous, inflaatio ja suhdannevaihtelut. Teoreettisina viitekehyksinä toimivat perinteisten staattisten makromallien lisäksi erityisesti modernit, mikroperusteiset yleisen tasapainon makro6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

mallit sekä suljetun että avoimen talouden analyysissa. Toteutustavat: 36 tuntia luentoja, 15 tuntia harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden kurssin suorittamista ennen tätä kurssia. Oppimateriaali: Pääasiallinen oppikirja: Williamson, Stephen, D. D.: Macroeconomics, 4. painos, Pearson/ Prentice Hall, 2010; Täydentäviä teoksia: Blanchard, O.: Macroeconomics, 4 . painos, Pearson/Prentice Hall, 2006; Burda, M. ja C. Wyplosz: Macroeconomics. A European Text. 4. painos. Oxford University Press 2005. Lisäksi tenttiin vaadittava muu (artikkeli)materiaali ilmoitetaan luennoilla. Soveltuva materiaali em. kirjoista kerrotaan tarkemmin luentojen yhteydessä Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.(luennot + harjoitukset + muu (artikkeli)materiaali). Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi 721216A Mikrotaloustieteen perusteet (Intermediate Microeconomics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B (2. vuoden syksy). Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa modernin mikrotaloustieteen malleja ja ajattelukehikoita. Sisältö: Opintojaksossa esitellään mikrotaloustieteen peruskäsitteet ja perehdytään rationaaliseen taloudelliseen toimintaan erilaisissa markkinaja päätöksentekotilanteissa. Kurssilla käydään läpi sekä kuluttajan teoriaa, eli esitellään ne välineet, joilla voidaan analysoida kuluttajien käyttäytymistä


Opinto-opas 2010-2011

erilaisissa päätöksentekotilanteissa, että yrityksen teoriaa, eli annetaan näkemys yritysten toiminnasta markkinoilla erilaisten kilpailuolosuhteiden vallitessa. Myös riskin ja epävarmuuden huomioimista päätöksenteossa käsitellään. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, uusin painos; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento. Opetuskieli: suomi. 721220A Matemaattinen talous­tiede (Mathematical Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A (2. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kansantaloustieteen aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa tarvittavat matemaattiset menetelmät. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään differentiaali- ja integraalilaskentaa, matemaattista optimointia sekä dynaamista analyysia. Opintojakso edellyttää Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I:n ja II:n oppisisällön hallintaa. Toteutustavat: 30 h luentoja, 20 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 5. painos, 2005.

147

Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Seppo Orjasniemi. Opetuskieli: suomi. 721247A Kilpailuanalyysi (Analysis of competition) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D (2. vuoden kevät). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka kilpailullisten markkinoiden, oligopolististen markkinoiden ja monopolimarkkinoiden toiminta poikkeaa toisistaan. Opiskelija osaa käyttää peliteorian periaatteita kuvatessaan talouden toimijoiden strategisia valintoja sekä osaa arvoida hinta- ja määräpohjaisen kilpailun vaikutusta markkinoiden tasapainoon ja kokonaishyvinvointiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa pohjatiedot joita tarvitaan kilpailuanalyysin jatkokurssilla. Sisältö: Opintojakso perehdyttää epätäydellisen kilpailun eri malleihin ja analyysimenetelmiin. Aiheina ovat mm. kartellit, hintadiskriminaatio, tuotedifferointi, peliteorian perusteet, strateginen käyttäytyminen sekä tutkimusja kehitystyö. Toteutustavat: 24 h luentoja, luennoilla ilmoitettavat kotitehtävät ja itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden suorittamista ennen tätä kurssia. Oppimateriaali: L.M.B. Cabral, Introduction to Industrial Organization. MIT Press. 2000. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. 6. Opintojaksot


148

Vastuuhenkilö: yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen. Opetuskieli: englanti / suomi. 721218A Kansainvälisen kaupan perusteet (Principles of International Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: C (1. vuoden kevät) Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan vaikutukset talouteen. Lisäksi opiskelija hallitsee eri kauppapolitiikan keinojen vaikutukset. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen kaupan teorian peruskäsitteet ja niiden sovelluksia. Kurssilla esitellään kansainvälisen kaupan perinteisiä teoriamalleja ja uudempaan kansainvälisen kaupan kirjallisuuteen liittyviä epätäydellisen kilpailun ja strategisen käyttäytymisen malleja. Myös kauppapolitiikkaan ja globalisaatioon liittyviä aihealueita käsitellään. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ethier, W.J.: Modern International Economics, 3. painos, Krugman, P. and M. Obstfeld: International Economics, Theory and Policy 7. painos; muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Lauri Vilmi. Opetuskieli: suomi. 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede (Economics and Management of Intellectual Property) Laajuus: 5 op. Ajoitus: Ilmoitetaan myöhemmin. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Tavoite: Opiskelija hallitsee taloustieteen välineet, joilla voi arvioida immateriaalioikeuksien strategista merkitystä liikkeenjohdolle, niiden vaikutuksia innovaatiotoiminnan kannustimiin ja hyvinvointiin. Sisältö: Aihetta lähestytään lähinnä taloustieteen ja teknologiapolitiikan näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. patentit ja tekijänoikeudet, niiden laajuus ja kesto, innovaatioiden suojausstrategiat sekä immateriaalioikeuksien ja kilpailupolitiikan suhde. Kurssilla käsitellään myös immateriaalioikeuksia digitaalitaloudessa ja verkostotoimialoilla. Toteutustavat: 12 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Scotchmer, S. Innovation and Incentives, MIT Press 2004. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Dosentti Tuomas Takalo. Opetuskieli: suomi 721245A Taloudellinen kehitys (Development Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. (3 vuoden syksy). Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat kansantalouksien taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat (mm. väestörakenteeseen, koulutusjärjestelmiin, ja kokonaistuotantoon sekä taloudelliseen kasvuun liittyvät) tekijät ja ymmärtävät niiden merkityksen eri kansantalouksien eriasteisessa kehittymisessä. Opiskelijat tuntevat taloudellisen kehityksen teoreettiset perusmallit ja niiden avulla saatujen empiiristen tulosten tärkeimmät indikaatiot ta-


Opinto-opas 2010-2011

loudellista kehitystä koskevien mallien jatkokehittelylle muuttuvassa globaalissa taloudessa. Sisältö: Opintojakso perehdyttää taloudellisen kehityksen empiiriseen aineistoon ja sen teoriaan. Kiinnostuksen kohteina ovat mm. maailman valtioiden välinen epätasainen tulonjako, köyhyys, väestön kasvu, muuttoliike ja talouspolitiikan vaikutukset taloudelliseen kehitykseen. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Todaro, M.P & S.C. Smith: Economic Development. 10. painos, Addison Wesley, 2008. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi. 721242A Työn taloustiede (Labour Economics) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B-C. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat eritellä työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä kilpailevilla että epätäydellisesti kilpailevilla työmarkkinoilla. Opiskelijat tuntevat työttömyyden syntyyn vaikuttavat tekijät, sen eri muodot, ja sen, miten työttömyyteen voidaan vaikuttaa. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään yksilöiden ja kotitalouksien työn tarjontaan, yritysten työn kysyntään ja näin syntyvän markkinan tasapainoon. Lisäksi perehdytään ammattiliittojen rooliin työmarkkinoilla sekä tarkastellaan eri kansantalouksien rakenteita työttömyyteen vaikuttavina tekijöinä. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

149

Oppimateriaali: Borjas, G.: Labor Economics, McGraw‑Hill, 2010, 5. ed.; Euroopan rakenteelliset jäykkyydet, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/4. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Tapani Kovalainen. Opetuskieli: suomi. 721248A/S Ympäristö- ja luonnonvaratalous (Environmental and Resource Economics) Laajuus: 5 op/6 op (3. vuoden syksy). Ajoitus: A. Tavoite: Opiskelija osaa graafisesti ja matemaattisesti esittää saastumisen yhteiskunnallisesti optimaalisen tason ja määritellä saastumisen säätelyn keskeisten ohjauskeinojen tehokkuusehdot. Hän kykenee soveltamaan ympäristöhyötyjen tärkeimpiä rahamääräisiä arvottamismenetelmiä sekä analysoimaan empiirisesti ympäristöhyödykkeiden kysyntää. Lisäksi opiskelija hallitsee (matemaattisesti) luonnonvarojen optimaalista käyttöä kuvaavat mallit ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Sisältö: Ympäristötaloudesta käsitellään yhteiskunnallisesti optimaalista saastetasoa, saastumisen hallinnollista säätelyä, päästöveroja, markkinoitavia päästölupia, ympäristöhyödykkeiden kysyntää, hedonisten hintojen menetelmää, matkakustannusmenetelmää, ehdollisen arvottamisen menetelmää ja valintakoemenetelmää. Luonnonvaratalouden osalta aiheena ovat uusiutumattomien luonnonvarojen tehokas käyttö yli ajan eli Hotellingin sääntö, kalastuksen ”open access” -ongelma, metsien kiertoaikamallit ja metsien suojelun talous. Toteutustavat: 24 h luentoja ja 12 h 6. Opintojaksot


150

harjoituksia. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso edellyttää Kansantaloustieteen perusteet- ja Matemaattinen taloustiede -opintojaksojen sisällön hallintaa. Oppimateriaali: Kolstad, C.D. (2000): Environmental Economics; Hartwick & Olewiler (1998): The Economics of Natural Resources Use (2nd ed.). (Vaadittavat osat kirjoista sekä muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.); Lisäkysymykset: Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007): Environmental Economics in Theory and Practice (2nd ed.) (Vaadittavat osat kirjasta sekä muu materiaali sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.). Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustehtävät. Kurssin voi sisällyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää kurssin syventäviin opintoihin, tulee hänen tehdä erillinen harjoitustyö ja vastata tentissä lisäkysymyksiin. Harjoitustyön sisältö sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Artti Juutinen. Muuta tietoa: Harjoituksiin osallistuttava vähintään 75 %:sti. Opetuskieli: suomi. 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Lisätiedot: Vapaavalintainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.


Opinto-opas 2010-2011

151

Kansantaloustieteen syventävät opinnot 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Economics) Laajuus: 30 op. Ajoitus: 4.–5. vuosikurssi. Tavoite: Opiskelija osaa tieteellisen ajattelutavan, tutkimusmenetelmät, tutkielmansa aihepiirin ja hallitsee tutkimusalueensa kirjallisuuden sekä pystyy tieteelliseen viestintään. Sisältö: Tutkielman suorittaminen edellyttää itse tutkielman tekemisen lisäksi aiheanalyysin, väliraportin, loppuraportin, seminaarityöskentelyn ja kypsyysnäytteen. Seminaarityöskentelyyn kuuluu omien esitysten lisäksi aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnossa käytävään keskusteluun.Valmis työ jätetään arvosteltavaksi kahtena sidottuna kappaleena tiedekunnan kansliaan, jossa se kirjataan saapuneeksi. Kansliaan on samalla jätettävä myös tutkielmasta laadittu erillinen tiivistelmä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun valmis tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Se kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä ilman apuneuvoja tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä (normaali ilmoittautuminen). Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet voivat kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi. Tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta päättää tiedekuntaneuvosto. Toteutustavat: Kaksi esitystä tutkielmaseminaarissa. Oppimateriaali: Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. Kirja on tarkoitettu pääasiassa jatko-opiskelijoille, mutta siinä on hyödyllistä materiaalia myös taloustieteen tutkielman tekijälle. Suoritustavat: Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkielman kirjoittaminen ja kypsyysnäyte. Arviointi: A-L.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Lisätiedot: Aiheen valinta: Tutkielman aiheesta voi käydä keskustelemassa kansantaloustieteen professoreiden ja muiden tutkijoiden kanssa. Aihe on pääsääntöisesti sovittava jo edellisen kevätlukukauden lopussa. Alkuraportti: Esityksen kesto on n. 20–30 minuuttia. Esityksessä tulee olla selvillä yksiselitteinen tutkimusongelma, aiheen teoreettista pohdiskelua sekä selvyys mahdollisen empiirisen tutkimusosan aineiston keräämisestä ja tutkimusmetodeista. On myös raportoitava käytetty lähdemateriaali mahdollisimman täydellisenä. Samoin on esitettävä alustava lopullinen tutkielman sisällysluettelo. Loppuraportti: Esityksen kesto on n. 30–40 minuuttia. Se sisältää lopulliset tutkimustulokset sekä alkuraportin esityksessä vaaditut korjaukset ja lisäykset. Loppuraportti on esityskelpoinen, kun teoria ja tutkimustulokset muodostavat tutkielman tekijän mielestä yhtenäisen kokonaisuuden. Loppuraportin esityksen jälkeen raportti viimeistellään seminaarissa tulleiden korjausehdotusten mukaan. Kirjallisten raporttien toimittaminen: Alku- ja loppuraporttien esityksiä varten on toimitettava paperikopiot professoreille ja mahdollisille muille ohjaajille. Seminaarin assistentille toimitetaan kopio pdf-tiedostona. Kirjalliset raportit on pääsääntöisesti toimitettava seitsemän päivää ennen tilaisuutta. Opetuskieli: suomi. 721310S Makrotaloudellinen analyysi (Macroeconomic Analysis) Laajuus: 6 op. 6. Opintojaksot


152

Ajoitus: A-B. (4. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa moderneja makrotaloustieteen malleja kokonaistaloudellisessa analyysissa. Opiskelija tuntee aineopintotason kurssia huomattavasti täsmällisemmin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kokonaistaloudellisen analyysiin uusimmat lähestymistavat, ja osaa soveltaa teoreettisia malleja myös empiiriseen analyysiin. Kurssilla opittavat menetelmät ja ajattelutavat ovat hyödyllisiä myös toisilla taloustieteen osa-alueilla. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet tehdä teoreettinen/ empiirinen opinnäytetyö. Sisältö: Kahden periodin mallit, johdatus dynaamiseen ohjelmointiin, neoklassinen kasvuteoria, reaalisten suhdannevaihteluiden teoria, etsintäteoria, suuret lamakaudet ja finanssikriisit. Toteutustavat: 40 h luentoja, 18 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin sekä projekti: 15-20 sivun kirjallinen harjoitustyö jostakin maasta, joka on kokenut suuren lamakauden ja/tai finanssikriisin. Oppimateriaali: Puhakka, M.: Lecture Notes on Two-Period Models in Macroeconomics, Helsingin yliopisto. Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 78:1998 (viimeisin versio saatavissa netistä kurssin aikana); Minford, P. & D. Peel: Advanced Macroeconomics. A Primer. Edward Elgar 2002; Sørensen, P. B & H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw-Hill, 2005, Romer, D.: Advanced Macroeconomics, McGrawHill, uusin painos + muu kurssin aikana jaettava artikkeli- ym. materiaali. Suuret lamakaudet: Kehoe, T.J. ja E.C. Prescott (toim.): The Great Depressions of the Twentieth Century. Fe6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

deral Reserve Bank of Minneapolis 2007. Finanssikriisit: Reinhart, C.M. ja K. Rogoff: This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press 2009. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä projekti (20% kokonaisarvosanasta). Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi. 721320S Mikrotaloudellinen analyysi (Microeconomic Analysis) Laajuus: 6 op. Ajoitus: C-D. (3. vuoden kevät). Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa modernin mikrotaloustieteen teoriaa mm. tutkielman teossa. Sisältö: Käsitellään mikroteorian keskeisiä tuloksia syventäen aineopintojen mikrotalousteorian perusteita. Yleinen tasapainoteoria käsitellään täsmällisemmin kuin edeltävässä jaksossa. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Toteutustavat: 48 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Cowell, F. (2006): Microeconomics. Principles and Analysis ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Rauli Svento. Opetuskieli: suomi. 721317S Kansainvälinen talous (International Economics) Laajuus: 6 op.


Opinto-opas 2010-2011

Ajoitus: C-D. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouteen sekä raha- ja finanssipolitiikan vaikutukset avoimessa taloudessa. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen rahatalouden teoriaa. Kurssilla keskitytään maksutaseteoriaan ja rahapolitiikkaan sekä niiden sovelluksiin kansainvälisen talouden ongelmien tarkastelussa. Lisäksi kurssilla perehdytään valuuttakurssimuutosten vaikutuksiin taloudessa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kenen, P.B. (2000): The International Economy, 4. painos, Cambridge University Press, s. 273– 587. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Lauri Vilmi. Opetuskieli: suomi. 721342S Peliteorian perusteet (Game Theory) Laajuus: 6 op. Ajoitus: Ilmoitetaan myöhemmin. Tavoite: Opintojakso perehdyttää lähes kaikilla taloustieteen osa-alueilla tärkeän peliteorian perusteisiin. Sisältö: Kurssilla käsitellään peruskäsitteet, strategisen pelin muodot, dominoidut strategiat, Nash tasapaino, sekastrategiat, pelin ekstensiivinen muoto, alipelitäydellisyys, toistetut pelit ja vajaan informaation pelit. Ennen tämän jakson suorittamista opiskelijalle suositellaan mikrotaloudellisen analyysin kurssia. Toteutustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Oppimateriaali: M. Osborne. An Introduction to Game Theory. Oxford

153

University Press 2003. Vaatimuksiin eivät kuulu luvut 8, 11 ja 13. Suoritustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: VTT Marja-Liisa Halko. Opetuskieli: suomi. 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi (Advanced Analysis of Competition) Laajuus: 6 op. Ajoitus: A-D (3. tai 4. vuosi). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida epätäydellisen kilpailun markkinoita hyödyntäen mm. peliteoriaa. Opiskelija ymmärtää epälineaarisen hinnoittelun erityispiirteet ja epäsymmetrisen informaation roolin optimaalisia sopimuksia muodostettaessa. Sisältö: Opintojakson alussa käydään läpi ei-kooperatiivisen peliteorian alkeita, joiden avulla myöhemmin analysoidaan yritysten käyttäytymistä. Opintojaksolla käydään läpi mm. oligopolistista kilpailua, sanatonta yhteistyötä, markkinoille tulon roolia, R&D-kilpailua, tuotteiden laadun yhteensopivuuden ja standardien merkitystä. Lisäksi tarkastellaaan epälineaarista hinnoittelua ja optimaalisia sopimuksia epäsymmetrisen informaation tilanteissa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Shy, Oz: Industrial Organization. Theory and Applications. MIT Press. 1995; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen. Opetuskieli: suomi/englanti 6. Opintojaksot


154

721341S Politiikka ja talous (Political Economics) Laajuus: 6 op. Ajoitus: Ks. tenttilista. Tavoite: Opiskelija ymmärtää politiikan ja talouden väliset vuorovaikutussuhteet. Hän ymmärtää talouspolitiikan (finanssi- ja rahapolitiikan) vaikutukset, poliittiset suhdannevaihtelut ja keskuspankin itsenäisyyden merkityksen. Opiskelija ymmärtä myös, mitä aikajohdonmukainen ja uskottava talouspolitiikka tarkoittavat. Sisältö: Poliittiset suhdannevaihtelut, aikajohdonmukainen talouspolitiikka, rahapolitiikka ja keskuspankin itsenäisyys sekä vaalien ja hallituspolitiikan muutoksen vaikutukset talouden toimintaan. Toteutustavat: Toteute­taan kirjallisuuskuulusteluna.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Oppimateriaali: Alesina, A., Roubini, N. & Cohen, G.D.: Political Cycles and the Macroeconomy. MIT Press. 1997. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi. 721336S Erikoisaihe Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Suoritustavat: 24 h luentoja ja/tai omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja/tai laaja essee (n. 20 sivua). Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.


Opinto-opas 2010-2011

155

6.5.4 Laskentatoimi Perusopinnot: Laskentatoimen perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeisiin laskentatoimen osa-alueisiin ja käsitteistöihin. Suoritettuaan perusopinnot opiskelija: - tuntee liikekirjanpidon, tuloslaskennan, tilinpäätössuunnittelun ja johdon laskentatoimen keskeiset peruskäsitteet - kykenee laatimaan tilinpäätöksen juoksevan kirjanpidon avulla sekä osaa tulkita yritysten keskeisiä tilinpäätöksen eriä - tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät teoriat ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä päätöksentekotilanteissa - tuntee yritysverotuksen pääkohdat ja osaa soveltaa niitä tilinpäätössuunnittelun osana - osaa laatia tilinpäätösanalyysejä ja muita taloudellisia analyysejä sekä käyttää niitä taloudellisen päätöksenteon tukena Aineopinnot: Laskentatoimen aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja sekä valmiuksia toimia erilaisissa ja kehittyvissä laskentatoimen työtehtävissä. Aineopinnot jakaantuvat kahteen erikoistumisalueeseen, ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) ja johdon laskentatoimeen (management accounting), joista opiskelija valitsee itsenäisesti haluamansa vaihtoehdon. Näin ollen yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Suoritettuaan aineopinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija:

- tuntee laskentatoimen keskeiset teoriat ja käytänteet sekä osaa soveltaa niitä käytännön päätöksenteossa - omaa valmiudet tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi - tuntee ja osaa soveltaa yrityksen arvonmäärityksen teoreettisia perusteita erilaisissa päätöksentekotilanteissa - tuntee tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen peruskäsitteistön sekä tilintarkastusprosessin - tuntee konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen systematiikkaa sekä omaa valmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja tulkintaan - omaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin. Suoritettuaan aineopinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija: - tuntee laskentatoimen keskeiset teoriat ja käytänteet sekä osaa soveltaa niitä käytännön päätöksenteossa - omaa valmiudet tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi - tuntee talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien perusrakenteen sekä ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksia näihin järjestelmiin - osaa soveltaa laskentatoimen työkaluja ohjaus- ja kontrollikeinoina - ymmärtää integroidun toiminnanohjausjärjestelmän luoman laskentatoimen ja organisaation ohjauksen kehityspotentiaalin 6. Opintojaksot


156

- omaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin. Syventävät opinnot: Laskentatoimen syventävien opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia ja osaamista mahdollistaen toimimisen haastavissa laskentatoimen asiantuntija-, johto-, ja kehittämistehtävissä sekä yleisjohdollisissa tehtävissä. Kuten aineopinnoissa, syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa opintojaan ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting) opintorakenteen puitteissa. Näin ollen yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Lisäksi opiskelija perehtyy syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin pro gradu -tutkielman yhteydessä. Suoritettuaan syventävät opinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija: - tuntee laskentatoimen keskeiset tutkimusalueet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä - osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta - osaa soveltaa yrityksen arvonmääräytymisen ja tilinpäätösanalyysin teoreettisia perusteita erilaisissa ja muuttuvissa päätöksentekotilanteissa - tuntee tilintarkastuksen keskeiset teoreettiset ja empiiriset tutkimustulokset sekä osaa soveltaa niitä tilintarkastusprosessiin ja sen kehittämiseen - osaa soveltaa erilaisia arvonmäärityksen teorioita IFRS -tilinpäätöksen laatimisessa

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

- omaa valmiudet toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä - omaa valmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin. Suoritettuaan syventävät opinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija: - tuntee laskentatoimen keskeiset tutkimusalueet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä - osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta - omaa valmiudet toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä - hallitsee kustannuslaskennan menetelmät ja kustannuslaskentamenetelmän valinnan teoreettiset perustelut - ymmärtää talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien moninaiset vaikutukset organisaation eri osaalueisiin ja työntekijöiden käyttäytymiseen - tuntee johdon laskentatoimen keskeiset tutkimusperinteet ja osaa hyödyntää niitä tutkielman tekemisessä - omaa valmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin.


Opinto-opas 2010-2011

157

Laskentatoimen perusopinnot 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta (Bookkeeping and Financial Reporting) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A-B. Tavoite: Opiskelija perehtyy liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteisiin. Lisäksi opiskelija kykenee sisällöllisesti ymmärtämään yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta osan sisältöön kuuluu tulojen ja menojen jaksottaminen, poistot, verojaksotukset, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset. Lisäksi käsitellään omaisuus- ja pääomaerien arvostamista sekä tilinpäätöksen eri eriä ja tilinpäätöstaulukon käyttöä. Toteutustavat: 30 h luentoja, 60 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos); Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Opetuskieli: suomi.

721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (Financial Statement and Tax Planning) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B-C. Tavoite: Opiskelija perehtyy Suomen yritysverotuksen pääkohtiin ja osaa soveltaa oppimaansa osana tilinpäätössuunnittelua. Lisäksi harjoitustyön suoritettuaan opiskelija kykenee laatimaan pienimuotoisen tilinpäätöksen. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään erilaisia yrityksen tilinpäätöstilanteita, kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittamista, esitetään keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä tarkastellaan tilinpäätössuunnittelua prosessina. Kurssiin sisältyy kirjanpitokäytäntöön ja tilinpäätössuunnitteluun orientoiva harjoitustyö. Toteutustavat: 20 h harjoitustyön ohjausta mikroluokkatyöskentelynä, 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Leppiniemi & Walden: Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Weilin & Göös, (uusin painos);Tomperi, S. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOYpro Oy. (Uusin painos, soveltuvin osin). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Opetuskieli: suomi.

6. Opintojaksot


158

721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -valmiudet johdon laskentatoimessa. Sisältö: Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat. Toteutustavat: Yht. 40h luentoja ja harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Drury, C.: Management and cost accounting, 7th ed. Cengage Learning EMEA. Chapters 1-13 (in 7th edition pages 5-317); Supplementary material in Finnish: Vehmanen P. & Koskinen K.: Tehokas kustannushallinta. WSOY, Ekonomia -sarja 1997 Chapters 1-2, 4-7, 9. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Johdon laskentatoimen professori. Opetuskieli: suomi.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

721180P Tilinpäätösanalyysi (Financial Statement Analysis) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Esitietovaatimus: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kurssi 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilinpäätösaineiston avulla tehtävään yrityksen toimintaedellytysten analysointiin sekä analyysitietojen hyväksikäyttöön. Sisältö: Kurssilla opitaan tekemään tilinpäätösanalyysejä ja investointisuunnitelmia sekä laatimaan niiden perusteella raportteja yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Näitä valmiuksia kehitetään harjoitustyön tekemisen avulla. Toteutustavat: 10 h luentoja, 15 h mikroluokkaopetusta, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kallunki, J-P. & Lantto, A-M. & Sahlström, P. (2008 tai uud.). Tilinpäätösanalyysi IFRS- maailmassa. Economica, Helsinki: Talentum. Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus, Helsinki 2005. Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Seppo Eriksson. Opetuskieli: suomi.


Opinto-opas 2010-2011

159

Laskentatoimen aineopinnot 721156A Laskentatoimen seminaari (Seminar in Accounting) Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Laajuus: 10 op Ajoitus: A-D. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön tekemiseen sekä tutkimustulosten kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Sisältö: Opintojaksolla laaditaan kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Toteutustavat: Seminaarityöskentely. Oppimateriaali: Luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Hyväksytty kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma, osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Seppo Eriksson.

Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa laskentatoimen 35 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena tai on maisteritason erillisvalinnassa hyväksytty opiskelija, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ilmoittautua Web­ Oodissa), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Opetuskieli: suomi 721170A Financial Analysis and Firm Valuation Scope: 5 op Timing: A. Objectives: After this course student can calculate different financial ratios and describe what these ratios tell about financial performance and -situation of the firm, student can prepare a business analysis for the firm, student can calculate free cash flow to the firm, student can apply dividend discount, free cash flow -and abnormal earnings valuation model to determine the value of the firm. Finally, student can calculate different valuation multiples and explain what these multiples mean and how they can be applied in the firm valuation. Moreover, after the course the student can interpret financial reports prepared according to International 6. Opintojaksot


160

Financial Reporting Standards (IAS/ IFRS), and will know the basics of how to analyze the IFRS financial reports. Contents: Sources of financial information including financial statements, financial ratios, analysts’ earnings forecasts and industrylevel information. Different tools for analyzing financial information, problems in analyzing financial information, and the use of financial information in firm valuation. Purpose of the IFRS financial statements. Information content of important IFRS/IAS standards. Working methods: 50 h lectures, and 8 × 2 h exercises. Study materials: Peter D. Easton, Mary Lea McAnally, Patricia Fairfield, Xiao-Jun Zhang and Robert Halsey (2009). Financial Statement Analysis & Valuation, 2 nd edition, Cambridge Business Publishers. Epstein, B.J. and Jermakowicz, E.K. (2008 or newer). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley. Lecture notes. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5. Supplementary readings for the Finnish students: Kallunki, JuhaPekka ja Jaakko Niemelä (2004). Uusi yrityksen arvonmääritys. Talentum; Kallunki, Juha-Pekka ja Erkki Kytönen (2002). Uusi tilinpäätösanalyysi. Kauppakaari. Sivut 117–224. Responsible person: Assistant Professor Pasi Karjalainen. Language of instruction: English. 721176A Management Control Scope: 5 op. Timing: A. Objectives: Upon completion of the course students are familiar with 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

the basic structure of management control systems.They are thus able to analyze the design and development needs of management control systems. Students can also apply basic accounting control tools, such as budgets and variance analysis, to simple control problems. Contents: The issues of the course comprise management control system design and development, the usage of budgets and standards and the applicability of profit variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing as well as performance measurement. Working methods: Total 30 h of lectures and exercises, independent studying of the given materials, optional case assignments. Study materials: Drury, C.: Management & Cost Accounting 7th Ed. 2008 (Parts 4 & 5, pp. 346-591), Cengage Learning EMEA; Merchant, K. A. & Van der Stede,W. A.: Management control systems – performance measurement, evaluation and incentives, Prentice-Hall, 2nd Ed. 2007.; lecture notes and exercises. Assessment methods: Lecture and literature examination, optional case assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English. 721187A International Management Accounting and Control Scope: 5 op. Timing: D. Objectives: By the end of the course, students should have gained knowledge and understanding of how multinationality affects management


Opinto-opas 2010-2011

accounting and control systems to be able to analyze control systems and the role of accounting in a multinational environment. Contents: The course discusses management accounting and control systems from the perspective of multinational corporations. The specific themes of the course comprise the role of accounting as a decision-making tool in strategic decisions, the effects of corporate strategy and organisational structures on accounting and control systems and the varied influences of cultural and social aspects of management control on people’s behaviour. Working methods: 20 h of lectures, independent studying of the given materials and a written case-based assignment with work in Optima. Study materials: Collection of Articles and other lecture material; Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 4, 5,7 and 10) Prentice Hall, 3rd edition (2007). Assessment methods: Case assignment, lecture and literature examination. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English. 721186A Tilintarkastus (Auditing) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilintarkastuksen peruskäsitteistön, tavoitteet sekä tilintarkastusprosessin. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan tilintarkastuksen yleistä kulkua, kirjanpidon tarkastusta, tilinpäätöksen

161

tarkastusta, hallinnon tarkastusta raportteineen sekä sisäisen valvonnan pääperiaatteita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään tilintarkastuksen ajankohtaisiin kehitysnäkymiin. Toteutustavat: 24 h luentoja, 16 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2010; KHTyhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2010; KHT-yhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2010; Raappana: Tilintarkastus. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Opetuskieli: suomi. 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt (Group Accounting and Business Combinations) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen systematiikkaa sekä omaa valmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja tulkintaan. Sisältö: Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa ja käydään läpi konsernitilinpäätöksen keskeiset laadintaperiaatteet. Lisäksi käsitellään yritysjärjestelyiden ja verotuksen kysymyksiä mm. sulautumisen ja yhtiöittämisen verotusvaikutuksia. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ahti, Tikkanen & 6. Opintojaksot


162

Opinto-opas 2010-2011

Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat. 2001 tai uusin painos; Raappana: Konsernitilinpäätös. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Opetuskieli: suomi.

written report that contains the required analyses, and conclusions for each case problem before the class discussions. The groups present their reports in class discussions, and the cases are analysed together with other groups. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant Professor Pasi Karjalainen. Language of instruction: English.

721182A Case Problems in Financial and Management Accounting Scope: 5 op. Timing: B. Prerequisites: Financial Analysis and Firm Valuation, Cost Accounting Objectives: After this course student can classify different costs, can analyze how potential actions selected by management will affect for the firm’s income,student can build up traditional cost system and ABC system and compare product profitability of these alternative systems, student can apply discounted cash flow approach for analyzing the profitability of certain investment project. Finally, student can apply selected valuation model to calculate the value of the firm. Contents: Case problems simulating different decision-making situations. Students apply the methods of financial analysis, capital budgeting, cost accounting etc. covered in various courses preceding this course. Working methods: 12 h class discussions. Study materials: Case material provided by the lecturer Assessment methods: Students form groups in the beginning of the course and analyze the case problems as teamwork. Each group returns a

721184A Accounting Information Technology Scope: 5 op. Timing: C. Objectives:The objective of this course is to illustrate how ERP technologies enable management accounting and control systems.The course introduces students to the management accounting information systems, their structure and functioning, and the links between enterprise resource planning, data warehousing, reporting, organizational performance and management accounting profession. Contents: Theoretical and practical issues on management accounting and reporting systems function in a modern ICT environment. Working methods: 24 hours lectures including visitors, case presentation. Study materials: Collection of articles. Supplementary readings for Finnish students: Granlund, M. & Malmi, T. Tietotekniikan mahdollisuudet talous­hal­ linnon kehittämisessä.WSOY 2004. Assessment methods: Literature examination, case presentations. Grading: 1–5. Responsible person: Professor in management accounting. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2010-2011

163

Laskentatoimen syventävät opinnot 721130S Laskentatoimen Pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Accounting) Scope: 30 op. Timing: A-D. Objective: After completion of the master’s thesis work student is able to form research problems in area of accounting and solve those  scientifically using appropriate research tools. Contents: During seminars student will present four separate papers starting from the research plan and ending with the final report. Working methods: Starting lecture and seminars, Master’s thesis. Assessment methods: Seminars and Master’s thesis. Grading: Approbatur-Laudatur. Responsible person: Professor Petri Sahlström and other professors of Accounting. Language of instruction: Finnish and English, a separate group for FMA students. 721191S Financial Accounting Theory Scope: 6 op. Timing: D. Objectives: The course introduces students to the main research areas in financial accounting and reporting. The course helps students to choose the topic of their Master´s thesis. The objective of the course is to give the students basic knowledge for understanding and solving specific research problems in financial accounting.After attending and passing the course, the student can use SAS program in adjusting research data

and completing empirical analysis. Contents: Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value relevance of different type accounting information. Working methods: 18 h lectures and 20 hours exercises Study materials: Scott, W. R. (2002). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes. Assessment methods: Literature examination and term paper. Grading: 1–5. Responsible person: Markku Vieru. Language of instruction: English. 721192S Approaches in Management Accounting Research (ent. Issues in Management Accounting) Scope: 6 op Timing: B-C. Objectives: The main objective of this course is that students will become familiar with current research issues and main research approaches to management accounting. The course will be particularly helpful for students who are planning to write their Master’s thesis about a management accounting -related topic. Emphasis will be on qualitative research methods, but quantitative management accounting research is also discussed. The theoretical frames of the course are more constant but the management accounting issues are annually renewed. 6. Opintojaksot


164

Contents: Research traditions, field and case studies, contingency theory, management accounting journals Working methods: 10 h lectures and 12 h article seminars. One article is discussed at each time. Before sessions students read an article, write an essay and prepare questions about the article. Essays and questions are given to the lecturer at the seminar. Students participate in the discussions and each student prepares one opening speech. Study materials: Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and a selection of articles. Assessment methods: Phase one: Lecture and literature examination. Phase two: Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar sessions. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant professor Janne Järvinen. Language of instruction: English. 721190S Advanced Firm Valuation Scope: 6 op. Timing: D. Objectives: The course aims to enhance the students’ understanding of the issues involved with valuing firms and their strategies. The course also introduces students with empirical evidence on the firm valuation. Contents: The use of valuation models and financial statements in equity valuation and managerial decision making. Empirical evidence 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

from the use of valuation models as well as value relevance of different types of financial information. Working methods: 30 h lectures. Study materials: Penman, S. A. (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill. Lecture notes. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5. Responsible person: N.N. Language of instruction: English. 721194S Advanced Cost Accounting (ent. Yrityksen kustannushallinta) Scope: 6 op. Timing: D. Objectives: The general objective of this course is to see how an understanding of transaction cost theory helps making the cost accounting system design choices and understanding the managerial use of cost information. The course comprises such issues as transaction cost theory based view on cost accounting, special issues in cost accounting, problem centred learning, spreadsheet solutions of cost accounting. Contents: Cost allocation theory and practise, absorption cost systems, activity-based costing Working methods: 12h lectures + case study exercises, 24h excel-based exercises. Study materials: Cooper, R. & Kaplan, R. The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. PrenticeHall 1999. Zimmerman, J. Accounting for Decision Making and Control, 2nd ed. Irwin. 1997 (4th edition is also applicable).


Opinto-opas 2010-2011

Assessment methods: Literature examination and exercises. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant professor in management accounting. Language of instruction: English. 721189S Advanced Financial Analysis Scope: 6 op. Timing: B. Objective: The course deepens students´ skills in the use of analysis tools frequently applied in financial accounting. After passing the course, the student is able to assess and produce information needed in a decision making related to financial information. Moreover, the student is able to make their own research in the area of financial analysis literature. Contents: Distributional properties of financial ratios, predictability of the accrual- and cash flow-based financial statement items, and economic interpretation of financial ratios. Working methods: 18 h lectures and 8 h term paper seminars. Study materials: Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Reading package. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Petri Sahlström. Language of instruction: English. 721195S Advanced Management Control Scope: 6 op. Timing: B. Objectives: Upon the completion of the course students are familiar

165

with various academic research perspectives on management control systems. Students are able to analyze management accounting and control research with the help of those perspectives, which assists them in Master’s Thesis work. Students have deepened their understanding of the multifaceted influences management accounting and control may have on the organisation and on people’s behaviour. Contents: The focus is on the organisational and people side of accounting and control systems – i.e. the embedded nature of management control systems, and how budgeting, transfer pricing, financial and nonfinancial performance measures are used to influence, motivate and control what people do in organisations. The implications of accounting on public sector management are also discussed. Working methods: 20 h lectures, independent studying of the given materials and an article analysis. Study materials: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice Hall, 3rd edition (2007); A Collection of Articles. Assessment methods: Lecture and literature examination, term paper. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English. 721197S Advanced International Accounting Scope: 6 op. Timing: B. Objectives: The purpose of the course is to deepen the understanding of IFRS and financial statements 6. Opintojaksot


166

prepared in accordance with IFRS. Thus students will become familiar with the most difficult aspects of IFRS such as lease accounting, measurement of financial instruments and impairment of assets. Contents: The course comprises such issues/standards as Impairment of assets (IAS 36), Property, Plant and Equipment (IAS 16), Intangible assets (IAS 38), Leases (IAS 17) and financial instruments (IAS 32, IAS 39 & IFRS 7). Working methods: 24 h lectures. Prerequisites: Introduction to International Accounting is recommended as previous studies. Study materials: Epstein, Barry J. and Eva K. Jermakowicz (2008). IFRS 2008: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley; KHT-Media (2004). IFRS-standardit 2004 or newer; Lecture notes. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: N.N. Language of instruction: English 721193S Advanced Auditing Scope: 6 op. Timing: C. Objective: The course deepens students’ knowledge on empirical and theoretical audit literature. After passing the course, the student is able to apply key theories underlying audit process and research. This understanding helps the student to justify decisions made in audit work and research projects. Contents: Reasons why auditing exists. Concept of audit quality – quality surrogates. Audit sampling theories and applications. Professional responsibilities. Audit pricing. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Working methods: 30 h lectures and seminars. Study materials: Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2010 or newer. Reading package. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1-5. Responsible person: Professor Petri Sahlström. Language of instruction: English. 721128S Corporate Governance Scope: 6 op. Timing: A-B. Objective: The course gives an indepth view of the key elements of the corporate governance system of the firm. A special focus is put on the accounting perspective on corporate governance, and on the implications of corporate governance for accounting. Contents: Following topics will be covered in the course. Elements of the governance system of the firm, agency problem due to the separation of the ownership and control, executive incentives, pay-for-performance, insider trading,the role of the board of directors and the governance regulation. Working methods: 24 h lectures. Assessment methods: Exam and active class participation. Grading: 1-5. Study materials: Kenneth Kim, John Nofsinger and Derek Mohr (2010) ’Corporate Governance’, 3rd Edition, Pearson Prentice Hall. Research articles. Responsible person: Professor Juha-Pekka Kallunki. Visiting Professor Henrik Nilsson. Language of instruction: English


Opinto-opas 2010-2011

167

6.5.5 Markkinointi Markkinoinnin oppiaineessa on suuri määrä vaihtoehtoisia opintoja, joiden avulla voit räätälöidä tutkintosi. Markkinoinnin yksikössä voit kehittää asiantuntemusta esimerkiksi markkinoinnin peruskysymysten alueella, perehtyä yritysten logistisiin toimintoihin tai oivaltaa liiketoiminnan digitalisoitumisen merkityksen globaalissa markkinassa. Kummiopettajasi ja laitoksen opintovastaavan tuella suunnittelet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) kiinnostuksesi ja henkilökohtaisten tavoitteidesi pohjalta. Sivuaineita on mahdollista valita sekä tiedekunnan sisältä että muilta tieteenaloilta. Oppiaineen opintoneuvoja ja kummiopettajasi auttavat valinnoissa. Tarkemmat ja viimeisimmät tiedot opintojaksojen työskentelymuodoista löydät tiedekunnan nettisivuilta kohdasta: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/ opetus.

Opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Tässä oppaassa kuvataan kurssien tiedolliset ja taidolliset tavoitteet ja sisällöt. Markkinoinnin yksikön tavoitteena on lisäksi kehittää koko koulutuksen ajan pätevyyksiä kahdeksalla avainalueella: - esiintymistaitoa, - ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja, - tieteellistä kirjoittamista, - kriittistä ajattelua ja argumentointia, - metaoppimista, - kielitaitoa, - tutkimusmenetelmiä ja - kokonaisuuksien hahmottamista ja ongelmanratkaisua. Perusopintojen aikana keskitytään pätevyyksien käsitteisiin, aineopinnoissa niiden soveltamiseen ja analysointikykyyn ja syventävissä opinnoissa omaan argumentointiin. Esimerkkejä opetusteoista liittyen pätevyyksiin löydät seuraavasta taulukosta:

Kompetenssi

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Esiintymistaito

Esiintyminen ryhmässä.

Henkilökohtainen esiintyminen.

Enemmän henkilökohtaisia esiintymisiä.

Esiintymistaidon arvioimista.

Vahvaa oma argumentointi. Arviointi aina mukana.

Ryhmä- ja vuorovaikutustaidot

4–5 hengen monikulttuurisia ryhmiä. Ensimmäiset toimeksiannot, jotka osin rajoitettuja. Tavoitteena on kuvailevuus ja käsitteiden soveltaminen.

Vastuun lisääminen esimerkiksi opetustehtävien kautta.

Opiskelijakeskeisyys; opettaja vain tukevassa roolissa.

Toimeksiannot laajempia mutta ohjeistettuja ja viitoitettuja.

Toimeksiannot laajoja eikä valmiita suuntaviivoja anneta. Itsenäiset yhteydet yrityksiin. 6. Opintojaksot


168

Kirjoittaminen

Opinto-opas 2010-2011

Akateemisen kirjoittamisen periaatteet. Viittaustekniikan perusteet.

Kriittinen ajattelu ja argumentointi

Opponointi ryhmissä. Lähdekritiikkiä korostettava kaikissa töissä.

Tieteellisen kirjoittamisen harjaannuttaminen ja saattaminen arvioinnin piiriin. Englanninkielisen raportoinnin harjaannuttaminen.

Tieteellisen kirjoittamisen periaatteet hyvin hallussa. Soveltamista edellytetään kaikissa töissä. Englanninkielinen raportointi tärkeä osa kirjoitustyötä.

Väittelyt.

Itsenäiselle argumentoinnille asetetaan enemmän vaatimuksia.

Itsearvioinnit. Opponoinnit menetelmänä. Neuvottelutaidon korostuminen ryhmätöissä.

Metaoppiminen

Itsenäinen tiedon hankinta harjoitustöissä. Akateemiset opiskelutaidot.

Kielitaito

Esiintymistä myös vieraalla kielellä. Monikulttuurinen ryhmätyö. Kirjoittaminen englanniksi.

Tutkimusmenetelmät

Tiedon hankinnan koulutus integroituna opetuksena. Oppimispäiväkirjat.

Opiskelijat valitsevat aiheen ja perustelevat valinnan. Oman oppimisen arviointi ja seuranta entistä tärkeämpää Kokonaisuuden reflektointi.

Tiedon reflektointi. Useita kirjallisia töitä ja esiintymisiä englanniksi. Monikulttuurinen työskentely.

Kvali- ja kvanttimenetelmät. Harjoitustöissä aineiston keruuta tieteellisin menetelmin.

Menetelmän itsenäinen käyttö graduprosessissa. Uuden tiedon luominen tiedon soveltamisen lisäksi.

Harjoitellaan tutkimuksen tekoa seminaariprosessissa. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja ongelmanratkaisu

6. Opintojaksot

Käsitteiden itsenäinen soveltaminen.

Ongelmalähtöinen lähestymistapa.

Ilmiön syvärakenteiden analysointi. Case-harjoitukset. Projektityöt yrityksiin, seminaarityöt.

Itsenäiset toteutukset, opettaja vain tukevassa roolissa.


Opinto-opas 2010-2011

169

Pakolliset perusopinnot B2B marketing

Johdatus markkinointiin Tuote- ja markkinaBusiness logistics Kuluttaja-käyttäytyminen strategiat

Pakolliset aineopinnot Markkinointitutkimus Markkinoinnin seminaari / kandidaatin tutkielma

Valinnaiset aineopinnot (valitse vähintään neljä kurssia) Brändijohtaminen Integroitu markkinointiviestintä

Hintapäätökset

Industrial sales management

Kaupan ketjuliiketoiminta

Kuljetusoikeus

and relationship Logistics systems analysis Marketing of a high-tech firm Servicesmarketing Yrityksen liikesuhteiden Tilinpäätösanalyysi Tietoverkkoliiketoiminta hallinta

Pakolliset syventävät opinnot Markkinoinnin teoriat Verkostojen teoria Markkinoinnin pro gradu –tutkielmaseminaari

Valinnaiset syventävät opinnot (valitse vähintään kolme kurssia) Analysis of changing business logic – the case of ICT Purchasing and supplier relationships in international context Transport economics and policy

Informaatioverkostojen taloustiede

Osaamisen ja tiedon johtaminen

Strategic marketing and management

Supply chain management

Ympäristömarkkinointi

6. Opintojaksot


170

Sekä perus-, aine- että syventävällä tasolla on erilaisia oppimistavoitteita sekä teoreettisten sisältöjen että ammattikäytäntöjen suhteen. Käytyään markkinoinnin perusopinnot opiskelija kykenee hahmottamaan ja kuvaamaan yrityselämän ilmiöitä käyttäen markkinoinnin peruskäsitteistöä ja –teorioita. Hän on harjaantunut erilaisiin oppimis- ja työskentelymenetelmiin, kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä kirjalliseen raportointiin ja on tottunut työskentelyyn monikulttuurisissa ryhmissä. Aineopinnot käytyään opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan teorioita käytännön liike-elämän ilmiöiden analysointiin. Hän hallitsee tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä omaa analyyttisen ja ongelmakeskeisen ajattelutavan niin, että hänellä on valmiudet itsenäiseen gradutyöskentelyyn. Hän pystyy itsenäisesti hankkimaan tietoa sekä myös jossain määrin luomaan uutta. Lisäksi hän on harjaantunut itsenäiseen kirjalliseen ilmaisuun ja esiintymiseen.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Markkinoinnin syventävissä kursseissa tavoitteena on tieteellisten sisältöjen ja oman asiantuntijuuden syventäminen. Käytyään syventävät opinnot opiskelija osaa arvioida ja käyttää laajaa käsitteellistä välineistöä rakentaen itselleen kokonaisvaltaista ajattelutapaa liikkeenjohdollisista ilmiöistä ja käytännöistä. Hän kykenee soveltamaan olemassa olevaa tietoa sekä tuottamaan uutta liike-elämän tarpeisiin. Hän hallitsee ryhmätyöskentelyn lisäksi itsenäisen, tavoiteorientoituneen työskentelyn. Lisäksi hän on harjaantunut selkeään, analyyttiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä tutkimukselliseen ajattelutapaan. Markkinoinnin yksiköstä valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee markkinoinnin johto- tai suunnittelutehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat markkinointiviestintä, tuotehallinta ja asiakkuushallinta. Urasuunnitelmaan voi eteenpäin pyrkivä opiskelija lisätä perustellusti markkinoinnin johtamisen tai myynnin johtamisen. Markkinoinnin alan tieteellinen tutkimus kansainvälisellä tasolla on myös yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, johon tutkinto antaa hyvät edellytykset.


Opinto-opas 2010-2011

171

Markkinoinnin perusopinnot 721409P Johdatus markkinointiin (Principles of Marketing) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Kurssin suoritettuaan osanottajille muodostuu kokonaiskuva akateemisen markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen taustoista, ja he kykenevät ymmärtämään markkinoinnin luonnetta ja sisältöä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa vaihdannan merkityksen ihmiskunnan historiassa, ymmärtää teollistumisen vaikutuksen markkinointiin tieteenä ja käytäntöinä, tunnistaa liiketaloustieteen ja markkinoinnin keskinäiset kytkennät sekä ymmärtää kauppakorkeakoulujen merkityksen liikkeenjohtamisen opetuksen ja tutkimuksen kontekstina. Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa markkinoinnin ydinkäsitteet markkinointitieteen kehityshistorian valossa. Sisältö: Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta seuraavien teemojen kautta: markkinoinnin opiskelu, opetus ja tutkimus yliopistoissa, markkinoinnin määritelmiä ja ilmiöitä, markkinointi ihmiskunnan historiassa, markkinointi osana liiketaloustiedettä, käsitehistoria, markkinointi tieteenä ja käytäntönä. Toteutustavat: 25 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Gummesson, E.: Suhdemarkkinointi: 4P:stä 30R:ään, 1997. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Kimmo Alajoutsijärvi. Opetuskieli: suomi.

721424P Business to Business Marketing Scope: 5 op. Timing: D. Objectives: After having passed this course, students will have a basic level understanding of the marketing management in industrial and other business-to-business enterprises, and an overall picture of business-to-business marketing theories and practices. This includes understanding of the differences of business-to-business marketing and consumer marketing, basics of organisational buying behaviour and current logic in business-tobusiness markets. In addition, students will have an ability to assess relevant issues in the strategy formation and an ability to evaluate different channel possibilities. Contents: 1) Characteristics of Business-to-Business marketing and value creation; 2) understanding organisational buying behaviour; 3) current trends in business-to-business markets and collaboration; 4) relationships and networks in industrial markets; 5) assessing marketing opportunities and strategies and 6) distribution in industrial context. Working methods: 24 h lectures, related discussions and group works, mini cases during the lectures, an exam of the literature, course material and group works. Study materials: Anderson, J.C. & Narus J.A.: Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value. 2nd edition, 2004. Exact chapters for the exam will be announced during the lectures. Assessment methods: An exam and group works. Grading: 1–5. 6. Opintojaksot


172

Responsible person: Researcher Satu Nätti. Language of instruction: English. 721419P Kuluttajakäyttäytyminen (Consumer Behavior) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D. Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hahmottaa yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymisen vaiheet sekä siihen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa teorioita käytännön tasoille. Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. kuluttajan ostopäätösprosessia, asenne- ja persoonallisuusteorioita, ympäristövaikutuksia, referenssiryhmiä, kommunikointia sekä kuluttamisen eri muotoja. Lisäksi kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin tieteellisiin julkaisuihin. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Solomon, M.R.: Consumer Behavior. Buying,having, being, 5. painos tai uudempi TAI Assael, H.: Consumer Behavior & Marketing Action, 4. painos 1992 tai uudempi, sekä luennoitsijan jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti Jaakko Sinisalo. Opetuskieli: suomi. 721412P Tuote- ja markkinastrategiat (Product and Market Strategies) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa mark6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

kinoinnin peruskäsitteistöä tuote- ja markkinapäätösten näkökulmasta ja kykenee määrittelemään markkinoita, arvontuotantoa, segmentointia, asemointia ja uusien tuotteiden kehittämistä. Lisäksi opiskelijaa tuntee ja osaa soveltaa yleisimpiä markkinoinnin johtamisen strategioita. Sisältö: 1) markkinoiden ympäristötekijät 2) arvo ja arvoketju-ajattelu 3) segmentointi 4) tuote- ja markkinastrategiat 5) tuotekehitys. Toteutustavat: 24 h luentoja, caseharjoitus, ryhmäkeskusteluita ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kotler, P. & Keller, K. (2006) Marketing Management (tai vanhempi), Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage ja muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, caseharjoitukset. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Ilkka Ojansivu. Opetuskieli: suomi. 721704P Business logistics Scope: 5 op. Timing: B. Objectives: The student understands how logistics contributes to business competitiveness and knows the central planning principles of logistics activities and their mutual relationships. Contents: Course topics include logistics trade-offs, logistics service level, transport and inventory management, logistics performance measurement, basic production planning and order scheduling, just-in-time logistics, and green logistics. The development of the logistics discipline and current logistics issues will also be discussed. Working methods: Lectures (30 h),


Opinto-opas 2010-2011

including basic calculations and exercises in classes. Study materials: Jonsson, P. (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill, and supplementary study material in OPTIMA.

173

Assessment methods: Exam (course book, lectures, basic calculation problems). Grading: 1–5. Responsible person: Professor of logistics. Language of instruction: English.

Markkinoinnin aineopinnot 721418A Markkinoinnin seminaari (Seminar in Marketing) Kurssin kuluessa laaditaan kandidaatin tutkielma Laajuus: 10 op. Ajoitus: C-D. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinoinnin alan tutkimuksenteon perusteet sekä on harjaantunut itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön. Hänellä on valmiudet aloittaa itsenäinen pro gradu-työskentely. Hän on syventänyt asiantuntemustaan valitsemassaan tutkimusteemassa. Hän on myös harjaannuttanut suullista kommunikointi- ja argumentointitaitoaan johdantoluentojen ryhmätyöskentelyssä sekä seminaariesityksissä. Jakson jälkeen opiskelija hallitsee myös itsenäisen tiedonhankinnan ja osaa mm. käyttää kirjaston tietokantoja tiedonhaussaan. Sisältö: Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Periodin C kuluessa on luento- ja harjoituskurssi ’Miten teen tutkimustyötä’ sekä oman aihepaperin valmistelu ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Tämän jälkeen seuraa opinnäytetyön laadinta ja esittäminen sekä toisten töiden opponointi (väli- ja loppuraportti-istunnot periodilla D). Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan pe-

rusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin (kirjaston järjestämä koulutus sisältyy johdantoluentoihin). Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) jossa perehdytään erityisesti kirjallisen ja suullisen viestinnän teemoihin. Toteutustavat: Johdantoluennot joissa mukana ryhmätyöskentelyä. Aihepaperin esittäminen ja kommentointi verkko-oppimisympäristössä sekä seminaarityöskentely (väli- ja loppuraportit). Yhteydet muihin opintojaksoihin: Seminaariin osallistuakseen opiskelijan tulee olla suorittanut markkinoinnin koulutusohjelman pakolliset pääaineopinnot. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Jos osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, sovelletaan tiedekunnan jonotussääntöä. Oppimateriaali: Luentomoniste, artikkelikokoelma ja Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo johdantoluennoilla. Aihepaperin laatiminen ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Pakollinen läsnäolo seminaari-istunnoissa sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatintutkielmasta opiskelijan tulee kirjoittaa sii6. Opintojaksot


174

Opinto-opas 2010-2011

hen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat työt arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkija Satu Nätti. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa markkinoinnin 35 ov aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Opetuskieli: suomi.

neistoa SPSS-ohjelman avulla. Sisältö: Kvantitatiivinen tutkimus sekä tieteellisestä että käytännön liike-elämän näkökulmasta. Markkinointitutkimuksen mahdollisuudet ja ongelmat, sekä markkinainformaation käyttäminen yritysjohdon päätöksenteon tukena. Markkinointitutkimusprosessin eri vaiheet; suunnittelu ja tutkimusongelman määrittäminen, otanta ja eri menetelmät, aineiston kerääminen ja analysointi, tutkimustulosten raportointi sekä tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi. SPSS-ohjelmaan tutustuminen tilastotieteellisen analyysin tekemiseksi. Toteutustavat: Luento-opetusta 24h ja harjoitukset, joissa tehdään harjoitustyö pienryhmissä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: McDaniel, C. & Gates, R.: Marketing Research Essentials, 1995. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti Annu Ristola. Opetuskieli: suomi.

721417A Markkinointitutkimus (Marketing Research) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija ymmärtää markkinointitutkimuksen merkityksen perustutkimuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa. Hän myös hallitsee markkinointitutkimuksen käsitteistön. Kurssin jälkeen opiskelija erottaa kvantitatiivisen tutkimustavan erityispiirteet ja osaa soveltaa tietoa tutkimuksen tekemiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan markkinointitutkimuksen. Käytyään kurssiin kuuluvat harjoitukset, opiskelija pystyy myös analysoimaan ai-

721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta (Managing Business Relationships), ent. Teollisuuden asiakassuhteet Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, osaa analysoida yritysten välisiä liikesuhteita keskeisillä teoriakäsitteillä sekä tunnistaa liikesuhteiden hallintaan liittyvät keskeisimmät haasteet. Lisäksi opiskelija tuntee suhdeportfolioihin, arvonluomiseen ja liikesuhteiden kehitykseen liittyvät tekijät ja osaa soveltaa

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2010-2011

tätä osaamista käytännön liike-elämän tapausten analysoimiseen. Sisältö: 1. Liikesuhdeajattelu markkinoinnin kentässä, 2.Verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, 3. Asiakas- ja hankkijasuhteiden portfoliot, 4. Arvon luominen yritysten välisissä liikesuhteissa, 5. Liikesuhteiden analyysikäsitteet, 6. Liikesuhteiden synty, kehittyminen ja päättyminen. Toteutustavat: 24 h luentoja ja caseharjoituksia sekä omakohtainen perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Oppimateriaali: Donaldson, B. & O’Toole T. (2002) Strategic Market Relationships. From Strategy to Implementation. Muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Hanna Komulainen. Opetuskieli: suomi. 721415A Industrial Sales Management Scope: 5 op. Timing: A. Objectives:After the course,students know the principles of international industrial sales management on the basis of a relationship approach and understand the sales force environment. Furthermore, students are able to plan sales and recruit, motivate, evaluate and supervise the sales force. Contents: The selling process, industrial sales management, planning for sales, developing sales force. Working methods: 24 h lectures (and a computer simulation conducted in teams). Study materials: Hite, R.E. &

175

Johnston, W. J.: Managing Salespeople. A Relationship Approach. 1998; Collection of articles and cases. Assessment methods: A computer simulation conducted in teams, and a literature examination Grading: 1–5. Responsible person: Professor (Docent) in Industrial Marketing and Sales Wesley Johnston. Language of instruction: English. 721724A Logistics systems analysis Scope: 5 op Timing: D. Objectives: The objective is to familiarize students with strategic and analytical elements of logistical systems design and management. The students will be prepared to solve and master practical problems of logistics planners and managers. Contents: Theoretical approach of the course is operation management. Exercise problems include resource allocation, inventory management, and transportation problems.The systems analysis tools that are practiced during the course are linear programming, simulation, and queuing models. Working methods: Lectures and computer class instruction. Study materials: Nahmias, S. (2001), Production and Operations Analysis, McGraw-Hill, Irwin. Hillier, F.S. & Hillier, M.S. (2003), Introduction to Management Science – A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 2nd ed., McGraw Hill, Irwin. Supplementary material will delivered during the contact hours. Assessment methods: Assignments and a class project. Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant in 6. Opintojaksot


176

logistics. Language of instruction: English. 721416A Integroitu markkinointiviestintä (Integrated Marketing Communications), (ent. Mediaviestintä) Laajuus: 5 op. Ajoitus: C. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa markkinointiviestinnän toimintaympäristön, keinot (mm. mainonta, suhdetoiminta ja menekinedistäminen) ja toimijat sekä kuluttaja- että business-to-business -markkinoilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja kehittää yritysten markkinointiviestintää sekä laatia yritykselle tai muulle organisaatiolle markkinointiviestintäsuunnitelman. Sisältö: Markkinointiviestintä osana viestinnän kenttää, markkinointiviestinnän keinot, markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus, markkinointiviestinnän toimintaympäristö ja toimijat, lainsäädäntö ja etiikka, brändin merkitys markkinointiviestinnässä. Toteutustavat: Luento- ja keskustelukurssi 16 h, vierailijaluentoja, esimerkkejä ja harjoituksia. Oppimateriaali: Pickton, D & Broderick, A.: Integrated marketing communication, 2001, artikkelikokoelma sekä muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjatentti ja/tai harjoitustyö. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Mari Juntunen. Opetuskieli: suomi. 721421A Marketing of a High Tech Firm Scope: 5 op. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Timing: B. Objectives: After having completed this course, students will have an improved understanding of the typical features of high technology firms, their offerings, markets and internationalization. Students will learn to describe and analyze the current state of these issues in high tech firms. Students will also develop their abilities to analyse and report empirical data and to work in a multicultural team. Contents: Based on the theoretical view provided in the introductory lectures and literature, students will write an analytical report of the current state of chosen issues (e.g. internationalization, product development, partnering) in case firms through the examination of companies, their offerings and the markets in which they operate. Working methods: 6-10 h lectures, company presentations and needed amount of case-sessions and presentations (depending on the number of participating groups). The case firms consist of high tech firms located in the Oulu region. The students are divided into multicultural teams of 4–5 persons and each team is introduced to a specific research topic. The groups make an analytical written report on the case firms and present it to other students in the case-sessions. Study materials: Mohr, J et al., (2005) Marketing of High-Technology Products and Innovations (or older), articles, lecture material and other material named by the lecturer. Assessment methods: Group work (60 % of grade is based on written report, 30 % on presentation and 10 % on activity). Grading: 1–5 /fail Responsible person: Doctoral Stu-


Opinto-opas 2010-2011

dent Elina Pernu. Other information: The number of students is limited to 50. The course requires registration in advance. The beginning date for registration period will be announced beforehand on faculty’s web page (see course schedule). Language of instruction: English. 721422A Services and Relationship Marketing Scope: 5 op. Timing: A. Objectives: Upon completion of this intensive course, students have acquired knowledge and understanding of the principles of services and relationship marketing in the b-to-c setting. In addition, students are familiarized with the derivative of the services marketing approach, the so-called “relationship marketing paradigm”. On the basis of this knowledge, students are able to analyse a specific real-life situation in a chosen case company. Contents: Based on the theoretical view provided in the introductory lectures, articles and literature, students will write an analytical team-work report of the chosen topic in a case company (e.g. services marketing; service co-creation, service quality, service recovery or relationship marketing; relationship marketing tools, consumer’s views to relationship marketing). Working methods: Pre-course examination on the course books, introductory lectures (6-10 h); article analysis and presentations (6-10 h); individual commentary on an article; and a written team-work report. The number of students will be restricted. Please follow the notice boards on the web pages.

177

Study materials: Article collection (from university press before the course starts); Grönroos, C.: Service management and marketing: a customer relationship management approach, 2007; Egan, J.: Relationship Marketing, 2001 or 2004. Assessment methods: Group work 75 % (article analysis 30 %, opponent task 10 %, end report 35 %), the individual pre-exam and an article commentary 25 %. Grading: 1–5. Responsible person: Assistant professor Pauliina Ulkuniemi. Language of instruction: English. 721423A Hintapäätökset (Pricing strategies) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D. Tavoite: Opiskelijat osaavat hinnoittelun perusperiaatteet, -strategiat ja keskeiset käsitteet, sekä ymmärtävät mikä hinnoittelun rooli on markkinointistrategiassa. Opiskelijat tietävät, mistä voivat löytää tietoa mm. hinnoitteluun liittyvästä sääntelystä, ja osaavat soveltaa löytämäänsä tietoa käytännönongelmiin. Koska yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi oikea hinnoittelu ja tehokas kustannuslaskenta, tarkoituksena on, että opiskelijat hallitsevat myös kustannuslaskennan perusteet ja osaavat soveltaa keskeisiä hinnoittelumenetelmiä. Sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijan hintapäätösten ongelmakenttään ja tarjoaa ratkaisumalleja erityyppisiin hinnoittelutilanteisiin. Hinta markkinointistrategiassa, hinnoittelustrategiat, hinnoittelun käytännön toimenpiteet, hinnoittelun erikoistilanteita. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitukset ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. 6. Opintojaksot


178

Opinto-opas 2010-2011

Oppimateriaali: Erkki Laitinen (2007): Kilpailukykyä hinnoittelulla. Nagle, T.T. & Holden. R. K.: The Strategy and Tactics of Pricing: a guide to profitable decision making, 2002 ja muu vastuuhenkilöiden ilmoittama materiaali. Suoritustavat: Kurssimateriaaliin perustuva tentti. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin yliassistentti N.N. ja laskentatoimen lehtori Seppo Eriksson. Opetuskieli: suomi.

opintopäiväkirja. Oppimateriaali: Artikkelikokoelma (ilmoitetaan kurssin aluksi), muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Esikirjatentti, ryhmätyö ja esitys, aktiivinen keskustelu, opintopäiväkirja. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Mari Juntunen ja yliopistonlehtori Saila Saraniemi. Lisätiedot: Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2011-2012. Opetuskieli: suomi.

721427A Brändijohtaminen (Brand Management) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Suoritettuaan tämän intensiivikurssin opiskelija on saanut laajaalaisen näkemyksen brändin rakentamisen merkityksestä strategisena välineenä. Opiskelija osaa suunnitelmallisesti analysoida ja kehittää brändejä ymmärtäen brändin arvon sekä asiakkaalle että yritykselle. Hän osaa argumentoida ja keskustella brändiilmiöstä ja siihen läheisesti liittyvistä käsitteistä (mm. identiteetti, imago, maine). Opiskelija pystyy myös tunnistamaan erilaisia tutkimusmahdollisuuksia brändi-ilmiöön liittyen. Sisältö: Brändejä tarkastellaan arvontuotannon näkökulmasta kuluttaja- ja b-to-b -markkinoilla. Tuote-, palvelu-, yritys/organisaatio- ja matkakohteen brändin rakentaminen, brändin, maan ja yrityksen identiteetti sekä näiden johtaminen, brändin arvo, visuaalinen identiteetti ja imago. Toteutustavat: Esikirjatentti perustuen kolmeen artikkeliin (jotka ilmoitetaan elokuussa), johdanto- ja vierailijaluennot (6-8 h), perehtyminen sovittuihin artikkeleihin ja esitys ryhmätyönä, aktiivinen keskustelu,

721428A Kaupan ketjuliiketoiminta (Retail Management) Laajuus: 5 op. Ajoitus: D. Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä. Kurssin läpikäytyään opiskelija kykenee hahmottamaan ja ymmärtämään kaupan alan yritysten vaihtoehtoiset liiketoimintamallit ja näiden mallien eroavaisuudet; ketjuliiketoiminnan keskeisen sisällön ja integraation sekä sen osien vertikaalisen ja horisontaalisen logiikan; ketjukonseptin strategista määritystä edeltävät päätökset toimialoista, markkina-alueista ja maista, konseptikartastosta ja verkoston toiminnan rakennevaihtoehdoista; ketjukonseptin strategisen määrittelyn periaatteet ja sen eri osa-alueiden sisällön ja logiikan sekä tuntee arvoketjuun kuuluvien yritysten yhteistoimintasuhteita jäsentävän ECR-toiminnan. Sisältö: Opintojakso perehdyttää kaupan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen. Opintojakson aikana tarkastellaan keskeisimpiä ketjuliiketoiminnan tehtävä- ja päätösalueita.

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2010-2011

Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Finne, S. & Kokkonen, T. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju: Kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä, 2005. Kautto, M. & Lindblom, A. Ketju – Kaupan ketjuliiketoiminta, 2004. McGoldrick, P, Retail Marketing, 2002, luvut 1–6. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Professori Arto Lindblom, Helsingin kauppakorkeakoulu. Opetuskieli: suomi. 721722A Kuljetusoikeus (Transport law) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Opiskelija osaa solmia hankintaan ja kuljetuksiin liittyviä sopimuksia. Hänellä on käsitys kuljetussopimuksen asemasta kaupan sopimuskokonaisuuden osana ja yleiskuva eri kuljetusmuotojen lainsäädännöstä. Opiskelija tuntee kuljetusoikeuden normipohjan ja tietää mistä oikeudenalan normit ovat löydettävissä. Sisältö: Kuljetusten järjestäminen, maksutavat ja rahoitus, kansainväliset kilpailusäännöt, riitojen ratkaisumenetelmät ja kansainvälinen kaupallinen yhteistyö. Toteutustavat: Johdantoluento 3 h ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen.Vain logistiikan opiskelijoille. Oppimateriaali: Sisula-Tulokas, Leena: Kuljetusoikeuden perusteet, 2. uudistettu painos, 2003; Sisula-Tulokas, L: Ulkomaankauppaoikeus.1998; Käsiteltävät säädökset ilmoitetaan luennolla Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5.

179

Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi. 721426A Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa digitaalisen markkinoinnin teorioita digitaalisten markkinointikeinojen valintaa. Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva digitalisoitumisen vaikutuksista liiketoimintaan. Kurssilla tarkastellaan digitalisoitumisen vaikutuksia verkostoihin, markkinarakenteisiin, kuluttajakäyttäytymiseen ja liiketoimintaprosesseihin sekä esitellään erilaisia digitaalisten tuotteiden liiketoimintamalleja (tuottaminen, jakelu sekä hinta- ja kustannusrakenteet). Toteutustavat: Luennot ja ryhmätyöt Oppimateriaali: Turban, King, McKay, Marshall, Lee,Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall, luennoitsijan ilmoittamin osin; artikkelikokoelma; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Liiketoiminnan digitalisoitumisen professori. Opetuskieli: suomi. 721004A Muita markkinoinnin opintoja Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Tavoite: Suoritettuaan jakson opiskelija on perehtynyt syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin jota ei käsitellä muilla markkinoinnin opintojaksoilla. Hän tuntee ko. osa-alueen kirjallisuu6. Opintojaksot


180

den pääsuunnat ja tietää mitä aiheesta tutkimus on saanut selville ja mitä on vielä tutkittava. Hän kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita sekä analysoimaan niiden avulla yrityselämän ilmiöitä. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti Toteutustavat: Vaihtelevat tapauskohtaisesti. Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti.

Opinto-opas 2010-2011

Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 tai hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professorit. Lisätiedot: Vapaavalintainen markkinoinnin opiskelijoille. Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti.

Markkinoinnin syventävät opinnot 721430S Markkinoinnin Pro gradu -tutkielmaseminaari (Master’s Thesis) Laajuus: 30 op Ajoitus: A-D Tavoite: Tehtyään pro gradu –tutkielman opiskelija kykenee tuottamaan tieteellistä tietoa itsenäisesti, kommunikoimaan sen sekä suullisesti että kirjallisesti sekä soveltamaan tieteellistä tietoa markkinoinnin käytännön ongelmaan. Tutkielmaprosessissa opiskelija siis tuottaa asiantuntijuutta valitsemassaan aihepiirissä sekä teoreettisen että käytännön tiedon tasolla. Sisältö: Koko lukuvuoden mittainen ohjattu seminaarityöskentely ryhmissä (kaksi ohjaajat - pakolliset istunnot) TAI itsenäinen työskentely. Itsenäisessä työskentelyssä työn tarkastaja hyväksyy aiheen ja ohjausta saa käsikirjoitusseminaarissa (pakollinen). Katso lisätiedot kurssi-infosta. Toteutustavat: Ohjatun tutkielmatyöskentelyn aikana jokainen opiskelija esittää kolme erillistä raporttia: 1) Aiheanalyysi (2–3 sivua). 2) Väliraportti (30–40 sivua). 3) Käsikirjoitus (60–80 sivua). Tutkielmatyöskentely alkaa 3. vuoden keväällä aloitusistunnolla/infolla, jossa 6. Opintojaksot

tutkielman aihealueista keskustellaan alustavasti. Tarkempi toteutus sovitaan syksyn ensimmäisten istuntojen aikana. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Oppimateriaali: Ohjeita seminaarija tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Kts. toteutustavat Arviointi: Approbatur-laudatur Vastuuhenkilöt: Markkinoinnin professorit Opetuskieli: suomi 721460S Markkinoinnin teoriat (Marketing Theory) Laajuus: 6 op. Ajoitus: D, jakso suositellaan opiskeltavaksi Markkinoinnin seminaarin kanssa samana keväänä, ennen pro gradututkielman aloittamista. Tavoite: Kurssilla opiskeltuaan opiskelija osaa erottaa erilaisia markkinoinnin teoriasuuntauksia, ymmärtää niiden lähtökohdat sekä osaa käyttää teoreettisia koulukuntia omassa tutkimustyössään (pro gradu) kriittisesti. Sisältö: Markkinoinnin eri olomuo-


Opinto-opas 2010-2011

dot, markkinoinnin koulukuntajakoja ja yleiskatsaus koulukuntiin, tarkempi katsaus erikseen valittaviin koulukuntiin, koulukuntajaon hyödyt/haitat tutkijalle, teoreettinen kontribuutio, markkinoinnin julkaisufoorumien arviointi. Toteutustavat: n. 24 h luentoja ja parityöskentelyä sekä omakohtainen perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Oppimateriaali: Baker, M.J. (2000) Marketing Theory; a student text sekä Möller, K. & Wilson, D. Eds (1995) Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, josta part IV, Methodological Aspects sekä Panula, J. (2000) Hämärän taakse: marketologian minuutta etsimässä. Suoritustavat: Parityönä tehtävä kotitentti. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jaana Tähtinen. Opetuskieli: suomi. 721462S Verkostojen teoria (Network Theory) Laajuus: 6 op. Ajoitus: C. Tavoite: Opiskeltuaan kurssilla opiskelija on syventänyt teoreettista osaamistaan yritysverkostoista. Hän ymmärtää, miksi verkostot ovat tärkeitä liike-elämässä sekä miten niitä voidaan koordinoida yrityksen strategiset tavoitteet huomioiden. Hän kykenee soveltamaan kriittisesti yritysympäristössä verkosto-ajattelun periaatteita ja käsitteistöä, ymmärtää erilaisten verkostojen toimintalogiikkaa sekä johtamista, yritysten välistä oppimista ja konfliktien lähteitä sekä ratkaisustrategioita. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan verkostoajattelun soveltuvuutta omaan tutkimukseensa (esim. pro gradu) sekä tarvittaessa hyödyntämään sitä omassa

181

tutkimustyössään. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä yritysverkostojen teorioista ja toiminnasta. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1) verkosto-ajattelun periaatteet sekä peruskäsitteistö, 2) verkostot strategisena ajattelutapana, 3) erilaiset strategiset yritysverkot, niiden johtaminen sekä johtamisen kyvykkyydet (alihankintaverkoista kehitys- ja innovaatioverkkoihin), 4) oppiminen ja tieto verkostokontekstissa sekä 5) konfliktit organisaatioiden välisissä suhteissa. Toteutustavat: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee läpäistä esikirjatentti (kirjasta Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995). Tarkempi informaatio ko. esikirjatentistä periodin B aikana tiedekunnan nettisivuilla. Yhteensä 21 tuntia luentoja ja vierailuluento(ja) periodilla C sisältäen myös ryhmissä tehtyjä artikkelianalyyseja sekä case-harjoituksia. Tämän lisäksi omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Oppimateriaali: Parolini, C.: The Value Net – A Tool for Competitive Advantage, 1999; Axelsson, B. & Easton, G.: Industrial Networks: A New View of Reality, eds 1992; Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995 (luennoitsijan ilmoittamin osin). Suoritustavat: Esikirjatentti, luentoja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori Satu Nätti. Opetuskieli: suomi.

6. Opintojaksot


182

721414S Purchasing and supplier relationships in international context Scope: 6 op. Timing: A. Objectives: After passing the course, the students are familiar with the area of industrial purchasing and deepened their understanding of business relationships from the buyer’s point of view.They understand the variety of buying related issues that are important in different types of firms and organizations. Moreover, students understand how business relationships can be analyzed from the buyer organization’s perspective. They are able to work in assignments involving co-operation with the suppliers of products or services. Contents: The course introduces students with the importance of industrial purchasing in current business contexts. Different types of contexts where industrial purchasing takes place are considered, e.g. outsourcing in technology industries, global purchasing and buying business services. Topics also include purchasing processes, supplier relationships, understanding supply markets, evaluation of suppliers and intertwinedness of industrial marketing and purchasing. Working methods: 20 h lectures, oral exam, case exercises, exam and independent reading of the textbook and other material named by the Lecturer. Prerequisites: Subject studies in marketing. Study materials: Gadde, L-E & Håkansson, Håkan: Supply Network Strategies, 2001, John Wiley and article collection. Assessment methods: Oral exams, exam and case exercises Grading: 1–5. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

Responsible person: Assistant Professor Pauliina Ulkuniemi. Language of instruction: English. 721675S Supply chain management Scope: 6 op. Timing: C. Objectives: The student gains a comprehensive understanding of strategic issues in logistics and supply chain management as well as their management implications with other business functions and partnering organizations. Contents: The definition and underlying theoretical models of supply chain management are examined, together with contemporary phenomena and supply chain improvement initiatives. Collaborative supply chain practices (ECR, CPFR, SCOR etc.) are discussed. A special emphasis will be given to the question of supply chain dynamics and integration as well as enabling supply chain technologies and standards. Working methods: Lectures (24 h) with compulsory course assignments (class presentations) and literature. Study materials: Harrison, A. & v.Hoek, R. (2002), Logistics Management and Strategy, Prentice-Hall, Upper Saddle River. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & Simchi-Levi, E. (2007), Designing and Managing the Supply Chain. McGraw-Hill/Irwin. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Professor of logistics. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2010-2011

721753S Transport economics and policy Scope: 6 op. Timing: D. Objectives: The student develops an understanding of the transport sector from the economic point of view, including knowledge of transport policy and law as well the capabilities of understanding and analyzing transport markets. Contents: The role of transport in the economy, the markets of of airline, railways, shipping and ports as well as passenger transport are examined from the perspective of the demand, the costs of provision of services, the organization of the supply. The students will also get familiar with transportation policy e.g. (de)regulation, privatization and pricing included the basic facts of EC Transport Law. Working methods: Lectures 12 h and assignments/individual reading. Study materials: Quinet, E. and Vickerman, R. (2004), Principles of Transport Economics, Cheltenham, UK: Edward Elgar. Required reading according to separate instruction during lectures (delivery through Optima) Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: D.Sc. Saara Pekkarinen. Language of instruction: English. 721463S Ympäristömarkkinointi (Sustainable Marketing) Laajuus: 6 op Ajoitus: A (Kotitentti) Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelijalla on käsitys keskeisimmistä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kysymyksistä liiketoiminnassa ja markki-

183

noinnissa. Hän tunnistaa ja ymmärtää ympäristömarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähestymistavat, sekä kykenee kriittisesti arvioimaan ja analysoimaan niitä ja tarvittaessa hyödyntämään niitä omassa tutkimustyössään sekä sen raportoinnissa. Sisältö:Ympäristömarkkinoinnin keskeiset osa-alueet, kuten ympäristön ja sosiaalisen vastuun käsitteet markkinoinnissa, ympäristömarkkinoinnin strategiat ja teoreettiset lähestymistavat, ympäristöajattelun kehitys markkinoinnissa, ja liiketoiminnassa esiintyvät moraaliset kysymykset. Opiskelija perehtyy valitsemaansa ympäristömarkkinoinnin osa-alueeseen syvällisemmin kurssilla suoritettavan kirjallisen työn muodossa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen kirjallinen työskentely. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Oppimateriaali: Charter, M. & Polonsky, J.: Greener Marketing. A Global Perspective on Greening Marketing Practise, 1999. Belz, F. & Peattie, K.: Sustainability Marketing: A Global Perspective, 2009. Muu vastuuhenkilön ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Kotitentti. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Teea Palo. Opetuskieli: suomi. 721464S Strategic Marketing and Management (Strategisen markkinoinnin teoria) Scope: 6 op. Timing: B. Objectives: After this course, students are able to discuss and 6. Opintojaksot


184

present issues related to strategic marketing and management. They are able to find relevant information from academic articles, and critically evaluate such publications. Based on this, they are able to both utilize academic materials in their master’s theses work, and find managerially relevant issues from the academic writings. Also discussing and giving presentations in English is enhanced. Contents: The course introduces to students the heterogeneous field of strategic marketing and management. Besides traditional strategic thinking, various marketing issues are approached from a strategic marketing perspective. These issues include customer relationships, networks and their strategic management, core competence development, value creation in and between companies, and new product development and innovation paradigm. Working methods: Readings and about 22 h meetings (incl.presentations and discussions), and written reports. There are two alternative ways to finish the course. Prerequisites: Subject studies in marketing. Study materials: Article collection. Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994 and other material appointed by the lecturer. Assessment methods: Pre-exam (for all students; passing the pre-exam is required for enrolment), activity during the meetings, written works, presentations and/or exam (depending on the selected alternative). Grading: 1–5. Responsible person: Assistant Professor in Marketing. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

721672S Informaatioverkostojen taloustiede (Economics of network industries) Laajuus: 6 op. Ajoitus: D. Tavoite: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä, millä tavoin verkostotyyppisten toimialojen erityispiirteet (tarjooman systeemiluonne, kulutuksen ulkoisvaikutukset, lukkiutuminen ja vaihtamiskustannukset sekä tuotannon kasvavat skaalatuotot) vaikuttavat markkinoiden tasapainoihin ja niiden dynamiikkaan. (Tavoite ja) Sisältö: Kurssilla analysoidaan verkostotyyppisten toimialojen markkinoita peliteorian avulla. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat mm. verkostohyödykkeiden erityispiirteiden vaikutukset toimialojen yritysten strategioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutukset kuluttajien valintoihin. Toteutustavat: luennot/ omakohtainen perehtyminen kurssin oppimateriaaliin. Oppimateriaali: Shy (2001): Economics of Network Industries. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Mobiilin tietoliikenteen liiketoimintasovellusten tutkimusprofessori Timo Koivumäki. Opetuskieli: suomi.


Opinto-opas 2010-2011

721468S Analysis of Changing Business Logic – the Case of ICT Scope: 6 op. Timing: B. Objectives: After this course the student is able to understand and analyse business logic and its strategic elements, such as resources, market conditions and especially customer offerings. The effects of high-level industrial and market trends and actual firm-level choices on business logic are clear. The student is able to understand the meaning of and relations between external and internal business logic elements affecting the company’s success or difficulties. The business cases addressed in the course focus on the Information and Communication Technology (ICT) sector. Contents: Lectures and related materials include the following themes: 1) industries and markets as a business landscape, 2) elements of the business logic, 3) portfolios of offerings as a business creation means, 4) relations between business logic and success, and 5) articles and case descriptions on the mentioned topics. Working methods: The course is based on the analysis and literature and illustrative cases. In order to attend the course, the student should pass a pre-exam based on a given text book. Detailed information on the pre-exam will be available during the period A. During the period B totally 21 hours of lectures and group analyses on articles and cases will be conducted.

185

Prerequisites: Advanced studies in marketing. Study materials: Assessment: Pre-exam, group work. Grading: 1-5/fail. Responsible person: Veikko Seppänen Language of instruction: English. 721336S Erikoisaihe (Special Issue) Laajuus: Tapauskohtainen. Ajoitus: Vapaa. Tavoite: Suoritettuaan jakson opiskelija on perehtynyt syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin. Hän kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita sekä analysoimaan niiden avulla yrityselämän ilmiöitä. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Toteutustavat: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti. Suoritustavat: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö.Aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja syventävän tasoisia jaksoja. Arviointi: 1–5 tai hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori. Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti.

6. Opintojaksot


186

Opinto-opas 2010-2011

6.5.7 Rahoitus Rahoituksen perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan keskeisistä kysymyksistä. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijan tulee hallita investointilaskennan ja investointien rahoituksen perusteet, varainhoidon kannalta keskeiset investointiteorian perusmallit sekä johdannaisarvopaperien käyttöperiaatteet rahoitusriskien hallinnassa. Rahoituksen aineopintojen tavoitteena on syventää perusopintojen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja yritysra-

hoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan alueilla. Aineopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijoilla tulee olla valmiudet syventää tietojaan alan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä sekä hahmottaa rahoituksen empiirisiä tutkimuskysymyksiä. Rahoituksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa käytännössä yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan menetelmiä. Lisäksi opiskelijan tulee kyetä rahoituksen alueen empiirisen tutkimustehtävän itsenäiseen suorittamiseen.

Rahoituksen perusopinnot 721362P Introduction to Financial Economics Scope: 5 ECTS cu. Timing: A. Objectives: Financial economics is an exciting new field of study that integrates the theory of finance and financial institutions into the main body of economic theory. Students of economics are shown how finance theory derives from foundations in economic theory. Students in finance are given a firmer appreciation of the economic logic underlying their favorite results. Traditionally students are taught economics and finance as if they were separate disciplines. Contents: First, the course provides the students a review of the history of the fundamental contributions in financial economics that have profoundly influenced modern investment theory and shaped the capital and derivatives markets. Thereafter, the course reviews decision-making under uncertainty, 6. Opintojaksot

portfolio choice, systems of financial markets, arbitrage and option pricing, firms and financial markets, symmetric and asymmetric information, bank regulation, the role of financial intermediaries, and behavioural finance. Working methods: 40 hours of lectures. Study materials: Material provided by the instructor. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Professor Hannu Kahra. Language of instruction: English. 721178P Investointi ja rahoitussuunnttelu (Fundamentals of Corporate Finance) Laajuus: 5 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa identifioida yritysrahoi-


Opinto-opas 2010-2011

tuksen pääosa-alueet, määritellä yrityksen rahoitusjohdon pääasiallisimman tavoitteen, määritellä käsitteen agenttisuhde ja tunnistaa siihen liittyvät potentiaaliset ongelmat, laskea vapaan kassavirran ja sen osatekijät, havainnollistaa yrityksen kasvun ja tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen välillä vallitsevaa yhteyttä, soveltaa erilaisia korkokäsitteitä sekä nykyarvo- ja koronkorkolaskentaa monentyyppisissä asiayhteyksissä, esittää oman pääoman ja vieraan pääoman olennaisimmat erot, kuvata joukkovelkakirjojen perusominaisuudet, hallita joukkovelkakirjojen arvonmäärityksen perusteet, soveltaa osinkojen kasvumallia osakkeiden arvonmääritykseen, arvioida investointihankkeiden kannattavuutta yleisimmin käytössä olevilla investointilaskentamenetelmillä, kuvata nettonykyarvomenetelmän edut suhteessa muihin investointilaskentamenetelmiin, laskea investointihankkeeseen liittyvät relevantit kassavirrat, tunnistaa tuoton ja riskin välillä vallitsevan yhteyden, erottaa erityyppisiä riskejä, selittää CAPM:n taustalla olevan perusajatuksen, estimoida investointikohteen tuottovaatimuksen CAPM:ia soveltaen, vertailla erityyppisiä osakeanteja, estimoida yrityksen pääoman kustannuksen ja tunnistaa sen käyttöön liittyvät rajoitteet, kuvata pääpiirteissään Modigliani & Miller’in teoriat yrityksen pääomarakenteesta ja osinkopolitiikasta, kvantifioida velkaantumisasteen vaikutukset yrityksen arvoon, kertoa miten osingonjako ja omien osakkeiden takaisinosto tapahtuvat ja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen osinkopolitiikkaan käytännössä. Sisältö: Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija aihe-alueen terminologiaan, käsitteistöön ja peruskysymyksiin sekä niihin työkaluihin, joita yrityksen rahoitusjohto työssään tarvitsee.

187

Toteutustavat: 40 tuntia luentoja, 80 tuntia itsenäistä työskentelyä.. Oppimateriaali: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance, Irwin/McGraw-Hill, 4 (tai uudempi) painos. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari ja tutkija Andrew Conlin. Opetuskieli: Suomi/englanti 721361P Sijoittajan investointiteoria (Investments) Laajuus: 5 op. Ajoitus: B. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tavallisimmat arvopaperityypit sekä selittää miten ja missä niillä käydään kauppaa, kuvailla modernin portfolioteorian perusteet, tunnistaa hajauttamisen hyödyt, arvioida arvopaperisijoituksiin liittyviä erilaisia riskejä, erottaa aktiivisen ja passiivisen salkunvalinnan, kuvata salkunvalintaprosessin lähtien allokaatiopäätöksestä ja päättyen yksittäisten arvopapereiden valintaan, hallita portfolio-optimoinnin perusteet ja käytännön soveltamisen, johtaa CAPM:n ja tunnistaa mallin implikaatiot arvopapereiden hinnanmuodostuksen suhteen, selittää arbitraasihinnoitteluteorian perusidean ja taustaoletukset, vertailla CAPM:ia ja arbitraasihinnoitteluteoriaa, soveltaa CAPM:ia ja arbitraasihinnoitteluteoriaa indeksi- ja faktorimallien avulla, määritellä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja sen implikaatiot, tunnistaa markkinoiden tehokkuuden kolme eri astetta, soveltaa vapaaseen kassavirtaan ja tunnuslukuihin perustuvia malleja osakkeiden arvonmääritykseen. 6. Opintojaksot


188

Sisältö: Opintojakso toimii johdantona investointiteorian perusteisiin. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä modernin portfolioteorian ja erilaisten arvopapereiden hinnoittelumallien teoreettisiin perustoihin ja käytäntöön soveltamiseen. Toteutustavat: 40 tuntia luentoja, 80 tuntia itsenäistä työskentelyä. Study materials: Bodie, Kane & Marcus: Investments, Irwin/McGraw-Hill, 4. (tai uudempi) painos. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari ja tutkija Andrew Conlin. Opetuskieli: Suomi/englanti. 721174P Financial Risk Management Scope: 5 ECTS cu. Timing: C. Objectives: Students will become familiar with the nature of financial risks and understand the basic methods of financial risk management. Contents: The course introduces students to the basic concepts of financial risk management: evaluation and management of market risk, credit risk, and operational risk. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Hull: Risk Management and Financial Institutions, Pearson. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Professor Jukka Perttunen. Language of instruction: English. 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

721363P Introduction to Market Analysis Scope: 5 ECTS cu. Timing: D. Objective: After the course, students are able to solve financial problems using statistical software, namely, Excel and SAS. Students are able to apply statistical analysis and inference to test scientific hypotheses. They will also gain knowledge in fields special to finance, namely, they will be able to calculate returns and risks of publicly traded stocks, do technical analysis and allocate wealth over multiple assets. Students will also learn how to investigate dependency between variables using regression analysis. After the course, students will have the necessary level of programming skills to learn more about Excel and SAS on their own. Contents: The course introduces students to the calculation of basic statistical measures, statistical testing and inference, risk and return calculation, and basics of regression analysis. Also basic methods for analyzing stock price behaviour through technical analysis will be covered. Students will also become familiar with the most basic asset allocation decisions. Working methods: Working methods include 40 hours of lectures and computer lab exercises, as well as independent studying of textbooks and other material. Alongside providing theoretical backgrounds for statistics and econometrics, the lectures are aimed to introduce students to the use of Excel and SAS in financial problem-solving. During computer lab exercises, students are given various calculation problems to solve using these programming languages. Study materials: Material announced during the lectures,


Opinto-opas 2010-2011

including lecture notes, textbooks and manuals. Assessment methods: Computer lab exam and assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Researcher Tuomo Haapalainen. Language of instruction: English. Prerequisites: Mastering Investments (721361P) will be useful but is not mandatory. Note: The course is an alternative to Introduction to Computational Finance (721364P). 721364P Introduction to Computational Finance Scope: 5 ECTS cu. Timing: C. Objective: Computational finance is an area that employs computational approaches to solve financial problems. After the course, students are able to apply statistical software, namely R, the open-source language that is free to download. Focusing on implementation rather than theory, the course serves as an accessible introduction to statistical problem solving in finance. Contents: First, the course reviews basic concepts in probability and classical statistical inference.Thereafter the course introduces students to the calculation of basic statistical measures, statistical testing and inference, risk and return calculation, and basics of regression analysis. The selection of

189

topics includes the traditional core material of computational finance: simulating random variables from probability distributions, Monte Carlo and MCMC methods, bootstrapping, density estimation, and visualization of data. Working methods: Working methods include 40 hours of lectures and computer lab exercises, as well as independent studying of textbooks and other material. Alongside, providing theoretical backgrounds for statistics and econometrics, the lectures are aimed to introduce students to the use of R in financial problem-solving. During computer lab exercises, students are given various programming and computing problems to solve using the R programming language. Study materials: Braun and Murdoch: A First Course in Statistical Programming with R, Cambridge; Rizzo: Statistical Computing with R, Chapman & Hall/CRC; and material provided by the instructor. Assessment methods: Computer lab exam and assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Professor Hannu Kahra. Language of instruction: English. Prerequisites: Mastering Investments (721361P) will be useful but is not mandatory. Note: The course is an alternative to Introduction to Market Analysis (721363P).

6. Opintojaksot


190

Opinto-opas 2010-2011

Rahoituksen aineopinnot 721924A Rahoituksen seminaari (Seminar in Finance) Laajuus: 10 op. Ajoitus: A-D. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä, arvioida kriittisesti julkaistun tiedon luotettavuutta ja merkittävyyttä, jäsentää olemassa olevaa tutkimustietoa valitsemastaan aihe-alueesta lähteitä asianmukaisesti käyttäen, valita ja rajata tutkimusaiheensa perustellusti, keskittyä olennaiseen ja tuoda esiin merkittävät näkökohdat johdonmukaisesti argumentoiden, hallita tieteellisen kirjoittamisen perusteet sekä käyttää virheetöntä ja ymmärrettävää kieltä kirjallisessa ilmaisussaan. Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustiedot ja -taidot tieteelliseen viestintään. Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa itsenäiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, kirjalliseen raportointiin ja tutkimustulosten suulliseen esittämiseen. Toteutustavat: Johdantoluennot, kirjaston järjestämä tiedonhankinnan koulutus, itsenäinen työskentely, yksilöohjaus sekä seminaari-istunnot. Oppimateriaali: Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn (TaTK:n opintomoniste). Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Mirjam Lehenkari. Lisätiedot 1: Opiskelija, joka suorittaa rahoituksen 35 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena tai on maisteritason erillisvalinnassa hyväksytty opiskelija, voi suorittaa seminaarin joko normaalisti edellä kuvatulla tavalla tai sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn 6. Opintojaksot

osallistumista. Molemmissa tapauksissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön. Lisätiedot 2: Opintojakson yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä. Opetuskieli: Suomi/Englanti. Huomatus: Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaarityön. 721370A Fixed Income Securities Scope: 5 ECTS cu. Timing: B. Objective: Effective risk management is essential in today’s uncertain business environment. Derivatives and especially fixed income derivatives are standard instruments for managing financial risk. It is critical for anyone involved in corporate or financial risk management to have a deep-rooted understanding of interest rate risk and fixed income securities. Contents: This course explores key issues in fixed income. It develops tools for valuing and modeling the risk exposures of fixed income securities and their derivatives, with the ultimate goal of deploying these instruments in a corporate or financial risk management setting. The course is divided into three parts, covering (1) basic fixed income securities, (2) fixed income derivatives with a focus on popular interest rate models used to value them and (3) quantitative management of fixed income portfolios. To make the material broadly accessible, concepts are, whenever possible, explained through hands-on applications and examples, rather than through advanced mathematics. Working methods: 40 hours of


Opinto-opas 2010-2011

lectures and assignments. R, an opensource computing package is applied in the course. Study material: Tuckman: Fixed Income Securities – Tools for Today’s Markets, Wiley & Sons;Veronesi: Fixed Income Securities - Valuation, Risk and Risk Management, John Wiley; and material provided by the instructor. Assessment methods: Exam, assignments and teamwork. Grading: 1–5. Responsible person: Professor Hannu Kahra. Prerequisites: Financial Risk Management (721174P). Language of instruction: English. 721198A Derivative Securities Scope: 5 ECTS cu. Timing: D. Objective: The students will become familiar with the principles and basic methods of pricing of derivatives securities as well as be able to apply them in the pricing and hedging of advanced derivatives securities. Contents:The course aims to deepen the understanding of the theory and the pricing mechanism of derivative securities.Topics covered are the riskneutral valuation principle, analytical and numerical valuation methods, the hedging of derivative securities, and volatility estimation. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Hull: Options, Futures & Other Derivatives, Pearson, 6th edition. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Professor Jukka Perttunen.

191

Language of instruction: English. 721199A Equity Markets Scope: 5 ECTS cu. Timing: D. Objective: Upon completion of this course, students will become familiar with the recent empirical research in equity markets, especially those in investor and stock price behavior. Minimum requirements for passing the course is the awareness of key behavioral biases of equity market investors and how these biases potentially affect stock prices.In addition, students should become familiar with the various limits of arbitrage that can facilitate prolonged mispricings in equity markets. Furthermore, students should become aware of historical returns and risks of various equity market trading strategies. On the basis of this knowledge, students will be able to make more rational investment decisions in equity markets. Students will demonstrate their knowledge and understanding of equity market issues by a written exam. Contents: The course deepens the understanding of the knowledge and the understanding of the behavior of equity markets, especially from the point of view of behavioral finance research. The topics covered include investor behavior, limits of arbitrage, and stock return predictability. Working methods: 40 hours of lectures and exercises. Study materials: Thaler: Advances in Behavioral Finance.Vol II; Nofsinger: The Psychology of Investing. Pearson 2nd edition. Additional material provided by the instructor. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5. Responsible person: Postdoctoral researcher Petri Kyröläinen. 6. Opintojaksot


192

Language of instruction: English. 721922A Theory of Corporate Finance Scope: 5 ECTS cu. Timing: C. Objective: Upon completion of this course, students have acquired knowledge and understanding of the theoretical and empirical models of corporate finance based especially on asymmetric information and psychology.Minimum requirements for passing the course is the understanding how corporate managers optimally choose capital structures and payout policies. In addition, students should understand the key motives for mergers & acquisitions, and how to evaluate costs and benefits of mergers & acquisitions. Furthermore, students should become familiar with the conflicts of interest between different corporate stakeholders as well as potential behavioral biases of corporate managers, and how these conflicts of interests and biases affect the corporate decision making. Students should also learn how the corporate governance methods can be used to alleviate these problems. Students will demonstrate their knowledge and understanding of corporate finance issues by a written exam and presentation. Contents: The course deepens the understanding of the theoretical foundations of corporate finance, especially, the role of asymmetric information and psychology in financial decision making.The business applications include corporate governance, capital structure, payout policy, and mergers & acquisitions. Working methods: 40 hours of lectures and group exercises. Minicases will be discussed during the lectures. Study materials: Copeland, Weston 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

& Shastri: Financial Theory and Corporate Policy, Pearson. Additional material provided by the instructor. Assessment methods: Exam and group exercises. Grading: 1–5. Responsible person: Postdoctoral researcher Petri Kyröläinen. Language of instruction: English. 721371A Entrepreneurial Finance Scope: 5 ECTS cu. Timing: Academic year 2011/2012. Objective: Understand the broader issues of investing in entrepreneurial ventures, understand the more detailed issues of how to evaluate and finance entrepreneurial investments, and study interaction of finance and strategy. Ultimately the goal is to give some of the tools needed to start a company and finance it, be a venture capitalist or private equity partner and invest in private equity partnership. Contents: This class examines the elements of entrepreneurial finance, focusing on technology-based startup ventures, and the early stages of company development. It addresses key questions which challenge all entrepreneurs: how much money can and should be raised; when should it be raised and from whom; what is a reasonable valuation of the company; and how funding should be structured. The subject aims to prepare students for these decisions, both as entrepreneurs and venture capitalists. Working methods: 40 hours of lectures. Grading: 1–5 Responsible person: N.N. Language of instruction: English. Note: The course will not be available during the academic year 2010/2011.


Opinto-opas 2010-2011

193

Rahoituksen syventävät opinnot 721950S Master’s Thesis Seminar, Finance Scope: 30 ECTS cu. Timing: A-D. Objectives: The students will become familiar with conducting independent academic research and be able to apply academic research methodology in the field of finance. Contents: The aim of the course is to support students writing their master’s thesis. The students present their research reports at least twice during the academic year. Working methods: Compulsory seminars and written reports. Study materials: Instructions for thesis work and independently acquired reference material. Assessment methods: Participation in seminars, accepted research reports. Grading: 1–5. Responsible persons: Professor Jukka Perttunen and professor Hannu Kahra. Language of instruction: Finnish/ English. 721952S Portfolio Management Scope: 6 ECTS cu. Timing: A. Objectives: The students will become familiar with the basic quantitative methods of modern portfolio management as well as be able to apply them in practice. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio management techniques. As a part of the course, each student

implements his/her personal portfolio management policy, which is then applied in managing of an artificial investment portfolio over the academic year. Working methods: 40 hours of lectures, exercises, teamwork and seminar. SAS and R, an open-source computing package are applied in the course. Study materials: Litterman and Goldman Sachs Quantitative Resources Group: Modern Investment Management – An Equilibrium Approach, Wiley & Sons; Connor, Goldberg and Korajczyk: Portfolio Risk Analysis, Princeton University Press; material provided by the instructor. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Researcher Juha Joenväärä. Language of instruction: English. 721951S Portfolio Performance Analysis Scope: 6 ECTS cu. Timing: B. Objective: Performance analysis is the final stage in the portfolio management process. The students will become familiar with the basic methods of modern portfolio performance analysis as well as apply them in practice. Contents: The term “performance analysis” covers the techniques that are implemented to study the results of portfolio management.These range from simple performance measurement to performance attribution. 6. Opintojaksot


194

Performance measurement consists of measuring the difference in the value of the portfolio, or investment fund, between the beginning and the end of the evaluation period. Performance attribution breaks down the return to attribute the exact contribution of each phase in the process to the overall portfolio performance, thus allowing the manner in which the result was obtained to be understood. The intermediate step is performance evaluation, which explains how the measured return was obtained and whether the result is due to skill or luck. Working methods: 40 hours of lectures, exercises and teamwork. SAS and R, an open-source computing package are applied in the course. Study materials: Aragon & Ferson: Portfolio Performance Evaluation, Boston – Delft; Bacon: Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution,Wiley & Sons; material provided by the instructor. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Researcher Pekka Tolonen. Language of instruction: English. 721954S Financial Econometrics Scope: 6 ECTS cu. Timing: D. Objective: After completing the course students should: understand the important features of time series of market prices, appreciate the relevance of efficient market theory to predicting prices, be familiar with appropriate methods for forecasting price volatility, be able to use option prices to make statements about the distributions of future asset prices, 6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011

have acquired experience of applying computational methods to market data, be informed about a broad range of econometric methods that are applied in finance research, and apply extreme value theory in calculating value at risk of a financial position. Contents: Probability foundations (probability concepts, prices, returns and volatility clustering, stochastic processes, ARMA models for financial returns), stylized facts for returns from financial assets, expected returns using time series information (testing for a random walk process using the variance-ratio test, methods that use trading rules to assess the predictability of returns and the efficiency of markets), modeling volatility using time series information (univariate and multivariate GARCH models and stochastic volatility), and a review of econometric methods (maximum likelihood, GMM, MCMC and Kalman filter). Working methods: 40 hours of lectures and assignments, independent studying of text books. R, an opensource computing package is applied in the course. Study materials: Tsay: Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2nd edition; Taylor: Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton University Press; and material provided by the instructor. Assessment methods: Computer lab exam, assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Professor Hannu Kahra. Language of instruction: English. Prerequisites: Introduction to Econometrics (721060A).


Opinto-opas 2010-2011

721383S Asset Pricing Scope: 6 ECTS cu. Timing: C. Objective: The students will become familiar with modern asset pricing theory and econometric methods in applying theoretical models in empirical research. Contents: The pricing of all assets is based on a single idea: price equals expected discounted payoff that captures the macroeconomic risks underlying each security’s value. Traditional asset pricing models (CAPM, ICAPM, APT) are embedded in the stochastic discount factor (SDF) framework. One of the key issues is that there is a relation between discount factors, betas and mean-variance frontiers: they are equivalent concepts. A wide variety of popular methods, including timeseries and cross-sectional regressions, and methods based on generalized method of moments (GMM) and maximum likelihood are presented and applied to empirical data. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. SAS and R, an open-source computing package are applied in the course. Study materials: Cochrane: Asset Pricing, Oxford University Press, 2nd edition; Connor, Goldberg and Korajczyk: Portfolio Risk Analysis, Princeton University Press. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5. Responsible person: Researcher Juha Joenväärä. Language of instruction: English.

195

721956S Alternative Investments Scope: 6 ECTS cu. Timing: D. Objectives: Alternative investments are assets considered outside of the traditional asset classes of stocks, bonds and cash. The students will learn that due to their special characteristics, alternative assets tend to have low correlations with traditional asset classes, providing additional portfolio diversification and potential for higher returns. Contents: The course aims to give an introduction to investing in (1) real estate, (2) private equity and venture capital, (3) hedge funds, and (4) commodities, currencies and volatility. Working methods: 40 hours of lectures, assignments and teamwork. Study materials: Material provided by the lecturers. Assessment methods: Exam and assignments. Grading: 1–5. Responsible persons: Researcher Juha Joenväärä and professor Hannu Kahra. Language of instruction: English.

6. Opintojaksot


196

Opinto-opas 2010-2011

6.6 Sivuaineiden opinnot Yritysjuridiikka 721420A Markkinointioikeus (Marketing Legislation) Laajuus: 7 op. Ajoitus: A. Tavoite: Opiskelija tuntee Suomen kuluttajasuojajärjestelmän. Opiskelija tietää markkinoilla toimivan yrityksen velvoitteet markkinointioikeudessa. Opiskelija tuntee pääpiirteissään aineettomien oikeuksien sisällön ja merkityksen. Sisältö: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin. Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslaki. Toteutustavat: 28 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ämmälä, Tuula: Suomen kuluttajaoikeus (2006); Mäkinen - Paloranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet, 2 uud. painos 2006. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi.

Tavoite: Opiskelija tuntee Suomen työoikeuden keskeisimmät periaatteet ja sen perusteella opiskelija tunnistaa työsopimuksen ja työehtosopimusjärjestelmän liitynnän toisiinsa. Opiskelija tietää keskeisimmät työntekijän yksityisyyttä suojaavat periaatteet. Opiskelija tuntee työaikalain ja vuosilomalain pääpiirteissään. Opiskelija tuntee työturvallisuuslainsäädännön keskeisimmän sisällön. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta. Toteuttamistavat: 30 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kari-Pekka Tiitinen; Tarja Kröger: Työsopimusoikeus. Talentum Media Oy (2008). Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi.

721614A Työoikeus (Labour Law) Laajuus: 7 op. Ajoitus: C.

721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus (Corporate Law and Law of Contracts) Laajuus: 7 op. Ajoitus: D.

6. Opintojaksot


Opinto-opas 2010-2011

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tuntee eräitä keskeisimpiä oikeustoimityyppejä, kuten kaupan eri muodot, velan oikeustoimityypin sekä valtuutuksen. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja tietää osakeyhtiöoikeuden keskeiset periaatteet. Sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot. Toteutustavat: 55 tuntia luentoja sisältäen oikeustapausharjoitukset sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Hoppu, Esko Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet WSOY, 2. painos Painovuosi: 2004. Mähönen - Villa: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä, 2007. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Lisätiedot: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Opetuskieli: suomi.

197

721611A Vero-oikeus (Tax Law) Laajuus: 7 op. Ajoitus: B. Tavoite: Opiskelija tuntee Suomen verojärjestelmän keskeisimmät lait ja periaatteet. Opiskelija tietää tuloverotuksen eri tulolajit ja tulolähteet. Opiskelija tuntee eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteissään. Opiskelija tietää verotusmenettelyn keskeisimmät normit. Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi verooikeus osana julkisoikeutta ja sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisiin ongelmiin. Toteutustavat: 40 tuntia luentoja sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali ja keskeisimmät säädökset: Myrsky & Ossa: Verotuksen perusteet, 2008. Andersson - Linnakangas: Tuloverotus, 7. uud. painos; Linnakangas & Myrsky: Elinkeinotulon verotus, 2006. Suoritustavat: Kuulustelu on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta verooikeudellisesta kirjallisuudesta. Arviointi: 1–5. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi.

6. Opintojaksot


198

Seuraavien opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2010, seuraa ilmoitustaulua: (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus................................ 5 ov/9 op 721622A Siviilioikeus................................ 4 ov/7 op 721620A Immateriaalioikeus.................... 4 ov/7 op 721618A Finanssioikeus............................ 5 ov/9 op 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus.............................. 4ov/7 op 721619A Hallinto-oikeus.......................... 5 ov/9 op HUOM! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.

6. Opintojaksot

Opinto-opas 2010-2011


Opinto-opas 2010-2011

199

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat 7.1 Opetuksen ajoitus Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit A ja B on syyslukukaudella, C ja D puolestaan kevätlukukaudella. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson kuvaukseen (luku 6). Opetuksen tarkka ajoitus tulee kuitenkin aina katsoa tiedekunnan verkkosivuilta: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opetus Kielten opetus ja tietyt menetelmäopintojaksot järjestetään opetusperiodeista poiketen; myös niiden tarkka ajoitus tulee katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Opetusperiodit lukuvuonna 2010-2011: A: 6.9.–22.10.2010, B: 1.11.–17.12.2010, C: 10.1.–4.3.2011, D: 14.3.–20.5.2011,

vk 36–42 vk 44–50 vk 2–9 vk 11–20

7.2 Tentit Opintojaksoista, joihin kuuluu tentti, pyritään järjestämään 1. kuulustelu noin 2–4 viikon kuluttua opetuksen päättymisestä. 2. ja 3. kuulustelu järjestetään noin 1–2 kuukauden välein. Opintojaksoista, joita voi tenttiä kirjatentteinä, järjestetään kuulustelu kolme kertaa lukuvuodessa taloustieteiden tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.

Tenttiohjeet: 1) Tentteihin ilmoittaudutaan ennakolta WebOodin kautta viimeistään tenttiä edeltävänä maanantaina kello 24.00. 2) Tiedekunnan tenttiaika on yleensä torstaisin klo 8.00–12.00. Tenttiin on saavuttava hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.00. Tenttisaliin ei oteta ketään perustellusta syystäkään myöhästynyttä enää klo 8.15 jälkeen. Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 8.35. 3) Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa. Tentissä saa olla esillä vain kynä, kumi, teroitin, viivain ja ei-ohjelmoitava laskin ellei tentaattori ole toisin ilmoittanut. Mikäli oheismateriaalin käyttö on sallittua tentissä, siitä ilmoitetaan kysymyspaperissa. Eväiden tuominen tenttisaliin on kielletty ellei jokin sairaus sitä vaadi. 4) Valvojat kiertävät salissa tentin aikana järjestyksen ylläpitämiseksi ja mahdollisten vilpintekoyritysten ehkäisemiseksi. Mikäli opiskelijaa epäillään väärinkäytöksestä, asia selvitetään tiedekunnan opintoasiainhallinnossa tenttitilaisuuden jälkeen. 5) Lisää vastauspaperia saa noutaa valvojilta ilman eri pyyntöä. Muissa asioissa viitataan ja odotetaan, että valvoja tulee luokse. 6) Vastauspapereihin tulee kirjoit-

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


200

taa aina opiskelijanumero (löytyy opiskelijakortista) arvosanojen Oodiin kirjaamista varten. 7) Tenttiä palautettaessa vastaajan on aina, ilman eri pyyntöä esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus tentin valvojalle.

7.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute Ilmoittautuminen opintojaksoille Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille taloustieteiden tiedekunnan opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. WebOodi on verkossa osoitteessa https://weboodi.oulu.fi. Opiskelijan on tärkeää myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin. Opintojaksopalaute Opiskelijat voivat antaa opetukseen liittyvää palautetta opintojakson päätyttyä WebOodissa. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut opintojaksolle voidakseen antaa palautetta. Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä laitoksen ja tiedekunnan johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Tiedekunnan koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita.

Opinto-opas 2010-2011

Opintojaksoihin liittyvä maatio ja materiaali

infor-

Opintojaksojen vastuuhenkilöt voivat WebOodin kautta lähettää sähköpostia opintojaksoille ilmoittautuneille opiskelijoille. Vastuuhenkilöt voivat esimerkiksi informoida aikataulumuutoksista, ilmoittaa harjoitustöiden (tms. opintojaksojen osasuoritusten) arvosanat tai lähettää luentomateriaalia. Opintojaksoinformaatiota ja -materiaaleja on saatavilla myös tiedekunnan verkkosivuilla. Vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta WebOodin sähköpostitoiminnon kautta. Vastaus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet.

7.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Seminaaritutkielma ja kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvolauseilla: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2010-2011

Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pääja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti: keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1) Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi ”kiitettävä” tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvolause non sine laude approbatur. Vastaavasti arvosanaan ”erinomainen” vaaditaan pro gradusta vähintään arvolause cum laude approbatur. Pro gradu tutkielman ja kandidaatintutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen. Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä. Vanhan arvosteluasteikon (1–3) konvertointi

201

aiempi arvosana 1–, 1 1+, 1½, TT 2–, 2, HT 2+, 2½ 3–, 3, ET

arvosana 1.8.2005 lukien 1 2 3 4 5

2. Opintokokonaisuuksista annetut kokonaisarvosanat muutettiin 1.8.2005 takautuvasti seuraavasti. nykyinen arvosana uusi arvosana tyydyttävät tiedot tyydyttävä (2) hyvät tiedot hyvä (3) erinomaiset tiedot erinomainen (5) Huomautus: opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan pääsääntöisesti tutkintotodistusta kirjoitettaessa, joten käytännössä vanhojen kokonaisarvosanojen konvertointitarve on vähäinen. 3. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanat lasketaan 1.8.2005 lukien seuraavasti. keskiarvo 4,50–5,00 3,50–4,49 2,50–3,49 1,50–2,49 1,00–1,49

kokonaisarvosana erinomainen (5) kiitettävä (4) hyvä (3) tyydyttävä(2) välttävä (1)

Oulun yliopistossa siirryttiin 1.8.2005 lukien viisiportaisen arvosteluasteikon käyttöön. Tällöin kaikki aikaisemmat arvosanat muutettiin takautuvasti uuden asteikon mukaisiksi seuraavasti.

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


202

7.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTMtutkintoihin Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan joidenkin yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat täsmällisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen sijasta ne voidaan korvata ko. aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee pääsääntöisesti se yksikkö, joka opintojakson järjestää. Taloustieteiden tiedekunnan myöntämään tutkintoon kuuluvia ja tiedekunnan järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kielikeskus. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos.

Opinto-opas 2010-2011

Tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Keskeneräiseen tradenomin tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Opintojen sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä kirjallinen hakemus edellä mainittujen tahojen opintotoimistoihin. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta www.taloustieteet.oulu.fi. Hakemukseen tulee liittää todistus opinnoista, joiden perusteella sisällyttämistä tai korvaamista haetaan, sekä tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (so. tavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus, eli opinto-oppaan tietoja vastaavat tiedot). Hakemuksessa tulee olla myös niiden opintojaksojen englanninkieliset nimet, joilla hyväksilukemista haetaan. Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005 tai uudempi) KTK-tutkinnon yhteiset opinnot (pl. kieliopinnot): - Opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot: - Vieraiden kielten opintoihin voidaan pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 8 opintopistettä vähintään B1-tasoisia aiemmin suoritettuja vieraiden kielten opintoja. Tämä koskee kieliopintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun toiseen tutkintoon. - Kaikkien KTK- ja KTM-tutkintoja suorittavien tulee kuitenkin saavuttaa vähintään yhdessä vieraassa

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2010-2011

kielessä tutkintoasetuksen mukainen taso, ks. oppaan luku 6.2 - Kielikeskuksen yhteysopettajat tarkistavat hyväksiluettavien kieliopintojen tason, sisällön ja laajuuden ja päättävät hyväksilukemisesta tämän pohjalta.Yhteysopettajat ohjaavat opiskelijat tarvittaessa suorittamaan kieliopintoja lisää siten, että vaadittu opintomäärä ja taitotaso saavutetaan. KTK- ja KTM-tutkintojen pääaineen ja sivuaineiden opinnot sekä muut opinnot: - Opiskelijan suorittamaan toiseen tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia (tai vastaavia) voidaan lukea hyväksi yhteensä enintään 25 opintopisteen verran (perusopintokokonaisuus). - Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa (esimerkiksi KTKtutkinnon sivuaineiden on oltava TaTK:n oppiaineita tai vastaavia) KTM-tutkinnon opinnot (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat): - KTM-tutkintoon ei lueta hyväksi muihin tutkintoihin kuuluvia opintoja. - Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa. Huomioon otetaan opinnot, jotka on suoritettu KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohdan jälkeen. Lisäksi otetaan huomioon opinnot, jotka opiskelija on suorittanut maisteritason erillisvalinnan hakuajan päättymisen ja KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohdan välisenä aikana.

203

Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot: - Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan KTK- ja KTM-tutkintoihin. Opiskelijaa kehoitetaan vaihtoopiskelun jälkeen ottamaan yhteyttä hyväksiluvuista vastaavaan opintohallinnon suunnittelijaan hyväksilukumahdollisuuksien selvittämiseksi. - Vaihto-opiskelun aikana suoritettujen kieliopintojen hyväksiluvusta vastaa Kielikeskus. - Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on myös mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä). Tällainen sivuaine on mahdollista sisällyttää KTM-tutkintoon.

7.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Taloustieteiden tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee tiedekuntaneuvosto tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu. Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti: 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset.

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


204

2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat: - Kaksi kansitettua kappaletta (joista toisen opiskelija saa itselleen tutkielman arvostelun jälkeen) ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta, - tutkielmasta laadittu, yhden sivun pituinen tiivistelmä (huom: tiivistelmä tulee sitoa myös kansitettuihin tutkielmiin, tutkielman sisäkansilehden jälkeen seuraavaksi sivuksi). Tiivistelmälomake on tulostettavissa tiedekunnan internet-sivuilta (http://www. taloustieteet.oulu.fi) Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Tiedekuntaneuvoston kokousajat ovat nähtävänä tiedekunnan ilmoitustaululla. Tämän jälkeen opinnäytetyölle voidaan määrätä tarkastajat. 3a) Tutkielman tarkastajat määrää tiedekunnan dekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta tiedekunnalle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa tiedekunnan opintotoimistoon. 3b) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivä-

Opinto-opas 2010-2011

nä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa sovittu ajankohta tiedekunnan opintotoimistoon. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen dekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista.Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. 4) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa tiedekuntaneuvoston arvosteltavaksi. Tiedekuntaneuvosto arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätöksentekoon saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opinto-

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2010-2011

suoritus. Pro gradu ‑tutkielma arvostellaan arvolauseilla: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur 5) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen opintotoimistosta. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta. 6) Tiedekunnassa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 7) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistuksia tiedekunnan ilmoitustaululla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja ar-

205

vostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät tiedekunnan ilmoitustaululta ja verkkosivuilta (www. taloustieteet.oulu.fi, kohta Opiskelu: Ohjeet ja apuvälineet).

7.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Opiskelijan tulee kandidaatin tutkielman yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat tehneet pääaineeseensa kandidaatin tutkielman (ent. seminaaritutkielma) ennen 1.8.2009, mutta eivät ole valmistuneet kauppatieteiden kandidaateiksi ennen ko. päivämäärää. Kypsyysnäytettä varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tutkielmansa ohjaajaan. 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo sen täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Kandidaatin tutkielman kansitukseksi riittävät kevyet liimakannet (lisätietoja Yliopistopainosta). 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat: - Kaksi kansitettua kappaletta ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta. Edellä mainitut asiakirjat tulee toimit-

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


206

taa tiedekunnan opintotoimistoon. Opiskelija saa kansitetun kappaleen itselleen arvostelun jälkeen. 3) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa, vähintään viikkoa ennen haluttua päivämäärää. Opiskelijan tulee ilmoittaa sovittu ajankohta tiedekunnan opintotoimistoon. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. toisen tutkinnon yhteydessä) tehneiltä opiskelijoilta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte hyväksytään ohjaajan ja suomen kielen arvioijan toimesta. 4) Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. 5) Tiedekunnassa laadittavat kandidaatin tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn taustaaineistoon. 6) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi.

Opinto-opas 2010-2011

Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Huomautus: Pelkkää KTM-tutkintoa suorittavat (maisteritason erillisvalinta) ja sivuaineopiskelijat tekevät kandidaatin tutkielman sijasta aineseminaarin. Aineseminaariin ei kuulu kypsyysnäytettä. Seminaaritutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

7.8 Plagiointitapausten ja muiden väärinkäytösten käsittely Taloustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden plagiointitapauksia: Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, ajatusten, kirjoitusten tai keksintöjen jne. luvatonta käyttämistä omassa kirjallisessa tai kuvallisessa tuotoksessa ilman asiaan kuuluvaa lähdemerkintää. Oulun yliopistossa plagioinniksi tulkitaan myös nk. itsensä plagiointi. Se tarkoittaa, että henkilö käyttää samaa tuotostaan sellaisenaan kahdessa tai useammassa yhteydessä. Plagiointitapausta pidetään vakavana silloin, kun plagiointia on ohjatussa lopputyössä (kandidaattitutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaattityö tai väitöskirja) tai jos suurin osa tai koko työ tai kurssisuoritus on kopiota tai selkeästi ilman asianmukaisia lähdeviittausmerkintöjä.

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2010-2011

Oulun yliopiston opetusta ja opiskelijoita koskevassa johtosäännössä todetaan, että kuulustelu tai muu opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuoritus voidaan hylätä. Seminaarityö, essee, tutkielma tai muu kirjallinen suoritus hylätään myös siinä tapauksessa, jos opiskelijan havaitaan suorituksen hyväksymisen jälkeen syyllistyneen väärinkäytök-

207

seen. Koko opintojakson suoritus (esimerkiksi seminaarityö, essee, tutkielma) hylätään, jos tekijä sen yhteydessä syyllistyy plagiointiin tai muuhun väärinkäytökseen (vilppi) tai suoritus keskeytetään. Keskeyttämisestä tai hylkäämisestä päättää vastuussa oleva opettaja tai ohjaaja. Väitöskirjan, lisensiaatintutkielman, pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman osalta päätöksen tekee päätösvastuussa oleva hallintoelin.

7. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat


Opinto-opas 2010-2011

209

8. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset Laskentatoimi pääaineena suoritettu korkeakoulututkinto avaa mahdollisuudet muun muassa seuraaviin ammattitutkintoihin: 1. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 2. HTM (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 3. JHTT (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista) 4. KLT (Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto)

8.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Uusi asetus (TEM, 262/2008) astui voimaan 1.5.2008. Siirtymäaikana 2008-2012 voidaan soveltaa myös vanhoja vaatimuksia (KTM, 1325/1996), ks. kohdat 8.2 ja 8.3. KHT-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina.

8.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: - tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; - kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; - johdon laskentatoimi; - sisäinen valvonta HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet.

8.1.2 Oikeustieteen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: - eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely;

8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


210

- yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely - kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet.

8.1.3 Muut opinnot KHT- ja HTM- tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: - liiketaloustiede ja kansantaloustiede; - yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat; - talousmatematiikka ja tilastotiede - tietotekniikka ja tietojärjestelmät

Opinto-opas 2010-2011

8.2.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla pääaineeksi laskentatoimi ja kohdentamalla pääaineen valinnaiset opintojaksot tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Lisäksi on suoritettava laskentatoimen syventävinä opintoina Tilintarkastus II 4 ov/7 op (tai laadittava laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma tilintarkastuksen alalta). Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 6 ov/ 10 op: 721186A Tilintarkastus........................... 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting ............................. 3 ov/ 5 op

8.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus

Syventävinä opintoina 6 ov/ 12 op 721197S Advanced International Accounting................................ 3 ov/ 6 op 721193S Advanced Auditing................... 3 ov/ 6 op

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012.

Tilintarkastusta käsittelevä laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma voi täyttää syventäviä opintoja koskevan säädöksen. Asian toteamista koskeva anomus, johon on liitettävä tutkielma, osoitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Tutkielmalla ei voi kuitenkaan korvata tilintarkastuksen aineopintotasoisia opintoja.

Vanhan asetuksen mukaisesti KHTtutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden ohella seuraavia opintosuorituksia:

8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

211

Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta.... 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu ..................... 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt......................... 3 ov/ 5op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation ....................... 3 ov/ 5 op Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting....................... 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology................................ 3 ov/ 5 op 721176A Management Control............... 3 ov/ 5 op Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu................. 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittajan investointiteoria..... 3 ov/ 5 op

8.2.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n päätöksen mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikkoa ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään

4 ov). Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät suorittamalla Oulun yliopistossa yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus...... 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus............................... 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus................................. 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 8 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus.................. 4 721612A Law and Economics................ 2 (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus......................... 4 (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus........................ 5 (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ............................ 5 (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus ....................... 5 (LaY:sta annettava opetus)

ov/ 7 op ov/ 4 op ov/ 7 op ov/ 9 op ov/ 9 op ov/ 9 op

8.2.3 Muut opinnot KHT-tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

8.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012.

8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


212

HTM-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät laskentatoimen, oikeustieteen ja muut opinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. HTM-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden lisäksi seuraavia opintosuorituksia:

8.3.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla laskentatoimi pääaineeksi ja kohdentamalla laskentatoimen valinnaiset kurssit tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus........................... 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting ............................. 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting............................. 3 ov/ 5 op Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta.... 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu ..................... 3 ov/ 5 op

Opinto-opas 2010-2011

721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt .................... 3 ov/ 5 op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation........................ 3 ov/ 5 op Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting....................... 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology .............................. 3 ov/ 5 op 721176A Management Control............... 3 ov/ 5 op Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavasta opintojaksosta: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu................. 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittaman investointiteoria .3 ov/ 5 op

8.3.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n määräyksen mukaiset HTMtutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 15 opintoviikon laajuiset ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov) Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät Oulun yliopistossa suorittamalla yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot:

8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

Pakolliset opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus...... 4 721611A Vero-oikeus ............................. 4 721614A Työoikeus ............................... 4 Lisäksi valittava 3 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus.................. 4 721612A Law and Economics ............. 2 (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus ....................... 4 (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus ....................... 5 (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus ............................ 5 (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus ....................... 5 (LaY:sta annettava opetus)

213

ov/ 7 op ov/ 7 op ov/ 7 op ov/ 7 op ov/ 4 op ov/ 7 op ov/ 9 op ov/ 9 op ov/ 9 op

8.3.3 Muut opinnot HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

8.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) JHTT-tutkinto (Laki 467/1999, Asetus 468/1999) on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten. JHTT-tutkinnosta, JHTT-lautakunnasta ja tutkintojärjestelmän käytännön organisoinnista ja valvonnasta on säädetty laissa Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista sekä asetuksessa Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista.

8.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y. on perustanut Tili-instituuttisäätiön auktorisoimaan tilitoimistoja ja järjestämään KLT-tutkintoon johtavaa koulutusta laskenta-alan ammattilaisille. Tili-instituuttisäätiön myöntämän auktorisoinnin yksi edellytys on, että auktorisointia hakevan tilitoimiston vastuullisella hoitajalla on KLT-tutkinto.

8 Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2010-2011

215

9. Tieteellinen jatkokoulutus Tieteellistä jatkokoulutusta koskevat ohjeet ovat saatavilla myös osoitteessa http://www.taloustieteet.oulu. fi/opiskelu/jatko-opiskelijalle sekä englanniksi osoitteessa http://www. oulubusinessschool.fi/studies/doctoral_studies

9.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

9.2 Jatkotutkinnot Taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus.

9.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää taloustieteiden tiedekunnan dekaani jatkotutkinnon pääaineeksi esitetyn oppiaineen pääedustajan lausunnon perusteella. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään jatkotutkinnon valvoja ja tutkimuksen ohjaaja tai ohjaajat. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle: 1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa, 2. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu 9. Tieteellinen jatkokoulutus


216

Opinto-opas 2010-2011

oppiaine, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 3. joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, tai 4. joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Kohdassa 2, 3 tai 4 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä seuraavasti: a) Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721320S Mikrotaloudellinen analyysi................ 6 op 721310S Makrotaloudellinen analyysi............... 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on 9. Tieteellinen jatkokoulutus

ollut muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee edellä mainittujen kansantaloustieteen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721220A Matemaattinen taloustiede................ 5 op 721226A Ekonometrian perusteet.................... 5 op Muita kansantaloustieteen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 5 op b) Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin laskentatoimi, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721191S Financial Accounting Theory.............. 6 op Muita laskentatoimen syventäviä opintoja vähintään............................................. 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin laskentatoimi, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721172P Johdon laskentatoimi......................... 5 op Laskentatoimen aineopintojaksoja yhteensä vähintään......................... 10 op c) Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakija on suorittanut kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta ei markkinointi pääaineenaan, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721460S Markkinoinnin teoriat........................ 6 op 721462S Verkostojen teoria............................... 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin markkinointi, hänen tulee ennen edellä mainittuja markkinoinnin syventäviä opintoja suorittaa


Opinto-opas 2010-2011

seuraavat perus-, aine- ja syventävät opinnot: 721413P Yrityksen liikesuhteiden hallinta........ 5 op Muita markkinoinnin aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op 721414S Purchasing and Supplier Relationships ... In International Context................... 6 op d) Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin johtaminen ja organisaatio tai yrityshallinto, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721510S Organisaatioteoria (Organization theory)......................... 6 op 721551S Current issues in management and organization ....................................... 6 op

217

muu kuin rahoitus, hänen tulee edellä mainittujen rahoituksen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu.... 5 op 721361P Sijoittajan investointiteoria................ 5 op 721174P Financial Risk Management............... 5 op 721364P Introcuction to Computational Finance............................................... 5 op tai 721363P Introduction to Market Analysis........ 5 op 721370A Fixed Income Securities..................... 5 op f) Logistiikka pääaineena

jatkotutkinnon

Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin logistiikka, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: S721675 Supply Chain Management................. 6 op Muita logistiikan syventäviä opintoja vähintään .......................................... 6 op

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin johtaminen ja organisaatio, hänen tulee edellä mainittujen johtamisen ja organisaation opintojen lisäksi suorittaa vähintään 15 op seuraavista opinnoista: 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen...... 5 op 721536A Business Ethics................................... 5 op 721534A Moninaisuuden johtaminen................ 5 op 721533A Projektien johtaminen....................... 5 op 721515A Organisaation kehittäminen.............. 5 op

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin logistiikka, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721704P Business Logistics............................... 5 op 721724A Logistics Systems Analysis.................. 5 op Muita logistiikan perus- tai aineopintoja vähintään ........................................ 5 op

e) Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena

g) Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pää­aineena

Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin rahoitus, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721198A Derivate Securities ........................... 5 op 721199A Equity Markets................................... 5 op 721922A Theory of Corporate Finance............ 5 op

Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB) hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721461S International business theory............ 6 op 723038S MNEs, JVs & M&As.............................. 6 op

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut

Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän kor­ keakoulututkinnon ja pääaine on ollut 9. Tieteellinen jatkokoulutus


218

muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB), hänen tulee edel­lä mainittujen opinto­jen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 723022P International business operations, ... 5 op 723039S Special issues in international business.............................................. 6 op Muita kansainvälisen liiketoiminnan perus- tai aineopintoja vähintään ... 5 op

9.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakuajat päättyvät vuosittain 15.8., 15.1. ja 15.4. Jatkotutkinnon suoritusoikeutta haetaan taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää: - Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta perustutkinnosta sekä muista mahdollisista yliopistoopinnoista. - Alustava jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat opinnot ja niiden laajuus, sekä opintojen suunniteltu suoritusaikataulu (ks. myös kohdat 9.5 ja 9.6.). - Alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa ja mahdollista lisensiaatintutkimusta varten. Tarkempia tietoja hakemisesta saa tarvittaessa tiedekunnan opintotoimistosta ja oppiaineiden professoreilta.

9. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2010-2011

9.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee 1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, koostuen seuraavista: - tutkinnon pääaineen jatko-opinnot, vähintään 30 op, - tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op - sivuaineen opinnot, enintään 12 op - muut tieteelliset jatko-opinnot (tarvittaessa siten, että jatkokoulutuksen opintojen kokonaismääräksi muodostuu vähintään 60; 2. Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. Laatia väitöskirja (180 op) ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yllä kohdassa 1. mainitut ja jatkokoulutuksen opinnot (yhteensä 60 op), sekä laatinut lisensiaatintutkimuksen (90 op), jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hy-


Opinto-opas 2010-2011

väksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

9.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset 9.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena 9.6.1.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia ja oppihistoria (5 op) Kirjallisuus: professorin kanssa sovittavat luvut teoksista: - M. Blaug: Economic Theory in Retrospect (5. painos). Cambridge University Press 1997. - B. Snowdon ja H.R.Vane: Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar 1999. - M. Blaug: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2. Painos. Cambridge University Press 1992; - M. Friedman: The Methodology of Positive Economics, s. 3-43, kirjassa M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press 1953. (artikkeli on saatavissa kuulustelusta vastaavalta professorilta).

219

Opintoja voidaan suorittaa myös kursseilla, joita Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (KAVA) järjestää. Opiskelijan kannattaa lukea myös Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. MIT Press 2001. Kirja johdattaa aloittelevaa tutkijaa tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisissä seminaareissa esiintymiseen. Tutkimusmenetelmät (7 op) Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Ekonometria (7 op) KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna (ks. KAVAn opinto-opas). 9.6.1.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Mikrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opintoopas. Makrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opintoopas. Erikoistumisjaksot, vähintään 16 op Suoritettava vähintään kaksi KAVAn erikoiskurssia, joiden kunkin laajuus on yleensä 3 op. Myös opintojakso S721342 Peliteorian perusteet voidaan sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä pe9. Tieteellinen jatkokoulutus


220

Opinto-opas 2010-2011

rustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista suoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen kansataloustieteen professorin kanssa. Osa erikoistumisjaksosta voidaan suorittaa myös tenttimällä ohjaajan kanssa sovittava kirjallisuus tai kirjoittamalla ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta tutkimustyötä tukeva työpaperi.

merkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot.

9.6.1.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op

Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista kansantaloustieteen tutkimustyöseminaariin. Seminaari kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina koko lukuvuoden ajan. Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Seminaarin tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen jatko-opiskelijat tieteellisten tutkimustulosten esittelyyn ja tieteelliseen debattiin. Seminaarissa vierailevat tutkijat ja omat tutkijamme esittävät tutkimuksiaan. Jatko-opiskelijat voivat esitellä seminaarissa myös tutkimussuunnitelmiaan. Seminaarin vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineen professorit.

Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansantaloustieteen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esi9. Tieteellinen jatkokoulutus

9.6.1.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus).

9.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena 9.6.2.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 5 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin erityisesti laskentatoimen näkökulmasta. Opintojakso koostuu KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) opintojaksoista, Oulun yliopiston tutkimusmetodologisista opintojaksoista ja kirjallisuuskuulusteluista. Opiskelija


Opinto-opas 2010-2011

valitsee seuraavista opintojaksoista/ kirjallisuuskuulusteluista haluamansa kokonaisuuden (yhteensä vaaditut 5 opintopistettä): - Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan (1 op) - Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) - Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. ja Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chicago Press, 1953 (2 op) - Ryan, B., Scapens, R.W. & Theobald, M. (1992). Research Method and Methodology in Finance and Accounting. Academic Press. (3 op) - KATAJAn vuosittain vaihtuvista opintojaksoista suositellaan esim. seuraavia (laajuudet on ilmoitettu KATAJA:n opintojaksokuvaukissa): - Managing the Doctoral Thesis - Laadullinen tutkimus - Effective Qualitative Research Tutkimusmenetelmät, 7 op Opintojakson tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa itsenäisen tutkimustyön. Opintojaksoon hyväksyttäviä tilastotieteen opintojaksoja ovat esimerkiksi: - Aikasarja-analyysi (9 op) - Luokiteltujen aineistojen analysointi (9 op) - Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi (9 op) Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson

221

721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Kyseisen opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 9.6.2.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Laskentatoimen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti laskentatoimen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Accounting, GSA) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Vastaavia opintojaksoja voi suorittaa myös eurooppalaisessa EDEN –tohtorikoulutusohjelmassa, jolloin opintosuoritukseen vaadittava erillinen tentti järjestetään Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella. Pääaineopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm: - Advanced Financial Statement Analysis (6 op) - Research Traditions in Auditing (6 op) - North American Research Traditions in Empirical Management Accounting Research (6 op) - EDEN Doctoral Seminar on Quantitative Empirical Research in Management Accounting (6 op) - EDEN Doctoral Seminar in Casebased Research in Management Accounting (6 op) Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään esittelevän tutkimustyötään joka lukukausi laskentatoimen oppiaineen järjestämissä seminaareissa ja GSA:n järjestämissä valtakunnallisissa seminaareissa. sekä kerran lukuvuodessa kansainvälisissä tutkijatapaamisissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia laskentatoimen professorin kanssa.

9. Tieteellinen jatkokoulutus


222

9.6.2.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Laskentatoimen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.2.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus).

9. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2010-2011

9.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena 9.6.3.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden opiskeltuaan, jat­ko-opiskelija on perehtynyt oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Hä­nen menetelmälliset valmiutensa mahdollistavat tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tieteellisen tutkimustyön tekemisen. Opintokokonaisuus suositellaan opiskeltavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: - Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino (3 op) Huom! Vain jos kirjaa ei ole tentitty perusopinnoissa. - Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) - Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion.Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) - Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) - Ghauri & Gronhaug (1995): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) - Green, Tull & Albaum (1988): Research for Marketing Decisions. (4 op)


Opinto-opas 2010-2011

- Niiniluoto (1984): Johdatus tie­ teenfilosofiaan. (1 op) - Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) - Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) - Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu.Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) - Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op) Kuulustelun ottaa vastaan markkinoinnin professori. Kuulustelusta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis -tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 9.6.3.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Markkinointitieteen historiallinen kehitys, 7 op KATAJAn kurssi Marketing Research Traditions (7 op) tai vastaava, tai kirjatenttinä: - Hunt (2002) Foundations of Marketing Theory. Toward a General Theory Marketing, (4 op) JA - Baker, M.J. (2000) Marketing Theory: a student text, (3 op) TAI jos Baker tentitty perusopinnoissa: Hunt (2003) Controversy in Marketing Theory: For Reason, Realism,

223

Truth, and Objectivity, (3 op) Kotiesseen ottaa vastaan markkinoinnin professori. Esseestä sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Opintojaksoa ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. Markkinoinnin erikoistumisopinnot, 16 op Opintojaksot S721462 Verkostojen teoria ja S721460 Markkinoinnin teoriat tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut niitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavoista tulee sopia erikseen opintojaksojen vastaavien kanssa. Jos em. opintojaksot on suoritettu perustutkinnossa, tulee niiden sijaan valita KATAJAn erikoiskursseja. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n erikoiskursseille, erikoistumisopinnoista voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä: Kirjallisuus: - Halinen (1997): Relationship Marketing in Professional Services. A study of agency-client dynamics in the Advertising Sector (3 op) - Weitz & Wensley (1988): Readings in Strategic Marketing: Analysis, Planning and Implementation (3 op) - Usunier (1993): International Marketing: A Cultural Approach (1 op) - Ghoshal & Westney (1993): Organization Theory and the Multinational Corporation (3 op) - Tentaattorin kokoama artikkelikokoelma tai muu kirjallisuus (1-3 op) - Markkinoinnin erikoistumisopin9. Tieteellinen jatkokoulutus


224

Opinto-opas 2010-2011

noista voi korvata konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla enintään 10 opintopistettä. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15–20 sivua) kolmesta 1990 tai 2000-luvun suomalaisesta liiketaloustieteen väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan markkinoinnin professori. Tentistä ja analyysistä on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Markkinoinnin erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti KATAJA:n kurssina. Vaihtoehtoinen tapa on laatia julkaisukelpoinen (n. 20 s.) raportti markkinoinnin ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia markkinoinnin professorin kanssa. Erikoistumisjakson voi suorittaa myös konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksina. 9.6.3.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Markkinoinnin jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suo9. Tieteellinen jatkokoulutus

rittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 9.6.3.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa oppiaineen tutkimusseminaarissa tai kansallisessa/kansainvälisessä seminaarissa (esim. Markkinoinnin Tutorial, doctoral colloquium).

9.6.4 Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena 9.6.4.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on


Opinto-opas 2010-2011

perehdyttää opiskelija johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja alan tieteenfilosofisiin perusteisiin. Tavoitteena on laadullisen tutkimuksen perusvalintojen ja pääasiallisten analyysi- ja tulkintatapojen oppiminen oman tutkimustyön tarpeisiin. Opintokokonaisuuden voi suorittaa KATAJAn laadullisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulustelulla. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: - Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino. - Bryman, A. & Bell, E. (2004) Business Research Methods. Sage. - Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008) Qualitative Methods in Business Research. Sage - Silverman, D. (1999) Doing Qualitative Research: A practical handbook. Sage. - Johnson, P. & Duberley, J. (2000) Understanding management research. Sage. - Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Doing Critical Management Research. Sage. - Linstead, S. & Westwood, R. (2001) Language and Organization. Sage. - Clegg, S. & Hardy, C. (eds) (1999) Studying organizations: theory and method. Sage. - Czarniawska. B. (1998) Narrative approach to organization studies. - Alasuutari, P. (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus. - Gabriel,Y. (2000) Storytelling in organizations. Oxford. Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen

225

ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavia: - Laadulliset aineistot ja analyysit - Laadullinen tutkimus - Narrative analysis - The successful qualitative PhD - 9.6.4.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Johtamisen ja organisaation tutkimuksen tieteellinen tausta, 7 op KATAJAn kurssi Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus ja/tai kirjatenttinä sovitut teokset seuraavista: - Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Gower. (3 op) - Clegg, Hardy & Nord: Handbook of Organization Studies (1996/ 2006) Sage. (4-7 op laajuuden mukaan) - Warwick Organizational Behavior Staff (eds.) (2001) Organizational studies: Critical Perspectives on Business and Management.Vol I-IV. Routledge (Ebrary) (4-7 op laajuuden mukaan). Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Johtamisen ja organisaation erikoistumisopinnot, 16 op Opintojakso 721510S Organisaatioteoria tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut 9. Tieteellinen jatkokoulutus


226

sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Jos edellä mainittu opintojakso on suoritettu perustutkinnossa, tulee sen suorittamisen sijaan valita KATAJAn opintoja ja/tai tentittäviä kirjoja ao. luettelosta, yhteensä vähintään 10 op. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta viimeisen kymmenen vuoden sisällä tehdystä suomalaisesta johtamisen väitöskirjasta (6 op). Suorituksen ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: - Alvesson & Wilmott (1996) Making Sense of Management. Sage - Parker, M. (2000) Organizational Culture and Identity. Sage - Scott, R. (1995/2001) Institutions and organizations. Sage - Weick, K. (2000) Making sense of the organization. Blackwell. - du Gay, P. (2000) In Defence of Bureaucracy. Sage Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavaa: - Organization Theory Course tai muita vastaavia vuosittain tarjottavia johtamisen ja organisaation kursseja.

9. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2010-2011

Johtamisen ja organisaation erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan kuulusteluna tutkimuksen ohjaajan kanssa erikseen sovittavasta kirjallisuudesta. Jatko-opiskelija voi suorittaa erikoistumisjakson esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen (15-20) raportin organisaatiotutkimuksen ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. 9.6.4.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Johtamisen ja organisaation jatkoopiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa


Opinto-opas 2010-2011

oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. 9.6.4.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa (esim. Johtamisen Tutorial). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Tutkintovaatimuksista saa tarkempia tietoja tiedekunnan opintotoimistosta.

9.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena 9.6.5.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 2 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin. Opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna seuraavista teoksista: - Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. - Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in

227

Positive Economics. University of Chicago Press, 1953. Kuulustelun ottaa vastaan kansantaloustieteen professori. Väitöskirja-analyysi, 3 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija väitöstutkimuksen metodologisiin vaatimuksiin. Opiskelijan tulee laatia erikseen osoitettavista väitöskirjoista (1-3 kpl) kirjallinen arvostelu (n. 20-30 s.), jossa otetaan kantaa tutkimusten metodologisiin perusteisiin sekä arvioidaan asetettuja tutkimusongelmia, valittuja tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineiston soveltuvuutta, tutkimuksen toteutusta ja tutkimusraportin luettavuutta. Opiskelijan on annettava raportissaan rakentavaa kritiikkiä sekä arvioitava tutkimusten tieteellistä kontribuutiota. Suorituksen ottaa vastaan professori Jukka Perttunen. Tutkimusmenetelmät, vähintään 7 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Soveltuvia opintojaksoja kokonaisuuden suorittamiseksi ovat esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot: - Aikasarja-analyysi, (9 op) - Luokiteltujen aineistojen analysointi, (9 op) - Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi, (9 op) Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly 9. Tieteellinen jatkokoulutus


228

perustutkintoon. Opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 9.6.5.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Rahoituksen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti rahoituksen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Finance, GSF) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Lähtökoh-taisesti pääaineessa suoritetaan seuraavat tutkijakoulun järjestämät opintojaksot: Theoretical Asset Pricing, 6 op Empirical Asset Pricing, 6 op Theoretical Corporate Finance, 6 op Empirical Corporate Finance, 6 op Special Course in Finance, 6 op Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään säännöllisesti esittelevän tutkimustyötään tutkijakoulun järjestämissä seminaareissa. 9.6.5.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Rahoituksen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esimerkiksi suorittamalla kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin ja/tai joh9. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2010-2011

tamisen syventäviä opintojaksoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 9.6.5.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia rahoituksen professorin kanssa.

9.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena 9.6.6.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä


Opinto-opas 2010-2011

tieteenfilososofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kotimaisten ja ulkomaisten tutkijakoulutusohjelmien sekä Oulun yliopiston tutkimusmetodologisilla kursseilla ja/ tai kirjallisuuskuulusteluilla seuraavista teoksista: - Alasuutari, E. (1997), Qualitative Research, Sage, Newbury Park 3p (3 op) - Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund (3 op) - Ghauri & Gronhaug (1995), Research Methods in Business Studies. A Practical Guide (1 op) - Miles, M.B. & Huberman, A M. (1994), Qualitative Data Analysis. (3 op) - Niiniluoto, Ilkka (1984), Johdatus tieteen filosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus (1 op) - Niiniluoto, Ilkka (1983), Tieteellinen päättely ja selittäminen. (1 op) - Smith (1981), A Guide to Business Research: Developing, Conducting and Writing Reserach Projects (1 op) Myös muusta soveltuvasta menetelmiin ja metodologiaan painottuvasta kirjallisuudesta (ml. artikkelit) voi sopia logistiikan professorin kanssa. Kuulustelun vastaanottaa logistiikan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kotimaisista ja kansanvälisistä jatkokoulutuskursseista suositellaan esim.

229

Katajan ja EIASM:in metodologisia kursseja ja työpajoja. Myös logistiikan metodologiaa ja tieteenfilosofiaa käsitteleviä seminaareja järjestetään vuosittain mm. pohjoismaisen NOFOMA-yhteistyön puitteissa. (Lisätietoja www-sivuilta: http:// hkkk.fi/katajaw/ ja www.eiasm.org sekä www.nofoma. org). 9.6.6.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Logistiikan tieteellinen perusta ja kehitys, 7 op Lukemistosta ja suoritustavasta sovitaan logistiikan professorin kanssa. Kirjallisuuden valinnassa pyritään ottamaan huomioon jatko-opiskelijan omat tutkimusintressit. Lukemistoon voidaan sisällyttää kirjoja ja artikkeleita, esim. seuraavista: Kirjat: - Assad, A.A., Wasil, E.A., Lilien, G.L. (1992), Excellence in Management Science Practice. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. - Ayers, J.B. (ed.), Handbook of Supply Chain Management. CRC Press: Boca Raton, 2001. (tai uudempi) - Daganzo, C.F., Logistics Systems Analysis. Springer: Berkeley CA., 2005. - Interorganization Theory, ed. Anant R. Negandhi. Kent State University Press, Urbana, Ill. - Lilienfeld, Robert (1978), The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. - Logistics: The Strategic Issues (1992), ed. Martin Christopher, Chapman & Hall, London. - Poirier, C.C. Using Models to Improve Supply Chain. CRC 9. Tieteellinen jatkokoulutus


230

Press: Boca Raton, 2003. - Sheth, J.N, Gardner, D. N, & Garrett, D.E. (1988), Marketing Theory: Evolution and Evaluation. John Wiley & Sons, New York. - Artikkelit: - Beamon, B.M. (1998), Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics, Vol. 55, No 3, 281-294. - Sower,V.E., Motwani, J. & Savoie, M.J. (1997), Classics in production and operations management. International Journal of Operations & Production Management,Vol. 17, No 1, 15-28. - Stock J., R. (1997), Applying theories from other disciplines to logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,Vol., 27, No 9, 515539 - Sheth, Jagdish N. (1996), Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. Journal of Business & Industrial Marketing,Vol. 11, No 3/4, 7-24. Logistiikan erikoistumisopinnot, 16 op Pääaineopinnoissa voidaan suorituksina käyttää esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluja, essee-tehtäviä tai artikkelianalyysejä. Professori ottaa vastaan ehdotuksia sekä suorituksen perusteena olevasta materiaalista että suoritustavasta. Tavoitteena on, että suoritukset liittyvät mahdollisimman paljon jatko-opiskelijan tutkimuskohteeseen ja edistävät hänen opintojensa etenemistä kohti väitöskirjaa. Suorituksiin voidaan myös hyväksyä osallistumiset valtakunnallisiin ja kansainvälisiin jatko-opiskelijaseminaa9. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2010-2011

reihin ja kursseihin. Esimerkkejä teemoista, joihin erikoistumisopinnoissa voi syventyä, ovat esimerksi logistiikan funktionaaliset osa-alueet (kuljetukset, varastointi, jne), aikaperusteiset johtamismallit, organisatorisen taloustieteen sovellukset logistiikan näkökulmasta, kumppanuudet ja allianssit, prosessinäkökulma logistiikassa, jne. Erkoistumisopintoihin kuuluu myös väitöskirja-analyysi (6 op), jossa jatkoopiskelija tekee kriittisen tarkastelun kolmesta logistiikan väitöskirjasta. Logistiikan erikoistumisjakso, 7 op Logistiikan erikoistumisjaksoon sisältyy perehtyminen oman tutkimusaiheen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen. Jakson voi suorittaa esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen raportin (n. 20 sivua) oman tutkimusalueen historiallisesta kehityksestä ja esittämällä raportin joko jatko-opintoseminaarissa tai alan kansainvälisessä konferenssissa/työpajassa. 9.6.6.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Logistiikan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan


Opinto-opas 2010-2011

muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. 9.6.6.4 Väitöskirja, 180 op/ Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista logistiikan jatko-opintoseminaarityöskentelyyn. Opiskelijalta edellytetään vähintään 3 esityskertaa tiedekunnan, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä jatkokoulutusseminaarissa (Logistiikan tutoriaalit, NORDLOG, tms.). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia logistiikan professorin kanssa. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja (artikkeliväitöskirjan julkaisukriteerit tiedekunnan yleisten periaatteiden mukaan).

9.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena 9.6.7.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op

231

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: - Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä.Vastapaino (3 op) - Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) - Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion.Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) - Balnaves, M., Caputi, P., Introduction to quantitative research methods: an investigate approach. London, Sage, 2001. (3 op) - Benbasat, I., An analysis of research methodologies, in McFarlan, F.W. (ed.). The Information Systems Research Challenge, HBS, Boston, 1984. (3 op) - Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) - Blaikie, N., Analyzing quantitative data: from description to explanation. London, Sage, 2003. (3 op) - Ghauri & Gronhaug (2007): Re9. Tieteellinen jatkokoulutus


232

search Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) - Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) - Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) - Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) - Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu.Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) - Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op) Kuulustelun ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 9.6.7.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Osana jatko-opintosuunnitelmaa opiskelijan tulee esittää suunnitelma siitä, mitä jaksosuorituksia ja kirjallisuutta pääaineopintoihin sisällytetään. Jaksosuoritusten sisällön tulee tukea väitöskirja- tai lisensiaattityön etenemistä sekä sisällöllisesti että metodologisesti. Jaksosuoritusten tulee sisältää opiskelijan tutkittavakseen valitseman 9. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2010-2011

aihealueen historialliseen kehitykseen, tieteelliseen perustaan, sekä ydinsisältöön perehdyttävää kirjallisuutta, artikkeleita tai väitöskirjoja. Pääaineopintojen opintojaksoja voidaan suorittaa seminaaritöinä, kirjatenttinä tai osallistumalla KATAJAn yleis- tai erikoiskursseille. Seminaarityöt ja kirjallisuuskuulustelut ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kirjallisuutta: - Buckley, P. & Ghauri, P. (1993): The internationalization of the firm. Academic press. London - Daniels, J. & Krug, J. (2007). International business and globalization:Volume III, Effects of globalization on the firm. Sage Publications Ltd. - Hood, N. & Young, S. (2000). The globalization of multinational enterprise activity and economic development. Macmillan, London. - Rugman, A. (ed.) (2002). International business: critical Perspectives on Business and Management.Volumes I-IV. Routledge, London. - Muun kirjallisuuden hyväksyy kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot, 16 op Erikoistumisopintoja voidaan suorittaa osallistumalla KATAJA:n yleis- tai erikoiskursseille tai seminaaritöinä. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n kursseille, opintoja voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä.


Opinto-opas 2010-2011

Osana näitä opintoja jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta opiskelijan jatkotutkinnon aihealueeseen liittyvästä 1990 tai 2000-luvun väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiin valittavat väitöskirjat tulee hyväksyttää kansainvälisen liiketoiminnan professorilla ennen jaksosuorituksen aloittamista. Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. 9.6.7.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansainvälisen liiketoiminnan jatkoopiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla ta-loustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan

233

harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 9.6.7.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa osaston, tiedekunnan tai valtakunnallisessa seminaarissa.

9.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (645/1997), yliopistoasetuksessa (115/1998), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Oulun yliopiston tutkinnoista, opiskelijoista ja opetuksesta annetussa johtosäännössä sekä taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopisto ovat lisäksi antaneet väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita. Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston 9. Tieteellinen jatkokoulutus


234

ulkopuolelta. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla virkaan nimitetty professori. Esitarkastajat toimittavat tiedekunnalle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon pohjalta. Mikäli painatuslupa myönnetään, tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Samalla tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen tiedekunnan edustajaksi kustoksen.

Opinto-opas 2010-2011

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan arvostelua varten arvosanalautakunnan. Arvosanalautakunta kootaan jokaista väitöstä varten erikseen, ja se koostuu vastaväittäjästä, esitarkastajasta sekä tiedekunnan nimitetystä professorista (ei väitöskirjan ohjaaja, toimii myös arvosanalautakunnan puheenjohtajana). Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä väitöskirjan arvosanasta arvosanalautakunnan lausunnon pohjalta. Hyväksyttävän väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon väitöskirjan tieteellinen kontribuutio, tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmät. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen) allaolevan taulukon arviointikriteeristöä soveltaen.

Taulukko: Väitöskirjan arviointikriteeristö. 5 4 3 2 1 Tieteellinen Tutkimus luo Tutkimus luo Tutkimus luo Tutkimus luo Tutkimus luo kontribuutio merkittävää uutta uutta tieteellistä uutta tieteellistä uutta tieteellis- uutta tieteellistieteellistä tietoa tietoa ja on tietoa ja on tä tietoa, jolla tä tietoa. ja on julkaistavis- julkaistavissa julkaistavissa on vaikutusta sa korkeatasoi- hyvätasoisissa kohtuullisen tieteenalan sissa kansainväli- kansainvälisissä hyvätasoisissa keskusteluun. sissä tieteellisissä tieteellisissä aika- kansainvälisissä aikakauskirjoissa. kauskirjoissa. tieteellisissä aikakauskirjoissa. Tutkimus- TutkimusasetelTutkimusTutkimusasetelma Tutkimusase- Teoreettinen asetelma ma on erinomai- asetelma on on hyvin kuvattu telma on riittä- viitekehys sesti kuvattu ja hyvin kuvattu ja ja perusteltu. västi kuvattu on väljästi monipuolisesti perusteltu. On- Viitekehys on ja perusteltu. sidoksissa perusteltu. Käsit- gelmanasettelu hyvä ja käsittely tutkimustehtäteiden käyttö on ja teoreettinen heijastaa riittävää vään. johdonmukaista viitekehys on relevantin kirjalja moitteetonta. hyvin perusteltu lisuuden tunteja kuvattu. musta. Tutkimus- Tutkimusmene- Tutkimusmene- Tutkimusmene- Käytetyt tutki- Käytetyt menetelmät telmiä on käytetty telmiä on käytetty telmiä on käytetty musmenetel- tutkimusinnovatiivisesti ja johdonmukaisesti asiallisesti. mät mahdol- menetelmät moitteettomasti. ja moitteettolistavat tutki- mahdollistavat masti. musongelman tutkimusongelratkaisun. man ratkaisun. Menetelmän raportointi on osin puutteellista 9. Tieteellinen jatkokoulutus


Opinto-opas 2010-2011

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään tiedekunnan julkisessa tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia. Tiedekuntaneuvosto nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle kaksi tarkastajaa. Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen) lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen).

235

Tiedekuntaneuvosto päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta. Tarkempia tietoja väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessista saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

9.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen Tiedekunnan dekaani myöntää todistukset tiedekunnassa suoritetuista jatkotutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

9. Tieteellinen jatkokoulutus


Opinto-opas 2010-2011

237

10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1991. Yhdistyksen jäsenmäärä keväällä 2010 on jo yli 1200 henkeä. Finanssin tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivia suhteita ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ja muiden tilaisuuksien kautta.Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija maksamalla ainaisjäsenmaksun (vuonna 2010 40€). Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yleiskokous. Juoksevia asioita hoitaa syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus: puheenjohtaja, taloudenhoitaja, tietohallintovastaava, bilevastaava, vapaa-ajanvastaava, kaksi projektivastaavaa, yrityssuhdevastaava, sihteeri, fuksivastaava (fuksit, maisteriopiskelijat ja vaihto-opiskelijat), koulutuspoliittinen vastaava ja yhdistyksen oman lehden, Egonomin, päätoimittaja. Finanssi ry on Suomen Ekonomiliiton (SEFE) jäsenjärjestö. Kaikki Finanssin jäsenet ovat SEFEn opiskelijajäseniä. SEFE tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi Kauppalehden kotiin kannettuna ilmaiseksi määrätyn ajan joka lukuvuosi, SEFEn Ekonomi-lehden, vakuutusalennuksia If:stä, oikeusturva-, ura- ja palkkaneuvontaa sekä mahdollisuuden liittyä IAET-työttömyysvakuutuskassaan

jo opiskeluaikana. SEFE myös valvoo opiskelijoidensa etuja. SEFE-yhteisön toimielimissä Finanssilla on vuonna 2010 edustus kylteripuheenjohtajien verkostossa, jossa Finanssia edustaa yhdistyksen puheenjohtaja Aino Toppi toimien samalla koko verkoston varapuheenjohtajana. SEFEllä on lisäksi Oulun yliopistossa opiskelijoita palvelemassa oma kylteriyhdyshenkilö Antti Raita, johon kaikki opiskelijat pääsevät tutustumaan. Finanssi toimii aktiivisesti opiskelun kehittämisessä tekemällä yhteistyötä Taloustieteiden tiedekunnan kanssa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten pienryhmäohjauksen organisoinnissa ja opetuksen kehittämisessä. Myös työelämää Finanssi pyrkii saamaan lähemmäs opiskelijoita järjestämällä yritysvierailuja kiinnostaviin oululaisiin yrityksiin, sekä pidempien vierailujen myötä kiinnostaviin yrityksiin myös muualla Suomessa. Yhdistys järjestää lisäksi joka kevät laadukkaan valmennuskurssin kauppatieteitä opiskelemaan pyrkiville. Muihin kauppatieteellisiin opiskelijayhteisöihin ympäri maata Finanssi pitää tiivistä yhteyttä osallistumalla niiden vuosijuhliin ja kansallisiin opiskelijatapahtumiin. Finanssi tekee läheistä yhteistyötä paikallisen ekonomiyhdistyksen, Oulun Ekonomien, kanssa. Finanssin puheenjohtajalla ja kylteriyhdyshenkilöllä on puhe- ja läsnäolooikeus Oulun Ekonomien johtokunnan kokouksissa. Finanssi tarjoaa jäsenilleen monenlaista vapaa-ajan toimintaa. Liikuntaa

10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


238

Opinto-opas 2010-2011

voi harrastaa yhdistyksen tarjoamilla sählyvuoroilla sekä vaikkapa osallistumalla golfkerho Duffin toimintaan. Opiskelun vastapainoksi Finanssi järjestää saunailtoja, baaribileitä ja muita vapaamuotoisempia juhlia.

Jälkimmäiselle listalle pääsy on vain jäsenillä ja erikseen määrätyillä henkilöillä. Tiedotusta koskevissa asioissa otathan yhteyttä yhdistyksen sihteeriin osoitteeseen: sihteeri@finanssi.org

Tietoa Finanssin tapahtumista ja muusta toiminnasta saat seuraamalla yhdistyksen www-sivuja osoitteessa http://www.finanssi.org. Lisätietoja voit kysyä myös keneltä tahansa hallituksen jäseneltä, joita tavoittaa kiltahuoneelta lähes mihin aikaan tahansa. Kaikki kauppatieteilijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Finanssin toimintaan!

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät Finanssin www-sivuilta.

Yhdistyksen hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: hallitus@finanssi.org

Koulutuspoliittinen vastaava 2010: Santtu-Matti Korkalo kopo@finanssi.org puh. 040 8224 891

Kaikki kiltalaiset tavoitat osoitteesta: finanssilaiset@oulu.fi

Lisätietoja: Kiltahuone: puh. (08) 5532 921 Hallituksen puheenjohtaja 2010: Aino Toppi puheenjohtaja@finanssi.org puh. 050 3203 659

10. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


Opinto-opas 2010-2011

239

Liite 1: ASETUS TUTKINNOISTA (794/2004)

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1§ Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 2§ Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. 3§ Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan

järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta. Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä. 4§ Vieraskieliset tutkinnot Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 5§ Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. 6§ Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylemLIITE


240

pään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 2 luku Alempi korkeakoulututkinto 7§ Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun LIITE

Opinto-opas 2010-2011

ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; 4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä 5. riittävä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 8§ Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditta- vien opintojen laajuus Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa. 9§ Alemman korkeakoulututkinnon rakenne Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.


Opinto-opas 2010-2011

Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumis-

241

koulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti. 3 luku Ylempi korkeakoulututkinto 12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön; 3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä 5. hyvä viestintä- ja kielitaito. 6. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. LIITE


242

Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa. Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa. Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. 14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.Yliopiston on järjestettävä LIITE

Opinto-opas 2010-2011

koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa. 15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte.


Opinto-opas 2010-2011

16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa kou-

243

lutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä: 1. hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY; 2. eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY; 3. tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 85/384/ETY; 4. tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ETY; sekä 5. lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY. 4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiLIITE


244

seen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot Opettajankoulutuksen opintoja ovat: 1. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 2. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen; 3. erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 4. oppilaanohjauksen ja opintoohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 5. opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6. aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla.

LIITE

Opinto-opas 2010-2011

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot. 20 § Opettajankoulutuksen rakenne Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus. Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta. Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voi-


Opinto-opas 2010-2011

daan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana. 5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus 21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

245

Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. 22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot; 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen LIITE


246

osuus on niissä osoitettavissa. 23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu LIITE

Opinto-opas 2010-2011

työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan. 6 luku Erinäiset säännökset 25 § Opintojen hyväksilukeminen Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 26 § Todistukset Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi: 1. tutkintonimike ja koulutusala; 2. tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma; 3. tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala; 4. tutkinnon keskeinen sisältö; sekä 5. opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §.


Opinto-opas 2010-2011

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1―4 kohdassa säädetään. Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä. Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. 27 § Oppiarvot Yliopisto voi oikeuttaa: 1. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa; 2. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoitajan arvoa; 3. kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/1993) mukaisen kuvataiteen

247

tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä 4. aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa. 28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen. 7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1. eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978); 2. farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (246/1994); 3. filosofian tohtorin tutkinnosta 25 LIITE


248

4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18.

LIITE

Opinto-opas 2010-2011

päivänä lokakuuta 1991 annettu asetus (1279/1991); hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976) humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (221/1994); kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (576/1995); kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (139/1995); Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus (381/1997); liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu asetus (327/1994); lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (762/1975); maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995); oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 päivänä helmikuuta 1996 annettu asetus (86/1996); psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996); Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (148/1995); taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994); teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (216/1995); teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (215/1995); teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu ase-

tus (517/1995); 19. terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu asetus (628/1997); sekä 20. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994). Edellä 2 momentissa kumottavista asetuksista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia lainkohtia: 1. farmasian tutkinnoista annetun asetuksen 5 a § ja 14 a §; 2. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §; 3. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liite; 4. Kuvataideakatemian tutkinnoista annetun asetuksen 3 §; 5. psykologian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §; 6. Sibelius-Akatemian tutkinnoista taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §; 7. teknistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 5 §; 8. terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §; 9. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen koulutusvastuita ja 14 a §. 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan.


Opinto-opas 2010-2011

Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla. 31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria. 32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo

249

kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10 Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7 Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 15

Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa.

Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34

Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen

Opetusministeri Tuula Haatainen

Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL N:o L 165, 7.7.1993, s. 1 Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Johtaja Markku Mattila

LIITE


Opinto-opas 2010