Page 1

ESPEDIENTE ZK.:

ARTESHOP BILBAO 2017 PROGRAMAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA

SALTEGIAREN DATUAK IZEN SOZIALA IFZ/IFK SALTEGI MOTA MERKATARITZA IZENA HELBIDEA Garrantzitsua: Datu hauek kanpainan banatu beharreko gida mapan adieraziko dira. Egiaztatu izena eta helbidea zuzenak direla.

LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK IZEN-ABIZENAK NAN

ANTOLATZAILEA

TELEFONO-ZK. HELBIDE ELEKTRONIKOA Garrantzitsua da helbide elektronikoa zuzen idatzita egotea, komunikazio guztiak bide horretatik egingo baitira. ARTESHOP BILBAO 2017 programaren parte-hartzearen esparruan, legezko ordezkariak zinpeko adierazpen hau egin du, honako hau adierazteko: -

Eskabide honetan aipatutako datuak eta horri erantsitako informazioa bat datoz errealitatearekin.

-

Parte hartzen duen erakundeak Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan onuraduna izateko ezarritako baldintzak betetzen ditu, eta ez dago artikulu horretako 2. eta 3. idatz-zatiek onuraduna izatea eragozteko aipatzen dituzten zirkunstantzietan.

-

Parte hartzen duen erakundeak mikroenpresak, enpresa txikiak eta ertainak zehazten dituzten baldintzak betetzen ditu, Europako Batzordearen 800/2008 Araudian ezarritakoaren arabera.

-

Programa honen oinarri arautzaileetako edukia ezagutu eta onartzen du, eta ados dago horretatik Bilbao Ekintza, EPELren alde ondoriozta daitezkeen eskubide guztiekin. Halaber, ordezkariak Bilbao Ekintza, EPELri baimena ematen dio eskabide hau aurkeztuz, ofizioz egiazta dezan establezimenduaren izen sozialak Bilboko Udalarekin duen zerga egoera.

(e)n, 2017ko

aren

(e)(a)n

Eskatzailearen sinadura

Hemen adierazitako datu pertsonalak BILBAO EKINTZAren “ENPRESAK” izeneko fitxategira gehituko dira, enpresei laguntzeko zerbitzuak kudeatzeko asmoz. Fitxategia DBEBri jakinarazi zaio, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko beharrezko segurtasun neurriak ditu. Gainera, datuak aholkularitzei, erakunde publikoei, fundazioei, elkarteei edo finantza-erakundeei lagatzeko baimena eman du, enplegu politika aktiboak, lan-merkatuko bitartekotza eta lan-merkatuaren azterketak eta analisiak kudeatzeko. DPBLk beren-beregi aitortzen dituen datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu eta horren aurka egiteko eskubideak gauzatu ahalko dira, BILBAO EKINTZAri idatzizko jakinarazpena bidaliz.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

LAGUNTZAILEAK


    

En el caso de personas jurídicas, copia de los poderes de representación de la empresa y del NIF. En el caso de personas físicas, copia del DNI del solicitante. Certificado original expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de encontrarse al corriente en el pago de las cuotas derivadas del Régimen General y/o del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Certificados originales expedidos por todas las Administraciones Públicas con las que la empresa tenga obligaciones de carácter tributario, en los que se acredite que la misma está al corriente de dichas obligaciones. Copia del alta en Impuesto sobre de Actividades Económicas.

Parte hartzeko eskaria saltegiak  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you