__MAIN_TEXT__

Page 1

DIVADLO DEVÍTKA OSTRAVA Ray Cooney

MAYDAY Komedie o tom, jak jeden nedodržený pøesný harmonogram taxikáøe Browna odhalí skuteènost, že má souèasnì dvì manželky.

Režie: Petr Rada Nápovìda: Leona Žùrková Zvuk, svìtla: Daniel Hrabovský Osoby a obsazení: JOHN BROWN – Štìpán Rendla STANLEY GARDNER – Vojtìch Hawranek MARY BROWNOWÁ – Lucie Janíèková BARBARA BROWNOVÁ – Tamara Tomášková Detektiv seržant TROUGHTONOVÁ – Jaroslava Syslová Detektiv seržant PORTERHOUSE – Daniel Èíž BOBBY FRANKLYN – Marek Sendecký Reportérka – Leona Žùrková Premiéra: 22. øíjna 2016 Divadlo Devítka, spolek je ochotnický divadelní soubor, který byl založen 9. kvìtna 2009 ve Spoleèenském domì Labyrint v Ostravì-Tøebovicích. V roce 2012 divadlo pøesunulo svou domovskou scénu do Kulturního domu v Ostravì-Michálkovicích. V kvìtnu 2010 pøedvedla Devítka svoji první premiéru, a to francouzskou komedii Jean–Claude Islerta "Jo, není to jednoduché". V listopadu téhož roku uskuteènila èeskou premiéru komedie z divadelního prostøedí "Mátový nebo citrón?" od Patricka Haudecoeura. Na podzim 2011 uvedla Devítka pohádku pro dìti "Jùlinka a kouzelné raèí klepeto" a v roce 2012 komedii Marc–Gilberta Sauvajona "Kachna na pomeranèích". Na podzim 2013 pøipravila premiéru romantické komedie Pam Valentine "Láska mezi nebem a zemí" a v roce 2015 hru Petera Quiltera "Opona nahoru!".

www.divadlodevitka.cz


DS POD ZÁMKEM KYJOVICE Antonín Procházka

Pøes pøísný zákaz dotýká se snìhu! Situaèní komedie, která líèí osudy nespravedlivì odsouzeného malého úøedníèka a všechny peripetie související s jeho neèekaným návratem domù.

Režie: Silvie Grygarová Text sleduje: Iveta Gardiánová Zvuk, svìtla: Jaroslav Grygar, Roman Èapek Osoby a obsazení: Eric, ambiciózní trianglista - Jaromír Drozdek Nina, Ericova milenka - Silvie Grygarová Eda, propuštìný vìzeò - Stanislav Havrlant Edita, majitelka domu - Jana Trdá Leopold, policista - Martin Gardián Nadìžda, Ericova manželka - Iveta Gardiánová Ester, sociální pracovnice - Kateøina Richterová Jarda Sklo, zlodìj - Jan Moravec Voloïa, ruský mafián - Roman Èapek Premiéra: 24. dubna 2016 Náš divadelní soubor navazuje na èinnost kyjovických sokolských divadelníkù z pøedváleèné i pováleèné doby do roku 1948. Èinnost byla obnovena za doby totality pod hlavièkou Osvìtové besedy a pokraèovala až do Sametové revoluce. Po obnovení Sokola po roce 1989 soubor vystupoval pod hlavièkou ADS Sokol Kyjovice. V roce 2007 byl pøejmenován na AmDS "Pod zámkem“ pøi TJ Sokol Kyjovice. Od té doby byly pod vedením Marie Vaòkové, pozdìji Silvie Grygarové a Jaromíra Drozdka uvedeny hry: Ponìkud ztracená princezna, Malá moøská víla, Zbloudilý syn, Naše drahé dìti, Oženit se, je vždy riziko, Šašek a princezna, Past na myši, Jednou na Silvestra, Dobývání princezny Turandot, Katerinka - Kaèa, Pùlnoèní vlak, Je to v rodinì, Agentura Drahoušek, Údržbáø, Pøes pøísný zákaz dotýká se snìhu!

www.divadlopodzámkem.webnode.cz


ŠAMU ŠTÍTINA Kazimír Lupinec & Co.

UPOKOJENKYNÌ Hoøká životní komedie - hra z prostøedí domova pro seniory.

Režie: Václav a Ondøej Bendovi Text sleduje: Martina Vlèková Zvuk, svìtla: Meki Veèerek Kulisy: Lukáš Vlèek, Milan Otlík Masky: Lenka Veèerková Osoby a obsazení: Anna Vrbièková, dùchodkynì, témìø 90 let - Jarmila Baranová Vlastimil Vrbièka, její syn 58 let - Václav Benda Jaroslav Vrbièka. její vnuk 35 let - Ondøej Benda Erik Vrbièka, její vnuk 33 let - Martin Štefek Marie Ptáèková, dùchodkynì 88 let - Zdenka Tomková Lenka Ptáèková, její dcera 47 let - Dana Bendová Jarmilka, sestra - Zuzana Nezmarová Marcelka, sestra - Petra Slaninová Øeditel a zároveò místní politik - Milan Šastný pan Vanìk, dùchodce - Pavel Gregor Pan Oldøich, nejednoznaènì dùchodce - Petr Kozel, Meki Veèerek Premiéra: 2. dubna 2016 ŠAMU pracuje od roku 2001 jako organizaèní složka obce. Tehdy jsme navázali na, v té dobì, témìø devadesátiletou tradici štítinského divadla. Až do roku 2013 nastudoval soubor vždy jedno pøedstavení roènì. V roce 2014 jsme pøipravili dvì pøedstavení a navíc jsme nastudovali pohádku s dìtmi. V práci na dvou inscenacích jsme pokraèovali i v r. 2015, kdy jsme vedle detektivky Past na myši od Agathy Christie nastudovali i hru Zátiší s loutnou od Jaromíra Bøehového. ŠAMU je hlavním organizátorem Oblastní pøehlídky venkovských ochotnických souborù Štivadlo. Z této pøehlídky bylo ŠAMU 6x nominováno a získalo nìkolik doporuèení na celostátní pøehlídku Krakonošùv divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Od r. 2012 jsme 3x za sebou získali na Krakonošovì divadelním podzimu nominaci na Jiráskùv Hronov.


MONOLOGY A DIALOG Milan Šasný: Bože, co jsem to udìlal Nikdy by neublížil ani mouše… a pøesto drží v ruce zakrvácený nùž. Podøíznul… Koho?... A staèí to? Muž - Milan Šastný

Aldo Nicolaj: Voda a mýdlo Zbožná a èistotná vìzenkynì Francesca prokazovala lidem dobro tak dlouho, až se jí dostalo zasloužené odmìny. Francesca - Zdeòka Kulová

Irwing Shaw, Milan Šastný: Všechna ta dìvèata v letních šatech Krásná nedìle a mladý pár, který si ji chce užít. Jenomže jsou tu ještì jiné ženy, žárlivost a v záloze ještì nudná návštìva pøátel. Žena a Muž – Vladimíra Hagenová a Milan Šastný


BOBAN BOHUMÍN Vlastimil Peška

SLAMÌNÝ KLOBOUK aneb Helenka mìla vždycky jednièky Rozverná fraška s libými zpìvy volnì na motivy stejnojmenné komedie Eugena Labiche. Dìje se v Lojzovì Lhotì a v Brnì v roce 1924.

Režie: Petr Bielan Autorská hudba: Ota Maòák Scéna a kostýmy: Kamila Krejèí, Marie Lenochová, Dagmar Knýblová Nápovìda: Iva Hanusková Zvuk a svìtla: Jan Balcar

Catering: Dagmar Knýblová Kapela: Ota Maòák, Jan Krošèen, Tereza Kachlová, David van Coppenolle

Osoby a obsazení: Karel Fousek, ženich - Lukáš Szebesta Sluha Felix - Evžen Vašulín Emil, major ve výslužbì - Svatopluk Kaplarèík Andìla Beránková, záletnice - Martina Bielanová Beránek, žárlivý manžel - Laïa Filák Klára, modistka - Nikola Lasková Vìøitel Máslìnko - Pavel Duda Vìøitel bìžec a zøízenec - Milan Kurs, Daniela Gašparová Kùò Franta - Petr Bielan Krákorka, matka nevìsty - Pavla Skokanová Tetka Maøka - Kamila Krejèí

Tetka Pepina - Marcela Knotová Vendelín, nahluchlý strýc - Jaromír Zych Božena, Vendelínova žena - Mirka Absolonová Helenka, nevìsta - Marcela Suchánková Lojzka - Markéta Liberdová Lojzièka - Nikola Liberdová Lojzina - Marie Krèmáøová Boban, bratránek nevìsty - Václav Suchánek Lojza, bratr nevìsty - Ondøej Holaschke Lojzík, bratr nevìsty - Lenka Vašulínová Lojzíèek, bratr nevìsty - Marie Lenochová

Premiéra: 28. kvìtna 2016 Amatérské divadlo BOBAN alias BOhumínské BAvidélko pøevážnì Nedìlní, protože hrajeme pøevážnì v nedìle (alias také BOhumínská BANda) vzniklo v r. 2007 pøi kulturní organizaci K3 Bohumín, která nás stále zaštiuje a pod jejíž hlavièkou hrajeme už desátým rokem pro radost a pobavení sebe i druhých. Naším prvotním divadelním poèinem bylo v r. 2007 pohádkové pásmo "Z pohádky do pohádky". Následovalo Werichovo "Fimfárum", hudební pohádka Václava Øíhy "Dvì Maryèky", hra Vlastimila Pešky "Rychlé šípy", "Nejkrásnìjší válka" Vladimíra Renèína, muzikálová hra ze života mladých 80. let "Jak to udìlat, aby nezùstaly hezký Holky na ocet" a hra Vlastimila Pešky "Paroháèi " z prostøedí renesanèní Itálie. Naše divadelní hry jsou èasto podkresleny a doplnìny autorskou hudbou Oty Maòáka a herci na jevišti nejen hrají, ale i zpívají.


DODIVADLO DOBROSLAVICE Georges Feydeau

DÁMSKÝ KREJÈÍ Konverzaèní komedie o humorných pokusech maskovat nevìru.

Režie: Milan Šastný Nápovìda: Eliška Krejèí Osoby a obsazení: Bassinet - Pavel Vávra Moulinot - Milan Šastný Aubin - Robert Tománek Štìpán - Martin Štefek Pomponette - Petra Magerová / Kristýna Hošáková Madame Aigreville - Markéta Koèí Zuzana - Olga Vávrová Róza - Jana Hradílková Yvonna - Vladimíra Hagenová Madame D´Herbalay - Alena Ridlová Premiéra: 11. dubna 2015

Soubor vznikl na zaèátku roku 2010. Inscenuje pøedstavení nejen pro dospìlé, ale také pro dìti. Spolupracuje se soubory z blízkého okolí. Úèastní se pøehlídek ochotnických souborù. V loòském roce odehrál pøedstavení Bio pohádka v národním finále Popelka Rakovník. V mateøských Dobroslavicích poøádá venkovní pøehlídku divadel pro dìti Divadlo v parku. Z èásti se soubor profiloval jako autorské divadlo, pøedevším v oblasti dìtského divadla, aktovek, monologù a dialogù a scénických pásem.

dodivadlocz.wordpress.com


1. JARKOVSKÁ DS PROSKOVICE William Shakespeare

ZKROCENÍ ŽENY Nejhranìjší Shakespearova hra o vìèném souboji mužù a žen.

Režie: Petr Rada j.h. Text sleduje: Karel Franczyk Svìtla: Michal Franczyk Úèesy: Blanka Hankeová Osoby a obsazení: BAPTISTA MINOLA - Robert Kolek KATEØINA, jeho starší dcera - Gabriela Vyková BLANKA, jeho mladší dcera - Kristýna Kratochvílová Chùva - Karla Kaloèová PETRUCCIO - Martin Kowalik LUCENZIO - Marek Suchý Sluha - Pavel Kollár Knìz - Karel Franczyk Premiéra: 14. ledna 2017 1. Jarkovská divadelní spoleènost existuje od roku 2003. Fungujeme na principu: jedna sezóna - jedna hra. Takže v nynìjší sezónì hrajeme ètrnáctou inscenaci. Ve všech uplynulých sezónách šlo vždy o komedie. Hráli jsme v minulosti už komedie klasické, jako "Revizor", "Charleyova teta", "Brouk v hlavì", ale i hry moderní jako "Je to v pytli" nebo "S tvoji dcerou ne". Uvedli jsme i nìkolik autorských her - vìtšinou šlo o parodie na známá témata. Soubor je souèástí TJ Sokol Proskovice a vìtšinu pøedstavení hrajeme v proskovické sokolovnì. Bucharù jsme se zúèastnili již tøikrát: v roce 2011 s komedií "Jezinky bezinky", v roce 2015 s hrou "Charleyova teta," a v roce 2016 s hrou "Je to v pytli." V roce 2015 jsme postoupili na divadelní festival L. Cápkové do Kromìøíže.

www.1jds.cz


PROSKOVICKÉ DIVADLO NAD STRUHOU Ray Cooney

NERUŠIT, PROSÍM! Komedie o tom, co všechno mùže zpùsobit nevìra.

Režie: Tomáš Matlenga Masky: Ivana Matìjová, Martina Ruèková Inspicient: Markéta Kobolková Kulisy: Václav Cigler, Matìj Mynáø Osoby a obsazení: Richard Willey - David Michálek George Pigden - Ivan Lerch Jane Worthingtonová - Zdeòka Sojková Pamela Willeyová - Veronika Matìjová Roonnie Worthington - David Lyèka Øeditel hotelu - Radek Šimeèka Èíšník - David Ovèáèík Gladys Fosterová - Lucie Šmídová Detektiv Baker - Tomáš Palièka Pokojská - Markéta Kobolková Premiéra: 27. ledna 2017 Do divadelního svìta jsme vstoupili v roce 2016, aè vìtšina z nás pùsobí u divadla již mnoho a mnoho let. Pùsobíme v Ostravì-Proskovicích a naší domovskou scénou je sál Hostince U Psoty. V našich øadách najdete managera, lékárníka, elektrikáøe, uèitelku, makléøe, truhláøe, studentku, uèitele a další. Jsme rùznorodá spoleènost, všechny nás nicménì spojuje chu setkávat se, pøedvádìt se pøed ostatními a exhibovat na prknech, která znamenají svìt. Vytvoøili jsme bájeènou partu a víme, že se jeden na druhého mùžeme spolehnout. A to je víc, než úspìch na jevišti.

www.proskovickedivadlo.cz


SPOLEK DOBROVOLNÌ NEDOBROVOLNÝCH HERCÙ BAŠKA Lumír Kubátko

BAŠANSKÝ PENZION Naèernalá komedie ze života, která ukazuje, jak z malé hádky mùže vzniknout velká sázka. Režie: soubor Nápovìda: Dana Páchová Osvìtlení, zvuk: Libor Blahut Osoby a obsazení: Šimon, rozhádaný snoubenec - David Blahut Hedvika, rozhádaná snoubenka - Lenka Sanitrová Leošek, Šimonùv kamarád - Ondøej Hajdušek Regina, Hedvièina kamarádka - Iveta Pasteròáková Plesník, majitel penzionu - Martin Carbol Barbora, Plesníkova dcera - Helena Høívová Magda, zamìstnankynì penzionu - Irena Feberová Vendula, zamìstnankynì penzionu - Kateøina Korbášová Nitková, návštìvnice penzionu, vdova - Hana Poledníková Kytková, návštìvnice penzionu, vdova - Miroslav Feber Rybka, návštìvnice penzionu, èundraèka - Pavlína Hrabalová Pepa, pomocník odvedle, Magdin nápadník - Aleš Ludvík Dáreèek - dáreèek, který Pepa vyrábìl sám - Jonáš Ludvík Premiéra: 13. èervna 2014 Spolek dobrovolnì nedobrovolných hercù je volné neformální seskupení veselých lidí pøevážnì z obce Baška v poètu do 15 hlav, který vznikl v prosinci 2013 s cílem vyzkoušet si, co obnáší hrát divadlo. S vidinou odehrání pouze dvou repríz se každý týden scházeli a vedeni sami sebou se uèili text pro první divadelní hru - Bašanský penzión. Úspìch této prvotiny a zájem ochotníkù pokoušet prkna, co znamenají svìt, i nadále vedly k nastudování další hry - tentokrát pohádky urèené zejména dìtskému publiku.

Profile for Ostravské Buchary

Soubory na Ostravských Bucharech 2017  

Soubory na Ostravských Bucharech 2017  

Advertisement