__MAIN_TEXT__

Page 1

6. roèník krajské pøehlídky amatérských divadelních souborù

OSTRAVSKÉ

BUCHARY KULTURNÍ DÙM

MICHÁLKOVICE 23. - 26. 3. 2016 Støeda 23.3. 17.45 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PØEHLÍDKY PRIMÁTOREM MÌSTA OSTRAVY

Pátek 25.3. 16.15 hodin

DRAMKROU Opava Jakub Plaskura: OTEVØI OÈI

Støeda 23.3. 18.00 hodin

Bílé divadlo Ostrava Jan Èíhal: UBOHÝ MARAT

Pátek 25.3. 19.00 hodin

DS ODØIVOUS Bílovec Pavel Nìmec: DOBA KAMENNÁ

Støeda 23.3. 19.45 hodin

D.N.A. Frýdek-Místek F.R. Èech: PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU

Sobota 26.3. 13.00 hodin

KUKO Frýdek-Místek Zdenìk Hovorka: DARMOŠLAPKY

Ètvrtek 24.3. 17.00 hodin

Skøítek Havíøov P. Schulhoff: TETIÈKA ZA VŠECHNY PENÍZE

Sobota 26.3. 16.15 hodin

DS Enthemor Frýdek-Místek Darren Baker: VÝMÌNA MINISTRÙ

Ètvrtek 24.3. 19.00 hodin

Divadlo DEVÍTKA Ostrava Peter Quilter: OPONA NAHORU!

Sobota 26.3. 19.00 hodin

Divadlo Mandragora Zlín J. Kaptein: LEGENDA O SV. MAGDÌ

Pátek 25.3. 13.00 hodin

1. Jarkovská DS Proskovice R. Cooney, M. Cooney: JE TO V PYTLI!

Sobota 26.3. 20.30 hodin

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ A VÍTÌZE PØEHLÍDKY

Vstupné: na jednotlivá pøedstavení 50 Kè, studenti a senioøi 30 Kè, permanentní vstupenka na celou pøehlídku 150 Kè Po skonèení jednotlivých vystoupení následuje veøejnosti pøístupné hodnocení pøedstavení odbornými lektory.

Partneøi a spozoøi:

POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PØIPOJENÍ

www.buchary.cz

Projekt je realizován s finanèní podporou Ministerstva kultury ÈR, Moravskoslezského kraje, Statutárního mìsta Ostravy - mìstského obvodu Michálkovice a Nadaèního fondu Veolia.

Profile for Ostravské Buchary

Plakát OB2016  

Plakát OB2016  

Advertisement