Page 1

12
de
maio,
día
escolar
das
matemáticas


12
de
maio,
DIA
ESCOLAR
DAS
MATEMÁTICAS
 11. Qué é 50 dividido pola metade?
 12. Se tes tres caramelos e comes un cada media hora, canto che durarán?
 13. Hai 30 corvos nun campo. O granxeiro dispara a catro. Cántos hai agora no campo?
 14. Un tubo xigante de xeado pesa 6 kg máis a metade do seu peso. Cánto pesa en total?
 15. Un home vive xunto de un parque circular. Tarda 80 minutos en arrodealo no senso das agullas do reloxo, pero 1 hora e 20 minutos en arrodealo no outro sentido. Por qué?
 16. Cantos animáis de cada sexo levou Moisés na Arca?
 17. Un home ten 14 camellos e morren todos menos tres. Cántos quedan?
 18. Cantos aniversarios ten de media unha persoa de 11 anos en 12 meses?


Departamento
de
Matemáticas
 Biblioteca
IES
Xoán
Montes
 http://bibliotecaiesxoanmontes.blogspot.com/
 Tf.:
982241984
Fax:
982227342
 R.
Montevideo
s/n.
27004
Lugo


BIBLIOTECA
IES
XOÁN
MONTES


ADIVIÑA,
ADIVIÑA…12
de
maio:
 d í a 
 e s c o l a r 
 d a s 
 m a t e m á t i c a s 


Adiviña,
adiviña…
 1. Descifrar o número ABCDEF, onde cada letra corresponde cunha cifra distinta, sabendo que se sumamos ABC + DEF=1264, e que A, B e C son múltiplos de 3.

2. AXÚDAME A DESCIFRAR O ENIGMA. SOAMENTE SEI QUE SON TRES PALABRAS E QUE M = 18 22

8

25

12

25

12

19

10

15

8

18

8

24

3. Atopa na serie o termo que falta 11221 , 212211, 12112221,_______ 4. Un xoven vai visitar á meiga dos bosques para que lle diga cando atopará o amor. A meiga mándalle coller un puñado de pedriñas negras dunha bolsa, e pousalas no chan. O mesmo fai cunha bolsa de pedriñas brancas. A meiga finalmente cólleas todas e tíraas ao río. E dille: "As pedras son os días de espera. Uns serán de desesperación e outros de esperanza. E esperarás dende hoxe ata que os días de desesperación, multiplicados polos de esperanza, den un producto que, reflectido na auga, amose os teus días de espera. Canto terá que esperar o xoven? 


…e
segue
a
adiviñar


5. Hai dous sacos diante de dous sacos, hai dous sacos detrás de dous sacos hai dous sacos ao lado de dous sacos. Cantos sacos hai?

6. Marcos está reformando a súa casa. Nunha tenda de decoración e ferretería pregunta polo precio de algo que lle interesa e lle contestan que o precio por un é de 11€, 22€ por 50 e 33€ por144. Marcos pide seis. ¿Que cres que merca Marcos y canto lle costou? 7. Origami: Colle un papel, e adiviña as dobreces que tes que facer para obter un gatiño. Cando o teñas feito méteo no sobre das respostas.

8. Temos 3 botes con sobres de sucre e sal . Nun deles hai so sobres de sucre, noutro so sobres de sal e no que queda sobres dos dous tipos. Un gamberro cambiou as etiquetas de todos os botes e están todas mal colocadas, de xeito que agora xa non sabemos o que contén cada un. Probando un sobre, debes ser capaz de etiquetar os botes. Como farías? 9. Se hai tres pizzas e colles dúas, cantas tés? 10. Conduces un tren de Palavea a Lugo. Saes ás 9:00 da mañán e viaxas durante dúas horas e media. Hai unha parada de media hora en Baamonde e despois o tren continúa durante outras dúas horas. Cal é o nome do condutor?

Concurso de matemáticas 1º ciclo. 2011  

Boletín de cuestións para o concurso do día escolar das matemáticas 2011. 1º ciclo de ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you