Nydalen Storo Bygulvskart

Page 1

BYGULV NYDALEN STORO ET GRØNT, URBANT OG VARIERT BYGULV

NYDALEN STORO OMRÅDEFORUM

1 BYGULV NYDALEN STORO


1. BAKGRUNN/ VISJON

2 BYGULV NYDALEN STORO


BAKGRUNN Nydalen har de siste 20 årene gjennomgått en transformasjon fra industri til tettbygd byområde. Mye av Nydalen og Storo er nå utbygd og hovedstrukturene er på plass. Men området har noen utfordringer som man har skjøvet foran seg i flere år, og som nå begynner å bli betente. Det er i hovedsak to temaer som diskuteres; manglende grøntstrukturer og manglende urbane sammenhenger i området. Få aktive fasader, få attraktive uteoppholdsrom og dårlige overganger mot tilstøtende bydeler gjør at området tømmes for folk på kveldstid og at det ønskede bylivet uteblir. Det er et ønske fra både kommunens og grunneiernes side å identifisere muligheter og behov, slik at man best mulig kan sikre kvaliteter for beboere og andre i området i årene som kommer. I 2012 ble volumstudiet og masterplanen Nydalen+ utarbeidet i privat regi av Avantor, i samarbeid med Mad Arkitekter. Masterplanen har vært viktig bakgrunnsmateriale for PBEs Tiltaksliste for offentlige rom Nydalen (TOR Nydalen) som ble lagt ut på høring i 2019. I høringsperioden kom det inn 156 innspill. Tiltakslisten er nå revidert og sendt ut på ny høring, med høringsfrist 24. mai 2021. TOR Nydalen er et veiledende dokument og ment som et verktøy for å identifisere behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur og offentlige rom, samt for å muliggjøre samordning av de mange planprosessene i området, slik at man får sikret viktige sammenhengende turforbindelser, sykkelveier, grøntområder og byrom. Tiltakslisten, med tilhørende stedsanalyser og mulighetsstudie, er et omfattende arbeid som peker på flere kvaliteter som Plan- og bygningsetaten ønsker å videreføre i området. Dette bygulvskartet, med analyser, er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter på vegne av 15 av de største grunneierne i området, som har samlet seg i Nydalen Storo Områdeforum (NSO). Arbeidet ble påbegynt våren 2020, men stoppet opp i forbindelse med Plan- og bygningsetatens revisjon av TOR Nydalen. Det ble så gjenoppstartet i april 2021, i forbindelse med at revidert TOR ble lagt ut på høring. Arbeidet er derfor i hovedsak utarbeidet i perioden 15. april- 21. mai 2021.

28.05.20 Bygulvskart for Storo/Nydalen Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette har de største grunneierne fra området samlet seg om et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Første tiltak skjer nå. Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs områdeforum har derfor valgt Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo. – Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, sier Øystein Thorup som er leder av grunneierforumet. Vi ser frem til å jobbe videre med dette spennende oppdraget! Les mer på Estate sine sider: https://www.estatenyheter.no/aktuelt 3 BYGULV NYDALEN STORO


BYGULVSKARTETS INNHOLD Det er et stort antall grunneiere i området, med ulike interesser og muligheter. For flere av disse oppleves TOR Nydalen som en uttømmende ønskeliste, uten en tydelig visjon eller klare prioriteringer/ hierarki i tiltakene. I arbeidet med bygulvskartet har vi derfor hatt fokus på å definere en overordnet visjon for bygulvet, som alle grunneierne, planmyndigheter og områdets brukere kan ta eierskap til. Nydalen/Storo fortjener et ambisiøst bygulvskonsept som kan gjøre området til en levende, sammenkoblet, grønn og attraktiv bydel. Sett i lys av det omfattende utredningsarbeidet som foreligger gjennom TOR Nydalen fra PBEs side, og gjennom Nydalen +, pågående plansaker og diverse høringsinnspill fra private aktørers side, har det gjennom arbeidet fremstått lite hensiktsmessig å introdusere grep og forslag som går på tvers av etablerte og omforente intensjoner for utvikling av området. Med en liste på godt over 50 tiltak har en utfordring snarere vært å se tiltakene i sammenheng og å identifisere strukturer som ansees som avgjørende for å gi Nydalen Storo et ordentlig løft, i tråd med en god visjon. Bygulvskartet kan, overordnet sett, derfor leses som en videreføring av det vi opplever som de viktigste elementene i TOR Nydalen. En av bygulvskartets viktigste funksjoner blir således å vise en sammenstilling av alle pågående prosjekter i området, holdt opp mot disse viktigste elementene i TORen. Øvelsen har som mål å synliggjøre: • hvordan summen av pågående prosjekter forholder seg til hverandre • hvordan summen av pågående prosjekter forholder seg til viktige intensjoner i TOR Nydalen. • identifisere torg, parker og forbindelser som etableres i tråd med tiltak beskrevet i TOR. • identifisere tiltak/ tilskudd i pågående prosjekter som ikke er beskrevet i TOR • identifisere uavklarte punkter eller konfliktområder som ikke har funnet sin endelige løsning grunnet pågående eksterne prosesser, interessekonflikt mellom grunneierne eller interessekonflikt mellom grunneiere og premisser i TOR.

arkitektur bygulv

Et attraktivt område vokser frem over tid. God arkitektur og en levende spiller sammen.

Bygulv- offentlige uterom -høyurbane kvaliteter kombinert med park og friarealer

Bygulv- førsteetasjene -funksjoner ute og inne spiller sammen slik at skillet i noen tilfeller viskes ut.

4 BYGULV NYDALEN STORO


visjon

VISJON/ GRØNT-URBANT-VARIERT Nydalen og Storo har en særegen urbanitet som bare er delvis realisert. Identiteten skal ytterligere defineres og forsterkes gjennom pågående prosjekter og utvikling i området. Her står man overfor både utfordringer og muligheter - begge deler må stå i fokus i det videre arbeidet, slik at Nydalen Storo kan bli et attraktivt og flerfunksjonelt bymessig område. Nydalen Storo skal være:

1. GRØNT OG ATTRAKTIVT Nydalen Storo har flere torg og møteplasser, men mangler grøntområder og grønne forbindelser, særlig i de østlige områdene. Nye grøntområder og møteplasser skal løftes frem og bli gode supplementer til den unike Akerselva. Forbindelser mellom eksisterende torg/ møteplasser skal forsterkes, slik at Nydalen Storo blir et enda bedre sted å bo og å oppholde seg.

2. URBANT OG SAMMENSATT Nydalen Storo er sammensatt, rikt og variert, med viktige historiske spor i kombinasjon med moderne bebyggelse og vakker natur - dette er en positiv identitet som bør videreutvikles og forsterkes. Utviklingen skal også videreføre dagens fokus på bærekraft og miljø.

Bygulvskartet presenterer en visjon som alle de 15 aktørene i områdeforumet stiller seg bak, og skal fungere som en ledetråd for den videre den utvikling. Et helhetlig blikk på området kan bidra til å synliggjøre potensialet i bygulvet slik at Nydalen Storos identitet kan forsterkes og tydeliggjøres. Visjonen kan også bidra til bedre dialog mellom Oslo kommune og grunneierne i de ulike planprosessene. En bedre by og et bedre bygulv vil tjene alle og gi økt attraktivitet på boliger, tilbud og næring. Med et omforent visjonskart kan NSO vise kommune og offentlighet hvordan Nydalen og Storo kan videreutvikle sin unike karakter, og bli en levende, grønn og attraktiv bydel.

3. TILGJENGELIG, LESBART OG FINMASKET Nydalen Storo preges av store nivåforskjeller, barrierer og lite lesbarhet i gatenettet, særlig i øst-vest aksen. Området må knyttes bedre sammen og kobles mot omkringliggende områder, slik at det oppleves som trygt og lett tilgjengelig.

5 BYGULV NYDALEN STORO


grønt, urbant og variert Er velfungerende og rikt bygulv vil tjene alle og gi økt attraktivitet på boliger, tilbud og næring.

6 BYGULV NYDALEN STORO


innspill

PRIORITERTE TILTAK

TOR Nydalen beskriver i overkant av 50 små og store ønskede tiltak for området. For flere av grunneierne oppleves TORen som en uttømmende ønskeliste, uten klare prioriteringer eller fokusområder. En vesentlig del av arbeidet med bygulvskartet har vært å indentifisere og enes om grep og elementer som oppleves som avgjørende for å løfte området til en grønn, urban, og variert bydel. Bygulvskartet peker på følgende strukturerende hovedelementer i TORen som bør prioriteres i det videre arbeid. 1. Etablering av strøksgate som går nord-sør gjennom Nydalen til Storo 2. Etablering av nye parker og sammenhengende grøntstrukturer 3. Koble Nydalen sterkere på den omkringliggende byveven. Strøksgaten er den viktigste forbindelsen i området og det vil være viktig at det tilrettelegges for gode gate- og plassrom, varierte kantsoner og ulike funksjoner langs denne. Strøksgaten med tilgrensende byrom kan bli forsterket som et sammenhengende, variert og lett lesbart bygulv ved å tilrettelegge for et mer finmasket gatenett. Dette, sammen med bedre forbindelser gjennom området i sin helhet og mot tilgrensende områder, vil bidra til at området oppleves som tryggere og enklere å navigere i. Grønne parker og forbindelser er videre avgjørende for at området skal bli et attraktivt sted å bo for mennesker i alle aldre.

7 BYGULV NYDALEN STORO


2. ANALYSE/ INNSIKT .....dagens situasjon

8 BYGULV NYDALEN STORO


innsikt +

NYDALEN STORO

.....et moderne sentrum med stort potensial Egenskaper Et urbant sentrum i bydel Nordre Aker Kollektivknutepunkt- 11 minutter fra Oslo sentrum Kombinasjon av gammelt industriområde og moderne handelssenter Preget av spennende historiske spor Kombinasjon av urbane og landskapelige kvaliteter

T

Akerselva som attraktivt rekreasjonsområde Viktig turvei mot marka

T

Arbeidssted for mange tusen mennesker og over 600 ulike bedrifter Tilholdssted for ca 20 000 studenter Nærmiljø for ca 3 500 beboere Et spennende og innholdsrikt sted under utvikling...

9 BYGULV NYDALEN STORO


innsikt +

AKERSELVA

.....som hovedattraksjon i området Akerselva er uten tvil en av Oslos vakreste attraksjoner. Langs elva går det viktige turveiforbindelser som knytter marka og fjorden sammen. Nydalen Elvebad inneholder flere spennende badeområder og er et svært populært tilholdssted i sommerhalvåret. Akerselva er en viktig identitetsbærer/herlighetsverdi for området.

Eksempel på ulike attraksjoner og gjøremål langs Akerselva

10 BYGULV NYDALEN STORO


innsikt +

HISTORISKE SPOR

.....en unik historie om fremveksten av industrien i Oslo Industrivirksomheten i Nydalen startet opp rundt midten av 1800-tallet. Med tiden utviklet det seg til å bli et stort og sammenhengende industriområde. Fra avindustrialiseringen begynte rundt 100 år senere og frem til i dag har området gjennomgått en enorm transformasjon, de siste 25 årene med eiendomsutviklingsfirmaet Avantor som en ledende aktør. De historiske sporene er viktige identitetsbærere i området og har stort potensial.

Utvalgte gullistede bygg i området og historiske bilder

11 BYGULV NYDALEN STORO


innsikt +

MÅLPUNKTER I OMRÅDET .....rekreasjon, handel og kultur

G12 Campus

Nydalen lekeplass

Odeon kino

Storosenteret

12 BYGULV NYDALEN STORO


innsikt +

PROSJEKTER I UTVIKLING

.....nye kvaliteter tilføres

GULLHAUG TORG 3

GUNNAR SCHELDERUPS VEI 9

GULLHAUG TORG 5

GULLHAUGVEIEN 9-13

TT KONTORBYGG

“PAPIRKVARTALENE” Underlag til dialogmøte • •

GJERDRUMSVEI 11

Begrenset høyde ut mot Gjerdrums vei foreslås i tråd med denne gatens mer nedskalerte preg.

26.02.2020

Vestre fløy trukket opp som en slank høydel. Markerer den nordre enden av denne delen av Nydalens bebyggelsesstruktur (opp mot Ring 3).

VITAMINVEIEN 1B Cowi

OBOS NYE HJEM

Reiulf Ramstad Arkitekter

Maridalsveien STUDENTBOLIGER

Dialogmøte 2 - 28. november, 2019 Plan- og bygningsetaten

GJERDRUMSVEI 6

• 13.04.2021

NYDALSVEIEN 32

Glassoverdekket atrie - prosjektets store sentralrom med utsyn ut mot parken og byen utenfor.

SANDAKERVEIEN 121 ”PAPIRKVARTALENE”

Byrom - T-banetorget

NYDALSVEIEN 36-38 12

Området rundt T-banepaviljongen er et viktig kollektivknutepunkt, som mange mennesker bruker hver dag. Det nye torget tar hensyn til viktige bevegelseslinjer, og oppholdssoner er plassert under byggets utkragninger på sydfasaden. I tillegg planlegges det å etablere en lysinstallasjon som skaper et sammenhengende byrom fra BI til36-38 N36-38. Nydalsveien

MARIDALSVEIEN 299

GULLHAUG TORG 2 A

SOLON - IN’BY AS - CODE ARKITEKTUR

PLANFORHÅNDSKONFERANSE GJERDRUMS VEI 6 / 24.03.2021 / AVANTOR LSA / SIDE 14

13 BYGULV NYDALEN STORO


utfordringer

BARRIERER

.....terreng, veier og bebyggelse Det er flere barrierer i området, som gjør det vanskelig å orientere seg og hindrer god, menneskelig flyt. Det er stor høydeforskjell mellom de vestlige og østlige delene av området, som danner en markert sokkel. Ring 3 er en barriere for ferdsel inn og ut av Nydalen i nord-øst. I tillegg har store deler av bebyggelsen lange, sammenhengende fasader, hvorav flere førsteetasjer ligger hevet opp fra bakkenivå, noe som gir dårlige forbindelse mellom bygg og bygulv.

Den lange fasaden langs BI

Hevet gangareal rundt Storosenteret

Shipsed trykkeri har lange lukkede fasader mot Sandakerveien.

Nivåforskjell fra Gjerdrumsvei til terreng rundt bygg

14 BYGULV NYDALEN STORO


utfordringer

LUKKEDE FØRSTEETASJER .....hva kan åpnes mer i fremtiden?

Store deler av bebyggelsen i området har lite tilgjengelige førsteetasjer eller lukkede fasader pr i dag. Dette forsterkFremtidig bebyggelse må planlegges med større tilgjengelighet og bedre tilknytning til bygulvet.

Inngang under gatenivå

Eksempel på dagens åpne fasader mot gatenivå

Lukket fasade med strenge sikkerhetstiltak

Inngang hevet over gatenivå

15 BYGULV NYDALEN STORO


utfordringer

GRØNTAREALER

.....eksisterende situasjon og muligheter i fremtiden Bortsett fra grøntområdene langs Akerselva og områdene rundt Gullhaug gård mangler det grøntarealer i området. Dette gjelder særlig i de østlige delene. Det er opphetet diskusjon rundt plassering, utforming og størrelser på nye parker i området. Dette gjelder særlig ny park ved Schibsted trykkeri og bak Storo senter, hvor det er en pågående prosess mellom grunneiere, kommune og beboere i området. Avklaringer rundt dette er viktig for å kunne videreføre helhetlig planlegging i området.

? ?

? ?

Grøntareal ved Gullhaug gård.

Grønn turvei nordøst for Shipstedbyggene

?

Grøntareal langs Akerselva

16 BYGULV NYDALEN STORO


FORBINDELSER

.....eksisterende forbindelser og manglende koblinger Det er dårlige forbindelser i området som gjør det vanskelig å orientere seg. Det mangler tilrettelagte sykkelveier og gode overganger mot småhusene som omkranser området. I tillegg er det behov for oppgradering av flere gangveier og en tydeliggjøring av et mer finmasket gatenett for at området skal fremstå som bymessig, trygt og enkelt å navigere seg i.

Eksisterende grøntforbindelser Gangforbindelser og grønne koblinger som ønskes styrket Eksisterende urbane forbindelser Manglende urbane koblinger

17 BYGULV NYDALEN STORO


3. NYDALEN STORO .....i utvikling

18 BYGULV NYDALEN STORO


morgendagen

GNS-PROSJEKTER I UTVIKLING 1. Avantor - Gullhaug Torg 1 2. Avantor - Gullhaug Torg 2A 3. Avantor - Gullhaug Torg 5 4. Avantor - Nydalsveien 32 5. Avantor - Sandakerveien 113-119 6. Avantor - Vitaminveien 5 7. Avantor - Gjerdrums vei 6 8. Avantor - Gjerdrums vei 11

9. Bonum - Gunnar Schelderups vei 9

15 20

26

8

19

10. FERD - Vitaminveien 1B 11. Norwegian Property - Gullhaug Torg 3 12. Norwegian Property - Gullhaugveien 9-13 13. Norwegian Property - Nydalsveien 15-17 14. Norwegian Property - Gjerdrums vei 1-5 15. Norwegian Property - Gjerdrums vei 16 16. OBOS - Sandakerveien 121 17. Olav Thon - Vitaminveien 6 18. Olav Thon - Vitaminveien 7-9

7 27

14

3

4

12

11 1

21

2

16

22

19. Selvaag Eiendom - Maridalsveien 319-321, 323

21. Solon Eiendom - Maridalsveien 299 m.fl. 22. Storebrand - Nydalsveien 36-38 23. Veidekke - Nycoveien 2 24. Veidekke - Kristoffer Aamots gate 25. Vika Eiendomsforvaltning - Sandakerveien 114

9

5

20. SIO - Gjerdrums vei 10

13

6 17

25 23 24

18

10

26. Ørn Eiendom - Maridalsveien 300 27. Boligbygg Oslo - Maridalsveien 292 19 BYGULV NYDALEN STORO


dagens situasjon

FUNKSJONER I DAG .....en bydel preget av handel, kontor og industri. Det er fremdeles en betydelig andel industri, handel og kontorer i området, hvorav størsteparten er lokalisert sentralt i Nydalen langs Akerselva og i retning Storo. I vestre og østre utkant av området er det bolig i småhusområder samt noe blokkbebyggelse. Majoriteten av beboerne er 20-44 år (65% av befolkningen), mens det er bare en liten andel barn og unge i alderen 6-19 år. Området mangler en kritisk masse av beboere som kan bygge gode nabolag som kan holde nærtilbud og et levende bygulv i live, og det er ønskelig at det tilrettelegges for flere boliger og at man får en bedre blanding av aldersgrupper blant beboerne.

T

20 BYGULV NYDALEN STORO

Sak Plan


morgendagen

FREMTIDIGE FUNKSJONER .....fra kontor, næring, industri til ”boby.” Realisering av pågående prosjekter vil medføre en betydelig større andel boliger i området. Det vil være svært viktig å tilrettelegge for utvikling av gode og trygge bomiljøer, både for eksisterende og nye beboere. Dette inkluderer blant annet nye og bedre torg, parker, lekeplasser og annen sosial infrastruktur. Det er særlig viktig å ha fokus på barn, unge og eldre.

21 BYGULV NYDALEN STORO


morgendagen

ET ATTRAKTIVT BYGULV .....for morgendagens beboere

Urbane og intime byrom

Varierte lekeplasser for barn i alle aldre

Nydalen Storo, et flerfunksjonelt, mangfoldig og inkluderende byområde med -pulserende møteplasser -aktive førsteetasjer -varierte park- og uteområder -levende nabolag

Grønne, sjenerøse rekreasjonsarealer

Levende bygulv og aktive førsteetasjer

22 BYGULV NYDALEN STORO


4. TILNÆRMING/ ANBEFALINGER .....morgendagens situasjon

23 BYGULV NYDALEN STORO


tilnærming

TILNÆRMING Det er svært mange faktorer som påvirker bygulv, byliv og opplevelsen av offentlige rom. Nydalen Storo har i dag mange kvaliteter, men også noen utfordringer som det bør fokuseres på i det videre arbeidet med å utvikle bydelen. Med utgangspunkt i de tre utvalgte strukturerende elementene; • Strøksgate som går nord-sør gjennom Nydalen til Storo • Nye parker og sammenhengende grøntstrukturer • En sterkere kobling på den omkringliggende byveven - anbefaler vi at det fokuseres på å:

1. Aktivere - nye møteplasser, grøntstrukturer og aktivitet

- sikre flerfunksjonalitet og aktive/gode, utearealer, fasader og kantsoner mot sentrale gateløp og byrom - høy prioritet på planlagte torg, parker og grønne forbindelser slik at disse blir attraktive og gode møteplasser med høy kvalitet

2. Variere - stedsidentitet, tydelighet og mangfold

- samspill mellom nytt og gammelt, hvor mest mulig potensial hentes ut av historisk bebyggelse og tilgrensende rom - variasjon av åpne og lyse rekreasjonsområder og plassrom (kvantitet) og urbane, intime og byromssekvenser med høy intensitet (kvalitet) - variert møblering og bruk av bygulv, spesielt langs lange lukkede fasader for å korte ned avstander, med innslag av grøntstruktur og vann

3. Forbinde - bedre sammenheng og lesbarhet i gatenettet - høy prioritet på bedre forbindelser med bedre lesbarhet, særlig øst-vest slik at området blir mer tilgjengelig og trygt - fokus på sammenhengen mellom torg/ parker/ møteplasser og mellom grønnstrukturer i området - spesielt viktig med løsning av førsteetasjer og tilgrensende byrom der det er fallende terreng, for å overkomme barrierevirkning.

24 BYGULV NYDALEN STORO


aktivere og variere

STEDER MED INTENSISTET

Etablerte steder med høy intensistet. Karakter forsterkes, manglende kvaliteter og tilbud tilføres.

.....dit folk trekker til

Enkelte steder i området utpeker seg som steder der det er, eller vil bli høy intensitet. Disse stedene er utgangspunkt for mye av aktiviteten i området som helthet, og har ulike kvaliteter som spiller på ulike attraksjoner. Identiteten og tilbudet på hvert enkelt sted bør videreutvikles for å forsterke områdets særpreg og status som attraksjon.

Nye områder med potensial til å generere aktivitet og intensistet som følge av stedets egenart eller prosjekter under planlegging.

3. SPINNERIPARKEN

Byrom som blir rammet inn av eldre bebyggelse på to sider. Slike situasjoner vil bidra til å tilføre byrommet ”sjel” og hisorisk forankring

1. STORO- URBAN HANDEL MED STORBYTILBUD -kollektivknutepunkt med handelssenter, kino, hotell og treningsfasiliteter -varierte, grønne og urbane byrom, skjermet for biltrafikk vil bidra til å gjøre området til et sted der folk liker å ferdes, også utendørs. 2. NYDALEN CITY - ET PULSERENDE HJERTE -området rundt Gullhaug Torg er allerede Nydalens mest populære møteplass. -gjennom utvikling av strøksgaten, nye prosjekter og tilstøtende byrom vil området fremstå som en sammenhengende, i hovedsak bilfri og finmasket bystruktur som ivaretar gående og dyrker kontakten mot Akerselva 3. SPINNERIPARKEN-ET HISTORISK MILJØ PÅ GRENSEN TIL MARKA - et unikt område med historiske bygningsstrukturer og uterom som mange ikke kjenner til. - når studenboligene og øvrige bolig- og næringsprosjekter som planlegges i området blir gjennomført vil stedet få betydelig flere brukere. Sett i sammen heng med den idylliske badeplassen som ligger i tett på, er det stor grunn til å tro at ”Spinneriparken” vil bli et yndet sted for opphold og besøk i årene som kommer. 4. PAPIRHALLENE- AKTIVITETSPARK TILRETTELAGT FOR BARN OG UNGE -med Schibstedparken (L-parken) som nærmeste nabo vil aktivitetsparken i Papirhallene, med et mangfold av ulike tilbud for barn og unge, trekke til seg mange besøkende. Tilbudet som tenkes etablert her er sårt tiltrengt i Nydalen og kan få et godt samspill med L-parken.

Historisk bybyggelse/identitetsmarkører som knytter seg til områder som har eller vil få mange besøkende og høy intensitet.

2. NYDALEN CITY

T

4. PAPIRHALLENE

T

1. STORO

T Storokrysset

25 BYGULV NYDALEN STORO


forbinde og aktivere

STRØKSGATEN

.....fra Storokrysset til Nydalen Nord Strøksgaten har potensial til bli en godt opparbeidet, lesbar og kontinuerlig gatestruktur som strekker seg fra Storokrysset i sør til Nydalen Nord. Den vil knytte områdene med høy intensitet og aktivitet sammen slik at man passerer ulike målpunkter når man beveger seg langs den. Med unntak av strekket langs Sandakerveien og Vitaminveien, vil bygulvet knyttet til strøksgaten i stor grad bli bilfritt og tilrettelagt for gående. Som områdets viktigste bymessige forbindelse bør det langs gaten og tilgrensende byrom tilrettelegges for gode og varierte kantsoner og ulike funksjoner og tilbud på bakkeplan. Gjennom oppfølgning av tiltak beskrevet i TOR, samt introduksjon av enkelte nye forbindelser, kan strøksgaten bli forsterket som et sammenhengende, variert og lett lesbart bygulv med et finmasket gatenett. Fokus på fotgjengere, trafikkavvikling og gode forbindelser vil gjøre området urbant, trygt og tilgjengelig.

Etablerte strøksgatestrekk som gjennom pågående prosjekter vil bli stryket. Nye gatestrekk og gatertun som etableres i tråd med i TOR. Nye gatestrekk/forbindelser tilknyttet strøksgaten som etableres gjennom pågående prosjekter, men som ikke er beskrevet i TOR.

Bilfrie strøksgater tilrettelagt for fotgjengere med bymøblering, beplantning og opparbeidede overflater.

26 BYGULV NYDALEN STORO


aktivere og variere

URBANE TORG OG MØTEPLASSER Strøksgaten vil både forbinde en rekke etablerte og nye torg/ møteplasser. Fra Storo i sør via Gullhaug Torg, og hele veien opp til ”Spinneriparken” i nord har disse byrommene ulik karakter og særpreg som bør videreføres og forsterkes, slik at bevegelsen langs strøksgaten og i området forøvrig tilbyr en sekvens av spennende og varierte byrom. Slik vil man kunne få opplevelsen av tre distinkte områder med ulike kvaliteter og attraksjoner. Etablerte torg/byrom- ikke omtalt i TOR 1. Torg Vitaminveien 2.Spinneriplassen Nye torg eller oppgradering av eksisterende plasser, beskrevet i TOR 3. Storokrysset 4. Torg ved Storosenteret (torget er ikke utvidet mot øst som beskrevet i TOR.) 5. Gullhaug torg 6. Fiskars torg 7. Gatetun fra Fiskars til Gullhaugveien 8. Tverrforbindelse tilrettelagt for opphold 9. Torg ved Ellendalen Spinneri 10. Plassen under Nydalsbrua 11. Oppholdsplass ved Nydalen Compagnie bomullsspinneri Nye torg/byrom- ikke beskrevet i TOR 12. Aktivtetspark/ torg 13. Forplass v. Schibstedparken 14. T-bane Torget 15. Forplass mot Maridalsveien

2

11

10 9 8 15

6

7 5 14

13 1

12 4 3 27 BYGULV NYDALEN STORO


aktivere

FØRSTEETASJER Gode kantsoner og flerfunksjonalitet er en forutsetning for et levende bygulv. Det vil komme langt flere aktive og åpne fasader i området med prosjektene som nå er under utvikling. I nord/sør retningen vil det være potensial for sømløse møter mellom førsteetasjene og bygulvet. Mange bygninger som vender ut mot strøksgatens tverrliggende forbindelser (øst/vest) vil derimot treffe et terreng som faller i høyde. Tilpasning til disse situasjonene vil være spesielt viktige å ivareta, både med hensyn til tilgjengelighet, utforming og funksjoner på innsiden.

Sømløse overganger mellom aktive fasader og gate

Førsteetasjer tilpasset fallende terreng

28 BYGULV NYDALEN STORO


aktivitere

FLEKSIBILITET Aktive og åpne fasader mot offentlige by- og plassrom kan være avgjørende for trivsel og god bruk av bygulvet. Ved planlegging av nye bygningsstrukturer som ligger i områder hvor, man ikke har tro på utadrettet virksomhet de første årene, bør førsteetasjene planlegges med raus takhøyde, slik at de kan aktiveres fra dag en og tilpasses ulik bruk over tid.

STUDIOLEILIGHETER OVER TO PLAN MED GRØNN KANTSONE

.... KAN OGSÅ VÆRE ROMSLIGE FELLESAREALER ELLER NÆRING VED BEHOV.

BOLIGER, NABOLAGSFUNKSJONER OG NÆRING KAN LEVE SIDE OM SIDE I BILFRIE UTVIKLINGSSTRØK

29 BYGULV NYDALEN STORO


aktivere og ”forgrønne”

NYE PARKER OG GRØNTOMRÅDER Til tross for at Nydalen Storo har Akerselva, med tilhørende grønnstrukturer, som går gjennom området, er bydelen preget av harde flater og fravær av store og små grønne arealer for lek og rekreasjon. Med tanke på planlagte boligprosjekter i området rundt Storo, vil spesielt i denne delen av bydelen ha et behov for nye, attraktive og grønne oppholdssteder fremover. Planlagte parker og forbindelser bør ha variert karakter med tydelig identitet og høy kvalitet. Nye grønne arealer er sårt tiltrengt og vil være viktige for eksisterende og nye beboere, samt for de som oppholder seg i området i mer begrensede tidsrom. Nye parker/grøntarealer, beskrevet i TOR 1. Skjermet og idyllisk lommepark som knytter seg til langfasaden på det historiske mekaniske verkstedet. Frittstående gammelt teglbygg blir sonedeler mellom den rolige og grønne delen og den mer urbane aktivitetsparken. -endelig plassering og utstrekning ikke avklart. 2. L-parken (Schibstedparken) -endelig plassering og utstrekning ikke avklart. 3. Grønn forbindelse fra Gullhaug gård til Gullhaug torg

9 8 3 2 7

1 6

Nye parker/grøntarealer- ikke er beskrevet i TOR 6. Aktivtetspark/ torg mot gavlen på det historiske mekaniske verkstedet 7. Ny park/grøntareal mot Akerselva ved Nydalsveien 15-17 8. Ny nabolagspark ved Maridalsveien. 9. Nytt grøntdrag tilknyttet gangforbindelsen fra Gjerdrumsvei/sandakerveien til strøksgaten 30 BYGULV NYDALEN STORO


”forgrønne” og forbinde

TILKOBLING TIL EKSISTERENDE GRØNTSTRUKTURER Nye parker og grøntarealer kobles til eksisterende grønne strukturer og gangveier, og bidrar til å knytte området bedre sammen, både på tvers, mellom den østlige og vestlige delen av området og til den tilgrensende byveven.

31 BYGULV NYDALEN STORO


”forgrønne”

TILFØRING AV VEGETASJON En generell oppgradering av grøntstruktur, med planting av nye trær og møblering i bybildet vil tilføre området viktige kvaliteter som det mangler i dag og gjøre stedet mer attraktivt for både beboere, besøkende og de mange tusen som arbeider og studerer i området.

32 BYGULV NYDALEN STORO


FREMTIDIG BYGULVSKART Grønt, urbant og variert.

Plassering og størrelse på fremtidige parker er et viktig tema som engasjerer mange. Bygulvskonseptet har tro på at en sekvens av parker med ulik størrelse og karakter langs den grønne forbindelsen fra Storosenteret til Shipstedparken kan svare på mange av behovene i området. Tanken er at man skal oppleve ulike tilbud og parkrom langs vandringen, og at man i opparbeidelsen av de grønne rommene vektlegger kvalitet heller en kvantitet.

Viktige gangforbindelser/ grønne forbindelser som foreslås etablert eller styrket Viktige urbane forbindelser som foreslås etablert eller styrket Uavklarte punkter

Uavklarte punkter

Analysen har avdekket områder i bygulvskartet som ikke har funnet sin endelige løsning grunnet pågående eksterne prosesser, interessekonflikt mellom grunneierne eller interessekonflikt mellom grunneiere og premisser i TOR.

1

2

L-parken

Den største parken i området vises ved den nye Shipstedparken, utformet som en stor og åpen L. Dette er i tråd med pågående diskusjoner mellom PBE, EBY og berørte grunneiere, og L parken er foreløpig det mest sannsynlige alternativet for ny park her. Størrelse og plassering er imidlertid ikke endelig avklart.

Lommepark bak Storosenteret

Området foreslås differensiert. Den ene delen er plassert mer skjermet og blir en idyllisk indre verden som henvender seg mot den flotte historiske fasaden til Erik Ruud mekaniske verksted. Mot Storosenteret foreslås en aktivitetspark av mer urban karakter, med mer harde flater, tilrettelagt for ungdommelig lek og opphold. Endelig størrelse og plassering er ikke avklart og må løses gjennom pågående plansaker.

3

1

Torg ved Storosenteret

2 3

Løsning vist i bygulvskartet er ikke i tråd med TOR, som foreslår et utvidet torg mot øst, foran Storosenteret. Ferd har lagt et åpent torg til grunn ved utarbeidelse av pågående prosjekt i Vitaminveien 1b, og mener dette vil tilføre bygulvet åpenbare kvaliteter. Thon har bebyggelse knyttet til parkering på feltet som er tenkt videreutviklet, og mener de ved foreslåtte tiltak løfter kvaliteten på torget i forhold til situasjonen i dag. Endelig utforming på torget må løses gjennom pågående plansaker.

33 BYGULV NYDALEN STORO


4. FOKUSOMRÅDER

34 BYGULV NYDALEN STORO


fokusområder

STEDSIDENTITET

SPINNERIPARKEN - PÅ GRENSEN TIL MARKA

Tre steder i området peker seg ut som spesielt sentrale. De er alle steder folk trekker til, men de har også vidt forskjellige karakter, og spiller på ulike attraksjoner. Identiteten og tilbudet på hvert enkelt sted bør videreutvikles for å forsterke områdets stautus og egenart. Ved å sørge for gode forbindelser mellom disse, vil Nydalen/Storo kunne bli den urbane, grønne og varierte bydelen vi alle ønsker oss.

NYDALEN CITY -ET PULSERENDE HJERTE

STORO - URBAN HANDEL

35 BYGULV NYDALEN STORO


Gullhaug gård

STORO

Papirhallene

-urban handel med storbytilbud

Aktivitetssenter

Turvei

Området rundt Storo er ikke bare et kollektivknutepunkt, men også et senter for handel, med storbytilbud som kino, hotell og treningsfasiliteter. Selv om stedet blir besøkt av mange, er mesteparten av aktiviteten basert på innendørs opphold. Beveger man seg utendørs er situasjonen preget av trafikk, støy, manglende skjermede uterom og forbindelser tilrettelagt for gående. Langs Vitaminveien har man riktignok tilgang til torget foran Storosenteret og plassen som er etablert ved Odeon kino, men biltrafikken er nærværende og kobling mot området nordvest er nærmest ikke eksisterende; en bakside man ikke begir seg inn i. Området bak senteret har likevel potensial til å tilføre Storo en bymessighet, med varierte byrom, forbindelser og grønne arealer som vil gi knutepunktet det det mangler.

Schibstedparken Piknik Lek Vannspeil

Anbefalte tiltak • tilføre stedet differensierte byrom og gode grøntarealer som knyttes sammen og innbyr til aktivitet, utfoldelse og avkobling • tilstrebe en variasjon mellom intime og urbane byrom versus åpne og luftige. • tilrettelegge for trygge og gode forbindelser, skjermet for biltrafikk • sørge for god synliggjøring/lesbarhet av nye forbindelser • Med store terrengforskjeller i området blir fasadeterskel og tilpasning til gatenivå viktig for all ny bebyggelse

Boliger

Torg

Storo

handelssenter

Turvei

Skjermet park

Shopping Uteservering Hotell

Kino

Trening

Boliger

Kontorer

Aktivitetspark

delse

in Forb

Storokrysset T

Storo Taxi

Bysykler

Busstop Trikk

36 BYGULV NYDALEN STORO


fokusområder

Storos urbane side

Plassen foran Storosenteret og passasjen Uavhengig av om plassen foran Storosenteret åpnes mot vest eller ikke bør stedet tilføres kvaliteter som gjør det fristende å oppholde seg utendørs. Med belysning, møblering, grønt og evt et vannelement kan stedet signalisere storbyfunksjonene som er lokalisert på innsiden og bli en viktig møteplass for de som nyter tilbudene. Forbindelsen mellom Storosenteret og Vitaminveien 1b kan bli en spennende og intim urban passasje som stiger i terreng til man når lommeparken ved det mekaniske verkstedet.

Lommeparken

Plass foran Storosenteret

Ny forbindelse Aktivitetspark

Torg

Plassen foran Storosenteret i dag

Med etablering av vegetasjon og møblering har plassen potensial til å bli mer enn en forplass/ sirkulasjonsareal

Rommet kan tilføres elementer som gir liv og inviterer til lek

Passasjen fra Vitaminveien til parken ved det mekaniske verkstedet kan bli et spennende, intimt og urbant byrom.

Aktivitetsparken bak Storosenteret Mot Storosenteret foreslås en aktivitetspark av mer urban karakter, med mer harde flater, tilrettelagt for ungdommelig lek og opphold.

Karakter i lommepark mot Storosenteret

37 BYGULV NYDALEN STORO


fokusområder

Differensierte parker

Det er opphetet diskusjon rundt plassering, utforming og størrelser på nye parker i området. Dette gjelder særlig ny park ved Schibsted trykkeri og bak Storo senter, hvor det er en pågående prosess mellom grunneiere, kommune og beboere i området. Avklaringer rundt dette er viktig for å kunne videreføre helhetlig planlegging i området.

Schibstedparken Piknik Lek Vannspeil

En sekvens av parker med ulik størrelse og karakter langs den grønne forbindelsen fra Storosenteret til Schibstedparken vil svare på mange av behovene i området og tilby ulike opplevelser langs vandringen.

Turvei

Skjermet park

“PAPIRKVARTALENE” Underlag til dialogmøte 26.02.2020

Aktivitetspark

OBOS NYE HJEM

Reiulf Ramstad Arkitekter Cowi

Schibsted-parken

Et grønt, åpent og generøst areal tilrettelagt for avkobling, sosialt samvær, lek, og fri aktivitet.

Kvaliteter i L-parken

Skjermet park ved det mekaniske verkstedet Langs langsiden av det gamle mekansike verkstedet foreslås en mer skjermet park som kan bli en idyllisk indre verden med en historisk kontekst.

Kvaliteter i lommepark mot det mekaniske verkstedet

38 BYGULV NYDALEN STORO


NYDALEN CITY

Studentboliger Torg

Park

-et pulserende hjerte

Området rundt Gullhaug torg er det naturlige samlingspunktet i Nydalen. Stedet har en spennende kombinasjon av rekreasjonsmuligheter, handel, utdannelsesinstitusjoner, kontorer og ulike tjenestetilbud. Flere prosjekter er under utvikling i området, inkludert en god andel boliger. Med god kollektivdekning og med fjerning av biler og parkeringsplasser ligger forholdene til rette for at dette kan bli et sammensatt, pulserende og eksotisk bydelsentrum og nabolag. Bygulvet vil være preget av ulike urbane møteplasser og torg som overlapper hverandre, med elva og alle tilbudene langs denne som et naturlig midtpunkt. Det planlagte høyhuset sentralt på torget vil sette området på kartet og bli et orienteringspunkt for alle som besøker Nydalen

Fiskars torg Uteservering

Nydalen City Gullhaug torg Signalbygg Butikker Kontorer Boliger

Badeplass

T-Banetorget Restauranter Nærsenter kontorer

Nydalen

T

BI

Fremtidsvisjon for bygulvet ved Gullhaug torg

39 BYGULV NYDALEN STORO


fokusområder

Anbefalte tiltak • • • • • •

videreføre og forsterke områdets karakter som et urbant bydelssentrum legge stor vekt på utforming og synliggjøring av tverrgående forbindelser legge til rette for gode kantsoner, spesielt i tverrforbindelser der terrenget skråner legge til rette for flerfunksjonalitet og differensiert karakter på torg og møteplasser. dyrke tilgang til elva vektlegge et finmasket, trygt og godt lesbart gatenett på myke trafikanters premisser

Torg ved Ellendalen Spinneri

gatetun gatetun

Fiskars torg høyhus Gullhaug torg Stasjonstorget

Kjente urbane møteplasser og torg med ulik karakter

40 BYGULV NYDALEN STORO


SPINNERIPARKEN

.....et historisk miljø på grensen til marka Badeplass Studentboliger

Spinneriparken Spinneriplassen

Nabolagskafé Lokal møteplass Boliger

Torg

Områdets nordre del er starten på det frodige grønt-draget opp mot Kjelsås og Maridalsvannet. Dette er en viktig turvei for mange, og den historiske bebyggelsen, som fremstår helthetlig og intakt, elva og det grønne eksisterer i skjønn forening. Området er under utvikling med flere prosjekter av ulik karakter, både bolig, studentboliger, kontor og næring. I kombinasjon med campusmiljøet, som allerede er etablert mot Spinneriplassen, vil dette gi økt aktivitet i området.

Fo

rb in

de lse

Torg

Dampen

Spinneriparken har, med sitt flotte historiske anlegg, nære tilgang til Akerselva og Nydalsdammen, potensial til å få en kraft som attraksjon lik den Damplassen i Oslo har. Lite lesbare og sammenhengende forbindelser fra Nydalen sør gjør imidlertid at stedet, for mange, er en uoppdaget perle.

41 BYGULV NYDALEN STORO


fokusområder

Anbefalte tiltak Nydalsdammen

• oppgradere nedre del av Gjerdrums vei, slik at denne blir en tydelig del av strøksgaten, med en naturlig avslutning ved Spinneriplassen. • Rammet inn av vakre historiske fasader har torget preg av å være en gammel basar med potensial til å bli noe helt eget i området og en svært attraktiv møteplass. Tilgrensende førsteetasjer bør aktiveres og torgarealene møbleres for opphold. • videreføre og forsterke områdets preg av naturskjønne omgivelser og løfte frem potensialet i historisk bebyggelse. studentboliger under utvikling Spinneriplassen

Torg ved Ellendalen Spinneri

bolig og næringsprosjekt under utvikling

Plass under brua

til togstasjonen

42 BYGULV NYDALEN STORO


NYDALEN STORO grønt, urbant og variert

NYDALEN STORO OMRÅDEFORUM

43 BYGULV NYDALEN STORO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.