Oslo Kunstløype Ung Mappinghefte

Page 1

OKL: UNG O s l o

k u n s t l ø y p e :

u n g

Ka r tle gging av løy pas o mg ive ls e r edit / atelierIntroduksjon av prosjektet Oslo Kunstløype er navnet på et mangeårig prosjekt som sikter på å lage en opplyst, skiltet og dekorert løype gjennom de mange kunstinstitusjonene fra Ekeberg til Tjuvholmen. Oslo Kunstløype har sammen med Kunst i Kvadraturen, landskap-og arkitektbyrået edit /atelier og designbyrået Heydays, tatt initiativ til et tverrfaglig pilotprosjekt for å sikre bedre involvering og medvirking av ungdommer og unge mennesker i byens kunstbilde. Målet er at kunstløypa blir så tilrettelagt som mulig for Osloungdommen. Gjennom prosjektet ønsker vi å finne ut av hvordan blant annet gallerier og byrommet kan være mer inkluderende, inviterende, åpent og tilgjengelig. Prosjektet er støttet av Sparebanksstiftelsen DNB. Prosjektet utforsker Oslos unike samspill mellom gallerier, museer, utdanningsinstitusjoner, aktiviteter i byrom, og kunst i offentlige rom. I tråd med Oslo Kommunes Kunstplan, ønsker Oslo Kunstløype å tilrettelegge for bedre formidling av kunst i byen. Dette innebærer å forbedre synligheten til byens visningssteder for kunst samt kunst i det offentlige rom, ved å bidra med skilting og andre former for infrastruktur, i tillegg til forbedring av Oslos byrom ved beplantning, utsmykking av byrom og bygulv, og økte oppholdsmuligheter. Målgruppa for Oslo Kunstløype er ungdom i alderen 16-18. Dette er en gruppe som i mindre grad enn andre oppsøker kunst-og kulturtilbud. Prosjektet utforsker metoder for å nå ut til et yngre publikum og gjøre Oslos kunstscene mer inkluderende.


Innhold: 01 Introduksjon 02 Sonene langs løypa Tjuvholmen Najonalmuseet Rådhuset Kvadraturen Bjørvika Ekebergparken 03 Kunst-og kulturtilbud 04 Aktivitet og bevegelse: mobilitet 05 Aktivitet og bevegelse: lek og utendørsaktivitet 06 Utdanning, fritidstilbud og kultur 07 Vannkanten 08 Byskala: relevante institusjoner 09 Akerselva 10 Oversiktskart: kunstløypa og Akerselva 11 Plan for videre arbeid og samarbeidspartnere 12 Kilder og ressurser01 Introduksjon av kartleggingen Kartleggingen har som formål å danne et bilde av kunst-og aktivitetstilbudene langs Oslo Kunstløype, og i en større byskala. Den tar også for seg bevegelsesmønstre og aktivitet langs løypa, med fokus på kollektivtransport, og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Byrommene langs løypa er analysert med tanke på opphold, aktivitet, attraktive uteområder og trafikk. Kartleggingen belyser kvaliteter og utfordringer i de forskjellige områdene kunstløypa går igjennom: Tjuvholmen, Nasjonalmuseet, Rådhuset, Kvadraturen, Bjørvika og Ekebergparken. Analysen har blitt gjort med målgruppen (16-18) i fokus, og tar for seg utdanningsinstitusjoner, fritidsklubber og fritidsaktiviteter, samt fremhever de mest relevante institusjonene og tilbudene for ungdom. Kartleggingen skal fungere som et verktøy til videre arbeid med Oslo Kunstløype, og legger grunnlaget for videre undersøkelser av målgruppens bruk av byen. Ved hjelp av workshops og samtaler med nøkkelpersoner innen målgruppen, skal ungdommens bevegelsesmønstre i Oslo sentrum kartlegges.

Relevant bakgrunnsinformasjon: Brukerundersøkelser viser at et flertall ønsker seg flere parker, grøntområder og mer beplantning i Oslo sentrum. På spørsmålet om hva som skal til for å bruke Oslo sentrum, svarer et flertall at de ønsker flere aktiviteter og økt byliv, flere gatearrangementer og mer kulturtilbud. Undersøkelser viser at unge engasjerer seg mer for interaktiv kunst og sanselig kunst. Av kulturtilbud er kino, biblioteker, konserter og museum blant de mest brukte av unge i alderen 15-20. Aker Brygge er det mest populære området i sentrum, både vurdert av folk som bor i Oslo og de som bor i omegnen. Spikersuppa ligger på 2. plass i begge gruppene. Folk treffer kjente oftest ved Spikersuppa, Aker Brygge og Oslo S. Folk flest benytter beina eller kollektivtransport til å forflytte seg rundt i sentrum. Flere mener sentrum burde bli bedre tilrettelagt for syklister. Et fåtall benytter seg av bil.


Oversiktskart sentrum


02 Sonene langs løypa Oslo Kunstløype er delt inn i seks overordnede soner: Tjuvholmen, Nasjonalmuseet, Rådhuset, Kvadraturen, Bjørvika og Ekebergparken. Hver sone rommer ulike aktivitets- og kulturtilbud, men felles for alle er en konsentrasjon av kunstinstitusjoner i området. Samtlige soner ligger i sentrum med nærhet til Oslofjorden. Kunstløypa krysser gjennom hjertet av Oslo; den passerer byens severdigheter, kunst i det offentlige rom, Oslos nyetablerte områder og de historiske kvartalene. Primærkunstløypa krysser direkte gjennom alle sonene, mens en alternativ kunstløype følger vannkanten fra Tjuvholmen til Ekeberg. Langs kunstløypa er de viktigste galleriene, museene og kulturinstitusjonene sortert under fellesbetegnelsen ’hovedinstitusjonene’. Disse er samarbeidspartnere for Oslo kunstløype, og de mest fremtredende kunstformidllerne innen sine respektive soner. Hovedinstitusjonene omfatter: 1. Tjuvholmen: Astrup Fearnley, Tjuvholmen skulpturpark, Galleri Brandstrup, Galleri Haaken, Peder Lund 2. Nasjonalmuseet 3. Rådhuset: Rådhuset, Kunstnerforbundet, Blomqvist kunsthandel, QB Gallery, TM51 4. Kvadraturen: Arkitekturmuseet, Praksis, 222T, OsloBiennalen, Galleri LNM, Kunsthåndtverkerene, Galleri Format, SOFT galleri, Kunstverket galleri, Tegnerforbundet, RAM galleri, Galleri BOA, Oslo Kunstforening, Norske Grafikere 5. Bjørvika: Den Norske Opera og Ballett, Deichman Bjørvika, MUNCH, Kunsthall Oslo,VI, VII, KÖSK Gallery 6. Ekebergparken De følgende sidene tar for seg hver sone, med kartlegging av området og en utredning av kvaliteter og utfordringer.


Oversiktskart løypa

3 2

4 5

1

6

Hovedinstitusjonene

Primær kunstløype

Sekundær kunstløype

Andre relevante kunstinstitusjoner

Byrom brukt i løypa

Soner

Kunst i offentlige rom

Destinasjoner / møtesteder


02 Sonene langs løypa: Tjuvholmen Tjuvholmen er i dag et av Oslos mest populære områder og møtesteder. Området var tidligere en industrihavn, men trekker i dag befolkningen ut mot vannet med grøntområder, badebrygge, og et kunstdistrikt etablert i 2010. Spesielt for sonen er den nære kontakten med vannet, og den rike utsmykkingen av uteområdene i form av skulpturer.

Kunsttilbud:

Kvaliteter:

Astrup Fearnley

Kontakt med vannet

Tjuvholmen skulpturpark

Gode oppholdsrom langs vannkanten

Galleri Fineart

Grøntområder ved vannet

Galleri Brandstrup

Rolig område

Galleri Semmingsen

Byrom i form av torg

Galleri Haaken

Mange gågater

Galleri Pushwagner

Kuraterte uteområder for kunst

Gerhardsen Gerner

Kreative løsninger for overvannshåndtering

Peder Lund

Aktiviteter:

Utfordringer:

Tjuvholmen sjøbad

Gallerienes ensformige fasader

Tjuvtitten utkikkstårn

Lite aktivitet langs vannkanten på vestsiden

SKUR 13 innendørs skatepark

Lite aktivitet på kveldstid

Utendørs treningsanlegg

Dårlig tilknytning til Filipstadkaia

Pocketpark på Filipstadkaia

Galleriene er ikke tilpasset målgruppen


Oversiktskart løypa 1

Hovedinstitusjonene

Kunstløype

Utendørsaktivitet

Kuraterte rom for utendørskunst

Byrom brukt i løypa

Skatepark

Kunst i offentlige rom

Fotgjenger-og sykkeldominerte veier

Kollektivstoppested

Destinasjoner / møtesteder

Treningspark


02 Sonene langs løypa: Tjuvholmen

1.1 Astrup Fearnley Museet

1.2 Tjuvholmen skulpturpark

1.3 Galleri Brandstrup

Astrup Fearnley Museet åpnet på Tjuvholmen i 2012, og er et av Nordens største museer for samtidskust. Her utstilles både norske og internasjonale kunstverk. Museet er privateid og utstiller egen samling, i tillegg til å ha roterende utstillinger fra relevante samtidskunstnere verden over. Astrup Fearly Museet har gjort seg bermerket internasjonalt, og har stor kjøpekraft, dermed utstilles ikoniske verker som tiltrekker seg turister, både fra Norge og utlandet.

Skupturparken utstiller skulpturer fra kjente internasjonale samtidskunstnere og ble oppført samtidig med Astrup Fearly museet, Tjuvtitten utkikkstårn, og Tjuvholmen badestrand. Parken omgir museet, med utsikt ut mot Oslofjorden og Akershus festning. Skulptursamlingen har stått der permanent siden åpningen i 2012, og ble utvidet i 2013.

Galleri Brandstrup er et samtidskunstgalleri med fokus på nyskapende nordiske kunstnere. Det ble grunnalgt i 2000, og var et av de første galleriene til å flytte til Tjuvholmens nye kunstdistrikt i 2010. Galleriet representerer utvalgte kunstnere og jobber for å promoterer disse. Kunstnerene er både unge talenter og etablerte internasjonale kunstnere. Utstillingene skiftes ut hver måned.

tilgjengelighet: Museet holder åpent fra 13-17 på alle dager untatt mandag.

tilgjengelighet: parken er åpen 24 timer i døgnet. Badestranden gjør at det er mye aktivitet i området om sommeren.

tilgjengelighet: Galleriet holder åpent fra 12-17 fra tirsdag til torsdag, og fra 12-16 fra fredag til lørdag.

inngangspenger: nei inngangspenger: nei

inngangspenger: ja

1.4 Galleri Haaken

1.5 Galleri Semmingsen

1.6 Peder Lund

Galleri Haaken åpnet i nye lokaler på Tjuvholmen i 2012, og er et kommersiellt galleri for samtidskunst. Galleriet ble etablert i 1961, og er representant for Galerie Kornfeld i Bern, verdens ledende auksjonsfirma for grafikk. Her fokuserer utstillingene på internasjonal kunst, men gjennom årene har noen norske kunstnere fått innpass.

Galleri Semmingsen har vært et visningssted for skandinavisk samtidskunst siden 1999. Kunsten består i hovedsak av malerier, men det utstilles også skulpturer, installasjoner, grafikk og foto. Galleriet har roterende utstillinger og selger kunst til museer, samlere og offentlige intitusjoner. De åpnet lokaler i Tjuvholmens kunstdistrikt i 2014.

Galleriet utstiller anerkjent, internasjonal moderne kunst og samtidskunst. Peder Lund er en kunsthandler og kurator som arbeider tett med kunstnerne. Galleriet ble åpnet i 2009, for å styrke Oslos posisjon som en internasjonal kunstby, og for å nå ut til et bredere publikum. Her utstilles installasjonskunst, malerier og skulpturer. Peder Lund flyttet til sine lokaler på Tjuvholmen i 2012.

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på søndager og mandager, men holder ellers åpent fra 12-17.

tilgjengelighet: Galleriet er stengt mandag og tirsdag, og holder åpnet 12-16 alle hverdager untatt onsdag (11-17) og torsdag (12-20), hvor åpningstidene er utvidet.

inngangspenger: nei

inngangspenger: nei

tilgjengelighet: Galleriet er stengt fra søndag til tirsdag, men holder eller åpent alle dager fra 12-16. inngangspenger: nei


Galleriene

1.3

1.5 1.6

1.4

1.1

1.2


02 Sonene langs løypa: Nasjonalmuseet Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum, og skal åpne våren 2021. Museet kommer til å ha en terrasse med utsikt over Oslofjorden, og et uteområde som fungerer som et urbant møterom med blant annet uteservering. Området som omgir museet er et av Oslos mest aktive byrom, og et knutepunkt for fotgjengere, kollektiv- og fergetransport og turisme. Sonen har god tilknytning til vannet og rommer mange kulturinstitusjoner.

Kunst- og kulturtilbud:

Kvaliteter:

Nasjonalmuseet

Kontakt med vannet

Nobels Fredssenter

Kuntepunkt

Mellomstasjonen

Aktive byrom

Oslo Konserthus

Planlagt oppholdsrom ved museet

Røverstaden

Tilgjengelig for alle

Kinoer

Mange skulpturer

Latter

Jobber aktivt mot målgruppen

Aktiviteter:

Utfordringer:

Lekeplass på Aker brygge

Mye trafikk

Ruseløkka skatepark

Bilveier som skiller området fra Vika

Shopping og resturanter

Få oppholdsrom Få grøntområder


Oversiktskart løypa 2

Hovedinstitusjonene

Kunstløype

Kulturinstitusjoner

Kuraterte rom for utendørskunst

Byrom brukt i løypa

Lekeplass

Kunst i offentlige rom

Fotgjenger-og sykkeldominerte veier

Skatepark

Kollektivstoppested

Destinasjoner / møtesteder


02 Sonene langs løypa: Rådhuset Da Rådhuset skulle oppføres, ble det også besluttet å åpne området opp, for å skape oppholdsrom og utsikt mot fjorden fra gaten. Plassene rundt Rådhuset brukes som rekreasjonsområder, blant annet platået ut mot Rådhusplassen blir flittig brukt av skatere. Sonen rommer mange gallerier og rundt Rådhuset er det flere kuraterte områder for utendørsutstillinger.

Kunst- og kulturtilbud:

Kvaliteter:

Rådhuset

Kontakt med vannet

Kunstnerforbundet

Lett tilgjengelig

Blomqvist kunsthandel

Åpne byrom foran og bak Rådhuset

QB Gallery

Utendørsutstillinger

TM51

Rådhushagen

Willas Contemporary

Historisk verdi

Kinoer

Fritidstilbud for unge

Aktiviteter og fritidstilbud:

Utfordringer:

Lekeplass på Aker brygge

Få oppholdsrom i gatene

Skating foran Rådhuset

Ensartede gater

Spikersuppa skøytebane

Bortgjemte gallerier

Bårdar danseskole

Lite aktivitet i sidegatene

Subscene

Biltraffik på Fridtjof Nansens Plass


Oversiktskart løypa 3

Hovedinstitusjonene

Kunstløype

Kulturinstitusjoner

Kuraterte rom for utendørskunst

Byrom brukt i løypa

Kunstneratelierer

Kunst i offentlige rom

Fotgjenger-og sykkeldominerte veier

Fritidstilbud

Kollektivstoppested

Destinasjoner / møtesteder

Skatepark


02 Sonene langs løypa: Rådhuset

3.1 Rådhuset

3.2 Kunstnerforbundet

Oslo rådhus åpnet i 1950, og er en kommunal bygning tegnet av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Bygget er åpent for alle, og huser bystyret og byrådet. Rådhuset er rikt utmykket med kunst laget av norske malere, billedhuggere og tekstilkunstnere. Blant malerene som har bidratt med kunst er Edvard Munch. Utsmykkningen og kunsten er spesiallaget til bygget, og er inspirert av norsk histore, kultur og natur. Vegg-og takmaleriene gir bygningen et særegent preg. Rådhusets østre tårn har et klokkespill som brukes hver dag, og som har blitt en viktig del av byens identitet. Også plassene rundt rådhuset er nøye planlagt og utsmykket.

Kunstnerforbundet, opprettet i 1910, er et av Skandinavias eldste kunstnerstyrte gallerier. Galleriet er ikke -kommersielt og utstiller samtidskust fra norske kunstnere. Alle kan søke om utstillingsplass på galleriet, og forbundet hjelper kunstnere med å etablere en økonomisk platform. Den historiske bygården huser blant annet visningrom for kunst, atelierer for kunstnere og formidlingsrom. Blant visningsrommene er overlyssalen, som regnes som et av Norges vaksreste utstillingsrom.

tilgjengelighet: Rådhuset er åpent for publikum alle dager untatt fredag og lørdag. Bygget brukes til mange arrangementer, deriblant vielser, konfirmasjoner og til utdelingen av Nobels fredspris. inngangspenger: nei

tilgjengelighet: I tillegg til utstillinger, arrangerer Kunstnerforbundet forelesninger i kunsthistorie som er tilgjengelige for alle. Galleriet holder åpent alle hverdager dager (11-17), untatt mandag, og er åpent fra 12-16 i helgen. inngangspenger: nei


Galleriene

3.3 Blomqvist kunsthandel

3.4 QB Gallery

Blomqvist kunsthandel ble grunnlagt i 1870, og er Norges største og eldste kunsthandel og auksjonshus. De flyttet inn i sine nåværende lokaler i Tordenskiolds gate 5 i 1914. Her utsilles og aukjsoneres antikviteter, billedkunst, skulpturer og vin fra 1800-tallet og frem til i dag. Blomqvist har både historiske utstillinger, og separatutsillinger med samtidskunst.

QB Gallery er et prosjektbasert galleri som fokuserer på norsk samtidskunst. Galleriet ble etablert i 2014, og utstiller både unge og veletalberte kunstnere. Kunsten er eksperimentell og omfatter bla. tekstilkunst, billedkunst, foto, installasjoner og skulpturer. QB Gallery ønsker å løfte frem yngre kunstnere, og gjøre kunst lettere tilgjengelig for et større publikum.

tilgjengelighet: Galleriet holder åpent mandag til torsdag fra 11-18, fredag 11-15, og er stengt i helgen.

tilgjengelighet: Galleriet holder åpent onsdag-fredag (12-18) og lørdag 12-16. inngangspenger: nei

inngangspenger: nei

3.4 3.3 3.2

3.1


02 Sonene langs løypa: Kvadraturen Kvadraturen er et historisk område i Oslo, hvor arkitekturen går tilbake til 1400-tallet. Her finnes mange kunstnerstyrte gallerier og kunstneratelier. Området preges i dag av trafikkerte veier, få pauserom, og ensformige fasader. I undersøkelser svarer flere at de har vanskelig for å skille mellom de forskjellige gatene. Brukere forteller at de sjeldent stopper opp, og mesteparten av aktiviteten i området er folk på vei til og fra jobb.

Befolkningen lister opp grøntområder og aktiviteter på gaten som faktorer som kan bidra til at de vil bruke området mer. Det ligger potensiale i å åpne opp bakgårder for offentligheten, og dermed skape mer oppholdsrom langs gatene. I Kvadraturen er det mest kontor-og forretningsbygg, og få boliger. Dette gjør at gatene oppleves utrygge om nettene.

Kunst- og kulturtilbud:

Kvaliteter:

Arkitekturmuseet

RAM galleri

Mange kunstnerstyrte gallerier

Galleri LNM

Galleri BOA

Skulpturutstilling i Øvre slottsgate

Kunsthåndtverkerene

Oslo Kunstforening

Planlagte gågater

Galleri Format

Sentralen

Grøntområder ved Myntgata og festningen

SOFT galleri

Norske Grafikere

Historisk og arkitektonisk verdi

Kunstverket galleri

Cinemateket

Bakgårder med potensiale

Tegnerforbundet

Kunstplass Oslo

OsloBiennalen

222T

Aktiviteter og fritidstilbud:

Utfordringer:

Lekeplass i Myntgata

Få oppholdsrom i gatene

Dance City danseskole

Ensartede gater Få byrom og torg Lite kveldsaktivitet Få tilgjengelige grøntområder


Oversiktskart løypa 4

Hovedinstitusjonene

Kunstløype

Kulturinstitusjoner

Kuraterte rom for utendørskunst

Byrom brukt i løypa

Kunstneratelierer

Kunst i offentlige rom

Fotgjenger-og sykkeldominerte veier

Fritidstilbud

Kollektivstoppested

Destinasjoner / møtesteder

Lekeplass


02 Sonene langs løypa: Kvadraturen

4.1 Arkitekturmuseet

4.2 RAM galleri

4.3 Galleri LNM

Arkitekturmuseet samler og utstiller tegninger, modeller og fotografier av prominente byggverk fra norsk historie. Museet ble stiftet av Norske Arkitekters Landsforbund i 1975, og ble en del av Nasjonalmuseet i 2003. Siden 2008, har Arkitekturmuseet holdt til i sine historiske lokaler på Banklpassen 3. Bygget i seg selv er en god formidler av norsk arkitekturhistorie, da det er en kombinasjon av klassisk og modernistisk arkitektur, og to av landets største arkitekter har vært med å tegne det. Bygget ble tegnet av Christian Grosch, og fungerte som bank i mange år, før det ble transformert av Sverre Fehn. På Arkitekturmuseet drives det også med forskning og undervisning.

RAM galleri utstiller samtidskunst fra både unge og etablerte kunstere. De har forkus på skandinavisk kunst, og utstiller kunsthåndtverk, billedkunst og design. Galleriet ble stiftet i 1989 av Forbundet Frie Fotografer, Utsmykkingsfondet (nå KORO), Norske Tekstilkunstnere og Norske Kunsthåndverkere, og mottar statslig støtte.

Galleri LMN er et kunstnerstyrt galleri som eies og drives av Landsforeningen Norske Malere. Foreningen ble etablert i 1968, og har hatt sitt nåværende visningsrom i Kongens gate 2 siden 1992. Galleriet utstiller norsk samtidskunst fra sine medlemmer, og alle utstillingene er salgsutstillinger.

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 12-17 i ukedagene og 12-16 i helgen.

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 11-17 i ukedagene og 12-16 i helgen.

inngangspenger: nei

inngangspenger: nei

tilgjengelighet: Museet holder åpent alle dager untatt mandag. Kveldarrangementer forekommer sjeldent.


Galleriene

4.4 Kunsthåndtverkerne Kunståndtverkerne i Kongensgate har vært et kunstnerstyr formidlingssted for visning og salg av kunsthåndtverk siden 1979. Her utstilles og selges keramikk, tekstilkunst, metall og glass. Alle kunstnerne som utstiller er medelmmer av Norske Kunsthåndtverkere. Utstillingene viser utviklingen innen norsk samtidskunsthåndverk. Galleriet holder også separatutstillinger fra gjestekunstnere seks ganger i året. tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 11-17 i ukedagene, fra 11-15 på lørdager og fra 12-16 på søndager.

4.5 Galleri Format

4.6 SOFT galleri

Galleri Format utstiller og selger samtidskunsthåndtverk, og eies av Norske Kunsthåndtverkere. Galleriet ble grunnlagt i 1991, og utstiller keramikk, glass, metall, tekstiler og smykker fra både norske og internasjonale kunstnere. De har som formål å utfordre etablerte normer og å sette norsk kunsthåndtverk på kartet. Galleri Format utstiller både etablere og ukjente kunstnere.

S OFT galleri, grunnlagt 2006, er Norske tekstilkunst-

neres eget utstillingssted. Her utstilles tekstilkunst både fra medlemmer, og fra andre norske og utenlandske kunstnere. Hvilke kunstnere for får utstille, bestemmes av en jury som årlig utlyser utstillingsplasser. SOFT galleri viser åtte utstillinger i året. tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 12-17 i ukedagene og 12-16 i helgen.

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 12-17 i ukedagene og 12-16 i helgen.

inngangspenger: nei inngangspenger: nei

inngangspenger: nei

4.11 4.9 4.10 4.8

4.4 4.3 4.1

4.5 4.6 4.7


02 Sonene langs løypa: Kvadraturen

4.7 Kunstverket galleri

4.8 Tegnerforbundet

4.9 Galleri BOA

Kunstverket galleri, grunnlagt 1989, er en formidler av nordisk samtidskunst, og utstiller utelukkende grafikk og arbeider på papir. Her fokuseres det på å promotere fremtredene nordiske grafikere. Galleriet arbeider med salg og utsmykkning, og har Norges største utvalg av samtidsgrafikk.

Tegnerforbundet er et kunstnerstyrt senter for tegnekunst, og er Norges eldste billedkunstorganisasjon. Forbundet ble stiftet i 1916, og galleriet ble grunnlagt i 1988. De fokuserer på å fremme tegning som kunstform, og utstiller og selger tegne -og illustrasjonskunst fra sine medlemmer. I tillegg til utstillingslokaler, huser TF et bibliotek med illustrerte bøker, og en salgsavdeling. Tegnerforbundet utgir NUMER, en tidsskrift for tegning, illustasjon og bokkunst, og er arrangører av Tegnebiennalen.

Galleri BOA drives av Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, som er en kunstnerorganisasjon underlagt Norske Billedkunstnere. BOA ble stiftet i 1976, og åpnet galleriet i 2005. Her utstilles samtidskunst fra etablerte og uetablere norske billedkunstnere. BOA mottar statslig støtte og holder til i Anatomigården, en historisk gård fra 1700-tallet, der de deler lokaler med andre kunstorganisasjoner.

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 12-17 i ukedagene og 12-16 i helgen.

inngangspenger: nei

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, men holder åpent fra 10-17 i ukedagene og fra 12-16 i helgen. inngangspenger: nei

inngangspenger: nei

tilgjengelighet: Galleriet er åpent fra onsdag til søndag, 12-16.


Galleriene

4.10 Oslo Kunstforening

4.12 Galleri Norske grafikere

Oslo kunstforening, stiftet 1836, er Norges eldste kunstinstitusjon, og fungerer som en kunsthall. Deres hovedmål er å støtte norske kunstnere, og å utstille internasjonal kunstnere som ikke har blitt utstilt i Norge før. Kusthallen ble åpnet for å sikre et vissningsted for billedkust i Norge, men utstiller i dag en vasiasjon av samtidskust i form av skulpturer, tekstiler, fotografi og billedkunst. De har hatt sitt nåværende vissningsted i Rådhusgata 19 fra 1936. Oslo Kunstforening er en ikke -komersiell forening, som mottar statslig støtte. De deler årlig ut et kunststiped og har som formål å øke kulturens tilgjengelighet i samfunnet.

Galleriet eies og drives av kunstnerforeningen Norske grafikere, og er et utstillingssted for samtidsgrafikk. Norske grafikere ble stiftet i 1919, og galleriet åpnet i 1972. Foreninges hovedmål er å gjøre grafikken kjent som en egen kunstart, og galleriet er medlemmenes formidlings-og visningssted. Her utstilles også unge, nyutdannede grafikeres verker. tilgjengelighet: Galleriet er åpent fra tirsdag til lørdag, i tidsrommet 12-17. inngangspenger: nei

tilgjengelighet: Galleriet er stengt på mandager, og holder åpent fra 12-17 i ukedagene og fra 12-16 i helgen. OK holder i tillegg kulturarrangementer, som boklanseringer og foredrag.

4.11 4.9 4.10 4.8

4.4 4.3 4.1

4.5 4.6 4.7


02 Sonene langs løypa: Bjørvika Bjørvika har i liket med Tjuvholmen blitt omgjort fra en industrihavn, til et moderne område med fokus på kultur og kunst. Badebrygger og kulturinstitusjoner, spesielt Operaen, bidrar til å trekke befolkningen til området, og ut mot vannet. Bjørvikas utfordringer ligger bla. i mangelen på gode oppholdsrom på gateplan, mangelen på grøntområder, og høye, upersonlige bygninger. Det er fortsatt et stort uutnyttet potensiale langs vannkanten. Området kan oppleves uoversiktlig og dårlig tilrettelagt for fotgjengere. Samtidig er Oslo S et knutepunkt, og bedre tilrettelegging for fotgjengere vil raskt kunne føre til økt aktivitet.

Kunst- og kulturtilbud:

Kvaliteter:

Den Norske Opera og Ballett

Kuntepunkt

Deichman Bjørvika

Kontakt med vannet

MUNCH

Aktiv havnefront

Kunsthall Oslo

Byrommet på operataket

VI, VII

Vannspeil og opphold ved Deichman

SALT

Aktiviteter og fritidstilbud:

Utfordringer:

Sørenga sjøbad

Bildominerte veier

Turistforeningen klatresenter

Kulturtilbud adskilt av bil-og kollektivtrafikk Mangel på grøntområder Mangel på oppholdsrom Upersonlige bygninger og landskap


Oversiktskart løypa 5

Hovedinstitusjonene

Fotgjenger-og sykkeldominerte veier

Kunstløype

Kuraterte rom for utendørskunst

Destinasjoner / møtesteder

Byrom brukt i løypa

Kunst i offentlige rom

Kollektivstoppested


02 Sonene langs løypa: Bjørvika

5.1 Den Norske Opera og Ballett Den Norske Opera og Ballett åpnet i 2008, og er Norges største, og eneste profersjonelle intitusjon for formidling av opera og ballett. Den huser Nasjonalballetten, Nasjonaloperaen, Operakoret og Operaorkesteret, og Ballettskolen. Bygget er kjent for sin særegene utfroming og beliggenhet, og er en av Norges største turistattraksjoner. I tillegg til konsertsalene, huser Operabygget en rekke verksteder og produksjonsrom, hvor bla. kostymedesignere, scenografer og kunstnere arbeider. Operataket brukes også til arrangementer, og er i tillegg et flittig brukt rekreasjonssted i Bjørvika. tilgjengelighet: Operataket er åpent døgnet rundt, mens resepsjonsområdene og cafeen er åpent for publikum under operaens åpningstider. inngangspenger: nei, men betalte arrangementer.

5.2 Munchmuseet

5.3 Deichman Bjørvika

Det nye Muchmuseet åpner i Bjørvika våren 2021, og skal utstille Edvards Munchs arbeider som ble testamentert til Oslo Kommune. Det blir også utstilt samtidskust og moderne kunst hvor det trekkes paralleller til Munchs arbeider. Museet vil romme verdens største Munch-samling, og monumental-verkene skal plasseres i en spesialbygget sal som strekker seg over to etasjer. Mottakere av Edvard Munch Art Award vil også bli utstilt i bygget. I tillegg til utstillingslokalene, byr nye MUNCH på konsert- og arrangementslokaler, en kinosal, butikk, takterrasse, og cafe og resturant.

Deichman Bjørvika er Oslos nye hovedbibliotek, og strekker seg over seks etasjer. I tillegg til litteratur, rommer bygget lese- og studieplasser, spillområder, scener, kinosal, resurant og verksteder for store og små. Sammen med det nye Munchmuseet er byggingen av Deichman Bjørvika kommunens største satsing på kulturbygg i vår tid. På biblioteket holdes arrangementer som foredrag, quiz, verksteder og filmvisning for alle aldre.

tilgjengelighet: Museet forventes å holdes åpent alle hverdager fra 10-16, i tillegg til arrangementer på kveldene.

tilgjengelighet: biblioteket er åpent 7 dager i uka, 08-22 hverdager og 10-18 i helgene. Det er Oslos eneste søndagsåpne bibliotek. inngangspenger: nei

inngangspenger: ja, men fri entré for under 18

5.3 5.4

5.1 5.5

5.2


Galleriene

5.4 Kunsthall Oslo

5.5 VI, VII

Kunsthall Oslo åpnet sine lokaler i Bjørvika i 2010, og er et ikke-kommersielt visningsrom for internasjonal samtidskunst, med fokus på nye produksjoner. Her vektegges kunstens sosiale og historiske kontekst. Kunsthallen utstiller en rekke forskjellige verker, deriblant tekstilkunst, skulpturer, billedkunst, fotografier og preformancekunst. Det holdes også arrangementer som: seminarer, boklanseringer, verksteder, konserter og teater. Kunsthall Oslo huser også lokalene til den uavhengige kunstbokhandelen og forlaget Torpedo.

VI,VII er et samtidskunstgaller som utstiller verker fra internsjonale kunstnere. Galleriet ble etablert i 2012, og holdt til ved Rådhuset, men flytter nå inn i nye lokaler i Bjørvika. VI, VII representerer flere unge kunstnere under 35, og har arrangert mange internasjonale kunstneres første utstillinger i Norge. Kunsten varierer fra preformance, installasjoner og skulpturer, til billedkunst og foto.

tilgjengelighet: Oslo Kunsthall er åpent fra 12-17 alle dager untatt mandag.

inngangspenger: nei

inngangspenger: ja, men gratis inngang for barn, studenter og kunstnere

tilgjengelighet: galleriet er for tiden stengt grunnet flytting.


02 Sonene langs løypa: Ekebergparken Ekebergparken byr på naturopplevelser, utsikt over Oslo, kunst og historie. Parken er allerede en kunstløype i seg selv, med et nettverk av stier som passerer gjennom skog, og forbi skulpturer, installasjoner og utsiktspunkter. Historiske helleristninger og ruiner er også å finne i parken. En annen fordel med parken er at den er gratis og tilgjengelig for alle hele døgnet rundt. Utfordringer ligger i kveldsbelysning, tilknytning til offentlig transport, og universell utforming.

Tilleggsopplysning: I følge en ansatt i Ekeberg skulpturpark, har de problemer med at barn tar på, og klatrer på kunsten. En løsning kan være å utstille kunst som er ment til å interageres med, eller å sette opp lekestativer/lekeplasser.

Kunst- og kulturtilbud:

Kvaliteter:

Ekebergparken

Utsikt og natur

Lunds Hus

Tilgjengelig for alle Gratis Døgnåpent Historisk verdi

Aktiviteter og fritidstilbud:

Utfordringer:

Fotballbaner

Tilknyttning til kollektivtransport

Lekeplass

Ikke universell utforming

Utendørs treningsanlegg

Klatring på kunstverk


Oversiktskart løypa

6

Hovedinstitusjonene

Destinasjoner / møtesteder

Kunstløype

Kuraterte rom for utendørskunst

Kollektivstoppested

Lekeplass

Kunst i offentlige rom


03 Kunst-og kulturtilbud Hovedinstitusjoner Kunstløype Byrom brukt i løypa Konsertarenaer, scener og kinoer Kunstneratelierer Kuraterte områder for utendørskunst Kunst i offentlige rom Permanente skulpturer Veggmalerier Områder med potensiale


Diagramatisk kart


03 Kunst-og kulturtilbud Diagrammet viser kunstløypa, hovedinstitusjonene og byrommene i samspill med det bredere kunstog kulturtilbudet i sentrum. Kartleggingen viser kuraterte områder for utendørskunst og utpeker byrom med potensiale for utsmykking. Informasjonen som er kartlagt bidrar til å utpekte strekningene langs Oslo kunstløype med manglende kunsttilbud, og forbedringspotensialene i disse områdene.

Kulturtilbud i tillegg til hovedinstitusjonene (fra venstre):

Skulptur i Øvre Slottsgate, foto: Norsk Biledhuggerforening

Latter, Mellomstasjonen, Nobles Fredssenter, Oslo Konserthus, Røverstaden, Vika kino, Saga kino, Klingenberg kino, Galleri TM51, Kunstplass Oslo, Mini Bottle Gallery, Cinemateket, Filmens hus, SALT, Losæter, Subscene Relevante utendørsutstillinger: Tjuvholmen skulpturpark: kuratert av Selvaag

Skulptur i Øvre Slottsgate, foto: Norsk Biledhuggerforening

Bryggetorget: temporære og permanente skulpturer kuratert av Selvaag og Kulturetaten Fridtjof Nansens plass: utstilling av Oslo bys arkitekturpris, kuratert av Mesén Rosenkrantzgate 14: vegginstallasjoner kuratert av Mesén Gårdsplassen i Myntgata 2: Skulpturer og utsmykking av Tyskerbrakka kuratert av Oslo Biennalen Vegginstallasjon i Rosenkrantzgate 14, foto: Shawn Dler Qaradaki

Skulptursone i Øvre Slottsgate: fem skulpturer spesiallaget av Norsk Billedhoggerforening, i samarbeid med Bilfritt Byliv Rom for kunst på Oslo S: vegginstallasjoner kuratert av Mesén Sørenga bro: graffiti kuratert av Oslo Biennalen Ekebergparken: skulpturpark eid av Oslo Kommune og drevet av C. Ludens Ringnes Foundation Graffiti på Sørenga Bro, foto: Lumopolar


Analyse Kunstneratelier:

Områder langs kunstløypa med potensiale for utendørskunst:

Atelierene i Rådhustårnet: styrt av Oslo kommune Kunstnerforbundets atelierer: styrt av kunstnerforbundet. Utvelgelse skjer årlig og alle kan søke. Atelierene i Myntgata 2: styrt av Oslo Kommune PRAKSIS i Anatomigården: selvstendig kunstnerdrevet verksted med ungdomsprogram Atelierene i Dronningensgate (bak Domkirken): styrt av Oslo Kommne Atelier M20: selvstendig kunstnerdrevet atelierer Strekninger langs kunstløypa med manglende kunsttilbud: Tjuvholmen til Nasjonalmuseet: her finnes det enkelte skulptuerer, men få kulturtilbud, gallerier, og grøntområder. Dette kompenseres delvis med kontakt med vannkanten, aktive byrom og shopping og resturantstilbud, samt kreativ belegning og overvannsløsninger i området. Forbedringspotensiale: flere sitteplasser, mer beplantning, utsmykking av fasader. Cinemateket til Operaen: i Kvadraturen begynner kulturtilbudene å tynnes ut fra Rådhusgata 13. Etter Cinemateket følger en strekning uten noen kunsttilbud, med lite utsmykning, få oppholdsrom og mye bil-og kollektivtrafikk. Forbedringspotensialer: Utsmykking, tilknyttning til løypa via kreativ skiltning/belegning, beplanting, oppholdsrom. Operaen til Losæter: strekningen har få kunst-og kulturtilbud, men til gjengjeld god kontakt med vannet og utsikt til byen og havet. Forbedringspotensialer: Mer utsmikkning, bedre tilknytting til løypa, fler sitteplasser. Losæter til Ekeberg: Losæter er et grønt oppholdsrom i et ellers høytraffikert område. Strekningen er både uoversiktilg og mangler utsmykking, samt universell utforming. Forbedringspotensialer: Utsmykking av tårnene ved Operatunnelen, kreativ skilting

Kontraskjæret: et grønt oppholdsrom i sentrum, med god tilknytning til byen. Kontraskjæret har tidligere blitt brukt til kulturarangementer, og midlertidige utstillinger i regi av Bilfritt Byliv. Området kan oppleves mørkt og utrygt på natten. Lystkunst kan vurders som et forbedrende tiltak. Havnepromenaden ved Langkaia: her er det allerede innført beplantning og sitteplasser, og det har tidligere vært utstillinger kuratert av Mesén. I tillegg ligger kulturhuset SALT i nærheten. Sukkerbiten: et område i utvikling med god kontakt med vannet, og et knutepunkt mellom Operaen, MUNCH og Sørenga. Middelalderparken: her finnes det allerede historiske ruiner og rom for utendørsaktivitet. Oslo Biennalen kuraterer kunstverk på Sørenga bro i området. Parken er et stort grøntområde som kompenserer for de omkringliggende motorveiene. Kilder og potensielle samarbeidspartnere: Oslo Art Guide Oslo Open Kulturetaten Bymiljøetaten KORO Mesén Oslo Biennalen Bymiljøetaten Oslo Pilot Selvaag Bilfritt Byliv Akershus festning for kunst og kultur


04 Aktivitet og bevegelse: mobilitet Kunstinstitusjoner Kunstløype Havnepromenade Byrom brukt i løypa Fotgjenger-og sykkeldominerte veier Bil-og kollektivdominerte veier Byrom med høy aktivitet Destinasjoner / møteplasser Kollektivstoppested


Diagramatisk kart


04 Aktivitet og bevegelse: mobilitet Diagrammet på forrige side gir oversikt over byrommene, rutene og fremkommeligheten langs Oslo kunstløype. De oransje feltene markerer gater som er godt egnet for fotgjengere og syklister, og de gule viser bildominerte veier. Informasjonen som er kartlagt baserer seg på Oslo kommunes omreguleringsplaner for Oslos gater og handlingsprogram for Oslo sentrum. Planene for Oslos gater er i endring, spesielt i Kvadraturen. Når vitaliseringsprogram for Kvadraturen offentligggøres, vil denne informasonen bli tatt i betraktning.

utsikt over Akershus festning og grøntområdene ved Kontraskjæret. Rosenkrantz’s gate og Tordenskioldsgate oppleves lukkede og anonyme med lite aktivitet, og det samme er tilfellet for flere av gatene i Kvadraturen.

Kunstløypa er tenkt som en helhetlig løype som kan ferdes til fots. Enkelte strekninger langs løypa er dårlig tilpasset fotgjengere, enten ved å være uoversiktlige, høytrafikkerte, eller av lav estetisk kvalitet. Noen steder langs løypa er det mer effektivt å reise kollektivt, her har vi utforsket potensialet som ligger i kollektivtransporten og knutepunktene. Videre følger analyser av de forskjellige strekningene, med kvaliteter, utfordringer og potensialer. Hver strekning blir vurdert fra et fotgjengerperspektiv, med tanke på mobilitet, effektivitet, og estetisk verdi, på skalaen: dårlig-middels-god.

Strekningen mellom Christiania torv og Operaen er et av løypas problemområder. I dette området er det planlagt store omreguleringer av trafikk og byrom. Disse er omtalt i planene for Bilfritt byliv. Vi fokuserer i denne teksten på veinettet som er direkte tilknyttet kunstløypa.

Strekninger: Tjuvholmen-Rådhuset Avstand: 1,1km tid: 12min Tjuvholmen og Aker Brygge er Oslo sentrums største bilfrie område. Strekningen karakteriseres av nærheten til vannet, høy aktivitet, og fotgjengertrafikk. Havnepromenaden har flere sitteplasser, og er upåvirket av biler og kollektivtransport helt frem til Nasjonalmuseet. Her er kollektiv-og biltraffikken langs Dronning Mauds gate og Rådhusgata en barriere som skiller Rådhuset og fotgjengerstrømmen i Olav Vs gate, fra Rådhusplassen og Havnepromenaden. Spesielt trikkeskinnene oppleves som en barriere. Strekningen ligger tett på kollektivknutepunktet Nasjonalteateret og er enkel å ferdes langs, om enn litt travel. Mobilitet: god Effektivitet: middels Estetisk verdi: god

Rådhuset-Kvadraturen Avstand: 600m tid: 6min Strekningen følger Rådhusgata fra Rådhuset til Christiania Torv, og er oversiktlig med god fremkommelighet og brede fortau. Trikkeskinnene og trafikken oppleves fortsatt som en barriere, men dette kompenseres med

Mobilitet: god

Effektivitet: god

Estetisk verdi: god

Kvadraturen-Bjørvika Avstand: 900m tid: 10min

Pirmærløypa følger Rådhusgata lineært hele veien frem til Langkaia. På tross av å være oversiktlig, med beplantning og sykkelveier, oppleves gaten ensformig med få blikkfang og ingen torg, oppholdssteder eller destinasjoner. Et nettverk av vertikale veier “stræter” krysser primærløypa, og bevegelsesmønsteret preges av å måtte stoppe ved hvert lyskryss. NordSør veiene som en må benytte seg av for å komme til de forskjellige galleriene, oppleves ensformige og kan være vanskelige å orientere seg i, her må man også krysse flere bilveier for å nå galleriene. I kommunens planer for omregulering av kvadraturens gater, vil biltrafikken i stor grad fases ut, bortsett fra i Prinsens gate og i Tollbugata. Fotgjenger- og sykkeltrafikk skal prioriteres, spesielt i Kongens gate, Kirkegata og Skippergata. Kommunens omreguleringsplaner fokuserer forbindelsen Torggata-Krikegata, og foreslår Rådhusgata som bylivsgate, som sammen med Kirkegata og Øvre Slottsgate kan bidra til å trekke folk inn i Kvadraturen. I Kvadraturen ligger det forbedringspotensiale å knytte bakgårdene inn i løypa. Handlingsprogram for økt byliv i Oslo Sentrum (Oslo kommune, 2017), foreslår en diagonal rute som går fra bankplassen, via bakgårder, til Jernbanetorget. En slik rute vil være ideell for Oslo Kunstløype, ettersom den vil fungere som en alternativ, mer opplevelsesrik rute fra kunstinstitusjonene i Kvadraturen, til Bjørvika. Et lyspunkt langs strekningen er havnepromenaden ved Langkaia, her er det både sitteplasser, grøntområder og god utsikt til vann og by. Mobilitet: middels Effektivitet: dårlig Estetisk verdi: middels


Analyse Bjørvika-Sørenga Avstand: 1 km tid:11min Denne strekningen karakteriseres ved god kontakt med vannet, og utsikt over Oslofjorden og sentrum. Store deler av strekningen er bilfri, og krysser over vannet. I området ved operaen skiller biltrafikk og trikkeskinner havnefronten fra barcode og Oslo Kunsthall. I denne delen av strekningen oppleves fotgjengere nedprioritert, og det er mangel på opphold-og pusterom. Primærløypa over operataket og vannet til Sørenga, mangler til tider sammenheng og skilting, spesielt langs kaifronten bak operaen og sukkerbiten. Her er det potensiale for å knytte løypa sammen med skilting eller kreativ belegning. Mobilitet: middels

Effektivitet: god Estetisk verdi: god

Sørenga- Ekeberg Avstand: 2km tid: 27 min Sørenga til Ekeberg er Oslo Kunstløypes lengste strekning, og er løypas største problemområde når det kommer til mobilitet for fotgjengere. Strekningen byr på flere problemer i form av motorveier, manglende fortau og skilting. Her må det store endringer til for å bedre forholdene for fotgjengere. Fra Sørenga, må man gå tilbake til Barcode for å ta kollektivtransport til Ekebergparken. Hvis man skal gå fra Sørenga til Ekeberg, er det mest effektivt å krysse Sørenga bro fra middelalderparken til Gamlebyen. Et annet alternativ for fotgjengere er å gå tilbake inn mot byen langs Middelalderparken, for så å følge Geitabru og Oslo gate inn til parken. Et lyspunkt langs strekningen er selve stien opp til parken, som byr på utsikt og naturopplevelser.

Kollektivtransport: Trikkeskinner følger kunstløypa parallelt fra Rådhuset til Ekebergparken. Fra Nasjonalteateret går trikk 13 og 19 til Ekebergparken, og stoppestedene er lett tilgjengelige fra mesteparten av primærløypa. I Kvadraturen er det enkelt å ta både buss og trikk for å komme seg til Bjørvika. Kollektivstoppestedene i seg selv utgjør et potensiale ved å være knutepunkter og temporære oppholdsrom. Mesén har utnyttet seg av dette potensialet med den roterende utstillingen Rom for kunst på Oslo S. Vegginstallasjonene som utstilles her er tilgjengelige for alle, og blir observert av et stort publikum, ettersom Oslo S er Norges største knutepunkt. Ruter har også utnyttet seg av kollektivstoppesteder og transport for å reklamere for kunstutstillinger. I høst har de invitert fire kunstnere til å sette opp installasjoner og skulpturer på steder som er synlige fra gateplan og opprettet arrangementer og promotert kunstnerne med plakater. Oslo Biennalen viste i 2019 klipp av kunstfilmen Oslo av Knut Åsdam på t-bansetasjoner rundt om i hovedstaden. Disse initiativene for offentlig kunst når ut til et stort publikum, og gjør kunsten mer tilgjengelig for alle. Kollektivstoppesteder og kollektivtransport er ideelle steder å fange oppmerksomheten til målgruppen, i øyeblikk med pause i en ellers travel hverdag.

Mobilitet: dårlig Effektivitet: dårlig Estetisk verdi: middels

Ruter x Elna Hagemann, 2020. Skulptur plassert i Øvre Slottsgate.

Rom for kunst, Oslo S: Forskyvninger av Esther Maria Bjørneboe. Foto: Shwan Dler Qaradaki


05 Aktivitet og bevegelse: lek og uteaktivitet Kunstinstitusjoner Primær kunstløype Havnepromenade Byrom brukt i løypa Urbane oppholdsrom Destinasjoner / møteplasser Utendørsaktivitet Skatepark Treningspark Lekeplass

1.


Diagramatisk kart

2.

3.

7.

4. 6.

11.

8.

12.


05 Aktivitet og bevegelse: lek og uteaktivitet Urbane oppholdsrom, stedsspesifikk uteaktivitet og grøntområder har blitt kartlagt langs løypa. Ved å kartlegge rekreasjonsområder i byen, kan vi utpeke potensielle områder for interaktiv kunst og lek. Ungdom har positive assosiasjoner til områder hvor de møter venner, eller driver med hobbyene sine (f.eks skating). Disse områdene vil være ideelle plasseringer for promotering, kunst i offentlige rom og arrangementer. Videre føler informasjon om de urbane oppholdsrommene, utendørsaktiviteten, og byommene med potensiale langs løypa. Steder med aktivitet og lek (fra venstre): Tjuvholmen sjøbad: Rett ved skulpturparken og Astrup Fearley ligger en strand og et sjøbad. Stedet er populært blant alle aldersgrupper, og brukes aktivt hele sommeren. Om høsten og våren besøkes stedet av turgåere, mens det kalde kystkilmaet om vinteren gjør at aktiviteten minker. Skur 13 skatepark: På Filipstadkaia ligger en stor innendørs skatepark og aktivitetshall. Tilbudet er populært og billig, og tilbyr drop-in. Inne er det dekoret med graffiti, og utenpå pryder veggmalerier fasaden. Tufteparken Filipstad: Treningsparken er utendørs og ligger rett utenfor Skur 13. Veggmaleriet på fasaden er rett bak treningsparken, og det har blitt et populært sted å ta bilder til sosiale medier. Lekeplass på Aker bryge: Denne lekeplassen egner seg best for små barn, og bidrar til opphold langs en ellers travel havnepromenade. I nærheten av lekeplassen finnes det kunst i offentlig rom i form av skulpturer. Skating på Rådhusplassen: Platået på sørsiden av Rådhuset blir flitting brukt av skatere. Aktiviteten er et eksempel på hvordan ungdommen tar eierskap til, og bruker byen, selv på et sted som ikke er tilpasset aktiviteten. Spikersuppa: Om sommeren blir området brukt som et urbant oppholdsrom, og om vinteren blir det laget skøytebane. Spikersuppa er et av de få stedene ved løypa som tilrettelegger for vinteraktivitet.

Lekeplass i Myntgata 2: Bakgåden i Myntgata 2 har et grøntområde med treningsapparater, klatrestativer og husker. Her er det også benker og sitteplasser, og beplanting, i tillegg til temporære skulpturer. Gårdsrommet blir flittig brukt av barn akkompagnert av foreldre, og ansatte i de omkringliggende bygningene. Lekeplass ved Lagkaia: Ved havnepromedaden ligger en liten lekeplass med utsikt til operaen. Lekeplassen er best egnet til mindre barn. Rett ved lekeplassen går en høytraffikert vei, som misker byromskvaliteten i området. Bjørvika lekeplass: En moderne lekeplass rett ved MUNCH. Lekeplassen er kreativt konstruert som et bur, men egner seg ikke for små barn. Rett ved ligger fontener som spruter opp fra bakken. Fontenene er en fin lekeplass på sommertider, hvor barn kan interagere med vannet. Sørenga Sjøbad: Sjøbadet trekker befolkningen ut til vannet i sommermånedene, og er et populært oppholdssted på tross av dårlig tilknytning til kollektivnettverket. Badstuer i området muliggjør vinterbading. Gamlebyen aktivitetsplass: Langs Bispegata, på strekningen mellom Barcode og Ekebergparken, ligger et grøntområde med lekeplass, skateparker, graffitivegg og fritidsklubb. Aktivitetstilbudene ligger rett ved Minneparken med historiske ruiner, og Gamlebyen gravlund, som er et stort grøntområde. Skateparkene og lekeplassen er adskilt av Dyvekes vei. Urbant landbruk på Losæter: ”kulturinstitusjonen uten vegger” er en grønn oase i et ellers trafikkdominert område. Her tilbys aktiviteter hele året rundt for alle aldersgrupper. Tilbudet er ikke like tilgjengelig som andre offentlige aktivitetstilbud, både på grunn av beliggenhet, og et program som kan oppleves snevert fra målgruppens perspektiv. Ekebergsletta: I nærheten av Ekebergparken ligger Ekebergsletta med fotballbaner, tuftepark, lekeplass og parkourpark. Sletta og parken blir brukt til sport, trening og friluftsaktivitet hele året rundt, på tross av usentral plassering og dårlig tilknytning til kollektivnettverket.


Analyse Urbane oppholdsrom:

Områder med potensiale for aktivitet:

Tjuvholmen/Aker brygge: Tjuvholmen skulpturpark, Bryggetorget, kaikanten

Kontraskjæret: Det sentrale grønne byrommet ved Akerhus festning benyttes allerede til kunst-og kulturarrangementer. Interaktive skulpturer og installasjoner har tildigere vært utstilt i smarbeid med Bilfritt Byliv. Her er det relevant å tenke på belysning på kvelds-og nattestid.

Nasjonalmuseet/Rådhuset: Rådhusplassen, Rådhushagen, gårdsrommet ved Nasjonalmuseet, havnefronten Kvadraturen: Kontraskjæret, gårdsrommet i Myntgata 2, Bankplassen, Grev Wedels plass, bakgård i Dronningens Gate 16, bakgård i Kongens Gate 2 Bjørvika: Langkaia, Operaallmenningen foran Deichman, Operataket, torg ved MUNCH, torg ved Akrobaten bru, Akerselvaallmenningen Sørenga/Ekeberg: Kaikanten, Sørenga sjøbad, Middelalderparken, Minneparken, Gamlebyen gravlund, Erik Schias plass, Losæter, Ekebergparken Områder med manglede aktivitet og lek: Kvadraturen: Stekningen langs Rådhusgata fra Christiania Torv til Langkaia oppleves ensformig og mangler aktivitetstilbud. Her er det få oppholdsrom og grøntområder, og generelt vanskelig å integrere lek og utendørsaktiviteter. Havnepromenaden fra Rådhusplassen til Vippetagen: Promenaden preges av cruisskipene som legger til kai og blokkerer for kontakten med vannet. Det er få rom for opphold, og lite aktivitetstilbud, samtidig som strekningen domineres av en bilvei. Bygninger langs havnefronten blokkerer for havutsikt fra fortauet. Kaikanten i området er bred, og har plass til aktivitetstilbud. Barcode: De høye byningene og smale passasjene gir området et upersonlig preg. Biltraffikk dominerer veiene, og bygningene skygger over de få byrommene som finnes. Her er det ingen aktivitetstilbud, men plassen foran Akrobaten Bru har sitteplasser og beplantning. Her er det plass til å integrere lek. Bispegata: Strekningen fra Barcode til Minneparken er preget av biltraffik, og har få oppholdsrom. Området er under ukvikling, og det er planlagt ny trikketrasé og reetablering av Oslo torg.

Banklpassen: Bankplassen er et av få oppholdsrom i kvardaturen. Her er sitteplasser og beplanting plassert symetrisk på plassen. Stedet oppleves noe sterilt. Lek og aktivitet vil kunne forbedre byrommet. Vippetangen: Fergetraffik og Vippa streetfood bidrar til at Vippetangen er et aktivt område langs havnepromenaden. Her pryder veggmalerier bygningene, og det finnes oppholdsrom helt ute på kaikanten. På grunn av den eksisterende aktiviteten, vil dette være et naturlig sted å integrere lek og uteaktivitet langs havnepromenaden. Sukkerbiten: Sukkerbiten er et knutepunkt på vannet, med gangbroer til både MUNCH og Sørenga. Dette ville vært et naturlig sted for uteaktiviteter. Sørenga: Bortsett fra Sørenga sjøbad, er det få oppholdsrom og lekeplasser i området. Det finnes imidlertid små grøntområderog enkelte plasser som egner seg for opphold og lek. Kaikanten har også potensiale for å aktiveres ytterligere. Middelalderparken: Parken er et grøntområde blant trafikk og byggeplasser. Her er det mye plass til utendørsaktivitet. Minneparken: Minneparken er det første grøntomådet etter Bispegata. Parken har historiske ruiner, men mangler tilpassning for barn og unge. Geitabru: På begge sider av Geitabru er det plass til å lage urbane oppholds-og aktivitetsrom. Strekningen er i dag ensformig og preget av traffik. Erik Schias plass er allerede et oppholdsrom, men har forbedringspotensiale.


05 Aktivitet og bevegelse: lek og uteaktivitet

1. Skur 13, Filipstadkaia

2. Skating ved Rådhuset

3. Lek i gårdsrommet i Myntgata 2

4. Lekeplass på Langkaia

5. Bjørvika lekeplass

6.Fontener ved MUNCH


Bilder

7. Vannspeil ved Operaallmenningen

8. Sørenga sjøbad

9. Skatepark i Gamlebyen

10. Badstuer ved Sørenga

11. Losæter

12. Ekebergparken


06 Utdanning, fritidstilbud og kultur Kunstinstitusjoner Kunstløype Byrom brukt i løypa Konsertarenaer, scener og kinoer Utdanningsinstitusjoner Fritidstilbud


Diagramatisk kart


06 Utdanning, fritidstilbud og kultur Kartleggingen fokuserer på målgruppens bruk av byen, og tar for seg utdannings-og fritidstilbud i samspill med kunst-og kulturtilbudene langs løypa. Formålet for denne kartleggingen er å definere hvor målgruppa oppholder seg i nærheten av løypa, og den ble gjort på bakrunn av hypotesen om at ungdommer først og fremst oppholder seg rundt skolen, ved hjemmet, hjemme hos venner og der de har fritidsaktiviteter. Kartleggingen legger grunnlaget for workshopen ’ungdoms bruk av byen’, hvor vi skal samle informasjon om målgruppas bevegelsesmønste og tilholdssteder i byen. Videre følger informasjon om de spesifikke tilbudene innenfor sonene langs løypa.

Tjuvholmen: På Tjuvholmen er det ingen utdanningsinstitusjoner, og Latter er det eneste kulturtilbudet bortsett fra hovedinstitusjonene. Skur 13 aktivitetshall og skatepark er det eneste organiserte fritidstilbudet rettet mot unge i området. På tross av dette er Tjuvholmen et populært oppholdssted, da det kompenserer med gode uteområder, shopping og cafeer og resturanter. Nasjonalmuseet/Vika: I Vika og nærliggende områder finnes det flere utdannisngsinstitusjoner, deriblant: OHG, OPG, Wang, og Ruseløkka skole. Av fritids-og kulturtilbud er C@feen (leksehjelp og fritidsklubb for ungdom), Røverstaden og Vika kino de mest fremtredende. I nærheten av Nasjonalmuseet bidrar Saga og Vika kino til å trekke ungdommen mot kunstløypa. Rådhuset: Ved Rådhuset markerer kulthurhuset Sub Scene seg ved å være gode på å jobbe mot målgruppen. Her holdes et bredt spekter av rusfrie arrangementer med fri aldersgrense. Danseskolen Bårdar er et annet fritidstilbud i området som er relevant for målgruppen. Høyskolen Kristiania har lokaler ved Rådhuset, og er den eneste utdanningsinstitusjonen i området.

Kvadraturen: Høyskolen Kristiania har fakulteter i Kvadraturen, og utgjør sammen med privatskolen Otto Treider utdanningstilbudet i området. Sett bort i fra galleriene, er Cinemateket, Filmens hus og Sentralen mest relevante kulturtilbudene for målgruppen. Spesielt Sentralen jobber målrettet mot et yngre publikum, og har en et eget arrangementsprogram kalt Sentralen Ung. Danseskolen Dancecity og Rockoslo (konsertscene av og for ungdom) er også å finne i området. Bjørvika/Sørenga: I området er det ingen skoler, kun en barnehage. Det er planlagt en ny skole med elver fra 1.-10 trinn i overgangen mellom Bispevika og Sørenga, som skal stå ferdig i 2023. Av fritidstilbud som egner seg for ungdom, er Deichman Bjørvika, og DNT friluftshuset på Sørenga de eneste. Friluftshuset tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter, deriblant filmvisning, klatring, kajakk og organiserte turer. I bjørvika og Sørenga er det planlagt mange nye uteområder og badestrender som skal etableres i den kommende årene. Ekeberg/Gamlebyen: I Gamlebyen ved siden av skateparker og lekeplasser, ligger fritidsklubben Gamlebyen Sport og Fritid. Klubben jobber målrettet mot unge, og spesialiserer seg på graffiti og skateboard. I Lohavn driver UngNorge et aktivitetssenter for barn og unge, med tilhørende park og flytebrygge. Her tilbys både kultur-og friluftsaktiviteter som musikk, film, fiske og båtturer. Gamlebyen skole, og Kongshavn vgs er de eneste utdanningsinstitusjonene i området. Organsiert trening på Ekebergsletta bidrar til å trekke ungdommen mot skulpturparken og kunstløypa. Kilder og potensielle samarbeidspartnere: Oslo Open UngInfo OsloKultur Sentralen


workshop: ungdoms bruk av byen Hypoteser:

Strategi:

Ungdommer oppholder seg først og fremst rundt skolen, ved hjemmet, hjemme hos venner og der de har fritidsaktiviteter

samtale rundt bruk av byen, oppholdssteder og potensialer

Deres bruk av sentrum er som oftes sosialt motivert, og aktivitetene gjøres ofte med venner. De vanligste aktivitetene er: shopping, kafe/resturantbesøk, bading og grilling om sommeren, trening/skating, kino, biblioteksbesøk, konserter. Ungdommer oppsøker ikke kunst fordi de ikke relaterer til det Populære møtesteder er Aker brygge og Oslo S Spørsmål: hvordan beveger dere dere i byen? Elsparkesykkel? Går dere? Sykkel? Trikk? T-bane? hvor oppholder dere dere i byen? Cafe? Kino? Parker? hva gjør dere i byen, og hvorfor drar dere inn til sentrum? Shopping? mat? arrangementer? hvor møtes dere i byen? t-banestopp? cafe? gågate? monument? hvor føler dere dere utrygge i byen? Hvorfor? Til hvilke tidspunkter? hvilke områder oppholder dere dere sjeldent i? Hvorfor? Hva kunne vært bedre? er det områder eller steder der dere føler dere uvelkomne? hvorfor? hva skal til for at dere vil oppholde dere mer i byen? hva ønsker dere mer av? hvilke typer arrangementer oppsøker dere i byen? Konserter? festivaler? boklansering? premierer? hvilke museer og gallerier har dere besøkt på eget initiativ? Hvorfor? Hva likte dere?

samtale rundt kunst og kulturinstitusjoner - hvorfor oppsøkes ikke dette i større grad av målgruppen? Hva skal til for at de oppsøker dette? idemyldring rundt gjennomføring av kunstløypa. Få ungdommenes perspektiv og ideer knyttet til kunst, arrangementer, promotering og byrom 3-4 interaktive stasjoner hvor ungdommen er med på å kartlegge: bevegelsesmønstre, oppholdssteder, attraktive områder og destinasjoner, uattraktive områder, formål for bruk av områder.


07 Vannkanten Kunstinstitusjoner Primær kunstløype Havnepromenade Fergeruter Oppholdsrom Destinasjoner / møteplasser Kollektivstoppested Kunst i offentlige rom Aktiviteter ved vannkanten


Diagramatisk kart

1.

3.

2.


07 Vannkanten Oslo Kunstløye ligger nær fjorden, og flere strekninger følger sjøfronten. Oslo Kommune startet i 2008 arbeidet med Fjordbyplanen, en omfattende strategi for å binde byen sammen med fjorden og opprette en sammenhengene havnepromenade fra Kongshavn i sørøst til Frognerkilen i vest. Prosjektet utarbeides i perioden 2008-2030, og går ut på å gjøre vannkanten mer tigjengelig for fotgjengere, skape oppholdsrom og sitteplasser, skape kunst-, kultur-, og naturopplevelser, og tilrettelegge for interaksjon med vannet. Videre er de nåværende tilbudene, samt fremtidige planer for havnepromenaden kartlagt. Kunst langs havnepromenaden Tjuvholmen skulpturpark Utferdstrang, skulptur i vannet ved Bryggegangen Pelle Gruppa statue, Aker Brygge Skulpturen ”Dykkeren” av Ola Enstad på Honnørbrygga (Aker Brygge) Graffittikunst langs Akershusstranda Veggmaleri på Vippetangen Kunstinastallasjoner på SALT på Langkaia Kultur og historie langs havnepromenaden Informasjonspunkter i form av oransje containere: langs hele havnepromenaden er det plassert oranseje kontainere med arkitektonsike illustrasjoner som rekfelkterer Oslos identitet. På kontainerene står det informasjon om områdets hisorie og fremtidige planer for stedet. Containerene fungerer som veivisere som leder folk i riktig retning langs promenaden. Det er også termoplastmerking på bakken for å vise vei. Festivaler: Kulturnatt, Fjord Oslo (lyskunst), Passion for Ocean, Oslo Water Games (vannsportfestival)

Aktiviteter og opplevelser langs havnepromenaden Tjuvholmen sjøbad: Rett ved skulpturparken og Astrup Fearnley ligger en strand og et sjøbad. Stedet er populært blant alle aldersgrupper, og brukes aktivt hele sommeren. Pocketpark på Filipstadkaia: En ”lommepark” i kreative containerkonstruksjoner ved Skur 13 på Filipstadkaia. Her kan man oppleve og lære om Urbant landbruk. Lekeplass på Aker brygge: Denne lekeplassen egner seg best for små barn, og bidrar til opphold langs en ellers travel havnepromenade. I nærheten av lekeplassen finnes det kunst i offentlig rom i form av skulpturer. Fiske og mat ved Vippetangen: Kaikanten langs Vippetangen er en populær destinasjon blant fiskere. Her finnes det ogsp Fiskehall, oppholdsrom og Vippa streetfood. I området er det mye aktivitet knyttet til ferge-og kollektivtransport. Lekeplass ved Lagkaia: Ved havnepromedaden ligger en liten lekeplass med utsikt til operaen. Lekeplassen er best egnet til mindre barn. Rett ved lekeplassen går en høytraffikert vei, som misker byromskvaliteten i området. Vannspeil ved Operaallmenningen: Foran Deichman Bjørvika er det etablert et vannspeil, som vil fungere som skøytebane om vinteren. Flytende badstuer: Flere mobile flytende badstuer er plassert langs kaikanten. Badstuene har hatt tilholdsted ved bla. Langkaia, Sukkerbiten og Sørenga. Planlagt park og badestrand på Bjørvikautstikkeren: Rett ved Operaen vil det bli etablert en stor park, med en nærmere 100 meter lang sandstrand. Det er allerede badstuer i området, og det er planlagt flere.Det er også blanlagt nye badeområder i Bispevika, Kongsbakken og Loallmenningen.


Analyse Sørenga Sjøbad: Sjøbadet trekker befolkningen ut til vannet i sommermånedene, og er et populært oppholdssted på tross av dårlig tilknytning til kollektivnettverket. Om vinteren minker aktiviteten i området betraktelig. Friluftshuset på Sørenga: DNT driver Friluftshuset og tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter, deriblant filmvisning, klatring, kajakk og organiserte turer. UngNorge senter for barn og unge: I Lohavn driver UngNorge et aktivitetssenter for barn og unge, med tilhørende park og flytebrygge. Her tilbys både kultur-og friluftsaktiviteter som musikk, film, fiske og båtturer.

1. Benker på Nerdre Akershus kai

Oppholdsrom og natur langs havnepromenaden Tjuvholmen/Aker Brygge: Her er det oppholdsrom og sitteplasser langs kaikanten, og badestrand med park ute på Tjuvholmen. Nedre Akershus kai: I mellom skurene er det installert kreative utemøbler ved sjøfronten. På gressplenen som løper langs muren til Akershus Festning, er det plantet villblomster som er lokale for området.

2. VIPPA og informasjonscontainer

Vippetangen: Ved mathallen Vippa finnes det flere sitteplasser rett ved vannet. Langkaia: Ved SALT er det mange utendørs sitteplasser med utsikt til Operaen. Det er også blomsterbed og sitteplasser langs havnepromenaden lenger nede på kaia. Sørenga: I tillegg til sjøbadet finnes enkelte benker langs kaikanten og sitteplasser i forbildelse med uteservering Loallmenningen: Planlagt badeområde og vannkantstransformasjon ved Losæter. 3. Havnepromenaden langs Langkaia


08 Byskala: relevante institusjoner Kunstinstitusjoner Kunstløype Aktive byrom Andre relevante kunst-og kunstinstitusjoner Konsertarenaer, scener og kinoer Kunstneratelierer Kuraterte områder for utendørskunst Kunst i offentlige rom Permanente skulpturer Veggmalerier Destinasjoner / møteplasser Kollektivstoppested Utendørsaktivitet Skatepark Treningspark Lekeplass Utdanningsinstitusjoner Fritidstilbud Fotgjenger-og sykkeldominerte veier


Diagramatisk kart


08 Byskala: relevante institusjoner Informasjon om kunst-og kulturinstitusjoner, aktivitetstilbud og utdanning har blitt innsamlet på en større byskala. Dette har blitt gjort for å finne andre relevante tilbud for målgruppa, og eventuelle utstikkere/tilleggsløyper fra Oslo Kunstløype. Videre følger informasjon om relevante institusjoner utenfor kunstløypa, og områder som kommer frem i kartleggingen med et bredt kultur-og aktivitetstilbud. Akerselva er en potensiell tilleggsløype. En egen kartlegging for Akerselva følger på neste side.

Fritidsklubber for ungdom (vest til øst): Blitz (Pilestredet) UngInfo (Stortorvet) Hammersborg fritidsklubb (Akersveien) Agenda X (Storgata) Dragen fritidsklubb (Sofienberg)

Relevante gallerier (fra vest til øst):

Central Park ungdomscafe (Tøyen)

Galleri K (Kongen Marina)

Forandringshuset (Grønland)

Galleri D40 (Solli)

Gamlebyen fritidsklubb (Gamlebyen)

OSL Contemporary (Uranienborg)

Jordan fritidsklubb (Jordal)

Galleri Riis (Vika) Oslo Galleri (Vika)

Konsertscener i sentrum:

Kunstnernes Hus (Pilestredet)

Røverstaden

Unge Kunstneres Samfund (Pilestredet)

Sentrum Scene

Intercultural Museum (Grønland)

Rockerfeller

Oslo Prosjektrom (Grønland)

John Dee

Atelier Nord (Sofienberg)

Oslo Spektrum

Galleri Schaeffer’s gate 51(Sofeinberg)

Melahuset

Noplace (Gamlebyen)

Rockoslo


Analyse Relevante områder (vest til øst): Sentrum: I hjertet av Oslo ligger Oslo Katedralskole, Edvard Munch vgs og Oslo by steinerskole. Steinerskolen og Edvard Munch spesialierer seg på kunst og kreative fag, og er relevante ssamarbeidsskoler for Oslo Kunstløype. I området er det mange konsertscener, ungdomsklubber og kunstneratelierer. Fremtredende i området er Blitz, et selvstyrt ungdomshus med cafe, øvingslokaler for band og Oslos eldste konsertscene. Melahuset jobber også aktivt mot målruppen med et bredt kulturprogram, en cafe og egen festival. Melahuset jobber mot publikumsgrupper som vanligvis ikke oppsøker etablerte kunst- og kulturinstitusjoner. Carl Berner: På Carl Berner holder Norsk Billedhoggerforening til, med eget galleri og skulpturpark. I området finnes det mange kunstneratelierer og kollektiver, som syneliggjøres under Oslo Open. Prosjektrom Carl Berner, på Carl Berner t-banestasjon, viser 6-8 eksperimentelle utstillinger i året. Tøyen: På Tøyen finnes et bredt aktivitets-og kulturtilbud. I området er det flere grøntområder og parker, deriblant Botanisk hage. Tøyen byr på mange utendørs aktivitetstilbund, med flere lekeplasser, treningsparker og en skatepark. Det er mange kunstneratelierer i området, både selvstyrte og drevet av kommunen. Tett på Tøyen T-banestasjon ligger Sørli plass og Sørli Lekeplass, her er kunsten synlig på gatene i form av veggmalerier.

Edvard Munch vgs

Prosjektrom Carl Berner

Sørli Lekeplass


09 Akerselva Andre relevante kunst-og kunstinstitusjoner Konsertarenaer, scener og kinoer Kunstneratelierer Kuraterte områder for utendørskunst Kunst i offentlige rom Permanente skulpturer Veggmalerier Kollektivstoppested Utendørsaktivitet Skatepark Treningspark Lekeplass Utdanningsinstitusjoner Fritidstilbud


Diagramatisk kart

3.

2.

1.


09 Akerselva Ut i fra kartleggingen, kommer det frem at Akerselva kan være en naturlig utstikker fra Oslo Kunstløype. Langs elva ligger en rekke kulturtilbud, gallerier, kunstneratelierer og relevante utdanningsinstitusjoner. Elva i seg selv er en naturlig veiviser, og ved å følge den oppover passerer man de forskjellige institusjonene, i tillegg til frodige grøntområder, parker og utendørskunst.

Kunst og kultur langs Akerselva (sør til nord):

Elvebakken, KHIO, AHO og Einar Granum Kunstfagskole ligger alle tett på elva og bidrar til et ungt, kreativt miljø i området. Både KHIO og AHO har sine egne visningsrom hvor elevene stiller ut egne verker. Det finnes også mange aktivitetstilbud langs Akerselva, deriblant lekeplasser, ballbaner, tufteparker og skatepark.

PODIUM Oslo

Akerselva kan naturlig kobles til kunstløypa via Akrobaten bru i Barcode, og fungere som en alternativ løype. I stedet for å følge Bispegata fra Barcode opp til Ekebergparken, kan man velge å gå videre inn i byen via Akrobaten bru som tar deg til Grønland og Akerselva. Herfra ligger aktivitetsog kunsttilbudene på rekke og rad.

OCA (Office for Contemporary Art Norway)

Kulturkirken Jakob DOGA Galleri ROM

ISCA Gallery Galleri 69 Tenthaus

Blå Vega scene Purenkel galleri

Parker langs Akerselva (sør til nord):

Dansens Hus

Vaterlandsparken

Galleri Vulkan

Elgparken

Parkteatret

Ankerparken

Galleri AHO

Grünerhagen

Galleri Seilduken (KHIO)

Kubaparken

Standard Galleri

Møllerparken

Aktivitetstilbud langs Akerselva (sør til nord):

Fritidsklubber langs Akerselva (sør til nord):

Vaterland Skatepark

Riverside project

Sandvollyball i Elgparken

Fellesverket

Grünerløkka Minigolfpark

X-Ray ungdomsklubb

Grünerhagen Ballplass


Bilder

1. Akerselvaallmenningen

2. Blå og Akerselva

3. Kubaparken


10 Oversiktskart: kunstløypa og Akerselva Kunstinstitusjoner Kunstløype Aktive byrom Andre relevante kunst-og kunstinstitusjoner Konsertarenaer, scener og kinoer Kunstneratelierer Kunst i offentlige rom

Destinasjoner / møteplasser Kollektivstoppested Utendørsaktivitet Skatepark Treningspark Lekeplass Utdanningsinstitusjoner Fritidstilbud Fotgjenger-og sykkeldominerte veier Havnepromenade


Diagramatisk kart


11 Plan for videre arbeid Formålet for kartleggingen har vært å utpeke problemområder og byrom med potensiale for videre arbeid med kunstløypa. Når utfordringer, kvaliteter og potensialer er kartlagt, kan man trekke fram spesifikke byrom og utvikle strategier for disse. Kartleggingen legger grunnlaget for avgjørelsene som tas i de neste fasene. Ved hjelp av workshoper med målgruppa, skal vi videre utforske Osloungdommens bevegelsesmønster, oppholdsteder og forhold til kunst. Etter vi har fått målgruppas perspektiver, vil spesifikke planer for byrommene bli lagt. Kartleggingen har vært en del av første fase (1:1) av realiseringen av prosjektet Oslo Kunstløype. Fase 1:2 brukerintervjuer- dialog og innsiktsarbeid, handler om å komme i kontakt med målgruppa, gjennomføre workshop, og svare på promblemstillingen ”hvordan kan man få ungdom mer engasjert i kunst og kultur?”. Fase 2: Bystrategi handler om å etablere prinsipper og strategier for gater, byrom og bygulv på bakgrunn av informasjonen som er hentet inn i de tidligere fasene. I fase 3: Byromsstrategi -urban planstratei og romlig skisse, dykker vi ned i byromsskala og utvikler konsepter for intervensjoner i de urbane rommene langs kunstløypa. Her vil det også bli skissert og visuelisert forslag til temporære og permanente intervensjoner i byrommene. Fase 4: strategi for implementering av kunstløype, tar for seg hvordan prosjektet skal realiseres og implementeres i Oslo. Den siste fasen, fase 5, handler om plansering av pilotprosjektet og planlegging av et lanseringsevent.


Samarbeidspartnere KiK: Kunst i Kvadraturen

Heydays

KiK er et nettverkssamarbeid som arbeider for å synliggjøre Kvadraturens kunst- og kulturtilbud for et stort og mangfoldig publikum. KiK består av: Galleri BOA, Galleri Format, Galleri LNM, SOFT galleri, Tegnerforbundet, Norske Grafikere, Nasjonalmuseet, Kunstverket, Kunstnerforbundet, Kunsthåndverkerne i Kongens gate, Oslo Kunstforening, Kunstplass og RAM galleri. Kunst i Kvadraturen er oppdragsgiver og initiativtaker i pilotprosjektet Oslo Kunstløype. Daglig leder i Tegnerforbundet, Hilde Lunde er med som prosjektleder og representerer KiK i pilotprosjektet.

Heydays er et designbyrå skreddersydd for ambisiøse selskaper i rask vekst eller stor endring. Byrået er til for de som utfordrer konvensjonene og søker positiv endring. Gjennom merkevarestrategi, visuell identitet og digitalt produktdesign hjelper de sine kunder med å forme det neste. Sammen med flere av Norges ledende teknologiselskaper har de formet mange av nåtidens definerende digitale opplevelser. Heydays jobber for å se kunden lykkes, og deres erfarene team vet hva som skal til for å komme dit. Iben Andrea Syvertsen er representant fra Heydays og en prosjektleder i pilotprosjektet.

KiK har ansvar for følgende oppgaver: - Opprette kontakt med relevante etater og representanter fra bystyret - Opprette kontakt med potensielle samarbeidspartnere og skoler - Bistå med kompetanse innenfor Oslos kunstcene - Representere og ivareta gallerienes perspektiv og ønsker i prosessen - Arrangere workshoper og promoteringsarrangementer for pilotprosjektet - Bistå som en parner i prosessen

Heydays har ansvar for følgende oppgaver: - Gjennomføre og oppsummere brukerintervjuer - Etablere en engasjerende kommunikasjonsstrategi - Skape en progressiv visuell plattform - Designe og utvikle en landingsside/verktøy/ plattform som kommuniserer og er tilgengelig for målgruppen - Aktivere kommunikasjonsstrategien i det mediet vi kommer frem til - Bistå som en partner i prosessen edit / atelier edit / atelier arbeider i grenseland mellom landskap, urbanisme og arkitektur. Firmaet har erfaring med både offentlige og private prosjekter innen byplanlegging, landskap, plan og urbanisme. Kontorets kjerneverdi og visjon er initiativet til å takle klimaendringene. edit / atelier har vært en del av flere prisbelønte konkurranseteam, og har deltatt i mange parallelloppdrag, mulighetsstudier og konkurranser på by-og distriktsnivå. Linn Runeson er representant fra edit / atelier og en prosjektleder i pilotprosjektet. edit / atelier har ansvar for følgende oppgaver: - Analyse og kartlegging - Gjennomføre og oppsummere brukerintervjuer - Etablere en bystrategi - Etablere en byromsstrategi - Implementeringsstrategi for veien videre - Bistå som en partner i prosessen

edit / atelier


12 Kilder og ressurser Informasjonen som har blitt kartlagt har blitt utvalgt på bakgrunn av tidligere undersøkelser av Oslo sentrum, brukerundersøkelser, behovskartlegginger, kunstguider, og research på ungdoms bruk av kulturinstitusjoner og byen, samt observasjoner på befaring. Byplaner, aktivitet i byrom og analyser: Handlingsproram for økt byliv i Oslo sentrum (Oslo Kommune, Bymiljøetaten, 2017): https://www.akerselvasvenner.no/wp-content/uploads/2017/05/Handlingsprogram-for-%C3%B8kt-byliv-i-Oslo-sentrum.pdf

Kva?draturen // Behovskartlegging (Bymiljøetaten, 2017): https://urgent.agency/pdf/kvadraturen.pdf

Byliv for alle: omregulering for gater og byrom i sentrum (Oslo Kommune, 2018): https://docplayer.me/107063446-Byliv-for-alle-omraderegulering-for-gater-og-byrom-i-sentrum-program-forbilfritt-byliv-oslo-kommune-plan-og-bygningsetaten.html

Kart over aktiviteter og lek (Bybarn, 2020): https://bybarn.no/

Fjordbyen Oslo (plan-og bygningsetaten, 2017): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/132785061524141542/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/ Fjordbyen/Havnepromenaden/POB%20Fjordbyen-brosjyre%20NORSK.pdf

Havnepromenaden i Oslo: statusrapport om utviklingsarbeidet (Oslo Kommune, 2017): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/132584411511450413/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/ Fjordbyen/Havnepromenaden/Havnepromenaden%20 -%20Statusrapport%20om%20utviklingsarbeidet%20 2017.pdf

Bylivsguiden 2019 (Oslo Kommune, 2019): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/133324211561971333/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/ Bilfritt%20byliv/Bylivsguiden_2019.pdf

Handlingsplan Bilfritt Byliv 2019 (Oslo Kommune, 2019): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/133167881551871824/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/ Bilfritt%20byliv/Handlingsplan%20bilfritt%20byliv%20 2019.pdf

Program bilfritt byliv: elavluering av trafikale effekter (Bymiljøetaten, 2020): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/133691751589970489/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/ Bilfritt%20byliv/Program%20bilfritt%20byliv%2C%20 Evaluering%20av%20trafikale%20effekter.pdf

Bylivsundersøkelse Oslo sentrum (GEHL Architects, Oslo Kommune, 2014): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13276461424853877/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Byutvikling/Levende%20Oslo/ Bylivsunders%C3%B8kelsen.pdf

Prosjektplan for Levende Oslo (Oslo Kommune, 2016): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13271091424691955/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Byutvikling/Levende%20Oslo/ PROSJEKTPLAN%20FOR%20LEVENDE%20OSLO%20 pr.%2029.3.06.pdf

Levende Oslos arbeid 2019 (Oslo Kommune, 2019): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/133781031599221190/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Byutvikling/Levende%20Oslo/ Levende%20Oslo%202019.pdf


Kunst og kultur:

Målruppen (16-18):

Kunstbyen - Oslo Kommunes kunstplan (Oslo Kommune, 2019):

Barn og Unges kulturbruk i Oslo (Oslo Kommune, 2017):

https://www.b-oa.no/uploads/6/6/0/1/66010895/ kunstplan_oslo.pdf

https://norskpublikumsutvikling.no/assets/insights/20170608_Oslo-kommune_kulturbruk-barn-og-unge_rapport.pdf

OsloBiennalen kart (2020): https://www.oslobiennalen.no/nb/kart/

Kunstvandring i Oslo (KORO, 2016):

Make you Mark! Workshop med ungdom (Oslo Open, 2020): https://osloopen.no/nb/nyheter/byverkstedet

https://koro.no/content/uploads/2016/06/Kunstvandring-i-Oslo.pdf

Ung 2019: rapport og målgruppestudie om unge i Norge (Opinion, 2019):

VisitOSLOs guide til urban kunst (visitOSLO, 2019):

https://www.dropbox.com/s/j5vzucszzzdx6fi/Rapportinnhold_UNG2019%20PDF.pdf?dl=0 Kultur for å delta

https://www.visitoslo.com/no/artikler/urban-kunst-ioslo/?

U.F.O – Utstillingsguide For Oslo, kart over gallerier og museer (Oslo Art Guide, 2020): https://ufoguide.no/en/venues/map

Oslos kulturelle infrastruktur, rapport ( Oslo Kommune, Kulturetaten, 2019): https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/133235761556887105/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20 og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20 ombud/Kulturetaten/Oslos%20kulturelle%20infrastruktur_rapport030519.pdf

Oslo Open, (2019, 2020): https://osloopen.no/attachments/19e2095bb90bc49104344af03358949804f31 8c4/21-20200415154518056302.pdf

Oslo Kommunes kunstsamling (Kulturetaten, 2020): http://okk.kunstsamlingen.no/objects/images

Handlingsplan for gatekunst i Oslo (Oslo Kommune, 2016-2020): https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2016_01%2F1129726_1_1.pdf

Sak om Oslo Kulturskole (Oslo Kommune, 2018): https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2018_12%2F1282629_1_1.pdf

Ung kultur- et kunnskapsgrunnlag (Telemarksforskning, 2019): https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3579.pdf

Ung og ute: en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom ( Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016): https://www.regjeringen.no/contentassets/6a6ae291daa04fe0a3165cd15235dc3c/afi_rapport_ungogute.pdf

Begreper om barn og kunst (Kulturrådet, 2014): https://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/begreper_om_ barn_og_kunst


edit / atelier